Sony | STR-DN1060 | Sony STR-DN1060 7.2-kanalni AV risiver za kućni bioskop Uputstvo

Višekanalni
AV risiver
STR-DN1060/STR-DN860
Referentni vodič
SR
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara
ili strujnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (kao što su upaljene sveće).
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
Budući da se mrežno napajanje uređaja
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite uređaj na lako dostupnu
utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite nepravilnosti
u radu uređaja, odmah izvucite
glavni utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji
su umetnute baterije visokim
temperaturama, na primer
sunčevom svetlu i vatri.
Uređaj dobija mrežno napajanje
sve dok je priključen na utičnicu za
napajanje naizmeničnom strujom,
čak i kada je sam uređaj isključen.
Preveliki zvučni pritisak iz slušalica
može da dovede do gubitka sluha.
2SR
Ovaj simbol upozorava
korisnika na prisustvo
površine koja može biti
vrela ako se dodirne
tokom rada uređaja.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da
je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje
koristi kabl kraći od 3 metra.
Za korisnike u Evropi
Odlaganje potrošenih
baterija i električne
i elektronske opreme
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod
i baterija ne smeju tretirati kao kućni
otpad. Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda
i baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka,
takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste
bili sigurni da će baterija i električna
i elektronska oprema biti pravilno
zbrinuti, predajte potrošene
proizvode na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije
iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu
ili prodavnicu u kojoj ste kupili
proizvod ili bateriju.
Napomena za korisnike: Sledeće
informacije se odnose samo
na opremu koja se prodaje
u zemljama u kojima
se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
ili ga je za nju proizvela neka druga
kompanija. Sva pitanja u vezi sa
usaglašenošću proizvoda sa
zakonima Evropske unije bi trebalo
da pošaljete ovlašćenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka.
Za sva pitanja u vezi sa servisom ili
garancijom pogledajte adrese koje su
navedene na zasebnom servisnom ili
garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete
da vidite na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj proizvod je namenjen za korišćenje
u sledećim zemljama.
AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR,
HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, NL, NO, PL, PT,
RO, SK, ES, SE, CH, GB, RS
Frekventni pojas od 5,150 MHz –
5,350 MHz je ograničen samo na
upotrebu u zatvorenom prostoru.
Ovaj Višekanalni AV risiver je namenjen
za reprodukciju zvuka i video zapisa sa
povezanih uređaja, striming muzike sa
NFC-kompatibilnog pametnog telefona
ili BLUETOOTH uređaja i FM tjunera. Ovaj
sistem takođe podržava striming preko
mreže i funkciju Screen mirroring
(preslikavanje ekrana).
O autorskim pravima
Ovaj risiver koristi tehnologije Dolby*
Digital, Pro Logic Surround i DTS**
Digital Surround System.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic,
Surround EX i simbol sa duplim D su
zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
** Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno
po licenci kompanije DTS Licensing
Limited. DTS, DTS-HD, simbol, kao
i DTS i simbol zajedno, registrovani
su zaštićeni znakovi, a DTS-HD
Master Audio je zaštićeni znak
kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc.
Sva prava zadržana.
Ovaj risiver koristi tehnologiju
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface i logotip HDMI
su zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi organizacije HDMI
Licensing LLC u SAD i ostalim zemljama.
Apple, Apple logotip, AirPlay, iPad,
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod touch i Retina su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc., registrovane
u SAD i drugim zemljama.
iPad Air i iPad mini su zaštićeni
znakovi kompanije Apple Inc.
3SR
App Store je zaštićeni znak usluge
kompanije Apple Inc.
Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani
zaštićeni znakovi pripadaju njihovim
vlasnicima. U ovom priručniku, oznake
™ and  nisu navedene.
„Made for iPod“, „Made for iPhone“
i „Made for iPad“ znači da je elektronska
oprema posebno dizajnirana za rad
sa iPod, iPhone ili iPad uređajima
i sertifikovana od strane proizvođača
tako da ispunjava standarde za
performanse kompanije Apple.
Apple ne odgovara za rad ovog
uređaja niti za njegovu usklađenost
sa bezbednosnim standardima
i propisima. Imajte u vidu to da
upotreba ove dodatne opreme sa iPod,
iPhone ili iPad uređajem može da utiče
na performanse bežične veze.
Windows Media je registrovani zaštićeni
znak ili zaštićeni znak kompanije
Microsoft Corporation u SAD i/ili ostalim
zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
kompanije Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije
izvan ovog proizvoda je zabranjena
bez odgovarajuće licence kompanije
Microsoft ili njene ovlašćene
podružnice.
LDAC™ ime i logotip je zaštićeni znak
kompanije Sony Corporation.
„DSEE HX“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje
zvuka i patenti koje su licencirale
kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ i logotip
„x.v.Color (x.v.Colour)“ su zaštićeni
znakovi kompanije Sony Corporation.
„BRAVIA“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
4SR
„PlayStation“ je registrovani zaštićeni
znak kompanije Sony Computer
Entertainment Inc.
„WALKMAN“ i logotip „WALKMAN“
su registrovani zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
MICROVAULT je zaštićeni znak
kompanije Sony Corporation.
WPA™ i WPA2™ su zaštićeni znakovi
kompanije Wi-Fi Alliance®.
Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je oznaka
za sertifikaciju organizacije
Wi-Fi Alliance®.
MHL, Mobile High-Definition Link
i logotip MHL su zaštićeni znakovi
ili registrovani zaštićeni znakovi
organizacije MHL Licensing, LLC.
Oznaka BLUETOOTH® i logotipi
su registrovani zaštićeni znakovi
u vlasništvu kompanije Bluetooth
SIG, Inc. i kompanija Sony Corporation
ih koristi pod licencom. Svi ostali
zaštićeni znakovi i zaštićena imena
pripadaju svojim vlasnicima.
N-oznaka je zaštićeni znak
ili registrovani zaštićeni znak
kompanije NFC Forum, Inc. u SAD
i drugim zemljama.
Android™ je zaštićeni znak
kompanije Google Inc.
Google Play™ je zaštićeni znak
kompanije Google Inc.
Napomena o Ugovoru
o licenciranju za krajnjeg
korisnika (EULA)
Za detaljnije informacije o ugovoru
EULA za ovaj proizvod, pogledajte
stranicu 12.
Za detaljnije informacije o ugovoru
EULA za mrežne usluge, pogledajte
[License agreement] u meniju opcija,
na svakoj ikoni mrežne usluge.
Za detaljnije informacije o GPL, LGPL
i drugim softverskim licencama,
pogledajte [Software License
Information] na kartici [System Settings]
u meniju [Setup] na ovom proizvodu.

Ovaj proizvod sadrži softver koji podleže
licencama GNU General Public License
(„GPL“) ili GNU Lesser General Public
License („LGPL“). U njima je navedeno
da korisnici imaju pravo da nabave,
izmene i ponovo distribuiraju izvorni
kôd datog softvera u skladu sa uslovima
GPL ili LGPL licence.
O zagrevanju
Izvorni kôd softvera koji se koristi
u ovom proizvodu podleže GPL i LGPL
licencama i dostupan je na internetu.
Da biste ga preuzeli, posetite
sledeću adresu:
URL adresa:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Imajte u vidu to da kompanija Sony ne
može da odgovori na bilo kakva pitanja
u vezi sa sadržajem ovog izvornog koda.
O postavljanju
Iako se risiver greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar. Ako risiver neprekidno
koristite sa visoko pojačanim tonom,
temperatura gornje, bočne i donje
strane kućišta značajno raste.
Ne dodirujte kućište da se ne
biste opekli.



Mere opreza

O bezbednosti
Ako u kućište uređaja upadne bilo kakav
predmet ili tečnost, isključite risiver
iz mrežnog napajanja i odnesite ga
na proveru u ovlašćeni servis pre
nastavka upotrebe.
O izvorima napajanja


Pre nego što počnete da koristite
risiver, proverite da li njegov radni
napon odgovara lokalnom mrežnom
napajanju.
Radni napon je naveden na pločici
sa zadnje strane risivera.
Ako risiver nećete koristiti duže
vremena, ne zaboravite da izvadite
kabl za napajanje risivera iz zidne
utičnice. Da biste izvukli kabl za
napajanje naizmeničnom strujom,
povucite ga držeći utikač a nikad kabl.
Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom morate da zamenite samo
kod ovlašćenog servisera.

Postavite risiver na mesto sa
odgovarajućom ventilacijom kako
biste sprečili zagrevanje i produžili
njegov radni vek.
Ne postavljajte risiver blizu izvora
toplote ili na mesta koja su izložena
direktnoj sunčevoj svetlosti,
prekomernoj prašini ili mehaničkim
udarima.
Na gornji deo kućišta ne postavljajte
predmete koji bi mogli da blokiraju
ventilacione otvore i izazovu kvar
uređaja.
Ne postavljajte risiver blizu opreme
poput TV-a, video rikordera ili
kasetnog deka. (Ako se risiver koristi
u kombinaciji sa TV-om, video
rikorderom ili kasetnim dekom i ako
je postavljen suviše blizu tih uređaja,
može doći do pojave šuma i gubitka
kvaliteta slike. Do takvih smetnji dolazi
naročito onda kada se koristi sobna
antena.)
Budite pažljivi prilikom postavljanja
risivera na posebno tretirane površine
(voskovane, lakirane, polirane itd.), jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka
boje.
O radu uređaja
Pre nego što povežete ostalu opremu,
obavezno isključite risiver i izvucite kabl
za napajanje iz mrežnog napajanja.
5SR
O čišćenju

Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekanom krpom koja je nakvašena
u rastvoru blagog deterdženta.
Ne koristite abrazivne materijale,
prašak za ribanje ili rastvor poput
alkohola ili benzina.
O BLUETOOTH komunikaciji


BLUETOOTH uređaje bi trebalo da
koristite na udaljenosti do 10 metara
i između njih ne bi trebalo da se nalaze
prepreke. Opseg efikasne
komunikacije može da postane
kraći pod sledećim uslovima.
 Kada se između uređaja koji
su povezani BLUETOOTH vezom
nalazi osoba, metalni objekat,
zid ili neka druga prepreka.
 Kada se nalazite na lokaciji na
kojoj se koristi bežični LAN.
 U blizini uključene mikrotalasne
rerne.
 Ako se nalazite na lokaciji na kojoj
postoji emisija elektromagnetnih
talasa.
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11 b/g/n) koriste isti
frekventni pojas (2,4 GHz). Kada
BLUETOOTH uređaj koristite blizu
uređaja sa funkcijom za bežični LAN,
može doći do elektromagnetnih
smetnji. To može da dovede do nižih
brzina prenosa podataka, šuma ili
nemogućnosti povezivanja. Ako se
to desi, isprobajte sledeća rešenja:
 Koristite ovaj risiver na udaljenosti
od najmanje 10 metara od uređaja
sa bežičnim LAN-om.
 Isključite napajanje na opremi
sa bežičnim LAN-om kada
BLUETOOTH uređaj koristite
u opsegu od 10 metara.
 Postavite ovaj risiver i BLUETOOTH
uređaj što bliže jedno drugom.
6SR




Radio-talasi koje emituje ovaj risiver
mogu da dovedu do smetnji u radu
nekih medicinskih uređaja. Budući da
ove smetnje mogu da dovedu do
kvara, uvek isključite napajanje ovog
risivera i BLUETOOTH uređaja na
sledećim lokacijama:
 U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
pumpi i bilo kom mestu na kojem
su prisutni zapaljivi gasovi.
 U blizini automatskih vrata
ili požarnih alarma.
Ovaj risiver podržava bezbednosne
funkcije koje su u skladu sa
BLUETOOTH specifikacijom kako
bi se obezbedila sigurna veza prilikom
komunikacije pomoću tehnologije
BLUETOOTH. Međutim, ove
bezbednosne funkcije možda neće biti
dovoljne u zavisnosti od podešavanja,
sadržaja i drugih faktora pa uvek
budite na oprezu kada obavljate
komunikaciju pomoću tehnologije
BLUETOOTH.
Sony ne odgovara u slučaju štete ili
drugog gubitka koji je nastao usled
otkrivenih informacija korišćenjem
tehnologije BLUETOOTH.
Ne garantujemo Bluetooth
komunikaciju sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil
kao ovaj risiver.
BLUETOOTH uređaji koji su povezani
sa ovim risiverom moraju da
ispunjavaju BLUETOOTH specifikaciju
organizacije Bluetooth SIG, Inc.
i moraju da budu sertifikovani.
Međutim, čak i kada uređaj ispunjava
BLUETOOTH specifikaciju, u nekim
slučajevima karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja
mogu da onemoguće povezivanje
ili dovedu do drugačijeg načina
kontrole, prikaza ili rada od onog
koji je predviđen.

Može da dođe do pojave šuma
ili zvuk može da bude isprekidan
u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja
koji je povezan sa ovim risiverom,
okruženja u kojem se odvija
komunikacija ili uslova u okruženju.
Ako imate bilo kakva pitanja
ili probleme u vezi sa risiverom,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Specifikacije
Odeljak za pojačalo
STR-DN1060
Minimalna RMS izlazna snaga1)
(6 oma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
100 W + 100 W
Izlazna snaga u stereo režimu1)
(6 oma, 1 kHz, THD 1%)
120 W + 120 W
Izlazna snaga u režimu surround zvuka1)2)
(6 oma, 1 kHz, THD 0,9%)
165 W po kanalu
STR-DN860
Minimalna RMS izlazna snaga1)
(6 oma, 20 Hz –20 kHz, THD 0,09%)
95 W + 95 W
Izlazna snaga u stereo režimu1)
(6 oma, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
Izlazna snaga u režimu surround zvuka1)2)
(6 oma, 1 kHz, THD 0,9%)
150 W po kanalu
1)
Mereno u sledećim uslovima:
Zahtevi za napajanje: 230 V AC, 50 Hz
2) Referentna izlazna snaga za prednje
zvučnike, centralne zvučnike, surround
zvučnike, zadnje surround zvučnike
i visoke prednje zvučnike. Zvuk se
možda neće emitovati u zavisnosti
od podešavanja zvučnog polja i izvora.
Frekventni odziv
Analogni
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(izuzimajući zvučno polje
i ekvilajzer)
7SR
Ulaz
Analogni
Osetljivost: 500 mV/50 kilooma
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitalni (koaksijalni)
Impedansa: 75 oma
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
ZONE 25)
Napon: 2 V/1 kilooma
SUBWOOFER
Napon: 2 V/1 kilooma
Ekvilajzer
Nivoi glasnoće
±10 dB, u koracima od 1 dB
3) INPUT
SHORT (izuzimajući zvučno polje
i ekvilajzer).
Opterećena mreža, nivo na ulazu.
5) Samo STR-DN1060.
4)
Odeljak FM prijemnika
Frekventni opseg
87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima po
50 kHz)
Antena
FM žičana antena
Antenski priključci
75 oma, nesimetrični
Video odeljak
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 oma
COMPONENT VIDEO*:
Y: 1 Vp-p, 75 oma
PB: 0,7 Vp-p, 75 oma
PR: 0,7 Vp-p, 75 oma
80 MHz HD Standby Through
* Samo STR-DN1060.
8SR
HDMI Video
Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača)
STR-DN1060: HDMI IN SAT/CATV (MHL) i HDMI OUT A (TV) priključci podržavaju
HDCP 2.2 protokol.
STR-DN860: HDMI IN SAT/CATV (MHL) i HDMI TV OUT priključci podržavaju
HDCP 2.2 protokol.
HDCP 2.2 je nova poboljšana tehnologija za zaštitu autorskih prava koja se koristi
da zaštiti sadržaj kao što su 4K filmovi.
3D
Format
2D
Pakovanje
frejmova
Uporedo (leva
i desna strana
ekrana)
Iznad-ispod
(gornja i donja
strana ekrana)
4096×2160p @ 59,94/60 Hz
1)



4096×2160p @ 50 Hz

1)



3840×2160p @ 59,94/60 Hz
1)



3840×2160p @ 50 Hz
1)



4096×2160p @ 23,98/24 Hz
2)4)



3840×2160p @ 29,97/30 Hz
2)4)



3840×2160p @ 25 Hz
2)4)



3840×2160p @ 23,98/24 Hz
2)4)



1920×1080p @ 59,94/60 Hz
4)

4)
4)
1920×1080p @ 50 Hz
4)

4)
4)

3)
3)

3)
3)

3)
3)

3)
3)

3)

3)

3)
1920×1080i @ 59,94/60 Hz

3)

1920×1080i @ 50 Hz
3)

3)
3)
1280×720p @ 59,94/60 Hz
3)
4)
3)
3)
1280×720p @ 50 Hz
3)
4)
3)
3)

3)

4)

3)
3)
1280×720p @ 23,98/24 Hz

3)

4)

3)
3)
720×480p @ 59,94/60 Hz
3)



720×576p @ 50 Hz
3)



640×480p @ 59,94/60 Hz
3)



1920×1080p @ 29,97/30 Hz
1920×1080p @ 25 Hz
1920×1080p @ 23,98/24 Hz
1280×720p @ 29,97/30 Hz

4)

4)

4)
1)
Podržava samo 8-bitni format YUV 4:2:0.
Podržava samo 8-bitni format.
formate takođe podržava MHL 2 i MHL 3 veza.
4)
Ove formate takođe podržava MHL 3 veza.
2)
3) Ove
9SR
MHL odeljak
Odeljak za BLUETOOTH
Podržana MHL verzija
Uključuje MHL 2 (prednji)*, MHL 3
(zadnji)
Maksimalna struja
900 mA
Sistem komunikacije
BLUETOOTH specifikacija verzije 3.0
* Samo STR-DN1060.
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 30 m1)
Odeljak za iPhone/iPad/iPod
Frekventni pojas
Pojas 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
DC 5V 1.0 A MAX
USB radi sa uređajima iPhone 6,
iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPod touch (od 2. do
5. generacije), iPod classic i iPod nano
(od 3. do 7. generacije).
Tehnologija BLUETOOTH radi sa uređajima
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4,
iPhone 3GS i iPod touch (4. i 5. generacije).
AirPlay radi sa uređajima iPhone, iPad
and iPod touch sa operativnim sistemom
iOS 4.3.3 ili novijim, računarom Mac sa
operativnim sistemom OS X Mountain Lion
ili novijim i sa PC računarima koji imaju
instaliran iTunes 10.2.2 ili noviji.
Na ovom risiveru možete da koristite
aplikaciju „SongPal“ preko BLUETOOTH
ili mrežne veze.
iPod/iPhone uređaje možete da punite
kada su povezani na USB ulaz samo dok
je risiver uključen.
USB odeljak
(USB) port:
Tip A (za povezivanje USB memorije)
Odeljak NETWORK
Ethernet LAN
100BASE-TX
Bežični LAN
Kompatibilni standardi:
IEEE 802.11 a/b/g/n
Bezbednost:
WPA/WPA2-PSK, WEP
Radio-frekvencija:
2,4 GHz, 5 GHz
10SR
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija snage
Class 1
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC, LDAC
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz)
1)
Stvarni opseg se razlikuje u zavisnosti
od faktora kao što su prepreke
između uređaja, magnetna polja oko
mikrotalasne rerne, statički elektricitet,
bežični telefon, osetljivost prijema,
performanse antene, operativni
sistem, softverske aplikacije itd.
2) Standardni BLUETOOTH profili ukazuju
na svrhu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
3) Kodek: Komprimovanje audio signala
i format konverzije
4)
Kodek podpojasa
Opšte
Zahtevi za napajanje
230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
240 W
Potrošnja energije (u režimu mirovanja)
STR-DN1060:
0,3 W (Kada su [Control for HDMI],
[Standby Through], [Remote
Start], [Bluetooth Standby] i sve
zone napajanja podešene na
[Off].)
0,8 W (Kada je [Control for HDMI]
podešeno na [On] i [Standby
Through], [Remote Start],
[Bluetooth Standby] i sve zone
napajanja podešene na [Off].)
1,7 W (Kada su [Control for HDMI] i
[Bluetooth Standby] podešeni na
[On] i [Standby Through], [Remote
Start] i sve zone napajanja
podešene na [Off].)
STR-DN860:
0,3 W (Kada su [Control for HDMI],
[Standby Through], [Remote Start]
i [Bluetooth Standby] podešeni na
[Off].)
0,5 W (Kada je [Control for HDMI]
podešeno na [On] i [Standby
Through], [Remote Start] i
[Bluetooth Standby] podešeni na
[Off].)
1,7 W (Kada su [Control for HDMI] i
[Bluetooth Standby] podešeni na
[On], a [Standby Through] i
[Remote Start] podešeni na [Off].)
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
STR-DN1060:
430 mm×172 mm×329,4 mm
uključujući isturene delove
i kontrole
STR-DN860:
430 mm×156 mm×329,4 mm
uključujući isturene delove
i kontrole
Masa (približno)
STR-DN1060:
10,4 kg
STR-DN860:
8,3 kg
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
11SR
UGOVOR O LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG KORISNIKA
VAŽNA NAPOMENA:
PRE KORIŠĆENJA SOFTVERA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR O LICENCIRANJU
ZA KRAJNJEG KORISNIKA („EULA“). KORIŠĆENJEM SOFTVERA, VI PRIHVATATE USLOVE
U OVOM EULA UGOVORU. AKO NE PRIHVATATE USLOVE U OVOM EULA UGOVORU,
NE MOŽETE DA KORISTITE SOFTVER.
Ovaj EULA ugovor je pravni ugovor između vas i kompanije Sony Corporation („SONY“).
Ovaj EULA ugovor reguliše vaša prava i obaveze koje se tiču SONY softvera koje pružaju
SONY i/ili njegovi nezavisni davaoci licenci (uključujući SONY podružnice) i njihove
podružnice (zbirnim imenom, „NEZAVISNI DOBAVLJAČI“), zajedno sa svim ažuriranjima/
nadogradnjama koje obezbeđuje SONY, svom štampanom, onlajn ili drugom
elektronskom dokumentacijom za taj softver i svim datotekama podataka koje
su kreirane radom tog softvera (zbirnim imenom, „SOFTVER“).
Bez obzira na gorepomenuto, bilo koji softver u okviru SOFTVERA koji ima zasebni ugovor
o licenciranju za krajnjeg korisnika (uključujući, ali se ne ograničavajući na, GNU opštu
javnu licencu i umanjenu/bibliotečku opštu javnu licencu) biće pokriven odgovarajućim
posebnim ugovorom o licenciranju za krajnjeg korisnika umesto uslovima ovog EULA
ugovora do stepena zahtevanog takvim posebnim ugovorom o licenciranju za
krajnjeg korisnika („IZUZETI SOFTVER“).
SOFTVERSKA LICENCA
SOFTVER se ne prodaje, već licencira. SOFTVER je zaštićen zakonima o autorskim pravima
i ostalim zakonima i međunarodnim sporazumima o intelektualnoj svojini.
AUTORSKA PRAVA
Sva vlasnička i autorska prava u SOFTVERU (uključujući, ali se ne ograničavajući na, slike,
fotografije, animirane sadržaje, video, audio, muziku, tekst i „aplete“ uključene
u SOFTVER) poseduje SONY ili jedan ili više njegovih NEZAVISNIH DOBAVLJAČA.
IZDAVANJE LICENCE
SONY vam daje ograničenu licencu za korišćenje SOFTVERA isključivo u vezi sa vašim
kompatibilnim uređajem („UREĐAJ“) i samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. SONY
i NEZAVISNI DOBAVLJAČI izričito zadržavaju sva prava, vlasništvo i interese (uključujući, ali
se ne ograničavajući na, sva prava intelektualne svojine) u SOFTVERU koje vam ovaj EULA
ugovor ne daje specifično.
USLOVI I OGRANIČENJA
Ne možete da kopirate, objavite, adaptirate, ponovo distribuirate, pokušavate da izvučete
izvorni kôd, modifikujete, menjate metodama obrnutog inženjeringa, dekompilujete
ili rastavljate bilo šta od SOFTVERA, bilo u celosti ili delimično, ili da kreirate bilo kakve
izvedene radove od ili iz SOFTVERA, osim ako su takvi izvedeni radovi namerno
omogućeni SOFTVEROM. Ne možete da modifikujete ili utičete na bilo koji deo
funkcionalnosti upravljanja digitalnim pravima u okviru SOFTVERA. Ne možete da
zaobilazite, modifikujete, zanemarujete ili zaobilazite bilo koju funkciju ili zaštitu
SOFTVERA ili bilo kog mehanizma operativno povezanog sa SOFTVEROM. Ne možete
da izdvajate nijednu pojedinačnu komponentu SOFTVERA za korišćenje na više od jednog
UREĐAJA osim ako vam je za to SONY dao izričitu dozvolu. Ne možete da uklanjate,
menjate, prekrivate ili izobličujete bilo koji zaštićeni znak ili napomenu u SOFTVERU. Ne
možete da delite, distribuirate, iznajmljujete, podlicencirate, dodeljujete, prenosite ili
prodajete SOFTVER. Softver, mrežne usluge i ostali proizvodi osim SOFTVERA od kojih
zavise performanse SOFTVERA mogli bi da budu zaustavljeni ili njihova funkcionalnost
prekinuta po nahođenju dobavljača (dobavljači softvera, dobavljači usluge ili SONY). SONY
i ti dobavljači ne garantuju da će SOFTVER, mrežne usluge, sadržaji ili drugi proizvodi
nastaviti da budu dostupni ili da će raditi bez prekida ili izmene.
12SR
KORIŠĆENJE SOFTVERA SA MATERIJALIMA KOJI PODLEŽU AUTORSKOM PRAVU
SOFTVER može da omogući da ga koristite da pregledate, skladištite, obrađujete i/ili
koristite sadržaj koji ste kreirali vi i/ili treća lica. Takav sadržaj može da bude zaštićen
zakonima o autorskim pravima i ostalim zakonima i/ili sporazumima o intelektualnoj
svojini. Slažete se da koristite SOFTVER samo u saglasnosti sa svim tim zakonima
i sporazumima koji se odnose na takav sadržaj. Pristajete i slažete se da SONY može
preduzeti odgovarajuće mere da zaštiti autorska prava sadržaja koji je uskladišten,
obrađen ili korišćen SOFTVEROM. Takve mere uključuju, ali se ne ograničavaju na, brojanje
učestalosti zaštitnog kopiranja i oporavka kroz izvesne funkcije SOFTVERA, odbijanje
prihvatanja vašeg zahteva da omogući oporavak podataka, kao i raskid ovog EULA
ugovora u slučaju vaše nelegitimne upotrebe SOFTVERA.
USLUGA ZA SADRŽAJ
IMAJTE NA UMU DA SOFTVER MOŽE DA BUDE ZAMIŠLJEN TAKO DA SE KORISTI SA
SADRŽAJEM KOJI JE DOSTUPAN KROZ JEDNU ILI VIŠE USLUGA ZA SADRŽAJE („USLUGA
ZA SADRŽAJ“). KORIŠĆENJE USLUGE I TOG SADRŽAJA PODLEŽE USLOVIMA KORIŠĆENJA
USLUGE ZA TU USLUGU ZA SADRŽAJ. AKO ODBIJETE DA PRIHVATITE TE USLOVE, VAŠE
KORIŠĆENJE SOFTVERA ĆE BITI OGRANIČENO. Vi pristajete i slažete se da izvesni sadržaj
i usluge dostupne korišćenjem SOFTVERA možda obezbeđuju treća lica nad kojima SONY
nema kontrolu. KORIŠĆENJE USLUGE ZA SADRŽAJ ZAHTEVA VEZU SA INTERNETOM.
USLUGA ZA SADRŽAJ MOŽE BITI PREKINUTA U BILO KOM TRENUTKU.
POVEZANOST SA INTERNETOM I USLUGE TREĆIH LICA
Vi pristajete i slažete se da pristup izvesnim funkcijama SOFTVERA možda zahtevaju
vezu sa Internetom za koju ste isključivo vi odgovorni. Dalje, isključivo vi ste odgovorni za
plaćanje trećim licima novčanih iznosa koji se tiču vaše Internet veze, uključujući ali se ne
ograničavajući na dobavljača Internet usluga ili naplate emitovanja programa. Korišćenje
SOFTVERA može biti podložno limitima ili restrikcijama u zavisnosti od mogućnosti, širine
protoka ili tehničkih ograničenja vaše Internet veze i usluge. Dostupnost, kvalitet
i bezbednost te povezanosti sa Internetom isključiva je odgovornost treće strane
koja obezbeđuje tu uslugu.
IZVOZ I OSTALI PROPISI
Vi se slažete da pristanete na sva primenljiva ograničenja i propise koji se tiču izvoza
i ponovnog izvoza u području ili zemlji u kojoj boravite, te da nećete preneti niti
autorizovati prenos SOFTVERA u zemlju u koju je uvoz zabranjen ili inače krši bilo
koje od tih ograničenja ili propisa.
VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI
SOFTVER nije otporan na greške i nije osmišljen, proizveden i namenjen tome da se koristi
ili prodaje kao kontrolna i sigurnosna oprema u opasnim i rizičnim okruženjima kao što su
nuklearne centrale, sistemi za avionsku navigaciju ili komunikaciju, kontrola vazdušnog
saobraćaja, uređaji za održavanje života ili oružani sistemi gde bi otkaz SOFTVERA
mogao da dovede do smrti, povrede ili ozbiljne materijalne štete ili štete po okolinu
(„VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI“). SONY, svi njegovi NEZAVISNI DOBAVLJAČI i sve njihove
podružnice posebno se odriču bilo kakve izričite ili podrazumevane garancije, obaveze
ili podesnosti za korišćenje u VISOKORIZIČNIM AKTIVNOSTIMA.
IZUZIMANJE GARANCIJE NA SOFTVER
Vi pristajete i slažete se da SOFTVER koristite na sopstveni rizik i da ste vi odgovorni
za korišćenje SOFTVERA. SOFTVER je obezbeđen „U VIĐENOM STANJU“, bez garancije,
obaveze ili uslova bilo koje vrste.
13SR
SONY I SVAKI OD NEZAVISNIH DOBAVLJAČA (za potrebe ovog odeljka, SONY i svaki od
NEZAVISNIH DOBAVLJAČA će se kolektivno nazivati „SONY“) IZRIČITO SE ODRIČU SVIH
GARANCIJA, OBAVEZA ILI USLOVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI
SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE,
NEKRŠENJU I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. SONY NE GARANTUJE NITI POSTAVLJA
IKAKVE USLOVE ILI TVRDNJE (A) DA ĆE FUNKCIJE KOJE SOFTVER SADRŽI ODGOVARATI
VAŠIM ZAHTEVIMA ILI DA ĆE BITI AŽURIRANE, (B) DA ĆE UPRAVLJANJE SOFTVEROM BITI
PRAVILNO ILI ZAŠTIĆENO OD GREŠAKA ILI DA ĆE BILO KOJI NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI,
(C) DA SOFTVER NEĆE OŠTETITI BILO KOJI DRUGI SOFTVER, HARDVER ILI PODATKE,
(D) DA ĆE BILO KOJI SOFTVER, MREŽNE USLUGE (UKLJUČUJUĆI INTERNET) ILI PROIZVODI
(OSIM SOFTVERA) OD KOJIH RAD SOFTVERA ZAVISI NASTAVITI DA BUDE DOSTUPAN,
NEPREKINUT U RADU ILI NEIZMENJEN, I (E) U VEZI SA KORIŠĆENJEM ILI REZULTATIMA
KORIŠĆENJA SOFTVERA U SMISLU ISPRAVNOSTI, TAČNOSTI, POUZDANOSTI ILI OSTALOG.
NIJEDNA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVET KOJI JE DAO SONY ILI OVLAŠĆENI
PREDSTAVNIK KOMPANIJE SONY NE PREDSTAVLJA GARANCIJU, OBAVEZU ILI USLOV NITI
NA BILO KOJI NAČIN PROŠIRUJE OVU GARANCIJU. UKOLIKO SE SOFTVER POKAŽE KAO
DEFEKTAN, VI PREUZIMATE CELOKUPNE TROŠKOVE SVOG POTREBNOG SERVISIRANJA,
POPRAVKE ILI ISPRAVKE. NEKI PRAVOSUDNI SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE
PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, TAKO DA SE OVA IZUZIMANJA MOŽDA NE ODNOSE
NA VAS.
OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI
SONY I SVAKI OD NEZAVISNIH DOBAVLJAČA (za potrebe ovog odeljka, SONY i svaki
od NEZAVISNIH DOBAVLJAČA će se kolektivno nazivati „SONY“) NEĆE BITI ODGOVORNI
ZA BILO KOKU INCIDENTNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU NASTALU ZBOG KRŠENJA BILO KOJE
IZRIČITE ILI IMPLICITNE GARANCIJE, KRŠENJA UGOVORA, NEMARA, ODGOVORNOSTI
U UŽEM SMISLU ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE KOJA SE ODNOSI NA SOFTVER,
UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA, BILO KOJU ŠTETU PROISTEKLU IZ GUBITKA
PROFITA, GUBITKA PRIHODA, GUBITKA PODATAKA, GUBITKA KORIŠĆENJA SOFTVERA
ILI BILO KOG PRIDRUŽENOG HARDVERA, VREMENA NEAKTIVNOSTI I VREMENA KOJE
IZGUBI KORISNIK, ČAK I AKO JE BILO KO OD NJIH UPOZOREN DA POSTOJI MOGUĆNOST
NASTANKA TAKVE ŠTETE. U SVAKOM SLUČAJU, SVAKA POJEDINA I SVE OD NJIHOVIH
ZBIRNIH ODGOVORNOSTI PREMA SVAKOJ ODREDBI U OVOM EULA UGOVORU BIĆE
OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI ZA PROIZVOD. NEKI PRAVOSUDNI SISTEMI NE
DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ILI OGRANIČAVANJE INCIDENTALNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE
I U TOM SLUČAJU GORENAVEDENO IZUZIMANJE ILI OGRANIČENJE SE NE ODNOSI NA VAS.
FUNKCIJA AUTOMATSKOG AŽURIRANJA
S vremena na vreme, SONY i NEZAVISNI DOBAVLJAČI mogu da automatski ažuriraju ili
na drugi način modifikuju SOFTVER, uključujući, ali se ne ograničavajući na, za potrebe
unapređenja funkcija sigurnosti, ispravku grešaka i poboljšanje funkcija, u vreme kada
ste u interakciji sa serverima kompanije SONY ili trećih lica ili slično. Ta ažuriranja ili
modifikacije mogu da izbrišu ili promene prirodu funkcija ili druge aspekte SOFTVERA,
uključujući, ali se ne ograničavajući na, funkcije na koje se možda oslanjate. Vi pristajete
i slažete se da te aktivnosti mogu da se dese po isključivom nahođenju kompanije SONY
i da SONY može da postavi uslov za nastavak korišćenja SOFTVERA nakon dovršavanja
instalacije ili pristajanja na to ažuriranje ili izmene. Za sva ažuriranja/modifikacije će se
smatrati da predstavljaju, i činiće njegov deo, SOFTVER za potrebe ovog EULA ugovora.
Prihvatanjem ovog EULA ugovora, vi ste pristali na ta ažuriranja/modifikacije.
14SR
ČITAV UGOVOR, ODRICANJE, DELIMIČNA NIŠTAVOST
Ovaj EULA ugovor i politika privatnosti kompanije SONY, koji se ispravljaju i menjaju
s vremena na vreme, zajedno sačinjavaju celokupan ugovor između vas i kompanije
SONY koji se odnosi na SOFTVER. Ako SONY ne upražnjava niti sprovodi bilo koje pravo
ili odredbu ovog EULA ugovora, to ne znači odricanje od takvog prava ili odredbe. Ako se
bilo koji deo ovog EULA ugovora smatra nevažećim, ilegalnim ili ga nije moguće sprovesti,
ta odredba će biti sprovedena do maksimalnog dozvoljenog nivoa tako da održi svrhu
ovog EULA ugovora, a ostali delovi ugovora ostaju efektivno na snazi.
PRIMENLJIVO PRAVO I PRAVOSUDNI SISTEM
Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju dobara ne odnosi
se na ovaj EULA ugovor. Ovaj EULA ugovor će biti regulisan u skladu sa zakonima
u Japanu, bez obzira na neusaglašenost bilo koje zakonske odredbe. Svaki spor koji
proiziđe iz ovog EULA ugovora će biti rešavan isključivo u Oblasnom sudu Tokija
u Japanu, a vi i sve strane pristajete na nadležnost tih sudova.
PRAVIČNA REŠENJA
Bez obzira na bilo koju suprotnost u ovom EULA ugovoru, vi se slažete i pristajete
da će bilo koje vaše kršenje ovog EULA ugovora ili neusaglašenost sa njim dovesti do
nepopravljive štete za SONY, za koju bi novčana nadoknada štete bila nedovoljna, i vi
pristajete na to da SONY dobije sudski nalog ili pravičnu nadoknadu koju SONY smatra
neophodnom ili prikladnom u tim uslovima. SONY takođe može da preduzme sva
zakonska i tehnička rešenja da spreči kršenje i/ili da sprovede ovaj EULA ugovor,
uključujući, ali se ne ograničavajući na, prekid vašeg korišćenja SOFTVERA, ako SONY
po svom sopstvenom nahođenju veruje da vi kršite ili imate nameru da kršite ovaj EULA
ugovor. Ova rešenja su dodatak svim drugim rešenjima koja SONY može da ima po
zakonu, pravično ili na osnovu ugovora.
RASKID UGOVORA
Ne dovodeći u pitanje nijedno svoje ostalo pravo, SONY može da raskine ovaj EULA
ugovor ako se ne pridržavate svih njegovih uslova. U slučaju takvog raskida, morate
da prestanete sa bilo kakvom upotrebom i uništite sve kopije SOFTVERA.
ISPRAVKA
SONY ZADRŽAVA PRAVO ISPRAVLJANJA BILO KOG USLOVA U OVOM EULA UGOVORU
PO SVOM SOPSTVENOM NAHOĐENJU, OBJAVLJUJUĆI SAOPŠTENJE NA ODREĐENOM SONY
VEB-SAJTU, ŠALJUĆI OBAVEŠTENJE PUTEM E-POŠTE NA ADRESU E-POŠTE KOJU STE VI
OBEZBEDILI, SLANJEM SAOPŠTENJA U OKVIRU POSTUPKA TOKOM KOJEG DOBIJATE
NADOGRADNJE/AŽURIRANJA ILI U BILO KOM DRUGOM ZAKONSKI PREPOZNATLJIVOM
OBLIKU SAOPŠTENJA. Ako se ne slažete sa ispravkom, trebalo bi da što pre kontaktirate
SONY i zatražite uputstva. Vaš nastavak korišćenja SOFTVERA nakon dana stupanja
na snagu tog obaveštenja smatraće se vašim pristankom da budete obavezani
tom ispravkom.
KORISNICI TREĆE STRANE
Svaki NEZAVISNI DOBAVLJAČ je isključivi namerni korisnik treće strane i ima pravo
korišćenja svake odredbe ovog EULA ugovora koji se tiče SOFTVERA te strane.
Ako imate bilo kakvih pitanja koja se tiču ovog EULA ugovora, možete kontaktirati SONY
pišući kompaniji SONY na kontakt adresu primenljivu na području ili u zemlji.
Copyright © 2014. Sony Corporation.
15SR
Ako imate bilo kakva pitanja o načinu upotrebe risivera,
pogledajte Vodič za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10686/h_eu/
4-549-564-21(1) (SR)
©2015. Sony Corporation
Download PDF

advertising