Sony | STR-DH820 | Sony STR-DH820 STR-DH820 Home cinema AV receiver Uputstva za rukovanje

4-266-497-11(2)
Višekanalni AV
prijemnik
Uputstvo za upotrebu
STR-DH820
©2011 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste sprečili požar ili električni
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste sprečili požar, ne prekrivajte ventilacione
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavesama, itd.
Ne stavljajte izvore otvorenog plamena na uređaj,
kao što su upaljene sveće.
Podaci za korisnika
Broj modela i serijski broj uređaja nalaze se na
zadnjoj strani uređaja. Zapišite te brojeve na linije
ispod. Navedite ove brojeve kad se obratite prodavcu Sony opreme u vezi ovog proizvoda.
Broj modela_______________________________
Serijski broj _______________________________
Ovaj simbol upozorava korisnika
na prisutnost neizolovanog "opasnog
napona" unutar kućišta proizvoda,
koji može biti dovoljno snažan da
predstavlja opasnosti od strujnog
udara.
Kako biste smanjili opasnost od požara i električnog
udara, nemojte izlagati uređaj kapljanju ili prskanju
te nemojte stavljati na njega predmete napunjene
tečnošću, kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u skučen prostor, kao što
je polica za knjige ili ormarić.
S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za
odspajanje uređaja iz napajanja, spojite ga u lako
dostupnu zidnu utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu uređaja, odmah ga odspojite iz zidne
utičnice.
Baterije ili uređaji sa stavljenim baterijama ne smeju
se izlagati visokim temperaturama, na primer sunče vom svetlu, vatri i sl.
Ovaj uređaj nije odspojen od napajanja sve dok je
utikač spojen u utičnicu, čak i ako je uređaj isključen.
Zvuk prevelike glasnoće iz slušalica može uzrokovati
gubitak sluha.
Ovaj simbol upozorava korisnika
da na uređaju postoji vruća površina tokom normalnog rada.
Ovaj simbol upozorava korisnika
da pročita važno uputstvo za upotre ­
bu i održavanje (servisiranje) u do­
kumentaciji koja je isporučena uz
uređaj.
Važno sigurnosno uputst V o
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ovo uputstvo.
Sačuvajte ovo uputstvo.
Pridržavajte se svih upozorenja.
Poštujte ovo uputstvo.
Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode.
Čistite samo suvom krpom.
Nemojte blokirati ventilacione otvore. Uređaj
postavite u skladu sa uputstvom proizvođača.
8) Nemojte postavljati u blizini izvora toplote,
poput radijatora, grejalice, peći i sl., ili uz uređaje
koji stvaraju toplotu (uključujući pojačala).
9) Zaštitite mrežni kabl kako se po njemu ne bi
hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini utikača,
utičnice i na mestu gde izlazi iz uređaja.
10) Upotrebljavajte samo dodatni pribor koji
preporučuje proizvođač.
11) Upotrebljavajte samo kolica, stalak, stativ,
nosač ili sto koji preporučuje proizvođač ili
koji se prodaje uz uređaj. Ako se upotrebljavaju
kolica, treba pripaziti kod premeštanja uređaja
da ne dođe do povreda u slučaju prevrtanja.
12) Odspojite uređaj iz zidne utičnice tokom
grmljavine, nevremena ili ako ga nećete
upotrebljavati duže vreme.
2
13) Servisiranje prepustite isključivo kvalifikovanom
servisnom osoblju. Uređaj je potrebno servisirati
ako je došlo do bilo kakvih oštećenja, na primer,
mrežnog kabla ili utikača, od prosipanja
tečnosti, upadanja predmeta u uređaj, izlaganja
kiši ili vlazi, ako uređaj ne radi ispravno ili ako
je pao.
OPREZ
Bilo koje promene ili prepravke koje nisu izričito
odobrene u ovom uputstvu mogu poništiti vaše
pravo na upotrebu opreme.
Kako biste umanjili opasnost od strujnog udara,
kablovi zvučnika treba da budu spojeni na uređaj
i zvučnike prema sledećem uputstvu.
1) Odspojite mrežni kabl sa napajanja.
2) Ogulite 10 do 15 mm izolacije žice na kablu
zvučnika.
3) Pažljivo spojite kabl zvučnika na uređaj i
zvučnike tako da ne dirate sredinu kabla zvučnika rukom. Takođe odspojite mrežni kabl sa
napajanja pre odspajanja kabla zvučnika sa
uređaja i zvučnika.
Za korisnike u E V ropi
Odlaganje stare električne i
elektronske opreme (prime­
njivo u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim državama
sa posebnim sistemi ma za
odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba da bude zbrinut na, za tu namenu na
predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem uređaja poma žete u sprečavanju mogućih negativnih uticaja po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
Odlaganje istrošenih baterija
(primenjivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim državama
sa posebnim si stemima za
odlaganje)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se baterija priložena uz ovaj proizvod ne sme
zbrinjavati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama ovaj simbol može biti u kombi­
naciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simbol za
živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje na baterije koje
sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u
sprečavanju mogućih negativnih uticaja po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju
da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu sa
ugrađenom baterijom, njenu zamenu valja poveriti
isključivo ovlašćenom servisu. Kako bi se garantovalo
pravilno rukovanje baterijom, na kraju njenog radnog
veka je odnesite na odlagalište za recikliranje
električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje
o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.
Odnesite bateriju na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili
proizvod.
Napomena za korisnike: Sledeća
informacija vredi samo za uređaje
koji se prodaju u državama u kojima
se primenjuju EU smernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1­7­1
Konan Minato­ku Tokyo, 108­0075 Japan. Ovlašćeni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije
pogledajte adresu na garantnom listu.
nastavlja se
3
O ovom priručniku
5 Uputstvo u ovom priručniku se odnosi na model
STR­DH820. Broj modela nalazi se u donjem
desnom uglu na prednjoj strani prijemnika. Ilustra­
cije koje se koriste u ovom priručniku odnose se
na američki model i mogu se razlikovati od vašeg
modela. Sve razlike u postupcima označene su u
ovom priručniku sa "Samo za evropski model".
5 Uputstvo u ovom priručniku opisuje kontrole na
isporučenom daljinskom upravljaču. Takođe
možete koristiti kontrolne tipke na prijemniku ako
su označene istim ili sličnim nazivom kao i one na
daljinskom upravljaču.
O zaštiti autorskih prava
Ovaj prijemnik ima ugrađen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround sistem i DTS** Digital Surround
sistem.
* Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic i dvostruko D
su zaštićeni znakovi Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci pod brojevima SAD
patenata: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostalih patenata
u SAD­u i svetu, izdatih ili u postupku. DTS
naziv i simbol su registrovani zaštićeni znakovi,
& DTS­HD, DTS­HD Master Audio i DTS
logotipi su zaštićeni znakovi kompanije DTS, Inc.
Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava
zadržana.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju High­Definition
Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo HDMI
i High­Definition Multimedia Interface su zaštitni
znakovi ili zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing
LLC registrovani u SAD­u i drugim državama.
Vrstu fonta (Shin Go R) koja je instalirana u ovaj
sistem pružila je kompanija MORISAWA & COMPANY
LTD. Ti nazivi su zaštićeni nazivi kompanije MORISAWA
& COMPANY LTD. i autorsko pravo na font
takođe pripada kompaniji MORISAWA & COMPANY
LTD.
4
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani
u SAD ­u i drugim zemljama.
Svi drugi zaštićeni nazivi ili registrovani zaštitni znaci
su vlasništvo pripadajućih kompanija. U ovom uputstvu
se ne navode oznake ™ i ®.
Oznake "Made for iPod" i "Made for iPhone"
označavaju elektronski pribor koji je dizajniran
posebno za spajanje na iPod ili iPhone i poseduje
sertifikat programera da je u skladu sa standardima
efikasnosti koje je odredila kompanija Apple.
Kompanija Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja
ili za usklađenost uređaja sa sigurnosnim i pravnim
standardima. Imajte na umu da upotrebom ovog
pribora sa iPod ili iPhone uređajem možete uticati
na bežičnu komunikaciju.
"x.v.Color (x.v.Colour)" i logotip "x.v.Color
(x.v.Colour)" su zaštitni znakovi kompanije Sony
Corporation.
"BRAVIA" je zaštitni znak kompanije Sony Corporation.
"PlayStation" je registrovan zaštićeni znak kompanije
Sony Computer Entertainment Inc.
"WALKMAN" je registrovani zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
MICROVAULT je zaštićeni znak kompanije Sony
Corporation.
Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili
zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD ­u
i/ili drugim zemljama.
MPEG Layer­3 tehnologija komprimovanog zvuka i
patenti licencirani su od kompanije Fraunhofer IIS and
Thomson.
5
Sadržaj
O ovom priručniku ........................................ 4
Isporučeni pribor ........................................... 7
Opis i položaj delova .................................. 9
Priprema ...................................................... 18
Spajanje
1: Instaliranje zvučnika ............................... 19
2: Spajanje zvučnika ................................... 21
3: Spajanje TV prijemnika .......................... 23
4a: Spajanje video komponenti ................ 24
4b: Spajanje audio komponenti ................ 32
5: Spajanje antena ....................................... 33
6: Spajanje mrežnog kabla ........................ 33
Priprema prijemnika
Inicijalizovanje prijemnika ......................... 34
Podešavanje zvučnika ................................. 34
Upotreba funkcije AUTO CALIBRATION... 36
Vodič za menije ... ....................................... 41
Osnovne operacije
Reprodukcija sa spojene opreme ................ 43
Reprodukcija sa iPhone/iPod uređaja........... 45
Reprodukcija sa USB uređaja....................... 48
Snimanje upotrebom prijemnika.................. 50
Upotreba tunera
Slušanje FM/AM radio stanica.................... 51
Memorisanje FM/AM radio stanica
(Preset Tuning) ....................................... 52
Prijem RDS programa (samo evropski,
australijski i tajvanski model) ................ 53
6
Uživanje u surround zvuku
Odabir zvučnog ugođaja ............................. 54
Upotreba funkcije SOUND OPTIMIZER.... 58
Resetovanje postavki zvučnih ugođaja......... 58
Funkci ja "BRAVIA" Sync
Šta je "BRAVIA" Sync? ............................. 59
Priprema za "BRAVIA" Sync ..................... 59
Reprodukcija sa komponente jednim
pritiskom tipke (One­Touch Play) ......... 60
Uživanje u zvuku sa TV­a putem zvučnika
spojenih na prijemnik
(System Audio Control) ......................... 61
Isključenje prijemnika zajedno sa TV­om
(System Power­Off) ............................... 61
Uživanje u filmovima s optimalnim zvučnim
ugođajima
(Theater/Theatre Mode Sync) ................ 62
Uživanje u optimalnom zvučnom ugođaju
za odabranu scenu (Scene Select) .......... 62
Ostali postupci
Odabir između digitalnog i analognog zvuka
(INPUT MODE) .................................... 62
Reprodukcija zvuka/slike iz drugih ulaza
(Input Assign)......................................... 63
Povezivanja sa dva pojačala ....................... 65
Upotreba podrške za veći broj zona............. 65
Podešavanje postavki
Upotreba menija postavki ........................ 68
Meni Speaker Settings ................................ 69
Meni Surround Settings .............................. 71
Meni EQ Settings .... ................................... 72
Meni Audio Settings ................................... 72
Meni HDMI Settings .................................. 73
Meni System Settings ................................. 74
Upravljanje bez spajanja na TV .................. 74
Upotreba daljinskog
upravljača
Programiranje daljinskog upravljača .......... 80
Resetovanje daljinskog upravljača............... 85
Dodatne informacije
Mere opreza ............................................... 85
U slučaju problema ..................................... 86
Tehnički podaci ........................................... 93
Isporučeni pribor
5
5
5
5
Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
Sažeto uputstvo "Quick Setup Guide"
Lista GUI menija
FM žičana antena (1)
5 AM okvirna antena (1)
5 Daljinski upravljač (1)
– RM­AAP062
5 Baterije R6 (veličina AA) (2)
5 Mikrofon za optimizaciju (ECM­AC2) (1)
7
Stavljanje baterija u daljinski
upravljač
Stavite dve isporučene R6 (veličina AA)
baterije u skladu sa oznakama polariteta  i
 na baterijama i unutar baterijskog sandučeta
daljinskog upravljača.
Napomene
5 Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo
toplim ili vlažnim mestima.
5 Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije.
5 Nemojte istovremeno upotrebljavati alkalne baterije sa nekim drugim baterijama.
5 Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača na
prijemniku direktnom suncu ili rasvetnim uređajima.
To bi moglo prouzrokovati smetnje u radu.
5 Ako ne nameravate upotrebljavati daljinski upravljač
duže vreme, izvadite baterije kako biste sprečili
njegovo oštećivanje zbog curenja elektrolita i
korozije.
5 Kad zamenite ili izvadite baterije, podešenja tipki
daljinskog upravljača mogu se vratiti na fabričke
vrednosti. U tom slučaju ponovo programirajte
daljinski upravljač (str. 80).
5 Kad se više ne može rukovati prijemnikom pomoću
daljinskog upravljača, zamenite obe baterije
novim.
8
Opis i položaj delova
Prednja strana uređaja
1
2
ql qk
3 4
qj
5
qh
6
qg qf
7
8
qd qs qa
9
q;
A/ (uključeno/pripravno stanje) (str. 34,
FSenzor daljinskog upravljača
BTONE, TONE MODE
GINPUT SELECTOR (str. 44, 50, 62)
52, 58)
Pritisnite TONE MODE više puta za odabir
BASS ili TREBLE, zatim zakrenite TONE za
podešavanje nivoa.
Prijem signala iz daljinskog upravljača.
HINPUT MODE (str. 62)
IMASTER VOLUME (str. 43)
CSOUND OPTIMIZER (str. 58)
JPriključnice VIDEO 2 IN (str. 30)
DAUTO VOL
KiPhone/iPod priključnice (str. 29)
Automatsko podešavanje glasnoće zavisno od
ulaznog signala ili sadržaja sa spojene opreme
(funkcija ADVANCED AUTO VOLUME).
Ova funkcija korisna je, na primer, kad je zvuk
reklama glasniji od zvuka TV programa.
Napomene
5 Utišajte glasnoću pre isključenja ove funkcije.
5 Pošto je ova funkcija dostupna samo kad se
emituju Dolby Digital, DTS ili Linear PCM
signali, glasnoća se može iznenadno pojačati
kad odaberete neki drugi format.
5 Ta funkcija ne radi u sledećim slučajevima.
– Kod prijema Linear PCM signala sa frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
– Kod prijema Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS­HD Master Audio
ili DTS­HD High Resolution Audio signala.
EDisplej (str. 10)
Omogućuje upotrebu (USB) priključnice i
video priključnice za emitovanje zvuka/slike
sa iPhone/iPod uređaja.
L (USB) priključnica (str. 32)
MPriključnica AUTO CAL MIC (str. 37)
NDISPLAY (str. 80)
ODIMMER
Podešavanje svetline displeja u 3 nivoa.
P2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD­D.C.S.), MUSIC (str. 54, 56)
QTUNING MODE, MEMORY/ENTER,
TUNING
Pritisnite za upravljanje tjunerom (FM/AM).
Zakrenite TUNING za pretraživanje stanica.
RSPEAKERS (str. 36)
SPriključnica PHONES (str. 87)
9
Indikatori na displeju
1
2 3
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
4
5
6
7
D + EX True HD NEO:6
USB
ANALOG HDMI COAXOPT
ARC
EQ RDS
PL II x z D.L.L.
MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
LFE
A.P.M. D.RANGE
ST
DTS - ES 96 24 LPCM SLEEP
8
ZONE 2
BI - AMP SP A B
SB L SB SB R
w;
ql qk qj
qh qg
qf
ASW
Svetli kad se audio signal prenosi putem
priključnice SUBWOOFER.
BUSB
Svetli kad se detektuje iPhone/iPod ili USB
uređaj.
CD.L.L.
Svetli kad se aktivira funkcija D.L.L. (Digital
Legato Linear).
DIndikator ulaza
qs
qa
0
Svetli odgovarajući indikator kad prijemnik
dekodira signale pripadajućeg DTS­HD formata.
DTS­HD MSTR DTS­HD Master Audio
DTS­HD HI RES DTS­HD High Resolution
Audio
DTS­HD LBR
DTS­HD Low Bit Rate
Audio
HZONE 2
Svetli kad je omogućen rad u zoni 2.
ISP A/SP B/SP A B (str. 36)
ANALOG
– Nema ulaza digitalnog signala.
– INPUT MODE je podešen na "ANALOG".
– Odabrana je postavka "A. DIRECT".
HDMI
Prijemnik prepoznaje opremu spojenu putem
HDMI IN priključnice.
COAX
Digitalni signal detektovan je putem priključnice
COAXIAL (str. 62).
OPT
Digitalni signal detektovan je putem priključnice
OPTICAL (str. 62).
ARC
Odabran je TV ulaz i detektovani su signali kanala
za povratak zvuka (Audio Return Channel ­ ARC).
JBI­AMP
Svetli odgovarajući indikator kad prijemnik
dekodira signale pripadajućeg Dolby Digital
formata.
D
 D EX
 D+
 TrueHD
FNEO:6
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Svetli kad je aktiviran DTS Neo:6 Cinema/
Music dekoder (str. 55).
9
GDTS­HD indikator*
Svetli za označavanje tekućeg ulaza.
EDolby Digital Surround indikator *
10
qd
Svetli kad je postavka za zadnje surround
zvučnike podešena na "BI­AMP" (str. 65).
KSLEEP
Svetli kad je aktiviran sleep timer.
LLPCM
Svetli kad prijemnik dekodira Linear PCM
signale.
MDTS(­ES) indikator *
Svetli odgovarajući indikator kad prijemnik
dekodira signale pripadajućeg DTS formata.
DTS
DTS­ES
DTS 96/24
DTS
DTS­ES
DTS 96 kHz/24 bit
NIndikatori tjunera
Svetli kad prijemnik podešava radio stanicu.
RDS (samo evropski, australijski i
tajvanski model)
Podešena je stanica sa RDS uslugom.
MEM
Aktivirana je funkcija memorije, poput Preset
Memory (str. 52) i sl.
ST
Stereo prijem
OEQ
Svetli kad je aktiviran ekvilajzer.
TIndikatori kanala reprodukcije
Slova (L, C, R i sl.) označavaju kanale koji se
reprodukuju. Zavisno od postavke zvučnika,
okviri oko slova se menjaju kao oznaka načina
na koji prijemnik obrađuje signal izvora.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
PD.RANGE
Svetli kad je aktivirana kompresija dinamičkog
opsega (str. 71).
QA.P.M.
Svetli kad je aktivirana funkcija A.P.M.
(Automatic Phase Matching).
RDolby Pro Logic indikator
Uključuje odgovarajući indikator kada prijemnik
provodi Dolby Pro Logic obradu. Ova matrična
surround tehnologija može poboljšati ulazne
signale.
 PL
 PL II
 PL IIx
 PL IIz
Primer:
Raspored zvučnika: 3/0.1
Format snimanja: 3/2.1
Zvučni ugođaj: A.F.D. AUTO
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
Napomena
Ovi indikatori možda se neće uključivati, zavisno od rasporeda zvučnika.
S
SBL
SBR
SB
Prednji levi gornji
Prednji desni gornji
Prednji levi
Prednji desni
Srednji (mono)
Surround levi
Surround desni
Surround (mono ili surround
komponente dobijene Pro
Logic postupkom)
Zadnji levi surround
Zadnji desni surround
Zadnji surround (zadnje
surround komponente
dobijene 6.1­ kanalnim
dekodiranjem)
Svetli ako reprodukovani disk sadrži LFE (Low
Frequency Effect) kanal te se trenutno reprodukuje signal tog LFE kanala.
* Pri reprodukciji diska u Dolby Digital ili DTS
formatu, obavezno izvršite digitalno spajanje
i proverite da INPUT MODE nije podešen na
"ANALOG" (str. 62) i da nije odabrana opcija
"A. DIRECT".
11
Zadnja strana uređaja
1
7
5
6
2
5
ADeo DIGITAL INPUT/OUTPUT
3
4
EDeo AUDIO INPUT/OUTPUT
HDMI IN/OUT* priključnice
(str. 23, 27, 28, 29, 30)
Beli (L)
OPTICAL IN priključnice (str. 23,
27, 28)
Crveni (R)
COAXIAL IN priključnica (str. 27)
Crni
BDeo ANTENNA
FM ANTENNA priključnica
(str. 33)
FM ANTENNA priključnice
(str. 33)
CKontrolne priključnice za Sony i
drugu spoljnu opremu
AUDIO IN/OUT priključnice
(str. 23, 32)
AUDIO OUT priključnice
(str. 21)
FDeo VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
(str. 23, 27, 28, 30)
Beli (L)
AUDIO IN/OUT priključnice
Crveni (R)
Žuti
VIDEO IN/OUT* priključnice
IR REMOTE IN/OUT priključnice
(str. 66)
DDeo SPEAKERS (str. 21)
12
AUDIO OUT priključnice
VIDEO OUT priključnica
(str. 66)
GDeo COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (str. 23, 27, 28)
Zeleni
(Y)
Plavi
(Pb)
Y, Pb, Pr IN/OUT* priključnice
Crveni
(Pr)
* Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako na
priključnicu HDMI TV OUT ili MONITOR OUT
spojite TV prijemnik (str. 23).
Daljinski upravljač
Upotrebite isporučeni daljinski upravljač
za upravljanje ovim prijemnikom i drugom
opremom. Daljinski upravljač je fabrički
programiran za rad sa Sony audio/video
opremom. Daljinski upravljač možete takođe
programirati za upravljanje opremom drugih
proizvođača. Za detalje pogledajte "Programi­
ranje daljinskog upravljača" (str. 80).
6 RM­AAP061 (samo američki i
kanadski modeli)
6 RM­AAP062 (ostali modeli)
wg
wf
wd
ws
1
2
3
4
wa
w;
ql
5
6
7
qk
qj
8
9
0
qh
qg
qf
qa
qd
qs
nastavlja se
13
A / (uključeno/pripravno stanje)
Uključivanje prijemnika ili isključenje u
pripravno stanje.
Ako pritisnete ZONE (C) za promenu načina
rada daljinskog upravljača na zonu 2, možete
uključiti ili isključiti napajanje za zonu dva
koristeći /.
Smanjenje potrošnje u pripravnom stanju
Kada je "Ctrl for HDMI" podešeno na " OFF"
(str. 59).
B AV /1) (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje i isključenje audio/video opreme
za koju je daljinski upravljač programiran. Za
uključenje ili isključenje TV­a pritisnite TV
() i zatim pritisnite AV /.
Ako pritisnete / (A) istovremeno, isključiće
se prijemnik i sve druge komponente uključujući
pojačalo u zoni 2 (SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija preklopke AV / automatski se menja
svaki put kad pritisnete tipku ulaza (D).
C ZONE (str. 67)
D Tipke ulaza 2)
Odabir komponente koju želite koristiti. Kad
pritisnete bilo koju od tipki izvora, prijemnik
se uključuje. Tipke su fabrički podešene za
upravljanje Sony komponentama. Daljinski
upravljač možete programirati za upravljanje
komponentama koje nisu Sonyjev proizvod
primenom koraka iz "Programiranje daljinskog
upravljača" na str. 80.
Brojčane tipke1)2)
Pritisnite SHIFT (), zatim pritisnite brojčane
tipke za
– memorisanje/podešavanje radio stanica
(str. 52).
– odabir brojeva zapisa. Pritisnite 0/10 za odabir
zapisa broj 10.
– odabir brojeva kanala.
Pritisnite TV () i zatim pritisnite brojčane
tipke za odabir TV kanala.
­/­­1)
Pritisnite SHIFT () i zatim pritisnite ­/­­ za
odabir moda unosa kanala, bilo jednocifreni
ili dvocifreni. Pritisnite TV () i zatim
pritisnite ­/­­ za odabir moda unosa kanala.
>101)
Pritisnite SHIFT (), zatim pritisnite >10 za
odabir brojeva zapisa većih od 10.
ENT/MEM1)
Pritisnite SHIFT (), zatim pritisnite ENT/
MEM za
– unos vrednosti nakon odabira kanala, diska
ili zapisa brojčanim tipkama.
– memorisanje stanice tokom upotrebe tjunera.
CLEAR1)
Pritisnite SHIFT (), zatim pritisnite CLEAR
za ispravljanje greške kad pritisnete pogrešnu
brojčanu tipku.
1) (tekst)
Pritisnite TV (), zatim pritisnite  za prikaz
tekstualnih informacija.
E SOUND FIELD +/–
Odabir vrste zvučnog ugođaja (str. 54).
F Tipke u boji 1)
Prikaz uputstva na TV ekranu ako su obojene tipke
dostupne. Sledite uputstvo kako biste sproveli
odabranu operaciju.
G GUI MODE
Prikaz GUI menija na TV ekranu
H TOOLS/OPTIONS1)
Prikaz i odabir stavki iz menija sa opcijama.
Pritisnite TV () i zatim pritisnite TOOLS/
OPTIONS za prikaz opcija TV­a.
I MENU, HOME1)
Prikaz menija za rukovanje audio/video
opremom. Pritisnite TV (), zatim pritisnite
HOME za prikaz menija za Sony TV.
J /1), /1), 1)2), 1), 1)
Preskakanje, pretraživanje unazad/unapred,
reprodukcija, pauza, zaustavljanje.
/1)
Pritisnite za
– ponavljanje reprodukcije prethodne scene ili
ubrzanu reprodukciju trenutne scene.
– prelaz na prethodni ili sledeći album prilikom upotrebe iPhone/iPod uređaja.
REPEAT1)
Pritisnite SHIFT (), zatim pritisnite REPEAT
za ponavljanje reprodukcije zapisa ili foldera.
SHUFFLE1)
Pritisnite SHIFT (), zatim pritisnite SHUFFLE
za reprodukovanje zapisa ili foldera slučajnim
redosledom.
FOLDER +/–1)
Odabir foldera.
TUNING +/–1)
Pretraživanje stanica.
D.TUNING
Uključivanje moda ručnog podešavanja.
14
K TV CH +/–1)2) ili PROG +/–1)2)
Pritisnite TV () i zatim pritisnite TV CH
+/– ili PROG +/– za pretraživanje memorisanih
TV kanala.
PRESET +/–1)2)
Odabir memorisanih stanica ili kanala.
2)/
Pritisnite TV (), zatim pritisnite / za
odabir sledeće ili prethodne stranice teleteksta.
L F1/F21)
Pritisnite BD/DVD (D) i zatim pritisnite F1 ili
F2 za odabir komponente.
5 DVD/HDD COMBO
F1: Hard disk
F2: DVD disk, Blu­ray disk
5 DVD/VCR COMBO
F1: DVD disk, Blu­ray disk
F2: Video rekorder
AUTO VOL
Pritisnite AMP (), zatim pritisnite AUTO
VOL za automatsko podešavanje glasnoće
zavisno od ulaznog signala ili sadržaja sa
spojene opreme (funkcija ADVANCED AUTO
VOLUME).
Ova funkcija korisna je, na primer, kad je
zvuk reklama glasniji od zvuka TV programa.
Napomene
5 Utišajte glasnoću pre isključenja ove funkcije.
5 Pošto je ova funkcija dostupna samo kad se
emituju Dolby Digital, DTS ili Linear PCM
signali, glasnoća se može iznenadno pojačati
kad odaberete neki drugi format.
5 Ta funkcija ne radi u sledećim slučajevima.
– Kod prijema Linear PCM signala sa frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
– Kod prijema Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS­HD Master
Audio ili DTS­HD High Resolution Audio
signala.
SLEEP
Pritisnite AMP (), zatim pritisnite SLEEP za
automatsko isključenje prijemnika u određeno
vreme.
Svakim pritiskom na SLEEP, prikaz se menja
na sledeći način.
0:30:00  1:00:00  1:30:00  2:00:00
 OFF
Savet
Ako želite da proverite preostalo vreme pre
isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP.
Preostalo vreme prikazuje se na displeju.
Ako pritisnete ponovo SLEEP, sleep timer će
se isključiti.
M BD/DVD TOP MENU1), MENU1)
Prikaz menija ili vodiča na ekranu TV­ a.
Nakon toga rukujte menijem tipkama
/// (R) i  (R).
TV INPUT1) ili 1) (odabir ulaza)
Pritisnite TV () i zatim pritisnite TV INPUT
ili  za odabir ulaznog signala (TV ulaz ili
video ulaz).
 1) (zadržavanje stranice teleteksta)
Pritisnite TV (), zatim pritisnite  za zadržavanje trenutne stranice teleteksta.
WIDE1) ili 1) (široki format slike)
Pritisnite TV () i zatim više puta pritisnite
WIDE ili  za odabir widescreen moda.
N MUTING1) ili 1)
Privremeno isključuje zvuk. Ponovo pritisnite
za vraćanje zvuka.
Pritisnite TV () i zatim MUTING ili  za
isključivanje zvuka na TV prijemniku.
O TV VOL +/–1) ili  +/–1)
Pritisnite TV () i zatim pritisnite TV VOL
+/– ili  +/– za podešavanje glasnoće TV­a.
MASTER VOL +/–1) ili  +/–1)
Podešavanje glasnoće svih zvučnika
istovremeno.
P DISC SKIP/iPhone CTRL1)
Pritisnite za
– prelaz na drugi disk ako uređaj ima
šaržer.
– prelaz u kontrolni mod za iPhone/iPod za
vreme upotrebe iPhone/iPod uređaja.
Q RETURN/EXIT 1)
Povratak na prethodni meni ili zatvaranje
menija kad je na ekranu TV­a prikazan
meni ili vodič.
Pritisnite TV (), zatim pritisnite RETURN/
EXIT  za povratak na prethodni meni
Sonyjevog TV­a.
nastavlja se
15
R 1), ///1)
Pritisnite /// za odabir stavki menija, a
zatim pritisnite  za unos/potvrdu odabira.
S GUIDE1) ili ü1)
Pritisnite TV (), zatim pritisnite GUIDE ili
ü za prikaz programskog vodiča na ekranu.
T AUTO CAL
Pritisnite tipku SHIFT () i zatim pritisnite
AUTO CAL za pokretanje automatske
kalibracije.
Napomena
Ova tipka nije dostupna kad je prijemnik u
modu "GUI MODE".
DISPLAY1)
Pregled informacija na displeju (samo
RM­AAP061.) Pritisnite TV (), zatim
pritisnite DISPLAY za prikaz informacija TV
prijemnika.
,  (prikaz informacija/teleteksta)
Pritisnite TV (), zatim pritisnite  za prikaz
informacija poput broja trenutnog kanala i
formata ekrana.
Pritisnite TV (), zatim pritisnite  za prikaz
skrivenih informacija (npr., odgovora na pitanja
iz kviza) kad je prikazan teletekst.
U SOUND OPTIMIZER
Aktivacija funkcije optimizacije zvuka (str. 58).
 SHIFT
Promena funkcije daljinskog upravljača za
aktiviranje tipki sa ružičastim natpisima.
 TV
Promena funkcije daljinskog upravljača za
aktiviranje tipki sa žutim natpisima.
 AMP
Aktivira rad prijemnika za glavnu zonu (str. 75).
Y RM SET UP
Programiranje daljinskog upravljača (str. 80).
1) Pogledajte
tablicu na str. 17 za informacije o tipkama koje možete koristiti za upravljanje svakom
od komponenti.
2) Tipke 5/VIDEO 2,  i TV CH +/PROG +/
PRESET +/ imaju ispupčenja. Ispupčenja
upotrebite kao orijentaciju kod rukovanja
prijemnikom.
Napomene
5 Gore navedene informacije služe samo kao primer.
5 Zavisno od modela spojene opreme, neke funkcije
koje su navedene u ovom odeljku možda neće
raditi uz isporučeni daljinski upravljač.
16
Upravljanje ostalim Sony komponentama
Naziv
TV
Video
DVD Blu­ray HDD
PSX Video CD
rekorder uređaj, uređaj rekorder
uređaj,
DVD/VCR
LD
combo
uređaj
Digitalni Kase­
satelitski/ tofon
zemaljski
A/B
prijemnika)
B
AV /








