Sony | PHA-3AC | Sony PHA-3AC Uputstvo

4-547-088-22(1) (HR-SR)
Headphone Amplifier
Referentni priručnik
Referentni vodič
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije primjenjive
su samo za opremu koja je prodana u državama koje
primjenjuju direktive EU.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je proizvela tvrtka
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom
predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz servis
ili jamstvo, obratite se na adrese navedene u zasebnim
dokumentima o servisu i jamstvu.
Zbrinjavanje otpadnih baterija i električne
i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim europskim državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski
otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg)
ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive
ili 0,004 % olova. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim
zbrinjavanjem otpada. Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga
integriteta podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom,
tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom, proizvode po isteku
vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju
iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
PHA-3AC
© 2014 Sony Corporation
Hrvatski
Priloženi priručnici
Rješavanje problema
Priložena su sljedeća 3 priručnika.
Referentni priručnik (ovaj dokument)
Sadrži informacije o mjerama opreza
i specifikacijama proizvoda.
Vodič za početak (izložbeni primjerak)
Sadrži upute za povezivanje jedinice s uređajima
i osnovne radnje.
Priručnik (upute za upotrebu)
Pročitajte priručnik na računalu ili pametnom
telefonu kada želite detaljnije saznati kako
koristiti jedinicu. Priručnik također sadrži i vodič
za otklanjanje poteškoća koji donosi rješenja za
probleme s kojima biste se mogli susresti.
URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-3/h_ce/
Dvodimenzionalni kod:
UPOZORENJE
Da biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte otvarati
kućište. Servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju.
Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, adapter za
izmjeničnu struju ne izlažite kapanju ili polijevanju i na njega ne
stavljajte predmete napunjene tekućinom kao što su vaze.
Adapter za izmjeničnu struju postavite tako da je kabel
za napajanje moguće odmah izvaditi iz zidne utičnice
u slučaju problema.
Jedinica je pod naponom sve dok je priključena u zidnu strujnu
utičnicu, čak i ako je sama jedinica isključena.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao što je polica
za knjige ili ugrađena vitrina.
Nemojte duže vrijeme izlagati baterije (komplet baterija ili
ugrađene baterije) prekomjernoj toplini kao što je sunčeva
svjetlost, vatra ili slično.
Za korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Malti i Cipru:
Upotrijebite USB adapter za izmjeničnu struju (A).
Iz sigurnosnih razloga, USB adapter za izmjeničnu struju (B)
nije namijenjen za gore navedene države/regije i tamo se
neće upotrebljavati.
Za korisnike u drugim državama/regijama:
Upotrijebite USB adapter za izmjeničnu struju (B).
(A)
(B)
Nazivna se pločica nalazi s vanjske strane uređaja na dnu.
Ako naiđete na probleme tijekom korištenja ove jedinice,
upotrijebite sljedeći kontrolni popis i pročitajte informacije
za podršku proizvoda na našem web-mjestu. Ako su problemi
i dalje prisutni, obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
Jedinica se može zagrijati tijekom korištenja. Ne radi se o kvaru.
Nema zvuka
 Provjerite jesu li jedinica i audio uređaj ispravno povezani.
 Provjerite je li povezani uređaj uključen.
 Provjerite je li jedinica uključena.
 Provjerite je li prekidač INPUT u ispravnom položaju
za povezani audio uređaj.
 Provjerite je li prekidač OUTPUT u ispravnom položaju
za izlazni priključak.
 Povećajte jačinu zvuka povezanog uređaja.
 Povećajte jačinu zvuka jedinice.
 Čvrsto priključite priključak za slušalice u jedinicu.
 Provjerite jesu li jedinica, pojačalo i aktivni zvučnik
ispravno povezani.
 Provjerite jesu li priključene slušalice stereo, a ne mono.
Jedinica ne podržava mono slušalice. Nemojte priključivati
mono slušalice. To može uzrokovati kvar.
