Sony | SRS-X77 | Sony SRS-X77 Prenosivi bežični BLUETOOTH®/Wi-Fi zvučnik Ugovor o licenciranju za krajnjeg korisnika

4-570-602-21(1) (SL-HR-SR)
©2015 Sony Corporation
Slovenščina
LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA
POMEMBNO:
PRED UPORABO TE NAPRAVE PREBERITE TO LICENČNO POGODBO ZA KONČNEGA
UPORABNIKA (EULA). Z UPORABO NAPRAVE SPREJEMATE DOLOČILA TE POGODBE EULA.
ČE NE SPREJEMATE DOLOČIL TE POGODBE EULA, NAPRAVE NE SMETE UPORABLJATI.
Ta pogodba EULA je pravna pogodba med vami in družbo Sony Corporation (»SONY«).
EULA določa vaše pravice in obveznosti v povezavi s programsko opremo družbe
SONY in/ali drugih povezanih izdajateljev licenc (vključno s podružnicami družbe SONY)
in njihovih podružnic (s skupnim imenom »DRUGI DOBAVITELJI«) za to napravo (zvočna
naprava družbe Sony, ta »NAPRAVA«), skupaj z vsemi posodobitvami/nadgradnjami,
ki jih zagotavlja družba SONY, vso tiskano, spletno ali elektronsko dokumentacijo za tako
programsko opremo in vsemi podatkovnimi datotekami, ustvarjenimi z uporabo take
programske opreme (s skupnim imenom »PROGRAMSKA OPREMA«).
Ne glede na navedeno se za vso programsko opremo v PROGRAMSKI OPREMI, ki ima
ločeno licenčno pogodbo za končnega uporabnika (vključno z, vendar ne omejeno na
GNU General Public License in Lesser/Library General Public License), namesto določil
te pogodbe EULA uporablja takšna ločena veljavna licenčna pogodba za končnega
uporabnika v obsegu, ki ga zahteva taka ločena licenčna pogodba za končnega
uporabnika (»IZVZETA PROGRAMSKA OPREMA«).
LICENCA ZA PROGRAMSKO OPREMO
Družba SONY vam odobri licenco za uporabo (in vam ne prodaja) PROGRAMSKE OPREME.
PROGRAMSKA OPREMA je zaščitena z zakoni in mednarodnimi pogodbami o avtorskih
pravicah in drugih pravicah intelektualne lastnine.
AVTORSKE PRAVICE
Vsi pravice in pravni naslovi v povezavi s PROGRAMSKO OPREMO (vključno z, vendar
ne omejeno na kakršne koli slike, fotografije, animacijo, videoposnetke, glasbo,
besedilo in »programčke«) so last družbe SONY ali enega ali več DRUGIH DOBAVITELJEV.
PODELITEV LICENCE
Družba SONY vam podeljuje omejeno licenco za uporabo PROGRAMSKE OPREME
izključno v povezavi s to NAPRAVO in le za individualno, nekomercialno uporabo.
Družba SONY in DRUGI DOBAVITELJI si izrecno pridržujejo vse pravice, pravne naslove
in interese (vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine, vendar ne omejeno nanje)
v povezavi s PROGRAMSKO OPREMO, ki vam jih ta pogodba EULA izrecno ne podeljuje.
ZAHTEVE IN OMEJITVE
Kopiranje, objavljanje, prilagajanje, nadaljnja distribucija, poskusi pridobitve izvorne kode,
spreminjanje, obratni inženiring, povratno prevajanje ali obratno zbiranje katere koli
PROGRAMSKE OPREME, v celoti ali njenih delov, ali izpeljave iz ali od PROGRAMSKE
OPREME niso dovoljeni, razen če PROGRAMSKA OPREMA namerno olajša take izpeljave.
Spreminjanje ali poseganje v kakršne koli funkcionalnosti za upravljanje digitalnih pravic
PROGRAMSKE OPREME ni dovoljeno. Ni dovoljeno obiti, spremeniti, onesposobiti ali
zaobiti katere koli funkcije ali zaščite PROGRAMSKE OPREME ali katerih koli mehanizmov,
ki so povezani z delovanjem PROGRAMSKE OPREME. Ni dovoljeno razdvojiti katerih koli
komponent PROGRAMSKE OPREME za uporabo z več kot eno NAPRAVO, razen z izrecnim
dovoljenjem družbe SONY. Odstranjevanje, spreminjanje, prekrivanje ali uničenje katerih
koli blagovnih znamk ali obvestil na PROGRAMSKI OPREMI ni dovoljeno. Skupna raba,
distribucija, najem, zakup, podlicenciranje, dodeljevanje, prenos ali prodaja PROGRAMSKE
OPREME ni dovoljena. Programska oprema, omrežne storitve ali drugi izdelki, razen
PROGRAMSKE OPREME, od katerih je odvisno delovanje PROGRAMSKE OPREME, je lahko
prekinjeno ali ukinjeno po presoji dobaviteljev (dobaviteljev programske opreme, storitev
ali družbe SONY). Družba SONY in takšni dobavitelji ne jamčijo, da bodo PROGRAMSKA
OPREMA, omrežne storitve, vsebina ali drugi izdelki še naprej na voljo ali da bodo delovali
brez prekinitev ali sprememb.
IZVZETA PROGRAMSKA OPREMA IN ODPRTOKODNE KOMPONENTE
Ne glede na navedeno omejeno podeljeno licenco se strinjate, da lahko PROGRAMSKA
OPREMA vključuje IZVZETO PROGRAMSKO OPREMO. Določena IZVZETA PROGRAMSKA
OPREMA je lahko zajeta z licencami odprtokodne programske opreme (»odprtokodne
komponente«), kar pomeni vse licence za programsko opremo, ki jih je kot odprtokodne
licence potrdila organizacija Open Source Initiative, ali kakršne koli vsebinsko podobne
licence, vključno z licencami, vendar ne omejeno nanje, pri katerih mora kot pogoj za
distribucijo programske opreme, licencirane v okviru takšne licence, distributer omogočiti
dostop do izvorne kode programske opreme. Če je potrebno razkritje, obiščite oss.sony.
net/Products/Linux ali drugo spletno mesto, ki ga je določila družba SONY, na katerem
je seznam veljavnih ODPRTOKODNIH KOMPONENT, občasno vključenih v PROGRAMSKO
OPREMO, in veljavni pogoji, ki urejajo njeno uporabo. Te pogoje lahko zadevne tretje
osebe kadar koli spremenijo, in sicer brez odgovornosti do vas. V obsegu, ki ga zahtevajo
licence, ki zajemajo IZVZETO PROGRAMSKO OPREMO, bodo pogoji takšnih licenc veljali
namesto pogojev te pogodbe EULA. V kolikor pogoji licenc, ki veljajo za IZVZETO
PROGRAMSKO OPREMO, prepovedujejo kakršne koli omejitve v tej pogodbi EULA v zvezi
s tako IZVZETO PROGRAMSKO OPREMO, te omejitve ne bodo veljale za tako IZVZETO
PROGRAMSKO OPREMO. V kolikor mora družba SONY v skladu s pogoji licenc, ki veljajo
za odprtokodne komponente, podati ponudbo za prikaz izvorne kode v zvezi
s PROGRAMSKO OPREMO, je taka ponudba s tem podana.
UPORABA PROGRAMSKE OPREME Z AVTORSKO
ZAŠČITENIMI MATERIALI
PROGRAMSKO OPREMO boste morda lahko uporabili za ogledovanje, shranjevanje,
obdelovanje in/ali uporabo vsebine, ki ste jo ustvarili sami ali pa so jo ustvarile druge
osebe. Taka vsebina je morda zaščitena na podlagi zakonov o avtorskih pravicah,
zakonov o drugih pravicah intelektualne lastnine in/ali sporazumov. Soglašate, da boste
PROGRAMSKO OPREMO uporabljali samo v skladu z vsemi takimi zakoni in sporazumi,
ki veljajo za takšne vsebine. Priznavate in se strinjate, da lahko SONY sprejme ustrezne
ukrepe za zaščito avtorskih pravic vsebin, ki so shranjene, obdelane ali uporabljene
s PROGRAMSKO OPREMO. Taki ukrepi vključujejo, vendar niso omejeni na štetje
pogostosti izdelave varnostnih kopij in obnavljanja prek določenih funkcij PROGRAMSKE
OPREME, zavrnitev vaše zahteve za obnovitev podatkov in prekinitev te pogodbe EULA
v primeru nezakonite uporabe PROGRAMSKE OPREME.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
DRUŽBA SONY IN VSI DRUGI DOBAVITELJI (za namene tega razdelka so poimenovani
s skupnim imenom »SONY«) NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NAKLJUČNO ALI
POSLEDIČNO ŠKODO ZARADI KRŠITVE IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA JAMSTVA, KRŠITVE
POGODBE, MALOMARNOSTI, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI NA PODLAGI DRUGEGA
PRAVNEGA NAČELA, POVEZANEGA S PROGRAMSKO OPREMO, VKLJUČNO Z, VENDAR
NE OMEJENO NA ŠKODO, KI NASTANE ZARADI IZGUBE DOBIČKA, IZGUBO PRIHODKOV,
IZGUBO PODATKOV, IZGUBO UPORABE PROGRAMSKE OPREME ALI KATERE KOLI
POVEZANE STROJNE OPREME, ČASA IZPADA IN UPORABNIKOVEGA ČASA, ČEPRAV
SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI NASTANKA TAKŠNE ŠKODE. VSAKA IN VSA SKUPNA
ODGOVORNOST V OKVIRU DOLOČIL TE POGODBE EULA JE V VSAKEM PRIMERU OMEJENA
NA DEJANSKI ZNESEK, PLAČAN ZA NAPRAVO. NEKATERE PRAVNE UREDITVE NE
DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE,
ZATO ZGORAJ NAVEDENE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.
