Sony | SRS-X5 | Sony SRS-X5 Bežični BLUETOOTH® zvučnik Uputstvo

4-529-081-21(1)
Prijenosni audio
sustav
Referentne upute
Napomene
• Kako biste mogli koristiti funkciju BLUETOOTH, BLUETOOTH ureŔaj koji spajate mora imati isti
profil kao i sustav.
Obratite pozornost da Őak i ako postoji isti profil, funkcije ureŔaja mogu varirati, ovisno o
specifikacijama.
• Zbog karakteristika BLUETOOTH bežiŐne tehnologije, zvuk sa sustava Œe malo kasniti za zvukom s
BLUETOOTH ureŔaja tijekom telefonskog razgovora ili slušanja glazbe.
• Ovaj ureŔaj podržava sigurnosne znaŐajke usklaŔene s BLUETOOTH standardima kako bi zajamŐio
sigurnu vezu pri korištenju BLUETOOTH bežiŐne tehnologije, ali zaštita Œe možda biti nedovoljna,
što ovisi o postavkama. Budite oprezni pri komunikaciji uporabom BLUETOOTH bežiŐne tehnologije.
• Ne preuzimamo odgovornost za curenje podataka tijekom BLUETOOTH komunikacije.
• UreŔaj koji upotrebljava BLUETOOTH funkciju treba biti usklaŔen s BLUETOOTH standardom kako
ga definira Bluetooth SIG i treba biti provjeren. ŏak i ako spojeni ureŔaj podržava gore spomenuti
BLUETOOTH standard, neki ureŔaji možda neŒe se pravilno spajati ili funkcionirati, ovisno o
znaŐajkama ili tehniŐkim podacima ureŔaja.
• Ovisno o BLUETOOTH ureŔaju spojenom na sustav, komunikacijsko okruženje ili mjesto uporabe,
mogu se pojaviti šumovi ili zvuk može preskakati.
TehniŒki podaci
ZvuŒnici
Sustav zvuŐnika
Tip kuŒišta
SRS-X5
Satelitski zvuŐnik: približno 38 mm u promjeru × 2
Subwoofer: približno 58 mm u promjeru × 1
Satelitski zvuŐnik: Zatvoreno kuŒište
Subwoofer: pasivni radijator
PojaŒalo
Referentna izlazna snaga
Uz uporabu AC adaptera: 5 W + 5 W (satelitski zvuŐnik, uz harmoniŐko izobliŐenje od 1 %, 1akHz, 6 ĉ) 10 W (subwoofer, uz harmoniŐko izobliŐenje od 1 %,
100 Hz, 4 ĉ)
Uz uporabu baterija: 1 W + 1 W (satelitski zvuŐnik, uz harmoniŐko izobliŐenje
od 1 %, 6aĉ) 6 W (subwoofer, uz harmoniŐko izobliŐenje od 1 %, 100 Hz, 4 ĉ)
©2014 Sony Corporation
Tiskano u Hrvatskoj
http://www.sony.net/
BLUETOOTH
Komunikacijski sustav
Hrvatski
Prijenosni audio sustav
Molimo da prije rukovanja sustavom pažljivo proŐitate ovaj priruŐnik i zadržite ga za buduŒu
uporabu.
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj ureŔaj kiši niti
vlazi.
Radi smanjenja rizika od požara, ne prekrivajte ventilacijske otvore ovog ureŔaja novinama,
stolnjacima, zavjesama, itd. Nemojte postavljati upaljene svijeŒe na ureŔaj.
Kako biste sprijeŐili požar ili elektriŐki udar, ne izlažite ureŔaj kapanju ili prskanju i ne stavljajte na
ureŔaj posude s tekuŒinom, npr. vaze.
Ne postavljajte ureŔaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormariŒa.
Baterije nemojte izlagati (paketiŒ baterija ili uložene baterije) visokoj temperaturi, primjerice,
izravnom sunŐevom svjetlu, vatri ili sliŐnom, na dulji vremenski period.