 Zvuk će izlaziti iz priključka  (headphones) NORMAL kada
se signal prenosi na jedinicu putem priključka AUDIO IN/
LINE OUT.
 Jedinica je kompatibilna samo s PCM digitalnim signalom
kao optičkim signalima.
Prilikom povezivanja na računalo nema zvuka ili se zvuk ne
reproducira ispravno.
 Računalo ne prepoznaje jedinicu kao USB uređaj. Ponovno
pokrenite računalo.
Instalirajte upravljački program za operacijski sustav Windows
„Sony USB upravljački program uređaja” na računalo.
Posjetite sljedeće web-mjesto te instalirajte softver.
http://www.sony.eu/support/dna
 Povećajte jačinu zvuka računala ili softvera.
 Ako je jedinica povezana s računalom tijekom upotrebe
softvera za audio reprodukciju, ponovno pokrenite taj softver.
 Ako želite reproducirati podatke visoke rezolucije u audio
formatu na računalu pomoću jedinice, upotrijebite softver za
reprodukciju audio podataka kompatibilan podacima visoke
rezolucije u audio formatu poput „Reproduktora audio
podataka visoke rezolucije”
Ako „Reproduktor audio podataka visoke rezolucije” nije
instaliran na vašem računalu, instalirajte ga. Posjetite
sljedeće web-mjesto te instalirajte softver.
http://www.sony.eu/support/dna
 Ako računalo prijeđe u stanje pripravnosti, čekanja ili
hibernacije dok se glazba reproducira pomoću softvera za
reprodukciju audio podataka, ponovno pokrenite softver.
 Provjerite jesu li postavke zvučnog uređaja na računalu
ispravne.
 Za Windows 8/8.1
Pritisnite i držite tipke [Windows] i [X] da biste prikazali
izbornik, odaberite karticu [Control Panel], [Hardware
and Sound], [Sound], [Playback], odaberite [Sony PHA-3]
za uređaj za reprodukciju, a zatim kliknite [Set default].
 Za operacijski sustav Windows 7/Windows Vista
Kliknite [Start] izbornik, odaberite karticu [Control Panel],
[Hardware and Sound], [Sound], [Playback], odaberite
[Sony PHA-3] za uređaj za reprodukciju, a zatim kliknite
[Set default].
 Za Macintosh računala
kliknite [Apple] izbornik, odaberite karticu [System
Preferences], [Sound], [Output], a zatim odaberite [PHA-3]
za [Select a device for sound output].
 Kontrola jačine zvuka vašeg računala ili softvera za audio
reprodukciju postavljena je na prigušivanje zvuka.
Poništite postavku.
 CD-ROM pogon ne podržava funkciju digitalne reprodukcije.
Upotrijebite CD-ROM pogon koji podržava funkciju digitalne
reprodukcije.
 Digitalno emitirani zvuk možda neće izlaziti iz USB ulaza
računala. U tom slučaju spojite priključak AUDIO IN/LINE OUT
jedinice na analogni audio izlaz računala.
Upravljački program za operacijski sustav Windows ne može
se instalirati na računalo sa sustavom Windows.
 Tijekom instalacije upravljačkog programa jedinica
u određenom trenutku mora biti povezana s računalom
s operacijskim sustavom Windows.
U tom slučaju računalo s operacijskim sustavom Windows
spojite na ulaz za priključivanje Xperia/WALKMAN/PC
(USB AUDIO) na jedinici pomoću mikro-USB kabela (priložen).
Pojedinosti vezane uz povezivanje pogledajte na slici „Uređaji
WALKMAN®/Xperia, računala koja podržavaju digitalni izlaz”
iz 3. koraka u priručniku.
Tihi zvuk
 Povećajte jačinu zvuka povezanog uređaja.
 Povećajte jačinu zvuka uređaja.
 Ako koristite slušalice s visokom impedancijom, postavite
prekidač GAIN na HIGH.
 Koristite slušalice koje imaju stereo mini priključak. Jedinica
podržava samo slušalice koje imaju stereo mini priključak.
