Sony | SRS-ZR5 | Sony SRS-ZR5 Prenosivi bežični BLUETOOTH®/Wi-Fi zvučnik Uputstva za rukovanje

2. KORAK: Povezivanje na Wi-Fi mrežu
Ostali metodi
3. KORAK: Slušanje muzike preko
Wi-Fi veze
Wi-Fi mreža vam omogućava da lako uživate u muzici uskladištenoj na bežičnim uređajima u vašem domu.
Lični audio sistem
Drugi metodi slušanja muzike putem Wi-Fi mreže
Da biste slušali muziku putem Wi-Fi veze, preporučuje se da koristite aplikaciju SongPal na pametnom
telefonu ili iPhone uređaju.
Korišćenjem Wi-Fi mreže, možete da reprodukujete muziku iz onlajn usluga
strimovanja muzike ili da reprodukujete muziku uskladištenu na računaru
ili pametnom telefonu, u zvuku visokog kvaliteta. Takođe, možete uživati
u muzici u više prostorija u isto vreme.
Uputstvo za upotrebu
Instaliranje aplikacije SongPal na pametnom
telefonu/iPhone uređaju
Odaberite način povezivanja jedinice na Wi-Fi mrežu od sledećih;
SRS-ZR5
Muziku uskladištenu na Xperia uređaju možete da slušate rukujući
aplikacijom Music ili muziku uskladištenu na računaru pomoću besplatnog
softvera MediaGo.
Ako je aplikacija SongPal već instalirana, preskočite ovaj deo o instaliranju. Pogledajte odeljak
„Slušanje muzike pomoću jedinice“.
• Povezivanje preko aplikacije SongPal
Podešavajte ovu jedinicu sa pametnog telefona/iPhone uređaja na kojem je instalirana
aplikacija SongPal.
• Povezivanje preko funkcije Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Podesite ovu jedinicu tako što ćete pritisnuti dugme WPS na bežičnom ruteru.
4-592-256-41(1) (SR)
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
U Vodiču za pomoć se objašnjava kako da reprodukujete muziku na druge načine.
• Povezivanje preko računara
Možete se povezati i sa računara. Detaljne informacije pogledajte u Vodiču za pomoć.
1
Instalirajte aplikaciju „SongPal“ na pametnom telefonu/iPhone uređaju.
Aplikaciju SongPal potražite u prodavnici Google Play (prodavnica Play) ili App Store.
2
Dodirnite [SongPal] na pametnom telefonu/iPhone uređaju da biste pokrenuli
aplikaciju, a zatim pratite uputstva na ekranu.
3
Kada se prikaže ekran sa desne strane, dodirnite [SRS-ZR5].
SongPal Link
Omiljenu muziku možete slušati u raznim stilovima preko kombinacija bežičnih zvučnika.
Ispunite prostorije muzikom istovremeno pomoću grupe zvučnika.
Povezivanje preko aplikacije SongPal
Uživajte u još boljem surround zvuku dodajući Sony Sound BAR
(nije obuhvaćen).*
Potrebne stavke: Android pametni telefon ili iPhone/iPod touch, bežični ruter
* Pogledajte sledeću URL adresu da biste dobili više informacija o kompatibilnom
Sony Sound BAR uređaju ili AV risiveru.
http://sony.net/nasite/
Koristite Android pametni telefon ili iPhone na kojem je instalirana aplikacija SongPal da biste konfigurisali
Wi-Fi podešavanja jedinice.
Vodič za pomoć
(veb dokument za računar/pametni telefon)
Objašnjava detalje o jedinici, mrežnom povezivanju i metodu BLUETOOTH® povezivanja sa raznim uređajima,
metodu High-Resolution Audio reprodukcije itd.
Instalirajte aplikaciju SongPal na pametnom telefonu/iPhone uređaju. Pratite uputstva na ekranu aplikacije
da biste povezali jedinicu na Wi-Fi mrežu.
Potražite SongPal u prodavnicama Google Play™ (prodavnica Play) ili App Store.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr5/h_zz/
Uparite dva zvučnika zajedno da biste kreirali širi stereo zvuk.
• Povežite pametni telefon ili iPhone uređaj na jedinicu preko BLUETOOTH veze. Pre povezivanja podesite
funkciju BLUETOOTH na pametnom telefonu ili iPhone uređaju.
• Neki bežični ruteri imaju više SSID-ova. Povežite jedinicu i pametni telefon ili iPhone uređaj na isti SSID.
Potrebne stavke: Android pametni telefon/iPhone/iPod touch uređaj na kom je instalirana
aplikacija SongPal
1
Idite na 3. KORAK da biste reprodukovali muziku
U Vodiču za pomoć se objašnjavaju sledeće teme:
• Detalji o povezivanju na Wi-Fi mrežu
• Način povezivanja sa aplikacijom SongPal
• Mrežne veze i metodi reprodukcije za svaki operativni sistem računara
• Metodi BLUETOOTH povezivanja za razne uređaje i reprodukcije sa njih
• Način reprodukovanja High-Resolution Audio datoteka
• Ažuriranja softvera
• Način povezivanja sa drugim uređajem i sledećim uređajima preko Wi-Fi veze itd.
Funkcije Wireless Stereo i Wireless Surround mogu da se koriste kada ažurirate softver na jedinici.
Informacije o ažuriranju pogledajte u Vodiču za pomoć.
Slušanje muzike sa ove jedinice korišćenjem
aplikacije SongPal
Dodirnite pametni telefon/iPhone uređaj da biste na njemu slušali muziku
upravljajući aplikacijom SongPal.
Detaljne informacije o sledećim načinima povezivanja, metodima reprodukcije i druge informacije potražite
u Vodiču za pomoć.
SRS-X99
SRS-X99
BLUETOOTH
Povezivanje preko funkcije Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)
Možete da slušate muziku sa BLUETOOTH uređaja putem bežične veze.
Pre korišćenja funkcije BLUETOOTH, obavite uparivanje da biste registrovali
BLUETOOTH uređaj.
Potrebna stavka: Bežični ruter sa dugmetom Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
1
1. KORAK: Povezivanje na utičnicu
za naizmeničnu struju
2
Povežite jedinicu na utičnicu za naizmeničnu struju pomoću isporučenog kabla za napajanje naizmeničnom
strujom. Uverite se da je kabl za napajanje naizmeničnom strujom pravilno priključen na jedinicu.
2
Postavite jedinicu blizu bežičnog rutera,
a zatim pritisnite dugme  (napajanje)
da biste uključili jedinicu.
Indikator  (napajanje) počinje da treperi.
Sačekajte dok indikator ne prestane da
treperi. To može da potraje oko 30 sekundi.
Treperi
Svetli
Pritisnite i držite dugme UPDATE/WPS na
jedinici dok se ne začuje zvučni signal
(oko dve sekunde).
Slušanje muzike sa ove jedinice korišćenjem
aplikacije Google Cast
Potrebne stavke: Android pametni telefon/iPhone/iPod touch uređaj na kom je instalirana
aplikacija SongPal
1
3
Kada izaberete muziku, pokrenite reprodukciju i prilagodite jačinu zvuka.
a. Dodirnite pametni telefon/iPhone uređaj da biste na njemu reprodukovali
muziku upravljajući aplikacijom SongPal.
b. Dodirnite [Settings].
c. Dodirnite [Google Cast].
d. Dodirnite [Learn how to cast].
e. Proverite kako se usluga koristi i koja aplikacija odgovara usluzi
Google Cast, a zatim izaberite aplikaciju koju ćete instalirati.
U roku od 90 sekundi pritisnite dugme
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) na ruteru.
Treperi
Podesite Google Cast.
Ako je aplikacija koja odgovara usluzi Google Cast već instalirana,
idite na 2. korak.
Svetli
2
3
Povezane komponente
Možete da slušate muziku sa računara, pametnog telefona, prenosnog muzičkog plejera ili USB flash uređaja
povezanog na USB port na ovoj jedinici. Ili možete da slušate muziku sa prenosnog muzičkog plejera povezujući
ga na priključak AUDIO IN na ovoj jedinici.
Ako povežete HDMI kabl (ne isporučuje se: tip velike brzine) na priključak HDMI IN ARC na TV-u i priključak
HDMI ARC TO TV na ovoj jedinici, možete da slušate zvuk sa TV-a preko ove jedinice.
HDMI ARC TO TV
USB
AUDIO IN
Pokrenite instaliranu aplikaciju koja odgovara usluzi Google Cast.
Dodirnite ikonu Cast, a zatim izaberite [SRS-ZR5].
* ARC je funkcija za slanje TV zvuka sa ulazog HDMI priključka na TV-u na AV uređaj pomoću HDMI kabla.
Uverite se da LAN kabl nije povezan. Žičana i bežična
veza ne mogu da se koriste u isto vreme.
Idite na 2. KORAK da biste uspostavili bežičnu vezu
U zavisnosti od bežičnog rutera, pritisnite i držite dugme Wi-Fi Protected Setup (WPS) nekoliko sekundi.
Za detaljnije informacije, pogledajte uputstvo za upotrebu rutera.
Kada indikator LINK zasvetli narandžastom bojom, Wi-Fi mrežno povezivanje je dovršeno.
Idite na 3. KORAK da biste reprodukovali muziku
Slušanje muzike uskladištene na USB flash uređaju
4
Pokrenite reprodukciju u aplikaciji, pa prilagodite jačinu zvuka.
Možete da reprodukujete muziku uskladištenu na USB flash uređaju.
1. Povežite USB flash uređaj na USB priključak na ovoj jedinici.
2. Dodirnite dugme FUNCTION tako da indikator USB zasvetli.
3. Koristite SongPal da izaberete muziku i pokrenite reprodukciju.
Delovi i kontrole
Provera jačine Wi-Fi signala (osetljivost prijema)
Dodirnite/pritisnite i držite dugme VOLUME 
i dugme SET UP. U zavisnosti od jačine signala,
indikatori od  do  će svetliti. Broj indikatora
koji svetle je relativan u odnosu na jačinu signala.
Ako je signal slab, neće svetliti nijedan indikator.
Detaljne informacije pogledajte u Vodiču
za pomoć.
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Status indikatora
(boja)
Status jedinice
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena
(kao što su upaljene sveće).
Svetli (zeleno)
Jedinica je uključena.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
Svetli (narandžasto)
Jedinica je u režimu mirovanja
za BLUETOOTH/mrežu.
Kada indikator svetli ili treperi
Indikator  (napajanje)
Ne svetli
Jedinica je u režimu mirovanja.
Treperi (zeleno)
• Kada uključite jedinicu,
indikator treperi sporo
zelenom bojom, a zatim
zasvetli.
• Kada dodirnete dugmad
VOLUME / indikator će
zatreperiti jednom ili tri puta
u skladu sa prilagođavanjem
jačine zvuka.
Treperi (crveno)
Ažuriranje softvera nije uspelo
ili se jedinica nalazi u režimu
zaštite.
Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok je
priključen na utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom, čak i kada je sam uređaj isključen.
Budući da se kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iskopčava iz mrežnog napajanja
izvlačenjem iz utičnice, priključite ga na lako
dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite bilo kakvu nepravilnost
u radu uređaja, odmah ga iskopčajte iz utičnice
za napajanje naizmeničnom strujom.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da
će baterija i električna i elektronska oprema biti
pravilno zbrinuti, predajte potrošene proizvode na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte poglavlje o bezbednom
uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju
na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije,
kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Rešavanje problema
Ako se tokom upotrebe jedinice javi problem,
pratite sledeće korake da biste rešili problem
pre nego što se konsultujete sa najbližim
Sony prodavcem.
• Proverite Vodič za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr5/h_zz/
Pazite da voda ne prska, ovaj proizvod nema
specifikaciju otpornosti na vodu.
PAŽNJA
Indikator LINK
Status indikatora
(boja)
Status jedinice
Svetli (narandžasto)
Jedinica je povezana
na Wi-Fi mrežu.
Svetli (ružičasto)
Jedinica je povezana
na žičanu mrežu.
Treperi (narandžasto)
Jedinica je u postupku
povezivanja na Wi-Fi mrežu.
Treperi (ružičasto)
Jedinica je u postupku
povezivanja sa žičanom
mrežom.
Treperi (crveno)
Mrežno povezivanje
nije uspelo.
Svetli (crveno)
Mrežno povezivanje nije
uspelo ili povezivanje nije
uspelo iako je podešavanje
mreže dovršeno.
Napomena za korisnike: sledeće informacije
se odnose samo na opremu koja se prodaje
u zemljama u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka
druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa
usaglašenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom
predstavniku, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija. Za sva pitanja u vezi sa
servisom ili garancijom pogledajte adrese koje
su navedene na zasebnom servisnom ili
garantnom listu.
Valjanost oznake CE je ograničena samo na one
zemlje u kojima je zakonski primenljiva, uglavnom
u zemljama EEA (European Economic Area).
Indikator NETWORK
 Dugme/indikator  (napajanje)/ PAIRING
 Dugmad VOLUME /
 Dugme FUNCTION
 Indikator L R*1
 Indikator LINK
 Indikator UPDATE
 Indikator NETWORK
 Indikator BLUETOOTH
 Indikator HDMI
 Indikator USB
 Indikator AUDIO IN
 N-oznaka
(USB) port

 Priključak AUDIO IN
 Dugme UPDATE/WPS
 Dugme SET UP*1
 Dugme STEREO PAIR*1
 Priključak AC IN
 LAN port
 Priključak HDMI ARC TO TV
 Otvor za šraf za postavljanje na zid*2
*1 Ovo će biti dostupno nakon ažuriranja softvera
na ovoj jedinici. Detaljne informacije pogledajte
u Vodiču za pomoć.
*2 Koristite otvore na biste postavili jedinicu na zid.
Detaljne informacije pogledajte u Vodiču za pomoć.
Kada indikator svetli ili treperi
Boja osvetljenja/treperenja indikatora označava
stanje svake postavke. Detaljne informacije
pogledajte u Vodiču za pomoć.
Status indikatora
(boja)
Status jedinice
Svetli (belo)
Jedinica je u režimu NETWORK.
Boja osvetljenja/treperenja indikatora se menja
u zavisnosti od povezane muzičke usluge. Detaljne
informacije pogledajte u Vodiču za pomoć.
Indikator UPDATE
Status indikatora
(boja)
Status jedinice
Svetli (narandžasto)
Jedinica detektuje najnoviji
softver dok je povezana na
Internet.
Treperi (narandžasto)
Jedinica ažurira softver. Tokom
ažuriranja ne možete rukovati
jedinicom.
Pre upravljanja jedinicom, pažljivo pročitajte ovaj
vodič i zadržite ga radi buduće upotrebe.
Ovaj proizvod je namenjen za korišćenje
u sledećim zemljama:
GB/IE/MT/IT/FR/NL/LU/BE/CH/LI/AT/DE/ES/GI/
PT/HU/SI/SK/CZ/BG/RO/MD/HR/RS/ME/MK/AL/
Kosovo/BA/LT/LV/EE/GR/CY/PL/FI/NO/SE/DK/IS/
FO/GL/TR
Napomena za korisnike u Evropi
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu
sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Frekventni pojas od 5150 MHz – 5350 MHz
je ograničen samo na upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je
u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
uredbi kada se za povezivanje koristi kabl kraći
od 3 metra.
Odlaganje potrošenih baterija
i električne i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju
označava da se proizvod i baterija ne smeju
tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama
se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda
i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih
može doći usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa.
• Potražite informacije o problemu na veb-sajtu
za korisničku podršku.
http://www.sony.eu/support
• Iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iz jedinice, a zatim ga ponovo priključite.
• Povežite jedinicu sa HDMI ARC priključkom na
TV-u da biste slušali TV zvuk sa ove jedinice.
Ako se problem ponavlja nakon što obavite sve
gorenavedene postupke, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Mere opreza
O bezbednosti
Pločica sa osnovnim podacima o uređaju i važne
informacije koje se tiču bezbednosti nalaze se
na donjoj spoljnoj strani glavne jedinice.
• Pre nego što počnete da koristite jedinicu,
proverite da li radni napon jedinice odgovara
vašem lokalnom izvoru napajanja.
Mesto kupovine
Radni napon
Sve zemlje/regioni
100 V – 240 V AC,
50 Hz/60 Hz
MAC adresa Wi-Fi mreže se nalazi na donjoj
spoljnoj strani ovog uređaja.
• Pre nego što počnete da koristite jedinicu,
proverite da li radni napon jedinice odgovara
vašem lokalnom izvoru napajanja.
O postavljanju
• Ne postavljajte jedinicu u nagnuti položaj.
• Ne ostavljajte jedinicu blizu izvora toplote ili
na mestu koje je izloženo direktnoj sunčevoj
svetlosti, prekomernoj prašini, vlažnosti,
kiši ili mehaničkim udarima.
• Ostavite 4 cm ili više prostora ispod jedinice
kada postavljate jedinicu na zid.
O autorskim pravima
• Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
na intelektualnu svojinu kompanije
Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija
ove tehnologije izvan ovog proizvoda je
zabranjena bez odgovarajuće licence kompanije
Microsoft ili njene ovlašćene podružnice.
• iPhone i iPod touch su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc. registrovani u SAD
i drugim zemljama.
„Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači da je
elektronska oprema posebno dizajnirana za rad
sa iPod ili iPhone uređajima i sertifikovana od
strane proizvođača tako da ispunjava standarde
za performanse kompanije Apple. Apple ne
odgovara za rad ove jedinice niti za njegovu
usklađenost sa bezbednosnim standardima
i propisima. Imajte u vidu to da upotreba ove
dodatne opreme sa iPod ili iPhone uređajem
može da utiče na performanse bežične veze.
App Store je zaštićeni znak usluge kompanije
Apple Inc.
•„
“ je oznaka organizacije Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi Alliance®
su registrovane oznake organizacije
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
i Wi-Fi Protected Setup™ su oznake
organizacije Wi-Fi Alliance.
• MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka
i patenti koje su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
• N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni
znak kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim zemljama.
• U ovoj jedinici se koristi tehnologija
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia
Interface i logotip HDMI su zaštićeni znakovi
ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije
HDMI Licensing LLC u SAD i ostalim zemljama.
• BLUETOOTH® oznaka i logotipi su u vlasništvu
kompanije Bluetooth SIG, Inc. a Sony Corporation
koristi ove znakove pod licencom. Svi ostali
zaštićeni znakovi i tržišni nazivi su vlasništvo
njihovih vlasnika.
• Google Play i Android su zaštićeni znakovi
kompanije Google Inc.
• Google Cast i the Google Cast Badge su zaštićeni
znakovi kompanije Google Inc.
• „Xperia“ i „Xperia Tablet“ su zaštićeni znakovi
kompanije Sony Mobile Communications AB.
• LDAC™ i logotip LDAC su zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
• DLNA™, DLNA Logo i DLNA CERTIFIED™ su
zaštićeni znakovi, zaštićeni znakovi usluge
ili oznake za sertifikaciju organizacije Digital
Living Network Alliance.
• Ovaj proizvod uključuje softver kompanije
Spotify koji je predmet licenci trećih lica koje
možete pronaći ovde:
https://developer.spotify.com/esdkthird-partylicenses/
• Spotify i logotipi Spotify su zaštićeni znakovi
kompanije Spotify Group.
• Nazivi jedinica i proizvoda navedeni u ovom
dokumentu su obično zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi proizvođača.
Oznake ™ i ® se ne koriste u ovom dokumentu.
Napomene o licenci
Ovaj proizvod sadrži softver koji Sony koristi
u skladu sa ugovorom o licenciranju sa
vlasnicima tog autorskog prava. Da bismo
ispunili zahteve vlasnika autorskih prava
softvera, u obavezi smo da obavestimo
klijente o sadržaju ugovora.
Pristupite sledećoj URL adresi i pročitajte
sadržaj licence.
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
Specifikacije
Opšte
Napajanje
Zahtevi za napajanje
200 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
30 W
Potrošnja energije (u režimu mirovanja)
Manje od 0,5 W
Potrošnja energije (u režimu mirovanja
za BLUETOOTH/mrežu)
Manje od 3 W
Napomena o softveru koji koristi
GNU GPL/LGPL
Ovaj proizvod sadrži softver koji podleže
sledećoj GNU opštoj javnoj licenci (u daljem
tekstu se pominje kao „GPL“) ili GNU manjoj
opštoj javnoj licenci (u daljem tekstu se pominje
kao „LGPL“). U njima je navedeno da korisnici
imaju pravo da nabave, izmene i ponovo
distribuiraju izvorni kôd datog softvera u skladu
sa uslovima koje obezbeđuje GPL ili LGPL
licenca. Izvorni kôd gorenavedenog softvera
dostupan je na internetu.
Da biste ga preuzeli, pristupite sledećoj URL
adresi, a zatim izaberite naziv modela
„SRS-ZR5“.
URL adresa: http://oss.sony.net/Products/
Linux/
Imajte u vidu to da kompanija Sony ne može
da odgovori na bilo kakva pitanja u vezi sa
sadržajem izvornog koda.
Dimenzije (uključujući isturene delove
i kontrole)
Približno 101 mm × 161 mm × 101 mm (š/v/d)
Masa
Približno 1,7 kg
Isporučena dodatna oprema
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (2)
Uputstvo za upotrebu (ovaj dokument)
Garantni list (1)
Za korisnike u Hong Kongu, Irskoj, Kipru, Malti
i Ujedinjenom Kraljevstvu:
Koristite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (A).
Iz bezbednosnih razloga, kabl za napajanje
naizmeničnom strujom (B) nije predviđen za
korišćenje u navedenim zemljama/regionima
i stoga se neće tamo koristiti.
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
Koristite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (B).
(A)
Napomene o ažuriranju
Ako ovu jedinicu koristite dok je povezana na
Internet putem Wi-Fi mreže, ona može da se
automatski ažurira na najnoviji softver.
Ažuriranjem softvera, biće dodate nove funkcije
koje vam omogućavaju da iskusite praktičnije
i stabilnije korišćenje.
Ako ne želite da automatski ažurirate softver,
tu funkciju možete onemogućiti korišćenjem
aplikacije SongPal instalirane na pametnom
telefonu/iPhone uređaju.
Međutim, softver može da se automatski ažurira
zbog stabilnog korišćenja i sličnih razloga čak
i ako onemogućite tu funkciju. Takođe, ako
onemogućite tu funkciju, još uvek možete
da ručno ažurirate softver.
Za više detalja o podešavanju i rukovanju,
pogledajte Vodič za pomoć.
Jedinica možda neće funkcionisati u toku
ažuriranja.
Odricanje od odgovornosti koje
se odnosi na usluge koje nude
treće strane
Usluge koje nude treće strane mogu da se
promene, suspenduju ili prekinu bez prethodne
najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost
kada nastanu takve situacije.
(B)
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (B) se ne
isporučuje korisnicima u Hong Kongu.
Odeljak za USB port
Možete da povežete USB flash uređaj, Walkman® ili
iPhone/iPod uređaj koji je kompatibilan sa ovom
jedinicom.
Podržani format*
MP3: 32/44,1/48 kHz, 16–320 kbps (CBR/VBR)
AAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96 kHz,
16–320 kbps (CBR/VBR)
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16–320 kbps (CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24-bitni)
AIFF: 32/441/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24-bitni)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24-bitni)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24-bitni)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1-bitni)
Brzina prenosa
O radu uređaja
Velika brzina
• Ne ubacujte sitne predmete u priključke ili
ventilacioni otvor na zadnjoj strani jedinice.
To može dovesti do kratkog spoja ili kvara
jedinice.
Podržani USB uređaji
O čišćenju
• Ne koristite alkohol, benzin ili razređivač da biste
očistili kućište.
Ostalo
• Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi
sa ovom jedinicom koji nisu obrađeni u ovom
dokumentu, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
• Kada bacate ili otuđujete ovu jedinicu,
obavezno je inicijalizujte da biste je vratili na
podrazumevana fabrička podešavanja. Detaljne
informacije pogledajte u Vodiču za pomoć.
Klasa uređaja za masovno skladištenje (MSC)
* Ne garantuje se kompatibilnost sa svim programima
za kodiranje/upisivanje, uređajima za snimanje
i medijima za snimanje.
Kompatibilni iPhone/iPod modeli
Tehnologija Bluetooth radi sa uređajima
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6,
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPod touch (šesta generacija),
iPod touch (peta generacija).
Napomena
Sony ne odgovara u slučaju gubitka ili oštećenja
podataka snimljenih na iPhone/iPod uređaj dok
je iPhone/iPod uređaj povezan sa jedinicom.
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
Download PDF

advertising