Sony | STR-DN840 | Sony STR-DN840 7.2-kanalni AV risiver za kućni bioskop Uputstva za rukovanje

4-454-467-51(1) (SR)
Višekanalni
AV risiver
Uputstvo za upotrebu
STR-DN840
Za korisnike u Evropi
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara
ili strujnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama,
stolnjacima, zavesama itd. Ne izlažite uređaj
izvorima otvorenog plamena (na primer,
upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Budući da se mrežno napajanje uređaja
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu
za napajanje naizmeničnom strujom. Ako
primetite nepravilnosti u radu uređaja, odmah
izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su
umetnute baterije visokim temperaturama,
na primer suncu i vatri.
Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok
je priključen na utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom, čak i kada je sam
uređaj isključen.
Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može
da dovede do gubitka sluha.
Ovaj simbol upozorava
korisnika na prisustvo
površine koja može biti vrela
ako se dodirne tokom rada
uređaja.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je
u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
direktivi kada se za povezivanje koristi kabl
kraći od 3 metra.
2SR
Odlaganje stare
električne i elektronske
opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne sme
tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo
da odložite na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih
resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste
kupili proizvod.
Odlaganje potrošenih
baterija (primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju
označava da se baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola
može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja baterija.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo
da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno
zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike: Sledeće
informacije se odnose samo na
opremu koja se prodaje u zemljama
u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela
neka druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa
usaglašenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije bi trebalo da pošaljete
ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili
garancijom pogledajte adrese koje su navedene
na zasebnom servisnom ili garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu
sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EC. Detaljnije
informacije možete da vidite na adresi:
http://www.compliance.sony.de
O ovom priručniku
• Uputstva u ovom priručniku se odnose na
model STR-DN840. Broj modela se nalazi
u donjem desnom uglu prednje strane
uređaja. Na slikama korišćenim u ovom
priručniku prikazan je evropski model
uređaja i one se mogu razlikovati od vašeg
modela. Bilo kakva razlika u radu je
naznačena u priručniku u vidu teksta
„samo evropski model“.
• Uputstva u ovom priručniku opisuju
upravljanje risiverom pomoću isporučenog
daljinskog upravljača. Takođe možete da
koristite tastere ili okrugle potenciometre na
risiveru ako oni imaju isti ili sličan naziv kao
oni na daljinskom upravljaču.
O autorskim pravima
Ovaj risiver koristi tehnologije Dolby*
Digital, Pro Logic Surround i DTS**
Digital Surround System.
* Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround
EX i simbol sa duplim D su zaštićeni
znakovi kompanije Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci i pod sledećim
brojevima patenata u SAD: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostali
patenti koji su izdati ili na čekanju u SAD
i drugim zemljama. DTS-HD, simbol
i DTS-HD i simbol zajedno su registrovani
zaštićeni znakovi, a DTS-HD Master
Audio je zaštićeni znak kompanije DTS,
Inc. proizvod obuhvata i softver. © DTS,
Inc. Sva prava zadržana.
Ovaj risiver koristi tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kao i HDMI logo su
zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi organizacije HDMI Licensing LLC
u SAD i ostalim zemljama.
3SR
AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano i iPod touch su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc. registrovane u SAD
i ostalim zemljama.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ i logotip
„x.v.Color (x.v.Colour)“ su zaštićeni
znakovi korporacije Sony.
Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani
zaštićeni znakovi pripadaju njihovim
vlasnicima. U ovom priručniku nisu navedene
oznake ™ i ®.
„PlayStation“ je registrovani zaštićeni znak
kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
„Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači
da je elektronska oprema posebno dizajnirana
za rad sa iPod ili iPhone uređajima
i sertifikovana od strane proizvođača tako
da ispunjava standarde za performanse
kompanije Apple.
Apple ne odgovara za rad tog uređaja niti
za njegovu usklađenost sa bezbednosnim
standardima i propisima. Imajte u vidu to
da upotreba ove dodatne opreme sa iPod
ili iPhone uređajem može da utiče na
performanse bežične veze.
DLNA™, DLNA Logo i DLNA
CERTIFIED™ su zaštićeni znakovi, zaštićeni
znakovi usluge ili oznake za sertifikaciju
organizacije Digital Living Network Alliance.
„Sony Entertainment Network“ logo i „Sony
Entertainment Network“ su zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
Wake-on-LAN je zaštićeni znak korporacije
International Business Machines u SAD.
Windows i Windows logo su registrovani
zaštićeni znakovi ili zaštićeni znakovi
kompanije Microsoft Corporation u SAD i/ili
drugim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće
licence korporacije Microsoft ili njene ovlašćene
podružnice.
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka
i patente su licencirale kompanije Fraunhofer
IIS i Thomson.
4SR
„BRAVIA“ je zaštićeni znak korporacije Sony.
„WALKMAN“ je registrovani zaštitni znak
korporacije Sony.
MICROVAULT je zaštićeni znak
korporacije Sony.
VAIO i VAIO Media su registrovani zaštitni
znakovi korporacije Sony.
PARTY STREAMING i logotip PARTY
STREAMING su zaštićeni znakovi
korporacije Sony.
Logo Wi-Fi CERTIFIED je oznaka za
sertifikaciju organizacije Wi-Fi Alliance.
InstaPrevue™ je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak kompanije Silicon Image, Inc.
u SAD i drugim zemljama.
FLAC Decoder
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007 Josh Coalson
Ponovna distribucija i upotreba u izvornom
i binarnom obliku, sa ili bez izmena, su
dozvoljeni pod sledećim uslovima:
– Ponovna distribucija u izvornom kodu
mora da sadrži napomenu o autorskim
pravima iznad, listu uslova i sledeće
odricanje odgovornosti.
– Ponovna distribucija u binarnom obliku
mora da sadrži napomenu o autorskim
pravima iznad, listu uslova i sledeće
odricanje odgovornosti u dokumentaciji
i/ili drugim materijalima koji dolaze uz
distribuciju.
– Zabranjeno je korišćenje naziva Xiph.org
fondacije i imena njenih saradnika radi
promovisanja proizvoda nastalih na osnovu
ovog softvera bez prethodne pismene dozvole.
VLASNICI AUTORSKIH PRAVA
I SARADNICI PRUŽAJU OVAJ SOFTVER
U VIĐENOM STANJU I ODRIČU SE SVIH
IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH
GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI SE
NE OGRANIČAVAJUĆI NA
PODRAZUMEVANE GARANCIJE
O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I
PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
FONDACIJA ILI NJENI SARADNICI SE NI U
KOM SLUČAJU NEĆE SMATRATI
ODGOVORNIM ZA DIREKTNU,
INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU,
PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU
(KOJA OBUHVATA, ALI SE NE
OGRANIČAVA NA, DOBAVLJANJE ROBE
ILI USLUGA ZAMENE, GUBITAK PRAVA
NA KORIŠĆENJE, GUBITAK PODATAKA
ILI ZARADE I PREKIDE U POSLOVANJU)
KAKO GOD DO NJE DOŠLO I PREMA BILO
KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO
DA SE RADI O UGOVORU,
ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU
ILI NEDOPUŠTENOJ ŠTETNOJ RADNJI
(UKLJUČUJUĆI NEMAR I OSTALO) KOJA
JE PROIZAŠLA IZ KORIŠĆENJA OVOG
SOFTVERA NA BILO KOJI NAČIN, ČAK I
AKO SU UPOZORENI DA POSTOJI
MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE.
5SR
Sadržaj
O ovom priručniku .......................... 3
Isporučena dodatna oprema ........... 8
Opis i položaj delova ....................... 9
Početni koraci ................................. 17
Povezivanje
1: Postavljanje zvučnika ................ 19
2: Povezivanje zvučnika ................ 21
3: Povezivanje sa televizorom ....... 23
4a: Povezivanje video opreme ...... 24
4b: Povezivanje audio opreme .....28
5: Povezivanje antena .................... 29
6: Povezivanje sa mrežom ............. 29
Priprema risivera
Povezivanje kabla za napajanje
naizmeničnom strujom .......... 32
Uključivanje risivera ...................... 32
Podešavanje risivera pomoću
funkcije Easy Setup
(Jednostavno podešavanje) .... 32
Konfigurisanje podešavanja
za mrežu na risiveru ............... 35
Vodič za korišćenje menija
na ekranu (OSD) ..................... 38
Osnovne radnje
Reprodukcija sa ulazne opreme ... 40
Reprodukcija sa iPod/iPhone
uređaja ...................................... 42
Reprodukcija sa USB uređaja ....... 44
6SR
Korišćenje tjunera
Slušanje FM/AM radija ................. 47
Memorisanje FM/AM
radio-stanica
(Preset Memory) ..................... 48
Prijem RDS signala
(Samo modeli za Evropu
i Australiju) .............................. 49
Uživanje u zvučnim efektima
Biranje zvučnog polja .................... 50
Korišćenje funkcije za
optimizaciju zvuka .................. 53
Biranje vrste kalibrisanja ............... 53
Podešavanje ekvilajzera ................. 54
Korišćenje funkcije Pure Direct ... 54
Vraćanje zvučnih polja
na podrazumevana
podešavanja .............................. 54
Korišćenje mrežnih funkcija
O mrežnim funkcijama
risivera ...................................... 55
Podešavanje servera ....................... 55
Uživanje u audio sadržaju
uskladištenom na serveru ...... 61
Uživanje u usluzi Sony
Entertainment
Network (SEN) ........................ 65
Korišćenje funkcije PARTY
STREAMING .......................... 67
Emitovanje muzike sa iTunes-a
pomoću AirPlay-a ................... 69
Ažuriranje softvera ........................ 71
Pronalaženje stavke pomoću
ključne reči ............................... 73
Funkcije „BRAVIA Sync“
Šta je to „BRAVIA Sync“? ............ 74
Priprema za funkciju
„BRAVIA Sync“ ...................... 75
Reprodukcija pritiskom
na jedno dugme ....................... 76
Kontrola zvuka na sistemu ........... 76
Isključivanje sistema ...................... 77
Izbor scena ...................................... 77
Funkcija „Home
Theatre Control“ ..................... 77
Remote Easy Control .................... 78
Ostale radnje
Korišćenje daljinskog
upravljača
Menjanje podešavanja koje
je dodeljeno tasteru za
izbor ulaza ................................ 99
Vraćanje tastera za izbor ulaza
na početne vrednosti ............ 100
Dodatne informacije
Mere opreza .................................. 100
Rešavanje problema ..................... 101
Specifikacije .................................. 113
Indeks ............................................ 116
Biranje digitalnog ili analognog
zvuka (INPUT MODE) .......... 78
Korišćenje ostalih ulaznih
audio priključaka
(Audio Input Assign) ............. 79
Korišćenje veze za dva pojačala ... 80
Vraćanje na podrazumevana
fabrička podešavanja .............. 80
Prilagođavanje podešavanja
Korišćenje menija „Settings“ ........ 81
Easy Setup (Jednostavno
podešavanje) ............................ 83
Meni Speaker Settings ................... 83
Meni Audio Settings ...................... 87
Meni HDMI Settings ..................... 89
Meni Input Settings ....................... 90
Meni Network Settings ................. 90
Meni System Settings .................... 92
Upravljanje risiverom bez
korišćenja OSD-a .................... 92
7SR
Isporučena dodatna
oprema
• Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
(samo za modele za Australiju i Meksiko)
• Kratki vodič za podešavanje (1)
• Daljinski upravljač (RM-AAU169) (1)
• Baterije R6 (veličina AA) (2)
• Referentni vodič (1) (samo evropski
model)
• FM žičana antena (1)
Umetanje baterija
u daljinski upravljač
Umetnite dve isporučene baterije R6
(veličina AA) u daljinski upravljač.
Obratite pažnju na pravilan polaritet
prilikom umetanja baterija.
• AM kružna antena (1)
Napomene
• Mikrofon za optimizaciju (ECM-AC2) (1)
8SR
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na izuzetno
toplom mestu ili mestu sa velikom količinom
vlage.
• Ne koristite nove baterije sa starim.
• Ne mešajte manganske baterije sa drugim
vrstama baterija.
• Ne izlažite senzor daljinskog upravljača
direktnom suncu ili uređajima koji emituju
svetlost. To može dovesti do kvara.
• Ako ne planirate da koristite daljinski upravljač
duže vremena, izvadite baterije da biste izbegli
moguću štetu od curenja baterija ili korozije.
• Kada zamenite baterije, tasteri na daljinskom
upravljaču se mogu vratiti na podrazumevana
fabrička podešavanja. Ako se to desi, ponovo
programirajte tastere za izbor ulaza
(stranica 99).
• Ako risiver više ne reaguje na kontrole sa
daljinskog upravljača, zamenite stare
baterije novim.
Opis i položaj delova
Prednji panel
A ?/1 (uključivanje/režim mirovanja)
(stranica 32, 48, 54)
Indikator iznad dugmeta svetli
u sledećim bojama:
Zelena: risiver je uključen.
Narandžasta: risiver je u režimu
mirovanja i
– Funkcija „Control for HDMI“
(stranica 89) ili „Network Standby“
(stranica 91) je podešena na „On“.
– „Pass Through“ (stranica 89) je
podešeno na „On“* ili „Auto“.
Lampica se gasi kada je risiver u režimu
mirovanja i kada su funkcije „Control
for HDMI“, „Pass Through“ i „Network
Standby“ podešene na „Off“.
* Samo za modele za Australiju i Meksiko.
Napomena
Ako indikator sporo treperi, u toku je
ažuriranje softvera (stranica 71). Ako
indikator brzo treperi, došlo je do greške
prilikom ažuriranja softvera (stranica 101).
B SPEAKERS (stranica 34)
C TUNING MODE, TUNING +/–
Pritisnite TUNING MODE da biste
koristili tjuner (FM/AM).
Pritisnite TUNING +/– da biste
pronašli stanicu.
D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC
(stranica 50, 51)
E Displej (stranica 10)
F SOUND OPTIMIZER (stranica 53)
G INPUT MODE (stranica 78)
H DIMMER
Podešavanje svetline na displeju
u tri nivoa.
I DISPLAY (stranica 98)
J Senzor za daljinski upravljač
Prima signale sa daljinskog upravljača.
K PURE DIRECT (stranica 54)
Indikator iznad dugmeta svetli kada je
aktivirana funkcija PURE DIRECT.
L MASTER VOLUME (stranica 41)
M INPUT SELECTOR (stranica 41)
N
(USB) port (stranica 28)
O Priključak AUTO CAL MIC
(stranica 33)
P Priključak PHONES
Za priključivanje slušalica.
9SR
Indikatori na displeju
A Indikator ulaza
Označava ulaz koji se trenutno koristi.
HDMI
Risiver prepoznaje opremu koja je
povezana preko HDMI IN priključka.
ARC
Izabran je TV ulaz i detektovani su
signali funkcije Audio Return Channel
(ARC).
COAX
Uređaj dobija digitalni signal preko
priključka COAXIAL (stranica 79).
OPT
Uređaj dobija digitalni signal preko
priključka OPTICAL (stranica 78).
B PARTY
Svetli kada je aktivirana funkcija
PARTY STREAMING (stranica 67).
C S.OPTIMIZER
Svetli kada je aktivirana funkcija
Sound Optimizer (stranica 53).
D D.C.A.C.
Svetli nakon primene rezultata
merenja pomoću funkcije
„Auto Calibration“.
E
TrueHD*
Svetli kada risiver dekodira Dolby
True HD signale.
F DTS(-HD) indikator*
Svetli kada risiver dekodira
odgovarajuće signale u DTS formatu.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
10SR
G Indikator sistema zvučnika
(stranica 34)
H Indikator podešavanja
ST
Svetli kada risiver pronađe stereo
prenos.
MEM
Svetli kada je aktivirana funkcija za
memorisanje, npr memorisanje radio
stanica (stranica 48) itd.
I SLEEP
Svetli kada je aktiviran merač vremena
za isključivanje (stranica 14).
J EQ
Svetli kada je aktiviran ekvilajzer.
K D.L.L.
Svetli kada je aktivirana funkcija D.L.L.
(Digital Legato Linear) (stranica 87).
L D.R.C.
Svetli kada je aktivirano
komprimovanje dinamičkog opsega
(stranica 88).
M NEO:6
Svetli kada je aktivirano DTS Neo:6
Cinema/Music dekodiranje
(stranica 51).
N Dolby Pro Logic indikator
Svetli kada risiver obrađuje Dolby Pro
Logic signale. Ova tehnologija
matričnog dekodera za surround
zvuk može da poboljša ulazne signale.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
PL IIx
Dolby Pro Logic IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic IIz
Napomena
Ovi indikatori možda neće svetleti
u zavisnosti od podešavanja za šablon
zvučnika.
O A.P.M.
Svetli kada je aktivirana funkcija
A.P.M. (Automatic Phase Matching).
Funkciju A.P.M. možete da koristite
samo u okviru funkcije DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration)
(stranica 32).
P UPDATE
Svetli kada je dostupna nova verzija
softvera (stranica 71).
Q Indikator jačine signala bežičnog
LAN-a
Označava jačinu signala bežičnog
LAN-a (stranica 37, 38).
Nema signala.
Signal je slab.
Osrednji signal.
Jak signal.
R Indikator žičanog LAN-a
Svetli kada je priključen LAN kabl.
S USB
Svetli kada je detektovan iPod/iPhone
ili USB uređaj.
* Prilikom reprodukcije diskova u Dolby Digital
ili DTS formatu, uverite se da ste povezali
kablove za digitalno emitovanje, da INPUT
MODE nije podešen na „Analog“ (stranica 78)
ili da nije izabrana opcija „Analog Direct“.
11SR
Zadnji panel
A Odeljak DIGITAL INPUT/OUTPUT
E Odeljak AUDIO INPUT/OUTPUT
Priključci HDMI IN/OUT*
(stranica 23, 26, 28)
Beli (L)
Priključci OPTICAL IN
(stranica 23, 27)
Crveni (R)
Crni
Priključak COAXIAL IN
(stranica 28)
B Odeljak TUNER
Priključak FM ANTENNA
(stranica 29)
Priključci AM ANTENNA
(stranica 29)
C Odeljak NETWORK
LAN port (stranica 31)
Antena za bežični LAN
(stranica 31)
D Odeljak SPEAKERS (stranica 21)
12SR
Priključci AUDIO IN
(stranica 23, 27, 28)
SUBWOOFER OUT
priključci
(stranica 21)
F Odeljak VIDEO INPUT/OUTPUT
(stranica 23, 27)
Žuti
Priključci VIDEO
IN/OUT*
* Morate da povežete televizor sa HDMI TV
OUT ili MONITOR OUT priključkom da
biste mogli da gledate sliku sa izabranog
ulaza (stranica 23).
Daljinski upravljač
Koristite isporučeni daljinski upravljač da
biste upravljali ovim risiverom i ostalom
opremom. Daljinski upravljač je
programiran za upravljanje Sony audio/
video opremom. Možete ponovo da
programirate tastere za izbor ulaza prema
odgovarajućoj opremi koja je povezana sa
risiverom (stranica 99).
Korišćenje tastera u ružičastoj boji
Držite SHIFT (N), a zatim pritisnite taster
u ružičastoj boji koji želite da koristite.
Primer: Držite SHIFT (N), a zatim
pritisnite MEM (E).
2
Pritisnite
RM-AAU169
1
Držite taster
Upravljanje risiverom
A ?/1 (uključivanje/režim mirovanja)
Uključivanje risivera ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
Ušteda energije u režimu mirovanja
Kada su funkcije „Control for HDMI“,
„Network Standby“ i „Pass Through“
i podešene na „Off“.
B TV ?/11) (uključivanje/režim
mirovanja)
Uključivanje televizora ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
C Tasteri za izbor ulaza
Biranje opreme koju želite da koristite.
Kada pritisnete bilo koji od ovih
tastera, risiver se uključuje. Tasteri
su programirani za upravljanje Sony
opremom.
Numerički/tekstualni tasteri1) 2)
Držite SHIFT (N), a zatim pritisnite
numeričke/tekstualne tastere za
obavljanje sledećih radnji:
– memorisanje stanica/biranje
memorisanih stanica (stranica 48).
13SR
– biranje broja numere. Pritisnite 0/
10 /= da biste izabrali numeru broj 10.
– biranje broja kanala.
– biranje slova (ABC, DEF itd.).
– izaberite .@ za znakove interpunkcije
(!, ? itd.) ili druge simbole (#, % itd.)
prilikom unosa teksta za mrežne
funkcije.
Pritisnite TV u (C), držite SHIFT (N),
a zatim pritisnite numeričke tastere da
biste birali TV kanale.
CHARACTER
Držite SHIFT (N), a zatim pritisnite
CHARACTER da biste izabrali tip
znakova za mrežne funkcije.
Svaki put kada pritisnete
CHARACTER, tip znakova se menja
sledećim redosledom:
„abc“ (mala slova) t „ABC“
(velika slova) t „123“ (brojevi)
CLEAR1)
Držite SHIFT (N), a zatim pritisnite
CLEAR da biste
– izbrisali slovo prilikom unosa teksta
za mrežne funkcije.
– obrisali grešku kada pritisnete
pogrešan numerički/tekstualni
taster.
D ALPHABET SEARCH
Pronalaženje stavke pomoću ključne
reči (stranica 73).
ALPHABET PREV
Potraga prethodne stavke.
ALPHABET NEXT
Potraga sledeće stavke.
E SLEEP
Pritisnite AMP (X), a zatim pritisnite
SLEEP da biste podesili risiver tako da
se automatski isključi u određeno
vreme. Svaki put kada pritisnete
SLEEP, prikaz na displeju se menja
na sledeći način:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
Saveti
• Da biste proverili preostalo vreme do
isključivanja risivera, pritisnite SLEEP.
Preostalo vreme će se prikazati na displeju.
• Merač vremena za isključivanje će biti
poništen u sledećim slučajevima.
– Kada ponovo pritisnete SLEEP.
– Kada ažurirate softver risivera.
– Kada pritisnete ?/1.
MEM
Držite SHIFT (N), a zatim pritisnite
MEM da biste memorisali stanicu kada
koristite tjuner.
F iPhone CTRL
Ulazak u režim za upravljanje
iPhone/iPod uređajem kada koristite
iPod/iPhone.
G POP UP/MENU1)
Otvaranje ili zatvaranje iskačućeg
menija BD-ROM diska ili menija
DVD diska.
TOP MENU1)
Otvaranje ili zatvaranje glavnog menija
BD-ROM ili DVD diska.
H AMP MENU
Prikazivanje menija za upravljanje
risiverom (stranica 92).
I OPTIONS1)
Prikazivanje i izbor stavki u meniju
sa opcijama.
J HOME1)
Prikazivanje glavnog menija za
upravljanje audio/video opremom.
K m/M1), ./>1), N1), X1), x1)
Nazad/napred, preskakanje,
reprodukcija, pauziranje,
zaustavljanje.
TUNING +/–1)
Skeniranje stanice.
D.TUNING2)
Ulazak u režim za direktno
podešavanje.
PRESET +/–1)
Biranje memorisanih stanica ili kanala.
L SOUND FIELD +/– 2)
Biranje zvučnog polja (stranica 50).
14SR
M PURE DIRECT (stranica 54)
(Ovu funkciju pokreće tehnologija
Silicon Image InstaPrevue™)
Ulazak u režim Pure Direct.
N SHIFT
Napomena
Menjanje funkcije tastera na daljinskom
upravljaču radi aktiviranja tastera
u ružičastoj boji.
O
Funkcija „Preview for HDMI“ je dostupna
za HDMI BD, DVD, GAME i VIDEO ulaz.
Saveti
+/–
• Ova funkcija ne radi u sledećim
slučajevima:
– Oprema nije povezana sa ulaznim
HDMI priključkom.
– Oprema koja je povezana sa podržanim
ulaznim HDMI priključkom nije
uključena.
– Aktuelni ulaz nije HDMI ulaz.
– Kada je „Fast View“ podešeno na „Off“.
– Kada uređaj prima nepodržani HDMI
video format (480i, 576i, 4K, neki 3D
video signali, neki signali sa video
kamere ili VGA signal).
• Pregled „slika u slici“ se neće prikazivati
kada uređaj dobija 4K ili neke 3D video
signale.
Istovremeno podešavanje nivoa zvuka
svih zvučnika.
P
Privremeno isključivanje zvuka.
Pritisnite ponovo ovaj taster da biste
uključili zvuk.
Q RETURN O1)
Vraćanje na prethodni meni ili izlazak
iz menija kada se na ekranu televizora
prikazuje meni ili vodič.
1)
1)
R
, V/v/B/b
Pritisnite V/v/B/b da biste izabrali
stavku u meniju, a zatim pritisnite
da biste potvrdili izabranu stavku ili
ušli u nju.
W TV INPUT1)
Biranje ulaznog signala
(TV ulaz ili video ulaz).
S DISPLAY1)
Prikaz informacija na displeju.
X AMP
T SHUFFLE1)
Reprodukcija numere ili fascikle
nasumičnim redosledom.
REPEAT1)
Ponavljanje reprodukcije numere
ili fascikle.
U PARTY START/CLOSE2)
Pokretanje ili zatvaranje funkcije
PARTY (stranica 68).
PARTY JOIN/LEAVE
Ulazak u funkciju PARTY ili izlazak
iz nje (stranica 69).
V PREVIEW (HDMI)
Biranje funkcije „Preview for HDMI“.
Uključivanje pregleda u realnom
vremenu (slika u slici) sadržaja sa
uređaja koji je povezan sa ovim
risiverom putem HDMI ulaza.
Pritiskajte V/v da biste izabrali svaki
od pregleda sa HDMI ulaza, a zatim
pritisnite
da biste potvrdili
izabranu stavku ili ušli u nju.
Aktiviranje risivera.
1)
Pogledajte tabelu na stranici 16 da biste videli
informacije o tasterima koje možete da koristite
za kontrolu svakog uređaja.
2)
Na tasterima 5/JKL/VIDEO, PARTY START/
CLOSE, D.TUNING/Ni SOUND FIELD + se
nalazi mala izbočina. Koristite ih kao referencu
prilikom korišćenja risivera.
Napomene
• Gorenavedene informacije služe samo kao
primer.
• U zavisnosti od modela povezanih komponenti,
neke funkcije opisane u ovom odeljku možda
neće raditi sa isporučenim daljinskim
upravljačem.
15SR
Upravljanje ostalom Sony opremom
Naziv
TV
B TV ?/1
z
C Numerički tasteri
z
Video
rikorder
z
CLEAR
G POP UP/MENU
DVD
plejer
Blu-ray
Disc plejer
CD plejer
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
m/M
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
TOP MENU
I OPTIONS
z
J HOME
z
K ./>
Q RETURN O
z
R V/v/B/b,
z
z
z
z
S DISPLAY
z
z
z
z
T SHUFFLE
z
REPEAT
W TV INPUT
16SR
z
z
z
z
z
Početni koraci
Možete da uživate u audio/video opremi koju ste povezali sa ovim risiverom tako što ćete
pratiti jednostavne korake u nastavku.
Pre nego što povežete kablove, izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz
mrežnog napajanja.
Postavljanje i povezivanje zvučnika
(stranica 19, 21)
Priprema risivera
Pogledajte „Povezivanje kabla za napajanje
naizmeničnom strujom“ (stranica 32)
i „Uključivanje risivera“ (stranica 32).
Izbor kabla za povezivanje koji
odgovara vašoj opremi
Povezivanje televizora i video opreme
(stranica 23, 24)
Kvalitet slike zavisi od priključka koji se
koristi za povezivanje. Pogledajte sliku ispod.
Izaberite odgovarajući kabl za povezivanje
u skladu sa priključcima na vašoj opremi.
Preporučujemo vam da video opremu
povežete koristeći HDMI kabl ako ta
oprema ima HDMI priključke.
Digitalni
Analogni
Slika visokog kvaliteta
Povezivanje audio opreme (stranica 28)
Podešavanje risivera
Pogledajte poglavlje „Podešavanje risivera
pomoću funkcije Easy Setup (Jednostavno
podešavanje)“ (stranica 32).
Izbor podešavanja za audio izlaz na
povezanoj opremi
Za emitovanje višekanalnog digitalnog zvuka,
proverite podešavanje za digitalni audio izlaz
na povezanoj opremi.
Za Sony Blu-ray Disc plejer: proverite da li su
opcije „Audio (HDMI)“, „BD Audio MIX
Setting“, „Dolby Digital/DTS“, „Dolby Digital“
i „DTS“ podešene na „Auto“, „Off“,
„Bitstream“, „Dolby Digital“ i „DTS“
(od 1. avgusta 2012.).
Za PlayStation 3: kada povežete risiver HDMI
kablom, izaberite „Audio Output Settings“
u „Sound Settings“ i izaberite „HDMI“
i „Automatic“ (sa verzijom sistemskog
softvera 4.21).
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz povezanu opremu.
17SR
Digitalni formati zvuka koje podržava risiver
Digitalni formati zvuka koje ovaj risiver može da dekodira zavise od priključaka za digitalni
audio izlaz na opremi koju ste povezali. Ovaj risiver podržava sledeće audio formate:
Audio format
[Display]
Maksimalan broj
kanala
Veza između opreme za reprodukciju
i risivera
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
[DOLBY D EX]
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1
×
a
7.1
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS-ES
[DTS-ES]
6.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
[DTS-HD HR]
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
[DTS-HD MA]
7.1
×
a
DSDa)
[DSD]
5.1
×
a
Višekanalni linearni PCMa)
[PCM]
7.1
×
a
Dolby Digital
[DOLBY D]
Dolby TrueHD
[DOLBY HD]
a)
a) Zvučni signali se emituju u drugom formatu ukoliko oprema za reprodukciju ne podržava taj format.
b)
Dodatne informacije potražite u uputstvu za upotrebu opreme za reprodukciju.
Signali sa frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz se reprodukuju na 96 kHz ili 88,2 kHz.
18SR
1: Postavljanje zvučnika
Ovaj risiver vam omogućava da koristite
sistem od najviše 7.2 kanala (7 zvučnika
i 2 subwoofer-a).
Primer konfiguracije sistema
zvučnika
A Prednji zvučnik (levi)
B Prednji zvučnik (desni)
C Centralni zvučnik
D Okružujući zvučnik (levi)
E Okružujući zvučnik (desni)
F Zadnji okružujući zvučnik (levi)*
G Zadnji okružujući zvučnik (desni)*
H Prednji gornji zvučnik (levi)*
I Prednji gornji zvučnik (desni)*
J Subwoofer
7.1-kanalni sistem zvučnika sa
zadnjim okružujućim zvučnicima
Možete da uživate u reprodukciji visoke
vernosti zvuka koristeći DVD ili Blu-ray
Disc softver koji je snimljen u 6.1-kanalnom
ili 7.1-kanalnom formatu.
• Raspored 6.1-kanalnog sistema zvučnika
Postavite zadnji surround zvučnik iza
mesta na kojem sedite.
• Raspored 7.1-kanalnog sistema zvučnika
Postavite zadnje surround zvučnike
prema slici ispod. Ugao A bi trebalo
da bude jednak.
* Ne možete da istovremeno koristite zadnje
surround zvučnike i prednje gornje zvučnike.
5.1-kanalni sistem zvučnika
Da biste u potpunosti uživali u višekanalnom
okružujućem bioskopskom zvuku, potrebno
vam je pet zvučnika (dva prednja zvučnika,
centralni zvučnik i dva okružujuća zvučnika)
i bas zvučnik.
19SR
Povezivanje
Povezivanje
7.1-kanalni sistem zvučnika sa
prednjim gornjim zvučnicima
Možete da uživate u vertikalnim zvučnim
efektima tako što ćete povezati dva dodatna
prednja gornja zvučnika.
Postavite prednje gornje zvučnike
– pod uglom od 25° do 35°.
– pod uglom od 20° sa visinskom razlikom
od ± 5°.
20˚ ± 5˚
Savet
Budući da subwoofer emituje signale koji
nisu usmereni, možete da ga postavite na
bilo koje mesto.
20SR
2: Povezivanje zvučnika
Povezivanje
Pre nego što povežete kablove, izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom
iz mrežnog napajanja.
Surround zvučnik
Desni
B
A
B
B
A
Desni
Subwoofer*
Centralni zvučnik
Levi
B
Levi
Zadnji surround/veza za dva
pojačala/prednji gornji
Prednji B zvučnik**
Desni
Levi
Prednji A zvučnik
A Monauralni audio kabl (ne isporučuje se)
B Kabl za zvučnike (ne isporučuje se)
21SR
*
Kada povežete subwoofer koji ima funkciju
za automatski ulazak u režim pripravnosti,
isključite tu funkciju dok gledate filmove.
Ako je funkcija za automatski ulazak
u režim pripravnosti uključena, bas zvučnik
će automatski preći u režim pripravnosti na
osnovu nivoa ulaznog signala na bas zvučniku
i zvuk se možda neće emitovati.
