Sony | SRS-X88 | Sony SRS-X88 Prenosivi bežični BLUETOOTH®/Wi-Fi zvučnik Uputstva za rukovanje

4-566-479-21(1) (SR)
Lični audio sistem
Početni koraci
O aplikaciji SongPal
Uputstvo za upotrebu
Slušanje muzike
putem BLUETOOTH veze
Slušanje muzike
putem Wi-Fi mreže
Slušanje muzike pomoću
povezanih komponenti
Dodatne informacije
Pogledajte Wi-Fi vodič za početak (zaseban dokument) za više
informacija o tome kako da slušate muziku uskladištenu na PC
računaru ili drugom uređaju preko Wi-Fi mreže.
SRS-X88
Pre upravljanja sistemom, pažljivo pročitajte ovaj
vodič i zadržite ga radi buduće upotrebe.
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena
(kao što su upaljene sveće).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute
baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu, vatri i slično tome.
Budući da se mrežno napajanje uređaja
prekida izvlačenjem glavnog utikača, priključite
uređaj na lako dostupnu utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako primetite nepravilnosti
u radu uređaja, odmah izvucite glavni utikač
iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.
Sistem dobija mrežno napajanje sve dok je
priključen na utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom, čak i kada je sam sistem isključen.
PAŽNJA
U slučaju nepravilne zamene baterije postoji
opasnost od eksplozije. Zamenite bateriju
samo sa istom ili ekvivalentnom baterijom.
U slučaju zamene nepravilnim tipom baterije,
postoji opasnost od eksplozije.
Iskorišćene baterije bacite u skladu sa uputstvom.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka
druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa
usaglašenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom
predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka.
Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom
pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom
servisnom ili garantnom listu.
Valjanost oznake CE je ograničena samo na one
zemlje u kojima je zakonski primenljiva, uglavnom
u zemljama EEA (European Economic Area).
Ovaj proizvod je namenjen za korišćenje
u sledećim zemljama:
BE, LU, NL, LI, CH, AL, AM, BA, BG, HR, CZ, HU,
Kosovo, MK, MD, ME, RO, RS, SK, SI, DE, AD, FR, MC,
CY, GR, PT, ES, IT, MT, SM, VA, DK, FI, IS, NO, SE, AT,
PL, EE, LV, LT, IE, GB
2SR
Napomena za korisnike u Evropi
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu
sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Frekventni pojas od 5150 MHz – 5350 MHz je
ograničen samo na upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Odlaganje potrošenih
baterija i električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju
označava da se proizvod i baterija ne smeju
tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama
se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda
i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih
može doći usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo
da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste
bili sigurni da će baterija i električna i elektronska
oprema biti pravilno zbrinuti, predajte
potrošene proizvode na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske
opreme. Za sve ostale baterije pogledajte
poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije
iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih
baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili
proizvod ili bateriju.
O postavljanju
Mere opreza
 Ne postavljajte jedinicu u nagnuti položaj.
 Ne ostavljajte jedinicu blizu izvora toplote
O bezbednosti
Pločica koja označava zaštićeni znak Sony,
broj modela i naznaku o električnoj struji
nalazi se na donjoj spoljnoj strani ove
jedinice.
MAC adresa se nalazi na donjoj spoljnoj
strani ovog uređaja.
MAC1: MAC adresa žičane mreže
MAC2: MAC adresa Wi-Fi mreže
 Pre nego što počnete da koristite jedinicu,
proverite da li radni napon jedinice
odgovara vašem lokalnom izvoru
napajanja.
ili na mestu koje je izloženo direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini,
vlažnosti, kiši ili mehaničkim udarima.
O radu uređaja
 Ne ubacujte sitne predmete u priključke
ili ventilacioni otvor na zadnjoj strani
jedinice. To može dovesti do kratkog
spoja ili kvara jedinice.
O čišćenju
 Ne koristite alkohol, benzin ili razređivač
da biste očistili kućište.
Ostalo
Mesto kupovine
Radni napon
 Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
Sve zemlje/regioni
100 V – 240 V AC,
50 Hz/60 Hz
u vezi sa ovom jedinicom koji nisu
obrađeni u ovom priručniku, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
 Kada bacate ili otuđujete ovu jedinicu,
obavezno je inicijalizujte da biste je
resetovali na podrazumevana fabrička
podešavanja (stranica 22).
Napomene o adapteru
za naizmeničnu struju
 Kada priključujete adapter za naizmeničnu
struju ili ga iskopčavate, prethodno
isključite jedinicu. U suprotnom,
to može da dovede do kvara.
 Koristite samo isporučeni adapter
za naizmeničnu struju. Da biste izbegli
oštećenje jedinice, nemojte da koristite
nijedan drugi adapter za naizmeničnu
struju.
Polaritet utikača
 Priključite adapter za naizmeničnu
struju u obližnju zidnu utičnicu. U slučaju
problema, odmah ga iskopčajte iz zidne
utičnice.
 Ne postavljajte adapter za naizmeničnu
struju u uski prostor poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
 Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite adapter
za naizmeničnu struju kapljicama vode
ili prskanju i ne postavljajte na njega
predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
3SR
Obezbeđeni dokumenti
Uputstvo za upotrebu
(ovaj dokument)
Objašnjava važne
bezbednosne informacije,
postupak BLUETOOTH
povezivanja, rešavanje
problema itd.
O autorskim pravima
 Windows, logo Windows

Wi-Fi vodič za početak
(zaseban dokument)
Objašnjava kako
da slušate muziku
uskladištenu na PC
računaru ili drugom
uređaju preko Wi-Fi
mreže.

Vodič za pomoć
(veb dokument
za PC računar/
pametni telefon)
Objašnjava detalje
o jedinici, mrežnom
povezivanju i metodu
BLUETOOTH povezivanja
na raznim uređajima,
metodu High-Resolution
Audio reprodukcije itd.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/






4SR
i Windows Media su registrovani
zaštićeni znakovi ili zaštićeni znakovi
kompanije Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama
i/ili drugim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
kompanije Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije
izvan ovog proizvoda je zabranjena bez
odgovarajuće licence kompanije Microsoft
ili njene ovlašćene podružnice.
Apple, logotip Apple, AirPlay, iPad,
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod touch, iTunes, Mac i OS X su zaštićeni
znakovi kompanije Apple Inc., registrovani
u SAD i ostalim zemljama. iPad Air i iPad
mini su zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc.
App Store je zaštićeni znak usluge
kompanije Apple Inc.
„Made for iPod“, „Made for iPhone“
i „Made for iPad“ znači da je elektronska
oprema posebno dizajnirana za rad
sa iPod, iPhone ili iPad uređajima
i sertifikovana od strane proizvođača tako
da ispunjava standarde za performanse
kompanije Apple. Apple ne odgovara
za rad ovog uređaja niti za njegovu
usklađenost sa bezbednosnim
standardima i propisima. Imajte u vidu
to da upotreba ove dodatne opreme sa
iPod, iPhone ili iPad uređajem može da
utiče na performanse bežične veze.
„
“ je oznaka organizacije
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
i Wi-Fi Alliance® su registrovane
oznake organizacije Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
i Wi-Fi Protected Setup™ su oznake
organizacije Wi-Fi Alliance.
„S-Master“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
ClearAudio+ i
su zaštićeni
znakovi kompanije Sony Corporation.
„DSEE“ i
su zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
 MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje










zvuka i patenti koje su licencirale
kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su
u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.
a Sony Corporation koristi ove znakove
pod licencom. Svi ostali zaštitni znakovi
i tržišni nazivi su vlasništvo njihovih
vlasnika.
N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc.
u SAD i drugim zemljama.
Google Play i Android su zaštićeni znakovi
kompanije Google Inc.
Google Cast™ Ready i the Google Cast
Ready Badge su zaštićeni znakovi
kompanije Google Inc.
„Xperia“ i „Xperia Tablet“ su zaštićeni
znakovi kompanije Sony Mobile
Communications AB.
WALKMAN® i logotip WALKMAN®
su registrovani zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
LDAC™ i logotip LDAC su zaštićeni
znakovi kompanije Sony Corporation.
DLNA™, DLNA Logo i DLNA CERTIFIED™
su zaštićeni znakovi, zaštićeni znakovi
usluge ili oznake za sertifikaciju
organizacije Digital Living Network
Alliance.
AOSS je zaštićeni znak kompanije
BUFFALO INC.
Nazivi sistema i proizvoda navedeni
u ovom priručniku su obično zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi
proizvođača.
Oznake ™ i ® se ne koriste u ovom
priručniku.
Napomene o licenci
Ovaj proizvod sadrži softver koji Sony koristi
u skladu sa ugovorom o licenciranju sa
vlasnicima tog autorskog prava. Da bismo
ispunili zahteve vlasnika autorskih prava
softvera, u obavezi smo da obavestimo
klijente o sadržaju ugovora.
Pročitajte sadržaj ugovora koji je opisan
u posebnom priloženom dokumentu.
Napomena o softveru koji koristi
GNU GPL/LGPL
Ovaj proizvod sadrži softver koji podleže
sledećoj GNU opštoj javnoj licenci (u daljem
tekstu se pominje kao „GPL“) ili GNU manjoj
opštoj javnoj licenci (u daljem tekstu se pominje
kao „LGPL“). U njima je navedeno da korisnici
imaju pravo da nabave, izmene i ponovo
distribuiraju izvorni kôd datog softvera
u skladu sa uslovima koje obezbeđuje GPL
ili LGPL licenca. Izvorni kôd gorenavedenog
softvera dostupan je na internetu.
Da biste ga preuzeli, pristupite sledećoj
URL adresi, a zatim izaberite naziv modela
„SRS-X88“.
URL adresa:
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Imajte u vidu to da kompanija Sony ne može
da odgovori na bilo kakva pitanja u vezi sa
sadržajem izvornog koda.
Napomene o ažuriranju
Ako ovu jedinicu koristite dok je povezana
na Internet putem žičane ili Wi-Fi mreže,
ona može da se automatski ažurira na najnoviji
softver.
Ažuriranjem softvera, biće dodate nove funkcije
koje vam omogućavaju da iskusite praktičnije
i stabilnije korišćenje.
Ako ne želite da automatski ažurirate softver,
tu funkciju možete onemogućiti korišćenjem
aplikacije SongPal instalirane na pametnom
telefonu/iPhone uređaju.
Međutim, softver može da se automatski
ažurira zbog stabilnog korišćenja i sličnih
razloga čak i ako onemogućite tu funkciju.
Takođe, ako onemogućite tu funkciju,
još uvek možete da ručno ažurirate softver.
Za više detalja o podešavanju i rukovanju,
pogledajte Vodič za pomoć.
Jedinica možda neće funkcionisati
u toku ažuriranja.
Odricanje od odgovornosti koje
se odnosi na usluge koje nude
treće strane
Usluge koje nude treće strane mogu da se
promene, suspenduju ili prekinu bez prethodne
najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost
kada nastanu takve situacije.
5SR
Sadržaj
Mere opreza .....................................3
Obezbeđeni dokumenti.................. 4
O autorskim pravima ...................... 4
Početni koraci
Raspored i funkcija kontrola ............7
O aplikaciji SongPal
Slušanje muzike pomoću
povezanih komponenti
Slušanje muzike sa USB flash
uređaja (USB-A) ..........................18
Slušanje muzike sa Walkman®
uređaja koji podržava visoku
rezoluciju (USB-B) .......................18
Slušanje muzike sa spoljnog
uređaja (AUDIO IN) .....................19
Čemu služi aplikacija SongPal ........11
Dodatne informacije
Slušanje muzike
putem BLUETOOTH veze
Uparivanje jedinice sa
BLUETOOTH uređajem
i slušanje muzike........................ 12
Slušanje muzike jednim
dodirom (NFC) ............................ 14
Slušanje muzike putem Wi-Fi
mreže
Izbor metoda mrežne veze............ 15
Povezivanje sa PC računarom ........ 15
Slušanje iste muzike iz
više zvučnika
(funkcija SongPal Link) ............... 17
Slušanje različitih muzičkih servisa
na Internetu................................ 17
6SR
Rešavanje problema ..................... 20
Šta je to bežična tehnologija
BLUETOOTH? .............................. 23
Specifikacije .................................. 24
Početni koraci
Raspored i funkcija kontrola
Ovaj priručnik uglavnom objašnjava radnje upravljanja korišćenjem dugmadi na jedinici,
ali neke radnje se mogu izvoditi i pomoću dugmadi na daljinskom upravljaču koja imaju
iste ili slične nazive.
Početni koraci
Jedinica
Zadnja strana
jedinice
 Indikator LINK
Označava status mrežnog povezivanja
jedinice.
 Dugme/indikator (BLUETOOTH)
PAIRING
Dodirnite prilikom uparivanja ili
povezivanja sa BLUETOOTH uređajem ili
slušanja muzike sa BLUETOOTH uređaja.
Dodirnite jednom da prebacite jedinicu
u režim BLUETOOTH. Dodirnite i držite
da prebacite jedinicu u režim uparivanja.
 Dugmad VOL (jačina zvuka) –/+
Dodirnite da biste prilagodili jačinu zvuka.
Indikator / (uključivanje/stanje
mirovanja) i indikator reakcije trepere
u skladu sa prilagođavanjem jačine
zvuka pri dodiru.
 Dugme/indikator / (uključivanje/
stanje mirovanja)
Dodirnite da biste uključili i isključili
napajanje na jedinici.
 Dugme UPDATE
Označava status ažuriranja
softvera jedinice.
7SR
 Dugme/indikator NETWORK
Dodirnite da prebacite jedinicu
u režim NETWORK.
Dodirnite da biste pomoću jedinice
koristili razne muzičke usluge ili slušali
muziku uskladištenu u uređaju
na kućnoj mreži.
 Dugme/indikator USB-A
Dodirnite da biste slušali muziku sa
uređaja povezanog na USB A port (
Indikator USB-A svetli nakon dodira.
 Dugme/indikator USB-B
Dodirnite da biste slušali muziku sa
uređaja povezanog na USB B port (
Indikator USB-B svetli nakon dodira.
A).
 Dugme WPS
Pritisnite i držite prilikom povezivanja
na Wi-Fi mrežu.
Kada budete pritisnuli i držali dugme
WPS dve sekunde, začuće se zvučni
signali, što označava da je jedinica
spremna za povezivanje sa bežičnim
ruterom.
Ako bežični ruter ima dugme WPS, možete
ga upotrebiti za povezivanje na mrežu.
 LAN port
Upotrebite LAN kabl (ne isporučuje se) da
biste povezali PC računar ili bežični ruter.
B).
 Dugme/indikator AUDIO IN
Dodirnite da biste slušali muziku
sa uređaja povezanog na priključak