Ako koristite slušalice/slušalice s mikrofonom s daljinskim
upravljačem ili mikrofonom, zvuk može biti slab ili
nema zvuka.
Jedinica se ne uključuje.
 Kada se vijek baterije smanji na pola, baterija dolazi do kraja
svojeg radnog vijeka. Obratite se najbližem dobavljaču tvrtke
Sony za zamjenu.
Zvuk je izobličen.
 Ako je audio uređaj spojen na priključak AUDIO IN/LINE OUT
na jedinici, smanjite jačinu zvuka spojenog uređaja.
 Isključite postavku ekvilizatora na povezanom uređaju.
Generira se šum.
 Kod spajanja audio uređaja na priključak jedinice AUDIO IN/
LINE OUT, prilagodite jačinu zvuka spojenog uređaja, a zatim
povećajte glasnoću jedinice.
 Držite računalo dalje od jedinice.
 Ponovno pokrenite softver za audio reprodukciju.
 Isključite povezani audio uređaj, a zatim ga ponovno
uključite.
Dolazi do prekida zvuka prilikom povezivanja s računalom.
 CPU računala je preopterećen. Zatvorite druge aplikacije.
 Drugi USB uređaji spojeni su na vaše računalo i koriste se
istodobno. Isključite druge USB uređaje.
Daljinski upravljač slušalica s mikrofonom ne radi.
 Jedinica ne podržava upravljanje daljinskim upravljačem.
Mikrofon slušalica s mikrofonom ne radi.
 Jedinica ne podržava mikrofone slušalica s mikrofonom.
Spojeni radio ili TV ne može primati signal/generira se šum.
 Držite povezani uređaj dalje od jedinice.
Kompatibilni modeli uređaja
iPhone/iPod/iPad
Jedinicu možete koristiti samo sa sljedećim modelima. Uređaje
iPhone, iPod, iPad prije upotrebe ažurirajte najnovijim softverom.













iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad Air
iPad mini s Retina zaslonom
iPad (4. generacija)
iPad mini
iPad (3. generacija)
iPad 2
iPad










iPod touch (5. generacija)
iPod touch (4. generacija)
iPod touch (3. generacija)
iPod touch (2. generacija)
iPod classic 120GB/160GB
(2009)
iPod nano (7. generacija)
iPod nano (6. generacija)
iPod nano (5. generacija)
iPod nano (4. generacija)
iPod nano (3. generacija)
(Od srpnja 2014.)
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
prethodne najave.
Mjere opreza
O sigurnosti
 Ne stavljajte teške predmete i ne primjenjujte pritisak na jedinicu jer
to može uzrokovati deformaciju jedinice tijekom dužeg skladištenja.
 Nemojte ispustiti jedinicu ili je izlagati vanjskim udarcima jer to može
uzrokovati kvar.
 Jedinicu čistite suhom mekom krpom za brisanje.
 Ako se javlja šum tijekom slušanja radija itd., odmaknite jedinicu
od povezanog uređaja.
O postavljanju
 Jedinicu ne postavljajte na mjesta gdje je:
 Izložena visokoj temperaturi (kao u automobilu sa zatvorenim prozorima).
 Izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti ili blizu izvora topline.
 Izložena mehaničkim vibracijama ili trešnji.
 Izložena magnetskom polju.
(blizu magneta, zvučnika ili TV-a).
 Izložena prekomjernoj prašini.
Specifikacije
Frekvencijski pojas
10 Hz – 100 kHz (AUDIO IN input)
Izobličenje 0,01 % ili manje (1 kHz)
Podržana impedancija
8 Ω – 600 Ω
Maksimalna ulazna snaga
2 Vrms (AUDIO IN)
Maksimalna izlazna snaga
Uravnotežena veza
Pribl. 320 mW + 320 mW (32 Ω, 1 % izobličenje)
Normalna veza
Pribl. 100 mW + 100 mW (32 Ω, 1 % izobličenje)
Izlazni priključak
Tropolni mini priključak ( (slušalice) BALANCED-L)
Tropolni mini priključak ( (slušalice) BALANCED-R)
Stereo mini priključak*1 ( (slušalice)-NORMAL)
Stereo mini priključak*1 (prebacivanje ulaza i izlaza priključka AUDIO IN/
LINE OUT pomoću prekidača OUTPUT)
Ulazni priključak/ulaz
Ulaz za povezivanje računala/uređaja WALKMAN®/Xperia
Ulaz za povezivanje uređaja iPod/iPhone/iPad
Optički ulazni priključak za povezivanje (priključak OPT IN)
Stereo mini priključak*1 (prebacivanje ulaza i izlaza priključka AUDIO IN/
LINE OUT pomoću prekidača OUTPUT)
*1 Podržan je samo tropolni stereo mini priključak. Ostali priključci, uključujući
dvopolni mini priključak ili četveropolni stereo mini priključak, nisu podržani.
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Izvori napajanja
5 V istosmjerne struje: prilikom upotrebe adaptera za izmjeničnu struju
Nazivna potrošnja energije
13,5 W
Dimenzije
Pribl. 80 mm × 29 mm × 140,5 mm
(š/v/d, ispupčeni dijelovi nisu uključeni)
Težina
Pribl. 230 g
Podržana frekvencija uzorkovanja/bita
PCM: kod spajanja računala: Maksimalno 384 kHz/32 bit
kod spajanja uređaja iPhone/iPad/iPod: Maksimalno 48 kHz/24 bit
kod spajanja optičke veze: Maksimalno 192 kHz/24 bit
DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz
Uključene stavke
Pojačalo slušalica (ova jedinica) (1)
Digitalni kabel za WALKMAN® (1)
Digitalni kabel za Xperia (1)
Mikro-USB kabel (2)
Stereo mini kabel (1)
USB adapter za izmjeničnu struju (2)
Silikonski remen (4)
Zaštitna folija (1)
Vodič za početak (1)
Referentni priručnik (ovaj dokument) (1)
Radno okruženje
Podržani OS:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 ili noviji)/Home Basic (SP1 ili noviji)/Home Premium
(SP1 ili noviji)/Professional (SP1 ili noviji)/Ultimate (SP1 ili noviji)
Windows Vista
Home Basic (SP2 ili noviji)/Home Premium (SP2 ili noviji)/Business
(SP2 ili noviji)/Ultimate (SP2 ili noviji)
Mac OS X (v10.6.8 ili noviji)
CPU: Intel Core 2 Procesor 1,6 GHz ili jači
Memorija: 1 GB ili više
USB priključak (USB 2.0 velike brzine)
 Potrebno je tvornički instalirati jedan od gore navedenih operacijskih
sustava na računalo.
 Nije zajamčen rad jedinice sa svim računalima.
 Nije zajamčen rad jedinice s računalima konfiguriranim kod kuće,
operacijskim sustavima koji su privatno nadograđeni ili višestrukim
operacijskim sustavima.
 Nije zajamčen rad jedinice s funkcijama kao što su stanje pripravnosti,
mirovanje ili hibernacija bilo kojeg računala.
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.
Napomene o zaštitnim znacima
 WALKMAN® i logotip WALKMAN® registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
 „Xperia” i „Xperia Tablet” zaštitni su znaci tvrtke Sony Mobile
Communications AB.
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch i Retina zaštitni su znaci
tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim državama.
iPad Air i iPad mini zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc.
 Oznake “Made for iPod”, “Made for iPhone” i “Made for iPad” znače da je
elektronička oprema osmišljena za povezivanje s uređajem iPod, iPhone,
odnosno iPad te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava
Appleove standarde rada. Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za
njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima. Imajte
na umu da upotreba ovog pribora s uređajima iPod, iPhone ili iPad može
utjecati na performanse bežične veze.
 Macintosh i Mac OS zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u
i drugim državama.
 Microsoft, Windows i Windows Vista registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni
znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama.
 Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili
registrirani zaštitni znaci svojih vlasnika. U ovome se priručniku ne
upotrebljavaju oznake ™ i ®.
Srpski
Rešavanje problema
Isporučeni priručnici
Uključena su 3 sledeća priručnika.
Referentni vodič (ovaj dokument)
Pruža vam upozorenja i specifikacije proizvoda.
Vodič za početak (papirni dokument)
Pruža vam uputstva o načinu povezivanja jedinice
sa uređajima i o osnovnim radnjama.
Vodič za pomoć (Uputstvo za upotrebu)
Čitajte Vodič za pomoć na računaru ili pametnom
telefonu kada želite da do krajnjih detalja saznate
kako da koristite jedinicu. Vodič za pomoć sadrži
i vodič za rešavanje problema koji vam pruža
rešenja za probleme na koje možete da naiđete.
URL adresa:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-3/h_ce/
Dvodimenzionalni kôd:
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od strujnog udara, ne otvarajte
kućište uređaja. Popravke bi trebalo da obavljaju samo
osposobljeni serviseri.
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite
adapter za naizmeničnu struju kapljicama vode ili prskanju
i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
Postavite adapter za naizmeničnu struju tako da se kabl za
naizmeničnu struju može brzo iskopčati iz zidne utičnice
u slučaju nevolje.
Jedinica se napaja naizmeničnom strujom sve dok je priključena
na zidnu utičnicu, čak i kada je sama jedinica isključena.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili
ugradnog ormarića.
Ne izlažite baterije (punjivu bateriju ili instalirane baterije) visokim
temperaturama, na primer sunčevom svetlu, vatri i sličnim
izvorima tokom dugog vremena
Za korisnike u Irskoj, Kipru, Malti i Ujedinjenom Kraljevstvu:
Koristite USB adapter za naizmeničnu struju (A).
Iz bezbednosnih razloga, USB adapter za naizmeničnu struju (B)
nije predviđen za korišćenje u navedenim zemljama/regionima
i stoga se neće tamo koristiti.
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
Koristite USB adapter za naizmeničnu struju (B).
(A)
(B)
Oznaka sa nazivom se nalazi na donjoj strani uređaja.
Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose
samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima
se primenjuju direktive Evropske unije
Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za
nju proizvela neka druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa
usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske unije bi trebalo
da pošaljete ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja
u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su
navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.
Odlaganje potrošenih baterija i električne
i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju
označava da se proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni
otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti
i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se
dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog
bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju
bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili
sigurni da će baterija i električna i elektronska oprema biti
pravilno zbrinuti, predajte potrošene proizvode na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju
na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih
baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Ako naiđete na probleme tokom korišćenja ove jedinice,
upotrebite sledeću listu za proveru i pročitajte informacije
za podršku proizvoda na našem veb-sajtu. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Jedinica može da se zagreje u toku upotrebe. To nije kvar.
Nema zvuka
 Proverite da li su jedinica i audio uređaj pravilno povezani.
 Proverite da li je povezani uređaj uključen.
 Proverite da li je jedinica uključena.
 Proverite da li je prekidač INPUT postavljen u pravilan položaj
za povezani audio uređaj.
 Proverite da li je prekidač OUTPUT postavljen u pravilan
položaj za izlazni priključak.
 Povećajte jačinu zvuka na povezanom uređaju.
 Povećajte jačinu zvuka na jedinici.
 Čvrsto povežite utikač za slušalice sa jedinicom.
 Proverite da li su jedinica, pojačalo i aktivni zvučnik
pravilno povezani.
 Proverite da li su povezane slušalice stereo,
a ne monoauralne.
Jedinica ne podržava monoauralne slušalice. Ne povezujte
monoauralne slušalice. To može dovesti do kvara.
 Zvuk će se emitovati sa priključka  (slušalice) NORMAL kada
se signal prenosi na jedinicu preko priključka AUDIO IN/
LINE OUT.
 Jedinica je kompatibilna sa PCM digitalnim signalom samo
u vidu optičkih signala.
