Sony | SRS-X77 | Sony SRS-X77 Prenosivi bežični BLUETOOTH®/Wi-Fi zvučnik Uputstva za rukovanje

4-570-617-21(1) (SR)
Lični audio sistem
Početni koraci
O aplikaciji SongPal
Uputstvo za upotrebu
Slušanje muzike
putem BLUETOOTH veze
Slušanje muzike
putem Wi-Fi mreže
Slušanje muzike pomoću
povezanih komponenti
Dodatne informacije
Pogledajte Wi-Fi vodič za početak (zaseban dokument) za više
informacija o tome kako da slušate muziku uskladištenu na PC
računaru ili drugom uređaju preko Wi-Fi mreže.
SRS-X77
Pre upravljanja sistemom, pažljivo pročitajte
ovaj vodič i zadržite ga radi buduće upotrebe.
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena
(kao što su upaljene sveće).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute
baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu, vatri i slično tome.
Budući da se mrežno napajanje uređaja prekida
izvlačenjem glavnog utikača, priključite uređaj
na lako dostupnu utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako primetite
nepravilnosti u radu uređaja, odmah izvucite
glavni utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Sistem dobija mrežno napajanje sve dok je
priključen na utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom, čak i kada je sam sistem isključen.
PAŽNJA
Kada koristite LAN kabl, koristite oklopljeni tip.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima
se primenjuju direktive Evropske unije
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka
druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa
usaglašenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom
predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka.
Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom
pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom
servisnom ili garantnom listu.
Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Frekventni pojas od 5150 MHz – 5350 MHz je
ograničen samo na upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Odlaganje potrošenih
baterija i električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju sisteme
za odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju
označava da se proizvod i baterija ne smeju
tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama
se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda
i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih
može doći usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni
da će baterija i električna i elektronska oprema biti
pravilno zbrinuti, predajte potrošene proizvode na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte poglavlje o bezbednom
uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
potrošenih baterija. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Valjanost oznake CE je ograničena samo na one
zemlje u kojima je zakonski primenljiva, uglavnom
u zemljama EEA (European Economic Area).
Oznaka upozorenja je postavljena na adapter
za naizmeničnu struju.
Ovaj proizvod je namenjen za korišćenje
u sledećim zemljama:
AL, AM, AT, BE, BA, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR,
DE, GR, HU, IS, IE, IT, Kosovo, LI, LV, LT, LU, MK, MT,
MD, ME, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SM, SK, SI, ES, SE,
CH, GB, VA
Napomena za korisnike u Evropi
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu sa
osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EC.
2SR
Ovaj simbol upozorava korisnika na
prisustvo neizolovanih elemenata visokog
napona u kućištu uređaja koji mogu
predstavljati opasnost od strujnog udara.
Ovaj simbol upozorava korisnika na
prisustvo važnih uputstava za upotrebu
i održavanje (servisiranje) u priručniku
koji ste dobili uz ovaj uređaj.
O postavljanju
Mere opreza
 Ne postavljajte jedinicu u nagnuti položaj.
 Ne ostavljajte jedinicu blizu izvora toplote
O bezbednosti
Pločica koja označava zaštićeni znak Sony,
broj modela i naznaku o električnoj struji
nalazi se na donjoj spoljnoj strani ove
jedinice.
MAC adresa se nalazi na donjoj spoljnoj
strani ovog uređaja.
MAC1: MAC adresa žičane mreže
MAC2: MAC adresa Wi-Fi mreže
 Pre nego što počnete da koristite jedinicu,
proverite da li radni napon jedinice
odgovara vašem lokalnom izvoru
napajanja.
ili na mestu koje je izloženo direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini,
vlažnosti, kiši ili mehaničkim udarima.
O radu uređaja
 Ne ubacujte sitne predmete u priključke
ili ventilacioni otvor na zadnjoj strani
jedinice. To može dovesti do kratkog
spoja ili kvara jedinice.
O čišćenju
 Ne koristite alkohol, benzin ili razređivač
da biste očistili kućište.
Ostalo
Mesto kupovine
Radni napon
 Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
Sve zemlje/regioni
100 V – 240 V AC,
50 Hz/60 Hz
u vezi sa ovom jedinicom koji nisu
obrađeni u ovom priručniku, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
 Kada bacate ili otuđujete ovu jedinicu,
obavezno je inicijalizujte da biste je
resetovali na podrazumevana fabrička
podešavanja (stranica 21).
Napomene o adapteru za naizmeničnu
struju
 Kada priključujete adapter za
naizmeničnu struju ili ga iskopčavate,
prethodno isključite jedinicu.
U suprotnom, to može da dovede
do kvara.
 Koristite samo isporučeni adapter za
naizmeničnu struju. Da biste izbegli
oštećenje jedinice, nemojte da koristite
nijedan drugi adapter za naizmeničnu
struju.
Polaritet utikača
 Priključite adapter za naizmeničnu struju
u obližnju zidnu utičnicu. U slučaju
problema, odmah ga iskopčajte iz zidne
utičnice.
 Ne postavljajte adapter za naizmeničnu
struju u uski prostor poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
 Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite adapter
za naizmeničnu struju kapljicama vode
ili prskanju i ne postavljajte na njega
predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
3SR
Odbacivanje jedinice
Radi zaštite okoline, uklonite ugrađenu
litijum-jonsku bateriju iz jedinice.
Pre uklanjanja baterije, ispraznite je tako što
ćete ukloniti adapter za naizmeničnu struju
i koristiti jedinicu samo pomoću baterije.
Izvadite litijum-jonsku bateriju radi
reciklaže.
Ne otvarajte kućište osim kad odbacujete
jedinicu.
1 Isključite jedinicu i uklonite adapter
za naizmeničnu struju.
2 Da biste uklonili bateriju, skinite
poklopac sa donje strane jedinice.
 Uklonite 6 gumenih poklopaca sa
donje strane jedinice.
 Uklonite 6 šrafova.
 Uklonite poklopac.
 Uklonite utikač iz jedinice.
 Uklonite bateriju.
Obezbeđeni dokumenti
Uputstvo za upotrebu
(ovaj dokument)
Objašnjava važne
bezbednosne informacije,
postupak BLUETOOTH
povezivanja, rešavanje
problema itd.
Wi-Fi vodič za početak
(zaseban dokument)
Objašnjava kako
da slušate muziku
uskladištenu na PC
računaru ili drugom
uređaju preko Wi-Fi
mreže.
Vodič za pomoć (veb
dokument za računar/
pametni telefon)
Objašnjava detalje
o jedinici, mrežnom
povezivanju i metodu
BLUETOOTH povezivanja
na raznim uređajima,
metodu High-Resolution
Audio reprodukcije itd.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
Napomena
 Budite pažljivi da ne oštetite poklopac
za kablove metalnim kleštima kada uklanjate
bateriju iz jedinice.
 Ne bacajte bateriju u vatru. Takođe,
ne zagrevajte bateriju niti je izlažite pritisku.
4SR
 Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su u
O autorskim pravima
 Windows, logo Windows i Windows









Media su registrovani zaštićeni znakovi
ili zaštićeni znakovi kompanije
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
kompanije Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije
izvan ovog proizvoda je zabranjena bez
odgovarajuće licence kompanije Microsoft
ili njene ovlašćene podružnice.
Apple, logotip Apple, AirPlay, iPad,
iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch,
iTunes, Mac i OS X su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc., registrovani u SAD
i ostalim zemljama. iPad Air i iPad mini su
zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc.
App Store je zaštićeni znak usluge
kompanije Apple Inc.
„Made for iPod“, „Made for iPhone“
i „Made for iPad“ znači da je elektronska
oprema posebno dizajnirana za rad
sa iPod, iPhone ili iPad uređajima
i sertifikovana od strane proizvođača tako
da ispunjava standarde za performanse
kompanije Apple. Apple ne odgovara
za rad ovog uređaja niti za njegovu
usklađenost sa bezbednosnim
standardima i propisima. Imajte u vidu to
da upotreba ove dodatne opreme sa iPod,
iPhone ili iPad uređajem može da utiče na
performanse bežične veze.
„
“ je oznaka organizacije
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
i Wi-Fi Alliance® su registrovane
oznake organizacije Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ i Wi-Fi
Protected Setup™ su oznake organizacije
Wi-Fi Alliance.
„S-Master“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
ClearAudio+ i
su zaštićeni
znakovi kompanije Sony Corporation.
„DSEE“ i
su zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje
zvuka i patenti koje su licencirale
kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.









vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.
a Sony Corporation koristi ove znakove
pod licencom. Svi ostali zaštitni znakovi
i tržišni nazivi su vlasništvo njihovih
vlasnika.
N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc.
u SAD i drugim zemljama.
Google Play i Android su zaštićeni znakovi
kompanije Google Inc.
Google Cast™ Ready i the Google Cast
Ready Badge su zaštićeni znakovi
kompanije Google Inc.
„Xperia“ i „Xperia Tablet“ su zaštićeni
znakovi kompanije Sony Mobile
Communications AB.
WALKMAN® i logotip WALKMAN® su
registrovani zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
LDAC™ i logotip LDAC su zaštićeni
znakovi kompanije Sony Corporation.
DLNA™, DLNA Logo i DLNA CERTIFIED™
su zaštićeni znakovi, zaštićeni znakovi
usluge ili oznake za sertifikaciju
organizacije Digital Living Network
Alliance.
AOSS je zaštićeni znak kompanije
BUFFALO INC.
Nazivi sistema i proizvoda navedeni
u ovom priručniku su obično zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi
proizvođača.
Oznake ™ i ® se ne koriste u ovom
priručniku.
5SR
Napomene o licenci
Ovaj proizvod sadrži softver koji Sony koristi
u skladu sa ugovorom o licenciranju sa
vlasnicima tog autorskog prava. Da bismo
ispunili zahteve vlasnika autorskih prava
softvera, u obavezi smo da obavestimo klijente
o sadržaju ugovora.
Pročitajte sadržaj ugovora koji je opisan
u posebnom priloženom dokumentu.
Napomena o softveru koji koristi
GNU GPL/LGPL
Ovaj proizvod sadrži softver koji podleže
sledećoj GNU opštoj javnoj licenci (u daljem
tekstu se pominje kao „GPL“) ili GNU manjoj
opštoj javnoj licenci (u daljem tekstu se pominje
kao „LGPL“). U njima je navedeno da korisnici
imaju pravo da nabave, izmene i ponovo
distribuiraju izvorni kôd datog softvera u skladu
sa uslovima koje obezbeđuje GPL ili LGPL
licenca. Izvorni kôd gorenavedenog softvera
dostupan je na internetu.
Da biste ga preuzeli, pristupite sledećoj URL
adresi, a zatim izaberite naziv modela „SRS-X77“.
URL adresa: http://oss.sony.net/Products/
Linux/
Imajte u vidu to da kompanija Sony ne može
da odgovori na bilo kakva pitanja u vezi sa
sadržajem izvornog koda.
Napomene o ažuriranju
Ako ovu jedinicu koristite dok je povezana na
Internet putem žičane ili Wi-Fi mreže, ona može
da se automatski ažurira na najnoviji softver.
Ažuriranjem softvera, biće dodate nove funkcije
koje vam omogućavaju da iskusite praktičnije
i stabilnije korišćenje.
Ako ne želite da automatski ažurirate softver,
tu funkciju možete onemogućiti korišćenjem
aplikacije SongPal instalirane na pametnom
telefonu/iPhone uređaju.
Međutim, softver može da se automatski ažurira
zbog stabilnog korišćenja i sličnih razloga čak
i ako onemogućite tu funkciju. Takođe, ako
onemogućite tu funkciju, još uvek možete
da ručno ažurirate softver.
Za više detalja o podešavanju i rukovanju,
pogledajte Vodič za pomoć.
Jedinica možda neće funkcionisati u toku
ažuriranja.
Odricanje od odgovornosti koje se
odnosi na usluge koje nude treće
strane
Usluge koje nude treće strane mogu da se
promene, suspenduju ili prekinu bez prethodne
najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost
kada nastanu takve situacije.
6SR
Sadržaj
Mere opreza.....................................3
Odbacivanje jedinice .......................4
Obezbeđeni dokumenti ..................4
O autorskim pravima .......................5
Dodatne informacije
Rešavanje problema ...................... 19
Šta je to bežična tehnologija
BLUETOOTH?...............................22
Specifikacije ...................................23
Početni koraci
Raspored i funkcija kontrola............8
O aplikaciji SongPal
Čemu služi aplikacija SongPal ........ 11
Slušanje muzike
putem BLUETOOTH veze
Uparivanje jedinice sa BLUETOOTH
uređajem i slušanje muzike ....... 12
Slušanje muzike jednim
dodirom (NFC) ............................ 14
Slušanje muzike
putem Wi-Fi mreže
Izbor metoda mrežne veze............ 15
Povezivanje sa PC računarom........ 15
Slušanje iste muzike iz više
zvučnika (funkcija
SongPal Link) ...............................17
Slušanje različitih muzičkih
servisa na Internetu ....................17
Slušanje muzike pomoću
povezanih komponenti
Slušanje muzike sa spoljnog
uređaja (AUDIO IN)..................... 18
7SR
Početni koraci
Raspored i funkcija kontrola
Zadnja strana jedinice
 Dugme UPDATE
Označava status ažuriranja softvera
jedinice.
 Indikator CHARGE
Prikazuje status punjenja ugrađene
litijum-jonske baterije tako što indikator
svetli i treperi.
 Dugmad VOL (jačina zvuka) –/+
Dodirnite da biste prilagodili jačinu
zvuka.
Indikator / (uključivanje/stanje
mirovanja) treperi u skladu sa
prilagođavanjem jačine zvuka pri dodiru.
 Dugme/indikator / (uključivanje/
stanje mirovanja)
Dodirnite da biste uključili i isključili
napajanje na jedinici.
 Indikator LINK
Označava status mrežnog povezivanja
jedinice.
8SR
 Dugme/indikator NETWORK
Dodirnite da prebacite jedinicu u režim
NETWORK.
Dodirnite da biste pomoću jedinice
koristili razne muzičke usluge ili slušali
muziku uskladištenu u uređaju na kućnoj
mreži.
 Dugme/indikator (BLUETOOTH)
PAIRING
Dodirnite prilikom uparivanja ili
povezivanja sa BLUETOOTH uređajem ili
slušanja muzike sa BLUETOOTH uređaja.
Dodirnite jednom da prebacite jedinicu
u režim BLUETOOTH. Dodirnite i držite da
prebacite jedinicu u režim uparivanja.
 Dugme/indikator AUDIO IN
Dodirnite da biste slušali muziku sa
uređaja povezanog na priključak
AUDIO IN. Indikator AUDIO IN svetli
nakon dodira.
 Wi-Fi antena
Podesite uspravno u toku Wi-Fi
povezivanja kao što je pokazano
u nastavku.
 Priključak AUDIO IN
Povežite na priključak za slušalice
prenosnog audio uređaja pomoću
audio kabla (ne isporučuje se).
 Priključak DC IN 18 V
Povežite adapter za naizmeničnu struju
(isporučen).
Kada indikator svetli ili treperi
 Oznaka N
Ako je pametni telefon NFCkompatibilan, dodirnite njime oznaku N.
Jedinica će se automatski uključiti
i registrovati (upariti) i biće uspostavljena
BLUETOOTH veza.
Indikator / (uključivanje/stanje mirovanja)
Status
Status jedinice
indikatora (boja)
Svetli (zeleno)
Jedinica je uključena.
Svetli
(narandžasto)
Jedinica je u režimu
mirovanja za BLUETOOTH/
mrežu.
Funkcija režima mirovanja
za BLUETOOTH/mrežu može
da se podesi samo kada
je jedinica povezana sa
utičnicom za napajanje
naizmeničnom strujom
preko adaptera za
naizmeničnu struju. Kada
se jedinica napaja samo
iz ugrađene baterije,
funkcija režima mirovanja
za BLUETOOTH/mrežu nije
dostupna.
Isključen
Jedinica je u režimu
mirovanja.
Treperi (zeleno)
• Ako dodirnete dugme /
(uključivanje/stanje
mirovanja) da isključite
jedinicu, indikator treperi
sporo zelenom bojom,
a tada zasvetli
narandžastom bojom ili
se isključi. Dok indikator
treperi, jedinica ne
funkcioniše.
• Kada dodirnete dugme
VOL (jačina zvuka) –/+,
indikator će zatreperiti
jednom ili tri puta u skladu
sa prilagođavanjem jačine
zvuka.
Treperi (crveno)
Jedinica je u režimu zaštite.
Detalje pogledajte
u poglavlju „Indikator /
(uključivanje/stanje
mirovanja) treperi crvenom
bojom“ (stranica 20).
 Prekidač NETWORK OFF/ON
Uključivanje i isključivanje funkcije
za mrežu. Podesite ovaj prekidač
na ON kada se povezujete na mrežu.
 Dugme RESET
Gurnite da biste jedinicu vratili
na podrazumevana podešavanja.
 Dugme WPS
Pritisnite i držite prilikom povezivanja
na Wi-Fi mrežu.
Kada budete pritisnuli i držali dugme
WPS dve sekunde, začuće se zvučni
signali, što označava da je jedinica
spremna za povezivanje sa bežičnim
ruterom.
Ako bežični ruter ima dugme WPS,
možete ga upotrebiti za povezivanje
na mrežu.
 DC OUT ONLY port (USB)
Povežite USB uređaj kao što je pametni
telefon pomoću USB kabla (ne isporučuje
se) da biste napunili jedinicu. Ako
reprodukujete muziku sa povezanog USB
uređaja, zvuk se neće emitovati sa
jedinice.
 LAN port
Upotrebite LAN kabl (ne isporučuje se) da
biste povezali PC računar ili bežični ruter.
Kada koristite LAN kabl, koristite
oklopljeni tip.
Početni koraci
 Gurnite desnu stranu antene i ona
će izaći iz udubljenja.
 Podignite antenu.
9SR
Indikator CHARGE
Indikator
(BLUETOOTH)
Status
Status jedinice
indikatora (boja)
Status
Status jedinice
indikatora (boja)
Isključen
Punjenje jedinice je
dovršeno.
Svetli (belo)
Jedinica je povezana sa
BLUETOOTH uređajem.
Svetli
(narandžasto)
Jedinica se puni.
Brzo treperi (belo)
Jedinica se povezuje sa
BLUETOOTH uređajem.
Sporo treperi
(narandžasto)
Ugrađena baterija je skoro
prazna i treba da se napuni.
U ovom stanju, jedinica ne
može da obezbedi napajanje
za druge uređaje.
Treperi (belo)
Jedinica traži BLUETOOTH
uređaj sa kojim će se
povezati.
Zatreperi triput
(narandžasto)
i isključi se
Ako indikator CHARGE
zatreperi triput
narandžastom bojom
i isključi se kada uključite
jedinicu, baterija je prazna
i treba da se napuni.
Indikator NETWORK
Status
Status jedinice
indikatora (boja)
Svetli (belo)
Jedinica je u režimu
NETWORK.
Treperi (belo)
Jedinica prima audio
datoteku preko mreže.
Indikator LINK
Status
Status jedinice
indikatora (boja)
Svetli
(narandžasto)
Jedinica je povezana
na Wi-Fi mrežu.
Svetli (ružičasto)
Jedinica je povezana
na žičanu mrežu.
Treperi
(narandžasto)
Jedinica je u postupku
povezivanja na Wi-Fi mrežu.
Treperi (ružičasto)
Jedinica je u postupku
povezivanja sa žičanom
mrežom.
Treperi (crveno)
Mrežno povezivanje nije
uspelo.
Svetli (crveno)
Mrežno povezivanje nije
uspelo ili povezivanje nije
uspelo iako je podešavanje
mreže dovršeno.
Boja osvetljenja/treperenja indikatora se menja
u zavisnosti od povezane muzičke usluge.
 Za više detalja, pogledajte Vodič za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
10SR
PAIRING
Dugme UPDATE
Status
Status jedinice
indikatora (boja)
Svetli
(narandžasto)
Dugme svetli narandžastom
bojom kada jedinica
prepozna najnoviji softver
dok je povezana na Internet.
Kada dodirnete i držite
osvetljeno dugme, započeće
ažuriranje softvera jedinice.
Treperi
(narandžasto)
• Jedinica ažurira softver.
Tokom ažuriranja ne
možete rukovati jedinicom.
• Kada se jedinica uključi
prvi put posle ažuriranja
softvera, dugme UPDATE
će zatreperiti tri puta da
vas obavesti o tome da je
ažuriranje dovršeno.
O aplikaciji SongPal
Čemu služi aplikacija
SongPal
SongPal je aplikacija za kontrolisanje Sony
audio uređaja koji su kompatibilni sa
SongPal-om pomoću vašeg pametnog
telefona/iPhone uređaja.
Usluge koje obezbeđuju treće strane mogu da se
promene, zaustave ili prekinu bez najave. Sony
ne preuzima nikakvu odgovornost za takve
situacije.
Funkcije kojima možete da upravljate
pomoću aplikacije SongPal variraju
u zavisnosti od povezanog uređaja.
Specifikacije i dizajn aplikacije mogu
da budu promenjeni bez najave.
O aplikaciji SongPal
Potražite aplikaciju SongPal u prodavnicama
Google Play™ ili App Store i preuzmite je.
Preuzimanje ove aplikacije na pametnom
telefonu/iPhone uređaju omogućava
sledeće.
Podešavanja zvuka za SRS-X77
Možete jednostavno da prilagodite
zvuk ili koristite postavke za „Sony“ koje
preporučuje Sony.
Prikazuje se pregled uređaja povezanih
na kućnu mrežu.
Možete da izaberete audio uređaj za reprodukciju ili
grupišete audio uređaje pomoću aplikacije SongPal
Link (funkcija za više prostorija).
Muzička usluga*
Možete da konfigurišete početna
podešavanja da biste koristili muzičke
usluge.
Da biste uživali u njima, neophodne su
aplikacije treće strane.
Upravljanje uređajima u kućnoj mreži
Možete da reprodukujete muziku koja
se nalazi na PC računaru ili kućnom
mrežnom serveru putem mreže.
 Za detaljno uputstvo pogledajte
Vodič za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
Možete da izaberete izvore zvuka za reprodukciju iz
liste izvora koji mogu da se izabiraju. Možete, takođe,
da obavite različita podešavanja audio uređaja za zvuk/
mrežu.
 Za više detalja, pogledajte odeljak
za pomoć aplikacije SongPal.
http://info.songpal.sony.net/help/
* U zavisnosti od zemlje i regiona, muzičke usluge
i period njihove dostupnosti mogu da se
razlikuju.
Određene usluge zahtevaju zasebnu registraciju.
Možda ćete morati da ažurirate uređaj.
11SR
 Kada dodirnete dugme
(BLUETOOTH)
PAIRING, jedinica će pokušati da
uspostavi BLUETOOTH vezu sa poslednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem. Ako je
uređaj u blizini, BLUETOOTH veza se
uspostavlja automatski i indikator
(BLUETOOTH) ostaje da svetli. Kada želite
da povežete drugi BLUETOOTH uređaj,
prekinite aktivnu BLUETOOTH vezu tako što
ćete upravljati trenutno povezanim
BLUETOOTH uređajem.
Slušanje muzike putem BLUETOOTH
veze
Uparivanje jedinice sa
BLUETOOTH uređajem
i slušanje muzike
Možete da slušate muziku sa BLUETOOTH
uređaja preko bežične veze.
Pre korišćenja funkcije BLUETOOTH, obavite
uparivanje da biste registrovali BLUETOOTH
uređaj.
3
Indikator (BLUETOOTH) će početi da
treperi brzo belom bojom, a jedinica će
ući u režim za uparivanje.
Napomena
 Prilikom uparivanja jedinice sa BLUETOOTH
uređajem, postavite BLUETOOTH uređaj
na udaljenosti do jednog metra od sistema.
 Kada uparujete jedinicu sa BLUETOOTH
uređajem, povežite jedinicu sa utičnicom
za naizmeničnu struju ili napunite bateriju
dovoljno.
 Ako BLUETOOTH uređaj podržava povezivanje
dodirom (NFC), preskočite postupak koji sledi.
Pogledajte „Slušanje muzike jednim dodirom
(NFC)“ (stranica 14).
4
Obavite postupak uparivanja
na BLUETOOTH uređaju da biste
detektovali jedinicu.
Kada se na displeju BLUETOOTH
uređaja prikaže lista otkrivenih uređaja,
izaberite „SRS-X77“.
Ako je potrebno uneti šifru na displeju
BLUETOOTH uređaja, unesite „0000“.
Napomena
1
Uključite jedinicu.
2
Dodirnite dugme
PAIRING.
Zaustavite reprodukciju sa BLUETOOTH
uređaja pre nego što započnete postupak
uparivanja. Može da dođe do emitovanja
glasnog zvuka kada se uspostavi BLUETOOTH
veza. Pored toga, nakon što se uspostavi
veza, glasan zvuk može da se emituje kada
započne prva reprodukcija. Preporučujemo
vam da snizite jačinu zvuka pre nego što
započnete reprodukciju.
Indikator / (uključivanje/stanje
mirovanja) će početi da svetli zelenom
bojom.
(BLUETOOTH)
Indikator (BLUETOOTH) će početi da
treperi belom bojom.
Savet
 Po fabričkim postavkama, informacije
o uparivanju nisu uskladištene u jedinici.
Zbog toga, kada dodirnete dugme
(BLUETOOTH)
PAIRING, indikator
(BLUETOOTH) će početi da treperi brzo
belom bojom i jedinica će automatski
ući u režim za uparivanje. U tom slučaju,
pređite na 4. korak.
12SR
Dodirnite i držite dugme
(BLUETOOTH)
PAIRING dok se
ne začuje zvučni signal.
5
Napravite BLUETOOTH vezu sa
BLUETOOTH uređaja.
Kada se uspostavi BLUETOOTH veza,
indikator (BLUETOOTH) ostaje da
svetli.
Ako se BLUETOOTH veza ne uspostavi,
ponovite postupak od 3. koraka.
6
Prilagodite jačinu zvuka na
BLUETOOTH uređaju ili dodirnite
dugme VOL (jačina zvuka) –/+ da
biste prilagodili jačinu zvuka.
7
Pokrenite reprodukciju
na BLUETOOTH uređaju.
Savet
Prekidanje veze sa BLUETOOTH
uređajem
Prekinite BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH
uređajem.
Savet
Kada završite reprodukovanje muzike, BLUETOOTH
veza će možda biti automatski prekinuta
u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja.
Slušanje muzike putem
registrovanog uređaja
Napomena
 Radnje koje su opisane u prethodnom tekstu
možda nisu dostupne za neke BLUETOOTH
uređaje. Osim toga, stvarne radnje mogu da se
razlikuju u zavisnosti od povezanog BLUETOOTH
uređaja.
 Režim uparivanja jedinice se otkazuje nakon oko
5 minuta, a indikator
(BLUETOOTH) treperi
sporo. Međutim, ako informacije o uparivanju
nisu uskladištene u jedinici, kao što je slučaj sa
fabričkim podešavanjima, režim uparivanja se ne
otkazuje. Ako se režim uparivanja otkaže pre
nego što se postupak završi, ponovite postupak
od 3. koraka.
 Kada uparujete BLUETOOTH uređaj koji ne može
da prikaže listu prepoznatih uređaja ili nema
displej, možda ćete moći da ga uparite tako što
ćete i jedinicu i BLUETOOTH uređaj postaviti
u režim uparivanja. Ako je tada na BLUETOOTH
uređaju podešena druga šifra osim „0000“,
uparivanje sa jedinicom nije moguće.
 Kada se uparivanje završi, više nije potrebno
da ga ponovo obavljate. Međutim, u sledećim
slučajevima uparivanje mora da bude ponovo
obavljeno:
 Informacije o uparivanju su izbrisane kada
je BLUETOOTH uređaj bio na popravci.
 Pokušali ste da uparite jedinicu sa više
od 9 BLUETOOTH uređaja.
Ovaj sistem može da bude uparen sa do
9 BLUETOOTH uređaja. Ako uparite još jedan
BLUETOOTH uređaj nakon što ste uparili
9 uređaja, informacije o uređaju koji je prvi
bio povezan sa jedinicom prepisuju se
informacijama o novom uređaju.
Posle 2. koraka u odeljku „Uparivanje jedinice
sa BLUETOOTH uređajem i slušanje muzike“
(stranica 12), upravljajte BLUETOOTH
uređajem da biste ga povezali sa jedinicom.
Nakon što prilagodite jačinu zvuka
na BLUETOOTH uređaju, pokrenite
reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze
 Možete obavljati uparivanje ili pokušavati
da uspostavite BLUETOOTH vezu sa drugim
BLUETOOTH uređajem dok je već uspostavljena
BLUETOOTH veza sa jednim BLUETOOTH
uređajem. Aktuelna BLUETOOTH veza će biti
otkazana kada se uspostavi BLUETOOTH veza
sa drugim uređajem.
 SongPal nema funkciju reprodukcije muzike
putem BLUETOOTH veze. Reprodukujte muziku
koristeći softver za reprodukciju muzike
BLUETOOTH uređaja (kao što je pametni telefon,
PC računar itd.).
 Informacije za registraciju prilikom uparivanja
ove jedinice se brišu sa povezanog uređaja.
 Ako se jedinica inicijalizuje, sve informacije
o uparivanju će biti izbrisane.
 Jedinica može da bude uparena sa više uređaja,
ali u jednom trenutku muzika može da se
reprodukuje samo sa jednog uparenog uređaja.
 „Šifra“ je poznata i pod nazivom „ključ“,
„PIN kôd“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.
Savet
Zaustavite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju
pre povezivanja sistema sa BLUETOOTH uređajem.
13SR
Slušanje muzike jednim
dodirom (NFC)
NFC je tehnologija koja omogućava bežičnu
komunikaciju kratkog dometa između
različitih uređaja poput mobilnih telefona
i IC oznaka.
Samo dodirnite uređaj pametnim
telefonom. Jedinica će se automatski
uključiti i pokrenuti BLUETOOTH uparivanje
i povezivanje.
Prethodno uključite NFC podešavanja
i otključajte ekran pametnog telefona.
1
Dodirnite pametnim telefonom
oznaku N na jedinici.
Dodirnite jedinicu pametnim telefonom
i održavajte kontakt dok se pametni
telefon ne odazove.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
pametnog telefona da biste videli kojim
njegovim delom treba da dodirnete
sistem.
Pratite uputstva na ekranu da biste
uspostavili vezu.
Kada se BLUETOOTH veza uspostavi,
indikator (BLUETOOTH) na jedinici
prestaje da treperi i nastavlja da svetli.
2
Nakon završetka povezivanja,
pokrenite reprodukciju
na pametnom telefonu.
Da biste prekinuli uspostavljenu vezu,
dodirnite pametnim telefonom oznaku
N na jedinici.
14SR
Savet
Kada NFC-kompatibilnim pametnim telefonom
dodirnete jedinicu dok je drugi BLUETOOTH uređaj
povezan sa sistemom, veza sa BLUETOOTH
uređajem će biti prekinuta i jedinica će se povezati
sa pametnim telefonom.
Slušanje muzike putem Wi-Fi mreže
Izbor metoda mrežne
veze
Ako ovu jedinicu povežete sa mrežom,
možete da uživate u njoj na različite načine.
U zavisnosti od mrežnog okruženja, načini
podešavanja mogu da se razlikuju. Izaberite
odgovarajući metod povezivanja za svoje
mrežno okruženje od onih prikazanih
u nastavku.
Savet
Ako bežični ruter nema dugme WPS (AOSS),
konfigurišite Wi-Fi podešavanja
povezivanjem jedinice na PC računar
pomoću LAN kabla.
Prethodno pripremite komercijalno
dostupan LAN kabl.
Savet
Kada podešavate Wi-Fi mrežu, možda će biti
zatraženi SSID (naziv Wi-Fi mreže) i bezbednosna
šifra (WEP ili WPA šifra). Bezbednosna šifra
(ili šifra mreže) koristi enkripciju da bi se ograničio
broj uređaja sa kojima je moguća komunikacija.
Koristi se da obezbedi viši nivo bezbednosti
za uređaje koji komuniciraju preko bežičnog
rutera/pristupne tačke.
Napomena
Istovremeno povezivanje sa Wi-Fi i žičnom
mrežom nije moguće. Kada se povežete sa
Wi-Fi mrežom, iskopčajte LAN kabl iz uređaja.
1
Metod za korišćenje pametnog
telefona/iPhone uređaja
Zabeležite SSID i lozinku rutera.
Za detaljnije informacije, pogledajte
uputstvo za upotrebu rutera.
SSID (naziv Wi-Fi mreže)
Instalirajte aplikaciju SongPal na pametnom
telefonu/iPhone uređaju. Za više detalja,
pogledajte Wi-Fi vodič za početak
(zaseban dokument).
Slušanje muzike putem Wi-Fi mreže
Da biste podesili fiksnu IP adresu, koristite ekran
u koraku 6 odeljka „Povezivanje sa PC računarom“
(stranica 15).
Povezivanje sa PC
računarom
Lozinka (sigurnosna šifra)
Metod za korišćenje bežičnog rutera
pomoću dugmeta WPS.
Koristite dugme WPS za povezivanje. Za više
detalja, pogledajte Wi-Fi vodič za početak
(zaseban dokument).
2
Direktno povežite uređaj na PC
računar pomoću LAN kabla.
Metod za korišćenje PC računara
Pogledajte poglavlje „Povezivanje sa PC
računarom“ (stranica 15).
Metod za korišćenje žičane mreže
 Za više detalja, pogledajte Vodič
za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
LAN kabl
(ne isporučuje se)
Za povezivanje koristite komercijalno
dostupan LAN kabl.
15SR
3
Podesite prekidač NETWORK
OFF/ON na ON, a zatim uključite
jedinicu.
6
Izaberite SSID bežičnog rutera
i unesite lozinku.
Sačekajte da indikator LINK prestane da
treperi i nastavi da svetli ružičastom
bojom. To traje oko jedan minut.
4
Prikažite [Sony Network Device
Settings] na PC računaru.
SSID
 Pokrenite pregledač.
 Unesite sledeću URL adresu u polje
za adresu.
Gornja URL adresa se koristi samo kada
su PC računar i uređaj povezani LAN
kablom.
5
Izaberite [Network Settings]
iz menija.
Pogledajte zabeleženu lozinku
u 1. koraku (stranica 15).
7
Izaberite [Apply].
8
Kada se to od vas bude tražilo,
iskopčajte LAN kabl iz uređaja.
9
Proverite da li indikator LINK
svetli narandžastom bojom.
Podesite Wi-Fi antenu (stranica 9).
Kada se uspostavi Wi-Fi veza, indikator
LINK će zasvetliti narandžastom bojom.
Može da prođe do jedan minut dok
indikator ne zasvetli.
Pogledajte Wi-Fi vodič za početak (zaseban
dokument) za više informacija o tome kako
da slušate muziku pomoću ove jedinice.
Network Settings
16SR
Slušanje iste muzike
iz više zvučnika
(funkcija SongPal Link)
Slušanje različitih
muzičkih servisa
na Internetu
1
Povežite jedinicu i pametni
telefon/iPhone na Wi-Fi mrežu.
Povežite jedinicu i pametni telefon/
iPhone na isti SSID rutera.
1
Povežite jedinicu i pametni
telefon/iPhone na Wi-Fi mrežu.
Povežite jedinicu i pametni telefon/
iPhone na isti SSID rutera.
2
Instalirajte besplatnu aplikaciju
SongPal na pametnom telefonu/
iPhone uređaju.
3
Prilikom povezivanja više
uređaja, povežite uređaje
kompatibilne sa funkcijom
SongPal Link na Wi-Fi mrežu.
2
Instalirajte besplatnu aplikaciju
SongPal na pametnom telefonu/
iPhone uređaju.
3
Reprodukujte muziku sa željenog
muzičkog servisa koristeći
pametni telefon/iPhone uređaj.
 Za detaljno uputstvo pogledajte Vodič
za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
Slušanje muzike putem Wi-Fi mreže
Uživajte u muzici u bilo kojoj prostoriji
putem Wi-Fi veze.
Možete da slušate omiljenu muziku koja
se nalazi na PC računarima ili mobilnim
telefonima, kao i muziku sa servisa
za striming muzike, u različitim prostorijama
uz vrhunski kvalitet zvuka.
 Za detaljno uputstvo pogledajte
Vodič za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
17SR
Slušanje muzike pomoću povezanih
komponenti
Slušanje muzike sa
spoljnog uređaja
(AUDIO IN)
Audio kabl
(ne isporučuje se)
1
Povežite uređaj na priključak
AUDIO IN pomoću audio kabla
(ne isporučuje se).
2
Dodirnite dugme AUDIO IN,
a zatim pokrenite reprodukciju
na povezanom uređaju.
 Za detaljno uputstvo pogledajte
Vodič za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
18SR
 Priključite jedinicu na utičnicu za napajanje
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Ako se tokom upotrebe jedinice javi
problem, pratite sledeće korake da biste
rešili problem pre nego što se konsultujete
sa najbližim Sony prodavcem.
 Proverite da li je problem naveden
u ovom odeljku „Rešavanje problema“.
 Proverite Vodič za pomoć.
 Za više detalja pogledajte odeljke
„Korišćenje“ i „Rešavanje problema“
u Vodiču za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
naizmeničnom strujom ili dovoljno napunite
bateriju jedinice.
 Ako inicijalizujete jedinicu, ona možda neće
moći da se poveže na iPhone/iPad/iPod
uređaj. U tom slučaju, izbrišite informacije
o uparivanju na iPhone/iPad/iPod uređaju,
a zatim ponovo obavite postupak uparivanja.
Povezivanje jedinice sa BLUETOOTH
uređajem pomoću veze jednim dodirom
(NFC) nije moguće.
 Držite pametni telefon blizu jedinice dok se ne
odazove. Ako povezivanje jedinice ne uspe,
polako pomerite pametni telefon bliže oznaci
N na jedinici. Kada se pametni telefon
odazove, pratite uputstva na ekranu da biste
uspostavili vezu.
 Proverite da li je NFC funkcija na pametnom
telefonu uključena.
 Ako se pametni telefon nalazi u futroli,
izvadite ga.
 Osetljivost NFC prijema se menja u zavisnosti
na veb-sajtu za korisničku podršku.
http://www.sony.eu/support
 Priključite jedinicu na utičnicu
za napajanje naizmeničnom strujom
preko adaptera za naizmeničnu struju
da biste napunili bateriju. Neki problemi
mogu da se reše kada se baterija napuni.
 Gurnite dugme RESET koje se nalazi
na zadnjoj strani jedinice šiljastim
predmetom, kao što je čioda. Zatim
uključite jedinicu.
Ako se problem i dalje javlja nakon što
obavite sve gorenavedene postupke,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
BLUETOOTH
Uparivanje jedinice sa BLUETOOTH uređajem
nije moguće/BLUETOOTH povezivanje jedinice i pametnog telefona/iPhone uređaja
nije moguće pomoću aplikacije SongPal
 Proverite da li je pametni telefon kompatibilan
sa funkcijom NFC. Potražite informacije
o problemu na veb-sajtu za korisničku
podršku.
Nema zvuka
Dodatne informacije
 Potražite informacije o problemu
od uređaja. Ako nikako ne uspevate da
povežete jedinicu sa pametnim telefonom
jednim dodirom, obavite povezivanje
upravljajući preko menija na ekranu.
 Ako na jedinicu povezujete PC računar, uverite
se da je audio izlaz PC računara podešen
za BLUETOOTH uređaj.
 Proverite da li je jedinica uspostavila
BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH uređajem.
 Ponovo uparite jedinicu i BLUETOOTH uređaj.
Izobličen zvuk/sa zvučnika se emituje
brujanje ili šum
 Postavite jedinicu i BLUETOOTH uređaj bliže
jedno drugom. Uklonite sve prepreke između
jedinice i BLUETOOTH uređaja.
 Izaberite „Priority on stable connection“
(Prioritet na stabilnoj vezi) za kvalitet
reprodukcije BLUETOOTH audio striminga.
 Približite jedinicu i BLUETOOTH uređaj na
međusobno rastojanje do 1 metra.
 Ako indikator
(BLUETOOTH) ne treperi brzo
belom bojom, dodirnite i držite dugme
(BLUETOOTH)
PAIRING dok se iz jedinice
ne začuje zvučni signal i indikator
(BLUETOOTH) ne počne da treperi brzo
belom bojom.
19SR
Mreža
Wi-Fi povezivanje između jedinice i kućne
mreže nije moguće
 Jedinica ne podržava IEEE 802.11ac. Koristite
frekventni pojas 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
ili frekventni pojas 5 GHz (IEEE 802.11 a/n)
za Wi-Fi mrežu.
 Kada podešavate Wi-Fi mrežu pomoću
aplikacije SongPal na pametnom telefonu/
iPhone uređaju, prethodno povežite pametni
telefon/iPhone sa Wi-Fi mrežom koju ćete
koristiti.
 Ako je LAN kabl priključen na jedinicu,
iskopčajte ga i ponovo pokrenite jedinicu.
Kada je LAN kabl priključen na jedinicu, ona
automatski pokušava da se poveže na kućnu
mrežu preko žičane mreže i bežična mreža
ne može da se koristi.
 Proverite da li je bežični ruter uključen.
 Postavite jedinicu i bežični ruter bliže jedno
drugom. Uređaji koji koriste frekventni opseg
od 2,4 GHz, kao što su mikrotalasna pećnica,
BLUETOOTH ili digitalni bežični uređaji, mogu
ometati Wi-Fi komunikaciju. Udaljite jedinicu
od takvih uređaja ili ih isključite.
 Podesite Wi-Fi antenu.
 Ako nije moguće uspostaviti Wi-Fi mrežu iako
je podešavanje Wi-Fi mreže pravilno,
pokušajte sledeće.
 Isključite bežični ruter/pristupnu tačku,
sačekajte neko vreme i ponovo uključite
napajanje.
 Isključite jedinicu, sačekajte neko vreme
i ponovo uključite napajanje.
Izobličen zvuk/iz jedinice se emituje
brujanje ili šum
iTunes ne može da pronađe jedinicu preko
funkcije AirPlay
 Uverite se da su PC računar sa instaliranom
aplikacijom iTunes i jedinica povezani sa istom
kućnom mrežom.
 Ažurirajte softver iTunes na najnoviju verziju.
Opšte
Indikator / (uključivanje/stanje
mirovanja) treperi crvenom bojom
 Gurnite dugme RESET koje se nalazi
na zadnjoj strani jedinice šiljastim
predmetom, kao što je čioda. Zatim uključite
jedinicu. Ako indikator / (uključivanje/
stanje mirovanja) nastavi da treperi, obratite
se najbližem Sony prodavcu ili prodavnici
u kojoj ste kupili ovu jedinicu.
Jedinica je iznenada ušla u režim mirovanja
ili režim mirovanja za BLUETOOTH/mrežu
 To nije kvar. Jedinica automatski ulazi u režim
mirovanja ili režim mirovanja za BLUETOOTH/
mrežu zbog funkcije automatskog ulaska
u stanje mirovanja ako se ne obavi nikakva
radnja i nema prijema zvuka oko 15 minuta.
Za više detalja o funkciji automatskog
ulaska u stanje mirovanja, pogledajte
Vodič za pomoć.
Provera snage Wi-Fi signala
(osetljivost prijema)
Dok je jedinica povezana sa Wi-Fi mrežom,
dodirnite i držite dugme NETWORK dok
ne začujete zvučni signal.
 Smanjite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
 Ako povezani uređaj ima funkciju ekvilajzera,
isključite ga.
 Držite jedinicu dalje od mikrotalasne rerne,
drugih bežičnih uređaja itd.
 Držite jedinicu dalje od metalnih predmeta.
 Povežite jedinicu sa bežičnim ruterom/PC
računarom preko LAN kabla, a ne preko
Wi-Fi mreže.
Nema zvuka/nizak nivo zvuka
3 ·····
 Proverite da li su jedinica i povezani uređaj
2 ·····
uključeni.
1 ·····
 Povećajte jačinu zvuka na jedinici
0 ·····
i povezanom uređaju.
 Proverite da li povezani uređaj reprodukuje
sadržaj.
20SR
Jačina
signala
Broj funkcijskih
indikatora koji trepere
Treperenje prestaje kada dodirnete bilo koje
dugme.
Da biste primili jači signal, pokušajte
sledeće:
 Promenite smer Wi-Fi antene.
 Isključite druge bežične uređaje.
Korišćenje funkcije režima mirovanja
za BLUETOOTH/mrežu
Napomena
Ako inicijalizujete jedinicu, ona možda neće moći
da se poveže na iPhone/iPad/iPod uređaj.
U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju
na iPhone/iPad/iPod uređaju, a zatim ponovo
obavite postupak uparivanja.
 U slučaju simptoma različitih od navedenih,
pogledajte Vodič za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
Ako je režim mirovanja za BLUETOOTH
uključen, jedinica se automatski uključuje
rukovanjem sa BLUETOOTH uređaja ili
mrežnog uređaja, čak i ako je jedinica
isključena. Jedinica će započeti rad brže
nego inače.
1 Proverite da li je adapter za
naizmeničnu struju priključen,
a zatim uključite jedinicu.
2 Pritisnite i držite dugme /
(uključivanje/stanje mirovanja) dok
ne zasvetli narandžastom bojom.
Inicijalizacija jedinice
Dodatne informacije
Jedinica će se isključiti i ući u režim
mirovanja za BLUETOOTH/mrežu.
Ako rukujete BLUETOOTH uređajem
ili mrežnim uređajem, jedinica će se
automatski uključiti i povezivanje
će započeti.
Inicijalizujte jedinicu ako ove mere ne reše
problem ili podešavanje ne uspe.
1 Uverite se da je jedinica uključena.
Istovremeno dodirnite (pritisnite)
dugmad VOL (jačina zvuka) – i /
(uključivanje/stanje mirovanja) i držite
ih duže od 5 sekundi.
Jedinica će se isključiti. Postavke će se vratiti
na podrazumevana fabrička podešavanja
i sve informacije o BLUETOOTH uparivanju
i mrežnim podešavanjima će se resetovati.
21SR
 Ako sistem koristite na udaljenosti
Šta je to bežična
tehnologija BLUETOOTH?
Bežična tehnologija BLUETOOTH je bežična
tehnologija kratkog dometa koja
omogućava bežični prenos podataka
između digitalnih uređaja, kao što su
računar i digitalni fotoaparat. Bežična
tehnologija BLUETOOTH funkcioniše
u opsegu od oko 10 metara.
Povezivanje dva uređaja po potrebi je
uobičajeno. Međutim, neki uređaji mogu da
budu povezani sa više uređaja istovremeno.
Za povezivanje vam nisu potrebni kablovi,
niti je potrebno da uređaje uperite jedan
u drugi, kao kada koristite bežičnu
infracrvenu tehnologiju. Na primer, takav
uređaj možete da koristite i kada je u torbi
ili džepu.
Standard BLUETOOTH je međunarodni
standard koji podržavaju hiljade kompanija
širom sveta, a mnoge svetske kompanije ga
angažuju.
Maksimalni opseg komunikacije
Maksimalni opseg komunikacije može da
bude kraći u sledećim slučajevima.
 Između sistema i BLUETOOTH uređaja
se nalazi neka prepreka poput osobe,
metala ili zida.
 U blizini sistema se nalazi uređaj koji
koristi bežični LAN.
 U blizini sistema se koristi mikrotalasna
rerna.
 U blizini sistema se koristi uređaj koji
generiše elektromagnetno zračenje.
Smetnje koje izazivaju drugi uređaji
Pošto BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g/n) koriste istu frekvenciju,
ako se sistem koristi u blizini uređaja koji
koristi bežični LAN, tada može doći
do mikrotalasnih smetnji koje dovode
do opadanja brzine komunikacije, šuma ili
neispravnog povezivanja. U tom slučaju,
uradite sledeće.
 Koristite sistem na udaljenosti
od najmanje 10 m od uređaja
sa funkcijom za bežični LAN.
22SR
manjoj od 10 m od uređaja sa funkcijom
za bežični LAN, isključite taj uređaj.
Smetnje koje nastaju na drugim
uređajima
Mikrotalasi koje emituje BLUETOOTH uređaj
mogu da utiču na rad elektronskih
medicinskih uređaja. Isključite sistem
i druge BLUETOOTH uređaje na sledećim
lokacijama, jer mogu da dovedu
do nezgode.
 na mestima gde je prisutan zapaljiv
gas, u bolnici, vozu, avionu ili
na benzinskoj pumpi
 u blizini automatskih vrata ili požarnog
alarma
 Da biste mogli da koristite funkciju BLUETOOTH,
BLUETOOTH uređaj koji želite da povežete mora
da podržava isti profil kao ovaj sistem.
Imajte u vidu da čak i ako postoji isti profil,
uređaji mogu da se razlikuju po funkciji
u zavisnosti od specifikacija.
 Zbog karakteristika BLUETOOTH bežične
tehnologije, zvuk koji se reprodukuje na sistemu
malo zaostaje u odnosu na zvuk koji se
reprodukuje na BLUETOOTH uređaju u toku
razgovora telefonom ili slušanja muzike.
 Ovaj sistem podržava bezbednosne mogućnosti
koje su u skladu sa BLUETOOTH standardom
kako bi se obezbedila sigurna veza kada se
koristi BLUETOOTH bežična tehnologija, ali
bezbednost možda neće biti dovoljna, što
zavisi od podešavanja. Budite oprezni kada
komunicirate koristeći bežičnu tehnologiju
BLUETOOTH.
 Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost
za curenje informacija tokom BLUETOOTH
komunikacije.
 Uređaj koji sadrži funkciju BLUETOOTH mora
obavezno da bude usklađen sa standardom
BLUETOOTH koji je odredila organizacija
Bluetooth SIG i da bude autorizovan. Čak i ako
je povezani uređaj usklađen sa pomenutim
standardom BLUETOOTH, neki uređaji možda
neće biti povezani ili ispravno raditi, u zavisnosti
od funkcija ili specifikacija uređaja.
 Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može da
bude isprekidan u zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja koji je povezan sa sistemom, okruženja
u kojem se odvija komunikacija ili uslova
u okruženju.
Podržani kodek*3
Specifikacije
SBC*4 / AAC*5 / LDAC*6
Frekventni pojas prenosa (A2DP)
Odeljak za zvučnik
Zvučnici
Zvučnik punog opsega: Približno 46 mm
prečnika × 2 /
Subwoofer: Približno 62 mm prečnika × 1
Odeljak za pojačalo
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO HARMONIČKO
IZOBLIČENJE:
Izlazna snaga (referentna)
Odeljak za mrežu
*1 Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti
od faktora kao što su prepreke između uređaja,
magnetnog polja oko mikrotalasne rerne,
statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema,
performansi antene, operativnog sistema,
softverske aplikacije itd.
*2 BLUETOOTH standardni profili ukazuju na svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
*3 Kodek: Komprimovanje audio signala i format
konverzije
*4 Kodek podpojasa
*5 Advanced Audio Coding
*6 LDAC je tehnologija audio kodiranja koju je
razvila kompanija Sony, koja omogućava prenos
audio sadržaja visoke rezolucije, čak i putem
BLUETOOTH veze. Za razliku od drugih
BLUETOOTH-kompatibilnih tehnologija
kodiranja, kao što je SBC, ona radi bez ikakve
konverzije audio sadržaja visoke rezolucije
naniže*7 i omogućava prenos približno tri puta
više podataka*8 od ostalih tehnologija putem
BLUETOOTH bežične mreže uz jedinstveni
kvalitet zvuka, pomoću efikasnog kodiranja
i optimizovane paketizacije signala.
Kompatibilni standardi
*7 Izuzimajući sadržaje u DSD formatu
IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64-bitni,
WEP 128 bit, WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/ WPA2-PSK (TKIP))
*8 u poređenju sa SBC (Subband Coding –
podpojasno kodiranje) tehnologijom, kada je
izabrana brzina protoka bitova od 990 kbps
(96/48 kHz) ili 909 kbps (88,2/44,1 kHz)
Radio-frekvencija
Dodatne informacije
Korišćenje adaptera za naizmeničnu struju
Zvučnik punog opsega: 10 W + 10 W
(pri harmonijskom izobličenju 1%, 1 kHz, 8 Ω)
Subwoofer: 20 W (pri harmonijskom
izobličenju 1%, 100 Hz, 4 Ω)
Korišćenje baterije
Zvučnik punog opsega: 6 W + 6 W (pri
harmonijskom izobličenju 1%, 1 kHz, 8 Ω)
Subwoofer: 12 W (pri harmonijskom
izobličenju 1%, 100 Hz, 4 Ω)
20 Hz – 20.000 Hz (sa uzorkovanjem
od 44,1 kHz)
Pojas 2,4/5 GHz
Opšte
Odeljak za BLUETOOTH
AUDIO IN
Izlaz
ANALOG Φ 3,5 mm stereo mini priključak
BLUETOOTH specifikacija snage Class 2
Mrežni port
Maksimalni opseg komunikacije
10BASE-T/100BASE-TX (automatski polaritet)
Optička vidljivost od približno 10 m*1
Radio-frekvencija
Pojas 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Sistem komunikacije
BLUETOOTH specifikacija verzije 3.0
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) / AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
DC OUT
USB priključak tipa A (za punjenje baterije
povezanog uređaja) (5 V, Maks. 1,5 A:
označeno na dnu sistema)
Napajanje
Jednosmerna struja 18 V (pomoću
isporučenog adaptera za naizmeničnu struju
povezanog na izvor napajanja
naizmeničnom strujom 100 V – 240 V, 50 Hz/
60 Hz) ili pomoću ugrađene litijum-jonske
baterije
23SR
Trajanje litijum-jonske baterije (kada je prekidač
NETWORK OFF/ON postavljen na OFF)
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
Približno 10 sati
Trajanje litijum-jonske baterije (kada je prekidač
NETWORK OFF/ON postavljen na ON)
Približno 3 sata
Radna temperatura
Kompatibilni
modeli
AirPlay
BLUETOOTH
5 °C do 35 °C
iPhone 6 Plus


Potrošnja energije
iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


5W
iPhone 4


Dimenzije (š/v/d) (uključujući isturene delove
i kontrole)
iPhone 3GS


iPad Air 2*


iPad mini 3*


iPad Air*


Isporučena dodatna oprema:
iPad mini 2*


Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (2)
Adapter za naizmeničnu struju
(AC-E1826L) (1)
Wi-Fi vodič za početak
Uputstvo za upotrebu (ovaj dokument)
Garantni list
Za korisnike u Irskoj, Kipru, Malti
i Ujedinjenom Kraljevstvu:
Koristite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (A).
Iz bezbednosnih razloga, kabl za napajanje
naizmeničnom strujom (B) nije predviđen
za korišćenje u navedenim zemljama/
regionima i stoga se neće tamo koristiti.
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
Koristite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (B).
iPad
(četvrta generacija)*


iPad mini*


iPad
(treća generacija)*


iPad 2*


iPad*


iPod touch
(peta generacija)


iPod touch
(četvrta generacija)


iPod touch
(treća generacija)*


30 W
Potrošnja energije (u režimu mirovanja)
0,3 W
Potrošnja energije (u režimu mirovanja
za BLUETOOTH/mrežu)
Približno 300 mm × 132 mm × 60 mm
Masa
Približno 1,9 kg
(A)
(B)
24SR
Kompatibilni iPhone/iPad/iPod
modeli
iPod nano
(sedma generacija)*
* SongPal ne podržava iPod touch
(treća generacija) i iPod nano. SongPal,
od januara 2015, ne podržava displej
optimizovan za iPad ekran.

AirPlay radi sa uređajima iPhone, iPad i iPod
touch sa operativnim sistemom iOS 4.3.3 ili
novijim, računarom Mac sa operativnim
sistemom OS X Mountain Lion ili novijim
i Mac i PC računarima sa aplikacijom iTunes
10.2.2 ili novijom.
Napomena
Sony ne odgovara u slučaju gubitka ili oštećenja
podataka snimljenih na iPhone/iPad/iPod uređaj
dok je iPhone/iPad/iPod povezan sa ovim
uređajem.
Dodatne informacije
25SR
©2015 Sony Corporation
Download PDF