Sony | SRS-X99 | Sony SRS-X99 Prenosivi bežični BLUETOOTH®/Wi-Fi zvučnik Vodič za Wi-Fi povezivanje

4-567-505-12(1) (SR)
U ovom dokumentu je navedeno kako da reprodukujete muziku nakon povezivanja ove jedinice na Wi-Fi mrežu.
Obezbeđeni dokumenti
Wi-Fi mreža omogućava da lakše uživate u muzici koja je uskladištena u bežičnim uređajima u vašem domu, kao što je PC računar ili pametni telefon/iPhone. Za druge načine povezivanja ili slušanja, pogledajte Vodič za pomoć (naveden sa desne strane).
Wi-Fi Vodič za početak (ovaj dokument)
Lični audio sistem
Prvo Povežite jedinicu na utičnicu za naizmeničnu
struju i podesite antenu u uspravan položaj.
Wi-Fi vodič
za početak
Uputstvo za upotrebu (zaseban dokument)
Slušanje muzike putem Wi-Fi mreže
Xperia
Koristite pametni telefon sa operativnim sistemom Android
na kojem je instalirana aplikacija SongPal (besplatna
aplikacija) da biste konfigurisali Wi-Fi podešavanja jedinice.
PC (Media Go)
iPhone
Koristite iPhone/iPad/iPod touch uređaj na kojem je
instalirana aplikacija SongPal (besplatna aplikacija)
da biste konfigurisali Wi-Fi podešavanja jedinice.
PC (iTunes)
Podesite muziku uskladištenu na PC računaru da biste je
delili pomoću aplikacije Media Go i upravljajte uređajem
pomoću aplikacije SongPal*1 instalirane na pametnom
telefonu.
Objašnjava važne bezbednosne informacije, postupak BLUETOOTH
povezivanja, rešavanje problema itd.
Vodič za pomoć (veb dokument za PC računar/pametni telefon)
90 stepeni
PC (Windows Media Player)
Objašnjava detalje o jedinici, mrežnom povezivanju i metodu BLUETOOTH
povezivanja na raznim uređajima, metodu High-Resolution Audio
reprodukcije itd.
Koristite bežični ruter koji ima dugme WPS (AOSS) da biste
pritiskom na dugme konfigurisali Wi-Fi podešavanja jedinice.
WPS
Pametni telefon (SongPal aplikacija)
Konfigurišite Wi-Fi podešavanja pomoću pregledača na PC računaru.
Pogledajte odeljak „Slušanje muzike putem Wi-Fi mreže“ u zasebnom
dokumentu Uputstvo za upotrebu.
PC
Uverite se da nije povezan LAN kabl. Žičana i bežična
veza ne mogu da se koriste u isto vreme.
SRS-X99
Objašnjava kako da slušate muziku uskladištenu na PC računaru ili drugom
uređaju preko Wi-Fi mreže.
Izaberite uređaj ili program za reprodukciju muzike, a zatim idite na
odeljak „ Slušanje muzike pomoću uređaja“ na sledećoj stranici.
Izaberite način Wi-Fi veze u zavisnosti od uređaja, a zatim pređite
na odeljak „ Povezivanje jedinice na Wi-Fi mrežu“ u nastavku.
Upravljajte pomoću aplikacije SongPal da biste slušali
muziku na svom pametnom telefonu/iPhone/iPad/
iPod touch uređaju.
Xperia (WALKMAN® aplikacija)
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
iPhone/iPad/iPod touch
*1 Ako pokrenete aplikaciju Media Go na PC računaru bez pametnog telefona, moraćete da koristite metod povezivanja
drugačiji od mrežnog (npr. BLUETOOTH povezivanje).
 Povezivanje jedinice na Wi-Fi mrežu
Xperia
Koristite pametni telefon sa Android
operativnim sistemom kao što je Xperia
na kojem je instalirana aplikacija SongPal
(besplatna aplikacija) da biste konfigurisali
Wi-Fi podešavanja jedinice.
Ovaj metod zahteva Wi-Fi vezu pametnog
telefona i BLUETOOTH povezivanje između
njega i uređaja. Informacije o Wi-Fi
podešavanju se šalju iz pametnog telefona
ka uređaju putem BLUETOOTH uređaja.
Potrebne stavke: Xperia™ ili drugi pametni telefon sa Android operativnim sistemom, bežični ruter
1
2
3
Početni koraci:
Dodirnite dugme / (uključivanje/
stanje mirovanja) da biste uključili
jedinicu.
Obavite BLUETOOTH povezivanje između
jedinice i pametnog telefona.
 Povežite pametni telefon na Wi-Fi mrežu.
 Snimite SSID i lozinku rutera na koji je povezan
pametni telefon na sledeća mesta.
 Dodirnite i pokrenite [SongPal] na
pametnom telefonu.
Za detaljnije informacije, pogledajte uputstvo
za upotrebu rutera.
Pratite uputstva na ekranu.
SSID:
• Neki bežični ruteri imaju nekoliko SSID-ova.
Povežite jedinicu i pametni telefon sa Android
operativnim sistemom na isti SSID.
Ako pametni telefon ne podržava NFC funkciju,
pogledajte korake  do  sa desne strane.
Treperi
Sporo treperi
Lozinka:
Pametni telefoni koji nisu kompatibilni sa funkcijom NFC
 Uključite funkciju BLUETOOTH na pametnom
telefonu.
 Dodirnite i pokrenite
aplikaciju SongPal, a
zatim dodirnite [Open
the Bluetooth setting
screen].
 Dodirnite dugme (BLUETOOTH)
na jedinici jednom.
Indikator / (uključivanje/stanje mirovanja) će početi
da svetli zelenom bojom.
Pređite na sledeći korak kada indikator LINK počne da
treperi sporo (jednom u 3 sekunde). Sporo treperenje
počinje za oko 2 minuta.
6
Konfigurišite Wi-Fi podešavanja prateći
uputstva aplikacije SongPal.
Proverite da li indikator LINK svetli
narandžastom bojom.
Ako morate da unesete lozinku na
displeju, izaberite SSID i unesite
lozinku snimljenu u koraku 1 – .
PAIRING
Svetli
*2 Prvi put kada dodirnete dugme (BLUETOOTH)
PAIRING nakon kupovine ove jedinice, indikator
(BLUETOOTH) treperi brzo. Da biste ga uparili
sa drugim uređajem, dodirnite i držite dugme
(BLUETOOTH) PAIRING dok se ne začuje
zvučni signal.
Treperi
Kada indikator i dalje svetli, Wi-Fi veza je uspostavljena.
U zavisnosti od okruženja, to može da potraje duže od
jednog minuta.
Kada se BLUETOOTH veza uspostavi, indikator
(BLUETOOTH) na jedinici prestaje da treperi
i nastavlja da svetli.
Uparivanje se završava u roku od jednog minuta.
Svetli
Prikazuje se ekran sa desne strane.
Dodirnite
i držite oznaku
dok se pametni
telefon ne
odazove.
Potražite aplikaciju SongPal
na Google Play™
5
Proverite da li indikator
(BLUETOOTH) svetli.
Treperi
 Pametnim telefonom dodirnite oznaku N-Mark
na jedinici.
 Instalirajte aplikaciju SongPal na pametnom
telefonu.
 Dodirnite [SRS-X99]
na pametnom
telefonu.
4
Indikator (BLUETOOTH) počinje da
treperi brzo.*2
Za reprodukciju pogledajte sledeću stranicu
iPhone
Koristite iPhone na kojem je instalirana
aplikacija SongPal (besplatna aplikacija) da
biste konfigurisali Wi-Fi podešavanja jedinice.
Ovaj metod zahteva Wi-Fi vezu iPhone
uređaja i BLUETOOTH povezivanje između
njega i jedinice. Informacije o Wi-Fi
podešavanju se šalju iz iPhone-a ka
jedinici putem BLUETOOTH uređaja.
Potrebne stavke: iPhone/iPad/iPod touch uređaj, bežični ruter
1
2
3
4
5
6
Početni koraci:
Dodirnite dugme / (uključivanje/
stanje mirovanja) da biste uključili
jedinicu.
Obavite BLUETOOTH povezivanje između jedinice i iPhone uređaja.
Proverite da li indikator
(BLUETOOTH) svetli.
Konfigurišite Wi-Fi podešavanja prateći uputstva aplikacije SongPal.
Proverite da li indikator LINK svetli
narandžastom bojom.
 Potvrdite da je iPhone
povezan na Wi-Fi mrežu.
 Dodirnite dugme
jedinici jednom.
(BLUETOOTH)
PAIRING na
 Potražite naziv jedinice na iPhone uređaju.
 Dodirnite i pokrenite [SongPal]
na iPhone uređaju.
 Ako se prikaže [Share Wi-Fi settings?],
dodirnite [Allow].
Pratite uputstva na ekranu.
Prikazuje se ekran sa desne strane.
Dodirnite [Settings] 
[Bluetooth].
• Neki bežični ruteri imaju više SSID-ova.
Povežite jedinicu i iPhone na isti SSID.
Treperi
Treperi
 Kada se prikaže ekran sa
desne strane, dodirnite [OK].
Svetli
Treperi
Svetli
Sporo treperi
Uključite BLUETOOTH uređaj.
 Instalirajte aplikaciju SongPal na svom
iPhone uređaju.
Indikator
Potražite SongPal na
App Store-u.
Indikator / (uključivanje/stanje mirovanja) će početi
da svetli zelenom bojom.
Pređite na sledeći korak kada indikator LINK počne da
treperi sporo (jednom u 3 sekunde). Sporo treperenje
počinje za oko 2 minuta.
(BLUETOOTH) počinje da treperi brzo.*3
*3 Prvi put kada dodirnete dugme (BLUETOOTH) PAIRING
nakon kupovine ove jedinice, indikator (BLUETOOTH)
treperi brzo. Da biste ga uparili sa drugim uređajem,
dodirnite i držite dugme (BLUETOOTH) PAIRING
dok se ne začuje zvučni signal.
Kada indikator i dalje svetli, Wi-Fi veza je
uspostavljena. U zavisnosti od okruženja,
to može da potraje duže od jednog minuta.
Kada se BLUETOOTH veza uspostavi, indikator
(BLUETOOTH) na jedinici prestaje da treperi
i nastavlja da svetli.
Dodirnite [SRS-X99].
Za reprodukciju pogledajte sledeću stranicu
WPS
Konfigurišite Wi-Fi podešavanja jedinice
pritiskom na WPS (AOSS) taster na
bežičnom ruteru i jedinici.
• Pogledajte uputstvo za upotrebu rutera
da biste proverili da li je bežični ruter
kompatibilan sa funkcijom WPS
(Wi-Fi Protected Setup™).
Potrebna stavka: Bežični ruter koji ima dugme WPS (AOSS)
1
2
3
4
5
Postavite jedinicu blizu bežičnog rutera.
Dodirnite dugme / (uključivanje/
stanje mirovanja) da biste uključili
jedinicu.
Pritisnite i držite dugme WPS na jedinici
dok se ne začuje zvučni signal
(oko 2 sekunde).
U roku od 90 sekundi pritisnite dugme
WPS*4 na ruteru.
Proverite da li indikator LINK svetli
narandžastom bojom.
Možete da koristite pregledač na PC računaru da biste konfigurisali Wi-Fi podešavanja jedinice.
Povežite jedinicu sa PC računarom pomoću komercijalno dostupnog mrežnog (LAN) kabla.
Treperi
Treperi
Ako se Wi-Fi veza ne uspostavi
Svetli
Sporo treperi
Za više detalja, pogledajte odeljak „Slušanje muzike putem Wi-Fi mreže“ u Uputstvu za upotrebu.
Dugme WPS se nalazi na zadnjoj strani jedinice.
Indikator / (uključivanje/stanje mirovanja) će početi
da svetli zelenom bojom.
Pređite na sledeći korak kada indikator LINK počne da
treperi sporo (jednom u 3 sekunde). Sporo treperenje
počinje za oko 2 minuta.
U zavisnosti od bežičnog rutera, pritisnite i držite dugme
WPS nekoliko sekundi. Za detaljnije informacije,
pogledajte uputstvo za upotrebu rutera.
*4 Dugme WPS može da se zove i „dugme AOSS“ u zavisnosti
od bežičnog rutera.
Kada indikator i dalje svetli, Wi-Fi veza je uspostavljena.
U zavisnosti od okruženja, to može da potraje duže od
jednog minuta.
Za reprodukciju pogledajte sledeću stranicu
Nastavak: „  Slušanje muzike pomoću uređaja“ na sledećoj stranici
 Slušanje muzike pomoću uređaja
Moguća je naplata nadoknade za prenos podataka prilikom preuzimanja aplikacije ili pregledanja Vodiča za pomoć. Dizajn i prikaz aplikacije mogu da budu promenjeni bez najave.
©2015 Sony Corporation
Muzika uskladištena na PC računaru
Muzika uskladištena na pametnom telefonu/iPhone uređaju
Potrebne stavke: PC računar na kom je instalirana aplikacija Media Go, pametni telefon/iPhone/iPad/iPod touch uređaj
na kom je instalirana aplikacija SongPal
PC računar (Media Go)
Možete da slušate muziku uskladištenu na
PC računaru pomoću jedinice korišćenjem
programa Media Go. Program Media Go
zahteva pametni telefon/iPhone uređaj
na kom je instalirana aplikacija SongPal
(besplatna aplikacija), kao kontrolni program.
1
2
3
Povežite jedinicu, PC računar i pametni
telefon/iPhone uređaj na Wi-Fi mrežu.
Dodirnite dugme NETWORK na jedinici.
Pripremite aplikaciju Media Go.
 Pokrenite [Media Go] na PC računaru.
 Izaberite [Preferences...] iz menija [Tools].
Pametni telefon (SongPal aplikacija)
Potrebna stavka: Pametni telefon/iPhone/iPad/iPod touch uređaj na kom je instalirana aplikacija SongPal
Možete da slušate muziku uskladištenu na
pametnom telefonu/iPhone uređaju pomoću
aplikacije SongPal (besplatna aplikacija).
• Više detalja o aplikaciji SongPal možete da vidite
u Uputstvu za upotrebu, u odeljku „O aplikaciji
SongPal“.
1
2
3
Povežite jedinicu i pametni telefon/iPhone
uređaj na Wi-Fi mrežu.
Podesite jedinicu na SongPal.
Upravljajući preko aplikacije SongPal
reprodukujte muziku na pametnom
telefonu/iPhone uređaju.
 Instalirajte aplikaciju SongPal na pametnom telefonu/
iPhone uređaju.
Ako je ona već instalirana, preskočite ovaj postupak i idite
na korak .
• Pre toga idite na sledeću URL adresu i instalirajte
program Media Go (besplatni program) na svom
PC računaru.
Za korisnike u Evropi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u SAD:
http://esupport.sony.com/US
Za korisnike u Kanadi:
http://esupport.sony.com/CA/
Za korisnike u drugim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/section/support
 Dodirnite pametni telefon/
iPhone uređaj.
Potražite aplikaciju SongPal u prodavnici
Google Play ili App Store.
 Dodirnite i pokrenite [SongPal].
Pratite uputstva na ekranu.
Postavke
Povežite jedinicu i sve uređaje na isti SSID rutera.
Pogledajte sledeću stranicu gde se nalaze uputstva za
povezivanje jedinice na Wi-Fi mrežu i proverite da li
indikator LINK na jedinici svetli narandžastom bojom.
 Kada se prikaže ekran sa desne
strane, dodirnite [SRS-X99].
Indikator NETWORK svetli belom bojom, a jedinica se
prebacuje u režim NETWORK.
Povežite jedinicu i pametni telefon/iPhone uređaj na isti
SSID rutera.
Pogledajte sledeću stranicu gde se nalaze uputstva
za povezivanje jedinice na Wi-Fi mrežu i proverite da li
indikator LINK na jedinici svetli narandžastom bojom.
 Izaberite pesmu za reprodukciju i podesite
jačinu zvuka.
Muzika se reprodukuje.
4
5
Podesite aplikaciju Media Go na PC računaru
kao server.
Upravljajući preko pametnog telefona/iPhona reprodukujte muziku na PC računaru.
 Instalirajte aplikaciju SongPal na pametnom telefonu/
iPhone uređaju.
 Izaberite [Media Sharing], a zatim proverite
[Library name].
Xperia (WALKMAN® aplikacija)
 Kada se prikaže ekran sa desne
strane, dodirnite [SRS-X99].
Možete da slušate muziku uskladištenu
na Xperia uređaju pomoću prethodno
instalirane WALKMAN® aplikacije.
 Izaberite stavku [Library name]
označenu u koraku 4 – .
Ako je ona već instalirana, preskočite ovaj postupak i idite
na korak .
[Library name] možete da promenite po želji.
• U zavisnosti od modela Xperia uređaja,
WALKMAN® aplikacija možda nije prethodno
instalirana. U tom slučaju nećete moći da koristite
ovu funkciju.
• Pre toga ažurirajte Android operativni sistem
Xperia uređaja na najnoviju verziju.
• Možda ćete morati da onemogućite opciju
[Auto-select wireless option] pod [Throw settings]
na Xperia uređaju. Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu Xperia uređaja.
Potražite aplikaciju SongPal u prodavnici Google
Play ili App Store.
Media Sharing
Library name
 Dodirnite [Music].
 Dodirnite i pokrenite [SongPal].
Pratite uputstva na ekranu.
Nije moguće reprodukovati video
snimke i fotografije.
 Dodirnite [Home Network].
Potrebna stavka: Uređaj Xperia kompatibilan sa WALKMAN® aplikacijom
1
2
Povežite jedinicu i Xperia uređaj na
Wi-Fi mrežu.
Upravljajući preko aplikacije WALKMAN® reprodukujte muziku na Xperia uređaju.
 Dodirnite i pokrenite
([WALKMAN®]) na
Xperia uređaju.
 Reprodukujte muziku i prilagodite jačinu zvuka.
 Dodirnite , a zatim
dodirnite [SRS-X99].
Uverite se da su potvrđene sve tri stavke u okviru
[Media Sharing].
 Nakon potvrđivanja ekrana, izaberite [OK].
Povežite jedinicu i Xperia uređaj na isti SSID rutera.
Pogledajte sledeću stranicu gde se nalaze uputstva
za povezivanje jedinice na Wi-Fi mrežu i proverite da li
indikator LINK na jedinici svetli narandžastom bojom.
 Izaberite pesmu sa liste i reprodukujte je.
Prilagodite jačinu zvuka koristeći aplikaciju SongPal.
Muzika se reprodukuje.
Muzika se reprodukuje.
PC (iTunes)
Možete da slušate iTunes muziku na PC
računaru pomoću jedinice korišćenjem
aplikacije AirPlay.
• Pre toga ažurirajte aplikaciju iTunes na
najnoviju verziju.
Potrebna stavka: PC računar na kom je instalirana aplikacija iTunes.
iPhone/iPad/iPod touch
1
2
Povežite jedinicu i PC računar na
Wi-Fi mrežu.
Upravljajući preko aplikacije iTunes reprodukujte muziku na PC računaru.
 Pokrenite iTunes na PC računaru.
 Izaberite
 Izaberite [SRS-X99] u meniju AirPlay aplikacije iTunes.
Potrebna stavka: iPhone/iPad/iPod touch
Pomoću aplikacije AirPlay možete da slušate
muziku uskladištenu na iPhone/iPad/iPod
touch uređaju.
• Pre toga ažurirajte iPhone/iPad/iPod touch uređaj
na najnoviju verziju.
• Ilustracije na ekranu su primeri korišćenja
operativnog sistema iOS 8.
(AirPlay) u prozoru aplikacije iTunes.
1
2
Povežite jedinicu i iPhone/iPad/iPod touch
uređaj na Wi-Fi mrežu.
Upravljajući preko iPhone/iPad/iPod touch uređaja reprodukujte muziku.
 Prevucite prstom ka vrhu
ekrana da biste prikazali
Kontrolni centar.
 Dodirnite [SRS-X99].
 Izaberite pesmu za reprodukciju i podesite
jačinu zvuka.
 Reprodukujte muziku i prilagodite jačinu zvuka.
 Dodirnite
Povežite jedinicu i PC računar na isti SSID rutera.
Pogledajte sledeću stranicu gde se nalaze uputstva
za povezivanje jedinice na Wi-Fi mrežu i proverite da li
indikator LINK na jedinici svetli narandžastom bojom.
(AirPlay).
Povežite jedinicu i iPhone/iPad/iPod touch uređaj na isti
SSID rutera.
Pogledajte sledeću stranicu gde se nalaze uputstva
za povezivanje jedinice na Wi-Fi mrežu i proverite da
li indikator LINK na jedinici svetli narandžastom bojom.
Muzika se reprodukuje.
Muzika se reprodukuje.
PC (Windows Media Player)
Možete da slušate muziku na PC računaru pomoću programa
Windows Media Player.
• Pogledajte Vodič za pomoć za više detalja.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
SongPal Link:
Više informacija o jednici potražite u dokumentaciji
Uživanje u muzici u bilo kojoj prostoriji putem Wi-Fi veze.
Možete da slušate omiljenu muziku koja se nalazi na PC računarima
ili mobilnim telefonima, kao i muziku sa servisa za striming muzike,
u različitim prostorijama uz vrhunski kvalitet zvuka.
Uputstvo za upotrebu (zaseban dokument)
Koristite aplikaciju SongPal instaliranu na pametnom telefonu/iPhone
uređaju da biste kontrolisali funkciju.
Ako koristite više uređaja koji su kompatibilni sa funkcijom SongPal
Link, svi uređaji moraju biti povezani na istu Wi-Fi mrežu. Više detalja
potražite u Vodiču za pomoć navedenom sa desne strane ili u Wi-Fi
vodiču za početak isporučenom sa svakim uređajem.
•
•
•
•
Informacije o bezbednosti
Delovi i kontrole
Povezivanje na Wi-Fi mrežu pomoću PC računara
Metod povezivanja/reprodukcije sa BLUETOOTH,
USB ili drugim uređajima
• O funkciji NFC
• Rešavanje problema
• Specifikacije itd.
Vodič za pomoć (veb dokument za PC računar/pametni telefon)
• Detalji o povezivanju na Wi-Fi mrežu
• Povezivanje sa aplikacijom SongPal
• Mrežna veza i metod reprodukcije sa svakim operativnim
sistemom/uređajem
• Metod BLUETOOTH povezivanja sa raznim uređajima
i reprodukcije sa njih
• Kako se reprodukuju datoteke u formatu High-Resolution Audio
• Ažuriranje softvera itd.
URL adresa za Vodič za pomoć:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
Download PDF

advertising