** Napomene o povezivanju preko priključaka
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
– Ako povezujete samo jedan zadnji surround
zvučnik, povežite ga sa priključkom L.
– Ako imate dodatni sistem prednjih
zvučnika, povežite ih sa ovim priključcima.
Podesite „SB Assign“ na „Speaker B“
u meniju Speaker Settings (stranica 85).
Možete da izaberete željeni sistem prednjih
zvučnika pomoću tastera SPEAKERS na
risiveru (stranica 34).
– Možete da povežete prednje zvučnike sa
ovim priključcima pomoću veze za dva
pojačala (stranica 22).
Podesite „SB Assign“ na „BI-AMP“
u meniju Speaker Settings (stranica 85).
Veza za dva pojačala
Ako ne koristite zadnje surround zvučnike
i prednje gornje zvučnike, prednje
zvučnike možete da povežete na priključke
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B koristeći vezu
za dva pojačala.
Prednji zvučnik
(desni)
Prednji zvučnik
(levi)
Napomena
Kada postavite i povežete zvučnike, ne zaboravite
da u meniju Speaker Settings izaberete šablon
zvučnika (stranica 83).
Povežite priključke na Lo (ili Hi) strani
prednjih zvučnika na priključke SPEAKERS
FRONT A i povežite priključke na Hi (ili Lo)
strani prednjih zvučnika na priključke
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
Ne zaboravite da uklonite metalne čepiće
iz Hi/Lo priključaka na zvučnicima kako
biste izbegli kvar risivera.
Kada uspostavite vezu za dva pojačala,
podesite „SB Assign“ na „Bi-Amp“
u meniju Speaker Settings (stranica 85).
22SR
3: Povezivanje sa televizorom
Povezivanje
Možete da gledate sliku sa izabranog ulaza kada na priključak HDMI TV OUT ili
MONITOR OUT povežete televizor. Risiverom možete da upravljate koristeći OSD
(On-Screen Display) ako na priključak HDMI TV OUT povežete televizor.
Pre nego što povežete kablove, izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz
mrežnog napajanja.
TV
Audio signali
Video signali
Audio/Video
signali
ili
A**
B**
ARC
C
A Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
B Audio kabl (ne isporučuje se)
C Video kabl (ne isporučuje se)
D HDMI kabl (ne isporučuje se)
D*
Preporučeno povezivanje
Alternativno povezivanje
Sony preporučuje da koristite kabl koji je
odobrila organizacija HDMI ili Sony
HDMI kabl.
23SR
Da biste uživali u TV prenosu sa
višekanalnim surround zvukom
sa risivera
* Ako je vaš TV kompatibilan sa funkcijom Audio
Return Channel (ARC), koristite kabl D.
Ne zaboravite da podesite „Ctrl for HDMI“ na
„On“ u meniju sa podešavanjima za HDMI
(stranica 75). Ako želite da izaberete audio
signal koristeći neki drugi kabl, a ne HDMI kabl
(npr. preko digitalnog ili audio kabla),
promenite režim audio ulaza koristeći INPUT
MODE (stranica 78).
**Ako vaš TV nije kompatibilan sa funkcijom
ARC, koristite kabl A ili B.
Obavezno u potpunosti utišajte zvuk na
televizoru ili aktivirajte funkciju za
isključivanje zvuka na televizoru.
Napomene
• U zavisnosti od statusa veze između televizora
i antene, slika na televizoru može biti izobličena.
U tom slučaju udaljite antenu od risivera.
• Kada povezujete digitalne optičke kablove,
direktno umetnite utikač dok ne klikne na
mesto.
• Nemojte da savijate ili vezujete digitalne
kablove.
Saveti
• Svi digitalni audio priključci su kompatibilni
sa frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz i 96 kHz.
• Kada priključak za audio izlaz na televizoru
povežete sa priključcima TV IN na risiveru radi
emitovanja zvuka sa televizora na zvučnicima
povezanim sa risiverom, podesite izlazni
priključak za zvuk na „Fixed“ ukoliko je moguće
biranje između opcija „Fixed“ ili „Variable“.
Slušanje zvuka sa televizora
Ako vaš TV ne podržava funkciju System
Audio Control, podesite „HDMI Audio
Out“ na „TV+AMP“ u meniju sa
podešavanjima za HDMI (stranica 89).
24SR
4a: Povezivanje video
opreme
Korišćenje HDMI veze
Multimedijski interfejs visoke definicije
(HDMI) je interfejs za prenos video
i audio signala u digitalnom formatu.
Kada povežete opremu koja je kompatibilna
sa funkcijom Sony „BRAVIA“ Sync pomoću
HDMI kablova, pojednostavljuje se
korišćenje sistema. Pogledajte poglavlje
„Funkcije „BRAVIA Sync““ (stranica 74).
HDMI funkcije
• Digitalni audio signali koji se prenose
HDMI vezom mogu se emitovati sa
zvučnika koji su povezani sa risiverom.
Ovaj signal podržava Dolby Digital, DTS,
DSD i Linear PCM. Za više detalja,
pogledajte „Digitalni formati zvuka koje
podržava risiver“ (stranica 18).
• Ovaj risiver može da prima višekanalne
linearne PCM signale (do 8 kanala) sa
frekvencijom uzorkovanja od 192 kHz ili
manjom kada se koristi HDMI veza.
• Ovaj risiver podržava emitovanje zvuka
visoke brzine protoka (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), Deep Color
(Deep Colour), „x.v.Color (x.v.Colour)“
i 4K ili 3D prenos.
• Da biste uživali u 3D slikama, povežite
3D-kompatibilni televizor i video
opremu (Blu-ray Disc plejer, Blu-ray Disc
rikorder, PlayStation 3 itd.) sa risiverom
koristeći HDMI kabl velike brzine
prenosa, stavite 3D naočare, a zatim
pokrenite reprodukciju 3Dkompatibilnog sadržaja.
• Da biste uživali u 4K slikama (HDMI BD,
GAME i VIDEO ulaz), povežite 4Kkompatibilni televizor i video opremu
(Blu-ray Disc plejer itd.) sa risiverom
koristeći HDMI kabl velike brzine
prenosa, a zatim pokrenite reprodukciju
4K-kompatibilnog sadržaja.
Ako želite da povežete nekoliko
digitalnih komponenti, ali ne
možete da pronađete
slobodan ulaz
Napomene o HDMI vezi
Pogledajte poglavlje „Korišćenje ostalih
ulaznih audio priključaka (Audio Input
Assign)“ (stranica 79).
• 4K ili 3D slike se možda neće prikazivati
u zavisnosti od modela televizora ili video
opreme. Proverite koje HDMI video
formate podržava risiver (stranica 114).
• Za detaljnije informacije pogledajte
uputstvo za upotrebu svake povezane
komponente.
Povezivanje kablova
• Pre nego što povežete kablove, izvucite
kabl za napajanje naizmeničnom strujom
iz mrežnog napajanja.
• Nije neophodno da povežete sve kablove.
Povežite ih u skladu sa dostupnim
priključcima na povezanoj opremi.
• Koristite HDMI kabl velike brzine
prenosa. Ako koristite standardni HDMI
kabl, slike u rezoluciji 1080p, Deep Color
(Deep Colour), 4K ili 3D slike se možda
neće pravilno prikazivati.
• Preporučujemo vam da ne koristite
kabl za HDMI-DVI konverziju. Kada
povežete kabl za HDMI-DVI konverziju
sa DVI-D opremom, može doći do
nestanka zvuka i/ili slike. Za povezivanje
koristite zasebne audio kablove ili
kablove za digitalno povezivanje, a zatim
podesite „Audio Input Assign“ u meniju
„Input Settings“ (stranica 79) kada se
zvuk ne emituje pravilno.
• Kada povezujete digitalne optičke
kablove, direktno umetnite utikač dok
ne klikne na mesto.
• Nemojte da savijate ili vezujete digitalne
kablove.
Savet
Svi digitalni audio priključci su kompatibilni sa
frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
25SR
Povezivanje
• Ulazni signal sa priključaka HDMI BD,
DVD, GAME i VIDEO možete da vidite
u zasebnim prozorima za pregled (slika
u slici).
Povezivanje opreme koja ima HDMI priključke
Ako vaša oprema nema HDMI priključak, pogledajte stranicu 27.
Blu-ray Disc plejer
DVD plejer
PlayStation 3
Video-rikorder, DVD
rikorder, video igra
Audio/video
signali
Audio/video
signali
Audio/video
signali
Audio/video
signali
A
A
A
A
A HDMI kabl (ne isporučuje se)
Sony preporučuje da koristite kabl koji je odobrila
organizacija HDMI ili Sony HDMI kabl.
Napomene
A
A
Audio/video signali
Audio/video signali
Satelitski tjuner, tjuner
za kablovsku televiziju
Super Audio CD plejer
26SR
• BD ulaz pruža zvuk boljeg kvaliteta. Kada želite da
slušate zvuk boljeg kvaliteta, povežite opremu na
priključak BD (for AUDIO) i izaberite BD kao ulaz.
• Podrazumevano podešavanje tastera za BD ulaz na
daljinskom upravljaču je Blu-ray Disc plejer. Ne
zaboravite da promenite podrazumevano podešavanje
tastera za BD ulaz kako biste mogli da koristite taj taster
za upravljanje opremom. Za više detalja, pogledajte
„Menjanje podešavanja koje je dodeljeno tasteru za
izbor ulaza“ (stranica 99).
• Takođe možete da promenite naziv BD ulaza tako da
se prikazuje na displeju risivera. Za detalje, pogledajte
„Name In“ u meniju Input Settings (stranica 90).
Povezivanje opreme putem priključaka koji nisu HDMI
Audio signali
Video signali
Povezivanje
Satelitski tjuner, tjuner za kablovsku televiziju
Video-rikorder, DVD rikorder, video igra
Audio signali
Video signali
ili
A
B
C
A Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
B Audio kabl (ne isporučuje se)
C Video kabl (ne isporučuje se)
B
C
Preporučeno povezivanje
Alternativno povezivanje
27SR
4b: Povezivanje audio
opreme
Povezivanje iPod, iPhone,
USB uređaja
Povezivanje Super Audio CD
plejera, CD plejera
Pre nego što povežete kablove, izvucite kabl
za napajanje naizmeničnom strujom iz
mrežnog napajanja.
Super Audio CD plejer,
CD plejer
Audio signali
ili
A
A
B
iPod, iPhone,
USB uređaj
A USB kabl (ne isporučuje se)
A Koaksijalni digitalni kabl (ne isporučuje se)
B Audio kabl (ne isporučuje se)
Preporučeno povezivanje
Alternativno povezivanje
28SR
6: Povezivanje sa mrežom
Pre nego što povežete antene, izvucite kabl
za napajanje naizmeničnom strujom iz
mrežnog napajanja.
Ako imate internet vezu, ovaj risiver takođe
možete da povežete sa internetom. Možete
da ga povežete putem bežične ili žičane
LAN veze.
AM kružna antena
(dobija se uz uređaj)
FM žičana antena
(isporučuje se)
Sistemski zahtevi
Potrebno je da ispunite sledeće sistemske
zahteve da biste mogli da koristite funkciju
za mrežu na risiveru.
Veza širokog propusnog opsega
Da biste mogli da slušate Sony Entertainment
Network (SEN) i ažurirate softver risivera,
potrebna vam je veza širokog propusnog
opsega.
Modem
Ovo je uređaj koji se povezuje sa linijom
širokog propusnog opsega radi komunikacije
sa Internetom. Neki modemi su integrisani
sa ruterom.
Ruter
Napomene
• Da biste sprečili pojavu šuma, držite AM kružnu
antenu dalje od risivera i ostale opreme.
• U potpunosti razvucite FM žičnu antenu.
• Kada povežete FM žičanu antenu, pobrinite
se da stoji u što horizontalnijem položaju.
• Koristite ruter brzine od 100 Mbps
ili veće da biste uživali u sadržaju na
kućnoj mreži.
• Preporučujemo vam da koristite ruter sa
ugrađenim DHCP serverom (protokol za
dinamičko konfigurisanje računara).
Ova funkcija automatski dodeljuje IP
adrese u LAN mreži.
• Ako želite da koristite bežičnu LAN vezu,
koristite ruter za bežični LAN/pristupnu
tačku.
29SR
Povezivanje
5: Povezivanje antena
LAN kabl (CAT5) (samo za žičanu
LAN vezu)
• Preporučujemo vam da koristite ovaj tip
kabla za žičanu LAN mrežu.
Neki ravni LAN kablovi su lako podložni
smetnjama. Preporučujemo vam da
koristite uobičajen tip kablova.
• Ako se risiver koristi u okruženju sa
električnim proizvodima čija napajanja
stvaraju smetnje ili u gustom mrežnom
okruženju, koristite oklopljeni LAN kabl.
Server
Server je uređaj koji isporučuje sadržaj
(muziku, fotografije i video zapise) DLNA
uređaju u kućnoj mreži. Uređaj koji ćete
koristiti kao server (računar itd.) mora da
bude povezan sa bežičnom ili žičanom
LAN kućnom mrežom*.
* Za više detalja o serverima koji su kompatibilni
sa ovim risiverom pogledajte stranica 55.
30SR
Primer konfiguracije
Povezivanje
Sledeća slika je primer konfiguracije kućne mreže sa risiverom i serverom.
Preporučujemo vam da server povežete sa ruterom putem kabla.
Server
Internet
Modem
Ruter
LAN kabl
(ne isporučuje se)
LAN kabl
(ne isporučuje se)
A Samo za žičanu LAN vezu.
B Samo za bežičnu LAN vezu.
Obavezno koristite ruter za bežični
LAN/pristupnu tačku.
Napomena
Reprodukcija zvuka na serveru povremeno može
da bude isprekidana kada koristite bežičnu vezu.
31SR
Priprema risivera
Povezivanje kabla za
napajanje naizmeničnom
strujom
Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom u zidnu utičnicu.
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
U zidnu utičnicu
Uključivanje risivera
?/1
Pritisnite ?/1 (uključivanje/režim
mirovanja) da biste uključili risiver.
32SR
Risiver takođe možete da uključite tako što
ćete pritisnuti taster ?/1 na daljinskom
upravljaču. Kada isključite risiver, ponovo
pritisnite ?/1. Na displeju treperi
„STANDBY“. Ne izvlačite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dok treperi
„STANDBY“. To može dovesti do kvara.
Podešavanje risivera
pomoću funkcije Easy
Setup (Jednostavno
podešavanje)
Možete jednostavno da unesete osnovna
podešavanja risivera tako što ćete pratiti
uputstva na TV ekranu.
Promenite ulaz TV prijemnika na ulaz
na koji je priključen risiver.
Kada prvi put uključite risiver ili nakon
pokretanja risivera, na TV ekranu će se
prikazati ekran Easy Setup. Pratite uputstva
na ekranu da biste podesili risiver.
Možete da podesite sledeće funkcije
koristeći Easy Setup.
– Jezik
– Podešavanja zvučnika
– Podešavanja za mrežu
Napomene o podešavanjima
zvučnika (automatsko
kalibrisanje)
Ovaj risiver je opremljen funkcijom DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration) koja
vam omogućava da obavite automatsko
kalibrisanje na sledeći način:
• Proverite kablove između svakog
zvučnika i risivera.
• Podesite nivo jačine zvuka na
zvučnicima.
• Izmerite udaljenost svakog zvučnika od
mesta na kojem sedite.1)
• Izmerite dimenzije zvučnika.1)
• Izmerite frekventne karakteristike (EQ).1)
• Izmerite frekventne karakteristike (faza).1)2)
1)
Funkcija DCAC je osmišljena radi postizanja
odgovarajuće zvučne ravnoteže u vašoj
prostoriji. Međutim, nivo jačine zvuka na
zvučnicima možete da podesite i ručno
u skladu sa vašim ukusom. Za više detalja,
pogledajte „Probni ton“ (stranica 87).
Podešavanje automatskog
kalibrisanja
Pre nego što obavite automatsko
kalibrisanje
Pre nego što obavite automatsko
kalibrisanje, uradite sledeće.
• Postavite i povežite zvučnike
(stranica 19, 21).
• Sa priključkom AUTO CAL MIC
povežite isključivo mikrofon za
optimizaciju koji ste dobili uz uređaj.
Ne priključujte nijedan drugi mikrofon
na ovaj priključak.
• Podesite „SB Assign“ na „Bi-Amp“
u meniju Speaker Settings ako koristite
vezu za dva pojačala (stranica 85).
• Podesite „SB Assign“ na „Speaker B“
u meniju Speaker Settings ako su zvučnici
povezani preko prednje B veze
(stranica 85).
• Uverite se da izlaz za zvučnike nije
podešen na „SPK OFF“ (stranica 34).
• Uverite se da ne koristite funkciju
PARTY STREAMING (stranica 67).
• Isključite slušalice.
• Uklonite sve prepreke između mikrofona
za optimizaciju i zvučnika da biste izbegli
greške u merenju.
• Da biste precizno obavili merenje, uverite
se da je okruženje tiho.
Priprema risivera
Rezultat merenja neće biti primenjen ako je
izabrana opcija „Analog Direct“.
2) Rezultat merenja neće biti primenjen ako
uređaj dobija Dolby TrueHD ili DTS-HD
signale sa frekvencijom uzorkovanja koja je
viša od 48 kHz.
• Ako ste funkciju za isključivanje zvuka aktivirali
pre nego što ste obavili automatsko kalibrisanje,
ta funkcija će se automatski isključiti.
• Možda nećete moći da napravite precizna
merenja ili da obavite automatsko kalibrisanje
ako koristite specijalne zvučnike, na primer
dipolne zvučnike.
Mikrofon za optimizaciju
1
Povežite isporučeni mikrofon
za optimizaciju na priključak
AUTO CAL MIC.
2
Podesite mikrofon za optimizaciju.
Postavite mikrofon za optimizaciju na
mesto na kojem sedite i tako da bude
u visini vaših ušiju.
Potvrdite postavku aktivnog
bas zvučnika
• Kada je bas zvučnik povezan, uključite ga
i pojačajte zvuk pre nego što ga aktivirate.
Okrenite potenciometar LEVEL na
vrednost malo nižu od središnje.
• Ako povežete bas zvučnik sa funkcijom
unakrsne frekvencije, podesite jačinu
zvuka na maksimum.
• Ako povežete bas zvučnik sa funkcijom
za automatski ulazak u režim
pripravnosti, isključite je (deaktivirajte).
Napomene
• Zvučnici emituju veoma glasan zvuk tokom
kalibrisanja i jačina zvuka se ne može podesiti.
Imajte obzira prema susedima i deci koja se
nalaze u blizini.
Napomena
U zavisnosti od karakteristika subwoofer-a koji
koristite, vrednost za podešavanje udaljenosti se
može razlikovati od stvarnog položaja zvučnika.
33SR
Podešavanje zvučnika
Podešavanje zadnjih surround
zvučnika
Možete da promenite način na koji će se
koristiti zvučnici povezani na priključke
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B u skladu sa tim kako
planirate da ih koristite.
Biranje prednjeg zvučnika
Možete da izaberete prednje zvučnike koje
želite da aktivirate.
Koristite tastere na risiveru da biste obavili
ovu radnju.
SPEAKERS
Napomena
Ovo podešavanje je dostupno samo ako je za
opciju „Speaker Pattern“ izabrano podešavanje
bez zadnjih surround i prednjih gornjih zvučnika.
1 Pritisnite HOME.
2
3
4
5
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
Pritiskajte V/v i izaberite „Settings“,
a zatim pritisnite
.
Pritiskajte V/v i izaberite „Speaker
Settings“, a zatim pritisnite
.
Pritiskajte V/v i izaberite „SB Assign“,
a zatim pritisnites
.
Izaberite željenu postavku zvučnika,
a zatim pritisnite
.
• Speaker B: Ako povežete dodatni sistem
prednjih zvučnika na priključke
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B, izaberite „Speaker B“.
• Bi-Amp: Ako prednje zvučnike
povežete na priključke SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B koristeći vezu za dva
pojačala, izaberite „Bi-Amp“.
• Off: Ako povežete zadnje surround
zvučnike ili prednje gornje zvučnike
na priključke SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B,
izaberite „Off“.
Pritiskajte SPEAKERS da biste izabrali
sistem prednjih zvučnika koji želite da
aktivirate.
Možete da vidite na koje priključke su
povezani izabrani zvučnici na osnovu
indikatora na displeju.
Indikatori
Izabrani zvučnici
SP A
Zvučnik koji je povezan sa
priključcima SPEAKERS
FRONT A.
SP B*
Zvučnik povezan na priključke
SPEAKERS SURROUND
BACK/ BI-AMP/ FRONT
HIGH/ FRONT B.
SP A+B*
Zvučnik koji je povezan i na
priključke SPEAKERS FRONT
A i na priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B
(paralelna veza).
Na displeju se prikazuje
„SPK OFF“.
Zvučni signali se ne emituju ni sa
jednog priključka za zvučnike.
* Da biste izabrali „SP B“ ili „SP A+B“, podesite
„SB Assign“ na „Speaker B“ u meniju Speaker
Settings (stranica 85).
Napomena
Ovo podešavanje nije dostupno kada su
priključene slušalice.
34SR
3
Pritiskajte V/v i izaberite „Network
Settings“, a zatim pritisnite
.
Funkcija za automatsko kalibrisanje će
biti otkazana ako obavite neku od sledećih
radnji tokom procesa merenja:
– Pritisnete ?/1.
– Pritisnete tastere za izbor ulaza na
daljinskom upravljaču ili okrenete
INPUT SELECTOR na risiveru.
– Pritisnite
.
– Pritisnete SPEAKERS na risiveru.
– Promenite nivo jačine zvuka.
– Priključite slušalice.
4
Pritiskajte V/v i izaberite „Internet
Settings“, a zatim pritisnite
.
5
Pritiskajte V/v i izaberite „Wired
Setup“, a zatim pritisnite
.
Ako se na TV ekranu prikaže „Change
Settings?“, izaberite „OK“, a zatim
pritisnite
.
6
Na ekranu televizora će se prikazati
informacije o podešavanjima IP
adrese.
Ručno podešavanje risivera
Pogledajte poglavlje „Prilagođavanje
podešavanja“ (stranica 81).
Kada koristite fiksnu IP adresu
Izaberite „Custom“, a zatim pritisnite
. Na ekranu televizora će se
prikazati podešavanje IP adrese.
Pritisnite
. Pritisnite V/v i izaberite
vrednost za „IP Address“. Pritisnite b
da biste uneli vrednost na sledećoj
poziciji. Pritisnite
da biste zatvorili
kursor.
Zatim unesite vrednost za „Subnet
Mask“ i „Default Gateway“. Pritisnite
b da biste prikazali stranicu DNS
Settings. Zatim unesite vrednost za
„Primary DNS“ i „Secondary DNS“.
Konfigurisanje podešavanja
za mrežu na risiveru
Da biste mogli da koristite funkcije
Home Network, SEN, AirPlay i PARTY
STREAMING, potrebno je da pravilno
unesete podešavanja za mrežu na risiveru.
Korišćenje žičane LAN veze
7
V/v/B/b,
HOME
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
2
Pritiskajte V/v i izaberite „Settings“,
a zatim pritisnite
.
Pritisnite b.
Na TV ekranu će se prikazati
„Connecting to the Internet“. Kada
unesete podešavanja za mrežu,
prikazaće se „Network setup is
completed“. Da biste se vratili u meni
Network Settings, pritisnite
.
(U zavisnosti od mrežnog okruženja,
podešavanje mreže može potrajati
izvesno vreme.)
DISPLAY
1
Pritiskajte V/v i izaberite „Auto“,
a zatim pritisnite
.
8
Unesite podešavanja za server.
Da biste slušali audio sadržaj koji
se nalazi na serveru, potrebno je da
podesite server (stranica 55).
Savet
Ako želite da proverite podešavanja za mrežu,
pogledajte „Information“ (stranica 91).
35SR
Priprema risivera
Otkazivanje automatskog
kalibrisanja
Ako je bežična mreža zaštićena,
unesite sigurnosnu šifru (WEP šifru,
WPA/WPA2 šifru) za vašu mrežu**.
(Ovo će biti potrebno u koraku 8.)
:
Korišćenje bežične LAN veze
Postoji nekoliko načina na koje možete da
uspostavite bežičnu mrežu: pronalaženje
pristupne tačke, korišćenje WPS povezivanja
(metodom pritiska na taster ili unosom PIN
koda) ili ručno podešavanje.
Napomene
• Vodite računa o tome da funkciju za bežični
LAN ne koristite na mestima na kojima se
koristi medicinska oprema (npr. pejsmejker)
ili na mestima gde je zabranjena bežična
komunikacija.
• Pre povezivanja sa kućnom mrežom, potrebno
je da pripremite ruter za bežični LAN/pristupnu
tačku. Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu uređaja.
• U zavisnosti od okruženja kućne mreže, ruter za
bežični LAN/pristupna tačka je možda podešena
tako da nije moguće povezivanje putem WPS-a,
čak i ako je kompatibilna sa WPS-om. Za detaljnije
informacije o tome da li je ruter za bežični LAN/
pristupna tačka kompatibilna ili ne sa WPS-om,
kao i o podešavanju WPS veze, pogledajte
uputstvo za upotrebu rutera za bežični LAN/
pristupne tačke.
• Ako su risiver i ruter za bežični LAN/pristupna
tačka previše udaljeni, možda ćete imati
problema sa podešavanjem. Ako imate
problema, približite uređaje.
Pronalaženje pristupne tačke
i podešavanje bežične mreže
(metod skeniranja pristupne
tačke)
Bežičnu mrežu možete da podesite
pronalaženjem pristupne tačke. Da biste
podesili mrežu koristeći ovaj metod
povezivanja, od vas će se tražiti da izaberete
ili unesete sledeće informacije. Unapred
proverite sledeće informacije i zabeležite ih
u predviđenom prostoru ispod.
Naziv mreže (SSID*) koji identifikuje
mrežu**. (Ovo će biti potrebno
u koraku 7.)
:
36SR
*
SSID (Service Set Identifier) je naziv koji
identifikuje određenu pristupnu tačku.
** Ove informacije bi trebalo da se nalaze
na nalepnici na ruteru za bežični LAN/
pristupnoj tački, u uputstvu za upotrebu,
možete da ih dobijete od osobe koja je
podesila bežičnu mrežu ili od dobavljača
internet usluga.
1
Izaberite „Wireless Setup“ u koraku 5
u „Korišćenje žičane LAN veze“
(stranica 35).
Ako se na TV ekranu prikaže „Change
Settings?“, izaberite „OK“, a zatim
pritisnite
.
2
Pritiskajte V/v i izaberite „Access
Point Scan“, a zatim pritisnite
.
Risiver će početi da traži pristupne
tačke i prikazaće listu naziva do
30 dostupnih mreža (SSID).
3
Pritiskajte V/v i izaberite naziv
željene mreže (SSID), a zatim
pritisnite
.
Na TV-u će se prikazati ekran za
podešavanje bezbednosti.
4
Unesite bezbednosnu šifru
(WEP šifru, WPA/WPA2 šifru),
a zatim pritisnite
.
Bezbednosna šifra se podrazumevano
prikazuje kao „*****“. Pritiskajte
DISPLAY da biste šifrovali i otkrili
bezbednosnu šifru.
Na TV ekranu će se prikazati
„IP Settings“.
5
Pritiskajte V/v i izaberite „Auto“,
a zatim pritisnite
.
Kada koristite fiksnu IP adresu
6
Pritisnite b.
Na TV ekranu će se prikazati
„Connecting to the Internet“.
Kada unesete podešavanja za mrežu,
prikazaće se „Network setup is
completed“ i na displeju će početi da
svetli „
“. Da biste se vratili u meni
Network Settings, pritisnite
.
(U zavisnosti od mrežnog okruženja,
podešavanje mreže može potrajati
izvesno vreme.)
7
Šta je to WPS (Wi-Fi Protected
Setup)?
WPS je standard koji je donela organizacija
Wi-Fi Alliance i koji omogućava
jednostavno i bezbedno podešavanje
bežične mreže.
Podešavanje bežične mreže
pritiskom na dugme za WPS
povezivanje
Možete jednostavno da podesite bežičnu
WPS vezu jednim pritiskom na namenski
taster.
1 Izaberite „WPS Push“ u koraku 2
u „Pronalaženje pristupne tačke
i podešavanje bežične mreže (metod
skeniranja pristupne tačke)”
(stranica 36).
2 Pratite uputstva na ekranu i pritisnite
WPS taster na pristupnoj tački.
Poruka: Pritisnite WPS taster na
pristupnoj tački u roku od 2 minuta
WPS taster na ruteru za
bežični LAN/pristupnoj
tački
Unesite podešavanja za server.
Da biste slušali audio sadržaj koji se
nalazi na serveru, potrebno je da
podesite server (stranica 55).
Napomena
Ako vaša mreža nije zaštićena šifrom
(korišćenjem bezbednosne šifre), ekran za
podešavanje bezbednosti se neće prikazati
u koraku 8.
Savet
Ako želite da proverite podešavanja za mrežu,
pogledajte „Information“ (stranica 91).
Podešavanje bežične mreže
korišćenjem pristupne tačke
koja podržava WPS
Možete jednostavno da podesite bežičnu
mrežu korišćenjem pristupne tačke koja
podržava WPS. WPS podešavanje možete da
unesete pritiskom na taster ili unosom PIN
(Personal Identification Number) koda.
Kada unesete podešavanja za mrežu,
prikazaće se „Setup with WPS Push
Button is completed“ i na displeju će
početi da svetli „
“. Da biste se vratili
u meni Network Settings, pritisnite
.
(U zavisnosti od mrežnog okruženja,
podešavanje mreže može potrajati
izvesno vreme.)
3 Unesite podešavanja za server.
Da biste slušali audio sadržaj koji se
nalazi na serveru, potrebno je da
podesite server (stranica 55).
Savet
Ako želite da proverite podešavanja za mrežu,
pogledajte „Information“ (stranica 91).
37SR
Priprema risivera
Izaberite „Custom“, a zatim
pritisnite
.
Na ekranu televizora će se prikazati
podešavanje IP adrese.
Pritisnite
. Pritisnite V/v i izaberite
vrednost za „IP Address“. Pritisnite b
da biste uneli vrednost na sledećoj
poziciji. Pritisnite
da biste
zatvorili kursor.
Zatim unesite vrednost za „Subnet
Mask“ i „Default Gateway“. Pritisnite
b da biste prikazali stranicu DNS
Settings. Zatim unesite vrednost za
„Primary DNS“ i „Secondary DNS“.
Podešavanje bežične mreže
korišćenjem WPS PIN koda
Ako pristupna tačka podržava povezivanje
putem WPS PIN (Personal Identification
Number) koda, bežičnu WPS vezu možete
da podesite unosom PIN koda risivera
u ruter za bežični LAN/pristupnu tačku.
1 Izaberite „Manual Registration“
2
3
4
5
u koraku 2 u „Pronalaženje pristupne
tačke i podešavanje bežične mreže
(metod skeniranja pristupne tačke)”
(stranica 36).
Pritiskajte V/v i izaberite „WPS PIN“,
a zatim pritisnite
.
Prikazaće se lista dostupnih SSID-ova
(pristupnih tačaka).
Pritiskajte V/v i izaberite naziv željene
mreže (SSID), a zatim pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati PIN kôd
risivera (8 brojeva). Ne zatvarajte ekran
na kojem se prikazuje PIN kôd dok se
povezivanje ne završi. (Svaki put kada
obavljate ovu radnju, prikazuje se
različiti PIN kôd.)
Unesite PIN kôd risivera u ruter za
bežični LAN/pristupnu tačku.
Risiver će pokrenuti podešavanje mreže.
Kada je mreža podešena, prikazaće se
„Completed“ i na displeju će početi da
svetli „
“. Da biste se vratili u meni
Network Settings, pritisnite
.
(U zavisnosti od mrežnog okruženja,
podešavanje mreže može potrajati
izvesno vreme.)
Unesite podešavanja za server.
Da biste slušali audio sadržaj koji se
nalazi na serveru, potrebno je da
podesite server (stranica 55).
Saveti
• Ako želite da proverite podešavanja za mrežu,
pogledajte „Information“ (stranica 91).
38SR
• Za detaljnije informacije o tome kako da unesete
PIN kôd u ruter za bežični LAN/pristupnu tačku,
pogledajte uputstvo za upotrebu rutera za bežični
LAN/pristupne tačke.
Ako ne možete da pronađete
naziv željene mreže (SSID)
(ručno podešavanje)
Ako se naziv mreže (SSID) ne prikazuje na
listi, možete da ga unesete ručno.
1 Izaberite „Manual Registration“
2
3
4
5
u koraku 2 u „Pronalaženje pristupne
tačke i podešavanje bežične mreže
(metod skeniranja pristupne tačke)”
(stranica 36).
Pritiskajte V/v i izaberite „Direct Input“,
a zatim pritisnite
.
Unesite naziv mreže (SSID), a zatim
pritisnite
.
Pritiskajte V/v i izaberite željeno
bezbednosno podešavanje, a zatim
pritisnite
.
Pratite korake od 4 do 7 u „Pronalaženje
pristupne tačke i podešavanje bežične
mreže (metod skeniranja pristupne
tačke)” (stranica 36).
Vodič za korišćenje menija
na ekranu (OSD)
Meni risivera možete da prikažete na
ekranu televizora gde ćete moći da
izaberete željenu funkciju koristeći tastere
V/v/B/b i
na daljinskom upravljaču.
Kada počnete da koristite risiver, obavezno
prvo pritisnite AMP na daljinskom
upravljaču. U suprotnom, radnje koje
zadate možda neće biti namenjene risiveru.
3
AMP
Pritiskajte V/v da biste izabrali
željeni meni, a zatim pritisnite
da biste ušli u meni.
Na TV ekranu će se prikazati lista
stavki u meniju.
Primer: Kada izaberete „Watch“.
Priprema risivera
V/v/B/b,
RETURN O
OPTIONS
4
Pritiskajte V/v i izaberite stavku
menija koju želite da podesite,
a zatim pritisnite
da biste ušli
u stavku menija.
5
Ponovite korake 3 i 4 da biste izabrali
željeni parametar.
HOME
Korišćenje menija
1
Izaberite odgovarajući ulaz na
televizoru tako da se na ekranu
prikaže slika menija.
2
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
U zavisnosti od TV-a, možda će biti
potrebno izvesno vreme pre nego što
se glavni meni prikaže na TV ekranu.
Savet
Kada se u donjem desnom delu OSD-a prikazuje
„OPTIONS“, možete da prikažete listu funkcija
tako što ćete pritisnuti OPTIONS i izabrati
srodnu funkciju.
Povratak na prethodni ekran
Pritisnite RETURN O.
Izlazak iz menija
Pritisnite HOME da biste prikazali glavni
meni, a zatim ponovo pritisnite HOME.
39SR
Pregled glavnih menija
Ikona menija
Opis
Watch
Biranje video izvora od
kojeg risiver dobija signal
(stranica 40).
Listen
Biranje muzike sa SA-CD/
CD, USB uređaja, kućne
mreže ili SEN-a
(stranica 40). Takođe
možete da uživate u FM/
AM radiju zahvaljujući
ugrađenom risiveru.
Sound Effects
Omogućava vam da uživate
u obrađenom zvuku koji
obezbeđuju tehnologije
ili funkcije u vlasništvu
kompanije Sony
(stranica 50).
Settings
Prilagođavanje podešavanja
risivera (stranica 81).
Osnovne radnje
Reprodukcija sa ulazne
opreme
?/1
Tasteri za
izbor ulaza
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
2 +/–
1
SOUND FIELD
+/–
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
2
Izaberite „Watch“ ili „Listen“, a zatim
pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati lista
stavki u meniju.
40SR
3
Izaberite željenu opremu, a zatim
pritisnite
.
4
Uključite opremu i pokrenite
reprodukciju.
5
Pritisnite 2 +/– da biste podesili
jačinu zvuka.
Možete da upotrebite i MASTER
VOLUME na risiveru.
6
Pritisnite SOUND FIELD +/– da biste
uživali u surround zvuku.
Možete da koristite i A.F.D./2CH,
MOVIE ili MUSIC na risiveru.
Za više detalja pogledajte stranica 50.
Saveti
Osnovne radnje
• Da biste izabrali željenu opremu, možete da
okrećete INPUT SELECTOR na risiveru ili
da pritisnete neki od tastera za izbor ulaza na
daljinskom upravljaču.
• Jačinu zvuka možete da podešavate na različit
način, koristeći okrugli potenciometar
MASTER VOLUME na risiveru ili
taster 2 +/– na daljinskom upravljaču.
Da biste brzo pojačali ili utišali zvuk
– Brzo okrećite okruglo dugme.
– Pritisnite i držite taster.
Da biste fino podesili zvuk
– Sporo okrećite okruglo dugme.
– Pritisnite taster i odmah ga otpustite.
Aktiviranje funkcije za
isključivanje zvuka
Pritisnite
.
Funkcija za isključivanje zvuka će biti
poništena u sledećim slučajevima:
• Kada ponovo pritisnete
.
• Kada promenite jačinu zvuka.
• Kada isključite risiver.
• Kada obavite automatsko kalibrisanje.
Da biste izbegli oštećenje
zvučnika.
Pre nego što isključite risiver, obavezno
utišajte zvuk.
41SR
Reprodukcija sa iPod/iPhone uređaja
Možete da uživate u muzičkim sadržajima sa iPod/iPhone uređaja tako što ćete ga povezati
na (USB) port na risiveru.
Za detalje o povezivanju iPod/iPhone uređaja pogledajte stranicu 28.
Kompatibilni iPod/iPhone modeli
Na ovom risiveru možete da koristite sledeće iPod/iPhone modele. Ažurirajte softver
iPod/iPhone uređaja na najnoviju verziju pre nego što počnete da ga koristite.
iPod touch
četvrta generacija
iPod touch
treća generacija
iPod touch
druga generacija
iPod nano
šesta generacija
iPod nano
peta generacija
(video kamera)
iPod nano
četvrta generacija
(video)
iPod nano
treća generacija
(video)
iPod classic
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone 4S
iPhone 4
Napomene
• Sony ne odgovara u slučaju gubitka ili oštećenja podataka snimljenih na iPod/iPhone uređaj dok je
iPod/iPhone uređaj povezan sa ovim risiverom.
• Ovaj proizvod je posebno dizajniran za rad sa iPod/iPhone uređajem i ispunjava standarde za
performanse kompanije Apple.
42SR
Upravljanje iPod/iPhone
uređajem pomoću daljinskog
upravljača
Biranje režima za upravljanje
iPod/iPhone uređajem
Možete da izaberete režim za upravljanje
iPod/iPhone uređajem koristeći iPhone
CTRL na daljinskom upravljaču.
Svim radnjama možete da upravljate putem
informacija koje se prikazuju na displeju
kada je TV ekran isključen.
USB
iPhone
CTRL
SHUFFLE
REPEAT
V/v/B/b,
Osnovne radnje
iPhone CTRL
HOME
1
Pritisnite HOME.
m/M
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
2
3
N
./>
Izaberite „Listen“, a zatim pritisnite
.
Izaberite „USB“, a zatim pritisnite
.
Kada povežete iPod ili iPhone, na
ekranu televizora će se prikazati
„iPod/iPhone“.
4
Pratite uputstva na ekranu i izaberite
režim za upravljanje iPod/iPhone
uređajem.
X
x
Pritisnite USB pre korišćenja sledećih
tastera.
Pritisnite
Radnja
N
Pokretanje reprodukcije.
X, x
Pauziranje reprodukcije.
m/M
Brzo premotavanje unazad
ili unapred.
./>
Prelazak na prethodnu/
sledeću numeru.
REPEAT
Ulazak u režim ponavljanja.
SHUFFLE
Ulazak u režim za nasumičnu
reprodukciju.
iPhone CTRL Biranje režima za upravljanje
iPod/iPhone uređajem.
Napomene o iPod/iPhone uređaju
• iPod/iPhone se puni dok je povezan sa
uključenim risiverom.
• Sa ovog risivera ne možete da prenosite
pesme na iPod/iPhone.
43SR
• Ne uklanjajte iPod/iPhone tokom rada.
Da biste izbegli oštećenje podataka ili
iPod/iPhone uređaja, isključite risiver kada
povezujete ili uklanjate iPod/iPhone.
Lista poruka u vezi sa iPod/
iPhone uređajem
Kompatibilni USB uređaji
Na ovom risiveru možete da koristite
sledeće Sony USB uređaje.
Verifikovani Sony USB uređaji
Naziv proizvoda Naziv modela
Poruka i objašnjenje
Walkman®
Reading
NWZ-A864
Risiver prepoznaje iPod ili iPhone uređaj i čita
informacije sa njega.
NWZ-B152F / B162F /
B172
Not supported
Povezan je nepodržani iPod ili iPhone.
NWZ-E053 / E354 / E363 /
E373 / E453 / E463 / E575
No device is connected
NWZ-F805 / F806N
Nije povezan iPod ili iPhone.
No music
NWZ-S755 / S764 / S774 /
S774BT
Nije pronađena muzika.
NWZ-W262 / W272
Headphones not supported
NWZ-Z1040 / Z1070
Sa slušalica se ne emituje zvuk kada je povezan
iPod ili iPhone uređaj.
NWD-W253
MICROVAULT USM1GL / 4GL / 8GL /
32GL
USM16GLX / 32GLX /
64GLX
Reprodukcija sa USB uređaja
Možete da uživate u muzici sa USB uređaja
tako što ćete ga priključiti na (USB) port
na risiveru.
Za više detalja o povezivanju USB uređaja
pogledajte odeljak „Povezivanje iPod,
iPhone, USB uređaja“ (stranica 28).
Risiver može da reprodukuje sledeće
formate muzičkih datoteka:
USM4GN / 8GN / 32GN
USM4GM / 16GM
USM8GQ / 32GQ / 64GQ
USM16GR / 32GR
USM4GS / 8GJ / 8GT /
16GS / 16GU / 64GP / 512J
Digitalni
diktafon
ICD-SX713 / SX1000 /
PX232 / PX333F / FX8 /
TX50 / UX513F /
UX523F / UX532 /
UX533F
Format datoteke
Oznake tipa datoteke
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
„.mp3“
AAC*
„.m4a“, „.3gp“, „.mp4“
WMA9 Standard*
„.wma“
Napomene
WAV
„.wav“
FLAC
„.flac“
• Risiver ne može da čita podatke u NTFS
formatu.
• Risiver može da čita samo one podatke koji
su sačuvani na prvoj particiji čvrstog diska.
• Ne garantuje se rad modela koji nisu ovde
navedeni.
* Risiver ne reprodukuje datoteke kodirane
DRM-om.
44SR
ICZ-R50 / R51
• Ispravan rad se ne može uvek garantovati čak
i kada koristite ove USB uređaje.
• Neki od ovih USB uređaja možda nisu dostupni
za kupovinu u određenim područjima.
• Kada formatirate gorenavedene modele,
formatiranje obavite na samom modelu ili
koristite softver za formatiranje namenjen
tom modelu.
• Kada na risiver priključujete USB uređaj,
priključite ga tek kada na USB uređaju nestane
poruka „Creating Library“ ili „Creating Database“.
Upravljanje USB uređajem
pomoću daljinskog upravljača
USB
Osnovne radnje
Upravljanje USB uređajem
SHUFFLE
REPEAT
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
N
N
./>
1
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
2
Izaberite „Listen“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite „USB“, a zatim
pritisnite
.
Kada priključite USB uređaj, na ekranu
televizora će se prikazati „USB“.
USB uređajem možete da upravljate
koristeći daljinski upravljač risivera.
4
X
x
Pritisnite HOME.
Sa liste sadržaja izaberite željeni
sadržaj, a zatim pritisnite
.
Počeće reprodukcija izabranog
sadržaja, a na ekranu televizora će se
prikazati informacije o muzičkom/
video sadržaju.
Pritisnite USB pre korišćenja sledećih
tastera.
Pritisnite
Radnja
N
Pokretanje reprodukcije.
X
Pauziranje reprodukcije.
x
Zaustavljanje reprodukcije.
./>
Prelazak na prethodnu/sledeću
datoteku.
REPEAT
Ulazak u režim ponavljanja.
SHUFFLE
Ulazak u režim za nasumičnu
reprodukciju.
45SR
Napomene o USB uređajima
• Ne uklanjajte USB uređaj tokom rada.
Da biste izbegli oštećenje podataka ili
USB uređaja, isključite risiver kada
povezujete ili izvlačite USB uređaj.
• Ne povezujete risiver i USB uređaj preko
USB čvorišta.
• Kada je USB uređaj povezan, prikazaće se
„Reading“.
• Može da prođe oko 10 sekundi pre nego
što se prikaže „Reading“, u zavisnosti od
povezanog USB uređaja.
• Kada povežete USB uređaj, risiver čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako na USB
uređaju ima dosta fascikli ili datoteka,
čitanje USB uređaja može da potraje duže
vremena.
• Risiver može da prepozna do
– 256 fascikli (uključujući fasciklu
„ROOT“).
– 256 audio datoteka za svaku fasciklu.
– 8 nivoa fascikli (hijerarhijska struktura
datoteka, uključujući fasciklu „ROOT“).
Maksimalan broj audio datoteka i fascikli
može da se razlikuje u zavisnosti od
strukture datoteka i fascikli.
Nemojte da skladištite ostale tipove
datoteka ili nepotrebne fascikle na
USB uređaju.
• Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje,
uređajima za snimanje i medijumima za
snimanje. Nekompatibilni USB uređaji
mogu da dovedu do pojave šuma, zvuk
koji se sa njih reprodukuje može da bude
isprekidan ili reprodukcija sa njih neće
biti moguća.
• Možda će biti potrebno da prođe izvesno
vreme pre početka reprodukcije
u sledećim slučajevima:
– Struktura fascikli je složena.
– Memorija je velikog kapaciteta.
• Ne mora da znači da ovaj risiver podržava
sve funkcije koje poseduje povezani
USB uređaj.
• Redosled reprodukcije na risiveru može
da se razlikuje od redosleda reprodukcije
na povezanom USB uređaju.
46SR
• Fascikle u kojima nema audio datoteka se
preskaču.
• Prilikom reprodukcije veoma dugačke
numere, neke radnje mogu da uspore
reprodukciju.
Lista poruka u vezi sa USB
uređajem
Poruka i objašnjenje
Reading
Risiver prepoznaje i čita informacije sa USB
uređaja.
Device error
Nije moguće prepoznati memoriju USB
uređaja (stranica 44).
Not supported
Priključen je nepodržani USB uređaj, povezan
je nepoznati uređaj ili je USB uređaj povezan
putem USB čvorišta (stranica 44).
No device is connected
Nije priključen USB uređaj ili priključeni USB
uređaj nije prepoznat.
No Track
Nije pronađena nijedna numera.
1
U glavnom meniju izaberite „Listen“,
a zatim pritisnite
.
2
U meniju izaberite „FM“ ili „AM“,
a zatim pritisnite
.
Korišćenje tjunera
Slušanje FM/AM radija
Pomoću ugrađenog tjunera možete da
slušate program koji se emituje putem FM
i AM talasa. Pre korišćenja se uverite da ste
sa risiverom povezali FM i AM antenu
(stranica 29).
Na ekranu televizora će se prikazati
lista FM ili AM menija.
FM/AM ekran
Možete da izaberete svaku stavku na
ekranu i upravljate njom pomoću
tastera V/v/B/b i .
Savet
Ispod je prikazana skala za ručno podešavanje.
FM
AM
Evropa, Australija
50 kHz
9 kHz
Meksiko
50 kHz
10 kHz*
* AM skala za podešavanje se može promeniti
(stranica 48).
1 Indikator frekvencije (stranica 47)
2 Lista memorisanih stanica
(stranica 48)
Numerički
tasteri
Automatsko podešavanje
stanice (Auto Tuning)
Izaberite „Tuning +“ ili „Tuning –“,
a zatim pritisnite
.
V/v/b,
OPTIONS
HOME
D.TUNING
SHIFT
Izaberite „Tuning +“ da biste skenirali
stanice od nižih ka višim frekvencijama,
izaberite „Tuning –“ da biste skenirali
stanice od viših ka nižim frekvencijama.
Risiver zaustavlja skeniranje svaki put
kada pronađe stanicu.
U slučaju lošeg FM stereo prijema
1 Podesite stanicu koju želite da slušate
koristeći Auto Tuning, Direct Tuning
(stranica 48), ili izaberite željenu
memorisanu stanicu (stranica 48).
2 Pritisnite OPTIONS.
3 Izaberite „FM Mode“, a zatim
pritisnite
.
4 Izaberite „Mono“, a zatim pritisnite .
47SR
Korišćenje tjunera
Područje
1
2
Direktno podešavanje
stanice (Direct Tuning)
Pritisnite D.TUNING.
Držite SHIFT, zatim pomoću
numeričkih tastera unesite
frekvenciju, a potom pritisnite
Dok držite TUNING MODE, pritisnite
?/1 na risiveru.
Aktuelna AM skala za podešavanje će se
promeniti na 9 kHz kHz (ili 10 kHz).
Da biste vratili skalu na 10 kHz
(ili 9 kHz), ponovite postupak iznad.
Pomoću numeričkih tastera možete
direktno da unesete frekvenciju stanice.
1
2
Pritisnite ?/1 da biste isključili risiver.
Napomene
.
Primer 1: FM 102,50 MHz
Izaberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Primer 2: AM 1,350 kHz
Izaberite 1 b 3 b 5 b 0
• U zavisnosti od podešavanja, risiveru će možda
biti potrebno izvesno vreme da promeni AM
skalu za podešavanje.
• Kada promenite skalu za podešavanje, brišu se
sve memorisane stanice.
Savet
Kada pronađete AM stanicu, podesite smer
AM kružne antene za optimalan prijem.
Ako ne možete da podesite
stanicu
Prikazaće se „– – – .– – MHz“ ili „– – – –
kHz“ a zatim će se na ekranu prikazati
aktuelna frekvencija.
Uverite se da ste uneli odgovarajuću
frekvenciju. Ako niste, ponovite korak 2.
Ako i dalje ne možete da podesite stanicu,
ta frekvencija se možda ne koristi u vašem
području.
Menjanje skale za AM
podešavanje
(Samo model za Meksiko)
Možete da promenite skalu za AM
podešavanje na 9 kHz ili 10 kHz pomoću
tastera na risiveru.
Memorisanje FM/AM
radio-stanica
(Preset Memory)
Možete da memorišete do 30 FM i 30 AM
omiljenih stanica.
V/v/B/b,
OPTIONS
1
Podesite stanicu koju želite da
memorišete koristeći „Auto Tuning“
(stranica 47) ili „Direct Tuning“
(stranica 48).
2
Izaberite „Preset Memory“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite broj memorije, a zatim
pritisnite
.
?/1
Izabrana stanica će biti uskladištena
i memorisana pod izabranim brojem.
4
TUNING MODE
48SR
Ponovite korake od 1 do 4 da biste
memorisali drugu stanicu.
Stanicu možete da memorišete na
sledeći način:
• AM pojas: AM 1 do AM 30
• FM pojas: FM 1 do FM 30
Biranje memorisanih stanica
1
U meniju izaberite „FM“ ili „AM“,
a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „Select Preset“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite željenu memorisanu
stanicu, a zatim pritisnite
.
Za izbor memorisanih stanica su
dostupni brojevi od 1 do 30.
Imenovanje memorisanih
stanica (Name Input)
U meniju izaberite „FM“ ili „AM“,
a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „Select Preset“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite broj memorije kojem želite
da date naziv, zatim pritisnite
,
a potom pritisnite OPTIONS.
4
Izaberite „Name Input“, a zatim
pritisnite
.
5
Pritiskajte V/v da biste izabrali znak,
a zatim pritisnite b.
Mesto unosa možete da pomerate
nazad ili napred pritiskom na B/b.
Možete da unesete naziv koji sadrži
do 8 znakova.
6
Ponovite korak 5 da biste uneli jedan
po jedan znak, a zatim pritisnite
.
(Samo modeli za Evropu
i Australiju)
Ovaj risiver podržava tehnologiju RDS
(prenos podataka putem radija) koja radio
stanicama omogućava da šalju dodatne
informacije zajedno sa signalom redovnog
programa. Ovaj risiver nudi korisne RDS
funkcije, na primer prikaz naziva
programske usluge. RDS je dostupan samo
za FM stanice.*
* Ne emituju sve FM stanice RDS signal niti
pružaju istu vrstu usluga. Ako niste upoznati sa
RDS uslugama u vašem području, raspitajte se
kod lokalne radio stanice o detaljima.
Jednostavno izaberite neku stanicu iz FM
frekventnog opsega.
Kada podesite stanicu koja pruža RDS
usluge, na TV ekranu i displeju će se
prikazati naziv programske usluge*.
* Ako stanica ne emituje RDS signal, naziv
programske usluge se neće prikazati.
Napomene
• RDS možda neće pravilno funkcionisati ako
podešena stanica ne emituje RDS signal ili ako je
signal slab.
• Neka slova koja mogu da se prikazuju na ekranu
televizora ne mogu da se prikazuju na displeju.
Savet
Dok se prikazuje naziv programske usluge,
možete da vidite frekvenciju tako što ćete
pritiskati DISPLAY (stranica 98).
Naziv koji ste uneli je registrovan.
Napomena
Neka slova koja mogu da se prikazuju na ekranu
televizora ne mogu da se prikazuju na displeju.
49SR
Korišćenje tjunera
1
Prijem RDS signala
x 2ch Stereo (2CH ST.)
Uživanje u zvučnim efektima
Biranje zvučnog polja
1
U glavnom meniju izaberite „Sound
Effects“, a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „Sound Field“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite željeno zvučno polje.
Savet
Željeno zvučno polje možete da izaberete
pritiskanjem tastera SOUND FIELD +/– na
daljinskom upravljaču. Takođe možete da
koristite A.F.D./2CH, Movie ili Music na risiveru.
Režim Auto Format Direct
(A.F.D.)/dvokanalni zvuk
Režim Auto Format Direct (A.F.D.): Ovaj
režim vam omogućava da slušate zvuk
visoke vernosti i da izaberete režim
dekodiranja za slušanje dvokanalnog stereo
zvuka u višekanalnom formatu.
Dvokanalni režim zvuka: Izlazni zvuk
možete da prebacite na dvokanalni zvuk
bez obzira na formate snimanja softvera
koji koristite, povezanu opremu za
reprodukciju ili podešavanja zvučnog
polja risivera.
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
Memoriše zvuk onako kako je snimljen/
kodiran bez dodavanja surround efekata.
Međutim, kod modela za tržište SAD
i Kanade, ovaj risiver će generisati
niskofrekventni signal koji će se emitovati
na subwoofer-u ukoliko nema LFE signala.
x Multi Stereo (MULTI ST.)
Emituje dvokanalni levi/desni signal iz svih
zvučnika. Međutim, zvuk se možda neće
emitovati iz nekih zvučnika u zavisnosti od
podešavanja zvučnika.
50SR
Risiver emituje zvuk samo sa prednjih levih/
desnih zvučnika. Zvuk iz subwoofer-a se
ne čuje.
Standardni dvokanalni stereo izvori
u potpunosti zaobilaze obradu zvučnog
polja a formati višekanalnog surround
zvuka se emituju na dva kanala.
x Analog Direct (A. DIRECT)
Možete da promenite zvuk sa izabranog
ulaza na dvokanalni analogni ulaz. Ova
funkcija vam omogućava da uživate
u visokokvalitetnim analognim izvorima.
Kada koristite ovu funkciju, moguće je
podesiti samo jačinu zvuka i nivo jačine
zvuka prednjeg zvučnika.
Napomena
Nećete moći da izaberete „Analog Direct“
dok koristite funkciju BD, DVD, GAME, USB,
Home Network, SEN i AirPlay.
Režim za filmove
Da biste iskoristili prednosti surround
zvuka, dovoljno je da izaberete jedno od
unapred programiranih zvučnih polja
risivera. Ona donose uzbudljiv i moćan
zvuk bioskopa u vaš dom.
x HD-D.C.S.
„HD Digital Cinema Sound“ (HD-D.C.S.)
je nova inovativna tehnologija kućnog
bioskopa kompanije Sony koja koristi
najnovije tehnologije za obradu zvučnog
i digitalnog signala. Zasnovana je na
preciznim podacima dobijenim u studiju
za mastering.
U ovom režimu možete da uživate
u Blu-ray i DVD filmovima kod kuće
ne samo uz visok kvalitet zvuka već i uz
najbolju zvučnu atmosferu, baš onako kako
je zamislio inženjer filmskog zvuka tokom
masteringa.
x PLII Movie
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic II Movie. Ovo podešavanje je idealno
za filmove kodirane u Dolby Surround
formatu. Osim toga, ovaj režim može da
reprodukuje zvuk u 5.1 kanala prilikom
gledanja dubliranih video snimaka ili starih
filmova.
x PLIIz Height (PLIIz)
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic IIz. Ovo podešavanje može da proširi
izvorni 5.1-kanalni zvuk do maksimalnih
7.1 kanala koji se emituju na vertikalnoj
opremi i pruža osećaj punoće i dubine zvuka.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Obavlja dekodiranje u režimu DTS Neo:6
Cinema. Izvor snimljen u dvokanalnom
formatu se dekodira na sedam kanala.
Režim za muziku
Da biste iskoristili prednosti surround
zvuka, dovoljno je da izaberete jedno od
unapred programiranih zvučnih polja
risivera. Ona donose uzbudljiv i moćan
zvuk koncertnih dvorana u vaš dom.
x Berlin P.Hall (BERLIN)
Reprodukuje zvučne karakteristike
dvorane Berlinske filharmonije.
x Concertgebouw (CONCERTGEB)
Reprodukuje zvučne karakteristike
koncertne dvorane u Amsterdamu
u Holandiji, sa velikom zvučnom
pozornicom koja se odlikuje dobrom
refleksijom.
x Musikverein (MUSIKVEREI)
Reprodukuje zvučne karakteristike
koncertne dvorane u Beču u Austriji
koja se odlikuje rezonantnim zvukom
sa jedinstvenom refleksijom.
x PLIIx Movie
x Jazz Club (JAZZ)
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic IIx Movie. Ovo podešavanje proširuje
Dolby Pro Logic II Movie ili Dolby Digital 5.1
u diskretne 7.1 filmske kanale.
Reprodukuje akustiku džez kluba.
x Live Concert (CONCERT)
Reprodukuje akustiku koncertnog prostora
sa 300 mesta.
x Stadium (STADIUM)
Pruža osećaj velikog, otvorenog stadiona.
51SR
Uživanje u zvučnim efektima
Možete da izaberete vrstu efekta za
HD-D.C.S. na sledeći način.
• Dynamic: Ovo podešavanje je pogodno
za okruženje sa dobrom refleksijom
zvuka koje nije prostrano (gde apsorpcija
zvuka nije dovoljna). Ovo podešavanje
naglašava refleksiju zvuka i reprodukuje
zvuk velike bioskopske sale. Na taj način
naglašava se veličina miks sale i postiže se
jedinstveno akustično polje.
• Theater: Ovo podešavanje je pogodno
za dnevnu sobu. Ovo podešavanje
reprodukuje refleksiju zvuka
u bioskopskoj sali (studiju za dubliranje).
Najbolje je da ga koristite za gledanje
sadržaja koji je snimljen na Blu-ray Disc,
kada želite da uživate atmosferi
bioskopske sale.
• Studio: Ovo podešavanje je pogodno za
dnevnu sobu sa odgovarajućom zvučnom
opremom. Ovo podešavanje reprodukuje
refleksiju zvuka koja nastaje kada se
izvorni bioskopski zvuk remiksuje za
Blu-ray Disc na nivo jačine zvuka koji
je pogodan za kućnu upotrebu. Nivo
refleksije zvuka je minimalan. Međutim,
dijalozi i surround efekti se reprodukuju
upečatljivo.
x Sports (SPORTS)
Pruža osećaj sportskog prenosa.
x Portable Audio (PORTABLE)
Reprodukuje jasan i poboljšan zvuk na
prenosnom audio uređaju. Ovaj režim je
idealan za MP3 i drugu kompresovanu
muziku.
x PLII Music
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic II Music. Ovo podešavanje je idealno
za uobičajene stereo izvore, kao što su CD
diskovi.
x PLIIx Music
Kada povežete slušalice
Ovo zvučno polje možete da izaberete
samo ako su slušalice povezane na risiver.
x HP 2CH
Ovaj režim će biti automatski izabran
ako koristite slušalice (osim za „Analog
Direct“). Standardni dvokanalni stereo
izvori u potpunosti zaobilaze obradu
zvučnog polja i formati višekanalnog
surround zvuka se emituju na dva kanala,
sa izuzetkom LFE signala.
x HP Direct (HP DIRECT)
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic IIx Music. Ovo podešavanje je
idealno za uobičajene stereo izvore, kao
što su CD diskovi.
Ovaj režim će biti automatski izabran
ako koristite slušalice kada je izabrano
„Analog Direct“.
Emituje analogne signale bez obrade
ekvilajzera, zvučnog polja itd.
x PLIIz Height (PLIIz)
Ako povežete bas zvučnik
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic IIz. Ovo podešavanje može da proširi
izvorni 5.1-kanalni zvuk do maksimalnih
7.1 kanala koji se emituju na vertikalnoj
opremi i pruža osećaj punoće i dubine
zvuka.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Obavlja dekodiranje u režimu DTS Neo:6
Music. Izvor snimljen u dvokanalnom
formatu se dekodira na sedam kanala. Ovo
podešavanje je idealno za uobičajene stereo
izvore, kao što su CD diskovi.
Ovaj risiver će generisati niskofrekventni
signal koji će se emitovati na bas zvučniku
ukoliko nema LFE signala, koji predstavlja
niskopropusni zvučni efekat koji se iz bas
zvučnika emituje u dvokanalni signal.
Međutim, niskofrekventni signal se ne
generiše za „Neo:6 Cinema“ ili „Neo:6 Music“
kada su svi zvučnici podešeni na „Large“.
Kako biste u potpunosti iskoristiti prednost
Dolby Digital preusmeravanja basova,
preporučujemo vam da podesite prekidnu
frekvenciju bas zvučnika na što višu vrednost.
Napomene o zvučnim poljima
• Neka zvučna polja možda neće biti
dostupna u zavisnosti od podešavanja
za šablon zvučnika.
• Ne možete istovremeno da izaberete
PLIIx Movie/Music i PLIIz Height.
– Opcija PLIIx Movie/Music je dostupna
samo kada je za šablon zvučnika
izabrano podešavanje sa zadnjim
surround zvučnikom (zvučnicima).
– Opcija PLIIz Height je dostupna samo
kada je za šablon zvučnika izabrano
podešavanje sa prednjim gornjim
zvučnicima.
52SR
2
Izaberite „Sound Optimizer“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite „Normal“ ili „Low“, a zatim
pritisnite
.
Aktivira se funkcija „Sound Optimizer“.
Da biste je podesili na referentni nivo
za film, izaberite „Normal“. Da biste je
podesili za CD ili drugi softver u kojem
se na prosečni nivo zvučnog pritiska
primenjuje jaka obrada, izaberite „Low“.
Napomene
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Kada se koristi „Analog Direct“.
– Priključene su slušalice.
• Risiver će možda reprodukovati signale na nižoj
frekvenciji uzorkovanja od stvarne frekvencije
ulaznih signala u zavisnosti od audio formata.
Biranje vrste kalibrisanja
Možete da izaberete željeni tip kalibrisanja
nakon što obavite Auto Calibration.
Za detaljnije informacije, pogledajte
„Calibration Type“ (stranica 85).
Korišćenje funkcije za
optimizaciju zvuka
„Sound Optimizer“ vam omogućava da
uživate u jasnom i dinamičnom zvuku
kada je zvuk utišan. On automatski
kalibriše zvuk koji se ne čuje dobro kada
utišate jačinu zvuka. Nakon automatskog
kalibrisanja, nivo jačine zvuka se
optimizuje tako da odgovara vašem
okruženju.
1
U glavnom meniju izaberite „Sound
Effects“, a zatim pritisnite
.
53SR
Uživanje u zvučnim efektima
• Zvučna polja za muziku i film ne
funkcionišu u sledećim slučajevima:
– U toku je prijem signala DTS-HD
Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio ili Dolby TrueHD
sa frekvencijom uzorkovanja većom
od 48 kHz.
– Izabrano je „Analog Direct“.
• „PLII Movie“, „PLIIx Movie“, „PLII
Music“ „PLIIx Music“, „PLIIz Height“,
„Neo:6 Cinema“ i „Neo:6 Music“ ne
rade kada je za šablon zvučnika
izabrano 2/0 ili 2/0.1.
• Kada je izabrano jedno od zvučnih polja
za muziku, ne čuje se zvuk iz bas zvučnika
ako su u meniju „Speaker Settings“ svi
zvučnici podešeni na „Large“. Međutim,
zvuk će se čuti iz bas zvučnika ukoliko:
– digitalni ulazni signal sadrži LFE signale.
– su prednji ili surround zvučnici
podešeni na „Small“.
– Izabrano je „Multi Stereo“, „PLII
Movie“, „PLII Music“, „PLIIx Movie“,
„PLIIx Music“ „PLIIz Height“,
„HD-D.C.S.“ ili „Portable Audio“.
