Sony | STR-DN610 | Sony STR-DN610 STR-DN610 Home cinema AV receiver Uputstva za rukovanje

4-167-824-11(1)
Višekanalni AV
prijemnik
Uputstvo za upotrebu
STR-DN610
©2010 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste sprečili požar ili električni
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste sprečili požar, ne prekrivajte ventilacione otvore uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama, itd. Ne stavljajte izvore otvorenog
plamena na uređaj, kao što su upaljene sveće.
Nemojte postavljati uređaj u skučen prostor, kao što
je polica za knjige ili ormarić.
Kako biste smanjili opasnost od požara i
električnog udara, nemojte izlagati uređaj kapanju
ili prskanju, nemojte stavljati na njega predmete
napunjene teč nošću, kao što su vaze.
S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za
odspajanje uređaja iz napajanja, spojite ga u lako
dostupnu zidnu utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu uređaja, odmah ga odspojite iz zidne
utičnice.
Baterije ili uređaji sa umetnutim baterijama ne
smeju se izlagati visokim temperaturama, npr.
sunčevom svetlu, vatri i sl.
Ovaj uređaj nije odspojen od napajanja sve dok
je utikač spojen u utičnicu, čak i ako je uređaj
isključen.
Zvuk prevelike glasnoće iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
Ovaj simbol upozorava korisnika da na uređaju postoji vruća
površina tokom normalnog
rada.
2
Za korisnike u Evropi
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenjivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
državama sa posebnim si stemom za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namenu
predviđenom mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
uređaja pomažete u sprečavanju mogućih negativnih uticaja po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih
može doći nepravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste
kupili proizvod.
Odlaganje istrošenih baterija
(primenjivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
državama sa posebnim si stemom za odlaganje)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se baterija priložena uz ovaj proizvod ne sme
zbrinjavati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama ovaj simbol može biti u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simbol za
živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje na baterije koje
sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u
sprečavanju mogućih negativnih uticaja po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju
da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu
sa ugrađenom baterijom, njenu zamenu valja
poveriti isključivo ovlašć enom servisu. Kako bi se
garantovalo pravilno rukovanje baterijom, na kraju
njenog radnog veka je odnesite na odlagalište za
recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje
o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.
Odnesite bateriju na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili
proizvod.
Napomena za korisnike: Sledeća
informacija vredi samo za uređaje
koji se prodaju u državama u kojima
se primenjuju EU smernice
O ovom priručniku
5 Uputstvo u ovom priručniku se odnosi na model
STR-DN610. Proverite oznaku vašeg modela
koja se nalazi u donjem desnom uglu prednje
ploče. U ovom uputstvu za ilustraciju su korišć eni
modeli sa oznakom područja ECE, osim ako nije
naznačeno drugačije. Razlike u načinu rukovanja
su jasno navedene tekstom kao što je "Samo za
model sa oznakom područja ECE".
5 Uputstvo u ovom priručniku opisuje kontrole na
daljinskom upravljaču. Takođe možete koristiti i
kontrole na samom uređaju ako imaju jednake ili
slične oznake kao i one na prijemniku.
O oznakama područja
Oznaka područja prijemnika nalazi se na gornjoj
desnoj strani zadnje ploče (pogledajte donju
sliku).
CENTER
SURROUND
R
FRONT A
L
L
R
SPEAKERS
IMPEDANCE USE 8-16
Oznaka područja
Sve razlike u radu u skladu sa oznakom područja
jasno su navedene u tekstu, na primer, "Samo
modeli sa oznakom područja AA".
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašć eni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i
garancija pogledajte adresu na garantnom listu.
3
O zaštiti autorskih prava
Ovaj prijemnik ima ugrađen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround sistem i DTS** Digital Surround
sistem.
* Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic i dvostruko D su
zaštićeni znakovi Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci pod brojevima SAD
patenata: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,003,467;
7,212,872 i ostalih patenata u SAD-u i svetu,
izdatih ili u postupku. DTS, DTS Digital Surround,
ES i Neo:6 su registrovani zaštitni nazivi i DTS
logotipi, simbol i DTS 96/24 su zaštitni znakovi
kompanije DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Sva
prava zadržana.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo
HDMI i High-Definition Multimedia Interface su
zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi kompanije HDMI
Licensing LLC registrovani u SAD-u i drugim
državama.
"x.v.Color (x.v.Colour)" i logotip "x.v.Color
(x.v.Colour)" su zaštitni znakovi kompanije Sony
Corporation.
"BRAVIA" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
"PLAYSTATION" je zaštitni znak kompanije Sony
Computer Entertainment Inc.
4
Sadržaj
O ovom priručniku ........................................ 3
Isporučeni pribor ........................................... 6
Opis i položaj delova .................................. 7
Spajanje
1: Instaliranje zvučnika ............................... 16
2: Spajanje zvučnika ................................... 18
3: Spajanje TV prijemnika .......................... 20
4a: Spajanje audio komponenata ................ 21
4b: Spajanje video komponenata ................ 23
5: Spajanje antena ....................................... 30
6: Spajanje mrežnog kabla ........................ 30
Priprema prijemnika
Inicijaliziranje prijemnika ........................... 31
Odabir sistema zvučnika ............................. 31
Automatska kalibracija odgovarajućih
postavki zvučnika
(AUTO CALIBRATION) ...................... 32
Podešavanje glasnoće zvučnika
(TEST TONE) ........................................ 36
Osnovne operacije
Uživanje u surround zvuku
Odabir zvučnog ugođaja ............................. 44
Slušanje surround zvuka pri niskoj
glasnoći (NIGHT MODE) ................ 49
Resetovanje postavki zvučnih ugođaja........ 49
Funkcija "BRAVIA" Sync
Šta je "BRAVIA" Sync? ............................. 50
Priprema za "BRAVIA" Sync ..................... 50
Reprodukcija sa komponente jednim pritiskom
tipke (One-Touch Play) .......................... 51
Uživanje u zvuku sa TV-a putem zvučnika
spojenih na prijemnik
(System Audio Control) ......................... 52
Isključenje prijemnika zajedno sa TV-om
(System Power Off) ............................... 53
Uživanje u filmovima sa optimalnim zvučnim
ugođajima
(Theater/Theatre Mode Sync) ................ 54
Uživanje u zvuku TV-a preko HDMI kabla
(Audio Return Channel)......................... 54
Napredne operacije
Upotreba tunera
Odabir između digitalnog i analognog zvuka
(INPUT MODE) .................................... 55
Reprodukcija zvuka/slike iz drugih ulaza ... 55
Uživanje u zvuku/slici iz komponenata
spojenih na DIGITAL MEDIA PORT.... 57
Povezivanja sa dva pojačala........................ 57
Upotreba menija postavki... ........................ 58
Slušanje FM/AM radio stanica.................... 40
Memorisanje FM/AM radio stanica ........... 42
Upotreba RDS sistema (RDS)...................... 44
Upotreba daljinskog
upravljača
Reprodukcija ............................................... 37
Pregled informacija na displeju................... 38
Upotreba sleep timera.................................. 39
Snimanje ..................................................... 39
Dodela ulaznih tipki na daljinskom
upravljaču............................................... 69
Potpuno brisanje memorije daljinskog
upravljača ............................................... 70
nastavlja se
5
Dodatne informacije
Rečnik ........................................................ 71
Mere opreza ............................................... 73
U slučaju problema ..................................... 74
Tehnički podaci ........................................... 79
Isporučeni pribor
5 Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
5 Sažeto uputstvo "Quick Setup Guide"
5 FM žičana antena (1)
5 AM okvirna antena (1)
5 Daljinski upravljač (1)
– RM-AAU073 (samo kod modela sa oznakom područja CA2)
– RM-AAU075 (samo kod modela sa
oznakom područja CEK, ECE)
5 Baterije R6 (veličina AA) (2)
5 Mikrofon za optimizaciju (ECM-AC2) (1)
6
Opis i položaj delova
Prednja strana uređaja
1
2
3
4
5
6
7
?/1
!f
!e
!d
!c
!b !a
9
8
A/ (uključeno/pripravno stanje) (str. 31)
IPriključnica AUTO CAL MIC (str. 33)
BSenzor daljinskog upravljača
Prijem signala iz daljinskog upravljača.
JDISPLAY (str. 38)
CBelo svetlo
Svetli kad je prijemnik uključen.
Ne svetli kad je prijemnik isključen.
DDisplej (str. 8)
EMUTING (str. 37)
FINPUT SELECTOR +/– (str. 37, 55)
KDIMMER (str. 69)
LINPUT MODE (str. 55)
M2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, MUSIC
(str. 44)
NSPEAKERS (str. 31)
OPriključnica PHONES (str. 75)
GMASTER VOLUME (str. 36, 37)
HPriključnice VIDEO 2 IN (str. 29)
7
Indikatori na displeju
L
C
R
SL
S
SR
1
2
3
SW
LFE
COAX
HDMI
OPT
4
DTS - ES
5
96/24
6
7
8 9
PL II x
D EX
SLEEP
ST
D.RANGE
RDS
NEO:6
LPCM
SBL SB SBR
!c
!b
Indikator i objašnjenje
Indikator i objašnjenje
A SW
Svetli kad se audio signal prenosi putem
priključnice SUBWOOFER.
D DTS(-ES) indikatori
Svetli kod primanja DTS ulaznih signala.
B (((LFE)))
Svetli ako reprodukovani disk sadrži LFE
(Low Frequency Effect) kanal pa se trenutno
reprodukuje signal tog LFE kanala.
C Indikatori ulaza
Svetle za označavanje tekućeg ulaza.
HDMI
Svetli kad
– prijemnik prepozna komponentu spojenu
putem HDMI IN priključnice (str. 23).
– TV ulaz prepozna signale kanala za povratak
zvuka (Audio Return Channel - ARC) (str. 54).
COAX
Svetli kad je INPUT MODE podešen na
"AUTO" (str. 55), a signal izvora je digitalan
preko priključnice COAXIAL.
OPT
Svetli kad je INPUT MODE podešen na
"AUTO" (str. 55), a signal izvora je digitalan
preko priključnice OPTICAL.
DTS
Svetli kad prijemnik dekodira DTS signale.
DTS-ES
Svetli kad prijemnik dekodira DTS-ES
signale.
DTS 96/24
Svetli kad prijemnik dekodira DTS 96
kHz/24-bitne signale.
Napomena
Kod reprodukcije diska u DTS formatu,
obavezno izvršite digitalno spajanje i podesite
INPUT MODE na "AUTO" (str. 55).
E NEO:6
Svetli kad je aktiviran DTS Neo:6 Cinema/
Music dekoder (str. 45).
F LPCM
Svetli pri propoznavanju Linear PCM (Pulse
Code Modulation) signala.
G Dolby Pro Logic indikatori
Uključuje jedan od odgovarajućih indikatora
kada prijemnik provodi Dolby Pro Logic obradu.
Ova matrična surround tehnologija može
poboljšati ulazne signale.
 PL
 PL II
 PL IIx
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Napomena
Ovi indikatori se možda neće uključivati,
zavisno od rasporeda zvučnika.
8
!a;
Indikator i objašnjenje
Indikator i objašnjenje
H Dolby Digital Surround indikatori
Uključuje jedan od odgovarajućih indikatora
kad prijemnik dekodira signale pripadajućeg
Dolby Digital formata.
L Indikatori kanala reprodukcije
Slova (L, C, R i sl.) označavaju kanale koji
se reprodukuju. Okvir oko slova se menja
kao oznaka načina na koji prijemnik obrađuje
signal izvora (zavisno od postavki zvučnika).
D
 D EX
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Napomena
Kod reprodukcije diska u Dolby Digital
formatu, obavezno izvršite digitalno spajanje i
podesite INPUT MODE na "AUTO" (str. 55).
I SLEEP
Svetli kad je aktiviran sleep timer (str. 39).
J D.RANGE
Svetli kad je aktivirana kompresija
dinamičkog opsega (str. 62).
K Indikatori tunera
Uključuje se kad prijemnik podešava radio
stanice.
ST
Stereo prijem
RDS (samo modeli sa oznakom područja
CEK, ECE)
Podešena je radio stanica sa RDS uslugama.
Broj programiranih stanica.
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Prednji levi
Prednji desni
Srednji (mono)
Surround levi
Surround desni
Surround (mono ili surround
komponente dobijene Pro
Logic postupkom)
Zadnji levi surround
Zadnji desni surround
Zadnji surround (zadnje
surround komponente dobijene
6.1-kanalnim dekodiranjem)
Primer:
Raspored zvučnika: 3/0.1
Format snimanja: 3/2.1
Zvučni ugođaj: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
LFE
R
SR
Napomena
Broj memorisanih stanica se menja zavisno
od odabrane memorisane stanice. Detalje o
memorisanju radio stanica pogledajte na
str. 42.
9
Zadnja strana uređaja
1 2
3
2
1,2
HDMI
IN 3
IN 2
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 1
ANTENNA
TV OUT
ARC
Y
IN
TV
PB/
CB
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
OPTICAL
IN 3
DVD
IN
IN 2
MONITOR
OUT
IN 1
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
R
AUDIO
IN
L
DC5V
0.7A MAX
CENTER
MONITOR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COAXIAL
SURROUND
L
R
FRONT A
L
L
R
AUDIO
OUT
R
DMPORT
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
5
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
1
AOdabir audio signala
Priključnice DIGITAL INPUT/OUTPUT
(str. 20, 23, 26, 27, 28)
HDMI IN/OUT
SPEAKERS
IMPEDANCE USE 8-16
4
BOdabir video signala*
Kvalitet slike zavisi od odabrane priključnice za
spajanje.
Priključnice DIGITAL
INPUT/ OUTPUT (str. 20, 23)
OPTICAL IN
HDMI IN/OUT
COAXIAL IN
Priključnice COMPONENT
VIDEO INPUT/OUTPUT
(str. 20, 26, 27, 28)
Priključnice ANALOG INPUT/OUTPUT
(str. 18, 20, 21, 26, 28, 29)
Beli (L)
Crveni (R)
Crni
Zeleni (Y)
AUDIO
IN/OUT
Plavi
Y, PB/CB, PR/
(PB/CB) CR IN/OUT
AUDIO OUT
Crveni
(PR/CR)
Slika
visokog
kvalliteta
Priključnice COMPOSITE
VIDEO INPUT/OUTPUT
(str. 20, 26, 28, 29)
Žuti
VIDEO IN/
OUT
* Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako na
priključnicu HDMI TV OUT ili MONITOR OUT
spojite TV prijemnik (str. 20, 23).
10
CDeo ANTENNA (str. 30)
FM ANTENNA priključnica
AM ANTENNA priključnice
DDeo SPEAKERS (str. 18)
Daljinski upravljač
Isporučenim daljinskim upravljačem RMAAU073 (samo za modele sa oznakom
područja CA2) ili RM-AAU075 (samo za
modele sa oznakom područja CEK, ECE)
možete upravljati prijemnikom i Sony audio/
video komponentama za koje je daljinski
upravljač prikladan.
"f
1
"e
2
EDeo DMPORT (str. 21)
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
3
DMPORT priključnica
4
5
6
7
8
"d
"c
"b
"a;
9
!a
!j
!b
O
!c
MENU
m
.
!i
M
X
x
!d
>
!e
!h
!g
!f
nastavlja se
11
Napomene vezane uz tipke
SHIFT (O) i TV (P)
Tipka SHIFT (O)
Pritisnite i zadržite SHIFT (O), a zatim pritisnite tipku s ružičastim natpisom koju želite
da koristite.
Primer: Pritisnite i zadržite SHIFT ( O), a
zatim pritisnite ENTER (C).
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Tipka TV (P)
Pritisnite i zadržite tipku TV (P), a zatim
pritisnite tipku sa žutim natpisom kako biste
upravljali TV-om.
Primer: Pritisnite i zadržite TV ( P), a zatim
pritisnite TV CH + (samo RM-AAU073) ili
PROG + (samo RM-AAU075) (N).
.
X
x
>
TV CH / PROG
ENTER
TV
Upravljanje prijemnikom
O
Naziv i funkcija
MENU
m
.
B /b) (uključeno/pripravno stanje)
Uključivanje prijemnika ili njegovo
podešavanje u pripravno stanje.
M
X
x
>
SHIFT
C
D
E
F
I
J
L
12
Smanjenje potrošnje u pripravnom stanju
Kada je "CTRL.HDMI" podešeno na "CTRL
OFF" (str. 61).
Tipke ulaza (VIDEO 1a))
Odabir komponente koju želite koristiti. Kad
pritisnete bilo koju od tipki izvora, prijemnik
se uključuje. Tipke su fabrički podešene za
upravljanje Sony komponentama.
Brojčane tipkec) (broj 5a))
Memorisanje ili podešavanje radio stanica.
ENTERc)
Potvrđivanje odabira.
D.TUNING
Uključivanje moda ručnog podešavanja.
MEMORY
Memorisanje stanice tokom upotrebe tjunera.
DISPLAY
Pregled informacija na displeju.
AMP MENU
Prikaz menija za rukovanje prijemnikom.
, ///
Pritisnite /// za odabir postavki, a zatim
pritisnite  za potvrdu odabira.
MENU/HOMEd)
Prikaz menija za rukovanje prijemnikom.
Naziv i funkcija
M TUNING +/–
N
Q
R
S
Pretraživanje stanica.
PRESET +/–
Odabir memorisanih stanica.
SOUND FIELD +a)/–
Odabir vrste zvučnog ugođaja
MASTER VOL +/– (samo RM-AAU073)
 +/– (samo RM-AAU075)
Podešavanje glasnoće svih zvučnika istovremeno.
MUTING (samo RM-AAU073)  (samo
RM-AAU075)
Privremeno isključuje zvuk.
Ponovo pritisnite MUTING/  za vraćanje
zvuka.
RETURN/EXIT 
Povratak na prethodni meni.
a) Sledeće
tipke imaju ispupčenja:
– RM-AAU073: 5/VIDEO 1, AUDIO,  i TV
CH +/SOUND FIELD +
– RM-AAU075: 5/VIDEO 1, ,  i PROG +/
SOUND FIELD +/
Ispupčenje upotrebite kao orijentaciju kod
rukovanja prijemnikom.
b) Pritisnete i istovremeno AV / (A) i / (B)
prijemnik i spojene komponente će se isključiti
(SYSTEM STANDBY).
c) Pritisnite i zadržite SHIFT (O), a zatim pritisnite
ovu tipku.
d) Pritisnite AMP MENU (I) za aktivaciju ove
tipke.
Upravljanje Sony TV-om
Pritisnite i zadržite TV (P), a zatim pritisnite
tipku sa žutim natpisom za odabir funkcije
koju želite.
Naziv i funkcija
A TV / (uključeno/pripravno stanje)
Uključuje ili isključuje TV.
C Brojčane tipke (broj 5a))
Odabir TV kanala.
ENTER (samo RM-AAU073)
Potvrđivanje odabira.
 (prethodni kanal) (samo RM-AAU075)
Vraćanje na prethodno gledani kanal (gledan
duže od pet sekundi).
 (teletekst) (samo RM-AAU075)
Prikazuje teletekst.
F DISPLAY (samo RM-AAU073)
Prikazivanje informacija na TV-u.
H
K
L
N
Q
R
/ (prikaz informacija/teleteksta)
(samo RM-AAU075)
U digitalnom modu: Prikazivanje kratkih pojedinosti o trenutno gledanom programu.
U analognom modu: Prikaz informacija poput
broja trenutnog kanala i formata ekrana.
U modu teleteksta: Prikazuje skrivene informacije
(npr., odgovore na pitanja iz kviza).
Obojene tipke
Prikaz uputstva na TV ekranu ako su obojene
tipke dostupne. Sledite uputstvo kako biste
proverili odabranu operaciju.
TOOLS/OPTIONS
Prikaz opcija TV-a.
MENU/HOME
Prikaz menija TV-a.
TV CH +a)/– (samo RM-AAU073)
Odabir idućeg (+) ili prethodnog (–) kanala.
PROG +a)/–, a)/ (samo RM-AAU075)
U TV modu: Odabir idućeg (+) ili prethodnog
(–) kanala.
U modu teleteksta: Odabir idućeg () ili
prethodnog () kanala.
TV VOL +/– (samo RM-AAU073)  +/–
(samo RM-AAU075)
Podešavanje glasnoće.
MUTING (samo RM-AAU073)  (samo
RM-AAU075)
Uključivanje funkcije TV-a za prigušenje
zvuka.
nastavlja se
13
Naziv i funkcija
S RETURN/EXIT 
Povratak na prethodni TV meni.
T GUIDE (samo RM-AAU073)
ü (samo RM-AAU075)
Prikaz uputstva prilikom gledanja analognog ili
digitalnog kanala.
V AUDIOa) (samo RM-AAU073)
a) (samo RM-AAU075)
Odabir željenog audio signala.
W DIGITAL (samo RM-AAU075)
Promena u digitalni mod.
ANALOG (samo RM-AAU075)
Promena u analogni mod.
X THEATER (samo RM-AAU073)
THEATRE (samo RM-AAU075)
Automatsko podešavanje optimalnih postavki
slike za gledanje filmova prilikom povezivanja
sa Sony TV-om koji je kompatibilan sa funkcijom tipke THEATER/THEATRE (str. 54).
Y INPUT (samo RM-AAU073)
Odabir ulaznog signala (TV ili video).
/ (prikaz informacija/teleteksta)
(samo RM-AAU075)
U TV modu: Odabir ulaznog signala (TV ili
video).
U analognom modu teleteksta: Zadržavanje
trenutne stranice.
a) Sledeće
tipke imaju ispupčenje.
– RM-AAU073: 5/VIDEO 1, AUDIO,  i TV
CH +/SOUND FIELD +
– RM-AAU075: 5/VIDEO 1, ,  i PROG +/
SOUND FIELD +/
Ispupčenje upotrebite kao orijentaciju kod
rukovanja prijemnikom.
14
Upravljanje ostalim Sony komponentama
Naziv
Blu-ray uređaj,
DVD uređaj
Satelitski prijemnik, Video rekorder CD uređaj
kablovski TV prijemnik
A AV /b)
C Brojčane tipkec)
(broj 5a))
ENTERc)
CLEARc)
F DISPLAY
G ANGLEd)
e)
H Obojene tipke
J 
Napajanje
Zapis
Napajanje
Kanal
Napajanje
Kanal
Napajanje
Zapis
Potvrda
Brisanje
Displej
Odabir ugla
Potvrdad)
Brisanje
Displej
–
Potvrda
–
Displej
–
Potvrda
–
Displej
–
Meni, uputstvo
Potvrda
Odabir
Meni, uputstvo e)
Potvrda
Odabir
–
Potvrda
Odabir
–
–
–
–
–
–
Meni
Brzo napred,
nazad
Reprodukcija
Preskakanje
zapisa
Pauza
Zaustavljanje
–
–
–
Brzo napred,
nazad
Reprodukcija
Preskakanje
zapisa
Pauza
Zaustavljanje
–
–
–
–
–
///
K TOOLS/OPTIONS
L MENU/HOME
M /f)
a)f)
/f)
S
T
U
V
W
f)
f)
RETURN/
EXIT 
GUIDEd)
üe)
SUBTITLEd)
e)
AUDIOa)d)
a)e)
TOP MENU
POP UP/MENU
a) Sledeće
Meni sa opcijama
Meni
Pretraživanje
napred, nazad
Reprodukcija
Preskakanje zapisa
Meni sa opcijama d)
Meni
–
Pauza
Zaustavljanje
Izlazak iz menija
Odabir titlova
–
–
Izlazak iz menija,
Live TVd)
Prikaz vodiča kroz
menije
–
Odabir audia
–
–
–
Uputstvo na ekranu
Meni
–
–
–
–
–
–
Pregled programa
tipke imaju ispupčenje.
– RM-AAU073: 5/VIDEO 1, AUDIO,  i TV
CH +/SOUND FIELD +
– RM-AAU075: 5/VIDEO 1, ,  i PROG +/
SOUND FIELD +/
Ispupčenje upotrebite kao orijentaciju kod
rukovanja prijemnikom.
b) Pritisnete i istovremeno AV / (A) i / (B)
prijemnik i spojene komponente će se isključiti
(SYSTEM STANDBY).
Funkcija preklopke AV / (A) automatski se
menja svaki put kad pritisnete tipke ulaza ( C).
c) Pritisnite i zadržite SHIFT (O), a zatim pritisnite
ovu tipku.
d) Samo RM-AAU073.
e) Samo
RM-AAU075.
tipka je takođe dostupna za upotrebu DIGITAL MEDIA PORT adaptera. Detalje o funkciji
tipke potražite u uputstvu za upotrebu DIGITAL
MEDIA PORT adaptera.
f) Ova
Napomene
5 Neke ovde opisane funkcije možda neće raditi,
zavisno od modela prijemnika.
5 Gore navedene informacije služe samo kao primer.
Zavisno od komponenti, opisani postupci neće
biti mogući ili mogu biti drugačiji.
nastavlja se
15
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dve R6 (veličina AA) baterije
u daljinski upravljač RM-AAU073 (samo
za modele sa oznakom područja CA2) ili u
RM-AAU075 (samo za modele sa oznakom
područja CEK, ECE).
Pri umetanju pripazite na ispravan polaritet.
Spajanje
1: Instaliranje zvučnika
Ovaj prijemnik omogućava upotrebu
7.1-kanalnog sistema (7 zvučnika i jedan
subwoofer).
Za potpuni doživljaj višekanalnog zvuka sličnog
zvuku bioskopske dvorane, potrebno je pet
zvučnika (dva prednja, srednji i dva surround
zvuč nika i subwoofer (5.1-kanalni sistem).
Napomene
5 Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo
toplim ili vlažnim mestima.
5 Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije.
5 Nemojte istovremeno upotrebljavati alkalne
baterije sa nekim drugim baterijama.
5 Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača
na prijemniku direktnom suncu ili rasvetnim
uređajima. To bi moglo prouzrokovati smetnje u
radu.
5 Ako ne nameravate da upotrebljavate daljinski
upravljač duže vreme, izvadite baterije kako
biste sprečili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
5 Kad zamenite baterije, podešenja tipki daljinskog upravljača mogu se vratiti na fabričke
vrednosti. U tom slučaju tipku podesite ponovo
(str. 69).
5 Kad se više ne može rukovati prijemnikom pomoću
daljinskog upravljača, zamenite baterije novim.
Možete uživati u visokokvalitetnoj reprodukciji
zvuka iz DVD softvera snimljenog u Surround
EX formatu ako spojite jedan dodatni zadnji
surround zvučnik (6.1-kanalni sistem) ili
dva zadnja surround zvučnika (7.1-kanalni
sistem).
Primer konfiguracije si stema
zvučnika
APrednji zvučnik (levi)
BPrednji zvučnik (desni)
CSrednji zvučnik
DSurround zvučnik (levi)
ESurround zvučnik (desni)
FZadnji surround zvučnik (levi)
GZadnji surround zvučnik (desni)
HSubwoofer
16
Napomena
Saveti
Radi većeg kvaliteta surround zvuka udaljenost između
srednjeg zvučnika i mesta slušanja B ne sme
biti manja od 1,5 m u odnosu na onu između mesta
slušanja i prednjeg zvučnika A. Postavite zvučnike
tako da razlika u daljini B na sledećem dijagramu
nije veća od 1,5 m u odnosu na daljinu A.
Primer: Podesite udaljenost B na 4,5 metra ili više
kad udaljenost A iznosi 6 metara.
Takođe, udaljenost između surround/zadnjih
surround zvučnika i mesta slušanja C ne sme
biti manja od 4,5 m u odnosu na onu između mesta
slušanja i prednjih zvučnika A. Postavite zvučnike
tako da razlika u daljini C na sledećem dijagramu
nije veća od 4,5 m u odnosu na daljinu A.
Primer: Podesite udaljenost C na 1,5 metara ili
više kad udaljenost A iznosi 6 metara.
To je važno jer nepravilno postavljanje zvučnika rezultira nepravilnom reprodukcijom surround zvuka.
Obratite pažnju da će postavljanje zvučnika na
udaljenost manju od potrebne rezultirati odlaganjem
reprodukcije zvuka iz tog zvučnika. Drugim
rečima, zvuk će delovati kao da dopire iz veće
udaljenosti. Podešavajte ove parametre dok slušate
zvuk, što će poboljšati surround ugođaj.
5 Kad 7.1-kanalni sistem zvučnika spojite na dva
zadnja surround zvučnika, svi uglovi A bi trebali
da budu jednaki.
5 Kad spojite 6.1-kanalni zvučnički sistem, stavite
zadnji surround zvučnik iza mesta slušanja.
5 Sa obzirom da subwoofer ne emituje visoko
usmerene signale, možete ga postaviti gde god
želite.
17
2: Spajanje zvučnika
Odspojite mrežni kabl pre priključivanja ostalih kablova.
Srednji zvučnik
Surround zvučnik
Desni
Levi
B
B
HDMI
IN 2
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 1
TV OUT
ARC
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
CENTER
MONITOR
R
AUDIO
OUT
SURROUND
L
R
AUDIO
IN
R
AUDIO
OUT
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
A
Subwoofer b)
IMPEDANCE USE 8-16
B
Desni
10 mm
B
Levi
Surround zadnji/dva
pojačala/prednji B
zvučnik a)
AMono audio kabl (nije priložen)
BKablovi zvučnika (nisu priloženi)
18
FRONT A
L
L
Desni
Levi
ft
Prednji A zvučnik
a) Napomene za spajanje na priključnice SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B.
– Ako spajate samo jedan zadnji surround zvučnik
spojite ga na L priključnicu među ovim
priključnicama.
– Ako ne koristite zadnji surround zvučnik već
imate dodatni sistem prednjih zvučnika, spojite
ga na ove priključnice.
Podesite "SB ASGN" na "SPK B" u meniju
SPEAKER (str. 65).
– Možete odabrati prednje zvučnike koje želite
upotrebljavati pomoću tipke SPEAKERS na
prijemniku (str. 31).
– Ako ne koristite zadnji surround zvučnik,
možete prednje zvučnike spojiti na ove
priključnice spajanjem na dva pojačala (str. 19).
b) Ako priključite subwoofer sa funkcijom auto standby,
isključite tu funkciju kod gledanja filmova. Ako
je funkcija auto standby podešena na ON, zvučnik
se automatski isključuje zavisno od nivoa ulaznog
signala subwoofera pa se možda neće čuti zvuk.
Povezivanja sa dva pojačala
Ako ne koristite zadnje surround zvučnike,
možete spojiti prednje zvučnike na
priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT B primenom
povezivanja sa dva pojačala.
Prednji zvučnik
(desni)
Prednji zvučnik
(levi)
Hi
Hi
HDMI
IN 3
Lo
IN 2
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 1
ANTENNA
IN
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO
OUT
PR/
CR
OPTICAL
IN 3
DVD
IN
IN 2
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
IN 1
MONITOR
OUT
AUDIO
IN
CENTER
MONITOR
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
R
L
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
SURROUND
FRONT A
Lo
L
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
IMPEDANCE USE 8-16
Napomene
5 Pre spajanja mrežnog kabla, proverite da se
neizolirani delovi krajeva zvučnika kabla ne
dodiruju između priključnica zvučnika SPEAKERS.
5 Nakon postavljanja i spajanja zvučnika, obavezno
odaberite raspored zvučnika iz menija
SPEAKER (str. 63).
Povežite priključnice na Lo (ili Hi) strani
prednjih zvučnika sa priključnicama SPEAKERS
FRONT A, i povežite priključnice na Hi (ili
Lo) strani prednjih zvučnika sa priključnicama
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B.
Uklonite metalne umetke iz Hi/Lo priključnica
zvučnika. U protivnom možete prouzrokovati
smetnje u radu prijemnika.
Nakon spajanja sa dva pojačala podesite "SB
ASGN" to "BI-AMP" u meniju SPEAKER
(str. 57).
19
3: Spajanje TV prijemnika
Odspojite mrežni kabl pre priključivanja spojnih kablova.
TV
Audio signali
Video signali
Audio/video
signali
ARC
A a)
B
C
E a)
D
b)
HDMI
IN 3
IN 2
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 1
TV OUT
ANTENNA
IN
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
OPTICAL
IN 3
DVD
IN
IN 2
IN 1
MONITOR
OUT
COAXIAL
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
R
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
SURROUND
L
R
FRONT A
L
L
AUDIO
IN
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
AOptički digitalni kabl (nije priložen)
BAudio kabl (nije priložen)
CKomponentni video kabl (nije
priložen)
DVideo kabl (nije priložen)
EHDMI kabl (nije priložen)
Savetujemo upotrebu Sony HDMI kabla.
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
20
CENTER
MONITOR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
SPEAKERS
SUBWOOFER
a) Za
IMPEDANCE USE 8-16
uživanje u višekanalnom surround zvuku TV-a
koji se emituje preko zvučnika spojenih na prijemnik
spojite bilo A bilo E. Smanjite glasnoću TV-a
ili isključite zvuk na TV-u.
b) Ako je vaš TV kompatibilan sa funkcijom Audio
Return Channel (ARC) – kanal za povrat zvuka
– zvuk TV-a emitovaće se kroz zvučnike spojene
na prijemnik upotrebom HDMI TV OUT spajanja.
U tom slučaju podesite "ARC" na "ARC ON" u
meniju HDMI (str. 54).
Napomene
5 Uključite prijemnik kad se video i audio signali
sa reprodukcijske komponente šalju u TV preko
prijemnika. Ako prijemnik nije uključen, neće se
prenositi ni video ni audio signali.
5 Spojite komponente za prikaz slike (na primer
TV monitor ili projektor) na priključnicu HDMI
TV OUT ili MONITOR OUT na prijemniku.
Možda nećete moći da snimate čak i ako spojite
komponente za snimanje.
5 Zavisno od sistema povezanosti između TV-a i
antene, slika na TV ekranu može biti izobličena.
U tom slučaju odmaknite antenu od prijemnika.
5 Kod spajanja optičkih digitalnih kablova, spojite
priključke ravno do kraja tako da kliknu.
5 Nemojte savijati ili vezivati optičke digitalne
kablove.
4a: Spajanje audio
komponenata
Na sledećoj slici se prikazuje kako spojiti
Super Audio CD uređaj, CD uređaj, CD
rekorder i DIGITAL MEDIA PORT adapter.
Odspojite mrežni kabl pre priključivanja
spojnih kablova.
TV
Super Audio CD
uređaj, CD uređaj,
CD rekorder
Savet
A
Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne sa
frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48
kHz i 96 kHz.
B
HDMI
IN 3
IN 2
ASSIGNABLE (INPUT O
IN 1
ANTENNA
IN
Y
OPTICAL
PB/
CB
TV
SAT/
CATV
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
OPTICAL
IN 3
DVD
IN
IN 2
IN 1
MONITOR
OUT
MONITOR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COAXIAL
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
DIGITAL MEDIA
PORT adapter
AAudio kabl (nije priložen)
BVideo kabl (nije priložen)
nastavlja se
21
Napomene o spajanju DIGITAL
MEDIA PORT adaptera
5 Nemojte spajati adapter koji nije DIGITAL
MEDIA PORT adapter.
5 Nemojte spajati ili odspajati DIGITAL
MEDIA PORT adapter dok je prijemnik
uključen.
5 Kod spajanja DIGITAL MEDIA PORT
adaptera, umetnite priključak tako da strana
sa strelicom bude okrenuta prema strelici
na DMPORT priključnici.
5 DMPORT spajanje treba izvesti čvrsto, sa
priključkom umetnutim ravno.
5 Budući da je priključak DIGITAL MEDIA
PORT adaptera lomljiv, rukujte sa njim
pažljivo kod postavljanja ili premeštanja
prijemnika.
Odspajanje DIGITAL MEDIA
PORT adaptera iz DMPORT
priključnice
DC5V
0.7A MAX
2
DMPORT
1
Pritisnite i zadržite obe strane priključka i
zatim ga izvucite.
22
4b: Spajanje video komponenata
Komponente za spajanje
Spojite svoje video komponente skladno
donjoj tablici.
Komponenta
Str.
Blu-ray uređaj*
23, 26
"PlayStation 3"*
23
DVD uređaj*
23, 27
DVD rekorder*
23, 27, 29
Satelitski prijemnik*, kablovski TV 23, 28
prijemnik*
Video rekorder
29
Kamkorder, konzola za igranje, itd. 29
* Preporučujemo da svoje video komponente spojite
HDMI vezom ukoliko imaju HDMI priključnice.
Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako
na priključnicu HDMI TV OUT ili MONITOR
OUT spojite TV prijemnik (str. 20).
Ako želite da spojite nekoliko digitalni h komponenata, ali ne možete
da pronađete slobodan ulaz
Pogledajte "Reprodukcija zvuka/slike iz
drugih ulaza" (str. 55).
Savet
Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne sa
frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
Spajanje komponenata sa HDMI
priključnicama
HDMI je skraćenica od High-Definition Multimedia
Interface. To je interfejs za prenos video i
audio signala u digitalnom formatu.
HDMI funkcije
5 Digitalni audio signal koji se prenosi
putem priključnica HDMI može se slušati
iz zvučnika spojenih na ovaj prijemnik.
Taj signal podržava Dolby Digital, DTS i
Linear PCM.
5 Prijemnik može primati Multi Linear PCM
(do 8 kanala) sa frekvencijom uzorkovanja
od 192 kHz ili nižom sa HDMI povezivanjem.
5 Prijemnik podržava funkcije Deep Color
(Deep Colour) i x.v.Color (x.v.Colour).
5 Prijemnik podržava funkciju Control for
HDMI. Za detalje pogledajte "Funkcija
"BRAVIA" Sync" (str. 50).
Napomene
5 Odspojite mrežni kabl pre priključivanja
spojnih kablova.
5 Nije nužno spojiti sve kablove. Spojite skladno
dostupnosti priključnica na spojenim komponentama.
5 Uključite prijemnik kad se video i audio signali
sa reprodukcijske komponente šalju u TV preko
prijemnika. Ako prijemnik nije uključen, neće se
prenositi ni video ni audio signali.
5 Kod spajanja optičkih digitalnih kablova, spojite
priključke ravno do kraja tako da kliknu.
5 Nemojte savijati ili vezivati optičke digitalne
kablove.
nastavlja se
23
Satelitski prijemnik,
kablovski TV prijemnik
DVD uređaj,
DVD rekorder
Audio/video
signali
Audio/video
signali
Audio/video
signali
A
ARC
A
HDMI
IN 3
IN 2
A
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 1
ANTENNA
IN
Blu-ray uređaj,
"PlayStation 3"
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR /
CR
OPTICAL
IN 3
DVD
IN
IN 2
IN 1
MONITOR
OUT
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
R
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
DMPORT
R
R
AUDIO
OUT
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
FRONT A
L
L
R
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
A
Audio/video
signali
TV, i sl.*
AHDMI kabl (nije priložen)
Savetujemo upotrebu Sony HDMI kabla.
* Za pojedinosti o audio spajanju TV-a na prijemnik
pogledajte str. 20.
Napomene
5 Promenite fabrička podešenja tipke ulaza
HDMI 1- 3 na daljinskom upravljaču kako biste
tu tipku mogli da koristite za upravljanje svojim
komponentama. Za detalje pogledajte "Dodela
ulaznih tipki na daljinskom upravljaču" (str. 69).
5 Možete takođe preimenovati HDMI ulaz tako da
može biti prikazan na displeju prijemnika. Za
detalje pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 38).
24
SURROUND
L
AUDIO
IN
L
DC5V
0.7A MAX
CENTER
MONITOR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COAXIAL
ARC
IMPEDANCE USE 8-16
Napomene o spajanju kabla
5 Upotrebite High Speed HDMI kabl.
Ukoliko koristite standardni HDMI kabl,
1080p ili Deep Color (Deep Colour), slike
možda neće biti pravilno prikazane.
5 Sony preporučuje da koristite atestirani
HDMI kabl ili Sony HDMI kabl.
5 Ne savetujemo vam upotrebu HDMI-DVI
kabla za konverziju. Ako spojite HDMI-DVI
kabl za konverziju na DVI-D komponentu,
možda neće biti zvuka i/ili slike. Spojite
audio kablove ili digitalne spojne kablove,
zatim podesite "A. ASSIGN" u meniju
AUDIO (str. 67) kad se zvuk ne reprodukuje
pravilno.
Napomene o HDMI spajanju
5 Audio signal primljen preko HDMI IN
priključnice se šalje kroz priključnice
SPEAKERS i HDMI TV OUT priključnicu.
Ne šalje se kroz druge audio priključnice.
5 Video signali primljeni preko HDMI IN
priključnice mogu se emitovati samo preko
HDMI TV OUT priključnice. Ulazni video
signali ne mogu se emitovati preko VIDEO
OUT priključnica ili MONITOR OUT
priključnica.
5 Kad želite da slušate zvuk iz zvučnika TV-a,
podesite "AUDIO.OUT" na "TV+AMP" u
meniju HDMI Settings (str. 68). Ako ne
možete reprodukovati višekanalni softver,
podesite na "AMP". Međutim, zvuk se neće
čuti iz zvučnika TV-a.
5 Uključite prijemnik kad se video i audio
signali sa reprodukcijske komponente šalju
u TV preko prijemnika. Ako podesite "PASS.
THRU" na "OFF", video i audio signali neće
se prenositi ukoliko je napajanje isključeno.
5 Nema ulaza i izlaza DSD signala Super
Audio CD-a.
5 Višekanalni/stereo audio signali Super
Audio CD-a se ne čuju.
5 Priključeni uređaj može potisnuti audio signale (frekvenciju uzorkovanja, daljinu bita i
sl.) kod prenosa preko HDMI priključnice.
Proverite podešenje spojene komponente ako
je slika loša ili se ne čuje zvuk iz komponente
spojene HDMI kablom.
5 Zvuk se može prekinuti kod promene
frekvencije uzorkovanja, broja kanala ili
audio formata izlaznih audio signala na
uređaju za reprodukciju.
5 Ako spojena komponenta ne podržava
tehnologiju zaštite autorskih prava (HDCP),
slika i/ili zvuk iz HDMI TV OUT priključnice
mogu biti izobličeni ili će izostati.
5 U tom slučaju, proverite tehničke podatke
spojene opreme.
5 Možda ćete trebati na odgovarajući način
da podesite rezoluciju slike na uređaju za
reprodukciju kako biste mogli da uživate u
višekanalnom Linear PCM zvuku. Pogledajte
uputstvo za upotrebu uređaja za reprodukciju.
5 Ne podržava svaka HDMI komponenta sve
funkcije koje omogućava određena HDMI
verzija. Na primer, komponente koje
podržavaju HDMI verzije 1.4 možda neće
podržavati Audio Return Channel (ARC).
5 Detalje potražite u uputstvu za upotrebu
svake od spojenih komponenata.
25
Spajanje Blu-ray uređaja
Na sledećoj slici prikazano je kako spojiti Blu-ray uređaj.
Blu-ray uređaj
Audio signali
A*
Video signali
B*
C
D
HDMI
IN 3
IN 2
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 1
ANTENNA
IN
E
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
OPTICAL
MONITOR
OUT
DVD
IN
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
R
L
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
SURROUND
L
R
L
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
AKoaksijalni digitalni kabl (nije priložen)
BOptički digitalni kabl (nije priložen)
CAudio kabl (nije priložen)
DKomponentni video kabl
(nije priložen)
EVideo kabl (nije priložen)
Napomene
5 Početna postavka za priključnice COMPONENT
VIDEO IN 1 je Blu-ray uređaj. Ako spojite Blu-ray
uređaj na priključnice COMPONENT VIDEO
IN 2 ili IN 3, podesite "V. ASSIGN" u meniju
VIDEO (str. 67).
5 Za dobijanje višekanalnog digitalnog zvuka iz
Blu-ray uređaja, podesite postavke digitalnog
audio izlaza na Blu-ray uređaju. Pogledajte uputstvo
za upotrebu Blu-ray uređaja.
26
CENTER
MONITOR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COAXIAL
SUBWOOFER
SPEAKERS
IMPEDANCE USE 8-16
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
* Kad spojite komponentu opremljenu priključnicom
OPTICAL/COAXIAL, podesite "A. ASSIGN" u
meniju AUDIO (str. 67).
Spajanje DVD uređaja, DVD rekordera
Na sledećoj slici prikazano je kako spojiti DVD uređaj ili DVD rekordera.
DVD uređaj, DVD rekorder
Audio signali
A
Video signali
B*
C
HDMI
IN 3
IN 2
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 1
ANTENNA
IN
Y
OPTICAL
PB/
CB
TV OUT
ARC
TV
SAT/
CATV
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
OPTICAL
MONITOR
OUT
DVD
IN
COAXIAL
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
R
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
DMPORT
SURROUND
L
R
L
L
AUDIO
IN
L
DC5V
0.7A MAX
CENTER
MONITOR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
AKoaksijalni digitalni kabl (nije priložen)
BOptički digitalni kabl (nije priložen)
CKomponentni video kabl (nije
priložen)
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
IMPEDANCE USE 8-16
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
* Kad spojite komponentu opremljenu priključnicom
OPTICAL, podesite "A. ASSIGN" u meniju
AUDIO (str. 67).
Napomene
5 Fabrička postavka za tipku ulaza DVD-a je:
– RM-AAU073: DVD uređaj
– RM-AAU075: DVD rekorder
Promenite fabrička podešenja tipke ulaza
DVD na daljinskom upravljaču kako biste tu
tipku mogli da koristite za upravljanje svojim
DVD uređajem ili DVD rekorderom. Za detalje
pogledajte "Dodela ulaznih tipki na daljinskom
upravljaču" (str. 69).
5 Možete takođe preimenovati ulaz DVD tako da
može biti prikazan na displeju prijemnika. Za
detalje pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 38).
5 Početna postavka za priključnice COMPONENT
VIDEO IN 2 je DVD uređaj ili DVD rekorder.
Ako spojite DVD uređaj ili DVD rekorder na
priključnice COMPONENT VIDEO IN 1 ili IN
3, podesite "V. ASSIGN" u meniju VIDEO
(str. 67).
5 Za dobijanje višekanalnog digitalnog zvuka iz DVD
uređaja ili iz DVD rekordera, podesite postavke
digitalnog audio izlaza na DVD uređaju ili na
DVD rekorderu. Pogledajte uputstvo za upotrebu
DVD uređaja ili DVD rekordera.
27
Spajanje satelitskog prijemnika, kablovskog TV prijemnika
Na sledećoj slici prikazan je način spajanja satelitskog prijemnika ili kablovskog TV prijemnika.
Satelitski prijemnik, kablovski TV prijemnik
Audio signali
A
Video signali
B
C
D
HDMI
IN 3
IN 2
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 1
ANTENNA
IN
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
PR /
CR
OPTICAL
MONITOR
OUT
DVD
IN
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
R
L
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
SURROUND
L
R
R
AUDIO
OUT
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
Napomena
Početna postavka za priključnice COMPONENT
VIDEO IN 3 je satelitski prijemnik ili kablovski TV
prijemnik. Ako spojite satelitski prijemnik ili kablovski
TV prijemnik na priključnice COMPONENT
VIDEO IN 1 ili IN 2, podesite "V. ASSIGN" u
meniju VIDEO (str. 67).
SUBWOOFER
L
L
R
AAudio kabl (nije priložen)
BOptički digitalni kabl (nije priložen)
CKomponentni video kabl (nije
priložen)
DVideo kabl (nije priložen)
28
CENTER
MONITOR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COAXIAL
SPEAKERS
IMPEDANCE USE 8-16
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
Napomene
Spajanje komponenata sa
analognim video i audio
priključnicama
5 Promenite fabrička podešenja tipke ulaza
VIDEO 1 na daljinskom upravljaču kako biste
tu tipku mogli da koristite za upravljanje svojim
DVD rekorderom. Za detalje pogledajte "Dodela
ulaznih tipki na daljinskom upravljaču" (str. 69).
5 Možete takođe preimenovati ulaz VIDEO 1 tako
da može biti prikazan na displeju prijemnika.
Za detalje pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 38).
Na sledećoj slici prikazano je kako spojiti
komponentu sa analognim priključnicama,
poput video rekordera, DVD rekordera i sl.
Video rekorder/DVD rekorder
Video signali
Audio signali
A
B
HDMI
IN 3
IN 2
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 1
ANTENNA
IN
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
OPTICAL
IN 3
DVD
IN
IN 2
IN 1
MONITOR
OUT
COAXIAL
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
R
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
DMPORT
SURROUND
L
R
FRONT A
L
L
AUDIO
IN
L
DC5V
0.7A MAX
CENTER
MONITOR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
IMPEDANCE USE 8-16
(Na prednjoj ploči)
Kamkorder,
konzola za igranje
C
AVideo kabl (nije priložen)
BAudio kabl (nije priložen)
CAudio/video kabl (nije priložen)
29
5: Spajanje antena
Priključite isporučenu AM okvirnu antenu i
FM žičanu antenu. Odspojite kabl napajanja
pre priključivanja antena.
6: Spajanje mrežnog
kabla
Priključite mrežni kabl u zidnu utičnicu.
Napomena
FM žičana antena (priložena)
Pre spajanja mrežnog kabla, proverite da se
neizolovani delovi krajeva zvučnika kabla ne dodiruju
između priključnica zvučnika SPEAKERS.
AM okvirna antena
(priložena)
Mrežni kabl
HDMI
IN 3
AS
IN 2
ANTENNA
IN
Y
OPTICAL
PB/
CB
TV
SAT/
CATV
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
D
PR /
CR
FRONT A
L
OPTICAL
IN 3
DVD
IN
IN 2
IN 1
MONITOR
OUT
M
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COAXIAL
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
R
L
CE USE 8-16
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
S
Napomene
5 Kako bi se sprečila pojava šuma, udaljite AM
okvirnu antenu od prijemnika i ostalih komponenata.
5 Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
5 Nakon spajanja FM žičane antene, postavite
antenu što je moguće više u vodoravan položaj.
30
U zidnu utičnicu
Priprema prijemnika
Inicijaliziranje prijemnika
Pre prve upotrebe prijemnika, izvršite početno
podešavanje prema sledećim uputstvima. Isti
postupak takođe možete upotrebiti za
vraćanje prijemnika na fabričke vrednosti.
U ovom postupku koristite tipke na
prijemniku.
Odabir sistema zvučnika
Možete odabrati prednje zvučnike koje želite
da koristite.
U ovom postupku koristite tipke na
prijemniku.
SPEAKERS
?/1
?/1
?/1
Pritisnite SPEAKERS više puta
za odabir željenih prednjih
zvučnika.
1
2
Pritisnite / za isključenje
prijemnika.
Držite tipku / pritisnutom pet
sekundi.
Nakon što se neko vreme prikazuje
"CLEARING" na displeju, prikazuje
se "CLEARED".
Sve postavke koje ste izmenili resetuju
se na početne vrednosti.
Za odabir prednjih zvučnika Displej
spojenih na
Priključnice SPEAKERS
FRONT A
SPK A
Priključnice SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B
SPK B*
Priključnice SPEAKERS FRONT SPK A+B*
A i SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT B
(paralelno povezivanje).
* Za odabir "SPK B" ili "SPK A+B", podesite "SB
ASSIGN" na "SPK B" u meniju SPEAKER
(str. 65).
Za isključivanje izlaza zvučnika
Pritisnite više puta SPEAKERS dok se na
displeju ne pojavi "SPK OFF".
Napomena
Ova postavka nije dostupna ako su spojene slušalice.
31
Automatska kalibracija
odgovarajućih postavki
zvučnika
(AUTO CALIBRATION)
Ovaj prijemnik opremljen je DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration) tehnologijom
koja vam omogućava izvođenje automatske
kalibracije na sledeći način:
5 Proverite povezanost svakog zvučnika sa
prijemnikom.
5 Podesite nivo glasnoće zvučnika.
5 Izmerite udaljenost svakog zvučnika od
položaja za slušanje.
DCAC tehnologija je osmišljena za postizanje
odgovarajućeg balansa u prostoriji. Međutim,
nivoe glasnoće zvučnika možete takođe
podesiti ručno. Detalje pogledajte u "Podešavanje
glasnoće zvučnika (TEST TONE)" (str. 36).
Pre izvođenja automatske
kalibracije
Pre provođenja automatske kalibracije
proverite sledeće stavke.
5 Podesite i spojite zvučnike (str. 16, 18).
5 Spojite samo isporučeni mikrofon za optimizaciju na priključnicu AUTO CAL MIC.
Nemojte spajati druge mikrofone u ovu
priključnicu.
5 Ako koristite spajanje sa dva pojačala podesite
"SB ASGN" na "BI-AMP" u meniju
SPEAKER (str. 65).
5 Ako koristite spajanje prednjih zvučnika
B podesite "SB ASGN" na "SPK B" u
meniju SPEAKER (str. 65).
5 Isključite funkciju prigušivanja glasnoće.
5 Odspojite slušalice.
5 Uklonite sve prepreke između mikrofona
za optimizaciju i zvučnika kako biste
izbegli grešku u merenju.
5 Izvedite merenje u tihom okruženju kako
biste postigli preciznije rezultate merenja.
Napomena
Zvuk koji tokom kalibracije dopire iz zvučnika je
vrlo glasan. Glasnoća zvuka ne može se podešavati.
Obratite pažnju ako u blizini ima dece i na
eventualne reakcije komšija.
Savet
Ako zvučnik okrenete prema mikrofonu za
optimizaciju, merenje će biti tačnije.
32
Podešavanje automatske
kalibracije
Izvođenje automatske
kalibracije
?/1
Mikrofon za optimizaciju
?/1
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Tipke
ulaza
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
1
2
Spojite isporučeni mi krofon za
optimi zaci ju na priključnicu AUTO
CAL MIC.
Podesite mikrofon za optimizaci ju.
Postavite mikrofon za optimizaciju na mesto
slušanja. Upotrebite stolicu ili stativ
kako bi mikrofon bio u visini vaših ušiju.
MENU
m
.
M
X
x
>
MUTING/
1
2
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite / za odabir
"A. CAL", a zatim pritisnite 
ili .
Na displeju se prikazuje "START".
3
Pritisnite .
Merenje započinje za 5 sekundi. Prikazuje se odbrojavanje.
Postupak merenja traje nekoliko minuta.
nastavlja se
33
Sledeća tablica opisuje oznake koje se
pojavljuju na displeju pri početku
merenja.
Merenje
Di splej
Nivoi okolne buke
NOISE.CHK
Spajanja zvučnika
Naizmenično se
prikazuje MEASURE
i SP DET.*
Glasnoće zvučnika
Naizmenično se
prikazuje MEASURE
i GAIN*
Udaljenosti zvučnika
Naizmenično se
prikazuje MEASURE
i DISTANCE*
* Tokom merenja se aktivira indikator
odgovarajućeg zvučnika.
4
Merenje završava.
Na displeju se prikazuje "COMPLETE"
i postavke se snimaju.
Po završetku
Odspojite mikrofon za optimizaciju iz
priključnice AUTO CAL MIC.
Napomene
5 Automatska kalibracija ne može da prepozna
subwoofer. Zbog toga će se zadržati sve postavke
subwoofera.
5 Ako ste promenili položaj zvučnika, savetuje se
ponovljanje automatske kalibracije kako biste mogli
da nastavite da uživate u surround zvuku.
Saveti
5 Sve funkcije osim uključenja/isključenja prijemnika
su tokom merenja deaktivirane.
5 Merenje se možda neće izvesti pravilno ili
automatska kalibracija neće biti moguća kada se
koriste posebni zvučnici, na primer dipolni.
34
Isključenje automatske
kalibraci je
Funkcija Auto Calibration se isključi ako
tokom merenja:
– Pritisnite /.
– Pritisnete MUTING (samo RM-AAU073)
ili  (samo RM-AAU075) na daljinskom
upravljaču ili MUTING na prijemniku.
– Pritisnete tipke ulaza ili okrenete INPUT
SELECTOR +/– na prijemniku.
– Promenite glasnoću.
– Spojite slušalice.
Kodovi grešaka i upozorenja
Kad se prikažu kodovi greške
Ako se tokom automatske kalibracije otkrije
greška, na displeju se prikazuje kôd
ciklično nakon svakog merenja na sledeći
način:
Kôd greške  prazan displej  (kôd
greške  prazan displej)a)  PUSH
 prazan displej  ENTER
a) Prikazuje
se ako postoji više od jedne greške.
Za ispravljanje greške
1 Zabeležite kôd greške.
2 Pritisnite .
3 Pritisnite / za isključenje prijemnika.
4 Ispravite grešku.
Detalje pogledajte u "Kodovi grešaka i
rešenja".
5 Uključite prijemnik i ponovite automatsku
kalibraciju (str. 33).
Kodovi grešaka i rešenja
Kôd greške
Uzrok i rešenje
ERROR 10
Okolina je preglasna. Pobrinite
se da okolina bude tiha tokom
automatske kalibracije.
ERROR 11
Zvučnici se nalaze preblizu
mikrofona za kalibraciju.
Odmaknite zvučnike od mikrofona za kalibraciju.
Kôd greške
Uzrok i rešenje
ERROR 12
Nije prepoznat nijedan zvučnik.
Proverite da li je mikrofon za
optimizaciju pravilno spojen i
ponovite automatsku kalibraciju.
ERROR 20
Nisu prepoznati prednji
zvučnici ili je prepoznat samo
jedan zvučnik. Proverite spajanje prednjih zvučnika.
Kodovi upozorenja i rešenja
Kôd
upozorenja
Objašnjenje i rešenje
WARN. 40
Okolina je glasna. Pobrinite
se da okolina bude tiha tokom
automatske kalibracije.
Udaljenost prednjeg zvučnika
je izvan opsega. Drugačije
razmestite prednje zvučnike. c)
Balans srednjeg zvučnika je
izvan opsega. Postavite srednji
zvučnik na drugo mesto. c)
Balans levog surround
zvučnika je izvan opsega. Levi
surround zvučnik postavite
na drugo mesto. c)
Balans desnog surround zvučnika
je izvan opsega. Desni surround
zvučnik postavite na drugo mesto. c)
Balans zadnjeg levog surround
zvučnika je izvan opsega.
Levi zadnji surround zvučnik
postavite na drugo mesto. c)
Balans desnog zadnjeg surround
zvučnika je izvan opsega.
Desni zadnji surround zvučnik
postavite na drugo mesto. c)
Udaljenost prednjeg zvučnika
je izvan opsega. Drugačije
razmestite prednje zvučnike. c)
Udaljenost srednjeg zvučnika
je izvan opsea. Postavite srednji
c)
zvučnik na drugo mesto.
Udaljenost levog surround
zvučnika je izvan opsega. Levi
surround zvučnik postavite
na drugo mesto. c)
Udaljenost desnog surround
zvučnika je izvan opsega. Desni
surround zvučnik postavite na
drugo mesto. c)
Udaljenost levog zadnjeg
surround zvučnika je izvan opsega.
Levi zadnji surround zvučnik
postavite na drugo mesto.c)
Udaljenost desnog zadnjeg
surround zvučnika je izvan opsega.
Desni zadnji surround zvučnik
postavite na drugo mesto.c)
WARN. 60
ERROR 21
Prepoznat je samo jedan
surround zvučnik. Proverite
spajanje surround zvučnika.
WARN. 62
ERROR 22
Zadnji surround zvučnik je
spojen samo na priključnice
SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT B R.
Ako ćete spojiti samo jedan
zadnji surround zvučnik, spojite
ga na priključnice SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B L.
WARN. 63
ERROR 23
Detektovan je zadnji surround
zvučnik, ali surround zvučnici
nisu spojeni. Spojite surround
zvučnike.
WARN. 64
WARN. 65
WARN. 66
Kad se prikažu kodovi upozorenja
Tokom automatske kalibracije kodovi upozorenja prikazuju informacije o rezultatima
merenja. Kodovi upozorenja se prikazuju
ciklično na displeju na sledeći način:
Kôd upozorenja  prazan displej 
(kôd upozorenja  prazan displej)b) 
PUSH  prazan displej  ENTER
b) Prikazuje
WARN. 70
WARN. 72
WARN. 73
se ako postoji više od jednog koda
upozorenja.
Možete ignorisati kôd upozorenja jer će funkcija
automatske kalibracije automatski podesiti
postavku. Postavke takođe možete podesiti
ručno.
WARN. 74
WARN. 75
Za ručnu promenu postavki
1 Zabeležite kôd upozorenja.
2 Pritisnite .
3 Pritisnite / za isključenje prijemnika.
4 Sledite uputstvo iz "Kodovi upozorenja i
WARN. 76
rešenja" dole.
5 Uključite prijemnik i ponovite automatsku
kalibraciju (str. 33).
c) Detalje
str. 17.
potražite u "Napomene" i "Saveti" na
35
4
Podešavanje glasnoće
zvučnika
Ispitni ton se čuje redom iz svakog
zvučnika.
 predstavlja kanal zvučnika.
(TEST TONE)
Napomena
Glasnoću zvučnika možete podesiti slušanjem
ispitnog tona sa mesta slušanja.
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Više puta pritisnite / za
odabir "AUTO *".
Zavisno od rasporeda zvučnika ispitni ton
možda se neće čuti iz svih zvučnika čak i ako
odaberete "AUTO ".
5
Tipke
ulaza
Podesite glasnoću zvučnika
preko meni ja LEVEL tako da
su glasnoća i balans ispitnog
tona jednaki za svaki zvučnik.
Za detalje pogledajte meni LEVEL
(str. 62).
Saveti
5 Kako biste glasnoću svih zvučnika podesili
istovremeno pritisnite MASTER VOL +/–
(samo RM-AAU073) ili  +/– (samo
RM-AAU075). Možete takođe koristiti
MASTER VOLUME na prijemniku.
5 Vrednosti tokom podešavanja su prika zane na displeju.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
6
MENU
m
.
M
X
x
>
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1
2
3
36
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite / za odabir
"LEVEL", a zatim pritisnite 
ili .
Pritisnite / za odabir "T.
TONE" i zatim pritisnite .
Ponovite korake 1 do 4 za
odabir "OFF".
Takođe možete pritisnuti bilo koju tipku
za odabir ulaza. Ispitni ton se isključuje.
Kad se iz zvučnika ne čuje
ispitni ton
5 Možda nisu čvrsto spojeni zvučnički kablovi.
5 Kablovi zvučnika su možda u kratkom spoju.
Kad se ispitni ton čuje iz
zvučnika različitih od onih koji
su prikazani na di spleju.
Nije odabrano odgovarajuće "Speaker Pattern"
podešenje spojenih zvučnika. Konfiguracija
zvučnika treba biti u skladu sa odabranim
podešenjem.
5
Osnovne operacije
Reprodukcija
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Možete takođe koristiti MASTER VOL UME na prijemniku.
Tipke
ulaza
O
MENU
m
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
.
M
X
x
>
MUTING/
Pritisnite SOUND FIELD +/–
kako biste uživali u surround
zvuku.
Možete koristiti i 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE ili MUSIC na prijemniku.
Za detalje pogledajte str. 44.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
6
SOUND
FIELD +/–
Isključivanje zvuka
Pritisnete MUTING (samo RM-AAU073)
ili  (samo RM-AAU075) na daljinskom
upravljaču ili MUTING na prijemniku.
Za ponovno uključenje zvuka učinite nešto
od sledećeg:
5 Pritisnite ponovo MUTING (samo RMAAU073) ili  (samo RM-AAU075) na
daljinskom upravljaču ili MUTING na
prijemniku.
5 Povećajte glasnoću.
5 Isključite prijemnik.
5 Provedite automatsku kalibraciju.
Sprečavanje oštećenja zvučnika
1
2
3
Pre isključivanja prijemnika smanjite nivo
glasnoće.
Uključite spojenu komponentu.
Uključite prijemnik.
Pritisnite jednu od tipaka ulaza
kako biste odabrali željenu
komponentu.
Možete takođe koristiti INPUT
SELECTOR +/– na prijemniku.
Odabrani ulaz prikazuje se na
displeju.
4
Pokrenite reprodukciju iz
izvora.
37
Osnovne operacije
BD
Pritisnite MASTER VOL +/–
(samo RM-AAU073) ili  +/–
(samo RM-AAU075) kako biste
podesili glasnoću.
Imenovanje ulaza
Možete uneti naziv sa do 8 znakova za ulaz
(osim TUNER) i prikazati ga na displeju
prijemnika.
To je praktično za označavanje priključnica
imenima spojenih komponenata.
1
Pregled informacija na
displeju
Možete proveriti zvučne ugođaje i sl. prom enom prikaza na displeju.
DISPLAY
Pritisnite tipku ulaza za odabir
ulaza koji želite imenovati.
Možete takođe koristiti INPUT
SELECTOR +/– na prijemniku.
2
3
4
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite / za
odabir "SYSTEM" i zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir "NAME
IN" i zatim pritisnite  ili .
Kursor trepće i možete odabrati znak.
5
Pritisnite / za odabir
znaka i zatim pritisnite /
za premeštanje kursora na
sledeće mesto.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se menja
na sledeći način:
Svi ulazi osim FM i AM
Indeksni naziv ulaza)  Odabrani ulaz 
Trenutni zvučni ugođaj Nivo glasnoće
 Podaci o signalu
FM i AM
Ako pogrešite
Pritisnite / dok ne počne da trepti znak
koji želite da promenite i zatim pritisnite
/ za odabir tačnog znaka.
Saveti
a) Indeksni
Pritisnite .
Uneseno ime se memoriše.
38
Pritisnite DISPLAY više puta.
Program Service nazivb) ili naziv memorisane
stannn nicc e a)  Frekvencija  Indikator vrste
programab)  Radio-tekst indikatorb) 
Tačno vreme (u 24-satnom formatu) b) 
Trenutno odabrani zvučni ugođaj  Nivo
glasnoće
5 Vrstu znaka možete promeniti na sledeći
način pritiskom na /.
Abeceda (velika slova)  cifre 
simboli
5 Za odabir razmaka, pritisnite  bez odabira
znaka.
6
O
naziv se pojavljuje samo ako ste ga
dodelili, za ulaz ili memorisanu radio stanicu
(str. 38, 43). Indeksni naziv se ne prikazuje ako
su uneseni samo razmaci ili ako je jednako nazivu
ulaza.
b) Samo tokom RDS prijema (samo modeli sa
kodom područja CEK, ECE) (str. 44).
Napomena
Kod nekih jezika možda neće biti prikazani
određeni znakovi i oznake.
Upotreba sleep timera
Snimanje
Možete podesiti prijemnik tako da se automatski
isključi nakon određenog vremena.
Možete snimati iz video/audio komponente
pomoću prijemnika. Pogledajte uputstvo za
upotrebu uređaja za snimanje.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
Snimanje na CD-R
MENU
1
2
3
4
Pritisnite AMP MENU.
Možete snimati na CD-R pomoću prijemnika.
Pogledajte uputstvo za upotrebu CD rekordera.
1
Više puta pritisnite / za odabir
"SYSTEM" i zatim pritisnite 
ili .
Više puta pritisnite / za odabir
"SLEEP" i zatim pritisnite 
ili .
Više puta pritisnite / za odabir
programiranog vremena, a
zatim pritisnite .
Prikaz na displeju menja se na
sledeći način: OFF  0-30-00  1-0000  1-30-00  2-00-00
Na displeju svetli indikator "SLEEP"
dok je sleep timer aktivan.
Pritisnite jednu od tipaka ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju.
Možete takođe koristiti INPUT
SELECTOR +/– na prijemniku.
2
Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Na primer, podesite radio stanicu koju
želite da snimate (str. 40).
3
Pripremite uređaj za snimanje.
Umetnite prazni CD-R u CD rekorder i
podesite nivo glasnoće za snimanje.
4
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Saveti
Napomena
5 Za proveru koliko je vremena preostalo do
isključivanja prijemnika ponovite korake 1 do 3.
Na displeju je prikazano preostalo vreme.
5 Jedan minut pre isključivanja prijemnika prikazuje se odbrojavanje.
Podešenja zvuka ne utiču na izlaz signala preko
priključnica SA-CD/CD/CD-R AUDIO OUT.
39
Osnovne operacije
O
Snimanje na medij za snimanje
1
Pritisnite jednu od tipaka ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju.
Možete takođe koristiti INPUT
SELECTOR +/– na prijemniku.
2
3
Slušanje FM/AM
radio stanica
Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Putem ugrađenog tjunera možete slušati FM i
AM radio stanice. Pre toga proverite da li ste
na prijemnik spojili FM i AM antene (str. 30).
Na primer, umetnite video kasetu koju
želite da kopirate u video rekorder.
Savet
Pripremite uređaj za snimanje.
Umetnite praznu video kasetu ili sl. u
uređaj za snimanje (VIDEO 1).
4
Upotreba tunera
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Skala direktnog podešavanja razlikuje se, zavisno od
oznake područja kao u sledećoj tablici. Detalje o
oznakama područja potražite na str. 3.
Oznaka
područja
FM
AM
CA2
100 kHz
10 kHz*
CEK, ECE
50 kHz
9 kHz
* Moguće je promeniti skalu AM podešavanja (str. 42).
Napomene
5 Neki izvori sadrže tehnologiju za sprečavanje
presnimavanja. U tom slučaju neće biti moguće
snimanje iz uređaja za reprodukciju.
5 Iz analogne izlazne priključnice (za snimanje)
izlaze samo analogni signali.
5 HDMI zvuk nije moguće snimati.
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO1
VIDEO2
Brojčane
tipke
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ENTER
D.TUNING
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
MENU
TUNING
+/–
m
.
M
X
x
>
SHIFT
40
Automatsko podešavanje radio
stanica
1
2
Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM talasnog
područja.
Direktno podešavanje radio
stanica (Direct Tuning)
Frekvenciju željene stanice možete uneti
direktno brojčanim tipkama.
1
Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Pritisnite TUNING + za pretraživanje
od nižih prema višim ili TUNING – za
pretraživanje od viših prema nižim
frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem stanice.
Možete takođe koristiti INPUT SELECTOR +/– na prijemniku.
2
3
Ako je FM stereo prijem loš
Ako na displeju trepće poruka "ST" i FM
stereo prijem je loš, odaberite mono prijem
tako da se zvuk poboljša.
1 Pritisnite AMP MENU.
2 Više puta pritisnite / za odabir "TUNER",
a zatim pritisnite  ili .
3 Pritisnite / više puta za odabir "FM
MODE" i zatim pritisnite  ili .
4 Pritisnite / više puta za odabir "MONO"
i zatim pritisnite .
Za povratak na stereo mod ponovite korake
od 1 do 4 te u koraku 4 odaberite "STEREO".
Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM talasnog
područja.
Pritisnite D.TUNING.
Pritisnite i zadržite SHIFT, a zatim brojčanim tipkama unesite
frekvenciju.
Primer 1: FM 102,50 MHz
5 Modeli sa oznakom područja CA2:
Odaberite 1  0  2  5
5 Modeli sa oznakom područja CEK i ECE:
Odaberite 1  0  2  5  0
Primer 2: AM 1350 kHz
Odaberite 1  3  5  0
4
Pritisnite i zadržite SHIFT, a
zatim pritisnite ENTER.
Savet
Ako ste podesili AM stanicu, podesite usmerenje
AM okvirne antene za najbolji prijem.
Ako ne možete podesiti stani cu
Proverite da li ste upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korake od 2 do 5. Ako
upisani broj i dalje trepće, frekvencija se ne
koristi u vašem području.
41
Promena koraka AM podešavanja
(Samo kod modela sa oznakom
područja CA2)
Možete odabrati korak podešavanja od 9 kHz ili
10 kHz pomoću tipki na prijemniku.
?/1
Memorisanje FM/AM
radio stanice
Moguće je podesiti do 30 FM i 30 AM stanica.
Nakon toga je moguće jednostavno podesiti
stanice koje želite da slušate.
?/1
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
Brojčane
tipke
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ENTER
MEMORY
DISPLAY
1
2
3
Pritisnite / za isključenje
prijemnika.
Dok držite tipku DISPLAY,
pritisnite /.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
Promenite tekuće podešenje
koraka AM podešavanja na 9 kHz
(ili 10 kHz).
O
MENU
m
.
Za povratak koraka na 10 kHz (ili 9 kHz),
ponovite opisani postupak.
M
X
x
>
PRESET
+/–
Napomena
Kod promene koraka podešavanja obrisaće se sve
memorisane stanice.
SHIFT
1
Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM talasnog
područja.
Možete takođe koristiti INPUT
SELECTOR +/– na prijemniku.
2
Pomoću automatskog podešavanja
(str. 41) ili di rektnog podešavanja
(str. 41) podesite stani cu koju
želite da memori šete.
Po potrebi promenite mod FM prijema
(str. 41).
3
42
Pritisnite MEMORY.
4
Pritisnite i zadržite SHIFT, a
zatim brojčanim tipkama odaberite programski broj.
Za odabir programskog broja možete
takođe pritisnuti PRESET + ili
PRESET –.
5
5
Pritisnite i zadržite SHIFT, a
zatim pritisnite ENTER.
Stanica će biti memorisana na odabrano
mesto.
6
3
4
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite / za odabir
"TUNER", a zatim pritisnite 
ili .
Pritisnite / za odabir "NAME
IN" i zatim pritisnite  ili .
Kursor trepće i možete odabrati znak.
6
Ponovite korake od 1 do 5 za
memori sanje druge stani ce.
Pritisnite / za odabir znaka i
zatim pritisnite / za premeštanje kursora na sledeće
mesto.
Ako pogrešite
Pritisnite / dok ne počne da trepti znak
koji želite da promenite i zatim pritisnite /
za odabir tačnog znaka.
Podešavanje memorisanih stanica
1
2
Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM talasnog
područja.
Saveti
5 Vrstu znaka možete promeniti na sledeći
način pritiskom na /.
Abeceda (velika slova)  cifre 
simboli
5 Za odabir razmaka, pritisnite  bez odabira
znaka.
Pritisnite PRESET + ili PRESET
– više puta za odabir željene
memori sane stani ce.
Svakim pritiskom na tipku, možete birati
memorisanu stanicu na sledeći način:
1
2
3
4
5
30
29
28
...
27
Za odabir željene memorisane stanice
takođe možete pritisnuti i zadržati SHIFT
i zatim upotrebiti brojčane tipke. Za
upisivanje odabira pritisnite i zadržite
SHIFT, a zatim pritisnite ENTER.
7
Pritisnite .
Uneseno ime se memoriše.
Napomena (samo modeli sa oznakom
područja CEK, ECE)
Kad imenujete RDS stanicu i odaberete je, prikazuje
se Program Service naziv umesto naziva koji
ste uneli. (Program Service naziv se ne može
promeniti. Naziv koji ste uneli će biti obrisan i
zameniće ga Program Service naziv).
Imenovanje memorisanih stanica
1
Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM talasnog
područja.
Možete takođe koristiti INPUT
SELECTOR +/– na prijemniku.
2
Odaberite memori sanu stan icu
koju želite da imenujete (str. 43).
43
Upotreba RDS sistema
(RDS)
(Samo modeli sa oznakom područja
CEK, ECE)
Ovaj prijemnik omogućava vam i upotrebu
sistema Radio Data System (RDS) koji
radio stanicama omogućava slanje dodatnih
informacija zajedno sa signalima redovnih
programa. Prijemnik nudi prikladne RDS
funkcije, kao što je prikaz naziva radio
stanice.
Uživanje u surround zvuku
Odabir zvučnog ugođaja
Ovaj prijemnik može kreirati višekanalni
surround zvuk. Možete odabrati jedan od
optimizovanih zvučnih efekata prijemnika.
.
X
x
>
SOUND
FIELD +/–
Napomene
5 RDS je raspoloživ samo za FM stanice.
5 Ne pružaju sve FM stanice RDS usluge niti emituju iste vrste RDS programa. Ako niste upoznati
sa RDS uslugama na vašem području, zatražite
detaljnije informacije od lokalnih radio stanica.
Prijem RDS programa
Jednostavno odaberite stanicu u FM
talasnom području pomoću di rektnog podešavanja (str. 41), automatskog podešavanja(str. 41), ili podešavanja memorisanih stani ca(str.43)
Kad podesite stanicu sa RDS uslugama, zasvetli
indikator "RDS" i na displeju se pojavi
naziv stanice.
Napomena
RDS možda neće raditi ispravno ako podešena
stanica ne emituje ispravan RDS signal ili ako je
signal slab.
Savet
Dok je prikazan naziv radio stanice možete
višekratnim pritiskom na DISPLAY proveriti
frekvenciju (str. 38).
44
Pritisnite SOUND FIELD +/– više
puta kako biste odabrali željeni
zvučni ugođaj.
Možete pritisnuti i 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE ili MUSIC na prijemniku.
Mod 2-kanalnog zvuka
Izlazni zvuk možete prebaciti na 2-kanalni
nezavisno od formata snimanja iz primenjenog softvera, spojene komponente za
reprodukciju ili postavki za zvučni ugođaj
na prijemniku.
 2CH ST. (2-kanalni stereo)
Zvuk se reprodukuje samo iz prednjih levih/
desnih zvučnika. Zvuk iz subwoofera se ne čuje.
Standardni 2-kanalni izvor zvuka će potpuno
zaobići procesiranje zvuka, a višekanalni
surround formati biće pretvoreni u 2 kanala,
osim LFE signala.
 A. DIRECT (Analog Direct)
Možete prebaciti zvuk odabranog ulaza na
dvokanalni analogni ulaz. Ova funkcija
omogućava uživanje u visokokvalitetnim
analognim izvorima bez ikakvih podešavanja.
Kad koristite ovu funkciju, moguće je podesiti
samo glasnoću i balans prednjih zvučnika.
Napomene
5 Kad su priključene slušalice, na displeju se
pojavi "HP DIR".
5 Nije moguće odabrati Analog Direct ako ste kao
ulaz odabrali DVD, DMPORT i HDMI 1- 3.
Mod Auto Format Direct (A.F.D.)
Mod Auto Format Direct (A.F.D.) vam
omogućava slušanje zvuka veće vernosti
i odabir načina dekodiranja za slušanje
2-kanalnog stereo zvuka u višekanalnom
formatu.
 A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Reprodukuje zvuk onako kako je snimljen/
kodiran bez dodavanja surround efekata.
 MULTI ST. (Multi Stereo)
Izlaz 2-kanalnog zvuka (levo/desno) preko
svih zvučnika.
Međutim, zvuk se možda neće reprodukovati
iz određenih zvučnika, zavisno od postavke
zvučnika.
Filmski mod
Možete iskoristiti surround zvuk tako da jednostavno odaberete jedan od predprogramiranih zvučnih ugođaja. Oni kreiraju uzbudljiv
i snažan zvuk u vašem domu poput onog u
bioskopskoj dvorani.
 C.ST.EX A (Cinema Studio EX A
)
Reprodukuje zvuk sa karakteristikama Sony
Pictures Entertainment "Cary Grant Theater"
studija. Ovo je standardni način reprodukcije,
izvrstan za gledanje većine vrsta filmova.
 C.ST.EX B (Cinema Studio EX B
)
Reprodukuje zvuk sa karakteristikama Sony
Pictures Entertainment "Kim Novak Theater"
studija. Ovaj način reprodukcije je idealan
za gledanje SF ili akcionih filmova sa mnogo
zvučnih efekata.
 C.ST.EX C (Cinema Studio EX C
)
Reprodukuje zvuk sa karakteristikama Sony
Pictures Entertainment studija za snimanje.
Ovaj način reprodukcije je idealan za gledanje muzič kih ili klasičnih filmova kod kojih je
sadržaj zvučnog zapisa uglavnom muzič ki.
 V. M. DIM (V. Multi Dimension
)
Kreira mnogo virtuelnih zvučnika iz jednog
para stvarnih surround zvučnika.
 PLII MV (Pro Logic II Movie)
Izvodi se Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje.
Ova postavka je idealna za filmove kodirane
u Dolby Surround formatu. Osim toga, ovaj
mod može reprodukovati zvuk u 5.1-kanalnom
formatu za gledanje presnimljenih videozapisa
ili starih filmova.
 PLIIX MV (Pro Logic IIx Movie)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIx Movie
dekodiranje. To podešenje proširuje Dolby
Pro Logic II Movie ili Dolby Digital 5.1 na
diskretnih 7.1 kanala za film.
 NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Izvodi se DTS Neo:6 Cinema dekodiranje.
45
Muzički mod
Možete iskoristiti surround zvuk tako da
jednostavno odaberete jedan od pretprogramiranih zvučnih ugođaja. Oni kreiraju uzbudljiv
i snažan zvuk u vašem domu poput onog u
koncertnoj dvorani.
 HALL (koncertna dvorana)
Reprodukuje akustiku klasične koncertne
dvorane.
 JAZZ (jazz klub)
Reprodukuje akustiku jazz kluba.
 CONCERT (koncert)
Reprodukuje akustiku dvorane sa 300 sedišta.
 STADIUM (stadion)
Reprodukuje akustiku velikog otvorenog
stadiona.
 SPORTS (sportski događaj)
Reprodukuje akustiku sportskog emitovanja.
 PORTABLE (funkcija Portable
Audio Enhancer)
Reprodukuje jasnu i poboljšanu zvučnu sliku
sa prenosnog audio uređaja. Ovaj mod je
idealan za MP3 i druge komprimovane audio
datoteke.
 PLII MS (Pro Logic II Music)
Izvodi se Dolby Pro Logic II Music dekodiranje.
Ova postavka je idealna za normalne stereo
izvore kao što su CD diskovi.
 PLIIX MS (Pro Logic IIx Music)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIx Music dekodiranje. Ova postavka je idealna za normalne
stereo izvore kao što su CD diskovi.
 NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Izvodi se DTS Neo:6 Music dekodiranje. Ova
postavka je idealna za normalne stereo izvore
kao što su CD diskovi.
46
Kada su slušalice spojene
Ove zvučne ugođaje možete odabrati ako su
na prijemnik spojene slušalice.
 HP 2CH (Headphones 2CH)
Ovaj mod se bira automatski ako koristite
slušalice (osim za Analog Direct). Standardni
2-kanalni izvor zvuka će potpuno zaobići
procesiranje zvuka, a višekanalni surround
formati će biti pretvoreni u 2 kanala, osim
LFE signala.
 HP DIR (Headphones Direct)
Reprodukuje analogne signale bez procesiranja
tonova, zvučnih ugođaja, itd.
Ako spojite subwoofer
Ovaj prijemnik će generisati niskofrekventni
signal za subwoofer ako nema LFE signala,
što je niskopropusni zvučni ugođaj koji se
emituje iz subwoofera kod 2-kanalnog signala.
Međutim, niskofrekventni signal se ne
stvara za "NEO6 CIN" ili "NEO6 MUS" kad
su svi zvučnici podešeni na "LARGE". Kako
bi se u potpunosti iskoristile prednosti Dolby
Digital sistema za preusmeravanje basova,
savetuje se podešavanje što više prekidne
frekvencije subwoofera.
Napomene o zvučnim ugođajima
5 Zavisno od podešavanja konfiguracije zvučnika,
neki zvučni ugođaji možda neće biti dostupni.
5 Efekti virtuelnih zvučnika mogu povećati
količinu šuma u reprodukovanom signalu.
5 Kod upotrebe zvučnih ugođaja koji uključuju
virtualne zvučnike, neće moći da se čuju zvukovi
direktno iz surround zvučnika.
5 Zvučni ugođaji za muziku i film ne rade u
sledećim slučajevima:
– ako je odabrano Analog Direct.
– kod prijema signala sa frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
5 Ako višekanalne Linear PCM signale primate
preko HDMI IN priključnice, "A.F.D. AUTO" će
biti automatski odabrano.
5 Ako je odabran jedan od zvučnih ugođaja za muziku,
iz subwoofera se ne čuje zvuk ako su svi zvučnici
podešeni na "LARGE" u meniju SPEAKER.
Međutim, zvuk će se čuti iz subwoofera ako
– ulazni digitalni signal sadrži LFE signale.
– su prednji i surround zvučnici podešeni na
"SMALL".
– je odabran zvučni ugođaj za filmove.
– je odabran "PORTABLE".
Saveti
5 Format kodiranja DVD softvera i sl. možete
proveriti tako da pogledate logotip na kutiji.
5 Pri ulasku višekanalnog signala aktivno je samo
Dolby Pro Logic IIx dekodiranje. Kad odaberete
način dekodiranja različit od Dolby Pro Logic IIx,
reprodukuje se (kodiran) višekanalni zvuk.
5 Zvučni ugođaji sa oznakama koriste DCS
tehnologiju. Za detalje o Digital Cinema Sound
(DCS) pogledajte "Rečnik" (str. 71).
Isključivanje surround efekta
za filmove/muziku
Pritisnite SOUND FIELD +/– više puta za
odabir "2CH ST." ili "A.F.D. AUTO".
Možete i više puta pritisnuti 2CH/A.DIRECT
na prijemniku kako biste odabrali "2CH ST."
ili pritisnuti više puta A.F.D. na prijemniku za
odabir "A.F.D. AUTO".
47
Kod spajanja Blu-ray uređaja i ostalih naprednih HD uređaja za
reprodukciju
Digitalni audio formati koje ovaj prijemnik može dekodirati zavise od digitalnih audio ulaza za
spojene komponente. Prijemnik podržava sledeće audio formate.
Audio format
Maksimalan broj
kanala
Povezivanje komponente za reprodukciju i
prijemnika
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1


Dolby Digital EX
6.1


DTS
5.1


DTS-ES
6.1


DTS 96/24
5.1


Multi channel Linear PCM*
7.1


* Audio signali se šalju u drugom formatu ako taj format nije prikladan za spojenu komponentu za reprodukciju.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu spojene komponente za reprodukciju.
48
Slušanje surround zvuka
pri niskim glasnoćama
(NIGHT MODE)
Ova funkcija omogućava uživanje u ugođaju
bioskopskog zvuka pri niskim glasnoćama.
Može se koristiti sa drugim zvučnim ugođajima.
Kad gledate kasnonoćni film, moći ćete jasno
čuti dijaloge čak i pri niskim glasnoćama.
Resetovanje postavki
zvučnih ugođaja
U ovom postupku koristite tipke na
prijemniku.
?/1
?/1
AMP
MENU
,
V/v/B/b
MUSIC
O
MENU
1
2
3
4
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite / za odabir
"AUDIO" i zatim pritisnite 
ili .
1
2
Pritisnite / za isključenje
prijemnika.
Dok držite tipku MUSIC,
pritisnite /.
Na displeju se prikazuje "S.F. CLEAR"
i sve postavke zvučnih ugođaja vraćaju
se na početne vrednosti.
Više puta pritisnite / za
odabir "NIGHT M." i zatim pritisnite .
Više puta pritisnite / za
odabir "NIGHT.ON" i zatim
pritisnite .
Napomene
Ta funkcija ne radi u sledećim slučajevima.
– Kod prijema signala sa frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
– Ako je odabrano Analog Direct.
Savet
Dok je mod NIGHT MODE uključen, funkcija
"D.RANGE" je automatski podešena na "COMP.
MAX".
49
Funkc i ja "BRAVIA" Sync
Šta je "BRAVIA" Sync?
"BRAVIA" Sync je kompatibilna sa Sonyjevim
TV-om, Blu-ray/DVD uređajem, AV pojačalom
i sličnim uređajem koji je opremljen funkcijom
Control for HDMI.
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju "BRAVIA" Sync pomoću HDMI kabla (opcija), upravljanje se pojednostavljuje
na sledeći način:
5 One-Touch Play (str. 51)
5 System Audio Control (str. 52)
5 System Power Off (str. 53)
5 Theater/Theatre Mode Sync (str. 54)
5 Audio Return Channel (str. 54)
Control for HDMI je standard za funkcije
obostranog upravljanja koji koristi CEC
(Consumer Electronics Control) for HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Savetujemo vam da prijemnik spajate na
uređaje koji podržavaju "BRAVIA" Sync.
Napomena
Zavisno od spojenih komponenata, funkcija Control
for HDMI možda neće raditi. Pogledajte uputstvo za
upotrebu spojene komponente.
Priprema za "BRAVIA"
Sync
Prijemnik podržava funkciju "Control for
HDMI-Easy Setting".
5 Ako je vaš TV kompatibilan sa funkcijom
"Control for HDMI-Easy Setting" možete
automatski podesiti prijemnik i komponente sa funkcijom Control for HDMI tako
da podesite TV (str. 50).
5 Ako je vaš TV kompatibilan sa funkcijom
"Control for HDMI-Easy Setting" posebno
podesite funkciju Control for HDMI svog
prijemnika, komponenata za reprodukciju i
TV-a (str. 51).
Ako vaš TV podržava funkciju
"Control for HDMI-Easy Setting"
Funkcija Control for HDMI prijemnika može
se uključiti istovremeno sa funkcijom Control
for HDMI TV prijemnika.
1 Spojite prijemnik, TV i komponente za
reprodukciju upotrebom HDMI kabla
(str. 23).
(Te komponente trebaju da podržavaju
funkciju Control for HDMI.)
2 Uključite prijemnik, TV i komponente
za reprodukciju.
3 Uključite funkciju Control for HDMI na
TV-u.
Istovremeno se uključi funkcija Control for
HDMI na prijemniku i svim spojenim komponentama. Nakon dovršetka podešavanja
pojaviće se "COMPLETE".
Za detalje o podešavanju TV-a pogledajte
uputstvo za upotrebu isporučeno sa TV-om.
50
Ako vaš TV ne podržava funkciju
"Control for HDMI-Easy Setting"
AMP
MENU
Reprodukcija sa
komponente jednim
pritiskom tipke
(One-Touch Play)
,
V/v/B/b
O
MENU
1 Izvedite korake navedene u "Ako vaš
TV podržava funkciju "Control for
HDMI-Easy Setting" (str. 50).
2 Pritisnite AMP MENU.
3 Više puta pritisnite / za odabir
"HDMI" i zatim pritisnite  ili .
4 Više puta pritisnite / za odabir
"CTRL.HDMI" i zatim pritisnite  ili .
5 Više puta pritisnite / za odabir
"CTRL ON" i zatim pritisnite .
Funkcija Control for HDMI je uključena.
6 Uključite funkciju Control for HDMI za
spojenu komponentu.
Ako je funkcija Control for HDMI za
spojenu komponentu već uključena, ne
treba da menjate podešenje.
Za detalje o podešavanju TV-a i spojenih
komponenata pogledajte uputstvo za upotrebu
tih komponenata.
Napomene
5 Pre izvođenja postupka "Control for HDMIEasy Setting" sa TV-a, uključite TV, spojene
komponente i prijemnik.
5 Ako komponente za reprodukciju ne mogu raditi
nakon što izvedete podešavanja za "Control for
HDMI-Easy Setting", proverite podešenje za
Control for HDMI na vašem TV-u.
5 Ako spojene komponente ne podržavaju "Control
for HDMI-Easy Setting", treba da uključite funkciju
Control for HDMI za spojene komponente pre
izvođenja postupka Control for HDMI-Easy Setting
s TV-a.
Jednostavnom operacijom (jednim dodirom)
komponente spojene na prijemnik HDMI
spajanjem automatski se uključuju. Možete
uživati u zvuku/slikama sa spojenih
komponenata.
Ako podesite "PASS.THRU" na "AUTO" ili na
"ON", zvuk i slika mogu se emitovati samo
sa TV-a, dok prijemnik ostaje u pripravnom
stanju.
Ako započnete reprodukciju sa spojene
komponente, operacije prijemnika i TV-a
pojednostavljene su kako sledi:
Prijemnik i TV
Uključeni (ako su u pripravnom stanju)

Uključuju se na odgovarajući HDMI ulaz
Napomene
5 Zavisno od TV-a, možda se neće prikazati početak
sadržaja.
5 Zavisno od postavke prijemnik se možda neće
uključiti kada je "PASS.THRU" podešeno na
"AUTO" ili na "ON".
Savet
Spojenu komponentu, na primer DVD/Blu-ray
uređaj, možete takođe odabrati pomoću menija
TV-a. Prijemnik i TV će se automatski prebaciti na
odgovarajući HDMI ulaz.
51
Uživanje u zvuku sa TV-a
putem zvučnika spojenih
na prijemnik
(System Audio Control)
Možete na jednostavan način uživati u TV
zvuku iz zvučnika spojenih na prijemnik.
Funkcijom System Audio Control možete
upravljati pomoću menija TV-a. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.
TV
Uključuje
funkciju System
Audio Control
Prijemnik
5 Uključeni (ako
su u priravnom
stanju)
5 Uključuju se na
odgovarajući
HDMI ulaz
Smanjuje
glasnoću TV-a
Emituje zvuk
TV-a
Funkciju System Audio Control takođe
možete koristiti na sledeći način.
5 Ako uključite prijemnik dok je uključen TV,
automatski će se uključiti funkcija System
Audio Control i TV zvuk će se reprodukovati iz zvučnika spojenih na prijemnik.
Međutim, ako isključite prijemnik, zvuk će se
reprodukovati iz zvučnika TV-a.
5 Prilikom podešavanja glasnoće TV-a istovremeno se podešava i glasnoća prijemnika.
52
Napomene
5 Ako System Audio Control ne radi prema
podešenjima TV-a, pogledajte uputstvo za upotrebu
TV-a.
5 Kad je "CTRL.HDMI" podešeno na "CTRL ON",
postavke "AUDIO.OUT" u meniju HDMI
će se podesiti automatski prema podešenju za
System Audio Control.
5 Kad spojite TV koji nema funkciju System Audio
Control, funkcija System Audio Control ne radi.
5 Ako uključite TV pre uključivanja prijemnika,
zvuk sa TV-a se nakratko neće reprodukovati.
Isključenje prijemnika
zajedno sa TV-om
(System Power Off)
Pritisnite i zadržite TV, a zatim
pritisnite TV /.
TV, prijemnik i komponente spojene putem
HDMI priključka se isključuju.
Napomene
Kad isključite TV tipkom POWER na
daljinskom upravljaču TV-a, automatski se
isključuju prijemnik i spojene komponente.
Za isključenje TV-a možete takođe koristiti
daljinski upravljač prijemnika.
5 Uključite TV Standby Synchro pre upotrebe
funkcije System Power Off. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu TV-a.
5 Zavisno od statusa, spojene komponente se možda
neće isključiti. Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu spojenih komponenata.
TV ?/1
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
O
MENU
m
.
M
X
x
>
TV
53
Uživanje u filmovima
sa optimalnim zvučnim
ugođajima
(Theater/Theatre Mode Sync)
Pritisnite tipku THEATER ili THEATRE
na daljinskom upravljaču prijemnika,
TV-a ili Blu-ray uređaja kada je
daljinski uređaj usmeren prema
TV-u.
Uživanje u zvuku TV-a
preko HDMI kabla
(Audio Return Channel)
Funkcija Audio Return Channel (ARC)
omogućava slanje audio signala sa TV-a na
prijemnik preko HDMI kabla spojenog na
HDMI TV OUT priključnicu.
Možete uživati u TV zvuku sa zvučnika spojenih
na prijemnik bez spajanja na TV OPTICAL
IN ili na TV AUDIO IN priključnicu.
Zvučni ugođaj prebacuje se na "C.ST.EX B".
Za povratak na prethodni zvučni ugođaj
ponovo pritisnite THEATER ili THEATRE.
AMP
MENU
Napomena
,
V/v/B/b
Zvučni ugođaj se možda neće uključiti zavisno od
TV-a.
O
Savet
Zvučni ugođaj može se vratiti nazad na prethodno
podešenje kada promenite ulaz TV-a.
MENU
1
2
3
4
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite / za odabir
"HDMI" i zatim pritisnite  ili .
Više puta pritisnite / za odabir
"ARC" i zatim pritisnite  ili .
Više puta pritisnite / za odabir
"ARC ON" i zatim pritisnite .
Napomene
5 Ova funkcija nije aktivna kada "CTRL.HDMI"
podesite na "CTRL OFF" u meniju HDMI.
5 Funkcija je dostupna samo ako je
– vaš TV kompatibilan sa funkcijom Audio Return
Channel (ARC).
– INPUT MODE podešen na "AUTO".
54
Napredne operacije
Odabir između digitalnog
i analognog zvuka
(INPUT MODE)
Kad spojite komponente i na digitalne i na
analogne audio ulazne priključnice prijemnika,
možete odabrati mod audio ulaza za svaki od
njih ili prebacivati između njih, zavisno od
vrste materijala koji gledate.
1
Pritisnite INPUT SELECTOR +/–
na prijemniku za odabir ulaza.
Reprodukcija zvuka/slike
iz drugih ulaza
Video i/ili audio signale možete nanovo
dodeliti drugom ulazu ako se trenutno ne
upotrebljava.
Na primer kada želite spojiti svoj DVD uređaj,
ali ne možete pronaći slobodan ulaz:
DVD uređaj
Na
priključnicu
OPTICAL
SAT/CATV IN
(audio signal)
Takođe možete upotrebljavati tipke
ulaza na daljinskom upravljaču.
2
Pritisnite INPUT MODE na
prijemniku više puta za odabir
moda audio ulaza.
Odabrani mod audio ulaza prikazuje se
na displeju.
?/1
Prijemnik
1
2
Modovi audio ulaza
 AUTO
Daje prioritet digitalnim audio signalima u
slučaju digitalnog i analognog povezivanja.
Ako nema digitalnih audio signala, biraju se
analogni audio signali.
3
4
 ANALOG
Biraju se analogni audio signali koji ulaze
preko AUDIO IN (L/R) priključnica.
5
Napomene
5 Zavisno od ulaza, neki modovi audio ulaza ne
mogu se podesiti.
5 Kad se odabere funkcija Analog Direct, audio
ulaz se automatski podešava na "ANALOG" i ne
mogu se odabrati drugi modovi.
5 Kad je odabran ulaz HDMI 1 – 3 ili DMPORT,
na displeju se prikazuje "------" i ne možete
odabrati druge modove. Odaberite ulazni mod
različit od ulaza HDMI 1 – 3 i DMPORT ulaza,
zatim podesite mod audio ulaza.
Na priključnice
COMPONENT
VIDEO IN 1 (video signal)
6
Dodelite DVD ulaznoj
priključnici
– upotrebom "A. ASSIGN"
u meniju AUDIO
– upotrebom "V. ASSIGN"
u meniju VIDEO
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite / za
odabir "AUDIO" ili "VIDEO" i
zatim pritisnite  ili .
Više puta pritisnite / za odabir
"A. ASSIGN" ili "V. ASSIGN", a
zatim pritisnite  ili .
Više puta pritisnite / za
odabir naziva ulaza koji želite
da dodelite (na primer, "DVD").
Pritisnite  ili  za potvrdu
odabira.
Pritisnite / više puta za
odabir ulaza koji želite da dodelite ulaznoj priključnici odabranoj
u koraku 4.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite .
nastavlja se
55
Dodeljivanje ulaznih priključnica
Ulazne priključnice koje je
moguće dodeliti
Video
Zvuk
Naziv ulaza
VIDEO1
VIDEO2
BD
DVD
SAT
SA-CD
CMPNT 1
(komponentna 1)


*



CMPNT 2
(komponentna 2)



*


CMPNT 3
(komponentna 3)




*

HDMI1










HDMI2


HDMI3






COMP (kompozitna)
*
*

–

–
NONE
–
–
–

–
*
DVD COAX



*


SAT OPT




*

*
–

*
ANALOG
*
* Početna postavka
Napomene
5 Pri dodeljivanju digitalnog audio ulaza može se
automatski promeniti INPUT MODE podešenje
(str. 55).
5 Ne možete dodeliti više od jednog HDMI ulaza
istom ulazu.
5 Ne možete dodeliti više od jednog digitalnog
audio ulaza istom ulazu.
5 Ne možete dodeliti više od jednog komponentnog
video ulaza istom ulazu.
56
*
Uživanje u zvuku/slici iz
komponenata spojenih na
DIGITAL MEDIA PORT
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
omogućava uživanje u zvuku/slikama iz prenosnog audio izvora ili računara spajanjem
DIGITAL MEDIA PORT adaptera.
DIGITAL MEDIA PORT adapteri su
raspoloživi za kupovinu zavisno od područja.
Za pojedinosti o spajanju adaptera DIGITAL
MEDIA PORT pogledajte "4a: Spajanje audio
komponenata" (str. 21).
Povezivanja sa dva
pojačala
AMP
MENU
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
1
2
Napomene
5 Zavisno od DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
možda neće biti moguć izlaz video signala.
5 Zavisno od vrste DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
možete upravljati spojenom komponentom
pomoću daljinskog upravljača. Za detalje o tipkama daljinskog upravljača pogledajte str. 15.
1
Pritisnite DMPORT.
Možete takođe upotrebiti INPUT
SELECTOR +/– na prijemniku za odabir
"DMPORT".
2
Započnite reprodukciju na
spojenoj komponenti.
Zvuk se reprodukuje preko prijemnika
i slika se prikazuje na TV-u. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
sa DIGITAL MEDIA PORT adapterom.
Savet
Kad slušate MP3 ili drugi komprimovani audio zapis
sa prenosnog audio uređaja, možete poboljšati
zvuk. Pritisnite SOUND FIELD +/– više puta za
odabir "PORTABLE" (str. 46).
3
4
5
6
O
MENU
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite / za
odabir "SPKR" i zatim pritisnite
 ili .
Više puta pritisnite / za
odabir "PATTERN" i zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / više puta za
odabir odgovarajuće konfiguracije zvučnika kako ne bi bilo
zadnjih surround zvučnika.
Pritisnite  ili .
Pritisnite / više puta za
odabir "SB ASGN", a zatim
pritisnite  ili .
Više puta pritisnite / za odabir
"BI-AMP".
Signali koji izlaze iz priključnice
SPEAKERS FRONT A mogu se emitovati iz
priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT B.
Izlazak iz meni ja
Pritisnite AMP MENU.
nastavlja se
57
Napomene
5 Podesite "SB ASGN" na "BI-AMP" pre
izvođenja automatske kalibracije.
5 Ako podesite "SB ASGN" na "BI-AMP", podešenja
nivoa glasnoće i udaljenosti zadnjih surround
zvučnika prestaje da vredi pa se koriste podešenja
prednjih zvučnika.
5 Ako podesite "PATTERN" na konfiguraciju sa zadnjim
surround zvučnicima, ne možete podesiti "SB
ASSIGN" na "BI-AMP".
Upotreba menija
postavki
Upotrebom menija pojačala možete podesiti
različite parametre prijemnika.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
1
2
3
4
O
MENU
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite / za
odabir željenog menija, zatim pritisnite  ili .
Više puta pritisnite / za
odabir parametra koji želite da
podesite, a zatim pritisnite 
ili .
Više puta pritisnite / za
odabir željenog podešenja.
Postavka se memoriše automatski.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite  ili RETURN/EXIT .
Izlazak iz menija
Pritisnite AMP MENU.
Napomena
Neki parametri i podešenja će možda biti zatamnjeni
na displeju. To znači da nisu raspoloživi ili ih
nije moguće menjati.
58
Pregled menija
U meniju su raspoložive sledeće opcije. Detalje potražite na stranicama u zagradama.
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Postavke
Početna
postavka
AUTO CAL
[A. CAL]
(str. 62)
Početak automatske kalibracije
[START]
LEVEL
[LEVEL]
(str. 62)
Ispitni tona) [T. TONE]
OFF, AUTO b)
OFF
Glasnoća prednjeg levog
zvučnikaa) [FL LVL]
FL –10.0 dB do FL +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB )
FL 0 dB
Glasnoća prednjeg desnog
zvučnikaa) [FR LVL]
FR –10.0 dB do FR +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
FR 0 dB
CNT - 20.0 dB do CNT +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
CNT 0 dB
Glasnoća levog surround
zvučnikaa) [SL LVL]
SL –20.0 dB do SL +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SL 0 dB
Glasnoća desnog surround
zvučnikaa) [SR LVL]
SR –20.0 dB do SR +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SR 0 dB
Glasnoća zadnjeg surround
zvučnikaa) [SB LVL]
SB - 20.0 dB to SB +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SB 0 dB
Glasnoća zadnjeg levog
surround zvučnikaa) [SBL LVL]
SBL - 20.0 dB to SBL +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SBL 0 dB
Glasnoća zadnjeg desnog
surround zvučnikaa) [SBR LVL]
SBR - 20.0 dB to SBR +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SBR 0 dB
Glasnoća subwooferaa)
[SW LVL]
SW - 20.0 dB do SW +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SW 0 dB
Kompresor dinamičkog opsega
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. OFF
COMP. OFF
Konfiguracija zvučnika
[PATTERN]
Za detalje pogledajte str. 63.
3/4.1
Veličina prednjeg zvučnika)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina surround zvučnikaa)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Dodeljivanje zadnjeg surround
zvučnikac) [SB ASGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
OFF
Udaljenost prednjeg levog
zvučnikaa) [FL DIST.]
FL 1.0 m do FL 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
FL 3.0 m
a)
Glasnoća srednjeg zvučnika
[CNT LVL]
SPEAKER
[SPKR]
(str. 63)
Veličina srednjeg zvučnika
[CNT SIZE]
a)
nastavlja se
59
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Postavke
Početna
postavka
Udaljenost prednjeg desnog
zvučnikaa)
[FR DIST.]
FR 1.0 m do FR 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
FR 3.0 m
CNT 1.0 m do CNT 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
CNT 3.0 m
Udaljenost levog surround
zvučnikaa)
[SL DIST.]
SL 1.0 m do SL 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
SL 3.0 m
Udaljenost desnog surround
zvučnikaa)
[SR DIST.]
SR 1.0 m do SR 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
SR 3.0 m
Udaljenost zadnjeg surround
zvučnikaa)
[SB DIST.]
SB 1.0 m do SB 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
SB 3.0 m
Udaljenost zadnjeg levog
surround zvučnikaa)
[SBL DIST.]
SBL 1.0 m do SBL 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
SBL 3.0 m
SBR 1.0 m do SBR 7.0 m
Udaljenost zadnjeg desnog
surround zvučnikaa) [SBR DIST.] (povećanja od 0,1 m)
SBR 3.0 m
Udaljenost subwooferaa)
[SW DIST.]
SW 1.0 m do SW 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
SW 3.0 m
Merna jedinica udaljenosti
[DIST.UNIT]
METER, FEET
METERd)
Frekvencija skretnice prednjeg
zvučnikae)
[FRT CRS.]
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(povećanja od 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Frekvencija skretnice srednjeg
zvučnikae)
[CNT CRS.]
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(povećanja od 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Frekvencija skretnice surround
zvučnikae)
[SUR CRS.]
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(povećanja od 10 Hz)
CRS. 120 Hz
SURROUND
[SURR]
(str. 66)
Odabir zvučnog ugođaja
[S.F. SELCT]
Za detalje pogledajte "Uživanje u
surround zvuku" (str. 44).
A.F.D. AUTO
Nivo efekta
[EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
EQ
[EQ]
(str. 66)
Nivo basova prednjih zvučnika
[BASS]
BASS - 10 dB do BASS +10 dB
(korak 1 dB)
BASS 0 dB
Nivo visokih tonova prednjih
zvučnika [TREBLE]
TRE - 10 dB do TRE +10 dB
(korak 1 dB)
TRE 0 dB
TUNER
[TUNER]
(str. 66)
Mod prijema FM stanica
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
Udaljenost srednjeg zvučnika
[CNT DIST.]
60
a)
Imenovanje memorisanih stanica Za detalje pogledajte "Imenovanje
[NAME IN]
memorisanih stanica" (str. 43).
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Postavke
Početna
postavka
AUDIO
[AUDIO]
(str. 66)
Sinhronizacija audio i video
izlaza
[A/V SYNC]
SYNC ON, SYNC OFF
SYNC OFF
Odabir jezika digitalnog prijema
[DUAL]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Prioritet pri dekodiranju digitalnog audio ulaza
[DEC. PRIO]
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC. AUTO
Dodeljivanje digitalnog audio
ulaza
[A. ASSIGN]
Detalje pogledajte u "Reprodukcija
zvuka/slike iz drugih ulaza" (str. 55).
Noćni mod
[NIGHT M.]
NIGHT.OFF, NIGHT. ON
VIDEO
[VIDEO]
(str. 67)
Dodeljivanje video ulaza
[V. ASSIGN]
Detalje pogledajte u "Reprodukcija
zvuka/slike iz drugih ulaza" (str. 55).
HDMI
[HDMI]
(str. 67)
Funkcija Control for HDMI
[CTRL.HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Funkcija HDMI pass through
[PASS.THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Podešavanje HDMI audio ulaza
[AUDIO.OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Glasnoća subwoofera za HDMIf) SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
[SW LEVEL]
SYSTEM
[SYSTEM]
(str. 69)
NIGHT.OFF
SW AUTO
Niskopropusni filter subwoofera
za HDMIf) [SW L.P.F.]
L.P.F. ON, L.P.F. OFF
L.P.F. ON
Funkcija Audio Return Channel
[ARC]
ARC ON, ARC OFF
ARC ON
Svetlina displeja
[DIMMER]
DIM MAX, DIM MID, DIM OFF
DIM OFF
Mod sleep timera
[SLEEP]
OFF, 0-30-00, 1-00-00, 1-30-00,
2-00-00
OFF
Automatsko pripravno stanje
[AUTO.STBY]
STBY ON, STBY OFF
STBY ON
Imenovanje ulaza
[NAME IN]
Za detalje pogledajte "Imenovanje
ulaza" (str. 38).
a) Zavisno
od podešavanja konfiguracije zvučnika, neki parametri možda neće biti dostupni.
predstavlja kanal zvučnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, SW).
c) Taj parametar možete odabrati samo ako "PATTERN" nije podešeno na konfiguraciju sa zadnjim surround
zvučnicima (str. 63).
d) "FEET" za modele sa oznakom područja CA2.
e) Ovaj parametar ne može se odabrati kad je zvučnik podešen na "LARGE".
f) Ovaj parametar je raspoloživ samo kad prijemnik detektuje HDMI ulazne signale.
b) 
61
Meni AUTO CAL
Automatsku kalibraciju možete provesti
kako biste u sobi postigli odgovarajući zvučni
balans.
Za pojedinosti pogledajte "Automatska
kalibracija odgovarajućih postavki zvučnika
(AUTO CALIBRATION)" (str. 32).
Meni LEVEL
Možete podesiti glasnoću svakog od
zvučnika. Ta podešenja primenjuju se na sve
zvučne ugođaje.
 T. TONE
Glasnoću zvučnika možete podesiti slušanjem
ispitnog tona sa mesta slušanja.
5 OFF
Ispitni ton se isključuje.
5 AUTO *
Ispitni ton se čuje redom iz svakog
zvučnika.
** predstavlja kanal zvučnika.
Podešavanje glasnoće zvučnika
Prema sledećim parametrima možete podesiti glasnoću svakog zvučnika.
Za prednji levi/desni zvučnik možete da podesite glasnoću u opsegu od –10.0 dB do
+10.0 dB u povećanjima od 0,5 dB. Za ostale
zvučnike možete podesiti glasnoću u opsegu
od - 20.0 dB do +10.0 dB u povećanjima od
0,5 dB.
 FL LVL
 FR LVL
 CNT LVL
 SL LVL
 SR LVL
 SB LVL
 SBL LVL
 SBR LVL
62
 SW LVL
Napomena
Zavisno od podešenja konfiguracije zvučnika, neki
parametri možda neće biti dostupni.
 D. RANGE
Omogućava kompresiju dinamičkog opsega
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna
ako želite kasno noću da gledate filmove uz
smanjenu glasnoću. Kompresija dinamičkog
opsega moguća je samo za Dolby Digital
izvore.
5 COMP. MAX
Dinamički opseg se jako komprimuje.
5 COMP. STD
Kompresija dinamičkog opsega u skladu sa
namerama snimatelja zvuka.
5 COMP. OFF
Dinamički opseg se ne komprimuje.
Savet
Funkcija kompresije dinamičkog opsega omogućava
komprimovanje dinamičkog opsega zvučnog zapisa
na osnovu informacija o dinamičkom opsegu koje
sadrži Dolby Digital signal.
"COMP. STD" je standardna postavka, ali ona
omogućava samo malu kompresiju. Zato se
preporučuje postavka "COMP. MAX". Time se
značajno komprimuje dinamički opseg i time
omogućava gledanje filmova kasno noću uz
smanjenu glasnoću. Za razliku od analognih načina
ograničavanja, stepen ograničenja je već unapred
određen i omogućava vrlo prirodnu kompresiju.
Meni SPEAKER
Omogućava podešavanje veličine i udaljenosti zvučnika spojenih na ovaj prijemnik.
 PATTERN
Omogućava podešavanje broja zvučnika spojenih na ovaj prijemnik. Funkciju treba uskladiti sa
postavkama zvučnika.
Na primer:
3 / 4 . 1
subwoofer
2 surround + 2 surround zadnji
2 prednji + srednji
Raspored
zvučnika
Prednji
levi/desni
Srednji
Surround
levi/desni
Zadnji
levi
surround
Zadnji
desni
surround
Subwoofer
3/4.1






3/4





–
2/4.1

–




2/4

–



–
3/3.1




–

3/3




–
–

–

–


–


–
–

–
–

–
–
2/3.1
2/3
3/2.1
3/2
2/2.1
2/2
3/0.1
3/0






–

–

–
–


–

–
–
–

–
–
–

–
–
–



–
2/0.1

–
–
–
–

2/0

–
–
–
–
–
nastavlja se
63
 FRT SIZE
5 LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će
efikasno reprodukovati niske frekvencije
(basove), odaberite "LARGE". Inače odaberite "LARGE". Ako ste odabrali raspored
zvučnika bez subwoofera, prednji zvučnici
se automatski podese na "LARGE".
5 SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri upotrebi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmeravanja i izlaz niskih
frekvencija prednjeg kanala sa subwoofera.
Kad su prednji zvučnici podešeni na
"SMALL", srednji i surround zvučnici
takođe se automatski podešavaju na
"SMALL".
 CNT SIZE
5 LARGE
Ako spojite veliki zvučnik koji će efikasno
reprodukovati niske frekvencije (basove),
odaberite "LARGE". Inače odaberite
"LARGE". Ipak, ako su prednji zvučnici
podešeni na "SMALL", nije moguće podesiti
srednji zvučnik na "LARGE".
5 SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri upotrebi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmeravanja i izlaz niskih
frekvencija srednjeg kanala sa prednjih
zvučnika (ako su podešeni na "LARGE") ili
subwoofera.
64
 SUR SIZE
Isto podešenje će se primenjivati i na
zadnje surround zvučnike.
5 LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će efikasno
reprodukovati niske frekvencije (basove),
odaberite "LARGE". Inače odaberite
"LARGE". Ipak, ako su prednji zvučnici
podešeni na "SMALL", nije moguće podesiti
surround zvučnike na "LARGE".
5 SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri upotrebi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmeravanja i izlaz niskih
frekvencija surround kanala sa subwoofera
ili drugih "LARGE" zvučnika.
Savet
"LARGE" ili "SMALL" podešenje svakog zvučnika
određuje da li će interni procesor za obradu zvuka
"odrezati" duboke frekvencije tom kanalu. Ako su
duboke frekvencije za taj kanal odrezane, sklop za
preusmeravanje šalje bas frekvencije na subwoofer
ili na druge "LARGE" zvučnike.
Međutim, kako duboke frekvencije nose određenu
količinu usmerenja, bolje je ne rezati bas frekvencije. Čak i ako koristite male zvučnike, podesite ih
na "LARGE" ako želite izlaz niskih frekvencija sa
tog zvučnika. S druge strane, ako koristite veliki
zvučnik ali ne želite izlaz niskih frekvencija iz tog
zvučnika, podesite ga na "SMALL".
Ako je ukupni utisak zvuka lošiji od očekivanog,
podesite sve zvučnike na "LARGE". Ako niski
tonovi nisu dovoljno izraženi, možete koristiti
ekvilajzer. Za detalje pogledajte str. 66.
 SB ASGN
5 SPK B
Ako spojite dodatne prednje na priključnice
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B, odaberite "SPK B".
5 BI-AMP
Ako spojite prednje zvučnike na priključnice
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B primenom povezivanja sa dva
pojačala, odaberite "BI-AMP".
5 OFF
Ako spojite zadnje surround zvučnike na
priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT B, odaberite
"OFF".
Napomena
Ako spajanje sa dva pojačala ili prednjeg B zvučnika
promenite na spajanje na zadnje surround
zvučnike podesite "SB ASGN" na "OFF", a zatim
ponovite automatsku kalibraciju (str. 33).
 FL DIST.
 FR DIST.
 SW DIST.
Ova funkcija omogućava podešavanje
udaljenosti slušaoca do subwoofera.
Napomene
5 Zavisno od rasporeda zvučnika, neki parametri
neće biti dostupni.
5 Ovi parametri ne funkcionišu u sledećim
slučajevima:
– kod prijema signala sa frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
– kod prijema višekanalnih Linear PCM signala
kroz priključnicu HDMI IN.
– ako je odabrano Analog Direct.
 DIST.UNIT
Omogućava odabir merne jedinice za
podešavanje udaljenosti.
5 METER
Udaljenost je prikazana u metrima.
5 FEET
Udaljenost je prikazana u stopama.
 FRT CRS.
Omogućava podešavanje frekvencije skretnice
za basove kod zvučnika koji su u meniju
SPEAKER podešeni na "SMALL".
Ova funkcija omogućava podešavanje
udaljenosti slušaoca do prednjih zvučnika.
Ako ti zvučnici nisu postavljeni na jednakoj
udaljenosti od slušaoca, podesite udaljenost
kao prosečnu udaljenost između prednjih
zvučnika.
 CNT CRS.
 CNT DIST.
 SUR CRS.
Ova funkcija omogućava podešavanje
udaljenosti slušaoca do srednjeg zvučnika.
 SL DIST.
Omogućava podešavanje frekvencije skretnice
za basove kod srednjeg zvučnika koji je u
meniju SPEAKER podešen na "SMALL".
Omogućava podešavanje frekvencije skretnice
za basove kod surround zvučnika koji su u
meniju SPEAKER podešeni na "SMALL".
 SR DIST.
Ova funkcija omogućava podešavanje
udaljenosti slušaoca do surround zvučnika.
 SB DIST.
 SBL DIST.
 SBR DIST.
Ova funkcija omogućava podešavanje
udaljenosti slušaoca do zadnjih surround
zvučnika.
65
Meni SURROUND
Meni TUNER
Možete odabrati zvučni ugođaj prema svojoj
želji.
Možete podesiti mod prijema FM radio stanice
i dati nazive programiranim stanicama.
 S.F. SELCT
 FM MODE
Omogućava odabir željenog zvučnog ugođaja.
Za detalje pogledajte "Uživanje u surround
zvuku" (str. 44).
Napomena
Ovaj prijemnik omogućava primenu zadnjeg
odabranog zvučnog ugođaja na neki ulaz kad
god ga odaberete (Sound Field Link). Na primer,
ako odaberete "HALL" za ulaz DVD, zatim odaberete
drugi ulaz i vratite se ponovo na DVD, prijemnik
će automatski opet primeniti "HALL".
 EFFECT
Omogućava podešavanje efekta "prisutnosti"
kod surround zvuka za zvučne ugođaje Cinema
Studio EX A/B/C.
Meni EQ
Možete podesiti kvalitet tona (nivo basova
/visokih tonova) prednjih zvučnika.
 BASS
 TREBLE
Napomene
Ovi parametri ne funkcionišu u sledećim
slučajevima:
– kod prijema signala sa frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
– kod prijema višekanalnih Linear PCM signala
kroz priključnicu HDMI IN.
– Ako je odabrano Analog Direct.
66
5 STEREO
Ovaj prijemnik će dekodirati signal kao
stereo signal kad radio stanica emituje u
stereo tehnici.
5 MONO
Ovaj prijemnik će dekodirati signal kao
mono signal bez obzira na emitovani signal.
 NAME IN
Omogućava imenovanje memorisanih stanica.
Za detalje pogledajte "Imenovanje memorisanih stanica" (str. 43).
Meni AUDIO
Audi osignal možete podesiti po želji.
 A/V SYNC
Omogućava podešavanje vremena kašnjenja
zvuka kako bi se smanjila razlika između
prikaza slike i zvuka.
5 SYNC ON (vreme odlaganja: 60 ms)
Audio signal kasni tako da se smanjuje vremenska razlika između audio i video izlaza.
5 SYNC OFF (vreme odlaganja: 0 ms)
Audio izlaz ne kasni.
Napomene
5 Ovaj parametar je koristan kad upotrebljavate
veliki LCD ili plazma monitor ili projektor.
5 Ova postavka vredi samo ako se upotrebljava
zvučni ugođaj odabran pomoću tipki 2CH ili
A.F.D.
5 Taj parametar ne radi u sledećim slučajevima:
– kod prijema signala sa frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
– kod prijema višekanalnih Linear PCM signala
kroz priključnicu HDMI IN.
– ako je odabrana funkcija Analog Direct.
 DUAL
Omogućava odabir jezika koji želite da
slušate tokom digitalne emisije. Funkcija je
dostupna samo za Dolby Digital izvore.
5 MAIN/SUB
Zvuk glavnog jezika emituje se preko
prednjeg levog zvučnika i istovremeno se
čuje zvuk pomoćnog jezika preko prednjeg
desnog zvučnika.
5 MAIN
Čuje se zvuk glavnog jezika.
5 SUB
Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
 DEC. PRIO
Omogućava vam određivanje ulaznog moda
za ulaz digitalnog signala u DIGITAL IN ili
HDMI IN priključnice.
5 DEC. AUTO
Automatski bira između ulaznih modova
DTS, Dolby Digital ili PCM.
5 DEC. PCM
Kad su odabrani signali iz priključnice
DIGITAL IN, prednost imaju PCM signali
(kako bi se sprečio prekid pri početku
reprodukcije). Međutim, pri ulasku drugih
signala možda neće biti zvuka, što zavisi od
formata. U tom slučaju podesite ovu opciju
na "DEC. AUTO". Kad su odabrani signali iz
priključnice HDMI IN, iz spojenog uređaja
za reprodukciju izlaze samo PCM signali.
Pri prijemu signala u bilo kom drugom
formatu, podesite ovu opciju na "DEC.
AUTO".
Napomene
5 Čak i kad je "DEC. PRIO" podešen na "DEC.
PCM", zvuk se može prekinuti na samom
početku prvog zapisa što zavisi od CD-a koji se
reprodukuje.
5 Ako reprodukujete DTS CD, podesite "DEC.
PRIO" na "DEC. AUTO".
 A. ASSIGN
Omogućava dodeljivanje digitalnog audio
ulaza drugom ulaznom izvoru. Detalje
pogledajte u "Reprodukcija zvuka/slike iz
drugih ulaza" (str. 55).
 NIGHT M.
Omogućava uživanje u ugođaju bioskopskog
zvuka pri niskim glasnoćama. Za pojedinosti
pogledajte "Slušanje surround zvuka pri
niskim glasnoćama (NIGHT MODE)"
(str. 49).
5 NIGHT.OFF
5 NIGHT. ON
Meni VIDEO
Omogućava dodeljivanje video ulaza drugom
ulaznom izvoru.
 V. ASSIGN
Omogućava dodeljivanje video ulaza
drugom ulaznom izvoru. Detalje pogledajte
u "Reprodukcija zvuka/slike iz drugih ulaza"
(str. 55).
Meni HDMI
Možete načiniti različita podešenja za HDMI
postavke.
 CTRL.HDMI
Omogućava uključivanje ili isključivanje
ekvilajzera. Za detalje pogledajte "Funkcija
"BRAVIA" Sync" (str. 50).
 PASS.THRU
Omogućava emitovanje HDMI signala na TV
čak i kada je prijemnik u stanju mirovanja.
5 ON
Kada je u stanju mirovanja, prijemnik
neprestano emituje HDMI signale sa sopstvene
HDMI TV OUT priključnice.
5 AUTO
Kada je TV uključen dok je prijemnik u
stanju mirovanja, prijemnik neprestano
emituje HDMI signale sa svoje HDMI TV
OUT priključnice. Sony preporučuje ovu
postavku ako koristite TV koji je kompatibilan sa funkcijom "BRAVIA" Sync. Ova
postavka štedi energiju u modu mirovanja u
poređ enju sa postavkom "ON".
nastavlja se
67
5 OFF
Prijemnik ne emituje HDMI signale ako
je u stanju mirovanja. Uključite prijemnik
kako biste na TV-u uživali u izvoru spojene
komponente. Ova postavka štedi energiju u
modu mirovanja u poređ enju sa postavkom
"ON".
Napomene
5 Ovaj parametar nije dostupan ako je "CTRL.
HDMI" podešeno na "CTRL OFF".
5 Ako je odabrano "AUTO", možda će malo potrajati pre nego slika i zvuk budu emitovani na TV,
nego kada je odabrano "ON".
5 Kada je prijemnik u pripravnom stanju, indikator
"HDMI" će se uključiti ako je "PASS.THRU"
podešeno na "AUTO" ili na "ON". Međutim,
ako je "PASS.THRU" podešeno na "AUTO"
ovaj indikator se isključuje ukoliko nije primljen
nijedan signal.
 AUDIO.OUT
Omogućava vam podešavanje audio izlaza za
HDMI sa komponente za reprodukciju spojene
na prijemnik putem HDMI priključka.
5 AMP
HDMI audio signali iz uređaja za reprodukciju se čuju samo iz zvučnika spojenih na
ovaj prijemnik. Višekanalni zvuk se može
reprodukovati u izvornom obliku.
Napomena
Audio signali se ne reprodukuju kroz zvučnike
TV-a kad je "AUDIO.OUT" podešeno na "AMP".
5 TV+AMP
Zvuk se reprodukuje iz zvučnika TV-a i
zvučnika spojenih na prijemnik.
Napomene
5 Kvalitet zvuka sa uređaja za reprodukciju zavisi
od kvaliteta zvuka TV-a, na primer od broja
kanala, frekvencije uzorkovanja i sl. Kad
TV ima stereo zvučnike, zvuk iz prijemnika
je takođe stereo kao kod TV-a čak i kad je
izvorni zvuk višekanalni.
5 Kad prijemnik spojite na komponentu za prikaz
slike (projektor i sl.), možda neće biti izlaza
zvuka iz prijemnika. Tada odaberite "AMP".
 SW LEVEL
Omogućava podešavanje nivoa subwoofera
na 0 dB ili +10 dB kod primanja višekanalnih
Linear PCM signala preko HDMI veze.
Možete podesiti nivo za svaki HDMI ulaz
odvojeno.
5 SW AUTO
Automatski podešava nivo na 0 dB ili
+10 dB zavisno od frekvencije.
5 SW +10 dB
5 SW 0 dB
Napomena
Taj parametar je raspoloživ samo kad prijemnik
detektuje HDMI ulazne signale.
 SW L.P.F.
Omogućava podešavanje niskopropusnog
filtera za subwoofer kada se višekanalni Linear
PCM signali primaju preko HDMI veze. Ako
frekvencija skretnice spojenog subwoofera
nema niskopropusni filter podesite "SW
L.P.F.".
5 L.P.F. ON
Niskopropusni filter prekidne frekvencije
subwoofera podešen je na 120 Hz.
5 L.P.F. OFF
Niskopropusni filter subwoofera je
isključen.
Napomena
Taj parametar je raspoloživ samo kad prijemnik
detektuje HDMI ulazne signale.
 ARC
Možete na jednostavan način uživati u TV
zvuku iz zvučnika spojenih na prijemnik
preko HDMI kabla. Detalje pogledajte u
"Uživanje u zvuku TV-a preko HDMI kabla"
(str. 54).
5 ARC ON
Audio signal prima se preko HDMI TV
OUT priključnice.
5 ARC OFF
Audio signal prima se preko TV OPTICAL
IN ili preko TV AUDIO IN priključnice.
Napomena
Ovaj parametar nije dostupan ako je "CTRL.HDMI"
podešeno na "CTRL OFF".
68
Meni SYSTEM
Možete prilagoditi postavke prijemnika.
 DIMMER
Omogućava vam podešavanje svetline
displeja u 3 nivoa.
 SLEEP
Omogućava vam podešavanje Sleep Timera
na prijemniku da se automatski isključi u
određeno vreme. Za pojedinosti pogledajte
"Upotreba Sleep Timera" (str. 39).
 AUTO.STBY
Omogućava vam podešavanje prijemnika
da se automatski uključi u pripravno stanje
nakon 30 minuta, ukoliko ne vršite operacije
na njemu ili ako ne prima nikakav signal.
5 STBY ON
Uključuje pripravno stanje nakon otprilike
30 minuta.
5 STBY OFF
Ne uključuje pripravno stanje.
Upotreba daljinskog upravljača
Dodela ulaznih tipaka na
daljinskom upravljaču
Možete promeniti fabričke postavke tipki
ulaza tako da odgovaraju komponentama
vašeg sistema. Na primer, ako Blu-ray uređaj
spojite na DVD priključnicu prijemnika
možete DVD tipku na daljinskom upravljaču
podesiti za upravljanje Blu-ray uređajem.
Napomena
Ulazne tipke daljinskog upravljača dodeljene
za TV, VIDEO 2, DMPORT, TUNER, HDMI 2 i
HDMI 3 ne možete menjati.
AV ?/1
Brojčane
tipke
Napomene
5 Ovaj parametar neće raditi ako je odabrano
TUNER.
5 Ako koristite Auto Standby i Sleep Timer mod u
isto vreme, Sleep Timer ima prednost.
 NAME IN
1
Omogućava imenovanje ulaza. Za detalje
pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 38).
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Dodeljive
ulazne tipke
Dok držite pritisnutom ulaznu
tipku kojoj želite da promenite
dodeljenu funkciju, pritisnite i
zadržite AV /.
Primer: Dok držite pritisnutom tipku
DVD, pritisnite i zadržite AV /.
2
Dok držite pritisnutom tipku AV
/, otpustite ulaznu tipku koju
ste odabrali u koraku 1.
Primer: Dok držite pritisnutom tipku AV
/, otpustite tipku DVD.
nastavlja se
69
3
Pogledajte tablicu u nastavku
i pritisnite odgovarajuću tipku
za željenu kategoriju, a zatim
otpustite AV /.
Primer: Pritisnite 1,a zatim pritisnite AV
/. Sada DVD tipku možete koristiti za
upravljanje Blu-ray uređajem.
Potpuno brisanje
memorije daljinskog
upravljača
INPUT/
/
Kategorije i odgovarajuće tipke
za BD, DVD, SAT/CATV, VIDEO 1,
SA-CD/CD i HDMI 1
?/1
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO1
VIDEO2
Kategorije
Pritisnite
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
Blu-ray uređaj (upravljački mod
BD1)a)
1
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Blu-ray rekorder (upravljački
mod BD3)a)
2
DVD uređaj (upravljački mod
DVD1)
3
DVD rekorder (upravljački mod
DVD3)b)
4
Video rekorder (upravljački mod
VTR3)c)
5
CD uređaj
6
MENU
DSS (digitalni satelitski prijem- 7
nik)d)/Evropski digitalni satelitski
prijemnik)
a) Za
O
detalje o postavkama BD1 ili BD3 pogledajte
uputstvo za upotrebu Blu-ray uređaja ili Blu-ray
rekordera.
b) Sony DVD rekorderima se upravlja pomoću
postavke DVD1 ili DVD3. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu isporučeno sa DVD uređajem.
c) Sony video rekorderima se upravlja pomoću
postavke VTR 2 ili VTR 3 koja odgovara 8 mm i
VHS standardu.
d) Samo RM-AAU073.
e) Samo RM-AAU075.
m
.
M
X
x
>
MASTER
VOL –/
2–
Samo RM-AAU073
Dok držite MASTER VOL –, pritisnite / i
INPUT.
Samo RM-AAU075
Dok držite tipku  –, pritisnite / i
/.
Daljinski upravljač se vraća na fabričke
postavke.
70
 Deep Color (Deep Colour)
Dodatne informacije
Rečnik
 Cinema Studio EX
Način reprodukcije surround zvuka koji se
može smatrati kombinacijom Digital Cinema
Sound tehnologije, omogućava reprodukciju
zvuka tonskog studija i upotrebljava sledeće
tehnologije: "Virtual Multi Dimensions",
"Screen Depth Matching" i "Cinema Studio
Reverberation".
Tehnologija virtualnih zvučnika "Virtual Multi
Dimensions" kreira virtuelno surround osvetljenje sa do 7.1 kanala i donosi najnovije surround
bioskopsko iskustvo u vaš dom.
"Screen Depth Matching" proizvodi prigušenje
visokih tonova, punoć u i dubinu zvuka najčešće
kreiranog u bioskopu reprodukcijom zvuka iza
ekrana. Postupak se dodaje prednjim i srednjim
kanalima. "Cinema Studio Reverberation"
reprodukuje zvuk vrhunskih bioskopskih dvorana
i studija za snimanje, uključujući Sony Pictures
Entertainment. Na raspolaganju su tri moda:
A/B/C, zavisno od vrste studija.
 Komponentni video
Format za prenos video signala pri kojem
se informacija sastoji od tri odvojena signala:
svetlina Y, intenzitet boje Pb i intenzitet boje
Pr. Omogućava verniji prenos slika visokog
kvaliteta, kao što je DVD video ili HDTV.
Priključnice su označene zeleno, plavo i
crveno.
 Kompozitni video
Standardni format za prenos video signala.
Kombinuje se signal svetline Y i signal
intenziteta boje C u jedan signal.
Video signali za koje je povećana dubina boje
signala koji prolaze kroz HDMI priključnicu.
Broj boja koje se mogu izraziti 1 pikselom
bio je 24 bita (16 777 216 boja) sa tekućom
HDMI priključnicom. Međutim, broj boja
koje se mogu izraziti 1 pikselom će biti 36
i sl. bitova kad prijemnik odgovara funkciji
Deep Color (Deep Colour). Budući da se
gradacija dubine boje može izraziti preciznije
sa više bitova, mogu se lakše izraziti kontinuirane promene boje.
 Digital Cinema Sound (DCS)
Jedinstvena tehnologija reprodukcije zvuka
koju je razvila kompanija Sony u saradnji sa Sony
Pictures Entertainment i koja omogućava
uživanje u uzbudljivom i snažnom bioskopskom
zvuku u okrilju doma. Uz "Digital Cinema
Sound", razvijenog ugradnjom DSP-a (Digital signal processor) i merenjima, moguće je
proizvesti idealan zvuk kakav je zamislio
snimatelj, u okrilju svog doma.
 Dolby Digital
Digitalni sistem kodiranja i dekodiranja
kojeg je razvila kompanija Dolby Laboratories,
Inc. Sastoji se od prednjeg (L/D), srednjeg,
surround (L/D) i subwoofer kanala. To je
odabrani audio standard za DVD-video i
poznat je pod nazivom 5.1-kanalni surround
zvuk. S obzirom da se surround informacija
reprodukuje kao stereo, postiže se realističniji
zvuk i osećaj prisutnosti, nego kod Dolby
surround sistema.
 Dolby Digital Surround EX
Akustička tehnologija razvijena u kompaniji Dolby
Laboratories, Inc. Informacije zadnjeg
surround kanala se pretvaraju u običan levi i
desni surround kanal kako bi se zvuk mogao
reprodukovati u 6.1-kanalnom obliku. Posebno
se aktivne scene oživljavaju dinamičnijim i
realističnijim zvučnim ugođajem.
nastavlja se
71
 Dolby Pro Logic II
 DTS-ES
 Dolby Pro Logic IIx
 DTS Neo:6
Ova tehnologija konvertuje snimljeni
2-kanalni stereo zvuk u reprodukovani
5.1-kanalni. Postoji mod MOVIE za filmove
i mod MUSIC za stereo izvore poput muzike.
Stari filmovi kodirani sa standardnim stereo
zvukom mogu se slušati u 5.1-kanalnom
formatu.
Tehnologija za 7.1-kanalnu (ili 6.1-kanalnu)
reprodukciju. Zajedno sa zvukom kodiranim
u formatu Dolby Digital Surround EX,
zvuk kodiran u 5.1-kanalnom Dolby Digital
formatu se može reprodukovati u 7.1 kanala
(ili 6.1 kanala). Postojeći stereo snimak se
takođe može reprodukovati u 7.1 kanala (ili
6.1 kanala).
 Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Tehnologija obrade zvuka koju je razvila
kompanija Dolby Laboratories, Inc. Srednja i
mono surround informacija je memorisana
u obliku matrice u dva stereo kanala. Kod
reprodukcije se zvuk dekodira i emituje kao
4-kanalni surround. Ovo je najuobičajeniji
format za DVD video.
 DTS 96/24
Visokokvalitetan format digitalnog signala zvuka. Snima zvuk sa frekvencijom uzorkovanja
i brzinom prenosa od 96 kHz/24 bita što su
najviše moguće vrednosti za DVD video.
Broj kanala za reprodukciju se menja zavisno
od softvera.
 DTS Digital Surround
Digitalna tehnologija kodiranja i dekodiranja
zvuka za bioskopske dvorane koju je razvila
kompanija Digital Theater Systems, Inc. Komprimuje zvuk manje od Dolby Digital sistema
i omogućava veći kvalitet reprodukcije
zvuka.
72
Format za 6.1-kanalnu reprodukciju sa
informacijama za zadnje surround kanale.
Postoje dva načina: "Discrete 6.1" koji snima
sve kanale odvojeno, i "Matrix 6.1" koji
usmerava zadnji surround kanal u levi surround i desni surround kanal. To je idealno za
reprodukciju zvučnih zapisa filmova.
Ova tehnologija konvertuje snimljeni 2-kanalni stereo zvuk u reprodukovani 6.1-kanalni.
Na raspolaganju su dva načina, zavisno od
izvora reprodukcije ili vašoj želji: CINEMA
za filmove i MUSIC za stereo izvore kao što
je muzika.
 HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI je priključnica koja podržava zvuk i
sliku putem samo jednog digitalnog spoja i
tako omogućava uživanje u digitalnoj slici i
zvuku visokog kvaliteta. HDMI specifikacija
podržava HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), odnosno tehnologiju za
zaštitu od umnožavanja koja sadrži tehnologiju
kodiranja digitalnih video signala.
 PCM (Pulse Code Modulation)
Metoda konvertovanja analognog zvuka u
digitalni za jednostavno uživanje u digitalnom zvuku.
 Frekvencija uzorkovanja
Kako bi se analogni signali pretvorili u
digitalne, potrebno ih je kvantizovati. Postupak se naziva uzorkovanje, a broj ciklusa
kvantizacije u jednoj sekundi se naziva
frekvencija uzorkovanja. Standardni muzič ki
CD memoriše podatke uzorkovane 44 100
puta u sekundi, što predstavlja frekvenciju
uzorkovanja od 44,1 kHz. Uopšte, veća
frekvencija uzorkovanja znači veći kvalitet
zvuka.
 x.v.Color (x.v.Colour)
x.v.Color (x.v.Colour) je poznatiji naziv za
standard xvYCC koji je predložila kompanija
Sony pa je ujedno njen zaštićeni naziv.
xvYCC je međunarodni standard za prostor
boje u videu. Taj standard omogućava prikaz
većeg opsega boja nego trenutno koriš ćeni
standard za emitovanje.
Mere opreza
Sigurnost
Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani
predmet ili se prolije teč nost, izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice i pre dalje
upotrebe, odnesite ga u servis na proveru.
O izvorima napajanja
5 Pre upotrebe prijemnika, proverite da li je
napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za
rad uređaja.
5 Napon je označen na natpisnoj pločici sa
zadnje strane uređaja.
5 Uređaj nije odspojen iz mrežnog napajanja sve dok je mrežni utikač priključen
na zidnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj
isključen.
5 Ako duže vreme nećete koristiti uređaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabl.
5 Mrežni kabl smeju da menjaju samo stručne
osobe.
O zagrevanju
Iako se tokom rada prijemnik zagreva, to
nije kvar. Kod duže upotrebe sa povišenom
glasnoćom, kućište se zagreva na gornjoj
i donjoj, pa bočnim stranama. Nemojte ga
dodirivati jer postoji opasnost od opekotina.
nastavlja se
73
O postavljanju
5 Postavite prijemnik na mesto na kojem je
osigurano dovoljno provetravanja kako bi
sprečili stvaranje toplote i time produžili
vek trajanja prijemnika.
5 Nemojte postavljati prijemnik u blizini
izvora toplote, nemojte ga izlagati direktnom
uticaju sunčevih zraka, jake prašine ili
mehaničkih udara.
5 Na kućište prijemnika nemojte stavljati
ništa što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i uzrokovati kvar uređaja.
5 Nemojte postavljati prijemnik u blizini
uređaja poput TV-a, video uređaja ili kasetofona. (Ako se prijemnik koristi zajedno sa
TV prijemnikom, video rekorderom ili kasetofonom i postavi preblizu tim uređajima,
mogu se pojaviti šumovi i smanjiti se
kvalitet slike. To posebno vredi ako se
upotrebljava sobna antena. Preporučujemo
zato upotrebu spoljne antene.)
5 Imajte na umu da kod postavljanja prijemnika na posebno obrađen pod (poliran,
nauljen, premazan voskom), mogu nastati
mrlje ili može izbledeti boja.
O radu
Pre priključenja ostalih komponenata,
obratite pažnju da je prijemnik isključen i
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekom krpom koju je potrebno navlažiti u
rastvoru blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne sunđ ere, abrazivna sredstva
ili rastvore kao što su alkohol ili benzin.
U slučaju problema
Ako za vreme upotrebe prijemnika naiđete
na bilo koji od sledećih problema, koristite
ovo uputstvo za otklanjanje kvarova. Ako se
problem nastavi, obratite se najbližem Sony
prodavcu ili servisu.
Zvuk
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
5 Proverite da li su zvučnici i komponente
ispravno spojeni.
5 Proverite da li su svi kablovi zvučnika
pravilno spojeni.
5 Proverite da li su prijemnik i sve komponente uključeni.
5 Možda je kontrola MASTER VOLUME
postavljena na "VOL MIN".
5 Proverite da SPEAKERS nije podešen na
"SPK OFF" (str. 31).
5 Proverite da li su možda spojene slušalice.
5 Pritisnete MUTING (samo RM-AAU073)
ili  (samo RM-AAU075) na daljinskom
upravljaču za poništavanje isključenja
zvuka.
5 Proverite da li ste odabrali odgovarajuću
komponentu tipkama ulaza (str. 37).
5 Aktivirala se zaštita na prijemniku.
Isključite prijemnik, uklonite uzrok kratkog spoja i ponovo uključite prijemnik.
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
5 Proverite da li je komponenta ispravno
Ako imate bilo kakva pitanja ili naiđete na problem
spojena na odgovarajuće audio ulaze.
pri upotrebi prijemnika, molimo da se obratite
5 Proverite da li je(su) kabl(ovi) do kraja
najbližem ovlašć enom Sony prodavcu ili servisu.
utaknut(i) u priključnice na prijemniku i
komponentama.
74
Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih
zvučnika.
5 Spojite slušalice na PHONES priključak
kako bi proverili da li se čuje zvuk u
slušalicama. Ako se u slušalicama čuje
samo jedan kanal, komponenta možda
nije ispravno spojena na prijemnik.
Proverite da li su kablovi do kraja utaknuti
u priključke na prijemniku i komponenti.
Ako se u slušalicama čuje zvuk oba kanala,
možda prednji zvučnik nije ispravno spojen na prijemnik. Proverite spoj prednjeg
zvučnika iz kojeg se ne čuje zvuk.
5 Spojite priključnicu i levog i desnog
kanala analogne komponente, a ne samo
jednu od njih. Koristite audio kabl (nije
priložen).
Nema zvuka iz analognih 2-kanalnih
izvora.
5 Proverite da INPUT MODE nije podešen
na "AUTO" (str. 55) i da odabrani ulaz
nije spojen preko DIGITAL.
5 Proverite da INPUT MODE nije podešen
na "AUTO" (str. 55) pa da niste funkcijom
"A. ASSIGN" odabranom ulazu pridelili
audio ulaz drugog izvora (str. 55).
Nema zvuka iz digitalnih izvora (iz ulazne
priključnice COAXIAL ili OPTICAL).
5 Proverite da INPUT MODE nije podešen
na "ANALOG" (str. 55).
5 Proverite da se ne koristi funkcija Analog
Direct.
5 Proverite da se funkcija "A. ASSIGN" ne
koristi za dodeljivanje audio ulaza nekog
drugog izvora ulazu koji ste odabrali
(str. 55).
5 Ako se sa priključnice TV OPTICAL IN
tokom TV ulaza (str. 68) ne emituje
zvuk, podesite "ARC" na "ARC OFF".
Levi i desni signal nisu balansirani ili
su zamenjeni.
5 Proverite da li su zvučnici i komponente
ispravno spojeni.
5 Podesite parametre u meniju LEVEL.
Na di spleju se prikazuje "------".
5 Proverite da li je komponenta spojena na
priključnicu COAXIAL, OPTICAL ili
HDMI IN. Ako se ne emituje signal iz
priključnice COAXIAL, OPTICAL ili
HDMI IN, na displeju se prikazuje
"------" tako da se ne radi o kvaru.
Čuje se jako brujanje ili šum.
5 Proverite da li su zvučnici i komponente
pravilno spojeni.
5 Proverite da li su spojni kablovi udaljeni
od transformatora ili motora i bar 3
metra od TV prijemnika ili fluorescentne
rasvete.
5 Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
5 Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste navlažili alkoholom.
Nema zvuka iz srednjeg/surround/
zadnjih zvučnika, ili je zvuk vrlo tih.
5 Odaberite mod CINEMA STUDIO EX
(str. 45).
5 Preko menija AUTO CAL ili "PATTERN"
na meniju SPEAKER proverite da li su
podešene prikladne postavke zvučnika.
Zatim upotrebom funkcije "T. TONE" na
meniju LEVEL proverite da li se emituje
zvuk tačno sa svakog zvučnika.
5 Podesite nivo glasnoće zvučnika (str. 36).
nastavlja se
75
Zvuk iz subwoofera se ne čuje.
5 Proverite da li je subwoofer spojen čvrsto i
pravilno.
5 Proverite da li ste uključili subwoofer.
5 Zavisno od odabranog zvučnog ugođaja,
iz subwoofera se ne čuje zvuk.
5 Ako su svi zvučnici podešeni na
"LARGE" i odabran je "NEO6 CIN"
ili "NEO6 MUS", ne čuje se zvuk iz
subwoofera.
5 Proverite podešenje za "PATTERN"
(str. 63).
Nije moguće postići surround efekt.
5 Pripazite da odaberete zvučni ugođaj za
film ili muzič ki mod (str. 45).
5 Zvučni ugođaji ne rade kod signala sa
frekvencijom uzorkovanja većom od
48 kHz.
Ne reprodukuje se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
5 Proverite da li je DVD, itd. snimljen u
Dolby Digital ili DTS formatu.
5 Kod spajanja DVD uređaja i sl. na digitalne
ulaze ovog prijemnika, proverite audio
podešenje (podešenje audio izlaza) spojene
komponente. Na primer, ako spajate
"PlayStation 3" podesite BD/DVD izlazni
audio format na "Bitstream" na uređaju
"PlayStation 3".
5 Funkciju "AUDIO.OUT" u meniju
HDMI podesite na "AMP".
Snimanje nije moguće.
5 Proverite da li su komponente ispravno
spojene.
5 Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tipki ulaza (str. 37).
76
Ne čuje se zvuk iz uređaja spojenog
na DIGITAL MEDIA PORT adapter.
5 Podesite glasnoću ovog prijemnika.
5 DIGITAL MEDIA PORT adapter i/
ili komponenta nisu spojeni pravilno.
Isključite prijemnik, zatim ponovo
spojite DIGITAL MEDIA PORT adapter
i/ili komponentu.
5 Proverite da li podržava vaš DIGITAL
MEDIA PORT adapter i/ili komponenta
ovaj prijemnik.
Video
Na TV ekranu ili monitoru nema slike
ili je slika nejasna.
5 Tipkama ulaza odaberite odgovarajući
ulaz.
5 Odaberite odgovarajući ulaz na TV
prijemniku.
5 Odmaknite TV prijemnik od audio komponenata.
5 Zavisno od DIGITAL MEDIA PORT adaptera, možda neće biti moguć izlaz video
signala.
Snimanje nije moguće.
5 Proverite da li su komponente ispravno
spojene.
5 Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tipki ulaza (str. 37).
Tuner
FM prijem je loš.
5 Koristite 75-ohmski koaksijalni kabl
(nije deo isporuke) za spajanje prijemnika
na spoljnu FM antenu kao na sledećoj
slici. Ako spojite prijemnik na spoljnu
antenu, uzemljite antenu za zaštitu od
munje. Kako biste sprečili eksploziju
plina, nemojte spajati provodnik za
uzemljenje na plinsku cev.
Spoljna FM antena
Prijemnik
ANTENNA
Provodnik za
uzemljenje
(nije priložen)
Na uzemljenje
Ne mogu se podesiti radio stani ce.
5 Proverite da li su antene pravilno spojene.
Podesite antene i ako je potrebno, priključite spoljnu antenu.
5 Signal stanica je suviše slab (pri automatskom podešavanju). Koristite direktno
podešavanje.
5 Proverite da li su ispravno podesili korak
podešavanja (kod direktnog podešavanja
AM stanica).
5 Nijedna stanica nije memorisana ili su
memorisane stanice obrisane (pri podešavanju pomoću pretraživanja memorisanih
stanica). Memorišite stanice (str. 42).
5 Pritisnite DISPLAY tako da se na
displeju pojavi frekvencija.
Željene RDS informacije nisu vidljive
na di spleju.*
5 Obratite se radio stanici i proverite da li pruža
takve usluge. Ako je tako, usluga je
možda privremeno nedostupna.
* Samo modeli sa oznakom područja CEK, ECE.
HDMI
Zvuk iz izvora spojenog preko HDMI
priključnice na prijemnik se ne reprodukuje iz zvučnika prijemnika ili TV-a.
5 Proverite HDMI spajanje (str. 23).
5 Super Audio CD ne možete da slušate spajanjem putem priključnice HDMI.
5 Zavisno od komponenti za reprodukciju,
možda je potrebno podesiti komponentu.
Pogledajte uputstvo za upotrebu svake od
komponenata.
5 Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka pri prenosu Deep Color
(Deep Colour) koristite High Speed
HDMI kabl.
Slika iz izvora spojenog preko HDMI
priključnice se ne prikazuje na TV-u.
5 Proverite HDMI spajanje (str. 23).
5 Zavisno od komponenti za reprodukciju,
možda je potrebno podesiti komponentu.
Pogledajte uputstvo za upotrebu svake od
komponenata.
5 Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka pri prenosu Deep Color
(Deep Colour) koristite High Speed
HDMI kabl.
RDS ne radi.*
5 Proverite da li je pode š ena FM RDS stanica.
5 Odaberite FM stanicu sa jačim signalom.
nastavlja se
77
Funkcija Control for HDMI ne radi.
5 Proverite HDMI spajanje (str. 23).
5 Pripazite da je "CTRL.HDMI" u meniju
HDMI podešeno na "CTRL ON".
5 Spojena komponenta treba da podržava
funkciju Control for HDMI.
5 Proverite podešenja funkcije Control for
HDMI na spojenoj komponenti. Pogledajte
uputstvo za upotrebu spojene komponente.
5 Ako promenite HDMI povezivanje ili
ako se napajanje prekine spojite/odspojite
kabl napajanja i ponovite postupke iz
"Priprema za "BRAVIA" Sync" (str. 50).
Pri upotrebi funkcije System Audio
Control ne čuje se zvuk iz zvučnika
prijemnika i TV-a.
5 TV treba da podržava funkciju System
Audio Control.
5 Ako TV nema funkciju System Audio
Control, podesite postavke za "AUDIO.
OUT" u meniju HDMI na
– "TV+AMP" ako želite da slušate zvuk
iz TV zvučnika i prijemnika.
– "AMP" ako želite da slušate zvuk iz
prijemnika.
5 Kad prijemnik spojite na video komponentu (projektor i sl.), možda neće
biti izlaza zvuka iz prijemnika. Tada
odaberite "AMP".
5 Ako ne možete da slušate zvuk sa komponente spojene na prijemnik.
– Odaberite odgovarajući ulaz kad
želite da gledate program na komponenti
spojenoj na prijemnik putem HDMI
priključnice.
– Promenite TV kanal kad želite da gledate
TV emisiju.
– Odaberite komponentu ili ulaz koji
želite da gledate pri reprodukciji programa
na komponenti spojenoj na TV. Za taj
postupak pogledajte uputstvo za upotrebu
TV-a.
78
Ako je prijemnik u pripravnom stanju
na TV-u nema slike niti zvuka.
5 Ako je prijemnik u pripravnom stanju
slika i zvuk se emituju preko HDMI
komponente odabrane zadnji put kada
ste uključili prijemnik. Ako uživate u reprodukciji druge komponente, reprodukujte komponentu i provedite operaciju
One-Touch Play (reprodukcija pritiskom
na jednu tipku) ili uključite prijemnik i
odaberite HDMI komponentu koju želite.
5 Ako komponente spojene na prijemnik nisu
kompatibilne sa funkcijom "BRAVIA"
Sync povedite računa da "PASS.THRU"
u meniju HDMI bude podešeno na
"ON".
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
5 Usmerite daljinski upravljač prema
senzoru na prijemniku.
5 Uklonite prepreke između daljinskog
upravljača i prijemnika.
5 Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite novim.
5 Proverite da li ste odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
Ostalo
Prijemnik se automatski isključuje.
Funkcija "AUTO.STBY" funkcioniše (str. 69).
Poruke o greškama
Ako dođe do greške u radu, na displeju
se prikazuje poruka. Moguće je proveriti
stanje sistema prema toj poruci. Pogledajte
sledeću tablicu za rešenje problema. Ako
se problem nastavi, obratite se najbližem
Sony prodavcu. Ako se poruka greške
pojavi kod izvođenja automatske kalibracije,
pogledajte "Kad se prikažu kodovi greške"
(str. 34) za rešavanje problema.
PROTECTOR
Iz zvučnika se emituje neispravna električna
struja ili je gornja strana prijemnika pokrivena
nečim. Prijemnik će se automatski isključiti
nakon nekoliko sekundi. Proverite spajanje
kablova zvučnika i ponovo uključite
prijemnik.
Tehnički podaci
Pojačalo
Samo modeli sa oznakom područja CA2, CEK,
ECE1)
Minimalna RMS izlazna snaga
(8 ohma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
85 W + 85 W
Stereo izlazna snaga
(8 ohma, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Surround izlazna snaga2)
(8 ohma, 1 kHz, THD 10%)
140 W po kanalu
1) Izmereno
u sledećim uslovima:
Oznaka područja
Napajanje
CA2
120 V AC, 60 Hz
CEK, ECE
230 V AC, 50 Hz
2) Referentna
Ako ne možete da rešite problem
primenom navedenih saveta
Možda će se problem rešiti brisanjem
memorije prijemnika (str. 31). Međutim, imajte na umu da će se sva memorisana podešenja
vratiti na fabrički unesene vrednosti i
treba ih podesiti ponovo.
Ako problem postoji i dalje
Obratite se najbližem Sony servisu. Imajte
na umu da, ukoliko serviser zameni neke
delove tokom popravke, možete zadržati te
delove.
Podsetnik za brisanje
memorije prijemnika
Za brisanje
Pogledajte
Svih postavki u memoriji
str. 31
Posebno podešenih zvučnih
ugođaja
str. 49
izlazna snaga za prednje, srednje,
surround, zadnje surround zvučnike. Zavisno od
postavki zvučnog ugođaja i izvora, možda se
neće čuti zvuk.
Frekventni odziv
Analogni
Ulaz
Analogni
10 Hz – 70 kHz, +0,5/–2
dB (zaobilazi zvučne
ugođaje i ekvilajzer)
Osetljivost: 500 mV/50
kiloohma
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitalni (koaksijalni)
Impedansa: 75 ohma
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
AUDIO OUT
Napon: 500 mV/10 kiloohma
SUBWOOFER
Napon: 2 V/1 kiloohm
Ekvilajzer
Nivo pojačanja
±6 dB, korak 1 dB
nastavlja se
79
3) INPUT SHORT (zaobilazi
ekvilajzer).
4) Balansirano, ulazni nivo.
zvučne ugođaje i
FM tuner
Opseg podešenja
Antena
Priključnice antena
Međufrekvencija
87,5 MHz – 108 MHz
FM žičana antena
75 ohma, asimetrično
10,7 MHz
AM tuner
Opseg podešenja
Oznaka područja
Skala podešenja
korak 10 kHz korak 9 kHz
CA2
530 kHz –
1710 kHz
531 kHz –
1710 kHz
CEK, ECE
–
531 kHz –
1602 kHz
Antena
Međufrekvencija
Okvirna antena
450 kHz
Video
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 ohma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohma
PB/CB: 0.7 Vp-p, 75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
80 MHz HD Pass Through
Uopšte
Napajanje
Oznaka područja
Napajanje
CA2
120 V AC, 60 Hz
CEK, ECE
230 V AC, 50/60 Hz
Izlazni napon (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5V, 0,7A MAKS.
Potrošnja energije
Oznaka područja
Potrošnja energije
CA2, CEK, ECE
240 W
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm  157,5 mm 
325,3 mm, uključujući
i delove koji štrč e i
kontrole
Masa (približno)
7,8 kg
Detalje o oznaci područja komponente koju
koristite potražite na str. 3.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama
bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
5 Potrošnja u pripravnom stanju: 0,3 W
5 Halogeni usporivači plamena nisu
korišć eni u nekim štampanim pločicama.
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
Conto-T Servis
Đoka Miraševića M3
Podgorica
020 620 980
BG Elektronik
Dragoslava Srejovića 1b
Beograd
011 2086 666
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
G.P. Electronic
Save Tekelije 23a
Zrenjanin
023 526 115
MD Servis Centar
Save Kovačevića 11a
Niš
018 524 072
JEC
Bul. Slobodana Jovanovića 28
Novi Sad
021 401 134
Nanochip
Kireška 43b
Subotica
024 554 558
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Podložno tehničkim i štamparskim greškama. Zadržano pravo na naknadne izmene bez najave. Štampano u Srbiji.
Download PDF

advertising