Sony | STR-DH550 | Sony STR-DH550 5.2-kanalni AV risiver Uputstvo

4-488-937-71(2) (SR)
Višekanalni
AV risiver
Referentni vodič
STR-DH550
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši
ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Budući da se mrežno napajanje uređaja
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu
za napajanje naizmeničnom strujom. Ako
primetite nepravilnosti u radu uređaja, odmah
izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su
umetnute baterije visokim temperaturama,
na primer suncu i vatri.
Uređaj dobija mrežno napajanje sve
dok je priključen na utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom, čak i kada je sam
uređaj isključen.
Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može
da dovede do gubitka sluha.
Ovaj simbol upozorava
korisnika na prisustvo
površine koja može biti vrela
ako se dodirne tokom rada
uređaja.
2SR
Za korisnike u Evropi
Odlaganje potrošenih
baterija i električne
i elektronske opreme
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod
i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola
može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja otpada. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi
ili celovitosti podataka, takvu bateriju
bi trebalo da zameni isključivo obučeni
serviser. Da biste bili sigurni da će baterija
i električna i elektronska oprema biti pravilno
zbrinuti, predajte potrošene proizvode
na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Napomena za korisnike:
Sledeće informacije se odnose
samo na opremu koja se prodaje
u zemljama u kojima se primenjuju
direktive Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju
proizvela neka druga kompanija. Sva
pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda
sa zakonima Evropske unije bi trebalo
da pošaljete ovlašćenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka.
Za sva pitanja u vezi sa servisom ili
garancijom pogledajte adrese koje su
navedene na zasebnom servisnom ili
garantnom listu.
O autorskim pravima
Ovaj risiver koristi tehnologije Dolby* Digital,
Pro Logic Surround i DTS** Digital Surround
System.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic
i simbol sa duplim D su zaštićeni znakovi
kompanije Dolby Laboratories.
** Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno po
licenci kompanije DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, simbol, kao i DTS i simbol
zajedno, registrovani su zaštićeni znakovi
kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava
zadržana.
Ovaj risiver koristi tehnologiju
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface i logotip HDMI su
zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi organizacije HDMI Licensing LLC
u SAD i ostalim zemljama.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
i iPod touch su zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc. registrovane u SAD i ostalim
zemljama.
Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani
zaštićeni znakovi pripadaju njihovim
vlasnicima. U ovom priručniku nisu
navedene oznake ™ i ®.
„Made for iPod“ i „Made for iPhone“
znači da je elektronska oprema posebno
dizajnirana za rad sa iPod ili iPhone
uređajima i sertifikovana od strane
proizvođača tako da ispunjava standarde
za performanse kompanije Apple.
Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti
za njegovu usklađenost sa bezbednosnim
standardima i propisima. Imajte u vidu
to da upotreba ove dodatne opreme sa
iPod ili iPhone uređajem može da utiče
na performanse bežične veze.
Windows Media je registrovani zaštićeni
znak ili zaštićeni znak kompanije
Microsoft Corporation u SAD i/ili
ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu kompanije
Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija
ove tehnologije izvan ovog proizvoda je
zabranjena bez odgovarajuće licence kompanije
Microsoft ili njene ovlašćene podružnice.
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje
zvuka i patenti koje su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ i logotip „x.v.Color
(x.v.Colour)“ su zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
„BRAVIA“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
„PlayStation“ je registrovani zaštićeni znak
kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN“ i logotip „WALKMAN“
su registrovani zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
MICROVAULT je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
MHL, Mobile High-Definition Link i logotip
MHL su zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi organizacije MHL
Licensing, LLC.
3SR
Mere opreza
O bezbednosti
Ako u kućište uređaja upadne bilo kakav
predmet ili tečnost, isključite risiver iz
mrežnog napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
O izvorima napajanja
• Pre nego što počnete da koristite risiver,
proverite da li njegov radni napon
odgovara lokalnom mrežnom napajanju.
Radni napon je naveden na pločici sa
zadnje strane risivera.
• Uređaj se napaja naizmeničnom strujom
sve dok je priključen na zidnu utičnicu,
čak i kada je sam uređaj isključen.
• Ako risiver nećete koristiti duže
vremena, ne zaboravite da izvadite kabl
za napajanje risivera iz zidne utičnice.
Da biste izvukli kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite
ga držeći utikač a nikad kabl.
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod ovlašćenog
servisera.
O zagrevanju
Iako se risiver greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar. Ako risiver neprekidno
koristite sa visoko pojačanim tonom,
temperatura gornje, bočne i donje strane
kućišta značajno raste. Ne dodirujte kućište
da se ne biste opekli.
O postavljanju
• Postavite risiver na mesto sa
odgovarajućom ventilacijom kako
biste sprečili zagrevanje i produžili
njegov radni vek.
• Ne postavljajte risiver blizu izvora toplote
ili na mesta koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Na gornji deo kućišta ne postavljajte
predmete koji bi mogli da blokiraju
ventilacione otvore i izazovu kvar uređaja.
4SR
• Ne postavljajte risiver blizu opreme poput
TV-a, video rikordera ili kasetnog deka.
(Ako se risiver koristi u kombinaciji sa
TV-om, video rikorderom ili kasetnim
dekom i ako je postavljen suviše blizu
tih uređaja, može doći do pojave šuma
i gubitka kvaliteta slike. Do takvih smetnji
dolazi naročito onda kada se koristi sobna
antena. Zbog toga vam preporučujemo
da koristite spoljnu antenu.)
• Budite pažljivi prilikom postavljanja
risivera na posebno tretirane površine
(voskovane, lakirane, polirane itd.), jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
O radu uređaja
Pre nego što povežete ostalu opremu,
obavezno isključite risiver i izvucite kabl
za napajanje iz mrežnog napajanja.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekanom krpom koja je nakvašena
u rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite
abrazivne materijale, prašak za ribanje
ili rastvor poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa risiverom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Odeljak FM prijemnika
Specifikacije
Odeljak za pojačalo
Minimalna RMS izlazna snaga1)
(6 oma, 20 Hz–20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Izlazna snaga u stereo režimu1)
(6 oma, 1 kHz, THD 1%)
105 W + 105 W
Izlazna snaga u režimu surround zvuka1)2)
(6 oma, 1 kHz, THD 0,9%)
145 W po kanalu
1)
Mereno u sledećim uslovima: Zahtevi
za napajanje: 230 V AC, 50 Hz
2) Referentna izlazna snaga za prednje zvučnike,
centralni zvučnik i surround zvučnike.
Zvuk se možda neće emitovati u zavisnosti
od podešavanja zvučnog polja i izvora.
Frekventni opseg
87,5 MHz–108,0 MHz
Antena
FM žičana antena
Antenski priključci
75 oma, nesimetrični
Odeljak AM prijemnika
Frekventni opseg
531 kHz–1602 kHz
(u koracima od 9 kHz)
Antena
Kružna antena
Video odeljak
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 oma
Frekventni odziv
Analogni
10 Hz–100 kHz, +0,5/–2 dB
(izuzimajući zvučno polje
i ekvilajzer)
Ulaz
Analogni
Osetljivost: 500 mV/50 kilooma
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitalni (koaksijalni)
Impedansa: 75 oma
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
SUBWOOFER
Napon: 2 V/1 kilooma
Ekvilajzer
Nivoi glasnoće
±10 dB, u koracima od 1 dB
3) INPUT SHORT (izuzimajući zvučno
4)
polje i ekvilajzer).
Opterećena mreža, nivo na ulazu.
5SR
HDMI Video
Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača)
3D
Pakovanje
frejmova
Uporedo (leva
i desna strana
ekrana)
Iznad-ispod
(gornja i donja
strana ekrana)
Format
2D
4096×2160p @ 59,94/60 Hz
a1)
–
–
–
4096×2160p @ 50 Hz
a1)
–
–
–
3840×2160p @ 59,94/60 Hz
a1)
–
–
–
3840×2160p @ 50 Hz
a1)
–
–
–
4096×2160p @ 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
3840×2160p @ 29,97/30 Hz
a2)
–
–
–
3840×2160p @ 25 Hz
a2)
–
–
–
3840×2160p @ 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
1920×1080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920×1080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1920×1080p @ 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1920×1080p @ 25 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1920×1080p @ 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1920×1080i @ 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1920×1080i @ 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1280×720p @ 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1280×720p @ 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1280×720p @ 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1280×720p @ 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
720×480p @ 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
720×576p @ 50 Hz
a3)
–
–
–
640×480p @ 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
1) Podržava samo 8-bitni format YUV 4:2:0.
2)
Podržava samo 8-bitni format.
3)
Ove formate takođe podržava MHL veza.
6SR
MHL odeljak
Opšte
Podržana MHL verzija
Uključuje MHL 2
Maksimalna struja
900 mA
Zahtevi za napajanje
230 VAC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
200 W
Potrošnja energije (u režimu mirovanja)
0,3W (Kada su funkcije [Control for
HDMI] i [Pass Through] podešene
na [Off].)
0,5 W (Kada je funkcija [Control for
HDMI] podešena na [On], a [Pass
Through] podešena na [Off].)
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm×156 mm×329,4 mm
uključujući isturene delove i kontrole
Masa (približno)
7,6 kg
Odeljak za iPhone/iPod
DC 5V 1,0 A MAX
USB radi sa uređajima iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPhone 3G, iPod touch
(od 2. do 5. generacije), iPod classic
i iPod nano (od 3. do 7. generacije).
USB odeljak
Podržani format*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps–320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps–192 kbps
AAC:
48 kbps–320 kbps
WAV:
8 kHz–48 kHz, 16 bit PCM
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
* Ne garantuje se kompatibilnost sa
svim programima za kodiranje/upisivanje,
uređajima za snimanje i medijima za snimanje.
Brzina prenosa
Puna brzina
Podržani USB uređaji
Klasa uređaja za masovno skladištenje
Maksimalna struja
500 mA
7SR
4-488-937-71(2) (SR)
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising