Sony | STR-DH510 | Sony STR-DH510 STR-DH510 Home cinema AV receiver Uputstva za rukovanje

4-168-043-14(1)
Višekanalni AV
prijemnik
Uputstvo za upotrebu
STR-DH510
©2010 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste sprečili požar ili električni
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste sprečili požar, ne prekrivajte ventilacione otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavesama,
itd. Ne stavljajte izvore otvorenog plamena na
uređaj, kao što su upaljene sveće.
Nemojte postavljati uređaj u skučen prostor, kao što
je polica za knjige ili ormarić.
Kako biste smanjili opasnost od požara i električnog
udara, nemojte izlagati uređaj kapljanju ili prskanju
te nemojte stavljati na njega predmete napunjene
sa teč nošću, kao što su vaze.
S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za
odspajanje uređaja iz napajanja, spojite ga u lako
dostupnu zidnu utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu uređaja, odmah ga odspojite iz zidne
utičnice.
Baterije ili uređaji sa umetnutim baterijama ne
smeju se izlagati visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu, vatri i sl.
Ovaj uređaj nije odspojen od napajanja sve dok je
utikač spojen u utičnicu, čak i ako je uređaj isključen.
Zvuk prevelike glasnoće iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
Ovaj simbol upozorava korisnika
da na uređaju postoji vruća površina tokom normalnog rada.
Važno sigurnosno uputstvo
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ovo uputstvo.
Sačuvajte ovo uputstvo.
Pridržavajte se svih upozorenja.
Poštujte sva uputstva.
Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode.
Čistite samo suvom krpom.
Nemojte blokirati ventilacione otvore. Uređaj
postavite u skladu sa uputstvom proizvođača.
8) Nemojte postavljati u blizini izvora toplote, poput radijatora, grejalice, peći i sl., ili uz uređaje
koji stvaraju toplotu (uključujući pojačala).
9) Nemojte da prepravljate sigurnosnu funkciju
višepolnog utikača ili utikača sa uzemljenjem.
Polarizovani utikač ima dva kontakta od kojih je
jedan širi od drugog. Utikač za mrežu sa uzemljenjem ima dva kontakta i zubac za uzemljenje.
Široki kontakt ili treći zubac služe u svrhu vaše
sigurnosti. Ako isporučeni mrežni kabl nema
odgovarajući utikač, obratite se ovlašć enom
Sony servisu radi zamene.
10) Zaštitite mrežni kabl kako se po njemu ne bi
hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini utikača,
utičnice i na mestu gde izlazi iz uređaja.
11) Upotrebljavajte samo dodatni pribor koji
preporučuje proizvođač.
12) Upotrebljavajte samo kolica, stalak, tronožac,
nosač ili astal koji preporučuje proizvođač ili
koji se prodaje uz uređaj. Ako se upotrebljavaju
kolica, treba pripaziti kod premeštanja uređaja
da ne dođe do povreda u slučaju prevrtanja.
13) Odspojite uređaj iz zidne utičnice tokom
nevremena sa grmljavinom ili ako ga nećete
upotrebljavati duže vreme.
14) Servisiranje prepustite isključivo kvalifikovanom
servisnom osoblju. Uređaj je potrebno servisirati
ako je došlo do bilo kakvih oštećenja, na primer,
mrežnog kabla ili utikača, od prosipanja tečnosti, upadanja predmeta u uređaj, izlaganja kiši
ili vlazi, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je pao.
2
Za korisnike u Evropi
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenjivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
državama sa posebnim
sistemima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba da bude zbrinut na, za tu namenu na
predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem uređaja pomažete u sprečavanju mogućih negativnih uticaja po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo da
kontaktirate vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
Odlaganje istrošenih baterija
(primenjivo u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim državama
sa posebnim sistemima za
odlaganje)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se baterija priložena uz ovaj proizvod ne sme
zbrinjavati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama ovaj simbol može biti u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih uticaja po okolinu i
ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju
da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu
sa ugrađenom baterijom, njenu zamenu valja poveriti isključivo ovlašć enom servisu. Kako bi se
garantovalo pravilno rukovanje baterijom, na kraju
njenog radnog veka je odnesite na odlagalište za
recikliranje električne i elektronske opreme. Za
sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje
o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.
Odnesite bateriju na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili
proizvod.
nastavlja se
3
Napomena za korisnike: Sledeća
informacija vredi samo za uređaje
koji se prodaju u državama u kojima
se primenjuju EU smernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije
pogledajte adresu na garantnom listu.
4
O ovom priručniku
5 Uputstvo u ovom priručniku se odnosi na model
STR-DH510. Proverite oznaku vašeg modela
koja se nalazi u donjem desnom uglu prednje
ploče.
5 U ovom uputstvu za ilustraciju su korišć eni modeli
sa oznakom područja ECE, osim ako nije naznačeno drugačije. Razlike u načinu rukovanja su jasno
navedene tekstom kao što je "Samo za model sa
oznakom područja ECE".
5 Uputstvo u ovom priručniku opisuje kontrole na
daljinskom upravljaču. Takođe možete koristiti i
kontrole na samom uređaju ako imaju iste ili
slične oznake kao i one na prijemniku.
O oznakama područja
Oznaka područja prijemnika nalazi se na gornjoj
desnoj strani zadnje ploče (pogledajte donju
sliku).
FRONT
CENTER
SURROUND
R
L
L
R
SPEAKERS
4-XXX-XXX-XX (X) AA
Oznaka područja
Sve razlike u radu u skladu sa oznakom područja
jasno su navedene u tekstu, na primer, "Samo
modeli sa oznakom područja AA".
O zaštiti autorskih prava
Ovaj prijemnik ima ugrađen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround sistem i DTS** Digital Surround
sistem.
* Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic i dvostruko D
su zaštićeni znakovi Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci pod brojevima SAD
patenata: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 i ostalih patenata u SAD-u
i svetu, izdatih ili u postupku. DTS, DTS Digital
Surround su registrovani zaštitni nazivi i DTS
logotipi i simbol su zaštitni znakovi kompanije
DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Sva prava su
zadržana.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi
kompanije HDMI Licensing LLC registrovani u
SAD-u i drugim državama.
"x.v.Colour (x.v.Color)" i logotip "x.v.Colour
(x.v.Color)" su zaštitni znakovi kompanije Sony
Corporation.
"BRAVIA" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
"PLAYSTATION" je zaštitni znak kompanije
Sony Computer Entertainment Inc.
5
Sadržaj
O ovom priručniku ........................................ 5
Isporučeni pribor ........................................... 7
Opis i položaj delova .................................. 8
Spajanje
1: Instaliranje zvučnika ............................... 17
2: Spajanje zvučnika ................................... 19
3: Spajanje TV prijemnika .......................... 20
4a: Spajanje audio komponenti ................ 22
4b: Spajanje video komponenti ................ 23
5: Spajanje antena ....................................... 29
6: Spajanje mrežnog kabla ........................ 29
Priprema prijemnika
Inicijalizovanje prijemnika ......................... 30
Automatska kalibracija odgovarajućih
postavki zvučnika
(AUTO CALIBRATION) ...................... 30
(Samo za korisnike u Evropi i Australiji)
Podešavanje glasnoće zvučnika
(TEST TONE) ........................................ 34
Osnovne operacije
Reprodukcija ............................................... 35
Pregled informacija na displeju ................. 36
Upotreba sleep timera ................................. 37
Snimanje ..................................................... 37
Upotreba tunera
Slušanje FM/AM radio stanica ................... 38
Memorisanje FM/AM radio stanica ........... 40
Upotreba RDS sistema (RDS) .................... 42
(Samo za korisnike u Evropi i Australiji)
6
Uživanje u surround zvuku
Odabir zvučnog ugođaja ............................. 42
Slušanje surround zvuka pri niskoj
glasnoći (NIGHT MODE) .................... 46
Resetovanje postavki zvučnih ugođaja ....... 46
Funkcija "BRAVIA" Sync
Šta je "BRAVIA" Sync? ............................. 47
Priprema za "BRAVIA" Sync ..................... 47
Reprodukcija sa komponente jednim
pritiskom tipke (One-Touch Play) ......... 48
Uživanje u zvuku sa TV-a putem zvučnika
spojenih na prijemnik
(System Audio Control) ......................... 49
Isključenje prijemnika zajedno sa TV-om
(System Power Off) ............................... 50
Uživanje u filmovima sa optimalnim
zvučnim ugođajima (Theater/Theatre
Mode Sync) ............................................ 51
Uživanje u zvuku TV-a preko HDMI
kabla (Audio Return Channel) ............. 51
Napredne operacije
Odabir između digitalnog i analognog
zvuka (INPUT MODE) .......................... 52
Reprodukcija zvuka iz drugih ulaza ............ 53
Uživanje u zvuku/slici iz komponenti
spojenih na DIGITAL MEDIA PORT.... 55
Upotreba menija postavki ........................... 55
Upotreba daljinskog
upravljača
Isporučeni pribor
Dodela ulaznih tipki na daljinskom
upravljaču............................................... 66
Potpuno brisanje memorije daljinskog
upravljača ............................................... 67
5 Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
5 Sažeto uputstvo "Quick Setup Guide"
5 FM žičana antena (1)
Dodatne informacije
5 AM okvirna antena (1)
Rečnik ........................................................ 67
Mere opreza ............................................... 69
U slučaju problema ..................................... 70
Tehnički podaci ........................................... 75
5 Daljinski upravljač (RM-AAU074) (1)
5 Baterije R6 (veličina AA) (2)
5 Optimizacioni mikrofon (ECM-AC2) (1)
7
Opis i položaj delova
Prednja strana uređaja
1
2
3
4
5
MASTER VOLUME
?/1
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
8
7
6
PHONES
!c
!b
!a;
A/ (uključeno/pripravno stanje) (str. 30,
39, 46, 67)
BINPUT SELECTOR (str. 35)
CDisplej (str. 9)
DSenzor daljinskog upravljača
Prijem signala iz daljinskog upravljača.
EMASTER VOLUME (str. 34, 35)
FMUTING (str. 35)
GDIMMER (str. 65)
HDISPLAY (str. 36)
I2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, MUSIC
(str. 42)
JTUNING MODE, TUNING +/–, MEMORY/
ENTER (str. 38)
KINPUT MODE (str. 52)
LPriključnica PHONES (str. 71)
8
9
Indikatori na displeju
1
SW
L
C
R
SL
S
SR
2
3
4
LFE
COAX
HDMI
OPT
DTS
5
LPCM
PL II
D
ST
RDS
!a; 9
Indikator i objašnjenje
Indikator i objašnjenje
A Indikatori kanala reprodukcije
C Indikatori ulaza
Slova (L, C, R i sl.) označavaju kanale koji
se reprodukuju. Okvir oko slova se menja kao
oznaka načina na koji prijemnik obrađuje signal izvora (zavisno od postavki zvučnika).
SW
L
R
C
SL
SR
S
Subwoofer
Prednji levi
Prednji desni
Srednji (mono)
Surround levi
Surround desni
Surround (mono ili surround
komponente dobijene Pro
Logic postupkom)
Primer:
Raspored zvučnika: 3/0.1
Format snimanja: 3/2.1
Zvučni ugođaj: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
B LFE
C
LFE
R
SR
Svetli ako reprodukovani disk sadrži LFE
(Low Frequency Effect) kanal te se trenutno
reprodukuje signal tog LFE kanala.
6
SLEEP
D.RANGE
8
7
Svetle za označavanje tekućeg ulaza.
HDMI
Svetli kad
– INPUT MODE je podešen na AUTO i prijemnik prepoznaje komponentu spojenu putem
HDMI IN priključnice (str. 23, 52).
– TV ulaz prepozna signale kanala za povrat
zvuka (Audio Return Channel - ARC) (str. 51).
COAX
Svetli kad je INPUT MODE podešen na
"AUTO" ili "COAX" i signal izvora je digitalan
preko priključnice COAXIAL (str. 52).
OPT
Svetli kad je INPUT MODE podešen na
"AUTO" ili "OPT" i signal izvora je digitalan
preko priključnice OPTICAL (str. 52).
D DTS
Svetli kad prijemnik dekodira DTS signale.
Napomena
Kod reprodukcije diska u DTS formatu,
obavezno izvršite digitalno spajanje i podesite
INPUT MODE na "AUTO" (str. 52).
E Dolby Pro Logic indikatori
Uključuje jedan od odgovarajućih indikatora
kada prijemnik provodi Dolby Pro Logic obradu.
Ova matrična surround tehnologija može
poboljšati ulazne signale.
 PL
 PL II
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Napomena
Ti indikatori ne svetle kad nije odabran
srednji ili surround zvučnik.
nastavlja se
9
Indikator i objašnjenje
F SLEEP
Svetli kad je aktiviran sleep timer (str. 37, 65).
G D.RANGE
Svetli kad je aktivirana kompresija dinamičkog
opsega (str. 59).
H Indikatori tunera
Svetli kad prijemnik podešava radio stanice.
ST
Stereo prijem
RDS (samo modeli s oznakom područja
ECE, CEK, AU1)
Podešena je radio stanica sa RDS uslugama.
Broj programirane stanice
Napomena
Broj memorisane stanice se menja zavisno od
odabrane memorisane stanice. Detalje o memorisanju radio stanica pogledajte na str. 40.
I  D
Svetli kad prijemnik dekodira Dolby Digital
signale.
Napomena
Pri reprodukciji diska u Dolby Digital formatu,
obavezno izvršite digitalno spajanje i proverite
da INPUT MODE nije podešen na "ANALOG"
(str. 52).
J LPCM
Svetli kad se prepoznaju Linear PCM signali.
10
Zadnja strana uređaja
1
3
2
1, 2
AM
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
TV OUT
ARC
Y
IN
TV
PB/
CB
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
DVD IN
SAT/CATV IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
CENTER
SURROUND
R
L
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
VIDEO
SAT/CATV
6 5
SUBWOOFER
1
AOdabir audio signala
Priključnice DIGITAL INPUT/OUTPUT
(str. 20, 23, 26, 27)
HDMI IN/OUT
SPEAKERS
4
BOdabir video signala*
Kvalitet slike zavisi od odabrane priključnice
za spajanje.
Priključnice DIGITAL INPUT/
OUTPUT (str. 20, 23)
OPTICAL IN
HDMI IN/OUT
COAXIAL IN
Priključnice COMPONENT
VIDEO INPUT/OUTPUT
(str. 20, 26, 27)
Priključnice ANALOG INPUT/OUTPUT
(str. 19, 20, 22, 27)
Beli (L)
Crveni (R)
Crni
AUDIO
IN/OUT
AUDIO OUT
Zeleni
(Y)
Plavi
Y, Pb/Cb, Pr/Cr
(Pb/Cb) IN/OUT
Slika
visokog
kvaliteta
Crveni
(Pr/Cr)
Priključnice COMPOSITE
VIDEO INPUT/OUTPUT
(str. 20, 26, 27, 28)
Žuti
VIDEO IN/OUT
nastavlja se
11
CDeo ANTENNA (str. 29)
FM ANTENNA priključnica
AM ANTENNA priključnice
DDeo SPEAKERS (str. 19)
Daljinski upravljač
Isporučeni daljinski upravljač možete koristiti
za upravljanje prijemnikom i Sony audio/
video komponentama kojima je daljinski
upravljač dodeljen za upravljanje.
RM-AAU074
"i
"h
EDeo AUTO CAL MIC (str. 31)
AUTO CAL MIC priključnica
FDeo DMPORT (str. 22)
DMPORT priključnica
* Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako na
priključnicu HDMI TV OUT ili MONITOR OUT
spojite TV prijemnik (str. 20, 23).
1
2
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
4
5
6
7
8
9
"g
"f
"e
"d
!a
"c
!b
!c
"b
!d
O
!e
MENU
m
.
12
3
M
X
x
!f
>
"a;
!j
!g
!i
!h
Upotreba tipke SHIFT () i TV
()
Tipka SHIFT ()
Pritisnite i zadržite SHIFT (), a zatim pritisnite tipku s ružičastim napisom koju želite
koristiti.
Primer: Pritisnite i zadržite SHIFT (), a
zatim pritisnite ENTER (E).
Tipka TV ()
Pritisnite i zadržite tipku TV (), a zatim
pritisnite tipku sa žutim napisom kako biste
upravljali TV-om.
Primer: Pritisnite i zadržite TV (), a zatim
pritisnite TV CH + (samo RM-AAU071) ili
PROG + (samo RM-AAU074) ().
.
X
x
>
TV CH/PROG
DMPORT
TUNER
ENTER
TV
Upravljanje prijemnikom
O
Naziv i funkcija
MENU
m
.
B /b) (uključeno/pripravno stanje)
M
X
x
Uključivanje prijemnika ili njegovo podešavanje
u pripravno stanje.
>
Smanjenje potrošnje u pripravnom stanju
Kada je "CTRL.HDMI" podešeno na "CTRL
OFF" (str. 58).
SHIFT
C Tipke ulaza (VIDEOa))
Odabir komponente koju želite koristiti. Kad
pritisnete bilo koju od tipki izvora, prijemnik
se uključuje. Tipke su fabrički podešene za
upravljanje Sony komponentama.
D Brojčane tipkec) (broj 5a))
Memorisanje ili podešavanje radio stanica.
E ENTERc)
Potvrđivanje odabira.
F MEMORY
Memorisanje stanice.
G D.TUNING
Uključivanje moda ručnog podešavanja.
I DISPLAY
Pregled informacija na displeju.
K AMP MENU
Prikaz menija za rukovanje prijemnikom.
L , ///
Pritisnite /// za odabir postavki, a zatim
pritisnite  za potvrdu odabira.
nastavlja se
13
Naziv i funkcija
d)
N MENU/HOME
O TUNING +/–
Upravljanje Sony TV-om
Pritisnite i zadržite TV (), a zatim pritisnite
tipku sa žutim napisom za odabir funkcije
koju želite.
Pretraživanje stanica.
Naziv i funkcija
PRESET +/–
Odabir memorisanih stanica.
A TV / (uključeno/pripravno stanje)
 SOUND FIELD +a)/–
Odabir vrste zvučnog ugođaja (str. 42).
S MUTING (samo RM-AAU071)
 (samo RM-AAU074)
Privremeno isključuje zvuk.
Ponovo pritisnite MUTING/  za vraćanje
zvuka.
T MASTER VOL +/– (samo RM-AAU073)
 +/– (samo RM-AAU075)
Podešavanje glasnoće svih zvučnika
istovremeno.
U RETURN/EXIT 
Povratak na prethodni meni.
a) Sledeće
tipke imaju ispupčenja:
– RM-AAU071: 5/VIDEO, AUDIO,  i TV
CH +/SOUND FIELD +
– RM-AAU074: 5/VIDEO, ĕ,  i PROG +/
SOUND FIELD +/
Ispupčenje upotrebite kao orijentaciju kod rukovanja prijemnikom.
b) Pritisnete i istovremeno AV / (A) i / (B)
prijemnik i spojene komponente će se isključiti
(SYSTEM STANDBY).
c) Pritisnite i zadržite SHIFT (), a zatim pritisnite
ovu tipku.
d) Pritisnite AMP MENU (K) za aktivaciju ove
tipke.
Uključuje ili isključuje TV.
D Brojčane tipke (broj 5a))
Odabir TV kanala.
E ENTER (samo RM-AAU071)
Potvrđivanje odabira.
 (prethodni kanal) (samo RM-AAU074)
Vraćanje na prethodno gledani kanal (gledan
duže od pet sekundi).
I DISPLAY (samo RM-AAU071)
Prikazivanje informacija na TV-u.
/ (prikaz informacija/teleteksta)
(samo RM-AAU074)
U digitalnom modu: Prikazivanje kratkih pojedinosti o trenutno gledanom programu.
U analognom modu: Prikaz informacija poput
broja trenutnog kanala i formata ekrana. U
modu teleteksta: Prikazuje skrivene informacije
(npr., odgovore na pitanja iz kviza).
J Obojene tipke
Prikaz uputstva na TV ekranu ako su obojene
tipke dostupne. Sledite uputstvo kako biste
proveli odabranu operaciju.
M TOOLS/OPTIONS
Prikaz opcija TV-a.
N MENU/HOME
Prikaz menija TV-a.
 TV CH +a)/– (samo RM-AAU071)
Odabir sledećeg (+) ili prethodnog (–) kanala.
PROG +a)/–, a)/ (samo RM-AAU074)
U TV modu: Odabir sledećeg (+) ili prethodnog
(–) kanala.
U modu teleteksta: Odabir sledećeg () ili
prethodnog () kanala.
S MUTING (samo RM-AAU071)
 (samo RM-AAU074)
Uključivanje funkcije TV-a za prigušenje zvuka.
T TV VOL +/– (samo RM-AAU071)
 (samo RM-AAU074)
Podešavanje glasnoće.
U RETURN/EXIT 
Povratak na prethodni TV meni.
14
Naziv i funkcija
V GUIDE (samo RM-AAU071)
ü (samo RM-AAU074)
Prikaz uputstva prilikom gledanja analognog
ili digitalnog kanala.
W AUDIOa) (samo RM-AAU071)
ĕa) (samo RM-AAU074)
Odabir željenog audio signala.
Y DIGITAL (samo RM-AAU074)
Promena u digitalni mod.
ANALOG (samo RM-AAU074)
Promena u analogni mod.
Z  (teletekst) (samo RM-AAU074)
Prikazuje teletekst.
a THEATER (samo RM-AAU071)
THEATRE (samo RM-AAU074)
Automatsko podešavanje optimalnih postavki
slike za gledanje filmova prilikom povezivanja
sa Sony TV-om koji je kompatibilan sa funkcijom tipke THEATER/THEATRE (str. 51).
b INPUT (samo RM-AAU071)
Odabir ulaznog signala (TV ili video).
/ (prikaz informacija/teleteksta)
(samo RM-AAU074)
U TV modu: Odabir ulaznog signala (TV ili
video).
U analognom modu teleteksta: Zadržavanje
trenutne stranice.
a) Sledeće
tipke imaju ispupčenja:
– RM-AAU071: 5/VIDEO, AUDIO,  i TV
CH +/SOUND FIELD +
– RM-AAU074: 5/VIDEO, ĕ,  i PROG +/
SOUND FIELD +/
Ispupčenje upotrebite kao orijentaciju kod rukovanja prijemnikom.
nastavlja se
15
Upravljanje ostalim Sony komponentama
Naziv
Blu-ray uređaj,
DVD uređaj
Satelitski prijemnik, Videorekorder
kablovski TV prijemnik
CD uređaj
A AV /b)
Napajanje
Napajanje
Napajanje
Napajanje
D Brojčane tipkec)
Zapis
Kanal
Kanal
Zapis
E ENTERc)
Potvrda
Potvrdad)
Potvrda
Potvrda
H ANGLEd)
Odabir ugla
–
–
–
I DISPLAY
Prikaz
Prikaz
Prikaz
Prikaz
J Obojene tipke
Meni, uputstvo
Meni, uputstvo e)
–
–
(broj 5a))
e)
Potvrda
Potvrda
Potvrda
–
Odabir
Odabir
Odabir
–
M TOOLS/OPTIONS
Meni sa opcijama
Meni sa opcijama d)
–
–
N MENU/HOME
Meni
Meni
Meni
–
O /f)
Pretraživanje
napred, nazad
–
Brzo napred,
nazad
Brzo napred,
nazad
a)f)
Reprodukcija
–
Reprodukcija
Reprodukcija
/f)
Preskakanje zapisa
–
Preskakanje zapisa Preskakanje zapisa
f)
Pauza
–
Pauza
Pauza
L 
///
f)
Zaustavljanje
–
Zaustavljanje
Zaustavljanje
U RETURN/EXIT 
Izlazak iz menija
Izlazak iz menija,
Live TVd)
–
–
V GUIDEd)
Pregled programa
Prikaz vodiča kroz
menije
–
–
W AUDIOa)d)
Odabir audia
–
–
–
X SUBTITLEd)
Odabir titlova
–
–
–

üe)
ĕe)
e)
Y TOP MENU
POP UP/MENU
Z CLEARc)
a) Sledeće
Uputstvo na ekranu –
–
–
Meni
–
–
–
Brisanje
Brisanje
–
–
tipke imaju ispupčenja:
– RM-AAU071: 5/VIDEO, AUDIO,  i TV
CH +/SOUND FIELD +
– RM-AAU074: 5/VIDEO, ĕ,  i PROG +/
SOUND FIELD +/
Ispupčenje upotrebite kao orijentaciju kod rukovanja prijemnikom.
b) Pritisnete i istovremeno AV / (A) i / (B)
prijemnik i spojene komponente će se isključiti
(SYSTEM STANDBY). Funkcija preklopke AV
/ (A) automatski se menja svaki put kad
pritisnete tipke ulaza (C).
c) Pritisnite i zadržite SHIFT (), a zatim pritisnite
ovu tipku.
16
d) Samo
RM-AAU071.
RM-AAU074.
f) Ova tipka je takođe dostupna za upotrebu DIGITAL
MEDIA PORT adaptera. Detalje o funkciji tipke
potražite u uputstvu za upotrebu DIGITAL MEDIA
PORT adaptera.
e) Samo
Napomene
5 Neke ovde opisane funkcije možda neće raditi,
zavisno od modela prijemnika.
5 Gore navedene informacije služe samo kao primer.
Zavisno od komponente, opisani postupci neće
biti mogući ili mogu biti drugačiji.
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dve R6 (veličina AA) baterije u
daljinski upravljač RM-AAU071 (samo za
modele s oznakom područja U2, CA2) ili u
RM-AAU074 (samo za modele s oznakom
područja ECE, CEK, AU1). Pri umetanju
pripazite na ispravan polaritet.
Spajanje
1: Instaliranje zvučnika
Ovaj prijemnik omogućuje upotrebu
5.1-kanalnog sistema (5 zvučnika i jedan
subwoofer).
Za potpuni doživljaj višekanalnog zvuka
sličnog zvuku bioskopske dvorane, potrebno
je pet zvučnika (dva prednja, srednji i dva
surround zvučnika) te subwoofer (5.1-kanalni
sistem).
Napomene
5 Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo
toplim ili vlažnim mestima.
5 Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije.
5 Nemojte istovremeno upotrebljavati alkalne
baterije sa nekim drugim baterijama.
5 Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača na
prijemniku direktnom suncu ili uređajima sa rasvetom. To bi moglo prouzrokovati smetnje u radu.
5 Ako ne nameravate da upotrebljavate daljinski
upravljač duže vreme, izvadite baterije kako
biste sprečili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
5 Kad zamenite baterije, podešenja tipki daljinskog
upravljača mogu se vratiti na fabričke vrednosti.
U tom slučaju podesite ih ponovo (str. 66).
5 Kad se više ne može rukovati prijemnikom pomoću
daljinskog upravljača, zamenite baterije novima.
Primer 5.1-kanalne
konfiguracije zvučnika
APrednji zvučnik (levi)
BPrednji zvučnik (desni)
CSrednji zvučnik
DSurround zvučnik (levi)
ESurround zvučnik (desni)
FSubwoofer
nastavlja se
17
Napomena
Saveti
Radi većeg kvaliteta surround zvuka udaljenost
između srednjeg zvučnika i mesta slušanja  ne
sme biti manja od 1,5 m u odnosu na onu između
mesta slušanja i prednjeg zvučnika . Postavite
zvučnike tako da razlika u dužini  na sledećem
dijagramu nije veća od 1,5 m u odnosu na dužinu
.
Primer: Podesite udaljenost  na 4,5 metra ili više
kad udaljenost  iznosi 6 metara.
Udaljenost između srednjeg zvučnika i mesta
slušanja  ne može biti manja od 4,5 m u odnosu
na onu između mesta slušanja i prednjeg zvučnika
. Postavite zvučnike tako da razlika u dužini 
na sledećem dijagramu nije veća od 4,5 m u odnosu
na dužinu .
Primer: Podesite udaljenost  na 1,5 metara ili
više kad udaljenost  iznosi 6 metara.
To je važno jer nepravilno postavljanje zvučnika rezultira nepravilnom reprodukcijom surround zvuka.
Obratite pažnju da će postavljanje zvučnika na udaljenost manju od potrebne rezultirati odlaganjem
reprodukcije zvuka iz tog zvučnika. Drugim rečima,
zvuk će delovati kao da dopire iz veće udaljenosti.
Podešavajte ove parametre dok slušate zvuk, što će
poboljšati surround ugođaj.
5 Ugao  bi trebao biti isti.
18
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
5 S obzirom da subwoofer ne emituje visoko usmerene signale, možete ga postaviti gde god želite.
2: Spajanje zvučnika
Odspojite mrežni kabl pre priključivanja ostalih kablova.
Prednji zvučnik
Srednji zvučnik
Desni
Levi
B
AM
B
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
TENNA
ARC
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
FRONT
DVD IN
MONITOR
OUT
DVD
NENT VIDEO
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
CENTER
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
SURROUND
R
L
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
SPEAKERS
SUBWOOFER
A
B
Desni
Subwoofer*
10 mm
Levi
Surround zvučnik
Mono audio kabl (nije priložen)
BKablovi zvučnika (nisu priloženi)
* Ako priključite subwoofer s funkcijom auto standby,
isključite tu funkciju kod gledanja filmova. Ako
je funkcija auto standby podešena na ON, zvučnik
se automatski isključuje zavisno od nivoa ulaznog
signala subwoofera te se možda neće čuti zvuk.
Napomene
5 Pre spajanja mrežnog kabla, proverite da se
neizolovani delovi krajeva zvučnika kabla
ne dodiruju između priključnica zvučnika
SPEAKERS.
5 Nakon postavljanja i spajanja zvučnika, obavezno odaberite raspored zvučnika iz menija
SPEAKER (str. 60).
19
3: Spajanje TV prijemnika
Odspojite mrežni kabl pre priključivanja spojnih kablova.
TV
Audio signali
Video signali
Ba)
A
Audio/video
signali
C
Ea)
D
b)
AM
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
IN
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
CENTER
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
SURROUND
R
L
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
Audio kabl (nije priložen)
BOptički digitalni kabl (nije priložen)
CKomponentni video kabl (nije
priložen)
DVideo kabl (nije priložen)
EHDMI kabl (nije priložen)
Savetujemo upotrebu Sony HDMI kabla.
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
20
SUBWOOFER
a) Za
SPEAKERS
uživanje u višekanalnom surround zvuku
TV-a koji se emituje preko zvučnika spojenih
na prijemnik spojite bilo B bilo E.
Smanjite glasnoću TV-a ili isključite zvuk na
TV-u.
b) Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom Audio
Return Channel (ARC) – kanal za povrat zvuka
– zvuk TV-a emitovaće se kroz zvučnike spojene
na prijemnik upotrebom HDMI TV OUT spajanja.
U tom slučaju podesite "ARC" na "ARC ON" u
meniju HDMI (str. 51).
Napomene
5 Uključite prijemnik kad se video i audio signali
sa komponente za reprodukciju šalju u TV preko
prijemnika. Ako prijemnik nije uključen, neće se
prenositi ni video ni audio signali.
5 Spojite komponente za prikaz slike (na primer
TV monitor ili projektor) na priključnicu HDMI
TV OUT ili MONITOR OUT na prijemniku.
Možda nećete moći snimati čak i ako spojite
komponente za snimanje.
5 Zavisno od statusa povezanosti između TV-a i
antene, slika na TV ekranu može biti izobličena.
U tom slučaju odmaknite antenu od prijemnika.
5 Kod spajanja optičkih digitalnih kablova, spojite
priključke ravno do kraja tako da kliknu.
5 Nemojte savijati ili vezivati optičke digitalne
kablove.
Savet
Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne
sa frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
21
Napomene o spajanju DIGITAL
MEDIA PORT adaptera
4a: Spajanje audio
komponent i
Na sledećoj slici se prikazuje kako spojiti
Super Audio CD uređaj, CD uređaj i DIGITAL
MEDIA PORT adapter. Odspojite mrežni kabl
pre priključivanja spojnih kablova.
TV
Super Audio
CD uređaj,
CD uređaj
B
A
5 Nemojte spajati adapter koji nije DIGITAL
MEDIA PORT adapter.
5 Nemojte spajati ili odspajati DIGITAL
MEDIA PORT adapter dok je prijemnik
uključen.
5 Kod spajanja DIGITAL MEDIA PORT
adaptera, umetnite priključak tako da strana
sa strelicom bude okrenuta prema strelici
na DMPORT priključnici.
5 DMPORT spajanje treba izvesti čvrsto, sa
priključkom umetnutim ravno.
5 Budući da je priključak DIGITAL MEDIA
PORT adaptera lomljiv, rukujte njime
pažljivo kod postavljanja ili premeštanja
prijemnika.
Odspajanje DIGITAL MEDIA
PORT adaptera iz DMPORT
priključnice
AM
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
IN
Y
OPTICAL
PB/
CB
TV
SAT/
CATV
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
2
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
Pritisnite i zadržite obe strane priključka i
zatim ga izvucite.
R
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
DIGITAL MEDIA
PORT adapter
Audio kabl (nije priložen)
BVideo kabl (nije priložen)
22
VIDEO
0.7A MAX
DMPORT
AUDIO
OUT
L
DC5V
DC5V
1
SUBWOOFER
4b: Spajanje video komponent i
Komponente za spajanje
Spojite svoje video komponente skladno
donjoj tablici.
Komponenta
Str.
Blu-ray uređaj*
24
"PlayStation 3"*
24
DVD uređaj*
24, 26
DVD rekorder*
24, 26, 28
Satelitski prijemnik*, kablovski
TV prijemnik*
24, 27
Videorekorder
28
* Preporučujemo da svoje video komponente
spojite HDMI vezom ukoliko imaju HDMI
priključnice.
Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako
na priključnicu HDMI TV OUT ili MONITOR
OUT spojite TV prijemnik (str. 20).
Želite li spojiti nekoliko digitalnih
komponenti, ali ne možete
pronaći slobodan ulaz
Pogledajte "Reprodukcija zvuka iz drugih
ulaza" (str. 53).
Napomene
5 Odspojite mrežni kabl pre priključivanja
spojnih kablova.
5 Nije potrebno spojiti sve kablove. Spojite skladno dostupnosti priključnica na spojenim
komponentama.
5 Uključite prijemnik kad se video i audio signali
sa komponente za reprodukciju šalju u TV preko
prijemnika. Ako prijemnik nije uključen, neće se
prenositi ni video ni audio signali.
5 Kod spajanja optičkih digitalnih kablova, spojite
priključke ravno do kraja tako da kliknu.
5 Nemojte savijati ili vezivati optičke digitalne
kablove.
Savet
Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne
sa frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
Spajanje komponenti sa HDMI
priključnicama
HDMI je skra ćenica od High-Definition
Multimedia Interface. To je interfejs za prenos
video i audio signala u digitalnom formatu.
HDMI funkcije
5 Digitalni audio signal koji se prenosi putem
priključnica HDMI može se slušati iz zvučnika spojenih na ovaj prijemnik. Taj signal
podržava Dolby Digital, DTS i Linear PCM.
5 Prijemnik može primati Multi Linear PCM
s frekvencijom uzorkovanja od 192 kHz ili
nižom s HDMI povezivanjem.
5 Prijemnik podržava funkcije Deep Colour
(Deep Color) i x.v.Colour (x.v.Color).
5 Prijemnik podržava funkciju Control for
HDMI. Za detalje pogledajte "Funkcija
"BRAVIA" Sync" (str. 47).
nastavlja se
23
DVD uređaj, DVD rekorder
Blu-ray uređaj, "PlayStation 3"
Audio/video
signali
Audio/video
signali
Audio/video
signali
A
A
AM
A
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
IN
Satelitski/kablovski TV prijemnik
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
CENTER
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
SURROUND
R
L
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
SPEAKERS
SUBWOOFER
A
Audio/video
signali
TV, i sl.*
HDMI kabl (nije priložen)
Savetujemo upotrebu Sony HDMI kabla.
* Za pojedinosti o audio spajanju TV-a na prijemnik
pogledajte str. 20.
24
Napomene
5 Fabrička postavka za tipku ulaza DVD-a je:
– RM-AAU071: DVD uređaj
– RM-AAU074: DVD rekorder
Promenite početno podešenje tipke ulaza DVD
na daljinskom upravljaču kako biste tu tipku mogli
koristiti za upravljanje svojim DVD uređajem/
rekorderom. Za detalje pogledajte "Dodela ulaznih
tipki na daljinskom upravljaču" (str. 66).
5 Možete takođe da prepravite ulaz DVD tako da
može biti prikazan na displeju prijemnika. Za
detalje pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 36).
Napomene o spajanju kabla
5 Upotrebite High Speed HDMI kabl.
Ukoliko koristite standardni HDMI kabl,
1080p ili Deep Colour (Deep Color), slike
možda neće biti pravilno prikazane.
5 Sony preporučuje da koristite atestirani
HDMI kabl ili Sony HDMI kabl.
5 Na savetujemo vam upotrebu HDMI-DVI
kabla za konverziju. Ako spojite HDMI-DVI
kabl za konverziju na DVI-D komponentu,
možda neće biti zvuka i/ili slike. Spojite
audio kablove ili digitalne spojne kablove,
zatim podesite "A. ASSIGN" u meniju
AUDIO (str. 63) kad se zvuk ne reprodukuje pravilno.
Napomene o HDMI spajanju
5 Audio signal primljen preko HDMI IN
priključnice se šalje kroz priključnice
SPEAKERS i HDMI TV OUT priključnicu.
Ne šalje se kroz druge audio priključnice.
5 Video signali primljeni preko HDMI IN
priključnice mogu se emitovati samo preko
HDMI TV OUT priključnice. Ulazni video
signali ne mogu se emitovati preko VIDEO
OUT priključnica ili MONITOR OUT
priključnica.
5 Kad želite slušati zvuk iz zvučnika TV-a,
podesite "AUDIO.OUT" na "TV+AMP" u
meniju HDMI Settings (str. 64). Ako ne možete da reprodukujete višekanalni softver,
podesite na "AMP". Međutim, zvuk se neće
čuti iz zvučnika TV-a.
5 Uključite prijemnik kad se video i audio
signali sa komponente za reprodukciju šalju
u TV preko prijemnika. Ako podesite "PASS.
TRHU" na "OFF", video i audio signali neće
se prenositi ukoliko je napajanje isključeno.
5 Nema ulaza i izlaza DSD signala Super
Audio CD-a.
5 Višekanalni/stereo audio signali Super
Audio CD-a se ne čuju.
5 Priključeni uređaj može potisnuti audio signale (frekvenciju uzorkovanja, daljinu bita i
sl.) kod prenosa preko HDMI priključnice.
Proverite podešenje spojene komponente
ako je slika loša ili se ne čuje zvuk iz komponente spojene HDMI kablom.
5 Zvuk se može prekinuti kod promene frekvencije uzorkovanja, broja kanala ili audio
formata izlaznih audio signala na uređaju
za reprodukciju.
5 Ako spojena komponenta ne podržava
tehnologiju zaštite autorskih prava (HDCP),
slika i/ili zvuk iz HDMI TV OUT priključnice mogu biti izobličeni ili će izostati.
U tom slučaju, proverite tehničke podatke
spojene opreme.
5 Možda ćete trebati na odgovarajući način
podesiti rezoluciju slike na uređaju za reprodukciju kako biste mogli uživati u višekanalnom Linear PCM zvuku. Pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja za reprodukciju.
5 Ne podržava svaka HDMI komponenta sve
funkcije koje omogućuje određena HDMI
verzija. Na primer, komponente koje podržavaju HDMI verzije 1.4 možda neće
podržavati Audio Return Channel (ARC).
5 Detalje potražite u uputstvu za upotrebu
svake od spojenih komponenti.
25
Spajanje DVD uređaja, DVD rekordera
Na sledećoj slici prikazano je kako spojiti DVD uređaj ili DVD rekordera.
DVD uređaj, DVD rekorder
Audio signali
Video signali
B*
A
C
D
AM
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
IN
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
CENTER
SURROUND
R
L
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
Koaksijalni digitalni kabl (nije priložen)
BOptički digitalni kabl (nije priložen)
CKomponentni video kabl (nije
priložen)
DVideo kabl (nije priložen)
SUBWOOFER
SPEAKERS
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
* Kad spojite komponentu opremljenu priključnicom
OPTICAL, podesite "A. ASSIGN" u meniju
AUDIO (str. 63).
Napomene
5 Fabrička postavka za tipku ulaza DVD-a je:
– RM-AAU071: DVD uređaj
– RM-AAU074: DVD rekorder
Promenite fabrička podešenja tipke ulaza DVD
na daljinskom upravljaču kako biste tu tipku mogli
koristiti za upravljanje svojim DVD uređajem ili
DVD rekorderom. Za detalje pogledajte "Dodela
ulaznih tipki na daljinskom upravljaču" (str. 66).
26
5 Možete takođe prepraviti ulaz DVD tako da
može biti prikazan na displeju prijemnika. Za
detalje pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 36).
5 Za dobijanje višekanalnog digitalnog zvuka iz
DVD uređaja ili iz DVD rekordera, podesite postavke digitalnog audio izlaza na DVD uređaju
ili na DVD rekorderu. Pogledajte uputstvo za
upotrebu DVD uređaja ili DVD rekordera.
Spajanje satelitskog prijemnika, kablovskog TV prijemnika
Na sledećoj slici prikazan je način spajanja satelitskog prijemnika ili kablovskog TV prijemnika.
Satelitski prijemnik, kablovski TV prijemnik
Audio signali
A
Video signali
B
C
D
AM
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
IN
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB /
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
CENTER
SURROUND
R
L
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
Audio kabl (nije priložen)
BOptički digitalni kabl (nije priložen)
CKomponentni video kabl (nije
priložen)
DVideo kabl (nije priložen)
SUBWOOFER
SPEAKERS
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
27
Napomene
Spajanje komponenti sa
analognim video i audio
priključnicama
5 Promenite početno podešenje tipke ulaza VIDEO
na daljinskom upravljaču kako biste tu tipku mogli
koristiti za upravljanje svojim DVD rekorderom.
Za detalje pogledajte "Dodela ulaznih tipki na
daljinskom upravljaču" (str. 66).
5 Možete takođe prepraviti ulaz VIDEO tako da
može biti prikazan na displeju prijemnika.
Za detalje pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 36).
Na sledećoj slici prikazano je kako spojiti
komponentu sa analognim priključnicama,
poput videorekordera, DVD rekordera i sl.
Videorekorder/DVD rekorder
Video signali
Audio signali
A
B
AM
HDMI
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
IN
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
CENTER
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
Video kabl (nije priložen)
BAudio kabl (nije priložen)
28
L
VIDEO
SUBWOOFER
SPEAKERS
5: Spajanje antena
Priključite isporučenu AM okvirnu antenu i
FM žičanu antenu. Odspojite kabl napajanja
pre priključivanja antena.
6: Spajanje mrežnog
kabla
Priključite mrežni kabl u zidnu utičnicu.
Napomene
FM žičana antena (priložena)
5 Pre spajanja mrežnog kabla, proverite da se
neizolirani delovi krajeva zvučnika kabla ne
dodiruju između priključnica zvučnika SPEAKERS.
5 Čvrsto spojite mrežni kabl.
AM okvirna antena
(priložena)
Mrežni kabl
AM
DVD IN
BD IN
ANTENNA
IN
Y
OPTICAL
PB/
CB
TV
SAT/
CATV
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PR/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
SURROUND
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
R
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
L
L
AUDIO
IN
R
L
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
Napomene
5 Kako bi se sprečila pojava šuma, udaljite
AM okvirnu antenu od prijemnika i ostalih
komponenti.
5 Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
5 Nakon spajanja FM žičane antene, postavite antenu što je moguće više u horizontalan položaj.
SPEAKERS
U zidnu utičnicu
29
Priprema prijemnika
Inicijalizovanje prijemnika
Pre prve upotrebe prijemnika, izvršite početno podešavanje prema sledećem uputstvu.
Isti postupak takođe možete upotrebiti za
vraćanje prijemnika na fabričke vrednosti.
U ovom postupku koristite tipke na
prijemniku.
?/1
?/1
1
2
Pritisnite / za isključenje
prijemnika.
Držite tipku / pritisnutom pet
sekundi.
Nakon što se neko vreme prikazuje
"CLEARING" na displeju, prikazuje
se "CLEARED".
Sve postavke koje ste izmenili resetuju
se na početne vrednosti.
30
Automatska kalibracija
odgovarajućih postavki
zvučnika
(AUTO CALIBRATION)
(Samo za korisnike u Evropi i
Australiji)
Ovaj prijemnik opremljen je DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration) tehnologijom koja
vam omogućuje izvođenje automatske kalibracije na sledeći način:
5 Proverite povezanost svakog zvučnika sa
prijemnikom.
5 Podesite nivo glasnoće zvučnika.
5 Izmerite udaljenost svakog zvučnika od
položaja za slušanje.
DCAC tehnologija je osmišljena za postizanje
odgovarajućeg balansa u prostoriji. Međutim,
nivo glasnoće zvučnika možete takođe podesiti ručno. Detalje pogledajte u "Podešavanje glasnoće zvučnika (TEST TONE)"
(str. 34).
Pre izvođenja automatske
kalibracije
Pre provođenja automatske kalibracije
proverite sledeće stavke:
5 Podesite i spojite zvučnike (str. 17, 19).
5 Spojite samo isporučeni optimizacioni
mikrofon na priključnicu AUTO CAL MIC.
Nemojte spajati druge mikrofone u ovu
priključnicu.
5 Isključite funkciju prigušivanja glasnoće.
5 Odspojite slušalice.
5 Uklonite sve prepreke između optimizacionog
mikrofona i zvučnika kako biste izbegli
greške u merenju.
5 Izvedite merenje u tihom okruženju kako
biste postigli preciznije rezultate merenja.
Napomena
Zvuk koji tokom kalibracije dopire iz zvučnika je
vrlo glasan. Glasnoća zvuka ne može se podešavati.
Obratite pažnju ako u blizini ima dece i na
eventualne reakcije suseda.
Izvođenje automatske
kalibracije
Savet
?/1
Ako zvučnik okrenete prema optimizacionom
mikrofonu, merenje će biti tačnije.
Podešavanje automatske
kalibracije
AM
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
Tipke
ulaza
Optimizacioni mikrofon
HDMI
TV OUT
ANTENNA
IN
DVD
BD
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
P R/
CR
FRONT
OPTICAL
SAT/CATV IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
DVD
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
CENTER
SURROUND
R
L
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT/CATV
VIDEO
SUBWOOFER
SPEAKERS
AMP
MENU
,
V/v/B/b
AUTO CAL
MIC
O
MENU
m
.
M
X
x
>
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
MUTING/
1
2
Spojite isporučeni optimizacioni
mikrofon na priključnicu AUTO
CAL MIC.
Podesite optimizacioni
mikrofon.
Postavite optimizacioni mikrofon na
mesto slušanja. Upotrebite stolicu ili
stativ kako bi mikrofon bio u visini
vaših ušiju.
1
2
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite / za odabir "A. CAL", a zatim pritisnite
 ili .
Na displeju se prikazuje "START".
3
Pritisnite .
Merenje započinje za 5 sekundi.
Prikazuje se odbrojavanje.
Postupak merenja traje otprilike nekoliko
minuta.
nastavlja se
31
Sledeća tablica opisuje oznake koje se
pojavljuju na displeju pri početku
merenja.
Merenje
Prikaz
Nivoa okolne buke
NOISE.CHK
Spajanja zvučnika
Naizmenično se
prikazuje MEASURE
i SP DET.*
Glasnoće zvučnika
Naizmenično se
prikazuje MEASURE
i GAIN*
Udaljenosti zvučnika Naizmenično se
prikazuje MEASURE
i DISTANCE*
* Tokom merenja aktivira se indikator
odgovarajućeg zvučnika.
Kad je merenje završeno, na displeju se
prikazuje "COMPLETE" i postavke se
snimaju.
Napomene
5 Automatska kalibracija ne može da prepozna
subwoofer. Zbog toga će se zadržati sve postavke
subwoofera.
5 Ako ste promenili položaj zvučnika, savetuje se
da ponovite automatsku kalibraciju kako biste
mogli da nastavite uživati u surround zvuku.
Kodovi grešaka i upozorenja
Kad se prikažu kodovi greške
Ako se tokom automatske kalibracije otkrije
greška, na displeju se prikazuje kôd ciklično nakon svakog merenja na sledeći
način:
Kôd greške  prazan displej 
(kôd greške  prazan displej) a) 
PUSH  prazan displej  ENTER
a) Prikazuje
se ako postoji više od jedne greške.
Saveti
Za ispravljanje greške
5 Sve funkcije osim uključenja/isključenja prijemnika su tokom merenja deaktivirane.
5 Merenje se možda neće izvesti pravilno ili
automatska kalibracija neće biti moguća kad se
koriste posebni zvučnici, na primer dipolni.
1 Zabeležite kôd greške.
2 Pritisnite .
3 Pritisnite / za isključenje prijemnika.
4 Ispravite grešku.
Isključenje automatske
kalibracije
Funkcija Auto Calibration se isključi ako
tokom merenja:
– Pritisnite /.
– Pritisnite MUTING (samo RM-AAU071)
ili  (samo RM-AAU074)
– Pritisnete tipke ulaza ili zakrenete INPUT
SELECTOR na prijemniku.
– Promenite glasnoću.
– Spojite slušalice.
Nakon završetka
Odspojite optimizacioni mikrofon iz
priključ nice AUTO CAL MIC.
32
Detalje pogledajte u "Kodovi grešaka i
rešenja".
5 Uključite prijemnik i ponovite automatsku
kalibraciju (str. 31).
Kodovi grešaka i rešenja
Kodovi upozorenja i rešenja
Kôd
greške
Kôd
Objašnjenje i rešenje
upozorenja
Uzrok i rešenje
ERROR 10 Okolina je preglasna. Pobrinite se da
okolina bude tiha tokom automatske
kalibracije.
WARN. 40
Okolina je glasna. Pobrinite se da
okolina bude tiha tokom automatske
kalibracije.
ERROR 11 Zvučnici se nalaze preblizu mikrofona
za kalibraciju. Odmaknite zvučnike
od mikrofona za kalibraciju.
WARN. 60
Udaljenost prednjeg zvučnika je
izvan opsega. Drugačije razmestite
prednje zvučnike.c)
ERROR 12 Nije prepoznat nijedan zvučnik. Proverite da li je optimizacioni mikrofon
pravilno spojen i ponovite automatsku
kalibraciju.
WARN. 62
Balans srednjeg zvučnika je izvan
opsega. Postavite srednji zvučnik
na drugo mesto.c)
WARN. 63
Balans levog surround zvučnika
je izvan opsega. Levi surround
zvučnik postavite na drugo mesto.c)
WARN. 64
Balans desnog surround zvučnika
je izvan opsega. Desni surround
zvučnik postavite na drugo mesto.c)
WARN. 70
Udaljenost prednjeg zvučnika je
izvan opsega. Drugačije razmestite
prednje zvučnike.c)
WARN. 72
Udaljenost srednjeg zvučnika je
izvan opsega. Postavite srednji
zvučnik na drugo mesto.c)
WARN. 73
Udaljenost levog surround
zvučnika je izvan opsega. Levi
surround zvučnik postavite na
drugo mesto.c)
WARN. 74
Udaljenost desnog surround
zvučnika je izvan opsega. Desni
surround zvučnik postavite na
drugo mesto.c)
ERROR 20 Nisu prepoznati prednji zvučnici ili
je prepoznat samo jedan zvučnik.
Proverite spajanje prednjih zvučnika.
ERROR 21 Prepoznat je samo jedan surround
zvučnik. Proverite spajanje surround
zvučnika.
Kad se prikažu kodovi
upozorenja
Tokom automatske kalibracije kodovi upozorenja prikazuju informacije o rezultatima
merenja. Kodovi upozorenja se prikazuju
ciklično na displeju na sledeći način:
Kôd upozorenja  prazan displej 
(kôd upozorenja  prazan displej) b) 
PUSH  prazan displej  ENTER
b) Prikazuje
se ako postoji više od jednog koda
upozorenja.
Možete ignorisati kôd upozorenja jer će
funkcija automatske kalibracije automatski
podesiti postavku. Postavke takođe možete
podesiti ručno.
c) Detalje
str. 18.
potražite u "Napomene" i "Saveti" na
Za ručnu promenu postavki
1 Zabeležite kôd upozorenja.
2 Pritisnite .
3 Pritisnite / za isključenje prijemnika.
4 Sledite uputstvo iz "Kodovi upozorenja
i rešenja" dole.
5 Uključite prijemnik i ponovite automatsku
kalibraciju (str. 31).
33
Podešavanje glasnoće
zvučnika
4
Više puta pritisnite / za odabir "AUTO *".
Ispitni ton se reprodukuje iz svakog zvučnika sledećim redosledom:
Prednji levi  srednji  prednji desni
 desni surround  levi surround 
subwoofer
(TEST TONE)
Glasnoću zvučnika možete podesiti slušanjem
ispitnog tona sa mesta slušanja.
*  predstavlja kanal zvučnika.
Napomena
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
Zavisno od rasporeda zvučnika ispitni ton možda
se neće čuti iz svih zvučnika čak i ako odaberete "AUTO ".
Tipke
ulaza
5
Za detalje pogledajte meni LEVEL
(str. 59).
AMP
MENU
,
V/v/B/b
Saveti
5 Kako biste glasnoću svih zvučnika podesili
istovremeno pritisnite MASTER VOL +/–
(samo RM-AAU071) ili  +/– (samo
RM-AAU074). Možete takođe da koristite
MASTER VOLUME na prijemniku.
5 Vrednosti tokom podešavanja su prikazane
na displeju.
O
MENU
m
.
M
X
x
>
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1
2
3
Podesite glasnoću zvučnika
preko menija LEVEL tako da
su glasnoća i balans ispitnog
tona isti za svaki zvučnik.
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite / za odabir "LEVEL", a zatim pritisnite
 ili .
Pritisnite / za odabir
"T. TONE" i zatim pritisnite .
6
Ponovite korake 1 do 4 za odabir "OFF".
Takođe možete pritisnuti bilo koju tipku
za odabir ulaza. Ispitni ton se isključuje.
Kad se iz zvučnika ne čuje
ispitni ton
5 Možda nisu čvrsto spojeni kablovi zvučnika.
5 Kablovi zvučnika su možda u kratkom spoju.
Kad se ispitni ton čuje iz
zvučnika različitih od onih koji
su prikazani na displeju
Nije odabrano odgovarajuće "Speaker Pattern"
podešenje spojenih zvučnika. Konfiguracija
zvučnika treba da bude u skladu sa odabranim
podešenjem.
34
5
Osnovne operacije
Reprodukcija
Možete takođe koristiti MASTER VO LUME na prijemniku.
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
BD
Pritisnite MASTER VOL +/–
(samo RM-AAU071) ili  +/–
(samo RM-AAU074) kako biste
podesili glasnoću.
Tipke
ulaza
6
Pritisnite SOUND FIELD +/–
kako biste uživali u surround
zvuku.
Možete koristiti i 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE ili MUSIC na
prijemniku.
Za detalje pogledajte str. 42.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
MENU
m
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
.
M
X
x
>
MUTING/
1
2
3
SOUND
FIELD +/–
Uključite spojenu komponentu.
Uključite prijemnik.
Pritisnite jednu od tipki ulaza
kako biste odabrali željenu
komponentu.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING (samo RM-AAU071)
ili  (samo RM-AAU074) na daljinskom
upravljaču.
Za ponovno uključenje zvuka učinite nešto
od sledećeg:
5 Ponovo pritisnite MUTING (samo
RM-AAU071) ili  (samo RM-AAU074).
5 Povećajte glasnoću.
5 Isključite prijemnik.
5 Provedite automatsku kalibraciju.
Sprečavanje oštećenja
zvučnika
Pre isključivanja prijemnika smanjite nivo
glasnoće.
Možete takođe da koristite INPUT
SELECTOR na prijemniku.
Odabrani ulaz prikazuje se na displeju.
4
Pokrenite reprodukciju iz
izvora.
35
Imenovanje ulaza
Možete uneti naziv sa do 8 znakova za ulaz
(osim TUNER) i prikazati ga na displeju
prijemnika.
To je praktično za označavanje priključnica
imenima spojenih komponenti.
1
Pregled informacija na
displeju
Možete proveriti zvučne ugođaje i sl.
promenom prikaza na displeju.
Pritisnite tipku ulaza za odabir
ulaza koji želite da imenujete.
DISPLAY
Možete takođe da koristite INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
4
5
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite / za odabir "SYSTEM" i zatim pritisnite
 ili .
Pritisnite / za odabir "NAME
IN" i zatim pritisnite  ili .
Pritisnite DISPLAY više puta.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se menja
na sledeći način:
Kursor trepće i možete odabrati znak.
Svi ulazi osim FM i AM
Pritisnite / za odabir znaka
i zatim pritisnite / za premeštanje kursora na sledeće
mesto.
Indeksni naziv ulazaa)  Odabrani ulaz 
Trenutni zvučni ugođaj  Nivo glasnoće
 Podaci o signalu
Ako pogrešite
Pritisnite / dok ne počne da treperi
znak koji želite da promenite i zatim
pritisnite / za odabir tačnog znaka.
Saveti
5 Vrstu znaka možete promeniti na sledeći
način pritiskom na /.
Abeceda (velika slova)  cifre 
simboli
5 Za odabir razmaka, pritisnite  bez odabira
znaka.
6
O
Pritisnite .
Unešeno ime se memoriše.
FM i AM
Program Service nazivb) ili naziv memorisane
stanncnic ea)  Frekvencija  Indikator vrste
programab)  Radio-tekst indikator b) 
Tačno vreme (u 24-satnom formatu) b) 
Trenutno odabrani zvučni ugođaj  Nivo
glasnoće
a) Indeksni
naziv se pojavljuje samo ako ste ga
dodelili, za ulaz ili memorisanu radio stanicu
(str. 36, 41). Indeksni naziv se ne prikazuje ako
su unešeni samo razmaci ili ako je isto nazivu
ulaza.
b) Samo tokom RDS prijema (samo modeli sa
kodom područja ECE, CEK, AU1) (str. 42).
Napomena
Kod nekih jezika možda neće biti prikazani određeni znakovi i oznake.
36
Upotreba sleep timera
Snimanje
Možete podesiti prijemnik tako da se automatski isključi nakon određenog vremena.
Možete snimati iz video/audio komponente
pomoću prijemnika. Pogledajte uputstvo za
upotrebu uređaja za snimanje.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
Snimanje na medij za snimanje
1
O
MENU
1
2
3
4
Možete takođe da koristite INPUT
SELECTOR na prijemniku.
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite / za odabir "SYSTEM" i zatim pritisnite
 ili .
2
3
Više puta pritisnite / za odabir programiranog vremena, a
zatim pritisnite .
4
Na displeju svetli indikator "SLEEP"
dok je sleep timer aktivan.
Napomena
Jedan minut pre isključivanja prijemnika prikazuje se odbrojavanje.
Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Na primer, umetnite video kasetu koju
želite kopirati u videorekorder.
Više puta pritisnite / za odabir "SLEEP" i zatim pritisnite
 ili .
Prikaz na displeju menja se na
sledeći način:
OFF  0-30-00  1-00-00 
1-30-00  2-00-00
Pritisnite jednu od tipki ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju.
Pripremite uređaj za snimanje.
Umetnite praznu video kasetu ili sl. u
uređaj za snimanje (VIDEO).
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Napomene
5 Neki izvori sadrže tehnologiju za sprečavanje
presnimavanja. U tom slučaju neće biti moguće
snimanje iz uređaja za reprodukciju.
5 Iz analogne izlazne priključnice (za snimanje)
izlaze samo analogni signali.
5 HDMI zvuk nije moguće snimati.
Savet
Ako želite da proverite preostalo vreme pre
isključivanja prijemnika, ponovite korake 1 – 3.
Preostalo vreme prikazuje se na displeju.
37
Automatsko podešavanje radio
stanica
Upotreba tjunera
Slušanje FM/AM
radio stanica
1
Putem ugrađenog tjunera možete slušati FM i
AM radio stanice. Pre toga proverite da li ste
na prijemnik spojili FM i AM antene (str. 29).
2
Savet
Skala direktnog podešavanja razlikuje se, zavisno
od oznake područja kao u sledećoj tablici. Detalje
o oznakama područja potražite na str. 5.
Oznaka područja
FM
Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM talasnog
područja.
Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Pritisnite TUNING + za pretraživanje
od nižih prema višim ili TUNING – za
pretraživanje od viših prema nižim
frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem stanice.
AM
U2, CA2
100 kHz
10 kHz*
Upotreba kontrola na prijemniku
ECE, CEK, AU1
50 kHz
9 kHz
1 Pritisnite INPUT SELECTOR više puta za
* Moguće je promeniti skalu AM podešavanja (str. 39).
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
TUNER
odabir opcije "AUTO".
Brojčane
tipke
D. TUNING
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
MENU
m
.
M
X
x
>
SHIFT
38
3 Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Ako je FM stereo prijem loš
ENTER
TUNING
+/–
odabir FM ili AM talasnog područja.
2 Pritisnite TUNING MODE više puta za
Ako na displeju trepće poruka "ST" i FM
stereo prijem je loš, odaberite mono prijem
tako da se zvuk poboljša.
1 Pritisnite AMP MENU.
2 Više puta pritisnite / za odabir "TUNER",
a zatim pritisnite  ili .
3 Pritisnite / više puta za odabir "FM
MODE" i zatim pritisnite  ili .
4 Pritisnite / više puta za odabir
"MONO" i zatim pritisnite .
5 Za povratak na stereo mod ponovite korake
od 1 do 4 te u koraku 4 odaberite "STEREO".
Direktno podešavanje radio
stanica (Direct Tuning)
Frekvenciju željene stanice možete uneti
direktno brojčanim tipkama.
1
Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM talasnog
područja.
Promena koraka AM podešavanja
(Samo kod modela sa oznakom
područja U2, CA2)
Možete odabrati korak podešavanja od 9 kHz
ili 10 kHz pomoću tipki na prijemniku.
?/1
Možete takođe da koristite INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
Pritisnite D.TUNING.
Pritisnite i zadržite SHIFT, a zatim brojčanim tipkama unesite
frekvenciju.
Primer 1: FM 102,50 MHz
5 Modeli s oznakom područja U2 i CA2:
Odaberite 1  0  2  5
5 Modeli s oznakom područja ECE, CEK
i AU1:
Odaberite 1  0  2  5  0
Primer 2: AM 1350 kHz
Odaberite 1  3  5  0
4
?/1
Pritisnite i zadržite SHIFT, a
zatim pritisnite ENTER.
Možete takođe da koristite MEMORY/
ENTER na prijemniku.
Savet
Ako ste podesili AM stanicu, podesite usmerenje
AM okvirne antene za najbolji prijem.
TUNING MODE
1
2
3
Pritisnite / za isključenje
prijemnika.
Dok držite tipku TUNING MODE,
pritisnite /.
Promenite tekuće podešenje
koraka AM podešavanja na
9 kHz (ili 10 kHz).
Za povratak koraka na 10 kHz (ili 9 kHz),
ponovite opisani postupak.
Napomena
Kod promene koraka podešavanja obrisaće se sve
memorisane stanice.
Ako ne možete da podesite
stanicu
Proverite da li ste upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korake od 2 do 4. Ako
upisani broj i dalje trepće, frekvencija se ne
koristi u vašem području.
39
Memorisanje FM/AM
radio stanica
Moguće je podesiti do 30 FM i 30 AM stanica.
Nakon toga je moguće jednostavno podesiti
stanice koje želite da slušate.
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
TUNER
Brojčane
tipke
3
4
5
O
MENU
m
.
M
X
x
>
PRESET
+/–
SHIFT
1
Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM talasnog
područja.
Možete takođe da koristite INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pomoću automatskog podešavanja
(str. 38) ili direktnog podešavanja
(str. 39) podesite stanicu koju
želite da memorišete.
Po potrebi promenite mod FM prijema
(str. 38).
40
Pritisnite i zadržite SHIFT, a
zatim pritisnite ENTER.
Možete takođe da koristite MEMORY/
ENTER na prijemniku.
Stanica će biti memorisana na odabrano
mesto.
MEMORY
,
V/v/B/b
Pritisnite i zadržite SHIFT, a
zatim brojčanim tipkama odaberite programski broj.
Za odabir programskog broja možete takođe da pritisnete PRESET + ili PRESET –.
ENTER
AMP
MENU
Pritisnite MEMORY.
Možete takođe da koristite MEMORY/
ENTER na prijemniku.
6
Ponovite korake od 1 do 5 za
memorisanje druge stanice.
Podešavanje memor. stanica
1
2
Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM talasnog
područja.
5
Kursor trepće i možete odabrati znak.
6
Pritisnite PRESET + ili PRESET –
više puta za odabir željene
memorisane stanice.
2
3
4
5
30
29
28
...
27
Za odabir željene memorisane stanice takođe možete pritisnuti i zadržati SHIFT
i zatim upotrebiti brojčane tipke. Za
upisivanje odabira pritisnite i zadržite
SHIFT, a zatim pritisnite ENTER.
Upotreba kontrola na prijemniku
Pritisnite / za odabir znaka i
zatim pritisnite / za premeštanje kursora na sledeće
mesto.
Ako pogrešite
Pritisnite / dok ne počne da treperi znak
koji želite da promenite i zatim pritisnite
/ za odabir tačnog znaka.
Svakim pritiskom na tipku, možete birati
memorisanu stanicu na sledeći način:
1
Pritisnite / za odabir "NAME
IN" i zatim pritisnite  ili .
Saveti
5 Vrstu znaka možete promeniti na sledeći
način pritiskom na /.
Abeceda (velika slova)  cifre 
simboli
5 Za odabir razmaka, pritisnite  bez odabira
znaka.
7
Pritisnite .
Unešeno ime se memoriše.
1 Pritisnite INPUT SELECTOR više puta za
Napomena (samo modeli sa oznakom
područja ECE, CEK, AU1)
2 Pritisnite TUNING MODE više puta za
Kad imenujete RDS stanicu i odaberete je, prikazuje
se Program Service naziv umesto naziva koji ste
uneli. (Program Service naziv se ne može promeniti.
Naziv koji ste uneli biće obrisan i zameniće ga
Program Service naziv).
odabir FM ili AM talasnog područja.
odabir opcije "PRESET".
3 Pritisnite TUNING + ili TUNING – za
odabir željene memorisane stanice.
Imenovanje memorisanih stanica
1
Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM talasnog
područja.
Možete takođe da koristite INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
4
Odaberite memorisanu stanicu
koju želite imenovati (str. 41).
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite / za odabir "TUNER", a zatim pritisnite
 ili .
41
Upotreba RDS sistema
(RDS)
(Samo za korisnike u Evropi i
Australiji)
Ovaj prijemnik omogućuje vam i upotrebu
sistema Radio Data System (RDS) koji
radio stanicama omogućuje slanje dodatnih
informacija zajedno sa signalima redovnih
programa. Prijemnik nudi prikladne RDS
funkcije, kao što je prikaz naziva radio
stannicc e.
Uživanje u surround zvuku
Odabir zvučnog ugođaja
Ovaj prijemnik može da kreira višekanalni
surround zvuk. Možete odabrati jedan od
optimizovanih zvučnih efekata prijemnika.
.
X
x
>
SOUND
FIELD +/–
Napomene
5 RDS je raspoloživ samo za FM stanice.
5 Ne pružaju sve FM stanice RDS usluge niti emituju iste vrste RDS programa. Ako niste upoznati
sa RDS uslugama na vašem području, zatražite
detaljnije informacije od lokalnih radio stanica.
Prijem RDS programa
Jednostavno odaberite stanicu
u FM talasnom području pomoću
direktnog podešavanja (str. 39),
automatskog podešavanja (str. 38),
ili podešavanja memorisanih
stanica (str. 41)
Kad podesite stanicu sa RDS uslugama,
zasvetli indikator "RDS" i na displeju se
pojavi naziv stanice.
Napomena
RDS možda neće raditi ispravno ako podešena
stanica ne emituje ispravan RDS signal ili ako je
signal slab.
Savet
Dok je prikazan naziv radio stanice možete
višekratnim pritiskom na DISPLAY proveriti
frekvenciju (str. 36).
42
Pritisnite SOUND FIELD +/– više
puta kako biste odabrali željeni
zvučni ugođaj.
Možete pritisnuti i 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE ili MUSIC na prijemniku.
Mod 2-kanalnog zvuka
Izlazni zvuk možete prebaciti na 2-kanalni nezavisno od formata snimanja iz primenjenog
softvera, spojene komponente za reprodukciju
ili postavkama za zvučni ugođaj na prijemniku.
 2CH ST. (2-kanalni stereo)
Zvuk se reprodukuje samo iz prednjih levih/
desnih zvučnika. Zvuk iz subwoofera se ne
čuje.
Standardni 2-kanalni izvor zvuka će potpuno
zaobići procesiranje zvuka, a višekanalni
surround formati biće pretvoreni u 2 kanala,
osim LFE signala.
 A.DIRECT (Analog direct)
Možete prebaciti zvuk odabranog ulaza na dvokanalni analogni ulaz. Ova funkcija omogućuje
uživanje u visokokvalitetnim analognim
izvorima bez ikakvih podešavanja.
Kad koristite ovu funkciju, moguće je podesiti
samo glasnoću i balans prednjih zvučnika.
Napomene
5 Kad su priključene slušalice, na displeju se
pojavi "HP DIR".
5 Nije moguće odabrati Analog Direct ako ste kao
ulaz odabrali BD, DVD i DMPORT.
Mod Auto Format Direct (A.F.D.)
 C.ST.EX B (Cinema Studio EX
)
Reprodukuje zvuk sa karakteristikama Sony
Pictures Entertainment "Kim Novak Theater"
studija. Ovaj način reprodukcije je idealan
za gledanje SF ili akcionih filmova sa mnogo
zvučnih efekata.
 C.ST.EX C (Cinema Studio EX
)
Reprodukuje zvuk sa karakteristikama Sony
Pictures Entertainment studija za snimanje.
Ovaj način reprodukcije je idealan za gledanje
muzič kih ili klasičnih filmova kod kojih je
sadržaj zvučnog zapisa uglavnom muzič ki.
Mod Auto Format Direct (A.F.D.) vam omogućuje slušanje zvuka veće vernosti i odabir
načina dekodiranja za slušanje 2-kanalnog
stereo zvuka u višekanalnom formatu.
 V. M. DIM (V. Multi Dimension
)
 A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
 PLII MV (Pro Logic II Movie)
Reprodukuje zvuk onako kako je snimljen/
kodiran bez dodavanja surround efekata.
 MULTI ST. (Multi Stereo)
Izlaz 2-kanalnog zvuka (levo/desno) preko
svih zvučnika.
Međutim, zvuk se možda neće reprodukovati
iz određenih zvučnika, zavisno od postavke
zvučnika.
Filmski mod
Možete iskoristiti surround zvuk tako da
jednostavno odaberete jedan od pretprogramiranih zvučnih ugođaja. Oni kreiraju uzbudljiv
i snažan zvuk u vašem domu poput onog u
bioskopskoj dvorani.
 C.ST.EX A (Cinema Studio EX
)
Reprodukuje zvuk sa karakteristikama Sony
Pictures Entertainment "Cary Grant Theater"
studija. Ovo je standardni način reprodukcije,
odlič an za gledanje većine vrsta filmova.
Kreira mnogo virtualnih zvučnika iz jednog
para stvarnih surround zvučnika.
Izvodi se Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje. Ova postavka je idealna za filmove
kodirane u Dolby Surround formatu. Osim
toga, ovaj mod može da reprodukuje zvuk u
5.1-kanalnom formatu za gledanje presnimljenih video zapisa ili starih filmova.
Audio mod
Možete iskoristiti surround zvuk tako da
jednostavno odaberete jedan od pretprogramiranih zvučnih ugođaja. Oni kreiraju uzbudljiv
i snažan zvuk u vašem domu poput onog u
koncertnoj dvorani.
 HALL (koncertna dvorana)
Reprodukuje akustiku klasične koncertne
dvorane.
 JAZZ (jazz klub)
Reprodukuje akustiku jazz kluba.
 CONCERT (koncert)
Reprodukuje akustiku dvorane sa 300 sedišta.
nastavlja se
43
 STADIUM (stadion)
Reprodukuje akustiku velikog otvorenog
stadiona.
 SPORTS (sportski događaj)
Reprodukuje akustiku sportskog emitovanja.
 PORTABLE (funkcija Portable
Audio Enhancer)
Reprodukuje jasnu i poboljšanu zvučnu sliku
sa prenosnog audio uređaja. Ovaj mod je
idealan za MP3 i druge komprimovane audio
datoteke.
 PLII MS (Pro Logic II Music)
Izvodi se Dolby Pro Logic II Music dekodiranje. Ova postavka je idealna za normalne
stereo izvore kao što su CD diskovi.
Kada su slušalice spojene
Ove zvučne ugođaje možete odabrati ako su
na prijemnik spojene slušalice.
 HP 2CH (Headphones 2CH)
Ovaj mod se odabire automatski ako koristite
slušalice (osim za Analog Direct). Standardni
2-kanalni izvor zvuka će potpuno zaobići
procesiranje zvuka, a višekanalni surround
formati biće pretvoreni u 2 kanala, osim
LFE signala.
 HP DIR (Headphones Direct)
Reprodukuje analogne signale bez procesiranja
tonova, zvučnih ugođaja, itd.
Ako spojite subwoofer
Ovaj prijemnik generisaće niskofrekventni
signal za subwoofer ako nema LFE signala,
što je niskopropusni zvučni ugođaj koji se
emituje iz subwoofera kod 2-kanalnog signala.
44
Napomene o zvučnim ugođajima
5 Zavisno od podešenja konfiguracije zvučnika, neki zvučni ugođaji možda neće biti
dostupni.
5 Efekti virtualnih zvučnika mogu povećati
količinu šuma u reprodukovanom signalu.
5 Kod upotrebe zvučnih ugođaja koji uključuju virtualne zvučnike, neće se moći čuti
zvukovi direktno iz surround zvučnika.
5 Zvučni ugođaji za muziku i film ne rade u
sledećim slučajevima.
– kod prijema signala sa frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
– Ako je odabrano Analog Direct.
5 Ako višekanalne Linear PCM signale primate preko HDMI IN priključnice, "A.F.D.
AUTO" će biti automatski odabrano.
5 Ako je odabran jedan od zvučnih ugođaja
za muziku, iz subwoofera se ne čuje zvuk
ako su svi zvučnici podešeni na "LARGE"
u meniju SPEAKER. Međutim, zvuk će
se čuti iz subwoofera ako
– ulazni digitalni signal sadrži LFE signale.
– su prednji i surround zvučnici podešeni
na "SMALL".
– je odabran zvučni ugođaj za filmove.
– je odabran prenosni audio uređaj.
Saveti
5 Format kodiranja DVD softvera i sl. možete proveriti tako da pogledate logotip na kutiji.
5 Zvučni ugođaji s oznakama  koriste DCS
tehnologiju. Za detalje o Digital Cinema Sound
(DCS) pogledajte "Rečnik" (str. 67).
Isključivanje surround efekta
za filmove/muziku
Pritisnite SOUND FIELD +/– više puta za
odabir "2CH ST." ili "A.F.D. AUTO".
Možete i više puta pritisnuti 2CH/A.DIRECT
na prijemniku kako biste odabrali "2CH ST."
ili pritisnuti više puta A.F.D. na prijemniku za
odabir "A.F.D. AUTO".
Kod spajanja Blu-ray uređaja i ostalih naprednih HD uređaja za
reprodukciju
Digitalni audio formati koje ovaj prijemnik može da dekodira zavise od digitalnog audio ulaza
za spojene komponente. Prijemnik podržava sledeće audio formate.
Audio format
Maksimalan broj
kanala
Povezivanje komponente za reprodukciju
i prijemnika
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1


DTS
5.1


Multi channel Linear PCMa)
7.1b)


a) Audio
signali se šalju u drugom formatu ako taj format nije prikladan za spojenu komponentu za reprodukciju.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu spojene komponente za reprodukciju.
b) Signal će se konvertovati u 5.1-kanalni.
45
Slušanje surround zvuka
pri niskim glasnoćama
(NIGHT MODE)
Ova funkcija omogućuje uživanje u ugođaju
bioskopskog zvuka pri niskim glasnoćama.
Može se koristiti sa drugim zvučnim
ugođajima. Kad gledate film u kasne sate,
moći ćete jasno da čujete dijaloge čak i pri
niskim glasnoćama.
Resetovanje postavki
zvučnih ugođaja
U ovom postupku koristite tipke na
prijemniku.
?/1
?/1
AMP
MENU
,
V/v/B/b
MUSIC
1
O
MENU
1
2
3
4
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite / za odabir "AUDIO" i zatim pritisnite
 ili .
Više puta pritisnite / za odabir "NIGHT M." i zatim pritisnite
 ili .
Više puta pritisnite / za
odabir "NIGHT. ON" i zatim
pritisnite .
Napomena
Ta funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– kod prijema signala sa frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
– Ako je odabrano Analog Direct.
Savet
Dok je mod NIGHT MODE uključen, funkcija
"D. RANGE" je automatski podešena na "COMP.
MAX".
46
2
Pritisnite / za isključenje
prijemnika.
Dok držite tipku MUSIC, pritisnite /.
Na displeju se prikazuje "S.F. CLEAR"
i sve postavke zvučnih ugođaja vraćaju
se na početne vrednosti.
Funkcija "BRAVIA" Sync
Šta je "BRAVIA" Sync?
"BRAVIA" Sync je kompatibilna sa Sonyjevim
TV-om, Blu-ray/DVD uređajem, AV pojačalom
i sličnim uređajem koji je opremljen funkcijom
Control for HDMI.
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju "BRAVIA" Sync pomoću HDMI kabla (opcija), upravljanje se pojednostavljuje
na sledeći način:
5 One-Touch Play (str. 48)
5 System Audio Control (str. 49)
5 System Power Off (str. 50)
5 Theater/Theatre Mode Sync (str. 51)
5 Audio Return Channel (str. 51)
Control for HDMI je standard za funkcije
obostranog upravljanja koji koristi CEC
(Consumer Electronics Control) for HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Savetujemo vam da prijemnik spajate na
uređaje koji podržavaju "BRAVIA" Sync.
Napomena
Zavisno od spojene komponente, funkcija Control
for HDMI možda neće raditi. Pogledajte uputstvo
za upotrebu spojene komponente.
Priprema za "BRAVIA"
Sync
Prijemnik podržava funkciju "Control for
HDMI-Easy Setting".
5 Ako je vaš TV kompatibilan sa funkcijom
"Control for HDMI-Easy Setting" možete
automatski podesiti prijemnik i komponente
sa funkcijom Control for HDMI tako da
podesite TV (str. 47).
5 Ako je vaš TV kompatibilan sa funkcijom
"Control for HDMI-Easy Setting" posebno
podesite funkciju Control for HDMI svog
prijemnika, komponenata za reprodukciju i
TV-a (str. 48).
Ako vaš TV podržava funkciju
"Control for HDMI-Easy Setting"
Funkcija Control for HDMI prijemnika može
se uključiti istovremeno sa funkcijom Control
for HDMI TV prijemnika.
1 Spojite prijemnik, TV i komponente za
reprodukciju upotrebom HDMI kabla
(str. 23).
(Te komponente treba da podrže
funkciju Control for HDMI.)
2 Uključite prijemnik, TV i komponente
za reprodukciju.
3 Uključite funkciju Control for HDMI na
TV-u.
Istovremeno se uključi funkcija Control
for HDMI na prijemniku i svim spojenim
komponentama. Nakon završetka podešavanja pojaviće se "COMPLETE".
Za detalje o podešavanju TV-a pogledajte
uputstvo za upotrebu isporučeno sa TV-om.
nastavlja se
47
Ako vaš TV ne podržava funkciju
"Control for HDMI-Easy Setting"
AMP
MENU
Reprodukcija sa
komponente jednim
pritiskom tipke
(One-Touch Play)
,
V/v/B/b
O
MENU
1 Izvedite korake navedene u "Ako vaš
TV podržava funkciju "Control for
HDMI-Easy Setting" (str. 47).
2 Pritisnite AMP MENU.
3 Više puta pritisnite / za odabir
"HDMI" i zatim pritisnite  ili .
4 Više puta pritisnite / za odabir
"CTRL.HDMI" i zatim pritisnite  ili .
5 Više puta pritisnite / za odabir
"CTRL ON" i zatim pritisnite .
Funkcija Control for HDMI je aktivirana.
6 Uključite funkciju Control for HDMI za
spojenu komponentu.
Ako je funkcija Control for HDMI za spojenu komponentu već uključena, ne treba
da menjate podešenje.
Jednostavnom operacijom (jednim dodirom)
komponente spojene na prijemnik HDMI
spajanjem automatski se uključuju.
Možete uživati u zvuku/slikama sa spojenih
komponenti.
Ako podesite "PASS.THRU" na "AUTO" ili
na "ON", zvuk i slika mogu da se emituju
samo sa TV-a, dok prijemnik ostaje u pripravnom stanju.
Ako započnete reprodukciju sa spojene
komponente, operacije prijemnika i TV-a
pojednostavljene su kako sledi:
Prijemnik i TV
Uključeni (ako su u pripravnom stanju)

Uključuju se na odgovarajući HDMI ulaz
Napomene
Za detalje o podešavanju TV-a i spojenih
komponenti pogledajte uputstvo za upotrebu
tih komponenti.
5 Zavisno od TV-a, možda se neće prikazati početak
sadržaja.
5 Zavisno od postavke prijemnik se možda neće
uključiti kada je "PASS.THRU" podešeno na
"AUTO" ili na "ON".
Napomene
Savet
5 Pre izvođenja postupka "Control for HDMI-Easy
Setting" s TV-a, uključite TV, spojene komponente
i prijemnik.
5 Ako komponente za reprodukciju ne mogu da rade
nakon što izvedete podešavanja za "Control for
HDMI-Easy Setting", proverite podešenje za
Control for HDMI na vašem TV-u.
5 Ako spojene komponente ne podržavaju "Control
for HDMI-Easy Setting", treba da uključite funkciju Control for HDMI za spojene komponente pre
izvođenja postupka Control for HDMI-Easy
Setting sa TV-a.
48
Spojenu komponentu, na primer DVD/Blu-ray
uređaj, možete takođe odabrati pomoću menija
TV-a. Prijemnik i TV će se automatski prebaciti
na odgovarajući HDMI ulaz.
Uživanje u zvuku sa TV-a
putem zvučnika spojenih
na prijemnik
(System Audio Control)
Možete na jednostavan način uživati u TV
zvuku iz zvučnika spojenih na prijemnik.
Funkcijom System Audio Control možete
upravljati pomoću menija TV-a. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.
TV
Uključuje funkciju
System Audio Control
Smanjuje glasnoću
TV-a
Napomene
5 Ako System Audio Control ne radi prema podešenjima TV-a, pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.
5 Kad je "CTRL.HDMI" podešeno na "CTRL ON",
postavke "AUDIO.OUT" u meniju HDMI podesiće se automatski prema podešenju za System
Audio Control.
5 Kad spojite TV koji nema funkciju System Audio
Control, funkcija System Audio Control ne radi.
5 Ako uključite TV pre uključivanja prijemnika,
zvuk sa TV-a se na kratko neće reprodukovati.
Prijemnik
5 Uključeni (ako
su u pripravnom
stanju)
5 Uključuju se na
odgovarajući
HDMI ulaz
Emituje zvuk
TV-a
Funkciju System Audio Control takođe
možete koristiti na sledeći način.
5 Ako uključite prijemnik dok je uključen TV,
automatski će se uključiti funkcija System
Audio Control i TV zvuk će se reprodukovati iz zvučnika spojenih na prijemnik.
Međutim, ako isključite prijemnik, zvuk će
se reprodukovati iz zvučnika TV-a.
5 Prilikom podešavanja glasnoće TV-a istovremeno se podešava i glasnoća prijemnika.
49
Isključenje prijemnika
zajedno sa TV-om
(System Power Off)
Kad isključite TV tipkom POWER na
daljinskom upravljaču TV-a, automatski se
isključuju prijemnik i spojene komponente.
Za isključenje TV-a možete takođe da koristite daljinski upravljač prijemnika.
TV ?/1
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
O
MENU
m
.
M
X
x
>
TV
Pritisnite i zadržite TV, a zatim
pritisnite TV /.
TV, prijemnik i komponente spojene putem
HDMI priključka se isključuju.
50
Napomene
5 Uključite TV Standby Synchro pre upotrebe
funkcije System Power Off. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu TV-a.
5 Zavisno od statusa, spojene komponente se možda
neće isključiti. Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu spojenih komponenti.
Uživanje u filmovima
sa optimalnim zvučnim
ugođajima
(Theater/Theatre Mode Sync)
Pritisnite tipku THEATER
ili THEATRE na daljinskom
upravljaču prijemnika, TV-a ili
Blu-ray uređaja kada je daljinski
uređaj usmeren prema TV-u.
Zvučni ugođaj prebacuje se na "C.ST.EX
B". Za povratak na prethodni zvučni ugođaj
ponovo pritisnite THEATER ili THEATRE.
Uživanje u zvuku TV-a
preko HDMI kabla
(Audio Return Channel)
Funkcija Audio Return Channer (ARC)
omogućuje slanje audio signala sa TV-a na
prijemnik preko HDMI kabla spojenog na
HDMI TV OUT priključnicu.
Možete uživati u TV zvuku sa zvučnika
spojenih na prijemnik bez spajanja na
TV OPTICAL IN ili na TV AUDIO IN
priključnicu.
AMP
MENU
Napomena
Zvučni ugođaj možda se neće uključiti zavisno
od TV-a.
,
V/v/B/b
O
Savet
Zvučni ugođaj može se vratiti nazad na prethodno
podešenje kada promenite ulaz TV-a.
MENU
1
2
3
4
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite / za
odabir "HDMI" i zatim pritisnite
 ili .
Više puta pritisnite / za
odabir "ARC" i zatim pritisnite
 ili .
Više puta pritisnite / za odabir "ARC ON" i zatim pritisnite
.
Napomene
5 Ova funkcija nije aktivna kada "CTRL.HDMI"
podesite na "CTRL OFF" u meniju HDMI.
5 Funkcija je dostupna samo ako je
– vaš TV kompatibilan sa funkcijom Audio Return
Channel (ARC).
– INPUT MODE podešen na "AUTO".
51
Napomene
Napredne operacije
Odabir između digitalnog
i analognog zvuka
(INPUT MODE)
Kad spojite komponente i na digitalne i na
analogne audio ulazne priključnice prijemnika,
možete odabrati mod audio ulaza za svaki od
njih ili prebacivati između njih, zavisno od
vrste materijala koji gledate.
1
Okrenite INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir ulaza.
Takođe možete upotrebljavati tipke
ulaza na daljinskom upravljaču.
2
Pritisnite INPUT MODE na
prijemniku više puta za odabir
moda audio ulaza.
Odabrani mod audio ulaza prikazuje se
na displeju.
Modovi audio ulaza
 AUTO
Daje prioritet digitalnim audio signalima u
slučaju digitalnog i analognog povezivanja.
U slučaju više digitalnih priključaka, HDMI
audio signali imaju prioritet nad COAXIAL
i OPTICAL audio signalima. Ako nema
digitalnih audio signala, odabiru se analogni
audio signali.
 COAX
Odabiru se digitalni audio signali koji ulaze
preko priključnice DIGITAL COAXIAL.
 OPT
Odabiru se digitalni audio signali koji ulaze
preko priključnice DIGITAL OPTICAL.
 ANALOG
Odabiru se analogni audio signali koji ulaze
preko AUDIO IN (L/R) priključnica.
52
5 Zavisno od ulaza, neki modovi audio ulaza ne
mogu se podesiti.
5 Kad se odabere funkcija Analog Direct, audio ulaz
se automatski podešava na "ANALOG" i ne mogu
se odabrati drugi modovi.
Reprodukcija zvuka iz
drugih ulaza
Audio signale možete nanovo dodeliti drugom ulazu ako se trenutno ne upotrebljava.
Na primer, za reprodukciju izvora zvuka za
DVD uređaj upotrebom priključnice OPTICAL
IN na prijemniku:
DVD uređaj
Spojite na
priključnicu
OPTICAL
SAT/CATV IN
(audio signal)
?/1
Prijemnik
1
2
3
4
5
Dodelite DVD ulaznoj priklju­
čnici – upotrebom "A. ASSIGN"
u meniju AUDIO
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite / za odabir "AUDIO" i zatim pritisnite
 ili .
Više puta pritisnite / za
odabir "A. ASSIGN", a zatim
pritisnite  ili .
Više puta pritisnite / za
odabir naziva ulaza koji želite
da dodelite (na primer, "DVD"),
zatim pritisnite  ili  za potvrdu odabira.
Pritisnite / više puta za odabir ulaza koji želite da dodelite
ulaznoj priključnici odabranoj u
koraku 4.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite .
nastavlja se
53
Dodeljivanje ulaznih priključnica
Ulazne audio priključnice
koje se mogu dodeliti
Zvuk
Naziv ulaza
VIDEO
BD
DVD
SAT
SA-CD
DVD COAX


*


SAT OPT



*

ANALOG
*
–
–

*
NONE
–
*
–
–
–
* Početna postavka
Napomene
5 Pri dodeljivanju digitalnog audio ulaza može se
automatski promeniti INPUT MODE podešenje
(str. 52).
5 Ne možete da dodelite više od jednog digitalnog
audio ulaza istom ulazu.
54
Uživanje u zvuku/slici iz
komponenti spojenih na
DIGITAL MEDIA PORT
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) omogućuje uživanje u zvuku/slikama iz prenosnog
audio izvora ili računara spajanjem DIGITAL
MEDIA PORT adaptera.
DIGITAL MEDIA PORT adapteri su raspoloživi za kupovinu zavisno od područja. Za detalje o spajanju adaptera DIGITAL MEDIA
PORT pogledajte "4a: Spajanje audio
komponenti"
Napomene
5 Zavisno od DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
možda neće biti moguć izlaz video signala.
5 Zavisno od vrste DIGITAL MEDIA PORT adaptera možete upravljati spojenom komponentom
pomoću daljinskog upravljača. Za detalje o tipkama daljinskog upravljača pogledajte str. 16.
1
2
Upotreba menija
postavki
Upotrebom menija pojačala možete podesiti
različite parametre prijemnika.
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
1
2
3
Možete takođe da upotrebite INPUT
SELECTOR na prijemniku za odabir
"DMPORT".
4
Zvuk se reprodukuje preko prijemnika
i slika se prikazuje na TV-u. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa DIGITAL MEDIA PORT adapterom.
O
MENU
Pritisnite DMPORT.
Započnite reprodukciju na
spojenoj komponenti.
AMP
MENU
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite / za odabir željenog menija, zatim
pritisnite  ili .
Više puta pritisnite / za odabir parametra koji želite podesiti, a zatim pritisnite  ili .
Više puta pritisnite / za odabir željenog podešenja.
Postavka se memoriše automatski.
Za povratak na prethodni
prikaz
Pritisnite  ili RETURN/EXIT .
Savet
Kad slušate MP3 ili drugi komprimovani audio zapis
sa prenosnog audio uređaja, možete poboljšati zvuk.
Pritisnite SOUND FIELD +/– (ili pritisnite MUSIC
na prijemniku) više puta za odabir "PORTABLE"
(str. 43).
Izlazak iz menija
Pritisnite AMP MENU.
Napomena
Neki parametri i podešenja će možda biti zatamnjeni
na displeju. To znači da nisu raspoloživi ili ih
nije moguće menjati.
55
Pregled menija
U menijima su raspoložive sledeće opcije. Detalje potražite na stranicama u zagradama.
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
AUTO CALa)
[A. CAL]
(str. 59)
Početak automatske kalibracije
[START]
LEVEL
[LEVEL]
(str. 59)
SPEAKER
[SPKR]
(str. 60)
56
Postavke
Početna
postavka
Ispitni tonc)
[T. TONE]
OFF, AUTO b)
OFF
Glasnoća prednjeg levog
zvučnika
[FL LVL]
FL - +10.0 dB do FL +10.0
(korak 0,5 dB)
FL 0 dB
Glasnoća prednjeg desnog
zvučnika
[FR LVL]
FR –10.0 dB do FR +10.0 dB
(korak 0,5 dB)
FR 0 dB
Glasnoća srednjeg zvučnika c)
[CNT LVL]
CNT –20.0 dB do CNT +10.0 dB
(korak 0,5 dB)
CNT 0 dB
Glasnoća levog surround
zvučnika)
[SL LVL]
SL –20.0 dB do SL +10.0 dB
(korak 0,5 dB)
SL 0 dB
Glasnoća desnog surround
zvučnika)
[SR LVL]
SR –20.0 dB do SR +10.0 dB
(korak 0,5 dB)
SR 0 dB
Glasnoća subwooferac)
[SW LVL]
SW –20.0 dB do SW +10.0 dB
(korak 0,5 dB)
SW 0 dB
Kompresor dinamičkog opsega
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. OFF
COMP. OFF
Konfiguracija zvučnika
[PATTERN]
Za detalje pogledajte str. 60.
3/2.1
Veličina prednjeg zvučnikc)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina srednjeg zvučnika c)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina surround zvučnika c)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Udaljenost prednjeg levog
zvučnikac)
[FL DIST.]
FL 1.0 m do FL 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
FL 3.0 m
Udaljenost prednjeg desnog
zvučnikac)
[FR DIST.]
FR 1.0 m do FR 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
FR 3.0 m
Udaljenost srednjeg zvučnika c)
[CNT DIST.]
CNT 1.0 m do CNT 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
CNT 3.0 m
Meni
[Display]
SURROUND
[SURR]
(str. 62)
EQ
[EQ]
(str. 62)
TUNER
[TUNER]
(str. 63)
AUDIO
[AUDIO]
(str. 63)
Parametri
[Display]
Postavke
Početna
postavka
Udaljenost levog surround
zvučnikac)
[SL DIST.]
SL 1.0 m do SL 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
SL 3.0 m
Udaljenost desnog surround
zvučnikac)
[SR DIST.]
SR 1.0 m do SR 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
SR 3.0 m
Udaljenost subwooferac)
[SW DIST.]
SW 1.0 m do SW 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
SW 3.0 m
Merna jedinica udaljenosti
[DIST.UNIT]
METER, FEET
METERf)
Frekvencija skretnice prednjeg
zvučnikad)
[FRT CRS.]
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(povećanja od 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Frekvencija skretnice srednjeg
zvučnikad)
[CNT CRS.]
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(povećanja od 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Frekvencija skretnice surround
zvučnikad)
[SUR CRS.]
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(povećanja od 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Odabir zvučnog ugođaja
[S.F. SELCT]
Za detalje pogledajte "Uživanje u
surround zvuku" (str. 42).
A.F.D. AUTO
Nivo efekta
[EFFECT]
EFCT. MAX, EFCT. STD,
EFCT. MIN
EFCT. STD
Nivo basova prednjih zvučnika
[BASS]
BASS –10 dB do BASS +10 dB
(korak 1 dB)
BASS 0 dB
Nivo visokih tonova prednjih
zvučnika
[TREBLE]
TRE –10 dB do TRE +10 dB
(korak 1 dB)
TRE 0 dB
Mod prijema FM stanica
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
Imenovanje memorisanih
stanica [NAME IN]
Za detalje pogledajte "Imenovanje
memorisanih stanica" (str. 41).
Sinhronizacija audio i video izlaza SYNC ON, SYNC OFF
[A/V SYNC]
SYNC OFF
Odabir jezika digitalnog prijema MAIN/SUB, MAIN, SUB
[DUAL]
MAIN
Prioritet pri dekodiranju digitalnog DEC. AUTO, DEC. PCM
audio ulazae)
[DEC. PRIO]
DEC. AUTO
Dodeljivanje digitalnog audio ulaza Detalje pogledajte u "Reprodukcija
[A. ASSIGN]
zvuka iz drugih ulaza" (str. 53).
Noćni mod
[NIGHT M.]
NIGHT.OFF, NIGHT. ON
NIGHT.OFF
nastavlja se
57
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Postavke
Početna
postavka
HDMI
[HDMI]
(str. 64)
Funkcija Control for HDMI
[CTRL.HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
HDMI Signal Pass Through
[PASS.THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Podešavanje HDMI audio ulaza
[AUDIO.OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
SYSTEM
[SYSTEM]
(str. 65)
a) Samo
Glasnoća subwoofera za HDMIe) SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
[SW LEVEL]
SW AUTO
Niskopropusni filter subwoofera L.P.F. ON, L.P.F. OFF
za HDMIe)
[SW L.P.F.]
L.P.F. ON
Funkcija Audio Return Channel
[ARC]
ARC ON, ARC OFF
ARC ON
Svetlina displeja
[DIMMER]
DIM MAX, DIM MID, DIM OFF
DIM OFF
Mod sleep timera
[SLEEP]
OFF, 0-30-00, 1-00-00, 1-30-00,
2-00-00
OFF
Automatsko pripravno stanje
[AUTO.STBY]
STBY ON, STBY OFF
STBY ON
Imenovanje ulaza
[NAME IN]
Za detalje pogledajte "Imenovanje
ulaza" (str. 36).
za korisnike u Evropi i Australiji.
predstavlja kanal zvučnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SW).
c) Zavisno od podešenja konfiguracije zvučnika, neki parametri možda neće biti dostupni.
d) Ovaj parametar ne može se odabrati kad je zvučnik podešen na "LARGE".
e) Ovaj parametar je raspoloživ samo kad prijemnik detektuje HDMI ulazne signale.
f) "FEET" samo za SAD i Kanadu.
b) 
58
Meni AUTO CAL
(Samo za korisnike u Evropi i
Australiji)
Automatsku kalibraciju možete provesti kako
biste u sobi postigli odgovarajući zvučni balans.
Za pojedinosti pogledajte "Automatska
kalibracija odgovarajućih postavki zvučnika
(AUTO CALIBRATION)" (str. 30).
Meni LEVEL
Možete podesiti glasnoću svakog od zvučnika.
Ta podešenja primenjuju se na sve zvučne
ugođaje.
 T. TONE
Glasnoću zvučnika možete podesiti slušanjem
ispitnog tona sa mesta slušanja.
5 OFF
Ispitni ton se isključuje.
5 AUTO *
Ispitni ton se čuje redom iz svakog
zvučnika.
*  predstavlja kanal zvučnika.
Podešavanje glasnoće zvučnika
Prema sledećim parametrima možete podesiti
glasnoću svakog zvučnika.
Za prednji levi/desni zvučnik možete
glasnoću podesiti u opsegu od –10.0 dB do
+10.0 dB u povećanjima od 0,5 dB. Za ostale
zvučnike možete glasnoću podesiti u opsegu
od - 20.0 dB do +10.0 dB u povećanjima od
0,5 dB.
Napomena
Zavisno od podešenja konfiguracije zvučnika, neki
parametri možda neće biti dostupni.
 D. RANGE
Omogućuje kompresiju dinamičkog opsega
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna
ako želite kasno noću da gledate filmove uz
smanjenu glasnoću. Kompresija dinamičkog
opsega moguća je samo za Dolby Digital
izvore.
5 COMP. MAX
Dinamički opseg se jako komprimuje.
5 COMP. STD
Kompresija dinamičkog opsega u skladu
sa namerama snimaoca zvuka.
5 COMP. OFF
Dinamički opseg se ne komprimuje.
Savet
Funkcija kompresije dinamičkog opsega omogućuje komprimovanje dinamičkog opsega zvučnog
zapisa na osnovu informacija o dinamičkom
opsegu koji sadrži Dolby Digital signal.
"COMP. STD" je standardna postavka, ali ona
omogućuje samo malu kompresiju. Zato se preporučuje postavka "COMP. MAX". Time se značajno
komprimuje dinamički opseg i tako omogućuje
gledanje filmova kasno noću uz smanjenu glasnoću.
Za razliku od analognih modova ograničavanja,
stepen ograničenja je već unapred određen i
omogućuje vrlo prirodnu kompresiju.
 FL LVL
 FR LVL
 CNT LVL
 SL LVL
 SR LVL
 SW LVL
59
Meni SPEAKER
Omogućuje podešavanje veličine i udaljenosti zvučnika spojenih na ovaj prijemnik.
 PATTERN
Omogućuje podešavanje broja zvučnika spojenih na ovaj prijemnik. Funkciju treba uskladiti
sa postavkama zvučnika.
Na primer:
3 / 2 . 1
2 prednji + 2 surround subwoofer
srednji
Raspored
zvučnika
Prednji
levi/desni
Srednji
Surround
levi/desni
Subwoofer
3/2.1




3/2



–
2/2.1

–


2/2

–

–

3/0.1


–
3/0


–
–
2/0.1

–
–

2/0

–
–
–
60
 FRT SIZE
5 LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će
efikasno da reprodukuju niske frekvencije
(basove), odaberite "LARGE". Inače odaberite "LARGE". Ako ste odabrali raspored
zvučnika bez subwoofera, prednji zvučnici
se automatski podese na "LARGE".
5 SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri upotrebi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmeravanja i izlaz niskih
frekvencija prednjeg kanala sa subwoofera.
Kad su prednji zvučnici podešeni na
"SMALL", srednji i surround zvučnici
takođe se automatski podešavaju na
"SMALL".
 CNT SIZE
5 LARGE
Ako spojite veliki zvučnik koji će efikasno
reprodukovati niske frekvencije (basove), odaberite "LARGE". Inače odaberite "LARGE".
Ipak, ako su prednji zvučnici podešeni na
"SMALL", nije moguće podesiti srednji
zvučnik na "LARGE".
5 SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri upotrebi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmeravanja i izlaz niskih
frekvencija srednjeg kanala sa prednjih
zvučnika (ako su podešeni na "LARGE")
ili subwoofera.
 SUR SIZE
5 LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će efikasno reprodukovati niske frekvencije (basove),
odaberite "LARGE". Inače odaberite
"LARGE". Ipak, ako su prednji zvučnici
podešeni na "SMALL", nije moguće podesiti
surround zvučnike na "LARGE".
5 SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri upotrebi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmeravanja i izlaz niskih
frekvencija surround kanala sa subwoofera
ili drugih "LARGE" zvučnika.
Savet
"LARGE" ili "SMALL" podešenje svakog zvučnika
određuje da li će interni procesor za obradu zvuka
"odse ći" duboke frekvencije tom kanalu. Ako su
duboke frekvencije za taj kanal odse čene, sklop za
preusmeravanje šalje bas frekvencije na subwoofer
ili na druge "LARGE" zvučnike.
Međutim, kako duboke frekvencije nose određenu
količinu usmerenja, bolje je da ne sečete bas frekvencije. Čak i ako koristite male zvučnike, podesite ih
na "LARGE" ako želite izlaz niskih frekvencija sa
tog zvučnika. S druge strane, ako koristite veliki
zvučnik ali ne želite izlaz niskih frekvencija iz tog
zvučnika, podesite ga na "SMALL".
Ako je ukupan utisak zvuka lošiji od očekivanog,
podesite sve zvučnike na "LARGE". Ako niski
tonovi nisu dovoljno izraženi, možete koristiti
ekvilajzer. Za detalje pogledajte str. 57.
 FL DIST.
 FR DIST.
Ova funkcija omogućuje podešavanje udaljenosti slušaoca do prednjih zvučnika.
Ako ti zvučnici nisu postavljeni na istoj
udaljenosti od slušaoca, podesite udaljenost
kao prosečnu udaljenost između prednjih
zvučnika.
 CNT DIST.
Ova funkcija omogućuje podešavanje udaljenosti slušaoca do srednjeg zvučnika.
nastavlja se
61
 SL DIST.
 SR DIST.
Ova funkcija omogućuje podešavanje udaljenosti slušaoca do surround zvučnika.
 SW DIST.
Ova funkcija omogućuje podešavanje udaljenosti slušaoca do subwoofera.
Napomene
5 Zavisno od podešenja konfiguracije zvučnika,
neki parametri možda neće biti dostupni.
5 Ta funkcija ne radi u sledećim slučajevima.
– Kod prijema signala s frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
– kod prijema višekanalnih Linear PCM signala
kroz priključnicu HDMI IN.
– Ako je odabrano Analog Direct.
 DIST.UNIT
Omogućuje odabir merne jedinice za podešavanje udaljenosti.
5 METER
Udaljenost je prikazana u metrima.
5 FEET
Udaljenost je prikazana u stopama.
 FRT CRS.
Meni SURROUND
Možete odabrati zvučni ugođaj prema svojoj
želji.
 S.F. SELCT
Omogućuje odabir željenog zvučnog ugođaja.
Za detalje pogledajte "Uživanje u surround
zvuku" (str. 42).
Napomena
Ovaj prijemnik omogućuje primenu zadnjeg odabranog zvučnog ugođaja na neki ulaz kad god ga
odaberete (Sound Field Link). Na primer, ako odaberete "HALL" za ulaz DVD, zatim odaberete drugi ulaz i vratite se ponovo na DVD, prijemnik će
automatski opet primeniti "HALL".
 EFFECT
Omogućuje podešavanje efekta "prisutnosti"
kod surround zvuka za zvučne ugođaje Cinema
Studio EX A/B/C.
Meni EQ
Možete podesiti kvalitet tona (nivo basova/
visokih tonova) prednjih zvučnika.
Omogućuje podešavanje frekvencije skretnice za basove kod zvučnika koji su u meniju
SPEAKER podešeni na "SMALL".
 TREBLE
 CNT CRS.
Napomena
Omogućuje podešavanje frekvencije skretnice
za basove kod srednjeg zvučnika koji je u
meniju SPEAKER podešen na "SMALL".
 SUR CRS.
Omogućuje podešavanje frekvencije skretnice
za basove kod surround zvučnika koji su u
meniju SPEAKER podešeni na "SMALL".
62
 BASS
Ta funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– kod prijema signala sa frekvencijom uzorkovanja
većom od 48kHz.
– kod prijema višekanalnih Linear PCM signala
kroz priključnicu HDMI IN.
– Ako je odabrano Analog Direct.
Meni TUNER
 DUAL
5 STEREO
Ovaj prijemnik će da dekodira signal kao
stereo signal kad radio stanica emituje u
stereo tehnici.
5 MONO
Ovaj prijemnik će da dekodira signal kao
mono signal bez obzira na emitovani signal.
Omogućuje odabir jezika koji želite slušati
tokom digitalne emisije. Funkcija je dostupna
samo za Dolby Digital izvore.
5 MAIN/SUB
Zvuk glavnog jezika emituje se preko
prednjeg levog zvučnika i istovremeno se
čuje zvuk pomoćnog jezika preko prednjeg
desnog zvučnika.
5 MAIN
Čuje se zvuk glavnog jezika.
5 SUB
Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
 NAME IN
 DEC. PRIO
Možete podesiti mod prijema FM radio stanice te dati nazive programiranim stanicama.
 FM MODE
Omogućuje imenovanje memorisanih stanica.
Za detalje pogledajte "Imenovanje memorisanih
stanica" (str. 41).
Meni AUDIO
Audio signal možete da podesite po želji.
 A/V SYNC
Omogućuje podešavanje vremena kašnjenja
zvuka kako bi se smanjila razlika između
prikaza slike i zvuka.
5 SYNC ON (vreme odlaganja: 60 ms)
Audio signal kasni tako da se smanjuje vremenska razlika između audio i video izlaza.
5 SYNC OFF (vreme odlaganja: 0 ms)
Audio izlaz ne kasni.
Napomene
5 Ovaj parametar je koristan kad upotrebljavate
veliki LCD ili plazma monitor ili projektor.
5 Ova postavka vredi samo ako se upotrebljava
zvučni ugođaj odabran pomoću tipki 2CH ili
A.F.D.
5 Ta funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– kod prijema signala s frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
– kod prijema višekanalnih Linear PCM signala
kroz priključnicu HDMI IN.
– ako je odabrana funkcija Analog Direct (str. 42).
Omogućuje vam određivanje ulaznog moda
za ulaz digitalnog signala u DIGITAL IN ili
HDMI IN priključnice.
5 DEC. AUTO
Automatski odabire između ulaznih modova
DTS, Dolby Digital ili PCM.
5 DEC. PCM
Kad su odabrani signali iz priključnice
DIGITAL IN, prednost imaju PCM signali
(kako bi se sprečio prekid pri početku
reprodukcije). Međutim, pri ulasku drugih
signala možda neće biti zvuka, što zavisi od
formata. U tom slučaju podesite ovu opciju
na "DEC. AUTO". Kad su odabrani signali
iz priključnice HDMI IN, iz spojenog
uređaja za reprodukciju izlaze samo PCM
signali. Pri prijemu signala u bilo kojem
drugom formatu, podesite ovu opciju na
"DEC. AUTO".
Napomene
5 Čak i kad je "DEC. PRIO" podešen na "DEC.
PCM", zvuk se može prekinuti na samom
početku prvog zapisa što zavisi od CD-a koji
se reprodukuje.
5 Ako reprodukujete DTS CD, podesite "DEC.
PRIO" na "DEC. AUTO".
 A. ASSIGN
Omogućuje dodeljivanje digitalnog audio
ulaza drugom ulaznom izvoru. Detalje pogledajte u "Reprodukcija zvuka iz drugih ulaza"
(str. 53).
nastavlja se
63
 NIGHT M.
Omogućuje uživanje u ugođaju bioskopskog
zvuka pri niskim glasnoćama. Za pojedinosti
pogledajte "Slušanje surround zvuka pri
niskim glasnoćama (NIGHT MODE)" (str. 46).
5 NIGHT.OFF
5 NIGHT. ON
Meni HDMI
Možete napraviti različita podešenja za HDMI
postavke.
 CTRL.HDMI
Omogućuje uključivanje ili isključivanje
ekvilajzera. Za detalje pogledajte "Funkcija
"BRAVIA" Sync" (str. 47).
 PASS.THRU
Omogućuje emitovanje HDMI signala na TV
čak i kada je prijemnik u stanju mirovanja.
5 ON
Kada je u stanju mirovanja, prijemnik neprestano emituje HDMI signale sa vlastite
HDMI TV OUT priključnice.
5 AUTO
Kada je TV uključen dok je prijemnik u
stanju mirovanja, prijemnik neprestano emituje HDMI signale sa vlastite HDMI TV
OUT priključnice. Sony preporučuje ovu
postavku ako koristite TV koji je kompatibilan sa funkcijom "BRAVIA" Sync. Ova
postavka štedi energiju u modu mirovanja
u upoređenju sa postavkom "ON".
5 OFF
Prijemnik ne emituje HDMI signale ako
je u stanju mirovanja. Uključite prijemnik
kako biste na TV-u uživali u izvoru spojene
komponente. Ova postavka štedi energiju u
modu mirovanja u upoređenju sa postavkom
"ON".
64
Napomene
5 Ovaj parametar nije dostupan ako je "CTRL.
HDMI" podešeno na "CTRL OFF".
5 Ako je odabrano "AUTO", možda će malo potrajati pre nego što slika i zvuk budu emitovani na
TV, nego kada je odabrano "ON".
5 Kada je prijemnik u pripravnom stanju, indikator
"HDMI" će se uključiti ako je "PASS.THRU" podešeno na "AUTO" ili na "ON". Međutim, ako je
"PASS.THRU" podešeno na "AUTO" ovaj indikator se isključuje ukoliko nije primljen nijedan
signal.
 AUDIO.OUT
Omogućuje vam podešavanje audio izlaza za
HDMI s komponente za reprodukciju spojene
na prijemnik putem HDMI priključka.
5 AMP
HDMI audio signali iz uređaja za reprodukciju se čuju samo iz zvučnika spojenih na
ovaj prijemnik. Višekanalni zvuk se može
reprodukovati u izvornom obliku.
Napomena
Audio signali se ne reprodukuju kroz zvučnike
TV-a kad je "AUDIO.OUT" podešeno na "AMP".
5 TV+AMP
Zvuk se reprodukuje iz zvučnika TV-a i
zvučnika spojenih na prijemnik.
Napomene
5 Kvalitet zvuka sa uređaja za reprodukciju
zavisi od kvaliteta zvuka TV-a, na primer
o broju kanala te frekvenciji uzorkovanja
i sl. Kad TV ima stereo zvučnike, zvuk iz
prijemnika je takođe stereo kao kod TV-a
čak i kad je izvorni zvuk višekanalni.
5 Kad prijemnik spojite na komponentu za
prikaz slike (projektor i sl.), možda neće
biti izlaza zvuka iz prijemnika. Tada
odaberite "AMP".
 SW LEVEL
Omogućuje podešavanje nivoa subwoofera
na 0 dB ili +10 dB kod primanja višekanalnih
Linear PCM signala preko HDMI veze. Možete
podesiti nivo za svaki HDMI ulaz odvojeno.
5 SW AUTO
Automatski podešava nivo na 0 dB ili +10
dB zavisno od frekvencije.
5 SW +10 dB
5 SW 0 dB
Meni SYSTEM
Možete prilagoditi postavke prijemnika.
 DIMMER
Omogućuje vam podešavanje svetline
displeja u 3 nivoa.
 SLEEP
Taj parametar je raspoloživ samo kad prijemnik
detektuje HDMI ulazne signale.
Omogućuje vam podešavanje Sleep Timera
na prijemniku da se automatski isključi u
određeno vreme. Za pojedinosti pogledajte
"Upotreba Sleep Timera" (str. 37).
 SW L.P.F.
 AUTO.STBY
Napomena
Omogućuje podešavanje niskopropusnog filtera za subwoofer kada se višekanalni Linear
PCM signali primaju preko HDMI veze. Ako
frekvencija skretnice spojenog subwoofera
nema niskopropusni filter podesite "SW L.P.F.".
5 L.P.F. ON
Niskopropusni filter prekidne frekvencije
subwoofera podešen je na 120 Hz.
5 L.P.F. OFF
Niskopropusni filter subwoofera je
isključen.
Napomena
Taj parametar je raspoloživ samo kad prijemnik
detektuje HDMI ulazne signale.
 ARC
Možete na jednostavan način uživati u TV
zvuku iz zvučnika spojenih na prijemnik preko
HDMI kabla. Detalje pogledajte u "Uživanje
u zvuku TV-a preko HDMI kabla" (str. 51).
5 ARC ON
Audio signal prima se preko HDMI TV
OUT priključnice.
5 ARC OFF
Audio signal šalje se preko TV OPTICAL
IN ili preko TV AUDIO IN priključnice.
Omogućuje vam podešavanje prijemnika
da se automatski uključi u pripravno stanje
nakon 30 minuta, ukoliko ne vršite operacije
na njemu ili ako ne prima nikakav signal.
5 STBY ON
Uključuje pripravno stanje nakon otprilike
30 minuta.
5 STBY OFF
Ne uključuje pripravno stanje.
Napomene
5 Ta funkcija neće raditi ako je odabrano TUNER.
5 Ako koristite Auto Standby i Sleep Timer mod u
isto vreme, Sleep Timer ima prednost.
 NAME IN
Omogućuje imenovanje ulaza. Za detalje
pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 36).
Napomena
Ovaj parametar nije dostupan ako je "CTRL.HDMI"
podešeno na "CTRL OFF".
65
Upotreba daljinskog upravljača
3
Dodela ulaznih tipki na
daljinskom upravljaču
Možete da promenite fabričke postavke tipki
ulaza tako da odgovaraju komponentama
vašeg sistema. Na primer, ako Blu-ray uređaj
spojite na DVD priključnicu prijemnika
možete DVD tipku na daljinskom upravljaču
podesiti za upravljanje Blu-ray uređajem.
Napomena
Nije moguće promeniti postavke tipki DMPORT,
TUNER i TV.
AV ?/1
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
BD
Brojčane
tipke
1
Dodeljive
ulazne
tipke
Dok držite pritisnutom ulaznu
tipku kojoj želite da promenite
dodeljenu funkciju, pritisnite i
zadržite AV /.
Primer: Dok držite pritisnutom tipku
DVD, pritisnite i zadržite AV /.
2
Dok držite pritisnutom tipku AV
/, otpustite ulaznu tipku koju
ste odabrali u koraku 1.
Primer: Dok držite pritisnutom tipku AV
/, otpustite tipku DVD.
66
Pogledajte tablicu u nastavku
i pritisnite odgovarajuću tipku
za željenu kategoriju, a zatim
otpustite AV /.
Primer: Pritisnite 1,a zatim pritisnite AV
/. Sada DVD tipku možete koristiti za
upravljanje Blu-ray uređajem.
Kategorije i odgovarajuće tipke
za BD, DVD, SAT/CATV, VIDEO
i SA-CD/CD
Kategorije
Pritisnite
Blu-ray uređaj
(upravljački mod BD1)a)
1
Blu-ray rekorder
(upravljački mod BD3)a)
2
DVD uređaj
(upravljački mod DVD1)
3
DVD rekorder
(upravljački mod DVD3)b)
4
Videorekorder
(upravljački mod VTR3)c)
5
CD uređaj
6
DSS (digitalni satelitski
prijemnik)d)/Evropski digitalni
satelitski prijemnike)
7
a) Za
detalje o postavkama BD1 ili BD3 pogledajte
uputstvo za upotrebu Blu-ray uređaja ili Blu-ray
rekordera.
b) Sony DVD rekorderima se upravlja pomoću
postavke DVD1 ili DVD3. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu isporučeno sa DVD uređajem.
c) Sony videorekorderima se upravlja pomoću
postavke VTR 2 ili VTR 3 koja odgovara 8 mm i
VHS standardu.
d) Samo RM-AAU071.
e) Samo RM-AAU074.
Potpuno brisanje memorije
daljinskog upravljača
Dodatne informacije
Rečnik
 Cinema Studio EX
INPUT/
?/1
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
O
MENU
m
.
M
X
x
>
MASTER
VOL –/
2–
RM-AAU074
Dok držite tipku  –, pritisnite / i
/.
Daljinski upravljač se vraća na fabričke
postavke.
Način reprodukcije surround zvuka koji se
može smatrati kombinacijom Digital Cinema
Sound tehnologije, omogućuje reprodukciju
zvuka tonskog studija i upotrebljava sledeće
tehnologije: "Virtual Multi Dimensions",
"Screen Depth Matching" i "Cinema Studio
Reverberation".
Tehnologija virtualnih zvučnika "Virtual
Multi Dimensions" kreira virtualno surround
osvetljenje sa do 7.1 kanala i donosi najnovije
surround bioskopsko iskustvo u vaš dom.
"Screen Depth Matching" proizvodi prigušenje
visokih tonova, puninu i dubinu zvuka najčešće
kreiranog u bioskopu reprodukcijom zvuka iza
ekrana. Postupak se dodaje prednjim i srednjim
kanalima.
"Cinema Studio Reverberation" reprodukuje
zvuk vrhunskih bioskopskih dvorana i studija
za snimanje, uključujući Sony Pictures
Entertainment. Na raspolaganju su tri moda:
A/B/C, zavisno od vrste studija.
 Komponentni video
Format za prenos video signala pri kojem se
informacija sastoji od tri odvojena signala:
svetlina Y, intenzitet boje Pb i intenzitet boje
Pr. Omogućuje verniji prenos slika visokog
kvaliteta, kao što je DVD video ili HDTV.
Priključnice su označene zeleno, plavo i
crveno.
 Kompozitni video
Standardni format za prenos video signala.
Kombinuje se signal svetline Y i signal
intenziteta boje C u jedan signal.
nastavlja se
67
 Deep Colour (Deep Color)
Video signali za koje je povećana dubina boje
signala koji prolaze kroz HDMI priključnicu.
Broj boja koje se mogu izraziti 1 pikselom
bio je 24 bita (16 777 216 boja) sa tekućom
HDMI priključnicom. Međutim, broj boja
koje se mogu izraziti 1 pikselom će biti 36
i sl. bitova kad prijemnik odgovara funkciji
Deep Colour (Deep Color). Budući da se
gradacija dubine boje može izraziti preciznije
sa više bitova, mogu se lakše izraziti kontinuirane promene boje.
 Digital Cinema Sound (DCS)
Jedinstvena tehnologija reprodukcije zvuka
koju je razvila kompanija Sony u saradnji sa
Sony Pictures Entertainment i koja omogućava
uživanje u uzbudljivom i snažnom bioskopskom
zvuku u okruženju doma. Uz "Digital Cinema
Sound", razvijenog ugradnjom DSP-a (Digital
signal processor) i merenjima, moguće je proizvesti idealan zvuk kakav je zamislio snimaoc,
u okruženju svog doma.
 Dolby Digital
Digitalni sistem kodiranja i dekodiranja koji
je razvila kompanija Dolby Laboratories, Inc.
Sastoji se od prednjeg (L/D), srednjeg,
surround (L/D) i subwoofer kanala. To je
odabrani audio standard za DVD-video i
poznat je pod nazivom 5.1-kanalni surround
zvuk. S obzirom da se surround informacija
reprodukuje kao stereo, postiže se realističniji
zvuk i osećaj prisutnosti, nego kod Dolby
surround sistema.
 Dolby Pro Logic II
Ova tehnologija konvertuje snimljeni 2-kanalni
stereo zvuk u reprodukovani 5.1-kanalni. Postoji mod MOVIE za filmove i mod MUSIC
za stereo izvore poput muzike. Stari filmovi
kodirani sa standardnim stereo zvukom mogu
se slušati u 5.1-kanalnom formatu.
68
 Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Tehnologija obrade zvuka koju je razvila kompanija Dolby Laboratories, Inc. Srednja i mono
surround informacija je memorisana u obliku
matrice u dva stereo kanala. Kod reprodukcije
zvuk se dekodira i emituje kao 4-kanalni
surround. Ovo je najuobičajeniji format za
DVD video.
 DTS Digital Surround
Digitalna tehnologija kodiranja i dekodiranja
zvuka za bioskopske dvorane koju je razvila
kompanija Digital Theater Systems, Inc. Komprimuje zvuk manje od Dolby Digital sistema
i omogućuje veći kvalitet reprodukcije zvuka.
 HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI je priključnica koja podržava zvuk i
sliku putem samo jednog digitalnog spoja i
tako omogućuje uživanje u digitalnoj slici i
zvuku visokog kvaliteta. HDMI specifikacija
podržava HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), odnosno tehnologiju za
zaštitu od kopiranja koja sadrži tehnologiju
kodiranja digitalnih video signala.
 L.F.E. (Low Frequency Effects)
Zvučni efekti niskih frekvencija koji se
reprodukuju preko subwoofera kod Dolby
Digital ili DTS. Dodavanjem dubokih basova
frekvencije između 20 i 120 Hz, zvuk postaje
snažniji.
 PCM (Pulse Code Modulation)
Metoda konvertovanja analognog zvuka u
digitalni za jednostavno uživanje u digitalnom
zvuku.
 Frekvencija uzorkovanja
Kako bi se analogni signali pretvorili u digitalne, potrebno ih je kvantizovati. Postupak se
naziva uzorkovanje, a broj ciklusa kvantizacije
u jednoj sekundi se naziva frekvencija uzorkovanja. Standardni audio CD memoriše
podatke uzorkovane 44 100 puta u sekundi,
što predstavlja frekvenciju uzorkovanja od
44,1 kHz. Opšte, veća frekvencija uzorkovanja znači veći kvalitet zvuka.
 x.v.Colour (x.v.Color)
x.v.Colour (x.v.Color) je poznatiji naziv za
standard xvYCC koji je predložila kompanija
Sony te je ujedno njen zaštićeni naziv. xvYCC
je međunarodni standard za prostor boje u videu.
Taj standard omogućuje prikaz većeg opsega
boja nego trenutno korišteni standard za
emitovanje.
Mere opreza
Sigurnost
Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani
predmet ili se prospe tečnost, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i pre daljnje upotrebe,
odnesite ga u servis na proveru.
O izvorima napajanja
5 Pre upotrebe prijemnika, proverite da li je
napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za
rad uređaja.
Napon je označen na natpisnoj pločici sa
zadnje strane uređaja.
5 Uređaj nije odspojen iz mrežnog napajanja
sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu
utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
5 Ako duže vremena nećete koristiti uređaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabl.
5 Mrežni kabl smeju da menjaju samo stručne
osobe.
5 (Samo kod modela sa oznakom područja U2,
CA2)
Jedan kontakt utikača je širi od drugog iz
sigurnosnih razloga i moći će da uđe u zidnu
utičnicu samo na jedan način. Ako utikač
ne možete da umetnete do kraja u utičnicu,
obratite se prodavcu.
O zagrevanju
Iako se tokom rada prijemnik zagreva, to
nije kvar. Kod duže upotrebe sa povišenom
glasnoćom, kućište se zagreva na gornjoj i
donjoj, te bočnim stranama. Nemojte ga dodirivati jer postoji opasnost od opekotina.
nastavlja se
69
O postavljanju
5 Postavite prijemnik na mesto na kojem je
osigurano dovoljno provetravanje kako bi
sprečili stvaranje toplote i time produžili
vek trajanja prijemnika.
5 Nemojte postavljati prijemnik u blizini
izvora toplote, nemojte ga izlagati direktnom uticaju sunčevog zraka, jake prašine
ili mehaničkih udara.
5 Na kućište prijemnika nemojte stavljati
ništa što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i uzrokovati kvar uređaja.
5 Nemojte postavljati prijemnik u blizinu
uređaja poput TV-a, video uređaja ili kasetofona. (Ako se prijemnik koristi zajedno
sa TV prijemnikom, videorekorderom ili
kasetofonom i postavi preblizu tim uređajima, mogu se pojaviti šumovi i smanjiti se
kvalitet slike. To posebno vredi ako se
upotrebljava sobna antena. Preporučujemo
zato upotrebu spoljne antene.)
5 Imajte na umu da kod postavljanja prijemnika
na posebno obrađen pod (poliran, nauljen,
premazan voskom), mogu nastati fleke ili
može izbledeti boja.
O radu
Pre priključenja ostalih komponenti,
obratite pažnju da je prijemnik isključen i
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekom krpom koju je potrebno navlažiti u
rastvoru blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne sunđere, sredstva ili
rastvore kao što su alkohol ili benzin.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili naiđete na
problem pri upotrebi prijemnika, molimo da
se obratite najbližem ovlašć enom Sony
prodavcu ili servisu.
70
U slučaju problema
Ako za vreme upotrebe prijemnika naiđete
na bilo koji od sledećih problema, koristite
ovo uputstvo za otklanjanje kvarova. Ako se
problem nastavi, obratite se najbližem Sony
prodavcu ili servisu.
Zvuk
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
5 Proverite da li su zvučnici i komponente
ispravno spojeni.
5 Proverite da li su svi kablovi zvučnika
pravilno spojeni.
5 Proverite da li su prijemnik i sve komponente uključeni.
5 Možda je kontrola MASTER VOLUME
postavljena na "VOL MIN".
5 Proverite da li su možda spojene slušalice.
5 Pritisnete MUTING (samo RM-AAU071)
ili  (samo RM-AAU074) na daljinskom
upravljaču za poništavanje isključenja
zvuka.
5 Proverite da li ste odabrali odgovarajuću
komponentu tipkama ulaza.
5 Aktivirala se zaštita na prijemniku. Isključite prijemnik, uklonite uzrok kratkog
spoja i ponovo uključite prijemnik.
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
5 Proverite da li je komponenta ispravno
spojena na odgovarajuće audio ulaze.
5 Proverite da li su kablovi do kraja
utaknuti u priključnice na prijemniku
i komponentama.
Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih
zvučnika.
5 Spojite slušalice na PHONES priključak
kako bi proverili da li se čuje zvuk u slušalicama. Ako se u slušalicama čuje samo
jedan kanal, komponenta možda nije
ispravno spojena na prijemnik. Proverite
da li su kablovi do kraja utaknuti u priključke na prijemniku i komponenti. Ako se u
slušalicama čuje zvuk oba kanala, možda
prednji zvučnik nije ispravno spojen na
prijemnik. Proverite spoj prednjeg zvučnika iz kojeg se ne čuje zvuk.
5 Spojite priključnicu i levog i desnog
kanala analogne komponente, a ne samo
jednu od njih. Koristite audio kabl (nije
priložen).
Nema zvuka iz analognih 2-kanalnih
izvora.
5 Proverite da INPUT MODE nije podešen
na "AUTO" (str. 52) i da odabrani ulaz
nije spojen preko DIGITAL.
5 Proverite da INPUT MODE nije podešen
na "AUTO" (str. 52) te da niste funkcijom
"A. ASSIGN" odabranom ulazu dodelili
audio ulaz drugog izvora (str. 53).
5 Proverite da INPUT MODE nije podešen
na "COAX" ili "OPT".
Nema zvuka iz digitalnih izvora
(iz ulazne priključnice COAXIAL ili
OPTICAL).
5 Proverite da INPUT MODE nije podešen
na "ANALOG" (str. 52).
5 Proverite da se ne koristi "Analog
Direct".
5 Proverite da se funkcija "A. ASSIGN" ne
koristi za dodeljivanje audio ulaza nekog
drugog izvora ulazu koji ste odabrali
(str. 53).
5 Ako se sa priključnice TV OPTICAL IN
tokom TV ulaza (str. 58) ne emituje zvuk,
podesite "ARC" na "ARC OFF".
Zvuk iz izvora spojenog preko HDMI
priključnice na prijemnik se ne reprodukuje iz zvučnika prijemnika ili TV-a.
5 Proverite HDMI spajanje (str. 23).
5 Super Audio CD ne možete da slušate
spajanjem putem priključnice HDMI.
5 Zavisno od komponenti za reprodukciju,
možda je potrebno podesiti komponentu.
Pogledajte uputstvo za upotrebu svake
od komponenti.
5 Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka pri prenosu Deep Colour
(Deep Color) koristite High Speed HDMI
kabl.
Levi i desni signal nisu balansirani ili
su zamenjeni.
5 Proverite da li su zvučnici i komponente
ispravno spojeni.
5 Podesite parametre u meniju LEVEL
(str. 56).
Na displeju se prikazuje "------".
5 Proverite da li je komponenta spojena na
priključnicu COAXIAL ili OPTICAL.
Ako se ne emituje signal iz priključnice
COAXIAL ili OPTICAL, na displeju
se prikazuje "------" te se ne radi o kvaru.
Čuje se jako brujanje ili šum.
5 Proverite da li su zvučnici i komponente
pravilno spojeni.
5 Proverite da li su spojni kablovi udaljeni
od transformatora ili motora i bar 3 metra
od TV prijemnika ili fluorescentne rasvete.
5 Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenti.
5 Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste navlažili alkoholom.
nastavlja se
71
Nema zvuka iz srednjeg ili surround
zvučnika, ili je zvuk vrlo tih.
5 Odaberite mod CINEMA STUDIO EX
(str. 43).
5 Preko menija AUTO CAL ili
"PATTERN" u meniju SPEAKER
proverite da li su podešene prikladne
postavke zvučnika. Zatim upotrebom
funkcije "T. TONE" u meniju LEVEL
proverite da li se emituje zvuk tačno sa
svakog zvučnika.
5 Podesite nivo glasnoće zvučnika (str. 34).
Zvuk iz subwoofera se ne čuje.
5 Proverite da li je subwoofer spojen čvrsto
i pravilno.
5 Proverite da li ste uključili subwoofer.
5 Zavisno od odabranog zvučnog ugođaja,
iz subwoofera se ne čuje zvuk.
5 Proverite podešenje za "PATTERN" u
meniju SPEAKER (str. 60).
Nije moguće postići surround efekat.
5 Pripazite da odaberete zvučni ugođaj za
film ili muzič ki mod (str. 43).
5 Zvučni ugođaji ne rade kod signala sa
frekvencijom uzorkovanja većom od
48 kHz.
Ne reprodukuje se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
5 Proverite da li je DVD, itd. snimljen u
Dolby Digital ili DTS formatu.
5 Kod spajanja DVD uređaja i sl. na digitalne ulaze ovog prijemnika, proverite
audio podešenje (podešenje audio izlaza)
spojene komponente. Na primer, ako spajate "PlayStation 3" podesite BD/DVD
izlazni audio format na "Bitstream" na
uređaju "PlayStation 3".
5 Funkciju "AUDIO.OUT" u meniju
HDMI podesite na "AMP".
Snimanje nije moguće.
5 Proverite da li su komponente ispravno
spojene.
5 Tipkama ulaza odaberite odgovarajuću
ulaznu komponentu.
72
Ne čuje se zvuk iz uređaja spojenog
na DIGITAL MEDIA PORT adapter.
5 Podesite glasnoću ovog prijemnika.
5 DIGITAL MEDIA PORT adapter i/ili komponenta nisu spojeni pravilno. Isključite
prijemnik, zatim ponovo spojite DIGITAL
MEDIA PORT adapter i/ili komponentu.
5 Proverite da li vaš DIGITAL MEDIA
PORT adapter i/ili komponenta podržava
ovaj prijemnik.
Video
Na TV ekranu ili monitoru nema slike
ili je slika nejasna.
5 Tipkama ulaza odaberite odgovarajući
ulaz.
5 Odaberite odgovarajući ulaz na TV
prijemniku.
5 Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenti.
5 Zavisno od DIGITAL MEDIA PORT
adaptera, možda neće biti moguć izlaz
video signala.
Slika iz izvora spojenog preko priključnice VIDEO IN ili COMPONENT
VIDEO IN ne prikazuje se na TV-u.
5 Proverite da li je vaša komponenta spojena
na priključnicu MONITOR OUT (str. 20).
5 Pripazite da je "CTRL.HDMI" u meniju
HDMI podešeno na "CTRL OFF" (str. 58).
Slika iz izvora spojenog preko HDMI
priključnice ne prikazuje se na TV-u.
5 Proverite HDMI spajanje (str. 23).
5 Zavisno od komponente za reprodukciju,
možda je potrebno podesiti komponentu.
Pogledajte uputstvo za upotrebu svake od
komponenti.
5 Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka pri prenosu Deep Colour
(Deep Color) koristite High Speed HDMI
kabl.
Snimanje nije moguće.
5 Proverite da li su komponente ispravno
spojene.
5 Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tipki ulaza (str. 35).
Tuner
FM prijem je loš.
5 Koristite 75-ohmski koaksijalni kabl
(nije deo isporuke) za spajanje prijemnika
na spoljnu FM antenu kao na sledećoj slici.
Ako spojite prijemnik na spoljnu antenu,
uzemljite antenu za zaštitu od munje. Kako
biste sprečili eksploziju plina, nemojte da
spajate provodnik za uzemljenje na plinsku
cev.
Spoljna FM antena
Prijemnik
AM
ANTENNA
Provodnik za
uzemljenje
(nije priložen)
Na uzemljenje
RDS ne radi.*
5 Proverite da li je podešena FM RDS stanica.
5 Odaberite FM stanicu sa jačim signalom.
Željene RDS informacije nisu vidljive
na displeju.*
5 Obratite se radio stanici i proverite da li
pruža takve usluge. Ako je tako, usluga je
možda privremeno nedostupna.
* Samo modeli sa oznakom područja ECE, CEK,
AU1.
Control for HDMI
Funkcija Control for HDMI ne radi.
5 Proverite HDMI spajanje (str. 23).
5 Pripazite da je "CTRL.HDMI" u meniju
HDMI podešeno na "CTRL ON" (str. 58).
5 Spojena komponenta treba da podrži
funkciju Control for HDMI.
5 Proverite podešenja funkcije Control for
HDMI na spojenoj komponenti. Pogledajte
uputstvo za upotrebu spojene komponente.
5 Ako promenite HDMI povezivanje ili ako
se napajanje prekine spojite/odspojite
kabl napajanja i ponovite postupke iz
"Priprema za "BRAVIA" Sync" (str. 47).
Ne mogu se podesiti radio stanice.
5 Proverite da li su antene pravilno spojene.
Podesite antene i ako je potrebno, priključite spoljnu antenu.
5 Signal stanica je suviše slab (pri automatskom podešavanju). Koristite direktno
podešavanje.
5 Proverite da li ste ispravno podesili korak
podešavanja (kod direktnog podešavanja
AM stanica).
5 Nijedna stanica nije memorisana ili su memorisane stanice obrisane (pri podešavanju
pomoću pretraživanja memorisanih stanica).
Memorišite stanice (str. 40).
5 Pritisnite DISPLAY tako da se na displeju
pojavi frekvencija.
nastavlja se
73
Pri upotrebi funkcije System Audio
Control ne čuje se zvuk iz zvučnika
prijemnika i TV-a.
5 TV treba da podrži funkciju System
Audio Control.
5 Ako TV nema funkciju System Audio
Control, podesite postavke za "AUDIO.
OUT" u meniju HDMI na
– "TV+AMP" ako želite da slušate zvuk
iz TV zvučnika i prijemnika.
– "AMP" ako želite da slušate zvuk iz
prijemnika.
5 Kad prijemnik spojite na video komponentu (projektor i sl.), možda neće biti
izlaza zvuka iz prijemnika. Tada odaberite
"AMP".
5 Ako ne možete da slušate zvuk sa komponente spojene na prijemnik.
– Odaberite odgovarajući ulaz (BD, DVD,
SAT/CATV) kad želite da gledate
program na komponenti spojenoj na
prijemnik putem HDMI priključnice.
– Promenite TV kanal kad želite da
gledate TV emisiju.
– Odaberite komponentu ili ulaz koji
želite gledati pri reprodukciji programa
na komponenti spojenoj na TV. Za taj
postupak pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.
Ako je prijemnik u pripravnom stanju
na TV-u nema slike niti zvuka.
5 Ako je prijemnik u pripravnom stanju slika
i zvuk se emituju preko HDMI komponente
odabrane zadnji put kada ste uključili
prijemnik. Ako uživate u reprodukciji druge
komponente, reprodukujte komponentu
i sprovedite operaciju One-Touch Play
(reprodukcija pritiskom na jednu tipku)
ili uključite prijemnik i odaberite HDMI
komponentu koju želite.
5 Ako komponente spojene na prijemnik nisu
kompatibilne sa funkcijom "BRAVIA"
Sync povedite računa da "PASS.THRU"
u meniju HDMI bude podešeno na
"ON" (str. 64).
74
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
5 Usmerite daljinski upravljač prema
senzoru na prijemniku.
5 Uklonite prepreke između daljinskog
upravljača i prijemnika.
5 Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite
novima.
5 Proverite da li ste odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
Ostalo
Prijemnik se automatski isključuje.
5 Funkcija "AUTO.STBY" funkcioniše
(str. 58).
Poruke o greškama
Ako dođe do greške u radu, na displeju se
prikazuje poruka. Moguće je proveriti
stanje sistema prema toj poruci. Pogledajte
sledeću tablicu za rešenje problema. Ako se
problem nastavi, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Ako se poruka greške pojavi kod izvođenja
automatske kalibracije, pogledajte "Kad se
prikažu kodovi greške" (str. 32) za rešavanje
problema.
PROTECTOR
Iz zvučnika se emituje neispravna električna
struja ili je gornja strana prijemnika pokrivena nečim. Prijemnik će se automatski
isključiti nakon nekoliko sekundi. Proverite
spajanje kabla zvučnika i ponovo uključite
prijemnik.
Ako ne možete rešiti problem
primenom navedenih saveta
Možda će se problem rešiti brisanjem memorije prijemnika (str. 30). Međutim, imajte na
umu da će se sva memorisana podešenja
vratiti na fabrički unešene vrednosti i
trebaćete ih podesiti ponovo.
Ako problem postoji i dalje
Obratite se najbližem Sony servisu. Imajte
na umu da, ukoliko serviser zameni neke
delove tokom popravke, možete zadržati te
delove.
Podsetnik za brisanje memorije
prijemnika
Za brisanje
Pogledajte
Svih postavki u memoriji
str. 30
Lič no podešenih zvučnih ugođaja
str. 46
Tehnički podaci
PODACI O AUDIO SNAZI
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO
HARMONIJSKO IZOBLIČENJE
(Samo kod modela sa oznakom
područja U2)
Uz teret od 8 ohma, uključena oba kanala, od
20 do 20 000 Hz; nazivnih 90 W po kanalu
minimalne RMS snage, uz ne više od 0,09%
ukupnog harmonijskog izobličenja od 250 mW
nazivnog izlaza.
Pojačalo
Modeli sa oznakom područja U21)
Minimalna RMS izlazna snaga
(8 ohma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Stereo izlazna snaga
(8 ohma, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Surround izlazna snaga2)
(8 ohma, 1 kHz, THD 10%)
130 W po kanalu
Samo modeli sa oznakom područja CA2, ECE,
CEK, AU11)
Minimalna RMS izlazna snaga
(8 ohma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
85 W + 85 W
Stereo izlazna snaga
(8 ohma, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Surround izlazna snaga2)
(8 ohma, 1 kHz, THD 10%)
130 W po kanalu
1) Izmereno
u sledećim uslovima:
Oznaka područja
Napajanje
U2, CA2
120 V AC, 60 Hz
ECE, CEK, AU1
230 V AC, 50 Hz
2) Referentna
izlazna snaga za prednje, srednji te
surround zvučnike. Zavisno od postavke zvučnog
ugođaja i izvora, možda se neće čuti zvuk.
nastavlja se
75
Frekventni odziv
Analogni
Ulaz
Analogni
10 Hz – 70 kHz, +0,5/
–2 dB (zaobilazi zvučne
ugođaje i ekvilajzer)
Osetljivost: 500 mV/
50 kiloohma
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitalni (koaksijalni)
Impedansa: 75 ohma
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
AUDIO OUT
Napon: 500 mV/
10 kiloohma
SUBWOOFER
Napon: 2 V/1 kiloohm
Ekvilajzer
Nivo pojačanja
±6 dB, korak 1 dB
3) INPUT
SHORT (zaobilazi zvučne ugođaje i
ekvilajzer).
4) Balansirano, ulazni nivo.
FM tjuner
Opseg podešavanja
Antena
Priključnice antena
Međufrekvencija
87,5 MHz – 108 MHz
FM žičana antena
75 ohma, asimetrično
10,7 MHz
AM tjuner
Oznaka
područja
Skala podešavanja
U2, CA2
530 kHz –
1710 kHz
531 kHz –
1710 kHz
ECE, CEK, AU1
–
531 kHz –
1602 kHz
76
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 ohma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohma
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
80 MHz HD Pass Through
Opšte
Napajanje
Oznaka područja
Napajanje
U2, CA2
120 V AC, 60 Hz
ECE, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
AU1
230 V AC, 50 Hz
Izlazni napon (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V; 0,7 A MAKS.
Potrošnja energije
Oznaka područja
Potrošnja energije
U2, CA2, ECE, CEK, 230 W
AU1
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm  157,5 mm 
322 mm, uključujući i delove koji vire i kontrole
Masa (približno)
7,4 kg
Detalje o oznaci područja komponente
koju koristite potražite na str. 5.
Opseg podešavanja
Antena
Međufrekvencija
Video
korak 10 kHz korak 9 kHz
Okvirna antena
450 kHz
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
5 Potrošnja u pripravnom stanju: 0,3 W
5 Halogeni usporivači plamena nisu
korišteni u nekim štampanim pločicama.
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
Conto-T Servis
Đoka Miraševića M3
Podgorica
020 620 980
BG Elektronik
Dragoslava Srejovića 1b
Beograd
011 2086 666
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
G.P. Electronic
Save Tekelije 23a
Zrenjanin
023 526 115
MD Servis Centar
Save Kovačevića 11a
Niš
018 524 072
JEC
Bul. Slobodana Jovanovića 28
Novi Sad
021 401 134
Nanochip
Kireška 43b
Subotica
024 554 558
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Podložno tehničkim i štamparskim greškama. Zadržano pravo na naknadne izmene bez najave. Štampano u Srbiji.
Download PDF

advertising