Podešavanje ekvilajzera
Da biste podesili kvalitet tona (nivo basova/
visokih tonova) za svaki zvučnik, možete da
koristite sledeće parametre:
Bas
Visoki tonovi
Nivo
(dB)
2
Izaberite „Pure Direct“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite „On“ ili „Off“, a zatim
pritisnite
.
Napomena
Kada je funkcija Pure Direct izabrana, „Sound
Optimizer“, „Equalizer“, „Auto Volume“
i „D.Range Comp.“ ne rade.
Savet
Frekvencija (Hz)
1
U glavnom meniju izaberite „Sound
Effects“, a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „Equalizer“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite „Front“, „Center“,
„Surround“ ili „Front High“,
a zatim pritisnite
.
4
5
Izaberite „Bass“ ili „Treble“.
Podesite glasnoću, a zatim
pritisnite
.
Takođe možete da koristite taster PURE DIRECT
na daljinskom upravljaču ili risiveru da biste
uključili ili isključili funkciju Pure Direct.
Da biste isključili Pure Direct
Funkcija Pure Direct će se isključiti kada
uradite sledeće:
– Pritisnete ponovo PURE DIRECT.
– Promenite zvučno polje.
– Promenite podešavanje scene na TV-u
(Scene Select).
– Promenite podešavanje za „Sound
Optimizer“, „Equalizer“, „Auto Volume“
ili „D.Range Comp.”.
Napomene
• Ova funkcija ne radi kada se koristi
„Analog Direct“.
• Frekvencije za Bass i Treble su fiksne.
• U zavisnosti od audio formata, risiver će možda
reprodukovati signale na nižoj frekvenciji
uzorkovanja od originalne frekvencije ulaznih
signala.
Vraćanje zvučnih polja
na podrazumevana
podešavanja
Koristite tastere na risiveru da biste obavili
ovu radnju.
?/1
Korišćenje funkcije
Pure Direct
Režim Pure Direct vam omogućava da
uživate u zvuku veće vernosti. Kada je
režim Pure Direct uključen, displej će se
isključiti radi smanjivanja nivoa šuma koji
utiče na kvalitet zvuka. Funkciju Pure
Direct možete da koristite sa svim ulazima.
1
54SR
U glavnom meniju izaberite „Sound
Effects“, a zatim pritisnite
.
1
2
MUSIC
Pritisnite ?/1 da biste isključili risiver.
Dok držite MUSIC, pritisnite ?/1.
„S.F. CLEAR“ će se prikazati na displeju
i sva zvučna polja će biti vraćena na
podrazumevano podešavanje.
Korišćenje mrežnih funkcija
O mrežnim funkcijama
risivera
O organizaciji DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) je
organizacija za standardizaciju koju čine
proizvođači različitih proizvoda, kao što
su serveri (računari itd.), AV oprema
i mobilni računarski uređaji za razmenu
sadržaja (muzike, fotografija i video
zapisa). DLNA donosi odluke
o standardima i objavljuje autorizovani
logotip koji će se nalaziti na uređajima
koji podržavaju DLNA standarde.
Da biste pomoću ovog risivera slušali audio
sadržaj uskladišten na serveru, potrebno je
da unapred podesite server. Sledeći
serverski uređaji su kompatibilni
sa ovim risiverom:
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 i 2.1
• Sony HDD Network Audio System
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Sony Network AV risiver
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12
instaliran na operativnom sistemu
Windows 8 i Windows 7 (stranica 56 i 58)
• Microsoft Windows Media Player 11
instaliran na operativnom sistemu
Windows Vista/Windows XP (stranica 59)
* Nije dostupan u nekim zemljama ili regionima.
Ukoliko server ima funkciju koja
ograničava pristup sa drugih uređaja,
morate da promenite podešavanje na
serveru kako biste omogućili risiveru
da mu pristupi.
U ovom odeljku je objašnjeno kako se
podešava Windows Media Player kada se
koristi kao server.
Za dodatne informacije o podešavanjima
drugih serverskih uređaja, pogledajte
uputstvo za upotrebu ili pomoć za date
uređaje ili aplikacije.
Napomene
• Stavke prikazane na računaru mogu se
razlikovati od onih koje su date u nastavku
u zavisnosti od verzije operativnog sistema ili
računarskog okruženja. Za detalje, pogledajte
pomoć za vaš operativni sistem.
• U zavisnosti od situacije, za reprodukciju
muzike korišćenjem funkcije „Play To“
u operativnom sistemu Windows može biti
potrebno malo više vremena.
55SR
Korišćenje mrežnih funkcija
• Možete da uživate u audio sadržaju
uskladištenom na DLNA-kompatibilnom
uređaju (DLNA CERTIFIED™ proizvodi)
i koji na sebi ima autorizovani DLNA
logotip (stranica 61).
• Risiver možete da koristite kao uređaj
koji odgovara UPnP prikazivaču medija
na vašoj kućnoj mreži.
• Ukoliko imate internet priključak,
možete da slušate muzičke usluge
(stranica 65) i da ažurirate softver
risivera.
• Istu muziku možete da slušate
istovremeno u različitim prostorijama
pomoću funkcije PARTY STREAMING.
• Uređaje za daljinsko upravljanje
medijima možete da registrujete kako
biste upravljali risiverom.
• Možete da reprodukujete audio sadržaj
na iOS uređajima ili iTunes biblioteku
koristeći AirPlay.
Podešavanje servera
Izaberite [Control Panel] (Kontrolna
tabla) u okviru [Settings] (Postavke).
Ako koristite Windows 8
U ovom odeljku je objašnjeno podešavanje
fabrički instaliranog programa Windows
Media Player 12 za Windows 8. Detaljnije
informacije o korišćenju programa
Windows Media Player 12, potražite
u pomoći za Windows Media Player 12.
1
Idite u Control Panel (Kontrolna
tabla). Izaberite [All Apps]
(Sve aplikacije) u okviru [Start]
(Početak). Izaberite [Control Panel]
(Kontrolna tabla).
2
Izaberite [View network status
and tasks] (Prikaz statusa mreže
i zadataka) u okviru [Network and
Internet] (Mreža i internet).
Prikazaće se prozor [Network Sharing
Center] (Centar za mrežno deljenje).
Savet
Ako se željena stavka ne prikazuje na ekranu,
pokušajte da promenite vrstu prikaza
kontrolne table.
Savet
Ako se goreprikazani Windows 8 ekran ne
prikaže, pratite korake u nastavku.
56SR
3
4
Izaberite [Choose media streaming
options] (Izbor opcija deljenja
medija) u odeljku Media streaming
(Protok medija).
6
Izaberite [Allow All] (Dozvoli sve).
Otvoriće se prozor [Allow All Media
Devices] (Dozvoljavanje svih
medijskih uređaja).
Ako su svi uređaji u okviru lokalne
mreže podešeni na [Allowed]
(Dozvoljeno), izaberite [OK] (U redu)
i zatvorite prozor.
7
Izaberite [Allow all computers
and media devices] (Dozvoli svim
računarima i uređajima za medije).
8
Izaberite [Next] (Dalje) i [Finish]
(Završi) da biste zatvorili prozor.
9
Osvežite listu servera.
Kada unesete podešavanja, osvežite
listu servera na risiveru i izaberite ovaj
server sa liste servera. Za detaljnije
informacije o biranju servera,
pogledajte „Osvežavanje liste servera“
(stranica 60).
Ako se prikaže [Media streaming
is not turned on] (Protok medija
nije uključen) u prozoru [Media
streaming options] (Opcije protoka
medija), izaberite [Turn on media
streaming] (Uključite protok medija).
57SR
Korišćenje mrežnih funkcija
5
Izaberite [Change advanced sharing
settings] (Promena naprednih
postavki deljenja).
Ako koristite Windows 7
3
U ovom odeljku je objašnjeno podešavanje
fabrički instaliranog programa Windows
Media Player 12 za Windows 7.
Za dodatne informacije o upravljanju
programom Windows Media Player 12,
pogledajte pomoć za Windows Media
Player 12.
1
2
Prikazaće se prozor [Set Network
Location] (Podesite lokaciju na mreži).
Idite na [Start] (Početak) – [Control
Panel] (Kontrolna tabla).
4
Izaberite [Kućna mreža] ili [Mreža
na poslu] u skladu sa okruženjem
u kome se risiver koristi.
5
Pratite uputstva sa displeja u skladu
sa okruženjem u kome se risiver
koristi.
Kada završite sa podešavanjima,
proverite da li je stavka u okviru
[Prikaz aktivnih mreža] promenjena
na [Kućna mreža] ili [Mreža na poslu]
u prozoru [Centar za mrežu i deljenje].
Izaberite [View network status
and tasks] (Prikaz statusa mreže
i zadataka) u okviru [Network and
Internet] (Mreža i internet).
Prikazaće se prozor [Network and
Sharing Center] (Centar za mrežu
i deljenje).
Savet
Ako se željena stavka ne prikazuje na ekranu,
pokušajte da promenite vrstu prikaza
kontrolne table.
58SR
Izaberite [Javna mreža] u okviru
[Prikaz aktivnih mreža].
Ukoliko se na displeju ne prikaže
[Javna mreža], idite na korak 6.
6
Izaberite [Change advanced sharing
settings] (Promena naprednih
postavki deljenja).
7
server sa liste servera. Za detaljnije
informacije o biranju servera,
pogledajte „Osvežavanje liste servera“
(stranica 60).
Izaberite [Choose media streaming
options…] (Izbor opcija deljenja
medija) u odeljku [Media streaming]
(Protok medija).
Ako koristite Windows
Vista/XP
8
9
Ako se prikaže [Media streaming is
not turned on] (Protok medija nije
uključen) u prozoru [Media
streaming options] (Opcije protoka
medija), izaberite [Turn on media
streaming] (Uključite protok medija).
Izaberite [Dozvoli sve].
* Windows Media Player 11 nije instaliran od
strane proizvođača na operativnom sistemu
Windows XP. Pristupite veb-sajtu kompanije
Microsoft, preuzmite instalacioni program
i instalirajte Windows Media Player 11 na
svoj računar.
1
Idite na [Start] (Početak) –
[All Programs] (Svi programi).
2
Izaberite [Windows Media Player].
Pokrenuće se Windows Media Player 11.
10 Izaberite [Allow all computers and
media devices] (Dozvoli svim
računarima i uređajima za medije).
11 Izaberite [OK] (U redu) da biste
3
Izaberite [Media Sharing…]
(Deljenje medija...) u meniju
[Library] (Biblioteka).
Ako koristite Windows XP, idite
na korak 9.
zatvorili prozor.
12 Osvežite listu servera.
Kada unesete podešavanja, osvežite
listu servera na risiveru i izaberite ovaj
59SR
Korišćenje mrežnih funkcija
Otvoriće se prozor [Allow All Media
Devices] (Dozvoljavanje svih
medijskih uređaja). Ako su svi uređaji
u okviru lokalne mreže podešeni na
[Allowed] (Dozvoljeno), izaberite
[OK] (U redu) i zatvorite prozor.
U ovom odeljku je objašnjeno kako se
podešava Windows Media Player 11
instaliran na operativnom sistemu
Windows Vista/XP*.
Za dodatne informacije o upravljanju
aplikacijom Windows Media Player 11,
pogledajte pomoć za Windows Media
Player 11.
4
Kada se prikaže
, izaberite
[Networking…] (Umrežavanje...).
9
Ukoliko u prozoru [Deljenje medija]
koji se prikazuje u koraku 3 nije
označeno polje [Deli moje medije],
označite polje [Deli moje medije],
a zatim izaberite [U redu].
Prikazaće se lista uređaja koji se
mogu povezati.
Prikazaće se prozor [Network and
Sharing Center] (Centar za mrežu
i deljenje).
5
Izaberite [Customize] (Prilagodi).
10 Izaberite opciju [Postavke…] koja se
pojavljuje pored [Deli moje medije u:].
11 Potvrdite izbor u polju za potvrdu
[Allow new devices and computers
automatically] (Automatski dozvoli
nove uređaje i računare) i izaberite
[OK] (U redu).
Prikazaće se prozor [Set Network
Location] (Podesite lokaciju na mreži).
6
Potvrdite izbor u polju za potvrdu
[Private] (Privatna) i izaberite
[Next] (Dalje).
Napomena
Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu
kada potvrdite da risiver može da se poveže
sa serverom i reprodukuje audio sadržaj
uskladišten na serveru.
12 Osvežite listu servera.
Kada unesete podešavanja, osvežite listu
servera na risiveru i izaberite ovaj server
sa liste servera. Za detaljnije informacije
o biranju servera, pogledajte
„Osvežavanje liste servera“ (stranica 60).
Osvežavanje liste servera
7
8
60SR
Proverite da li je [Location type]
(Tip lokacije) promenjen na [Private]
(Privatna) i izaberite [Close] (Zatvori).
Proverite da li se [(Private network)]
(Privatna mreža) prikazuje u prozoru
[Network and Sharing Center]
(Centar za mrežu i deljenje)
i zatvorite prozor.
Kada na kućnu mrežu dodate novi server ili
kada na listi ne možete da pronađete željeni
server, osvežite listu servera.
1 Dok se prikazuje lista servera, pritisnite
OPTIONS.
2 Izaberite „Refresh“, a zatim pritisnite
Prikazaće se osvežena lista servera.
Savet
Risiver čuva istoriju poslednjih pet povezanih
servera i ovi serveri se pojavljuju na vrhu liste
servera. Na listi servera može biti prikazano
najviše 20 servera.
.
Brisanje servera sa liste servera
1 Dok se prikazuje lista servera, izaberite
server koji želite da obrišete, a zatim
pritisnite OPTIONS.
Pojaviće se meni sa opcijama.
2 Izaberite „Delete“, a zatim pritisnite .
Na ekranu televizora će se pojaviti
prozor za potvrdu.
3 Izaberite „OK“, a zatim pritisnite .
Prikazaće se „Completed“ i izabrani
server je izbrisan.
HOME
NETWORK
ALPHABET
SEARCH
SHUFFLE
REPEAT
DISPLAY
V/v/B/b,
RETURN O
OPTIONS
HOME
Napomena
Čak i ako izbrišete server sa liste servera, server će
se ponovo pojaviti na listi ako ga risiver pronađe
na mreži (npr. kada osvežite listu servera).
N
X
1
Pritisnite HOME NETWORK.
Pomoću risivera možete da reprodukujete
audio sadržaj uskladišten na serveru
u formatu MP3, Linear PCM, WMA, FLAC
i AAC*. Audio sadržaj sa DRM (Digital
Rights Management) zaštitom autorskih
prava nije moguće reprodukovati na
ovom risiveru.
* Risiver može da reprodukuje AAC datoteke
jedino ako imaju oznaku tipa datoteke „.m4a“,
„.mp4“ ili „.3gp“.
Savet
Takođe možete da izaberete „HOME
NETWORK“ u okviru „Listen“ u glavnom
meniju.
2
Izaberite server na kome se nalazi
sadržaj koji želite da reprodukujete.
Na ekranu televizora će se pojaviti
lista sadržaja.
Ovaj risiver
Napomena
Ako serverski uređaj podržava Wake-onLAN standard, risiver će automatski
uključiti server. Ukoliko server ne podržava
standard „Wake-on-LAN“, unapred
uključite server. Za dodatne informacije
o podešavanjima ili radu funkcije „Wakeon-LAN“ vašeg servera, pogledajte uputstvo
za upotrebu ili pomoć za server.
61SR
Korišćenje mrežnih funkcija
Na ekranu televizora će se pojaviti
lista servera.
Ako se na ekranu televizora pojavi
poslednja izabrana stavka (plejlista,
album, fascikla itd.), pritiskajte
RETURN O dok se ne prikaže
lista servera.
Ako se prikaže „No server is available“
ili ako server sa liste nije dostupan,
pritisnite OPTIONS. Izaberite
„Refresh“, a zatim pritisnite
.
Prikazaće se osvežena lista servera.
Uživanje u audio sadržaju
uskladištenom na serveru
Server
./>
x
3
Izaberite željenu stavku (listu za
reprodukciju, album, fasciklu itd.),
a zatim pritisnite
.
Ako se prikaže druga stavka,
ponavljajte ovaj korak da biste suzili
izbor sve dok se ne prikaže željena
stavka. Stavke koje će se prikazati
zavise od povezanog servera.
4
Izaberite željenu numeru, a zatim
pritisnite
.
Pokrenuće se reprodukcija.
Uverite se da se zvuk emituje sa
zvučnika risivera.
Napomene
• Numere koje risiver ne može da reprodukuje
se takođe prikazuju na ekranu televizora.
Ne možete da sortirate listu numera koje se
mogu reprodukovati.
• Znak „!“ se pojavljuje na vrhu imena numere
koja ne može da se reprodukuje na risiveru
i preskače se za vreme reprodukcije.
• Reprodukcija se ne nastavlja od poslednje
izabrane stavke ukoliko izvučete kabl za
napajanje iz zidne utičnice.
• Risiveru je možda potrebno izvesno vreme da
prikaže stavke prilikom pregledanja fascikle
koja sadrži veliku količinu audio sadržaja.
U tom slučaju, koristite pretragu po ključnoj
reči (stranica 73).
Saveti
• Ako izaberete fasciklu (npr. fasciklu izvođača,
fasciklu žanra itd.), a zatim pritisnete taster N,
risiver će reprodukovati sve stavke iz izabrane
fascikle.
• Kada promenite funkciju na „Home Network“,
risiver nastavlja reprodukciju od poslednje
izabrane stavke sve dok ne isključite risiver.
Kada je opcija „Network Standby“ podešena na
„On“, reprodukcija se nastavlja od poslednje
izabrane stavke, čak i ako ste isključili risiver.
Podešavanje opcija
za pristup
Možete da podesite ograničenja pristupa ili
dozvole za uređaje na listi uređaja.
1
2
3
Pritisnite HOME NETWORK.
Pritisnite OPTIONS.
Izaberite „Access Settings“, a zatim
pritisnite
.
Podešavanje dozvole za
automatski pristup
1 Izaberite „Auto Access“ u „Access
Settings“, a zatim pritisnite
.
2 Izaberite „Allow“ ili „Not Allow“, a zatim
pritisnite
.
• Allow: Svim uređajima u okviru kućne
mreže je dozvoljeno da pristupe ovom
risiveru. Ovaj risiver može da pokrene
funkciju PARTY kao domaćin i da se
uključi u sistem koji koristi funkciju
PARTY kao gost ako se to zatraži.
• Not Allow: Risiver ograničava novi
uređaj koji mu pristupa. Kada
povezujete novi uređaj na kućnu
mrežu, dodajte uređaj na listu uređaja
i podesite dozvolu za pristup
(stranica 63).
Napomena
Na listu uređaja možete da dodate najviše
20 uređaja. Ako ste već registrovali 20 uređaja,
pojaviće se obaveštenje „Device list is full“
i nećete moći da dodate novi uređaj na listu.
U tom slučaju, obrišite nepotrebne uređaje sa
liste (stranica 63).
Dodavanje uređaja na listu uređaja
1 Izaberite „Control Device“ u „Access
Settings“, a zatim pritisnite
.
Na ekranu televizora će se prikazati lista
registrovanih uređaja.
2 Izaberite „Add Device“, a zatim
pritisnite
.
62SR
3 Izaberite željeni uređaj, a zatim
pritisnite
.
Izabrani uređaj je dodat na listu uređaja.
Za detaljnije informacije o podešavanju
pristupa, pogledajte „Podešavanje
dozvole za pristup za uređaje“
(stranica 63).
Podešavanje dozvole za pristup
za uređaje
Dozvolu za pristup možete da podesite za
uređaj na listi uređaja. Na kućnoj mreži
će biti vidljivi samo oni uređaji koji su
podešeni na „Allow“.
2 Pritisnite OPTIONS.
3 Izaberite „TV SideView Device
Registration“, a zatim pritisnite
.
4 Izaberite „Start Registration“, a zatim
pritisnite
.
Risiver će detektovati TV SideView
uređaj koji je spreman za registraciju.
Na ekranu televizora će se prikazati
„Connecting“. Pritisnite „Registration“
na TV SideView uređaju. Međutim,
risiver će prekinuti registraciju ukoliko
ne detektuje nijedan uređaj u roku od
30 sekundi.
5 Izaberite „Finish“, a zatim pritisnite .
1 Izaberite „Control Device“ u „Access
Settings“, a zatim pritisnite
.
Na ekranu televizora će se prikazati
lista registrovanih uređaja.
2 Izaberite željeni uređaj, a zatim
pritisnite
.
3 Izaberite „Access“, a zatim pritisnite .
4 Izaberite „Allow“ ili „Not Allow“, a zatim
pritisnite
.
Prekidanje registracije
Brisanje uređaja sa liste
Prikaz registrovanih TV SideView
uređaja
Korišćenje aplikacije TV
SideView
TV SideView je besplatna aplikacija za
mobilne uređaje (pametne telefone itd.).
Korišćenjem aplikacije TV SideView sa ovim
risiverom, možete jednostavno da uživate
u risiveru koristeći svoj mobilni uređaj.
Registrovanje TV SideView
uređaja
1 Pritisnite HOME NETWORK.
Napomena
Na listu uređaja možete da dodate najviše pet TV
SideView uređaja. Ako ste već registrovali pet
uređaja, prikazaće se „Device full“ i nećete moći
da dodate novi uređaj na listu. U tom slučaju,
obrišite nepotrebne uređaje sa liste (stranica 63).
Izaberite „Registered TV SideView
Devices“ u koraku 3, a zatim pritisnite
.
Brisanje registrovanih TV
SideView uređaja sa liste uređaja
1 Izaberite „Registered TV SideView
Devices“ u koraku 3, a zatim
pritisnite
.
2 Izaberite uređaj koji želite da izbrišete,
a zatim pritisnite
.
3 Izaberite „Delete“, a zatim pritisnite .
4 Izaberite „OK“, a zatim pritisnite .
Izabrani uređaj će biti izbrisan sa liste
uređaja.
Savet
Takođe možete da izaberete „HOME
NETWORK“ u okviru „Listen“ u glavnom
meniju.
63SR
Korišćenje mrežnih funkcija
Izaberite „Delete“ u koraku 3, a zatim
pritisnite
.
U prozoru za potvrdu izaberite „OK“,
a zatim pritisnite
.
Izaberite „Cancel“ u koraku 4, a zatim
pritisnite
.
Provera zaštite autorskih
prava
Risiver ne može da reprodukuje datoteke
u WMA formatu sa DRM zaštitom
autorskih prava.
Ukoliko određena WMA datoteka ne može
da se reprodukuje na ovom risiveru,
proverite njena svojstva na računaru da
biste videli da li poseduje DRM zaštitu
autorskih prava.
Otvorite fasciklu ili disk gde je uskladištena
WMA datoteka i kliknite desnim tasterom
miša na datoteku kako bi se prikazao
prozor [Properties]. Ako postoji kartica
[License], datoteka poseduje DRM zaštitu
autorskih prava i ne može da se
reprodukuje na ovom risiveru.
Korišćenje funkcije
„Home Network“ pomoću
daljinskog upravljača
Radnja
Uradite sledeće
Pauziranje
reprodukcije*
Pritisnite X za vreme
reprodukcije.
Pritisnite N da biste
nastavili reprodukciju.
Zaustavili
reprodukciju
Pritisnite x.
Pritiskajte ./>.
Se vratili na
početak
trenutne,
prethodne/
sledeće numere
64SR
Radnja
Uradite sledeće
Ponovni izbor
stavke koju
želite da
reprodukujete
Pritiskajte RETURN O
dok se ne prikaže željeni
direktorijum.
Ili pritisnite OPTIONS,
izaberite „Server List“,
a zatim izaberite željenu
stavku.
Da biste se vratili na prikaz
za reprodukciju, pritisnite
OPTIONS i izaberite
„Now Playing“.
Pronalaženje
željene stavke
pomoću ključne
reči
Kada birate sadržaj na
serveru, pritisnite
ALPHABET SEARCH,
a zatim unesite ključnu
reč (stranica 73).
Menjanje
servera
Pritisnite x. Zatim
izaberite „Server List“
i pritisnite . Izaberite
željeni server, a zatim
pritisnite .
Biranje funkcije Pritiskajte REPEAT dok se na
za ponavljanje TV ekranu ne prikaže „Repeat
reprodukcije
All“ ili „Repeat One“.
Biranje funkcije Pritiskajte SHUFFLE dok se
za nasumičnu na TV ekranu ne prikaže
reprodukciju
„Shuffle On“.
* U zavisnosti od servera ili numere, pauziranje
reprodukcije možda neće raditi kada je
izabrana funkcija „Home Network“.
Uživanje u usluzi Sony
Entertainment Network
(SEN)
Pomoću ovog risivera možete da slušate
muzičke usluge na Internetu (funkcija SEN).
Da biste koristili ovu funkciju, risiver mora
da bude povezan sa mrežom, a mreža mora
da bude povezana sa internetom. Za više
detalja, pogledajte „6: Povezivanje sa
mrežom“ (stranica 29).
Za dodatne informacije o SEN-u, posetite
veb-sajt u nastavku:
http://www.sonyentertainmentnetwork.com
Numerički
tasteri
SEN
ALPHABET
SEARCH
MEM
V/v/B/b,
RETURN O
OPTIONS
HOME
SEN
Ovaj risiver
SHIFT
Sledeći koraci objašnjavaju kako da
izaberete „vTuner“ kao primer muzičke
usluge na Internetu.
65SR
Korišćenje mrežnih funkcija
Napomena
Pre korišćenja muzičkih usluga, možda ćete morati
da registrujete risiver, što zavisi od dobavljača
usluge. Za detalje o registraciji, posetite sajt
korisničke podrške dobavljača usluge.
1
Pritisnite SEN.
Radnja
Uradite sledeće
Na ekranu televizora će se prikazati
lista dobavljača usluga. Ako risiver
automatski prikaže poslednju izabranu
uslugu ili stanicu, pritiskajte
RETURN O dok se ne prikaže
lista dobavljača usluga.
Korišćenje
različitih
funkcija dok
risiver bira ili
reprodukuje
stanicu ili uslugu
Pritisnite OPTIONS.
Prikazana stavka može se
razlikovati u zavisnosti
od izabrane stavke ili
direktorijuma.
Savet
Izabrali opcije
usluge
Pritisnite OPTIONS dok
birate ili reprodukujete
sadržaj u okviru usluge.
Izaberite „Service
Options“, a zatim
pritisnite
. Sadržaj
opcija usluge se razlikuje
u zavisnosti od izabranih
usluga.
Pronalaženje
željene stavke
pomoću ključne
reči
Kada birate sadržaj na
serveru, pritisnite
ALPHABET SEARCH,
a zatim unesite ključnu
reč (stranica 73).
„SEN“ takođe možete da izaberete u okviru
„Listen“ u glavnom meniju.
2
Izaberite „vTuner“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite željenu fasciklu ili stanicu,
a zatim pritisnite
.
• Pritiskajte V/v da biste izabrali
stavku.
• Pritisnite
da biste prešli na sledeći
direktorijum ili slušali stanicu.
• Pritisnite RETURN O da biste
otišli na prethodni direktorijum.
Napomena
Ako se prikaže „No service is available“ i ne
možete da prikažete listu dobavljača usluga,
pritisnite OPTIONS i izaberite „Refresh“.
Savet
Kada promenite funkciju na „SEN“, risiver
prikazuje poslednju izabranu uslugu ili stanicu
sve dok ne isključite risiver. Kada je opcija
„Network Standby“ podešena na „On“, prikazuje
se poslednja izabrana usluga ili stanica, čak i ako
ste isključili risiver.
Korišćenje funkcije SEN pomoću
daljinskog upravljača
Prikaz dostupnih Pritiskajte DISPLAY da
informacija
biste videli ime izvođača,
naziv albuma itd.
Memorisanje stanica
Možete da memorišete najviše 20 stanica
kao omiljene stanice.
1
Izaberite stanicu koju želite da
memorišete.
2
Tokom prijema, držite SHIFT, a zatim
pritisnite MEM.
Prikazaće se lista brojeva memorije.
Radnja
Uradite sledeće
Menjanje stanice Pritisnite RETURN O
ili usluge
da biste se vratili na listu
dobavljača usluga, a zatim
ponovo izaberite uslugu.
Da biste se ponovo vratili
na prikaz reprodukcije,
pritisnite OPTIONS
i izaberite „Now Playing“.
66SR
3
Izaberite broj memorije, a zatim
pritisnite
.
4
Ponovite korake od 1 do 3 da biste
memorisali drugu stanicu.
Slušanje memorisane stanice
1 Pritisnite SEN.
Na ekranu televizora će se prikazati lista
dobavljača usluga. Ako risiver
automatski prikaže poslednju izabranu
stanicu, pritiskajte RETURN O dok se
ne prikaže lista dobavljača usluga.
2 Izaberite „Preset“, a zatim pritisnite .
Na vrhu liste dobavljača usluga će se
prikazati „Preset“.
3 Izaberite željenu memorisanu stanicu,
a zatim pritisnite
.
Napomena
Neke stanice možda nećete moći da memorišete,
što zavisi od dobavljača usluge. Ako pokušate
da memorišete takvu stanicu, na displeju će se
prikazati „Not available“.
Savet
Koristite numeričke tastere da biste izabrali
memorisanu stanicu. Pritisnite SHIFT, zatim
numerički taster koji odgovara broju memorije,
a potom pritisnite
da biste direktno izabrali
memorisanu stanicu.
Možete da uživate u slušanju sadržaja
različitih muzičkih usluga na Internetu.
Posetite veb-sajt u nastavku da biste dobili
dodatne informacije o muzičkim
uslugama, registracionoj šifri risivera
i o tome kako da uživate u uslugama.
http://munlimited.com/home
.
Na ekranu televizora će se prikazati lista
dobavljača usluga. Ako risiver
automatski prikaže poslednju izabranu
uslugu ili stanicu, pritiskajte RETURN
O dok se ne prikaže lista dobavljača
usluga.
3 Izaberite “Registration Code”, a zatim
pritisnite .
Prikazaće se registraciona šifra risivera.
Korišćenje funkcije PARTY
STREAMING
Audio sadržaj koji se trenutno reprodukuje
na ovom risiveru takođe se može
istovremeno reprodukovati na svim
uređajima koji podržavaju PARTY
STREAMING funkciju u okviru vaše
kućne mreže.
Ako prilikom korišćenja bežične veze
dolazi do smetnji, povežite risiver sa
ruterom pomoću kabla (stranica 31).
Dok koristite funkciju za PARTY striming,
uređaj koji se zove „PARTY domaćin“
pokreće PARTY i emituje muziku, a uređaj
koji se zove „PARTY gost“ se uključuje
u sistem koji koristi funkciju PARTY
i dobija muziku od „PARTY domaćina“.
Pre korišćenja PARTY STREAMING
funkcije, uverite se da je „PARTY
STREAMING“ podešen na „On“
(stranica 91).
Provera registracione šifre
Možda ćete morati da unesete
registracionu šifru risivera dok uživate
u novoj muzičkoj usluzi.
PARTY gost
PARTY gost
PARTY domaćin
1 U meniju izaberite „Listen“, a zatim
pritisnite
.
PARTY gost
67SR
Korišćenje mrežnih funkcija
Uživanje u različitim
muzičkim uslugama
2 Izaberite „SEN“, a zatim pritisnite
Pokretanje funkcije PARTY
Funkciju PARTY možete da pokrenete
kako bi ostali uređaji koji podržavaju
funkciju PARTY STREAMING mogli
da reprodukuju istu muziku čak i ako
se nalaze u različitim prostorijama.
PARTY
START/
CLOSE
PARTY
JOIN/LEAVE
1
Uverite se da su uređaji koji su PARTY
gosti uključeni i spremni da se
uključe u sistem koji koristi
funkciju PARTY.
2
Reprodukujte željeni izvor zvuka.
Audio sadržaj svih izvora zvuka na
ovom risiveru može da se emituje.
Napomene
SHIFT
• Samo audio sadržaji na ovom risiveru
mogu da se emituju. Dok koristite sistem
kao PARTY domaćin, video signali se ne
emituju na televizoru, a audio signali sa
risivera se emituju na dva kanala. U tom
slučaju, kao zvučno polje možete da
izaberete samo „2ch Stereo“.
• Kada pokrenete funkciju PARTY kao
PARTY domaćin, može da dođe do
neusaglašenosti između emitovanja zvuka
i prikaza slike u sledećim slučajevima:
– Koristi se funkcija „Audio Return
Channel“ (ARC).
– Video izlaz uređaja je povezan sa
televizorom, a audio izlaz je povezan
sa priključcima za digitalni ili analogni
audio ulaz na risiveru.
• Izvori sa zaštitom autorskih prava možda
neće moći da se emituju.
