Sony | STR-DH190 | Sony STR-DH590 5.2-kanalni AV risiver za kućni bioskop Ostalo

Prije povezivanja zvučnika/ Pred priključitvijo zvočnikov/ Pre povezivanja zvučnika
• Provjerite je li impedancija zvučnika unutar impedancijskog raspona naznačenog na stražnjoj ploči prijemnika (ili pojačala).
Prepričajte se, da je impedanca zvočnikov v območju, ki je navedeno na zadnji plošči sprejemnika (ali ojačevalnika).
Proverite da li je impendansa zvučnika unutar nominalnog opsega impendansi naznačenog na zadnjoj tabli risivera (ili pojačala).
• Isključite strujni kabel za napajanje (mrežni vod) prijemnika (ili pojačala).
Odklopite napajalni kabel sprejemnika (ali ojačevalnika) iz električne vtičnice.
Obavezno iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom risivera (ili pojačala).
Napomene o povezivanju kabela zvučnika/ Opomba glede priključitve kablov zvočnikov/
Napomena o povezivanju kablova za zvučnike
Pobrinite se da kabeli zvučnika budu pravilno spojeni na terminale zvučnika i prijemnika (ili pojačala). U suprotnom, prijemnik (ili pojačalo)
se može nepovratno oštetiti.
Prepričajte se, da so kabli zvočnikov ustrezno povezani s priključki zvočnikov in sprejemnika (ali ojačevalnika). V nasprotnem primeru lahko
pride do resne okvare sprejemnika (ali ojačevalnika).
Uverite se da su kablovi zvučnika pravilno povezani na priključke na zvučniku i risiveru (ili pojačalu). U suprotnom, risiver (ili pojačalo) može
da se nepovratno ošteti.
10 mm
(13/32")
10 mm
(13/32")
Ogoljeni kabeli za zvučnike nisu čvrsto prepleteni i potpuno umetnuti u
priključke zvučnika.
Kabli zvočnikov, s katerih ste sneli ovoj, niso trdno zviti in povsem
vstavljeni v priključke zvočnikov.
Neterminisani kablovi za zvučnik nisu čvrsto uvijeni i potpuno umetnuti
u priključke zvučnika.
© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Ogoljeni kabeli za zvučnike međusobno se dodiruju
zbog prečestog uklanjanja izolacije.
Kabli zvočnikov, s katerih ste sneli ovoj, se dotikajo
med seboj, ker ste sneli preveč izolacije.
Neterminisani kablovi zvučnika međusobno se
dodiruju zbog prekomernog uklanjanja izolacije.
4-733-291-11(1)
Nemojte spojiti dva kabela zvučnika kako biste ih produžili.
Ne podaljšujte kabla zvočnika tako, da ga povežete z drugim kablom zvočnika.
Ne povezujte kablove za zvučnike da biste ih produžili.
Nemojte spajati više zvučnika na jedan terminal zvučnika.
S posameznim priključkom zvočnika ne povezujte več zvočnikov.
Nemojte da povezujete više zvučnika na jedan priključak za zvučnik.
Napomena o postavljanju prijemnika (ili pojačala)/ Opomba glede postavitve sprejemnika
(ali ojačevalnika)/ Napomena o postavljanju risivera (ili pojačala)
Nemojte ništa postavljati na prijemnik (ili pojačalo) što bi moglo blokirati ventilacijske otvore i uzrokovati kvar.
Na sprejemnik (in ojačevalnik) ne polagajte ničesar, kar bi lahko oviralo pretok zraka skozi prezračevalne odprtine in povzročilo okvare.
Ne stavljajte ništa na gornji deo risivera (ili pojačala) što bi moglo da blokira ventilacione otvore i dovede do kvara.
Ako se na zaslonu prikaže „PROTECTOR” ili „PROTECT”/ Če se na zaslonu prikaže oznaka
PROTECTOR ali PROTECT/ Ako se na displeju prikaže poruka „PROTECTOR“ ili „PROTECT“
Aktivirana je funkcija zaštite. Prijemnik (ili pojačalo) će se automatski isključiti nakon nekoliko sekundi. Pojedinosti o rješavanju ovog
problema potražite u odjeljku „Poruke o pogreškama” pod „Rješavanje problema” u isporučenim uputama za upotrebu.
Vklopljena je varnostna funkcija. Sprejemnik (ali ojačevalnik) se po nekaj sekundah samodejno izklopi. Za informacije o tem, kako
odpraviti to težavo, glejte temo "Sporočila o napakah" v razdelku "Odpravljanje težav" v priloženih navodilih za uporabo.
Aktivirana je funkcija zaštite. Risiver (ili pojačalo) će se automatski isključiti nakon nekoliko sekundi. Detaljne informacije o načinu
rešavanja ovog problema potražite u odeljku „Poruke o grešci“ u poglavlju „Rešavanje problema“ u isporučenom uputstvu za upotrebu.
Download PDF

advertising