AUDIO IN. Indikator AUDIO IN svetli
nakon dodira.
 Wi-Fi antena
Podesite uspravno u toku Wi-Fi
povezivanja kao što je pokazano
u nastavku.
 USB B port (
B)
Povežite PC računar pomoću USB kabla
(ne isporučuje se).
Kada povezujete Walkman® koji podržava
visoku rezoluciju, koristite opcionalni
WM-PORT kabl sa USB adapterom
za audio format visoke rezolucije.
 USB A port (
A)
Direktno povežite USB flash uređaj.
Da biste povezali iPhone/iPad/iPod
ili Walkman®, koristite kabl isporučen
sa uređajem.
 Senzor za daljinski upravljač
 Okrenite levu stranu antene
ka napolju.
 Izvucite antenu.
 Rotirajte antenu 90 stepeni u smeri
kretanja kazaljki na satu.
 Podignite antenu.
 Oznaka N
Ako je pametni telefon NFC-kompatibilan,
dodirnite njime oznaku N. Jedinica će se
automatski uključiti i registrovati (upariti)
i biće uspostavljena BLUETOOTH veza.
 Indikator reakcije
Kada jedinica prima signale sa
isporučenog daljinskog upravljača,
indikator reakcije (senzor za daljinski
upravljač) treperi.
Takođe, indikator treperi u skladu sa
prilagođavanjem jačine zvuka na jedinici.
Uživanje u dinamičnijem zvuku
Uklonite rešetku zvučnika sa prednje strane
jedinice pomoću alatke za skidanje rešetke
zvučnika (isporučena).*1
 Priključak DC IN 19.5 V
Povežite adapter za naizmeničnu struju
(isporučen).
 Priključak AUDIO IN
Povežite na priključak za slušalice
prenosnog audio uređaja pomoću audio
kabla (ne isporučuje se).
8SR
Alatka za skidanje rešetke zvučnika (isporučena)
1
* Uklonjenu rešetku držite na ravnoj površini
da biste sprečili njeno krivljenje.
Kada indikator svetli ili treperi
Boja osvetljenja/treperenja indikatora se menja
u zavisnosti od povezane muzičke usluge.
Indikator / (uključivanje/stanje mirovanja)
 Za više detalja, pogledajte Vodič za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Status
Status jedinice
indikatora (boja)
Jedinica je uključena.
Svetli
(narandžasto)
Jedinica je u režimu mirovanja
za BLUETOOTH/mrežu.
Isključen
Jedinica je u režimu
mirovanja.
Treperi (zeleno)
• Ako dodirnete dugme /
(uključivanje/stanje
mirovanja) da isključite
jedinicu, indikator
treperi sporo zelenom
bojom, a tada zasvetli
narandžastom bojom
ili se isključi. Dok indikator
treperi, jedinica
ne funkcioniše.
• Kada dodirnete dugme
VOL (jačina zvuka) –/+,
indikator će zatreperiti
jednom ili tri puta u skladu
sa prilagođavanjem jačine
zvuka.
Treperi (crveno)
Jedinica je u režimu zaštite.
Detalje pogledajte u
poglavlju „Indikator /
(uključivanje/stanje
mirovanja) treperi crvenom
bojom“ (stranica 21).
Indikator
(BLUETOOTH)
PAIRING
Početni koraci
Svetli (zeleno)
Status
Status jedinice
indikatora (boja)
Svetli (belo)
Jedinica je povezana sa
BLUETOOTH uređajem.
Brzo treperi (belo)
Jedinica se povezuje sa
BLUETOOTH uređajem.
Treperi (belo)
Jedinica traži BLUETOOTH
uređaj sa kojim će se
povezati.
Indikator NETWORK
Status
Status jedinice
indikatora (boja)
Svetli (belo)
Jedinica je u režimu
NETWORK.
Treperi (belo)
Jedinica prima audio
datoteku preko mreže.
Dugme UPDATE
Indikator LINK
Status
Status jedinice
indikatora (boja)
Svetli
(narandžasto)
Jedinica je povezana
na Wi-Fi mrežu.
Svetli (ružičasto)
Jedinica je povezana
na žičanu mrežu.
Treperi
(narandžasto)
Jedinica je u postupku
povezivanja na Wi-Fi mrežu.
Treperi (ružičasto)
Jedinica je u postupku
povezivanja sa žičanom
mrežom.
Treperi (crveno)
Mrežno povezivanje nije
uspelo.
Svetli (crveno)
Mrežno povezivanje nije
uspelo ili povezivanje nije
uspelo iako je podešavanje
mreže dovršeno.
Status
Status jedinice
indikatora (boja)
Svetli
(narandžasto)
Dugme svetli narandžastom
bojom kada jedinica
prepozna najnoviji softver
dok je povezana na Internet.
Kada dodirnete i držite
osvetljeno dugme, započeće
ažuriranje softvera jedinice.
Treperi
(narandžasto)
• Jedinica ažurira softver.
Tokom ažuriranja ne
možete rukovati jedinicom.
• Kada se jedinica uključi
prvi put posle ažuriranja
softvera, dugme UPDATE
će zatreperiti tri puta da
vas obavesti o tome da
je ažuriranje dovršeno.
9SR
Daljinski upravljač
Ova funkcija možda neće biti dostupna
u zavisnosti od uređaja.
 Dugme  (Reprodukcija/Pauziranje)
Pritisnite da biste rukovali povezanim
uređajem u toku reprodukovanja muzike.
Korišćenje nije moguće ako je uređaj
povezan na USB B port (
B) ili
priključak AUDIO IN.
U toku reprodukcije pritisnite jednom da
biste pauzirali; u toku pauze, pritisnite
jednom da biste nastavili reprodukciju.
Ova funkcija možda neće biti dostupna
u zavisnosti od uređaja.
 Dugme AUDIO IN
Pritisnite da biste slušali muziku sa uređaja
povezanog na priključak AUDIO IN.
 Dugme (BLUETOOTH)
Pritisnite da biste uparili BLUETOOTH
uređaj ili se povezali sa njim ili da biste
slušali muziku sa BLUETOOTH uređaja.
 Dugme NETWORK
Pritisnite dok na jedinici slušate muziku
uskladištenu u ređaju na kućnoj mreži.
 Dugme / (uključivanje/stanje
mirovanja)
Pritisnite da biste uključili i isključili
napajanje na jedinici.
 Dugme USB-A
Pritisnite da biste slušali muziku sa
uređaja povezanog na USB A port (
Umetanje baterija
A).
Umetnite dve isporučene baterije R03
(veličina AAA), najpre stranu sa znakom ,
tako da oznake polariteta odgovaraju
slici ispod.
 Dugme USB-B
Pritisnite da biste slušali muziku sa USB
uređaja povezanog na USB B port (
B).
 Dugmad VOLUME +/–
Pritisnite da biste podesili jačinu zvuka.
Na dugmetu VOLUME + se nalazi mala
izbočina. Koristite je kao vodič tokom
korišćenja.
 Dugme MUTING
Pritisnite jednom da biste isključili zvuk.
Ponovo pritisnite da biste nastavili
emitovanje zvuka.
 Dugme /(prethodno/sledeće)
Pritisnite da biste rukovali povezanim
uređajem u toku reprodukovanja muzike.
Korišćenje nije moguće ako je uređaj
povezan na USB B port (
B) ili
priključak AUDIO IN.
Pritisnite jednom da reprodukujete
prethodnu/sledeću numeru.
10SR
Napomena
 Ne pokušavajte da napunite baterije.
 Ako dođe do curenja baterija, uklonite tečnost
koja je iscurila u odeljak za baterije i zamenite
baterije novim.
 Jako svetlo, kao što je oprema za osvetljavanje ili
direktna sunčeva svetlost, može da utiče na rad
daljinskog upravljača. Daljinski upravljač možda
neće raditi.
 Baterije bi trebalo da zamenite svakih 6 meseci.
Ako budete imali teškoća u rukovanju daljinskim
upravljačem, zamenite obe baterije novim.
 Ne izlažite uređaj u koji su umetnute baterije
visokim temperaturama, na primer sunčevom
svetlu, vatri i sl.
O aplikaciji SongPal
Čemu služi aplikacija
SongPal
SongPal je aplikacija za kontrolisanje
Sony audio uređaja koji su kompatibilni
sa SongPal-om pomoću vašeg pametnog
telefona/iPhone uređaja.
Funkcije kojima možete da upravljate
pomoću aplikacije SongPal variraju
u zavisnosti od povezanog uređaja.
Specifikacije i dizajn aplikacije mogu
da budu promenjeni bez najave.
Preuzimanje ove aplikacije na pametnom
telefonu/iPhone uređaju omogućava
sledeće.
O aplikaciji SongPal
Potražite aplikaciju SongPal u prodavnicama
Google Play™ ili App Store i preuzmite je.
* U zavisnosti od zemlje i regiona, muzičke
usluge i period njihove dostupnosti mogu
da se razlikuju.
Određene usluge zahtevaju zasebnu registraciju.
Možda ćete morati da ažurirate uređaj.
Usluge koje obezbeđuju treće strane mogu
da se promene, zaustave ili prekinu bez najave.
Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za takve
situacije.
Podešavanja zvuka za SRS-X88
Možete jednostavno da prilagodite
zvuk ili koristite podešavanja „Sony“
i „ClearAudio+“ koja preporučuje Sony.
Muzička usluga*
Možete da konfigurišete početna
podešavanja da biste koristili
muzičke usluge.
Da biste uživali u njima, neophodne
su aplikacije treće strane.
Prikazuje se pregled uređaja povezanih na kućnu mrežu.
Možete da izaberete audio uređaj za reprodukciju ili
grupišete audio uređaje pomoću aplikacije SongPal
Link (funkcija za više prostorija).
Upravljanje uređajima u kućnoj mreži
Možete da reprodukujete muziku koja
se nalazi na PC računaru ili kućnom
mrežnom serveru putem mreže.
Upravljanje uređajem koji je povezan
putem USB-a
Možete da reprodukujete muziku
na uređaju koji je povezan na USB A
port na uređaju SRS-X88.
 Za detaljno uputstvo pogledajte
Vodič za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Možete da izaberete izvore zvuka za reprodukciju iz
liste izvora koji mogu da se izabiraju. Možete, takođe,
da obavite različita podešavanja audio uređaja
za zvuk/mrežu.
 Za više detalja, pogledajte odeljak
za pomoć aplikacije SongPal.
http://info.songpal.sony.net/help/
11SR
 Kada dodirnete dugme
(BLUETOOTH)
PAIRING, jedinica će pokušati da
uspostavi BLUETOOTH vezu sa poslednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem.
Ako je uređaj u blizini, BLUETOOTH veza
se uspostavlja automatski i indikator
(BLUETOOTH) ostaje da svetli. Kada
želite da povežete drugi BLUETOOTH
uređaj, prekinite aktivnu BLUETOOTH
vezu tako što ćete upravljati trenutno
povezanim BLUETOOTH uređajem.
Slušanje muzike
putem BLUETOOTH veze
Uparivanje jedinice sa
BLUETOOTH uređajem
i slušanje muzike
Možete da slušate muziku sa BLUETOOTH
uređaja preko bežične veze.
Pre korišćenja funkcije BLUETOOTH,
obavite uparivanje da biste registrovali
BLUETOOTH uređaj.
3
Indikator (BLUETOOTH) će početi
da treperi brzo belom bojom, a jedinica
će ući u režim za uparivanje.
Napomena
 Prilikom uparivanja jedinice sa BLUETOOTH
uređajem, postavite BLUETOOTH uređaj
na udaljenosti do jednog metra od sistema.
 Ako BLUETOOTH uređaj podržava povezivanje
dodirom (NFC), preskočite postupak koji sledi.
Pogledajte „Slušanje muzike jednim dodirom
(NFC)“ (stranica 14).
1
2
4
Obavite postupak uparivanja
na BLUETOOTH uređaju da biste
detektovali jedinicu.
Kada se na displeju BLUETOOTH
uređaja prikaže lista otkrivenih
uređaja, izaberite „SRS-X88“.
Ako je potrebno uneti šifru na displeju
BLUETOOTH uređaja, unesite „0000“.
Uključite jedinicu.
Indikator / (uključivanje/stanje
mirovanja) će početi da svetli
zelenom bojom.
Dodirnite dugme
PAIRING.
Dodirnite i držite dugme
(BLUETOOTH)
PAIRING
dok se ne začuje zvučni signal.
Napomena
Zaustavite reprodukciju sa BLUETOOTH
uređaja pre nego što započnete postupak
uparivanja. Može da dođe do emitovanja
glasnog zvuka kada se uspostavi BLUETOOTH
veza. Pored toga, nakon što se uspostavi
veza, glasan zvuk može da se emituje kada
započne prva reprodukcija. Preporučujemo
vam da snizite jačinu zvuka pre nego što
započnete reprodukciju.
(BLUETOOTH)
Indikator (BLUETOOTH) će početi
da treperi belom bojom.
Savet
 Po fabričkim postavkama, informacije
o uparivanju nisu uskladištene u jedinici.
Zbog toga, kada dodirnete dugme
(BLUETOOTH)
PAIRING, indikator
(BLUETOOTH) će početi da treperi brzo
belom bojom i jedinica će automatski ući
u režim za uparivanje. U tom slučaju,
pređite na 4. korak.
12SR
5
Napravite BLUETOOTH vezu
sa BLUETOOTH uređaja.
Kada se uspostavi BLUETOOTH veza,
indikator (BLUETOOTH) ostaje
da svetli.
Ako se BLUETOOTH veza ne uspostavi,
ponovite postupak od 3. koraka.
6
Prilagodite jačinu zvuka
na BLUETOOTH uređaju ili
dodirnite dugme VOL (jačina
zvuka) –/+ da biste prilagodili
jačinu zvuka.
7
Pokrenite reprodukciju
na BLUETOOTH uređaju.
Savet
Napomena
 Radnje koje su opisane u prethodnom tekstu
možda nisu dostupne za neke BLUETOOTH
uređaje. Osim toga, stvarne radnje mogu
da se razlikuju u zavisnosti od povezanog
BLUETOOTH uređaja.
 Režim uparivanja jedinice se otkazuje nakon
oko 5 minuta, a indikator (BLUETOOTH) treperi
sporo. Međutim, ako informacije o uparivanju
nisu uskladištene u jedinici, kao što je slučaj sa
fabričkim podešavanjima, režim uparivanja se
ne otkazuje. Ako se režim uparivanja otkaže
pre nego što se postupak završi, ponovite
postupak od 3. koraka.
 Kada uparujete BLUETOOTH uređaj koji ne može
da prikaže listu prepoznatih uređaja ili nema
displej, možda ćete moći da ga uparite tako
što ćete i jedinicu i BLUETOOTH uređaj postaviti
u režim uparivanja. Ako je tada na BLUETOOTH
uređaju podešena druga šifra osim „0000“,
uparivanje sa jedinicom nije moguće.
Prekidanje veze sa BLUETOOTH
uređajem
Prekinite BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH
uređajem.
Savet
Kada završite reprodukovanje muzike, BLUETOOTH
veza će možda biti automatski prekinuta
u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja.
Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze
 Možete obavljati uparivanje ili pokušavati
da uspostavite BLUETOOTH vezu sa drugim
BLUETOOTH uređajem dok je već uspostavljena
BLUETOOTH veza sa jednim BLUETOOTH
uređajem. Aktuelna BLUETOOTH veza će biti
otkazana kada se uspostavi BLUETOOTH veza
sa drugim uređajem.
 SongPal nema funkciju reprodukcije muzike
putem BLUETOOTH veze. Reprodukujte muziku
koristeći softver za reprodukciju muzike
BLUETOOTH uređaja (kao što je pametni telefon,
PC računar itd.).
 Kada se uparivanje završi, više nije potrebno
da ga ponovo obavljate. Međutim, u sledećim
slučajevima uparivanje mora da bude ponovo
obavljeno:
 Informacije o uparivanju su izbrisane kada
je BLUETOOTH uređaj bio na popravci.
 Pokušali ste da uparite jedinicu sa više
od 9 BLUETOOTH uređaja.
Ovaj sistem može da bude uparen sa
do 9 BLUETOOTH uređaja. Ako uparite
još jedan BLUETOOTH uređaj nakon što ste
uparili 9 uređaja, informacije o uređaju koji
je prvi bio povezan sa jedinicom prepisuju
se informacijama o novom uređaju.
 Informacije za registraciju prilikom uparivanja
ove jedinice se brišu sa povezanog uređaja.
 Ako se jedinica inicijalizuje, ssve informacije
o uparivanju će biti izbrisane.
 Jedinica može da bude uparena sa više uređaja,
ali u jednom trenutku muzika može da se
reprodukuje samo sa jednog uparenog uređaja.
 „Šifra“ je poznata i pod nazivom „ključ“,
„PIN kôd“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.
Slušanje muzike putem
registrovanog uređaja
Posle 2. koraka u odeljku „Uparivanje
jedinice sa BLUETOOTH uređajem i slušanje
muzike“ (stranica 12), upravljajte
BLUETOOTH uređajem da biste ga povezali
sa jedinicom. Nakon što prilagodite jačinu
zvuka na BLUETOOTH uređaju, pokrenite
reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
Savet
Zaustavite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju
pre povezivanja sistema sa BLUETOOTH uređajem.
13SR
Slušanje muzike jednim
dodirom (NFC)
NFC je tehnologija koja omogućava bežičnu
komunikaciju kratkog dometa između
različitih uređaja poput mobilnih telefona
i IC oznaka.
Samo dodirnite uređaj pametnim
telefonom. Jedinica će se automatski
uključiti i pokrenuti BLUETOOTH uparivanje
i povezivanje.
Prethodno uključite NFC podešavanja
i otključajte ekran pametnog telefona.
1
Dodirnite pametnim telefonom
oznaku N na jedinici.
Dodirnite jedinicu pametnim telefonom
i održavajte kontakt dok se pametni
telefon ne odazove.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
pametnog telefona da biste videli
kojim njegovim delom treba da
dodirnete sistem.
Pratite uputstva na ekranu da biste
uspostavili vezu.
Kada se BLUETOOTH veza uspostavi,
indikator (BLUETOOTH) na jedinici
prestaje da treperi i nastavlja da svetli.
2
Nakon završetka povezivanja,
pokrenite reprodukciju
na pametnom telefonu.
Da biste prekinuli uspostavljenu vezu,
dodirnite pametnim telefonom
oznaku N na jedinici.
14SR
Savet
Kada NFC-kompatibilnim pametnim telefonom
dodirnete jedinicu dok je drugi BLUETOOTH
uređaj povezan sa sistemom, veza sa BLUETOOTH
uređajem će biti prekinuta i jedinica će se povezati
sa pametnim telefonom.
Slušanje muzike putem Wi-Fi mreže
Izbor metoda
mrežne veze
Ako ovu jedinicu povežete sa mrežom,
možete da uživate u njoj na različite načine.
U zavisnosti od mrežnog okruženja, načini
podešavanja mogu da se razlikuju. Izaberite
odgovarajući metod povezivanja za svoje
mrežno okruženje od onih prikazanih
u nastavku.
Savet
Ako bežični ruter nema dugme WPS (AOSS),
konfigurišite Wi-Fi podešavanja
povezivanjem jedinice na PC računar
pomoću LAN kabla.
Prethodno pripremite komercijalno
dostupan LAN kabl.
Savet
Kada podešavate Wi-Fi mrežu, možda će biti
zatraženi SSID (naziv Wi-Fi mreže) i bezbednosna
šifra (WEP ili WPA šifra). Bezbednosna šifra
(ili šifra mreže) koristi enkripciju da bi se ograničio
broj uređaja sa kojima je moguća komunikacija.
Koristi se da obezbedi viši nivo bezbednosti
za uređaje koji komuniciraju preko bežičnog
rutera/pristupne tačke.
Napomena
Istovremeno povezivanje sa Wi-Fi i žičnom
mrežom nije moguće. Kada se povežete sa
Wi-Fi mrežom, iskopčajte LAN kabl iz uređaja.
1
Metod za korišćenje pametnog
telefona/iPhone uređaja
Zabeležite SSID i lozinku rutera.
Za detaljnije informacije, pogledajte
uputstvo za upotrebu rutera.
SSID (naziv Wi-Fi mreže)
Instalirajte aplikaciju SongPal na pametnom
telefonu/iPhone uređaju. Za više detalja,
pogledajte Wi-Fi vodič za početak
(zaseban dokument).
Slušanje muzike putem Wi-Fi mreže
Da biste podesili fiksnu IP adresu, koristite ekran
u koraku 6 odeljka „Povezivanje sa PC računarom“
(stranica 15).
Povezivanje sa PC
računarom
Lozinka (sigurnosna šifra)
Metod za korišćenje bežičnog
rutera pomoću dugmeta WPS.
Koristite dugme WPS za povezivanje. Za više
detalja, pogledajte Wi-Fi vodič za početak
(zaseban dokument).
2
Direktno povežite uređaj na PC
računar pomoću LAN kabla.
Metod za korišćenje PC računara
Pogledajte poglavlje „Povezivanje sa PC
računarom“ (stranica 15).
Metod za korišćenje žičane mreže
 Za više detalja, pogledajte Vodič
za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
LAN kabl (ne dobija
se uz uređaj)
Za povezivanje koristite komercijalno
dostupan LAN kabl.
15SR
3
4
Uključite jedinicu.
Sačekajte da indikator LINK prestane
da treperi i nastavi da svetli ružičastom
bojom. To traje oko jedan minut.
Prikažite [Sony Network Device
Settings] na PC računaru.
 Pokrenite pregledač.
 Unesite sledeću URL adresu u polje
za adresu.
7
Izaberite [Apply].
8
Kada se to od vas bude tražilo,
iskopčajte LAN kabl iz uređaja.
9
Proverite da li indikator LINK
svetli narandžastom bojom.
Podesite Wi-Fi antenu (stranica 8).
Kada se uspostavi Wi-Fi veza, indikator
LINK će zasvetliti narandžastom bojom.
Može da prođe do jedan minut dok
indikator ne zasvetli.
Pogledajte Wi-Fi vodič za početak (zaseban
dokument) za više informacija o tome kako
da slušate muziku pomoću ove jedinice.
Gornja URL adresa se koristi samo
kada su PC računar i uređaj povezani
LAN kablom.
5
Izaberite [Network Settings]
iz menija.
Network Settings
6
Izaberite SSID bežičnog rutera
i unesite lozinku.
SSID
Pogledajte zabeleženu lozinku
u 1. koraku (stranica 15).
16SR
Slušanje iste muzike
iz više zvučnika
(funkcija SongPal Link)
Slušanje različitih
muzičkih servisa
na Internetu
1
Povežite jedinicu i pametni
telefon/iPhone na Wi-Fi mrežu.
Povežite jedinicu i pametni telefon/
iPhone na isti SSID rutera.
1
Povežite jedinicu i pametni
telefon/iPhone na Wi-Fi mrežu.
Povežite jedinicu i pametni telefon/
iPhone na isti SSID rutera.
2
Instalirajte besplatnu aplikaciju
SongPal na pametnom telefonu/
iPhone uređaju.
3
Prilikom povezivanja više
uređaja, povežite uređaje
kompatibilne sa funkcijom
SongPal Link na Wi-Fi mrežu.
2
Instalirajte besplatnu aplikaciju
SongPal na pametnom telefonu/
iPhone uređaju.
3
Reprodukujte muziku sa željenog
muzičkog servisa koristeći
pametni telefon/iPhone uređaj.
 Za detaljno uputstvo pogledajte Vodič
za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Slušanje muzike putem Wi-Fi mreže
Uživajte u muzici u bilo kojoj prostoriji
putem Wi-Fi veze.
Možete da slušate omiljenu muziku koja
se nalazi na PC računarima ili mobilnim
telefonima, kao i muziku sa servisa
za striming muzike, u različitim prostorijama
uz vrhunski kvalitet zvuka.
 Za detaljno uputstvo pogledajte Vodič
za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
17SR
Slušanje muzike sa
Walkman® uređaja
koji podržava visoku
Slušanje muzike sa
USB flash uređaja (USB-A) rezoluciju (USB-B)
Slušanje muzike pomoću
povezanih komponenti
1
Povežite USB flash uređaj,
Walkman® ili iPhone/iPad/iPod
na USB A port (
A).
2
Dodirnite dugme USB-A,
a zatim pritisnite dugme 
(reprodukcija/pauziranje)
na daljinskom upravljaču
ili pokrenite reprodukciju
na povezanom uređaju.
USB kabl (ne dobija
Opcionalni
WM-PORT kabl sa se uz uređaj)
USB adapterom
za audio format
visoke rezolucije*
* Opcionalni WM-PORT kabl sa USB adapterom
za audio format visoke rezolucije možete da
naručite u najbližem Sony servisnom centru.
1
Povežite Walkman® koji podržava
visoku rezoluciju ili PC računar
na USB B port (
B).
2
Dodirnite dugme USB-B,
a zatim pokrenite reprodukciju
na povezanom uređaju.
 Za detaljno uputstvo pogledajte Vodič
za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
 Za detaljno uputstvo pogledajte Vodič
za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
18SR
Slušanje muzike sa
spoljnog uređaja
(AUDIO IN)
1
Povežite uređaj na priključak
AUDIO IN pomoću audio kabla
(ne isporučuje se).
2
Dodirnite dugme AUDIO IN,
a zatim pokrenite reprodukciju
na povezanom uređaju.
Slušanje muzike pomoću povezanih komponenti
Audio kabl
(ne isporučuje se)
 Za detaljno uputstvo pogledajte Vodič
za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
19SR
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Ako se tokom upotrebe jedinice javi
problem, pratite sledeće korake da biste
rešili problem pre nego što se konsultujete
sa najbližim Sony prodavcem.
 Proverite da li je problem naveden
u ovom odeljku „Rešavanje problema“.
 Proverite Vodič za pomoć.
 Za više detalja pogledajte odeljke
„Korišćenje“ i „Rešavanje problema“
u Vodiču za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Povezivanje jedinice sa BLUETOOTH
uređajem pomoću veze jednim dodirom
(NFC) nije moguće.
 Držite pametni telefon blizu jedinice dok se
ne odazove. Ako povezivanje jedinice ne uspe,
polako pomerite pametni telefon bliže oznaci
N na jedinici. Kada se pametni telefon
odazove, pratite uputstva na ekranu
da biste uspostavili vezu.
 Proverite da li je NFC funkcija na pametnom
telefonu uključena.
 Ako se pametni telefon nalazi u futroli,
izvadite ga.
 Osetljivost NFC prijema se menja u zavisnosti
od uređaja. Ako nikako ne uspevate da
povežete jedinicu sa pametnim telefonom
jednim dodirom, obavite povezivanje
upravljajući preko menija na ekranu.
 Proverite da li je pametni telefon kompatibilan
sa funkcijom NFC. Potražite informacije
o problemu na veb-sajtu za korisničku
podršku.
Nema zvuka
 Potražite informacije o problemu
na veb-sajtu za korisničku podršku.
http://www.sony.eu/support
 Iskopčajte adapter za naizmeničnu struju,
sačekajte neko vreme, a zatim ga ponovo
priključite.
Ako se problem i dalje javlja nakon što
obavite sve gorenavedene postupke,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
 Ako na jedinicu povezujete PC računar,
uverite se da je audio izlaz PC računara
podešen za BLUETOOTH uređaj.
 Proverite da li je jedinica uspostavila
BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH uređajem.
 Ponovo uparite jedinicu i BLUETOOTH uređaj.
Izobličen zvuk/sa zvučnika se emituje
brujanje ili šum
 Postavite jedinicu i BLUETOOTH uređaj
BLUETOOTH
Uparivanje jedinice sa BLUETOOTH uređajem
nije moguće/BLUETOOTH povezivanje
jedinice i pametnog telefona/iPhone uređaja
nije moguće pomoću aplikacije SongPal
 Približite jedinicu i BLUETOOTH uređaj
na međusobno rastojanje do 1 metra.
 Ako indikator
(BLUETOOTH) ne treperi
brzo belom bojom, dodirnite i držite dugme
(BLUETOOTH)
PAIRING dok se iz
jedinice ne začuje zvučni signal i indikator
(BLUETOOTH) ne počne da treperi brzo
belom bojom.
 Ako inicijalizujete jedinicu, ona možda neće
moći da se poveže na iPhone/iPad/iPod
uređaj. U tom slučaju, izbrišite informacije
o uparivanju na iPhone/iPad/iPod uređaju,
a zatim ponovo obavite postupak uparivanja.
20SR
bliže jedno drugom. Uklonite sve prepreke
između jedinice i BLUETOOTH uređaja.
 Izaberite „Priority on stable connection“
(Prioritet na stabilnoj vezi) za kvalitet
reprodukcije BLUETOOTH audio striminga.
Mreža
Wi-Fi povezivanje između jedinice i kućne
mreže nije moguće
 Jedinica ne podržava IEEE 802.11ac. Koristite
frekventni pojas 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
ili frekventni pojas 5 GHz (IEEE 802.11 a/n)
za Wi-Fi mrežu.
 Kada podešavate Wi-Fi mrežu pomoću
aplikacije SongPal na pametnom telefonu/
iPhone uređaju, prethodno povežite pametni
telefon/iPhone sa Wi-Fi mrežom koju ćete
koristiti.
 Ako je LAN kabl priključen na jedinicu,
iskopčajte ga i ponovo pokrenite jedinicu.
Kada je LAN kabl priključen na jedinicu, ona
automatski pokušava da se poveže na kućnu
mrežu preko žičane mreže i bežična mreža
ne može da se koristi.
 Proverite da li je bežični ruter uključen.
 Postavite jedinicu i bežični ruter bliže jedno
drugom. Uređaji koji koriste frekventni opseg
od 2,4 GHz, kao što su mikrotalasna pećnica,
BLUETOOTH ili digitalni bežični uređaji, mogu
ometati Wi-Fi komunikaciju. Udaljite jedinicu
od takvih uređaja ili ih isključite.
 Podesite Wi-Fi antenu.
 Ako nije moguće uspostaviti Wi-Fi mrežu
iako je podešavanje Wi-Fi mreže pravilno,
pokušajte sledeće.
 Isključite bežični ruter/pristupnu tačku,
sačekajte neko vreme i ponovo uključite
napajanje.
 Isključite jedinicu, sačekajte neko vreme
i ponovo uključite napajanje.
Izobličen zvuk/iz jedinice se emituje
brujanje ili šum
isključite ga.
 Držite jedinicu dalje od mikrotalasne rerne,
drugih bežičnih uređaja itd.
 Držite jedinicu dalje od metalnih predmeta.
 Povežite jedinicu sa bežičnim ruterom/PC
računarom preko LAN kabla, a ne preko
Wi-Fi mreže.
Indikator / (uključivanje/stanje
mirovanja) treperi crvenom bojom
 Jedinica je u režimu zaštite. Iskopčajte adapter
za naizmeničnom strujom koji je priključen
na jedinicu i iskopčajte sve ostale stavke koje
su povezane sa jedinicom. Zatim ponovo
priključite adapter za naizmeničnu struju
i uključite jedinicu. Ako indikator /
(uključivanje/stanje mirovanja) nastavi
da treperi, obratite se najbližem Sony
prodavcu ili prodavnici u kojoj ste kupili
ovu jedinicu.
Poslednje podešavanje nije sačuvano
 Ako se adapter za naizmeničnu struju
iskopča dok je jedinica uključena, poslednje
podešavanje korišćenja pre iskopčavanja
adaptera za naizmeničnu struju neće biti
sačuvano. Isključite napajanje jedinice, a zatim
iskopčajte adapter za naizmeničnu struju.
Jedinica je iznenada ušla u režim mirovanja
ili režim mirovanja za BLUETOOTH/mrežu
 To nije kvar. Jedinica automatski ulazi u režim
mirovanja ili režim mirovanja za BLUETOOTH/
mrežu zbog funkcije automatskog ulaska
u stanje mirovanja ako se ne obavi nikakva
radnja i nema prijema zvuka oko 15 minuta.
Za više detalja o funkciji automatskog
ulaska u stanje mirovanja, pogledajte
Vodič za pomoć.
Dodatne informacije
 Smanjite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
 Ako povezani uređaj ima funkciju ekvilajzera,
Opšte
Nema zvuka/nizak nivo zvuka
 Proverite da li su jedinica i povezani uređaj
uključeni.
 Povećajte jačinu zvuka na jedinici
i povezanom uređaju.
 Proverite da li povezani uređaj reprodukuje
sadržaj.
iTunes ne može da pronađe jedinicu
preko funkcije AirPlay
 Uverite se da su PC računar sa instaliranom
aplikacijom iTunes i jedinica povezani sa istom
kućnom mrežom.
 Ažurirajte softver iTunes na najnoviju verziju.
21SR
Provera snage Wi-Fi signala
(osetljivost prijema)
Dok je jedinica povezana sa Wi-Fi mrežom,
dodirnite i držite dugme NETWORK dok
ne začujete zvučni signal.
Inicijalizacija jedinice
Inicijalizujte jedinicu ako ove mere
ne reše problem ili podešavanje ne uspe.
1 Uverite se da je jedinica uključena.
Istovremeno dodirnite dugmad VOL
(jačina zvuka) – i / (uključivanje/
stanje mirovanja) i držite ih duže
od 5 sekundi.
Jedinica će se isključiti. Postavke će se vratiti
na podrazumevana fabrička podešavanja
i sve informacije o BLUETOOTH uparivanju
i mrežnim podešavanjima će se resetovati.
Napomena
4 ·····
3 ·····
2 ·····
1 ·····
0 ·····
Jačina
signala
Broj funkcijskih indikatora
koji trepere
Treperenje prestaje kada dodirnete
bilo koje dugme.
Da biste primili jači signal, pokušajte
sledeće:
 Promenite smer Wi-Fi antene.
 Isključite druge bežične uređaje.
Korišćenje funkcije režima
mirovanja za BLUETOOTH/mrežu
Ako je režim mirovanja za BLUETOOTH
uključen, jedinica se automatski uključuje
rukovanjem sa BLUETOOTH uređaja ili
mrežnog uređaja, čak i ako je jedinica
isključena. Jedinica će započeti rad brže
nego inače.
1 Uverite se da je jedinica uključena.
Dodirnite i držite dugme /
(uključivanje/stanje mirovanja)
dok ne zasvetli narandžastom bojom.
Jedinica će se isključiti i ući u režim
mirovanja za BLUETOOTH/mrežu.
Ako rukujete BLUETOOTH uređajem
ili mrežnim uređajem, jedinica će se
automatski uključiti i povezivanje
će započeti.
22SR
Ako inicijalizujete jedinicu, ona možda neće
moći da se poveže na iPhone/iPad/iPod uređaj.
U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju
na iPhone/iPad/iPod uređaju, a zatim ponovo
obavite postupak uparivanja.
 U slučaju simptoma različitih od navedenih,
pogledajte Vodič za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Šta je to bežična
tehnologija BLUETOOTH?
Maksimalni opseg komunikacije
Maksimalni opseg komunikacije može
da bude kraći u sledećim slučajevima.
 Između sistema i BLUETOOTH uređaja
se nalazi neka prepreka poput osobe,
metala ili zida.
 U blizini sistema se nalazi uređaj koji
koristi bežični LAN.
 U blizini sistema se koristi
mikrotalasna rerna.
 U blizini sistema se koristi uređaj koji
generiše elektromagnetno zračenje.
Smetnje koje izazivaju drugi uređaji
Pošto BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g/n) koriste istu frekvenciju,
ako se sistem koristi u blizini uređaja koji
koristi bežični LAN, tada može doći
do mikrotalasnih smetnji koje dovode
do opadanja brzine komunikacije, šuma
ili neispravnog povezivanja. U tom slučaju,
uradite sledeće.
 Koristite sistem na udaljenosti
od najmanje 10 m od uređaja
sa funkcijom za bežični LAN.
 Ako sistem koristite na udaljenosti
manjoj od 10 m od uređaja sa funkcijom
za bežični LAN, isključite taj uređaj.
Mikrotalasi koje emituje BLUETOOTH
uređaj mogu da utiču na rad elektronskih
medicinskih uređaja. Isključite sistem
i druge BLUETOOTH uređaje na sledećim
lokacijama, jer mogu da dovedu do
nezgode.
 na mestima gde je prisutan zapaljiv
gas, u bolnici, vozu, avionu ili
na benzinskoj pumpi
 u blizini automatskih vrata ili
požarnog alarma
 Da biste mogli da koristite funkciju BLUETOOTH,
BLUETOOTH uređaj koji želite da povežete mora
da podržava isti profil kao ovaj sistem.
Imajte u vidu da čak i ako postoji isti profil,
uređaji mogu da se razlikuju po funkciji
u zavisnosti od specifikacija.
 Zbog karakteristika BLUETOOTH bežične
tehnologije, zvuk koji se reprodukuje
na sistemu malo zaostaje u odnosu na zvuk
koji se reprodukuje na BLUETOOTH uređaju
u toku razgovora telefonom ili slušanja muzike.
 Ovaj sistem podržava bezbednosne mogućnosti
koje su u skladu sa BLUETOOTH standardom
kako bi se obezbedila sigurna veza kada se
koristi BLUETOOTH bežična tehnologija, ali
bezbednost možda neće biti dovoljna, što
zavisi od podešavanja. Budite oprezni kada
komunicirate koristeći bežičnu tehnologiju
BLUETOOTH.
 Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost
za curenje informacija tokom BLUETOOTH
komunikacije.
 Uređaj koji sadrži funkciju BLUETOOTH mora
obavezno da bude usklađen sa standardom
BLUETOOTH koji je odredila organizacija
Bluetooth SIG i da bude autorizovan.
Čak i ako je povezani uređaj usklađen sa
pomenutim standardom BLUETOOTH, neki
uređaji možda neće biti povezani ili ispravno
raditi, u zavisnosti od funkcija ili specifikacija
uređaja.
 Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može
da bude isprekidan u zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja koji je povezan sa sistemom, okruženja
u kojem se odvija komunikacija ili uslova
u okruženju.
Dodatne informacije
Bežična tehnologija BLUETOOTH je bežična
tehnologija kratkog dometa koja omogućava
bežični prenos podataka između digitalnih
uređaja, kao što su računar i digitalni
fotoaparat. Bežična tehnologija BLUETOOTH
funkcioniše u opsegu od oko 10 metara.
Povezivanje dva uređaja po potrebi je
uobičajeno. Međutim, neki uređaji mogu da
budu povezani sa više uređaja istovremeno.
Za povezivanje vam nisu potrebni kablovi,
niti je potrebno da uređaje uperite
jedan u drugi, kao kada koristite bežičnu
infracrvenu tehnologiju. Na primer, takav
uređaj možete da koristite i kada je u torbi
ili džepu.
Standard BLUETOOTH je međunarodni
standard koji podržavaju hiljade kompanija
širom sveta, a mnoge svetske kompanije
ga angažuju.
Smetnje koje nastaju na drugim
uređajima
23SR
Frekventni pojas prenosa (A2DP)
Specifikacije
Odeljak za zvučnik
Zvučnici
Super visokotonac:
Približno 20 mm prečnika × 2
Srednjotonac: Približno 40 mm prečnika × 2
Subwoofer: Približno 69 mm prečnika × 1
Odeljak za pojačalo
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO HARMONIČKO
IZOBLIČENJE:
Izlazna snaga (referentna)
Super visokotonac:
15 W × 2 (pri harmonijskom izobličenju
manjem od 10%, 10 kHz)
Srednjotonac: 15 W × 2 (pri harmonijskom
izobličenju manjem od 10%, 1 kHz)
Subwoofer: 30 W (pri harmonijskom
izobličenju manjem od 10%, 100 Hz)
Odeljak za mrežu
Kompatibilni standardi
IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64-bitni,
WEP 128 bit, WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/WPA2-PSK (TKIP))
Radio-frekvencija
20 Hz – 20.000 Hz (sa uzorkovanjem
od 44,1 kHz)
*1 Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti
od faktora kao što su prepreke između uređaja,
magnetnog polja oko mikrotalasne rerne,
statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema,
performansi antene, operativnog sistema,
softverske aplikacije itd.
*2 BLUETOOTH standardni profili ukazuju na svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
*3 Kodek: Komprimovanje audio signala i format
konverzije
*4 Kodek podpojasa
*5 Advanced Audio Coding
*6 LDAC je tehnologija audio kodiranja koju
je razvila kompanija Sony, koja omogućava
prenos audio sadržaja visoke rezolucije,
čak i putem BLUETOOTH veze. Za razliku
od drugih BLUETOOTH-kompatibilnih
tehnologija kodiranja, kao što je SBC,
ona radi bez ikakve konverzije audio sadržaja
visoke rezolucije naniže*7 i omogućava prenos
približno tri puta više podataka*8 od ostalih
tehnologija putem BLUETOOTH bežične mreže
uz jedinstveni kvalitet zvuka, pomoću efikasnog
kodiranja i optimizovane paketizacije signala.
*7 Izuzimajući sadržaje u DSD formatu
*8 u poređenju sa SBC (Subband Coding –
podpojasno kodiranje) tehnologijom, kada
je izabrana brzina protoka bitova od 990 kbps
(96/48 kHz) ili 909 kbps (88,2/44,1 kHz)
Pojas 2,4/5 GHz
Odeljak za USB port
Odeljak za BLUETOOTH
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija snage Class 2
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 10 m*1
Radio-frekvencija
Pojas 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Sistem komunikacije
BLUETOOTH specifikacija verzije 3.0
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)/
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podržani kodek*3
SBC*4/AAC*5/LDAC*6
24SR
USB A port (
A)
Možete da povežete USB flash uređaj,
Walkman® ili iPhone/iPad/iPod uređaj
koji je kompatibilan sa ovom jedinicom.
Podržani format*1
MP3: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,
16–320 kbps (CBR/VBR)
AAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96 kHz,
16–320 kbps (CBR/VBR)
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16–320 kbps
(CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24-bitni)
AIFF: 32/441/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24-bitni)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24-bitni)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24-bitni)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1-bitni)
Brzina prenosa
Isporučena dodatna oprema:
Velika brzina
Daljinski upravljač (RMT-CX9) (1)
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (2)
Adapter za naizmeničnu struju
(VGP-AC19V75) (1)
Baterije veličine AAA za daljinski
upravljač (2) (za probnu upotrebu)
Alatka za skidanje rešetke zvučnika (1)
(stranica 8)
Wi-Fi vodič za početak
Uputstvo za upotrebu (ovaj dokument)
Garantni list (1)
Za korisnike u Hong Kongu, Irskoj, Kipru,
Malti i Ujedinjenom Kraljevstvu:
Koristite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (A).
Iz bezbednosnih razloga, kabl za napajanje
naizmeničnom strujom (B) nije predviđen
za korišćenje u navedenim zemljama/
regionima i stoga se neće tamo koristiti.
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
Koristite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (B).
Podržani USB uređaji
Klasa uređaja za masovno skladištenje (MSC)
Maksimalna izlazna struja
2,1 A MAX
USB B port (
B)
Možete da povežete kompatibilni uređaj
kao što je PC računar itd. na ovu jedinicu
pomoću USB kabla (ne isporučuje se).
Podržani format*1
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24/32-bitni)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1-bitni)
*1 Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje, uređajima
za snimanje i medijumima za snimanje.
Opšte
AUDIO IN
(A)
Mrežni port
10BASE-T/100BASE-TX (automatski polaritet)
Napajanje
DC 19,5 V (uz korišćenje isporučenog
adaptera za naizmeničnu struju povezanog
na izvor napajanja naizmeničnom strujom
100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz)
(B)
Dodatne informacije
ANALOG Φ 3,5 mm stereo mini priključak
Potrošnja energije
45 W
Potrošnja energije (u režimu mirovanja)
Manje od 0,5 W
Potrošnja energije (u režimu mirovanja
za BLUETOOTH/mrežu)
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (B)
se ne isporučuje korisnicima u Hong Kongu.
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
Manje od 6 W
Radna temperatura
5 °C do 35 °C
Dimenzije (š/v/d) (uključujući isturene delove
i kontrole)
Približno 359 mm × 111 mm × 103 mm
Masa
Približno 2,7 kg
25SR
Kompatibilni iPhone/iPad/iPod
modeli
Kompatibilni
modeli
AirPlay
BLUETOOTH
USB
iPhone 6 Plus



iPhone 6



iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air 2*



iPad mini 3*



iPad Air*



iPad mini 2*



iPad (četvrta
generacija)*



iPad mini*



iPad (treća
generacija)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch
(peta
generacija)



iPod touch
(četvrta
generacija)



iPod touch
(treća
generacija)*




iPod classic*
iPod nano
(sedma
generacija)*
26SR


iPod nano
(šesta
generacija)*

iPod nano
(peta
generacija)*

iPod nano
(četvrta
generacija)*

* SongPal ne podržava iPod touch (treća
generacija), iPod classic i iPod nano.
SongPal, od januara 2015, ne podržava
displej optimizovan za iPad ekran.
AirPlay radi sa uređajima iPhone, iPad
i iPod touch sa operativnim sistemom
iOS 4.3.3 ili novijim, računarom Mac sa
operativnim sistemom OS X Mountain Lion
ili novijim i Mac i PC računarima sa
aplikacijom iTunes 10.2.2 ili novijom.
Napomena
Sony ne odgovara u slučaju gubitka ili oštećenja
podataka snimljenih na iPhone/iPad/iPod uređaj
dok je iPhone/iPad/iPod povezan sa ovim
uređajem.
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising