Sony | STR-DH190 | Sony STR-DH190 Stereo risiver sa fono ulazom i Bluetooth® vezom Uputstva za rukovanje

Stereo prijemnik
Stereo sprejemnik
Stereo risiver
STR-DH190
Upute za rad
HR
Navodila za uporabo
SL
Uputstvo za upotrebu
SR
Za kupce u Sjedinjenim Američkim
Državama
Vlasnička evidencija
Broj modela i serijski broj nalaze se na
stražnjoj strani prijemnika. Upišite serijski broj
na mjesto u nastavku. Ti će vam brojevi trebati
prilikom kontaktiranja prodavača proizvoda
tvrtke Sony u vezi s ovim proizvodom.
Broj modela STR-DH190
Serijski broj
ZA KUPCE U SJEDINJENIM AMERIČKIM
DRŽAVAMA. NIJE PRIMJENJIVO ZA
KANADU, UKLJUČUJUĆI POKRAJINU
QUEBEC.
POUR LES CONSOMMATEURS AUX
ÉTATS-UNIS. NON APPLICABLE AU
CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE
QUÉBEC.
Za kupce u Sjedinjenim Američkim
Državama
Da biste smanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili
vlazi.
Ovaj simbol služi kao upozorenje
korisniku na prisutnost
neizoliranih dijelova pod
„opasnim naponom” unutar
kućišta proizvoda koji može biti
dovoljno visok da prouzroči
strujni udar.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre
(na primjer upaljenim svijećama).
Ovaj simbol služi kao obavijest
korisniku da se u dokumentaciji
uređaja nalaze važne upute za
upotrebu i održavanje
(servisiranje).
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj kapanju
ili polijevanju i na njega ne stavljajte predmete
napunjene tekućinom, kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor
kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Budući da se glavni utikač upotrebljava za
isključivanje jedinice iz struje, ukopčajte ga u
lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno funkcioniranje jedinice, odmah
iskopčajte glavni utikač iz strujne utičnice.
Jedinica nije isključena iz električne mreže ako
je ukopčana u strujnu utičnicu, čak i ako je
sama jedinica isključena.
OPREZ
Ako bateriju zamijenite neispravnom vrstom,
postoji rizik od eksplozije.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini kao što su
sunčeva svjetlost i vatra.
OPREZ
VRUĆA POVRŠINA
Da biste smanjili rizik od
termalne opekline, ne dirajte
vruću površinu ondje gdje je
prikazan ovaj simbol.
2HR
Važne sigurnosne upute
1)
2)
3)
4)
5)
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pridržavajte se svih uputa.
Uređaj nemojte upotrebljavati u blizini
vode.
6) Uređaj čistite samo suhom krpom.
7) Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
Instalaciju provedite u skladu s uputama
proizvođača.
8) Uređaj nemojte instalirati blizu izvora
topline, primjerice radijatora, odzračnika,
peći ili drugih uređaja (uključujući
pojačala) koji proizvode toplinu.
9) Ne zanemarujte sigurnosnu svrhu
polariziranih utikača ili utikača s
uzemljenjem. Polarizirani utikač ima dva
kontakta, jedan širi od drugog. Uzemljeni
utikač uz dva uobičajena kontakta ima i
treći kontakt za uzemljenje. Širi ili treći
kontakt služi za vašu sigurnost. Ako utikač
ne odgovara vašoj utičnici, posavjetujte se
s električarom u vezi zamjene utičnice.
10) Zaštitite kabel za napajanje tako da se po
njemu ne hoda i da ga ništa ne pritišće,
osobito blizu utikača, utičnica i mjesta na
kojem izlazi iz uređaja.
11) Upotrebljavajte samo pribor/dodatnu
opremu koju je odredio proizvođač.
12) Upotrebljavajte samo na kolicima,
postolju, tronošcu, nosaču ili stolu koje je
odredio proizvođač ili koji se isporučuju s
uređajem. Kada upotrebljavate kolica,
budite pažljivi prilikom pomicanja kolica s
uređajem kako biste izbjegli moguće
ozljede u slučaju prevrtanja.
13) Uređaj isključite iz struje tijekom
grmljavinskog nevremena ili ako se dulje
vrijeme ne upotrebljava.
14) Servisiranje uređaja prepustite stručnom
osoblju. Servisiranje je potrebno u slučaju
bilo kakvog oštećenja uređaja, primjerice,
oštećenja kabela za napajanje ili utikača,
prolijevanja tekućine ili pada predmeta na
uređaj, izlaganja uređaja kiši ili vlazi,
neispravnog rada ili pada uređaja.
NAPOMENA:
Ova je oprema ispitana i u skladu je s
ograničenjima za digitalni uređaj klase B,
sukladno dijelu 15 pravila FCC-a. Ova su
ograničenja namijenjena pružanju
odgovarajuće zaštite od štetnih smetnji u
kućnoj instalaciji. Oprema proizvodi,
upotrebljava i može zračiti energijom radijske
frekvencije te, ako se ne instalira i ne
upotrebljava u skladu s uputama, može
prouzročiti štetne smetnje za
radiokomunikacije. Ipak, ne postoji jamstvo
da do smetnji neće doći u određenim
instalacijama. Ako oprema prouzroči štetne
smetnje za radijski ili televizijski prijem koje je
moguće utvrditi uključivanjem i isključivanjem
opreme, preporučujemo da pokušate ukloniti
smetnje na neki od sljedećih načina:
 Preusmjerite ili premjestite prijemnu
antenu.
 Povećajte razmak između opreme i
prijemnika.
 Opremu priključite u utičnicu koja se ne
nalazi u istom strujnom krugu u koji je
priključen prijemnik.
 Pomoć možete zatražiti od prodavača ili
iskusnog tehničara za radio/TV.
OPREZ
Napominjemo da provođenje bilo kakvih
promjena ili izmjena koje nisu izričito
odobrene u ovom priručniku može dovesti do
oduzimanja prava na rad s opremom.
Za spajanje s računalima hostovima i/ili
perifernim jedinicama moraju se
upotrebljavati pravilno zaštićeni i uzemljeni
kabeli i priključnice da bi se poštovala FCC-ova
ograničenja zračenja.
Kako biste smanjili rizik od strujnog udara,
kabel zvučnika trebate povezati s uređajem i
zvučnicima u skladu sa sljedećim uputama.
1) Isključite strujni kabel za napajanje iz
električne mreže (MAINS).
2) Skinite 10 do 15 mm izolacije sa žice kabela
zvučnika.
3) Spojite kabel zvučnika u uređaj i zvučnike
pazeći da ne dodirnete jezgru kabela
zvučnika. Prije isključivanja kabela
zvučnika iz uređaja i zvučnika isključite i
strujni kabel za napajanje iz električne
mreže (MAINS).
Ova oprema ne smije biti u blizini niti raditi
zajedno s drugom antenom ili odašiljačem.
Za kupce u Kanadi
Za spajanje s glavnim računalima i/ili
perifernim jedinicama moraju se
upotrebljavati pravilno zaštićeni i uzemljeni
kabeli i priključnice.
Ovaj je uređaj u skladu s normama RSS
kanadskog zavoda za telekomunikacije
(Industry Canada, IC) za koje nije potrebna
licencija. Rad uređaja podložan je poštivanju
sljedeća dva uvjeta:
(1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje; i
(2) ovaj uređaj mora prihvaćati sve smetnje,
uključujući i smetnje koje mogu dovesti do
neželjenog rada uređaja.
Za kupce u SAD-u i Kanadi
Ova oprema u skladu je s ograničenjima
izloženosti radijaciji FCC-a/IC-a koja su
utvrđena za nekontroliranu okolinu i
zadovoljava Smjernice FCC-a o izloženosti
radijskoj frekvenciji (RF) te RSS-102 o pravilima
izloženosti radijskoj frekvenciji (RF). Ova se
oprema treba instalirati i njome se treba
rukovati tako da je hladnjak udaljen najmanje
20 cm od tijela.
3HR
Za kupce u Australiji
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim državama koje
imaju sustave za odvojeno
prikupljanje otpada)
Za kupce u Europi
Odlaganje iskorištenih
baterija te električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim državama s
odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da se proizvod i baterija
ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na
određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,004 % olova.
Pravilnim odlaganjem takvih proizvoda i
baterija pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem otpada. Recikliranjem materijala
pridonosite očuvanju prirodnih resursa. Kada
zbog sigurnosti, performansi ili integriteta
podataka mora biti ugrađena u proizvod,
bateriju smije mijenjati samo kvalificirani
serviser. Kako biste osigurali pravilno
postupanje s baterijom te električnom i
elektroničkom opremom, proizvode po isteku
vijeka trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i
elektroničke opreme. Informacije o svim
ostalim baterijama potražite u dijelu o
sigurnom uklanjanju baterije iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne
informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterija zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za odlaganje otpada ili u
trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili baterije.
4HR
Obavijest za kupce: sljedeće informacije
odnose se samo na opremu koja se
prodaje u državama koje primjenjuju
direktive EU-a
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony
Corporation ili je proizveden u njezino ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti i uvozniku za EU ili upiti povezani sa
sukladnošću proizvoda u Europi šalju se
ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti
dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova je radijska oprema namijenjena upotrebi
s odobrenom verzijom odnosno odobrenim
verzijama softvera navedenim u EU-ovoj izjavi
o sukladnosti. Softver učitan na ovoj radijskoj
opremi potvrđen je radi usklađenosti s
osnovnim zahtjevima Direktive
2014/53/EU.
Verziju softvera možete provjeriti pritiskom na
AMP MENU, a zatim odaberite „VERSION“ s
pomoću / i
.
Ovaj stereo prijemnik namijenjen je za
reprodukciju zvuka iz priključenih uređaja,
usmjeravanje glazbe s BLUETOOTH® uređaja i
FM tuner.
Ova oprema s kabelom za povezivanje kraćim
od 3 metra ispitana je i u skladu je s
ograničenjima navedenima u regulativi o
elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).
Izlaganje previsokom tlaku zvuka u
slušalicama može dovesti do gubitka sluha.
Sadržaj
Izbornik/Ostale funkcije
Upotreba izbornika ..................................27
Priložene stavke ........................................ 6
Glavne značajke prijemnika ..................... 6
Dijelovi i kontrole ...................................... 7
Povezivanje i priprema
Uživanje u zvuku visoke kvalitete
(Pure Direct) ........................................29
Promjena naziva za svaki ulaz
i memoriranu stanicu (NAME IN) ........29
Prikaz informacija na zaslonu ................ 30
Snimanje pomoću prijemnika ................. 31
1: Priprema potrebnih stavki ...................12
Vraćanje na tvornički zadane postavke ....31
2: Postavljanje/povezivanje zvučnika .....13
Ušteda energije .......................................32
3: Povezivanje audiovizualnih uređaja ....15
4: Povezivanje FM antene .......................18
5: Uključivanje prijemnika .......................18
6: Postavljanje zvučnika ..........................19
Troubleshooting/
Specifications
Otklanjanje poteškoća ............................33
Reprodukcija
Mjere opreza ............................................36
Specifikacije ............................................. 37
Reprodukcija zvuka na audio-vizualnim
uređajima ............................................21
BLUETOOTH komunikacija .......................38
Reprodukcija zvuka s BLUETOOTH
uređaja ................................................21
Kazalo ..................................................... 40
Autorska prava ........................................39
Tuner
Automatsko podešavanje FM stanice
(Automatic Tuning) ............................ 24
Memoriranje FM radijskih postaja
(Preset Memory) ................................ 25
Primanje RDS emitiranja
(Samo europski i azijsko-pacifički
modeli) ............................................... 26
5HR
Priložene stavke
• Prijemnik (1)
Glavne značajke
prijemnika
Kompatibilan s BLUETOOTH®
bežičnom tehnologijom
• Daljinski upravljač (1)
• Baterije R03 (veličine AAA) (2)
• Spojite WALKMAN®, pametni telefon ili
tablet na prijemnik putem BLUETOOTH
funkcije da biste bežično reproducirali
glazbene sadržaje na tim uređajima
(stranica 21).
• FM žičana antena (1)
• Ovaj prijemnik možete uključiti s
uparenog BLUETOOTH uređaja čak i kad
je prijemnik u stanju pripravnosti
(stranica 27).
• Vodič za početak (1)
Opremljen priključnicama PHONO IN
Možete uživati u zvuku gramofona visoke
kvalitete povezivanjem na prijemnik
(stranica 15).
Objašnjava kako spojiti sustav stereo zvučnika,
spojiti uređaje i slušati povezane uređaje.
• Upute za upotrebu (ova knjižica) (1)
O priručnicima dostupnim za
ovaj proizvod
• Neke su ilustracije prikazane kao
konceptualni crteži i mogu se razlikovati od
stvarnih proizvoda.
• Priručnici dostupni za ovaj proizvod
prvenstveno opisuju postupke za upotrebu
daljinskog upravljača. Možete upotrebljavati
i kontrole na prijemniku ako imaju iste ili
slične nazive kao one na daljinskom
upravljaču.
6HR
Dijelovi i kontrole
Prednja ploča prijemnika
  (napajanje)
Uključivanje ili postavljanje prijemnika
u stanje pripravnosti.
 Indikator napajanja
•Zeleno: Prijemnik je uključen.
•Crveno: Prijemnik je u stanju
pripravnosti, a „BT STBY“ postavili ste
na „STBY ON“.*
•Indikator je isključen: Prijemnik je u
stanju pripravnosti, a „BT STBY“
postavili ste na „STBY OFF“.
* Indikator zasvijetli crveno samo ako je
uređaj uparen s prijemnikom i ako je
funkcija „BT POWER“ postavljena na
„BT ON“. Ako nema uređaja uparenih s
prijemnikom ili je funkcija „BT POWER“
postavljena na „BT OFF“, indikator se
isključuje.
 SPEAKERS (str. 19)
Prebacuje sustav zvučnika.
Note
Zvuk se ne čuje iz zvučnika kad odaberete
„OFF SPEAKERS“. Odaberite postavku
različitu od „OFF SPEAKERS“.
 TUNING MODE (str. 24, 25)
 TUNING +/– (str. 24, 25)
 Zaslon (str. 8)
 DISPLAY (str. 30)
 DIMMER
Prilagođava svjetlinu ploče zaslona.
 BLUETOOTH
Prebacuje ulaz prijemnika na
„BLUETOOTH“ i automatski se povezuje
s posljednjim povezanim uređajem.
Stavlja prijemnik u način uparivanja
kada na prijemniku nema informacija o
uparivanju.
Odspaja BLUETOOTH uređaj kada je
prijemnik povezan s BLUETOOTH
uređajem.
Indikator BLUETOOTH (str. 21)
 Senzor daljinskog upravljača
Prima signale s daljinskog upravljača.
 PURE DIRECT (str. 29)
Indikator iznad gumba svijetli kada se
aktivira funkcija Pure Direct.
7HR
 VOLUME (str. 21)
 priključak PORTABLE IN (str. 16)
 INPUT SELECTOR
 priključak PHONES
Odabire ulazni kanal povezan s
uređajem koji želite koristiti.
Ovdje spojite slušalice.
Indikatori na zaslonu
 Indikator sustava zvučnika
(str. 19)
Note
Ti indikatori ne svijetle ako je izlaz zvučnika
isključen ili ako su priključene slušalice.
 SLEEP
Svijetli kada se aktivira mjerač vremena
za automatsko isključivanje.
 Indikator podešavanja
Uključuje se kad prijemnik pronađe
radijsku stanicu.
MEMORY
Aktivirana je memorijska funkcija,
primjerice Unaprijed postavljena
memorija (str. 25) itd.
RDS (samo europski i azijskopacifički modeli)
Podešeno na stanicu s RDS uslugama.
MONO
Emitiranje monozvuka
ST
FM stereo emitiranje
8HR
Broj memorirane stanice (broj se
mijenja u skladu s odabranom
memoriranom stanicom).
Stražnja ploča prijemnika
 terminal FM ANTENNA (str. 18)
 terminali ZVUČNICI (str. 13, 14)
 priključci AUDIO IN/OUT (str. 15, 17)
Priključci audio ulaza i izlaza.
 priključci PHONO IN (str. 15)
Za priključivanje gramofona.
* Samo za potrebe servisiranja.
9HR
Daljinski upravljač
  (napajanje) (str. 18)
Uključivanje ili postavljanje prijemnika
u stanje pripravnosti.
SLEEP
Služi za postavljanje automatskog
isključivanja prijemnika u određeno
vrijeme.
Svaki put kada pritisnete taj gumb,
prikaz na zaslonu ciklički se mijenja kao
što je navedeno.
0-30-00  1-00-00  1-30-00 
2-00-00  OFF
Kada se upotrebljava mjerač vremena
za automatsko isključivanje, na zaslonu
svijetli indikator "SLEEP".
Savjet
• Za provjeru vremena preostalog do
isključenja prijemnika pritisnite SLEEP.
Preostalo vrijeme prikazuje se na zaslonu.
• Funkciju Sleep Timer možete poništiti na
sljedeće načine.
– Ponovno pritisnite SLEEP.
– Pritisnite  (napajanje).
SPEAKERS A/B (str. 19)
Prebacuje sustav zvučnika.
Svaki put kada pritisnete taj gumb,
prikaz na zaslonu ciklički se mijenja kao
što je navedeno.
SPK A  SPK B  SPK A+B 
OFF SPEAKERS*
* „OFF“ i „SPEAKERS“ prikazuju se
naizmjenično na zaslonu.
Note
Zvuk se ne čuje iz zvučnika kad odaberete
„OFF SPEAKERS“. Odaberite postavku
različitu od „OFF SPEAKERS“.
 Gumbi za unos
BLUETOOTH, INPUT 1, INPUT 2,
INPUT 3, INPUT 4, PORTABLE IN,
PHONO, FM
Služi za odabir ulaznog kanala
spojenog na uređaj koji želite
upotrijebiti. Kada pritisnete neki gumb
za ulaz, prijemnik se uključuje.
Note
Kad pritisnete BLUETOOTH, prijemnik se
uključuje samo ako je funkcija „BT POWER“
postavljena na „BT ON“ (str. 28).
10HR
BLUETOOTH PAIRING (str. 22)
PRESET +/–
Prebacuje ulaz prijemnika na
„BLUETOOTH“ i stavlja prijemnik u
način uparivanja.
Odabire memorirane stanice ili kanale.
 TUNER PRESET 1, 2, 3 (str. 25)
Odabire memoriranu stanicu 1, 2 ili 3.
Kad pritisnete bilo koji od ovih gumba,
prijemnik se uključuje i podešava
odabranu memoriranu stanicu.
MEMORY*
Pohranjuje stanicu koju primate kao
memoriranu stanicu.
* Gumbi  +, , i MEMORY imaju ispupčenu
točku. Upotrijebite ispupčenja kao orijentir pri
radu s prijemnikom.
Note
BASS +/– (str. 20)
TREBLE +/– (str. 20)
 DISPLAY (str. 30)
• Gore navedeno objašnjenje služi samo kao
primjer.
• Ovisno o modelu spojenog uređaja, neke
funkcije opisane u ovom odjeljku možda neće
raditi s priloženim daljinskim upravljačem.
PURE DIRECT (str. 29)
Aktivira funkciju Pure Direct koja vam
omogućuje uživanje u
visokokvalitetnom zvuku iz svih ulaza.
(unos),
/ / /
Pritisnite , , , za odabir stavki
izbornika. Zatim pritisnite
za unos
odabira.
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije baterije R03 (veličine AAA)
(priložene) u daljinski upravljač. Pripazite
da su krajevi + i - na odgovarajućim
položajima tijekom umetanja baterija.
BACK
Povratak na prethodni izbornik.
DIMMER
Prilagođava svjetlinu ploče zaslona.
AMP MENU
Note
Na zaslonu prikazuje izbornik za
upravljanje prijemnikom.
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na jako vrućem
ili vlažnom mjestu.
• Ne upotrebljavajte nove baterije sa starima.
• Ne miješajte manganske s drugim vrstama
baterija.
• Preporučujemo upotrebu AAA manganskih
baterija.
• Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača na
prednjoj ploči prijemnika izravnom sunčevom
svjetlu ili svjetlima. U protivnom može doći do
kvara.
• Ako daljinski upravljač ne namjeravate koristiti
dulje vrijeme, izvadite baterije da biste izbjegli
moguća oštećenja uzrokovana curenjem
baterije i korozijom.
• Kada prijemnik prestane reagirati na daljinski
upravljač, zamijenite obje baterije.
  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka.
Ponovno pritisnite gumb za ponovno
uključenje zvuka.
 (jačina zvuka) +*/–
Istodobno prilagođavanje jačine zvuka
svih zvučnika.
/ (brzo premotavanje
natrag/naprijed),
 (reprodukcija/pauza)*,
/ (prethodno/sljedeće),
 (stop)
Radnja pretraživanje, reprodukcija,
pauza, preskakanje, stop.
TUNING +/–
Pretražuje FM stanicu.
11HR
Povezivanje i priprema
1: Priprema potrebnih
stavki
Priložene stavke
Provjerite imate li sve stavke navedene u
odjeljku „Priložene stavke” (str. 6).
Kabeli potrebni za povezivanje
(nisu isporučeni)
Kabeli zvučnika
Stereo audio kabeli*
Kabeli PHONO sa žicama za uzemljenje*
Stereo audio kabel 3,5 mm*
*Nije potrebno ovisno o konfiguraciji priključka.
12HR
2: Postavljanje/povezivanje zvučnika
Postavite i povežite zvučnike ovisno o broju zvučnika koje upotrebljavate.
Ovaj priručnik opisuje instalaciju, priključke i postavke koristeći stereo sustav zvučnika s A/B
zvučnicima kao primjer.
Note
• Povežite zvučnike s nazivnom impedancijom od 6 oma do 16 oma.
• Kada povežete sve zvučnike s nominalnom impedancijom od 8 oma ili više, postavite „SP IMP.“ na
„8 OHM“. Kod drugih povezivanja, postavite na „6 OHM“. Pojedinosti potražite u poglavlju
„6: Postavljanje zvučnika” (str. 19).
• Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod).
• Prije povezivanja kabela za napajanje (mrežni vod), provjerite dotiču li se metalne žice kabela zvučnika
između terminala SPEAKERS ili na stražnjoj ploči prijemnika. Ako se žice dotiču, to može dovesti do
oštećenja sklopa pojačala.
Kako se priključuju kabeli zvučnika
Povežite kabele zvučnika s polaritetima + (crveno)/– (crno) jednakim onima između
prijemnika i zvučnika na način prikazan u nastavku.
Skinite navlaku do 10 mm (13/32 inča) na svakom kraju kabela zvučnika, zatim čvrsto
isprepletite vlakna žice zvučnika. Ogoljene krajeve kabela umetnite u terminale na način
prikazan u nastavku.
10 mm
(13/32 in)
Note
• Pazite da ne skinete previše izolacije s kabela zvučnika kako biste spriječili dodirivanje žica kabela
zvučnika.
• Neispravno povezivanje može dovesti do nepopravljivih oštećenja prijemnika.
13HR
Sustav stereo zvučnika s A/B zvučnicima
U zvuku možete uživati i na drugom mjestu povezivanjem dodatnih B zvučnika.
Prostorija s instaliranim prijemnikom
Drugo mjesto
: Lijevi zvučnik
: Desni zvučnik
A zvučnici
B zvučnici
(na drugom mjestu)
Kabel zvučnika (nije priložen)
Note
Ako povežete dodatne B zvučnike, možete odabrati zvučnike koje želite upotrebljavati pomoću gumba
SPEAKERS A/B (str. 19). Zvuk se ne čuje iz zvučnika kad odaberete „OFF SPEAKERS“. Odaberite postavku
različitu od „OFF SPEAKERS“.
14HR
3: Povezivanje audiovizualnih uređaja
Note
Povežite kabele prije priključivanja kabela za napajanje (mrežni vod).
Savjet
• Možete povezati i uređaje koji nisu navedeni u nastavku na priključke AUDIO IN/OUT.
• Svaki ulaz možete preimenovati kako bi se naziv prikazivao na zaslonu prijemnika (str. 29).
Povezivanje audio uređaja
MD jedinica,
Kasetofon
Gramofon
Super Audio CD ili
CD uređaj za
reprodukciju
Stereo audio kabel (nije priložen)
Kabeli PHONO sa žicama za uzemljenje (nisu priloženi)
* Ako vaš gramofon ima terminal za uzemljenje, priključite žicu za uzemljenje.
15HR
Note
• Kada priključite gramofon s prekidačem
PHONO/LINE, prekidač PHONO/LINE postavite
na PHONO.
• Ovaj prijemnik opremljen je phono
ekvilizatorom radi usklađenosti s uloškom
PHONO MM vrste. Vrsta uloška MM koji se
upotrebljava na gramofonu ima varijaciju razine
audio izlaza. Ako je izlaz vrste uloška MM mali,
možete upotrijebiti postavku jačine zvuka
phono za povećanje razine (str. 28).
• Za snimanje zvuka iz prijemnika, potrebno je
priključiti uređaj na priključke AUDIO INPUT 4 OUT.
Povezivanje prijenosnog audio
uređaja
Prijenosni uređaj kao što je
WALKMAN®, pametni telefon
Stereo audio kabel 3,5 mm
(nije priložen)
Note
• Kada slušate uređaj priključen na priključak
PORTABLE IN, zvuk može biti izobličen ili
isprekidan. To nije kvar i ovisi o priključenom
uređaju.
• Ako je zvuk iz uređaja priključenog na priključak
PORTABLE IN vrlo mekan, možete povisiti razinu
glasnoće. No prije nego što prebacite na drugi
ulaz, provjerite jeste li smanjili glasnoću da biste
izbjegli oštećenje zvučnika.
16HR
Povezivanje vizualnih uređaja
Blu-ray Disc™ uređaj za reprodukciju,
DVD uređaj za reprodukciju, kabelski
prijemnik ili satelitski prijemnik, DVD
snimač, videosnimač, igra
Videosignali
Audio signals
Na priključak za VIDEO
ulaz televizora
Stereo audio kabel (nije priložen)
17HR
4: Povezivanje FM
antene
5: Uključivanje
prijemnika
1
Uključite strujni kabel za
napajanje (mrežni vod) u
zidnu utičnicu.
FM žičana antena
(isporučena)
Note
• Obavezno u potpunosti raširite FM žičanu
antenu.
• Nakon spajanja držite FM žičanu antenu u što
vodoravnijem položaju.
Priključak na zidnu utičnicu
2
Pritisnite  (napajanje) za
uključivanje prijemnika.
 (napajanje)
Savjet
Prijemnik možete uključiti i pomoću gumba 
(napajanje) na daljinskom upravljaču. Za
isključivanje prijemnika ponovno pritisnite 
(napajanje).
18HR
6: Postavljanje zvučnika
Postavljanje impedancije
zvučnika
Postavite odgovarajuću impedanciju
zvučnika za zvučnike koje upotrebljavate.
• Kada povezujete zvučnike na terminal
SPEAKERS A ili B, povežite zvučnike s nazivnom
impedancijom od 8 oma ili 6 oma.
Prebacivanje sustava zvučnika
Kada su dva sustava zvučnika povezana s
prijemnikom, možete odabrati sustav
zvučnika kojim želite upravljati.
Pritišćite SPEAKERS A/B kako
biste odabrali sustav zvučnika
kojim želite upravljati.
SPEAKERS A/B
/ ,
AMP MENU
1
Pritisnite AMP MENU.
Izbornik se prikazuje na zaslonu.
2
Pritisnite / kako biste
odabrali „SP IMP.“, a zatim
pritisnite .
3
Pritisnite / kako biste
odabrali odgovarajuću
impedanciju zvučnika, a
zatim pritisnite .
„8 OHM“: Zadana postavka.
Odaberite ovo kada povezujete sve
zvučnike s nazivnom impedancijom
od 8 oma ili više.
„6 OHM“: Odaberite ovo kada
povezujete sve zvučnike s nazivnom
impedancijom nižom od 8 oma.
Svaki put kada pritisnete taj gumb, prikaz
se mijenja ciklički.
„SPK A“: Zvučnici spojeni na terminale
SPEAKERS A.
„SPK B“: Zvučnici spojeni na terminale
SPEAKERS B.
„SPK A+B“: Zvučnici spojeni na terminale
SPEAKERS A i B (paralelna veza)
„OFF SPEAKERS“: „OFF“ i „SPEAKERS“
prikazuju se naizmjenično na zaslonu.
Audio signali ne emitiraju se iz priključnica
zvučnika.
Note
Ova postavka nije dostupna ako su spojene
slušalice.
Savjet
• Indikatori „SP A“ i/ili „SP B“ na zaslonu svijetle i
pokazuju koji je komplet terminala odabran.
„SP A“ i „SP B“ isključuju se kada je sustav
zvučnika isključen.
• Možete upotrijebiti i gumb SPEAKERS na
prijemniku kako biste odabrali sustav zvučnika.
Note
• Ako niste sigurni koja je impedancija zvučnika,
pogledajte upute za upotrebu isporučene sa
zvučnicima. (Ta se informacija često nalazi na
pozadini zvučnika.)
• Kada povezujete zvučnike na terminale
SPEAKERS A i B, povežite zvučnike s nazivnom
impedancijom od 12 oma ili više.
19HR
Prilagodba tona
Tonski balans zvučnika moguće je
prilagoditi.
BASS +/–
TREBLE +/–
Pritišćite TREBLE + ili TREBLE –
kako biste prilagodili razinu
visokih tonova.
Pritišćite BASS + ili BASS – kako
biste prilagodili razinu basova.
Razinu možete prilagođavati u rasponu od
–10 dB od +10 dB u koracima od 1 dB.
Početna je postavka 0 dB.
20HR
Reprodukcija
Reprodukcija zvuka na
audio-vizualnim uređajima
Reprodukcija zvuka s
BLUETOOTH uređaja
Možete primati audio sadržaj s uređaja
WALKMAN®, pametnog telefona ili tableta
koji imaju BLUETOOTH funkciju i slušati ga
putem ovog prijemnika.
BLUETOOTH
Gumbi za
ulaz
BLUETOOTH
PAIRING
 +/–
 +/–
1
Odabrani ulaz prikazuje se na ploči
zaslona.
2
3
/,
/,
, 
Pritisnite gumb za ulaz koji
odgovara uređaju s kojeg
želite reproducirati.
Pokrenite reprodukciju na
povezanom uređaju.
Pritisnite  +/– za
prilagodbu jačine zvuka.
O indikatoru funkcije
BLUETOOTH
Status funkcije BLUETOOTH pokazuje
indikator BLUETOOTH iznad gumba
BLUETOOTH na prijemniku koji svijetli ili
treperi u plavoj boji.
Note
Status prijemnika
Status indikatora
Prije nego što uključite prijemnik, smanjite jačinu
zvuka da ne biste oštetili zvučnike pri sljedećem
uključivanju prijemnika.
Prijemnik traži
BLUETOOTH uređaj za
spajanje
Polako treperi
Savjet
BLUETOOTH uparivanje
Brzo treperi
• Za brzo povećanje ili smanjenje jačine zvuka
– Brzo okrećite kotačić VOLUME.
– Pritisnite i držite jedan od gumba  +/–.
• Precizne prilagodbe
– Polako okrećite kotačić VOLUME.
– Pritisnite jedan od gumba  +/– i odmah ga
otpustite.
BLUETOOTH veza je
uspostavljena
Svijetli
21HR
Registriranje BLUETOOTH
uređaja na prijemniku
(postupak uparivanja)
Uparivanje je postupak u kojem se
BLUETOOTH uređaji međusobno registriraju
prije povezivanja. Za uparivanje BLUETOOTH
uređaja i prijemnika, slijedite korake u
nastavku. Kada su BLUETOOTH uređaji
upareni, nema potrebe za ponovnim
uparivanjem. Kad je uparivanje dovršeno,
prijeđite na odjeljak „Slušanje zvuka na
uparenom BLUETOOTH uređaju” (str. 22).
1
Postavite BLUETOOTH uređaj
na udaljenost od 1 metra od
prijemnika.
2
Pritisnite BLUETOOTH
PAIRING.
„PAIRING“ treperi na zaslonu. Izvršite
3. korak u roku od pet minuta, inače će
se uparivanje otkazati. Ako se
postupak uparivanja poništi, ponovite
ovaj korak.
3
Izvršite uparivanje na
BLUETOOTH uređaju kako
biste otkrili prijemnik.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
Na zaslonu BLUETOOTH uređaja može
se prikazati popis otkrivenih uređaja,
ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja.
Prijemnik je prikazan kao „STRDH190“.
4
Odaberite „STR-DH190“ na
zaslonu BLUETOOTH uređaja.
Ako se „STR-DH190“ ne prikazuje,
ponovite postupak od 1. koraka.
Kada se uspostavi BLUETOOTH veza,
naziv uparenog uređaja prikazuje se
na zaslonu.
5
22HR
Započnite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju.
6
Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja. Ako je jačina
zvuka i dalje preslaba, pritisnite  +/–
za prilagodbu jačine zvuka prijemnika.
Postupak za otkazivanje uparivanja
Postupak uparivanja bit će otkazan kada
promijenite ulaz.
Note
• Nekim aplikacijama BLUETOOTH uređaja ne
može se upravljati s prijemnika.
• Ako se na zaslonu BLUETOOTH uređaja u 4.
koraku od vas traži lozinka, unesite „0000“.
Lozinka se može zvati „pristupni kod”, „PIN kod”,
„PIN broj” ili „zaporka”.
• Možete upariti najviše deset BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite jedanaesti BLUETOOTH
uređaj, prvi povezani uređaj zamijenit će se
novim.
Savjet
• BLUETOOTH uređajem možete upravljati
upotrebom funkcija / (brzo
premotavanje unatrag/unaprijed), /
(prethodno/sljedeće),  (reprodukcija/
pauza),  (stop).
• Ako pritisnete  u „BLUETOOTH“ ulazu kada
nijedan BLUETOOTH uređaj nije povezan,
prijemnik se automatski povezuje s posljednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem.
Slušanje zvuka na uparenom
BLUETOOTH uređaju
1
Uključite BLUETOOTH
funkciju na BLUETOOTH
uređaju.
2
Pritisnite BLUETOOTH.
Prijemnik se povezuje na posljednji
povezani BLUETOOTH uređaj, a naziv
uređaja prikazuje se na zaslonu.
3
Započnite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju.
4
Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja. Ako je jačina
zvuka i dalje preslaba, pritisnite  +/–
za prilagodbu jačine zvuka prijemnika.
Odspajanje BLUETOOTH veze
BLUETOOTH veza odspojit će se kada
izvršite jednu od sljedećih radnji:
• Prebacite ulaz.
• Isključite BLUETOOTH funkciju na
BLUETOOTH uređaju.
• Pritisnite BLUETOOTH PAIRING.
• Isključite prijemnik ili BLUETOOTH uređaj.
• Ponovno pritisnite BLUETOOTH na
prijemniku.
Note
• Funkcije se mogu razlikovati ovisno o
specifikacijama BLUETOOTH uređaja.
• Reprodukcija zvuka na prijemniku može kasniti
u odnosu na reprodukciju na BLUETOOTH
uređaju zbog karakteristika bežične BLUETOOTH
tehnologije.
Savjet
• Možete omogućiti ili onemogućiti primanje AAC
kodeka s BLUETOOTH uređaja (str. 27).
• Možete se spojiti na prijemnik s uparenog
BLUETOOTH uređaja kada je funkcija „BT
POWER“ postavljena na „BT ON“ (str. 28).
23HR
U slučaju slabog FM stereo prijema
Tuner
Automatsko
podešavanje FM stanice
(Automatic Tuning)
FM radio možete slušati putem ugrađenog
tunera. Prije izvođenja radnje provjerite jeste
li priključili FM antenu na prijemnik (str. 18).
FM
/ ,
AMP MENU
TUNING +/–
1
2
Pritisnite FM.
Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
TUNING + pretražuje od nižih prema
višim frekvencijama postaja, a TUNING
– pretražuje od viših prema nižim
frekvencijama.
Prijemnik prekida pretraživanje čim
pronađe postaju.
Korištenje upravljačkih gumba na
prijemniku
1 Okrenite INPUT SELECTOR za odabir
funkcije „FM TUNER“.
2 uzastopno pritišćite TUNING MODE da
biste odabrali "AUTO".
3 Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
24HR
Ako je FM stereo prijem loš, a "ST" na ploči
zaslona bljeska, odaberite monozvuk da
biste smanjili izobličenje zvuka.
Pritisnite AMP MENU, zatim pritisnite / i
kako biste odabrali funkciju „FM MODE“
– „MONO“.
Za povratak na stereo način rada odaberite
„STEREO“.
Podešavanje radioprijemnika
na memorirane stanice
Memoriranje FM
radijskih postaja
(Preset Memory)
Možete pohraniti do 30 FM stanica kao
omiljene memorirane stanice.
1
2
Pritisnite FM.
uzastopno pritišćite PRESET +
ili PRESET – da biste odabrali
stanicu.
Savjet
FM
TUNER
PRESET 1, 2, 3
Možete upotrijebiti i TUNER PRESET 1, 2 ili 3 za
odabir memorirane stanice.
Korištenje upravljačkih gumba na
prijemniku
1 Okrenite INPUT SELECTOR za odabir
funkcije „FM TUNER“.
2 uzastopno pritišćite TUNING MODE da
biste odabrali "PRESET".
MEMORY
3 Pritišćite TUNING + ili TUNING – da biste
odabrali memoriranu stanicu koju
želite.
PRESET +/–
1
2
Pritisnite FM.
3
4
Pritisnite MEMORY.
5
Pritisnite
Podesite stanicu koju želite
memorirati upotrebom
funkcije Automatic Tuning
(str. 24).
Pritisnite PRESET + ili PRESET
– za odabir broja.
.
Stanica se pohranjuje na odabranom
broju.
6
Ponovite postupak od 1. do 5.
koraka za pohranu druge
stanice.
25HR
Primanje RDS emitiranja
(Samo europski i azijsko-pacifički
modeli)
Prijemnik omogućuje upotrebu sustava
Radio Data System (RDS) pomoću kojeg FM
radijske stanice* uz redovni signal
programa mogu slati i dodatne podatke.
Prijemnik nudi praktične RDS značajke, kao
što je zaslon s nazivom programske usluge.
* Neke FM stanice ne pružaju RDS uslugu, a vrsta
usluga razlikuje se od stanice do stanice. Ako
niste upoznati s RDS uslugama na području u
kojem se nalazite, pojedinosti o njima potražite
na lokalnim radijskim stanicama.
Samo odaberite stanicu na FM
pojasu upotrebom funkcije
Automatic Tuning (str. 24) ili
Tuning with Preset Station (str. 25).
Kada podesite stanicu koja omogućuje RDS
usluge, zasvijetlit će "RDS", a na ploči
zaslona pojavit će se naziv programske
usluge.
Note
RDS možda neće ispravno raditi ako postaja koju
ste namjestili ne prenosi RDS signal ili jačina
signala nije dovoljna.
Savjet
Dok se prikazuje naziv programske usluge,
frekvenciju možete provjeriti uzastopnim
pritiskom na gumb DISPLAY (str. 30).
26HR
Popis izbornika
Izbornik/Ostale funkcije
Zadane su postavke podcrtane.
Upotreba izbornika
 „SP IMP“. (Impedancija
zvučnika)
Za detalje, pogledajte odjeljak „Postavljanje
impedancije zvučnika“ (str. 19).
 „FM MODE“ (način primanja
FM stanice)
• „STEREO“
Ovaj prijemnik dekodirat će signal kao
stereo signal kad se radijska stanica
emitira u stereu.
• „MONO“
Ovaj prijemnik dekodirat će signal kao
mono signal neovisno o signalu
emitiranja.
/ / / ,
BACK
1
AMP MENU
 „BT MENU“ (Izbornik
BLUETOOTH postavki)
Pritisnite AMP MENU.
Izbornik se prikazuje na zaslonu.
2
3
Pritisnite / kako biste
odabrali željenu stavku
izbornika, a zatim pritisnite
• „BT STBY“ (BLUETOOTH stanje
pripravnosti)
.
Pritisnite / / / kako biste
odabrali željeni parametar/
postavku, a zatim pritisnite
.
– „STBY ON“: Ovaj prijemnik možete
uključiti s uparenog BLUETOOTH
uređaja.
– „STBY OFF“: Ovaj prijemnik ne možete
uključiti s uparenog BLUETOOTH
uređaja.
Note
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
ili BACK.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite AMP MENU.
Note
Neki parametri i postavke mogu biti zatamnjeni
na zaslonu. To znači da su ili nedostupni ili fiksni i
nepromjenjivi.
• Ako „BT STBY“ postavite na „STBY ON“, ovaj
prijemnik uključuje se kada uspostavite
BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja.
• Ne možete promijeniti ovu postavku kada je
funkcija „BT POWER“ postavljena na „BT OFF“.
• „BT AAC“ (BLUETOOTH kodek – AAC)
– „AAC ON“: AAC audio dostupan je ako
BLUETOOTH uređaj podržava AAC.
– „AAC OFF“: AAC audio nije dostupan.
Note
• Ne možete promijeniti ovu postavku kada je
funkcija „BT POWER“ postavljena na „BT OFF“.
• Dok je BLUETOOTH uređaj povezan, postavke
ove funkcije ne mogu se promijeniti.
Savjet
Ako je omogućen AAC, možete uživati u zvuku
visoke kvalitete.
27HR
• „BT POWER“ (BLUETOOTH signal)
– „BT ON“: Možete se spojiti na prijemnik
s uparenog BLUETOOTH uređaja.
– „BT OFF“: Prijemnik se ne može spojiti s
uparenog BLUETOOTH uređaja.
Note
Ne možete promijeniti ovu postavku kada je
odabran „BLUETOOTH“ ulaz.
 „PH.OFFSET“ (Postavka phono
jačine zvuka)
Omogućuje prilagodbu jačine zvuka uređaja
priključenog na priključke PHONO IN.
Vrsta uloška MM koji se upotrebljava na
gramofonu ima varijaciju razine audio izlaza.
Ako je izlaz vrste uloška MM mali, možete
upotrijebiti postavku jačine zvuka phono za
povećanje razine.
Možete prilagoditi od 0 dB do +6 dB u
koracima od 1 dB.
Početna postavka je „PHONO 0“.
 „BALANCE“ (Balans zvučnika)
Omogućuje vam prilagođavanje balansa
između lijevih i desnih zvučnika.
Možete prilagoditi od „BAL. L+10“ do
„BAL. R+10“ u koracima od 1 dB.
Početna postavka je „BAL. 0“.
 „NAME IN“ (Unos naziva ulaza)
Omogućuje vam postavljanje naziva ulaza i
memoriranih stanica. Pojedinosti potražite
u poglavlju „Promjena naziva za svaki ulaz i
memoriranu stanicu (NAME IN)” (str. 29).
 „AUTO.STBY“ (Automatsko
stanje pripravnosti)
Omogućuje vam automatsko prebacivanje
prijemnika u stanje pripravnosti kada ne
rukujete prijemnikom ili kada na prijemniku
nema ulaza signala.
• „STBY ON“
prebacuje u stanje pripravnosti nakon
približno 20 minuta.
• „STBY OFF“
ne prebacuje u stanje pripravnosti.
Note
• Ova funkcija ne radi kada je odabran ulaz „FM
TUNER“.
28HR
• Ako istodobno koristite načine rada Auto
Standby i Sleep Timer, prednost ima Sleep
Timer.
 „UPDATE“ (Ažuriranje
softvera)
Samo za potrebe servisiranja.
 „VERSION“ (Verzija softvera)
Omogućuje provjeru podataka o verziji
softvera sustava.
Uživanje u zvuku visoke
kvalitete (Pure Direct)
Možete uživati u zvuku visoke kvalitete sa
svih ulaza pomoću funkcije Pure Direct.
Kada je funkcija Pure Direct uključena,
svjetla na zaslonu gase se radi prigušenja
šuma koji utječe na kvalitetu zvuka.
Promjena naziva za
svaki ulaz i memoriranu
stanicu (NAME IN)
Možete unijeti naziv od najviše 8 znakova
za ulaze (osim „FM TUNER“ i „BLUETOOTH“)
i memorirane stanice koje se trebaju
prikazati na zaslonu.
Mnogo je preglednije ako se na zaslonu
prikazuje uređaj s nazivima umjesto
priključaka.
Gumbi za
ulaz
PURE DIRECT
Pritisnite PURE DIRECT.
Indikator iznad gumba svijetli kada se
aktivira funkcija Pure Direct.
Za otkazivanje funkcije Pure Direct,
ponovno pritisnite PURE DIRECT.
Note
/ / / ,
AMP MENU
1
Za ulaz „FM TUNER“
Pritisnite FM, zatim podesite
memoriranu stanicu za koju želite
stvoriti naziv (str. 25).
• Bas i visoki tonovi ne rade kada je odabrana
funkcija Pure Direct.
• Funkcija Pure Direct bit će otkazana kada
pritisnete BASS +/– ili TREBLE +/–.
Za ostale ulaze (osim
„BLUETOOTH“)
Pritisnite odgovarajući gumb za ulaz
za koji želite stvoriti kazalo naziva.
2
3
Pritisnite AMP MENU.
Više puta zaredom pritisnite /
kako biste odabrali „NAME
IN“, a zatim pritisnite
ili .
Pokazivač će bljeskati, a vi možete
unijeti znak.
4
Pritisnite / za odabir
znaka, a zatim pritisnite /
za pomicanje položaja ulaza
natrag i naprijed.
29HR
Savjet
• Možete odabrati vrstu znaka na sljedeći
način pritiskom na / .
Slova (velika)  Brojke  Simboli
• Da biste unijeli razmak, pritisnite , ali
nemojte odabrati znak.
Prikaz informacija na
zaslonu
Ako ste pogriješili
Pritisnite / dok znak koji želite
promijeniti ne zatreperi, a zatim
pritisnite / kako biste odabrali
ispravni znak.
5
Pritisnite
Gumbi za
ulaz
.
Time se registrira uneseni naziv.
DISPLAY
Note
(Samo europski i azijsko-pacifički modeli)
Kada RDS (Radio Data System) stanici dodijelite
naziv, umjesto unesenog naziva pojavit će se
naziv programske usluge.
1
Pritisnite odgovarajući gumb
za ulaz za koji želite provjeriti
informacije.
2
Uzastopno pritišćite DISPLAY.
Svaki put kada pritisnete taj gumb,
prikaz se mijenja sljedećim
redoslijedom.
Naziv ulaza*  Odabrani ulaz 
Jačina zvuka
Prilikom slušanja FM/AM radija
Naziv memorirane stanice* 
Frekvencija, pojas i broj
memoriranja Jačina zvuka
Prilikom primanja RDS
emitiranja
(Samo europski i azijskopacifički modeli)
Naziv programske usluge ili naziv
memorirane stanice*  Frekvencija,
pojas i broj memoriranja  Jačina zvuka
Pri spajanju na BLUETOOTH
uređaj
Naziv BLUETOOTH uređaja 
BLUETOOTH MAC adresa  Jačina
zvuka  „BLUETOOTH“
* Naziv se pojavljuje tek kad ga dodijelite ulazu
ili memoriranoj stanici (str. 29). Kazalo naziva
ne pojavljuje se kada se unesu samo prazna
polja ili je isto kao i naziv ulaza.
Note
Za neke se jezike možda neće prikazivati znak ili
oznake.
30HR
Snimanje pomoću
prijemnika
Vraćanje na tvornički
zadane postavke
Možete snimati zvuk iz audio uređaja
pomoću prijemnika. Pogledajte upute za
upotrebu priložene uz uređaj za snimanje.
Provođenjem sljedećeg postupka možete
izbrisati sve upamćene postavke i vratiti
prijemnik na tvornički zadane postavke.
Za izvođenje ove radnje obavezno
upotrijebite gumbe prijemnika.
1
2
Pritisnite gumb za ulaz koji
odgovara uređaju za
reprodukciju.
1
Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Pritisnite  (napajanje) da
biste isključili prijemnik.

Umetnite, na primjer, CD koji želite
kopirati u CD uređaj za reprodukciju.
3
Pripremite uređaj za
snimanje.
Umetnite prazni MD ili vrpcu u uređaj
za snimanje (priključen na priključke
AUDIO INPUT 4 OUT).
4
2
Pritisnite i držite 
(napajanje) 5 sekundi.
Tijekom inicijalizacije, na zaslonu se
prikazuje „CLEARING“. Nakon
završetka inicijalizacije, na zaslonu se
prikazuje „CLEARED “.
Počnite snimati na uređaju za
snimanje, zatim pokrenite
uređaj za reprodukciju.
 (napajanje)
Note
• Snimljena glazba ograničena je samo na
osobnu upotrebu. Upotreba glazbe izvan ovih
ograničenja zahtijeva dopuštenje vlasnika
autorskih prava.
• Prilagodba zvuka ne utječe na izlaz signala iz
priključaka AUDIO INPUT 4 OUT.
• Dok se snima zvuk, funkcija automatske
pripravnosti prijemnika može se pokrenuti i
prekinuti snimanje. U tom slučaju, „AUTO.STBY“
postavite na „STBY OFF“ (str. 28).
• Možete snimati zvuk iz vizualnog uređaja
priključenog na ovaj prijemnik. No sliku ne
možete snimati putem ovog prijemnika.
Note
Potpuno brisanje memorije može potrajati
nekoliko sekundi. Ne isključujte prijemnik dok se
na zaslonu ne prikaže poruka „CLEARED “.
31HR
Ušteda energije
Energiju možete uštediti tako da „BT STBY“
postavite na „STBY OFF“ u izborniku „BT
MENU“.
32HR
Troubleshooting/
Specifications
Otklanjanje poteškoća
• Provjerite jesu li prijemnik i svi uređaji
uključeni.
• Provjerite je li značajka VOLUME na
prijemniku postavljena na „VOL MIN“.
• Pritisnite SPEAKERS A/B za odabir
postavke različite od „OFF SPEAKERS“
(str. 19).
Ako se za vrijeme upotrebe prijemnika
pojavi problem, provjerite sljedeće da biste
riješili problem prije obraćanja najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
• Provjerite da na prijemnik nisu
priključene slušalice.
• Provjerite je li problem naveden u
odjeljku „Rješavanje problema”.
• Pokušajte pritisnuti gumb za ulaz na
daljinskom upravljaču ili okrenuti INPUT
SELECTOR na prijemniku kako biste
odabrali ulaz koji želite slušati.
• Obrišite sve spremljene postavke i vratite
prijemnik na tvornički zadane postavke
(stranica 31).
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke
Sony.
• Pritisnite  (isključivanje zvuka) kako
biste poništili funkciju isključivanja zvuka.
• Aktiviran je zaštitni uređaj na prijamniku.
Isključite prijamnik, uklonite problem s
kratkim spojem i ponovno uključite
uređaj.
Čuje se jako zujanje ili šum.
Općenito
Prijemnik se automatski isključuje.
• Ako je „AUTO.STBY“ postavljen na „STBY
ON“, postavite ga na „STBY OFF“ (str. 28).
• Aktivirana je funkcija mjerača vremena za
automatsko isključivanje.
• Aktivirana je funkcija „PROTECT“
(stranica 35).
Isključit će se indikator na ploči
zaslona.
• Ako na prednjoj ploči zasvijetli indikator
PURE DIRECT, pritisnite PURE DIRECT da
biste isključili tu funkciju.
• Pritisnite DIMMER za odabir opcije
„BRIGHT“ ili „DARK“.
Audiosignali
Nema zvuka ili se čuje samo vrlo tih
zvuk bez obzira na to koji je uređaj
odabran.
• Provjerite jesu li svi priključeni kabeli
umetnuti u odgovarajuće ulazne/izlazne
priključke na prijemniku, zvučnicima i
uređajima.
• Provjerite jesu li zvučnici i uređaj čvrsto
povezani.
• Provjerite jesu li kabeli za povezivanje u
blizini transformatora ili motora.
• Premjestite audio uređaj dalje od TV-a.
• Ako su utikači i priključci prljavi, obrišite
ih krpom malo navlaženom alkoholom.
Nema zvuka ili se čuje samo vrlo tih
zvuk iz određenih zvučnika.
• Priključite slušalice u priključak PHONES
kako biste provjerili izlazi li zvuk iz
slušalica. Ako iz slušalica emitira samo
jedan kanal, moguće je da uređaj nije
ispravno priključen na prijemnik.
Provjerite jesu li svi kabeli do kraja
umetnuti u priključke na prijemniku i
uređaju.
Ako iz slušalica izlaze oba kanala, zvučnik
možda nije ispravno priključen na
prijemnik. Provjerite priključak zvučnika
iz kojeg ne izlazi zvuk.
• Provjerite jeste li priključili opremu u oba
priključka analognog uređaja (L i R); za
analogne su uređaje potrebna oba
priključka (L i R). Upotrijebite stereo audio
kabel (nije isporučen).
33HR
Nema zvuka iz određenog uređaja.
• Provjerite je li uređaj ispravno priključen
na odgovarajući priključak audio ulaza.
• Provjerite jesu li kabeli za povezivanje do
kraja umetnuti u priključke na prijemniku
i uređaju.
Zvuk lijevog i desnog zvučnika nije
uravnotežen ili je obrnut.
• Provjerite jesu li zvučnici i uređaj pravilno
i čvrsto priključeni.
• Provjerite balans zvučnika (str. 28).
Iz uređaja priključenog na priključak
PORTABLE IN čuje se jak šum,
isprekidana buka ili izobličenje.
• Provjerite je li uređaj čvrsto priključen.
• To nije kvar i ovisi o priključenom uređaju.
Snimanje nije moguće.
• Provjerite je li uređaj pravilno priključen.
• Odaberite uređaj pomoću gumba za ulaz
(str. 31).
FM radio
FM prijem je slab.
• Izvucite i namjestite FM žičanu antenu u
položaj na kojem je prijem dobar.
• FM žičanu antenu postavite blizu
prozora.
• Namjestite FM žičanu antenu što je više
moguće u vodoravni položaj.
Namještanje radijskih postaja nije
moguće.
• Provjerite jesu li antene sigurno
priključene. Po potrebi namjestite
antene.
• Nema memoriranih stanica ili su
izbrisane (kada namještavate
pretraživanjem memoriranih stanica).
Unaprijed memorirajte postaje.
• Pritišćite DISPLAY dok se na zaslonu ne
pojavi frekvencija.
RDS ne funkcionira.*
Gramofon
• Provjerite jeste li namjestili skalu na FM
RDS stanicu.
• Odaberite jaču FM stanicu.
Čuje samo vrlo tihi zvuk.
• Provjerite upotrebljava li se vrsta uloška
MM na gramofonu.
• Stanica koju ste podesili ne prenosi RDS
signal ili jačina signala nije dovoljna.
Čuje se jak šum.
Ne prikazuju se željene RDS
informacije.*
• Ako vaš gramofon ima terminal za
uzemljenje, priključite žicu za uzemljenje
(str. 15).
• Usluga je možda privremeno
nedostupna. Obratite se radijskoj postaji
i saznajte pruža li ona tu uslugu.
Čuje se izobličeni zvuk.
* Samo europski i azijsko-pacifički modeli.
• Ako priključite gramofon s prekidačem
PHONO/LINE, provjerite je li prekidač
PHONO/LINE na gramofonu postavljen
na PHONO (str. 16).
BLUETOOTH uređaj
Uparivanje nije moguće.
• Približite BLUETOOTH uređaj prijemniku.
• Uparivanje možda neće biti moguće ako
se u blizini prijemnika nalaze drugi
BLUETOOTH uređaji. U tom slučaju
isključite druge BLUETOOTH uređaje.
• Ispravno unesite istu lozinku koja je
unesena na BLUETOOTH uređaju.
34HR
Uspostavljanje BLUETOOTH veze nije
moguće.
• BLUETOOTH uređaj koji ste pokušali
spojiti ne podržava profil A2DP i ne može
se povezati s prijemnikom.
• Pritisnite BLUETOOTH da biste se
povezali s posljednjim povezanim
BLUETOOTH uređajem.
• Uključite BLUETOOTH funkciju na
BLUETOOTH uređaju.
• Uspostavite vezu s BLUETOOTH uređaja.
• Izbrisat će se informacije o registraciji
uparivanja. Ponovite postupak uparivanja.
• Dok je povezan s BLUETOOTH uređajem,
ovaj prijemnik ne može se prepoznati.
• Izbrišite informacije o registraciji
uparivanja BLUETOOTH uređaja na
BLUETOOTH uređaju i ponovno izvedite
uparivanje.
Zvuk je isprekidan, oscilira ili je došlo
do prekida veze.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne funkcionira.
• Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na
prijemniku.
• Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i prijemnika.
• Ako su baterije slabe, zamijenite obje
baterije u daljinskom upravljaču.
Poruke pogrešaka
Na zaslonu se prikazuje „PROTECT“.
Prijemnik se automatski isključuje nakon
nekoliko sekundi. Provjerite sljedeće:
Isključite kabel za napajanje (mrežni vod),
pustite da se prijemnik hladi 30 minuta i
poduzmite sljedeće korake za rješavanje
problema:
• Prijemnik i BLUETOOTH uređaj predaleko
su jedan od drugog.
– Odspojite sve zvučnike.
• Ako postoje prepreke između prijemnika
i vašeg BLUETOOTH uređaja, uklonite ih ili
pomaknite prijemnik i/ili uređaj kako
biste ih izbjegli.
– Provjerite je li prijemnik pokriven i jesu li
ventilacijski otvori blokirani.
• Ako se u blizini nalazi uređaj koja
generira elektromagnetsko zračenje, npr.
bežični LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
Zvuk BLUETOOTH uređaja ne čuje se
na prijemniku.
• Prvo povećajte jačinu zvuka na BLUETOOTH
uređaju, a zatim prilagodite jačinu zvuka
pomoću gumba  + na daljinskom
upravljaču (ili VOLUME na prijemniku).
– Provjerite jesu li žice zvučnika čvrsto
svijene na oba kraja.
– Provjerite je li nazivna impedancija
priključenih zvučnika unutar
impedancijskog raspona naznačenog na
stražnjoj ploči prijemnika.
Nakon provjere gore navedenih stavki i
rješavanja eventualnih problema,
priključite kabel za napajanje u utičnicu i
uključite prijemnik. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony.
Glasno zujanje ili šum.
• Ako postoje prepreke između prijemnika
i vašeg BLUETOOTH uređaja, uklonite ih ili
pomaknite prijemnik i/ili uređaj kako
biste ih izbjegli.
• Ako se u blizini nalazi uređaj koja
generira elektromagnetsko zračenje, npr.
bežični LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
• Smanjite jačinu zvuka spojenog
BLUETOOTH uređaja.
35HR
Mjere opreza
Sigurnost
Ako u kućište uređaja dospije neki predmet
ili tekućina, isključite prijemnik iz struje i
odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis
prije nastavka upotrebe.
Izvori napajanja
• Prije nego što uključite prijemnik,
provjerite odgovara li radni napon
prijemnika naponu lokalne električne
mreže.
Radni napon naveden je na nazivnoj
pločici na stražnjoj strani prijemnika.
• Ako prijemnik ne planirate upotrebljavati
dulje vrijeme, isključite ga iz zidne
utičnice. Pri odspajanju strujnog kabela
za napajanje primite utikač, a nemojte
povlačiti kabel.
• Strujni kabel za napajanje moguće je
promijeniti samo u ovlaštenom servisu.
Stvaranje topline
Iako se prijemnik grije za vrijeme rada, to
ne znači da je došlo do kvara. Ako prijemnik
stalno upotrebljavate pri visokim razinama
glasnoće, temperatura kućišta na vrhu, sa
strane i na dnu značajno raste. Ne dirajte
kućište kako se ne biste opekli.
Postavljanje
• Postavite prijemnik na mjesto s dobrom
ventilacijom kako u unutrašnjosti ne bi
došlo do nakupljanja topline te kako biste
produljili radni vijek prijemnika.
• Ne stavljajte prijemnik u blizini izvora
topline ili na mjesta izložena izravnom
sunčevom svjetlu, prekomjernoj prašini ili
mehaničkim udarima.
• Na kućište ne stavljajte ništa što bi moglo
blokirati otvore za ventilaciju i na taj
način prouzročiti kvar.
36HR
• Ne postavljajte prijemnik u blizinu
uređaja poput TV-a, VCR-a ili kazetofona.
(Ako se prijemnik upotrebljava u
kombinaciji s TV-om, VCR-om ili
kazetofonom, a postavljen je preblizu
dotičnom uređaju, mogu nastati šumovi,
a kvaliteta slike može se pogoršati. Do
toga će prvenstveno doći ako
upotrebljavate sobnu antenu.)
• Budite oprezni prilikom postavljanja
prijemnika na posebno tretirane površine
(ulaštene, nauljene, polirane itd.) jer
mogu nastati mrlje ili oštećenja boje na
površini.
Rad uređaja
Prije nego što spojite drugi uređaj,
provjerite jeste li isključili prijemnik i izvukli
kabel iz mrežnog napajanja.
Čišćenje
Kućište, prednju ploču i kontrole čistite
mekom krpom koju je potrebno malo
navlažiti otopinom blagog sredstva za
pranje. Ne upotrebljavajte sredstva koja bi
mogla ogrepsti površinu, prašak za ribanje
ili otapala poput alkohola ili benzina.
O zamjeni dijelova
U slučaju popravljanja prijemnika,
popravljeni dijelovi mogu se zadržati u
svrhu ponovne upotrebe ili recikliranja.
Specifikacije
SPECIFIKACIJE NAPAJANJA ZA
AUDIOOPREMU
IZLAZ ZA NAPAJANJE I UKUPNO
HARMONIJSKO IZOBLIČENJE:
(samo za američki modele)
S opterećenjima od 8 oma, oba kanala u
pogonu, 20 Hz – 20 000 Hz; nazivnih 90 W
po kanalu, minimalna RMS snaga u stereo
načinu rada, s ne više od 0,09 % ukupnog
harmonijskog izobličenja od 250 milivata
do nazivnog izlaza.
Odjeljak za pojačalo1)
Upotreba impedancije zvučnika
6 oma – 16 oma
Impedancija A/B zvučnika i odgovarajuća
postavka impedancije zvučnika
Sustav
zvučnika
Postavka impedancije
zvučnika (str. 19)
„6 OMA“
„8 OMA“
A ili B
6 oma –
16 oma
8 oma –
16 oma
AiB
12 oma –
16 oma
> 16 oma
Minimalna RMS izlazna snaga
(8 oma, 20 Hz – 20 kHz, ukupno harmonijsko
izobličenje 0,09%)
90 W + 90 W
Izlazna snaga u stereo načinu
(8 ohm, 1 kHz, ukupno harmonijsko
izobličenje 1%)
100 W + 100 W
1)
Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Area
Preduvjeti za
napajanje
SAD, Kanada, Tajvan 120 V AC, 60 Hz
Oceanija, Europa
230 V AC, 50 Hz
Frekvencijski odaziv
Analog
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(BAS = 0 dB, VISOKI TONOVI = 0 dB)
Ulaz (analogni)
PHONO IN
Za vrstu uloška MM
Ekvilizator RIAA; +/–1 dB
S/N2): 80 dB
PORTABLE IN
Osjetljivost: 500 mV/50 kilooma
S/N2): 90 dB
AUDIO IN
Osjetljivost: 500 mV/50 kilooma
S/N2): 96 dB
Izlaz (analogni)
AUDIO OUT
Napon: 500 mV/10 kilooma
Ton
Razine pojačanja
±10 dB, korak od 1 dB
2)
Ponderirana mreža/kratki ulaz s
BAS = 0 dB, VISOKI TONOVI = 0 dB.
Odjeljak FM tunera
Raspon ugađanja
Američki i kanadski modeli:
87,5 MHz – 108,0 MHz (korak od 100 kHz)
Za ostale modele:
87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima od 50 kHz)
Antena
FM žičana antena
Terminali antene
75 oma, nebalansirano
Servisni dio
Izlazni napon
DC 5 V
Maksimalna struja
200 mA
Odjeljak za BLUETOOTH
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija verzije 4.2
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa
napajanja 1
Maksimalni komunikacijski raspon
Linija vidljivosti pribl. 30 m (98,4 stope)1)
Frekvencijski pojas
pojas od 2,4 GHz
Način modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
(prošireni spektar s frekvencijskim
skakanjem)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Profil daljinskog upravljanja
za audiozapise i videozapise, engl. Audio
Video Remote Control Profile):
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz)
37HR
Frekvencijski pojas i maksimalna izlazna
snaga (samo europski modeli)
BLUETOOTH
Frekvencijski
pojas
Maksimalna
izlazna snaga
2400 MHz –
2483,5 MHz
≤ 5,0 dBm
1)
Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o
čimbenicima kao što su prepreke između
uređaja, magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, bežični telefon,
osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski
sustav, softverska aplikacija itd.
2) Standardni BLUETOOTH profili označavaju
svrhu BLUETOOTH komunikacije između
uređaja.
3)
Kodek: Format kompresije i konverzije
audiosignala
4)
Potpojasni kodek
Općenito
Preduvjeti za napajanje
BLUETOOTH
komunikacija
Podržana BLUETOOTH verzija i profili
Profil se odnosi na standardni skup funkcija
za različite značajke BLUETOOTH
proizvoda. U „Odjeljku za BLUETOOTH” pod
„Specifikacije” (stranica 37) potražite
BLUETOOTH verziju i profile koje ovaj
prijemnik podržava.
Učinkoviti komunikacijski raspon
BLUETOOTH uređaji moraju se
upotrebljavati na međusobnoj udaljenosti
od približno 10 metara (bez prepreka).
Učinkoviti komunikacijski raspon može se
skratiti u sljedećim uvjetima:
Area
Preduvjeti za
napajanje
• Ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni predmet,
zid ili druga prepreka.
SAD, Kanada,
Tajvan
120 V AC, 60 Hz
• Na lokacijama gdje je instaliran bežični
LAN.
Oceanija
230 V AC, 50 Hz
Europa
230 V izmjeničnog
napona, 50/60 Hz
Potrošnja energije
200 W
U stanju pripravnosti: 0,3 W
(Kada je „BT STBY“ postavljen na „STBY
OFF“.)
• U blizini mikrovalnih pećnica koje su u
upotrebi.
• Na mjestima na kojima se stvaraju drugi
elektromagnetski valovi.
Učinci drugih uređaja
BLUETOOTH stanje pripravnosti (aktivirani
su svi priključci bežične mreže): 1,0 W
(Kada je „BT STBY“ postavljen na „STBY
ON“.)
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm × 133 mm × 284 mm (17 inča ×
5 1/4 inča × 11 1/4 inča) uključujući
dijelove za projekciju i kontrole
Težina (približno)
6,7 kg (14 lb 13 oz)
BLUETOOTH uređaji i uređaji s bežičnim
LAN-om
(IEEE 802.11b/g/n) upotrebljavaju isti
frekvencijski pojas (2,4 GHz). Pri upotrebi
BLUETOOTH uređaja u blizini uređaja s
mogućnošću bežičnog LAN-a može doći
do elektromagnetskih smetnji. To može
izazvati smanjenje brzina prijenosa
podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. Ako se to dogodi, pokušajte
nešto od sljedećeg:
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama
bez prethodne obavijesti.
• Prijemnik tijekom upotrebe mora biti
najmanje 10 metara (33 stope) udaljen od
uređaja s bežičnim LAN-om.
• Isključite napajanje uređaja s bežičnim
LAN-om pri upotrebi BLUETOOTH uređaja
unutar 10 metara.
• Postavite prijemnik i BLUETOOTH uređaj
što je moguće bliže jedno drugom.
38HR
Učinci na druge uređaje
Radiovalovi koje emitira prijemnik mogu
ometati rad nekih medicinskih uređaja.
Budući da te smetnje mogu rezultirati
kvarom, uvijek isključite napajanje na
prijemniku i BLUETOOTH uređaju na
sljedećim mjestima:
• u bolnicama, vlakovima, zrakoplovima,
na benzinskim postajama i na svim
mjestima gdje može biti zapaljivih
plinova
• U blizini automatskih vrata ili požarnih
alarma.
Autorska prava
Zaštitna riječ i logotipi BLUETOOTH®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth
SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od
strane tvrtke Sony Corporation licencirana.
Ostali zaštitni znakovi i zaštitni nazivi u
vlasništvu su svojih vlasnika.
WALKMAN® i logotip WALKMAN® registrirani
su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni
znakovi vlasništvo su svojih vlasnika. U ovom
se priručniku ne upotrebljavaju oznake ™ i .
Note
• Prijemnik podržava sigurnosne funkcije koje su
sukladne BLUETOOTH specifikacijama kako bi se
omogućilo sigurno povezivanje tijekom
komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije.
No ta sigurnost može biti nedovoljna ovisno o
sadržaju postavke i drugim čimbenicima, pa
uvijek budite oprezni prilikom uspostavljanja
komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije.
• Sony se neće ni na koji način smatrati
odgovornim za štete ili drugi gubitak nastao
zbog curenja informacija tijekom komunikacije
pomoću BLUETOOTH tehnologije.
• BLUETOOTH komunikacija nije zajamčena sa
svim BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil
kao prijemnik.
• BLUETOOTH uređaji povezani s ovim
prijemnikom moraju biti u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom koju određuje Bluetooth SIG, Inc.
i moraju imati certifikat o usklađenosti. No čak i
kad je uređaj u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom, mogu postojati slučajevi kada
karakteristike ili specifikacije BLUETOOTH
uređaja onemogućavaju povezivanje ili mogu
rezultirati različitim načinima kontrole, prikaza ili
rada.
• Može se pojaviti šum ili se zvuk može isključiti
ovisno o BLUETOOTH uređaju povezanom s
prijemnikom, komunikacijskom okruženju ili
uvjetima u okolini.
Ako imate pitanja ili probleme u vezi s
prijemnikom, obratite se najbližem
dobavljaču tvrtke Sony.
39HR
Kazalo
A
AUTO.STBY 28
B
B zvučnici 14
BALANCE 28
BASS 20
Baterije 11
BLUETOOTH
Profil 37
reprodukcija 21
uparivanje 22
Verzija 37
BT AAC 27
P
Pairing 22
PH.OFFSET 28
Poruke 35
Poruke o pogreškama 35
Povezivanje
Audiovizualni uređaji 15
FM antena 18
Zvučnik 13
Prijemnik
Prednja ploča 7
Stražnja ploča 9
Zaslon 8
Priložene stavke 6
PURE DIRECT 29
R
BT POWER 28
RDS 26
BT STBY 27
S
D
SP IMP. 27
Daljinski upravljač 10
T
F
TREBLE 20
FM MODE 27
U
I
UPDATE 28
Inicijalizacija
Prijemnik 31
Izbornik BLUETOOTH postavki 27
V
VERSION 28
K
Vraćanje na tvorničke postavke
Prijemnik 31
Kabel 13
Z
Kabel zvučnika 13
Zadane postavke
Prijemnik 31
M
Menu 27
Mjerač vremena za automatsko
isključivanje 10
N
NAME IN 28
Napajanje
Potrošnja energije 38
Ušteda energije 32
40HR
Za uporabnike v ZDA
Evidenčni list za uporabnika
Številka modela in serijska številka sta na
zadnji strani sprejemnika. Vnesite serijsko
številko v spodnji prostor. Ti številki imejte pri
sebi, kadar koli stopite v stik s prodajalcem
izdelkov Sony v zvezi s tem izdelkom.
Št. modela STR-DH190
ZA UPORABNIKE V ZDRUŽENIH
DRŽAVAH. NE VELJA ZA KANADO,
VKLJUČNO S PROVINCO QUEBEC.
POUR LES CONSOMMATEURS AUX
ÉTATS-UNIS. NON APPLICABLE AU
CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE
QUÉBEC.
Za uporabnike v ZDA
Serijska št.
Ta simbol opozarja uporabnika
na prisotnost neizolirane
"nevarne napetosti" v ohišju
izdelka, ki je lahko tako visoka, da
predstavlja nevarnost
električnega udara.
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave ne
izpostavljate slabim vremenskim
pogojem ali vlagi.
Zmanjšajte nevarnost požara, tako da
prezračevalnih rež naprave ne prekrivate s
predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer gorečim svečam).
Da bi zmanjšali tveganje električnega udara,
naprave ne izpostavljajte tekočinam in nanjo
ne postavljajte predmetov, napolnjenih s
tekočinami, kot so vaze.
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na
primer v knjižno ali vgradno omaro.
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim omrežjem,
enoto priključite v lahko dostopno električno
vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje
enote, takoj izvlecite glavni napajalni
priključek iz električne vtičnice.
Če je enota priključena v električno vtičnico, je
povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je
izklopljena.
POZOR
Pri uporabi baterije napačne vrste obstaja
nevarnost eksplozije.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne
izpostavljajte čezmerni vročini, na primer
sončni svetlobi ali ognju.
POZOR
VROČA POVRŠINA
Da zmanjšate nevarnost opeklin
zaradi vročine, se ne dotikajte
vroče površine, na kateri je ta
simbol.
2SL
Ta simbol opozarja uporabnika
na pomembna navodila za
delovanje in vzdrževanje
(servisiranje), ki jih dobite v
dokumentaciji, priloženi napravi.
Pomembna varnostna opozorila
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Preberite ta navodila.
Navodila shranite.
Upoštevajte vsa opozorila.
Upoštevajte vsa navodila.
Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
Čistite samo s suho krpo.
Poskrbite, da pretok zraka skozi
prezračevalne reže ne bo oviran. Napravo
namestite v skladu z navodili proizvajalca.
8) Naprave ne nameščajte v bližino toplotnih
virov, npr. radiatorjev, grelnikov, štedilnikov
ali drugih naprav (vključno z ojačevalniki), ki
oddajajo toploto.
9) Nikoli ne onesposobite varnostne funkcije
polariziranega ali ozemljitvenega vtikača.
Polariziran vtikač ima dva vtiča – eden je
širši od drugega. Ozemljitveni vtikač ima
dva vtiča in tretji ozemljitveni vtič. Široki
vtič ali tretji vtič je namenjen zagotavljanju
varnosti. Če priloženi vtikač ne ustreza vaši
vtičnici, se glede zamenjave zastarele
vtičnice posvetujte z električarjem.
10) Napajalni kabel zaščitite, da ga ne
pohodite ali ne preščipnete – zlasti pazite
na vtikače, dodatne vtičnice in točke
izstopa iz naprave.
11) Uporabljajte samo priključke in dodatno
opremo, ki jo določi proizvajalec.
12) Uporabljajte samo z vozičkom, stojalom,
trinožnim stojalom, nosilcem ali mizo, ki jo
določi proizvajalec oz. je priložena napravi.
Pri premikanju vozička z napravo bodite
previdni, da se voziček ne prevrne in ne
pride do poškodb.
13) Napravo odklopite med nevihto ali v
primeru, da je dalj časa ne boste uporabljali.
14) Vsa popravila naj izvaja usposobljen
serviser. Popravilo je potrebno, če se
naprava na kakršen koli način poškoduje –
če pride do poškodb napajalnega kabla ali
vtikača, razlitja tekočine po izdelku, tujkov
v izdelku, izpostavljenosti dežju ali vlagi
oziroma če izdelek ne deluje pravilno ali je
padel na tla.
OPOMBA:
Ta oprema je bila preizkušena in je v skladu z
mejnimi vrednostmi za digitalno napravo
razreda B, kot to določa 15. del pravil komisije
FCC. Te mejne vrednosti določajo primerno
zaščito pred škodljivimi motnjami pri
namestitvah v stanovanjskih objektih.
Ta oprema proizvaja, uporablja in oddaja
radiofrekvenčno energijo. Če ni pravilno
nameščena in se ne uporablja v skladu z
navodili, lahko pride do škodljivih motenj
radijskega valovanja. Kljub temu ni mogoče
zagotoviti, da na posamezni lokaciji ne bo prišlo
do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive
motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu –
to lahko ugotovite tako, da opremo vklopite in
izklopite – priporočamo, da poskusite motnje
odpraviti z naslednjimi ukrepi:
 Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
 Povečajte razdaljo med opremo in
sprejemnikom.
 Priključite opremo v vtičnico, ki je v drugem
tokokrogu kot tista, v katero je priključen
sprejemnik.
 Posvetujte se s prodajalcem ali strokovnjakom
za radiotelevizijsko tehnologijo.
POZOR
Spremembe, ki niso izrecno odobrene v tem
priročniku, lahko izničijo uporabnikova
pooblastila za uporabo te opreme.
Za povezavo z gostiteljskimi računalniki in/ali
zunanjimi napravami uporabite ustrezno
zaščitene in ozemljene kable ter konektorje, ki
so skladni z omejitvami emisij FCC.
Zmanjšajte nevarnost električnega udara,
tako da kabel zvočnika povežete z napravo in
zvočniki v skladu z naslednjimi navodili.
1) Odklopite napajalni kabel iz napajanja.
2) Odstranite 10–15 mm izolacije kabla
zvočnika.
3) Povežite kabel zvočnika z napravo in
zvočniki ter pazite, da se z roko ne
dotaknete jedra kabla zvočnika. Preden
odstranite kabel zvočnika iz naprave in
zvočnikov, tudi izključite napajalni kabel z
napajanja.
Te opreme ne smete postaviti ob ali
uporabljati skupaj z nobeno drugo anteno ali
oddajnikom.
Za uporabnike v Kanadi
Za povezavo z gostiteljskimi računalniki in/ali
zunanjimi napravami uporabite ustrezno
zaščitene in ozemljene kable ter konektorje.
Naprava je skladna s specifikacijami RSS za
oprostitev licence ministrstva Industry
Canada. Uporaba je dovoljena pod
naslednjima pogojema:
(1) Naprava ne sme povzročati motenj.
(2) Naprava mora biti odporna na vse motnje,
vključno z motnjami, ki lahko povzročijo
neželeno delovanje.
Za uporabnike v ZDA in Kanadi
Ta oprema je v skladu z omejitvami FCC/IC
glede izpostavljenosti sevanju za
nenadzorovano okolje in ustreza smernicam
glede radiofrekvenčne (RF) izpostavljenosti
FCC ter pravilom RSS-102 IC glede
radiofrekvenčne (RF) izpostavljenosti.
Opremo je treba namestiti in jo uporabljati
tako, da je oddajnik vedno vsaj 20 cm
oddaljen od človeškega telesa.
3SL
Za uporabnike v Avstraliji
Odlaganje odpadne električne
in elektronske opreme
(velja za države EU in druge
evropske države s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Za uporabnike v Evropi
Odstranjevanje izrabljenih
baterij ter električne in
elektronske opreme (velja
za države EU in druge države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke. Ta
oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi
kemijski simbol. Kemijski simbol za svinec (Pb)
je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,004 %
svinca. S pravilnim odstranjevanjem izdelkov
in baterij pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic za okolje in
zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila napačna
odstranitev. Recikliranje materialov prispeva k
ohranjanju naravnih virov. Če izdelek za svoje
delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali
zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje
trajno napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo ter električno in elektronsko opremo,
tako da izdelke ob koncu življenjske dobe
odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju
baterij iz izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij. Za več informacij o
recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite
na lokalno upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek
ali baterijo.
4SL
Opomba za uporabnike: spodaj
navedene informacije se nanašajo samo
na opremo, prodano v državah, v katerih
veljajo direktive EU.
Ta izdelek izdelala družba Sony Corporation,
ali pa je bil izdelan v imenu te družbe.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Vprašanja glede uvoznika za EU ali skladnosti
izdelka v Evropi naslovite na pooblaščenega
predstavnika družbe Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija.
Družba Sony Corporation izjavlja, da je
oprema skladna z direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na
voljo na spletnem mestu:
http://www.compliance.sony.de/.
Radijska oprema je namenjena uporabi z
odobrenimi različicami programske opreme,
ki so navedene v izjavi EU o skladnosti.
Programska oprema, vključena v to radijsko
opremo, potrjeno izpolnjuje bistvene
zahteve direktive 2014/53/EU.
Različico programske opreme preverite tako,
da pritisnete AMP MENU in nato izberete
"VERSION" z gumboma / in
.
Ta stereo sprejemnik je namenjen predvajanju
zvoka iz povezanih naprav, pretakanju glasbe
iz naprave BLUETOOTH® in radia FM.
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza
omejitvam, določenim v predpisih o
elektromagnetni združljivosti, glede uporabe
povezovalnega kabla, ki je krajši od 3 metrov.
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti,
ker si lahko poškodujete sluh.
Vsebina
Meni/ostale funkcije
Uporaba menija .......................................27
Dobavljeni deli .......................................... 6
Glavne funkcije sprejemnika .................... 6
Deli in upravljalne funkcije ....................... 7
Priključitev in priprava
1: Priprava potrebnih delov .....................12
Predvajanje zvoka visoke ločljivosti
(Pure Direct) ........................................29
Preimenovanje posameznih vhodov in
prednastavljenih postaj (NAME IN) ....29
Ogled podatkov na zaslonu ................... 30
Snemanje s sprejemnikom ...................... 31
2: Nastavitev/priključitev zvočnikov .......13
Povrnitev privzetih tovarniških
nastavitev ........................................... 31
3: Priključitev zvočnih-video naprav .......15
Varčevanje z energijo ..............................32
4: Priključitev antene FM (prizemna) ......18
5: Vklop sprejemnika ...............................18
6: Nastavitev zvočnikov ...........................19
Odpravljanje težav/
specifikacije
Odpravljanje težav ..................................33
Predvajanje
Previdnostni ukrepi .................................36
Predvajanje zvoka iz zvočnih-video
naprav .................................................21
Tehnični podatki ...................................... 37
Predvajanje zvoka iz naprave
BLUETOOTH .........................................21
Avtorske pravice ......................................39
Komunikacija BLUETOOTH ......................38
Stvarno kazalo ........................................ 40
Sprejemnik
Samodejno iskanje postaje FM .............. 24
Prednastavitev radijskih postaj FM
(pomnilnik za prednastavitve) ........... 25
Sprejem oddajanj RDS
(samo evropski in azijsko-pacifiški
modeli)............................................... 26
5SL
Dobavljeni deli
• Sprejemnik (1)
Glavne funkcije
sprejemnika
Združljiv z brezžično tehnologijo
BLUETOOTH®
• Daljinski upravljalnik (1)
• Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
• S sprejemnikom povežite WALKMAN®,
pametni telefon ali tablični računalnik
prek funkcije BLUETOOTH, da boste lahko
brezžično predvajali glasbeno vsebino iz
teh naprav (stran 21).
• Žična antena FM (1)
• Sprejemnik lahko vklopite prek seznanjene
naprave BLUETOOTH, tudi če je sprejemnik
v stanju pripravljenosti (stran 27).
Opremljen z vtičnicama PHONO IN
• Navodila za začetek (1)
V njih je razloženo, kako povežete stereo
zvočniški sistem in naprave ter poslušate zvok
iz povezanih naprav.
• Navodila za uporabo (ta knjižica) (1)
Priročniki, ki so na voljo za
ta izdelek
• Nekatere slike so prikazane kot vzorčne skice
in se lahko razlikujejo od dejanskih izdelkov.
• Priročniki, ki so na voljo za ta izdelek,
opisujejo predvsem postopke za uporabo
daljinskega upravljalnika. Uporabite lahko
tudi upravljalne tipke na sprejemniku, če so
poimenovane enako ali podobno kot tipke
daljinskega upravljalnika.
6SL
Na sprejemnik lahko priključite gramofon in
uživate v zvoku visoke kakovosti (stran 15).
Deli in upravljalne funkcije
Sprednja plošča sprejemnika
  (vklop/izklop)
S tem gumbom vklopite sprejemnik ali
ga preklopite v stanje pripravljenosti.
 Indikator vklopa
•Zeleno: sprejemnik je vklopljen.
•Rdeče: sprejemnik je v stanju
pripravljenosti in "BT STBY" ste
nastavili na "STBY ON".*
•Indikator se izklopi: sprejemnik je v
stanju pripravljenosti in "BT STBY" ste
nastavili na "STBY OFF".
* Indikator sveti rdeče samo, če je s
sprejemnikom seznanjena naprava in je
možnost "BT POWER" nastavljena na
"BT ON". Če s sprejemnikom ni seznanjena
nobena naprava ali je možnost "BT POWER"
nastavljena na "BT OFF", se indikator izklopi.
 SPEAKERS (stran 19)
Preklopi zvočniški sistem.
 Zaslon (stran 8)
 DISPLAY (stran 30)
 DIMMER
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona.
 BLUETOOTH
Preklopi vhod sprejemnika na
"BLUETOOTH" in se samodejno poveže z
nazadnje povezano napravo.
Nastavi sprejemnik v način seznanjanja,
če ta nima informacij o seznanjanju.
Prekine povezavo naprave
BLUETOOTH, če je sprejemnik povezan
z napravo BLUETOOTH.
Indikator BLUETOOTH (stran 21)
 Senzor daljinskega upravljalnika
Sprejema signale daljinskega
upravljalnika.
Opomba
Če izberete "OFF SPEAKERS", se prek
zvočnikov ne predvaja zvok. Izbrati morate
nastavitev, ki ni "OFF SPEAKERS".
 PURE DIRECT (stran 29)
Indikator nad gumbom sveti, ko je
vključena funkcija Pure Direct.
 TUNING MODE (stran 24, 25)
 TUNING +/– (stran 24, 25)
7SL
 VOLUME (stran 21)
 Vtičnica PORTABLE IN (stran 16)
 INPUT SELECTOR
 Vtičnica PHONES
Izbere vhodni kanal, povezan
z napravo, ki jo želite uporabiti.
Tukaj priključite slušalke.
Indikatorji na zaslonu
 Indikator zvočniškega sistema
(stran 19)
Opomba
Ta indikatorja ne svetita, če je izklopljen
izhod zvočnika ali so priključene slušalke.
 SLEEP
Zasveti, če je vključena funkcija
izklopnega časovnika.
 Indikator iskanja
Sveti, ko sprejemnik najde
radijsko postajo.
MEMORY
Aktivira se pomnilniška funkcija, kot je
Preset Memory (stran 25) itd.
RDS (samo evropski in
azijsko-pacifiški modeli)
Nastavljena je postaja, ki omogoča
uporabo storitev RDS.
MONO
Mono oddajanje
ST
Stereo oddajanje FM
8SL
Številka vnaprej nastavljene postaje
(odvisna je od vnaprej nastavljene
postaje, ki jo izberete)
Zadnja plošča sprejemnika
 Priključek FM ANTENNA (stran 18)
 Priključki SPEAKERS (stran 13, 14)
 Vtičnice AUDIO IN/OUT (stran 15, 17)
Vtičnice za vhod in izhod zvoka.
 Vtičnici PHONO IN (stran 15)
Za priključitev gramofona.
* Samo za servisiranje.
9SL
Daljinski upravljalnik
  (vklop/izklop) (stran 18)
S tem gumbom vklopite sprejemnik ali
ga preklopite v stanje pripravljenosti.
SLEEP
S tem gumbom lahko nastavite samodejni
izklop sprejemnika ob določeni uri.
Vsakič ko pritisnete ta gumb, se zaslon
spremeni v tem zaporedju:
0-30-00  1-00-00  1-30-00 
2-00-00  OFF
Ko nastavite izklopni časovnik, na
zaslonu zasveti indikator "SLEEP".
Nasveti
• Če želite preveriti, koliko časa je še
preostalo, preden se sprejemnik izklopi,
pritisnite gumb SLEEP. Na zaslonu se
prikaže preostali čas.
• Funkcija izklopnega časovnika bo
preklicana, če:
– znova pritisnete gumb SLEEP,
– pritisnete  (vklop/izklop);
SPEAKERS A/B (stran 19)
Preklopi zvočniški sistem.
Vsakič ko pritisnete ta gumb, se zaslon
spremeni v tem zaporedju:
SPK A  SPK B  SPK A+B 
OFF SPEAKERS*
* Na zaslonu se izmenično prikazujeta
možnosti "OFF" in "SPEAKERS".
Opomba
Če izberete "OFF SPEAKERS", se prek
zvočnikov ne predvaja zvok. Izbrati morate
nastavitev, ki ni "OFF SPEAKERS".
 Gumbi za izbiro vhoda
BLUETOOTH, INPUT 1, INPUT 2,
INPUT 3, INPUT 4, PORTABLE IN,
PHONO, FM
Omogočajo izbiro vhodnega kanala,
povezanega z napravo, ki jo želite
uporabiti. Ko pritisnete poljubni gumb
za izbiro vhoda, se sprejemnik vklopi.
Opomba
Ko pritisnete BLUETOOTH, se sprejemnik
vklopi samo, če je možnost "BT POWER"
nastavljena na "BT ON" (stran 28).
10SL
BLUETOOTH PAIRING (stran 22)
PRESET +/–
Preklopi vhod sprejemnika na
"BLUETOOTH" in nastavi sprejemnik na
način seznanjanja.
Omogoča izbiro prednastavljenih
postaj ali kanalov.
 TUNER PRESET 1, 2, 3 (stran 25)
Izbere prednastavljeno postajo 1, 2 ali 3.
Če pritisnete katerega od teh gumbov,
se sprejemnik vklopi in nastavi na
izbrano prednastavljeno postajo.
BASS +/– (stran 20)
TREBLE +/– (stran 20)
 DISPLAY (stran 30)
PURE DIRECT (stran 29)
Aktivira funkcijo Pure Direct, ki
omogoča, da iz vseh vhodov
predvajate zvok višje ločljivosti.
(potrditev),
/ / /
Z gumbi , , , lahko izbirate
elemente menija. Z gumbom
potrdite izbiro.
MEMORY*
Postajo, ki jo sprejemate, shrani kot
prednastavljeno.
* Gumbi  +,  in MEMORY imajo otipljive
pike. Ta pika vam bo v pomoč pri upravljanju
sprejemnika.
Opomba
• Zgornji opisi so navedeni le za prikaz primerov.
• V odvisnosti od modela povezane naprave
nekaterih funkcij, opisanih v tem poglavju,
morda ne bo mogoče uporabljati s priloženim
daljinskim upravljalnikom.
Vstavitev baterij v daljinski
upravljalnik
V daljinski upravljalnik vstavite dve
(priloženi) bateriji R03 (velikosti AAA).
Pri vstavljanju baterij pazite, da sta
pola + in – v pravilnem položaju.
BACK
S tem gumbom se vrnete v prejšnji
meni.
DIMMER
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona.
AMP MENU
Opomba
Prikaže meni na zaslonu za upravljanje
sprejemnika.
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte na zelo
vročem ali vlažnem mestu.
• Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij.
• Manganovih baterij ne mešajte z baterijami
drugih vrst.
• Priporočamo uporabo manganskih baterij AAA.
• Senzorja daljinskega upravljalnika na sprednji
plošči sprejemnika ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi ali luči. V nasprotnem primeru
lahko povzročite okvaro.
• Če daljinskega upravljalnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, odstranite baterije, da
preprečite razlitje baterij in korozijo.
• Ko sprejemnika ni mogoče več upravljati z
daljinskim upravljalnikom, zamenjajte bateriji z
novima baterijama.
  (izklop zvoka)
S tem gumbom začasno izklopite zvok.
Zvok ponovno omogočite tako, da
ponovno pritisnete gumb.
 (glasnost) +*/–
Omogoča prilagoditev ravni glasnosti
vseh zvočnikov hkrati.
/ (previjanje nazaj/previjanje
naprej),  (predvajanje/premor)*,
/ (nazaj/naprej),
 (ustavitev)
Iščite, predvajajte, začasno ustavite,
preskočite ali ustavite delovanje.
TUNING +/–
Poišče postajo FM.
11SL
Priključitev in priprava
1: Priprava potrebnih
delov
Dobavljeni deli
Prepričajte se, da imate vse dele, ki so
navedeni v razdelku "Dobavljeni deli"
(stran 6).
Kabli, potrebni za priključitev
(niso priloženi)
Kabli zvočnikov
Stereo zvočni kabli*
FONO kabli z ozemljitvenimi žicami*
3,5 mm stereo zvočni kabel*
* Ni potrebno glede na konfiguracijo priključitve.
12SL
2: Nastavitev/priključitev zvočnikov
Zvočnike nastavite in priključite glede na število zvočnikov, ki jih uporabljate.
V tem priročniku so opisani postopki namestitve, priključitve in nastavitve, pri čemer je kot
primer uporabljen stereo zvočniški sistem z zvočnikoma A/B.
Opomba
• Povežite zvočnike z nazivno impedanco od 6 do 16 ohmov.
• Pri nastavitvi vseh zvočnikov z nazivno impedanco 8 ohmov ali več nastavite "SP IMP." na "8 OHM".
Pri drugačnih priključitvah jo nastavite na "6 OHM". Podrobnosti so v razdelku "6: Nastavitev zvočnikov"
(stran 19).
• Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
• Pred priključevanjem napajalnega kabla se prepričajte, da se kovinske žice kablov zvočnikov ne dotikajo
druga druge med priključki SPEAKERS ali na zadnji plošči sprejemnika. Če se kabli dotikajo, se lahko
poškoduje vezje ojačevalnika.
Priključitev kablov zvočnikov
Kable zvočnikov povežite pravilno, tako da se polarnosti + (rdeča) in – (črna) sprejemnika in
zvočnikov ujema, kot je prikazano spodaj.
Snemite do 10 mm (13/32 palca) izolacije na obeh koncih kablov zvočnikov in nato trdno
zvijte žice kablov. Konce kablov, s katerih ste sneli izolacijo, vstavite v priključke, kot je
prikazano spodaj.
10 mm
(13/32 palca)
Opomba
• Pazite, da ne odstranite preveč izolacije kabla, da se kabli ne morejo dotikati med seboj.
• Nepravilna povezava lahko povzroči nepopravljivo škodo na sprejemniku.
13SL
Stereo zvočniški sistem z zvočnikoma A/B
Zvok lahko poslušate tudi v drugem prostoru, če priključite dodatna zvočnika B.
Prostor, v katerem je nameščen sprejemnik
Drugo mesto
: Levi zvočnik
: Desni zvočnik
Zvočnika A
Zvočnika B
(na drugem mestu)
Kabel zvočnika (ni priložen)
Opomba
Če priključite dodatna zvočnika B, lahko zvočnike, ki jih želite uporabljati, izberete z gumbom SPEAKERS
A/B (stran 19). Če izberete "OFF SPEAKERS", se prek zvočnikov ne predvaja zvok. Izbrati morate nastavitev,
ki ni "OFF SPEAKERS".
14SL
3: Priključitev zvočnih-video naprav
Opomba
Kable priključite, preden priključite napajalni kabel.
Nasveti
• Naprave, ki niso navedene spodaj, lahko priključite na vtičnice AUDIO IN/OUT.
• Vsak vhod lahko preimenujete tako, da bo ime mogoče prikazati na zaslonu sprejemnika (stran 29).
Priključitev zvočnih naprav
Predvajalnik MD,
predvajalnik kaset
Gramofon
Predvajalnik Super
Audio CD,
CD-predvajalnik
Stereo zvočni kabel (ni priložen)
FONO kabli z ozemljitvenimi žicami (niso priloženi)
* Če ima gramofon ozemljitveni priključek, priključite ozemljitveno žico.
15SL
Opomba
• Če priključite gramofon s stikalom PHONO/LINE,
stikalo PHONO/LINE nastavite na PHONO.
• Sprejemnik je opremljen z gramofonskim
predojačevalnikom z izenačevalnikom za
gramofonske glave vrste MM. Na gramofonu
uporabljena glava vrste MM ima zvočni izhod
različnih ravni. Če je izhod gramofonske glave
vrste MM nizke ravni, lahko to zvišate z
nastavitvijo glasnosti gramofona (stran 28).
• Če želite snemati zvok iz sprejemnika, morate
napravo priključiti na vtičnice AUDIO INPUT 4 OUT.
Priključitev prenosne zvočne naprave
Prenosna zvočna naprava,
kot sta WALKMAN®,
pametni telefon
3,5 mm stereo zvočni kabel (ni priložen)
Opomba
• Zvok, ki prihaja iz naprave, priključene v vtičnico
PORTABLE IN, je lahko popačen oz. lahko pride
do motenj pri njegovem predvajanju. To ni
okvara in je odvisno od priključene naprave.
• Če je zvok, ki prihaja iz naprave, priključene v
vtičnico PORTABLE IN, pretih, povečajte glasnost.
Preden zamenjate vhod, preverite, ali ste
zmanjšali moč zvoka, kajti na ta način se izognete
morebitni okvari zvočnika.
16SL
Priključitev video naprav
Predvajalnik Blu-ray Disc™,
predvajalnik DVD, kabelski ali
satelitski sprejemnik, snemalnik DVD,
videorekorder, igralna naprava
Video signali
Audio signals
Na vhodno
vtičnico VIDEO na
televizorju
Stereo zvočni kabel (ni priložen)
17SL
4: Priključitev antene FM
(prizemna)
5: Vklop sprejemnika
1
Napajalni kabel priključite
v električno vtičnico.
Žična antena FM
(priložena)
Opomba
• Žično anteno FM povsem izvlecite.
• Žično anteno FM priključite in jo postavite v čim
bolj vodoraven položaj.
V električno vtičnico
2
Sprejemnik vklopite tako,
da pritisnete gumb 
(vklop/izklop).
 (vklop/izklop)
Nasveti
Sprejemnik lahko vklopite tudi z gumbom 
(vklop/izklop) na daljinskem upravljalniku.
Sprejemnik izklopite tako, da znova pritisnete
gumb  (vklop/izklop).
18SL
6: Nastavitev zvočnikov
Nastavitev impedance zvočnikov
Nastavite impedanco zvočnikov, ki ustreza
uporabljenim zvočnikom.
• Če zvočnike priključite na priključke SPEAKERS A
ali B, priključite zvočnike z nazivno impedanco
8 ali 6 ohmov.
Preklop zvočniškega sistema
Če sta s sprejemnikom povezana dva
zvočniška sistema, lahko izberete, katerega
želite uporabljati.
Večkrat pritisnite SPEAKERS A/B,
da izberete zvočniški sistem, ki
ga želite uporabljati.
SPEAKERS A/B
/ ,
AMP MENU
1
Pritisnite gumb AMP MENU.
Na zaslonu se prikaže meni.
2
Pritisnite / , da izberete
"SP IMP.", nato pa
pritisnite .
3
Pritisnite / , da izberete
ustrezno impedanco zvočnikov,
in nato pritisnite .
"8 OHM": Privzeta nastavitev. Izberite,
če priključite vse zvočnike z nazivno
impedanco 8 ohmov ali več.
"6 OHM": izberite, če priključite vse
zvočnike z nazivno impedanco, nižjo
od 8 ohmov.
Opomba
Vsakič ko pritisnete ta gumb, se zaslon
spremeni v zaporedju.
"SPK A": zvočniki, priključeni na priključke
SPEAKERS A.
"SPK B": zvočniki, priključeni na priključke
SPEAKERS B.
"SPK A+B": zvočniki, priključeni na priključke
SPEAKERS A in B (vzporedna povezava).
"OFF SPEAKERS": na zaslonu se izmenično
prikazujeta možnosti "OFF" in "SPEAKERS".
Prenos izhodnih zvočnih signalov prek
priključkov zvočnikov ni dejaven.
Opomba
Če so priključene slušalke, ta možnost ni na voljo.
Nasveti
• Na zaslonu začneta svetiti indikatorja "SP A" in/
ali "SP B", kar označuje, kateri niz priključkov je
izbran. Indikatorja "SP A" in "SP B" ne svetita,
ko je zvočniški sistem izklopljen.
• Zvočniški sistem lahko izberete tudi z gumbom
SPEAKERS na sprejemniku.
• Če ne veste, kakšna je impedanca zvočnikov,
glejte navodila za uporabo, priložena
zvočnikom. (Ti podatki so pogosto na zadnji
strani zvočnika.)
• Če zvočnike priključite tako na priključke
SPEAKERS A kot B, priključite zvočnike z nazivno
impedanco 12 ohmov ali več.
19SL
Prilagajanje tona
Prilagodite lahko tonsko ravnovesje
zvočnikov.
BASS +/–
TREBLE +/–
Večkrat pritisnite TREBLE + ali
TREBLE –, da prilagodite raven
visokih tonov.
Večkrat pritisnite BASS + ali BASS –,
da prilagodite raven nizkih tonov.
Moč lahko prilagajate od –10 do +10 dB v
korakih po 1 dB.
Začetna nastavitev je nastavljena na 0 dB.
20SL
Predvajanje
Predvajanje zvoka iz
zvočnih-video naprav
Predvajanje zvoka iz
naprave BLUETOOTH
Zvočno vsebino lahko prejemate iz
predvajalnika WALKMAN®, pametnega
telefona ali tabličnega računalnika, ki je
opremljen s funkcijo BLUETOOTH, in jo
poslušate prek sprejemnika.
BLUETOOTH
Gumbi za
izbiro vhoda
BLUETOOTH
PAIRING
 +/–
 +/–
1
Pritisnite gumb za izbiro
vhoda, ki ustreza napravi, iz
katere želite predvajati zvok.
/,
/,
, 
Na zaslonu se prikaže izbrani vhod.
2
Zaženite predvajanje v
povezani napravi.
3
Glasnost lahko prilagodite”z
gumbom  +/–.
Več o indikatorju BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH nad gumbom
BLUETOOTH na sprejemniku neprekinjeno
sveti ali pa utripa modro in s tem označuje
stanje povezave BLUETOOTH.
Opomba
Pred izklopom sprejemnika zmanjšajte glasnost,
da preprečite okvaro zvočnikov ob naslednjem
vklopu sprejemnika.
Nasveti
• Če želite glasnost spremeniti hitro
– Hitro zavrtite gumb VOLUME.
– Pritisnite in pridržite enega od gumbov  +/–.
• Če želite zmerno prilagoditi glasnost
– Počasi zavrtite gumb VOLUME.
– Pritisnite enega od gumbov  +/– in ga
takoj spustite.
Stanje sprejemnika Stanje indikatorja
Sprejemnik išče napravo
BLUETOOTH, s katero se
bo povezal
Počasi utripa
BLUETOOTH, seznanjanje Hitro utripa
Povezava BLUETOOTH
je vzpostavljena
Sveti
21SL
Registracija naprav BLUETOOTH
v sprejemniku (seznanjanje)
Seznanjanje je postopek, pri katerem se
naprave BLUETOOTH ped povezavo
medsebojno registrirajo. Sledite spodnjim
korakom, da seznanite napravo BLUETOOTH
in sprejemnik. Ko so naprave BLUETOOTH
enkrat seznanjene, jih ni več treba
seznanjati. Po končanem seznanjanju
nadaljujte z razdelkom "Poslušanje zvoka iz
seznanjene naprave BLUETOOTH" (stran 22).
1
Napravo BLUETOOTH
približajte glavni enoti na
en meter (3,3 čevlja).
2
Pritisnite BLUETOOTH PAIRING.
Na zaslonu začne utripati "PAIRING".
3. korak morate opraviti v petih
minutah, sicer se seznanjanje prekliče.
Če je postopek seznanjanja preklican,
ponovite ta korak.
3
Izvedite postopek seznanjanja
v napravi BLUETOOTH, da ta
zazna sprejemnik.
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo naprave
BLUETOOTH.
Odvisno od vrste naprave BLUETOOTH
se na zaslonu naprave BLUETOOTH
lahko pojavi seznam zaznanih naprav.
Sprejemnik je prikazan kot "STR-DH190".
4
Na zaslonu naprave
BLUETOOTH izberite
"STR-DH190".
Če možnost "STR-DH190" ni prikazana,
ponovite postopek od 1. koraka.
Ko je povezava BLUETOOTH
vzpostavljena, se na zaslonu prikaže
ime seznanjene naprave.
5
22SL
Začnite predvajanje prek
naprave BLUETOOTH.
6
Prilagodite glasnost.
Najprej prilagodite glasnost naprave
BLUETOOTH. Če predvajanje še vedno
ni dovolj glasno, pritiskajte  +/–,
da prilagodite raven glasnosti
sprejemnika.
Preklic postopka seznanjanja
Seznanjanje bo preklicano, ko boste
preklopili vhod.
Opomba
• Nekaterih aplikacij naprave BLUETOOTH ni
mogoče upravljati prek sprejemnika.
• Če se pri 4. koraku na zaslonu naprave BLUETOOTH
prikaže zahteva za vnos gesla, vnesite "0000".
Geslo je lahko označeno z besedo "Passcode",
"PIN code", "PIN number" ali "Password".
• Seznanite lahko do deset naprav BLUETOOTH.
Če seznanite 11. napravo BLUETOOTH, bo ta
zamenjala nazadnje povezano napravo.
Nasveti
• Napravo BLUETOOTH lahko upravljate z gumbi
/ (previjanje nazaj/previjanje naprej),
/ (nazaj/naprej),  (predvajanje/
premor),  (ustavitev).
• Če pritisnete  pri vhodu "BLUETOOTH",
ko ni povezana nobena naprava BLUETOOTH,
se sprejemnik samodejno poveže z nazadnje
povezano napravo BLUETOOTH.
Poslušanje zvoka iz seznanjene
naprave BLUETOOTH
1
Na napravi BLUETOOTH
vklopite funkcijo BLUETOOTH.
2
Pritisnite BLUETOOTH.
Sprejemnik se poveže z nazadnje
povezano napravo BLUETOOTH in na
zaslonu se prikaže ime naprave.
3
Začnite predvajanje prek
naprave BLUETOOTH.
4
Prilagodite glasnost.
Najprej prilagodite glasnost naprave
BLUETOOTH. Če predvajanje še vedno
ni dovolj glasno, pritiskajte  +/–, da
prilagodite raven glasnosti sprejemnika.
Prekinitev povezave BLUETOOTH
Povezava BLUETOOTH se prekine, če storite
kaj od naslednjega:
• Preklopite vir.
• Izklopite funkcijo BLUETOOTH v napravi
BLUETOOTH.
• Pritisnete BLUETOOTH PAIRING.
• Izklopite sprejemnik ali napravo
BLUETOOTH.
• Znova pritisnete BLUETOOTH na
sprejemniku.
Opomba
• Funkcije se lahko razlikujejo glede na
specifikacije naprave BLUETOOTH.
• Zvok se prek tega sprejemnika v primerjavi z
zvokom iz naprave BLUETOOTH lahko predvaja z
zamikom, in sicer zaradi lastnosti brezžične
tehnologije BLUETOOTH.
Nasveti
• Omogočite ali onemogočite lahko sprejem
kodeka AAC iz naprave BLUETOOTH (stran 27).
• S sprejemnikom se iz seznanjene naprave
BLUETOOTH lahko povežete, če je možnost
"BT POWER" nastavljena na "BT ON" (stran 28).
23SL
V primeru slabega sprejema FM
stereo
Sprejemnik
Samodejno iskanje
postaje FM
Vgrajeni radio omogoča sprejemanje
signalov FM. Pred uporabo morate na
sprejemnik priključiti anteno FM (prizemna)
(stran 18).
FM
/ ,
AMP MENU
TUNING +/–
1
2
Pritisnite FM.
Pritisnite TUNING + ali
TUNING –.
Z gumbom TUNING + iščete od nižjih do
višjih frekvenc radijskih postaj, z
gumbom TUNING – pa od višjih do nižjih.
Sprejemnik zaustavi postopek iskanja
vsakič, ko najde postajo.
Uporaba gumbov za upravljanje
sprejemnika
1 Zavrtite INPUT SELECTOR, da izberete
"FM TUNER".
2 Večkrat pritisnite gumb TUNING MODE,
da izberite možnost "AUTO".
3 Pritisnite TUNING + ali TUNING –.
24SL
Če je sprejem FM stereo slab in na zaslonu
utripa oznaka "ST", izberite mono zvok ter
tako zmanjšajte motnje zvoka.
Pritisnite AMP MENU ter nato / in ,
da izberete "FM MODE" – "MONO".
Za vrnitev v način stereo izberite "STEREO".
Prednastavitev radijskih
postaj FM (pomnilnik za
prednastavitve)
Do 30 postaj FM lahko shranite kot
priljubljene, tj. kot prednastavljene.
Iskanje vnaprej nastavljenih
postaj
1
2
Pritisnite FM.
Postajo izberete tako, da
pritiskate gumb PRESET + ali
PRESET –.
Nasveti
FM
TUNER
PRESET 1, 2, 3
Prednastavljeno postajo lahko izberete tudi
z možnostjo TUNER PRESET 1, 2 ali 3.
Uporaba gumbov za upravljanje
sprejemnika
1 Zavrtite INPUT SELECTOR, da izberete
"FM TUNER".
2 Že želite izbrati možnost "PRESET",
večkrat pritisnite gumb TUNING MODE.
MEMORY
3 Z gumbom TUNING + ali
TUNING – izberete želeno vnaprej
nastavljeno postajo.
PRESET +/–
1
2
Pritisnite FM.
3
4
Pritisnite gumb MEMORY.
5
Pritisnite
S samodejnim iskanjem
poiščite postajo, ki jo želite
prednastaviti (stran 24).
Pritisnite PRESET + ali
PRESET –, da izberete
številko prednastavitve.
.
Postaja se shrani pod izbrano številko
predhodno nastavljene postaje.
6
Za shranjevanje druge
postaje ponovite korake 1–5.
25SL
Sprejem oddajanj RDS
(samo evropski in azijsko-pacifiški
modeli)
Ta sprejemnik podpira uporabo radijskega
podatkovnega sistema (RDS), ki radijskim
postajam FM* omogoča pošiljanje
dodatnih informacij v okviru rednega
programskega oddajanja. Ta sprejemnik
podpira uporabne storitve RDS, kot je
prikaz imena programske storitve.
* Storitev RDS ne podpirajo vse postaje FM, prav
tako pa te ne zagotavljajo iste vrste storitev.
Če storitev RDS v svojem območju ne poznate,
se za več informacij obrnite na lokalne radijske
postaje.
Enostavno izberite postajo v
pasu FM s samodejnim iskanjem
(stran 24) ali prednastavljeno
postajo (stran 25).
Če izberete postajo, ki omogoča storitve
RDS, zasveti indikator RDS, na zaslonu pa
se prikaže ime storitve programa.
Opomba
Če izbrana postaja ne oddaja signala RDS ali če je
signal prešibek, storitve RDS morda ne bodo
delovale pravilno.
Nasveti
Med prikazom imena storitve programa lahko
preverite frekvenco tako, da pritiskate DISPLAY
(stran 30).
26SL
Seznam menija
Meni/ostale funkcije
Privzete nastavitve so podčrtane.
Uporaba menija
 "SP IMP." (Impedanca
zvočnikov)
Za podrobnosti glejte "Nastavitev
impedance zvočnikov" (stran 19).
 "FM MODE" (Način za sprejem
postaj FM)
• "STEREO"
Sprejemnik bo dekodiral signal kot je
stereo, ko bo radijska postaja oddajala
v stereu.
• "MONO"
Sprejemnik bo dekodiral signal kot mono,
ne glede na oddajani signal.
/ / / ,
BACK
1
2
3
AMP MENU
Pritisnite gumb AMP MENU.
 "BT MENU" (meni BLUETOOTH
Settings)
Na zaslonu se prikaže meni.
• "BT STBY" (stanje pripravljenosti BLUETOOTH)
S pritiskom gumba /
izberite želeni element
menija in nato pritisnite
S pritiskom gumba / / /
izberite želeni parameter/
nastavitev in nato pritisnite
– "STBY ON": sprejemnik lahko vklopite
prek seznanjene naprave BLUETOOTH.
– "STBY OFF": sprejemnika ne morete
vklopiti prek seznanjene naprave
BLUETOOTH.
.
Opomba
.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Pritisnite
ali BACK.
• Če "BT STBY" nastavite na "STBY ON", se
sprejemnik vklopi, ko vzpostavite povezavo
BLUETOOTH iz naprave BLUETOOTH.
• Nastavitve ni mogoče spremeniti, če je
možnost "BT POWER" nastavljena na "BT OFF".
• "BT AAC" (kodek BLUETOOTH – AAC)
Izhod iz menija
– "AAC ON": Zvok AAC je na voljo, če
naprava BLUETOOTH podpira AAC.
Pritisnite AMP MENU.
– "AAC OFF": Zvok AAC ni na voljo.
Opomba
Na zaslonu bodo morda nekateri parametri in
nastavitve videti zamegljeno. To pomeni, da niso
na voljo ali so fiksni in jih ni mogoče spreminjati.
Opomba
• Nastavitve ni mogoče spremeniti, če je
možnost "BT POWER" nastavljena na "BT OFF".
• Ko je povezana naprava BLUETOOTH,
nastavitev te funkcije ni mogoče spremeniti.
Nasveti
Če je funkcija AAC omogočena, lahko uživate v
visokokakovostnem zvoku.
27SL
• "BT POWER" (signal BLUETOOTH)
– "BT ON": s sprejemnikom se lahko
povežete prek seznanjene naprave
BLUETOOTH.
– "BT OFF": s sprejemnikom se ni
mogoče povezati prek seznanjene
naprave BLUETOOTH.
Opomba
Nastavitve ni mogoče spremeniti, če je izbran
vhod "BLUETOOTH".
 "PH.OFFSET" (nastavitev
glasnosti gramofona)
Omogoča prilagajanje ravni glasnosti naprave,
ki je priključena na vtičnici PHONO IN.
Na gramofonu uporabljena glava vrste MM
ima zvočni izhod različnih ravni.
Če je izhod gramofonske glave vrste MM
nizke ravni, lahko to zvišate z nastavitvijo
glasnosti gramofona.
Prilagodite lahko v območju od 0 do +6 dB
v korakih po 1 dB.
Začetna nastavitev je "PHONO 0".
 "BALANCE" (Ravnovesje
zvočnikov)
Prilagodite lahko ravnovesje med levim in
desnim zvočnikom.
Prilagodite lahko v območju od "BAL. L+10"
do "BAL. R+10" v korakih po 1 dB.
Začetna nastavitev je "BAL. 0".
 "NAME IN" (Poimenovanje
vhodov)
Nastavite lahko ime vhodov in vnaprej
nastavljenih postaj. Podrobnosti so v
razdelku "Preimenovanje posameznih
vhodov in prednastavljenih postaj (NAME IN)"
(stran 29).
 "AUTO.STBY" (Samodejni
način pripravljenosti)
Omogoča nastavitev sprejemnika, da
samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti, kadar ga ne uporabljate ali
kadar vanj ne vstopajo nobeni signali.
• "STBY ON"
preklopi v stanje pripravljenosti po
približno 20 minutah.
• "STBY OFF"
ne preklopi v stanje pripravljenosti.
28SL
Opomba
• Funkcija ne deluje, če je izbran vhod "FM TUNER".
• Če hkrati uporabljate samodejni preklop v stanje
pripravljenosti in izklopni časovnik, ima
prednost izklopni časovnik.
 "UPDATE" (Posodobitev
programske opreme)
Samo za servisiranje.
 "VERSION" (Različica
programske opreme)
Omogoča preverjanje podatkov o različici
programske opreme sistema.
Predvajanje zvoka visoke
ločljivosti (Pure Direct)
Funkcija Pure Direct omogoča predvajanje
programsko posnetega zvoka Hi-Fi prek
vseh vhodov. Ko je funkcija Pure Direct
vključena, se zaslon izklopi in tako zmanjša
hrup, ki bi lahko vplival na kakovost zvoka.
Preimenovanje
posameznih vhodov in
prednastavljenih postaj
(NAME IN)
Za vhode (razen za "FM TUNER" in
"BLUETOOTH") in prednastavljene postaje
lahko vnesete ime z do 8 znaki, ki bo
prikazano na zaslonu.
Ime naprave na zaslonu je prepoznavnejše
od oznak vtičnic.
Gumbi za
izbiro vhoda
PURE DIRECT
Pritisnite PURE DIRECT.
Indikator nad gumbom sveti, ko je
vključena funkcija Pure Direct.
Za preklic funkcije Pure Direct znova
pritisnite PURE DIRECT.
Opomba
/ / / ,
AMP MENU
1
Za vhod "FM TUNER"
Pritisnite FM in nato nastavite
prednastavljeno postajo, za katero
želite ustvariti indeksno ime (stran 25).
• Ko je izbrana funkcija Pure Direct, ne delujejo
nizki in visoki toni.
• Funkcijo Pure Direct prekličete s pritiskom
BASS +/– ali TREBLE +/–.
Za druge vhode (razen vhoda
"BLUETOOTH")
Pritisnite gumb za izbiro vhoda, za
katerega želite ustvariti indeksno ime.
2
3
Pritisnite AMP MENU.
Večkrat pritisnite / , da
izberete možnost "NAME IN",
in nato pritisnite
ali .
Kazalec začne utripati, vi pa lahko
vnesete znak.
4
Pritiskajte / , da izberete
znak, in nato pritisnite / ,
da premaknete položaj
vnosa nazaj ali naprej.
29SL
Nasveti
• Vrsto znakov lahko izberete s pritiskanjem
/ v naslednjem zaporedju.
Abeceda (velika začetnica)  Števke 
Simboli
• Če želite vnesti presledek, pritisnite ,
ne da bi izbrali znak.
Ogled podatkov na
zaslonu
Če ste se zmotili
Pritiskajte / , dokler ne utripa znak,
ki ga želite spremeniti. Nato s pritiskanjem
/ izberite ustrezni znak.
5
Pritisnite
Gumbi za
izbiro vhoda
.
Vneseno ime se registrira.
DISPLAY
Opomba
(samo evropski in azijsko-pacifiški modeli)
Ko poimenujete postajo RDS (radijski podatkovni
sistem) in jo poiščete, se namesto vnesenega
imena prikaže ime storitve programa.
1
Pritisnite ustrezni gumb za
izbiro vhoda, s katerim želite
preveriti informacije.
2
Pritiskajte DISPLAY.
Vsakič, ko pritisnete gumb, se zaslon
spremeni v naslednjem zaporedju.
Indeksno ime vhoda*  Izbrani
vhod  Raven glasnosti
Pri poslušanju radia FM
Ime prednastavljene postaje* 
Frekvenca, pas in številka
prednastavitve  Raven glasnosti
Sprejemanje oddajanj RDS
(samo evropski in azijskopacifiški modeli)
Ime storitve programa ali ime
prednastavljene postaje* 
Frekvenca, pas in številka
prednastavitve  Raven glasnosti
Pri povezavi naprave
BLUETOOTH
Ime naprave BLUETOOTH  Naslov
MAC naprave BLUETOOTH  Raven
glasnosti  "BLUETOOTH"
* Indeksno ime se prikaže le, če ste ga
dodelili vhodu ali prednastavljeni postaji
(stran 29). Indeksno ime se ne prikaže, če
ste vnesli le presledke ali če je enako
imenu vhoda.
Opomba
Znak ali oznake se v nekaterih jezikih morda ne
bodo prikazali.
30SL
Snemanje s
sprejemnikom
Povrnitev privzetih
tovarniških nastavitev
S sprejemnikom lahko snemate zvok iz
zvočne naprave. Upoštevajte navodila za
uporabo, ki so priložena snemalni napravi.
Izbrišete lahko vse shranjene nastavitve in
sprejemnik nastavite na privzete tovarniške
nastavitve, in sicer po spodnjem postopku.
Za izvedbo tega postopka uporabljajte
gumbe na sprejemniku.
1
2
Pritisnite gumb za izbiro
vhoda ustrezne predvajalne
naprave.
1
Predvajalno napravo
pripravite za predvajanje.
Sprejemnik izklopite tako, da
pritisnete  (vklop/izklop).
 (vklop/izklop)
To storite tako, da na primer
vstavite CD, ki ga želite kopirati,
v CD-predvajalnik.
3
Pripravite snemalno napravo.
V snemalno napravo (priključeno na
vtičnice AUDIO INPUT 4 OUT) vstavite
prazen MD ali kaseto.
4
Zaženite snemanje v snemalni
napravi in nato zaženite
predvajalno napravo.
2
Za 5 sekund pridržite 
(vklop/izklop).
Med inicializacijo je na zaslonu
prikazano "CLEARING". Po končani
inicializaciji se na zaslonu prikaže
"CLEARED ".
 (vklop/izklop)
Opomba
• Posneta glasba je omejena na zasebno
uporabo. Za druge vrste uporabe potrebujete
dovoljene lastnikov avtorskih pravic.
• Prilagoditve zvoka ne vplivajo na izhodni signal
iz vtičnic AUDIO INPUT 4 OUT.
• Pri snemanju vira se lahko vklopi funkcija
samodejnega preklopa v način pripravljenosti in
zmoti postopek snemanja. V tem primeru
nastavite "AUTO.STBY" na "STBY OFF" (stran 28).
• Snemate lahko zvok iz video naprave,
priključene na sprejemnik. Toda s tem
sprejemnikom ni mogoče posneti slike.
Opomba
Da se pomnilnik popolnoma počisti, traja nekaj
sekund. Sprejemnika ne izklapljajte, dokler se na
zaslonu ne prikaže "CLEARED ".
31SL
Varčevanje z energijo
Z energijo lahko varčujete tako, da
nastavite "BT STBY" na "STBY OFF" v meniju
"BT MENU".
32SL
Odpravljanje težav/specifikacije
Odpravljanje težav
Če med uporabo sprejemnika pride do
težav, preverite spodnja navodila za
odpravljanje težav, še preden se obrnete na
lokalnega prodajalca izdelkov Sony.
• Preverite, ali je napaka navedena
na seznamu v tem razdelku
"Odpravljanje težav".
• Počistite vse shranjene nastavitve in
sprejemnik obnovite na privzete
tovarniške nastavitve (stran 31)
Če težave po upoštevanju vseh zgoraj
navedenih navodil ni mogoče odpraviti,
se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Splošno
Sprejemnik se samodejno izklopi.
• Če je možnost "AUTO.STBY" nastavljena
na "STBY ON", jo nastavite na "STBY OFF"
(stran 28).
• Funkcija izklopnega časovnika je bila
vklopljena.
• Aktivirana je bila možnost "PROTECT"
(stran 35).
Indikator na zaslonu se izklopi.
• Če zasveti indikator PURE DIRECT na
sprednji plošči, pritisnite PURE DIRECT,
da izklopite to funkcijo.
• S pritiskom gumba DIMMER izberite
"BRIGHT" ali "DARK".
Zvok
Ne glede na izbrano napravo ni zvoka
ali pa je zvok komaj slišen.
• Preverite, ali so vsi povezovalni kabli
vstavljeni v vhodne/izhodne vtičnice na
sprejemniku, zvočnikih in napravah.
• Možnost VOLUME sprejemnika ne sme
biti nastavljena na "VOL MIN".
• S pritiskom gumba SPEAKERS A/B
izberite nastavitev, ki ni "OFF SPEAKERS"
(stran 19).
• Slušalke ne smejo biti priključene v
sprejemnik.
• Pritisnite  (Izklop zvoka) za preklic
funkcije izklopa zvoka.
• Poskusite pritisniti gumb za izbiro vira na
daljinskem upravljalniku ali z obračanjem
izbiralnika vira INPUT SELECTOR na
sprejemniku izberite vhod, ki ga želite
poslušati.
• Varnostna naprava na sprejemniku je
aktivirana. Izklopite sprejemnik,
odpravite težavo, ki povzroča kratek stik,
in sprejemnik znova vklopite.
Sliši se glasno brnenje ali šumenje.
• Preverite, ali so zvočniki in naprava
ustrezno povezani.
• Prepričajte se, da povezovalni kabli niso v
bližini transformatorja ali motorja.
• Zvočno napravo premaknite stran od
televizorja.
• Če so vtiči ali vtičnice umazane, jih
obrišite s krpo, rahlo navlaženo z
alkoholom.
Zvoka ni ali pa je iz določenih
zvočnikov zvok komaj slišen.
• Priključite slušalke v priključek PHONES,
da preverite, ali se zvok predvaja prek
slušalk. Če se prek slušalk predvaja samo
en kanal, naprava morda ni pravilno
povezana s sprejemnikom. Preverite, ali
so vsi kabli v celoti vstavljeni v vtičnice na
sprejemniku in napravi. Če se prek slušalk
predvajata oba kanala, zvočnik morda ni
pravilno povezan s sprejemnikom.
Preverite povezavo zvočnika, ki ne
predvaja zvoka.
• Pri analogni opremi morate povezati
vtičnico z oznako L in vtičnico z oznako R,
saj analogna oprema zahteva obe vtičnici.
Uporabite stereo zvočni kabel (ni priložen).
• Sprejemnik in vse naprave morajo biti
vklopljeni.
33SL
Določena naprava ne predvaja zvoka.
• Preverite, ali je naprava pravilno
povezana z ustreznimi vtičnicami za
zvočni vhod.
Radio FM
Sprejem FM je slab.
• Preverite, ali so kabli, ki se uporabljajo za
povezavo, v celoti vstavljeni v vtičnice na
sprejemniku in napravi.
• Podaljšajte žično anteno FM in prilagodite
njen položaj, da zagotovite dober sprejem.
Zvočniki na levi in desni strani zvoka
ne predvajajo v ravnovesju oziroma
ga predvajajo obratno.
• Žično anteno FM (prizemna) namestite
čim bolj vodoravno.
• Preverite, ali so zvočniki in naprava
pravilno ter ustrezno priključeni.
• Namestite žično anteno FM ob okno.
Sistem ne sprejema signala radijskih
postaj.
• Preverite ravnovesje zvočnikov (stran 28).
• Preverite, ali sta anteni ustrezno priključeni.
Po potrebi prilagodite položaj anten.
Iz naprave, priključene na vtičnico
PORTABLE IN, se sliši glasno brnenje,
intervalni šum ali popačen zvok.
• Ni vnaprej nastavljenih postaj ali pa so
izbrisane (pri iskanju vnaprej nastavljenih
postaj). Prednastavite radijske postaje.
• Preverite, ali je naprava ustrezno
priključena.
• Pritiskajte gumb DISPLAY, da se na
zaslonu prikaže frekvenca.
• To ni okvara in je odvisno od priključene
naprave.
Storitev RDS ne deluje.*
Snemanje ni mogoče.
• Preverite, ali je naprava pravilno
priključena.
• Z gumbi za izbiro vhoda izberite vir
(stran 31).
Gramofon
Predvaja se samo zvok zelo
nizke ravni.
• Prepričajte se, da se na gramofonu
uporablja glava vrste MM.
• Prepričajte se, da poslušate postajo
FM RDS.
• Izberite postajo FM z močnejšim signalom.
• Izbrana postaja ne oddaja signala RDS ali
pa je signal prešibek.
Informacije RDS, ki jih želite, niso
prikazane.*
• Storitev morda začasno ni na voljo.
Če želite izvedeti, ali je storitev na voljo,
se obrnite na radijsko postajo.
* Samo evropski in azijsko-pacifiški modeli.
Naprava BLUETOOTH
Slišati je močno brnenje.
• Če ima gramofon ozemljitveni priključek,
priključite ozemljitveno žico (stran 15).
Postopka seznanjanja ni mogoče
opraviti.
Zvok je popačen.
• Napravo BLUETOOTH postavite bližje
sprejemniku.
• Če priključite gramofon s stikalom
PHONO/LINE, se prepričajte, da je stikalo
PHONO/LINE na gramofonu nastavljeno
na PHONO (stran 16).
• Če so v bližini sprejemnika prisotne
druge naprave BLUETOOTH, seznanjanje
morda ne bo mogoče. V tem primeru
druge naprave BLUETOOTH izklopite.
• Pravilno vnesite geslo, ki ste ga vnesli
v napravo BLUETOOTH.
34SL
Povezave BLUETOOTH ni mogoče
vzpostaviti.
• Naprava BLUETOOTH, ki ste jo želeli
priključiti, ne podpira profila A2DP in je ni
mogoče povezati s sprejemnikom.
Daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Pritisnite BLUETOOTH, da povežete
nazadnje povezano napravo BLUETOOTH.
• Daljinski upravljalnik usmerite proti
senzorju za signal daljinskega
upravljalnika na sprejemniku.
• Vklopite funkcijo BLUETOOTH naprave
BLUETOOTH.
• Odstranite vse ovire med daljinskim
upravljalnikom in sprejemnikom.
• Vzpostavitev povezave z napravo
BLUETOOTH.
• Če je raven napolnjenosti baterij v
daljinskem upravljalniku nizka,
zamenjajte obe bateriji.
• Podatki o seznanjanju oz. registraciji so
bili izbrisani. Ponovno opravite postopek
seznanjanja.
• Ko je vzpostavljena povezava z napravo
BLUETOOTH, tega sprejemnika ni
mogoče zaznati.
• Izbrišite podatke o registraciji seznanjanja
naprave BLUETOOTH v napravi BLUETOOTH
in znova izvedite seznanjanje.
Zvok preskakuje, niha ali pa je
prekinjena povezava.
• Sprejemnik in naprava BLUETOOTH sta
preveč oddaljena.
• Če so med sprejemnikom in napravo
BLUETOOTH ovire, jih odstranite ali pa
sprejemnik in/ali napravo premaknite
tako, da se jim izognete.
• Če je v bližini naprava, ki proizvaja
elektromagnetno sevanje, kot na primer
brezžični LAN, druge naprave BLUETOOTH
ali mikrovalovna pečica, jo odstranite.
Zvoka naprave BLUETOOTH ni
mogoče slišati prek sprejemnika.
• Najprej zvišajte glasnost naprave
BLUETOOTH, nato pa prilagodite glasnost z
gumbom  + na daljinskem upravljalniku
(ali možnostjo VOLUME na sprejemniku).
Sporočila o napakah
Na zaslonu se prikaže "PROTECT".
Sprejemnik se po nekaj sekundah
samodejno izklopi. Preverite naslednje:
Izključite napajalni kabel in ga pustite
odklopljenega 30 minut, da se sprejemnik
ohladi. Medtem odpravljajte naslednje
težave:
– Izključite vse zvočnike.
– Preverite, ali so žice zvočnikov trdno zvite
na obeh koncih.
– Prepričajte se, da sprejemnik ni pokrit in
da ni oviran pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine.
– Prepričajte se, da je nazivna impedanca
povezanih zvočnikov v območju, ki je
navedeno na zadnji plošči sprejemnika.
Ko to preverite in odpravite morebitne
težave, priklopite napajalni kabel in
vklopite sprejemnik. Če težave ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Sliši se glasno brnenje ali šumenje.
• Če so med sprejemnikom in napravo
BLUETOOTH ovire, jih odstranite ali pa
sprejemnik in/ali napravo premaknite
tako, da se jim izognete.
• Če je v bližini naprava, ki proizvaja
elektromagnetno sevanje, kot na primer
brezžični LAN, druge naprave BLUETOOTH
ali mikrovalovna pečica, jo odstranite.
• Zmanjšajte glasnost naprave BLUETOOTH.
35SL
Previdnostni ukrepi
Varnost
Če v ohišje sistema pade predmet ali če
vanj prodre tekočina, odklopite sprejemnik,
pred nadaljnjo uporabo pa mora sistem
pregledati usposobljeni serviser.
Viri napajanja
• Pred uporabo sprejemnika preverite, ali
delovna napetost ustreza lokalnemu viru
napajanja.
Delovna napetost je navedena na oznaki
izdelka na zadnji strani sprejemnika.
• Če sprejemnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, ga izključite iz
električne vtičnice. Napajalni kabel
odklopite tako, da primete vtič in ga
izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).
• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljeni serviser.
• Sprejemnika ne postavljajte v bližino
naprav, kot so televizor, videorekorder
ali predvajalnik kaset. (Če sprejemnik
postavite preblizu televizorja,
videorekorderja ali predvajalnika kaset,
s katerim ga uporabljate, lahko nastane
šum ali popačena slika. Verjetnost,
da se to zgodi, je še posebej velika,
če uporabljate notranjo anteno.)
• Pri postavljanju sprejemnika na obdelano
površino (z voskom, oljem, polirnim
sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne
nastanejo madeži ali se razbarva površina.
Uporaba
Pred priključitvijo drugih naprav izklopite
sprejemnik in ga odklopite z napajanja.
Čiščenje
Ohišje, ploščo in upravljalne tipke očistite z
mehko krpo, rahlo navlaženo z blago
raztopino čistila. Ne uporabljajte grobih
blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta
alkohol ali bencin.
Pri segrevanju
Povsem običajno je, da se sprejemnik med
delovanjem segreva. Pri dolgotrajni
neprekinjeni uporabi sprejemnika se
temperatura zgornjega, stranskega in
spodnjega dela ohišja znatno poviša.
Če želite preprečiti morebitne opekline,
se ne dotikajte ohišja.
Postavitev
• Sprejemnik postavite na dobro
prezračevano mesto, da preprečite
prekomerno segrevanje in zagotovite
dolgo življenjsko dobo sprejemnika.
• Sprejemnika ne postavljajte v bližino
toplotnih virov in ga ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi, prahu ali
udarcem.
• Na sprejemnik ne odlagajte ničesar,
kar bi lahko oviralo pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine in povzročilo
okvaro.
36SL
Zamenjava delov
V primeru popravila sprejemnika se lahko
popravljeni deli zadržijo za ponovno
uporabo ali recikliranje.
Tehnični podatki
TEHNIČNI PODATKI ZA MOČ ZVOKA
IZHODNA MOČ IN SKUPNO
HARMONIČNO POPAČENJE:
(samo pri modelih v ZDA)
Pri 8-ohmski obremenitvi, dvokanalnem
delovanju, od 20 do 20.000 Hz; nazivna
minimalna moč RMS 90 W na kanal v
stereo načinu, z ne več kot 0,09 %
skupnega harmoničnega popačenja od
250 mW do nazivne izhodne moči.
Ojačevalnik1)
Uporaba impedance zvočnikov
6–16 ohmov
Impedanca zvočnikov A/B in ustrezna
nastavitev impedance zvočnikov
Zvočniški
sistem
Nastavitev impedance
zvočnikov (stran 19)
"6 OHM"
"8 OHM"
A ali
6–16 ohmov
8–16 ohmov
A in B
12–16 ohmov
> 16 ohmov
Minimalna izhodna moč RMS
(8 ohmov, 20 Hz – 20 kHz, THD 0.09%)
90 + 90 W
Izhodna moč pri stereo načinu
(8 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
100+100 W
1)
Izmerjeno pod temi pogoji:
Area
Napajalne zahteve
ZDA, Kanada, Tajvan
120 V pri izmeničnem
toku, 60 Hz
Oceanija, Evropa
230 V pri izmeničnem
toku, 50 Hz
Frekvenčni odziv
Analog
10 Hz–100 kHz, + 0,5/–2 dB (pri čemer
je BASS = 0 dB, TREBLE = 0 dB)
Vhod (analogni)
PHONO IN
Za gramofonsko glavo vrste MM
Izenačevalnik RIAA; +/–1 dB
S/N2): 80 dB
PORTABLE IN
Občutljivost: 500 mV/50 kΩ
S/N2): 90 dB
AUDIO IN
Občutljivost: 500 mV/50 kΩ
S/N2): 96 dB
Izhod (analogni)
AUDIO OUT
Napetost: 500 mV/10 kΩ
Ton
Stopnje ojačitve
± 10 dB, v korakih po 1 dB
2)
Tehtano omrežje/obhod vhoda z
BASS = 0 dB, TREBLE = 0 dB.
Radio FM
Frekvenčni pas
Samo za modele v ZDA in Kanadi:
87,5–108,0 MHz (v intervalih po 100 kHz)
Drugi modeli:
87,5–108 MHz (v intervalih po 50 kHz)
Antena
Žična antena FM
Antenski priključki
75 ohmov, neuravnovešeni
Delovanje
Izhodna napetost
5 V pri enosmernem toku
Največji tok
200 mA
BLUETOOTH
Komunikacijski sistem
Različica specifikacije BLUETOOTH 4.2
Izhod
Specifikacija BLUETOOTH, razred moči 1
Največji obseg za komunikacijo
Brez fizičnih ovir doseg približno 30 m
(98,4 čevlja)1)
Frekvenčni pas
2,4 GHz pas
Modulacijski način
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Združljivi profili BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote Control
Profile)
Podprti kodeki3)
SBC4), AAC
Obseg prenosa (A2DP)
20–20.000 Hz (frekvenca vzorčenja
44,1 kHz)
37SL
Frekvenčni pas in največja izhodna moč
(samo evropski modeli)
BLUETOOTH
Frekvenčni pas
Največja izhodna
moč
2400–2483,5 MHz
≤ 5,0 dBm
1)
Na dejanski domet vplivajo dejavniki, kot so
fizične ovire med napravama, magnetna polja
okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika,
brezžični telefon, občutljivost sprejema,
zmogljivost antene, operacijski sistem,
programska oprema itd.
2)
Standardni profili BLUETOOTH označujejo namen
komunikacije BLUETOOTH med napravami.
3)
Kodek: oblika zapisa stisnjenega in
pretvorjenega zvočnega signala
4)
Kodek dodatnega pasu
Splošno
Napajalne zahteve
Komunikacija BLUETOOTH
Podprte različice in profili
BLUETOOTH
Profil se nanaša na standardni niz različnih
funkcij izdelka BLUETOOTH. Podrobnosti o
tem, katere različice in profile BLUETOOTH
podpira ta sprejemnik, so na voljo v temi
"BLUETOOTH" v razdelku "Tehnični podatki"
(stran 37).
Dejanski doseg komunikacije
Naprave BLUETOOTH uporabljajte na
medsebojni razdalji do deset metrov
(33 čevljev) (brez vmesnih ovir). Obseg za
učinkovito komunikacijo med napravami je
lahko manjši pod temi pogoji:
Območje
Napajalne zahteve
ZDA, Kanada,
Tajvan
120 V pri izmeničnem
toku, 60 Hz
• če med napravami s povezavo
BLUETOOTH stoji oseba, kovinski
predmet, stena ali kaj drugega;
Oceanija
230 V pri izmeničnem
toku, 50 Hz
• na mestih, kjer je nameščena brezžična
povezava LAN;
Evropa
230 V pri izmeničnem
toku, 50/60 Hz
• okrog mikrovalovnih pečic, ki so v uporabi;
Poraba energije
200 W
Stanje pripravljenosti: 0.3 W
(Ko je možnost "BT STBY" nastavljena na
"STBY OFF".)
• na mestih, kjer se ustvarjajo drugi
elektromagnetni valovi.
Učinki drugih naprav
Stanje pripravljenosti BLUETOOTH (vsa
brezžična omrežna vrata so aktivirana):
1,0 W (Ko je možnost "BT STBY"
nastavljena na "STBY ON".)
Mere (širina/višina/globina) (pribl.)
430 × 133 × 284 mm (17 × 5 1/4 × 11 1/4 palca)
vključno z izbočenimi deli in gumbi
Teža (pribl.)
6,7 kg (14 lb 13 oz)
Naprave BLUETOOTH in naprava z
brezžično povezavo LAN (IEEE 802.11b/g/n)
uporabljajo enak frekvenčni pas (2,4 GHz).
Če napravo BLUETOOTH uporabljate v bližini
naprave, ki se lahko poveže z brezžično
povezavo LAN, lahko pride do
elektromagnetnih motenj. To lahko upočasni
hitrosti prenosa podatkov, povzroči šum ali
nezmožnost povezave. Če se to zgodi,
naredite naslednje:
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
• Sprejemnik uporabljajte vsaj 10 metrov
(33 čevljev) stran od naprave z brezžično
povezavo LAN.
• ko uporabljate napravo BLUETOOTH,
izklopite napravo z brezžično povezavo
LAN v območju desetih metrov
(33 čevljev);
• sprejemnik in napravo BLUETOOTH
postavite kar najbolj skupaj.
38SL
Učinki na druge naprave
Radijski valovi, ki jih oddaja ta sprejemnik,
lahko vplivajo na delovanje nekaterih
medicinskih naprav. Ker motnje zaradi
radijskih valov lahko povzročijo okvaro,
sprejemnik in napravo BLUETOOTH vedno
izklopite na teh mestih:
• v bolnišnicah, na vlakih, letalih, bencinskih
črpalkah in povsod, kjer so prisotni
vnetljivi plini;
• V bližini avtomatskih vrat ali požarnih
alarmov.
Opomba
• Ta sprejemnik podpira varnostne funkcije, ki so v
skladu s specifikacijami BLUETOOTH, z
namenom zagotavljanja varne povezave v času
komuniciranja prek tehnologije BLUETOOTH.
Ta varnost pa je lahko nezadostna, odvisno od
vsebin nastavitev in drugih dejavnikov, zato
bodite previdni vedno, kadar komunicirate prek
tehnologije BLUETOOTH.
• Družba Sony ne odgovarja za kakršno koli
nastalo škodo ali izgubo, ki je posledica
uhajanja informacij v času komunikacije prek
tehnologije BLUETOOTH.
• Komunikacija BLUETOOTH z vsemi napravami
BLUETOOTH, ki imajo enak profil kot ta
sprejemnik, ni nujno zagotovljena.
• Naprave BLUETOOTH, ki so povezane s tem
sprejemnikom, morajo biti v skladu s
specifikacijo BLUETOOTH, ki jo je predpisalo
podjetje Bluetooth SIG, Inc., in morajo biti
potrjene, da ustrezajo specifikaciji. Četudi je
naprava v skladu s specifikacijo BLUETOOTH,
lahko v posameznih primerih značilnosti ali
specifikacije naprave BLUETOOTH ne dopustijo
povezovanja ali imajo posledično drugačne
načine upravljanja, drugačen zaslon in delujejo
na drugačen način.
• Odvisno od naprave BLUETOOTH, ki je povezana
s tem sprejemnikom, od okolja, v katerem
poteka komunikacija, ter od ostalih pogojev, se
lahko pojavijo šumi in zvok je lahko odrezan.
Avtorske pravice
Besedna znamka in logotipi BLUETOOTH®
so zaščitene blagovne znamke podjetja
Bluetooth SIG, Inc. Družba Sony Corporation
te blagovne znamke uporablja na podlagi
licence. Druge blagovne znamke in tovarniška
imena so blagovne znamke svojih lastnikov.
WALKMAN® in logotip WALKMAN® sta
registrirani blagovni znamki podjetja Sony
Corporation.
Vse druge blagovne znamke in zaščitene
blagovne znamke so last svojih lastnikov.
Oznaki ™ in  v tem priročniku nista posebej
navedeni.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v
zvezi s sprejemnikom, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
39SL
Stvarno kazalo
A
AUTO.STBY 28
B
BALANCE 28
BASS 20
baterije 11
BLUETOOTH
predvajanje 21
Profil 37
Različica 37
seznanjanje 22
BT AAC 27
BT POWER 28
BT STBY 27
P
PH.OFFSET 28
ponastavitev
sprejemnik 31
priključitev
antena FM 18
zvočne-video naprave 15
zvočnik 13
priloženi elementi 6
privzete nastavitve
sprejemnik 31
PURE DIRECT 29
R
RDS 26
S
seznanjanje 22
SP IMP. 27
D
sporočila 35
daljinski upravljalnik 10
sporočila o napakah 35
E
sprejemnik
sprednja plošča 7
zadnja plošča 9
zaslon 8
energija
poraba energije 38
varčevanje z energijo 32
F
FM MODE 27
I
inicializacija
sprejemnik 31
izklopni časovnik 10
T
TREBLE 20
U
UPDATE 28
V
VERSION 28
K
Z
kabel 13
zvočnika B 14
kabel zvočnika 13
M
meni 27
meni BLUETOOTH Settings 27
N
NAME IN 28
40SL
Za korisnike u SAD
Podaci za vlasnika uređaja
Broj modela i serijski broj se nalaze na zadnjoj
strani risivera. Zapišite serijski broj na
predviđeno mesto u nastavku. Navedite te
brojeve svaki put kada pozovete vašeg Sony
prodavca povodom ovog proizvoda.
Br. modela STR-DH190
ZA KORISNIKE U SAD. NIJE
PRIMENLJIVO U KANADI, UKLJUČUJUĆI
PROVINCIJU KVEBEK.
POUR LES CONSOMMATEURS AUX
ÉTATS-UNIS. NON APPLICABLE AU
CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE
QUÉBEC.
Za korisnike u SAD
Serijski broj
Ovaj simbol upozorava korisnika
na prisustvo neizolovanih
elemenata visokog napona u
kućištu uređaja koji mogu
predstavljati opasnost od
strujnog udara.
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili
vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjakom, zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer, vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Pošto se mrežno napajanje jedinice prekida
izvlačenjem glavnog utikača, priključite
jedinicu na lako dostupnu utičnicu za
napajanje naizmeničnom strujom. Ako
primetite bilo kakvu nepravilnost u radu
uređaja, odmah izvucite glavni utikač iz
utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.
Jedinica dobija mrežno napajanje sve dok je
priključena na utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom, čak i kada je sama
jedinica isključena.
PAŽNJA
U slučaju zamene nepravilnim tipom baterije,
postoji opasnost od eksplozije.
Ne izlažite baterije ili uređaj u kojem se nalaze
baterije visokim temperaturama, na primer,
sunčevoj svetlosti i vatri.
PAŽNJA
VRUĆA POVRŠINA
Da biste umanjili rizik od
opekotina, ne dodirujte vruću
površinu gde se ovaj simbol
prikazuje.
2SR
Ovaj simbol upozorava korisnika
na prisustvo važnih uputstava za
upotrebu i održavanje
(servisiranje) u priručniku koji ste
dobili uz ovaj uređaj.
Važna bezbednosna uputstva
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ova uputstva.
Čuvajte ova uputstva.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pratite sva uputstva.
Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
Uređaj čistite samo suvom tkaninom.
Ne blokirajte ventilacione otvore. Postavite
uređaj u skladu sa uputstvima
proizvođača.
8) Ne postavljajte uređaj blizu izvora toplote
kao što su radijatori, grejači, pećnice ili
drugih uređaja (uključujući pojačala) koji
proizvode toplotu.
9) Ne zanemarujte bezbednosnu svrhu
polarizovanog ili uzemljenog utikača.
Polarizovani utikač ima dva jezička od
kojih je jedan širi od drugog. Uzemljeni
utikač ima dva jezička i treći pin za
uzemljenje. Široki jezičak ili treći pin
postoje radi vaše bezbednosti. Ako
isporučeni utikač ne možete da umetnete
u utičnicu, obratite se električaru radi
zamene stare utičnice.
10) Zaštitite kabl za napajanje od gaženja ili
nagnječenja, naročito kod utikača, utičnice
i na mestu gde izlazi iz uređaja.
11) Koristite samo dodatke/pribor koje je
odredio proizvođač.
12) Koristite samo na polici sa točkićima,
postolju, tronošcu, nosaču ili stolu koje je
odredio proizvođač ili koji se prodaju uz
uređaj. Ako koristite policu sa točkićima,
pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi
uređaj da biste izbegli povrede usled
prevrtanja.
13) Isključite uređaj iz mrežnog napajanja
tokom grmljavine ili ako ga nećete koristiti
u dužem vremenskom periodu.
14) Sve popravke bi trebalo da obavljaju samo
kvalifikovani serviseri. Popravka je
potrebna u slučaju da se uređaj ošteti na
bilo koji način, na primer ako se ošteti kabl
za napajanje ili utikač, ako u uređaj
upadne tečnost ili neki predmet, ako je
uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne
funkcioniše pravilno ili ako ga ispustite.
NAPOMENA:
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u
skladu sa ograničenjima za digitalne uređaje
klase B prema poglavlju 15 pravilnika
Federalne komisije za komunikacije. Ova
ograničenja postoje radi zaštite od štetnih
smetnji do kojih može doći u kućnom
okruženju. Ova oprema stvara, koristi i
emituje energiju u području radijskih
frekvencija i ako se ne postavi i koristi prema
uputstvima, može da dovede do štetnih
smetnji kod radijskih komunikacija. Međutim,
ne postoji garancija da se smetnje neće javiti
ako se uređaj postavi na odgovarajući način.
Ako ovaj uređaj ometa radio ili televizijski
prijem, što možete da utvrdite tako što ćete
uređaj isključiti a zatim ponovo uključiti,
preporučujemo vam da pokušate da otklonite
smetnje tako što ćete preduzeti jednu ili više
od sledećih mera:
 Okrenite prijemnu antenu ili je premestite.
 Povećajte udaljenost između opreme i
risivera.
 Priključite opremu na utičnicu koja je
udaljena od one na koju je priključen risiver.
 Obratite se za pomoć prodavcu ili iskusnom
radio/TV serviseru.
PAŽNJA
Upozoravamo vas da bilo kakve promene ili
izmene koje nisu izričito odobrene u ovom
uputstvu mogu dovesti do problema prilikom
upotrebe ove opreme.
Za povezivanje sa matičnim računarom i/ili
perifernom opremom morate da koristite
propisno zaštićene i uzemljene kablove i
konektore kako bi se ispunila ograničenja u
pogledu emisije koja je propisala agencija
FCC.
Da biste umanjili rizik od strujnog udara, kabl
za zvučnike bi trebalo da povežete sa
uređajem i zvučnicima u skladu sa sledećim
uputstvima.
1) Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iz MREŽNOG NAPAJANJA.
2) Skinite 10 do 15 mm izolacije na žici kabla
za zvučnik.
3) Pažljivo povežite kabl za zvučnik sa
uređajem i zvučnicima tako da ne
dodirujete žice unutar kabla rukama.
Takođe izvucite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz MREŽNOG
NAPAJANJA pre nego što izvučete kabl za
zvučnike iz uređaja i zvučnika.
Ovu opremu ne smete da postavljate ili
koristite na istom mestu zajedno sa nekom
drugom antenom ili predajnikom.
Za korisnike u Kanadi
Za povezivanje sa matičnim računarom i/ili
perifernom opremom morate da koristite
propisno zaštićene i uzemljene kablove i
konektore.
Ovaj uređaj usaglašen je sa specifikacijama
radijskih standarda (RSS) za uređaje izuzete
od licenciranja Ministarstva industrije Kanade.
Rad podleže sledećim dvama uslovima:
(1) Ovaj uređaj ne sme da izaziva smetnje;
i
(2) Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje
smetnje, uključujući smetnje koje mogu da
izazovu neželjen rad uređaja.
Za korisnike u SAD i Kanadi
Ova oprema je usklađena sa FCC/IC
ograničenjima za izlaganje radijaciji
određenim za nekontrolisano okruženje i
poštuje FCC/IC smernice o izlaganju radijskim
frekvencijama (RF), kao i smernicu RSS-102 IC
pravila o izlaganju radijskim frekvencijama
(RF). Ovu opremu treba da instalirate i
koristite držeći hladnjak na udaljenosti od
najmanje 20 cm ili više od tela.
3SR
Za korisnike u Australiji
Odlaganje stare električne i
elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Za korisnike u Evropi
Odlaganje potrošenih
baterija i električne i
elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod i baterija
ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim
baterijama se pored ovog simbola može
nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za
olovo (Pb) je dodat ako baterija sadrži više od
0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i
ljudsko zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih
resursa. Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka, takvu
bateriju bi trebalo da zameni isključivo
obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će se
baterijom i električnom i elektronskom
opremom pravilno rukovati, predajte
potrošene proizvode na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu električne i
elektronske opreme. Za sve ostale baterije
pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju
baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i
reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, obratite se lokalnoj upravi,
komunalnoju službi ili prodavnici u kojoj ste
kupili proizvod ili bateriju.
4SR
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije
Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony
Corporation ili je proizveden u njeno ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Pitanja upućena uvozniku za EU ili u vezi sa
usklađenošću proizvoda u Evropi treba poslati
ovlašćenom predstavniku proizvođača na
adresu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgium.
Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje
da je ova oprema usklađena sa direktivom
2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti EZ je
dostupan na sledećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova radio oprema je namenjena korišćenju sa
odobrenim verzijama softvera, koje su
navedene u izjavi o usklađenosti EU. Softver
učitan u ovu opremu je provereno usaglašen
sa osnovnim zahtevima direktive 2014/53/EU.
Verziju softvera možete da proverite
pritiskom na AMP MENU, a zatim izaberite
“VERSION” koristeći / i
.
Ovaj stereo risiver je namenjen za
reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja,
strimovanje muzike sa BLUETOOTH® uređaja i
FM tjunera.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u
skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
uredbi kada se za povezivanje koristi kabl
kraći od 3 metra.
Preveliki pritisak zvuka iz slušalica može da
dovede do gubitka sluha.
Sadržaj
Meni / druge funkcije
Korišćenje menija ....................................27
Sadržaj pakovanja ..................................... 6
Glavne funkcije risivera ............................. 6
Delovi i kontrole ........................................ 7
Povezivanje i priprema
1: Pripremanje neophodnih stavki ..........12
Uživanje u zvuku visoke vernosti
(Pure Direct) ........................................29
Promena naziva za svaki ulaz
i memorisanu stanicu (NAME IN) .......29
Prikaz informacija na panelu ekrana ..... 30
Snimanje pomoću risivera ...................... 31
2: Podešavanje/povezivanje zvučnika ....13
Vraćanje na fabričke podrazumevane
postavke ............................................. 31
3: Povezivanje audio-vizuelnih uređaja ....15
Ušteda energije .......................................32
4: Povezivanje FM antene .......................18
5: Uključivanje risivera .............................18
6: Podešavanje zvučnika .........................19
Rešavanje problema/
Specifikacije
Rešavanje problema ...............................33
Reprodukcija
Mere opreza .............................................36
Reprodukovanje zvuka na
audio-vizuelnim uređajima ................21
Specifikacije ............................................. 37
Reprodukovanje zvuka sa BLUETOOTH
uređaja ................................................21
O autorskim pravima ...............................39
BLUETOOTH komunikacija .......................38
Sadržaj .................................................... 40
Tjuner
Automatsko podešavanje FM stanice
(automatsko podešavanje) ................ 24
Memorisanje FM radio stanica
(funkcija Preset Memory) ................... 25
Prijem RDS signala
(Samo za modele za Evropu
i Pacifičku Aziju) ................................. 26
5SR
Sadržaj pakovanja
• Risiver (1)
Glavne funkcije risivera
Kompatibilan sa BLUETOOTH®
bežičnom tehnologijom
• Daljinski upravljač (1)
• Povežite WALKMAN®, pametni telefon ili
tablet sa risiverom putem BLUETOOTH
funkcije da biste bežično reprodukovali
muziku sa ovih uređaja (stranica 21).
• Baterije R03 (veličina AAA) (2)
• Ovaj risiver možete da uključite sa
uparenog BLUETOOTH uređaja čak i kada
je risiver u režimu mirovanja (stranica 27).
• FM žičana antena (1)
Opremljen priključcima PHONO IN
• Vodič za početak (1)
Možete da uživate u zvuku visokog
kvaliteta sa gramofona tako što ćete da
povezati sa risiverom (stranica 15).
Objašnjava kako da povežete sistem stereo
zvučnika, da povežete uređaje i slušate zvuk sa
povezanih uređaja.
• Uputstvo za rukovanje (ova brošura) (1)
O priručnicima isporučenim za
ovaj proizvod
• Neke slike su u vidu konceptualnih crteža i
mogu se razlikovati od stvarnih proizvoda.
• Priručnici isporučeni za ovaj proizvod
uglavnom opisuju postupke za korišćenje
daljinskog upravljača. Takođe možete da
koristite kontrole na risiveru ako one imaju
isti ili sličan naziv kao one na daljinskom
upravljaču.
6SR
Delovi i kontrole
Prednja tabla risivera
  (napajanje)
Uključivanje risivera ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
 Indikator napajanja
•Zeleno: risiver je uključen.
•Red: Risiver je u režimu mirovanja, a
„BT STBY“ ste postavili na „STBY ON“.*
•Indikator se isključuje: Risiver je u
režimu mirovanja, a „BT STBY“ ste
postavili na „STBY OFF“.*
* Indikator svetli crvenom bojom samo ako je
uređaj uparen sa risiverom,a „BT POWER“ je
podešeno na „BT ON“. Ako nijedan uređaj nije
uparen sa risiverom ili ako je „BT POWER“
podešeno na „BT OFF“, indikator se isključuje.
 SPEAKERS (stranica 19)
Uključuje/isključuje sistem zvučnika.
Napomena
Iz zvučnika se ne emituje zvuk kada izaberete
„OFF SPEAKERS“. Izaberite bilo koju postavku
osim „OFF SPEAKERS“.
 TUNING MODE (stana 24, 25)
 TUNING +/– (stranica 24, 25)
 Panel ekrana (stranica 8)
 DISPLAY (stranica 30)
 DIMMER
Prilagođavanje svetline displeja.
 BLUETOOTH
Prebacuje ulaz risivera na
„BLUETOOTH“ i automatski se povezuje
sa poslednjim povezanim uređajem.
Prebacuje risiver u režim za uparivanje
kada na risiveru nema informacija o
uparivanju.
Isključuje BLUETOOTH uređaj kada je
risiver povezan na BLUETOOTH uređaj.
Indikator za BLUETOOTH
(stranica 21)
 Senzor daljinskog upravljača
Priujem signala sa daljinskog
upravljača.
 PURE DIRECT (stranica 29)
Indikator iznad dugmeta svetli kada je
aktivirana funkcija Pure Direct.
7SR
 VOLUME (stranica 21)
 INPUT SELECTOR
Bira ulazni kanal povezan na
uređaj koji želite da koristite.
 Priključak PORTABLE IN
(stranica 16)
 Priključak PHONES
Ovde priključite slušalice.
Indikatori na displeju
 Indikator sistema zvučnika
(stranica 19)
Napomena
Ovi indikatori ne svetle ako je izlaz za
zvučnike isključen ili ako slušalice nisu
povezane.
 SLEEP
Svetli kada je aktiviran merač vremena
za isključivanje.
 Indikator podešavanja
Svetli kada risiver pronađe radio
stanicu.
MEMORY
Aktivirana je funkcija za memorisanje,
npr. memorisanje radio stanica
(stranica 25) itd.
RDS (Samo za modele za Evropu i
Pacifičku Aziju)
Podešena je stanica koja pruža RDS
usluge.
MONO
Monoauralno emitovanje
ST
FM stereo program
8SR
Broj memorisane radio stanice (broj se
menja u skladu sa izabranom
memorisanom stanicom.)
Zadnja ploča risivera
 Priključak FM ANTENNA
(stranica 18)
 Priključci SPEAKERS
(stranica 13, 14)
 Priključci AUDIO IN/OUT
(stranica 15, 17)
Priključci za audio ulaz i izlaz.
 Priključci PHONO IN (stranica 15)
Za povezivanje gramofona.
* Samo za svrhe servisiranja.
9SR
Daljinski upravljač
  (napajanje) (stranica 18)
Uključivanje risivera ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
SLEEP
Možete da podesite risiver tako da se
automatski isključi u određeno vreme.
Svaki put kada pritisnete ovaj taster,
prikaz na displeju se menja na sledeći
način:
0-30-00  1-00-00  1-30-00 
2-00-00  OFF
Kada se koristi merač vremena za
isključivanje, na displeju svetli indikator
„SLEEP“.
Savet
• Da biste proverili preostalo vreme do
isključivanja risivera, pritisnite SLEEP.
Preostalo vreme će se prikazati na displeju.
• Merač vremena za isključivanje će biti
poništen u sledećim slučajevima.
– Kada ponovo pritisnete SLEEP.
– Pritisnete  (napajanje).
SPEAKERS A/B (stranica 19)
Uključuje/isključuje sistem zvučnika.
Svaki put kada pritisnete ovaj taster,
prikaz na displeju se menja na sledeći
način:
SPK A  SPK B  SPK A+B 
OFF SPEAKERS*
* Na panelu ekranu se naizmenično prikazuju
poruke „OFF“ i „SPEAKERS“.
Napomena
Iz zvučnika se ne emituje zvuk kada izaberete
„OFF SPEAKERS“. Izaberite bilo koju postavku
osim „OFF SPEAKERS“.
 Dugmad ulaza
BLUETOOTH, INPUT 1, INPUT 2,
INPUT 3, INPUT 4, PORTABLE IN,
PHONO, FM
Biranje ulaznog kanala koji je povezan
sa uređajem koji želite da koristite.
Kada pritisnete bilo koje od ovih
dugmadi, risiver se uključuje.
Napomena
Kada pritisnete BLUETOOTH, risiver se
uključuje samo ako je „BT POWER“ podešeno
na „BT ON“ (stranica 28).
10SR
BLUETOOTH PAIRING (stranica 22)
PRESET +/–
Prebacuje ulaz risivera na
„BLUETOOTH“ i prebacuje risiver u
režim za uparivanje.
Biranje memorisanih stanica ili kanala.
 TUNER PRESET 1, 2, 3 (stranica 25)
Bira memorisanu stanicu 1, 2 ili 3. Kada
pritisnete bilo koje od ovih dugmadi,
risiver se uključuje i prebacuje na
izabranu memorisanu stanicu.
MEMORY*
Čuva stanicu koja se prima kao
memorisanu stanicu.
* Dugmad  +,  i MEMORY imaju taktilne
tačke. Koristite ih kao referencu prilikom
korišćenja risivera.
Napomena
BASS +/– (stranica 20)
TREBLE +/– (stranica 20)
 DISPLAY (stranica 30)
PURE DIRECT (stranica 29)
Aktiviranje funkcije Pure Direct koja
vam omogućava da uživate u zvuku
veće vernosti sa svih ulaza.
(unos),
/ / /
Pritisnite , , , da biste izabrali
stavke menija. Zatim pritisnite
da
biste ušli u izabranu stavku.
• Gorenavedene informacije služe samo kao
primeri.
• U zavisnosti od modela povezanog uređaja,
neke funkcije opisane u ovom odeljku možda
neće raditi sa isporučenim daljinskim
upravljačem.
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dve baterije R03 (veličine AAA)
(isporučene) u daljinski upravljač. Kada
postavljate baterije, uverite se da se + i –
krajevi nalaze u pravilnom položaju.
BACK
Povratak na prethodni meni.
DIMMER
Prilagođavanje svetline displeja.
AMP MENU
Prikazivanje menija na displeju
pomoću kojeg se upravlja risiverom.
  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka.
Pritisnite ponovo ovo dugme da biste
uključili zvuk.
 (jačina zvuka) +*/–
Istovremeno podešavanje nivoa jačine
zvuka svih zvučnika.
/ (brzo premotavanje
unazad/unapred),
 (reprodukuj/pauziraj)*,
/ (prethodno/sledeće),
 (zaustavi)
Napomena
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na izuzetno
toplom mestu ili mestu sa velikom količinom
vlage.
• Ne koristite novu bateriju zajedno sa starom.
• Ne mešajte manganske baterije sa drugim
vrstama baterija.
• Preporučujemo da koristite AAA manganske
baterije.
• Ne izlažite senzor daljinskog upravljača na
prednjoj tabli risivera direktnoj sunčevoj
svetlosti ili osvetljenju. Tako možete da
izazovete kvar.
• Ako ne planirate da koristite daljinski upravljač
duže vremena, izvadite baterije da biste izbegli
moguću štetu od curenja baterija ili korozije.
• Ako risiver više ne reaguje na kontrole sa
daljinskog upravljača, zamenite stare baterije
novim.
Pretraži, reprodukuj, pauziraj, preskoči,
zaustavi radnju.
TUNING +/–
Pretražuje FM stanicu.
11SR
Povezivanje i priprema
1: Pripremanje
neophodnih stavki
Sadržaj pakovanja
Uverite se da imate sve stavke navedene u
odeljku „Sadržaj pakovanja“ (stranica 6).
Kablovi potrebni za povezivanje
(ne isporučuju se)
Kablovi za zvučnik
Stereo audio kablovi*
PHONO kablovi sa žicama za
uzemljenje*
Stereo audio kabl od 3,5 mm*
* Nije neophodno u zavisnosti od konfiguracije
veze.
12SR
2: Podešavanje/povezivanje zvučnika
Podesite i povežite zvučnike u skladu sa brojem zvučnika koje koristite.
Ovaj priručnik opisuje postupke instalacije, povezivanja i podešavanja koristeći sistem
stereo zvučnika sa A/B zvučnicima kao primer.
Napomena
• Povežite zvučnike sa nominalnom impendansom od 6 oma do 16 oma.
• Kada povežete sve zvučnike sa nominalnom impendansom od 8 oma ili više, podesite „SP IMP.“
na „8 OHM“. U drugim vezama, podesite ga na „6 OHM“. Detaljne informacije potražite
u odeljku „6: Podešavanje zvučnika“ (stranica 19).
• Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
• Pre nego što povežete kabl za napajanje naizmeničnom strujom, uverite se da se metalne žice kablova
zvučnika međusobno ne dodiruju između priključaka SPEAKERS ili na zadnjoj tabli risivera. Ako se žice
dodiruju, kolo pojačala može da se ošteti.
Povezivanje kablova za zvučnike
Povežite kablove zvučnika tako da se polariteti + (crveni)/– (crni) podudaraju između risivera
i zvučnika , kao što je prikazano ispod.
Skinite izolaciju kabla do 10 mm (13/32 inča) na svakom kraju kablova zvučnika, a zatim
čvrsto uvrnite žile žice zvučnika. Umetnite neterminisane krajeve kablova u priključke kao što
je prikazano ispod.
10 mm
(13/32 inča)
Napomena
• Vodite računa da ne uklonite previše izolacije kabla zvučnika da biste sprečili da se kablovi zvučnika
međusobno dodiruju.
• Nepravilno povezivanje može dovesti do fatalnog oštećenja risivera.
13SR
Sistem stereo zvučnika sa A/B zvučnicima
U zvuku možete da uživate i na drugom mestu povezivanjem dodatnih B zvučnika.
Soba sa postavljenim risiverom
Drugo mesto
: Levi zvučnik
: Desni zvučnik
A zvučnici
B zvučnici
(na drugom mestu)
Kabl za zvučnik (ne isporučuje se)
Napomena
Ako povežete dodatne B zvučnike, možete da izaberete zvučnike koje želite da koristite uz SPEAKERS
Dugme A/B (stranica 19). Iz zvučnika se ne emituje zvuk kada izaberete „OFF SPEAKERS“. Izaberite bilo
koju postavku osim „OFF SPEAKERS“.
14SR
3: Povezivanje audio-vizuelnih uređaja
Napomena
Uverite se da su kablovi povezani pre povezivanja kabla za napajanje naizmeničnom strujom.
Savet
• U priključke AUDIO IN/OUT možete da povežete i druge uređaje, osim onih navedenih ispod.
• Možete da preimenujete svaki ulaz tako da se naziv prikazuje na panelu ekrana risivera (stranica 29).
Povezivanje audio uređaja
MD dek,
kasetni dek
Gramofon
Super Audio CD
plejer, CD plejer
Stereo audio kabl (ne isporučuje se)
PHONO kablovi sa žicama za uzemljenje (ne isporučuju se)
* Ako gramofon poseduje priključak za uzemljenje, povežite žicu za uzemljenje.
15SR
Napomena
• Kada povežete gramofon sa prekidačem
PHONO/LINE, obavezno postavite prekidač
PHONO/LINE na PHONO.
• Ovaj risiver opremljen je pojačalom Phono
Equalizer da bi mu odgovarali PHONO kertridži
tipa MM. Kertridž tipa MM koji se koristi na
gramofonu ima varijaciju nivoa izlazne snage
zvuka. U slučaju da je izlazna snaga kertridža
tipa MM mala, pomoću postavke fono jačine
zvuka možete da povećate nivo (strana 28).
• Da biste snimili zvuk sa risivera, morate da
povežete uređaj u priključke AUDIO INPUT 4 OUT.
Povezivanje prenosivog audio
uređaja
Prenosivi audio uređaj kao
što je WALKMAN®, pametni
telefon
Stereo audio kabl od 3,5 mm
(ne isporučuje se)
Napomena
• Kada slušate zvuk sa uređaja povezanog u
priključak PORTABLE IN, zvuk može biti izobličen
ili isprekidan. To nije kvar i zavisi od povezanog
uređaja.
• Ako je zvuk sa uređaja povezanog na priključak
PORTABLE IN veoma tih, možete da povećate
nivo jačine zvuka. Međutim, pre nego što
izaberete drugi ulaz, obavezno smanjite nivo
jačine zvuka da ne biste oštetili zvučnik.
16SR
Povezivanje vizuelnih uređaja
Blu-ray Disc™ plejer, DVD plejer,
uređaj za kablovsku ili satelitsku
televiziju, DVD rikorder, VCR, igre
Video signali
Audio signali
U priključak televizora
za VIDEO ulaz
Stereo audio kabl (ne isporučuje se)
17SR
4: Povezivanje
FM antene
5: Uključivanje risivera
1
Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom u
zidnu utičnicu.
FM žičana antena
(isporučena)
Napomena
• Obavezno razvucite FM žičanu antenu u
potpunosti.
• Kada povežete FM žičanu antenu, pobrinite se
da stoji što više vodoravno.
U zidnu utičnicu
2
Pritisnite  (napajanje) da
biste uključili risiver.
 (napajanje)
Savet
Risiver takođe možete da uključite tako što ćete
pritisnuti  (napajanje) na daljinskom upravljaču.
Da biste isključili risiver, ponovo pritisnite 
(napajanje).
18SR
6: Podešavanje zvučnika
Podešavanje impendanse
zvučnika
Podesite odgovarajuću impendansu
zvučnika za zvučnike koje koristite.
• Kada povežete zvučnike u priključak SPEAKERS
A ili B, povežite zvučnike sa nominalnom
impendansom od 8 oma ili 6 oma.
Uključivanje/isključivanje
sistema zvučnika
Kada su dva sistema zvučnika povezana na
risiver, možete da izaberete sistem
zvučnika kojim želite da upravljate.
Pritiskajte uzastopno SPEAKERS
A/B da biste izabrali sistem
zvučnika kojim želite da
upravljate.
SPEAKERS A/B
/ ,
AMP MENU
1
Pritisnite dugme AMP MENU.
Meni se prikazuje na panelu ekrana.
2
Pritisnite / da biste
izabrali „SP IMP.“, a zatim
pritisnite .
3
Pritisnite / da biste
izabrali odgovarajuću
impendansu zvučnika, a
zatim pritisnite .
„8 OHM“: Podrazumevano
podešavanje. Izaberite ovo kada
povežete sve zvučnike sa nominalnom
impendansom od 8 oma ili više.
„6 OHM“: Izaberite ovo kada povežete
sve zvučnike sa nominalnom
impendansom manjom od 8 oma.
Napomena
Svaki put kada pritisnete ovaj taster, prikaz
na ekranu se menja ciklično.
„SPK A“: Zvučnici koji su povezani na
priključke SPEAKERS A.
„SPK B“: Zvučnici povezani na priključke
SPEAKERS B.
„SPK A+B“: Zvučnike koji su povezani na
priključke SPEAKERS A i na priključke B
(paralelna veza)
„OFF SPEAKERS“: Na panelu ekranu se
naizmenično prikazuju poruke „OFF“ i
„SPEAKERS“. Zvučni signali se ne emituju ni
sa jednog priključka za zvučnike.
Napomena
Ova postavka nije dostupna kada su priključene
slušalice.
Savet
• Indikatori „SP A“ ili/i „SP B“ na panelu ekrana
počinju da svetle da ukažu koji skup priključaka
je izabran. Indikatori „SP A“ i „SP B“ se isključuju
kada se sistem zvučnika isključi.
• Sistem zvučnika možete da izaberete i pomoću
dugmeta SPEAKERS na risiveru.
• Ako niste sigurni koja je impedansa zvučnika,
pogledajte uputstva za upotrebu koja ste dobili
uz zvučnike. (Ove informacije se obično nalaze
sa zadnje strane zvučnika.)
• Kada povežete zvučnike u priključke
SPEAKERS A i B, povežite zvučnike sa
nominalnom impendansom od 12 oma ili više.
19SR
Podešavanje tona
Možete da podesite tonski balans zvučnika.
BASS +/–
TREBLE +/–
Pritiskajte TREBLE + ili TREBLE –
da biste podesili nivo visokih
tonova.
Pritiskajte BASS + ili BASS – da
biste podesili nivo basa.
Nivo možete da podesite u opsegu od
–10 dB do +10 dB u koracima od 1 dB.
Početno podešavanje je 0 dB.
20SR
Reprodukcija
Reprodukovanje zvuka
na audio-vizuelnim
uređajima
Reprodukovanje zvuka
sa BLUETOOTH uređaja
Audio sadržaj možete da primite sa uređaja
WALKMAN®, pametnog telefona ili tableta
koji ima BLUETOOTH funkciju i slušate ga
putem ovog risivera.
BLUETOOTH
BLUETOOTH
PAIRING
Tasteri za
izbor ulaza
 +/–
 +/–
1
Pritisnite dugme za ulaz koje
odgovara uređaju koji želite
da reprodukujete.
Na displeju će se prikazati izabrani
ulaz.
2
Počnite reprodukciju na
povezanom uređaju.
3
Pritisnite  +/– da biste
prilagodili jačinu zvuka.
Napomena
Pre nego što isključite risiver, obavezno utišajte
nivo jačine zvuka da biste izbegli oštećenje
zvučnika kada sledeći put uključite risiver.
/,
/,
, 
O indikatoru BLUETOOTH
Indikator za BLUETOOTH iznad dugmeta
BLUETOOTH na risiveru počinje da svetli ili
treperi plavom bojom da ukaže na status
BLUETOOTH veze.
Status risivera
Status indikatora
Risiver pretražuje
BLUETOOTH uređaj za
povezivanje
Sporo trepće
BLUETOOTH uparivanje
Brzo trepće
BLUETOOTH veza je
uspostavljena
Svetli
Savet
• Da biste brzo pojačali ili utišali zvuk
– Okrenite točkić VOLUME brzo.
– Pritisnite i držite jedno od dugmadi  +/–.
• Da biste fino prilagodili zvuk
– Okrenite točkić VOLUME polako.
– Pritisnite jedno od dugmadi  +/– i odmah
ga otpustite.
21SR
Registrovanje BLUETOOTH
uređaja na risiver (postupak
uparivanja)
Uparivanje je operacija prilikom koje se
BLUETOOTH uređaji međusobno registruju
pre povezivanja. Pratite korake ispod da
biste uparili BLUETOOTH uređaj i risiver.
Kada se BLUETOOTH uređaji upare, nema
potrebe da ih ponovo uparujete. Kada
uparivanje bude završeno, pređite na
„Slušanje zvuka sa uparenog BLUETOOTH
uređaja“ (stranica 22).
1
Postavite BLUETOOTH uređaj
na udaljenost do 1 metra od
risivera.
2
Pritisnite BLUETOOTH
PAIRING.
„PAIRING“ treperi na panelu ekrana.
Obavite 3. korak u roku od pet minuta,
jer će u suprotnom uparivanje biti
otkazano. Ako uparivanje bude
otkazano, ponovite ovaj korak.
3
Obavite uparivanje na
BLUETOOTH uređaju da biste
detektovali risiver.
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
Na ekranu BLUETOOTH uređaja može
da se pojavi lista detektovanih uređaja
u zavisnosti od tipa BLUETOOTH
uređaja. Risiver se prikazuje kao „STRDH190“.
4
Izaberite „STR-DH190“ na
ekranu BLUETOOTH uređaja.
Ako se „STR-DH190“ ne prikazuje,
ponovite ovaj postupak od 1. koraka.
Kada BLUETOOTH veza bude
uspostavljena, naziv uparenog
uređaja se prikazuje na panelu ekrana.
5
22SR
Pokrenite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju.
6
Podesite jačinu zvuka.
Najpre prilagodite jačinu zvuka na
BLUETOOTH uređaju. Ako je nivo
jačine zvuka i dalje prenizak, pritisnite
 +/– da biste podesili nivo jačine
zvuka risivera.
Prekid uparivanja
Radnja uparivanja će biti otkazana kada
promenite ulaz.
Napomena
• Neke primene BUETOOTH uređaja ne mogu da
se kontrolišu sa risivera.
• Ako se od vas u 4. koraku na ekranu BLUETOOTH
uređaja traži da unesete šifru, unesite „0000“.
Šifra je poznata i pod nazivom „ključ“, „PIN kôd“,
„PIN broj“ ili „Lozinka“.
• Možete da uparite do deset BLUETOOTH
uređaja. Ako uparujete jedanaesti BLUETOOTH
uređaj, najranije povezani uređaj biće zamenjen
novim.
Savet
• BLUETOOTH uređajem možete da upravljate
koristeći dugmad d/ (premotavanje
unazad/unapred), / (prethodno/
sledeće),  (reprodukuj/pauziraj),
 (zaustavi).
• Ako pritisnete  u „BLUETOOTH“ ulazu kada
nijedan BLUETOOTH uređaj nije povezan, risiver
se automatski povezuje sa poslednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem.
Slušanje zvuka sa uparenog
BLUETOOTH uređaja
1
Uključite funkciju
BLUETOOTH na BLUETOOTH
uređaju.
2
Pritisnite BLUETOOTH.
Risiver se povezuje sa poslednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem, a
naziv uređaja se prikazuje na panelu
ekrana.
3
Pokrenite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju.
4
Podesite jačinu zvuka.
Najpre prilagodite jačinu zvuka na
BLUETOOTH uređaju. Ako je nivo
jačine zvuka i dalje prenizak, pritisnite
 +/– da biste podesili nivo jačine
zvuka risivera.
Prekidanje BLUETOOTH veze
BLUETOOTH veza će biti prekinuta kada
obavite neku od sledećih operacija:
• prebacite ulaz.
• Isključite funkciju BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju.
• pritisnete BLUETOOTH PAIRING.
• Isključite risiver ili BLUETOOTH uređaj.
• ponovo pritisnete BLUETOOTH na
risiveru.
Napomena
• Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u
zavisnosti od specifikacija BLUETOOTH uređaja.
• Reprodukcija zvuka na ovom risiveru može da
kasni u odnosu na reprodukciju na BLUETOOTH
uređaju zbog karakteristika bežične tehnologije
BLUETOOTH.
Savet
• Možete da omogućite ili onemogućite
prijem AAC kodeka sa BLUETOOTH uređaja
(stranica 27).
• Možete da se povežete na risiver sa uparenog
BLUETOOTH uređaja kada je „BT POWER“
podešeno na „BT ON“ (stranica 28).
23SR
U slučaju lošeg FM stereo prijema
Tjuner
Automatsko podešavanje
FM stanice (automatsko
podešavanje)
Pomoću ugrađenog tjunera možete da
slušate program koji se emituje putem FM
talasa. Pre upravljanja, uverite se da ste
povezali FM antenu sa risiverom (stranica 18).
FM
/ ,
AMP MENU
TUNING +/–
1
2
Pritisnite FM.
Pritisnite TUNING + ili
TUNING –.
TUNING + skenira stanice od nižih ka
višim frekvencijama a TUNING – od
viših ka nižim.
Risiver zaustavlja skeniranje svaki put
kada pronađe stanicu.
Korišćenje tastera za upravljanje na
risiveru
1 Okrenite INPUT SELECTOR da biste
izabrali „FM TUNER“.
2 Pritiskajte TUNING MODE da biste
izabrali „AUTO“.
3 Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
24SR
Ako je FM stereo prijem loš i na displeju
treperi „ST“, izaberite monoauralni audio
radi manjeg izobličenja zvuka.
Pritisnite AMP MENU, a zatim / i
da
biste izabrali „FM MODE“ – „MONO“.
Za povratak u stereo režim, izaberite
„STEREO“.
Memorisanje FM radio
stanica (funkcija Preset
Memory)
Možete da sačuvate do 30 FM stanica kao
omiljene memorisane stanice.
Biranje memorisanih stanica
1
2
Pritisnite FM.
Pritiskajte PRESET + ili
PRESET – da biste izabrali
stanicu.
Savet
Za izbor memorisane stanice možete da koristite
i TUNER PRESET 1, 2 ili 3.
FM
TUNER
PRESET 1, 2, 3
Korišćenje tastera za upravljanje na
risiveru
1 Okrenite INPUT SELECTOR da biste
izabrali „FM TUNER“.
2 Pritiskajte TUNING MODE da biste
izabrali „PRESET“.
3 Pritisnite TUNING + ili TUNING – da biste
izabrali željenu memorisanu stanicu.
MEMORY
PRESET +/–
1
2
Pritisnite FM.
3
4
Pritisnite MEMORY.
5
Pritisnite
Podesite na stanicu koju
želite da memorišete
koristeći automatsko
podešavanje (stranica 24).
Pritisnite PRESET + ili PRESET –
da biste izabrali broj memorije.
.
Izabrana stanica će biti uskladištena i
memorisana pod izabranim brojem.
6
Ponovite korake od 1 do 5 da
biste memorisali drugu
stanicu.
25SR
Prijem RDS signala
(Samo za modele za Evropu i
Pacifičku Aziju)
Risiver podržava tehnologiju Radio Data
System (RDS) koja FM radio stanicama*
omogućava da šalju dodatne informacije
zajedno sa signalom redovnog programa.
Ovaj risiver nudi korisne RDS funkcije, na
primer prikaz naziva programske usluge.
* Ne emituju sve FM stanice RDS signal niti
pružaju istu vrstu usluga. Ako niste upoznati sa
RDS uslugama u vašem području, raspitajte se
kod lokalne radio stanice o detaljima.
Jednostavno izaberite stanicu na
FM pojasu koristeći automatsko
podešavanje (stranica 24) ili
podešavanje sa memorisanom
stanicom (stranica 25).
Kada podesite stanicu koja pruža RDS
usluge, na displeju će početi da svetli
„RDS“ i prikazaće se naziv programske
usluge.
Napomena
RDS možda neće pravilno funkcionisati ako
podešena stanica ne emituje RDS signal ili ako je
signal slab.
Savet
Dok se prikazuje naziv programske usluge,
možete da vidite frekvenciju tako što ćete
pritiskati DISPLAY (stranica 30).
26SR
Lista menija
Meni / druge funkcije
Podrazumevana podešavanja su
podvučena.
Korišćenje menija
 „SP IMP“. (Impendansa
zvučnika)
Detalje potražite u odeljku „Podešavanje
impendanse zvučnika“ (stranica 19).
 „FM MODE“ (režim prijema
FM stanice)
/ / / ,
BACK
1
AMP MENU
Pritisnite dugme AMP MENU.
Meni se prikazuje na panelu ekrana.
2
Pritisnite
/
da biste izabrali
željenu stavku menija, a zatim
pritisnite
3
Pritisnite
.
/ / / da biste
izabrali željeni parametar/postavku,
a zatim pritisnite
.
Za povratak na prethodni ekran
Pritisnite
ili BACK.
Izlazak iz menija
• „STEREO“
Ovaj risiver dekodira signal kao stereo
signal kada radio stanica emituje
program u stereo formatu.
• „MONO“
Ovaj risiver dekodira signal kao mono
signal bez obzira na emitovani signal.
 „BT MENU“ (meni za
BLUETOOTH postavke)
• „BT STBY“ (BLUETOOTH režim mirovanja)
– „STBY ON“: Ovaj risiver možete da
uključite sa uparenog BLUETOOTH
uređaja.
– „STBY OFF“: Ovaj risiver ne možete da
uključite sa uparenog BLUETOOTH
uređaja.
Napomena
• Ako podesite „BT STBY“ na „STBY ON“, ovaj
risiver se uključuje kada uspostavite
BLUETOOTH vezu na BLUETOOTH uređaju.
• Ovu postavku ne možete da promenite kada
je „BT POWER“ podešeno na „BT OFF“.
• „BT AAC“ (BLUETOOTH kodek – AAC)
Pritisnite AMP MENU.
– „AAC ON“: AAC audio je dostupan ako
BLUETOOTH uređaj podržava AAC.
Napomena
– „AAC OFF“: AAC audio nije dostupan.
Neki parametri i podešavanja na displeju mogu
biti zatamnjeni. To znači da su ta podešavanja
nedostupna ili fiksna i nepromenljiva.
Napomena
• Ovu postavku ne možete da promenite kada
je „BT POWER“ podešeno na „BT OFF“.
• Dok je BLUETOOTH uređaj povezan, ne
možete da promenite postavke ove funkcije.
Savet
Ako je AAC omogućen, možete da uživate u
visokom kvalitetu zvuka.
27SR
• „BT POWER“ (BLUETOOTH signal)
– „BT ON“: Možete da povežete na risiver
sa uparenog BLUETOOTH uređaja.
– „BT OFF“: Risiver nije moguće povezati
sa uparenog BLUETOOTH uređaja.
Napomena
Ne možete da promenite ovu postavku kada je
„BLUETOOTH“ ulaz izabran.
 „PH.OFFSET“ (Postavka fono
jačine zvuka)
Omogućava podešavanje nivoa jačine
zvuka uređaja povezanog u PHONO IN
priključke.
Kertridž tipa MM koji se koristi na
gramofonu ima varijaciju nivoa izlazne
snage zvuka.
U slučaju da je izlazna snaga kertridža tipa
MM mala, pomoću postavke fono jačine
zvuka možete da povećate nivo.
Možete da podesite u rasponu
od 0 dB do +6 dB u koracima od 1 dB.
Početna postavka je „PHONO 0“.
 „BALANCE“ (balans zvučnika)
Omogućava vam da podesite balans
između levog i desnog zvučnika.
Možete da podesite od „BAL. L+10“ do
„BAL. R+10“ u koracima od 1 dB.
Početna postavka je „BAL. 0“.
 „NAME IN“ (imenovanje ulaza)
Omogućava vam da podesite naziv
ulazima i memorisanim stanicama.
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Promena naziva za svaki ulaz i
memorisanu stanicu (NAME IN)“
(stranica 29).
 „AUTO.STBY“ (automatski
režim mirovanja)
Omogućava vam da podesite risiver tako
da automatski pređe u režim mirovanja
kada ga ne koristite ili kada ne dobija
ulazne signale.
• „STBY ON“
Prelazi u režim mirovanja nakon otprilike
20 minuta.
• „STBY OFF“
Ne prelazi u režim mirovanja.
28SR
Napomena
• Ova funkcija ne radi kada je ulaz „FM TUNER“
izabran.
• Ako istovremeno koristite automatski prelazak u
režim mirovanje i merač vremena za
isključivanje, merač vremena za isključivanje
ima prioritet.
 „UPDATE“ (Ažuriranje
softvera)
Samo za svrhe servisiranja.
 „VERSION“ (Verzija softvera)
Omogućava prikaz informacija o verziji
softvera sistema.
Uživanje u zvuku visoke
vernosti (Pure Direct)
Možete da uživate u zvuku veće vernosti sa
svih ulaza pomoću funkcije Pure Direct.
Kada uključite funkciju Pure Direct, displej
će se isključiti kako bi se smanjio nivo šuma
koji utiče na kvalitet zvuka.
Promena naziva za svaki
ulaz i memorisanu
stanicu (NAME IN)
Možete da unesete naziv dužine do 8 znakova
za ulaze (osim „FM TUNER“ i „BLUETOOTH“) i
memorisane stanice koji će se prikazati na
panelu ekrana.
Lakše ćete prepoznati opremu ako se na
ekranu umesto naziva priključaka prikazuje
naziv uređaja.
Tasteri za
izbor ulaza
PURE DIRECT
Pritisnite PURE DIRECT.
Indikator iznad dugmeta svetli kada je
aktivirana funkcija Pure Direct.
Da biste otkazali funkciju Pure Direct,
ponovo pritisnite PURE DIRECT.
Napomena
/ / / ,
AMP MENU
1
Za „FM TUNER“ ulaz
Pritisnite FM, zatim podesite na
memorisanu stanicu za koju želite da
napravite indeksni naziv (stranica 25).
• Bas i visoki tonovi ne rade kada je izabrana
funkcija Pure Direct.
• Funkcija Pure Direct biće otkazana kada
pritisnete BASS +/– ili TREBLE +/–.
Za druge ulaze (osim
„BLUETOOTH“)
Pritisnite odgovarajući taster za izbor
ulaza za koji želite da napravite
indeksni naziv.
2
3
Pritisnite AMP MENU.
Pritiskajte / da biste
izabrali „NAME IN“, a zatim
pritisnite
ili .
Kursor će početi da treperi i možete da
unesete znak.
29SR
4
Pritisnite / da biste
izabrali znak, a zatim
pritisnite / da biste
premestili položaj izlaza
unazad ili unapred.
Prikaz informacija na
panelu ekrana
Savet
• Tip znaka možete da izaberete na sledeći
način pritiskom na / .
Abeceda (velika slova)  Brojevi 
Simboli
• Da biste uneli razmak, pritisnite i
nemojte da izaberete znak.
Tasteri za
izbor ulaza
Ako napravite grešku
Pritiskajte / dok znak koji želite da
promenite ne počne da treperi, a
zatim pritisnite / da biste izabrali
ispravan znak.
5
Kad pritisnete
.
Naziv koji ste uneli je registrovan.
Napomena
(Samo za modele za Evropu i Pacifičku Aziju)
Kada date naziv stanici koja pruža RDS (sistem za
prenos podataka putem radija) usluge i izaberete
tu stanicu, prikazaće se naziv programske usluge
umesto naziva koji ste uneli.
DISPLAY
1
Pritisnite odgovarajući taster
za izbor ulaza za koji želite da
proverite informacije.
2
Pritiskajte DISPLAY.
Svaki put kada pritisnete dugme, prikaz
na se menja ciklično na sledeći način.
Indeksni naziv ulaza*  Izabrani
ulaz  Nivo jačine zvuka
Kada slušate FM radio
Naziv memorisane stanice* 
Frekvencija, pojas i broj memorisane
stanice Nivo jačine zvuka
Tokom prijema RDS signala
(Samo za modele za Evropu i
Pacifičku Aziju)
Naziv usluge programa ili naziv
memorisane stanice*  Frekvencija,
pojas i broj memorisane stanice
Nivo jačine zvuka
Povezivanje na BLUETOOTH
uređaj
Naziv BLUETOOTH uređaja 
BLUETOOTH MAC adresa  Nivo
jačine zvuka  „BLUETOOTH“
* Indeksni naziv se prikazuje samo ako ste
ga dodelili ulazu ili memorisanoj stanici
(stranica 29). Indeksni naziv se ne prikazuje
ukoliko ste uneli samo razmake ili ukoliko
je isti kao naziv ulaza.
Napomena
Znakovi ili oznake se možda neće prikazivati za
neke jezike.
30SR
Snimanje pomoću
risivera
Pomoću risivera možete da snimite zvuk sa
audio uređaja. Pogledajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz uređaj za
snimanje.
1
Pritisnite dugme za izbor
ulaza koje odgovara uređaju
za reprodukciju.
2
Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Vraćanje na fabričke
podrazumevane
postavke
Možete da obrišete sve memorisane
postavke i vratite risiver na fabričke
podrazumevane postavke tako što ćete
obaviti sledeći postupak.
Koristite dugmad na risiveru da biste
obavili ovu radnju.
1

Na primer, umetnite CD koji želite da
kopirate u CD plejer.
3
Pripremite uređaj za
snimanje.
Umetnite prazan MD ili traku u uređaj
za snimanje (povezan u priključke
AUDIO INPUT 4 OUT).
4
Pritisnite  (napajanje) da
biste isključili risiver.
Pokrenite snimanje na
uređaju za snimanje, a zatim
pokrenite uređaj za
reprodukciju.
2
Pritisnite i držite 
(napajanje) 5 sekundi.
Tokom pokretanja na panelu ekrana se
prikazuje poruka „CLEARING“. Kada se
pokretanje završi, na panelu ekrana se
prikazuje poruka „CLEARED “.
 (napajanje)
Napomena
• Snimljena muzika je ograničena samo na ličnu
upotrebu. Upotreba muzike van ovog
ograničenja zahteva dozvolu vlasnika autorskih
prava.
• Prilagođavanja zvuka ne utiču na signal koji se
emituje iz priključaka AUDIO INPUT 4 OUT.
• Tokom snimanja sadržaja sa izvora, može se
aktivirati funkcija risivera za automatski ulazak u
režim mirovanja i prekinuti snimanje. U tom
slučaju podesite „AUTO.STBY“ na „STBY OFF“
(stranica 28).
• Možete da snimite zvuk sa vizuelnog uređaja
povezanog na ovaj risiver. Međutim, putem
risivera ne možete da snimate sliku.
Napomena
Potpuno brisanje memorije traje nekoliko
sekundi. Ne isključujte risiver dok se na panelu
ekrana ne prikaže poruka „CLEARED “.
31SR
Ušteda energije
Energiju možete da uštedite postavljanjem
„BT STBY“ na „STBY OFF“ u meniju „BT
MENU“.
32SR
Rešavanje problema/
Specifikacije
Rešavanje problema
• Proverite da li su risiver i svi uređaji
uključeni.
• Proverite da kružno dugme VOLUME na
risiveru nije postavljeno na „VOL MIN“.
• Pritisnite SPEAKERS A/B da biste izabrali
bilo koju postavku osim „OFF SPEAKERS“
(stranica 19).
Ako se tokom upotrebe risivera javi
problem, pratite sledeće korake da biste
rešili problem pre nego što se konsultujete
sa najbližim Sony prodavcem.
• Uverite se da slušalice nisu povezane sa
risiverom.
• Proverite da li je problem naveden u
ovom odeljku „Rešavanje problema“.
• Pokušajte da pritisnete dugme ulaza na
daljinskom upravljaču ili uključite INPUT
SELECTOR na risiveru da biste izabrali
ulaz koji želite da slušate.
• Obrišite sve sačuvane postavke i vratite
risiver na podrazumevane fabričke
postavke (stranica 31).
Ako se problem ponavlja nakon što obavite
sve gorenavedene postupke, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
• Pritisnite  (isključivanje zvuka) da biste
otkazali funkciju isključivanja zvuka.
• Zaštitni uređaj na prijemniku je aktiviran.
Isključite prijemnik, otklonite problem s
kratkim spojem i ponovo uključite
napajanje.
Čuje se jako brujanje ili šum.
Opšte
Risiver se automatski isključuje.
• Ako je „AUTO.STBY“ podešeno na
„STBY ON“, podesite ga na „STBY OFF“
(stranica 28).
• Aktivirana je funkcija merača vremena za
isključivanje.
• „PROTECT“ (stranica 35) je aktivirano.
Indikator na panelu ekrana se
isključuje.
• Ako svetli indikator PURE DIRECT na
prednjem panelu, pritisnite dugme PURE
DIRECT da biste isključili tu funkciju.
• Pritisnite DIMMER da biste izabrali
„BRIGHT“ ili „DARK“.
Audio
Zvuk se ne čuje ili se čuje samo jako
tih zvuk, bez obzira na to koji uređaj
izaberete.
• Proverite da li su svi kablovi za
povezivanje umetnuti u odgovarajuće
ulazne/izlazne priključke na risiveru,
zvučnicima i uređajima.
• Proverite da li su zvučnici i uređaj dobro
povezani.
• Uverite se da kablovi za povezivanje nisu
blizu transformatora ili motora.
• Odmaknite audio uređaj od TV-a.
• Ako su utikači i priključci zaprljani,
obrišite ih krpom blago natopljenom
alkoholom.
Zvuk se ne čuje ili se čuje samo jako
tih zvuk iz određenih zvučnika.
• Povežite slušalice na priključak PHONES
da biste proverili da li se zvuk emituje iz
slušalica. Ukoliko se iz slušalica emituje
samo jedan kanal, uređaj možda nije
pravilno povezan sa risiverom. Proverite
da li su svi kablovi potpuno umetnuti u
priključke kako na risiveru, tako i na
uređaju.
Ukoliko se iz slušalica emituju oba
kanala, zvučnik možda nije pravilno
povezan sa risiverom. Proverite kabl
zvučnika iz kojeg se ne emituje nikakav
zvuk.
• Uverite se da ste povezali i L i R priključak
analognog uređaja, jer je analogne
uređaje potrebno priključiti i na L i na R
priključak. Koristite stereo audio kabl
(ne isporučuje se).
33SR
Iz određenog uređaja se ne čuje
zvuk.
• Proverite da li je uređaj pravilno povezan
na odgovarajuće priključke za audio ulaz.
FM radio
FM prijem je loš.
• Proverite da li su kablovi koji se koriste za
povezivanje potpuno umetnuti u
priključke kako na risiveru, tako i na
uređaju.
• Razvucite i prilagodite položaj FM žičane
antene na mestu na kojem su uslovi
prijema dobri.
Zvuk sa levog i desnog zvučnika je
neujednačen ili obrnut.
• Postavite FM žičanu antenu tako da stoji
što više vodoravno.
• Proverite da li su zvučnici i uređaj pravilno
i dobro povezani.
Nije moguće podesiti radio stanice.
• Proverite balans zvučnika (stranica 28).
Sa uređaja povezanog na priključak
PORTABLE IN čuje se jako brujanje,
isprekidani šum ili izobličeni zvuk.
• Proverite da li je uređaj pravilno povezan.
• To nije kvar i zavisi od povezanog
uređaja.
Snimanje nije moguće.
• Proverite da li je uređaj pravilno povezan.
• Pomoću dugmadi za ulaz izaberite
izvorni uređaj (stranica 31).
Gramofon
Čuje se samo zvuk izuzetno niskog
nivoa jačine.
• Proverite da li se na gramofonu koristi
kertridž tipa MM.
Čuje se jako brujanje.
• Ako gramofon poseduje priključak za
uzemljenje, povežite žicu za uzemljenje
(stranica 15).
• Postavite FM žičanu antenu blizu prozora.
• Proverite da li su antene dobro povezane.
Prilagodite antene ako je to potrebno.
• Nema memorisanih stanica ili su
memorisane stanice obrisane (kada
koristite podešavanje pretraživanjem
memorisanih stanica). Memorišite
stanice.
• Pritiskajte DISPLAY tako da se na displeju
prikaže frekvencija.
RDS ne funkcioniše.*
• Uverite se da ste podesili skalu na FM
RDS stanicu.
• Izaberite FM stanicu sa jačim signalom.
• Stanica koju ste podesili ne emituje RDS
signal ili je signal slab.
Željene RDS informacije se ne
prikazuju.*
• Usluga je možda privremeno u kvaru.
Kontaktirajte radio stanicu i saznajte da li
uopšte pruža tu uslugu.
* Samo za modele za Evropu i Pacifičku Aziju.
BLUETOOTH uređaj
Čuje se izobličeni zvuk.
Uparivanje nije moguće.
• Ako povežete gramofon putem PHONO/
LINE prekidača, uverite se da je PHONO/
LINE priključak na gramofonu podešen
na PHONO (stranica 16).
• Približite BLUETOOTH uređaj risiveru.
• Uparivanje možda neće biti moguće ako
se blizu risivera nalaze drugi BLUETOOTH
uređaji. U tom slučaju, isključite druge
BLUETOOTH uređaje.
• Pravilno unesite istu šifru koja je uneta na
BLUETOOTH uređaju.
34SR
Nije moguće uspostaviti BLUETOOTH
vezu.
• BLUETOOTH uređaj koji ste pokušali da
povežete ne podržava A2DP profil i ne
može da se poveže sa risiverom.
• Ako se u blizini nalazi uređaj koja emituje
elektromagnetno zračenje, poput
uređaja sa funkcijom za bežični LAN,
drugi BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna
rerna, pomerite ga na drugo mesto.
• Pritisnite BLUETOOTH da biste povezali
poslednji povezani BLUETOOTH uređaj.
• Smanjite jačinu zvuka na povezanom
BLUETOOTH uređaju.
• Uključite funkciju BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju.
• Uspostavite vezu sa BLUETOOTH uređaja.
• Informacije o registraciji uparivanja su
izbrisane. Ponovo obavite uparivanje.
• Prilikom povezivanja sa BLUETOOTH
uređajem, risiver ne može da bude
detektovan.
• Obrišite informacije o registaciji
uparivanja BLUETOOTH uređaja na
BLUETOOTH uređaju i ponovite
uparivanje uređaja.
Zvuk je isprekidan ili se menja ili je
veza prekinuta.
• Risiver i BLUETOOTH uređaj su previše
udaljeni jedan od drugog.
• Ako postoje prepreke između risivera i
BLUETOOTH uređaja, uklonite ih ili
premestite risiver i/ili uređaj da biste ih
izbegli.
• Ako se u blizini nalazi uređaj koja emituje
elektromagnetno zračenje, poput
uređaja sa funkcijom za bežični LAN,
drugi BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna
rerna, pomerite ga na drugo mesto.
Zvuk sa BLUETOOTH uređaja se ne
čuje na risiveru.
• Najpre povećajte jačinu zvuka na
BLUETOOTH uređaju, a zatim prilagodite
jačinu zvuka koristeći dugme  + na
daljinskom upravljaču (ili VOLUME na
risiveru).
Jako brujanje ili šum.
• Ako postoje prepreke između risivera i
BLUETOOTH uređaja, uklonite ih ili
premestite risiver i/ili uređaj da biste ih
izbegli.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
• Usmerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na risiveru.
• Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i risivera.
• Zamenite obe baterije u daljinskom
upravljaču novim baterijama, ako su
slabe.
Poruke o greškama
Na panelu ekrana prikazuje se
poruka „PROTECT“.
Risiver će se automatski isključiti nakon
nekoliko sekundi. Proverite sledeće:
Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iz zidne utičnice i ostavite risiver da
se hladi 30 minuta dok rešavate problem
na sledeći način:
– Isključite sve zvučnike.
– Proverite da li su žice za zvučnike čvrsto
uvrnute na oba kraja.
– Uverite se da risiver nije prekriven i da
ventilacioni otvori nisu blokirani.
– Uverite se je da nominalna impendansa
povezanih zvučnika unutar opsega
impendanse naznačenog na zadnjem
panelu risivera.
Kada proverite gorenavedene stavke i
otklonite eventualne probleme, priključite
kabl za napajanje naizmeničnom strujom u
zidnu utičnicu i uključite risiver. Ako je
problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
35SR
Mere opreza
Bezbednost
Ako u kućište uređaja upadne bilo kakav
predmet ili tečnost, isključite risiver iz
mrežnog napajanja i odnesite ga na
proveru u ovlašćeni servis pre nastavka
upotrebe.
O izvorima napajanja
• Pre nego što počnete da koristite risiver,
proverite da li njegov radni napon
odgovara lokalnom mrežnom napajanju.
Radni napon je naveden na pločici sa
zadnje strane risivera.
• Ako risiver nećete koristiti duže vremena,
ne zaboravite da izvadite kabl za
napajanje risivera iz zidne utičnice. Da
biste iskopčali kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite ga
držeći utikač a nikad kabl.
• Ne postavljajte risiver blizu uređaja kao
što je TV, video rikorder ili kasetni dek.
(Ako se risiver koristi u kombinaciji sa
TV-om, video rikorderom ili kasetnim
dekom i ako je postavljen suviše blizu tog
uređaja, može doći do pojave šuma i
gubitka kvaliteta slike. Do takvih smetnji
dolazi naročito onda kada se koristi
sobna antena.)
• Budite pažljivi prilikom postavljanja
risivera na posebno tretirane površine
(voskovane, lakirane, polirane itd.), jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka
boje.
O radu sistema
Pre nego što povežete drugi uređaj,
obavezno isključite risiver i izvucite kabl za
napajanje iz mrežnog napajanja.
O čišćenju
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod
ovlašćenog servisera.
Očistite kućište, prednji panel i kontrole
mekanom krpom koja je nakvašena u
rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite
abrazivne materijale, prašak za ribanje ili
rastvarač poput alkohola ili benzina.
Zagrevanje
O zameni delova
Iako se risiver greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar. Ako risiver neprekidno
koristite sa visoko pojačanim tonom,
temperatura gornje, bočne i donje strane
kućišta značajno raste. Ne dodirujte kućište
da se ne biste opekli.
U slučaju da je ovaj risiver popravljen,
zamenjeni delovi su možda zadržani u
svrhu ponovnog korišćenja ili recikliranja.
Postavljanje
• Postavite risiver na mesto sa
odgovarajućom ventilacijom kako biste
sprečili zagrevanje i produžili njegov
radni vek.
• Ne postavljajte risiver blizu izvora toplote
ili na mesta koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini ili
mehaničkim udarima.
• Na gornji deo kućišta ne postavljajte
predmete koji bi mogli da blokiraju
ventilacione otvore i izazovu kvarove.
36SR
Specifikacije
SPECIFIKACIJE ZA NAPAJANJE AUDIO
OPREME
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO
HARMONIČNO IZOBLIČENJE:
(samo za modele za SAD)
Sa opterećenjima od 8 oma, oba kanala
upotrebljena, od 20 Hz – 20.000 Hz;
minimalnom nominalnom izlaznom
snagom RMS od 90 W po kanalu RMS u
stereo režimu, sa najviše 0,09% ukupnog
harmonijskog izobličenja od 250 milivata
do nominalne snage.
Odeljak za pojačalo1)
Upotreba impendanse zvučnika
6 oma – 16 oma
Impendansa zvučnika A/B i njena podudarna
postavka impendanse zvučnika
Sistem
zvučnika
Postavka impendanse
zvučnika (stranica 19)
„6 OHM“
„8 OHM“
A ili B
6 oma –
16 oma
8 oma –
16 oma
AiB
12 oma –
16 oma
> 16 oma
Minimalna RMS izlazna snaga
(8 oma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Izlazna snaga u stereo režimu
(8 oma, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
1)
Mereno u sledećim uslovima:
Područje
Zahtevi za napajanje
SAD, Kanada, Tajvan 120 V AC, 60 Hz
Okeanija, Evropa
230 V AC, 50 Hz
Frekventni odziv
Analogni
10 Hz – 100 kHz, +0.5/–2 dB
(sa BASS = 0 dB, TREBLE = 0 dB)
Ulaz (Analogni)
PHONO IN
Za kertridž tipa MM
Ekvilajzer RIAA; +/–1 dB
S/N2): 80 dB
PORTABLE IN
Osetljivost: 500 mV/50 kilooma
S/N2): 90 dB
AUDIO IN
Osetljivost: 500 mV/50 kilooma
S/N2): 96 dB
Izlaz (analogni)
AUDIO OUT
Napon: 500 mV/10 kilooma
Ton
Nivoi glasnoće
±10 dB, u koracima od 1 dB
2)
Težinska mreža / ulaz kratak sa
BASS = 0 dB, TREBLE = 0 dB.
Odeljak FM tjunera
Asortiman podešavanja
Modeli za tržište SAD i Kanade:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima od 100 kHz)
Ostali modeli:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
Antena
FM žičana antena
Antenski priključci
75 oma, nesimetrični
Servisni odeljak
Izlazni napon
DC 5 V
Maksimalna struja
200 mA
BLUETOOTH odeljak
Sistem komunikacije
Specifikacija za BLUETOOTH verzije 4.2
Izlaz
Bluetooth® specifikacija, klasa napajanja 1
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 30 m
(98,4 stope)1)
Frekventni pojas
Pojas 2,4 GHz
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (profil daljinskog upravljanja
video zapisom i zvukom)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC
37SR
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz)
Pojas frekvencije i maksimalna izlazna snaga
(samo modeli za Evropu)
BLUETOOTH
Frekventni
pojas
Maksimalna
izlazna snaga
2400 MHz –
2483,5 MHz
≤ 5,0 dBm
1)
Stvarni opseg se razlikuje u zavisnosti od
faktora kao što su prepreke između uređaja,
magnetna polja oko mikrotalasne rerne,
statički elektricitet, bežični telefon, osetljivost
prijema, performanse antene, operativni
sistem, softverske aplikacije itd.
2)
BLUETOOTH standardni profili ukazuju na svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
3)
Kodek: Kompresija audio signala i format
konverzije
4)
Subband Codec
BLUETOOTH
komunikacija
Podržana BLUETOOTH verzija i
profili
Profil je standardni skup funkcija za različite
BLUETOOTH uređaje. Pogledajte „Odeljak
za BLUETOOTH“ u poglavlju „Specifikacije“
(stranica 37) za BLUETOOTH verziju i profile
podržane na ovom risiveru.
Efektivni opseg komunikacije
BLUETOOTH uređaje bi trebalo da koristite
na udaljenosti do 10 metara i između njih
ne bi trebalo da se nalaze prepreke. Opseg
efikasne komunikacije može da postane
kraći pod sledećim uslovima.
• Kada se između uređaja koji su povezani
BLUETOOTH vezom nalazi osoba, metalni
objekat, zid ili neka druga prepreka.
Opšte
Zahtevi za napajanje
Područje
Zahtevi za napajanje
SAD, Kanada,
Tajvan
120 V AC, 60 Hz
Okeanija
230 V AC, 50 Hz
Evropa
230 V AC, 50/60 Hz
• Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se
koristi bežični LAN.
• U blizini uključene mikrotalasne rerne.
Potrošnja energije
200 W
U režimu mirovanja: 0,3 W
(Kada je „BT STBY“ podešeno na
„STBY OFF“.)
BLUETOOTH režim mirovanja (svi ulazi
bežične mreže su aktivirani): 1,0 W
(Kada je „BT STBY“ podešeno na
„STBY ON“.)
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm × 133 mm × 284 mm (17 inča ×
5 1/4 inča × 11 1/4 inča) uključujući delove
koji štrče i kontrole
Masa (približno)
6,7 kg (14 lb 13 oz)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
• Ako se nalazite na lokaciji na kojoj se
generišu elektromagnetni talasi
Efekti drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11b/g/n) uređaj koriste isti
frekventni pojas (2,4 GHz). Kada
BLUETOOTH uređaj koristite blizu uređaja
sa funkcijom za bežični LAN, može doći do
elektromagnetnih smetnji. To može da
dovede do nižih brzina prenosa podataka,
šuma ili nemogućnosti povezivanja. Ako se
to dogodi, isprobajte sledeća rešenja:
• Koristite ovaj risiver na udaljenosti od
najmanje 10 metara od uređaja sa
bežičnim LAN-om.
• Isključite napajanje na uređaju sa
bežičnim LAN-om kada BLUETOOTH
uređaj koristite u opsegu od 10 metara.
• Postavite ovaj risiver i BLUETOOTH uređaj
što bliže jedno drugom.
38SR
Efekti na druge uređaje
Radio-talasi koje emituje ovaj risiver mogu
da dovedu do smetnji u radu nekih
medicinskih uređaja. Budući da ove
smetnje mogu da dovedu do kvara, uvek
isključite napajanje ovog risivera i
BLUETOOTH uređaja na sledećim
lokacijama:
• U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj pumpi
i bilo kom mestu na kojem su prisutni
zapaljivi gasovi.
• U blizini automatskih vrata ili požarnih
alarma.
Napomena
• Ovaj risiver podržava bezbednosne funkcije koje
su u skladu sa BLUETOOTH specifikacijom kako
bi se obezbedila sigurna veza prilikom
komunikacije pomoću tehnologije BLUETOOTH.
Međutim, ove bezbednosne funkcije možda
neće biti dovoljne u zavisnosti od podešavanja,
sadržaja i drugih faktora, pa uvek budite na
oprezu kada obavljate komunikaciju pomoću
tehnologije BLUETOOTH.
• Sony se neće smatrati odgovornim u slučaju
štete ili drugog gubitka koji je nastao usled
otkrivenih informacija korišćenjem tehnologije
BLUETOOTH.
• Ne garantujemo Bluetooth komunikaciju sa
svim BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil
kao ovaj risiver.
• BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa ovim
risiverom moraju da ispunjavaju BLUETOOTH
specifikaciju organizacije Bluetooth SIG, Inc. i
moraju da budu sertifikovani. Međutim, čak i
kada uređaj ispunjava BLUETOOTH specifikaciju,
u nekim slučajevima karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja mogu da
onemoguće povezivanje ili dovedu do
drugačijeg načina kontrole, prikaza ili rada od
onog koji je predviđen.
• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može da
bude isprekidan u zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja koji je povezan sa ovim risiverom,
okruženja u kojem se odvija komunikacija ili
uslova u okruženju.
O autorskim pravima
Slovna oznaka BLUETOOTH® i logotipi su
registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu
kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija
Sony Corporation ih koristi pod licencom. Svi
ostali zaštićeni znakovi i zaštićena imena
pripadaju svojim vlasnicima.
WALKMAN® i logotip WALKMAN® su
registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sony
Corporation.
Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani
zaštićeni znakovi pripadaju njihovim
vlasnicima. U ovom priručniku, oznake ™ and
 nisu navedene.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u
vezi sa risiverom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
39SR
Sadržaj
A
P
Pairing 22
PH.OFFSET 28
B zvučnici 14
Podrazumevane postavke
Risiver 31
Pokretanje
Risiver 31
Poruke 35
BALANCE 28
Poruke o greškama 35
BASS 20
Povezivanje
Audio-vizuelni uređaji 15
FM antena 18
Zvučnik 13
PURE DIRECT 29
AUTO.STBY 28
B
Baterije 11
BLUETOOTH
Profil 37
Reprodukcija 21
Verzija 37
Uparivanje 22
BT AAC 27
BT POWER 28
BT STBY 27
D
Daljinski upravljač 10
F
R
RDS 26
Resetovanje
Risiver 31
Risiver
Panel ekrana 8
Prednja tabla 7
Zadnja ploča 9
S
FM MODE 27
Sadržaj pakovanja 6
K
SP IMP. 27
Kabl 13
T
Kabl za zvučnik 13
TREBLE 20
M
V
Meni 27
VERSION 28
Meni za BLUETOOTH postavke 27
UPDATE 28
Merač vremena za isključivanje 10
N
NAME IN 28
Napajanje
Potrošnja energije 38
Ušteda energije 32
40SR
©2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-726-907-11(1)
Download PDF