Sony | STR-DN1080 | Sony STR-DN1080 7.2-kanalni AV risiver za kućni bioskop Uputstva za rukovanje

Višekanalni
AV risiver
Uputstva za upotrebu
STR-DN1080
Za korisnike u SAD
Podaci za vlasnika uređaja
Broj modela i serijski broj se nalaze na zadnjoj
strani risivera. Zapišite serijski broj na
predviđeno mesto u nastavku. Navedite te
brojeve svaki put kada pozovete vašeg Sony
prodavca povodom ovog proizvoda.
Model br. STR-DN1080
ZA KORISNIKE U SAD. NIJE PRIMENLJIVO
U KANADI, UKLJUČUJUĆI PROVINCIJU
KVEBEK.
POUR LES CONSOMMATEURS AUX
ÉTATS-UNIS. NON APPLICABLE AU
CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE
QUÉBEC.
Za korisnike u SAD
Serijski broj
Ovaj simbol upozorava korisnika na
prisustvo neizolovanih elemenata
visokog napona u kućištu uređaja
koji mogu predstavljati opasnost od
strujnog udara.
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama,
stolnjakom, zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena
(na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer, vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj u kojem se nalaze
baterije visokim temperaturama, na primer,
sunčevoj svetlosti i vatri.
Pošto se mrežno napajanje jedinice prekida
izvlačenjem glavnog utikača, priključite jedinicu
na lako dostupnu utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako primetite bilo kakvu
nepravilnost u radu uređaja, odmah izvucite
glavni utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Jedinica dobija mrežno napajanje sve dok je
priključena na utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom, čak i kada je sama
jedinica isključena.
Ovaj simbol upozorava korisnika
na prisustvo površine koja može
biti vrela ako se dodirne tokom
rada uređaja.
2SR
Ovaj simbol upozorava korisnika na
prisustvo važnih uputstava za
upotrebu i održavanje (servisiranje)
u priručniku koji ste dobili uz ovaj
uređaj.
Važna bezbednosna uputstva
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ova uputstva.
Čuvajte ova uputstva.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pratite sva uputstva.
Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
Uređaj čistite samo suvom tkaninom.
Ne blokirajte ventilacione otvore. Postavite
uređaj u skladu sa uputstvima proizvođača.
8) Ne postavljajte uređaj blizu izvora toplote
kao što su radijatori, grejači, pećnice ili
drugih uređaja (uključujući pojačala) koji
proizvode toplotu.
9) Ne zanemarujte bezbednosnu svrhu
polarizovanog ili uzemljenog utikača.
Polarizovani utikač ima dva jezička od kojih je
jedan širi od drugog. Uzemljeni utikač ima
dva jezička i treći pin za uzemljenje.
Široki jezičak ili treći pin postoje radi vaše
bezbednosti. Ako isporučeni utikač ne
možete da umetnete u utičnicu, obratite se
električaru radi zamene stare utičnice.
10) Zaštitite kabl za napajanje od gaženja ili
nagnječenja, naročito kod utikača, utičnice i
na mestu gde izlazi iz uređaja.
11) Koristite samo dodatke/pribor koje je
odredio proizvođač.
12) Koristite samo na polici sa točkićima, postolju,
tronošcu, nosaču ili stolu koje je odredio
proizvođač ili koji se prodaju uz uređaj.
Ako koristite policu sa točkićima, pažljivo
pomerajte policu na kojoj se nalazi uređaj da
biste izbegli povrede usled prevrtanja.
13) Isključite uređaj iz mrežnog napajanja tokom
grmljavine ili ako ga nećete koristiti u dužem
vremenskom periodu.
14) Sve popravke bi trebalo da obavljaju samo
kvalifikovani serviseri. Popravka je potrebna u
slučaju da se uređaj ošteti na bilo koji način,
na primer ako se ošteti kabl za napajanje ili
utikač, ako u uređaj upadne tečnost ili neki
predmet, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi,
ako ne funkcioniše pravilno ili ako ga ispustite.
NAPOMENA:
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u
skladu sa ograničenjima za digitalne uređaje
klase B prema poglavlju 15 pravilnika Federalne
komisije za komunikacije. Ova ograničenja
postoje radi zaštite od štetnih smetnji do kojih
može doći u kućnom okruženju. Ova oprema
stvara, koristi i emituje energiju u području
radijskih frekvencija i ako se ne postavi i koristi
prema uputstvima, može da dovede do štetnih
smetnji kod radijskih komunikacija. Međutim,
ne postoji garancija da se smetnje neće javiti ako
se uređaj postavi na odgovarajući način. Ako ovaj
uređaj ometa radio ili televizijski prijem,
što možete da utvrdite tako što ćete uređaj
isključiti a zatim ponovo uključiti, preporučujemo
vam da pokušate da otklonite smetnje tako što
ćete preduzeti jednu ili više od sledećih mera:
 Okrenite prijemnu antenu ili je premestite.
 Povećajte udaljenost između opreme i risivera.
 Priključite opremu na utičnicu koja je udaljena
od one na koju je priključen risiver.
 Obratite se za pomoć prodavcu ili iskusnom
radio/TV serviseru.
PAŽNJA
Upozoravamo vas da bilo kakve promene ili
izmene koje nisu izričito odobrene u ovom
uputstvu mogu dovesti do problema prilikom
upotrebe ove opreme.
Za povezivanje sa matičnim računarom i/ili
perifernom opremom morate da koristite
propisno zaštićene i uzemljene kablove i
konektore kako bi se ispunila ograničenja u
pogledu emisije koja je propisala agencija FCC.
Da biste umanjili rizik od strujnog udara, kabl za
zvučnike bi trebalo da povežete sa uređajem i
zvučnicima u skladu sa sledećim uputstvima.
1) Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iz MREŽNOG NAPAJANJA.
2) Skinite 10 do 15 mm izolacije na žici kabla za
zvučnik.
3) Pažljivo povežite kabl za zvučnik sa uređajem
i zvučnicima tako da ne dodirujete žice
unutar kabla rukama. Takođe izvucite kabl za
napajanje naizmeničnom strujom iz
MREŽNOG NAPAJANJA pre nego što izvučete
kabl za zvučnike iz uređaja i zvučnika.
Ovu opremu ne smete da postavite ili koristite
na istom mestu zajedno sa nekom drugom
antenom ili predajnikom.
Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za
izlaganje zračenju Federalne komisije za
komunikacije (FCC) koja se odnose na
nekontrolisano okruženje i ispunjava smernice
za izlaganje radiofrekventnom zračenju (RF)
Federalne komisije za komunikacije. Ovu
opremu treba instalirati i njome upravljati tako
da hladnjak bude najmanje 20 cm udaljen od
tela rukovaoca (izuzev ekstremiteta: šaka, ručnih
zglobova, stopala i skočnih zglobova)
Frekventni pojas 5,47 GHz – 5,725 GHz je ograničen
samo na upotrebu u zatvorenom prostoru.
Usaglašenost sa zahtevom 15.407(c) Federalne
komisije za komunikacije (FCC)
Prenos podataka uvek pokreće softver, a oni se
zatim prenose putem MAC adrese, kroz digitalni
i analogni osnovni pojas i napokon do RF čipa.
MAC adresa inicira nekoliko posebnih paketa.
Ovo su jedini načini na koje će digitalni deo
osnovnog opsega uključiti RF predajnik, koji
zatim isključuje na kraju paketa.
Stoga, predajnik će biti uključen samo dok se
prenosi jedan od gorenavedenih paketa. Drugim
rečima, ovaj uređaj automatski obustavlja
prenos u slučaju odsustva informacija za prenos
ili operativnog kvara.
Tolerancija frekvencije: ±20 ppm
Za korisnike u Kanadi
Za povezivanje sa matičnim računarom i/ili
perifernom opremom morate da koristite propisno
zaštićene i uzemljene kablove i konektore.
Ovaj uređaj usaglašen je sa specifikacijama
radijskih standarda (RSS) za uređaje izuzete od
licenciranja Ministarstva industrije Kanade. Rad
podleže sledećim dvama uslovima:
(1) Ovaj uređaj ne sme da izaziva smetnje; i
(2) Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje
smetnje, uključujući smetnje koje mogu da
izazovu neželjen rad uređaja.
3SR
Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za
izlaganje zračenju Ministarstva industrije
Kanade (IC) koja se odnose na nekontrolisano
okruženje i ispunjava specifikaciju radijskih
standarda RSS-102 pravila za izlaganje
radiofrekventnom zračenju (RF) Ministarstva
industrije Kanade. Ovu opremu treba instalirati i
njome upravljati tako da hladnjak bude
najmanje 20 cm udaljen od tela rukovaoca
(izuzev ekstremiteta: šaka, ručnih zglobova,
stopala i skočnih zglobova).
Frekventni pojas 5150 MHz – 5250 MHz je
ograničen samo na upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Radari velike snage dodeljeni su kao primarni
korisnici (tj. prioritetni korisnici) opsega
5250 MHz – 5350 MHz i 5650 MHz – 5850 MHz i
ovi radari mogu da izazovu smetnje i/ili
oštećenje na LE-LAN uređajima.
Za korisnike u Australiji i Novom Zelandu
Ovu opremu treba instalirati i njome upravljati
tako da hladnjak bude najmanje 20 cm udaljen
od tela rukovaoca (izuzev ekstremiteta: šaka,
ručnih zglobova, stopala i skočnih zglobova)
Za korisnike u Australiji
Odlaganje stare električne i
elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje otpada)
Za korisnike u Evropi
Odlaganje potrošenih baterija
i električne i elektronske
opreme (primenljivo u
Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju
označava da se proizvod i baterija ne smeju
tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se
pored ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja otpada. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni
da će se baterijom i električnom i elektronskom
opremom pravilno rukovati, predajte potrošene
proizvode na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne i elektronske
opreme. Za sve ostale baterije pogledajte
poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz
proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih
baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod ili bateriju.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije
Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony
Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju
proizvela neka druga kompanija. Sva pitanja u
vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije bi trebalo da pošaljete
ovlašćenom predstavniku, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom
pogledajte adrese koje su navedene na
zasebnom servisnom ili garantnom listu.
4SR
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu
sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EZ.
Za detaljne informacije, posetite sledeću URL
adresu: http://www.compliance.sony.de/
Ovaj proizvod je namenjen za korišćenje u
sledećim zemljama.
AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS,
IE, IT, LV, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE,
CH, GB, BA, MK, RS, TR, CY, LI, MT, AL, MD, ME,
Kosovo
Frekventni pojas 5.150 MHz – 5.350 MHz je
ograničen samo na upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Ovaj višekanalni AV risiver je namenjen za
reprodukciju zvuka i video zapisa sa povezanih
uređaja, strimovanje muzike sa NFCkompatibilnog pametnog telefona ili
BLUETOOTH uređaja i FM tjunera. Ovaj sistem
takođe podržava mrežni prenos.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u
skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
uredbi kada se za povezivanje koristi kabl kraći
od 3 metra.
Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može da
dovede do gubitka sluha.
5SR
Priručnici predviđeni za ovaj proizvod
Za ovaj proizvod predviđeni su sledeći priručnici.
Informacije obuhvaćane svakim priručnikom su prikazane u nastavku:
Vodič za
početak
Uputstvo za
upotrebu
(ova knjižica)
Priprema
Instalacija
Povezivanje
Početno podešavanje
Osnovne radnje
Slušanje/gledanje
Napredne radnje
Slušanje/gledanje
Napredne radnje
Bluetooth® funkcije
Mrežne funkcije
Funkcije za više zona
Ostale funkcije
Prilagođavanje podešavanja
Rešavanje problema
Mere opreza / Specifikacije
Da biste čitali Vodič za pomoć, idite na sledeći veb-sajt:
Za korisnike u Evropi
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn108/h_eu/
Za korisnike u drugim područjima
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn108/h_zz/
6SR
Vodič za
pomoć
(onlajn)
O ovom uputstvu za
upotrebu
 Ovo uputstvo za upotrebu prvenstveno opisuje
postupke za korišćenje daljinskog upravljača.
Takođe možete da koristite kontrole na risiveru
ako one imaju isti ili sličan naziv kao one na
daljinskom upravljaču.
 Neke slike su u vidu konceptualnih crteža i
mogu se razlikovati od stvarnih proizvoda.
 Ovo uputstvo za upotrebu obuhvata modele za
tržišta Sjedinjenih Američkih Država, Kanade,
zemalja Okeanije i Evrope.
Samo su modeli za tržište SAD i Kanade
opremljeni priključcima SPEAKERS ZONE 2 na
zadnjoj strani risivera.
Modeli za tržište SAD i Kanade korišćeni su kao
ilustracija u ovom uputstvu za upotrebu.
 Stavke prikazane na TV ekranu se mogu
razlikovati u zavisnosti od prikazane oblasti.
 Tekst u zagradama ([--]) se prikazuje na TV
ekranu, a tekst uokviren duplim navodnicima
(„--“) se prikazuje na displeju.
Sadržaj
Priručnici predviđeni za ovaj proizvod ......... 6
O ovom uputstvu za upotrebu ..................... 7
Glavne funkcije risivera ................................ 8
Isporučena dodatna oprema ...................... 11
Delovi i kontrole ...........................................12
Priprema
Postavljanje zvučnika ..................................18
Povezivanje zvučnika .................................. 20
Povezivanje sa TV-om ................................ 29
Povezivanje audio-vizuelnih uređaja ......... 33
Povezivanje sa mrežom .............................. 38
Povezivanje antene .................................... 39
Povezivanje kabla za napajanje
naizmeničnom strujom ......................... 39
Podešavanje risivera pomoću funkcije Easy
Setup ......................................................40
Slušanje/gledanje
Uživanje u zvuku i videu ............................. 42
Uživanje u zvučnim efektima ..................... 46
Mrežne funkcije .......................................... 50
Slušanje pomoću Bluetooth® slušalica/
zvučnika ..................................................51
Dodatne informacije
Ušteda energije .......................................... 53
Ažuriranje softvera ..................................... 53
Rešavanje problema ................................... 54
Mere opreza ................................................ 58
Specifikacije .................................................61
UGOVOR O LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG
KORISNIKA .............................................. 66
7SR
Glavne funkcije risivera
Kompatibilan sa širokim izborom veza i visokokvalitetnih audio/video
formata
Kompatibilan sa žičnom/bežičnom mrežom, Bluetooth® i USB
vezama


Povežite WALKMAN®, iPod/iPhone (AirPLay), računar, NAS ili USB uređaj sa risiverom da biste
reprodukovali sadržaj na tim uređajima ili prenosili muziku na Bluetooth® slušalice/zvučnike.
Podržane su ugrađene muzičke usluge kao što su Spotify i Chromecast.
Detaljne informacije pogledajte u Vodiču za pomoć.
Kompatibilan sa najnovijim audio formatima zasnovanim na
objektu
Podržane su tehnologije Dolby® Atmos (stranica 24) i DTS:X.
Kompatibilan sa reprodukcijom visoke rezolucije audio zapisa
visoke rezolucije


Tokom mrežne reprodukcije zvuka ili reprodukcije sadržaja na USB uređaju, risiver podržava
audio sadržaj visoke rezolucije do 5,6 MHz u DSD formatu i do 192 kHz/24-bitno u WAV, FLAC i
AIFF formatu.
Takođe je podržana originalna reprodukcija DSD datoteka.
Kompatibilan sa 4K video formatima visoke rezolucije*

Risiver podržava 4K HDR i HDCP 2.2, što vam omogućava da uživate u video slikama visoke
rezolucije (stranica 33).
* Potrebno je da promenite podešavanje [Format HDMI signala] u zavisnosti od ulaznog video signala.
Funkcije za optimalno surround okruženje
Automatsko kalibrisanje okruženja za gledanje i slušanje čime se
stvara idealni okružujući prostor pomoću automatske kalibracije
(D.C.A.C. EX*)


D.C.A.C. EX meri i kalibriše udaljenost, ugao, nivo i karakteristike frekvencije zvučnika pomoću
isporučenog stereo mikrofona za kalibraciju (stranica 40).
Optimalni zvuk se zatim reprodukuje simulacijom idealnih položaja i uglova zvučnika (Speaker
Relocation**).
Funkcije kalibracije za zvučna polja koja odgovaraju različitim
uslovima instalacije zvučnika


Phantom Surround Back**: Omogućava vam da uživate u efektu okružujući zvuka akustički
ekvivalentnog zvuku 7-kanalnog sistema zvučnika koristeći samo 5-kanalni sistem zvučnika, a
kada koristite 5.1.2-kanalni sistem zvučnika, omogućava vam da uživate u efektu okružujući
zvuka akustički ekvivalentnog zvuku 7.1.2-kanalnog sistema zvučnika.
Front Surround: Omogućava vam da uživate u virtuelnom okružujući zvuku uz samo dva
prednja zvučnika (stranica 28).
8SR


In-Ceiling Speaker Mode**: Reprodukuje prirodniji zvuk snižavanjem položaja audio izlaza iz
zvučnika instaliranih na plafonu.
Center Speaker Lift Up**: Reprodukuje prirodni zvuk koji deluje autentičnije podizanjem zvuka
iz centralnog zvučnika do nivoa ekrana.
* Digital Cinema Auto Calibration EX
** Detaljne informacije pogledajte u Vodiču za pomoć.
Audio tehnologije za reprodukciju muzike visoke rezolucije
Zvučna polja koja se mogu izabrati po želji
Možete izabrati različita zvučna polja u skladu sa vezama zvučnika ili izvornim ulazima (2ch
Stereo, Direct, Auto Format Decoding itd.) (stranica 46).
Poboljšanje postojećih izvora zvuka do viših rezolucija uz istu
količinu informacija kao i kod audio sadržaja visoke rezolucije
pomoću funkcije DSEE HX (Digital Sound Enhancement Engine HX)*
Risiver vraća signale u mikro regionu izvora komprimovanog zvuka u prethodno stanje tako što
povećava uzorkovanje frekvencije uzorkovanja i proširuje dubinu bita do ekvivalenta od
maksimalno 192 kHz/24-bitno, što vam omogućava da uživate u kompakt diskovima i izvorima
komprimovanog zvuka sa gubitkom kvaliteta kao što su MP3 datoteke u izražajnom kvalitetu
zvuka bližem originalu.
Reprodukcija muzike visoke rezolucije pomoću Bluetooth®
veze (LDAC)*
LDAC omogućava prenos otprilike tri puta više podataka nego kod prethodnog Bluetooth® profila
A2DP-SBC (328 kbps, 44,1 kHz). Risiver podržava bežičnu reprodukciju (prenos/prijem)
visokokvalitetnog zvuka kada su zvučnici, slušalice, WALKMAN® ili pametni telefon koji podržava
LDAC povezani sa risiverom putem Bluetooth® veze.
Reprodukcija autentičnog doživljaja i realistični osećaj prepuštanja
kod gledanja filmova (Sound Optimizer)*
Funkcija Sound Optimizer kalibriše razliku u svojstvu akustične frekvencije između produkcije i
reprodukcije filma izazvanu različitim nivoima jačine zvuka, reprodukujući doživljaj i okružujući
efekat prepuštanja onako kako su inženjeri zvuka filma zamislili, čak i kada se reprodukuje pri
niskom nivou jačine zvuka kod kuće.
* Detaljne informacije pogledajte u Vodiču za pomoć.
Druge korisne funkcije
Kompatibilno sa aplikacijom „SongPal“ i funkcijom „SongPal Link“*
„SongPal“ je namenska aplikacija za upravljanje SongPal-kompatibilnim audio uređajima koje je
proizvela kompanija Sony sa pametnog telefona ili tableta. Omogućava vam da upravljate
risiverom sa pametnog telefona ili tableta i koristite funkciju SongPal Link.
Opremljen ARC-kompatibilnim HDMI® priključkom
Zvuk sa televizora može da se emituje sa risivera uz pomoć samo jednog HDMI® kabla
(stranica 31).
9SR
Podržava dvostruko pojačavanje prednjih zvučnika
Možete da poboljšate kvalitet zvuka prednjih zvučnika povezivanjem različitih pojačala na
visokotonac i niskotonac pomoću veze za dva pojačala (stranica 26).
Podrška za reprodukciju muzike i video zapisa u različitim
prostorijama


Funkcija Wireless Multi-Room** omogućava vam da slušate istu muziku u različitim
prostorijama.
Funkcije sa više zona omogućavaju vam da emitujete audio i video signale u drugu prostoriju.
* Detaljne informacije pogledajte u Vodiču za pomoć.
** Možete da uživate u zvuku uređaja koji je povezan sa risiverom. Zvuk kasni u odnosu na sliku.
10SR
Isporučena dodatna
oprema

Daljinski upravljač (1)
Baterije R03 (veličina AAA) (2)
FM žičana antena (1)

Mikrofon za kalibrisanje (1)


Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dve baterije R03 (veličine AAA)
(isporučene) u daljinski upravljač. Kada
postavljate baterije, uverite se da se + i –
krajevi nalaze u pravilnom položaju.
Napomena
 Ne ostavljajte daljinski upravljač na izuzetno
toplom mestu ili mestu sa velikom količinom vlage.
 Ne koristite nove baterije sa starim.
 Ne mešajte manganske baterije sa drugim vrstama
baterija.
 Ne izlažite senzor daljinskog upravljača direktnom
suncu ili svetlosti. Tako možete da izazovete kvar.
 Ako ne planirate da koristite daljinski upravljač
duže vremena, izvadite baterije da biste izbegli
moguću štetu od curenja baterija ili korozije.
 Ako risiver više ne reaguje na kontrole sa
daljinskog upravljača, zamenite stare baterije
novim.
11SR
Delovi i kontrole
Prijemnik
Prednji panel




 (napajanje) (stranica 39)
Indikator napajanja
SPEAKERS (stranica 41)
CONNECTION
PAIRING BLUETOOTH
Upravljanje BLUETOOTH funkcijom.
 TUNER PRESET +/–




 Priključak CALIBRATION MIC
(stranica 41)
 Priključak PHONES
Ovde priključite slušalice.
Indikator napajanja
Biranje memorisanih stanica ili kanala.

NFC senzor
2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC (stranica 46)
Panel ekrana (stranica 13)
DISPLAY MODE

Prikazuje informacije na panelu ekrana.
 ZONE SELECT, ZONE POWER
(stranica 43, 44)
 DIMMER
Prilagođavanje svetline displeja.
 Senzor daljinskog upravljača
Priujem signala sa daljinskog upravljača.
 PURE DIRECT
Indikator iznad dugmeta svetli kada je
aktivirana funkcija Pure Direct.
 MASTER VOLUME (stranica 42)
 INPUT SELECTOR (stranica 42)
  (USB) priključak
Ovde povežite USB uređaj.
12SR







Zeleno: risiver je uključen.
Narandžasto: Risiver je u režimu mirovanja i
podesili ste jedno od sledećeg:
 [Kontrola preko HDMI-ja], [Remote Start]*,
[Bluetooth Standby] ili [Režim mirovanja
mreže]* podešeno je na [On].
 [Standby Through] je podešeno na [On] ili
[Auto].
 [Zone2 Power] ili [HDMI Zone Power]
podešeno je na [On].
Indikator se isključuje: Risiver je u režimu
mirovanja i sledeća podešavanja na [Off]:
[Kontrola preko HDMI-ja]
[Standby Through]
[Remote Start]*
[Bluetooth Standby]
[Režim mirovanja mreže]*
[Zone2 Power] i [HDMI Zone Power]
* Samo za modele za SAD, Kanadu i Okeaniju.
Indikatori na displeju
 UPDATE
Svetli kada je dostupna nova verzija softvera.
 D.C.A.C.
Svetli kada se primene rezultati merenja
funkcije za automatsku kalibraciju (D.C.A.C. EX).
 S.OPT.
Svetli kada je aktivirana funkcija za optimizaciju
zvuka.
 A.P.M.
Svetli kada je aktivirana funkcija A.P.M.
(automatsko podudaranje faza) je aktivirana.
Funkciju A.P.M. možete da podesite samo u
okviru funkcije D.C.A.C.
 D.R.C.
Svetli kada je aktivirana kompresija dinamičkog
opsega.
 D.L.L.
Svetli kada je aktivirana funkcija D.L.L. (Digital
Legato Linear).
 EQ
 DSD Native
Svetli kada je aktivirana funkcija originalne
reprodukcije DSD sadržaja.
 IN-CEILING
Svetli kada je aktiviran režim In-Ceiling Speaker.
 Bluetooth® indikator
„BT“ svetli kada je priključen Bluetooth® uređaj.
Treperi tokom povezivanja.
„BT TX“ svetli kada audiovizuelni uređaj koji je
priključen na risiver šalje audio signal
Bluetooth® slušalicama/zvučnicima.
 Indikator jačine signala bežičnog LAN-a
Prikazuje se jačina signala bežičnog LAN-a.
Nema signala
Slab
Umeren
Jak
 Indikator žičnog LAN-a
Svetli kada je aktiviran ekvilajzer.
 ZONE2, ZONE H
„ZONE2“ svetli kada je uključeno napajanje za
Zonu 2.
„ZONE H“ svetli kada je uključeno napajanje za
HDMI® zonu.
 ST
Svetli kada risiver pronađe stereo FM prenos.
 HDMI OUT A + B
Ukazuje na priključke HDMI OUT sa kojih se
trenutno emituju audio/video signali.
 SLEEP
Svetli kada je aktiviran merač vremena za
isključivanje.
Svetli kada je priključen LAN kabl.
 Indikator ulaza
Svetli da označi trenutni ulaz.
HDMI
Digitalni signali ulaze preko izabranog HDMI IN
priključka.
ARC
Izabran je TV ulaz i detektovani su signali
funkcije Audio Return Channel (ARC).
COAX
Digitalni signali ulaze preko priključka COAXIAL.
OPT
Digitalni signali ulaze preko priključka OPTICAL.
 Indikator sistema zvučnika (stranica 41)
 Neural:X
Svetli kada je aktivirano DTS Neural:X
dekodiranje.

Surr
Svetli kada je aktivirano Dolby® Surround
dekodiranje.
Napomena
Ovi indikatori možda neće svetleti u zavisnosti
od podešavanja za šablon zvučnika.
13SR
Zadnji panel
 Priključak COAXIAL IN
 Priključci HDMI IN/OUT*
 Priključci IR REMOTE IN/OUT
 Risiverom možete da upravljate i sa daljine ako
infracrveni odašiljač (ne isporučuje se)
povežete na priključak IR REMOTE IN.
 Možete da pokrenete ili zaustavite
reprodukciju na uređajima kao što je CD plejer
koji je povezan sa risiverom tako što ćete
povezati IR BLASTER (ne isporučuje se) sa
priključkom IR REMOTE OUT.
 Antena za bežični LAN
 LAN priključak
 Priključci SPEAKERS
Samo su modeli za tržište SAD i Kanade
opremljeni priključcima SPEAKERS ZONE 2.
Modeli za tržište SAD i Kanade korišćeni su kao
ilustracija u ovom uputstvu za upotrebu.






Priključci ZONE 2 OUT
Priključci SUBWOOFER OUT
Priključci AUDIO IN
Priključci VIDEO IN/MONITOR OUT
Priključak FM ANTENNA
Priključak OPTICAL IN
* Svi priključci HDMI IN/OUT na risiveru podržavaju
HDCP 2.2. HDCP 2.2 je nova poboljšana
tehnologija za zaštitu autorskih prava koja se
koristi da zaštiti sadržaj kao što su 4K filmovi.
14SR
O ulaznim/izlaznim video signalima
Ulazni digitalni video signali u priključcima HDMI IN ovog risivera emituju se samo sa priključaka
HDMI OUT A (TV) ili HDMI OUT B/HDMI ZONE. Ulazni analogni video signali sa priključaka VIDEO
IN emituju se samo sa priključka MONITOR OUT.
Koristite sledeću ilustraciju kao referencu kada povezujete risiver, AV uređaj i TV.
Priključak HDMI OUT
Bilo koji od
priključaka
HDMI IN
Audio-vizuelni uređaj
Priključak VIDEO OUT
HDMI OUT A (TV)
ili HDMI OUT B/
HDMI ZONE
Risiver
VIDEO IN
MONITOR OUT
Priključak HDMI IN
TV
Priključak VIDEO IN
Napomena
Kada povezujete TV sa priključkom MONITOR OUT, glavni meni ovog risivera se ne prikazuje na TV ekranu. Da
biste upravljali ovim risiverom pomoću menija na TV ekranu, povežite TV sa priključcima HDMI OUT A (TV) ili
HDMI OUT B/HDMI ZONE.
15SR
Daljinski upravljač
Izaberite „HDMI OFF“ da biste isključili izlaz za
priključke HDMI OUT A (TV) i HDMI OUT B/HDMI
ZONE.
 Dugmad ulaza
BD/DVD, SAT/CATV, GAME, SA-CD/CD,
USB, TV, FM
Biranje ulaznog kanala koji je povezan sa
uređajem koji želite da koristite. Kada pritisnete
bilo koje od ovih dugmadi, risiver se uključuje.
WATCH, LISTEN
Omogućava vam da direktno prikazujete ekran
za gledanje ili slušanje bez potrebe da ga birate
na glavnom meniju.
Pritisnite WATCH da biste prikazali ekran za
gledanje ili LISTEN da biste prikazali ekran za
slušanje. Zatim pritisnite WATCH ili LISTEN da
biste izabrali ulaz koji želite da prikažete.
 PRILAGOĐENO MEMORIJSKO
PODEŠAVANJE 1
Čuvanje i opoziv različitih podešavanja risivera.
Pritisnite da biste izabrali prilagođeno
memorisano podešavanje. Pritisnite i držite da
biste sačuvali trenutna podešavanja kao
memorisane stavke.
MUSIC SERVICE
Ako ste slušali muziku putem prenosa sa usluge
Spotify1), 2) na ovom risiveru, pritisnite MUSIC
SERVICE da biste reprodukovali istu muziku na
onoj tački na kojoj ste stali.
Detaljne informacije o upravljanju potražite u
Vodiču za pomoć.
BLUETOOTH RX/TX
Prebacivanje [Režim Bluetooth] na [Prijemnik]
ili [Predajnik].
U režimu [Prijemnik], risiver prima i emituje
audio signal sa plejera.
U režimu [Predajnik], risiver šalje audio signal
Bluetooth® slušalicama/zvučnicima.
FRONT SURROUND, 2CH/MULTI, MOVIE,
MUSIC
Biranje zvučnog polja.
DSD NATIVE
Aktiviranje funkcije DSD Native.
 DISPLAY
Prikazivanje informacija na TV ekranu.
  (napajanje)
AMP MENU
Uključivanje risivera ili njegovo postavljanje u
režim mirovanja.
Prikazivanje menija na displeju pomoću kojeg
se upravlja risiverom.
HDMI OUT
BACK
Prebacuje izlaz za dva TV-a povezana na
priključke OUT HDMI A (TV) i HDMI OUT B/HDMI
ZONE.
Kada je [HDMI Out B Mode] podešeno na
[Glavni] u meniju [HDMI podešavanja], izlaz se
menja između „HDMI A“, „HDMI B“, „HDMI A+B“
i „HDMI OFF“ prilikom svakog pritiska na
dugme. Kada je [HDMI Out B Mode] podešeno
na [Zone], izlaz se menja između „HDMI A“ i
„HDMI OFF“ prilikom svakog pritiska na dugme.
Vraćanje na prethodni meni ili izlazak iz menija
kada se na TV ekranu prikazuje meni ili vodič.
16SR
OPTIONS
Prikazuje meni opcija.
(unos),
/ / /
Pritisnite , , , da biste izabrali stavke
da biste ušli u
menija. Zatim pritisnite
izabranu stavku.
 HOME
Prikazivanje glavnog menija na TV ekranu.
/ (prethodno/sledeće),
 (reprodukcija/pauziranje)3),
 (zaustavljanje)
Prelazak na prethodnu/sledeću numeru,
reprodukcija, pauziranje, zaustavljanje rada.
PRESET +/–
Biranje memorisanih stanica ili kanala.

 (jačina zvuka) +3)/–
Istovremeno podešavanje nivoa jačine zvuka
svih zvučnika.
 (isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka. Pritisnite
ponovo ovo dugme da biste uključili zvuk.
1) Dostupne usluge mogu da se razlikuju u zavisnosti
od lokacije.
Reprodukcija sa usluge Spotify pomoću risivera
ograničena je na vlasnike Spotify Premium naloga.
3)
Na dugmadi  i  + nalazi se mala izbočina.
Koristite ih kao referencu prilikom korišćenja
risivera.
2)
Napomena
 Gorenavedene informacije služe samo kao primeri.
 U zavisnosti od modela povezanog uređaja, neke
funkcije opisane u ovom odeljku možda neće raditi
sa isporučenim daljinskim upravljačem.
17SR
Priprema
Postavljanje zvučnika
Sa ovim AV risiverom možete da povežete do 7 zvučnika i 2 sabvufera. Postavite zvučnike i
sabvufere u skladu sa sistemom zvučnika prema vašem ukusu.
Raspored svakog zvučnika
Napomena
 Kada povezujete samo jedan okružujući zadnji zvučnik (SB), postavite zadnji okružujući zvučnik direktno iza
mesta na kojem sedite.
 Budući da sabvufer (SW) ne emituje usmerene signale, možete da ga postavite na bilo koje mesto.
Nazivi i funkcije zvučnika
Skraćenice
korišćene na
slikama
Naziv zvučnika
FL
Prednji levi zvučnik
FR
Prednji desni zvučnik
Funkcije
Stvara zvukove iz prednjeg levog/desnog kanala.
CNT
Srednji zvučnik
SL
Levi okružujući zvučnik
SR
Desni okružujući zvučnik
SBL
Zadnji levi okružujući
zvučnik
SBR
Zadnji desni okružujući
zvučnik
SB
Zadnji okružujući zvučnik
Stvara zvukove iz zadnjeg okružujući kanala.
SW
Sabvufer
Stvara zvukove iz LFE (low frequency effect) kanala i
pojačava bas delove drugih kanala.
TML
Gornji srednji levi zvučnik
TMR
Gornji srednji desni zvučnik
18SR
Stvara zvukove glasova iz centralnog kanala.
Stvara zvukove iz okružujući levog/desnog kanala.
Stvara zvukove iz zadnjeg okružujući levog/desnog
kanala.
Stvara zvukove iz gornjeg srednjeg levog/desnog kanala.
Naziv zvučnika
FDL
Prednji levi zvučnik na
kojem je omogućen Dolby®
Atmos
FDR
Prednji desni zvučnik na
kojem je omogućen Dolby®
Atmos
SDL
Levi okružujući zvučnik na
kojem je omogućen Dolby®
Atmos
SDR
Desni okružujući zvučnik na
kojem je omogućen Dolby®
Atmos
FHL
Prednji visoki levi zvučnik
FHR
Prednji visoki desni zvučnik
Funkcije
Stvara zvukove iz gornjeg srednjeg levog/desnog kanala i
odbija ove zvuke od plafona. Omogućava reprodukciju
zvukova Dolby® Atmos 3D filmova bez potrebe za
instaliranjem zvučnika na plafonu.
Stvara zvukove iz gornjeg srednjeg levog/desnog kanala i
odbija ove zvuke od plafona. Omogućava reprodukciju
zvukova Dolby® Atmos 3D filmova bez potrebe za
instaliranjem zvučnika na plafonu.
Stvara uspravne zvučne efekte iz prednjeg visinskog
levog/desnog kanala.
Konfiguracija zvučnika i podešavanja za šablon zvučnika
Izaberite šablon zvučnika u skladu sa konfiguracijom zvučnika koju koristite.
Tabela u nastavku prikazuje primere konfiguracije zvučnika i postavki šablona zvučnika. Za
postavljanje zvučnika i dijagrame povezivanja za svaki primer konfiguracije zvučnika, pogledajte
„Primeri povezivanja zvučnika“ (stranica 21).
Konfiguracija zvučnika u svakoj zoni
*
[Surround Back Podešavanje
Speaker
[Speaker
Assign]*
Pattern]
Detalje o
povezivanju
potražite na
stranici
Glavna zona
Zona 2
5.1-kanalni
Ne koristi se
—
[5.1]
21
7.1-kanalni sa zadnjim
okružujućim zvučnicima
Ne koristi se
—
[7.1]
22
5.1.2-kanalni sa gornjim
srednjim zvučnicima
Ne koristi se
—
[5.1.2 (TM)]
23
5.1.2-kanalni sa
zvučnicima na kojima je
omogućen Dolby® Atmos
Ne koristi se
—
[5.1.2 (FD)]
24
5.1-kanalna sa zvučnicima
u Zoni 2
2-kanalni
[Zone2]
[5.1]
25
5.1-kanalna sa vezom za
dva pojačala
Ne koristi se
[BI-AMP]
[5.1]
26
2.1-kanalni (za uživanje u
Front Surround)
Ne koristi se
[2.1]
28
—
Opciju [Surround Back Speaker Assign] možete da podesite samo ako je šablon zvučnika podešen na opciju
koja nema zadnje okružujuće i visinske zvučnike.
Savet
Risiver vam omogućava da uživate u efektu okružujućeg zvuka akustički ekvivalentnog zvuku 7.1.2-kanalnog
sistema zvučnika kada izaberete [Type A] ili [Type B] za [SpeakerRelocation/PhantomSurroundBack] u meniju
[Podešavanja zvučnika].
Kada podešavate na podešavanje [SpeakerRelocation/PhantomSurroundBack], pre toga obavite automatsku
kalibraciju ( stranica40).
19SR
Priprema
Skraćenice
korišćene na
slikama
Povezivanje zvučnika
Ovaj risiver vam omogućava da povežete sistem zvučnika najviše do 7.1-kanalnog.
Dijagram rasporeda zvučnika je vodič za idealni položaj zvučnika. Ne morate da prilagođavate
položaj zvučnika potpuno isto kao na dijagramu.
Napomena
 Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
 Pre nego što povežete kabl za napajanje naizmeničnom strujom, uverite se da se metalne žice u kablovima
za zvučnike međusobno ne dodiruju između priključaka SPEAKERS.
 Kada povežete sabvufer koji ima funkciju za automatski ulazak u režim mirovanja, isključite tu funkciju dok
gledate filmove. Ako je funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja uključena, sabvufer će automatski
preći u režim mirovanja na osnovu nivoa svog ulaznog signala i zvuk se možda neće emitovati.
 Ako imate dva sabvufera, možete ih povezati na oba priključka SUBWOOFER OUT.
Povezivanje kablova za zvučnike
Uverite se da ste pravilno povezali kablove zvučnika sa priključcima zvučnika i ovog risivera.
Takođe, postarajte se da čvrsto uvrnete žičane niti zvučnika i umetnete ih tako da budu fiksirane
u priključcima zvučnika.
10 mm
(13/32 inča)
Napomena
 Vodite računa da ne uklonite previše izolacije kabla zvučnika da biste sprečili da se kablovi zvučnika
međusobno dodiruju.
 Pravilno povežite kablove zvučnika tako da se polariteti (+/–) podudaraju između risivera i zvučnika.
 Nepravilno povezivanje može dovesti do fatalnog oštećenja risivera.
20SR
Primeri povezivanja zvučnika
Priprema
5.1-kanalni sistem zvučnika
 30˚
 100˚–120˚
Okružujući zvučnici
Sabvufer
Srednji zvučnik
Prednji zvučnici
 Monoauralni audio kabl (ne isporučuje se)
 Kabl za zvučnik (ne isporučuje se)
21SR
7.1-kanalni sistem zvučnika sa zadnjim okružujućim zvučnicima
 30˚
 100˚–120˚
 Isti ugao
Okružujući zvučnici
Sabvufer
Zadnji okružujući zvučnici*
Srednji zvučnik
Prednji zvučnici
 Monoauralni audio kabl (ne isporučuje se)
 Kabl za zvučnik (ne isporučuje se)
* Ako povezujete samo jedan zadnji okružujući zvučnik, povežite ga na priključke L (+/–).
Nakon povezivanja, izaberite šablon zvučnika uz povezan samo jedan okružujući zadnji zvučnik za [Speaker
Pattern] u [Podešavanja zvučnika].
22SR
5.1.2-kanalni sistem zvučnika sa gornjim srednjim zvučnicima
Priprema
 30˚
 100˚–120˚
Okružujući zvučnici
Sabvufer
Gornji srednji zvučnici*
Srednji zvučnik
Prednji zvučnici
 Monoauralni audio kabl (ne isporučuje se)
 Kabl za zvučnik (ne isporučuje se)
* Kada povežete zvučnike, podesite [Speaker Pattern] u [Podešavanja zvučnika] na [5.1.2 (TM)].
23SR
5.1.2-kanalni sistem zvučnika sa zvučnicima na kojima je
omogućen Dolby® Atmos
 30˚
 100˚–120˚
Okružujući zvučnici
Sabvufer
Prednji zvučnici na kojima je
omogućen Dolby® Atmos*
Srednji zvučnik
Prednji zvučnici
 Monoauralni audio kabl (ne isporučuje se)
 Kabl za zvučnik (ne isporučuje se)
* Kada povežete zvučnike, podesite [Speaker Pattern] u [Podešavanja zvučnika] na [5.1.2 (FD)].
24SR
5.1-kanalni sistem zvučnika sa zvučnicima u Zoni 2
 30˚
 100˚–120˚
Okružujući zvučnici
Sabvufer
Zona 2
Priprema
Glavna zona
Zvučnici (Zona 2)
(samo za modele za SAD,
Kanadu i Okeaniju)*
Zvučnici (Zona 2)
(za ostale modele)*
Srednji zvučnik
Prednji zvučnici
 Monoauralni audio kabl (ne isporučuje se)
 Kabl za zvučnik (ne isporučuje se)
* Samo su modeli za tržište SAD i Kanade opremljeni priključcima SPEAKERS ZONE 2.
Modeli za tržište SAD i Kanade korišćeni su kao ilustracija u ovom uputstvu za upotrebu.
Za ostale modele, povežite zvučnike u Zoni 2 sa priključcima SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT (FRONT B/
BIAMP/ZONE 2).
Detaljne informacije o korišćenju zvučnika u Zoni 2 potražite u poglavlju „Uživanje u zvuku sa zvučnika
postavljenih u drugim prostorijama (Zona 2)“ (stranica 43).
Napomena
Kod modela za SAD i Kanadu, obavezno povežite zvučnike u Zoni 2 sa priključcima SPEAKERS ZONE 2.
25SR
5.1-kanalni sistem zvučnika sa vezom za dva pojačala
Kada su prednji zvučnici zvučnici sa dvostrukim žicama koji su opremljeni posebnim priključcima
za zvukove visoke frekvencije (visokotonac) i zvukove niske frekvencije (niskotonac), možete da
ostvarite vezu za dva pojačala. Povežite svaki par priključaka za visokotonac i niskotonac sa
priključcima SPEAKERS FRONT A i priključcima SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT ovog risivera.
Možete da uživate u reprodukciji većeg kvaliteta ako koristite visokotonac i niskotonac sa
odvojenim pojačalima.
 30˚
 100˚–120˚
Okružujući zvučnici
Srednji zvučnik
Prednji
zvučnik
Sabvufer
 Monoauralni audio kabl (ne isporučuje se)
 Kabl za zvučnik (ne isporučuje se)
Ne zaboravite da uklonite metalne čepiće iz Hi/Lo priključaka na zvučnicima kako biste izbegli kvar risivera.
Kada povežete zvučnike, podesite [Surround Back Speaker Assign] u meniju [Podešavanja zvučnika] na [BIAMP].
26SR
Napomena
Opciju [Surround Back Speaker Assign] možete da podesite samo ako je šablon zvučnika podešen na opciju
koja nema zadnje okružujuće i visinske/zvučnike iznad glave (stranica 19).
Priprema
27SR
2.1-kanalni sistem zvučnika (za uživanje u okruženju spreda)
Ako izaberete [Front Surround] za podešavanje zvučnog polja, možete da uživate u virtuelnim
okružujućim efektima uz samo dva prednja zvučnika.
Postavite zvučnike kako je prikazano u nastavku da biste uživali u okruženju spreda.
Podesite visinu visokotonca prednjeg
zvučnika tako da bude u nivou ušiju.
 30˚
 1,5 m – 3 m
Savet
Menjajte pra
vac prednjih zvučnika malo po malo da biste potražili i podesili pravac koji daje najbolje okružujuće efekte.
Sabvufer
 Monoauralni audio kabl (ne isporučuje se)
 Kabl za zvučnik (ne isporučuje se)
28SR
Prednji zvučnici
Povezivanje sa TV-om
Napomene o povezivanju










Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
Kompanija Sony preporučuje da koristite HDMI® kabl koji proizvodi Sony ili drugi HDMI®
ovlašćeni kabl. Obavezno koristite HDMI kabl velike brzine prenosa sa Ethernet vezom. Za video
signale koji zahtevaju veliki frekventni pojas kao što su 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 i 4K/60p 4:2:0 od
10 bita itd., obavezno koristite premijum HDMI® kabl velike brzine sa Ethernet vezom koji
podržava frekventne pojaseve do 18 Gbps.
Kada koristite video formate velikog propusnog opsega kao što su 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 i 4K/60p
4:2:0 od 10 bita, obavezno postavite format HDMI signala. Detaljne informacije potražite na
„Podešavanje formata HDMI signala“ (stranica 42).
Preporučujemo vam da ne koristite kabl za HDMI-DVI konverziju. Kada povežete kabl za HDMIDVI konverziju sa DVI-D uređajem, može doći do nestanka zvuka i/ili slike. Za povezivanje
koristite zasebne audio kablove ili kablove za digitalno povezivanje, a zatim preraspodelite
ulazne priključke ako se zvuk ne emituje pravilno.
U zavisnosti od statusa veze između TV-a i antene, slika na TV ekranu može biti izobličena.
U tom slučaju, udaljite antenu od risivera.
Kada povezujete optički digitalni kabl, direktno umetnite utikače dok ne kliknu na mesto.
Nemojte da savijate ili vezujete optičke digitalne kablove.
Svi digitalni audio priključci su kompatibilni sa frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
Kada povezujete TV sa risiverom preko priključaka TV IN na risiveru, postavite priključak
zvučnog izlaza na TV-u na „Fixed“ ako je moguće biranje između opcija „Fixed“ ili „Variable“.
Kada povežete TV sa priključkom HDMI OUT B/HDMI ZONE, obavezno podesite [HDMI Out B
Mode] na [Glavni] u meniju [HDMI podešavanja]. Glavni meni se ne prikazuje na TV ekranu ako
je [HDMI Out B Mode] podešeno na [Zone].
29SR
Priprema
Povežite TV na priključak HDMI TV OUT ili MONITOR OUT.
Na TV ekranu se prikazuje meni samo kada TV povežete sa priključkom HDMI OUT. Kompanija
Sony preporučuje da koristite priključak HDMI OUT da biste povezali TV jer će u mnogim
slučajevima biti potrebno da obavite podešavanja ovog risivera pomoću tog menija.
Posetite Vodič za pomoć za uputstva o 4K TV vezi.
Povezivanje TV-a nekompatibilnog sa funkcijom Audio Return Channel
(ARC) preko HDMI veze
Kada povežete risiver sa TV-om pomoću HDMI ® kabla , risiver može da emituje audio i video
signale na TV-u. Međutim, imajte na umu da je takođe potrebno da povežete optički digitalni kabl
 ili audio kabl  sa TV-om da biste emitovali audio signal TV-a sa zvučnika povezanih sa
risiverom.
Audio signali
Audio/video
signali
ili
Preporučena veza
Alternativna veza
 Optički digitalni audio kabl (ne isporučuje se)
 Audio kabl (ne isporučuje se)
 HDMI kabl (nije isporučen)
30SR
Povezivanjem pomoću samo jednog HDMI kabla, možete da slušate zvuka sa TV-a sa zvučnika
povezanih na risiver dok risiver šalje audio i video signale u TV.
Audio/video signali
 HDMI kabl (nije isporučen)
Napomena
 Da biste ostvarili ovu vezu, treba da uključite funkciju Control for HDMI. Pritisnite HOME, a zatim izaberite
[Podešavanje] – [HDMI podešavanja] – [Kontrola preko HDMI-ja] – [On].
 Takođe je potrebno da obavite podešavanja na meniju TV-a. Uključite funkciju ARC.
Savet
Ako je HDMI priključak na TV-u (obeležen kao „ARC“) već povezan sa drugim uređajem, iskopčajte taj uređaj i
povežite risiver.
31SR
Priprema
Povezivanje TV-a kompatibilnog sa funkcijom Audio Return Channel
(ARC) preko HDMI veze
Povezivanje TV-a bez HDMI priključaka
Potrebno je da povežete optički digitalni audio kabl  ili audio kabl  sa TV-om osim
povezivanja video kabla .
Video signali
Audio signali
ili
Preporučena veza
Alternativna veza
 Video kabl (ne isporučuje se)
 Audio kabl (ne isporučuje se)
 Optički digitalni audio kabl (ne isporučuje se)
Napomena
 Nakon što ste povezali risiver sa TV-om metodom navedenim iznad, na TV-u se prikazuje video signal sa
uređaja povezanog na priključke VIDEO IN.
 Kada povežete risiver sa TV-om metodom navedenim iznad, na TV ekranu se ne prikazuje meni. Da biste
obavili operacije pomoću menija, potrebno je da povežete TV putem HDMI® veze.
32SR
Povezivanje audio-vizuelnih uređaja
Priprema
Povezivanje uređaja sa HDMI priključcima
Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
Priključci HDMI IN risivera kompatibilni su sa standardom HDCP 2.2. Da biste gledali sadržaje
zaštićene standardom HDCP 2.2, kao što je 4K sadržaj, povežite priključke HDMI IN sa HDCP 2.2kompatibilnim HDMI priključcima na plejeru. Detaljne informacije potražite u uputstvu za
upotrebu povezanog uređaja.
Audio/video
signali
Konzola za igru, DVD
plejer itd.
Audio/video
signali
Super Audio CD plejer
ili CD plejer
Audio/video
signali
Blu-ray Disc™ plejer,
DVD plejer
Audio/video
signali
Prijemnik kablovske
televizije ili
prijemnik satelitske
televizije
Audio/video
signali
DVD plejer
Audio/video
signali
Konzola za igre kao
što je PlayStation 4
 HDMI kabl (nije isporučen)
33SR
Savet
 Ova veza predstavlja primer. Možete da povežete svaki HDMI® uređaj sa bilo kojim priključkom HDMI IN.
 Ulazi BD/DVD i SA-CD/CD pružaju bolji kvalitet zvuka. Kada vam je potreban bolji kvalitet zvuka, povežite
uređaj na priključke HDMI IN i izaberite ih kao ulaz.
 Kvalitet slike zavisi od vrste priključka za povezivanje. Preporučujemo vam da uređaje povežete preko HDMI
veze ako imaju HDMI priključke.
34SR
Povezivanje uređaja putem priključaka koji nisu HDMI
Prijemnik kablovske televizije ili
Audio signali
Video signali
video rikorder, DVD rikorder,
kamkorder, video igra
Audio signali
Video signali
ili
Audio signali
Super Audio CD plejer, CD plejer,
gramofon*
 Audio kabl (ne isporučuje se)
 Video kabl (ne isporučuje se)
 Koaksijalni digitalni kabl (ne isporučuje se)
* Da biste povezali gramofon koji ima samo PHONO izlazni priključak, potrebno je da priključite fono ekvilajzer
(ne isporučuje se) između gramofona i ovog risivera.
35SR
Priprema
Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
Napomena
Da biste slušali zvuke sa uređaja povezanog sa priključcima AUDIO IN, nemojte povezivati nijedan uređaj sa
priključcima HDMI IN, COAXIAL IN, i OPTICAL IN koji su označeni istim nazivom uređaja (kao što su SAT/CATV,
TV, VIDEO 1 i SA-CD/CD).
Savet
 Sa priključcima AUDIO IN možete da povežete druge uređaje osim onih navedenih iznad (SAT/CATV, VIDEO 1
i SA-CD/CD).
 Možete da preimenujete svaki ulaz tako da se naziv prikazuje na displeju risivera. Detaljne informacije o
postavci potražite u temi „Menjanje naziva za svaki ulaz (funkcija Name)“ u Vodiču za pomoć.
Povezivanje drugog pojačala u Zoni 2
Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
Glavna zona
Zona 2
Speaker
Speaker
Pojačalo/
risiver
Audio signali
 Audio kabl (ne isporučuje se)
Napomena
 Sa zvučnika u Zoni 2 emituju se samo audio signali sa [USB], [Bluetooth] (samo kada je [Režim Bluetooth]
podešeno na [Prijemnik]), [Kućna mreža], [Music Service List] i [FM TUNER] i ulazni audio signali sa priključaka
AUDIO IN koji se nalaze na zadnjem panelu risivera.
 Sadržaj sa spoljnjeg digitalnog ulaza sa priključaka OPTICAL IN, COAXIAL IN i HDMI IN ne može da se emituje
u Zoni 2.
 Ako podesite[DSD Native] u [Podešavanja zvuka] na [On], ne emituje se DSD sadržaj sa [USB] ili [Kućna mreža]
na zvučnicima u Zoni 2.
36SR
Povezivanje drugog pojačala ili TV-a u HDMI zoni
Glavna zona
HDMI zona
Speaker
TV
Speaker
Pojačalo/
risiver
Audio/video
signali
Preporučena veza
Alternativna veza
 HDMI kabl (nije isporučen)
Napomena
Da biste koristili tu vezu, podesite funkciju [HDMI Out B Mode] u meniju [HDMI podešavanja] na [Zone].
37SR
Priprema
Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
Povezivanje sa mrežom
Ako koristite bežičnu LAN vezu
Izaberite metod povezivanja u zavisnosti od
LAN mreže (lokalne mreže) koju koristite.
Sledeće slike su primeri konfiguracije kućne
mreže sa risiverom i serverom.
Internet
Modem
Ako koristite žičanu LAN vezu
Ruter
Povežite risiver sa mrežom pomoću LAN
kabla* (ne isporučuje se).
Internet
Server
(računar itd.)
Modem
LAN kabl
(ne isporučuje se)
Ruter
Napomena
 Reprodukcija zvuka na serveru povremeno može
da bude isprekidana ako koristite bežičnu vezu.
 Kada koristite bežičnu vezu, uspravite obe antene
za bežični LAN za bolje performanse.
Server
(računar itd.)
* Preporučujemo korišćenje kablova kategorije 7.
38SR
Povezivanje antene
Pre nego što povežete kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, uverite se da ste
povezali zvučnike i ostale uređaje.
1
Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom u zidnu
utičnicu.
FM žičana antena
(isporučena)
Napomena
 Obavezno razvucite FM žičanu antenu u potpunosti.
 Kada povežete FM žičanu antenu, pobrinite se da
stoji što više vodoravno.
U zidnu
utičnicu
2
Pritisnite  (napajanje) da
biste uključili risiver.

Risiver takođe možete da uključite tako
što ćete pritisnuti  (napajanje) na
daljinskom upravljaču. Da biste isključili
risiver, ponovo pritisnite  (napajanje).
39SR
Priprema
Pre nego što povežete antenu, obavezno
izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iz mrežnog napajanja.
Povezivanje kabla za
napajanje naizmeničnom
strujom
Podešavanje risivera
pomoću funkcije Easy
Setup
Da biste obavili početno podešavanje
risivera, uverite se da je TV povezan sa
risiverom (stranica 29). Zatim promenite ulaz
TV-a na ulaz na koji je priključen risiver.
Napomena
Nije moguće obaviti postupak Easy Setup pomoću
indikatora na displeju na prednjem panelu.
Kada prvi put uključite risiver ili nakon
pokretanja risivera, na TV ekranu će se
prikazati ekran Easy Setup.
Pratite uputstva na ekranu i unesite osnovna
podešavanja koristeći / / / i
.
Čemu služi funkcija Easy Setup
Obavljajući funkciju Easy Setup, možete da
dovršite sledeće radnje:
1: Izbor jezika
2: Podešavanja zvučnika
Proverite sistem zvučnika i obavite
automatsko kalibrisanje u skladu sa
konfiguracijom i rasporedom sistema
zvučnika.
3: Internet podešavanja
Izaberite metod mrežnog povezivanja i
konfigurišite podešavanja da biste povezali
risiver na mrežu.
Obavljanje automatske
kalibracije (D.C.A.C. EX)
Pre nego što obavite funkciju
Auto Calibration
Easy Setup

Welcome!

Select your language.
English
Español
Français
Deutsch

: Choose
: Go back
: Continue
: Apply the selection

Ako se ekran Easy Setup ne prikaže ili želite da
ekran Easy Setup prikažete ručno, možete ga
prikazati tako što ćete pritisnuti dugme HOME,
a zatim izabrati [Podešavanje] – [Easy Setup].
Setup
Easy Setup
Restarts Easy Setup to configure basic settings. Follow the on-screen instructions.
Speaker Settings
Audio Settings
HDMI Settings
Input Settings
Network Settings
Bluetooth Settings
Zone Settings
Select
BACK
Back


Iskopčajte slušalice.
Uklonite sve prepreke između mikrofona za
kalibrisanje i zvučnika.
Automatsko kalibrisanje nije dostupno kada
je [Režim Bluetooth] podešeno na [Predajnik].
Da biste precizno obavili merenje, uverite
se da je okruženje tiho i bez buke.
Izlaz za zvučnike podesite na opciju različitu
od „SPK OFF“. Pogledajte „Biranje prednjih
zvučnika“ (stranica 41).
Potvrdite podešavanja aktivnog sabvufera
 Pre korišćenja sabvufera, uključite
sabvufer i pojačajte nivo jačine zvuka.
Okrenite potenciometar LEVEL na
vrednost malo nižu od središnje.
 Kada je povezan sabvufer sa funkcijom
razdvajanja frekvencije, podesite
vrednost na maksimum.
 Kada je povezan sabvufer sa funkcijom
automatskog stanja mirovanja, podesite
na isključeno (deaktivirano).
Napomena
U zavisnosti od karakteristika sabvufera koji
koristite, vrednost za podešavanje udaljenosti se
može razlikovati od stvarnog položaja zvučnika.
40SR

Biranje prednjih zvučnika
Priprema
Priključite isporučeni mikrofon za
kalibrisanje na priključak CALIBRATION MIC.
Postavite mikrofon za kalibrisanje na mesto
na kojem sedite.
SPEAKERS
Pritiskajte dugme SPEAKERS.
Mikrofon za kalibrisanje
(isporučen)
Napomena
 Zvučnici emituju veoma glasan zvuk tokom
kalibrisanja i jačina zvuka se ne može prilagoditi.
Imajte obzira prema susedima i deci koja se
nalaze u blizini.
 Ako ste funkciju za isključivanje zvuka aktivirali
pre nego što ste obavili funkciju Auto
Calibration, ta funkcija će se automatski isključiti.
 Možda nećete moći da obavite precizna merenja
ili da uopšte obavite funkciju Auto Calibration
ako koristite specijalne zvučnike, na primer
dipolne zvučnike.
 Ako merenje ne uspe, pratite poruku, a zatim
izaberite [Retry]. Detaljne informacije o
kodovima grešaka i porukama upozorenja
potražite u poglavlju „Lista poruka nakon
merenja pomoću funkcije Auto Calibration“
(stranica 57).
Indikatori na displeju prikazuju koji skup
priključaka je izabran.
 SPA: Zvučnici koji su povezani na priključke
SPEAKERS FRONT A.
 SPB*: Zvučnici povezani na priključke
SPEAKERS SURROUND BACK/
HEIGHT(FRONT B/BIAMP).
 SPA+B*: Zvučnici povezani kako na
priključke SPEAKERS FRONT A tako i na
priključke SPEAKERS SURROUND BACK/
HEIGHT(FRONT B/BIAMP) (paralelna veza).
 (Ništa): Na displeju se prikazuje „SPK OFF“.
Zvučni signali se ne emituju ni sa jednog
priključka za zvučnike.
* Da biste izabrali „SPB“ ili „SPA+B“, podesite
[Surround Back Speaker Assign] u [Podešavanja
zvučnika] na [Front B].
Napomena
Ovo podešavanje nije dostupno kada su priključene
slušalice.
Otkazivanje funkcije Auto
Calibration
Funkcija Auto Calibration će biti otkazana ako
obavite neku od sledećih radnji tokom
procesa merenja:
 Pritisnete  (napajanje).
 Pritisnete dugmad za izbor ulaza na
daljinskom upravljaču ili okrenete INPUT
SELECTOR na risiveru.
 Pritisnite  (isključivanje zvuka), MUSIC ili
AMP MENU.
 Pritisnete SPEAKERS na risiveru.
 Promenite nivo jačine zvuka.
 Priključite slušalice.
41SR
6
Slušanje/gledanje
Uživanje u zvuku i videu
Reprodukcija sa AV uređaja/
Slušanje FM radija
Možete da povežete AV uređaje na risiver
kako biste uživali u širokom dijapazonu
sadržaja kao što su filmovi i zvuk.
Takođe, pomoću ugrađenog tjunera možete da
slušate FM emisije u visokom kvalitetu zvuka.
1
Uključite uređaj sa kojeg želite
da reprodukujete.
2
3
Uključite risiver.
4
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
U zavisnosti od TV-a, možda će biti
potrebno izvesno vreme pre nego što se
glavni meni prikaže na TV ekranu.
Listen
Custom
Preset
Sound
E ff e c t s
Kada izaberete [FM TUNER], podesite
željenu stanicu pomoću dugmadi na
daljinskom upravljaču u skladu sa vodičem
na TV ekranu. Za detaljne informacije o
upravljanju, posetite Vodič za pomoć.
7
Možete da upotrebite i MASTER VOLUME
na risiveru.
Napomena
Pre nego što isključite risiver, obavezno utišajte nivo
jačine zvuka da biste izbegli oštećenje zvučnika
kada sledeći put uključite risiver.
Savet
Zone
Controls
Setup
kružno dugme INPUT SELECTOR na risiveru ili da
pritisnete neko od dugmadi za ulaz na daljinskom
upravljaču.
 Da biste brzo pojačali ili utišali zvuk
 Brzo okrenite kružno dugme MASTER VOLUME.
 Pritisnite i držite jedno od dugmadi  +/–.
Da biste fino prilagodili zvuk
 Polako okrenite kružno dugme MASTER VOLUME.
 Pritisnite jedno od dugmadi  +/– i odmah ga
otpustite.
Podešavanje formata HDMI signala
Možete da izaberete format HDMI signala
prema video signalima iz uređaja povezanih
sa priključcima HDMI IN.
1
Pritisnite HOME, a zatim
izaberite [Podešavanje] –
[HDMI podešavanja] – [Format
HDMI signala].
2
Izaberite format koji želite.
Watch
Select the video source connected to the receiver.
5
Pritisnite  +/– da biste
prilagodili jačinu zvuka.
 Da biste izabrali željeni uređaj, možete da okrećete
Uključite TV, a zatim promenite
ulaz TV-a na ulaz na koji je
povezan risiver.
Watch
Izaberite uređaj sa kojeg želite
da reprodukujete i pokrenite
reprodukciju.
Pritisnite / da biste izabrali
[Watch] ili [Slušanje], a zatim
pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati lista stavki u
meniju.
[Standard format]: Izaberite ovo kad ne
želite da koristite video format velikog
propusnog opsega.
 [Enhanced format]: Izaberite ovo kad
koristite video formate velikog
frekventnog pojasa kao što su 4K/60p
4:4:4, 4:2:2 i 4K/60p 4:2:0 od 10 bita.

Napomena
 Detaljne informacije o video formatu velikog
propusnog opsega potražite u Vodiču za pomoć.
42SR
 Kada izaberete [Enhanced format], preporučujemo
Uživanje u zvuku sa zvučnika
postavljenih u drugim
prostorijama (Zona 2)
1
2
3
Povežite zvučnike koji se
nalaze u Zoni 2 (stranica 25).
Uključite risiver.
Samo za modele za SAD i
Kanadu:
Podesite prioritet za priključke
zvučnika.
Pritisnite HOME, a zatim izaberite
[Podešavanje] – [Podešavanja zvučnika]
– [SURROUND BACK/ZONE2 Priority] –
[ZONE2 Terminals].
Za modele za ostala tržišta:
Izaberite šablon zvučnika i
podesite dodelu za priključke
zvučnika.
 Pritisnite HOME, a zatim izaberite
[Podešavanje] – [Podešavanja
zvučnika] – [Speaker Pattern].
 Izaberite šablon zvučnika bez
okružujući zadnjih zvučnika, a zatim
izaberite [Save].
 Izaberite [Surround Back Speaker
Assign] –[Zone2].
4
5
Podesite [Zone2] – [Zone2
Power] – [On].
Takođe možete da pritiskate ZONE
SELECT na risiveru da biste izabrali
„ZONE2 ON ?“, a zatim pritisnite ZONE
POWER na risiveru da biste podesili.
6
Izaberite [Zone2 Input], a zatim
izaberite izvorne signale koje
želite da emitujete.
Takođe možete da okrećete INPUT
SELECTOR na risiveru dok se na displeju
prikazuje „2. xxxx“*.
Savet
Ako želite da slušate isti zvuk kao i u glavnoj
zoni u Zoni 2, izaberite [SOURCE].
7
Pokrenite reprodukciju na
izabranom ulaznom uređaju.
8
Izaberite [Zone2 Volume],
a zatim prilagodite jačinu zvuka.
Takođe možete da okrećete MASTER
VOLUME na risiveru dok se na displeju
prikazuje „2. xxxx“*.
* „xxxx“ je naziv ulaza.
Napuštanje rada u zoni
Podesite [Zone2 Power] na [Off] u koraku 5.
Napomena
 Sa zvučnika u Zoni 2 emituju se samo audio signali
sa [USB], [Bluetooth] (samo kada je [Režim
Bluetooth] podešeno na [Prijemnik]), [Kućna
mreža], [Music Service List], i [FM TUNER] i ulazni
audio signali sa priključaka AUDIO IN koji se nalaze
na zadnjem panelu risivera.
 Sadržaj sa spoljnjeg digitalnog ulaza sa priključaka
OPTICAL IN, COAXIAL IN i HDMI IN ne može da se
emituje u Zoni 2.
 Ako podesite[DSD Native] u [Podešavanja zvuka]
na [On], ne emituje se DSD sadržaj sa [USB] ili
[Kućna mreža] na zvučnicima u Zoni 2.
Pritisnite HOME, a zatim
izaberite [Zone Controls].
43SR
Slušanje/gledanje
vam da koristite premijum HDMI kabl velike brzine
prenosa sa Ethernet vezom, koji može da podrži
propusni opseg od 18 Gbps.
 Neki uređaji (prijemnik kablovske televizije ili
prijemnik satelitske televizije, Blu-ray Disc plejer i
DVD plejer) ne rade dobro sa podešavanjem
[Enhanced format]. U tom slučaju izaberite
[Standard format].
 Ako vaš TV ima sličan meni za video format velikog
propusnog opsega, proverite podešavanje na TV
meniju kada izaberete [Enhanced format] na
risiveru. Detaljne informacije o postavci TV menija
potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.
 Budući da priključak HDMI IN VIDEO 1 ne podržava
video formate kao što su 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 i 4K/
60p 4:2:0 od 10 bita, ne možete da podesite format
HDMI signala.
Uživanje u zvuku sa zvučnika
postavljenih u drugim
prostorijama pomoću drugog
pojačala (Zona 2)
1
Povežite drugo pojačalo koje
se nalazi u Zoni 2 (stranica 36).
2
Uključite risiver u glavnoj zoni i
pojačalo u Zoni 2.
3
Podesite kontrolu jačine zvuka
za Zonu 2.
Pritisnite HOME, a zatim izaberite
[Podešavanje] – [Zone Settings] – [Zone2
Line Out] – [Variable] ili [Fixed].
 [Variable]: Jačina zvuka za priključke
ZONE 2 OUT može da se menja.
Izaberite ovu opciju kada koristite
drugo pojačalo koje nema kontrolu
jačine zvuka.
 [Fixed]: Jačina zvuka za priključke ZONE
2 OUT je fiksirana. Izaberite ovu opciju
kada koristite drugo pojačalo koje ima
izmenljivu kontrolu jačine zvuka.
4
Pritisnite HOME, a zatim
izaberite [Zone Controls] –
[Zone2] – [Zone2 Power] – [On].
Takođe možete da pritiskate ZONE
SELECT na risiveru da biste izabrali „ZONE
2“, a zatim izaberite ZONE POWER na
risiveru.
5
Prilagodite jačinu zvuka.
Prilagodite jačinu zvuka pomoću
pojačala u Zoni 2.
Ako podesite [Zone2 Line Out] na
[Variable] u 3. koraku, izaberite [Zone2
Volume], a zatim prilagodite jačinu
zvuka. Takođe možete da okrećete
MASTER VOLUME na risiveru dok se na
displeju prikazuje „2. xxxx“*.
* „xxxx“ je naziv ulaza.
Napuštanje rada u zoni
Podesite [Zone2 Power] na [Off] u koraku 4.
Uživanje u videu i zvuku u drugoj
prostoriji pomoću TV-a ili drugog
pojačala (HDMI zona)
1
Povežite drugo pojačalo ili TV u
drugoj prostoriji (stranica 37).
2
Uključite risiver u glavnoj zoni,
a pojačalo i TV u HDMI zoni.
3
Postavite dodelu za priključak
HDMI OUT B/HDMI ZONE
na [Zone].
Pritisnite HOME, a zatim izaberite
[Podešavanje] – [HDMI podešavanja] –
[HDMI Out B Mode] – [Zone].
4
Izaberite [Zone2 Input], a zatim
izaberite izvorne signale koje
želite da emitujete.
Pritisnite HOME, a zatim
izaberite [Zone Controls] –
[HDMI Zone] – [HDMI Zone
Power] – [On].
Takođe možete da okrećete INPUT
SELECTOR na risiveru dok se na displeju
prikazuje „2. xxxx“*.
Takođe možete da pritiskate ZONE SELECT
na risiveru da biste izabrali „HDMI ZONE“,
a zatim izaberite ZONE POWER na risiveru.
Savet
Ako želite da slušate isti zvuk kao i u glavnoj
zoni u Zoni 2, izaberite [SOURCE].
6
7
Pokrenite reprodukciju na
izabranom ulaznom uređaju.
5
Izaberite [HDMI Zone Input], a
zatim izaberite izvorne signale
koje želite da emitujete.
Takođe možete da okrećete INPUT
SELECTOR na risiveru dok se na displeju
prikazuje „H. xxxx“*.
* „xxxx“ je naziv ulaza.
44SR
6
Napomena
Prilagodite jačinu zvuka
koristeći kontrole jačine zvuka
na pojačalu ili TV-u u HDMI
zoni.
Savet
glavnoj zoni tako što ćete postaviti [Priority]
na [Main Only] u meniju [HDMI podešavanja].
Međutim, ako je isti ulaz izabran u HDMI zoni, ni
video ni audio se neće emitovati iz HDMI zone.
Detaljne informacije o postavci potražite u temi
„Podešavanje prioriteta za glavnu zonu (Priority)“
u Vodiču za pomoć.
 Priključak HDMI OUT B/HDMI ZONE podržava
frekventne pojaseve do 9 Gbps ako je [HDMI Out B
Mode] podešeno na [Zone] u meniju [HDMI
podešavanja].
Napuštanje rada u zoni
Podesite [HDMI Zone Power] na [Off] u koraku 4.
Dostupni ulazi za svaku zonu
COAXIAL IN ne mogu da se emituju na zvučnicima
u Zoni 2.
 Možete da izaberete [USB], [Kućna mreža], [Music
Service List] ili [Bluetooth] iz glavne zone i Zone 2.
Prioritet se daje izboru koji je poslednji izabran, čak
iako je već izabran drugačiji izbor u jednoj od zona.
 Ako povežete Bluetooth® slušalice sa glavnom
zonom dok se reprodukuje sadržaj sa povezanog
uređaja i trenutni ulaz u Zoni 2 je [USB], [Kućna
mreža] ili [Music Service List], ulaz za Zonu 2
promeniće se na [SOURCE]. U tom slučaju, emituje
se samo FM tjuner i analogni audio signal u Zoni 2.
 Ako povežete Bluetooth® slušalice sa glavnom
zonom dok se reprodukuje sadržaj sa povezanog
uređaja, prekinuće se veza sa Bluetooth®
slušalicama ako izaberete [USB], [Kućna mreža]
ili[Music Service List] u Zoni 2.
 Ako podesite[DSD Native] u [Podešavanja zvuka]
na [On], ne emituje se DSD sadržaj sa [USB] ili
[Kućna mreža] na zvučnicima u Zoni 2.
Za HDMI zonu
Možete samo da gledate video ili da slušate
audio ulaz sa priključaka HDMI IN (osim za
VIDEO 1).
Dostupni ulazi se razlikuju u zavisnosti od
zone koju ste izabrali. Izaberite ulaz koji želite
na TV ekranu ili displeju.
Detaljne informacije o dostupnim ulazima
potražite u temi „Dostupni ulazi za svaku
zonu“ u Vodiču za pomoć.
Za glavnu zonu
Možete da izaberete sve izvorne ulaze sa
svakog uređaja koji je povezan sa risiverom u
glavnoj zoni.
Za Zonu 2
Ne možete da gledate video zapis u Zoni 2.
Zvuk nije dostupan sa uređaja povezanih sa
priključcima HDMI IN.
45SR
Slušanje/gledanje
 Možete da izbegnete moguće smetnje signala u
 Signali sa priključaka HDMI IN, OPTICAL IN i
Savet
Uživanje u zvučnim
efektima
Biranje zvučnog polja
Kada izaberete zvučno polje u skladu sa
izvornim ulazom i željenim podešavanjima,
možete da uživate u zvuku sa dodatnim
efektima zvučnog polja.
1
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
2
Izaberite [Zvučni efekti] –
[Zvučno polje].
3
Pritisnite / da biste izabrali
željeno zvučno polje, a zatim
pritisnite
.
Kompanija Sony preporučuje da
izaberete zvučno polje označeno sa
[Film] za filmove i zvučno polje označeno
sa [Muzika] za muziku.
Detaljne informacije o svakom zvučnom
polju potražite u poglavlju „Zvučna polja
koja se mogu izabrati i njihovi efekti“
(stranica 49).
Napomena
 Kada je [Režim Bluetooth] podešeno na [Predajnik]
ili tokom korišćenja funkcije Wireless Multi-Room,
ne možete da birate zvučna polja.
 Dok slušate audio sadržaj pomoću ugrađene
usluge Chromecast, možete da izaberete [Multi Ch
Stereo] ili [Dvokanalni stereo] tako što ćete
pritisnuti 2CH/MULTI na daljinskom upravljaču.
 Kada zvuk slušate preko slušalica, prikazuje se
samo zvučno polje za slušalice.
 Zvučna polja za filmove i muziku možda neće
funkcionisati u zavisnosti od ulaza, izabranog
šablona zvučnika ili sa određenim audio
formatima.
 Risiver će možda reprodukovati signale na nižoj
frekvenciji uzorkovanja od stvarne frekvencije
ulaznih signala u zavisnosti od audio formata.
 Neki zvučnici ili sabvufer možda neće emitovati
zvuk u zavisnosti od podešavanja zvučnog polja.
46SR
Takođe možete da izaberete zvučno polje na sledeći
način:
 pritisnite HOME, a zatim izaberite [Podešavanje] –
[Podešavanja zvuka] – [Zvučno polje].
 pritisnite 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC ili FRONT
SURROUND na daljinskom upravljaču.
 pritisnite 2CH/MULTI, MOVIE ili MUSIC na risiveru.
Odnosi između zvučnih polja i izlaza zvučnika
Lista u nastavku prikazuje koji zvučnik emituje zvuk kada je izabrano određeno zvučno polje.
Dvokanalni sadržaj
Dvokanalni stereo
2CH/
MULTI
2CH STEREO
Prednji
zvučnici
Srednji
zvučnik
Okružujući
zvučnici
Zadnji
okružujući
zvučnici
Sabvufer
Visinski
zvučnik






Multi Channel
Stereo
MULTI ST.



1)
Direktno (analogni
ulaz)
DIRECT






3)


Direktno (ostalo)
DIRECT


A.F.D.
(Auto Format
Decoding)
A.F.D.



2)
Dolby Surround
DOLBY SURR.



1)

NEURAL:X



1)

FRONT SUR.



1)

A. ENHANCER



3)

MOVIE Neural:X
Prednji okružujući
MUSIC Audio Enhancer
 :
:
:
:
Panel ekrana
Zvuk se ne emituje.
Zvuk se emituje.
Emituje zvuk u zavisnosti od podešavanja šablona zvučnika i sadržaja koji treba da se reprodukuje.
Za Dolby® i DTS audio prenose, emituje zvuk u zavisnosti od podešavanja šablona zvučnika.
Ne emituje se zvuk za Linear PCM, DSD ili AAC.
1)
Emituje zvuk kada povežete sabvufer i podesite šablon zvučnika na podešavanje ([x.1]) koja ima aktivni
sabvufer.
Modeli za tržište SAD i Kanade: Zvuk se emituje.
Ostali modeli: Emituje zvuk kada povežete sabvufer, podesite šablon zvučnika na podešavanje ([x.1]) koja ima
aktivni sabvufer, a izabrano je [Small] za [Veličina] u [Podešavanja zvučnika].
3)
Emituje zvuk kada povežete sabvufer, podesite šablon zvučnika na podešavanje ([x.1]) koja ima aktivni
sabvufer, a izabrano je [Small] za [Veličina] u [Podešavanja zvučnika].
2)
47SR
Slušanje/gledanje
Zvučno polje
Višekanalni sadržaj
Zvučno polje
2CH/
MULTI
Panel ekrana
Prednji
zvučnici
Srednji
zvučnik
Okružujući
zvučnici
Zadnji
okružujući
zvučnici
Sabvufer
Visinski
zvučnik
Dvokanalni stereo
2CH STEREO





Multi Channel
Stereo
MULTI ST.





Direct
DIRECT





A.F.D.
(Auto Format
Decoding)
A.F.D.





Dolby Surround
DOLBY SURR.





NEURAL:X





FRONT SUR.





A. ENHANCER





MOVIE Neural:X
Prednji okružujući
MUSIC Audio Enhancer
 : Zvuk se ne emituje.
: Zvuk se emituje.
 : Emituje zvuk u zavisnosti od podešavanja šablona zvučnika i sadržaja koji treba da se reprodukuje.
Napomena
Kada se zvuk ne čuje, proverite da li su svi zvučnici dobro povezani sa pravilnim priključcima za zvučnike
(stranica 20) i da li je izabran pravilan šablon zvučnika (stranica 19).
48SR
Zvučna polja koja se mogu izabrati i njihovi efekti
Zvučno polje
Panel ekrana
Multi Ch Stereo
MULTI ST.
Emituje zvuk sa svih povezanih zvučnika.
Kada su ulazni dvokanalni ili monoauralni audio signali,
risiver emituje zvuk sa svih zvučnika bez dodavanja bilo
kakvih okružujućih efekata.
Kada su višekanalni audio signali ulazni, zvuk ne može da
se emituje sa određenih zvučnika u zavisnosti od postavki
zvučnika ili sadržaja koji se reprodukuje.
Direct
DIRECT
Reprodukuje sve audio signale bez dodavanja bilo kakvih
okružujućih efekata.
A.F.D.
(Auto Format
Decoding)
A.F.D.
Dolby Surround
DOLBY SURR
Dolby® Surround mikser kanala sa niže na višu
konfiguraciju proširuje tradicionalni audio sadržaj za
reprodukciju kroz bilo koju višekanalnu konfiguraciju
zvučnika, uključujući visinske zvučnike.
Ovaj mikser kanala sa niže na višu konfiguraciju predstavlja
novu i poboljšanu zamenu za popularnu tehnologiju
Dolby® Pro Logic® II.
Neural:X
NEURAL:X
Neural:X ponovo mapira stereo, 5.1, i 7.1 filmove i muziku
tako da se podudaraju sa rasporedom zvučnika.
Prednji surround
FRONT SUR.
Reprodukuje potpune okružujuće efekte uz samo dva
prednja zvučnika pomoću tehnologije obrade virtuelnih
signala kompanije Sony.
A. ENHANCER
Poboljšava postojeće izvore zvuka do nivoa približnog
kvalitetu zvuka visoke rezolucije pomoću funkcije DSEE HX
(Digital Sound Enhancement Engine HX). Ovo zvučno polje
vam dočarava prisustvo u tonskom studiju ili na koncertu.
DSEE HX funkcioniše samo na dvokanalnim izvorima zvuka
sa frekvencijom uzorkovanja od 44,1 kHz ili 48 kHz koji kao
ulaz imaju sledeće:
 USB
 Kućna mreža
 Music Service List
 Bluetooth
Međutim, ne funkcioniše tokom reprodukcije Wireless
Multi-Room.
HP 2CH
Ovaj režim se automatski bira ako koristite slušalice
(n mogu se izabrati druga zvučna polja).
Reprodukuje dvokanalne audio signale bez dodavanja bilo
kakvih okružujućih efekata. Emituje se zvuk iz
monoauralnih i višekanalnih audio signala nakon što se
pretvore u dvokanalni signal.
MOVIE
Slušalice
Dekodira i reprodukuje audio signale pomoću metoda
optimalne obrade u skladu sa ulaznim audio signalom.
Audio Enhancer
Headphone (2ch)
Napomena
 U zavisnosti od audio formata, ako izaberete [Direct] i reprodukujete 5.1-kanalni izvor kada su povezani
okružujući zvučnici i dva zadnja surround zvučnika, sa zadnjih okružujući zvučnika emitovaće se isti zvuk kao
i onaj sa okružujući zvučnika, slično kao na 7.1-kanalnom okružujući sistemu. Nivo zvuka okružujući zvučnika
i zadnjih okružujući zvučnika se automatski prilagođava radi optimalne ravnoteže.
 Dolby® Atmos dekodira se kao Dolby® True HD ili Dolby® Digital Plus kada je izabrano bilo koje drugo zvučno
polje osim [Multi Ch Stereo], [A.F.D.] ili [Dolby Surround].
49SR
Slušanje/gledanje
Dvokanalni stereo 2CH STEREO
Reprodukuje dvokanalne audio signale bez dodavanja bilo
kakvih okružujućih efekata. Emituju se monoauralni i
višekanalni signali nakon što se pretvore u dvokanalni signal.
Ovo zvučno polje najbolje je za reprodukciju audio signala
u obliku u kojem su samo sa dva prednja zvučnika, bez
dodavanja bilo kakvih virtuelnih okružujućih efekata.
Zvuk se emituje samo sa prednjeg levog/desnog zvučnika.
Zvuk iz sabvufera se ne čuje.
2CH/ MULTI
MUSIC
Efekti zvučnog polja
Mrežne funkcije
Čemu služe mrežne funkcije
Možete da uživate u reprodukovanju audio sadržaja u zvuku visokog kvaliteta sa računara ili
mrežnog HDD-a, kao i sa iPhone/iPad/iPod uređaja ili drugog pametnog telefona ili tableta
povezanog na kućnu mrežu žičanim ili bežičnim putem.
Možete i da uživate u muzičkim uslugama kao što je internet radio ako se povežete na internet.
Risiverom takođe možete da upravljate sa pametnog telefona pomoću kompatibilnih aplikacija.
iPhone/iPad/iPod/
pametni telefon/tablet
 AirPlay
 Kućna mreža
 SongPal
 Video & TV SideView
 Chromecast
 Spotify
Računar/mrežni
HDD
 AirPlay
 Kućna mreža
Ovaj risiver
 Muzičke usluge
AirPlay
Risiver podržava funkciju AirPlay. Možete da
uživate u audio sadržaju sa iPhone/iPad/iPod
uređaja ili iz iTunes biblioteke.
Za detalje, pogledajte temu „Uživanje u audio
sadržaju sa usluge iTunes ili iPhone/iPad/
iPod uređaja preko mreže (AirPlay)“ u Vodiču
za pomoć

Home Network (DLNA)
Možete da reprodukujete audio sadržaj
uskladišten u raznim formatima na mrežnoj
lokaciji (računar, mrežni HDD itd.) preko kućne
mreže.
Detaljne informacije potražite u temi
„Uživanje u audio sadržaju uskladištenom na
serveru u kućnoj mreži (DLNA)“ u Vodiču za
pomoć.

50SR
SongPal
Risiverom možete da upravljate bežično ako
instalirate aplikaciju „SongPal“ na pametni
telefon ili tablet.
Ova funkcija se preporučuje kada koristite
funkciju reprodukcije sadržaja, funkcije za
više zona ili funkciju SongPal Link na risiveru.
Za detalje, pogledajte temu „Upravljanje
risiverom pomoću pametnog telefona ili
tableta (SongPal)“ u Vodiču za pomoć.

Video & TV SideView
Risiverom možete da upravljate bežično ako
instalirate aplikaciju Video & TV SideView na
pametni telefon ili tablet. Strogo
preporučujemo ovu aplikaciju onim
korisnicima koji sa risiverom koriste TV koji je
napravio Sony.
Detaljne informacije potražite u temi
„Registrovanje Video & TV SideView uređaja
na risiveru” u Vodiču za pomoć.

biste izabrali „BT TX“.
Bluetooth® režim se prebacuje na TX
(predajnik).
Internet muzičke usluge
Kada je risiver povezan na Internet, možete
da slušate muziku iz raznih muzičkih usluga.
Za detalje, pogledajte temu „Uživanje u
muzičkim uslugama ponuđenim na
Internetu“ u Vodiču za pomoć.

2
Uključite slušalice/zvučnike i
postavite ih u režim za
uparivanje.
3
Držite pritisnuto dugme
CONNECTION PAIRING
BLUETOOTH na risiveru oko
2 sekunde.
Poruka „SEARCHING“ treperi na displeju
oko 10 sekundi, a zatim se prikazuje
naziv detektovanog BLUETOOTH
uređaja.
CONNECTION
BLUETOOTH
PAIRING
* „XXXXXX“ predstavlja naziv detektovanog
BLUETOOTH uređaja.
51SR
Slušanje/gledanje
Slušanje pomoću
Bluetooth® slušalica/
zvučnika
1 Pritiskajte Bluetooth® RX/TX da
4
Pritiskajte / da biste izabrali
naziv slušalica/zvučnika,
a zatim pritisnite
.
Nakon što poruka „CONNECTING“
zatreperi i prikaže se naziv slušalica ili
zvučnika, obavljeno je uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
CONNECTING
XXXXXX
*
* „XXXXXX“ predstavlja naziv detektovanog
BLUETOOTH uređaja.
5
Pritisnite jedno od dugmadi
ulaza da biste izabrali željeni
ulaz.
Zvuk se emituje sa BLUETOOTH
slušalica/zvučnika. Zvuk se ne emituje sa
risivera.
6
Prilagodite jačinu zvuka na
BLUETOOTH slušalicama/
zvučnicima.
Kontrola jačine zvuka na risiveru i
daljinskom upravljaču funkcioniše samo
za BLUETOOTH slušalice/zvučnike.
Napomena
 Poslednji povezani BLUETOOTH uređaj može
ponovo da se poveže prostim obavljanjem
gorenavedenog 1. koraka.
 Povezivanje jednim dodirom (NFC) ne može da se
koristi u režimu TX (predajnika).
 Kada se na displeju prikaže „NOT. USE“, ne možete
preći u režim BLUETOOTH. Proverite sledeće:
 Funkcija BLUETOOTH je u upotrebi
 Funkcija [Režim Bluetooth] je podešeno na [Off]
52SR
Savet
BLUETOOTH režim možete da prebacite na režim TX
(predajnik) i ako podešavanje [Režim Bluetooth]
podesite na [Predajnik] u meniju [Podešavanja za
Bluetooth]. Zatim izaberite naziv slušalica ili
zvučnika sa liste [Device List] u meniju [Podešavanja
za Bluetooth]. Ako ne možete da pronađete naziv
uređaja na listi, izaberite [Scan].
Dodatne informacije
Ušteda energije
Ažuriranjem softvera na najnoviju verziju,
možete da iskoristite prednosti najnovijih
funkcija.
Novi softver dostupan je kada:
 indikator „UPDATE“ zasvetli na displeju.
 poruka se prikazuje na TV ekranu ako je
[Software Update Notification] podešeno
na [On].
Napomena
Nemojte isključivati risiver niti izvlačiti kabl za
napajanje naizmeničnom strujom i LAN kabl dok se
ne obave postupci preuzimanja i ažuriranja. Tako
možete da izazovete kvar.
1
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
2
Izaberite [Podešavanje] –
[Podešavanja sistema].
3
4
Izaberite [Ažuriranje softvera].
Izaberite [Update via Internet]
ili [Update via USB Memory].
Ako izaberete [Update via USB Memory],
posetite sledeći veb-sajt za korisničku
podršku da biste preuzeli najnoviju
verziju softvera.
Za korisnike u SAD:
http://esupport.sony.com/
Za korisnike u Kanadi:
http://esupport.sony.com/CA/
Za korisnike u Evropi:
www.sony.eu/support
Za korisnike u azijsko-pacifičkim
zemljama i regionima:
http://www.sony-asia.com/section/
support
53SR
Dodatne informacije
Možete da uštedite energiju tako što ćete
izabrati sledeće podešavanja risivera:
 Podesite [Kontrola preko HDMI-ja] i
[Standby Through] na[Off] u meniju [HDMI
podešavanja].
 Podesite [Remote Start] i [Režim mirovanja
mreže] u meniju [Network Settings] na [Off]
(samo za modele za tržište SAD, Kanade i
Okeanije).
 Podesite [Bluetooth Standby] u meniju
[Podešavanja za Bluetooth] na [Off].
 Podesite [Zone2 Power] ili [HDMI Zone
Power] u meniju [Zone Settings] na [Off].
Ažuriranje softvera
5
Ažurirajte softver.
„UPDATING“ treperi na displeju tokom
postupka ažuriranja softvera.
Međutim, „UPDATING“ može privremeno
da nestane tokom ažuriranja.
Rešavanje problema
Ako se tokom upotrebe risivera javi problem,
pratite sledeće korake da biste rešili problem
pre nego što se konsultujete sa najbližim
Sony prodavcem.
 Proverite da li je problem naveden u ovom
odeljku „Rešavanje problema“.
 Posetite Vodič za pomoć da biste videli
detaljne primere. Pomoću vodiča za
rešavanje problema možete da pretražujete
po ključnoj reči.
Za korisnike u Evropi:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn108/h_eu/
Za korisnike u drugim područjima:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn108/h_zz/
Ako se problem ponavlja nakon što obavite
sve gorenavedene postupke, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Opšte
Kada se ažuriranje završi, na displeju se
prikazuje „COMPLETE“ i risiver se
automatski ponovo pokreće.
Napomena
 Može da prođe do 1 sat dok se ažuriranje ne dovrši.
 Kada ažurirate softver, ne možete vratiti prethodnu
verziju.
 Podesite [Automatsko ažuriranje] na [On] kada
želite da se ažuriranja softvera obavljaju
automatski. U zavisnosti od sadržaja ažuriranja,
ažuriranje softvera može da se obavi čak i ako
[Automatsko ažuriranje] podesite na [Off].
Risiver se automatski isključuje.
 Ako je funkcija [Automatski ulazak u režim
mirovanja] podešena na [On], podesite je
na [Off].
 Aktivirana je funkcija merača vremena za
isključivanje.
 Aktivirana je funkcija „PROTECTOR“.
Indikator na panelu ekrana se isključuje.
Ako svetli indikator PURE DIRECT na
prednjem panelu, pritisnite dugme PURE
DIRECT da biste isključili tu funkciju.
 Pritisnite dugme DIMMER na risiveru da
biste prilagodili svetlinu displeja.

Video
Slika se ne prikazuje na TV ekranu.
Pokušajte da pritisnete dugme ulaza na
daljinskom upravljaču ili uključite INPUT
SELECTOR na risiveru da biste izabrali ulaz
koji želite da slušate.
 Podesite TV na odgovarajući ulazni režim.
 Odmaknite audio uređaj od TV-a.
 Uverite se da su kablovi pravilno i dobro
povezani sa uređajima.
 Izvucite HDMI® kabl iz risivera i TV-a, a zatim
ponovo povežite kabl.

54SR




3D sadržaj se ne prikazuje na TV ekranu.
3D sadržaj se možda neće prikazivati u
zavisnosti od modela TV-a ili video uređaja.
Detaljne informacije o 3D HDMI video
formatu koji risiver podržava potražite u
Vodiču za pomoć.
 Obavezno koristite HDMI kabl velike brzine
prenosa sa Ethernet vezom.

4K sadržaj se ne prikazuje na TV ekranu.
4K sadržaj se možda neće prikazivati u
zavisnosti od modela TV-a ili video uređaja.
Proverite mogućnosti za prikazivanje video
zapisa i podešavanja TV-a i video uređaja.
 Obavezno koristite HDMI kabl velike brzine
prenosa sa Ethernet vezom.
 Kada koristite video formate velikog
frekventnog pojasa kao što su 4K/60p
4:4:4, 4:2:2 i 4K/60p 4:2:0 od 10 bita,
potreban je premijum HDMI® kabl velike
brzine sa Ethernet vezom koji podržava
frekventne pojaseve do 18 Gbps.
 Ako vaš TV ima sličan meni za video format
velikog frekventnog pojasa, proverite
podešavanje na TV meniju kada izaberete
[Enhanced format] (stranica 42) na risiveru.
Detaljne informacije o postavci TV menija
potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.


Obavezno povežite risiver sa HDMI ulaznim
priključkom TV-a ili video uređajem koji
podržava 4K. Treba da povežete HDMI kabl
sa HDMI priključkom koji podržava HDCP
2.2 kada koristite uređaj za reprodukciju za
video sadržaj rezolucije 4K.
Glavni meni se ne prikazuje na TV ekranu.
Glavni meni može da se koristi samo kada
povežete TV sa priključkom HDMI OUT na
risiveru.
 Kada povežete TV sa priključkom HDMI OUT
B/HDMI ZONE, obavezno podesite [HDMI
Out B Mode] na [Glavni] u meniju [HDMI
podešavanja].
 Pritisnite HOME da biste prikazali glavni
meni.
 Proverite da li je TV pravilno povezan.
 Izvucite HDMI® kabl iz risivera i TV-a, a zatim
ponovo povežite kabl.
 U zavisnosti od TV-a, možda će biti
potrebno izvesno vreme pre nego što se
glavni meni prikaže na TV ekranu.

HDR (High Dynamic Range) slike ne mogu
da se prikazuju u HDR režimu.
 U zavisnosti od TV-a i video opreme HDR
slike se možda neće prikazati u HDR režimu.
Proverite mogućnosti za prikazivanje video
zapisa i podešavanje TV-a i video opreme.
 Neka video oprema možda neće emitovati
HDR sadržaj u HDR režimu ako je [Format
HDMI signala] podešeno na [Standard
format], čak iako i TV i video oprema
podržavaju HDR i frekventni pojas od
18 Gbps. U tom slučaju podesite [Format
HDMI signala] izabranog ulaza na
[Enhanced format] u meniju [HDMI
podešavanja]. Kada izaberete [Enhanced
format], koristite premijum HDMI® kablove
velike brzine sa Ethernet vezom koji
podržavaju frekventne pojaseve do
18 Gbps.
Audio
Zvuk se ne čuje ili se čuje samo jako tih zvuk,
bez obzira na to koji uređaj izaberete.
 Proverite da li su svi kablovi za povezivanje
umetnuti u odgovarajuće ulazne/izlazne
priključke na risiveru, zvučnicima i
uređajima.
 Proverite da li su risiver i svi uređaji
uključeni.
55SR
Dodatne informacije

Podesite [Format HDMI signala] izabranog
ulaza na [Standard format] u meniju [HDMI
podešavanja].
Neki uređaji za reprodukciju treba da budu
podešeni. Pogledajte uputstva za upotrebu
koja ste dobili uz svaki uređaj.
Obavezno koristite HDMI kabl velike brzine
prenosa sa Ethernet vezom kada
pregledate slike ili slušate zvuk, a naročito
kada gledate sadržaj u rezoluciji 1080p,
sadržaje koji koriste Deep Color (Deep
Colour) ili prilikom 4K ili 3D prenosa.
Za formate 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 i 4K/60p
4:2:0 od 10 bita itd. potreban je premijum
HDMI® kabl velike brzine sa Ethernet vezom
koji podržava frekventne pojaseve do
18 Gbps.
Emitovanje HDMI video signala iz
risivera može da se podesi na „HDMI OFF“.
U tom slučaju, podesite na „HDMI A“, „HDMI
B“ ili „HDMI A + B“ tako što ćete pritisnuti
HDMI OUT na daljinskom upravljaču.
Ako želite da reprodukujete HDCP
2.2 sadržaj, povežite risiver sa HDMI
ulaznim priključkom TV-a koji je
kompatibilan sa tehnologijom HDCP 2.2.











Proverite da kružno dugme MASTER
VOLUME na risiveru nije postavljeno na
„VOL MIN“.
Pritisnite SPEAKERS na risiveru da biste
izabrali neko drugo podešavanje osim
„SPK OFF“ (stranica 41).
Uverite se da slušalice nisu povezane sa
risiverom.
Pritisnite  (isključivanje zvuka) da biste
otkazali funkciju isključivanja zvuka.
Pokušajte da pritisnete dugme ulaza na
daljinskom upravljaču ili uključite INPUT
SELECTOR na risiveru da biste izabrali ulaz
koji želite da slušate.
Ako želite da slušate zvuk sa zvučnika TV-a,
podesite [Audio izlaz] na [TV + AMP] u
meniju [HDMI podešavanja]. Ako nije
moguća reprodukcija višekanalnog audio
izvora, podesite [AMP]. Međutim, u tom
slučaju zvuk se neće emitovati sa TV
zvučnika.
Može doći do prekida zvuka ako se prebaci
frekvencija uzorkovanja, broj kanala ili
audio format izlaznih audio signala sa
uređaja za reprodukciju.
Ako slušate putem Bluetooth® slušalica,
proverite da li je [Režim Bluetooth]
podešeno na [Predajnik].
Zvuk za centralni kanal se ne emituje ako
ste šablon zvučnika postavili na
podešavanje koje nema centralni zvučnik ili
kada je [DSD Native] podešeno na [On] i
reprodukuje se DSD višekanalni izvor.
Zvuk za okružujući levi/desni kanal se ne
emituje ako ste šablon zvučnika postavili na
podešavanje koje nema okružujući zvučnike
ili kada je [DSD Native] podešeno na [On]
i reprodukuje se DSD višekanalni izvor.
Nema zvuka iz [USB], [Bluetooth] (samo
kada je [Režim Bluetooth] podešeno na
[Prijemnik]), [Kućna mreža], i [Music Service
List] se emituje na Zone 2 zvučnicima ako
ste podesili [DSD Native] u [Podešavanja
zvuka] na [On].
Kada je TV povezan sa risiverom putem
priključka HDMI OUT A (TV) koji podržava
funkciju Audio Return Channel (ARC), zvuk
sa TV-a se ne emituje iz zvučnika povezanih
sa risiverom.
 Podesite [Kontrola preko HDMI-ja] na [On] u
meniju [HDMI podešavanja].
 Proverite da li je vaš TV kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel.
56SR


Proverite da li je sa priključkom TV-a koji je
kompatibilan sa funkcijom Audio Return
Channel povezan HDMI kabl.
Postavite funkciju Audio Return Channel
(ARC) TV-a na uključeno.
Nije moguće postići okružujući efekat.
Postarajte se da izaberete optimalno
zvučno polje za sadržaj. Za detalje o
zvučnim poljima, pogledajte poglavlje
„Zvučna polja koja se mogu izabrati i njihovi
efekti“ (stranica 49).
 [Dolby Surround] i [Neural:X] ne funkcionišu
kada je šablon zvučnika postavljen na [2.0]
ili [2.1].

Zvuk kasni u odnosu na sliku.
Kada se aktivira funkcija Wireless MultiRoom, može doći do kašnjenja zvuka.
Mrežna veza
Nije moguće povezati se sa mrežom koja
koristi WPS putem bežične LAN veze.
Ne možete da se povežete na mrežu pomoću
[Wi-Fi Protected SetupTM (WPS)] ako je
pristupna tačka postavljena na WEP. Podesite
mrežu nakon što potražite pristupnu tačku
korišćenjem funkcije za skeniranje pristupnih
tačaka.
Nije moguće povezati se sa mrežom.
 Proverite da li je LAN kabl povezan sa
risiverom kada želite da povežete risiver na
mrežu preko žičane LAN veze.
 Proverite informacije o mreži. Ako
povezivanje nije uspelo, ponovo podesite
mrežnu vezu.
 Ako je risiver povezan preko bežične mreže,
približite risiver i ruter za bežični LAN/
pristupnu tačku jedno drugom i ponovo
obavite podešavanje.
 Uverite se da koristite ruter za bežični
LAN/pristupnu tačku.
 Uverite se da je uključen ruter za bežični
LAN/pristupna tačka.
 Proverite podešavanja rutera za bežični
LAN/pristupne tačke i ponovo obavite
podešavanje. Za detaljnije informacije o
podešavanju uređaja, pogledajte
uputstvo za upotrebu uređaja.
 Na bežične mreže utiče elektromagnetno
zračenje mikrotalasnih rerni i drugih
uređaja. Udaljite risiver od tih uređaja.
Nije moguće izabrati meni [Network
Settings].
Sačekajte nekoliko trenutaka nakon što
uključite risiver, a zatim ponovo izaberite
meni [Network Settings].
Poruke o greškama
Na ekranu televizora prikazuje se [Overload
occurred.].
Detektovana je prekomerna struja iz  (USB)
porta. Iskopčajte USB uređaj kao što je
zatraženo u poruci upozorenja i zatvorite
poruku.
Code 30
Kada su priključene slušalice. Iskopčajte
slušalice, a zatim ponovo pokušajte sa
kalibracijom.
Code 31
Prednji zvučnici nisu pravilno izabrani.
Pravilno izaberite prednje zvučnike pomoću
opcije SPEAKERS na risiveru i ponovo obavite
automatsku kalibraciju dok se emituje zvuk.
Detaljne informacije o izboru prednjih
zvučnika potražite u poglavlju „Biranje
prednjih zvučnika“ (stranica 41).
Code 32, Code 33
Zvuk se ne detektuje iz jednog ili oba
zvučnika.
 Zvuk se ne detektuje iz jednog ili oba
prednja zvučnika. Uverite se da mikrofon
za kalibraciju nije oštećen i da je povezan
sa priključkom CALIBRATION MIC na
prednjoj tabli risivera, kao i da su svi
zvučnici pravilno povezani.
 Zvuk se ne detektuje iz levog ili desnog
okružujući zvučnika. Uverite se da su
okružujući zvučnici povezani sa
SURROUND priključcima.
 Okružujući zadnji zvučnik povezan je sa
priključkom SURROUND BACK/HEIGHT R.
Ako koristite samo jedan okružujući
zadnji zvučnik, povežite ga sa
priključcima SURROUND BACK/HEIGHT L.
 Detektovan je samo jedan visinski
zvučnik. Uverite se da su oba visinska
zvučnika povezana sa priključcima
SURROUND BACK/HEIGHT.
 Zvuk se ne detektuje ni iz jednog zvučnika,
uverite se da mikrofon za kalibraciju nije
oštećen i da je povezan sa priključkom
CALIBRATION MIC na prednjoj tabli risivera.

Code 34
Zvučnici nisu postavljeni u pravilan položaj ili
je mikrofon za kalibraciju možda obrnut.
57SR
Dodatne informacije
Na panelu ekrana se pojavljuje „Funkcija
PROTECTOR“.
Risiver će se automatski isključiti nakon
nekoliko sekundi. Proverite sledeće:
 Možda je došlo do električnih smetnji ili
nestanka struje. Izvucite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz zidne utičnice, a
zatim ga ponovo priključite nakon
30 minuta.
 Risiver je pokriven i ventilacioni otvori su
blokirani. Uklonite predmet koji prekriva
ventilacione otvore risivera.
 Impedansa povezanih zvučnika je ispod
nominalnog opsega impedansi
naznačenog na zadnjem panelu risivera.
Smanjite nivo jačine zvuka.
 Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iz zidne utičnice i ostavite risiver da
se hladi 30 minuta dok rešavate problem na
sledeći način:
 Iskopčajte sve zvučnike i sabvufer.
 Proverite da li su žice za zvučnike čvrsto
uvrnute na oba kraja.
 Najpre povežite prednji zvučnik,
povećajte nivo jačine zvuka i pustite
risiver da radi barem 30 minuta dok se
potpuno ne ugreje. Zatim povežite sve
dodatne zvučnike jedan po jedan,
testirajući svaki zvučnik dok ne utvrdite
koji zvučnik prouzrokuje grešku zaštite.
Kada proverite gorenavedene stavke i
otklonite eventualne probleme, priključite
kabl za napajanje naizmeničnom strujom u
zidnu utičnicu i uključite risiver. Ako je
problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Lista poruka nakon merenja
pomoću funkcije Auto Calibration
Code 35
Konfiguracija šablona zvučnika ne podudara
se sa rezultatom kalibracije. Proverite šablon i
vezu zvučnika.
Warning 40
Merenje je završeno, ali je nivo buke visok. Za
najbolje rezultate, kalibrišite na najtišem
mogućem mestu.
Warning 41, Warning 42
Ulazni signal iz mikrofona za kalibraciju je
suviše veliki. Mikrofon se možda nalazi
preblizu zvučnika. Postavite mikrofon za
kalibrisanje na mesto na kojem želite da
slušate. Imajte u vidu da, kada koristite risiver
kao predpojačalo, ova poruka može greškom
da se pojavi. Zanemarite je.
Warning 43
Nije moguće otkriti udaljenost i fazu
sabvufera. Proverite sabvufer i ponovo
kalibrišite u tihom okruženju.
Warning 44
Merenje je završeno, ali možda je potrebno
da se promeni položaj zvučnika. Pogledajte
odeljak „Instalacija zvučnika“ u Vodiču za
pomoć.

Zagrevanje
Iako se risiver greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar. Ako risiver neprekidno
koristite sa visoko pojačanim tonom,
temperatura gornje, bočne i donje strane
kućišta značajno raste. Ne dodirujte kućište
da se ne biste opekli.
Postavljanje




Mere opreza
Bezbednost
Ako u kućište uređaja upadne bilo kakav
predmet ili tečnost, isključite risiver iz
mrežnog napajanja i odnesite ga na proveru u
ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
O izvorima napajanja


Pre nego što počnete da koristite risiver,
proverite da li njegov radni napon odgovara
lokalnom mrežnom napajanju.
Radni napon je naveden na pločici sa
zadnje strane risivera.
Ako risiver nećete koristiti duže vremena,
ne zaboravite da izvadite kabl za napajanje
risivera iz zidne utičnice. Da biste iskopčali
kabl za napajanje naizmeničnom strujom,
povucite ga držeći utikač a nikad kabl.
58SR
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod ovlašćenog
servisera.

Postavite risiver na mesto sa
odgovarajućom ventilacijom kako biste
sprečili zagrevanje i produžili njegov radni
vek.
Ne postavljajte risiver blizu izvora toplote ili
na mesta koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini ili
mehaničkim udarima.
Na gornji deo kućišta ne postavljajte
predmete koji bi mogli da blokiraju
ventilacione otvore i izazovu kvarove.
Ne postavljajte risiver blizu uređaja kao što
je TV, video rikorder ili kasetni dek. (Ako se
risiver koristi u kombinaciji sa TV-om, video
rikorderom ili kasetnim dekom i ako je
postavljen suviše blizu tog uređaja, može
doći do pojave šuma i gubitka kvaliteta
slike. Do takvih smetnji dolazi naročito onda
kada se koristi sobna antena.)
Budite pažljivi prilikom postavljanja risivera
na posebno tretirane površine (voskovane,
lakirane, polirane itd.), jer može doći do
pojave mrlja ili gubitka boje.
O radu sistema
Pre nego što povežete drugi uređaj,
obavezno isključite risiver i izvucite kabl za
napajanje iz mrežnog napajanja.
O čišćenju
Očistite kućište, prednji panel i kontrole
mekanom krpom koja je nakvašena u
rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite
abrazivne materijale, prašak za ribanje ili
rastvarač poput alkohola ili benzina.
BLUETOOTH komunikacija
Podržana BLUETOOTH verzija i
profili
Profil je standardni skup funkcija za različite
BLUETOOTH uređaje. Pogledajte „Odeljak za
BLUETOOTH“ u poglavlju „Specifikacije“
(stranica 62) za BLUETOOTH verziju i profile
podržane na ovom risiveru.
BLUETOOTH uređaje bi trebalo da koristite na
udaljenosti do 10 metara i između njih ne bi
trebalo da se nalaze prepreke. Opseg
efikasne komunikacije može da postane kraći
pod sledećim uslovima.
 Kada se između uređaja koji su povezani
BLUETOOTH vezom nalazi osoba, metalni
objekat, zid ili neka druga prepreka.
 Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se
koristi bežični LAN.
 U blizini uključene mikrotalasne rerne.
 Ako se nalazite na lokaciji na kojoj se
generišu elektromagnetni talasi
Efekti drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11b/g/n) uređaj koriste isti
frekventni pojas (2,4 GHz). Kada BLUETOOTH
uređaj koristite blizu uređaja sa funkcijom za
bežični LAN, može doći do elektromagnetnih
smetnji. To može da dovede do nižih brzina
prenosa podataka, šuma ili nemogućnosti
povezivanja. Ako se to dogodi, isprobajte
sledeća rešenja:
 Koristite ovaj risiver na udaljenosti od
najmanje 10 metara od uređaja sa bežičnim
LAN-om.
 Isključite napajanje na uređaju sa bežičnim
LAN-om kada BLUETOOTH uređaj koristite u
opsegu od 10 metara.
 Postavite ovaj risiver i BLUETOOTH uređaj
što bliže jedno drugom.
Radio-talasi koje emituje ovaj risiver mogu da
dovedu do smetnji u radu nekih medicinskih
uređaja. Budući da ove smetnje mogu da
dovedu do kvara, uvek isključite napajanje
ovog risivera i BLUETOOTH uređaja na
sledećim lokacijama:
 U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj pumpi i
bilo kom mestu na kojem su prisutni
zapaljivi gasovi.
 U blizini automatskih vrata ili požarnih
alarma.
Napomena
 Ovaj risiver podržava bezbednosne funkcije koje su
u skladu sa BLUETOOTH specifikacijom kako bi se
obezbedila sigurna veza prilikom komunikacije
pomoću tehnologije BLUETOOTH. Međutim, ove
bezbednosne funkcije možda neće biti dovoljne u
zavisnosti od podešavanja, sadržaja i drugih
faktora, pa uvek budite na oprezu kada obavljate
komunikaciju pomoću tehnologije BLUETOOTH.
 Sony se neće smatrati odgovornim u slučaju štete
ili drugog gubitka koji je nastao usled otkrivenih
informacija korišćenjem tehnologije BLUETOOTH.
 Ne garantujemo Bluetooth komunikaciju sa svim
BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil kao ovaj
risiver.
 BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa ovim
risiverom moraju da ispunjavaju BLUETOOTH
specifikaciju organizacije Bluetooth SIG, Inc. i
moraju da budu sertifikovani. Međutim, čak i kada
uređaj ispunjava BLUETOOTH specifikaciju, u
nekim slučajevima karakteristike ili specifikacije
BLUETOOTH uređaja mogu da onemoguće
povezivanje ili dovedu do drugačijeg načina
kontrole, prikaza ili rada od onog koji je predviđen.
 Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može da
bude isprekidan u zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja koji je povezan sa ovim risiverom,
okruženja u kojem se odvija komunikacija ili uslova
u okruženju.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u
vezi sa risiverom, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
59SR
Dodatne informacije
Efektivni opseg komunikacije
Efekti na druge uređaje
O autorskim pravima
Ova risiver obuhvata Dolby®* Digital Surround i
DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories. Dolby®, Dolby® Atmos, Dolby®
Surround i simbol dvostrukog slova D su
zaštićeni znakovi kompanije Dolby
Laboratories.
** Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com.
Proizvedeno po licenci kompanije DTS, Inc.
DTS, Simbol, DTS u kombinaciji sa Simbolom,
DTS:X i logotip DTS:X su registrovani zaštićeni
znakovi ili zaštićeni znakovi kompanije DTS,
Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava
zadržana.
Ovaj risiver koristi tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Termini HDMI®, High-Definition Multimedia
Interface i logotip HDMI® su zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi organizacije HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim
Državama i ostalim zemljama.
Apple, logotip Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod,
iPod touch i Retina su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i
ostalim zemljama.
iPad Air i iPad mini su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc.
App Store je oznaka usluge kompanije Apple
Inc., registrovana u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ i „Made for
iPad“ znači da je elektronska oprema posebno
dizajnirana za rad sa iPod, iPhone ili iPad
uređajima i sertifikovana od strane proizvođača
tako da ispunjava standarde za performanse
kompanije Apple. Apple ne odgovara za rad
ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa
bezbednosnim standardima i propisima. Imajte
u vidu to da upotreba ove dodatne opreme sa
iPod, iPhone ili iPad uređajem može da utiče na
performanse bežične veze.
Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili
zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation
u SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na
intelektualnu svojinu kompanije Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena
bez odgovarajuće licence korporacije Microsoft
ili njene ovlašćene podružnice.
60SR
LDAC™ i logotip LDAC su zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i
patenti su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i
Thomson.
„BRAVIA“ je zaštitni znak korporacije Sony.
„PlayStation“ je registrovani zaštitni znak
kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN“ i logotip „WALKMAN“ su
registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sony
Corporation.
MICROVAULT je zaštićeni znak kompanije Sony
Corporation.
Wi-Fi® i Wi-Fi Alliance® su registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Wi-Fi Alliance®.
WPA™, WPA2™ i Wi-Fi Protected Setup™ su
registrovani zaštićeni znakovi kompanije Wi-Fi
Alliance®.
DLNA™, DLNA Logo i DLNA CERTIFIED™ su
zaštićeni znakovi, zaštićeni znakovi usluge ili
oznake za sertifikaciju organizacije Digital Living
Network Alliance.
Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su registrovani
zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije
Bluetooth SIG, Inc. a kompanija Sony
Corporation ih koristi pod licencom. Svi ostali
zaštićeni znakovi i zaštićena imena pripadaju
svojim vlasnicima.
N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni
znak kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim zemljama.
Android™, Google Play™ i Chromecast su
zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
Ovaj proizvod uključuje softver kompanije
Spotify koji je predmet licenci trećih lica koje
možete pronaći ovde*:
https://developer.spotify.com/esdk-thirdparty-licenses/
Spotify i logotipi Spotify su zaštićeni znakovi
kompanije Spotify Group.*
* Ova funkcija možda nije dostupna u nekim
državama/regionima.
Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani
zaštićeni znakovi pripadaju njihovim vlasnicima.
U ovom priručniku, oznake ™ and  nisu
navedene.
Napomena o Ugovoru o licenciranju za
krajnjeg korisnika (EULA)
Za detaljnije informacije o ugovoru EULA za ovaj
proizvod, pogledajte stranica66.
Za detaljnije informacije o ugovoru EULA za
mrežne usluge, pogledajte [License agreement]
u meniju opcija, na svakoj ikoni mrežne usluge.
Za detaljnije informacije o GPL, LGPL i drugim
softverskim licencama, pogledajte [Software
License Information] na kartici [Podešavanja
sistema] u meniju [Podešavanje] na ovom
proizvodu.
Izvorni kôd softvera koji se koristi u ovom
proizvodu podleže GPL i LGPL licencama i
dostupan je na internetu.
Da biste ga preuzeli, posetite sledeću adresu:
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux
Imajte u vidu to da kompanija Sony ne može da
odgovori na bilo kakva pitanja u vezi sa
sadržajem ovog izvornog koda.
SPECIFIKACIJE ZA NAPAJANJE
AUDIO OPREME
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO
HARMONIČNO IZOBLIČENJE:
(samo za modele za SAD)
S opterećenjem od 6 oma, oba kanala
aktivirana, 20 Hz – 20.000 Hz; nominalna
snaga 100 vati po kanalu minimalne RMS
snage, sa ne više od 0,09% ukupne
harmoničke distorzije od 250 milivata do
nominalne izlazne snage.
Dodatne informacije
Ovaj proizvod sadrži softver koji podleže
licencama GNU General Public License („GPL“) ili
GNU Lesser General Public License („LGPL“). U
njima je navedeno da korisnici imaju pravo da
nabave, izmene i ponovo distribuiraju izvorni
kôd datog softvera u skladu sa uslovima GPL ili
LGPL licence.
Specifikacije
Odeljak za pojačalo1)
Minimalna RMS izlazna snaga
(6 oma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
100 W + 100 W
Izlazna snaga u stereo režimu
(6 oma, 1 kHz, THD 0,9%)
120 W + 120 W
Izlazna snaga u režimu okružujući zvuka2)
(6 oma, 1 kHz, THD 0,9%)
165 W po kanalu
1)
Mereno u sledećim uslovima:
Područje
Zahtevi za
napajanje
SAD, Kanada
120 V AC, 60 Hz
Okeanija, Evropa
230 V AC, 50 Hz
2)
Referentna izlazna snaga za prednje, centralne,
okružujući i zadnje okružujući zvučnike. Zvuk se
možda neće emitovati u zavisnosti od
podešavanja zvučnog polja i izvora.
Frekventni odziv
Analogni
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB (zaobilazeći
zvučno polje i ekvilajzer)
Ulaz
Analogni
Osetljivost: 500 mV/50 kilooma
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitalni (koaksijalni)
Impedansa: 75 oma
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
ZONE 2
Napon: 2 V/1 kilooma
SUBWOOFER
Napon: 2 V/1 kilooma
61SR
Equalizer
Nivoi glasnoće
±10 dB, u koracima od 1 dB
3)
4)
INPUT SHORT (izuzimajući zvučno polje i ekvilajzer).
Opterećena mreža, nivo na ulazu.
Odeljak za USB
 (USB) port:
Tip A (za povezivanje USB memorijskog
uređaja)
Maksimalna struja
1A
Odeljak FM tjunera
Asortiman podešavanja
Modeli za tržište SAD i Kanade:
87,5 MHz–108,0 MHz (u koracima od 100 kHz)
Ostali modeli:
87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima od 50 kHz)
Antena
FM žičana antena
Antenski priključci
75 oma, nesimetrični
Odeljak za mrežu
Ethernet LAN
100BASE-TX
Bežični LAN
Kompatibilni standardi:
IEEE 802.11 a/b/g/n
Bezbednost:
WPA/WPA2-PSK, WEP
Radio-frekvencija:
2,4 GHz, 5 GHz
Video odeljak
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 oma
HDMI Video
Resolution
 480p/60 Hz
 576p/50 Hz
 720p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 24 Hz
 1080i/60 Hz, 50 Hz
 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
 4K/60 Hz*, 50 Hz*, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
* VIDEO 1 podržava samo YCbCr 4:2:0 od 8 bita
Podrška
HDCP 2.2, HDR, 3D, Deep Color
(Deep Colour), ITU-R BT.2020, ARC
Detaljne informacije o podržanim video
formatima potražite u Vodiču za pomoć.
Odeljak za iPhone/iPad/iPod
Bluetooth® tehnologija funkcioniše sa uređajima
iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s
Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone
5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, i iPod touch
(5. i 6. generacije).
AirPlay radi sa uređajima iPhone, iPad and iPod
touch sa operativnim sistemom iOS 4.3.3 ili
novijim, računarom Mac sa operativnim sistemom
OS X Mountain Lion ili novijim i sa PC računarima
koji imaju instaliran iTunes 10.2.2 ili noviji.
Na ovom risiveru možete da koristite aplikaciju
„SongPal“ preko BLUETOOTH ili mrežne veze.
Nije moguća reprodukcija sa iPhone/iPad/iPod
uređaja preko  (USB) porta.
62SR
BLUETOOTH odeljak
Sistem komunikacije
BLUETOOTH specifikacija verzije 4.1
Izlaz
Bluetooth® specifikacija, klasa napajanja 1
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 30 m
(98,4 stope)1)
Frekventni pojas
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control
Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC, LDAC
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 40.000 Hz (frekvencija uzorkovanja
LDAC 96 kHz sa brzinom prenosa 990 kbps)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija uzorkovanja
44,1 kHz)
1)
Stvarni opseg se razlikuje u zavisnosti od faktora
kao što su prepreke između uređaja, magnetna
polja oko mikrotalasne rerne, statički elektricitet,
bežični telefon, osetljivost prijema, performanse
antene, operativni sistem, softverske aplikacije
itd.
2) Standardni BLUETOOTH profili ukazuju na svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
3)
Kodek: Kompresija audio signala i format
konverzije
4)
Kodek podpojasa
Opšte
Zahtevi za napajanje
Područje
Zahtevi za napajanje
SAD, Kanada
120 V AC, 60 Hz
Okeanija
230 V AC, 50 Hz
Evropa
230 V AC, 50/60 Hz
Dodatne informacije
Potrošnja energije
240 W
Evropski modeli
U režimu mirovanja: 0,4 W
(Kada su [Kontrola preko HDMI-ja],
[Standby Through], [Bluetooth Standby]
i napajanje svih zona podešeni na [Off].)
Režim mirovanja za Bluetooth®: 1,5 W
(Kada je [Bluetooth Standby] podešeno
na [On], i [Kontrola preko HDMI-ja],
[Standby Through] i napajanje svih zona
podešeno na [Off].)
Mrežno mirovanje (svi ulazi žičane
mreže su povezani, svi ulazi bežične
mreže su aktivirani): 1,5 W
Ostali modeli
U režimu mirovanja: 0,4 W
(Kada su [Kontrola preko HDMI-ja],
[Standby Through], [Remote Start],
[Bluetooth Standby], [Režim mirovanja
mreže] i napajanje svih zona podešeni
na [Off].)
Režim mirovanja za Bluetooth®: 2,5 W
(Kada je [Bluetooth Standby] podešeno
na [On], i [Kontrola preko HDMI-ja],
[Standby Through], [Remote Start],
[Režim mirovanja mreže] i napajanje
svih zona podešeno na [Off].)
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm × 156 mm × 331 mm (17 inča ×
6 1/4 inča × 13 1/8 inča) uključujući isturene
delove i kontrole
Masa (približno)
9,1 kg (20 lb 1 oz) (modeli za tržište SAD i
Kanade)
9,7 kg (21 lb 6 oz) (modeli za Evropu i
Okeaniju)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
63SR
Tipovi audio datoteka koji se mogu reprodukovati
Kodek
Oznaka tipa datoteke
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)1)
1), 2)
.mp3
AAC/HE-AAC
.m4a, .aac3), .mp43), .3gp3)
WMA9 Standard2)
.wma
3), 4)
WMA 10 Pro
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC
2)
Dolby® Digital1), 3)
2)
DSF
DSDIFF2), 5)
2)
.flac, .fla
.ac3
.dsf
.dff
AIFF
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
1)
Risiver može da reprodukuje „.mka“ datoteke. Ove datoteke ne mogu da se reprodukuju sa servera kućne
mreže.
2) Risiver možda neće reprodukovati ovaj format datoteke sa servera kućne mreže.
3)
Risiver ne reprodukuje ovaj format datoteke sa servera kućne mreže.
4)
Risiver ne reprodukuje kodirane datoteke bez gubitka kvaliteta.
5) Risiver ne reprodukuje DST kodirane datoteke.
Napomena
 Neke datoteke možda neće biti moguće reprodukovati u zavisnosti od formata datoteke, kodiranja datoteke,
stanja snimka ili stanja servera kućne mreže.
 Neke datoteke koje su obrađene na računaru možda neće biti moguće reprodukovati.
 Brzo premotavanje unapred ili unazad možda neće biti moguće na nekim datotekama.
 Risiver ne reprodukuje kodirane datoteke, poput datoteka sa DRM zaštitom.
 Risiver može da prepozna sledeće datoteke ili fascikle na USB uređajima:
 do fascikli u devetom sloju (uključujući osnovnu fasciklu)
 do 500 datoteka/fascikli na pojedinačnom sloju
 Risiver može da prepozna sledeće datoteke ili fascikle uskladištene na serveru kućne mreže:
 do fascikli na devetnaestom sloju
 do 999 datoteka/fascikli na pojedinačnom sloju
 Neki USB uređaji možda neće raditi sa risiverom.
 Risiver može da prepozna Mass Storage Class (MSC) uređaje (kao što su flash memorija ili HDD) i tastature sa
101 tasterom.
64SR
Podržani digitalni audio formati
Digitalni audio formati koje ovaj risiver može da dekodira zavise od priključaka za digitalni audio
izlaz na uređaju koji ste povezali. Ovaj risiver podržava sledeće audio formate. Reči u uglastim
zagradama su one koje se prikazuju na displeju.
Maksimalni broj
dekodiranih kanala
Veza sa risiverom
DOLBY DDolby® Digital
5.1
COAXIAL/OPTICAL,
HDMI
Dolby® Digital Plus [DOLBY D +]1)
7.1
HDMI
Dolby® True HD [DOLBY HD]1)
7.1
HDMI
7.1.23)
HDMI
Dolby® Atmos – Dolby® True HD [DAtmos]1), 2) 5.1.2, 7.1, ili 7.1.23)
HDMI
DTS [DTS]
5.1
COAXIAL/OPTICAL,
HDMI
DTS-ES Discrete [DTS-ES Dsc]
6.1
COAXIAL/OPTICAL,
HDMI
DTS-ES Matrix [DTS-ES Mtx]
6.1
COAXIAL/OPTICAL,
HDMI
DTS 96/24 [DTS 96/24]
5.1
COAXIAL/OPTICAL,
HDMI
5.1.2, 7.1 ili
Dolby® Atmos – Dolby® Digital Plus
[DAtmos]1), 2)
DTS-HD High Resolution Audio [DTS-HD HR]1) 7.1
1)
HDMI
DTS-HD Master Audio [DTS-HD MA]
7.1
HDMI
DTS:X [DTS:X]1)
5.1.2, 7.1, ili 7.1.23)
HDMI
DTS:X Master Audio [DTS:X MA]1)
5.1.2, 7.1, ili 7.1.23)
HDMI
5.1
HDMI
7.1
HDMI
DSD [DSD]
1), 4)
Multi Channel Linear PCM [PCM]
1)
1)
Zvučni signali se emituju u drugom formatu ukoliko uređaj za reprodukciju ne odgovara stvarnom formatu.
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja za reprodukciju.
2) Dolby® Atmos se dekodira kao Dolby® Digital Plus ili Dolby® TrueHD ako je šablon zvučnika podešen na 2.0, 2.1,
3.0, 3.1, 4.0, 4.1, 5.0 ili 5.1.
3)
Dostupno samo kada je [SpeakerRelocation/PhantomSurroundBack] podešeno na [Type A] ili [Type B].
4) Ovaj format se emituje na bežičnim slušalicama.
65SR
Dodatne informacije
Digitalni audio format
UGOVOR O LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG KORISNIKA
VAŽNA NAPOMENA:
PRE KORIŠĆENJA SOFTVERA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR O LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG KORISNIKA
(„EULA“). KORIŠĆENJEM SOFTVERA, VI PRIHVATATE USLOVE U OVOM EULA UGOVORU. AKO NE PRIHVATATE
USLOVE U OVOM EULA UGOVORU, NE MOŽETE DA KORISTITE SOFTVER.
Ovaj EULA ugovor je pravni ugovor između vas i kompanije Sony Corporation („SONY“). Ovaj EULA ugovor
reguliše vaša prava i obaveze koje se tiču SONY softvera koje pružaju SONY i/ili njegovi nezavisni davaoci
licenci (uključujući SONY podružnice) i njihove podružnice (zbirnim imenom, „NEZAVISNI DOBAVLJAČI“),
zajedno sa svim ažuriranjima/nadogradnjama koje obezbeđuje SONY, svom štampanom, onlajn ili drugom
elektronskom dokumentacijom za taj softver i svim datotekama podataka koje su kreirane radom tog softvera
(zbirnim imenom, „SOFTVER“).
Bez obzira na gorepomenuto, bilo koji softver u okviru SOFTVERA koji ima zasebni ugovor o licenciranju za
krajnjeg korisnika (uključujući, ali se ne ograničavajući na, GNU opštu javnu licencu i umanjenu/bibliotečku
opštu javnu licencu) biće pokriven odgovarajućim posebnim ugovorom o licenciranju za krajnjeg korisnika
umesto uslovima ovog EULA ugovora do stepena zahtevanog takvim posebnim ugovorom o licenciranju za
krajnjeg korisnika („IZUZETI SOFTVER“).
SOFTVERSKA LICENCA
SOFTVER se ne prodaje, već licencira. SOFTVER je zaštićen zakonima o autorskim pravima i ostalim zakonima
i međunarodnim sporazumima o intelektualnoj svojini.
AUTORSKA PRAVA
Sva vlasnička i autorska prava u SOFTVERU (uključujući, ali se ne ograničavajući na, slike, fotografije,
animirane sadržaje, video, audio, muziku, tekst i „aplete“ uključene u SOFTVER) poseduje SONY ili jedan ili
više njegovih NEZAVISNIH DOBAVLJAČA.
IZDAVANJE LICENCE
SONY vam daje ograničenu licencu za korišćenje SOFTVERA isključivo u vezi sa vašim kompatibilnim uređajem
(„UREĐAJ“) i samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. SONY i NEZAVISNI DOBAVLJAČI izričito zadržavaju
sva prava, vlasništvo i interese (uključujući, ali se ne ograničavajući na, sva prava intelektualne svojine) u
SOFTVERU koje vam ovaj EULA ugovor ne daje specifično.
USLOVI I OGRANIČENJA
Ne možete da kopirate, objavite, adaptirate, ponovo distribuirate, pokušavate da izvučete izvorni kôd,
modifikujete, menjate metodama obrnutog inženjeringa, dekompilujete ili rastavljate bilo šta od SOFTVERA,
bilo u celosti ili delimično, ili da kreirate bilo kakve izvedene radove od ili iz SOFTVERA, osim ako su takvi
izvedeni radovi namerno omogućeni SOFTVEROM. Ne možete da modifikujete ili utičete na bilo koji deo
funkcionalnosti upravljanja digitalnim pravima u okviru SOFTVERA. Ne možete da zaobilazite, modifikujete,
zanemarujete ili zaobilazite bilo koju funkciju ili zaštitu SOFTVERA ili bilo kog mehanizma operativno
povezanog sa SOFTVEROM. Ne možete da izdvajate nijednu pojedinačnu komponentu SOFTVERA za
korišćenje na više od jednog UREĐAJA osim ako vam je za to SONY dao izričitu dozvolu. Ne možete da
uklanjate, menjate, prekrivate ili izobličujete bilo koji zaštićeni znak ili napomenu u SOFTVERU. Ne možete da
delite, distribuirate, iznajmljujete, podlicencirate, dodeljujete, prenosite ili prodajete SOFTVER. Softver,
mrežne usluge i ostali proizvodi osim SOFTVERA od kojih zavise performanse SOFTVERA mogli bi da budu
zaustavljeni ili njihova funkcionalnost prekinuta po nahođenju dobavljača (dobavljači softvera, dobavljači
usluge ili SONY). SONY i ti dobavljači ne garantuju da će SOFTVER, mrežne usluge, sadržaji ili drugi proizvodi
nastaviti da budu dostupni ili da će raditi bez prekida ili izmene.
KORIŠĆENJE SOFTVERA SA MATERIJALIMA KOJI PODLEŽU AUTORSKOM PRAVU
SOFTVER može da omogući da ga koristite da pregledate, skladištite, obrađujete i/ili koristite sadržaj koji ste
kreirali vi i/ili treća lica. Takav sadržaj može da bude zaštićen zakonima o autorskim pravima i ostalim
zakonima i/ili sporazumima o intelektualnoj svojini. Slažete se da koristite SOFTVER samo u saglasnosti sa
svim tim zakonima i sporazumima koji se odnose na takav sadržaj. Pristajete i slažete se da SONY može
preduzeti odgovarajuće mere da zaštiti autorska prava sadržaja koji je uskladišten, obrađen ili korišćen
SOFTVEROM. Takve mere uključuju, ali se ne ograničavaju na, brojanje učestalosti zaštitnog kopiranja i
oporavka kroz izvesne funkcije SOFTVERA, odbijanje prihvatanja vašeg zahteva da omogući oporavak
podataka, kao i raskid ovog EULA ugovora u slučaju vaše nelegitimne upotrebe SOFTVERA.
66SR
USLUGA ZA SADRŽAJ
IMAJTE NA UMU DA SOFTVER MOŽE DA BUDE ZAMIŠLJEN TAKO DA SE KORISTI SA SADRŽAJEM KOJI JE
DOSTUPAN KROZ JEDNU ILI VIŠE USLUGA ZA SADRŽAJE („USLUGA ZA SADRŽAJ“). KORIŠĆENJE USLUGE I TOG
SADRŽAJA PODLEŽE USLOVIMA KORIŠĆENJA USLUGE ZA TU USLUGU ZA SADRŽAJ. AKO ODBIJETE DA
PRIHVATITE TE USLOVE, VAŠE KORIŠĆENJE SOFTVERA ĆE BITI OGRANIČENO. Vi pristajete i slažete se da izvesni
sadržaj i usluge dostupne korišćenjem SOFTVERA možda obezbeđuju treća lica nad kojima SONY nema
kontrolu. KORIŠĆENJE USLUGE ZA SADRŽAJ ZAHTEVA VEZU SA INTERNETOM. USLUGA ZA SADRŽAJ MOŽE BITI
PREKINUTA U BILO KOM TRENUTKU.
IZVOZ I OSTALI PROPISI
Vi se slažete da pristanete na sva primenljiva ograničenja i propise koji se tiču izvoza i ponovnog izvoza u
području ili zemlji u kojoj boravite, te da nećete preneti niti autorizovati prenos SOFTVERA u zemlju u koju je
uvoz zabranjen ili inače krši bilo koje od tih ograničenja ili propisa.
VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI
SOFTVER nije otporan na greške i nije osmišljen, proizveden i namenjen tome da se koristi ili prodaje kao
kontrolna i sigurnosna oprema u opasnim i rizičnim okruženjima kao što su nuklearne centrale, sistemi za
avionsku navigaciju ili komunikaciju, kontrola vazdušnog saobraćaja, uređaji za održavanje života ili oružani
sistemi gde bi otkaz SOFTVERA mogao da dovede do smrti, povrede ili ozbiljne materijalne štete ili štete po
okolinu („VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI“). SONY, svi njegovi NEZAVISNI DOBAVLJAČI i sve njihove podružnice
posebno se odriču bilo kakve izričite ili podrazumevane garancije, obaveze ili podesnosti za korišćenje u
VISOKORIZIČNIM AKTIVNOSTIMA.
IZUZIMANJE GARANCIJE NA SOFTVER
Vi pristajete i slažete se da SOFTVER koristite na sopstveni rizik i da ste vi odgovorni za korišćenje SOFTVERA.
SOFTVER je obezbeđen „U VIĐENOM STANJU“, bez garancije, obaveze ili uslova bilo koje vrste.
SONY I SVAKI OD NEZAVISNIH DOBAVLJAČA (za potrebe ovog odeljka, SONY i svaki od NEZAVISNIH
DOBAVLJAČA će se kolektivno nazivati „SONY“) IZRIČITO SE ODRIČU SVIH GARANCIJA, OBAVEZA ILI USLOVA,
IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE
O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, NEKRŠENJU I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. SONY NE GARANTUJE NITI
POSTAVLJA IKAKVE USLOVE ILI TVRDNJE (A) DA ĆE FUNKCIJE KOJE SOFTVER SADRŽI ODGOVARATI VAŠIM
ZAHTEVIMA ILI DA ĆE BITI AŽURIRANE, (B) DA ĆE UPRAVLJANJE SOFTVEROM BITI PRAVILNO ILI ZAŠTIĆENO OD
GREŠAKA ILI DA ĆE BILO KOJI NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI, (C) DA SOFTVER NEĆE OŠTETITI BILO KOJI DRUGI
SOFTVER, HARDVER ILI PODATKE,
(D) DA ĆE BILO KOJI SOFTVER, MREŽNE USLUGE (UKLJUČUJUĆI INTERNET) ILI PROIZVODI (OSIM SOFTVERA) OD
KOJIH RAD SOFTVERA ZAVISI NASTAVITI DA BUDE DOSTUPAN, NEPREKINUT U RADU ILI NEIZMENJEN, I (E) U
VEZI SA KORIŠĆENJEM ILI REZULTATIMA KORIŠĆENJA SOFTVERA U SMISLU ISPRAVNOSTI, TAČNOSTI,
POUZDANOSTI ILI OSTALOG.
NIJEDNA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVET KOJI JE DAO SONY ILI OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK
KOMPANIJE SONY NE PREDSTAVLJA GARANCIJU, OBAVEZU ILI USLOV NITI NA BILO KOJI NAČIN PROŠIRUJE OVU
GARANCIJU. UKOLIKO SE SOFTVER POKAŽE KAO DEFEKTAN, VI PREUZIMATE CELOKUPNE TROŠKOVE SVOG
POTREBNOG SERVISIRANJA, POPRAVKE ILI ISPRAVKE. NEKI PRAVOSUDNI SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU
IZUZIMANJE PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, TAKO DA SE OVA IZUZIMANJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.
OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI
SONY I SVAKI OD NEZAVISNIH DOBAVLJAČA (za potrebe ovog odeljka, SONY i svaki od NEZAVISNIH
DOBAVLJAČA će se kolektivno nazivati „SONY“) NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU INCIDENTNU ILI
POSLEDIČNU ŠTETU NASTALU ZBOG KRŠENJA BILO KOJE IZRIČITE ILI IMPLICITNE GARANCIJE, KRŠENJA
UGOVORA, NEMARA, ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE KOJA SE ODNOSI
NA SOFTVER, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA, BILO KOJU ŠTETU PROISTEKLU IZ GUBITKA
PROFITA, GUBITAK PRIHODA, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK KORIŠĆENJA SOFTVERA ILI BILO KOG
PRIDRUŽENOG HARDVERA, VREME NEAKTIVNOSTI I VREME KOJE IZGUBI KORISNIK, ČAK I AKO JE BILO KO OD
NJIH UPOZOREN DA POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE. U SVAKOM SLUČAJU, SVAKA POJEDINA I
SVE OD NJIHOVIH ZBIRNIH ODGOVORNOSTI PREMA SVAKOJ ODREDBI U OVOM EULA UGOVORU BIĆE
OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI ZA PROIZVOD. NEKI PRAVOSUDNI SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU
IZUZIMANJE ILI OGRANIČAVANJE INCIDENTALNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE I U TOM SLUČAJU GORENAVEDENO
IZUZIMANJE ILI OGRANIČENJE SE NE ODNOSI NA VAS.
67SR
Dodatne informacije
POVEZANOST SA INTERNETOM I USLUGE TREĆIH LICA
Vi pristajete i slažete se da pristup izvesnim funkcijama SOFTVERA možda zahtevaju vezu sa Internetom za
koju ste isključivo vi odgovorni. Dalje, isključivo vi ste odgovorni za plaćanje trećim licima novčanih iznosa koji
se tiču vaše Internet veze, uključujući ali se ne ograničavajući na dobavljača Internet usluga ili naplate
emitovanja programa. Korišćenje SOFTVERA može biti podložno limitima ili restrikcijama u zavisnosti od
mogućnosti, širine protoka ili tehničkih ograničenja vaše Internet veze i usluge. Dostupnost, kvalitet i
bezbednost te povezanosti sa Internetom isključiva je odgovornost treće strane koja obezbeđuje tu uslugu.
FUNKCIJA AUTOMATSKOG AŽURIRANJA
S vremena na vreme, SONY i NEZAVISNI DOBAVLJAČI mogu da automatski ažuriraju ili na drugi način
modifikuju SOFTVER, uključujući, ali se ne ograničavajući na, za potrebe unapređenja funkcija sigurnosti,
ispravku grešaka i poboljšanje funkcija, u vreme kada ste u interakciji sa serverima kompanije SONY ili trećih
lica ili slično. Ta ažuriranja ili modifikacije mogu da izbrišu ili promene prirodu funkcija ili druge aspekte
SOFTVERA, uključujući, ali se ne ograničavajući na, funkcije na koje se možda oslanjate. Vi pristajete i slažete
se da te aktivnosti mogu da se dese po isključivom nahođenju kompanije SONY i da SONY može da postavi
uslov za nastavak korišćenja SOFTVERA nakon dovršavanja instalacije ili pristajanja na to ažuriranje ili izmene.
Za sva ažuriranja/modifikacije će se smatrati da predstavljaju, i činiće njegov deo, SOFTVER za potrebe ovog
EULA ugovora. Prihvatanjem ovog EULA ugovora, vi ste pristali na ta ažuriranja/modifikacije.
ČITAV UGOVOR, ODRICANJE, DELIMIČNA NIŠTAVOST
Ovaj EULA ugovor i politika privatnosti kompanije SONY, koji se ispravljaju i menjaju s vremena na vreme,
zajedno sačinjavaju celokupan ugovor između vas i kompanije SONY koji se odnosi na SOFTVER. Ako SONY ne
upražnjava niti sprovodi bilo koje pravo ili odredbu ovog EULA ugovora, to ne znači odricanje od takvog prava
ili odredbe. Ako se bilo koji deo ovog EULA ugovora smatra nevažećim, ilegalnim ili ga nije moguće sprovesti,
ta odredba će biti sprovedena do maksimalnog dozvoljenog nivoa tako da održi svrhu ovog EULA ugovora,
a ostali delovi ugovora ostaju efektivno na snazi.
PRIMENLJIVO PRAVO I PRAVOSUDNI SISTEM
Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju dobara ne odnosi se na ovaj EULA
ugovor. Ovaj EULA ugovor će biti regulisan u skladu sa zakonima u Japanu, bez obzira na neusaglašenost bilo
koje zakonske odredbe. Svaki spor koji proiziđe iz ovog EULA ugovora će biti rešavan isključivo u Oblasnom
sudu Tokija u Japanu, a vi i sve strane pristajete na nadležnost tih sudova.
PRAVIČNA REŠENJA
Bez obzira na bilo koju suprotnost u ovom EULA ugovoru, vi se slažete i pristajete da će bilo koje vaše kršenje
ovog EULA ugovora ili neusaglašenost sa njim dovesti do nepopravljive štete za SONY, za koju bi novčana
nadoknada štete bila nedovoljna, i vi pristajete na to da SONY dobije sudski nalog ili pravičnu nadoknadu koju
SONY smatra neophodnom ili prikladnom u tim uslovima. SONY takođe može da preduzme sva zakonska i
tehnička rešenja da spreči kršenje i/ili da sprovede ovaj EULA ugovor, uključujući, ali se ne ograničavajući na,
prekid vašeg korišćenja SOFTVERA, ako SONY po svom sopstvenom nahođenju veruje da vi kršite ili imate
nameru da kršite ovaj EULA ugovor. Ova rešenja su dodatak svim drugim rešenjima koja SONY može da ima
po zakonu, pravično ili na osnovu ugovora.
RASKID UGOVORA
Ne dovodeći u pitanje nijedno svoje ostalo pravo, SONY može da raskine ovaj EULA ugovor ako se ne
pridržavate svih njegovih uslova. U slučaju takvog raskida, morate da prestanete sa bilo kakvom upotrebom
i uništite sve kopije SOFTVERA.
ISPRAVKA
SONY ZADRŽAVA PRAVO ISPRAVLJANJA BILO KOG USLOVA U OVOM EULA UGOVORU PO SVOM SOPSTVENOM
NAHOĐENJU, OBJAVLJUJUĆI SAOPŠTENJE NA ODREĐENOM SONY VEB-SAJTU, ŠALJUĆI OBAVEŠTENJE PUTEM
E-POŠTE NA ADRESU E-POŠTE KOJU STE VI OBEZBEDILI, SLANJEM SAOPŠTENJA U OKVIRU POSTUPKA TOKOM
KOJEG DOBIJATE NADOGRADNJE/AŽURIRANJA ILI U BILO KOM DRUGOM ZAKONSKI PREPOZNATLJIVOM
OBLIKU SAOPŠTENJA. Ako se ne slažete sa ispravkom, trebalo bi da što pre kontaktirate SONY i zatražite
uputstva. Vaš nastavak korišćenja SOFTVERA nakon dana stupanja na snagu tog obaveštenja smatraće se
vašim pristankom da budete obavezani tom ispravkom.
KORISNICI TREĆE STRANE
Svaki NEZAVISNI DOBAVLJAČ je isključivi namerni korisnik treće strane i ima pravo korišćenja svake odredbe
ovog EULA ugovora koji se tiče SOFTVERA te strane.
Ako imate bilo kakvih pitanja koja se tiču ovog EULA ugovora, možete kontaktirati SONY pišući kompaniji
SONY na kontakt adresu primenljivu na području ili u zemlji.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
68SR
Dodatne informacije
69SR
©2017 Sony Corporation Štampano u Maleziji
4-686-524-12(1)
Download PDF

advertising