Možete da uživate u PARTY STREAMING
funkciji koristeći i druge uređaje* koji
imaju PARTY STREAMING logotip
prikazan u nastavku.
* Dostupni uređaji koji podržavaju PARTY
STREAMING funkciju mogu se razlikovati
u zavisnosti od zemlje ili regiona. Za detaljnije
informacije o dostupnim uređajima,
kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.
3
Pritisnite PARTY START.
Na displeju će se prikazati
„START.PARTY“.
Risiver pokreće PARTY striming kao
PARTY domaćin.
Prekidanje funkcije PARTY
Pritisnite PARTY CLOSE.
68SR
Uključivanje u sistem koji
koristi funkciju PARTY
Risiver može da se uključi u sistem koji
koristi funkciju PARTY koju je pokrenuo
drugi uređaj kako biste mogli da uživate
u istom audio sadržaju koji se reprodukuje
u drugoj prostoriji.
Emitovanje muzike sa
iTunes-a pomoću AirPlay-a
Pomoću risivera možete da reprodukujete
audio sadržaj sa iOS uređaja kao što su
iPhone, iPod touch, iPad ili iTunes biblioteka
na računaru koristeći bežičnu mrežu.
Dok je na PARTY domaćinu aktivirana
funkcija PARTY, pritisnite PARTY JOIN
i risiver će se uključiti u PARTY kao
PARTY gost.
PC
Napuštanje sistema koji koristi
funkciju PARTY
Pritisnite PARTY LEAVE.
Napomene
Savet
Ako je opcija „Network Standby“ podešena na
„On“, risiver će se automatski uključiti
i pridružiti sistemu koji koristi funkciju PARTY
kada uređaj koji je PARTY domaćin pokrene
funkciju PARTY.
Kompatibilni iPod/iPhone/
iPad modeli
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod
touch (druga, treća i četvrta generacija),
iPad, iPad2, iPad treća generacija sa iOS 4.2
ili novijim i Mac ili PC sa iTunes 10.1 ili
novijim.
Napomene
• Pogledajte “Kompatibilni iPod/iPhone/ iPad
modeli” na ovoj stranici da biste videli detaljnije
informacije o podržanim verzijama iOS-a ili
iTunes-a.
• Ažurirajte iOS ili iTunes na najnoviju verziju
pre nego što ih koristite sa risiverom.
• Pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja za
detaljnije informacije o korišćenju iOS uređaja,
iTunes-a ili AirPlay-a.
• Ovaj risiver nećete moći da koristite kao PARTY
domaćin dok koristite funkciju AirPlay.
69SR
Korišćenje mrežnih funkcija
• Ne možete se uključiti u sistem koji koristi
funkciju PARTY u sledećim slučajevima:
– na ovom risiveru koristite funkciju PARTY.
– već ste se uključili u drugi sistem koji koristi
funkciju PARTY.
• Ako pritisnite PARTY JOIN kada nije
pokrenuta funkcija PARTY, ali uređaj koji
podržava funkciju PARTY STREAMING
reprodukuje muziku, taj uređaj će biti PARTY
domaćin, dok će se risiver uključiti u sistem koji
koristi funkciju PARTY kao PARTY gost.
• Funkcija PARTY uređaja koji je gost će se
automatski prebaciti na HOME NETWORK
kada se uređaj uključi u sistem koji koristi
funkciju PARTY. Čak i ako uređaj koji je
PARTY gost napusti sistem koji koristi funkciju
PARTY, funkcija će i dalje biti podešena kao
HOME NETWORK.
iPhone/iPod
touch/iPad
1
Dodirnite ikonu
u donjem
desnom uglu ekrana iOS uređaja ili
iTunes prozora ili kliknite na nju.
[iOS device] (iOS uređaj)
3
Pokrenite reprodukciju audio
sadržaja na iOS uređaju ili u iTunes-u.
AirPlay će biti automatski izabran kao
funkcija risivera.
Saveti
• „******“ je poslednjih 6 brojeva MAC adrese
risivera.
• Ako reprodukcije ne počne, ponovite postupak
od koraka 1.
Potvrda/izmena naziva uređaja
Pogledajte „Naziv uređaja“ (stranica 91) za
uputstva o tome kako da promenite naziv
uređaja.
[iTunes]
2
Izaberite „STR-DN840“ u AirPlay
meniju u iTunes-u ili na iOS uređaju.
[iOS device] (iOS uređaj)
Upravljanje reprodukcijom
putem funkcije AirPlay
Možete da koristite tastere 2 +/–, N, X,
x, ., >, SHUFFLE i REPEAT.
Upravljanje sa risivera i daljinskog
upravljača je aktivno samo kada risiver
izaberete kao izlazni uređaj.
Kada koristite iTunes, podesite iOS uređaj
tako da prihvata kontrole sa risivera
i daljinskog upravljača kada za upravljanje
iOS uređajem želite da koristite ovaj risiver
i daljinski upravljač.
Saveti
[iTunes]
70SR
• Prioritet se daje poslednjoj zadatoj komandi
risiveru. Risiver će pokrenuti reprodukciju
audio sadržaja drugog uređaja kada dobije
komandu od uređaja koji ima funkciju AirPlay,
čak i ako se ovaj risiver koristi za AirPlay sa
prvobitnim uređajem.
• Risiver će emitovati veoma glasan zvuk ako na
iOS uređaju ili u iTunes-u podesite visok nivo
jačine zvuka.
• Za detalje o korišćenju iTunes-a, pogledajte
pomoć u iTunes-u.
• Nivo jačine zvuka na iOS uređaju ili u iTunes-u
možda neće biti moguće povezati sa nivoom
jačine zvuka ovog risivera.
Ažuriranje softvera
Ako preuzmete poslednju verziju softvera,
možete da iskoristite prednost najnovijih
funkcija. Risiver pristupa Sony serveru
kako bi ažurirao softver.
Ako je dostupna nova verzija softvera, na
TV ekranu će se prikazati „[New Software]
Perform Software Update.“ a na displeju će
se prikazati „UPDATE” kada ste povezani
sa internetom i koristite funkciju Home
Network ili SEN.
Obavezno isključite ostalu opremu koja
je povezana sa risiverom pre nego što
ažurirate softver.
Za detalje o poslednjoj dostupnoj verziji
softvera, pogledajte sajt korisničke podrške
(stranica 112).
Napomene
1
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
2
Izaberite „Settings“, a zatim
pritisnite
.
Na ekranu televizora će se prikazati
lista menija za podešavanje.
3
Izaberite „System Settings“, a zatim
pritisnite
.
4
Izaberite „Network Update“, a zatim
pritisnite
.
5
Izaberite „Update“, a zatim
pritisnite
.
Risiver će početi da proverava da li je
dostupna nova verzija softvera.
Kada se na TV ekranu prikaže „A new
version of software is found“,
izaberite „Update now“, a zatim
pritisnite
.
Prikazaće se poruka u kojoj možete
da prihvatite ili ne prihvatite uslove
ažuriranja softvera. Potvrdite poruku
i takođe pročitajte „UGOVOR O
LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG
KORISNIKA ZA SONY SOFTVER“
(stranica 119), a zatim pritisnite
.
Ako nova verzija nije dostupna,
prikazaće se „No update is required“.
7
Izaberite „Agree“, a zatim
pritisnite
.
Risiver će početi da ažurira softver
i TV ekran će se automatski isključiti.
Tokom ažuriranja, na displeju treperi
indikator ?/1 (uključivanje/režim
mirovanja). Potrebno je da prođe
određeno vreme (najviše 40 minuta)
pre nego što risiver završi ažuriranje.
Potrebno vreme zavisi od količine
podataka koju sadrži nova verzija,
tipa mreže, okruženja za mrežnu
komunikaciju itd.
Nakon ažuriranja softvera, prikazaće
se „Complete“.
Promene ili podešavanja koja ste uneli
sada su vraćena na podrazumevane
vrednosti.
Napomena
Ako se desi nešto od sledećeg, došlo je do
greške prilikom ažuriranja softvera.
– Indikator ?/1 (uključivanje/režim
mirovanja) brzo treperi.
– Na displeju se prikazuje „ERROR“.
– Na displeju ne svetli nijedan indikator ili se
isključio indikator ?/1 (uključivanje/režim
mirovanja).
– Risiver nije završio ažuriranje nakon
40 minuta i na displeju i dalje treperi
„UPDATING“.
Iskopčajte kabl za napajanje, a zatim ga ponovo
priključite. Risiver će pokušati da ažurira
softver. Ako je problem i dalje prisutan,
kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.
71SR
Korišćenje mrežnih funkcija
• Vodite računa da ne isključite risiver, izvučete
mrežni kabl ili obavite bilo koju radnju na
risiveru u toku procesa ažuriranja.
• Ako pokušate da ažurirate softver kada je aktiviran
merač vremena za isključivanje, merač vremena za
isključivanje će se automatski isključiti.
6
Prekid postupka ili vraćanje na
prethodni ekran
Pritisnite RETURN O pre nego što risiver
pokrene ažuriranje softvera.
Kada ažuriranje počne, nećete moći da
ga prekinete niti da se vratite na
prethodni ekran.
Lista poruka koje se odnose na
mrežne funkcije
Podešavanja mreže
Poruka i objašnjenje
Connection failed
Poruka i objašnjenje
Device list is full
Više ne možete da registrujete nijedan uređaj
na listu uređaja.
No server is available
Na mreži nema servera sa kojim bi risiver
mogao da se poveže. Osvežite listu servera
(stranica 60).
No track is found
U izabranoj fascikli na serveru nema datoteka
koje mogu da se reprodukuju.
Not found
Risiver nije uspeo da se poveže sa mrežom.
Na serveru ne postoji stavka koja odgovara
ključnoj reči.
Input error
Not in use
Unete vrednosti su netačne ili nevažeće.
Obavlja se radnja koja je trenutno zabranjena.
Not in use
SEN
Obavlja se radnja koja je trenutno zabranjena.
Not supported
Poruka i objašnjenje
Uređaj koji se koristi kao pristupna tačka ne
podržava WPS povezivanje putem PIN koda.
Cannot connect to server
Kućna mreža
Cannot get data
Risiver ne može da se poveže sa serverom.
Poruka i objašnjenje
Risiver ne može da preuzme sadržaj sa
servera.
Cannot connect
Cannot play
Risiver ne može da se poveže sa izabranim
serverom.
Risiver ne može da koristi uslugu ili
reprodukuje stanicu zbog nepodržanog
formata datoteke ili ograničenja reprodukcije.
Cannot get info
Risiver ne može da preuzme informacije
sa servera.
Cannot JOIN PARTY
Risiver nije uspeo da se uključi u sistem koji
koristi funkciju PARTY.
Cannot play
Risiver ne može da reprodukuje audio
datoteke zbog nepodržanog formata datoteke
ili ograničenja reprodukcije.
Cannot START PARTY
Risiver nije uspeo da pokrene funkciju
PARTY.
Data error
Pokušali ste da reprodukujete datoteku koja
ne može da se reprodukuje.
72SR
Data error
• Pokušali ste da reprodukujete datoteku koja
ne može da se reprodukuje.
• Risiver ne prepoznaje podatke na serveru.
Software update is required
Usluga nije dostupna za aktuelnu verziju
softvera risivera.
Za dodatne informacije o ažuriranju softvera,
posetite sledeći veb-sajt:
http://munlimited.com/home
No preset station is stored
Na risiveru nije sačuvana nijedna stanica na
izabranom broju memorije.
No service is available
Nema dobavljača usluge.
Poruka i objašnjenje
Not available
• Izabrana usluga nije dostupna.
• Obavlja se radnja koja trenutno nije
dostupna.
Not in use
Obavlja se radnja koja je trenutno zabranjena.
Ažuriranje softvera
Poruka i objašnjenje
Cannot connect
Pronalaženje stavke
pomoću ključne reči
Kada se na ekranu televizora prikaže lista
(npr. lista izvođača, lista numera itd.),
možete da unesete ključnu reč kako biste
pronašli željenu stavku.
Pretraživanje na osnovu ključnih reči je
dostupno samo kada je izabrana funkcija
Home Network ili SEN.
Risiver ne može da pristupi serveru kako bi
preuzeo najnoviju verziju softvera. Uđite
u meni za podešavanje i ponovo ažurirajte
softver (stranica 71).
Cannot download
Numerički/
tekstualni
tasteri
Risiver nije uspeo da preuzme podatke za
ažuriranje tokom ažuriranja softvera. Uđite
u meni za podešavanje i ponovo ažurirajte
softver (stranica 71).
ALPHABET
SEARCH
ALPHABET
NEXT
ALPHABET
PREV
1
Pritisnite ALPHABET SEARCH dok se na
ekranu televizora prikazuje lista stavki
(lista izvođača, lista numera itd.).
Na ekranu televizora će se pojaviti
prozor za unos ključne reči.
2
Držite SHIFT, a zatim pomoću
numeričkih/tekstualnih tastera
unesite ključnu reč.
Ključna reč može da sadrži najviše
15 znakova.
73SR
Korišćenje mrežnih funkcija
SHIFT
Napomena
Unesite ključnu reč koja odgovara početnim
slovima, odnosno početnoj reči naziva ili
naslova stavke koju želite da pronađete.
Kada risiver pretražuje neku stavku,
ignorisaće član „The“ na početku naziva
i razmak iza njega.
3
Pritisnite
.
Pojaviće se stavka koja odgovara
ključnoj reči. Ako prikazana stavka
nije stavka koju tražite, pritisnite
ALPHABET PREV/ALPHABET
NEXT da biste prikazali prethodnu/
sledeću stavku.
4
Ponovite korake od 1 do 3 dok ne
pronađete željenu stavku, a zatim
pritisnite .
5
Izaberite željenu numeru, a zatim
pritisnite .
Pokrenuće se reprodukcija.
Funkcije „BRAVIA Sync“
Šta je to „BRAVIA Sync“?
Funkcija „BRAVIA Sync“ omogućava
komunikaciju između Sony proizvoda, kao
što je televizor, Blu-ray Disc plejer, DVD
plejer, AV pojačalo itd., koji podržavaju
funkciju Control for HDMI.
Povezivanjem Sony opreme koja je
kompatibilna sa funkcijom “BRAVIA
Sync” pomoću HDMI kabla (ne dobija se
uz uređaj), pojednostavljuje se korišćenje
sistema na sledeći način:
• Reprodukcija pritiskom na jedno dugme
(stranica 76)
• Kontrola zvuka na sistemu (stranica 76)
• Isključivanje sistema (stranica 77)
• Izbor scena (stranica 77)
• Kontrola kućnog bioskopa (stranica 77)
• Jednostavna kontrola daljinskim
upravljačem (stranica 78)
Control for HDMI je funkcija za
upravljanje uređajima u međusobnoj
sprezi koju koristi HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) za HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Preporučujemo vam da povežete risiver
sa proizvodima koji imaju funkciju
„BRAVIA Sync“.
Napomene
• „One Touch Play“, „System Audio Control“
i „System Power-Off“ možete da koristite sa
opremom koju nije proizveo Sony. Međutim,
ne garantujemo kompatibilnost sa svom
opremom koju nije proizveo Sony.
• „Scene Select“ i „Home Theatre Control“
su funkcije koje rade isključivo sa Sony
proizvodima. Ne možete da ih koristite sa
opremom koja nije Sony.
• Oprema koja nije kompatibilna sa „BRAVIA“
Sync ne može da aktivira ove funkcije.
74SR
Priprema za funkciju
„BRAVIA Sync“
Risiver je kompatibilan sa funkcijom
„Kontrola preko HDMI-ja – jednostavno
podešavanje“.
• Ukoliko je vaš televizor kompatibilan sa
funkcijom „Kontrola preko HDMI-ja –
jednostavno podešavanje“, možete
automatski da podesite funkciju
„Kontrola preko HDMI-ja“ na risiveru
i opremi za reprodukciju tako što ćete na
televizoru podesiti funkciju Control for
HDMI (stranica 75).
• Ukoliko vaš televizor nije kompatibilan
sa funkcijom „Kontrola preko HDMI-ja –
jednostavno podešavanje“, zasebno
podesite funkciju „Kontrola preko
HDMI-ja“ na risiveru, opremi za
reprodukciju i televizoru (stranica 75).
Ukoliko je televizor kompatibilan
sa funkcijom „Kontrola preko
HDMI-ja – jednostavno
podešavanje“
1 Povežite risiver, televizor i opremu za
V/v/b,
HOME
1 Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
2 U meniju izaberite „Settings“, a zatim
3
4
5
6
7
8
9
pritisnite
.
Na ekranu televizora će se prikazati lista
menija za podešavanje.
Izaberite „HDMI Settings“, a zatim
pritisnite .
Izaberite „Control for HDMI“, a zatim
pritisnite
.
Izaberite „On“, a zatim pritisnite
.
Funkcija Control for HDMI je
aktivirana.
Pritisnite HOME da biste prikazali
glavni meni, a zatim ponovo pritisnite
HOME da biste izašli iz menija.
Izaberite HDMI ulaz risivera i TV-a tako
da odgovara HDMI ulazu povezane
opreme kako bi slika sa povezane
opreme mogla da se prikazuje.
Uključite funkciju Control for HDMI
function za povezanu opremu.
Ako je funkcija Control for HDMI već
uključena, nije potrebno da menjate
podešavanja.
Ponovite korake 7 i 8 za ostalu opremu
za koju želite da koristite funkciju
Control for HDMI.
Za detalje o podešavanju televizora
i povezane opreme, pogledajte uputstva
za upotrebu date opreme.
Za detalje o podešavanju televizora,
pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.
75SR
Funkcije „BRAVIA Sync“
reprodukciju pomoću HDMI kabla
(stranica 23, 24).
(Ta oprema mora da bude kompatibilna
sa funkcijom Control for HDMI.)
2 Uključite risiver, televizor i opremu za
reprodukciju.
3 Aktivirajte funkciju „Kontrola preko
HDMI-ja“ na televizoru.
Funkcija Control for HDMI na risiveru
i ostaloj povezanoj opremi će se
istovremeno aktivirati. Sačekajte dok se
ne prikaže „COMPLETE“. Podešavanje
je završeno.
Ako televizor nije kompatibilan
sa funkcijom „Control for
HDMI-Easy Setting“
Napomene
• Kada iskopčate HDMI kabl ili promenite kabl,
obavite korake navedene u odeljku „Ako je vaš
TV kompatibilan sa funkcijom „Control for
HDMI-Easy Setting“ (stranica 75) ili „Ako vaš
TV nije kompatibilan sa funkcijom „Control for
HDMI-Easy Setting“ (stranica 75).
• Pre nego što obavite funkciju „Kontrola preko
HDMI-ja – jednostavno podešavanje“ na svom
televizoru, obavezno uključite televizor i ostalu
povezanu opremu, uključujući i risiver koji je
potrebno uključiti pre ostale opreme.
• Ukoliko oprema za reprodukciju ne funkcioniše
nakon podešavanja funkcije „Control for
HDMI-Easy Setting“, proverite podešavanje za
Control for HDMI opreme za reprodukciju.
• Ukoliko povezana oprema ne podržava funkciju
„Control for HDMI-Easy Setting“, ali podržava
funkciju Control for HDMI, potrebno je da
podesite funkciju Control for HDMI na
povezanoj opremi pre nego što sa televizora
obavite „Control for HDMI-Easy Setting“.
Reprodukcija pritiskom na
jedno dugme
Kada pokrenete reprodukciju sa opreme
povezane sa risiverom putem HDMI kabla,
korišćenje risivera i televizora se
pojednostavljuje na sledeći način:
Risiver i TV
Uključuje se (ako je u režimu mirovanja)
Prelazi na odgovarajući HDMI ulaz
Ako „Pass Through“ podesite na „Auto“
ili „On“* (stranica 89), a zatim postavite
risiver u režim mirovanja, slika i zvuk
mogu da se emituju samo sa TV-a.
* Samo za modele za Australiju i Meksiko.
Napomene
• Uverite se u meniju televizora da je aktivirana
funkcija za kontrolu zvuka na sistemu.
• Početak sadržaja se možda neće prikazati
u zavisnosti od televizora.
76SR
• U zavisnosti od podešavanja, risiver se možda
neće uključiti kada je „Pass Through“ podešeno
na „Auto“ ili „On“.
Savet
U meniju televizora takođe možete da izaberete
povezanu opremu, kao što je Blu-ray Disc plejer
ili DVD plejer. Risiver i televizor će automatski
preći na odgovarajući HDMI ulaz.
Kontrola zvuka na sistemu
U zvuku sa televizora ćete moći da uživate
na zvučnicima povezanim sa risiverom na
jednostavan način.
Funkciju za kontrolu zvuka na sistemu
možete da kontrolišete u meniju televizora.
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
TV
Aktivira funkciju za
kontrolu zvuka na
sistemu
Smanjuje jačinu
zvuka na televizoru
Risiver
• Uključuje se (ako je
u režimu mirovanja)
• Prelazi na
odgovarajući
HDMI ulaz
Emituje zvuk sa
televizora
Funkciju za kontrolu zvuka na sistemu
takođe možete da koristite na sledeći način:
• Ukoliko risiver uključite dok je uključen
televizor, funkcija za kontrolu zvuka na
sistemu će se automatski aktivirati kako
bi emitovala zvuk sa televizora preko
zvučnika povezanih na risiver. Međutim,
ukoliko isključite risiver, zvuk će se
emitovati sa zvučnika na televizoru.
• Kada u zvuku sa televizora uživate sa
zvučnika koji su povezani sa risiverom,
možete da podesite jačinu zvuka ili
privremeno isključite zvuk pomoću
daljinskog upravljača televizora.
Napomene
• Ukoliko funkcija za kontrolu zvuka na sistemu
ne funkcioniše u skladu sa podešavanjima na
televizoru, pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
• Kada je „Control for HDMI“ podešeno na „On“,
„HDMI Audio Out“ podešavanja u meniju
„HDMI Settings“ biće automatski podešena na
osnovu „System Audio Control” podešavanja
(stranica 89).
• Ukoliko uključite televizor pre nego što
uključite risiver, televizor će na kratko ostati
bez zvuka.
Izbor scena
Optimalan kvalitet slike i zvučnog polja se
automatski bira u skladu sa scenom koju
izaberete na televizoru.
Za detalje o korišćenju, pogledajte uputstvo
za upotrebu televizora.
Napomena
Zvučno polje možda neće biti izabrano zavisnosti
od televizora.
Tabela odgovarajućih postavki
Isključivanje sistema
Kada isključite TV pomoću dugmeta
za napajanje televizora na daljinskom
upravljaču, risiver i povezana oprema
se automatski isključuju.
TV takođe možete da isključite pomoću
daljinskog upravljača risivera.
TV ?/1
Televizor, risiver i povezana oprema će se
isključiti.
Napomene
• Podesite funkciju za blokiranje napajanja
televizora na „ON“ pre upotrebe funkcije za
isključivanje sistema. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
• U zavisnost od stanja povezane opreme, ona se
možda neće isključiti. Za detalje, pogledajte
uputstva za upotrebu povezane opreme.
Zvučno polje
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Funkcija „Home Theatre
Control“
Ako je sa risiverom povezan TV koji je
kompatibilan sa funkcijom „Home Theatre
Control“, na ekranu povezanog televizora
će se prikazati ikona internet aplikacija.
Možete da promenite ulaz risivera ili
zvučna polja pomoću daljinskog upravljača
za TV. Takođe možete da podesite nivo
centralnog zvučnika ili subwoofer-a ili
prilagodite podešavanja za „Sound
Optimizer“ (stranica 53), „Dual Mono“
(stranica 88) ili „A/V Sync“. (stranica 88).
Napomena
Da biste mogli da koristite funkciju „Home
Theatre Control“, TV mora da ima mogućnost
pristupa širokopropusnom Internetu. Za detalje,
pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.
77SR
Funkcije „BRAVIA Sync“
Pritisnite TV ?/1.
Izabrana scena na TV-u
Remote Easy Control
Za kretanje kroz menije risivera možete da
koristite daljinski upravljač televizora.
Izaberite risiver (AV AMP) kojeg je
prepoznao TV.
Ostale radnje
Biranje digitalnog ili
analognog zvuka
(INPUT MODE)
Napomene
• TV prepoznaje risiver kao „Tuner (AV AMP)“.
• Vaš TV mora da bude kompatibilan sa menijem
koji koristi veze.
• U zavisnosti od tipa televizora, neke radnje
možda nećete biti dostupne.
Kada povežete opremu sa priključcima za
digitalni i analogni audio ulaz na risiveru,
možete da podesite režim audio ulaza na
bilo koji priključak ili da izaberete jedan ili
drugi u zavisnosti od vrste materijala koji
nameravate da gledate.
1
U glavnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
.
Na ekranu televizora će se prikazati
lista menija za podešavanje.
2
Izaberite „Input Settings“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite „Night Mode“, a zatim
pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati izabrani
režim audio ulaza.
• Auto: Daje prioritet digitalnim
audio signalima. Ako ima više
digitalnih veza, HDMI audio signali
imaju prioritet.
Ukoliko nema digitalnih audio
signala, biraju se analogni audio
signali. Kada izaberete TV ulaz,
prioritet imaju „Audio Return
Channel“ (ARC) signali. Ako vaš TV
nije kompatibilan sa funkcijom
ARC, biće izabrani digitalni optički
audio signali.
Ako funkcija Control for HDMI nije
aktivirana na risiveru i na TV-u,
funkcija ARC ne radi.
• OPT: Određuje ulaz digitalnih
audio signala u priključak DIGITAL
OPTICAL.
78SR
• COAX: Određuje ulaz digitalnih
audio signala u priključak DIGITAL
COAXIAL.
• Analog: Određuje ulaz analognih
audio signala u priključak
AUDIO IN (L/R).
Napomene
• U zavisnosti od ulaza, na displeju će se prikazati
„------“ i druge režime nije moguće izabrati.
• Kada se koristi „Analog Direct“, audio ulaz je
podešen na „Analog“. Ne možete da izaberete
druge režime.
Primer:
Kada povežete DVD plejer sa priključkom
OPTICAL IN 1 (SAT/CATV).
– Dodelite priključak OPTICAL IN 1
(SAT/CATV) stavki „DVD“.
1
U glavnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
.
Na ekranu televizora će se prikazati
lista menija za podešavanje.
2
Izaberite „Input Settings“, a zatim
pritisnite
.
3
Korišćenje ostalih ulaznih
audio priključaka
Izaberite „Audio Input Assign“,
a zatim pritisnite
.
4
Izaberite naziv ulaza koji želite da
dodelite, a zatim pritisnite
.
(Audio Input Assign)
5
Izaberite audio signale koje želite
da dodelite ulazu koji ste izabrali
u koraku 4 koristeći V/v/B/b.
6
Pritisnite
Digitalne ulazne priključke možete
ponovo da dodelite drugom ulazu ako
podrazumevana podešavanja priključaka
ne odgovaraju povezanoj opremi.
Kada ponovo dodelite ulazne priključke,
pomoću tastera za izbor ulaza (ili INPUT
SELECTOR na risiveru) možete da
izaberete opremu koju ste povezali.
.
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
SA-CD/CD
Ulazni audio OPT 1
priključci koji
OPT 2
se mogu
dodeliti
COAX
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a*
a*
a*
a
a*
a
Nijedan
* Podrazumevano podešavanje
Napomene
• Kada dodelite digitalni audio ulaz, INPUT MODE podešavanje će se možda automatski promeniti.
• Za svaki ulaz je dozvoljena jedna ponovna dodela.
79SR
Ostale radnje
Naziv ulaza
Korišćenje veze za
dva pojačala
1
U glavnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
Vraćanje na podrazumevana
fabrička podešavanja
.
Na ekranu televizora će se prikazati
lista menija za podešavanje.
2
Izaberite „Speaker Settings“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite „Speaker Pattern“, a zatim
pritisnite
.
4
Izaberite odgovarajući šablon
zvučnika gde nema zadnjih surround
zvučnika i prednjih gornjih zvučnika,
a zatim pritisnite
.
5
Izaberite „SB Assign“, a zatim
pritisnite
.
6
Izaberite „Bi-Amp“, a zatim
pritisnite
.
Isti signali koji se emituju sa
SPEAKERS FRONT A terminala
mogu da se emituju i sa SPEAKERS
SURROUND BACK/ BI-AMP/
FRONT HIGH/ FRONT B terminala.
Izlazak iz menija
Pritisnite HOME.
Napomene
• Podesite „SB Assign“ na „Bi-Amp“ pre nego što
obavite automatsko kalibrisanje.
• Ako „SB Assign“ podesite na „Bi-Amp“,
podešavanja nivoa jačine zvuka i udaljenosti
zadnjih surround zvučnika i prednjih gornjih
zvučnika postaju nevažeća i koriste se
podešavanja za prednje zvučnike.
80SR
Možete da obrišete sva memorisana
podešavanja i vratite risiver na
podrazumevana fabrička podešavanja
tako što ćete pratiti korake u nastavku.
Ovaj postupak možete da koristite i za
pokretanje risivera pre prvog korišćenja.
Koristite tastere na risiveru da biste obavili
ovu radnju.
?/1
1
2
Pritisnite ?/1 da biste isključili risiver.
Držite ?/1 5 sekundi.
Na displeju će se prvo prikazati
„CLEARING“, a zatim „CLEARED!“.
Promene ili podešavanja koja ste uneli
sada su vraćena na podrazumevane
vrednosti.
Napomena
Potpuno brisanje memorije traje nekoliko
minuta. Ne isključujte risiver dok se na displeju
prikazuje „CLEARED!“.
3
Prilagođavanje podešavanja
Izaberite željeni meni, a zatim
pritisnite
da biste ušli
u stavku menija.
Primer: Kada izaberete „Speaker
Settings“
Korišćenje menija „Settings“
Pomoću menija „Settings“ možete da
prilagodite različita podešavanja za
zvučnike, surround efekte itd.
V/v/B/b,
RETURN
O
HOME
1
4
Izaberite željeni parametar, a zatim
pritisnite
.
Pritisnite HOME.
Povratak na prethodni ekran
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
Pritisnite RETURN O.
Izlazak iz menija
Pritisnite HOME da biste prikazali glavni
meni, a zatim ponovo pritisnite HOME.
2
U glavnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
da biste ušli u režim menija.
Na ekranu televizora će se prikazati
lista menija za podešavanje.
Prilagođavanje
podešavanja
81SR
Lista stavki u meniju „Settings“
Settings
82SR
Easy Setup
(stranica 83)
Speaker Settings
(stranica 83)
Auto Calibration
Calibration Type
Speaker Pattern
A.P.M.
Center Lift Up
SB Assign
Manual Setup
Crossover Freq.
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(stranica 87)
D.L.L.
Sound Optimizer
Equalizer
Sound Field
A/V Sync.
Auto Volume
Dual Mono
D.Range Comp.
HDMI Settings
(stranica 89)
Control for HDMI
Pass Through
HDMI Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input Settings
(stranica 90)
Input Mode
Input Edit
Audio Input Assign
Name In
Network Settings
(stranica 90)
Internet Settings
Information
PARTY STREAMING
Device Name
Network Standby
System Settings
(stranica 92)
Language
Auto Standby
Network Update
Update Alert
Napomena
Parametri menija koji se prikazuju na TV ekranu
će se razlikovati u zavisnosti od aktuelnih
podešavanja ili statusa izabrane ikone.
Easy Setup (Jednostavno
podešavanje)
Ponovno pokretanje funkcije Easy Setup
radi unosa osnovnih podešavanja. Pratite
uputstva na ekranu (stranica 32).
Meni Speaker Settings
Svaki zvučnik možete ručno da podesite.
Nakon automatskog kalibrisanja takođe
možete da podesite nivo jačine zvuka na
zvučnicima.
Napomena
Podešavanja zvučnika se odnose samo na mesto
na kojem trenutno sedite.
x Auto Calibration
Omogućava vam da pokrenete funkciju
za automatsko kalibrisanje.
1 Pratite uputstva na TV ekranu, a zatim
pritisnite
.
Merenje započinje za pet sekundi.
Proces merenja će trajati približno
30 sekundi uz korišćenje tona za testiranje.
Kada se merenje završi, oglasiće se
zvučni signal i ekran će se uključiti.
2 Izaberite željenu stavku, a zatim
pritisnite
.
• Retry: Ponovno obavljanje
automatskog kalibrisanja.
Napomene
• Funkcija A.P.M. (Automatic Phase
Matching) će se aktivirati kada sačuvate
rezultat merenja.
• Funkcija A.P.M. ne radi u sledećim
slučajevima:
– Tip kalibrisanja je podešen na „Off“ kada
se koristi „Calibration Type“ (stranica 85).
– Kada se primaju Dolby TrueHD ili
DTS-HD signali sa frekvencijom
uzorkovanja koja je viša od 48 kHz.
• Ako promenite položaj zvučnika,
preporučujemo vam da ponovo obavite
automatsko kalibrisanje da biste uživali
u surround zvuku.
Saveti
• Možete da izaberete željeni tip kalibrisanja
kada obavite Auto Calibration i sačuvate
podešavanja.
• Možete da promenite jedinicu za udaljenost
u okviru „Distance Unit“ u meniju Speaker
Settings (stranica 87).
• Veličina zvučnika („Large“/„Small“) se
određuje na osnovu niskofrekventnih
karakteristika. Rezultati merenja se mogu
razlikovati u zavisnosti od položaja mikrofona
za optimizaciju i zvučnika, kao i oblika
prostorije. Preporučujemo vam da primenite
rezultate merenja. Međutim, ta podešavanja
možete da promenite u meniju Speaker Settings.
Prvo sačuvajte rezultate merenja, a zatim
pokušajte da promenite podešavanja.
Proveravanje rezultata
automatskog kalibrisanja
Da biste proverili kôd greške ili poruku
upozorenja koju ste dobili tokom postupka
opisanog u odeljku „Auto Calibration“
(stranica 83), pratite sledeće korake.
83SR
Prilagođavanje
podešavanja
Napomena
Ako se na ekranu pojavi kôd greške, pogledajte
poglavlje „Lista poruka nakon merenja
pomoću automatskog kalibrisanja“
(stranica 84).
• Save&Exit: Čuvanje rezultata merenja
i izlazak iz procesa podešavanja.
• WRN Check: Prikazivanje upozorenja
u vezi sa rezultatima merenja.
Pogledajte poglavlje „Lista poruka
nakon merenja pomoću automatskog
kalibrisanja“ (stranica 84).
• Exit: Izlazak iz procesa podešavanja
bez čuvanja rezultata merenja.
3 Sačuvajte rezultat merenja.
Izaberite „Save&Exit“ u koraku 2.
Izaberite „WRN Check“ u koraku 2
„Auto Calibration“ (stranica 83),
a zatim pritisnite
.
Ako se prikaže poruka upozorenja,
proverite tu poruku i koristite risiver
bez unosa bilo kakvih izmena.
Ako je to neophodno, ponovo obavite
automatsko kalibrisanje.
Kada se pojavi „Error Code“
Proverite grešku i ponovo obavite
automatsko kalibrisanje.
1 Pritisnite
.
Na ekranu televizora će se prikazati
„Retry ?“.
2 Izaberite „Yes“, a zatim pritisnite .
3 Ponovite korake od 1 do 3 u odeljku
„Automatsko kalibrisanje“ (stranica 83).
Lista poruka nakon merenja
pomoću automatskog kalibrisanja
Prikaz i objašnjenje
Error Code 30
Slušalice su priključene na priključak
PHONES na prednjem panelu risivera.
Iskopčajte slušalice i ponovo obavite
automatsko kalibrisanje.
Error Code 31
Opcija SPEAKERS je isključena. Izaberite
drugo podešavanje za zvučnike i ponovo
obavite automatsko kalibrisanje.
Error Code 32
Error Code 33
Zvučnici nisu detektovani ili nisu dobro
povezani.
• Nije povezan nijedan prednji zvučnik ili je
povezan samo jedan prednji zvučnik.
• Levi surround zvučnik ili desni surround
zvučnik nije povezan.
• Zadnji okružujući zvučnici ili prednji visoki
zvučnici su povezani čak i ako okružujući
zvučnici nisu povezani. Priključite
zvučnik(e) za okružujući zvuk na priključke
SPEAKERS SURROUND.
84SR
Prikaz i objašnjenje
• Zadnji surround zvučnik je povezan
samo na priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B R. Ako povezujete
samo jedan zadnji surround zvučnik,
povežite ga na priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B L.
• Prednji levi gornji zvučnik ili prednji
desni gornji zvučnik nije povezan.
Mikrofon za optimizaciju nije povezan.
Uverite se da je mikrofon za optimizaciju
pravilno povezan i ponovo obavite
automatsko kalibrisanje.
Ukoliko je pravilno povezan a kôd greške
se i dalje pojavljuje, možda je oštećen kabl
mikrofona za optimizaciju.
Warning 40
Proces merenja je završen sa otkrivenim
visokim nivoom šuma. Moći ćete da
postignete bolje rezultate ako ponovo
pokušate u tihom okruženju.
Warning 41
Warning 42
Ulaz iz mikrofona je preglasan.
• Udaljenost između zvučnika i mikrofona
je premala. Udaljite ih i ponovo obavite
merenje.
Warning 43
Nije moguće otkriti udaljenost i poziciju
bas zvučnika. Uzrok tome je možda buka.
Pokušajte da obavite merenje u tihom
okruženju.
Nema upozorenja
Nema informacija o upozorenju.
Savet
U zavisnosti od položaja subwoofer-a, rezultati
merenja se mogu razlikovati. Međutim, risiver
ćete moći da koristite bez problema čak i ako ga
koristite sa tom vrednošću.
x Calibration Type
Možete da izaberete željeni tip kalibrisanja
kada obavite Auto Calibration i sačuvate
podešavanja.
• Full Flat: Direktno meri frekvenciju sa
svakog zvučnika.
• Engineer: Podešava uređaj na
standardne frekventne karakteristike iz
Sony prostorije za slušanje.
• Front Ref.: Podešava karakteristike svih
zvučnika tako da budu identične
karakteristikama prednjeg zvučnika.
• Off: Isključuje ekvilajzer za automatsko
kalibrisanje.
x Speaker Pattern
Omogućava vam da izaberete šablon
zvučnika u skladu sa sistemom zvučnika
koji koristite.
x A.P.M. (Automatic Phase
Matching)
Omogućava vam da podesite funkciju
A.P.M. u okviru funkcije DCAC
(stranica 32). Kalibriše fazne karakteristike
zvučnika i obezbeđuje da budu dobro
usaglašeni u prostoru u kojem se emituje
surround zvuk.
• Auto: Automatski uključuje ili isključuje
funkciju A.P.M.
• Off: Ne aktivira funkciju A.P.M.
Napomene
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Kada se koristi „Analog Direct“.
– Priključene su slušalice.
– Ako niste obavili „Auto Calibration“.
• Risiver će možda reprodukovati signale na nižoj
frekvenciji uzorkovanja od stvarne frekvencije
ulaznih signala u zavisnosti od audio formata.
Korišćenjem prednjih gornjih zvučnika,
tonove centralnog zvučnika možete da
podignete na odgovarajuću visinu na
ekranu pa ćete moći da uživate u prirodnoj
reprodukciji bez nelagodnosti.
• 1 – 10
• Off
x SB Assign (dodela zadnjih
surround zvučnika)
Omogućava vam da podesite SPEAKERS
SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT
HIGH/ FRONT B terminale za vezu za dva
pojačala ili prednju B vezu za zvučnike.
Za više detalja, pogledajte „Podešavanje
zadnjih surround zvučnika“ (stranica 34).
Napomene
• Ne zaboravite da podesite „SB Assign“ pre
nego što obavite automatsko kalibrisanje.
• Kada promenite vezu za dva pojačala ili prednju B
vezu za zvučnike na vezu za zadnje surround
zvučnike ili prednje visoke zvučnike, „SB Assign“
podesite na „Off“, a zatim ponovo podesite
zvučnike. Pogledajte poglavlje „Auto Calibration“
(stranica 83) ili „Manual Setup“ (stranica 85).
x Manual Setup
Omogućava vam da ručno podesite svaki
zvučnik na ekranu „Manual Setup“. Nakon
automatskog kalibrisanja takođe možete da
podesite nivo jačine zvuka na zvučnicima.
Podešavanje nivoa zvuka na
zvučnicima
Možete da podesite nivo jačine zvuka svakog
zvučnika (prednji levi/desni, prednji levi/
desni visoki, centralni, okružujući levi/desni,
zadnji levi/desni okružujući, bas zvučnik).
1 Na ekranu izaberite zvučnik za koji
želite da podesite nivo zvuka, a zatim
pritisnite .
2 Izaberite parametar u okviru „Level“,
a zatim pritisnite .
3 Podesite nivo izabranog zvučnika,
a zatim pritisnite .
Nivo jačine zvuka možete da podesite
u opsegu od –10,0 dB do +10,0 dB
u intervalima od 0,5 dB.
85SR
Prilagođavanje
podešavanja
x Center Lift Up
Napomena
Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Priključene su slušalice.
– Nema centralnog zvučnika.
– Nema prednjih gornjih zvučnika.
– Koriste se opcije „2ch Stereo“, „Analog Direct“
i „Multi Stereo“.
– Koristi se zvučno polje za muziku.
Napomena
Kada je izabrano jedno od zvučnih polja za
muziku, ne čuje se zvuk iz bas zvučnika ako su
u meniju „Speaker Settings“ svi zvučnici podešeni
na „Large“. Međutim, zvuk će se čuti iz bas
zvučnika ukoliko:
– digitalni ulazni signal sadrži LFE signale.
– su prednji ili surround zvučnici podešeni
na „Small“.
– Izabrano je „Multi Stereo“, „PLII Movie“,
„PLII Music“, „PLIIx Movie“, „PLIIx Music“
„PLIIz Height“, „HD-D.C.S.“ ili „Portable
Audio“.
Podešavanje udaljenost od mesta na
kojem sedite do svakog zvučnika
Možete da podesite udaljenost od mesta na
kojem sedite do svakog zvučnika (prednji
levi/desni, prednji levi/desni visoki,
centralni, okružujući levi/desni, zadnji
levi/desni okružujući, bas zvučnik).
1 Na ekranu izaberite zvučnik za koji
želite da podesite udaljenost od mesta
na kojem sedite, a zatim pritisnite
.
2 Izaberite parametar u okviru
„Distance“, a zatim pritisnite .
3 Podesite udaljenost izabranog
zvučnika, a zatim pritisnite
.
Udaljenost možete da podesite
u rasponu od 1 m 0 cm do 10 m 0 cm
(3 stope 3 inča do 32 stope 9 inča)
u intervalu od 10 cm (1 inča).
Napomene
• Neki parametri možda neće biti dostupni
u zavisnosti od podešavanja za šablon zvučnika.
• Ova funkcija ne radi kada se koristi
„Analog Direct“.
Podešavanje veličine svakog zvučnika
Možete da podesite veličinu svakog
zvučnika (prednji levi/desni, prednji levi/
desni visoki, centralni, surround levi/desni,
surround zadnji levi/desni).
1 Na ekranu izaberite zvučnik za koji
želite da podesite veličinu, a zatim
pritisnite .
2 Izaberite parametar u okviru „Size“,
a zatim pritisnite .
86SR
3 Podesite veličinu izabranog zvučnika,
a zatim pritisnite
.
• Large: Ako povežete velike zvučnike
koji će na efikasan način reprodukovati
bas frekvencije, izaberite „Large“.
Obično je potrebno da izaberete
„Large“.
• Small: Ako je zvuk izobličen ili
primećujete nedostatak surround
efekata kada koristite višekanalni
surround zvuk, izaberite „Small“ da
biste aktivirali preusmeravanje basova
i emitovali bas frekvencije svakog
kanala sa bas zvučnika ili drugih
„Large“ zvučnika.
Napomene
• Udaljenost i veličinu nije moguće podesiti
kada su priključene slušalice.
• Ova funkcija ne radi kada se koristi
„Analog Direct“.
Saveti
• „Large“ i „Small“ podešavanja svakog zvučnika
određuju da li će interni procesor zvuka
prekinuti bas signal sa tog kanala.
Kada se bas prekine sa nekog kanala, sistem
preusmeravanja basova šalje odgovarajuće bas
frekvencije bas zvučniku ili drugim „Large“
zvučnicima.
Međutim, budući da bas zvuk karakteriše određeni
nivo usmerenosti, najbolje bi bilo da ga ne
prekidate, ukoliko je to moguće. Dakle, čak i kada
koristite male zvučnike, možete da ih podesite na
„Large“ ukoliko sa njih želite da emitujete bas
frekvencije. S druge strane, ukoliko koristite veliki
zvučnik, ali ne želite da sa njega emitujete bas
frekvencije, podesite ga na „Small“.
Ukoliko je opšti nivo jačine zvuka niži od željenog,
podesite sve zvučnike na „Large“. Ako se basovi ne
čuju dovoljno, možete da upotrebite ekvilajzer da
biste podigli nivo basova.
• Zadnji surround zvučnici će biti podešeni na
isti način kao i surround zvučnici.
• Kada su prednji zvučnici podešeni na „Small“,
centralni, surround i surround zadnji/prednji
gornji zvučnici će takođe biti automatski
podešeni na „Small“.
• Ukoliko ne koristite bas subwoofer, prednji
zvučnici će biti automatski podešeni na „Large“.
x Crossover Freq. (granična
frekvencija zvučnika)
Omogućava vam da podesite graničnu
frekvenciju za bas tonove onih zvučnika
čija je veličina podešena na „Small“
u meniju „Speaker Settings“. Izmerena
granična frekvencija zvučnika podešava se
za svaki zvučnik nakon automatskog
kalibrisanja.
1 Na ekranu izaberite parametar u okviru
zvučnika za koji želite da podesite
graničnu frekvenciju, a zatim
pritisnite
.
2 Podesite vrednost, a zatim
pritisnite
.
x Test Tone
Omogućava vam da izaberete tip probnog
tona na ekranu „Test Tone“.
Saveti
• Da biste istovremeno podesili nivo svih
zvučnika, pritisnite 2 +/–. Možete da
upotrebite i MASTER VOLUME na risiveru.
• Podešena vrednost se prikazuje na ekranu
televizora tokom podešavanja.
* „Fix SB“ će se prikazati ako je povezan samo
jedan zadnji surround zvučnik.
Omogućava vam da izaberete jedinicu
mere za podešavanje udaljenosti.
• feet: Udaljenost se prikazuje u stopama.
• meter: Udaljenost se prikazuje
u metrima.
Meni Audio Settings
Zvuk možete da podesite u skladu sa
svojim ukusom.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
Funkcija D.L.L. je tehnologija u vlasništvu
kompanije Sony koja omogućava da se
digitalni audio signali slabog kvaliteta
i analogni audio signali reprodukuju uz
visok kvalitet zvuka.
• Auto 1: Ova funkcija je dostupna za
audio formate komprimovane uz gubitke
i analogne audio signale.
• Auto 2: Ova funkcija je dostupna za
linearne PCM signale, kao i audio
formate komprimovane uz gubitke
i analogne audio signale.
• Off
Napomene
• Ova funkcija možda neće raditi u zavisnosti od
sadržaja koji se reprodukuje sa USB uređaja ili
kućne mreže.
• Ova funkcija radi kada izaberete „A.F.D. Auto“,
„Multi Stereo“, „2ch Stereo“ ili „Headphone
(2ch)“. Međutim, ova funkcija ne radi
u sledećim slučajevima:
– Kada izaberete „FM TUNER“ ili „AM
TUNER“.
– U toku je prijem linearnih PCM signala sa
frekvencijom uzorkovanja koja nije 44,1 kHz.
– U toku je prijem signala Dolby Digital Plus,
Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-HD Master Audio ili DTS-HD High
Resolution Audio.
– Tokom korišćenja mrežne funkcije, u toku je
prijem signala sa frekvencijom uzorkovanja
koja nije 44,1 kHz.
87SR
Prilagođavanje
podešavanja
Emitovanje probnog tona sa svakog
zvučnika
Probni ton možete redom da emitujete sa
svakog zvučnika.
1 Izaberite „Test Tone“, a zatim
pritisnite
.
2 Izaberite vrstu probnog tona ili
zvučnika, a zatim pritisnite
.
• Off: Probni ton se redom ručno
emituje sa svakog zvučnika.
• Auto: Probni ton se redom emituje sa
svakog zvučnika.
• Fix FL, Fix FR, Fix CNT, Fix SL, Fix
SR, Fix SB*, Fix SBL, Fix SBR, Fix LH,
Fix RH, Fix SW: Možete da izaberete
zvučnike koji će emitovati probni ton.
3 Podesite nivo zvučnika za ručni probni
ton, a zatim pritisnite
.
x Distance Unit
x Sound Optimizer
x Auto Volume
Omogućava vam da uživate u jasnom
i dinamičnom zvuku kada je zvuk utišan.
Za više detalja, pogledajte „Korišćenje
funkcije za optimizaciju zvuka“
(stranica 53).
• Normal
• Low
• Off
Ovaj risiver može da automatski podešava
jačinu zvuka u zavisnosti od ulaznog
signala ili sadržaja sa povezane opreme.
Na primer, ova funkcija je korisna kada je
zvuk neke reklame glasniji od jačine zvuka
televizijskih programa.
• On
• Off
x Equalizer
Napomene
Omogućava vam da izaberete zvučno polje
koje se primenjuje na ulazne signale.
Za više detalja, pogledajte „Uživanje
u zvučnim efektima“ (stranica 50).
• Obavezno utišajte jačinu zvuka pre nego što
uključite/isključite ovu funkciju.
• Budući da je ova funkcija dostupna samo za
Dolby Digital, DTS ili Linear PCM ulazne
signale, zvuk se može naglo pojačati kada se
prebacite na druge formate.
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– U toku je prijem linearnih PCM signala sa
frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
– U toku je prijem Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio
ili DTS-HD High Resolution Audio signala.
x A/V Sync. (Sinhronizacija
zvuka i slike)
x Dual Mono (Izbor jezika za
digitalno emitovanje)
Omogućava vam da podesite nivo basa
i visokih tonova za svaki zvučnik. Za više
detalja, pogledajte „Podešavanje
ekvilajzera“ (stranica 54).
x Sound Field
Omogućava vam da odložite emitovanje
zvuka kako biste vremenski razmak između
emitovanja zvuka i prikaza slike sveli na
minimum.
Ova funkcija je korisna kada koristite veliki
LCD ili plazma monitor ili projektor.
• HDMI Auto: Vremenski razmak između
emitovanja zvuka i prikaza slike za
monitor povezan pomoću HDMI kabla
će biti automatski prilagođen na osnovu
informacija za televizor. Ova funkcija je
dostupna samo kada monitor podržava
funkciju „A/V Sync“.
• 0 ms – 300 ms: Kašnjenje možete da
podesite u rasponu od 0 ms do 300 ms
u intervalu od 10 ms.
Napomene
• Ova funkcija ne radi kada se koristi
„Analog Direct“.
• Vreme kašnjenja se može razlikovati
u zavisnosti od audio formata, zvučnog polja,
šablona zvučnika i podešavanja za udaljenost
zvučnika.
88SR
Omogućava vam da izaberete željeni jezik
prilikom slušanja dvostrukog audio zapisa
tokom digitalnog prenosa, kada je ta
mogućnost dostupna. Ova funkcija
funkcioniše samo za Dolby Digital izvore.
• Main/Sub: Zvuk glavnog jezika će se
emitovati sa prednjeg levog zvučnika, a
zvuk sporednog jezika će se istovremeno
emitovati sa prednjeg desnog zvučnika.
• Main: Emitovaće se zvuk glavnog jezika.
• Sub: Emitovaće se zvuk sporednog jezika.
x D.Range Comp. (Komprimovanje
dinamičkog opsega)
Omogućava vam da komprimujete
dinamički opseg zvučnog zapisa. Ova
funkcija može biti korisna kada kasno
uveče želite da gledate filmove sa utišanim
zvukom. Komprimovanje dinamičkog
opsega je moguće samo sa Dolby Digital
izvorima.
• On: Dinamički opseg se komprimuje
onako kako je zamislio tonski snimatelj.
• Auto: Dinamički opseg se automatski
komprimuje.
• Off: Dinamički opseg se ne komprimuje.
Meni HDMI Settings
Možete da podesite potrebna podešavanja
za opremu koja je povezana sa HDMI
priključcima.
• Off: Risiver ne emituje HDMI signale
kada je u režimu mirovanja. Uključite
risiver da biste uživali u sadržaju koji se sa
povezane opreme emituje na televizoru.
U poređenju sa podešavanjem „On“,
ovo podešavanje štedi energiju u režimu
mirovanja.
* Samo za modele za Australiju i Meksiko.
Napomena
Kada izaberete „Auto“, možda će proći malo više
vremena dok ne počne emitovanje slike i tona na
televizoru nego kada izaberete „On“.
x Control for HDMI
Omogućava vam da aktivirate ili
deaktivirate funkciju Control for HDMI.
Za više detalja, pogledajte „Priprema za
funkciju „BRAVIA Sync““ (stranica 75).
• On
• Off
Napomene
• Kada funkciju „Control for HDMI“ podesite
na„On“, podešavanje „HDMI Audio Out“ će
biti automatski promenjeno.
• Kada je risiver u režimu mirovanja, indikator
?/1 (uključivanje/režim mirovanja) na
prednjem panelu svetli narandžastom bojom
ako je „Control for HDMI“ podešeno na „On“.
x Pass Through
Omogućava vam da podesite emitovanje
HDMI audio signala sa opreme za
reprodukciju koja je povezana sa risiverom
putem HDMI veze.
• AMP: HDMI audio signali sa opreme
za reprodukciju se emituju samo sa
zvučnika koji su povezani sa risiverom.
Višekanalni zvuk može se reprodukovati
kao takav.
Napomena
Audio signali se ne emituju sa zvučnika na
televizoru kada je „HDMI Audio Out“
podešeno na „AMP“.
• TV+AMP: Zvuk se emituje sa zvučnika
na televizoru i zvučnika povezanih sa
risiverom.
Napomene
• Kvalitet zvuka opreme za reprodukciju zavisi
od kvaliteta zvuka na televizoru, uključujući
broj kanala, frekvenciju uzorkovanja itd.
Ukoliko televizor ima stereo zvučnike, sa
risivera se takođe emituje stereo zvuk, kao
i sa televizora, čak iako reprodukujete
višekanalni izvor.
• Kada povežete risiver sa video opremom
(projektorom itd.), zvuk se možda neće
emitovati sa risivera. U tom slučaju,
izaberite „AMP“.
89SR
Prilagođavanje
podešavanja
Omogućava vam da na televizoru emitujete
HDMI signale čak i kada je risiver u režimu
pripravnosti.
• On*: Kada je risiver u režimu
pripravnosti, on neprestano emituje
HDMI signale sa HDMI TV OUT
priključka na risiveru.
• Auto: Kada je televizor uključen dok se
risiver nalazi u režimu pripravnosti,
risiver emituje HDMI signale sa HDMI
TV OUT priključka na risiveru. Sony
preporučuje ovo podešavanje ukoliko
koristite Sony televizor koji je
kompatibilan sa funkcijom „BRAVIA
Sync“. U poređenju sa podešavanjem
„On“, ovo podešavanje štedi energiju
u režimu mirovanja.
x HDMI Audio Out
x Subwoofer Level
x Audio Input Assign
Omogućava vam da podesite nivo zvuka
subwoofer-a na 0 dB ili + 10 dB kada risiver
prima PCM signale putem HDMI veze.
Možete zasebno da podesite nivo zvuka za
svaki ulaz kojem je dodeljen ulazni HDMI
priključak.
• Auto: Automatski podešava nivo zvuka
na 0dB ili +10dB, u zavisnost od audio
strima.
• +10dB
• 0dB
Omogućava vam da podesite ulazne audio
priključke koji su dodeljeni svakom ulazu.
Za više detalja, pogledajte „Korišćenje
ostalih ulaznih audio priključaka (Audio
Input Assign)“ (stranica 79).
x Fast View
Omogućava vam da podesite funkciju
Fast View.
Ova funkcija za brzo biranje HDMI ulaza
podržava sve HDMI ulaze.
• Auto: Možete brže da izaberete HDMI
ulaz nego uobičajeno.
• Off: Funkcije Fast View i Preview for
HDMI nisu dostupne.
Meni Input Settings
x Name In
Omogućava vam podešavanje naziva koji
će se prikazivati u meniju Watch/Listen.
Ulazima možete da date naziv od najviše
osam znakova koji ćete moći da prikažete.
Lakše ćete prepoznati opremu ako se na
displeju umesto naziva priključaka
prikazuje naziv opreme.
1 Izaberite „Name In“, a zatim
pritisnite
.
2 Izaberite ulaz kojem želite da date
naziv, a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte V/v da biste izabrali znak,
a zatim pritisnite b.
Mesto unosa možete da pomerate nazad
ili napred pritiskom na B/b.
4 Ponovite korak 3 da biste uneli jedan
po jedan znak, a zatim pritisnite
.
Naziv koji ste uneli je registrovan.
Možete da podesite veze između risivera
i ostale opreme.
x Input Mode
Meni Network Settings
Omogućava vam da odredite režim audio
ulaza kada povežete opremu i sa digitalnim
i sa analognim ulaznim audio priključcima.
Za više detalja, pogledajte „Biranje
digitalnog ili analognog zvuka (INPUT
MODE)“ (stranica 78).
Možete da unesete podešavanja za mrežu.
Meni Network Settings je dostupan samo
kada izaberete funkciju Home Network ili
SEN.
x Internet Settings
x Input Edit
Omogućava vam da podesite sledeće stavke
za svaki ulaz.
• Watch: Prikazuje ulaz u meniju Watch.
• Listen: Prikazuje ulaz u meniju Listen.
• Watch+Listen: Prikazuje ulaz i u meniju
Watch i u meniju Listen.
90SR
Omogućava vam da unesete podešavanja
za mrežu. Za više detalja, pogledajte
„Konfigurisanje podešavanja za mrežu na
risiveru“ (stranica 35).
• Wired Setup
• Wireless Setup
x Information
Omogućava vam da proverite informacije
za mrežu.
1 Izaberite „Information“, a zatim
pritisnite
.
2 Izaberite stavku podešavanja koju želite
da proverite, a zatim pritisnite .
Na ekranu televizora će se prikazati
informacije o aktuelnom podešavanju.
Možete da proverite podešavanja* za
„Physical Connection“, „SSID“,
„Security Settings“, „IP Address
Setting“, „IP Address“, „Subnet Mask“,
„Default Gateway“, „DNS Settings“,
„Primary DNS“, „Secondary DNS“
i „MAC Address“.
* Stavke podešavanja u toku procesa
podešavanja se razlikuju u zavisnosti od
mrežnog okruženja i vrste veze.
x PARTY STREAMING
Možete da podesite risiver tako da koristi
funkciju PARTY STREAMING.
1 Izaberite „PARTY STREAMING“, a zatim
pritisnite
.
2 Izaberite „On“ ili „Off“, a zatim
pritisnite
.
• On: Drugi uređaji u okviru kućne
mreže mogu da detektuju risiver.
Risiver može da pokrene ili prekine
funkciju PARTY, da se uključi u ili
napusti sistem koji koristi funkciju
PARTY.
• Off: Drugi uređaji u okviru kućne
mreže mogu da detektuju risiver.
Međutim, risiver ne može da pokrene
ili prekine funkciju PARTY, niti da se
uključi u ili napusti sistem koji koristi
funkciju PARTY.
Dodeljivanje naziva uređaja
1 Izaberite „Device Name“, a zatim
pritisnite
.
2 Pritisnite
da biste izabrali aktuelni
naziv uređaja.
3 Držite SHIFT, a zatim pritisnite
numerički/tekstualni taster da biste
uneli naziv uređaja.
4 Pritisnite .
Savet
Podrazumevani naziv uređaja je „STR-DN840
******“.
„******“ je poslednjih 6 brojeva MAC adrese
risivera.
x Network Standby
Kada je režim „Network Standby“ podešen
na „On“, risiver se uvek može povezati
i kontrolisati preko mreže.
1 Izaberite „Network Standby“, a zatim
pritisnite .
2 Izaberite „Off“ ili „On“, a zatim
pritisnite
.
• On: Funkcija za mrežu radi čak i kada
je risiver u režimu pripravnosti, a
risiver će nastaviti sa radom kada
počnete da ga kontrolišete preko
mreže.
• Off: Funkcija za mrežu se isključuje
kada je risiver u režimu mirovanja.
Risiveru je potrebno više vremena
da nastavi sa radom kada ga ponovo
uključite.
Napomena
Kada je risiver u režimu mirovanja, indikator
?/1 (uključivanje/režim mirovanja) na
prednjem panelu svetli narandžastom bojom
ako je „Network Standby“ podešeno na „On“.
Prilagođavanje
podešavanja
x Device Name
Omogućava vam da risiveru dodelite naziv
uređaja koji će sadržati najviše 30 znakova,
kako bi ga drugi uređaji u okviru kućne
mreže lako prepoznali.
91SR
x Update Alert
Meni System Settings
Možete da prilagodite podešavanja risivera.
x Language
Omogućava vam da izaberete jezik poruka
na ekranu.
• English
• French
• German
• Spanish
x Auto Standby
Omogućava vam da podesite risiver tako da
automatski pređe u režim mirovanja kada
ga ne koristite ili kada ne dobija ulazne
signale.
• On: Prelazi u režim mirovanja nakon
otprilike 20 minuta.
• Off: Ne prelazi u režim mirovanja.
Možete da podesite da li želite da dobijate
obaveštenja o novim verzijama softvera na
TV ekranu.
• On
• Off
Upravljanje risiverom
bez korišćenja OSD-a
Risiverom možete da upravljate pomoću
displeja, čak i ako televizor nije povezan
sa risiverom.
DISPLAY
AMP MENU
V/v/B/b,
RETURN O
Napomene
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Kada izaberete ulaz „FM TUNER“, „AM
TUNER“, „USB“, „HOME NETWORK“
ili „SEN“.
– Kada se koriste funkcije AirPlay ili PARTY
STREAMING.
– Softver risivera se ažurira.
• Ako istovremeno koristite automatski ulazak
u režim mirovanja i merač vremena za
isključivanje, merač vremena za isključivanje
ima prioritet.
x Network Update
Omogućava vam da softver risivera
ažurirate na najnoviju verziju.
Za više detalja, pogledajte „Ažuriranje
softvera“ (stranica 71).
Proveravanje verzije softvera
1 Izaberite „Network Update“, a zatim
pritisnite
.
2 Izaberite „Version“, a zatim
pritisnite
.
Na ekranu televizora će se prikazati
verzija softvera.
92SR
Korišćenje menija na displeju
1
Pritisnite AMP MENU.
Na displeju risivera će se prikazati meni.
2
Pritiskajte V/v da biste izabrali
željeni meni, a zatim pritisnite
3
Pritiskajte V/v da biste izabrali
parametar koji želite da podesite,
a zatim pritisnite
.
4
Pritiskajte V/v da biste izabrali
željeno podešavanje, a zatim
pritisnite
.
.
Povratak na prethodni ekran
Pritisnite B ili RETURN O.
Izlazak iz menija
Pritisnite AMP MENU.
Napomena
Neki parametri i podešavanja na displeju mogu
biti zatamnjeni. To znači da su ta podešavanja
nedostupna, fiksna ili nepromenljiva.
Pregled menija
U svakom meniju su dostupne sledeće opcije. Za detaljnije informacije o kretanju kroz
menije, pogledajte stranica 92.
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Podešavanje
automatskog
kalibrisanja
[<AUTO CAL>]
Pokretanje automatskog
kalibrisanja
[A.CAL START]
Podešavanja nivoa
[<LEVEL>]
Podešavanja
Vrsta automatskog kalibrisanjaa)
[CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT
REF, OFF
Automatsko podudaranje fazaa)
[A.P.M.]
A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
Probni tonb)
[TEST TONE]
OFF, FIX xxxc), AUTO xxxc)
Nivo prednjeg levog zvučnikab)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB do FL +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
Nivo prednjeg desnog zvučnikab)
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB do FR +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
Nivo centralnog zvučnikab)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB do CNT +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
Nivo levog surround zvučnikab)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB do SL +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
Nivo desnog surround zvučnikab)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB do SR +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
Nivo zadnjeg surround zvučnikab) SB –10,0 dB do SB +10,0 dB
[SB LEVEL]
(u intervalu od 0,5 dB)
SBL –10,0 dB do SBL +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
Nivo zadnjeg desnog surrround
zvučnikab)
[SBR LEVEL]
SBR –10,0 dB do SBR +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
Nivo prednjeg levog gornjeg
zvučnikab)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB do LH +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB interval)
Nivo prednjeg desnog gornjeg
zvučnikab)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB do RH +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
Nivo subwoofer-ab)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB do SW +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
Prilagođavanje
podešavanja
Nivo zadnjeg levog surround
zvučnikab)
[SBL LEVEL]
93SR
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Podešavanja zvučnika Šablon zvučnika
[<SPEAKER>]
[SP PATTERN]
Podešavanja
5/2.1 do 2/0 (20 šablona)
Podizanje tonova centralnog
zvučnika
[CNT LIFT]
1 do 10, OFF
Veličina prednjih zvučnikab)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
Veličina centralnog zvučnikab)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
Veličina surround zvučnikab)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Veličina prednjih gornjih zvučnikab) LARGE, SMALL
[FH SIZE]
Dodela zadnjeg surround
zvučnikad)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
Udaljenost prednjeg levog
zvučnikab)
[FL DIST.]
FL 1,00 m do FL 10,00 m
(FL 3’3” do FL 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inč))
Udaljenost prednjeg desnog
zvučnikab)
[FR DIST.]
FR 1,00 m do FR 10,00 m
(FR 3’3” do FR 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inč))
Udaljenost centralnog zvučnikab)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m do CNT 10,00 m
(CNT 3’3” do CNT 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inč))
Udaljenost levog surround
zvučnikab)
[SL DIST.]
SL 1,00 m do SL 10,00 m
(SL 3’3” do SL 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inč))
Udaljenost desnog surround
zvučnikab)
[SR DIST.]
SR 1,00 m do SR 10,00 m
(SR 3’3” do SR 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inč))
Udaljenost zadnjeg surround
zvučnikab)
[SB DIST.]
SB 1,00 m do SB 10,00 m
(SB 3’3” do SB 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inč))
Udaljenost zadnjeg levog surround SBL 1,00 m do SBL 10,00 m
zvučnikab)
(SBL 3’3” do SBL 32’9”)
[SBL DIST.]
(u intervalu od 0,01 m (1 inča))
Udaljenost zadnjeg desnog
surround zvučnikab)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m do SBR 10,00 m
(SBR 3’3” do SBR 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inča))
Udaljenost prednjeg levog gornjeg LH 1,00 m do LH 10,00 m
zvučnikab)
(LH 3’3”do LH 32’9”)
[LH DIST.]
(u intervalu od 0,01 m (1 inča))
94SR
Meni
[Display]
Podešavanja ulaza
[<INPUT>]
Podešavanja
surround zvuka
[<SURROUND>]
Parametri
[Display]
Podešavanja
Udaljenost prednjeg desnog
gornjeg zvučnikab)
[RH DIST.]
RH 1,00 m do RH 10,00 m
(RH 3’3” do RH 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inča))
Udaljenost subwoofer-ab)
[SW DIST.]
SW 1,00 m do SW 10,00 m
(SW 3’3” do SW 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inča))
Jedinica udaljenosti
[DIST. UNIT]
FEET, METER
Granična frekvencija prednjih
zvučnikae)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(u intervalu od 10 Hz)
Granična frekvencija centralnog
zvučnikae)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(u intervalu od 10 Hz)
Granična frekvencija surround
zvučnikae)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(u intervalu od 10 Hz)
Granična frekvencija prednjih
gornjih zvučnikae)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(u intervalu od 10 Hz)
Režim ulaza
[INPUT MODE]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Imenovanje ulaza
[NAME IN]
Za detalje, pogledajte „Name In“
u meniju Input Settings
(stranica 90).
Dodela digitalnog audio ulaza
[A. ASSIGN]
Za više detalja, pogledajte
„Korišćenje ostalih ulaznih audio
priključaka (Audio Input Assign)“
(stranica 79).
HD-D.C.S. Tip efektaf)
[HD-D.C.S. TYP]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
Prilagođavanje
podešavanja
95SR
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Podešavanja
Podešavanja
ekvilajzera
[<EQ>]
Nivo basa prednjih zvučnika
[FRT BASS]
FRT B. –10 dB do FRT B. +10 dB
(u koracima od 1,0 dB)
Nivo visokih tonova prednjih
zvučnika
[FRT TREBLE]
FRT T. –10 dB do FRT T. +10 dB
(u koracima od 1,0 dB)
Nivo basa centralnog zvučnika
[CNT BASS]
CNT B. –10 dB do CNT B. +10 dB
(u koracima od 1,0 dB)
Nivo visokih tonova centralnog
zvučnika
[CNT TREBLE]
CNT T. –10 dB do CNT T. +10 dB
(u koracima od 1,0 dB)
Nivo basa surround zvučnika
[SUR BASS]
SUR B. –10 dB do SUR B. +10 dB
(u koracima od 1,0 dB)
Nivo visokih tonova surround
zvučnika
[SUR TREBLE]
SUR T. –10 dB do SUR T. +10 dB
(u koracima od 1,0 dB)
Nivo basa prednjih gornjih
zvučnika
[FH BASS]
FH B. –10 dB do FH B. +10 dB
(u koracima od 1,0 dB)
Nivo visokih tonova prednjih
gornjih zvučnika
[FH TREBLE]
FH T. –10 dB do FH T. +10 dB
(u koracima od 1,0 dB)
Režim prijema FM stanica
[FM MODE]
STEREO, MONO
Imenovanje memorisanih stanica
[NAME IN]
Za više detalja, pogledajte
„Imenovanje memorisanih stanica
(Name Input)“ (stranica 49).
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. OFF
Optimizator zvuka
[OPTIMIZER]
OFF, LOW, NORMAL
Sinhronizacija zvuka i slike
[A/V SYNC]
0 ms do 300 ms (u intervalu od
10 ms), HDMI AUTO
Napredno automatsko
podešavanje jačine zvuka
[AUTO VOL]
A. VOL ON, A. VOL OFF
Izbor jezika za digitalno
emitovanje
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Podešavanja tjunera
[<TUNER>]
Podešavanja zvuka
[<AUDIO>]
Komprimovanje dinamičkog opsega COMP. ON, COMP. AUTO,
[D. RANGE]
COMP. OFF
96SR
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Podešavanja
HDMI podešavanja
[<HDMI>]
Control for HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
Protok
[PASS THRU]
ONg), AUTO, OFF
HDMI Audio izlaz
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
Nivoa Subwoofer-a
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
Fast View
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
Režim mirovanja mreže
[NET STBY]
STBY ON, STBY OFF
Automatski ulazak u režim
mirovanja
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Podešavanja sistema
[<SYSTEM>]
Prikaz verzije
[VER. x.xxx]h)
a)
Ovo podešavanje možete da izaberete samo kada obavite Auto Calibration i sačuvate podešavanja.
b)
Zavisi od podešavanja za šablon zvučnika, neki parametri ili podešavanja možda neće biti dostupni.
c) xxx predstavlja kanal zvučnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d) Ovaj parametar možete da izaberete samo ako opcija „SP PATTERN“ nije podešena na zadnje
surround ili prednje gornje zvučnike (stranica 85).
e) Ovaj parametar možete da izaberete samo ukoliko je zvučnik podešen na „SMALL“.
f) Ovaj parametar možete da izaberete samo ako izaberete „HD-D.C.S.“ kao zvučno polje.
g)
Samo za modele za Australiju i Meksiko.
h) x.xxx predstavlja broj verzije.
Prilagođavanje
podešavanja
97SR
Prikaz informacija na displeju
Displej pruža različite informacije o statusu
risivera, na primer, o zvučnom polju.
1 Izaberite ulaz za koji želite da proverite
informacije.
2 Pritisnite AMP, a zatim pritiskajte
DISPLAY.
Svaki put kada pritisnete DISPLAY,
prikaz na displeju se menja na sledeći
način:
Indeksni naziv ulaza1) t Izabrani
ulaz t Zvučno polje koje se trenutno
koristi2) t Nivo jačine zvuka t
Informacije o strimu3)
Kada slušate FM i AM radio
Naziv memorisane stanice1) t
Frekvencija t Zvučno polje koje se
trenutno koristi2) t Nivo jačine zvuka
Tokom prijema RDS programa
(Samo modeli za Evropu i Australiju)
Naziv programske usluge ili naziv
memorisane stanice1) t Frekvencija,
pojas i broj memorije t Zvučno polje
koje se trenutno koristi2) t Nivo jačine
zvuka
1) Naziv
u indeksu se prikazuje samo ukoliko ste
ulazu ili memorisanoj stanici dodelili naziv.
Naziv u indeksu se ne prikazuje ukoliko ste
uneli samo razmake ili je isti kao naziv ulaza.
2)
Kada je aktivirana funkcija Pure Direct,
prikazuje se „PURE.DIRECT“.
3) Informacije o strimu se možda neće prikazati.
Napomena
Znakovi ili oznake se možda neće prikazivati za
neke jezike.
98SR
3
Menjanje podešavanja
koje je dodeljeno tasteru
za izbor ulaza
Možete da promenite podrazumevana
podešavanja tastera za izbor ulaza kako bi
odgovarala opremi u vašem sistemu. Na
primer, ako sa priključkom SAT/CATV
risivera povežete Blu-ray Disc plejer, taster
SAT/CATV na daljinskom upravljaču
možete da podesite za upravljanje Blu-ray
Disc plejerom.
Napomena
Nije moguće dodeliti novo podešavanje tasterima
za izbor ulaza TV, FM, AM, USB, HOME
NETWORK, SEN.
TV ?/1
Primer: Pritisnite 1, zatim otpustite
taster TV ?/1. Sada možete da koristite
taster SAT/CATV za upravljanje
Blu-ray Disc plejerom.
Kategorije
Pritisnite
Blu-ray Disc plejer
(komandni režim BD1)a)
1
Blu-ray Disc rikorder
(komandni režim BD3)a)
2
DVD plejer
(komandni režim DVD1)
3
DVD rikorder
(komandni režim DVD3)b)
4
Video rikorder
(komandni režim VTR3)c)
5
CD plejer
6
a) Za detalje o podešavanju režima BD1 ili
Numerički
tasteri
1
Tasteri za izbor
ulaza
Dok držite taster za izbor ulaza kojem
želite da dodelite novo podešavanje,
pritisnite i držite TV ?/1.
BD3, pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili uz Blu-ray Disc plejer ili Blu-ray
Disc rikorder.
b)
Sony DVD rikorderima se upravlja
izborom podešavanja DVD1 ili DVD3.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz DVD rikorder.
c) Sony video rikorderima se upravlja
izborom podešavanja VTR 3, koje
odgovara VHS-u.
Primer: Dok držite
SAT/CATV, držite TV ?/1.
2
Dok držite taster TV ?/1, otpustite
taster za izbor ulaza.
Primer: Dok držite taster TV ?/1,
otpustite taster SAT/CATV.
99SR
Korišćenje daljinskog upravljača
Korišćenje daljinskog upravljača
Pogledajte tabelu u nastavku,
pritisnite odgovarajući taster za
željenu kategoriju, a zatim otpustite
taster TV ?/1.
Vraćanje tastera za izbor
ulaza na početne vrednosti
TV INPUT
TV ?/1
?/1
Dodatne informacije
Mere opreza
O bezbednosti
Ako u kućište uređaja upadne bilo kakav
predmet ili tečnost, isključite risiver iz
mrežnog napajanja i odnesite ga na
proveru u ovlašćeni servis pre nastavka
upotrebe.
O izvorima napajanja
2–
1
2
Dok držite 2 –, pritisnite i držite
?/1, a zatim pritisnite TV INPUT.
Otpustite sve tastere.
Tasteri za izbor ulaza su vraćeni na
podrazumevana podešavanja.
• Pre nego što počnete da koristite risiver,
proverite da li njegov radni napon
odgovara lokalnom mrežnom napajanju.
Radni napon je naveden na pločici sa
zadnje strane risivera.
• Uređaj se napaja naizmeničnom strujom
sve dok je priključen na zidnu utičnicu,
čak i kada je sam uređaj isključen.
• Ako risiver nećete koristiti duže vremena,
ne zaboravite da izvadite kabl za
napajanje risivera iz zidne utičnice.
Da biste izvukli kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite ga
držeći utikač a nikad kabl.
• (Samo za modele za tržište SAD i Kanade)
Jedan jezičak na utikaču je širi od drugog
radi bezbednosti i može se umetnuti
u zidnu utičnicu na samo jedan način.
Ako utikač ne možete u potpunosti da
umetnete u utičnicu, kontaktirajte
prodavca.
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod ovlašćenog
servisera.
O zagrevanju
Iako se risiver greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar. Ako risiver neprekidno
koristite sa visoko pojačanim tonom,
temperatura gornje, bočne i donje strane
kućišta značajno raste. Ne dodirujte kućište
da se ne biste opekli.
100SR
O postavljanju
O radu uređaja
Pre nego što povežete ostalu opremu,
obavezno isključite risiver i izvucite kabl
za napajanje iz mrežnog napajanja.
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja risivera,
koristite ovaj vodič za rešavanje problema
da biste pokušali da otklonite problem.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem Sony prodavcu. Imajte u vidu to
da serviser može da zadrži neke delove koje
je zamenio tokom popravke.
Napajanje
Risiver se automatski isključuje.
• „Auto Standby“ je podešeno na „On“
(stranica 92).
• Funkcija za merenje vremena za
isključivanje radi (stranica 14).
• „PROTECTOR“ radi (stranica 112).
Indikator ?/1 (uključivanje/režim
mirovanja) brzo treperi.
• Došlo je do greške prilikom ažuriranja
softvera. Iskopčajte kabl za napajanje,
a zatim ga ponovo priključite. Risiver
će pokušati da ažurira softver. Ako
indikator nastavi da brzo treperi,
kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.
Slika
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekanom krpom koja je nakvašena
u rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite
abrazivne materijale, prašak za ribanje ili
rastvor poput alkohola ili benzina.
Na televizoru se ne prikazuje slika.
• Izaberite odgovarajući ulaz koristeći
tastere za izbor ulaza.
• Podesite TV na odgovarajući ulazni
režim.
• Odmaknite audio opremu od
televizora.
• Uverite se da su kablovi pravilno
i dobro povezani sa opremom.
• U zavisnosti od opreme za
reprodukciju, možda ćete morati da
podesite opremu. Pogledajte uputstva
za upotrebu koja ste dobili uz opremu.
101SR
Dodatne informacije
• Postavite risiver na mesto sa
odgovarajućom ventilacijom kako biste
sprečili zagrevanje i produžili njegov
radni vek.
• Ne postavljajte risiver blizu izvora toplote
ili na mesta koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Na gornji deo kućišta ne postavljajte
predmete koji bi mogli da blokiraju
ventilacione otvore i izazovu kvar
uređaja.
• Ne postavljajte risiver blizu opreme
poput televizora, video rikordera ili
kasetnog deka. (Ako se risiver koristi
u kombinaciji sa televizorom, video
rikorderom ili kasetnim dekom i ako je
postavljen suviše blizu tih uređaja, može
doći do pojave šuma i gubitka kvaliteta
slike. Do takvih smetnji dolazi naročito
onda kada se koristi sobna antena. Zbog
toga vam preporučujemo da koristite
spoljnu antenu.)
• Budite pažljivi prilikom postavljanja
risivera na posebno tretirane površine
(voskovane, lakirane, polirane itd.), jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
• Obavezno koristite High Speed HDMI
kabl kada pregledate slike ili slušate
zvuk, a naročito kada gledate sadržaj
u rezoluciji 1080p, sadržaje koji koriste
Deep Color (Deep Colour) ili prilikom
4K ili 3D prenosa.
Na televizoru se ne prikazuje 3D slika.
• 3D slike se možda neće prikazivati
u zavisnosti od modela televizora ili
video opreme. Proverite koje formate
3D slike podržava risiver
(stranica 114).
Na televizoru se ne prikazuje 4K slika.
• 4K slike se možda neće prikazivati
u zavisnosti od modela televizora ili
video opreme. Proverite mogućnosti
za prikazivanje video zapisa
i podešavanje televizora i video
opreme. Takođe, proverite da li ste
povezali video opremu na dostupan 4K
HDMI IN priključak na risiveru.
Slika se ne emituje sa televizora kada
je risiver u režimu mirovanja.
• Kada risiver uđe u režim mirovanja,
emituje se slika sa poslednje HDMI
opreme koju ste izabrali pre nego što
ste ugasili risiver. Ako koristite drugu
opremu, uključite je i pokrenite
reprodukciju pritiskom na jedno
dugme ili uključite risiver i izaberite
HDMI opremu koju želite da koristite.
• (Samo za modele za Australiju
i Meksiko)
Uverite se da je „Pass Through“
podešeno na „On“ u meniju HDMI
Settings ako sa risiverom povezujete
opremu koja nije kompatibilna sa
funkcijom „BRAVIA“ Sync
(stranica 89).
102SR
OSD meni se ne prikazuje na
ekranu televizora.
• Pritisnite HOME.
• Proverite da li je televizor pravilno
povezan.
• U zavisnosti od TV-a, možda će biti
potrebno izvesno vreme pre nego što
se OSD meni prikaže na TV ekranu.
Displej je isključen.
• Ako svetli indikator PURE DIRECT,
pritisnite taster PURE DIRECT da
biste isključili tu funkciju (stranica 54).
• Pritiskajte DIMMER na risiveru da
biste podesili svetlinu displeja.
Zvuk
Zvuk se ne čuje, bez obzira koju opremu
izaberete ili se čuje samo jako tih zvuk.
• Proverite da li su svi kablovi za
povezivanje umetnuti u odgovarajuće
ulazne/izlazne priključke na risiveru,
zvučnicima i opremi.
• Proverite da li su risiver i ostala
oprema uključeni.
• Proverite da kontrola MASTER
VOLUME nije podešena na „VOL MIN“.
• Proverite da SPEAKERS nije podešen
na „SPK OFF“ (stranica 34).
• Proverite da slušalice nisu povezane
sa risiverom.
• Pritisnite
na daljinskom upravljaču
da biste deaktivirali funkciju za
isključivanje zvuka.
• Pokušajte da pritisnete taster za izbor
ulaza na daljinskom upravljaču ili da
okrenete INPUT SELECTOR na
risiveru da biste izabrali željenu
opremu (stranica 40).
• Kada želite da slušate zvuk na
zvučniku televizora, podesite „HDMI
Audio Out“ na „TV+AMP“ u meniju
HDMI Settings (stranica 89). Ako nije
moguća reprodukcija višekanalnog
audio izvora, izaberite „AMP“.
Međutim, u tom slučaju zvuk se neće
emitovati sa zvučnika na televizoru.
• Može doći do prekida zvuka ako se
promene frekvencija uzorkovanja, broj
kanala ili audio format izlaznih audio
signala sa opreme za reprodukciju.
Čuju se jake smetnje ili šum.
Zvuk se ne čuje ili se čuje samo jako tih
zvuk iz određenih zvučnika.
• Povežite slušalice na priključak
PHONES da biste proverili da li se
zvuk emituje iz slušalica. Ukoliko se
iz slušalica emituje samo jedan kanal,
oprema možda nije pravilno povezana sa
risiverom. Proverite da li su svi kablovi
potpuno umetnuti u priključke kako na
risiveru, tako i na opremi.
Ukoliko se iz slušalica emituju oba
kanala, prednji zvučnik možda nije
pravilno povezan sa risiverom.
Proverite kabl prednjeg zvučnika iz
koga se ne emituje nikakav zvuk.
• Uverite se da ste ga povezali i na L i na
R priključak analogne opreme, jer je
analognu oprema potrebno priključiti
i u L i u R priključak. Koristite audio
kabl (ne dobija se uz uređaj).
• Podesite nivo zvuka na zvučnicima
(stranica 85).
• Proverite da li podešavanja zvučnika
odgovaraju postavci koristeći meni
Auto Calibration ili „Speaker Pattern“
u meniju Speaker Settings. Zatim
proverite da li se zvuk pravilno emituje
iz svakog zvučnika, koristeći „Test
Tone“ u meniju Speaker Settings.
• Neki diskovi nemaju Dolby Digital
Surround EX informacije.
Iz određene opreme se ne čuje zvuk.
• Proverite da li je oprema pravilno
povezana na priključke za audio ulaz
za tu opremu.
• Proverite da li su kablovi koji se koristi
za povezivanje potpuno umetnuti
u priključke kako na risiveru, tako
i na opremi.
• Proverite INPUT MODE (stranica 78).
• Proverite da li je oprema pravilno
povezana na HDMI priključak za
tu opremu.
• U zavisnosti od opreme za reprodukciju,
možda ćete morati da obavite HDMI
podešavanja za tu opremu. Pogledajte
uputstva za upotrebu koja ste dobili
uz opremu.
• Obavezno koristite High Speed HDMI
kabl kada pregledate slike ili slušate
zvuk, a naročito kada gledate sadržaj
u rezoluciji 1080p, sadržaje koji koriste
Deep Color (Deep Colour) ili prilikom
4K ili 3D prenosa.
• Zvuk se možda neće emitovati sa
risivera dok se na ekranu televizora
prikazuje OSD. Pritisnite HOME da
biste prikazali glavni meni, a zatim
ponovo pritisnite HOME.
• Povezana oprema može da ometa
audio signale (format, frekvenciju
uzorkovanja, brzinu protoka itd.)
koji se prenose sa HDMI priključka.
Proverite podešavanja povezane
opreme ako je slika loša ili ako se zvuk
ne emituje sa opreme koja je povezana
preko HDMI kabla.
103SR
Dodatne informacije
• Proverite da li su zvučnici i oprema
dobro povezani.
• Proverite da li se u blizini kablova za
povezivanje ne nalazi ispravljač ili
motor, kao i da li su kablovi udaljeni
najmanje 3 metra (10 stopa) od
televizora ili fluorescentnog svetla.
• Odmaknite audio opremu od televizora.
• Utikači i priključci su prljavi. Obrišite ih
krpom koja je nakvašena alkoholom.
• Proverite da li je subwoofer pravilno
i dobro povezan.
• Uverite se da ste uključili bas zvučnik.
• U zavisnosti od izabranog zvučnog
polja, zvuk se neće emitovati iz bas
zvučnika.
• Iz bas zvučnika se ne čuje zvuk kada
su svi zvučnici podešeni na „Large“
i kada je izabrano „Neo:6 Cinema“
ili „Neo:6 Music“.
• Ako povezana oprema nije
kompatibilna sa tehnologijom za
zaštitu autorskih prava (HDCP), slika
i/ili zvuk sa HDMI TV OUT priključka
mogu biti izobličeni ili se možda neće
emitovati. U tom slučaju proverite
specifikaciju povezane opreme.
• Podesite rezolucije slike sa opreme za
reprodukciju iznad 720p/1080i da
biste uživali u zvuku visoke brzine
protoka (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD).
• Rezoluciju slike sa opreme za
reprodukciju je možda potrebno
podesiti na određeni način da biste
mogli da uživate u DSD-u
i višekanalnom linearnom PCM-u.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
opreme za reprodukciju.
• Proverite da li je televizor
kompatibilan sa funkcijom za kontrolu
zvuka na sistemu.
• Ukoliko televizor nema funkciju za
kontrolu zvuka na sistemu, podesite
„HDMI Audio Out“ u meniju HDMI
Settings na
– „TV+AMP“ ako želite da slušate
zvuk sa zvučnika na televizoru
i sa risivera.
– „AMP“ ako želite da slušate zvuk
sa risivera.
• Kada povežete risiver sa video
opremom (projektorom itd.), zvuk
se možda neće emitovati sa risivera.
U ovom slučaju podesite „HDMI
Audio Out“ na „AMP“ u meniju
HDMI Settings (stranica 89).
• Ukoliko ne možete da slušate zvuk sa
opreme povezane sa risiverom kada je
izabran TV ulaz na risiveru
– Ne zaboravite da promenite ulaz
risivera na HDMI kada želite da
gledate program na opremi povezanoj
sa risiverom preko HDMI kabla.
– Promenite televizijski kanal kada
želite da gledate neku televizijsku
emisiju.
104SR
– Ne zaboravite da izaberete
odgovarajuću opremu ili ulaz kada
gledate program na opremi povezanoj
sa televizorom. Za informacije o ovoj
operaciji, pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
• Kada se koristi „Analog Direct“, zvuk
se ne emituje. Koristite drugo zvučno
polje (stranica 50).
• Daljinski upravljač za televizor ne
možete da koristite za upravljanje
povezanom opremom kada se koristi
funkcija Control for HDMI.
– U zavisnosti od povezane opreme
i televizora, možda ćete morati da
podesite opremu i televizor.
Pogledajte uputstva za upotrebu
koja ste dobili uz opremu i televizor.
– Promenite ulaz risivera na HDMI
ulaz priključen na opremu.
• Proverite da izabrani priključak za
digitalni audio ulaz nije ponovo
dodeljen drugim ulazima (stranica 79).
Zvuk sa levog i desnog zvučnika je
neujednačen ili obrnut.
• Proverite da li su zvučnici i oprema
pravilno i dobro povezani.
• Podesite parametre za nivo jačine
zvuka koristeći meni za podešavanje
zvučnika.
Dolby Digital ili DTS višekanalni zvuk
se ne reprodukuje.
• Proverite da li je DVD ili neki drugi
disk koji reprodukujete snimljen
u Dolby Digital ili DTS formatu.
• Kada povezujete DVD plejer ili neki
drugi uređaj sa priključcima za
digitalni ulaz na risiveru, uverite se da
je dostupno podešavanje za digitalni
audio izlaz povezane opreme.
• Podesite „HDMI Audio Out“ na
„AMP“ u meniju HDMI Settings
(stranica 89).
• Možete da uživate u zvuku visoke
brzine protoka (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), DSD-u
i višekanalnom linearnom PCM-u
samo kada koristite HDMI vezu.
Nije moguće postići surround efekat.
Dolazi do kašnjenja između emitovanja
zvuka i prikaza slike.
• Proverite da se ne koristi funkcija
PARTY STREAMING. Da biste
zaustavili funkciju PARTY, pritiskajte
PARTY START/CLOSE dok se ne
prikaže „CLOSE PARTY“. Za više
detalja, pogledajte stranica 68.
Probni ton se ne emituje sa zvučnika.
• Kablovi zvučnika možda nisu dobro
povezani. Proverite da li su dobro
povezani i da se ne izvlače kada ih
lagano povučete.
• Možda je došlo do kratkog spoja na
kablovima za zvučnike.
• Uverite se da ne koristite funkciju
PARTY STREAMING (stranica 67).
Probni ton se ne emituje sa zvučnika koji
se prikazuje na ekranu televizora, već sa
nekog drugog zvučnika.
• Podešavanje za šablon zvučnika je
nepravilno. Proverite da li su kablovi
zvučnika povezani u skladu sa
šablonom zvučnika.
Tjuner
FM prijem je loš.
• Koristite koaksijalni kabl od 75 oma
(ne dobija se uz uređaj) da biste
povezali risiver sa spoljašnjom FM
antenom, kao što je prikazano
u nastavku.
Spoljašnja FM antena
Risiver
Zvuk se ne emituje sa televizora kada je
risiver u režimu mirovanja.
• Kada risiver uđe u režim mirovanja,
emituje se zvuk sa poslednje HDMI
opreme koju ste izabrali pre nego što
ste ugasili risiver. Ako koristite drugu
opremu, uključite je i pokrenite
reprodukciju pritiskom na jedno
dugme ili uključite risiver i izaberite
HDMI opremu koju želite da koristite.
• (Samo za modele za Australiju i Meksiko)
Uverite se da je „Pass Through“ podešeno
na „On“ u meniju HDMI Settings ako sa
risiverom povezujete opremu koja nije
kompatibilna sa funkcijom „BRAVIA“
Sync (stranica 89).
Nije moguće podesiti radio stanice.
• Proverite da li su antene dobro
povezane. Podesite antene i priključite
spoljašnju antenu ako je potrebno.
• Signal stanica je preslab kada koristite
automatsko podešavanje. Koristite
ručno podešavanje.
• Uverite se da li ste pravilno podesili
skalu za podešavanje (kada ručno
podešavate AM stanice) (stranica 48).
• Nema memorisanih stanica ili su
memorisane stanice obrisane (kada
koristite podešavanje pretraživanjem
memorisanih stanica). Memorišite
stanice (stranica 48).
• Pritisnite AMP, a zatim pritiskajte
DISPLAY na daljinskom upravljaču da
bi se na displeju prikazala frekvencija.
105SR
Dodatne informacije
• Uverite se da ste izabrali zvučno polje
za film ili muziku (strana 50).
• Zvučna polja ne funkcionišu tokom
prijema DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio ili
Dolby TrueHD signala sa frekvencijom
uzorkovanja većom od 48 kHz.
RDS ne funkcioniše.*
• Proverite da li ste podesili FM RDS
stanicu.
• Izaberite FM stanicu sa jačim signalom.
• Stanica koju ste podesili ne emituje
RDS signal ili je signal slab.
Željene RDS informacije se ne prikazuju.*
• Usluga je možda privremeno u kvaru.
Kontaktirajte radio stanicu i saznajte
da li uopšte pruža tu uslugu.
* Samo za modele za Evropu i Australiju.
iPod/iPhone
Zvuk je izobličen.
• Pritiskajte 2 – na daljinskom
upravljaču.
• Podesite „EQ“ na iPod/iPhone uređaju
na „Off“ ili „Flat“.
Ne čuje se zvuk sa iPod/iPhone uređaja.
• Iskopčajte iPod/iPhone uređaj
i ponovo ga priključite.
iPod/iPhone uređaj nije moguće puniti.
• Proverite da li je risiver uključen.
• Uverite se da je iPod/iPhone dobro
priključen.
Nije moguće koristiti iPod/iPhone uređaj.
• Proverite da li ste uklonili zaštitnu
masku iPod/iPhone uređaja.
• U zavisnosti od sadržaja na iPod/
iPhone uređaju, možda će mu biti
potrebno izvesno vreme da započne
sa reprodukcijom.
• Isključite risiver, a zatim iskopčajte
iPod/iPhone. Ponovo uključite risiver
i povežite iPod/iPhone.
• Koristite nepodržani iPod/iPhone.
Pogledajte poglavlje „Kompatibilni
iPod/iPhone modeli“ (stranica 42)
za podržane vrste uređaja.
106SR
Jačina zvuka zvona iPhone uređaja
se ne menja.
• Podesite jačinu zvuka zvona koristeći
kontrole na iPhone uređaju.
USB uređaj
Da li koristite podržani USB uređaj?
• Ukoliko povežete nepodržani USB
uređaj, mogu se javiti sledeći problemi.
Pogledajte poglavlje „Kompatibilni
USB uređaji“ (stranica 44) za podržane
vrste uređaja.
– USB uređaj nije prepoznat.
– Nazivi datoteka ili fascikli se ne
prikazuju na risiveru.
– Reprodukcija nije moguća.
– Zvuk je isprekidan.
– Čuje se šum.
– Emituje se izobličen zvuk.
Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili izobličen.
• Isključite risiver i ponovo priključite
USB uređaj, a zatim uključite risiver.
• Muzički podaci sadrže šum ili je zvuk
izobličen.
USB uređaj nije prepoznat.
• Isključite risiver, a zatim isključite
USB uređaj. Ponovo uključite risiver
i priključite USB uređaj.
• Povežite podržani USB uređaj
(stranica 44).
• USB uređaj ne funkcioniše ispravno.
Pogledajte uputstvo za upotrebu USB
uređaja kako biste rešili problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
• Isključite risiver i ponovo priključite
USB uređaj, a zatim uključite risiver.
• Povežite podržani USB uređaj
(stranica 44).
• Pritisnite N da biste pokrenuli
reprodukciju.
USB uređaj nije moguće povezati na
(USB) port.
• USB uređaj je povezan sa pogrešne
strane. Priključite USB uređaj
u odgovarajućem smeru.
Pogrešan prikaz.
„Reading“ se duže prikazuje ili je
potrebno dosta vremena za početak
reprodukcije.
• Postupak učitavanja može potrajati
duže u sledećim slučajevima:
– Na USB uređaju ima mnogo fascikli
ili datoteka.
– Struktura datoteka je izuzetno
složena.
– Memorija je velikog kapaciteta.
– Interna memorija je fragmentirana.
Zato vam preporučujemo da pratite
sledeće smernice:
– Ukupan broj fascikli na USB
uređaju: 256 ili manje (uključujući
fasciklu „ROOT“)
– Ukupan broj datoteka po fascikli:
256 ili manje.
Audio datoteka ne može da se reprodukuje.
• MP3 datoteke u MP3 PRO formatu ne
mogu da se reprodukuju.
• Audio datoteka sadrži više numera.
• Neke AAC datoteke se možda neće
pravilno reprodukovati.
• WMA datoteke u Windows Media
Audio Lossless i Professional formatu
ne mogu da se reprodukuju.
• Nije podržan USB uređaj formatiran
sistemima datoteka koje nisu FAT16 ili
FAT32.*
* Ova jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali
neki USB uređaji možda ne podržavaju sve
FAT sisteme datoteka.
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
svakog USB uređaja ili kontaktirajte
proizvođača.
Mrežna veza
Risiver ne može da se poveže sa WPS-om
putem bežične LAN veze.
• Nećete moći da se povežete sa mrežom
koristeći WPS ako je pristupna tačka
podešena na WEP. Podesite mrežu
nakon što potražite pristupnu tačku
korišćenjem funkcije za skeniranje
pristupnih tačaka.
Prikazuje se poruka o grešci.
• Proverite prirodu greške. Pogledajte
poglavlje „Lista poruka koje se odnose
na mrežne funkcije“ (stranica 72).
Nije moguće povezati se sa mrežom.
• Proverite status mreže. Pogledajte
„Information“, a zatim izaberite
„Physical Connection“ u koraku 2
(stranica 91).
Ako se prikaže „Connection Fail“,
ponovo podesite mrežnu vezu
(stranica 55).
• Ako je sistem povezan putem bežične
mreže, približite risiver i ruter za
bežični LAN/pristupnu tačku i ponovo
obavite podešavanje.
107SR
Dodatne informacije
• Podaci uskladišteni na USB uređaju su
možda oštećeni.
• Risiver može da prikaže sledeće
kodove znakova:
– Velika slova (A do Z)
– Mala slova (a do z)
– Brojeve (0 do 9)
– Simbole (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Ostali znakovi se možda neće pravilno
prikazivati.
• Ukoliko koristite particionisan USB
uređaj, mogu se reprodukovati samo
datoteke na prvoj particiji.
• Reprodukcija je moguća do osam
nivoa (uključujući fasciklu „ROOT“).
• Broj fascikli je premašio 256
(uključujući fasciklu „ROOT“).
• Broj datoteka u fascikli je premašio 256.
• Datoteke koje su šifrovane ili zaštićene
lozinkama nije moguće reprodukovati.
• Proverite podešavanja rutera za bežični
LAN/pristupne tačke i ponovo obavite
podešavanje. Za detaljnije informacije
o podešavanju uređaja, pogledajte
uputstvo za upotrebu uređaja.
• Uverite se da koristite ruter za bežični
LAN/pristupnu tačku.
• Na bežične mreže utiče elektromagnetno
zračenje mikrotalasnih rerni i drugih
uređaja. Udaljite jedinicu od ovih uređaja.
• Uverite se da je ruter za bežični LAN
router/pristupna tačka uključena.
Nije moguće upravljati risiverom pomoću
TV SideView uređaja.
• Risiveru će možda biti potrebno dosta
vremena da se poveže na mrežu nakon
što ga uključite. Sačekajte nekoliko
trenutaka, a zatim ponovo pokušajte
da koristite TV SideView.
• Uverite se da je opcija „Network
Standby“ podešena na „On“ u meniju
Network Settings kako biste mogli da
koristite TV SideView odmah nakon
što uključite risiver.
Nije moguće izabrati meni
Network Settings.
• Sačekajte nekoliko trenutaka nakon
što uključite risiver, a zatim ponovo
izaberite meni Network Settings.
Kućna mreža
Nije moguće povezati se sa mrežom.
• Uverite se da je ruter za bežični LAN
router/pristupna tačka uključena.
• Uverite se da je server uključen.
• Podešavanja za mrežu na risiveru
možda nisu pravilno uneta. Proverite
status mreže. Pogledajte
„Information“, a zatim izaberite
„Physical Connection“ u koraku 2
(stranica 91).
Ako se prikaže „Connection Fail“,
ponovo podesite mrežnu vezu
(stranica 55).
108SR
• Server je možda nestabilan. Ponovo
ga pokrenite.
• Proverite da li su risiver i server
pravilno povezani sa ruterom za
bežični LAN/pristupnom tačkom.
• Proverite da li je server pravilno
podešen (stranica 55). Proverite da li je
risiver registrovan na serveru i da li je
omogućen prenos muzike sa servera.
• Ako je sistem povezan sa bežičnom
mrežom, približite risiver i ruter za
bežični LAN/pristupnu tačku i ponovo
obavite podešavanje.
• Ako je funkcija ICF (Internet
Connection Firewall) aktivna na
računaru, to može da spreči
povezivanje risivera sa računarom
(samo ako se računar koristi kao
server). Možda ćete morati da
promenite podešavanja zaštitnog zida
kako biste omogućili povezivanje
risivera. (Za detalje o promeni
podešavanja zaštitnog zida, pogledajte
uputstva za upotrebu koja ste dobili
uz računar.)
• Ukoliko ste pokrenuli risiver ili
sproveli oporavak sistema na serveru,
ponovo unesite podešavanja za mrežu
(stranica 55).
Server (kao što je računar) se ne prikazuje
na listi servera. (Na ekranu televizora se
prikazuje poruka „No Server“.)
• Možda ste uključili risiver pre nego
što ste uključili server. Osvežite listu
servera (stranica 60).
• Uverite se da je ruter za bežični LAN
router/pristupna tačka uključena.
• Uverite se da je server uključen.
• Proverite da li je server pravilno
podešen (stranica 55). Proverite da li je
risiver registrovan na serveru i da li je
omogućen prenos muzike sa servera.
• Proverite da li su risiver i server
pravilno povezani sa ruterom za
bežični LAN/pristupnom tačkom.
Proverite informacije o podešavanju
mreže (stranica 91).
• Pogledajte uputstvo za upotrebu za
bežični LAN/pristupnu tačku
i proverite podešavanje za multicast.
Ako je podešavanje za multicast
uključeno na ruteru za bežični
LAN/pristupnoj tački, isključite ga.
• Izabran je režim nasumične reprodukcije.
Pritiskajte SHUFFLE sve dok ne nestane
„SHUF“.
Reprodukcija se ne pokreće ili se ne
menja automatski na sledeću numeru
ili datoteku.
• Proverite da li je audio datoteka koju
pokušavate da reprodukujete
u formatu koji risiver podržava
(stranica 61).
• WMA datoteke sa DRM zaštitom
autorskih prava ne mogu da se
reprodukuju.
Za informacije o načinu provere
zaštite autorskih prava WMA
datoteke, pogledajte stranica 64.
Zvuk je isprekidan tokom reprodukcije.
• Brzina protoka bežičnog LAN-a je
možda premala. Približite risiver
i ruter za bežični LAN/pristupnu
tačku tako da se između njih ne
nalaze prepreke.
• Kada koristite računar kao server, na
računaru mogu biti pokrenute brojne
aplikacije. Ukoliko je na računaru
aktivan antivirusni softver, privremeno
ga onemogućite pošto mu je potrebna
velika količina sistemskih resursa.
• U zavisnosti od mrežnog okruženja,
možda neće biti moguće reprodukovati
numere ako istovremeno radi više
uređaja. Isključite drugi uređaj kako
biste risiveru omogućili da reprodukuje
numere.
• Možete da reprodukujete samo audio
datoteke.
• Proverite da li je server pravilno
podešen (stranica 55). Proverite da li je
risiver registrovan na serveru i da li je
omogućen prenos muzike sa servera.
• Proverite da li je audio datoteka na
serveru oštećena ili obrisana.
Pogledajte uputstva za upotrebu koja
ste dobili uz server.
• Ne možete da reprodukujete sledeće
numere:
– Numeru koja krši ograničenja
reprodukcije.
– Numeru sa netačnim informacijama
o autorskom pravu.
– Numeru koju ste kupili u muzičkoj
prodavnici na mreži koja ne dopušta
striming u kućnoj mreži.
– Numeru u formatu koji risiver
ne podržava (stranica 61).
• Proverite da li je izabrana numera
obrisana sa servera. Ako je numera
obrisana, izaberite drugu numeru.
• Uverite se da je ruter za bežični LAN
router/pristupna tačka uključena.
• Uverite se da je server uključen.
• Server je možda nestabilan. Ponovo ga
pokrenite.
• Proverite da li su risiver i server
pravilno povezani sa ruterom za
bežični LAN/pristupnom tačkom.
Prikazuje se „No Track“.
• Ako u izabranoj fascikli nema numera
ili fascikli, ne možete da proširite
fasciklu kako biste prikazali njen
sadržaj.
Ne možete da reprodukujete
numeru u WMA formatu zaštićenu
autorskim pravima.
• Za informacije o načinu provere
zaštite autorskih prava WMA
datoteke, pogledajte stranica 64.
109SR
Dodatne informacije
Nije moguća normalna reprodukcija
audio podataka.
Prikazuje se poruka „Cannot Play“.
Ne možete da izaberete prethodno
izabranu numeru.
• Informacije o numeri su možda
promenjene na serveru. Ponovo izaberite
server sa liste servera (stranica 60).
Uređaji na kućnoj mreži ne mogu da se
povežu sa risiverom.
• „Network Standby“ je možda podešen
na „Off“. Uključite risiver ili podesite
„Network Standby“ na „On“ u meniju
Network Settings (stranica 91).
• Proverite da li je mreža pravilno
podešena. Ako nije, nije moguće
uspostaviti vezu (stranica 91).
• Uređaj sa liste uređaja je podešen
na „Not Allow“ (stranica 62) ili nije
dodat na listu uređaja (stranica 62).
• Postavljen je maksimalan broj od
20 uređaja koji se mogu povezati.
Obrišite nepotrebne uređaje sa liste
uređaja, a zatim podesite „Auto
Access“ na „Allow“ (stranica 62).
• Rad risivera preko servera je
obustavljen ako risiver obavlja neku od
sledećih radnji:
– Reprodukuje numeru uskladištenu
na serveru (risiver radi kao plejer)
– Ažurira softver
– Formatira sistem
Risiver ne može automatski da se uključi
kada mu pristupaju uređaji na mreži.
• Sam risiver ne podržava standard
„Wake-on-LAN“. Zato risiver nije
moguće uključiti pomoću opcije
„Wake-on-LAN“ kada je „Network
Standby“ podešen na „Off“. Podesite
„Network Standby“ na „On“ u meniju
Network Settings (stranica 90) kako bi
risiver mogao da reaguje na radnje
drugih uređaja preko mreže
(stranica 91).
Uređaji na mreži ne mogu da
uključe risiver.
• Risiver ne može da se uključi kada
drugi uređaji na mreži pokrenu opciju
„Wake-on-LAN“.
110SR
Risiver ne može da reprodukuje
numeru koju trenutno reprodukuje
PARTY domaćin.
• PARTY domaćin reprodukuje numeru
audio formata koji ne može da se
reprodukuje na risiveru.
• Možda će proći izvesno vreme dok ne
počne da se reprodukuje zvuk.
Risiver se slučajno uključuje u sistem koji
koristi funkciju PARTY.
• Ako je pokrenuto više od jedne
funkcije PARTY kada se risiver uključi
u sistem, risiver možda neće moći da se
uključi u željeni sistem koji koristi
funkciju PARTY. Prekinite drugu
funkciju PARTY, a zatim se uključite
u željeni sistem koji koristi funkciju
PARTY.
AirPlay
Risiver nije moguće pronaći sa iOS uređaja.
• Proverite podešavanje zaštitnog zida
bezbednosnog softvera. Pogledajte
veb-sajt (stranica 112) za više detalja.
• Uverite se da je iOS uređaj ili računar
sa iTunes-om povezan sa kućnom
mrežom.
• Ažurirajte verziju AirPlay softvera
risivera i iOS uređaja na najnoviju
verziju (stranica 71).
Zvuk je isprekidan.
• Zvuk može da bude isprekidan
u zavisnosti od faktora kao što su
mrežno okruženje kada koristite
bežičnu mrežu.
• Serveri su preopterećeni. Zatvorite sve
nepotrebne aplikacije koje trenutno
koristite.
Risiverom nije moguće upravljati.
Tasteri kao što su 2 +/–, N, X, x, .,
>, SHUFFLE i REPEAT ne rade.
• Uverite se da su podešavanja koja
dozvoljavaju iTunes-u da prihvati
kontrole sa ovog risivera aktivna.
• Risiver nije izabran kao udaljeni
zvučnik na iOS uređaju. Izaberite
risiver kao mrežni zvučnik.
SEN
Risiver ne možete da povežete sa
uslugom.
• Uverite se da je ruter za bežični LAN
router/pristupna tačka uključena.
• Proverite status mreže. Pogledajte
„Information“ (stranica 91), a zatim
izaberite „Physical Connection“
u koraku 2. Ako se prikaže poruka
„Connection Fail“, ponovo podesite
mrežnu vezu (stranica 55).
• Ako je sistem povezan sa bežičnom
mrežom, približite risiver i ruter za
bežični LAN/pristupnu tačku i ponovo
obavite podešavanje.
• Ako vaš ugovor sa dobavljačem
Interneta ograničava internet vezu na
samo jedan uređaj u datom trenutku,
ovaj uređaj neće moći da pristupi
Internetu ako je drugi uređaj već
povezan. Kontaktirajte svog operatera
ili dobavljača usluge.
„BRAVIA“ Sync (Kontrola
preko HDMI-ja)
Funkcija „Kontrola preko HDMI-ja“ ne radi.
• Proverite HDMI vezu (stranica 24).
• Uverite se da je funkcija „Control for
HDMI“ podešena na „On“ u meniju
HDMI Settings (stranica 89).
• Uverite se da je povezana oprema
kompatibilna sa funkcijom Control
for HDMI.
• Proverite podešavanja funkcije
„Kontrola preko HDMI-ja“ na
povezanoj opremi. Pogledajte uputstva
za upotrebu povezane opreme.
• Ako iskopčate HDMI kabl ili
promenite kabl, ponovite postupak
koji je opisan u odeljku „Priprema za
funkciju „BRAVIA Sync““
(stranica 75).
• Kada je funkcija „Control for HDMI“
podešena na „Off“, „BRAVIA Sync“
ne funkcioniše ispravno, čak iako je
oprema povezana sa HDMI IN
priključkom.
• Vrste i broj opreme kojom može da
upravlja „BRAVIA Sync“ su
ograničene HDMI CEC standardom
na sledeći način:
– Oprema za snimanje (Blu-ray Disc
rikorder, DVD rikorder itd.): do
tri uređaja
– Oprema za reprodukciju (Blu-ray
Disc plejer, DVD plejer itd.): do
tri uređaja
– Oprema za tjuner: do četiri uređaja
– AV risiver (audio sistem): do
jedan uređaj
Zvuk je isprekidan.
• Brzina protoka bežičnog LAN-a je možda
premala. Približite risiver i ruter za
bežični LAN/pristupnu tačku tako da
se između njih ne nalaze prepreke.
111SR
Dodatne informacije
• Ažurirajte softver iOS uređaja na
najnoviju verziju (stranica 71).
• Ažurirajte softver risivera na najnoviju
verziju (stranica 71).
• Uverite da se sadržaj sa nekog drugog
uređaja ne emituje na AirPlay
kompatibilnom uređaju u isto vreme.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
• Uperite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na
risiveru (stranica 9).
• Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i risivera.
• Zamenite sve baterije u daljinskom
upravljaču novim baterijama, ako
su slabe.
• Uverite se da ste izabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
Poruke o grešci
Ukoliko dođe do kvara, na displeju se
prikazuje poruka. Stanje sistema možete da
proverite preko poruke. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.
PROTECTOR
Promenljiva struja dolazi do zvučnika ili
je risiver pokriven, pa su ventilacioni
otvori blokirani. Risiver će se automatski
isključiti nakon nekoliko sekundi.
Uklonite predmet koji prekriva gornji
panel risivera, proverite kablove risivera
i ponovo uključite napajanje.
USB FAIL
Otkrivena je prekomerna struja iz
(USB) porta. Risiver će se automatski
isključiti nakon nekoliko sekundi.
Proverite iPod/iPhone ili USB uređaj,
zatim ga isključite i ponovo uključite
napajanje.
Za ostale poruke, pogledajte „Lista poruka
nakon merenja pomoću automatskog
kalibrisanja“ (stranica 84), „Lista poruka
u vezi sa iPod/iPhone uređajem“
(stranica 44), „Lista poruka u vezi sa USB
uređajem“ (stranica 46) i „Lista poruka
koje se odnose na mrežne funkcije“
(stranica 72).
112SR
Brisanje memorije
Referentna poglavlja
Da biste obrisali
Pogledajte
Sva memorisana podešavanja
stranica 80
Prilagođena zvučna polja
stranica 54
O informacijama za podršku
Najnovije informacije o risiveru potražite
na sledećem veb-sajtu.
Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u Australiji:
http://www.sony-asia.com/support
Za korisnike u Južnoj Americi:
http://esupport.sony.com/LA
Specifikacije
Odeljak pojačala
Ostali modeli1)
Minimalna RMS izlazna snaga1)
(6 oma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
95 W + 95 W
Izlazna snaga u stereo režimu1)
(6 oma, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
Izlazna snaga u režimu surround zvuka1) 2)
(6 oma, 1 kHz, THD 0,9%)
150 W po kanalu
1) Mereno u sledećim uslovima:
Područje
Zahtevi za napajanje
Meksiko
127 V AC, 60 Hz
Evropa, Australija
230 V AC, 50 Hz
2)
Referentna izlazna snaga za prednje zvučnike,
centralne zvučnike, zvučnike za okružujući
zvuk, zadnje zvučnike za okružujući zvuk
i visoke prednje zvučnike. Zvuk se možda neće
emitovati u zavisnosti od podešavanja zvučnog
polja i izvora.
Frekventni odziv
Analogni
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(izuzimajući zvučno polje
i ekvilajzer)
Ulaz
Analogni
Osetljivost: 500 mV/50 kilooma
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
3)
INPUT SHORT (izuzimajući zvučno polje
i ekvilajzer).
4) Opterećena mreža, nivo na ulazu.
Odeljak FM tjunera
Opseg podešavanja
87,5 MHz–108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
Antena
FM žičana antena
Antenski priključci
75 oma, nesimetrični
Odeljak AM tjunera
Opseg podešavanja
Područje
Skala za podešavanje
U koracima
od 10 kHz
U koracima
od 9 kHz
Meksiko
530 kHz–
1,710 kHz
531 kHz–
1,710 kHz
Evropa,
Australija
–
531 kHz–
1,602 kHz
Antena
Kružna antena
Video odeljak
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 oma
113SR
Dodatne informacije
Model za Meksiko1)
Minimalna RMS izlazna snaga
(6 oma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Izlazna snaga u stereo režimu1)
(6 oma, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Izlazna snaga u režimu surround zvuka1) 2)
(6 oma, 1 kHz, THD 0,9%)
140 W po kanalu
Digitalni (koaksijalni)
Impedansa: 75 oma
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
SUBWOOFER
Napon: 2 V/1 kilooma
Ekvilajzer
Nivoi glasnoće
±10 dB, u koracima od 1 dB
HDMI Video
Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača)
3D
Pakovanje
frejmova
Uporedo (leva
i desna strana
ekrana)
Iznad-ispod
(gornja i donja
strana ekrana)
a
–
–
–
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
Format
2D
4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz
3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz
1920 × 1080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 25 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p @ 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
iPod/iPhone odeljak
DC 5V 1,0 A MAX
USB odeljak
Podržana brzina protoka bitova*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps–320 kbps, VBR
AAC:
16 kbps–320 kbps, CBR, VBR
WMA9 Standard:
40 kbps–320 kbps, CBR, VBR
WAV:
8 kHz–192 kHz, 16 bit-ni PCM
8 kHz–192 kHz, 24 bit-ni PCM
114SR
FLAC:
8 kHz–192 kHz, 16 bit-ni FLAC
44,1 kHz–192 kHz, 24 bit-ni FLAC
* Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje,
uređajima za snimanje i medijumima
za snimanje.
Brzina prenosa
Velika brzina
Podržani USB uređaji
Klasa uređaja za masovno skladištenje
Maksimalna struja
500 mA
Odeljak NETWORK
Dodatne informacije
Ethernet LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Bežični LAN
Kompatibilni standardi:
IEEE 802.11 b/g
Bezbednost:
WEP 64 bit-ni, WEP 128 bit-ni,
WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/
WPA2-PSK (TKIP)
Radio-frekvencija:
2,4 GHz
Opšte
Zahtevi za napajanje
Područje
Zahtevi za napajanje
Meksiko
127 V AC, 60 Hz
Evropa, Australija
230 V AC,
50/60 Hz
Potrošnja energije
240 W
Potrošnja energije (u režimu mirovanja)
0,3 W (Kada su funkcije „Control for
HDMI“, „Pass Through“ i „Network
Standby“ podešene na „Off “.)
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
uključujući isturene delove i kontrole
Težina (približno)
8,5 kg
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
115SR
Indeks
Numerički pojmovi
C
2 kanala 50
5.1-kanalni 19
7.1-kanalni 19
CD plejer 28
Center Lift Up 85
Control for HDMI 89, 97
A
D
A.F.D. režim 50
A/V Sync. 88, 96
Advanced Auto Volume 88
AirPlay 69
AM 47
Antena za bežični LAN 12
Audio Input Assign 90
Audio Settings 87
Auto Standby 92
Auto Tuning 47
Auto Volume 88
Automatic Phase Matching 85
Automatski ulazak u režim
mirovanja 97
D.L.L. (Digital Legato Linear) 87
Daljinski upravljač 13
DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) 32
Device Name 91
Direktno podešavanje 48
Displej 10
Distance Unit 87
DLNA 55
Dolby Digital EX 18
Dual Mono 88, 96
DVD plejer 26
B
Bas 96
Bežična mreža 36
Bi-Amp 80
BRAVIA Sync
priprema 75
Brisanje podešavanja
daljinski upravljač 100
memorija 80
zvučnog polja 54
116SR
E
Easy Setup (Jednostavno
podešavanje) 32
F
Fast View 90
Fiksna IP adresa 37
FM 47
FM režim 47, 96
G
Granična frekvencija 87, 95
M
HD-D.C.S. 50
HDMI 97
HDMI Audio izlaz 97
HDMI Audio Out 89
HDMI podešavanja 97
HDMI Settings 89
Home Network 61
Home Theatre Control 77
Manual Setup 85
Memorisane stanice 48
Memorisanje 48
Meni 81, 93
Meni „Settings“ 81
Merač vremena za isključivanje 14
Muzičke usluge 65
I
Input 40
Input Assign 78
Input Edit 90
INPUT MODE 78
Input Settings 90
IP Setting 91
iPod/iPhone
Kompatibilni modeli 42
Punjenje 43
Isključivanje sistema 77
Isključivanje zvuka 41
Izbor scena 77
J
Jačina signala bežičnog LAN-a 11
Jedinica udaljenosti 95
K
Komprimovanje dinamičkog
opsega 88, 96
Kontrola zvuka na sistemu 76
L
Lista servera 60
Listen 39
N
Name Input 49
Network settings 90
Network Standby 91
Network Update 92
Nivo efekta 95
O
OSD (On-Screen Display) 38
P
PARTY STREAMING 67
Pass Through 89
PlayStation 3 26
Podešavanja ekvilajzera 54, 96
Podešavanja nivoa 93
Podešavanja sistema 97
Podešavanja surround zvuka 95
Podešavanja tjunera 96
Podešavanja zvučnika 94
Podešavanja zvuka 96
Podešavanje automatskog
kalibrisanja 93
Poruka
Auto Calibration 84
Greška 112
iPod/iPhone 44
Mrežne funkcije 72
USB 46
117SR
Dodatne informacije
H
Povezivanje
antene 29
audio oprema 28
Bežično 31
Kablom 31
Mreža 29
TV 23
USB uređaj 28
video oprema 24
zvučnici 21
Prikaz informacija na displeju 98
Probni ton 87, 93
PROTECTOR 112
Protok 97
Pure Direct 54
R
RDS 49
Reprodukcija pritiskom na jedno
dugme 76
Režim za filmove 50
Režim za muziku 51
S
Satelitski tjuner 26, 27
SB Assign 85, 94
SEN 65
Server 55
Skeniranje pristupne tačke 36
Slovna pretraga 14
Software Update 92
Speaker Pattern 85
Speaker Settings 83
SPEAKERS 34
Subwoofer Level 90
Super Audio CD plejer 28
System Settings 92
118SR
Š
Šablon zvučnika 94
T
Tjuner 47
Tjuner za kablovsku televiziju 26, 27
TV 23
U
Update Alert 92
USB FAIL 112
USB uređaj 44
V
Veza za dva pojačala 80
Visoki tonovi 96
Vraćanje na početne vrednosti 32
Vrsta kalibrisanja 93
W
Wake-on-LAN 61
Watch 39
WPS
Dugme 37
PIN kôd 38
Z
Zvučni efekti 50
Zvučno polje 50
Ž
Žičana mreža 35
UGOVOR O LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG KORISNIKA ZA SONY SOFTVER
Pažljivo pročitajte sledeći ugovor pre korišćenja SONY SOFTVERA (definisan u nastavku teksta).
Korišćenjem SONY SOFTVERA prihvatate ovaj ugovor. Ako ga ne prihvatite, niste ovlašćeni da
koristite SONY SOFTVER.
VAŽNO – PAŽLJIVO PROČITAJTE: Ovaj ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom („EULA“)
je pravni ugovor između vas, korporacije Sony („SONY“), koja je proizvođač vašeg Sony uređaja
(„PROIZVOD“) i davalac licence za SONY SOFTVER. Celokupan Sony softver i softver nezavisnih
proizvođača (osim softvera koji podleže zasebnoj licenci) koji dolazi uz vaš PROIZVOD, kao i sve
ispravke i nadogradnje u daljem tekstu će se nazivati „SONY SOFTVER“. SONY SOFTVER možete
da koristite samo sa PROIZVODOM.
Korišćenjem SONY SOFTVERA prihvatate uslove u ovom EULA ugovoru i obavezujete se na njih.
Ako ne prihvatite uslove u ovom EULA ugovoru, SONY vam neće dati licencu za korišćenje SONY
SOFTVERA. U tom slučaju ne bi trebalo da koristite SONY SOFTVER.
LICENCA ZA SONY SOFTVER
SONY SOFTVER je zaštićen zakonima o autorskim pravima i međunarodnim sporazumima
o autorskim pravima, kao i ostalim zakonima i sporazumima o intelektualnoj svojini. SONY SOFTVER
se ne prodaje već licencira.
IZDAVANJE LICENCE
Sva vlasnička, autorska i ostala prava u SONY SOFTVERU ili ona koja se polažu na njega poseduje
kompanija SONY ili njeni davaoci licenci. Ovaj EULA ugovor vam daje pravo da koristite SONY
SOFTVER isključivo za ličnu upotrebu.
OPIS USLOVA, ZABRANA, PRAVA I OGRANIČENJA
Ograničenja. Zabranjeno je kopiranje, menjanje, obrnuti inženjering, dekompajliranje ili rastavljanje
SONY SOFTVERA u celini ili delimično.
Razdvajanje komponenti. SONY SOFTVER se licencira kao jedan proizvod. Zabranjeno je zasebno
korišćenje njegovih komponenti.
Korišćenje na jednom PROIZVODU. SONY SOFTVER se može koristiti samo na jednom PROIZVODU.
Iznajmljivanje. Zabranjeno je iznajmljivanje SONY SOFTVERA.
Prenos softvera. Sva prava koja imate po ovom EULA ugovoru možete da trajno prenesete samo ako se
SONY SOFTVER prenese zajedno sa PROIZVODOM, odnosno kao njegov deo i pod uslovom da ne
zadržite nijednu kopiju, prenesete celokupan SONY SOFTVER (uključujući, ali ne ograničavajući se
na sve kopije, komponente, medijume, uputstva, ostale štampane materijale, elektronske dokumente,
diskove za oporavak i ovaj EULA ugovor), kao i da primalac prihvati uslove ovog EULA ugovora.
Raskid ugovora. Ne dovodeći u pitanje ostala prava, SONY može da raskine ovaj EULA ugovor ako
se ne pridržavate njegovih uslova. U tom slučaju, kada vam SONY to zatraži, PROIZVOD morate da
pošaljete na adresu koju je naznačio SONY i SONY će vam poslati PROIZVOD nazad u najkraćem
mogućem roku nakon što SONY SOFTVER bude izbrisan sa PROIZVODA.
Poverljivost. Pristajete na to da čuvate poverljivost informacija koje se nalaze u ovom SONY
SOFTVERU a koje nisu javno poznate, kao i da ne otkrivate takve informacije drugim osobama
bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije SONY.
VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI
SONY SOFTVER nije otporan na greške i nije osmišljen, proizveden i namenjen tome da se koristi ili
prodaje kao kontrolna i sigurnosna oprema u opasnim i rizičnim okruženjima kao što su nuklearne
centrale, sistemi za avionsku navigaciju ili komunikaciju, kontrola vazdušnog saobraćaja, uređaji za
održavanje života ili oružani sistemi gde bi otkaz SONY SOFTVERA mogao da dovede do smrti,
povrede ili ozbiljne materijalne štete ili štete po okolinu („Visokorizične aktivnosti“).
119SR
SONY i njegovi dobavljači se odriču bilo kakve izričite ili podrazumevane garancije o podesnosti za
korišćenje u visokorizičnim aktivnostima.
IZUZIMANJE GARANCIJE NA SONY SOFTVER
Izričito pristajete na to da SONY SOFTVER koristite na sopstveni rizik. SONY SOFTVER se pruža
u viđenom stanju i bez bilo kakve garancije a SONY, njegovi distributeri i davaoci licenci (zbirnim
imenom „SONY“ isključivo u ovom POGLAVLJU) IZRIČITO SE ODRIČU SVIH GARANCIJA,
IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA
PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PODESNOSTI ZA
ODREĐENU SVRHU. SONY NE GARANTUJE DA SU FUNKCIJE KOJE SE NALAZE U OVOM
SOFTVERU BEZ GREŠAKA NITI DA ĆE ISPUNITI VAŠE ZAHTEVE, KAO NI DA ĆE RAD SONY
SOFTVERA BITI POBOLJŠAN. OSIM TOGA, SONY NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE U VEZI SA
KORIŠĆENJEM ILI REZULTATIMA KORIŠĆENJA SONY SOFTVERA U POGLEDU NJEGOVE
TAČNOSTI, PRECIZNOSTI, POUZDANOSTI ILI OSTALOG. NIJEDNA USMENA ILI PISANA
INFORMACIJA ILI SAVET KOJI DA SONY ILI OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK KOMPANIJE SONY
NE PREDSTAVLJA GARANCIJU NITI NA BILO KOJI NAČIN PROŠIRUJE OVU GARANCIJU.
NEKI PRAVOSUDNI SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE PODRAZUMEVANIH
GARANCIJA I U TOM SLUČAJU GORENAVEDENO IZUZIMANJE SE NE ODNOSI NA VAS.
Bez ograničavanja bilo čega od gorepomenutog, izričito je navedeno da SONY SOFTVER nije osmišljen
ili namenjen za korišćenje na bilo kom drugom proizvodu osim na PROIZVODU. SONY ne pruža
nikakvu garanciju da SONY SOFTVER neće oštetiti proizvod, softver, sadržaj ili podatke koje ste
kreirali vi ili treća strana.
OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI
SONY, NJEGOVI DOBAVLJAČI I DAVAOCI LICENCI (zbirnim imenom „SONY“ isključivo u ovom
POGLAVLJU) NE ODGOVARAJU ZA BILO KAKVU SLUČAJNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU
U VEZI SA SONY SOFTVEROM KOJA JE PROIZAŠLA ILI JE ZASNOVANA NA KRŠENJU
BILO KOJE IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE GARANCIJE, RASKIDA UGOVORA, NEMARA,
ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE. TAKVE ŠTETE
UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GUBITAK PROFITA, GUBITAK PRIHODA,
GUBITAK PODATAKA, NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA PROIZVODA ILI BILO KOJE
POVEZANE OPREME, VREME NEAKTIVNOSTI I VREME KOJE IZGUBI KORISNIK, BEZ
OBZIRA DA LI JE SONY UPOZOREN NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE.
U SVAKOM SLUČAJU, CELOKUPNA ODGOVORNOST KOMPANIJE SONY PREMA SVAKOJ
ODREDBI U OVOM EULA UGOVORU BIĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI
ZA SONY SOFTVER.
IZVOZ
Ako SONY SOFTVER koristite u zemlji koja nije zemlja vašeg prebivališta ili ga prenesete u takvu
zemlju, u obavezi ste da postupate prema važećim zakonima i regulativama koje se odnose na izvoz,
uvoz i carinu.
PRIMENLJIVO PRAVO
Ovaj EULA ugovor će biti tumačen, regulisan, interpretiran i primenjivan u skladu sa zakonima
u Japanu, bez obzira na neusaglašenost bilo koje zakonske odredbe. Svaki spor koji proiziđe iz ovog
EULA ugovora će biti rešavan isključivo na sudovima u Tokiju, a vi i SONY pristajete na nadležnost tih
sudova. VI I SONY IMATE PRAVO NA SUĐENJE PRED POROTOM POVODOM SVIH SPOROVA
KOJI PROIZILAZE ILI SU U VEZI SA OVIM EULA UGOVOROM.
DELIMIČNA NIŠTAVOST
Ako se bilo koji deo ovog EULA ugovora smatra nevažećim ili ga nije moguće sprovesti, ostali delovi
ugovora i dalje važe.
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovim EULA ugovorom ili ograničenom garancijom koja je ovde
navedena, možete da kontaktirate SONY tako što ćete pisati kompaniji SONY na adresu koja je
navedena u garantnom listu u pakovanju proizvoda.
120SR
4-454-467-51(1) (SR)
©2013 Sony Corporation
Download PDF