Prilikom povezivanja sa računarom, nema zvuka ili se zvuk
ne reprodukuje pravilno.
 Računar ne prepoznaje jedinicu kao USB uređaj. Ponovo
pokrenite računar.
Instalirajte upravljački softver za Windows „Sony USB Device
Driver“ na računar koji pokreće Windows. Posetite sledeći
veb-sajt i instalirajte softver.
http://www.sony.eu/support/dna
 Povećajte jačinu zvuka na računaru ili u softveru.
 Ako je jedinica povezana sa računarom u toku korišćenja
softvera za reprodukciju zvuka, ponovo pokrenite softver za
reprodukciju zvuka.
 Kada na računaru pomoću jedinice reprodukujete podatke
u formatu High-Resolution Audio, koristite softver za
reprodukciju zvuka koji je kompatibilan sa podacima
u formatu High-Resolution Audio, kao što je
„Hi-Res Audio Player“.
Ako „Hi-Res Audio Player“ nije instaliran, instalirajte ga
na računar. Posetite sledeći veb-sajt i instalirajte softver.
http://www.sony.eu/support/dna
 Ako računar pređe u režim mirovanja, spavanja ili hibernacije
dok se muzika reprodukuje pomoću softvera za reprodukciju
zvuka, ponovo pokrenite softver za reprodukciju zvuka.
 Proverite da li su podešavanja zvučnog uređaja na računaru
pravilna.
 Za Windows 8/8.1
Pritisnite i držite tastere [Windows] i [X] da biste prikazali
meni, izaberite [Control Panel], [Hardware and Sound],
[Sound], karticu [Playback], izaberite [Sony PHA-3] kao
uređaj za reprodukciju, a zatim kliknite na [Set default].
 Za Windows 7/Windows Vista
Kliknite na meni [Start], izaberite [Control Panel],
[Hardware and Sound], [Sound], karticu [Playback],
izaberite [Sony PHA-3] kao uređaj za reprodukciju,
a zatim kliknite na [Set default].
 Za Macintosh
Kliknite na meni [Apple], izaberite [System Preferences],
[Sound], karticu [Output], a zatim izaberite [PHA-3]
u polju [Select a device for sound output].
 Kontrola jačine zvuka na računaru ili u softveru za
reprodukciju zvuka je podešena da potisne zvuk.
Otkažite to podešavanje.
 CD-ROM uređaj ne podržava funkciju digitalne reprodukcije.
Koristite CD-ROM uređaj koji podržava funkciju digitalne
reprodukcije.
 Digitalni zvuk se možda neće emitovati sa USB porta na
računaru. U tom slučaju, povežite priključak AUDIO IN/
LINE OUT na jedinici sa analognim audio izlazom na računaru.
Upravljački softver za Windows ne može da se instalira
na Windows računar.
 U određenom trenutku, jedinica treba da se poveže sa
Windows računarom u toku instaliranja upravljačkog softvera.
U tom slučaju, povežite Windows računar sa Xperia/
WALKMAN/PC (USB AUDIO) portom za povezivanje
na jedinici pomoću mikro-USB kabla (isporučen).
Za detalje koje se tiču povezivanja, pogledajte sliku
u 3. koraku u odeljku „Digitalni izlaz koji podržavaju
WALKMAN®/Xperia i računar“ u Vodiču za početak.
Nizak nivo zvuka
 Povećajte jačinu zvuka na povezanom uređaju.
 Povećajte jačinu zvuka na jedinici.
 Kada koristite slušalice visoke impedanse, podesite izborni
prekidač GAIN na HIGH.
 Koristite slušalice koje imaju stereo mini utikač. Jedinica
podržava samo slušalice koje imaju stereo mini utikač. Ako
koristite slušalice sa daljinskim upravljačem ili mikrofonom,
zvuk može da bude niskog nivoa ili može da nestane.
Jedinica neće da se uključi.
 Kada se kapacitet baterije prepolovi, to znači da joj se primiče
kraj veka trajanja. Obratite se najbližem Sony prodavcu
radi zamene.
Zvuk je izobličen.
 Ako je audio uređaj povezan sa priključkom AUDIO IN/LINE
OUT na jedinici, smanjite jačinu tona na povezanom uređaju.
 Isključite podešavanja ekvilajzera na povezanom uređaju.
Stvara se šum.
 Kada audio uređaj povezujete sa priključkom AUDIO IN/
LINE OUT na jedinici, prilagodite jačinu tona na povezanom
uređaju, a zatim pojačajte ton na jedinici.
 Udaljite računar od jedinice.
 Ponovo pokrenite softver za reprodukciju zvuka.
 Isključite povezani audio uređaj, a zatim ga ponovo uključite.
Zvuk se prekida prilikom povezivanja sa računarom.
 Procesor računara je preopterećen. Zatvorite druge aplikacije.
 Drugi USB uređaji su povezani na računar i koriste se
istovremeno. Prekinite da koristite druge USB uređaje.
Daljinski upravljač za slušalice ne funkcioniše.
 Ova jedinica ne podržava rad daljinskog upravljača.
Mikrofon na slušalicama ne funkcioniše.
 Ova jedinica ne podržava mikrofone na slušalicama.
Povezani radio ili TV ne može da prima signal/
Generiše se šum.
 Udaljite povezani uređaj od jedinice.
Kompatibilni iPhone/iPad/iPod
modeli
Ovu jedinicu možete da koristite samo sa sledećim modelima.
Ažurirajte softver iPhone, iPad ili iPod uređaja na najnoviju
verziju pre nego što počnete da ga koristite.













iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad Air
iPad mini sa Retina displejem
iPad (četvrta generacija)
iPad mini
iPad (treća generacija)
iPad 2
iPad










iPod touch (peta generacija)
iPod touch (četvrta generacija)
iPod touch (treća generacija)
iPod touch (druga generacija)
iPod classic 120GB/160GB
(2009)
iPod nano (sedma generacija)
iPod nano (šesta generacija)
iPod nano (peta generacija)
iPod nano (četvrta generacija)
iPod nano (treća generacija)
(od jula 2014.)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
Mere opreza
O bezbednosti
 Ne izlažite ovu jedinicu velikoj težini ili pritisku jer to može da izazove
deformaciju jedinice tokom dugog skladištenja.
 Ne ispuštajte jedinicu niti je izlažite spoljnim udarcima, jer to može
da izazove kvar.
 Jedinicu čistite mekom i suvom tkaninom.
 Ako se javlja šum dok slušate radio, pomerite jedinicu dalje od
povezanog uređaja.
O postavljanju
 Ne postavljajte jedinicu na mesto koje je:
 izloženo ekstemno visokoj temperaturi (kao što je automobil sa
zatvorenim prozorima).
 izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti ili pored izvora toplote.
 izloženo mehaničkim jakim vibracijama ili udarima.
 izloženo magnetnom polju.
(kao što su blizina magneta, zvučnika ili TV-a).
 izloženo prekomernoj prašini.
Specifikacije
Frekventni opseg
10 Hz – 100 kHz (ulaz AUDIO IN)
Distrozija 0,01% ili manja (1 kHz)
Podržana impedansa
8 Ω – 600 Ω
Maksimalni ulazni signal
2 Vrms (AUDIO IN)
Maksimalni izlazni signal
Simetrična veza
Približno 320 mW + 320 mW (32 Ω, distorzija 1%)
Normalna veza
Približno 100 mW + 100 mW (32 Ω, distorzija 1%)
Izlazni priključak
3-polni mini priključak ( (slušalice) BALANCED-L)
3-polni mini priključak ( (slušalice) BALANCED-R)
Stereo mini priključak*1 ( (slušalice)-NORMAL)
Stereo mini priključak*1 (Prebacivanje između ulaza i izlaza na priključku
AUDIO IN/LINE OUT pomoću prekidača OUTPUT)
Ulazni priključak/port
Port na koji se priključuje računar/WALKMAN®/Xperia
Port na koji se priključuje iPhone/iPad/iPod
Port za povezivanje optičkog ulaza (port OPT IN)
Stereo mini priključak*1 (Prebacivanje između ulaza i izlaza na priključku
AUDIO IN/LINE OUT pomoću prekidača OUTPUT)
*1 Podržan je samo 3-polni stereo mini utikač. Drugi utikači, uključujući 2-polni
mini utikač ili 4-polni stereo mini utikač, nisu podržani.
Radna temperatura
0 °C to 40 °C
Izvor napajanja
DC 5 V: kada se koristi adapter za naizmeničnu struju
Nominalna potrošnja energije
13,5 W
Dimenzije
Približno 80 mm × 29 mm × 140.5 mm
(š/v/d, istureni delovi nisu obuhvaćeni)
Masa
Približno 230 g
Podržana frekvencija uzorkovanja/bitova
PCM: kada je povezan računar: Maksimalno 384 kHz/32 bita
kada je povezan iPhone/iPad/iPod: Maksimalno 48 kHz/24 bita
kada je povezan optički link: Maksimalno 192 kHz/24 bita
DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz
Sadržaj pakovanja
Pojačalo za slušalice (ova jedinica) (1)
Digitalni kabl za WALKMAN® (1)
Digitalni kabl za uređaj Xperia (1)
Mikro USB kabl (2)
Stereo mini kabl (1)
USB adapter za naizmeničnu struju (2)
Silikonska traka (4)
Zaštitna folija (1)
Vodič za početak (1)
Referentni vodič (ovaj dokument) (1)
Radno okruženje
Kompatibilni operativni sistemi:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 ili noviji)/Home Basic (SP1 ili noviji)/Home Premium
(SP1 ili noviji)/Professional (SP1 ili noviji)/Ultimate (SP1 ili noviji)
Windows Vista
Home Basic (SP2 ili noviji)/Home Premium (SP2 ili noviji)/Business
(SP2 ili noviji)/Ultimate (SP2 ili noviji)
Mac OS X (v10.6.8 ili noviji)
Procesor: Procesor Intel Core 2 1.6 GHz ili bolji
Memorija: 1 GB ili više
USB port (USB 2.0 velike brzine)
 Jedan od navedenih operativnih sistema treba da bude fabrički instaliran.
 Ne garantujemo da će jedinica raditi sa svim računarima.
 Ne garantujemo da će jedinica raditi sa računarima koji su napravljeni kod
kuće, operativnim sistemima koje ste lično nadogradili ili sa više operativnih
sistema.
 Ne garantujemo da će jedinica raditi na bilo kom računaru sa funkcijama kao
što su režim mirovanja, stanje spavanja ili hibernacija.
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
Napomene o zaštićenim znakovima
 WALKMAN® i WALKMAN® logotip su registrovani zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
 „Xperia“ i „Xperia Tablet“ su zaštićeni znakovi kompanije Sony Mobile
Communications AB.
 iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, i Retina su zaštićeni
znakovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i ostalim zemljama.
iPad Air i iPad mini su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc.
 „Made for iPod“, „Made for iPhone“ i „Made for iPad“ znači da je elektronska
oprema posebno dizajnirana za rad sa iPod, iPhone ili iPad uređajima,
respektivno, i sertifikovana od strane proizvođača tako da ispunjava
standarde za performanse kompanije Apple. Apple ne odgovara za rad
ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima
i propisima. Imajte u vidu to da upotreba ove dodatne opreme sa iPod,
iPhone ili iPad uređajem može da utiče na performanse bežične veze.
 Macintosh i Mac OS su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani
u SAD i drugim zemljama.
 Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovani zaštićeni znakovi ili
zaštićeni znakovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim američkim
Državama i/ili drugim zemljama.
 Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani zaštićeni znakovi pripadaju svojim
vlasnicima. U ovom priručniku, oznake ™ i ® nisu navedene.
Download PDF