Sony | STR-DN1040 | Sony STR-DN1040 7.2-kanalni AV risiver za kućni bioskop Uputstva za rukovanje

4-454-443-41(1) (SR)
Multikanalni
AV risiver
Uputstvo za upotrebu
STR-DN1040
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara
ili strujnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (kao što su upaljene sveće).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Budući da se mrežno napajanje uređaja
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu
za napajanje naizmeničnom strujom. Ako
primetite nepravilnosti u radu uređaja, odmah
izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su
umetnute baterije visokim temperaturama,
na primer sunčevom svetlu i vatri.
Uređaj dobija mrežno napajanje sve
dok je priključen na utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom, čak i kada je sam
uređaj isključen.
Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može
da dovede do gubitka sluha.
Ovaj simbol upozorava
korisnika na prisustvo
površine koja može biti
vrela ako se dodirne tokom
rada uređaja.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da
je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje
koristi kabl kraći od 3 metra.
2SR
Za korisnike u Evropi
Odlaganje stare
električne i elektronske
opreme (primenljivo u
Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama
koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne
sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod
bi trebalo da odložite na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih
resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste
kupili proizvod.
Odlaganje potrošenih
baterija (primenljivo u
Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama
koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje
otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju
označava da se baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola
može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja baterija.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo
da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno
zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odeljak
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike:
Sledeće informacije se odnose
samo na opremu koja se prodaje
u zemljama u kojima se primenjuju
direktive Evropske unije.
O ovom priručniku
• Uputstva u ovom priručniku se odnose
na model STR-DN1040. Broj modela se
nalazi u donjem desnom uglu prednje strane
uređaja. Na slikama korišćenim u ovom
priručniku prikazan je evropski model
uređaja i one se mogu razlikovati od
vašeg modela. Bilo kakva razlika u radu
je naznačena u priručniku u vidu teksta
„samo evropski model“.
• Uputstva u ovom priručniku opisuju
upravljanje risiverom pomoću isporučenog
daljinskog upravljača. Takođe možete da
koristite tastere ili okrugle potenciometre
na risiveru ako oni imaju isti ili sličan naziv
kao oni na daljinskom upravljaču.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela
neka druga kompanija. Sva pitanja u vezi
sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije bi trebalo da pošaljete
ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili
garancijom pogledajte adrese koje su navedene
na zasebnom servisnom ili garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite
na adresi:
http://www.compliance.sony.de/
3SR
O autorskim pravima
Ovaj risiver koristi tehnologije Dolby* Digital,
Pro Logic Surround i DTS** Digital Surround
System.
* Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround
EX i simbol sa duplim D su zaštićeni
znakovi kompanije Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci i pod sledećim
brojevima patenata u SAD: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostali
patenti koji su izdati ili na čekanju u
SAD i drugim zemljama. DTS-HD, simbol
i DTS-HD i simbol zajedno su registrovani
zaštićeni znakovi, a DTS-HD Master
Audio je zaštićeni znak kompanije
DTS, Inc. proizvod obuhvata i softver.
© DTS, Inc. Sva prava zadržana.
Ovaj risiver koristi tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kao i HDMI logo su
zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi organizacije HDMI Licensing
LLC u SAD i ostalim zemljama.
AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
i iPod touch su zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc. registrovane u SAD i ostalim
zemljama.
Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani
zaštićeni znakovi pripadaju njihovim
vlasnicima. U ovom priručniku nisu navedene
oznake ™ i ®.
„Made for iPod“ i „Made for iPhone“
znači da je elektronska oprema posebno
dizajnirana za rad sa iPod ili iPhone uređajima
i sertifikovana od strane proizvođača tako
da ispunjava standarde za performanse
kompanije Apple.
Apple ne odgovara za rad tog uređaja niti
za njegovu usklađenost sa bezbednosnim
standardima i propisima. Imajte u vidu
to da upotreba ove dodatne opreme sa
iPod ili iPhone uređajem može da utiče
na performanse bežične veze.
4SR
DLNA™, DLNA Logo i DLNA
CERTIFIED™ su zaštićeni znakovi, zaštićeni
znakovi usluge ili oznake za sertifikaciju
organizacije Digital Living Network Alliance.
„Sony Entertainment Network“ logo
i „Sony Entertainment Network“ su zaštićeni
znakovi kompanije Sony Corporation.
Wake-on-LAN je zaštićeni znak kompanije
International Business Machines Corporation
u SAD.
Windows i Windows logo su registrovani
zaštićeni znakovi ili zaštićeni znakovi
kompanije Microsoft Corporation u SAD i/ili
drugim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu kompanije
Microsoft Corporation. Upotreba ili
distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće
licence kompanije Microsoft ili njene
ovlašćene podružnice.
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje
zvuka i patente su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ i logotip „x.v.Color
(x.v.Colour)“ su zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
„BRAVIA“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
„PlayStation“ je registrovani zaštićeni znak
kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN“ i „WALKMAN“ logotip su
registrovani zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
MICROVAULT je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
VAIO i VAIO Media su registrovani zaštitni
znakovi kompanije Sony Corporation.
PARTY STREAMING i logotip PARTY
STREAMING su zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
Logo Wi-Fi CERTIFIED je oznaka za
sertifikaciju organizacije Wi-Fi Alliance.
MHL, Mobile High-Definition Link
i MHL logotip su zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi kompanije
MHL Licensing, LLC.
InstaPrevue™ je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak kompanije Silicon Image,
Inc. u SAD i drugim zemljama.
FLAC Decoder
Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007 Josh Coalson
OBUHVATA, ALI SE NE OGRANIČAVA NA,
DOBAVLJANJE ROBE ILI USLUGA
ZAMENE, GUBITAK PRAVA NA
KORIŠĆENJE, GUBITAK PODATAKA ILI
ZARADE I PREKIDE U POSLOVANJU)
KAKO GOD DO NJE DOŠLO I PREMA BILO
KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO DA
SE RADI O UGOVORU, ODGOVORNOSTI U
UŽEM SMISLU ILI NEDOPUŠTENOJ
ŠTETNOJ RADNJI (UKLJUČUJUĆI NEMAR I
OSTALO) KOJA JE PROIZAŠLA IZ
KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA NA BILO
KOJI NAČIN, ČAK I AKO SU UPOZORENI
DA POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA
TAKVE ŠTETE.
Ponovna distribucija i upotreba u izvornom
i binarnom obliku, sa ili bez izmena, su
dozvoljeni pod sledećim uslovima:
– Ponovna distribucija u izvornom kodu
mora da sadrži napomenu o autorskim
pravima iznad, listu uslova i sledeće
odricanje odgovornosti.
– Ponovna distribucija u binarnom obliku
mora da sadrži napomenu o autorskim
pravima iznad, listu uslova i sledeće
odricanje odgovornosti u dokumentaciji
i/ili drugim materijalima koji dolaze uz
distribuciju.
– Zabranjeno je korišćenje naziva Xiph.org
fondacije i imena njenih saradnika radi
promovisanja proizvoda nastalih na osnovu
ovog softvera bez prethodne pismene
dozvole.
VLASNICI AUTORSKIH PRAVA
I SARADNICI PRUŽAJU OVAJ SOFTVER
U VIĐENOM STANJU I ODRIČU SE
SVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH
GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI
SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA
PODRAZUMEVANE GARANCIJE
O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I
PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
FONDACIJA ILI NJENI SARADNICI SE
NI U KOM SLUČAJU NEĆE SMATRATI
ODGOVORNIM ZA DIREKTNU,
INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU,
PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (KOJA
5SR
Sadržaj
O ovom priručniku .......................... 3
Isporučena dodatna oprema ........... 8
Opis i položaj delova ....................... 9
Početni koraci ................................. 20
Povezivanja
1: Postavljanje zvučnika ................ 23
2: Povezivanje zvučnika ................ 25
3: Povezivanje sa televizorom ....... 27
4: Povezivanje ostale opreme ........ 28
5: Povezivanje antena .................... 33
6: Povezivanje sa mrežom ............. 34
Priprema risivera
Povezivanje kabla za napajanje
naizmeničnom strujom .......... 36
Uključivanje risivera ...................... 36
Podešavanje risivera pomoću
funkcije Easy Setup ................. 36
Konfigurisanje podešavanja
za mrežu na risiveru ............... 38
Vodič za upravljanje
grafičkim korisničkim
interfejsom (GUI) ................... 42
Osnovne radnje
Uživanje u slikama/zvuku sa
povezane opreme .................... 44
Reprodukcija sa iPod/iPhone
uređaja ...................................... 46
Reprodukcija sa USB uređaja ....... 48
Korišćenje tjunera
Slušanje FM/AM radija ................. 51
Memorisanje FM/AM radio-stanica
(Preset Memory) ..................... 52
Prijem RDS signala ........................ 53
6SR
Uživanje u zvučnim efektima
Biranje zvučnog polja .................... 53
Podešavanje ekvilajzera ................. 57
Korišćenje funkcije za
optimizaciju zvuka .................. 57
Biranje vrste kalibrisanja ............... 57
Korišćenje funkcije
„Pure Direct“ ........................... 58
Vraćanje zvučnih polja
na podrazumevana
podešavanja .............................. 58
Korišćenje mrežnih funkcija
O mrežnim funkcijama risivera ... 59
Podešavanje servera ....................... 59
Uživanje u audio sadržaju
uskladištenom na serveru ...... 65
Uživanje u usluzi Sony
Entertainment
Network (SEN) ........................ 68
Korišćenje funkcije
PARTY STREAMING ............ 70
Emitovanje muzike sa iTunes-a
pomoću AirPlay-a ................... 72
Ažuriranje softvera ........................ 74
Pronalaženje stavke pomoću
ključne reči ............................... 76
Funkcije „BRAVIA Sync“
Šta je to „BRAVIA Sync“? ............ 77
Priprema za funkciju
„BRAVIA Sync“ ...................... 77
Reprodukcija pritiskom
na jedno dugme ....................... 78
Kontrola zvuka na sistemu ........... 78
Isključivanje sistema ...................... 79
Izbor scena ...................................... 79
Kontrola kućnog bioskopa ........... 79
Jednostavna kontrola daljinskim
upravljačem ............................. 80
Upravljanje MHL uređajem ......... 80
Prebacivanje između monitora
koji emituju HDMI video
signale ....................................... 81
Ostale radnje
Biranje digitalnog ili analognog
zvuka (INPUT MODE) .......... 81
Korišćenje ostalih ulaznih
video/audio priključaka
(Input Assign) ......................... 82
Korišćenje veze za dva pojačala ... 83
Korišćenje funkcija za
više zona ................................... 84
Vraćanje na podrazumevana
fabrička podešavanja .............. 86
Prilagođavanje podešavanja
Korišćenje menija „Settings“ ........ 86
Easy Setup (Jednostavno
podešavanje) ............................ 89
Meni „Speaker Settings“ ............... 89
Meni „Audio Settings“ .................. 93
Meni „HDMI Settings“ ................. 95
Meni „Input Settings“ ................... 96
Meni „Network Settings“ .............. 97
Meni „System Settings“ ................. 98
Upravljanje bez
korišćenja GUI-a ..................... 99
Korišćenje daljinskog
upravljača
Programiranje daljinskog
upravljača ............................... 105
Vraćanje daljinskog upravljača
na početne vrednosti ............ 109
Dodatne informacije
Mere opreza .................................. 110
Rešavanje problema ..................... 111
Specifikacije .................................. 122
Indeks ............................................ 126
7SR
Isporučena dodatna oprema
• Uputstvo za upotrebu (samo za
australijsko tržište) (ovaj priručnik)
• Kratki vodič za podešavanje (1)
• Referentni vodič (1) (samo evropski
model)
• Daljinski upravljač (RM-AAP103) (1)
• Baterije R6 (veličina AA) (2)
• FM žičana antena (1)
Umetanje baterija
u daljinski upravljač
Umetnite dve isporučene baterije R6
(veličina AA) u daljinski upravljač.
Obratite pažnju na pravilan polaritet
prilikom umetanja baterija.
• AM kružna antena (1)
Napomene
• Mikrofon za optimizaciju (ECM-AC2) (1)
8SR
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na izuzetno
toplom mestu ili mestu sa velikom količinom
vlage.
• Ne koristite nove baterije sa starim.
• Ne mešajte manganske baterije sa drugim
vrstama baterija.
• Ne izlažite senzor daljinskog upravljača
direktnom suncu ili uređajima koji emituju
svetlost. To može dovesti do kvara.
• Ako ne planirate da koristite daljinski upravljač
duže vremena, izvadite baterije da biste izbegli
moguću štetu od curenja baterija ili korozije.
• Kada zamenite ili izvadite baterije,
programirani kodovi se mogu izbrisati.
Ako se to desi, ponovo programirajte daljinski
upravljač (stranica 105).
• Ako risiver više ne reaguje na kontrole sa
daljinskog upravljača, zamenite stare baterije
novim.
Opis i položaj delova
Prednji panel
A ?/1 (uključivanje/režim mirovanja)
(stranica 36, 58, 86)
Indikator iznad dugmeta svetli
u sledećim bojama:
Zelena: Risiver je uključen.
Narandžasta: risiver je u režimu
mirovanja i
– funkcija „Control for HDMI“
(stranica 95) ili „Network Standby“
(stranica 98) je podešena na „On“.
– „Pass Through“ je podešeno na
„On“* ili „Auto“ (stranica 95).
– Risiver u zoni 2 je uključen
(stranica 85).
Lampica se gasi kada je risiver
u režimu mirovanja i kada su funkcije
„Control for HDMI“, „Pass Through“
i „Network Standby“ podešene na
„Off“.
* Samo za model za australijsko tržište.
Napomena
Ako indikator sporo treperi, u toku je
ažuriranje softvera (stranica 74).
B SPEAKERS (stranica 38)
C TUNING MODE, TUNING +/–
Pritisnite TUNING MODE da
biste koristili tjuner (FM/AM).
Pritisnite TUNING +/– da biste
pronašli stanicu.
D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC
(stranica 44, 53, 58)
E Displej (stranica 11)
F SOUND OPTIMIZER (stranica 57)
G INPUT MODE (stranica 81)
H DIMMER
Podešavanje svetline na displeju
u tri nivoa.
I DISPLAY (stranica 104)
J Senzor za daljinski upravljač
Prima signale sa daljinskog upravljača.
K PURE DIRECT (stranica 58)
Indikator iznad dugmeta svetli kada
je aktivirana funkcija „Pure Direct“.
L MASTER VOLUME (stranica 44, 93)
M INPUT SELECTOR (stranica 38, 44, 82)
N HDMI/MHL (VIDEO 2 IN) priključak
(stranica 31)
9SR
O
(USB) port (stranica 33)
P AUTO CAL MIC priključak
Q Priključak PHONES
Za priključivanje slušalica.
10SR
Indikatori na displeju
A Indikator ulaza
Označava ulaz koji se trenutno koristi.
HDMI
Risiver prepoznaje opremu koja je
povezana preko HDMI IN priključka.
ARC
Izabran je TV ulaz i detektovani su
signali funkcije Audio Return Channel
(ARC).
COAX
Digitalni signal ulazi preko priključka
COAXIAL (stranica 81).
OPT
Digitalni signal ulazi preko priključka
OPTICAL (stranica 81).
B PARTY
Svetli kada je aktivirana funkcija
PARTY STREAMING (stranica 70).
C S.OPTIMIZER
Svetli kada je aktivirana funkcija
„Sound Optimizer“ (stranica 57).
D D.C.A.C.
Svetli nakon primene rezultata
merenja pomoću funkcije „Auto
Calibration“.
E Indikator za Dolby Digital Surround*
Svetli kada risiver dekodira
odgovarajuće signale u formatu Dolby
Digital.
Dolby Digital
TrueHD Dolby TrueHD
F DTS(-HD) indikator*
Svetli kada risiver dekodira
odgovarajuće signale u DTS formatu.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
G Indikator sistema zvučnika
(stranica 37)
H Indikator podešavanja
ST
Svetli kada risiver pronađe stereo
prenos.
MEM
Svetli kada je aktivirana funkcija za
memorisanje, npr memorisanje radio
stanica (stranica 52) itd.
I HDMI OUT A + B (stranica 81)
J SLEEP
Svetli kada je aktiviran merač vremena
za isključivanje (stranica 15).
K EQ
Svetli kada je aktiviran ekvilajzer.
L D.L.L.
Svetli kada je aktivirana funkcija
„Digital Legato Linear“ (D.L.L.)
(stranica 93).
M D.R.C.
Svetli kada je aktivirano
komprimovanje dinamičkog opsega
(stranica 95).
11SR
N NEO:6
T Indikator žičanog LAN-a
Svetli kada je aktivirano dekodiranje
„DTS Neo:6 Cinema/Music“
(stranica 55, 55).
O Dolby Pro Logic indikator
Svetli kada risiver obrađuje Dolby
Pro Logic signale. Ova tehnologija
matričnog dekodera za surround zvuk
može da poboljša ulazne signale.
PL
Dolby Pro Logic
PLII
Dolby Pro Logic II
PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
Napomena
Ovi indikatori možda neće svetleti
u zavisnosti od podešavanja za šablon
zvučnika.
P ZONE 2
Svetli kada je omogućeno upravljanje
u zoni 2.
Q A.P.M.
Svetli kada je aktivirana funkcija A.P.M.
(automatsko podudaranje faza).
Funkciju A.P.M. možete da koristite
samo u okviru funkcije DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration)
(stranica 91).
R UPDATE
Svetli kada je dostupna nova verzija
softvera (stranica 74).
S Indikator jačine signala bežičnog
LAN-a
Označava jačinu signala bežičnog
LAN-a (stranica 40, 41).
Nema signala.
Signal je slab.
Osrednji signal.
Jak signal.
12SR
Svetli kada je priključen LAN kabl.
U USB
Svetli kada je detektovan iPod/iPhone
ili USB uređaj.
* Prilikom reprodukcije diska u Dolby Digital ili
DTS formatu, uverite se da ste povezali kablove
za digitalno emitovanje, da „INPUT MODE“
nije podešen na „ANALOG“ (stranica 81) ili
da nije izabrana opcija „2ch Analog Direct“.
Zadnji panel
A Odeljak DIGITAL INPUT/OUTPUT
E Odeljak SPEAKERS (stranica 25)
HDMI IN/OUT* priključci
(stranica 27, 30)
Priključci OPTICAL IN
(stranica 27, 32)
COAXIAL IN priključak
(stranica 32)
B Odeljak TUNER
FM ANTENNA priključak
(stranica 33)
F Odeljak AUDIO INPUT/OUTPUT
Beli (L)
Crveni (R)
Crni
AM ANTENNA priključci
(stranica 33)
C Priključci za upravljanje Sony
opremom i ostalom spoljašnjom
opremom
IR REMOTE IN/OUT
priključci (stranica 84)
D Odeljak NETWORK
AUDIO IN priključci
(stranica 32)
SUBWOOFER OUT
priključci
(stranica 25)
ZONE 2 OUT
priključci
(stranica 84)
G Odeljak VIDEO INPUT/OUTPUT
(stranica 27, 32)
Žuti
Priključci
VIDEO IN/OUT*
LAN port** (stranica 35)
Antena za bežični LAN
(stranica 35)
13SR
H Odeljak COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (stranica 27, 32)
Zeleni (Y)
Plavi (PB)
Y, PB, PR IN/OUT*
priključci
Crveni (PR)
* Morate da povežete HDMI OUT ili
MONITOR OUT priključak sa televizorom
da biste mogli da gledate sliku sa izabranog
ulaza (stranica 27).
** Ovaj port možete da koristite i za održavanje
i servis (stranica 98).
14SR
Daljinski upravljač
Za upravljanje ovim risiverom i ostalom
opremom koristite isporučeni daljinski
upravljač. Daljinski upravljač je unapred
programiran za upravljanje Sony audio/video
opremom. Daljinski upravljač takođe možete
da programirate za upravljanje opremom čiji
proizvođač nije Sony. Više detalja možete da
vidite u odeljku „Programiranje daljinskog
upravljača“ (stranica 105).
RM-AAP103
A ?/1 (uključivanje/režim mirovanja)
Uključuje risiver ili ga postavlja
u režim mirovanja.
Ako pritisnete ZONE (T) da biste
daljinski upravljač prebacili u režim
za zonu 2, možete da uključite ili
isključite napajanje za zonu 2 koristeći
?/1 (stranica 85).
Ušteda energije u režimu mirovanja
Kada su funkcije „Control for HDMI“,
„Pass Through“ i „Network Standby“
podešene na „Off“ i risiver u zoni 2 je
isključen.
B AV ?/11) (uključivanje/režim
mirovanja)
Uključuje ili isključuje audio/video
opremu za čije upravljanje je
programiran daljinski upravljač.
Da biste uključili ili isključili televizor,
pritisnite TV (U), zatim pritisnite
AV ?/1.
Napomena
Funkcija tastera AV ?/1 se automatski
menja svaki put kada pritisnete tastere
za izbor ulaza (E).
C SLEEP
Pritisnite AMP (4), a zatim pritisnite
SLEEP da biste podesili risiver tako
da se automatski isključi u navedeno
vreme.
Svaki put kada pritisnete SLEEP,
prikaz na displeju se menja na
sledeći način:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
Saveti
• Da biste proverili preostalo vreme do
isključivanja risivera, pritisnite SLEEP.
Preostalo vreme će se prikazati na displeju.
• Merač vremena za isključivanje će biti
poništen u sledećim slučajevima.
–Kada ponovo pritisnete SLEEP.
–Kada ažurirate softver risivera.
–Pritisnite ?/1.
D AMP
Aktivira risivera za glavnu zonu
(stranica 104).
E Tasteri za izbor ulaza2)
Biranje opreme koju želite da koristite.
Kada pritisnete bilo koji od ovih
tastera, risiver se uključuje. Tasterima
za izbor ulaza je polazno dodeljeno da
automatski upravljaju Sony opremom
kada ih izaberete. Daljinski upravljač
možete da programirate i za
upravljanje opremom čiji proizvođač
nije Sony ako pratite korake opisane
u odeljku „Programiranje daljinskog
upravljača“ na stranici stranica 105.
F HDMI OUTPUT (stranica 81)
G Numerički/tekstualni tasteri1)2)
Pritisnite da biste
– memorisali/birali memorisanu
stanicu (stranica 52).
– birali broj numere. Pritisnite 0/10 da
biste izabrali numeru broj 10.
– birali broj kanala.
– birali slova (ABC, DEF itd.).
– birali @ za znakove interpunkcije
(!, ? itd.) ili druge simbole (#, % itd.)
prilikom unosa teksta za mrežne
funkcije.
Pritisnite TV (U), a zatim numeričke
tastere da biste birali televizijske
kanale.
ENT (ENTER)1)
Unos vrednosti nakon što izaberete
kanal, disk ili numeru pomoću
numeričkih tastera.
CHARACTER
Biranje tipa znakova za potrebe
mrežnih funkcija.
Svaki put kada pritisnete CHARACTER,
tip znakova se menja sledećim
redosledom:
„abc“ (mala slova) t „ABC“
(velika slova) t „123“ (brojevi)
TV INPUT
Pritisnite TV (U), a zatim pritisnite
TV INPUT i izaberite ulazni signal
(TV ulaz ili video ulaz).
15SR
CLR (CLEAR)1)
Pritisnite da biste
– izbrisali slovo prilikom unosa
teksta za mrežne funkcije.
– obrisali grešku kada pritisnete
pogrešan numerički/tekstualni taster.
L ./>1), m/M1), N1)2),
X1), x1)
Prelazak na sledeću numeru,
premotavanje unazad/unapred,
reprodukcija, pauziranje, zaustavljanje
reprodukcije.
-/--1)
PRESET +/–1)
Biranje režima za unos kanala,
jednocifreni ili dvocifreni režim.
Pritisnite TV (U), a zatim pritisnite -/
-- da biste izabrali režim za unos
televizijskih kanala.
Biranje memorisanih stanica ili kanala.
>101)
Biranje brojeva numere preko 10.
INPUT MODE (stranica 81)
H AMP MENU
Prikazivanje menija za upravljanje
risiverom (stranica 99).
1)
1)
I
, V/v/B/b
Pomoću tastera V/v/B/b izaberite
stavke u meniju, a zatim pritisnite
da biste potvrdili izabranu stavku ili
ušli u nju.
J OPTIONS1)
Prikazivanje i izbor stavki u meniju
sa opcijama.
Pritisnite TV (U), a zatim pritisnite
OPTIONS da biste prikazali funkcije
televizora.
K HOME1)
Prikazuje meni za audio/video opremu
kojom se trenutno upravlja daljinskim
upravljačem.
Na primer, pritisnite AMP (4),
a zatim pritisnite HOME da biste
prikazali glavni meni (stranica 43).
Pritisnite neki od tastera za izbor
ulaza (E), a zatim pritisnite HOME
da biste prikazali meni one opreme
kojom želite da upravljate.
TUNING +/–
Skeniranje stanice.
D.TUNING2)
Ulazak u režim za direktno
podešavanje.
PARTY START/CLOSE
Pokretanje ili zatvaranje funkcije
„PARTY“ (stranica 71).
PARTY JOIN/LEAVE
Ulazak u funkciju „PARTY“ ili izlazak
iz nje (stranica 71).
(Vodič)1)
Pritisnite TV (U), a zatim pritisnite
(Vodič) da biste na ekranu
prikazali programski vodič.
REPEAT1)
Ponavljanje reprodukcije numere ili
fascikle.
SHUFFLE1)
Reprodukcija numere ili fascikle
nasumičnim redosledom.
M PROG +/–1)2)
Pritisnite TV (U), a zatim PROG +/–
da biste skenirali memorisane
TV kanale.
SOUND FIELD +/–2)
Biranje zvučnog polja (stranica 53).
N ALPHABET SEARCH
Pronalaženje stavke pomoću ključne
reči (stranica 76).
ALPHABET PREVIOUS
Pretraga prethodne stavke.
ALPHABET NEXT
Pretraga sledeće stavke.
16SR
PREVIEW (HDMI)
Biranje funkcije „Preview for HDMI“.
Uključivanje pregleda u realnom
vremenu (slika u slici) sadržaja sa
uređaja koji je povezan sa ovim
risiverom putem HDMI ulaza.
Pritiskajte V/v i izaberite svaki od
pregleda sa HDMI ulaza, a zatim
pritisnite
da biste uneli/potvrdili
izbor.
(Ovu funkciju pokreće tehnologija
Silicon Image InstaPrevue™)
Napomena
Funkcija „Preview for HDMI“ je dostupna
za ulaze HDMI BD, DVD, GAME
i VIDEO 2.
Saveti
• Ova funkcija ne radi u sledećim
slučajevima:
– Oprema nije povezana sa ulaznim
HDMI priključkom.
– Oprema koja je povezana sa podržanim
ulaznim HDMI priključkom nije
uključena.
– Aktuelni ulaz nije HDMI ulaz.
– Kada je „Fast View“ podešeno na „Off“.
– Kada uređaj prima nepodržani HDMI
video format (480i, 576i, 4K, neki
3D video signali, neki signali sa
video kamere ili VGA signal).
• Pregled „slika u slici“ se neće prikazivati
kada uređaj dobija 4K ili neke 3D video
signale.
TOP MENU1)
Otvaranje ili zatvaranje glavnog
menija BD-ROM ili DVD diska.
P
(Isključivanje zvuka)1)
Privremeno isključivanje zvuka.
Pritisnite ponovo ovaj taster da
biste uključili zvuk.
Pritisnite TV (U), a zatim pritisnite
da biste aktivirali funkciju
isključenja zvuka na televizoru.
Q
(Jačina zvuka) +/–1)
Istovremeno podešavanje nivoa
jačine zvuka svih zvučnika.
Pritisnite TV (U), a zatim pritisnite
+/– da biste podesili nivo jačine
zvuka na televizoru.
R RETURN O1)
Vraćanje na prethodni meni ili izlazak
iz menija kada se na TV ekranu
prikazuje meni ili vodič.
Pritisnite TV (U), a zatim pritisnite
RETURN O da biste se vratili na
prethodni meni na Sony televizoru.
S DISPLAY1)
Prikaz informacija na displeju.
Pritisnite TV (U), a zatim pritisnite
DISPLAY da biste prikazali
informacije sa televizora.
T ZONE (stranica 85)
U TV
Menjanje funkcije tastera na
daljinskom upravljaču kako bi se
aktivirali tasteri obojeni žutom bojom.
V RM SET UP
Programiranje daljinskog upravljača
(stranica 105).
W PURE DIRECT (stranica 58)
POP UP/MENU1)
Otvaranje ili zatvaranje iskačućeg
menija BD-ROM diska ili menija
DVD diska.
O iPhone CTRL
Ulazak u režim za upravljanje
iPhone/iPod uređajem kada
koristite iPod/iPhone.
1) Pogledajte tabelu na stranica 18 i 19 da biste
videli informacije o tasterima koje možete
da koristite za upravljanje svakim uređajem.
2) Na tasterima VIDEO 2, 5, N/D.TUNING
i PROG +/SOUND FIELD + nalaze se male
izbočine. Koristite ih kao referencu prilikom
korišćenja risivera.
MEMORY
Napomene
Memorisanje stanice prilikom
korišćenja tjunera.
• Gorenavedene informacije služe samo kao primer.
• U zavisnosti od modela povezanih komponenti,
neke funkcije opisane u ovom odeljku možda neće
raditi sa isporučenim daljinskim upravljačem.
17SR
Upravljanje ostalom Sony opremom
Naziv
TV
Video
DVD plejer, Blu-ray Disc HDD
rikorder kombinovani
plejer
rikorder
DVD/VCR uređaj
Konzola
PSX
Video CD
plejer,
LD plejer
B AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
G Numerički tasteri
z
z
z
z
z
z
z
ENT (ENTER)
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
CLR (CLEAR)
z
-/--
z
z
z
>10
I V/v/B/b,
z
J OPTIONS
z
K HOME
L ./>
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
m/M
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
PRESET +/–
(Vodič)
z
zc)
REPEAT
zc)
SHUFFLE
M PROG +/–
z
N TOP MENU, POP UP/
MENU
z
P
(Muting)
z
Q
(Jačina zvuka) +/–
z
R RETURN O
z
S DISPLAY
z
a)
Samo DVD plejer.
b)
Samo LD plejer.
c) Samo Video CD plejer.
18SR
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Naziv
Digitalni
CATV
priključak
DSS
B AV ?/1
z
z
z
z
z
G Numerički tasteri
z
z
z
z
z
z
ENT (ENTER)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Digitalni satelitski/ Kasetni dek DAT dek
zemaljski risiver
A/B
CD plejer,
MD dek
CLR (CLEAR)
-/--
z
>10
I V/v/B/b,
z
z
J OPTIONS
z
z
K HOME
z
z
L ./>
z
z
PRESET +/–
z
z
zd)
z
z
z
m/M
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
zd)
z
z
(Vodič)
z
z
REPEAT
z
SHUFFLE
M PROG +/–
N TOP MENU, POP UP/
MENU
P
(Isključivanje zvuka)
Q
(Jačina zvuka) +/–
R RETURN O
z
z
z
S DISPLAY
z
z
z
d)
zd)
z
z
Samo dek B
19SR
Početni koraci
Možete da uživate u audio/video opremi koju ste povezali sa ovim risiverom tako što
ćete pratiti jednostavne korake u nastavku.
Pre nego što povežete kablove, izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz
mrežnog napajanja.
Postavljanje i povezivanje zvučnika
(stranica 23, 25)
Povezivanje televizora i ostale opreme
(stranica 27, 28)
Kvalitet slike zavisi od priključka koji se koristi
za povezivanje. Pogledajte sliku ispod. Izaberite
odgovarajući kabl za povezivanje u skladu sa
priključcima na vašoj opremi.
Preporučujemo vam da opremu povežete
koristeći HDMI vezu ako ta oprema ima
HDMI priključke.
Digitalni
Analogni
Slika visokog kvaliteta
Priprema risivera
Pogledajte „Povezivanje kabla za napajanje
naizmeničnom strujom“ (stranica 36)
i „Uključivanje risivera“ (stranica 36).
Podešavanje risivera
Pogledajte „Podešavanje risivera pomoću
funkcije Easy Setup“ (stranica 36).
20SR
Izbor podešavanja za audio izlaz na
povezanoj opremi
Da biste emitovali višekanalni digitalni zvuk,
proverite podešavanje za digitalni audio izlaz
na povezanoj opremi.
Za Sony Blu-ray Disc plejer: proverite da li
su opcije „Audio (HDMI)“, „BD Audio MIX
Setting“, „Dolby Digital/DTS“, „Dolby Digital“
i „DTS“ podešene na „Auto“, „Off“,
„Bitstream“, „Dolby Digital“ i „DTS“
(od 1. avgusta 2012.).
Za PlayStation 3: kada povežete risiver
HDMI kablom, izaberite „Audio Output
Settings“ u „Sound Settings“ i izaberite
„HDMI“ i „Automatic“ (sa verzijom
sistemskog softvera 4.21).
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz povezanu opremu.
Funkcija za konverziju video signala
Risiver je opremljen funkcijom za konverziju video signala.
Video signali i komponentni video signali mogu da se emituju kao izlazni HDMI video
signali. Po podrazumevanom podešavanju, ulazni video signali sa povezane opreme izlaze
na način prikazan punim strelicama u tabeli.
INPUT priključak
OUTPUT priključak
HDMI IN
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR OUT
: Tip signala koji se emituje je isti kao i tip ulaznog signala.
: Video signali su konvertovani naviše i emitovani na izlazu (do 4K).
Napomene o konverziji video
signala
• Kada se video signali sa video-rikordera
itd. konvertuju naviše na ovom risiveru,
a zatim gledaju na televizoru, slika na
TV ekranu će možda biti izobličena
po horizontali ili se neće prikazivati,
u zavisnosti od statusa izlaznog video
signala.
• Ako video rikorder ima elektronska polja
za poboljšanje slike, ona mogu uticati na
konverziju video signala. Preporučujemo
vam da isključite tu funkciju na video
rikorderu.
• Konvertovana HDMI slika na izlazu ne
podržava opcije „x.v.Color (x.v.Colour)“,
Deep Color (Deep Colour) i 3D.
• HDMI video signali se ne mogu
konvertovati u komponentne video
signale i video signale.
• 1080p komponentni video signali ne
mogu biti konvertovani naviše.
21SR
Digitalni formati zvuka koje podržava risiver
Digitalni formati zvuka koje ovaj risiver može da dekodira zavise od priključaka za digitalni
audio izlaz na opremi koju ste povezali. Ovaj risiver podržava sledeće audio formate:
Audio format
[Display]
Maksimalan
broj kanala
Veza između opreme za reprodukciju
i risivera
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
ac)
Dolby Digital EX
[DOLBY D EX]
6.1
a
ac)
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1
×
ac)
Dolby TrueHDa)
[DOLBY HD]
7.1
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
ac)
DTS-ES
[DTS-ES]
6.1
a
ac)
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
ac)
DTS-HD
High Resolution Audioa)
[DTS-HD HR]
7.1
×
ac)
DTS-HD
Master Audioa)b)
[DTS-HD MA]
7.1
×
a
DSDa)
[DSD]
5.1
×
a
Višekanalni linearni PCMa)
[PCM]
7.1
×
ac)
Dolby Digital
[DOLBY D]
a) Zvučni signali se emituju u drugom formatu ukoliko oprema za reprodukciju ne podržava taj format.
Dodatne informacije potražite u uputstvu za upotrebu opreme za reprodukciju.
b)
Signali sa frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz se reprodukuju na 96 kHz ili 88,2 kHz.
c) MHL podržava ove formate kada MHL-kompatibilni izvorni uređaj povežete na HDMI/MHL
(VIDEO 2 IN) priključak.
22SR
1: Postavljanje zvučnika
Ovaj risiver omogućava da koristite
sistem od najviše 7.2 kanala (7 zvučnika
i 2 subwoofera).
Primer konfiguracije sistema
zvučnika
A Prednji zvučnik (levi)
B Prednji zvučnik (desni)
C Centralni zvučnik
D Surround zvučnik (levi)
E Surround zvučnik (desni)
F Zadnji surround zvučnik (levi)*
G Zadnji surround zvučnik (desni)*
H Prednji visoki zvučnik (levi)*
I Prednji visoki zvučnik (desni)*
J Subwoofer
7.1-kanalni sistem zvučnika sa
zadnjim surround zvučnicima
Možete da uživate u reprodukciji
visoke vernosti zvuka koristeći DVD
ili Blu-ray Disc softver koji je snimljen
u 6.1-kanalnom ili 7.1-kanalnom formatu.
• raspored 6.1-kanalnog sistema zvučnika
Postavite zadnji surround zvučnik iza
mesta na kojem sedite.
• raspored 7.1-kanalnog sistema zvučnika
Postavite zadnje surround zvučnike
prema slici ispod. Ugao A bi trebalo
da bude jednak.
* Ne možete da istovremeno koristite zadnje
surround zvučnike i prednje visoke zvučnike.
5.1-kanalni sistem zvučnika
Da biste u potpunosti uživali u višekanalnom
surround zvuku nalik bioskopskom,
potrebno vam je pet zvučnika (dva prednja
zvučnika, centralni zvučnik i dva surround
zvučnika) i subwoofer.
23SR
Povezivanja
Povezivanja
7.1-kanalni sistem zvučnika sa
prednjim visokim zvučnicima
Možete da uživate u vertikalnim zvučnim
efektima tako što ćete povezati dva dodatna
prednja visoka zvučnika.
Postavite prednje visoke zvučnike
– pod uglom od 25° do 35°.
– pod uglom od 20° sa visinskom razlikom
od ± 5°.
20˚ ± 5˚
Savet
Budući da subwoofer emituje signale koji nisu
usmereni, možete da ga postavite na bilo koje
mesto.
24SR
2: Povezivanje zvučnika
Povezivanja
Pre nego što povežete kablove, izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom
iz mrežnog napajanja.
Centralni zvučnik
Surround zvučnik
Desni
Levi
B
A
A
B
Desni
Subwoofer*
B
B
Levi
Zadnji surround/Dvostruka
veza sa pojačalom/prednji
visoki/Prednji B zvučnik**
Desni
Levi
Prednji A zvučnik
A Monauralni audio kabl (ne isporučuje se)
B Kabl za zvučnike (ne isporučuje se)
25SR
*
Kada povežete subwoofer koji ima funkciju
za automatski ulazak u režim pripravnosti,
isključite tu funkciju dok gledate filmove.
Ako je funkcija za automatski ulazak
u režim pripravnosti uključena, subwoofer
će automatski preći u režim pripravnosti
na osnovu nivoa ulaznog signala i zvuk
se možda neće emitovati.
** Napomene o povezivanju preko priključaka
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
– Ako povezujete samo jedan zadnji surround
zvučnik, povežite ga sa priključkom L.
– Ako imate dodatni sistem prednjih
zvučnika, povežite ih sa ovim priključcima.
Podesite dodelu za priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B na „Front B Speakers“
koristeći „Speaker Connection“ u meniju
„Speaker Settings“ (stranica 91). Možete
da izaberete željeni sistem prednjih
zvučnika pomoću tastera SPEAKERS
na risiveru (stranica 37).
– Možete da povežete prednje zvučnike
sa ovim priključcima pomoću veze za
dva pojačala (stranica 26).
Podesite dodelu za priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B na „Bi-Amplifier
Connection“ koristeći „Speaker
Connection“ u meniju „Speaker Settings“
(stranica 91).
Napomena
Kada postavite i povežete zvučnike, ne zaboravite
da izaberete željeni šablon zvučnika koristeći
„Speaker Connection“ u meniju „Speaker
Settings“ (stranica 91).
26SR
Dvostruka veza sa pojačalom
Ako ne koristite zadnje surround zvučnike
i prednje visoke zvučnike, prednje zvučnike
možete da povežete sa priključcima
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B koristeći vezu za
dva pojačala.
Prednji zvučnik
(desni)
Prednji zvučnik
(levi)
Povežite priključke na Lo (ili Hi)
strani prednjih zvučnika na priključke
SPEAKERS FRONT A i povežite priključke
na Hi (ili Lo) strani prednjih zvučnika na
priključke SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B.
Ne zaboravite da uklonite metalne čepiće
iz Hi/Lo priključaka na zvučnicima kako
biste izbegli kvar risivera.
Nakon što ste uspostavili vezu za dva
pojačala, podesite dodelu za priključke
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B na
„Bi-Amplifier Connection“ koristeći
„Speaker Connection“ u meniju
„Speaker Settings“ (stranica 91).
3: Povezivanje sa televizorom
TV
Video signali
Audio signali
ili
A
Audio/Video
signali
ili
B
C**
A Komponentni video kabl (ne isporučuje se)
B Video kabl (ne isporučuje se)
C Audio kabl (ne isporučuje se)
D Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
E HDMI kabl (ne isporučuje se)
D**
E*
Preporučeno povezivanje
Alternativno povezivanje
Sony preporučuje da koristite kabl
koji je odobrila organizacija HDMI
ili Sony HDMI kabl.
27SR
Povezivanja
Možete da gledate sliku sa izabranog ulaza kada na priključak HDMI OUT ili MONITOR
OUT povežete televizor. Ovim risiverom možete da upravljate pomoću GUI (grafičkog
korisničkog interfejsa). GUI je samo za HDMI OUT A i HDMI OUT B.
Pre nego što povežete kablove, izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz
mrežnog napajanja.
Da biste uživali u TV prenosu sa
višekanalnim surround zvukom
sa risivera
* Ako je vaš TV kompatibilan sa funkcijom
„Audio Return Channel“ (ARC), povežite E.
Ne zaboravite da podesite „Control for HDMI“
na „On“ u meniju „HDMI Settings“
(stranica 77). Ako želite da izaberete audio
signal koristeći neki drugi kabl, a ne HDMI
kabl (npr. preko digitalnog ili audio kabla),
promenite režim audio ulaza koristeći
INPUT MODE (stranica 81).
**Ako vaš TV nije kompatibilan sa funkcijom
ARC, povežite C ili D.
Obavezno u potpunosti utišajte zvuk
na televizoru ili aktivirajte funkciju
za isključivanje zvuka na televizoru.
Napomene
• Povežite TV monitor ili projektor na HDMI TV
OUT ili MONITOR OUT priključak na risiveru.
• U zavisnosti od statusa veze između televizora
i antene, slika na televizoru može biti izobličena.
U tom slučaju udaljite antenu od risivera.
• Kada povezujete digitalne optičke kablove,
direktno umetnite utikač dok ne klikne na
mesto.
• Nemojte da savijate ili vezujete digitalne
kablove.
Saveti
• Svi digitalni audio priključci su kompatibilni
sa frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz i 96 kHz.
• Ovaj risiver sadrži funkciju za konverziju
video signala. Više detalja možete da vidite
u odeljku „Funkcija za konverziju video signala“
(stranica 21).
• Kada priključak za audio izlaz na televizoru
povežete sa priključcima TV IN na risiveru radi
emitovanja zvuka sa televizora na zvučnicima
povezanim sa risiverom, podesite izlazni
priključak za zvuk televizora na „Fixed“ ukoliko
je moguće biranje između opcija „Fixed“ ili
„Variable“.
Slušanje zvuka sa televizora
Ako vaš TV ne podržava funkciju „System
Audio Control“, podesite „Audio Out“ na
„TV+AMP“ u meniju „HDMI Settings“
(stranica 95).
28SR
4: Povezivanje ostale opreme
Korišćenje HDMI veze
Multimedijski interfejs visoke definicije
(HDMI) je interfejs za prenos video
i audio signala u digitalnom formatu.
Kada povežete opremu koja je kompatibilna
sa funkcijom Sony „BRAVIA“ Sync
pomoću HDMI kablova, pojednostavljuje
se korišćenje sistema. Pogledajte „Funkcije
„BRAVIA Sync““ (stranica 77).
HDMI funkcije
• Digitalni audio signali koji se prenose
HDMI vezom mogu se emitovati sa
zvučnika koji su povezani sa risiverom.
Ovaj signal podržava Dolby Digital, DTS,
DSD i Linear PCM. Više detalja možete
da vidite u odeljku „Digitalni formati
zvuka koje podržava risiver“
(stranica 22).
• Ovaj risiver može da prima višekanalne
linearne PCM signale (do 8 kanala) sa
frekvencijom uzorkovanja od 192 kHz
ili manjom kada se koristi HDMI veza.
• Analogni video signali koji ulaze na
priključke VIDEO ili COMPONENT
VIDEO na risiveru mogu da se emituju
kao HDMI signali (stranica 21). Audio
signali se ne emituju sa HDMI OUT
priključaka tokom konverzije slike.
• Ovaj risiver podržava emitovanje zvuka
visoke brzine protoka (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), Deep Color
(Deep Colour), „x.v.Color (x.v.Colour)“
i 4K ili 3D prenos.
• Da biste uživali u 3D slikama, povežite
3D-kompatibilni televizor i video
opremu (Blu-ray Disc plejer, Blu-ray Disc
rikorder, PlayStation 3 itd.) sa risiverom
koristeći HDMI kabl velike brzine
prenosa, stavite 3D naočare, a zatim
pokrenite reprodukciju 3Dkompatibilnog sadržaja.
Napomene o HDMI vezi
• 4K ili 3D slike se možda neće prikazivati
u zavisnosti od modela televizora ili video
opreme. Proverite koje HDMI video
formate risiver podržava (stranica 123).
• Za detaljnije informacije pogledajte
uputstvo za upotrebu svake povezane
komponente.
Povezivanje kablova
• Kada povezujete digitalne optičke
kablove, direktno umetnite utikač
dok ne klikne na mesto.
• Nemojte da savijate ili vezujete
digitalne kablove.
Savet
Svi digitalni audio priključci su kompatibilni
sa frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz i 96 kHz.
Ako želite da povežete nekoliko
digitalnih komponenti, ali ne
možete da pronađete slobodan ulaz
Pogledajte „Korišćenje ostalih ulaznih
video/audio priključaka (Input Assign)“
(stranica 82).
Konverzija video signala
Ovaj risiver je opremljen funkcijom za
konverziju video signala. Više detalja
možete da vidite u odeljku „Funkcija za
konverziju video signala“ (stranica 21).
• Pre nego što povežete kablove, izvucite
kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iz mrežnog napajanja.
• Nije neophodno da povežete sve kablove.
Povežite ih u skladu sa dostupnim
priključcima na povezanoj opremi.
• Koristite HDMI kabl velike brzine
prenosa. Ako koristite standardni
HDMI kabl, slike u rezoluciji 1080p,
Deep Color (Deep Colour), 4K ili 3D slike
se možda neće pravilno prikazivati.
• Preporučujemo vam da ne koristite
kabl za HDMI-DVI konverziju. Kada
povežete kabl za HDMI-DVI konverziju
sa DVI-D opremom, može doći do
nestanka zvuka i/ili slike. Za povezivanje
koristite zasebne audio kablove ili
kablove za digitalno povezivanje, a onda
ponovo dodelite priključke ako se zvuk
ne emituje pravilno. Više detalja možete
da vidite u odeljku „Korišćenje ostalih
ulaznih video/audio priključaka (Input
Assign)“ (stranica 82).
29SR
Povezivanja
• Da biste uživali u 4K slikama (HDMI BD,
GAME i VIDEO ulaz), povežite
4K-kompatibilni televizor i video opremu
(Blu-ray Disc plejer itd.) sa risiverom
koristeći HDMI kabl velike brzine
prenosa, a zatim pokrenite reprodukciju
4K-kompatibilnog sadržaja.
• Ulazni signal sa priključaka HDMI BD,
DVD, GAME i VIDEO možete da
vidite u zasebnim prozorima za pregled
(slika u slici).
Povezivanje opreme koja ima HDMI priključke
Ako vaša oprema nema HDMI priključak, pogledajte stranicu 32.
Video igra
Blu-ray Disc plejer
DVD rikorder
PlayStation 3
Video rikorder
Audio/video
signali
Audio/video
signali
Audio/video
signali
Audio/video
signali
Audio/video
signali
A
A
A
A
A
A HDMI kabl (ne isporučuje se)
30SR
A
A
Audio/video
signali
Audio/video
signali
Satelitski tjuner, tjuner
za kablovsku televiziju
Super Audio CD plejer,
CD plejer
Sony preporučuje da koristite
kabl koji je odobrila organizacija
HDMI ili Sony HDMI kabl.
Napomene
Povezivanja
• Ovo HDMI povezivanje je samo primer.
Svaku HDMI opremu možete povezati na
bilo koji HDMI ulaz, uključujući HDMI ulaz
na prednjem panelu.
• SA-CD/CD i BD ulazi pružaju zvuk boljeg
kvaliteta. Kada želite da slušate zvuk boljeg
kvaliteta, povežite opremu na te priključke
i izaberite ih kao ulaz.
• Ne zaboravite da promenite podrazumevano
podešavanje za taster za ulaz na daljinskom
upravljaču kako biste mogli da ga koristite za
upravljanje povezanom opremom. Više detalja
možete da vidite u odeljku „Programiranje
daljinskog upravljača“ (stranica 105).
• Takođe možete da promenite naziv ulaza tako
da se prikazuje na displeju risivera. Za detalje,
pogledajte „Name“ u meniju „Input Settings“
(stranica 96).
ili
A
B
Korišćenje MHL veze
Šta je to „MHL“?
MHL (Mobile High-Definition Link)
je HD video i digitalni audio interfejs za
povezivanje mobilnih telefona i prenosnih
uređaja sa HDTV uređajima i drugim
proizvodima za kućnu zabavu. MHL
podržava 1080p HD video i digitalne
audio signale i istovremeno obezbeđuje
izvor napajanja za mobilni uređaj. Takođe
omogućuje da daljinski upravljač televizora
ili drugog proizvoda za kućnu zabavu
posluži za upravljanje mobilnim telefonom
i pristup njegovom sadržaju (stranica 80).
Povezivanje MHL (Mobile HighDefinition Link) kompatibilnog
mobilnog uređaja za audio/
video sadržaje
A MHL kabl (ne isporučuje se)
Koristite kabl koji podržava MHL2.
Sony vam preporučuje da koristite
Sony MHL kabl.
B MHL uređaj koji se povezuje direktno
(ne isporučuje se)
Napomene
• MHL kompatibilni mobilni uređaj se puni
kada je povezan sa HDMI/MHL (VIDEO 2 IN)
priključkom risivera dok je risiver uključen.
• Možete da promenite naziv VIDEO 2 ulaza tako
da se prikazuje na displeju risivera. Za detalje,
pogledajte „Name“ u meniju „Input Settings“
(stranica 96).
Ovaj risiver koristi tehnologiju MHL 2.
31SR
Povezivanje opreme putem priključaka koji nisu HDMI
Satelitski tjuner, tjuner za kablovsku televiziju
Audio signali
Video signali
ili
A
E
Audio signali
*
C
C
D
B
ili
Audio signali
Video signali
DVD rikorder
32SR
Video signali
ili
B
A
Video-rikorder, kamkorder, video igra
Audio signali
Super Audio CD
plejer, CD plejer
B
D
Preporučeno povezivanje
Alternativno povezivanje
* Kada povezujete opremu sa priključkom
OPTICAL, ponovo dodelite ulazne priključke.
Više detalja možete da vidite u odeljku
„Korišćenje ostalih ulaznih video/audio
priključaka (Input Assign)“ (stranica 82).
5: Povezivanje antena
Pre nego što povežete antene, izvucite
kabl za napajanje naizmeničnom strujom
iz mrežnog napajanja.
AM kružna antena
(dobija se uz uređaj)
FM žičana antena (isporučuje se)
Povezivanje iPod, iPhone,
USB uređaja
Napomene
A
• Da biste sprečili pojavu šuma, držite AM kružnu
antenu dalje od risivera i ostale opreme.
• U potpunosti razvucite FM žičnu antenu.
• Kada povežete FM žičanu antenu, pobrinite
se da stoji u što horizontalnijem položaju.
iPod, iPhone,
USB uređaj
A USB kabl (ne isporučuje se)
33SR
Povezivanja
A Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
B Audio kabl (ne isporučuje se)
C Komponentni video kabl (ne isporučuje se)
D Video kabl (ne isporučuje se)
E Koaksijalni digitalni kabl (ne isporučuje se)
6: Povezivanje sa mrežom
Ako imate internet vezu, ovaj risiver takođe
možete da povežete sa internetom. Možete
da ga povežete putem bežične ili žičane
LAN veze.
Sistemski zahtevi
Potrebno je da ispunite sledeće sistemske
zahteve da biste mogli da koristite funkciju
za mrežu na risiveru.
Veza širokog propusnog opsega
Da biste mogli da slušate Sony
Entertainment Network (SEN) i ažurirate
softver risivera, potrebna vam je veza
širokog propusnog opsega.
Modem
Ovo je uređaj koji se povezuje sa
linijom širokog propusnog opsega
radi komunikacije sa Internetom.
Neki modemi su integrisani sa ruterom.
Ruter
• Koristite ruter brzine od 100 Mbps
ili veće da biste uživali u sadržaju na
kućnoj mreži.
• Preporučujemo vam da koristite ruter
sa ugrađenim DHCP serverom (protokol
za dinamičko konfigurisanje računara).
Ova funkcija automatski dodeljuje IP
adrese u LAN mreži.
• Ako želite da koristite bežičnu LAN
vezu, koristite ruter/pristupnu tačku
za bežični LAN.
34SR
LAN kabl (CAT5) (samo za
žičanu LAN vezu)
• Preporučujemo vam da koristite
ovaj tip kabla za žičanu LAN mrežu.
Neki ravni LAN kablovi su lako podložni
smetnjama. Preporučujemo vam da
koristite uobičajen tip kablova.
• Ako se risiver koristi u okruženju sa
električnim proizvodima čija napajanja
stvaraju smetnje ili u gustom mrežnom
okruženju, koristite oklopljeni LAN kabl.
Server
Server je uređaj koji isporučuje sadržaj
(muziku, fotografije i video zapise)
DLNA uređaju u kućnoj mreži. Uređaj
koji ćete koristiti kao server (računar itd.)
mora da bude povezan sa bežičnom ili
žičanom LAN kućnom mrežom*.
* Za više detalja o serverima koji su kompatibilni
sa ovim risiverom pogledajte stranica 59.
Primer konfiguracije
Povezivanja
Sledeća slika je primer konfiguracije kućne mreže sa risiverom i serverom.
Preporučujemo vam da server povežete sa ruterom putem kabla.
Server
Internet
Modem
Ruter
LAN kabl
(ne isporučuje se)
LAN kabl
(ne isporučuje se)
A Samo za žičanu LAN vezu.
B Samo za bežičnu LAN vezu.
Obavezno koristite ruter/pristupnu
tačku za bežični LAN.
Napomena
Reprodukcija zvuka na serveru povremeno može
da bude isprekidana kada koristite bežičnu vezu.
35SR
Pritisnite ?/1 da biste uključili risiver.
Priprema risivera
Povezivanje kabla za
napajanje naizmeničnom
strujom
Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom u zidnu utičnicu.
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
Risiver takođe možete da uključite tako
što ćete pritisnuti taster ?/1 na daljinskom
upravljaču. Kada isključite risiver, ponovo
pritisnite ?/1. Na displeju treperi
„STANDBY“. Ne izvlačite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dok treperi
„STANDBY“. To može dovesti do kvara.
Podešavanje risivera
pomoću funkcije Easy Setup
Možete jednostavno da unesete osnovna
podešavanja risivera tako što ćete pratiti
uputstva na TV ekranu.
Promenite ulaz televizora na ulaz na koji
je priključen risiver.
Kada prvi put uključite risiver ili nakon
pokretanja risivera, na TV ekranu će se
prikazati ekran „Easy Setup“. Podesite
risiver u skladu sa uputstvima na ekranu
Easy Setup.
Možete da podesite sledeće funkcije
koristeći „Easy Setup“.
– Speaker Settings (Podešavanja zvučnika)
– Network Settings (Podešavanja mreže)
U zidnu utičnicu
Uključivanje risivera
?/1
36SR
Napomene o podešavanju
zvučnika (automatsko
kalibrisanje)
Ovaj risiver je opremljen funkcijom
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)
koja omogućava da obavite automatsko
kalibrisanje na sledeći način:
• Proverite kablove između svakog
zvučnika i risivera.
• Podesite nivo jačine zvuka na
zvučnicima.
• Izmerite udaljenost svakog zvučnika
od mesta na kojem sedite.1)
• Izmerite dimenzije zvučnika.1)
• Izmerite frekventne karakteristike (EQ).1)
• Izmerite frekventne karakteristike
(faza).1)2)
1)
• Uklonite sve prepreke između mikrofona
za optimizaciju i zvučnika da biste izbegli
greške u merenju.
• Da biste precizno obavili merenje, uverite
se da je okruženje tiho i bez buke.
Funkcija DCAC je osmišljena radi
postizanja odgovarajuće zvučne ravnoteže
u vašoj prostoriji. Međutim, nivo jačine
zvuka na zvučnicima možete da podesite
i ručno u skladu sa vašim ukusom.
Za više detalja, pogledajte „Probni ton“
(stranica 93).
• Zvučnici emituju veoma glasan zvuk tokom
kalibrisanja i jačina zvuka se ne može podesiti.
Imajte obzira prema susedima i deci koja se
nalaze u blizini.
• Ako ste funkciju za isključivanje zvuka aktivirali
pre nego što ste obavili automatsko kalibrisanje,
ta funkcija će se automatski isključiti.
• Možda nećete moći da napravite precizna
merenja ili da obavite automatsko kalibrisanje
ako koristite specijalne zvučnike, na primer
dipolne zvučnike.
Pre nego što obavite automatsko
kalibrisanje
Pre nego što obavite automatsko
kalibrisanje, uradite sledeće.
• Postavite i povežite zvučnike
(stranica 23, 25).
• Sa priključkom AUTO CAL MIC
povežite isključivo mikrofon za
optimizaciju koji ste dobili uz uređaj.
Ne priključujte nijedan drugi mikrofon
na ovaj priključak.
• Ako koristite vezu za dva pojačala,
podesite dodelu za priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B na „Bi-Amplifier
Connection“ koristeći „Speaker
Connection“ u meniju „Speaker Settings“
(stranica 91).
• Ako koristite vezu za prednje B zvučnike,
podesite dodelu za priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B na „Front B Speakers“
koristeći „Speaker Connection“ u meniju
„Speaker Settings“ (stranica 91).
• Uverite se da izlaz za zvučnike nije
podešen na „SPK OFF“ (stranica 37).
• Uverite se da ne koristite funkciju
„PARTY STREAMING“ (stranica 70).
• Isključite slušalice.
Napomene
Potvrdite postavku aktivnog
subwoofera
• Kada je subwoofer povezan, uključite ga
i pojačajte zvuk pre nego što ga aktivirate.
Okrenite potenciometar LEVEL na
vrednost malo nižu od središnje.
• Ako povežete subwoofer sa funkcijom
unakrsne frekvencije, podesite jačinu
zvuka na maksimum.
• Ako povežete subwoofer sa funkcijom za
automatski ulazak u režim pripravnosti,
isključite je (deaktivirajte).
Napomena
U zavisnosti od karakteristika subwoofera koji
koristite, vrednost za podešavanje udaljenosti se
može razlikovati od stvarnog položaja zvučnika.
Da biste izabrali prednje zvučnike
Možete da izaberete prednje zvučnike
koje želite da aktivirate.
Koristite tastere na risiveru da biste
obavili ovu radnju.
37SR
Priprema risivera
Rezultat merenja se ne koristi ako je izabrana
opcija „2ch Analog Direct“.
2)
Rezultat merenja neće biti primenjen ako
uređaj dobija Dolby TrueHD ili DTS-HD
signale sa frekvencijom uzorkovanja koja
je viša od 48 kHz.
Otkazivanje automatskog
kalibrisanja
SPEAKERS
Pritiskajte SPEAKERS i izaberite
sistem prednjih zvučnika koji želite
da aktivirate.
Možete da vidite na koje priključke su
povezani izabrani zvučnici na osnovu
indikatora na displeju.
Indikatori
Izabrani zvučnici
SP A
Zvučnici koji su povezani
sa priključcima SPEAKERS
FRONT A.
SP B*
Zvučnici povezani na
priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B.
SP A+B*
Zvučnici koji su povezani
i na priključke SPEAKERS
FRONT A i na priključke
SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/ FRONT B
(paralelna veza).
Na displeju se prikazuje
„SPK OFF“. Zvučni signali
se ne emituju ni sa jednog
priključka za zvučnike.
* Da biste izabrali „SP B“ ili „SP A+B“, podesite
dodelu za priključke SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B
na „Front B Speakers“ koristeći „Speaker
Connection“ u meniju „Speaker Settings“
(stranica 91).
Napomena
Ovo podešavanje nije dostupno kada su
priključene slušalice.
38SR
Funkcija za automatsko kalibrisanje
će biti otkazana ako obavite neku od
sledećih radnji tokom procesa merenja:
– Pritisnite ?/1.
– Pritisnete tastere za izbor ulaza na
daljinskom upravljaču ili okrenete
INPUT SELECTOR na risiveru.
– Pritisnite
.
– Pritisnete SPEAKERS na risiveru.
– Promenite nivo jačine zvuka.
– Priključite slušalice.
Ručno podešavanje risivera
Pogledajte „Prilagođavanje podešavanja“
(stranica 86).
Konfigurisanje podešavanja
za mrežu na risiveru
Da biste mogli da koristite funkcije „Home
Network“, „SEN“, „AirPlay“ i „PARTY
STREAMING“, potrebno je da pravilno
unesete podešavanja za mrežu na risiveru.
Korišćenje bežične LAN veze
Postoji nekoliko načina povezivanja na
koje možete da uspostavite bežičnu mrežu:
pronalaženje pristupne tačke, korišćenje
WPS povezivanja (metodom pritiska na
taster ili unosom PIN koda) ili ručno
podešavanje.
Napomene
• Vodite računa o tome da funkciju za bežični
LAN ne koristite na mestima na kojima se
koristi medicinska oprema (npr. pejsmejker)
ili na mestima gde je zabranjena bežična
komunikacija.
• Pre povezivanja sa kućnom mrežom, potrebno
je da pripremite ruter/pristupnu tačku za
bežični LAN. Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu uređaja.
• U zavisnosti od okruženja kućne mreže, ruter/
pristupna tačka za bežični LAN je možda
podešen tako da nije moguće povezivanje putem
WPS-a, čak i ako je kompatibilna sa WPS-om.
Za detaljnije informacije o tome da li je ruter/
pristupna tačka za bežični LAN kompatibilan
ili ne sa WPS-om, kao i o podešavanju WPS
veze, pogledajte uputstvo za upotrebu rutera/
pristupne tačke za bežični LAN.
• Ako su risiver i ruter/pristupna tačka za
bežični LAN previše udaljeni, možda ćete
imati problema sa podešavanjem. Ako imate
problema, približite uređaje.
Bežičnu mrežu možete da podesite
pronalaženjem pristupne tačke. Da biste
podesili mrežu koristeći ovaj metod
povezivanja, od vas će se tražiti da izaberete
ili unesete sledeće informacije. Unapred
proverite sledeće informacije i zabeležite
ih u predviđenom prostoru ispod.
Naziv mreže (SSID*) koji identifikuje
mrežu**. (Ovo će biti potrebno
u koraku 7.)
:
Ako je bežična mreža zaštićena,
unesite sigurnosnu šifru (WEP šifru,
WPA/WPA2 šifru) za vašu mrežu**.
(Ovo će biti potrebno u koraku 8.)
:
*
SSID (Service Set Identifier) je naziv koji
identifikuje određenu pristupnu tačku.
** Ove informacije bi trebalo da se nalaze na
nalepnici na ruteru/pristupnoj tački za bežični
LAN, u uputstvu za upotrebu, možete da ih
dobijete od osobe koja je podesila bežičnu
mrežu ili od dobavljača internet usluga.
DISPLAY
V/v/B/b,
HOME
1
Pritisnite AMP, a zatim pritisnite
HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
2
Pritiskajte B/b i izaberite „Settings“,
a zatim pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati lista
menija „Settings“.
3
Pritiskajte V/v/B/b i izaberite
„Network“, a zatim pritisnite
4
Pritiskajte V/v i izaberite „Internet
Setting“, a zatim pritisnite
.
5
Pritiskajte V/v i izaberite „Wireless“,
a zatim pritisnite
.
6
Pritiskajte V/v i izaberite „Access
Point Scan“, a zatim pritisnite
.
.
Risiver će početi da traži pristupne
tačke i prikazaće listu naziva do
30 dostupnih mreža (SSID).
7
Pritiskajte V/v i izaberite naziv
željene mreže (SSID), a zatim
pritisnite
.
Na TV-u će se prikazati ekran
za podešavanje bezbednosti.
39SR
Priprema risivera
Pronalaženje pristupne tačke
i podešavanje bežične mreže
(metod skeniranja pristupne
tačke)
AMP
8
Unesite bezbednosnu šifru
(WEP šifru, WPA/WPA2 šifru)
koristeći tastaturu na ekranu.
Pritiskajte V/v/B/b i
i birajte
jedan po jedan znak. Zatim izaberite
„Enter“ i pritisnite
da biste
potvrdili bezbednosnu šifru.
Na TV ekranu će se pojaviti
„How to acquire the IP Address“.
9
Savet
Ako želite da proverite podešavanja za mrežu,
pogledajte „Information (Informacija)“
(stranica 97).
Pritiskajte V/v i izaberite „Auto“,
a zatim pritisnite
.
Ako ne možete da pronađete
naziv željene mreže (SSID)
(ručno podešavanje)
Kada koristite fiksnu IP adresu
Ako se naziv mreže (SSID) ne prikazuje
na listi, možete da ga unesete ručno.
Izaberite „Manual“, a zatim pritisnite
. Na TV ekranu će se pojaviti
prozor za unos IP adrese.
Unesite vrednost u polje „IP Address“
koristeći tastaturu na ekranu.
Pritiskajte V/v/B/b i
i birajte jedan
po jedan znak. Zatim izaberite „Enter“
i pritisnite
da biste potvrdili
vrednost.
Zatim unesite vrednosti za „Subnet
Mask“, „Default Gateway“, „Primary
DNS“ i „Secondary DNS“. Zatim
izaberite „Next“ i pritisnite
.
10 Pritiskajte V/v i izaberite „Ok“,
a zatim pritisnite
.
Na TV ekranu se pojavljuje
„Connecting to the network.
Please wait.“
Kada završite podešavanje mreže,
pojaviće se tekst „Network Settings
are now complete and the receiver
has been successfully connected to
the network.“ i zasvetli oznaka „
“
na displeju. Da biste se vratili u meni
„Network Settings“, pritisnite
.
(U zavisnosti od mrežnog okruženja,
podešavanje mreže može potrajati
izvesno vreme.)
11 Unesite podešavanja za server.
Da biste slušali audio sadržaj koji
je uskladišten na serveru, potrebno
je da podesite server (stranica 59).
40SR
Napomena
Ako vaša mreža nije zaštićena šifrom (korišćenjem
bezbednosne šifre), ekran za podešavanje
bezbednosti se neće prikazati u koraku 8.
1 Izaberite „Manual Registration“
2
3
4
5
u koraku 6 u odeljku „Pronalaženje
pristupne tačke i podešavanje bežične
mreže (metod skeniranja pristupne
tačke)“ (stranica 39) .
Pritiskajte V/v i izaberite „Direct Input“,
a zatim pritisnite
.
Unesite naziv mreže (SSID) koristeći
tastaturu na ekranu. Pritisnite V/v/B/b
i
birajte jedan po jedan znak.
Zatim izaberite „Enter“ i pritisnite
.
Naziv koji ste uneli je registrovan.
Pritiskajte V/v i izaberite željeno
bezbednosno podešavanje, a zatim
pritisnite
.
Pratite korake od 8 do 11 u odeljku
„Pronalaženje pristupne tačke
i podešavanje bežične mreže (metod
skeniranja pristupne tačke)“
(stranica 39) .
Podešavanje bežične mreže
korišćenjem pristupne tačke
koja podržava WPS
Možete jednostavno da podesite bežičnu
mrežu korišćenjem pristupne tačke koja
podržava WPS. WPS podešavanje možete
da unesete pritiskom na taster ili unosom
PIN (Personal Identification Number) koda.
Šta je to WPS (Wi-Fi Protected
Setup)?
WPS je standard koji je donela organizacija
Wi-Fi Alliance i koji omogućava
jednostavno i bezbedno podešavanje
bežične mreže.
Možete jednostavno da podesite bežičnu
WPS vezu jednim pritiskom na namenski
taster.
1 Izaberite „WPS Push“ u koraku 6
u odeljku „Pronalaženje pristupne
tačke i podešavanje bežične mreže
(metod skeniranja pristupne tačke)“
(stranica 39) .
2 Pratite uputstva na ekranu i pritisnite
WPS taster na pristupnoj tački.
Poruka: „Push the WPS button on
the access point within 2 minutes.“
(Pritisnite WPS taster na pristupnoj
tački u roku od 2 minuta).
Podešavanje bežične mreže
korišćenjem WPS PIN koda
Ako pristupna tačka podržava povezivanje
putem WPS PIN (Personal Identification
Number) koda, bežičnu WPS vezu možete
da podesite unosom PIN koda risivera
u ruter/pristupnu tačku za bežični LAN.
1 Izaberite „Manual Registration“
u koraku 6 u odeljku „Pronalaženje
pristupne tačke i podešavanje bežične
mreže (metod skeniranja pristupne
tačke)“ (stranica 39).
2 Pritiskajte V/v i izaberite „WPS PIN“,
a zatim pritisnite
.
Prikazaće se lista dostupnih SSID-ova
(pristupnih tačaka).
Napomena
SSID koji ne podržava WPS PIN će se pojaviti
kao zatamnjen i ne može da bude izabran.
3 Pritiskajte V/v i izaberite naziv željene
WPS taster na ruteru/
pristupnoj tački za
bežični LAN
Kada završite podešavanje mreže,
pojaviće se tekst „Network Settings are
now complete and the receiver has been
successfully connected to the network.“
i zasvetli oznaka „
“ na displeju.
Da biste se vratili u meni „Network
Settings“, pritisnite
.
(U zavisnosti od mrežnog okruženja,
podešavanje mreže može potrajati
izvesno vreme.)
3 Unesite podešavanja za server.
Da biste slušali audio sadržaj koji je
uskladišten na serveru, potrebno je da
podesite server (stranica 59).
mreže (SSID), a zatim pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati PIN kôd
risivera (8 cifara). Ne zatvarajte ekran
na kojem se prikazuje PIN kôd dok se
povezivanje ne završi. (Svaki put kada
obavljate ovu radnju, prikazuje se
različiti PIN kôd.)
4 Unesite PIN kôd risivera u ruter/
pristupnu tačku za bežični LAN.
Risiver će pokrenuti podešavanje mreže.
Kada završite podešavanje mreže,
pojaviće se tekst „Network Settings are
now complete and the receiver has been
successfully connected to the network.“
“ na displeju.
i zasvetli oznaka „
Da biste se vratili u meni „Network
Settings“, pritisnite
.
(U zavisnosti od mrežnog okruženja,
podešavanje mreže može potrajati
izvesno vreme.)
41SR
Priprema risivera
Podešavanje bežične mreže
pritiskom na dugme za WPS
povezivanje
Savet
Ako želite da proverite podešavanja za mrežu,
pogledajte „Information (Informacija)“
(stranica 97).
5 Unesite podešavanja za server.
Kada završite podešavanje mreže,
pojaviće se tekst „Network Settings
are now complete and the receiver
has been successfully connected to
the network“. Da biste se vratili u meni
„Network Settings“, pritisnite
.
(U zavisnosti od mrežnog okruženja,
podešavanje mreže može potrajati
izvesno vreme.)
Da biste slušali audio sadržaj koji je
uskladišten na serveru, potrebno je
da podesite server (stranica 59).
Saveti
• Ako želite da proverite podešavanja za mrežu,
pogledajte „Information (Informacija)“
(stranica 97).
• Za detaljnije informacije o tome kako da unesete
PIN kôd u ruter/pristupnu tačku za bežični
LAN, pogledajte uputstvo za upotrebu rutera/
pristupne tačke za bežični LAN.
Korišćenje žičane LAN veze
1
Izaberite „Wired“ u koraku 5 u
odeljku „Pronalaženje pristupne
tačke i podešavanje bežične mreže
(metod skeniranja pristupne tačke)“
(stranica 39) .
Na TV ekranu će se pojaviti
„How to acquire the IP Address“.
2
Pritiskajte V/v i izaberite „Auto“,
a zatim pritisnite
.
Kada koristite fiksnu IP adresu
Izaberite „Manual“, a zatim pritisnite
. Na TV ekranu će se pojaviti
prozor za unos IP adrese.
Unesite vrednost u polje „IP Address“
koristeći tastaturu na ekranu.
Pritiskajte V/v/B/b i
birajte jedan
po jedan znak. Zatim izaberite „Enter“
i pritisnite
da biste potvrdili
vrednost.
Zatim unesite vrednosti za „Subnet
Mask“, „Default Gateway“, „Primary
DNS“ i „Secondary DNS“. Zatim
izaberite „Next“ i pritisnite
.
3
Pritiskajte V/v i izaberite „Ok“,
a zatim pritisnite
.
Na TV ekranu se pojavljuje
„Connecting to the network.
Please wait.“
42SR
4
Unesite podešavanja za server.
Da biste slušali audio sadržaj koji
je uskladišten na serveru, potrebno
je da podesite server (stranica 59).
Savet
Ako želite da proverite podešavanja za mrežu,
pogledajte „Information (Informacija)“
(stranica 97).
Vodič za upravljanje
grafičkim korisničkim
interfejsom (GUI)
Meni risivera možete da prikažete na TV
ekranu gde ćete moći da izaberete željenu
funkciju koristeći tastere V/v/B/b i
na daljinskom upravljaču.
Kada počnete da koristite risiver, obavezno
prvo pritisnite AMP na daljinskom
upravljaču. U suprotnom, radnje koje
zadate možda neće biti namenjene risiveru.
Savet
Taster AMP na daljinskom upravljaču zasvetli
kada pritisnete HOME.
Primer: Kada izaberete „Watch“.
AMP
RETURN O
OPTIONS
HOME
4
Priprema risivera
V/v/B/b,
Pritiskajte V/v/B/b i izaberite
stavku menija koju želite da
podesite, a zatim pritisnite
da biste ušli u stavku menija.
Savet
Korišćenje menija
1
Promenite ulaz na televizoru na
ulaz na koji je priključen risiver.
2
Pritisnite AMP, a zatim pritisnite
HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
U zavisnosti od TV-a, možda će biti
potrebno izvesno vreme pre nego što
se glavni meni prikaže na TV ekranu.
3
Kada se u donjem desnom delu ekrana prikazuje
„OPTIONS“, možete da prikažete listu funkcija
tako što ćete pritisnuti OPTIONS i izabrati
srodnu funkciju.
Povratak na prethodni ekran
Pritisnite RETURN O.
Izlazak iz menija
Pritisnite HOME da biste prikazali glavni
meni, a zatim ponovo pritisnite HOME.
Pregled glavnih menija
Meni
Opis
Gledanje
Biranje video izvora
od kojeg risiver dobija
signal (stranica 44).
Slušanje
Biranje muzike sa SA-CD/
CD, USB uređaja, kućne
mreže ili SEN-a
(stranica 44). Takođe možete
da uživate u FM/AM radiju
zahvaljujući ugrađenom
tjuneru (stranica 51).
Zvučni efekti
Omogućava da uživate
u obrađenom zvuku koji
obezbeđuju tehnologije
ili funkcije u vlasništvu
kompanije Sony
(stranica 53).
Settings
Prilagođavanje podešavanja
risivera (stranica 86).
Pritiskajte B/b i izaberite željeni
meni, a zatim pritisnite
da biste
ušli u meni.
Na TV ekranu će se prikazati lista
stavki u meniju.
43SR
U zavisnosti od TV-a, možda će biti
potrebno izvesno vreme pre nego što
se glavni meni prikaže na TV ekranu.
Osnovne radnje
Uživanje u slikama/zvuku
sa povezane opreme
?/1
AMP
3
Na TV ekranu će se prikazati lista
stavki u meniju.
Tasteri za
izbor ulaza
4
Izaberite željenu opremu, a zatim
pritisnite
.
5
Uključite opremu i pokrenite
reprodukciju.
6
Pritisnite 2 +/– da biste podesili
jačinu zvuka.
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
Izaberite „Watch“ ili „Listen“,
a zatim pritisnite
.
Možete da upotrebite i MASTER
VOLUME na risiveru.
7
Pritisnite SOUND FIELD +/– da biste
uživali u surround zvuku.
Možete da koristite i A.F.D./2CH,
MOVIE ili MUSIC na risiveru.
Za više detalja pogledajte stranica 53.
Saveti
2 +/–
SOUND FIELD
+/–
1
Promenite ulaz na televizoru na
ulaz na koji je priključen risiver.
2
Pritisnite AMP, a zatim
pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati
glavni meni.
44SR
• Da biste izabrali željenu opremu, možete da
okrećete INPUT SELECTOR na risiveru ili
da pritisnete neki od tastera za izbor ulaza
na daljinskom upravljaču.
• Jačinu zvuka možete da podešavate na različit
način, koristeći okrugli potenciometar
MASTER VOLUME na risiveru ili
taster 2 +/– na daljinskom upravljaču.
Da biste brzo pojačali ili utišali zvuk
– Brzo okrećite okruglo dugme.
– Pritisnite i držite taster.
Da biste fino podesili zvuk
– Sporo okrećite okruglo dugme.
– Pritisnite taster i odmah ga otpustite.
Da biste aktivirali funkciju
za isključivanje zvuka
Pritisnite
.
Funkcija za isključivanje zvuka će
biti poništena u sledećim slučajevima:
• Kada ponovo pritisnete
.
• Kada promenite jačinu zvuka.
• Kada isključite risiver.
• Kada obavite automatsko kalibrisanje.
Osnovne radnje
Da biste izbegli oštećenje
zvučnika.
Pre nego što isključite risiver, obavezno
utišajte zvuk.
45SR
Reprodukcija sa iPod/iPhone uređaja
Možete da uživate u muzičkim sadržajima sa iPod/iPhone uređaja tako što ćete ga povezati
na (USB) port na risiveru.
Za detalje o povezivanju iPod/iPhone uređaja pogledajte stranicu 33.
Kompatibilni iPod/iPhone modeli
Na ovom risiveru možete da koristite sledeće iPod/iPhone modele. Ažurirajte softver
iPod/iPhone uređaja na najnoviju verziju pre nego što počnete da ga koristite.
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPod touch
četvrta generacija
iPod touch
treća generacija
iPod touch
druga generacija
iPod nano
šesta generacija
iPod nano
peta generacija
(video kamera)
iPod nano
četvrta generacija
(video)
iPod nano
treća generacija
(video)
iPod classic
Napomene
• Sony ne odgovara u slučaju gubitka ili oštećenja podataka snimljenih na iPod/iPhone uređaj
dok je iPod/iPhone uređaj povezan sa ovim risiverom.
• Ovaj proizvod je posebno dizajniran za rad sa iPod/iPhone uređajem i ispunjava standarde za
performanse kompanije Apple.
46SR
Da biste upravljali iPod/iPhone
uređajem pomoću daljinskog
upravljača
Biranje režima za kontrolu
iPod/iPhone uređaja
Možete da izaberete režim za kontrolu
iPod/iPhone uređaja koristeći taster
„iPhone CTRL“ na daljinskom upravljaču.
Sve radnje takođe možete da kontrolišete
putem informacija koje se prikazuju na
displeju kada je TV ekran isključen.
USB
./>
X
m/M
N
x
SHUFFLE
REPEAT
iPhone
CTRL
1
2
3
iPhone
CTRL
Pritisnite USB pre korišćenja sledećih tastera.
Pritisnite
Radnja
U glavnom meniju izaberite „Listen“,
a zatim pritisnite
.
N
Pokretanje reprodukcije.
X, x
Pauziranje reprodukcije.
Izaberite „USB“, a zatim pritisnite
m/M
Kada povežete iPod ili iPhone, na TV
ekranu će se prikazati „iPod/iPhone“.
Brzo premotavanje unapred
ili unazad.
./>
Pratite uputstva na ekranu i izaberite
režim kontrole za iPod/iPhone.
Prelazak na prethodnu/
sledeću numeru.
REPEAT
Ulazak u režim ponavljanja.
SHUFFLE
Ulazak u režim nasumične
reprodukcije.
iPhone CTRL
Biranje režima za kontrolu
iPod/iPhone uređaja.
.
Napomene o iPod/iPhone uređaju
• iPod/iPhone se puni dok je povezan sa
uključenim risiverom.
• Sa ovog risivera ne možete da prenosite
pesme na iPod/iPhone.
47SR
Osnovne radnje
V/v/B/b,
• Ne uklanjajte iPod/iPhone tokom rada.
Da biste izbegli oštećenje podataka ili
iPod/iPhone uređaja, isključite risiver
kada povezujete ili uklanjate iPod/iPhone.
Lista poruka u vezi sa iPod/iPhone
uređajem
Kompatibilni USB uređaji
Na ovom risiveru možete da koristite
sledeće Sony USB uređaje.
Verifikovani Sony USB uređaji
Naziv proizvoda Naziv modela
Poruka i objašnjenje
Walkman®
Reading
NWZ-A864
Risiver prepoznaje iPod ili iPhone uređaj
i čita informacije sa njega.
NWZ-B152F / B162F /
B172
Not supported
Povezan je nepodržani iPod ili iPhone.
NWZ-E053 / E354 / E363 /
E373 / E453 / E463 / E575
No device is connected
NWZ-F805 / F806N
Nije povezan iPod ili iPhone.
No Track
NWZ-S755 / S764 / S774 /
S774BT
Nije pronađena nijedna numera.
NWZ-W262 / W272
Headphone is not supported
NWZ-Z1040 / Z1070
Sa slušalica se ne emituje zvuk kada
je povezan iPod ili iPhone uređaj.
NWD-W253
MICROVAULT USM1GL / 4GL / 8GL /
32GL
USM16GLX / 32GLX /
64GLX
Reprodukcija sa USB uređaja
Možete da uživate u muzici sa USB uređaja
tako što ćete ga priključiti na
(USB) na
risiveru.
Za više detalja o povezivanju USB uređaja
pogledajte odeljak „Povezivanje iPod,
iPhone, USB uređaja“ (stranica 33).
Risiver može da reprodukuje sledeće
formate muzičkih datoteka:
Format datoteke
Oznake tipa datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio „.mp3“
Layer III)
AAC*
„.m4a“, „.3gp“, „.mp4“
WMA9 Standard*
„.wma“
WAV
„.wav“
FLAC
„.flac“
* Risiver ne reprodukuje datoteke kodirane
DRM-om.
48SR
USM4GN / 8GN / 32GN
USM4GM / 16GM
USM8GQ / 32GQ / 64GQ
USM16GR / 32GR
USM4GS / 8GJ / 8GT /
16GS / 16GU / 64GP / 512J
Digitalni
diktafon
ICD-SX713 / SX1000 /
PX232 / PX333F / FX8 /
TX50 / UX513F /
UX523F / UX532 /
UX533F
ICZ-R50 / R51
Napomene
Upravljanje USB uređajem
USB
./>
X
x
N
SHUFFLE
REPEAT
Pritisnite USB pre korišćenja sledećih
tastera.
V/v/B/b,
1
U glavnom meniju izaberite „Listen“,
a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „USB“, a zatim pritisnite
.
Kada priključite USB uređaj, na TV
ekranu će se prikazati „USB“.
USB uređajem možete da upravljate
koristeći daljinski upravljač risivera.
3
Upravljanje USB uređajem
pomoću daljinskog upravljača
Sa liste sadržaja izaberite željeni
sadržaj, a zatim pritisnite
.
Počeće reprodukcija izabranog
sadržaja, a na TV ekranu će se prikazati
informacije o muzičkom sadržaju.
Pritisnite
Radnja
N
Pokretanje reprodukcije.
X
Pauziranje reprodukcije.
x
Zaustavljanje reprodukcije.
./>
Prelazak na prethodnu/
sledeću datoteku.
REPEAT
Ulazak u režim ponavljanja.
SHUFFLE
Ulazak u režim nasumične
reprodukcije.
Napomene o USB uređajima
• Ne uklanjajte USB uređaj tokom rada.
Da biste izbegli oštećenje podataka ili
USB uređaja, isključite risiver kada
povezujete ili izvlačite USB uređaj.
• Ukoliko je neophodno povezivanje
USB kablom, za povezivanje USB uređaja
koristite isporučeni USB kabl. Pogledajte
uputstva za upotrebu USB uređaja koji
želite da povežete za detalje o tom
postupku.
• Ne povezujete risiver i USB uređaj preko
USB čvorišta.
49SR
Osnovne radnje
• Risiver ne može da čita podatke u NTFS
formatu.
• Risiver može da čita samo one podatke koji
su sačuvani na prvoj particiji čvrstog diska.
• Ne garantuje se rad modela koji nisu ovde
navedeni.
• Ispravan rad se ne može uvek garantovati
čak i kada koristite ove USB uređaje.
• Neki od ovih USB uređaja možda nisu dostupni
za kupovinu u određenim područjima.
• Kada formatirate gorenavedene modele,
formatiranje obavite na samom modelu ili
koristite softver za formatiranje namenjen
tom modelu.
• Kada na risiver priključujete USB uređaj,
priključite ga tek kada na USB uređaju nestane
poruka „Creating Library“ ili „Creating
Database“.
• Kada je USB uređaj povezan, prikazaće
se „Reading“.
• Može da prođe oko 10 sekundi pre nego
što se prikaže „Reading“, u zavisnosti od
povezanog USB uređaja.
• Kada povežete USB uređaj, risiver čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako na USB
uređaju ima dosta fascikli ili datoteka,
čitanje USB uređaja može da potraje duže
vremena.
• Risiver može da prepozna do
– 256 fascikli (uključujući fasciklu
„ROOT“).
– 256 audio datoteka za svaku fasciklu.
– 8 nivoa fascikli (hijerarhijska struktura
datoteka, uključujući fasciklu „ROOT“).
Maksimalan broj audio datoteka i fascikli
može da se razlikuje u zavisnosti od
strukture datoteka i fascikli.
Nemojte da skladištite ostale tipove
datoteka ili nepotrebne fascikle na USB
uređaju.
• Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje,
uređajima za snimanje i medijumima za
snimanje. Nekompatibilni USB uređaji
mogu da dovedu do pojave šuma, zvuk
koji se sa njih reprodukuje može da bude
isprekidan ili reprodukcija sa njih neće
biti moguća.
• Možda će biti potrebno da prođe
izvesno vreme pre početka reprodukcije
u sledećim slučajevima:
– Struktura fascikli je složena.
– Memorija je velikog kapaciteta.
• Ne mora da znači da ovaj risiver podržava
sve funkcije koje poseduje povezani
USB uređaj.
• Redosled reprodukcije na risiveru može
da se razlikuje od redosleda reprodukcije
na povezanom USB uređaju.
• Fascikle u kojima nema audio datoteka
se preskaču.
• Prilikom reprodukcije veoma dugačke
numere, neke radnje mogu da uspore
reprodukciju.
50SR
Lista poruka u vezi sa USB
uređajem
Poruka i objašnjenje
Reading
Risiver prepoznaje i čita informacije sa
USB uređaja.
Device error
Nije moguće prepoznati memoriju USB
uređaja (stranica 48).
Not supported
Priključen je nepodržani USB uređaj, povezan
je nepoznati uređaj ili je USB uređaj povezan
putem USB čvorišta (stranica 48).
No device is connected
Nije priključen USB uređaj ili priključeni
USB uređaj nije prepoznat.
Cannot get info
Broj datoteka/fascikli/nivoa fascikli je
dostigao granicu broja koji risiver može
da prepozna (stranica 50).
Cannot play
Risiver ne može da reprodukuje audio
datoteke zbog nepodržanog formata
datoteke ili ograničenja reprodukcije.
Not in Use
Obavlja se radnja koja je trenutno zabranjena.
No Track
Nije pronađena nijedna numera.
1 Indikator pojasa (stranica 51)
2 Indikator frekvencije (stranica 51)
3 Lista memorisanih stanica (stranica 52)
Korišćenje tjunera
Slušanje FM/AM radija
Pomoću ugrađenog tjunera možete da
slušate program koji se emituje putem
FM i AM talasa. Pre korišćenja se uverite
da ste sa risiverom povezali FM i AM
antenu (stranica 33).
Numerički
tasteri
Prebacivanje između
FM i AM radija
1
U glavnom meniju izaberite „Listen“,
a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „FM/AM“, a zatim
pritisnite
.
Prikazaće se ekran FM/AM.
V/v/B/b,
OPTIONS
D.TUNING
1
U glavnom meniju izaberite „Listen“,
a zatim pritisnite .
2
Izaberite „FM/AM“, a zatim
pritisnite
.
FM/AM ekran
Možete da izaberete svaku stavku na
ekranu i upravljate njom pomoću tastera
V/v/B/b i .
Izaberite indikator pojasa.
Pritiskajte V/v i izaberite „FM“
ili „AM“, a zatim pritisnite
.
Korišćenje tjunera
3
4
Automatsko podešavanje
stanice (Auto Tuning)
1
Izaberite indikator frekvencije
na FM/AM ekranu.
2
Pritisnite V/v.
Pritisnite V da skenirate stanice od
nižih ka višim frekvencijama a v od
viših ka nižim.
Risiver zaustavlja skeniranje svaki
put kada pronađe stanicu.
U slučaju slabog FM stereo
prijema
1 Podesite stanicu koju želite da slušate
koristeći funkciju „Auto Tuning“,
„Direct Tuning“ ili izaberite željenu
memorisanu stanicu (stranica 51).
2 Pritisnite OPTIONS.
Pojaviće se meni sa opcijama.
Napomena
FM režim možete da podesite u meniju sa
opcijama kada je izabran indikator frekvencije.
3 Izaberite „STEREO/MONO“, a zatim
pritisnite
.
4 Izaberite „MONO“, a zatim pritisnite
.
51SR
Direktno podešavanje
stanice (Direct Tuning)
Pomoću numeričkih tastera možete
direktno da unesete frekvenciju stanice.
1
2
1
Podesite stanicu koju želite da
memorišete koristeći „Auto Tuning“
(stranica 51) ili „Direct Tuning“
(stranica 52).
2
Pritisnite OPTIONS.
Pojaviće se meni sa opcijama.
Pritisnite D.TUNING.
Napomena
Pomoću numeričkih tastera unesite
frekvenciju, a zatim pritisnite
.
Stanice možete da memorišete u meniju sa
opcijama kada je izabran indikator frekvencije.
Primer 1: FM 102,50 MHz
Izaberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Primer 2: AM 1350 kHz
Izaberite 1 b 3 b 5 b 0
3
Izaberite „Set Preset“, a zatim
pritisnite
.
4
Izaberite broj memorisane stanice,
a zatim pritisnite
.
Izabrana stanica će biti uskladištena
pod izabranim memorisanim brojem.
Savet
Kada pronađete AM stanicu, podesite smer
AM kružne antene za optimalan prijem.
5
Ako ne možete da podesite stanicu
Prikazaće se „– – – .– – MHz“ ili
„– – – – kHz“ a zatim će se na ekranu
prikazati aktuelna frekvencija.
Uverite se da ste uneli odgovarajuću
frekvenciju. Ako niste, ponovite korak 2.
Ako i dalje ne možete da podesite stanicu,
ta frekvencija se možda ne koristi u vašem
području.
Memorisanje FM/AM radiostanica
Ponovite korake od 1 do 4 da biste
memorisali drugu stanicu.
Stanicu možete da memorišete na
sledeći način:
• AM pojas: AM 1 do AM 30
• FM pojas: FM 1 do FM 30
Biranje memorisanih stanica
1
U glavnom meniju izaberite „Listen“,
a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „FM/AM“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite broj memorisane stanice
sa liste, a zatim pritisnite
.
Za izbor memorisanih stanica su
dostupni brojevi od 1 do 30.
(Preset Memory)
Možete da memorišete do 30 FM i 30 AM
omiljenih stanica.
Imenovanje memorisanih
stanica (Name Input)
1 Izaberite broj memorisane stanice
kojoj želite da date naziv.
V/v/B/b,
2 Pritisnite OPTIONS.
OPTIONS
3 Izaberite „Name Input“, a zatim
Pojaviće se meni sa opcijama.
RETURN O
pritisnite .
Na TV ekranu će se prikazati tastatura.
4 Pritisnite V/v/B/b i birajte jedan po
jedan znak da unesete naziv.
52SR
5 Izaberite „Enter“, a zatim pritisnite
.
Naziv koji ste uneli je registrovan.
Napomena
Neka slova koja mogu da se prikazuju na TV
ekranu ne mogu da se prikazuju na displeju.
Otkazivanje unosa naziva
Pritisnite RETURN O.
Prijem RDS signala
* Ne emituju sve FM stanice RDS signal niti
pružaju istu vrstu usluga. Ako niste upoznati
sa RDS uslugama u vašem području, raspitajte
se kod lokalne radio stanice o detaljima.
Jednostavno izaberite neku stanicu
iz FM frekventnog opsega.
Kada podesite stanicu koja pruža RDS
usluge, na TV ekranu i displeju će se
prikazati naziv programske usluge*.
* Ako stanica ne emituje RDS signal, naziv
programske usluge se neće prikazati.
Napomene
• RDS možda neće pravilno funkcionisati ako
podešena stanica ne emituje RDS signal ili
ako je signal slab.
• Neka slova koja mogu da se prikazuju na TV
ekranu ne mogu da se prikazuju na displeju.
Savet
Dok se prikazuje naziv programske usluge,
možete da proverite frekvenciju tako što ćete
pritiskati DISPLAY (stranica 104).
Biranje zvučnog polja
1
U glavnom meniju izaberite „Sound
Effects“, a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „Sound Field“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite željeno zvučno polje.
Saveti
• Možete da pritiskate SOUND FIELD +/– na
daljinskom upravljaču i izaberite željeno zvučno
polje.
• Možete da koristite i A.F.D./2CH, MOVIE ili
MUSIC na risiveru.
Režim zvuka Auto Format
Direct (A.F.D.)/2 channel
• Auto Format Direct (A.F.D.) režim:
Ovaj režim omogućava da slušate zvuk
visoke vernosti i da izaberete režim
dekodiranja za slušanje dvokanalnog
stereo zvuka ili monauralnog zvuka
u višekanalnom formatu.
• Dvokanalni režim zvuka: Izlazni zvuk
možete da prebacite na dvokanalni zvuk
bez obzira na formate snimanja softvera
koji koristite, povezanu opremu za
reprodukciju ili podešavanja zvučnog
polja risivera.
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
Memoriše zvuk onako kako je snimljen/
kodiran bez dodavanja surround efekata.
Međutim, kod modela za tržište SAD
i Kanade, ovaj risiver će generisati
niskofrekventni signal koji će se emitovati
na subwooferu ukoliko nema LFE signala.
53SR
Uživanje u zvučnim efektima
Ovaj risiver podržava tehnologiju RDS
(sistem za prenos podataka putem radija)
koja radio stanicama omogućava da šalju
dodatne informacije zajedno sa signalom
redovnog programa. Ovaj risiver nudi
korisne RDS funkcije, na primer prikaz
naziva programske usluge. RDS je
dostupan samo za FM stanice.*
Uživanje u zvučnim efektima
x Multi Stereo (MULTI ST.)
Emituje dvokanalne leve/desne ili
monauralne signale iz svih zvučnika.
Međutim, zvuk se možda neće emitovati iz
nekih zvučnika u zavisnosti od podešavanja
zvučnika.
x 2ch Stereo (2CH ST.)
Risiver emituje zvuk samo sa prednjih
levih/desnih zvučnika. Zvuk iz subwoofera
se ne čuje.
Standardni dvokanalni stereo izvori
u potpunosti zaobilaze obradu zvučnog
polja a formati višekanalnog surround
zvuka se emituju na dva kanala.
x Analog Direct (A. DIRECT)
Možete da promenite zvuk sa izabranog
ulaza na dvokanalni analogni ulaz. Ova
funkcija vam omogućava da uživate u
visokokvalitetnim analognim izvorima.
Kada koristite ovu funkciju, moguće je
podesiti samo jačinu zvuka i nivo jačine
zvuka prednjeg zvučnika.
Napomena
Ne možete da izaberete „2ch Analog Direct“
dok koristite funkcije „BD“, „DVD“, „GAME“,
„VIDEO 2“, „VIDEO 3“, „USB“, „Home
Network“, „SEN“ i „AirPlay“.
Režim za filmove
Da biste iskoristili prednosti surround
zvuka, dovoljno je da izaberete jedno
od unapred programiranih zvučnih
polja risivera. Ona donose uzbudljiv
i moćan zvuk bioskopa u vaš dom.
x HD-D.C.S.
„HD Digital Cinema Sound“ (HD-D.C.S.)
je nova inovativna tehnologija kućnog
bioskopa kompanije Sony koja koristi
najnovije tehnologije za obradu zvučnog
i digitalnog signala. Zasnovana je na
preciznim podacima dobijenim u studiju
za mastering.
54SR
U ovom režimu možete da uživate
u Blu-ray i DVD filmovima kod kuće
ne samo uz visok kvalitet zvuka već i uz
najbolju zvučnu atmosferu, baš onako kako
je zamislio inženjer filmskog zvuka tokom
masteringa.
• Dynamic: Ovo podešavanje je pogodno
za okruženje sa dobrom refleksijom
zvuka koje nije prostrano (gde apsorpcija
zvuka nije dovoljna). Ovo podešavanje
naglašava refleksiju zvuka i reprodukuje
zvuk velike bioskopske sale. Na taj način
naglašava se veličina miks sale i postiže
se jedinstveno akustično polje.
• Theater: Ovo podešavanje je pogodno
za dnevnu sobu. Ovo podešavanje
reprodukuje refleksiju zvuka u
bioskopskoj sali (studiju za dubliranje).
Najbolje je da ga koristite za gledanje
sadržaja koji je snimljen na Blu-ray Disc,
kada želite da uživate atmosferi
bioskopske sale.
• Studio: Ovo podešavanje je pogodno za
dnevnu sobu sa odgovarajućom zvučnom
opremom. Ovo podešavanje reprodukuje
refleksiju zvuka koja nastaje kada se
izvorni bioskopski zvuk remiksuje za
Blu-ray Disc na nivo jačine zvuka koji
je pogodan za kućnu upotrebu. Nivo
refleksije zvuka je minimalan. Međutim,
dijalozi i surround efekti se reprodukuju
upečatljivo.
x PLII Movie
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic II Movie. Ovo podešavanje je idealno
za filmove kodirane u Dolby Surround
formatu. Osim toga, ovaj režim može da
reprodukuje zvuk u 5.1 kanala prilikom
gledanja dubliranih video snimaka ili starih
filmova.
x PLIIx Movie
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic IIx Movie. Ovo podešavanje
proširuje Dolby Pro Logic II Movie ili
Dolby Digital 5.1 u diskretne 7.1 filmske
kanale.
x PLIIz Height (PLIIz)
x Live Concert (CONCERT)
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic IIz. Ovo podešavanje može da proširi
izvorni 5.1-kanalni zvuk do maksimalnih
7.1 kanala koji se emituju na vertikalnoj
opremi i pruža osećaj punoće i dubine
zvuka.
Reprodukuje akustiku koncertnog prostora
sa 300 mesta.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Obavlja dekodiranje u režimu DTS Neo:6
Cinema. Izvor snimljen u dvokanalnom
formatu se dekodira na sedam kanala.
Režim za muziku
Da biste iskoristili prednosti surround
zvuka, dovoljno je da izaberete jedno
od unapred programiranih zvučnih polja
risivera. Ona donose uzbudljiv i moćan
zvuk koncertnih dvorana u vaš dom.
Reprodukuje zvučne karakteristike
dvorane Berlinske filharmonije.
x Concertgebouw Amsterdam
(CONCERTGEB)
Reprodukuje zvučne karakteristike
koncertne dvorane u Amsterdamu
u Holandiji, sa velikom zvučnom
pozornicom koja se odlikuje dobrom
refleksijom.
x Musikverein Vienna
(MUSIKVEREI)
Reprodukuje zvučne karakteristike
koncertne dvorane u Beču u Austriji
koja se odlikuje rezonantnim zvukom
sa jedinstvenom refleksijom.
x Jazz Club (JAZZ)
Pruža osećaj velikog, otvorenog stadiona.
x Sports (SPORTS)
Pruža osećaj sportskog prenosa.
x Portable Audio (PORTABLE)
Reprodukuje jasan i poboljšan zvuk na
prenosnom audio uređaju. Ovaj režim
je idealan za MP3 i drugu kompresovanu
muziku.
x PLII Music
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic II Music. Ovo podešavanje je idealno
za uobičajene stereo izvore, kao što su
CD diskovi.
x PLIIx Music
Obavlja dekodiranje u režimu
Dolby Pro Logic IIx Music. Ovo
podešavanje je idealno za uobičajene
stereo izvore, kao što su CD diskovi.
x PLIIz Music (PLIIz)
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic IIz. Ovo podešavanje može da proširi
izvorni 5.1-kanalni zvuk do maksimalnih
7.1 kanala koji se emituju na vertikalnoj
opremi i pruža osećaj punoće i dubine
zvuka.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Obavlja dekodiranje u režimu DTS Neo:6
Music. Izvor snimljen u dvokanalnom
formatu se dekodira na sedam kanala.
Ovo podešavanje je idealno za uobičajene
stereo izvore, kao što su CD diskovi.
Reprodukuje akustiku džez kluba.
55SR
Uživanje u zvučnim efektima
x Berlin Philharmonic Hall
(BERLIN)
x Stadium (STADIUM)
Kada povežete slušalice
Ovo zvučno polje možete da izaberete
samo ako su slušalice povezane na risiver.
x Headphone (2ch) (HP 2CH)
Ovaj režim će biti automatski izabran ako
koristite slušalice (osim za „2ch Analog
Direct“). Standardni dvokanalni stereo
izvori u potpunosti zaobilaze obradu
zvučnog polja i formati višekanalnog
surround zvuka se emituju na dva kanala,
sa izuzetkom LFE signala.
x Headphone (Direct)
(HP DIRECT)
Ovaj režim će biti automatski izabran
ako koristite slušalice kada je izabrano
„2ch Analog Direct“.
Emituje analogne signale bez obrade
ekvilajzera, zvučnog polja itd.
Ako povežete subwoofer
Ovaj risiver će generisati niskofrekventni
signal koji će se emitovati na subwooferu
ukoliko nema LFE signala, koji predstavlja
niskopropusni zvučni efekat koji se iz
subwoofera emituje u dvokanalni signal.
Međutim, niskofrekventni signal se ne
generiše za „Neo:6 Cinema“ ili „Neo:6
Music“ kada su svi zvučnici podešeni na
„Large“.
Kako biste u potpunosti iskoristiti prednost
Dolby Digital preusmeravanja basova,
preporučujemo vam da podesite prekidnu
frekvenciju subwoofera na što višu
vrednost.
Napomene o zvučnim poljima
• Neka zvučna polja možda neće biti
dostupna u zavisnosti od podešavanja
za šablon zvučnika.
• Ne možete istovremeno da izaberete
„PLIIx Movie“, „PLIIx Music“,
„PLIIz Movie“ i „PLIIz Music“.
56SR
– Opcije „PLIIx Movie“ i „PLIIx Music“
su dostupne samo kada je za šablon
zvučnika izabrano podešavanje sa
zadnjim surround zvučnicima.
– Opcije „PLIIz Movie“ i „PLIIz Music“
su dostupne samo kada je za šablon
zvučnika izabrano podešavanje sa
prednjim visokim zvučnicima.
• Zvučna polja za muziku i film ne
funkcionišu u sledećim slučajevima:
– U toku je prijem signala DTS-HD
Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio ili Dolby TrueHD
sa frekvencijom uzorkovanja većom
od 48 kHz.
– Izabrano je „2ch Analog Direct“.
• Opcije „PLII Movie“, „PLII Music“,
„PLIIx Movie“, „PLIIx Music“, „PLIIz
Movie“, „PLIIz Music“, „Neo:6 Cinema“
i „Neo:6 Music“ ne rade kada je za šablon
zvučnika izabrano 2/0 ili 2/0.1.
• Kada je izabrano jedno od zvučnih polja
za muziku, ne čuje se zvuk iz subwoofera
ako su u meniju „Speaker Settings“ svi
zvučnici podešeni na „Large“. Međutim,
zvuk će se čuti iz subwoofera ukoliko:
– digitalni ulazni signal sadrži LFE
signale.
– su prednji ili surround zvučnici
podešeni na „Small“.
– Izabrano je „Multi Stereo“, „PLII
Movie“, „PLII Music“, „PLIIx Movie“,
„PLIIx Music“ „PLIIz Movie“, „PLIIz
Music“, „HD-D.C.S.“ ili „Portable
Audio“.
Podešavanje ekvilajzera
Da biste podesili kvalitet tona (nivo basova/
visokih tonova) prednjih zvučnika,
centralnog zvučnika, surround/surround
zadnjih i prednjih visokih zvučnika, možete
da koristite sledeće parametre.
Bas
Visoki tonovi
Nivo
(dB)
Frekvencija (Hz)
Korišćenje funkcije za
optimizaciju zvuka
„Sound Optimizer“ vam omogućava da
uživate u jasnom i dinamičnom zvuku kada
je zvuk utišan. On automatski kalibriše zvuk
koji se ne čuje dobro kada utišate jačinu
zvuka. Nakon automatskog kalibrisanja,
nivo jačine zvuka se optimizuje tako da
odgovara vašem okruženju.
1
U glavnom meniju izaberite „Sound
Effects“, a zatim pritisnite
.
U glavnom meniju izaberite „Sound
Effects“, a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „Sound Optimizer“, a zatim
pritisnite
.
2
Izaberite „Equalizer“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite „Normal“ ili „Low“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite „Front“, „Center“,
„SUR/SB“ ili „Front High“, a zatim
pritisnite
.
4
Izaberite „Bass“ ili „Treble“, a zatim
pritisnite glasnoću.
Aktivira se funkcija „Sound Optimizer“.
Da biste je podesili na referentni nivo
za film, izaberite „Normal“. Da biste je
podesili za CD ili drugi softver u kojem
se na prosečni nivo zvučnog pritiska
primenjuje jaka obrada, izaberite „Low“.
Napomene
Napomene
• Ova funkcija ne radi kada se koristi „2ch Analog
Direct“.
• Frekvencije za Bass i Treble su fiksne.
• U zavisnosti od audio formata, risiver će možda
reprodukovati signale na nižoj frekvenciji
uzorkovanja od originalne frekvencije ulaznih
signala.
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Koristi se „2ch Analog Direct“.
– Priključene su slušalice.
• Risiver će možda reprodukovati signale na nižoj
frekvenciji uzorkovanja od stvarne frekvencije
ulaznih signala u zavisnosti od audio formata.
Biranje vrste kalibrisanja
Možete da izaberete željeni tip kalibrisanja
nakon što obavite Auto Calibration.
Za detaljnije informacije, pogledajte
„Auto Calibration Type“ (stranica 91).
57SR
Uživanje u zvučnim efektima
1
Korišćenje funkcije
„Pure Direct“
Režim Pure Direct vam omogućava da
uživate u zvuku veće vernosti. Kada je
režim Pure Direct uključen, displej će
se isključiti radi smanjivanja nivoa šuma
koji utiče na kvalitet zvuka. Funkciju Pure
Direct možete da koristite sa svim ulazima.
1
U glavnom meniju izaberite „Sound
Effects“, a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „Pure Direct“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite „On“, a zatim pritisnite
Kada je izabrana funkcija „Pure Direct“, funkcije
„Equalizer“, „Sound Optimizer“, „Advanced
Auto Volume“ i „Dynamic Range Compressor“
ne rade.
Savet
Takođe možete da koristite taster PURE DIRECT
na daljinskom upravljaču ili risiveru da biste
uključili ili isključili funkciju Pure Direct.
Funkcija Pure Direct će se isključiti kada
uradite sledeće:
– Izaberite „Off“ u koraku 3 u odeljku
„Korišćenje funkcije „Pure Direct““
(stranica 58).
– Pritisnete ponovo PURE DIRECT.
– Promenite zvučno polje.
– Promenite podešavanje scene na TV-u
(Scene Select).
– Promenite podešavanje za „Equalizer“,
„Sound Optimizer“, „Advanced Auto
Volume“ or „Dynamic Range
Compressor“.
58SR
Koristite tastere na risiveru da biste obavili
ovu radnju.
?/1
MUSIC
.
Napomena
Da biste isključili Pure Direct
Vraćanje zvučnih polja
na podrazumevana
podešavanja
1
2
Pritisnite ?/1 da biste isključili risiver.
Dok držite MUSIC, pritisnite ?/1.
„S.F. CLEAR“ će se prikazati na
displeju i sva zvučna polja će biti
vraćena na podrazumevano
podešavanje.
Korišćenje mrežnih funkcija
O mrežnim funkcijama
risivera
O organizaciji DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance)
je organizacija za standardizaciju koju
čine proizvođači različitih proizvoda, kao
što su serveri (računari itd.), AV oprema
i mobilni računarski uređaji za razmenu
sadržaja (muzike, fotografija i video zapisa).
DLNA donosi odluke o standardima
i objavljuje autorizovani logotip koji će
se nalaziti na uređajima koji podržavaju
DLNA standarde.
Da biste pomoću ovog risivera slušali audio
sadržaj uskladišten na serveru, potrebno
je da unapred podesite server. Sledeći
serverski uređaji su kompatibilni sa ovim
risiverom:
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 i 2.1
• Sony HDD Network Audio System
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Sony Network AV risiver
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12
instaliran na operativnom sistemu
Windows 8 i Windows 7 (stranice 60 i 62)
• Microsoft Windows Media Player 11
instaliran na operativnom sistemu
Windows Vista/Windows XP
(stranica 63)
* Nije dostupan u nekim zemljama ili regionima.
Ukoliko server ima funkciju koja
ograničava pristup sa drugih uređaja,
morate da promenite podešavanje na
serveru kako biste omogućili risiveru
da mu pristupi.
U ovom odeljku je objašnjeno kako se
podešava Windows Media Player kada
se koristi kao server.
Za dodatne informacije o podešavanjima
drugih serverskih uređaja, pogledajte
uputstvo za upotrebu ili pomoć za date
uređaje ili aplikacije.
Napomene
• Stavke prikazane na računaru mogu se
razlikovati od onih koje su date u nastavku
u zavisnosti od verzije operativnog sistema ili
računarskog okruženja. Za detalje, pogledajte
pomoć za vaš operativni sistem.
• U zavisnosti od situacije, za reprodukciju
muzike korišćenjem funkcije „Play To“
u operativnom sistemu Windows može
biti potrebno malo više vremena.
59SR
Korišćenje mrežnih funkcija
• Možete da uživate u audio sadržaju
uskladištenom na DLNA-kompatibilnom
uređaju (DLNA CERTIFIED™
proizvodi) i koji na sebi ima autorizovani
DLNA logotip (stranica 65).
• Risiver možete da koristite kao uređaj
koji odgovara UPnP prikazivaču medija
na vašoj kućnoj mreži.
• Ukoliko imate internet priključak,
možete da slušate muzičke usluge
(stranica 68) i ažurirate softver risivera
(stranica 74).
• Istu muziku možete da slušate
istovremeno u različitim prostorijama
pomoću funkcije PARTY STREAMING.
• Možete da registrujete TV SideView
uređaje kako biste upravljali risiverom.
• Možete da reprodukujete audio sadržaj
na iOS uređajima ili iTunes biblioteku
koristeći AirPlay.
Podešavanje servera
Izaberite [Control Panel] (Kontrolna
tabla) u okviru [Settings] (Postavke).
Ako koristite Windows 8
U ovom odeljku je objašnjeno podešavanje
fabrički instaliranog programa Windows
Media Player 12 za Windows 8. Detaljnije
informacije o korišćenju programa
Windows Media Player 12, potražite u
pomoći za Windows Media Player 12.
1
Idite u Control Panel (Kontrolna tabla).
Izaberite [All Apps] (Sve aplikacije)
u okviru [Start] (Početak). Izaberite
[Control Panel] (Kontrolna tabla).
2
Izaberite [View network status
and tasks] (Prikaz statusa mreže
i zadataka) u okviru [Network
and Internet] (Mreža i internet).
Prikazaće se prozor [Network and
Sharing Center] (Centar za mrežu
i deljenje).
Savet
Ako se željena stavka ne prikazuje na ekranu,
pokušajte da promenite vrstu prikaza
kontrolne table.
Savet
Ako se goreprikazani Windows 8 ekran
ne prikaže, pratite korake u nastavku.
60SR
3
4
Izaberite [Change advanced sharing
settings] (Promena naprednih
postavki deljenja).
Izaberite [Choose media streaming
options] (Izbor opcija deljenja
medija) u odeljku Media streaming
(Protok medija).
6
Izaberite [Allow All] (Dozvoli sve).
Otvoriće se prozor [Allow All Media
Devices] (Dozvoljavanje svih
medijskih uređaja).
Ako su svi uređaji u okviru lokalne
mreže podešeni na [Allowed]
(Dozvoljeno), izaberite [OK]
(U redu) i zatvorite prozor.
Izaberite [Allow all computers
and media devices] (Dozvoli svim
računarima i uređajima za medije).
8
Izaberite [Next] (Dalje) i [Finish]
(Završi) da biste zatvorili prozor.
9
Osvežite listu servera.
Kada unesete podešavanja, osvežite listu
servera na risiveru i izaberite ovaj server
sa liste servera. Za detaljnije informacije
o biranju servera, pogledajte
„Osvežavanje liste servera“ (stranica 64).
5
Ako se prikaže [Media streaming
is not turned on] (Protok medija
nije uključen) u prozoru [Media
streaming options] (Opcije protoka
medija), izaberite [Turn on media
streaming] (Uključite protok medija).
61SR
Korišćenje mrežnih funkcija
7
Ako koristite Windows 7
3
U ovom odeljku je objašnjeno podešavanje
fabrički instaliranog programa Windows
Media Player 12 za Windows 7.
Za dodatne informacije o upravljanju
programom Windows Media Player 12,
pogledajte pomoć za Windows Media
Player 12.
1
2
Prikazaće se prozor [Set Network
Location] (Podesite lokaciju na mreži).
Idite na [Start] (Početak) – [Control
Panel] (Kontrolna tabla).
4
Izaberite [Kućna mreža] ili [Mreža
na poslu] u skladu sa okruženjem
u kome se risiver koristi.
5
Pratite uputstva sa displeja u skladu
sa okruženjem u kome se risiver
koristi.
Kada završite sa podešavanjima,
proverite da li je stavka u okviru
[Prikaz aktivnih mreža] promenjena
na [Kućna mreža] ili [Mreža na poslu]
u prozoru [Centar za mrežu i deljenje].
Izaberite [View network status
and tasks] (Prikaz statusa mreže
i zadataka) u okviru [Network and
Internet] (Mreža i internet).
Prikazaće se prozor [Network and
Sharing Center] (Centar za mrežu
i deljenje).
Savet
Ako se željena stavka ne prikazuje na ekranu,
pokušajte da promenite vrstu prikaza
kontrolne table.
62SR
Izaberite [Javna mreža] u okviru
[Prikaz aktivnih mreža].
Ukoliko se na displeju ne prikaže
[Javna mreža], idite na korak 6.
6
Izaberite [Promena naprednih
postavki deljenja].
7
Izaberite [Choose media streaming
options…] (Izbor opcija deljenja
medija) u odeljku [Media streaming]
(Protok medija).
12 Osvežite listu servera.
Nakon što podesite Windows Media
Player 12, osvežite listu servera risivera
i izaberite ovaj server sa liste servera.
Za detaljnije informacije o biranju
servera, pogledajte „Osvežavanje liste
servera“ (stranica 64).
Ako koristite
Windows Vista/XP
8
9
Ako se prikaže [Media streaming
is not turned on] (Protok medija
nije uključen) u prozoru [Media
streaming options] (Opcije protoka
medija), izaberite [Turn on media
streaming] (Uključite protok medija).
Izaberite [Dozvoli sve].
10 Izaberite [Dozvoli svim računarima
i uređajima za medije].
11 Izaberite [U redu] da biste zatvorili
prozor.
* Windows Media Player 11 nije instaliran od
strane proizvođača na operativnom sistemu
Windows XP. Pristupite veb-sajtu kompanije
Microsoft, preuzmite instalacioni program
i instalirajte Windows Media Player 11 na
svoj računar.
1
Idite na [Start] (Početak) – [All
Programs] (Svi programi).
2
Izaberite [Windows Media Player].
Korišćenje mrežnih funkcija
Otvoriće se prozor [Allow All Media
Devices] (Dozvoljavanje svih
medijskih uređaja). Ako su svi uređaji
u okviru lokalne mreže podešeni na
[Allowed] (Dozvoljeno), izaberite
[OK] (U redu) i zatvorite prozor.
U ovom odeljku je objašnjeno kako se
podešava Windows Media Player 11
instaliran na operativnom sistemu
Windows Vista/XP*.
Za dodatne informacije o upravljanju
aplikacijom Windows Media Player 11,
pogledajte pomoć za Windows Media
Player 11.
Pokrenuće se Windows Media Player 11.
3
Izaberite [Deljenje medija…]
iz menija [Biblioteka].
Ako koristite Windows XP,
idite na korak 9.
63SR
4
Kada se prikaže
, izaberite
[Networking…] (Umrežavanje...).
9
Ukoliko u prozoru [Deljenje medija]
koji se prikazuje u koraku 3 nije
označeno polje [Deli moje medije],
označite polje [Deli moje medije],
a zatim izaberite [U redu].
Prikazaće se lista uređaja koji se
mogu povezati.
Prikazaće se prozor [Network and
Sharing Center] (Centar za mrežu
i deljenje).
5
Izaberite [Customize] (Prilagodi).
10 Izaberite opciju [Postavke…]
koja se pojavljuje pored
[Deli moje medije u:].
11 Potvrdite izbor u polju za potvrdu
[Allow new devices and computers
automatically] (Automatski dozvoli
nove uređaje i računare) i izaberite
[OK] (U redu).
Prikazaće se prozor [Set Network
Location] (Podesite lokaciju na mreži).
6
Potvrdite izbor u polju za potvrdu
[Private] (Privatna) i izaberite
[Next] (Dalje).
Napomena
Poništite izbor ove stavke nakon što
potvrdite da risiver može da se poveže
na server i reprodukuje audio sadržaj
uskladišten na serveru.
12 Osvežite listu servera.
Nakon što podesite Windows Media
Player 11, osvežite listu servera risivera
i izaberite ovaj server sa liste servera.
Za detaljnije informacije o biranju
servera, pogledajte „Osvežavanje liste
servera“ (stranica 64).
Osvežavanje liste servera
7
8
64SR
Proverite da li je [Location type]
(Tip lokacije) promenjen na [Private]
(Privatna) i izaberite [Close] (Zatvori).
Proverite da li se [(Private network)]
(Privatna mreža) prikazuje u prozoru
[Network and Sharing Center]
(Centar za mrežu i deljenje)
i zatvorite prozor.
Kada na kućnu mrežu dodate novi server ili
kada na listi ne možete da pronađete željeni
server, osvežite listu servera.
1 Dok se prikazuje lista servera, pritisnite
OPTIONS.
2 Izaberite „Refresh“, a zatim pritisnite
Prikazaće se osvežena lista servera.
Savet
Risiver čuva istoriju poslednjih pet povezanih
servera i ovi serveri se pojavljuju na vrhu liste
servera. Na listi servera može biti prikazano
najviše 20 servera.
.
Brisanje servera sa liste servera
1 Dok se prikazuje lista servera, izaberite
server koji želite da izbrišete, a zatim
pritisnite OPTIONS.
Pojaviće se meni sa opcijama.
2 Izaberite „Delete“, a zatim pritisnite .
Na TV ekranu će se pojaviti prozor
za potvrdu.
3 Izaberite „OK“, a zatim pritisnite .
Pojaviće se poruka „Complete!“,
a izabrani server je izbrisan.
Napomena
Čak i ako izbrišete server sa liste servera, server će
se ponovo pojaviti na listi ako ga risiver pronađe
na mreži (npr. kada osvežite listu servera).
HOME
NETWORK
V/v/B/b,
RETURN O
./>
X
x
N
SHUFFLE
REPEAT
Uživanje u audio sadržaju
uskladištenom na serveru
ALPHABET
SEARCH
1
Pritisnite HOME NETWORK.
Na TV ekranu će se pojaviti lista servera.
Ako se na TV ekranu pojavi poslednja
izabrana stavka (plejlista, album,
fascikla itd.), pritiskajte RETURN O
dok se ne prikaže lista servera.
Ako se prikaže „No server is available“
ili ako server sa liste nije dostupan,
pritisnite OPTIONS. Izaberite
„Refresh“, a zatim pritisnite
.
Prikazaće se osvežena lista servera.
* Risiver može da reprodukuje AAC datoteke
jedino ako imaju oznaku tipa datoteke „.m4a“,
„.mp4“ ili „.3gp“.
Server
Savet
Takođe možete da izaberete „Home
Network“ iz liste „Listen“ u glavnom meniju.
2
Ovaj risiver
Izaberite ikonu DLNA servera, a zatim
pritisnite
.
Na TV ekranu će se pojaviti lista sadržaja.
Napomena
Ako serverski uređaj podržava Wake-on-LAN
standard, risiver će automatski uključiti server.
Ukoliko server ne podržava standard „Wakeon-LAN“, unapred uključite server. Za dodatne
informacije o podešavanjima ili radu funkcije
„Wake-on-LAN“ vašeg servera, pogledajte
uputstvo za upotrebu ili pomoć za server.
65SR
Korišćenje mrežnih funkcija
Pomoću risivera možete da reprodukujete
audio sadržaj uskladišten na serveru
u formatu MP3, Linear PCM, WMA,
FLAC i AAC*. Audio sadržaj sa DRM
(Digital Rights Management) zaštitom
autorskih prava nije moguće reprodukovati
na ovom risiveru.
OPTIONS
3
Izaberite željenu stavku (listu za
reprodukciju, album, fasciklu itd.),
a zatim pritisnite
.
Ako se prikaže druga stavka,
ponavljajte ovaj korak da biste suzili
izbor sve dok se ne prikaže željena
stavka. Stavke koje će se prikazati
zavise od povezanog servera.
4
Izaberite željenu numeru, a zatim
pritisnite
.
Pokrenuće se reprodukcija.
Uverite se da se zvuk emituje
sa zvučnika risivera.
Napomene
• Numere koje risiver ne može da reprodukuje se
takođe prikazuju na TV ekranu. Ne možete da
sortirate listu numera koje se mogu reprodukovati.
• Reprodukcija se ne nastavlja od poslednje
izabrane stavke ukoliko izvučete kabl za
napajanje iz zidne utičnice.
• Risiveru je možda potrebno izvesno vreme
da prikaže stavke prilikom pregledanja fascikle
koja sadrži veliku količinu audio sadržaja.
U tom slučaju, koristite pretragu po ključnoj
reči (stranica 76).
Saveti
• Ako izaberete fasciklu (npr. fasciklu izvođača,
fasciklu žanra itd.), a zatim pritisnete taster N,
risiver će reprodukovati sve stavke iz izabrane
fascikle.
• Kada promenite funkciju na „Home Network“,
risiver nastavlja reprodukciju od poslednje
izabrane stavke sve dok ne isključite risiver.
Kada je opcija „Network Standby“ podešena
na „On“, reprodukcija se nastavlja od poslednje
izabrane stavke, čak i ako ste isključili risiver.
Podešavanje opcija za pristup
Možete da podesite ograničenja pristupa
ili dozvole za uređaje na listi uređaja.
1
Pritisnite HOME NETWORK.
Savet
Takođe možete da izaberete „Home
Network“ iz liste „Listen“ u glavnom meniju.
2
66SR
Pritisnite OPTIONS.
3
Izaberite „Access Settings“, a zatim
pritisnite
.
Podešavanje dozvole za
automatski pristup
1 Izaberite „Auto Access“ u „Access
Settings“, a zatim pritisnite
.
2 Izaberite „Allow“ ili „Not Allow“, a zatim
pritisnite .
• Allow: Svim uređajima u okviru kućne
mreže je dozvoljeno da pristupe ovom
risiveru. Ovaj risiver može da pokrene
funkciju PARTY kao domaćin i da se
uključi u sistem koji koristi funkciju
PARTY kao gost ako se to zatraži.
• Not Allow: Risiver ograničava
novi uređaj koji mu pristupa. Kada
povezujete novi uređaj na kućnu mrežu,
dodajte uređaj na listu uređaja i podesite
dozvolu za pristup (stranica 67).
Napomena
Na listu uređaja možete da dodate najviše
20 uređaja. Ukoliko ste već registrovali
20 uređaja, pojaviće se obaveštenje „Device Full“
i nećete moći da dodate novi uređaj na listu.
U tom slučaju, izbrišite nepotrebne uređaje
sa liste (stranica 67).
Dodavanje uređaja na listu
uređaja
1 Izaberite „Control Device“ u „Access
Settings“, a zatim pritisnite .
Na TV ekranu će se prikazati lista
registrovanih uređaja.
2 Izaberite „Add Device“, a zatim
pritisnite .
3 Izaberite željeni uređaj, a zatim
pritisnite .
Izabrani uređaj je dodat na listu uređaja.
Za detaljnije informacije o podešavanju
pristupa, pogledajte „Podešavanje
dozvole za pristup za uređaje“
(stranica 67).
Podešavanje dozvole za pristup
za uređaje
Dozvolu za pristup možete da podesite
za uređaj na listi uređaja. Na kućnoj
mreži će biti vidljivi samo oni uređaji
koji su podešeni na „Allow“.
Na TV ekranu će se prikazati „Connecting“.
Pritisnite „Registration“ na TV SideView
uređaju. Međutim, risiver će prekinuti
registraciju ukoliko ne detektuje nijedan
uređaj u roku od 30 sekundi.
5 Izaberite „Finish“, a zatim pritisnite .
1 Izaberite „Control Device“ u „Access
Prekidanje registracije
Settings“, a zatim pritisnite .
Na TV ekranu će se prikazati lista
registrovanih uređaja.
2 Izaberite željeni uređaj, a zatim
pritisnite .
3 Izaberite „Access“, a zatim pritisnite .
4 Izaberite „Allow“ ili „Not Allow“, a zatim
pritisnite .
Brisanje uređaja sa liste
Izaberite „Delete“ u koraku 3 „Podešavanje
dozvole za pristup za uređaje“ (stranica 67),
a zatim pritisnite
.
U prozoru za potvrdu izaberite „OK“,
a zatim pritisnite
.
Prikaz registrovanih TV SideView
uređaja
Izaberite „Registered TV SideView
Devices“ u koraku 3, a zatim pritisnite
.
Brisanje registrovanih TV
SideView uređaja sa liste uređaja
1 Izaberite „Registered TV SideView
Devices“ u koraku 3, a zatim pritisnite
TV SideView je besplatna aplikacija za
mobilne uređaje (pametne telefone itd.).
Korišćenjem aplikacije TV SideView sa
ovim risiverom, možete jednostavno da
uživate u risiveru koristeći svoj mobilni
uređaj.
Registrovanje TV SideView uređaja
1 Pritisnite HOME NETWORK.
Savet
Takođe možete da izaberete „Home Network“
iz liste „Listen“ u glavnom meniju.
2 Pritisnite OPTIONS.
3 Izaberite „TV SideView Device
Registration“, a zatim pritisnite
Napomena
Na listu uređaja možete da dodate najviše pet
TV SideView uređaja. Ukoliko ste već registrovali
pet uređaja, pojaviće se obaveštenje „Device Full“
i nećete moći da dodate novi uređaj na listu.
U tom slučaju, izbrišite nepotrebne uređaje
sa liste (stranica 67).
.
.
2 Izaberite uređaj koji želite da izbrišete,
a zatim pritisnite
.
3 Izaberite „Delete“, a zatim pritisnite .
4 Izaberite „OK“, a zatim pritisnite .
Izabrani uređaj će biti izbrisan sa liste
uređaja.
Provera zaštite autorskih prava
Risiver ne može da reprodukuje datoteke
u WMA formatu sa DRM zaštitom
autorskih prava.
Ukoliko određena WMA datoteka ne
može da se reprodukuje na ovom risiveru,
proverite njena svojstva na računaru da
biste videli da li poseduje DRM zaštitu
autorskih prava.
4 Izaberite „Start Registration“, a zatim
pritisnite .
Risiver će detektovati TV SideView
uređaj koji je spreman za registraciju.
67SR
Korišćenje mrežnih funkcija
Korišćenje aplikacije TV
SideView
Izaberite „Cancel“ u koraku 4, a zatim
pritisnite
.
Otvorite fasciklu ili disk gde je uskladištena
WMA datoteka i kliknite desnim tasterom
miša na datoteku kako bi se prikazao
prozor [Properties]. Ukoliko postoji kartica
[License], datoteka poseduje DRM zaštitu
autorskih prava i ne može da se
reprodukuje na ovom risiveru.
Korišćenje funkcije „Home
Network“ pomoću daljinskog
upravljača
Radnja
Uradite sledeće
Pauziranje
reprodukcije*
Pritisnite X za vreme
reprodukcije.
Pritisnite N da biste
nastavili reprodukciju.
Zaustavili
reprodukciju
Pritisnite x.
Se vratili na
Pritiskajte ./>.
početak trenutne,
prethodne/sledeće
numere
Ponovni izbor
stavke koju želite
da reprodukujete
Pritiskajte RETURN O
dok se ne prikaže željeni
direktorijum.
Ili pritisnite OPTIONS,
izaberite „Server List“,
a zatim izaberite željenu
stavku.
Da biste se vratili na
prikaz za reprodukciju,
pritisnite OPTIONS i
izaberite „Now Playing“.
Pronalaženje
željene stavke
pomoću ključne
reči
Kada birate sadržaj na
serveru, pritisnite
ALPHABET SEARCH,
a zatim unesite ključnu
reč (stranica 76).
Menjanje servera
Dok je reprodukcija
zaustavljena, pritisnite
OPTIONS. Izaberite
„Server List“, a zatim
pritisnite . Izaberite
željeni server, a zatim
pritisnite .
68SR
Radnja
Uradite sledeće
Biranje funkcije za Pritiskajte REPEAT
ponavljanje
dok se na TV ekranu
reprodukcije
ne prikaže „Repeat All“
ili „Repeat 1“.
Biranje funkcije za Pritiskajte SHUFFLE
nasumičnu
dok se na TV ekranu
reprodukciju
ne prikaže „Shuffle On“.
* U zavisnosti od servera ili numere, pauziranje
reprodukcije možda neće raditi kada je
izabrana funkcija „Home Network“.
Uživanje u usluzi Sony
Entertainment Network
(SEN)
Pomoću ovog risivera možete da slušate
muzičke usluge na Internetu (funkcija
SEN).
Da biste koristili ovu funkciju, risiver mora
da bude povezan sa mrežom, a mreža mora
da bude povezana sa internetom. Više
detalja možete da vidite u odeljku „6:
Povezivanje sa mrežom“ (stranica 34).
Za dodatne informacije o SEN-u, posetite
veb-sajt u nastavku:
http://
www.sonyentertainmentnetwork.com
SEN
Ovaj risiver
Napomena
Pre korišćenja muzičkih usluga, možda ćete morati
da registrujete risiver, što zavisi od dobavljača
usluge. Za detalje o registraciji, posetite sajt
korisničke podrške dobavljača usluge.
Napomena
SEN
Numerički
tasteri
Ako se prikaže „No service is available“ i ne
možete da prikažete listu dobavljača usluga,
pritisnite OPTIONS i izaberite „Refresh“.
Savet
DISPLAY
V/v/B/b,
RETURN
O
OPTIONS
Kada promenite funkciju na „SEN“, risiver
prikazuje poslednju izabranu uslugu ili stanicu
sve dok ne isključite risiver. Kada je opcija
„Network Standby (Režim mirovanja mreže)“
podešena na „On“, prikazuje se poslednja
izabrana usluga ili stanica, čak i ako ste isključili
risiver.
Korišćenje funkcije SEN pomoću
daljinskog upravljača
Radnja
MEMORY
ALPHABET
SEARCH
Sledeći koraci objašnjavaju kako da izaberete
„vTuner“ kao primer muzičke usluge na
Internetu.
Pritisnite SEN.
Na TV ekranu će se prikazati lista
dobavljača usluga. Ako risiver
automatski prikaže poslednju izabranu
uslugu ili stanicu, pritiskajte RETURN
O dok se ne prikaže lista dobavljača
usluga.
Korišćenje
različitih
funkcija dok
risiver bira ili
reprodukuje
stanicu ili uslugu
Pritisnite OPTIONS.
Prikazana stavka može
se razlikovati u zavisnosti
od izabrane stavke ili
direktorijuma.
Izabrali opcije
usluge
Pritisnite OPTIONS dok
birate ili reprodukujete
sadržaj u okviru usluge.
Izaberite „Service
Options“, a zatim
pritisnite
. Sadržaj
opcija usluge se razlikuje
u zavisnosti od izabranih
usluga.
Pronalaženje
željene stavke
pomoću ključne
reči
Kada birate sadržaj
na serveru, pritisnite
ALPHABET SEARCH,
a zatim unesite ključnu
reč (stranica 76).
Prikaz
dostupnih
informacija
Pritiskajte DISPLAY da
biste videli ime izvođača,
naziv albuma itd.
Savet
Takođe možete da izaberete „SEN“
u okviru „Listen“ u glavnom meniju.
2
Izaberite „vTuner“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite željenu fasciklu ili stanicu,
a zatim pritisnite
.
• Pritiskajte V/v da biste izabrali
stavku.
• Pritisnite
da biste prešli na sledeći
direktorijum ili slušali stanicu.
• Pritisnite RETURN O da biste
otišli na prethodni direktorijum.
69SR
Korišćenje mrežnih funkcija
1
Uradite sledeće
Menjanje stanice Pritisnite RETURN O
ili usluge
da biste se vratili na listu
dobavljača usluga, a zatim
ponovo izaberite uslugu.
Da biste se ponovo vratili
na prikaz reprodukcije,
pritisnite OPTIONS i
izaberite „Now Playing“.
Memorisanje stanica
Uživanje u različitim
muzičkim uslugama
Možete da memorišete najviše 20 stanica
kao omiljene stanice.
1
Izaberite stanicu koju želite da
memorišete.
2
Tokom prijema, pritisnite MEMORY.
Možete da uživate u slušanju sadržaja
različitih muzičkih usluga koje se nude
na Internetu.
Posetite veb-sajt u nastavku da biste
dobili dodatne informacije o muzičkim
uslugama, registracionoj šifri risivera
i o tome kako da uživate u uslugama.
Prikazaće se lista brojeva memorije.
3
Izaberite broj memorisane stanice,
a zatim pritisnite
.
http://munlimited.com/home
4
Ponovite korake od 1 do 3 da biste
memorisali drugu stanicu.
Možda ćete morati da unesete registracionu
šifru risivera dok uživate u novoj muzičkoj
usluzi.
Provera registracione šifre
Slušanje memorisane stanice
1 Pritisnite SEN.
1 Pritisnite SEN.
Na TV ekranu će se prikazati lista
dobavljača usluga. Ako risiver
automatski prikaže poslednju izabranu
uslugu ili stanicu, pritiskajte RETURN
O dok se ne prikaže lista dobavljača
usluga.
Na TV ekranu će se prikazati lista
dobavljača usluga. Ako risiver
automatski prikaže poslednju izabranu
stanicu, pritiskajte RETURN O dok
se ne prikaže lista dobavljača usluga.
Savet
Savet
Takođe možete da izaberete „SEN“ u okviru
„Listen“ u glavnom meniju.
2 Izaberite „Preset“, a zatim pritisnite
Na vrhu liste dobavljača usluga će se
prikazati „Preset“.
3 Izaberite željenu memorisanu stanicu,
a zatim pritisnite .
.
Takođe možete da izaberete „SEN“ u okviru
„Listen“ u glavnom meniju.
2 Izaberite „Registration Code“, a zatim
pritisnite .
Prikazaće se registraciona šifra risivera.
Napomena
Neke stanice možda nećete moći da memorišete,
što zavisi od dobavljača usluge. Ako pokušate da
memorišete takvu stanicu, na displeju će se
prikazati „Not available“.
Korišćenje funkcije
PARTY STREAMING
Audio sadržaj koji se trenutno reprodukuje
na ovom risiveru takođe se može
istovremeno reprodukovati na svim
uređajima koji podržavaju PARTY
STREAMING funkciju u okviru vaše kućne
mreže.
Ako prilikom korišćenja bežične veze
dolazi do smetnji, povežite risiver sa
ruterom pomoću kabla (stranica 35).
70SR
Dok koristite funkciju za PARTY striming,
uređaj koji se zove „PARTY domaćin“
pokreće PARTY i emituje muziku, a uređaj
koji se zove „PARTY gost“ se uključuje u
sistem koji koristi funkciju PARTY i dobija
muziku od „PARTY domaćina“.
Pre korišćenja PARTY STREAMING funkcije,
uverite se da je „PARTY STREAMING“
podešen na „On“ (stranica 97).
PARTY gost
1
Uverite se da su uređaji koji su
PARTY gosti uključeni i spremni
da se uključe u sistem koji koristi
funkciju PARTY.
2
Reprodukujte željeni izvor zvuka.
Audio sadržaj svih izvora zvuka na
ovom risiveru može da se emituje.
Napomene
PARTY gost
PARTY domaćin
PARTY gost
PARTY
START/
CLOSE
PARTY
JOIN/
LEAVE
Možete da uživate u PARTY STREAMING
funkciji koristeći i druge uređaje* koji
imaju PARTY STREAMING logotip
prikazan u nastavku.
* Dostupni uređaji koji podržavaju PARTY
STREAMING funkciju mogu se razlikovati
u zavisnosti od zemlje ili regiona. Za detaljnije
informacije o dostupnim uređajima,
kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.
Pokretanje funkcije PARTY
Funkciju PARTY možete da pokrenete
kako bi ostali uređaji koji podržavaju
funkciju PARTY STREAMING mogli
da reprodukuju istu muziku čak i ako
se nalaze u različitim prostorijama.
3
Pritisnite PARTY START.
Na displeju će se prikazati „START
PARTY“.
Risiver pokreće PARTY striming
kao PARTY domaćin.
Prekidanje funkcije PARTY
Pritisnite PARTY CLOSE.
Na displeju će se prikazati „CLOSE
PARTY“.
Uključivanje u sistem koji
koristi funkciju PARTY
Risiver može da se uključi u sistem koji
koristi funkciju PARTY koju je pokrenuo
drugi uređaj kako biste mogli da uživate
u istom audio sadržaju koji se reprodukuje
u drugoj prostoriji.
71SR
Korišćenje mrežnih funkcija
• Samo audio sadržaji na ovom risiveru
mogu da se emituju. Dok koristite sistem
kao PARTY domaćin, video signali se
ne emituju na televizoru, a audio signali
sa risivera se emituju na dva kanala.
U tom slučaju, kao zvučno polje možete
da izaberete samo „2ch Stereo“.
• Kada pokrenete funkciju PARTY kao
PARTY domaćin, može da dođe do
neusaglašenosti između emitovanja zvuka
i prikaza slike u sledećim slučajevima:
– Koristi se funkcija „Audio Return
Channel“ (ARC).
– Video izlaz uređaja je povezan sa
televizorom, a audio izlaz je povezan
sa priključcima za digitalni ili analogni
audio ulaz na risiveru.
• Izvori sa zaštitom autorskih prava možda
neće moći da se emituju.
Dok uređaj koji je PARTY domaćin
koristi funkciju PARTY, pritisnite
PARTY JOIN.
Pojaviće se obaveštenje „JOIN PARTY“
i risiver će se uključiti u sistem koji koristi
funkciju PARTY kao PARTY gost.
Napuštanje sistema koji koristi
funkciju PARTY
Pritisnite PARTY LEAVE.
Pojaviće se obaveštenje „LEAVE PARTY“
i risiver će napustiti sistem koji koristi
funkciju PARTY.
Emitovanje muzike sa
iTunes-a pomoću AirPlay-a
Pomoću risivera možete da reprodukujete
audio sadržaj sa iOS uređaja kao što
su iPhone, iPod touch, iPad ili iTunes
biblioteka na računaru koristeći bežičnu
mrežu.
PC
Napomene
• Ne možete se uključiti u sistem koji koristi
funkciju PARTY u sledećim slučajevima:
– na ovom risiveru koristite funkciju PARTY.
– već ste se uključili u drugi sistem koji koristi
funkciju PARTY.
• Ako pritisnite PARTY JOIN kada nije
pokrenuta funkcija PARTY, ali uređaj koji
podržava funkciju PARTY STREAMING
reprodukuje muziku, taj uređaj će biti PARTY
domaćin, dok će se risiver uključiti u sistem
koji koristi funkciju PARTY kao PARTY gost.
• Funkcija PARTY uređaja koji je gost će se
automatski prebaciti na HOME NETWORK
kada se uređaj uključi u sistem koji koristi
funkciju PARTY. Čak i ako uređaj koji je
PARTY gost napusti sistem koji koristi funkciju
PARTY, funkcija će i dalje biti podešena kao
HOME NETWORK.
Savet
Ako je opcija „Network Standby“ podešena na
„On“, risiver će se automatski uključiti i pridružiti
sistemu koji koristi funkciju PARTY kada uređaj
koji je PARTY domaćin pokrene funkciju
PARTY.
72SR
iPhone/iPod
touch/iPad
Kompatibilni iPod/iPhone/iPad
modeli
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod
touch (druga, treća i četvrta generacija),
iPad, iPad2, iPad treća generacija sa iOS 4.2
ili novijim i Mac ili PC sa iTunes 10.1 ili
novijim.
Napomene
• Pogledajte “Kompatibilni iPod/iPhone/iPad
modeli” na ovoj stranici da biste videli detaljnije
informacije o podržanim verzijama iOS-a ili
iTunes-a.
• Ažurirajte iOS ili iTunes na najnoviju verziju
pre nego što ih koristite sa risiverom.
• Pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja za
detaljnije informacije o korišćenju iOS uređaja,
iTunes-a ili AirPlay-a.
• Ovaj risiver nećete moći da koristite kao
PARTY domaćin dok koristite funkciju AirPlay.
1
Dodirnite ikonu
u donjem
desnom uglu ekrana iOS uređaja ili
iTunes prozora ili kliknite na nju.
[iOS device] (iOS uređaj)
3
Pokrenite reprodukciju audio
sadržaja na iOS uređaju ili u iTunes-u.
AirPlay će biti automatski izabran kao
funkcija risivera.
Saveti
• „******“ je poslednjih 6 brojeva MAC adrese
risivera.
• Ako reprodukcije ne počne, ponovite postupak
od koraka 1.
Potvrda/izmena naziva uređaja
Pogledajte „Device Name (Naziv uređaja)“
(stranica 97) za uputstva o tome kako
da promenite naziv uređaja.
[iTunes]
2
Možete da koristite tastere 2 +/–, N, X,
x, ., >, SHUFFLE i REPEAT.
Upravljanje sa risivera i daljinskog
upravljača je aktivno samo kada risiver
izaberete kao izlazni uređaj.
Kada koristite iTunes, podesite iOS uređaj
tako da prihvata kontrole sa risivera i
daljinskog upravljača kada za upravljanje
iOS uređajem želite da koristite ovaj risiver
i daljinski upravljač.
Saveti
[iTunes]
• Prioritet se daje poslednjoj zadatoj komandi
risiveru. Risiver će pokrenuti reprodukciju
audio sadržaja drugog uređaja kada dobije
komandu od uređaja koji ima funkciju AirPlay,
čak i ako se ovaj risiver koristi za AirPlay sa
prvobitnim uređajem.
• Risiver će emitovati veoma glasan zvuk ako na
iOS uređaju ili u iTunes-u podesite visok nivo
jačine zvuka.
• Za detalje o korišćenju iTunes-a, pogledajte
pomoć u iTunes-u.
• Nivo jačine zvuka na iOS uređaju ili u iTunes-u
možda neće biti moguće povezati sa nivoom
jačine zvuka ovog risivera.
73SR
Korišćenje mrežnih funkcija
Izaberite „STR-DN1040“ u AirPlay
meniju u iTunes-u ili na iOS uređaju.
[iOS device] (iOS uređaj)
Upravljanje reprodukcijom
putem funkcije AirPlay
Ažuriranje softvera
Ako preuzmete poslednju verziju softvera,
možete da iskoristite prednost najnovijih
funkcija. Risiver pristupa Sony serveru
kako bi ažurirao softver.
Ako je dostupno novo ažuriranje, pratite
uputstva na ekranu da biste ažurirali
softver. Kada ste povezani na Internet, na
displeju se pojavljuje „UPDATE“ i koristite
funkciju „Home Network“ ili „SEN“.
Obavezno isključite ostalu opremu koja
je povezana sa risiverom pre nego što
ažurirate softver.
Za detalje o poslednjoj dostupnoj verziji
softvera, pogledajte sajt korisničke podrške
(stranica 122).
Napomene
U glavnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
Napomena
Dok indikator ?/1 (uključivanje/režim
mirovanja) lagano treperi, ne isključujte
kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
Obustavljanje postupka
Izaberite „Cancel“ u koraku 4.
• Vodite računa da ne isključite risiver, izvučete
mrežni kabl ili obavite bilo koju radnju na
risiveru u toku procesa ažuriranja.
• Ako pokušate da ažurirate softver kada je
aktiviran merač vremena za isključivanje,
merač vremena za isključivanje će se automatski
isključiti.
1
GUI i displej se automatski isključuju
a indikator ?/1 (uključivanje/režim
mirovanja) na prednjem panelu sporo
treperi. Potrebno je oko 40 minuta do
najviše nekoliko sati da ažuriranje
bude dovršeno. Vreme koje je
potrebno da se ažuriranje završi
razlikuje se od uslova ažuriranja,
kao što je brzina internet veze itd.
Kada ažuriranje bude dovršeno, na
displeju će se prikazati „COMPLETE“
i risiver će se automatski ponovo
pokrenuti.
Povratak na prethodni ekran
Pritisnite RETURN O pre nego što risiver
počne da ažurira softver.
Ne možete da se vratite na prethodni ekran
nakon što ažuriranje počne.
Lista poruka mrežnih funkcija
.
Podešavanja mreže
Na TV ekranu će se prikazati lista
menija „Settings“.
Poruka i objašnjenje
2
Izaberite „System“, a zatim
pritisnite
.
Invalid xxx*
3
Izaberite „Network Update“,
a zatim pritisnite
.
4
Izaberite „Start“, a zatim pritisnite
* xxx predstavlja SSID, IP Address, Security
Key, Subnet Mask, Default Gateway, Primary
DNS i Secondary DNS. Vrednost xxx je
možda različita u zavisnosti od podešavanja
mreže.
Risiver će početi da proverava da
li je dostupna nova verzija softvera.
Kada ažuriranje počne, ne možete da
vratite prethodnu verziju softvera.
Risiver je dovršio preuzimanje
softvera kada se na TV ekranu
pojavi „Download 100%“. Tada
će risiver početi da ažurira softver.
Unete vrednosti su netačne ili nevažeće.
.
Kućna mreža
Poruka i objašnjenje
Cannot connect
Risiver ne može da se poveže sa izabranim
serverom.
Cannot get info
Risiver ne može da preuzme informacije
o serveru ili sadržaju.
74SR
Poruka i objašnjenje
Cannot JOIN
Risiver nije uspeo da se uključi u sistem koji
koristi funkciju PARTY.
Cannot play
SEN
Poruka i objašnjenje
Cannot connect
Risiver ne može da se poveže sa izabranim
serverom.
Risiver ne može da reprodukuje audio
datoteke zbog nepodržanog formata datoteke
ili ograničenja reprodukcije.
Cannot get info
Cannot START
Pokušali ste da reprodukujete datoteku koja
ne može da se reprodukuje.
• Pokušali ste da reprodukujete datoteku koja
ne može da se reprodukuje.
• Risiver ne može da koristi uslugu ili
reprodukuje stanicu zbog nepodržanog
formata datoteke ili ograničenja reprodukcije.
Device Full!
Software update is required
Risiver nije uspeo da pokrene funkciju PARTY.
Data Error
Više ne možete da registrujete ni jedan uređaj
u okviru liste uređaja.
Initialize
Risiver će primeniti podrazumevano
podešavanje za funkciju „Network“.
No server is available
Na mreži nema servera sa kojim bi risiver
mogao da se poveže. Pokušajte da osvežite
listu servera (stranica 64).
Cannot play
Usluga nije dostupna za aktuelnu verziju
softvera risivera.
Za dodatne informacije o ažuriranju softvera,
posetite sledeći veb-sajt:
http://munlimited.com/home
No Preset
Na risiveru nije sačuvana nijedna stanica na
izabranom broju memorije.
No service is available
Nema dobavljača usluge.
U izabranoj fascikli na serveru nema datoteka
koje mogu da se reprodukuju.
No Stations Available
Not Found
Not available
Na serveru ne postoji stavka koja odgovara
ključnoj reči.
Not in Use
Obavlja se radnja koja je trenutno zabranjena.
Nema stanice u okviru izabrane usluge.
• Izabrana usluga nije dostupna.
• Obavlja se radnja koja trenutno nije
dostupna.
Not in Use
Obavlja se radnja koja je trenutno zabranjena.
75SR
Korišćenje mrežnih funkcija
No Track
Risiver ne može da preuzme sadržaj sa servera.
Napomena
Pronalaženje stavke
pomoću ključne reči
Kada se na TV ekranu prikaže lista
(npr. lista izvođača, lista numera itd.),
možete da unesete ključnu reč kako
biste pronašli željenu stavku.
Pretraživanje na osnovu ključnih reči je
dostupno samo kada je izabrana funkcija
„Home Network“ ili „SEN“.
Unesite ključnu reč koja odgovara početnim
slovima, odnosno početnoj reči naziva ili
naslova stavke koju želite da pronađete. Kada
risiver pretražuje neku stavku, ignorisaće
član „The“ na početku naziva i razmak iza
njega.
3
Pritisnite
.
Pojaviće se stavka koja odgovara
ključnoj reči. Ako prikazana stavka
nije ona koju tražite, pritisnite
ALPHABET PREV/ALPHABET
NEXT da biste prikazali prethodnu/
sledeću stavku.
Numerički/
tekstualni
tasteri
4
Ponovite korake od 1 do 3 dok ne
pronađete željenu stavku, a zatim
pritisnite .
V/v/B/b,
5
Izaberite željenu numeru, a zatim
pritisnite
.
Pokrenuće se reprodukcija.
ALPHABET
NEXT
ALPHABET
SEARCH
1
ALPHABET
PREVIOUS
Pritisnite ALPHABET SEARCH dok
se na TV ekranu prikazuje lista stavki
(lista izvođača, lista numera itd.).
Na TV ekranu će se pojaviti prozor
za unos ključne reči.
2
Pritisnite numeričke/tekstualne
tastere da biste uneli ključnu reč.
Ključna reč može da sadrži najviše
15 znakova.
76SR
Funkcije „BRAVIA Sync“
Šta je to „BRAVIA Sync“?
Funkcija „BRAVIA Sync“ omogućava
komunikaciju između Sony proizvoda,
kao što je televizor, Blu-ray Disc plejer,
DVD plejer, AV pojačalo itd., koji
podržavaju funkciju Control for HDMI.
Povezivanjem Sony opreme koja je
kompatibilna sa funkcijom „BRAVIA
Sync“ pomoću HDMI kabla (ne dobija se
uz uređaj), pojednostavljuje se korišćenje
sistema na sledeći način:
• Reprodukcija pritiskom na jedno dugme
(stranica 78)
• Kontrola zvuka na sistemu (stranica 78)
• Isključivanje sistema (stranica 79)
• Izbor scena (stranica 79)
• Kontrola kućnog bioskopa (stranica 79)
• Jednostavna kontrola daljinskim
upravljačem (stranica 80)
Control for HDMI je funkcija za
upravljanje uređajima u međusobnoj
sprezi koju koristi HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) za HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Funkciju Control for HDMI zasebno
uključite na risiveru i na povezanoj opremi.
V/v/b,
HOME
1 U glavnom meniju izaberite „Settings“,
2
3
4
5
6
7
Napomene
• „One Touch Play“, „System Audio Control“
i „System Power-Off“ možete da koristite sa
opremom koju nije proizveo Sony. Međutim,
ne garantujemo kompatibilnost sa svom
opremom koju nije proizveo Sony.
• „Scene Select“ i „Home Theatre Control“
su funkcije koje rade isključivo sa Sony
proizvodima. Ne možete da ih koristite
sa opremom koja nije Sony.
• Oprema koja nije kompatibilna sa „BRAVIA“
Sync ne može da aktivira ove funkcije.
• Funkcija „Control for HDMI“ ne radi na opremi
koja je povezana na HDMI OUT B priključak
risivera.
• Neke od radnji su možda podržane kada
povežete MHL uređaj (stranica 80).
8
a zatim pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati lista menija
„Settings“.
Izaberite „HDMI“, a zatim pritisnite .
Izaberite „Control for HDMI“, a zatim
pritisnite
.
Izaberite „On“, a zatim pritisnite
.
Funkcija „Control for HDMI“ risivera
je aktivirana.
Pritisnite HOME da biste izašli iz GUI
menija.
Izaberite HDMI ulaz risivera i TV-a tako
da odgovara HDMI ulazu povezane
opreme kako bi slika sa povezane
opreme mogla da se prikazuje.
Aktivirajte funkciju „Kontrola preko
HDMI-ja“ na povezanoj opremi.
Za detalje o podešavanju televizora
i povezane opreme, pogledajte uputstva
za upotrebu date opreme.
Ponovite korake 6 i 7 za ostalu opremu
za koju želite da koristite funkciju
Control for HDMI.
Napomena
Kada izvučete HDMI kabl ili promenite vezu,
obavite gorenavedene korake.
77SR
Funkcije „BRAVIA Sync“
Preporučujemo vam da povežete risiver
sa proizvodima koji imaju funkciju
„BRAVIA Sync“.
Priprema za funkciju
„BRAVIA Sync“
Reprodukcija pritiskom
na jedno dugme
Kada pokrenete reprodukciju sa opreme
povezane sa risiverom putem HDMI kabla,
korišćenje risivera i televizora se
pojednostavljuje na sledeći način:
Risiver i TV
Uključuje se (ako je u režimu mirovanja)
Prelazi na odgovarajući HDMI ulaz
Ako „Pass Through“ podesite na „On“*
ili „Auto“ (stranica 95), a zatim risiver
postavite u režim mirovanja, slika i zvuk
mogu da se emituju samo sa TV-a.
* Samo model za australijsko tržište.
Napomene
• Uverite se u meniju televizora da je aktivirana
funkcija za kontrolu zvuka na sistemu.
• Kada započnete reprodukciju sa povezane
opreme, televizor će momentalno izgubiti
zvuk i sliku.
• U zavisnosti od podešavanja, risiver se možda
neće uključiti kada je „Pass Through“ podešeno
na „On“ ili „Auto“.
Savet
Povezanu opremu kao što su Blu-ray Disc plejer
i DVD plejer takođe možete izabrati sa TV
menija. Risiver i televizor će automatski preći
na odgovarajući HDMI ulaz.
Kontrola zvuka na sistemu
U zvuku sa televizora ćete moći da uživate
na zvučnicima povezanim sa risiverom
na jednostavan način.
Funkciju za kontrolu zvuka na sistemu
možete da kontrolišete u meniju televizora.
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
78SR
TV
Aktivira funkciju za
kontrolu zvuka na
sistemu
Smanjuje jačinu
zvuka na televizoru
Risiver
• Uključuje se (ako je
u režimu mirovanja)
• Prelazi na
odgovarajući HDMI
ulaz
Emituje zvuk sa
televizora
Funkciju za kontrolu zvuka na sistemu
takođe možete da koristite na sledeći način:
• Ukoliko risiver uključite dok je uključen
televizor, funkcija za kontrolu zvuka na
sistemu će se automatski aktivirati kako
bi emitovala zvuk sa televizora preko
zvučnika povezanih na risiver. Međutim,
ukoliko isključite risiver, zvuk će se
emitovati sa zvučnika na televizoru.
• Kada u zvuku sa televizora uživate sa
zvučnika koji su povezani sa risiverom,
možete da podesite jačinu zvuka ili
privremeno isključite zvuk pomoću
daljinskog upravljača televizora.
Napomene
• Ukoliko funkcija za kontrolu zvuka na sistemu
ne funkcioniše u skladu sa podešavanjima na
televizoru, pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
• Kada je „Control for HDMI“ podešeno na „On“,
opcija „Audio Out“ u meniju „HDMI Settings“
će biti automatski podešena na osnovu
podešavanja „System Audio Control“
(stranica 95).
• Ukoliko uključite televizor pre nego što
uključite risiver, televizor će na kratko
ostati bez zvuka.
Tabela odgovarajućih postavki
Isključivanje sistema
Kada isključite TV pomoću dugmeta
za napajanje televizora na daljinskom
upravljaču, risiver i povezana oprema
se automatski isključuju.
Takođe možete da upotrebite daljinski
upravljač risivera da biste ugasili televizor.
TV
AV ?/1
Pritisnite TV, a zatim pritisnite AV ?/1.
Televizor, risiver i povezana oprema će
se isključiti.
Napomene
Zvučno polje
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Kontrola kućnog bioskopa
Ako je sa risiverom povezan TV koji je
kompatibilan sa funkcijom „Home Theatre
Control“, na ekranu povezanog televizora
će se prikazati ikona internet aplikacija.
Možete da promenite ulaz risivera ili
zvučna polja pomoću daljinskog upravljača
za TV. Takođe možete da podesite nivo
centralnog zvučnika ili subwoofera ili
prilagodite podešavanja za „Sound
Optimizer“ (stranica 57), „Dual Mono“
(stranica 94) ili „A/V Sync“. (stranica 94).
Napomena
Da biste mogli da koristite funkciju „Home
Theatre Control“, TV mora da ima mogućnost
pristupa širokopropusnom Internetu. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.
Izbor scena
Optimalan kvalitet slike i zvučnog polja
se automatski bira u skladu sa scenom
koju izaberete na televizoru.
Za detalje o korišćenju, pogledajte uputstvo
za upotrebu televizora.
Napomena
Zvučno polje možda neće biti izabrano zavisnosti
od televizora.
79SR
Funkcije „BRAVIA Sync“
• Podesite funkciju za blokiranje napajanja
televizora na „ON“ pre upotrebe funkcije za
isključivanje sistema. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
• U zavisnost od stanja povezane opreme, ona
se možda neće isključiti. Za detalje, pogledajte
uputstva za upotrebu povezane opreme.
• Ako funkciju za isključivanje sistema koristite
sa televizorom čiji proizvođač nije Sony,
programirajte daljinski upravljač u skladu
sa uputstvima proizvođača televizora.
Izabrana scena na TV-u
Jednostavna kontrola
daljinskim upravljačem
Za kretanje kroz menije risivera možete
da koristite daljinski upravljač televizora.
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
Izaberite risiver (AV AMP) kojeg je
prepoznao TV.
Reprodukcija pritiskom
na jedno dugme
Risiver se prebacuje na odgovarajući ulaz
kada se povežete, započnete reprodukciju
itd. sa MHL uređaja.
Jednostavna kontrola
daljinskim upravljačem
Napomene
• TV prepoznaje risiver kao „Tuner (AV AMP)“.
• Vaš TV mora da bude kompatibilan sa menijem
koji koristi veze.
• U zavisnosti od tipa televizora, neke radnje
možda nećete biti dostupne.
AMP
V/v/B/b,
Upravljanje MHL uređajem
RETURN O
Kada MHL uređaj povezujete pomoću
MHL kabla (ne isporučuje se), korišćenje
sistema se pojednostavljuje na sledeći način:
• Reprodukcija pritiskom na jedno
dugme (stranica 80)
• Jednostavna kontrola daljinskim
upravljačem (stranica 80)
Napomene
• Ova funkcija omogućava komunikaciju
sa Sony televizorom koji je kompatibilan
sa funkcijom „BRAVIA Sync“ pomoću
HDMI kabla (ne isporučuje se).
• Ta funkcija možda neće raditi u zavisnosti
od povezanog MHL uređaja.
• Ova funkcija radi samo u sledećim slučajevima:
– Risiver je uključen.
– „Control for HDMI“ je podešeno na „On“.
– MHL uređaj je povezan posredstvom
MHL kabla (ne isporučuje se) na priključak
HDMI/MHL (VIDEO 2 IN) (stranica 31).
80SR
./>
X
N
OPTIONS
HOME
x
m/M
Da biste upravljali MHL uređajem, možete
koristiti tastere V/v/B/b,
, RETURN
O, OPTIONS, HOME*, N, X, x, ./
>, m/M na daljinskom upravljaču.
* Držite pritisnut taster HOME da biste prikazali
početni meni na MHL uređaju.
Napomena
Obavezno prvo pritisnite AMP pre nego
što počnete da koristite tastere za upravljanje
MHL uređajem.
Prebacivanje između
monitora koji emituju
HDMI video signale
Ako imate dva monitora koja su povezana
na priključke HDMI OUT A i HDMI OUT
B, možete da birate na kom od ta dva
monitora želite da prikazujete sliku
koristeći taster HDMI OUTPUT na
daljinskom upravljaču.
Ostale radnje
Biranje digitalnog ili
analognog zvuka
(INPUT MODE)
Kada povežete opremu sa priključcima za
digitalni i analogni audio ulaz na risiveru,
možete da podesite režim audio ulaza na
bilo koji priključak ili da izaberete jedan ili
drugi u zavisnosti od vrste materijala koji
nameravate da gledate.
1
HDMI
OUTPUT
1
2
Uključite risiver i dva monitora.
Pritisnite HDMI OUTPUT.
Svaki put kada pritisnete taster , izlaz
se menja na sledeći način:
HDMI A t HDMI B t HDMI A + B
t HDMI OFF t HDMI A…
Napomene
Takođe možete da koristite INPUT
SELECTOR na risiveru.
2
Pritiskajte INPUT MODE na risiveru
i izaberite režim audio ulaza.
Takođe možete da koristite INPUT
MODE na risiveru.
Na displeju će se prikazati izabrani
režim audio ulaza.
• AUTO: Daje prioritet digitalnim
audio signalima. Ukoliko ima više
digitalnih veza, HDMI audio signali
imaju prioritet.
Ukoliko nema digitalnih audio signala,
biraju se analogni audio signali. Kada
izaberete TV ulaz, prioritet imaju
„Audio Return Channel“ (ARC)
signali. Ako vaš TV nije kompatibilan
sa funkcijom ARC, biće izabrani
digitalni optički audio signali.
Ako funkcija Control for HDMI nije
aktivirana na risiveru i na TV-u,
funkcija ARC ne radi.
• COAX: Određuje ulaz digitalnih
audio signala u priključak COAXIAL.
• OPT: Određuje ulaz digitalnih audio
signala u priključak OPTICAL.
• ANALOG: Određuje ulaz analognih
audio signala u priključak AUDIO
IN (L/R).
81SR
Ostale radnje
• Ako se kompatibilni video format razlikuje
između monitora povezanih na HDMI OUT A
priključak i HDMI OUT B priključak risivera,
„HDMI A + B“ možda neće raditi.
• U zavisnosti od povezane opreme za reprodukciju,
„HDMI A + B“ možda neće raditi.
Pritisnite tastere za izbor ulaza da
biste izabrali ulaz.
Napomene
• U zavisnosti od ulaza, na displeju će se prikazati
„------“ i druge režime nije moguće izabrati.
• Kada se koristi „2ch Analog Direct“, audio
ulaz je podešen na „ANALOG“. Ne možete
da izaberete druge režime.
1
U glavnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati lista
menija „Settings“.
2
Izaberite „Input“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite naziv ulaza koji želite
da dodelite, a zatim pritisnite
.
Korišćenje ostalih ulaznih
video/audio priključaka
4
Pritiskajte B/b i izaberite
„COMPONENT“ ili „OPT/COAX“.
(Input Assign)
5
Pritiskajte V/v i izaberite priključak
koji želite da dodelite, a zatim
pritisnite
.
Video i/ili audio signale možete da
dodelite drugim ulaznim priključcima.
Nakon što ponovo dodelite ulazne
priključke, možete da upotrebite taster
za izbor ulaza (ili INPUT SELECTOR na
risiveru) da biste izabrali opremu koju ste
povezali.
Dodela ulaza za
komponentne video
i digitalne audio signale
COMPONENT VIDEO i DIGITAL ulazne
priključke možete ponovo da dodelite
drugom ulazu ukoliko podrazumevana
podešavanja priključaka ne podržavaju
povezanu opremu.
Primer:
Kada povezujete DVD plejer na
priključke OPTICAL IN 1 (SAT/CATV)
i COMPONENT VIDEO IN 1
(SAT/CATV).
– Dodelite priključak OPTICAL IN 1
(SAT/CATV) stavki „DVD“.
– Priključke COMPONENT VIDEO IN 1
(SAT/CATV) dodelite ulazu „DVD“.
82SR
Naziv ulaza
Ulazni video
priključci koji se
mogu dodeliti
Ulazni audio
priključci koji se
mogu dodeliti
IN2
BD
DVD
GAME
a
a*
a
SAT/
CATV
VIDEO VIDEO VIDEO SA-CD/
1
2
3
CD
a
a
a
a
a
IN1
a
a
a
a*
a
a
a
a
Nijedan
a*
a
a*
a
a*
a*
a*
a*
OPT 2
a
a
a
a
a
a
a
a
OPT 1
a
a
a
a*
a
a
a
a
COAX
a
a*
a
a
a
a
a
a
Nijedan
a*
a
a*
a
a*
a*
a*
a*
* Podrazumevano podešavanje
Napomene
• Kada dodelite digitalni audio ulaz, podešavanje „INPUT MODE“ će se možda automatski promeniti.
• Za svaki ulaz je dozvoljena jedna ponovna dodela.
6
Korišćenje veze za dva
pojačala
1
U glavnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
Pritisnite
da biste sačuvali
izabranu stavku.
Izlazak iz menija
Pritisnite HOME.
Napomene
.
Na TV ekranu će se prikazati lista
menija „Settings“.
Izaberite „Speaker“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite „Speaker Connection“,
a zatim pritisnite
.
4
Izaberite odgovarajući šablon
zvučnika gde nema zadnjih surround
zvučnika i prednjih visokih zvučnika,
a zatim pritisnite
.
5
Izaberite „Bi-Amplifier Connection“,
a zatim pritisnite
.
Ostale radnje
2
• Izaberite „Bi-Amplifier Connection“ pre
nego što obavite automatsko kalibrisanje.
• Kad koristite „Bi-Amplifier Connection“,
podešavanja nivoa jačine zvuka i udaljenosti
zadnjih surround zvučnika i prednjih visokih
zvučnika postaju nevažeća i koriste se
podešavanja za prednje zvučnike.
Isti signali koji se emituju sa priključka
SPEAKERS FRONT A mogu da se
emituju i sa priključaka SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
83SR
Upravljanje risiverom iz zone 2
Korišćenje funkcija za
više zona
Risiverom možete da upravljate i bez
usmeravanja daljinskog upravljača prema
risiveru ako infracrveni odašiljač (ne dobija
se uz uređaj) povežete na IR REMOTE
priključak.
Koristite infracrveni odašiljač ukoliko
risiver postavite na mesto do koga ne mogu
da dopru signali sa daljinskog upravljača.
Možete da uživate u zvuku sa opreme koja
je povezana sa risiverom u zoni koja nije
glavna zona. Na primer, možete da gledate
DVD u glavnoj zoni a slušate CD u zoni 2.
Kada koristite infracrveni odašiljač (ne
dobija se uz uređaj), možete da upravljate
opremom u glavnoj zoni i Sony risiverom
u zoni 2 iz zone 2.
Uspostavljanje veze u zoni 2
Emitovanje zvuka sa zvučnika u zoni 2 pomoću risivera i drugog pojačala.
Glavna zona
Zona 2
STR-DN1040
C
C
A
D
B
IR REMOTE IN
B
ZONE 2 OUT
RM-AAP103
A Audio oprema
B Infracrveni odašiljač (ne isporučuje se)
C Zvučnici
D Sony Pojačalo/risiver
84SR
INPUT
Upravljanje risiverom
iz zone 2
VIDEO 3
U nastavku su opisane sledeće radnje
za povezivanje infracrvenog odašiljača
i upravljanje risiverom u zoni 2. Kada
infracrveni odašiljač nije povezan, koristite
ovaj risiver u glavnoj zoni.
?/1
AV ?/1
ZONE
TV
–
SA-CD/CD
a
FM3)
a
AM3)
a
USB
–
HOME NETWORK
–
SEN
–
SOURCE
a
Uključite risiver u zoni 2.
signali.
Samo kada izaberete SOURCE, u glavnoj zoni
se emituju signali sa ulaza koji se trenutno
koristi.
3)
Možete izabrati „FM“ ili „AM“ iz glavne zone
i zone 2. Prioritet se daje poslednjem izboru,
čak iako ste već napravili drugačiji izbor
u jednoj od zona.
Pritisnite ZONE.
Napuštanje rada u zoni 2
Daljinski upravljač se prebacuje na
zonu 2.
Pritisnite ZONE, a zatim pritisnite ?/1.
Pritisnite ?/1.
• Čak i kada je ovaj risiver u režimu mirovanja
(pritisnite ?/1 na daljinskom upravljaču da
biste ga ugasili), risiver u zoni 2 ostaje uključen.
• Kada je risiver u režimu mirovanja, indikator
?/1 (uključivanje/režim mirovanja) na
prednjem panelu svetli narandžastom
bojom ako je risiver u zoni 2 uključen.
• Funkcija „AirPlay“ je dostupna samo
u glavnoj zoni.
2)
SOURCE
4
–
1) Za zonu 2 se emituju samo analogni audio
Tasteri za
izbor ulaza
1
2
3
ZONE 21)
Uključite glavni (ovaj) risiver.
Aktivira se funkcija za zonu.
5
Pritisnite tastere za izbor ulaza da
biste izabrali željeni izvor.
6
Podesite odgovarajuću jačinu zvuka
pomoću risivera u zoni 2.
INPUT
ZONE 21)
BD
–
DVD
–
GAME
–
SAT/CATV2)
a
VIDEO 12)
a
VIDEO 2
–
85SR
Ostale radnje
Dostupne radnje u zoni 2
Saveti
Vraćanje na podrazumevana
fabrička podešavanja
Možete da obrišete sva memorisana
podešavanja i vratite risiver na
podrazumevana fabrička podešavanja
tako što ćete obaviti sledeći postupak.
Ovaj postupak možete da koristite i za
pokretanje risivera pre prvog korišćenja.
Koristite tastere na risiveru da biste obavili
ovu radnju.
Prilagođavanje podešavanja
Korišćenje menija
„Settings“
Pomoću menija „Settings“ možete
da prilagodite različita podešavanja
za zvučnike, surround efekte itd.
?/1
AMP
V/v/B/b,
1
2
Pritisnite ?/1 da biste isključili risiver.
Na displeju će se prvo prikazati
„CLEARING“, a zatim „CLEARED!“.
Promene ili podešavanja koja ste uneli
sada su vraćena na podrazumevane
vrednosti.
Napomena
Potpuno brisanje memorije traje nekoliko
minuta. Ne isključujte risiver dok se na displeju
prikazuje „CLEARED!“.
86SR
RETURN
O
Držite pritisnut ?/1 5 sekundi.
HOME
1
Pritisnite AMP, a zatim pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
2
U meniju izaberite „Settings“, a zatim
pritisnite
da biste ušli u režim
menija.
Na TV ekranu će se prikazati lista
menija „Settings“.
3
Izaberite željenu stavku menija,
a zatim pritisnite
.
Primer: Kada izaberete „Speaker“.
4
Izaberite željeni parametar, a zatim
pritisnite
.
Povratak na prethodni ekran
Pritisnite RETURN O.
Izlazak iz menija
Pritisnite HOME da biste prikazali glavni
meni, a zatim ponovo pritisnite HOME.
Prilagođavanje
podešavanja
87SR
Lista menija Settings
Settings
88SR
Easy Setup (Jednostavno podešavanje)
(stranica 89)
Speaker
(Zvučnik)
(stranica 89)
Auto Calibration (Automatsko kalibrisanje)
Auto Phase Matching (Automatsko podudaranje faza)
Auto Calibration Type
Full Flat (Potpuno ravno)
(Vrsta automatskog
Engineer (Inženjerski)
kalibrisanja)
Front Reference (Referentna
snaga za prednje zvučnike)
Off (Isključeno)
Speaker Connection
(Povezivanje zvučnika)
Level/Distance/Size (Nivo/Udaljenost/Veličina)
Crossover Frequency (Granična frekvencija)
Test Tone (Probni ton)
Center Speaker Lift Up (Podizanje tonova centralnog zvučnika)
Distance Unit (Jedinica udaljenosti)
Audio
(stranica 93)
Digital Legato Linear
Sound Optimizer (Optimizator zvuka)
Equalizer (Ekvilajzer)
Sound Field (Zvučno polje)
A/V Sync (A/V sinhronizacija)
Advanced Auto Volume (Napredno automatsko podešavanje jačine zvuka)
Dual Mono
Dynamic Range Compressor (Komprimovanje dinamičkog opsega)
HDMI
(stranica 95)
4K Scaling (4K promena veličine)
Control for HDMI (Kontrola za HDMI)
Pass Through (Protok)
Audio Out (Audio izlaz)
Subwoofer Level (Nivo subwoofera)
Fast View (Brzi pregled)
Input (Ulaz)
(stranica 96)
Remote (Daljinski upravljač)
Icon (Ikona)
Name (Naziv)
Watch/Listen (Gledanje/Slušanje)
HDMI
COMPONENT
OPT/COAX
COMPOSITE
AUDIO
Network
(Mreža)
(stranica 97)
Internet Setting (Podešavanje Interneta)
Information (Informacija)
PARTY STREAMING
Device Name (Naziv uređaja)
External Control (Spoljna kontrola)
Network Standby (Režim mirovanja mreže)
System
(Sistem)
(stranica 98)
Language (Jezik)
Auto Standby (Automatski ulazak u režim mirovanja)
Software Update Notification (Obaveštenje o ažuriranju softvera)
Software Version (Verzija softvera)
Network Update (Ažuriranje mreže)
Napomena
Parametri menija koji se prikazuju na TV ekranu će se razlikovati u zavisnosti od aktuelnih podešavanja
ili statusa izabrane ikone.
1 Pratite uputstva na TV ekranu, a zatim
Easy Setup (Jednostavno
podešavanje)
Ponovno pokretanje funkcije Easy Setup
radi unosa osnovnih podešavanja. Pratite
uputstva na ekranu (stranica 42).
Meni „Speaker Settings“
Svaki zvučnik možete ručno da podesite.
Nivoe zvučnika možete da podesite nakon
što funkcija „Auto Calibration“ dovrši svoj
rad.
Napomena
x Auto Calibration (Automatsko
kalibrisanje)
Omogućava da obavite automatsko
kalibrisanje sa mesta na kojem sedite.
Napomena
Ako se na ekranu pojavi kôd greške ili poruka
upozorenja, pogledajte „Lista poruka nakon
merenja pomoću automatskog kalibrisanja“
(stranica 90).
2 Izaberite željenu stavku, a zatim
pritisnite .
• Save: Čuvanje rezultata merenja
i izlazak iz procesa podešavanja.
• Retry: Ponovno obavljanje
automatskog kalibrisanja.
• Discard: Izlazak iz procesa podešavanja
bez čuvanja rezultata merenja.
3 Sačuvajte rezultat merenja.
Izaberite „Save“ u koraku 2.
Napomena
Ako promenite položaj zvučnika, preporučujemo
vam da ponovo obavite automatsko kalibrisanje
da biste uživali u surround zvuku.
89SR
Prilagođavanje
podešavanja
Podešavanja zvučnika se odnose samo na mesto
na kojem trenutno sedite.
pritisnite
i izaberite „Start“.
Merenje započinje za pet sekundi.
Proces merenja će trajati približno
30 sekundi uz korišćenje tona za testiranje.
Kada se merenje završi, oglasiće se
zvučni signal i ekran će se uključiti.
Saveti
• Možete da promenite jedinicu za udaljenost
u okviru „Distance Unit“ u meniju Speaker
Settings (stranica 93).
• Veličina zvučnika („Large“/„Small“) se
određuje na osnovu niskofrekventnih
karakteristika. Rezultati merenja se mogu
razlikovati u zavisnosti od položaja mikrofona
za optimizaciju i zvučnika, kao i oblika
prostorije. Preporučujemo vam da primenite
rezultate merenja. Međutim, ta podešavanja
možete da promenite u meniju Speaker Settings.
Prvo sačuvajte rezultate merenja, a zatim
pokušajte da promenite podešavanja.
Proveravanje rezultata
automatskog kalibrisanja
Da biste proverili kôd greške ili poruku
upozorenja koju ste dobili tokom postupka
„Auto Calibration“ (stranica 90), pratite
sledeće korake.
Kada se pojavi kôd greške
Proverite grešku i ponovo obavite
automatsko kalibrisanje.
1 Izaberite „Retry“, a zatim pritisnite .
2 Ponovite korake od 1 do 3 u postupku
„Auto Calibration“ (stranica 89).
Kada se pojavi poruka o grešci
Proverite poruku o grešci i izaberite „Ok“.
Prikaz i objašnjenje
Code 32
Code 33
Zvučnici nisu detektovani ili nisu dobro
povezani.
• Nije povezan nijedan prednji zvučnik ili
je povezan samo jedan prednji zvučnik.
• Levi surround zvučnik ili desni surround
zvučnik nije povezan.
• Zadnji surround zvučnici ili prednji visoki
zvučnici su povezani čak i ako surround
zvučnici nisu povezani. Priključite
surround zvučnike na priključke
SPEAKERS SURROUND.
• Zadnji surround zvučnik je povezan samo
sa priključcima SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT
B R. Ako povezujete samo jedan surround
zadnji zvučnik, povežite ga sa priključcima
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B L.
• Prednji visoki levi ili prednji visoki desni
zvučnik nije povezan.
Mikrofon za optimizaciju nije povezan.
Uverite se da je mikrofon za optimizaciju
pravilno povezan i ponovo obavite
automatsko kalibrisanje.
Ukoliko je pravilno povezan a kôd greške
se i dalje pojavljuje, možda je oštećen kabl
mikrofona za optimizaciju.
Warning 40
Lista poruka nakon merenja
pomoću automatskog kalibrisanja
Prikaz i objašnjenje
Code 30
Slušalice su priključene na priključak
PHONES na risiveru. Uklonite slušalice
i ponovo obavite automatsko kalibrisanje.
Code 31
Opcija SPEAKERS je isključena. Izaberite
drugo podešavanje za zvučnike i ponovo
obavite automatsko kalibrisanje.
90SR
Proces merenja je završen sa otkrivenim
visokim nivoom šuma. Moći ćete da
postignete bolje rezultate ako ponovo
pokušate u tihom okruženju.
Warning 41
Warning 42
Ulaz iz mikrofona je preglasan.
• Udaljenost između zvučnika i mikrofona
je premala. Udaljite ih i ponovo obavite
merenje.
Warning 43
Nije moguće otkriti udaljenost i poziciju
subwoofera. Uzrok tome je možda buka.
Pokušajte da obavite merenje u tihom
okruženju.
Savet
U zavisnosti od položaja subwoofera, rezultati
merenja se mogu razlikovati. Međutim, risiver
ćete moći da koristite bez problema čak i ako
ga koristite sa tom vrednošću.
x Auto Phase Matching (A.P.M.)
(Automatsko podudaranje faza)
Omogućava da podesite funkciju A.P.M.
u okviru funkcije DCAC (stranica 36).
Kalibriše fazne karakteristike zvučnika
i obezbeđuje da budu dobro usaglašeni u
prostoru u kojem se emituje surround zvuk.
• Auto: Automatski uključuje ili isključuje
funkciju A.P.M.
• Off: Ne aktivira funkciju A.P.M.
Napomene
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Koristi se „2ch Analog Direct“.
– Priključene su slušalice.
– Niste obavili „Auto Calibration“.
• Risiver će možda reprodukovati signale na nižoj
frekvenciji uzorkovanja od stvarne frekvencije
ulaznih signala u zavisnosti od audio formata.
x Auto Calibration Type (Vrsta
automatskog kalibrisanja)
Možete da izaberete željeni tip kalibrisanja
nakon što obavite Auto Calibration
i sačuvate podešavanja.
• Full Flat: Direktno meri frekvenciju
sa svakog zvučnika.
• Engineer: Podešava uređaj na
standardne frekventne karakteristike
iz Sony prostorije za slušanje.
• Front Reference: Podešava karakteristike
svih zvučnika tako da budu identične
karakteristikama prednjeg zvučnika.
• Off: Isključuje ekvilajzer za automatsko
kalibrisanje.
Omogućava da izaberete šablon zvučnika
i podesite dodelu priključaka SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B.
1 Izaberite željeni šablon zvučnika,
a zatim pritisnite .
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
• Bi-Amplifier Connection
• Front B Speakers
• Not Assigned
Napomena
Dodelu za priključke SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B
možete obaviti samo ako je šablon zvučnika
postavljen bez surround zadnjih i prednjih
visokih zvučnika.
x Level/Distance/Size
(Nivo/Udaljenost/Veličina)
Za izabrani zvučnik možete podesiti nivo,
udaljenost i veličinu.
Podešavanje nivoa jačine zvuka
na zvučnicima
Možete da podesite nivo jačine zvuka
svakog zvučnika (prednji levi/desni,
prednji visoki levi/desni, centralni,
surround levi/desni, surround zadnji
levi/desni, subwoofer).
1 Na ekranu izaberite zvučnik za koji
želite da podesite nivo zvuka, a zatim
pritisnite .
2 Izaberite „Level“, a zatim pritisnite V/v
da biste podesili nivo jačine zvuka.
Nivo zvuka možete da podesite u opsegu
od –10,0 dB to +10,0 dB u intervalu od
0,5 dB.
Napomena
Kada je izabrano jedno od zvučnih polja za
muziku, ne čuje se zvuk iz subwoofera ako
su u meniju „Speaker Settings“ svi zvučnici
podešeni na „Large“. Međutim, zvuk će se
čuti iz subwoofera ukoliko:
– digitalni ulazni signal sadrži LFE signale.
– su prednji ili surround zvučnici podešeni na
„Small“.
– Izabrano je „Multi Stereo“, „PLII Movie“,
„PLII Music“, „PLIIx Movie“, „PLIIx Music“
„PLIIz Movie“, „PLIIz Music“, „HD-D.C.S.“
ili „Portable Audio“.
91SR
Prilagođavanje
podešavanja
x Speaker Connection
(Povezivanje zvučnika)
2 Postavite dodelu za priključke
Podešavanje udaljenosti od mesta
na kojem sedite do svakog zvučnika
Možete da podesite udaljenost od mesta
na kojem sedite do svakog zvučnika
(prednji levi/desni, prednji visoki levi/
desni, centralni, surround levi/desni,
surround zadnji levi/desni, subwoofer).
1 Na ekranu izaberite zvučnik za koji
želite da podesite udaljenost od mesta
na kojem sedite, a zatim pritisnite
.
2 Izaberite „Distance“, a zatim pritisnite
V/v da biste podesili udaljenost.
Udaljenost možete da podesite u
rasponu od 1 m 0 cm do 10 m 0 cm
(3 stope 3 inča do 32 stope 9 inča) u
koracima od 1 cm (1 inča).
Napomene
• Neki parametri možda neće biti dostupni u
zavisnosti od podešavanja za šablon zvučnika.
• Ova funkcija ne radi kada se koristi
„2ch Analog Direct“.
Podešavanje veličine svakog
zvučnika
Možete da podesite veličinu svakog
zvučnika (prednji levi/desni, prednji visoki
levi/desni, centralni, surround levi/desni,
surround zadnji levi/desni).
1 Na ekranu izaberite zvučnik za koji
želite da podesite veličinu, a zatim
pritisnite .
2 Izaberite „Size“, a zatim pritisnite V/v
da biste podesili veličinu.
• Large: Ako povežete velike zvučnike koji
će na efikasan način reprodukovati bas
frekvencije, izaberite „Large“. Obično
je potrebno da izaberete „Large“.
• Small: Ako je zvuk izobličen ili
primećujete nedostatak surround efekata
kada koristite višekanalni surround zvuk,
izaberite „Small“ da biste aktivirali
preusmeravanje basova i emitovali bas
frekvencije svakog kanala sa subwoofera
ili drugih „Large“ zvučnika.
Napomena
Ova funkcija ne radi kada se koristi „2ch
Analog Direct“.
92SR
Saveti
• „Large“ i „Small“ podešavanja svakog
zvučnika određuju da li će interni procesor
zvuka prekinuti bas signal sa tog kanala.
Kada se bas prekine sa nekog kanala, sistem
preusmeravanja basova šalje odgovarajuće
bas frekvencije subwooferu ili drugim „Large“
zvučnicima.
Međutim, budući da bas zvuk karakteriše
određeni nivo usmerenosti, najbolje bi bilo
da ga ne prekidate, ukoliko je to moguće. Dakle,
čak i kada koristite male zvučnike, možete da
ih podesite na „Large“ ukoliko sa njih želite
da emitujete bas frekvencije. S druge strane,
ukoliko koristite veliki zvučnik, ali ne želite
da sa njega emitujete bas frekvencije, podesite
ga na „Small“.
Ukoliko je opšti nivo jačine zvuka niži od
željenog, podesite sve zvučnike na „Large“.
Ako se basovi ne čuju dovoljno, možete da
upotrebite ekvilajzer da biste podigli nivo
basova.
• Zadnji surround zvučnici će biti podešeni
na isti način kao i surround zvučnici.
• Kada su prednji zvučnici podešeni na „Small“,
centralni, surround i surround zadnji/prednji
visoki zvučnici će takođe biti automatski
podešeni na „Small“.
• Ukoliko ne koristite subwoofer, prednji
zvučnici će biti automatski podešeni na „Large“.
• Veličinu i udaljenost nije moguće podesiti kada
su priključene slušalice.
x Crossover Frequency
(Granična frekvencija)
Omogućava da podesite graničnu
frekvenciju za bas tonove onih zvučnika
čija je veličina podešena na „Small“
u meniju „Speaker Settings“. Izmerena
granična frekvencija zvučnika podešava
se za svaki zvučnik nakon automatskog
kalibrisanja.
1 Na ekranu izaberite zvučnik za koji
želite da podesite graničnu frekvenciju.
2 Pritisnite V/v da bise podesili graničnu
frekvenciju.
Napomene
• Kada priključite slušalice, ova funkcija ne radi.
• Zadnji surround zvučnici će biti podešeni na isti
način kao i surround zvučnici.
x Test Tone (Probni ton)
Omogućava da izaberete tip probnog
tona na ekranu „Test Tone“.
Saveti
• Da biste istovremeno podesili nivo svih
zvučnika, pritisnite 2 +/–. Možete da
upotrebite i MASTER VOLUME na risiveru.
• Podešena vrednost se prikazuje na TV ekranu
tokom podešavanja.
x Distance Unit (Jedinica
udaljenosti)
Omogućava da izaberete jedinicu mere za
podešavanje udaljenosti.
• feet: Udaljenost se prikazuje u stopama.
• meter: Udaljenost se prikazuje
u metrima.
Emitovanje probnog tona sa
svakog zvučnika
Meni „Audio Settings“
Probni ton možete redom da emitujete
sa svakog zvučnika.
1 Izaberite „Test Tone“, a zatim
pritisnite
.
2 Podesite parametar, a zatim
pritisnite
.
• Off
• Auto: Probni ton se redom emituje
sa svakog zvučnika.
• L, C, R, SR, SL, SB*, SBL, SBR, FHL,
FHR, SW: Možete da izaberete
zvučnike koji će emitovati probni ton.
Zvuk možete da podesite u skladu sa svojim
ukusom.
* „SB“ će se pojaviti ako je povezan samo
jedan zadnji surround zvučnik.
3 Podesite nivo jačine zvuka na zvučniku,
a zatim pritisnite
.
x Center Speaker Lift Up
(Podizanje tonova centralnog
zvučnika)
Korišćenjem prednjih visokih zvučnika,
tonove centralnog zvučnika možete da
podignete na odgovarajuću visinu na
ekranu, što vam omogućava da uživate
u prirodnoj reprodukciji bez nelagodnosti.
• 1 – 10
• Off
Funkcija D.L.L. je tehnologija u vlasništvu
kompanije Sony koja omogućava da se
digitalni audio signali slabog kvaliteta
i analogni audio signali reprodukuju
uz visok kvalitet zvuka.
• Auto 1: Ova funkcija je dostupna
za audio formate komprimovane uz
gubitke i analogne audio signale.
• Auto 2: Ova funkcija je dostupna za
linearne PCM signale, kao i audio
formate komprimovane uz gubitke
i analogne audio signale.
• Off
Napomene
• Ova funkcija možda neće raditi u zavisnosti
od sadržaja koji se reprodukuje sa USB uređaja
ili kućne mreže.
• Ova funkcija radi kada izaberete „2ch Stereo“,
„A.F.D. Auto“, „Multi Stereo“ ili „Headphone
(2ch)“. Međutim, ova funkcija ne radi
u sledećim slučajevima.
– Kada izaberete „FM TUNER“ ili „AM
TUNER“.
– U toku je prijem linearnih PCM signala sa
frekvencijom uzorkovanja koja nije 44,1 kHz.
– U toku je prijem signala Dolby Digital Plus,
Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-HD Master Audio ili DTS-HD High
Resolution Audio.
– Tokom korišćenja mrežne funkcije, u toku je
prijem signala sa frekvencijom uzorkovanja
koja nije 44,1 kHz.
93SR
Prilagođavanje
podešavanja
Napomena
Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Priključene su slušalice.
– Nema centralnog zvučnika.
– Nema prednjih visokih zvučnika.
– Koriste se opcije zvučnog polja „2ch Stereo“,
„2ch Analog Direct“ i „Multi Stereo“.
– Koristi se zvučno polje za muziku.
x Digital Legato Linear (D.L.L.)
x Sound Optimizer (Optimizator
zvuka)
Omogućava da podesite funkciju za
optimizaciju zvuka. Više detalja možete
da vidite u odeljku „Korišćenje funkcije za
optimizaciju zvuka“ (stranica 57).
• Normal
• Low
• Off
x Equalizer (Ekvilajzer)
Omogućava da podesite nivo basa i visokih
tonova za svaki zvučnik. Više detalja
možete da vidite u odeljku „Podešavanje
ekvilajzera“ (stranica 57).
x Sound Field (Zvučno polje)
Omogućava da izaberete zvučno polje
koje se primenjuje na ulazne signale.
Više detalja možete da vidite u odeljku
„Uživanje u zvučnim efektima“
(stranica 53).
x A/V Sync (Sinhronizuje audio
i video izlaz)
Omogućava da odložite emitovanje
zvuka kako biste vremenski razmak
između emitovanja zvuka i prikaza
slike sveli na minimum.
Ova funkcija je korisna kada koristite veliki
LCD ili plazma monitor ili projektor.
• HDMI Auto: Vremenski razmak između
emitovanja zvuka i prikaza slike za
monitor povezan pomoću HDMI kabla
će biti automatski prilagođen na osnovu
informacija za televizor. Ova funkcija je
dostupna samo kada monitor podržava
funkciju „A/V Sync“.
• 0 ms – 300 ms: Možete da podesite
kašnjenje u rasponu od 0 ms do
300 ms u intervalu od 10 ms.
Napomene
• Ova funkcija ne radi kada se koristi
„2ch Analog Direct“.
• Vreme kašnjenja se može razlikovati
u zavisnosti od audio formata, zvučnog polja,
šablona zvučnika i podešavanja za udaljenost
zvučnika.
94SR
x Advanced Auto Volume
(Napredno automatsko
podešavanje jačine zvuka)
Ovaj risiver može da automatski podešava
jačinu zvuka u zavisnosti od ulaznog
signala ili sadržaja sa povezane opreme.
Na primer, ova funkcija je korisna kada
je zvuk neke reklame glasniji od jačine
zvuka televizijskih programa.
• On
• Off
Napomene
• Obavezno utišajte jačinu zvuka pre nego
što uključite/isključite ovu funkciju.
• Budući da je ova funkcija dostupna samo
za Dolby Digital, DTS ili Linear PCM ulazne
signale, zvuk se može naglo pojačati kada se
prebacite na druge formate.
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– U toku je prijem linearnih PCM signala sa
frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
– U toku je prijem Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio
ili DTS-HD High Resolution Audio signala.
– Koristi se „2ch Analog Direct“.
x Dual Mono (Izbor jezika
za digitalno emitovanje)
Omogućava da izaberete željeni jezik
prilikom slušanja dvostrukog audio
zapisa tokom digitalnog prenosa, kada
je ta mogućnost dostupna. Ova funkcija
funkcioniše samo za Dolby Digital izvore.
• Main: Emitovaće se zvuk glavnog jezika.
• Sub: Emitovaće se zvuk sporednog jezika.
• Main/Sub: Zvuk glavnog jezika će se
emitovati sa prednjeg levog zvučnika, a
zvuk sporednog jezika će se istovremeno
emitovati sa prednjeg desnog zvučnika.
x Dynamic Range Compressor
(Komprimovanje dinamičkog
opsega)
Omogućava da komprimujete dinamički
opseg zvučnog zapisa. Ova funkcija može
biti korisna kada kasno uveče želite da
gledate filmove sa utišanim zvukom.
Komprimovanje dinamičkog opsega je
moguće samo sa Dolby Digital izvorima.
• Auto: Dinamički opseg se automatski
komprimuje.
• On: Dinamički opseg se komprimuje
onako kako je to zamislio tonski
snimatelj.
• Off: Dinamički opseg nije komprimovan.
Meni „HDMI Settings“
Možete da podesite potrebna podešavanja
za opremu koja je povezana na HDMI
priključke.
x 4K Scaling (4K promena veličine)
Omogućava da konvertujete video signale
4K i emitujete ih kroz HDMI OUT
priključke risivera.
• Auto: Omogućuje automatsku promenu
veličine video signala na 4K HDMI
izlaz ako ste povezali 4K kompatibilni
televizor.
• Off: Ne aktivira funkciju.
Napomena
Ova funkcija radi jedino kada se video signali
primaju iz priključaka VIDEO IN, COMPONENT
VIDEO IN i HDMI IN. HDMI video ulazni signali
moraju da budu 1080p/24 kHz.
Omogućava da aktivirate ili deaktivirate
funkciju „Control for HDMI“. Više detalja
možete da vidite u odeljku „Priprema za
funkciju „BRAVIA Sync““ (stranica 77).
• On
• Off
x Pass Through (Protok)
Omogućava da na televizoru emitujete HDMI
signale čak i kada je risiver u režimu mirovanja.
• Auto: Kada je televizor uključen dok se
risiver nalazi u režimu mirovanja, risiver
emituje HDMI signale sa svog HDMI
TV OUT priključka. Sony preporučuje
ovo podešavanje ukoliko koristite
Sony televizor koji je kompatibilan sa
funkcijom „BRAVIA Sync“. U poređenju
sa podešavanjem „On“, ovo podešavanje
štedi energiju u režimu mirovanja.
• On*: Kada je risiver u režimu mirovanja,
on neprestano emituje HDMI signale
sa svog HDMI TV OUT priključka.
• Off: Risiver ne emituje HDMI signale
kada je u režimu mirovanja. Uključite
risiver da biste uživali u sadržaju koji se sa
povezane opreme emituje na televizoru.
U poređenju sa podešavanjem „On“,
ovo podešavanje štedi energiju u režimu
mirovanja.
* Samo model za australijsko tržište.
Napomene
• Kada je risiver u režimu mirovanja, indikator
?/1 (uključivanje/režim mirovanja) na
prednjem panelu svetli narandžastom bojom
ako je „Pass Through“ podešeno na „Auto“.
• Kada izaberete „Auto“, možda će proći malo
više vremena dok ne počne emitovanje slike i
zvuka na televizoru nego kada izaberete „On“.
x Audio Out (Audio izlaz)
Omogućava da podesite emitovanje HDMI
audio signala sa opreme za reprodukciju koja
je povezana sa risiverom putem HDMI veze.
• AMP: HDMI audio signali sa opreme za
reprodukciju se emituju samo sa zvučnika
koji su povezani sa risiverom. Višekanalni
zvuk može se reprodukovati kao takav.
95SR
Prilagođavanje
podešavanja
x Control for HDMI
(Kontrola za HDMI)
Napomene
• Kada funkciju „Control for HDMI“ podesite
na„On“, podešavanje „Audio Out“ će možda
biti automatski promenjeno.
• Kada je risiver u režimu mirovanja, indikator
?/1 (uključivanje/režim mirovanja) na
prednjem panelu svetli narandžastom bojom
ako je „Control for HDMI“ podešeno na „On“.
Napomena
Audio signali se ne emituju sa zvučnika na
televizoru kada je „Audio Out“ podešen na
„AMP“.
• TV + AMP: Zvuk se emituje sa zvučnika
na televizoru i zvučnika povezanih sa
risiverom.
Napomene
• Kvalitet zvuka opreme za reprodukciju zavisi od
kvaliteta zvuka na televizoru, uključujući broj
kanala, frekvenciju uzorkovanja itd. Ukoliko
televizor ima stereo zvučnike, sa risivera se
takođe emituje stereo zvuk, kao i sa televizora,
čak iako reprodukujete višekanalni izvor.
• Kada povežete risiver sa video opremom
(projektorom itd.), zvuk se možda neće
emitovati sa risivera. U tom slučaju, izaberite
„AMP“.
x Subwoofer Level
(Nivo subwoofera)
Omogućava da podesite nivo zvuka
subwoofera na 0 dB ili +10 dB kada risiver
prima PCM signale putem HDMI veze.
Možete zasebno da podesite nivo zvuka
za svaki ulaz kojem je dodeljen ulazni
HDMI priključak.
• Auto: Automatski podešava nivo zvuka
na 0 dB ili +10 dB, u zavisnost od audio
strima.
• +10 dB
• 0 dB
x Fast View (Brzi pregled)
Omogućava da podesite funkciju
„Fast View“.
Funkcija „Fast View“ je dostupna za
ulaze HDMI BD, DVD, GAME, VIDEO 1,
and VIDEO 2.
• Auto: Možete brže da izaberete HDMI
ulaz nego uobičajeno.
• Off: Funkcije „Fast View“ i „Preview
for HDMI“ nisu dostupne.
Meni „Input Settings“
Možete da prilagodite podešavanja veze
između risivera i ostale opreme.
x Remote (Daljinski upravljač)
Omogućava da izaberete ulaz.
• BD, DVD, GAME, SAT/CATV,
VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3,
TV, SA-CD/CD
x Icon (Ikona)
Omogućava podešavanje ikone koja će
se prikazivati u meniju „Watch/Listen“.
x Name (Naziv)
Omogućava podešavanje naziva koji će
se prikazivati u meniju „Watch/Listen“.
Ulazima možete da date naziv od najviše
osam znakova koji ćete moći da prikažete.
Lakše ćete prepoznati opremu ako se
na displeju umesto naziva priključaka
prikazuje naziv opreme.
1 izaberite „Input“ iz menija „Settings“,
a zatim pritisnite
.
2 Izaberite ulaz kojem želite da date
naziv, a zatim pritisnite
.
3 Izaberite „Name“, a zatim pritisnite .
Na TV ekranu će se prikazati tastatura.
4 Pritisnite V/v/B/b i birajte jedan po
jedan znak da unesete naziv.
5 Izaberite „Enter“, a zatim pritisnite .
Naziv koji ste uneli je registrovan.
Napomena
Neka slova koja mogu da se prikazuju na TV
ekranu ne mogu da se prikazuju na displeju.
x Watch/Listen (Gledanje/Slušanje)
Određuje da li se ulaz prikazuje u meniju
„Watch“ ili meniju „Listen“.
• W: Prikazuje ulaz u meniju „Watch“.
• L: Prikazuje ulaz u meniju „Listen“.
• W/L: Prikazuje ulaz i u meniju „Watch“
i u meniju „Listen“.
x HDMI
96SR
x COMPONENT
x Information (Informacija)
Omogućava da podesite ulazne video
priključke koji su dodeljeni svakom ulazu.
Više detalja možete da vidite u odeljku
„Korišćenje ostalih ulaznih video/audio
priključaka (Input Assign)“ (stranica 82).
• IN2
• IN1
• None
Omogućava proveravanje informacija
za mrežu.
Možete da proverite podešavanja* za
„Connection Type“, „Connection Status“,
„IP Address Setting“, „IP Address“,
„Subnet Mask“, „Default Gateway“,
„DNS Settings“, „Primary DNS“,
„Secondary DNS“ i „MAC Address“.
x OPT/COAX
* Stavke podešavanja u toku procesa podešavanja
se razlikuju u zavisnosti od mrežnog okruženja
i vrste veze.
Omogućava da podesite ulazne audio
priključke koji su dodeljeni svakom ulazu.
Više detalja možete da vidite u odeljku
„Korišćenje ostalih ulaznih video/audio
priključaka (Input Assign)“ (stranica 82).
• OPT 2
• OPT 1
• COAX
• None
x COMPOSITE
x AUDIO
Meni „Network Settings“
Možete da unesete podešavanja za mrežu.
Meni „Network Settings“ je dostupan samo
kada izaberete funkciju „Home Network“
ili SEN.
x Internet Setting (Podešavanje
Interneta)
Možete da podesite risiver tako da
koristi funkciju PARTY STREAMING.
• On: Drugi uređaji u okviru kućne
mreže mogu da detektuju risiver.
Risiver može da pokrene ili prekine
funkciju PARTY, da se uključi u ili napusti
sistem koji koristi funkciju PARTY.
• Off: Drugi uređaji u okviru kućne
mreže mogu da detektuju risiver.
Međutim, risiver ne može da pokrene
ili prekine funkciju PARTY, niti da se
uključi u ili napusti sistem koji koristi
funkciju PARTY.
x Device Name (Naziv uređaja)
Omogućava da risiveru dodelite naziv
uređaja koji će sadržati najviše 30 znakova,
kako bi ga drugi uređaji u okviru kućne
mreže lako prepoznali.
1 Izaberite „Device Name“, a zatim
pritisnite .
Na TV ekranu će se prikazati tastatura.
2 Pritisnite V/v/B/b i birajte jedan po
jedan znak da unesete naziv.
3 Izaberite „Enter“, a zatim pritisnite .
Naziv koji ste uneli je registrovan.
Savet
Podrazumevani naziv uređaja je „STR-DN1040
******“.
„******“ je poslednjih 6 brojeva MAC adrese risivera.
97SR
Prilagođavanje
podešavanja
Omogućava da unesete podešavanja
za mrežu. Više detalja možete da vidite
u odeljku „Konfigurisanje podešavanja za
mrežu na risiveru“ (stranica 38).
• Wired
• Wireless
x PARTY STREAMING
x External Control (Spoljna kontrola)
Omogućava da uključite ili isključite režim
za kontrolu radi održavanja i servisiranja.
• On
• Off
x Network Standby
(Režim mirovanja mreže)
Kada je režim „Network Standby“ podešen
na „On“, risiver se uvek može povezati
i kontrolisati preko mreže.
• On: Funkcija za mrežu radi čak i kada
je risiver u režimu mirovanja, a risiver
će nastaviti sa radom kada počnete da
ga kontrolišete preko mreže.
• Off: Funkcija za mrežu se isključuje kada
je risiver u režimu mirovanja. Risiveru
je potrebno više vremena da nastavi sa
radom kada ga ponovo uključite.
Napomena
Kada je risiver u režimu mirovanja, indikator
?/1 (uključivanje/režim mirovanja) na prednjem
panelu svetli narandžastom bojom ako je
„Network Standby“ podešeno na „On“.
Meni „System Settings“
Možete da prilagodite podešavanja risivera.
x Language (Jezik)
Omogućava da izaberete jezik poruka na
ekranu.
• English
• Español
• Français
• Deutsch
x Auto Standby (Automatski
ulazak u režim mirovanja)
Omogućava da podesite risiver tako da
automatski pređe u režim mirovanja kada
ga ne koristite ili kada ne dobija ulazne
signale.
• On: Prelazi u režim mirovanja nakon
otprilike 20 minuta.
• Off: Ne prelazi u režim mirovanja.
98SR
Napomene
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Kada izaberete ulaz „FM TUNER“, „AM
TUNER“, „HOME NETWORK“ ili „SEN“.
– Kada se koriste funkcije „AirPlay“ ili „PARTY
STREAMING“.
– Softver risivera se ažurira.
• Ako istovremeno koristite automatski
ulazak u režim mirovanja i merač vremena
za isključivanje, merač vremena za isključivanje
ima prioritet.
x Software Update Notification
(Obaveštenje o ažuriranju
softvera)
Možete da podesite da li želite da
na TV ekranu dobijate obaveštenja
o novijim verzijama softvera.
• On
• Off
Napomena
Informacije o novoj verziji softvera se
ne prikazuju u sledećim slučajevima:
– Najnovija verzija se već koristi.
– Risiver ne može da preuzme podatke
putem mreže.
x Software Version
(Verzija softvera)
Omogućava da proverite verziju softvera
u risiveru.
x Network Update (Ažuriranje
mreže)
Omogućava da softver risivera ažurirate
na najnoviju verziju. Više detalja možete
da vidite u odeljku „Ažuriranje softvera“
(stranica 74).
Upravljanje bez
korišćenja GUI-a
Risiverom možete da upravljate pomoću
displeja, čak i ako televizor nije povezan
sa risiverom.
DISPLAY
AMP MENU
V/v/B/b,
2
Pritiskajte V/v i izaberite željeni
meni, a zatim pritisnite
.
3
Pritiskajte V/v i izaberite parametar
koji želite da podesite, a zatim
pritisnite
.
4
Pritiskajte V/v i izaberite željeno
podešavanje, a zatim pritisnite
.
Povratak na prethodni ekran
Pritisnite B ili RETURN O.
Izlazak iz menija
RETURN
O
Pritisnite AMP MENU.
Napomena
Korišćenje menija
na displeju
1
Neki parametri i podešavanja na displeju mogu
biti zatamnjeni. To znači da su ta podešavanja
nedostupna, fiksna ili nepromenljiva.
Pritisnite AMP MENU.
Na displeju risivera će se prikazati meni.
Pregled menija
U svakom meniju su dostupne sledeće opcije. Za detalje o navigaciji u okviru menija,
pogledajte stranica 99.
Meni
[Displej]
Parametri
[Displej]
Podešavanje
automatskog
kalibrisanja
[<AUTO CAL>]
Pokretanje automatskog kalibrisanja
[A.CAL START]
Podešavanja nivoa
[<LEVEL>]
Podešavanja
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
Automatsko podudaranje fazaa)
[A.P.M.]
A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
Probni tonb)
[TEST TONE]
OFF, AUTO xxxc),
FIX xxxc)
Nivo prednjeg levog zvučnikab)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB do FL +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB )
Nivo prednjeg desnog zvučnikab)
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB do FR +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB )
Nivo centralnog zvučnikab)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB do CNT
+10,0 dB (u intervalu od 0,5 dB)
Nivo levog surround zvučnikab)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB do SL +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB )
99SR
Prilagođavanje
podešavanja
Vrsta automatskog kalibrisanjaa)
[CAL TYPE]
Meni
[Displej]
Parametri
[Displej]
Podešavanja
Nivo desnog surround zvučnikab)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB to SR +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB )
Nivo zadnjeg surround zvučnikab)
[SB LEVEL]
SB –10,0 dB do SB +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB )
Nivo zadnjeg levog surround zvučnikab)
[SBL LEVEL]
SBL –10,0 dB do SBL +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
Nivo zadnjeg desnog surrround zvučnikab) SBR –10,0 dB do SBR +10,0 dB
[SBR LEVEL]
(u intervalu od 0,5 dB)
Podešavanja
zvučnika
[<SPEAKER>]
100SR
Nivo prednjeg visokog levog zvučnikab)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB do LH +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB interval)
Nivo prednjeg visokog desnog zvučnikab)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB do RH +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
Nivo subwooferab)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB do SW +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
Šablon zvučnika
[SP PATTERN]
5/2.1 do 2/0 (20 šablona)
Podizanje tonova centralnog zvučnikab)
[CNT LIFT]
LIFT 1 do LIFT 10, LIFT OFF
Veličina prednjih zvučnikab)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
Veličina centralnog zvučnikab)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
Veličina surround zvučnikab)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Veličina visokih prednjih zvučnikab)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
Dodela zadnjeg surround zvučnikad)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
Udaljenost prednjeg levog zvučnikab)
[FL DIST.]
FL 1,00 m do FL 10,00 m
(FL 3’3” do FL 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inč))
Udaljenost prednjeg desnog zvučnikab)
[FR DIST.]
FR 1,00 m do FR 10,00 m
(FR 3’3” do FR 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inč))
Udaljenost centralnog zvučnikab)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m do CNT 10,00 m
(CNT 3’3” do CNT 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inč))
Udaljenost levog surround zvučnikab)
[SL DIST.]
SL 1,00 m do SL 10,00 m
(SL 3’3” do SL 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inč))
Meni
[Displej]
Parametri
[Displej]
Podešavanja
Udaljenost desnog surround zvučnikab)
[SR DIST.]
SR 1,00 m do SR 10,00 m
(SR 3’3” do SR 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inč))
Udaljenost zadnjeg surround zvučnikab)
[SB DIST.]
SB 1,00 m do SB 10,00 m
(SB 3’3” do SB 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inč))
Udaljenost zadnjeg levog surround
zvučnikab)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m do SBL 10,00 m
(SBL 3’3” do SBL 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inča))
Udaljenost zadnjeg desnog surround
zvučnikab)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m do SBR 10,00 m
(SBR 3’3” do SBR 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inča))
Udaljenost prednjeg visokog levog
zvučnikab)
[LH DIST.]
LH 1,00 m do LH 10,00 m
(LH 3’3” do LH 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inča))
Udaljenost prednjeg visokog desnog
zvučnikab)
[RH DIST.]
RH 1,00 m do RH 10,00 m
(RH 3’3” do RH 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inča))
Udaljenost subwooferab)
[SW DIST.]
SW 1,00 m do SW 10,00 m
(SW 3’3” do SW 32’9”)
(u intervalu od 0,01 m (1 inča))
Jedinica udaljenosti
[DIST. UNIT]
FEET, METER
Granična frekvencija prednjih zvučnikae)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(u intervalu od 10 Hz)
Granična frekvencija centralnog zvučnikae) CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
[CNT CROSS]
(u intervalu od 10 Hz)
Podešavanja ulaza
[<INPUT>]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(u intervalu od 10 Hz)
Granična frekvencija visokih prednjih
zvučnikae)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(u intervalu od 10 Hz)
Režim ulaza
[INPUT MODE]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Imenovanje ulaza
[NAME IN]
Za detalje, pogledajte „Name“
u meniju „Input Settings“
(stranica 96).
Dodela ulaza za digitalne audio signale
[A. ASSIGN]
OPT 1, OPT 2, COAX, NONE
Dodela komponentnog video ulaza
[V. ASSIGN]
COMP 1, COMP 2, NONE
101SR
Prilagođavanje
podešavanja
Granična frekvencija surround zvučnikae)
[SUR CROSS]
Meni
[Displej]
Parametri
[Displej]
Podešavanja
Podešavanja
surround zvuka
[<SURROUND>]
Nivo efektaf)
[HD-D.C.S. TYP]
DYNAMIC, THEATER,
STUDIO
Podešavanja
ekvilajzera
[<EQ>]
Nivo basa prednjih zvučnika
[FRT BASS]
FRT B. –10 dB do FRT B. +10 dB
(u koracima od 1 dB)
Nivo visokih tonova prednjih zvučnika
[FRT TREBLE]
FRT T. –10 dB do FRT T. +10 dB
(u koracima od 1 dB)
Nivo basa centralnog zvučnika
[CNT BASS]
CNT B. –10 dB do CNT B.
+10 dB (u koracima od 1 dB)
Nivo visokih tonova centralnog zvučnika
[CNT TREBLE]
CNT T. –10 dB do CNT T.
+10 dB (u koracima od 1 dB)
Nivo basa surround zvučnika
[SUR BASS]
SUR B. –10 dB do SUR B.
+10 dB (u koracima od 1 dB)
Nivo visokih tonova surround zvučnika
[SUR TREBLE]
SUR T. –10 dB do SUR T. +10 dB
(u koracima od 1 dB)
Nivo basa prednjih visokih zvučnika
[FH BASS]
FH B. –10 dB to FH B. +10 dB
(u koracima od 1 dB )
Nivo visokih tonova prednjih visokih
zvučnika
[FH TREBLE]
FH T. –10 dB to FH T. +10 dB
(u koracima od 1 dB )
Podešavanja tjunera Režim prijema FM stanica
[<TUNER>]
[FM MODE]
Podešavanja zvuka
[<AUDIO>]
102SR
STEREO, MONO
Imenovanje memorisanih stanica
[NAME IN]
Više detalja možete da vidite
u odeljku „Imenovanje
memorisanih stanica (Name
Input)“ (stranica 52).
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. OFF
Optimizator zvuka
[OPTIMIZER]
OFF, LOW, NORMAL
Sinhronizuje audio i video izlaz
[A/V SYNC]
HDMI AUTO, 0 ms do 300 ms
(u intervalu od 10 ms)
Napredno automatsko podešavanje
jačine zvuka
[AUTO VOL]
A. VOL ON, A. VOL OFF
Izbor jezika za digitalno emitovanje
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Komprimovanje dinamičkog opsega
[D. RANGE]
COMP. ON, COMP. AUTO,
COMP. OFF
Meni
[Displej]
Parametri
[Displej]
HDMI podešavanja 4K promena veličine
[<HDMI>]
[4K SCALING]
Podešavanje
sistema
[<SYSTEM>]
Podešavanja
AUTO, OFF
Kontrola za HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
Protok
[PASS THRU]
ONg), AUTO, OFF
Audio izlaz
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
HDMI nivo subwoofera
[SW LEVEL]
SWAUTO, SW +10 dB,
SW 0 dB
Fast View
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
Režim mirovanja mreže
[NET STBY]
STBY ON, STBY OFF
Automatski ulazak u režim pripravnosti
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Prikaz verzije
[VER. x.xxx]h)
a)
Ovo podešavanje možete da izaberete samo kada obavite Auto Calibration i sačuvate podešavanja.
b) Zavisi od podešavanja za šablon zvučnika, neki parametri ili podešavanja možda neće biti dostupni.
c)
xxx predstavlja kanal zvučnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)
Ovaj parametar možete da izaberete samo ukoliko „SP PATTERN“ nije podešen na zadnje surround
ili prednje visoke zvučnike (stranica 91).
e)
Ovaj parametar možete da izaberete samo ukoliko je zvučnik podešen na „SMALL“.
f)
Ovaj parametar možete da izaberete samo ako izaberete „HD-D.C.S.“ kao zvučno polje.
g) Samo model za australijsko tržište.
h)
x.xxx predstavlja broj verzije.
Prilagođavanje
podešavanja
103SR
Prikaz informacija na displeju
Displej pruža različite informacije o statusu
risivera, na primer, o zvučnom polju.
1 Izaberite ulaz za koji želite da proverite
informacije.
2 Pritisnite AMP, a zatim pritiskajte
DISPLAY.
Svaki put kada pritisnete DISPLAY,
prikaz na displeju se menja na sledeći
način:
Indeksni naziv ulaza1) t Izabrani
ulaz t Zvučno polje koje se trenutno
koristi2) t Nivo jačine zvuka t
Informacije o strimu3)
Kada slušate FM i AM radio
Naziv memorisane stanice1) t
Frekvencija t Zvučno polje koje se
trenutno koristi2) t Nivo jačine zvuka
Tokom prijema RDS programa
Naziv programske usluge ili naziv
memorisane stanice1) t Frekvencija,
pojas i broj memorije t Zvučno polje
koje se trenutno koristi2) t Nivo jačine
zvuka
1)
Naziv u indeksu se prikazuje samo ukoliko
ste ulazu ili memorisanoj stanici dodelili naziv.
Naziv u indeksu se ne prikazuje ukoliko ste
uneli samo razmake ili je isti kao naziv ulaza.
2) Kada je aktivirana funkcija Pure Direct,
prikazuje se „PURE.DIRECT“.
3)
Informacije o strimu se možda neće prikazati.
Napomena
Znakovi ili oznake se možda neće prikazivati za
neke jezike.
104SR
2
Programiranje daljinskog
upravljača
Daljinski upravljač možete da prilagodite
da biste ga usaglasili sa opremom
povezanom na risiver. Daljinski upravljač
čak možete i da programirate za upravljanje
opremom čiji proizvođač nije Sony, kao
i Sony opremom kojom ovaj daljinski
upravljač obično ne može da upravlja.
Pre nego što počnete, imajte na umu da:
– Ne možete da promenite podešavanja
za tastere za izbor ulaza FM, AM, USB,
HOME NETWORK, SEN i SOURCE.
– Daljinski upravljač može da upravlja
samo opremom koja prihvata infracrvene
signale za bežično upravljanje.
RM SET UP
TV
AV ?/1
Tasteri za
izbor ulaza
Na primer, ako nameravate da
programirate video rikorder povezan na
VIDEO 1 priključke, pritisnite VIDEO 1.
Taster RM SET UP će početi da svetli.
3
Pomoću numeričkih tastera unesite
numerički kôd.
Ukoliko postoji više kodova, pokušajte
da unesete bilo koji kôd koji odgovara
opremi, uključujući televizor.
Koristite tabele na stranicama
stranica 106–109 da biste pronašli
numeričke kodove koji odgovaraju
opremi.
Napomena
Samo kodovi u opsegu od 500 do 599 su
važeći za taster televizora.
4
Pritisnite ENT.
Nakon provere numeričkog koda,
taster RM SET UP će dva puta lagano
zatreperiti, a daljinski upravljač će
automatski izaći iz režima
programiranja.
5
Ponovite korake od 1 do 4 da biste
programirali ostalu opremu.
Napomena
Taster RM SET UP se isključuje dok pritiskate
numerički taster.
Otkazivanje programiranja
ENT
Numerički
tasteri
Pritisnite RM SET UP u toku bilo kog
koraka. Daljinski upravljač će automatski
izaći iz režima programiranja.
Aktiviranje ulaza nakon
programiranja
Pritisnite programirani taster da biste
aktivirali željeni ulaz.
MEMORY
1
Držite pritisnut taster RM SET UP,
a zatim pritisnite AV ?/1.
Taster RM SET UP će lagano da
zatreperi.
Ukoliko programiranje nije
uspelo, proverite sledeće:
• Ukoliko taster RM SET UP ne svetli
u koraku 1, baterije su slabe. Zamenite
obe baterije.
105SR
Korišćenje daljinskog upravljača
Korišćenje daljinskog upravljača
Pritisnite taster za izbor ulaza za
opremu koju želite da programirate.
• Ukoliko taster RM SET UP brzo zatreperi
pet puta dok unosite numerički kôd,
došlo je do greške.
Ponovite postupak od koraka 1.
Numerički kodovi koji
odgovaraju opremi
i proizvođač opreme
Koristite numeričke kodove iz tabele
u nastavku da biste programirali
opremu čiji proizvođač nije Sony i Sony
opremu kojom ovaj daljinski upravljač
obično ne može da upravlja. Pošto se signal
iz daljinskog upravljača, koji ste dobili uz
opremu, razlikuje u zavisnosti od modela
i godine proizvodnje, opremi se može
dodeliti više numeričkih kodova. Ukoliko
ne uspete da programirate daljinski
upravljač koristeći jedan od kodova,
pokušajte da upotrebite druge kodove.
Za upravljanje DAT dekom
Proizvođač
Kodovi
SONY
203
PIONEER
219
Za upravljanje kasetnim dekom
Proizvođač
Kodovi
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
Za upravljanje MD dekom
Napomene
• Numerički kodovi su zasnovani na najnovijim
informacijama koje su dostupne za svaku
marku. Međutim, postoji verovatnoća da
oprema ne reaguje na neke ili sve kodove.
• Svi tasteri za izbor ulaza na ovom daljinskom
upravljaču možda neće biti dostupni kada se
koriste sa određenom opremom.
Za upravljanje CD plejerom
Proizvođač
Kodovi
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
Za upravljanje HDD rikorderom
Proizvođač
Kodovi
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
Za upravljanje Blu-ray Disc
plejerom/rikorderom
MAGNAVOX
111, 116
Proizvođač
MARANTZ
116
SONY
310, 311, 312
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
335
PANASONIC
115
SAMSUNG
336
PHILIPS
116
LG
337
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
106SR
Proizvođač
Kodovi
SONY
307, 308, 309
Kodovi
Proizvođač
Kodovi
Proizvođač
Kodovi
AIWA
501, 536, 539
SONY
313, 314, 315
AKAI
503
AOC
503
Za upravljanje DVD plejerom
CENTURION
566
Proizvođač
Kodovi
CORONADO
517
SONY
401, 402, 403
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
BROKSONIC
424
DAYTRON
517, 566
DENON
405
DAEWOO
HITACHI
416
504, 505, 506, 507,
515, 544
JVC
415, 423
FISHER
508, 545
MITSUBISHI
419
FUNAI
548
ORITRON
417
FUJITSU
528
PANASONIC
406, 408, 425
GOLDSTAR/LG
PHILIPS
407
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
PIONEER
409, 410
GRUNDIG
511, 533, 534
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557,
571
521, 522
RCA
414
SAMSUNG
416, 422
TOSHIBA
404, 421
ITT/NOKIA
ZENITH
418, 420
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
Za upravljanje DVD rikorderom
Proizvođač
Kodovi
SONY
401, 402, 403
KMC
517
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
MARANTZ
527
Za upravljanje DVD/VCR
COMBO-om
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
Proizvođač
Kodovi
NEC
SONY
411
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
NORDMENDE
530, 558
Za upravljanje DVD/HDD COMBO
uređajem
Proizvođač
Kodovi
SONY
401, 402, 403
Za upravljanje televizorom
Proizvođač
Kodovi
SONY
501, 502
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559,
572
PHILIPS
515, 518, 557, 570,
571
PHILCO
503, 504, 514, 517,
518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
107SR
Korišćenje daljinskog upravljača
Za upravljanje konzolom PSX
Proizvođač
Kodovi
Za upravljanje Video CD plejerom
PORTLAND
503
Proizvođač
Kodovi
QUASAR
509, 535
SONY
605
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565,
567
Za upravljanje video rikorderom
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529,
544
Proizvođač
Kodovi
SONY
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566,
569
701, 702, 703, 704,
705, 706
AIWA*
710, 750, 757, 758
BLAUPUNKT
740
SAMPO
566
EMERSON
750
SABA
530, 537, 547, 549,
558
FISHER
717, 720
508, 545, 546, 560,
567
GENERAL
ELECTRIC (GE)
722, 730
SANYO
GOLDSTAR/LG
723, 753
SCOTT
503, 566
HITACHI
722, 725, 729, 741
SEARS
503, 508, 510, 517,
518, 551
ITT/NOKIA
717
517, 535, 550, 561,
565
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
SAMSUNG
SHARP
SYLVANIA
503, 518, 566
MITSUBISHI/MGA
THOMSON
530, 537, 547, 549
NEC
736
TOSHIBA
535, 539, 540, 541,
551
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
TEKNIKA
517, 518, 567
RCA/PROSCAN
WARDS
503, 517, 566
722, 729, 730, 731,
741, 747
YORK
566
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
ZENITH
542, 543, 567
SANYO
717, 720, 746
GE
503, 509, 510, 544
SHARP
748, 749
LOEWE
515, 534, 556
TOSHIBA
747, 756
VIZIO
576, 577
* Ukoliko AIWA video rikorder ne radi čak i ako
ste uneli kôd za proizvođača AIWA, umesto
njega unesite kôd za Sony.
Za upravljanje LD plejerom
Proizvođač
Kodovi
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
108SR
Za upravljanje satelitskim
tjunerom
Proizvođač
PHILIPS
830, 831
Proizvođač
Kodovi
PIONEER
828, 829
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
RCA
805
815, 816, 817, 844
Kodovi
845, 846
BskyB
862
TOCOM/PHILIPS
830, 831
GENERAL
ELECTRIC (GE)
866
ZENITH
826, 827
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
Vraćanje daljinskog
upravljača na početne
vrednosti
RM SET UP
?/1
AV ?/1
2–
Za upravljanje prijemnikom
kablovske televizije
Proizvođač
Kodovi
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839,
840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
1
Dok držite 2 –, pritisnite i držite
?/1, a zatim pritisnite AV ?/1.
Taster RM SET UP će da zatreperi
triput.
2
Otpustite sve tastere.
Obrisan je sav sadržaj memorije
daljinskog upravljača (tj. svi
programirani podaci).
109SR
Korišćenje daljinskog upravljača
AMSTRAD
SCIENTIFIC
ATLANTA
O postavljanju
Dodatne informacije
Mere opreza
O bezbednosti
Ako u kućište uređaja upadne bilo kakav
predmet ili tečnost, isključite risiver
iz mrežnog napajanja i odnesite ga na
proveru u ovlašćeni servis pre nastavka
upotrebe.
O izvorima napajanja
• Pre nego što počnete da koristite risiver,
proverite da li njegov radni napon
odgovara lokalnom mrežnom napajanju.
Radni napon je naveden na pločici sa
zadnje strane risivera.
• Uređaj se napaja naizmeničnom strujom
sve dok je priključen na zidnu utičnicu,
čak i kada je sam uređaj isključen.
• Ako risiver nećete koristiti duže vremena,
ne zaboravite da izvadite kabl za
napajanje risivera iz zidne utičnice.
Da biste izvukli kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite
ga držeći utikač a nikad kabl.
• (Samo za modele za tržište SAD i Kanade)
Jedan jezičak na utikaču je širi od drugog
radi bezbednosti i može se umetnuti
u zidnu utičnicu na samo jedan način.
Ako utikač ne možete u potpunosti
da umetnete u utičnicu, kontaktirajte
prodavca.
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod ovlašćenog
servisera.
O zagrevanju
Iako se risiver greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar. Ako risiver neprekidno
koristite sa veoma pojačanim zvukom,
temperatura gornje, bočne i donje strane
kućišta značajno raste. Ne dodirujte kućište
da se ne biste opekli.
110SR
• Postavite risiver na mesto sa
odgovarajućom ventilacijom kako
biste sprečili zagrevanje i produžili
njegov radni vek.
• Ne postavljajte risiver blizu izvora toplote
ili na mesta koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Na gornji deo kućišta ne postavljajte
predmete koji bi mogli da blokiraju
ventilacione otvore i izazovu kvar
uređaja.
• Ne postavljajte risiver blizu opreme
poput televizora, video rikordera ili
kasetnog deka. (Ako se risiver koristi
u kombinaciji sa televizorom, video
rikorderom ili kasetnim dekom i ako je
postavljen suviše blizu tih uređaja, može
doći do pojave šuma i gubitka kvaliteta
slike. Do takvih smetnji dolazi naročito
onda kada se koristi sobna antena. Zbog
toga vam preporučujemo da koristite
spoljnu antenu.)
• Budite pažljivi prilikom postavljanja
risivera na posebno tretirane površine
(voskovane, lakirane, polirane itd.),
jer može doći do pojave mrlja ili
gubitka boje.
O radu uređaja
Pre nego što povežete ostalu opremu,
obavezno isključite risiver i izvucite
kabl za napajanje iz mrežnog napajanja.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekanom krpom koja je nakvašena
u rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite
abrazivne materijale, prašak za ribanje
ili rastvor poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa risiverom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Rešavanje problema
Napajanje
Risiver se automatski isključuje.
• „Auto Standby“ je podešeno na „On“
(stranica 98).
• Funkcija za merenje vremena za
isključivanje radi (stranica 15).
• „PROTECTOR“ radi (stranica 122).
Slika
Na televizoru se ne prikazuje slika.
• Izaberite odgovarajući ulaz koristeći
tastere za izbor ulaza.
• Podesite TV na odgovarajući ulazni
režim.
• Odmaknite audio opremu od
televizora.
• Pravilno dodelite komponentni
video ulaz.
• Ulazni signal bi trebalo da bude isti kao
i ulazna funkcija kada konvertujete
ulazni signal pomoću risivera
(stranica 21).
• Uverite se da su kablovi pravilno
i dobro povezani sa opremom.
• U zavisnosti od opreme za
reprodukciju, možda ćete morati da
podesite opremu. Pogledajte uputstva
za upotrebu koja ste dobili uz opremu.
Na televizoru se ne prikazuje 3D slika.
• 3D slike se možda neće prikazivati
u zavisnosti od modela televizora
ili video opreme. Proverite koje
HDMI video formate risiver
podržava (stranica 123).
Na televizoru se ne prikazuje 4K slika.
• 4K slike se možda neće prikazivati
u zavisnosti od modela televizora ili
video opreme. Proverite mogućnosti
za prikazivanje video zapisa i
podešavanje televizora i video opreme.
Takođe, proverite da li ste povezali
video opremu na dostupan 4K HDMI
IN priključak na risiveru.
Slika se ne emituje sa televizora kada
je risiver u režimu mirovanja.
• Kada risiver uđe u režim mirovanja,
emituje se slika sa poslednje HDMI
opreme koju ste izabrali pre nego
što ste ugasili risiver. Ako koristite
drugu opremu, uključite je i pokrenite
reprodukciju pritiskom na jedno
dugme (One-Touch Play) ili uključite
risiver i izaberite HDMI opremu koju
želite da koristite.
• (Samo modeli za australijsko tržište)
Uverite se da je „Pass Through“
podešeno na „On“ u meniju „HDMI
Settings“ ako sa risiverom povezujete
opremu koja nije kompatibilna sa
funkcijom „BRAVIA“ Sync
(stranica 95).
111SR
Dodatne informacije
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja risivera,
koristite ovaj vodič za rešavanje problema
da biste pokušali da otklonite problem.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite
se najbližem Sony prodavcu. Imajte
u vidu to da serviser može da zadrži neke
delove koje je zamenio tokom popravke.
• Obavezno koristite HDMI kabl velike
brzine prenosa kada pregledate slike
ili slušate zvuk, a naročito kada gledate
sadržaj u rezoluciji 1080p, sadržaje
koji koriste Deep Color (Deep Colour)
ili prilikom 4K ili 3D prenosa.
• Izlaz za HDMI video signale na
risiveru je možda podešen na
„HDMI OFF“. U tom slučaju, izaberite
„HDMI A“ ili „HDMI B“ pomoću
tastera HDMI OUTPUT (stranica 81).
GUI meni se ne prikazuje na TV ekranu.
• GUI je dostupan jedino kad opremu
povežete na priključke HDMI OUT A
ili HDMI OUT B.
• Pritisnite HOME da biste uključili GUI.
• Proverite da li je televizor pravilno
povezan.
• U zavisnosti od TV-a, možda će biti
potrebno izvesno vreme pre nego što
se GUI meni prikaže na TV ekranu.
Displej je isključen.
• Ako svetli indikator PURE DIRECT,
pritisnite taster PURE DIRECT da
biste isključili tu funkciju (stranica 58).
• Pritiskajte DIMMER na risiveru da
biste podesili svetlinu displeja.
Zvuk
Zvuk se ne čuje, bez obzira koju opremu
izaberete ili se čuje samo jako tih zvuk.
• Proverite da li su svi kablovi za
povezivanje umetnuti u odgovarajuće
ulazne/izlazne priključke na risiveru,
zvučnicima i opremi.
• Proverite da li su risiver i ostala
oprema uključeni.
• Proverite da kontrola MASTER
VOLUME nije podešena na „VOL MIN“.
• Proverite da SPEAKERS nije podešen
na „SPK OFF“ (stranica 37).
• Proverite da slušalice nisu povezane
sa risiverom.
• Pritisnite
da biste isključili
funkciju za isključivanje zvuka.
• Pokušajte da pritisnete taster za izbor
ulaza na daljinskom upravljaču ili da
okrenete INPUT SELECTOR na
risiveru da biste izabrali željenu
opremu (stranica 44).
112SR
• Kada želite da slušate zvuk na zvučniku
televizora, podesite „Audio Out“ na
„TV+AMP“ u meniju sa podešavanjima
za HDMI (stranica 95). Ako nije moguća
reprodukcija višekanalnog audio izvora,
izaberite „AMP“. Međutim, u tom
slučaju zvuk se neće emitovati sa
zvučnika na televizoru.
• Može doći do prekida zvuka ako se
promene frekvencija uzorkovanja, broj
kanala ili audio format izlaznih audio
signala sa opreme za reprodukciju.
Čuju se jake smetnje ili šum.
• Proverite da li su zvučnici i oprema
dobro povezani.
• Proverite da li se u blizini kablova za
povezivanje ne nalazi ispravljač ili
motor, kao i da li su kablovi udaljeni
najmanje 3 metra od televizora ili
fluorescentnog svetla.
• Odmaknite audio opremu od televizora.
• Utikači i priključci su prljavi. Obrišite
ih krpom koja je nakvašena
alkoholom.
Zvuk se ne čuje ili se čuje samo jako
tih zvuk iz određenih zvučnika.
• Povežite slušalice na priključak
PHONES da biste proverili da li se
zvuk emituje iz slušalica. Ukoliko se
iz slušalica emituje samo jedan kanal,
oprema možda nije pravilno povezana
sa risiverom. Proverite da li su svi
kablovi potpuno umetnuti u priključke
kako na risiveru, tako i na opremi.
Ukoliko se iz slušalica emituju oba
kanala, prednji zvučnik možda nije
pravilno povezan sa risiverom.
Proverite kabl prednjeg zvučnika iz
koga se ne emituje nikakav zvuk.
• Uverite se da ste ga povezali i na L i na
R priključak analogne opreme, jer je
analognu oprema potrebno priključiti
i u L i u R priključak. Koristite audio
kabl (ne dobija se uz uređaj).
Iz određene opreme se ne čuje zvuk.
• Proverite da li je oprema pravilno
povezana na priključke za audio ulaz
za tu opremu.
• Proverite da li su kablovi koji se koriste
za povezivanje potpuno umetnuti u
priključke kako na risiveru, tako i na
opremi.
• Proverite „INPUT MODE“ (stranica 81).
• Proverite da li je oprema pravilno
povezana na HDMI priključak za
tu opremu.
• U zavisnosti od opreme za
reprodukciju, možda ćete morati
da obavite HDMI podešavanja za
tu opremu. Pogledajte uputstva za
upotrebu koja ste dobili uz opremu.
• Obavezno koristite HDMI kabl velike
brzine prenosa kada pregledate slike ili
slušate zvuk, a naročito kada gledate
sadržaj u rezoluciji 1080p, sadržaje
koji koriste Deep Color (Deep Colour)
ili prilikom 4K ili 3D prenosa.
• Zvuk se možda neće emitovati sa
risivera dok je na TV ekranu prikazan
GUI. Pritisnite HOME da biste
isključili GUI.
• Povezana oprema može da ometa
audio signale (format, frekvenciju
uzorkovanja, brzinu protoka itd.)
koji se prenose sa HDMI priključka.
Proverite podešavanja povezane
opreme ako je slika loša ili ako se zvuk
ne emituje sa opreme koja je povezana
preko HDMI kabla.
• Ako povezana oprema nije
kompatibilna sa tehnologijom za
zaštitu autorskih prava (HDCP), slika
i/ili zvuk sa priključka HDMI OUT
mogu biti izobličeni ili se možda neće
emitovati. U tom slučaju proverite
specifikaciju povezane opreme.
• Podesite rezolucije slike sa opreme
za reprodukciju iznad 720p/1080i da
biste uživali u zvuku visoke brzine
protoka (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD).
• Rezoluciju slike sa opreme za
reprodukciju je možda potrebno
podesiti na određeni način da biste
mogli da uživate u DSD-u i
višekanalnom linearnom PCM-u.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
opreme za reprodukciju.
• Proverite da li je televizor
kompatibilan sa funkcijom za kontrolu
zvuka na sistemu.
• Ukoliko televizor nema funkciju za
kontrolu zvuka na sistemu, podesite
„Audio Out“ u meniju „HDMI
Settings“ na
– „TV+AMP“ ako želite da slušate
zvuk sa zvučnika na televizoru
i sa risivera.
– „AMP“ ako želite da slušate zvuk
sa risivera.
• Kada povežete risiver sa video
opremom (projektorom itd.), zvuk
se možda neće emitovati sa risivera.
U tom slučaju podesite „Audio Out“
na „AMP“ u meniju „HDMI Settings“
(stranica 95).
113SR
Dodatne informacije
• Podesite nivo jačine zvuka na
zvučnicima (stranica 91).
• Proverite da li podešavanja zvučnika
odgovaraju postavci koristeći „Auto
Calibration“ ili „Speaker Connection“
u meniju „Speaker Settings“. Zatim
proverite da li se zvuk pravilno emituje
iz svakog zvučnika, koristeći „Test
Tone“ u meniju „Speaker Settings“.
• Neki diskovi nemaju Dolby Digital
Surround EX informacije.
• Proverite da li je subwoofer pravilno i
dobro povezan.
• Uverite se da ste uključili subwoofer.
• U zavisnosti od izabranog zvučnog
polja, zvuk se neće emitovati iz
subwoofer.
• Iz subwoofera se ne čuje zvuk kada su
svi zvučnici podešeni na „Large“ i kada
je izabrano „Neo:6 Cinema“ ili „Neo:6
Music“.
• Ne možete da slušate zvuk sa opreme
povezane sa risiverom kada je izabran
TV ulaz na risiveru
– Ne zaboravite da promenite ulaz
risivera na HDMI kada želite
da gledate program na opremi
povezanoj sa risiverom preko
HDMI kabla.
– Promenite televizijski kanal kada
želite da gledate neku televizijsku
emisiju.
– Ne zaboravite da izaberete
odgovarajuću opremu ili ulaz
kada gledate program na opremi
povezanoj sa televizorom. Za
informacije o ovoj operaciji,
pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
• Kada se koristi „2ch Analog Direct“,
zvuk se ne emituje. Koristite drugo
zvučno polje (stranica 53).
• Daljinski upravljač za televizor ne
možete da koristite za upravljanje
povezanom opremom kada se koristi
funkcija „Control for HDMI“.
– U zavisnosti od povezane opreme
i televizora, možda ćete morati
da podesite opremu i televizor.
Pogledajte uputstva za upotrebu
koja ste dobili uz opremu i televizor.
– Promenite ulaz risivera na onaj
HDMI ulaz koji je priključen na
opremu.
• Proverite da izabrani priključak za
digitalni audio ulaz nije dodeljen
drugim ulazima (stranica 82).
Zvuk sa levog i desnog zvučnika je
neujednačen ili obrnut.
• Proverite da li su zvučnici i oprema
pravilno i dobro povezani.
• Podesite parametre za nivo jačine
zvuka koristeći meni za podešavanje
zvučnika.
114SR
Dolby Digital ili DTS višekanalni zvuk
se ne reprodukuje.
• Proverite da li je DVD ili neki drugi
disk koji reprodukujete snimljen
u Dolby Digital ili DTS formatu.
• Kada povezujete DVD plejer ili
neki drugi uređaj sa priključcima
za digitalni ulaz na risiveru, uverite
se da je dostupno podešavanje za
digitalni audio izlaz povezane opreme.
• Podesite „Audio Out“ na „AMP“ u
meniju „HDMI Settings“ (stranica 95).
• Možete da uživate u zvuku visoke
brzine protoka (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), DSD-u
i višekanalnom linearnom PCM-u
samo kada koristite HDMI vezu.
Nije moguće postići surround efekat.
• Uverite se da ste izabrali zvučno
polje za film ili muziku (stranica 53).
• Zvučna polja ne funkcionišu tokom
prijema DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio
ili Dolby TrueHD signala sa
frekvencijom uzorkovanja većom
od 48 kHz.
Probni ton se ne emituje sa zvučnika.
• Kablovi zvučnika možda nisu dobro
povezani. Proverite da li su dobro
povezani i da se ne izvlače kada ih
lagano povučete.
• Možda je došlo do kratkog spoja na
kablovima za zvučnike.
• Uverite se da ne koristite funkciju
„PARTY STREAMING“ (stranica 70).
Probni ton se ne emituje sa zvučnika
koji se prikazuje na TV ekranu, već sa
nekog drugog zvučnika.
• Podešavanje za šablon zvučnika je
nepravilno. Proverite da li su kablovi
zvučnika povezani u skladu sa
šablonom zvučnika.
Zvuk se ne emituje sa televizora kada
je risiver u režimu mirovanja.
Dolazi do kašnjenja između emitovanja
zvuka i prikaza slike.
• Proverite da se ne koristi funkcija
PARTY STREAMING. Da biste
zaustavili funkciju PARTY, pritiskajte
PARTY CLOSE dok se ne prikaže
„CLOSE PARTY“. Više detalja možete
da vidite na stranici stranica 71.
Tjuner
• Proverite da li su antene dobro
povezane. Podesite antene i priključite
spoljašnju antenu ako je potrebno.
• Signal stanica je preslab kada koristite
automatsko podešavanje. Koristite
ručno podešavanje.
• Uverite se da li ste pravilno podesili
skalu za podešavanje (kada ručno
podešavate AM stanice) (stranica 52).
• Nema memorisanih stanica ili su
memorisane stanice obrisane (kada
koristite podešavanje pretraživanjem
memorisanih stanica). Memorišite
stanice (stranica 52).
• Pritisnite AMP, a zatim pritiskajte
DISPLAY na daljinskom upravljaču da
bi se na displeju prikazala frekvencija.
RDS ne funkcioniše.
• Proverite da li ste podesili FM RDS
stanicu.
• Izaberite FM stanicu sa jačim signalom.
• Stanica koju ste podesili ne emituje
RDS signal ili je signal slab.
Željene RDS informacije se ne prikazuju.
• Usluga je možda privremeno van
funkcije. Kontaktirajte radio-stanicu i
saznajte da li uopšte pruža tu uslugu.
iPod/iPhone
FM prijem je loš.
• Koristite koaksijalni kabl od 75 oma
(ne dobija se uz uređaj) da biste
povezali risiver sa spoljašnjom
FM antenom, kao što je prikazano
u nastavku.
Spoljašnja FM antena
Zvuk je izobličen.
• Pritiskajte 2 – na daljinskom
upravljaču. Možete da upotrebite
i MASTER VOLUME na risiveru.
• Podesite „EQ“ na iPod/iPhone uređaju
na „Off“ ili „Flat“.
Ne čuje se zvuk sa iPod/iPhone uređaja.
Risiver
• Iskopčajte iPod/iPhone uređaj
i ponovo ga priključite.
iPod/iPhone uređaj nije moguće puniti.
• Proverite da li je risiver uključen.
• Uverite se da je iPod/iPhone dobro
priključen.
115SR
Dodatne informacije
• Kada risiver uđe u režim mirovanja,
emituje se zvuk sa poslednje HDMI
opreme koju ste izabrali pre nego
što ste ugasili risiver. Ako koristite
drugu opremu, uključite je i pokrenite
reprodukciju pritiskom na jedno
dugme (One-Touch Play) ili uključite
risiver i izaberite HDMI opremu koju
želite da koristite.
• (Samo modeli za australijsko tržište)
Uverite se da je „Pass Through“
podešeno na „On“ u meniju „HDMI
Settings“ ako sa risiverom povezujete
opremu koja nije kompatibilna sa
funkcijom „BRAVIA“ Sync
(stranica 95).
Nije moguće podesiti radio stanice.
Nije moguće koristiti iPod/iPhone uređaj.
• Proverite da li ste uklonili zaštitnu
masku iPod/iPhone uređaja.
• U zavisnosti od sadržaja na iPod/iPhone
uređaju, možda će mu biti potrebno
izvesno vreme da započne
sa reprodukcijom.
• Isključite risiver, a zatim iskopčajte
iPod/iPhone. Ponovo uključite risiver
i povežite iPod/iPhone.
• Koristite nepodržani iPod/iPhone.
Pogledajte „Kompatibilni iPod/iPhone
modeli“ (stranica 46) da proverite
podržane vrste uređaja.
Jačina zvuka zvona iPhone uređaja se
ne menja.
• Podesite jačinu zvuka zvona koristeći
kontrole na iPhone uređaju.
USB uređaj
Da li koristite podržani USB uređaj?
• Ukoliko povežete nepodržani USB
uređaj, mogu se javiti sledeći problemi.
Pogledajte odeljak „Kompatibilni USB
uređaji“ (stranica 48) da proverite
podržane vrste uređaja.
– USB uređaj nije prepoznat.
– Nazivi datoteka ili fascikli se ne
prikazuju na risiveru.
– Reprodukcija nije moguća.
– Zvuk je isprekidan.
– Čuje se šum.
– Emituje se izobličen zvuk.
Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili
izobličen.
• Isključite risiver i ponovo priključite
USB uređaj, a zatim uključite risiver.
• Muzički podaci sadrže šum ili je zvuk
izobličen.
USB uređaj nije prepoznat.
• Isključite risiver, a zatim isključite
USB uređaj. Ponovo uključite risiver
i priključite USB uređaj.
116SR
• Povežite podržani USB uređaj
(stranica 48).
• USB uređaj ne funkcioniše ispravno.
Pogledajte uputstvo za upotrebu USB
uređaja kako biste rešili problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
• Isključite risiver i ponovo priključite
USB uređaj, a zatim uključite risiver.
• Povežite podržani USB uređaj
(stranica 48).
• Pritisnite N da biste pokrenuli
reprodukciju.
USB uređaj nije moguće povezati na
(USB) port.
• USB uređaj je povezan sa pogrešne
strane. Priključite USB uređaj
u odgovarajućem smeru.
Pogrešan prikaz.
• Podaci uskladišteni na USB uređaju
su možda oštećeni.
• Risiver može da prikaže sledeće
kodove znakova:
– Velika slova (A do Z)
– Mala slova (a do z)
– Brojeve (0 do 9)
– Simbole (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Ostali znakovi se možda neće pravilno
prikazivati.
„Reading“ se duže prikazuje ili je
potrebno dosta vremena za početak
reprodukcije.
• Postupak učitavanja može potrajati
duže u sledećim slučajevima:
– Na USB uređaju ima mnogo
fascikli ili datoteka.
– Struktura datoteka je izuzetno
složena.
– Memorija je velikog kapaciteta.
– Interna memorija je fragmentirana.
Zato vam preporučujemo da pratite
sledeće smernice:
– Ukupan broj fascikli na
USB uređaju: 256 ili manje
(uključujući fasciklu „ROOT“)
– Ukupan broj datoteka po fascikli:
256 ili manje.
Audio datoteka ne može da se
reprodukuje.
* Ova jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali
neki USB uređaji možda ne podržavaju sve
FAT sisteme datoteka.
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
svakog USB uređaja ili kontaktirajte
proizvođača.
Mrežna veza
Risiver ne može da se poveže sa WPS-om
putem bežične LAN veze.
• Nećete moći da se povežete sa mrežom
koristeći WPS ako je pristupna tačka
podešena na WEP. Podesite mrežu
nakon što potražite pristupnu tačku
korišćenjem funkcije za skeniranje
pristupnih tačaka.
Prikazuje se poruka o grešci.
• Proverite prirodu greške. Pogledajte
odeljak „Lista poruka mrežnih
funkcija“ (stranica 74).
• Proverite status mreže. Pogledajte
„Connection Status“ u odeljku
„Information“ u meniju „Network
Settings“ (stranica 97).
Ukoliko se pojavi poruka „Not
connected“, ponovo podesite
mrežnu vezu (stranica 38).
• Ako je sistem povezan putem bežične
mreže, približite risiver i ruter/
pristupnu tačku za bežični LAN
i ponovo obavite podešavanje.
• Proverite podešavanja rutera/
pristupne tačke za bežični LAN
i ponovo obavite podešavanje. Za
detaljnije informacije o podešavanju
uređaja, pogledajte uputstvo za
upotrebu uređaja.
• Uverite se da koristite ruter/
pristupnu tačku za bežični LAN.
• Na bežične mreže utiče
elektromagnetno zračenje
mikrotalasnih rerni i drugih uređaja.
Udaljite jedinicu od ovih uređaja.
• Uverite se da je uključen ruter/
pristupna tačka za bežični LAN.
Nije moguće upravljati risiverom pomoću
TV SideView uređaja.
• Risiveru će možda biti potrebno dosta
vremena da se poveže na mrežu nakon
što ga uključite. Sačekajte nekoliko
trenutaka, a zatim ponovo pokušajte
da koristite TV SideView.
• Uverite se da je opcija „Network
Standby“ podešena na „On“ u meniju
Network Settings kako biste mogli da
koristite TV SideView odmah nakon
što uključite risiver.
Nije moguće izabrati meni Network
Settings.
• Sačekajte nekoliko trenutaka nakon
što uključite risiver, a zatim ponovo
izaberite meni Network Settings.
117SR
Dodatne informacije
• MP3 datoteke u MP3 PRO formatu
ne mogu da se reprodukuju.
• Audio datoteka sadrži više numera.
• Neke AAC datoteke se možda neće
pravilno reprodukovati.
• WMA datoteke u Windows Media
Audio Lossless i Professional formatu
ne mogu da se reprodukuju.
• Nije podržan USB uređaj formatiran
sistemima datoteka koje nisu
FAT16 ili FAT32.*
• Ukoliko koristite particionisan
USB uređaj, mogu se reprodukovati
samo datoteke na prvoj particiji.
• Reprodukcija je moguća do osam
nivoa (uključujući fasciklu „ROOT“).
• Broj fascikli je premašio 256
(uključujući fasciklu „ROOT“).
• Broj datoteka u fascikli je
premašio 256.
• Datoteke koje su šifrovane ili zaštićene
lozinkama nije moguće reprodukovati.
Nije moguće povezati se sa mrežom.
Kućna mreža
Nije moguće povezati se sa mrežom.
• Uverite se da je uključen ruter/
pristupna tačka za bežični LAN.
• Uverite se da je server uključen.
• Podešavanja za mrežu na risiveru
možda nisu pravilno uneta. Proverite
status mreže. Pogledajte „Connection
Status“ u odeljku „Information“
u meniju „Network Settings“
(stranica 97).
Ukoliko se pojavi poruka „Not
connected“, ponovo podesite mrežnu
vezu (stranica 38).
• Server možda nije stabilan. Ponovo
ga pokrenite.
• Proverite da li su risiver i server
pravilno povezani sa ruterom/
pristupnom tačkom za bežični LAN.
• Proverite da li je server pravilno
podešen (stranica 59). Proverite da li je
risiver registrovan na serveru i da li je
omogućen prenos muzike sa servera.
• Ako je sistem povezan sa bežičnom
mrežom, približite risiver i ruter/
pristupnu tačku za bežični LAN jedno
drugom.
• Ako je funkcija ICF (Internet
Connection Firewall) aktivna
na računaru, to može da spreči
povezivanje risivera sa računarom
(samo ako se računar koristi kao
server). Možda ćete morati da
promenite podešavanja zaštitnog
zida kako biste omogućili povezivanje
risivera. (Za detalje o promeni
podešavanja zaštitnog zida, pogledajte
uputstva za upotrebu koja ste dobili
uz računar.)
• Ukoliko ste pokrenuli risiver ili
sproveli oporavak sistema na serveru,
ponovo unesite podešavanja za mrežu
(stranica 38).
118SR
Server (kao što je računar) se ne prikazuje
na listi servera. (Na TV ekranu se prikazuje
poruka „No server is available“.)
• Možda ste uključili risiver pre nego
što ste uključili server. Osvežite listu
servera (stranica 64).
• Uverite se da je uključen ruter/
pristupna tačka za bežični LAN.
• Uverite se da je server uključen.
• Proverite da li je server pravilno
podešen (stranica 59). Proverite da li je
risiver registrovan na serveru i da li je
omogućen prenos muzike sa servera.
• Proverite da li su risiver i server
pravilno povezani sa ruterom/
pristupnom tačkom za bežični LAN.
Proverite informacije o podešavanju
mreže (stranica 97).
• Pogledajte uputstvo za upotrebu
rutera/pristupne tačke za bežični LAN
i proverite podešavanje za multicast.
Ako je podešavanje za multicast
uključeno na ruteru/pristupnoj tački
za bežični LAN, isključite ga.
Nije moguća normalna reprodukcija
audio podataka.
• Izabran je režim nasumične
reprodukcije. Pritiskajte SHUFFLE
sve dok ne nestane „Shuffle On“.
Reprodukcija se ne pokreće ili se ne
menja automatski na sledeću numeru
ili datoteku.
• Proverite da li je audio datoteka
koju pokušavate da reprodukujete
u formatu koji risiver podržava
(stranica 48).
• WMA datoteke sa DRM zaštitom
autorskih prava ne mogu da se
reprodukuju.
Za informacije o načinu provere zaštite
autorskih prava WMA datoteke,
pogledajte stranica 67.
Zvuk je isprekidan tokom reprodukcije.
Prikazuje se poruka „Cannot play“.
• Možete da reprodukujete samo
audio datoteke.
• Proverite da li je server pravilno
podešen (stranica 59). Proverite da li je
risiver registrovan na serveru i da li je
omogućen prenos muzike sa servera.
• Proverite da li je audio datoteka na
serveru oštećena ili obrisana.
Pogledajte uputstva za upotrebu koja
ste dobili uz server.
• Ne možete da reprodukujete sledeće
numere:
– Numeru koja krši ograničenja
reprodukcije.
– Numeru sa netačnim informacijama
o autorskom pravu.
– Numeru koju ste kupili u muzičkoj
prodavnici na mreži koja ne dopušta
striming u kućnoj mreži.
– Numeru u formatu koji risiver ne
podržava (stranica 48).
• Proverite da li je izabrana numera
obrisana sa servera. Ako je numera
obrisana, izaberite drugu numeru.
• Uverite se da je uključen ruter/
pristupna tačka za bežični LAN.
Prikazuje se „No Track“.
• Ako u izabranoj fascikli nema numera ili
fascikli, ne možete da proširite fasciklu
kako biste prikazali njen sadržaj.
Ne možete da reprodukujete numeru
u WMA formatu zaštićenu autorskim
pravima.
• Za informacije o načinu provere zaštite
autorskih prava WMA datoteke,
pogledajte stranica 67.
Ne možete da izaberete prethodno
izabranu numeru.
• Informacije o numeri su možda
promenjene na serveru. Ponovo
izaberite server sa liste servera
(stranica 64).
Uređaji na kućnoj mreži ne mogu da se
povežu sa risiverom.
• „Network Standby“ je možda podešen
na „Off“. Uključite risiver ili podesite
„Network Standby“ na „On“ u meniju
Network Settings (stranica 98).
• Proverite da li je mreža pravilno
podešena. Ukoliko nije, veza se ne
može uspostaviti (stranica 97).
• Uređaj sa liste uređaja je podešen
na „Not Allow“ (stranica 67) ili nije
dodat na listu uređaja (stranica 66).
• Postavljen je maksimalan broj od
20 uređaja koji se mogu povezati.
Izbrišite nepotrebne uređaje sa liste
uređaja, a zatim podesite „Auto
Access“ na „Allow“ (stranica 67).
• Rad risivera preko servera je
obustavljen ako risiver obavlja
neku od sledećih radnji:
– Reprodukuje numeru uskladištenu
na serveru (risiver radi kao plejer)
– Ažurira softver
– Formatira sistem
119SR
Dodatne informacije
• Brzina protoka bežičnog LAN-a je
možda premala. Približite risiver
i ruter/pristupnu tačku za bežični
LAN tako da se između njih ne
nalaze prepreke.
• Kada koristite računar kao server, na
računaru mogu biti pokrenute brojne
aplikacije. Ukoliko je na računaru
aktivan antivirusni softver,
privremeno ga onemogućite pošto mu
je potrebna velika količina sistemskih
resursa.
• U zavisnosti od mrežnog okruženja,
možda neće biti moguće
reprodukovati numere ako
istovremeno radi više uređaja.
Isključite drugi uređaj kako biste
risiveru omogućili da reprodukuje
numere.
• Uverite se da je server uključen.
• Server možda nije stabilan. Ponovo
ga pokrenite.
• Proverite da li su risiver i server
pravilno povezani sa ruterom/
pristupnom tačkom za bežični LAN.
Risiver ne može automatski da se uključi
kada mu pristupaju uređaji na mreži.
• Sam risiver ne podržava standard
„Wake-on-LAN“. Zato risiver nije
moguće uključiti pomoću opcije
„Wake-on-LAN“ kada je „Network
Standby“ podešen na „Off“ u meniju
„Network Settings“. Podesite
„Network Standby“ na „On“ kako
bi risiver mogao da reaguje na
radnje drugih uređaja preko
mreže (stranica 98).
Zvuk je isprekidan.
• Zvuk može da bude isprekidan
u zavisnosti od faktora kao što su
mrežno okruženje kada koristite
bežičnu mrežu.
• Serveri su preopterećeni. Zatvorite
sve nepotrebne aplikacije koje
trenutno koristite.
Risiverom nije moguće upravljati.
• Risiver ne može da se uključi kada
drugi uređaji na mreži pokrenu opciju
„Wake-on-LAN“.
• Ažurirajte softver iOS uređaja na
najnoviju verziju (stranica 74).
• Ažurirajte softver risivera na najnoviju
verziju (stranica 74).
• Uverite da neki drugi uređaj
ne emituje sadržaj na AirPlay
kompatibilnom uređaju u isto vreme.
Risiver ne može da reprodukuje numeru
koju trenutno reprodukuje PARTY domaćin.
Tasteri kao što su 2 +/–, N, X, x, .,
>, SHUFFLE i REPEAT ne rade.
Uređaji na mreži ne mogu da uključe risiver.
• PARTY domaćin reprodukuje numeru
audio formata koji ne može da se
reprodukuje na risiveru.
• Možda će proći izvesno vreme dok
ne počne da se reprodukuje zvuk.
Risiver se slučajno uključuje u sistem
koji koristi funkciju PARTY.
• Ako je pokrenuto više od jedne funkcije
PARTY kada se risiver uključi u sistem,
risiver možda neće moći da se uključi u
željeni sistem koji koristi funkciju
PARTY. Prekinite drugu funkciju
PARTY, a zatim se uključite u željeni
sistem koji koristi funkciju PARTY.
AirPlay
Risiver nije moguće pronaći sa iOS uređaja.
• Proverite podešavanje zaštitnog zida
bezbednosnog softvera. Pogledajte
veb-sajt (stranica 122) za više detalja.
• Uverite se da je iOS uređaj ili računar
sa iTunes-om povezan sa kućnom
mrežom.
• Ažurirajte verziju AirPlay softvera
risivera i iOS uređaja na najnoviju
verziju (stranica 72).
120SR
• Uverite se da su podešavanja koja
dozvoljavaju iTunes-u da prihvati
kontrole sa ovog risivera aktivna.
• Risiver nije izabran kao udaljeni
zvučnik na iOS uređaju. Izaberite
risiver kao mrežni zvučnik.
SEN
Risiver ne možete da povežete sa uslugom.
• Uverite se da je uključen ruter/
pristupna tačka za bežični LAN.
• Proverite status mreže. Pogledajte
„Connection Status“ u odeljku
„Information“ u meniju „Network
Settings“. Ukoliko se pojavi poruka
„Not connected“, ponovo podesite
mrežnu vezu (stranica 38).
• Ako je sistem povezan sa bežičnom
mrežom, približite risiver i ruter/
pristupnu tačku za bežični LAN jedno
drugom.
• Ako vaš ugovor sa dobavljačem Interneta
ograničava internet vezu na samo jedan
uređaj u datom trenutku, ovaj uređaj
neće moći da pristupi Internetu ako je
drugi uređaj već povezan. Kontaktirajte
svog operatera ili dobavljača usluge.
Zvuk je isprekidan.
• Brzina protoka bežičnog LAN-a
je možda premala. Približite risiver
i ruter/pristupnu tačku za bežični
LAN tako da se između njih ne
nalaze prepreke.
Funkcija „Control for HDMI“ ne radi.
• Proverite HDMI kabl (stranica 30, 31).
• Uverite se da je funkcija „Control for
HDMI“ podešena na „On“ u meniju
„HDMI Settings“ (stranica 95).
• Uverite se da je povezana oprema
kompatibilna sa funkcijom
Control for HDMI.
• Proverite podešavanja funkcije „Kontrola
preko HDMI-ja“ na povezanoj opremi.
Pogledajte uputstva za upotrebu
povezane opreme.
• Ako iskopčate HDMI kabl ili promenite
kabl, ponovite postupak koji je opisan
u odeljku „Priprema za funkciju
„BRAVIA Sync““ (stranica 77).
• Kada je funkcija „Control for HDMI“
podešena na „Off“, „BRAVIA Sync“
ne funkcioniše ispravno, čak iako je
oprema povezana sa HDMI IN
priključkom.
• Vrste i broj opreme kojom funkcija
„BRAVIA Sync“ može da upravlja
ograničene su HDMI CEC
standardom na dolenavedene načine.
– Oprema za snimanje (Blu-ray Disc
rikorder, DVD rikorder itd.): do tri
uređaja
– Oprema za reprodukciju (Blu-ray Disc
plejer, DVD plejer itd.): do tri uređaja
– Oprema za tjuner: do 4 uređaja
(risiver koristi jedan od njih za
svoje GUI radnje.)
– AV risiver (audio sistem): do jedan
uređaj
• Proverite da li je risiver uključen.
• Uverite se da je uređaj dobro povezan.
Slika se ne emituje sa MHL
kompatibilnog izvornog uređaja.
• Proverite podešavanje uređaja.
Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu vašeg uređaja.
• Proverite da li je uređaj povezan
pomoću MHL kabla sa priključkom
HDMI/MHL (VIDEO 2) IN
(stranica 31).
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
• Uperite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na
risiveru (stranica 9).
• Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i risivera.
• Zamenite sve baterije u daljinskom
upravljaču novim baterijama, ako
su slabe.
• Proverite da li ste izabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
• Kada upravljate programiranom
opremom čiji proizvođač nije Sony,
daljinski upravljač možda neće raditi
ispravno u zavisnosti od modela
i proizvođača opreme.
Poruke o grešci
Ukoliko dođe do kvara, na displeju se
prikazuje poruka. Stanje sistema možete
da proverite preko poruke. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
121SR
Dodatne informacije
„BRAVIA“ Sync (Kontrola
preko HDMI-ja)
MHL kompatibilni uređaj nije moguće puniti.
PROTECTOR
Risiver će se automatski isključiti nakon
nekoliko sekundi, proverite sledeće:
• Možda je došlo do strujnog udara
ili nestanka struje. Izvucite kabl za
napajanje naizmeničnom strujom
iz zidne utičnice, a zatim ga opet
priključite nakon 30 minuta.
• Risiver je pokriven i ventilacioni otvori
su blokirani. Uklonite predmet koji
pokriva ventilacione otvore na
risiveru.
• Impedansa povezanih zvučnika je niža
od nominalnog opsega impedanse
navedenog na zadnjem panelu risivera.
Smanjite nivo jačine zvuka.
• Izvucite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz zidne
utičnice, ostavite risiver da se hladi
30 minuta i za to vreme rešite sledeće
probleme:
– Iskopčajte sve zvučnike i subwoofer.
– Proverite da li su žice za zvučnike
dobro uvrnute na oba kraja.
– Najpre povežite prednji zvučnik,
pojačajte nivo jačine zvuka i koristite
risiver barem 30 minuta dok se
potpuno ne ugreje. Zatim povezujte
sve ostale zvučnike jedan po jedan
i testirajte ih kako ih dodajete dok
ne otkrijete koji zvučnik izaziva
grešku zaštite.
Kada proverite gorenavedene stavke
i otklonite eventualne probleme,
priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom i uključite
risiver. Ako se problem i dalje javlja,
kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.
USB FAIL
Otkrivena je prekomerna struja iz
(USB) porta. Risiver će se automatski
isključiti nakon nekoliko sekundi.
Proverite iPod/iPhone ili USB uređaj,
zatim ga isključite i ponovo uključite
napajanje.
122SR
Informacije o ostalim porukama potražite
u odeljcima „Lista poruka nakon merenja
pomoću automatskog kalibrisanja“
(stranica 90), „Lista poruka u vezi sa iPod/
iPhone uređajem“ (stranica 48), „Lista poruka
u vezi sa USB uređajem“ (stranica 50) i „Lista
poruka mrežnih funkcija“ (stranica 74).
Brisanje memorije
Referentni odeljci
Da biste obrisali
Pogledajte
Sva memorisana podešavanja
stranica 86
Prilagođena zvučna polja
stranica 58
O informacijama za podršku
Najnovije informacije o risiveru potražite
na sledećem veb-sajtu.
Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u Australiji:
http://www.sony-asia.com/support
Specifikacije
Odeljak pojačala
Minimalna RMS izlazna snaga1)
(6 oma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
100 W + 100 W
Izlazna snaga u stereo režimu1)
(6 oma, 1 kHz, THD 1%)
120 W + 120 W
Izlazna snaga u režimu surround zvuka1) 2)
(6 oma, 1 kHz, THD 0,9%)
165 W po kanalu
1)
2)
Mereno u sledećim uslovima: Zahtevi za
napajanje: 230 V AC, 50 Hz
Referentna izlazna snaga za prednje zvučnike,
centralne zvučnike, surround zvučnike,
surround zadnje zvučnike i prednje visoke
zvučnike. Zvuk se možda neće emitovati u
zavisnosti od podešavanja zvučnog polja i izvora.
Frekventni odziv
Analogni
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(izuzimajući zvučno polje i
ekvilajzer)
Ulaz
Analogni
Osetljivost: 500 mV/50 kilooma
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitalni (koaksijalni)
Impedansa: 75 oma
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
ZONE 2
Napon: 500 mV/1 kiloom
SUBWOOFER
Napon: 2 V/1 kiloom
Ekvilajzer
Nivoi glasnoće
±10 dB, u koracima od 1 dB
Odelja kFM tjunera
Odeljak AM tjunera
Opseg podešavanja
531 kHz–1.602 kHz
(u koracima od 9 kHz)
Antena
Kružna antena
Video odeljak
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 oma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 oma
PB: 0,7 Vp-p, 75 oma
PR: 0,7 Vp-p, 75 oma
80 MHz HD protok
3) INPUT SHORT (izuzimajući zvučno polje
4)
Dodatne informacije
Opseg podešavanja
87,5 MHz–108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
Antena
FM žičana antena
Antenski priključci
75 oma, nesimetrični
i ekvilajzer).
Opterećena mreža, nivo na ulazu.
HDMI Video
Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača)
3D
Format
2D
Pakovanje
frejmova
Uporedo
(leva i desna
strana ekrana)
Iznad-ispod
(gornja i donja
strana ekrana)
4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
a*
a
a*
a*
1920 × 1080p @ 25 Hz
a*
a
a*
a*
123SR
3D
Format
2D
Pakovanje
frejmova
Uporedo
(leva i desna
strana ekrana)
Iznad-ispod
(gornja i donja
strana ekrana)
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz
a*
a
a*
a*
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
a*
a
a*
a*
1920 × 1080i @ 50 Hz
a*
a
a*
a*
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a*
a
a*
a*
1280 × 720p @ 50 Hz
a*
a
a*
a*
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
a*
a
a*
a*
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz
a*
a
a*
a*
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
a*
–
–
–
720 × 576p @ 50 Hz
a*
–
–
–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
a*
–
–
–
* MHL podržava ove formate kada MHL-kompatibilni izvorni uređaj povežete na HDMI/MHL
(VIDEO 2 IN) priključak.
MHL odeljak
Podržana MHL verzija
Koristi tehnologiju MHL 2
Maksimalna struja
900 mA
iPod/iPhone odeljak
DC 5V 1,0 A MAX
USB odeljak
Podržani format*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps–320 kbps, VBR
AAC:
16 kbps–320 kbps, CBR, VBR
WMA9 Standard:
40 kbps–320 kbps, CBR, VBR
WAV:
8 kHz–192 kHz, 16-bitni PCM
8 kHz–192 kHz, 24-bitni PCM
FLAC:
8 kHz–192 kHz, 16-bitni FLAC
44,1 kHz–192 kHz, 24-bitni FLAC
124SR
* Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje,
uređajima za snimanje i medijumima
za snimanje.
Brzina prenosa
Velika brzina
Podržani USB uređaji
Klasa uređaja za masovno skladištenje
Maksimalna struja
500 mA
Odeljak NETWORK
Ethernet LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Bežični LAN
Kompatibilni standardi:
IEEE 802.11 b/g
Bezbednost:
WEP 64 -bitni, WEP 128 -bitni,
WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Radio-frekvencija:
2,4 GHz
Opšte
Područje
Zahtevi za napajanje
Evropa
230 V AC, 50/60 Hz
Australija
230 V AC, 50 Hz
Dodatne informacije
Potrošnja energije
240 W
Potrošnja energije (u režimu mirovanja)
0,3 W (kada su funkcije „Control for
HDMI“, „Pass Through“ i „Network
Standby“ podešene na „Off “ i risiver
u zoni 2 je isključen)
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm × 172 mm × 329,4 mm,
uključujući isturene delove i kontrole
Masa (približno)
10,0 kg
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
125SR
Indeks
Brojevi
C
2 kanala 53
4K Scaling (4K promena veličine) 95
5.1-kanalni 23
7.1-kanalni 23
CD plejer 30
Center Speaker Lift Up (Podizanje
tonova centralnog zvučnika) 93
Control for HDMI
(Kontrola za HDMI) 95
Crossover Frequency
(Granična frekvencija) 92
A
A/V Sync 103
A/V Sync (A/V sinhronizacija) 94
Advanced Auto Volume
(Napredno automatsko
podešavanje jačine zvuka) 94
AirPlay 72
AM 51
Antena za bežični LAN 13
Audio izlaz 103
Audio Out (Audio izlaz) 95
Audio Settings 93
Auto Calibration Type (Vrsta
automatskog kalibrisanja) 99
Auto Phase Matching
(Automatsko podudaranje faza) 91
Auto Standby (Automatski ulazak
u režim mirovanja) 98, 103
Auto Tuning 51
B
Bas 57, 102
Bežična mreža 38
Blu-ray Disc plejer 30
BRAVIA Sync
priprema 77
Brisanje podešavanja
daljinski upravljač 109
memorija 86
zvučnog polja 58
126SR
D
Daljinski upravljač 14, 105
DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) 36
Device Name (Naziv uređaja) 97
Digital Legato Linear (D.L.L.) 93, 103
Direktno podešavanje 52
Displej 11
Distance Unit (Jedinica
udaljenosti) 93
DLNA 59
Dolby Digital EX 22
Dual Mono 94, 103
DVD plejer 30
DVD rikorder 30
Dvostruka veza sa pojačalom 83
Dynamic Range Compressor
(Komprimovanje dinamičkog
opsega) 95
E
Easy Setup (Jednostavno
podešavanje) 36
J
Fast View (Brzi pregled) 96
Fiksna IP adresa 40
FM 51
FM režim 51, 103
Jačina signala bežičnog LAN-a 12
Jedinica udaljenosti 102
Jednostavna kontrola daljinskim
upravljačem 80
G
K
Gledanje 43
Granična frekvencija 102
GUI (Graphical User Interface) 42
Komprimovanje dinamičkog
opsega 103
Kontrola za HDMI 103
Kontrola zvuka na sistemu 78
Konverzija naviše 21
H
HD-D.C.S. 54
HDMI 103
HDMI nivo subwoofera 103
HDMI podešavanja 103
HDMI Settings 95
HDMI Subwoofer Level
(HDMI nivo subwoofera) 96
Home Network 65
Home Theatre Control 79
I
Input 44
Input Assign 82
INPUT MODE 81
IP Setting 97
iPod/iPhone 33
Kompatibilni modeli 46
Punjenje 47
Isključivanje sistema 79
Isključivanje zvuka 45
Izbor scena 79
Dodatne informacije
F
L
Language (Jezik) 98
Lista servera 64
M
Memorisane stanice 52
Memorisanje 52
Meni 86, 99
Meni „Settings“ 86
Merač vremena za isključivanje 15
MHL 31
Muzičke usluge 68
N
Name Input 52
Network Settings
(Podešavanja mreže) 97
Network Standby (Režim
mirovanja mreže) 98
Network Update
(Ažuriranje mreže) 98
Nivo efekta 54, 102
127SR
P
R
PARTY STREAMING 70
Pass Through (Protok) 95
PlayStation 3 30
Podešavanja ekvilajzera 57, 102
Podešavanja nivoa 100
Podešavanja sistema 98, 103
Podešavanja surround zvuka 102
Podešavanja tjunera 103
Podešavanja ulaza 96, 102
Podešavanja zvučnika 101
Podešavanja zvuka 103
Podešavanje automatskog
kalibrisanja 99
Poruka
Auto Calibration 90
Greška 121
iPod/iPhone 48
Mrežne funkcije 74
USB 50
Povezivanje
antene 33
Bežično 35
iPod/iPhone 33
Kablom 35
MHL uređaj 31
Mreža 34
TV 27
USB uređaj 33
zvučnici 25
Prikaz informacija na displeju 104
Probni ton 100
PROTECTOR 122
Protok 103
Pure Direct 58
RDS 53
Reprodukcija pritiskom na
jedno dugme 78
Režim za filmove 54
Režim za muziku 55
S
Satelitski tjuner 30
SEN 68
Server 59
Skeniranje pristupne tačke 39
Slovna pretraga 16
Slušanje 43
Software Update Notification
(Obaveštenje o ažuriranju
softvera) 98
Software Version (Verzija softvera) 98
Speaker Connection
(Povezivanje zvučnika) 91
Speaker Pattern 91
Speaker Settings 89
Super Audio CD plejer 30
Š
Šablon zvučnika 101
T
Test Tone (Probni ton) 93
Tjuner 51
Tjuner za kablovsku televiziju 30
TV 27
TV SideView 67
U
USB FAIL 122
USB uređaj 33, 48
128SR
V
Video rikorder 30
Visoki tonovi 57, 102
Više zona 84
Vraćanje na početne vrednosti 86
Dodatne informacije
W
Wake-on-LAN 65
WPS
Dugme 41
PIN kôd 41
Z
Zona 2 84
Zvučni efekti 53
Zvučno polje 53
Ž
Žičana mreža 42
129SR
UGOVOR O LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG KORISNIKA ZA SONY SOFTVER
Pažljivo pročitajte sledeći ugovor pre korišćenja SONY SOFTVERA (definisan u nastavku teksta).
Korišćenjem SONY SOFTVERA prihvatate ovaj ugovor. Ako ga ne prihvatite, niste ovlašćeni da
koristite SONY SOFTVER.
VAŽNO – PAŽLJIVO PROČITAJTE: Ovaj ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom („EULA“)
je pravni ugovor između vas, korporacije Sony („SONY“), koja je proizvođač vašeg Sony uređaja
(„PROIZVOD“) i davalac licence za SONY SOFTVER. Celokupan Sony softver i softver nezavisnih
proizvođača (osim softvera koji podleže zasebnoj licenci) koji dolazi uz vaš PROIZVOD, kao i sve
ispravke i nadogradnje u daljem tekstu će se nazivati „SONY SOFTVER“. SONY SOFTVER možete
da koristite samo sa PROIZVODOM.
Korišćenjem SONY SOFTVERA prihvatate uslove u ovom EULA ugovoru i obavezujete se na njih.
Ako ne prihvatite uslove u ovom EULA ugovoru, SONY vam neće dati licencu za korišćenje
SONY SOFTVERA. U tom slučaju ne bi trebalo da koristite SONY SOFTVER.
LICENCA ZA SONY SOFTVER
SONY SOFTVER je zaštićen zakonima o autorskim pravima i međunarodnim sporazumima
o autorskim pravima, kao i ostalim zakonima i sporazumima o intelektualnoj svojini. SONY SOFTVER
se ne prodaje već licencira.
IZDAVANJE LICENCE
Sva vlasnička, autorska i ostala prava u SONY SOFTVERU ili ona koja se polažu na njega poseduje
kompanija SONY ili njeni davaoci licenci. Ovaj EULA ugovor vam daje pravo da koristite
SONY SOFTVER isključivo za ličnu upotrebu.
OPIS USLOVA, ZABRANA, PRAVA I OGRANIČENJA
Ograničenja. Zabranjeno je kopiranje, menjanje, obrnuti inženjering, dekompajliranje ili rastavljanje
SONY SOFTVERA u celini ili delimično.
Razdvajanje komponenti. SONY SOFTVER se licencira kao jedan proizvod. Zabranjeno je zasebno
korišćenje njegovih komponenti.
Korišćenje na jednom PROIZVODU. SONY SOFTVER se može koristiti samo na jednom
PROIZVODU.
Iznajmljivanje. Zabranjeno je iznajmljivanje SONY SOFTVERA.
Prenos softvera. Sva prava koja imate po ovom EULA ugovoru možete da trajno prenesete samo ako
se SONY SOFTVER prenese zajedno sa PROIZVODOM, odnosno kao njegov deo i pod uslovom da
ne zadržite nijednu kopiju, prenesete celokupan SONY SOFTVER (uključujući, ali ne ograničavajući
se na sve kopije, komponente, medijume, uputstva, ostale štampane materijale, elektronske dokumente,
diskove za oporavak i ovaj EULA ugovor), kao i da primalac prihvati uslove ovog EULA ugovora.
Raskid ugovora. Ne dovodeći u pitanje ostala prava, SONY može da raskine ovaj EULA ugovor ako
se ne pridržavate njegovih uslova. U tom slučaju, kada vam SONY to zatraži, PROIZVOD morate da
pošaljete na adresu koju je naznačio SONY i SONY će vam poslati PROIZVOD nazad u najkraćem
mogućem roku nakon što SONY SOFTVER bude izbrisan sa PROIZVODA.
Poverljivost. Pristajete na to da čuvate poverljivost informacija koje se nalaze u ovom SONY SOFTVERU
a koje nisu javno poznate, kao i da ne otkrivate takve informacije drugim osobama bez prethodnog
pisanog odobrenja kompanije SONY.
130SR
VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI
SONY SOFTVER nije otporan na greške i nije osmišljen, proizveden i namenjen tome da se koristi ili
prodaje kao kontrolna i sigurnosna oprema u opasnim i rizičnim okruženjima kao što su nuklearne
centrale, sistemi za avionsku navigaciju ili komunikaciju, kontrola vazdušnog saobraćaja, uređaji za
održavanje života ili oružani sistemi gde bi otkaz SONY SOFTVERA mogao da dovede do smrti,
povrede ili ozbiljne materijalne štete ili štete po okolinu („Visokorizične aktivnosti“). SONY
i njegovi dobavljači se odriču bilo kakve izričite ili podrazumevane garancije o podesnosti za
korišćenje u visokorizičnim aktivnostima.
IZUZIMANJE GARANCIJE NA SONY SOFTVER
Izričito pristajete na to da SONY SOFTVER koristite na sopstveni rizik. SONY SOFTVER se pruža
u viđenom stanju i bez bilo kakve garancije a SONY, njegovi distributeri i davaoci licenci (zbirnim
imenom „SONY“ isključivo u ovom POGLAVLJU) IZRIČITO SE ODRIČU SVIH GARANCIJA,
IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA
PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PODESNOSTI ZA
ODREĐENU SVRHU. SONY NE GARANTUJE DA SU FUNKCIJE KOJE SE NALAZE U OVOM
SOFTVERU BEZ GREŠAKA NITI DA ĆE ISPUNITI VAŠE ZAHTEVE, KAO NI DA ĆE RAD SONY
SOFTVERA BITI POBOLJŠAN. OSIM TOGA, SONY NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE U VEZI SA
KORIŠĆENJEM ILI REZULTATIMA KORIŠĆENJA SONY SOFTVERA U POGLEDU NJEGOVE
TAČNOSTI, PRECIZNOSTI, POUZDANOSTI ILI OSTALOG. NIJEDNA USMENA ILI PISANA
INFORMACIJA ILI SAVET KOJI DA SONY ILI OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK KOMPANIJE SONY
NE PREDSTAVLJA GARANCIJU NITI NA BILO KOJI NAČIN PROŠIRUJE OVU GARANCIJU.
NEKI PRAVOSUDNI SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE PODRAZUMEVANIH
GARANCIJA I U TOM SLUČAJU GORENAVEDENO IZUZIMANJE SE NE ODNOSI NA VAS.
Bez ograničavanja bilo čega od gorepomenutog, izričito je navedeno da SONY SOFTVER nije osmišljen
ili namenjen za korišćenje na bilo kom drugom proizvodu osim na PROIZVODU. SONY ne pruža
nikakvu garanciju da SONY SOFTVER neće oštetiti proizvod, softver, sadržaj ili podatke koje ste
kreirali vi ili treća strana.
OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI
SONY, NJEGOVI DOBAVLJAČI I DAVAOCI LICENCI (zbirnim imenom „SONY“ isključivo
u ovom POGLAVLJU) NE ODGOVARAJU ZA BILO KAKVU SLUČAJNU ILI POSLEDIČNU
ŠTETU U VEZI SA SONY SOFTVEROM KOJA JE PROIZAŠLA ILI JE ZASNOVANA NA KRŠENJU
BILO KOJE IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE GARANCIJE, RASKIDA UGOVORA, NEMARA,
ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE. TAKVE ŠTETE
UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GUBITAK PROFITA, GUBITAK PRIHODA,
GUBITAK PODATAKA, NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA PROIZVODA ILI BILO KOJE
POVEZANE OPREME, VREME NEAKTIVNOSTI I VREME KOJE IZGUBI KORISNIK,
BEZ OBZIRA DA LI JE SONY UPOZOREN NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE.
U SVAKOM SLUČAJU, CELOKUPNA ODGOVORNOST KOMPANIJE SONY PREMA SVAKOJ
ODREDBI U OVOM EULA UGOVORU BIĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI
ZA SONY SOFTVER.
IZVOZ
Ako SONY SOFTVER koristite u zemlji koja nije zemlja vašeg prebivališta ili ga prenesete u takvu
zemlju, u obavezi ste da postupate prema važećim zakonima i regulativama koje se odnose na izvoz,
uvoz i carinu.
131SR
PRIMENLJIVO PRAVO
Ovaj EULA ugovor će biti tumačen, regulisan, interpretiran i primenjivan u skladu sa zakonima
u Japanu, bez obzira na neusaglašenost bilo koje zakonske odredbe. Svaki spor koji proiziđe iz ovog
EULA ugovora će biti rešavan isključivo na sudovima u Tokiju, a vi i SONY pristajete na nadležnost tih
sudova. VI I SONY IMATE PRAVO NA SUĐENJE PRED POROTOM POVODOM SVIH SPOROVA
KOJI PROIZILAZE ILI SU U VEZI SA OVIM EULA UGOVOROM.
DELIMIČNA NIŠTAVOST
Ako se bilo koji deo ovog EULA ugovora smatra nevažećim ili ga nije moguće sprovesti, ostali delovi
ugovora i dalje važe.
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovim EULA ugovorom ili ograničenom garancijom koja je
ovde navedena, možete da kontaktirate SONY tako što ćete pisati kompaniji SONY na adresu koja
je navedena u garantnom listu u pakovanju proizvoda.
132SR
4-454-443-41(1) (SR)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising