Sony | STR-DN1020 | Sony STR-DN1020 STR-DN1020 Home cinema AV receiver Uputstva za rukovanje

4-282-218-11(1) (SR)
Višekanalni AV
prijemnik
Uputstvo za upotrebu
STR-DN1020
©2011 Sony Corporation
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama itd.
Ne stavljajte izvore otvorenog plamena na uređaj,
na primer upaljene sveće.
Za korisnike u SAD
Podaci o vašem uređaju
Broj modela i serijski broj se nalaze na zadnjoj strani
uređaja. Upišite te brojeve u predviđena mesta
navedena ispod. Navedite ih svaki put kada zovete
vašeg Sony prodavca povodom ovog proizvoda.
Broj modela _______________________________
Serijski broj _______________________________
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
Ovaj simbol upozorava korisnika na
prisustvo neizolovanih elemenata
visokog napona u kućištu uređaja
koji mogu predstavljati opasnost
od strujnog udara.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
Budući da se mrežno napajanje uređaja prekida
izvlačenjem glavnog utikača, priključite uređaj na
lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite bilo kakve nepravilnosti
u radu uređaja, odmah izvucite glavni utikač iz
utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute
baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu, vatri i sl.
Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok je priključen
na utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom, čak
i kada je sam uređaj isključen.
Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može da dovede
do gubitka sluha.
Ovaj simbol upozorava korisnika
na prisustvo površine koja može
biti vrela ako se dodirne tokom
rada uređaja.
Ova oprema je testirana i utvrđeno
je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od
3 metra.
2
Ovaj simbol upozorava korisnika na
prisustvo važnog uputstva za
upotrebu i održavanje (servisiranje)
u priručniku koji ste dobili uz ovaj
uređaj.
Važno bezbednosno uputstvo
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ovo uputstvo.
Čuvajte ovo uputstvo.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pratite sva uputstva.
Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
Uređaj čistite samo suvom tkaninom.
Ne blokirajte ventilacione otvore. Postavite
uređaj u skladu sa uputstvom proizvođača.
8) Ne postavljajte uređaj blizu izvora toplote kao što
su radijatori, grejači, pećnice ili drugi uređaji
(uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.
9) Ne zanemarujte bezbednosnu svrhu
polarizovanog ili uzemljenog utikača.
Polarizovani utikač ima dva jezička od kojih je
jedan širi od drugog. Uzemljeni utikač ima dva
jezička i treći pin za uzemljenje. Široki jezičak
ili treći pin postoje radi vaše bezbednosti. Ako
isporučeni utikač ne možete da umetnete u vašu
utičnicu, obratite se električaru radi zamene stare
utičnice.
10) Zaštitite kabl za napajanje od gaženja ili
nagnječenja, naročito kod utikača, utičnice
i na mestu gde izlazi iz uređaja.
11) Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio
proizvođač.
12) Koristite samo na polici sa točkićima, postolju,
tronošcu, nosaču ili stolu koje je odredio
proizvođač ili koji se prodaju uz uređaj. Ako
koristite policu sa točkićima, pažljivo pomerajte
policu na kojoj se nalazi uređaj da biste izbegli
povrede usled prevrtanja.
13) Isključite uređaj iz mrežnog napajanja tokom
grmljavine ili ako ga nećete koristiti u dužem
vremenskom periodu.
14) Sve popravke bi trebalo da obavljaju samo
kvalifikovani serviseri. Popravka je potrebna
u slučaju da se uređaj ošteti na bilo koji način, na
primer ako se ošteti kabl za napajanje ili utikač,
ako u uređaj upadne tečnost ili neki predmet,
ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne
funkcioniše pravilno ili ako ga ispustite.
Sledeća izjava Federalne komisije za
komunikacije (FCC) se odnosi samo na
verzije ovog uređaja za tržište SAD.
Ostale verzije možda nisu u skladu
sa tehničkim propisima FCC-a.
NAPOMENA:
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu
sa ograničenjima za digitalne uređaje klase B prema
poglavlju 15 pravilnika Federalne komisije za
komunikacije. Ova ograničenja postoje radi zaštite
od štetnih smetnji do kojih može doći u kućnom
okruženju. Ova oprema stvara, koristi i emituje
energiju u području radio frekvencija i ako se ne
postavi i koristi prema uputstvu, može da dovede
do štetnih smetnji kod radio komunikacija.
Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće
javiti ako se uređaj postavi na odgovarajući način.
Ako ovaj uređaj ometa radio ili televizijski prijem,
što možete da utvrdite tako što ćete uređaj isključiti
a zatim ponovo uključiti, preporučujemo vam da
pokušate da otklonite smetnje tako što ćete preduzeti
jednu ili više od sledećih mera:
– Premestite prijemnu antenu ili je okrenite.
– Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
– Priključite opremu na utičnicu koja je udaljena
od one na koju je priključen prijemnik.
– Obratite se za pomoć prodavcu ili iskusnom
radio/TV serviseru.
PAŽNJA
Upozoravamo vas da bilo kakve promene ili izmene
koje nisu izričito odobrene u ovom uputstvu mogu
dovesti do problema prilikom upotrebe ove opreme.
Da biste umanjili rizik od strujnog udara, kabl
za zvučnike bi trebalo da povežete sa uređajem
i zvučnicima u skladu sa sledećim uputstvom.
1) Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iz MREŽNOG NAPAJANJA.
2) Skinite 10 do 15 mm izolacije na žici kabla za
zvučnik.
3) Pažljivo povežite kabl za zvučnik sa uređajem
i zvučnicima tako da ne dodirujete žice unutar
kabla rukama. Takođe izvucite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz MREŽNOG
NAPAJANJA pre nego što izvučete kabl
za zvučnike iz uređaja i zvučnika.
Za korisnike u Evropi
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za
odvojeno skupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju
označava da se proizvod ne sme tretirati kao kućni
otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za
detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda
kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu
ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
nastavlja se
3
Odlaganje potrošenih baterija
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za odvojeno
skupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju
označava da se baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola može
nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu
(Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno
zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu
službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike: Sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC
i bezbednost uređaja je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom
pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom
servisnom ili garantnom listu.
Za korisnike u Australiji
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za odvojeno
skupljanje otpada)
4
O ovom priručniku
• Uputstva u ovom priručniku se odnose na model
STR-DN1020. Broj modela se nalazi u donjem
desnom uglu prednje strane prijemnika. Na slikama
korišćenim u ovom priručniku prikazan je model za
tržište SAD i slike se mogu razlikovati od vašeg
modela. Bilo kakva razlika u radu je naznačena
u priručniku u vidu teksta „samo evropski model“.
• Uputstva u ovom priručniku opisuju upravljanje
prijemnikom pomoću isporučenog daljinskog
upravljača. Takođe možete da koristite tastere za
kontrolu na glavnom uređaju ako oni imaju isti ili
sličan naziv kao oni na daljinskom upravljaču.
O autorskim pravima
Ovaj prijemnik koristi tehnologije Dolby* Digital,
Pro Logic Surround i DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic i
simbol sa duplim D su zaštitni znakovi
kompanije Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci i pod sledećim brojevima
patenata u SAD: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostali patenti
koji su izdati ili na čekanju u SAD i drugim
zemljama. DTS i simbol su registrovani zaštitni
znakovi a
DTS-HD, DTS-HD Master Audio i DTS logotipi
su zaštitni znakovi kompanije DTS, Inc. Proizvod
obuhvata i softver. © DTS, Inc. Sva prava
zadržana.
Ovaj prijemnik koristi tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logotip HDMI i High-Definition
Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili
registrovani zaštitni znakovi organizacije HDMI
Licensing LLC u SAD i ostalim zemljama.
Pretplate na Sirius se prodaju posebno i podležu
Sirius uslovima i odredbama (pogledajte
www.sirius.com). Obavezno pročitajte ovaj ugovor
pre nego što kupite pretplatu. Sirius, XM i svi srodni
znakovi i logotipi su zaštitni znakovi kompanije
Sirius XM Radio Inc. i njenih predstavnika.
Sva prava zadržana.
Tip fonta (Shin Go R) koji je instaliran u ovom
prijemniku obezbeđuje MORISAWA & COMPANY
LTD. Ova imena su zaštitni znakovi kompanije
MORISAWA & COMPANY LTD. a autorska prava
na font takođe pripadaju kompaniji MORISAWA &
COMPANY LTD.
„PlayStation“ je registrovani zaštitni znak
kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch su
zaštitni znakovi kompanije Apple Inc. registrovane
u SAD i ostalim zemljama.
Svi ostali zaštitni znakovi i registrovani zaštitni
znakovi su vlasništvo njihovih vlasnika. U ovom
priručniku nisu navedene oznake ™ i ®.
VAIO i VAIO Media su registrovani zaštitni znakovi
korporacije Sony.
„WALKMAN“ je registrovani zaštitni znak
korporacije Sony.
MICROVAULT je zaštitni znak korporacije Sony.
PARTY STREAMING i logotip PARTY
STREAMING su zaštitni znakovi korporacije Sony.
„Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači da je
elektronska oprema posebno dizajnirana za rad sa
iPod ili iPhone uređajima i sertifikovana od strane
proizvođača tako da ispunjava standarde za
performanse kompanije Apple.
Apple ne odgovara za rad tog uređaja niti za
njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima
i propisima. Imajte u vidu da upotreba ove dodatne
opreme sa iPod ili iPhone uređajem može da utiče
na performanse bežične veze.
DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštitni znakovi
i/ili zaštitni znakovi usluge organizacije Digital
Living Network Alliance.
Wake-on-LAN je zaštitni znak korporacije
International Business Machines u SAD.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7™
i Windows Media su zaštitni znakovi ili registrovani
zaštitni znakovi korporacije Microsoft u SAD i/ili
ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće licence
korporacije Microsoft ili njenih ovlašćenih
predstavnika.
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka
i patenti koje su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ i logotip „x.v.Color
(x.v.Colour)“ su zaštitni znakovi korporacije Sony.
„BRAVIA“ je zaštitni znak korporacije Sony.
5
Sadržaj
O ovom priručniku ........................................... 4
Isporučena dodatna oprema ............................ 8
Opis i položaj delova ......................................... 9
Početni koraci .................................................. 18
Povezivanje
1: Postavljanje zvučnika.................................. 19
2: Povezivanje zvučnika .................................. 21
3: Povezivanje sa televizorom ........................ 23
4a: Povezivanje video opreme ........................ 24
4b: Povezivanje audio opreme ....................... 32
5: Povezivanje antena ...................................... 33
6: Povezivanje sa mrežom............................... 33
7: Povezivanje kabla za napajanje
naizmeničnom strujom............................. 36
Priprema prijemnika
Radnje sa radio prijemnikom
Slušanje FM/AM radija ...................................55
Memorisanje FM/AM radio stanica
(Preset Tuning) ...........................................56
Prijem RDS signala..........................................57
(samo za modele za evropsko
i australijsko tržište)
Slušanje satelitskog radija ...............................58
(Samo za modele za tržište SAD
i Kanade)
Povezivanje satelitskog radio prijemnika .....58
Priprema za slušanje satelitskog radija..........59
Biranje kanala satelitskog radija.....................59
Memorisanje kanala za satelitski radio .........60
Ograničavanje pristupa određenim
kanalima (Parental Lock) ..........................61
Pokretanje prijemnika .................................... 36
Podešavanje zvučnika ..................................... 37
Korišćenje automatske kalibracije................. 38
Konfigurisanje podešavanja za mrežu
na prijemniku ............................................. 43
Vodič za korišćenje menija na ekranu .......... 44
Uživanje u okružujućem zvuku
Osnovne radnje
Korišćenje mrežnih funkcija
Reprodukcija sa ulaznih uređaja ................... 46
Reprodukcija sa iPhone/iPod uređaja........... 49
Reprodukcija sa USB uređaja......................... 52
Snimanje pomoću prijemnika ....................... 54
O mrežnim funkcijama prijemnika...............69
Podešavanje servera.........................................69
Uživanje u audio sadržaju uskladištenom
na serveru ....................................................73
Slušanje muzičkih usluga................................75
Korišćenje funkcije PARTY STREAMING ... 77
Ažuriranje softvera ..........................................78
Pronalaženje stavke pomoću ključne reči.....80
6
Biranje zvučnog polja ......................................64
Korišćenje funkcije
SOUND OPTIMIZER ...............................68
Vraćanje zvučnih polja na podrazumevana
podešavanja.................................................68
Funkcija „BRAVIA Sync“
Šta je to „BRAVIA Sync“? .............................. 81
Priprema za funkciju „BRAVIA Sync“ ......... 82
Pokretanje reprodukcije na opremi jednim
pritiskom na taster (Reprodukcija
jednim pritiskom na taster)...................... 83
Uživanje u zvuku sa televizora preko
zvučnika povezanih na prijemnik
(Kontrola zvuka na sistemu) .................... 83
Isključivanje prijemnika sa televizorom
(Isključivanje sistema)............................... 84
Uživanje u filmovima sa optimalnim
zvučnim poljem (Bioskop/Sinhronizacija
u bioskopskom režimu) ...............................84
Uživanje u optimalnom zvučnom polju
za izabranu scenu (Izbor scena)............... 84
Korišćenje daljinskog
upravljača
Programiranje daljinskog upravljača ..........109
Vraćanje daljinskog upravljača
na početne vrednosti ...............................113
Dodatne informacije
Mere opreza....................................................114
Rešavanje problema.......................................115
Specifikacije....................................................125
Indeks..............................................................128
Ostale radnje
Korišćenja funkcije za automatsko
podešavanje zvuka..................................... 85
Biranje digitalnog ili analognog zvuka
(INPUT MODE)........................................ 85
Korišćenje zvuka/slike sa drugih ulaza
(Input Assign) ............................................ 86
Korišćenje veze za dva pojačala..................... 88
Korišćenje funkcija za više zona.................... 88
Regulisanje podešavanja
Korišćenje menija „Settings“ ......................... 91
Meni „Speaker Settings“................................. 92
Meni „Surround Settings“.............................. 94
Meni „EQ Settings“......................................... 95
Meni „Audio Settings“.................................... 95
Meni „Video Settings“ ..................................... 97
Meni „HDMI Settings“................................... 98
Meni „Network Settings“ ............................... 99
Meni „System Settings“ ................................ 102
Upravljanje sistemom bez povezivanja
sa televizorom........................................... 102
7
Isporučena dodatna oprema
• Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
• Kratko uputstvo
• Lista menija u grafičkom korisničkom
interfejsu
• FM žična antena (1)
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dve isporučene R6 baterije
(veličina AA) tako da oznake polariteta 3 i #
na baterijama odgovaraju dijagramu u odeljku
za baterije daljinskog upravljača.
• AM kružna antena (1)
• Daljinski upravljač (1)
– RM-AAP063 (samo za modele
za tržište SAD i Kanade)
– RM-AAP064 (za ostale modele)
• Baterije R6 (veličina AA) (2)
• Mikrofon za optimizaciju (ECM-AC2) (1)
8
Napomene
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na izuzetno toplo
mesto ili mesto sa velikom količinom vlage.
• Ne koristite nove baterije sa starim.
• Ne mešajte manganske baterije sa drugim vrstama
baterija.
• Ne izlažite senzor daljinskog upravljača direktnom
suncu ili uređajima koji emituju svetlost. To može
dovesti do kvara.
• Ako ne planirate da koristite daljinski upravljač
duže vremena, izvadite baterije da biste izbegli
moguću štetu od curenja baterija ili korozije.
• Kada zamenite ili izvadite baterije, programirani
kodovi se mogu izbrisati. Ako se to desi, ponovo
programirajte daljinski upravljač (stranica 109).
• Ako prijemnik više ne reaguje na kontrole sa
daljinskog upravljača, zamenite stare baterije
novim.
Opis i položaj delova
Prednja strana
1
w; ql
2
3 4
5
qk
6
qj
A ?/1 (uključivanje/režim pripravnosti)
(stranica 36, 56, 68)
B TONE, TONE MODE
Pritiskajte TONE MODE da biste izabrali BASS
ili TREBLE, a zatim okrećite TONE da biste
podesili nivo.
C SOUND OPTIMIZER (stranica 68)
7
qh qg
8
9
qf qd qs
q;
qa
N AUTO CAL MIC priključak (stranica 39)
O DISPLAY (stranica 108)
P DIMMER
Podešava svetlinu na displeju u tri nivoa.
Q 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (stranica 64, 66)
E MULTI CHANNEL DECODING indikator
Svetli tokom dekodiranja višekanalnih audio
signala (stranica 117).
R TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Pritisnite da biste koristili prijemnik (FM/AM)
i satelitski radio (SIRIUS) (samo za modele za
tržište SAD i Kanade). Okrećite TUNING da
biste potražili stanicu.
F Displej (stranica 10)
S SPEAKERS (stranica 38)
G Senzor za daljinski upravljač
Prima signale sa daljinskog upravljača.
T PHONES priključak (stranica 115)
D AUTO VOL (stranica 85)
H INPUT SELECTOR (stranica 47, 54, 85)
I INPUT MODE (stranica 85)
J MASTER VOLUME (stranica 47)
K VIDEO 2 IN priključci (stranica 30)
L Priključci za iPhone/iPod (stranica 29)
Služe za povezivanje
(USB) porta i video
priključka sa audio/video izlazom na iPhone/
iPod uređaju.
M
(USB) port (stranica 32)
9
Indikatori na displeju
1
2
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
3
4
5
6 7 8
USB
ANALOG HDMI COAX OPT
ARC
D + EX True HD
PL II x z D.L.L.
EQ RDS CAT MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
LFE
A.P.M. D.RANGE SIRIUS ST
DTS - ES 96 24 LPCM SLEEP
9
PARTY ZONE 2
BI - AMP SP A B
SB L SB SB R
wa
w; ql qk
qj qh qg
A SW
Svetli kada se audio signal emituje sa priključka
SUBWOOFER.
B USB
Svetli kada je detektovan iPhone/iPod ili USB
uređaj.
C D.L.L.
Svetli kada je aktivirana funkcija D.L.L.
(Digital Legato Linear).
D Indikator ulaza
Označava trenutni ulaz.
ANALOG
– Uređaj ne dobija digitalni signal.
– INPUT MODE je podešeno na „ANALOG“.
– Izabrana je opcija „A. DIRECT“.
HDMI
Prijemnik prepoznaje opremu koja je povezana
preko HDMI IN priključka.
COAX
Digitalni signal ulazi preko priključka
COAXIAL (stranica 85).
OPT
Digitalni signal ulazi preko priključka OPTICAL
(stranica 85).
ARC
Izabran je TV ulaz i detektovani su signali
funkcije Audio Return Channel (ARC).
E Dolby Digital Surround indikator*
Svetli kada prijemnik dekodira odgovarajuće
signale u Dolby Digital formatu.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
F NEO:6
Svetli kada je aktiviran DTS Neo:6 Cinema/
Music dekoder (stranica 65).
10
qf
qd
qs
qa
0
G DTS-HD indikator*
Svetli kada prijemnik dekodira odgovarajuće
signale u DTS-HD formatu.
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
H PARTY
Svetli kada je aktivirana funkcija PARTY
STREAMING (stranica 77).
I ZONE 2
Svetli kada je omogućeno upravljanje u zoni 2.
J SP A/SP B/SP A B (stranica 38)
K BI-AMP
Svetli kada se za zadnje okružujuće zvučnike
izabere opcija „BI-AMP“ (stranica 88).
L SLEEP
Svetli kada je aktiviran merač vremena za
isključivanje.
M LPCM
Svetli kada prijemnik dekodira linearne PCM
signale.
N DTS(-ES) indikator*
Svetli kada prijemnik dekodira odgovarajuće
signale u DTS formatu.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
O Indikatori radio prijemnika
Svetle kada se preko prijemnika sluša radio
stanica ili satelitska radio stanica.
RDS (samo za modele za evropsko
i australijsko tržište)
Podešena je stanica koja pruža RDS usluge.
CAT (samo za modele za tržište SAD
i Kanade)
Režim za izbor kategorije je izabran tokom
korišćenja satelitskog radija.
MEM
Aktivirana je funkcija za memorisanje, npr
memorisanje radio stanica (stranica 56).
SIRIUS (samo za modele za tržište SAD
i Kanade)
Povezan je SiriusConnect Home prijemnik
i izabrana je opcija „SR“.
ST
Stereo emitovanje
P EQ
Svetli kada je aktiviran ekvilajzer.
Q D.RANGE
Svetli kada je aktivirano komprimovanje
dinamičkog opsega (stranica 94).
R A.P.M.
Svetli kada je aktivirana funkcija A.P.M.
(automatsko podudaranje faza).
Funkciju A.P.M. (automatsko podudaranje faza)
možete da podesite samo u okviru funkcije
DCAC (automatsko kalibrisanje digitalnog
bioskopa) (stranica 38).
S Dolby Pro Logic indikator
Svetli kada prijemnik obrađuje Dolby Pro Logic
signale. Ova tehnologija matričnog dekodera za
okružujući zvuk može da poboljša ulazne
signale.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
U Indikatori kanala koji se koriste za
reprodukciju
Slova (L, C, R, itd.) označavaju kanale koji
se koriste za reprodukciju. U zavisnosti od
podešavanja zvučnika, okvir oko slova se menja
kako bi pokazao kako prijemnik obrađuje
izvorni zvuk.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Prednji levi visoki
Prednji desni visoki
Prednji levi
Prednji desni
Centralni (monoauralni)
Okružujući levi
Okružujući desni
Okružujući (monoauralna
oprema ili oprema koja
emituje okružujući zvuk
putem Pro Logic obrade)
Okružujući zadnji levi
Okružujući zadnji desni
Zadnji okružujući (oprema
za emitovanje zadnjeg
okružujućeg zvuka koji
se dobija 6-1-kanalnim
dekodiranjem)
Primer:
Šablon zvučnika: 3/0.1
Format snimanja: 3/2.1
Zvučno polje: A.F.D. AUTO
* Prilikom reprodukcije diskova u Dolby Digital ili
DTS formatu, uverite se da ste povezali kablove
za digitalno emitovanje, da INPUT MODE nije
podešeno na „ANALOG“ (stranica 85) ili da nije
izabrana opcija „A. DIRECT“.
Napomena
Ovi indikatori možda neće svetleti u zavisnosti
od podešavanja za šablon zvučnika.
T
Svetli ako disk koji se reprodukuje sadrži kanal
za LFE (niskofrekventni efekat) i kada se signal
reprodukuje sa LFE kanala.
11
Zadnja strana
1
8
6
2
7
1 3 4 2
6
A Odeljak DIGITAL INPUT/OUTPUT
5
E Odeljak SPEAKERS (stranica 21)
HDMI IN/OUT* priključci
(stranica 23, 27, 28, 29, 30)
OPTICAL IN priključci
(stranica 23, 27, 28)
COAXIAL IN priključak
(stranica 27)
B Odeljak ANTENNA
FM ANTENNA priključak
(stranica 33)
AM ANTENNA priključci
(stranica 33)
SIRIUS priključak (samo za modele
za tržište SAD i Kanade)
(stranica 58)
C Odeljak NETWORK
LAN port (stranica 35)
D Priključci za upravljanje Sony opremom
i ostalom spoljašnjom opremom
IR REMOTE IN/OUT priključci
(stranica 89)
12
F Odeljak AUDIO INPUT/OUTPUT
Beli (L)
Crveni (R)
Crni
AUDIO IN/OUT priključci
(stranica 23, 32)
AUDIO OUT priključci
(stranica 21)
G Odeljak VIDEO/AUDIO INPUT/
OUTPUT (stranica 23, 27, 28, 30)
Beli (L)
AUDIO IN/OUT priključci
Crveni (R)
Žuti
VIDEO IN/OUT* priključci
AUDIO OUT priključci
VIDEO OUT priključak
(stranica 89)
H Odeljak COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (stranica 23, 27, 28)
Daljinski upravljač
Koristite isporučeni daljinski upravljač da
biste kontrolisali ovaj prijemnik i ostalu
opremu. Daljinski upravljač je unapred
programiran za upravljanje Sony audio/video
opremom. Daljinski upravljač takođe možete
da programirate za upravljanje opremom čiji
proizvođač nije Sony. Više detalja možete da
vidite u poglavlju „Programiranje daljinskog
upravljača“ (stranica 109).
• RM-AAP063 (samo za modele za tržište
SAD i Kanade)
• RM-AAP064 (ostali modeli)
wg
wf
wd
ws
Zeleni
(Y)
Plavi
(PB)
1
2
3
4
*
Y, PB, PR IN/OUT priključci
Crveni
(PR)
* Morate da povežete televizor na HDMI TV OUT
ili MONITOR OUT priključke da biste mogli da
gledate izabranu ulaznu sliku (stranica 23).
wa
w;
ql
5
6
7
qk
qj
8
9
0
qh
qg
qf
qa
qd
qs
nastavlja se
13
A ?/1 (uključivanje/režim pripravnosti)
Uključivanje prijemnika ili njegovo postavljanje
u režim pripravnosti.
Ako pritisnete ZONE (C) da biste prebacili
daljinski upravljač u režim za zonu 2, možete
da uključite ili isključite napajanje za zonu 2
koristeći ?/1.
Ušteda energije u režimu pripravnosti
Kada je opcija „Ctrl for HDMI“ podešena
na „OFF“ (stranica 82).
B AV ?/11) (uključivanje/režim pripravnosti)
Uključivanje ili isključivanje audio/video
opreme za čije upravljanje je programiran
daljinski upravljač.
Da biste uključili ili isključili televizor, pritisnite
TV (W), zatim pritisnite AV ?/1.
Ako istovremeno pritisnete ?/1 (A), prijemnik
i sva ostala oprema će se isključiti uključujući
i pojačalo u zoni 2 (SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija tastera AV ?/1 se automatski menja svaki
put kada pritisnete tastere za izbor ulaza (D).
C ZONE (stranica 90)
D Tasteri za izbor ulaza2)
Služe za izbor opreme koju želite da koristite.
Kada pritisnete bilo koji od ovih tastera,
prijemnik se uključuje. Tasteri su programirani
za upravljanje Sony opremom. Daljinski
upravljač možete da programirate za upravljanje
opremom čiji proizvođač nije Sony tako što ćete
pratiti korake poglavlju „Programiranje
daljinskog upravljača“ na stranica 109.
Numerički/tekstualni tasteri1)2)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim numeričke/
tekstualne tastere da biste obavili sledeće radnje:
– memorisanje/izbor memorisane stanice
(stranica 56).
– biranje broja numere. Pritisnite 0/10 da biste
izabrali numeru broj 10.
– biranje broja kanala.
– biranje slova (ABC, EFG, itd.), znakova
interpunkcije (!, ?, itd.) ili ostalih simbola (#, %,
itd.) prilikom unosa teksta za mrežne funkcije.
Pritisnite TV (W), a zatim numeričke tastere da
biste birali televizijske kanale.
-/--1)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim pritisnite -/-da biste izabrali režim za unos kanala,
tj. jednocifreni ili dvocifreni režim.
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite -/-- da
biste izabrali režim za unos televizijskih kanala.
>101)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim pritisnite >10 da
biste izabrali numere sa brojevima iznad deset 10.
14
ENT/MEM1)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim pritisnite
ENT/MEM da biste
– uneli vrednost nakon što izaberete kanal, disk
ili numeru pomoću numeričkih tastera.
– memorisali stanicu tokom korišćenja radio
prijemnika.
CLEAR1)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim pritisnite CLEAR
da biste
– izbrisali slovo prilikom unosa teksta za
mrežne funkcije.
– obrisali grešku kada pritisnete pogrešan
numerički/tekstualni taster.
/1) (Tekst)
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite / da biste
prikazali tekstualne informacije.
CHARACTER
Pritisnite SHIFT (V), a zatim pritisnite
CHARACTER da biste izabrali tip znakova za
mrežne funkcije.
Svaki put kada pritisnete CHARACTER,
tip znakova se menja sledećim redosledom:
„abc“ (mala slova) t „ABC“ (velika slova) t
„123“ (brojevi)
ALPHABET SEARCH
Pritisnite SHIFT (V), a zatim pritisnite
ALPHABET SEARCH da biste pronašli neku
stavku koristeći tastaturu (stranica 80).
E SOUND FIELD +/–
Biranje zvučnog polja (stranica 64).
F Obojeni tasteri1)
Ako su obojeni tasteri dostupni, služe za
prikazivanje vodiča za korišćenje na ekranu
televizora. Pratite vodič za korišćenje da biste
obavili izabranu radnju.
G GUI MODE
Prikazivanje grafičkog korisničkog interfejsa
na ekranu televizora.
H TOOLS/OPTIONS1)
Prikazivanje i izbor stavki u menijima sa opcijama.
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite TOOLS/
OPTIONS da biste prikazali funkcije televizora.
I MENU, HOME1)
Prikazivanje menija za upravljanje audio/video
opremom.
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite HOME
da biste prikazali menije Sony televizora.
J ./>1), m/M1), N1)2), X1), x1)
Prelazak na sledeću numeru, premotavanje
unazad/unapred, reprodukcija, pauziranje,
zaustavljanje reprodukcije.
1)
< / <
Pritisnite da biste
– ponovili prethodnu scenu ili brzo premotali
unapred trenutnu scenu.
– prešli na prethodni ili sledeći album kada
koristite iPhone/iPod.
REPEAT1)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim pritisnite
REPEAT da biste iznova reprodukovali numeru
ili fasciklu.
SHUFFLE1)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim pritisnite
SHUFFLE da biste reprodukovali numeru
ili fasciklu nasumičnim redosledom.
FOLDER +/–1)
Biranje fascikle.
TUNING +/–1)
Skeniranje stanice.
PARTY
Pritisnite SHIFT (V), a zatim pritisnite
PARTY da biste koristili funkciju PARTY
STREAMING.
Držite pritisnut ovaj taster da biste pokrenuli
ili prekinuli funkciju PARTY (stranica 77).
D.TUNING
Ulazak u režim za direktno podešavanje.
K TV CH +/–1)2) ili PROG +/–1)2)
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite TV CH +/–
ili PROG +/– da biste pronašli memorisane
televizijske kanale.
1)2)
PRESET +/–
Biranje memorisanih stanica ili kanala.
c2)/C
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite c/C
da biste izabrali sledeću ili prethodnu stranicu
u tekstualnom režimu.
L F1/F21)
Pritisnite BD/DVD (D), a zatim pritisnite F1
ili F2 da biste izabrali opremu.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: DVD disc, Blu-ray Disc
• DVD/VCR COMBO
F1: DVD disc, Blu-ray Disc
F2: VCR
AUTO VOL
Pritisnite AMP (X), a zatim pritisnite AUTO
VOL da biste aktivirali funkciju za automatsko
podešavanje jačine zvuka (stranica 85).
SLEEP
Pritisnite AMP (X), a zatim pritisnite SLEEP
da biste podesili prijemnik tako da se
automatski isključi u navedeno vreme.
Svaki put kada pritisnete SLEEP, prikaz
na displeju se menja na sledeći način:
Saveti
• Da biste proverili preostalo vreme do
isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP.
Preostalo vreme će se prikazati na displeju.
• Merač vremena za isključivanje će biti
poništen u sledećim slučajevima.
– Kada ponovo pritisnete SLEEP.
– Kada ažurirate softver prijemnika.
M BD/DVD TOP MENU1), MENU1)
Prikazivanje menija ili vodiča na ekranu
televizora. Koristite V/v/B/b (R) i
(R)
da biste izvršili radnje iz menija.
1)
(Biranje ulaza)
TV INPUT1) ili
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite TV INPUT
ili
da biste izabrali ulazni signal (TV ulaz ili
video ulaz).
1)
(Zadržavanje teksta)
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite
da
biste zadržali trenutnu stranicu dok koristite
tekstualni režim.
1)
WIDE1) or
(Režim širokog prikaza)
Pritisnite TV (W), a zatim pritiskajte WIDE ili
da biste izabrali režim širokog prikaza slike.
1)
N MUTING1) ili
Privremeno isključivanje zvuka. Pritisnite
ponovo ovaj taster da biste uključili zvuk.
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite MUTING
ili
da biste aktivirali funkciju za isključivanje
zvuka na televizoru.
+/–1)
O TV VOL +/–1) ili
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite
TV VOL +/– ili
+/– da biste podesili
jačinu zvuka na televizoru.
MASTER VOL +/–1) ili
+/–1)
Istovremeno podešavanje nivoa jačine zvuka
svih zvučnika.
P DISC SKIP/iPhone CTRL1)
Pritisnite da biste
– prešli na sledeći disk ako koristite izmenjivač
za više diskova.
– ušli u režim za kontrolu iPhone/iPod uređaja
kada koristite iPhone/iPod.
Q RETURN/EXIT O1)
Vraćanje na prethodni meni ili izlazak iz menija
kada se na ekranu televizora prikazuje meni ili
vodič.
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite RETURN/
EXIT O da biste se vratili na prethodni meni
na Sony televizoru.
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00
t OFF
nastavlja se
15
R
1)
1)
, V/v/B/b
Pritisnite V/v/B/b da biste izabrali stavku
u meniju, a zatim pritisnite
da biste
potvrdili izabranu stavku ili ušli u nju.
1)
S GUIDE1) ili
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite GUIDE
ili
da biste na ekranu prikazali programski
vodič.
T AUTO CAL
Pritisnite SHIFT (V), a zatim pritisnite AUTO
CAL da biste obavili automatsko kalibrisanje.
Napomena
Ovaj taster nije dostupan kada je prijemnik
u režimu „GUI MODE“.
DISPLAY1)
Pregled informacija na displeju.
(Samo RM-AAP063) Pritisnite TV (W), a zatim
pritisnite DISPLAY da biste prikazali
informacije sa televizora.
,
(Informacije, otkrivanje teksta)
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite
da biste
prikazali informacije kao što su broj trenutnog
kanala i režim ekrana.
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite
da biste
otkrili skrivene informacije (npr. odgovore na
pitanja u kvizu) dok se nalazite u tekstualnom
režimu.
U SOUND OPTIMIZER
Aktiviranje funkcije za optimizaciju zvuka.
(stranica 68).
V SHIFT
Menjanje funkcije tastera na daljinskom
upravljaču kako bi se aktivirali tasteri
obojeni roze bojom.
W TV
Menjanje funkcije tastera na daljinskom
upravljaču kako bi se aktivirali tasteri
obojeni žutom bojom.
X AMP
Aktiviranje prijemnika za glavnu zonu
(stranica 103).
Y RM SET UP
Programiranje daljinskog upravljača
(stranica 109).
1) Pogledajte tabelu na stranici 17 da biste videli
informacije o tasterima koje možete da koristite
za kontrolu svakog uređaja.
2) Tasteri 5/JKL/VIDEO 2, N/PARTY i TV CH +/
PROG +/PRESET +/c imaju male izbočine.
Koristite ih kao referencu prilikom korišćenja
prijemnika.
16
Napomene
• Gore navedene informacije služe samo kao primer.
• U zavisnosti od modela povezanih komponenti,
neke funkcije opisane u ovom odeljku možda neće
raditi sa isporučenim daljinskim upravljačem.
Da biste kontrolisali ostalu Sony opremu
Naziv
TV
B AV ?/1
CD iPhone/
Video DVD plejer, Blu-ray HDD PSX Video CD Digitalni DSSa) Digitalni Kasetni DAT
CATV
plejer,
rikorder kombinovani Disc rikorder
satelitski/ dek dek plejer, iPod,
a)
terminal
LD
USB
MD
plejer
DVD/VCR
zemaljski
A/B
plejer
dek uređaj
uređaj
prijemnikb)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
D Numerički tasteri z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
-/--, >10
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
zf)
CLEAR
(Tekst)
F Obojeni tasteri
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
H TOOLS/OPTIONS z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
J ./>
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zf)
z
zc)
z
REPEAT
N, X, x
K PRESET +/–,
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ze) z
ze) z
z
z
z
SHUFFLE
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
I MENU, HOME
< / <,
FOLDER +/–
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zg)
z
z
z
z
z
zh)
z
TV CH +/–,
PROG +/–
L F1/F2
z
z
M BD/DVD TOP
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
MENU, BD/DVD
MENU
z
TV INPUT,
(Biranje ulaza),
(Zadržavanje
teksta), WIDE,
(Režim
širokog prikaza)
N MUTING,
z
O MASTER
z
VOL +/–,
TV VOL +/–,
+/–
P DISC SKIP/
zf)
iPhone CTRL
Q RETURN/
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
EXIT O
R V/v/B/b,
z
S GUIDE,
z
T DISPLAY
z
z
z
a)
Samo za modele za tržište SAD i Kanade.
b) Ostali modeli.
c)
Samo DVD plejer.
d)
Samo LD plejer.
z
z
z
z
z
z
e)
Samo dek B.
f) Samo video CD plejer.
g)
Samo m/M.
h)
Samo iPhone/iPod.
17
Početni koraci
Možete da uživate u audio/video opremi koju ste povezali sa ovim prijemnikom tako što ćete pratiti
jednostavne korake u nastavku.
Postavljanje i povezivanje zvučnika
(stranica 19, 21)
Izbor kabla za povezivanje koji
odgovara vašoj opremi
Pogledajte „7: Povezivanje kabla za napajanje
naizmeničnom strujom“ (stranica 36) i „Pokretanje
prijemnika“ (stranica 36).
Podešavanje zvučnika
Povezivanje televizora i video
opreme (stranica 23, 24)
Izaberite šablon zvučnika (stranica 37), a zatim obavite
automatsko kalibrisanje (stranica 38).
Kvalitet slike zavisi od priključka koji se koristi za
povezivanje. Pogledajte sliku ispod. Izaberite
odgovarajući kabl za povezivanje u skladu
sa priključcima na vašoj opremi.
Preporučujemo vam da video opremu povežete koristeći
HDMI kabl ako ta oprema ima HDMI priključke.
Napomena
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Digitalni
Analogni
Slika visokog kvaliteta
Povezivanje audio opreme
(stranica 32)
Izbor podešavanja za audio izlaz na
povezanoj opremi
Da biste emitovali višekanalni digitalni zvuk, proverite
podešavanje za digitalni audio izlaz na povezanoj opremi.
Za Blu-ray Disc plejer proverite da li su opcije „Audio
(HDMI)“, „Dolby Digital (Coaxial/Optical)“ i „DTS
(Coaxial/Optical)“ podešene na „Auto“, „Dolby Digital“
i „DTS“ (od septembra 2010.).
Za PlayStation 3 proverite da li je opcija „BD/DVD
Audio Output Format (HDMI)“ podešena na
„Bitstream“ (za verziju sistemskog softvera 3.5).
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz povezanu opremu.
18
Priprema prijemnika
Možete da proverite da li su zvučnici dobro povezani
koristeći „Test Tone“ (stranica 93). Ako se zvuk ne
emituje pravilno, proverite kablove kojima su povezani
zvučnici i ponovo unesite podešavanja opisana iznad.
Povezivanje
1: Postavljanje zvučnika
Ovaj prijemnik vam omogućava da koristite
7.2-kanalni sistem (7 zvučnika i 2 bas zvučnika).
Primer konfiguracije sistema
zvučnika
5.1-kanalni sistem zvučnika
Da biste u potpunosti uživali u višekanalnom
okružujućem bioskopskom zvuku, potrebno
vam je pet zvučnika (dva prednja zvučnika,
centralni zvučnik i dva okružujuća zvučnika)
i bas zvučnik.
7.1-kanalni sistem zvučnika sa
zadnjim okružujućim zvučnicima
Možete da uživate u reprodukciji visoke vernosti
zvuka sa DVD ili Blu-ray diska koji je snimljen
u 6.1-kanalnom ili 7.1-kanalnom formatu tako
što ćete povezati još jedan dodatni zadnji
okružujući zvučnik (6.1-kanalni zvuk) ili dva
zadnja okružujuća zvučnika (7.1-kanalni zvuk).
7.1-kanalni sistem zvučnika sa
prednjim visokim zvučnicima
APrednji zvučnik (levi)
BPrednji zvučnik (desni)
CCentralni zvučnik
DOkružujući zvučnik (levi)
EOkružujući zvučnik (desni)
FZadnji okružujući zvučnik (levi)*
GZadnji okružujući zvučnik (desni)*
HPrednji visoki zvučnik (levi)*
IPrednji visoki zvučnik (desni)*
JBas zvučnik
Možete da uživate u vertikalnim zvučnim
efektima tako što ćete povezati dva dodatna
prednja visoka zvučnika u PLIIz režimu
(stranica 65).
* Ne možete da istovremeno koristite zadnje
okružujuće zvučnike i prednje visoke zvučnike.
nastavlja se
19
Saveti
• Kada povezujete 7.1-kanalni sistem zvučnika
sa dva zadnja okružujuća zvučnika, svi uglovi
označeni slovom A bi trebalo da budu isti.
• Kada povezujete 7.1-kanalni sistem zvučnika sa
dva prednja visoka zvučnika, postavite prednje
visoke zvučnike
– pod uglom od 22° do 45°.
– najmanje jedan metar direktno iznad prednjih
zvučnika.
• Kada povezujete 6.1-kanalni sistem zvučnika,
postavite zadnji okružujući zvučnik iza mesta
na kojem sedite.
• Budući da bas zvučnik emituje signale koji nisu
usmereni, možete da ga postavite na bilo koje
mesto.
20
2: Povezivanje zvučnika
Centralni zvučnik
1
Okružujući zvučnik
Desni
10 mm
(13/32")
Levi
4
2
3
B
A
A
B
Desni
Bas zvučnik *
B
B
Levi
Zadnji okružujući/prednji
visoki/veza za dva pojačala/
prednji B zvučnik**
Desni
Levi
Prednji A zvučnik
A Monoauralni audio kabl (ne isporučuje se)
B Kabl za zvučnike (ne isporučuje se)
nastavlja se
21
* Kada povežete bas zvučnik koji ima funkciju za
automatski ulazak u režim pripravnosti, isključite
tu funkciju dok gledate filmove. Ako je funkcija
za automatski ulazak u režim pripravnosti
uključena, bas zvučnik će automatski preći
u režim pripravnosti na osnovu nivoa ulaznog
signala na bas zvučniku i zvuk se možda neće
emitovati.
** Napomene o povezivanju preko priključaka
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B.
– Ako povezujete samo jedan zadnji okružujući
zvučnik, povežite ga na priključak L.
– Ako imate dodatni sistem prednjih zvučnika,
povežite ih na ove priključke.
Podesite „SB Assign“ na „Speaker B“ u meniju
za podešavanje zvučnika (stranica 37).
Možete da izaberete željeni sistem prednjih
zvučnika pomoću tastera SPEAKERS na
prijemniku (stranica 38).
– Možete da povežete prednje zvučnike na ove
priključke pomoću veze za dva pojačala
(stranica 22).
Podesite „SB Assign“ na „BI-AMP“ u meniju
za podešavanje zvučnika (stranica 37).
Veza za dva pojačala
Ako ne koristite zadnje okružujuće zvučnike
i prednje visoke zvučnike, prednje zvučnike
možete da povežete na priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B pomoću veze za dva pojačala.
Prednji
zvučnik (desni)
Prednji
zvučnik (levi)
Hi
Hi
Lo
Lo
Napomene
• Pre nego što povežete kablove, izvucite kabl za
napajanje naizmeničnom strujom iz mrežnog
napajanja.
• Pre nego što povežete kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, uverite se da se metalne
žice u kablovima za zvučnike međusobno
ne dodiruju unutar priključaka SPEAKERS.
• Kada postavite i povežete zvučnike, ne zaboravite
da u meniju za podešavanje zvučnika izaberete
šablon zvučnika (stranica 37).
22
Povežite priključke na Lo (ili Hi) strani
prednjih zvučnika sa priključcima SPEAKERS
FRONT A i povežite priključke na Hi (ili Lo)
strani prednjih zvučnika sa priključcima
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.
Ne zaboravite da uklonite metalne čepiće iz
Hi/Lo priključaka na zvučnicima kako biste
izbegli kvar prijemnika.
Kada uspostavite vezu za dva pojačala,
podesite „SB Assign“ na „BI-AMP“ u meniju
za podešavanje zvučnika (stranica 88).
3: Povezivanje sa televizorom
Možete da gledate sliku sa izabranog ulaza kada na priključak HDMI TV OUT ili MONITOR OUT
povežete televizor. Ovim prijemnikom možete da upravljate pomoću grafičkog korisničkog interfejsa.
TV
Audio signali
Video signali
ili
A*
B
Audio/video
signali
ili
C
ARC
D
A Optički digitalni kabl (ne isporučuje se)
B Audio kabl (ne isporučuje se)
C Komponentni video kabl (ne isporučuje se)
D Video kabl (ne isporučuje se)
E HDMI kabl (ne isporučuje se)
E*
**
Preporučena veza
Alternativna veza
Sony preporučuje da koristite kabl koji je odobrila
organizacija HDMI ili Sony HDMI kabl.
nastavlja se
23
* Da biste uživali u televizijskom prenosu sa
višekanalnim okružujućim zvukom preko
zvučnika povezanih sa ovim prijemnikom,
koristite kabl A ili E.
Obavezno u potpunosti utišajte zvuk na
televizoru ili aktivirajte funkciju za isključivanje
zvuka na televizoru.
** Ako prijemnik povežete sa televizorom koji
je kompatibilan sa funkcijom Audio Return
Channel (ARC), zvuk sa televizora će se emitovati
na zvučnicima koji su povezani sa prijemnikom
preko HDMI TV OUT priključka. Ne zaboravite
da podesite „Ctrl for HDMI“ na „ON“ u meniju sa
podešavanjima za HDMI (stranica 82). Ako želite
da izaberete audio signal koristeći neki drugi kabl,
a ne HDMI kabl (npr. preko digitalnog ili audio
kabla), promenite režim audio ulaza koristeći
INPUT MODE (stranica 85).
Napomene
• Pre nego što povežete kablove, izvucite kabl za
napajanje naizmeničnom strujom iz mrežnog
napajanja.
• Ne zaboravite da uključite prijemnik kada sa
opreme za reprodukciju počne emitovanje video
i audio signala ka televizoru preko prijemnika. Ako
je napajanje prijemnika isključeno, video i audio
signali se neće prenositi.
• Povežite televizijski monitor ili projektor na
HDMI TV OUT ili MONITOR OUT priključak
na prijemniku. Nećete moći da snimate, čak i ako
povežete opremu za snimanje.
• U zavisnosti od statusa veze između televizora
i antene, slika na televizoru može biti izobličena.
U tom slučaju udaljite antenu od prijemnika.
• Kada povezujete digitalne optičke kablove,
direktno umetnite utikač dok ne klikne na mesto.
• Nemojte da savijate ili vezujete digitalne kablove.
Saveti
• Svi digitalni audio priključci su kompatibilni sa
frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44.1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
• Ovaj prijemnik poseduje funkciju za konverziju
video signala. Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Funkcija za konverziju video signala“
(stranica 31).
• Kada priključak za audio izlaz na televizoru
povežete sa priključcima TV IN na prijemniku radi
emitovanja zvuka sa televizora na zvučnicima
povezanim sa prijemnikom, podesite izlazni
priključak za zvuk na „Fixed“ ukoliko je moguće
biranje između opcija „Fixed“ ili „Variable“.
24
4a: Povezivanje video opreme
Korišćenje HDMI veze
Multimedijski interfejs visoke definicije
(HDMI) je interfejs za prenos video i audio
signala u digitalnom formatu.
Kada povežete opremu koja je kompatibilna
sa funkcijom Sony „BRAVIA“ Sync pomoću
HDMI kablova, pojednostavljuje se korišćenje
sistema. Pogledajte poglavlje „Funkcija
„BRAVIA Sync““ (stranica 81).
HDMI funkcije
• Digitalni audio signali koji se prenose
HDMI vezom mogu se emitovati sa
zvučnika koji su povezani sa prijemnikom.
Ovaj signal podržava Dolby Digital, DTS
i linearni PCM. Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Digitalni formati zvuka koje
podržava prijemnik“ (stranica 67).
• Ovaj prijemnik može da prima višekanalne
linearne PCM signale (do 8 kanala) sa
frekvencijom uzorkovanja od 192 kHz
ili manjom kada se koristi HDMI veza.
• Analogni video signali koji ulaze na
priključke VIDEO ili COMPONENT
VIDEO na prijemniku mogu da se emituju
kao HDMI signali (stranica 31). Audio
signali se ne emituju preko HDMI TV OUT
priključka tokom konverzije slike.
• Ovaj prijemnik podržava emitovanje zvuka
visoke brzine protoka (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), Deep Color (Deep
Colour), x.v.Color (x.v.Colour) i 3D prenos.
Napomene o HDMI vezama
• Audio signal koji ulazi na HDMI IN
priključak se emituje kroz priključke
SPEAKERS, priključak HDMI TV OUT
i priključak PHONES. On se ne emituje
ni kroz jedan drugi audio priključak.
• Video signali koji ulaze na HDMI IN
priključak mogu da se emituju samo kroz
HDMI TV OUT priključak. Ulazni video
signali ne mogu da se emituju kroz VIDEO
OUT ili MONITOR OUT priključke.
• Audio i video signali sa HDMI ulaza se ne
emituju sa HDMI TV OUT priključka dok
se prikazuje grafički korisnički interfejs.
• Kada želite da slušate zvuk na zvučniku
televizora, podesite „Audio Out“ na
„TV+AMP“ u meniju sa podešavanjima
za HDMI (stranica 98). Ako nije moguća
reprodukcija višekanalnog audio izvora,
izaberite „AMP“. Međutim, u tom slučaju
zvuk se neće emitovati sa zvučnika na
televizoru.
• Uređaj ne prima i ne emituje DSD signale
sa Super Audio CD diska.
• Ne zaboravite da uključite prijemnik kada sa
opreme za reprodukciju počne emitovanje
video i audio signala ka televizoru preko
prijemnika. Ako podesite „Pass Through“ na
„OFF“, video i audio signali se neće prenositi
kada je napajanje isključeno.
• Povezana oprema može da ometa audio
signale (format, frekvenciju uzorkovanja,
brzinu protoka itd.)koji se prenose sa HDMI
priključka. Proverite podešavanja povezane
opreme ako je slika loša ili ako se zvuk ne
emituje sa opreme koja je povezana preko
HDMI kabla.
• Može doći do prekida zvuka ako se promene
frekvencija uzorkovanja, broj kanala ili
audio format izlaznih audio signala sa
opreme za reprodukciju.
• Ako povezana oprema nije kompatibilna
sa tehnologijom za zaštitu autorskih prava
(HDCP), slika i/ili zvuk sa HDMI TV OUT
priključka se možda neće emitovati ili mogu
biti izobličeni.
U tom slučaju proverite specifikaciju
povezane opreme.
• Možete da uživate u zvuku visoke brzine
protoka (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), višekanalnom linearnom PCM-u
samo kada koristite HDMI vezu.
• Podesite rezolucije slike sa opreme za
reprodukciju iznad 720p/1080i da biste
uživali u zvuku visoke brzine protoka
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD).
• Rezoluciju slike sa opreme za reprodukciju je
možda potrebno podesiti na određeni način
da biste mogli da uživate u višekanalnom
linearnom PCM-u. Pogledajte uputstvo za
upotrebu opreme za reprodukciju.
• Da biste uživali u 3D slikama, povežite
3D-kompatibilni televizor i video opremu
(Blu-ray Disc plejer, Blu-ray Disc rikorder,
PlayStation 3 itd.) sa prijemnikom koristeći
HDMI kabl velike brzine prenosa, stavite 3D
naočare, a zatim pokrenite reprodukciju
3D-kompatibilnog sadržaja.
• 3D slike se možda neće prikazivati
u zavisnosti od modela televizora ili video
opreme. Proverite koje formate 3D slike
podržava prijemnik (stranica 126).
• Ne podržava svaka HDMI oprema sve
funkcije definisane određenom HDMI
verzijom. Na primer, oprema koja podržava
HDMI verzije 1.4 možda ne podržava
funkciju Audio Return Channel (ARC).
• Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
svake povezane komponente.
Povezivanje kablova
• Pre nego što povežete kablove, izvucite kabl
za napajanje naizmeničnom strujom iz
mrežnog napajanja.
• Nije neophodno da povežete sve kablove.
Povežite ih u skladu sa dostupnim
priključcima na povezanoj opremi.
• Koristite HDMI kabl velike brzine prenosa.
Ako koristite standardni HDMI kabl, slike
u rezoluciji 1080p, Deep Color
(Deep Colour) ili 3D slike se možda
neće pravilno prikazivati.
• Preporučujemo vam da ne koristite kabl za
HDMI-DVI konverziju. Kada povežete kabl za
HDMI-DVI konverziju sa DVI-D opremom,
može doći do nestanka zvuka i/ili slike. Za
povezivanje koristite posebne audio kablove ili
kablove za digitalno povezivanje, a zatim
u meniju „Input Option“ podesite „Input
Assign“ ako se zvuk ne emituje pravilno.
• Kada povezujete digitalne optičke kablove,
direktno umetnite utikač dok ne klikne na
mesto.
• Nemojte da savijate ili vezujete digitalne
kablove.
Savet
Svi digitalni audio priključci su kompatibilni sa
frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44.1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
nastavlja se
25
Ako želite da povežete nekoliko
digitalnih komponenti, ali ne
možete da pronađete
slobodan ulaz
Pogledajte poglavlje „Korišćenje zvuka/slike
sa drugih ulaza (Input Assign)“ (stranica 86).
Konverzija video signala
Ovaj prijemnik je opremljen funkcijom za
konverziju video signala. Više detalja možete
da vidite u poglavlju „Funkcija za konverziju
video signala“ (stranica 31).
26
Povezivanje Blu-ray Disc plejera, DVD plejera
Blu-ray Disc plejer, DVD plejer
Audio/video
signali
Video signali
Audio signali
ili
ili
A
B
C
D
A HDMI kabl (ne isporučuje se)
Sony preporučuje da koristite kabl koji je
odobrila organizacija HDMI ili Sony HDMI kabl.
B Komponentni video kabl
(ne isporučuje se)
C Video kabl (ne isporučuje se)
D Koaksijalni digitalni kabl
(ne isporučuje se)
E Optički digitalni kabl (ne isporučuje se)
F Audio kabl (ne isporučuje se)
ili
E*
F
Preporučena veza
Alternativna veza
* Kada povezujete opremu koja ima priključak
OPTICAL, podesite „Input Assign“ u meniju
„Input Option“ (stranica 86).
Napomena
Ne zaboravite da promenite podrazumevano
podešavanje za taster BD/DVD input na daljinskom
upravljaču kako biste mogli da koristite taj taster za
kontrolu DVD plejera. Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Programiranje daljinskog upravljača“
(stranica 109).
27
Povezivanje satelitskog prijemnika, prijemnika za kablovsku televiziju
Satelitski prijemnik, prijemnik za kablovsku televiziju
Video signali
Audio/video signali
Audio signali
ili
A
B
ili
C
A HDMI kabl (ne isporučuje se)
Sony preporučuje da koristite kabl koji je
odobrila organizacija HDMI ili Sony HDMI kabl.
B Komponentni video kabl
(ne isporučuje se)
C Video kabl (ne isporučuje se)
D Optički digitalni kabl (ne isporučuje se)
E Audio kabl (ne isporučuje se)
28
D
E
Preporučena veza
Alternativna veza
Povezivanje PlayStation 3 uređaja
Povezivanje iPhone, iPod uređaja
radi reprodukcije video sadržaja
PlayStation 3
Audio/video signali
A
A
A Apple kompozitni AV kabl
(ne isporučuje se)
A HDMI kabl (ne isporučuje se)
Sony preporučuje da koristite kabl koji je
odobrila organizacija HDMI ili Sony HDMI kabl.
29
Povezivanje ostale opreme
DVD rikorder, video rikorder
Audio signali
*
A *
Audio/video
signali
Video
signali
B
C
D
Kamkorder,
video igra
A Audio kabl (ne isporučuje se)
B Video kabl (ne isporučuje se)
C HDMI kabl (ne isporučuje se)
Sony preporučuje da koristite kabl koji je
odobrila organizacija HDMI ili Sony HDMI kabl.
D Audio/video kabl (ne isporučuje se)
* Ako želite da snimate, morate da koristite ovaj
kabl (stranica 54).
Napomena
Ne zaboravite da promenite podrazumevano
podešavanje za taster za VIDEO 1 ulaz na
daljinskom upravljaču kako biste mogli da koristite
taj taster za kontrolu DVD rikordera. Više detalja
možete da vidite u poglavlju „Programiranje
daljinskog upravljača“ (stranica 109).
30
Funkcija za konverziju video signala
Ovaj prijemnik je opremljen funkcijom za konverziju video signala.
• Kompozitni video signali mogu da se emituju kao HDMI video i komponentni video signali.
• Komponentni video signali mogu da se emituju kao HDMI video i kompozitni video signali.
Priključak OUTPUT
Priključak INPUT
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN*
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
a : Video signali se emituju.
– : Video signali se ne emituju.
* HDMI video signali se ne mogu konvertovati u komponentne video signale i kompozitne video signale.
Po podrazumevanom podešavanju, ulazni video signali sa povezane opreme izlaze na način
prikazan u tabeli. Preporučujemo vam da funkciju za konverziju video signala podesite tako da
odgovara rezoluciji monitora koji koristite. Više detalja možete da vidite u poglavlju „Meni „Video
Settings““ (stranica 97).
Napomene o konverziji video
signala
• Kada se video signali sa video rikordera ili
nekog drugog uređaja konvertuju na ovom
prijemniku, a zatim gledaju na televizoru,
slika na ekranu televizora može biti
izobličena po horizontali ili se neće
prikazivati u zavisnosti od statusa izlaznog
video signala.
• Ako video rikorder ima elektronska polja
za poboljšanje slike, ona mogu uticati na
konverziju video signala. Preporučujemo
vam da isključite tu funkciju na video
rikorderu.
• Konvertovana HDMI slika ne podržava
x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color
(Deep Colour) i 3D.
• Konvertovani video signali se emituju kroz
HDMI TV OUT priključak.
• Rezolucija signala koji se šalju ka HDMI TV
OUT priključku se konvertuje naviše do
1080p.
• Podesite „Resolution“ na „AUTO(CVBS)“
ili „480/576i“ u meniju za podešavanje video
zapisa da biste emitovali video signale sa
priključaka MONITOR VIDEO OUT,
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
kada su na oba priključka povezani uređaji.
Povezivanje opreme za snimanje
Prilikom snimanja povežite opremu za
snimanje na VIDEO 1 VIDEO OUT priključke
na prijemniku. Povežite kablove za ulazne
i izlazne signale na istu vrstu priključka jer
VIDEO OUT priključci ne poseduju funkciju
za konverziju naviše.
Napomena
Signali koji se emituju sa HDMI TV OUT ili
MONITOR OUT priključaka možda neće biti
pravilno snimljeni.
31
4b: Povezivanje audio opreme
Povezivanje iPhone, iPod,
USB uređaja
Povezivanje Super Audio CD plejera,
CD plejera, MD deka, kasetnog deka
Super Audio
CD plejer,
CD plejer
A
A
iPhone, iPod,
USB uređaj
A USB kabl (ne isporučuje se)
A
MD dek,
Kasetni dek
A Audio kabl (ne isporučuje se)
32
5: Povezivanje antena
6: Povezivanje sa mrežom
Pre nego što povežete antene, izvucite kabl za
napajanje naizmeničnom strujom iz mrežnog
napajanja.
Konfigurisanje kućne mreže sa DLNAkompatibilnim uređajima.
Ako je vaš server (računar itd.) povezan sa
Internetom, ovaj prijemnik takođe možete da
povežete sa Internetom putem žičane LAN veze.
FM žična antena (dobija se uz uređaj)
AM kružna antena
(dobija se uz uređaj)
Napomena
Način na koji je vaš server (računar itd.) povezan sa
Internetom zavisi od uređaja, vašeg dobavljača
Interneta, servera i rutera koji koristite.
Sistemski zahtevi
Potrebno je da ispunite sledeće sistemske
zahteve da biste na prijemniku mogli da
koristite kućnu mrežu, muzičke usluge
i funkciju PARTY STREAMING.
Veza širokog propusnog opsega
Da biste mogli da slušate muzičke usluge
i ažurirate softver prijemnika, potrebna vam
je veza širokog propusnog opsega.
Napomene
• Da biste sprečili pojavu šuma, držite AM kružnu
antenu dalje od prijemnika i ostale opreme.
• U potpunosti razvucite FM žičnu antenu.
• Kada povežete FM žičnu antenu, pobrinite se
da stoji u što horizontalnijem položaju.
Modem
To je uređaj koji se povezuje sa linijom širokog
propusnog opsega radi komunikacije sa
Internetom. Neki modemi su integrisani
sa ruterom.
Ruter
• Koristite ruter brzine od 100 Mbps ili veće
da biste uživali u sadržaju na kućnoj mreži.
• Preporučujemo vam da koristite ruter sa
ugrađenim DHCP serverom (protokol
za dinamičko konfigurisanje računara).
Ova funkcija automatski dodeljuje IP adrese
u LAN mreži.
nastavlja se
33
LAN kabl (CAT5)
• Preporučujemo vam da koristite ovaj tip
kabla za žičanu LAN mrežu.
Neki ravni LAN kablovi su lako podložni
smetnjama. Preporučujemo vam da koristite
uobičajen tip kablova.
• Ako se prijemnik koristi u okruženju sa
električnim proizvodima čija napajanja
stvaraju smetnje ili u gustom mrežnom
okruženju, koristite oklopljeni LAN kabl.
Server
Server je uređaj koji isporučuje sadržaj
(muziku, fotografije i video zapise) DLNA
uređaju u kućnoj mreži. Uređaj koji ćete
koristiti kao server (računar itd.) mora biti
povezan sa žičanom LAN kućnom mrežom*.
* Za više detalja o serverima koji su kompatibilni
sa ovim prijemnikom pogledajte stranicu 69.
34
Primer konfiguracije
Sledeća slika je primer konfiguracije kućne mreže sa prijemnikom i serverom.
Preporučujemo vam da koristite žičanu vezu.
LAN kabl
(ne isporučuje se)
Internet
Modem
Server
LAN kabl
(ne isporučuje se)
Ruter
Napomena
Reprodukcija zvuka na serveru (računaru itd.)
se povremeno može prekidati ako koristite
bežičnu vezu.
35
7: Povezivanje kabla za
napajanje naizmeničnom
strujom
Priključite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom u zidnu utičnicu.
Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
Priprema prijemnika
Pokretanje prijemnika
Pre prve upotrebe prijemnika, pokrenite ga
prateći sledeću proceduru. Ovu proceduru
možete da koristite i da biste prijemnik vratili
na fabrička podešavanja.
Koristite tastere na prijemniku da biste obavili
ovu radnju.
?/1
U zidnu utičnicu
Napomena
Ne zaboravite da uključite prijemnik kada sa opreme
za reprodukciju počne emitovanje video i audio
signala ka televizoru preko prijemnika. Ako je
napajanje prijemnika isključeno, video i audio
signali se neće prenositi.
36
1
Pritisnite ?/1 da biste isključili
prijemnik.
2
Držite ?/1 pet sekundi.
Na displeju će se prvo prikazati
„CLEARING“, a zatim „CLEARED !“.
Promene ili podešavanja koja ste uneli
sada su vraćena na podrazumevane
vrednosti.
Podešavanje zvučnika
4
Pritiskajte V/v da biste izabrali
„SP Pattern“, a zatim pritisnite
ili b.
5
Pritiskajte V/v da biste izabrali
željeni šablon zvučnika, a zatim
pritisnite
.
6
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Biranje šablona zvučnika
Izaberite šablon zvučnika u skladu sa
sistemom zvučnika koji koristite.
1
Pritisnite MENU.
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
2
Pritiskajte V/v da biste izabrali
„ Settings“, a zatim pritisnite
ili b.
Na ekranu televizora će se prikazati lista
menija za podešavanje.
Podešavanje zadnjih okružujućih
zvučnika
Možete da promenite način na koji će se
koristiti zvučnici povezani na priključke
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B u skladu sa
predviđenom namenom.
Napomene
• Ovo podešavanje je dostupno samo za opciju
„SP Pattern“ izabrano podešavanje bez zadnjih
okružujućih i prednjih visokih zvučnika.
• Ne zaboravite da podesite „SB Assign“ pre nego
što obavite automatsko kalibrisanje.
3
Pritiskajte V/v da biste izabrali
„Speaker“, a zatim pritisnite
ili b.
1
Pritisnite MENU.
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
2
Pritiskajte V/v da biste izabrali
„ Settings“, a zatim pritisnite
ili b.
Na ekranu televizora će se prikazati lista
menija za podešavanje.
3
Pritiskajte V/v da biste izabrali
„Speaker“, a zatim pritisnite
ili b.
nastavlja se
37
4
5
Pritiskajte V/v da biste izabrali
„SB Assign“, a zatim pritisnite
ili b.
Pritiskajte V/v da biste izabrali
željeni parametar, a zatim
pritisnite
.
• Speaker B: Ako povežete dodatni sistem
prednjih zvučnika na priključke
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B,
izaberite „Speaker B“.
• BI-AMP: Ako prednje zvučnike
povežete na priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B koristeći vezu za
dva pojačala, izaberite „BI-AMP“.
• OFF: Ako povežete zadnje okružujuće
zvučnike ili prednje visoke zvučnike na
priključke SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B, izaberite „OFF“.
6
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Biranje prednjeg zvučnika
Možete da izaberete prednje zvučnike koje
želite da aktivirate.
Koristite tastere na prijemniku da biste obavili
ovu radnju.
SPEAKERS
Indikatori
Izabrani zvučnici
SP A
Zvučnik je povezan na priključke
SPEAKER FRONT A.
SP B*
Zvučnik je povezan na priključke
SPEAKER SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.
SP A B*
Zvučnik je povezan i na priključke
SPEAKER FRONT A i na priključke
SPEAKER SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
(paralelna veza).
Na displeju se prikazuje „SPK OFF“.
Zvučni signali se ne emituju ni sa
jednog priključka za zvučnike.
* Da biste izabrali „SP B“ ili „SP A B“, podesite
„SB Assign“ na „Speaker B“ u meniju za
podešavanje zvučnika (stranica 37).
Napomena
Ovo podešavanje nije dostupno kada su priključene
slušalice.
Korišćenje automatskog
kalibrisanja
Ovaj prijemnik je opremljen funkcijom DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration) koja vam
omogućava da obavite automatsko
kalibrisanje na sledeći način:
• Proverite kablove između svakog zvučnika
i prijemnika.
• Podesite nivo jačine zvuka na zvučnicima.
• Izmerite udaljenost svakog zvučnika od
mesta na kojem sedite.1)
• Izmerite dimenzije zvučnika.1)
• Izmerite frekventne karakteristike (EQ).1)
• Izmerite frekventne karakteristike (faza).1)2)
1)
Pritiskajte SPEAKERS da biste izabrali
sistem prednjih zvučnika koji želite
da aktivirate.
Možete da vidite na koje priključke su
povezani izabrani zvučnici na osnovu
indikatora na displeju.
38
Rezultat merenja se ne koristi ako je izabrana
opcija „A. DIRECT“.
2)
Rezultat merenja se ne koristi ako se primaju
Dolby TrueHD ili DTS-HD signali sa frekvencijom
uzorkovanja koja je viša od 48 kHz.
Funkcija DCAC je osmišljena radi postizanja
odgovarajuće zvučne ravnoteže u vašoj
prostoriji. Međutim, nivo jačine zvuka na
zvučnicima možete da podesite i ručno u skladu
sa vašim ukusom. Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Test Tone“ (stranica 93).
Podešavanje automatskog
kalibrisanja
Mikrofon za optimizaciju
Pre nego što obavite automatsko
kalibrisanje
Pre nego što obavite automatsko kalibrisanje,
uradite sledeće.
• Postavite i povežite zvučnike (stranica 19, 21).
• Na priključak AUTO CAL MIC povežite
isključivo mikrofon za optimizaciju koji ste
dobili uz uređaj. Ne priključujte nijedan
drugi mikrofon na ovaj priključak.
• Podesite „SB Assign“ na „BI-AMP“ u meniju
za podešavanje zvučnika ako koristite
vezu za dva pojačala (stranica 88).
• Podesite „SB Assign“ na „Speaker B“
u meniju za podešavanje zvučnika ako
su zvučnici povezani preko prednje B veze
(stranica 37).
• Uverite se da izlaz za zvučnike nije podešen
na „SPK OFF“ (stranica 38).
• Uverite se da ne koristite funkciju PARTY
STREAMING (stranica 77).
• Isključite slušalice.
• Uklonite sve prepreke između mikrofona
za optimizaciju i zvučnika da biste izbegli
greške u merenju.
• Da biste precizno obavili merenje, uverite
se da je okruženje tiho i bez buke.
Napomene
• Zvučnici emituju veoma glasan zvuk tokom
kalibrisanja i jačina zvuka se ne može podesiti.
Imajte obzira prema susedima i deci koja se
nalaze u blizini.
• Ako ste funkciju za isključivanje zvuka aktivirali
pre nego što ste obavili automatsko kalibrisanje,
ta funkcija će se automatski isključiti.
• Možda nećete moći da napravite precizna merenja
ili da obavite automatsko kalibrisanje ako koristite
specijalne zvučnike, na primer dipolne zvučnike.
Primer korišćenja zadnjih okružujućih
zvučnika
1
Izaberite šablon zvučnika
(stranica 37).
Ako povežete prednje visoke zvučnike,
izaberite šablon zvučnika sa prednjim
visokim zvučnicima (5/x.x ili 4/x.x)
svaki put kada obavljate automatsko
kalibrisanje. U suprotnom neće biti
moguće izmeriti karakteristike prednjih
visokih zvučnika.
2
Povežite isporučeni mikrofon za
optimizaciju na priključak AUTO
CAL MIC.
3
Podesite mikrofon za
optimizaciju.
Postavite mikrofon za optimizaciju
na mesto na kojem sedite. Postavite
mikrofon za optimizaciju na stolicu ili
stativ tako da bude u visini vaših ušiju.
nastavlja se
39
Potvrdite postavku aktivnog bas
zvučnika
Automatsko kalibrisanje
• Kada je bas zvučnik povezan, uključite ga
i pojačajte zvuk pre nego što ga aktivirate.
Okrenite potenciometar LEVEL na vrednost
malo nižu od srednje.
• Ako povežete bas zvučnik sa funkcijom
unakrsne frekvencije, podesite jačinu zvuka
na maksimum.
• Ako povežete bas zvučnik sa funkcijom za
automatski ulazak u režim pripravnosti,
isključite je (deaktivirajte).
?/1
Tasteri za
izbor ulaza
Napomena
V/v/B/b,
U zavisnosti od karakteristika bas zvučnika koji
koristite, vrednost za podešavanje udaljenosti se
može razlikovati od stvarnog položaja zvučnika.
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Pritisnite MENU.
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
2
Pritiskajte V/v da biste izabrali
„ Settings“, a zatim pritisnite
ili b.
Na ekranu televizora će se prikazati lista
menija za podešavanje.
40
3
4
Pritiskajte V/v da biste izabrali
„Auto Cal.“, a zatim pritisnite
ili b.
Pritiskajte B/b da biste izabrali
„Standard“, a zatim pritisnite
.
7
Pritiskajte V/v da biste izabrali
željenu stavku, a zatim
pritisnite
.
• Retry: Ponovno obavljanje
automatskog kalibrisanja.
• Save: Čuvanje rezultata merenja
i izlazak iz procesa podešavanja.
• Warning: Prikazivanje upozorenja
u vezi sa rezultatima merenja.
Pogledajte poglavlje „Lista poruka
nakon merenja pomoću automatskog
kalibrisanja“ (stranica 42).
• Exit: Izlazak iz procesa podešavanja
bez čuvanja rezultata merenja.
8
Tip kalibrisanja će biti automatski
podešen na „Engineer“.
Sačuvajte rezultat merenja.
Izaberite „Save“ u koraku 7.
Napomene
• Možete da izaberete željeni tip kalibrisanja
tako što ćete koristiti „Custom“ automatsko
kalibrisanje (stranica 43).
• Funkcija A.P.M. (Automatic Phase Matching)
će se aktivirati kada sačuvate rezultat merenja.
• Funkcija A.P.M. (Automatic Phase Matching)
ne funkcioniše u sledećim slučajevima.
– Tip kalibrisanja je podešen na „Off“ kada se
koristi „Custom“ automatsko kalibrisanje
(stranica 43).
– Kada se primaju Dolby TrueHD ili
DTS-HD signali sa frekvencijom
uzorkovanja koja je viša od 48 kHz.
5
Pritisnite
„START“.
6
Merenje započinje za pet sekundi.
9
Proces merenja će trajati približno
30 sekundi uz korišćenje tona za testiranje.
Kada se merenje završi, oglasiće se zvučni
signal i ekran će se uključiti.
Napomena
da biste izabrali
Isključite mikrofon za
optimizaciju iz prijemnika.
Ako promenite položaj zvučnika, preporučujemo
vam da ponovo obavite automatsko kalibrisanje
da biste uživali u okružujućem zvuku.
Saveti
Napomena
Ako se na ekranu pojavi kôd greške, pogledajte
poglavlje „Lista poruka nakon merenja pomoću
automatskog kalibrisanja“ (stranica 42).
• Možete da promenite jedinicu za udaljenost
u okviru „Distance Unit“ u meniju za podešavanje
zvučnika (stranica 94).
• Veličina zvučnika („Large“/„Small“) se određuje na
osnovu niskofrekventnih karakteristika. Rezultati
merenja se mogu razlikovati u zavisnosti od položaja
mikrofona za optimizaciju i zvučnika, kao i oblika
prostorije. Preporučujemo vam da primenite
rezultate merenja. Međutim, ta podešavanja možete
da promenite u meniju za podešavanje zvučnika.
Prvo sačuvajte rezultate merenja, a zatim pokušajte
da promenite podešavanja.
nastavlja se
41
Lista poruka nakon merenja
pomoću automatskog kalibrisanja
Otkazivanje automatskog
kalibrisanja
Funkcija za automatsko kalibrisanje će biti
otkazana ako obavite neku od sledećih radnji
tokom procesa merenja:
– Pritisnete ?/1.
– Pritisnete tastere za izbor ulaza na
daljinskom upravljaču ili okrenete INPUT
SELECTOR na prijemniku.
– Pritisnete MUTING ili .
– Pritisnete SPEAKERS na prijemniku.
– Promenite nivo jačine zvuka.
– Priključite slušalice.
– Pritisnete SHIFT, a zatim pritisnete
AUTO CAL.
Proveravanje rezultata
automatskog kalibrisanja
Da biste proverili kôd greške ili poruku
upozorenja koju ste dobili tokom postupka
opisanog u odeljku „Automatsko kalibrisanje“
(stranica 40), pratite sledeće korake.
Pritisnite V/v da biste izabrali
„Warning“ u koraku 7 odeljka
„Automatsko kalibrisanje“
(stranica 41), a zatim pritisnite
.
Ako se pojavi poruka upozorenja, proverite
tu poruku i koristite prijemnik bez unosa bilo
kakvih izmena.
Ako je to neophodno, ponovo obavite
automatsko kalibrisanje.
Kada se pojavi „Error Code“
Proverite grešku i ponovo obavite automatsko
kalibrisanje.
1 Pritisnite
da biste izabrali „ENTER“.
Na ekranu televizora će se pojaviti
„RETRY ?“.
2 Pritisnite B/b da biste izabrali „YES“,
a zatim pritisnite
.
3 Ponovite korake od 6 do 9 u odeljku
„Automatsko kalibrisanje“ (stranica 40).
42
Prikaz i objašnjenje
Error Code 31
Opcija SPEAKERS je isključena. Izaberite drugo
podešavanje za zvučnike i ponovo obavite
automatsko kalibrisanje.
Error Code 32
Nije otkriven nijedan zvučnik. Uverite se da je
mikrofon za optimizaciju pravilno povezan
i ponovo obavite automatsko kalibrisanje.
Ukoliko je pravilno povezan a kôd greške se i dalje
pojavljuje, možda je oštećen kabl mikrofona za
optimizaciju.
Error Code 33
• Nije povezan nijedan prednji zvučnik ili je
povezan samo jedan prednji zvučnik.
• Mikrofon za optimizaciju nije povezan.
• Levi okružujući zvučnik ili desni okružujući
zvučnik nije povezan.
• Zadnji okružujući zvučnici ili prednji visoki
zvučnici su povezani čak i ako okružujući zvučnici
nisu povezani. Priključite zvučnik(e) za okružujući
zvuk na priključke SPEAKERS SURROUND.
• Zadnji okružujući zvučnik je povezan na priključak
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B R. Ako povezujete samo jedan
zadnji okružujući zvučnik, povežite ga na
priključak SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L.
• Prednji levi visoki zvučnik ili prednji desni visoki
zvučnik nije povezan.
Warning 40
Proces merenja je završen sa otkrivenim visokim
nivoom šuma. Moći ćete da postignete bolje
rezultate ako ponovo pokušate u tihom okruženju.
Warning 41
Warning 42
Ulaz iz mikrofona je preglasan.
• Udaljenost između zvučnika i mikrofona je
premala. Udaljite ih i ponovo obavite merenje.
Warning 43
Nije moguće otkriti udaljenost i poziciju bas
zvučnika. Uzrok tome je možda buka. Pokušajte
da obavite merenje u tihom okruženju.
Nema upozorenja
Nema informacija o upozorenju.
Savet
U zavisnosti od položaja bas zvučnika, rezultati
merenja se mogu razlikovati. Međutim, prijemnik
ćete moći da koristite bez problema čak i ako ga
koristite sa tom vrednošću.
Prilagođavanje automatskog
kalibrisanja
Možete da prilagodite automatsko kalibrisanje
tako što ćete izabrati željeni tip kalibrisanja.
1
Pritisnite MENU.
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
2
Pritiskajte V/v da biste izabrali
„ Settings“, a zatim pritisnite
ili b.
Na ekranu televizora će se prikazati lista
menija za podešavanje.
3
Pritiskajte V/v da biste izabrali
„Auto Cal.“, a zatim pritisnite
ili b.
4
Pritiskajte B/b da biste izabrali
„Custom“, a zatim pritisnite
.
5
Pritiskajte V/v da biste izabrali
željeni tip kalibrisanja, a zatim
pritisnite
.
• Full Flat: Direktno meri frekvenciju
sa svakog zvučnika.
• Engineer: Podešava uređaj na
standardne frekventne karakteristike
iz Sony prostorije za slušanje.
• Front Reference: Podešava
karakteristike svih zvučnika tako da
budu identične karakteristikama
prednjeg zvučnika.
• Off: Isključuje ekvilajzer za automatsko
kalibrisanje i funkciju A.P.M.
(Automatic Phase Matching).
Konfigurisanje podešavanja
za mrežu na prijemniku
Da biste mogli da koristite mrežne funkcije
prijemnika, potrebno je da pravilno unesete
podešavanja za mrežu.
U nastavku je opisan postupak za automatsko
podešavanje IP adrese (DHCP).
U ovom slučaju, ruter koji je povezan sa
prijemnikom ili dobavljač Interneta moraju
da podržavaju DHCP.
HOME
NETWORK
V/v/b,
MENU
1
Pritisnite HOME NETWORK da biste
izabrali funkciju „Home Network“.
2
Pritisnite MENU.
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
3
Pritiskajte V/v da biste izabrali
„ Settings“, a zatim pritisnite
ili b.
4
Pritiskajte V/v da biste izabrali
„Network“, a zatim pritisnite
.
5
Pritiskajte V/v da biste izabrali
„Settings“, a zatim pritisnite
.
6
Pritiskajte V/v da biste izabrali
„Auto“, a zatim pritisnite
.
Napomena
Podesite tip kalibrisanja na „Off“ ako želite
da dekodirate DTS 96/24 audio format.
6
Pritisnite
da biste potvrdili
izabrani tip kalibrisanja.
7
Ponovite korake od 5 do 9
u poglavlju „Automatsko
kalibrisanje“ (stranica 40).
nastavlja se
43
7
Pritiskajte V/v da biste izabrali
„Do Not Use“, a zatim
pritisnite
.
Na ekranu televizora će se pojaviti prozor
za potvrdu.
8
Pritiskajte V/v da biste izabrali
„OK“, a zatim pritisnite
.
Na ekranu televizora će se prikazati
„Connecting“.
Kada unesete podešavanja za mrežu,
prikazaće se „Complete!“, a zatim
pritisnite
.
Uređaj se vraća na prikaz menija za
podešavanje mreže. (U zavisnosti od
mrežnog okruženja, podešavanje mreže
može potrajati izvesno vreme.)
Ako se prikaže „No Connection“, obavite
postupak opisan u odeljku „Meni
„Network Settings““ (stranica 99).
9
Unesite podešavanja za server.
Vodič za korišćenje menija na
ekranu
Meni prijemnika možete da prikažete na
ekranu televizora gde ćete moći da izaberete
željenu funkciju koristeći tastere V/v/B/b i
na daljinskom upravljaču.
Da biste na ekranu televizora prikazali meni
prijemnika, proverite da li je prijemnik u režimu
„GUI MODE“ tako što ćete pratiti korake
navedene u odeljku „Uključivanje i isključivanje
režima „GUI MODE““ (stranica 45).
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
Da biste slušali audio sadržaj koji je
uskladišten na serveru, potrebno je
da podesite vaš server (stranica 69).
Ručni unos podešavanja za mrežu
Pogledajte poglavlje „Ručno podešavanje IP
adrese“ (stranica 99) ili „Ručno podešavanje
Proxy servera“ (stranica 99).
Savet
Ako želite da proverite podešavanja za mrežu,
pogledajte „Proveravanje informacija za mrežu“
(stranica 99).
44
TOOLS/
OPTIONS
Korišćenje menija
1
Izaberite odgovarajući ulaz na
televizoru tako da se na ekranu
prikaže slika menija.
2
Pritisnite MENU.
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
3
Pritiskajte V/v da biste izabrali
željeni meni, a zatim pritisnite
ili b da biste ušli u meni.
Pregled glavnih menija
Ikona menija
Na ekranu televizora će se prikazati lista
stavki u meniju.
Input“.
Primer: Kada izaberete „
Biranje ulazne opreme koja je
povezana sa prijemnikom
(stranica 46).
Music
Biranje muzike se servera na
kućnoj mreži (stranica 73),
muzičkih usluga (stranica 75),
iPhone/iPod uređaja
(stranica 50) ili USB uređaja
(stranica 52).
Video
4
5
Pritiskajte V/v da biste izabrali
stavku menija koju želite da
podesite, a zatim pritisnite
da biste ušli u stavku menija.
Ponovite korake 3 i 4 da biste
izabrali željeni parametar.
Povratak na prethodni ekran
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Izlazak iz menija
Pritisnite MENU.
Uključivanje i isključivanje režima
„GUI MODE“
Opis
Input
Biranje video zapisa sa
iPhone/iPod uređaja
(stranica 50).
FM/AM/SR
Biranje ugrađenog FM/AM
radio prijemnika (stranica 55)
ili povezanog satelitskog
prijemnika (stranica 58).
Settings
Možete da podesite zvučnike,
efekat okružujućeg zvuka,
ekvilajzer, audio, video
i ostale ulaze koji su povezani
na HDMI priključke
(stranica 91).
Korišćenje menija sa opcijama
Kada pritisnete TOOLS/OPTIONS, prikazaće
se meni sa opcijama za izabrani glavni meni.
Možete da izaberete srodnu funkciju bez
potrebe da ponovo izaberete meni.
1
Pritisnite MENU.
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
Pritisnite GUI MODE. Na displeju će
se prikazati „GUI ON“ ili „GUI OFF“
u zavisnosti od izabranog režima.
nastavlja se
45
2
Pritiskajte V/v da biste izabrali
željeni meni, a zatim pritisnite
ili b da biste ušli u meni.
Na ekranu televizora će se prikazati lista
stavki u meniju.
Input“.
Primer: Kada izaberete „
Osnovne radnje
Reprodukcija sa ulaznih
uređaja
?/1
Tasteri za
izbor
3
Pritisnite TOOLS/OPTIONS dok je
prikazana lista stavki u meniju.
Prikazaće se meni sa opcijama.
SOUND
FIELD +/–
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
4
Pritiskajte V/v da biste u meniju
sa opcijama izabrali željenu
stavku, a zatim pritisnite
ili b.
5
Pritiskajte V/v da biste izabrali
željeni parametar, a zatim
pritisnite
.
Izlazak iz menija sa opcijama
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
MUTING/
1
Pritisnite MENU.
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
Pritisnite MENU.
2
Izaberite „
pritisnite
Input“, a zatim
ili b.
Na ekranu televizora će se prikazati lista
stavki u meniju.
46
3
Izaberite željenu opremu, a zatim
pritisnite
.
Ekran sa menijem će nestati i pojaviće se
ekran za reprodukciju sa spoljnog izvora.
Ulaz koji možete da izaberete:
• BD/DVD: Blu-ray Disc plejer ili DVD
plejer itd. koji je povezan na BD/DVD
priključak.
• GAME: PlayStation 3 i ostali uređaji
povezani na GAME priključak.
• SAT/CATV: Satelitski prijemnik koji je
povezan na SAT/CATV priključak.
• VIDEO 1, VIDEO 2: Video rikorder
koji je povezan na VIDEO 1 ili VIDEO 2
priključak.
• TV: Televizor koji je povezan na TV
priključak.
• MD/TAPE: MD dek, kasetni dek itd.
koji je povezan na MD/TAPE
priključak.
• SA-CD/CD: Super Audio CD ili CD
plejer koji je povezan na SA-CD/CD
priključak.
4
Uključite opremu i započnite
reprodukciju.
5
Pritisnite MASTER VOL +/– ili
2 +/– da biste podesili jačinu
zvuka.
Možete da upotrebite i MASTER
VOLUME na prijemniku.
6
Pritisnite SOUND FIELD +/– da
biste uživali u okružujućem
zvuku.
Saveti
• Da biste izabrali željenu opremu, možete da
okrećete INPUT SELECTOR na prijemniku ili da
pritisnete neki od tastera za izbor ulaza na
daljinskom upravljaču.
• Jačinu zvuka možete da podešavate na različit
način u zavisnosti od brzine kojom okrećete
MASTER VOLUME na prijemniku.
Da biste brzo pojačali ili utišali zvuk: brzo okrećite
okruglo dugme.
Da biste fino podesili zvuk: sporo okrećite okruglo
dugme.
• Jačinu zvuka možete da podešavate na različit
način u zavisnosti od toga koliko dugo držite
pritisnut taster MASTER VOL +/– ili 2 +/– na
daljinskom upravljaču.
Da biste brzo pojačali ili utišali zvuk: pritisnite
i držite taster.
Da biste fino podesili zvuk: pritisnite taster
i odmah ga otpustite.
Da biste aktivirali funkciju za
isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING ili .
Funkcija za isključivanje zvuka će biti
poništena u sledećim slučajevima.
• Kada ponovo pritisnete MUTING ili .
• Kada pojačate zvuk.
• Kada isključite prijemnik.
• Kada obavite automatsko kalibrisanje.
Da biste izbegli oštećenje
zvučnika.
Pre nego što isključite prijemnik, obavezno
utišajte zvuk.
Takođe možete da koristite 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.)
ili MUSIC taster na prijemniku.
Više detalja možete da vidite na
stranica 64.
47
Imenovanje ulaza (Name Input)
Ulazima možete da date naziv od najviše osam
znakova koji ćete moći da prikažete.
Lakše ćete prepoznati opremu ako se na
displeju umesto naziva priključaka prikazuje
naziv opreme.
1
Izaberite ulaz kojem želite da
Input“.
date naziv na ekranu „
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazaće se meni sa opcijama.
3
Izaberite „Name Input“, a zatim
pritisnite
ili b.
4
Pritiskajte V/v da biste izabrali
znak, a zatim pritisnite b.
Mesto unosa možete da pomerate nazad
ili napred pomoću tastera B/b.
5
Ponovite korak 4 da biste uneli
jedan po jedan znak, a zatim
pritisnite
.
Naziv koji ste uneli je registrovan.
48
Reprodukcija sa iPhone/iPod uređaja
Možete da uživate u muzici/video sadržaju sa iPhone/iPod uređaja tako što ćete ga povezati na
priključke za iPhone/iPod na prijemniku.
Za detalje o povezivanju iPhone/iPod uređaja pogledajte stranicu 29, 32.
Kompatibilni iPod/iPhone modeli
Na ovom prijemniku možete da koristite sledeće iPod/iPhone modele. Ažurirajte softver iPod/
iPhone uređaja na najnoviju verziju pre nego što počnete da ga koristite.
iPod touch
četvrta generacija
iPod touch
treća generacija
iPod touch
druga generacija
iPod touch
prva generacija
iPod nano
šesta generacija
iPod nano
peta generacija
(video kamera)
iPod nano
četvrta generacija
(video)
iPod nano
treća generacija
(video)
iPod nano
druga generacija
(aluminijumski)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Napomene
• Sony ne odgovara u slučaju gubitka ili oštećenja podataka snimljenih na iPod/iPhone uređaj dok je iPod/
iPhone uređaj povezan sa ovim prijemnikom.
• Ovaj proizvod je posebno dizajniran za rad sa iPod/iPhone uređajem i ispunjava standarde za performanse
kompanije Apple.
49
Izbor režima za kontrolu iPhone/
iPod uređaja
Možete da izaberete režim za kontrolu iPhone/
iPod uređaja koristeći „GUI“ meni ili iPhone
CTRL na daljinskom upravljaču.
„GUI“ meni možete da koristite za pregledanje
sadržaja na iPhone/iPod uređaju.
Kada je „GUI MODE“ isključen, sve radnje
takođe možete da kontrolišete putem
informacija koje se prikazuju na displeju.
Korišćenje iPhone/iPod uređaja
u režimu „System GUI“
1
Uverite se da je režim „System
GUI“ izabran u koraku 4 odeljka
„Izbor režima za kontrolu iPhone/
iPod uređaja“ (stranica 50).
2
Izaberite „iPhone/iPod“, a zatim
pritisnite
.
3
Sa liste sadržaja izaberite željeni
sadržaj, a zatim pritisnite
.
V/v/B/b,
Počeće reprodukcija izabranog sadržaja,
a na ekranu televizora će se prikazati
informacije o muzičkom/video sadržaju.
TOOLS/
OPTIONS
Napomena
MENU
Video signali sa iPhone/iPod uređaja se
konvertuju naviše na ovom prijemniku a zatim
prikazuju na televizoru u zavisnosti od statusa
izlaznog video signala.
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Funkcija za konverziju video signala“
(stranica 31).
iPhone
CTRL
1
Pritisnite MENU.
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
2
Izaberite „ Music“ ili „
Video“,
a zatim pritisnite
ili b.
Kada povežete iPhone ili iPod, na ekranu
televizora će se prikazati „iPhone/iPod“.
3
Izaberite „iPhone/iPod“, a zatim
pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Izbor režima reprodukcije
Režim reprodukcije možete da promenite
pomoću tastera TOOLS/OPTIONS na
daljinskom upravljaču.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Prikazaće se meni sa opcijama.
4
50
Izaberite „System GUI“ ili „iPod“,
a zatim pritisnite
.
Korišćenje iPhone/iPod uređaja
u režimu „iPod“
1
Uverite se da je režim „iPod“
izabran u koraku 4 odeljka „Izbor
režima za kontrolu iPhone/iPod
uređaja“ (stranica 50).
2
Izaberite „iPhone/iPod“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite željeni sadržaj u iPhone/
iPod meniju.
Za detalje o korišćenju iPhone/iPod
uređaja pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz iPhone/iPod.
Da biste upravljali iPhone/iPod
uređajem pomoću daljinskog
upravljača
Možete da upravljate iPhone/iPod uređajem
koristeći sledeće tastere na daljinskom upravljaču
prijemnika.
SHIFT
Pritisnite USB pre korišćenja sledećih tastera.
Pritisnite
Radnja
N
Pokretanje reprodukcije.
X, x
Pauziranje reprodukcije.
m/M
Brzo premotavanje unapred
ili unazad.
./>
Prelazak na prethodnu/sledeću
datoteku.
B•/•b
Prelazak na prethodni/sledeći
album.
,b
MENU,
RETURN, B
Ulazak u izabranu stavku.
Povratak na prethodni prikaz/
fasciklu u hijerarhiji.
V/v
Izbor prethodne/sledeće stavke.
REPEAT*
Ulazak u režim ponavljanja.
SHUFFLE*
Ulazak u režim za nasumičnu
reprodukciju.
* Pritisnite SHIFT, a zatim pritisnite ovaj taster.
Napomene o iPhone/iPod uređaju
• iPhone/iPod se puni dok je povezan
sa uključenim prijemnikom.
• Ne možete da prenosite pesme na iPhone/iPod.
• Ne uklanjajte iPhone/iPod tokom rada. Da
biste izbegli oštećenje podataka ili iPhone/
iPod uređaja, isključite prijemnik kada
povezujete ili uklanjate iPhone/iPod.
USB
V/v/B/b,
RETURN
MENU
B•/•b
N
Lista poruka u vezi sa iPhone/iPod
uređajem
Poruka i objašnjenje
./>,
REPEAT,
SHUFFLE
m/M
x
X
Reading
Prijemnik prepoznaje iPhone ili iPod uređaj i čita
informacije sa njega.
Loading
Prijemnik učitava informacije sa iPhone ili iPod
uređaja.
No Support
Povezan je nepodržani iPhone ili iPod.
No Device
Nije povezan iPhone ili iPod.
No Music/No Video
Nisu pronađeni muzika ili video zapisi.
HP No Support
Sa slušalica se ne emituje zvuk kada je povezan
iPhone ili iPod uređaj.
51
Reprodukcija sa USB uređaja
Možete da uživate u muzici sa USB uređaja
tako što ćete ga povezati na
(USB) port
na prijemniku.
Za više detalja o povezivanju USB uređaja
pogledajte odeljak „Povezivanje iPhone, iPod,
USB uređaja“ (stranica 32).
Prijemnik može da reprodukuje sledeće
formate muzičkih datoteka:
Format datoteke
Oznake tipa datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3“
AAC*
„.m4a“, „.3gp“, „.mp4“
WMA9 Standard*
„.wma“
NWZ-X1050/X1060
NWZ-S744/S745
NWZ-E443/E444/E445
NWZ-S543/S544/S545
NWZ-A844/A845/A846/A847
NWZ-W252/W253
NWZ-B152/B153/B152F/
B153F
MICROVAULT
USM1GL/2GL/4GL/8GL/16GL
USM1GLX/2GLX/4GLX/
8GLX/16GLX
Napomene
* Prijemnik ne reprodukuje datoteke kodirane
DRM-om.
Kompatibilni USB uređaji
Na ovom prijemniku možete da koristite
sledeće Sony USB uređaje. Ostali USB uređaji
se ne mogu koristiti na ovom prijemniku.
Verifikovani Sony USB uređaji
Naziv proizvoda Naziv modela
Walkman®
Naziv proizvoda Naziv modela
NWZ-S754/S755
• Prijemnik ne može da čita podatke u NTFS
formatu.
• Prijemnik može da čita samo one podatke koji
su sačuvani na prvoj particiji čvrstog diska.
• Ne koristite druge USB uređaje osim ovih koji su
navedeni. Ne garantuje se rad modela koji nisu
ovde navedeni.
• Ispravan rad se ne može uvek garantovati čak
i kada koristite ove USB uređaje.
• Neki od ovih USB uređaja možda nisu dostupni
za kupovinu u određenim područjima.
• Kada formatirate gore navedene modele,
formatiranje obavite na samom modelu ili koristite
softver za formatiranje namenjen tom modelu.
• Kada na prijemnik priključujete USB uređaj,
priključite ga tek kada na USB uređaju nestane
poruka „Creating Library“ ili „Creating Database“.
NWZ-E453/E454/E455
NWZ-E353/E354/E355
Upravljanje USB uređajem
NWZ-B133/B135/B133F/
B135F
NWZ-B142/B143/B142F/
B143F
NWD-E023F/E025F
V/v/B/b,
NWZ-E435F/E436F/E438F
NWZ-E343/E344/E345
NWZ-S636F/S638F/S639F
NWZ-S736F/S738F/S739F
NWZ-A726/A728/A729/
A726B/A728B
NWZ-A826/A828/A829
NWZ-W202
52
MENU
1
Pritisnite MENU.
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
2
Izaberite „
pritisnite
Music“, a zatim
ili b.
Kada povežete USB uređaj, na ekranu
televizora će se prikazati „USB“.
3
Izaberite „USB“, a zatim
pritisnite
.
USB uređajem možete da upravljate
koristeći daljinski upravljač prijemnika.
Informacije o muzičkom sadržaju će se
prikazivati na ekranu televizora.
Pritisnite USB ili AMP pre korišćenja sledećih
tastera.
Pritisnite
Radnja
N
Pokretanje reprodukcije.
X
Pauziranje reprodukcije.
x
Zaustavljanje reprodukcije.
m/M
Brzo premotavanje unapred
ili unazad.
./>
Prelazak na prethodnu/sledeću
datoteku.
FOLDER +/–
Prelazak na prethodnu/sledeću
fasciklu.
REPEAT*
Ulazak u režim ponavljanja.
* Pritisnite SHIFT, a zatim pritisnite ovaj taster.
Izbor režima reprodukcije
Režim reprodukcije možete da promenite
pomoću tastera TOOLS/OPTIONS
na daljinskom upravljaču.
• Repeat: Off / One / All / Folder
Upravljanje USB uređajem
pomoću daljinskog upravljača
USB uređajem možete da upravljate koristeći
sledeće tastere na daljinskom upravljaču
prijemnika.
AMP
SHIFT
USB
FOLDER
+/–
N
./>,
REPEAT
m/M
Napomene o USB uređajima
• Ukoliko je neophodno povezivanje USB
kablom, za povezivanje USB uređaja
koristite isporučeni USB kabl. Pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja koji želite
da povežete za detalje o tom postupku.
• Ne povezujete prijemnik i USB uređaj preko
USB čvorišta.
• Kada je USB uređaj povezan, prikazaće
se „Reading“.
• Može da prođe oko 10 sekundi pre nego što
se prikaže „Reading“, u zavisnosti od
povezanog USB uređaja.
• Kada povežete USB uređaj, prijemnik čita
sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB
uređaju ima dosta fascikli ili datoteka,
čitanje USB uređaja može da potraje
duže vremena.
• Prijemnik može da prepozna do
– 100 fascikli (uključujući fasciklu „ROOT“).
– 100 audio datoteka za svaku fasciklu.
– 8 nivoa fascikli (hijerarhijska struktura
datoteka, uključujući fasciklu „ROOT“).
Maksimalan broj audio datoteka i fascikli
može da se razlikuje u zavisnosti od
strukture datoteka i fascikli.
Nemojte da skladištite ostale tipove datoteka
ili nepotrebne fascikle na USB uređaju.
x
X
nastavlja se
53
• Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje,
uređajima za snimanje i medijumima za
snimanje. Nekompatibilni USB uređaji mogu
da dovedu do pojave šuma, zvuk koji se sa
njih reprodukuje može da bude isprekidan
ili reprodukcija sa njih neće biti moguća.
• Možda će biti potrebno da prođe izvesno
vreme pre početka reprodukcije u sledećim
slučajevima:
– Struktura fascikli je složena.
– Memorija je velikog kapaciteta.
• Ne mora da znači da ovaj prijemnik
podržava sve funkcije koje poseduje
povezani USB uređaj.
• Redosled reprodukcije na prijemniku može
da se razlikuje od redosleda reprodukcije
na povezanom USB uređaju.
• Fascikle u kojima nema audio datoteka
se preskaču.
• Prilikom reprodukcije veoma dugačke
numere, neke radnje mogu da uspore
reprodukciju.
1
Takođe možete da koristite INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
No Support
Povezan je nepodržani USB uređaj, nepoznati uređaj
ili je USB uređaj povezan preko USB čvorišta
(stranica 52).
No Device
Nije povezan nijedan USB uređaj.
No Track
Nije pronađena nijedna numera.
Snimanje pomoću prijemnika
Pomoću ovog prijemnika možete da snimate
zapis sa audio opreme (npr. na CD rikorder) ili
sa video opreme (npr. na video rikorder, DVD
rikorder). Pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz opremu za snimanje.
54
Pripremite opremu za snimanje.
Primer 1 (snimanje zvuka):
Umetnite prazan MD disk ili traku u dek
za snimanje i podesite nivo zvuka koji
se snima.
Primer 2 (snimanje video zapisa):
Umetnite praznu video traku u opremu
za snimanje (koja je povezana na
VIDEO 1 OUT priključke).
Poruka i objašnjenje
Device Error
Nije moguće prepoznati memoriju USB uređaja
(stranica 52).
Pripremite opremu za
reprodukciju.
Primer 1 (snimanje zvuka):
Izaberite radio stanicu koju želite da
snimate.
Primer 2 (snimanje video zapisa):
Umetnite video traku koju želite da
kopirate u video rikorder.
Lista poruka u vezi sa USB uređajem
Reading
Prijemnik prepoznaje i čita informacije sa USB uređaja.
Pritisnite jedan od tastera za izbor
ulaza da biste izabrali opremu za
reprodukciju sa koje želite da
snimate.
4
Pokrenite snimanje na opremi za
snimanje, a zatim pokrenite
opremu za reprodukciju.
Napomene
• Neki izvori imaju zaštitu od kopiranja radi
sprečavanja snimanja. U tom slučaju nećete moći
da snimate sa izvora.
• Sa priključka za analogni izlaz se emituju samo
analogni ulazni signali (za snimanje).
• HDMI zvuk nije moguće snimati.
• Tokom snimanja kompozitnih video signala, može
se aktivirati funkcija prijemnika za automatski
ulazak u režim pripravnosti i prekinuti snimanje.
U tom slučaju podesite „Auto Standby“ na „OFF“
(stranica 102).
2
Radnje sa radio prijemnikom
U meniju izaberite „ FM FM“ ili „ AM
AM“, a zatim pritisnite
ili b.
Na ekranu televizora će se prikazati lista
FM ili AM menija.
Slušanje FM/AM radija
Pomoću ugrađenog radio prijemnika možete
da slušate program koji se emituje putem FM
i AM talasa. Pre korišćenja se uverite da ste na
prijemnik povezali FM i AM antenu
(stranica 33).
Automatsko podešavanje stanice
(Auto Tuning)
1
Izaberite „Auto Tuning“, a zatim
pritisnite
ili b.
2
Pritisnite V/v.
Savet
Ispod je prikazana skala za direktno podešavanje.
Područje
FM
AM
SAD, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Evropa, Australija
50 kHz
9 kHz
* AM skala za podešavanje se može promeniti
(stranica 56).
Pritisnite V da biste skenirali od nižih ka
višim frekvencijama. Pritisnite v da biste
skenirali od viših ka nižim frekvencijama.
Prijemnik zaustavlja skeniranje svaki put
kada pronađe stanicu.
U slučaju lošeg FM stereo prijema
1 Podesite stanicu koju želite da slušate
SHIFT
Numerički
tasteri
koristeći „Auto Tuning“ ili „Direct Tuning“
(stranica 55) ili izaberite željenu
memorisanu stanicu (stranica 56).
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
3 Izaberite „FM Mode“, a zatim pritisnite
ili b.
4 Izaberite „MONO“, a zatim pritisnite .
Direktno podešavanje stanice
(Direct Tuning)
Pomoću numeričkih tastera možete direktno
da unesete frekvenciju stanice.
V/v/b,
1
Izaberite „Direct Tuning“, a zatim
pritisnite
ili b.
TOOLS/
OPTIONS
2
Pritisnite SHIFT, a zatim pomoću
numeričkih tastera unesite
frekvenciju.
MENU
1
Pritisnite MENU.
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
Primer 1: FM 102.50 MHz
Izaberite 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Primer 2: AM 1,350 kHz
Izaberite 1 b 3 b 5 b 0
* Pritisnite 0 za modele za evropsko
i australijsko tržište.
nastavlja se
55
Savet
Kada pronađete AM stanicu, podesite smer
AM kružne antene za optimalan prijem.
3
Pritisnite
.
Memorisanje FM/AM radio
stanica
(Preset Tuning)
Ako ne možete da podesite stanicu
Pojaviće se „– – – .– – MHz“, a zatim će se na
ekranu prikazati trenutna frekvencija.
Uverite se da ste uneli odgovarajuću frekvenciju.
Ako niste, ponovite korak 2. Ako i dalje ne
možete da podesite stanicu, ta frekvencija
se možda ne koristi u vašem području.
Možete da memorišete do 30 FM i 30 AM
omiljenih stanica.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Menjanje AM skale za podešavanje
(Samo za modele za tržište SAD
i Kanade)
Možete da promenite AM skalu za podešavanje
na 9 kHz ili 10 kHz pomoću tastera na
prijemniku.
1
Podesite stanicu koju želite da
memorišete koristeći „Auto
Tuning“ (stranica 55) ili „Direct
Tuning“ (stranica 55).
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
?/1
Prikazaće se meni sa opcijama.
TUNING MODE
1
Pritisnite ?/1 da biste isključili
prijemnik.
2
Dok držite TUNING MODE,
pritisnite ?/1 na prijemniku.
Trenutna AM skala za podešavanje će
se promeniti na 9 kHz (ili na 10 kHz).
Da biste vratili skalu na 10 kHz
(ili na 9 kHz), ponovite gore navedenu
proceduru.
Napomene
• U zavisnosti od podešavanja, prijemniku će možda
biti potrebno izvesno vreme da promeni AM skalu
za podešavanje.
• Kada promenite skalu za podešavanje, brišu se sve
memorisane stanice.
56
3
Izaberite „Memory“, a zatim
pritisnite
ili b.
4
Izaberite broj memorisane
stanice, a zatim pritisnite
.
Izabrana stanica će biti uskladištena
i memorisana pod izabranim brojem.
5
Ponovite korake od 1 do 4 da biste
memorisali drugu stanicu.
Stanicu možete da memorišete na sledeći
način:
• AM frekventni opseg: AM 1 do AM 30
• FM frekventni opseg FM 1 do FM 30
Biranje memorisanih stanica
1
U meniju izaberite „ FM FM“ ili „ AM
AM“, a zatim pritisnite
ili b.
2
Izaberite željenu memorisanu
stanicu.
Za izbor memorisanih stanica su
dostupni brojevi od 1 do 30.
Imenovanje memorisanih stanica
(Name Input)
1
Na ekranu „ FM FM“ ili „ AM AM“
izaberite broj memorisane
stanice kojoj želite da date naziv.
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazaće se meni sa opcijama.
Prijem RDS signala
(samo za modele za evropsko
i australijsko tržište)
Ovaj prijemnik podržava tehnologiju RDS
(prenos podataka putem radija) koja radio
stanicama omogućava da šalju dodatne
informacije zajedno sa signalom redovnog
programa. Ovaj prijemnik nudi korisne RDS
funkcije, na primer prikaz naziva programske
usluge. RDS je dostupan samo za FM stanice.*
* Ne emituju sve FM stanice RDS signal niti pružaju
istu vrstu usluga. Ako niste upoznati sa RDS
uslugama u vašem području, raspitajte se kod
lokalne radio stanice o detaljima.
Jednostavno izaberite neku stanicu
iz FM frekventnog opsega.
Kada podesite stanicu koja pruža RDS usluge,
na displeju će početi da svetli „RDS“ a na
ekranu televizora i displeju će se prikazati
naziv programske usluge*.
3
Izaberite „Name Input“, a zatim
pritisnite
ili b.
4
Pritiskajte V/v da biste izabrali
znak, a zatim pritisnite b.
* Ako stanica ne emituje RDS signal, naziv
programske usluge se neće prikazati.
Mesto unosa možete da pomerate nazad
ili napred pomoću tastera B/b.
Napomene
5
Ponovite korak 4 da biste uneli
jedan po jedan znak, a zatim
pritisnite
.
Naziv koji ste uneli je registrovan.
• RDS možda neće pravilno funkcionisati ako
podešena stanica ne emituje RDS signal ili ako
je signal slab.
• Neka slova koja mogu da se prikazuju na ekranu
televizora ne mogu da se prikazuju na displeju.
Savet
Dok se prikazuje naziv programske usluge, možete
da proverite frekvenciju tako što ćete pritiskati
DISPLAY (stranica 108).
57
Slušanje satelitskog radija
(Samo za modele za tržište SAD
i Kanade)
Da biste slušali satelitski radio na vašem
Sirius-Ready® prijemniku, potreban vam
je Sirius satelitski prijemnik (prodaje se
posebno). Sirius satelitski radio je dostupan
stanovnicima SAD (osim Aljaske i Havaja),
Portorika i Kanade.
Povezivanje satelitskog radio
prijemnika
Povežite SiriusConnect Home prijemnik.
Ako koristite SiriusConnect Home prijemnik
sa ovim prijemnikom, ne zaboravite da
priključite adapter za naizmeničnu struju koji
ste dobili uz prijemnik u zidnu utičnicu.
SIRIUS priključak
Preko satelitskog radija možete da slušate
najraznovrsnije muzičke žanrove bez reklamnih
blokova uključujući pop, rok, kantri, ritam i bluz,
hip-hop, džez, klasičnu muziku itd. kao i prenose
svih popularnih profesionalnih i univerzitetskih
sportova praćene komentarima, stručnim
mišljenjima i analizama. Takođe dobijate
pristup ekskluzivnim zabavnim, humorističkim
i porodičnim programima, informacijama
o lokalnom saobraćaju i vremenu
i informativnom programu iz pouzdanih izvora.
Kada kupite Sirius prijemnik, potrebno je da
aktivirate uslugu i da se pretplatite na nju da
biste slušali satelitski radio. Uz satelitski
prijemnik dobijate jednostavno uputstvo za
instalaciju i podešavanje. Na raspolaganju vam
je mnoštvo programskih paketa, kao i opcija
za dodavanje „The Best of XM“ programa
u Sirius prijemnik koja vam omogućava da
uživate u najpopularnijim programima sa obe
usluge. Paket „The Best of XM“ u ovom
trenutku nije dostupan Sirius pretplatnicima
u Kanadi.
Takođe su dostupni paketi prikladni za
porodicu u kojima su blokirani programi
za odrasle.
Da bi se pretplatili na Sirius, korisnici u SAD
treba da posete adresu www.sirius.com ili da
pozovu 1-888-539-SIRIUS (1-888-539-7474).
Korisnici u Kanadi treba da posete
www.siriuscanada.ca.
58
Napomena
Postavite SiriusConnect Home prijemnik, antenu
i adapter za naizmeničnu struju dalje od kablova
za zvučnike i kabla za napajanje kako biste izbegli
smetnje.
Provera uslova za prijem
(Antenna Aiming)
Priprema za slušanje
satelitskog radija
V/v/b,
1
U meniju sa opcijama izaberite
„Antenna Aiming“, a zatim
pritisnite
.
2
Dok proveravate kvalitet prijema,
usmerite antenu tako da dobijete
najbolji prijem.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Izlazak iz menija
Pritisnite MENU.
1
Pritisnite MENU.
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
2
Izaberite „ SR SR“, a zatim
pritisnite
ili b.
3
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Biranje kanala satelitskog
radija
SHIFT
Prikazaće se meni sa opcijama.
Numerički
tasteri
Provera ID broja
1
U meniju sa opcijama izaberite
„Sirius ID“, a zatim pritisnite
.
2
Proverite Sirius ID na ekranu
televizora i zapišite ga u
dole predviđeni prostor.
V/v/b,
Sirius ID:_________________________
TOOLS/
OPTIONS
Sirius ID takođe možete da proverite na
displeju prijemnika.
MENU
1
Pritisnite MENU.
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
2
Izaberite „ SR SR“, a zatim
pritisnite
ili b.
59
Biranje kanala po kategoriji
(Category Mode)
Možete da izaberete kanal iz jedne ili svih
kategorija.
1
Izaberite kategoriju, a zatim
pritisnite
.
Memorisanje kanala za
satelitski radio
Možete da memorišete do 30 omiljenih kanala
za SIRIUS satelitski radio.
• All: Možete da izaberete kanal iz svih
kategorija.
• (naziv kategorije): Možete da izaberete
kanal iz jedne kategorije.
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
Napomena
Dok se prikazuje ekran „Preset Mode“, pritisnite
TOOLS/OPTIONS, a zatim pritiskajte V/v da
biste izabrali „Category Mode“.
2
Izaberite kanal, a zatim
pritisnite
.
1
Izaberite kanal koji želite da
memorišete koristeći „Category
Mode“ (stranica 60) ili „Direct
Tuning“ (stranica 60).
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Počeće prijem izabranog kanala.
Informacije o kanalu se prikazuju
na ekranu televizora.
Napomena
Kada izaberete kanal u okviru „Category Mode“,
izabrani kanal možda neće biti u željenoj kategoriji.
To se dešava zbog toga što jedan kanal može da
pripada većem broju kategorija.
Izbor kanala direktnim unosom
broja kanala (Direct Tuning)
Prikazaće se meni sa opcijama.
3
Prikazaće se ekran za izbor broja
za memorisanu stanicu.
4
Pomoću numeričkih tastera možete da
direktno unesete broj kanala.
1
Prikazaće se meni sa opcijama.
Izaberite „Direct Tuning“, a zatim
pritisnite
.
3
Pritisnite SHIFT, a zatim pomoću
numeričkih tastera unesite broj
kanala.
4
Pritisnite
.
Počeće emitovanje izabranog kanala.
60
Izaberite broj koji želite da
dodelite memorisanom kanalu,
a zatim pritisnite
.
Dostupni kanali za memorisanje su od 1
do 30, a kada kupite prijemnik na svakom
od kanala za memorisanje nalazi
se podrazumevani kanal.
Izabrani kanal se registruje kao
memorisani kanal koji ste izabrali
u koraku 1.
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
2
Izaberite „Memory“, a zatim
pritisnite
.
5
Ponovite korake od 1 do 4 da
biste memorisali drugi kanal.
Biranje memorisanih kanala
1
U meniju izaberite „ SR SR“,
a zatim pritisnite
ili b.
2
Izaberite broj memorisanog
kanala sa liste memorisanih
kanala, a zatim pritisnite
.
Možete da izaberete memorisane kanale
od 1 do 30.
Napomene
• Informacije o memorisanom kanalu mogu da se
promene ako Sirius XM Radio Inc. promeni svoju
programsku ponudu.
• Dok se prikazuje ekran „Category Mode“, pritisnite
TOOLS/OPTIONS, a zatim pritiskajte V/v da biste
izabrali „Preset Mode“.
Ograničavanje pristupa
određenim kanalima
(Parental Lock)
Možete da ograničite pristup određenim
kanalima koristeći svoj kôd za zaključavanje.
Kôd za zaključavanje je podrazumevano
podešen na „0000“.
Promenite kôd za zaključavanje pre nego što
upotrebite ovu funkciju prvi put. Pogledajte
poglavlje „Menjanje koda za zaključavanje
(Lock Code)“ (stranica 62).
SHIFT
Numerički
tasteri
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
1
Izaberite kanal koji želite da
zaključate koristeći „Category
Mode“ (stranica 60) ili „Direct
Tuning“ (stranica 60).
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazaće se meni sa opcijama.
3
Izaberite „Parental Lock“, a zatim
pritisnite
ili b.
4
Izaberite „ON“, a zatim
pritisnite
.
Prikazaće se poruka „Enter your 4-digit
lock code“.
nastavlja se
61
5
Pritisnite SHIFT, a zatim pomoću
numeričkih tastera unesite
četvorocifreni kôd za zaključavanje.
Prikazaće se poruka „The channel has
been locked.“ i funkcija za roditeljsku
kontrolu je podešena.
Da biste izbrisali brojeve koje ste uneli,
vratite se na korak 2 tako što ćete pritisnuti
RETURN/EXIT O, a zatim ponovite
gorenavedeni postupak od koraka 2.
Menjanje koda za zaključavanje
(Lock Code)
1 Izaberite kanal za koji želite da promenite
kôd za zaključavanje koristeći „Category
Mode“ (stranica 60) ili „Direct Tuning“
(stranica 60).
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
.
Prikazaće se poruka „Enter your 4-digit
lock code“.
4 Pritisnite SHIFT, a zatim pomoću
numeričkih tastera unesite četvorocifreni
kôd za zaključavanje.
Prikazaće se poruka „Enter a new lock code.“.
5 Pomoću numeričkih tastera unesite novi
četvorocifreni kôd za zaključavanje.
Prikazaće se poruka „To confirm, enter
your new lock code again.“.
6 Pomoću numeričkih tastera ponovo
unesite novi kôd za zaključavanje.
Prikazaće se poruka „The lock code has
been changed.“.
Slušanje zaključanih kanala
1 Izaberite zaključani kanal koji želite
da slušate koristeći „Direct Tuning“
(stranica 60).
Prikazaće se poruka „Enter your 4-digit
lock code“.
2 Pritisnite SHIFT, a zatim pomoću
numeričkih tastera unesite četvorocifreni
kôd za zaključavanje.
Počeće emitovanje kanala.
62
koristeći „Direct Tuning“ (stranica 60).
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazaće se meni sa opcijama.
3 Izaberite „Parental Lock“, a zatim
pritisnite
ili b.
4 Izaberite „OFF“, a zatim pritisnite
.
Prikazaće se poruka „Enter your 4-digit
lock code“.
5 Pritisnite SHIFT, a zatim pomoću
numeričkih tastera unesite četvorocifreni
kôd za zaključavanje.
Prikazaće se poruka „The channel has been
unlocked.“ i kanal je otključan.
Napomene
Prikazaće se meni sa opcijama.
3 Izaberite „Lock Code“, a zatim pritisnite
Isključivanje roditeljske kontrole
1 Izaberite kanal koji želite da otključate
• Kada izaberete kanal koristeći „Category Mode“,
zaključani kanali se preskaču.
• Kada prijemnik vratite na podrazumevana
podešavanja, kôd za zaključavanje se vraća na
podrazumevanu vrednost (0000), ali podešavanja
za roditeljski nadzor i dalje važe.
• Ne možete da memorišete zaključane kanale. Ako
podesite roditeljsku kontrolu za memorisani kanal,
memorisane informacije za taj kanal se vraćaju
na podrazumevane vrednosti.
• Ne možete da podesite roditeljsku kontrolu
za kanal 0 i kanal 184.
• Možete da podesite samo jedan kôd za zaključavanje
na prijemniku. Ne možete da podesite posebne
kôdove za zaključavanje za svaki kanal.
Lista poruka u vezi sa satelitskim radiom
Poruka se
Objašnjenje
prikazuje na
ekranu televizora
[Displeju]
Rešenje
Antenna
[ANTENNA]
Antena nije pravilno povezana.
Proverite kabl koji povezuje SiriusConnect Home
prijemnik i antenu.
Acquiring
[ACQUIRING]
Uslovi za prijem nisu dobri.
Premestite antenu na drugo mesto.
Za detalje u vezi sa mestom za postavljanje antene
pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz SiriusConnect Home prijemnik.
UNSUB CH
[CALL 888-539SIRI]
Niste se pretplatili na izabrani
kanal.
—
SR Tuner
[SR TUNER]
SiriusConnect Home prijemnik
nije pravilno povezan.
Proverite sve kablove, a zatim ponovo uključite
sistem. Takođe se uverite da je adapter za
naizmeničnu struju koji ste dobili uz SiriusConnect
Home prijemnik priključen u zidnu utičnicu.
Invalid
[INVALID]
Uneli ste nevažeći broj kanala.
Kanal koji ste izabrali ne postoji zbog promene koju je
uneo emiter programa ili uslovi za prijem nisu dobri.
Locked CH
[LOCKED CH]
Izabrani kanal je zaključan.
—
SUB UPDT
[SUB UPDT]
Informacije o pretplati su
ažurirane.
—
Updating
[UPDATING]
Informacije o kanalu se ažuriraju. —
FW UPDT
[FW UPDT]
Firmver SiriusConnect Home
prijemnika se ažurira.
—
––––
Nema tekstualnih informacija
u kanalu.
To nije greška. Tekstualne informacije se možda neće
prikazivati u zavisnosti od stanja sistema, na primer
neposredno po prijemu kanala.
63
Napomena
Uživanje u okružujućem zvuku
Biranje zvučnog polja
„A. DIRECT“ ne možete da izaberete kada kao ulaz
izaberete GAME i USB.
„Auto Format Direct“ (A.F.D.) režim
Ovaj prijemnik može da proizvede višekanalni
okružujući zvuk. Možete da izaberete jedno
od optimizovanih zvučnih polja iz unapred
programiranih zvučnih polja prijemnika.
SOUND
FIELD +/–
„Auto Format Direct“ (A.F.D.) režim vam
omogućava da slušate zvuk visoke vernosti
i da izaberete način dekodiranja za slušanje
dvokanalnog stereo zvuka u višekanalnom
formatu.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Pritiskajte SOUND FIELD +/– da biste
izabrali željeno zvučno polje.
Možete da upotrebite i 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) ili MUSIC
na prijemniku.
Dvokanalni režim zvuka
Izlazni zvuk možete da prebacite na
dvokanalni zvuk bez obzira na formate
snimanja softvera koji koristite, povezanu
opremu za reprodukciju ili podešavanja
zvučnog polja prijemnika.
x 2CH ST. (Dvokanalni stereo)
Prijemnik emituje zvuk samo sa prednjeg
levog/desnog zvučnika. Zvuk iz bas zvučnika
se ne čuje.
Standardni dvokanalni stereo izvori
u potpunosti zaobilaze obradu zvučnog polja
i formati višekanalnog okružujućeg zvuka se
emituju na dva kanala.
x A. DIRECT (Analog Direct)
Možete da prebacite zvuk izabranog ulaza na
dvokanalni analogni ulaz. Ova funkcija vam
omogućava da uživate u visokokvalitetnim
analognim izvorima.
Kada koristite ovu funkciju, moguće je
podesiti samo jačinu zvuka i nivo jačine
zvuka prednjeg zvučnika.
64
Memoriše zvuk onako kako je snimljen/
kodiran bez dodavanja okružujućih efekata.
Međutim, kod modela za tržište SAD i Kanade,
ovaj prijemnik će generisati niskofrekventni
signal koji će se emitovati na bas zvučniku
ukoliko nema LFE signala.
x MULTI ST. (Višekanalni stereo)
Emituje dvokanalni levi/desni signal iz svih
zvučnika. Međutim, zvuk se možda neće
emitovati iz nekih zvučnika u zavisnosti
od podešavanja zvučnika.
Režim za filmove
Prednost okružujućeg zvuka možete da
iskoristite na jednostavan način, biranjem
jednog od unapred programiranih zvučnih
polja prijemnika. Ona donose uzbudljiv
i moćan zvuk bioskopa u vaš dom.
x HD-D.C.S.
x HALL (Dvorana)
„HD Digital Cinema Sound“ (HD-D.C.S.) je
nova inovativna tehnologija kućnog bioskopa
kompanije Sony koja koristi najnovije
tehnologije za obradu zvučnog i digitalnog
signala. Zasnovana je na preciznim podacima
merenja odziva studija za mastering.
HD-D.C.S. vam omogućava da uživate
u Blu-ray i DVD filmovima kod kuće, uz visok
kvalitet zvuka i najbolju zvučnu atmosferu, baš
onako kako je zamislio inženjer zvuka u toku
procesa masteringa.
Možete da izaberete vrstu efekta za HD-D.C.S.
Više detalja možete da vidite u poglavlju „Meni
„Surround Settings““ (stranica 94).
Simulira akustiku koncertne dvorane za
klasičnu muziku.
x PLII MV (PLII Movie)
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic II
Movie. Ovo podešavanje je idealno za filmove
kodirane u Dolby Surround formatu. Osim toga,
ovaj režim može da reprodukuje zvuk
u 5.1 kanala za gledanje video zapisa
nasnimavanih ili starih filmova.
x PLIIx MV (PLIIx Movie)
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic
IIx Movie. Ovo podešavanje proširuje Dolby
Pro Logic II Movie ili Dolby Digital 5.1
u diskretne 7.1 filmske kanale.
x PLIIz (PLIIz Height)
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic
IIz. Ovo podešavanje povećava fleksibilnost
kako bi se sistem sa 5.1 proširio do 7.1 kanala.
Vertikalna oprema daje dimenziju prisustva
i dubine.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Obavlja dekodiranje u režimu DTS Neo:6
Cinema. Izvor snimljen u dvokanalnom
formatu se dekodira na sedam kanala.
Režim za muziku
Prednost okružujućeg zvuka možete da
iskoristite na jednostavan način, biranjem
jednog od unapred programiranih zvučnih
polja prijemnika. Ona donose uzbudljiv
i moćan zvuk koncertnih dvorana u vaš dom.
x JAZZ (Džez klub)
Simulira akustiku džez kluba.
x CONCERT (Živ nastup)
Simulira akustiku koncertnog prostora
sa 300 mesta.
x STADIUM (Stadion)
Pruža osećaj velikog, otvorenog stadiona.
x SPORTS (Sport)
Pruža osećaj sportskog prenosa.
x P. AUDIO (Portable Audio)
Reprodukuje jasan, poboljšan zvuk sa
prenosnog audio uređaja. Ovaj režim
je idealan za MP3 i drugu kompresovanu
muziku.
x PLII MS (PLII Music)
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic II Music. Ovo podešavanje je idealno za
normalne stereo izvore, kao što su CD diskovi.
x PLIIx MS (PLIIx Music)
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic IIx Music. Ovo podešavanje je idealno za
normalne stereo izvore, kao što su CD diskovi.
x PLIIz (PLIIz Height)
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic IIz. Ovo podešavanje povećava
fleksibilnost kako bi se sistem sa 5.1 proširio do
7.1 kanala. Vertikalna oprema daje dimenziju
prisustva i dubine.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Obavlja dekodiranje u režimu DTS Neo:6
Music. Izvor snimljen u dvokanalnom
formatu se dekodira na sedam kanala. Ovo
podešavanje je idealno za normalne stereo
izvore, kao što su CD diskovi.
65
Kada povežete slušalice
Ovo zvučno polje možete da izaberete samo
ako su slušalice povezane na prijemnik.
x HP 2CH (HP (2CH))
Ovaj režim je automatski izabran ako koristite
slušalice (osim za „A. DIRECT“). Standardni
dvokanalni stereo izvori u potpunosti
zaobilaze obradu zvučnog polja i formati
višekanalnog okružujućeg zvuka se emituju
na dva kanala, sa izuzetkom LFE signala.
x HP DIRECT (HP (Direct))
Ovaj režim je automatski izabran ako koristite
slušalice dok je izabran „A. DIRECT“.
Emituje analogne signale bez obrade
ekvilajzera, zvučnog polja itd.
Ako povežete bas zvučnik
Ovaj prijemnik će generisati niskofrekventni
signal koji će se emitovati na bas zvučniku
ukoliko nema LFE signala, koji predstavlja
niskopropusni zvučni efekat koji se iz bas
zvučnika emituje u dvokanalni signal.
Međutim, niskofrekventni signal se ne generiše
za „NEO6 CIN“ ili „NEO6 MUS“ kada su svi
zvučnici podešeni na „Large“.
Kako biste u potpunosti iskoristiti prednost
Dolby Digital preusmeravanja basova,
preporučujemo vam da podesite prekidnu
frekvenciju bas zvučnika na što višu vrednost.
Napomene o zvučnim poljima
• Neka zvučna polja možda neće biti dostupna
u zavisnosti od podešavanja za šablon
zvučnika.
• Ne možete istovremeno da izaberete i PLIIx
i PLIIz.
– PLIIx je dostupan samo kada je šablon
zvučnika postavljen na podešavanja
sa zadnjim okružujućim zvučnikom
(zvučnicima).
– PLIIz je dostupan samo kada je šablon
zvučnika postavljen na podešavanja sa
visokim prednjim zvučnicima.
66
• Zvučna polja za muziku i film ne
funkcionišu u sledećim slučajevima:
– U toku je prijem signala DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio
ili Dolby TrueHD sa frekvencijom
uzorkovanja većom od 48 kHz.
– Izabran je „A.DIRECT“.
• „PLII MV“, „PLIIx MV“, „PLII MS“, „PLIIx
MS“, „PLIIz“, „NEO6 CIN“ i „NEO6 MUS“
ne rade kada je šablon zvučnika podešen
na 2/0 ili 2/0.1.
• Kada je izabrano jedno od zvučnih polja za
muziku, ne čuje se zvuk iz bas zvučnika ako
su u meniju „Speaker Settings“ svi zvučnici
podešeni na „Large“. Međutim, zvuk će se
čuti iz bas zvučnika ukoliko:
– digitalni ulazni signal sadrži LFE signale.
– su prednji ili okružujući zvučnici podešeni
na „Small“.
– je izabran „MULTI ST.“, „PLII MV“,
„PLII MS“, „PLIIx MV“, „PLIIx MS“,
„HD-D.C.S.“ ili „P. AUDIO“.
Isključivanje okružujućeg efekta
za film/muziku
Pritiskajte SOUND FIELD +/– da biste
izabrali „2CH ST.“ ili „A.F.D. AUTO“.
Takođe možete da pritiskate 2CH/A.DIRECT
na prijemniku da biste izabrali „2CH ST.“ ili
A.F.D. da biste izabrali „A.F.D. AUTO“.
Digitalni formati zvuka koje podržava prijemnik
Digitalni formati zvuka koje ovaj prijemnik može da dekodira zavise od priključaka za digitalni
audio izlaz na opremi koju ste povezali. Ovaj prijemnik podržava sledeće formate zvuka:
Format zvuka
Maksimalan
broj kanala
Veza između opreme za reprodukciju
i prijemnika
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
5.1
a
a
×
a
×
a
×
a
DTS 96/24
c)
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
Višekanalni linearni PCMa)
7.1
a)
Zvučni signali se emituju u drugom formatu ukoliko oprema za reprodukciju ne podržava taj format.
Dodatne informacije potražite u uputstvu za upotrebu opreme za reprodukciju.
b)
Signali sa frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz se reprodukuju na 96 kHz ili 88,2 kHz.
c)
DTS 96/24 se dekodira kao DTS kada je aktivirana funkcija A.P.M. (Automatic Phase Matching).
67
Korišćenje funkcije SOUND
OPTIMIZER
Vraćanje zvučnih polja na
podrazumevana podešavanja
„Sound Optimizer“ vam omogućava da
uživate u jasnom i dinamičnom zvuku i pored
niskog nivoa jačine zvuka. On automatski
kalibriše zvuk koji se ne čuje dobro kada
utišate jačinu zvuka. Nakon što se obavi
automatsko kalibrisanje, nivo jačine zvuka
se optimizuje kako bi odgovarao vašem
okruženju.
Koristite tastere na prijemniku da biste obavili
ovu radnju.
?/1
SOUND
OPTIMIZER
MUSIC
Pritisnite SOUND OPTIMIZER da biste
izabrali „S. OPT. ON“.
Aktivira se funkcija „Sound Optimizer“.
„Sound Optimizer“ se aktivira i deaktivira
kada pritiskate SOUND OPTIMIZER.
Napomena
Ova funkcija ne radi kada se koristi „A. DIRECT“.
68
1
2
Pritisnite ?/1 da biste isključili
prijemnik.
Dok držite MUSIC, pritisnite ?/1.
„S.F. CLEAR“ će se pojaviti na displeju
i sva zvučna polja će biti vraćena na
podrazumevano podešavanje.
Korišćenje mrežnih funkcija
O mrežnim funkcijama
prijemnika
• Možete da uživate u audio sadržaju
uskladištenom na DLNA-kompatibilnom
uređaju (DLNA CERTIFIED™ proizvodi)
i koji na sebi ima autorizovani DLNA logotip
(stranica 73).
• Prijemnik možete da koristite kao uređaj koji
odgovara UPnP prikazivaču medija na vašoj
kućnoj mreži.
• Ukoliko imate internet priključak, možete
da slušate muzičke usluge (stranica 75)
i da ažurirate softver prijemnika.
• Istu muziku možete da slušate istovremeno
u različitim prostorijama pomoću funkcije
PARTY STREAMING.
• Uređaje za daljinsko upravljanje medijima
možete da registrujete kako biste kontrolisali
prijemnik.
O organizaciji DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance)
je organizacija za standardizaciju koju čine
proizvođači različitih proizvoda, kao što su
serveri (računari itd.), AV oprema i mobilni
računarski uređaji za razmenu sadržaja
(muzike, fotografija i video zapisa). DLNA
donosi odluke o standardima i objavljuje
autorizovani logotip koji će se nalaziti na
uređajima koji podržavaju DLNA standarde.
Podešavanje servera
Da biste pomoću ovog prijemnika slušali
audio sadržaj uskladišten na serveru, potrebno
je da unapred podesite server. Sledeći serverski
uređaji su kompatibilni sa ovim prijemnikom:
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 i 2.1
• Sony HDD Network Audio System
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Sony Network AV prijemnik
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12
instaliran na operativnom sistemu
Windows 7 (stranica 70)
• Microsoft Windows Media Player 11
instaliran na operativnom sistemu
Windows Vista/Windows XP (stranica 71)
* Nije dostupan u nekim zemljama ili regionima.
Ukoliko server ima funkciju koja ograničava
pristup sa drugih uređaja, morate da
promenite podešavanje na serveru kako
biste omogućili prijemniku da mu pristupi.
U ovom odeljku je objašnjeno kako se
podešava Windows Media Player kada se
koristi kao server.
Za dodatne informacije o podešavanjima
drugih serverskih uređaja, pogledajte uputstvo
za upotrebu ili pomoć za date uređaje ili
aplikacije.
Napomena
Stavke prikazane na računaru mogu se razlikovati
od onih koje su date u nastavku u zavisnosti od
verzije operativnog sistema ili računarskog
okruženja. Za detalje, pogledajte pomoć za
vaš operativni sistem.
69
Ako koristite Windows 7
U ovom odeljku je objašnjeno kako se podešava
Windows Media Player 12 (instaliran od strane
proizvođača) za Windows 7.
Za dodatne informacije o upravljanju
aplikacijom Windows Media Player 12,
pogledajte pomoć za Windows Media Player 12.
1
2
5
Pratite uputstvo sa displeja
u skladu sa okruženjem u kome
se prijemnik koristi.
Kada završite sa podešavanjima, proverite
da li je stavka u okviru [Prikaz aktivnih
mreža] promenjena na [Kućna mreža] ili
[Mreža na poslu] u prozoru [Centar za
mrežu i deljenje].
6
Izaberite [Promena naprednih
postavki deljenja].
7
Izaberite [Izbor opcija deljenja
medija…] iz [Protok medija].
Izaberite [Prikaz statusa mreže
i zadataka] u okviru [Mreža
i Internet].
Savet
Ukoliko se željena stavka ne pojavljuje na
displeju, pokušajte da promenite tip prikaza
za Kontrolnu tablu.
Izaberite [Javna mreža] u okviru
[Prikaz aktivnih mreža].
Ukoliko se na displeju ne prikaže
[Javna mreža], idite na korak 6.
Pojaviće se prozor [Podesite lokaciju na
mreži].
70
Izaberite [Kućna mreža] ili [Mreža
na poslu] u skladu sa okruženjem
u kome se prijemnik koristi.
Idite na [Start] – [Kontrolna tabla].
Pojaviće se prozor [Centar za mrežu
i deljenje].
3
4
8
Ukoliko se [Protok medija nije
uključen] pojavi u prozoru [Opcije
protoka medija], izaberite
[Uključite protok medija].
9
Izaberite [Dozvoli sve].
1
Idite na [Start] – [Svi programi].
2
Izaberite [Windows Media Player].
Otvoriće se prozor [Dozvoljavanje svih
medijskih uređaja]. Ukoliko su svi uređaji
u okviru lokalne mreže podešeni na
[Dozvoljeno], izaberite [U redu]
i zatvorite prozor.
Pokrenuće se Windows Media Player 11.
3
Izaberite [Deljenje medija…] iz
menija [Biblioteka].
Ako koristite Windows XP, idite na
korak 9.
10 Izaberite [Dozvoli svim
4
Kada se prikaže
, izaberite
[Umrežavanje…].
računarima i uređajima za medije].
11 Izaberite [U redu] da biste
zatvorili prozor.
12 Osvežite listu servera.
Nakon što podesite Windows Media Player
12, osvežite listu servera prijemnika i izaberite
ovaj server sa liste servera. Za detalje o izboru
servera, pogledajte odeljak „Osvežavanje liste
servera“ (stranica 72).
Pojaviće se prozor [Centar za mrežu
i deljenje].
5
Izaberite [Prilagodi].
Ako koristite Windows Vista/XP
U ovom odeljku je objašnjeno kako se
podešava Windows Media Player 11 instaliran
na operativnom sistemu Windows Vista/XP*.
Za dodatne informacije o upravljanju
aplikacijom Windows Media Player 11,
pogledajte pomoć za Windows Media Player 11.
* Windows Media Player 11 nije instaliran od strane
proizvođača na operativnom sistemu Windows XP.
Pristupite veb sajtu kompanije Microsoft,
preuzmite instalacioni program i instalirajte
Windows Media Player 11 na svoj računar.
Pojaviće se prozor [Podesite lokaciju
na mreži].
nastavlja se
71
6
Označite polje [Privatna]
i izaberite [Dalje].
12 Osvežite listu servera.
Nakon što podesite Windows Media
Player 11, osvežite listu servera
prijemnika i izaberite ovaj server sa liste
servera. Za detalje o izboru servera,
pogledajte odeljak „Osvežavanje liste
servera“ (stranica 72).
Osvežavanje liste servera
7
8
9
Proverite da li je [Tip lokacije]
promenjen na [Privatna]
i izaberite [Zatvori].
Proverite da li je [(Privatna
mreža)] prikazana u prozoru
[Centar za mrežu i deljenje]
i zatvorite prozor.
Ukoliko u prozoru [Deljenje
medija] koji se prikazuje u koraku 3
nije označeno polje [Deli moje
medije], označite polje [Deli moje
medije], a zatim izaberite [U redu].
Prikazaće se lista uređaja koji se mogu
povezati.
Kada u kućnu mrežu dodate novi server ili
kada na listi ne možete da pronađete željeni
server, osvežite listu servera.
1 Pritisnite TOOLS/OPTIONS dok je
prikazana lista servera.
2 Izaberite „Refresh“, a zatim pritisnite
.
Pojaviće se osvežena lista servera.
Savet
Prijemnik čuva istoriju poslednjih pet povezanih
servera i ovi serveri se pojavljuju na vrhu liste
servera. Na listi servera može biti prikazano
najviše 20 servera.
Brisanje servera sa liste servera
1 Dok je prikazana lista servera, izaberite
server koji želite da obrišete, a zatim
pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojaviće se meni sa opcijama.
2 Izaberite „Delete“, a zatim pritisnite
.
Na ekranu televizora će se pojaviti prozor
za potvrdu.
3 Izaberite „OK“, a zatim pritisnite
10 Izaberite opciju [Postavke…] koja
se pojavljuje pored [Deli moje
medije u:].
11 Označite polje [Automatski
dozvoli nove uređaje i računare]
i izaberite [U redu].
Napomena
Poništite izbor ove stavke nakon što potvrdite
da prijemnik može da se poveže na server
i reprodukuje audio sadržaj uskladišten na
serveru.
72
.
Pojaviće se poruka „Complete!“, a izabrani
server je obrisan.
Napomena
Čak i ako obrišete server sa liste servera, server će se
ponovo pojaviti na listi ako ga prijemnik pronađe na
mreži (kao kada osvežite listu servera).
Uživanje u audio sadržaju
uskladištenom na serveru
3
Izaberite „HOME NETWORK“,
a zatim pritisnite
.
Na ekranu televizora će se pojaviti lista
servera.
Ukoliko se na ekranu televizora pojavi
poslednja izabrana stavka (lista za
reprodukciju, album, fascikla itd),
pritiskajte RETURN/EXIT O dok se
ne pojavi lista servera.
Ako se pojavi obaveštenje „No Server“ ili
ako server sa liste nije dostupan, pritisnite
TOOLS/OPTIONS. Izaberite „Refresh“,
a zatim pritisnite
. Pojaviće se
osvežena lista servera.
Uz pomoć prijemnika možete da reprodukujete
audio sadržaj uskladišten na serveru u MP3,
Linear PCM, WMA i AAC* formatima. Audio
sadržaj sa DRM (Digital Rights Management)
zaštitom autorskih prava se ne može
reprodukovati na ovom prijemniku.
* Prijemnik može da reprodukuje AAC datoteke
jedino ako imaju oznaku tipa datoteke „.m4a“,
„.mp4“ ili „.3gp“.
Server
Savet
Takođe možete da koristite taster HOME
NETWORK na daljinskom upravljaču da biste
direktno izabrali funkciju „Home Network“.
Ovaj prijemnik
4
HOME
NETWORK
Izaberite server na kome se nalazi
sadržaj koji želite da
reprodukujete.
Na ekranu televizora će se pojaviti lista
sadržaja.
Napomena
Ukoliko serverski uređaj podržava standard
„Wake-on-LAN“, prijemnik automatski
uključuje server. Ukoliko server ne podržava
standard „Wake-on-LAN“, unapred uključite
server. Za dodatne informacije o podešavanjima
ili radu funkcije „Wake-on-LAN“ vašeg servera,
pogledajte uputstvo za upotrebu ili pomoć za
server.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
5
Pritisnite MENU.
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
2
Izaberite „
pritisnite
Izaberite željenu stavku (listu za
reprodukciju, album, fasciklu
itd.), a zatim pritisnite
.
Ukoliko se pojavi druga stavka, ponavljajte
korak 5 kako biste suzili izbor sve dok se ne
pojavi željena stavka. Prikazane stavke
zavise od povezanog servera.
Music“, a zatim
ili b.
6
Izaberite željenu numeru, a zatim
pritisnite
.
Pokrenuće se reprodukcija.
Uverite se da se zvuk emituje sa zvučnika
prijemnika.
nastavlja se
73
Saveti
• Ukoliko izaberete fasciklu (recimo, fasciklu
izvođača, fasciklu žanra itd), a zatim pritisnete
taster N, prijemnik će reprodukovati sve stavke
iz izabrane fascikle.
• Kada promenite funkciju na „Home Network“,
prijemnik nastavlja reprodukciju od poslednje
izabrane stavke sve dok ne isključite prijemnik.
Kada je „Network Standby“ podešen na „On“,
reprodukcija se nastavlja od poslednje izabrane
stavke, čak iako ste isključili prijemnik.
Napomene
• Numere koje prijemnik ne može da reprodukuje se
takođe pojavljuju na ekranu televizora. Ne možete
da sortirate listu numera koje se mogu
reprodukovati.
• Znak „!“ se pojavljuje na vrhu imena numere koja
ne može da se reprodukuje na prijemniku
i preskače se za vreme reprodukcije.
• Reprodukcija se ne nastavlja od poslednje izabrane
stavke ukoliko izvučete kabl za napajanje iz zidne
utičnice.
• Prijemniku je možda potrebno izvesno vreme da
prikaže stavke prilikom pregledanja fascikle koja
sadrži veliku količinu audio sadržaja. U tom slučaju,
koristite pretragu po ključnoj reči (stranica 80).
Korišćenje funkcije „Home
Network“ pomoću daljinskog
upravljača
Da biste
Uradite sledeće
Pauzirali
reprodukciju*
Pritisnite X za vreme
reprodukcije.
Pritisnite N da biste nastavili
reprodukciju.
Zaustavili
reprodukciju
Pritisnite x.
Se vratili na početak Pritiskajte ./>.
trenutne, prethodne/
sledeće numere
Ponovo izabrali
stavku koju želite
da reprodukujete
Pritiskajte RETURN/EXIT
O dok se ne pojavi željeni
direktorijum.
Ili pritisnite TOOLS/
OPTIONS, izaberite „Server
List“, a zatim izaberite željenu
stavku.
Da biste se vratili na prikaz
za reprodukciju, pritisnite
TOOLS/OPTIONS i izaberite
„Now Playing“.
Pronašli željenu
stavku pomoću
ključne reči
Dok birate sadržaj na serveru,
pritisnite SHIFT, zatim
pritisnite ALPHABET
SEARCH i unesite ključnu reč
(stranica 80).
Promenili server
Dok je reprodukcija
zaustavljena, pritisnite
TOOLS/OPTIONS. Izaberite
„Server List“, a zatim
pritisnite . Izaberite željeni
server, a zatim pritisnite .
Provera zaštite autorskih prava
Prijemnik ne može da reprodukuje datoteke
u WMA formatu sa DRM zaštitom autorskih
prava.
Ukoliko određena WMA datoteka ne može da
se reprodukuje na ovom prijemniku, proverite
njena svojstva na računaru da biste videli da
li poseduje DRM zaštitu autorskih prava.
Otvorite fasciklu ili disk gde je uskladištena
WMA datoteka i kliknite desnim tasterom
miša na datoteku kako bi se prikazao prozor
[Properties]. Ukoliko postoji kartica [License],
datoteka poseduje DRM zaštitu autorskih
prava i ne može da se reprodukuje na ovom
prijemniku.
74
Izabrali ponavljanje Pritisnite SHIFT, a zatim
reprodukcije
pritiskajte REPEAT sve dok
se na ekranu televizora ne
prikaže
ili
.
Izabrali nasumičnu Pritisnite SHIFT, a zatim
reprodukciju
pritiskajte SHUFFLE sve dok
se na ekranu televizora ne
prikaže „SHUF“.
* U zavisnosti od servera ili numere, pauziranje
reprodukcije možda neće raditi kada je izabrana
funkcija „Home Network“.
Slušanje muzičkih usluga
Pomoću ovog prijemnika (funkcija „Music
Service“) možete da slušate muzičke usluge
koje se nude na Internetu.
Da biste koristili ovu funkciju, prijemnik mora
biti povezan na mrežu, a mreža mora biti
povezana na Internet. Više detalja možete da
vidite u poglavlju „6: Povezivanje sa mrežom“
(stranica 33).
Za dodatne informacije o muzičkim uslugama,
posetite sledeći veb sajt:
http://www.sony.net/audio/
musicservices
Sledeći koraci objašnjavaju kako da izaberete
„vTuner“ kao primer muzičkih usluga koje
se nude na Internetu.
1
Pritisnite MENU.
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
2
Izaberite „
pritisnite
3
Izaberite „MUSIC SERVICES“,
a zatim pritisnite
.
Music“, a zatim
ili b.
Na ekranu televizora će se pojaviti lista
dobavljača usluge. Ukoliko prijemnik
automatski prikazuje poslednju izabranu
uslugu ili stanicu, pritiskajte RETURN/
EXIT O dok se ne pojavi lista dobavljača
usluge.
Muzičke usluge
Savet
Takođe možete da koristite taster MUSIC
SERVICES na daljinskom upravljaču da biste
direktno izabrali funkciju „Muzičke usluge“.
Ovaj prijemnik
4
Izaberite „vTuner“, a zatim
pritisnite
.
5
Izaberite željenu fasciklu ili
stanicu, a zatim pritisnite
.
Napomena
Pre korišćenja muzičkih usluga, možda ćete morati
da registrujete prijemnik u zavisnosti od dobavljača
usluge. Za detalje o registraciji, posetite sajt
korisničke podrške dobavljača usluge.
MUSIC
SERVICES
• Pritisnite V/v da biste izabrali stavku.
• Pritisnite
da biste otišli na sledeći
direktorijum ili da biste slušali stanicu.
• Da biste se vratili na prethodni
direktorijum, pritisnite RETURN/
EXIT O.
Savet
TOOLS/
OPTIONS
Kada promenite funkciju na „Muzičke usluge“,
prijemnik prikazuje poslednju izabranu uslugu
ili stanicu sve dok ne isključite prijemnik. Kada je
„Network Standby“ podešen na „On“, prikazuje se
poslednja izabrana usluga ili stanica, čak iako ste
isključili prijemnik.
MENU
Napomena
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Ukoliko se pojavi obaveštenje „No Service“
i ne možete da preuzmete listu dobavljača usluge,
pritisnite TOOLS/OPTIONS i izaberite „Refresh“.
nastavlja se
75
Korišćenje funkcije „Muzičke
usluge“ pomoću daljinskog
upravljača
Slušanje memorisane stanice
1 Iz menija izaberite „ Music“, a zatim
Da biste
Uradite sledeće
2 Izaberite „MUSIC SERVICES“, a zatim
Promenili stanicu
ili uslugu
Pritisnite RETURN/EXIT O
da biste se vratili na listu
dobavljača usluge, a zatim
ponovo izaberite uslugu.
Da biste se ponovo vratili
na displej za reprodukciju,
pritisnite TOOLS/OPTIONS
i izaberite „Now Playing“.
Koristili različite
funkcije dok
prijemnik bira ili
reprodukuje stanicu
ili uslugu
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazana stavka može se
razlikovati u zavisnosti
od izabrane stavke ili
direktorijuma.
Izabrali opcije
usluge
Pritisnite TOOLS/OPTIONS
dok birate ili reprodukujete
sadržaj u okviru usluge.
Izaberite „Service Options“,
a zatim pritisnite . Sadržaj
opcije usluge se razlikuje
u zavisnosti od izabranih
usluga.
pritisnite
Pronašli željenu
stavku pomoću
ključne reči
Dok birate sadržaj na serveru,
pritisnite SHIFT, zatim
pritisnite ALPHABET
SEARCH i unesite ključnu
reč (stranica 80).
Videli dostupne
informacije
Pritiskajte DISPLAY da biste
videli ime izvođača, ime
albuma, sat itd.
ili b.
pritisnite
.
Na ekranu televizora će se pojaviti lista
dobavljača usluge. Ukoliko prijemnik
automatski prikazuje poslednju izabranu
stanicu, pritiskajte RETURN/EXIT O
dok se ne pojavi lista dobavljača usluge.
3 Izaberite „Preset“, a zatim pritisnite
.
„Preset“ će se pojaviti na vrhu liste
dobavljača usluge.
4 Izaberite željenu memorisanu stanicu,
a zatim pritisnite
.
Savet
Koristite numeričke tastere da biste izabrali
memorisanu stanicu. Pritisnite numerički taster
koji odgovara broju memorisane stanice, a zatim
pritisnite
da biste direktno izabrali memorisanu
stanicu.
Napomena
Neke stanice možda nije moguće memorisati
u zavisnosti od dobavljača usluge. Ukoliko pokušate
da memorišete takvu stanicu, na displeju će se
pojaviti obaveštenje „Not Available“.
Uživanje u različitim muzičkim
uslugama
Memorisanje stanica
Možete da memorišete najviše 20 stanica kao
omiljene stanice.
1
Izaberite stanicu koju želite
da memorišete.
2
Tokom prijema, pritisnite SHIFT,
a zatim pritisnite ENT/MEM.
Možete da uživate u slušanju sadržaja različitih
muzičkih usluga koje se nude na Internetu.
Posetite sledeći veb sajt kako biste dobili
dodatne informacije o muzičkim uslugama,
registracionoj šifri prijemnika i o tome kako
da uživate u uslugama.
http://www.sony.net/audio/
musicservices
Pojaviće se lista memorisanih stanica.
3
4
76
Izaberite broj memorisane
stanice, a zatim pritisnite
Provera registracione šifre
.
Ponovite korake od 1 do 3 da biste
memorisali drugu stanicu.
Možda ćete morati da unesete registacionu šifru
prijemnika dok uživate u novoj muzičkoj usluzi.
1 Iz menija izaberite „
pritisnite
ili b.
Music“, a zatim
2 Izaberite „MUSIC SERVICES“, a zatim
pritisnite
.
Na ekranu televizora će se pojaviti lista
dobavljača usluge. Ukoliko prijemnik
automatski prikazuje poslednju izabranu
uslugu ili stanicu, pritiskajte RETURN/
EXIT O dok se ne pojavi lista dobavljača
usluge.
SHIFT
3 Izaberite „Registration Code“, a zatim
pritisnite
.
Pojaviće se registraciona šifra prijemnika.
Korišćenje funkcije PARTY
STREAMING
Audio sadržaj koji se trenutno reprodukuje na
ovom prijemniku takođe se može istovremeno
reprodukovati na svim uređajima koji
podržavaju funkciju PARTY STREAMING
u okviru vaše kućne mreže.
Dok koristite funkciju za PARTY striming,
uređaj koji se zove „PARTY domaćin“ pokreće
PARTY i emituje muziku, a uređaj koji se zove
„PARTY gost“ se uključuje u sistem koji
koristi funkciju PARTY i dobija muziku
od „PARTY domaćina“.
Pre korišćenja funkcije PARTY STREAMING,
uverite se da je „PARTY STREAMING“
podešen na „On“ (stranica 100).
PARTY gost
PARTY gost
PARTY
Možete da uživate u funkciji PARTY
STREAMING koristeći i druge uređaje* koji
imaju PARTY STREAMING logotip prikazan
u nastavku.
* Dostupni uređaji koji podržavaju funkciju PARTY
STREAMING mogu se razlikovati u zavisnosti
od zemlje ili regiona. Za detaljnije informacije
o dostupnim uređajima, kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
Pokretanje funkcije PARTY
Funkciju PARTY možete da pokrenete kako bi
ostali uređaji koji podržavaju funkciju PARTY
STREAMING mogli da reprodukuju istu muziku
čak i ako se nalaze u različitim prostorijama.
1
Uverite se da su uređaji koji su
PARTY gosti uključeni i spremni
da se uključe u sistem koji koristi
funkciju PARTY.
2
Reprodukujte željeni izvor zvuka.
PARTY domaćin
PARTY gost
Audio sadržaj svih izvora zvuka na ovom
prijemniku može da se emituje.
Napomene
• Samo audio sadržaji na ovom prijemniku
mogu da se emituju. Dok koristite sistem kao
PARTY domaćin, video signali se ne emituju
na televizoru, a zvuk sa prijemnika se emituje
na dva kanala.
nastavlja se
77
• Kada pokrenete funkciju PARTY kao PARTY
domaćin, možete da očekujete vremenski
razmak između emitovanja zvuka i prikaza
slike u sledećim slučajevima:
– Koristi se funkcija „Audio Return Channel“
(ARC).
– Video izlaz uređaja je povezan sa
televizorom, a audio izlaz je povezan sa
priključcima za digitalni ili analogni audio
ulaz na prijemniku.
• Izvori sa zaštitom autorskih prava možda
neće moći da se emituju.
3
Pritisnite SHIFT, a zatim držite
PARTY dok se ne pojavi
„START PARTY“.
Prijemnik pokreće PARTY striming
kao PARTY domaćin.
Prekidanje funkcije PARTY
Pritisnite SHIFT, a zatim držite PARTY dok
se ne pojavi „CLOSE PARTY“.
Uključivanje u sistem koji koristi
funkciju PARTY
Prijemnik može da se uključi u sistem koji
koristi funkciju PARTY koju je pokrenuo
drugi uređaj kako biste mogli da uživate
u istom audio sadržaju koji se reprodukuje
u drugoj prostoriji.
Dok uređaj koji je PARTY domaćin
koristi funkciju PARTY, pritisnite
SHIFT, a zatim pritisnite PARTY.
Pojaviće se obaveštenje „JOIN PARTY“
i prijemnik će se uključiti u sistem koji
koristi funkciju PARTY kao PARTY gost.
Napuštanje sistema koji koristi
funkciju PARTY
Pritisnite SHIFT, a zatim pritisnite PARTY.
Pojaviće se obaveštenje „LEAVE PARTY“
i prijemnik će napustiti sistem koji koristi
funkciju PARTY.
Napomene
• Ne možete se uključiti u sistem koji koristi funkciju
PARTY u sledećim slučajevima:
– na ovom prijemniku koristite funkciju PARTY.
– već ste se uključili u drugi sistem koji koristi
funkciju PARTY.
• Ukoliko pritisnete PARTY kada nije pokrenuta
funkcija PARTY, ali neki uređaj koji podržava
funkciju PARTY STREAMING reprodukuje
muziku, taj uređaj će biti PARTY domaćin, dok će
se prijemnik uključiti u sistem koji koristi funkciju
PARTY kao PARTY gost.
• Funkcija PARTY uređaja koji je gost će se
automatski prebaciti na HOME NETWORK kada
se uređaj uključi u sistem koji koristi funkciju
PARTY. Čak iako uređaj koji je PARTY gost
napusti sistem koji koristi funkciju PARTY,
funkcija ostaje kao HOME NETWORK.
Ažuriranje softvera
Ukoliko preuzmete poslednju verziju softvera,
možete da iskoristite prednost najnovijih
funkcija. Prijemnik pristupa Sony serveru
kako bi ažurirao softver.
Ukoliko je dostupna nova verzija, kada
se povežete na Internet i koristite funkciju
„Home Network“ ili „Music Services“, na
ekranu televizora će se pojaviti obaveštenje
„[New Software] Perform Software Update“.
Obavezno isključite ostalu opremu koja je
povezana na prijemnik pre nego što ažurirate
softver.
Za detalje o poslednjoj dostupnoj verziji softvera,
pogledajte sajt korisničke podrške (stranica 124).
Napomene
• Vodite računa da ne isključite prijemnik, izvučete
mrežni kabl ili obavite bilo koju radnju na
prijemniku u toku procesa ažuriranja.
• Ukoliko pokušate da ažurirate softver kada je
aktiviran merač vremena za isključivanje, merač
vremena za isključivanje će se automatski isključiti.
1
Pritisnite HOME NETWORK da biste
izabrali funkciju „Home Network“.
2
Pritisnite MENU.
Savet
Ukoliko je „Network Standby“ podešen na „On“,
prijemnik će se automatski upaliti i uključiti u sistem
koji koristi funkciju PARTY kada uređaj koji je
PARTY domaćin pokrene funkciju PARTY.
78
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
3
Izaberite „
pritisnite
Settings“, a zatim
ili b.
Povratak na prethodni ekran
Na ekranu televizora će se prikazati lista
menija za podešavanje.
Pritisnite RETURN/EXIT O pre nego
što prijemnik počne da ažurira softver.
Ne možete da se vratite na prethodni ekran
nakon što ažuriranje počne.
4
Izaberite „Network“, a zatim
pritisnite
.
Lista poruka mrežnih funkcija
5
Izaberite „Software Update“,
a zatim pritisnite
.
6
Izaberite „Update“, a zatim
pritisnite
.
Prijemnik će početi da proverava
poslednju dostupnu verziju softvera.
7
Pritisnite
kada se pojavi
obaveštenje „Found latest update“.
Ukoliko nova verzija nije dostupna, pojaviće
se obaveštenje „No update required“.
8
Izaberite „OK“, a zatim
pritisnite
.
Pojaviće se poruka koja potvrđuje da
li prihvatate uslove ažuriranja softvera
ili ih ne prihvatate. Potvrdite poruku,
pročitajte „UGOVOR O LICENCIRANJU
SA KRAJNJIM KORISNIKOM ZA SONY
SOFTVER“ (stranica 130), a zatim
pritisnite
.
9
Izaberite „Agree“, a zatim
pritisnite
.
Prijemnik će početi da ažurira softver.
Prijemniku je možda potrebno izvesno
vreme (najviše dvadesetak minuta) da
završi sa ažuriranjem. Potrebno vreme
zavisi od količine podataka koju sadrži
nova verzija, tipa mreže, okruženja za
mrežnu komunikaciju itd.
Obaveštenje „Complete!“ će se pojaviti
kada se završi ažuriranje softvera.
Pritisnite ?/1 da biste isključili prijemnik
i prijemnik se ažurira na novu verziju.
Podešavanja za mrežu
Poruka i objašnjenje
Connection Fail
Prijemnik nije uspeo da se poveže sa mrežom.
Input Error!
Unete vrednosti su netačne ili nevažeće.
Not in Use
Obavlja se radnja koja je trenutno zabranjena.
Kućna mreža
Poruka i objašnjenje
Cannot Connect
Prijemnik ne može da se poveže na izabrani server.
Cannot Get Info
Prijemnik ne može da preuzme informacije
o serveru ili sadržaju.
Cannot JOIN
Prijemnik nije uspeo da se uključi u sistem koji
koristi funkciju PARTY.
Cannot Play
Prijemnik ne može da reprodukuje audio datoteke
zbog nepodržanog formata datoteke ili ograničenja
reprodukcije.
Cannot START
Prijemnik nije uspeo da pokrene funkciju PARTY.
Data Error
Pokušali ste da reprodukujete datoteku koja
ne može da se reprodukuje.
Device Full!
Više ne možete da registrujete ni jedan uređaj
u okviru liste uređaja.
Initialize
Prijemnik će primeniti podrazumevano
podešavanje za funkciju „Network“.
No Server
Na mreži nema servera na koji bi prijemnik mogao
da se poveže. Pokušajte da osvežite listu servera
(stranica 72).
Obustavljanje postupka
Izaberite „Cancel“ u koraku 8.
nastavlja se
79
Poruka i objašnjenje
No Track
U izabranoj fascikli na serveru nema datoteka koje
mogu da se reprodukuju.
Not Found
Na serveru ne postoji stavka koja odgovara ključnoj
reči.
Not in Use
Obavlja se radnja koja je trenutno zabranjena.
Muzičke usluge
Poruka i objašnjenje
Cannot Connect
Prijemnik ne može da se poveže na server.
Ažuriranje softvera
Poruka i objašnjenje
Cannot connect
Prijemnik ne može da pristupi serveru kako bi
preuzeo najnoviju verziju softvera. Uđite u meni za
podešavanje i ponovo ažurirajte softver (stranica 78).
Can’t download
Prijemnik nije uspeo da preuzme ažurirane podatke
u toku procesa ažuriranja softvera. Uđite u meni za
podešavanje i ponovo ažurirajte softver (stranica 78).
Update Error
Prijemnik ne može da ažurira softver. Isključite
prijemnik, a zatim ga ponovo uključite. Prijemnik
će pokušati da ažurira softver. Ukoliko se pojavi ista
poruka, kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.
Cannot Get Data
Prijemnik ne može da preuzme sadržaj sa servera.
Cannot Play
Prijemnik ne može da koristi uslugu ili reprodukuje
stanicu zbog nepodržanog formata datoteke ili
ograničenja reprodukcije.
Data Error
• Pokušali ste da reprodukujete datoteku koja
ne može da se reprodukuje.
• Prijemnik ne prepoznaje podatke na serveru.
Need Software update
Usluga nije dostupna za aktuelnu verziju
softvera prijemnika.
Za dodatne informacije o ažuriranju softvera,
posetite sledeći veb sajt:
http://www.sony.net/audio/musicservices
No Preset
Na prijemniku nije sačuvana ni jedna stanica
za izabrani broj memorisane stanice.
No Service
Nema dobavljača usluge.
No Station
Nema stanice u okviru izabrane usluge.
Not Available
• Izabrana usluga nije dostupna.
• Obavlja se radnja koja trenutno nije dostupna.
Pronalaženje stavke pomoću
ključne reči
Kada se na ekranu televizora prikaže lista
(recimo, lista izvođača, lista numera itd.),
možete da unesete ključnu reč kako biste
pronašli željenu stavku.
Pretraživanje na osnovu ključnih reči je
dostupno samo kada je izabrana funkcija
„Home Network“ ili „Music Service“.
SHIFT
Numerički/
tekstualni
tasteri
ALPHABET
SEARCH
Not in Use
Obavlja se radnja koja je trenutno zabranjena.
V/v/B/b,
80
1
Pritisnite SHIFT, a zatim ALPHABET
SEARCH dok se na ekranu
televizora prikazuje lista stavki
(lista izvođača, lista numera itd.).
Na ekranu televizora će se pojaviti prozor
za unos ključne reči.
2
Pritisnite SHIFT, a zatim
numeričke/tekstualne tastere
da biste uneli ključnu reč.
Ključna reč može da sadrži najviše
15 znakova.
Napomena
Unesite ključnu reč koja odgovara početnim
slovima, odnosno početnoj reči naziva ili
naslova stavke koju želite da pronađete. Kada
prijemnik pretražuje neku stavku, ignorisaće
član „The“ na početku naziva i razmak iza njega.
3
Pritisnite
.
Pojaviće se stavka koja odgovara ključnoj
reči. Ukoliko prikazana stavka nije stavka
koju tražite, pritisnite B/b da biste
prikazali prethodnu/sledeću stavku.
4
5
Ponovite korake od 1 do 3 dok ne
pronađete željenu stavku, a zatim
pritisnite
.
Izaberite željenu numeru, a zatim
pritisnite
.
Pokrenuće se reprodukcija.
Funkcija „BRAVIA Sync“
Šta je to „BRAVIA Sync“?
Funkcija „BRAVIA Sync“ omogućava
komunikaciju između Sony proizvoda, kao
što je televizor, Blu-ray Disc/DVD plejer,
AV pojačalo itd., koji podržavaju funkciju
„Kontrola preko HDMI-ja“.
Povezivanjem Sony opreme koja je
kompatibilna sa funkcijom “BRAVIA Sync“
pomoću HDMI kabla (ne dobija se uz uređaj),
pojednostavljuje se korišćenje sistema na
sledeći način:
• Reprodukcija jednim pritiskom na taster
(stranica 83)
• Kontrola zvuka na sistemu (stranica 83)
• Isključivanje sistema (stranica 84)
• Bioskop/Sinhronizacija bioskopskog
režima (stranica 84)
• Izbor scena (stranica 84)
Kontrola preko HDMI-ja je funkcija za
uzajamnu kontrolu koju koristi HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) za HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Preporučujemo vam da povežete prijemnik na
proizvode koji sadrže funkciju „BRAVIA Sync“.
Napomena
Funkcija „Kontrola preko HDMI-ja“ možda neće
funkcionisati u zavisnosti od povezane opreme.
Pogledajte uputstvo za upotrebu opreme.
81
Priprema za funkciju
„BRAVIA Sync“
Prijemnik je kompatibilan sa funkcijom
„Kontrola preko HDMI-ja – jednostavno
podešavanje“.
• Ukoliko je vaš televizor kompatibilan sa
funkcijom „Kontrola preko HDMI-ja –
jednostavno podešavanje“, možete
automatski da podesite funkciju „Kontrola
preko HDMI-ja“ na prijemniku i opremi
za reprodukciju tako što ćete na televizoru
podesiti funkciju „Kontrola preko HDMI-ja“
(stranica 82).
• Ukoliko vaš televizor nije kompatibilan
sa funkcijom „Kontrola preko HDMI-ja –
jednostavno podešavanje“, posebno podesite
funkciju „Kontrola preko HDMI-ja“ na
prijemniku, opremi za reprodukciju
i televizoru (stranica 82).
Ukoliko je televizor kompatibilan
sa funkcijom „Kontrola preko
HDMI-ja – jednostavno
podešavanje“
Funkcija „Kontrola preko HDMI-ja“ na
prijemniku može da se aktivira istovremeno
kada se aktivira funkcija „Kontrola preko
HDMI-ja“ na televizoru.
1 Povežite prijemnik, televizor i opremu
za reprodukciju pomoću HDMI kabla
(stranica 23, 24).
(Data oprema mora biti kompatibilna sa
funkcijom „Kontrola preko HDMi-ja“.)
2 Uključite prijemnik, televizor i opremu
za reprodukciju.
3 Aktivirajte funkciju „Kontrola preko
HDMI-ja“ na televizoru.
Funkcija „Kontrola preko HDMI-ja“ na
prijemniku i ostaloj povezanoj opremi
će se istovremeno aktivirati. Kada se
podešavanje završi, na displeju će se
pojaviti obaveštenje „COMPLETE“.
Za detalje o podešavanju televizora, pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
82
Ukoliko televizor nije kompatibilan
sa funkcijom „Kontrola preko
HDMI-ja – jednostavno
podešavanje“
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Pritisnite MENU.
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
2 Iz menija izaberite „
Settings“, a zatim
pritisnite
ili b.
Na ekranu televizora će se prikazati lista
menija za podešavanje.
3 Izaberite „HDMI“, a zatim pritisnite
ili b.
4 Izaberite „Ctrl for HDMI“, a zatim
pritisnite
ili b.
5 Izaberite „ON“, a zatim pritisnite
.
Funkcija „Kontrola preko HDMI-ja“
je aktivirana.
6 Pritisnite GUI MODE da biste izašli iz
GUI menija.
Ukoliko je prikazan GUI meni, funkcija
„Kontrola preko HDMI-ja“ na opremi
za reprodukciju neće raditi pravilno.
7 Aktivirajte funkciju „Kontrola preko
HDMI-ja“ na povezanoj opremi.
Ukoliko je funkcija „Kontrola preko
HDMI-ja“ već aktivirana, nije potrebno
da menjate podešavanja.
Za detalje o podešavanju televizora
i povezane opreme, pogledajte uputstvo
za upotrebu date opreme.
Napomene
Napomene
• Pre nego što obavite funkciju „Kontrola preko
HDMI-ja – jednostavno podešavanje“ na svom
televizoru, obavezno uključite televizor i ostalu
povezanu opremu, uključujući i prijemnik koji
je potrebno upaliti pre ostale opreme.
• Ukoliko oprema za reprodukciju ne funkcioniše
nakon što ste podesili funkciju „Kontrola preko
HDMI-ja – jednostavno podešavanje“, proverite
podešavanje za kontrolu preko HDMI-ja na
televizoru.
• Ukoliko povezana oprema ne podržava funkciju
„Kontrola preko HDMI-ja – jednostavno
podešavanje“, ali podržava funkciju „Kontrola
preko HDMI-ja“, potrebno je da podesite funkciju
„Kontrola preko HDMI-ja“ na povezanoj opremi
pre nego što sa televizora obavite funkciju „Kontrola
preko HDMI-ja – jednostavno podešavanje“.
• Ukoliko ste dodelili HDMI ulaz drugom ulazu uz
pomoć opcije „HDMI Assign“ u HDMI meniju,
funkcija „Reprodukcija jednim pritiskom na
taster“ nije dostupna.
• Uverite se u meniju televizora da je aktivirana
funkcija za kontrolu zvuka na sistemu.
• Početak sadržaja se možda neće prikazati
u zavisnosti od televizora.
• U zavisnosti od podešavanja, prijemnik se možda
neće uključiti kada je „Pass Through“ podešen na
„AUTO“ ili na „ON“.
Pokretanje reprodukcije na
opremi jednim pritiskom
na taster
Pomoću jednostavne radnje možete da uživate
u zvuku sa televizora preko zvučnika
povezanih na prijemnik.
Funkciju za kontrolu zvuka na sistemu možete
da kontrolišete u meniju televizora. Za detalje,
pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.
(Reprodukcija jednim pritiskom na taster)
Pomoću jednostavne radnje (jednim
pritiskom na taster), oprema povezana na
prijemnik preko funkcije „Bravia Sync“
se automatski pokreće. Možete da uživate
u zvuku/slici koristeći povezanu opremu.
Kada „Pass Through“ podesite na „AUTO“
ili „ON“, zvuk i slika mogu da se emituju samo
sa televizora dok prijemnik ostaje u režimu
pripravnosti.
Kada započnete reprodukciju sa povezane
opreme, pojednostavljuje se korišćenje
prijemnika i televizora na sledeći način:
Prijemnik i TV
Uključuje se (ako je u režimu pripravnosti)
Prelazi na odgovarajući HDMI ulaz
Savet
Iz menija televizora takođe možete da izaberete
povezanu opremu, kao što je Blu-ray Disc/DVD
plejer. Prijemnik i televizor će automatski preći
na odgovarajući HDMI ulaz.
Uživanje u zvuku sa televizora
preko zvučnika povezanih na
prijemnik
(Kontrola zvuka na sistemu)
TV
Aktivira
funkciju za
kontrolu zvuka
Prijemnik
• Uključuje se
(ako je u režimu
pripravnosti)
• Prelazi na
odgovarajući
HDMI ulaz
Emituje zvuk sa
Maksimalno
televizora
utišava jačinu
zvuka na
televizoru
Funkciju za kontrolu zvuka na sistemu takođe
možete da koristite na sledeći način:
• Ukoliko prijemnik uključite dok je uključen
televizor, funkcija za kontrolu zvuka na
sistemu će se automatski aktivirati kako bi
emitovala zvuk sa televizora preko zvučnika
povezanih na prijemnik. Međutim, ukoliko
isključite prijemnik, zvuk će se emitovati
sa zvučnika na televizoru.
nastavlja se
83
• Kada podešavate jačinu zvuka na televizoru,
funkcija za kontrolu zvuka na sistemu
istovremeno podešava jačinu zvuka na
prijemniku.
Napomene
• Ukoliko funkcija za kontrolu zvuka na sistemu
ne funkcioniše u skladu sa podešavanjima na
televizoru, pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
• Kada je opcija „Ctrl for HDMI“ podešena na „ON“,
„Audio Out“ podešavanja u meniju „HDMI
Settings“ će se automatski podesiti na osnovu
podešavanja za kontrolu zvuka na sistemu.
• Ukoliko uključite televizor pre nego što uključite
prijemnik, televizor će na kratko ostati bez zvuka.
Isključivanje prijemnika
sa televizorom
(Isključivanje sistema)
(Bioskop/Sinhronizacija u bioskopskom
režimu)
Pritisnite THEATER ili THEATRE na
daljinskom upravljaču za televizor ili
Blu-ray Disc plejer i usmerite daljinski
upravljač prema televizoru.
Zvučno polje se prebacuje na „HD-D.C.S.“
Da biste se vratili na prethodno zvučno polje,
ponovo pritisnite THEATER ili THEATRE.
Napomena
Zvučno polje se možda neće prebaciti u zavisnosti
od televizora.
Savet
Zvučno polje će se možda vratiti na prethodno polje
kada promenite ulaz na televizoru.
Kada isključite televizor pomoću tastera
POWER na daljinskom upravljaču za
televizor, prijemnik i povezana oprema
se automatski isključuju.
Takođe možete da upotrebite daljinski
upravljač prijemnika da biste ugasili televizor.
AV ?/1
TV
Pritisnite TV, a zatim pritisnite AV ?/1.
Isključiće se televizor, prijemnik i oprema
povezana pomoću HDMI kabla.
Napomene
• Podesite funkciju za blokiranje napajanja
televizora na „ON“ pre upotrebe funkcije za
isključivanje sistema. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
• Možda se neće ugasiti, što zavisi od povezane
opreme. Za detalje, pogledajte uputstvo za
upotrebu povezane opreme.
84
Uživanje u filmovima sa
optimalnim zvučnim poljem
Uživanje u optimalnom
zvučnom polju za izabranu
scenu
(Izbor scena)
Funkcija za izbor scena vam omogućava da
uživate u optimalnom kvalitetu slike i menja
zvučno polje u skladu sa izabranom scenom
na televizoru.
Za detalje o funkcionisanju, pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
Napomena
Zvučno polje se možda neće prebaciti u zavisnosti
od televizora.
Ostale radnje
Korišćenja funkcije za
automatsko podešavanje zvuka
Jačinu zvuka možete automatski da podesite
u zavisnosti od ulaznog signala ili sadržaja sa
povezane opreme (funkcija ADVANCED
AUTO VOLUME).
Na primer, ova funkcija je korisna kada je zvuk
neke reklame glasniji od jačine zvuka
televizijskih programa.
Biranje digitalnog ili
analognog zvuka
(INPUT MODE)
Kada povežete opremu sa priključcima za
digitalni i analogni audio ulaz na prijemniku,
možete da podesite režim audio ulaza na bilo
koji priključak ili da izaberete jedan ili drugi
u zavisnosti od vrste materijala koji
nameravate da gledate.
1
Takođe možete da upotrebite tastere za
izbor ulaza na daljinskom upravljaču.
AMP
2
AUTO
VOL
Pritisnite AMP, a zatim pritisnite
AUTO VOL.
Funkcija za automatsko podešavanje zvuka se
aktivira i deaktivira kada pritiskate AUTO VOL.
Napomene
• Obavezno utišajte jačinu zvuka pre nego što
isključite ovu funkciju.
• Pošto je ova funkcija dostupna samo za Dolby Digital,
DTS ili Linear PCM ulazne signale, zvuk se može
naglo pojačati kada se prebacite na druge formate.
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– U toku je prijem linearnih PCM signala sa
frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
– U toku je prijem signala Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master
Audio ili DTS-HD High Resolution Audio.
Okrenite INPUT SELECTOR na
prijemniku da biste izabrali ulaz.
Pritiskajte INPUT MODE na
prijemniku da biste izabrali
režim audio ulaza.
Na displeju će se pojaviti izabrani režim
audio ulaza.
• AUTO: Daje prioritet digitalnim audio
signalima. Ukoliko ima više digitalnih
veza, HDMI audio signali imaju prioritet.
Ukoliko nema digitalnih audio signala,
biraju se analogni audio signali. Kada
izaberete TV ulaz, prioritet imaju „Audio
Return Channel“ (ARC) signali. Ukoliko
vaš televizor nije kompatibilan sa
funkcijom „Audio Return Channel“
(ARC), biraju se digitalni optički audio
signali.
• COAX: Određuje ulaz digitalnih audio
signala u priključak DIGITAL COAXIAL.
• OPT: Određuje ulaz digitalnih audio
signala u priključak DIGITAL OPTICAL.
• ANALOG: Određuje ulaz analognih
audio signala u priključak AUDIO IN
(L/R).
nastavlja se
85
Napomene
• Neki režimi audio ulaza možda neće biti podešeni
na osnovu ulaza.
• Kada izaberete USB ulaz, HOME NETWORK,
MUSIC SERVICES ili SIRIUS, na displeju se
pojavljuje „------“ i ne možete da izaberete
druge režime.
• Kada se koristi „A. DIRECT“, audio ulaz je
podešen na „ANALOG“. Ne možete da izaberete
druge režime.
• Funkcija „Audio Return Channel“ (ARC)
ne funkcioniše u sledećim slučajevima:
– Televizor nije kompatibilan sa funkcijom
„Audio Return Channel“ (ARC).
– Funkcija „Ctrl for HDMI“ je podešena na „OFF“.
– Kada ne povežete prijemnik sa HDMI
priključkom na televizoru koji je kompatibilan
sa funkcijom ARC pomoću HDMI kabla.
Dodela ulaza za komponentne video
i digitalne audio signale
COMPONENT VIDEO i DIGITAL ulazne
priključke možete ponovo da dodelite drugom
ulazu ukoliko podrazumevana podešavanja
priključaka ne podržavaju povezanu opremu.
Primer:
Kada povezujete DVD plejer na priključke
OPTICAL SAT/CATV IN i COMPONENT
VIDEO SAT/CATV (IN 2):
– Priključak OPTICAL SAT/CATV IN
dodelite „BD/DVD“ ulazu.
– Priključke COMPONENT VIDEO SAT/
CATV (IN 2) dodelite „BD/DVD“ ulazu.
1
Pritisnite MENU.
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
Korišćenje zvuka/slike
sa drugih ulaza
2
Izaberite „
pritisnite
(Input Assign)
3
Izaberite naziv ulaza koji želite
da dodelite.
4
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Audio i/ili video signale možete ponovo da
dodelite drugom ulazu ako ih trenutno ne
koristite.
Nakon što ponovo dodelite ulazne priključke,
možete da upotrebite taster za izbor ulaza (ili
INPUT SELECTOR na prijemniku) da biste
izabrali opremu koju ste povezali.
86
Input“, a zatim
ili b.
Pojaviće se meni sa opcijama.
5
Izaberite „Input Assign“, a zatim
pritisnite
ili b.
Pojaviće se ekran „Input Assign“.
6
Izaberite audio i/ili video signale
koje želite da dodelite ulazu koji
ste izabrali u koraku 3
koristeći V/v/B/b.
7
Pritisnite
.
Naziv ulaza
BD/DVD
GAME
a*
a
a
a
a
a
a
Dodeljivi
COMP.1
priključci za
COMP.2
video ulaz
CVBS
NONE
Dodeljivi
BD COAX
priključci za
SAT OPT
audio ulaz
ANALOG
NONE
SAT/CATV VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/CD
a
a
a*
a
a
a
a
a
–
a
a*
a*
–
–
–
a*
–
–
–
a*
a*
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
–
a
a*
a*
a*
a*
–
a*
–
–
–
–
–
* Podrazumevano podešavanje
Napomene
• Ulazima kojima je inicijalno dodeljen priključak za optički ulaz ne možete da dodelite drugi optički ulaz.
• Kada dodelite digitalni audio ulaz, INPUT MODE podešavanje će se možda automatski promeniti.
• Za svaki ulaz je dozvoljena jedna ponovna dodela.
Dodela HDMI ulaza
Priključke za HDMI ulaz možete ponovo
da dodelite drugom ulazu ukoliko
podrazumevana podešavanja priključaka
ne podržavaju povezanu opremu.
Primer:
Kada povezujete CD plejer na priključak
HDMI SAT/CATV (IN 3), dodelite „HDMI 3“
priključak „SA-CD/CD“ ulazu.
2
3
Izaberite „HDMI“, a zatim
pritisnite
ili b.
Napomena
4
Izaberite „HDMI Assign“,
a zatim pritisnite
ili b.
5
Izaberite HDMI priključak koji
želite da dodelite, a zatim
pritisnite
ili b.
6
Izaberite naziv ulaza koji želite da
dodelite, a zatim pritisnite
.
Ne zaboravite da podesite „Ctrl for HDMI“ na
„OFF“ pre nego što ponovo dodelite priključke
za HDMI ulaz.
1
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
Dodeljivi
HDMI 1
priključci za
HDMI 2
HDMI ulaz
HDMI 3
HDMI 4
Settings“, a zatim
ili b.
Na ekranu televizora će se prikazati
lista menija za podešavanje.
Pritisnite MENU.
Naziv ulaza
Izaberite „
pritisnite
BD/DVD
GAME
SAT/
CATV
VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/
CD
NONE
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
* Podrazumevano podešavanje
87
Korišćenje veze za dva
pojačala
1 Pritisnite MENU.
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
2
Izaberite „
pritisnite
Settings“, a zatim
ili b.
Na ekranu televizora će se prikazati lista
menija za podešavanje.
3
Izaberite „Speaker“, a zatim
pritisnite
ili b.
4
Izaberite „SP Pattern“, a zatim
pritisnite
ili b.
5
Izaberite odgovarajući šablon
zvučnika gde nema zadnjih
okružujućih zvučnika i prednjih
visokih zvučnika, a zatim
pritisnite
.
6
Izaberite „SB Assign“, a zatim
pritisnite
ili b.
7
Izaberite „BI-AMP“, a zatim
pritisnite
.
Isti signali koji se emituju sa SPEAKERS
FRONT A terminala mogu da se emituju
i sa SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
terminala.
Izlazak iz menija
Pritisnite MENU.
Napomene
• „SB Assign“ podesite na „BI-AMP“ pre nego
što obavite automatsko kalibrisanje.
• Ako „SB Assign“ podesite na „BI-AMP“,
podešavanja nivoa jačine zvuka i udaljenosti
zadnjih okružujućih zvučnika i prednjih visokih
zvučnika postaju nevažeća i koriste se podešavanja
za prednje zvučnike.
88
Korišćenje funkcija za više zona
Možete da uživate u slici i zvuku sa opreme
koja je povezana sa prijemnikom u zoni 2 koja
se ne nalazi u glavnoj zoni. Na primer, možete
da gledate DVD u glavnoj zoni i slušate CD
u zoni 2.
Kada koristite infracrveni odašiljač (ne dobija
se uz uređaj), možete da upravljate opremom
u glavnoj zoni i Sony prijemnikom u zoni 2 iz
zone 2.
Upravljanje prijemnikom iz zone 2
Prijemnikom možete da upravljate i bez
usmeravanja daljinskog upravljača prema
prijemniku ako infracrveni odašiljač
(ne dobija se uz uređaj) povežete na
IR REMOTE priključak.
Koristite infracrveni odašiljač kada postavite
prijemnik na mesto do koga ne mogu da dopru
signali sa daljinskog upravljača.
Uspostavljanje veze u zoni 2
Emitovanje zvuka sa zvučnika u zoni 2 pomoću prijemnika i drugog pojačala.
Glavna zona
Zona 2
STR-DN1020
A
B
D
D
TV
C
IR
REMOTE
IN
E
C
ZONE 2 VIDEO
OUT
ZONE 2 AUDIO
OUT
RM-AAP063/RM-AAP064
A Audio oprema
B Video oprema
C Infracrveni odašiljač (ne dobija se uz uređaj)
D Zvučnici
E Sony pojačalo/prijemnik
89
Upravljanje prijemnikom iz zone 2
Sledeće radnje su opisane za povezivanje
infracrvenog odašiljača i upravljanje
prijemnikom u zoni 2. Kada infracrveni
odašiljač nije povezan, koristite ovaj prijemnik
u glavnoj zoni.
?/1
ZONE
Tasteri za
izbor ulaza
SOURCE
1
2
3
Uključite glavni (ovaj) prijemnik.
Uključite prijemnik u zoni 2.
Pritisnite ZONE.
Daljinski upravljač se prebacuje na zonu 2.
4
Pritisnite ?/1.
Aktivira se funkcija za zonu.
5
Pritisnite tastere za izbor ulaza
da biste izabrali željeni izvor.
Za zonu 2 se emituju analogni video
i audio signali.
Kada izaberete SOURCE, u glavnoj zoni
se emituju signali sa ulaza koji se trenutno
koristi.
6
Podesite odgovarajuću jačinu
zvuka pomoću prijemnika u zoni 2.
Napuštanje rada u zoni 2
Pritisnite ZONE, a zatim pritisnite ?/1.
90
Saveti
• Čak i kada je ovaj prijemnik u režimu pripravnosti
(pritisnite ?/1 na daljinskom upravljaču da biste ga
ugasili), prijemnik u zoni 2 ostaje uključen. Da biste
isključili sve prijemnike, istovremeno pritisnite ?/1
i AV ?/1 na daljinskom upravljaču (SYSTEM
STANDBY).
• Kroz ZONE 2 OUT priključke se emituju samo
signali sa opreme povezane na priključke za analogni
ulaz. Nikakvi signali se ne emituju sa opreme
povezane samo na priključke za digitalni ulaz.
• TV, GAME, USB, HOME NETWORK i MUSIC
SERVICES ulazi mogu se izabrati samo
u glavnoj zoni.
• Kada izaberete SOURCE, signali koji dolaze na
HDMI IN i DIGITAL IN priključke, kao i na USB
port se ne emituju sa ZONE 2 OUT priključaka.
• Kada izaberete SOURCE, audio signali sa „Kućne
mreže“ i „Muzičkih usluga“ se ne emituju sa
ZONE 2 OUT priključaka.
• Možete izabrati „FM“ ili „AM“ iz glavne zone
i zone 2. Prioritet se daje poslednjem izboru,
čak iako ste već napravili drugačiji izbor u jednoj
od zona.
• Sa „SIRIUS“ prijemnika možete da izaberete samo
isti kanal kada ga slušate istovremeno i u glavnoj
zoni i u zoni 2. Prioritet se daje poslednjem
izabranom kanalu, čak iako ste već izabrali drugi
kanal u bilo kojoj zoni.
3
Regulisanje podešavanja
Primer: Kada izaberete „Auto Cal.“.
Korišćenje menija „Settings“
Pomoću menija „Settings“ možete da
regulišete različita podešavanja za zvučnike,
okružujuće efekte itd.
Da biste na ekranu televizora prikazali meni
prijemnika, proverite da li je prijemnik u režimu
„GUI MODE“ tako što ćete pratiti korake
navedene u odeljku „Uključivanje i isključivanje
režima „GUI MODE““ (stranica 45).
Izaberite željenu stavku menija,
a zatim pritisnite
.
4
GUI MODE
Izaberite željeni parametar,
a zatim pritisnite
.
V/v/b,
Povratak na prethodni ekran
Pritisnite RETURN/EXIT O.
RETURN/
EXIT O
MENU
1
Pritisnite MENU.
Na ekranu televizora će se prikazati meni.
2
Iz menija izaberite „ Settings“,
a zatim pritisnite
ili b da biste
ušli u režim za meni.
Na ekranu televizora će se prikazati lista
menija za podešavanje.
Izlazak iz menija
Pritisnite MENU.
Lista menija „Settings“
Meni „Settings“
Opis
Auto Cal.
Podešava nivo jačine zvuka
na zvučnicima ili njihovu
udaljenost i automatski obavlja
merenje (stranica 38).
Speaker
Ručno podešava poziciju
zvučnika (stranica 92).
Surround
Bira zvučno polje i podešava
izabrani okružujući efekat
(stranica 94).
EQ
Podešava ekvilajzer (basovi/
visoki tonovi) (stranica 95).
Audio
Podešava različite elemente
zvuka (stranica 95).
Video
Podešava rezoluciju analognih
video signala (stranica 97).
HDMI
Podešava zvuk/sliku sa opreme
povezane na HDMI priključke
(stranica 98).
Network
System
Podešava mrežu (stranica 99).
Podešava sistem prijemnika
(stranica 102).
91
2 Izaberite „Lvl“.
Meni „Speaker Settings“
Svaki zvučnik možete ručno da podesite.
Nakon automatskog kalibrisanja takođe
možete da podesite nivo jačine zvuka
na zvučnicima.
Napomena
Podešavanja zvučnika odnose se samo na mesto
na kojem trenutno sedite.
x SP Pattern (Šablon zvučnika)
Izaberite „SP Pattern“ u skladu sa sistemom
zvučnika koji koristite. Izaberite šablon zvučnika
pre nego što obavite automatsko kalibrisanje.
x SB Assign (Dodela zadnjih
okružujućih zvučnika)
Omogućava vam da podesite SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B terminale za vezu za dva
pojačala ili prednju B vezu za zvučnike.
• Speaker B
• BI-AMP
• OFF
Napomena
Kada promenite vezu za dva pojačala ili prednju B vezu
za zvučnike na vezu za zadnje okružujuće zvučnike ili
prednje visoke zvučnike, „SB Assign“ podesite na
„OFF“, a zatim ponovo podesite zvučnike. Pogledajte
poglavlje „Korišćenje automatskog kalibrisanja“
(stranica 38) ili „Manual Setup“ (stranica 92).
x Manual Setup
Svaki zvučnik možete ručno da podesite na
ekranu „Manual Setup“. Nakon automatskog
kalibrisanja takođe možete da podesite nivo
jačine zvuka na zvučnicima.
3 Podesite nivo jačine zvuka za izabrani
zvučnik, a zatim pritisnite
.
Nivo jačine zvuka možete da podesite
u opsegu od –10,0 dB do +10,0 dB
u intervalima od 0,5 dB.
Napomena
Kada je izabrano jedno od zvučnih polja za muziku,
ne čuje se zvuk iz bas zvučnika ako su svi zvučnici
podešeni na „Large“. Međutim, zvuk će se čuti iz bas
zvučnika ukoliko:
– digitalni ulazni signal sadrži LFE signale.
– su prednji ili okružujući zvučnici podešeni
na „Small“.
– izaberete „MULTI ST.“, „PLII MV“, „PLII MS“,
„PLIIx MV“, „PLIIx MS“, „HD-D.C.S.“ ili
„P. AUDIO“.
Podešavanje udaljenost od mesta
na kojem sedite do svakog
zvučnika
Možete da podesite udaljenost od mesta na
kojem sedite do svakog zvučnika (prednji levi/
desni, prednji levi/desni visoki, centralni,
okružujući levi/desni, zadnji levi/desni
okružujući, bas zvučnik).
1 Na ekranu izaberite zvučnik za koji želite
da podesite udaljenost od mesta na
kojem sedite, a zatim pritisnite
.
2 Izaberite „Dist“.
3 Podesite udaljenost izabranog zvučnika,
a zatim pritisnite
.
Udaljenost možete da podesite u opsegu
od 1 m 0 cm do 10 m 0 cm u intervalima
od 10 cm.
Savet
Podešavanje nivoa jačine zvuka
na zvučnicima
Možete da podesite nivo jačine zvuka svakog
zvučnika (prednji levi/desni, prednji levi/desni
visoki, centralni, okružujući levi/desni, zadnji
levi/desni okružujući, bas zvučnik).
1 Na ekranu izaberite zvučnik za koji želite
da podesite nivo jačine zvuka, a zatim
pritisnite
.
92
Udaljenost možete da podesite u intervalima od
1 cm nakon što obavite automatsko kalibrisanje
i sačuvate rezultat merenja.
Napomene
• Neki parametri možda neće biti dostupni u
zavisnosti od podešavanja za šablon zvučnika.
• Ova funkcija ne radi kada se koristi „A. DIRECT“.
Podešavanje veličine svakog
zvučnika
• Zadnji okružujući zvučnici će biti podešeni na isti
način kao i okružujući zvučnici.
• Kada su prednji zvučnici podešeni na „Small“,
centralni, okružujući i prednji visoki zvučnici se
takođe automatski podešavaju na „Small“.
• Ukoliko ne koristite bas zvučnik, prednji zvučnici
se automatski podešavaju na „Large“.
Možete da podesite veličinu svakog zvučnika
(prednji levi/desni, prednji levi/desni visoki,
centralni, okružujući levi/desni, zadnji levi/
desni okružujući).
1 Na ekranu izaberite zvučnik za koji želite
da podesite veličinu, a zatim pritisnite
.
2 Izaberite „Size“.
3 Podesite veličinu izabranog zvučnika,
a zatim pritisnite
.
• Large: Ukoliko povežete velike zvučnike
koji će na efikasan način reprodukovati
bas frekvencije, izaberite „Large“. Obično
je potrebno da izaberete „Large“.
• Small: Ukoliko je zvuk izobličen ili
primećujete nedostatak okružujućih
efekata kada koristite višekanalni
okružujući zvuk, izaberite „Small“ da
biste aktivirali preusmeravanje basova
i emitovali bas frekvencije svakog kanala
sa bas zvučnika ili drugih „Large“
zvučnika.
Napomena
Ova funkcija ne radi kada se koristi „A. DIRECT“.
Saveti
• „Large“ i „Small“ podešavanja svakog zvučnika
određuju da li će interni procesor zvuka prekinuti
bas signal sa tog kanala.
Kada se bas prekine sa nekog kanala, sistem
preusmeravanja basova šalje odgovarajuće bas
frekvencije bas zvučniku ili drugim „Large“
zvučnicima.
Međutim, budući da bas zvuk karakteriše određeni
nivo usmerenosti, najbolje bi bilo da ga ne
prekidate, ukoliko je to moguće. Dakle, čak i kada
koristite male zvučnike, možete da ih podesite na
„Large“ ukoliko sa njih želite da emitujete bas
frekvencije. S druge strane, ukoliko koristite veliki
zvučnik, ali ne želite da sa njega emitujete bas
frekvencije, podesite ga na „Small“.
Ukoliko je opšti nivo jačine zvuka niži od željenog,
podesite sve zvučnike na „Large“. Ukoliko se
basovi ne čuju dovoljno, možete da upotrebite
ekvilajzer da biste podigli nivo basova.
x Crossover Freq (Unakrsna
frekvencija zvučnika)
Omogućava vam da podesite unakrsnu
frekvenciju za bas tonove onih zvučnika čija
je veličina podešena na „Small“ u meniju
„Speaker Settings“. Izmerena unakrsna
frekvencija zvučnika podešava se za svaki
zvučnik nakon automatskog kalibrisanja.
1 Na ekranu izaberite zvučnik koji želite
da podesite, a zatim pritisnite
.
2 Podesite vrednost, a zatim pritisnite
.
x Test Tone
Tip probnog tona možete da izaberete na
ekranu „Test Tone“.
Saveti
• Da biste istovremeno podesili nivo jačine zvuka
svih zvučnika, pritisnite MASTER VOL +/– ili
2 +/–. Možete da upotrebite i MASTER
VOLUME na prijemniku.
• Podešena vrednost se prikazuje na ekranu
televizora tokom podešavanja.
Emitovanje probnog tona sa
svakog zvučnika
Probni ton možete redom da emitujete sa
svakog zvučnika.
1 Izaberite „Test Tone“, a zatim pritisnite
ili b.
2 Podesite parametar, a zatim pritisnite
.
• OFF
• AUTO: Probni ton se redom emituje
sa svakog zvučnika.
• FL, CNT, FR, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH,
RH, SW: Možete da izaberete zvučnike
koji će emitovati probni ton.
* „SB“ će se pojaviti ako je povezan samo jedan
zadnji okružujući zvučnik.
3 Podesite nivo jačine zvuka na zvučnicima,
a zatim pritisnite
.
nastavlja se
93
Kada se probni ton ne emituje sa
zvučnika
x Jedinica udaljenosti
Omogućava vam da izaberete jedinicu mere
za podešavanje udaljenosti.
• FEET: Udaljenost je prikazana u stopama.
• METER: Udaljenost je prikazana u metrima.
• Kablovi za zvučnike možda nisu dobro
povezani. Proverite da li su dobro povezani
i ne mogu se isključiti ako ih malo povučete.
• Možda je došlo do kratkog spoja na
kablovima za zvučnike.
• Uverite se da ne koristite funkciju PARTY
STREAMING (stranica 77).
Meni „Surround Settings“
Kada se probni ton ne emituje
sa zvučnika prikazanog na ekranu
televizora, već sa nekog drugog
zvučnika
Na ekranu „Sound Field Setup“ možete da
izaberete zvučno polje, podesite nivo efekta itd.
Za detalje o zvučnom polju, pogledajte
poglavlje „Uživanje u okružujućem zvuku“
(stranica 64).
Podešavanje za šablon zvučnika je nepravilno.
Proverite da li su kablovi zvučnika povezani
u skladu sa šablonom zvučnika.
x D.Range Comp (Komprimovanje
dinamičkog opsega)
Omogućava vam da komprimujete dinamički
opseg zvučnog zapisa. Ova funkcija može biti
korisna kada kasno uveče želite da gledate
filmove sa utišanim zvukom. Komprimovanje
dinamičkog opsega je moguće samo sa Dolby
Digital izvorima.
• MAX: Dinamički opseg se značajno
komprimuje.
• STD: Dinamički opseg se komprimuje
onako kako je zamislio tonski snimatelj.
• AUTO: Dinamički opseg se automatski
komprimuje.
• OFF: Dinamički opseg se ne komprimuje.
Saveti
• Kompresor dinamičkog opsega vam omogućava
da komprimujete dinamički opseg zvučnog zapisa
na osnovu informacija o dinamičkom opsegu
uključenom u Dolby Digital signal.
• „STD“ je standardno podešavanje koje vrši blagu
kompresiju. Zbog toga vam preporučujemo da
koristite podešavanje „MAX“. Ono u značajnoj
meri komprimuje dinamički opseg i omogućava
vam da kasno uveče gledate filmove sa utišanim
zvukom. Za razliku od analognih limitera, nivoi
jačine zvuka su unapred određeni i omogućavaju
prirodnu kompresiju.
94
Napomena
Elementi podešavanja koje možete da podesite
u svakom meniju se razlikuju u zavisnosti od
zvučnog polja.
Podešavanje nivoa efekta za
HD-D.C.S.
1 Izaberite „HD-D.C.S.“, a zatim pritisnite
ili b.
2 Izaberite željeni tip efekta, a zatim
pritisnite
.
HD-D.C.S. ima tri različita tipa: Theater,
Dynamic i Studio. Svaki tip na drugačiji
način meša refleksiju zvuka i eho-efekat
i optimizovan je da odgovara specifičnostima prostorije u kojoj se slušalac nalazi,
njegovom ukusu i raspoloženju.
• Dynamic: Želite li u potpunosti da
uživate u zvučnim efektima, baš kao
u bioskopskoj sali?
Tip „Dynamic“ naglašava refleksiju
zvuka. Bez HD-D.C.S. efekta, zvuk se
odbija u mnogim prostorijama, ali im
nedostaje osećaj prostora.
Ovaj tip efekta otvara takve prostorije,
dajući im akustičnost, i pruža osećaj
prostora i dinamičnosti koji odgovara
mastering studiju.
• Theater: Tip „Theater“ (podrazumevano
podešavanje) meša refleksiju zvuka i ehoefekat i stvara karakteristike mastering
studija. Osim toga, ovaj tip meša
frekventne karakteristike koje se često
mogu naći u profesionalnim studijima
i bioskopima. Idealan je za gledanje
filmova u prostoriji u kojoj se zvuk slabije
odbija.
• Studio: U tipu „Studio“, efekti su svedeni
na minimum, ali i dalje pružaju sjajan
osećaj bioskopske sale. Ovaj tip pruža
tačnost originalnog zapisa.
Meni „EQ Settings“
Da biste podesili kvalitet tona (nivo basova/
visokih tonova) prednjih zvučnika, možete
da koristite sledeće parametre:
• Bass
• Treble
Bass
Treble
Nivo
(dB)
Frekvencija
(Hz)
Napomena
Ova funkcija ne radi kada se koristi „A. DIRECT“.
Meni „Audio Settings“
Zvuk možete da podesite u skladu sa svojim
ukusom.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
D.L.L. funkcija je tehnologija u vlasništvu
kompanije Sony koja omogućava da se digitalni
audio signali slabog kvaliteta i analogni audio
signali reprodukuju uz visok kvalitet zvuka.
• AUTO 1: Ova funkcija je dostupna za audio
formate komprimovane uz gubitke
i analogne audio signale.
• AUTO 2: Ova funkcija je dostupna za
linearne PCM signale, kao i audio formate
komprimovane uz gubitke i analogne audio
signale.
• OFF
Napomena
Ova funkcija funkcioniše kada izaberete „2CH ST.“,
„A.F.D. AUTO“, „MULTI ST.“ ili „HP 2CH“.
Međutim, ova funkcija ne radi u sledećim
slučajevima:
– U toku je prijem linearnih PCM signala sa
frekvencijom uzorkovanja različitom od 44,1 kHz.
– U toku je prijem signala Dolby Digital Plus, Dolby
Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD
Master Audio ili DTS-HD High Resolution Audio.
x A/V Sync (Sinhronizuje audio
i video izlaz)
Omogućava vam da odložite emitovanje zvuka
kako biste vremenski razmak između
emitovanja zvuka i prikaza slike sveli
na minimum.
• HDMI AUTO: Vremenski razmak između
emitovanja zvuka i prikaza slike za monitor
povezan pomoću HDMI kabla će biti
automatski prilagođen na osnovu
informacija za televizor. Ova funkcija
je dostupna samo kada monitor podržava
funkciju „A/V Sync“.
• 0 ms – 300 ms: Možete da podesite kašnjenje
u opsegu od 0 ms do 300 ms u intervalima
od po 10 ms.
nastavlja se
95
Napomene
• Ova funkcija je korisna kada koristite veliki LCD ili
plazma monitor ili projektor.
• Ova funkcija ne radi kada se koristi „A. DIRECT“.
x Dual Mono (Izbor jezika za
digitalno emitovanje)
Omogućava vam da izaberete željeni jezik
kada slušate dvostruki zvuk digitalnog
prenosa, ako je ta mogućnost dostupna. Ova
funkcija funkcioniše samo za Dolby Digital
izvore.
• MAIN/SUB: Zvuk glavnog jezika će se
emitovati sa prednjeg levog zvučnika, a zvuk
sporednog jezika će se istovremeno
emitovati sa prednjeg desnog zvučnika.
• MAIN: Emitovanje zvuka glavnog jezika.
• SUB: Emitovanje zvuka sporednog jezika.
96
Meni „Video Settings“
U mogućnosti ste da podesite video zapis.
x Rezolucija (Konverzija video signala)
Omogućava vam da konvertujete rezoluciju ulaznih analognih video signala.
Izlaz iz
Parametar
„Rezolucija“
HDMI TV OUT
priključak
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT priključci
MONITOR VIDEO
OUT priključak
COMPONENT VIDEO IN
priključci
za)
a
–
VIDEO IN priključci
za)
–
a
zb)
zb)
zb)
zb)
Ulaz iz
• DIRECT
COMPONENT VIDEO IN
• AUTO(CVBS)
(podrazumevano priključci
podešavanje)
VIDEO IN priključci
za)
• 480/576i
COMPONENT VIDEO IN
priključci
zc)
z
z
VIDEO IN priključci
zc)
z
z
COMPONENT VIDEO IN
priključci
z
z
–
VIDEO IN priključci
z
z
a
COMPONENT VIDEO IN
priključci
z
zd)
–
VIDEO IN priključci
z
zd)
a
COMPONENT VIDEO IN
priključci
z
a
–
VIDEO IN priključci
z
–
a
• 480/576p
• 720p
• 1080i
• 1080p
z : Video signali se konvertuju i emituju kroz video konvertor.
a : Tip signala koji se emituje je isti kao i tip ulaznog signala. Video signali se ne konvertuju.
– : Video signali se ne emituju.
a)
Rezolucija se automatski podešava u zavisnosti od
povezanog monitora.
b)
Kada televizor nije povezan na HDMI priključke,
već na druge priključke, emituju se 480i/576i
signali.
c)
480p/576p signali se emituje čak iako je podešen
480i/576i.
d)
Video signali bez zaštite autorskih prava se emituju
na osnovu menija za podešavanje. Video signali sa
zaštitom autorskih prava se emituju kao 480p/576p
signali.
Napomene
• Video signali se ne emituju sa COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT ili MONITOR VIDEO
OUT priključaka kada je monitor itd. povezan na
HDMI TV OUT priključak.
• Ukoliko u okviru parametra „Resolution“ izaberete
rezoluciju koju povezani televizor ne podržava,
slika sa televizora se ne može ispravno emitovati.
• Konvertovana izlazna HDMI slika ne podržava
x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color (Deep Colour)
i 3D sliku.
97
Napomene
Meni „HDMI Settings“
Omogućava vam da obavite potrebna
podešavanja za opremu povezanu na HDMI
priključak.
x Ctrl for HDMI (Kontrola preko
HDMI-ja)
Omogućava vam da aktivirate ili deaktivirate
funkciju „Kontrola preko HDMI-ja“. Više
detalja možete da vidite u poglavlju „Priprema
za funkciju „BRAVIA Sync““ (stranica 82).
• ON
• OFF
Napomena
Kada podesite funkciju „Kontrola preko HDMI-ja“
na „ON“, „Audio Output“ se može automatski
promeniti.
x Pass Through
Omogućava vam da na televizoru emitujete
HDMI signale čak i kada je prijemnik u režimu
pripravnosti.
• ON: Kada je prijemnik u režimu
pripravnosti, on neprestano emituje HDMI
signale sa HDMI TV OUT priključka na
prijemniku.
• AUTO: Kada je televizor uključen dok se
prijemnik nalazi u režimu pripravnosti,
prijemnik emituje HDMI signale sa HDMI
TV OUT priključka na prijemniku. Sony
preporučuje ovo podešavanje ukoliko
koristite Sony televizor koji je kompatibilan
sa funkcijom „BRAVIA Sync“. U poređenju
sa „ON“ podešavanjem, ovo podešavanje
štedi energiju u režimu pripravnosti.
• OFF: Prijemnik ne emituje HDMI signale
kada je u režimu pripravnosti. Uključite
prijemnik da biste uživali u sadržaju koji se
sa povezane opreme emituje na televizoru.
U poređenju sa „ON“ podešavanjem, ovo
podešavanje štedi energiju u režimu
pripravnosti.
98
• Ova funkcija nije dostupna kada je „Ctrl for HDMI“
podešen na „OFF“.
• Kada izaberete „AUTO“, možda će proteći malo
više vremena dok se slika i ton ne emituju na
televizoru nego kada izaberete „ON“.
• Kada je prijemnik u režimu pripravnosti,
„A. STANDBY“ će se prikazati na displeju ukoliko
je „Pass Through“ podešen na „AUTO“ ili „ON“.
Međutim, „A. STANDBY“ će nestati kada je „Pass
Through“ podešen na „AUTO“ i nisu detektovani
nikakvi signali.
x Audio Out
Omogućava vam da podesite HDMI audio
signale sa opreme za reprodukciju koja je
povezana sa prijemnikom pomoću HDMI kabla.
• AMP: HDMI audio signali sa opreme za
reprodukciju se emituju samo sa zvučnika
koji su povezani sa prijemnikom.
Višekanalni zvuk može se reprodukovati
kao takav.
Napomena
Audio signali se ne emituju sa zvučnika na
televizoru kada je „Audio Out“ podešen na „AMP“.
• TV+AMP: Zvuk se emituje sa zvučnika na
televizoru i zvučnika povezanih na
prijemnik.
Napomene
• Kvalitet zvuka opreme za reprodukciju zavisi od
kvaliteta zvuka na televizoru, uključujući broj
kanala, frekvenciju uzorkovanja itd. Ukoliko
televizor ima stereo zvučnike, sa prijemnika se
takođe emituje stereo zvuk, kao i sa televizora,
čak iako reprodukujete višekanalni izvor.
• Kada prijemnik povežete sa opremom za
prikazivanje slike (projektor itd.), zvuk se možda
neće emitovati sa prijemnika. U tom slučaju,
izaberite „AMP“.
• Kada izaberete ulaz kome ste dodelili funkciju
HDMI ulaza, zvuk se ne emituje sa televizora.
x HDMI Assign
Omogućava vam da ponovo dodelite
priključke za HDMI ulaz. Više detalja možete
da vidite u poglavlju „Dodela HDMI ulaza“
(stranica 87).
Ručno podešavanje Proxy servera
Meni „Network Settings“
1 Izaberite „Use“ u koraku 6 u poglavlju
Možete da unesete podešavanja za mrežu.
Meni za podešavanje mreže je dostupan samo
kada izaberete funkciju „Home Network“ ili
„Music Services“.
x Settings
2 Pritisnite SHIFT, a zatim numerički/
Omogućava vam da unesete podešavanja
za mrežu.
tekstualni taster da biste uneli vrednost
za „Proxy Address“.
3 Pritisnite
Automatsko konfigurisanje
podešavanja za mrežu
Ručno podešavanje IP adrese
1 Izaberite „Settings“, a zatim pritisnite
vrednost za „Port Number“.
Na ekranu televizora će se pojaviti prozor
za potvrdu.
5 Izaberite „OK“, a zatim pritisnite
.
x Information
.
2 Izaberite „Manual“, a zatim pritisnite
.
Na ekranu televizora će se pojaviti prozor
za unos IP adrese.
3 Pritisnite SHIFT, a zatim numerički taster
da biste uneli vrednost za „IP Address“.
Možete da proverite informacije za mrežu.
Proveravanje informacija za
mrežu
1 Izaberite „Information“, a zatim
pritisnite
.
2 Izaberite stavku podešavanja koju želite
.
5 Ponovite korake 3 i 4 da biste uneli vrednost
za „Subnet Mask“, „Default Gateway“,
„Primary DNS“ i „Secondary DNS“.
Na ekranu televizora će se pojaviti prozor
za podešavanje proksi servera.
6 Izaberite „Do Not Use“, a zatim
pritisnite
.
Na ekranu televizora će se pojaviti prozor
za potvrdu.
7 Izaberite „OK“, a zatim pritisnite
.
4 Ponovite korake 2 i 3 da biste uneli
Podešavanja za mrežu možete automatski da
konfigurišete. Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Konfigurisanje podešavanja za
mrežu na prijemniku“ (stranica 43).
4 Pritisnite
„Ručno podešavanje IP adrese“ (stranica 99)
ili koraku 7 u poglavlju „Konfigurisanje
podešavanja za mrežu na prijemniku“
(stranica 43), a zatim pritisnite
.
Na ekranu televizora će se pojaviti prozor
za unos adrese proksi servera.
.
da proverite, a zatim pritisnite
.
Na ekranu televizora će se prikazati
informacije o aktuelnom podešavanju.
Možete da proverite podešavanja* za
„Connection“, „IP Settings“, „IP Address“,
„Subnet Mask“, „Default Gateway“, „DNS
Settings“, „Primary DNS“, „Secondary
DNS“, „Proxy Settings“, „Proxy Address“,
„Port Number“ i „MAC Address“.
* Stavke podešavanja u toku procesa
podešavanja se razlikuju u zavisnosti
od mrežnog okruženja.
nastavlja se
99
x PARTY STREAMING
Dodavanje uređaja na listu uređaja
1 Izaberite „Access Settings“, a zatim
Možete da podesite prijemnik tako da koristi
funkciju PARTY STREAMING.
pritisnite
1 Izaberite „PARTY STREAMING“, a zatim
pritisnite
2 Izaberite „Control Device“, a zatim
.
2 Izaberite „On“ ili „Off“, a zatim pritisnite
.
• On: Drugi uređaji u okviru kućne mreže
mogu da detektuju prijemnik.
Prijemnik može da pokrene ili prekine
funkciju PARTY, da se uključi u ili napusti
sistem koji koristi funkciju PARTY.
• Off: Drugi uređaji u okviru kućne mreže
mogu da detektuju prijemnik.
Međutim, prijemnik ne može da pokrene
ili prekine funkciju PARTY, niti da se
uključi u ili napusti sistem koji koristi
funkciju PARTY.
x Access Settings
Ograničenje ili dozvolu za pristup možete
da podesite za uređaje sa liste uređaja.
Podešavanje dozvole za
automatski pristup
1 Izaberite „Access Settings“, a zatim
pritisnite
.
2 Izaberite „Auto Access“, a zatim
pritisnite
.
.
3 Izaberite „Allow“ ili „Not Allow“, a zatim
pritisnite
.
• Allow: Svim uređajima u okviru kućne
mreže je dozvoljeno da pristupe ovom
prijemniku.
Ovaj prijemnik može da pokrene funkciju
PARTY kao domaćin i da se uključi
u sistem koji koristi funkciju PARTY
kao gost ako se to zatraži.
• Not Allow: Prijemnik ograničava novi
uređaj koji mu pristupa.
Kada povezujete novi uređaj na kućnu
mrežu, dodajte uređaj na listu uređaja
i podesite dozvolu za pristup (stranica 100).
pritisnite
.
Na ekranu televizora će se pojaviti lista
uređaja.
3 Izaberite „Add Device“, a zatim pritisnite
4 Izaberite željeni uređaj, a zatim
pritisnite
.
Izabrani uređaj je dodat na listu uređaja. Za
detalje o podešavanju dozvole za pristup,
pogledajte poglavlje „Podešavanje dozvole
za pristup za uređaje“ (stranica 100).
Podešavanje dozvole za pristup
za uređaje
Dozvolu za pristup možete da podesite za
uređaj sa liste uređaja. U okviru kućne mreže
se prepoznaju samo uređaji koji su podešeni
na „Allow“.
1 Izaberite „Access Settings“, a zatim
pritisnite
.
2 Izaberite „Control Device“, a zatim
pritisnite
.
Na ekranu televizora će se pojaviti lista
registrovanih uređaja.
3 Izaberite željeni uređaj, a zatim
pritisnite
.
4 Izaberite „Access“, a zatim pritisnite .
5 Izaberite „Allow“ ili „Not Allow“, a zatim
pritisnite
.
Brisanje uređaja sa liste
Izaberite „Delete“ u koraku 4, a zatim pritisnite
U prozoru za potvrdu izaberite „OK“, a zatim
pritisnite
.
100
.
x Media Remote Device Registration
Omogućava vam da registrujete uređaje za
daljinsko upravljanje medijima.
Napomena
Na listu uređaja možete da dodate najviše 20 uređaja.
Ukoliko ste već registrovali 20 uređaja, pojaviće se
obaveštenje „Device Full“ i nećete moći da dodate novi
uređaj na listu. U tom slučaju, obrišite nepotrebne
uređaje sa liste (stranica 100).
.
Registrovanje uređaja za
daljinsko upravljanje medijima
1 Izaberite „Media Remote Device
Registration“, a zatim pritisnite
.
2 Izaberite „Start Registration“, a zatim
Dodeljivanje naziva uređaja
1 Izaberite „Device Name“, a zatim
pritisnite
.
Prijemnik će detektovati uređaj za
daljinsko upravljanje medijima koji je
spreman za registraciju.
Međutim, prijemnik će prekinuti
registraciju ukoliko ne detektuje ni jedan
uređaj u roku od 30 sekundi.
Na ekranu televizora će se pojaviti poruka
„Connecting“ kada se detektuje uređaj za
daljinsko upravljanje medijima.
3 Izaberite „Finish“, a zatim pritisnite
pritisnite
2 Pritisnite
da biste izabrali aktuelni
naziv uređaja.
3 Pritisnite SHIFT, a zatim numerički/
tekstualni taster da biste uneli naziv
uređaja.
4 Pritisnite
Podrazumevani naziv uređaja je „STR-DN1020“.
Izaberite „Cancel“ u koraku 2, a zatim pritisnite
.
Napomena
Na listu uređaja možete da dodate najviše pet
uređaja za daljinsko upravljanje medijima. Ukoliko
ste već registrovali pet uređaja, pojaviće se
obaveštenje „Device Full“ i nećete moći da dodate
novi uređaj na listu. U tom slučaju, obrišite
nepotrebne uređaje sa liste (stranica 100).
x Registered Media Remote Devices
Omogućava vam da proverite listu
registrovanih uređaja za daljinsko upravljanje
medijima. Samo registrovanim uređajima
je dozvoljeno da kontrolišu prijemnik.
Brisanje registrovanih uređaja za
daljinsko upravljanje medijima
sa liste uređaja
1 Izaberite „Registered Media Remote
Devices“, a zatim pritisnite
.
Na ekranu televizora će se pojaviti lista
registrovanih uređaja za daljinsko
upravljanje medijima.
x Network Standby
Kada je režim „Network Standby“ podešen
na „On“, prijemnik se uvek može povezati
i kontrolisati preko mreže.
1 Izaberite „Network Standby“, a zatim
pritisnite
.
2 Izaberite „Off“ ili „On“, a zatim pritisnite
.
• Off: Funkcija za mrežu se isključuje kada
je prijemnik u režimu pripravnosti.
Prijemniku je potrebno više vremena
da nastavi sa radom kada ga ponovo
uključite.
• On: Funkcija za mrežu radi čak i kada
je prijemnik u režimu pripravnosti,
a prijemnik će nastaviti sa radom kada
počnete da ga kontrolišete preko mreže.
Napomena
Kada je prijemnik u režimu pripravnosti, na displeju
će se pojaviti „A. STANDBY“ ukoliko je „Network
Standby“ podešen na „On“.
x Software Update
2 Izaberite uređaj koji želite da obrišete,
.
3 Izaberite „Delete“, a zatim pritisnite
.
Savet
.
Obustavljanje registracije
a zatim pritisnite
.
.
4 Izaberite „OK“, a zatim pritisnite
.
Izabrani uređaj je obrisan sa liste uređaja.
x Device Name
Omogućava vam da prijemniku dodelite naziv
uređaja koji će sadržati najviše 30 znakova,
kako bi ga drugi uređaji u okviru kućne mreže
lako prepoznali.
Softver prijemnika možete da ažurirate na
najnoviju verziju.
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Ažuriranje softvera“ (stranica 78).
Proveravanje verzije softvera
1 Izaberite „Software Update“, a zatim
pritisnite
.
2 Izaberite „Version“, a zatim pritisnite
.
Na ekranu televizora će se prikazati verzija
softvera.
101
Meni „System Settings“
Možete da prilagodite podešavanja
prijemnika.
x Auto Standby
Omogućava vam da podesite prijemnik tako
da automatski pređe u režim pripravnosti kada
ga ne koristite ili kada ne dobija ulazne signale.
• ON: Prelazi u režim pripravnosti nakon
otprilike 30 minuta.
• OFF: Ne prelazi u režim pripravnosti.
Upravljanje sistemom bez
povezivanja sa televizorom
Prijemnikom možete da upravljate pomoću
displeja čak i ako televizor nije povezan sa
prijemnikom.
AMP
Napomene
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Izabran je „FM TUNER“, „AM TUNER“,
„SIRIUS“, „HOME NETWORK“ ili „MUSIC
SERVICES“ ulaz.
– Koristi se funkcija PARTY STREAMING.
– Softver prijemnika se ažurira.
• Ukoliko istovremeno koristite automatski ulazak
u režim pripravnosti i merač vremena za
isključivanje, merač vremena za isključivanje
ima prioritet.
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
102
Korišćenje menija na displeju
Pritiskajte GUI MODE da biste izabrali
„GUI OFF“.
Prijemnik prelazi na režim prikaza na displeju.
1
2
3
Pritisnite AMP.
4
Pritiskajte V/v da biste izabrali
parametar koji želite da podesite,
a zatim pritisnite
ili b.
5
Pritiskajte V/v da biste izabrali
željeno podešavanje, a zatim
pritisnite
.
Pritisnite MENU.
Pritiskajte V/v da biste izabrali
željeni meni, a zatim pritisnite
ili b.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite B ili RETURN/EXIT O.
Izlazak iz menija
Pritisnite MENU.
Napomena
Neki parametri i podešavanja na displeju mogu biti
zatamnjeni. To znači da su nedostupni ili fiksni
i nepromenljivi.
103
Pregled menija
Sledeće opcije su dostupne u svakom meniju. Za detalje o navigaciji u okviru menija, pogledajte
stranica 103.
Meni
[Displej]
Parametri
[Displej]
Podešavanje
automatskog
kalibrisanja
[<AUTO CAL>]
Automatsko kalibrisanje
(standardno) [STANDARD]
Automatsko kalibrisanje
(prilagođeno) [CUSTOM]
ENGINEER
FULL FLAT
OFF, FIX xxxc),
AUTO xxxc)
OFF
FL –10,0 dB do FL +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
FL 0 dB
Nivo jačine zvuka prednjeg
desnog zvučnikab) [FR LEVEL]
FR –10,0 dB do FR +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
FR 0 dB
Nivo jačine zvuka centralnog
zvučnikab) [CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB do CNT +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
CNT 0 dB
Nivo jačine zvuka
levog okružujućeg zvučnikab)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB do SL +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
SL 0 dB
Nivo jačine zvuka
desnog okružujućeg zvučnikab)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB do SR +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
SR 0 dB
Nivo jačine zvuka
zadnjeg okružujućeg zvučnikab)
[SB LEVEL]
SB –10,0 dB do SB +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
SB 0 dB
Nivo jačine zvuka zadnjeg
levog okružujućeg zvučnikab)
[SBL LEVEL]
SBL –10,0 dB do SBL +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
SBL 0 dB
Nivo jačine zvuka zadnjeg
desnog okružujućeg zvučnikab)
[SBR LEVEL]
SBR –10,0 dB do SBR +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
SBR 0 dB
Nivo jačine zvuka prednjeg levog LH –10,0 dB do LH +10,0 dB
visokog zvučnikab) [LH LEVEL] (interval od 0,5 dB)
LH 0 dB
RH –10,0 dB do RH +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
RH 0 dB
Nivo jačine zvuka bas zvučnikab) SW –10,0 dB do SW +10,0 dB
[SW LEVEL]
(interval od 0,5 dB)
SW 0 dB
Komprimovanje dinamičkog
opsega [D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
COMP. AUTO
Šablon zvučnika
[SP PATTERN]
5/2.1 do 2/0
(20 šablona)
3/4.1
Veličina prednjih zvučnikab)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina centralnog zvučnikab)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Nivo jačine zvuka
prednjeg desnog visokog
zvučnikab) [RH LEVEL]
104
Podrazumevano
podešavanje
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
Podešavanje
Probni tonb)
nivoa jačine zvuka [TEST TONE]
[<LEVEL>]
Nivo jačine zvuka prednjeg levog
zvučnikab) [FL LEVEL]
Podešavanje
zvučnika
[<SPEAKER>]
Podešavanja
Meni
[Displej]
Parametri
[Displej]
Podešavanja
Podrazumevano
podešavanje
Veličina okružujućih zvučnikab) LARGE, SMALL
[SUR SIZE]
LARGE
Veličina prednjih
visokih zvučnikab) [FH SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Dodela zadnjeg okružujućeg
zvučnikad) [SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
OFF
Udaljenost prednjeg levog
zvučnikab)
[FL DIST.]
FL 1,00 m do FL 10,00 m
(FL 3’3” do FL 32’9”)
(interval od 0,1 m)e)
FL 3,00 m
(FL 9’10”)
Udaljenost prednjeg desnog
zvučnikab)
[FR DIST.]
FR 1,00 m do FR 10,00 m
(FR 3’3” do FR 32’9”)
(interval od 0,1 m)e)
FR 3,00 m
(FR 9’10”)
Udaljenost centralnog zvučnikab) CNT 1,00 m do CNT 10,00 m
[CNT DIST.]
(CNT 3’3” do CNT 32’9”)
(interval od 0,1 m)e)
CNT 3,00 m
(CNT 9’10”)
Udaljenost levog okružujućeg
zvučnikab)
[SL DIST.]
SL 1,00 m do SL 10,00 m
(SL 3’3” do SL 32’9”)
(interval od 0,1 m)e)
SL 3,00 m
(SL 9’10”)
Udaljenost desnog okružujućeg
zvučnikab)
[SR DIST.]
SR 1,00 m do SR 10,00 m
(SR 3’3” do SR 32’9”)
(interval od 0,1 m)e)
SR 3,00 m
(SR 9’10”)
Udaljenost zadnjeg okružujućeg SB 1,00 m do SB 10,00 m
(SB 3’3” do SB 32’9”)
zvučnikab)
[SB DIST.]
(interval od 0,1 m)e)
SB 3,00 m
(SB 9’10”)
Udaljenost zadnjeg levog
okružujućeg zvučnikab)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m do SBL 10,00 m
(SBL 3’3” do SBL 32’9”)
(interval od 0,1 m)e)
SBL 3,00 m
(SBL 9’10”)
Udaljenost zadnjeg
desnog okružujućeg zvučnikab)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m do SBR 10,00 m
(SBR 3’3” do SBR 32’9”)
(interval od 0,1 m)e)
SBR 3,00 m
(SBR 9’10”)
Udaljenost prednjeg
levog visokog zvučnikab)
[LH DIST.]
LH 1,00 m do LH 10,00 m
(LH 3’3” do LH 32’9”)
(interval od 0,1 m)e)
LH 3,00 m
(LH 9’10”)
Udaljenost prednjeg
desnog visokog zvučnikab)
[RH DIST.]
RH 1,00 m do RH 10,00 m
(RH 3’3” do RH 32’9”)
(interval od 0,1 m)e)
RH 3,00 m
(RH 9’10”)
Udaljenost bas zvučnikab)
[SW DIST.]
SW 1,00 m do SW 10,00 m
(SW 3’3” do SW 32’9”)
(interval od 0,1 m)e)
SW 3,00 m
(SW 9’10”)
Jedinica udaljenosti
[DIST. UNIT]
FEET, METER
METERf)
Unakrsna frekvencija prednjih
zvučnikag)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(interval od 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Unakrsna frekvencija centralnog CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(interval od 10 Hz)
zvučnikag)
[CNT CROSS]
CROSS 120 Hz
nastavlja se
105
Meni
[Displej]
Parametri
[Displej]
Podešavanja
Podrazumevano
podešavanje
Unakrsna frekvencija
okružujućih zvučnikag)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(interval od 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Unakrsna frekvencija prednjih
visokih zvučnikag)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(interval od 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Podešavanje
Nivo efektah)
[EFFECT]
okružujućeg
zvuka
[<SURROUND>]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO THEATER
Podešavanje
ekvilajzera
[<EQ>]
Nivo basova prednjih zvučnika
[BASS]
BASS –10 dB do BASS +10 dB
(interval od 1 dB)
Nivo visokih tonova prednjih
zvučnika
[TREBLE]
TREBLE –10 dB do TREBLE +10 dB TREBLE 0 dB
(interval od 1 dB)
Podešavanje
prijemnika
[<TUNER>]
Režim prijema FM stanica
[FM MODE]
STEREO, MONO
BASS 0 dB
STEREO
Imenovanje memorisanih stanica Više detalja možete da vidite
[NAME IN]
u poglavlju „Imenovanje
memorisanih stanica (Name
Input)“ (stranica 57).
Roditeljska kontrola za Siriusi)
[PARENTAL]
LOCK ON, LOCK OFF
LOCK OFF
Izmena koda za zaključavanje
za Siriusi)
[CODE EDIT]
Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Ograničavanje
pristupa određenim kanalima
(Parental Lock)“ (stranica 61).
0000
Pozicioniranje antene za Siriusi) Više detalja možete da vidite
[SR ANT AIM]
u poglavlju „Provera uslova za
prijem (Antenna Aiming)“
(stranica 59).
Podešavanje
zvuka
[<AUDIO>]
106
ID za Sirius radioi)
[SIRIUS ID]
Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Provera ID broja“
(stranica 59).
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. OFF, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. AUTO2
D.L.L. AUTO1
Sinhronizuje audio i video izlaz
[A/V SYNC]
HDMI AUTO, 0 ms do 300 ms
(interval od 10 ms)
0 ms
Izbor jezika za digitalno
emitovanje
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Dodela ulaza za digitalne audio
signale
[A. ASSIGN]
Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Korišćenje zvuka/
slike sa drugih ulaza (Input
Assign)“ (stranica 86).
Meni
[Displej]
Podešavanja
Podrazumevano
podešavanje
Podešavanje video Rezolucija
zapisa
[RESOLUTION]
[<VIDEO>]
Dodela video ulaza
[V. ASSIGN]
DIRECT, AUTO, 480/576i,
480/576p, 720p, 1080i, 1080p
AUTO
HDMI
podešavanja
[<HDMI>]
Kontrola preko HDMI-ja
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Protok
[PASS THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Audio izlaz
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Dodela HDMI ulaza
[H. ASSIGN]
Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Dodela HDMI ulaza“
(stranica 87).
Automatski ulazak u režim
pripravnosti
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Imenovanje ulaza
[NAME IN]
Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Imenovanje ulaza
(Name Input)“ (stranica 48).
Podešavanje
sistema
[<SYSTEM>]
Parametri
[Displej]
Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Korišćenje zvuka/
slike sa drugih ulaza (Input
Assign)“ (stranica 86).
STBY ON
a)
Ovaj parametar možete da izaberete tek nakon što obavite automatsko kalibrisanje.
Zavisi od podešavanja za šablon zvučnika, neki parametri ili podešavanja možda neće biti dostupni.
c) xxx predstavlja kanal zvučnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)
Ovaj parametar možete da izaberete samo ukoliko „SP PATTERN“ nije podešen na zadnje okružujuće
ili prednje visoke zvučnike (stranica 37).
e) Udaljenost možete da podesite samo u intervalima od 0,01 metar nakon što obavite automatsko kalibrisanje
i sačuvate rezultat merenja.
f)
„FEET“ za modele za tržište SAD i Kanade.
g) Ovaj parametar možete da izaberete samo ukoliko je zvučnik podešen na „SMALL“.
h)
Ovaj parametar možete da izaberete samo ukoliko izaberete „HD-D.C.S.“ kao zvučno polje.
i)
Ovaj parametar je dostupan samo za modele za tržište SAD i Kanade. Ovaj parametar možete da izaberete
samo ako je prijemnik „SiriusConnect Home“ povezan sa priključkom SIRIUS na prijemniku.
b)
nastavlja se
107
Pregledanje informacija na
displeju
Displej pruža različite informacije o statusu
prijemnika, kao što je zvučno polje.
1 Izaberite ulaz za koji želite da proverite
informacije.
2 Pritisnite AMP, a zatim pritiskajte
DISPLAY.
Svaki put kada pritisnete DISPLAY, prikaz
na displeju se menja na sledeći način:
Naziv ulaza u indeksu* t Izabrani ulaz t
Zvučno polje koje je trenutno primenjeno t
Nivo jačine zvuka t Informacije o strimu**
Kada slušate FM i AM radio
Naziv memorisane stanice* t Frekvencija
t Zvučno polje koje je trenutno
primenjeno t Nivo jačine zvuka
Kada podešavate kanal sa SIRIUS
prijemnika
(Samo za modele za tržište SAD
i Kanade)
Naziv kanala t Broj kanala t Naziv
kategorije t Ime izvođača/Funkcija t
Naziv pesme/programa t Ime
kompozitora t Jačina signala t Zvučno
polje koje je trenutno primenjeno t Nivo
jačine zvuka
Kada primate RDS signale
(samo za modele za evropsko
i australijsko tržište)
Naziv usluge programa ili naziv
memorisane stanice* t Frekvencija,
opseg i broj memorisane stanice t
Zvučno polje koje je trenutno
primenjeno t Nivo jačine zvuka
* Naziv u indeksu se prikazuje samo ukoliko ste
ulazu ili memorisanoj stanici dodelili naziv.
Naziv u indeksu se ne prikazuje ukoliko ste uneli
samo razmake ili je isti kao naziv ulaza.
** Informacije o strimu se možda neće prikazati.
108
Napomena
Znakovi ili oznake se možda neće prikazati za neke
jezike.
Savet
Ne možete da aktivirate prikaz na displeju dok se na
displeju prikazuje „GUI MODE“. Pritiskajte GUI
MODE da biste izabrali „GUI OFF“.
Korišćenje daljinskog upravljača
3
Ukoliko postoji više kodova, pokušajte
da unesete bilo koji kôd koji odgovara
opremi, uključujući televizor.
Koristite tabele na stranica 110–113 da
biste pronašli numerički kôd (kodove)
koji odgovara opremi.
Programiranje daljinskog
upravljača
Daljinski upravljač možete da prilagodite da
biste ga usaglasili sa opremom povezanom na
prijemnik. Daljinski upravljač čak možete i da
programirate za upravljanje opremom čiji
proizvođač nije Sony, kao i Sony opremom
kojom ovaj daljinski upravljač obično ne može
da upravlja.
Pre nego što počnete, imajte na umu da:
– Ne možete da promenite podešavanja
za TUNER, USB, HOME NETWORK
i MUSIC SERVICES tastere za izbor ulaza.
– Daljinski upravljač može da upravlja samo
opremom koja prihvata infracrvene signale
za bežično upravljanje.
RM SET
UP
SHIFT
Tasteri
za izbor
ulaza
AV ?/1
TV
Numerički
tasteri
ENT/MEM
Pritisnite numeričke tastere da
biste uneli numerički kôd.
Napomena
Samo kodovi u opsegu od 500 do 599 su važeći
za taster televizora.
4
Pritisnite ENT/MEM.
Nakon provere numeričkog koda, RM
SET UP indikator će dva puta lagano
zatreperiti, a daljinski upravljač će
automatski izaći iz režima programiranja.
5
Ponovite korake od 1 do 4 da biste
programirali ostalu opremu.
Napomena
RM SET UP indikator se gasi dok pritiskate
numerički taster.
Obustavljanje programiranja
Pritisnite RM SET UP u toku bilo kog koraka.
Daljinski upravljač će automatski izaći iz
režima programiranja.
Aktiviranje ulaza nakon
programiranja
Pritisnite programirani taster da biste
aktivirali željeni ulaz.
1
Pritisnite i držite RM SET UP,
a zatim pritisnite AV ?/1.
RM SET UP indikator lagano treperi.
2
Pritisnite taster za izbor ulaza
za opremu koju želite da
programirate.
Na primer, ako nameravate da
programirate video rikorder povezan na
VIDEO 1 priključke, pritisnite VIDEO 1.
RM SET UP i SHIFT indikatori će početi
da svetle.
Ukoliko programiranje nije
uspelo, proverite sledeće:
• Ukoliko RM SET UP indikator ne svetli
u koraku 1, baterije su slabe. Zamenite obe
baterije.
• Ukoliko RM SET UP indikator brzo
zatreperi pet puta dok unosite numerički
kôd, došlo je do greške.
Ponovite postupak od koraka 1.
109
Numerički kodovi koji odgovaraju
opremi i proizvođač opreme
Za upravljanje kasetnim dekom
Proizvođač
Kôd (Kodovi)
SONY
201, 202
Koristite numeričke kodove iz tabele
u nastavku da biste programirali opremu čiji
proizvođač nije Sony i Sony opremu kojom
ovaj daljinski upravljač obično ne može da
upravlja. Pošto se signal iz daljinskog
upravljača, koji ste dobili uz opremu, razlikuje
u zavisnosti od modela i godine proizvodnje,
opremi se može dodeliti više numeričkih
kodova. Ukoliko ne uspete da programirate
daljinski upravljač koristeći jedan od kodova,
pokušajte da upotrebite druge kodove.
Za upravljanje MD dekom
Napomene
Proizvođač
Kôd (Kodovi)
• Numerički kodovu su zasnovani na najnovijim
informacijama koje su dostupne za svaku robnu
marku. Međutim, postoji verovatnoća da oprema
ne reaguje na neke ili sve kodove.
• Svi tasteri za izbor ulaza na ovom daljinskom
upravljaču možda neće biti dostupni kada se koriste
sa određenom opremom.
SONY
301
Za upravljanje CD plejerom
Proizvođač
Kôd (Kodovi)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Za upravljanje DAT dekom
Proizvođač
Kôd (Kodovi)
SONY
203
PIONEER
219
110
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
Za upravljanje HDD rikorderom
Proizvođač
SONY
Kôd (Kodovi)
307, 308, 309
Za upravljanje Blu-ray Disc
plejerom/rikorderom
Proizvođač
Kôd (Kodovi)
SONY
310, 311, 312
PANASONIC
335
SAMSUNG
336
LG
337
Za upravljanje PSX-om
Proizvođač
Kôd (Kodovi)
SONY
313, 314, 315
Za upravljanje DVD plejerom
Za upravljanje televizorom
Proizvođač
Kôd (Kodovi)
Proizvođač
SONY
401, 402, 403
SONY
501, 502
BROKSONIC
424
AIWA
501, 536, 539
DENON
405
AKAI
503
HITACHI
416
AOC
503
JVC
415, 423
CENTURION
566
MITSUBISHI
419
CORONADO
517
ORITRON
417
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
PANASONIC
406, 408, 425
DAYTRON
517, 566
PHILIPS
407
DAEWOO
PIONEER
409, 410
504, 505, 506, 507,
515, 544
RCA
414
FISHER
508, 545
SAMSUNG
416, 422
FUNAI
548
TOSHIBA
404, 421
FUJITSU
528
ZENITH
418, 420
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
GRUNDIG
511, 533, 534
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557, 571
ITT/NOKIA
521, 522
Za upravljanje DVD rikorderom
Proizvođač
Kôd (Kodovi)
SONY
401, 402, 403
Kôd (Kodovi)
J.C.PENNY
503, 510, 566
Za upravljanje DVD/VCR
COMBO-om
JVC
516, 552
KMC
517
Proizvođač
Kôd (Kodovi)
MAGNAVOX
SONY
411
503, 515, 517, 518,
544, 566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
Za upravljanje DVD/HDD
COMBO-om
Proizvođač
Kôd (Kodovi)
SONY
401, 402, 403
NORDMENDE
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
nastavlja se
111
Proizvođač
Kôd (Kodovi)
Za upravljanje video rikorderom
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
Proizvođač
Kôd (Kodovi)
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529, 544
SONY
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566, 569
701, 702, 703, 704,
705, 706
AIWA*
710, 750, 757, 758
BLAUPUNKT
740
EMERSON
750
FISHER
717, 720
722, 730
SAMPO
566
SABA
530, 537, 547, 549, 558
SANYO
508, 545, 546, 560, 567
SCOTT
503, 566
GENERAL ELECTRIC
(GE)
SEARS
503, 508, 510, 517,
518, 551
GOLDSTAR/LG
723, 753
SHARP
517, 535, 550, 561, 565
HITACHI
722, 725, 729, 741
SYLVANIA
503, 518, 566
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
729, 730, 731
THOMSON
530, 537, 547, 549
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
TEKNIKA
517, 518, 567
WARDS
503, 517, 566
PHILIPS
YORK
566
PIONEER
729
ZENITH
542, 543, 567
RCA/PROSCAN
GE
503, 509, 510, 544
722, 729, 730, 731,
741, 747
LOEWE
515, 534, 556
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
VIZIO
576, 577
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
Za upravljanje LD plejerom
TOSHIBA
747, 756
Proizvođač
* Ukoliko AIWA video rikorder ne radi čak i ako ste
uneli kôd za proizvođača AIWA, umesto njega
unesite kôd za Sony.
Kôd (Kodovi)
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
Za upravljanje Video CD plejerom
Proizvođač
Kôd (Kodovi)
SONY
605
112
Za upravljanje satelitskim
prijemnikom
Proizvođač
Kôd (Kodovi)
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
AMSTRAD
845, 846
BskyB
862
GENERAL ELECTRIC
(GE)
866
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
Vraćanje daljinskog upravljača
na početne vrednosti
AV ?/1
?/1
MASTER
VOL –/
2–
1
Za upravljanje prijemnikom
kablovske televizije
Proizvođač
Kôd (Kodovi)
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA
815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
Dok držite MASTER VOL – ili 2 –,
pritisnite i držite ?/1, a zatim
pritisnite AV ?/1.
RM SET UP indikator će zatreperiti tri puta.
2
Otpustite sve tastere.
Obrisan je sav sadržaj memorije daljinskog
upravljača (tj. svi programirani podaci).
113
O postavljanju
Dodatne informacije
Mere opreza
O bezbednosti
Ako u kućište uređaja upadne bilo kakav
predmet ili tečnost, isključite prijemnik iz
mrežnog napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
O izvorima napajanja
• Pre nego što počnete da koristite prijemnik,
proverite da li njegov radni napon odgovara
lokalnom mrežnom napajanju.
Radni napon je naveden na pločici sa zadnje
strane prijemnika.
• Uređaj se napaja naizmeničnom strujom sve
dok je priključen na zidnu utičnicu, čak
i kada je sam uređaj isključen.
• Ako prijemnik nećete koristiti duže
vremena, ne zaboravite da izvadite kabl za
napajanje prijemnika iz zidne utičnice.
Da biste izvukli kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite ga držeći
utikač a nikad kabl.
• (Samo za modele za tržište SAD i Kanade)
Jedan jezičak na utikaču je širi od drugog
radi bezbednosti i može se umetnuti u zidnu
utičnicu na samo jedan način. Ako utikač ne
možete u potpunosti da umetnete u utičnicu,
kontaktirajte prodavca.
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod ovlašćenog
servisera.
O zagrevanju
Iako se prijemnik greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar. Ako prijemnik neprekidno
koristite sa visoko pojačanim tonom,
temperatura gornje, bočne i donje strane
kućišta značajno raste. Ne dodirujte kućište
da se ne biste opekli.
114
• Postavite prijemnik na mesto sa
odgovarajućom ventilacijom kako biste sprečili
zagrevanje i produžili njegov radni vek.
• Ne postavljajte prijemnik blizu izvora
toplote ili na mesta koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini ili
mehaničkim udarima.
• Na gornji deo kućišta ne postavljajte
predmete koji bi mogli da blokiraju
ventilacione otvore i izazovu kvar uređaja.
• Ne postavljajte prijemnik blizu opreme poput
televizora, video rikordera ili kasetnog deka.
(Ako se prijemnik koristi u kombinaciji sa
televizorom, video rikorderom ili kasetnim
dekom i ako je postavljen suviše blizu tih
uređaja, može doći do pojave šuma i gubitka
kvaliteta slike. Do takvih smetnji dolazi
naročito onda kada se koristi sobna antena.
Zbog toga vam preporučujemo da koristite
spoljnu antenu.)
• Budite pažljivi prilikom postavljanja
prijemnika na posebno tretirane površine
(voskovane, lakirane, polirane itd.), jer može
doći do pojave fleka ili gubitka boje.
O radu uređaja
Pre nego što povežete ostalu opremu,
obavezno isključite prijemnik i izvucite
kabl za napajanje iz mrežnog napajanja.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekanom krpom koja je nakvašena u rastvoru
blagog deterdženta. Ne koristite abrazivne
materijale, prašak za ribanje ili rastvor poput
alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa prijemnikom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih problema
prilikom korišćenja prijemnika, koristite ovaj
vodič za rešavanje problema da biste pokušali
da otklonite problem. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Imajte u vidu da možete da zadržite delove
koje je serviser zamenio tokom popravke.
Napajanje
Prijemnik se automatski isključuje.
• „Auto Standby“ je podešen na „ON“
(stranica 102).
• Funkcija za merenje vremena za
isključivanje radi (stranica 15).
Zvuk
Dolby Digital, DTS ili DTS 96/24
višekanalni zvuk se ne reprodukuje.
• Proverite da li je DVD ili neki drugi disk
koji reprodukujete snimljen u Dolby
Digital ili DTS formatu.
• Kada povezujete DVD plejer ili neki drugi
uređaj sa priključcima za digitalni ulaz na
prijemniku, uverite se da je dostupno
podešavanje za digitalni audio izlaz
povezane opreme.
• Podesite „Audio Out“ na „AMP“
u „HDMI Settings“ meniju.
• Kada se DTS 96/24 audio format ne
reprodukuje, podesite tip kalibrisanja
na „Off“ i ponovo obavite automatsko
kalibrisanje (stranica 43).
Ne može se dobiti okružujući efekat.
• Uverite se da ste izabrali zvučno polje
za film ili muziku (strana 64 ili 65).
• Zvučna polja ne funkcionišu kada je
u toku prijem signala DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio
ili Dolby TrueHD sa frekvencijom
uzorkovanja većom od 48 kHz.
Zvuk se ne čuje ili se čuje samo jako tih
zvuk iz određenih zvučnika.
• Povežite slušalice na priključak PHONES
da biste proverili da li se zvuk emituje iz
slušalica. Ukoliko se iz slušalica emituje
samo jedan kanal, oprema možda nije
pravilno povezana sa prijemnikom.
Proverite da li su svi kablovi potpuno
umetnuti u priključke kako na prijemniku,
tako i na opremi. Ukoliko se iz slušalica
emituju oba kanala, prednji zvučnik
možda nije pravilno povezan sa
prijemnikom. Proverite kabl prednjeg
zvučnika iz koga se ne emituje nikakav
zvuk.
• Uverite se da ste ga povezali i na L i na R
priključak analogne opreme, jer je
analognu oprema potrebno priključiti i u L
i u R priključak. Koristite audio kabl (ne
dobija se uz uređaj).
• Podesite nivo jačine zvuka na zvučnicima
(stranica 92).
• Uverite se da su centralni/okružujući
zvučnici podešeni na „Small“ ili „Large“.
• Proverite da li podešavanja zvučnika
odgovaraju postavci koristeći meni za
automatsko kalibrisanje ili „SP Pattern“
u meniju „Speaker Settings“. Zatim
proverite da li se zvuk pravilno emituje iz
svakog zvučnika, koristeći „Test Tone“
u meniju „Speaker Settings“.
• Neki diskovi nemaju oznaku Dolby Digital
Surround EX čak iako se na pakovanjima
nalazi Dolby Digital Surround EX logotip.
• Proverite da li je bas zvučnik pravilno
i dobro povezan.
• Uverite se da ste uključili bas zvučnik.
• U zavisnosti od izabranog zvučnog polja,
zvuk se neće emitovati iz bas zvučnika.
• Iz bas zvučnika se ne čuje zvuk kada su svi
zvučnici podešeni na „Large“ i kada
izaberete „NEO6 CIN“ ili „NEO6 MUS“.
nastavlja se
115
Iz određene opreme se ne čuje zvuk.
• Proverite da li je oprema pravilno
povezana na priključke za audio ulaz za tu
opremu.
• Proverite da li su kablovi koji se koristi
za povezivanje potpuno umetnuti
u priključke kako na prijemniku,
tako i na opremi.
• Proverite INPUT MODE (stranica 85).
• Proverite podešavanje za „Audio Out“
u meniju „HDMI Settings“ (stranica 98).
• Proverite da li je oprema pravilno
povezana na HDMI priključak za tu
opremu.
• Ne možete da slušate Super Audio CD ako
opremu povežete na HDMI priključak.
• U zavisnosti od opreme za reprodukciju,
možda ćete morati da obavite HDMI
podešavanja za tu opremu. Pogledajte
uputstva za upotrebu koja ste dobili uz
opremu.
• Obavezno koristite High Speed HDMI
kabl kada pregledate slike ili slušate zvuk,
a naročito kada gledate sadržaj u rezoluciji
1080p, sadržaje koji koriste Deep Color
(Deep Colour) ili prilikom 3D prenosa.
• Zvuk se možda neće emitovati sa
prijemnika dok je na ekranu televizora
prikazan GUI. Pritisnite GUI MODE da
biste izabrali „GUI OFF“.
• Proverite da izabrani priključak za
digitalni audio ulaz nije ponovo dodeljen
drugim ulazima
(stranica 86).
• Proverite da „A. DIRECT“ nije u upotrebi.
Zvuk se ne čuje, bez obzira koju opremu
izaberete, ili se čuje samo jako tih zvuk.
• Proverite da li su svi kablovi za
povezivanje umetnuti u odgovarajuće
ulazne/izlazne priključke na prijemniku,
zvučnicima i opremi.
• Proverite da li su prijemnik i sva oprema
uključeni.
• Proverite da kontrola MASTER VOLUME
nije podešena na „VOL MIN“.
• Proverite da SPEAKERS nije podešen na
„SPK OFF“ (stranica 38).
116
• Proverite da slušalice nisu povezane na
prijemnik.
• Pritisnite MUTING ili
na daljinskom
upravljaču da biste deaktivirali funkciju
za isključivanje zvuka.
• Pokušajte da pritisnete taster za izbor ulaza
na daljinskom upravljaču ili da okrenete
INPUT SELECTOR na prijemniku da biste
izabrali željenu opremu (stranica 46).
• Zaštitni uređaj na prijemniku je aktiviran.
Isključite prijemnik, otklonite problem
s kratkim spojem i ponovo uključite
napajanje.
Čuju se jake smetnje ili šum.
• Proverite da li su zvučnici i oprema dobro
povezani.
• Proverite da se u blizini kablova za
povezivanje ne nalazi ispravljač ili motor
i da su udaljeni najmanje 3 metra od
televizora ili fluorescentnog svetla.
• Odmaknite audio opremu od televizora.
• Utikači i priključci su prljavi. Obrišite ih
krpom koja je nakvašena u alkoholu.
Zvuk sa levog i desnog zvučnika je
neujednačen ili obrnut.
• Proverite da li su zvučnici i oprema
pravilno i dobro povezani.
• Podesite parametre za nivo jačine zvuka
koristeći meni za podešavanje zvučnika.
Zvuk se ne emituje sa televizora kada je
prijemnik u režimu pripravnosti.
• Kada prijemnik uđe u režim pripravnosti,
zvuk se čuje iz poslednje HDMI
komponente koju ste izabrali pre nego što
ste ugasili prijemnik. Ukoliko koristite
drugu opremu, uključite je i pokrenite
reprodukciju jednim pritiskom na taster ili
uključite prijemnik da biste izabrali HDMI
opremu koju želite da koristite.
• Uverite se da je „Pass Through“ podešen
na „ON“ u meniju „HDMI Settings“
ukoliko sa prijemnikom povežete opremu
koja nije kompatibilna sa funkcijom
„BRAVIA Sync“ (stranica 98).
Zvuk se ne emituje sa prijemnika
i zvučnika na televizoru.
• Proverite podešavanje za „Audio Out“
u meniju „HDMI Settings“ (stranica 98).
• Proverite da li je oprema pravilno
povezana na HDMI priključak za
tu opremu.
• Ne možete da slušate Super Audio CD ako
opremu povežete na HDMI priključak.
• U zavisnosti od opreme za reprodukciju,
možda ćete morati da obavite HDMI
podešavanja za tu opremu. Pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz opremu.
• Obavezno koristite High Speed HDMI
kabl kada pregledate slike ili slušate zvuk,
a naročito kada gledate sadržaj u rezoluciji
1080p, sadržaje koji koriste Deep Color
(Deep Colour) ili prilikom 3D prenosa.
• Zvuk se možda neće emitovati sa
prijemnika dok je na ekranu televizora
prikazan GUI. Pritisnite GUI MODE
da biste izabrali „GUI OFF“.
• Proverite da li je televizor kompatibilan sa
funkcijom za kontrolu zvuka na sistemu.
• Ukoliko televizor nema funkciju za
kontrolu zvuka na sistemu, podesite
„Audio Out“ u meniju „HDMI Settings“ na
– „TV+AMP“ ako želite da slušate zvuk sa
zvučnika na televizoru i sa prijemnika.
– „AMP“ ako želite da slušate zvuk
sa prijemnika.
• Kada povežete prijemnik sa video opremom
(projektor itd.), zvuk se možda neće
emitovati sa prijemnika. U tom slučaju,
izaberite „AMP“.
• Ukoliko ne možete da slušate zvuk sa
opreme povezane na prijemnik kada
je izabran TV ulaz na prijemniku:
– Ne zaboravite da promenite ulaz
prijemnika na HDMI kada želite da
gledate program na opremi povezanoj
na prijemnik preko HDMI kabla.
– Promenite televizijski kanal kada želite
da gledate neku televizijsku emisiju.
– Ne zaboravite da izaberete
odgovarajuću opremu ili ulaz kada
gledate program na opremi povezanoj
sa televizorom. Za informacije o ovoj
operaciji, pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
Snimanje nije moguće.
• Proverite da li je oprema pravilno povezana.
• Izaberite ulaznu opremu koristeći tastere
za izbor ulaza (stranica 46).
MULTI CHANNEL DECODING indikator
ne svetli plavo.
• Proverite da li je komponenta za
reprodukciju povezana na digitalnu
utičnicu i da li ste izabrali odgovarajući
ulaz na prijemniku.
• Proverite da li je ulazni izvor softvera
koji se reprodukuje kompatibilan sa
višekanalnim formatom.
• Proverite da li je podešavanje komponente
za reprodukciju postavljeno na višekanalni
zvuk.
• Uverite se da izabrani priključak za
digitalni audio ulaz nije dodeljen drugim
ulazima u „Input Assign“ u meniju
„Input Option“ (stranica 86).
Dolazi do vremenskog razmaka između
emitovanja zvuka i prikaza slike.
• Proverite da se ne koristi funkcija PARTY
STREAMING. Da biste zaustavili funkciju
PARTY, pritisnite SHIFT, a onda držite
PARTY dok se ne pojavi „CLOSE PARTY“.
Za više detalja, pogledajte stranica 77.
117
Slika
Na televizoru se ne prikazuje slika.
• Izaberite odgovarajući ulaz koristeći
tastere za izbor ulaza.
• Podesite televizor na odgovarajući ulazni
režim.
• Odmaknite audio opremu od televizora.
• Dodelite odgovarajući video ulaz za
opremu.
• Ulazni signal bi trebalo da bude isti kao
i ulazna funkcija kada konvertujete ulazni
signal pomoću prijemnika (stranica 31).
• Kada za povezivanje koristite kabl za
HDMI-DVI konverziju, slika se možda
neće pravilno emitovati.
• Uverite se da su kablovi pravilno i dobro
povezani sa opremom.
• U zavisnosti od opreme za reprodukciju,
možda ćete morati da podesite opremu.
Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste
dobili uz opremu.
• Obavezno koristite High Speed HDMI
kabl kada pregledate slike ili slušate zvuk,
a naročito kada gledate sadržaj u rezoluciji
1080p, sadržaje koji koriste Deep Color
(Deep Colour) ili prilikom 3D prenosa.
Na televizoru se ne prikazuje 3D slika.
• 3D slike se možda neće prikazivati
u zavisnosti od modela televizora ili video
opreme. Proverite koje formate 3D slike
podržava prijemnik (stranica 126).
Slika se ne emituje sa televizora kada
je prijemnik u režimu pripravnosti.
• Kada prijemnik uđe u režim pripravnosti,
emituje se slika iz poslednje HDMI
komponente koju ste izabrali pre nego što
ste ugasili prijemnik. Ukoliko koristite
drugu opremu, uključite je i pokrenite
reprodukciju jednim pritiskom na taster ili
uključite prijemnik da biste izabrali HDMI
opremu koju želite da koristite.
• Uverite se da je „Pass Through“ podešen
na „ON“ u meniju „HDMI Settings“
ukoliko sa prijemnikom povežete opremu
koja nije kompatibilna sa funkcijom
„BRAVIA Sync“ (stranica 98).
118
Slika za COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT nije ispravna.
• Televizor možda ne podržava rezoluciju
izlaznih signala iz COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT priključaka. U tom
slučaju, izaberite odgovarajuću rezoluciju
na prijemniku (stranica 97).
Snimanje nije moguće.
• Proverite da li je oprema pravilno
povezana.
• Izaberite ulaznu opremu koristeći tastere
za izbor ulaza (stranica 46).
GUI meni se ne prikazuje na ekranu
televizora.
• Pritiskajte GUI MODE da biste izabrali
„GUI ON“. Ukoliko se GUI meni i dalje
ne prikazuje na ekranu televizora,
pritisnite MENU.
• Proverite da li je televizor pravilno
povezan.
• Televizor možda ne podržava rezoluciju
izlaznih signala iz video priključaka.
U tom slučaju, izaberite odgovarajuću
rezoluciju na prijemniku (stranica 97).
Radio prijemnik
FM prijem je loš.
• Koristite koaksijalni kabl od 75 oma
(ne dobija se uz uređaj) da biste povezali
prijemnik sa spoljašnjom FM antenom,
kao što je prikazano u nastavku.
Spoljašnja FM antena
Prijemnik
Nije moguće podesiti radio stanice.
• Proverite da li su antene dobro povezane.
Podesite antene i priključite spoljašnju
antenu ako je potrebno.
• Postavite antenu satelitskog radija dalje od
kablova za zvučnike i kabla za napajanje
kako biste izbegli pojavu šuma.*
• Signal stanica je preslab kada koristite
automatsko podešavanje. Koristite ručno
podešavanje.
• Uverite se da li ste pravilno podesili skalu
za podešavanje (kada ručno podešavate
AM stanice) (stranica 56).
• Nema memorisanih stanica ili su
memorisane stanice obrisane (kada
koristite podešavanje pretraživanjem
memorisanih stanica). Memorišite
stanice (stranica 56).
• Pritisnite AMP, a zatim pritiskajte
DISPLAY na daljinskom upravljaču da
bi se na displeju prikazala frekvencija.
Prijemnik uopšte ne može da primi
satelitske kanale.*
• Uslovi za prijem nisu dobri. Pomerite
antenu na položaj s boljim prijemom.
• Proverite da li ste se pretplatili na željenu
uslugu satelitskog radija (stranica 58).
RDS ne radi.**
• Uverite se da ste podesili skalu na FM RDS
stanicu.
• Izaberite jaču FM stanicu.
Ne prikazuju se RDS informacije koje
želite.**
• Usluga je možda privremeno u kvaru.
Kontaktirajte radio stanicu i saznajte
da li uopšte pruža tu uslugu.
* Samo za modele za tržište SAD i Kanade.
** Samo za modele za evropsko i australijsko tržište.
iPhone/iPod
Zvuk je izobličen.
• Pritiskajte MASTER VOL – ili 2 – na
daljinskom upravljaču.
• „EQ“ na iPhone/iPod uređaju podesite
na „Off“ ili „Flat“.
Ne možete da napunite iPhone/iPod.
• Proverite da li je prijemnik uključen.
• Uverite se da je iPhone/iPod čvrsto
priključen.
Ne možete da koristite iPhone/iPod.
• Proverite da li ste uklonili zaštitnu kutiju
iPhone/iPod uređaja.
• U zavisnosti od sadržaja na iPhone/iPod
uređaju, možda mu je potrebno izvesno
vreme da započne sa reprodukcijom.
• Isključite iPhone/iPod i ponovo ga
priključite.
• Koristite nepodržani iPhone/iPod.
Pogledajte poglavlje „Kompatibilni iPod/
iPhone modeli“ (stranica 49) za podržane
vrste uređaja.
Jačina zvona iPhone uređaja se ne menja.
• Podesite jačina zvona koristeći kontrole na
iPhone uređaju.
USB uređaj
Da li koristite podržani USB uređaj?
• Ukoliko povežete nepodržani USB uređaj,
mogu se javiti sledeći problemi. Pogledajte
poglavlje „Kompatibilni USB uređaji“
(stranica 52) za podržane vrste uređaja.
– USB uređaj nije prepoznat.
– Nazivi datoteka ili fascikli se ne
prikazuju na prijemniku.
– Reprodukcija nije moguća.
– Zvuk je isprekidan.
– Čuje se šum.
– Emituje se izobličen zvuk.
nastavlja se
119
Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili
izobličen.
• Isključite prijemnik i ponovo priključite
USB uređaj, a zatim uključite prijemnik.
• Sami muzički podaci sadrže šumove ili je
zvuk izobličen.
USB uređaj ne može da se poveže na
(USB) port.
• USB uređaj je priključen naopako.
Priključite USB uređaj u odgovarajućem
smeru.
„Reading“ se duže prikazuje ili je
potrebno dosta vremena za početak
reprodukcije.
• Postupak učitavanja može potrajati duže
u sledećim slučajevima:
– Na USB uređaju ima mnogo fascikli ili
datoteka.
– Struktura datoteka je izuzetno složena.
– Memorija je velikog kapaciteta.
– Interna memorija je fragmentirana.
Zato vam preporučujemo da pratite
sledeće smernice:
– Ukupan broj fascikli na USB uređaju: 100
ili manje (uključujući fasciklu „ROOT“)
– Ukupan broj datoteka po fascikli: 100 ili
manje.
Pogrešan prikaz.
• Podaci uskladišteni na USB uređaju su
možda oštećeni.
• Prijemnik može da prikaže sledeće kodove
znakova:
– Velika slova (A do Z)
– Mala slova (a do z)
– Brojevi (0 do 9)
– Simboli (’ < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Ostali znakovi možda neće biti pravilno
prikazani.
USB uređaj nije prepoznat.
• Isključite prijemnik, a zatim isključite
USB uređaj. Ponovo uključite prijemnik
i priključite USB uređaj.
• Priključite podržani USB uređaj
(stranica 52).
• USB uređaj ne funkcioniše ispravno.
Pogledajte uputstvo za upotrebu USB
uređaja kako biste rešili problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
• Isključite prijemnik i ponovo priključite
USB uređaj, a zatim uključite prijemnik.
• Priključite podržani USB uređaj
(stranica 52).
• Pritisnite N da biste pokrenuli
reprodukciju.
Audio datoteka ne može da se
reprodukuje.
• MP3 datoteke u MP3 PRO formatu
ne mogu da se reprodukuju.
• Audio datoteka sadrži više numera.
• Neke AAC datoteke se možda neće
pravilno reprodukovati.
• WMA datoteke u Windows Media Audio
Lossless i Professional formatu ne mogu
da se reprodukuju.
• Nije podržan USB uređaj formatiran
sistemima datoteka koje nisu FAT16
ili FAT32.*
• Ukoliko koristite particionisan USB uređaj,
mogu se reprodukovati samo datoteke na
prvoj particiji.
• Reprodukcija je moguća do osam nivoa
(uključujući fasciklu „ROOT“).
• Broj fascikli je premašio 100 (uključujući
fasciklu „ROOT“).
• Broj datoteka u fascikli je premašio 100.
• Ne mogu da se reprodukuju datoteke koje
su šifrovane ili zaštićene lozinkama itd.
* Ova jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali neki
USB uređaji možda ne podržavaju sve FAT
sisteme datoteka.
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
svakog USB uređaja ili kontaktirajte
proizvođača.
120
Mrežna veza
Prikazuje se poruka o grešci.
• Proverite prirodu greške. Pogledajte
poglavlje „Lista poruka mrežnih funkcija“
(stranica 79).
Prijemnik ne može da se poveže
sa mrežom.
• Proverite status mreže. Pogledajte poglavlje
„Proveravanje informacija za mrežu“
(stranica 99), a zatim izaberite
„Connection“ u koraku 2.
Ukoliko se pojavi poruka „No Connection“,
ponovo podesite mrežnu vezu (stranica 69).
• Uverite se da je ruter uključen.
Nije moguće upravljati prijemnikom
pomoću uređaja za daljinsko upravljanje
medijima.
• Prijemniku će možda biti potrebno dosta
vremena da se poveže na mrežu nakon što
ga uključite. Sačekajte nekoliko trenutaka,
a zatim ponovo pokušajte da upotrebite
daljinsko upravljanje medijima.
• Uverite se da je „Network Standby“
podešen na „On“ u meniju za podešavanje
mreže kako biste mogli da koristite
daljinsko upravljanje medijima odmah
nakon što uključite prijemnik.
Ne možete da izaberete meni „Network
Settings“.
• Uverite se da je izabrana funkcija „Home
Network“ ili „Music Services“.
• Sačekajte nekoliko trenutaka nakon što
uključite prijemnik, a zatim ponovo
izaberite meni „Network Settings“.
Kućna mreža
Prijemnik ne može da se poveže
sa mrežom.
• Uverite se da je ruter uključen.
• Uverite se da je server uključen.
• Možda nisu ispravna podešavanja za mrežu
na prijemniku. Proverite status mreže.
Pogledajte poglavlje „Proveravanje
informacija za mrežu“ (stranica 99),
a zatim izaberite „Connection“ u koraku 2.
Ukoliko se pojavi poruka „No
Connection“, ponovo podesite mrežnu
vezu (stranica 69).
• Server možda nije stabilan. Ponovo ga
pokrenite.
• Proverite da li su prijemnik i server
pravilno povezani sa ruterom.
• Proverite da li je server pravilno podešen
(stranica 69). Proverite da li je prijemnik
registrovan na serveru i da li je omogućen
prenos muzike sa servera.
• Ukoliko je funkcija ICF (Internet
Connection Firewall) aktivna na računaru,
to može da spreči povezivanje prijemnika
sa računarom (samo ako se računar koristi
kao server). Možda ćete morati da
promenite podešavanja zaštitnog
zida kako biste omogućili povezivanje
prijemnika. (Za detalje o promeni
podešavanja zaštitnog zida, pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz računar.)
• Ukoliko ste pokrenuli prijemnik ili
sproveli oporavak sistema na serveru,
ponovo unesite podešavanja za mrežu
(stranica 69).
Server (kao što je računar) se ne prikazuje
na listi servera. (Na ekranu televizora se
prikazuje poruka „No Server“.)
• Možda ste uključili prijemnik pre nego što
ste uključili server. Osvežite listu servera
(stranica 72).
• Uverite se da je ruter uključen.
• Uverite se da je server uključen.
• Proverite da li je server pravilno podešen
(stranica 69). Proverite da li je prijemnik
registrovan na serveru i da li je omogućen
prenos muzike sa servera.
• Proverite da li su prijemnik i server
pravilno povezani sa ruterom. Proverite
informacije o podešavanju mreže
(stranica 99).
nastavlja se
121
Ne možete normalno da reprodukujete
audio podatke.
• Izabrali ste nasumičnu reprodukciju.
Pritisnite SHIFT, a zatim pritiskajte
SHUFFLE sve dok se ne izgubi „SHUF“.
Reprodukcija se ne pokreće ili se ne menja
automatski na sledeću numeru ili datoteku.
• Proverite da li je audio datoteka koju
pokušavate da reprodukujete u formatu
koji prijemnik podržava (stranica 73).
• WMA datoteke sa DRM zaštitom autorskih
prava ne mogu da se reprodukuju.
Za informacije o načinu provere zaštite
autorskih prava WMA datoteke, pogledajte
stranica 74.
Zvuk je isprekidan tokom reprodukcije.
• Kada koristite računar kao server, na
računaru mogu biti pokrenute brojne
aplikacije. Ukoliko je na računaru aktivan
antivirusni softver, privremeno ga
onemogućite pošto mu je potrebna velika
količina sistemskih resursa.
• U zavisnosti od mrežnog okruženja, možda
neće biti moguće reprodukovati numere
ako istovremeno radi više uređaja. Isključite
drugi uređaj kako biste prijemniku
omogućili da reprodukuje numere.
Prikazuje se poruka „Cannot Play“.
• Moguće je reprodukovati samo audio
datoteke.
• Proverite da li je server pravilno podešen
(stranica 69). Proverite da li je prijemnik
registrovan na serveru i da li je omogućen
prenos muzike sa servera.
• Proverite da li je audio datoteka na serveru
oštećena ili obrisana. Pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz server.
• Ne možete da reprodukujete sledeće numere:
– Numeru koja krši ograničenja
reprodukcije.
– Numeru sa netačnim informacijama
o autorskom pravu.
– Numeru koju ste kupili u muzičkoj
prodavnici na mreži koja ne dopušta
striming u kućnoj mreži.
– Numeru u formatu koji prijemnik
ne podržava (stranica 73).
122
• Proverite da li je izabrana numera
obrisana sa servera. Ukoliko je numera
obrisana, izaberite drugu numeru.
• Uverite se da je ruter uključen.
• Uverite se da je server uključen.
• Server možda nije stabilan. Ponovo
ga pokrenite.
• Proverite da li su prijemnik i server
pravilno povezani sa ruterom.
Prikazuje se poruka „No Track“.
• Ukoliko u izabranoj fascikli nema numera
ili fascikli, ne možete da proširite fasciklu
kako biste prikazali njen sadržaj.
Ne možete da reprodukujete numeru
u WMA formatu zaštićenu autorskim
pravima.
• Za informacije o načinu provere zaštite
autorskih prava WMA datoteke,
pogledajte stranica 74.
Ne možete da izaberete prethodno
izabranu numeru.
• Informacije o numeri su možda
promenjene na serveru. Ponovo izaberite
server sa liste servera (stranica 72).
Uređaji na kućnoj mreži ne mogu da se
povežu sa prijemnikom.
• „Network Standby“ je možda podešen
na „Off“. Uključite prijemnik ili podesite
„Network Standby“ na „On“
(stranica 101).
• Proverite da li je mreža pravilno podešena.
Ukoliko nije, nije moguće uspostaviti vezu
(stranica 99).
• Uređaj sa liste uređaja je podešen na „Not
Allow“ (stranica 100) ili nije dodat na listu
uređaja (stranica 100).
• Postavljen je maksimalan broj od
20 uređaja koji se mogu povezati.
Obrišite nepotrebne uređaje sa liste
uređaja, a zatim podesite „Auto Access“
na „Allow“ (stranica 100).
• Rad prijemnika preko servera je
obustavljen ukoliko prijemnik obavlja
neku od sledećih operacija:
– Reprodukuje numeru uskladištenu na
serveru (prijemnik radi kao plejer)
– Ažurira softver
Prijemnik ne može automatski da se uključi
kada mu pristupaju uređaji na mreži.
• Sam prijemnik ne podržava standard
„Wake-on-LAN“. Zato prijemnik nije
moguće uključiti pomoću opcije „Wakeon-LAN“ kada je „Network Standby“
podešen na „Off“. Podesite „Network
Standby“ na „On“ kako bi prijemnik
mogao da reaguje na radnje drugih
uređaja preko mreže (stranica 101).
Uređaji na mreži ne mogu da uključe
prijemnik.
• Prijemnik ne može da se uključi kada
drugi uređaji na mreži pokrenu opciju
„Wake-on-LAN“.
Prijemnik ne može da reprodukuje
numeru koju trenutno reprodukuje
PARTY domaćin.
• PARTY domaćin reprodukuje numeru
audio formata koji ne može da se
reprodukuje na prijemniku.
• Možda će proći izvesno vreme dok ne
počne da se reprodukuje zvuk.
Prijemnik se slučajno uključuje u sistem
koji koristi funkciju PARTY.
• Ukoliko je pokrenuto više od jedne
funkcije PARTY kada se prijemnik uključi
u sistem, prijemnik možda neće moći da
se uključi u željeni sistem koji koristi
funkciju PARTY. Prekinite drugu funkciju
PARTY, a zatim se uključite u željeni
sistem koji koristi funkciju PARTY.
Muzičke usluge
Prijemnik ne možete da povežete sa
uslugom.
• Uverite se da je ruter uključen.
• Proverite status mreže. Pogledajte
poglavlje „Proveravanje informacija za
mrežu“ (stranica 99), a zatim izaberite
„Connection“ u koraku 2. Ukoliko se
pojavi poruka „No Connection“, ponovo
podesite mrežnu vezu (stranica 69).
• Ukoliko vaš ugovor sa dobavljačem
Interneta ograničava Internet vezu na
samo jedan uređaj u datom trenutku, ovaj
uređaj neće moći da pristupi Internetu ako
je drugi uređaj već povezan. Kontaktirajte
svog operatera ili dobavljača usluge.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
• Usmerite daljinski upravljač prema senzoru
daljinskog upravljača na prijemniku.
• Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i prijemnika.
• Zamenite sve baterije u daljinskom
upravljaču novim baterijama, ako su slabe.
• Proverite da li ste izabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
• Kada upravljate programiranom
opremom čiji proizvođač nije Sony,
daljinski upravljač možda neće raditi
ispravno u zavisnosti od modela
i proizvođača opreme.
Ostalo
Funkcija „Kontrola preko HDMI-ja“ ne radi.
• Proverite HDMI kabl (stranica 23, 24).
• Uverite se da je funkcija „Ctrl for HDMI“
podešena na „ON“ u meniju „HDMI
Settings“.
• Uverite se da je povezana oprema
kompatibilna sa funkcijom „Kontrola
preko HDMI-ja“.
• Proverite podešavanja funkcije „Kontrola
preko HDMI-ja“ na povezanoj opremi.
Pogledajte uputstvo za upotrebu povezane
opreme.
• Kada je funkcija „Ctrl for HDMI“
podešena na „OFF“, „BRAVIA Sync“ ne
funkcioniše ispravno, čak iako je oprema
povezana sa HDMI IN priključkom.
nastavlja se
123
• Vrste i broj opreme kojom može da
upravlja „BRAVIA Sync“ su ograničene
HDMI CEC standardom na sledeći način:
– Oprema za snimanje (Blu-ray Disc
rikorder, DVD rikorder itd.): do tri
uređaja
– Oprema za reprodukciju (Blu-ray Disc
plejer, DVD plejer itd.): do tri uređaja
– Oprema za prijemnik: do četiri uređaja
– AV prijemnik (audio sistem): do jedan
uređaj
Daljinski upravljač za televizor ne može
da se koristi za upravljanje povezanom
opremom kada se koristi funkcija
„Kontrola preko HDMI-ja“.
• U zavisnosti od povezane opreme
i televizora, možda ćete morati da podesite
opremu i televizor. Pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz opremu
i televizor.
• Promenite ulaz prijemnika na HDMI ulaz
priključen na opremu.
Poruke o grešci
Ukoliko dođe do kvara, na displeju se
prikazuje poruka. Stanje sistema možete da
proverite preko poruke. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.
PROTECTOR
Promenljiva struja dolazi do zvučnika ili
je prijemnik pokriven, pa su ventilacioni
otvori blokirani. Prijemnik će se automatski
isključiti nakon nekoliko sekundi. Proverite
kablove kojima su zvučnici povezani
i ponovo uključite napajanje.
USB FAIL
Otkrivena je prekomerna struja iz
(USB)
porta. Prijemnik će se automatski isključiti
nakon nekoliko sekundi. Proverite iPhone/
iPod ili USB uređaj, zatim ga isključite
i ponovo uključite napajanje.
Informacije o ostalim porukama potražite
u poglavljima „Lista poruka nakon merenja
pomoću automatskog kalibrisanja“ (stranica 42),
„Lista poruka u vezi sa iPhone/iPod uređajem“
(stranica 51), „Lista poruka u vezi sa USB
uređajem“ (stranica 54), „Lista poruka u vezi sa
satelitskim radiom“ (stranica 63) i „Lista poruka
mrežnih funkcija“ (stranica 79).
Brisanje memorije
Referentna poglavlja
Da biste obrisali
Pogledajte
Sva memorisana podešavanja
stranica 36
Prilagođena zvučna polja
stranica 68
O informacijama za podršku
Najnovije informacije o prijemniku potražite
na sledećim veb sajtovima.
Za korisnike u SAD:
http://www.esupport.sony.com/
Za korisnike u Kanadi:
[engleski]
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
[francuski]
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/
Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u Australiji:
http://www.sony-asia.com/support
124
1)
Mereno u sledećim uslovima:
Specifikacije
Područje
Zahtevi za napajanje
SAD, Kanada
120 V AC, 60 Hz
SPECIFIKACIJE ZA NAPAJANJE
AUDIO OPREME
Evropa, Australija
230 V AC, 50 Hz
2)
IZLAZNA SNAGA I UKUPNA HARMONIJSKA
DISTORZIJA:
(model samo za tržište SAD)
Referentna izlazna snaga za prednje zvučnike,
centralne zvučnike, zvučnike za okružujući zvuk,
zadnje zvučnike za okružujući zvuk i visoke
prednje zvučnike. Zvuk se možda neće emitovati
u zavisnosti od podešavanja zvučnog polja i izvora.
S opterećenjem od 8 oma, oba kanala
aktivirana, od 20 Hz–20.000 Hz; minimalna
RMS snaga nominalno 100 vati po kanalu, sa ne
više od 0,09% ukupne harmonijske distorzije
250 milivata do nominalne izlazne snage.
Frekventni odziv
Analogni
Odeljak za pojačalo
Ulaz
Analogni
Model za tržište SAD1)
Minimalna RMS izlazna snaga
(8 oma, 20 Hz–20 kHz, THD 0,09%)
100 W + 100 W
Izlazna snaga u stereo režimu
(8 oma, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
Izlazna snaga u režimu okružujućeg zvuka2)
(8 oma, 1 kHz, THD 10%)
150 W po kanalu
Model za tržište Kanade1)
Minimalna RMS izlazna snaga
(8 oma, 20 Hz–20 kHz, THD 0,09%)
95 W + 95 W
Izlazna snaga u stereo režimu
(8 oma, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
Izlazna snaga u režimu okružujućeg zvuka2)
(8 oma, 1 kHz, THD 10%)
150 W po kanalu
Modeli za evropsko i australijsko tržište1)
Izlazna snaga u stereo režimu
(8 oma, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Izlazna snaga u režimu okružujućeg zvuka2)
(8 oma, 1 kHz, THD 10%)
140 W po kanalu
10 Hz–70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB (izuzimajući
zvučno polje i ekvilajzer)
Osetljivost: 500 mV/
50 kilooma
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitalni (koaksijalni)
Impedansa: 75 oma
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
AUDIO OUT
Napon: 500 mV/1 kiloom
SUBWOOFER
Napon: 2 V/1 kiloom
Ekvilajzer
Nivoi glasnoće
±10 dB, u koraku od
po 1 dB
3)
INPUT SHORT (izuzimajući zvučno polje
i ekvilajzer).
4)
Opterećena mreža, ulazni nivo.
Odeljak za FM prijemnik
Frekventni opseg
Antena
Antenski priključci
Međufrekvencija
87,5 MHz–108,0 MHz
FM žična antena
75 oma, nesimetrični
10,7 MHz
nastavlja se
125
Odeljak za AM prijemnik
Frekventni opseg
Područje
Skala za podešavanje
Korak od
10 kHz
Korak od
9 kHz
SAD, Kanada
530 kHz–
1710 kHz
531 kHz–
1710 kHz
Evropa, Australija
–
531 kHz–
1602 kHz
Antena
Međufrekvencija
Kružna antena
450 kHz
Video odeljak
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 oma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 oma
PB: 0,7 Vp-p, 75 oma
PR: 0,7 Vp-p, 75 oma
80 MHz HD protok
HDMI Video
Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača)
3D
Format
2D
Pakovanje
frejmova
Uporedo (leva
i desna strana
ekrana)
Iznad-ispod
(gornja i donja
strana ekrana)
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p @ 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
126
Odeljak za iPhone/iPod
DC 5V 1.0 A MAX
USB odeljak
Podržana brzina protoka*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbps–320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps–192 kbps
AAC: 48 kbps–320 kbps
* Ne garantuje se
kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/
upisivanje, uređajima za
snimanje i medijumima
za snimanje.
Brzina prenosa
Puna brzina
Podržani USB uređaji
Klasa uređaja za masovno
skladištenje
Maksimalna struja 500 mA
Odeljak MREŽA
10BASE-T/100BASE-TX
Opšte
Zahtevi za napajanje
Područje
Zahtevi za napajanje
SAD, Kanada
120 V AC, 60 Hz
Evropa, Australija
230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije 240 W
Potrošnja energije (u režimu pripravnosti)
0,3 W (Kada je opcija „Ctrl
for HDMI“ (Kontrola
preko HDMI-ja) podešena
na „OFF“ (Isključeno))
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm (17 inča ×
6 1/4 inča × 12 3/4 inča)
uključujući isturene delove
i kontrole
Masa (približno)
8,8 kg (19 lb 7 oz)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
Usporavači plamena na bazi halogena nisu
korišćeni u određenim štampanim pločama.
127
Indeks
Brojevi
D
J
5.1-kanalni 19
7.1-kanalni 19
Jedinica udaljenosti 94, 105
A.F.D. režim 64
A/V Sync 95, 106
AM 55
Audio izlaz 107
Audio Out 98
Audio Settings 95
Auto Standby 102
Automatski ulazak u režim
pripravnosti 107
Automatsko podešavanje 55
Daljinski upravljač 13, 109
DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) 38
Device Name 101
Digital Legato Linear
(D.L.L.) 95
Direct Tuning 55
Displej 10
DLNA 69
Dolby Digital EX 67
Dual Mono 96, 106
DVD plejer 27
DVD rikorder 30
Dvokanalni 64
B
E
A
Bass 95, 106
BI-AMP 38, 88
Bioskop/Sinhronizacija u
bioskopskom režimu 84
Blu-ray Disc plejer 27
BRAVIA Sync
priprema 82
Brisanje
memorija 36
zvučnog polja 68
Brisanje memorije
daljinskog
upravljača 113
C
Category Mode 60
CD plejer 32
EQ Settings 95
F
FM 55
FM Mode 106
FM režim 55
G
GUI (grafički korisnički
interfejs) 44
H
HD-D.C.S. 65
HDMI podešavanja 107
HDMI Settings 98
Home Network 73
I
iPhone/iPod 119
Input Assign 86
INPUT MODE 85
Isključivanje sistema 84
Isključivanje zvuka 47
Izbor scena 84
128
K
Kamkorder 30
Komprimovanje dinamičkog
opsega 94, 104
Kontrola preko HDMI-ja 98
Kontrola zvuka
na sistemu 83
Konverzija naviše 31
Kôd za zaključavanje 62
L
LFE (niskofrekventni
efekat) 11
Lista servera 72
M
Manual Setup 92
Memorisane stanice 56
Memorisani kanali 60
Meni 91, 104
Meni „Settings“ 91
Meni sa opcijama 45
Merač vremena za
isključivanje 15
Muzičke usluge 75
N
Name Input 48, 57
Network settings 99
Network Standby 101
Nivo efekta 94
P
R
V
Parental Lock 61
PARTY STREAMING 77
Pass Through 98
PlayStation 3 29
Podešavanje automatskog
kalibrisanja 104
Podešavanje ekvilajzera 106
Podešavanje nivoa jačine
zvuka 104
Podešavanje okružujućeg
zvuka 106
Podešavanje prijemnika 106
Podešavanje sistema 107
Podešavanje video
zapisa 107
Podešavanje zvučnika 104
Podešavanje zvuka 106
Poruka
Automatsko
kalibrisanje 42
Greška 124
iPhone/iPod 51
Mrežne funkcije 79
SIRIUS 63
USB 54
Povezivanje
antene 33
audio oprema 32
iPhone/iPod 29
Mreža 33
TV 23
USB uređaj 32
video oprema 24
zvučnika 21
Pozicioniranje antene 59
Pregled informacija na
displeju 108
Prijemnik za kablovsku
televiziju 28
Probni ton 104
PROTECTOR 124
Protok 107
Radio prijemnik 55
RDS 57
Reprodukcija jednim
pritiskom na taster 83
Rezolucija 97
Režim za filmove 64
Režim za memorisanje 60
Režim za muziku 65
Veza za dva pojačala 88
Video rikorder 30
Video Settings 97
Više zona 88
Vraćanje na početne
vrednosti 36
S
SB Assign 92
Server 69
Sirius ID 59
SIRIUS satelitski radio 58
Slovna pretraga 14
Snimanje 54
Software Update 101
SOUND OPTIMIZER 68
Speaker Settings 92
SPEAKERS 38
Super Audio CD plejer 32
Surround Settings 94
System Settings 102
W
Wake-on-LAN 73
Z
Zona 2 88
Zvučno polje 64
Š
Šablon zvučnika 92, 104
T
Test Tone 93
Tip kalibrisanja 104
Treble 95, 106
TV 23
U
Ulaz 46
Unakrsna
frekvencija 93, 105
USB uređaj 52
129
UGOVOR O LICENCIRANJU SA KRAJNJIM KORISNIKOM ZA SONY SOFTVER
Pažljivo pročitajte sledeći ugovor pre korišćenja SONY SOFTVERA (definisan u nastavku teksta). Korišćenjem
SONY SOFTVERA prihvatate ovaj ugovor. Ako ga ne prihvatite, niste ovlašćeni da koristite SONY SOFTVER.
VAŽNO – PAŽLJIVO PROČITAJTE: Ovaj ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom („EULA“) je pravni ugovor
između vas, korporacije Sony („SONY“), koja je proizvođač vašeg Sony uređaja („PROIZVOD“) i davalac licence za
SONY SOFTVER. Celokupan Sony softver i softver nezavisnih proizvođača (osim softvera koji podleže posebnoj licenci)
koji dolazi uz vaš PROIZVOD, kao i sve ispravke i nadogradnje u daljem tekstu će se nazivati „SONY SOFTVER“. SONY
SOFTVER možete da koristite samo sa PROIZVODOM.
Korišćenjem SONY SOFTVERA prihvatate uslove u ovom EULA ugovoru i obavezujete se na njih. Ako ne prihvatite uslove
u ovom EULA ugovoru, SONY vam neće dati licencu za korišćenje SONY SOFTVERA. U tom slučaju ne bi trebalo da
koristite SONY SOFTVER.
LICENCA ZA SONY SOFTVER
SONY SOFTVER je zaštićen zakonima o autorskim pravima i međunarodnim sporazumima o autorskim pravima,
kao i ostalim zakonima i sporazumima o intelektualnoj svojini. SONY SOFTVER se ne prodaje već licencira.
IZDAVANJE LICENCE
Sva vlasnička, autorska i ostala prava u SONY SOFTVERU ili ona koja se polažu na njega poseduje kompanija SONY ili njeni
davaoci licenci. Ovaj EULA ugovor vam daje pravo da koristite SONY SOFTVER isključivo za ličnu upotrebu.
OPIS USLOVA, ZABRANA, PRAVA I OGRANIČENJA
Ograničenja. Zabranjeno je kopiranje, menjanje, obrnuti inženjering, dekompajliranje ili rastavljanje SONY SOFTVERA
u celini ili delimično.
Razdvajanje komponenti. SONY SOFTVER se licencira kao jedan proizvod. Zabranjeno je posebno korišćenje njegovih
komponenti.
Korišćenje na jednom PROIZVODU. SONY SOFTVER se može koristiti samo na jednom PROIZVODU.
Iznajmljivanje. Zabranjeno je iznajmljivanje SONY SOFTVERA.
Prenos softvera. Sva prava koja imate po ovom EULA ugovoru možete da trajno prenesete samo ako se SONY SOFTVER
prenese zajedno sa PROIZVODOM, odnosno kao njegov deo i pod uslovom da ne zadržite nijednu kopiju, prenesete
celokupan SONY SOFTVER (uključujući, ali ne ograničavajući se na sve kopije, komponente, medijume, uputstva, ostale
štampane materijale, elektronske dokumente, diskove za oporavak i ovaj EULA ugovor), kao i da primalac prihvati uslove
ovog EULA ugovora.
Raskid ugovora. Ne dovodeći u pitanje ostala prava, SONY može da raskine ovaj EULA ugovor ako se ne pridržavate
njegovih uslova. U tom slučaju, kada vam SONY to zatraži, PROIZVOD morate da pošaljete na adresu koju je naznačio
SONY i SONY će vam poslati PROIZVOD nazad u najkraćem mogućem roku nakon što SONY SOFTVER bude izbrisan
sa PROIZVODA.
Poverljivost. Pristajete na to da čuvate poverljivost informacija koje se nalaze u ovom SONY SOFTVERU a koje nisu javno
poznate, kao i da ne otkrivate takve informacije drugim osobama bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije SONY.
VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI
SONY SOFTVER nije otporan na greške i nije osmišljen, proizveden i namenjen tome da se koristi ili prodaje kao kontrolna
i sigurnosna oprema u opasnim i rizičnim okruženjima kao što su nuklearne centrale, sistemi za avionsku navigaciju ili
komunikaciju, kontrola vazdušnog saobraćaja, uređaji za održavanje života ili oružani sistemi gde bi otkaz SONY SOFTVERA
mogao da dovede do smrti, povrede ili ozbiljne materijalne štete ili štete po okolinu („Visokorizične aktivnosti“). SONY
i njegovi dobavljači se odriču bilo kakve izričite ili podrazumevane garancije o podesnosti za korišćenje u visokorizičnim
aktivnostima.
130
IZUZIMANJE GARANCIJE NA SONY SOFTVER
Izričito pristajete na to da SONY SOFTVER koristite na sopstveni rizik. SONY SOFTVER se pruža u viđenom stanju i bez bilo
kakve garancije a SONY, njegovi distributeri i davaoci licenci (zbirnim imenom „SONY“ isključivo u ovom POGLAVLJU)
IZRIČITO SE ODRIČU SVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE
OGRANIČAVAJUĆI NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PODESNOSTI ZA
ODREĐENU SVRHU. SONY NE GARANTUJE DA SU FUNKCIJE KOJE SE NALAZE U OVOM SOFTVERU BEZ
GREŠAKA NITI DA ĆE ISPUNITI VAŠE ZAHTEVE, KAO NI DA ĆE RAD SONY SOFTVERA BITI POBOLJŠAN. OSIM
TOGA, SONY NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE U VEZI SA KORIŠĆENJEM ILI REZULTATIMA KORIŠĆENJA SONY
SOFTVERA U POGLEDU NJEGOVE TAČNOSTI, PRECIZNOSTI, POUZDANOSTI ILI OSTALOG. NIJEDNA USMENA
ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVET KOJI DA SONY ILI OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK KOMPANIJE SONY NE
PREDSTAVLJA GARANCIJU NITI NA BILO KOJI NAČIN PROŠIRUJE OVU GARANCIJU. NEKI PRAVOSUDNI
SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE PODRAZUMEVANIH GARANCIJA I U TOM SLUČAJU
GORENAVEDENO IZUZIMANJE SE NE ODNOSI NA VAS.
Bez ograničavanja bilo čega od gorepomenutog, izričito je navedeno da SONY SOFTVER nije osmišljen ili namenjen za
korišćenje na bilo kom drugom proizvodu osim na PROIZVODU. SONY ne pruža nikakvu garanciju da SONY SOFTVER
neće oštetiti proizvod, softver, sadržaj ili podatke koje ste kreirali vi ili treća strana.
OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI
SONY, NJEGOVI DOBAVLJAČI I DAVAOCI LICENCI (zbirnim imenom „SONY“ isključivo u ovom POGLAVLJU) NE
ODGOVARAJU ZA BILO KAKVU SLUČAJNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU U VEZI SA SONY SOFTVEROM KOJA JE
PROIZAŠLA ILI JE ZASNOVANA NA KRŠENJU BILO KOJE IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE GARANCIJE, RASKIDA
UGOVORA, NEMARA, ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE. TAKVE ŠTETE
UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GUBITAK PROFITA, GUBITAK PRIHODA, GUBITAK PODATAKA,
NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA PROIZVODA ILI BILO KOJE POVEZANE OPREME, VREME NEAKTIVNOSTI I VREME
KOJE IZGUBI KORISNIK, BEZ OBZIRA DA LI JE SONY UPOZOREN NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE.
U SVAKOM SLUČAJU, CELOKUPNA ODGOVORNOST KOMPANIJE SONY PREMA SVAKOJ ODREDBI U OVOM EULA
UGOVORU BIĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI ZA SONY SOFTVER.
IZVOZ
Ako SONY SOFTVER koristite u zemlji koja nije zemlja vašeg prebivališta ili ga prenesete u takvu zemlju, u obavezi ste da
postupate prema važećim zakonima i regulativama koje se odnose na izvoz, uvoz i carinu.
PRIMENLJIVO PRAVO
Ovaj EULA ugovor će biti tumačen, regulisan, interpretiran i primenjivan u skladu sa zakonima u Japanu, bez obzira na
neusaglašenost bilo koje zakonske odredbe. Svaki spor koji proiziđe iz ovog EULA ugovora će biti rešavan isključivo na
sudovima u Tokiju, a vi i SONY pristajete na nadležnost tih sudova. VI I SONY IMATE PRAVO NA SUĐENJE PRED
POROTOM POVODOM SVIH SPOROVA KOJI PROIZILAZE ILI SU U VEZI SA OVIM EULA UGOVOROM.
DELIMIČNA NIŠTAVOST
Ako se bilo koji deo ovog EULA ugovora smatra nevažećim ili ga nije moguće sprovesti, ostali delovi ugovora i dalje važe.
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovim EULA ugovorom ili ograničenom garancijom koja je ovde navedena, možete da
kontaktirate SONY tako što ćete pisati kompaniji SONY na adresu koja je navedena u garantnom listu u pakovanju proizvoda.
131
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Sony Corporation
Download PDF

advertising