D
Brojčane tipke








­/­­, >10








ENT/MEM






c)




e)
CLEAR
 (tekst)

F
Tipke u boji

b)



H
TOOLS/
OPTIONS





I
MENU, HOME






J
/







/,
FOLDER +/–





e)
b)

REPEAT

DAT
CD
iPhone/
uređaj uređaj, iPod,
MD
USB
uređaj uređaj











d)
d)


SHUFFLE
/TUNING –,
/TUNING +







, , 





K
PRESET +/–,
TV CH +/–,
PROG +/–





L
F1/F2


M
BD/DVD TOP
MENU, BD/
DVD MENU








TV INPUT, 
(odabir ulaza),
 (zadržavanje
teksta), WIDE,
 (široki
format slike)

N
MUTING, 

O
MASTER VOL
+/–, TV VOL
+/–,  +/–

P
DISC SKIP/
iPhone CTRL
Q
RETURN/EXIT


R
S
///, 

GUIDE, ü

T
DISPLAY

a) Ostali modeli.
b) Samo DVD uređaj.
c) Samo LD uređaj.
d) Samo kasetofon B.





c)











f)





g)


e)









b)











e) Samo Video CD uređaj.
f) Samo /.
g) Samo iPhone/iPod.
17
Priprema
Možete uživati u spojenoj audio/video opremi putem ovog prijemnika sledeći jednostavne
korake opisane ispod.
Postavljanje i spajanje zvučnika
(str. 19, 21)
Određivanje prikladnog načina
spajanja vaše opreme
Spajanje TV­a i video opreme
(str. 23, 24)
Kvalitet slike zavisi od odabrane priključnice za spaja­
nje. Pogledajte ilustraciju ispod. Odaberite način
spajanja zavisno od raspoloživih priključnica na
komponentama.
Preporučujemo da svoje video komponente spojite
HDMI vezom ukoliko imaju HDMI priključnice.
COMPONENT VIDEO
Y
HDMI
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Digitalno
Analogno
Slika visokog kvaliteta
Spajanje audio opreme (str. 32)
Podešavanje audio izlaza na spojenim
komponentama
Za emitovanje višekanalnog digitalnog zvuka, proverite
postavku za digitalni audio izlaz na spojenoj komponenti.
Za Blu­ray uređaj, proverite da li su postavke "Audio
(HDMI)", "Dolby Digital (Coaxial/Optical)" i "DTS
(Coaxial/Optical)" podešene na "Auto", "Dolby Digital"
i "DTS" (od septembra 2010.).
Za PlayStation 3, proverite da li je postavka "BD/DVD
Audio Output Format (HDMI)" podešena je "Bitstream"
(kod verzije 3.5 softvera sistema).
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
sa spojenom opremom.
18
Priprema prijemnika
Pogledajte "6: Spajanje mrežnog kabla" (str. 33) i
"Inicijalizovanje prijemnika" (str. 34).
Podešavanje zvučnika
Odaberite raspored zvučnika (str. 34), zatim pokrenite
automatsku kalibraciju (str. 36).
Napomena
Možete proveriti povezanost zvučnika upotrebom
"testnog tona" (str. 70). Ako se zvuk ne emituje ispravno,
proverite spajanje zvučnika i ponovo podesite gore
navedene postavke.
Spajanje
1: Instaliranje zvučnika
Ovaj prijemnik omogućuje upotrebu 7.2­kanal­
nog sistema (7 zvučnika i 2 subwoofera).
Primer konfiguracije si stema
zvučnika
5.1­kanalni sistem zvučnika
Za potpuni doživljaj višekanalnog zvuka
sličnog zvuku bioskopske dvorane, potrebno je
pet zvučnika (dva prednja, srednji i dva surround
zvučnika) te subwoofer.
7.1­kanalni sistem zvučnika sa
zadnjim surround zvučnicima
Možete uživati u visokokvalitetnoj reprodukciji
zvuka materijala sa DVD­a ili Blu­ray diska
snimljenog u 6.1­kanalnom ili 7.1­kanalnom
formatu ako spojite jedan dodatni zadnji surround
zvučnik (6.1­kanalni sistem) ili dva zadnja
surround zvučnika (7.1­kanalni sistem).
7.1­kanalni sistem zvučnika sa
prednjim gornjim zvučnicima
Možete uživati u vertikalnim zvučnim efektima
ako spojite dodatna dva prednja gornja zvučnika
u modu PLIIz (str. 55).
APrednji zvučnik (levi)
BPrednji zvučnik (desni)
CSrednji zvučnik
DSurround zvučnik (levi)
ESurround zvučnik (desni)
FZadnji surround zvučnik (levi)*
GZadnji surround zvučnik (desni)*
HPrednji gornji zvučnik (levi)*
IPrednji gornji zvučnik (desni)*
JSubwoofer
* Zadnje surround zvučnike i prednje gornje
zvučnike ne možete koristiti istovremeno.
nastavlja se
19
Saveti
5 Kad 7.1­kanalni sistem zvučnika spojite na dva
zadnja surround zvučnika, svi uglovi  trebali
bi da budu isti.
5 Kad 7.1­kanalni sistem zvučnika spojite na dva
prednja gornja zvučnika, stavite prednje gornje
zvučnike
– pod uglom između 22° do 45°.
– barem 1 metar direktno iznad prednjih zvučnika.
5 Kad spojite 6.1­ kanalni sistem zvučnika, stavite
zadnji surround zvučnik iza mesta slušanja.
5 S obzirom da subwoofer ne emituje visoko usmerene signale, možete ga postaviti gde god želite.
20
2: Spajanje zvučnika
Srednji zvučnik
Surround zvučnik
Desni
10 mm
B
A
A
Subwoofer*
B
B
Desni
Levi
B
Levi
Surround zadnji/prednji
gornji/dva pojačala/prednji
B zvučnik **
Desni
Levi
Prednji A zvučnik
Mono audio kabl (nije priložen)
BKablovi zvučnika (nisu priloženi)
nastavlja se
21
* Ako priključite subwoofer sa funkcijom auto
standby, isključite tu funkciju kod gledanja filmova.
Ako je funkcija auto standby podešena na ON,
zvučnik se automatski isključuje zavisno od nivoa
ulaznog signala subwoofera te se možda neće
čuti zvuk.
** Napomene za spajanje na priključnice SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI­AMP/
FRONT B.
– Ako spajate samo jedan zadnji surround zvučnik
spojite ga na L priključnicu među ovim
priključnicama.
– Ako imate dodatan sistem prednjih zvučnika,
spojite ih na ove priključnice.
Podesite "SB Assign" na "Speaker B" u meniju Speaker Settings (str. 35).
Možete odabrati prednje zvučnike koje želite
upotrebljavati pomoću tipke SPEAKERS na
prijemniku (str. 36).
– Možete spojiti prednje zvučnike na ove
priključnice upotrebom načina povezivanja dva
pojačala (str. 22).
Podesite "SB Assign" na "BI­AMP" u meniju
Speaker Settings (str. 35).
Povezivanja sa dva pojačala
Ako ne koristite zadnje surround zvučnike
i prednje gornje zvučnike, možete spojiti
prednje zvučnike na priključnice SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI­AMP/
FRONT B primenom povezivanja sa dva
pojačala.
Prednji zvučnik
(desni)
Prednji zvučnik
(levi)
Hi
Hi
Lo
Lo
Napomene
5 Odspojite mrežni kabl pre priključivanja spojnih
kablova.
5 Pre spajanja mrežnog kabla, proverite da se
neizolovani delovi krajeva zvučnika kablova ne
dodiruju između priključnica zvučnika SPEAKERS.
5 Nakon postavljanja i spajanja zvučnika, obavezno
odaberite raspored zvučnika iz menija Speaker
Settings (str. 34).
22
Povežite priključnice na Lo (ili Hi) strani
prednjih zvučnika sa priključnicama SPEAKERS
FRONT A, i povežite priključnice na Hi (ili
Lo) strani prednjih zvučnika sa priključnicama
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI­AMP/FRONT B.
Uklonite metalne umetke iz Hi/Lo priključnica
zvučnika kako biste izbegli kvar prijemnika.
Nakon spajanja sa dva pojačala podesite "SB
Assign" na "BI­AMP" u meniju Speaker
Settings (str. 65).
3: Spajanje TV prijemnika
Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako na priključnicu HDMI TV OUT ili MONITOR OUT
spojite TV. Prijemnikom možete upravljati pomoću grafičkog interfejsa (GUI) ako spojite TV na
priključnicu HDMI TV OUT.
TV
Audio signali
Video signali
ili
A*
B
Audio/video
signali
ili
C
ARC
D
Optički digitalni kabl (nije priložen)
BAudio kabl (nije priložen)
CKomponentni video kabl (nije
E*
**
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
priložen)
DVideo kabl (nije priložen)
EHDMI kabl (nije priložen)
Sony preporučuje da koristite HDMI-ovlašćeni
kabl ili Sony HDMI kabl.
nastavlja se
23
* Za uživanje u višekanalnom surround zvuku
TV­a koji se emituje preko zvučnika spojenih na
prijemnik spojite bilo  bilo E.
Smanjite glasnoću TV­a ili isključite zvuk na TV­u.
** Ako je prijemnik spojen na TV kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel (ARC), zvuk
TV­a emitovaće se kroz zvučnike spojene na
prijemnik putem HDMI TV OUT priključnice.
Podesite "Ctrl for HDMI" na "ON" u meniju
HDMI Settings (str. 60). Ako želite da odaberete
audio signal putem kabla koji nije HDMI (npr.
putem optičkog digitalnog kabla ili audio kabla),
promenite mod audio ulaza koristeći INPUT
MODE (str. 62).
Napomene
5 Odspojite mrežni kabl pre priključivanja spojnih
kablova.
5 Uključite prijemnik kad se video i audio signali
sa komponente za reprodukciju emituju na TV pre ­
ko prijemnika. Ako prijemnik nije uključen, neće
se prenositi ni video ni audio signali.
5 Spojite TV monitor ili projektor na priključnicu
HDMI TV OUT ili MONITOR OUT na prijemniku.
Možda nećete moći snimati čak i ako spojite
komponente za snimanje.
5 Zavisno od statusa povezanosti između TV­a i antene,
slika na TV ekranu može biti izobličena. U tom
slučaju odmaknite antenu od prijemnika.
5 Kod spajanja optičkih digitalnih kablova, spojite
priključke ravno do kraja tako da kliknu.
5 Nemojte savijati ili vezivati optičke digitalne kablove.
Saveti
5 Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne sa
frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
5 Prijemnik ima funkciju video konverzije. Za detalje
pogledajte u "Funkcija za konverziju video signala"
(str. 31).
5 Kad spojite izlaznu audio priključnicu TV­a na
priključnice TV IN prijemnika radi emitovanja
zvuka TV­a putem zvučnika spojenih na prijemnik,
podesite izlaznu audio priključnicu TV­a na "Fixed"
ukoliko se mogu odabrati opcije "Fixed" i
"Variable".
24
4a: Spajanje video
komponenata
Upotreba HDMI povezivanja
High­Definition Multimedia Interface (HDMI)
je interfejs za prenos video i audio signala u
digitalnom formatu.
Ako spojite Sony "BRAVIA" Sync­kompatibilnu
opremu HDMI kablovima, možete pojednostaviti
upravljanje uređajima. Pogledajte "Funkcija
"BRAVIA" Sync" (str. 59).
HDMI funkcije
5 Digitalni audio signal koji se prenosi putem
priključnica HDMI može se slušati iz zvučnika
spojenih na ovaj prijemnik. Taj signal podržava Dolby Digital, DTS i Linear PCM. Za
detalje, pogledajte "Digitalni audio formati
koje prijemnik podržava" (str. 57).
5 Prijemnik može primati Multi Channel
Linear PCM (do 8 kanala) s frekvencijom
uzorkovanja od 192 kHz ili nižom s HDMI
povezivanjem.
5 Ulazni analogni video signali s priključnice
VIDEO ili priključnica COMPONENT
VIDEO mogu se slati kao HDMI signali
(str. 31). Pri konverziji slike, iz priključnice
HDMI TV OUT nema izlaza audio signala.
5 Ovaj prijemnik podržava High Bitrate Audio
(DTS­HD Master Audio, Dolby TrueHD),
Deep Color (Deep Colour), x.v.Color
(x.v.Colour) i 3D prenos.
Napomene o HDMI spajanju
5 Audio signal primljen preko HDMI IN
priključnice se emituje kroz priključnice
SPEAKERS i HDMI TV OUT priključnicu
i priključnicu PHONES. Ne emituje se kroz
druge audio priključnice.
5 Video signali primljeni preko HDMI IN
priključnice mogu se emitovati samo preko
HDMI TV OUT priključnice. Ulazni video
signali ne mogu se emitovati preko VIDEO
OUT priključnica ili MONITOR OUT
priključnica.
5 Audio i video signali iz HDMI ulaza ne emi­
tuju se iz priključnice HDMI TV OUT dok
je prikazan meni GUI.
5 Kad želite slušati zvuk iz zvučnika TV­a,
podesite "Audio Out" na "TV+AMP" u
meniju HDMI Settings (str. 73). Ako ne mo­
žete reprodukovati višekanalni audio izvor,
podesite na "AMP". Međutim, zvuk se neće
čuti iz zvučnika TV­a.
5 Nema ulaza i izlaza DSD signala Super
Audio CD­a.
5 Uključite prijemnik kad se video i audio
signali sa komponente za reprodukciju emi­
tuju na TV preko prijemnika. Ako podesite
"Pass Through" na "OFF", video i audio
signali neće se prenositi ukoliko je napajanje
isključeno.
5 Priključeni uređaj može potisnuti audio
signale (format, frekvenciju uzorkovanja,
dužinu bita i sl.) kod prenosa preko HDMI
priključnice. Proverite podešenje spojene
komponente ako je slika loša ili se ne čuje
zvuk iz komponente spojene HDMI kablom.
5 Zvuk se može prekinuti kod promene frek­
vencije uzorkovanja, broja kanala ili audio
formata izlaznih audio signala na uređaju
za reprodukciju.
5 Ako spojena komponenta ne podržava
tehnologiju zaštite autorskih prava (HDCP),
slika i/ili zvuk iz HDMI TV OUT priključnice mogu biti izobličeni ili će izostati.
U tom slučaju, proverite tehničke podatke
spojene opreme.
5 High Bitrate Audio (DTS­HD Master Audio,
Dolby TrueHD), višekanalni Linear PCM
zvuk možete slušati samo uz HDMI
povezivanje.
5 Podesite rezoluciju slike iz komponente za
reprodukciju na više od 720p/1080i kako
biste uživali u High Bitrate Audio (DTS­HD
Master Audio, Dolby TrueHD).
5 Možda ćete trebati na odgovarajući način
podesiti rezoluciju slike na uređaju za
reprodukciju kako biste mogli uživati u
višekanalnom Linear PCM zvuku. Pogledajte
uputstvo za upotrebu spojene komponente
za reprodukciju.
5 Za gledanje 3D sadržaja, na prijemnik
pomoću High Speed HDMI kabla spojite
kompatibilan TV prijemnik i video opremu
(Blu­ray Disc uređaj, Blu­ray Disc rekorder,
PlayStation 3 itd.), stavite 3D naočare i
pokrenite reprodukciju 3D sadržaja.
5 Zavisno od TV prijemnika ili video opreme,
3D sadržaji se možda neće moći prikazati.
5 Ne podržava svaka HDMI komponenta sve
funkcije koje omogućuje određena HDMI
verzija. Na primer, komponente koje
podržavaju HDMI verzije 1.4 možda neće
podržavati Audio Return Channel (ARC).
5 Detalje potražite u uputstvu za upotrebu
svake od spojenih komponenti.
Prilikom spajanja kabla
5 Odspojite mrežni kabl pre priključivanja
spojnih kablova.
5 Nije potrebno spojiti sve kablove. Spojite
skladno dostupnosti priključnica na spojenim
komponentama.
5 Upotrebite High Speed HDMI kabl.
Ukoliko koristite standardni HDMI kabl,
1080p, Deep Color (Deep Colour) ili 3D
slike možda neće biti pravilno prikazane.
5 Na savetujemo vam upotrebu HDMI­DVI
kabla za konverziju. Ako spojite HDMI­DVI
kabl za konverziju na DVI­D komponentu,
možda neće biti zvuka i/ili slike. Spojite
audio kablove ili digitalne spojne kablove,
zatim podesite "Input Assign" u meniju Input
Option kad se zvuk ne reprodukuje pravilno.
5 Kod spajanja optičkih digitalnih kablova,
spojite priključke ravno do kraja tako da
kliknu.
5 Nemojte savijati ili vezivati optičke digitalne
kablove.
Savet
Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne
sa frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
nastavlja se
25
Ako želite da spojite nekoliko digital­
nih komponenata, ali ne možete
pronaći slobodan ulaz
Pogledajte "Reprodukcija zvuka/slike sa drugih
ulaza (Input Assign)" (str. 63).
Konvertovanje video signala
Ovaj prijemnik je opremljen funkcijom za
konverziju video signala. Za detalje pogledajte
u "Funkcija za konverziju video signala"
(str. 31).
26
Spajanje Blu-ray Disc uređaja/DVD uređaja
Blu-ray Disc uređaj/DVD uređaj
Audio/video
signali
Video signali
Audio signali
ili
A
B
ili
ili
C
HDMI kabl (nije priložen)
Sony preporučuje da koristite
HDMI-ovlašćeni kabl ili Sony HDMI kabl.
BKomponentni video kabl (nije
priložen)
CVideo kabl (nije priložen)
DKoaksijalni digitalni kabl (nije
priložen)
EOptički digitalni kabl (nije priložen)
FAudio kabl (nije priložen)
D
E*
F
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
* Kad spojite komponentu opremljenu priključnicom
OPTICAL, podesite "Input Assign" u meniju
Input Option (str. 63).
Napomena
Promenite fabrička podešenja tipke ulaza BD/
DVD na daljinskom upravljaču kako biste tu tipku
mogli koristiti za upravljanje svojim DVD uređajem.
Za detalje pogledajte "Programiranje daljinskog
upravljača" (str. 80).
27
Spajanje satelitskog prijemnika, kablovskog TV prijemnika
Satelitski prijemnik, kablovski TV prijemnik
Audio/video signali
Video signali
Audio signali
ili
A
B
ili
C
HDMI kabl (nije priložen)
Sony preporučuje da koristite
HDMI-ovlašćeni kabl ili Sony HDMI kabl.
BKomponentni video kabl (nije
priložen)
CVideo kabl (nije priložen)
DOptički digitalni kabl (nije priložen)
EAudio kabl (nije priložen)
28
D
E
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
Spajanje PlayStationa 3
Spajanje iPhone ili iPod uređaja
PlayStation 3
Audio/video signali
A
A
Apple kompozitni AV kabl (nije
priložen)
HDMI kabl (nije priložen)
Sony preporučuje da koristite
HDMI-ovlašćeni kabl ili Sony HDMI kabl.
29
Spajanje ostalih uređaja
DVD rekorder, videorekorder
Audio signali
*
A *
Video
signali
Audio/video
signali
B
C
D
Kamkorder,
konzola za igranje
Audio kabl (nije priložen)
BVideo kabl (nije priložen)
CHDMI kabl (nije priložen)
Sony preporučuje da koristite
HDMI-ovlašćeni kabl ili Sony HDMI kabl.
DAudio/video kabl (nije priložen)
* Ako želite da snimate, potrebno je izvesti ovakvo
povezivanje (str. 50).
Napomena
Promenite fabrička podešenja tipke ulaza VIDEO 1
na daljinskom upravljaču kako biste tu tipku mogli
koristiti za upravljanje svojim DVD rekorderom.
Za detalje pogledajte "Programiranje daljinskog
upravljača" (str. 80).
30
Funkcija za konverziju video signala
Ovaj prijemnik je opremljen funkcijom za konverziju video signala.
Video signali i komponentni video signali mogu se emitovati kao HDMI video signali (samo
preko HDMI TV OUT priključnice). Prema početnim postavkama, ulazni video signali iz spojene
komponente izlaze kako je u tablici prikazano punim strelicama.
Priključnica INPUT
Priključnica OUTPUT
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: Emituje se vrsta signala identična ulaznom signalu.
: Video signali se konvertuju na više i emituju.
Napomene o konvertovanju
video signala
5 Kad se video signali sa videorekordera, itd.
konvertuju putem ovog prijemnika i zatim
emituju na vaš TV, zavisno od statusa izlaza
video signala, slika na TV prijemniku može
biti izobličena horizontalno, ili se slika
možda uopšte neće reprodukovati.
5 Ako koristite sklopove za poboljšanje slike
s vašim videorekorderom, ta funkcija može
uticati na konverziju video signala. Preporu­
čujemo da isključite ovu funkciju na
videorekorderu.
5 Konvertovani HDMI slikovni izlazni signali
ne podržavaju x.v.Color (x.v.Colour), Deep
Color (Deep Colour) i 3D.
5 HDMI video signali ne mogu se konvertovati
u komponentne video signale i video signale.
5 Konvertovani video signali emituju se
putem HDMI TV OUT priključnice.
5 Rezolucija izlaznog signala prema priklju­
čnici HDMI TV OUT konvertuje se do 1080p.
Napomena
Izlazni signali iz priključnica HDMI TV OUT ili
MONITOR OUT se možda neće snimiti pravilno.
Spajanje opreme za snimanje
Pri snimanju spojite komponentu za snimanje
na priključnice VIDEO 1 VIDEO OUT na
prijemniku. Spojite kablove za ulaz i izlaz
signala na priključnicu iste vrste, budući da
priključnice VIDEO OUT nemaju funkciju
konverzije na više.
31
4b: Spajanje audio
komponenata
Spajanje iPhone, iPod, USB
uređaja
Spajanje Super Audio CD uređaja,
CD uređaja, MD uređaja i
kasetofona
Super Audio
CD uređaj,
CD uređaj
A
A
iPhone, iPod,
USB uređaj
USB kabl (nije priložen)
A
MD uređaj,
kasetofon
Audio kabl (nije priložen)
32
5: Spajanje antena
Odspojite mrežni kabl pre priključivanja
antena.
FM žičana antena (priložena)
6: Spajanje mrežnog
kabla
Priključite mrežni kabl u zidnu utičnicu.
Mrežni kabl
AM okvirna antena
(priložena)
U zidnu utičnicu
Napomene
5 Kako bi se sprečila pojava šuma, udaljite AM
okvirnu antenu od prijemnika i ostalih komponenata.
5 Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
5 Nakon spajanja FM žičane antene, postavite antenu
što je moguće više u horizontalan položaj.
Napomena
Uključite prijemnik kad se video i audio signali
sa komponente za reprodukciju emituju na TV
preko prijemnika. Ako prijemnik nije uključen,
neće se prenositi ni video ni audio signali.
33
Priprema prijemnika
Inicijalizovanje prijemnika
Pre prve upotrebe prijemnika, izvršite početno
podešavanje prema sledećem uputstvu. Ovaj
postupak može se koristiti i za vraćanje
postavki na početna podešenja.
U ovom postupku koristite tipke na prijemniku.
Podešavanje zvučnika
Odabir rasporeda zvučnika
Odaberite raspored zvučnika u skladu sa
korišćenim sistemom zvučnika.
1
?/1
1
2
Pritisnite / za isključenje
prijemnika.
Držite tipku / pritisnutom pet
sekundi.
Nakon što se neko vreme prikazuje
"CLEARING" na displeju, prikazuje
se "CLEARED !".
Promene i podešenja postavki resetovane
su na fabričke vrednosti.
34
Pritisnite GUI MODE.
Nakon što se na displeju na kratko
prikaže "GUI ON", na TV ekranu se
prikazuje GUI meni.
Ako se GUI meni ne prikaže na TV
ekranu, pritisnite MENU.
2
Više puta pritisnite / za
odabir " Settings" i zatim
pritisnite  ili .
Na TV ekranu prikazuje se lista menija
Settings.
3
Više puta pritisnite / za odabir
"Speaker" i zatim pritisnite 
ili .
1
2
4
Pritisnite / više puta za odabir
"SP Pattern", zatim pritisnite
 ili .
3
5
6
Više puta pritisnite / za odabir
" Settings" i zatim pritisnite
 ili .
Na TV ekranu se prikazuje lista menija
Settings.
4
5
Pritisnite GUI MODE.
Kad se na displeju na kratko prikaže
"GUI ON", na TV ekranu se prikazuje
GUI meni.
Ako se GUI meni ne prikaže na TV
ekranu, pritisnite MENU.
Pritisnite RETURN/EXIT .
Podešavanje zadnjih surround
zvučnika
Možete podesiti upotrebu zvučnika spojenih
na priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI­AMP/FRONT B
u skladu sa željenim načinom upotrebe.
Napomene
Pritisnite / više puta za odabir
"SB Assign", zatim pritisnite 
ili .
Više puta pritisnite / za odabir
željenog parametra, zatim priti­
snite .
5 Speaker B: Ako spojite dodatne prednje
zvučnike na priključnice SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI­AMP/FRONT B, odaberite "Speaker
B".
5 BI-AMP: Ako spojite prednje zvučnike
na priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI­AMP/FRONT
B primenom povezivanja sa dva
pojačala, odaberite "BI­AMP".
5 OFF: Ako spojite zadnje surround zvu­
čnike ili prednje gornje zvučnike na
priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI­AMP/
FRONT B, odaberite "OFF".
Više puta pritisnite / za
odabir željene konfiguracije
zvučnika, zatim pritisnite .
5 Ovo podešenje dostupno je samo ako je opcija
"SP Pattern" podešena na postavku bez zadnjih
surround i prednjih gornjih zvučnika.
5 Podesite "SB Assign" pre izvođenja automatske
kalibracije.
Više puta pritisnite / za odabir
"Speaker" i zatim pritisnite 
ili .
6
Pritisnite RETURN/EXIT .
35
Odabir prednjih zvučnika
Možete odabrati prednje zvučnike koje želite
koristiti. Za ovaj postupak koristite tipke na
prijemniku.
SPEAKERS
Pritisnite SPEAKERS više puta
za odabir željenih prednjih
zvučnika.
Možete potvrditi odabir željenih priključnica
zvučnika proverom indikatora na displeju.
Indikatori
Odabrani zvučnici
SP A
Zvučnici spojeni na priključnice
SPEAKERS FRONT A.
SP B*
Zvučnici spojeni na priključnice
SPEAKER SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI­AMP/FRONT B.
SP A B*
Zvučnici spojeni na priključnice
SPEAKER FRONT A i SPEAKER
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI­AMP/FRONT B (paralelno
povezivanje).
Na displeju se prikazuje "SPK
OFF".
Audio signali se ne emituju ni iz
jedne priključnice za zvučnike.
* Za odabir "SP B" ili "SP A B", podesite "SB
Assign" na "Speaker B" u meniju Speaker
Settings (str. 35).
Napomena
Ova postavka nije dostupna ako su spojene
slušalice.
36
Upotreba funkcije AUTO
CALIBRATION
Ovaj prijemnik opremljen je DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration) funkcijom koja vam
omogućuje izvođenje automatske kalibracije
na sledeći način:
5 Proverite povezanost svakog zvučnika sa
prijemnikom.
5 Podesite nivo glasnoće zvučnika.
5 Izmerite udaljenost svakog zvučnika od
položaja za slušanje.*
5 Izmerite veličinu zvučnika.*
5 Izmerite karakteristike frekvencije.*
* Rezultat merenja se neće koristiti ako je odabrano
"A. DIRECT".
DCAC tehnologija je osmišljena za postizanje
odgovarajućeg balansa zvuka u prostoriji.
Međutim, nivo glasnoće zvučnika možete
takođe podesiti ručno. Za detalje pogledajte
"Test Tone" (str. 70).
Pre izvođenja automatske
kalibracije
Pre sprovođenja automatske kalibracije
proverite sledeće stavke.
5 Podesite i spojite zvučnike (str. 19, 21).
5 Spojite samo isporučeni optimizacioni
mikrofon na priključnicu AUTO CAL MIC.
Nemojte spajati druge mikrofone u ovu
priključnicu.
5 Ako koristite spajanje sa dva pojačala
podesite "SB Assign" na "BI­AMP" u
meniju Speaker Settings (str. 65).
5 Ako koristite spajanje prednjih zvučnika
B podesite "SB Assign" na "Speaker B" u
meniju Speaker Settings (str. 35).
5 Proverite da izlaz zvučnika nije podešen
na "SPK OFF" (str. 36).
5 Odspojite slušalice.
5 Uklonite sve prepreke između optimizacionog
mikrofona i zvučnika kako biste izbegli
greške u merenju.
5 Poboljšajte tačnost merenja tako da merite
u potpuno tihom okruženju.
1
Ako spojite prednje gornje zvučnike,
odaberite raspored zvučnika koji sadrži
prednje gornje zvučnike (5/. ili
4/.) svaki put kad sprovodite automatsku kalibraciju.
U suprotnom karakteristike prednjih
gornjih zvučnika ne mogu se izmeriti.
Napomene
5 Tokom kalibracije, zvučnici emituju veoma
glasan zvuk i glasnoća se ne može promeniti.
Obratite pažnju da ne smetate susedima i deci.
5 Ako je aktivna funkcija MUTING pre izvršavanja
kalibracije, automatski će se isključiti.
5 Merenje se možda neće izvesti pravilno ili
automatska kalibracija neće biti moguća kad se
koriste posebni zvučnici, na primer dipolni.
Podešavanje automatske
kalibracije
Optimizacioni mikrofon
Odaberite raspored zvučnika
(str. 34).
2
3
Spojite isporučeni optimizacioni
mikrofon na priključnicu AUTO
CAL MIC.
Podesite optimizacioni
mikrofon.
Postavite optimizacioni mikrofon na
mesto slušanja. Upotrebite stolicu ili
stativ kako bi mikrofon bio u visini
vaših ušiju.
Potvrda podešenja aktivnog
subwoofera
Primer upotrebe zadnjih surround
zvučnika
5 Kad je spojen subwoofer, prvo ga uključite
i povisite glasnoću. Zakrenite LEVEL do
malo ispod srednje vrednosti.
5 Ako spojite subwoofer s funkcijom frekvencije
skretnice, podesite vrednost na maksimum.
5 Ako spojite subwoofer sa funkcijom Auto
Standby, isključite je.
Napomena
Zavisno od funkcija subwoofera koji koristite,
udaljenost za podešavanje može biti različita od
stvarnog položaja.
37
3
Izvođenje automatske
kalibracije
Više puta pritisnite / za odabir
"Auto Cal." i zatim pritisnite 
ili .
?/1
Tipke
ulaza
4
Više puta pritisnite / za odabir
"Standard" i zatim pritisnite .
Vrsta kalibracije automatski je podešena
na "Engineer".
GUI
MODE
V/v /B/b,
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Pritisnite GUI MODE.
5
6
Pritisnite  za odabir "START".
Merenje započinje za 5 sekundi.
Postupak merenja traje otprilike
30 sekundi sa probnim tonom.
Kad se merenje završi, oglasi se zvučni
signal i prikaz se promeni.
Kad se na displeju na kratko prikaže
"GUI ON", na TV ekranu se prikazuje
GUI meni.
Ako se GUI meni ne prikaže na TV
ekranu, pritisnite MENU.
2
Više puta pritisnite / za odabir
" Settings" i zatim pritisnite
 ili .
Na TV ekranu se prikazuje lista menija
Settings.
38
Napomena
Ako se na ekranu prikaže kôd greške,
pogledajte "Lista poruka nakon automatske
kalibracije" (str. 40).
7
Više puta pritisnite / za odabir
željene opcije, zatim pritisnite
.
5 Retry: Ponovo se izvodi automatska
kalibracija.
5 Save: Smešta rezultate merenja i
izlazi iz postupka podešavanja.
5 Warning: Prikazuje upozorenja u vezi
sa rezultatima merenja. Pogledajte
"Lista poruka nakon automatske
kalibracije" (str. 40).
5 Exit: Izlazi iz postupka podešavanja
bez smeštanja rezultata merenja.
8
Funkcija Auto Calibration se isključi ako
tokom merenja:
– Pritisnete /.
– Pritisnete tipke ulaza na daljinskom upravljaču ili zakrenete INPUT SELECTOR na
prijemniku.
– Pritisnete MUTING ili .
– Pritisnete SPEAKERS na prijemniku.
– Promenite glasnoću.
– Spojite slušalice.
– Pritisnete SHIFT, zatim pritisnete AUTO
CAL.
Smestite rezultat merenja.
Odaberite "Save" u koraku 7.
Napomena
Možete odabrati željenu vrstu kalibracije
upotrebom opcije "Custom" Auto Calibration
(str. 40).
9
Isključenje automatske
kalibracije
Odspojite mikrofon za optimiza­
ciju od prijemnika.
Napomena
Ako ste promenili položaj zvučnika, savetuje se
ponoviti automatsku kalibraciju kako biste mogli
nastaviti uživati u surround zvuku.
Saveti
5 Možete promeniti jedinicu za dužinu pod
"Distance Unit" u meniju Speaker settings
(str. 71).
5 Veličina zvučnika ("Large"/"Small") određuje se
prema funkcijama basova. Rezultati merenja mogu
se razlikovati zavisno od položaja optimizacionog
mikrofona i zvučnika te o obliku prostorije. Savetujemo vam da postupate u skladu sa rezultatima
merenja. Međutim, možete te postavke promeniti
u meniju Speaker Settings. Najpre smestite
rezultate merenja i zatim pokušajte promeniti
postavke.
Provera rezultata automatske
kalibracije
Za proveru koda greške ili poruke upozo­
renja iz odeljka "Izvođenje automatske
kalibracije" (str. 38), nastavite sa sledećim
koracima.
Pritisnite / za odabir "Warning"
u koraku 7 postupka "Izvođenje
automatske kalibracije" (str. 39)
zatim pritisnite .
Ako se prikaže poruka upozorenja, proverite
značenje poruke i nastavite sa upotrebom
prijemnika bez promene, ili ako je potrebno,
ponovo pokrenite automatsku kalibraciju.
Ako se prikaže "Error Code"
Proverite grešku i ponovite automatsku
kalibraciju.
1 Pritisnite  za odabir "ENTER".
Na ekranu TV­a prikaže se "RETRY ?".
2 Pritisnite / za odabir "YES" i zatim
pritisnite .
3 Ponovite korake 6 do 9 postupka
"Izvođenje automatske kalibracije"
(str. 38).
nastavlja se
39
Lista poruka nakon automatske
kalibracije
Prikaz i objašnjenje
Error Code 31
Opcija SPEAKERS je isključena. Podesite je na
drugu postavku i ponovo izvedite automatsku
kalibraciju.
Error Code 32
Nije prepoznat nijedan zvučnik. Proverite da li je
optimizacioni mikrofon pravilno spojen i ponovite
automatsku kalibraciju.
Ako je optimizacioni mikrofon spojen pravilno ali
se prikazuje kôd greške, možda je kabl mikrofona
oštećen.
Error Code 33
5 Nijedan od prednjih zvučnika nije spojen ili je
spojen samo jedan.
5 Nije spojen optimizacioni mikrofon.
5 Nije spojen levi ili desni surround zvučnik.
5 Spojeni su zadnji surround zvučnici ili prednji
gornji zvučnici iako nisu spojeni surround zvučnici. Spojite surround zvučnik(e) na priključnice
SPEAKERS SURROUND.
5 Zadnji surround zvučnik je spojen samo na
priključnice SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI­AMP/FRONT B R. Ako ćete
spojiti samo jedan zadnji surround zvučnik, spojite
ga na priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI­AMP/FRONT B L.
5 Nije spojen prednji gornji levi ili prednji gornji
desni zvučnik.
Podešavanje opcija
automatske kalibracije
Možete prilagoditi automatsku kalibraciju
tako da odaberete željenu vrstu kalibracije.
1
Kad se na displeju na kratko prikaže
"GUI ON", na TV ekranu se prikazuje
GUI meni.
Ako se GUI meni ne prikaže na TV
ekranu, pritisnite MENU.
2
3
4
5
Warning 43
Nije moguće prepoznati udaljenost i položaj
subwoofera. To se možda događa zbog buke.
Pokušajte merenje izvoditi u tihom okruženju.
Savet
40
Više puta pritisnite / za odabir
"Auto Cal." i zatim pritisnite 
ili .
Više puta pritisnite / za odabir
"Custom" i zatim pritisnite .
Više puta pritisnite / za odabir
željene vrste kalibracije, zatim
pritisnite .
5 Full Flat: Frekvencija za sve zvučnike
ostaje ista.
5 Engineer: Podešavanje prema karakteristikama frekvencije "Sonyjevog
standarda za sobe za slušanje".
5 Front Reference: Podešava funkcije
svih zvučnika prema funkcijama
prednjih zvučnika.
5 Off: Isključuje ekvilajzer funkcije
Auto Calibration.
Warning 41
Warning 42
Ulazni signal iz mikrofona je prejak.
5 Možda je udaljenost zvučnika i mikrofona premala.
Udaljite ih i ponovo pokrenite merenje.
Rezultati merenja mogu se razlikovati zavisno od
položaja subwoofera. Međutim, neće biti problema
čak ni ako prijemnik nastavite da koristite sa tom
vrednošću.
Više puta pritisnite / za odabir
" Settings" i zatim pritisnite
 ili .
Na TV ekranu se prikazuje lista menija
Settings.
Warning 40
Postupak merenja je završen i detektovan je visok
nivo buke. Možda ćete postići bolje rezultate ako
ponovo pokušate u tišem okruženju.
No Warning
Nema upozorenja.
Pritisnite GUI MODE.
6
7
Pritisnite  za potvrdu oda­
brane vrste kalibracije.
Ponovite korake 5 do 9 postu­
pka "Izvođenje automatske
kalibracije" (str. 38).
3
Vodič za menije
Možete prikazati meni prijemnika na TV
ekranu pritiskom tipki /// i  na
daljinskom upravljaču.
Za prikaz menija prijemnika na TV ekranu
odaberite na prijemniku "GUI MODE" prema
koracima iz "Za uključenje i isključenje opcije
"GUI MODE"" (str. 41).
Pritisnite / više puta za odabir
željenog menija i zatim
pritisnite  ili  za pristup
meniju.
Na TV ekranu prikazuje se lista opcija
menija.
Primer: Ako odaberete " Input".
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Upotreba menija
1
2
Odaberite ulaz TV prijemnika
tako da se prikaže slika
menija.
Pritisnite GUI MODE.
Kad se na displeju na kratko prikaže
"GUI ON", na TV ekranu se prikazuje
GUI meni.
Ako se GUI meni ne prikaže na TV
ekranu, pritisnite MENU.
4
5
Pritisnite / više puta za odabir
stavke koju želite podesiti i
zatim pritisnite  za otvaranje
stavke.
Ponovite korake 3 i 4 za odabir
željenog parametra.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite RETURN/EXIT .
Izlazak iz menija
Pritisnite MENU.
Za uključenje i isključenje opcije
"GUI MODE"
Pritisnite GUI MODE. Na displeju se
prikaže "GUI ON" ili "GUI OFF", zavisno
od odabranog moda.
nastavlja se
41
Pregled glavnih menija
2
Input
Odabire komponentu izvora
spojenu na prijemnik (str. 43).
Pritisnite / više puta za oda­
bir željenog menija i zatim
pritisnite  ili  za pristup
meniju.
Music
Omogućuje odabir muzike sa
iPhone/iPod (str. 46) ili USB
uređaja (str. 48).
Na TV ekranu prikazuje se lista opcija
menija.
Primer: Ako odaberete " Input".
Ikona menija
Video
Opis
Omogućuje odabir video zapisa sa iPhone/iPod uređaja
(str. 46).
FM/AM
Odabire ugrađeni FM/AM
radio (str. 51).
Settings
Možete podesiti postavke za
zvučnike, surround efekat,
ekvilajzer, audio i druge
ulaze spojene na HDMI
priključnice (str. 68).
3
Upotreba menija opcija
Prikazuje se meni opcija.
Kad pritisnete TOOLS/OPTIONS, prikažu
se meniji opcija za odabrani glavni meni.
Možete odabrati odgovarajuću funkciju bez
ponovnog biranja menija.
1
Pritisnite TOOLS/OPTIONS
dok je prikazana lista opcija
menija.
Pritisnite GUI MODE.
Nakon što se na displeju na kratko
prikaže "GUI ON", na TV ekranu se
prikazuje GUI meni.
Ako se GUI meni ne prikaže na TV
ekranu, pritisnite MENU.
4
5
Više puta pritisnite / za oda­
bir željene stavke iz menija
opcija, zatim pritisnite  ili .
Više puta pritisnite / za oda­
bir željenog parametra, zatim
pritisnite .
Izlazak iz menija opcija
Pritisnite MENU.
42
3
Osnovne operacije
Reprodukcija sa spojene
opreme
Odaberite komponentu koju
želite koristiti, zatim pritisnite
.
Meni se zatvori i prikaže se ekran za
reprodukciju spojenog ulaza.
Ulazi koji se mogu odabrati:
5 BD/DVD: Blu­ray Disc uređaj, DVD
uređaj i sl. spojen na priključnicu BD/
DVD.
5 GAME: PlayStation 3 i sl. spojen na
priključnicu GAME.
5 SAT/CATV: Satelitski prijemnik i sl.
spojen na priključnicu SAT/CATV.
5 VIDEO 1, VIDEO 2: Videorekorder i
sl. spojen na priključnicu VIDEO 1 ili
VIDEO 2.
5 TV: TV spojen na priključnicu TV.
5 MD/TAPE: MD uređaj, kasetofon i sl.
spojen na priključnicu MD/TAPE.
5 SA-CD/CD: Super Audio CD ili CD
uređaj i sl. spojen na priključnicu
SA­CD/CD.
?/1
Tipke
ulaza
SOUND
FIELD +/–
GUI MODE
V/v/B/b,
4
TOOLS/
OPTIONS
5
MENU
Uključite komponentu i pokre­
nite reprodukciju.
Pritisnite MASTER VOL +/– ili
 +/– za podešavanje
glasnoće.
Možete takođe koristiti MASTER
VOLUME na prijemniku.
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI meni ne prikaže na TV
ekranu, pritisnite MENU.
2
6
Pritisnite SOUND FIELD +/–
kako biste uživali u surround
zvuku.
Možete koristiti i 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE (HD­D.S.C.) ili MUSIC na
prijemniku.
Za detalje pogledajte str. 54.
Odaberite " Input" i zatim
pritisnite  ili .
Na TV ekranu prikazuje se lista opcija
menija.
nastavlja se
43
Saveti
5 Za odabir željene komponente možete zakrenuti
INPUT SELECTOR na prijemniku ili pritisnuti
tipke ulaza na daljinskom upravljaču.
5 Možete različito podesiti glasnoću zavisno od
brzine okretanja točkića MASTER VOLUME
na prijemniku.
Za brzo povećavanje ili smanjivanje glasnoće:
brzo zakrenite točkić.
Za precizno podešavanje: polako okrenite točkić.
5 Možete različito podesiti glasnoću zavisno od
trajanja pritiska na tipku MASTER VOL +/– ili
 +/– na daljinskom upravljaču.
Za brzo povećavanje ili smanjivanje glasnoće:
pritisnite i zadržite tipku.
Za precizno podešavanje: pritisnite i odmah
otpustite tipku.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING ili .
Za ponovno uključenje zvuka učinite nešto
od sledećeg:
5 Ponovo pritisnite MUTING ili .
5 Povećajte glasnoću.
5 Isključite prijemnik.
5 Sprovedite automatsku kalibraciju.
Sprečavanje oštećenja
zvučnika
Pre isključivanja prijemnika smanjite nivo
glasnoće.
44
Imenovanje ulaza (Name Input)
Možete uneti naziv sa do 8 znakova za ulaz i
prikazati ga.
Odabir ulaza se olakšava ukoliko se prikazuje
naziv komponente umesto naziva priključnica.
1
2
Odaberite ulaz koji želite imeno­
vati na ekranu " Input".
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se meni opcija.
3
4
Odaberite "Name Input" i zatim
pritisnite  ili .
Više puta pritisnite / za odabir
znaka i zatim pritisnite .
Možete pomerati položaj unosa prema
nazad i napred pritiskom na /.
5
Ponovite korak 4 za unos jednog
po jednog znaka, zatim priti­
snite .
Uneseno ime se memoriše.
Reprodukcija sa iPhone/iPod uređaja
Možete uživati u audio/video sadržajima s iPhone/iPod uređaja ukoliko ga spojite na iPhone/iPod
priključnice prijemnika.
Za dodatne informacije o spajanju iPhone/iPod uređaja, pogledajte str. 29, 32.
Kompatibilni iPod/iPhone uređaji
S ovim prijemnikom možete koristiti sledeće modele iPod/iPhone uređaja. Ažurirajte vaš iPod/
iPhone sa najnovijim softverom pre upotrebe sa ovim prijemnikom.
iPod touch
4. generacije
iPod touch
3. generacije
iPod touch
2. generacije
iPod touch
1. generacije
iPod nano
6. generacije
iPod nano
5. generacije
(video kamera)
iPod nano
4. generacije
(video kamera)
iPod nano
3. generacije
(video)
iPhone 3G
iPhone
iPod nano
2. generacije
(aluminijumski)
iPhone 4
iPod classic
iPhone 3GS
Napomene
5 Sony ne preuzima odgovornost u slučaju gubitka ili oštećenja podataka snimljenih na iPod/iPhone prilikom
upotrebe iPod/iPhone uređaja sa ovim prijemnikom.
5 Ovaj proizvod posebno je dizajniran za rad sa iPod/iPhone uređajem i poseduje sertifikat usklađenosti sa
standardima efikasnosti kompanije Apple.
45
Odabir kontrolnog moda iPhone/
iPod uređaja
Možete odabrati kontrolni mod iPhone/iPod
uređaja upotrebom GUI menija ili pritiskom
tipke iPhone CTRL na daljinskom upravljaču.
GUI meni možete koristiti za pregledavanje
sadržaja iPhone/iPod uređaja.
Takođe možete upravljati svim postupcima
gledajući informacije na displeju kad je
"GUI MODE" isključen.
GUI MODE
V/v/B/b,
Upravljanje iPhone/iPod
uređajem koristeći "System
GUI" mod
1
2
3
MENU
2
Napomena
Pritisnite GUI MODE.
Odaberite " Music" ili 
Video" i zatim pritisnite  ili .
Kad je spojen iPhone ili iPod, na ekranu
TV­a prikaže se "iPhone/iPod".
3
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se meni opcija.
4
Odaberite "System GUI" ili
"iPod", zatim pritisnite .
Za odabir načina reprodukcije
Možete promeniti način reprodukcije upotrebom tipke TOOLS/OPTIONS na daljinskom
upravljaču.
5 Repeat: Off / One / All
5 Shuffle: Off / Songs / Albums
5 Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Upravljanje iPhone/iPod
uređajem koristeći "iPod" mod
1
2
46
Odaberite željeni sadržaj iz
liste, zatim pritisnite .
Video signali sa iPhone/iPod uređaja se konvertuju putem ovog prijemnika i zatim gledaju na
TV­u, zavisno od statusa izlaza video signala.
Za detalje pogledajte u "Funkcija za konverziju
video signala" (str. 31).
iPhone
CTRL
Ako se GUI meni ne prikaže na TV
ekranu, pritisnite MENU.
Pritisnite  za odabir "iPhone/
iPod".
Započinje reprodukcija odabranog
sadržaja i na ekranu TV­a se prikažu
informacije o audio/video sadržaju.
TOOLS/
OPTIONS
1
Odaberite "System GUI" u
koraku 4 iz "Odabir kontrolnog
moda iPhone/iPod uređaja"
(str. 46).
Odaberite "iPod" u koraku 4 iz
"Odabir kontrolnog moda
iPhone/iPod uređaja" (str. 46).
Pritisnite  za odabir "iPhone/
iPod".
3
Odaberite željeni sadržaj upo­
trebom iPhone/iPod menija.
Za detalje o upravljanju iPhone/iPod
uređajem pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa iPhone/iPod uređajem.
Upravljanje iPhone/iPod
uređajem pomoću daljinskog
upravljača
Možete upravljati iPhone/iPod uređajem koristeći sledeće tipke na daljinskom upravljaču
prijemnika.
SHIFT
Pre upotrebe sledećih tipki, pritisnite USB.
Pritisnite
Upotreba