BuduŒi da se odspajanje ureŔaja s mrežnog napona izvodi putem mrežnog kabela, spojite ureŔaj
na lako dostupnu utiŐnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu ureŔaja, odmah ga odspojite iz zidne
utiŐnice.
UreŔaj nije odspojen s mrežnog napajanja sve dok je spojen na zidnu utiŐnicu, Őak i ako je iskljuŐen.
BLUETOOTH specifikacija verzije 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Izlaz
BLUETOOTH Specification Power Class 2
Maksimalan komunikacijski domet
Domet vidljivosti do približno 10 m*1
Frekvencijski pojas
2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
NaŐin modulacije
FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
3
Podržani kodek*
SBC*4, AAC*5, aptX
Domet prijenosa
20 Hz - 20.000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
*1 Stvarni domet ovisi o Őimbenicima kao što su prepreke izmeŔu ureŔaja, magnetska polja oko
mikrovalne peŒnice, statiŐki elektricitet, osjetljivost prijema, rad antene, operativni sustav,
aplikacijski softver itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili odreŔuju BLUETOOTH komunikaciju izmeŔu ureŔaja.
*3 Kodek: Format kompresije i konverzije audio signala
*4 Kodek podpojasa
*5 Napredno kodiranje zvuka
Mikrofon
Mjere opreza
Napomene o uporabi s mobilnim telefonom
• Pojedinosti o uporabi mobilnog telefona tijekom odgovaranja na poziv dok se zvuk prenosi
putem BLUETOOTH veze potražite u uputama za uporabu telefona.
Sigurnost
PloŐica s podacima i važnim informacijama nalazi se na dnu glavnog ureŔaja i površini AC adaptera.
• Prije uporabe sustava, provjerite je li napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za rad ureŔaja.
Zemlja kupnje
Radni napon
Sve zemlje/regije
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Napomene o AC adapteru
• Prije spajanja ili odspajanja AC adaptera iskljuŐite sustav. U suprotnome može doŒi do kvara.
• Upotrebljavajte samo isporuŐeni AC adapter. Kako ne biste oštetili sustav, nemojte upotrebljavati
nijedan drugi AC adapter.
Polaritet prikljuŐka
• Spojite AC adapter na obližnju zidnu utiŐnicu. U sluŐaju problema odmah odspojite sustav iz
utiŐnice.
• Ne postavljajte AC adapter u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormariŒa.
• Kako biste sprijeŐili požar ili elektriŐki udar, ne izlažite AC adapter kapanju ili prskanju i ne
stavljajte na njega posude s tekuŒinom, npr. vaze.
Tip
Elektret kondenzatorski
Usmjerivost
Višesmjerni
Efektivan frekvencijski raspon
100 Hz - 7000 Hz
OpŐenito
Ulaz
DC OUT
Napajanje
AUDIO IN prikljuŐnica (ø 3,5 mm stereo miniprikljuŐnica)
USB prikljuŐnica tipa A (za punjenje baterije spojenog ureŔaja) (5 V, maks. 1,5 A)
DC 12,5 V (uz uporabu isporuŐenog AC adaptera spojenog na AC izvor napajanja
od 100 V - 240 V, 50aHz/60 Hz) ili uz uporabu ugraŔene litij-ionske baterije
Radni vijek litij-ionske baterije (uz uporabu BLUETOOTH veze)
oko 8 sati*6
Dimenzije (ukljuŐujuŒi dijelove i elemente koji strše)
Oko 221 mm × 118 mm × 51 mm (š/v/d)
Masa
Približno 1200 g ukljuŐujuŒi bateriju
IsporuŐeni pribor
AC adapter (AC-S125V25A) (1)
Kratke upute (1)
Referentne upute (ovaj dokument) (1)
Jamstveni list (1)
*6 Vrijeme može varirati, ovisno o temperaturi ili uvjetima uporabe.
Dizajn i tehniŐki podaci podložni su promjeni bez prethodne najave. Ove upute napravljene su s
mnogo truda i s najveŒom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su
moguŒe. Stoga proizvoŔaŐ i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netoŐne navode,
pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.
O postavljanju
• Ne postavljajte zvuŐnik u nagnut položaj.
• Nemojte postavljati sustav u blizini izvora topline, nemojte ga izlagati izravnom utjecaju sunŐevih
zraka, jake prašine ili mehaniŐkih udara.
O radu
• U ventilacijske otvore na poleŔini sustava nemojte umetati nikakve malene predmete i sliŐno.
Može doŒi do kratkog spoja ili kvara.
O ŒišŐenju
• Za ŐišŒenje kuŒišta nemojte upotrebljavati alkohol, benzin ili razrjeŔivaŐ.
Ostale informacije
• Imate li pitanja ili problema vezanih uz sustav koji nisu obuhvaŒeni ovim priruŐnikom, molimo da
se obratite najbližem Sonyjevom prodavatelju.
O zaštiti autorskih prava
• RijeŐ i logotip BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba od strane
tvrtke Sony Corporation je licencirana.
• N Mark je zaštiŒeni znak ili registrirani zaštiŒeni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u SAD-u i drugim
zemljama.
• Ostali zaštiŒeni nazivi i trgovaŐki nazivi u vlasništvu su odgovarajuŒih tvrtki.
Što je bežiŒna tehnologija BLUETOOTH?
BEŽIŏNA TEHNOLOGIJA BLUETOOTH je bežiŐna tehnologija kratkog dometa koja omoguŒuje bežiŐni
prijenos podataka izmeŔu digitalnih ureŔaja, kao što su raŐunala i digitalni fotoaparati BLUETOOTH
bežiŐna tehnologija funkcionira u dometu od oko 10 metara.
Povezivanje dvaju ureŔaja je uobiŐajeno, ali neki ureŔaji se mogu spojiti na više ureŔaja istodobno.
Za povezivanje ne morate koristiti kabel niti je nužno da ureŔaji budu okrenuti jedan prema drugome,
kao što je to sluŐaj s infracrvenom tehnologijom. Primjerice, takav ureŔaj možete upotrebljavati u
vreŒici ili džepu.
BLUETOOTH je meŔunarodni standard koji koriste tisuŒe tvrtki diljem svijeta.
Zbrinjavanje starih elektriŒnih i elektroniŒkih ureŔaja (primjenjuje se u Europskoj uniji
i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži oznaŐava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati
kao kuŒni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviŔenom mjestu za reciklažu
elektriŐke ili elektroniŐke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda Őuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u oŐuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sustavom za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji ili njenom pakiranju oznaŐava da se isporuŐene baterije ne smije
zbrinjavati kao ostali kucni otpad.
Na nekim baterijama može se nalaziti ovaj simbol u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete spreŐavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko
zdravlje, do kojih bi njihovo nepravilno odlaganje moglo dovesti. Reciklažom materijala pomažete u
oŐuvanju prirodnih izvora.
U sluŐaju da vaš ureŔaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili cjelovitosti podataka, zahtijeva
ugraŔenu bateriju za svoj rad, takvu bateriju smije zamijeniti iskljuŐivo struŐna osoba. Kako biste na
siguran naŐin zbrinuli baterije, odnesite ih u za to namijenjeni centar za prikupljanje i recikliranje
elektriŐne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, molimo pogledajte u uputama o sigurnom naŐinu njihove zamjene. Baterije
odnesite u centar za prikupljanje i recikliranje isluženih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Maksimalan komunikacijski domet
Maksimalan komunikacijski domet može se smanjiti u sljedeŒim uvjetima.
— Ako izmeŔu ovog i BLUETOOTH ureŔaja postoji prepreka, npr. neka osoba, metal ili zid.
— Ako se u blizini sustava koristi bežiŐni LAN ureŔaj.
— Ako se u blizini sustava koristi mikrovalna peŒnica.
— Ako se u blizini sustava koristi ureŔaj koji emitira elektromagnetsko znaŐenje.
U sluŒaju smetnji s drugih ureŔaja.
BuduŒi da BLUETOOTH i bežiŐni LAN (IEEE802.11b/g/n) ureŔaji koriste istu frekvenciju, može doŒi do
mikrovalne interferencije koja usporava brzinu komunikacije, uzrokuje smetnje ili nemoguŒnost
povezivanja ukoliko ovaj ureŔaj postavite blizu bežiŐnih LAN ureŔaja. U takvim situacijama, uŐinite
sljedeŒe.
— Koristite sustav barem 10 m od bežiŐnih LAN ureŔaja.
— Koristite li sustav unutar 10 m od bežiŐnih LAN ureŔaja, iskljuŐite bežiŐni LAN ureŔaj.
Smetnje za druge ureŔaje
Mikrovalovi emitirani s BLUETOOTH ureŔaja mogu utjecati na rad elektroniŐke medicinske opreme.
IskljuŐite napajanje ovog i BLUETOOTH ureŔaja na sljedeŒim mjestima, buduŒi da mogu dovesti do
nesreŒe.
— na mjestima sa zapaljivim plinom, u bolnicama, vlaku, zrakoplovu ili na benzinskoj postaji
— blizu automatskih vrata ili požarnog alarma
SONY
- SRS-X5
Prijenosni
audio
sustav_upute
za uporabu.indd
1 1
SONY
- SRS-X5
Prijenosni
audio
sustav_upute
za uporabu.indd
5/14/2014
8:57:00
AM AM
5/14/2014
8:57:00
4-529-081-21(1)
/LþQLDXGLRVLVWHP
5HIHUHQWQLYRGLþ
SRS-X5
©2014 Sony Corporation
http://www.sony.net/
1DSRPHQH
ˎ'DELVWHPRJOLGDNRULVWLWH%OXHWRRWKIXQNFLMX%OXHWRRWKXUHÿDMNRMLVHSRYH]XMHPRUDLPDWL
LVWLSURILONDRLRQDMQDVLVWHPX
ýDNLDNRLPDMXLVWLSURILOIXQNFLMHXUHÿDMDVHPRJXUD]OLNRYDWLX]DYLVQRVWLRGQMLKRYLKVSHFLILNDFLMD
ˎ=ERJNDUDNWHULVWLNH%OXHWRRWKEHåLþQHWHKQRORJLMH]YXNXUHÿDMDüHPDORNDVQLWLXRGQRVXQD]YXNNRML
VHUHSURGXNXMHQD%OXHWRRWKXUHÿDMXWRNRPWHOHIRQVNLKUD]JRYRUDLVOXãDQMDPX]LNH
ˎ2YDMXUHÿDMSRGUåDYDEH]EHGQRVQHWHKQRORJLMHNRMHVXXVNODGXVD%OXHWRRWKVWDQGDUGLPDNDNRELSUXåLR
EH]EHGQXYH]XSULNRULãüHQMX%OXHWRRWKEHåLþQHWHKQRORJLMHVWLPGDWDEH]EHGQRVWPRåHELWLQHGRYROMQDX
]DYLVQRVWLRGRNROQRVWL%XGLWHRED]ULYLSULNRPXQLFLUDQMXNRULãüHQMHP%OXHWRRWKEHåLþQHWHKQRORJLMH
ˎ1HSUHX]LPDPRQLNDNYXRGJRYRUQRVW]DFXUHQMHLQIRUPDFLMDWRNRPNRPXQLNDFLMHSXWHP
%OXHWRRWKYH]H
ˎ3RWUHEQR MH GD XUHÿDM NRML SRVHGXMH %OXHWRRWK IXQNFLMX LVSXQMDYD %OXHWRRWK VWDQGDUG SRVWDYOMHQ RG VWUDQH
%OXHWRRWK6,*LGDEXGHSRWYUÿHQýDNLXNROLNRSRYH]DQLXUHÿDMLVSXQMDYDJRUHQDYHGHQL%OXHWRRWKVWDQGDUG
QHNLXUHÿDMLVHPRåGDQHüHSRYH]DWLLOLUDGLWLSUDYLOQRX]DYLVQRVWLRGIXQNFLMDLOLVSHFLILNDFLMDXUHÿDMD
ˎ%XNDLOLSUHNLGLX]YXNXVXPRJXüLNDRSRVOHGLFDVDPRJ%OXHWRRWKXUHÿDMDVNRMLPMHVLVWHPSRYH]DQ
NRPXQLNDFLRQHRNROLQHLOLRNROLQHXNRMRMVHXSRWUHEOMDYD
7HKQLþNLSRGDFL =YXþQLFL
6LVWHP]YXþQLND
=YXþQLNVDWHOLW3ULEOSUHþQLNPPî
6DEYXIHU3ULEOSUHþQLNPPî
9UVWD]DãWLWH
=YXþQLNVDWHOLW=DGLKWRYDQRNXüLãWH
6DEYXIHU0RGHOVDSDVLYQLPKODGQMDNRP
3RMDþDOR
5HIHUHQWQDL]OD]QDVQDJD
SULNRULãüHQMX$&DGDSWHUD::VDWHOLWVNL]YXþQLNSULKDUPRQLþQHGLVWRU]LMH
N+]RPD:VDEYXIHUSULKDUPRQLþQHGLVWRU]LMH+]RPD
SULNRULãüHQMXEDWHULMH::VDWHOLWVNL]YXþQLNSULKDUPRQLþQHGLVWRU]LMHN+]
RPD:VDEYXIHUSULKDUPRQLþQHGLVWRU]LMH+]RPD
6USVNL
/LþQLDXGLRVLVWHP
%OXHWRRWK
6LVWHPNRPXQLNDFLMH
%OXHWRRWK6SHFLILNDFLMD9HU]LMD('5(QKDQFHG'DWD5DWH
3UHXSRWUHEHXUHÿDMDSURþLWDMWHXFHORVWLRYRXSXWVWYRLVDþXYDMWHJD]DEXGXüXXSRWUHEX
6QDJD
832=25(1-(
.DNRELVWHXPDQMLOLUL]LNRGSRåDUDLOLVWUXMQRJXGDUDQHL]ODåLWHRYDMXUHÿDMNLãLQLWLYOD]L
'DVPDQMLWHUL]LNRGSRåDUDQHSRNULYDMWHYHQWLODFLRQHRWYRUHQRYLQDPDNUSDPD]DYHVDPDLWG1H
VWDYOMDMWHXSDOMHQHVYHüHQDXUHÿDM
.DNRELVWHVSUHþLOLSRåDULOLHOHNWULþQLXGDUQHL]ODåLWHXUHÿDMNDSOMDQMXLOLSUVNDQMXLQHVWDYOMDMWHQDXUHÿDM
SRVXGHVDWHþQRãüXQSUYD]H
1HSRVWDYOMDMWHXUHÿDMXX]DNSURVWRUNDRãWRMHSROLFD]DNQMLJHLOLXJUDGQLRUPDULü
1HL]ODåLWHEDWHULMHNDNRUH]HUYQHWDNRLLQVWDOLUDQHSUHWHUDQRMWRSORWLNDRãWRMHVXQFHYDWUDLOLVOQDGXåL
YUHPHQVNLSHULRG
%XGXüL GD VH QDSDMDQMH SUHNLGD L]YODþHQMHP PUHåQRJ DGDSWHUD L] XWLþQLFH SULNOMXþLWH XUHÿDM QD ODNR
GRVWXSQX]LGQXXWLþQLFX$NRSULPHWLWHNDNYXQHSUDYLOQRVWRGPDKL]YXFLWHDGDSWHUL]XWLþQLFH
8UHÿDMQLMHLVNOMXþHQL]QDSDMDQMDVYHGRNMHPUHåQLNDEOXNOMXþHQX]LGQXXWLþQLFXþDNLNDGMHVDPXUHÿDM
LVNOMXþHQ
0HUHRSUH]D
1DSRPHQHSULNRULãüHQMXPRELOQRJWHOHIRQD
ˎ=DGHWDOMHRNRULãüHQMXPRELOQRJWHOHIRQD]DSULMHPSR]LYDWRNRPSUHQRVD
]YXþQRJ]DSLVDNRULãüHQMHP%OXHWRRWKYH]HSRJOHGDMWHXSXWVWYRLVSRUXþHQRX]PRELOQLWHOHIRQ
2EH]EHGQRVWL
3ORþLFDXUHÿDMDNDRLYDåQHLQIRUPDFLMHNRMHVHWLþXEH]EHGQRVWLQDOD]HVHQDVSROMDãQMRVWLXUHÿDMD
VDGRQMHVWUDQHLQDSRYUãLQLVWUXMQRJDGDSWHUD
ˎ3UHUXNRYDQMDXUHÿDMHPSURYHULWHGDOLQDSRQPUHåHRGJRYDUDUDGQRPQDSRQXXUHÿDMD
%OXHWRRWKVSHFLILNDFLMDNODVDVQDJH
0DNVLPDOQLNRPXQLNDFLRQLGRPHW
/LQLMDYLGOMLYRVWLSULEOP )UHNYHQWQLRSVHJ
*+]RSVHJ*+]*+]
Metod modulacije
FHSS
Kompatibilni Bluetooth profili*2
$'3$GYDQFHG$XGLR'LVWULEXWLRQ3URILOH
$95&3$XGLR9LGHR5HPRWH&RQWURO3URILOH
+63SURILO+HDGVHW
+)3SURILO+DQGVIUHH
Podržani kodek*3
6%&$$&DSW;
'RPHWHPLWRYDQMD$'3
+]+]IUHNYHQFLMDX]RUNRYDQMDN+]
*1 6WYDUQLGRPHWüH]DYLVLWLRGIDNWRUDSRSXWSUHSUHNDL]PHÿXXUHÿDMDPDJQHWQLKSROMDQSURNR
PLNURWDODVQLKSHüQLFDVWDWLþNRJHOHNWULFLWHWDRVHWOMLYRVWLSULMHPDXþLQNDDQWHQHRSHUDWLYQRJVLVWHPD
XSRWUHEHVRIWYHUDLWG
*2 6WDQGDUGQL%OXHWRRWKSURILOLSRND]XMXVYUKX%OXHWRRWKNRPXQLNDFLMHPHÿXXUHÿDMLPD
*3 .RGHN)RUPDWNRPSUHVLMHLNRQYHU]LMHDXGLRVLJQDOD
*4 6XEEDQGNRGHN
*5 1DSUHGQRDXGLRNRGLUDQMH
0LNURIRQ
7LS
5DGQLQDSRQ
0HVWRNXSRYLQH
6YHGUåDYH5HJLMH
2SãWH
8OD]
1DSRPHQHRPUHåQRPDGDSWHUX
ˎ3UHQHJRãWRXNOMXþLWHLOLLVNOMXþLWHPUHåQLDGDSWHULVNOMXþLWHXUHÿDM8VXSURWQRP
PRåHGRüLGRNYDUD
ˎ.RULVWLWHVDPRLVSRUXþHQPUHåQLDGDSWHU1HPRMWHNRULVWLWLQHNLGUXJLPUHåQLDGDSWHUGDQHELVWHRãWHWLOL
VLVWHP
(OHNWUHWVNLNRQGHQ]DWRU
'LUHNFLRQHNDUDNWHULVWLNH
2PQLGLUHNFLRQL
(IHNWLYQLIUHNYHQWQLRSVHJ
+]+]
3RODULWHWXWLNDþD
ˎ8NOMXþLWHPUHåQLDGDSWHUXQDMEOLåXXWLþQLFX8VOXþDMXQHNRJSUREOHPDRGPDKLVNOMXþLWHPUHåQLDGDSWHUL]
XWLþQLFH
ˎ1HSRVWDYOMDMWHPUHåQLDGDSWHUXX]DNSURVWRUNDRãWRMHSROLFD]DNQMLJHLOLXJUDGQLRUPDULü
ˎ.DNRELVWHXPDQMLOLUL]LNSRåDUDLOLHOHNWULþQRJXGDUDQHL]ODåLWHPUHåQLDGDSWHUNDSOMDQMXLOLSUVNDQMXLQH
VWDYOMDMWHQDPUHåQLDGDSWHUSRVXGHVDWHþQRãüXQSUYD]H
2SRORåDMX
$8',2,1SULNOMXþDNPPVWHUHRPLQLSULNOMXþDN
'&RXW6QDJD
86%SULNOMXþDNWLS$]DSXQMHQMHEDWHULMHSRYH]DQRJXUHÿDMD
90D[$
6QDJD
'&9NDGDNRULVWLWHLVSRUXþHQLPUHåQLNDEOSRYH]DQVD$&99
+]L]YRURPQDSRQDLOLNRULãüHQMHPXJUDÿHQHOLWLMXPMRQVNHEDWHULMH
7UDMDQMHXJUDÿHQHOLWLMXPMRQVNHEDWHULMHSULNRULãüHQMX%OXHWRRWKYH]H
3ULEOLåQRVDWL
'LPHQ]LMHXNOMGHORYHNRMLVWUþHLNRQWUROH
3ULEOPPîPPîPPãYG
0DVD
3ULEOLåQRJXNOMXþXMXüLEDWHULMX
,VSRUXþHQLSULERU
$&DGDSWHU$&69$
9RGLþ]DEU]LSRþHWDN
5HIHUHQWQLYRGLþRYDMGRNXPHQW
*DUDQWQLOLVW
ˎ1HPRMWHSRVWDYOMDWL]YXþQLNHXQDJQXWLSRORåDM
ˎ1HSRVWDYOMDMWHXUHÿDMQDPHVWDXEOL]LQLL]YRUDWRSORWHLOLQDPHVWDNRMDVHQDOD]HSRGGLUHNWQLPXWLFDMHP
VXQþHYHVYHWORVWLSUHNRPHUQHSUDãLQHYODJHNLãHLOLPHKDQLþNLKXGDUD
2UDGX
ˎ1HPRMWHXEDFLYDWLPDOHSUHGPHWHLVOXSULNOMXþQLFHLOLXYHQWLODFLRQLRWYRUQD]DGQMRMVWUDQLXUHÿDMD
0RåHGRüLGRNUDWNRJVSRMDLOLNYDUD
2þLãüHQMX
ˎ1HPRMWHþLVWLWLNXüLãWHDONRKRORPEHQ]LQRPLOLUD]UHÿLYDþHP
6
*9UHPHPRåHYDULUDWLX]DYLVQRVWLRGWHPSHUDWXUHLOLXVORYDNRULãüHQMD
'L]DMQLWHKQLþNLSRGDFLSRGORåQLVXSURPHQDPDEH]SUHWKRGQRJXSR]RUHQMD
2VWDOR
ˎ$NRLPDWHELORNDNYDSLWDQMDLOLSUREOHPHYH]DQH]DXUHÿDMDGDQLVXUD]UDÿHQLXRYRP
XSXWVWYXREUDWLWHVHQDMEOLåHP6RQ\SURGDYFX
2DXWRUVNLPSUDYLPD
ˎ2]QDND%OXHWRRWKŠLORJRWLSVXXYODVQLãWYXNRPSDQLMH%OXHWRRWK6,*,QFLNRPSDQLMD
6RQ\&RUSRUDWLRQLKXSRWUHEOMDYDX]OLFHQFX
ˎ1R]QDNDMH]DãWLWQL]QDNLOLUHJLVWURYDQL]DãWLWQL]QDNDVRFLMDFLMH1)&)RUXP,QFX6$'LGUXJLPGUåDYDPD
ˎ2VWDOL]DãWLWQL]QDNRYLL]DãWLüHQLQD]LYLVXXYODVQLãWYXRGJRYDUDMXüLKYODVQLND
âWDMH%OXHWRRWKEHåLþQDWHKQRORJLMD"
%HåLþQD%OXHWRRWKWHKQRORJLMDMHEHåLþQDWHKQRORJLMDNUDWNRJGRPHWDNRMDRPRJXüDYDNRPXQLNDFLMXEHåLþQLP
SXWHPL]PHÿXGLJLWDOQLKXUHÿDMDNDRãWRVXNRPSMXWHULGLJLWDOQDNDPHUD%OXHWRRWKEHåLþQDWHKQRORJLMD
IXQNFLRQLãHQDGDOMLQDPDGRP
3RYH]XMHSRGYDXUHÿDMDDOLQHNLXUHÿDMLVHPRJXSRYH]DWLLVDYLãHXUHÿDMDXLVWRYUHPH
1LMHSRWUHEQRSRYH]LYDQMHNDEORPQLWLRSWLþNDYLGOMLYRVWL]PHÿXXUHÿDMDNDRNRGLQIUDFUYHQRJSRYH]LYDQMD1D
SULPHUWDNDYXUHÿDMPRåHWHQRVLWLXGåHSXLOLWRUEL
%OXHWRRWKVWDQGDUGMHLQWHUQDFLRQDOQLVWDQGDUGNRMLSRGUåDYDMXLNRULVWHKLOMDGHNRPSDQLMDXVYHWX
0DNVLPDOQLGRPHWNRPXQLNDFLMH
0DNVLPDOQLGRPHWNRPXQLNDFLMHVHPRåHVPDQMLWLXVOHGHüLPXVORYLPD
ˋ 3RVWRMLSUHSUHNDL]PHÿXRYRJXUHÿDMDL%OXHWRRWKXUHÿDMDRVREDPHWDO]LGLWG
ˋ %HåLþQL/$1XUHÿDMMHXXSRWUHELEOL]XXUHÿDMD8
ˋ EOL]LQLVLVWHPDNRULVWLVHPLNURWDODVQDSHüQLFD
ˋ 8EOL]LQLVLVWHPDVHNRULVWLXUHÿDMNRMLJHQHULãHHOHNWURPDJQHWQR]UDþHQMH
6PHWQMHRGGUXJLKXUHÿDMD
3RãWR%OXHWRRWKLEHåLþQL/$1,(((EJNRULVWHLVWXIUHNYHQFLMXPRåH
GRüLGRVPHWQMLãWRPRåHGRYHVWLGRSDGDEU]LQHSUHQRVDãXPDLOLQHSUDYLOQHYH]HXNROLNRVHVLVWHPNRULVWLX
EOL]LQL:/$1XUHÿDMD8WRPVOXþDMXXUDGLWHVOHGHüH
ˋ .RULVWLWHRYDMXUHÿDMQDUDVWRMDQMXRGEDUHPPRGEHåLþQRJ/$1XUHÿDMD
ˋ 8NROLNRXUHÿDMNRULVWLWHXQXWDUPRGEHåLþQRJ/$1XUHÿDMDLVNOMXþLWHEHåLþQL/$1XUHÿDM
6PHWQMHGUXJLPXUHÿDMLPD
0LNURWDODVLNRMHHPLWXMH%OXHWRRWKXUHÿDMPRJXXWLFDWLQDUDGHOHNWURQVNLKPHGLFLQVNLKXUHÿDMD
GHYLFHV,VNOMXþLWHRYDMXUHÿDMLRVWDOH%OXHWRRWKXUHÿDMHQDVOHGHüLPORNDFLMDPDMHUPRJXSURX]URNRYDWL
QH]JRGX
ˋ 0HVWDJGHMHSULVXWDQ]DSDOMLYLJDVXEROQLFLYR]XDYLRQXLOLEHQ]LQVNRMVWDQLFLXEOL]LQL
ˋ $XWRPDWVNLKYUDWDLOLSURWLYSRåDUQRJDODUPD
Download PDF