3-284-083-41(1)
Višekanalni AV
prijemnik
Uputstvo za upotrebu
STR-DG520
©2008 Sony Corporation
SRB
MNE
UPOZORENJE
Kako biste spriečili požar ili električni
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste sprečili požar, ne prekrivajte ventilacione otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavesama, itd. Ne stavljajte upaljene svieće na uređaj.
Kako biste spriečili požar ili električni udar, ne
stavljajte na uređaj posude sa tečnošću, npr. vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
Postavite sistem tako da se u slučaju problema
mrežni kabl može odmah isključiti.
Baterije ili uređaji sa stavljenim baterijama ne
smeju se izlagati visokim temperaturama, na
primer sunčevom svetlu, vatri i sl.
Samo za korisnike u Evropi
Odlaganje stare električne i
elektronske opreme
(primjenjivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
državama sa posebnim
pravilima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na predviđenom mestu
za reciklažu električne ili elektronske opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okolina i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte Vašu lokalnu upravu, otpad ili radnju
gde ste kupili proizvod.
2
Zbrinjavanje istrošenih
baterija (primjenjuje se u
Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama sa
posebnim pravilima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na njenoj ambalaži označava da se baterija isporučena sa ovim proizvodom
ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. Pravilnim
zbrinjavanjem istrošenih baterija čuvate okolinu i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem baterija ugrožava se okolina i zdravlje
ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. U slučaju da neki proizvod iz
sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu sa ugrađenom baterijom,
njenu zamenu treba poveriti isključivo ovlaćtenom
servisu. Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje
baterijom, na kraju njenog radnog veka je odnesite
na otpad za reciklažu električne i elektronske
opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz
uređaja. Odnesite je na otpad za reciklažu
dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, molimo kontaktirajte Vašu lokalnu
upravu, otpad ili radnju gde ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost
proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka.
Za pitanja servisa i garancije pogledajte adresu na
garantnom listu.
O ovom priručniku
Uputstva u ovom priručniku se odnose
na model
STR-DG520. Proverite oznaku Vašeg modela
koja se nalazi u donjem desnom uglu prednje
ploče. U ovim uputstvima za ilustraciju su
korišćeni modeli sa oznakom područja U, osim
ako nije naznačeno drugačije. Razlike u načinu
rukovanja su jasno navedene tekstom kao što je
"Samo za model sa oznakom područja CEL".
Uputstva u ovom priručniku opisuju
kontrole na daljinskom upravljaču. Takođe
možete koristiti i kontrole na samom uređaju ako
imaju jednake ili slične oznake kao i one na
prijemniku.
O oznakama područja
Oznaka područja prijemnika nalazi se na gornjoj
desnoj strani zadnje ploče (pogledajte donju
sliku).
Oznaka područja
Sve razlike u radu u skladu sa oznakom područja
jasno su navedene u tekstu, na primer, "Samo
modeli sa oznakom područja AA".
Ovaj prijemnik ima ugrađen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround" sistem i "DTS** Digital Surround"
sistem.
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i dvostruko D su zaštićeni
znakovi Dolby Laboratories.
Proizvedeno po licenci pod brojevima SAD patenata:
5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762;
6.487.535 i drugim patentima iz SAD-a i drugih
zemalja koji su objavljeni ili su u postupku. DTS i
DTS Digital Surround su registrovane trgovačke
marke kompanija, DTS logotipi i simbol su
trgovačke marke kompanije DTS, Inc.
© 1996-2007 DTS, Inc. Sva prava zadržana.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi kompanije HDMI Licensing LLC.
3
Sadržaj
Sadržaj ....................................................... 4
Priprema ............................... 5
Opis i položaj delova .................................. 5
1: Instaliranje zvučnika ............................. 13
2: Povezivanje zvučnika............................ 14
3a: Povezivanje audio komponenata .......... 15
3b: Povezivanje video komponenata.......... 16
4: Povezivanje antena ............................... 24
5: Priprema prijemnika i daljinskog
upravljača ............................................ 25
6: Automatska kalibracija odgovarajućih
parametara ............................................ 26
(AUTO CALIBRATION) ......................... 26
7: Podešavanje glasnoće i balansa zvučnika 30
(TEST TONE) .......................................... 30
Reprodukcija ...................... 31
Izbor komponente..................................... 31
Reprodukcija sa povezane komponente ..... 32
Rukovanje pojačalom ........ 34
Rukovanje menijima ................................. 34
Podešavanje glasnoće ............................... 37
(Meni LEVEL) ......................................... 37
Podešavanje tona ...................................... 38
(Meni TONE) ........................................... 38
Podešavanje surround zvuka ..................... 38
(meni SUR) ............................................. 38
Podešavanje tjunera .................................. 39
(Meni TUNER) ........................................ 39
Podešavanje zvuka.................................... 39
(Meni AUDIO) ........................................ 39
Podešavanje zvučnika ............................... 40
(Meni SYSTEM) ..................................... 40
Automatska kalibracija odgovarajućih
podešavanja.......................................... 44
(Meni A. CAL) ........................................ 44
Uživanje u surround zvuku44
Dolby Digital i DTS Surround zvuk .......... 44
(AUTO FORMAT DIRECT) .................... 44
4
Odabir zvučnog ugođaja ............................ 46
Upotreba samo prednjih zvučnika .............. 48
(2CH STEREO) ........................................ 48
Slušanje zvuka bez podešavanja................. 49
(ANALOG DIRECT) ................................ 49
Resetujte postavke zvučnih ugođaja ........... 49
Tjuner ................................. 50
Slušanje FM/AM radio stanice................... 50
Memorisanje radio stanice ........................... 51
Upotreba RDS sistema (RDS) .................... 54
Ostali postupci................... 55
Promena moda audio ulaza ........................ 55
(INPUT MODE) ....................................... 55
DIGITAL MEDIA PORT .......................... 56
(DMPORT) ............................................... 56
Imenovanje ulaza ...................................... 58
Promena prikaza na ekranu ........................ 58
Upotreba sleep tajmera .............................. 59
Snimanje upotrebom prijemnika ................ 59
Upotreba daljinskog
upravljača ........................... 60
Promjena postavki tipaka........................... 60
Dodatne informacije .......... 61
Rečnik ...................................................... 61
Mere opreza .............................................. 62
U slučaju problema ................................... 63
Tehnički podaci......................................... 67
Priprema
Opis i položaj delova
Prednja strana uređaja
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
Pritisnite za uključivanje i
A ?/1
(uključenje/pri- isključivanje prijemnika
pravno stanje) (str. 25, 32, 33, 49).
G MASTER
VOLUME
Za podešavanje glasnoće
svih zvučnika istovremeno
(str. 30, 31, 32, 33).
B SPEAKERS
(ON/OFF)
Pritisnite za izbor
podešavanja prednjih
zvučnika (str. 14).
H MUTING
C Pokazivač
Status izabrane komponente
ili popis opcija prikazuju se
ovde (str. 7).
Pritisnite za isključenje
zvuka.
Za ponovno uključenje
zvuka, opet pritisnite
MUTING (str. 31).
I ANALOG
DIRECT
Pritisnite za slušanje visokokvalitetnog analognog zvuka
(str. 49).
J INPUT
SELECTOR
Za izbor ulaznog izvora
reprodukcije (str. 31, 32, 33,
49, 50, 52, 53, 55, 58, 59).
K 2CH
Pritisnite za izbor zvučnog
ugođaja (str. 44).
D Senzor
daljinskog
upravljača
Prima signale iz daljinskog
upravljača.
E DISPLAY
Pritisnite za izbor informacija prikazanih na ekranu
(str. 54, 58).
F INPUT MODE
Pritisnite za izbor ulaznog
moda ako su jednake komponente priključene na digitalne
i analogne priključke (str. 55).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
nastavlja se
5
Naziv
Funkcija
L MEMORY/
ENTER
Pritisnite za rukovanje
tunerom (FM/AM) (str. 50).
TUNING MODE
TUNING +/–
M AUTO CAL MIC Za povezanje isporučenog
optimizacijskog mikrofona
priključak
za funkciju Auto Calibration
(str. 27).
N PHONES
priključak
6
Za povezanje slušalica (str.
64).
Indikatori na ekranu
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
A SW
Svetli ako je postavka
subwoofera podešena na
"YES" (str. 40) te se izlazni
audio signal prenosi putem
priključka SUB WOOFER.
E OPT
B LFE
Svetli ako preprodukovani
disk sadrži L.F.E. (Low
Frequency Effect) kanal tako
da se trenutno reprodukuje
signal tog LFE kanala.
C ;D
Svetli kad je odabran ulaz
BD. Međutim, na ekranu se
prikaže "UNLOCK" ako
nema prijema digitalnog
signala putem priključka
OPTICAL. "OPT" takođe
svetli kad je odabran ulaz
SAT ako je INPUT MODE
podešen na "AUTO" i ako je
ulazni signal digitalan preko
priključka OPTICAL.
Uključuje se kad prijemnik
dekodira Dolby Digital
signale.
Napomena
Pri reprodukciji diska Dolby
Digital formata koristite digitalno povezivanje i nemojte
podesiti INPUT MODE na
"ANALOG" (str. 55).
F DTS
Svetli kad prijemnik dekodira DTS signale.
Napomena
Pri reprodukciji diska DTS
formata, povezivanje mora
biti digitalno i INPUT MODE
ne sme biti podešen na
"ANALOG" (str. 55).
D ; PL/
; PL II
" ; PL" svetli kad prijemnik
primenjuje Pro Logic
procesiranje na 2-kanalne
signale kako bi kreirao
signale srednjeg i surround
kanala."; PL II" svetli ako je
aktiviran Pro Logic II
Movie/Music dekoder. No,
indikatori ne svetle ako su
srednji zvučnik i surround
zvučnici podešeni na "NO"
(str. 36) i odaberete zvučni
ugođaj tasterom A.F.D.
G MEMORY
Svetli ako su uključene
funkcije memorije, poput
Preset Memory (str. 52) i sl.
H Indikatori
tunera
Svetli tokom upotrebe
prijemnika za podešavanje
radio stanica (str. 50) i sl.
Napomena
"RDS" se pojavljuje samo za
modele sa kodom područja
CEL, CEK, ECE.
I Indikatori
memorisane
stanice
Svetli kad prijemnik koristite
za podešavanje radijskih
stanica koje ste memorisali.
Za detalje o memorisanju
radio stanica pogledajte str.
51.
nastavlja se
7
Naziv
Funkcija
J D.RANGE
Svetli ako je aktivirana funkcija kompresije dinamičkog
raspona (str. 35).
K COAX
Svetli ako je odabran DVD
ulaz. Međutim, na ekranu se
prikaže "UNLOCK" ako
nema ulaza digitalnog signala
kroz priključnicu COAXIAL.
L HDMI
Svetli kad prijemnik prepoznaje komponentu povezanu
putem HDMI IN priključka
(str. 17).
M Indikatori
kanala koji se
reprodukuje
Slova (L, C, R, itd.) označavaju kanale koji se reprodukuju. Okviri oko slova se
menjaju kao oznaka načina
na koji prijemnik obrađuje
signal izvora (zavisno od
postavki zvučnika).
Prednji levi
Prednji desni
Srednji (mono)
Surround levi
Surround desni
Surround (mono ili surround
komponente od Pro Logic
postupka)
Primer:
Format snimanja (prednji/
surround): 3/2.1
Izlazni kanal: kad je surround
zvučnik podešen na "NO"
(str. 36)
Zvučni ugođaj: A.F.D. AUTO.
L
R
C
SL
SR
S
8
Zadnja strana uređaja
A DIGITAL INPUT/OUTPUT deo
C SPEAKERS deo
OPTICAL IN
priključak
Povezivanje sa
DVD uređajem i
sl. Priključak
COAXIAL IN COAXIAL
priključak
omogućava bolji
kvalitet glasnih
zvukova (str. 17,
20, 22).
HDMI IN/OUT Povezivanje sa
priključci*
DVD uređajem ili
Blue-ray uređajem.
Slika i zvuk se
odašilju u TV (str.
17).
B COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT deo
Zelena
(Y)
Plava
(PB/CB)
Crvena
(PR/CR)
COMPONENT Povezivanje DVD
VIDEO INPUT/ uređaja, TV-a ili
satelitskog prijemOUTPUT
nika. Možete užipriključka*
vati u slici visokog
kvaliteta (str. 19,
20, 21).
Povezivanje
zvučnika (str. 14).
D VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT deo
Bela (L)
AUDIO
IN/OUT
priključci
Crvena (R)
Žuta
VIDEO
IN/OUT
priključci*
Povezivanje na
video i audio
priključak
videorekordera,
DVD uređaja, i sl.
(str. 19 – 23).
E AUDIO INPUT deo
Bela (L)
Crvena (R)
Crna
AUDIO IN
priključaci
Povezivanje na
Super Audio CD
uređaj, CD
rekorder, itd. (str.
16).
AUDIO OUT Povezivanje
priključak
subwoofera
(str. 14).
nastavlja se
9
F ANTENNA deo
Daljinski upravljač
Priključak
FM
ANTENNA
Povezivanje žičane
FM antene isporučene uz prijemnik
(str. 24).
Priključak
AM
ANTENNA
Povezivanje AM
okvirne antene
isporučene uz
prijemnik (str. 24).
G DMPORT
DMPORT
priključak
Povezivanje na
DIGITAL MEDIA
PORT adapter
(str. 56).
* Možete da gledate sliku sa odabranog izvora ako na
priključku HDMI OUT ili MONITOR OUT
povežete TV prijemnik ili projektor (str. 17, 19).
10
Isporučen daljinski upravljač možete koristiti
za upravljanje prijemnikom i Sony audio/video
komponentama za koje je podešen (str. 60).
RM-AAU020
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
A TV ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Pritisnite istovremeno TV ?/1
i TV (M) za uključivanje i
isključivanje TV prijemnika.
H AMP MENU
Pritisnite za prikaz menija
prijemnika. Zatim koristite
tastere V, v, B, b i
(P) za
izvođenje postupaka u meniju.
AV ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Za uključivanje i isključivanje
Sony audio/video komponenata za koje je daljinski
upravljač podešen (str. 60).
Ako istovremeno pritisnete
taster ?/1 (B), isključuje se
prijemnik i druge komponente
(SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija AV?/1 prekidača
automatski se menja svaki put
kad pritisnete neki od tastera
ulaza (C).
I MEMORY
Pritisnite za memorisanje
stanice.
J MUTING
Pritisnite za isključenje zvuka.
Pritisnite MUTING ponovno
za uključenje zvuka.
Pritisnite MUTING i TV (M)
istovremeno za uključenje/
isključenje zvuka TV-a.
B ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Pritisnite za uključivanje i
isključivanje prijemnika.
Za isključivanje svih komponenata, pritisnite ?/1 i AV ?/1
(A) istovremeno (SYSTEM
STANDBY).
K TV VOL +a)/–
Pritisnite TV VOL +/– i TV
(M) istovremeno za podešavanje glasnoće TV prijemnika.
C Tipke ulaza
Pritisnite jedan od tastera za
odabir komponente koju želite
da upotrebljavate. Ako
pritisnete neki od tastera ulaza,
prijemnik se uključuje. Tasteri
su fabrički podešeni za Sony
uređaje na sledeći način.
Podešavanje se može promeniti
na način opisan u "Promena
podešavanja tastera" na str. 60.
ENTER
MASTER
a)
VOL + /–
L
b)
Pritisnite za unos vrednosti
nakon izbora kanala, diska ili
zapisa upotrebom brojčanih
tastera za TV, videorekorder
ili satelitski prijemnik.
Pritisnite za podešavanje
glasnoće svih zvučnika
istovremeno.
Pritisnite za preskakanje
zapisa sa CD/DVD uređaja ili
Blu-ray uređaja.
REPLAY < /
ADVANCE <
Pritisnite za ponovnu reprodukciju prethodne ili pretraživanje tekuće scene unapred na
videorekorderu, DVD uređaju
ili Blu-ray uređaju.
m/Mb)
Pritisnite za
– pretraživanje zapisa sa DVD
uređaja unapred/unazad,
– pretraživanje zapisa sa videorekordera, CD uređaja ili
Blu-ray uređaja unapred/
unazad.
DVD-a ili Blu-ray diska na
TV ekranu. Zatim koristite
tastere , , ,  i  () za
izvođenje postupaka u meniju.
Ha)b)
Pritisnite za početak reprodukcije sa videorekordera,
CD/DVD uređaja ili Blu-ray
uređaja.
F D.SKIP
Pritisnite za preskakanje diska
kad koristite izmjenjivač
diska.
Xb)
G D.TUNING
Pritisnite za pristup direktnom
traženju stanica.
Pritisnite za pauzu reprodukcije ili snimanja sa videorekordera, CD/DVD uređaja ili Bluray uređaja. (Takođe započinje
snimanje dok su komponente u
pripravnom stanju.)
xb)
Pritisnite za zaustavljanje
reprodukcije sa videorekordera,
CD/DVD uređaja ili Blu-ray
uređaja.
D 2CH
A.F.D.
Pritisnite za odabir zvučnog
ugođaja
MOVIE
MUSIC
E DVD/BD MENU Pritisnite za prikaz menija
nastavlja se
11
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
FM MODE
Pritisnite za odabir FM mono
ili stereo prijema.
Q DISPLAY
TV CH +/–
Pritisnite TV CH +/– i TV (M)
istovremeno za izbor
memorisanih TV kanala.
PRESET +/–
Pritisnite za odabir
– memorisanih stanica,
– memorisanih kanala videorekordera ili satelitskog
prijemnika.
Pritisnite za izbor informacija
o videorekorderu, satelitskom
prijemniku, CD uređaju, DVD
uređaju ili Blu-ray uređaju,
prikazanih na TV ekranu.
Pritisnite DISPLAY i TV (M)
istovremeno za prikaz
informacija TV-a na TV
ekranu.
R TOOLS/
OPTIONS
Pritisnite za prikaz i izbor
opcija DVD uređaja ili Blu-ray
uređaja.
Pritisnite TOOLS/OPTIONS i
TV (M) istovremeno za prikaz
opcija primenjivih na Sony
TV.
S -/--
Pritisnite za izbor moda unosa
broja kanala, bilo jedcifrenog
ili dvocifrenog za
videorekorder.
Pritisnite -/-- i TV (M)
istovremeno za odabir moda
unosa broja kanala, bilo jedcifrenog ili dvocifrenog na
TV-u.
TUNING +/–
Pritisnite za traženje stanice.
M TV
Pritisnite istovremeno TV i
željeni taster kako biste aktivirali tastere sa narandžastim
oznakama.
N MENU/HOME
Pritisnite za prikaz menija
videorekordera, DVD uređaja,
satelitskog prijemnika ili Bluray uređaja na TV ekranu.
Pritisnite MENU/HOME i TV
(M) istovremeno za prikaz
menija TV-a. Zatim koristite
tastere V, v, B, b i (P) za
izvođenje postupaka u meniju.
O RETURN/
EXIT O
Pritisnite za
– povratak na prethodni meni,
– izlaz iz menija videorekordera, DVD uređaja,
satelitskog prijemnika ili
Blu-ray uređaja, prikazanog
na TV ekranu.
Pritisnite RETURN/EXIT O i
TV (M) istovremeno za povratak u prethodni meni ili
izlaz iz menija TV-a dok je
meni prikazan na TV ekranu.
P
12
,
V/v/B/b
Nakon pritiska na AMP
MENU (E), DVD/BD MENU
(H) ili MENU/ HOME (N )
, pritisnite V, v, B ili b
za izbor opcije. Kad
pritisnete DVD/BD MENU ili
MENU/HOME, pritisnite
za
potvrdu izbora.
takođe služi
sa potvrdu izbora za prijemnik,
videorekorder, satelitski
prijemnik, CD uređaj, DVD
uređaj ili Blu-ray uređaj.
>10/
x
Pritisnite za odabir
– broja zapisa preko 10 za
videorekorder, satelitski
prijemnik ili CD uređaj,
– broja kanala sa digitalne
kablovske TV.
CLEAR
T Brojčane
a)
tipke (br. 5 )
Pritisnite za brisanje kod
pogrešnog unosa broja.
Pritisnite za
– memorisanje/podešavanje
stanica,
– izbor brojeva zapisa CD
uređaja, DVD uređaja ili
Blu-ray uređaja. Pritisnite
0/10 za odabir zapisa br. 10.
– izbor brojeva kanala za
videorekorder ili satelitski
prijemnik.
Pritisnite brojčane tastere i TV
( M) istovremeno za izbor TV
kanala.
Naziv
Funkcija
U TV INPUT
Pritisnite TV INPUT i TV (M)
istovremeno za izbor ulaznog
signala (TV ulaz ili video
ulaz).
SLEEP
Pritisnite za aktiviranje
funkcije Sleep Tajmer i izbor
vremena nakon kojeg će se
prijemnik automatski isključiti.
1: Instaliranje zvučnika
Ovaj prijemnik omogućava uptrebu 5.1-kanalnog sistema (5 zvučnika i jedan subwoofer).
Za potpuni užitak višekanalnog zvuka sličnog
zvuku bioskopske dvorane, potrebno je pet
zvučnika (dva prednja, srednji i dva surround
zvučnika) te subwoofer (5.1-kanalni sistem).
a)
Tasteri 5, MASTER VOL+, TV VOL+ i H imaju
ispupčenu tačku koja olakšava rukovanje
daljinskim upravljačem.
b)
Ovaj taster je takođe raspoloživ za rukovanje
DIGITAL MEDIA PORT adapterom. Za detalje
o funkciji tastera, pogledajte uputstva za upotrebu
isporučene sa DIGITAL MEDIA PORT
adapterom.
Primer 5.1-kanalne konfiguracije zvučnika
Napomene
Neke ovde opisane funkcije možda neće
raditi, zavisno od modela prijemnika.
Gore navedene informacije služe samo
kao primer. Zavisno od komponenti, opisani
postupci neće biti mogući ili mogu biti drugačiji.
A Prednji zvučnik (levi)
B Prednji zvučnik (desni)
C Srednji zvučnik
D Surround zvučnik (levi)
E Surround zvučnik (desni)
F Subwoofer
Savet
S' obzirom da subwoofer ne emituje visoko
usmerene signale, možete ga postaviti gde god
želite.
13
2: Povezivanje zvučnika
Isključite mrežni kabl pre priključivanja
spojnih kablova.
A Mono audio kabl (nije isporučen)
B Kablovi zvučnika (nisu isporučeni)
A Prednji zvučnik (levi)
B Prednji zvučnik (desni)
C Srednji zvučnik
D Surround zvučnik (levi)
ESurround zvučnik (desni)
F Subwoofer*
* Ako priključite subwoofer sa funkcijom auto
standby, isključite tu funkciju kod gledanja
filmova. Ako je funkcija auto standby podešena
na ON, zvučnik se automatski isključuje zavisno
od nivoa ulaznog signala subwoofera te se možda
neće čuti zvuk.
Napomena
Možete uključiti ili isključiti sistem zvučnika
pomoću preklopnik SPEAKERS (ON/OFF) (str. 5).
14
3a: Povezivanje audio komponenata
Povezivanje Super Audio CD/CD
uređaja
Isključite mrežni kabl pre priključivanja
spojnih kablova.
Ovaj deo uputstva opisuje kako povezati
Super Audio CD/CD uređaj. Nakon
povezanja Super Audio CD/CD uređaja,
pređite na "3b: Povezivanje video
komponenata" (str. 16) ili "4: Povezivanje
antena" (str. 24).
Super Audio CD
uređaj/CD uređaj
A Audio kabl (nije isporučen)
15
3b: Povezivanje video komponenata
Kako povezati komponente
Ovaj deo uputstva opisuje kako povezati
komponente sa ovim prijemnikom. Pre
početka, pogledajte tablicu "Komponente za
povezanje" dole u kojoj su navedene stranice
na kojima se opisuje način povezanja svake
komponente.
Nakon povezanja svih komponenti, pređite na
"4: Povezivanje antena" (str. 24).
Izbor ulaznog i izlaznog video
priključka za povezanje
Kvalitet slike zavisi od izabranog priključka
za povezanje. Pogledajte sledeću ilustraciju.
Odaberite način povezanja zavisno o
raspoloživim priključcima na komponentama.
Komponente za povezanje
Komponenta
Str.
S HDMI priključkom
17
TV prijemnik
19
DVD uređaj/DVD rekorder
20
Satelitski prijemnik/Set-top box
22
Videorekorder
23
16
Digitalni
Analogni
Slika visokog kvaliteta
Povezivanje komponenata sa
HDMI priključcima
HDMI je kratica od High-Definition
Multimedia Interface. To je interfejs za prenos
video i audio signala u digitalnom formatu.
Isključite mrežni kabl pre priključivanja
spojnih kablova.
DVD uređaj
Audio
signali
Audio/video
signali
Blu-ray uređaj
Audio
signali
Audio/video
signali
TV, projektor, itd.
Audio/video
signali
A Koaksijalni digitalni kabl (nije isporučen)
B HDMI kabl (nije isporučen)
Preporučujemo upotrebu Sony HDMI kabla.
C Optički digitalni kabl (nije isporučen)
nastavlja se
17
Napomene o HDMI povezanju
Zvuk se čuje iz zvučnika TV-a
samo kad su komponenta za reprodukciju i
ovaj prijemnik, kao i ovaj prijemnik i TV,
povezani putem HDMI priključnice. Za
izlaz zvuka iz isporučenih zvučnika i za
uživanje u višekanalnom surround zvuku,
– povežite digitalni audio izlaz komponente
za reprodukciju na ovaj prijemnik.
– stišajte ili isključite zvuk TV-a.
Višekanalni/stereo audio signali
Super Audio CD-a se ne čuju.
Video signali koji ulaze u HDMI IN
priključak mogu izlaziti samo kroz HDMI
OUT priključak. Ulazni video signali ne
mogu izlaziti iz VIDEO OUT ili
MONITOR OUT priključaka.
Proverite podešavanje povezane
komponente ako je slika loša ili se ne čuje
zvuk iz komponente povezane HDMI
kablom.
Ovaj prijemnik možda neće moći
da prenosi video ili audio signale kod
određenih vrsta komponenti.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
svake povezane komponente za detalje.
x
x
x
x
x
x
Napomene
Uključite prijemnik dok komponenta za
reprodukciju emituje audio i video signale prema
TV-u preko ovog prijemnika. Ako prijemnik nije
uključen, ne emituje se ni video ni audio signal.
Kod povezanja optičkih digitalnih
kablova, umetnite utikač ravno u utičnicu sve dok
ne klikne na mesto.
Nemojte savijati ili vezati u čvor optičke
digitalne kablove.
x
x
x
Savet
Svi digitalni audio priključci su kompatibilni sa
frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
18
Povezivanje TV prijemnika
Na ekranu TV prijemnika može se prikazati
slika iz video komponente priključene na
ovaj prijemnik.
Nije potrebno povezati sve kablove. Povežite
audio i video kablove zavisno od raspoloživih
priključnica na komponentama.
Isključite mrežni kabl pre priključivanja
spojnih kablova.
Napomena
Uključite prijemnik kad se preko njega emitije
video i audio reprodukcija za TV prijemnik. Ako
prijemnik nije uključen, ne prenosi se ni video ni
audio signal.
Saveti
x
Možete gledati sliku sa odabranog
izvora ako na priključak MONITOR OUT ili
HDMI OUT povežite TV prijemnik ili projektor.
Za izlaz zvuka TV-a iz zvučnika
povezanih na prijemnik:
– povežite izlazne audio priključke TV-a na TV
AUDIO IN priključke prijemnika.
– Utišajte ili isključite zvuk TV-a.
x
TV prijemnik
Audio signali
Video signali
A Audio kabl (nije isporučen)
B Video kabl (nije isporučen)
C Komponentni video kabl (nije isporučen)
19
Povezivanje DVD uređaja/DVD
rekordera
Na sledećoj slici prikazano je kako povezati
DVD uređaj/DVD rekorder.
Nije potrebno povezati sve kablove. Povežite
audio i video kablove u skladu sa
raspoloživim priključcima na svojim
komponentama.
Isključite mrežni kabl pre priključivanja
spojnih kablova.
Povezivanje DVD uređaja
DVD uređaj
Audio signali
Video signali
A Koaksijalni digitalni kabl (nije isporučen)
B Video kabl (nije isporučen)
C Komponentni video kabl (nije isporučen)
20
Napomene
Za dobijanje višekanalnog digitalnog
zvuka, podesite postavke digitalnog audio izlaza
na DVD uređaju. Pogledajte uputstva za upotrebu
DVD uređaja.
Budući da ovaj prijemnik nema
analogne ulazne audio priključnice za DVD,
povežite svoj DVD uređaj na priključak
DIGITAL COAXIAL DVD IN na prijemniku. Za
izlaz zvuka samo iz prednjeg lijevog/desnog
zvučnika, pritisnite 2CH.
x
x
Savet
Svi digitalni audio priključci treba da podržavaju
frekvencije uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
Povezivanje DVD rekordera
DVD rekorder
Video signali
Audio signali
A Video kabl (nije isporučen)
B Audio kabl (nije isporučen)
Napomene
Promenite fabričko podešavanje ulaza
VIDEO na daljinskom upravljaču tako da taj
taster možete koristiti za upravljanje DVD
rekorderom. Za detalje pogledajte "Promena
postavki tastera" (str. 60).
Možete takođe preimenovati ulaz
VIDEO tako da može biti prikazan na ekranu
prijemnika. Za detalje pogledajte "Imenovanje
ulaza" (str. 58).
x
x
21
Napomene
Povezivanje satelitskog
prijemnika/
set-top boxa
Kod povezanja digitalnih optičkih
kablova umetnite priključke ravno dok ne kliknu
na mjesto.
Nemojte savijati ili vezati optičke
digitalne kablove.
x
x
Na sledećoj slici prikazan je način povezanja
satelitskog prijemnika ili set-top boxa.
Nije potrebno povezati sve kablove. povežite
audio i video kablove u skladu sa
raspoloživim priključcima na svojim
komponentama.
Isključite mrežni kabl pre priključivanja
spojnih kablova.
Savet
Sve digitalne audio priključke treba da podržavaju
frekvencije uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
i 96 kHz.
Satelitski prijemnik/set-top box
Audio signali
Video signali
A Audio kabl (nije isporučen)
B Optički digitalni kabl (nije isporučen)
C Video kabl (nije isporučen)
D Komponentni video kabl (nije isporučen)
22
Povezivanje komponenti sa
analognim video i audio
priključcima
Isključite mrežni kal pre priključivanja
spojnih kablova.
Na sledećoj slici prikazano je kako povezati
komponentu sa analognim priključcima,
poput videorekordera i sl.
Nije nužno povezati sve kablove. Povežite
audio i video kablove zavisno od priključaka
Vaših komponenata.
Videorekorder
Video signali
Audio signali
A Video kabl (nije isporučen)
B Audio kabl (nije isporučen)
23
4: Povezivanje antena
Priključite isporučenu AM okvirnu antenu i
FM žičanu antenu.
Isključite mrežni kabl pre priključivanja
spojnih kablova.
FM žičana antena (isporučena)
AM okvirna antena
(isporučena)
* Oblik priključka razlikuje se zavisno od oznke
područja ovog prijemnika.
Napomene
Kako bi se sprečila pojava šuma,
udaljite AM okvirnu antenu od prijemnika i
ostalih komponenata.
Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
Nakon povezanja FM žičane antene,
postavite antenu što je moguće više u vodoravan
položaj.
x
x
x
24
5: Priprema prijemnika i
daljinskog upravljača
Povezivanje mrežnog kabla
Priključite mrežni kabl u zidnu utičnicu.
Početno podešavanje
Pre prve upotrebe prijemnika, izvršite početno
podešavanje prema sledećim uputstvima. Isti
postupak takođe možete upotrebiti za vraćanje prijemnika na fabričke vrednosti.
U ovom postupku koristite tastere na
prijemniku.
Napomene
Pre povezanja mrežnog kabla proverite
da se prugasti kablova zvučnika ne dodiruju
između priključaka zvučnika.
Povežite mrežni kabl čvrsto.
x
x
Mrežni kabl
1
Pritisnite ?/1 za isključenje
prijemnika.
2
Zadržite taster ?/1 pritisnutom 5
sekundi.
Na ekranu se naizmenično pojavljuju
"PUSH" i "ENTER".
3
U zidnu utičnicu
Pritisnite MEMORY/ENTER.
Nakon što se na ekranu pojavi nakratko
"CLEARING", pojavljuje se natpis
"CLEARED".
Sledeće postavke se vraćaju na fabričke
vrednosti.
25
Stavljanje baterija u daljinski
upravljač
Stavite dve baterije tipa R6 (veličina AA) u
daljinski upravljač RM-AAU020.
Pri stavljanja pripazite na ispravan polaritet.
6: Automatska kalibracija
odgovarajućih parametara
(AUTO CALIBRATION)
Ovaj prijemnik opremljen je DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration) tehnologijom koja
Vam omogućava izvođenje automatske
kalibracije na sledeći način:
Proverite povezanost svakog
zvučnika sa prijemnikom.
Podesite nivo glasnoće zvučnika.
Izmerite udaljenost svakog
zvučnika od položaja za slušanje.
DCAC tehnologija je osmišljena za postizanje
odgovarajućeg balansa u prostoriji. Međutim,
nivo glasnoće zvučnika i balans možete
takođe podesiti ručno. Za detalje pogledajte
"7: Podešavanje glasnoće i balansa zvučnika
(TEST TONE)" (str. 30).
x
x
x
Napomene
Nemojte ostavljati daljinski upravljač na
vrlo toplim ili vlažnim mestima.
Nemojte zajedno upotrebljavati nove i
stare baterije.
Nemojte istovremeno upotrebljavati
alkalne baterije sa nekim drugim baterijama.
Nemojte izlagati senzor daljinskog
upravljača na prijemniku direktnom suncu ili
uređajima za rasvetu, jer može doći do smetnji u
radu.
Ako ne nameravate upotrebljavati
daljinski upravljač duže vreme, izvadite baterije
kako biste sprečili njegovo oštećivanje zbog
curenja elektrolita i korozije.
Kad zamenite baterije, podešeavanja
tastera daljinskog upravljača mogu se vratiti na
fabričke vrednosti. U tom slučaju ih podesite
ponovno (str. 60).
x
x
x
x
x
x
Savet
Uz normalnu upotrebu, baterije bi trebale trajati
oko 3 meseca. Kad se više ne može rukovati
prijemnikom pomoću daljinskog upravljača,
zamenite baterije novima.
Pre izvođenja automatske
kalibracije
Pre automatske kalibracije podesite i povežite
zvučnike (str. 13, 14).
Priključak AUTO CAL MIC se
koristi samo za isporučeni optimizacijski
mikrofon. Nemojte povezati druge mikrofone
jer to može oštetiti prijemnik i mikrofon.
Zvuk koji tokom kalibracije dopire
iz zvučnika je vrlo glasan, stoga obratite
pažnju ako u blizini ima dece, kao i na
eventualne reakcije komšija.
Izvedite automatsku kalibraciju u
tihom okruženju kako biste postigli
preciznije rezultate merenja.
Ako između optimizacijskog
mikrofona i zvučnika ima prepreka,
kalibracija se ne može izvesti pravilno.
Uklonite prepreke kako bi izbegli greške pri
merenju.
x
x
x
x
26
Napomene
Funkcija automatske kalibracije ne radi
kad su povezane slušalice.
Ako je aktivna funkcija MUTING,
automatski će se isključiti.
x
Izvođenje automatske
kalibracije
x
Taster
?/1
Optimizacijski mikrofon
Tasteri
ulaza
1
povežite isporučeni
optimizacijski mikrofon na
priključnicu AUTO CAL MIC.
2
Podesite optimizacijski
mikrofon.
Postavite optimizacijski mikrofon na
mesto slušanja, koristeći postolje ili
stativ kako bi mikrofon bio u visini ušiju.
Savet
Tačnije merenje se postiže ako okrenete zvučnik
prema optimizacijskom mikrofonu.
1
2
Pritisnite AMP MENU.
3
Pritisnite
menija.
Pritisnite V/v više puta za izbor
"7-A. CAL".
ili b za otvaranje
Na ekranu se pojavi "AUTO CAL".
4
Pritisnite
ili b za pristup
parametru.
5
Pritisnite V/v više puta za izbor
"A. CAL YES".
Merenje počinje za pet sekundi, a na
ekranu se pojavljuje sledeće:
A.CAL [5]t A.CAL [4]t A.CAL [3] t
A.CAL [2] t A.CAL [1]
Za vreme odbrojavanja se odmaknite od
područja merenja kako ne bi došlo do
grešaka.
Merenje traje nekoliko minuta.
nastavlja se
27
Sledeća tablica opisuje oznake koje se
pojavljuju na ekranu pri početku
merenja.
Merenje
Prikaz
Nivo okolne buke NOISE.CHK
Povezanost
zvučnika
Naizmenično se
pojavljuju MEASURE i
SP DET*
Nivo glasnoće
zvučnika
Naizmenično se
pojavljuju MEASURE i
GAIN*
Udaljenost
zvučnika
Naizmenično se
pojavljuju MEASURE i
DISTANCE*
* Tokom merenja svetla na ekranu indikator
odgovarajućeg zvučnika.
Kad merenje završi, na ekranu se pojavi
"COMPLETE" i podešavanja se memorišu.
Nakon završetka
Isključite optimizacijski mikrofon iz
prijemnika.
Napomene
Funkcija Auto Calibration ne može
detektovati subwoofer. Stoga će sva podešavanja
subwoofera ostati nepromenjena.
Ako ste promenili položaj zvučnika,
savetujemo vam da ponovno izvedete Auto
Calibration kako biste mogli da uživate u
surround zvuku.
x
Oznake grešaka i upozorenja
Oznake grešaka
Kad uređaj tokom automatske kalibracije
primeti grešku, na ekranu će se nakon svakog
merenja ciklično pojavljivati oznaka greške
na sledeći način:
Oznaka greške t prazan ekran t (oznaka
greške t prazan ekran) a)t PUSH t prazan
ekran t ENTER
a)
Pojavljuje se kad ima više oznaka greške.
Za ispravljanje greške
1 Zapišite oznaku greške.
2 Pritisnite .
3 Pritisnite ?/1 za isključenje prijemnika.
4 Ispravite grešku.
Za detalje pogledajte "Oznake grešaka i
rešenja" u nastavku.
5 Uključite prijemnik i ponovno izvedite
automatsku kalibraciju (str. 27).
Oznake grešaka i rešenja
Oznaka
greške
Objašnjenje i rešenje
ERROR 10
Buka u prostoriji. Tokom automatske kalibracije u prostoriji treba da
bude tiho.
ERROR 11
Zvučnici su preblizu optimizacijskom
mikrofonu. Udaljite zvučnike od
optimizacijskog mikrofona.
ERROR 12
Uređaj nije detektovao nijedan
zvučnik. Pravilno povežite
kalibracijski mikrofon i ponovno
izvedite automatsku kalibraciju.
povežite surround zvučnike.
ERROR 20
Uređaj nije detektovao prednje
zvučnike ili je detektovao samo
jedan prednji zvučnik. Proverite
priključak prednjih zvučnika.
ERROR 21
Uređaj je detektovao samo jedan
surround zvučnik. Proverite
priključak surround zvučnika.
x
Savet
Funkcija Auto Calibration se isključi ako tokom
merenja:
– pritisnete ?/1 ili MUTING.
– pritisnete tastere ulaza ili zakrenete INPUT
SELECTOR na prijemniku.
– promenite nivo glasnoće.
– povežite slušalice.
28
Oznake upozorenja
Tokom automatske kalibracije pojavljuju se
oznake upozorenja sa informacijama o
rezultatima merenja. Oznaka upozorenja će
se ciklično pojavljivati na ekranu na sledeći
način:
Oznaka upozorenja t prazan ekran t (oznaka
upozorenja t prazan ekran)b)t PUSH
prazan ekran t ENTER
b)
Oznaka
Objašnjenje i rešenje
upozorenja
WARN. 72
Srednji zvučnik je van dometa.
Namestite srednji zvučnik.d)
WARN. 73
Levi surround zvučnik je van
dometa. Namestite levi surround
zvučnik.d)
WARN. 74
Desni surround zvučnik je van
dometa. Namestite desni surround
zvučnik.d)
Pojavljuje se kad ima više oznaka upozorenja.
c)
Možete ignorisati oznake upozorenja jer će
funkcija automatske kalibracije sama podesiti
parametre. Podešavanja možete takođe
promeniti ručno.
d)
Za detalje pogledajte "Udaljenost prednjeg
zvučnika" (str. 42).
Za detalje pogledajte "Savet" na str. 42.
Za ručnu promenu
podešavanja
1 Zapišite oznaku upozorenja.
2 Pritisnite .
3 Pritisnite ?/1 za isključenje prijemnika.
4 Primenite rešenje opisano u "Oznake
upozorenja i rešenja" u nastavku.
5 Uključite prijemnik i ponovno izvedite
automatsku kalibraciju (str. 27).
Oznake upozorenja i rešenja
Oznaka
Objašnjenje i rešenje
upozorenja
WARN. 40
Buka u prostoriji. Tokom automatske kalibracije u prostoriji treba
da bude tiho.
WARN. 60
Nepravilan balans prednjih zvučnika.
Namestite prednje zvučnike.c)
WARN. 62
Nepravilna glasnoća srednjeg
zvučnika. Namestite srednji
zvučnik.d)
WARN. 63
Nepravilna glasnoća levog surround
zvučnika. Namestite levi surround
zvučnik.d)
WARN. 64
Nepravilna glasnoća desnog
surround zvučnika. Namestite desni
surround zvučnik.d)
WARN. 70
Prednji zvučnici su van dometa.
Namestite prednje zvučnike.c)
29
7: Podešavanje glasnoće i
balansa zvučnika
5
Ispitni ton se emituje iz svakog zvučnika
sledećim redosledom:
Prednji levi t Srednji t Prednji desnit
Surround desni t Surround levi t
Subwoofer
(TEST TONE)
Pri podešavanju glasnoće i balansa svakog
zvučnika pomoću ispitnog tona koristite
daljinski upravljač dok sedite na mestu
slušanja.
Pritisnite / više puta za izbor
"T. TONE Y".
6
Savet
Ovaj prijemnik ima ispitni ton čija je frekvencija u
području 800 Hz.
Podesite glasnoću i balans
zvučnika pomoću menija
LEVEL tako da se ispitni ton sa
mesta slušanja iz svakog
zvučnika čuje jednako.
Detalje o podešavanju LEVEL menija
pogledajte na str. 37.
Saveti
Za podešavanje glasnoće svih zvučnika
istovremeno, pritisnite MASTER VOL +/–.
Možete takođe koristiti MASTER VOLUME
na prijemniku.
Vrednosti tokom podešavanja su
prikazane na ekranu.
x
Taster
ulaza
x
7
Ponovite korake od 1 do 5 za
izbor "T. TONE N".
Takođe možete pritisnuti bilo koji taster
za odabir ulaza.
Ispitni ton se isključuje.
Kad se iz zvučnika ne čuje
ispitni ton
Možda nisu čvrsto povezani
kablovi zvučnika.
Kablovi zvučnika su možda u
kratkom spoju.
x
x
1
Pritisnite AMP MENU.
Na ekranu se pojavi "1-LEVEL".
2
Pritisnite
menija.
3
Pritisnite V/v više puta za
odabir "T. TONE".
4
Pritisnite
ili b za pristup
parametru.
30
ili b za otvaranje
Napomena
Ispitni ton ne radi kad je odabrana opcija ANALOG
DIRECT.
Reprodukcija
Izbor komponente
1
Pritisnite taster ulaza za izbor
komponente.
Takođe možete upotrebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
Odabrani ulaz prikazuje se na ekranu.
Odabrani ulaz
[Prikaz]
Komponente koje se
mogu reprodukovati
VIDEO
[VIDEO]
Videorekorder i sl.
komponenta povezana na
priključak VIDEO
BD
[BD]
Blu-ray uređaj i sl.
komponenta povezana na
priključak BD
DVD
[DVD]
DVD uređaj i sl.
komponenta povezana na
priključak DVD
SAT
[SAT]
Satelitski prijemnik, i sl.
komponenta povezana na
priključak SAT
TV
[TV]
TV i sl. komponenta
povezana na priključak
TV
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
Super Audio CD/CD
uređaj i sl. komponenta
povezana na priključak
SA-CD/CD
TUNER
[FM ili AM]
Ugrađeni radio tjuner
DMPORT
[DMPORT]
DIGITAL MEDIA PORT
adapter spojen na
DMPORT priključak
2
Uključite komponentu i pokrenite reprodukciju.
3
Pritisnite MASTER VOL +/– za
podešavanje glasnoće.
Takođe možete upotrebiti MASTER
VOLUME na prijemniku.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING.
Za ponovno uključenje zvuka učinite nešto
od sledećeg:
opet pritisnite MUTING,
povećajte glasnoću,
isključite prijemnik.
x
x
x
Sprečavanje oštećenja
zvučnika
Pre isključivanja prijemnika smanjite nivo
glasnoće.
31
Reprodukcija sa povezane komponente
Reprodukcija Super Audio CD/CD diskova
Napomene
Opisani postupak se
odnosi na Sony Super Audio
CD uređaj.
Pogledajte uputstva
za upotrebu Super Audio CD
uređaja ili običnog CD uređaja.
x
x
1
Uključite Super Audio CD uređaj/CD uređaj,
zatim stavite disk u fioku.
2
3
Uključite prijemnik.
Možete odabrati zvučni ugođaj
tako da odgovara muzici. Detalje
potražite na str. 44.
Preporučeni zvučni ugođaji
Klasična glazba: HALL
Jazz: JAZZ
Koncert uživo: CONCERT
32
Pritisnite SA-CD/CD.
Možete takođe upotrebiti INPUT SELECTOR na
prijemniku za izbor "SA-CD/CD".
Saveti
4
5
6
Pokrenite reprodukciju diska.
Podesite prikladnu glasnoću.
Po završetku slušanja izvadite disk i isključite prijemnik i Super Audio CD uređaj/CD
uređaj.
Reprodukcija DVD/Blu-ray diskova
Napomene
Pogledajte uputstva
za upotrebu TV prijemnika i
DVD uređaja ili Blu-ray
uređaja.
Ako ne možete da
slušate višekanalni zvuk,
proverite sledeće.
– Proverite da li je prijemnik
spojen sa DVD uređajem ili
Blu-ray uređajem preko
digitalne veze.
– Proverite da li je digitalni
audio izlaz DVD uređaja ili
Blu-ray uređaja podešen
pravilno.
x
x
Saveti
Po potrebi odaberite
format zvuka diska koji želite
reprodukovati.
Možete odabrati
zvučni ugođaj tako da
odgovara filmu/muzici. Detalje
potražite na str. 44.
Preporučeni zvučni ugođaji
Movie: C.ST.EX
Music: CONCERT
x
x
1
Uključite TV prijemnik i DVD uređaj ili Blu-ray
uređaj.
2
3
Uključite prijemnik.
Pritisnite DVD ili BD.
Takođe možete upotrebiti INPUT SELECTOR na prijemniku za izbor opcije "DVD" ili "BD".
4
Odaberite ulaz TV prijemnika tako da se prikaže slika iz DVD uređaja ili Blu-ray uređaja.
5
6
7
Reprodukujte disk.
Podesite odgovarajuću glasnoću.
Po završetku gledanja videozapisa sa DVD-a
ili Blu-ray diska, izvadite disk i isključite
prijemnik, TV te DVD uređaj ili Blu-ray
uređaj.
33
Povratak na prethodni prikaz
Rukovanje pojačalom
Rukovanje menijima
Pritisnite B.
Izlazak iz menija
Pritisnite AMP MENU.
Upotrebom menija pojačala možete podesiti
različite parametre prijemnika.
1
Pritisnite AMP MENU.
Na ekranu se pojavljuje "1-LEVEL".
2
Pritisnite V/vviše puta za izbor
željenog menija.
3
Pritisnite
menija.
4
Pritisnite V/vviše puta za izbor
parametra koji želite podesiti.
5
Pritisnite ili b za pristup
parametru.
6
Pritisnite V/v više puta za izbor
željenog podešavanja.
ili b za otvaranje
Podešavanje se aktivira automatski.
34
Napomena
Neki parametri i podešavanja će možda biti
zatamnjeni na ekranu. To znači da nisu raspoloživi
ili ih nije moguće menjati.
Pregled menja
U menijima su raspoložive sledeće opcije. Za
detalje o rukovanju menijima pogledajte str.
34.
Meni
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
Podešavanja
Početno
podešavanje
LEVEL
[1-LEVEL]
(str. 37)
Ispitni tona) [T. TONE]
T. TONE Y, T. TONE N
T. TONE N
Balans prednjih zvučnikaa)
[FRT BAL]
BAL. L +1 do BAL. L +8, BALANCE, BALANCE
BAL. R +1 do BAL. R +8
Glasnoća srednjeg zvučnika
[CNT LVL]
CNT –10 dB do CNT +10 dB
(korak 1 dB)
CNT 0 dB
Glasnoća levog surround
zvučnika [SL LVL]
SUR L –10 dB do SUR L +10 dB
(korak 1 dB)
SUR L 0 dB
Glasnoća desnog surround
zvučnika [SR LVL]
SUR R –10 dB do SUR R +10 dB
(korak 1 dB)
SUR R 0 dB
Glasnoća subwoofera
[SW LVL]
SW –10 dB do SW +10 dB
(korak 1 dB)
SW 0 dB
Kompresija dinamičkog
rasponaa) [D. RANGE]
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX
COMP. OFF
TONE
[2-TONE]
(str. 38)
Nivo basova prednjeg zvučnika
[BASS LVL]
BASS –6 dB do BASS +6 dB
(korak 1 dB)
BASS 0 dB
Nivo visokih tonova prednjeg
zvučnika [TRE LVL]
TRE –6 dB do TRE +6 dB
(korak 1 dB)
TRE 0 dB
SUR
[3-SUR]
(str. 38)
Izbor zvučnog ugođajaa)
[S.F. SELCT]
Za detalje pogledajte "Uživanje u
surround zvuku" (str. 44).
A.F.D. AUTO
za:
VIDEO, BD,
DVD, SAT;
2CH ST. za:
TV, SA-CD/CD,
TUNER,
DMPORT
Nivo efektaa) [EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD, EFCT.
MAX
EFCT. STD
Način prijema FM stanicea)
[FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
Imenovanje memorisanih
stanicaa) [NAME IN]
Za detalje pogledajte "Imenovanje
memorisanih stanica" (str. 53).
TUNER
[4-TUNER]
(str. 39)
nastavlja se
35
Meni
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
Podešavanja
Početno
podešavanje
AUDIO
[5-AUDIO]
(str. 39)
Prioritet dekodiranja ulaznog
digitalnog audio signala a)
[DEC. PRI.]
DEC. PCM, DEC. AUTO
DEC. AUTO
Izbor jezika digitalnog
emitovanjaa) [DUAL]
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DUAL M
A/V sinhronizacijaa)
[A.V. SYNC.]
A.V.SYNC. Y, A.V.SYNC. N
A.V.SYNC. N
Imenovanje ulazaa) [NAME IN] Za detalje pogledajte "Imenovanje
ulaza" (str. 58).
SYSTEM
[6-SYSTEM]
(str. 40)
Subwoofera) [SW SPK]
YES, NO
YES
Prednji zvučnicia) [FRT SPK]
SMALL, LARGE
LARGE
Srednji zvučnika) [CNT SPK]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
Surround zvučnicia) [SUR SPK] NO, SMALL, LARGE
LARGE
a)
DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
(korak 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Udaljenost srednjeg zvučnikaa)
[CNT DIST.]
DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
(korak 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Udaljenost levog surround
zvučnikaa) [SL DIST.]
DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
(korak 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Udaljenost desnog surround
zvučnikaa) [SR DIST.]
DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
(korak 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Položaj surround zvučnikaa)
[SUR POS.]
BEHD/HI, BEHD/LO, SIDE/HI,
SIDE/LO
SIDE/LO
Frekvencija skretnicea)
[CRS. FREQ]
CRS > 40 Hz do CRS > 160 Hz
CRS > 100 Hz
Svetlina ekranaa)
[DIMMER]
0% dim, 40% dim, 70% dim
0% dim
Automatska kalibracijaa)
[AUTO CAL.]
A.CAL YES, A.CAL NO
A.CAL NO
Udaljenost prednjeg zvučnika
[FRT DIST.]
A. CAL
[7-A. CAL]
(str. 44)
a)
Za detalje pogledajte stranicu u zagradama.
36
Podešavanje glasnoće
(Meni LEVEL)
Meni LEVEL možete koristiti za podešavanje balansa i glasnoće svakog zvučnika. Ta
podešavanja primenjuju se na sve zvučne
ugođaje. Odaberite "1-LEVEL" u menijima
pojačala. Za detalje o podešavanju parametara
pogledajte "Rukovanje menijima" (str. 34) i
"Pregled menija" (str. 35).
Opcije menija LEVEL
x T. TONE (ispitni ton)
Omogućuje podešavanje glasnoće i balansa
tokom slušanja ispitnog tona iz položaja za
slušanje. Za detalje pogledajte "7: Podešavanje
glasnoće i balansa zvučnika (TEST TONE)"
(str. 30).
x FRT BAL (balans prednjih
zvučnika)
Omogućuje podešavanje balansa između
prednjeg levog i desnog zvučnika.
x CNT LVL (glasnoća srednjeg
zvučnika)
x D. RANGE (kompresija
dinamičkog raspona)
Omogućava kompresiju dinamičkog raspona
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna
ako želite kasno noću gledati filmove uz
smanjenu glasnoću. Kompresija dinamičkog
raspona moguća je samo za Dolby Digital
izvore.
COMP. OFF
Dinamički raspon se ne kompresuje.
COMP. STD
Kompresija dinamičkog raspona u skladu sa
namerama snimatelja zvuka.
COMP. MAX
Značajno kompresovanje dinamičkog
raspona.
x
x
x
Savet
Funkcija D.RANGE omogućuje kompresovanje dinamičkog raspona zvučnog zapisa na temelju informacija o dinamičkom rasponu koje sadrži Dolby
Digital signal.
Standardna postavka je "COMP. STD", ali ona omogućava samo blagu kompresiju. Zbog toga preporučujemo postavku "COMP. MAX" jer omogućuje
značajno kompresovanje dinamičkog raspona i
time gledanje filmova kasno noću uz smanjenu
glasnoću. Za razliku od analognih načina
ograničavanja, stepen ograničenja je već unapred
određen i omogućuje vrlo prirodnu kompresiju.
x SL LVL (glasnoća levog
surround zvučnika)
x SR LVL (glasnoća desnog
surround zvučnika)
x SW LVL (glasnoća subwoofera)
37
Podešavanje tona
(Meni TONE)
Meni TONE možete koristiti za podešavanje
kvaliteta tona (nivoa basova/visokih tonova)
prednjih zvučnika. Ta podešavanja se primenjuju na sve zvučne ugođaje.
Odaberite "2-TONE" u menijima pojačala. Za
detalje o podešavanju parametara pogledajte
"Rukovanje menijima" (str. 34) i "Pregled
menija" (str. 35).
Opcije menija TONE
x BASS LVL (nivo basova
prednjih zvučnika)
x TRE LVL (nivo visokih tonova
prednjih zvučnika)
Podešavanje surround
zvuka
(meni SUR)
Meni SUR možete koristiti za odabir željenog
zvučnog ugođaja. Odaberite "3-SUR" u
menijima pojačala. Za detalje o podešavanju
parametara pogledajte "Rukovanje menijima"
(str. 34) i "Pregled menija" (str. 35).
Opcije menija SUR
x S.F. SELCT (odabir zvučnog
ugođaja)
Omogućuje odabir željenog zvučnog ugođaja.
Za detalje pogledajte "Uživanje u surround
zvuku" (str. 44).
Napomena
Ovaj premnik omogućava primenu zadnjeg odabranog zvučnog ugođaja na neki ulaz kad god ga odaberete (Sound Field Link). Na primer, odaberete li
"HALL" za ulaz SA-CD/CD, zatim odaberete drugi
ulaz i vratite se ponovno na SA-CD/CD, prijemnik
će automatski opet primeniti "HALL".
x EFFECT (nivo efekta)
Omogućava podešavanje intenziteta surround
efekta za zvučne ugođaje odabrane MOVIE
ili MUSIC tasterima i za zvučni ugođaj "HP
THEA".
EFCT. MIN
Surround effect je minimalan.
EFCT. STD
Surround efekt je standardan.
EFCT. MAX
Surround efekt je maksimalan.
x
x
x
38
Podešavanje tjunera
Podešavanje zvuka
(Meni TUNER)
(Meni AUDIO)
Meni TUNER možete koristiti za podešavanje načina prijema FM stanice i za imenovanje memorisanje stanica.
Odaberite "4-TUNER" u menijima pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara pogledajte "Rukovanje menijima" (str. 34) i
"Pregled menija" (str. 35).
Meni AUDIO možete koristiti za podešavanje zvuka po želji.
Odaberite "5-AUDIO" u menijima pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara pogledajte "Rukovanje menijima" (str. 34) i
"Pregled menija" (str. 35).
Opcije menija TUNER
FM MODE (način prijema FM
stanice)
FM AUTO
Ovaj prijemnik će dekodirati signal kao
stereo signal kad radijska stanica emituje u
stereo tehnici.
FM MONO
Ovaj prijemnik će dekodirati signal kao
mono signal bez obzira na emitovani signal.
x
x
NAME IN (imenovanje
memorisanih stanica)
Omogućava imenovanje memorisanih
stanica. Za detalje pogledajte "Imenovanje
memorisanih stanica" (str. 53).
Opcije menija AUDIO
DEC. PRI. (prioritet dekodiranja
digitalnog audio izlaza)
Omogućava definisanje ulaznog moda ulaza
digitalnog signala za priključak DIGITAL IN.
DEC. PCM
PCM signali imaju prioritet (kako bi se
sprečilo prekidanje nakon početka
reprodukcije).
Međutim, ako su ulazni signali drugačije
vrste, zavisno od formata, možda se neće
čuti zvuk. U tom slučaju odaberite "DEC.
AUTO".
DEC. AUTO
Automatski prebacuje ulazne modove
između DTS, Dolby Digital ili PCM.
x
x
Napomena
Ako je opcija podešena na "DEC. AUTO" i zvuk iz
digitalnih audio priključaka (za CD i sl.) se prekida
nakon početka reprodukcije, podesite opciju na
"DEC. PCM".
nastavlja se
39
x DUAL (odabir jezika digitalne
emisije)
Omogućava izbor jezika koji želite da slušate
tiokom digitalne emisije. Funkcija je dostupna
samo za Dolby Digital izvore.
DUAL M/S (Main/Sub)
Zvuk glavnog jezika emituje se preko prednjeg levog zvučnika i istovremeno se čuje
zvuk pomoćnog jezika preko prednjeg
desnog zvučnika.
DUAL M (Main)
Čuje se zvuk glavnog jezika.
DUAL S (Sub)
Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
DUAL M+S (Main + Sub)
Čuje se mešani zvuk glavnog i pomoćnog
jezika.
x
x
x
x
x A.V. SYNC. (A/V sinkronizacija)
A.V. SYNC. N (No) (Vreme
odgode: 0 ms)
Izlaz zvuka se ne odgađa.
A.V. SYNC. Y (Yes) (Vreme
odgode:
60 ms)
Izlaz zvuka se odgađa kako bi se smanjila
vremenska neusklađenost između zvuka i
prikazane slike.
x
x
Napomene
Ovaj parametar je koristan kad
upotrebljavate veliki LCD ili plazma monitor ili
projektor.
Ovaj parametar je valjan samo kad
koristite zvučni ugođaj odabran tasterima 2CH ili
A.F.D..
Ovaj parametar nije valjan
pri ulazu signala sa frekvencijom uzorkovanja
preko 48 kHz,
– kad je odabrana funkcija ANALOG DIRECT.
x
x
x
x NAME IN (imenovanje ulaza)
Omogućuje imenovanje ulaza. Za detalje
pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 58).
40
Podešavanje zvučnika
(Meni SYSTEM)
Meni SYSTEM možete koristiti za podešavanje veličine i udaljenosti zvučnika
povezanih na ovaj sistem.
Odaberite "6-SYSTEM" u menijima pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara
pogledajte "Rukovanje menijima" (str. 34) i
"Pregled menija" (str. 35).
Opcije menija SYSTEM
x SW SPK (subwoofer)
YES
Ako ste povezali subwoofer, odaberite
"YES".
NO
Ako niste povezali subwoofer, izaberite
"NO". To uključuje sklop za
preusmjeravanje basova i omogućava izlaz
LFE signala iz ostalih zvučnika.
x
x
Savet
Kako biste u potpunosti uživali u Dolby Digital
preusmjeravanju basova, možete podesiti prekidnu
frekvenciju subwoofera na što višu vrednost.
x FRT SPK (prednji zvučnici)
SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri upotrebi višekanalnog surround zvuka nedostaju surround
efekti, odaberite "SMALL" za uključenje
preusmeravanja niskih frekvencija i izlaz
niskih frekvencija prednjeg kanala sa
subwoofera. Kad su prednji zvučnici
podešeni na "SMALL", srednji zvučnik i
surround zvučnici takođe se automatski
podešavaju na "SMALL" (osim ako ste
prethodno podesili "NO").
LARGE
Ako povežete velike zvučnike koji će
efikasno reprodukovati niske frekvencije
(basove), odaberite "LARGE". Standardno,
odaberite "LARGE". Ako je subwoofer
podešen na "NO", automatski se odabire
"LARGE".
x
x
x CNT SPK (srednji zvučnik)
NO
Ako niste povezali srednji zvučnik, odaberite
"NO". Zvuk srednjeg kanala čuje se iz
prednjih zvučnika.
SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri upotrebi višekanalnog surround zvuka nedostaju surround
efekti, odaberite "SMALL" za uključenje
preusmjeravanja i izlaz niskih frekvencija
srednjeg kanala sa prednjih zvučnika (ako
su podešeni na "LARGE") ili subwoofera.
LARGE
Ako povežite veliki zvučnik koji će
efikasno reprodukovati niske frekvencije
(basove), odaberite "LARGE". Uobičajeno,
odaberite "LARGE". Ipak, ako su prednji
zvučnici podešeni na "SMALL", nije
moguće podesiti srednji zvučnik na
"LARGE".
x
x
x
x SUR SPK (surround zvučnici)
NO
Ako niste povezali surround zvučnike,
odaberite "NO".
SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri upotrebi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmeravanja i izlaz niskih
frekvencija surround kanala sa subwoofera
ili drugih "LARGE" zvučnika.
LARGE
Ako povežete velike zvučnike koji će
efikasno reprodukovati niske frekvencije
(basove), izaberite "LARGE". Uobičajeno,
odaberite "LARGE". Ipak, ako su prednji
zvučnici podešeni na "SMALL", nije
moguće podesiti surround zvučnike na
"LARGE".
x
x
x
Savet
"LARGE" ili "SMALL" podešavanje svakog
zvučnika određuje da li će interni procesor za
obradu zvuka "odrezati" duboke frekvencije tom
kanalu.
Ako su duboke frekvencije za taj kanal odrezane,
sklop za preusmeravanje šalje bas frekvencije na
subwoofer ili na druge "LARGE" zvučnike.
Međutim, kako duboke frekvencije nose određenu
količinu usmerenja, bolje je ne rezati bas frekvencije. Čak i ako koristite male zvučnike, podesite ih
na "LARGE" ako želite izlaz niskih frekvencija sa
tog zvučnika. Sa druge strane, ako koristite veliki
zvučnik ali ne želite izlaz niskih frekvencija iz tog
zvučnika, podesite ga na "SMALL".
Ako je ukupni doživljaj zvuka lošiji od očekivanog,
podesite sve zvučnike na "LARGE". Ako niski
tonovi nisu dovoljno izraženi, možete koristiti
ekvilajzer. Detalje podešavanju ekvilajzera
potražite na str. 35.
nastavlja se
41
x FRT DIST. (udaljenost prednjih
zvučnika)
Ova funkcija omogućava podešavanje udaljenosti slušaoca do prednjih zvučnika (). Ako
ti zvučnici nisu postavljeni na jednakoj
udaljenosti od slušaoca, podesite udaljenost
kao prosečnu udaljenost između prednjih
zvučnika.
x CNT DIST. (udaljenost srednjeg
zvučnika)
Omogućava podešavanje udaljenosti od položaja slušaoca do srednjeg zvučnika.
x SL DIST. (udaljenost levog
surround zvučnika)
x SR DIST. (udaljenost desnog
surround zvučnika)
Omogućava podešavanje udaljenosti od položaja slušaoca do desnog surround zvučnika.
42
Savet
Udaljenost između srednjeg zvučnika i mesta
slušanja B ne može biti manja od 1,5 m u odnosu
na onu između mesta slušanja i prednjeg zvučnika
A. Postavite zvučnike tako da razlika u dužini B na
sledećem dijagramu nije veća od 1,5 m u odnosu na
dužinu A.
Primer: Podesite udaljenost B na 4,5 metra ili više
kad je udaljenost A 6 metara.
Takođe, udaljenost između surround zvučnika i
mesta slušanja C ne može biti manja od 4,5 metra
manja nego udaljenost između mesta slušanja i
prednjih zvučnika A.
Postavite zvučnike tako da razlika u rastojanju C
na sledećem dijagramu nije veća od 4,5 metara.
Postavite zvučnike tako da razlika između
udaljenosti C i A nije veća od 4,5 metra kao na
sledećem dijagramu.
Primer: Podesite udaljenost C na 1,5 m ili više kad
udaljenost A iznosi 6 metara.
To je važno jer nepravilno postavljanje zvučnika rezultira nepravilnom reprodukcijom surround zvuka.
Obratite pažnju da će postavljanje zvučnika na
udaljenost manju od potrebne rezultirati
kašnjenjem reprodukcije zvuka iz tog zvučnika.
Drugim rečima, zvuk će delovati kao da dopire sa
veće udaljenosti.
Podešavajte ove parametre dok slušate zvuk, što će
poboljšati surround ugođaj. Pokušajte!
SUR POS. (položaj surround
zvučnika)
Omogućava određivanje položaja Vaših
surround zvučnika kako bi se pravilno reprodukovali surround efekti u Cinema Studio EX
modovima (str. 47). Ova opcija nije dostupna
ako je parametar surround zvučnika postavljen
na "NO" (str. 36).
Savet
Položaj surround zvučnika određen je posebno za
upotrebu Cinema Studio EX modova. Kod ostalih
zvučnih ugođaja, raspored zvučnika nije toliko
bitan.
Ovi zvučni ugođaji oblikovani su sa pretpostavkom
da će se surround zvučnici postaviti iza mesta slušanja, ali reprodukcija ostaje prilično dobra čak i
ako se surround zvučnici smeste u dosta širokom
uglu. Ipak, ako se zvučnici usmere prema slušaocu
odmah levo i desno od njega, surround efekat
stanice nejasan osim ako nije odabrana opcija
"SIDE/LO" ili "SIDE/HI".
U svakom slučaju, svako okruženje ima brojne varijable, kao što je refleksija od zidova, i zato možda
postignete bolje rezultate opcijom "BEHD/HI" ako
su zvučnici postavljeni visoko iznad mesta slušanja,
čak i ako su postavljeni odmah levo i desno.
Čak i ako to bude u suprotnosti sa gore navedenim
savetima, preporučujemo da pokrenete reprodukciju
višekanalnog surround softvera i odaberete postavku koja daje najbolji osećaj prostornosti i koja
stvara odgovarajući prostor između surround zvuka
iz surround zvučnika i zvuka iz prednjih zvučnika.
Ako niste sigurni što je najbolje, odaberite "BEHD/
LO" ili "BEHD/HI" i zatim upotrebite parametar
udaljenosti zvučnika i podešavanje glasnoće zvučnika kako biste postigli ispravan balans.
x CRS. FREQ (frekvencija skretnice
zvučnika)
Omogućava podešavanje skretničke (cutt-off)
frekvencije basova zvučnika podešenih na
"SMALL" u meniju SYSTEM. Ova opcija je
raspoloživa samo kad je bar jedan zvučnik
podešen na "SMALL" i kad na ekranu trepće
indikator odgovarajućeg zvučnika.
x DIMMER (svetlina ekrana)
Omogućuje podešavanje svetline u 3 koraka.
BEHD/HI
Odaberite ako ste surround zvučnike postavili u području B i D.
BEHD/LO
Odaberite ako ste surround zvučnike postavili u području B i C.
SIDE/HI
Odaberite ako ste surround zvučnike postavili u području A i D.
SIDE/LO
Odaberite ako ste surround zvučnike postavili u području A i C.
x
x
x
x
43
Automatska kalibracija
odgovarajućih
podešavanja
(Meni A. CAL)
Za detalje pogledajte "6: Automatska
kalibracija odgovarajućih parametara (AUTO
CALIBRATION)" (str. 26).
Uživanje u surround zvuku
Dolby Digital i DTS
Surround zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT)
Mod Auto Format Direct (A.F.D.) vam omogućava slušanje zvuka visoke vernosti i izbor
načina dekodiranja za slušanje 2-kanalnog
stereo zvuka u višekanalnom formatu.
Pritisnite A.F.D. više puta za izbor
željenog zvučnog ugođaja.
Za detalje pogledajte "Vrste A.F.D. modova"
(str. 45).
44
Vrste A.F.D. modova
A.F.D. mod
[Prikaz]
Višekanalni zvuk Rezultat
nakon dekodiranja
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
(Automatsko
prepoznavanje)
Reprodukuje zvuk onako kako je snimljen/kodiran bez
dodavanja surround efekata. Međutim, ovaj prijemnik će
generisati niskofrekventni signal za subwoofer kad nema
LFE signala.
PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4 kanala
Dolby Pro Logic dekodiranje. Signal snimljen na 2 kanala
biće dekodiran u 4.1 kanala
PRO LOGIC II MOVIE
[PLII MV]
5 kanala
Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje. Ovaj način je
idealan za filmove snimljene u Dolby Surround formatu.
Osim toga, moguća je reprodukcija zvuka u 5.1 kanala
kod gledanja videa, kao i presnimljenih ili starih filmova.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5 kanala
Dolby Pro Logic II Music dekodiranje. Ovaj način je
idealan za običan stereo signal, kao npr. kod CD diskova.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Multi Stereo)
Reprodukcija 2-kanalnih levih/desnih signala iz svih
zvučnika. Međutim, kod određenih podešavanja
zvučnika neće se iz nekih zvučnika čuti zvuk.
Ako ste povezali subwoofer
Ako je audio signal 2-kanalni stereo, ili ne
poseduje LFE signal, prijemnik će generisati
signal niske frekvencije za reprodukciju na
subwooferu.
Napomene
Ova funkcija ne deluje:
– kad je odabrana opcija ANALOG DIRECT.
– za signale sa frekvencijom uzorkovanja iznad
48 kHz.
45
Odabir zvučnog ugođaja
U prednostima surround zvuka možete uživati
jednostavnim odabirom jednog od fabričkih
podešavanja zvučnih ugođaja. Ona će vam
omogućiti uzbudljiv i snažan zvuk bioskopa
ili koncertne dvorane u Vašem domu.
Više puta pritisnite MOVIE za izbor
željenog zvučnog ugođaja za videozapise ili pritisnite više puta MUSIC
za izbor zvučnog ugođaja za
muziku.
Za detalje pogledajte "Vrste raspoloživih
zvučnih ugođaja" (str. 47).
46
Vrste raspoloživih zvučnih ugođaja
Način
Zvučni ugođaj
dekodiranja [Prikaz]
Učinak
Film
CINEMA STUDIO EX A
DCS [C.ST.EX A]
Reprodukuje zvuk sa karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Cary Grant Theater" studija. Ovo je standardni
način reprodukcije, izvrstan za gledanje većine vrsta filmova.
CINEMA STUDIO EX B
DCS [C.ST.EX B]
Reproducira zvuk sa karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Kim Novak Theater" studija. Ovaj način
reprodukcije je idealan za gledanje SF ili akcionih filmova sa
mnogo zvučnih efekata.
CINEMA STUDIO EX C
DCS [C.ST.EX C]
Reprodukuje zvuk sa karakteristikama Sony Pictures
Entertainment studija za snimanje. Ovaj način reprodukcije je
idealan za gledanje muzičkih ili klasičnih filmova kod kojih je
sadržaj zvučnog zapisa uglavnom muzički.
Muzika
Slušalice*
PORTABLE AUDIO
Reprodukuje jasnu i poboljšanu zvučnu sliku sa prenosnog audio
ENHANCER [PORTABLE] uređaja. Ovaj mod je idealan za MP3 i druge kompresovane
audio datoteke.
HALL [HALL]
Reprodukuje akustiku klasične koncertne dvorane.
JAZZ CLUB [JAZZ]
Reprodukuje akustiku jazz kluba.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Reprodukuje akustiku dvorane sa 300 sedišta.
HEADPHONE 2CH
[HP 2CH]
Ovaj mod se bira automatski ako se upotrebljavaju slušalice u
2-kanalnom modu (str. 48)/A.F.D. modu (str. 45). Standardni 2kanalni izvor zvuka će potpuno zaobići procesiranje zvuka, a
višekanalni surround formati biće pretvoreni u 2 kanala.
HEADPHONE DIRECT
[HP DIR]
Reprodukuje analogne signale bez procesiranja tonova, zvučnih
ugođaja, itd.
HEADPHONE THEATER Ovaj mod se automatski bira kad se upotrebljavaju slušalice uz
odabrani zvučni ugođaj za filmove ili muziku. Omogućava
DCS [HP THEA]
simulaciju ugođaja bioskopske dvorane kod upotrebe slušalica.
* Ove zvučne ugođaje možete odabrati ako su na prijemnik povezane slušalice.
nastavlja se
47
Napomene
Efekti virtualnih zvučnika mogu povećati
količinu šuma u reproduktivnom signalu.
Kod upotrebe zvučnih ugođaja koji
uključuju virtualne zvučnike, neće moći da se
čuju zvuci direktno iz surround zvučnika.
Ova funkcija ne deluje u sledećim
slučajevima:
ako je odabrana opcija ANALOG DIRECT,
za signale sa frekvencijom uzorkovanja većom
od 48 kHz.
Ako se odabere neki od sledećih zvučnih
ugođaja, ne čuje se zvuk iz subwoofera ako su sve
zvučnici podešeni na "LARGE" u meniju
SYSTEM. No, zvuk će se čuti i preko
subwoofera
ako ulazni digitalni signal sadrži LFE signale.
ili ako su prednji ili surround zvučnici podešeni
na "SMALL".
bira se zvučni ugođaj za film
odabran je prenosni audio uređaj
x
x
Upotreba samo prednjih
zvučnika
(2CH STEREO)
x
x
U ovom modu zvuk se reprodukuje samo iz
prednjih levih/desnih zvučnika. Zvuk iz
subwoofera se ne čuje.
Standardan 2-kanalni stereo zvuk potpuno zaobilazi postupak obrade, a višekanalni izvori
se konvertuju u 2-kanalni zvuk.
Savet
Format kodiranja DVD softvera i
sl. možete prepoznati ako potražite oznaku
na kutiji.
Zvučni ugođaji sa oznakom 
koriste DCS tehnologiju. Pogledajte
"Rečnik"
(str. 61).
x
x
Isključenje surround efekta za
film/muziku
Pritisnite 2CH za odabir "2CH ST." ili pritisnite A.F.D. više puta za odabir "A.F.D. AUTO".
48
Pritisnite 2CH.
Napomena
U 2CH STEREO modu ne čuje se zvuk iz
subwoofera. Za slušanje 2-kanalnih stereo izvora
putem prednjih levih/desnih zvučnika i
subwoofera, izaberite "A.F.D. AUTO" (str. 45).
Slušanje zvuka bez
podešavanja
(ANALOG DIRECT)
Možete prebaciti zvuk odabranog ulaza na
dvokanalni analogni ulaz. Ova funkcija omogućava uživanje u visokokvalitetnim analognim izvorima.
Kad koristite ovu funkciju, moguće je podesiti samo glasnoću i balans prednjih zvučnika.
Tasteri zvučnog
ugođaja
1
Pritisnite INPUT SELECTOR na
prijemniku kako biste odabrali
ulaz sa kog želite da slušate
analogni zvuk.
Resetujte postavke
zvučnih ugođaja
U ovom postupku koristite tastere na
prijemniku.
1
Pritisnite ?/1 za isključivanje
prijemnika.
2
Dok držite 2CH, pritisnite?/1 .
Na ekranu se prikazuje "S.F. CLR." i sve
postavke zvučnih ugođaja vraćaju se na
početne vrednosti.
Možete takođe koristiti tastere ulaza na
daljinskom upravljaču.
2
Pritisnite ANALOG DIRECT na
prijemniku.
Čuje se analogni zvuk.
Isključenje funkcije ANALOG
DIRECT
Ponovo pritisnite ANALOG DIRECT na
prijemniku.
Možete takođe pritisnuti taster bilo kog
zvučnog ugođaja.
Napomena
Kad su priključene slušalice, na ekranu se pojavi
"HP DIR".
49
1
Tuner
Slušanje FM/AM radio
stanice
Putem ugrađenog tjunera možete slušati FM i
AM radio stanice. Pre toga proverite da li ste
na prijemnik povezali FM i AM antene (str.
24).
Savet
2
Pritisnite TUNER za odabir FM
ili AM talasnog područja.
Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Pritisnite taster TUNING + za pretraživanje
od nižih prema višim frekvencijama; pritisnite taster TUNING – za pretraživanje
od viših prema nižim frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem stanice.
Upotreba kontrola na
prijemniku
Skala direktnog podešavanja razlikuje se, zavisno
od oznake područja kao u sledećoj tablici. Detalje o
oznakama područja potražite na str. 3.
1 Zakrenite INPUT SELECTOR za izbor
Oznaka područja
FM
AM
2 Pritisnite TUNING MODE više puta za
CEL, CEK, ECE, AU,
TW
50 kHz
9 kHz
Automatsko podešavanje
50
FM ili AM talasnog područja.
izbor opcije "AUTO T.".
3 Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Ako je FM stereo prijem loš
Ako na ekranu trepće poruka "STEREO" i
FM stereo prijem je loš, odaberite mono
prijem tako da se zvuk poboljša.
Pritisnite FM MODE više puta dok se na
ekranu ne pojavi indikator "MONO". Za
povratak na stereo prijem pritisnite FM MODE
više puta dok na ekranu ne prestane svetliti
indikator "MONO".
Direktno podešavanje
Frekvenciju željene stanice možete uneti
direktno brojčanim tasterima.
Memorisanje radio stanice
Moguće je memorisati do 30 FM ili AM
stanica. Nakon toga je moguće jednostavno
podesiti stanice koje često slušate.
Memorisanje radio stanice
1
Pritisnite TUNER za izbor FM ili
AM talasnog područja.
Takođe možete upotrebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
Pritisnite D.TUNING.
Brojčanim tasterima unesite
frekvenciju.
Primer 1: FM 102,50 MHz
Odaberite 1b 0 b 2 b 5 b 0
Primer 2: AM 1,350 kHz
Odaberite 1 b 3 b 5 b 0
Ako ste podesili AM stanicu, podesite
usmerenje AM okvirne antene za najbolji
prijem.
4
1
Pritisnite ENTER.
Pritisnite više puta TUNER za
izbor FM ili AM talasnog
područja.
Možete takođe koristiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
Takođe možete upotrebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
Ako nije moguće podešavanje
stanice i ako upisani broj
trepće
Proverite da li ste upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korake od 2 do 4. Ako
upisani broj i dalje trepće, frekvencija se ne
koristi u Vašem području.
2
Pomoću automatskog
podešavanja (str. 50) ili
direktnog podešavanja (str. 51)
podesite stanicu koju želite
memorisati.
Po potrebi promenite mod FM prijema
(str. 50).
nastavlja se
51
3
Pritisnite MEMORY.
Biranje memorisanih stanica
Možete takođe koristiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
Na ekranu se na nekoliko sekundi pojavi
poruka "MEMORY". Pre no što poruka
"MEMORY" nestane, izvedite korake 4 i
5.
4
Brojčanim tasterima odaberite
programski broj.
Za odabir programskog broja možete takođe pritisnuti PRESET + ili PRESET –.
Ako poruka "MEMORY" nestane pre
izbora broja, ponovite postupak od
koraka 3.
5
Pritisnite ENTER.
Možete takođe koristiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
Stanica će biti memorisana na odabrano
mesto.
Ako poruka "MEMORY" nestane pre
nego što pritisnete MEMORY, počnite
ponovo od koraka 3.
6
Brojčane
tipke
1
Pritisnite više puta TUNER za
izbor FM ili AM talasnog
područja.
2
Pritisnite PRESET + ili PRESET
– više puta za izbor željene
memorisane stanice.
Ponovite korake od 1 do 5 za
memorisanje druge stanice.
Svakim pritiskom na taster, možete birati
memorisanu stanicu na sledeći način:
Željenu memorisanu stanicu možete
takođe odabrati pritiskom odgovarajućeg
brojčanog tastera.
Upotreba daljinskog upravljača
1 Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
FM ili AM talasnog područja.
2 Pritisnite TUNING MODE više puta za
izbor opcije "PRESET T.".
3 Pritisnite TUNING + ili TUNING – više
puta za izbor željene memorisane stanice.
52
Imenovanje memorisanih
stanica
Kreiranje naziva
1 Kontrolnim tasteromV/v/B/b kreirajte naziv.
Pritisnite V/v za odabir znaka i zatim
pritisnite B/b za pomeranje kursora na
sledeće mesto.
Ako pogrešite
Pritisnite B/b dok ne počne treptati znak
koji želite da promenite, zatim pritisnite
V/v za izbor odgovarajućeg znaka.
Savet
Pritiskom na kontrolne tastere V/v
možete odabrati vrstu znaka na sledeći način.
Abeceda (velika slova) t BrojevitSimboli
Za unos praznine, pritisnite b bez
odabira znaka.
x
x
2 Pritisnite
.
Memoriše se uneseni naziv.
Napomena (samo model sa oznakom
područja CEL, CEK, ECE)
1
Pritisnite više puta TUNER za
izbor FM ili AM talasnog
područja.
Kad imenujete RDS stanicu i odaberete je, prikazuje
se Program Service naziv umesto naziva koji ste
uneli. (Program Service naziv se ne može promeniti. Naziv koji ste uneli biće obrisan i zamenjen
će ga Program Service naziv).
Takođe možete upotrebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Odaberite memorisanu stanicu
koju želite imenovati (str. 52).
3
Pritisnite AMP MENU.
Na ekranu se pojavi "1-LEVEL".
4
Pritisnite V/v više puta za izbor
"4-TUNER".
5
Pritisnite
menija.
6
Pritisnite V/v više puta za
odabir "NAME IN".
7
Pritisnite
ili b za pristup
parametru.
ili b za otvaranje
Kursor trepće i možete odabrati znak.
Postupak unosa je opisan u "Kreiranje
naziva" u nastavku.
53
Upotreba RDS sistema
(RDS)
(Samo modeli sa oznakom
područja CEL, CEK i ECE)
Ovaj prijemnik omogućava upotrebu sistema
RDS (Radio Data System) koji radio
stanicama omogućuje slanje dodatnih
informacija zajedno sa signalima redovnih
programa. RDS informacije se mogu
prikazati.
Napomene
RDS je raspoloživ samo za FM stanice.
Ne pružaju sve FM stanice RDS usluge
niti emitiju iste vrste RDS programa. Ako niste
upoznati sa RDS uslugama na Vašem području,
zatražite detaljnije informacije od lokalnih radio
stanica.
x
x
Prijem RDS programa
Prikaz RDS informacija
Kod prijema RDS stanice, na
prijemniku više puta pritisnite
taster DISPLAY.
Svakim pritiskom na taster, RDS informacije
na ekranu se izmenjuju na sledeći način:
Program Service naziv t Frekvencija t
Oznaka vrste programa (PTY)a) t RT (radio
tekst) prikazb) t Tačno vreme (24-satni
sistem) t Odabrani zvučni ugođaj
a)
b)
Vrsta programa koji se emituje.
Tekstualne poruke koje šalje RDS stanica.
Napomene
U slučaju hitnih obaveštenja vladinih
organizacija, na ekranu trepće poruka "ALARM".
Kad se poruka sastoji od 9 ili više
znakova, pomera se na ekranu.
Ako stanica ne pruža određenu RDS
uslugu, na ekranu se pojavi poruka "No XXXX"
(poput "NO TEXT").
x
x
x
Opis vrsta programa
Jednostavno odaberite stanicu u
FM talasnom području pomoću
direktnog podešavanja (str. 51),
automatskog podešavanja (str. 50),
ili podešavanja memoriranih
stanica(str. 52)
Indikator vrste Opis
programa
Kad podesite stanicu sa RDS uslugama,
zasvietli indikator RDS i na ekranu se pojavi
naziv stanice.
NEWS
Vesti
AFFAIRS
Tematski programi kao dodatak
vestima
INFO
Programi koji pružaju informacije o najrazličitijim temama,
primera radi, teme iz ekonomije,
medicinski saveti
SPORT
Sportski program
EDUCATE
Obrazovni programi i praktični
saveti
DRAMA
Radio igre i serije
CULTURE
Programi o nacionalnoj ili regionalnoj kulturi, kao što su jezik i
socijalna pitanja
SCIENCE
Programi o prirodnim naukama i
tehnologiji
Napomena
RDS možda neće raditi ispravno ako podešena
stanica ne emituje ispravan RDS signal ili ako je
signal slab.
54
Indikator vrste Opis
programa
VARIED
Ostale vrste programa, primera
radi, razgovor sa poznatim
osobama, nagradne igre i
komedije
Ostali postupci
Promena moda audio
ulaza
POP M
Popularna muzika
ROCK M
Rock muzika
EASY M
Lagana muzika
LIGHT M
Instrumentalna, vokalna i horska
muzika
Kad povežite komponente i na digitalne i na
analogne audio ulazne priključke (SAT)
prijemnika, možete odabrati mod audio ulaza.
CLASSICS
Izvođenja velikih orkestara,
klasična muzika, opera, itd.
1
OTHER M
Muzika koja ne pripada ni
jednoj od prethodnih kategorija,
primera radi, Rhythm & Blues,
Reggae
WEATHER
Informacije o vremenu
FINANCE
Berzanski izveštaji, trgovina,
itd.
CHILDREN
Program za decu
SOCIAL
Društvene teme.
RELIGION
Programi religioznog sadržaja
PHONE IN
Programi u kojima slušaoci
izražavaju svoje stavove putem
telefona ili na javnim raspravama
TRAVEL
Programi o putovanjima. Ne
vredi za najave pronađene
funkcijom TP/TA.
LEISURE
Programi o rekreativnim aktivnostima, primera radi,
vrtlarstvu, ribolovu, kuvanju,
itd.
JAZZ
Jazz muzika
COUNTRY
Country muzika
NATION M
Programi sa popularnom
muzikom određene zemlje ili
područja
OLDIES
Programi sa evergreenima
FOLK M
Folk (narodna) muzika
DOCUMENT
Dokumentarni programi
NONE
Programi koji ne pripadaju ni
jednoj od navedenih kategorija
(INPUT MODE)
Pritisnite INPUT SELECTOR na
prijemniku za izbor ulaza.
Takođe možete upotrebiti tastere ulaza na
daljinskom upravljaču.
2
Pritisnite INPUT MODE na
prijemniku više puta za izbor
moda audio ulaza.
Na ekranu se pojavljuje odabran mod
audio ulaza.
Modovi audio ulaza
AUTO
Daje prioritet digitalnim audio signalima u
slučaju digitalnog i analognog povezivanja.
Ako nema digitalnih audio signala, izboru
se analogni audio signali.
ANALOG
Odabiru se analogni audio signali koji ulaze
preko AUDIO IN (L/R) priključnica.
x
x
Napomene
Zavisno od ulaza, neki modovi audio
ulaza ne mogu se podesiti.
Kad se koristi funkcija ANALOG
DIRECT, mod audio ulaza se automatski podesi
na "ANALOG". Ne možete odabrati druge
modove.
x
x
55
DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) omogućuje uživanje u zvuku spoljnog uređaja, na
primer sa prenosnog audio uređaja ili
računara.
Preko povezanog DIGITAL MEDIA PORT
adaptera (nije isporučen) možete na prijemniku
slušati zvuk sa povezane komponente.
Za detalje pogledajte uputstva za upotrebu
isporučene sa DIGITAL MEDIA PORT
adapterom.
Povezivanje DIGITAL MEDIA PORT
adaptera
Možete slušati zvuk sa komponente povezane
putem DIGITAL MEDIA PORT adaptera na
DMPORT priključnicu na prijemniku.
Možete takođe gledati slike na TV ekranu
povezanjem video izlaza DIGITAL MEDIA
PORT adaptera na video ulaz TV-a.
Napomene
Nemojte povezati adapter koji nije
DIGITAL MEDIA PORT adapter.
Isključite mrežni kabl pre priključivanja
spojnih kablova.
Nemojte povezati ili isključivati
DIGITAL MEDIA PORT adapter dok je
prijemnik uključen.
Zavisno od DIGITAL MEDIA PORT
adapteru, možda neće biti moguć izlaz video
signala.
DIGITAL MEDIA PORT adapteri su
raspoloživi za kupovinu zavisno od područja.
x
x
DIGITAL MEDIA
PORT adapter
x
x
x
* Vrsta priključka razlikuje se zavisno od
DIGITAL MEDIA PORT adaptera.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučene sa DIGITAL MEDIA PORT
adapterom.
A Video kabl (nije isporučen)
56
Isključivanje DIGITAL MEDIA
PORT adaptera sa DMPORT
priključnice
Video/audio reprodukcija sa
komponente povezane na
DMPORT priključnicu
1
Pritisnite DMPORT.
Možete takođe koristiti INPUT
SELECTOR na prijemnik za odabir
"DMPORT".
Pritisnite i zadržite obe strane priključka i
zatim ga izvucite.
2
Napomene
Kod povezanja DIGITAL MEDIA
PORT adaptera, umetnite priključak tako da
strana sa strelicom bude okrenuta prema strelici
na DMPORT priključnici.
DMPORT povezanje treba izvesti
čvrsto, sa priključkom uključenim pravo.
Budući da je priključak DIGITAL
MEDIA PORT adaptera lomljiv, rukujte njime
pažljivo kod postavljanja ili premeštanja
prijemnika.
Zvuk se reprodukije na prijemniku. Za
detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučene sa DIGITAL MEDIA PORT
adapterom.
x
x
x
Započnite reprodukciju na
povezanoj komponenti.
Napomene
Zavisno od vrste DIGITAL MEDIA
PORT adaptera, možete upravljati povezanom
komponentom pomoću daljinskog upravljača. Za
detalje o tasterima daljinskog upravljača
pogledajte str. 10.
Izvedite video povezivanje sa DIGITAL
MEDIA PORT adaptera na TV (str. 56).
Zavisno od DIGITAL MEDIA PORT
adaptera, video izlaz možda neće biti moguć.
x
x
x
savet
Kad slušate MP3 ili drugi kompresovani audio zapis
sa prenosnog audio uređaja, možete poboljšati zvuk.
Pritisnite MUSIC više puta za odabir "PORTABLE"
(str. 46).
57
Imenovanje ulaza
Promena prikaza na
ekranu
Ulazima se može dodieliti naziv dužine do 8
znakova i prikazati na ekranu prijemnika.
Funkcija je korisna za imenovanje priključenih komponenata. Na taj način možete znati
koja komponenta je povezana na koju
priključnicu.
Možete proveriti zvučne ugođaje i sl.
promenom prikaza na ekranu.
U ovom postupku koristite tastere na
prijemniku.
1
Pritisnite DISPLAY više puta.
Pritisnite taster ulaza za odabir
ulaza koji želite imenovati.
Takođe možete upotrebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
Pritisnite AMP MENU.
Svi ulazi osim FM i AM
Na ekranu se pojavi "1-LEVEL".
Indeksi naziv i naziv zvučnog ugođajaa) t
Odabran ulaz t Primenjen zvučni ugođaj
Pomoću kontrolnog tastera V/v
odaberite "5-AUDIO".
FM i AM
4
Pritisnite
menija.
5
Pritisnite V/v za odabir "NAME
IN".
6
Svakim pritiskom na DISPLAY, prikaz se
mijenja na sledeći način.
ili b za otvaranje
Pritisnite
ili b za pristup
parametru.
Kursor trepće i možete odabrati znak.
Postupak unosa je opisan u "Kreiranje
naziva" (str. 53).
Program Service nazivb) ili naziv memorisane
radio stanicea)t Frekvencija t Oznaka vrste
programab) t Radio tekst prikaz b) t Tačno
vreme (24-satni sistem)b)t Odabrani zvučni
ugođaj
a)
Indeksni naziv se pojavljuje samo ako ste ga
dodelili, za ulaz ili memorisanu radio stanicu (str.
53, 58). Indeksni naziv se ne prikazuje ako su
uneseni samo razmaci ili ako je jednak nazivu
ulaza.
b)
Samo tokom RDS prijema (samo modeli sa kodom
područja CEL, CEK, ECE) (str. 54).
Napomena
Kod nekih jezika možda neće biti prikazani određeni
znakovi i oznake.
58
Upotreba sleep tajmera
Možete podesiti prijemnik pomoću daljinskog
upravljača tako da se automatski isključi
nakon određenog vremena.
Pritisnite SLEEP više puta dok je
prijemnik uključen.
Svakim pritiskom na taster, prikaz se menja
ciklično na sledeći način:
2-00-00 t 1-30-00 t1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Snimanje upotrebom
prijemnika
Snimanje na medij za snimanje
Možete snimati iz video komponente pomoću
prijemnika. Pogledajte uputstva za upotrebu
uređaja za snimanje.
1
Dok se upotrebljava funkcija sleep tajmera,
na ekranu se prikazuje "SLEEP".
Napomena
Ako pritisnete bilo koji taster na daljinskom
upravljaču ili prijemniku nakon što se ekran zatamni,
prijemnik će se automatski uključiti. Nakon nekog
vremena će se ekran ponovno zatamniti ako ne
pritisnete nijedan taster.
savet
Ako želite proveriti preostalo vreme pre isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP. Ako pritisnete
ponovno SLEEP, sleep tajmer će se isključiti.
Pritisnite jedan od tastera ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju.
Takođe možete upotrebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pripremite uređaj za
reprodukciju.
na primer, umetnite video kasetu koju
želite da kopirate u videorekorder.
3
Pripremite uređaj za snimanje.
Umetnite praznu video kasetu ili sl. u
uređaj za snimanje (VIDEO).
4
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Napomene
Neki izvori sadrže tehnologiju za sprečavanje
presnimavanja. U tom slučaju neće biti moguće
snimanje iz uređaja za reprodukciju.
59
Upotreba daljinskog upravljača
Kategorije
Pritisnite
Videorekorder
(upravljački mod VTR 3)a)
1
Videorekorder
(upravljački mod VTR 2)a)
2
DVD uređaj/DVD rekorder
(upravljački mod DVD1)b)
3
DVD rekorder
(upravljački mod DVD3)b)
4
CD uređaj
5
Euro digitalni satelitski prijemnik
6
DVR (digitalni CATV)
7
DSS (digitalni satelitski prijemnik)
8
Blu-ray uređaj
(upravljački mod BD1)c)
9
U skladu sa sledećom tablicom,
pritisnite odgovarajuću taster
za željenu kategoriju.
Blu-ray rekorderom
(upravljački mod BD3)c)
0/10
TV
-/--
Primer: Pritisnite 4.
Sad možete taster VIDEO koristiti za
upravljanje DVD rekorderom.
Nije dodeljeno
ENTER/
MEMORY
Promjena postavki tipaka
Možete promeniti fabričke postavke tastera
ulaza kako bi odgovarale komponentama Vašeg
sistema. na primer, ako povežite DVD
rekorder na VIDEO priključnice prijemnika,
možete podesiti taster VIDEO na ovom
daljinskom upravljaču za rukovanje DVD
rekorderom.
1
Zadržite pritisnutim taster ulaza
koke želite da promenite
postavku.
Primer: Zadržite pritisnutom taster
VIDEO.
2
Odgovarajući tasteri i pripadajuće kategorije
a)
Sony videorekorderi rade sa podešavanjem VTR
2 ili VTR 3 koje odgovara 8-milimetarskoj traci
ili VHS kaseti.
b)
Sony DVD rekorderi rade sa podešavanjem
DVD1 ili DVD3. Za detalje pogledajte uputstva
za upotrebu isporučena sa DVD rekorderima.
c)
Za detalje o BD1 ili BD3 podešavanju pogledajte
uputstva za upotrebu isporučena sa Blu-ray
uređajem za reprodukciju ili Blu-ray rekorderom.
Brisanje svih postavki tipaka
Pritisnite ?/1, DMPORT i MASTER VOL –
istovremeno.
Daljinski upravljač se vraća na fabrička
podešavanja.
60
x Dolby Pro Logic II
Dodatne informacije
Rečnik
x Cinema Studio EX
Način reprodukcije surround zvuka koji se
može smatrati kombinacijom Digital Cinema
Sound tehnologije, omogućava reprodukciju
zvuka tonskog studija i upotrebljava sledeće
tehnologije: "Virtual Multi Dimensions",
"Screen Depth Matching" i "Cinema Studio
Reverberation". Tehnologija virtualnih
zvučnika "Virtual Multi Dimensions" kreira
virtualno surround okruženje sa do 7.1 kanala
i donosi najnovije surround biskopsko
iskustvo u Vaš dom.
"Screen Depth Matching" proizvodi prigušenje visokih tonova, punoću i dubinu zvuka
najčešće kreiranog bioskopskom
reprodukcijom zvuka iza ekrana. Postupak se
dodaje prednjim i srednjim kanalima.
"Cinema Studio Reverberation" reprodukuje
zvuk vrhunskih bioskopskih dvorana i studija
za snimanje, uključujući Sony Pictures
Entertainment. Na raspolaganju su tri moda:
A/B/C, zavisno od vrste studija.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Jedinstvena tehnologija reprodukcije zvuka
koju je razvila kompanija Sony u saradnji sa
Sony Pictures Entertainment i koja
omogućava uživanje u uzbudljivom i
snažnom bioskop zvuku u okrilju doma. Uz
"Digital Cinema Sound", razvijenog
ugradnjom DSP-a (Digital signal processor) i
merenjima, moguće je proizvesti idealan
zvuk kakvog je zamislio snimatelj, u okrilju
svog doma.
x Dolby Digital
Digitalni sistem kodiranja i dekodiranja koji
je razvila kompanija Dolby Laboratories, Inc.
Sastoji se od prednjeg (L/D), srednjeg,
surround (L/D) i subwoofer kanala. To je
odabrani audio standard za DVD-video i
poznat je pod nazivom 5.1-kanalni surround
zvuk. S obzirom da se surround informacija
reprodukuje kao stereo, postiže se realističniji
zvuk i osećaj prirodnosti, nego kod Dolby
surround sistema.
Ova tehnologija konvertuje snimljeni 2kanalni stereo zvuk u reprodukijeni 5.1kanalni. Postoji mod MOVIE za filmove i
mod MUSIC za stereo izvore poput muzike.
Stari filmovi kodirani sa standardnim stereo
zvukom mogu da se slušaju u 5.1-kanalnom
formatu.
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Tehnologija obrade zvuka koju je razvila
kompanija Dolby Laboratories, Inc. Srednja i
mono surround informacija je smeštena u
obliku matrice u dva stereo kanala. Kod
reprodukcije se zvuk dekodira i emituje kao
4-kanalni surround. Ova je najčešći format za
DVD-video.
x DTS Digital Surround
Digitalna tehnologija kodiranja i dekodiranja
zvuka za biskopske dvorane koju je razvila
kompanija Digital Theater Systems, Inc.
Kompresuje zvuk manje od Dolby Digital
sistema i omogućava viši kvalitet
reprodukcije zvuka.
x Frekvencija uzorkovanja
Kako bi se analogni signali pretvorili u digitalne, potrebno ih je kvantizovati. Postupak
se naziva uzorkovanje, a broj ciklusa
kvantizacije u jednoj sekundi se naziva
frekvencija uzorkovanja. Standardni muzički
CD memoriše podatke uzorkovane 44 100
puta u sekundi, što predstavlja frekvenciju
uzorkovanja od 44,1 kHz. Uopšte, veća
frekvencija uzorkovanja znači viši kvalitet
zvuka.
x HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI je priključak koji podržava zvuk i sliku
putem samo jednog digitalnog spoja. HDMI
veza prenosi standardne do high definition
video signale u audio/video komponente,
poput TV prijemnika sa HDMI priključkom,
u digitalnom obliku bez smanjenja kvaliteta.
HDMI specifikacija podržava HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection),
odnosno tehnologiju za zaštitu od umnožavanja
koja sadrži tehnologiju kodiranja digitalnih
video signala.
nastavlja se
61
x Komponentni video
Format za prenos video signala u kojem se
informacija sastoji od tri odvojena signala:
svetlina Y, intenzitet boje Pb i intenzitet boje
Pr. Omogućava verniji prenos slika visokog
kvaliteta, kao što je DVD video ili HDTV.
Priključci su označeni: zeleno, plavo i
crveno.
x Kompozitni video
Standardni format za prenos video signala.
Kombinuje se signal svetline Y i signal
intenziteta boje C u jedan signal.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Zvučni efekti niskih frekvencija koji se emituju preko subwoofera u Dolby Digital, DTS
ili sličnom sistemu. Dodavanjem dubokih
basova frekvencije između 20 i 120 Hz, zvuk
stanice snažniji.
Mere opreza
O sigurnosti
Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani predmet ili se prolije tečnost, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i pre dalje upotrebe,
odnesite ga u servis na proveru.
O izvorima napajanja
Pre upotrebe prijemnika, proverite
da li je napon Vašeg mrežnog napajanja
pogodan za rad uređaja. Napon je označen
na pločici sa zadnje strane uređaja.
Uređaj nije isključen iz mrežnog
napajanja sve dok je mrežni utikač
priključen na zidnu utičnicu, čak i ako je
sam uređaj isključen.
Ako duže vreme nećete koristiti
uređaj, izvucite mrežni utikač iz zidne
utičnice. Pri tome, prihvatite utikač i
nemojte povlačiti kabl.
Mrežne kablove mogu da menjaju
samo stručne osobe.
x
x
x
x
O zagrevanju
Iako se tokom rada prijemnik zagreva, to nije
kvar. Kod duže upotrebe sa povišenom
glasnoćom, kućište se zagreva na gornjoj i
donjoj, te bočnim stranama. Nemojte ga dodirivati jer postoji opasnost od opekotina.
62
O postavljanju
Postavite prijemnik na mesto na
kojem je osigurano dovoljno provetravanje
kako bi sprečili stvaranje toplote i time
produžili vek trajanja prijemnika.
Nemojte postavljati prijemnik u
blizini izvora toplote, nemojte ga izlagati
direktnom uticaju sunčeve svetlosti, prašine
ili mehaničkih udara.
Na kućište prijemnika nemojte
stavljati ništa što bi moglo blokirati otvore
za ventilaciju i uzrokovati kvar uređaja.
Nemojte postavljati prijemnik u
blizini uređaja poput TV prijemnika, video
uređaja ili kasetofona. (Ako se prijemnik
koristi zajedno sa TV prijemnikom, video
uređajem ili kasetofonom i postavi preblizu
tim uređajima, mogu se pojaviti šumovi i
smanjiti se kvalitet slike. To posebno važi
ako se upotrebljava sobna antena.
Preporučujemo zato upotrebu spoljne
antene.)
Imajte na umu da kod postavljanja
prijemnika na posebno obrađen pod (poliran,
nauljen, premazan voskom), mogu nastati
mrlje ili može izbledeti boja.
x
x
x
x
x
U slučaju problema
Ako za vreme upotrebe prijemnika naiđete na
bilo koji od sledećih problema, koristite ova
uputstva za otklanjanje kvarova.
Zvuk
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
Proverite jesu li zvučnici i
komponente ispravno povezani.
Proverite jesu li prijemnik i sve
komponente uključeni.
Možda je kontrola MASTER
VOLUME postavljena na "VOL MIN".
Proverite da SPEAKERS
(ON/OFF) nije postavljena na "OFF".
Proverite jesu li možda povezane
slušalice.
Pritisnite MUTING na daljinskom
upravljaču za uključenje zvuka.
Proverite jeste li odabrali
odgovarajuću komponentu tasterima
ulaza.
Aktivirala se zaštita na prijemniku.
Isključite prijemnik, uklonite uzrok
kratkog spoja i ponovno uključite
prijemnik.
x
x
x
x
x
x
x
x
O radu
Pre priključenja ostalih komponenti, obratite
pažnju da je prijemnik isključen i izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekom krpom koju je potrebno navlažiti u
rastvoru blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne sunđere, abrazivna
sredstva ili rastvore kao što su alkohol ili
benzin.
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
Proverite da li je komponenta
ispravno povezana na odgovarajuće audio
ulaze.
Proverite da li je(su) kabl(ovi) do
kraja utaknut(i) u priključnice na
prijemniku i komponentama.
x
x
Ako imate bilo kakvih pitanja ili naiđete na
problem pri upotrebi prijemnika, molimo da
se obratite najbližem ovlašćenom Sony
prodavcu ili servisu.
nastavlja se
63
Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih
zvučnika.
povežite slušalice na PHONES
priključak kako bi proverili čuje li se
zvuk u slušalicama. Ako se u slušalicama
čuje samo jedan kanal, komponenta
možda nije ispravno povezana na
prijemnik. Proverite jesu li kablovi do
kraja utaknuti u priključke na prijemniku i
komponenti. Ako se u slušalicama čuje
zvuk oba kanala, možda prednji zvučnik
nije ispravno spojen na prijemnik.
Proverite spoj prednjeg zvučnika iz kog
se ne čuje zvuk.
povežite priključnicu i levog i
desnog kanala analogne komponente, a
ne samo jednu od njih. Koristite audio
kabl (nije isporučen).
x
x
Nema zvuka iz digitalnih izvora
(iz OPTICAL ulazne priključnice) kad
odaberete SAT ulaz.
Proverite da INPUT MODE nije
podešen na "ANALOG" (str. 55).
Proverite da nije odabrana funkcija
ANALOG DIRECT.
x
x
Levi i desni signal nisu balansirani ili
su zamenjeni.
Proverite jesu li zvučnici i
komponente ispravno i čvrsto povezani.
Podesite balans u meniju LEVEL.
x
x
Čuje se jak šum ili brujanje.
Proverite jesu li zvučnici i
komponente sigurno i čvrsto povezani.
Proverite da li su spojni kablovi
udaljeni od transformatora ili motora i bar
3 metra od TV prijemnika ili
fluorescentne rasvete.
Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
Utikači i utičnice su zaprljani.
Obrišite ih krpom koju ste navlažili
alkoholom.
x
x
x
x
Nema zvuka iz srednjeg ili surround
zvučnika, ili je zvuk vrlo tih.
Odaberite mod CINEMA STUDIO
EX (str. 47).
Podesite glasnoću zvučnika (str.
30).
Proverite da li je srednji zvučnik
podešen na "SMALL" ili "LARGE" (str.
36).
x
x
x
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
Proverite da li je subwoofer spojen
čvrsto i pravilno.
Uključite subwoofer.
Podesite subwoofer na "YES" (str.
36).
Pri nekim zvučnim ugođajima neće
se čuti zvuk iz subwoofera.
x
x
x
x
Ne čuje se zvuk iz uređaja povezanog
na DIGITAL MEDIA PORT adapter.
Podesite glasnoću ovog prijemnika.
DIGITAL MEDIA PORT adapter
i/ili komponenta nisu povezani pravilno.
Isključite prijemnik, zatim ponovo
povežite DIGITAL MEDIA PORT
adapter i/ili komponentu.
Proverite da li Vaš DIGITAL
MEDIA PORT adapter i/ili komponenta
podržava ovaj prijemnik.
x
x
x
64
Ne čuje se zvuk iz zvučnika prijemnika
kad prijemnik i komponentu za reprodukciju povežete putem priključka
HDMI.
Povežite digitalne audio priključke
komponente za reprodukciju na ovaj
prijemnik. Zatim utišajte ili isključite
zvuk sa TV-a.
x
Nije moguće postići surround efekt
Proverite da li je uključen zvučni
ugođaj (pritisnite MOVIE ili MUSIC).
Zvučni ugođaji ne rade kod signala
sa frekvencijom uzorkovanja većom od
48 kHz.
x
x
Ne reprodukuje se Dolby Digital ili
DTS višekanalni zvuk.
Proverite da li je DVD, itd. snimljen
u Dolby Digital ili DTS formatu.
Kod povezanja DVD uređaja i sl. na
digitalne ulaze ovog prijemnika, proverite
audio podešavanja (podešavanje audio
ulaza) povezane komponente.
x
x
Slika
Na TV ekranu ili monitoru nema slike
ili je slika nejasna.
Tasterima ulaza odaberite
odgovarajući ulaz.
Odaberite odgovarajući ulaz na TV
prijemniku.
Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
x
Snimanje nije moguće.
Proverite jesu li komponente
ispravno povezane.
Odaberite komponentu izvora
zvuka pomoću tastera ulaza.
x
x
Tuner
FM prijem je loš
Koristite 75-ohmski koaksijalni
kabl (nije isporučen) za povezanje
prijemnika na spoljnu FM antenu kao na
sledećoj slici. Ako povežite prijemnik na
spoljnu antenu, uzemljite antenu za
zaštitu od munje. Kako biste sprečili
eksploziju plina, nemojte povezati
provodnik za uzemljenje na plinsku cev.
x
Spoljna FM antena
Prijemnik
Provodnik za
uzemljenje (nije
isporučen)
Na uzemljenje
x
x
Slika sa izvora povezanog na HDMI
priključak ovog prijemnika se ne vidi
na ekranu povezanog TV-a.
Proverite HDMI povezivanje.
Zavisno od komponenti za
reprodukciju, možda ćete morati da je
podesite. Pogledajte uputstva za upotrebu
svake od komponenti.
x
x
nastavlja se
65
Ne mogu se podesiti radio stanice.
Proverite jesu li antene čvrsto
povezane. Podesite antene i ako je
potrebno, priključite spoljnu antenu.
Signal stanice je suviše slab (pri
automatskom traženju). Koristite direktno
podešavanje.
Proverite jeste li ispravno podesili
korak podešavanja (kod direktnog
podešavanja AM stanice).
Nijedna stanica nije smeštena ili su
smeštene stanice obrisane (pri
podešavanju pomoću pretraživanja
smeštenih stanica). Smeštene stanice (str.
51).
Pritisnite DISPLAY tako da se na
ekranu pojavi frekvencija.
Daljinski upravljač
x
x
x
x
RDS ne radi.*
Proverite da li je podešena FM
RDS stanica.
Odaberite FM stanicu sa jačim
signalom.
x
x
Željene RDS informacije nisu vidljive
na ekranu.*
Obratite se radio stanici i proverite
da li pruža takve usluge. Ako je tako,
usluga je možda privremeno nedostupna.
x
* Samo modeli sa oznakom područja CEL, CEK,
ECE.
66
Daljinski upravljač ne radi.
Usmerite daljinski upravljač prema
senzoru na prijemniku.
Uklonite prepreke između
daljinskog upravljača i prijemnika.
Ako su baterije istrošene, sve ih
zamenite novima.
Proverite jeste li odabrali
odgovarajući ulaz na daljinskom
upravljaču.
x
x
x
x
Poruke o greškama
Ako dođe do nepravilnosti u radu, na ekranu
će se pojaviti poruka. Moguće je proveriti
stanje sistema prema poruci. Pogledajte
sledeću tablicu za rešenje problema. Ako ne
možete ukloniti problem, obratite se
najbližem ovlašćenom Sony servisu. Ako se
pojavi poruka o grešci tokom automatske
kalibracije, pogledajte "Oznake grešaka i
upozorenja" (str. 28) kako bi rešili problem.
PROTECT
Iz zvučnika se emituje neispravna električna
struja. Prijemnik će se automatski isključiti
nakon nekoliko sekundi. Proverite
povezivanje kabla zvučnika i ponovno
uključite prijemnik.
Ako ne možete riešiti problem
primenom navedenih saveta
Možda će se problem rešiti brisanjem memorije prijemnika (str. 25). Međutim, imajte na
umu da će se sva memorisana podešavanja
vratiti na fabrički unesene vrednosti i treba
ih podesiti ponovno.
Ako problem postoji i dalje
Obratite se najbližem Sony servisu. Imajte na
umu da, ukoliko serviser zameni neke delove
tokom popravke, možete zadržati te delove.
Podsetnik za brisanje memorije
prijemnika
Za brisanje
Pogledajte
Svih memorisanih postavki
str. 25
Ličnih zvučnih ugođaja
str. 49
Tehnički podaci
Pojačalo
Modeli sa oznakom područja CEL, CEK, ECE,
AU1)
Minimalna RMS izlazna snaga (8 ohma, 20 Hz
– 20 kHz, THD 0,09%)
85 W + 85 W
Stereo izlazna snaga (8 ohma, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Surround izlazna snaga2) (8 ohma, 1 kHz,
THD 10%)
130 W/ch
Modeli sa oznakom područja TW1)
Minimalna RMS izlazna snaga (8 ohma, 20 Hz
– 20 kHz, THD 0,09%)
70 W + 70 W
Stereo izlazna snaga (8 ohma, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Surround izlazna snaga2) (8 ohma, 1 kHz,
THD 10%)
130 W/ch
1)
Izmereno u sledećim uslovima:
Oznaka područja
Napajanje
CEL, CEK, ECE
230 V AC, 50 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
2)
Referentna izlazna snaga za prednje, srednji kao i
surround zvučnike. Zavisno od postavki zvučnog
ugođaja i izvora, možda se neće čuti zvuk.
Frekventni odziv
Analogni
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (zaobilazi
zvučne ugođaje i
podešavanje tonova)
nastavlja se
67
Opšte
Ulazi
Analogni
Osetljivost: 500 mV/
50 kiloohma
S/N3): 96 dB
(A, 500 Mv4))
Digitalni (koaksijalni)
Impedansa: 75 ohma
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlazi (analogni)
AUDIO OUT
Napon: 500 mV/
10 kiloohma
SUB WOOFER Napon: 2 V/1 kiloohma
Ton
Glasnoća
±6 dB, korak 1 dB
3)
INPUT SHORT ( zaobilazi zvučne ugođaje i
podešavanje tonova),
4)
Opterećena mreža, ulazni nivo.
FM tuner
Raspon podešavanja
Antena
Antenski priključci
Međufrekvencija
87,5 – 108 MHz
FM žičana antena
75 ohma, nesimetrično
10,7 MHz
AM tuner
Raspon podešavanja
Oznaka područja Skala podešavanja
Korak 10 kHz Korak 9 kHz
CEL, CEK, ECE,
AU, TW
–
531 –
1602 kHz
Antena
Međufrekvencija
Okvirna antena
450 kHz
Video
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 ohma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p/75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p/75 ohma
80 MHz HD Pass Through
Napajanje
Oznaka područja
Napon
CEL, CEK, ECE
230 V AC, 50/60 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
TW
110 V AC, 50/60 Hz
Izlazna snaga (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 0,7 A MAKS.
Potrošnja
Oznaka područja
Potrošnja
CEL, CEK, ECE, AU 220 W
TW
500 W
Potrošnja (u pripravnom stanju)
0,3 W
Dimenzije
430  157,5  318 mm,
zajedno sa delovima koji
strče i kontrolama
Masa (približno)
7,7 kg
Isporučeni pribor
Uputstva za upotrebu (ovaj priručnik)
Brzi vodič (1)
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
Daljinski upravljač (RM-AAU020) (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
Optimizacijski mikrofon (ECM-AC2 ili
ECM-AC2a) (1)
Detalje o oznaci područja komponente
koju koristite potražite na str. 3.
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljana pitanja
potražite na našoj Internet stranici za
podršku korisnicima.
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Serbia
Sony Overseas S.A.
Predstavništvo u Beogradu
Airport City
Omladinskih brigada 88a
11070 Novi Beograd
www.sony.co.yu
Download PDF

advertising