Pokretanje reprodukcije.
, 
Pauza reprodukcije.
/
Pretraživanje unazad ili unapred.
/
Prelaz na prethodnu/sledeću
datoteku.
/
Prelaz na prethodni/sledeći album.
, 
Odabir označene stavke.
MENU,
RETURN, 
Povratak na prethodni prikaz/
hijerarhiju foldera.
/
Odabir prethodne/sledeće stavke.
REPEAT*
Uključenje moda ponavljanja
reprodukcije.
SHUFFLE*
Uključenje moda reprodukcije
slučajnim redosledom.
* Pritisnite SHIFT, zatim pritisnite ovu tipku.
Napomene o iPhone/iPod uređaju
5 iPhone/iPod se puni kad je spojen na prijem­
nik i kad je prijemnik uključen.
5 Ne možete prenositi pesme na iPhone/iPod.
5 Nemojte odspajati iPhone/iPod tokom rada.
Kako biste izbegli oštećenje iPhone/iPod
uređaja, isključite prijemnik pre spajanja
ili odspajanja iPhone/iPod uređaja.
USB
V/v/B/b,
RETURN
MENU
B•/•b
N
Poruke vezane za rad iPhone/
iPod uređaja
Poruka i objašnjenje
./>,
REPEAT,
SHUFFLE
m/M
x
X
Reading
Prijemnik prepoznaje i čita informacije sa iPhone
ili iPod uređaja.
Loading
Prijemnik učitava informacije sa iPhone ili iPod
uređaja.
No Support
Spojen je nepodržan iPhone ili iPod.
No Device
iPhone ili iPod nije spojen na prijemnik.
No Music/No Video
Nisu pronađeni audio ili video zapisi.
HP No Support
Zvuk se ne emituje putem slušalica kad je iPhone
ili iPod spojen.
47
Reprodukcija sa USB
uređaja
Naziv proizvoda Naziv modela
NWZ­W202
NWZ­X1050 / X1060
NWZ­S744 / S745
Možete uživati u muzici sa USB uređaja spojenog na priključnicu  (USB) na prijemniku.
Za informacije o spajanju USB uređaja, pogle­
dajte "Spajanje iPhone, iPod, USB uređaja"
(str. 32).
Ovaj prijemnik može reprodukovati sledeće
formate audio datoteka:
Format datoteke
Ekstenzije
MP3 (MPEG­1 Audio
Layer III)
".mp3"
AAC*
".m4a", ".3gp", ".mp4"
WMA9 Standard*
".wma"
* Prijemnik ne može reprodukovati datoteke s DRM
zaštitom.
Kompatibilni USB uređaji
S ovim prijemnikom možete koristiti sledeće
Sony USB uređaje. Ostali USB uređaji ne
mogu se koristiti na ovom prijemniku.
Podržani Sony USB uređaji
Naziv proizvoda Naziv modela
Walkman®
NWZ­S754 / S755
NWZ­E453 / E454 / E455
NWZ­E443 / E444 / E445
NWZ­S543 / S544 / S545
NWZ­A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ­W252 / W253
NWZ­B152 / B153 / B152F /
B153F
MICROVAULT
USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Napomene
5 Prijemnik ne može čitati podatke u NTFS formatu.
5 Prijemnik može čitati samo podatke koji su snimljeni na prvoj particiji hard diska.
5 Koristite samo navedene USB uređaje. Ne možemo da garantujemo podršku za modele koji nisu
navedeni u ovoj tablici.
5 Rad nije potrebno garantovan ni pri upotrebi
navedenih USB uređaja.
5 Neki od navedenih USB uređaja možda nisu
dostupni u određenim područjima.
5 Prilikom formatiranja gore navedenih modela, for­
matirajte ih upotrebom sâmog uređaja ili pomoću
softvera za formatiranje namenjenog tom modelu.
5 Pre spajanja USB uređaja na prijemnik, sačekajte
da se na ekranu USB uređaja isključi poruka
"Creating Library" ili "Creating Database".
NWZ­E353 / E354 / E355
NWZ­B133 / B135 / B133F /
B135F
Upravljanje USB uređajem
NWZ­B142 / B143 / B142F /
B143F
NWD­E023F / E025F
NWZ­E435F / E436F / E438F
NWZ­E343 / E344 / E345
GUI MODE
V/v/B/b,
NWZ­S636F / S638F / S639F
NWZ­S736F / S738F / S739F
NWZ­A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ­A826 / A828 / A829
48
MENU
1
Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI meni ne prikaže na TV
ekranu, pritisnite MENU.
2
Odaberite " Music" i zatim
pritisnite  ili .
Kad je spojen USB, na ekranu TV­a
prikaže se "USB".
3
Pritisnite  za odabir "USB".
Možete upravljati USB uređajem pomoću
daljinskog upravljača prijemnika.
Na TV ekranu se prikazuju informacije
o audio datotekama.
Pre upotrebe sledećih tipki, pritisnite USB
ili AMP.
Pritisnite
Upotreba

Pokretanje reprodukcije.

Pauza reprodukcije.

Zaustavljanje reprodukcije.
/
Pretraživanje unazad ili unapred.
/
Prelaz na prethodnu/sledeću
datoteku.
FOLDER +/– Prelaz na prethodni/sledeći
folder.
REPEAT*
Uključenje moda ponavljanja
reprodukcije.
* Pritisnite SHIFT, zatim pritisnite ovu tipku.
Za odabir načina reprodukcije
Možete promeniti način reprodukcije upotrebom tipke TOOLS/OPTIONS na daljinskom
upravljaču.
5 Repeat: Off / One / All / Folder
Upravljanje USB uređajem
pomoću daljinskog upravljača
Možete upravljati USB uređajem koristeći
sledeće tipke na daljinskom upravljaču
prijemnika.
AMP
SHIFT
USB
FOLDER
+/–
N
./>,
REPE AT
Napomene o USB uređaju
5 Ukoliko je spajanje potrebno upotrebiti USB
kabl, koristite USB kabl koji je isporučen
s USB uređajem. Za dodatne informacije o
postupku, pogledajte dokumentaciju isporučenu s USB uređajem.
5 Nemojte spajati USB uređaj putem USB
huba.
5 Kad je spojen USB, prikaže se "Reading".
5 Može potrajati približno 10 sekundi da se
prikaže "Reading", zavisno od vrste spojenog USB uređaja.
5 Kad je USB uređaj spojen, prijemnik čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako se na USB
uređaju nalazi veliki broj foldera ili datoteka,
trebaće više vremena za završetak čitanja
USB uređaja.
5 Prijemnik može prepoznati najviše
– 100 foldera (uključujući folder "ROOT").
– 100 audio datoteka u svakom folderu.
– 8 nivoa foldera (hijerarhija datoteka, uključujući folder "ROOT").
Maksimalan broj audio datoteka i foldera može
varirati zavisno od strukture datoteka i foldera.
Nemojte smeštati druge vrste datoteka ili
nepotrebne foldere na USB.
m/M
x
X
nastavlja se
49
5 Ne možemo garantovati kompatibilnost sa
svim programima za kodiranje/zapisivanje, te
uređajima i medijima za snimanje. Ako spojite
nepodržani USB uređaj, može se reprodukovati buka ili isprekidani zvuk, ili reprodukcija
možda uopšte neće biti moguća.
5 U sledećim slučajevima može potrajati
više vremena do pokretanja reprodukcije:
– struktura foldera je kompleksna.
– uređaj ima veliki memorijski kapacitet.
5 Ovaj prijemnik možda neće podržavati sve
funkcije koje spojeni USB uređaj nudi.
5 Redosled reprodukcije na prijemniku može
se razlikovati od redosleda reprodukcije
na spojenom USB uređaju.
5 Folderi koji ne sadrže audio datoteke se
preskaču.
5 Za vreme reprodukovanja veoma dugačkog
zapisa, neki postupci mogu uzrokovati
odlaganje reprodukcije.
1
Možete takođe koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
No Support
Spojen je nepodržani ili nepoznati USB uređaj, ili
je uređaj spojen putem USB huba (str. 48).
No Device
USB uređaj nije spojen.
No Track
Zapisi nisu nađeni.
Snimanje upotrebom
prijemnika
Možete snimati s audio opreme (na primer, CD
snimač) ili video opreme (na primer, video­
rekorder, DVD rekorder) pomoću prijemnika.
Pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja za
snimanje.
50
Pripremite uređaj za snimanje.
Primer 1 (snimanje zvuka):
Umetnite prazan MD disk ili kasetu u
uređaj za snimanje i podesite nivo
snimanja.
Primer 2 (snimanje video zapisa):
Umetnite praznu video kasetu ili sl. u
uređaj za snimanje (spojen na priključnicu
VIDEO 1 OUT).
Poruka i objašnjenje
Device Error
Memorija USB uređaja nije prepoznata (str. 48).
Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Primer 1 (snimanje zvuka):
Podesite radio stanicu koju želite snimiti.
Primer 2 (snimanje video zapisa):
Umetnite video kasetu koju želite kopirati
u videorekorder.
Poruke vezane za rad USB
uređaja
Reading
Prijemnik prepoznaje i čita informacije sa USB
uređaja.
Pritisnite jednu od tipki ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju sa koje želite
snimati.
4
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Napomene
5 Neki izvori sadrže tehnologiju za sprečavanje
presnimavanja. U tom slučaju neće biti moguće
snimanje iz uređaja za reprodukciju.
5 Iz analogne izlazne priključnice (za snimanje)
izlaze samo analogni ulazni signali.
5 HDMI zvuk nije moguće snimati.
5 Tokom snimanja samo kompozitnih video signala,
može se uključiti funkcija automatskog isključenja
prijemnika u pripravno stanje i prekinuti snimanje.
U tom slučaju podesite "Auto Standby" na "OFF"
(str. 74).
2
Upotreba tjunera
Odaberite "‫ ז‬FM" ili "‫ ח‬AM" i
zatim pritisnite  ili .
Na TV ekranu prikazuje se lista menija
FM ili AM.
Slušanje FM/AM
radio stanica
Putem ugrađenog tjunera možete slušati FM i
AM radio stanice. Pre toga proverite da li ste
na prijemnik spojili FM i AM antene (str. 33).
Automatsko podešavanje radio
stanica (Auto Tuning)
1
Savet
Skala podešavanja za direktno podešavanje prikazana
je ispod.
Područje
FM
AM
Evropa, Australija,
Tajvan
50 kHz
9 kHz
2
Odaberite "Auto Tuning" i zatim
pritisnite  ili .
Pritisnete /.
Pritisnite  za pretraživanje od nižih prema
višim ili  za pretraživanje od viših
prema nižim frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem stanice.
Ako je FM stereo prijem loš
1 Podesite stanicu koju želite slušati pomoću
SHIFT
Brojčane
tipke
GUI MODE
Direktno podešavanje radio
stanica (Direct Tuning)
V/v/b,
Frekvenciju željene stanice možete uneti
direktno brojčanim tipkama.
TOOLS/
OPTIONS
1
MENU
1
automatskog podešavanja ili direktnog
podešavanja (str. 51), ili odaberite željenu
memorisanu stanicu (str. 52).
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
3 Odaberite "FM Mode" i zatim pritisnite 
ili .
4 Odaberite "MONO" i zatim pritisnite .
Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI meni ne prikaže na TV
ekranu, pritisnite MENU.
2
Odaberite "Direct Tuning" i
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite SHIFT i zatim brojča­
nim tipkama unesite frekvenciju.
Primer 1: FM 102,5 MHz
Odaberite 1  0  2  5 ( 0*)
Primer 2: AM 1350 kHz
Odaberite 1  3  5  0
* Pritisnite 0 samo za evropski, australski i
tajvanski model.
nastavlja se
51
Savet
Ako ste podesili AM stanicu, podesite usmerenje AM okvirne antene za najbolji prijem.
3
Pritisnite .
Ako ne možete podesiti stanicu
Prikazuje se "– – – .– – MHz" i zatim se na
ekran vrati trenutna frekvencija.
Proverite da li ste upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korak 2. Ako i dalje ne
možete podesiti stanicu, frekvencija se možda
ne koristi u vašem području.
Memorisanje FM/AM
radio stanica
(Preset Tuning)
Možete memorisati do 30 FM i 30 AM stanica.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
1
2
Pomoću automatskog podešava­
nja (str. 51) ili direktnog podeša­
vanja (str. 51) podesite stanicu
koju želite memorisati.
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se meni opcija.
3
4
Odaberite "Memory" i zatim
pritisnite  ili .
Odaberite programski broj,
zatim pritisnite .
Stanica će biti memorisana na odabrano
mesto.
5
Ponovite korake od 1 do 4 za
memorisanje druge stanice.
Stanicu možete memorisati na sledeći
način:
5 AM pojas: AM 1 – AM 30
5 FM pojas: FM 1 – FM 30
52
Podešavanje memor. stanica
1
2
Odaberite "‫ ז‬FM" ili "‫ ח‬AM" i
zatim pritisnite  ili .
Odaberite željenu memorisanu
stanicu.
Raspoloživi su programski brojevi 1 – 30.
Imenovanje memorisanih
stanica (Name Input)
1
2
U "‫ ז‬FM" ili "‫ ח‬AM" prikazu,
odaberite programski broj
koji želite imenovati.
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se meni opcija.
3
4
Odaberite "Name Input" i zatim
pritisnite  ili .
Više puta pritisnite / za odabir
znaka i zatim pritisnite .
Možete pomerati položaj unosa prema
nazad i napred pritiskom na /.
5
Ponovite korak 4 za unos jednog
po jednog znaka, zatim priti­
snite .
Uneseno ime se memoriše.
Prijem RDS programa
(samo evropski, australijski i
tajvanski model)
Ovaj prijemnik omogućuje vam i upotrebu
sistema Radio Data System (RDS) koji radio
stanicama omogućuje slanje dodatnih informa­
cija zajedno sa signalima redovnih programa.
Prijemnik nudi prikladne RDS funkcije, kao
što je prikaz naziva radio stanice. RDS je
raspoloživ samo za FM stanice.*
* Ne pružaju sve FM stanice RDS usluge niti emituju iste vrste RDS programa. Ako niste upoznati
sa RDS uslugama na vašem području, zatražite
detaljnije informacije od lokalnih radio stanica.
Jednostavno odaberite FM stanicu.
Kad podesite stanicu s RDS uslugama, zasvetli
indikator "RDS" i na TV ekranu i displeju se
pojavi naziv stanice*.
* Ako stanica ne emituje RDS podatke, naziv stanice
neće se prikazati.
Napomene
5 RDS možda neće raditi ispravno ako podešena
stanica ne emituje RDS signal ili ako je signal slab.
5 Neka slova koja se mogu prikazati na TV ekranu
ne mogu se prikazati na displeju.
Savet
Dok je prikazan naziv radio stanice možete
višestrukim pritiskom na DISPLAY proveriti
frekvenciju (str. 80).
53
Uživanje u surround zvuku
Odabir zvučnog ugođaja
Ovaj prijemnik može kreirati višekanalni
surround zvuk. Možete odabrati jedan od
optimizovanih zvučnih efekata prijemnika.
SOUND
FIELD +/–
Mod Auto Format Direct (A.F.D.)
Mod Auto Format Direct (A.F.D.) vam omogu­
ćuje slušanje zvuka veće vernosti i odabir
načina dekodiranja za slušanje 2­kanalnog
stereo zvuka u višekanalnom formatu.
 A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Reprodukuje zvuk onako kako je snimljen/
kodiran bez dodavanja surround efekata.
 MULTI ST. (Multi Stereo)
Pritisnite SOUND FIELD +/– više
puta kako biste odabrali željeni
zvučni ugođaj.
Možete koristiti i 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE (HD­D.S.C.) ili MUSIC na
prijemniku.
Mod 2-kanalnog zvuka
Izlazni zvuk možete prebaciti na 2­kanalni
nezavisno od formata snimanja iz primenjenog
softvera, spojene komponente za reprodukciju
ili postavki za zvučni ugođaj na prijemniku.
 2CH ST. (2ch Stereo)
Zvuk se reprodukuje samo iz prednjih levih/
desnih zvučnika. Zvuk iz subwoofera se ne
čuje.
Standardni 2­kanalni izvor zvuka će potpuno
zaobići procesiranje zvuka, a višekanalni
surround formati biće pretvoreni u 2 kanala.
 A. DIRECT (Analog Direct)
Možete prebaciti zvuk odabranog ulaza na
dvokanalni analogni ulaz. Ova funkcija
omogućuje uživanje u visokokvalitetnim
analognim izvorima.
Kad koristite ovu funkciju, moguće je podesiti
samo glasnoću i balans prednjih zvučnika.
Napomena
Opcija "A.DIRECT" nije dostupna kad je podešen
ulaz GAME i USB.
54
Izlaz 2­kanalnog zvuka (levo/desno) preko
svih zvučnika. Međutim, zvuk se možda neće
reprodukovati iz određenih zvučnika, zavisno
od postavke zvučnika.
Filmski mod
Možete iskoristiti surround zvuk tako da jedno­
stavno odaberete jedan od predprogramiranih
zvučnih ugođaja. Oni kreiraju uzbudljiv i
snažan zvuk u vašem domu poput onog u
bioskopskoj dvorani.
 HD­D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD­D.C.S.) je
Sonyeva nova inovativna tehnologija name­
njena sistemima kućnih bioskopa, koja koristi
najnovije tehnologije akustike i obrade
digitalnog signala. Zasniva se na podacima
preciznog merenja odziva u studiju.
Zahvaljujući funkciji HD­D.C.S. možete uživati
u Blu­ray i DVD filmovima kod kuće uz visok
kvalitet zvuka i najbolji kvalitet zvučnog
okruženja, baš onako kako je zamislio audio
inženjer zvuka tokom postprodukcije filma.
Možete odabrati vrstu efekta za funkciju
HD­D.C.S. Za detalje, pogledajte "Meni
Surround Settings" (str. 71).
 PLII MV (PLII Movie)
Izvodi se Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje.
Ova postavka je idealna za filmove kodirane
u Dolby Surround formatu. Osim toga, ovaj
mod može reprodukovati zvuk u 5.1­kanalnom
formatu za gledanje presnimljenih video zapisa
ili starih filmova.
 PLIIX MV (PLIIx Movie)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIx Movie dekodi­
ranje. To podešenje proširuje Dolby Pro Logic
II Movie ili Dolby Digital 5.1 na diskretnih
7.1 kanala za film.
 PLIIZ (PLIIz Height)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIz dekodiranje. Ta
postavka povećava fleksibilnost za proširenje
5.1­kanalnog sistema u 7.1­kanalni. Njena
vertikalna komponenta daje dimenziju prisutnosti i dubine.
 NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Izvodi se DTS Neo:6 Cinema dekodiranje.
Izvor snimljen u 2­kanalnom formatu dekodira
se u 7­kanalni zvuk.
Muzički mod
Možete iskoristiti surround zvuk tako da jednostavno odaberete jedan od predprogramiranih
zvučnih ugođaja. Oni kreiraju uzbudljiv i snažan
zvuk u vašem domu poput onog u koncertnoj
dvorani.
 SPORTS (sportski događaj)
Reprodukuje akustiku sportskog emitovanja.
 P. AUDIO (prenosni uređaj)
Reprodukuje jasnu i poboljšanu zvučnu sliku sa
prenosnog audio uređaja. Ovaj mod je idealan
za MP3 i druge komprimovane audio datoteke.
 PLII MS (PLII Music)
Izvodi se Dolby Pro Logic II Music dekodiranje. Ova postavka je idealna za normalne
stereo izvore kao što su CD diskovi.
 PLIIX MS (PLIIx Music)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIx Music dekodi­
ranje. Ova postavka je idealna za normalne
stereo izvore kao što su CD diskovi.
 PLIIZ (PLIIz Height)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIz dekodiranje. Ta
postavka povećava fleksibilnost za proširenje
5.1­kanalnog sistema u 7.1­kanalni. Njena
vertikalna komponenta daje dimenziju prisutnosti i dubine.
 NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Izvodi se DTS Neo:6 Music dekodiranje. Izvor
snimljen u 2­kanalnom formatu dekodira se u
7­kanalni zvuk. Ova postavka je idealna za
normalne stereo izvore kao što su CD diskovi.
 HALL (koncertna dvorana)
Reprodukuje akustiku klasične koncertne
dvorane.
 JAZZ (jazz klub)
Reprodukuje akustiku jazz kluba.
 CONCERT (koncert)
Reprodukuje akustiku dvorane sa 300 sedišta.
 STADIUM (stadion)
Reprodukuje akustiku velikog otvorenog
stadiona.
55
Kada su slušalice spojene
Ove zvučne ugođaje možete odabrati ako su
na prijemnik spojene slušalice.
 HP 2CH (HP (2CH))
Ovaj mod se odabira automatski ako koristite
slušalice (osim "A. DIRECT"). Standardni
2­kanalni izvor zvuka će potpuno zaobići
procesiranje zvuka, a višekanalni surround
formati biće pretvoreni u 2 kanala, osim
LFE signala.
 HP DIRECT (HP (Direct))
Ovaj mod se odabira automatski ako koristite
slušalice uz odabranu postavku "A. DIRECT".
Reprodukuje analogne signale bez procesiranja
tonova, zvučnih ugođaja, itd.
Ako spojite subwoofer
Ovaj prijemnik će generisati niskofrekventni
signal za subwoofer ako nema LFE signala,
što je niskopropusni zvučni ugođaj koji se
emituje iz subwoofera kod 2­kanalnog signala.
Međutim, niskofrekventni signal se ne stvara
za "NEO6 CIN" ili "NEO6 MUS" kad su svi
zvučnici podešeni na "Large". Kako bi se u
potpunosti iskoristile prednosti Dolby Digital
sistema za preusmeravanje basova, savetuje
se podešavanje što više prekidne frekvencije
subwoofera.
Napomene o zvučnim ugođajima
5 Zavisno od podešenja konfiguracije zvučnika, neki zvučni ugođaji možda neće biti
dostupni.
5 Ne možete odabrati istovremeno i PLIIx i
PLIIz.
– PLIIx možete odabrati samo ako je razme­
štaj zvučnika podešen na konfiguraciju sa
zadnjim surround zvučnicima.
– PLIIz možete odabrati samo ako je razme­
štaj zvučnika podešen na konfiguraciju sa
prednjim gornjim zvučnicima.
56
5 Zvučni ugođaji za muziku i film ne rade u
sledećim slučajevima.
– Primaju se DTS­HD Master Audio, DTS­
HD High Resolution Audio ili Dolby
TrueHD signali sa frekvencijom uzorkovanja
višom od 48 kHz.
– Odabrano je "A. DIRECT".
5 "PLII MV", "PLIIX MV", "PLII MS",
"PLIIX MS", "PLIIZ", "NEO6 CIN" i
"NEO6 MUS" ne rade kad je podešen
raspored zvučnika 2/0 ili 2/0.1.
5 Ako je odabran jedan od zvučnih ugođaja za
muziku, iz subwoofera se ne čuje zvuk ako su
svi zvučnici podešeni na "Large" u meniju
Speaker Settings. Međutim, zvuk će se čuti
iz subwoofera ako
– ulazni digitalni signal sadrži LFE signale.
– su prednji ili surround zvučnici podešeni
na "Small".
– odaberete "MULTI ST.", "PLII MV",
"PLII MS", "PLIIX MV", "PLIIX MS",
"HD­D.C.S." ili "P. AUDIO".
Isključivanje surround efekta
za filmove/muziku
Pritisnite SOUND FIELD +/– više puta za
odabir "2CH ST." ili "A.F.D. AUTO".
Možete i više puta pritisnuti 2CH/A.DIRECT
na prijemniku kako biste odabrali "2CH ST."
ili pritisnuti više puta A.F.D. na prijemniku za
odabir "A.F.D. AUTO".
Digitalni audio formati koje prijemnik podržava
Digitalni audio formati koje ovaj prijemnik može dekodirati zavise od digitalnih audio izlaza
spojene opreme. Prijemnik podržava sledeće audio formate.
Audio format
Maksimalan broj
kanala
Povezivanje komponente za reprodukciju i
prijemnika
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1


Dolby Digital EX
6.1


Plusa)
7.1


Dolby TrueHDa)
7.1


DTS
5.1


DTS­ES
6.1


DTS 96/24
5.1


DTS­HD
High Resolution Audioa)
7.1


DTS­HD
Master Audioa)b)
7.1


Multi Channel Linear PCMa)
7.1


Dolby Digital
a) Audio signali se emituju u drugom formatu ako taj format nije prikladan za spojenu komponentu za reprodukciju.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu spojene komponente za reprodukciju.
sa frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz reprodukuju se na 96 kHz ili 88,2 kHz.
b) Signali
57
Upotreba funkcije SOUND
OPTIMIZER
Resetovanje postavki
zvučnih ugođaja
Funkcija optimizacije zvuka omogućuje
uživanje u čistom i dinamičkom zvuku pri
utišanoj glasnoći. Automatski kalibriše zvuk
koji se ne čuje dobro kad utišate glasnoću.
Nakon što sprovedete postupak automatske
kalibracije, nivo zvuka optimizovan je
prema vašem okruženju.
Za ovaj postupak koristite tipke na prijemniku.
?/1
SOUND
OPTIMIZER
MUSIC
1
Pritisnite SOUND OPTIMIZER za
odabir "SOUND.OP. ON".
Funkcija Sound Optimizer je aktivirana.
Pritiscima tipke SOUND OPTIMIZER ona se
naizmenično uključuje i isključuje.
Napomena
Ova funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
58
2
Pritisnite / za isključenje
prijemnika.
Dok držite tipku MUSIC, priti­
snite /.
Na displeju se prikazuje "S.F. CLEAR"
i sve postavke zvučnih ugođaja vraćaju
se na početne vrednosti.
Funkcija "BRAVIA" Sync
Šta je "BRAVIA" Sync?
Funkcija "BRAVIA" Sync omogućava
komunikaciju sa Sony proizvodima poput
TV prijemnika, Blu­ray Disc/DVD uređaja,
AV pojačala, itd. koji podržavaju funkciju
Control for HDMI.
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju "BRAVIA" Sync pomoću HDMI
kabla (opcija), upravljanje se pojednostavljuje
na sledeći način:
5 One­Touch Play (str. 60)
5 System Audio Control (str. 61)
5 System Power­Off (str. 61)
5 Theater/Theatre Mode Sync (str. 62)
5 Scene Select (str. 62)
Control for HDMI je standard za funkcije
obostranog upravljanja koji koristi CEC
(Consumer Electronics Control) for HDMI
(High­Definition Multimedia Interface).
Savetujemo vam da prijemnik spajate na
uređaje koji podržavaju "BRAVIA" Sync.
Napomena
Zavisno od spojene komponente, funkcija Control
for HDMI možda neće raditi. Pogledajte uputstvo
za upotrebu spojene komponente.
Priprema za "BRAVIA"
Sync
Prijemnik podržava funkciju "Control for
HDMI­Easy Setting".
5 Ako je vaš TV kompatibilan sa funkcijom
"Control for HDMI­Easy Setting" možete
automatski podesiti prijemnik i komponente
sa funkcijom Control for HDMI tako da pode­
site funkciju Control for HDMI na vašem
TV­u (str. 59).
5 Ako je vaš TV kompatibilan sa funkcijom
"Control for HDMI­Easy Setting" posebno
podesite funkciju Control for HDMI svog
prijemnika, komponenata za reprodukciju i
TV­a (str. 60).
Ako vaš TV podržava funkciju
"Control for HDMI­Easy Setting"
Funkcija Control for HDMI prijemnika može
se uključiti istovremeno sa funkcijom Control
for HDMI TV prijemnika.
1 Spojite prijemnik, TV i komponente za
reprodukciju upotrebom HDMI kabla
(str. 23, 24).
(Te komponente treba da podržavaju
funkciju Control for HDMI.)
2 Uključite prijemnik, TV i komponente
za reprodukciju.
3 Uključite funkciju Control for HDMI na
TV-u.
Istovremeno se uključi funkcija Control for
HDMI na prijemniku i svim spojenim kom­
ponentama. Nakon završetka podešavanja,
na displeju se prikaže "COMPLETE".
Za detalje o podešavanju TV­a pogledajte
uputstvo za upotrebu isporučeno sa TV­om.
nastavlja se
59
Ako vaš TV ne podržava funkciju
"Control for HDMI­Easy Setting"
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI meni ne prikaže na TV
ekranu, pritisnite MENU.
2 Odaberite " Settings" u meniju i
zatim pritisnite  ili .
Na TV ekranu se prikazuje lista menija
Settings.
3 Odaberite "HDMI" i zatim pritisnite 
ili .
4 Odaberite "Ctrl for HDMI" i zatim
pritisnite  ili .
5 Odaberite "ON" i zatim pritisnite .
Funkcija Control for HDMI je uključena.
6 Pritisnite GUI MODE za zatvaranje GUI
menija.
Ako je prikazan GUI meni, funkcija
Control for HDMI neće ispravno raditi za
komponente za reprodukciju.
7 Uključite funkciju Control for HDMI za
spojenu komponentu.
Ako je funkcija Control for HDMI već
uključena, ne trebate menjati podešenje.
Za detalje o podešavanju TV­a i spojenih
komponenata pogledajte uputstvo za
upotrebu tih komponenata.
60
Napomene
5 Pre izvođenja postupka "Control for HDMI­Easy
Setting" na TV­u, uključite TV i ostale spojene
komponente uključujući prijemnik.
5 Ako komponente za reprodukciju ne mogu raditi
nakon što izvedete podešavanja za "Control for
HDMI­Easy Setting", proverite podešenje za
Control for HDMI na vašem TV­u.
5 Ako spojene komponente ne podržavaju "Control
for HDMI­Easy Setting", ali podržavaju Control
for HDMI, potrebno je podesiti funkciju Control
for HDMI za spojenu opremu pre podešavanja
funkcije "Control for HDMI­Easy Setting" sa TV­a.
5 Ako ste dodelili HDMI ulaz drugom ulazu koristeći "HDMI Assign" u meniju HDMI, funkcija
One­Touch Play nije dostupna.
Reprodukcija sa kompo­
nente jednim pritiskom
tipke
(One­Touch Play)
Jednostavnim postupkom (jednim dodirom)
spojene komponente koje podržavaju funkciju
Bravia Sync automatski se uključuju. Možete
uživati u zvuku/slikama sa spojenih komponenata. Ako podesite "Pass Through" na "AUTO"
ili na "ON", zvuk i slika mogu se emitovati samo
sa TV­ a, dok prijemnik ostaje u pripravnom
stanju.
Ako započnete reprodukciju sa spojene
komponente, operacije prijemnika i TV­a
pojednostavljene su kako sledi:
Prijemnik i TV
Uključeni (ako su u pripravnom stanju)

Uključuju se na odgovarajući HDMI ulaz
Napomene
5 Uključite funkciju System Audio Control pomoću
TV menija.
5 Zavisno od TV­a, možda se neće prikazati početak
sadržaja.
5 Zavisno od postavke prijemnik se možda neće
uključiti kada je "Pass Through" podešeno na
"AUTO" ili na "ON".
Savet
Spojenu opremu, na primer Blu ­ray Disc/DVD
uređaj, možete takođe odabrati pomoću menija
TV­a. Prijemnik i TV će se automatski prebaciti na
odgovarajući HDMI ulaz.
Uživanje u zvuku sa TV­a
putem zvučnika spojenih
na prijemnik
(System Audio Control)
Možete na jednostavan način uživati u TV
zvuku iz zvučnika spojenih na prijemnik.
Funkcijom System Audio Control možete
upravljati pomoću menija TV­a. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu TV­a.
TV
Prijemnik
Uključuje funk­
ciju System
Audio Control
5 Uključeni (ako
su u pripravnom
stanju)
5 Uključuju se na
odgovarajući
HDMI ulaz
Smanjuje glasnoću TV­a
Emituje zvuk TV­a
Funkciju System Audio Control takođe
možete koristiti na sledeći način.
5 Ako uključite prijemnik dok je uključen TV,
automatski će se uključiti funkcija System
Audio Control i TV zvuk će se reprodukovati
iz zvučnika spojenih na prijemnik. Međutim,
ako isključite prijemnik, zvuk će se reprodukovati iz zvučnika TV­a.
5 Prilikom podešavanja glasnoće TV­a, funkcija System Audio Control istovremeno
podešava i glasnoću prijemnika.
Napomene
5 Ako System Audio Control ne radi prema podešenjima TV­a, pogledajte uputstvo za upotrebu TV­a.
5 Kad je "Ctrl for HDMI" podešen na "ON", postavke
"Audio Out" u meniju HDMI Settings će se
podesiti automatski prema podešenju za System
Audio Control.
5 Ako uključite TV pre uključivanja prijemnika,
zvuk sa TV­a se nakratko neće reprodukovati.
Isključenje prijemnika
zajedno sa TV­om
(System Power­Off)
Kad isključite TV tipkom POWER na
daljinskom upravljaču TV­a, automatski se
isključuju prijemnik i spojene komponente.
Za isključenje TV­a možete takođe koristiti
daljinski upravljač prijemnika.
AV ?/1
TV
Pritisnite TV i zatim pritisnite AV
/.
TV, prijemnik i komponente spojene putem
HDMI priključka se isključuju.
Napomene
5 Podesite funkciju "TV power supply interlock" na
"ON" pre upotrebe funkcije System Power ­ Off.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu TV­a.
5 Zavisno od spojene opreme, komponenta se možda
neće isključiti. Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu spojene komponente.
61
Uživanje u filmovima sa
optimalnim zvučnim
ugođajima
(Theater/Theatre Mode Sync)
Pritisnite THEATER ili THEATRE na
daljinskom upravljaču TV­a ili Blu­
ray Disc uređaja, držeći daljinski
upravljač usmeren prema TV­u.
Zvučni ugođaj prebacuje se na "HD­D.C.S.".
Za povratak na prethodni zvučni ugođaj ponovo pritisnite THEATER ili THEATRE.
Ostali postupci
Odabir između digitalnog
i analognog zvuka
(INPUT MODE)
Kad spojite komponente i na digitalne i na
analogne audio ulazne priključnice prijemnika,
možete odabrati mod audio ulaza za svaki od
njih ili prebacivati između njih, zavisno od
vrste materijala koji gledate.
1
Napomena
Zvučni ugođaj možda se neće uključiti zavisno od
TV­a.
Savet
Zvučni ugođaj može se vratiti nazad na prethodno
podešenje kada promenite ulaz TV­a.
Uživanje u optimalnom
zvučnom ugođaju za
odabranu scenu
(Scene Select)
Funkcija Scene Select omogućuje vam da
uživate u optimalnom kvalitetu slike i menja
zvučni ugođaj u skladu sa scenom odabranom
na TV­u.
Za detalje o postupku pogledajte uputstvo za
upotrebu TV­a.
Napomena
Zvučni ugođaj možda se neće uključiti zavisno od
TV­a.
62
Okrenite INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir ulaza.
Takođe možete upotrebljavati tipke
ulaza na daljinskom upravljaču.
2
Pritisnite INPUT MODE na
prijemniku više puta za odabir
moda audio ulaza.
Odabrani mod audio ulaza prikazuje se
na displeju.
5 AUTO: Daje prioritet digitalnim audio
signalima. U slučaju više digitalnih
priključaka, HDMI audio signali imaju
prioritet.
Ako nema digitalnih audio signala, bira­
ju se analogni audio signali. Kad je
odabran TV ulaz, prioritet imaju signali
kanala za povratak zvuka (Audio Return
Channel ­ ARC). Ako vaš TV nije kompatibilan sa funkcijom Audio Return
Channel (ARC), odabrani su digitalni
optički audio signali.
5 COAX: Biraju se digitalni audio signali
koji ulaze preko priključnice DIGITAL
COAXIAL.
5 OPT: Biraju se digitalni audio signali
koji ulaze preko priključnice DIGITAL
OPTICAL.
5 ANALOG: Biraju se analogni audio
signali koji ulaze preko AUDIO IN
(L/R) priključnica.
Napomene
5 Zavisno od ulaza, neki modovi audio ulaza ne mogu
se podesiti.
5 Kad je odabran USB ulaz, na displeju se prika­
zuje "­­­­­­" i ne možete odabrati druge modove.
Odaberite drugi ulaz, zatim podesite mod
audio ulaza.
5 Kad se koristi funkcija "A. DIRECT", audio ulaz
se podesi na "ANALOG". Ne možete odabrati
druge modove.
5 Funkcija Audio Return Channel (ARC) ne radi u
sledećim slučajevima.
– Vaš TV nije kompatibilan sa funkcijom Audio
Return Channel (ARC).
– "Ctrl for HDMI" je podešeno na "OFF".
– Ako prijemnik ne spojite HDMI kablom na
HDMI priključnicu TV­a koji podržava ARC.
1
Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI meni ne prikaže na TV
ekranu, pritisnite MENU.
2
3
4
Odaberite " Input" i zatim
pritisnite  ili .
Odaberite naziv ulaza koji želite
dodeliti.
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se meni opcija.
5
Odaberite "Input Assign" i zatim
pritisnite  ili .
Prikaže se meni "Input Assign".
Reprodukcija zvuka/slike
iz drugih ulaza
(Input Assign)
Video i/ili audio signale možete ponovo
dodeliti drugom ulazu ako se trenutno ne
upotrebljava.
Nakon prenamene ulaznih priključnica možete
spojenu opremu odabirati tipkama ulaza (ili
koristeći INPUT SELECTOR na prijemniku).
6
7
Tipkama /// odaberite
audio i/ili video signale koje
želite dodeliti ulazu odabranom
u koraku 3.
Pritisnite .
Dodeljivanje komponentnog
video i digitalnog audio ulaza
Ulazne priključnice COMPONENT VIDEO
i DIGITAL možete dodeliti drugim ulazima
ako standardne postavke tih priključnica ne
odgovaraju spojenoj opremi.
Primer:
Kad spojite DVD uređaj na priključnice
OPTICAL SAT/CATV i COMPONENT
VIDEO SAT/CATV (IN2).
– Dodelite OPTICAL SAT/CATV priključnicu "BD/DVD­u".
– Dodelite COMPONENT VIDEO SAT/
CATV (IN2) priključnice "BD/DVD­u".
nastavlja se
63
Naziv ulaza
BD/DVD GAME
Ulazne video COMP.1
priključnice
COMP.2
koje se mogu
dodeliti
CVBS
NONE
Ulazne audio BD COAX
priključnice
SAT OPT
koje se mogu
dodeliti
ANALOG
NONE
SAT/
CATV
VIDEO 1 VIDEO 2
MD/
TAPE
SA­CD/
CD
*








*





–

*
*
–
–
–
*
–
–
–
*
*
*








*





–

*
*
*
*
–
*
–
–
–
–
–
* Fabričko podešenje
Napomene
5 Ne možete dodeliti drugi optički ulaz ulazima kojima je prvo dodeljena optička ulazna priključnica.
5 Pri dodeljivanju digitalnog audio ulaza može se automatski promeniti INPUT MODE podešenje.
5 Dozvoljeno je jedno ponovno dodeljivanje za svaki ulaz.
Dodeljivanje HDMI ulaza
Ulazne priključnice HDMI možete dodeliti
drugim ulazima ako standardne postavke tih
priključnica ne odgovaraju spojenoj opremi.
Primer:
Kad spojite CD uređaj na HDMI SAT/CATV
(IN3) priključnicu, dodelite "HDMI 3"
priključnicu "SA­CD/CD­u".
2
Napomena
4
Na TV ekranu se prikazuje lista menija
Settings.
3
Pre dodeljivanja HDMI ulaznih priključnica
podesite "Ctrl for HDMI" na "OFF".
1
5
Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI meni ne prikaže na TV
ekranu, pritisnite MENU.
6
Naziv ulaza
Ulazne HDMI HDMI 1
priključnice
HDMI 2
koje je
moguće
HDMI 3
dodeliti
HDMI 4
* Fabričko podešenje
64
BD/DVD GAME
Odaberite " Settings" i zatim
pritisnite  ili .
Odaberite "HDMI" i zatim priti­
snite  ili .
Odaberite "HDMI Assign" i
zatim pritisnite  ili .
Odaberite HDMI priključnicu
koju želite dodeliti, zatim
pritisnite .
Odaberite naziv ulaza koji želite
dodeliti, zatim pritisnite .
SAT/ VIDEO 1 VIDEO 2 MD/ SA­CD/ NONE
CATV
TAPE
CD
*








*








*








*




Povezivanja sa dva
pojačala
1 Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI meni ne prikaže na TV
ekranu, pritisnite MENU.
2
Odaberite " Settings" i zatim
pritisnite  ili .
Na TV ekranu se prikazuje lista menija
Settings.
3
4
5
6
7
Odaberite "Speaker" i zatim
pritisnite  ili .
Odaberite "SP Pattern", zatim
pritisnite  ili .
Odaberite odgovarajuću konfi­
guraciju zvučnika kako ne bi
bilo zadnjih surround zvučnika
i prednjih gornjih zvučnika,
zatim pritisnite .
Upotreba podrške za veći
broj zona
Možete uživati u video i audio sadržajima sa
spojene opreme u zoni 2 i u glavnoj zoni.
Na primer, možete gledati DVD u glavnoj
zoni i slušati CD u zoni 2.
Ako koristite IC ponavljač (nije isporučen),
možete upravljati opremom u glavnoj zoni i
Sony prijemnikom u zoni 2 iz zone 2.
Za upravljanje prijemnikom iz
zone 2
Možete upravljati prijemnikom bez da usmerite daljinski upravljač prema prijemniku ako
spojite IC ponavljač (nije isporučen) na priklju­
čnicu IR REMOTE.
Upotrebite IC ponavljač ako ste postavili
prijemnik na mesto izvan dometa signala
daljinskog upravljača.
Odaberite "SB Assign" i zatim
pritisnite  ili .
Odaberite "BI­AMP" i zatim
pritisnite .
Signali koji izlaze iz priključnice
SPEAKERS FRONT A mogu se emitovati
iz priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI­AMP/FRONT
B.
Izlazak iz menija
Pritisnite MENU.
Napomene
5 Podesite "SB Assign" na "BI­AMP" pre izvođenja
automatske kalibracije.
5 Ako podesite "SB Assign" na "BI­AMP", podešenja
nivoa glasnoće i udaljenosti zadnjih surround
zvučnika i prednjih gornjih zvučnika prestaje da
vredi pa se koriste podešenja prednjih zvučnika.
65
Povezivanje zone 2
Zvuk se emituje iz zvučnika u zoni 2 upotrebom prijemnika i drugog pojačala.
Glavna zona
Zona 2
STR-DH820
A
B
D
D
TV
C
IR
REMOTE
IN
E
C
ZONE 2 VIDEO
OUT
ZONE 2 AUDIO
OUT
Audio oprema
BVideo oprema
CIC ponavljač (nije isporučen)
DZvučnici
ESony pojačalo/prijemnik
66
RM-AAP061/RM-AAP062
Upravljanje prijemnikom iz
zone 2
Slede opisi postupaka za spajanje IC ponav­
ljača i upravljanje prijemnikom u zoni 2.
Kad IC ponavljač nije spojen, koristite ovaj
prijemnik u glavnoj zoni.
?/1
ZONE
Tipke
ulaza
Saveti
5 Čak i kad je ovaj prijemnik isključen u pripravno
stanje (kad pritisnete / na daljinskom upravljaču
za isključenje prijemnika), prijemnik u zoni 2
ostaje uključen. Za isključivanje svih prijemnika,
istovremeno pritisnite / i AV / na daljinskom
upravljaču (SYSTEM STANDBY).
5 Putem priključnica ZONE 2 OUT emituju se samo
signali iz opreme spojene na analogne ulazne
priključnice. Signali se ne emituju iz opreme
spojene samo na digitalne ulazne priključnice.
5 TV i USB ulaz može se odabrati samo u glavnoj
zoni.
5 Kad odaberete SOURCE, ulazni signali iz priklju­
čnica HDMI IN, DIGITAL IN i USB ne emituju
se putem ZONE 2 OUT priključnica.
5 Možete odabrati "FM" ili "AM" iz glavne zone i
zone 2. Prioritet se daje poslednjem odabiru, čak i
ako je odabrana drugačija opcija u jednoj od zona.
SOURCE
1
2
3
Uključite glavni prijemnik (ovaj
prijemnik).
Uključite prijemnik u zoni 2.
Pritisnite ZONE.
Daljinski upravljač bira zonu 2.
4
Pritisnete /.
Funkcija zone je aktivirana.
5
Pritisnite tipke ulaza za odabir
željenog ulaza.
Za zonu 2, emituju se analogni video i
audio signali.
Kad odaberete SOURCE, emituju se
signali trenutnog ulaza u glavnoj zoni.
6
Podesite glasnoću upotrebom
prijemnika u zoni 2.
Za prestanak upotrebe zone 2
Pritisnite ZONE, zatim pritisnite /.
67
3
Podešavanje postavki
Primer: Ako odaberete "Auto Cal.".
Upotreba menija
postavki
Pomoću menija postavki možete podesiti
razne postavke za zvučnike, surround efekte i
sl. Za prikaz menija prijemnika na TV
ekranu odaberite na prijemniku "GUI MODE"
prema koracima iz "Za uključenje i isključenje
opcije "GUI MODE"" (str. 41).
GUI MODE
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
1
MENU
Pritisnite GUI MODE.
Odaberite " Settings" u me­
niju i zatim pritisnite  ili  za
pristup meniju.
Na TV ekranu se prikazuje lista menija
Settings.
68
4
Odaberite željeni parametar,
zatim pritisnite .
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite RETURN/EXIT .
Ako se GUI meni ne prikaže na TV
ekranu, pritisnite MENU.
2
Odaberite željenu stavku me­
nija, zatim pritisnite .
Izlazak iz menija
Pritisnite MENU.
Lista menija Settings
Meni
Settings
Opis
Auto Cal.
Automatski podešava
glasnoću ili udaljenost
zvučnika i izvodi merenja
(str. 36).
Speaker
Ručno podešava položaj
zvučnika (str. 69).
Surround
Podešava zvučni ugođaj i
odabrani surround efekat
(str. 71).
EQ
Podešava ekvilajzer (basovi/
visoki tonovi) (str. 72).
Audio
Podešava razne funkcije
zvuka (str. 72).
HDMI
Podešava parametre za zvuk/
sliku iz komponenata spoje­
nih na HDMI priključnice
(str. 73).
System
Podešava postavke sistema
prijemnika (str. 74).
Meni Speaker Settings
Svaki zvučnik možete podesiti ručno.
Možete takođe podesiti glasnoću zvučnika
po završetku automatske kalibracije.
Napomena
Postavke zvučnika su samo za trenutno mesto
sedenja.
 SP Pattern (konfiguracija
zvučnika)
Odaberite "SP Pattern" u skladu sa sistemom
zvučnika koji koristite. Odaberite konfiguraciju
zvučnika pre pokretanja automatske
kalibracije.
 SB Assign (dodeljivanje zadnjih
surround zvučnika)
Omogućava podešavanje SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI­AMP/FRONT B priključnica za povezivanje
dva pojačala ili prednjih B zvučnika.
5 Speaker B
5 BI-AMP
5 OFF
Napomena
Ako spajanje sa dva pojačala ili prednjeg B zvučnika
promenite na spajanje na zadnje surround ili
prednje gornje zvučnike podesite "SB Assign" na
"OFF", zatim ponovo podesite zvučnike. Pogledajte
"Upotreba funkcije AUTO CALIBRATION" (str. 36)
ili "Manual Setup" (str. 69).
 Manual Setup
Svaki zvučnik možete podesiti ručno u
meniju "Manual Setup". Možete takođe
podesiti glasnoću zvučnika po završetku
automatske kalibracije.
Za podešavanje nivoa glasnoće
zvučnika
Možete podesiti nivo glasnoće za svaki
zvučnik (prednji levi/desni, prednji gornji
levi/desni, srednji, levi/desni surround,
zadnji levi/desni surround, subwoofer).
1 Odaberite zvučnik čiji nivo želite da
podesite, zatim pritisnite .
2 Odaberite "Lvl".
3 Podesite nivo odabranog zvučnika,
zatim pritisnite .
Možete podesiti nivo od –10 dB do
+10 dB u koracima od 0,5 dB.
Napomena
Ako je odabran jedan od zvučnih ugođaja za muziku,
iz subwoofera se ne čuje zvuk ako su svi zvučnici
podešeni na "Large". Međutim, zvuk će se čuti iz
subwoofera ako
– ulazni digitalni signal sadrži LFE signale.
– su prednji ili surround zvučnici podešeni na "Small".
– odaberete "MULTI ST.", "PLII MV", "PLII MS",
"PLIIX MV", "PLIIX MS", "HD­D.C.S." ili "P.
AUDIO".
Za podešavanje udaljenosti
svakog zvučnika od mesta
sedenja
Možete podesiti udaljenost od mesta sedenja
za svaki zvučnik (prednji levi/desni, prednji
gornji levi/desni, srednji, levi/desni
surround, zadnji levi/desni surround,
subwoofer).
1 Odaberite zvučnik za koji želite podesiti udaljenosti od mesta sedenja,
zatim pritisnite .
2 Odaberite "Dist".
3 Podesite udaljenost odabranog zvučnika, zatim pritisnite .
Udaljenost možete podesiti između 1 m
0 cm do 10 m 0 cm u koracima od 10 cm.
Savet
Možete podesiti udaljenost u koracima od 1 cm
ako ste izveli automatsku kalibraciju i smestili
rezultat merenja.
Napomene
5 Zavisno od podešenja konfiguracije zvučnika, neki
parametri možda neće biti dostupni.
5 Ova funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
nastavlja se
69
Za podešavanje veličine svakog
zvučnika
Možete podesiti veličinu svakog zvučnika
(prednji levi/desni, prednji gornji levi/desni,
srednji, levi/desni surround, zadnji levi/
desni surround).
1 Odaberite zvučnik čiju veličinu želite
podesiti, zatim pritisnite .
2 Odaberite "Size".
3 Podesite veličinu odabranog zvučnika,
zatim pritisnite .
5 Large: Ako spojite velike zvučnike koji će
efikasno reprodukovati niske frekvencije
(basove), odaberite "Large". Inače odaberite "Large".
5 Small: Ako je zvuk izobličen ili ako pri
upotrebi višekanalnog surround zvuka
nedostaju surround efekti, odaberite
"Small" za uključenje preusmeravanja i
izlaz niskih frekvencija svakog kanala sa
subwoofera ili drugih "Large" zvučnika.
Napomena
Ova funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
Saveti
5 "Large" ili "Small" podešenje svakog zvučnika
određuje da li će interni procesor za obradu zvuka
"odseći" duboke frekvencije tom kanalu.
Ako su duboke frekvencije za taj kanal odsečene,
sklop za preusmeravanje emituje bas frekvencije
na subwoofer ili na druge "Large" zvučnike.
Međutim, kako duboke frekvencije nose određenu
količinu usmerenja, bolje je ne seći bas frekvencije. Čak i ako koristite male zvučnike, podesite ih
na "Large" ako želite izlaz niskih frekvencija sa
tog zvučnika. S druge strane, ako koristite veliki
zvučnik ali ne želite izlaz niskih frekvencija iz tog
zvučnika, podesite ga na "Small".
Ako je ukupan utisak zvuka lošiji od očekivanog,
podesite sve zvučnike na "Large". Ako niski
tonovi nisu dovoljno izraženi, možete koristiti
ekvilajzer.
5 Na zadnje surround zvučnike će se primenjivati
isto podešenje kao za surround zvučnike.
5 Kad su prednji zvučnici podešeni na "Small", srednji, surround i prednji gornji zvučnici takođe
se automatski podešavaju na "Small".
5 Ako ne koristite subwoofer, prednji zvučnici se
automatski podese na "Large".
 Crossover Freq (frekvencija
skretnice zvučnika)
Omogućuje podešavanje frekvencije skretnice
za basove kod zvučnika čija je veličina pode­
šena u meniju Speaker Settings na "Small".
Izmerena frekvencija skretnice se podešava
za svaki zvučnik nakon automatske
kalibracije.
1
2
Odaberite zvučnik koji želite
podesiti, zatim pritisnite .
Podesite vrednost, zatim pri ­
tisnite .
 Test Tone
U meniju "Test Tone" možete odabrati
vrstu ispitnog tona.
Saveti
5 Za podešavanje glasnoće za sve zvučnike odjednom, pritisnite MASTER VOL +/– ili  +/–.
Možete takođe koristiti MASTER VOLUME na
prijemniku.
5 Vrednosti tokom podešavanja su prikazane na
TV ekranu.
Za izlaz ispitnog tona iz svakog
zvučnika
Možete reprodukovati ispitni ton iz svih zvučnika redom.
1 Odaberite "Test Tone", zatim pritisnite
 ili .
2 Podesite parametar, zatim pritisnite
.
5 OFF
5 AUTO: Ispitni ton se čuje redom iz
svakog zvučnika.
3 Podesite nivo zvučnika, zatim pritisnite .
70
Kad se iz zvučnika ne čuje
ispitni ton
 Distance Unit
Kad se ispitni ton čuje iz zvuč­
nika različitih od onih koji su
prikazani na TV ekranu
Meni Surround Settings
5 Možda nisu čvrsto spojeni kablovi zvučnika.
Proverite da li su dobro spojeni te da se ne
mogu izvući laganim povlačenjem.
5 Kablovi zvučnika su možda u kratkom spoju.
Nije pravilno podešen raspored zvučnika.
Raspored zvučnika treba da bude u skladu
sa spojenim zvučnicima.
 D.Range Comp (kompresija
dinamičkog opsega)
Omogućuje kompresiju dinamičkog opsega
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna ako
želite kasno noću da gledate filmove uz smanje nu glasnoću. Kompresija dinamičkog opsega
moguća je samo za Dolby Digital izvore.
5 MAX: Dinamički opseg se jako
komprimuje.
5 STD: Kompresija dinamičkog opsega u
skladu sa namerama snimatelja zvuka.
5 AUTO: Dinamički opseg se komprimuje
automatski.
5 OFF: Dinamički opseg se ne komprimuje.
Saveti
5 Funkcija kompresije dinamičkog opsega omogućuje komprimovanje dinamičkog opsega zvučnog
zapisa na osnovu informacija o dinamičkom
opsegu koji sadrži Dolby Digital signal.
5 "STD" je standardna postavka, ali ona omogućuje
samo malu kompresiju. Zato se preporučuje
postavka "MAX". Time se značajno komprimuje
dinamički opseg i time omogućuje gledanje filmova
kasno noću uz smanjenu glasnoću. Za razliku od
analognih načina ograničavanja, stepen ograničenja
je već unapred određen i omogućuje vrlo prirodnu
kompresiju.
Omogućuje odabir merne jedinice za podešavanje udaljenosti.
5 FEET: Udaljenost je prikazana u stopama.
5 METER: Udaljenost je prikazana u metrima.
U meniju "Sound Field Setup" možete
odabrati zvučni ugođaj i podesiti nivo
efekta i sl.
Za detalje o zvučnom efektu pogledajte
"Uživanje u surround zvuku" (str. 54).
Napomena
Opcije koje se mogu podesiti u svakom meniju
zavise od zvučnog ugođaja.
Podešavanje nivoa efekta za
HD­D.C.S.
1 Odaberite "HD-D.C.S." i zatim pritisnite
 ili .
2 Odaberite željenu vrstu efekta, zatim
pritisnite .
HD­D.C.S. se deli na tri različita efekta:
Theater, Dynamic i Studio. Svaki od njih
karakterišu različite refleksije i galame te su
optimizovani za usklađivanje sa prostorijom,
ukusom i raspoloženjem slušaoca.
5 Dynamic: Da li želite u potpunosti uživati
u zvučnim efektima, kao u bioskopskoj
dvorani? Efekt Dynamic naglašava odbija­
nje zvuka. Bez HD­D.C.S.­a se u mnogim
prostorijama do neke mere čuje galama, ali
zvuku nedostaje prostornosti. Ovaj efekat
akustički "otvara" takve vrste prostorija,
a rezultat je prostoran i dinamičan zvuk
nalik onome u studiju za snimanje.
nastavlja se
71
5 Theater: Efekt Theater (standardno pode­
šenje) meša zvuk refleksija i galame čime
se postiže zvuk nalik onome u studiju za
snimanje. Osim toga, ova postavka meša
frekventne karakteristike koje se često
nalaze u profesionalnim studijima i
bioskopskim dvoranama. Idealan je za
gledanje filmova u prostoriji za slušanje
sa manje odbijanja zvuka.
5 Studio: Postavka Studio minimalno
koristi efekte, i dalje pružajući odlično
bioskopsko iskustvo. Ova opcija pruža
tačnost izvornog snimka.
Meni EQ Settings
Sledeće parametre možete upotrebiti za
podešavanje kvaliteta tona (nivo basova/
visokih tonova) prednjih zvučnika.
5 Basovi
5 Visoki tonovi
Basovi
Visoki tonovi
Nivo
(dB)
Frekvencija
(Hz)
Napomena
Ova funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
72
Meni Audio Settings
Audio signal možete podesiti po želji.
 D.L.L. (Digital Legato Linear)
Funkcija D.L.L. je Sonyjeva tehnologija koja
omogućuje reprodukovanje digitalnih audio
signala lošeg kvaliteta i analognih audio signala
kao zvuka visokog kvaliteta.
5 AUTO 1: Ova funkcija dostupna je za audio
formate koji komprimovanjem gube na
kvalitetu i analogne audio signale.
5 AUTO 2: Ova funkcija dostupna je za Linear
PCM signale, kao i audio formate koji komprimovanjem gube na kvalitetu i analogne
audio signale.
5 OFF
Napomena
Ova funkcija radi kad je odabrano "2CH ST.",
"A.F.D. AUTO", "MULTI ST." ili "HP 2CH". Ipak,
funkcija ne radi u sledećim slučajevima.
– Kod prijema Linear PCM signala sa frekvencijom
uzorkovanja drugačijom od 44,1 kHz.
– Kod prijema Dolby Digital Plus, Dolby Digital
EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS­HD Master
Audio ili DTS­HD High Resolution Audio signala.
 A/V Sync (Sinhronizacija audio i
video izlaza)
Omogućuje podešavanje vremena kašnjenja
zvuka kako bi se smanjila razlika između
prikaza slike i zvuka.
5 HDMI AUTO: Odlaganje između audio izlaza
i video prikaza za ekran spojen putem
HDMI kabla podesiće se automatski na
osnovi informacija sa TV prijemnika. Ova
funkcija dostupna je samo ako ekran podržava funkciju A/V Sync.
5 0 ms – 300 ms: Kašnjenje možete podesiti
od 0 ms do 300 ms u koracima po 10 ms.
Napomene
5 Ova funkcija je korisna kad upotrebljavate veliki
LCD ili plazma monitor ili projektor.
5 Ova funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
 Dual Mono (Odabir jezika digital­
nog prijema)
Omogućava odabir željenog jezika kod dvojezičkih prenosa. Funkcija je dostupna samo
za Dolby Digital izvore.
5 MAIN/SUB: Zvuk glavnog jezika emituje
se preko prednjeg levog zvučnika i istovremeno se čuje zvuk pomoćnog jezika preko
prednjeg desnog zvučnika.
5 MAIN: Čuje se zvuk glavnog jezika.
5 SUB: Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
Meni HDMI Settings
Možete po potrebi podesiti postavke za komponente spojene na HDMI priključnicu.
 Ctrl for HDMI (Upravljanje za
HDMI)
Omogućuje uključivanje ili isključivanje
funkcije Control for HDMI. Za detalje pogledajte "Priprema za "BRAVIA" Sync" (str. 59).
5 ON
5 OFF
Napomena
Kad podesite "Ctrl for HDMI" na "ON", može se
automatski promeniti "Audio Out".
 Pass Through
Omogućuje emitovanje HDMI signala na TV
čak i kada je prijemnik u stanju mirovanja.
5 ON: Kada je u stanju mirovanja, prijemnik
neprestano emituje HDMI signale sa vlastite
HDMI TV OUT priključnice.
5 AUTO: Kada je TV uključen dok je prijem­
nik u stanju mirovanja, prijemnik neprestano
emituje HDMI signale sa vlastite HDMI TV
OUT priključnice. Sony preporučuje ovu
postavku ako koristite Sony TV koji je
kompatibilan sa funkcijom "BRAVIA"
Sync. Ova postavka štedi energiju u modu
mirovanja u poređenju sa postavkom "ON".
5 OFF: Prijemnik ne emituje HDMI signale
ako je u stanju mirovanja. Uključite prijem­
nik kako biste na TV­u uživali u izvoru
spojene komponente. Ova postavka štedi
energiju u modu mirovanja u poređenju sa
postavkom "ON".
Napomene
5 Ova funkcija nije dostupna ako je "CTRL for
HDMI" podešeno na "OFF".
5 Ako je odabrano "AUTO", možda će malo potrajati
pre nego slika i zvuk budu emitovani na TV, nego
kada je odabrano "ON".
5 Kad je prijemnik u pripravnom stanju, pojaviće
se indikator "A. STANDBY" ako je opcija "Pass
Through" podešena na "AUTO" ili na "ON". Ipak,
indikator "A. STANDBY" nestaje ako je opcija
"Pass Through" podešena na "AUTO" i nisu
detektovani nikakvi signali.
 Audio Out
Omogućuje vam podešavanje HDMI audio
signala sa komponente za reprodukciju spojene
na prijemnik putem HDMI priključka.
5 AMP: HDMI audio signali iz uređaja za
reprodukciju se čuju samo iz zvučnika spoje­
nih na ovaj prijemnik. Višekanalni zvuk se
može reprodukovati u izvornom obliku.
Napomena
Audio signali se ne reprodukuju kroz zvučnike
TV­a kad je "Audio Out" podešen na "AMP".
nastavlja se
73
5 TV+AMP: Zvuk se reprodukuje iz zvučnika
TV­a i zvučnika spojenih na prijemnik.
Napomene
5 Kvalitet zvuka sa uređaja za reprodukciju zavisi
od kvaliteta zvuka TV­a, na primer o broju kanala
te frekvencije uzorkovanja i sl. Kad TV ima
stereo zvučnike, zvuk iz prijemnika je takođe
stereo kao kod TV­a čak i kad je izvorni zvuk
višekanalni.
5 Kad prijemnik spojite na komponentu za prikaz
slike (projektor i sl.), možda neće biti izlaza
zvuka iz prijemnika. Tada odaberite "AMP".
5 Kad odaberete ulazni signal kojem ste dodelili
HDMI ulaz, zvuk se ne čuje iz TV­a.
Upravljanje bez spajanja
na TV
Možete upravljati ovim prijemnikom koristeći
displej čak i ako TV nije spojen na
prijemnik.
AMP
 HDMI Assign
Omogućuje dodeljivanje ulaznih HDMI priključnica. Za detalje pogledajte "Imenovanje
HDMI ulaza" (str. 64).
Meni System Settings
GUI MODE
Možete prilagoditi postavke prijemnika.
V/v/B/b,
 Auto Standby
Omogućuje vam podešavanje prijemnika
da se automatski uključi u pripravno stanje
ukoliko ne vršite operacije na njemu ili ako
ne prima nikakav signal.
5 ON: Uključuje pripravno stanje nakon
otprilike 30 minuta.
5 OFF: Ne uključuje pripravno stanje.
Napomene
5 Ta funkcija neće raditi ako je odabrano TUNER.
5 Ako koristite Auto Standby i Sleep Timer mod u
isto vreme, Sleep Timer ima prednost.
74
RETURN/
EXIT O
MENU
Upotreba menija na
displeju
Pritisnite GUI MODE više puta za
odabir "GUI OFF".
Na prijemniku se podešava mod displeja.
1
2
3
4
5
Pritisnite AMP.
Pritisnite MENU.
Više puta pritisnite / za odabir
željenog menija, zatim priti­
snite  ili .
Više puta pritisnite / za odabir
parametra koji želite podesiti,
a zatim pritisnite  ili .
Više puta pritisnite / za odabir
željenog podešenja, zatim
pritisnite .
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite  ili RETURN/EXIT .
Izlazak iz menija
Pritisnite MENU.
Napomena
Neki parametri i podešenja će možda biti zatamnjeni
na displeju. To znači da nisu raspoloživi ili ih
nije moguće menjati.
75
Pregled menija
U meniju su raspoložive sledeće opcije. Za detalje o rukovanju menijem pogledajte str. 75.
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Postavke
Postavke za
Automatska kalibracija (standardna)
automatsku
[STANDARD]
kalibriraciju
Automatska kalibracija (prilagođena) FULL FLAT, ENGINEER,
[<AUTO CAL>]
[CUSTOM]
FRONT REF, OFF
Podešavanje
nivoa
[<LEVEL>]
Ispitni tonb)
[TEST TONE]
76
ENGINEER
FULL FLAT
OFF, AUTO c)
OFF
FL –10.0 dB do FL +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB )
FL 0 dB
Glasnoća prednjeg desnog zvučnikab) FR –10.0 dB do FR +10.0 dB
[FR LEVEL]
(povećanja od 0,5 dB)
FR 0 dB
Glasnoća prednjeg levog zvučnika
[FL LEVEL]
Glasnoća srednjeg zvučnika b)
[CNT LEVEL]
Postavke
zvučnika
[<SPEAKER>]
Fabričko
podešenje
b)
CNT ­ 10.0 dB do CNT +10.0 dB CNT 0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
Glasnoća levog surround zvučnika b) SL –10.0 dB do SL +10.0 dB
[SL LEVEL]
(povećanja od 0,5 dB)
SL 0 dB
Glasnoća desnog surround zvučnikab) SR –10.0 dB do SR +10.0 dB
[SR LEVEL]
(povećanja od 0,5 dB)
SR 0 dB
Glasnoća zadnjeg surround
zvučnika b)
[SB LEVEL]
SB –10.0 dB do SB +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SB 0 dB
Glasnoća zadnjeg levog surround
zvučnikab)
[SBL LEVEL]
SBL –10.0 dB do SBL +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SBL 0 dB
Glasnoća zadnjeg desnog surround
zvučnikab)
[SBR LEVEL]
SBR –10.0 dB do SBR +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SBR 0 dB
Glasnoća prednjeg gornjeg levog
zvučnikab)
[LH LEVEL]
LH –10.0 dB do LH +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
LH 0 dB
Glasnoća prednjeg gornjeg desnog
zvučnikab)
[RH LEVEL]
RH –10.0 dB do RH +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
RH 0 dB
Glasnoća subwooferab)
[SW LEVEL]
SW –10.0 dB do SW +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SW 0 dB
Kompresija dinamičkog opsega
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
COMP. AUTO
Konfiguracija zvučnika
[SP PATTERN]
5/2.1 do 2/0
(20 konfiguracija)
3/4.1
Veličina prednjih zvučnikab)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina srednjeg zvučnikab)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Postavke
Fabričko
podešenje
Veličina surround zvučnikab)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina prednjih gornjih zvučnikab) LARGE, SMALL
[FH SIZE]
LARGE
Dodeljivanje zadnjih surround
zvučnikad)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI­AMP, OFF
OFF
Udaljenost prednjeg levog
zvučnikab)
[FL DIST.]
FL 1.00 m do FL 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
FL 3.00 m
Udaljenost prednjeg desnog
zvučnikab)
[FR DIST.]
FR 1.00 m do FR 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
FR 3.00 m
Udaljenost srednjeg zvučnika b)
[CNT DIST.]
CNT 1.00 m do CNT 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
CNT 3.00 m
Udaljenost levog surround
zvučnikab)
[SL DIST.]
SL 1.00 m do SL 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
SL 3.00 m
Udaljenost desnog surround
zvučnikab) [SR DIST.]
SR 1.00 m do SR 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
SR 3.00 m
Udaljenost zadnjeg surround
zvučnikab)
[SB DIST.]
SB 1.00 m do SB 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
SB 3.00 m
Udaljenost zadnjeg levog
surround zvučnikab)
[SBL DIST.]
SBL 1.00 m do SBL 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
SBL 3.00 m
Udaljenost zadnjeg desnog
surround zvučnikab)
[SBR DIST.]
SBR 1.00 m do SBR 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
SBR 3.00 m
Udaljenost prednjeg gornjeg levog
zvučnikab)
[LH DIST.]
LH 1.00 m do LH 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
LH 3.00 m
Udaljenost prednjeg gornjeg desnog RH 1.00 m do RH 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
zvučnikab)
[RH DIST.]
RH 3.00 m
Udaljenost subwooferab)
[SW DIST.]
SW 1.00 m do SW 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
SW 3.00 m
Jedinica za udaljenost
[DIST. UNIT]
FEET, METER
METER
Frekvencija skretnice prednjih
zvučnikaf)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz CROSS 120 Hz
(korak 10 Hz)
Frekvencija skretnice srednjeg
zvučnikaf)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz CROSS 120 Hz
(korak 10 Hz)
nastavlja se
77
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Postavke
Fabričko
podešenje
Frekvencija skretnice surround
zvučnikaf)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz CROSS 120 Hz
(korak 10 Hz)
Frekvencija skretnice prednjih
gornjih zvučnikaf)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz CROSS 120 Hz
(korak 10 Hz)
Postavke za
Nivo efekta g)
[EFFECT]
surround
[<SURROUND>]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO THEATER
EQ postavke
[<EQ>]
Nivo basova prednjih zvučnika
[BASS]
BASS –10 dB do BASS +10 dB
(uvećanja od 1 dB)
BASS 0 dB
Nivo visokih tonova prednjih
zvučnika
[TREBLE]
TREBLE –10 dB do TREBLE
+10 dB
(uvećanja od 1 dB)
TREBLE 0 dB
STEREO, MONO
STEREO
Postavke za tjuner Mod prijema FM stanica
[<TUNER>]
[FM MODE]
Audio postavke
[<AUDIO>]
Imenovanje memorisanih stanica
[NAME IN]
Za detalje pogledajte "Imenovanje
memorisanih stanica (Name Input)"
(str. 53).
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. OFF, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. AUTO2
D.L.L. OFFh)
Sinhronizacija audio i video izlaza
[A/V SYNC]
HDMI AUTO, 0 ms do 300 ms
(korak od 10 ms)
0 ms
Odabir jezika digitalnog prijema
DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Dodeljivanje digitalnog audio ulaza Detalje pogledajte u "Reprodukcija
[A. ASSIGN]
zvuka/slike iz drugih ulaza (Input
Assign)" (str. 63).
Video postavke
[<VIDEO>]
Dodeljivanje video ulaza
[V. ASSIGN]
Detalje pogledajte u "Reprodukcija
zvuka/slike iz drugih ulaza (Input
Assign)" (str. 63).
HDMI postavke
[<HDMI>]
Upravljanje za HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Propusnost
[PASS THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Audio izlaz
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Dodeljivanje HDMI ulaza
[H. ASSIGN]
Za detalje pogledajte "Imenovanje HDMI ulaza" (str. 64).
Postavke sistema Automatsko pripravno stanje
[<SYSTEM>]
[AUTO STBY]
Imenovanje ulaza
[NAME IN]
78
STBY ON, STBY OFF
Za detalje pogledajte "Imenovanje
ulaza (Name Input)" (str. 44).
STBY ON
a) Ovaj
parametar možete odabrati samo ako ste sproveli automatsku kalibraciju.
od podešenja konfiguracije zvučnika, neki parametri ili postavke možda neće biti dostupni.
c)  predstavlja kanal zvučnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d) Taj parametar možete odabrati samo ako "SP PATTERN" nije podešeno na konfiguraciju sa zadnjim
surround zvučnicima ili prednjim gornjim zvučnicima (str. 34).
e) Možete podesiti samo udaljenost u koracima od 1 cm ako ste izveli automatsku kalibraciju i smestili
rezultat merenja.
f) Taj parametar možete odabrati samo kad je zvučnik podešen na "SMALL".
g) Taj parametar možete odabrati samo ako je podešen zvučni ugođaj "HD­D.C.S.".
h) "D.L.L. AUTO1" za evropski, australijski i tajvanski model.
b) Zavisno
nastavlja se
79
Pregled informacija na
displeju
Na displeju se prikazuju razne informacije
o statusu prijemnika, npr. o zvučnom ugođaju.
1 Odaberite ulaz za koji želite proveriti
informacije.
2 Pritisnite AMP i zatim više puta pritisnite
DISPLAY.
Svakim pritiskom na DISPLAY, prikaz se
menja na sledeći način.
Indeksni naziv ulaza*  Odabrani ulaz
 Trenutni zvučni ugođaj  Nivo
glasnoće  Podaci o signalu**
Pri slušanju FM/AM radio stani ca
Naziv memorisane stanice* Frekvencija
 Trenutni zvučni ugođaj Nivo
glasnoće
Upotreba daljinskog upravljača
Programiranje daljinskog
upravljača
Daljinski upravljač možete prilagoditi za rad sa
komponentama spojenim na ovaj prijemnik.
Možete ga čak programirati za komponente
drugih proizvođača i Sony komponente kojima
inače ne može upravljati.
Pre početka uzmite u obzir sledeće:
– Nije moguće promeniti postavke tipki
ulaza TUNER i USB.
– Daljinski upravljač može upravljati samo
komponentama koje mogu primati infracrvene upravljačke signale.
Kod prijema RDS signala (samo
evropski, australijski i tajvanski model)
Program Service naziv ili naziv memorisane
stanice*  Frekvencija, talasno područje
i programski broj  Trenutni zvučni
ugođaj  Nivo glasnoće
RM
SET UP
SHIFT
Tipke
ulaza
* Indeksni naziv se pojavljuje samo ako ste ga
