Sony | STR-DH770 | Sony STR-DH770 7.2-kanalni AV risiver za kućni bioskop Uputstva za rukovanje

Višekanalni
AV risiver
Uputstvo za upotrebu
STR-DH770
Podaci o vašem uređaju
Broj modela i serijski broj se nalaze na zadnjoj
strani risivera. Upišite te brojeve u predviđena
mesta navedena ispod. Navedite ih svaki put
kada zovete vašeg Sony prodavca povodom
ovog proizvoda.
Broj modela
Serijski broj
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama,
stolnjacima, zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena
(kao što su upaljene sveće).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute
baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu i vatri.
Budući da se mrežno napajanje uređaja prekida
izvlačenjem glavnog utikača, priključite uređaj
na lako dostupnu utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako primetite
nepravilnosti u radu uređaja, odmah izvucite
glavni utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok
je priključen na utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom, čak i kada je sam
uređaj isključen.
Ovaj simbol upozorava korisnika
na prisustvo površine koja može
biti vrela ako se dodirne tokom
rada uređaja.
2SR
Za korisnike u Evropi
Odlaganje potrošenih baterija
i električne i elektronske
opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju
označava da se proizvod i baterija ne smeju
tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama
se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
odlaganjem proizvoda i baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni
da će baterija i električna i elektronska oprema
biti pravilno zbrinuti, predajte potrošene
proizvode na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne i elektronske
opreme. Za sve ostale baterije pogledajte
poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz
proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih
baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod ili bateriju.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka
druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa
usaglašenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije bi trebalo da pošaljete
ovlašćenom predstavniku, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom
pogledajte adrese koje su navedene na
zasebnom servisnom ili garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu
sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite
na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj višekanalni AV risiver je namenjen
za reprodukciju zvuka i video zapisa sa
povezanih uređaja, strimovanje muzike
sa NFC-kompatibilnog pametnog telefona
ili BLUETOOTH uređaja i FM tjunera.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je
u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
uredbi kada se za povezivanje koristi kabl kraći
od 3 metra.
Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može da
dovede do gubitka sluha.
3SR
Priručnici predviđeni za ovaj proizvod
Za ovaj proizvod predviđeni su sledeći priručnici.
Informacije obuhvaćane svakim priručnikom su prikazane u nastavku:
Vodič za
početak
Uputstvo za
upotrebu
(ova knjižica)
Priprema
Instalacija
Povezivanje
Početno podešavanje
Osnovne radnje
Slušanje/gledanje
Napredne radnje
Slušanje/gledanje
Napredne radnje
BLUETOOTH funkcija
Ostale funkcije
Prilagođavanje podešavanja
Rešavanje problema
Mere opreza/Specifikacije
Da biste čitali Vodič za pomoć, idite na sledeći veb-sajt:
Za korisnike u Evropi
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_eu/
Za korisnike u Tajvanu
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/zh-tw/
Za korisnike u drugim područjima
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_zz/
4SR
Vodič za
pomoć
(onlajn)
O ovom uputstvu
za upotrebu
U
ovom uputstvu za upotrebu opisane su
kontrole na daljinskom upravljaču. Takođe
možete da koristite kontrole na risiveru ako one
imaju isti ili sličan naziv kao one na daljinskom
upravljaču.
 Neke slike su u vidu konceptualnih crteža
i mogu se razlikovati od stvarnih proizvoda.
 Stavke prikazane na TV ekranu se mogu
razlikovati u zavisnosti od prikazane oblasti.
 Tekst u zagradama ([--]) se prikazuje na TV
ekranu, a tekst uokviren duplim navodnicima
(„--“) se prikazuje na displeju.
O autorskim pravima
Ovaj risiver koristi tehnologije Dolby* Digital, Pro
Logic Surround i DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround EX
i simbol sa duplim D su zaštićeni znakovi
kompanije Dolby Laboratories.
** Za DTS patente, pogledajte http://
patents.dts.com. Proizvedeno po licenci
kompanije DTS Licensing Limited. DTS,
DTS-HD, simbol, kao i DTS i simbol zajedno,
registrovani su zaštićeni znakovi, a DTS-HD
Master Audio je zaštićeni znak kompanije
DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
Ovaj risiver koristi tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia
Interface i logotip HDMI su zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi organizacije HDMI
Licensing LLC u SAD i ostalim zemljama.
Apple, logotip Apple, iPhone, iPod, iPod touch
i Retina su zaštićeni znakovi kompanije Apple
Inc., registrovani u SAD i ostalim zemljama.
App Store je zaštićeni znak usluge kompanije
Apple Inc.
„Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači da je
elektronska oprema posebno dizajnirana za rad
sa iPod ili iPhone uređajima i sertifikovana od
strane proizvođača tako da ispunjava standarde
za performanse kompanije Apple. Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu
usklađenost sa bezbednosnim standardima
i propisima. Imajte u vidu to da upotreba ove
dodatne opreme sa iPod ili iPhone uređajem
može da utiče na performanse bežične veze.
Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili
zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation
u SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu kompanije
Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija
ove tehnologije izvan ovog proizvoda je
zabranjena bez odgovarajuće licence kompanije
Microsoft ili njene ovlašćene podružnice.
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka
i patenti koje su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
„BRAVIA“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
„PlayStation“ je registrovani zaštićeni znak
kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN“ i logotip „WALKMAN“ su
registrovani zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
MICROVAULT je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su registrovani
zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije
Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Corporation
ih koristi pod licencom. Svi ostali zaštitni znakovi
i tržišni nazivi su vlasništvo njihovih vlasnika.
N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni
znak kompanije NFC Forum, Inc. u SAD i drugim
zemljama.
Android™ je zaštićeni znak kompanije Google Inc.
Google Play™ je zaštićeni znak kompanije
Google Inc.
Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani
zaštićeni znakovi pripadaju njihovim vlasnicima.
U ovom priručniku, oznake ™ and  nisu
navedene.
5SR
Sadržaj
Priručnici predviđeni za ovaj proizvod ......... 4
O ovom uputstvu za upotrebu .................... 5
Isporučena dodatna oprema ....................... 6
Delovi i kontrole ............................................7
Isporučena dodatna
oprema

Daljinski upravljač (1)
Baterije R03 (veličina AAA) (2)
FM žičana antena (1)

Mikrofon za kalibrisanje (1)


Priprema
Postavljanje zvučnika ...................................11
Povezivanje zvučnika .................................. 13
Povezivanje sa TV-om .................................19
Povezivanje audio-vizuelnih uređaja ..........23
Povezivanje antene .................................... 25
Povezivanje kabla za napajanje
naizmeničnom strujom ......................... 25
Podešavanje risivera pomoću funkcije
Easy Setup ............................................. 26
Slušanje/gledanje
Uživanje u zvuku i videu ............................. 29
Uživanje u zvučnim efektima ..................... 30
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dve baterije R03 (veličine AAA)
(isporučene) u daljinski upravljač. Kada
postavljate baterije, uverite se da se + i –
krajevi nalaze u pravilnom položaju.
Dodatne informacije
Rešavanje problema ...................................33
Mere opreza ............................................... 35
Specifikacije .................................................37
Napomena
 Ne ostavljajte daljinski upravljač na izuzetno
toplom mestu ili mestu sa velikom količinom vlage.
 Ne koristite nove baterije sa starim.
 Ne mešajte manganske baterije sa drugim vrstama
baterija.
 Ne izlažite senzor daljinskog upravljača direktnom
suncu ili svetlosti. To može dovesti do kvara.
 Ako ne planirate da koristite daljinski upravljač
duže vremena, izvadite baterije da biste izbegli
moguću štetu od curenja baterija ili korozije.
 Ako risiver više ne reaguje na kontrole sa
daljinskog upravljača, zamenite stare baterije
novim.
6SR
Delovi i kontrole
Risiver
Prednji panel