SOGLASJE ZA UPORABO NEOSEBNIH PODATKOV,
PODATKOV O LOKACIJI, VARNOSTI PODATKOV
Soglašate in se strinjate, da družba SONY in njene podružnice, partnerji in agenti lahko
berejo, zbirajo, prenašajo, obdelujejo in shranjujejo nekatere podatke, zbrane s pomočjo
PROGRAMSKE OPREME, vključno z, vendar ne omejeno na informacije o (i) PROGRAMSKI
OPREMI in (ii) programske aplikacije, vsebino in periferne naprave, ki komunicirajo z vašo
NAPRAVO in PROGRAMSKO OPREMO (»Informacije«). Informacije zajemajo, vendar niso
omejene na: (1) edinstvene identifikatorje, ki se nanašajo na vašo NAPRAVO in njene
sestavne dele; (2) delovanje NAPRAVE, PROGRAMSKE OPREME in njunih sestavnih delov;
(3) konfiguracije NAPRAVE, PROGRAMSKE OPREME in programske aplikacije, vsebine in
periferne naprave, ki komunicirajo z NAPRAVO in PROGRAMSKO OPREMO; (4) uporabo
in pogostost uporabe funkcij (x) PROGRAMSKE OPREME in (Y) programskih aplikacij,
vsebine in periferne naprave, ki komunicirajo s PROGRAMSKO OPREMO; in (5) podatke
o lokaciji, kot je navedeno spodaj. Družba SONY in njene podružnice, partnerji in agenti
lahko uporabljajo in razkrivajo informacije v skladu z veljavno zakonodajo, da bi izboljšali
svoje izdelke in storitve ali vam zagotovili produkte in storitve. Taka uporaba zajema,
vendar ni omejena na: (a) upravljanje funkcionalnosti PROGRAMSKE OPREME,
(b) izboljšanje, servisiranje, posodabljanje ali nadgradnjo PROGRAMSKE OPREME,
(c) izboljšanje in razvijanje sedanjih in prihodnjih izdelkov in storitev družbe SONY
in drugih strank, (d) zagotavljanje informacij o izdelkih in storitvah, ki jih ponujajo družba
SONY in druge stranke, (e) skladnost z veljavnimi zakoni ali predpisi in (f) v obsegu,
v katerem je na razpolago, zagotavljanje lokacijske storitve družbe SONY in drugih strank,
kot je navedeno spodaj. Poleg tega si družba SONY pridržuje pravico do uporabe
informacij za svojo zaščito in zaščito tretjih strank pred nezakonitim, kazenskim ali
škodljivim ravnanjem.
Nekatere storitve, ki so na voljo prek PROGRAMSKE OPREME, se lahko zanašajo na
lokacijske informacije, vključno z, vendar ne omejeno na geografsko lokacijo NAPRAVE.
Soglašate, da za namen zagotavljanja takih storitev družba SONY, drugi dobavitelji ali
njihovi partnerji lahko zbirajo, arhivirajo, obdelujejo in uporabljajo take lokacijske podatke
in da takšne storitve ureja pravilnik o zasebnosti družbe SONY ali tretjih oseb. Z uporabo
takih storitev se strinjate, da ste pregledali pravilnike o zasebnosti, ki veljajo za takšne
storitve in soglašate s takšnimi dejavnostmi.
Družba SONY, njene podružnice, partnerji in agenti ne bodo namenoma uporabljali
informacij za osebno identifikacijo lastnika ali uporabnika PROGRAMSKE OPREME brez
vaše vednosti ali soglasja. Vsaka uporaba informacij bo v skladu s pravilniki o varstvu
zasebnosti družbe SONY ali tretjih oseb. Za informacije o sedanjem pravilniku o varstvu
zasebnosti družbe SONY uporabite kontaktni naslov vsakega območja ali države.
Za pravilnike o varstvu zasebnosti v zvezi z osebnimi in drugimi podatki, ki jih
posredujete, ko uporabljate ali dostopate do programske opreme ali storitev tretjih
strank, se obrnite na te tretje stranke.
Podatki bodo morda obdelani, hranjeni ali preneseni v družbo SONY, njene podružnice
ali agente, ki se nahajajo v državah zunaj države vašega stalnega prebivališča.
Varovanje podatkov in zakoni o zasebnosti podatkov v nekaterih državah morda
ne nudijo enake ravni zaščite kot država vašega stalnega prebivališča in morda boste
imeli v teh državah manj zakonskih pravic v zvezi z obdelavo, hranjenem in pošiljanjem
podatkov. Družba SONY se bo v okviru razumnih prizadevanj trudila sprejeti ustrezne
tehnične in organizacijske ukrepe, da prepreči nepooblaščen dostop do informacij ali
njihovo razkritje, vendar ne jamči, da bo odpravila vsa tveganja zlorabe takšnih informacij.
FUNKCIJA SAMODEJNE POSODOBITVE
Družba SONY ali DRUGI DOBAVITELJI občasno samodejno posodobijo ali kako drugače
spremenijo PROGRAMSKO OPREMO, vključno za namene izboljšanja varnostnih funkcij,
popravljanje napak in izboljšanje funkcij v času, ko je NAPRAVA povezana s strežniki
družbe SONY ali strežniki tretjih strank ali drugače, vendar ne omejeno nanje.
Te posodobitve ali spremembe lahko izbrišejo ali spremenijo naravo funkcij ali drugih
vidikov PROGRAMSKE OPREME, vključno s funkcijami, ki jih potrebujete, vendar
ne omejeno nanje. Potrjujete in se strinjate, da se lahko takšne dejavnosti zgodijo po
lastni presoji družbe SONY in da družba lahko pogojuje nadaljnjo uporabo PROGRAMSKE
OPREME s popolno namestitvijo ali sprejetjem teh posodobitev ali sprememb.
Za namene te pogodbe EULA se šteje, da so kakršne koli posodobitve/spremembe
sestavni del PROGRAMSKE OPREME. S sprejetjem te pogodbe EULA soglašate s takimi
posodobitvami/spremembami.
CELOTNA POGODBA, ODPOVEDNA KLAVZULA,
LOČITVENA KLAVZULA
Ta pogodba EULA in pravilnik o zasebnosti družbe SONY, kakor je oboje občasno
spremenjeno, skupaj predstavljata celotno pogodbo med vami in družbo SONY v zvezi
s PROGRAMSKO OPREMO. Neuspeh družbe SONY pri izvedbi ali uveljavitvi kakršne koli
pravice ali določila te pogodbe EULA ne pomeni opustitve takšne pravice ali določila.
Če je katerikoli del te pogodbe EULA neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv, se ta določba
izvrši do največje mogoče mere, da se ohrani namen te pogodbe EULA, drugi deli
pa ostanejo v polni veljavi.
ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST
Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga ne velja
za to pogodbo EULA. To pogodbo EULA ureja in uveljavlja japonska zakonodaja,
razen kolizijskih določb. Za kakršne koli spore, ki bi nastali na podlagi te pogodbe EULA,
je pristojno okrožno sodišče v Tokiu na Japonskem. Stranki soglašata s krajem
in pristojnostjo teh sodišč.
VSEBINSKA STORITEV
UPOŠTEVAJTE, DA JE PROGRAMSKA OPREMA LAHKO ZASNOVANA ZA UPORABO
Z VSEBINO, KI JE NA VOLJO PREK ENE ALI VEČ VSEBINSKIH STORITEV (»VSEBINSKA
STORITEV«). UPORABA STORITVE IN TE VSEBINE JE V SKLADU Z DOLOČILI STORITVE
ZA TO VSEBINSKO STORITEV. ČE ZAVRNETE TA DOLOČILA, BO VAŠA UPORABA
TE PROGRAMSKE OPREME OMEJENA. Priznavate in se strinjate, da nekatero vsebino
in storitve, ki so na voljo prek PROGRAMSKE OPREME, lahko zagotovijo tretje stranke,
nad katerimi SONY nima nadzora. UPORABA VSEBINSKE STORITVE ZAHTEVA INTERNETNO
POVEZAVO. VSEBINSKA STORITEV JE LAHKO KADAR KOLI PREKINJENA.
INTERNETNA POVEZLJIVOST IN STORITVE TRETJIH STRANK
Priznavate in se strinjate, da je lahko za dostop do nekaterih funkcij PROGRAMSKE
OPREME potrebna internetna povezava, za katero ste odgovorni sami. Poleg tega ste
sami odgovorni za plačilo vseh pristojbin tretjim strankam, povezanih z vašo internetno
povezavo, vključno z, vendar ne omejeno na ponudnika internetnih storitev ali stroške
časa predvajanja. Delovanje PROGRAMSKE OPREME je lahko omejeno ali onemogočeno,
kar je odvisno od zmogljivosti, pasovne širine ali tehničnih omejitev vaše internetne
povezave in storitve. Zagotavljanje, kakovost in varnost take internetne povezave
je izključna odgovornost tretje stranke, ki ponuja tako storitev.
PRAVIČNA PRAVNA SREDSTVA
Ne glede na vsebino te pogodbe EULA soglašate in se strinjate, da bo vsaka kršitev ali
nespoštovanje te pogodbe EULA z vaše strani povzročilo nepopravljivo škodo družbi
SONY, za katero denarna odškodnina ne bi bila dovolj, in soglašate, da družba SONY
pridobi kakršen koli ukrep pravnega varstva s prepovedjo in pravičnim nadomestilom,
za katerega meni, da je nujen ali primeren glede na okoliščine. Družba SONY lahko
sprejme tudi kakršne koli pravne in tehnične ukrepe za preprečevanje kršitev te pogodbe
EULA ali njeno uveljavljanje, vključno z, vendar ne omejeno na takojšnje prenehanje
uporabe PROGRAMSKE OPREME z vaše strani, če družba SONY po lastni presoji meni,
da kršite ali nameravate kršiti to pogodbo EULA. Ti ukrepi so dodatni k drugim pravnim
sredstvom, s katerimi družba SONY razpolaga v skladu z zakonom, kapitalom ali
na podlagi pogodbe.
ODPOVED
V primeru kršitve katerih koli določil te pogodbe EULA lahko družba SONY brez poseganja
v katere koli druge pravice to pogodbo prekine. V primeru take odpovedi morate:
(i) prenehati uporabljati PROGRAMSKO OPREMO in uničiti vse njene kopije;
(ii) upoštevati zahteve v razdelku z naslovom »Odgovornosti, povezane
z vašim računom«.
IZVOZ IN DRUGI PREDPISI
Soglašate, da boste upoštevali vse veljavne omejitve in predpise v zvezi z uvozom
in ponovnim uvozom na območju ali državi, v katerih prebivate, in da ne boste prenesli
ali dovolili prenosa PROGRAMSKE OPREME v prepovedane države ali ravnali kako
drugače v nasprotju s temi omejitvami ali predpisi.
UPORABA Z VISOKIM TVEGANJEM
PROGRAMSKA OPREMA ni brez napak in ni zasnovana, izdelana ali namenjena
za uporabo ali nadaljnjo prodajo kot oprema za nadzor v nevarnih okoljih, v katerih
se zahteva visoka zanesljivost (na primer v jedrskih elektrarnah ter zrakoplovnih
in komunikacijskih sistemih, pri nadzoru zračnega prometa, upravljanju medicinskih
naprav za ohranjanje življenja ali v vojaških kompleksih z orožjem) in v katerih lahko
okvara pri delovanju PROGRAMSKE OPREME povzroči smrt, telesne poškodbe ali resno
fizično ali okoljsko škodo (»UPORABA Z VISOKIM TVEGANJEM«). Družba SONY, vsi DRUGI
DOBAVITELJI in vse podružnice se izrecno odpovedujejo kakršnim koli izrecnim ali
naznačenim jamstvom, dolžnostim ali pogojem za primernost opreme za UPORABO
Z VISOKIM TVEGANJEM.
IZKLJUČITEV JAMSTVA ZA PROGRAMSKO OPREMO
Soglašate in se strinjate, da PROGRAMSKO OPREMO uporabljate na lastno odgovornost
in da ste odgovorni za uporabo PROGRAMSKE OPREME. PROGRAMSKA OPREMA
je na voljo »takšna, kot je«, brez kakršnih koli jamstev, dolžnosti ali pogojev.
Družba SONY in vsi DRUGI DOBAVITELJI (za namene tega razdelka so poimenovani
s skupnim imenom »SONY«) IZRECNO ZAVRAČAJO VSA JAMSTVA, DOLŽNOSTI ALI
POGOJE, IZRECNE ALI NAZNAČENE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA NAZNAČENA
JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN DOLOČEN NAMEN TER NEKRŠITVI. DRUŽBA
SONY NE JAMČI ALI ZAGOTAVLJA KAKRŠNIH KOLI POGOJEV ALI NAVEDB (A) DA BODO
FUNKCIJE KATERE KOLI PROGRAMSKE OPREME IZPOLNILE VAŠE ZAHTEVE ALI DA BODO
POSODOBLJENE, (B) DA BO DELOVANJE KATERE KOLI PROGRAMSKE OPREME PRAVILNO
ALI BREZ NAPAK ALI DA BODO KATERE KOLI NAPAKE ODPRAVLJENE, (C) DA PROGRAMSKA
OPREMA NE BO POŠKODOVALA KATERE KOLI DRUGE PROGRAMSKE ALI STROJNE OPREME
ALI PODATKOV, (D) DA BO KATERA KOLI PROGRAMSKA OPREMA, OMREŽNA STORITEV
(VKLJUČNO Z INTERNETOM) ALI IZDELEK (RAZEN PROGRAMSKE OPREME), NA KATEREM
TEMELJI DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME, NA VOLJO ŠE NAPREJ, NEPREKINJENO ALI
NESPREMENJENO IN (E) V POVEZAVI Z UPORABO ALI REZULTATI UPORABE PROGRAMSKE
OPREME V SMISLU NJENE PRAVILNOSTI, NATANČNOSTI, ZANESLJIVOSTI ALI DRUGAČE.
NOBENE INFORMACIJE ALI NASVETI PODJETJA SONY ALI NJEGOVIH POOBLAŠČENIH
PREDSTAVNIKOV V USTNI ALI PISNI OBLIKI NE POMENIJO JAMSTVA, DOLŽNOSTI ALI
POGOJA ALI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEČUJEJO OBSEG TEGA JAMSTVA. ČE JE
PROGRAMSKA OPREMA OKVARJENA, PREVZEMATE CELOTNE STROŠKE VSEH POTREBNIH
SERVISOV ALI POPRAVIL. NEKATERE PRAVNE UREDITVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE
NAZNAČENIH JAMSTEV, ZATO TE IZKLJUČITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.
SPREMEMBE
DRUŽBA SONY SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA SPREMENI KATERI KOLI POGOJ TE POGODBE
EULA PO LASTNI PRESOJI, TAKO DA OBJAVI OBVESTILO NA DOLOČENEM SPLETNEM
MESTU, Z E-POŠTNIM OBVESTILOM, POSLANIM NA VAŠ NASLOV, Z OBVESTILOM KOT
DELOM POSTOPKA NADGRADNJE/POSODOBITVE ALI NA KATERI KOLI DRUG PRAVNO
DOPUSTEN NAČIN OBVEŠČANJA. Če se ne strinjate s spremembo, se čim prej obrnite
na družbo SONY za navodila. Nadaljnja uporaba PROGRAMSKE OPREME po datumu
uveljavitve takšnega obvestila pomeni, da se strinjate s spremembo.
UPRAVIČENE TRETJE STRANKE
Vsak DRUG DOBAVITELJ je izrecna upravičena tretja stranka vsake določbe te pogodbe
EULA v zvezi z njegovo PROGRAMSKO OPREMO in ima pravico uveljavljati pogodbene
določbe.
ODGOVORNOSTI, POVEZANE Z VAŠIM RAČUNOM
Če boste svojo NAPRAVO vrnili na kraj nakupa, jo prodali ali kako drugače prenesli
NAPRAVO ali če se ta pogodba EULA prekine, ste odgovorni za izbris vsakega in vseh
računov, ki ste jih morda uporabljali z NAPRAVO ali so dostopni prek NAPRAVE. Ste
izključno odgovorni za ohranjanje zaupnosti vseh računov, ki jih imate pri družbi SONY
ali tretjih strankah, in vseh uporabniških imen in gesel, povezanih z VAŠO UPORABO
NAPRAVE.
Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s to pogodbo EULA, se lahko pisno obrnete
na družbo SONY na veljaven kontaktni naslov vsake regije ali države.
Copyright © 2012 Sony Corporation.
Hrvatski
UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA LICENCE
VAŽNO:
PRIJE UPOTREBE UREĐAJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA
LICENCE („EULA”). UPOTREBOM UREĐAJA PRIHVAĆATE UVJETE OVOG UGOVORA EULA.
AKO NE PRIHVAĆATE UVJETE OVOG UGOVORA EULA, NE SMIJETE UPOTREBLJAVATI
UREĐAJ.
EULA je pravni sporazum između vas i tvrtke Sony Corporation („SONY”). Ovaj ugovor
EULA regulira vaša prava i obveze u vezi sa softverom SONY tvrtke SONY i/ili njenih
davatelja licenci trećih strana (uključujući podružnice tvrtke SONY) i njihovih podružnica
(zajedno „DOBAVLJAČI TREĆE STRANE”) za ovaj uređaj (audio uređaj SONY, ovaj
„UREĐAJ”), uključujući sva ažuriranja/nadogradnje koje osigurava SONY, svu tiskanu,
internetsku ili drugu elektroničku dokumentaciju za takav softver te sve podatkovne
datoteke stvorene radom takvog softvera (zajedno „SOFTVER”).
Bez obzira na gore navedeno, svaki softver u okviru SOFTVERA koji ima zaseban ugovor
za krajnjeg korisnika licence (uključujući, ali ne ograničavajući se na GNU-ovu Opću javnu
licencu i Nižu/Opću javnu licencu za knjižnice) bit će obuhvaćen odgovarajućim zasebnim
ugovorom za krajnjeg korisnika licence umjesto odredbama ovog ugovora EULA do mjere
do koje to zahtijeva zaseban ugovor za krajnjeg korisnika licence („IZUZETI SOFTVER”).
LICENCA SOFTVERA
SOFTVER se licencira, a ne prodaje. SOFTVER je zaštićen zakonima o autorskim pravima
i drugim međunarodnim zakonima i ugovorima o intelektualnom vlasništvu.
AUTORSKO PRAVO
Sva prava i vlasnička prava na SOFTVER (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo
koje slike, fotografije, animacije, video, audio, glazbene i tekstne sadržaje te „aplete”
obuhvaćene SOFTVEROM) pripadaju tvrtki SONY ili jednom ili više njenih DOBAVLJAČA
TREĆIH STRANA.
ODOBRENJE LICENCE
SONY vam odobrava ograničenu licencu prema kojoj smijete upotrebljavati SOFTVER
isključivo s ovim UREĐAJEM i samo u osobne, nekomercijalne svrhe. SONY i DOBAVLJAČI
TREĆIH STRANA izričito zadržavaju sva prava, vlasništvo i vlasnički udio (uključujući,
ali ne ograničavajući se na sva prava intelektualnog vlasništva) u SOFTVERU koja
ovaj ugovor EULA ne dodjeljuje posebno vama.
ZAHTJEVI I OGRANIČENJA
Ne smijete kopirati, objavljivati, prilagođavati, redistribuirati, pokušavati rekonstruirati
izvorni kod, mijenjati, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili rastavljati nijedan
SOFTVER, bilo u cjelini ili u dijelovima, ili stvarati bilo kakva izvedena dijela iz SOFTVERA ili
na njemu samom, izuzev ako su takva izvedena djela namjerno omogućena SOFTVEROM.
Ne smijete mijenjati ili preinačavati bilo koju funkciju za upravljanje digitalnim pravima
SOFTVERA. Ne smijete zaobilaziti, mijenjati, dekonstruirati ni opstruirati nijednu
funkciju ili zaštitnu značajku SOFTVERA ili bilo koji mehanizam operativno povezan
sa SOFTVEROM. Ne smijete odvajati nijednu pojedinačnu komponentu SOFTVERA
radi upotrebe na više UREĐAJA, osim ako za to imate izričito dopuštenje tvrtke SONY.
Ne smijete uklanjati, mijenjati, pokrivati ili uništavati bilo kakve zaštitne znakove
ili obavijesti o SOFTVERU. Ne smijete dijeliti, distribuirati, iznajmljivati, davati u zakup,
dodjeljivati, prenositi ili prodavati SOFTVER. Softver, mrežne usluge i drugi proizvodi koji
nisu SOFTVER, a o kojima ovisi rad SOFTVERA, mogu biti prekinuti ili obustavljeni prema
diskrecijskom pravu dobavljača (dobavljača softvera, dobavljača usluga ili tvrtke SONY).
SONY i takvi dobavljači ne jamče da će SOFTVER, mrežne usluge, sadržaji ili drugi
proizvodi i dalje biti dostupni ili da će raditi bez prekida ili izmjena.
IZUZETI SOFTVER I KOMPONENTE OTVORENOG KODA
Bez obzira na gore navedeno odobrenje ograničene licence, prihvaćate da SOFTVER može
sadržavati IZUZETI SOFTVER. Određeni IZUZETI SOFTVER može biti obuhvaćen licencama
za softver otvorenog koda („Komponente otvorenog koda”), što podrazumijeva sve
softverske licence koje su odobrene kao licence za otvoreni kôd od strane Inicijative
za otvoreni kôd ili sve u značajnoj mjeri slične licence, uključujući ali ne ograničavajući
se na bilo koju licencu koja, kao preduvjet za distribuciju softvera licenciranog u okviru
takve licence, zahtijeva da distributer učini softver dostupnim u formatu izvornog koda.
Da biste saznali postoji li obveza objavljivanja informacija i u kojoj mjeri, posjetite
web-mjesto oss.sony.net/Products/Linux ili neko drugo odgovarajuće web-mjesto tvrtke
SONY i s vremena na vrijeme potražite popis odgovarajućih KOMPONENTI OTVORENOG
KODA obuhvaćenih SOFTVEROM te odgovarajuće odredbe i uvjete koji reguliraju njegovu
upotrebu. Odgovarajuća treća strana može promijeniti takve odredbe i uvjete bez ikakvih
obveza prema vama. U mjeri u kojoj to zahtijevaju licence koje obuhvaćaju IZUZETI
SOFTVER, umjesto odredbi ovog ugovora EULA primjenjivat će se odredbe takvih licenci.
U mjeri u kojoj odredbe licenci koje se odnose na IZUZETI SOFTVER zabranjuju bilo kakva
ograničenja u ovom ugovoru EULA s obzirom na takav IZUZETI SOFTVER, takva
ograničenja neće se odnositi na IZUZETI SOFTVER. U mjeri u kojoj licence primjenjive
na Komponente otvorenog koda zahtijevaju da SONY ponudi pružanje izvornog koda
u vezi s ovim SOFTVEROM, on se ovdje nudi.
UPOTREBA SOFTVERA S MATERIJALOM ZAŠTIĆENIM AUTORSKIM
PRAVIMA
Ovaj SOFTVER možete upotrebljavati za pregledavanje, pohranjivanje, obradu i/ili
upotrebu sadržaja koji ste stvorili vi/ili treće strane. Takav sadržaj može biti zaštićen
zakonima o autorskim pravima, drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu i/ili
sporazumima. Slažete se da ćete se služiti SOFTVEROM samo u skladu sa svim takvim
zakonima i sporazumima koji se odnose na spomenuti sadržaj. Prihvaćate i slažete
se da SONY može poduzeti odgovarajuće mjere radi zaštite autorskih prava
nad sadržajem koji pohranjuje, obrađuje ili upotrebljava SOFTVER. Takve mjere uključuju,
ali ne ograničavaju se na prebrojavanje učestalosti vaših postupaka sigurnosnog
kopiranja i vraćanja podataka putem određenih značajki SOFTVERA, odbijanje prihvaćanja
vašeg zahtjeva za omogućivanjem vraćanja podataka te poništenje ovog ugovora EULA
u slučaju vaše nelegitimne upotrebe SOFTVERA.
USLUGA SADRŽAJA
ISTO TAKO, IMAJTE NA UMU DA SOFTVER MOŽE BITI NAMIJENJEN ZA UPOTREBU
SA SADRŽAJEM DOSTUPNIM PUTEM JEDNE ILI VIŠE USLUGA SADRŽAJA („USLUGA
SADRŽAJA”). UPOTREBA USLUGE I TAKVOG SADRŽAJA PODLIJEŽE UVJETIMA PRUŽANJA
USLUGE TAKVE USLUGE SADRŽAJA. AKO ODBIJETE PRIHVATITI TE UVJETE, VAŠA UPOTREBA
SOFTVERA BIT ĆE OGRANIČENA. Prihvaćate i slažete se da određene sadržaje i usluge
koji su dostupni putem SOFTVERA mogu pružati treće strane nad kojima tvrtka SONY
nema nadzor. UPOTREBA USLUGE SADRŽAJA ZAHTIJEVA INTERNETSKU VEZU. USLUGA
SADRŽAJA MOŽE BITI PREKINUTA U BILO KOJEM TRENUTKU.
MOGUĆNOST INTERNETSKE VEZE I USLUGE TREĆE STRANE
Prihvaćate i slažete se da pristup određenim značajkama SOFTVERA može zahtijevati
internetsku vezu za koju ste isključivo vi odgovorni. Nadalje, vi ste isključivo odgovorni
za plaćanje bilo kakvih naknada koje zahtijevaju treće strane povezane s vašom
internetskom vezom, uključujući ali ne ograničavajući se na naknade pružatelja
internetskih usluga ili naknade za emitiranje. Rad SOFTVERA može biti ograničen ovisno
o mogućnostima, širini pojasa ili tehničkim ograničenjima vaše internetske veze i usluge.
Omogućavanje, kvaliteta i sigurnost takve internetske veze isključiva su odgovornost
treće strane koja pruža takvu uslugu.
IZVOZNI I DRUGI PROPISI
Slažete se da ćete se pridržavati svih važećih ograničenja i propisa u vezi s izvozom
i ponovnim izvozom koja su na snazi u području ili državi u kojoj živite te da nećete
prenositi ili davati ovlaštenje za prijenos SOFTVERA u državu u koju je izvoz zabranjen
ili onu koja na drugi način krši ograničenja ili propise.
AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA
SOFTVER nije otporan na pogreške i nije dizajniran, proizveden ili namijenjen za korištenje
ili preprodaju kao mrežna kontrolna oprema u opasnim okolišima koji zahtijevaju izvedbu
bez kvarova, primjerice u nuklearnim postrojenjima, sustavima za upravljanje
zrakoplovima ili komunikacijskim sustavima, sustavima za kontrolu leta, uređajima
za održavanje na životu ili sustavima oružja u kojima bi kvar SOFTVERA mogao dovesti
do smrti, ozljeda ili teških tjelesnih oštećenja („AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA”).
SONY, svi DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA i sve njihove podružnice posebno se odriču
bilo kakvog izričitog ili podrazumijevanog jamstva, obveze ili uvjeta prikladnosti
za AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA.
IZUZEĆE IZ JAMSTVA ZA SOFTVER
Prihvaćate i slažete se da ćete SOFTVER upotrebljavati isključivo na vlastiti rizik i da ste
vi odgovorni za upotrebu SOFTVERA. SOFTVER se isporučuje „KAKAV JEST”, bez jamstva,
obveze ili uvjeta bilo koje vrste.
SONY i SVI DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA (za potrebe ovog odjeljka SONY i svi DOBAVLJAČI
TREĆIH STRANA zajednički se nazivaju „SONY”) IZRIČITO SE ODRIČU SVIH JAMSTAVA,
OBVEZA ILI UVJETA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI ALI NE
OGRANIČAVAJUĆI SE NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, NEPOVREDIVOSTI
ZAKONA I PRIKLADNOSTI ZA POSEBNU SVRHU. SONY NE JAMČI I NE TVRDI DA ĆE
(A) FUNKCIJE SADRŽANE U BILO KOJEM SOFTVERU ZADOVOLJAVATI VAŠE ZAHTJEVE
ILI DA ĆE BITI AŽURIRANE, (B) DA ĆE RAD BILO KOJEG SOFTVERA BITI ISPRAVAN ILI
BEZ GREŠKE ILI DA ĆE BILO KOJI NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI, (C) DA SOFTVER NEĆE
OŠTETITI BILO KOJI DRUGI SOFTVER, HARDVER ILI PODATKE, (D) DA ĆE BILO KOJI SOFTVER,
MREŽNE USLUGE (UKLJUČUJUĆI INTERNET) ILI PROIZVODI (IZUZEV SOFTVERA) O KOJIMA
OVISI RAD SOFTVERA BITI I DALJE DOSTUPNI, NEPREKINUTI I NEIZMIJENJENI I (E) NE IZNOSI
TVRDNJE U VEZI S UPOTREBOM ILI REZULTATIMA UPOTREBE SOFTVERA U SMISLU
NJEGOVE ISPRAVNOSTI, TOČNOSTI, POUZDANOSTI ILI DRUGOGA.
NITI JEDNA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVJET KOJI VAM DAJE TVRTKA SONY
ILI OVLAŠTENI PREDSTAVNIK TVRTKE SONY NEĆE SLUŽITI KAO JAMSTVO, OBVEZA
ILI UVJET ILI ĆE NA BILO KOJI DRUGI NAČIN POVEĆATI OPSEG OVOG JAMSTVA.
POKAŽE LI SE DA JE SOFTVER MANJKAV, VI PREUZIMATE SVE TROŠKOVE SVIH POTREBNIH
SERVISIRANJA, POPRAVAKA ILI ISPRAVLJANJA. NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE
PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA PA SE NAVEDENA IZUZEĆA MOŽDA NEĆE ODNOSITI
NA VAS.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
SONY I SVI DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA (za potrebe ovog odjeljka SONY i svi DOBAVLJAČI
TREĆIH STRANA zajednički se nazivaju „SONY”) NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST
ZA SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU NASTALU ZBOG KRŠENJA UVJETA BILO KOJEG
PODRAZUMIJEVANOG ILI IZRIČITOG JAMSTVA, KRŠENJA UGOVORA, NEMARA TE NEĆE
SNOSITI ODGOVORNOST PREMA PROPISIMA O STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI DRUGIM
ZAKONIMA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KAKVU ŠTETU NASTALU
USLIJED GUBITKA PROFITA, GUBITKA PRIHODA, GUBITKA PODATAKA, GUBITKA
MOGUĆNOSTI UPOTREBE SOFTVERA ILI BILO KOJEG POVEZANOG HARDVERA, PREKIDA
U RADU I GUBITKA KORISNIKOVOG VREMENA, ČAK I AKO JE ITKO OD NJIH BIO
OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA. U SVAKOM SLUČAJU,
NJIHOVA UKUPNA ODGOVORNOST PREMA BILO KOJOJ ODREDBI OVOG UGOVORA
EULA BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI JE STVARNO PLAĆEN ZA OVAJ UREĐAJ.
NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE ILI OGRANIČENJE SLUČAJNIH ILI POSLJEDIČNIH
ŠTETA PA SE GORE NAVEDENI IZUZETAK MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.
PRISTANAK NA UPOTREBU INFORMACIJA KOJE NISU OSOBNI
PODACI, PODATAKA O LOKACIJI I SIGURNOST PODATAKA
Prihvaćate i slažete se da tvrtka SONY i njene podružnice, partneri i agenti mogu čitati,
prikupljati, prenositi, obrađivati i pohranjivati određene informacije prikupljene
putem SOFTVERA, uključujući ali ne ograničavajući se na informacije o (i) SOFTVERU
i (ii) softverskim aplikacijama, sadržajima i perifernim uređajima koji stupaju
u interakciju s vašim UREĐAJEM i SOFTVEROM („Informacije”). Informacije obuhvaćaju,
ali ne ograničavaju se na sljedeće: (1) jedinstveni identifikatori koji se odnose na vaš
UREĐAJ i njegove komponente; (2) rad UREĐAJA, SOFTVERA i njihovih komponenata;
(3) konfiguracije vašeg UREĐAJA, SOFTVERA i softverskih aplikacija, sadržaji i periferni
uređaji koji stupaju u interakciju s UREĐAJEM I SOFTVEROM; (4) upotreba i učestalost
upotrebe funkcija (x) SOFTVERA i (y) i softverskih aplikacija, sadržaja i perifernih uređaja
koji stupaju u interakciju sa SOFTVEROM; i (5) podaci o lokaciji, kao što je navedeno
u nastavku. Tvrtka SONY i njene podružnice, partneri i agenti mogu upotrebljavati
i otkrivati Informacije, u skladu s važećim zakonima, kako bi poboljšale svoje
proizvode i usluge ili vama pružale proizvode i usluge. Takve upotrebe obuhvaćaju,
ali ne ograničavaju se na sljedeće: (a) administriranje funkcionalnosti SOFTVERA;
(b) poboljšavanje, servisiranje, ažuriranje ili nadogradnja SOFTVERA; (c) poboljšavanje,
razvijanje i unaprjeđenje postojećih i budućih proizvoda i usluge tvrtke SONY i drugih
strana; (d) obavještavanje vas kao korisnika o proizvodima i uslugama koje nude tvrtka
SONY i druge strane; (e) poštivanje važećih zakona i propisa; i (f) do mjere u kojoj
se to nudi, pružanje vama kao korisniku usluga tvrtke SONY i drugih strana koje
se zasnivaju na podacima o lokaciji, kao što je navedeno u nastavku. Osim toga,
tvrtka SONY zadržava pravo na upotrebu Informacija kako bi zaštitila sebe i treće
strane od nezakonitog, kriminalnog i štetnog postupanja.
Određene usluge dostupne putem SOFTVERA mogu se zasnivati na podacima o lokaciji,
uključujući ali ne ograničavajući se na zemljopisnu lokaciju UREĐAJA. Prihvaćate da
u svrhu pružanja takvih usluga tvrtka SONY, DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA ili njihovi
partneri mogu prikupljati, arhivirati, obrađivati i upotrebljavati takve podatke o lokaciji
te da su takve usluge regulirane pravilima o zaštiti privatnosti tvrtke SONY ili treće strane.
Upotrebom takvih usluga potvrđujete da ste proučili pravila o zaštiti privatnosti koja
se odnose na takve usluge i pristajete na takve aktivnosti.
Tvrtka SONY, njene podružnice, partneri i agenti neće namjerno upotrebljavati informacije
kako bi otkrili identitet vlasnika ili korisnika SOFTVERA bez vašeg znanja ili pristanka.
Svaka upotreba Informacija bit će u skladu s pravilima o zaštiti privatnosti tvrtke SONY
ili treće strane. Obratite se na odgovarajuću adresu za kontakt u pojedinom području
ili državi kako biste saznali o trenutnim pravilima za zaštitu privatnosti tvrtke SONY.
Obratite se odgovarajućim trećim stranama da biste saznali o pravilima za zaštitu
privatnosti koja se odnose na informacije koje otkrivaju identitet i ostale informacije
koje pružate kada upotrebljavate softver ili usluge treće strane ili im pristupate.
Informacije mogu biti obrađene, pohranjene ili prenesene tvrtci SONY, njenim
podružnicama ili agentima koji se nalaze u državama izvan države u kojoj živite. Zakoni
o zaštiti podataka i privatnosti informacija u nekim državama možda neće nuditi istu
razinu zaštite koja je omogućena u državi u kojoj živite i vaša zakonska prava koja se
odnose na obradu i pohranjivanje Informacija u takvim državama, ili prijenos u njih,
mogu biti manja. Tvrtka SONY u razumnoj će se mjeri potruditi poduzeti odgovarajuće
tehničke i organizacijske korake radi sprječavanja neovlaštenog pristupa ili otkrivanja
Informacija, ali ne jamči da će ukloniti svaki rizik od zloupotrebe takvih Informacija.
ZNAČAJKA AUTOMATSKOG AŽURIRANJA
S vremena na vrijeme, SONY ili DOBAVLJAČI TREĆE STRANE mogu automatski ažurirati
ili na neki drugi način izmijeniti SOFTVER, uključujući ali ne ograničavajući se na svrhe
unaprjeđenja sigurnosnih funkcija, ispravljanja pogrešaka i poboljšanja funkcija
u trenucima dok stupate u interakciju s ovim UREĐAJEM s poslužiteljima tvrtke
SONY ili trećih strana, ili na druge načine. Takva ažuriranja ili izmjene mogu
izbrisati ili promijeniti prirodu značajki ili druge aspekte SOFTVERA, uključujući
ali ne ograničavajući se na funkcije na koje se možda oslanjate. Prihvaćate i slažete se
da se takve aktivnosti mogu odvijati prema isključivom diskrecijskom pravu tvrtke SONY
i da tvrtka SONY može uvjetovati nastavak upotrebe SOFTVERA time da u potpunosti
instalirate ili prihvatite takvo ažuriranje ili izmjene. Za potrebe ovog ugovora EULA sva
ažuriranja/izmjene trebaju se smatrati i bit će dijelom SOFTVERA. Prihvaćanjem ovog
ugovora EULA pristajete na takvo ažuriranje/izmjenu.
POTPUNI UGOVOR, ODRICANJE, SALVATORNA KLAUZULA
Ovaj ugovor EULA i pravila o zaštiti privatnosti tvrtke SONY, oboje u skladu s povremenim
dopunama i izmjenama, zajedno predstavljaju potpuni ugovor između vas i tvrtke SONY
u vezi sa SOFTVEROM. Propust tvrtke SONY da ostvari ili provede bilo koje pravo ili
odredbu iz ovog ugovora EULA ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe.
Ako se utvrdi da je neki dio ovog ugovora EULA nevaljan, nezakonit ili neprovediv,
ta će se odredba provoditi u najvećoj mogućoj mjeri koja omogućuje zadržavanje
svrhe ovog ugovora EULA, dok će ostali dijelovi ostati potpuno na snazi.
ZAKON I JURISDIKCIJA
Na ovaj ugovor EULA ne primjenjuje se Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima
o međunarodnoj prodaji robe. Ovaj ugovor EULA bit će reguliran u skladu s japanskim
zakonima, bez obzira na moguće sukobe u zakonskim odredbama. Svi sukobi u vezi ovog
ugovora EULA rješavaju se isključivo u nadležnosti japanskog Okružnog suda u Tokiju
u Japanu, a strane ovime pristaju na mjesto i nadležnost tih sudova.
PRAVNI LIJEKOVI
Bez obzira na bilo koji dio ovog ugovora EULA koji bi se mogao protumačiti drukčije,
prihvaćate i slažete se da će bilo kakvo kršenje ili nepoštivanje ovog ugovora EULA s vaše
strane prouzročiti nenadoknadivu štetu tvrtki SONY za koju će novčana odšteta biti
nedovoljna te pristajete da tvrtka SONY ishodi sudsku kaznu ili pravičnu naknadu
koju tvrtka SONY smatra odgovarajućom u takvim slučajevima. Osim toga, SONY može
poduzeti sve zakonske ili tehničke mjere kako bi spriječio kršenje ovog ugovora EULA i/ili
nametnuo njegovu provedbu, uključujući ali ne ograničavajući se na trenutačnu obustavu
upotrebe SOFTVERA ako tvrtka SONY odluči, po vlastitom diskrecijskom pravu, da kršite
ili imate namjeru prekršiti ovaj ugovor EULA. Ti pravni lijekovi dodatak su bilo kojim
drugim pravnim lijekovima na koje SONY može imati pravo po zakonu, običajnom pravu
ili prema ugovoru.
PONIŠTAVANJE
Ne dovodeći u pitanje bilo koje svoje drugo pravo, tvrtka SONY može poništiti ovaj
ugovor EULA u slučaju da se ne pridržavate bilo koje njegove odredbe. U slučaju takvog
poništavanja morate: (i) u potpunosti prestati upotrebljavati SOFTVER i uništiti sve
njegove primjerke; (ii) pridržavati se zahtjeva navedenih u odjeljku „Obveze u vezi
s vašim računom” u nastavku teksta.
IZMJENE I DOPUNE
TVRTKA SONY ZADRŽAVA PRAVO DA PO VLASTITOJ DISKRECIJSKOJ ODLUCI IZMIJENI
I DOPUNI BILO KOJU ODREDBU OVOG UGOVORA EULA POSTAVLJANJEM OBAVIJESTI
NA ODGOVARAJUĆE WEB-MJESTO TVRTKE SONY, SLANJEM OBAVIJESTI U PORUCI
e-POŠTE NA ADRESU KOJU STE SAMI DALI, OBAVJEŠTAVANJEM U OKVIRU POSTUPKA
U KOJEMU VAM SE ISPORUČUJU NADOGRADNJE/AŽURIRANJA ILI BILO KOJIM DRUGIM
ZAKONSKI PRIZNATIM NAČINOM OBAVJEŠTAVANJA. Ako ne pristajete na izmjene
i dopune, trebate se odmah obratiti tvrtci SONY radi dobivanja uputa. Nastavak upotrebe
SOFTVERA nakon datuma stupanja na snagu takve obavijesti smatrat će se vašim
pristankom da budete obvezani navedenim dopunama i izmjenama.
KORISNICI TREĆE STRANE
Svaki DOBAVLJAČ TREĆE STRANE izričiti je korisnik treće strane i imat će sva prava
na provedbu svake odredbe ovog ugovora EULA u vezi sa SOFTVEROM takve strane.
OBVEZE U VEZI S VAŠIM RAČUNOM
Vratite li UREĐAJ na mjesto na kojem ste ga kupili, prodate ga ili na bilo koji drugi
način prenesete vlasništvo nad UREĐAJEM ili ako ovaj ugovor EULA bude poništen,
vaša je odgovornost i obveza izbrisati sve račune stvorene na UREĐAJU ili one koji
su dostupni putem ovog UREĐAJA. Isključivo je vaša odgovornost održavati povjerljivost
svih računa koje ste stvorili kod tvrtke SONY ili bilo koje treće strane, kao i svih korisničkih
imena i lozinki povezanih s VAŠOM UPOTREBOM ovog UREĐAJA.
U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi s ovim ugovorom EULA, možete se obratiti
tvrtki SONY pišući tvrtki SONY na odgovarajuću adresu za kontakt u pojedinom području
ili državi.
Copyright © 2012 Sony Corporation.
Srpski
UGOVOR O LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG KORISNIKA
VAŽNA NAPOMENA:
PRE KORIŠĆENJA UREĐAJA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR O LICENCIRANJU ZA
KRAJNJEG KORISNIKA („EULA“). KORIŠĆENJEM UREĐAJA, VI PRIHVATATE USLOVE U OVOM
EULA UGOVORU. AKO NE PRIHVATATE USLOVE U OVOM EULA UGOVORU, NE MOŽETE DA
KORISTITE OVAJ UREĐAJ.
Ovaj EULA ugovor je pravni ugovor između vas i kompanije Sony Corporation („SONY“).
Ovaj EULA ugovor reguliše vaša prava i obaveze koje se tiču softvera koje pružaju SONY
i/ili njegovi nezavisni davaoci licenci (uključujući SONY podružnice) i njihove podružnice
(zbirnim imenom, „NEZAVISNI DOBAVLJAČI“) za ovaj uređaj (audio uređaj kompanije Sony,
ovaj „UREĐAJ“), zajedno sa svim ažuriranjima/nadogradnjama koje obezbeđuje SONY,
svom štampanom, onlajn ili drugom elektronskom dokumentacijom za taj softver i svim
datotekama podataka koje su kreirane radom tog softvera (zbirnim imenom, „SOFTVER“).
Bez obzira na gorepomenuto, bilo koji softver u okviru SOFTVERA koji ima zasebni ugovor
o licenciranju za krajnjeg korisnika (uključujući, ali se ne ograničavajući na, GNU opštu
javnu licencu i umanjenu/bibliotečku opštu javnu licencu) biće pokriven odgovarajućim
posebnim ugovorom o licenciranju za krajnjeg korisnika umesto uslovima ovog EULA
ugovora do stepena zahtevanog takvim posebnim ugovorim o licenciranju za krajnjeg
korisnika („IZUZETI SOFTVER“).
SOFTVERSKA LICENCA
SOFTVER se ne prodaje, već licencira. SOFTVER je zaštićen zakonima o autorskim pravima
i ostalim zakonima i međunarodnim sporazumima o intelektualnoj svojini.
AUTORSKA PRAVA
Sva vlasnička i autorska prava u SOFTVERU (uključujući, ali se ne ograničavajući na,
slike, fotografije, animirane sadržaje, video, audio, muziku, tekst i „aplete“ uključene
u SOFTVER) poseduje SONY ili jedan ili više njegovih NEZAVISNIH DOBAVLJAČA.
IZDAVANJE LICENCE
SONY vam daje ograničenu licencu za korišćenje SOFTVERA isključivo u vezi sa ovim
UREĐAJEM i samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. SONY i NEZAVISNI DOBAVLJAČI
izričito zadržavaju sva prava, vlasništvo i interese (uključujući, ali se ne ograničavajući na,
sva prava intelektualne svojine) u SOFTVERU koje vam ovaj EULA ugovor ne daje
specifično.
USLOVI I OGRANIČENJA
Ne možete da kopirate, objavite, adaptirate, ponovo distribuirate, pokušavate da izvučete
izvorni kôd, modifikujete, menjate metodama reverznog inženjeringa, dekompilujete ili
rastavljate bilo šta od SOFTVERA, bilo u celosti ili delimično, ili da kreirate bilo kakve
izvedene radove od ili iz SOFTVERA, osim ako su takvi izvedeni radovi namerno
omogućeni SOFTVEROM. Ne možete da modifikujete ili utičete na bilo koji deo
funkcionalnosti upravljanja digitalnim pravima u okviru SOFTVERA. Ne možete
da zaobilazite, modifikujete, zanemarujete ili zaobilazite bilo koju funkciju ili zaštitu
SOFTVERA ili bilo kog mehanizma operativno povezanog sa SOFTVEROM. Ne možete
da izdvajate nijednu pojedinačnu komponentu SOFTVERA za korišćenje na više od jednog
UREĐAJA osim ako vam je za to SONY dao izričitu dozvolu. Ne možete da uklanjate,
menjate, prekrivate ili izobličujete bilo koji zaštićeni znak ili napomenu u SOFTVERU.
Ne možete da delite, distribuirate, iznajmljujete, podlicencirate, dodeljujete, prenosite
ili prodajete SOFTVER. Softver, mrežne usluge i ostali proizvodi osim SOFTVERA od kojih
zavise performanse SOFTVERA mogli bi da budu zaustavljeni ili njihova funkcionalnost
prekinuta po nahođenju dobavljača (dobavljači softvera, dobavljači usluge ili SONY).
SONY i ti dobavljači ne garantuju da će SOFTVER, mrežne usluge, sadržaji ili drugi
proizvodi nastaviti a budu dostupni ili da će raditi bez prekida ili izmene.
IZUZETI SOFTVER I KOMPONENTE OTVORENOG KODA
Bez obzira na gorenavedenu dozvolu za ograničenu licencu, vi pristajete da SOFTVER
može uključivati IZUZETI SOFTVER. Izvesni IZUZETI SOFTVER može biti pokriven licencama
za softver otvorenog koda („komponente otvorenog koda“), što znači da sve softverske
licence odobrene od strane organizacije Open Source Initiative kao licence otvorenog
koda ili sve druge u osnovi slične licence, uključujući, ali se ne ograničavajući na sve
licence koje kao uslov za distribuciju softvera licenciranog tom licencom, zahtevaju da
distributer učini softver dostupnim u formatu izvornog koda. Ako je i dok je objavljivanje
sadržaja obavezno, posetite povremeno oss.sony.net/Products/Linux ili drugi veb-sajt
koji je odredio SONY i pogledajte listu KOMPONENTI OTVORENOG KODA uključenih
u SOFTVER, kao i primenljive uslove i odredbe koje upravljaju njihovim korišćenjem.
Takvi uslovi i odredbe mogu da budu promenjeni od strane odgovarajuće treće strane
u bilo kom času i bez odgovornosti prema vama. Do mere koja je potrebna za licence koje
pokrivaju IZUZETI SOFTVER, uslovi tih licenci se primenjuju umesto uslova u ovom EULA
ugovoru. Do mere da uslovi licenci koji se odnose na IZUZETI SOFTVER zabranjuju bilo
koje ograničenje u ovom EULA ugovoru u odnosu na taj IZUZETI SOFTVER, takva
ograničenja se ne odnose na taj IZUZETI SOFTVER. Do mere da uslovi licenci koji
se odnose na komponente otvorenog koda zahtevaju da SONY ponudi da obezbedi
izvorni kôd u vezi sa SOFTVEROM, takva ponuda je učinjena.
KORIŠĆENJE SOFTVERA SA MATERIJALIMA KOJI PODLEŽU
AUTORSKOM PRAVU
SOFTVER može da omogući da ga koristite da pregledate, skladištite, obrađujete i/ili
koristite sadržaj koji ste kreirali vi i/ili treća lica. Takav sadržaj može da bude zaštićen
zakonima o autorskim pravima i ostalim zakonima i/ili sporazumima o intelektualnoj
svojini. Slažete se da koristite SOFTVER samo u saglasnosti sa svim tim zakonima
i sporazumima koji se odnose na takav sadržaj. Pristajete i slažete se da SONY može
preduzeti odgovarajuće mere da zaštiti autorska prava sadržaja koji je uskladišten,
obrađen ili korišćen SOFTVEROM. Takve mere uključuju, ali se ne ograničavaju na,
brojanje učestalosti zaštitnog kopiranja i oporavka kroz izvesne funkcije SOFTVERA,
odbijanje prihvatanja vašeg zahteva da omogući oporavak podataka, kao i raskid
ovog EULA ugovora u slučaju vaše nelegitimne upotrebe SOFTVERA.
USLUGA ZA SADRŽAJ
IMAJTE NA UMU DA SOFTVER MOŽE DA BUDE ZAMIŠLJEN TAKO DA SE KORISTI
SA SADRŽAJEM KOJI JE DOSTUPAN KROZ JEDNU ILI VIŠE USLUGA ZA SADRŽAJE
(„USLUGA ZA SADRŽAJ“). KORIŠĆENJE USLUGE I TOG SADRŽAJA PODLEŽE USLOVIMA
KORIŠĆENJA USLUGE ZA TU USLUGU ZA SADRŽAJ. AKO ODBIJETE DA PRIHVATITE TE
USLOVE, VAŠE KORIŠĆENJE SOFTVERA ĆE BITI OGRANIČENO. Vi pristajete i slažete se
da izvesni sadržaj i usluge dostupne korišćenjem SOFTVERA možda obezbeđuju treća
lica nad kojima SONY nema kontrolu. KORIŠĆENJE USLUGE ZA SADRŽAJ ZAHTEVA VEZU
SA INTERNETOM. USLUGA ZA SADRŽAJ MOŽE BITI PREKINUTA U BILO KOM TRENUTKU.
POVEZANOST SA INTERNETOM I USLUGE TREĆIH LICA
Vi pristajete i slažete se da pristup izvesnim funkcijama SOFTVERA možda zahtevaju
vezu sa Internetom za koju ste isključivo vi odgovorni. Dalje, isključivo vi ste odgovorni
za plaćanje trećim licima novčanih iznosa koji se tiču vaše Internet veze, uključujući
ali se ne ograničavajući na dobavljača Internet usluga ili naplate emitovanja programa.
Korišćenje SOFTVERA može biti podložno limitima ili restrikcijama u zavisnosti
od mogućnosti, širine protoka ili tehničkih ograničenja vaše Internet veze i usluge.
Dostupnost, kvalitet i bezbednost te povezanosti sa Internetom isključiva je odgovornost
treće strane koja obezbeđuje tu uslugu.
IZVOZ I OSTALI PROPISI
Vi se slažete da pristanete na sva primenljiva ograničenja i propise koji se tiču izvoza
i ponovnog izvoza u području ili zemlji u kojoj boravite, te da nećete preneti niti
autorizovati prenos SOFTVERA u zemlju u koju je uvoz zabranjen ili inače krši bilo
koje od tih ograničenja ili propisa.
VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI
SOFTVER nije otporan na greške i nije osmišljen, proizveden i namenjen tome da se
koristi ili prodaje kao kontrolna i sigurnosna oprema u opasnim i rizičnim okruženjima
kao što su nuklearne centrale, sistemi za avionsku navigaciju ili komunikaciju, kontrola
vazdušnog saobraćaja, uređaji za održavanje života ili oružani sistemi gde bi otkaz
SOFTVERA mogao da dovede do smrti, povrede ili ozbiljne materijalne štete ili štete
po okolinu („VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI“). SONY, svi njegovi NEZAVISNI DOBAVLJAČI
i sve njihove podružnice posebno se odriču bilo kakve izričite ili podrazumevane
garancije, obaveze ili podesnosti za korišćenje u VISOKORIZIČNIM AKTIVNOSTIMA.
OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI
SONY I SVAKI OD NEZAVISNIH DOBAVLJAČA (za potrebe ovog odeljka, SONY i svaki
od NEZAVISNIH DOBAVLJAČA će se kolektivno nazivati „SONY“) NEĆE BITI ODGOVORNI
ZA BILO KOKU INCIDENTNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU NASTALU ZBOG KRŠENJA BILO KOJE
IZRIČITE ILI IMPLICITNE GARANCIJE, KRŠENJA UGOVORA, NEMARA, ODGOVORNOSTI
U UŽEM SMISLU ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE KOJA SE ODNOSI NA SOFTVER,
UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA, BILO KOJU ŠTETU PROISTEKLU IZ GUBITKA
PROFITA, GUBITAK PRIHODA, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK KORIŠĆENJA SOFTVERA
ILI BILO KOG PRIDRUŽENOG HARDVERA, VREME NEAKTIVNOSTI I VREME KOJE IZGUBI
KORISNIK, ČAK I AKO JE BILO KO OD NJIH UPOZOREN DA POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA
TAKVE ŠTETE. U SVAKOM SLUČAJU, SVAKA POJEDINA OD NJIHOVIH ZBIRNIH
ODGOVORNOSTI PREMA SVAKOJ ODREDBI U OVOM EULA UGOVORU BIĆE OGRANIČENA
NA IZNOS KOJI STE PLATILI ZA OVAJ UREĐAJ. NEKI PRAVOSUDNI SISTEMI NE
DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ILI OGRANIČAVANJE INCIDENTALNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE
I U TOM SLUČAJU GORENAVEDENO IZUZIMANJE ILI OGRANIČENJE SE NE ODNOSI NA VAS.
PRISTANAK NA KORIŠĆENJE INFORMACIJA KOJE NISU LIČNE
PRIRODE, PODATAKA O LOKACIJI, SIGURNOSTI PODATAKA
Vi se slažete i pristajete da SONY i njegove podružnice, partneri i agenti mogu da čitaju,
prikupljaju, prenose, obrađuju i skladište izvesne informacije prikupljene u SOFTVERU,
uključujući, ali se ne ograničavajući na, informacije o (i) SOFTVERU i (ii) softverskim
aplikacijama, sadržaju i perifernim uređajima koji su u interakciji sa vašim UREĐAJEM
i SOFTVEROM („Informacije“). Informacije uključuju, ali se ne ograničavaju na:
(1) jedinstvene identifikatore koji se odnose na vaš UREĐAJ i njegove komponente;
(2) performanse UREĐAJA, SOFTVERA i njihovih komponenti; (3) konfiguracije vašeg
UREĐAJA, SOFTVERA i softverskih aplikacija, sadržaja i perifernih uređaja koji stupaju
u interakciju sa UREĐAJEM i SOFTVEROM; (4) upotrebu i frekvenciju upotrebe
funkcija (x) SOFTVERA i (y) softverskih aplikacija, sadržaja i perifernih uređaja koji
stupaju u interakciju sa SOFTVEROM; i (5) podataka o lokaciji, kao što je naznačeno
u nastavku. SONY i njegove podružnice, partneri i agenti mogu da koriste i otkrivaju
informacije koje su predmet primenljivih zakona u cilju unapređenja svojih proizvoda
i usluga ili obezbeđenja proizvoda ili usluga za vas. Te primene uključuju, ali se
ne ograničavaju na: (a) administriranje funkcionalnosti SOFTVERA; (b) poboljšanje,
servisiranje, ažuriranje ili nadogradnju SOFTVERA; (c) poboljšavanje, razvijanje
i unapređivanje aktuelnih i budućih proizvoda i usluga kompanije SONY i ostalih činilaca;
(d) pružanje informacija vama o proizvodima i uslugama koje nude SONY i ostali činioci;
(e) usklađenost sa primenljivim zakonima i propisima; i (f) do granica ponude,
obezbeđivanje usluga zasnovanih na lokaciji za SONY i ostale činioce, kao što
je naznačeno u nastavku. Pored toga, SONY zadržava pravo da koristi informacije
u cilju zaštite sebe i trećih strana od ilegalnog, kriminalnog ili štetnog ponašanja.
Izvesne usluge dostupne kroz SOFTVER mogu da zavise od informacija o lokaciji,
uključujući, ali se ne ograničavajući na, geografsku lokaciju UREĐAJA. Vi pristajete
da u svrhu obezbeđenja tih usluga, SONY, NEZAVISNI DOBAVLJAČI i njihovi partneri
mogu da prikupljaju, arhiviraju, obrađuju i koriste te podatke o lokaciji, kao i da su
te usluge regulisane politikom privatnosti koje sprovode SONY ili te treće strane.
Korišćenjem tih usluga, vi pristajete na to da ste pregledali politiku privatnosti
primenljivu na te usluge i pristajete na te aktivnosti.
SONY, njegove podružnice, partneri i agenti neće namerno koristiti informacije
da lično identifikuju vlasnika ili korisnika SOFTVERA bez vašeg znanja ili pristanka.
Svako korišćenje informacija će biti u skladu sa politikom privatnosti kompanije
SONY ili te treće strane. Da biste dobili aktuelnu SONY politiku privatnosti, obratite
se na odgovarajuću adresu za svako područje ili zemlju.
Kontaktirajte odgovarajuće treće strane da biste dobili politiku privatnosti koja se
odnosi na lične identifikujuće i ostale informacije koje obezbeđujete kad koristite
softver ili usluge treće strane ili im pristupate.
Informacije mogu da budu obrađene, uskladištene ili prenete kompaniji SONY, njenim
podružnicama ili agentima koji se nalaze u zemljama van vaše zemlje boravka. Zakoni
o zaštiti podataka i privatnosti informacija u izvesnim zemljama možda ne nude isti
nivo zaštite kao zemlja vašeg boravka i vi možda imate manje zakonskih prava u odnosu
na informacije koje su obrađene i uskladištene u tim zemljama ili prenete u njih.
SONY će preduzeti razuman trud da učini odgovarajuće tehničke i organizacione korake
da spreči neovlašćen pristup ili otkrivanje informacija, ali ne garantuje da će eliminisati
sve rizike od zloupotrebe tih informacija.
FUNKCIJA AUTOMATSKOG AŽURIRANJA
S vremena na vreme, SONY i NEZAVISNI DOBAVLJAČI mogu da automatski ažuriraju ili
na drugi način modifikuju SOFTVER, uključujući, ali se ne ograničavajući na, za potrebe
unapređenja funkcija sigurnosti, ispravku grešaka i poboljšanje funkcija, u vreme kada je
ovaj UREĐAJ u interakciji sa serverima kompanije SONY ili trećih lica ili slično. Ta ažuriranja
ili modifikacije mogu da izbrišu ili promene prirodu funkcija ili druge aspekte SOFTVERA,
uključujući, ali se ne ograničavajući na, funkcije na koje se možda oslanjate. Vi pristajete
i slažete se da te aktivnosti mogu da se dese po isključivom nahođenju kompanije SONY
i da SONY može da postavi uslov za nastavak korišćenja SOFTVERA nakon dovršavanja
instalacije ili pristanja na to ažuriranje ili izmene. Za sva ažuriranja/modifikacije će se
smatrati da predstavljaju, i činiće njegov deo, SOFTVER za potrebe ovog EULA ugovora.
Prihvatanjem ovog EULA ugovora, vi ste pristali na ta ažuriranja/modifikacije.
ČITAV UGOVOR, ODRICANJE, DELIMIČNA NIŠTAVOST
Ovaj EULA ugovor i politika privatnosti kompanije SONY, koji se ispravljaju i menjaju
s vremena na vreme, zajedno sačinjavaju celokupan ugovor između vas i kompanije
SONY koji se odnosi na SOFTVER. Ako SONY ne upražnjava niti sprovodi bilo koje pravo
ili odredbu ovog EULA ugovora, to ne znači odricanje od takvog prava ili odricanja.
Ako se bilo koji deo ovog EULA ugovora smatra nevažećim, ilegalnim ili ga nije moguće
sprovesti, ta odredba će biti sprovedena do maksimalnog dozvoljenog nivoa tako
da održi svrhu ovog EULA ugovora, a ostali delovi ugovora ostaju efektivno na snazi.
PRIMENLJIVO PRAVO I PRAVOSUDNI SISTEM
Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju dobara ne odnosi
se na ovaj EULA ugovor. Ovaj EULA ugovor će biti regulisan u skladu sa zakonima
u Japanu, bez obzira na neusaglašenost bilo koje zakonske odredbe. Svaki spor
koji proiziđe iz ovog EULA ugovora će biti rešavan isključivo u Oblasnom sudu Tokija
u Japanu, a vi i sve strane pristajete na nadležnost tih sudova.
PRAVIČNA REŠENJA
Bez obzira na bilo koju suprotnost u ovom EULA ugovoru, vi se slažete i pristajete
da bilo koje vaše kršenje ovog EULA ugovora ili neusaglašenost sa njim dovešće do
nepopravljive štete za SONY, za koju bi novčana nadoknada štete bila nedovoljna,
i vi pristajete na to da SONY dobije sudski nalog ili pravičnu nadoknadu koju SONY
smatra neophodnom ili prikladnom u tim uslovima. SONY takođe može da preduzme
sva zakonska i tehnička rešenja da spreči kršenje i/ili da sprovede ovaj EULA ugovor,
uključujući, ali se ne ograničavajući na, prekid vašeg korišćenja SOFTVERA, ako SONY
po svom sopstvenom nahođenju veruje da vi kršite ili imate nameru da kršite ovaj EULA
ugovor. Ova rešenja su dodatak svim drugim rešenjima koja SONY može da ima po
zakonu, pravično ili na osnovu ugovora.
RASKID UGOVORA
Ne dovodeći u pitanje nijedno svoje ostalo pravo, SONY može da raskine ovaj EULA
ugovor ako se ne pridržavate svih njegovih uslova. U slučaju tog prekida, vi morate:
(i) prestati sa svakim korišćenjem i uništiti sve kopije SOFTVERA; (ii) pristati na zahteve
navedene u nastavku u odeljku pod naslovom „Odgovornosti u vezi sa vašim nalogom“.
ISPRAVKA
SONY ZADRŽAVA PRAVO ISPRAVLJANJA BILO KOG USLOVA U OVOM EULA UGOVORU
PO SVOM SOPSTVENOM NAHOĐENJU, OBJAVLJUJUĆI SAOPŠTENJE NA ODREĐENOM SONY
VEB-SAJTU, ŠALJUĆI OBAVEŠTENJE PUTEM E-POŠTE NA ADRESU E-POŠTE KOJU STE
VI OBEZBEDILI, SLANJEM SAOPŠTENJA U OKVIRU POSTUPKA TOKOM KOJEG DOBIJATE
NADOGRADNJE/AŽURIRANJA ILI U BILO KOM DRUGOM ZAKONSKI PREPOZNATLJIVOM
OBLIKU SAOPŠTENJA. Ako se ne slažete sa ispravkom, trebalo bi da što pre kontaktirate
SONY i zatražite uputstva. Vaš nastavak korišćenja SOFTVERA nakon dana stupanja
na snagu tog obaveštenja smatraće se vašim pristankom da budete obavezani tom
ispravkom.
KORISNICI TREĆE STRANE
Svaki NEZAVISNI DOBAVLJAČ je isključivi namerni korisnik treće strane i ima pravo
korišćenja svake odredbe ovog EULA ugovora koji se tiče SOFTVERA te strane.
IZUZIMANJE GARANCIJE NA SOFTVER
ODGOVORNOSTI U VEZI SA VAŠIM NALOGOM
Vi pristajete i slažete se da SOFTVER koristite na sopstveni rizik i da ste vi odgovorni
za korišćenje SOFTVERA. SOFTVER je obezbeđen „U VIĐENOM STANJU“, bez garancije,
obaveze ili uslova bilo koje vrste.
U slučaju vraćanja vašeg UREĐAJA na mesto kupovine, prodaje ili drugog načina prenosa
UREĐAJA, ili u slučaju da dođe do raskida ovog EULA ugovora, vi ste odgovorni i obavezni
da izbrišete sve naloge koje ste možda uspostavili na UREĐAJU ili su dostupni kroz ovaj
UREĐAJ. Vi ste isključivo odgovorni za održavanje poverljivosti naloga koje imate kod
kompanije SONY ili trećih strana i za korisnička imena i lozinke povezanih sa VAŠIM
KORIŠĆENJEM UREĐAJA.
SONY I SVAKI OD NEZAVISNIH DOBAVLJAČA (za potrebe ovog odeljka, SONY i svaki od
NEZAVISNIH DOBAVLJAČA će se kolektivno nazivati „SONY“) IZRIČITO SE ODRIČU SVIH
GARANCIJA, OBAVEZA ILI USLOVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI,
ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA
PRODAJE, NEKRŠENJU I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. SONY NE GARANTUJE NITI
POSTAVLJA IKAKVE USLOVE ILI TVRDNJE (A) DA ĆE FUNKCIJE KOJE SOFTVER SADRŽI
ODGOVARATI VAŠIM ZAHTEVIMA ILI DA ĆE BITI AŽURIRANE, (B) DA ĆE UPRAVLJANJE
SOFTVEROM BITI PRAVILNO ILI ZAŠTIĆENO OD GREŠAKA ILI DA ĆE BILO KOJI NEDOSTACI
BITI ISPRAVLJENI, (C) DA SOFTVER NEĆE OŠTETITI BILO KOJI DRUGI SOFTVER, HARDVER
ILI PODATKE, (D) DA ĆE BILO KOJI SOFTVER, MREŽNE USLUGE (UKLJUČUJUĆI INTERNET)
ILI PROIZVODI (OSIM SOFTVERA) OD KOJIH RAD SOFTVERA ZAVISI NASTAVITI DA BUDE
DOSTUPAN, NEPREKINUT U RADU ILI NEIZMENJEN, I (E) U VEZI SA KORIŠĆENJEM
ILI REZULTATIMA KORIŠĆENJA SOFTVERA U SMISLU ISPRAVNOSTI, TAČNOSTI,
POUZDANOSTI ILI OSTALOG.
NIJEDNA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVET KOJI JE DAO SONY ILI OVLAŠĆENI
PREDSTAVNIK KOMPANIJE SONY NE PREDSTAVLJA GARANCIJU, OBAVEZU ILI USLOV NITI
NA BILO KOJI NAČIN PROŠIRUJE OVU GARANCIJU. UKOLIKO SE SOFTVER POKAŽE KAO
DEFEKTAN, VI PREUZIMATE CELOKUPNE TROŠKOVE SVOG POTREBNOG SERVISIRANJA,
POPRAVKE ILI ISPRAVKE. NEKI PRAVOSUDNI SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE
PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, TAKO DA SE OVA IZUZIMANJA MOŽDA NE ODNOSE
NA VAS.
Ako imate bilo kakvih pitanja koja se tiču ovog EULA ugovora, možete kontaktirati SONY
pišući kompaniji SONY na kontakt adresu primenljivu na području ili u zemlji.
Copyright © 2012 Sony Corporation.
Download PDF

advertising