Sony | STR-DA5800ES | Sony STR-DA5800ES 9.2-kanalni AV risiver za kućni bioskop Uputstva za rukovanje

4-433-534-21(1) (SR)
Višekanalni
AV risiver
Uputstvo za upotrebu
Prvo pročitajte „Kratki vodič za podešavanje“ koji ste dobili uz risiver.
Tako ćete lakše razumeti kako da povežete risiver i upravljate njime.
©2012 Sony Corporation
STR-DA5800ES
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena
(kao što su upaljene sveće).
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
Budući da se mrežno napajanje uređaja prekida
izvlačenjem glavnog utikača, priključite uređaj na
lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite nepravilnosti u radu uređaja,
odmah izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute
baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu i vatri.
Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok je
priključen na utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom, čak i kada je sam uređaj isključen.
Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može da dovede
do gubitka sluha.
Ovaj simbol upozorava korisnika
na prisustvo površine koja može
biti vrela ako se dodirne tokom
rada uređaja.
Napomena za korisnike:
sledeće informacije se odnose samo
na opremu koja se prodaje u zemljama
u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan ili za nju neka druga kompanija.
Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa
zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete
ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom
pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom
servisnom ili garantnom listu.
Odlaganje stare
električne i elektronske
opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama
koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili
njegovom pakovanju označava da se proizvod ne
sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da
odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda
kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu
sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada
se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.
2SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\020REG.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Odlaganje potrošenih
baterija (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama
koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje
otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju
označava da se baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Na nekim
baterijama se pored ovog simbola može nalaziti
i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih
može doći usled nepravilnog odlaganja baterija.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih
resursa. Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će
baterija biti pravilno zbrinuta, predajte potrošenu
bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve
ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom
uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
potrošenih baterija. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
O ovom priručniku
• Uputstva u ovom priručniku se odnose na model
STR-DA5800ES (risiver). Broj modela se nalazi
u donjem desnom uglu prednjeg panela uređaja.
• Uputstva u ovom priručniku uglavnom opisuju
upravljanje risiverom pomoću isporučenog
daljinskog upravljača. Takođe možete da koristite
tastere ili okrugle potenciometre na risiveru ako
oni imaju isti ili sličan naziv kao oni na daljinskom
upravljaču.
O autorskim pravima
Ovaj risiver koristi tehnologije Dolby* Digital, Pro
Logic Surround i DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX i simbol sa
duplim D su zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci i pod sledećim brojevima
patenata u SAD: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762,
6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467,
7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,333,929,
7,548,853 i ostali patenti koji su izdati ili na
čekanju u SAD i drugim zemljama. DTS-HD,
simbol i DTS-HD i simbol zajedno su
registrovani zaštićeni znakovi, a DTS-HD Master
Audio je zaštićeni znak kompanije DTS, Inc.
Proizvod obuhvata i softver. © DTS, Inc. Sva
prava zadržana.
Ovaj risiver koristi tehnologiju Multimedijski
interfejs visoke rezolucije (HDMI™).
Termini HDMI i HDMI Multimedijski interfejs
visoke rezolucije, kao i logo HDMI su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije
HDMI Licensing LLC u SAD i drugim zemljama.
Tip fonta (Shin Go R) koji je instaliran u ovom risiveru
obezbeđuje MORISAWA & COMPANY LTD.
Ovi nazivi su zaštićeni znakovi kompanije
MORISAWA & COMPANY LTD., a autorska prava
na font takođe pripadaju kompaniji MORISAWA &
COMPANY LTD.
nastavlja se
3SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\020REG.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch su
zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc. registrovane
u SAD i ostalim zemljama.
Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani zaštićeni
znakovi pripadaju njihovim vlasnicima. U ovom
priručniku nisu navedene oznake ™ i ®.
„Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači da je
elektronska oprema posebno dizajnirana za rad sa
iPod ili iPhone uređajem i da je sertifikovana od
strane proizvođača tako da ispunjava standarde za
performanse kompanije Apple. Apple ne odgovara
za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa
bezbednosnim standardima i propisima. Imajte
u vidu da upotreba ove dodatne opreme sa iPod ili
iPhone uređajem može da utiče na performanse
bežične veze.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podleže
određenim pravima na intelektualnu svojinu
korporacije Microsoft. Upotreba ili distribucija
ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena
bez odgovarajućih licenci korporacije Microsoft.
Vlasnici sadržaja koriste Microsoft PlayReady™
tehnologiju za pristup sadržaju da bi zaštitili svoju
intelektualnu svojinu, uključujući sadržaj zaštićen
autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi tehnologiju
PlayReady da bi pristupio sadržaju koji je zaštićen
tehnologijom PlayReady i/ili WMDRM. Ako uređaj
ne uspe da na odgovarajući način ograniči upotrebu
sadržaja, vlasnici sadržaja mogu da od korporacije
Microsoft traže da opozove mogućnost uređaja
da reprodukuje sadržaj zaštićen tehnologijom
PlayReady. Opoziv neće uticati na nezaštićeni
sadržaj ili sadržaj koji je zaštićen drugim
tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja
od vas mogu tražiti da nadogradite PlayReady da
biste mogli da pristupite njihovom sadržaju. Ako
odbijete nadogradnju, nećete moći da pristupite
sadržaju koji zahteva nadogradnju.
„WALKMAN“ i logo „WALKMAN“ su registrovani
zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
DLNA™, logo DLNA i DLNA CERTIFIED™ su
zaštićeni znakovi, zaštićeni znakovi usluge ili oznake
za sertifikaciju organizacije Digital Living Network
Alliance.
MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka
i patente su licencirale kompanije Fraunhofer IIS
i Thomson.
„BRAVIA“ Sync je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
„x.v.Colour“ i logo „x.v.Colour“ su zaštićeni
znakovi kompanije Sony Corporation.
„PlayStation®“ je registrovani zaštićeni znak
kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
„AVCHD“ i logo „AVCHD“ su zaštićeni
znakovi kompanija Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
„Android“ je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni
znak kompanije Google Inc.
InstaPrevue™ je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak kompanije Silicon Image, Inc. u SAD
i drugim zemljama.
Ovaj proizvod sadrži softver koje podleže licencama
GNU General Public License („GPL“) ili GNU
Lesser General Public License („LGPL“). U njima
je navedeno da korisnici imaju pravo da nabave,
izmene i ponovo distribuiraju izvorni kôd datog
softvera u skladu sa uslovima GPL ili LGPL licence.
Za više detalja o GPL, LGPL i ostalim softverskim
licencama, pogledajte „System Settings“ t
„Softverska licenca“ u meniju „Settings“ na risiveru.
Izvorni kôd softvera koji se koristi u ovom proizvodu
podleže GPL i LGPL licencama i dostupan je na
Vebu. Da biste ga preuzeli, posetite sledeću adresu:
URL adresa: http://www.sony.net/Products/Linux
Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows
Media su zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi kompanije Microsoft Corporation
u SAD i/ili ostalim zemljama.
Imajte u vidu to da Sony ne može da odgovori na bilo
kakva pitanja u vezi sa sadržajem ovog izvornog koda.
4SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\030FEA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Glavne funkcije risivera
Kompatibilan je sa brojnim priključcima i formatima
Funkcija
Opis
Stranica
9.2-kanala
Risiver može da emituje najviše 9.2 kanala.
Risiver podržava mogućnost povezivanja prednjeg zvučnika sa
dva pojačala.
25, 27
Kompatibilan sa različitim Risiver je kompatibilan sa različitim audio formatima kao što su 23
standardima
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD, višekanalni linearni
PCM, FLAC itd.
HDMI (9 ulaza 2 izlaza +
1 zonski izlaz)
Risiver je opremljen sa osam ulaznih HDMI priključaka (od čega 29, 31, 33,
su dva, HDMI IN 2 i IN 3, priključci tipa „za AUDIO“ koji u obzir 34, 36, 38
uzimaju kvalitet zvuka) na zadnjem panelu i jednim HDMI
priključkom na prednjem panelu. Na risiver možete da povežete
različite uređaje koristeći HDMI vezu.
Risiver je kompatibilan sa različitim HDMI standardima kao što su 37, 78
Deep Colour, „x.v.Colour“ ili 4K* i 3D prenos, Audio Return
Channel (ARC) itd.
* Priključci HDMI IN 1, IN 2 i IN 9 podržavaju 4K prenos.
4K
22, 37
Risiver može da emituje 4K signale kroz izlazne HDMI priključke.
106
Fast View
Možete da izaberete način HDMI ulaza koji je brži od uobičajenog
izbora (Fast View). Priključci HDMI IN 1, IN 2, IN 3, IN 4 i IN 9
podržavaju funkciju Fast View.
Control for HDMI
74, 105
Risiverom i ostalom opremom možete da upravljate u međusobnoj
sprezi pomoću funkcije Control for HDMI.
Pregled za HDMI
Risiver vam omogućava da u zasebnom prozoru (slika u slici) uživo 81
prikažete pregled sadržaja sa HDMI ulaza na risiveru. Prozori za
pregled će se prikazivati samo za HDMI IN 1/IN 2/IN 3/IN 4 ulaz.
Pomoću daljinskog upravljača možete da izaberete HDMI ulaz
za pregled.
(Ovu funkciju obezbeđuje tehnologija Silicon Image
InstaPrevue™.)
Mreža
Risiver je opremljen sa četiri LAN porta koji imaju funkcije
komutacionog čvorišta.
44
Risiver je kompatibilan sa funkcijom za emitovanje video snimaka 56
sa Interneta.
Risiver vam omogućava da reprodukujete sadržaj na kućnoj mreži 55
putem DLNA kompatibilne funkcije za kućnu mrežu.
nastavlja se
5SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\030FEA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Funkcija
Opis
Stranica
USB
USB port koji podržava iPod/iPhone
Putem risivera možete jednostavno da reprodukujete sadržaj sa
iPod/iPhone uređaja pomoću USB veze.
53
Putem risivera možete jednostavno da reprodukujete sadržaj sa
USB uređaja/WALKMAN uređaja korišćenjem USB veze.
52
USB DAC funkcija
Risiver je opremljen ulaznim portom za računar (USB tip B) na
zadnjem panelu. Kada računar povežete putem USB veze i na
računaru instalirate odgovarajući upravljački program za risiver,
risiver možete da koristite kao audio plejer za računar. Možete
da koristite „iTunes“, „Windows Media® Player“ ili neku drugu
aplikaciju da biste uživali u reprodukciji različitih muzičkih
datoteka sa vašeg računara na kvalitetnom zvučnom sistemu.
41, 52
Osim glavne prostorije, u muzici i video snimcima možete da
uživate u drugoj prostoriji gde se reprodukuje sadržaj različit
od onog u glavnoj prostoriji.
67
Možete da emitujete HDMI signale sa priključaka HDMI IN na
priključak HDMI ZONE 2 OUT.
22, 67, 70
Više zona
Bolji kvalitet slike i zvuka
Funkcija
Opis
Stranica
Konverzija rezolucije slike Risiver može da poveća ili smanji rezoluciju analognih video
naviše
signala. Rezolucija signala može da se poveća do rezolucije 4k
korišćenjem izlaznog HDMI priključka. Risiver takođe može da
poveća ili smanji rezoluciju analognih video signala za zonu 2.
22
Digital Cinema Auto
Calibration (D.C.A.C.)
funkcija
Risiver je opremljen funkcijom Digital Cinema Auto Calibration 91, 93
(D.C.A.C.). Ova funkcija vam omogućava da obavite automatsko
kalibrisanje i podešavanje audio parametara radi reprodukcije
optimalnog zvuka.
Zvučna polja
61, 63
Možete da izaberete jedan od brojnih režima zvučnog polja
u skladu sa povezanim zvučnicima i uređajima priključenim
na ulaz risivera.
Risiver takođe poseduje sledeće opcije za zvuk:
– Tri režima za reprodukciju zvučnih karakteristika poznatih
muzičkih dvorana: „Berlin Philharmonic Hall“, „Concertgebouw
Amsterdam“ ili „Musikverein Vienna“.
– Dva režima koja usklađuju položaj zvučnog izvora sa ekranom:
„Movie Height“ i „Vocal Height“.
Podizanje tonova
centralnog zvučnika na
odgovarajuću visinu
(Center Speaker Lift Up)
94
Korišćenjem prednjih gornjih zvučnika, tonove centralnog
zvučnika možete da podignete na odgovarajuću visinu na ekranu.
Ova funkcija (Center Speaker Lift Up) vam omogućava da uživate
u prirodnoj reprodukciji bez nelagodnosti.
Virtuelna reprodukcija
Risiver može virtuelno da reprodukuje prednje gornje zvučnike, 93
prednjih gornjih zvučnika čak i kada prednji gornji zvučnici nisu povezani. Ova funkcija
(Virtual Front High)
vam omogućava da reprodukujete Center Speaker Lift Up efekat
koristeći prednje gornje zvučnike, kao i da reprodukujete različite
funkcije zvučnog polja koristeći prednje visoke kanale koje
poseduje risiver.
6SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\030FEA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Funkcija
Opis
Visok kvalitet
reprodukcije
kompresovanih
audio datoteka
Kompresovane audio datoteke možete da reprodukujete u visokom 97
kvalitetu pomoću funkcije D.L.L. (Digital Legato Linear).
Stranica
High quality digital Audio Funkcija High quality digital Audio Transmission System
105
Transmission System
(H.A.T.S.) omogućava prenos signala sa Super Audio CD plejera
(H.A.T.S.) funkcija
povezanog putem HDMI veze u visokom kvalitetu.
Korisne funkcije
Funkcija
Opis
Jednostavne i lako
dostupne kontrole
Risiver koristi GUI (grafički korisnički interfejs). Risiverom
49
možete jednostavno da upravljate pomoću menija koji se prikazuje
na TV ekranu.
Stranica
Možete jednostavno da unesete osnovna podešavanja risivera
koristeći Easy Setup.
46
Uz risiver dobijate višefunkcionalni daljinski upravljač za
upravljanje povezanom opremom i funkcijom za više zona,
kao i jednostavan daljinski upravljač za uobičajene radnje.
16
U mogućnosti ste da istovremeno obnovite različita podešavanja 82
risivera tako što ćete pritisnuti taster EASY AUTOMATION.
Funkcija Sound Optimizer optimizuje zvuk koji se emituje
u skladu sa nivoom jačine zvuka.
65
Funkcija A/V Sync usklađuje vremenski razmak između zvuka
koji se emituje i slike koja se prikazuje.
99
Funkcija Pass Through emituje HDMI signale ka televizoru,
čak i kada je risiver u režimu mirovanja.
77
Funkcija
Opis
Stranica
Funkcija za uštedu
energije
Funkcija Auto Standby automatski prebacuje risiver u režim
mirovanja ako ga ne koristite određeno vreme ili kada on ne
dobija signal.
110
Korisniji
Risiverom možete da upravljate pomoću pametnog telefona na koji 82
je instalirana aplikacija „ES Remote“*.
Fleksibilne funkcije
Ostalo
* Kompatibilan sa iPod touch/iPhone uređajima i Android telefonima
7SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\010COVTOC.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Sadržaj
Glavne funkcije risivera ................................... 5
Opis i položaj delova ...................................... 10
Početni koraci
Pročitajte sledeće pre nego što povežete
opremu ....................................................... 21
1: Postavljanje zvučnika ................................. 25
2: Povezivanje monitora ................................ 29
3: Povezivanje video opreme ......................... 31
4: Povezivanje audio opreme ......................... 38
5: Povezivanje sa mrežom .............................. 44
6: Priprema risivera i daljinskog
upravljača ................................................... 45
7: Podešavanje risivera pomoću
funkcije Easy Setup ................................... 46
8: Podešavanje povezane opreme ................. 48
9: Priprema računara koji će se koristiti
kao server .................................................. 49
Vodič za korišćenje menija na ekranu ......... 49
Uživanje u slikama/zvuku
Uživanje u slikama/zvuku
sa povezane opreme .................................. 51
PC ..................................................................... 52
USB uređaj/WALKMAN ............................... 52
iPod/iPhone ..................................................... 53
Home Network (DLNA) ................................ 55
Internet video .................................................. 56
FM/AM ............................................................ 57
Uživanje u zvučnim efektima
Biranje zvučnog polja ..................................... 60
Korišćenje funkcije Sound Optimizer ......... 65
Podešavanje ekvilajzera ................................. 65
Korišćenje funkcija za više zona
Čemu služi funkcija za više zona ..................67
Uspostavljanje veze u više zona .....................67
Podešavanje zvučnika u zoni 2 ......................70
Podešavanje HDMI izlaza u zoni 2 ...............70
Menjanje podešavanja za zonu
na daljinskom upravljaču .........................71
Upravljanje risiverom iz druge zone
(Upravljanje u ZONE 2/ZONE 3) ...........72
Korišćenje ostalih funkcija
Korišćenje funkcije „BRAVIA“ Sync .............74
Prebacivanje između monitora koji
emituju HDMI video signale ...................77
Emitovanje HDMI signala čak i kada
je risiver u režimu mirovanja
(Pass Through) ..........................................77
Biranje digitalnog ili analognog zvuka ........78
Korišćenje ostalih ulaznih video/audio
priključaka ..................................................79
Pregled za HDMI ............................................81
Upravljanje risiverom pomoću pametnog
telefona .......................................................82
Čuvanje različitih podešavanja risivera
i njihovo istovremeno obnavljanje
(Easy Automation) ....................................82
Korišćenje merača vremena za
isključivanje ................................................84
Snimanje pomoću risivera .............................84
Menjanje komandnog režima risivera
i daljinskog upravljača ..............................85
Korišćenje veze za dva pojačala ....................86
Vraćanje na podrazumevana fabrička
podešavanja ................................................87
8SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\010COVTOC.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Prilagođavanje podešavanja
Korišćenje menija za podešavanje ............... 88
Easy Setup ....................................................... 91
Speaker Settings .............................................. 91
Audio Settings ................................................. 97
Video Settings ............................................... 100
HDMI Settings .............................................. 104
Input Settings ................................................ 106
Network Settings .......................................... 107
Internet Services Settings ............................ 108
Zone Settings ................................................ 109
System Settings ............................................. 110
Network Update ........................................... 111
Upravljanje bez korišćenja
GUI interfejsa .......................................... 112
Korišćenje daljinskog
upravljača
Upravljanje opremom pomoću
daljinskog upravljača .............................. 119
Isključivanje sve povezane opreme
(SYSTEM STANDBY) ............................ 120
Programiranje daljinskog upravljača ......... 120
Automatsko izvršavanje nekoliko
komandi u nizu (Macro Play) ............... 124
Podešavanje kodova za daljinski
upravljač koji nisu memorisani
u daljinskom upravljaču ......................... 125
Brisanje memorije višefunkcionalnog
daljinskog upravljača .............................. 127
Dodatne informacije
Mere opreza ................................................... 128
Rešavanje problema ..................................... 129
Specifikacije .................................................. 141
Indeks ............................................................. 145
9SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Opis i položaj delova
Prednji panel
Skidanje poklopca
Otvaranje poklopca
Pritisnite PUSH.
Kada skinete poklopac, ostavite ga na mestu
van domašaja dece.
Povucite poklopac ulevo.
A ?/1 ON/STANDBY
Uključivanje ili isključivanje risivera.
Lampica iznad dugmeta svetli na
sledeći način:
Zelena: Risiver je uključen.
Narandžasta: Risiver je u režimu
mirovanja i
– „Control for HDMI“ (stranica 105) ili
„Network Standby“ (stranica 107) je
podešeno na „On“.
– „Pass Through“ (stranica 105) je
podešeno na „On“ ili „Auto“.
– Risiver u zoni 2 ili zoni 3 je uključen.
Lampica se gasi kada je risiver u režimu
mirovanja i kada su gorenavedena
podešavanja isključena.
B SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
(stranica 47)
C SOUND OPTIMIZER (stranica 65)
D MEMORY/ENTER, TUNING +/–
E Senzor za daljinski upravljač
Prima signale sa daljinskog upravljača.
F 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/
HD-D.C.S., MUSIC (stranica 60, 61)
G Displej (stranica 12)
10SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
H DIMMER
Pritiskajte DIMMER da biste podesili
svetlinu displeja.
I DISPLAY MODE (stranica 118)
J INPUT MODE (stranica 78)
K HD-D.C.S. lampica (stranica 61)
Svetli kada je izabrano zvučno polje
HD-D.C.S..
CONCERT HALL MODE lampica
(stranica 63)
Svetli kada je izabrano jedno od sledećih
zvučnih polja: Berlin Philharmonic Hall,
Concertgebouw Amsterdam ili
Musikverein Vienna.
L EASY AUTOMATION 1, 2 (stranica 82)
M HDMI OUT (A/B/OFF) (stranica 77)
N PHONES priključak
Za priključivanje slušalica.
O TONE +/–
Pritiskajte TONE da biste izabrali zvučnik
i opseg. Zatim okrećite potenciometar da
biste podesili nivo basa/srednjih/visokih
tonova na zvučniku.
P AUTO CAL MIC priključak
(stranica 91)
Povežite isporučeni mikrofon za
optimizaciju za „Auto Calibration“
na ovaj priključak.
Q iPod/iPhone ( (USB) port VIDEO IN
priključak) (stranica 36, 52, 53)
R VIDEO 2 IN priključci (stranica 36)
S MULTI CHANNEL DECODING lampica
Svetli kada se dekodiraju višekanalni
audio signali.
T ZONE SELECT, NAPAJANJE
(stranica 73)
U INPUT SELECTOR (stranica 51)
V HDMI IN 9 (VIDEO 2) priključak
(stranica 37)
W MASTER VOLUME (stranica 51)
11SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Indikatori na displeju
A SW
Svetli kada je povezan subwoofer ili više
njih i kada se sa priključ(a) ka PRE OUT
SUBWOOFER emituje audio signal.
B Indikator kanala koji se koristi za
reprodukciju
Označava zvučnik koji je namenjen za
emitovanje zvuka. Pokazuje kako risiver
smanjuje ili povećava broj kanala na
kojima se emituje zvuk sa izvora
u zavisnosti od podešavanja zvučnika.
L
Prednji levi
R
Prednji desni
C
Centralni
LH
Levi gornji
RH
Desni gornji
SL
Surround levi
SR
Surround desni
SBL
Surround zadnji levi
SBR
Surround zadnji desni
SB
Surround zadnji
Primer:
Format snimanja: 5.1
Šablon zvučnika: 3/0.1
Zvučno polje: A.F.D. Auto
C INPUT indikator
Označava trenutni ulaz.
AUTO
Opcija INPUT MODE je podešena
na „AUTO“.
HDMI
COAX
OPT
MULTI (MULTI CHANNEL INPUT)
ARC (stranica 78)
D HDMI OUT A/B (stranica 77)
E SLEEP (stranica 84)
F MEM
Svetli kada je aktivirana funkcija za
memorisanje.
G ZONE 2/ZONE 3 (stranica 67)
12SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
H L.F.E.
Svetli kada ulazni signali koji
se reprodukuju sadrže L.F.E.
(Niskofrekventni efekti) kanal. U toku
reprodukcije signala sa L.F.E. kanala,
trake ispod slova svetle i označavaju
nivo zvuka. Budući da L.F.E. signal nije
snimljen u svim delovima ulaznog
signala, indikatori u vidu traka će
oscilirati tokom reprodukcije
(ili će se možda isključiti).
I Indikator sistema zvučnika
(stranica 47)
J BI-AMP (stranica 86)
K D.C.A.C. (stranica 91)
Svetli kada su primenjeni rezultati
merenja pomoću funkcije „Auto
Calibration“.
L D.L.L. (stranica 97)
M H.A.T.S. (stranica 105)
N S.OPT.
Svetli kada je aktivirana funkcija za
optimizaciju zvuka (stranica 65).
O Indikator podešavanja
Svetli kada risiver pronađe radio stanicu.
ST
Stereo prijem
MONO
FM režim je podešen na monauralni
režim.
RDS (stranica 59)
Prijem radio stanice koja emituje podatke
PRESET
Režim za podešavanje je podešen na
režim za memorisanje.
P VOLUME
Prikazuje trenutnu jačinu zvuka.
Q D.RANGE
Svetli kada je aktivirana kompresija
dinamičkog opsega.
R Dolby Digital Surround indikator
Jedan od odgovarajućih indikatora svetli
kada risiver dekodira odgovarajuće
signale u Dolby Digital formatu.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
S DTS-HD indikator
Svetli kada risiver dekodira DTS-HD.
DTS-HD
Jedan od sledećih indikatora svetli
konstantno.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
T ;TrueHD
Svetli kada risiver dekodira
Dolby TrueHD.
U Dolby Pro Logic indikator
Jedan od odgovarajućih indikatora svetli
kada risiver obavlja Dolby Pro Logic
obradu. Ova tehnologija matričnog
dekodera za surround zvuk može da
poboljša ulazne signale.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
V A.P.M. (stranica 93)
Svetli kada je aktivirana funkcija A.P.M.
(Automatic Phase Matching).
W EQ
Svetli kada je aktiviran ekvilajzer.
X L-PCM
Svetli kada risiver dobija PCM
(Pulse Code Modulation) signale.
Y DSD
Svetli kada risiver dobija DSD
(Direct Stream Digital) signale.
nastavlja se
13SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Z DTS(-ES) indikator
Svetli tokom prijema DTS ili DTS-ES
signala.
DTS
Svetli kada risiver dekodira DTS signale.
DTS-ES
Svetli jedan od sledećih indikatora
u zavisnosti od formata dekodiranja
ulaznog signala.
96/24
DTS 96/24 (96 kHz/24 bita) dekodiranje
DISC
DTS-ES Discrete 6.1
MTX
DTS-ES Matrix 6.1
wj NEO:X
Svetli kada je aktivirano DTS Neo:X
Cinema/Music/Game dekodiranje.
wk V.FH
Svetli kada je aktivirana funkcija Virtual
Front High radi virtuelne reprodukcije
zvuka sa prednjih zvučnika, čak
i u okruženju bez
prednjih levih/desnih zvučnika.
14SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Zadnji panel
A
(USB) port (stranica 41)
E DIGITAL INPUT/OUTPUT odeljak
OPTICAL IN priključci
(stranica 29, 33, 34)
COAXIAL IN priključci
(stranica 32, 39)
B RS232C port
HDMI IN/OUT* priključci
(stranica 29, 31, 33, 34)
F COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
odeljak (stranica 29, 32, 34)
Koristi se za održavanje i servis.
Y, PB, PR IN/OUT* priključci
C ANTENNA odeljak
AM ANTENNA priključak
(stranica 42)
G SPEAKERS odeljak (stranica 27)
FM ANTENNA priključak
(stranica 42)
D LAN portovi (komutaciona čvorišta)
(stranica 44)
nastavlja se
15SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
H Priključci za upravljanje Sony
i drugom spoljnom opremom
IR REMOTE IN/OUT
priključci (stranica 67)
Priključite infracrveni odašiljač
(nije isporučen) na IN da biste koristili
funkciju za više zona.
Priključite IR blaster (nije isporučen) na
OUT. Signali koji dolaze na priključak IN
emitovaće se sa priključka OUT.
TRIGGER OUT priključci
(stranica 110)
Povežite sa delom za blokiranje
uključivanja/isključivanja izvora
napajanja druge opreme usaglašene sa
12V TRIGGER ili pojačalom/risiverom
u zoni 2 ili zoni 3.
Daljinski upravljač
Koristite isporučeni daljinski upravljač da biste
upravljali ovim risiverom i ostalom opremom.
Daljinski upravljač je unapred programiran za
upravljanje Sony video/audio opremom.
Napomena
Ne izlažite senzor daljinskog upravljača direktnom
suncu ili uređajima koji emituju svetlost. To može
dovesti do kvara.
Savet
Ako risiver više ne reaguje na kontrole sa daljinskog
upravljača, zamenite stare baterije novim.
I VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
odeljak (stranica 29, 32, 33, 34, 35)
AUDIO IN/OUT priključci
VIDEO IN/OUT* priključci
AUDIO OUT priključci
VIDEO OUT priključak
(stranica 67)
J AUDIO INPUT/OUTPUT odeljak
AUDIO IN/OUT priključci
(stranica 39, 43)
MULTI CHANNEL INPUT
priključci (stranica 39)
PRE OUT priključci
Za priključivanje spoljašnjeg pojačala.
* Morate da povežete TV na priključke HDMI OUT
ili MONITOR OUT da biste mogli da vidite sliku
sa izabranog ulaza (stranica 29).
16SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Višefunkcionalni daljinski
upravljač (RM-AAL042)
E
(Izbor ulaza)
Pritisnite TV (ws), a zatim
(izbor ulaza) da biste izabrali ulazni
signal (TV ili video).
(Zadržavanje teksta)
U tekstualnom režimu: zadržava
trenutnu stranicu.
F
(Vodič)
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim
(Vodič) da biste na ekranu prikazali
programski vodič.
G D.TUNING (stranica 58)
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim
D.TUNING da biste ušli u režim
za direktno podešavanje.
H ENT/MEM
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim ENT/
MEM da biste uneli vrednost ili numeru
koristeći numeričke tastere (wg) ili
pritisnite ENT/MEM, a zatim
numeričke tastere (wg) da biste izabrali
broj memorije pod kojim je memorisana
stanica tokom korišćenja tjunera.
I SEN
Pristup početnoj stranici sajta Sony
Entertainment Network (SEN), mrežnoj
usluzi koju pruža Sony.
J WATCH, LISTEN (stranica 51)
K SOUND FIELD +/– (stranica 60, 61, 63)
L Obojeni tasteri
Funkcionišu u skladu sa vodičem na
TV ekranu.
M AMP MENU (stranica 112)
A ?/1 (uključivanje/stanje mirovanja)
Uključivanje ili isključivanje risivera.
B AV ?/1 (uključivanje/stanje
mirovanja)
Uključivanje ili isključivanje video/audio
opreme za čije upravljanje ste
programirali daljinski upravljač.
C ZONE (stranica 67)
D AMP
Aktiviranje risivera za glavnu zonu.
N
V/v/B/b
Pomoću tastera V/v/B/b izaberite stavke
u meniju. Zatim pritisnite
da biste ušli
u izabranu stavku.
O TOOLS/OPTIONS (stranica 49, 56, 59)
Prikazivanje i izbor stavki u menijima
sa opcijama.
P HOME (stranica 49)
Prikazivanje početnog menija na ekranu
televizora.
nastavlja se
17SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Q m/M 1), x 1), X 1), N 1) 2),
./>1)
Pomoću ovih tastera možete da upravljate
DVD plejerom, Blu-ray Disc plejerom,
CD plejerom, MD dekom, kasetnim
dekom, opremom povezanom sa
(USB) portom ili mrežom, video
snimcima sa Interneta itd.
TUNING +/–
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim
TUNING +/– da biste izabrali stanicu.
PREVIEW (HDMI) (stranica 81)
Otvaranje zasebnih ekrana (slika u slici)
za pregled ulaznog sadržaja sa četiri
HDMI IN priključka.
B·/·b
Kratko ponavljanje ili brzo premotavanje
unapred trenutnih scena.
R PRESET + 2)/–
Biranje memorisanih stanica.
PROG + 2)/–
Pritisnite TV (ws), a zatim PROG +/– da
biste upravljali televizorom, satelitskim
tjunerom itd.
c 2)/C
U tekstualnom režimu: izbor sledeće ili
prethodne stranice.
X Tasteri za izbor ulaza
Pritisnite jedan od tastera da biste izabrali
opremu koju želite da koristite. Kada
pritisnete bilo koji od ovih tastera, risiver
se uključuje.
Y Numerički tasteri
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim pritisnite
numeričke tastere da biste uneli brojeve.
Pritisnite numeričke tastere da biste
izabrali brojeve kanala na televizoru.
Z -/-Pritisnite SHIFT (wd), a zatim -/-- da
biste
– izabrali brojeve numera iznad 10 na
CD plejeru, DVD plejeru, Blu-ray Disc
plejeru ili MD deku.
– izabrali brojeve kanala iznad 10 na
televizoru, satelitskom tjuneru ili
video-rikorderu.
wj SOUND OPTIMIZER (stranica 65)
wk HDMI OUTPUT (stranica 77)
wl DISPLAY
Prikazivanje kontrolne table na
TV ekranu tokom reprodukcije video
snimaka sa Interneta ili sadržaja sa
kućne mreže.
,
(Informacije, otkrivanje
teksta)
Prikazuje informacije kao što su broj
trenutnog kanala i režim ekrana.
U tekstualnom režimu: Otkriva skrivene
informacije (npr. odgovore na pitanja
u kvizu).
S EASY AUTOMATION 1, 2 (stranica 82)
/ (Tekst)
Pritisnite TV (ws), a zatim / (Tekst) da
biste prikazali tekstualne informacije.
SLEEP (stranica 84)
T RM SET UP (stranica 85)
U FAVORITES (stranica 56)
V TV
Menjanje funkcije tastera na daljinskom
upravljaču i aktiviranje onog u žutoj boji
da biste omogućili upravljanje
televizorom.
W SHIFT
Menjanje funkcije tastera na daljinskom
upravljaču kako bi se aktivirali tasteri
u ružičastoj boji.
e; RETURN/EXIT O
Povratak na prethodni meni ili izlazak
iz menija.
ea
(Jačina zvuka) +/– (stranica 51)
(Isključivanje zvuka) (stranica 51)
Kada pritisnete TV (ws), takođe možete
da podesite jačinu zvuka televizora
i privremeno isključite zvuk televizora.
18SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 19 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
es MACRO 1, MACRO 2 (stranica 124)
ed TOP MENU
Otvara ili zatvara glavni meni BD-ROM
ili DVD diska.
AUDIO
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim AUDIO
da biste izabrali audio format/numeru.
Jednostavni daljinski upravljač
(RM-AAU124)
Ovaj daljinski upravljač možete da koristite
samo za upravljanje risiverom. Njime možete
jednostavno da upravljate glavnim funkcijama
risivera.
ef POP UP/MENU
Otvara ili zatvara iskačući meni BD-ROM
diska ili meni DVD diska.
SUBTITLE
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim SUBTITLE
da biste izabrali jezik titla ako je na
BD-ROM/DVD VIDEO disku snimljeno
više titlova.
1)
Pogledajte tabelu na stranica 119 da biste videli
informacije o tasterima koje možete da koristite
za kontrolu svakog uređaja.
2)
Na ovim tasterima se nalazi mala izbočina
(5/VIDEO 2, N, PRESET +). Koristite je kao
referencu prilikom korišćenja daljinskog
upravljača.
Napomena
Gorenavedene informacije služe samo kao primeri.
A ?/1 (uključivanje/stanje mirovanja)
Uključivanje ili isključivanje risivera.
B 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, MUSIC
(stranica 60, 61, 63)
C AMP MENU (stranica 112)
D
V/v/B/b
Pomoću tastera V/v/B/b izaberite stavke
u meniju. Zatim pritisnite
da biste ušli
u/potvrdili izabranu stavku.
E OPTIONS (stranica 49, 56, 59)
F HOME (stranica 49)
G N, x, ./>
Upravljanje opremom koja je povezana na
prednji
(USB) port ili mrežu ili video
snimcima sa Interneta.
nastavlja se
19SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\040PAR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
H INPUT SELECTOR
I MASTER VOLUME +/– (stranica 51)
MUTING (stranica 51)
J RETURN/EXIT O (stranica 49)
K DISPLAY
Prikazivanje kontrolne table na TV
ekranu tokom reprodukcije video
snimaka sa Interneta ili sadržaja sa
kućne mreže.
L HDMI OUT (stranica 77)
20SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 21 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Početni koraci
Početni koraci
Pročitajte sledeće pre nego što povežete opremu
Pre nego što povežete kablove, izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz mrežnog
napajanja.
Postavljanje zvučnika
Pogledajte poglavlje „1: Postavljanje zvučnika“ (stranica 25).
v
Povezivanje monitora
Pogledajte poglavlje „2: Povezivanje monitora“ (stranica 29).
Povezivanje video opreme
v
Kvalitet slike zavisi od priključka koji se koristi za
povezivanje. Pogledajte sliku sa desne strane. Izaberite
odgovarajući kabl za povezivanje u skladu sa priključcima
na vašoj opremi.
Ovaj risiver poseduje funkciju za konverziju video signala.
Za više detalja, pogledajte „Funkcija za konverziju video
signala“ (stranica 22).
Pogledajte poglavlje „3: Povezivanje video opreme“
(stranica 31).
Digitalni
Analogni
Slika visokog kvaliteta
Povezivanje audio opreme
v
Pogledajte poglavlje „4: Povezivanje audio opreme“ (stranica 38).
v
Priprema risivera i daljinskog upravljača
Pogledajte poglavlje „6: Priprema risivera i daljinskog upravljača“ (stranica 45).
Podešavanje risivera
v
Pogledajte poglavlje „7: Podešavanje risivera pomoću funkcije Easy Setup“ (stranica 46).
v
Izbor podešavanja za audio izlaz na povezanoj opremi
Pogledajte poglavlje „8: Podešavanje povezane opreme“ (stranica 48).
Za više detalja o povezivanju u više zona, pogledajte stranica 67.
Za više detalja o vezi za dva pojačala, pogledajte stranica 86.
21SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 22 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Funkcija za konverziju video signala
Ovaj risiver je opremljen funkcijom za konverziju video signala.
• Kompozitni video signali mogu da se emituju kao HDMI video i komponentni video signali.
• Komponentni video signali mogu da se emituju kao HDMI video i video signali.
Po podrazumevanim fabričkim podešavanjima, video signali koje risiver prima sa povezane
opreme izlaze kroz HDMI OUT ili MONITOR OUT priključke onako kako je prikazano
u tabeli ispod.
Preporučujemo vam da funkciju za konverziju video signala podesite tako da odgovara rezoluciji
monitora koji koristite.
Za detalje o funkciji za konverziju video signala, pogledajte „Video Settings“ (stranica 100).
OUTPUT
priključak
HDMI OUT A/B
(do 4K)
INPUT priključak
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT
(do 1080i)
MONITOR VIDEO
OUT
VIDEO 1 OUT
HDMI IN
a
–
–
–
VIDEO IN
a*
a**
a**
a
COMPONENT VIDEO IN
a*
a**
a**
–
a : Video signali se emituju.
– : Video signali se ne emituju.
* Kada izaberete „Auto“ u „Resolution“, moguće je emitovanje u rezoluciji do 4K.
Da biste uživali u 4K signalima, morate da koristite 4K-kompatibilni monitor.
** Video signali se možda neće emitovati u zavisnosti od podešavanja u odeljku „Resolution“ (stranica 100).
Napomena o konverziji video
signala
Video signali čija je rezolucija konvertovana ne
mogu se istovremeno emitovati sa priključaka
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
ili priključaka HDMI OUT. Ako povežete
opremu i na COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT i na HDMI OUT priključke,
prioritet se daje izlazu sa HDMI OUT
priključka.
Napomena o HDMI video izlazu
za zonu 2
Kroz HDMI ZONE 2 OUT priključak mogu se
emitovati samo HDMI IN ulazni signali.
Prikazivanje titlova
Podesite „Resolution“ na „Direct“ u meniju
Video Settings tokom prijema signala koji
podržava titlove.
Koristite istu vrstu kablova za ulazne/
izlazne signale.
Povezivanje uređaja za snimanje
Prilikom snimanja, povežite uređaj za
snimanje na VIDEO OUT priključke risivera.
Povežite kablove za ulazne i izlazne signale
na istu vrstu priključka jer VIDEO OUT
priključci ne poseduju funkciju za
konverziju naviše.
Priključci HDMI OUT i MONITOR OUT se
ne mogu koristiti za snimanje.
22SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 23 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Digitalni audio formati koje podržava risiver
Početni koraci
Digitalni audio formati koje ovaj risiver može da dekodira zavise od digitalnih audio ulaza na
povezanoj opremi.
Ovaj risiver podržava sledeće audio formate:
Veza između opreme za reprodukciju i risivera
Maksimalan broj
kanala
COAXIAL/
OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1 kanala
a
a
Dolby Digital EX
6.1 kanala
a
a
Dolby Digital Plus*
7.1 kanala
–
a
Dolby TrueHD*
7.1 kanala
–
a
DTS
5.1 kanala
a
a
DTS-ES
6.1 kanala
a
a
DTS 96/24
5.1 kanala
a
a
DTS-HD
High Resolution
Audio*
7.1 kanala
–
a
DTS-HD
Master Audio*
7.1 kanala
–
a
DSD*
5.1 kanala
–
a
Višekanalni linearni PCM*
7.1 kanala
–
a
Audio format
* Audio signali se emituju u drugom formatu ako oprema za reprodukciju ne podržava format.
Dodatne informacije potražite u uputstvu za upotrebu opreme za reprodukciju.
nastavlja se
23SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 24 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Mreža/USB
Tip sadržaja
Muzika
Format datoteke
Oznake tipa datoteke
6)
„.wav“
WMA1) 2) 5)
„.wma“
MP3
„.mp3“
WAV
„.m4a“
1) 2) 3) 5)
AAC
FLAC6)
Video
Fotografije
1)
2)
3)
4)
5)
6)
„.flac“
1) 2)
MPEG-1 Video/PS
MPEG-2 Video/PS, TS1) 3)
„.mpg“, „.mpeg“, „.m2ts“, „.mts“
MPEG-4 AVC1) 2)
„.mkv“, „.mp4“, „.m4v“, „.m2ts“, „.mts“
WMV91) 2)
„.wmv“, „.asf“
AVCHD2)
4)
Xvid
„.avi“
JPEG
„.jpg“, „.jpeg“, „.mpo“
PNG
„.png“
GIF
„.gif“
Risiver ne reprodukuje kodirane datoteke, poput datoteka sa DRM zaštitom.
Risiver ne reprodukuje ovaj format datoteke na DLNA serveru.
Risiver može da reprodukuje samo video u standardnoj rezoluciji na DLNA serveru.
Risiver reprodukuje datoteke u formatu AVCHD koje su snimljene na digitalnoj video kameri itd.
Disk u formatu AVCHD se neće reprodukovati ako nije pravilno dovršen.
Risiver ne može da reprodukuje šifrovane datoteke, poput „lossless“ datoteka.
Kompatibilna frekvencija uzorkovanja/dubina bitova: Najviše 192 kHz/24 bita
Napomene
• Neke datoteke možda neće biti moguće
reprodukovati u zavisnosti od formata datoteke,
kodiranja datoteke, stanja snimka ili stanja DLNA
servera.
• Neke datoteke koje su obrađene na računaru
možda neće biti moguće reprodukovati.
• Risiver može da prepozna sledeće datoteke ili
fascikle na USB uređajima:
– do fascikli na trećem nivou hijerarhije
– do 500 datoteka na pojedinačnom nivou
• Risiver može da prepozna sledeće datoteke ili
fascikle uskladištene na DLNA serveru:
– do fascikli na osamnaestom nivou hijerarhije
– do 999 datoteka na pojedinačnom nivou
• Kada su u pitanju formati definisani u DLNA
smernicama, potreban je server za pružanje
sadržaja u koji su pravilno dodate informacije
o formatu definisane u DLNA smernicama.
24SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 25 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
1: Postavljanje zvučnika
Primeri konfiguracije sistema
zvučnika
7.1-kanalni sistem zvučnika sa
zadnjim surround zvučnicima
Možete da uživate u reprodukciji visoke vernosti
zvuka koristeći DVD ili Blu-ray Disc koji je
snimljen u 6.1-kanalnom ili 7.1-kanalnom
formatu.
APrednji levi zvučnik
BPrednji desni zvučnik
CCentralni zvučnik
DLevi surround zvučnik
EDesni surround zvučnik
FZadnji levi surround zvučnik
GZadnji desni surround zvučnik
JSubwoofer
7.1-kanalni sistem zvučnika sa
prednjim gornjim zvučnicima
9.1-kanalni sistem zvučnika
U potpunosti možete da uživate
u višekanalnom surround zvuku visokog
kvaliteta, kao u savršenoj miks sali,
u 9.1 ili 9.2 kanala.
APrednji levi zvučnik
BPrednji desni zvučnik
CCentralni zvučnik
DLevi surround zvučnik
EDesni surround zvučnik
FZadnji levi surround zvučnik
GZadnji desni surround zvučnik
HLevi gornji zvučnik
IDesni gornji zvučnik
JSubwoofer
Možete da uživate u vertikalnim zvučnim
efektima (npr. u Pro Logic IIz i Neo:X režimu).
APrednji levi zvučnik
BPrednji desni zvučnik
CCentralni zvučnik
DLevi surround zvučnik
EDesni surround zvučnik
HLevi gornji zvučnik
IDesni gornji zvučnik
JSubwoofer
5.1-kanalni sistem zvučnika
Da biste u potpunosti uživali u višekanalnom
surround bioskopskom zvuku, potrebno
vam je pet zvučnika (dva prednja zvučnika,
centralni zvučnik i dva surround zvučnika),
kao i subwoofer (5.1-kanalni sistem).
APrednji levi zvučnik
BPrednji desni zvučnik
CCentralni zvučnik
DLevi surround zvučnik
EDesni surround zvučnik
JSubwoofer
25SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Početni koraci
Ovaj risiver vam omogućava da koristite
sistem od najviše 9.2 kanala (9 zvučnika
i dva subwoofer-a).
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 26 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Preporučeni položaj zvučnika
6-kanalni sistem zvučnika
• Postavite zadnji surround zvučnik iza mesta
na kojem sedite.
Sistem zvučnika sa 9 ili 7 kanala
• Uglovi označeni slovom A na slici bi trebalo
da budu jednaki.
Savet
• Ako zvučnike ne možete da postavite pod
optimalnim uglom, razdvojite surround
zvučnike i zadnje surround zvučnike
i postavite ih tako da njihov položaj bude
što simetričniji.
• Pomoću funkcije „Speaker Relocation“
možete da kalibrišete položaj zvučnika,
čak i ako ne možete da ih postavite pod
optimalnim uglom (stranica 94). Postavite
zadnje surround zvučnike tako da budu
odmaknuti još unazad i pod uglom širim
od 90 stepeni kako bi funkcija „Speaker
Relocation“ bila efikasna.
• Postavite prednje gornje zvučnike pod istim
uglom kao prednje zvučnike. Položaj bi
trebalo da bude na visini produžene
dijagonalne linije ekrana televizora ili
monitora ili iznad nje.
Budući da subwoofer ne emituje direkcione signale,
možete da ga postavite na bilo koje mesto.
isti ugao kao
prednji zvučnik
26SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 27 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Povezivanje zvučnika
A
B
B
FRONT B priključci 1)
B
A Monauralni audio kabl (ne isporučuje se)
B Kablovi za zvučnike (ne isporučuju se)
APrednji zvučnik A (L)
BPrednji zvučnik A (R)
CCentralni zvučnik
DSurround zvučnik (L)
ESurround zvučnik (R)
FZadnji surround zvučnik (L)2) 4)
GZadnji surround zvučnik (R)2) 4)
HPrednji gornji zvučnik (L)
IPrednji gornji zvučnik (R)
JSubwoofer3)
B
B
1) Ako imate dodatni sistem prednjih zvučnika,
povežite ga na priključke FRONT B. Možete
da izaberete sistem prednjih zvučnika koje
ćete koristiti pomoću potenciometra
SPEAKERS na prednjem panelu (stranica 10).
2) Ako povezujete samo jedan zadnji surround
zvučnik, povežite ga na priključke
SURROUND BACK (ZONE 2) L.
3) Kada povežete subwoofer koji ima funkciju
za automatski ulazak u stanje mirovanja,
isključite tu funkciju dok gledate filmove.
Ako je funkcija subwoofer-a za automatski
ulazak u stanje mirovanja uključena, on
će automatski preći u stanje mirovanja na
osnovu nivoa ulaznog signala na subwooferu i zvuk se možda neće emitovati.
nastavlja se
27SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Početni koraci
Pre nego što povežete kablove, izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz mrežnog napajanja.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 28 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Na risivier možete da povežete dva
subwoofer-a. Sa svakog PRE OUT
SUBWOOFER priključka se emituju
isti signali.
Savet
Jednostavno možete da olabavite ili zategnete
priključak SPEAKERS pomoću isporučene alatke
za povezivanje kablova za zvučnike.
Olabaviti
Zategnuti
Alatka za povezivanje
kablova za zvučnike
ZONE 2 veza
Priključke SURROUND BACK (ZONE 2) F
i G možete da dodelite zvučnicima u zoni 2
samo ako ne koristite zadnje surround
zvučnike. Podesite priključke SURROUND
BACK (ZONE 2) na „Zone2 Speakers“
u „Speaker Connection“ u meniju Speaker
Settings (stranica 93).
Pogledajte „Korišćenje funkcija za više zona“
(stranica 67) za više detalja o povezivanju
i upravljanju u zoni 2.
28SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 29 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
2: Povezivanje monitora
TV monitor sa HDMI priključkom
Audio signali*
A
Video signali**
* Ako povezujete risiver na HDMI priključak
Audio Return Channel (ARC)-kompatibilnog
televizora putem HDMI kabla, ova veza nije
neophodna.
A
** Ako povezujete risiver sa Audio Return
Channel (ARC)-kompatibilnim
televizorom, povežite ga na priključak
HDMI sa oznakom „ARC“ na televizoru.
E
B
Audio signali
C
D
Video signali
ili
ili
TV monitor bez HDMI priključka
Nije neophodno da povežete sve kablove. Povežite ih u skladu sa priključcima na vašoj opremi.
A Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
B Audio kabl (ne isporučuje se)
C Video kabl (ne isporučuje se)
D Komponentni video kabl
(ne isporučuje se)
E HDMI kabl (ne isporučuje se)
Preporučujemo vam da koristite Sony
HDMI kabl.
nastavlja se
29SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Početni koraci
Možete da gledate sliku sa izabranog ulaza kada na HDMI OUT ili MONITOR OUT priključak
povežete TV. Ovim risiverom možete da upravljate koristeći GUI (grafički korisnički interfejs) koji
se prikazuje na ekranu.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 30 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Tip televizora
Audio Return Channel
(ARC)
Potreban kabl
Video
Audio
Sa HDMI priključkom
Kompatibilan*
E
–
Nekompatibilan
E
A ili B**
–
D ili C
A ili B**
Bez HDMI priključka
*
Zvuk sa televizora (višekanalni surround zvuk) možete da emitujete putem risivera samo ako televizor
povežete HDMI kablom.
** Ako sa risivera želite da emitujete višekanalni surround zvuk, za audio vezu koristite kabl A.
Napomene
• Ako povezujete TV sa risiverom pomoću video
kabla, podesite „Playback Resolution“ na
„480i/576i“ (stranica 103).
• Kada povezujete digitalne optičke kablove,
direktno umetnite utikač dok ne klikne na mesto.
• Nemojte da savijate ili vezujete digitalne kablove.
Savet
Zvuk sa televizora se emituje sa zvučnika povezanih
sa risiverom ako priključak za audio izlaz na
televizoru povežete sa priključcima TV IN na
risiveru. U ovoj konfiguraciji podesite izlazni
priključak za zvuk na televizoru na „Fixed“,
ukoliko je moguće biranje između opcija „Fixed“
ili „Variable“.
30SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 31 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
3: Povezivanje video opreme
Početni koraci
Kablovi potrebni za gledanje sadržaja koji je snimljen na Blu-ray Disc ili DVD
Povezivanje opreme koja poseduje HDMI priključke
Ako vaša oprema nema HDMI priključak, pogledajte stranica 32.
DVD plejer, Blu-ray Disc plejer
Video/audio signali
A
*
A HDMI kabl (ne isporučuje se)
Preporučujemo vam da koristite Sony
HDMI kabl.
* Možete da povežete bilo koju opremu za izlaznim
HDMI priključcima na HDMI IN priključke
risivera.
nastavlja se
31SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 32 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Povezivanje opreme putem priključaka koji nisu HDMI
Nije neophodno da povežete sve kablove. Povežite ih u skladu sa priključcima na vašoj opremi.
DVD plejer, Blu-ray Disc plejer
Audio signali
Video signali
ili
A
ili
B
C
D
A Koaksijalni digitalni kabl
(ne isporučuje se)
B Audio kabl (ne isporučuje se)
C Video kabl (ne isporučuje se)
D Komponentni video kabl
(ne isporučuje se)
32SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 33 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Kablovi potrebni za igranje video igara
Početni koraci
PlayStation 3 (igranje video igara putem HDMI priključka)
Video/audio signali
A
B
C
Audio signali
D
Video signali
ili
Igranje video igara bez HDMI priključka
Nije neophodno da povežete sve kablove. Povežite ih u skladu sa priključcima na vašoj opremi.
A HDMI kabl (ne isporučuje se)
B Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
Tip video igre
C Audio kabl (ne isporučuje se)
D Video kabl (ne isporučuje se)
Potreban kabl
Video
Audio
Sa HDMI priključkom*
A
–
Bez HDMI priključka
D
B ili C**
*
Zvuk video igre (višekanalni surround zvuk) možete da emitujete sa risivera ako konzolu povežete
putem HDMI priključka.
** Ako sa risivera želite da emitujete višekanalni surround zvuk, za audio vezu koristite kabl B.
Napomene
• Kada povezujete digitalne optičke kablove, direktno umetnite utikač dok ne klikne na mesto.
• Nemojte da savijate ili vezujete digitalne kablove.
33SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 34 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Kablovi potrebni za gledanje satelitskih programa ili kablovske televizije
Satelitski tjuner, prijemnik kablovske televizije sa HDMI priključkom
Video/audio signali
A
B
C
Audio signali
D
E
Video signali
ili
ili
Satelitski tjuner, prijemnik kablovske televizije bez HDMI priključka
Nije neophodno da povežete sve kablove. Povežite ih u skladu sa priključcima na vašoj opremi.
A HDMI kabl (ne isporučuje se)
B Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
C Audio kabl (ne isporučuje se)
Tip satelitskog tjunera/ Potreban kabl
prijemnika za
Video
kablovsku televiziju
D Video kabl (ne isporučuje se)
E Komponentni video kabl
(ne isporučuje se)
Audio
Sa HDMI priključkom*
A
–
Bez HDMI priključka
E ili D
B ili C**
*
Zvuk sa satelitskog tjunera/prijemnika kablovske televizije (višekanalni surround zvuk) možete da emitujete
sa risivera ako satelitski tjuner/prijemnik kablovske televizije povežete HDMI kablom.
** Ako sa risivera želite da emitujete višekanalni surround zvuk, za audio vezu koristite kabl B
34SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 35 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Napomene
Početni koraci
• Kada povezujete digitalne optičke kablove, direktno umetnite utikač dok ne klikne na mesto.
• Nemojte da savijate ili vezujete digitalne kablove.
Kablovi potrebni sa gledanje sadržaja koji je snimljen na video trake
Video rikorder
Audio signali
Video signali
A
B
A Audio kabl (ne isporučuje se)
B Video kabl (ne isporučuje se)
35SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 36 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Kablovi potrebni za gledanje sadržaja sa kamkordera
U priključke VIDEO 2 IN
A
B
Video/audio signali
Kamkorder bez HDMI
priključka
Kamkorder sa HDMI priključkom
A Video/audio kabl (ne isporučuje se)
B HDMI kabl (ne isporučuje se)
36SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 37 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
HDMI funkcije
• Koristite High Speed HDMI kabl.
Ako koristite Standard HDMI kabl, 4K,
1080p, Deep Colour ili 3D, slike se možda
neće pravilno prikazivati.
• Sony preporučuje da koristite kabl koji
je odobrila organizacija HDMI ili Sony
HDMI kabl.
Napomena o korišćenju kabla za
HDMI-DVI konverziju
Ne preporučujemo vam da koristite kabl za
HDMI-DVI konverziju. Kada povežete kabl za
HDMI-DVI konverziju sa DVI-D uređajem,
može doći do nestanka zvuka i/ili slike.
Za povezivanje koristite zasebne audio kablove
ili kablove za digitalno povezivanje, a zatim
podesite „Video Input Assign“ i „Audio Input
Assign“ u meniju Input Settings ako se zvuk ne
emituje pravilno.
37SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Početni koraci
• Digitalni audio signali koji se prenose HDMI
vezom mogu da se emituju sa zvučnika
i priključaka PRE OUT na ovom risiveru.
Ovaj signal podržava Dolby Digital, DTS,
DSD i linearni PCM. Za više detalja,
pogledajte „Digitalni audio formati koje
podržava risiver“ (stranica 23).
• Analogni video signali koji ulaze
na priključak VIDEO ili priključke
COMPONENT VIDEO mogu da se emituju
kao HDMI signali. Audio signali se ne
emituju sa HDMI OUT priključka tokom
konverzije slike.
• Međutim, signal sa analognog video ulaza
nije moguće emitovati putem HDMI OUT
priključaka u zoni 2.
• Ovaj risiver podržava High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
Deep Colour, „x.v.Colour“ i 3D ili 4K prenos.
• HDMI priključci na ovom risiveru
podržavaju funkciju Control for HDMI.
Međutim, priključak HDMI OUT B
i priključci HDMI ZONE 2 OUT ne
podržavaju funkciju Control for HDMI.
• Da biste uživali u 3D slikama, povežite
3D-kompatibilni televizor i video opremu
(Blu-ray Disc plejer, Blu-ray Disc rikorder,
PlayStation 3, itd.) sa risiverom koristeći
High Speed HDMI kablove, stavite
3D naočare i pokrenite reprodukciju
3D-kompatibilnog sadržaja.
• Risiver može da emituje 4K signale kroz
izlazne HDMI priključke. Ulazni analogni
video signali mogu da se povećaju do
rezolucije 4K. Ulazni 4K signali koji se
dopremaju putem priključaka HDMI IN 1/
IN 2 na zadnjoj strani uređaja i priključka
IN 9 na prednjoj strani sa 4K-kompatibilnog
plejera emituju se onakvi kakvi jesu, kao
4K signali. Da biste uživali u 4K slikama,
povežite 4K-kompatibilni TV ili projektor
na izlazne HDMI priključke.
• Ulazni signal sa priključaka HDMI IN 1/
IN 2/IN 3/IN 4 možete da vidite u zasebnim
prozorima za pregled (slika u slici).
Napomene o kablovima za
povezivanje
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 38 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
4: Povezivanje audio opreme
Kablovi potrebni za slušanje sadržaja koji je snimljen na Super Audio CD ili
običnim CD-ovima
Povezivanje opreme koja poseduje HDMI priključke
Ako vaša oprema nema HDMI priključak, pogledajte stranica 39.
CD plejer, Super Audio CD plejer
Video/audio signali
A
*
A HDMI kabl (ne isporučuje se)
Preporučujemo vam da koristite Sony
HDMI kabl.
* Možete da povežete bilo koju opremu za izlaznim
HDMI priključcima na HDMI IN priključke
risivera.
38SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 39 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Povezivanje opreme putem priključaka koji nisu HDMI
CD plejer
Super Audio CD plejer
ili
A
Početni koraci
Ako je vaš Super Audio CD plejer opremljen višekanalnim izlaznim priključcima, njih možete
da povežete sa MULTI CHANNEL INPUT priključcima ovog risivera kako biste uživali
u višekanalnom zvuku. Druga mogućnost je da na priključke MULTI CHANNEL INPUT
povežete spoljašnji višekanalni dekoder.
Nije neophodno da povežete sve kablove. Povežite ih u skladu sa priključcima na vašoj opremi.
ili
B
A
ili
B
C
B
A Koaksijalni digitalni kabl
(ne isporučuje se)
B Audio kabl (ne isporučuje se)
C Monauralni audio kabl (ne isporučuje se)
Napomena
Ulazni audio signali sa MULTI CHANNEL INPUT
priključaka se ne mogu snimati.
Savet
Svi digitalni audio priključci su kompatibilni sa
frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz, 88,2 kHz i 96 kHz. Priključci COAXIAL IN
su takođe kompatibilni sa frekvencijom uzorkovanja
od 192 kHz.
nastavlja se
39SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 40 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Napomena o reprodukciji Super
Audio CD diskova na Super Audio
CD plejeru
Zvuk se ne emituje ako reprodukujete
Super Audio CD diskove na Super Audio CD
plejeru koji je povezan samo na priključak
COAXIAL SA-CD/CD IN na ovom risiveru.
Ako reprodukujete Super Audio CD, povežite
plejer na priključke MULTI CHANNEL
INPUT ili SA-CD/CD IN ili povežite plejer
koji može da emituje DSD signale sa HDMI
priključka ka risiveru pomoću HDMI kabla.
Pogledajte uputstva za upotrebu koja ste
dobili uz Super Audio CD plejer.
Ako želite da povežete nekoliko
digitalnih uređaja, ali ne možete
da pronađete slobodan ulaz
Pogledajte poglavlje „Korišćenje ostalih
ulaznih video/audio priključaka“ (stranica 79).
40SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 41 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Kablovi potrebni za slušanje sadržaja putem računara
Početni koraci
A
A USB kabl (ne isporučuje se)
Napomena
Koristite USB kabl tipa A ili B da biste povezali
računar sa risiverom.
Saveti
• Reprodukcija putem PC računara je kompatibilna
sa sledećim:
– Frekvencija uzorkovanja: 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz i 192 kHz
– Rezolucija bita: 16 bita i 24 bita
• Frekvencije uzorkovanja i broj kvantizacijskih
bitova koje možete da reprodukujete ili emitujete
sa računara se mogu razlikovati u zavisnosti od
operativnog sistema ili verzije plejera.
41SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 42 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Kablovi potrebni za slušanje radija
AM kružna antena
(dobija se uz uređaj)
FM žična antena (dobija se uz uređaj)
Napomene
• Da biste sprečili pojavu šuma, držite AM kružnu
antenu dalje od prijemnika i ostale opreme.
• U potpunosti razvucite FM žičnu antenu.
• Kada povežete FM žičnu antenu, pobrinite se da
stoji u što horizontalnijem položaju.
42SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 43 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Početni koraci
Kablovi potrebni za slušanje sadržaja koji je snimljen na MD, kasetne trake
ili ploče
Za povezivanje MD deka nije neophodno da povežete sve kablove. Povežite ih u skladu sa
priključcima na vašoj opremi.
Gramofon
MD/Kasetni dek
A
B
A
A Audio kabl (ne isporučuje se)
B Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
Napomene
• Kada povežete MD dek digitalnim kablovima,
možete da ga povežete sa bilo kojim digitalnim IN
priključkom na risiveru. Da biste omogućili ovakvo
povezivanje, trebalo bi da dodelite priključak ulazu
na MD deku u meniju. Pogledajte poglavlje
„Korišćenje ostalih ulaznih video/audio
priključaka“ (stranica 79).
• Ako vaš gramofon ima žicu za uzemljenje, povežite
je na (U) SIGNAL GND priključak.
43SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 44 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
5: Povezivanje sa mrežom
Ako imate internet vezu, ovaj risiver možete da povežete sa Internetom.
Primer konfiguracije
Sledeća slika je primer konfiguracije kućne mreže sa risiverom i računarom. Preporučujemo vam
da koristite žičnu vezu.
Ruter
Modem
LAN kabl
(ne isporučuje se)
Internet
Računar
LAN kabl
(ne isporučuje se)
Napomena
Povežite ruter sa jednim od četiri porta na risiveru
koristeći samo jedan LAN kabl. Ne povezujte isti
ruter sa risiverom koristeći više od jednog LAN
kabla. To može dovesti do kvara.
Sistemski zahtevi
Potrebno je da ispunite sledeće sistemske
zahteve da biste mogli da koristite funkciju
za mrežu na risiveru.
Veza širokog propusnog opsega
Da biste mogli da uživate u video snimcima
sa Interneta ili koristite funkciju za ažuriranje
softvera risivera, potrebna vam je veza širokog
propusnog opsega.
Modem
Ovo je uređaj koji se povezuje sa linijom
širokog propusnog opsega radi komunikacije
sa Internetom. Neki modemi su integrisani sa
ruterom.
Ruter
• Koristite ruter koji je kompatibilan sa
brzinom od 100 Mbps da biste uživali
u sadržaju na kućnoj mreži.
• Preporučujemo vam da koristite ruter
sa ugrađenim DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) serverom.
Ova funkcija automatski dodeljuje IP adrese
u LAN mreži.
• Risiver ne podržava mrežnu vezu sa brzinom
prenosa od 1 Gbps ili većom.
LAN kabl (CAT5)
• Preporučujemo vam da koristite ovaj tip
kabla za žičnu LAN mrežu.
Neki ravni LAN kablovi su lako podložni
smetnjama. Preporučujemo vam da koristite
uobičajen tip kablova.
• Ako se risiver koristi u okruženju sa
električnim proizvodima čija napajanja
stvaraju smetnje ili u gustom mrežnom
okruženju, koristite oklopljeni LAN kabl.
44SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 45 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Uključivanje risivera
Početni koraci
6: Priprema risivera
i daljinskog upravljača
?/1
Povezivanje kabla za napajanje
naizmeničnom strujom
Povežite isporučeni kabl za napajanje
naizmeničnom strujom na priključak AC IN
na risiveru, a zatim ga priključite na zidnu
utičnicu.
AC IN priključak
U zidnu utičnicu
Kabl za napajanje
naizmeničnom
strujom (dobija
se uz uređaj)
Između utikača i zadnjeg panela postoji mali
prostor čak i kada je kabl za napajanje dobro
umetnut. Kabl treba da je tako povezan.
To nije kvar.
Pritisnite ?/1 da biste uključili risiver.
Risiver takođe možete da uključite tako što
ćete pritisnuti ?/1 na daljinskom upravljaču.
Kada isključite risiver, ponovo pritisnite ?/1.
Na displeju treperi „STANDBY“. Ne izvlačite
kabl za napajanje naizmeničnom strujom
dok treperi „STANDBY“. To može dovesti
do kvara.
Ušteda energije u režimu
mirovanja
Podesite „Control for HDMI“ (stranica 105),
„Pass Through“ (stranica 105), „Network
Standby“ (stranica 107) i „RS232C Control“
(stranica 111) na „Off“ ili „Auto“ (samo za
„Pass Through“) i isključite napajanje za
zonu 2/zonu 3.
Ako je „Control for HDMI“ (stranica 105),
„Pass Through“ (stranica 105) ili „Network
Standby“ (stranica 107) podešeno na „On“ ili
je uključeno napajanje za zonu 2 ili zonu 3,
lampica iznad ?/1 svetli narandžastom bojom.
Napomena
Gornji deo risivera može biti vruć dok je risiver
u režimu mirovanja. Do ovoga dolazi zbog protoka
struje u unutrašnjim kolima risivera. To nije kvar.
45SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 46 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dve R6 baterije (veličina AA)
u višefunkcionalni daljinski upravljač
RM-AAL042 i jednostavan daljinski upravljač
RM-AAU124.
Obratite pažnju na pravilan polaritet prilikom
umetanja baterija.
RM-AAL042
RM-AAU124
Napomene
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na izuzetno
toplom mestu ili mestu sa velikom količinom vlage.
• Ne koristite nove baterije sa starim.
• Ne mešajte manganske baterije sa drugim vrstama
baterija.
• Ako ne planirate da koristite daljinski upravljač
duže vremena, izvadite baterije da biste izbegli
moguću štetu od curenja baterija ili korozije.
• Kada zamenite ili izvadite baterije, programirani
kodovi se mogu izbrisati. Ako se to desi, ponovo
programirajte kodove za daljinski upravljač
(stranica 120, 124, 125).
7: Podešavanje risivera
pomoću funkcije Easy Setup
Možete jednostavno da unesete osnovna
podešavanja risivera tako što ćete pratiti
uputstva na TV ekranu.
Promenite ulaz TV prijemnika na ulaz na koji
je priključen risiver.
Kada prvi put uključite risiver, na TV ekranu
će se prikazati EULA ekran. Prihvatite odredbe
EULA ugovora da biste nastavili do ekrana
Easy Setup, a zatim podesite risiver u skladu
sa uputstvima na ekranu Easy Setup.
Možete da podesite sledeće funkcije koristeći
Easy Setup.
– Network Settings
– Input Settings
– Speaker Settings
Savet
Desno od svake funkcije koju ste podesili
prikazivaće se znak za potvrdu.
Napomene o Speaker Settings
(Auto Calibration)
U potpunosti umetnite utikač mikrofona za
optimizaciju u priključak AUTO CAL MIC.
Potvrdite postavku aktivnog bas
zvučnika
• Kada je subwoofer povezan, uključite ga
i pojačajte zvuk pre nego što ga aktivirate.
Okrenite potenciometar LEVEL na vrednost
malo nižu od središnje.
• Ako povežete subwoofer sa funkcijom
unakrsne frekvencije, podesite jačinu
zvuka na maksimum.
• Ako povežete subwoofer sa funkcijom
za automatski ulazak u režim mirovanja,
isključite je (deaktivirajte).
46SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 47 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Napomene
Saveti
• U zavisnosti od položaja subwoofer-a, rezultati
merenja polariteta se mogu razlikovati. Međutim,
risiver ćete moći da koristite bez problema čak i ako
ga koristite sa tom vrednošću.
• U zavisnosti od zvučnika, možda će se prikazati
„Out Phase“ čak i ako ne postoji problem sa
kablom zvučnika. Uzrok tome su specifikacije
zvučnika i bez problema možete da nastavite
da koristite zvučnike.
Kada na risivier povežete
dva subwoofer-a
Ako merenjem pomoću funkcije „Auto
Calibration“ ne možete da dobijete tačne
rezultate, što zavisi od okruženja ili ako želite
da precizno podesite podešavanja, subwoofer
zvučnike možete da podesite ručno. Za detalje
pogledajte „Speaker Setup“ u meniju Speaker
Settings (stranica 95).
Napomene o impedansi zvučnika
• Ako niste sigurni koja je impedansa zvučnika,
pogledajte uputstva za upotrebu koja ste dobili
uz zvučnike. (Ove informacije se obično
nalaze sa zadnje strane zvučnika.)
• Kada svi zvučnici koje povezujete imaju
nominalnu impedansu od 8 oma ili veću,
podesite „Speaker Impedance“ na „8 Ω“ Kada
povezujete ostale tipove zvučnika, podesite
je na „4 Ω“.
• Kada povezujete prednje zvučnike i na
priključak FRONT A i na priključak
FRONT B, povežite zvučnike sa
nominalnom impedansom od 8 oma ili većom.
– Kada povezujete zvučnike sa impedansom
od 16 oma ili većom u konfiguraciji
„A“ i „B“:
Podesite „Speaker Impedance“ na „8 Ω“
u meniju Speaker Settings.
– Za ostale tipove zvučnika u drugim
konfiguracijama:
Podesite „Speaker Impedance“ na „4 Ω“
u meniju Speaker Settings.
Da biste izabrali prednje zvučnike
Možete da izaberete prednje zvučnike koje
želite da aktivirate.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
Pritiskajte SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) da biste
izabrali sistem prednjih zvučnika koji želite
da aktivirate.
Možete da proverite koji skup priključaka
(A ili B) je izabran tako što ćete pogledate
indikatore na displeju.
Indikatori
Izabrani zvučnici
Zvučnici povezani na FRONT A
priključke.
Zvučnici povezani na FRONT B
priključke.
Zvučnici povezani i na FRONT A
i na FRONT B priključke
(paralelna veza).
Na displeju će se prikazati
„SPEAKERS OFF“.
Zvučni signali se ne emituju ni sa
jednog priključka za zvučnike niti
sa priključaka PRE OUT.
Korišćenje risivera kao
predpojačala
Možete da koristite funkciju „Auto
Calibration“ kada ovaj risiver koristite kao
predpojačalo.
U ovom slučaju, vrednost za udaljenost koja se
prikazuje na displeju može da se razlikuje od
stvarne vrednosti. Međutim, risiver ćete moći
da koristite bez problema, čak i ako nastavite
da ga koristite sa tom vrednošću.
nastavlja se
47SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Početni koraci
• U zavisnosti od karakteristika subwoofer-a koji
koristite, vrednost za podešavanje udaljenosti se
može razlikovati od stvarnog položaja zvučnika.
• Ako obavite „Speaker Settings (Auto Calibration)“
koristeći Easy Setup, rezultati merenja će biti
zamenjeni i sačuvani na trenutno izabranoj poziciji
(po podrazumevanim fabričkim podešavanjima
izabrana je opcija „Pos.1“).
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 48 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Obustavljanje postupka merenja
Postupak merenja možete da obustavite
sledećim radnjama.
– Isključivanjem napajanja
– Promenom jačine zvuka
– Promenom ulaza
– Promenom podešavanja za
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
– Priključivanjem slušalica
Tokom postupka merenja nisu dozvoljene
druge radnje osim gorenavedenih.
Ručno podešavanje risivera
Pogledajte poglavlje „Prilagođavanje
podešavanja“ (stranica 88).
8: Podešavanje povezane
opreme
Da biste emitovali višekanalni digitalni zvuk,
proverite podešavanje za digitalni audio izlaz
na povezanoj opremi.
Za Sony Blu-ray Disc plejer, proverite da li
je „Audio (HDMI)“, „DSD Output Mode“,
„Dolby Digital/DTS“, „Dolby Digital“ i „DTS”
podešeno na „Auto“, „On“, „Bitstream“,
„Dolby Digital“ i „DTS“ (od 1. avgusta 2012.).
Za PlayStation 3, kada risiver povežete
pomoću HDMI kabla, izaberite „Audio
Output Settings“ u „Sound Settings“ i izaberite
„HDMI“ i „Automatic“ (za verziju sistemskog
softvera 4.21).
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz povezanu opremu.
48SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 49 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Vodič za korišćenje menija
na ekranu
Server je uređaj koji isporučuje sadržaj
(muziku, fotografije i video snimke)
DLNA uređaju na kućnoj mreži.
Pomoću ovog risivera možete da
reprodukujete sadržaj koji se nalazi na
računaru na kućnoj mreži putem te mreže
kada instalirate program* koji ima funkciju
DLNA kompatibilnog servera.
Meni risivera možete da prikažete na TV
ekranu gde ćete moći da izaberete željenu
funkciju koristeći tastere V/v/B/b i
na
daljinskom upravljaču.
Kada počnete da koristite risiver, obavezno
prvo pritisnite AMP na daljinskom upravljaču.
U suprotnom, radnje koje zadate možda neće
biti namenjene risiveru.
* Ako koristite računar sa operativnim sistemom
Windows 7, koristite Windows Media® Player 12
koji dolazi uz Windows 7.
Ako koristite računar sa operativnim sistemom
Windows 8, novi korisnički interfejs možda neće
moći da prepozna risiver. Ako se to desi, promenite
podešavanje na „Desktop UI“.
AMP
Tasteri za
izbor ulaza
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Korišćenje menija
1
Promenite ulaz TV prijemnika na
ulaz na koji je priključen risiver.
2
Pritisnite AMP.
nastavlja se
49SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Početni koraci
9: Priprema računara koji
će se koristiti kao server
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\050CON.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 50 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
3
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati početni
meni.
4
Pregled početnog menija
Meni
Opis
Watch
Biranje video ili foto izvora
koji će se emitovati preko
ulaza na risiveru ili video
ili foto sadržaja koji će se
isporučivati putem USB
priključka ili kućne mreže
(stranica 51).
Listen
Biranje muzičkog izvora koji
će se emitovati preko ulaza na
risiveru ili muzičkog sadržaja
koji će se isporučivati putem
internet videa ili kućne
mreže (stranica 51).
Takođe možete da uživate
i u FM/AM radiju ugrađenog
risivera.
Favorites
Prikazivanje internet
sadržaja koji su dodati na
Favorites List. Možete da
sačuvate najviše 18 omiljenih
internet sadržaja
(stranica 56).
Easy Automation
Omogućava vam da sačuvate
različita podešavanja risivera
i da ih istovremeno obnovite
(stranica 82).
Sound Effects
Omogućava vam da uživate
u obrađenom zvuku koji
obezbeđuju tehnologije
ili funkcije u vlasništvu
kompanije Sony
(stranica 60).
Settings
Omogućava vam da
prilagodite podešavanja
risivera (stranica 88).
Pritiskajte B/b da biste izabrali
željeni meni, a zatim pritisnite
da biste ušli u režim menija.
Na TV ekranu će se prikazati lista stavki
u meniju.
Primer: Kada izaberete „Watch“.
Savet
Kada se u donjem desnom delu ekrana prikazuje
„OPTIONS“, možete da prikažete listu funkcija tako
što ćete pritisnuti TOOLS/OPTIONS i izabrati
srodnu funkciju.
Povratak na prethodni ekran
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Izlazak iz menija
Pritisnite HOME da biste prikazali početni
meni, a zatim ponovo pritisnite HOME.
50SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\060PLA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 51 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
4
Uživanje u slikama/zvuku
ZONE
Tasteri za
izbor ulaza
Biranje izvornog ulaza
Da biste izabrali željenu opremu, možete da
okrećete potenciometar INPUT SELECTOR
na risiveru ili pritisnite tastere za izbor ulaza na
daljinskom upravljaču.
Da biste izabrali izvorni ulaz za zonu 2 ili
zonu 3, prvo pritisnite ZONE SELECT na
risiveru ili ZONE na daljinskom upravljaču
da biste izabrali zonu 2 ili zonu 3 (na displeju
će se prikazati „ZONE 2 [naziv ulaza]“ ili
„ZONE 3 [naziv ulaza]“).
Saveti
V/v/B/b,
HOME
Jačinu zvuka možete da podešavate na različit način,
koristeći okrugli potenciometar MASTER
VOLUME na risiveru ili taster
+/– na
daljinskom upravljaču.
• Da biste brzo pojačali ili utišali zvuk
– Brzo okrećite okrugli potenciometar
MASTER VOLUME.
– Pritisnite i držite taster
+/–.
• Da biste fino podesili zvuk
– Sporo okrećite okrugli potenciometar
MASTER VOLUME.
– Pritisnite taster
+/– i odmah ga otpustite.
Da biste aktivirali funkciju za
isključivanje zvuka
1
U početnom meniju izaberite
„Watch“ ili „Listen“, a zatim
pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati lista stavki
u meniju.
2
Izaberite željenu opremu, a zatim
pritisnite
.
3
Uključite opremu i pokrenite
reprodukciju.
Pritisnite
na daljinskom upravljaču.
Da biste deaktivirali ovu funkciju, ponovo
pritisnite
na daljinskom upravljaču ili
pritisnite
+ da biste pojačali zvuk. Ako
isključite risiver dok je zvuk isključen, izabrana
opcija za isključivanje zvuka će biti poništena.
Da biste izbegli oštećenje
zvučnika
Pre nego što isključite risiver, obavezno
utišajte zvuk.
51SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Uživanje u slikama/zvuku
Uživanje u slikama/zvuku
sa povezane opreme
Pritisnite
+/– da biste podesili
jačinu zvuka.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\060PLA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 52 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
PC
USB uređaj/WALKMAN
Putem risivera možete jednostavno da
emitujete zvuk visokog kvaliteta koji se
reprodukuje na računaru.
Možete da reprodukujete datoteke video
zapisa/muzike/fotografija sa povezanog
USB uređaja.
Listu podržanih tipova datoteka pogledajte
u poglavlju „Mreža/USB“ (stranica 24).
Sistemski zahtevi
1
Operativni sistem
Priključite USB uređaj na
port na risiveru.
(USB)
Pogledajte uputstva za upotrebu USB
uređaja pre nego što ga povežete.
Windows 7 (SP1, 32 bita/64 bita)
Windows Vista (SP2, 32 bita/64 bita)
Windows XP (SP3, 32 bita)
Mac OS X v10.6.8, 10.7.4
Uređaj
USB port (kompatibilan sa USB 2.0)
Napomene
• Da biste mogli da koristite PC port na zadnjem
panelu risivera, preuzmite odgovarajući upravljački
program za risiver sa veb sajta sa informacijama
o proizvodu (http://support.sony-europe.com/),
a zatim ga instalirajte na računar.
• Ne garantujemo da će risiver raditi sa svim
računarima koji koriste gorenavedene operativne
sisteme.
• Ne garantujemo da će risiver raditi sa računarima
koji su napravljeni kod kuće, operativnim
sistemima koje ste lično nadogradili ili sa više
operativnih sistema.
• Ne garantujemo da će risiver raditi sa funkcijama
kao što su funkcija za obustavljanje sistema,
postavljanje u stanje spavanja ili hibernacije na
svim računarima.
USB uređaj
2
U početnom meniju izaberite
„Watch“ ili „Listen“, a zatim
pritisnite .
3
Izaberite „My Video“, „My Music“
ili „My Photo“, a zatim
pritisnite
.
Napomena
Ako se slika ne prikazuje, promenite
podešavanje za „Playback Resolution“
(stranica 103).
Reprodukcija sadržaja na računaru
1
U početnom meniju izaberite
„Listen“, a zatim pritisnite .
2
3
Izaberite „PC“, a zatim pritisnite
Pokrenite reprodukciju muzičke
datoteke na računaru koristeći
bilo koji aplikativni softver
(npr. Windows Media® Player).
4
.
Izaberite „USB device (front)“,
a zatim pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati fascikle
i datoteke video snimaka/muzike/
fotografija.
52SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\060PLA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 53 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
5
Pomoću tastera V/v/B/b i
izaberite datoteku koju želite
da reprodukujete.
Slika ili zvuk sa USB uređaja će početi
da se reprodukuje na risiveru.
• Ne uklanjajte USB uređaj tokom rada.
Da biste izbegli oštećenje podataka ili USB uređaja,
isključite risiver prilikom uklanjanja USB uređaja.
• Ako na risiver povežete WALKMAN, WALKMAN
uređajem ćete moći da upravljate daljinskim
upravljačem risivera na isti način kao kada na
risiver povežete ostale USB uređaje. Ne možete
da koristite kontrole na WALKMAN uređaju.
• Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim
risiverom.
• Risiver može da prepozna Mass Storage Class
(MSC) uređaje (kao što su fleš memorija ili HDD).
Putem risivera možete da uživate u muzici/
video snimcima/fotografijama sa iPod/iPhone
uređaja, kao i da punite njegovu bateriju.
Za više informacija o iPod/iPhone modelima
koji su kompatibilni sa ovom funkcijom
pogledajte stranica 54.
Napomena
Ne možete da koristite slušalice tokom reprodukcije.
1
Priključite iPod/iPhone na
(USB) port na risiveru.
iPod/iPhone
(ne isporučuje se)
Apple Kompozitni AV kabl
(ne isporučuje se)
2
U početnom meniju izaberite
„Watch“ ili „Listen“, a zatim
pritisnite .
3
Izaberite „My Video“, „My Music“ ili
„My Photo“, a zatim pritisnite
.
Napomena
Ako se slika ne prikazuje, promenite podešavanje
za „Playback Resolution“ (stranica 103).
nastavlja se
53SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Uživanje u slikama/zvuku
Napomene
iPod/iPhone
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\060PLA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 54 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
4
Izaberite „iPod (front)“, a zatim
pritisnite
.
Video/muzičke datoteke će se prikazati na
TV ekranu.
Ako izaberete „iPod (front)“ u meniju
„My Photo“, izaberite datoteku fotografije
koristeći kontrole na iPod/iPhone uređaju
(nije potrebno da idete na korak 5).
5
Pomoću tastera V/v/B/b i
izaberite datoteku koju želite
da reprodukujete.
Slika ili zvuk sa iPod/iPhone uređaja će
početi da se reprodukuje na risiveru.
iPod/iPhone uređajem možete da
upravljate pomoću tastera na daljinskom
upravljaču.
Za detalje o upotrebi iPod/iPhone uređaja,
takođe pogledajte uputstvo za upotrebu
iPod/iPhone uređaja.
Upravljanje iPod/iPhone
uređajem pomoću daljinskog
upravljača
iPod/iPhone uređajem možete da upravljate
pomoću tastera na daljinskom upravljaču.
U sledećoj tabeli su navedeni primeri tastera koji
se mogu koristiti. (Radnja se može razlikovati
u zavisnosti od iPod/iPhone modela.)
Za „My Video“/„My Music“
Pritisnite
Radnja
N
Pokretanje reprodukcije.
X
Pauziranje reprodukcije.
x
Zaustavljanje reprodukcije.
m ili M
Brzo premotavanje unapred ili
unazad.
. ili > Prelazak na prethodnu/sledeću
datoteku ili poglavlje (ako postoji).
Za „My Photo“
Pritisnite
Made for iPod/iPhone
U nastavku su navedeni kompatibilni iPod/
iPhone modeli. Ažurirajte softver iPod/iPhone
uređaja na najnoviju verziju pre nego što
počnete da koristite risiver.
U nastavku su navedeni kompatibilni modeli:
• iPod touch
iPod touch (četvrta generacija)/iPod touch
(treća generacija)/iPod touch
(druga generacija)
• iPod nano
iPod nano (šesta generacija)/iPod nano
(peta neracija) (video kamera)/iPod nano
(četvrta generacija) (video)/iPod nano
(treća generacija) (video)
• iPod
iPod classic
• iPhone
iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G
Radnja
N, X
Pokretanje/pauziranje reprodukcije.
x
Pauziranje reprodukcije.
m ili M
Brzo premotavanje unapred ili
unazad.
. ili > Prelazak na prethodnu/sledeću
datoteku.
Napomene
• Sa ovog risivera ne možete da prenosite pesme na
iPod/iPhone.
• Sony ne odgovara u slučaju gubitka ili oštećenja
podataka snimljenih na iPod/iPhone kada koristite
iPod/iPhone koji je povezan sa ovim risiverom.
• Ovaj proizvod je posebno dizajniran za rad sa iPod/
iPhone uređajem i ispunjava standarde za
performanse kompanije Apple.
• Ne uklanjajte iPod/iPhone tokom rada. Da biste
izbegli oštećenje podataka ili iPod/iPhone uređaja,
isključite risiver kada povezujete ili uklanjate iPod/
iPhone uređaj.
• Ako povežete iPod koji nije kompatibilan sa
funkcijom za video izlaz i izaberete „iPod (front)“
u „My Video“ ili „My Photo“, na TV ekranu će se
prikazati poruka upozorenja.
Saveti
• iPod/iPhone se puni dok je povezan sa uključenim
risiverom.
• Risiver može da prepozna do 3000 datoteka
(uključujući fascikle).
54SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\060PLA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 55 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Home Network (DLNA)
Priprema za korišćenje
funkcije DLNA.
• Povežite risiver na kućnu mrežu (stranica 44).
• Pripremite ostalu DLNA sertifikovanu
opremu. Za detalje, pogledajte uputstvo
za upotrebu opreme.
U početnom meniju izaberite
„Watch“ ili „Listen“, a zatim
pritisnite
.
2
Izaberite „My Video“, „My Music“
ili „My Photo“, a zatim
pritisnite
.
Napomena
Ako se slika ne prikazuje, promenite
podešavanje za „Playback Resolution“
(stranica 103).
3
Izaberite ikonu DLNA servera,
a zatim pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati fascikle
i datoteke video snimaka/muzike/
fotografija.
4
Pomoću tastera V/v/B/b i
izaberite datoteku koju želite
da reprodukujete.
Slika ili zvuk sa DLNA servera će početi
da se reprodukuje na risiveru.
Da biste pomoću risivera (prikazivača) reprodukovali udaljene datoteke
putem DLNA kontrolera
Risiverom možete da upravljate pomoću DLNA sertifikovanog kontrolera, kao što je Windows
Media® Player 12, prilikom reprodukcije datoteka koje su uskladištene na DLNA serveru.
Računar
(server, kontroler)
Upravljajte ovim risiverom pomoću DLNA
kontrolera.
Za detalje u vezi sa upravljanjem, pogledajte
uputstva za upotrebu DLNA kontrolera.
Ovaj risiver
(prikazivač)
Savet
Risiver je kompatibilan sa funkcijom „Play To“
programa Windows Media® Player 12 koji
standardno dolazi uz Windows 7.
Napomena
Ne upravljajte risiverom istovremeno koristeći
isporučeni daljinski upravljač i DLNA kontroler.
55SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Uživanje u slikama/zvuku
Datoteke video zapisa/muzike/fotografija
možete da reprodukujete na ostalim DLNA
sertifikovanim uređajima tako što ćete ih
povezati sa kućnom mrežom.
Ovaj risiver može da se koristi i kao
plejer i kao prikazivač.
• Server: skladišti i šalje datoteke.
• Plejer: dobija datoteke sa servera
i reprodukuje ih.
• Prikazivač: uređaj koji dobija datoteke
sa servera i reprodukuje ih i kojim se
može upravljati pomoću drugog
uređaja (kontrolera).
• Kontroler: uređaj koji upravlja prikazivačem.
1
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\060PLA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 56 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Internet video
Pomoću risivera možete da reprodukujete brojne
internet sadržaje.
1
2
3
Povežite risiver sa mrežom
(stranica 44).
U početnom meniju izaberite
„Watch“ ili „Listen“, a zatim
pritisnite
.
Izaberite „Internet Video“ ili
„Internet Music“, a zatim
pritisnite
.
Prikazaće se ekran internet sadržaja.
B Traka statusa reprodukcije
Traka statusa, kursor koji označava trenutnu
poziciju, vreme reprodukcije, trajanje
datoteke video zapisa
C Indikator stanja mreže
D Brzina mrežnog prenosa
E Naziv sledeće datoteke video zapisa
F Trenutno izabrani naziv datoteke video zapisa
Registrovanje omiljenog sadržaja
Možete da registrujete omiljeni internet
sadržaj na „Favorites List“.
1
2
Prikažite ekran internet sadržaja.
3
Izaberite „Add to Favorites“,
a zatim pritisnite .
Napomena
Ako se slika ne prikazuje, promenite
podešavanje za „Playback Resolution“
(stranica 103).
4
Izaberite ikonu dobavljača
internet sadržaja, a zatim
pritisnite .
Ako lista internet sadržaja ne bude
preuzeta, prikazaće se ikona koja
to označava ili nova ikona.
Napomena
Internet sadržaj može da bude obustavljen
ili promenjen bez prethodne najave.
Upotreba kontrolne table
Kontrolna tabla će se prikazati kada počne
reprodukcija datoteke video zapisa. Prikazane
stavke se mogu razlikovati u zavisnosti od
dobavljača internet sadržaja.
Da biste je ponovo prikazali, pritisnite DISPLAY.
A Prikaz kontrola
Pritisnite V/v/B/b ili
reprodukcije.
za radnje tokom
Izaberite ikonu dobavljača
internet sadržaja koji želite da
registrujete na Favorites List,
a zatim pritisnite TOOLS/
OPTIONS.
Uklanjanje sadržaja sa
Favorites List
1 Pritisnite FAVORITES.
Prikazaće se Favorites List.
2 Izaberite ikonu dobavljača internet
sadržaja koji želite da uklonite iz Favorites
List, a zatim pritisnite TOOLS/OPTIONS.
3 Izaberite „Remove from Favorites“, a zatim
pritisnite
.
Dostupne opcije
Stavka
Detalji
Favorites List
Prikazuje Favorites List.
Add to Favorites
Dodaje internet sadržaj na
Favorites List.
Remove from
Favorites
Uklanja internet sadržaj sa
Favorites List.
IP Content Noise
Reduction
Prilagođava kvalitet slike
video sadržaja sa Interneta.
56SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\060PLA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 57 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
FM/AM
?/1
SHIFT
Numerički
tasteri
D.TUNING
1
U početnom meniju izaberite
„Listen“, a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „FM/AM“, a zatim
pritisnite .
FM/AM ekran
Možete da izaberete svaku stavku na
ekranu i upravljate njom pomoću
tastera V/v/B/b i
.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
RETURN/
EXIT O
HOME
Prebacivanje između FM i AM radija
1
U početnom meniju izaberite
„Listen“, a zatim pritisnite
.
2
A Promena frekventnog opsega (stranica 57)
Izaberite „FM/AM“, a zatim
pritisnite
.
B Indikator frekvencije (stranica 58)
Prikazaće se ekran FM/AM.
C Lista memorisanih stanica (stranica 59)
D Naziv memorisane stanice (stranica 59)
3
4
Izaberite frekventni opseg.
Pomoću tastera V/v izaberite
„FM“ ili „AM“, a zatim
pritisnite
.
57SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Uživanje u slikama/zvuku
Pomoću ugrađenog tjunera možete da slušate
program koji se emituje putem FM i AM
talasa. Pre korišćenja se uverite da ste na risiver
povezali FM i AM antenu (stranica 42).
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\060PLA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 58 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Saveti
Automatsko podešavanje stanice
(Auto Tuning)
1
Izaberite indikator frekvencije na
ekranu FM/AM.
2
Pritisnite V/v.
• Kada pronađete AM stanicu, podesite smer AM
kružne antene za optimalan prijem.
• Ispod je prikazana skala za ručno podešavanje.
– FM frekventni opseg 50 kHz
– AM frekventni opseg 9 kHz
Ako ne možete da podesite
stanicu
V skenira stanice od nižih ka višim
frekvencijama a v skenira od viših ka
nižim.
Risiver zaustavlja skeniranje svaki put
kada pronađe stanicu.
U slučaju lošeg FM stereo prijema
1 Podesite stanicu koju želite da slušate
Prikazaće se „– – – .– – MHz“ ili „– – – – kHz“,
a zatim će se na displeju ponovo prikazati
trenutna frekvencija.
Uverite se da ste uneli odgovarajuću
frekvenciju. Ako niste, ponovite korak 2.
Ako i dalje ne možete da podesite stanicu,
ta frekvencija se možda ne koristi u vašem
području.
koristeći Auto Tuning, Direct Tuning ili
izaberite željenu memorisanu stanicu
(stranica 59).
Programiranje FM/AM radio stanica
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Možete da programirate do 30 FM i 30 AM
stanica koje možete da memorišete kao
omiljene.
Pojaviće se meni sa opcijama.
Napomena
1
Možete da podesite „FM Mode“ u meniju sa
opcijama kada izaberete frekvenciju ili u nekoj
drugoj situaciji.
3 Izaberite „FM Mode“, a zatim pritisnite
.
4 Izaberite „Monaural“, a zatim pritisnite
.
Ručno podešavanje stanice
(Direct Tuning)
U slučaju lošeg FM stereo prijema,
promenite režim FM prijema
(stranica 58).
2
Pritisnite SHIFT, a zatim
D.TUNING na ekranu FM/AM.
2
Pomoću numeričkih tastera
unesite frekvenciju, a zatim
pritisnite
.
Primer 1: FM 102.50 MHz
Izaberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Primer 2: AM 1,350 kHz
Izaberite 1 b 3 b 5 b 0
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojaviće se meni sa opcijama.
Pomoću numeričkih tastera na daljinskom
upravljaču ručno unesite frekvenciju stanice.
1
Podesite stanicu koju želite da
programirate koristeći Auto
Tuning (stranica 58) ili Direct
Tuning (stranica 58).
Napomena
Možete da podesite „Preset Memory“ u meniju
sa opcijama kada izaberete frekvenciju ili
u nekoj drugoj situaciji.
3
Izaberite „Preset Memory“,
a zatim pritisnite .
4
Izaberite broj memorisane
stanice, a zatim pritisnite .
Izabrana stanica će biti uskladištena
i memorisana pod izabranim brojem.
58SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\060PLA.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 59 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
5
Ponovite korake od 1 do 4 da biste
programirali drugu stanicu.
Stanice možete da memorišete na
sledeći način:
• FM frekventni opseg: FM1 do FM30
• AM frekventni opseg: AM1 do AM30
1
U početnom meniju izaberite
„Listen“, a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „FM/AM“, a zatim
pritisnite .
3
Izaberite broj memorisane
stanice sa liste, a zatim
pritisnite
.
Radio Data System (RDS) je usluga emitovanja
koja omogućava radio stanicama da šalju
dodatne informacije zajedno sa signalom
redovnog programa. Ovaj risiver nudi korisne
RDS funkcije, na primer prikaz naziva radio
stanice. RDS je dostupan samo za FM stanice.*
* Ne emituju sve FM stanice RDS signal niti pružaju
istu vrstu usluga. Ako niste upoznati sa RDS
sistemom, raspitajte se kod lokalne radio stanice
o detaljima u vezi sa RDS uslugama u vašem
području.
Jednostavno izaberite neku stanicu iz
FM frekventnog opsega.
Kada podesite stanicu koja pruža RDS usluge,
na TV ekranu i displeju će se prikazati
naziv stanice*.
Za izbor memorisanih stanica su dostupni
brojevi od 1 do 30.
* Ako stanica ne emituje RDS signal, na displeju se
neće prikazati naziv stanice.
Napomena
Imenovanje memorisanih stanica
(Name Input)
1 Izaberite broj memorisane stanice kojoj
želite da date naziv.
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Neka slova koja mogu da se prikazuju na displeju ne
mogu da se prikazuju na TV ekranu.
Savet
Dok se prikazuje naziv stanice, možete da proverite
frekvenciju tako što ćete pritiskati DISPLAY MODE
na risiveru.
Pojaviće se meni sa opcijama.
Dostupne opcije
3 Izaberite „Name Input“, a zatim
pritisnite
.
Na ekranu će se prikazati softverska
tastatura.
Stavka
Detalji
FM Mode
Prebacivanje režima FM
prijema na stereo ili
monauralni.
Preset Memory
Čuvanje radio stanice pod
određenim memorisanim
brojem.
Name Input
Imenovanje memorisane
stanice.
4 Pomoću tastera V/v/B/b i
izaberite
jedan po jedan znak i unesite naziv.
5 Izaberite „Enter“, a zatim pritisnite
.
Naziv koji ste uneli je registrovan.
Otkazivanje unosa naziva
Pritisnite RETURN/EXIT O ili HOME.
59SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Uživanje u slikama/zvuku
Biranje memorisanih stanica
Prijem RDS programa
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\070SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 60 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Uživanje u zvučnim efektima
Biranje zvučnog polja
1 U početnom meniju izaberite „Sound Effects“, a zatim pritisnite
2 Izaberite „Sound Field“, a zatim pritisnite .
3 Izaberite željeno zvučno polje.
.
Reprodukcija 2-kanalnog zvuka
Izlazni zvuk možete da promenite na dvokanalni zvuk, bez obzira na formate snimanja softvera koji
koristite, povezanu opremu za reprodukciju ili podešavanja zvučnog polja na risiveru.
Dvokanalni režim
Efekat
2ch Stereo
Risiver emituje zvuk samo sa prednjih levih/desnih zvučnika. Zvuk iz
subwoofer-a se ne čuje.
Standardni dvokanalni stereo izvori u potpunosti zaobilaze obradu zvučnog
polja a formati višekanalnog surround zvuka se emituju na dva kanala.
2ch Analog Direct
Možete da promenite zvuk sa izabranog ulaza na dvokanalni analogni ulaz. Ova
funkcija vam omogućava da uživate u visokokvalitetnim analognim izvorima.
Kada koristite ovu funkciju, moguće je podesiti samo jačinu zvuka i nivo jačine
zvuka prednjeg zvučnika.
Slušanje muzike pomoću slušalica povezanih na risiver
Zvučno polje
Efekat
Headphone (2ch)
Ovaj režim će biti automatski izabran ako koristite slušalice i kada je izabran
neki drugi režim, a ne „2ch Analog Direct“. Standardni dvokanalni stereo izvori
u potpunosti zaobilaze obradu zvučnog polja a formati višekanalnog surround
zvuka se emituju na dva kanala.
Headphone (Direct)
Emitovanje analognih signala bez obrade tona, zvučnog polja itd. Ovaj režim će
biti automatski izabran ako je izabrana opcija „2ch Analog Direct“.
Headphone (Multi)
Ovaj režim je automatski izabran ako koristite slušalice kada je izabrano
„MULTI IN“. Emituje prednje analogne signale sa priključaka MULTI
CHANNEL INPUT.
60SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\070SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 61 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Reprodukcija višekanalnog surround zvuka
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) vam omogućava da slušate zvuk visoke vernosti i da izaberete
režim dekodiranja za slušanje dvokanalnog stereo zvuka ili monauralnog zvuka u višekanalnom
formatu.
A.F.D. režim
Efekat
A.F.D. Auto
Memoriše zvuk onako kako je snimljen/kodiran bez dodavanja
surround efekata.
Multi Stereo
Emituje dvokanalne leve/desne ili monauralne signale iz svih zvučnika.
Preporučujemo vam da koristite „A.F.D. Auto“.
Uživanje u surround efektima za filmove
Jednostavno možete da iskoristite prednosti surround zvuka izborom jednog od unapred
programiranih zvučnih polja risivera. Ona donose uzbudljiv i moćan zvuk bioskopa u vaš dom.
Zvučno polje
Efekat
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) je nova inovativna tehnologija za kućni
bioskop kompanije Sony koja koristi najnovije tehnologije za obradu zvučnog i
digitalnog signala. Zasnovana je na preciznim podacima dobijenim u studiju za
mastering.
Tehnologija HD-D.C.S. vam omogućava da uživate u Blu-ray i DVD filmovima
kod kuće uz visok kvalitet zvuka i najbolju zvučnu atmosferu, baš onako kako
je zamislio inženjer filmskog zvuka tokom masteringa.
Možete da izaberete tip efekta za HD-D.C.S. Za više detalja, pogledajte
„O tipu efekta za HD-D.C.S.“ (stranica 62).
Movie Height
Podizanje zvučne slike centralnog zvučnika ka unutrašnjosti ekrana
korišćenjem prednjih gornjih zvučnika. Naročito je pogodno kada je centralni
zvučnik postavljen ispod velikog ekrana. Čak i ako nemate prednje gornje
zvučnike, ovaj postupak možete da obavite korišćenjem virtuelnih zvučnika.
PLII Movie
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic II Movie. Ovo podešavanje je
idealno za filmove kodirane u Dolby Surround formatu. Osim toga, ovaj režim
može da reprodukuje zvuk u 5.1 kanala prilikom gledanja dubliranih video
snimaka ili starih filmova.
PLIIx Movie
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic IIx Movie. Ovo podešavanje
proširuje Dolby Pro Logic II Movie ili Dolby Digital 5.1 u zasebnih 7.1 kanala
za gledanje filmova.
PLIIz Height
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic IIz. Ovo podešavanje može da
proširi izvorni zvuk do maksimalnih 9.1 kanala na koje se primenjuje vertikalna
komponenta i pruža osećaj punoće i dubine zvuka. „PLIIz Height“ je isto
zvučno polje kao ono opisano na stranica 63. Možete da podesite nivo glasnoće
za „PLIIz Height“. Za detalje, pogledajte „O nivou glasnoće za PLIIz Height“
(stranica 64).
Neo:X Cinema
Obavlja dekodiranje u režimu DTS Neo:X Cinema. Izvor snimljen u rasponu od
2 do 7.1 kanala se poboljšava i reprodukuje u najviše 9.1 kanala.
nastavlja se
61SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Uživanje u zvučnim efektima
Savet
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\070SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 62 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
O tipu efekta za HD-D.C.S.
HD-D.C.S. ima tri različita tipa: Dynamic,
Theater i Studio. Svaki tip na drugačiji
način meša refleksiju zvuka i eho-efekat
i optimizovan je da odgovara specifičnostima
prostorije u kojoj se slušalac nalazi, njegovom
ukusu i raspoloženju.
x Dynamic
Podešavanje „Dynamic“ je pogodno za
okruženje sa dobrom refleksijom zvuka koje
nije prostrano (gde apsorpcija zvuka nije
dovoljna). Ovo podešavanje naglašava
refleksiju zvuka i reprodukuje zvuk velike
bioskopske sale. Na taj način naglašava se
veličina miks sale i postiže se jedinstveno
akustično polje.
x Theater
Podrazumevano fabričko podešavanje.
Podešavanje „Theater“ je pogodno za
dnevnu sobu. Ovo podešavanje reprodukuje
refleksiju zvuka u bioskopskoj sali (studiju
za dubliranje). Najbolje je da ga koristite za
gledanje sadržaja koji je snimljen na Blu-ray
Disc, kada želite da uživate atmosferi
bioskopske sale.
x Studio
Podešavanje „Studio“ je pogodno za dnevnu
sobu sa odgovarajućom zvučnom opremom.
Ovo podešavanje reprodukuje refleksiju zvuka
koja nastaje kada se izvorni bioskopski zvuk
remiksuje za Blu-ray Disc na nivou jačine
zvuka koji je pogodan za kućnu upotrebu.
Nivo refleksije zvuka je minimalan. Međutim,
dijalozi i surround efekti se reprodukuju
upečatljivo.
62SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\070SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 63 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Uživanje u surround efektima za muziku
Jednostavno možete da iskoristite prednosti surround zvuka izborom jednog od unapred
programiranih zvučnih polja risivera. Ona donose uzbudljiv i moćan zvuk koncertnih dvorana
u vaš dom.
Efekat
Berlin Philharmonic Hall
Reprodukuje zvučne karakteristike dvorane Berlinske filharmonije. Takođe
možete da podesite nivo efekta. Za više detalja, pogledajte „O nivou efekta za
Concert Hall“ (stranica 64). Takođe se automatski aktivira po prijemu
„The Berliner Philharmoniker’s Digital Concert Hall“ internet usluge.
Concertgebouw Amsterdam
Reprodukuje zvučne karakteristike koncertne dvorane u Amsterdamu
u Holandiji, sa velikom zvučnom pozornicom koja se odlikuje dobrom
refleksijom. Takođe možete da podesite nivo efekta. Za više detalja, pogledajte
„O nivou efekta za Concert Hall“ (stranica 64).
Musikverein Vienna
Reprodukuje zvučne karakteristike koncertne dvorane u Beču u Austriji koja se
odlikuje rezonantnim zvukom sa jedinstvenom refleksijom. Takođe možete da
podesite nivo efekta. Za više detalja, pogledajte „O nivou efekta za Concert Hall“
(stranica 64).
Vocal Height
„Podiže“ zvučnu sliku koristeći prednje gornje zvučnike. Ovo podešavanje je
prikladno za gledanje muzičkog sadržaja na velikom ekranu. Čak i ako nemate
prednje gornje zvučnike, ovaj postupak možete da obavite korišćenjem
virtuelnih zvučnika.
Jazz Club
Reprodukuje akustiku džez kluba.
Live Concert
Reprodukuje akustiku koncertnog prostora sa 300 mesta.
Stadium
Pruža osećaj velikog, otvorenog stadiona.
Sports
Pruža osećaj sportskog prenosa.
Portable Audio
Reprodukuje jasan i poboljšan zvuk na prenosnom audio uređaju. Ovaj režim
je idealan za MP3 i drugu komprimovanu muziku.
PLII Music
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic II Music. Ovo podešavanje je
idealno za uobičajene stereo izvore, kao što su CD diskovi.
PLIIx Music
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic IIx Music. Ovo podešavanje je
idealno za uobičajene stereo izvore, kao što su CD diskovi.
PLIIz Height
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic IIz. Ovo podešavanje može da
proširi izvorni zvuk do maksimalnih 9.1 kanala na koje se primenjuje vertikalna
komponenta i pruža osećaj punoće i dubine zvuka. „PLIIz Height“ je isto
zvučno polje kao ono opisano na stranica 61. Možete da podesite nivo glasnoće
za „PLIIz Height“. Za detalje, pogledajte „O nivou glasnoće za PLIIz Height“
(stranica 64).
Neo:X Music
Obavlja dekodiranje u režimu DTS Neo:X Music. Izvor snimljen u rasponu od
2 do 7.1 kanala se poboljšava i reprodukuje u najviše 9.1 kanala.
Neo:X Game
Obavlja dekodiranje u režimu DTS Neo:X Game. Izvor snimljen u rasponu od
2 do 7.1 kanala se poboljšava i reprodukuje u najviše 9.1 kanala.
nastavlja se
63SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Uživanje u zvučnim efektima
Zvučno polje
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\070SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 64 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
O nivou efekta za Concert Hall
Možete da podesite nivo refleksije za sledeća
zvučna polja:
– Berlin Philharmonic Hall
– Concertgebouw Amsterdam
– Musikverein Vienna
x Low
Smanjuje nivo jačine zvuka refleksije.
x Mid
Podešava jačinu zvuka refleksije na
podrazumevanu fabričku vrednost.
x High
Povećava nivo jačine zvuka refleksije.
O nivou glasnoće za PLIIz Height
Možete da podesite nivo glasnoće prednjih
gornjih kanala za režim Pro Logic IIz
(uobičajeno za filmove i muziku).
• Zvučna polja za filmove i muziku možda
neće funkcionisati u zavisnosti od ulaza,
izabranog šablona zvučnika ili sa određenim
audio formatima.
• Risiver će možda reprodukovati signale na
nižoj frekvenciji uzorkovanja od stvarne
frekvencije ulaznih signala u zavisnosti od
audio formata.
• „PLIIx Movie/Music“, „PLIIz Height“,
„Vocal Height“ i „Movie Height“ se možda
neće prikazivati u zavisnosti od šablona
zvučnika i izabranog Virtual Front High
podešavanja.
• Neki zvučnici ili subwoofer možda neće
emitovati zvuk u zavisnosti od podešavanja
zvučnog polja.
• Ukoliko je prisutan šum, on se može
razlikovati u zavisnosti od izabranog
zvučnog polja.
• „Neo:X (Cinema/Music/Game)“ ne radi
kada je u toku prijem signala sa frekvencijom
uzorkovanja od 32 kHz.
x Low
Neće se primeniti glasnoća.
x Mid
Primeniće se glasnoća od +3 dB
(podrazumevano fabričko podešavanje).
x High
Primeniće se glasnoća od +5 dB.
Napomene o zvučnim poljima
• U zavisnosti od zemlje ili regiona, „Berlin
Philharmonic Hall“ internet usluga možda
neće biti dostupna.
• Zvučna polja ne rade kada je izabrano
„MULTI IN“.
• Ne možete da izaberete „2ch Analog Direct“
kada reprodukujete sadržaj putem USB
uređaja, kućne mreže ili opcije za
internet video.
• „Multi Stereo“ ne funkcioniše tokom
prijema višekanalnih audio signala.
64SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\070SUR.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 65 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Korišćenje funkcije Sound
Optimizer
Podešavanje ekvilajzera
1
2
3
4
U početnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
.
Bas
Nivo
(dB)
Frekvencija
(Hz)
Za centralni zvučnik takođe možete da
podesite nivo srednjih tonova:
Bas
Izaberite „Audio Settings“,
a zatim pritisnite .
Funkcija Sound Optimizer je aktivirana.
Da biste zvuk podesili za referentni nivo filma,
izaberite „Normal“. Da biste zvuk podesili za
CD ili drugi softver čiji se prosečni zvučni
pritisak u značajnoj meri obrađuje, izaberite
„Low“. Takođe možete da podesite funkciju
Sound Optimizer na „Normal“ ili „Low“
i „Off“ koristeći SOUND OPTIMIZER na
daljinskom upravljaču ili risiveru.
Srednji tonovi
Visoki tonovi
Nivo
(dB)
Izaberite „Sound Optimizer“,
a zatim pritisnite
.
Izaberite „Normal“ ili „Low“,
a zatim pritisnite
.
Visoki tonovi
Frekvencija
(Hz)
1
U početnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „Audio Settings“,
a zatim pritisnite .
3
Izaberite „Equalizer“, a zatim
pritisnite .
4
Izaberite „Front“, „Center”,
„SUR/SB“ ili „Front High“, a zatim
pritisnite .
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Kada je izabrano „MULTI IN“.
– Kada se koristi „2ch Analog Direct“.
– Kada se koriste slušalice.
• Risiver će možda reprodukovati signale na nižoj
frekvenciji uzorkovanja od stvarne frekvencije
ulaznih signala u zavisnosti od audio formata.
5
Izaberite „Bass“, „Mid” (samo za
„Center“ zvučnik) ili „Treble“.
6
Podesite glasnoću, a zatim
pritisnite
.
Savet
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Kada je izabrano „MULTI IN“.
– Kada se koristi „2ch Analog Direct“.
• Frekvencije za Bass, Treble i Mid su fiksne.
Napomene
Korišćenjem ekvilajzera i istovremenim
podešavanjem svih zvučnika, možete da
unesete precizna podešavanja pomoću funkcije
Sound Optimizer.
Napomene
nastavlja se
65SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Uživanje u zvučnim efektima
Funkcija Sound Optimizer daje zvuku osećaj
punoće i intenziteta tokom reprodukcije zvuka
sa visokom jačinom, bez obzira na nivo jačine
zvuka na risiveru.
Možete da uživate u jasnom i dinamičnom
zvuku čak i kada je on utišan, na primer
tokom noći.
Optimalni efekat koji odgovara vašem
okruženju se dobija zahvaljujući funkciji
„Auto Calibration“.
Da biste podesili kvalitet tona (nivo basova/
visokih tonova) prednjih zvučnika, surround/
surround zadnjih i prednjih gornjih zvučnika,
možete da koristite sledeće parametre.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\070SUR.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 66 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Istovremeno podešavanje svih
zvučnika (All EQ Adjustment)
Istovremeno možete da podesite tonski
kvalitet (bas/visoke tonove) svih zvučnika.
1 U početnom meniju izaberite „Settings“,
a zatim pritisnite
.
2 Izaberite „Audio Settings“, a zatim
pritisnite
.
3 Izaberite „Equalizer“, a zatim pritisnite
4 Izaberite „All“, a zatim pritisnite
.
.
5 Izaberite „Bass“ ili „Treble“, a zatim
pritisnite
.
6 Podesite glasnoću, a zatim pritisnite
.
Napomena
U zavisnosti od podešavanja ekvilajzera za svaki
kanal, stvarni nivoi podešeni pomoću funkcije All
EQ Adjustment mogu biti niži ili viši od navedenih
vrednosti.
66SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\080MUL.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 67 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Korišćenje funkcija za više zona
Čemu služi funkcija
za više zona
Kada koristite infracrveni odašiljač
(nije isporučen), možete da upravljate
uređajem u glavnoj zoni i Sony risiverom
u zoni 2 ili zoni 3 iz zone 2 ili zone 3 pomoću
daljinskog upravljača.
Koristite infracrveni odašiljač ukoliko risiver
postavite na mesto do koga ne mogu da dopru
signali sa daljinskog upravljača.
Možete da uživate u slici i zvuku sa uređaja koji
je povezan sa risiverom u zoni koja se ne nalazi
u glavnoj zoni. Na primer, možete da gledate
DVD u glavnoj zoni a slušate CD u zoni 2
ili zoni 3.
Emitovanje ka zoni 2: Signali sa opreme povezane na analogne ulazne priključke emituju se kroz
ZONE 2 VIDEO/AUDIO OUT ili ZONE 2 OUT komponentne priključke. ZONE 2 VIDEO/
AUDIO OUT ili ZONE 2 OUT komponentni priključci ne mogu da emituju signale sa HDMI IN
priključaka. Za emitovanje HDMI signala, koristite HDMI ZONE 2 OUT priključke.
Emitovanje ka zoni 3: Iz priključaka ZONE 3 OUT se emituju samo signali sa opreme povezane
na priključke za analogni ulaz. Signali se ne emituju sa opreme koja je povezana samo na priključke
za digitalni ulaz.
1: Povezivanje za zonu 2
1 Emitovanje zvuka sa zvučnika u zoni 2 pomoću priključaka
SURROUND BACK (ZONE 2) na risiveru.
Glavna zona
Zona 2
STR-DA5800ES
TV
monitor
IR REMOTE IN
A
B
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
SURROUND BACK
(ZONE 2)
Višefunkcionalni
daljinski upravljač
nastavlja se
67SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Korišćenje funkcija za više zona
Uspostavljanje veze u više zona
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\080MUL.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 68 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
2 Emitovanje zvuka sa zvučnika u zoni 2 pomoću risivera i još jednog
pojačala.
Potrebno je da podesite zvučnike u zoni 2 (stranica 70).
Glavna zona
Zona 2
B
TV
monitor
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
ZONE 2 AUDIO OUT
Višefunkcionalni daljinski upravljač
A Infracrveni odašiljač (ne dobija se uz uređaj)
B Zvučnici
C Drugo pojačalo/risiver
* Za povezivanje takođe možete da koristite priključak ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT.
3 Uspostavljanje veze u zoni 2 pomoću HDMI-ja
Emitovanje HDMI ulaznih video/audio signala u zoni 2 pomoću HDMI ZONE 2 OUT priključka
na risiveru.
Možda ćete morati da podesite HDMI izlaz u zoni 2 (stranica 70).
Glavna zona
Zona 2
B
TV
monitor
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
HDMI ZONE 2 OUT
Višefunkcionalni daljinski upravljač
A Infracrveni odašiljač (ne dobija se uz uređaj)
B Zvučnici
C Drugo pojačalo/risiver
68SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\080MUL.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 69 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Napomena
Priključak HDMI ZONE 2 OUT možete direktno da povežete sa televizorom u zoni 2 (bez pojačala/risivera).
Međutim, preporučujemo vam da TV povežete putem pojačala/risivera radi boljih mogućnosti za emitovanje
zvuka/slike i smanjivanja mogućih efekata na glavnu zonu. Kada izaberete isti HDMI ulaz i za glavnu zonu i za
zonu 2, audio/video mogućnosti u glavnoj zoni biće ograničene u skladu sa onima u zoni 2.
2: Povezivanje za zonu 3
Glavna zona
Zona 3
B
B
Korišćenje funkcija za više zona
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
ZONE 3 AUDIO OUT
Višefunkcionalni daljinski upravljač
A Infracrveni odašiljač (ne dobija se uz uređaj)
B Zvučnici
C Drugo pojačalo/risiver
69SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\080MUL.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 70 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Podešavanje zvučnika u zoni 2
Kada su zvučnici u zoni 2 povezani na
priključke SURROUND BACK (ZONE 2)
risivera (stranica 67), podesite ih tako da se
izabrani zvuk u zoni 2 emituje sa zvučnika
povezanih na priključke SURROUND BACK
(ZONE 2).
Za detalje pogledajte „Speaker Connection“
u meniju Speaker Settings (stranica 93).
Podešavanje kontrole za jačinu
zvuka za zonu 2
Možete da podesite kontrolu jačine zvuka za
priključke ZONE 2 AUDIO OUT tako da bude
promenljiva ili fiksna.
1
2
3
4
5
U početnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite .
Izaberite „Zone Settings“, a zatim
pritisnite .
Izaberite „Zone Setup“, a zatim
pritisnite
.
Izaberite „Line Out“ za „Zone2“,
a zatim pritisnite .
Izaberite željeni parametar,
a zatim pritisnite .
Parametar
Objašnjenje
Variable
Kontrola jačine zvuka je na
početku podešena na –40 dB.
Kada izaberete ovaj
parametar, jačina zvuka za
priključke ZONE 2 AUDIO
OUT i SURROUND BACK
(ZONE 2) se može
međusobno menjati.
Preporučuje se kada koristite
snažno pojačalo.
Fixed
Kontrola jačine zvuka
je fiksirana na ±0 dB.
Preporučuje se kada koristite
uređaj sa promenljivom
jačinom zvuka.
Podešavanje HDMI izlaza
u zoni 2
Kada opremu poput televizora ili A/V pojačala
povežete na HDMI ZONE 2 OUT priključak,
HDMI signale sa opreme možete da emitujete
u zoni 2.
Za više detalja, pogledajte „3 Uspostavljanje
veze u zoni 2 pomoću HDMI-ja“ (stranica 68).
Podešavanje HDMI izlaza za zonu 2
Signale sa HDMI IN priključaka možete da
emitujete ka opremi u zoni 2 putem HDMI
ZONE 2 OUT priključaka na sledeći način:
1
U početnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „HDMI Settings“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite „Zone2 Out“, a zatim
pritisnite .
4
Izaberite „On“, a zatim
pritisnite
.
Napomena
• Kada je funkcija Zone2 Out omogućena,
onemogućene su sledeće funkcije:
– Control for HDMI („BRAVIA“ Sync)
– Fast View (Uključujući Preview for HDMI: On)
70SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\080MUL.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 71 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Podešavanje prioriteta za glavnu
zonu i zonu 2
Kada omogućite funkciju Zone2 Out
i izaberete isti HDMI ulaz i za glavnu zonu i za
zonu 2, može doći do smetnji u audio i video
signalima u glavnoj zoni. Da biste izbegli
moguće smetnje, glavnoj zoni možete da
dodelite prioritet za izabrani HDMI ulaz.
1
Daljinski upravljač je dizajniran za korišćenje
u glavnoj zoni. Daljinski upravljač je podešen
za korišćenje u zoni 2. Ako želite da ga koristite
u zoni 3, promenite podešavanje za zonu na
daljinskom upravljaču.
?/1
.
RM SET UP
AMP
Izaberite „HDMI Settings“, a zatim
pritisnite .
3
Izaberite „Priority“, a zatim
pritisnite .
4
Izaberite „Main Only“, a zatim
pritisnite
.
SHIFT
ZONE
2, 3
ENT/MEM
1
Pritisnite ?/1 dok držite
RM SET UP.
Tasteri AMP i ZONE će početi da trepere.
2
Pritisnite ZONE.
Taster AMP će se isključiti, taster ZONE
će nastaviti da treperi a taster SHIFT će
početi da svetli.
3
Pritisnite numerički taster 2 za
zonu 2 ili 3 za zonu 3 dok treperi
taster ZONE.
Taster ZONE će početi da svetli.
4
Pritisnite ENT/MEM.
Taster ZONE će zasvetleti dva puta
i daljinski upravljač će se prebaciti u režim
za zonu 2 ili zonu 3.
71SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Korišćenje funkcija za više zona
2
U početnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
Menjanje podešavanja za zonu
na daljinskom upravljaču
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\080MUL.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 72 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
2
Upravljanje risiverom
iz druge zone
Pritisnite ZONE.
Daljinski upravljač će se prebaciti na
zonu 2 ili zonu 3. Unapred promenite
podešavanje za zonu na daljinskom
upravljaču na zonu 2 ili zonu 3
(stranica 71).
(Upravljanje u ZONE 2/ZONE 3)
Risiverom možete da upravljate iz zone 2 ili
zone 3. U ovom odeljku opisane su radnje kada
je povezan infracrveni odašiljač koji je koristan
za funkcije za više zona. Kada infracrveni
odašiljač nije povezan, koristite ovaj risiver
u glavnoj zoni.
3
Pritisnite ?/1.
Aktivira se funkcija za zonu.
4
Pritisnite jedan od tastera za
izbor ulaza na daljinskom
upravljaču da biste izabrali
signale sa izvora koje želite
da emitujete.
5
Podesite odgovarajuću jačinu
zvuka.
?/1
ZONE
Tasteri za
izbor ulaza
• U slučaju koji je prikazan na slici 1-1
(stranica 67), podesite jačinu zvuka
koristeći
+/– na daljinskom
upravljaču.
• U slučaju koji je prikazan na slici 1-2
(stranica 68) ili 2 (stranica 69), podesite
jačinu zvuka koristeći risiver u zoni 2 ili
zoni 3. Ako podesite „Line Out“ za
„Zone2“ na „Variable“, takođe ćete moći
da podesite nivo jačine zvuka u zoni 2
koristeći
+/– na daljinskom
upravljaču (stranica 70).
SOURCE
Dostupne radnje za više zona
INPUT
1
Uključite pojačalo u zoni 2
ili zoni 3.
U slučaju koji je prikazan na slici 1-1
(stranica 67), preskočite ovaj korak.
ZONE 2 1)
ZONE 3 1)
SOURCE2)
a
BD
a
DVD
a
a
GAME
a
a
SAT/CATV
a
a
VIDEO 1
a
a
VIDEO 2
a
a
VIDEO 3
a
VIDEO 4
a
a
3)
TV
72SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\080MUL.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 73 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
ZONE 2 1)
INPUT
MD/TAPE
ZONE 3 1)
a
a
SA-CD/CD
a
a
FM4)
a
a
AM4)
a
a
My Music5)
a
a
My Video5)
a
a
5)
a
a
a
a
PHONO3)
MULTI IN3)
PC3)
My Photo
Korišćenje funkcija za više zona
Internet sadržaj5)
1)
Za zonu 2 emituju se HDMI signali, komponentni
video signali, analogni video i audio signali.
Za zonu 3 se emituju samo analogni audio signali.
Kada izaberete SOURCE, u glavnoj zoni se emituju
signali sa ulaza koji se trenutno koristi.
2) Kada izaberete SOURCE, signali koji dolaze
na MULTI CHANNEL INPUT priključke ili
(USB) port ne emituju se sa ZONE 2 OUT ili
ZONE 3 OUT priključaka, čak i kada izaberete
„MULTI IN“ ili „PC“.
3)
„TV“, „PHONO“, „MULTI IN“ ili „PC“ se mogu
izabrati samo u glavnoj zoni.
4)
Možete da izaberete „FM“ ili „AM“ iz glavne zone,
zone 2 ili zone 3. Kada želite da menjate
podešavanja „FM“ i „AM“ iz zone 2 ili zone 3,
izaberite odgovarajuću zonu pomoću daljinskog
upravljača, a zatim pritiskajte TUNER. Svaki put
kada pritisnete ovaj taster, menjate podešavanja
„FM“ i „AM“. Kada u više zona izaberete različite
programe, prioritet se daje zadnje izabranom ulazu.
5) Samo kada izaberete SOURCE u zoni 2 ili zoni 3,
moći ćete da uživate u sadržaju koji se prikazuje
u glavnoj zoni u zoni 2 ili zoni 3.
Prekid rada u zoni 2/zoni 3
Pritisnite ZONE, a zatim ?/1.
Savet
Zonu možete da izaberete na risiveru. Pritiskajte
ZONE SELECT da biste izabrali zonu 2, zonu 3 ili
glavnu zonu. Svaki put kada pritisnete ZONE
POWER, uključujete ili isključujete izlazne signale
za izabranu zonu.
73SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 74 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Korišćenje ostalih funkcija
Korišćenje funkcije
„BRAVIA“ Sync
• Kada podesite „Zone2 Out“ u meniju
„HDMI Settings“ na „On“, ne možete da
koristite funkciju „Control for HDMI“.
Preporučujemo vam da risiver povežete
sa proizvodima koji podržavaju funkciju
„BRAVIA“ Sync.
Napomene
Šta je „BRAVIA“ Sync?
„BRAVIA“ Sync je naziv funkcije na Sony
proizvodima koja vam omogućava da
kompatibilnom opremom povezanom putem
HDMI kablova upravljate u međusobnoj
sprezi pomoću „BRAVIA“ daljinskog
upravljača.
Upravljanje u međusobnoj sprezi je
omogućeno putem funkcije Control for
HDMI koja koristi HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) standardizovan za HDMI
(Multimedijski interfejs visoke rezolucije).
Povezivanjem Sony opreme koja je
kompatibilna sa funkcijom „BRAVIA“ Sync
putem HDMI kabla (ne isporučuje se),
korišćenje sistema se pojednostavljuje na
sledeći način:
• Isključivanje sistema (stranica 75)
• Reprodukcija pritiskom na jedno dugme
(stranica 75)
• Kontrola zvuka na sistemu (stranica 76)
• Audio Return Channel (ARC) (stranica 76)
• Izbor scena (stranica 76)
• Kontrola kućnog bioskopa (stranica 76)
• Jednostavna kontrola daljinskim
upravljačem (stranica 76)
Funkcija Control for HDMI ne radi
u sledećim slučajevima:
• Kada povežete risiver sa uređajem koji ne
podržava Sony funkciju Control for HDMI.
• Kada risiver povežete sa opremom
korišćenjem neke druge veze, a ne putem
HDMI veze.
• Funkcija Control for HDMI ne radi na
uređaju koji je povezan na HDMI OUT B
priključak risivera.
• Sledeće funkcije mogu da rade sa opremom čiji
proizvođač nije Sony. Međutim, ne garantujemo
kompatibilnost sa svom opremom čiji proizvođač
nije Sony.
– Isključivanje sistema
– Reprodukcija pritiskom na jedno dugme
– Kontrola zvuka na sistemu
• Sledeće funkcije su u vlasništvu kompanije Sony.
One ne mogu da rade sa opremom čiji proizvođač
nije Sony.
– Izbor scena
– Kontrola kućnog bioskopa
• Ove funkcije nije moguće aktivirati na opremi koja
nije kompatibilna sa funkcijom „BRAVIA“ Sync.
Priprema za „BRAVIA“ Sync
Da biste koristili „BRAVIA“ Sync, aktivirajte
funkciju Control for HDMI i na risiveru i na
povezanoj opremi.
Funkciju Control for HDMI zasebno uključite
na risiveru i na povezanoj opremi.
1
U početnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite .
2
Izaberite „HDMI Settings“, a zatim
pritisnite .
3
Izaberite „Control for HDMI“,
a zatim pritisnite
.
4
Izaberite „On“, a zatim
pritisnite
.
Funkcija Control for HDMI risivera je
aktivirana.
74SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 75 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
5
Uključite funkciju Control for
HDMI na povezanoj opremi.
Za detalje o podešavanju povezane
opreme pogledajte uputstva za upotrebu
koja ste dobili uz nju.
6
Ponovite korak 5 da biste podesili
funkciju Control for HDMI i
prikazali sliku sa svakog uređaja
za reprodukciju koji želite da
koristite.
Napomena
Kada izvučete HDMI kabl ili promenite vezu,
obavite gorenavedene korake.
Međutim, ove korake ne morate da obavljate kada
koristite HDMI IN 1, IN 2, IN 3 ili IN 9 priključak.
Kada isključite TV pomoću dugmeta za
napajanje televizora na daljinskom upravljaču,
risiver i povezana oprema se automatski
isključuju.
Pomoću daljinskog upravljača takođe možete
da isključite TV.
Pritisnite TV, a zatim ?/1.
Televizor, risiver i povezana oprema će se
isključiti.
Napomene
• Podesite funkciju za blokiranje napajanja
televizora na „ON“ pre upotrebe funkcije za
isključivanje sistema. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
• U zavisnost od stanja povezane opreme, ona
se možda neće isključiti. Za detalje, pogledajte
uputstva za upotrebu povezane opreme.
• Ako funkciju za isključivanje sistema koristite
sa televizorom čiji proizvođač nije Sony,
programirajte daljinski upravljač u skladu
sa uputstvima proizvođača televizora.
Kada reprodukujete sadržaj na opremi koja
je povezana sa risiverom putem HDMI veze,
risiver će se takođe automatski uključiti
i izabrati odgovarajući HDMI ulaz.
Kada podesite „Pass Through“ na „On“ ili
„Auto“, zvuk i slika se mogu emitovati samo sa
televizora dok je risiver u režimu mirovanja.
Pokrenite reprodukciju na opremi
za reprodukciju.
Korišćenje funkcije kamkordera
za reprodukciju pritiskom na
jedno dugme
1 Uključite funkciju Control for HDMI
i na risiveru i na kamkorderu.
2 Povežite kamkorder na jedan od HDMI
IN 1, IN 2, IN 3 i IN 9 priključaka
(stranica 36).
Ako koristite Sony kamkorder, televizor
će se uključiti zajedno sa risiverom
i kamkorder će automatski pokrenuti
reprodukciju. Ako koristite kamkorder
čiji proizvođač nije Sony, ne zaustavljajte
reprodukciju sa kamkordera.
Napomene
• Početak sadržaja se možda neće prikazati
u zavisnosti od televizora.
• Povežite opremu poput Sony kamkordera koji
poseduje funkciju za reprodukciju pritiskom na
jedno dugme tako što ćete povezati HDMI kabl
na HDMI IN 1, IN 2, IN 3 i IN 9 priključke. Ako
koristite druge HDMI IN priključke, risiver možda
neće izabrati odgovarajući ulaz. U tom slučaju,
ručno izaberite ulaz na koji je povezan kamkorder.
75SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Korišćenje ostalih funkcija
Isključivanje sistema
Reprodukcija pritiskom
na jedno dugme
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 76 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Kontrola zvuka na sistemu
U zvuku sa televizora ćete moći da uživate
na zvučnicima povezanim na risiver na
jednostavan način. Pomoću daljinskog
upravljača za TV takođe možete da podesite
jačinu zvuka i isključite zvuk risivera.
Funkciju za kontrolu zvuka na sistemu možete
da koristite na sledeći način.
• Zvuk sa televizora se emituje sa zvučnika
povezanih na risiver kada uključite risiver
dok se zvuk emituje sa zvučnika na
televizoru. Ako isključite risiver, zvuk će
se emitovati sa zvučnika na televizoru.
• Kada podesite jačinu zvuka na televizoru,
funkcija za kontrolu zvuka na sistemu
istovremeno podešava jačinu zvuka
na risiveru.
Ovom funkcijom takođe možete da upravljate
u meniju televizora. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
Napomena
Kada je funkcija „Control for HDMI“ podešena na
„On“, „Audio izlaz“ podešavanja u meniju HDMI
Settings će biti automatski podešena u zavisnosti
od podešavanja za kontrolu zvuka na sistemu.
Audio Return Channel (ARC)
Ako je TV kompatibilan sa funkcijom Audio
Return Channel (ARC), kroz HDMI kabl se
takođe šalje digitalni audio signal sa televizora
ka risiveru. Nije potrebno da uspostavite
posebnu audio vezu za slušanje zvuka sa
televizora na risiveru.
Za više detalja, pogledajte „Biranje digitalnog
ili analognog zvuka“ (stranica 78).
Izbor scena
Optimalan kvalitet slike i zvučnog polja se
automatski bira u skladu sa scenom koju
izaberete na televizoru.
Za detalje o korišćenju, pogledajte uputstvo
za upotrebu televizora.
Napomena
Zvučno polje možda neće biti izabrano zavisnosti od
televizora.
Tabela odgovarajućih postavki
Izabrana scena na TV-u
Zvučno polje
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
SPORTS
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Kontrola kućnog bioskopa
Ako je na risiver povezan TV koji je
kompatibilan sa funkcijom za kontrolu kućnog
bioskopa, na ekranu povezanog televizora će se
prikazati ikona internet aplikacija.
Možete da promenite ulaz risivera ili zvučna
polja pomoću daljinskog upravljača za TV.
Takođe možete da podesite nivo zvuka
centralnog zvučnika ili subwoofer-a ili
prilagodite podešavanja za „Sound Optimizer“
(stranica 65), „Dual Mono“ (stranica 98) ili
„A/V Sync“ (stranica 99).
Da biste mogli da koristite funkciju za kontrolu
kućnog bioskopa, TV mora da ima mogućnost
pristupa širokopropusnom Internetu.
Jednostavna kontrola daljinskim
upravljačem
Za korišćenje menija risivera možete da
koristite daljinski upravljač televizora.
Izaberite risiver (AV AMP) koji
prepoznaje TV.
Napomene
• TV prepoznaje risiver kao „Tuner (AV AMP)“.
• Vaš TV mora da bude kompatibilan sa menijem
koji korisiti veze.
• U zavisnosti od tipa televizora, neke radnje možda
nećete biti dostupne.
76SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 77 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Prebacivanje između
monitora koji emituju
HDMI video signale
Ako imate dva monitora koja su povezana
na priključke HDMI OUT A i HDMI OUT B,
možete da menjate izlaz za ta dva monitora
koristeći taster HDMI OUTPUT na
daljinskom upravljaču.
Emitovanje HDMI signala čak
i kada je risiver u režimu
mirovanja
(Pass Through)
1
HDMI
OUTPUT
1
2
Uključite risiver i dva monitora.
Pritisnite HDMI OUTPUT.
Svaki put kada pritisnete taster , izlaz se
menja na sledeći način:
HDMI A t HDMI B t OFF t
HDMI A…
Takođe možete da koristite taster
HDMI OUT na risiveru.
U početnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „HDMI Settings“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite „Pass Through“, a zatim
pritisnite
.
4
Izaberite željeni parametar,
a zatim pritisnite .
Parametar
Objašnjenje
Auto
Kada je televizor uključen
dok se risiver nalazi u
režimu mirovanja, risiver
emituje HDMI signale sa
HDMI OUT A priključka na
risiveru. Sony preporučuje
ovo podešavanje ukoliko
koristite televizor koji je
kompatibilan sa funkcijom
„BRAVIA“ Sync.
Ovo podešavanje štedi
energiju u režimu
mirovanja, u odnosu
na podešavanje „On“.
nastavlja se
77SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Korišćenje ostalih funkcija
Video i audio signale sa HDMI IN priključka
možete da emitujete ka televizoru koji je
povezan na HDMI OUT A priključak čak
i ako je risiver u režimu mirovanja.
Ako koristite ovu funkciju kada je funkcija
„Control for HDMI“ podešena na „On“,
ulaz na risiveru se menja u skladu sa načinom
korišćenja povezane opreme, čak i kada je
risiver u režimu mirovanja.
Kada aktivirate ovu funkciju, unesite
podešavanja za „Pass Through“ prateći
korake ispod.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 78 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Parametar
Objašnjenje
On
Kada je risiver u režimu
mirovanja, on emituje
HDMI signale sa svog
HDMI OUT A priključka.
Off
Risiver ne emituje HDMI
signale kada je u režimu
mirovanja. Uključite risiver
da biste uživali u sadržaju
koji se sa povezane opreme
emituje na televizoru.
Ovo podešavanje štedi
energiju u režimu
mirovanja, u odnosu
na podešavanje „On“.
Biranje digitalnog ili
analognog zvuka
Ako povežete opremu i na digitalne i na
analogne ulazne priključke na risiveru, možete
da izaberete jedan od ta dva režima audio ulaza
koji će se isključivo koristiti ili možete da se
prebacujete između njih, u zavisnosti od tipa
materijala koji nameravate da gledate.
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
Napomene
• Podešavanje „Auto“ stupa na snagu samo kada je
„Control for HDMI“ podešeno na „On“. Ako je
„Control for HDMI“ podešeno na „Off“, risiver će
obavljati iste radnje sa podešavanjem „Auto” kao
i sa podešavanjem „On“.
• Kada je uređaj u režimu mirovanja i kada su druge
funkcije poput Network Standby aktivne, potrošnja
energije se ne smanjuje, čak i kada „Pass Through“
podesite na „Auto“.
1
Izaberite ulaznu izvornu opremu
koristeći INPUT SELECTOR na
risiveru.
2
Pritisnite INPUT MODE na
risiveru.
Na displeju će se prikazati režim
izabranog audio ulaza.
• AUTO
Daje prioritet digitalnim audio
signalima ako se koriste i digitalna
i analogna veza.
Ukoliko nema digitalnih audio signala,
biraju se analogni audio signali.
Kada izaberete TV ulaz, prioritet imaju
Audio Return Channel (ARC) signali.
Ako vaš TV nije kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel
(ARC), biraju se digitalni optički
audio signali.
Ako funkcija Control for HDMI na
risiveru i televizoru nije aktivirana,
funkcija Audio Return Channel (ARC)
ne radi.
78SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 79 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
• OPT
Prikazuje se samo kada je ulazu
dodeljen optički priključak i automatski
bira priključak za optički ulaz.
• COAX
Prikazuje se samo kada je ulazu
dodeljen koaksijalni priključak
i automatski bira koaksijalni ulazni
priključak.
• ANALOG
Označava analogne audio signale koje
dobijaju AUDIO IN (L/R) priključci.
Napomene
• U zavisnosti od ulaza, na displeju će se prikazati
„------“ i druge režime nije moguće izabrati.
• Kada se koristi „2ch Analog Direct“ ili ako izaberete
„MULTI IN“, audio ulaz će biti podešen na
„Analog“. Nećete moći da izaberete ostale režime.
Video i/ili audio signale možete da dodelite
drugim ulaznim priključcima.
Primer) Povežite OPTICAL OUT priključak
DVD plejera na OPTICAL IN 1 priključak
ovog risivera kada sa DVD plejera želite da
emitujete samo digitalne optičke audio signale.
Povežite komponentni video priključak DVD
plejera na COMPONENT VIDEO IN 1 ili
COMPONENT VIDEO IN 2 priključak ovog
risivera kada želite da primate video signale sa
DVD plejera.
1
U početnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite .
2
Izaberite „Input Settings“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite „Video Input Assign“
ili „Audio Input Assign“, a zatim
pritisnite .
Izaberite audio i/ili video
signale koje želite da dodelite
svakom ulazu.
Napomene
• Ako dodelite ulaz bilo kom od HDMI IN 1 do IN 9
priključaka u „Video Input Assign“ ili „Audio Input
Assign“, istom HDMI ulaznom priključku se
dodeljuje i video i audio ulaz. Ako HDMI IN
priključak želite da dodelite video ili audio ulazu,
najpre dodelite ulaz bilo kom od HDMI IN 1 do
IN 9 priključaka u „Video Input Assign“ ili „Audio
Input Assign“. Zatim podesite dodelu za HDMI IN
priključak na vrednost „None“ u okviru „Video
Input Assign“ ili „Audio Input Assign“, za svaki
ulaz kojem ne želite da dodelite HDMI IN
priključak.
• Kada upravljate risiverom ne koristeći GUI, možete
da promenite dodelu za HDMI IN priključak
pomoću „HDMI VIDEO ASSIGN ?“ ili „HDMI
AUDIO ASSIGN ?“ u „INPUT SETTINGS”
(stranica 116).
• Ako promenite dodelu za HDMI IN priključak dok
se koristi funkcija Control for HDMI, promenite
ulaz risivera na onaj na koji je povezana HDMI
oprema. U suprotnom, funkcija Control for HDMI
možda neće raditi pravilno.
• Ako dodelu za HDMI IN priključak podesite
na „None“ i u okviru „Video Input Assign“
i u okviru „Audio Input Assign“, nećete moći
da izaberete ulazne signale putem HDMI ulaza.
U ovom slučaju, funkcija Control for HDMI će
raditi na svakoj opremi osim na risiveru. Međutim,
to nije kvar.
nastavlja se
79SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Korišćenje ostalih funkcija
Korišćenje ostalih ulaznih
video/audio priključaka
4
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 80 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Ulaz
Audio Input Assign
HDMI
Video Input Assign
Optički/
Koaksijalni
Analog*
–
HDMI
Komponentni
Kompozitni*
BD
IN 2 (BD)
None
DVD
IN 5 (DVD)
COAX 1 (DVD) DVD
IN 2 (BD)
None
–
IN 5 (DVD)
IN 1 (DVD)
DVD
GAME
IN 4 (GAME)
OPT 1 (GAME) GAME
IN 4 (GAME)
None
GAME
SAT/CATV
IN 6
(SAT/CATV)
OPT 2
(SAT/CATV)
SAT/CATV
IN 6
(SAT/CATV)
IN 2
(SAT/CATV)
SAT/CATV
VIDEO 1
IN 1 (VIDEO 1) COAX 2
(VIDEO 1)
VIDEO 1
IN 1 (VIDEO 1) None
VIDEO 2
IN 9 (VIDEO 2) None
VIDEO 2
IN 9 (VIDEO 2) None
VIDEO 2
VIDEO 3
IN 7 (VIDEO 3) None
–
IN 7 (VIDEO 3) None
–
VIDEO 4
IN 8 (VIDEO 4) None
–
IN 8 (VIDEO 4) None
–
MD/TAPE
None
None
MD/TAPE
None
None
–
SA-CD/CD
IN 3
(SA-CD/CD)
COAX 3
(SA-CD/CD)
SA-CD/CD
IN 3
(SA-CD/CD)
None
–
MULTI IN
–
–
–
None
None
–
VIDEO 1
* Korisnik ne može da promeni dodeljeni analogni ulaz. Aktuelno podešavanje se prikazuje.
Napomene
• Kada dodelite digitalni audio ulaz, podešavanje za
INPUT MODE će se možda automatski promeniti.
• Kada video ulaz dodelite komponentnom ili
kompozitnom ulazu a audio ulaz HDMI ulazu,
komponentni ili kompozitni video signali se neće
emitovati sa HDMI OUT priključaka. Komponetni
ili kompozitni video signali se emituju sa
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
priključaka ili MONITOR VIDEO OUT
priključka.
• Ne možete da dodelite različite HDMI priključke
zasebnim ulaznim video i audio priključcima ulaza.
• Možete da dodelite više ulaza istom HDMI IN
priključku. Međutim, ako koristite funkciju za
reprodukciju pritiskom na jedno dugme opreme
koja je povezana na HDMI IN priključak, prioritet
se daje zadnje dodeljenom ulazu.
80SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 81 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Saveti
Pregled za HDMI
Možete da uključite pregled koji se uživo
prikazuje u zasebnom prozoru (slika u slici) sa
HDMI ulaza na risiveru. Prikazuju se do četiri
prozora za HDMI IN 1/IN 2/IN 3/IN 4 ulaz.
Pomoću daljinskog upravljača možete da
izaberete svaki HDMI ulaz za pregled.
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– HDMI uređaj nije povezan.
– Povezan je određeni HDMI uređaj, ali je njegovo
napajanje isključeno.
– Uređaj prima nepodržani HDMI video format.
– Aktuelni ulaz nije HDMI ulaz.
– Kada se prikazuje GUI meni
– Kada je „Zone2 Out“ podešeno na „On“
– Kada je „Fast View“ podešeno na „Off“
• Ovu funkciju obezbeđuje tehnologija Silicon Image
InstaPrevue™.
V/v,
Korišćenje ostalih funkcija
PREVIEW
(HDMI)
1
Pritisnite PREVIEW (HDMI).
Prikazaće se do 4 prozora (slika u slici)
i u svakom od njih će se prikazivati slika
sa HDMI IN priključaka.
2
Da biste slike u PIP prozoru
zamenili sa onima na glavnom
ekranu, pomoću tastera V/v
izaberite željeni PIP prozor,
a zatim pritisnite .
U glavnom prozoru će se prikazati
HDMI ulaz izabranog PIP prozora.
81SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 82 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Upravljanje risiverom pomoću
pametnog telefona
Risiverom možete da upravljate pomoću
pametnog telefona na koji je instaliran
aplikativni softver „ES Remote“. Aplikativni
softver „ES Remote“ možete besplatno da
preuzmete sa sajta App Store (za iPod touch/
iPhone) ili sajta Google Play (za Android
telefone).
Čuvanje različitih
podešavanja risivera i njihovo
istovremeno obnavljanje
(Easy Automation)
Kao što to možete da uradite na risiveru, više
različitih podešavanja možete da sačuvate i na
plejeru ili monitoru. Ta podešavanja možete da
registrujete za „one-touch“ radnju, a zatim
da jednostavno pozovete postavku koju ste
napravili sa tim podešavanjima kako biste
uživali u slušanju i gledanju sadržaja kod kuće.
Na primer, ako sačuvate podešavanja u okviru
scene „1: Movie“ onako kako je prikazano
u nastavku, sva podešavanja risivera možete
istovremeno da promenite jednostavnim
pritiskom na jedno dugme bez potrebe da
pojedinačno menjate svako podešavanje za
„Input“, „Calibration Type“ „Sound Field“
i „HDMI Out“.
Podešavanje
Vrednost koja je podešena za
„1: Movie“
Input
BD
Calibration Type
No Change
Sound Field
HD-D.C.S.
HDMI Out
HDMI OUT B
Party Mode
ON
EASY
AUTOMATION
U nastavku su navedene stavke za koje možete
da sačuvate podešavanja i podrazumevane
vrednosti za svaku stavku.
Podešavanje Podrazumevana vrednost
1: Movie 2: Music 3: Party 4: Night
Input
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Tuner Preset
–
–
–
–
Sound Field
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Sleep
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Volume
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
HDMI Out
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Party Mode
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
82SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 83 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
3
Podešavanje Podrazumevana vrednost
1: Movie 2: Music 3: Party 4: Night
Calibration
Type
No
Change
No
Change
No
Change
Izaberite željeni meni, a zatim
pritisnite
.
No
Change
Meni
Objašnjenje
No
Change
No
Change
No
Change
Normal
Edit Saved Scene Omogućava vam da prilagodite
i sačuvate podešavanja onako
kako želite.
Equalizer (All) No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Import Current
Settings
Equalizer
(Front)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Center)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(SUR/SB)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Front High)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Sound
Optimizer
1
2
U početnom meniju izaberite
„Easy Automation“, a zatim
pritisnite
.
Izaberite Scene koju želite,
a zatim pritisnite .
Čuvanje podešavanja u Scene
1
U početnom meniju izaberite
„Easy Automation“, a zatim
pritisnite .
2
Izaberite jednu od stavki u okviru
Scene za koju želite da sačuvate
podešavanja: „1: Movie“,
„2: Music“, „3: Party“ ili „4: Night“,
a zatim pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Napomene
• Podešavanja sačuvana kao „No Change“ ne
menjaju svoje vrednosti čak i kada obnovite
podešavanja za Scene. Izaberite „Edit Saved Scene“,
a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu pored
podešavanja na ekranu za izmenu da biste podesili
„No Change“.
• Kada obnovite Scene, podešavanja koja nije moguće
primeniti će biti ignorisana (npr. vrednost za
„Sound Field“ kada je izabrano „MULTI IN“ itd.).
Savet
Možete da direktno obnovite podešavanja koja su
sačuvana za stavke „1: Movie“ ili „2: Music“ tako što
ćete pritisnuti EASY AUTOMATION 1 ili EASY
AUTOMATION 2 na risiveru ili daljinskom
upravljaču. Takođe možete da zamenite podešavanja
za „1: Movie“ ili „2: Music“ trenutnim podešavanjima
tako što ćete držati EASY AUTOMATION 1 ili EASY
AUTOMATION 2 3 sekunde, na isti način kao kada
u meniju birate „Import Current Settings“.
83SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Korišćenje ostalih funkcija
Pozivanje podešavanja sačuvanih
u okviru Scene
Učitava trenutna podešavanja
risivera i čuva ta podešavanja
u okviru Scene. Stavke „Input“
i „Volume“ su podešene na
„No Change“.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 84 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Korišćenje merača vremena za
isključivanje
Možete da podesite risiver tako da se
automatski isključi u određeno vreme.
Preostalo vreme će se prikazati na displeju. Ako
ponovo pritisnete SLEEP, merač vremena za
isključivanje će biti podešen na vrednost „OFF“.
Snimanje pomoću risivera
Pomoću risivera možete da snimate sadržaj sa
video/audio uređaja. Pogledajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz opremu za
snimanje.
SHIFT
1
U početnom meniju izaberite
„Watch“ ili „Listen“, a zatim
pritisnite
.
2
Izaberite opremu za reprodukciju,
a zatim pritisnite
.
3
Pripremite opremu za
reprodukciju.
Na primer, umetnite video traku koju
želite da kopirate u video rikorder.
4
Pripremite opremu za snimanje.
Umetnite praznu video traku u opremu za
snimanje (VIDEO 1).
5
Pokrenite snimanje na opremi
za snimanje, a zatim pokrenite
opremu za reprodukciju.
SLEEP
Pritisnite SHIFT, a zatim
pritisnite SLEEP.
Svaki put kada pritisnite SLEEP, prikaz
na displeju se menja na sledeći način:
Kada se koristi merač vremena za isključivanje,
na displeju risivera svetli „SLEEP“.
Da biste proverili preostalo vreme do
isključivanja risivera, pritisnite SLEEP.
84SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 85 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Menjanje komandnog režima
risivera i daljinskog upravljača
SHIFT
2CH/A.DIRECT
AMP
ZONE
1, 2
ENT/MEM
1
Pritisnite ?/1 dok držite
RM SET UP.
Tasteri AMP i ZONE će početi da trepere.
2
Pritisnite AMP.
Taster ZONE će se isključiti, taster AMP
će nastaviti da treperi a taster SHIFT će
početi da svetli.
Menjanje komandnog režima
risivera
?/1
?/1
RM SET UP
3
Pritisnite numerički taster 1 ili 2
dok taster AMP treperi.
Kada pritisnete 1, komandni režim će biti
podešen na COMMAND MODE AV1.
Kada pritisnete 2, komandni režim će biti
podešen na COMMAND MODE AV2.
Taster AMP će početi da svetli.
4
1
Pritisnite ?/1 da biste isključili
risiver.
2
Dok držite 2CH/A.DIRECT,
pritisnite ?/1 da biste uključili
risiver.
Pritisnite ENT/MEM.
Taster AMP će zasvetleti dva puta
i postupak podešavanja komandnog
režima je završen.
Kada je komandni režim podešen
na „AV2“, na displeju će se prikazati
„COMMAND MODE [AV2]“.
Kada je komandni režim podešen
na „AV1“, na displeju će se prikazati
„COMMAND MODE [AV1]“.
85SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Korišćenje ostalih funkcija
Možete da promenite komandni režim
(COMMAND MODE AV1 ili COMMAND
MODE AV2) risivera i daljinskog upravljača.
Promenite komandni režim sa
podrazumevanih fabričkih podešavanja na
odgovarajuće podešavanje ako isti daljinski
upravljač koristite sa upravljanje drugom Sony
opremom, kada risiverom upravljate pomoću
daljinskog upravljača koji ste dobili uz njega.
Komandni režimi risivera i daljinskog
upravljača su oni koji su podrazumevano
fabrički podešeni (COMMAND MODE AV2).
Risiver i daljinski upravljač bi trebalo da
koriste isti komandni režim. Ako se komandni
režim risivera i daljinskog upravljača razlikuju,
nećete moći da upravljate risiverom pomoću
daljinskog upravljača.
Menjanje komandnog režima
daljinskog upravljača
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 86 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Menjanje komandnog režima
jednostavnog daljinskog upravljača
Korišćenje veze za dva pojačala
Ako ne koristite zadnje surround zvučnike,
možete da koristite priključke SURROUND
BACK (ZONE 2) za prednje zvučnike koje ćete
koristiti za vezu za dva pojačala.
DISPLAY
Povezivanje zvučnika
Prednji
zvučnik (D)
MUTING
Prednji
zvučnik (L)
Hi
Hi
Lo
Lo
Istovremeno pritisnite MUTING i
dok držite pritisnut taster DISPLAY.
Povežite priključke na Lo (ili Hi) strani
prednjih zvučnika sa priključcima FRONT A
i povežite priključke na Hi (ili Lo) strani
prednjih zvučnika sa priključcima
SURROUND BACK (ZONE 2).
Ne zaboravite da uklonite metalne čepiće iz
Hi/Lo priključaka na zvučnicima kako biste
izbegli kvar prijemnika.
Podešavanje zvučnika
Za detalje pogledajte „Speaker Connection“
u meniju Speaker Settings (stranica 93).
Napomene
• Ne možete da koristite priključke FRONT B za
vezu za dva pojačala.
• Unesite podešavanja za vezu za dva pojačala pre
nego što obavite Auto Calibration.
86SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\090OTH.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 87 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
• Ako unesete podešavanja za vezu za dva pojačala,
podešavanja za nivo zvuka na zvučnicima, balans
i ekvilajzer zadnjih surround zvučnika će postati
nevažeća i koristiće se podešavanja prednjih
zvučnika.
• Na signale koji se emituju sa priključaka PRE OUT
se primenjuju ista podešavanja kao na one sa
priključaka SPEAKERS.
• Ako je šablon zvučnika podešen tako da se koriste
zadnji surround zvučnici, nećete moći da podesite
priključke SURROUND BACK (ZONE 2) za vezu
sa dva pojačala.
• Ako upravljate risiverom ne koristeći GUI,
podesite „SB ASSIGN“ na „BI-AMP“ u „SPEAKER
SETTINGS” (stranica 115).
Vraćanje na podrazumevana
fabrička podešavanja
Možete da obrišete sva memorisana
podešavanja i vratite risiver na podrazumevana
fabrička podešavanja tako što ćete obaviti
sledeći postupak. Ovaj postupak možete da
koristite i za pokretanje risivera pre prvog
korišćenja.
?/1
TONE
2CH/A.DIRECT
Pritisnite ?/1 da biste isključili
risiver.
2
Dok držite TONE i 2CH/A.DIRECT,
pritisnite ?/1 da biste uključili
risiver.
3
Otpustite TONE i 2CH/A.DIRECT
nakon nekoliko sekundi.
Na displeju će se prvo prikazati
„MEMORY CLEARING...“, a zatim
„MEMORY CLEARED!“
Promene ili podešavanja koja ste uneli
sada su vraćena na podrazumevane
vrednosti.
Napomena
Potpuno brisanje memorije traje nekoliko minuta.
Ne isključujte risiver dok se na displeju prikazuje
„MEMORY CLEARED!“.
87SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Korišćenje ostalih funkcija
1
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 88 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
2
Prilagođavanje podešavanja
Korišćenje menija za
podešavanje
Izaberite željeni meni, a zatim
pritisnite
da biste ušli u stavku
menija.
Primer: Kada izaberete „Audio Settings“.
U meniju „Settings“ možete da prilagodite
različita podešavanja za zvučnike, surround
efekte, korišćenje u više zona itd.
3
Izaberite željeni parametar,
a zatim pritisnite
da biste
ušli u njega.
Povratak na prethodni ekran
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Izlazak iz menija
Pritisnite HOME da biste prikazali početni
meni, a zatim ponovo pritisnite HOME.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
1
U početnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
da biste ušli u režim menija.
Na TV ekranu će se prikazati lista menija
za podešavanje.
88SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 89 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Lista menija za podešavanje
Settings
Easy Setup
(stranica 91)
Speaker Settings
(stranica 91)
Auto Calibration
Auto Calibration Setup
Position
Calibration Type
User Reference Edit
Front Reference Type
Speaker Pair Match
Name In
Automatic Phase Matching
Speaker Connection
Virtual Front High
Center Speaker Lift Up
Surround Speaker Position
Speaker Relocation
Speaker Setup
Test Tone
Center Analog Down Mix
Prilagođavanje podešavanja
Speaker Impedance
Distance Unit
Audio Settings
(stranica 97)
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
LFE Time Alignment
Subwoofer Muting
Dual Mono
Dynamic Range Compressor
(Naziv ulaza)
Subwoofer Low Pass Filter
A/V Sync
Decode Priority
Sound Field
Video Settings
(stranica 100)
Resolution
Zone Resolution
Playback Resolution
3D Output Settings
TV Type
Screen Format
nastavlja se
89SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 90 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
HDMI Settings
(stranica 104)
(Naziv ulaza)
Subwoofer Level
Audio izlaz
H.A.T.S.
Control for HDMI
Pass Through
Zone2 Out
Priority
Fast View
Input Settings
(stranica 106)
Input Edit
Audio Input Assign
Video Input Assign
Network Settings
(stranica 107)
Internet Settings
Connection Server Settings
Renderer Options
Renderer Access Control
External Control
Network Standby
Internet Services
Settings
(stranica 108)
Parental Control Password
Parental Control Area Code
Internet Video Parental Control
Internet Video Unrated
Zone Settings
(stranica 109)
Zone Control
System Settings
(stranica 110)
Language
Zone Setup
Auto Standby
Settings Lock
RS232C Control
Software Update Notification
Initialize Personal Information
System Information
EULA
Softverska licenca
Network Update
(stranica 111)
90SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 91 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Easy Setup
Speaker Settings
Ponovno pokretanje funkcije Easy Setup radi
unosa osnovnih podešavanja. Pratite uputstva
na ekranu (stranica 46).
Možete da podesite okruženje za gledanje
(sa sistemom zvučnika koji koristite)
automatski ili ručno.
Auto Calibration
Pokreće funkciju D.C.A.C. (Digital Cinema
Auto Calibration). Ova funkcija vam
omogućava da izvršite automatsku kalibraciju,
na primer, da proverite vezu između svakog
zvučnika i risivera, podesite nivo zvuka na
zvučnicima i automatski izmerite udaljenost
svakog zvučnika od mesta na kojem sedite.
Calibration Matching
Napomena
Prethodni rezultati merenja će biti zamenjeni
a aktuelni rezultati sačuvani na trenutno izabranoj
poziciji.
Pročitajte „Napomene o Speaker Settings
(Auto Calibration)“ u „7: Podešavanje risivera
pomoću funkcije Easy Setup“ (stranica 46).
91SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Prilagođavanje podešavanja
Kada pokrenete Auto Calibration, ova funkcija
radi automatski i usaglašava udaljenost i nivo
desnih i levih zvučnika. Ovu funkciju možete
da podesite samo kada obavite DCAC merenje
i sačuvate rezultate DCAC merenja.
Podešavanje važi sve dok ga ne promenite.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 92 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Auto Calibration Setup
Omogućava vam da registrujete tri šablona
za opciju „Position“ u zavisnosti od mesta na
kojem sedite, okruženja za slušanje i uslova
merenja.
Takođe možete da izaberete tip kalibrisanja
pomoću kojeg možete da pokušate da
kompenzujete podešavanja za svaki zvučnik.
Position
Možete da registrujete više grupa podešavanja
koja se odnose na okruženje za slušanje ili
obnovite grupu podešavanja.
Izaberite opciju „Position“ za koju želite
da registrujete rezultate merenja na ekranu
Auto Calibration Setup.
• Pos.1
• Pos.2
• Pos.3
Podešavanje tipa kompenzacije za
zvučnike
Možete da izaberete tip kompenzacije koji
će se koristiti za zvučnike za svaku postavku
Position.
1 Izaberite postavku „Position“ za koju
želite da podesite tip kompenzacije
zvučnika, a zatim pritisnite
.
2 Izaberite željeni „Calibration Type“,
a zatim pritisnite
.
• Full Flat
Direktno meri frekvenciju sa svakog
zvučnika.
• Engineer
Podešava frekvenciju tako da odgovara
standardu Sony prostorije za slušanje.
• Front Reference
Podešava karakteristike svih zvučnika
tako da budu identične karakteristikama
prednjeg zvučnika.
• User Reference
Postavlja onu frekvenciju koju ste
prilagodili koristeći „User Reference Edit“.
• Off
Isključuje Auto Calibration ekvilajzer.
Napomena
Ne možete da podesite „Calibration Type“ za
postavku „Position“ za koju nisu registrovani
rezultati merenja.
Postavljanje referentne vrednosti
kada izaberete „Front Reference“
za „Calibration Type“
1 Izaberite „Front Reference Type“ u meniju
Calibration Type, a zatim pritisnite
.
2 Izaberite željeni parametar, a zatim
pritisnite
.
• L/R
Podešava podatke levog i desnog kanala
na referentnu vrednost.
•L
Podešava podatke levog kanala na
referentnu vrednost.
•R
Podešava podatke desnog kanala na
referentnu vrednost.
Napomene
• Ova funkcija radi samo kada izaberete
„Front Reference“ za „Calibration Type“.
• Obavite „Auto Calibration“ kada podesite
„Front Reference Type“.
Prilagođavanje frekvencije za
„User Reference“
Možete da prilagodite frekvenciju za
„User Reference“ u okviru „Calibration Type“
na osnovu tipa kompenzacije „Full Flat“.
1 Izaberite „User Reference Edit“ u meniju
Calibration Type, a zatim pritisnite
.
2 Podesite frekvenciju.
Podešavanje režima podudaranja
parova zvučnika za šablon ekvilajzera
Auto Calibration
1 Izaberite opciju „Position“ za koju želite
da podesite režim podudaranja parova
zvučnika, a zatim pritisnite
.
2 Izaberite „Speaker Pair Match“, a zatim
pritisnite
.
• All
Kalibriše sve zvučnike koristeći obrađene
podatke dobijene podudaranjem levih
i desnih kanala svakog para zvučnika.
92SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 93 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
• Sur
Kalibriše surround zvučnike i zadnje
surround zvučnike koristeći obrađene
podatke dobijene podudaranjem parova
zvučnika ili leve i desne kanale svakog
para zvučnika.
• Off
Kalibriše svaki zvučnik pojedinačno.
Napomene
• Ova funkcija ne radi ako ne obavite
„Auto Calibration“.
• Ne možete da podesite „SP Pair Matching“
na „ALL“ kada izaberete „Front Reference“
za „Calibration Type“ (stranica 92).
Speaker Connection
Omogućava vam da ručno podesite svaki
zvučnik. Takođe možete da podesite nivo
zvuka na zvučnicima kada dovršite Easy Setup.
Podešavanja u okviru Speaker Settings se
odnose samo na aktuelnu postavku „Position“.
Pomoću čarobnjaka možete da obavite sledeća
podešavanja.
Speaker Pattern
Možete da izaberete šablon zvučnika za sistem
zvučnika koji koristite.
Davanje naziva postavci Position
Surround Back Assign
1 Izaberite postavku „Position“ koju želite da
Možete da podesite SURROUND BACK
(ZONE 2) priključke za vezu za dva pojačala
ili zonu 2.
imenujete, a zatim pritisnite
.
2 Izaberite „Name In“, a zatim pritisnite
.
Na ekranu će se prikazati softverska tastatura.
izaberite
jedan po jedan znak.
Automatic Phase Matching
Omogućava vam da podesite funkciju A.P.M.
(Automatic Phase Matching) u okviru funkcije
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
(stranica 91).
Kalibriše fazne karakteristike zvučnika
i obezbeđuje da budu dobro usaglašeni
u prostoru u kojem se emituje surround zvuk.
x Off
Ne aktivira funkciju A.P.M..
x Auto
Automatski uključuje ili isključuje
funkciju A.P.M..
Napomene
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Kada je izabrano „MULTI IN“.
– Kada se koristi „2ch Analog Direct“.
– Priključene su slušalice.
– Niste obavili „Auto Calibration“.
• Risiver će možda reprodukovati signale na nižoj
frekvenciji uzorkovanja od stvarne frekvencije
ulaznih signala u zavisnosti od audio formata.
x Zone2 Speakers
x Bi-Amplifier
x No Assign
Napomena
Ako je šablon zvučnika podešen tako da se koriste
zadnji surround zvučnici, nećete moći da podesite
priključke SURROUND BACK (ZONE 2) za vezu za
dva pojačala ili vezu za zonu 2.
Virtual Front High
Omogućava virtuelnu reprodukciju zvuka sa
prednjih gornjih zvučnika, čak i u okruženju
bez prednjeg gornjeg levog/desnog zvučnika.
x On
Funkcija Virtual Front High je aktivirana.
Kada uređaj prima Front High signale, zvukovi
se obrađuju kao da se emituju sa prednjeg
levog/desnog zvučnika.
x Off
Funkcija Virtual Front High je onemogućena.
nastavlja se
93SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Prilagođavanje podešavanja
3 Pomoću tastera V/v/B/b i
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 94 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Napomena
Slika novog rasporeda zvučnika
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Nema surround zvučnika.
– Kada je izabrano „MULTI IN“.
– Kada je izabrano „2ch Analog Direct“.
– Priključene su slušalice.
Center Speaker Lift Up
Korišćenjem prednjih gornjih zvučnika,
tonove centralnog zvučnika možete da
podignete na odgovarajuću visinu na
ekranu pa ćete moći da uživate u prirodnoj
reprodukciji bez nelagodnosti.
x 1~10
x Off
Surround Speaker Position
Omogućava vam da podesite pravilne uglove
surround zvučnika za funkciju Speaker
Relocation.
x Type B
Postavite četiri surround zvučnika pod skoro
identičnim uglovima u skladu sa preporukama
ITU-R za postavljanje 7.1-kanalnog sistema
zvučnika.
Slika novog rasporeda zvučnika
x Front
x Back
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Nema surround zvučnika.
– Priključene su slušalice.
Speaker Relocation
Omogućava vam da kalibrišete položaj
zvučnika (ugao svakog zvučnika
u konfiguraciji od mesta merenja) radi
poboljšanja surround efekta.
x Type A
Postavite zadnje surround zvučnike na
zadnji zid pored onih zvučnika navedenih
u preporukama ITU-R za postavljanje
5.1-kanalnog sistema zvučnika.
x Off
Ne menja raspored zvučnika.
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Kada je izabrano „MULTI IN“.
– Priključene su slušalice.
– Kada se koristi „2ch Analog Direct“.
– Nema zadnjih surround zvučnika i „Surround
Speaker Position“ je podešeno na „Front“.
– Nema surround zvučnika.
94SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 95 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Podešavanje veličine svakog
zvučnika
Speaker Setup
Omogućava vam da ručno podesite svaki
zvučnik na ekranu Manual Setup. Takođe
možete da podesite nivo zvuka na zvučnicima
kada dovršite „Auto Calibration“.
Možete da podesite veličinu svakog zvučnika
(prednjeg levog/desnog, centralnog, surround
levog/desnog, surround zadnjeg levog/desnog,
prednjeg gornjeg levog/desnog).
Izaberite „Level/Distance/Size“,
a zatim pritisnite
.
1 Na ekranu izaberite zvučnik za koji želite
da podesite veličinu, a zatim pritisnite
.
2 Izaberite „Size“, a zatim pritisnite
Podešavanje nivoa zvuka na
zvučnicima
Možete da podesite nivo zvuka svakog
zvučnika (centralnog, surround levog/desnog,
surround zadnjeg levog/desnog, prednjeg
gornjeg levog/desnog, subwoofer-a).
1 Na ekranu izaberite zvučnik za koji želite
da podesite nivo zvuka, a zatim
pritisnite
.
2 Izaberite „Level“, a zatim pritisnite
Napomene
Podešavanje udaljenost od mesta
na kojem sedite do svakog zvučnika
Možete da podesite udaljenost od mesta na
kojem sedite do svakog zvučnika (prednji levi/
desni, centralni, surround levi/desni, surround
zadnji levi/desni, prednji gornji levi/desni,
subwoofer).
1 Na ekranu izaberite zvučnik za koji
želite da podesite udaljenost, a zatim
pritisnite
.
2 Izaberite „Distance“, a zatim pritisnite
• Kada priključite slušalice, nije moguće podesiti Size
i Distance.
• Zadnji surround zvučnici će biti podešeni na isti
način kao i surround zvučnici.
• Kada su prednji zvučnici podešeni na „Small“,
centralni, surround, surround zadnji i prednji
gornji zvučnici će takođe biti automatski podešeni
na „Small“.
• Ako ne koristite subwoofer, prednji zvučnici će biti
automatski podešeni na „Large“.
Podešavanje unakrsne
frekvencije svakog zvučnika
Omogućava vam da podesite unakrsnu
frekvenciju bas tonova zvučnika koji su
podešeni na „Small“ u meniju Size. Izmerena
unakrsna frekvencija zvučnika se postavlja za
svaki zvučnik kada izvršite „Auto Calibration“.
1 Izaberite „Crossover Frequency“, a zatim
.
pritisnite
.
Možete da podesite udaljenost u rasponu
od 1.0 metra do 10.0 metara u intervalima
od po 1 centimetra.
nastavlja se
95SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Prilagođavanje podešavanja
.
Nivo zvuka možete da podesite u opsegu
od –20 dB do +10 dB u intervalima
od po 0,5 dB.
Takođe možete da podesite nivo zvuka
prednjeg levog zvučnika u opsegu od
FL–10.0 dB do FL+10.0 dB u intervalima
od 0,5 dB. Nivo zvuka prednjeg desnog
zvučnika takođe možete da podesite
u opsegu od FR–10,0 dB do FR+10,0 dB
u intervalima od 0,5 dB.
.
• Large
Ako povezujete velike zvučnike koji
efikasno reprodukuju bas frekvencije,
izaberite „Large“. Obično je potrebno
da izaberete „Large“.
• Small
Ukoliko je zvuk izobličen ili primećujete
nedostatak surround efekata kada
koristite višekanalni surround zvuk,
izaberite „Small“ da biste aktivirali
preusmeravanje basova i emitovali bas
frekvencije svakog kanala sa subwoofer-a
ili drugih „Large“ zvučnika.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 96 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
2 Na ekranu izaberite zvučnik za koji želite
Emitovanje probnog tona sa
susednih zvučnika
da podesite unakrsnu frekvenciju.
Probni ton možete da emitujete sa susednih
zvučnika kako biste podesili balans između njih.
3 Podesite unakrsnu frekvenciju izabranog
zvučnika.
1 Izaberite „Phase Noise“, a zatim
Napomene
pritisnite
.
Prikazaće se ekran Phase Noise.
• Kada priključite slušalice, ova funkcija ne radi.
• Zadnji surround zvučnici će biti podešeni na isti
način kao i surround zvučnici.
2 Podesite parametar, a zatim pritisnite
Podešavanje nivoa zvuka zadnjih
zvučnika
Istovremeno možete da podesite nivo zvuka
zadnjih zvučnika (surround zvučnika i zadnjih
surround zvučnika) tako da se razlikuje od
nivoa zvuka na prednjim zvučnicima.
1 Izaberite „All Surround Level“, a zatim
pritisnite
.
2 Podesite nivo zvuka zadnjih zvučnika.
Nivo zvuka možete da podesite u opsegu od
–5 dB do +5 dB u intervalima od po 1 dB.
* „SR/SB“ i „SB/SL“ će se prikazati ako je
povezan samo jedan zadnji surround zvučnik.
Omogućava vam da redom emitujete
probni ton sa susednih zvučnika.
Neke stavke se možda neće prikazati
u zavisnosti od podešavanja za šablon
zvučnika.
3 Podesite „Level“, a zatim pritisnite
.
Emitovanje zvuka sa izvora na
susednim zvučnicima
Test Tone
Zvuk sa izvora možete da emitujete sa
susednih zvučnika kako biste podesili
balans između njih.
Omogućava vam da izaberete tip za Test Tone
na ekranu.
1 Izaberite „Phase Audio“, a zatim
Emitovanje probnog tona sa
svakog zvučnika
pritisnite
.
Prikazaće se ekran Phase Audio.
Probni ton možete redom da emitujete sa
svakog zvučnika.
2 Podesite parametar, a zatim pritisnite
1 Izaberite „Test Tone“, a zatim pritisnite
.
Prikazaće se ekran Test Tone.
2 Podesite parametar, a zatim pritisnite
.
• Off
• Auto
Probni ton se redom emituje sa svakog
zvučnika.
• L, C, R, SR, SL, SB*, SBL, SBR, LH, RH, SW
* „SB“ će se prikazati ako je povezan samo
jedan zadnji surround zvučnik.
Možete da izaberete zvučnike koji će
emitovati probni ton.
3 Podesite „Level“, a zatim pritisnite
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, SL/L,
LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, SL/L,
LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
* „SR/SB“ i „SB/SL“ će se prikazati ako je
povezan samo jedan zadnji surround zvučnik.
Omogućava vam da redom emitujete
dvokanalni zvuk sa izvora (umesto
probnog tona) na susednim zvučnicima.
Neke stavke se možda neće prikazati
u zavisnosti od podešavanja za šablon
zvučnika.
3 Podesite „Level“, a zatim pritisnite
.
.
96SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 97 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Center Analog Down Mix
Omogućava vam da uključite ili isključite
podešavanja za smanjivanje broja kanala pri
analognom emitovanju.
x Off
Ako je šablon zvučnika podešen tako da se
koristi centralni zvučnik, ovo podešavanje
je automatski postavljeno na „Off“.
x On
Preporučujemo vam da „Center Analog Down
Mix“ podesite na „On“ da biste mogli da
uživate u digitalnom zvuku visokog kvaliteta
kada centralni zvučnik nije povezan. Funkcija
za smanjivanje broja kanala pri analognom
emitovanju radi kada „Center Analog Down
Mix“ podesite na „On“. Ovo podešavanje je
takođe efikasno za prijem signala sa MULTI
CHANNEL INPUT priključaka.
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Kada je izabrano „MULTI IN“.
– Priključene su slušalice.
– Postoji centralni zvučnik.
Speaker Impedance
Omogućava vam da podesite impedansu
zvučnika. Za više detalja, pogledajte
„7: Podešavanje risivera pomoću funkcije Easy
Setup“ (stranica 46).
x4Ω
x8Ω
Distance Unit
Omogućava vam da izaberete jedinicu mere
za podešavanje udaljenosti.
x meter
Zvuk možete da podesite u skladu sa svojim
ukusom.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
D.L.L. je funkcija u vlasništvu kompanije Sony
koja omogućava da se digitalni audio signali
slabog kvaliteta i analogni audio signali
reprodukuju uz visok kvalitet zvuka.
x Off
x Auto 1
Ova funkcija je dostupna za audio formate
komprimovane uz gubitke i analogne
audio signale.
x Auto 2
Ova funkcija je dostupna za linearne PCM
signale, kao i audio formate komprimovane
uz gubitke i analogne audio signale.
Napomene
• Ova funkcija možda neće raditi u zavisnosti od
sadržaja koji se reprodukuje sa USB uređaja ili
kućne mreže.
• Ova funkcija radi kada izaberete „A.F.D. Auto“.
Međutim, ova funkcija ne radi u sledećim
slučajevima:
– Kada risiver dobija linearne PCM signale sa
frekvencijom uzorkovanja koja nije 44.1 kHz.
– Kada risiver dobija Dolby Digital Plus,
Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-ES Matrix 6.1, DTS-HD Master Audio ili
DTS-HD High Resolution Audio signale.
Sound Optimizer
Omogućava vam da podesite funkciju za
optimizaciju zvuka (stranica 65).
x Off
Udaljenost se prikazuje u metrima.
x Low
x feet
x Normal
Udaljenost se prikazuje u stopama.
97SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Prilagođavanje podešavanja
Napomena
Audio Settings
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 98 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Equalizer
Omogućava vam da podesite nivo basa,
srednjih tonova* i visokih tonova svakog
zvučnika (stranica 65).
(* samo za centralni zvučnik.)
LFE Time Alignment
Funkcija LFE Time Alignment vam
omogućava da pomerite vreme emitovanja
LFE kanala za –20ms (kašnjenje) do +20ms
(unapred) za druge kanale. Ova funkcija je
korisna za podešavanje sadržaja u kojem faza
LFE kanala odstupa u odnosu na druge kanale.
Dual Mono
Omogućava vam da izaberete željeni jezik
prilikom slušanja dvostrukog audio zapisa
tokom digitalnog prenosa, kada je ta
mogućnost dostupna. Ova funkcija radi
samo za Dolby Digital izvore.
x Main/Sub
Zvuk glavnog jezika će se emitovati sa prednjeg
levog zvučnika, a zvuk sporednog jezika će
se istovremeno emitovati sa prednjeg desnog
zvučnika.
x Main
Emitovaće se zvuk glavnog jezika.
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Kada je izabrano „MULTI IN“.
– Kada se koristi „2ch Analog Direct“.
Subwoofer Muting
Omogućava vam da blokirate emitovanje
signala putem PRE OUT SUBWOOFER
priključaka.
x Off
Sa priključaka PRE OUT SUBWOOFER se
emituju signali.
x On
Sa priključaka PRE OUT SUBWOOFER se
ne emituju signali.
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Priključene su slušalice.
– Kada je izabrano „2ch Analog Direct“.
– Kada je izabrano „2ch Stereo“.
– Izabrali ste šablon zvučnika bez subwoofer-a.
x Sub
Emitovaće se zvuk sporednog jezika.
Dynamic Range Compressor
Omogućava vam da komprimujete dinamički
opseg zvučnog zapisa. Ova funkcija može biti
korisna kada kasno uveče želite da gledate
filmove sa utišanim zvukom. Komprimovanje
dinamičkog opsega je moguće samo sa
Dolby Digital i Dolby TrueHD izvorima.
x Off
Dinamički opseg nije komprimovan.
x Auto
Dinamički opseg se automatski kompresuje
kada je zvučni izvor obeležen za Dynamic
Range Compressor.
x On
Dinamički opseg se komprimuje onako kako
je zamislio tonski snimatelj.
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sledećem slučaju:
– Kada je izabrano „MULTI IN“.
98SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 99 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Subwoofer Low Pass Filter
Decode Priority (prioritet
dekodiranja digitalnog audio ulaza)
Omogućava vam da uključite ili isključite
niskopropusni filter za subwoofer. Funkciju
za svaki ulaz kojem je dodeljen ulazni audio
priključak možete da podesite zasebno.
Uključite ovu funkciju ako povežete subwoofer
bez funkcije za unakrsnu frekvenciju.
Omogućava vam da navedete režim ulaza za
digitalni ulazni signal za priključke DIGITAL
IN ili priključke HDMI IN.
Ovu funkciju možete da podesite za svaki ulaz
zasebno.
x Off
x PCM
Ne aktivira niskopropusni filter.
x On
Uvek aktivira niskopropusni filter sa
graničnom frekvencijom od 120 Hz.
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Kada je izabrano „MULTI IN“.
– Kada se koristi „2ch Analog Direct“.
Omogućava vam da odložite emitovanje
zvuka kako biste vremenski razmak između
emitovanja zvuka i prikaza slike sveli na
minimum.
Ova funkcija je korisna kada koristite veliki
LCD ili plazma monitor ili projektor.
Ovu funkciju možete da podesite za svaki
ulaz zasebno.
x HDMI Auto
Vremenski razmak između emitovanja zvuka
i prikaza slike za monitor povezan preko
HDMI veze će biti automatski podešen na
osnovu informacija za TV. Ova funkcija je
dostupna samo ako monitor podržava
funkciju A/V Sync.
x 0 ms – 1200 ms
Možete da podesite kašnjenje u rasponu od
0 ms do 1200 ms* u intervalima od po 10 ms.
* Maksimalno kašnjenje može da se ograniči na nižu
vrednost, u zavisnosti od audio strima.
x Auto
Automatski bira jedan od sledećih režima
ulaza: Dolby Digital, DTS ili PCM.
Napomene
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Kada je izabrano „MULTI IN“.
– Izabrali ste režim analognog ulaza.
– Kada se koristi „2ch Analog Direct“.
• Čak i kada je opcija „Decode Priority“ podešena
na „PCM“, početak zvučnog zapisa se možda
neće emitovati zbog signala na CD-u koji se
reprodukuje.
Sound Field
Omogućava vam da izaberete zvučno polje
koje se primenjuje na ulazne signale. Za više
detalja, pogledajte „Uživanje u zvučnim
efektima“ (stranica 60).
Ovu funkciju možete da podesite za svaki
ulaz zasebno.
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sledećem slučaju.
– Kada je izabrano „MULTI IN“.
99SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Prilagođavanje podešavanja
A/V Sync (sinhronizacija audio
i video izlaza)
Kada izaberete signale sa priključka
DIGITAL IN, PCM signalima se daje prioritet
(radi sprečavanja prekida kada počne
reprodukcija). Međutim, kada je u toku prijem
drugih signala, možda neće biti zvuka, što
zavisi od formata. U tom slučaju, podesite
ovu stavku na „Auto“.
Kada izaberete signale sa priključka HDMI IN,
sa povezanog plejera će se emitovati samo
PCM signali. Kada je u toku prijem signala
u bilo kojem drugom formatu, podesite ovu
stavku na „Auto“.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 100 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Video Settings
Možete da prilagodite podešavanja za video.
Resolution (Konverzija video signala)
Omogućava vam da konvertujete rezoluciju ulaznih analognih video signala i emitujete
konvertovane signale.
x Direct
x 480p/576p
Omogućava vam da direktno emitujete ulazne
analogne video signale.
x 720p
x Auto
x 1080i
x 480i/576i
x 1080p
Kada je HDMI monitor povezan sa HDMI OUT ON
Izlaz sa
HDMI OUT
priključci
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
priključci
MONITOR VIDEO
OUT priključak
z
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
aa)
z
–
VIDEO IN priključci
aa)
–
z
Podešavanja
u meniju
„Resolution“
Ulaz sa
Direct, Auto
480i/576i, 480p/
576p, 720p, 1080i,
1080p
HDMI IN priključci
z
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
ab)
z
–
VIDEO IN priključci
ab)
–
z
HDMI IN priključci
Kada HDMI monitor nije povezan sa HDMI OUT OFF
Izlaz sa
Podešavanje
u meniju
„Resolution“
HDMI OUT
priključci
Ulaz sa
Direct
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
priključci
MONITOR VIDEO
OUT priključak
HDMI IN priključci
–
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
z
–
VIDEO IN priključci
–
–
z
100SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 101 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Izlaz sa
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
priključci
MONITOR VIDEO
OUT priključak
HDMI IN priključci
–
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
480i/576i
a
VIDEO IN priključci
–
480i/576i
z
HDMI IN priključci
–
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
ab)
a
VIDEO IN priključci
–
ab)
z
HDMI IN priključci
–
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
ac)
–
VIDEO IN priključci
–
ac)
z
HDMI IN priključci
–
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
z
–
VIDEO IN priključci
–
–
z
Ulaz sa
Auto
480i/576i, 480p/
576p
720p, 1080i
1080p
z : Video signali se emituju bez video konverzije ili obrade.
a : Video signali se emituju. (Vrednosti za rezoluciju se prikazuju kada se video signali emituju na izabranoj
rezoluciji.)
aa): Video signali se automatski konvertuju na optimalnu rezoluciju koju podržava povezani monitor, a zatim
se emituju.
ab): Video signali se emituju u rezoluciji koju ste izabrali u meniju „Resolution“.
ac): Video signali se emituju u rezoluciji koju ste izabrali u meniju „Resolution“. Video signali koji su zaštićeni
tehnologijom Macrovision emituju se u rezoluciji 480p/576p.
– : Video signali se ne emituju.
Napomene
• Ako u meniju „Resolution“ izaberete rezoluciju koju
povezani TV ne podržava, slika sa TV-a se neće
pravilno prikazivati.
• Tokom emitovanja konvertovane HDMI slike nisu
podržane funkcije „x.v.Colour“, „Deep Colour“ i 3D.
101SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Prilagođavanje podešavanja
HDMI OUT
priključci
Podešavanje
u meniju
„Resolution“
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 102 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Zone Resolution
Omogućava vam da konvertujete rezoluciju ulaznog analognog video signala u zoni 2.
x Direct
x 720p
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
Izlaz sa
HDMI OUT
priključci
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
priključci
ZONE 2 VIDEO
OUT priključak
HDMI IN priključci
z
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
z
–
VIDEO IN priključci
–
–
z
HDMI IN priključci
z
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
a
a
VIDEO IN priključci
–
a
z
Podešavanja
u meniju „Zone
Resolution“
Ulaz sa
DIRECT
480i/576i
(podrazumevano
fabričko
podešavanje)
480p/576p
720p, 1080i
HDMI IN priključci
z
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
a
–
VIDEO IN priključci
–
a
–
HDMI IN priključci
z
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
a*
–
VIDEO IN priključci
–
a*
–
a : Video signali se emituju u rezoluciji koju ste izabrali u meniju „Resolution“.
z : Video signali se emituju bez video konverzije ili obrade.
– : Video signali se ne emituju.
* Kada je sadržaj zaštićen tehnologijom
Macrovision, video signali se mogu emitovati
u rezoluciji 480p/576p.
102SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 103 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Playback Resolution
Ova funkcija se primenjuje na sadržaj koji se emituje putem USB uređaja, kućne mreže ili na video
snimke sa Interneta.
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
x 1080p
x 720p
Podešavanja
u meniju
„Playback
Resolution“
480i/576i
Rezolucija
izlaznog
videa
HDMI OUT
priključci
MONITOR
MONITOR
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT priključak
priključci
ZONE 2
ZONE 2
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT priključak
OUT
priključci
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480p/576p
480p/576p*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
720p (podrazumevano
fabričko podešavanje)
720p
720p*
–
720p*
–
1080i
1080i
1080i*
–
1080i*
–
1080p
1080p
1080i*
–
1080i*
–
Prilagođavanje podešavanja
480i/576i
480p/576p
* Ako reprodukujete sadržaj koji je zaštićen
tehnologijom Macrovision, risiver će možda
emitovati sliku u niskoj rezoluciji ili prikazati
poruku upozorenja koja vas obaveštava da video
signale nije moguće emitovati.
Napomene
• Ako se prikaže poruka upozorenja „Video cannot be
output from this jack.“, postupite na sledeći način.
1Izaberite „BD“ kao ulaz za glavnu zonu.
2Podesite „Playback Resolution“ na „480i/576i“
ili „480p/576p“.
• Ako se slika ne emituje kada reprodukujete sadržaj
putem USB uređaja, kućne mreže ili opcije za
internet video iz menija Watch/Listen, postupite
na sledeći način.
1Izaberite „BD“ kao ulaz za glavnu zonu.
2Podesite „Playback Resolution“ na nižu
rezoluciju.
103SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 104 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
3D Output Settings
Ova funkcija se primenjuje na sadržaj koji se
emituje putem USB uređaja, kućne mreže ili
na video snimke sa Interneta.
HDMI Settings
Možete da podesite potrebna podešavanja za
opremu koja je povezana na HDMI priključke.
x Auto
Izaberite ovo podešavanje da biste prikazali
3D kompatibilni sadržaj u 3D-u.
x Off
Izaberite ovo podešavanje da biste ceo sadržaj
prikazali u 2D-u.
TV Type
Ova funkcija se primenjuje na sadržaj koji se
emituje putem USB uređaja, kućne mreže ili na
video snimke sa Interneta.
x 16:9
Izaberite ovo podešavanje ako sistem
povezujete sa televizorom sa širokim ekranom
ili televizorom koji ima funkciju za režim
širokog prikaza.
x 4:3
Izaberite ovo podešavanje ako sistem povezujete
sa televizorom sa odnosom širina/visina 4:3 koji
nema funkciju za režim širokog prikaza.
Subwoofer Level
Omogućava vam da podesite nivo zvuka
subwoofer-a na 0 dB ili +10 dB kada risiver
prima PCM signale putem HDMI veze. Nivo
zvuka za svaki ulaz kojem je dodeljen HDMI
ulazni priključak možete da podesite zasebno.
x 0 dB
x Auto
Automatski podešava nivo zvuka na 0 dB ili
+10 dB u zavisnosti od audio strima.
x +10 dB
Audio izlaz
Omogućava vam da podesite emitovanje
HDMI audio signala sa opreme za
reprodukciju koja je povezana sa risiverom
putem HDMI veze.
x TV+AMP
Screen Format
Ova funkcija se primenjuje na sadržaj koji se
emituje putem USB uređaja, kućne mreže ili na
video snimke sa Interneta.
x Original
Izaberite ovo podešavanje ako sistem
povezujete sa televizorom koji poseduje
funkciju za režim širokog prikaza. Slika za
ekran sa odnosom širina/visina 4:3 se
prikazuje u odnosu širina/visina 16:9 čak
i na televizorima sa širokim ekranom.
x Fixed Aspect Ratio
Zvuk se emituje sa zvučnika na televizoru
i zvučnika povezanih na risiver.
Napomene
• Kvalitet zvuka opreme za reprodukciju zavisi od
kvaliteta zvuka televizora, uključujući broj kanala,
frekvenciju uzorkovanja itd. Ukoliko televizor ima
stereo zvučnike, sa risivera će se takođe emitovati
stereo zvuk kao na televizoru, čak i ako
reprodukujete višekanalni izvor.
• Kada povežete risiver sa video uređajem
(projektorom itd.), zvuk se možda neće emitovati
sa risivera. U tom slučaju izaberite „AMP“.
• Ako kao audio ulaz ne izaberete HDMI ulazni
priključak u „Audio Input Assign“ u meniju Input
Settings, zvuk se neće emitovati sa televizora.
Veličina slike se menja tako da odgovara
veličini ekrana, ali slika zadržava originalni
odnos širina/visina.
104SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 105 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
x AMP
HDMI audio signali sa opreme za
reprodukciju se emituju samo na zvučnicima
koji su povezani sa risiverom. Višekanalni zvuk
može se reprodukovati kao takav.
Control for HDMI
Omogućava vam da uključite ili isključite
funkciju koja kontroliše opremu povezanu
na HDMI priključak putem HDMI kabla.
Napomena
Kada je „Control for HDMI“ podešeno na „On“,
„Audio izlaz“ će možda biti automatski promenjen.
x Off
x On
Napomena
H.A.T.S.
Omogućava vam da uključite ili isključite
funkciju H.A.T.S. (High quality digital Audio
Transmission System). Kada je funkcija
H.A.T.S. uključena, kvalitet zvuka je bolji
jer nema šuma (preskakanja prilikom čitanja
signala) koji nastaje tokom prenosa digitalnih
audio signala.
x Off
Pass Through
Omogućava vam da emitujete HDMI signale
ka televizoru kada je risiver u režimu
mirovanja. Za više detalja, pogledajte
„Emitovanje HDMI signala čak i kada je
risiver u režimu mirovanja (Pass Through)“
(stranica 77).
x Off
Napomene
• Potrebno je da prođe izvesno vreme pre nego
što zvuk počne da se emituje nakon radnje za
reprodukciju koju ste zadali na povezanoj opremi
(npr. kada pritisnete taster PLAY, taster STOP,
taster PAUSE) zbog ograničenja sistema H.A.T.S..
Kašnjenje zavisi od zvučnog izvora.
• Funkcija H.A.T.S. na ovom risiveru radi kada
je na risiver povezan Sony SCD-XA5400ES.
• Kada je funkcija H.A.T.S. aktivna, zvuk se ne
emituje sa prednjih gornjih zvučnika.
Dostupne informacije o strimu u vezi
sa funkcijom H.A.T.S.
Ulazni audio signal
Frekvencija uzorkovanja
Linearni dvokanalni
PCM
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
Višekanalni linearni
PCM
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
DSD
2,8224 MHz
x On
x Auto
Zone2 Out
Možete da omogućite ili onemogućite
priključke HDMI ZONE 2 OUT.
x Off
x On
Priority
Omogućava vam da podesite prioritet kada
izaberete isti ulaz za glavnu zonu i zonu 2.
x Main & Zone 2
Možete da uživate u sadržaju sa istog ulaza
u glavnoj zoni i zoni 2. Međutim, može doći do
smetnji u audio i video signalima u glavnoj
zoni i zoni 2.
nastavlja se
105SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Prilagođavanje podešavanja
x On
Ova funkcija je omogućena samo kada je
„Zone2 Out“ podešeno na „Off“.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 106 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
x Main Only
x Icon
Možete da uživate u kvalitetnoj slici i zvuku
u glavnoj zoni. Sadržaj se ne emituje u zoni 2.
Podešavanje ikone koja će se prikazivati
u meniju Watch/Listen.
Napomena
x Name
Ova funkcija je omogućena samo kada je
„Zone2 Out“ podešeno na „On“.
Fast View (Fast HDMI Switching)
Omogućava vam da podesite funkciju Fast View.
HDMI IN 1, IN 2, IN 3, IN 4 i IN 9 podržavaju
funkciju Fast View.
Podešavanje naziva koji će se prikazivati
u meniju Watch/Listen.
Napomena
Ne možete da izaberete ulaz koji je podešen na
„Hidden“ ili „HIDDEN“ u „INPUT SKIP ?“
u „INPUT SETTINGS“ (stranica 116) ako ne
koristite GUI, čak i ako koristite INPUT SELECTOR
na risiveru.
x Auto
Možete brže da izaberete HDMI ulaz nego
uobičajeno.
x Off
Ova funkcija i Preview for HDMI nisu
dostupne.
Napomena
Ova funkcija je omogućena samo kada je
„Zone2 Out“ podešeno na „Off“.
Audio Input Assign
Omogućava vam da podesite ulazne audio
priključke koji su dodeljeni svakom ulazu.
Za više detalja, pogledajte „Korišćenje ostalih
ulaznih video/audio priključaka“ (stranica 79).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8/9, None
x Digital
Input Settings
Možete da podesite veze između risivera
i ostale opreme.
OPT IN 1/2/3, COAX IN 1/2/3, None
x Analog
Podrazumevano fabričko podešavanje
Video Input Assign
Input Edit
Omogućava vam da podesite sledeće stavke
za svaki ulaz.
x Watch/Listen
Određuje da li se ulaz prikazuje u meniju
Watch ili meniju Listen.
– Watch: Prikazuje ulaz u meniju Watch.
– Listen: Prikazuje ulaz u meniju Listen.
– Watch/Listen: Prikazuje ulaz i u meniju
Watch i u meniju Listen.
– Hidden: Ne prikazuje ulaz ni u meniju
Watch ni u meniju Listen. Kada birate ulaz,
možete da preskočite ulaz koji je podešen
na „Hidden“.
Omogućava vam da podesite ulazne video
priključke koji su dodeljeni svakom ulazu.
Za više detalja, pogledajte „Korišćenje ostalih
ulaznih video/audio priključaka“ (stranica 79).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8/9, None
x Komponentni
COMPONENT IN 1/2, None
x Analog
Podrazumevano fabričko podešavanje
106SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 107 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Network Settings
Možete da unesete podešavanja za mrežu.
Internet Settings
Omogućava vam da proverite ili izmenite
podešavanja za mrežu.
Možete da promenite podešavanja za sledeće
stavke ručno ili automatski.
– IP Address
– DNS
– Proxy Server
Pre toga povežite risiver sa mrežom. Za više
detalja, pogledajte „5: Povezivanje sa mrežom“
(stranica 44).
LAN Port Activation
Connection Server Settings
Omogućava vam da podesite da li želite da
prikažete povezani DLNA server ili ne.
Omogućava vam da podesite da li želite da
prihvatite komande sa DLNA kontrolera ili ne.
External Control
Omogućava vam da uključite ili isključite
funkciju koja kontroliše risiver iz aplikacije
„ES Remote“ na kućnoj mreži.
x Off
x On
Network Standby
Omogućava vam da uključite ili isključite
funkciju koja aktivira komutaciona čvorišta na
zadnjoj strani risivera i omogućava mrežnom
kontroleru, aplikaciji „ES Remote“, itd. da
upravljaju risiverom čak i kada je risiver
u režimu mirovanja. U mrežnom režimu
mirovanja, vreme pokretanja GUI-a i mreže
biće kraće nakon uključivanja risivera.
x Off
Režim Network Standby je onemogućen
i risiver ulazi u uobičajen režim mirovanja
kada je u režimu mirovanja.
x On
Režim Network Standby je omogućen
i risiver ulazi u režim Network Standby
kada je u režimu mirovanja.
Renderer Options
x Renderer Name
Prikazuje naziv prikazivača risivera.
x Auto Access Permission
Možete da podesite da li želite da dozvolite
automatski pristup sa detektovanog DLNA
kontrolera ili ne.
107SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Prilagođavanje podešavanja
Omogućava vam da podesite da li želite
da aktivirate svaki LAN port na zadnjem
panelu ili ne.
Od četiri LAN porta na zadnjem panelu
izaberite one koje želite da aktivirate. Risiver će
koristiti aktivirane portove za pristup mreži.
Isključivanjem portova koje ne koristite,
možete da smanjite potrošnju energije. Portovi
koji nisu povezani sa ruterom ili čvorištem biće
zatamnjeni.
Renderer Access Control
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 108 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Internet Services Settings
Parental Control Password
Omogućava vam da postavite ili promenite
lozinku za funkciju roditeljskog nadzora.
Lozinka vam omogućava da ograničite
reprodukciju video snimaka sa Interneta.
Internet Video Parental Control
Reprodukcija nekih video snimaka sa
Interneta se može ograničiti prema uzrastu
korisnika. Scene mogu biti blokirane ili
zamenjene drugim scenama.
Podesite funkciju u skladu sa uputstvima na
ekranu.
Internet Video Unrated
Parental Control Area Code
Reprodukcija nekih video snimaka sa
Interneta se može ograničiti prema
geografskom području. Scene mogu biti
blokirane ili zamenjene drugim scenama.
Podesite funkciju u skladu sa uputstvima
na ekranu.
Šifra
Područje
Šifra
Područje
2044
Argentina
2304
Koreja
2046
Austrija
2333
Luksemburg
2057
Belgija
2363
Malezija
2090
Čile
2379
Norveška
2115
Danska
2390
Novi Zeland
2424
Filipini
2427
Pakistan
2165
Finska
2428
Poljska
2200
Grčka
2436
Portugal
2376
Holandija
2489
Rusija
2219
Hong Kong
2501
Singapur
2248
Indija
2149
Španija
2238
Indonezija
2086
Švajcarska
2239
Irska
2499
Švedska
2254
Italija
2528
Tajland
2093
Kolumbija
2543
Tajvan
Omogućava vam da podesite da li želite da
dozvolite reprodukciju neocenjenih video
snimaka sa Interneta.
x Allow
Omogućava reprodukciju neocenjenih video
snimaka sa Interneta.
x Block
Blokira reprodukciju neocenjenih video
snimaka sa Interneta.
108SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 109 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
1 Izaberite zonu za koju želite da podesite
jačinu zvuka, a zatim pritisnite
Zone Settings
.
2 Izaberite „Volume“, a zatim pritisnite
Možete da prilagodite podešavanja za glavnu
zonu, zonu 2 ili zonu 3.
3 Podesite jačinu zvuka, a zatim pritisnite
Zone Control
Zone Setup
Uključivanje ili isključivanje
napajanja za zonu 2/zonu 3
Memorisanje jačine zvuka za
glavnu zonu/zonu 2
1 Izaberite zonu koju želite da uključite
1 Izaberite zonu za koju želite da
.
memorišete jačinu zvuka, a zatim
pritisnite
.
2 Izaberite „On“ ili „Off“, a zatim
pritisnite
• On
• Off
.
Možete da memorišete jačinu zvuka koja će
biti postavljena po uključivanju napajanja
u svakoj zoni.
Možete da uključite ili isključite rad u zoni 2
ili zoni 3.
ili isključite, a zatim pritisnite
.
.
2 Izaberite „Preset Volume“, a zatim
pritisnite
.
3 Podesite jačinu zvuka, a zatim
Možete da izaberete izvor koji se emituje
u zoni. U zoni 2 se emituju audio i video
signali, dok se u zoni 3 emituju samo audio
signali.
1 Izaberite zonu u koju želite da emitujete
video/audio signale, a zatim pritisnite
2 Izaberite „Input“, a zatim pritisnite
3 Izaberite ulaz, a zatim pritisnite
.
.
.
Podešavanje jačine zvuka za
zonu 2
Ako se priključci SURROUND BACK
(ZONE 2) koriste sa vezom za zonu 2, takođe
ćete moći da podesite jačinu zvuka za zonu 2.
Ako podesite „Line Out“ na „Variable“, takođe
ćete moći da podesite jačinu zvuka koristeći
„Zone Control“
Ako želite da podesite jačinu zvuka zone 2
u zoni 2 pomoću daljinskog upravljača,
pogledajte „Upravljanje risiverom iz druge zone
(Upravljanje u ZONE 2/ZONE 3)“ (stranica 72).
Napomena
• Ne možete da memorišete jačinu zvuka u sledećim
slučajevima.
– Kada se priključci SURROUND BACK
(ZONE 2) koriste za zadnje surround zvučnike
ili prednje gornje zvučnike ili kada se koriste za
vezu za dva pojačala.
– Kada je „Line Out“ podešeno na „Fixed“.
Line Out
Kontrolu jačine zvuka za priključke ZONE 2
AUDIO OUT možete da podesite na vrednost
„Variable“ ili „Fixed“. Za više detalja,
pogledajte „Podešavanje kontrole za jačinu
zvuka za zonu 2“ (stranica 70).
x Fixed
x Variable
nastavlja se
109SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Prilagođavanje podešavanja
pritisnite
.
Tokom podešavanja, zvuk se emituje na
onoj jačini koju ste podesili, bez obzira na
vrednost kontrole MASTER VOLUME.
Ako izaberete „Off“, svaka zona će se
aktivirati sa istom jačinom zvuka koja je
bila podešena kada ste poslednji put
isključili napajanje.
Biranje izvora za emitovanje za
svaku zonu
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 110 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
12V Trigger
Omogućava vam da izaberete različite opcije
koje se mogu koristiti sa priključkom za
pokretanje spoljnih uređaja od 12V.
System Settings
Možete da prilagodite podešavanja risivera.
x Off
Omogućava vam da isključite priključke za
pokretanje spoljnih uređaja od 12V, čak
i kada je glavni risiver uključen.
x Ctrl
Omogućava vam da ručno uključite ili
isključite priključke za pokretanje spoljnih
uređaja od 12V korišćenjem komandi sa
spoljašnjeg uređaja za kontrolu.
x Zone
Language
Omogućava vam da izaberete jezik poruka na
ekranu.
x English
x Español
x Français
Omogućava vam da uključite ili isključite
priključke za pokretanje spoljnih uređaja
od 12V na osnovu toga da li je izabrana zona
uključena ili ne.
x Deutsch
x Input (samo za „Main“)
Omogućava vam da uključite ili isključite
funkciju koja automatski postavlja glavnu
zonu u režim mirovanja ako risiver ne koristite
određeno vreme ili kada risiver ne dobija signal.
Omogućava vam da uključite priključke za
pokretanje spoljnih uređaja od 12V kada je
izabran memorisani ulaz.
Kada izaberete „Input“, pojaviće se prikaz za
podešavanje u kojem možete da uključite/
isključite svaki priključak za pokretanje
spoljnih uređaja. Pomoću tastera V/v izaberite
ulaz, a zatim pritisnite
da biste potvrdili
izbor u polju za potvrdu.
x HDMI A (samo za „Main“)
Omogućava vam da uključite ili isključite
priključke za pokretanje spoljnih uređaja
od 12V na osnovu podešavanja izlaza za
priključak HDMI OUT A.
x HDMI B (samo za „Main“)
Omogućava vam da uključite ili isključite
priključke za pokretanje spoljnih uređaja
od 12V na osnovu podešavanja izlaza za
priključak HDMI OUT B.
Auto Standby
x Off
Ne prelazi u režim mirovanja.
x On
Prelazi u režim mirovanja nakon otprilike
30 minuta.
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Kada sadržaj reprodukujete preko USB uređaja,
iPod/iPhone uređaja, kućne mreže ili opcije za
internet video.
– Kada je risiver u režimu mirovanja.
Settings Lock
Omogućava vam da zaključate podešavanja
risivera.
x Main (samo za „Zone2“ i „Zone3“)
Omogućava vam da povežete aktivnost
priključka za pokretanje spoljnih uređaja
u zoni 2 ili zoni 3 sa priključkom TRIGGER
OUT MAIN.
x On
Ovu funkciju možete da uključite samo
u meniju za podešavanje. Kada isključite
ovu funkciju, postupite na sledeći način.
110SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 111 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
?/1
MUSIC
Initialize Personal Information
Omogućava vam da izbrišete lične informacije
koje se odnose na internet video kao što su lista
internet sadržaja „Favorites List“ itd.
System Information
Prikazuje verziju softvera risivera.
1
2
Pritisnite ?/1 da biste isključili
risiver.
Dok držite MUSIC i SPEAKERS
(A/B/A+B/OFF), pritisnite ?/1
da biste uključili risiver.
RS232C Control
x Off
x On
Software Update Notification
Možete da podesite da li želite da dobijate
obaveštenja o novim verzijama softvera na
TV ekranu.
x On
x Off
Ažuriranje risivera
Pogledajte „Network Update“ (stranica 111)
da biste ažurirali softver risivera.
Napomena
Prikazuje EULA ekran na TV ekranu.
Softverska licenca
Prikazuje Softverska licenca informacije na
TV ekranu.
Network Update
Možete da ažurirate i poboljšate funkcije
risivera.
Informacije o funkcijama ažuriranja možete
da pronađete na sledećem veb sajtu:
http://support.sony-europe.com/
Tokom ažuriranja, GUI i displej na risiveru su
isključeni a lampica iznad ?/1 ON/STANDBY
treperi zelenom bojom.
Kada se ažuriranje završi, risiver će se
automatski ponovo pokrenuti.
Ažuriranje može da traje oko 50 minuta.
Vreme koje je potrebno da se ažuriranje završi
se razlikuje, što zavisi od brzine internet veze.
Napomena
Tokom ažuriranja softvera ne isključujte risiver niti
izvlačite mrežni kabl. To može dovesti do kvara.
• Informacije o novoj verziji softvera se ne
prikazuju u sledećim slučajevima:
– Najnovija verzija se već koristi.
– Risiver ne može da preuzme podatke
putem mreže.
111SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Prilagođavanje podešavanja
Omogućava vam da uključite ili isključite
režim za kontrolu radi održavanja
i servisiranja.
EULA
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 112 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Upravljanje bez korišćenja GUI
interfejsa
4
Pritiskajte V/v da biste izabrali
stavku menija, a zatim
pritisnite .
Parametar se prikazuje u zagradama.
Risiverom možete da upravljate koristeći
njegov displej, čak i ako TV nije povezan
sa risiverom.
5
Pritiskajte V/v da biste izabrali
željeni parametar, a zatim
pritisnite .
Uneli ste parametar i zagrade će nestati.
Povratak na prethodni korak
Pritisnite RETURN/EXIT O.
AMP
MENU
RETURN/
EXIT O
V/v,
Korišćenje menija na displeju
1
2
Uključite risiver.
Pritisnite AMP MENU.
Na displeju risivera će se prikazati meni.
Primer: Kada izaberete „SPEAKER SETTINGS“.
3
Pritiskajte V/v da biste izabrali
meni, a zatim pritisnite .
112SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 113 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Lista menija (na displeju)
U svakom meniju su dostupne sledeće opcije.
„xx…“ u tabeli označava parametar za svaku stavku.
Meni
Stavka
Parametar
AUTO
AUTO CAL START ?
CALIBRATION
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
COMPLETE [xxxxxxxxxx]
CAL MATCHING? [xxx]
WARNING CODE [xxx:4x]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK, PHASE
INFO, DIST. INFO, LEVEL INFO, EXIT
YES, NO
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : 0, 1, 2, 3, 4
NO WARNING
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH :OUT, IN
DIST.INFO [xxxxxxxxxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
LEV.INFO [xxx:xxxxxx]dB
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
ERROR CODE [xxx:3x]
RETRY? [xxxx]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
YES, EXIT
CANCEL
CAL TYPE [xxxxxxxxx]
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF,
USER REF, OFF
A.P.M. [xxxx]
AUTO, OFF
FRONT REF TYPE [xxx]
L/R, L, R
SP PAIR MATCH [xxx]
ALL, SUR, OFF
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN ? [xxxxxxxx]
nastavlja se
113SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Prilagođavanje podešavanja
PHASE.INFO [xxx:xxx]
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 114 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Meni
Stavka
Parametar
LEVEL
SETTINGS
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, L do RH (AUTO), L do RH (FIX)
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR,
SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL,
SL/L, LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
PHASE AUDIO [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR,
SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL,
SL/L, LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
FRONT L [xxx.xdB]
–10,0 dB do +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
FRONT R [xxx.xdB]
–10,0 dB do +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
CENTER [xxx.xdB]
–20,0 dB do +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
SURROUND L [xxx.xdB]
–20,0 dB do +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
SURROUND R [xxx.xdB]
–20,0 dB do +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
SUR BACK [xxx.xdB]
–20,0 dB do +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
SUR BACK L [xxx.xdB]
–20,0 dB do +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
SUR BACK R [xxx.xdB]
–20,0 dB do +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
LEFT HIGH [xxx.xdB]
–20,0 dB do +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
RIGHT HIGH [xxx.xdB]
–20,0 dB do +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
SUBWOOFER [xxx.xdB]
–20,0 dB do +10,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
ALL SUR LEVEL [xxx.xdB]
–5 dB do +5 dB (u intervalu od 1 dB)
114SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 115 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Meni
Stavka
Parametar
SPEAKER
SETTINGS
SP PATTERN [xxxxx]
5/4.1 do 2/0 (28 šablona)
VIRTUAL FH [xxx]
ON, OFF
CENTER LIFT UP [xxx]
OFF, 1 do 10
SUR POSITION [xxxxx]
BACK, FRONT
SP RELOCATION [xxxxx]
TypeA, TypeB, OFF
FRONT SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
CENTER SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
SURROUND SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
FH SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
SB ASSIGN [xxxxxx]
OFF, BI-AMP, ZONE2
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L [xxxxxxxxx]
SURROUND R [xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
1,0 do 10,0 (m) (u intervalu od 1 cm)
Prilagođavanje podešavanja
SUR BACK L [xxxxxxxxx]
SUR BACK R [xxxxxxxxx]
LEFT HIGH [xxxxxxxxx]
RIGHT HIGH [xxxxxxxxx]
SUBWOOFER [xxxxxxxxx]
DISTANCE UNIT [xxxxx]
meter, feet
FR CROSSOVER [xxxHz]
40 do 200 (u intervalu od 10 Hz)
CNT CROSSOVER [xxxHz]
40 do 200 (u intervalu od 10 Hz)
SUR CROSSOVER [xxxHz]
40 do 200 (u intervalu od 10 Hz)
FH CROSSOVER [xxxHz]
40 do 200 (u intervalu od 10 Hz)
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
SP IMPEDANCE [xohm]
8 oma, 4 oma
nastavlja se
115SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 116 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Meni
Stavka
INPUT
SETTINGS
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Parametar
INPUT SKIP ?
xxxxxxxx [xxxxxx]
SHOWN, HIDDEN
HDMI AUDIO ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
HDMI VIDEO ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
DIGITAL A.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
COMPONENT V.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
SUR SETTINGS HD-DCS TYPE [xxxxxxx]
EQ SETTINGS
MULTIZONE
SETTINGS
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
EFFECT LEVEL [xxxx]
HIGH, MID, LOW
HEIGHT GAIN [xxxx]
HIGH, MID, LOW
ALL BASS [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (u intervalu od 0,5 dB)
ALL TREB [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (u intervalu od 0,5 dB)
FRONT BASS [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (u intervalu od 0,5 dB)
FRONT TREB [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (u intervalu od 0,5 dB)
CENTER BASS [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (u intervalu od 0,5 dB)
CENTER MID [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (u intervalu od 0,5 dB)
CENTER TREB [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (u intervalu od 0,5 dB)
SUR/SB BASS [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (u intervalu od 0,5 dB)
SUR/SB TREB [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (u intervalu od 0,5 dB)
FH BASS [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (u intervalu od 0,5 dB)
FH TREB [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (u intervalu od 0,5 dB)
P.VOL. MAIN [xxx.xdB]
OFF, –∞, –92,0 dB do +23,0 dB
(u intervalu od 0,5 dB)
P.VOL. ZONE2 [xxxdB]
OFF, –∞, –92 dB do +23 dB
(u intervalu od 1 dB)
Z2 LINEOUT [xxxxxxxx]
FIXED, VARIABLE
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT, HDMIA,
HDMIB
12V TRIG. ZONE2 [xxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
12V TRIG. ZONE3 [xxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
116SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 117 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Meni
Stavka
Parametar
TUNER
SETTINGS
FM MODE [xxxxxx]
STEREO, MONO
FMxx
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AUDIO
SETTINGS
VIDEO
SETTINGS
SYSTEM
SETTINGS
AUTO2, AUTO1, OFF
S.OPTIMIZER [xxxxxx]
NORMAL, LOW, OFF
LFE TIME [xxxxxms]
–20,0 ms do +20,0 ms
(u intervalu od 0,5 ms)
S.WOOFER LPF [xxx]
ON, OFF
S.WOOFER MUTING [xxx]
ON, OFF
A/V SYNC [xxxxxxxxx]
HDMI AUTO, 0 ms do 1200 ms
(u intervalu od 10 ms)
DUAL MONO [xxxxxxxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. PRIORITY [xxxx]
AUTO, PCM
D. RANGE COMP. [xxxx]
ON, AUTO, OFF
RESOLUTION [xxxxxxxx]
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, 720p,
1080i, 1080p
ZONE RESO. [xxxxxxxx]
DIRECT, 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
CTRL FOR HDMI [xxx]
ON, OFF
PASS THROUGH [xxxx]
ON, AUTO, OFF
H.A.T.S. [xxx]
ON, OFF
ZONE2 OUT [xxx]
ON, OFF
PRIORITY [xxxxxxxxxx]
MAIN&ZONE2, MAIN ONLY
AUDIO OUT [xxxxxx]
AMP, TV+AMP
SW LEVEL [xxxxx]
AUTO, +10 dB, 0 dB
FAST VIEW [xxxx]
AUTO, OFF
RS232C CONTROL [xxx]
ON, OFF
NETWORK STANDBY [xxx]
ON, OFF
AUTO STANDBY [xxx]
ON, OFF
VERSION [xxxx]
–
nastavlja se
117SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Prilagođavanje podešavanja
HDMI
SETTINGS
D.L.L. [xxxxx]
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\100ADJ.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 118 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Menjanje prikaza na displeju
Displej pruža različite informacije o statusu
risivera, na primer, o zvučnom polju.
1 Izaberite ulaz za koji želite da proverite
informacije.
2 Pritiskajte DISPLAY MODE na risiveru.
Svaki put kada pritisnete DISPLAY MODE,
prikaz na displeju se menja na sledeći
način.
Izabrani ulaz t Tip zvučnog polja t
Informacije o strimu* t Naziv ulaza koji
ste uneli ...
* Informacije o strimu se možda neće prikazati.
Kada slušate FM i AM radio
Naziv stanice t Frekvencija t Tip
zvučnog polja ...
Naziv u indeksu se prikazuje samo ukoliko
ste ulazu ili memorisanoj stanici dodelili
naziv. Naziv u indeksu se ne prikazuje
ukoliko ste uneli samo razmake.
Tokom prijema RDS signala
PS (naziv za Program Service)1), Naziv
memorisane stanice, frekventni opseg ili
broj memorisane stanice t Frekvencija,
frekventni opseg i broj memorisane stanice
t PTY (Program Type) indikator2) t
RT (Radio Text) indikator3) t
CT (Clock Time) t Tip zvučnog polja ...
1)
Ove informacije se takođe prikazuju za FM
stanice koje ne emituju RDS.
2)
Tip programa koji se emituje
3) Tekstualne poruke koje je poslala RDS stanica.
118SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 119 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Upravljanje opremom koja je
povezana sa risiverom
Korišćenje daljinskog upravljača
Upravljanje opremom
pomoću daljinskog upravljača
1
Pritisnite taster za izbor ulaza koji
odgovara povezanoj opremi
kojom želite da upravljate.
Pomoću daljinskog upravljača koji ste dobili uz
risiver možete da upravljate Sony opremom ili
opremom čiji proizvođač nije Sony.
Daljinski upravljač je fabrički podešen za
upravljanje Sony opremom.
Kada promenite podešavanja daljinskog
upravljača u skladu sa opremom koju koristite,
moći ćete da upravljate opremom čiji
proizvođač nije Sony i ostalom Sony opremom
kojom na početku niste mogli da upravljate
daljinskim upravljačem (stranica 120).
2
Pritisnite odgovarajuće tastere da
biste koristili funkciju navedenu
u tabeli ispod.
Napomena
Možda nećete moći da koristite neke funkcije na
opremi koju koristite.
Tabela tastera koji se koriste za upravljanje opremom
Kategorija TV Video DVD plejer,
Blu-ray
opreme
rikorder kombinovani Disc plejer
Taster
DVD/VCR uređaj
HDD
Konzola
rikorder
PSX
Video CD
plejer, LD
plejer
Digitalni
CATV
priključak
DSS
Kasetni DAT dek CD plejer,
dek A/B
MD dek
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Numerički tasteri
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
Obojeni tasteri
z
zc)
z
z
TOOLS/OPTIONS
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
HOME
z
./>
z
B·/·b
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
N, X, x
,
,
+/–
PRESET +/–,
PROG +/–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TOP MENU,
POP UP/MENU
AUDIO
z
SUBTITLE
z
z
z
z
z
nastavlja se
119SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Korišćenje daljinskog upravljača
z
(Vodič)
z
z
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\110REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 120 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
a)
b)
c)
Samo LD plejer
Samo dek B
Samo DVD
Isključivanje sve povezane
opreme
Programiranje daljinskog
upravljača
(SYSTEM STANDBY)
Daljinski upravljač možete da prilagodite
tako da odgovara opremi koja je povezana
na risiver. Daljinski upravljač možete čak
i da programirate za upravljanje opremom čiji
proizvođač nije Sony i Sony opremom kojom
inače nije moguće upravljati ovim daljinskim
upravljačem.
Čak i kada je ovaj risiver u režimu mirovanja,
oprema u zoni 2 ili zoni 3 ostaje uključena.
Da biste isključili svu Sony opremu,
uključujući veze ka svakoj zoni, pritisnite
istovremeno ?/1 i AV ?/1 na daljinskom
upravljaču.
AV ?/1
?/1
U postupku ispod naveden je primer video
rikordera koji nije proizvela kompanija Sony
i koji je povezan na priključke VIDEO 1 IN
na risiveru.
RM SET UP
AV ?/1
SHIFT
Tasteri za
izbor ulaza
Numerički
tasteri
ENT/MEM
1
Pritisnite AV ?/1 dok držite
RM SET UP.
Taster RM SET UP će početi da treperi.
2
Dok taster RM SET UP treperi,
pritisnite taster za izbor ulaza
(uključujući taster TV) opreme
kojom želite da upravljate.
Na primer, ako želite da upravljate video
rikorderom koji je povezan na priključak
VIDEO 1 IN, pritisnite VIDEO 1.
Tasteri RM SET UP i SHIFT će početi
da svetle, a taster za izbor ulaza će početi
da treperi.
120SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 121 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
3
Ako pritisnete taster za uređaj za koji
ne možete da programirate daljinski
upravljač, na primer TUNER, PHONO,
PC ili SOURCE, taster RM SET UP će
nastaviti da treperi.
• Svi tasteri za izbor ulaza na ovom daljinskom
upravljaču možda neće biti dostupni kada se koriste
sa određenom opremom.
Pomoću numeričkih tastera
unesite numerički kôd.
Proizvođač
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Taster za izbor ulaza će početi da svetli.
Ukoliko postoji više kodova, unesite
prvi koji odgovara opremi.
Napomena
Važeći kodovi za taster TV su samo oni
između 500 i 599.
4
Pritisnite ENT/MEM.
Kada numerički kôd bude verifikovan,
taster RM SET UP će zasvetleti dva puta
a daljinski upravljač će automatski izaći iz
režima za programiranje. Taster za izbor
ulaza će se takođe isključiti.
Otkazivanje programiranja
Pritisnite RM SET UP tokom bilo kog koraka.
Koristite numeričke kodove iz tabele
u nastavku da biste programirali opremu čiji
proizvođač nije Sony i Sony opremu kojom
na početku niste mogli da upravljate ovim
daljinskim upravljačem. Budući da se signal
iz daljinskog upravljača koji prima oprema
razlikuje u zavisnosti od modela i godine
proizvodnje, uređaju može biti dodeljeno
više numeričkih kodova. Ukoliko ne uspete
da programirate daljinski upravljač koristeći
jedan od kodova, pokušajte da koristite
druge kodove.
Napomene
• Numerički kodovi su zasnovani na najnovijim
informacijama koje su dostupne za svaku marku.
Međutim, postoji verovatnoća da oprema ne
reaguje na neke ili sve kodove.
Kôd(ovi)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Za upravljanje DAT dekom
Proizvođač
SONY
PIONEER
Kôd(ovi)
203
219
Za upravljanje kasetnim dekom
Proizvođač
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Korišćenje daljinskog upravljača
Numerički kodovi koji odgovaraju
opremi i proizvođač opreme
Za upravljanje CD plejerom
Kôd(ovi)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Za upravljanje MD dekom
Proizvođač
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Kôd(ovi)
301
302
303
304
Za upravljanje HDD rikorderom
Proizvođač
SONY
Kôd(ovi)
307, 308, 309
nastavlja se
121SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\110REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 122 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Za upravljanje Blu-ray Disc
plejerom
Proizvođač
SONY
LG
PANASONIC
SAMSUNG
Kôd(ovi)
310, 311, 312
337
335
336
Proizvođač
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
Za upravljanje konzolom PSX
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
Proizvođač
SONY
GRUNDIG
HITACHI
Kôd(ovi)
313, 314, 315
Za upravljanje DVD plejerom
Proizvođač
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Kôd(ovi)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Za upravljanje DVD/VCR COMBO
uređajem (rikorder)
Proizvođač
SONY
Kôd(ovi)
411
Za upravljanje HDD/DVD COMBO
uređajem (rikorder)
Proizvođač
SONY
Kôd(ovi)
401, 402, 403
Za upravljanje televizorom
Proizvođač
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
Kôd(ovi)
501
501, 536, 539
503
503
566
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
Kôd(ovi)
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
122SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 123 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Proizvođač
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kôd(ovi)
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Za upravljanje satelitskim
tjunerom
Proizvođač
SONY
Za upravljanje video CD plejerom
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
Proizvođač
SONY
PANASONIC
PHILIPS
Za upravljanje LD plejerom
Proizvođač
SONY
PIONEER
Kôd(ovi)
601, 602, 603
606
Kôd(ovi)
605
Za upravljanje video rikorderom
Proizvođač
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
Za upravljanje prijemnikom
kablovske televizije
Proizvođač
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kôd(ovi)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
* Ukoliko AIWA video rikorder ne radi čak i ako
ste uneli kôd za proizvođača AIWA, umesto njega
unesite kôd za Sony.
123SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Korišćenje daljinskog upravljača
FISHER
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
Kôd(ovi)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Kôd(ovi)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\110REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 124 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Automatsko izvršavanje
nekoliko komandi u nizu
Programiranje niza radnji
1
(Macro Play)
Funkcija Macro Play vam omogućava da
povežete nekoliko komandi u nizu i da ih
izvršite kao jednu komandu.
Daljinski upravljač nudi 2 makro liste
(MACRO 1 i MACRO 2). Možete da navedete
do 20 komandi za svaku makro listu.
Taster RM SET UP će početi da treperi
i jedan od tastera za izbor ulaza će početi
da svetli (po podrazumevanom fabričkom
podešavanju svetli taster BD).
2
Pritisnite taster za izbor ulaza
za opremu za koju želite da
programirate niz radnji.
3
Pritisnite tastere koje želite da
programirate onim redosledom
kojim želite da se izvrše radnje.
RM SET UP
AMP
Pritisnite i držite taster MACRO 1
ili MACRO 2 duže od jedne
sekunde dok istovremeno držite
pritisnut taster RM SET UP.
Tasteri za
izbor ulaza
Možete da programirate određene radnje
koristeći sledeće tastere.
Pritisnite
Radnja koja će biti
izvršena
Taster za izbor Menjanje ulaza.
ulaza duže od
jedne sekunde
MACRO 1 ili
MACRO 2
Unos intervala
u trajanju od jedne
sekunde. Kada želite da
napravite duži interval,
pritiskajte MACRO 1 ili
MACRO 2.
Taster za izbor ulaza koji ste izabrali
u koraku 2 će zasvetleti dva puta, a zatim
će se ponovo upaliti.
4
Ponovite korake 2 i 3 kada želite
da programirate radnje za ostalu
opremu.
5
Pritisnite RM SET UP da biste
završili programiranje.
MACRO 1
MACRO 2
124SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 125 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Otkazivanje programiranja
Podešavanja će biti otkazana kada 60 sekundi
ne pritisnite nijedan taster.
Prethodna komanda će ostati važeća.
Pokretanje makro radnji
1
Pritisnite AMP.
Taster AMP će početi da svetli, a zatim će
se isključiti.
2
Pritisnite MACRO 1 ili MACRO 2 da
biste pokrenuli makro.
Makro će se pokrenuti i početi da izvršava
komande redosledom kojim ste ih zadali.
Tokom slanja komandi, treperi taster
AMP a taster RM SET UP će početi da
svetli. Nakon slanja komandi, tasteri
RM SET UP i AMP će se isključiti.
Podešavanje kodova za
daljinski upravljač koji nisu
memorisani u daljinskom
upravljaču
Čak i ako neki kôd za daljinski upravljač nije
jedan od memorisanih kodova, daljinski
upravljač može da memoriše taj kôd koristeći
funkciju za učenje.
RM SET UP
FAVORITES
?/1
SHIFT
Tasteri za
izbor ulaza
Brisanje programiranog makroa
1 Pritisnite i držite taster MACRO 1 ili
Tasteri koji
se koriste
za učenje
koda*
2 Pritisnite RM SET UP.
Podešavanja memorisana kao makro su
izbrisana.
Korišćenje daljinskog upravljača
MACRO 2 duže od jedne sekunde dok
istovremeno držite pritisnut taster
RM SET UP da biste izbrisali memorisani
makro.
Taster RM SET UP će početi da treperi.
Tasteri koji
se koriste
za učenje
koda
* Da biste memorisali novu komandu na neki od ovih
tastera, prvo pritisnite SHIFT.
nastavlja se
125SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\110REM.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 126 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
1
Pritisnite FAVORITES dok držite
pritisnut taster RM SET UP.
5
Taster RM SET UP će početi da svetli.
Kada kapacitet memorije za memorisanje
kodova za daljinski upravljač dostigne
ograničenje, taster RM SET UP će
zasvetleti 10 puta i proces učenja je završen.
2
3
Pritisnite taster za koji želite da
memorišete novu komandu.
Za tastere koji su označeni
zvezdicom na slici iznad, pritisnite
SHIFT, a zatim pritisnite taster.
Taster za izbor ulaza koji ste izabrali
u koraku 2 će početi da svetli. (Taster
RM SET UP će nastaviti da svetli.)
Ako proces učenja bude neuspešan,
taster RM SET UP će zasvetleti pet puta.
Ako ne uspete da memorišete novu
komandu, proverite da li je ta komanda
već memorisana za taster za koji želite
da memorišete novu komandu.
Ako želite da memorišete novu komandu
za taster na kojem ste već memorisali
komandu, prvo izbrišite memorisanu
komandu.
4
Dok daljinski upravljač risivera prima
signal, taster za izbor ulaza izabran
u koraku 2 će se isključiti.
Taster RM SET UP će zasvetleti dva
puta i proces učenja je završen.
Ako proces učenja bude neuspešan,
taster RM SET UP će zasvetleti pet puta.
Pokušajte da ponovo obavite postupak
od koraka 2.
Pritisnite taster za izbor ulaza
(uključujući taster TV) za opremu
kojom želite da upravljate novom
komandom.
Taster za izbor ulaza će početi da treperi.
(Taster RM SET UP će nastaviti da svetli.)
Čak i ako pritisnete taster za koji ne
možete da memorišete novu komandu,
kao što je PC ili SOURCE, taster za izbor
ulaza neće trepereti.
Uperite daljinski upravljač
risivera ka predajniku daljinskog
upravljača od kojeg će biti
preuzet kôd.
Pritisnite taster na daljinskom
upravljaču od kojeg će biti
preuzet kôd da biste preneli
kôd za daljinski upravljač.
6
Pritisnite RM SET UP da biste
dovršili postupak učenja.
Obustavljanje postupka učenja
Pritisnite RM SET UP. Takođe, podešavanja
će biti otkazana kada 60 sekundi ne pritisnite
nijedan taster.
Međutim, kada obavite korak 3, nećete moći
da poništite podešavanja, čak i ako pritisnite
RM SET UP. U tom slučaju, ne pritiskajte
tastere na daljinskom upravljaču 10 sekundi,
a zatim pritisnite RM SET UP da biste otkazali
podešavanja.
Korišćenje naučene komande
Prilikom izbora ulaza sa kojeg je
obavljeno učenje, pritisnite taster
koji ste koristili za učenje te funkcije.
Brisanje naučenog koda
1 Pritisnite FAVORITES dok držite pritisnut
taster RM SET UP.
2 Pritisnite taster za izbor ulaza za koji želite
da izbrišete podešavanje.
Taster za izbor ulaza će početi da treperi.
(Taster RM SET UP će nastaviti da svetli.)
3 Pritisnite i držite ?/1 duže od jedne
Otprilike 5 cm - 10 cm
sekunde.
Taster za izbor ulaza će dvaput uzastopno
zasvetleti.
126SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\110REM.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 127 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
4 Pritisnite taster naučene komande da
biste izbrisali memorisano podešavanje.
Taster RM SET UP će zasvetleti dva puta
i proces brisanja je završen.
Ako proces brisanja bude neuspešan,
taster RM SET UP će zasvetleti pet puta.
Pokušajte da ponovo obavite postupak
od koraka 2.
5 Pritisnite RM SET UP da biste završili
brisanje.
1
Držite ?/1 i pritisnite taster
a zatim istovremeno
pritisnite AV ?/1.
,
Taster RM SET UP će zasvetleti tri puta.
2
Otpustite sve tastere.
Biće izbrisan ceo sadržaj memorije
daljinskog upravljača (npr. svi
programirani podaci).
Brisanje memorije
višefunkcionalnog daljinskog
upravljača
AV ?/1
?/1
RM SET UP
Korišćenje daljinskog upravljača
127SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 128 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
O postavljanju
Dodatne informacije
Mere opreza
O bezbednosti
Ako u kućište uređaja upadne bilo kakav
predmet ili tečnost, isključite risiver iz
mrežnog napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
O izvorima napajanja
• Pre nego što počnete da koristite risiver,
proverite da li njegov radni napon odgovara
lokalnom mrežnom napajanju.
Radni napon je naveden na pločici sa zadnje
strane risivera.
• Ako risiver nećete koristiti duže vremena,
ne zaboravite da izvadite kabl za napajanje
risivera iz zidne utičnice. Da biste izvukli
kabl za napajanje naizmeničnom strujom,
povucite ga držeći utikač a nikad kabl.
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod ovlašćenog
servisera.
• Postavite risiver na mesto sa odgovarajućom
ventilacijom kako biste sprečili zagrevanje
i produžili njegov radni vek.
• Ne postavljajte risiver blizu izvora toplote ili
na mesta koja su izložena direktnoj sunčevoj
svetlosti, prekomernoj prašini ili
mehaničkim udarima.
• Na gornji deo kućišta ne postavljajte
predmete koji bi mogli da blokiraju
ventilacione otvore i izazovu kvar uređaja.
O čišćenju
Čistite kućište, panel i kontrole mekanom,
suvom krpom. Ne koristite abrazivne
materijale, prašak za ribanje ili rastvor poput
alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa risiverom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
O zagrevanju
Iako se risiver greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar. Ako risiver neprekidno
koristite sa visoko pojačanim tonom,
temperatura gornje, bočne i donje strane
kućišta značajno raste*. Ne dodirujte kućište
da se ne biste opekli.
* Gornji deo kućišta može postati vreo.
128SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 129 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Rešavanje problema
Opšte
Risiver se automatski isključuje.
• Opcija „Auto Standby“ je podešena na
„On“ (stranica 110).
• Aktiviran je merač vremena za isključivanje
(stranica 84).
• „PROTECTOR“ radi (stranica 139).
Risiver se automatski uključuje.
• Funkcija „Control for HDMI“ je podešena
na „On“ ili je „Pass Through“ podešeno
na „Off“. U ovom slučaju, risiver se može
uključiti ako upravljate drugom opremom
koja je povezana sa njim.
Ne emituju se slika i zvuk ili se emituju
nepravilno.
• Risiver je postavljen blizu opreme poput
poput televizora, video rikordera ili
kasetnog deka. Ako se risiver koristi
u kombinaciji sa televizorom, video
rikorderom ili kasetnim dekom i ako je
postavljen suviše blizu tih uređaja, može
doći do pojave šuma i gubitka kvaliteta slike.
Do takvih smetnji dolazi naročito onda
kada se koristi sobna antena. Zbog toga vam
preporučujemo da koristite spoljnu antenu.
Gornji deo risivera je vreo.
• Ova pojava je specifična za ovo pojačalo.
To nije kvar. Ako su funkcije „Control for
HDMI“ ili „Network Standby“ podešene na
„On“ ili je „Pass Through“ podešeno na
„On“ ili „Auto“, napajanje za zonu 2 ili
zonu 3 je uključeno, gornji deo risivera
može postati vreo čak i kada je u režimu
mirovanja. Do ovoga dolazi zbog protoka
struje u unutrašnjim kolima risivera i to je
normalno.
Nema slike ili se na TV ekranu ili monitoru
prikazuje nejasna slika, bez obzira na
tip slike.
• Izaberite odgovarajući ulaz na risiveru
(stranica 51).
• Podesite TV na odgovarajući ulazni režim.
• Odmaknite TV od audio opreme.
• Pravilno dodelite komponentni video
ulaz (stranica 79).
• Ulazni signal bi trebalo da bude isti kao
onaj prilikom konvertovanja ulaznog
signala naviše pomoću ovog risivera
(stranica 22).
• Uverite se da su kablovi pravilno i dobro
povezani sa opremom.
• U zavisnosti od opreme za reprodukciju,
možda ćete morati da podesite opremu.
Pogledajte uputstva za upotrebu koja ste
dobili uz opremu.
Slike kasne u odnosu na zvuk koji je
povezan sa njima.
• U zavisnosti od opreme koja je povezana
na priključak HDMI ili izvora koji se
reprodukuje, slike mogu kasniti u odnosu
na zvuk povezan sa njima. U tom slučaju,
promenite podešavanje „A/V Sync“
u meniju Podešavanje zvuka (stranica 99).
Snimanje nije moguće.
• Proverite da li je oprema pravilno povezana
(stranica 31).
• Izaberite izvornu opremu (stranica 51).
• Proverite vezu sa dekom za snimanje
u skladu sa video signalima koje želite
da snimate. Analogni ulazni signali
(kompozitni video) mogu se emitovati
samo sa analognih izlaznih priključaka.
• Ulazni video signali sa HDMI IN
priključaka ne mogu se snimati.
• Izvori imaju zaštitu od kopiranja radi
sprečavanja snimanja. U tom slučaju,
nećete moći da snimate sa izvora.
nastavlja se
129SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Dodatne informacije
Ako naiđete na bilo koji od sledećih problema
prilikom korišćenja risivera, koristite ovaj
vodič za rešavanje problema da biste pokušali
da otklonite problem. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Video
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 130 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
• Podesite „Auto Standby“ na „Off“
(stranica 110). Tokom snimanja
kompozitnih video signala, može se
aktivirati funkcija risivera za automatski
ulazak u režim mirovanja i prekinuti
snimanje.
Određeni tip slike se ne emituje ili se
emituje nepravilno.
Komponentni video izlaz
• Televizor možda ne podržava rezoluciju
izlaznih signala sa COMPONENT VIDEO
OUT priključaka. U tom slučaju, izaberite
odgovarajuću rezoluciju na risiveru
(stranica 100).
• COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
priključci imaju ograničenje rezolucije
kada se konvertuje rezolucija video
signala zaštićenih tehnologijom za zaštitu
autorskih prava. Rezolucija signala koji
se emituju na priključke COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT se konvertuje
naviše do 480p/576p.
HDMI izlaz
• Izlaz za HDMI video signale na risiveru je
možda podešen na „OFF“. U tom slučaju,
izaberite „HDMI A“ ili „HDMI B“
pomoću tastera HDMI OUTPUT
(stranica 77).
• Kada je „Zone2 Out“ podešeno na
„Off“, signali se neće emitovati sa
HDMI ZONE 2.
• GUI i video signali čija rezolucija je
konvertovana naviše neće se emitovati
sa priključka HDMI ZONE 2 OUT.
• Audio i video signali sa HDMI IN
priključaka neće se emitovati sa priključka
HDMI ZONE 2 OUT kada izaberete isti
ulaz za glavnu zonu i zonu 2 i kada se
GUI meni prikazuje na televizoru
u glavnoj zoni.
• Kada omogućite funkciju Zone2 Out
i izaberete isti HDMI ulaz i za glavnu zonu
i za zonu 2, može doći do smetnji u audio
i video signalima u glavnoj zoni i zoni 2.
Da biste izbegli moguće smetnje u glavnoj
zoni, glavnoj zoni možete da date prioritet
za izabrani HDMI ulaz (stranica 71).
• Na HDMI priključak obavezno povežite
High Speed HDMI kabl kada želite da
gledate slike ili slušate zvuk, naročito za
1080p, Deep Colour, 3D ili 4K prenos.
4K slika
• 4K slike se možda neće prikazivati
u zavisnosti od modela televizora ili
video opreme. Proverite mogućnosti za
prikazivanje video zapisa i podešavanje
televizora ili video uređaja. Takođe,
povežite video opremu na dostupan
4K HDMI IN priključak na risiveru.
3D slika
• 3D slike se možda neće prikazivati
u zavisnosti od modela televizora ili video
opreme. Proverite koje formate 3D slike
podržava prijemnik (stranica 143).
Video rikorder
• Ako koristite video rikorder bez
elektronskih kola za poboljšanje slike,
kao što je TBC, slike mogu biti izobličene.
Kada izaberete „My Video“, „My Music“,
„My Photo“, „Internet Video“, „Internet
Music“, „Network“ ili „Sony
Entertainment Network“ u meniju Watch/
Listen, slika se ne emituje.
• Izaberite „BD“ ili „DVD“ koristeći INPUT
SELECTOR na risiveru, a zatim podesite
„Playback Resolution“ na „480i/576i“ ili
„480p/576p“ u meniju Video Settings
koristeći GUI (stranica 103) i ponovo
izaberite sadržaj.
Funkcija Pass Through ne radi.
• Kada je izabrano „HDMI B“ ili „Off“.
Izaberite „HDMI A“ pomoću tastera
HDMI OUTPUT.
• Kada je „Control for HDMI“ podešeno
na „On” i „Pass Through” podešeno na
„Auto“, risiver štedi energiju u režimu
mirovanja u skladu sa statusom televizora.
Da biste omogućili uštedu energije, trebalo
bi da omogućite „Control for HDMI“
na televizoru. Ako ova funkcija nije
omogućena, podesite „Pass Through“
na risiveru na „On“.
130SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 131 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Audio
Iz određenih zvučnika se ne čuje zvuk.
Prednji
• Povežite slušalice na priključak PHONES
da biste proverili da li se zvuk emituje na
slušalicama.
Ako se na slušalicama emituje samo
jedan kanal, proverite da li su svi kablovi
u potpunosti umetnuti u priključke na
risiveru i opremi.
Ako se na slušalicama emituju oba kanala,
proverite kabl prednjeg zvučnika sa kojeg
se ne emituje zvuk.
• Uverite se da ste monauralni uređaj
povezali i na L i na R priključak. Analogni
uređaj je potrebno povezati na oba ova
priključka. Koristite monoauralni stereo
kabl (ne isporučuje se). Međutim, iz
centralnog zvučnika se neće čuti zvuk ako
je izabrano zvučno polje (Pro Logic itd.).
Centralni/surround/zadnji surround/
prednji gornji zvučnici
• Proverite da li podešavanja zvučnika
odgovaraju postavci koristeći „Auto
Calibration“ ili „Speaker Connection“
u meniju Speaker Settings. Zatim proverite
da li se zvuk pravilno emituje iz svakog
zvučnika, koristeći „Test Tone“ u meniju
Speaker Settings.
• Izaberite zvučno polje „HD-D.C.S.“
(stranica 61).
• Podesite nivo zvuka na zvučnicima
(stranica 95).
nastavlja se
131SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Dodatne informacije
Zvuk se ne čuje, bez obzira koju opremu
izaberete ili se čuje samo jako tih zvuk.
• Proverite da li su zvučnici i oprema
pravilno povezani.
• Proverite da li su risiver i ostala oprema
uključeni.
• Proverite da li je kontrola MASTER
VOLUME podešena na –∞ dB. Pokušajte
da je podesite na otprilike –40 dB.
• Uverite se da SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
nije podešeno na OFF (stranica 47).
• Pritisnite
na daljinskom upravljaču da
biste deaktivirali funkciju za isključivanje
zvuka.
• Pokušajte da pritisnete taster za izbor ulaza
na daljinskom upravljaču ili da okrenete
INPUT SELECTOR na risiveru da biste
izabrali željenu opremu.
• Uverite se da slušalice nisu priključene.
• Ako želite da slušate zvuk sa zvučnika
televizora, podesite „Audio izlaz“ na
„TV+AMP“ u meniju HDMI Settings.
Ako je podešeno na „AMP“, zvuk se
neće emitovati sa zvučnika televizora.
Ako sa risivera emitujete višekanalni
zvuk, podesite na „AMP“.
• Kada omogućite funkciju Zone2 Out
i izaberete isti HDMI ulaz i za glavnu zonu
i za zonu 2, može doći do smetnji u audio
i video signalima u glavnoj zoni i zoni 2.
Da biste izbegli moguće smetnje u glavnoj
zoni, glavnoj zoni možete da date prioritet
za izabrani HDMI ulaz (stranica 71).
• Može doći do prekida zvuka ako se
promene frekvencija uzorkovanja, broj
kanala ili audio format izlaznih audio
signala sa opreme za reprodukciju.
• Podesite podešavanje „EQ“ iPod/iPhone
uređaja na „Off“ ili „Flat“.
Čuju se jake smetnje ili šum.
• Proverite da li su zvučnici i oprema
pravilno povezani.
• Proverite da li se u blizini kablova za
povezivanje ne nalazi ispravljač ili motor,
kao i da li su kablovi udaljeni najmanje
3 metra od televizora ili fluorescentnog
svetla.
• Odmaknite TV od audio opreme.
• Obavezno uzemljite priključak U SIGNAL
GND (samo kada je priključen gramofon).
• Utikači i priključci su prljavi. Obrišite ih
krpom koja je nakvašena alkoholom.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 132 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
• Uverite se da su centralni/surround/
prednji gornji zvučnici podešeni na
„Small“ ili „Large“.
Zadnji surround
• Neki diskovi nemaju Dolby Digital
Surround EX informacije.
• Ako je šablon zvučnika podešen tako da
se ne koriste zadnji surround zvučnici,
signali koji ulaze na priključak SUR BACK
su nevažeći jer risiver ne može da smanji
broj kanala na zadnjim surround
zvučnicima.
Subwoofer
• Proverite da li je subwoofer pravilno
i dobro povezan.
• Uverite se da ste uključili subwoofer.
Iz određenog uređaja se ne čuje zvuk.
• Proverite da li je uređaj pravilno povezan
na priključke za audio ulaz za taj uređaj.
• Proverite da li su kablovi koji se koristi
za povezivanje potpuno umetnuti
u priključke kako na risiveru, tako
i na uređaju.
• Podesite INPUT MODE na „AUTO“
(stranica 78).
HDMI ulaz
• Kada se koristi „2ch Analog Direct“, zvuk
se ne emituje. Koristite drugo zvučno polje
(stranica 60).
• Proverite HDMI vezu
(stranica 31, 33, 34, 36).
• Proverite da li koristite HDMI kabl
sa logotipom HDMI koji je odobrila
organizacija HDMI Licensing LLC.
• U zavisnosti od opreme za reprodukciju,
možda ćete morati da podesite opremu.
Pogledajte uputstva za upotrebu koja ste
dobili uz opremu.
• Na HDMI priključak obavezno povežite
High Speed HDMI kabl kada gledate
slike ili slušate zvuk tokom reprodukcije
sadržaja koji koristi 1080p, Deep Colour,
3D ili 4K prenos.
• Zvuk se možda neće emitovati sa risivera
kada se na TV ekranu prikazuje GUI.
Pritisnite HOME da biste isključili GUI.
• Povezana oprema može da ometa audio
signale (format, frekvenciju uzorkovanja,
brzinu protoka itd.) koji se prenose sa
HDMI priključka. Proverite podešavanja
povezane opreme ako je slika loša ili ako se
zvuk ne emituje sa uređaja koji je povezan
putem HDMI kabla.
• Ako povezana oprema nije kompatibilna
sa tehnologijom za zaštitu autorskih prava
(HDCP), slika i/ili zvuk sa HDMI OUT
priključka mogu biti izobličeni ili se
možda neće emitovati. U tom slučaju,
proverite specifikacije povezane opreme.
• Podesite rezolucije slike plejera na iznad
720p/1080i da biste uživali u zvuku visoke
brzine protoka (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD).
• Za rezoluciju slike sa plejera je možda
potrebno uneti određena podešavanja
da biste mogli da uživate u DSD
i višekanalnim linearnim PCM signalima.
Pogledajte uputstva za upotrebu plejera.
• Proverite da li je televizor kompatibilan sa
funkcijom za kontrolu zvuka na sistemu.
• Ukoliko televizor nema funkciju za
kontrolu zvuka na sistemu, podesite
„Audio izlaz“ podešavanja u meniju
HDMI Settings na
– „TV+AMP“ ako želite da slušate zvuk
sa zvučnika televizora i risivera.
– „AMP“ ako želite da slušate zvuk sa
risivera. Kada povežete risiver sa video
uređajem (projektorom itd.), zvuk se
možda neće emitovati sa risivera.
U tom slučaju izaberite „AMP“.
132SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 133 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Koaksijalni/optički ulaz
• Kada se koristi „2ch Analog Direct“, zvuk
se ne emituje. Koristite drugo zvučno polje
(stranica 60).
• Proverite INPUT MODE (stranica 78).
• Uverite se da izabrani priključak za
(digitalni) audio ulaz nije dodeljen drugim
ulazima u „Audio Input Assign“ u meniju
Input Settings (stranica 79).
Analogni dvokanalni ulaz
• Uverite se da izabrani priključak za
(analogni) audio ulaz nije dodeljen
drugim ulazima u „Audio Input Assign“
u meniju Input Settings (stranica 79).
Zvuk sa levog i desnog zvučnika je
neujednačen ili obrnut.
• Proverite da li su zvučnici i oprema
pravilno povezani.
• Podesite parametre za balans koristeći
„Speaker Setup“ u meniju Speaker Settings.
• Podesite nivoa zvuka na zvučnicima.
Dolby Digital ili DTS višekanalni zvuk se
ne reprodukuje.
• Proverite da li je DVD ili neki drugi
disk koji reprodukujete snimljen u
Dolby Digital ili DTS formatu.
• Kada povezujete DVD plejer ili neki
drugi uređaj na priključke za digitalni
ulaz na risiveru, uverite se da je izabrano
podešavanje za digitalni audio izlaz na
povezanoj opremi.
• Možete da uživate u High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
DSD i višekanalnom linearnom PCM
zvuku samo putem HDMI veze.
Nije moguće emitovati višekanalni zvuk.
• Kada je funkcija „Control for HDMI“
podešena na „On“, opcija „Audio izlaz“
će možda automatski biti podešena na
„AMP“. U tom slučaju, podesite
„Audio izlaz“ na „AMP“.
Nije moguće postići surround efekat.
• Uverite se da je funkcija za zvučno polje
uključena (pritisnite MOVIE/HD-D.C.S.
ili MUSIC).
• „PLII (Movie/Music)“, „PLIIx (Movie/
Music)“, „PLIIz Height“ i „Neo:X
(Cinema/Music/Game)“ ne rade kada je
šablon zvučnika podešen na 2/0 ili 2/0.1.
Lampica MULTI CHANNEL DECODING ne
svetli plavom bojom.
• Proverite da li je oprema za reprodukciju
povezana na digitalni priključak, kao i da li
ste izabrali odgovarajući ulaz na risiveru.
• Proverite da li je ulazni izvor softvera koji
se reprodukuje kompatibilan sa
višekanalnim formatom.
• Proverite da li je postavka opreme za
reprodukciju podešena na višekanalni zvuk.
• Uverite se da izabrani priključak za
(digitalni) audio ulaz nije dodeljen drugim
ulazima u „Audio Input Assign“ u meniju
Input Settings (stranica 79).
nastavlja se
133SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Dodatne informacije
• Ako je TV izabran kao ulaz na risiveru,
nećete moći da slušate zvuk sa uređaja koji
je povezan sa risiverom.
– Obavezno promenite ulaz risivera na
HDMI kada želite da gledate program
na uređaju koji je povezan sa risiverom.
– Promenite televizijski kanal kada želite
da gledate neku televizijsku emisiju.
– Ne zaboravite da izaberete
odgovarajuću opremu ili ulaz kada
gledate program na opremi povezanoj
sa televizorom.
• Daljinski upravljač za televizor ne možete
da koristite za upravljanje povezanom
opremom kada se koristi funkcija Control
for HDMI.
– U zavisnosti od povezane opreme
i televizora, možda ćete morati da
podesite HDMI podešavanje opreme
i televizora. Pogledajte uputstva za
upotrebu koja ste dobili uz opremu
i televizor.
– Promenite ulaz risivera na HDMI ulaz
na koji je povezana oprema.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 134 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Snimanje nije moguće.
• Proverite da li je oprema pravilno
povezana (stranica 38).
• Izaberite izvornu opremu (stranica 51).
• Ulazne audio signale sa priključaka
HDMI IN i MULTI CHANNEL INPUT
nije moguće snimati.
• Proverite vezu sa dekom za snimanje
u skladu sa audio signalima koje želite
da snimate. Analogni ulazni signali mogu
se emitovati samo sa analognih izlaznih
priključaka.
Probni ton se ne emituje sa zvučnika.
• Kablovi zvučnika možda nisu dobro
povezani. Proverite da li su dobro povezani
i da se ne izvlače kada ih lagano povučete.
• Možda je došlo do kratkog spoja na
kablovima za zvučnike.
Probni ton se ne emituje sa zvučnika koji
se prikazuje na ekranu televizora, već sa
nekog drugog zvučnika.
• Niste pravilno podesili konfiguraciju
zvučnika. Proverite da li su kablovi
zvučnika povezani u skladu sa
konfiguracijom.
Funkcija H.A.T.S. ne radi.
• „Audio izlaz“ je podešeno na „TV+AMP“.
Izaberite „AMP“ za „Audio izlaz“.
• Funkcija „H.A.T.S.“ možda neće raditi
u zavisnosti od podešavanja.
Tjuner
FM prijem je loš.
• Koristite koaksijalni kabl od 75 oma
(ne dobija se uz uređaj) da biste povezali
risiver sa spoljašnjom FM antenom, kao
što je prikazano u nastavku. Ako risiver
povezujete za spoljašnjom antenom,
uzemljite ga radi zaštite od groma. Da biste
sprečili eksploziju gasa, ne povezujte žicu
za uzemljenje na cevi gasovoda.
Spoljašnja FM antena
Risiver
Žica za uzemljenje
(ne isporučuje se)
Ka uzemljenju
Nije moguće podesiti radio stanice.
• Proverite da li su antene dobro povezane.
Podesite antene i priključite spoljašnju
antenu ako je potrebno.
• Signal stanica je preslab kada koristite
automatsko podešavanje. Koristite
ručno podešavanje.
• Nema memorisanih stanica ili su
memorisane stanice obrisane (kada
koristite podešavanje pretraživanjem
memorisanih stanica). Memorišite stanice
(stranica 58).
• Pritisnite DISPLAY MODE na risiveru
tako da se na displeju prikaže frekvencija.
RDS ne funkcioniše.
• Uverite se da ste izabrali FM RDS stanicu.
• Izaberite FM stanicu sa jačim signalom.
• Stanica koju ste podesili ne emituje RDS
signal ili je signal slab.
Željene RDS informacije se ne prikazuju.
• Kontaktirajte radio stanicu i saznajte da li
pruža datu uslugu. Ukoliko pruža, usluga
je možda privremeno u kvaru.
134SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 135 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
PC (USB)
U operativnom sistemu Windows XP
1 Izaberite „Start“ t „Control Panel“
(Kontrolna tabla) da biste otvorili
kontrolnu tablu.
2 Izaberite „Sounds, Speech, and Audio
Device“ (Zvukovi, govor i audio uređaji)
t „Change the Speaker Settings“
(Promenite postavke zvučnika).
3 Izaberite karticu „Audio“ (Zvuk) u dijalogu
„Sounds and Audio Devices Properties“
(Zvukovi i svojstva audio uređaja).
4 Izaberite „AV Amplifier/Receiver“
u padajućem meniju „Default device“
(Podrazumevani uređaj) u odeljku
„Sound playback“ (Reprodukcija zvuka).
U operativnom sistemu Windows Vista/7
1 Izaberite „Start“ t „Control Panel“
(Kontrolna tabla) da biste otvorili
kontrolnu tablu.
2 Izaberite „Hardware and Sound“
(Hardver i zvuk) t „Sound“ (Zvuk).
3 Izaberite karticu „Playback“
(Reprodukcija) u dijalogu „Sound“ (Zvuk).
4 Izaberite „AV Amplifier/Receiver“, a
zatim kliknite na dugme „Set Default”
(Postavi kao podrazumevano).
5 Uverite se da se pored „AV Amplifier/
Receiver“ pojavio zeleni znak za potvrdu.
Podrazumevani izlazni audio uređaj će
biti podešen na „STR-DA5800ES“.
U operativnom sistemu Mac OS X
1 Izaberite meni Apple t „System
Preferences“ (Podešavanja sistema) t
„Sound“ (Zvuk) da biste otvorili panel
„Sound“ (Zvuk).
2 Izaberite karticu „Output“ (Izlaz).
3 Izaberite “AV Amplifier/Receiver” sa liste
„Choose a device for sound output“
(Izaberite uređaj za emitovanje zvuka).
Podrazumevani izlazni audio uređaj će
biti podešen na „STR-DA5800ES“.
USB uređaj
USB uređaj nije prepoznat.
• Isključite risiver, a zatim uklonite USB
uređaj. Ponovo uključite risiver i povežite
USB uređaj.
• Priključite podržani USB uređaj.
• USB uređaj ne radi pravilno. Pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja kako
biste rešili problem.
Sadržaj na USB uređaju se ne prikazuje.
• Hijerarhija fascikli je premašila 4 nivoa.
Risiver može da prikaže sadržaj do najviše
4 nivoa (uključujući fasciklu „ROOT“).
Međutim, fascikle na četvrtom nivou se
ne prikazuju.
nastavlja se
135SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Dodatne informacije
Zvuk se ne emituje ili se zvuk emituje sa
zvučnika na računaru.
• Da biste mogli da emitujete zvuk,
preuzmite upravljački program za risiver sa
Sony veb sajta i instalirajte ga na računar.
Detaljnije informacije o instaliranju
upravljačkog programa možete da vidite
na početnoj stranici Sony veb sajta.
• Proverite da li je uređaj za reprodukciju
na računaru podešen na „AV Amplifier/
Receiver“, u suprotnom promenite
podešavanja operativnog sistema.
Sledeće procedure su primeri. Stvarna
procedura se može razlikovati u zavisnosti
od okruženja u kojem koristite računar.
• Proverite da li je kontrola jačine zvuka
u operativnom sistemu ili plejeru pravilno
podešena. Takođe proverite da li je
aktivirana funkcija za isključivanje zvuka.
• Zvuk se možda neće emitovati kada
istovremeno pokrenete više plejera.
• Zvuk tokom reprodukcije može biti
isprekidan zbog radnji koje obavljate
u drugim aktivnim aplikacijama.
• U zavisnosti od računara koji koristite,
zvuk može biti isprekidan ili poremećen.
Ako se to desi, podesite frekvenciju
uzorkovanja ili brzinu bitova na manju
vrednost.
5 Kliknite na dugme „OK“ (U redu).
Podrazumevani izlazni audio uređaj
će biti podešen na „STR-DA5800ES“.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 136 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Zvuk se ne emituje.
• Isključite risiver, a zatim uklonite USB
uređaj. Ponovo uključite risiver i povežite
USB uređaj.
• Priključite podržani USB uređaj.
• Pritisnite N da biste pokrenuli
reprodukciju.
• Kada se koristi „2ch Analog Direct“, zvuk
se ne emituje. Koristite drugo zvučno polje
(stranica 60).
• Muzički podaci sadrže šumove ili je zvuk
izobličen.
• U zavisnosti od formata datoteke,
neke datoteke se možda ponekad neće
reprodukovati. Za više detalja, pogledajte
„Mreža/USB“ (stranica 24).
• USB uređaji koji su formatirani sistemom
datoteka koji nije FAT12/16/32, VFAT ili
NTFS nisu podržani.*
• Ako koristite USB uređaj koji je podeljen
na particije, moguće je reprodukovati
samo audio datoteke na prvoj particiji.
• Reprodukcija je moguća do 4 nivoa
(uključujući fasciklu „ROOT“).
• Broj datoteka u fascikli je premašio 500
(uključujući fascikle).
• Datoteke koje su šifrovane ili zaštićene
lozinkama nije moguće reprodukovati.
• Ako putem risivera reprodukujete
muzičke datoteke koje se nalaze na
WALKMAN uređaju, premestite datoteke
na WALKMAN sa računara koristeći
metod „prevuci i otpusti“, a zatim ih
sačuvajte na WALKMAN u formatu koji
podržava risiver (npr. MP3).
* Ovaj risiver podržava FAT12/16/32, VFAT ili
NTFS, ali neki USB uređaji možda ne podržavaju
sve ove sisteme datoteka.
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
svakog USB uređaja ili kontaktirajte proizvođača.
USB uređaj nije moguće priključiti na
(USB) port.
• USB uređaj je povezan sa pogrešne strane.
Povežite USB uređaj u ispravnom položaju.
Pogrešan prikaz.
• Podaci na USB uređaju su možda oštećeni.
• Risiver može da prikaže sledeće kodove
znakova:
– Velika slova (A do Z)
– Mala slova (a do z)
– Brojeve (0 do 9)
– Simbole (’ < > * + , – . / @ [ \] _ ‘)
Ostali znakovi se možda neće pravilno
prikazivati.
Potrebno je da prođe dosta vremena dok
ne počne reprodukcija.
• Postupak učitavanja može potrajati duže
u sledećim slučajevima:
– Na USB uređaju ima mnogo fascikli.
– Struktura datoteka je veoma složena.
– Memorija je velikog kapaciteta.
– Interna memorija je fragmentirana.
Zato vam preporučujemo da se
pridržavate ove sledeće smernice.
– Ukupan broj datoteka po fascikli:
500 ili manje
iPod/iPhone
Nije moguće napuniti iPod/iPhone.
• Proverite da li je risiver uključen.
• Uverite se da je iPod/iPhone dobro povezan.
iPod/iPhone uređajem nije moguće
upravljati.
• Proverite da li ste uklonili zaštitni sloj
iPod/iPhone uređaja.
• U zavisnosti od sadržaja na iPod/iPhone
uređaju, možda će mu trebati izvesno
vreme da pokrene reprodukciju.
• Isključite risiver, a zatim uklonite iPod/
iPhone uređaj. Ponovo uključite risiver
i povežite iPod/iPhone uređaj.
• Koristite nepodržani iPod/iPhone.
Pogledajte poglavlje „Made for iPod/
iPhone“ (stranica 54) za podržane
vrste uređaja.
136SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 137 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Mreža
Nije moguće povezati se sa mrežom.
• Proverite mrežnu vezu (stranica 44)
i meni Network Settings (stranica 107).
• Proverite da li je port koji želite da koristite
za povezivanje sistema sa mrežom
aktiviran.
Nije moguće pronaći server.
• Potražite server koristeći „Connection
Server Settings“ u meniju Network
Settings (stranica 107).
• Proverite sledeće:
– Da li je ruter uključen?
– Ako postoji neki drugi uređaj između
risivera i rutera, proverite da li je taj
uređaj uključen.
– Da li su svi kablovi pravilno i dobro
povezani?
– Proverite podešavanja da biste bili
sigurni da odgovaraju podešavanjima
rutera (DHCP ili fiksna IP adresa)?
• Ako koristite računar, proverite sledeće:
– Podešavanja ugrađenog zaštitnog zida
u operativnom sistemu računara.
– Podešavanja zaštitnog zida
bezbednosnog softvera. Da biste saznali
kako da proverite podešavanja zaštitnog
zida u bezbednosnom softveru,
pogledajte odeljak za pomoć tog
softvera.
• Registrujte risiver sa serverom. Za detalje,
pogledajte uputstva koja ste dobili uz
server.
• Sačekajte nekoliko trenutaka, a zatim
pokušajte da se ponovo povežete sa
serverom.
Nije moguće pronaći ili reprodukovati
sadržaj na serveru.
• Na ekranima „My Music“, „My Photo“
i „My Video“ risiver prikazuje, među
sadržajima koje nudi server, samo one
sadržaje koji su u skladu sa DLNA
smernicama i koje je moguće
reprodukovati risiverom.
• Možda postoji sadržaj koji nećete moći da
reprodukujete ili prikažete čak i ako je taj
sadržaj definisan u DLNA smernicama.
Nije moguće pristupiti risiveru iz
aplikacije „ES Remote“ ili DLNA
kontrolera.
• Uverite se da je kontroler koji želite da
koristite podešen na „Allow“ u „Renderer
Access Control“ (stranica 107).
• Ako „Auto Access Permission“ podesite na
„On“ u „Renderer Options“ (stranica 107),
svaki detektovani kontroler može biti
automatski dostupan.
• Da li je mrežni kontroler naveden
u odeljku „Renderer Options“ i da li
je podešen na „Allow“?
Ako izbor u polju za potvrdu nije
potvrđen, potvrdite izbor u polju
za potvrdu „Auto Access Permission“
i vratite se na početni meni. Zatim
pomoću mrežnog kontrolera zadajte
jednu komandu risiveru, a potom
opozovite izbor u polju za potvrdu
za „Auto Access Permission“ ako je
neophodno.
• Ako je mrežni kontroler računarski
softverski kontroler, proverite da li je
softver filtriran od strane antivirusnog
softvera ili zaštitnog zida?
Dozvolite UPnP komunikaciju između
softvera i risivera. Za detalje pogledajte
uputstva za upotrebu antivirusnog
softvera, zaštitnog zida ili softvera
mrežnog kontrolera.
137SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Dodatne informacije
Jačina tona zvona iPhone uređaja se
ne menja.
• Podesite jačinu tona zvona koristeći
kontrole na iPhone uređaju.
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 138 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Internet video
Kvalitet slike/zvuka je loš/određeni
programi gube oštrinu naročito tokom
brzih ili tamnih scena.
• Kvalitet slike/zvuka može biti loš zavisno
od dobavljača internet sadržaja.
• Kvalitet slike/zvuka se može poboljšati
promenom brzine veze. Sony preporučuje
vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za video
zapise u standardnoj rezoluciji i 10 Mbps
za video zapise visoke definicije.
• Neki video zapisi nemaju zvuk.
Slika je mala.
• Pritisnite V da biste je uvećali.
Nije moguće reprodukovati sadržaj.
• Za reprodukciju nekih internet sadržaja
potrebna je registracija preko računara.
„BRAVIA“ Sync (Control for HDMI)
„Control for HDMI“ nije moguće podesiti
na „On“.
• Podesite „Zone2 Out“ u „HDMI Settings“
na „Off“.
Funkcija Control for HDMI ne radi.
• Proverite HDMI vezu
(stranica 29, 31, 33, 34).
• Uverite se da je funkcija „Control for
HDMI“ podešena na „On“ u meniju
HDMI Settings.
• Kada je „Zone2 Out“ podešeno na „On“,
funkcija Control for HDMI ne radi.
• Uverite se da je povezana oprema
kompatibilna sa funkcijom HDMI.
• Proverite podešavanja funkcije Control for
HDMI na povezanoj opremi. Pogledajte
uputstva za upotrebu povezane opreme.
• Ako promenite HDMI vezu, priključite/
uklonite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom ili ako dođe do nestanka struje,
ponovite procedure u „Priprema za
„BRAVIA“ Sync“ (stranica 74).
• Kada izaberete „HDMI OUT B“ ili „OFF“,
funkcija Control for HDMI neće raditi
pravilno.
• Ako izaberete „HDMI OUT A“ nakon što
ste izabrali „HDMI OUT B“ ili „OFF“,
funkcija Control for HDMI možda neće
raditi pravilno izvesno vreme. Do toga
dolazi zato što oprema povezana na HDMI
OUT A priključak mora da ponovo
prepozna risiver koji je opremljen
funkcijom Control for HDMI. Ako
funkcija Control for HDMI ne radi
pravilno duže vremena, obavite korake
navedene u „Priprema za „BRAVIA“ Sync“
(stranica 74).
• Tipovi i broj uređaja kojima se može
upravljati funkcijom „BRAVIA“ Sync
ograničeni su HDMI CEC standardom
na sledeći način.
– Oprema za snimanje (Blu-ray Disc
rikorder, DVD rikorder itd.): do
3 uređaja
– Oprema za reprodukciju (Blu-ray Disc
plejer, DVD plejer itd.): do 3 uređaja
– Oprema za tjuner: do 4 uređaja
(risiver koristi jedan od njih za svoje
GUI radnje.)
– Audio sistem (AV risiver): do 1 uređaja
Kada pokušate da koristite funkciju za
reprodukciju pritiskom na jedno dugme,
ulaz se ne menja onako kako želite.
• Proverite da li je „Zone2 Out“ podešeno
na „Off“.
• Proverite dodelu za HDMI ulaz
(stranica 79). Kada istom ulaznom HDMI
priključku dodelite više ulaza, ako koristite
funkciju za reprodukciju pritiskom na
jedno dugme na opremi povezanoj preko
HDMI ulaza, najpre će biti izabran zadnje
dodeljeni ulaz.
Audio Return Channel (ARC) ne
funkcioniše.
• Uverite se da je funkcija „Control for
HDMI“ podešena na „On” u meniju
HDMI Settings.
• Uverite se da je INPUT MODE za „TV“
podešeno na „AUTO“ (stranica 78).
138SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 139 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Daljinski upravljač
Taster RM SET UP treperi i ne možete da
podesite Macro Play (stranica 124) ili
daljinski upravljač ne može da memoriše
kontrolni kôd (stranica 125).
• Kada taster RM SET UP zatreperi pet puta,
zamenite baterije novim.
Ukoliko problem nije u nekim od goreopisanih
slučajeva i ako ne bude otklonjen čak i ako
sačekate izvesno vreme, izvršite jednu od
dolenavedenih radnji.
• Pritisnite ?/1 na daljinskom upravljaču
da biste isključili, a zatim ponovo
uključili risiver.
• Držite ?/1 na risiveru dok lampica iznad
tastera ne počne da svetli zelenom bojom
da biste ponovo pokrenuli risiver.
Stanje risivera možete da proverite preko
poruke. Pogledajte tabelu u nastavku da biste
otklonili problem. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.
PROTECTOR
Risiver je pokriven i ventilacioni otvori su
blokirani. Risiver će se automatski isključiti
nakon nekoliko sekundi. Uklonite predmet
koji prekriva gornji panel risivera i ponovo
uključite napajanje.
SPEAKER SHORTED
Promenljiva struja dolazi do zvučnika zbog
kratkog spoja na priključcima zvučnika.
Risiver će se automatski isključiti nakon
nekoliko sekundi. Ako se zbog kratkog spoja
aktivira zaštitni uređaj na risiveru, isključite
risiver. Proverite vezu između zvučnika
i ponovo uključite napajanje.
FAN STOPPED
Proverite da li je ventilacioni otvor na
gornjem delu risivera blokiran.
Na TV ekranu će se prikazati „A new
software version is available. Please go
to the „Setup” section of the menu and
select „Network Update” to perform the
update.“.
Pogledajte „Network Update“ (stranica 111)
da biste softver risivera ažurirali na
noviju verziju.
Video cannot be output from this jack.
• Ako risiver koristite u glavnoj zoni,
povežite risiver sa televizorom putem
HDMI kabla.
• Ako risiver povežete sa televizorom
pomoću video kabla, podesite „Playback
Resolution“ na „480i/576i“ (stranica 103).
• Ako risiver povežete sa televizorom putem
komponentnog video kabla, podesite
„Playback Resolution“ na odgovarajući
parametar za vaš TV (stranica 103).
nastavlja se
139SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Dodatne informacije
Daljinski upravljač ne radi.
• Uperite daljinski upravljač prema
senzoru za daljinski upravljač na risiveru
(stranica 10).
• Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i risivera.
• Zamenite sve baterije u daljinskom
upravljaču novim baterijama, ako su slabe.
• Kada počnete da koristite risiver, obavezno
prvo pritisnite AMP na daljinskom
upravljaču. U suprotnom, radnje koje
zadate možda neće biti namenjene
risiveru. Zatim izaberite uređaje koje želite
da koristite pritiskom na jedan od tastera
za izbor ulaza.
• Uverite se da su komandni režimi risivera
i daljinskog upravljača isti. Ako se
komandni režimi risivera i daljinskog
upravljača razlikuju, nećete moći da
upravljate risiverom pomoću daljinskog
upravljača (stranica 85).
• Proverite da li ste izabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
• Kada upravljate programiranom opremom
čiji proizvođač nije Sony, daljinski
upravljač možda neće raditi ispravno
u zavisnosti od modela i proizvođača
opreme.
Poruke o grešci
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 140 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Lista poruka nakon merenja pomoću funkcije Auto Calibration
Displej
Objašnjenje
Code 30
Priključene su slušalice. Uklonite slušalice i ponovo obavite automatsko kalibrisanje.
Code 31
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) je podešeno na OFF. Izaberite drugo podešavanje za zvučnike
i ponovo obavite merenje.
Code 32
Nije otkriven nijedan zvučnik. Uverite se da je mikrofon za optimizaciju pravilno povezan
AUTO CAL MIC, a zatim ponovo obavite merenje pomoću funkcije Auto Calibration.
Code 33
• Nije povezan nijedan prednji zvučnik ili je povezan samo jedan prednji zvučnik.
• Mikrofon za optimizaciju nije povezan. Uverite se da je mikrofon za optimizaciju pravilno
povezan AUTO CAL MIC, a zatim ponovo obavite merenje pomoću funkcije Auto
Calibration.
• Levi surround zvučnik ili desni surround zvučnik nije povezan.
• Zadnji surround zvučnici su povezani čak i ako nije potrebno povezati surround zvučnike.
Povežite surround zvučnik(e) na priključke SURROUND.
• Zadnji surround zvučnik je povezan samo na priključke SURROUND BACK (ZONE 2) R.
Ako povezujete samo jedan zadnji surround zvučnik, povežite ga na priključke
SURROUND BACK (ZONE 2) L.
• Povezan je samo jedan prednji gornji zvučnik. Povežite prednji gornji zvučnik na svaki od
priključaka FRONT HIGH.
• Prednji gornji zvučnici su povezani čak i ako surround zvučnici nisu povezani. Povežite
surround zvučnik(e) na priključke SURROUND.
Code 34
Zvučnici nisu pravilno postavljeni. Zvučnici ili mikrofon za optimizaciju na desnoj ili levoj
strani su možda pogrešno postavljeni. Pogledajte „1: Postavljanje zvučnika“ (stranica 25)
i proverite položaj zvučnika.
Warning 40
Proces merenja je završen sa otkrivenim visokim nivoom šuma. Moći ćete da postignete bolje
rezultate ako ponovo pokušate u tihom okruženju.
Warning 41
Warning 42
Ulaz iz mikrofona je preglasan.
• Udaljenost između zvučnika i mikrofona je možda premala.
Ponovo obavite merenje kada iz udaljite.
• Kada risiver koristite kao predpojačalo, može se prikazati jedna od ove dve poruke,
u zavisnosti od pojačala koje povežete. Međutim, risiver ćete moći da koristite bez problema
čak i ako ga koristite sa tom vrednošću.
Warning 43
Nije moguće otkriti udaljenost i poziciju bas zvučnika. Ili nije moguće detektovati ugao pod
kojim su postavljeni zvučnici. Uzrok tome je možda buka. Pokušajte da obavite merenje
u tihom okruženju.
Warning 44
Merenje je završeno. Međutim, zvučnici nisu pravilno postavljeni u odnosu jedni na druge.
Pogledajte „1: Postavljanje zvučnika“ (stranica 25) i proverite relativni položaj zvučnika.
NO WARNING Nema informacija o upozorenju.
140SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 141 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Brisanje memorije
Specifikacije
Odeljak za pojačalo
Da biste obrisali
Pogledajte
Sva memorisana podešavanja
stranica 87
Memoriju višefunkcionalnog
daljinskog upravljača
stranica 127
Brisanje memorije jednostavnog
daljinskog upravljača
Kada izvadite baterije, ne koristite daljinski
upravljač nekoliko minuta.
Ponovno pokretanje risivera
Ako tasteri na risiveru ili daljinskom
upravljaču ne rade zbog kvara risivera, ponovo
pokrenite risiver.
Držite ?/1 10 sekundi.
Kada lampica iznad ?/1 počne da treperi
zelenom bojom, počinje ponovno pokretanje.
O informacijama za podršku
Najnovije informacije o risiveru potražite na
sledećem veb sajtu.
http://support.sony-europe.com/
IZLAZNA SNAGA1) 2)
Nominalna izlazna snaga u stereo režimu
(8 oma 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09 %):
120 W + 120 W
Referentna izlazna snaga u stereo režimu
(4 oma 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15 %):
120 W + 120 W
Referentna izlazna snaga
(8 oma 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT:
130 W + 130 W
FRONT HIGH:
130 W + 130 W
CENTER: 130 W
SURROUND:
130 W + 130 W
SURROUND BACK:
130 W + 130 W
Referentna izlazna snaga
(4 oma 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT:
120 W + 120 W
FRONT HIGH:
120 W + 120 W
CENTER: 120 W
SURROUND:
120 W + 120 W
SURROUND BACK:
120 W + 120 W
1)
2)
Mereno u sledećim uslovima:
Zahtevi za napajanje: 230 V AC, 50/60 Hz
Zvuk se možda neće emitovati u zavisnosti
od podešavanja zvučnog polja i izvora.
Frekventni odziv3)
PHONO
Kriva RIAA ekvilizacije
± 1,0 dB (20 Hz –
20 kHz)
10 Hz – 100 kHz
MULTI CHANNEL
± 3 dB
INPUT, SA-CD/CD,
MD/TAPE, TV,
VIDEO 1/2, DVD, SAT/
CATV, GAME
nastavlja se
141SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Dodatne informacije
Referentna poglavlja
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 142 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Ulazi (analogni)
Video odeljak
PHONO
Osetljivost: 2,5 mV
Impedansa: 50 kilooma
S/N3): 90 dB (A, 20 kHz
LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/TAPE, TV,
VIDEO 1/2, DVD, SAT/
CATV, GAME
Osetljivost: 150 mV
Impedansa: 50 kilooma
S/N3): 105 dB (A,
20 kHz LPF. 500 mV)
3)
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 oma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 oma
PB: 0,7 Vp-p, 75 oma
PR: 0,7 Vp-p, 75 oma
80 MHz HD protok
Kada se koristi „A.Direct“.
Ulazi (digitalni)
Impedansa: 75 oma
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
IN 1 (DVD), IN 2
(VIDEO 1), IN 3
(SA-CD/CD)
(Koaksijalni)
IN 1 (GAME), IN 2
S/N: 96 dB
(SAT/CATV), IN 3 (TV) (A, 20 kHz LPF)
(optički)
Izlazi
MD/TAPE, VIDEO 1,
ZONE 2, ZONE 3
(AUDIO OUT)
Napon:150 mV
Impedansa: 1 kiloom
FRONT L/R, CENTER,
SURROUND L/R,
SURROUND BACK L/R,
FRONT HIGH L/R,
SUBWOOFER
Napon: 2 V
Impedansa: 1 kiloom
Odeljak FM prijemnika
Frekventni opseg
Antena
Antenski priključci
87,5 MHz – 108,0 MHz
FM žična antena
75 oma, nesimetrični
Odeljak AM prijemnika
Skala za podešavanje
u koracima od po
9 kHz
Opseg za
podešavanje
531 kHz – 1,710 kHz
Antena
Kružna antena
142SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 143 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
HDMI Video
Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača)
Format
2D
4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz
a
–
Uporedo
(leva i desna
strana ekrana)
Iznad-Ispod
(Gornja-i-donja
strana ekrana)
–
–
3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 25 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p @ 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
nastavlja se
143SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
Dodatne informacije
3D
Pakovanje
frejmova
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\120ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 144 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Opšte
Zahtevi za napajanje 230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije 500 W
Potrošnja energije (u režimu mirovanja)
0,5 W (Kada su „Control
for HDMI“ (stranica 105),
„Pass Through“
(stranica 105), „Network
Standby“ (stranica 107)
i „RS232C Control“
(stranica 111) podešeni na
„Off“ i kada je napajanje za
zonu 2/zonu 3 isključeno.)
Dimenzije
430 mm × 187.5 mm ×
420 mm
(širina/visina/dubina)
uključujući isturene delove
i kontrole
Masa (približno)
17,8 kg
Isporučena dodatna oprema
Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
Kratki vodič za podešavanje (1)
Mikrofon za optimizaciju ECM-AC1 (1)
FM žična antena (1)
AM kružna antena (1)
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (1)
Višefunkcionalni daljinski upravljač (1)
Jednostavni daljinski upravljač (1)
R6 (veličina AA) baterije (4)
Alatka za povezivanje kablova za zvučnike (1)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
144SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\010COVIX.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 145 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Indeks
U SIGNAL GND priključak 43
Brojevi
12V Trigger 110
2 kanala 60
2ch Analog Direct 60
2ch Stereo (režim) 60
3D Output Settings 104
5.1 kanala 25
7.1 kanala 25
9.1 kanala 25
A
A.F.D. (režim) 61
A/V Sync 99
AM 57
Antena 42
Audio Input Assign 106
Audio izlaz 104
Audio Return Channel (ARC) 76, 78
Audio Settings 97
Auto Calibration 91
Auto Calibration Setup 92
Auto Standby 110
Automatic Phase Matching 93
Automatsko podešavanje 58
B
Bas 65
Berlin Philharmonic Hall 63
Blu-ray Disc plejer 31
Brisanje memorije
daljinski upravljač 127
Brisanje podešavanja
risiver 87
Dodatne informacije
Simboli
Connection Server Settings 107
Control for HDMI 105
Crossover Frequency 95
D
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 91
Daljinski upravljač 16–20, 46, 119–127
Decode Priority 99
Digital Legato Linear (D.L.L.) 97
Displej 12, 113
Distance Unit 97
DLNA 55
Dodeljeni audio ulaz 79
Dodeljeni video ulaz 79
Dual Mono 98
DVD plejer 31
Dynamic Range Compressor 98
E
Easy Automation 82
Easy Setup 46, 91
Equalizer 65, 98
ES Remote 82
External Control 107
F
Fast View 106
Favorites 50
Film 61
FM 57
FM režim 58
Front Reference Type 92
G
Gramofon 43
GUI (grafički korisnički interfejs) 29, 49
C
Calibration Type 92
CD plejer 38
Center Analog Down Mix 97
Center Speaker Lift Up 94
Concertgebouw Amsterdam 63, 64
H
H.A.T.S. 105
HD-D.C.S. 61
HD-D.C.S. (Tip efekta) 62
HDMI Settings 104
nastavlja se
145SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\010COVIX.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 146 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
I
Impedansa zvučnika 47
Initialize Personal Information 111
Input Edit 106
INPUT MODE 78
Input Settings 106
Internet sadržaj 56
Internet Services Settings 108
Internet Settings 107
Internet video 56
Internet Video Parental Control 108
Internet Video Unrated 108
IP Content Noise Reduction 56
iPod/iPhone 53
Isključivanje sistema 75
Isključivanje zvuka 51
Izbor scena 76
J
Jazz Club 63
K
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom 45
Kamkorder 36
Kasetni dek 43
Kontrola kućnog bioskopa 76
Kontrola zvuka na sistemu 76
Konverzija naviše 22
L
L.F.E. (Niskofrekventni efekat) 13
Language 110
Large 95
LFE Time Alignment 98
Line Out 70, 109
Listen 51
Live Concert 63
M
MASTER VOLUME 11, 51
MD dek 43
Memorisane stanice 58
Meni 49, 88
Meni za podešavanje 88
Menjanje prikaza na displeju 118
Merač vremena za isključivanje 84
Movie Height 61
Musikverein Vienna 63, 64
Muzika 63
N
Name In 93
Name Input 59
Neo:X (Bioskop) 61
Neo:X (Game) 63
Neo:X (Music) 63
Network Settings 107
Network Standby 107
Network Update 111
P
Parental Control Area Code 108
Parental Control Password 108
Pass Through 77, 105
Phase Audio 96
Phase Noise 96
PHONES 11
Playback Resolution 103
PlayStation 3 33
PLII (Film) 61
PLII (Music) 63
PLIIz Height 61, 63, 64
PLIIx (Film) 61
PLIIx (Music) 63
Podešavanje 58
Podešavanje video zapisa 100
Podudaranje parova zvučnika 92
Portable Audio 63
Poruke
Auto Calibration 140
Greška 139
Position 92
Povezivanje
antena 42
audio oprema 38
monitor 29
Mreža 44
video oprema 31
zvučnici 27
Prijemnik kablovske televizije 34
Priority 105
PROTECTOR 139
146SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\010COVIX.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 147 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
T
Računar 41, 52
Renderer Access Control 107
Renderer Options 107
Reprodukcija pritiskom na jedno dugme 75
Rezolucija 100
RS232C Control 111
Ručno podešavanje 58
Test Tone 96
Tip efekta 62
TONE 11, 87
TV Type 104
S
Satelitski tjuner 34
Screen Format 104
Server
Priprema 49
Settings 88
Settings Lock 110
Small 95
Snimanje 84
Softverska licenca 111
Software Update Notification 111
Sound Field 99
Sound Optimizer 65, 97
Speaker Connection 93
Speaker impedance 97
Speaker pattern 93
Speaker Relocation 94
Speaker Settings 91
Speaker Setup 95
SPEAKER SHORTED 139
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) 10, 47
Sports 63
Srednji tonovi 65
Stadium 63
Subwoofer Level 104
Subwoofer Low Pass Filter 99
Subwoofer Muting 98
Super Audio CD plejer 38
Surround Back Assign 93
Surround Speaker Position 94
System Information 111
System Settings 110
SYSTEM STANDBY 120
Dodatne informacije
R
U
USB 52
User Reference Edit 92
V
Veza za dva pojačala 86
VIDEO 2 IN priključci 36
Video Input Assign 106
Video rikorder 35
Virtual Front High 93
Visoki tonovi 65
Više zona 67
Vocal Height 63
Vraćanje na početne vrednosti
daljinski upravljač 127
risiver 87
W
WALKMAN 52
Watch 51
Z
Zone Control 109
Zone Resolution 102
Zone Settings 109
Zone Setup 109
Zone2 Out 105
Zvučni efekti 60
Zvučno polje 60
147SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
D:\DTP\@_SONY\STR-DA5800ES\Print\4433534211(SR)\4433534211STRDA5800ESCE\01SRSTRDA5800ESCE\010COVIX.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 148 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
148SR
STR-DA5800ES
4-433-534-21(1) (SR)
010COV.book Page 149 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
010COV.book Page 150 Tuesday, October 16, 2012 6:38 PM
Download PDF

advertising