 (napajanje) (stranica 25)
Indikator napajanja
SPEAKERS (stranica 27)
TUNING MODE, TUNING +/–
Upravljanje funkcijom tjunera.
Pritisnite TUNING +/– da biste pronašli stanicu.
 NFC senzor
 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC
(stranica 30, 31)
 Displej (stranica 8)
 NIGHT MODE
 CONNECTION
PAIRING BLUETOOTH
Upravljanje BLUETOOTH funkcijom.
 DISPLAY
 DIMMER
Podešavanje svetline na displeju u tri nivoa.
 Senzor za daljinski upravljač
Prijem signala sa daljinskog upravljača.
 PURE DIRECT
Indikator iznad dugmeta svetli kada je
aktivirana funkcija Pure Direct.
 MASTER VOLUME (stranica 29)
 INPUT SELECTOR (stranica 30)
  (USB) port
 Priključak CALIBRATION MIC
(stranica 28)
 Priključak PHONES
Ovde priključite slušalice.
Indikator napajanja
Zelena: Risiver je uključen.
Narandžasta: Risiver je u režimu mirovanja
i podesili ste jedno od sledećeg:
 „CTRL HDMI“ je podešeno na „CTRL ON“.
 „BT STANDBY“ je podešeno
na „STBY ON“*.
 „STBY THRU“ je podešeno na „ON“
ili „AUTO“.
Indikator se isključuje kada je risiver u režimu
mirovanja i:
 „CTRL HDMI“ je podešeno na „CTRL OFF“.
 „BT STANDBY“ je podešeno na „STBY OFF“.
 „STBY THRU“ je podešeno na „OFF“.


* Indikator svetli narandžastom bojom samo kada je
neki uređaj uparen sa risiverom. Ako nijedan
uređaj nije uparen sa risiverom, indikator se
isključuje.
7SR
Indikatori na displeju
Indikator svetli da označi trenutni status.
 USB
Detektovan je USB uređaj.
 Indikator ulaza
Označava trenutni ulaz.
ARC
Izabran je TV ulaz i detektovani su signali
funkcije Audio Return Channel (ARC).
OPT
Digitalni signali ulaze preko priključka OPTICAL
(stranica 20, 22).
COAX
Digitalni signali ulaze preko priključka COAXIAL
(stranica 24).
HDMI
Digitalni signali ulaze preko izabranog HDMI
priključka (stranica 20, 21, 23).
 MEM
Aktivirana je funkcija za memorisanje,
npr. Preset Memory itd.
 D.R.C.
Aktivirano je komprimovanje dinamičkog
opsega.
 Dolby Digital Surround indikator*
Risiver dekodira odgovarajuće signale
u Dolby Digital formatu.
TrueHD Dolby TrueHD
 Indikator Dolby Pro Logic
Risiver obrađuje signale u Dolby Pro Logic
formatu. Ova tehnologija matričnog dekodera
za surround zvuk može da poboljša ulazne
signale.
Napomena
Indikator možda neće svetleti u zavisnosti
od podešavanja za šablon zvučnika.
 EQ
Aktiviran je ekvilajzer.
 DTS(-HD) indikator*
Risiver dekodira odgovarajuće signale
u DTS formatu.
DTS-HD
DTS-HD
8SR
 ST
Risiver je podešen na stereo prenos.
 D.C.A.C.
Primenjeni su rezultati merenja pomoću
funkcije Auto Calibration.
 SLEEP
Aktiviran je merač vremena za isključivanje.
 BT
Svetli kada je priključen BLUETOOTH uređaj.
Treperi tokom uparivanja i povezivanja.
 Indikator sistema zvučnika (stranica 27)
* Prilikom reprodukcije diskova u Dolby Digital ili
DTS formatu, uverite se da ste povezali kablove
za digitalno emitovanje i da „INPUT MODE“ nije
podešeno na „ANALOG“.
Zadnji panel
 Priključci HDMI IN/OUT* (stranica 20,
21, 23)
 Priključci SPEAKERS (stranica 14, 15, 16,
17, 18)
 Priključci SUBWOOFER OUT (stranica 14,
15, 16, 17, 18)
 Priključci AUDIO IN (stranica 20, 22, 24)
 Priključci VIDEO IN/MONITOR OUT
(stranica 22, 24)
 Priključak FM ANTENNA (stranica 25)
 Priključak COAXIAL IN (stranica 24)
 Priključak OPTICAL IN (stranica 20, 22)
* HDCP 2.2 je nova poboljšana tehnologija za zaštitu
autorskih prava koja se koristi da zaštiti sadržaj
kao što su 4K filmovi.
Povežite TV na odgovarajuće izlazne
priključke da biste gledali video ulaz sa tih
priključaka.
Ulazni priključci
Izlazni priključak
HDMI IN
HDMI TV OUT
VIDEO IN
MONITOR OUT
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Povezivanje sa TV-om“ (stranica 19).
9SR
Daljinski upravljač
 Dugmad za izbor ulaza
Biranje ulaznog kanala koji je povezan sa
uređajem koji želite da koristite. Kada pritisnete
bilo koje od dugmadi za izbor ulaza, risiver se
uključuje.
 FRONT SURROUND, 2CH/MULTI,
MOVIE, MUSIC
Biranje zvučnog polja.
NIGHT MODE
Aktiviranje funkcije Night Mode.
PURE DIRECT
Aktiviranje funkcije Pure Direct.
 DISPLAY
Prikazivanje informacija na displeju.
AMP MENU
Prikazivanje menija na displeju pomoću kojeg
se upravlja risiverom.
BACK
Vraćanje na prethodni meni ili izlazak iz menija
kada se na TV ekranu prikazuje meni ili vodič.
PAIRING
Postavljanje risivera u režim uparivanja.
(unos),
/ / /
Pritisnite , , , da biste izabrali stavke
da biste ušli
menija. Zatim pritisnite
u izabranu stavku.
 HOME
Prikazivanje glavnog menija na TV ekranu.
/ (prethodno/sledeće),
 (reprodukcija/pauziranje)*, 
(zaustavljanje)
Prelazak na prethodnu/sledeću numeru,
reprodukcija, pauziranje, zaustavljanje rada.
PRESET +/–
Biranje memorisanih stanica ili kanala.
MEMORY
Memorisanje stanice prilikom korišćenja
tjunera.

 (jačina zvuka) +*/–
Istovremeno podešavanje nivoa jačine zvuka
svih zvučnika.
  (napajanje)
Uključivanje risivera ili njegovo postavljanje
u režim mirovanja.
Ušteda energije u režimu mirovanja
Proverite da li ste uneli sledeća podešavanja:
 „CTRL HDMI“ je podešeno na „CTRL OFF“
u meniju „<HDMI>“.
 „BT STANDBY“ je podešeno na „STBY OFF“
u meniju „<BT>“.
 „STBY THRU“ je podešeno na na „OFF“
u meniju „<HDMI>“.
SLEEP
Možete da podesite risiver tako da se
automatski isključi u određeno vreme.
10SR
 (isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka. Pritisnite
ponovo ovo dugme da biste uključili zvuk.
* Na dugmadima /MEMORY i  + nalazi se
mala izbočina. Koristite ih kao referencu prilikom
korišćenja risivera.
Napomena
 Gorenavedene informacije služe samo kao primer.
 U zavisnosti od modela povezanog uređaja, neke
funkcije opisane u ovom odeljku možda neće raditi
sa isporučenim daljinskim upravljačem.
Priprema
Priprema
Postavljanje zvučnika
Sa ovim AV risiverom možete da povežete do 7 zvučnika i 2 subwoofera. Postavite zvučnike
i subwoofere u skladu sa sistemom zvučnika prema vašem ukusu.
Raspored svakog zvučnika
Napomena
 Kada povezujete samo jedan surround zadnji zvučnik (SB), postavite zadnji surround zvučnik direktno iza
mesta na kojem sedite.
 Budući da subwoofer (SW) ne emituje usmerene signale, možete da ga postavite na bilo koje mesto.
Nazivi i funkcije zvučnika
Skraćenice
korišćene
na slikama
Naziv zvučnika
FL
Prednji levi zvučnik
FR
Prednji desni zvučnik
CNT
Centralni zvučnik
SL
Levi surround zvučnik
SR
Desni surround zvučnik
SBL
Zadnji levi surround
zvučnik
SBR
Zadnji desni surround
zvučnik
Funkcije
Stvara stereo zvukove iz prednjeg levog/desnog kanala.
Stvara zvukove glasova iz centralnog kanala.
Stvara zvukove iz surround levog/desnog kanala.
Stvara zvukove iz zadnjeg surround levog/desnog kanala.
SB
Zadnji surround zvučnik
Stvara zvukove iz zadnjeg surround kanala.
SW
Subwoofer
Stvara zvukove iz LFE (low frequency effect) kanala
i pojačava bas delove drugih kanala.
LH
Prednji levi gornji zvučnik
RH
Prednji desni gornji
zvučnik
Stvara uspravne zvučne efekte iz iz prednjeg gornjeg levog/
desnog kanala.
11SR
Konfiguracija zvučnika i podešavanja za šablon zvučnika
Izaberite šablon zvučnika u skladu sa konfiguracijom zvučnika koju koristite.
Konfiguracija zvučnika
„SB ASSIGN“*
Šablon zvučnika
koji treba
izabrati u meniju
„<SPEAKER>“
Detalje
o povezivanju
potražite
na stranici
5.1-kanalna
„OFF“
„3/2.1“
14
7.1-kanalna sa zadnjim surround zvučnicima
–
„3/4.1“
15
7.1-kanalna sa prednjim visokim zvučnicima
–
„5/2.1“
16
5.1-kanalna sa vezom za dva pojačala
„BI-AMP“
„3/2.1“
17
5.1-kanalna sa prednjim B zvučnicima
„SPK B“
„3/2.1“
18
* Opciju „SB ASSIGN“ možete da podesite samo ako je šablon zvučnika podešen na opciju koja nema zadnje
surround i prednje gornje zvučnike.
Biranje šablona zvučnika
1 Pritisnite AMP MENU.
2 Pritisnite / da izaberete „<SPEAKER>“, a zatim pritisnite
3 Pritisnite / da izaberete „SP PATTERN“, a zatim pritisnite
4 Izaberite željeni šablon zvučnika, a zatim pritisnite
.
.
.
Podešavanja za šablon zvučnika
Na primer:
2 prednja + 2
2 surround subwoofer
prednja visoka + zvučnika
centralni zvučnik
Šablon
Prednji
Centralni Surround Zadnji levi Zadnji
zvučnika levi/desni zvučnik levi/desni surround desni
zvučnik
zvučnik
zvučnik
surround
zvučnik
Subwoofer Prednji
levi/desni
gornji
zvučnik
5/2.1







5/2







4/2.1







4/2







3/4.1







3/4







2/4.1







2/4







3/3.1







3/3







12SR
Subwoofer Prednji
levi/desni
gornji
zvučnik
2/3.1






2/3








3/2.1







3/2







2/2.1







2/2







3/0.1







3/0







2/0.1







2/0







 : Ne koristi se.
 : Koristi se.
Povezivanje zvučnika
Ovaj risiver vam omogućava da povežete sistem zvučnika najviše do 7.1-kanalnog.
Dijagram rasporeda zvučnika je vodič za idealni položaj zvučnika. Ne morate da prilagođavate
položaj zvučnika potpuno isto kao na dijagramu.
Napomena
 Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
 Pre nego što povežete kabl za napajanje naizmeničnom strujom, uverite se da se metalne žice u kablovima
za zvučnike međusobno ne dodiruju između priključaka SPEAKERS.
 Kada povežete subwoofer koji ima funkciju za automatski ulazak u režim mirovanja, isključite tu funkciju dok
gledate filmove. Ako je funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja uključena, subwoofer će automatski
preći u režim mirovanja na osnovu nivoa ulaznog signala na subwooferu i zvuk se možda neće emitovati.
 Ako imate dva subwoofera, možete ih povezati na oba SUBWOOFER OUT priključka.
13SR
Priprema
Šablon
Prednji
Centralni Surround Zadnji levi Zadnji
zvučnika levi/desni zvučnik levi/desni surround desni
zvučnik
zvučnik
zvučnik
surround
zvučnik
Primeri povezivanja zvučnika
5.1-kanalni sistem zvučnika
 30˚
 100˚ – 120˚
Surround zvučnici
Subwoofer
 Monoauralni audio kabl (ne isporučuje se)
 Kabl za zvučnik (ne isporučuje se)
Kada povežete zvučnike, podesite
[Surround Back Speakers Assign] u meniju
[Speaker Setting] na [None Speaker].
Savet
Možete i da podesite [SURROUND BACK SPEAKERS
ASSIGN] u meniju [Easy Setup] na [No speaker is
connected].
14SR
Centralni zvučnik
Prednji zvučnici
7.1-kanalni sistem zvučnika sa zadnjim surround zvučnicima
Priprema
 30˚
 Isti ugao.
 100˚ – 120˚
Surround zvučnici
Subwoofer
Zadnji surround
zvučnici*
Centralni zvučnik
Prednji zvučnici
 Monoauralni audio kabl (ne isporučuje se)
 Kabl za zvučnik (ne isporučuje se)
* Ako povezujete samo jedan zadnji surround
zvučnik, povežite ga na priključke L (+/–).
Kada povežete zvučnike, podesite [Surround
Back Speakers Assign] u meniju [Speaker
Setting] na [Surround Back Speakers].
15SR
7.1-kanalni sistem zvučnika sa prednjim gornjim zvučnicima
 30˚
 100˚ – 120˚
Surround zvučnici
Subwoofer
Prednji gornji
zvučnici
 Monoauralni audio kabl (ne isporučuje se)
 Kabl za zvučnik (ne isporučuje se)
Kada povežete zvučnike, podesite
[Surround Back Speakers Assign] u meniju
[Speaker Setting] na [Front High Speakers].
16SR
Centralni zvučnik
Prednji zvučnici
5.1-kanalni sistem zvučnika sa vezom za dva pojačala
 30˚
Priprema
Možete da poboljšate kvalitet zvuka tako što ćete povezati različita pojačala na visokotonce
i niskotonce, koristeći vezu za dva pojačala.
 100˚ – 120˚
Surround zvučnici
Prednji zvučnik
Centralni zvučnik
Prednji zvučnik
Subwoofer
 Monoauralni audio kabl (ne isporučuje se)
 Kabl za zvučnik (ne isporučuje se)
Ne zaboravite da uklonite metalne čepiće iz
Hi/Lo priključaka na zvučnicima kako biste
izbegli kvar risivera.
Kada povežete zvučnike, podesite
[Surround Back Speakers Assign] u meniju
[Speaker Setting] na [Bi-Amplifier Speakers].
17SR
5.1-kanalni sistem zvučnika sa prednjim B zvučnicima
Ako imate dodatni sistem prednjih zvučnika, povežite ih na priključke SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
FL(A)
FR(A)
FL(B)
 30˚
FR(B)
 100˚ – 120˚
Surround zvučnici
FR(B)
Subwoofer
FL(B) FR(A)
Prednji B zvučnici
 Monoauralni audio kabl (ne isporučuje se)
 Kabl za zvučnik (ne isporučuje se)
Kada povežete zvučnike, podesite
[Surround Back Speakers Assign] u meniju
[Speaker Setting] na [Front B Speakers].
Možete da izaberete željeni sistem prednjih
zvučnika pomoću dugmeta SPEAKERS
na risiveru (stranica 27).
18SR
Centralni zvučnik
FL(A)
Prednji A zvučnici
Povezivanje sa TV-om
Priprema
Povežite TV na priključak HDMI TV OUT ili MONITOR OUT. Risiverom možete da upravljate
koristeći meni na TV ekranu ako priključak HDMI TV OUT povežete sa TV-om.
Posetite Vodič za pomoć za uputstva o 4K TV vezi.
Napomene o povezivanju










Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
Povežite TV monitor ili projektor sa HDMI TV OUT ili MONITOR OUT priključkom na risiveru.
Sony preporučuje da koristite kabl koji je odobrila organizacija HDMI ili HDMI kabl koji je
napravio Sony.
Obavezno koristite HDMI kabl velike brzine prenosa sa Ethernet vezom. Premijum HDMI kabl
velike brzine prenosa sa Ethernet vezom je potreban za 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 i 4K/60p 4:2:0
od 10 bita.
Preporučujemo vam da ne koristite kabl za HDMI-DVI konverziju. Kada povežete kabl za HDMIDVI konverziju sa DVI-D uređajem, može doći do nestanka zvuka i/ili slike. Za povezivanje
koristite zasebne audio kablove ili kablove za digitalno povezivanje, a zatim preraspodelite
ulazne priključke ako se zvuk ne emituje pravilno.
U zavisnosti od statusa veze između TV-a i antene, slika na TV ekranu može biti izobličena.
U tom slučaju, udaljite antenu od risivera.
Kada povezujete optički digitalni kabl, direktno umetnite utikače dok ne kliknu na mesto.
Nemojte da savijate ili vezujete optičke digitalne kablove.
Svi digitalni audio priključci su kompatibilni sa frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
Kada povezujete TV sa risiverom preko TV IN priključaka na risiveru, postavite priključak
zvučnog izlaza na TV-u na „Fixed“ ako je moguće biranje između opcija „Fixed“ ili „Variable“.
Kada koristite video formate velikog propusnog opsega kao što su 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 i 4K/60p
4:2:0 od 10 bita, obavezno postavite format HDMI signala. Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Postavka formata HDMI signala“ (stranica 30).
19SR
Povezivanje TV-a nekompatibilnog sa funkcijom Audio Return Channel
(ARC) preko HDMI veze
Nije neophodno da povežete sve kablove. Za audio/video signale je potrebna HDMI veza.
Audio signali
Audio/video
signali
ili
 Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
 Audio kabl (ne isporučuje se)
 HDMI kabl (ne isporučuje se)
20SR
Preporučena veza
Alternativna veza
Povezivanjem pomoću samo jednog HDMI kabla, možete da slušate zvuka sa TV-a sa zvučnika
povezanih na risiver dok risiver šalje audio i video signale u TV.
Audio/video
signali
 HDMI kabl (ne isporučuje se)
Napomena
Da biste ostvarili ovu vezu, treba da uključite
funkciju Control for HDMI. Pritisnite AMP MENU,
a zatim izaberite „<HDMI>“ – „CTRL HDMI“ –
„CTRL ON“.
Savet
Ako je HDMI priključak na TV-u (obeležen kao „ARC“)
već povezan sa drugim uređajem, iskopčajte taj
uređaj i povežite risiver.
21SR
Priprema
Povezivanje TV-a kompatibilnog sa funkcijom Audio Return Channel
(ARC) preko HDMI veze
Povezivanje TV-a bez HDMI priključaka
Nije neophodno da povežete sve kablove. Potrebno je povezivanje za video signale.
Video signali
Audio signali
ili
 Video kabl (ne isporučuje se)
 Audio kabl (ne isporučuje se)
 Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
22SR
Preporučena veza
Alternativna veza
Povezivanje audio-vizuelnih uređaja
Priprema
Povezivanje uređaja sa HDMI priključcima
Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
HDMI priključci su kompatibilni sa standardom HDCP 2.2. Da biste gledali sadržaje zaštićene
standardom HDCP 2.2, kao što je 4K sadržaj, povežite ove HDMI priključke sa HDCP 2.2kompatibilnim HDMI priključcima na TV-u plejeru. Detaljne informacije potražite u uputstvu
za upotrebu povezanog uređaja.
Audio/video
signali
Prijemnik kablovske televizije ili
prijemnik satelitske televizije
Audio/video
signali
Konzola za igre kao
što je PlayStation 4
Audio/video
signali
DVD rikorder
Audio/video
signali
Blu-ray Disc™ plejer,
DVD plejer
 HDMI kabl (ne isporučuje se)
Savet
 Ovo HDMI povezivanje je samo primer. Svaki
od HDMI uređaja možete da povežete na bilo koji
HDMI ulaz.
 Kvalitet slike zavisi od priključka koji se koristi
za povezivanje. Preporučujemo vam da uređaje
povežete preko HDMI veze ako imaju HDMI
priključke.
23SR
Povezivanje uređaja putem priključaka koji nisu HDMI
Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
Prijemnik kablovske televizije ili
prijemnik satelitske televizije
Audio signali
Video signali
video rikorder, DVD rikorder,
kamkorder, video igra
Audio signali
Video signali
ili
Audio signali
Super Audio CD plejer, CD plejer
 Audio kabl (ne isporučuje se)
 Video kabl (ne isporučuje se)
 Koaksijalni digitalni kabl
(ne isporučuje se)
Savet
Možete da preimenujete svaki ulaz tako da se naziv
prikazuje na displeju risivera. Detaljne informacije
o postavci potražite u temi „Menjanje naziva za
svaki ulaz (funkcija NAME IN)“ u Vodiču za pomoć.
24SR
Preporučena veza
Alternativna veza
Povezivanje antene
Pre nego što povežete kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, uverite se da ste
povezali zvučnike i ostale uređaje.
1
Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom u zidnu
utičnicu.
FM žičana antena
(isporučena)
Napomena
 Obavezno razvucite FM žičanu antenu
u potpunosti.
 Kada povežete FM žičanu antenu, pobrinite se da
stoji što više vodoravno.
U zidnu
utičnicu
2
Pritisnite  (napajanje) da
biste uključili risiver.

Risiver takođe možete da uključite tako
što ćete pritisnuti  (napajanje) na
daljinskom upravljaču. Da biste isključili
risiver, ponovo pritisnite  (napajanje).
Napomena
Kada isključite risiver, indikator „STANDBY“ treperi
na displeju. Ne izvlačite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dok treperi „STANDBY“.
To može da dovede do kvara.
25SR
Priprema
Pre nego što povežete antenu, obavezno
izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iz mrežnog napajanja.
Povezivanje kabla za
napajanje naizmeničnom
strujom
Podešavanje risivera
pomoću funkcije
Easy Setup
Čemu služi funkcija Easy Setup
Nije moguće obaviti postupak Easy Setup pomoću
indikatora na displeju.
Obavljajući funkciju Easy Setup, možete da
dovršite sledeće radnje:
1: Biranje jezika
2: Izbor dodeljivanja zadnjih surround
zvučnika
Podesite dodelu za priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B.
3: Obavljanje funkcije Auto Calibration
Obavite automatsko kalibrisanje u skladu
sa konfiguracijom i rasporedom sistema
zvučnika.
Kada prvi put uključite risiver ili nakon
pokretanja risivera, na TV ekranu će se
prikazati ekran Easy Setup.
Pre nego što obavite funkciju
Auto Calibration
Da biste obavili početno podešavanje
risivera, uverite se da je TV povezan sa
risiverom (stranica 20, 21). Zatim promenite
ulaz TV-a na ulaz na koji je priključen risiver.
Napomena





Ako se ekran Easy Setup ne prikaže ili želite da
ekran Easy Setup prikažete ručno, možete ga
prikazati tako što ćete pritisnuti dugme
HOME, a zatim izabrati [Easy Setup].
Isključite slušalice.
Uklonite sve prepreke između mikrofona
za kalibrisanje i zvučnika.
Da biste precizno obavili merenje, uverite
se da je okruženje tiho i bez buke.
Izlaz za zvučnike podesite na opciju različitu
od „SPK OFF“. Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Biranje prednjih zvučnika“
(stranica 27).
Potvrdite postavke aktivnog subwoofera
 Kada je subwoofer povezan, uključite
ga i pojačajte zvuk pre nego što ga
aktivirate. Okrenite potenciometar LEVEL
na vrednost malo nižu od središnje.
 Ako povežete subwoofer sa funkcijom
unakrsne frekvencije, podesite jačinu
zvuka na maksimum.
 Ako povežete subwoofer sa funkcijom
za automatski ulazak u režim mirovanja,
isključite je (deaktivirajte).
Napomena
U zavisnosti od karakteristika subwoofera koji
koristite, vrednost za podešavanje udaljenosti se
može razlikovati od stvarnog položaja zvučnika.
26SR
Biranje prednjih zvučnika
SPEAKERS
* Da biste izabrali „SP B“ ili „SP A B“, podesite
[Surround Back Speakers Assign] u [Speaker
Setting] na [Front B Speakers].
Priprema
Pritiskajte SPEAKERS na risiveru.
Indikatori na displeju prikazuju koji skup
priključaka je izabran.
 SP A: Zvučnici koji su povezani na priključke
SPEAKERS FRONT A.
 SP B*: Zvučnici koji su povezani na
priključke SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
 SP A B*: Zvučnici koji su povezani na
priključke SPEAKERS FRONT A i SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B (paralelna veza).
 (Ništa): Na displeju se prikazuje „SPK OFF“.
Zvučni signali se ne emituju ni sa jednog
priključka za zvučnike.
2: Izbor opcije Surround Back
Speakers Assign
Pritisnite / da izaberete opciju
Surround Back Speakers Assign,
a zatim izaberite
.
Izaberite Surround Back Speakers Assign
u skladu sa konfiguracijom zvučnika koje
koristite (stranica 14 – 18).
3: Obavljanje funkcije
Auto Calibration
Napomena
Ovo podešavanje nije dostupno kada su priključene
slušalice.
1: Biranje jezika
1
Pritisnite / da izaberete
[Start], a zatim pritisnite
.
Savet
Ako želite da funkciju Auto Calibration obavite
kasnije, izaberite [Skip].
Pritisnite / da izaberete jezik,
a zatim pritisnite
.
27SR
2
Priključite isporučeni mikrofon
za kalibrisanje na priključak
CALIBRATION MIC. Postavite
mikrofon za kalibrisanje
na mesto na kojem sedite.
4
Ponovo izaberite [Proceed].
Proces merenja će trajati približno
30 sekundi uz korišćenje tona
za testiranje.
Kada se merenje završi, oglasiće se
zvučni signal i ekran će se uključiti.
Napomena
Mikrofon za
kalibrisanje
(isporučen)
Ako merenje ne uspe, pratite poruku, a zatim
izaberite [Retry]. Detaljne informacije
o kodovima grešaka i porukama upozorenja
potražite u poglavlju „Lista poruka nakon
merenja pomoću funkcije Auto Calibration“
(stranica 35).
Napomena
 Zvučnici emituju veoma glasan zvuk tokom
kalibrisanja i jačina zvuka se ne može
prilagoditi. Imajte obzira prema susedima
i deci koja se nalaze u blizini.
 Ako ste funkciju za isključivanje zvuka
aktivirali pre nego što ste obavili funkciju
Auto Calibration, ta funkcija će se automatski
isključiti.
 Možda nećete moći da obavite precizna
merenja ili da uopšte obavite funkciju
Auto Calibration ako koristite specijalne
zvučnike, na primer dipolne zvučnike.
3
5
Potvrdite rezultate merenja.
Izaberite [Proceed].
[Retry]: Ponovno obavite funkciju
Auto Calibration.
 [Save&Exit]: Čuvanje rezultata merenja
i izlazak iz procesa podešavanja.
 [Exit]: Izlazak iz procesa podešavanja
bez čuvanja rezultata merenja.

Savet
U zavisnosti od položaja subwoofera, rezultati
merenja se mogu razlikovati. Međutim, dalje
korišćenje risivera sa tom vrednošću neće
prouzrokovati probleme.
28SR
6
Izaberite [Save&Exit].
Slušanje/gledanje
Uživanje u zvuku i videu
7
funkcija Auto Calibration je
dovršena. Iskopčajte mikrofon
za kalibrisanje, a zatim
izaberite [Exit].
1
Uključite TV, a zatim promenite
ulaz TV-a na ulaz na koji je
povezan risiver.
2
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati početni
meni.
U zavisnosti od TV-a, možda će biti
potrebno izvesno vreme pre nego što
se glavni meni prikaže na TV
ekranu.
Otkazivanje funkcije Auto
Calibration
Funkcija Auto Calibration će biti otkazana ako
obavite neku od sledećih radnji tokom
procesa merenja:
 Pritisnete  (napajanje).
 Pritisnete dugmad za izbor ulaza
na daljinskom upravljaču ili okrenete
INPUT SELECTOR na risiveru.
 Pritisnete .
 Pritisnete SPEAKERS na risiveru.
 Promenite nivo jačine zvuka.
 Priključite slušalice.
3
Pritisnite / da biste izabrali
[Watch] ili [Listen], a zatim
pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati lista stavki
u meniju.
4
Izaberite uređaj sa kojeg želite
da reprodukujete sadržaj.
5
Uključite uređaj i pokrenite
reprodukciju.
6
Pritisnite  +/– da biste
prilagodili jačinu zvuka.
Takođe možete da koristite
MASTER VOLUME na risiveru.
29SR
Slušanje/gledanje
Reprodukcija sa AV uređaja
Napomena
Pre nego što isključite risiver, obavezno utišajte nivo
jačine zvuka da biste izbegli oštećenje zvučnika.
Savet
Uživanje u zvučnim
efektima
 Da biste izabrali željeni uređaj, možete da okrećete
kružno dugme INPUT SELECTOR na risiveru ili da
pritisnete neko od dugmadi za izbor ulaza
na daljinskom upravljaču.
 Jačinu zvuka možete da prilagođavate na različit
način, koristeći kružno dugme MASTER VOLUME
na risiveru ili dugmad  +/– na daljinskom
upravljaču.
Da biste brzo pojačali ili utišali zvuk
 Brzo okrećite kružno dugme.
 Pritisnite i držite jedno od dugmadi.
Da biste fino prilagodili zvuk
 Sporo okrećite kružno dugme.
 Pritisnite jedno od dugmadi i odmah ga
otpustite.
Postavka formata HDMI signala
Pritisnite AMP MENU, a zatim
izaberite „<HDMI>“ – „SIGNAL
FMT.“. Izaberite željeni ulaz,
a zatim pritisnite
.


STANDARD: Izaberite ovo kad ne želite da
koristite video format velikog propusnog
opsega.
ENHANCED: Izaberite ovo kad koristite
video formate velikog propusnog opsega
kao što su 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 i 4K/60p
4:2:0 od 10 bita.
Napomena
 Detaljne informacije o video formatu velikog
propusnog opsega potražite u Vodiču za pomoć.
 Kada se izabere „ENHANCED“, preporučujemo vam
da koristite premijum HDMI kabl velike brzine
prenosa sa Ethernet vezom, koji može da podrži
propusni opseg od 18 Gbps.
 Neki uređaji (prijemnik kablovske televizije ili
prijemnik satelitske televizije, Blu-ray Disc plejer
i DVD plejer) ne rade dobro sa postavkom
„ENHANCED“. U tom slučaju izaberite „STANDARD“.
 Ako vaš TV ima sličan meni za video format velikog
propusnog opsega, proverite postavku na TV
meniju kada izaberete „ENHANCED“ na risiveru.
Detaljne informacije o postavci TV menija potražite
u uputstvu za upotrebu TV-a.
30SR
Biranje zvučnog polja
Možete da izaberete jedan od brojnih režima
zvučnog polja u skladu sa povezanim
zvučnicima i uređajima priključenim
na ulaz risivera.
Pritisnite FRONT SURROUND,
2CH/MULTI, MOVIE ili MUSIC da
biste izabrali željeno zvučno polje.
Na risiveru možete da koristite i 2CH/MULTI,
MOVIE ili MUSIC.
Detaljne informacije o svakom zvučnom polju
potražite u Vodiču za pomoć.
Napomena
 Kada zvuk slušate preko slušalica, prikazuje se
samo zvučno polje za slušalice.
 Zvučna polja za filmove i muziku možda neće
funkcionisati u zavisnosti od ulaza, izabranog
šablona zvučnika ili sa određenim audio
formatima.
 Risiver će možda reprodukovati signale na nižoj
frekvenciji uzorkovanja od stvarne frekvencije
ulaznih signala u zavisnosti od audio formata.
 „PLIIX MV“ ili „PLIIX MS“ se možda neće prikazati
u zavisnosti od izabranog šablona zvučnika.
 Neki zvučnici ili subwoofer možda neće emitovati
zvuk u zavisnosti od podešavanja zvučnog polja.
 Ukoliko je prisutan šum, on se može razlikovati
u zavisnosti od izabranog zvučnog polja.
Odnosi između zvučnih polja i izlaza zvučnika
Lista u nastavku prikazuje koji zvučnik emituje zvuk kada je izabrano određeno zvučno polje.
Dvokanalni sadržaji
2CH/
MULTI
MOVIE
Displej
Prednji
zvučnici
Centralni
zvučnik
Surround
zvučnici
Zadnji
surround
zvučnici
Subwoofer
Prednji
gornji
zvučnici
Dvokanalni stereo
2CH STEREO





Višekanalni stereo
MULTI ST.





Direktno
(analogni ulaz)
DIRECT






Direktno (ostalo)
DIRECT



*1
HD-Digital Cinema
Sound (Dynamic/
Theater/Studio)
HD-D.C.S.





Pro Logic II Movie
PLII MV





Pro Logic IIx Movie
PLIIX MV





Neo:6 Cinema
NEO6.CINEMA



*2

Prednji surround
FRONT SUR.



*2

Audio Enhancer
A. ENHANCER





Concert Hall
HALL



*2

Jazz Club
JAZZ



*2

Live Concert
CONCERT



*2

STADIUM



*2

Sports
SPORTS



*2

Pro Logic II Music
PLII MS





Pro Logic IIx Music
PLIIX MS





Neo:6 Music
NEO6.MUSIC



*2

MUSIC Stadium
 : Zvuk se ne emituje.
: Zvuk se emituje.
 : Zvuk se emituje u zavisnosti od izabranog šablona zvučnika.
*1 Modeli za tržište SAD i Kanade: Zvuk se emituje.
Ostali modeli: Zvuk se emituje u zavisnosti od postavke sistema zvučnika samo kada je [Small] izabrano
za [Size] u postavci [Speaker Setting].
*2 Zvuk se emituje u zavisnosti od postavke sistema zvučnika samo kada je [Small] izabrano za [Size]
u [Speaker Setting].
31SR
Slušanje/gledanje
Zvučno polje
Višekanalni sadržaji
Zvučno polje
2CH/
MULTI
MOVIE
Displej
Prednji
zvučnici
Centralni
zvučnik
Surround
zvučnici
Zadnji
surround
zvučnici
Subwoofer
Prednji
gornji
zvučnici
Dvokanalni stereo
2CH STEREO





Višekanalni stereo
MULTI ST.





Direct
DIRECT





HD-Digital Cinema
Sound (Dynamic/
Theater/Studio)
HD-D.C.S.





Pro Logic II Movie
PLII MV





Pro Logic IIx Movie
PLIIX MV





Neo:6 Cinema
NEO6.CINEMA





Prednji surround
FRONT SUR.





Audio Enhancer
A. ENHANCER





Concert Hall
HALL





Jazz Club
JAZZ





Live Concert
CONCERT





STADIUM





Sports
SPORTS





Pro Logic II Music
PLII MS





Pro Logic IIx Music
PLIIX MS





Neo:6 Music
NEO6.MUSIC





MUSIC Stadium
 : Zvuk se ne emituje.
: Zvuk se emituje.
 : Zvuk se emituje u zavisnosti od postavke sistema zvučnika i kanali su uključeni u izvorni ulaz.
Napomena
Kada se zvuk ne čuje, proverite da li su svi zvučnici dobro povezani sa pravilnim priključcima za zvučnike
(stranica 13) i da je izabran pravilan šablon zvučnika (stranica 12).
32SR

Dodatne informacije


Rešavanje problema
Za korisnike u Evropi:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_eu/
Za korisnike u Tajvanu:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/
zh-tw/
Za korisnike u drugim područjima:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_zz/
Ako se problem ponavlja nakon što obavite
sve gorenavedene postupke, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Opšte
Risiver se automatski isključuje.
„AUTO STBY“ je podešeno na „STBY ON“.
 Funkcija merača vremena za isključivanje je
aktivirana.
 Aktivirana je funkcija „PROTECTOR“
(stranica 34).

Displej je isključen.
Ako svetli indikator PURE DIRECT
na prednjem panelu, pritisnite dugme
PURE DIRECT da biste isključili tu funkciju.
 Pritiskajte DIMMER na risiveru da biste
prilagodili svetlinu displeja.

Slika
Slika se ne prikazuje na TV ekranu.
Izaberite odgovarajući ulaz koristeći
dugmad za izbor ulaza.
 Podesite TV na odgovarajući ulazni režim.



3D sadržaj se ne prikazuje na TV ekranu.
3D sadržaj se možda neće prikazivati
u zavisnosti od modela TV-a ili video
uređaja. Detaljne informacije o 3D HDMI
video formatu koji risiver podržava
potražite u Vodiču za pomoć.
 Obavezno koristite HDMI kabl velike brzine
prenosa sa Ethernet vezom.

4K sadržaj se ne prikazuje na TV ekranu.
4K sadržaj se možda neće prikazivati
u zavisnosti od modela TV-a ili video
uređaja. Proverite mogućnosti za
prikazivanje video zapisa i postavke TV-a
i video uređaja.
 Obavezno koristite HDMI kabl velike
brzine prenosa sa Ethernet vezom.
 Kada koristite video formate velikog
propusnog opsega kao što su 4K/60p
4:4:4, 4:2:2 i 4K/60p 4:2:0 od 10 bita,
preporučujemo vam da koristite premijum
HDMI kabl velike brzine prenosa sa Ethernet
vezom.
 Ako vaš TV ima sličan meni za video format
velikog propusnog opsega, proverite
postavku na TV meniju kada izaberete
„ENHANCED“ (stranica 30) na risiveru.
Detaljne informacije o postavci TV menija
potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.
 Obavezno povežite risiver sa HDMI ulaznim
priključkom TV-a ili video uređajem koji
podržava 4K. Treba da povežete HDMI kabl

33SR
Dodatne informacije
Ako se tokom upotrebe risivera javi problem,
pratite sledeće korake da biste rešili problem
pre nego što se konsultujete sa najbližim
Sony prodavcem.
 Proverite da li je problem naveden u ovom
odeljku „Rešavanje problema“.
 Posetite Vodič za pomoć da biste videli
detaljne primere. Pomoću vodiča za
rešavanje problema možete da pretražujete
po ključnoj reči.

Odmaknite audio uređaj od TV-a.
Uverite se da su kablovi pravilno i dobro
povezani sa uređajima.
Podesite „SIGNAL FMT.“ izabranog ulaza
na „STANDARD“ u meniju „<HDMI>“.
Neki uređaji za reprodukciju treba da budu
podešeni. Pogledajte uputstva za upotrebu
koja ste dobili uz svaki uređaj.
Obavezno koristite HDMI kabl velike brzine
prenosa sa Ethernet vezom kada
pregledate slike ili slušate zvuk, a naročito
kada gledate sadržaj u rezoluciji 1080p,
sadržaje koji koriste Deep Color
(Deep Colour) ili prilikom 4K ili 3D prenosa.
Premijum HDMI kabl velike brzine prenosa
sa Ethernet vezom je potreban za 4K/60p
4:4:4, 4:2:2 i 4K/60p 4:2:0 od 10 bita.
Ako želite da reprodukujete HDCP 2.2
sadržaj, povežite risiver sa HDMI ulaznim
priključkom TV-a koji je kompatibilan sa
tehnologijom HDCP 2.2.
sa HDMI priključkom koji podržava HDCP
2.2 kada koristite uređaj za reprodukciju
za video sadržaj rezolucije 4K.
Glavni meni se ne prikazuje na TV ekranu.
Glavni meni može da se koristi samo kada
povežete TV na priključak HDMI TV OUT.
 Pritisnite HOME da biste prikazali glavni
meni.
 Proverite da li je TV pravilno povezan.
 U zavisnosti od TV-a, možda će biti
potrebno izvesno vreme pre nego što se
glavni meni prikaže na TV ekranu.



Audio
Zvuk se ne čuje ili se čuje samo jako tih zvuk,
bez obzira na to koji uređaj izaberete.
 Proverite da li su svi kablovi za povezivanje
umetnuti u odgovarajuće ulazne/izlazne
priključke na risiveru, zvučnicima
i uređajima.
 Proverite da li su risiver i svi uređaji
uključeni.
 Proverite da MASTER VOLUME na risiveru
nije podešeno na „VOL MIN“.
 Uverite se da SPEAKERS na risiveru nije
podešeno na „SPK OFF“ (stranica 27).
 Uverite se da slušalice nisu povezane sa
risiverom.
 Pritisnite  da biste otkazali funkciju
za isključivanje zvuka.
 Pokušajte da pritisnete dugme za izbor
ulaza na daljinskom upravljaču ili da
okrenete INPUT SELECTOR na risiveru
da biste izabrali željeni uređaj.
 Kada želite da slušate zvuk na TV zvučniku,
podesite funkciju „AUDIO OUT“ na „TV +
AMP“ u meniju „<HDMI>“. Ako nije moguća
reprodukcija višekanalnog audio izvora,
podesite na „AMP“. Međutim, u tom slučaju
zvuk se neće emitovati sa TV zvučnika.
 Može doći do prekida zvuka ako se prebaci
frekvencija uzorkovanja, broj kanala ili
audio format izlaznih audio signala sa
uređaja za reprodukciju.
TV ne emituje zvuk preko priključka HDMI TV
OUT (ARC) kada se koristi funkcija Audio
Return Channel.
 Podesite „CTRL HDMI“ na „CTRL ON“
u meniju „<HDMI>“.
34SR
Proverite da li je vaš TV kompatibilan
sa funkcijom Audio Return Channel.
Uverite se da je HDMI kabl povezan
na priključak TV-a koji je kompatibilan
sa funkcijom Audio Return Channel.
Nije moguće postići surround efekat.
Uverite se da ste izabrali zvučno polje
za „MOVIE“ ili „MUSIC“ (stranica 30).
 „PLII MV“, „PLII MS“, „PLIIX MV“, „PLIIX MS“,
„NEO6.CINEMA“ i „NEO6.MUSIC“ ne rade
kada je šablon zvučnika podešen na „2/0“
ili „2/0.1“ (stranica 12).

Poruke o grešci
PROTECTOR
Risiver će se automatski isključiti nakon
nekoliko sekundi. Proverite sledeće:
 Možda je došlo do električnih smetnji ili
nestanka struje. Izvucite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz zidne utičnice,
a zatim ga ponovo priključite nakon
30 minuta.
 Risiver je pokriven i ventilacioni otvori su
blokirani. Uklonite predmet koji prekriva
ventilacione otvore risivera.
 Impedansa povezanih zvučnika je ispod
nominalnog opsega impedansi
naznačenog na zadnjem panelu risivera.
Smanjite nivo jačine zvuka.
 Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iz zidne utičnice i ostavite risiver
da se hladi 30 minuta rešavate problem
na sledeći način:
 Iskopčajte sve zvučnike i subwoofer.
 Proverite da li su žice za zvučnike čvrsto
uvrnute na oba kraja.
 Najpre povežite prednji zvučnik,
povećajte nivo jačine zvuka i pustite
risiver da radi barem 30 minuta dok se
potpuno ne ugreje. Zatim povežite sve
dodatne zvučnike jedan po jedan,
testirajući svaki zvučnik dok ne utvrdite
koji zvučnik prouzrokuje grešku zaštite.
Kada proverite gorenavedene stavke
i otklonite eventualne probleme, priključite
kabl za napajanje naizmeničnom strujom
u zidnu utičnicu i uključite risiver. Ako je
problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Lista poruka nakon merenja
pomoću funkcije Auto Calibration
Error 30
 Slušalice su priključene na priključak
PHONES na risiveru. Uklonite slušalice
i ponovo obavite funkciju Auto Calibration.
Error 32, Error 33
 Zvučnici nisu detektovani ili nisu dobro
povezani.
 Nije povezan nijedan prednji zvučnik ili je
povezan samo jedan prednji zvučnik.
 Levi surround zvučnik ili desni surround
zvučnik nije povezan.
 Zadnji surround zvučnici ili prednji visoki
zvučnici su povezani čak i ako surround
zvučnici nisu povezani. Povežite surround
zvučnik(e) na priključke SPEAKERS
SURROUND.
 Samo jedan zadnji surround zvučnik je
povezan na priključak SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B R. Ako povezujete samo jedan
zadnji surround zvučnik, povežite ga na
priključak SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
 Prednji levi gornji zvučnik ili prednji desni
gornji zvučnik nije povezan.
 Mikrofon za kalibrisanje nije povezan.
Uverite se da je mikrofon za kalibrisanje
pravilno povezan i ponovo obavite funkciju
Auto Calibration.
Ukoliko je mikrofon za kalibrisanje pravilno
povezan a kôd greške se i dalje pojavljuje,
možda je oštećen njegov kabl.
Warning 43
Nije moguće otkriti udaljenost i položaj
subwoofera. Uzrok tome je možda buka.
Pokušajte da obavite merenje u tihom
okruženju.

Mere opreza
O bezbednosti
Ako u kućište uređaja upadne bilo kakav
predmet ili tečnost, isključite risiver iz
mrežnog napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
O izvorima napajanja



Pre nego što počnete da koristite risiver,
proverite da li njegov radni napon odgovara
lokalnom mrežnom napajanju.
Radni napon je naveden na pločici sa
zadnje strane risivera.
Ako risiver nećete koristiti duže vremena,
ne zaboravite da izvadite kabl za napajanje
risivera iz zidne utičnice. Da biste izvukli
kabl za napajanje naizmeničnom strujom,
povucite ga držeći utikač a nikad kabl.
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod ovlašćenog
servisera.
O zagrevanju
Iako se risiver greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar. Ako risiver neprekidno
koristite sa visoko pojačanim tonom,
temperatura gornje, bočne i donje strane
kućišta značajno raste. Ne dodirujte kućište
da se ne biste opekli.
Warning 40
Proces merenja je završen sa i detektovan je
visok nivo buke. Moći ćete da postignete
bolje rezultate ako ponovo pokušate
u tihom okruženju.

35SR
Dodatne informacije
Error 31
Prednji zvučnici nisu pravilno izabrani.
Izaberite prednje zvučnike koristeći
SPEAKERS na risiveru i ponovo obavite
funkciju Auto Calibration. Detaljne
informacije o izboru prednjih zvučnika
potražite u poglavlju „Biranje prednjih
zvučnika“ (stranica 27).

Warning 41, Warning 42
Ulaz iz mikrofona je prejak.
 Udaljenost između zvučnika i mikrofona je
možda prekratka. Razmaknite ih i ponovo
obavite merenje.

O postavljanju





Postavite risiver na mesto sa
odgovarajućom ventilacijom kako biste
sprečili zagrevanje i produžili njegov
radni vek.
Ne postavljajte risiver blizu izvora toplote
ili na mesta koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini ili
mehaničkim udarima.
Na gornji deo kućišta ne postavljajte
predmete koji bi mogli da blokiraju
ventilacione otvore i izazovu kvarove.
Ne postavljajte risiver blizu uređaja kao što
je TV, video rikorder ili kasetni dek. (Ako se
risiver koristi u kombinaciji sa TV-om, video
rikorderom ili kasetnim dekom i ako je
postavljen suviše blizu tog uređaja, može
doći do pojave šuma i gubitka kvaliteta
slike. Do takvih smetnji dolazi naročito onda
kada se koristi sobna antena.)
Budite pažljivi prilikom postavljanja risivera
na posebno tretirane površine (voskovane,
lakirane, polirane itd.), jer može doći
do pojave mrlja ili gubitka boje.
O radu uređaja
Pre nego što povežete drugi uređaj,
obavezno isključite risiver i izvucite kabl
za napajanje iz mrežnog napajanja.
O čišćenju
Očistite kućište, prednji panel i kontrole
mekanom krpom koja je nakvašena
u rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite
abrazivne materijale, prašak za ribanje
ili rastvor poput alkohola ili benzina.
O BLUETOOTH komunikaciji
Podržana BLUETOOTH verzija
i profili
Termin „profil“ se odnosi na standardni
skup funkcija za različite funkcionalnosti
BLUETOOTH proizvoda. Pogledajte „Odeljak
za BLUETOOTH“ u poglavlju „Specifikacije“
(stranica 38) za BLUETOOTH verziju i profile
podržane na ovom risiveru.
36SR
Efektivni opseg komunikacije
BLUETOOTH uređaje bi trebalo da koristite
na udaljenosti do 10 metara i između njih
ne bi trebalo da se nalaze prepreke. Opseg
efikasne komunikacije može da postane kraći
pod sledećim uslovima.
 Kada se između uređaja koji su povezani
BLUETOOTH vezom nalazi osoba, metalni
objekat, zid ili neka druga prepreka.
 Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se
koristi bežični LAN.
 U blizini uključene mikrotalasne rerne.
 Ako se nalazite na lokaciji na kojoj se
generišu elektromagnetni talasi.
Efekti drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11 b/g/n) uređaj koriste isti
frekventni pojas (2,4 GHz). Kada BLUETOOTH
uređaj koristite blizu uređaja sa funkcijom za
bežični LAN, može doći do elektromagnetnih
smetnji. To može da dovede do nižih brzina
prenosa podataka, šuma ili nemogućnosti
povezivanja. Ako se to desi, isprobajte
sledeća rešenja:
 Koristite ovaj risiver na udaljenosti
od najmanje 10 metara od uređaja
sa bežičnim LAN-om.
 Isključite napajanje na uređaju sa bežičnim
LAN-om kada BLUETOOTH uređaj koristite
u opsegu od 10 metara.
 Postavite ovaj risiver i BLUETOOTH uređaj
što bliže jedno drugom.
Efekti na druge uređaje
Radio-talasi koje emituje ovaj risiver mogu da
dovedu do smetnji u radu nekih medicinskih
uređaja. Budući da ove smetnje mogu da
dovedu do kvara, uvek isključite napajanje
ovog risivera i BLUETOOTH uređaja na
sledećim lokacijama:
 U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj pumpi
i bilo kom mestu na kojem su prisutni
zapaljivi gasovi.
 U blizini automatskih vrata ili požarnih
alarma.
Napomena
 Ovaj risiver podržava bezbednosne funkcije koje su
u skladu sa BLUETOOTH specifikacijom kako bi se
obezbedila sigurna veza prilikom komunikacije
pomoću tehnologije BLUETOOTH. Međutim, ove
bezbednosne funkcije možda neće biti dovoljne
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa risiverom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Specifikacije
SPECIFIKACIJE ZA NAPAJANJE
AUDIO OPREME
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO
HARMONIČKO IZOBLIČENJE:
(samo za modele za SAD)
Sa opterećenjem od 6 oma, oba kanala
aktivirana, od 20 Hz – 20.000 Hz; nominalna
snaga 90 vati po kanalu minimalne RMS
snage, sa ne više od 0,09% ukupnog
harmoničkog izobličenja od 250 milivata
do nominalne izlazne snage.
Odeljak za pojačalo1)
Minimalna RMS izlazna snaga
(6 oma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Izlazna snaga u stereo režimu
(6 oma, 1 kHz, THD 1%)
105 W + 105 W
Izlazna snaga u režimu surround zvuka2)
(6 oma, 1 kHz, THD 0,9%)
145 W po kanalu
1)
Mereno u sledećim uslovima:
Područje
Zahtevi za napajanje
SAD, Kanada, Tajvan
120 V AC, 60 Hz
Okeanija, Evropa
230 V AC, 50 Hz
2)
Referentna izlazna snaga za prednje zvučnike,
centralne zvučnike, surround zvučnike, zadnje
surround zvučnike i visoke prednje zvučnike.
Zvuk se možda neće emitovati u zavisnosti
od podešavanja zvučnog polja i izvora.
Frekventni odziv
Analogni
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB (zaobilazeći
zvučno polje i ekvilajzer)
Ulaz
Analogni
Osetljivost: 500 mV/50 kilooma
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitalni (koaksijalni)
Impedansa: 75 oma
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
SUBWOOFER
Napon: 2 V/1 kilooma
Ekvilajzer
Nivoi glasnoće
±10 dB, u koracima od 1 dB
3)
INPUT SHORT (izuzimajući zvučno polje
i ekvilajzer).
4)
Opterećena mreža, nivo na ulazu.
Odeljak FM tjunera
Frekventni opseg
Modeli za tržište SAD i Kanade:
87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima
od 100 kHz)
Ostali modeli:
87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima
od 50 kHz)
Antena
FM žičana antena
Antenski priključci
75 oma, nesimetrični
Video odeljak
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 oma
37SR
Dodatne informacije
u zavisnosti od podešavanja, sadržaja i drugih
faktora pa uvek budite na oprezu kada obavljate
komunikaciju pomoću tehnologije BLUETOOTH.
 Sony se neće smatrati odgovornim u slučaju štete
ili drugog gubitka koji je nastao usled otkrivenih
informacija korišćenjem tehnologije BLUETOOTH.
 Ne garantujemo Bluetooth komunikaciju sa svim
BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil kao ovaj
risiver.
 BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa ovim
risiverom moraju da ispunjavaju BLUETOOTH
specifikaciju organizacije Bluetooth SIG, Inc.
i moraju da budu sertifikovani. Međutim, čak
i kada uređaj ispunjava BLUETOOTH specifikaciju,
u nekim slučajevima karakteristike ili specifikacije
BLUETOOTH uređaja mogu da onemoguće
povezivanje ili dovedu do drugačijeg načina
kontrole, prikaza ili rada od onog koji je predviđen.
 Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može da
bude isprekidan u zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja koji je povezan sa ovim risiverom,
okruženja u kojem se odvija komunikacija ili uslova
u okruženju.
HDMI Video
Rezolucija
 480p/60 Hz
 576p/50 Hz
 720p/60 Hz, 50 Hz, 24 Hz
 1080i/60 Hz, 50 Hz
 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
 4K/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
Podrška
HDCP2.2, HDR, 3D, Deep Color
(Deep Colour), ITU-R BT.2020, ARC.
Odeljak za iPhone/iPod
Tehnologija BLUETOOTH radi sa uređajima
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone
6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 i iPod touch
(5. i 6. generacije).
Na ovom risiveru možete da koristite aplikaciju
„SongPal“ preko BLUETOOTH veze.
Nije moguća reprodukcija sa iPhone/iPod
uređaja preko  (USB) porta.
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija uzorkovanja
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Stvarni opseg se razlikuje u zavisnosti od faktora
kao što su prepreke između uređaja, magnetna
polja oko mikrotalasne rerne, statički elektricitet,
bežični telefon, osetljivost prijema, performanse
antene, operativni sistem, softverske
aplikacije itd.
2)
Standardni BLUETOOTH profili ukazuju na svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
3)
Kodek: Komprimovanje audio signala i format
konverzije
4)
Kodek podpojasa
Opšte
Zahtevi za napajanje
Područje
Zahtevi za napajanje
SAD, Kanada, Tajvan
120 V AC, 60 Hz
Okeanija
230 V AC, 50 Hz
Evropa
230 V AC, 50/60 Hz
USB odeljak
Podržani format*
MP3/WMA/AAC/WAV
* Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje, uređajima
za snimanje i medijima za snimanje.
Podržani USB uređaji
Klasa uređaja za masovno skladištenje
Maksimalna struja
1A
BLUETOOTH odeljak
Sistem komunikacije
BLUETOOTH specifikacija verzije 4.2
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija snage Class 1
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 30 m1)
Frekventni pojas
Pojas 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.3 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP 1.2 (Serial Port Profile)
DID (Device Identification Profile)
38SR
Potrošnja energije
240 W
Potrošnja energije (u režimu mirovanja)
0,3 W ili manje (kada je „CTRL HDMI“
podešeno na „CTRL OFF“, „STBY THRU“
je podešeno na „OFF“ i „BT STANDBY“ je
podešeno na „STBY OFF“.)
0,5 W (kada je „CTRL HDMI“ je podešeno
na „CTRL ON“, „BT STANDBY“ je podešeno
na „STBY ON“ i „STBY THRU“ je podešeno
na „OFF“.)
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm uključujući
isturene delove i kontrole
Masa (približno)
7,8 kg
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
©2016 Sony Corporation
4-584-079-13(2) (SR)
Download PDF

advertising