dodelili, za ulaz ili memorisanu radio stanicu.
Indeksni naziv se ne prikazuje ako su uneseni
samo razmaci ili ako je isti nazivu ulaza.
** Informacije o signalu se možda neće prikazivati.
Napomena
Kod nekih jezika možda neće biti prikazani određeni
znakovi i oznake.
Savet
Prikaz ne možete promeniti kad se na displeju
prikazuje "GUI MODE". Pritisnite GUI MODE
više puta za odabir "GUI OFF".
80
AV ?/1
TV
Brojčane
tipke
ENT/MEM
1
Pritisnite i zadržite RM SET UP
i zatim pritisnite AV /.
Indikator RM SET UP trepće sporo.
2
Pritisnite tipku ulaza za kompo­
nentu koju želite programirati.
Na primer, ako želite upravljati video­
rekorderom spojenim na VIDEO 1,
pritisnite VIDEO 1.
Svetle indikatori RM SET UP i SHIFT.
3
Brojčanim tipkama unesite
brojčani kôd.
Ako postoji više kodova, pokušajte
uneti bilo koji, u skladu sa opremom,
uključujući TV prijemnik.
Pronađite odgovarajuće brojčane kodove
u tablicama na str. 81–84.
Napomena
Za tipku TV vrede samo kodovi iznad 500.
4
Pritisnite ENT/MEM.
Nakon provere brojčanog koda, tipka
RM SET UP zatrepće dvaput i daljinski
upravljač automatski izlazi iz moda
programiranja.
5
Ponovite korake 1 do 4 za pro­
gramiranje drugih komponenti.
Napomena
Indikator RM SET UP se isključi kad pritisnete
brojčanu tipku.
Za poništenje programiranja
Pritisnite RM SET UP u bilo kojem koraku.
Daljinski upravljač automatski izlazi iz funkcije
programiranja.
Za aktivaciju ulaza nakon
programiranja
Pritisnite programiranu tipku kako biste aktivirali željeni ulaz.
Ako programiranje ne uspe,
proverite sledeće:
5 Ako indikator RM SET UP ne svetli u
koraku 1, baterije su slabe. Zamenite obe
baterije.
5 Ako pri unosu brojčanog koda indikator
RM SET UP trepće brzo 5 puta zaredom,
dogodila se greška.
Ponovo počnite od koraka 1.
Brojčani kodovi prema
komponentama i proizvođaču
komponente
Upotrebite brojčane kodove u sledećim tabli­
cama za upravljanje komponentama drugih
proizvođača i Sonyjevim komponentama
kojima ovaj daljinski upravljač inače ne može
upravljati. Pošto se signal kojeg komponenta
primi sa daljinskog upravljača razlikuje zavisno
od modela i godine proizvodnje, pojedine komponente mogu imati više od jednog brojčanog
koda. Ako ne uspete programirati daljinski
upravljač pomoću jednog koda, pokušajte sa
drugim.
Napomene
5 Brojčani kodovi zasnivaju se na najnovijim informa­
cijama dostupnim za svakog proizvođača. Ipak,
postoji mogućnost da vaša komponenta neće
reagovati na neke ili sve kodove.
5 Neke od tipki ulaza na ovom daljinskom uprav­
ljaču možda neće biti dostupne kod upotrebe
određene komponente.
Za upravljanje CD uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Za upravljanje DAT uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
203
PIONEER
219
nastavlja se
81
Za upravljanje kasetofonom
Za upravljanje DVD uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
201, 202
SONY
401, 402, 403
DENON
204, 205
BROKSONIC
424
KENWOOD
206, 207, 208, 209
DENON
405
NAKAMICHI
210
HITACHI
416
PANASONIC
216
JVC
415, 423
PHILIPS
211, 212
MITSUBISHI
419
PIONEER
213, 214
ORITRON
417
TECHNICS
215, 216
PANASONIC
406, 408, 425
YAMAHA
217, 218
PHILIPS
407
PIONEER
409, 410
Za upravljanje MD uređajem
RCA
414
Proizvođač
Kod(ovi)
SAMSUNG
416, 422
SONY
301
TOSHIBA
404, 421
DENON
302
ZENITH
418, 420
JVC
303
KENWOOD
304
Za upravljanje HDD rekorderom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
307, 308, 309
Za upravljanje Blu­ray uređajem/
rekorderom
Za upravljanje DVD rekorderom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
401, 402, 403
Za upravljanje DVD/VCR
COMBO uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
411
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
310, 311, 312
PANASONIC
335
SAMSUNG
336
Proizvođač
Kod(ovi)
LG
337
SONY
401, 402, 403
Za upravljanje PSX uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
313, 314, 315
82
Za upravljanje DVD/HDD
COMBO uređajem
Za upravljanje TV­om
Proizvođač
Kod(ovi)
Proizvođač
Kod(ovi)
RADIO SHACK
SONY
501, 502
503, 510, 527, 565,
567
AIWA
501, 536, 539
RCA/PROSCAN
AKAI
503
503, 510, 523, 529,
544
AOC
503
SAMSUNG
CENTURION
566
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566,
569
SAMPO
566
SABA
530, 537, 547, 549,
558
CORONADO
517
CURTIS­MATHES
503, 551, 566, 567
DAYTRON
517, 566
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
SANYO
FISHER
508, 545
508, 545, 546, 560,
567
FUNAI
548
SCOTT
503, 566
FUJITSU
528
SEARS
503, 508, 510, 517,
518, 551
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
SHARP
518, 551 517, 535,
550, 561, 565
GRUNDIG
511, 533, 534
SYLVANIA
503, 518, 566
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557,
571
THOMSON
530, 537, 547, 549
TOSHIBA
535, 539, 540, 541,
551
ITT/NOKIA
521, 522
TELEFUNKEN
J.C.PENNY
503, 510, 566
530, 537, 538, 547,
549, 558
JVC
516, 552
TEKNIKA
517, 518, 567
KMC
517
WARDS
503, 517, 566
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
YORK
566
ZENITH
542, 543, 567
MARANTZ
527
GE
503, 509, 510, 544
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
LOEWE
515, 534, 556
VIZIO
576, 577
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
NORDMENDE
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559,
572
PHILIPS
515, 518, 557, 570,
571
PHILCO
503, 504, 514, 517,
518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
Za upravljanje LD uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
Za upravljanje Video CD
uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
605
nastavlja se
83
Za upravljanje video rekorderom
Proizvođač
Kod(ovi)
Za upravljanje satelitskim
prijemnikom
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
AIWA*
710, 750, 757, 758
BLAUPUNKT
740
AMSTRAD
845, 846
EMERSON
750
BskyB
862
FISHER
717, 720
866
GENERAL ELECTRIC
(GE)
722, 730
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GRUNDIG
859, 860
GOLDSTAR/LG
723, 753
HUMAX
846, 847
HITACHI
722, 725, 729, 741
THOMSON
857, 861, 864, 876
ITT/NOKIA
717
PACE
JVC
726, 727, 728, 736
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
MAGNAVOX
730, 731, 738
PANASONIC
818, 855
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
PHILIPS
NEC
736
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 756
* Ako AIWA videorekorder ne radi čak i ako ste
uneli kôd za AIWA, unesite kôd za Sony.
Za upravljanje kablovskim
prijemnikom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA 815, 816, 817, 844
84
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
Resetovanje daljinskog
upravljača
AV ?/1
?/1
Dodatne informacije
Mere opreza
Sigurnost
Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani
predmet ili se prospe tečnost, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i pre dalje upotrebe,
odnesite ga u servis na proveru.
O izvorima napajanja
MASTER
VOL –/
2–
1
Dok držite MASTER VOL – ili
 –, pritisnite i zadržite / i
zatim pritisnite AV /.
Indikator RM SET UP trepće 3 puta.
2
Otpustite sve tipke.
Izbrisan je celokupan sadržaj memorije
daljinskog upravljača (tj. svi programirani
podaci).
5 Pre upotrebe prijemnika, proverite da li je
napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za
rad uređaja.
Napon je označen na natpisnoj pločici sa
zadnje strane uređaja.
5 Uređaj nije odspojen iz mrežnog napajanja
sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu
utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
5 Ako duže vremena nećete koristiti uređaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabl.
5 Mrežni kabl smeju menjati samo stručne
osobe.
O zagrevanju
Iako se tokom rada prijemnik zagreva, to
nije kvar. Kod duže upotrebe sa povišenom
glasnoćom, kućište se zagreva na gornjoj i
donjoj, te bočnim stranama. Nemojte ga dodirivati jer postoji opasnost od opekotina.
nastavlja se
85
O postavljanju
5 Postavite prijemnik na mesto na kojem je
osigurano dovoljno provetravanja kako bi
sprečili stvaranje toplote i time produžili
vek trajanja prijemnika.
5 Nemojte postavljati prijemnik u blizini izvora
toplote, nemojte ga izlagati direktnom uticaju
sunčevog zraka, jake prašine ili mehaničkih
udara.
5 Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa
što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i
uzrokovati kvar uređaja.
5 Nemojte postavljati prijemnik u blizinu uređaja poput TV­a, video uređaja ili kasetofona.
(Ako se prijemnik koristi zajedno sa TV
prijemnikom, video rekorderom ili kasetofonom i postavi preblizu tim uređajima, mogu
se pojaviti šumovi i smanjiti se kvalitet slike.
To posebno vredi ako se upotrebljava
sobna antena. Preporučujemo zato upotrebu
spoljne antene.)
5 Imajte na umu da kod postavljanja prijem­
nika na posebno obrađen pod (poliran,
nauljen, premazan voskom), mogu nastati
fleke ili može izbledeti boja.
O radu
Pre priključenja ostalih komponenti, obratite
pažnju da je prijemnik isključen i izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekom krpom koju je potrebno navlažiti u
rastvoru blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne sunđere, zrnasta sredstva ili
rastvore kao što su alkohol ili benzin.
Ako imate bilo kakva pitanja ili naiđete na
problem pri upotrebi prijemnika, molimo da
se obratite najbližem ovlašćenom Sony
prodavcu ili servisu.
86
U slučaju problema
Ako za vreme upotrebe prijemnika naiđete na
bilo koji od sledećih problema, koristite ovo
uputstvo za otklanjanje kvarova. Ako se problem
nastavi, obratite se najbližem Sony prodavcu ili
servisu. Imajte na umu da, ukoliko serviser
zameni neke delove tokom popravke,
možete zadržati te delove.
Napajanje
Prijemnik se automatski isključuje.
5 Opcija "Auto Standby" je podešena na
"ON" (str 74).
5 Aktivan je Sleep Timer (str. 15).
Zvuk
Ne reprodukuje se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
5 Proverite da li je DVD, itd. snimljen u Dolby
Digital ili DTS formatu.
5 Kod spajanja DVD uređaja i sl. na digitalne
ulaze ovog prijemnika, proverite da li je raspoloživo podešenje digitalnog audio izlaza
spojene komponente.
5 Podesite "Audio Out" na "AMP" u meniju
HDMI.
Nije moguće postići surround efekat.
5 Pripazite da odaberete zvučni ugođaj za
film ili muzički mod (str. 54 ili 55).
5 Zvučni ugođaji ne rade kad se primaju
DTS­HD Master Audio, DTS­HD High
Resolution Audio ili Dolby TrueHD signali
sa frekvencijom uzorkovanja višom od
48 kHz.
Nema zvuka iz nekih zvučnika, ili je
zvuk vrlo tih.
5 Spojite slušalice na PHONES priključak
kako bi proverili da li se čuje zvuk u slušali­
cama. Ako se u slušalicama čuje samo jedan
kanal, komponenta možda nije ispravno
spojena na prijemnik. Proverite da li su
kablovi do kraja utaknuti u priključnice
na prijemniku i komponenti. Ako se u
slušalicama čuje zvuk oba kanala, možda
prednji zvučnik nije ispravno spojen na
prijemnik. Proverite spoj prednjeg zvučnika iz kojeg se ne čuje zvuk.
5 Spojite priključnicu i levog i desnog
kanala analogne komponente, a ne samo
jednu od njih. Koristite audio kabl (nije
priložen).
5 Podesite nivo glasnoće zvučnika (str. 69).
5 Proverite da li su srednji/surround zvučnici
podešeni na "Small" ili "Large".
5 Preko menija Auto Calibration ili "SP
Pattern" u meniju SPEAKER proverite
da li su podešene prikladne postavke
zvučnika. Zatim upotrebom funkcije "Test
Tone" u meniju Speaker Settings proverite da li se zvuk emituje tačno sa svakog
zvučnika.
5 Neki diskovi nemaju označavajući signal
za Dolby Digital Surround EX iako na
pakovanju imaju Dolby Digital Surround
EX logotipe.
5 Proverite da li je subwoofer spojen čvrsto
i pravilno.
5 Proverite da li ste uključili subwoofer.
5 Zavisno od odabranog zvučnog ugođaja,
iz subwoofera se ne čuje zvuk.
5 Ako su svi zvučnici podešeni na "Large"
i odabran je "NEO6 CIN" ili "NEO6
MUS", ne čuje se zvuk iz subwoofera.
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
5 Proverite da li je komponenta ispravno
spojena na odgovarajuće audio ulaze.
5 Proverite da li je(su) kabl(ovi) do kraja
utaknut(i) u priključnice na prijemniku i
komponentama.
5 Proverite INPUT MODE (str. 62).
5 Proverite podešenje za "Audio Out" u
meniju HDMI Settings (str. 73).
5 Proverite da li je komponenta pravilno
spojena na HDMI priključnicu za tu
komponentu.
5 Super Audio CD ne možete da slušate spajanjem putem priključnice HDMI.
5 Zavisno od komponente, možda će biti potre­
bno podesiti postavku HDMI. Pogledajte
uputstvo za upotrebu svake od komponenti.
5 Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka 1080p, Deep Color (Deep
Colour) ili 3D sadržaja koristite High
Speed HDMI kabl.
5 Kad je na TV ekranu prikazan GUI, iz
prijemnika se možda neće čuti zvuk. Pritisnite GUI MODE za odabir "GUI OFF".
5 Proverite da nije odabrani digitalni audio
ulaz dodeljen ulazu drugih signala
(str. 63).
5 Proverite da se ne koristi "A. DIRECT".
nastavlja se
87
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
5 Proverite da li su svi kablovi spojeni na
ulaze/izlaze u skladu sa odgovarajućim
priključnicama na prijemniku, zvučnicima
i drugim komponentama.
5 Proverite da li su prijemnik i sve komponente uključeni.
5 Možda je kontrola MASTER VOLUME
postavljena na "VOL MIN".
5 Proverite da SPEAKERS nije podešen na
"SPK OFF" (str. 36).
5 Proverite da nisu na prijemnik spojene
slušalice.
5 Pritisnite MUTING ili  na daljinskom
upravljaču za uključenje zvuka.
5 Pokušajte pritisnuti tipku ulaza na daljin­
skom upravljaču ili zakrenuti INPUT
SELECTOR na prijemniku za odabir
željene komponente (str. 43).
5 Aktivirala se zaštita na prijemniku. Isklju­
čite prijemnik, uklonite uzrok kratkog
spoja i ponovo uključite prijemnik.
Čuje se jako brujanje ili šum.
5 Proverite da li su zvučnici i komponente
pravilno spojeni.
5 Proverite da li su spojni kablovi udaljeni
od transformatora ili motora i bar 3 metra
od TV prijemnika ili fluorescentne
rasvete.
5 Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
5 Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste navlažili alkoholom.
Levi i desni signal nisu balansirani ili
su zamenjeni.
5 Proverite da li su zvučnici i komponente
sigurno i pravilno spojeni.
5 Podesite parametre nivoa zvuka u meniju
Speaker Settings.
88
Ako je prijemnik u pripravnom stanju,
na TV­u nema zvuka.
5 Kad prijemnik uđe u pripravno stanje,
koristiće se zvuk iz zadnje HDMI
komponente odabrane pre isključenja
prijemnika. Ako uživate u reprodukciji
druge komponente, reprodukujte komponentu i sprovedite operaciju One ­Touch
Play (reprodukcija pritiskom na jednu
tipku) ili uključite prijemnik i odaberite
HDMI komponentu koju želite.
5 Ako komponente spojene na prijemnik
nisu kompatibilne sa funkcijom "BRAVIA"
Sync povedite računa da "Pass Through"
u meniju HDMI Settings bude podešeno
na "ON" (str. 73).
Iz prijemnika i zvučnika TV­a ne čuje
se zvuk.
5 Proverite podešenje za "Audio Out" u
meniju HDMI Settings (str. 73).
5 Proverite da li je komponenta pravilno
spojena na HDMI priključnicu za tu
komponentu.
5 Super Audio CD ne možete da slušate spajanjem putem priključnice HDMI.
5 Zavisno od komponenti, možda će biti potre­
bno podesiti postavku HDMI. Pogledajte
uputstvo za upotrebu svake od komponenti.
5 Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka 1080p, Deep Color (Deep
Colour) ili 3D sadržaja koristite High
Speed HDMI kabl.
5 Kad je na TV ekranu prikazan GUI, iz
prijemnika se možda neće čuti zvuk. Priti­
snite GUI MODE za odabir "GUI OFF".
5 TV treba da podrži funkciju System
Audio Control.
5 Ako TV nema funkciju System Audio
Control, podesite postavke za "Audio Out"
u meniju HDMI Settings na
– "TV+AMP" ako želite slušati zvuk iz
TV zvučnika i prijemnika.
– "AMP" ako želite slušati zvuk iz
prijemnika.
5 Kad prijemnik spojite na video komponentu
(projektor i sl.), možda neće biti izlaza
zvuka iz prijemnika. Tada odaberite
"AMP".
5 Ako ne možete čuti zvuk sa komponente
spojene na prijemnik dok je na prijemniku
odabran TV ulaz
– Odaberite odgovarajući ulaz kad želite
gledati program na komponenti spojenoj
na prijemnik putem HDMI priključnice.
– Promenite TV kanal kad želite gledati
TV emisiju.
– Odaberite ispravnu komponentu ili ulaz
koji želite gledati pri reprodukciji
programa na komponenti spojenoj na
TV. Za taj postupak pogledajte uputstvo
za upotrebu TV­a.
Snimanje nije moguće.
5 Proverite da li su komponente ispravno
spojene.
5 Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tipki ulaza (str. 43).
Slika
Na TV­u se ne prikazuje slika.
5 Tipkama ulaza odaberite odgovarajući ulaz.
5 Odaberite odgovarajući ulaz na TV
prijemniku.
5 Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
5 Pravilno dodelite video ulaz komponenti.
5 Ako konvertujete ulazni signal putem ovog
prijemnika, on mora biti identičan ulazu
(str. 31).
5 Kad za povezivanje koristite HDMI­DVI
kabl za konverziju, slika se možda neće
ispravno emitovati.
5 Proverite da li su kablovi pravilno i čvrsto
spojeni na komponente.
5 Zavisno od komponenti za reprodukciju,
možda je potrebno podesiti komponentu.
Pogledajte uputstvo za upotrebu svake od
komponenti.
5 Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka 1080p, Deep Color (Deep
Colour) ili 3D sadržaja koristite High
Speed HDMI kabl.
Na TV­u se ne prikazuje 3D slika.
5 Zavisno od TV prijemnika ili video opreme,
3D sadržaji se možda neće moći
prikazati.
Ako je prijemnik u pripravnom stanju,
na TV­u nema slike.
5 Kad prijemnik uđe u pripravno stanje,
koristiće se slika iz zadnje HDMI
komponente odabrane pre isključenja
prijemnika. Ako uživate u reprodukciji
druge komponente, reprodukujte komponentu i sprovedite operaciju One ­Touch
Play (reprodukcija pritiskom na jednu
tipku) ili uključite prijemnik i odaberite
HDMI komponentu koju želite.
5 Ako komponente spojene na prijemnik
nisu kompatibilne sa funkcijom "BRAVIA"
Sync povedite računa da "Pass Through"
u meniju HDMI Settings bude podešeno
na "ON" (str. 73).
Snimanje nije moguće.
5 Proverite da li su komponente ispravno
spojene.
5 Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tipki ulaza (str. 43).
Na TV ekranu se ne prikazuje GUI
meni.
5 Pritisnite GUI MODE više puta za odabir
"GUI ON". Ako se GUI meni i dalje
ne prikazuje na TV ekranu, pritisnite
MENU.
5 Proverite da li je TV spojen pravilno.
89
Tuner
FM prijem je loš.
5 Koristite 75­ohmski koaksijalni kabl
(nije deo isporuke) za spajanje prijemnika
na spoljnu FM antenu kao na sledećoj
slici.
Željene RDS informacije nisu vidljive
na displeju.*
5 Usluga je možda privremeno nedostupna.
Obratite se radio stanici i sproverite da li
pruža takve usluge.
* Samo evropski, australijski i tajvanski model.
Spoljna FM antena
iPhone/iPod
Prijemnik
Ne mogu se podesiti radio stanice.
5 Proverite da li su antene pravilno spojene.
Podesite antene i ako je potrebno, priključite spoljnu antenu.
5 Signal stanica je suviše slab pri automat­
skom podešavanju. Koristite direktno podeša vanje.
5 Proverite da li ste ispravno podesili korak
podešavanja (kod direktnog podešavanja
AM stanica) (str. 52).
5 Nijedna stanica nije memorisana ili su memorisane stanice obrisane (pri podešavanju
pomoću pretraživanja memorisanih stanica).
Memorišite stanice (str. 52).
5 Pritisnite AMP, zatim pritisnite više puta
DISPLAY na daljinskom upravljaču tako
da se na displeju pojavi frekvencija.
RDS ne radi.*
5 Proverite da li je podešena FM RDS stanica.
5 Odaberite FM stanicu sa jačim signalom.
90
Zvuk je izobličen.
5 Više puta pritisnite tipku MASTER VOL
– ili  – na daljinskom upravljaču.
5 Podesite postavku "EQ" na iPhone/iPod
uređaju na "Off" ili "Flat".
iPhone/iPod se ne puni.
5 Proverite da li je prijemnik uključen.
5 Proverite da li je iPhone/iPod čvrsto spojen.
Ne može upravljati iPhone/iPod
uređajem.
5 Proverite da li ste skinuli zaštitnu masku
sa iPhone/iPod uređaja.
5 Zavisno od sadržaja na iPhone/iPod
uređaju, može potrajati neko vreme do
pokretanja reprodukcije.
5 Odspojite iPhone/iPod te ga ponovo
spojite.
5 Koristite nepodržani iPhone/iPod. Pogledajte "Kompatibilni iPod/iPhone uređaji"
(str. 45) za listu podržanih uređaja.
Glasnoća zvona iPhonea se ne menja.
5 Podesite glasnoću zvona na samom
iPhoneu.
USB uređaj
Da li koristite podržani USB uređaj?
5 Ako spojite nepodržani USB uređaj, može
doći do sledećih problema. Pogledajte
"Kompatibilni USB uređaji" (str. 48) za
pojedinosti o podržanim uređajima.
– USB uređaj nije prepoznat.
– Nazivi datoteka ili foldera se ne prikazuju
na prijemniku.
– Reprodukcija nije moguća.
– Zvuk preskače.
– Pojava smetnji.
– Izobličen zvuk.
Čuje se šum, zvuk preskače ili je
izobličen.
5 Isključite prijemnik i ponovo spojite
USB uređaj, zatim uključite prijemnik.
5 Muzički podaci sadrže smetnje ili je
zvuk izobličen.
USB uređaj se ne može spojiti na
priključnicu  (USB).
5 Pokušali ste da spojite USB uređaj na pogrešnu stranu. Ispravno orijentišite USB priključak pre spajanja.
Duže vreme prikazuje se "Reading"
ili je potrebno mnogo vremena za
pokretanje reprodukcije.
5 Postupak čitanja uređaja može duže
trajati u sledećim slučajevima.
– Na USB uređaju se nalazi veliki broj
foldera ili datoteka.
– Struktura foldera je veoma kompleksna.
– Uređaj ima veliki memorijski kapacitet.
– Unutrašnja memorija je fragmentirana.
Zato, preporučujemo da sledite ove
smernice.
– Ukupan broj foldera na USB uređaju:
100 ili manje (uključujući folder "ROOT")
– Ukupan broj datoteka po folderu: 100 ili
manje.
Nazivi su pogrešno prikazani na
displeju.
5 Podaci na USB uređaju su možda oštećeni.
5 Ovaj prijemnik može prikazati sledeće
znakove:
– Velika slova (A do Z)
– Mala slova (a do z)
– Brojeve (0 do 9)
– Simbole (' < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Ostali znakovi možda se neće ispravno
prikazati.
USB uređaj nije prepoznat.
5 Isključite prijemnik, zatim odspojite USB
uređaj. Ponovo uključite prijemnik,
zatim spojite USB uređaj.
5 Spojite podržani USB uređaj (str. 48).
5 USB uređaj ne radi pravilno. Za pomoć
pri rešavanju problema, pogledajte uputstvo
za upotrebu USB uređaja.
Reprodukcija ne počinje.
5 Isključite prijemnik i ponovo spojite
USB uređaj, zatim uključite prijemnik.
5 Spojite podržani USB uređaj (str. 48).
5 Pritisnite  za pokretanje reprodukcije.
Nije moguća reprodukcija audio
datoteke.
5 Nije moguća reprodukcija MP3 datoteka
u formatu MP3 PRO.
5 Audio datoteka se sastoji od više audio
zapisa.
5 Neke AAC datoteke se možda neće reprodukovati pravilno.
5 Nije moguća reprodukcija WMA datoteka
u Windows Media Audio Lossless i
Professional formatu.
5 Nisu podržani USB uređaji formatirani u
drugim sistemima osim FAT16 ili FAT32.
5 Ako koristite USB uređaj sa particijama,
mogu se reprodukovati samo audio datoteke
sa prve particije.
5 Moguća je reprodukcija do 8 nivoa foldera
(uključujući folder "ROOT").
nastavlja se
91
5 Broj foldera je premašio 100 (uključujući
folder "ROOT").
5 Broj datoteka u folderu je premašio 100.
5 Ne mogu se reprodukovati datoteke koje
su kodirane, zaštićene lozinkama itd.
* Ovaj uređaj podržava FAT16 i FAT32 ali
neki USB uređaji možda ne podržavaju ove
FAT formate. Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu svakog USB uređaja ili se obratite
proizvođaču.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
5 Usmerite daljinski upravljač prema
senzoru na prijemniku.
5 Uklonite prepreke između daljinskog
upravljača i prijemnika.
5 Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite
novima.
5 Proverite da li ste odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
5 Kad upravljate programiranom komponen­
tom drugog proizvođača, daljinski upravljač
možda neće raditi kako treba, zavisno od
modela i proizvođača te komponente.
Ostalo
Funkcija Control for HDMI ne radi.
5 Proverite HDMI spajanje (str. 23, 24).
5 Podesite "Ctrl for HDMI" na "ON" u
meniju HDMI Settings.
5 Spojena komponenta treba da podrži
funkciju Control for HDMI.
5 Proverite podešenja funkcije Control for
HDMI na spojenoj komponenti. Pogledajte
uputstvo za upotrebu spojene komponente.
5 Kad je funkcija "Ctrl for HDMI" podešena
na "OFF", "BRAVIA" Sync ne radi
pravilno, čak i ako je oprema spojena na
priključnicu HDMI IN.
92
5 Vrsta i broj komponenti kojima se može
upravljati putem funkcije "BRAVIA" Sync
ograničene su HDMI CEC standardom na
sledeći način.
– Oprema za snimanje (Blu­ray, DVD
rekorder, i sl.): do 3 komponente
– Oprema za reprodukciju (Blu­ray, DVD
uređaj, i sl.): do 3 komponente
– Prijemnici: do 4 komponente
– AV prijemnik (audio sistem): 1
komponenta
Pri upotrebi funkcije Control for HDMI
daljinski upravljač TV­a ne može
upravljati spojenom komponentom.
5 Zavisno od spojene komponente i TV­a,
možda ćete trebati da ih podesite. Pogledajte uputstvo za upotrebu svake od komponenti i TV­a.
5 Promenite ulaz prijemnika u HDMI ulaz
spojen na komponentu.
Poruke o greškama
Ako dođe do greške u radu, na displeju
se prikazuje poruka. Moguće je proveriti
stanje sistema prema toj poruci. Ako se
problem nastavi, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
PROTECTOR
Zvučnicima se šalje nepravilno napajanje
ili je prijemnik prekriven i ventilacioni
otvori su blokirani. Prijemnik će se automatski isključiti nakon nekoliko sekundi.
Proverite spajanje kablova zvučnika i
ponovo uključite prijemnik.
USB FAIL
Detektovan je prekomeran napon u
priključnici  (USB). Prijemnik će se
automatski isključiti nakon nekoliko sekundi. Proverite iPhone/iPod ili USB uređaj,
zatim ga odspojite i ponovo uključite
napajanje.
Za druge poruke pogledajte "Lista poruka
nakon automatske kalibracije" (str. 40),
"Poruke vezane za rad iPhone/iPod uređaja"
(str. 47) i "Poruke vezane za rad USB uređaja" (str. 50).
Formatiranje memorije
Odeljci sa dodatnim informacijama
Za brisanje
Pogledajte
Svih postavki u memoriji
str. 34
Posebno podešenih zvučnih ugođaja str. 58
Tehnički podaci
PODACI O AUDIO SNAZI
Pojačalo
Stereo izlazna snaga
(8 ohma, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Surround izlazna snaga1)
(8 ohma, 1 kHz, THD 10%)
140 W po kanalu
Napajanje
230 V AC, 50 Hz
1) Referentna
izlazna snaga za prednje, srednji,
surround, zadnje surround i prednje gornje zvučnike. Zavisno od postavke zvučnog ugođaja
i izvora, možda se neće čuti zvuk.
Frekventni odziv
Analogni
Ulaz
Analogni
10 Hz – 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB (zaobilazi
zvučne ugođaje i
ekvilajzer)
Osetljivost: 500 mV/
50 kiloohma
S/N2): 96 dB
(A, 500 mV3))
Digitalni (koaksijalni)
Impedansa: 75 ohma
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
AUDIO OUT
Napon: 500 mV/1 kiloohm
SUBWOOFER
Napon: 2 V/1 kiloohm
Ekvilajzer
Nivoi pojačanja ±10 dB, korak 1 dB
2) INPUT SHORT (zaobilazi
ekvilajzer).
3) Balansirano, ulazni nivo.
zvučne ugođaje i
nastavlja se
93
FM tjuner
Opseg podešavanja
Antena
Priključnice antena
Međufrekvencija
Opšte
87,5 MHz – 108,0 MHz
FM žičana antena
75 ohma, asimetrično
10,7 MHz
AM tjuner
Opseg podešavanja
Skala podešavanja 9 kHz korak;
531 kHz – 1602 kHz
Antena
Okvirna antena
Međufrekvencija
450 kHz
Video
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp­p, 75 ohma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp­p, 75 ohma
Pb: 0,7 Vp­p, 75 ohma
Pr: 0,7 Vp­p, 75 ohma
80 MHz HD Pass Through
iPhone/iPod
DC 5 V 1 A MAKS.
USB
Podržana brzina bita* MP3 (MPEG 1 Audio
Layer­3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Ne možemo garantovati
kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/
zapisivanje, te uređajima i
medijima za snimanje.
Brzina prenosa
Full­speed
Podržani USB uređaj Mass Storage Class
Maksimalna struja 500 mA
94
Napajanje
230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije 240 W
Potrošnja energije (tokom pripravnog stanja)
0,3 W (Kad je "Ctrl for
HDMI" podešeno na
"OFF")
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm  158 mm 
322,6 mm, uključujući
i delove koji vire i
kontrole
Masa (približno)
8,5 kg
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama bez najave. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne štamparske greške.
Halogeni usporivači plamena nisu
korišćeni u nekim štampanim pločicama.
Sony Corporation
http://www.sony.net/
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF