3-875-810-11(1)
x Višekanalni AV
x prijemnik
Uputstvo za upotrebu
STR-DA5400ES
©2008 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste sprečili požar ili električni
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste sprečili požar, ne prekrivajte ventilacione
otvore ureñaja novinama, stolnjacima, zavesama,
itd. Ne stavljajte upaljene sveće na ureñaj.
Ne postavljajte ureñaj u uzan prostor, poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
Kako biste sprečili požar ili električni udar, ne
izlažite ureñaj kapljanju ili prskanju i ne stavljajte
na njega posude sa teč nošć u, npr. vaze.
Postavite sistem tako da se u slučaju problema
mrežni kabl može odmah odspojiti. Ako primetite
bilo kakvu nepravilnost u radu ureñaja, odmah
odspojite mrežni kabl iz električne utičnice.
Baterije ili ureñaj sa ugrañenim baterijama ne smeju se izlagati prevelikoj toploti, na primer sunčevom
svetlu, vatri i sl.
Ureñaj je pod naponom sve dok ga ne odspojite sa
mrežne utičnice, čak i kad je isključen.
Prevelik zvučni pritisak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.
Korisniku
Broj modela i serijski broj naznačeni su na zadnjoj
strani ureñaja. Zabeležite serijski broj na dole
predviñeno mesto. Ti brojevi će vam biti potrebni
prilikom pozivanja Sony ovlaš ćenog servisa u vezi
sa ovim ureñajem.
Broj modela ______________ Serijski broj _____
Važne sigurnosne napomene
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ovo uputstvo.
Sačuvajte ovo uputstvo.
Pripazite na sva upozorenja.
Poštujte sva uputstva.
Nemojte upotrebljavati ureñaj u blizini vode.
Čistite samo suvom krpom.
Nemojte blokirati otvore za provetravanje.
Ureñaj postavite u skladu s uputstvom proizvoñača.
8) Nemojte postavljati u blizini izvora toplote, kao
što su radijatori, grejalice, peći i sl. ili ureñaja
koji stvaraju toplotu (uključujući pojačala).
9) Ako isporučeni mrežni kabl nema odgovarajući
utikač, obratite se ovlašć enom Sony servisu radi
zamene.
10) Zaštitite mrežni kabl kako se po njemu ne bi
hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini utikača,
utičnice i na mestu gde izlazi iz ureñaja.
11) Upotrebljavajte samo dodatni pribor koji
preporučuje proizvoñač.
12) Upotrebljavajte samo kolica, stalak, tronožac,
nosač ili sto koji preporučuje proizvoñač ili
koji se prodaje uz ureñaj. Ako se upotrebljavaju
kolica, treba pripaziti kod premeštanja ureñaja
da ne doñe do ozleda u slučaju prevrtanja.
13) Odspojite ureñaj iz zidne utičnice tokom
nevremena sa grmljavinom ili ako ga nećete
upotrebljavati duže vreme.
14) Servisiranje prepustite isključivo kvalifikovanom
servisnom osoblju. Ureñaj je potrebno servisirati
ako je došlo do bilo kakvih oštećenja, na primer,
mrežnog kabla, od prosipanja teč nosti,
upadanja predmeta u ureñaj, izlaganja kiši ili
vlazi, ako ureñaj ne radi ispravno ili ako je pao.
2
OPREZ
Upozoravamo vas da bilo kakve promene ili prepravke koje nisu izrazito odobrene u ovom priručniku
mogu uzrokovati probleme pri upotrebi ureñaja.
Kako biste smanjili opasnost od električnog udara,
kabl zvučnika je potrebno spojiti na ureñaj i
zvučnike prema sledećem uputstvu.
1) Odspojite mrežni kabl iz električne utičnice.
2) Ogulite 10 – 15 mm izolacije provodnika
kabla zvučnika.
3) Spojite kabl zvučnika na ureñaj i zvučnike
pazeći da ne dodirujete provodnik kabla zvučnika rukom. Takoñe odspojite mrežni kabl
iz električne utičnice pre odspajanja kabla
zvučnika sa ureñaja i zvučnika.
Samo za korisnike u Evropi
Odlaganje stare električne i elektronske
opreme (primenjivo u
Evropskoj uniji i ostalim
evropskim državama sa
posebnim sistemima za
odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut
na, za tu namenu na predviñenom mestu za reciklažu
električne ili elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okolinu i brinete
za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili
proizvod.
nastavlja se
3
Zbrinjavanje istrošenih
baterija (primenjuje se
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama
sa posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na njenoj ambalaži označava da se baterija isporučena sa ovim proizvodom
ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. Pravilnim zbrinjavanjem istrošenih baterija čuvate okolinu i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem baterija ugrožava se okolina i zdravlje
ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. U slučaju da neki proizvod iz
sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu sa ugrañenom baterijom,
njenu zamenu valja poveriti isključivo ovlašć enom
servisu. Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje
baterijom, na kraju njenog radnog veka je odnesite
na odlagalište za recikliranje električne i elektronske
opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz
ureñaja. Odnesite je na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili
proizvod.
Napomena za korisnike u zemljama
koje primenjuju EU smernice
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašć eni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije
pogledajte adresu na garantnom listu.
O ovom priručniku
C Uputstvo u ovom priručniku se odnosi na model
STR-DA5400ES. Proverite oznaku vašeg modela
koja se nalazi u donjem desnom uglu prednje
ploče.
C U ilustracijama ovog priručnika koristi se američki/
kanadski model ukoliko nije navedeno drukčije.
Sve razlike u rukovanju su jasno navedene u
tekstu, na primer kao "samo za evropski model".
C Uputstvo u ovom priručniku opisuje kontrole na
isporučenom daljinskom upravljaču. Takoñe
možete koristiti i kontrole na samom ureñaju ako
ako imaju iste ili slične oznake kao i one na
prijemniku.
O autorskim pravima
C Reči "Neural-THX" i "neural THX" navedene u
uputstvu za upotrebu te prikazane na displeju i
u meniju, označavaju Neural-THX Surround.
Ovaj prijemnik ima ugrañen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround sistem i DTS** Digital Surround
sistem.
* Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX i dvostruko D
su zaštićeni znakovi Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci pod brojevima SAD
patenata: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.226.616; 6.487.535 i drugim patentima iz SAD-a i drugih zemalja koji su objavljeni ili su u postupku. DTS je registrovana fabrička marka kompanije, a DTS logotipi, simbol,
DTS-HD i DTS-HD Master Audio su trgovačke
marke kompanije DTS, Inc. © 1996-2007 DTS,
Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi kompanije HDMI Licensing LLC.
4
Ovaj proizvod koji koristi Neural-THX® Surround
je proizveden prema licenci iz Neural Audio
Corporation i THX Ltd. Sony Corporation ovim garantuje i korisniku neisključivo, neprenosivo i ograničeno pravo na korištenje ovog proizvoda i drugih tehnologija sa licencom iz Neural Audio Corporation i THX
Ltd., u skladu sa zakonima o patentnim pravima iz
SAD-a i drugih zemalja. "Neural Surround", "Neural
Audio", "Neural" i "NRL" su zaštićena imena u
vlasništvu Neural Audio Corporation, a THX je
zaštićeno ime iz THX Ltd., koje može biti registrovano
u nekim slučajevima. Sva prava pridržana.
Znakove (Shin Go R) instalirane u ovaj prijemnik
omogućila je kompanija MORISAWA & COMPANY
LTD. Ti nazivi su zaštitni znakovi kompanije
MORISAWA & COMPANY LTD., i autorsko
pravo na te znakove takoñe pripada kompaniji
MORISAWA & COMPANY LTD.
iPod je zaštićeni naziv proizvoda kompanije Apple
Computer, Inc., registrovan u SAD-u i drugim
državama.
Svi drugi zaštićeni nazivi i registrovani zaštićeni
nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima. U
ovom priručniku ne navode se oznake ™ i ®.
Bluetooth reč i logotipi su u vlasništvu Bluetooth
SIG, Inc. i Sony Corporation ih koristi uz dopuštenje.
Drugi zaštitni znakovi i nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.
"M-crew Server" je zaštićeni naziv kompanije
Sony Corporation.
"BRAVIA" je zaštićeni naziv kompanije Sony
Corporation.
5
Sadržaj
Priprema
Uživanje u surround zvuku
1: Instaliranje zvučnika .............................. 23
2: Spajanje zvučnika .................................. 25
3: Spajanje TV prijemnika za prikaz
menija ................................................... 27
4a: Spajanje audio komponenti................... 29
4b: Spajanje video komponenti................... 34
5: Spajanje antena ...................................... 43
6: Priprema prijemnika i daljinskog
upravljača .............................................. 44
7: Upravljanje prijemnikom pomoću menija
na ekranu............................................... 45
8: Podešavanje zvučnika ............................ 46
9: Automatska kalibracija odgovarajućih
parametara (Auto Calibration) ............... 48
Vodič za rukovanje menijom ..................... 55
Reprodukcija 2-kanalnog zvuka .................70
Reprodukcija višekanalnog zvuka ..............71
Uživanje u surround efektu za muziku........74
Uživanje u surround efektu za filmove .......76
Reprodukcija
Uživanje u zvuku/slici sa komponente
spojene na prijemnik ............................. 58
Uživanje u zvuku/slici sa komponenti
spojenih na DIGITAL MEDIA PORT
adapter................................................... 60
Upravljanje TDM-iP1/iP50/TDM-NC1
adapterom pomoću menija prijemnika ...61
Tuner
Slušanje FM/AM radio stanica................... 65
Memorisanje FM/AM radio stanica ........... 68
6
Funkcija Multi-zone
Mogućnosti funkcije Multi-zone.................80
Multi-zone povezivanje ..............................81
Podešavanje zvučnika u zoni 2 ...................85
Promena podešenja zone za daljinski
upravljač ................................................86
Upravljanje prijemnikom iz druge zone
(funkcije ZONE 2/ZONE 3) ..................87
Upotreba ostalih funkcija
Upotreba "BRAVIA" Sync funkcija ...........89
Odabir monitora koji prikazuju HDMI video
signale ....................................................92
Odabir izmeñu digitalnog i analognog
zvuka .....................................................93
Reprodukcija zvuka/slike sa drugih ulaza
(Input Assign) ........................................94
Upotreba Sleep Timera ...............................96
Slušanje surround zvuka pri niskim
glasnoćama ............................................97
Snimanje pomoću ovog prijemnika ............98
Promena upravljačkog moda prijemnika i
daljinskog upravljača .............................99
Spajanje u konfiguraciji dva pojačala .......101
Podešavanje parametara
Upotreba menija Settings..........................102
Auto Calibration .......................................103
Speaker .....................................................105
Surround ...................................................109
EQ.............................................................110
MuIti Zone................................................111
Audio ........................................................112
Video ........................................................113
HDMI .......................................................116
System ......................................................117
Upravljanje bez spajanja na TV................118
Upotreba daljinskog
upravljača
Upravljanje svakom od komponenti
pomoću daljinskog upravljača .............123
Programiranje daljinskog upravljača ........126
Automatsko izvoñenje nekoliko funkcija u
nizu (Macro Play) ................................130
Podešavanje kodova daljinskog upravljača
koji nisu memorisani ...........................132
Brisanje svih sadržaja memorije daljinskog
upravljača ............................................133
Dodatne informacije
Rečnik.......................................................134
Mere opreza..............................................137
U slučaju problema ...................................138
Tehnički podaci ........................................143
7
Opis i položaj delova
Prednja strana uređaja
Uklanjanje poklopca
Pritisnite PUSH.
Kad skinete poklopac, držite
ga izvan dometa dece.
Status tipke POWER
Isključeno
Prijemnik je isključen (početno podešenje).
Pritisnite POWER za uključenje prijemnika.
Ne možete uključiti prijemnik pomoću
daljinskog upravljača.
Uključeno/Pripravno stanje
Pritisnite ?/1 na daljinskom upravljaču za
uključenje prijemnika ili za podešavanje u
pripravno stanje. Kad pritisnete POWER na
prijemniku, prijemnik će se isključiti.
8
Naziv
Funkcija
Naziv
A POWER
Pritisnite za uključivanje i isključivanje
prijemnika.
J 2CH/A.DIRECT Pritisnite za odabir
zvučnog ugoñaja
A.F.D.
(str. 70, 71, 74, 76).
MOVIE
B AUTO CAL MIC Za spajanje isporučenog optimizacionog
priključnica
mikrofona za funkciju
Digital Cinema Auto
Calibration (str. 49).
C TONE MODE
TONE
D MEMORY/
ENTER
Podešava FRONT/
CENTER/
SURROUND/
SURROUND BACK
BASS i TREBLE.
Više puta pritisnite
TONE MODE za
odabir BASS ili
TREBLE i zatim
zakrenite TONE za
podešavanje nivoa.
Pritisnite za rukovanje
tjunerom (FM/AM).
Funkcija
MUSIC
K ZONE/
POWER,
SELECT
Pritisnite SELECT
više puta za odabir
zone 2 ili zone 3.
Svakim pritiskom
tipke POWER, izlazni
signali za odabranu
zonu se uključuju ili
isključuju (str. 80).
L HDMI IN
Pritisnite za odabir
ulaznog signala iz
komponente spojene
na priključnice HDMI
IN (str. 35).
M HDMI OUT
Pritisnite za odabir
izlaznog signala prema
komponenti spojenoj
na priključnice HDMI
OUT (str. 35).
N PHONES
priključnica
Za spajanje slušalica.
TUNING MODE
TUNING
E Senzor
daljinskog
upravljača
Prima signale iz
daljinskog upravljača.
F DIMMER
Pritisnite za podešavanje svetline
displeja.
G DISPLAY
Pritisnite za odabir
informacija prikazanih
na displeju.
Za spajanje prenosne
P VIDEO 2 IN/
PORTABLE AV audio/video komponenIN priključnica te poput kamkordera
ili konzole za igranje.
H INPUT MODE
Pritisnite za odabir
ulaznog moda ako su
iste komponente priključene na digitalne i
analogne priključnice
(str. 93).
Q MULTI
CHANNEL
DECODING
indikator
I Displej
Pokazuje tekući status
odabrane komponente
ili listu dostupnih
opcija (str. 11)
Pritisnite za odabir
O SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) OFF, A, B, A+B
prednjih zvučnika
(str. 48).
Svetli tokom dekodiranja višekanalnog
zvuka.
nastavlja se
9
Naziv
Funkcija
R INPUT
SELECTOR
Zakrenite za odabir
ulaznog izvora reprodukcije. Za odabir
ulaznog izvora za
zonu 2 ili zonu 3, prvo
pritisnite ZONE/
SELECT (K) za
odabir zone 2 ili zone
3 (na displeju se
prikaže "ZONE 2
INPUT" ili "ZONE 3
INPUT"), zatim
zakrenite INPUT
SELECTOR za odabir
ulaznog izvora.
S MASTER
VOLUME
Za podešavanje glasnoće svih zvučnika
istovremeno.
10
Indikatori na displeju
Naziv
Funkcija
A SW
Svetli ako je subwoofer
podešen na "YES" te se
izlazni audio signal prenosi
putem priključnice
SUBWOOFER. Dok je
uključen ovaj indikator,
prijemnik stvara signal
subwoofera na osnovu
L.F.E. signala na disku koji
se reprodukuje ili niskofrekventnih komponenti
prednjih kanala.
nastavlja se
11
Naziv
Funkcija
Slova (L, C, R, itd.) oznaB Indikatori
kanala koji se čavaju kanale koji se reproreprodukuje dukuju. Okvir oko slova
se menja kao oznaka
načina na koji prijemnik
obrañuje signal izvora
(zavisno od postavki
zvučnika).
Prednji levi
L
Prednji desni
R
Srednji (mono)
C
Surround levi
SL
Surround desni
SR
Surround (mono ili
S
surround komponente od
Pro Logic postupka)
Surround zadnji levi
SBL
Surround zadnji desni
SBR
Surround zadnji (zadnji
SB
surround zvuk dobijen od
6.1-kanalnog dekodiranja)
Primer:
Format snimanja (prednji/
surround): 3/2.1
Izlazni kanal: surround zvučnici su podešeni na "NO".
Zvučni ugoñaj: A.F.D.
AUTO.
Naziv
Funkcija
C Indikatori
ulaza
Svetle za označavanje
tekućeg ulaza.
INPUT
Svetli stalno. Uz to, svetli i jedan od sledećih
indikatora trenutno
odabranog izvora.
HDMI
Svetli kad prijemnik prepozna komponentu spojenu
na HDMI IN priključnicu.
DMPORT
Svetli ako je spojen
DIGITAL MEDIA PORT
adapter i odabran
"DMPORT".
MULTI IN
Svetli kad je odabran
višekanalni ulaz.
AUTO
Svetli sa odgovarajućim
indikatorima koji pokazuju
tekući ulaz kad je ako je
INPUT MODE podešen na
"Auto".
COAX
Digitalni signal se dovodi
preko COAXIAL
priključnice.
OPT
Digitalni signal se dovodi
preko OPTICAL
priključnice.
ANALOG
Nema ulaza digitalnog
signala. Takoñe svetli
kad je INPUT MODE
podešen na "Analog" ili
kad se koristi funkcija
"2ch Analog Direct".
D EQ
Svetli kad je aktiviran
ekvilajzer.
E HDMI A B Svetli kod izlaza signala
iz priključnice HDMI OUT
A ili B.
12
F D.C.A.C.
Svetli kad je aktivirana
automatska kalibracija.
G ZONE 2/
ZONE 3
Svetli kad je aktivirana
funkcija zone 2/zone 3.
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
H SLEEP
Svetli ako je aktiviran
sleep timer.
K Indikatori
tjunera
Svetle kad prijemnik
podešava radio stanice.
I L.F.E.
Svetli ako disk koji se
reprodukuje sadrži L.F.E.
(Low Frequency Effect)
kanal. Kad se reprodukuje
zvuk L.F.E. kanala, uključuje se skala ispod slova
koja pokazuje nivo efekta.
S obzirom da L.F.E. signal
nije snimljen u svim delovima ulaznog signala, prikaz na skali će se menjati
tokom reprodukcije
(ili se može potpuno
isključiti).
J DSD
Svetli kad prijemnik
prima DSD (Direct Stream
Digital) signale (str. 35).
STEREO
Stereo emitovanje
MONO
Mono emitovanje
RDS
Primaju se RDS informacije.
PRESET
Podešeno je podešavanje
memorisanih stanica.
MEMORY
Aktivirana je funkcija
memorije, na primer
Name Input, itd.
L H.A.T.S.
Svetli kad je aktivirana
funkcija H.A.T.S. (High
quality digital Audio
Transmission System).
M BI-AMP
Svetli kad su zadnji
surround zvučnici podešeni na "BI-AMP".
N D.RANGE
Svetli ako je aktivirana
funkcija dinamičke
kompresije opsega.
O VOLUME
Prikazuje trenutni nivo
glasnoće.
nastavlja se
13
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
P Dolby
Digital
Surround
indikatori
Svetli jedan od odgovarajućih indikatora kad prijemnik
dekodira odgovarajuće
signale Dolby Digital
formata.
T Dolby Pro
Logic
indikatori
Svetli jedan od odgovarajućih indikatora kad prijemnik
primenjuje Dolby Pro Logic
procesiranje na 2-kanalne
signale radi izlaza signala
srednjeg i surround kanala.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
Napomena
Pri reprodukciji diska Dolby
Digital formata koristite digitalno povezivanje i nemojte
podesiti INPUT MODE na
"Analog".
Q DTS-HD
indikatori
Svetle kad prijemnik
dekodira DTS-HD.
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
Napomena
Ovaj indikator ne svetli kad
nije spojen srednji ili
surround zvučnik.
U DTS(-ES)
indikatori
Svetle kod ulaza DTS ili
DTS-ES signala.
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
Svetli kad prijemnik dekodira DTS signale. Zavisno od
formata ulaznog signala ili
formata dekodiranja, takoñe
svetli bilo 96/24 ili NEO:6.
96/24
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS 96/24 (96 kHz/24 bit)
dekodiranje
NEO:6
DTS Neo:6 Cinema/Music
DTS-ES
Svetli sa sledećim indikatorom zavisno od formata dekodiranja ulaznog signala.
Svetli konstantno sa jednim
od sledećih indikatora.
MSTR
DTS-HD Master Audio
LBR
R ;TrueHD Svetli kad prijemnik
dekodira Dolby TrueHD.
S L-PCM
Dolby Pro Logic
;PLII
DTS
DTS-HD
HI RES
;PL
Svetli kod ulaza Linear
PCM (Pulse Code
Modulation) signala.
DISCRETE DTS-ES Discrete 6.1
MATRIX
DTS-ES Matrix 6.1
Napomena
Pri reprodukciji diska DTS
formata, povezivanje treba biti
digitalno i INPUT MODE ne
sme biti podešen na "Analog."
V Neural-THX Svetli kad prijemnik
primenjuje Neural-THX
procesiranje na ulazne
signale.
14
Zadnja strana uređaja
A DIGITAL INPUT/OUTPUT deo
C DMPORT
Spajanje na DIGITAL
MEDIA PORT
adapter (str. 30).
OPTICAL
IN/OUT
priključnice
Spajanje sa DVD,
Super Audio CD
ureñajem i sl. Priključnica COAXIAL
COAXIAL IN omogućuje bolji
priključnice
kvalitet glasnih
zvukova (str. 27, 30,
35, 38, 39).
HDMI
IN/OUT*
priključnice
Spajanje sa DVD
ureñajem, Blu-ray
Disc ureñajem ili
satelitskim tjunerom.
Slika i zvuk se
emituju u TV ili
projektor (str. 27, 35).
D ANTENNA deo
FM ANTENNA Spajanje žičane FM
priključnica
antene isporučene uz
prijemnik (str. 43).
AM ANTENNA Spajanje AM okvirne
priključnica
antene isporučene uz
prijemnik (str. 43).
B Kontrolni priključak za Sony opremu
i druge spoljne komponente
IR REMOTE
IN/OUT
priključnice
Spajanje IR repetitora (str. 80).
TRIGGER OUT Spajanje na sigurnopriključnice
sni sistem uključenja/isključenja napajanja drugih 12V
TRIGGER kompatibilnih ureñaja ili
pojačala/prijemnika
zone 2 ili zone 3
(str. 111).
nastavlja se
15
E COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT deo
Y, PB/CB, PR/
CR IN/OUT
priključnice*
Spajanje DVD
ureñaja, TV-a ili
satelitskog tjunera.
(str. 27, 38, 39).
F RS-232C priključnica
Koristi se za održavanje i servis.
G AUDIO INPUT/OUTPUT deo
AUDIO
IN/OUT
priključnice
Spajanje kasetofona,
MD ureñaja i sl.
(str. 30, 33).
MULTI
CHANNEL
INPUT
priključnice
Spajanje Super
Audio CD ureñaja
ili DVD ureñaja sa
analognom audio
priključnicom za 7.1
ili 5.1 kanalni zvuk
(str. 32).
PRE OUT
priključnice
Spajanje sa spoljnim
pojačalom.
H VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT deo
AUDIO
IN/OUT
priključnice
Spajanje na videorekorder, DVD
ureñaj i sl. (str. 27,
38, 39, 40).
VIDEO
IN/OUT
priključnice*
AUDIO OUT
priključnice
VIDEO OUT
priključnice
Spajanje komponente u zoni 2 ili
zoni 3 (str. 80).
EXT VIDEO Spajanje komponente
IN priključnica kad želite gledati
sliku u slici (PIP).
I SPEAKERS deo
Spajanje zvučnika
(str. 25).
* Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako
spojite priključnice HDMI OUT ili MONITOR
OUT sa TV prijemnikom (str. 27). Ovim prijemnikom možete takoñe upravljati putem grafičkog
interfejsa (GUI) (str. 45).
16
Daljinski upravljač
Isporučeni daljinski upravljač možete koristiti
za upravljanje prijemnikom i Sony audio/
video komponentama za koje je podešen.
Glavni daljinski upravljač
(RM-AAL014)
U ilustracijama ovog uputstva prikazan je daljinski upravljač koji se isporučuje sa američkim/
kanadskim modelom (RM-AAL013). Sve
razlike u rukovanju su jasno navedene u tekstu,
na primer kao "samo za evropski model".
nastavlja se
17
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
A AV ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Za uključivanje i isključivanje
audio/video komponenti za
koje je daljinski upravljač
podešen (str. 126).
Ako istovremeno pritisnete
tipku ?/1 (2), isključuju se
prijemnik i ostale komponente
(SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija AV ?/1 prekidača
automatski se menja svaki
put kad pritisnete neku od
tipki ulaza (5).
H D.TUNING
Pritisnite SHIFT (Y), zatim
pritisnite za aktiviranje
funkcije direktnog podešavanja (str. 66).
I CLEAR
Pritisnite SHIFT (Y), zatim
pritisnite za
– brisanje pogrešno unesenog
broja.
– povratak na kontinuiranu
reprodukciju i sl. satelitskog
tjunera ili DVD ureñaja.
J ENT/MEM
Pritisnite SHIFT (Y), zatim
pritisnite ENT/MEM unos vrednosti nakon odabira kanala,
diska ili zapisa upotrebom brojč anih tipki, ili za memorisanje
stanice pri upotrebi tjunera.
K MOVIE
Pritisnite za odabir zvučnog
ugoñaja za filmove (str. 76).
L MUSIC
Pritisnite za odabir zvučnog
ugoñaja za muziku (str. 74).
B ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Pritisnite za uključivanje i
isključivanje prijemnika.
Ako je odabrana zona 2 ili
zona 3, ovom tipkom se
uključuje ili isključuje samo
glavni prijemnik. Za isključenje
svih komponenti, uključujući
pojačalo u zoni 2 ili zoni 3,
istovremeno pritisnite ?/1 i AV
?/1 (1) (SYSTEM
STANDBY).
Smanjenje potrošnje u
pripravnom stanju
M NIGHT MODE Pritisnite AMP (D), zatim
pritisnite NIGHT MODE za
aktivaciju funkcije NIGHT
MODE (str. 97).
Kad su "Control for HDMI"
(str. 116) i "RS-232C Control"
(str. 117) podešeni na "OFF".
N HDMI
OUTPUT
Pritisnite za odabir izlaznog
signala za komponentu spojenu
na priključnice HDMI OUT
(str. 35).
O GUI MODE
Pritisnite za prebacivanje
načina prikaza izmeñu GUI
MODE (za prikaz menija na
TV ekranu) i DISPLAY
MODE (za prikaz menija na
displeju).
C ZONE
Pritisnite za aktiviranje funkcija
u zoni 2/zoni 3 (str. 80).
D AMP
Pritisnite za aktiviranje moda
prijemnika (str. 45).
E Tipke ulaza
Pritisnite jednu od tipki za
odabir željene komponente.
Kad pritisnete neku od tipki
ulaza, prijemnik se uključuje.
Tipke su fabrički podešene za
Sony ureñaje (str. 58). Podešenje
se može promeniti na način
opisan u "Programiranje daljinskog upravljača" na str. 126.
F TV/INPUT
G WIDE
18
Pritisnite TV (X), zatim
pritisnite TV/INPUT za odabir
ulaznog signala TV-a.
Pritisnite TV (X), zatim
pritisnite WIDE više puta za
odabir širokog formata slike.
P
v
1/2/4/3
Pritisnite 1/2/4/3 za odabir
podešenja. Zatim pritisnite v
za potvrdu odabira.
Q OPTIONS
TOOLS
Pritisnite za prikaz i odabir
parametara iz menija opcija
za DVD ureñaj, Blu-ray
ureñaj, itd.
R MENU
HOME
Pritisnite za prikaz menija
za upravljanje audio/video
komponentama ili TV-om.
Naziv
a)
S m/M
x a)
X a)
N a) b)
./> a)
TUNING +/–
T PRESET
+ b)/–
TV CH + b)/–
U F1/F2
Funkcija
Naziv
Funkcija
Pritisnite za upravljanje DVD
ureñajem, Blu-ray Disc
ureñajem, CD ureñajem, MD
ureñajem, kasetofonom ili
komponentom spojenom na
DIGITAL MEDIA PORT
adapter itd.
Z Brojčane
tipke
Pritisnite TV (X) i zatim TV
CH+/– za upravljanje TV-om,
satelitskim tjunerom, videorekorderom itd.
Pritisnite SHIFT (Y), zatim
pritisnite za
– memorisanje/podešavanje
memorisanih stanica.
– odabir brojeva zapisa CD,
DVD, Blu-ray Disc ili MD
ureñaja. Pritisnite -/-- (a)
za odabir zapisa br. 10.
– odabir brojeva kanala za
videorekorder ili satelitski
tjuner.
– Pritisnite TV (X) i zatim
brojčane tipke za odabir TV
kanala.
a -/--
Pritisnite BD ili DVD (E) i
zatim F1 ili F2 za odabir
željene komponente.
C Rekorder sa hard diskom
F1: HDD
F2: DVD ureñaj, Blu-ray
Disc ureñaj
C DVD/VHS combo ureñaj
F1: DVD ureñaj, Blu-ray
Disc ureñaj
F2: VHS
Pritisnite za odabir
– brojeva zapisa preko 10 za
videorekorder, satelitski
tjuner, CD ureñaj ili MD
ureñaj.
– brojeve kanala za Digital
CATV priključnicu.
b A.F.D.
Pritisnite za odabir zvučnog
ugoñaja (str. 71).
c 2CH/
A.DIRECT
Pritisnite za odabir zvučnog
ugoñaja ili za prebacivanje
zvuka odabranog ulaza na
analogni signal bez ikakvog
podešavanja (str. 70).
Pritisnite za odabir stanica.
Pritisnite za memorisanje FM/
AM stanica ili odabir memorisanih stanica.
INPUT
MODE
Pritisnite AMP (4) i zatim
INPUT MODE za odabir ulaznog moda kad su iste komponente spojene na digitalne i
analogne priključnice (str. 93).
SLEEP
Pritisnite AMP (4) i zatim
pritisnite SLEEP za aktiviranje
Sleep Timera i vremena do
automatskog isključenja
prijemnika (str. 96).
V RM SET UP
Pritisnite za podešavanje
daljinskog upravljača (str. 99).
W THEATER
Pritisnite za uključenje/
isključenje Theater moda kod
spajanja prijemnika na proizvode koji podržavaju
"BRAVIA" Sync.
X TV
Pritisnite za aktivaciju TV
funkcija.
Y SHIFT
Pritisnite da tipka počne da
svetli. Aktivira na daljinskom
upravljaču tipke sa ružičastim
oznakama.
d RESOLUTION Pritisnite RESOLUTION više
puta za promenu rezolucije
signala koji izlaze iz priključnice HDMI OUT ili
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT.
e PIP
Pritisnite PIP za promenu
slike u PIP (Picture in Picture)
prozoru. Slika PIP prozora je
iz priključnice EXT VIDEO
IN. Položaj glavne slike i PIP
prozora možete da zamenite
pritiskom na v (P).
Napomena
Kad je "Video Direct" u
meniju HDMI podešen na
"ON", PIP prozor nije prikazan.
f DISPLAY
Pritisnite za odabir informacija
prikazanih na displeju, TV
ekranu za videorekorder, satelitski tjuner, CD/DVD ureñaj,
Blu-ray ureñaj ili MD ureñaj.
Napomena
U GUI modu, pritisnite ovu
tipku za prikaz menija na
TV ekranu.
nastavlja se
19
Naziv
Funkcija
g RETURN/
EXIT O
Pritisnite za povratak na prethodni meni ili izlaz iz prikazanog menija videorekordera,
DVD ureñaja ili satelitskog
tjunera.
h T/U
Pritisnite za odabir albuma.
i DISC SKIP
Pritisnite za preskakanje diska
kad koristite šaržer.
j MASTER
VOL +/–
Pritisnite za podešavanje glasnoće svih zvučnika istovremeno.
TV VOL +/–
Pritisnite TV (X) i zatim TV
VOL +/– za podešavanje
glasnoće TV prijemnika.
k MUTING
Pritisnite za isključenje zvuka.
Pritisnite ponovo za uključenje
zvuka.
l BD/DVD/
TOP MENU,
MENU
Pritisnite za prikaz menija
DVD ureñaja na TV ekranu.
Zatim tipkama 1/2/4/3 i v
izvodite funkcije menija.
MACRO1
MACRO2
Pritisnite AMP (4) i zatim
MACRO1 ili MACRO2 za
podešavanje funkcije
makronaredbe (str. 130).
a)
Pogledajte tablicu na str. 124 za informacije o
tipkama koje možete koristiti za upravljanje
svakom od komponenti.
b)
Ove tipke (TV/5, N, PRESET +/TV CH +)
imaju ispupčenu tačku koja olakšava rukovanje
daljinskim upravljačem.
Napomene
C Neke ovde opisane funkcije možda neće raditi,
zavisno od modela prijemnika.
C Gore navedene informacije služe samo kao
primer i zato, zavisno od komponenti, opisani
postupci neće biti mogući ili mogu biti drugačiji.
20
Daljinski upravljač zone 2/
zone 3 (RM-AAP027)
Ovaj daljinski upravljač koristi se za funkcije
zone 2/zone 3 (str. 80).
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
A AV ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Za uključivanje i isključivanje
audio/video komponenti za
koje je daljinski upravljač
podešen (str. 126).
Pritisnite istovremeno tipku
?/1 (2) za isključenje
prijemnika u glavnoj zoni,
zoni 2 i zoni 3 te bilo koje
druge Sony komponente
(SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija AV ?/1 prekidača
automatski se menja svaki
put kad pritisnete neku od
tipki ulaza (4).
H F1/F2
Pritisnite BD ili DVD (D) i
zatim F1 ili F2 za odabir
željene komponente.
C Rekorder sa hard diskom
F1: HDD
F2: DVD, Blu-ray ureñaj
C DVD/VHS combo ureñaj
F1: DVD, Blu-ray ureñaj
F2: VHS
Napomena
Funkcija F1/F2 ne radi s video
komponentama koje nemaju
funkciju snimanja.
I GUIDE
Pritisnite za prikaz liste vodiča
za DVD ureñaj ili satelitski
tjuner na TV ekranu.
v
Pritisnite 1/2/4/3 za odabir
podešenja za zonu 2/zonu3.
Zatim pritisnite v za potvrdu
odabira.
B ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Pritisnite za uključivanje i
isključivanje prijemnika u zoni
2 ili zoni 3.
Za isključenje prijemnika u
glavnoj zoni, zoni 2 i zoni 3 te
bilo koje druge Sony komponente (SYSTEM STANDBY),
istovremeno pritisnite AV ?/1
(1).
C ZONE
Pritisnite za aktiviranje funkcija
u zoni 2/zoni 3 (str. 80).
D Tipke ulaza
Pritisnite jednu od tipki za
odabir željene komponente. Za
korištenje tipki sa ružičastim
nazivima, pritisnite SHIFT
(R) i zatim pritisnite tipku.
Kad pritisnete neku od tipki
ulaza, prijemnik se uključuje.
Tipke su fabrički podešene za
Sony ureñaje (str. 87). Podešenje
se može promeniti na način
opisan u «Programiranje daljinskog upravljača» na str. 126.
E ENTER
Pritisnite za unos vrednosti
nakon odabira kanala, diska ili
zapisa upotrebom brojčanih
tipki.
F PICTURE
Pritisnite više puta za odabir
načina prikaza slike na TV-u.
G FAVORITES
Pritisnite jednom za prikaz
memorisane liste omiljenih
kanala za TV.
J
1/2/4/3
K OPTIONS
TOOLS
Pritisnite za prikaz i odabir
parametara iz menija opcija
za DVD ureñaj, TV ili
Blu-ray ureñaj, itd.
L MENU
HOME
Pritisnite za prikaz menija
za upravljanje audio/video
komponentama ili TV-om.
M m/M a)
x a)
X a)
N a) b)
./> a)
Pritisnite za upravljanje DVD,
Blu-ray Disc, CD, MD ureñajem, kasetofonom ili komponentom spojenom na DIGITAL
MEDIA PORT adapter itd.
N PRESET
+ b)/–
Pritisnite za memorisanje FM/
AM stanica ili odabir memorisanih stanica.
TV CH + b)/–
O RM SET UP
Pritisnite TV (Q) i zatim TV
CH+/– za upravljanje TV-om,
satelitskim tjunerom, videorekorderom itd.
Pritisnite za podešavanje
daljinskog upravljača.
P TV ?/1
Za uključenje/isključenje TV-a.
Q TV
Za aktivaciju funkcija TV-a.
R SHIFT
Pritisnite da tipka zasvetli.
Tako se menja funkcija tipke
daljinskog upravljača tako da
se aktiviraju tipke s ružičastim
nazivima.
S WIDE
Pritisnite više puta za odabir
širokog formata slike.
nastavlja se
21
Naziv
Funkcija
T TV INPUT
Pritisnite TV (Q) i zatim
pritisnite TV INPUT za odabir
ulaznog signala TV-a.
U BD/DVD/
TOP MENU,
MENU
Pritisnite za prikaz menija
DVD ureñaja na TV ekranu.
Zatim tipkama 1/2/4/3 i v
izvodite funkcije menija.
V DISPLAY
Pritisnite za odabir informacija
prikazanih na displeju, TV
ekranu za videorekorder,
satelitski tjuner, CD/DVD
ureñaj, Blu-ray ureñaj ili MD
ureñaj.
Napomena
U GUI modu, pritisnite ovu
tipku za prikaz menija na
TV ekranu.
W RETURN/
EXIT O
Pritisnite za povratak na prethodni meni ili izlaz iz prikazanog menija videorekordera,
DVD ureñaja ili satelitskog
tjunera.
X T/U
Pritisnite za odabir albuma.
Y DISC SKIP
Pritisnite za preskakanje diska
kad koristite šaržer.
Z MASTER
VOL +/–
Pritisnite za istovremeno
podešavanje glasnoće svih
zvučnika zone 2/zone3.
TV VOL +/–
a MUTING
a)
Pritisnite TV (Q) i zatim TV
VOL +/– za podešavanje glasnoće TV prijemnika u zoni 2/
zoni3.
Pritisnite za isključenje zvuka.
Pritisnite ponovo za uključenje
zvuka.
Pogledajte tablicu na str. 125 za informacije o
tipkama koje možete koristiti za upravljanje
svakom od komponenti.
b)
Ove tipke (SAT/5, N, PRESET +/TV CH +)
imaju ispupčenu tačku koja olakšava rukovanje
daljinskim upravljačem.
22
Priprema
1: Instaliranje zvučnika
Ovaj prijemnik omogućuje upotrebu 7.1-kanalnog sistema (7 zvučnika i jedan subwoofer).
Upotreba 5.1/7.1-kanalnog
sistema
Za potpuni doživljaj višekanalnog zvuka slič
nog zvuku bioskopske dvorane, potrebno je pet
zvučnika (dva prednja, srednji i dva surround
zvučnika) te subwoofer (5.1-kanalni sistem).
Možete uživati u vernoj reprodukciji softvera
DVD-a ili Blu-ray diska u Surround EX formatu
ako ste spojili dodatni surround zadnji zvučnik
(6.1-kanalni sistem) ili dva surround zadnja
zvučnika (7.1-kanalni sistem).
Primer 7.1-kanalne
konfiguracije zvučnika
Primer 5.1-kanalne
konfiguracije zvučnika
A Prednji levi zvučnik
B Prednji desni zvučnik
C Srednji zvučnik
D Surround levi zvučnik
E Surround desni zvučnik
F Subwoofer
A Prednji levi zvučnik
B Prednji desni zvučnik
C Srednji zvučnik
D Surround levi zvučnik
E Surround desni zvučnik
F Surround zadnji levi zvučnik
G Surround zadnji desni zvučnik
H Subwoofer
nastavlja se
23
Saveti
C Ugao A treba da bude isti.
C Ako spojite 6.1-kanalni sistem zvučnika, postavite
zadnji surround zvučnik iza mesta slušanja.
C S obzirom da subwoofer ne emituje visoko usmerene signale, možete ga postaviti gde god želite.
24
2: Spajanje zvučnika
Pre spajanja priključnih kablova odspojite mrežni kabl.
FRONT SPEAKERS
B priključnice a)
A Mono audio kabl (opcija)
B Kablovi zvučnika (opcija)
A Prednji zvučnik A (L)
B Prednji zvučnik A (R)
C Srednji zvučnik
D Subwooferb)
E Zadnji surround zvučnik (L)c)
F Zadnji surround zvučnik (R)c)
G Surround zvučnik (L)
H Surround zvučnik (R)
a)
Ako imate dodatne prednje zvučnike,
spojite ih na priključnice FRONT
SPEAKERS B. Možete odabrati prednje
zvučnike koje želite koristiti pomoću
preklopke SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
na prednjoj ploči (str. 48).
nastavlja se
25
b)
Ako priključite subwoofer s funkcijom auto
standby, isključite tu funkciju kod gledanja
filmova. Ako je funkcija auto standby podešena na ON, zvučnik se automatski isključuje,
zavisno od nivoa ulaznog signala subwoofera
te se možda neće čuti zvuk.
c)
Ako imate samo jedan zadnji surround
zvučnik, spojite ga na SURROUND BACK
SPEAKERS L priključnicu.
Napomena
C Ako svi zvučnici koje spajate imaju nominalnu
impedansu od 8 ohma ili više, podesite
"Impedance" u meniju Speaker na "8 Ω". Kod
drugih načina spajanja podesite na "4 Ω". Detalje
potražite u poglavlju "8: Podešavanje zvučnika"
(str. 46).
C Pre spajanja mrežnog kabla, proverite da se provodnici kablova zvučnika meñusobno ne dodiruju
izmeñu priključnica SPEAKERS.
Savet
Za spajanje odreñenih zvučnika na drugo pojačalo,
upotrebite priključnice PRE OUT. Isti signal se
emituje preko priključnica SPEAKERS i PRE OUT.
Na primer, ako želite da spojite samo prednje zvučnike na drugo pojačalo, spojite pojačalo na PRE OUT
FRONT L i R priključnice.
ZONE 2 povezivanje
Priključnice SURROUND BACK SPEAKER
E i F možete dodeliti zvučnicima u zoni 2.
Podesite "Sur Back Assign" na "ZONE 2"
u meniju Speaker. Pogledajte "Upotreba
funkcije Multi-zone" (str. 80) za detalje o
spajanju i funkcijama zone 2.
26
3: Spajanje TV prijemnika za prikaz menija
Na ekranu TV prijemnika može se prikazati slika iz video komponente spojene na priključnice
HDMI OUT ili MONITOR OUT ovog prijemnika. Ovim prijemnikom možete upravljati putem
grafičkog interfejsa (GUI).
Nije potrebno spojiti sve kablove. Spojite audio i video kablove zavisno od raspoloživih priključnica na komponentama.
TV prijemnik
Audio signali
Video signali
A Optički digitalni kabl (opcija)
B Audio kabl (opcija)
C Video kabl (opcija)
D Komponentni video kabl (opcija)
E HDMI kabl (opcija)
nastavlja se
27
Napomene
C Pre spajanja priključnih kablova odspojite mrežni
kabl.
C Komponente za prikaz slike, poput TV-a ili
projektora, spojite na MONITOR VIDEO OUT
priključnicu na prijemniku. Možda neće biti
moguće snimati čak i ako ste spojili komponentu
za snimanje.
C Uključite prijemnik kad se preko njega odvija
video i audio reprodukcija na TV prijemniku.
Ako nije uključeno napajanje prijemnika, ne
prenosi se ni video ni audio signal.
C Zavisno od statusa veze izmeñu TV-a i antene,
slika na TV ekranu može biti izobličena. U tom
slučaju odmaknite antenu od prijemnika.
Saveti
C Ovaj prijemnik ima funkciju konverzije video
signala. Detalje potražite u odeljku "Napomene
o konverziji video signala" (str. 42).
C Zvuk s TV prijemnika se čuje iz zvučnika spojenih
na prijemnik ako povežete audio izlaz TV-a s TV
IN priključnicama na prijemniku. U takvoj konfiguraciji podesite audio izlaz TV-a na "Fixed" ako
postoji mogućnost odabira izmeñu "Fixed" i
"Variable".
C Kad grafički interfejs ne koristite 15 minuta,
aktivira se screen saver.
28
4a: Spajanje audio komponenti
Kako spojiti komponente
Ovaj deo uputstva opisuje kako spojiti komponente sa ovim prijemnikom. Pre početka, pogledajte donju tablicu "Komponente za spajanje"
u kojoj su navedene stranice na kojima se opisuje
način spajanja svake komponente.
Nakon spajanja svih komponenti, preñite na
"5: Spajanje antena" (str. 43).
Komponenta za spajanje
Super Audio CD
ureñaj/CD ureñaj
MD ureñaj
Str.
S digitalnim audio
izlazom
30
S višekanalnim audio
izlazom
32
Samo sa analognim
audio izlazom
33
S digitalnim audio
izlazom
30
Samo sa analognim
audio izlazom
33
Kasetofon, analogni gramofon
33
29
Spajanje komponenti sa digitalnim audio ulaznim/izlaznim
priključnicama
Na sledećoj slici prikazan je način spajanja Super Audio CD ureñaja, CD ureñaja, MD ureñaja i
DIGITAL MEDIA PORT adaptera.
DIGITAL MEDIA PORT
adapter
MD uređaj
Super Audio CD
uređaj/CD uređaj
A Optički digitalni kabl (opcija)
B Audio kabl (opcija)
C Koaksijalni digitalni kabl (opcija)
Napomene
C Kod spajanja optičkih digitalnih kablova, umetnite
utikače ravno u priključnicu dok ne kliknu na
mesto.
C Nemojte savijati ili vezati optičke digitalne kablove.
C Pre spajanja priključnih kablova odspojite mrežni
kabl.
C Za odspajanje DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
obratite pažnju na sledeće.
– Odspojite DIGITAL MEDIA PORT adapter
nakon odspajanja kabla kad su kablovi spojeni
na COMPONENT VIDEO priključnicu.
30
– Odspojite DIGITAL MEDIA PORT adapter
pritiskom na njegove bočne strane jer je
uglavljen na mesto.
Savet
Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne s
frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz, 88,2 kHz i 96 kHz.
Napomene o reprodukciji Super
Audio CD diskova na Super
Audio CD uređaju
C Zvuk se neće čuti ako se reprodukuje Super
Audio CD disk na Super Audio CD ureñaju
spojenom samo na COAXIAL SA-CD/CD
IN priključnicu na ovom prijemniku. Kod
reprodukcije Super Audio CD diska, spojite
ureñaj na MULTI CHANNEL INPUT ili
SA-CD/CD IN priključnicu. Pogledajte uputstvo za upotrebu Super Audio CD ureñaja.
C Spojite ureñaj koji može da šalje DSD signale iz HDMI priključnice na prijemnik
pomoć u HDMI kabla.
C Nije moguće digitalno snimanje Super
Audio CD diska.
C Kod spajanja optičkih digitalnih kablova,
priključke utaknite ravno dok ne kliknu na
mesto.
C Nemojte savijati optičke kablove ili ih vezati
u čvor.
Ako želite spojiti nekoliko
digitalnih komponenti ali ne
možete naći slobodan ulaz
Pogledajte poglavlje "Slušanje digitalnog
zvuka sa drugih ulaza (Input Assign)" (str. 94).
31
Spajanje komponenti sa višekanalnim izlaznim priključnicama
Ako vaš DVD, Blu-ray ili Super Audio CD ureñaj ima višekanalne izlazne priključnice, možete
ih spojiti s MULTI CHANNEL INPUT priključnicama na ovom prijemniku kako biste uživali u
višekanalnom zvuku. Takoñe možete upotrebiti višekanalne ulazne priključnice za spajanje sa
spoljnim višekanalnim dekoderom.
DVD uređaj, Blu-ray, Super
Audio CD uređaj i sl.
A Audio kabl (opcija)
B Mono audio kabl (opcija)
Napomene
C Pre spajanja priključnih kablova odspojite mrežni
kabl.
C DVD, Blu-ray i Super Audio CD ureñaji nemaju
priključnice SURROUND BACK.
C Kad je "Sur Back Assign" podešen na "BI-AMP"
ili "ZONE2" u meniju Speaker, ulazni signal u
SUR BACK priključnicama nije pravilan.
32
C Audio ulazni signali iz MULTI CHANNEL INPUT
priključnica ne izlaze kroz audio priključnice. Ti
signali se ne mogu snimati.
Spajanje komponenti sa analognim audio priključnicama
Na sledećim ilustracijama prikazan je način spajanja komponenti sa ovakvim analognim
priključnicama, kao što su kasetofon, gramofon i sl.
Super Audio
CD uređaj/
CD uređaj
MD uređaj
Kasetofon
Gramofon
A Audio kabl (opcija)
Napomena
C Ako vaš gramofon ima žicu za uzemljenje, spojite
je na priključnicu (U) SIGNAL GND.
C Pre spajanja priključnih kablova odspojite mrežni
kabl.
33
4b: Spajanje video komponenti
Kako spojiti komponente
Ovaj deo uputstva opisuje kako spojiti komponente sa ovim prijemnikom. Pre početka, pogledajte donju tablicu "Komponente za spajanje"
u kojoj su navedene stranice na kojima se opisuje
način spajanja svake komponente.
Nakon spajanja svih komponenti, preñite na
"5: Spajanje antena" (str. 43).
Komponenta za spajanje
Odabir ulazne/izlazne video
priključnice za spajanje
Kvalitet slike zavisi od odabrane priključnice
za spajanje. Pogledajte sledeću ilustraciju.
Odaberite način spajanja zavisno od raspoloživih priključnica na komponentama.
Str.
TV prijemnik
27
S HDMI priključnicom
35
DVD ureñaj, Blu-ray Disc ureñaj
38
Satelitski tjuner, Set-tob box
39
DVD rekorder, videorekorder
40
Kamkorder, konzola za igranje i sl.
40
Digitalno
Analogno
Visokokvalitetna slika
34
Spajanje komponenti sa HDMI
priključnicama
HDMI je skra ćenica od High-Definition
Multimedia Interface. To je interfejs za prenos
video i audio signala u digitalnom formatu.
Funkcije HDMI-a
C Digitalni audio signali koje prenosi HDMI
priključnica mogu se reprodukovati putem
zvučnika i PRE OUT priključnica na ovom
prijemniku. Taj signal podržava Dolby
Digital, DTS, DSD i linear PCM.
C Ovaj prijemnik omogućuje prijem Linear
PCM-a (frekvencija uzorkovanja ispod 192
kHz) sa digitalnim audio signalima u do 8
kanala putem HDMI priključnice.
C Analogni video signali koji prolaze do
VIDEO priključnice ili COMPONENT
VIDEO priključnica mogu se reprodukovati
kao HDMI signali. Audio signali ne izlaze
iz HDMI OUT priključnice kad se slika
konvertuje.
C Ovaj prijemnik podržava DSD prenos
(Super Audio CD), proširen s HDMI ver1.2.
C Ovaj prijemnik podržava High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), DeepColor i xvYCC prenos,
proširen sa HDMI ver1.3.
C Ovaj prijemnik podržava funkciju Control
for HDMI. Meñutim, priključnica HDMI
OUT B ne podržava funkciju Control for
HDMI.
C HDMI IN 5 je ulaz koji omogućuje bolji
kvalitet zvuka. Koristite IN 5 ulazni signal
kad želite viši kvalitet zvuka. IN 5 priključnicu možete takoñe koristiti na isti način
kao HDMI IN 1 do IN 4, i HDMI IN 6
priključnice.
nastavlja se
35
DVD uređaj
Satelitski tjuner /Set-top box
Audio/video
signali
Audio/video
signali
Blu-ray Disc uređaj, PS3™,
rekorder sa hard diskom
Audio/video
signali
U TV OPTICAL IN
priključnice
Audio
signali
Audio/
video
signali
Audio/
video
signali
TV prijemnik, projektor, itd.
Projektor, itd.
A HDMI kabl (opcija)
Savetujemo vam upotrebu Sony HDMI kabla.
B Optički digitalni kabl (opcija)
C Audio kabl (opcija)
Za uživanje u emitovanom višekanalnom surround TV zvuku
Emitovani višekanalni surround TV zvuk možete slušati iz zvučnika spojenog na prijemnik.
Povežite OPTICAL izlaznu priključnicu TVa na OPTICAL IN priključnicu prijemnika.
36
Savet
Spojite barem jedan od audio kablova (B ili C).
Napomene o priključnim
kablovima
C Savetujemo upotrebu HDMI kabla sa HDMI
logom (Sonyjev proizvod) za HDMI priključnicu koja podržava visoku brzinu (HDMI
kabl verzije 1.3a, kategorije 2) kod gledanja
slike ili slušanja zvuka tokom DeepColor
prenosa ili pri gledanju video zapisa od
1080p ili više.
C Ne savetujemo upotrebu HDMI-DVI kabla
za konverziju. Kad spojite HDMI-DVI kabl za konverziju na DVI-D komponentu,
možda neće biti zvuka i/ili slike. Spojite
druge audio kablove ili digitalne priključne
kablove, zatim podesite "Input Assign" u
meniju Input Option ako se reprodukcija
zvuka ne odvija pravilno.
C Pre spajanja priključnih kablova odspojite
mrežni kabl.
Napomene o HDMI spajanju
C Proverite podešenje spojene komponente
ako je slika loša ili se ne čuje zvuk iz komponente spojene HDMI kablom.
C Audio signal koji ulazi kroz HDMI IN priključnicu izlazi kroz izlaze zvučnika, HDMI
OUT priključnice i PRE OUT priključnica.
Ne izlazi kroz nijedne druge audio
priključnice.
C Video signali koji ulaze u HDMI IN priključnicu mogu izlaziti samo kroz HDMI OUT
priključnicu. Ulazni video signali ne mogu
izlaziti iz VIDEO OUT ili MONITOR
VIDEO OUT priključnica.
C Audio i video signali sa HDMI ulaza ne šalju
se kroz HDMI OUT priključnicu dok je
prikazan meni prijemnika.
C Kad želite slušati zvuk iz TV zvučnika,
podesite "Audio Out" na "TV+AMP" u
meniju HDMI. Ako podesite na "AMP",
zvuk se ne čuje iz TV zvučnika.
C Uključite prijemnik dok audio i video komponente za reprodukciju emituju signal
prema TV prijemniku preko ovog prijemnika.
Ako prijemnik nije uključen, ne emituje se
ni video ni audio signal.
C Audio signale (frekvencija uzorkovanja,
dužina bita itd.) koji se prenose iz HDMI
priključnice može potisnuti spojena komponenta. Proverite podešenje spojene komponente ako je slika loša ili se ne čuje zvuk iz
komponente spojene HDMI kablom.
C Zvuk može biti isprekidan kad se frekvencija uzorkovanja ili broj kanala izlaznih
audio signala komponente za reprodukciju
zamene.
C Kad spojena komponenta nije kompatibilna
sa tehnologijom za zaštitu od kopiranja
(HDCP), slika i/ili zvuk sa HDMI OUT
priključka mogu biti izobličeni ili se neće
videti/ čuti.
U tom slučaju proverite specifikacije
spojene komponente.
C Pogledajte uputstvo za upotrebu svake spojene komponente za detalje.
C High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), DSD i višekanalni Linear
PCM zvuk su mogući samo putem HDMI
priključka.
C Podesite rezoluciju slike ureñaja za reprodukciju na više od 720p/1080i za High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD).
C Možda ćete trebati podesiti rezoluciju slike
ureñaja za reprodukciju kako bi bio moguć
DSD i višekanalni Linear PCM. Pogledajte
uputstvo za upotrebu ureñaja za
reprodukciju.
C Ne podržava svaka HDMI komponenta sve
funkcije definisane odreñenom HDMI
verzijom. Na primer, komponente koje
podržavaju HDMI, ver. 1.3a, možda ne
podržavaju DeepColor.
37
Spajanje DVD uređaja, Blu-ray Disc uređaja
Na sledećim slikama prikazano je kako spojiti DVD ureñaj ili Blu-ray Disc ureñaj.
Nije potrebno spojiti sve kablove. Spojite audio i video kablove u skladu sa raspoloživim priključnicama na vašim komponentama.
DVD uređaj ili Blu-ray Disc uređaj
Audio signali
A Optički digitalni kabl (opcija)
B Koaksijalni digitalni kabl (opcija)
A Audio kabl (opcija)
* Kod spajanja komponente opremljene OPTICAL
priključnicom, podesite "Input Assign" u meniju
Input.
38
Video signali
D Video kabl (opcija)
E Komponentni video kabl (opcija)
Napomena
C Za reprodukciju višekanalnog digitalnog zvuka,
podesite postavke digitalnog audio izlaza na DVD
ureñaju ili Blu-ray Disc ureñaju. Pogledajte uputstvo za upotrebu DVD ureñaja ili Blu-ray Disc
ureñaja.
C Pre spajanja priključnih kablova odspojite
mrežni kabl.
Spajanje satelitskog tjunera i set top boxa
Na sledećoj slici prikazan je način spajanja satelitskog tjunera i set top boxa.
Nije potrebno spojiti sve kablove. Spojite audio i video kablove u skladu sa raspoloživim priključnicama na vašim komponentama.
Satelitski tjuner, Set-top box
Audio signali
Video signali
A Optički digitalni kabl (opcija)
B Audio kabl (opcija)
C Video kabl (opcija)
D Komponentni video kabl (opcija)
Napomena
Pre spajanja priključnih kablova odspojite mrežni
kabl.
39
Spajanje komponenata sa analognim video i audio priključnicama
Na sledećoj slici prikazano je kako spojiti komponentu sa analognim priključnicama, poput DVD
rekordera, videorekordera i sl.
Nije potrebno spojiti sve kablove. Spojite audio i video kablove u skladu sa raspoloživim priključnicama na vašim komponentama.
DVD rekorder, videorekorder
Audio signali
A Audio kabl (opcija)
B Video kabl (opcija)
40
Video signali
U priključnice VIDEO 2 IN/
PORTABLE AV IN
Skinite poklopac
Kamkorder, konzola za igranje
C Audio/video kabl (opcija)
Napomena
Pre spajanja priključnih kablova odspojite mrežni
kabl.
Funkcije konverzije video signala
Ovaj prijemnik ima mogućnost konverzije video signala.
C Kompozitni video signali mogu se emitovati kao HDMI video i komponentni video signali.
C Komponentni video signali mogu se emitovati kao HDMI video i video signali.
Prema početnom podešenju, ulazni video signali iz spojene komponente izlaze na HDMI OUT ili
MONITOR OUT priključnice kako je prikazano u donjoj tablici.
Savetujemo vam da podesite funkciju video konverzije kako bi odgovarala rezoluciji monitora
koji koristite.
Video" (str. 113).
Za detalje o funkciji video konverzije, pogledajte "
IZLAZNA
priključnica HDMI OUT A B
ULAZNA priključnica
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR
VIDEO OUT
HDMI IN 1/2/3/4/5/6
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
a : Video signali se reprodukuju.
– : Video signali se ne reprodukuju.
nastavlja se
41
Napomene o konverziji video
signala
C Ako se video signali iz videorekordera itd.
pretvaraju pomoću ovog prijemnika i zatim
dovode do TV-a, zavisno od statusa izlaza
video signala, slika na TV ekranu može
delovati izobličeno u horizontalnom smeru
ili se uopšte neće videti.
C HDMI video signali ne mogu se pretvoriti u
komponentne video i video signale.
C Pretvoreni video signali se ne reprodukuju
putem priključnice VIDEO OUT 1.
C Kad koristite videorekorder sa funkcijom
korekcije slike (npr. TBC), slike mogu biti
izobličene ili se neće videti. U tom slučaju
isključite funkciju korekcije slike.
C Rezolucija izlaza signala s COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT priključnice
konvertuje se do 1080i. Rezolucija izlaza
signala s HDMI OUT priključnice konvertuje
se do 1080p.
C COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
priključnice imaju ograničenje rezolucije
kad se konvertuje rezolucija video signala
zaštićena copyright tehnologijom.
S priključnica COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT moguća je rezolucija do
480p. HDMI OUT priključnice nemaju
ograničenja rezolucije.
C Video signali za koje se konvertovala rezolucija ne mogu se slati iz COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT priključnica ili
HDMI OUT priključnice. Video signali
izlaze putem HDMI OUT priključnice kad
su spojene obe.
C Podesite "Resolution" na "AUTO" ili "480i/
576i" u meniju Video za izlaz video signala
iz priključnica MONITOR VIDEO OUT i
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
kad su obe spojene.
42
Spajanje uređaja za snimanje
Za potrebe snimanja, spojite odgovarajuću
komponentu na priključnice VIDEO OUT na
prijemniku. Spojite kablove za ulazne ili izlazne signale na isti tip priključnice, budući da
priključnice VIDEO OUT nemaju funkciju
konverzije signala u format boljeg kvaliteta.
Napomena
Signali koji se prenose putem priključnica HDMI
OUT ili MONITOR VIDEO OUT možda se neće
pravilno snimiti.
5: Spajanje antena
Priključite isporučenu AM okvirnu i FM žičanu antenu.
FM žičana antena (isporučena)
AM okvirna antena
(isporučena)
* Oblik priključnice razlikuje se, zavisno od područja.
Napomene
C Kako bi se sprečila pojava šuma, udaljite AM
okvirnu antenu od prijemnika i ostalih komponenti.
C Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
C Nakon spajanja FM žičane antene, postavite je
što je moguće više u horizontalan položaj.
C Pre spajanja priključnih kablova odspojite mrežni
kabl.
43
6: Priprema prijemnika i
daljinskog upravljača
Spajanje mrežnog kabla
Početno podešavanje
Pre prve upotrebe prijemnika, izvršite početno
podešavanje prema sledećem uputstvu. Isti
postupak takoñe možete primeniti za vraćanje prijemnika na fabričke vrednosti.
Spojite isporučeni mrežni kabl na AC IN
priključnicu prijemnika i na zidnu utičnicu.
Napomene
C Pre spajanja mrežnog kabla, proverite da se
metalni provodnici kablova zvučnika meñusobno
ne dodiruju izmeñu priključnica SPEAKERS.
C Spojite mrežni kabl čvrsto.
AC IN priključnica
1
Na zidnu utičnicu
2
3
Mrežni kabl
(isporučen)
Izmeñu priključka i zadnje strane ureñaja
ostaje mali razmak čak i kad je priključak
utisnut do kraja. Spajanje je zamišljeno na
taj način i pojava ne predstavlja kvar.
44
Pritisnite POWER za isključenje
prijemnika.
Zadržite pritisnutom tipku
POWER te istovremeno pritisnite
TONE MODE i HDMI IN.
Nakon nekoliko sekundi
otpustite tipke TONE MODE i
HDMI IN.
Nakon što se na displeju na kratko
pojavi poruka "MEMORY
CLEARING...", pojavljuje se natpis "
MEMORY CLEARED!".
Sledeće postavke se vraćaju na fabričke
vrednosti.
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dve baterije tipa R6 (veličina AA)
u glavni i daljinski upravljač zone 2/zone 3.
Pri umetanju pripazite na ispravan polaritet.
7: Upravljanje prijemnikom
pomoću menija na
ekranu
Upotrebom menija na TV ekranu, možete
birati funkcije ili menjati podešenja prijemnika. Izvedite sledeća podešavanja kako
bi se meni prijemnika prikazao na ekranu
TV-a.
Savet
Napomene
Pogledajte "Upravljanje bez spajanja na TV" (str. 118)
ako želite upravljati prijemnikom bez spajanja na TV.
C Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo
toplim ili vlažnim mestima.
C Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije.
C Nemojte istovremeno upotrebljavati manganske
baterije sa nekim drugim baterijama.
C Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača
direktnom suncu ili rasvetnim ureñajima jer
može doći do smetnji u radu.
C Ako ne nameravate upotrebljavati daljinski
upravljač duže vreme, izvadite baterije kako
biste sprečili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
C Nakon zamene baterija, programirani kodovi se
mogu obrisati. U tom slučaju programirajte ih
ponovo (str. 126).
Savet
Kad se više ne može rukovati prijemnikom pomoću
daljinskog upravljača, zamenite baterije novima.
1
Spojite TV na ovaj prijemnik.
Pogledajte "3: Spajanje TV prijemnika"
(str. 27).
2
3
Uključite prijemnik i TV.
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
nastavlja se
45
4
Pritisnite GUI MODE.
Nakon što se na displeju prijemnika
pojavi "GUI MODE ON", prikazuje se
"GUI MODE".
8: Podešavanje zvučnika
Podešavanje impedanse
zvučnika
Podesite odgovarajuću impedansu u skladu
sa zvučnicima koje koristite.
Na TV ekranu se prikaže meni
prijemnika.
Savet
Možete odabrati jezik koji će se koristiti za poruke
u meni na ekranu TV-a (engleski, španski,
francuski i nemački). Za detalje pogledajte "
System podešenja" (str. 117).
Za izlazak iz menija
Pritisnite MENU.
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na ekranu TV-a se prikaže meni.
46
3
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "' Settings" i pritisnite
v ili 3.
Na TV ekranu se prikaže lista menija
Settings.
Za izlazak iz menija
Pritisnite MENU.
Napomene
4
5
6
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Speaker" i pritisnite
v ili 3.
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Impedance" i pritisnite
v.
C Ako ne znate impedansu zvučnika, pogledajte
njihovo uputstvo za upotrebu. (Taj podatak se
obič no nalazi na poleñini zvučnika.)
C Ako svi zvučnici koje spajate imaju nominalnu
impedansu od 8 ohma ili više, podesite
"Impedance" na "8 Ω". Kod drugih načina
spajanja podesite na "4 Ω".
C Kad spojite prednje zvučnike na priključnice
SPEAKER A i B, koristite zvučnike nominalne
impedanse od 8 ohma ili više.
– Kad spojite zvučnike impedanse 16 ohma ili
više u konfiguraciji "A" i "B":
Podesite "Impedance" na "8 Ω" u meniju
Speaker.
– Za druge vrste zvučnika u drugim
konfiguracijama:
Podesite "Impedance" na "4 Ω" u meniju
Speaker.
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "4 Ω " ili "8 Ω", zavisno
od zvučnika koje koristite i
pritisnite v.
Aktivira se parametar koji ste odabrali.
47
Odabir prednjih zvučnika
Možete odabrati željene prednje zvučnike.
Preklopka SPEAKERS
Podesite preklopku SPEAKERS za
odabir prednjih zvučnika koje
želite koristiti.
Napomena
Ako su na prijemnik spojene slušalice, nije moguće
odabrati ovo podešenje.
Podesite na
Za odabir
A
zvučnika spojenih na
priključnice FRONT
SPEAKERS A.
B
zvučnika spojenih na
priključnice FRONT
SPEAKERS B.
A+B
zvučnika spojenih na
priključnice FRONT
SPEAKERS A i B
(paralelan spoj).
OFF
isključenja zvuka putem
svih priključnica zvučnika
ili priključnice PRE OUT.
9: Automatska kalibracija
odgovarajućih parametara
(Auto Calibration)
Ovaj prijemnik opremljen je DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration) tehnologijom koja
omogućuje izvoñenje automatske kalibracije,
poput provere spoja izmeñu svakog zvučnika
i prijemnika, podešavanja nivoa glasnoće
zvučnika te merenja udaljenosti svakog
zvučnika od položaja za slušanje. Takoñe
pogledajte "Kratak vodič za podešavanje"
isporučen sa prijemnikom.
Pre izvođenja automatske
kalibracije
Pre automatske kalibracije podesite i
spojite zvučnike (str. 23 – 26).
C Priključnica AUTO CAL MIC se koristi
samo za isporučeni optimizacioni mikrofon.
Nemojte spajati druge mikrofone jer to
može oštetiti prijemnik i mikrofon.
C Zvuk koji tokom kalibracije dopire iz
zvučnika je vrlo glasan, zato obratite
pažnju ako u blizini ima dece, kao i na
eventualne reakcije suseda.
C Izvedite automatsku kalibraciju u tihom
okruženju kako bi izbegli štetan efekat buke i postigli precizne rezultate merenja.
C Ako izmeñu optimizacionog mikrofona i
zvučnika ima prepreka, kalibracija se ne
može izvesti pravilno. Uklonite prepreke
kako bi izbegli greške pri merenju.
C Kad koristite dva pojačala, pre automatske
kalibracije podesite "Sur Back Assign" na
"BI-AMP" u meniju Speaker.
Napomene
C Funkcija automatske kalibracije ne radi kad su
spojene slušalice.
C Ako je aktivna funkcija MUTING, isključite je.
48
Optimizacioni mikrofon
C Ako spojite subwoofer sa funkcijom frekvencije skretnice, podesite tu vrednost na
maksimum.
C Ako spojite subwoofer sa funkcijom auto
standby, isključite tu funkciju.
Napomena
Zavisno od karakteristika subwoofera koji
koristite, vrednost udaljenosti može pokazivati
veću udaljenost od stvarne.
Upotreba prijemnika kao
predpojačala
1
2
Spojite isporučeni optimizacioni mikrofon na priključnicu
AUTO CAL MIC na prednjoj
strani prijemnika.
Podesite optimizacioni
mikrofon.
Postavite ga na mesto slušanja i stavite
na stolicu ili stativ kako bi bio u visini
ušiju. Okrenite L stranu optimizacionog
mikrofona prema prednjem levom
zvučniku, a R stranu optimizacionog
mikrofona prema prednjem desnom
zvučniku.
Napomena
Kad stavite optimizacioni mikrofon u sredinu
izmeñu dva zvučnika, ako je ugao izmeñu
dva zvučnika preuzak, optimizacioni
mikrofon ne može izmeriti pravilno levi i
desni zvučnik.
O podešavanju aktivnog
subwoofera
C Kad je spojen subwoofer, prvo ga uključite
i pojačajte glasnoću. Zakrenite regulator
MASTER VOLUME u položaj malo ispred
srednje tačke.
Funkciju automatske kalibracije možete
koristiti kad ovaj prijemnik služi kao predpojačalo. U tom slučaju udaljenost prikazana
na displeju može se razlikovati od stvarne,
no i dalje možete koristiti prijemnik sa tom
vrednošću bez problema.
Izvođenje automatske
kalibracije
Funkcija automatske kalibracije omogućuje
proveru i merenje sledećih parametara:
C Da li su zvučnici spojeni ili nea)
C Polaritet zvučnika
C Udaljenost svakog zvučnika od mesta
slušanjab)
C Ugao zvučnikab)
C Veličinu zvučnikab)
C Nivo glasnoće zvučnika
C Karakteristike frekvencijec)
a) Kad je odabran višekanalni ulaz, ovaj prijemnik
ispravlja signale pomoću procesa analognog
downmixa samo za srednji zvučnik i subwoofer.
Korekcija ne vredi za druge zvučnike.
b) Rezultat merenja nije iskoristiv kad je odabran
višekanalni ulaz.
c) C Signali sa frekvencijom uzorkovanja iznad 96
kHz se uvek reprodukuju uz frekvenciju od
44,1 kHz ili 48 kHz.
nastavlja se
49
C Rezultat merenja nije iskoristiv u sledećim
slučajevima:
– Kad je odabran višekanalni ulaz.
– kad se koristi "2ch Analog Direct".
C Rezultat merenja nije iskoristiv kad se primaju
Dolby TrueHD signali sa frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz.
3
Na TV ekranu se prikaže lista menija
Settings.
4
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV ekranu je prikazan meni.
50
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir menija "6 Settings",
zatim pritisnite v ili 3.
5
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Auto Calibration",
zatim pritisnite v ili 3.
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Quick Setup", zatim
pritisnite v.
Prikaže se meni u kojem možete
odabrati opciju koja će se meriti.
6
Više puta pritisnite 1/2 i v za
odznačavanje stavki koje ne
želite meriti, pritisnite 3.
Prikaže se prozor za pokretanje
merenja.
Napomena
7
Pritisnite v za odabir "Start".
Merenje počinje za pet sekundi. Kad se
merenje završi, oglasi se zvučni signal
i rezultat merenja se prikaže na TV
ekranu.
Kad je jedan ili više zvučnika izvan faze, na ekranu
TV-a je prikazano "Out Phase". "+" i "–" priključnice
tog zvučnika su verovatno pogrešno spojene,
odnosno zamenjene. Meñutim, zavisno od zvučnika,
poruka "Out Phase" se može pojaviti na ekranu
TV-a čak i ako su spojeni pravilno, a razlog tome
su karakteristike samih zvučnika. U takvom slučaju
možete nastaviti koristiti prijemnik.
Saveti
C Sve funkcije osim uključenja/isključenja prijemnika
su tokom automatske kalibracije deaktivirane.
C U sledećim slučajevima merenja ne mogu se
izvesti pravilno ili automatska kalibracija nije
moguća.
– Ako koristite posebne zvučnike, poput dipolnih.
– Kad koristite funkciju zone 2/zone 3 u zoni 2/
zoni 3.
Prekid automatske kalibracije
8
Pritisnite v za odabir "Next".
Automatska kalibracija se prekida kad
promenite glasnoću, funkciju, podešenje
preklopke SPEAKERS, ili spojite slušalice.
Prikazuje se "Save auto calibration (auto
speaker setup)?". Za smeštanje rezultata
merenja izvedite postupak iz odeljka
"Memorisanje rezultata merenja" (str. 52).
Ako se na ekranu pojavi poruka upozorenja ili kôd greške, pogledajte "Lista
poruka nakon merenja kod automatske
kalibracije" (str. 53).
51
Memorisanje rezultata merenja
Za smeštanje rezultata merenja dobijene u
"Izvoñenje automatske kalibracije" (str. 49),
primenite sledeće korake.
1
2
Pritisnite 4/3 za odabir "Yes"
u koraku 8 u "Izvođenje automatske kalibracije" i zatim
pritisnite v.
4
Prikaže se meni za odabir vrste
kalibracije.
Napomene
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir vrste automatske
kalibracije, zatim pritisnite v.
Vrsta
kalibracije
Značenje
Full Flat
Merenje frekvencije od
početne vrednosti svakog
zvučnika.
Engineer
Podešavanje frekventnih
karakteristika u skladu sa
Sonyjevim standardima
prostorije za slušanje.
Front
Reference
Podešavanje karakteristika
svih zvučnika u skladu sa
karakteristikama prednjih
zvučnika.
OFF
Automatska kalibracija je
isključena.
Rezultati merenja su memorisani.
3
Pritisnite 3.
Prikaže se izlazni meni.
52
Pritisnite v.
C Signali s frekvencijom uzorkovanja iznad 96 kHz
se nakon korekcije uvek reprodukuju uz
frekvenciju od 44,1 kHz ili 48 kHz.
C Rezultat merenja nije iskoristiv u sledećim
slučajevima:
– Kad je odabran višekanalni ulaz.
– kad se koristi "2ch Analog Direct".
C Rezultat merenja nije iskoristiv kad se primaju
Dolby TrueHD signali s frekvencijom uzorkovanja
većom od 96 kHz.
Savet
Veličina zvučnika (LARGE/SMALL) odreñuje se
prema karakteristikama niskih frekvencija. Rezultati
merenja mogu varirati, zavisno od položaja optimizacionog mikrofona i zvučnika te obliku prostorije.
Savetujemo da se pridržavate rezultata merenja, no
možete ih i promeniti u meniju Speaker. Prvo
memorišite rezultate merenja i zatim ih promenite
po želji.
Provera rezultata automatske
kalibracije
Ako se pojavi poruka upozorenja ili kôd greške
u koraku 8 postupka "Izvoñenje automatske
kalibracije" (str. 49), proverite uzrok greške
i ponovo izvedite automatsku kalibraciju.
1
Pritisnite 4/3 za odabir "Yes",
zatim pritisnite v kad se na
ekranu prikaže "Error occurred
during calibration, press to
investigate".
Proverite detalje rezultata merenja,
zatim uklonite uzrok problema.
2
3
Pritisnite 4/3 za odabir "Retry",
zatim pritisnite v.
Ponovite korake 6 – 8 u "Izvođenje automatske kalibracije"
(str. 49).
Za smeštanje rezultata merenja
koji su uzrokovali grešku bez
otklanjanja uzroka
1 Pritisnite 4/3 za odabir "No", zatim
pritisnite v kad se na ekranu prikaže
"Error occurred during calibration,
press to investigate".
2 Primenite postupak "Memorisanje
rezultata merenja" (str. 52) kako biste
smestili dobijene rezultate.
Lista poruka nakon merenja kod automatske kalibracije
Oznaka greške Uzroci i rešenja
Code 30
Spojene su slušalice. Odspojite ih i ponovo izvedite automatsku kalibraciju.
Code 31
Opcija SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) je podešena na OFF. Odaberite drugo podešenje i
ponovo izvedite automatsku kalibraciju.
Code 32
Ureñaj nije prepoznao nijedan zvučnik. Proverite da li je optimizacioni mikrofon pravilno spojen i ponovo izvedite merenje. Ako je optimizacioni mikrofon spojen pravilno i
pojavila se oznaka greške, kabl mikrofona je možda oštećen ili nepravilno spojen.
Code 33
C
C
C
C
Nije spojen nijedan prednji zvučnik ili je spojen samo jedan.
Optimizacioni mikrofon nije spojen.
Nisu spojeni levi ili desni surround zvučnici.
Zadnji surround zvučnici su spojeni iako nisu spojeni surround zvučnici. Spojite
surround zvučnik(e) na priključnicu SURROUND.
C Zadnji surround zvučnik je spojen samo na priključnice SURROUND BACK
SPEAKERS R. Ako imate samo jedan zadnji surround zvučnik, spojite ga na
priključnicu SURROUND BACK SPEAKERS L.
Code 34
Zvučnici nisu postavljeni u pravilan položaj. Zvučnici ili optimizacioni mikrofon zdesna
ili sleva su možda postavljeni pogrešno. Pogledajte "1: Instaliranje zvučnika" (str. 23)
i proverite položaj zvučnika.
Warning 40
Automatska kalibracija je završena, ali nivo buke je visok. Automatska kalibracija se
može izvesti pravilno ako pokušate ponovo, iako se merenje ne može izvesti u svim
uslovima. Pokušajte automatski da kalibrišete ureñaj u tihom okruženju.
Warning 41
Warning 42
Ulaz iz mikrofona je prejak.
C Možda je mikrofon preblizu zvučniku.
Ponovite merenje nakon pomeranja mikrofona od zvučnika.
C Možda je glasnoća prejaka kad ovaj prijemnik koristite kao predpojačalo.
Warning 43
Udaljenost i položaj subwoofera ili ugao položaja zvučnika se ne mogu detektovati, a razlog toga može biti buka. Pokušajte automatski da kalibrišete ureñaj u tihom okruženju.
nastavlja se
53
Oznaka greške Uzroci i rešenja
Warning 44
Merenje je završeno. Meñutim, zvučnici nisu stavljeni u pravilan položaj jedan prema
drugom. Pogledajte "1: Instaliranje zvučnika" (str. 23) i proverite meñusobne položaje
zvučnika.
NO WARNING
Nema poruke upozorenja.
----------
Nije spojen nijedan zvučnik.
Savet
Zavisno od položaja subwoofera, rezultati merenja
polariteta mogu varirati, no neće biti problema čak
i ako nastavite koristiti prijemnik sa tom vrednošću.
54
Vodič za rukovanje
menijom
Možete prikazati meni prijemnika na TV
ekranu i odabrati funkciju koju želite koristiti
pritiskom tipki 1/2/4/3 i v na daljinskom
upravljaču.
Za prikaz menija prijemnika na TV ekranu,
prebacite prijemnik u "GUI MODE" primenom
postupka iz "7: Upravljanje prijemnikom
pomoću menija na ekranu" (str. 45).
3
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željenog menija,
zatim pritisnite v ili 3 za
otvaranje tog menija.
Na TV ekranu se prikaže lista opcija
menija.
Primer: Kad odaberete "w Input"
4
5
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir opcije menija koju
želite podesiti, zatim pritisnite
v za pristup opciji menija.
Ponovite korake 3 i 4 za odabir
željenog parametra.
Za povratak na prethodni prikaz
Upotreba menija
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Za izlazak iz menija
Pritisnite MENU.
Pritisnite MENU.
Na TV ekranu je prikazan meni.
nastavlja se
55
Za izlazak iz "GUI MODE"
Pritisnite GUI MODE. Prikaže se "GUI
MODE OFF" i prijemnikom možete rukovati
upotrebom menija na displeju prijemnika.
Pregled glavnih menija
Ikona menija
Opis
w Input
Odabir ulazne komponente
spojene na prijemnik (str. 58).
j Music
Odabir muzike sa audio komponente spojene na DIGITAL
MEDIA PORT adapter
(str. 60).
u Video
Odabir slika sa video komponente spojene na DIGITAL
MEDIA PORT adapter
(str. 60).
x FM/AM
Odabir ugrañenog FM/AM
radija ili spojenog satelitskog
prijemnika (str. 65).
6 Settings
Možete podesiti zvučnike,
surround efekat, ekvilajzer,
zvuk, sliku i druge izvore
spojene na HDMI priključnice
(str. 92).
3
Pritisnite 1/2 više puta za odabir željenog menija, zatim
pritisnite v ili 3 za otvaranje
menija.
Na TV ekranu se prikaže lista opcija
menija.
Primer: Kad odaberete "w Input"
4
Upotreba menija opcija
Pritisnite OPTIONS dok je
prikazana lista opcija menija.
Prikazuje se meni opcija.
Kad pritisnete OPTIONS, prikažu se meniji
opcija odabranog glavnog menija. Možete
odabrati odgovarajuću funkciju bez ponovnog
odabira menija.
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV ekranu je prikazan meni.
5
6
56
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željene stavke menija
opcija, zatim pritisnite v.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željenog parametra,
zatim pritisnite v.
Za izlazak iz menija
Pritisnite MENU.
57
Reprodukcija
Uživanje u zvuku/slici sa
komponente spojene na
prijemnik
3
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "w Input", zatim
pritisnite v ili 3.
Na TV ekranu se prikaže lista opcija
menija.
4
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željene komponente,
zatim pritisnite v.
Meni nestane i počne reprodukcija sa
spoljnog ulaza.
Odabrani ulaz
Komponente koje se
mogu reprodukovati
ë Video 1,
Video2
VIDEO 1, 2 videorekorder, itd., spojen na
VIDEO 1 ili VIDEO 2
priključnicu.
h
BD
Blu-ray ureñaj, itd., spojen na BD priključnicu.
h
DVD
DVD ureñaj, itd., spojen
na DVD priključnicu.
č SAT
Satelitski tjuner, itd., spojen na SAT priključnicu.
č TV
TV spojen na TV
priključnicu.
U TAPE
Kasetofon, itd., spojen
na TAPE priključnicu.
Č MD
MD ureñaj, itd., spojen
na MD priključnicu.
h
Super Audio CD or CD
ureñaj, itd., spojen na
SA-CD/CD priključnicu.
SA-CD/CD
Ď Phono
1
2
Pritisnite MENU.
Na ekranu TV-a se prikaže meni.
58
MULTI IN
Komponenta spojena
na MULTI CHANNEL
INPUT priključnicu.
V HDMI1,
2, 3, 4, 5, 6
HDMI komponente spojene na HDMI, HDMI2,
HDMI3, HDMI4,
HDMI5 ili HDMI6
priključnicu.
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
Turntable, itd., spojen
na PHONO priključnicu.
5
6
Uključite komponentu i pokrenite reprodukciju.
Pritisnite MASTER VOL +/– za
podešavanje glasnoće.
4
5
Takoñe možete upotrebiti MASTER
VOLUME na prijemniku.
Saveti
C Možete podešavati glasnoću različito, zavisno
od brzine kojom zakrećete MASTER VOLUME.
Za brzo pojačavanje ili smanjivanje glasnoće:
zakrenite regulator brzo.
Za precizno podešavanje: zakrenite regulator
polako.
C Možete podešavati glasnoću različito, zavisno
od toga koliko dugo pritisnete i zadržite tipku
MASTER VOL +/– na daljinskom upravljaču.
Za brzo pojačavanje ili smanjivanje glasnoće:
pritisnite i zadržite tipku.
Za precizno podešavanje: pritisnite tipku i odmah
je otpustite.
Za poništenje imenovanja ulaza
Pritisnite 1/2/4/3 za odabir "Cancel", zatim
pritisnite v.
Promena prikaza stavki (List
Mode)
Kad odaberete "w Input", možete promeniti
opcije koje će se prikazivati.
1
2
Imenovanje ulaza (Name Input)
Ulazima se može dodeliti naziv daljine do 8
znakova i prikazati taj naziv.
Na taj način možete dodeliti nazive priključnicama u skladu sa spojenim komponentama.
1
2
Pritisnite 1/2 više puta u meniju " w Input" za odabir ulaza
koji želite imenovati.
Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se meni opcija.
3
Pritisnite 1/2 više puta u
meniju "w Input" za odabir
željenog ulaza.
Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se meni opcija.
3
Sprečavanje oštećenja zvučnika
Pre isključivanja prijemnika smanjite nivo
glasnoće.
Pritisnite 1/2/4/3 za odabir
"Finish", zatim pritisnite v.
Uneseno ime je registrovano.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču.
Za ponovno uključivanje zvuka pritisnite
MUTING ili MASTER VOL + za pojačavanje
glasnoće.
Pritisnite 1/2/4/3 za odabir
jednog po jednog znaka, zatim
pritisnite v.
4
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "List Mode", zatim
pritisnite v.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir stavke koju želite
prikazati, zatim pritisnite v.
C Input Assign
Lista prikazuje naziv ulaza i audio/
video ulaznu priključnicu dodeljenu
tom ulazu.
C Sound Field
Lista prikazuje naziv ulaza i zvučni
ugoñaj odabran za taj ulaz.
C A/V Sync
Lista prikazuje naziv ulaza i odlaganje podešeno za taj ulaz u meniju
"A/V Sync".
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "Name Input", zatim v.
Na ekranu se prikaže softverska
tastatura.
59
Uživanje u zvuku/slici sa
komponenata spojenih
na DIGITAL MEDIA PORT
adapter
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) omogućuje uživanje u zvuku/slici sa spoljnog
ureñaja, na primer sa prenosnog audio ureñaja
ili računara spojenog putem DIGITAL MEDIA
PORT adaptera.
Raspoloživi DIGITAL MEDIA PORT adapteri
razlikuju se prema regiji.
Za detalje o spajanju DIGITAL MEDIA PORT
adaptera, pogledajte "Spajanje komponenata
sa digitalnim audio ulaznim/izlaznim
priključnicama" (str. 30).
U Sonyjevoj ponudi su sledeći DIGITAL
MEDIA PORT adapteri:
C TDM-BT1 Bluetooth™ Wireless Audio
adapter
C TDM-NW1/NW10 DIGITAL MEDIA
PORT adapter
C TDM-NCI Wireless Network Audio Client
C TDM-iP1/iP10/iP50 DIGITAL MEDIA
PORT adapter
C TPM-MP10 DIGITAL MEDIA PORT
adapter
DIGITAL MEDIA PORT adapter je dodatno
nabavljivi pribor.
Napomene
C Nemojte spajati adapter koji nije DIGITAL
MEDIA PORT adapter.
C Pre spajanja ili odspajanja DIGITAL MEDIA
PORT adaptera isključite prijemnik daljinskim
upravljačem.
C Nemojte spajati ili odspajati DIGITAL MEDIA
PORT adapter dok je prijemnik uključen.
C Zavisno od DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
možda neće biti moguć izlaz video signala.
60
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV ekranu je prikazan meni.
3
4
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "j Music" ili "u
Video", zatim pritisnite v ili 3.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "DMP0RT1", "DMP0RT2"
ili komponente spojene na
DIGITAL MEDIA PORT adapter,
zatim pritisnite v.
Komponenta spojena na DIGITAL
MEDIA PORT adapter je prepoznata i
"DMPORT1" i "DMPORT2" na ekranu
će se promeniti u ime svake komponente.
Ako prijemnik ne može prepoznati
spojeni adapter, na ekranu TV-a se
prikaže "DMPORT1" i "DMPORT2".
5
6
Ikona
Spojena komponenta
W DMPORT
Spojena je komponenta
koja nije spojena u
sledećim redovima.
W iPOD
Spojen je prepoznati
model iPoda.
W Walkman
Spojen je prepoznati
Network Walkman.
Network
Client
Spojen je prepoznati
Client.
Bluetooth
Spojen je prepoznati
Bluetooth ureñaj.
Mobile
Phone
Spojen je prepoznati
mobilni telefon.
Upravljanje TDM-iP1/iP50/
TDM-NC1 adapterom pomoću menija prijemnika
Proverite da li je odabrano "System GUI" u
koraku 4 u "Promena menija funkcija za
DIGITAL MEDIA PORT" (str. 63).
Odaberite zapis koji želite da
reprodukujete pomoću komponente spojene na DIGITAL
MEDIA PORT adapter.
Pritisnite MASTER VOL +/– za
podešavanje glasnoće.
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV ekranu je prikazan meni.
3
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "j Music" ili "u
Video", zatim pritisnite v ili 3.
nastavlja se
61
4
Pritisnite 1/2 više puta za odabir željene komponente spojene
na DIGITAL MEDIA PORT
adapter, zatim pritisnite v.
Odabir načina reprodukcije
1
Prikaže se lista sadržaja.
5
Pritisnite 1/2/4/3 i v za odabir
zapisa ili sadržaja iz liste.
Sledeće liste sadržaja su samo primeri.
One se mogu razlikovati zavisno od komponenti spojenim na prijemnik.
Za iPod
2
Reprodukujte zapis koji želite
slušati prema uputstvu iz
"Upravljanje TDM-iP1/iP50/
TDM-NC1 adapterom pomoću
menija prijemnika" (str. 61).
Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se meni opcija.
3
Pritisnite 1/2 više puta za odabir jednog od sledećih načina
reprodukcije.
x Shuffle (samo TDM-iP1/iP50)
Reprodukuje sve zapise slučajnim redosledom.
C Off
Isključuje reprodukciju slučajnim
redosledom.
C Albums
Reprodukuje sve zapise iz albuma slučajnim
redosledom.
C Songs
Reprodukuje sve zapise iz "Songs" slučajnim
redosledom.
x Repeat (samo TDM-iP1/iP50)
Za Network Client
a)
Prikazano samo kad je spojen M-crew
Server.
b)
Prikazano samo kad je spojen DLNA server
različit od M-crew Servera.
c)
Prikazan kao "Genre", "Artist" ili "Album",
zavisno od podešenja za "List Mode".
6
62
Pritisnite MASTER VOL +/– za
podešavanje glasnoće.
Reprodukuje jedan ili sve zapise više puta.
C Off
Isključuje ponavljanje reprodukcije.
C One
Reprodukuje jedan zapis više puta.
C All
Reprodukuje sve zapise više puta.
x Audiobook Speed
(samo TDM-iP50)
Odabire brzinu reprodukcije audio knjige.
C Low
Niska brzina reprodukcije.
C Normal
Standardna brzina reprodukcije.
C High
Povećana brzina reprodukcije.
x List Mode (samo TDM-NC1)
Odabire opseg zapisa koji će se
reprodukovati.
C Genre
Reprodukuje zapise odabranog žanra.
C Artist
Reprodukuje zapise odabranog izvoñača.
C Album
Reprodukuje zapise iz odabranog albuma.
Lista DIGITAL MEDIA PORT
poruka
Promena menija funkcija
za DIGITAL MEDIA PORT
Možete odabrati odgovarajući meni za
upravljanje pomoću glavnog menija.
DMPORT Control mod podržavaju DIGITAL
MEDIA PORT adapteri kao što je TDM-iP1/
iP50, TDM-NC1. Drugi adapteri ne podržavaju
taj mod.
1
Prikazana poruka Objašnjenje
No Adapter
Adapter nije spojen.
No Device
Na adapter nije spojen
nijedan ureñaj.
No Audio
Nije pronañena nijedna
audio datoteka.
Loading
Očitavaju se podaci.
No Server*
Nije spojen server.
No Track*
Nije pronañen nijedan zapis.
No Item*
Nije pronañen nijedan zapis.
Connecting*
U toku je spajanje na server.
Configuring*
Podešava se mreža.
Warning*
Proverite meni
DIGITAL MEDIA PORT
adaptera.
Party Mode*
Ureñaj je trenutno u party
modu "Guest".
Searching*
Traženje servera.
* Samo TDM-NC1.
2
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "j Music" ili "u
Video" za odabir DIGITAL
MEDIA PORT adaptera, zatim
pritisnite v ili 3.
Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se meni opcija.
3
Pritisnite 1/2 za odabir
"DMPORT Control", zatim
pritisnite v.
Ako "DMPORT Control" nije prikazano,
pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa komponentom za detalje o upravljanju tom komponentom.
4
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željenog moda, zatim
pritisnite v.
U ovom meniju možete odabrati
sledeće načine;
C System GUI
Ovaj način je za TDM-iP1/iP50 i
TDM-NC1. U meniju prijemnika
prikazaće se lista zapisa. Možete
odabrati željeni zapis i reprodukovati
ga u svakom meniju.
C Adapter GUI
Ovaj način je za TDM-iP1/iP50 i
TDM-NC1. Na TV ekranu će se
prikazati meni adaptera.
C iPod
Ovaj način može se odabrati samo kad
je spojen TDM-iP1/iP50.
nastavlja se
63
Upravljanje TDM-iP1/iP50 ili
TDM-NC1 adapterom menija
adaptera
Odaberite "Adapter GUI" u koraku 4 u
"Promena menija funkcija za DIGITAL
MEDIA PORT" (str. 63).
Za detalje o upravljanju adapterom pomoću
menija adaptera, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa adapterom koji koristite.
Upravljanje TDM-iP1/iP50 adapterom putem menija iPod-a
Odaberite "iPod" u koraku 4 u "Promena
menija funkcija za DIGITAL MEDIA
PORT" (str. 63). Za detalje o upravljanju
iPod-om, pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno sa iPod-om.
64
Tuner
Slušanje FM/AM
radio stanica
Putem ugrañenog tjunera možete slušati FM i
AM radio stanice. Pre toga proverite da li ste
na prijemnik spojili FM i AM antene (str. 43).
Automatsko podešavanje
stanice (Auto Tuning)
1
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV ekranu je prikazan meni.
3
Savet
Skala direktnog podešavanja prikazana je dole.
C FM talasno područje 50 kHz
C AM talasno područje 9 kHz
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "S FM" ili "T AM",
zatim pritisnite v ili 3.
Na TV ekranu se prikaže lista menija
za FM ili AM talasno područje.
4
5
Brojčane
tipke
Pritisnite AMP.
Pritisnite 1/2 za odabir "Auto
Tuning", zatim pritisnite v.
Pritisnite 1/2.
Pritisnite 1 za pretraživanje od nižih prema
višim frekvencijama ili 2 za pretraživanje
od viših prema nižim frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem stanice.
Ako je FM stereo prijem loš
1 Stanicu koju želite da slušate podesite
funkcijom Auto Tuning ili Direct Tuning
(str. 66), ili odaberite željenu memorisanu
stanicu (str. 68).
2 Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se meni opcija.
3 Pritisnite 1/2 za odabir "FM Mode",
zatim pritisnite v.
4 Pritisnite 1/2 za odabir "MONO",
zatim pritisnite v.
65
Direktno podešavanje stanice
(Direct Tuning)
Frekvenciju željene stanice možete uneti
direktno brojčanim tipkama.
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV ekranu je prikazan meni.
3
4
5
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "S FM" ili "T AM",
zatim pritisnite v ili 3.
Pritisnite 1/2 za odabir "Direct
Tuning", zatim pritisnite v.
Pritisnite SHIFT, zatim unesite
frekvenciju brojčanim tipkama
te pritisnite v za potvrdu
unosa.
Primer 1: FM 102,50 MHz
Odaberite 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Primer 2: AM 1350 kHz
Odaberite 1 b 3 b 5 b 0
* Kod evropskog modela je potrebno
pritisnuti tipku 0.
Prijem RDS programa
Ovaj prijemnik omogućuje upotrebu sistema
RDS (Radio Data System) koji radio stanicama
omogućuje slanje dodatnih informacija zajedno sa signalima redovnih programa. RDS
informacije se mogu prikazati na displeju.
Jednostavno odaberite stanicu u
FM talasnom području pomoću
automatskog podešavanja (str. 65)
ili direktnog podešavanja.
Kad podesite stanicu sa RDS uslugama, zasvetli indikator "RDS" i na displeju se pojavi
naziv stanice.
Indikator vrste Opis
programa
News
Vesti
Current Affairs
Tematski programi kao dodatak
vestima
Information
Programi koji pružaju informacije
o najrazličitijim temama, na
primer, teme o privredi,
medicinski saveti
Sport
Sportski program
Education
Obrazovani programi i praktični
saveti
Drama
Radio igre i serije
Cultures
Programi o nacionalnoj ili regionalnoj kulturi, kao što su jezik i
socijalna pitanja
Science
Programi o prirodnim naukama
i tehnologiji
Varied Speech
Ostale vrste programa, na primer,
razgovor sa poznatim osobama,
nagradne igre i komedije
Pop Music
Popularna muzika
Rock Music
Rock muzika
Easy Listening
Lagana muzika
Savet
Ako ste podesili AM stanicu, podesite usmerenje AM okvirne antene za najbolji prijem.
Ako nije moguće podešavanje
stanice
Prikaže se "– – – .– – MHz" i zatim se ponovo
prikaže sledeća frekvencija. Proverite da li
ste upisali ispravnu frekvenciju. Ako niste,
ponovite korak 4. Ako i dalje ne možete da
podesite stanicu, ta frekvencija se ne koristi
u vašem području.
Light Classics M Instrumentalna, vokalna i
horska muzika
Serious Classics Izvoñenja velikih orkestara,
kamerna muzika, opera, itd.
66
Indikator vrste Opis
programa
Other Music
Muzika koja ne pripada ni jednoj
od prethodnih kategorija, na primer, Rhythm&Blues i Reggae
C Kad stanica prenosi tekstualne podatke, oni se prikazuju onom brzinom kojom ih stanica emituje.
Bilo kakve promene u toj brzini održavaju se na
brzini prikaza podataka.
C RDS informacije prikazuju se samo na displeju
ovog prijemnika.
Weather & Metr Informacije o vremenu
Finance
Izveštaji sa berze, trgovina, itd.
Children’s Progs Program za decu
Social Affairs
Društvene teme
Religion
Programi religioznog sadržaja
Phone In
Programi u kojima slušaoci izražavaju svoje stavove putem
telefona ili na javnim raspravama
Travel & Touring Programi o putovanjima. Ne
vredi za najave pronañene
funkcijom TP/TA.
Leisure &
Hobby
Programi o rekreacionim aktivnostima, na primer, povrtarstvu,
ribolovu, kuvanju, itd.
Jazz Music
Jazz muzika
Country Music
Country muzika
National Music
Programi sa popularnom muzikom
odreñene zemlje ili područja
Oldies Music
Programi sa evergrin muzikom
Folk Music
Folk (narodna) muzika
Documentary
Dokumentarni programi
None
Programi koji ne pripadaju ni
jednoj od navedenih kategorija
Napomene
C RDS je raspoloživ samo za FM stanice.
C Ne pružaju sve FM stanice RDS usluge niti emituju iste vrste RDS programa. Ako niste upoznati
sa RDS uslugama u vašem području, zatražite
detaljnije informacije od lokalnih radio stanica.
C RDS možda neće raditi ispravno ako podešena
stanica ne emituje ispravan RDS signal ili ako je
signal slab.
C U slučaju hitnih obaveštenja vladinih organizacija,
na displeju trepće poruka "Alarm-Alarm!".
C Ako stanica ne pruža odreñenu RDS uslugu, na
displeju se pojavi poruka "No XX" (poput
"No Clock Time").
67
Memorisanje FM/AM
radio stanica
Moguće je podesiti do 30 FM i 30 AM stanica.
Nakon toga je moguće jednostavno podesiti
stanice koje često slušate.
4
Pritisnite 1/2 za odabir programskog broja, zatim pritisnite
v.
Stanica će biti memorisana na odabrano
mesto.
5
Ponovite korake od 1 do 4 za
memorisanje druge stanice.
Stanice možete memorisati na sledeći način:
C AM talasno područje: AM1 – AM30
C FM talasno područje: FM1 – FM30
Podešavanje memorisanih stanica
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV ekranu je prikazan meni.
3
4
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "S FM" ili "T AM",
zatim pritisnite v ili 3.
Pritisnite 1/2 za odabir željene
memorisane stanice.
Za memorisanje su raspoloživi
programski brojevi od 1 do 30.
1
Stanicu koju želite slušati podesite funkcijom Auto Tuning
ili Direct Tuning (str. 65), ili odaberite željenu memorisanu
stanicu (str. 66).
U slučaju lošeg FM stereo prijema,
promenite način FM prijema (str. 65).
2
Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se meni opcija.
3
68
Više puta pritisnite 1/2 za odabir "Memory", zatim pritisnite
v.
Imenovanje memorisanih
stanica (Name Input)
1
2
U meniju " S FM" ili "T
AM", pritisnite 1/2 za odabir
programskog broja na koji ste
memorisali stanicu i koji želite
imenovati.
Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se meni opcija.
3
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "Name Input", zatim
pritisnite v.
Na ekranu se prikaže softverska
tastatura.
4
5
Pritisnite 1/2/4/3 za odabir
jednog po jednog znaka, zatim
pritisnite v.
Pritisnite 1/2/4/3 za odabir
"Finish", zatim pritisnite v.
Uneseno ime je registrovano.
Za poništenje imenovanja ulaza
Pritisnite 1/2/4/3 za odabir "Cancel",
zatim pritisnite v.
69
Uživanje u surround zvuku
Reprodukcija 2-kanalnog zvuka
Možete odabrati 2-kanalnu reprodukciju zvuka nezavisno od formata snimanja softvera koji
koristite, spojene reprodukcije komponenti ili podešenja zvučnog ugoñaja na prijemniku.
Pritisnite 2CH/A.DIRECT više puta za odabir željenog 2-kanalnog moda
zvuka.
2CH mod
2ch Stereo
2ch Analog Direct
Efekat
Prijemnik reprodukuje samo iz prednjeg levog i desnog zvučnika. Zvuk iz
subwoofera se ne čuje.
Standardni 2-kanalni stereo zvuk potpuno zaobilazi postupak obrade, a
višekanalni izvori se konvertuju u 2-kanalni zvuk.
Možete prebaciti zvuk odabranog ulaza na dvokanalni analogni ulaz. Ova
funkcija omogućuje uživanje u visokokvalitetnim analognim izvorima.
Kad koristite ovu funkciju, moguće je podesiti samo glasnoću i balans prednjih
zvučnika.
Napomena
U 2ch Stereo modu ne čuje se zvuk iz subwoofera.
Za slušanje 2-kanalnih stereo izvora putem
prednjih levih/desnih zvučnika i subwoofera,
odaberite "A.F.D. Auto".
Kad odaberete "A.F.D. Auto", ovaj prijemnik će
generisati niskofrekventni signal za reprodukciju
putem subwoofera ako nema L.F.E. signala, a taj
će zvuk iz subwoofera biti dvokanalni.
70
Reprodukcija višekanalnog zvuka
Auto Format Direct (A.F.D.) omogućuje slušanje zvuka visoke vernosti i odabir načina
dekodiranja za slušanje 2-kanalnog stereo zvuka u višekanalnom formatu.
Pritisnite A.F.D. više puta za odabir željenog A.F.D. moda.
A.F.D. mod
Višekanalni
zvuk nakon
dekodiranja
Efekat
A.F.D. Auto
(Automatsko
prepoznavanje)
Reprodukuje zvuk onako kako je snimljen/kodiran bez
dodavanja surround efekta.
Multi Stereo
(Multi Stereo)
Reprodukcija 2-kanalnih levih/desnih signala iz svih
zvučnika.
Enhanced Surround
–
Možete odabrati željeni efekat surround zvuka. Za detalje
o raspoloživim efektima surround zvuka te kako ih
podesiti, pogledajte "Podešavanje efekta višekanalnog
zvuka" (str. 72).
71
Podešavanje efekta
višekanalnog surround zvuka
1
2
4
Započnite reprodukciju željenog
izvora zvuka (CD, DVD, itd.).
Na TV ekranu se prikazuje lista
menija Settings.
5
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
3
Pritisnite MENU.
Na TV ekranu je prikazan meni.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "6 Settings", zatim
pritisnite v ili 3.
6
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "Surround", zatim
pritisnite v ili 3.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "Enhanced Sur Mode",
zatim pritisnite v.
Prikazuje se meni efekta surround
zvuka.
7
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željenog A.F.D. moda,
zatim pritisnite v ili 3.
A.F.D. mod
Višekanalni
zvuk nakon
dekodiranja
Efekat
PLII*
5-kanalni signali
Dolby Pro Logic II dekodiranje. Izvor snimljen u 2kanalnom formatu se dekodira u 5.1 kanala. Ovaj način
je idealan za filmove snimljene u Dolby Surround
formatu. Osim toga, moguća je reprodukcija zvuka u
5.1 kanala kod gledanja videa, te presnimljenih ili
starih filmova.
PLIIx*
7-kanalni signali
Dolby Pro Logic IIx dekodiranje. Izvor snimljen u 2kanalnom ili 5.1-kanalnom formatu se dekodira u 7.1
kanala. Ovaj način je idealan za filmove snimljene u
Dolby Surround formatu. Osim toga, moguća je reprodukcija zvuka u 7.1 kanala kod gledanja videa, te presnimljenih ili starih filmova.
Neo:6 Cinema
7-kanalni signali
DTS Neo:6 Cinema dekodiranje. Izvor snimljen u 2kanalnom formatu se dekodira u 7 kanala.
Neo:6 Music
7-kanalni signali
DTS Neo:6 Music dekodiranje. Izvor snimljen u 2kanalnom formatu se dekodira u 7 kanala. Ovaj način
je idealan za običan stereo signal, kao npr. CD diskova.
Neural-THX
7-kanalni signali
Sledeća generacija Neural-THX® Surround tehnologija.
Uz poboljšano stereo procesiranje i čist 5.1 surround
zvuk, omogućuje potpuni 360° 7.1 surround zvučni
efekat iz Neural-THX ® Surround kodiranog sadržaja.
* Možete odabrati "PLII" kad nema zadnjeg surround zvučnika u meniju Speaker Pattern ili možete
odabrati "PLIIx" kad je spojen zadnji surround zvučnik. Ne možete odabrati oba podešenja istovremeno.
72
Napomene
C Ova funkcija ne radi kad je odabran višekanalni
ulaz.
C Ova funkcija ne radi kad se primaju DTS-HD signali
sa frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
C Ova funkcija ne radi kad se primaju Dolby TrueHD
signali sa frekvencijom uzorkovanja većom od
96 kHz.
C Ako podesite efekat zvučnog ugoñaja dok prijemnik
prima signale sa frekvencijom uzorkovanja većom
od 48 kHz, signali će se uvek reprodukovati na
44,1 kHz ili 48 kHz.
C Ako podesite zvučni ugoñaj tokom prijema DTS
96/24 signala, signal će se reprodukovati samo na
48 kHz.
C Početak zvučnog signala može izostati kod uključenja ili isključenja Neural-THX procesiranja.
Saveti
C Savetujemo da uglavnom koristite "A.F.D. Auto".
C Format dekodiranja DVD softvera itd. možete
prepoznati po logotipu na ambalaži.
C Dolby Pro Logic IIx dekodiranje je primenjivo
samo kod ulaza 2-kanalnih ili 5.1-kanalnih signala.
C Neural-THX je efikasan kod ulaza 2-kanalnih ili
5.1-kanalnih signala.
73
Uživanje u surround efektu za muziku
U prednostima surround zvuka možete uživati jednostavnim odabirom jednog od već memorisanih
zvučnih ugoñaja. Oni će vam omogućiti uzbudljiv i jak zvuk bioskopske ili koncertne dvorane u
vašem domu.
Pritisnite MUSIC više puta za odabir željenog surround efekta za muziku.
Zvučni ugođaj
Efekat
D.Concert Hall A
Koristi 3D preslikavanje zvuka kako bi se reprodukovao zvučni ugoñaj
koncertne dvorane, koji simulira veliku zvučnu pozornicu koja se stvara
refleksijom.
D.Concert Hall B
Koristi 3D preslikavanje zvuka kako bi se reprodukovao zvučni ugoñaj
koncertne dvorane, koji simulira rezonantan zvuk jedinstvenog odjeka.
Jazz Club
Reprodukuje akustiku jazz kluba.
Live Concert
Reprodukuje akustiku dvorane sa 300 sedišta.
Stadium
Reprodukuje akustiku velikog otvorenog stadiona.
Sports
Reprodukuje akustiku sportskog prenosa.
Portable Audio
Reprodukuje jasnu i poboljšanu sliku zvuka sa prenosnog audio ureñaja.
Ovaj mod je idealan za MP3 i druge komprimovane datoteke.
74
Za slušanje muzike putem slušalica spojenih na prijemnik
Zvučni ugođaj
Efekat
Headphone (2ch)
Ovaj mod se odabire automatski ako se upotrebljavaju slušalice u 2ch Stereo
ili A.F.D. modu. Standardni 2-kanalni izvori zvuka će potpuno zaobići procesiranje zvuka, a višekanalni surround formati bi će pretvoreni u 2 kanala.
Headphone Theater s
Ovaj mod se automatski bira kad se koriste slušalice uz odabrani zvučni
ugoñaj za filmove ili muziku. Omogućuje simulaciju ugoñaja bioskopske
dvorane kod upotrebe slušalica.
Headphone (Direct)
Reprodukuje analogne signale bez procesiranja tonova, zvučnih ugoñaja, itd.
Headphone (Multi)
Ovaj mod se automatski bira ako koristite slušalice uz odabran višekanalni
ulaz. Reprodukuju se prednji analogni signali sa MULTI CHANNEL
INPUT priključnica.
Isključenje zvučnog ugođaja za MUSIC
Pritisnite 2CH/A.DIRECT ili A.F.D.
Napomene
C Zvučni ugoñaji za muziku ne rade kad je odabran
višekanalni ulaz.
C Zvučni ugoñaji za muziku ne rade kad se primaju
DTS-HD signali sa frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
C Zvučni ugoñaji za muziku ne rade kad se primaju
Dolby TrueHD signali sa frekvencijom uzorkovanja
većom od 96 kHz.
C Ako odaberete zvučni ugoñaj tokom prijema DTS
96/24 signala, oni će se reprodukovati uz frekvenciju od 48 kHz.
C Ako podesite efekat zvučnog ugoñaja dok prijemnik prima signale sa frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz, signali će se uvek reprodukovati pri 44,1 kHz ili 48 kHz.
C Ako je odabran neki od zvučnih ugoñaja za muziku,
ne čuje se zvuk iz subwoofera ako su svi zvučnici
podešeni na "LARGE" u meniju System Settings.
No, zvuk će se čuti i preko subwoofera ako ulazni
digitalni signal sadrži L.F.E. signale, ako su prednji
ili surround zvučnici podešeni na "SMALL", ako
je odabran zvučni ugoñaj za film ili je odabran
"Portable Audio".
75
Uživanje u surround efektu za filmove
U prednostima surround zvuka možete uživati jednostavnim odabirom jednog od već
memorisanih zvučnih ugoñaja. Oni će vam omogućiti uzbudljiv i jak zvuk bioskopske ili
koncertne dvorane u vašem domu.
Pritisnite MOVIE više puta za odabir željenog surround efekta za filmove.
Zvučni ugođaj
Efekat
Cinema Studio EX A
s
Reprodukuje zvuk sa karakteristikama Sony Pictures Entertainment "Cary
Grant Theater" studija. Ovo je standardni način reprodukcije, odličan za
gledanje većine vrsta filmova.
Cinema Studio EX B
s
Reprodukuje zvuk sa karakteristikama Sony Pictures Entertainment "Kim
Novak Theater" studija. Ovaj način reprodukcije je idealan za gledanje SF
ili akcionih filmova sa mnogo zvučnih efekata.
Cinema Studio EX C
s
Reprodukuje zvuk sa karakteristikama Sony Pictures Entertainment studija
za snimanje. Ovaj način reprodukcije je idealan za gledanje muzič kih ili
klasičnih filmova kod kojih je sadržaj zvučnog zapisa uglavnom muzič ki.
V.Multi Dimension
s
Stvara utisak većeg broja virtualnih zvučnika iz jednog para stvarnih
surround zvučnika.
Isključenje zvučnog ugođaja za MOVIE
Pritisnite 2CH/A.DIRECT ili A.F.D.
76
Napomene
C Zvučni ugoñaji za film ne rade kad je odabran
višekanalni ulaz.
C Zvučni ugoñaji za film ne rade kad se primaju
DTS-HD signali sa frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
C Zvučni ugoñaji za film ne rade Dolby TrueHD
signali sa frekvencijom uzorkovanja većom od
96 kHz.
C Ako odaberete zvučni ugoñaj tokom prijema DTS
96/24 signala, oni će se reprodukovati uz frekvenciju od 48 kHz.
C Ako podesite efekat zvučnog ugoñaja dok prijemnik
prima signale sa frekvencijom uzorkovanja većom
od 48 kHz, signali će se uvek reprodukovati pri
44,1 kHz ili 48 kHz.
C Efekti virtualnih zvučnika mogu povećati količinu
šuma u reprodukovanom signalu.
C Kod upotrebe zvučnih ugoñaja koji uključuju
virtualne zvučnike, neće se moći čuti zvukovi
direktno iz surround zvučnika.
Saveti
C Zvučni ugoñaji sa oznakom s koriste DCS
tehnologiju. Pogledajte "Rečnik" na str. 134.
C Kad je odabrana oznaka zvučnog ugoñaja s,
na displeju svetli sijalica Digital Cinema Sound.
77
Digitalni audio formati koje podržava ovaj prijemnik
Digitalni audio formati koje podržava ovaj prijemnik zavise od digitalnih audio ulaznih priključnica
za spojene komponente.
Ovaj prijemnik podržava sledeće audio formate.
Audio format
Maksimalan broj
kanala
Spajanje komponente za reprodukciju i
prijemnika
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1ch
a
a
6.1ch
a
a
7.1ch
T
a
7.1ch
T
a
5.1ch
a
a
6.1ch
a
a
5.1ch
a
a
7.1ch
T
a
7.1ch
T
a
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus a)
Dolby TrueHD a)
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
High Resolution Audio a)
DTS-HD
Master Audio a) b)
78
Audio format
Maksimalan broj
kanala
Spajanje komponente za reprodukciju i
prijemnika
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1ch
T
a
7. 1ch
T
a
DSD a)
Multi channel Linear PCM a)
a) Izlazni audio signali su u drugačijem formatu ako komponenta za reprodukciju ne odgovara navedenom
formatu. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu komponente za reprodukciju.
b) Signali sa frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz reprodukuju se na 96 kHz ili 88,2 kHz.
79
Funkcija Multi-zone
Mogućnosti funkcije
Multi-zone
Možete uživati u slici i zvuku iz komponenti
priključenih na prijemnik u zoni (zoni 2 ili
zoni 3) koja nije glavna. Na primer, možete
slušati CD u glavnoj zoni i gledati DVD u
zoni 2.
Ako upotrebljavate IR repetitor (opcija), takoñe možete rukovati obema komponentama
u glavnoj zoni i Sony prijemnikom u zoni 2
ili zoni 3 iz zone 2 (ili 3).
Pre upotrebe funkcije zone 2/
zone 3
Potrebno je izvesti povezivanja i podešavanja
menija. Možete rukovati prijemnikom bez
usmeravanja daljinskog upravljača prema IR
repetitoru prijemnika ako spojite IR repetitor
(opcija) na IR REMOTE priključnicu. Koristite
IR repetitor ako ste prijemnik stavili na mesto
koje ne mogu domašiti signali iz daljinskog
upravljača.
80
Multi-zone povezivanje
1:Povezivanja zone 2
1 Reprodukcija zvuka iz zvučnika u zoni 2 putem priključnica
SURROUND BACK SPEAKERS na prijemniku.
Glavna zona
Zona 2
TV
prijemnik
2 Reprodukcija zvuka iz zvučnika u zoni 2 putem prijemnika i
drugog pojačala.
Glavna zona
Zona 2
TV
prijemnik
F IR repetitor (opcija)
G Zvučnici
H Sony pojačalo/prijemnik
* Možete takoñe spojiti na COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT priključnicu.
81
2:Povezivanja zone 3
Glavna zona
A IR repetitor (opcija)
B Zvučnici
C Sony pojačalo/prijemnik
82
Zona 3
Konfigurisanje zone 2 pomoću ZONE 2 VIDEO OUT (priključnica RJ45)
ZONE 2 VIDEO OUT (priključnica RJ45) služi samo za podešavanja koja mogu izvoditi
kvalifikovane osobe. ZONE 2 VIDEO OUT (priključnica RJ45) je priključnica koja emituje
video signal izvora na video ulaz komponente za zonu 2. Za detalje se obratite prodavcu.
Napomena
Ova priključnica ne služi sa spajanje na Ethernet LAN.
ZONE 2 VIDEO OUT (priključnica RJ45) povezivanje
RJ45 instalacija koristi T568B standard.
Pogledajte sledeću sliku.
Zone 2
Komponentni video
adapter CAV-CVB1
TV
prijemnik
CAT5 kabl
Komponentni
video kabl
ZONE 2 VIDEO OUT
(priključnica RJ45)
Napomena
Potrebno je koristiti CAV-CVB1 (komponentni video adapter). Druge vrste adaptera će uzrokovati
probleme i mogu poništiti vašu garanciju.
RJ45 video instalacija
RJ45 instalaciju koriste T568B standard.
Pogledajte sledeću sliku.
Instalacija
Boja provodnika
A Pin l
BLUE/Pb (R)
Bela/Narandžasta
B Pin 2
BLUE/Pb (T)
Narandžasta
C Pin 3
GREEN/Y (R)
Bela/Zelena
D Pin 4
GND
Plava
E Pin 5
+ 11V
Bela/Plava
F Pin 6
GREEN/Y (T)
Zelena
G Pin 7
RED/Pr (R)
Bela/Smeña
H Pin 8
RED/Pr (T)
Smeña
83
CAT5 kabl
Proverite da li je CAT5 instalacija pravilna.
Koristite kabl kategorije 5e ili kategorije 6.
RJ45 priključak
CAT5 kabl
RJ45 priključak
84
Boja provodnika
Br. pina
Bela/Narandžasta
Narandžasta
Bela/Zelena
Plava
Bela/Plava
Zelena
Bela/Smeđa
Smeđa
1
2
3
4
5
6
7
8
Bela/Narandžasta
Narandžasta
Bela/Zelena
Plava
Bela/Plava
Zelena
Bela/Smeđa
Smeđa
1
2
3
4
5
6
7
8
Podešavanje zvučnika u
zoni 2
Kad su zvučnici u zoni 2 spojeni na
SURROUND BACK SPEAKERS priključnice
prijemnika (str. 81), izvedite podešavanja
tako da se zvuk odabran u zoni 2 reprodukuje
iz zvučnika spojenih na SURROUND BACK
SPEAKERS priključnice.
5
6
7
8
Pritisnite 1/2 za odabir
"Speaker Pattern", za odabir
konfiguracije koja ne sadrži
zadnje surround zvučnike.
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "Sur Back Assign",
zatim pritisnite v.
Pritisnite 1/2 za odabir
"ZONE2", zatim pritisnite v.
Za izlazak iz menija
Pritisnite MENU.
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV ekranu je prikazan meni.
3
4
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "6 Settings", zatim
pritisnite v ili 3.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "Speaker", zatim
pritisnite v ili 3.
85
Promena podešenja zone
za daljinski upravljač
Daljinski upravljači su početno podešeni za
upotrebu u zoni 2. Ako ih želite koristiti u zoni
3, promenite podešenje zone za daljinski
upravljač.
Glavni daljinski upravljač
3 Pritisnite brojčanu tipku 2 za zonu 2 ili
3 za zonu 3 dok tipka ZONE trepće.
Tipka ZONE svetli.
4 Pritisnite ENT/MEM.
Tipka ZONE zatrepće dvaput i daljinski
upravljač prelazi na mod zone 2 ili zone 3.
Na daljinskom upravljaču
zone 2/zone 3
1 Pritisnite @/1 dok držite pritisnutom
tipku RM SET UP.
Tipka RM SET UP trepće i tipka SHIFT
svetli.
2 Pritisnite brojčanu tipku 2 za zonu 2 ili 3
za zonu 3 dok tipka RM SET UP trepće.
Tipka RM SET UP svetli.
3 Pritisnite ENTER.
Tipka RM SET UP zatrepće dvaput i
daljinski upravljač prelazi na mod zone 2
ili zone 3.
Daljinski upravljač zone 2/zone 3
Na glavnom daljinskom
upravljaču
1 Pritisnite @/1 dok držite pritisnutom
tipku RM SET UP.
Trepću tipke AMP i ZONE.
2 Pritisnite ZONE.
Tipka AMP se isključi, tipka ZONE
nastavlja da treperi i tipka SHIFT svetli.
86
Upravljanje prijemnikom
iz druge zone (funkcije ZONE
2/ZONE 3)
Sledeći postupci su za slučaj spajanja IR repetitora i upravljanje prijemnikom u zoni 2 ili
zoni 3. Kad IR repetitor nije spojen, koristite
ovaj prijemnik u glavnoj zoni.
Upravljanje prijemnikom iz
zone 2
1
2
3
Uključite glavni prijemnik (ovaj
prijemnik).
U slučaju povezivanja 1-2 (str.
81), uključite pojačalo u zoni 2.
Pritisnite ZONE.
Daljinski upravljač prebacuje na zonu 2.
4
Pritisnite @/1.
Aktivirana je funkcija zone.
5
Tipke ulaza
Pritisnite MENU.
Na TV ekranu je prikazan meni.
6
7
Pritisnite 1/2 za odabir "w
Input", zatim pritisnite v ili 3.
Pritisnite 1/2 za odabir željenog
ulaza, zatim pritisnite v.
Za zonu 2 emituju se analogni video i
audio signali. Kad odaberete SOURCE,
signali tekućeg ulaza u glavnoj zoni
izlaze kroz ZONE 2 OUT priključnicu.
8
Podesite odgovarajuću
glasnoću.
C U slučaju povezivanja 1-1 (str. 81),
podesite glasnoću koristeći MASTER
VOL +/– na daljinskom upravljaču.
C U slučaju povezivanja 1-2 (str. 81),
podesite glasnoću koristeći prijemnik u
zoni 2.
Za završetak postupka u zoni 2
Pritisnite @/1 nakon pritiska ZONE.
87
Upravljanje prijemnikom iz
zone 3
1
2
Uključite glavni prijemnik (ovaj
prijemnik) i pojačalo u zoni 3.
Pritisnite ZONE.
Daljinski upravljač prelazi na zonu 3. Unapred promenite podešenje daljinskog
upravljača na zonu 3 (str. 86).
3
Pritisnite @/1.
Aktivirana je funkcija zone.
4
Pritisnite jednu od tipki ulaza
na daljinskom upravljaču za
odabir signala izvora koje želite
reprodukovati.
Za zonu 3 je moguć samo izlaz analognih
audio signala. Kad odaberete SOURCE,
izlaze signali odgovarajućeg ulaza.
5
Podesite odgovarajuću glasnoću koristeći prijemnik u zoni 3.
Za završetak postupka u zoni 3
Pritisnite @/1 nakon pritiska ZONE.
Saveti
C Čak i kad je ovaj prijemnik u pripravnom stanju
(pritisnite @/1 na daljinskom upravljaču za isključenje prijemnika), prijemnik u zoni 2 ili zoni 3
ostaje uključen. Za isključivanje svih prijemnika,
pritisnite @/1 i AV @/1 na glavnom daljinskom
upravljaču istovremeno (SYSTEM STANDBY).
C Samo signali sa komponenata priključenih na analogne ulazne priključnice se emituju preko ZONE
2/ZONE 3 OUT priključnica. Komponente koje
su spojene samo na digitalne ulazne priključnice
ne emituju signal.
C Kad je odabran "SOURCE", signali koji se emituju
preko MULTI CHANNEL INPUT priključnica
ne emituju se preko ZONE 2 OUT ili ZONE 3
OUT čak i ako se odabere višekanalni ulaz. Emituju se analogni audio signali trenutno odabranog
izvora.
88
Upotreba ostalih funkcija
Upotreba "BRAVIA" Sync
funkcija
Šta je "BRAVIA" Sync
"BRAVIA" Sync je kompatibilna sa Sony
TV-om, Blu-ray Disc/DVD ureñajem, AV
pojačalom, itd., opremljenim funkcijom Control
for HDMI.
Ako spojite Sony komponente koje podržavaju funkciju Control for HDMI pomoću HDMI
kabla (opcija), postupak se pojednostavljuje
na sledeći način:
C One-Touch Play: Pri reprodukciji s komponente poput DVD/Blu-ray ureñaja, prijemnik
i TV se automatski uključuju i prebacuju na
odgovarajući HDMI ulaz.
C System Audio Control: Pri gledanju TV
programa, možete odabrati da li će se zvuk
reprodukovati iz zvučnika TV-a ili iz zvučnika
spojenog na prijemnik.
C System Power Off: Kod isključivanja TV-a,
takoñe se istovremeno isključuje prijemnik
i spojena komponenta.
Control for HDMI je funkcijski standard za
meñusobno upravljanje koji koristi HDMI
CEC (Consumer Electronics Control) for
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
Funkcija Control for HDMI ne
radi u sledećim slučajevima:
C Kad spojite prijemnik na komponentu koja
ne podržava Sony Control for HDMI
funkciju.
C Kad spojite prijemnik i komponentu putem
priključka koji nije HDMI.
Savetujemo vam da spojite prijemnik na proizvode koji podržavaju funkciju "BRAVIA"
Sync.
Napomena
Zavisno od spojene komponente, funkcija Control
for HDMI možda neće raditi. Pogledajte uputstvo
za upotrebu komponente.
Priprema funkcije Control for
HDMI
Za upotrebu "BRAVIA" Sync funkcije, uključite funkciju Control for HDMI na prijemniku
i spojenoj komponenti. Prijemnik je kompatibilan sa funkcijom "Control for HDMI-Easy
Setting".
Kad je vaš TV kompatibilan sa
funkcijom "Control for HDMIEasy Setting"
Kad spojite Sony TV sa funkcijom "Control
for HDMI-Easy Setting", Control for HDMI
funkcija prijemnika se može uključiti istovremeno sa uključivanjem funkcije Control for
HDMI TV-a.
1 Prijemnik, TV i komponente za reprodukciju treba da budu spojeni HDMI
kablom (opcija). (Odgovarajuće komponente treba da budu kompatibilne
sa funkcijom Control for HDMI.)
2 Uključite prijemnik, TV i komponente
za reprodukciju.
3 Uključite funkciju Control for HDMI
TV-a.
Control for HDMI funkcija prijemnika i
sve spojene komponente se uključe istovremeno. Tokom podešavanja na
displeju prijemnika prikazuje se
"SCANNING", a kad podešavanje završi,
prikazaće se "COMPLETE". Sačekajte
završetak podešavanja.
Za detalje o podešavanju TV-a, pogledajte
uputstvo za upotrebu vašeg TV-a.
nastavlja se
89
Napomene
C Kad odspojite HDMI kabl ili promenite povezivanje, izvedite korake iz odeljka "Kad je vaš
TV kompatibilan s funkcijom "Control for HDMIEasy Setting"" (str. 89) ili "Kad vaš TV nije kompatibilan s funkcijom "Control for HDMI-Easy
Setting"".
C Kad dodelite komponentni video ulaz ulazu HDMI
pomoću funkcije Input Assign, ne možete podesiti
"Control for HDMI" na "ON".
C Dok se podešava "Control for HDMI-Easy Setting",
ne možete koristiti funkcije poput One-Touch
Play ili System Audio Control.
C Kad podešavate prijemnik pomoću "Control for
HDMI-Easy Setting" s TV-a, uključite TV, prijemnik i komponente za reprodukciju unapred.
C Kad podešavate prijemnik pomoću "Control for
HDMI-Easy Setting" s TV-a, pre aktivacije
funkcije "Control for HDMI-Easy Setting", aktivirajte funkciju Control for HDMI komponenata
koje nisu kompatibilne s funkcijom "Control for
HDMI-Easy Setting".
Kad vaš TV nije kompatibilan sa
funkcijom "Control for HDMIEasy Setting"
Uključite Control for HDMI funkciju prijemnika i spojene komponente odvojeno.
Tipke HDMI
ulaza
1 Izvedite korake navedene u odeljku
"Kad je vaš TV kompatibilan s funkcijom
"Control for HDMI-Easy Setting""
(str. 89).
2 Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete upravljati pomoću
daljinskog upravljača.
3 Pritisnite MENU.
Na TV ekranu je prikazan meni.
4 Pritisnite 1/2 više puta za odabir "'
Settings", zatim pritisnite v ili 3.
5 Pritisnite 1/2 više puta za odabir
"HDMI", zatim pritisnite v ili 3.
6 Pritisnite 1/2 više puta za odabir
"Control for HDMI", zatim pritisnite v
ili 3.
90
7 Pritisnite 1/2 više puta za odabir "ON",
zatim pritisnite v.
Control for HDMI funkcija prijemnika je
aktivirana.
8 Pritisnite GUI MODE za izlazak iz GUI
menija.
Ako je GUI meni prikazan, Control for
HDMI funkcija komponente za reprodukciju
neće raditi pravilno.
9 Pritisnite jednu od HDMI tipki ulaza
za prikaz slike s komponente za reprodukciju za koju želite podesiti funkciju
Control for HDMI.
10 Uključite Control for HDMI funkciju
spojene komponente.
Za detalje o podešavanju spojene komponente pogledajte pripadajuće uputstvo za
upotrebu.
11 Ponovite korake 9 i 10 za podešavanje
funkcije Control for HDMI i za prikaz
slike svih komponenata za reprodukciju
koje želite koristiti.
Reprodukcija s komponente
jednim pritiskom tipke
(One-Touch Play)
Jednostavnim postupkom (one-touch), komponente spojene na prijemnik putem HDMI
priključnice automatski započinju sa radom.
Možete uživati u zvuku i slici sa spojene
komponente.
Započnite reprodukciju spojene
komponente.
Prijemnik i TV se uključuju istovremeno, te
se zvuk i slika reprodukuju putem prijemnika
i TV-a.
Napomena
Uživanje u TV zvuku kroz
zvučnike spojene na prijemnik
(System Audio Control)
Primenom jednostavnog postupka možete
uživati u reprodukciji TV zvuka iz zvučnika
spojenih na ovaj prijemnik.
Zavisno od podešenja TV-a, dok gledate sliku
na ekranu, prijemnik se uključuje i automatski
prebacuje na funkciju "TV".
Zvuk sa TV-a će se reprodukovati iz zvučnika
spojenih na ovaj prijemnik, a glasnoća TV-a
će se istovremeno smanjiti na minimum.
Funkciju System Audio Control možete
takoñe koristiti na sledeći način.
C Zvuk s TV-a će se reprodukovati iz zvučnika spojenih na ovaj prijemnik kad uključite
prijemnik dok se zvuk reprodukuje putem
zvučnika TV-a.
C Glasnoću prijemnika možete podesiti podešavanjem glasnoće TV-a.
Ovom funkcijom možete takoñe upravljati
pomoću menija TV-a. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu TV-a.
Napomene
C Kad je "Control for HDMI" podešen na "ON",
podešenja za "Audio Out" u meniju HDMI će
se podesiti automatski zavisno od System Audio
Control podešenja.
C Kad spojite TV koji nema funkciju System Audio
Control, funkcija System Audio Control ne radi.
C Ako se TV uključi pre uključenja prijemnika,
TV zvuk se na kratko neće čuti.
Isključenje prijemnika s TV-om
(System Power Off)
Kad isključite TV pomoću tipke POWER na
daljinskom upravljaču TV-a, prijemnik i
spojene komponente se automatski isključuju.
Za isključivanje TV-a možete takoñe
koristiti daljinski upravljač prijemnika.
Zavisno od TV-a, možda se neće videti početak
reprodukovanog sadržaja.
nastavlja se
91
Odabir monitora koji prikazuju HDMI video signale
Kad spojite dva monitora na HDMI OUT A i
HDMI OUT B priključnice, možete odabirati
izlaz signala za njih pomoću tipke HDMI
OUTPUT.
Pritisnite TV, zatim pritisnite AV
?/1.
TV, prijemnik i komponenta spojena putem
priključnice HDMI se isključe.
Napomene
C Podesite TV Standby Synchro na "ON" pre
upotrebe funkcije System Power Off. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.
C Zavisno od statusa, spojene komponente se možda
neće isključiti. Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu spojenih komponenata.
1
2
Uključite prijemnik i oba
monitora.
Pritisnite HDMI OUTPUT.
Svakim pritiskom ove tipke, izlaz će se
menjati na sledeći način:
HDMI A t HDMI B t HDMI A...
Možete takoñe koristiti tipku HDMI
OUT na prijemniku.
92
Odabir između digitalnog
i analognog zvuka
Kad spojite komponente na digitalne i analogne audio priključnice na prijemniku, možete
podesiti audio mod na bilo koju od njih ili
prebacivati sa jedne na drugi, zavisno od
toga šta gledate.
Tipke ulaza
1
Pritisnite tipku za odabir ulaza.
Možete koristiti i tipku INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
Pritisnite AMP.
Više puta pritisnite INPUT
MODE za odabir moda audio
ulaza.
Odabrani mod audio ulaza se prikazuje
na ekranu TV-a.
C Auto
Daje prioritet digitalnim audio signalima
u slučaju digitalnog i analognog
povezivanja.
Ako nema digitalnih audio signala,
odabiru se analogni audio signali.
C Analog
Biraju se analogni audio signali koji
ulaze preko AUDIO IN (L/R)
priključnica.
Napomene
C Zavisno od ulaza, neki modovi audio ulaza ne mogu
se podesiti.
C Kad je odabran HDMI ulaz, satelitski tjuner ili
DIGITAL MEDIA PORT adapter, na displeju
se pojavi oznaka "------" i ne mogu se odabrati
drugi modovi. Odaberite ulaz koji nije HDMI
ulaz, satelitski tjuner ili DIGITAL MEDIA PORT
adapter i zatim podesite mod ulaza audio signala.
C Kad koristite funkciju "2ch Analog Direct" ili je
odabran višekanalni ulaz, audio ulaz se podesi na
"Analog". Nije moguće odabrati druge modove.
93
Reprodukcija zvuka/slike
sa drugih ulaza (Input Assign)
Video i/ili audio signale možete dodeliti
drugom ulazu.
Na primer, spojite OPTICAL OUT priključnicu
DVD ureñaja na OPTICAL VIDEO 1 IN
priključnicu ovog prijemnika kad želite prijem
samo digitalnih optičkih audio signala iz DVD
ureñaja.
Spojite komponentnu video priključnicu DVD
ureñaja na COMPONENT VIDEO IN 1/
COMPONENT VIDEO IN 2 ili
COMPONENT VIDEO IN 3 priključnicu
ovog prijemnika kad želite ulaz video signala
iz DVD ureñaja. Dodelite video i/ili audio
signale DVD ulaznoj priključnici primenom
opcije "Input Assign" u meniju Input.
1
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV ekranu je prikazan meni.
3
4
5
Pritisnite 1/2 više puta za odabir "w Input", zatim pritisnite
v ili 3.
Pritisnite 1/2 za odabir naziva
ulaza kojem želite dodeliti
signale.
Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se meni opcija.
6
7
94
Pritisnite AMP.
Pritisnite 1/2 za odabir "Input
Assign", zatim pritisnite v.
Tipkama 1/2/4/3 odaberite
audio i/ili video signale koje
želite dodeliti ulazu odabranom
u koraku 4, zatim pritisnite v.
Input name
VIDE01 VIDE02 BD DVD SAT TAPE MD SA-CD/ MULTI HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 HDMI5 HDMI6
CD
IN
aa)
–
Video2
Composite
–
aa)
BD
Composite
–
DVD
Composite
Video ulazi Video1
koje možete Composite
dodeliti
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SAT
Composite
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Componentl
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b)
ab)
Component2
a
a
a aa) a
a
a
a
a
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
Component3
a
a
a
a a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
ab)
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
aa)
–
–
–
–
HDMI3
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
aa)
–
–
–
HDMI4
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
aa)
–
–
HDMI5
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
aa)
–
HDMI6
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
aa)
Audio ulazi Video1
koje možete OPT
dodeliti
aa)
–
a
a
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
aa)
a
a
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
Video2 OPT
a)
b)
–
a)
a)
b)
b)
a)
b)
b)
b)
b)
b)
b)
b)
SAT OPT
–
–
a
a a
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
Tape OPT
–
–
a
a
–
aa)
–
a
–
–
–
–
–
–
–
MD OPT
–
–
a
a
–
–
aa)
a
–
–
–
–
–
–
–
BD COAX
a
a
a
–
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
DVD COAX
a
a
– aa) a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
SA-CD/
CD COAX
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
a)
–
–
a)
a)
Početno podešenje
Kad dodelite komponentni video ulaz HDMI ulazu pomoću Input Assign menija, komponenti video
signali se ne konvertuju u HDMI video signale i ne izlaze putem HDMI OUT priključnice. Komponentni
video signali izlaze putem COMPONENT VIDEO MONITOR OUT priključnice. U tom slučaju, rezolucija
GUI izlaza je podešena na "480p" i za komponentni video ulaz i za HDMI video ulaz.
Napomene
C Ne možete dodeliti optičke signale sa ulaznog
izvora optičkim ulaznim priključnicama na prijemniku, i ne možete dodeliti koaksijalne signale iz
ulaznog izvora koaksijalnim ulaznim priključnicama
prijemnika.
C Kad dodeljujete digitalni audio ulaz, podešenje
za INPUT MODE može se promeniti automatski.
C Ne možete dodeliti više od jednog HDMI ulaza
istom ulazu.
C Ne možete dodeliti više od jednog digitalnog
audio ulaza istom ulazu.
C Ne možete dodeliti više od jednog komponentnog
video ulaza istom ulazu.
C Kad dodeljujete komponentni video ulaz HDMI
ulaz, podesite "Control for HDMI" na "OFF".
95
Upotreba Sleep Timera
Možete podesiti prijemnik tako da se automatski isključi nakon odreñenog vremena.
Kad je Sleep Timer aktiviran, na
displeju prijemnika svetli "SLEEP".
Savet
Ako želite da proverite preostalo vreme pre isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP. Na displeju
se pojavi preostalo vreme. Ako pritisnete ponovo
SLEEP, sleep timer će se promeniti.
1
2
Pritisnite AMP.
Više puta pritisnite SLEEP.
Svakim pritiskom na tipku SLEEP, prikaz
se ciklično menja na sledeći način:
96
Slušanje surround zvuka
pri niskoj glasnoći
Ova funkcija omogućuje uživanje u surround
zvuku pri niskoj glasnoći i može se koristiti
sa drugim zvučnim ugoñajima. Kad gledate
film kasno noć u , moći ćete jasno da čujete
dijaloge čak i pri niskoj glasnoći.
1
C Ako uključite NIGHT MODE dok prijemnik prima
signale sa frekvencijom uzorkovanja većom od 96
kHz, signali će se uvek reprodukovati pri 44,1 kHz
ili 48 kHz.
Savet
Dok je ova funkcija uključena, nivoi efekta Bass,
Treble i Effect se pojačavaju i opcija "D.Range
Comp." se automatski podesi na "MAX".
Pritisnite AMP.
Aktiviran je mod prijemnika.
2
Pritisnite NIGHT MODE.
Funkcija NIGHT MODE je aktivirana.
Pritiscima tipke NIGHT MODE ona se
naizmenično uključuje i isključuje.
Napomene
C Ova funkcija ne radi kad je odabran višekanalni
ulaz.
C Ova funkcija ne radi kad se primaju Dolby TrueHD
signali sa frekvencijom uzorkovanja većom od
96 kHz.
97
Snimanje pomoću ovog
prijemnika
4
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Napomene
Putem ovog prijemnika možete snimati sa
video/audio komponente. Pogledajte uputstvo
za upotrebu svake od njih.
C Postavke zvuka ne utiču na izlazni signal iz
priključnica MD OUT.
C Nema izlaza ulaznih audio signala s priključnica
MULTI CHANNEL INPUT.
Snimanje digitalnog zvuka
Tipke ulaza
Spojite komponentu za reprodukciju na digitalni audio ulaz (OPTICAL IN), a komponentu
za snimanje spojite na priključnicu OPTICAL
MD OUT.
Snimanje na medij za snimanje
1
Snimanje na MiniDisc ili audio
kasetu
Možete snimati na MiniDisc ili audio kasetu
pomoću prijemnika. Pogledajte uputstvo za
upotrebu kasetofona i MD ureñaja.
1
2
Pritisnite jednu od tipki ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju.
Pripremite komponentu za
reprodukciju.
Na primer, umetnite CD u CD ureñaj.
3
Pripremite komponentu za
snimanje.
Umetnite praznu kasetu ili MD disk u
ureñaj za snimanje i podesite nivo za
snimanje.
98
2
Pritisnite jednu od tipki ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju.
Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Na primer, umetnite video kasetu koju
želite kopirati u videorekorder.
3
Pripremite uređaj za snimanje.
Umetnite praznu video kasetu ili sl. u
ureñaj za snimanje (VIDEO 1).
4
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Napomene
C Neki izvori sadrže tehnologiju za sprečavanje
presnimavanja. U tom slučaju neće biti moguće
snimanje sa ureñaja za reprodukciju.
C Ulazni audio signali sa priključnica MULTI
CHANNEL INPUT se ne reprodukuju.
C Iz analogne izlazne priključnice (za snimanje)
izlaze samo analogni ulazni signali.
C Iz digitalne izlazne priključnice izlaze samo
digitalni ulazni signali (za snimanje).
C HDMI zvuk nije moguće snimati.
Promena upravljačkog
moda prijemnika i
daljinskog upravljača
Možete promeniti upravljački mod
(COMMAND MODE AV 1 ili COMMAND
MODE AV 2) prijemnika i daljinskog upravljača. Ako isti daljinski upravljač deluje na
drugu Sony komponentu pri upravljanju prijemnikom pomoću daljinskog upravljača isporučenog sa njim, prebacite upravljački mod sa
početnog na odgovarajuće podešenje.
Upravljački modovi i prijemnika i daljinskog
upravljača su oni iz početnog podešenja
(COMMAND MODE AV 2). Prijemnik i
daljinski upravljač, naprotiv, trebaju koristiti
isti upravljački mod. Ako se upravljački modovi prijemnika i daljinskog upravljača razlikuju, ne možete prijemnikom upravljati pomoću
daljinskog upravljača.
Promena upravljačkog moda
prijemnika
Uključite prijemnik dok držite
pritisnutom tipku 2CH/A.DIRECT.
Kad je upravljački mod podešen na "AV2",
na displeju se prikazuje "COMMAND
MODE [AV2]".
Kad je upravljački mod podešen na "AV1",
na displeju se prikazuje "COMMAND
MODE [AV1]".
99
Promena upravljačkog moda
glavnog daljinskog upravljača
1
Zadržite pritisnutom tipku RM
SET UP i istovremeno pritisnite
?/1.
Promena upravljačkog moda
daljinskog upravljača zone 2/
zone 3
1
Trepću tipke AMP i ZONE.
2
Pritisnite AMP.
Tipka ZONE se isključi, tipka AMP
nastavlja da treperi i tipka SHIFT svetli.
3
4
Pritisnite ENT/MEM.
Tipka AMP zatrepće dvaput i zatim
završava postupak podešavanja
upravljačkog moda.
100
Tipka RM SET UP treperi i tipka SHIFT
svetli.
2
Pritisnite brojčanu tipku 1 ili 2
dok AMP trepće.
Kad pritisnete 1, upravljački mod se podešava na AV SYSTEM 1. Kad pritisnete
2, upravljački mod se podešava na AV
SYSTEM 2.
Tipka AMP svetli.
Zadržite pritisnutom tipku RM
SET UP i istovremeno pritisnite
?/1.
Pritisnite brojčanu tipku 1 ili 2
dok trepće AMP.
Kad pritisnete 1, upravljački mod se podešava na AV SYSTEM 1. Kad pritisnete
2, upravljački mod se podešava na AV
SYSTEM 2.
Tipka AMP svetli.
3
Pritisnite ENTER.
Tipka AMP zatreperi dvaput i zatim završava postupak podešavanja upravljačkog
moda.
Spajanje u konfiguraciji
dva pojačala
Ako ne koristite zadnje surround zvučnike,
na priključnice SURROUND BACK
SPEAKERS možete spojiti prednje zvučnike
za upotrebu u konfiguraciji dva pojačala.
Spajanje zvučnika
Prednji zvučnik
(R)
Prednji zvučnik
(L)
3 Pritisnite 1/2 za odabir "6 Settings",
zatim pritisnite v ili 3.
4 Pritisnite 1/2 za odabir "Speaker",
zatim pritisnite v ili 3.
5 Pritisnite 1/2 za odabir "Speaker
Pattern", zatim pritisnite v.
6 Pritisnite 1/2 za odabir odgovarajuće
konfiguracije zvučnika u kojoj nema
zadnjih surround zvučnika.
7 Pritisnite RETURN/EXIT O.
8 Pritisnite 1/2 za odabir "Sur Back
Assign", zatim pritisnite v.
9 Pritisnite 1/2 za odabir "BI-AMP",
zatim pritisnite v.
Signali s priključnica FRONT SPEAKERS
A mogu se reprodukovati sa priključnica
SURROUND BACK SPEAKERS.
Napomene
Povežite priključnice na Lo (ili Hi) strani
prednjih zvučnika s priključnicama FRONT
SPEAKERS A i povežite priključnice na Hi
(ili Lo) strani prednjih zvučnika na priključnice
SURROUND BACK SPEAKERS. Pre toga
uklonite metalne čepove s Hi/Lo priključnica
zvučnika. U suprotnom prijemnik može da
se ošteti.
C Priključnice FRONT SPEAKERS B ne mogu se
koristiti u konfiguraciji dva pojačala.
C Pre upotrebe funkcije automatske kalibracije,
izvršite podešenja za konfiguraciju dva pojačala.
C Ako izvedete podešenja za konfiguraciju dva pojačala,
glasnoća i balans zvučnika te postavke ekvilajzera
zadnjih surround zvučnika postaju nevažeća te
se koriste ona za prednje zvučnike.
C Signali s priključnica PRE OUT imaju iste postavke
kao i oni kod priključnica SPEAKERS.
C Ako je funkcija Speaker Pattern podešena na
konfiguraciju u kojoj postoje zadnji surround
zvučnici, ne možete izvoditi podešavanja za dva
pojačala.
Podešavanje zvučnika
1 Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete upravljati pomoću
daljinskog upravljača.
2 Pritisnite MENU.
Na TV ekranu je prikazan meni.
101
Podešavanje parametara
Upotreba menija
Settings
U meniju Settings možete izvoditi razna
podešavanja za zvučnike, surround efekte,
multi-zone funkcije, itd. Za prikaz menija
prijemnika na TV ekranu, proverite da li je
prijemnik u "GUI MODE" primenom postupka
iz "7: Upravljanje prijemnikom pomoću
menija na ekranu" (str. 45).
3
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "6 Settings", zatim
pritisnite v ili 3 za otvaranje
menija.
Na TV ekranu se prikaže lista menija.
4
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željene opcije menija,
zatim pritisnite v za potvrdu.
Primer: Kad odaberete "Auto Calibration"
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete upravljati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV ekranu je prikazan meni.
102
5
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željenog parametra,
zatim pritisnite v za potvrdu.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Za izlazak iz menija
Pritisnite MENU.
Lista menija Settings
Ikona menija
Opis
Auto
Calibration
Podešava nivo ili udaljenost zvučnika i automatski
izvodi merenje.
Speaker
Za ručno podešavanje položaja i impedanse zvučnika
(str. 105).
Surround
Podešava zvučni ugoñaj
(surround efekat) koji ste
odabrali (str. 109).
EQ
Podešava ekvilajzer (basovi/
visoki tonovi) (str. 110).
Multi Zone
Podešenja za Multi Zone
(str. 111).
Audio
Podešenja zvuka (str. 112).
Video
Podešenja rezolucije
analognih video signala
(str. 113).
HDMI
System
Podešenja zvuka/slike sa
komponente spojene na
HDMI priključnice (str. 116).
Podešava screen saver ili
jezik vodiča menija
(str. 117).
Auto Calibration
Quick Setup
Izvodi automatsku kalibraciju. Za detalje
pogledajte "9: Automatska kalibracija
odgovarajućih parametara zvučnika (Auto
Calibration)" (str. 48).
Napomena
Rezultati merenja će se memorisati preko postojećih
pod Position 1 u meniju Enhanced Setup.
Enhanced Setup
Možete registrovati tri modela za "Seating
Position" zavisno od položaja za sedenje,
uslova slušanja i uslova merenja.
Možete takoñe odabrati vrstu kalibracije
radi kompenzacije svakog zvučnika.
Registrovanje više od jednog
skupa podešenja za uslove
slušanja
Možete odabrati željeni položaj za sedenje i
registrovati rezultate merenja automatske
kalibracije za taj položaj.
1 Pritisnite 1/2 više puta u meniju
Enhanced Setup za odabir "Seating
Position" za koju želite registrovati
rezultate merenja.
C Pos. (Position) 1
C Pos. (Position) 2
C Pos. (Position) 3
2 Pritisnite 3 za izvođenje automatske
kalibracije.
Podešavanje vrste kompenzacije za zvučnike
Možete odabrati vrstu kompenzacije koja će
se koristiti za zvučnike za svaki položaj
(Seating Position).
nastavlja se
103
1 Pritisnite 1/2 više puta za odabir polo-
žaja za sedenje ("Seating Position")
za koji želite podesiti vrstu kompenzacije zvučnika, zatim pritisnite v.
2 Pritisnite 1/2 više puta za odabir
željene vrste kalibracije ("Calibration
Type"), zatim pritisnite v.
C Full Flat
Merenje frekvencije od početne vrednosti svakog zvučnika.
C Engineer
Podešavanje frekventnih karakteristika
u skladu sa Sonyjevim standardima
prostorije za slušanje.
C Front Reference
Podešavanje karakteristika svih zvučnika
u skladu sa karakteristikama prednjih
zvučnika.
C OFF
Automatska kalibracija je isključena.
Napomena
Ne možete podesiti "Calibration Type" za "Seating
Position" za koji nisu bili registrovani rezultati
merenja.
Provera podešenja ekvilajzera
za određeni položaj za sedenje
1 Pritisnite 1/2 više puta za odabir položaja za sedenje ("Seating Position")
za koji želite proveriti podešenja
ekvilajzera.
2 Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se meni opcija.
3 Pritisnite 1/2 više puta za odabir "EQ
Curve", zatim pritisnite v.
4 Pritisnite 4/3 više puta kako biste na
ekranu odabrali zvučnik za koji želite
proveriti podešenje ekvilajzera.
C FRONT
C CENTER
C SURROUND
C SURROUND BACK
104
Imenovanje položaja za sedenje
1 Pritisnite 1/2 više puta za odabir položaja za sedenje ("Seating Position")
koji želite imenovati.
2 Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se meni opcija.
3 Pritisnite 1/2 više puta za odabir
"Name Input", zatim pritisnite v.
Na ekranu se prikaže softverska tastatura.
4 Pritisnite 1/2/4/3/v za odabir jednog
po jednog znaka, zatim pritisnite v.
Speaker
Center Mix
Možete uključiti ili isključiti analogni downmix.
Možete podesiti svaki zvučnik ručno. Možete
takoñe podešavati nivo zvučnika nakon
završetka automatske kalibracije.
Napomena
Podešenja menija Speaker primenjuju se samo na
sledeći položaj za sedenje ("Seating Position").
Impedance
Možete podesiti impedansu zvučnika. Za
detalje pogledajte "8: Podešavanje zvučnika"
(str. 46).
x4Ω
x8Ω
Speaker Pattern
Odaberite "Speaker Pattern" prema sistemu
zvuč nika koji želite koristiti. Ovu opciju ne
trebate odabrati nakon automatske kalibracije.
Za odabir konfiguracije
zvučnika
1 Pritisnite 1/2 više puta za odabir
x OFF
Ako je spojen srednji zvučnik, ova opcija se
automatski podešava na "OFF".
x ON
Savetujemo da podesite "Center Mix" na "ON"
kako biste uživali u visokokvalitetnom digitalnom zvuku ako niste spojili srednji zvučnik.
Analogni downmix radi kad podesite "Center
Mix" na "ON". Ovo podešenje je takoñe
efikasno za ulazne signale sa priključnica
MULTI CHANNEL INPUT.
Sur Back Assign
Možete izvoditi podešenja zadnjih surround
zvučnika.
x OFF
Ako niste spojili zadnje surround zvučnike,
odaberite "OFF".
x BI-AMP
Ako ste spojili prednje zvučnike u konfiguraciji
dva pojačala, odaberite "BI-AMP" (str. 101).
x ZONE 2
2 Pritisnite 1/2 za odabir željene konfi-
Ako koristite zadnji surround zvučnik u zoni 2,
odaberite "ZONE2". Kad odaberete "ZONE2",
ulazni signal u priključnice SUR BACK na
MULTI CHANNEL INPUT je nevažeće
(str. 85).
3 Pritisnite RETURN/EXIT O.
Napomena
"Speaker Pattern", zatim pritisnite v.
Prikaže se meni Speaker Pattern.
guracije zvučnika, zatim pritisnite v.
Podesite "Sur Back Assign" na "OFF", zatim spojite
zadnje surround zvučnike na ovaj prijemnik kad
želite promeniti priključak sa dvopojačalnog ili zone
2 na priključak zadnjih surround zvu čnika. Nakon
spajanja zadnjih surround zvučnika ponovo podesite
zvučnike. Pogledajte "Auto Calibration" (str. 48) ili
"Manual Setup" (str. 106).
105
Manual Setup
U meniju Manual Setup možete svaki zvuč nik
podesiti ručno. Po završetku automatske
kalibracije možete takoñe podesiti nivo
zvučnika.
Za podešavanje nivoa zvučnika
Možete podesiti nivo glasnoće svakog
zvučnika (srednjeg, surround levog/desnog,
zadnjeg surround levog/desnog, subwoofera).
1 Pritisnite 1/2/4/3 više puta kako biste
na ekranu odabrali zvučnik za koji želite
podesiti nivo, zatim pritisnite v.
2 Pritisnite 4/3 više puta za odabir
"Level:", zatim pritisnite v.
3 Pritisnite 1/2 za podešavanje nivoa
odabranog zvučnika, zatim pritisnite
v.
Nivo možete podesiti od –20 dB do
+10 dB u koracima po 0,5 dB.
Za prednji levi i desni zvučnik možete
podesiti balans. Nivo glasnoće prednjeg
levog zvučnika možete podesiti od
FL–10.0 dB do FL+10.0 dB u koracima
po 0,5 dB. Možete takoñe podesiti nivo
glasnoće prednjeg desnog zvučnika od
FR–10.0 dB do FR+10.0 dB u koracima
po 0,5 dB.
Napomena
Kad je odabran jedan od zvučnih ugoñaja za muziku,
iz subwoofera se ne čuje zvuk ako su svi zvučnici
podešeni na "LARGE". Meñutim, zvuk će se čuti iz
subwoofera ako ulazni digitalni signali sadrže L.F.E.
signale ili ako su prednji ili surround zvučnici podešeni na "SMALL", ako je odabran zvučni ugoñaj
za film, ili ako odaberete "Portable Audio".
106
Za podešavanje udaljenosti
zvučnika od položaja za slušanje
Možete podesiti udaljenost od položaja za
slušanje do svakog zvučnika (prednjeg levog/
desnog, srednjeg, surround levog/desnog,
zadnjeg surround levog/desnog i
subwoofera).
1 Pritisnite 1/2/4/3 više puta kako biste
na ekranu odabrali zvučnik za koji
želite podesiti udaljenost od mesta za
sedenje, zatim pritisnite v.
2 Pritisnite 4/3 više puta za odabir a
"Distance:", zatim pritisnite v.
3 Pritisnite 1/2 za podešavanje udaljenosti odabranog zvučnika, zatim
pritisnite v.
Udaljenost možete podesiti od 1 do 10
metara u koracima po 1 cm.
Za podešavanje veličine svakog
zvučnika
Možete podesiti veličinu svakog zvučnika
(prednjeg levog/desnog, srednjeg, surround
levog/desnog, zadnjeg surround levog/
desnog i subwoofera).
1 Pritisnite 1/2/4/3 više puta kako biste
na ekranu odabrali zvučnik za koji želite
podesiti veličinu, zatim pritisnite v.
2 Pritisnite 4/3 više puta za odabir
"Size:", zatim pritisnite v.
3 Pritisnite 1/2 za podešavanje veličine
odabranog zvučnika, zatim pritisnite
v.
C LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će efikasno reprodukovati niske frekvencije
(basove), odaberite "LARGE". Uobičajeno, odaberite "LARGE".
C SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri upotrebi višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmeravanja i izlaz niskih
frekvencija zadnjeg kanala sa subwoofera
ili drugih "LARGE" zvučnika.
Saveti
C "LARGE" ili "SMALL" podešenje svakog zvučnika
odreñuje da li će interni procesor za obradu zvuka
"odseći" duboke frekvencije tom kanalu.
Ako su basovi za taj kanal odse čeni, sklop za preusmeravanje ih šalje na subwoofer ili na druge
"LARGE" zvučnike.
Meñutim, kako duboke frekvencije nose odreñenu
usmerivost, bolje ih je ne se ći ako je moguće.
Čak i ako koristite male zvučnike, možete ih
podesiti na "LARGE" ako želite izlaz niskih
frekvencija sa tog zvučnika. S druge strane, ako
koristite veliki zvučnik ali ne želite izlaz niskih
frekvencija iz tog zvučnika, podesite ga na
"SMALL".
Ako je ukupan utisak zvuka lošiji od očekivanog,
podesite sve zvučnike na "LARGE". Ako niski
tonovi nisu dovoljno izraženi, možete za njihovo
naglašavanje koristiti ekvilajzer.
C Zadnji surround zvučnici imaju iste postavke.
C Kad su prednji zvučnici podešeni na "SMALL",
srednji, surround i zadnji surround zvučnici
takoñe se automatski podešavaju na "SMALL".
C Ako ne koristite subwoofer, prednji zvučnici se
automatski podese na "LARGE".
Crossover Freq (frekvencija
skretnice zvučnika)
Omogućuje podešavanje frekvencije skretnice
basova zvučnika podešenih na "SMALL" u
meniju Speaker. Izmerena frekvencija skretnice se podešava za svaki zvučnik nakon
automatske kalibracije.
1
2
Pritisnite 4/3 kako biste na
ekranu odabrali zvučnik koji
želite podesiti.
Pritisnite 1/2 za podešavanje
vrednosti, zatim pritisnite 3.
Test Tone
U meniju Test Tone možete odabrati vrstu
ispitnog tona.
Saveti
C Za podešavanje nivoa svih zvučnika istovremeno,
pritisnite MASTER VOL +/–.
C Tokom podešavanja na ekranu je prikazana
podešena vrednost.
Za izlaz ispitnog tona iz svakog
zvučnika
Možete reprodukovati ispitni ton iz svih
zvučnika redom.
1 Pritisnite 4/3 za odabir "Test Tone",
zatim pritisnite v.
Prikaže se meni Test Tone.
2 Pritisnite 1/2 za podešavanje
parametra, zatim pritisnite v.
C OFF
C AUTO
Ispitni ton se čuje redom iz svakog
zvučnika.
C L, C, R, SR, SBR, SBL, SL, SW
Možete odabrati iz kojih zvučnika će se
čuti ispitni ton.
3 Pritisnite 1/2 za podešavanje "Level:",
zatim pritisnite v.
Za izlaz ispitnog tona iz
susednih zvučnika
Možete reprodukovati ispitni ton iz susednih
zvučnika kako biste mogli podesiti balans
izmeñu zvučnika.
1 Pritisnite 4/3 za odabir "Phase Noise",
zatim pritisnite v.
Prikaže se meni Phase Noise.
2 Pritisnite 1/2 za podešavanje
parametra, zatim pritisnite v.
C OFF
C L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/
SL, SL/L, L/SR
Omogućuje uzastopnu reprodukciju
ispitnog tona za redom iz susednih.
nastavlja se
107
3 Pritisnite 1/2 za podešavanje "Level:",
Kad se ispitni ton čuje iz zvučnika različitih od onih koji su
prikazani na ekranu
Za izlaz zvuka izvora iz
susednih zvučnika
Nije odabrano odgovarajuće "Speaker Pattern"
podešenje spojenih zvučnika. Konfiguracija
zvučnika treba da bude u skladu sa odabranim
podešenjem.
Neke opcije možda neće biti prikazane, zavisno od podešenja konfiguracije zvučnika.
zatim pritisnite v.
Možete reprodukovati ispitni ton iz susednih
zvučnika kako biste mogli podesiti balans
izmeñu zvučnika.
1 Pritisnite 4/3 za odabir "Phase Audio",
zatim pritisnite v.
Prikaže se meni Phase Audio.
2 Pritisnite 1/2 za podešavanje
parametra, zatim pritisnite v.
C OFF
C L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/
SL, SL/L, L/SR
Omogućuje izlaz 2-kanalnog izvora zvuka
(umesto ispitnog tona) redom iz susednih
zvučnika. Neke opcije možda neće biti
prikazane, zavisno od podešenja konfiguracije zvučnika.
D. Range Comp (kompresija
dinamičkog opsega)
Omogućuje kompresiju dinamičkog opsega
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna
ako želite kasno noću da gledate filmove uz
smanjenu glasnoću. Kompresija dinamičkog
opsega moguća je samo za Dolby Digital
izvore.
x OFF
Dinamički opseg se ne komprimuje.
x AUTO
Dinamički opseg se komprimuje automatski.
x STD
3 Pritisnite 1/2 za podešavanje "Level:",
Kompresija dinamičkog opsega u skladu sa
namerama snimaoca zvuka.
Kad se iz zvučnika ne čuje
ispitni ton
Značajno komprimovanje dinamičkog opsega.
zatim pritisnite v.
C Možda nisu čvrsto spojeni kablovi zvuč nika.
Proverite da li su dobro spojeni te da se ne
mogu izvući laganim povlačenjem.
C Kablovi zvučnika su možda u kratkom spoju.
108
x MAX
Saveti
C Ova funkcija omogućuje komprimovanje dinamičkog
opsega zvučnog zapisa na osnovu informacija o
dinamičkom opsegu koji sadrži Dolby Digital
signal.
C Standardna postavka je "STD", ali ona omogućuje
samo blagu kompresiju. Zbog toga preporučujemo
postavku "MAX" jer omogućuje značajno komprimovanje dinamičkog opsega i time gledanje filmova
kasno noću uz smanjenu glasnoću. Za razliku od
analognih limitatora, stepen ograničenja je već
unapred odreñen i omogućuje vrlo prirodnu
kompresiju.
Distance Unit (jedinica
udaljenosti)
Surround
Omogućuje odabir merne jedinice za podešavanje udaljenosti.
Možete podesiti zvučni efekat u meniju
Sound Field Setup.
x meter
Napomena
Udaljenost je prikazana u metrima.
Opcije koje se mogu podesiti u svakom meniju
zavise od zvučnog ugoñaja.
x feet
Sound Field Setup
Udaljenost je prikazana u stopama.
U meniju Sound Field Setup možete odabrati
surround zvučni ugoñaj i podesiti nivo efekta.
Za detalje o zvučnom ugoñaju, pogledajte
"Uživanje u surround zvuku" (str. 70).
Za odabir surround zvučnog
ugođaja
1 Pritisnite 1/2 više puta za odabir
"Sound Field Select", zatim pritisnite
v.
2 Pritisnite 1/2 više puta za odabir željenog surround zvuka, zatim pritisnite v.
Za podešavanje nivoa efekta
1 Pritisnite 1/2 više puta za odabir
"Sound Field Select", zatim pritisnite
v.
2 Pritisnite 1/2 više puta za odabir željenog surround zvuka, zatim pritisnite v.
3 Pritisnite 1/2 za odabir "Effect Level".
C
C
C
C
50%
80%
100%
150%
Napomena
Effect Level podešenje je ispravno samo kad je
odabrano "Cinema Studio EX s".
109
Enhanced Sur Mode
EQ
Možete odabrati način dekodiranja za zvučni
ugoñaj.
Za detalje o raspoloživim načinima dekodiranja,
pogledajte "Podešavanje višekanalnog surround
zvučnog efekta" (str. 81).
Sledeće parametre možete koristiti za podešavanje kvaliteta tonova (nivo basova/visokih
tonova) prednjih, srednjeg i zadnjih
surround zvučnika.
x PLII
Izvodi Dolby Pro Logic II dekodiranje. Izvor
snimljen u 2-kanalnom formatu se dekodira u
5.1 kanala.
Basovi
Nivo
(dB)
x PLIIx
Izvodi Dolby Pro Logic IIx dekodiranje. Izvor
snimljen u 2 channel ili 5.1-kanalnom formatu
se dekodira u 7.1 kanala.
x Neo:6 Cinema
Izvodi DTS Neo:6 Cinema mode dekodiranje.
Izvor snimljen u 2-kanalnom formatu se
dekodira u 7 kanala.
x Neo:6 Music
Izvodi DTS Neo:6 Music mode dekodiranje.
Izvor snimljen u 2-kanalnom formatu se dekodira u 7 kanala. Ovo podešenje je idealno za
normalne stereo izvore poput CD-a.
x NEURAL-THX
®
Sledeća generacija Neural-THX Surround
efekta. Osim poboljšanog stereo procesiranja
i čistog 5.1 surround zvuka, sada omogućuje
potpunu 360° 7.1 surround reprodukciju
zvuka iz sadržaja sa Neural-THX ® surround
kodiranjem.
Napomena
Možete odabrati "PLII" gde nema zadnjih surround
zvučnika u meniju Speaker Pattern ili možete
odabrati "PLIIx" kad postoji zadnji surround zvučnik.
Ne možete odabrati oba podešenja istovremeno.
110
Visoki tonovi
Frekvencija
(Hz)
Napomene
C Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– kad je odabran višekanalni ulaz.
– kad je zvučni ugoñaj podešen na "2ch Analog
Direct".
C Ova funkcija ne radi kad se primaju Dolby TrueHD
signali sa frekvencijom uzorkovanja većom od
96 kHz.
C Ako podesite zvučni ugoñaj dok prijemnik prima
signale s frekvencijom uzorkovanja većom od 96
kHz, signali će se uvek reprodukovati pri 44,1
kHz ili 48 kHz.
Za podešavanje ekvilajzera u
meniju EQ
1 Pritisnite 4/3 kako biste na ekranu
odabrali zvučnik koji želite podesiti,
zatim pritisnite v.
2 Pritisnite 4/3 za odabir "Bass" ili
"Treble".
3 Pritisnite 1/2 za podešavanje nivoa,
zatim pritisnite v.
MuIti Zone
Možete izvesti podešavanja glavne zone,
zone 2 ili zone 3.
Uključivanje ili isključivanje
zone 2/zone 3
Možete uključiti ili isključiti funkcije zone 2
ili zone 3. "Main" (ovaj prijemnik) je uvek
odabrano. Ne možete ga isključiti.
1 Pritisnite 1/2 za odabir zone koju želite
uključiti ili isključiti, zatim pritisnite v.
2 Pritisnite 1/2 za odabir "ON" ili "OFF",
Podešavanje glasnoće za
zonu 2/zonu 3
Možete podesiti glasnoću u glavnoj zoni. Ako
je "Sur Back Assign" podešen na "ZONE2" u
meniju Speaker, možete takoñe podesiti
glasnoću u zoni 2.
1
2
3
zatim pritisnite v.
x ON
x OFF
Odabir izlaznog izvora za svaku
zonu
Možete odabrati izlazni izvor za zone. Audio
i video signali se emituju u zonu 2, dok se u
zonu 3 emituju samo audio signali.
1
2
3
Pritisnite 1/2 za odabir zone u
koju želite slati audio/video
signale, zatim pritisnite v.
Pritisnite 4/3 za odabir "Input",
zatim pritisnite v.
Pritisnite 1/2 za odabir ulaza,
zatim pritisnite v.
Pritisnite 1/2 za odabir zone za
koju želite podesiti glasnoću,
zatim pritisnite v.
Pritisnite 4/3 za odabir
"Volume", zatim pritisnite v.
Pritisnite 1/2 za podešavanje
glasnoće, zatim pritisnite v.
Odabir kriterijuma za izlaz signala za upravljanje svakom zonom
Možete uključiti ili isključiti prijemnik u drugoj
zoni ili odabrati različite opcije za upotrebu
funkcije 12V Trigger.
1
2
3
Pritisnite 1/2 za odabir željene
zone, zatim pritisnite v.
Pritisnite 4/3 za odabir "12V
Trigger", zatim pritisnite v.
Pritisnite 1/2 za odabir
parametra, zatim pritisnite v.
x OFF
Omogućuje isključenje izlaza 12V signala
čak i kad je glavni prijemnik uključen.
x CTRL
Omogućuje uključenje ili isključenje izlaza
12V signala pomoću CIS naredbe infracrvenog
daljinskog upravljača.
x ZONE
Omogućuje uključenje ili isključenje izlaza
12V signala na osnovu toga da li je odabrana
zona uključena ili isključena.
111
x INPUT (samo za "Main")
Omogućuje vam uključivanje izlaza 12V
signala kad je odabran memorisani ulaz.
Kad odaberete "Input", prikazuje se meni za
uključivanje ili isključivanje funkcije Trigger
za svaki ulaz. Pritisnite 1/2 za odabir ulaza,
zatim pritisnite v za označavanje kvadratića.
x MAIN (samo za "Zone2" i
"Zone3")
Omogućuje vam povezivanje funkcije Trigger
u zoni 2 ili zoni 3 sa glavnim prijemnikom.
Saveti
C Čak i kad je ovaj prijemnik u pripravnom stanju
(pritisnite ?/1 na daljinskom upravljaču za isključenje ovog prijemnika), prijemnik u zoni 2 ili zoni
3 ostaje uključen. Za isključenje svih prijemnika,
pritisnite ?/1 i AV ?/1 na daljinskom upravljaču
RM-AAL014 istovremeno (SYSTEM STANDBY).
C Samo signali iz komponente spojene na analogne
ulazne priključnice izlaze kroz priključnice ZONE
2 OUT/ZONE 3 OUT. Iz komponente spojene
samo na digitalne ulazne priključnice ne izlaze
nikakvi signali.
C Kad je odabrano SOURCE, signali koji ulaze u
priključnice MULTI CHANNEL INPUT ne izlaze
iz ZONE 2 OUT ili ZONE 3 OUT priključnica
čak i kad je odabran višekanalni ulaz. Emituju
se analogni audio signali sledeće funkcije.
C Kad je odabrano "Tuner"; ista vrsta radio stanica
(FM/AM) odabrana u glavnoj zoni je podešena u
zoni 2 i zoni 3. Meñutim, možete odabrati ulaz
koji nije "Tuner" u zoni 2 i zoni 3.
C Kad je prijemnik u glavnoj zoni isključen ili je
odabran ulazni izvor koji nije "Tuner", možete
odabrati radio stanicu sa AM ili FM talasnog podru čja u zoni 2. Kad je isključen prijemnik u
glavnoj zoni i zoni 2, možete odabrati radio stanicu sa AM ili FM talasnog područja u zoni 3.
Kad su isključena dva prijemnika u glavnoj zoni,
zoni 2 ili zoni 3, možete odabrati a emitovanje
sa FM/AM u zoni u kojoj je prijemnik uključen.
112
Audio
Možete podešavati zvuk po želji.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Kad ovu opciju podesite na "AUTO", prijemnik
reprodukuje snimljeni zvuk primenom lossy
kompresije čime se dobija zvuk visokog kvaliteta. Čak će se zvuk CD-a linearizovati kako
bi se nivo kvaliteta CD zvuka povećao.
x OFF
x AUTO
A/V Sync (sinhronizacija zvuka
i slike)
Omogućuje podešavanje vremena kašnjenja
zvuka kako bi se smanjila razlika izmeñu
prikaza slike i zvuka.
x HDMI AUTO
Vremenski razmak izmeñu reprodukovanog
zvuka i prikaza slike za monitor spojen putem
HDMI priključka će se podešavati automatski
na osnovu informacija za TV. Ova funkcija je
raspoloživa samo kad monitor podržava
funkciju A/V Sync.
x 0 ms – 300 ms
Kašnjenje možete podesiti od 0 ms do 300 ms
u koracima po 10 ms.
Napomene
C Ova funkcija je korisna kad koristite veliki LCD/
plazma monitor ili projektor.
C Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– kad je odabran višekanalni ulaz.
– kad se koristi "2ch Analog Direct".
Dual Mono (odabir jezika
digitalnog prenosa)
Omogućuje odabir jezika koji želite slušati
tokom digitalne emisije. Funkcija je dostupna
samo za Dolby Digital izvore.
x MAIN/SUB
Zvuk glavnog jezika emituje se preko prednjeg
levog zvučnika i istovremeno se preko prednjeg desnog zvučnika čuje zvuk pomoćnog
jezika.
Video
Omogućuje podešavanje video signala.
Resolution (konverzija video
signala)
Čuje se zvuk glavnog jezika.
Omogućuje konverziju rezolucije ulaznog
analognog video signala.
Za detalje o konverziji ulaznog/izlaznog video
signala klasifikovanoj prema podešenjima
menija Resolution, pogledajte tablicu 1 na
str. 114.
x SUB
x AUTO
x MAIN
Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
Decode Priority (prioritet dekodiranja digitalnog audio ulaza)
Omogućuje definisanje ulaznog moda ulaza
digitalnog signala za priključnice DIGITAL
IN i HDMI IN.
x PCM
Kad su odabrani signali s priključnice DIGITAL
IN, PCM signali imaju prioritet (kako bi se
sprečilo prekidanje nakon početka reprodukcije). Meñutim, ako su ulazni signali drugačije
vrste, zavisno od formata, možda se neće čuti
zvuk. U tom slučaju odaberite "AUTO".
Kad su odabrani signali sa HDMI IN priključnice, sa spojenog ureñaja se reprodukuju
samo PCM signali. Kad se primaju signali u
bilo kojem drugom formatu, podesite ovu
opciju na "AUTO".
x AUTO
Automatski prebacuje ulazne modove izmeñu
Dolby Digital, DTS, DSD ili PCM.
Napomena
Čak i kad je "Decode Priority" podešen na "PCM",
na samom početku prvog zapisa se može zvuk
prekinuti zbog signala CD-a koji se reprodukuje.
x DIRECT
Omogućuje izlaz ulaznih analognih video
signala bez konverzije.
x 480i/576i
x 480p/576p
x 720p
x 1080i
x 1080p
Zone Resolution
Omogućuje konverziju rezolucije ulaznog
analognog video signala u zoni 2.
Za detalje o konverziji ulaznog/izlaznog video
signala klasifikovanoj prema podešenjima
menija Zone Resolution, pogledajte tablicu
2 na str. 115.
x 480i/576i
x 480p/576p
x 720p
x 1080i
nastavlja se
113
Tablica 1
Podešenje
menija
"Resolution"
Izlaz iz
HDMI OUT
priključnica
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
priključnice
MONITOR
VIDEO OUT
priključnica
a
–
Ulazni signali
DIRECT
Komponentni video
–
Kompozitni video
–
AUTO (početno
podešenje)
Komponentni video
480i/576i
480p/576p
720p, 1080i
1080p
za)
Kompozitni video
–
a
zb)
zb)
zb)
zb)
Komponentni video
c)
z
z
z
Kompozitni video
zc)
z
z
Komponentni video
z
z
–
Kompozitni video
z
z
a
Komponentni video
z
zd)
–
a
Kompozitni video
z
z
Komponentni video
z
a
–
Kompozitni video
z
–
a
d)
z : Video signali se konvertuju i izlaze putem video konvertera.
a : Izlazi ista vrsta signala kao što je i ulazni signal. Video signali se ne konvertuju.
– : Video signali se ne konvertuju.
a)
Rezolucija se podešava automatski, zavisno od spojenog monitora.
Kad je TV spojen na priključnice koje nisu HDMI priključnice, 480i/576i signali izlaze kad je "Resolution"
podešeno na "AUTO".
c)
480p/576p signali izlaze čak i ako je podešeno 480i/576i.
d)
Video signali bez zaštite protiv kopiranja izlaze prema podešenju u meniju.
b)
Napomene
C Video signali ne izlaze iz COMPONENT VIDEO MONITOR OUT ili MONITOR VIDEO OUT
priključnica kad je monitor, itd. spojen na HDMI OUT priključnicu.
C Ako u meniju "Resolution" odaberete rezoluciju koju spojeni TV ne podržava, slike sa TV-a se ne mogu
reprodukovati pravilno.
C Konvertovani HDMI slikovni izlazni signali ne podržavaju "x.v.Color (x.v.Colour)".
C Konvertovani HDMI slikovni izlazni signali ne podržavaju Deep Color.
114
Tablica 2
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
priključnica
ZONE 2 VIDEO
OUT priključnice
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
(CAT5 RJ45)
priključnica
480i/576i (početno Komponentni video
podešenje)
Kompozitni video
z
z
z
z
z
z
480p/576p
Komponentni video
z
–
z
Kompozitni video
z
–
z
Komponentni video
z
–
z
Kompozitni video
z
–
z
Podešenje
menija "Zone
Resolution"
Izlaz iz
Ulazni signali
720p, 1080i
z : Video signali se konvertuju i izlaze putem video konvertera.
– : Video signali se ne konvertuju.
115
HDMI
Omogućuje podešavanje komponenti spojenih
na HDMI priključnice.
x AMP
HDMI audio signali iz komponente za reprodukciju emituju se samo u zvučnike spojene
na prijemnik. Višekanalni zvuk se može reprodukovati u izvornom obliku.
Napomena
Control for HDMI
Omogućuje uključivanje ili isključivanje funkcije koja upravlja komponentama spojenim na
HDMI priključnicu pomoću HDMI kabla.
Audio signali se ne čuju iz TV zvučnika kad je
"Audio Out" podešen na "AMP".
Subwoofer Level
x ON
Omogućuje podešavanje nivoa subwoofera na
0 dB ili +10 dB kod ulaza PCM signala putem
HDMI veze. Možete podesiti nivo za svaki
HDMI ulaz odvojeno.
Napomena
x 0 dB
Kad podesite "Control for HDMI" na "ON",
"Audio Out" se može promeniti automatski.
x AUTO
x OFF
Audio Out (dodeljivanje HDMI
audio ulaza)
Omogućuje podešavanje HDMI audio ulaza
sa komponente za reprodukciju spojene na
HDMI priključnicu prijemnika.
x TV+AMP
Zvuk se čuje iz TV zvučnika i zvučnika
spojenih na prijemnik.
Napomene
C Kvalitet zvuka spojene komponente zavisi od kvaliteta zvuka TV-a, npr. broja kanala, frekvencije
uzorkovanja itd. Ako TV prijemnik ima stereo
zvučnike, zvuk iz prijemnika je takoñe stereo
kao i onaj sa TV-a, čak i ako se reprodukuje
višekanalni softver.
C Kad spojite prijemnik na video komponentu
(projektor itd.), možda se neće čuti zvuk iz
prijemnika. U tom slučaju odaberite "AMP".
C Kad odaberete ulazni signal kojem ste dodelili
HDMI ulaz, zvuk se ne čuje iz TV-a.
116
Automatski podešava nivo na 0 dB ili +10
dB zavisno od frekvencije.
x +10 dB
H.A.T.S.
Omogućuje uključenje ili isključenje funkcije
H.A.T.S. (High quality digital Audio
Transmission System). Kad je funkcija
H.A.T.S. uključena, kvalitet zvuka se
poboljša jer nema prekida (vremenskih
razmaka pri čitanju signala) kod prenosa
digitalnih audio signala.
Za aktivaciju funkcije H.A.T.S. odaberite
"ON" za "CTRL FOR HDMI".
x OFF
x ON
Napomene
C Zbog ograničenja H.A.T.S. sistema, biće potrebno
neko vreme za izlaz zvuka nakon izvoñenja
funkcija reprodukcije na spojenoj komponenti
(npr., pritiska tipke PLAY, pritiska tipke STOP,
pritiska tipke PAUSE). Kašnjenje zavisi od izvora
zvuka. Ova funkcija možda neće biti primenjiva,
zavisno od komponente i izvora zvuka, čak i ako
je podesite na ON.
C Komponente spojene na HDMI priključnicu trebaju
podržavati H.A.T.S. funkciju.
C Kad je "Audio Out" podešen na "TV+AMP",
funkcija H.A.T.S. možda neće raditi, zavisno od
spojene komponente ili stanja te komponente. U
tom slučaju, odaberite "AMP" za "Audio Out".
C H.A.T.S. funkcija ovog prijemnika radi kad je na
prijemnik spojen Sony SCD-XA5400ES.
Raspoložive informacije o
signalima za funkciju H.A.T.S.
Ulaz audio signala Frekvencija
uzorkovanja
Linear PCM 2ch
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
Linear PCM Multi
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
DSD
2,8224 MHz
Video Direct
Omogućuje izlaz ulaznih video signala iz
HDMI IN priključnice direktno na HDMI
OUT priključnicu.
x OFF
System
Podešava postavke prijemnika.
Screen Saver
Omogućuje aktivaciju funkcije screen savera
za prikaz menija na ekranu TV-a spojenog
na prijemnik.
x OFF
Screen saver je isključen.
x ON
Ako se ne izvede nikakav postupak 15 minuta,
screen saver se aktivira automatski.
RS-232C Control
Omogućuje vam upotrebu ovog menija za
funkcije zone 2/zone 3.
x OFF
x ON
Language
Za odabir jezika poruka na ekranu.
x English
x Español
Ulazni signali iz HDMI IN priključnice izlaze
putem video procesora.
x Français
x ON
x Deutsch
Ulazni signali iz HDMI IN priključnice izlaze
direktno.
117
Upravljanje bez spajanja
na TV
3
Pritisnite MENU.
Na displeju prijemnika se prikazuje
meni.
Primer: Kad odaberete "Level Settings"
Ovim prijemnikom možete upravljati koristeći
displej, čak i bez prikaza menija na ekranu
TV prijemnika kad navedeni nije spojen.
4
5
Pritisnite 1/2 više puta za odabir menija, zatim pritisnite
v ili 3.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir opcije menija, zatim
pritisnite v.
Parametar se prikazuje u zagradama.
6
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željenog parametra,
zatim pritisnite v.
Parametar se potvrdi i zagrade nestaju
sa displeja.
Savet
Upotreba menija na displeju
Ako je na displeju prijemnika prikazan
"GUI MODE", pritisnite GUI MODE za
prebacivanje prikaza menija na mod
displeja "DISPLAY MODE".
1
2
Uključite prijemnik.
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
118
Za povratak na prethodni korak, pritisnite RETURN/
EXIT O.
Pregled menija
U menijima su raspoložive sledeće opcije.
"xx…" u tablici označava parametar za svaku opciju.
Meni
Opcija
Parametar
Početno
podešenje
Auto Calibration AUTO CAL START?
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
COMPLETE
[xxxxxxxxxx]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK, SAVE
PHASE INFO, DIST. INFO, LEVEL EXIT
INFO, EXIT
WARNING CODE [xxx:4x]
FL, FR, C, SLA, SRA, SLB, SRB, SBL,
SBR : 0, 1, 2, 3, 4
NO WARNING
ERROR CODE [xxx:3x]
RETRY? [xxxx]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
YES, EXIT
YES
CANCEL
CAL TYPE [xxxxxxxxx] ENGINEER, FULL FLAT, FRONT
REF, OFF
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1, POS.2, POS.3
FULL
FLAT
POS.1
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Level Settings
TEST TONE [xxxxxxxx] OFF, L do SW (AUTO), L do SW (FIX) OFF
PHASE NOISE [xxxxxxx] OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
PHASE AUDIO [xxxxxxx] OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
FRONT L [xxx.x dB]
–10.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
FRONT R [xxx.x dB]
–10.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
CENTER [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
SURROUND L [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
SURROUND R [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
SUR BACK [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
SUR BACK L [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
SUR BACK R [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
SUB WOOFER [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, AUTO, STD, MAX
AUTO
nastavlja se
119
Meni
Opcija
Parametar
Početno
podešenje
2/0 do 3/4.1 (16 konfiguracija)
3/4.1
FRONT SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
CENTER SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
SURROUND SP [xxxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
BI-AMP [xxx]
OFF, ON
OFF
ZONE2 SP [xxx]
OFF, ON
OFF
1.0 do 10.0 m (1 cm korak)
3m
DISTANCE UNIT [xxxxx]
meter, feet
meter
FR CROSSOVER* [xxxxx]
Speaker Settings SP PATTERN [xxxxx]
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L
[xxxxxxxxx]
SURROUND R
[xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
SUR BACK L
[xxxxxxxxx]
SUR BACK R
[xxxxxxxxx]
SUB WOOFER
[xxxxxxxxx]
40 Hz do 200 Hz (10 Hz korak)
120
CNT CROSSOVER* [xxxxx] 40 Hz do 200 Hz (10 Hz korak)
120
SUR CROSSOVER* [xxxxx] 40 Hz do 200 Hz (10 Hz korak)
120
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
OFF
SP IMPEDANCE [x ohm]
4 ohm, 8 ohm
8 ohm
* Ne možete ovo podešenje kad je zvučnik podešen na "LARGE".
120
Meni
Opcija
Parametar
Sur Settings
SOUND FIELD SELECT ?
Sound Filed
[xxxxxxxxxxxxxxx
xxx]
Početno
podešenje
AFD
AUTO
ENHANCED SUR SELECT?
PLII, PLIIx, Neo:6 Cinema, Neo:6
[xxxxxxxxxxxxxxx Music, NEURAL-THX
xxx]
EQ Settings
Tuner Settings
PLIIx
EFFECT LEVEL [xxx%]
50, 80, 100, 150%
100%
FRONT BASS [xxx dB]
–10.0dB do +10.0dB (1dB korak)
0dB
FRONT TREBLE [xxx dB]
–10.0dB do +10.0dB (1dB korak)
0dB
CENTER BASS [xxx dB]
–10.0dB do +10.0dB (1dB korak)
0dB
CENTER TREBLE [xxx dB]
–10.0dB do +10.0dB (1dB korak)
0dB
SUR/SB BASS [xxx dB]
–10.0dB do +10.0dB (1dB korak)
0dB
SUR/SB TREBLE [xxx dB]
–10.0dB do +10.0dB (1dB korak)
0dB
FM MODE [xxxxxxxx]
MONO, STEREO
STEREO
OFF, AUTO
AUTO
NAME IN ? [xxxxxxxx]
FMxx [xxxxxxxx]
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx [xxxxxxxx]
Audio Settings
D.L.L. [xxxx]
A/V SYNC [xxxxxxxxx] HDMI AUTO,
0ms do 300ms (10 ms korak)
0ms
DUAL MONO
[xxxxxxxxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
DEC. PRIORITY [xxxx]
PCM, AUTO
AUTO
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p,
720p, 1080i, 1080p
AUTO
AUDIO ASSIGN ?
Video Settings
RESOLUTION
[xxxxxxxx]
ZONE RESO. [xxxxxxxx] 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
480/576i
VIDEO ASSIGN ?
nastavlja se
121
Meni
Opcija
Parametar
Početno
podešenje
HDMI Settings
CTRL FOR HDMI [xxx]
OFF, ON
OFF
AUDIO OUT [xxxxxx]
TV+AMP, AMP
AMP
SW LEVEL [xxxdB]
AUTO, +10.0dB, 0Db
AUTO
H.A.T.S. [xxx]*
OFF, ON
ON
VIDEO DIRECT [xxx]
OFF, ON
OFF
System Settings NAME IN ? [xxxxxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT
OFF
12V TRIG. ZONE 2 [xxxxx] OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. ZONE 3 [xxxxx] OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
RS-232C CONTROL [xxx]
OFF, ON
ON
* Za aktivaciju funkcije H.A.T.S., odaberite "ON" za "CTRL FOR HDMI".
Za promenu prikaza
Možete proveriti zvučni ugoñaj, itd.,
promenom informacija na displeju.
1 Pritisnite AMP.
Prijemnikom se može upravljati pomoću
daljinskog upravljača.
2 Odaberite ulaz za koji želite proveriti
informacije.
3 Pritisnite DISPLAY više puta.
Svaki put kad pritisnete DISPLAY, prikaz
se menja na sledeći način.
Ulaz koji ste odabrali t Vrsta zvučnog
ugoñaja t Informacije o signalu t
Naziv ulaza...
Kod slušanja FM i AM radio programa
Naziv stanice t Frekvencija t Vrsta
zvučnog ugoñaja t Glasnoća...
Naziv izvora se prikazuje samo ako ste ga
dodelili ulazu ili memorisanoj stanici.
Naziv izvora neće se prikazivati ako su
uneseni samo razmaci.
122
Kod prijema RDS programa
PS (naziv programske usluge)a), Memorisani
naziv, Talasno područje ili Programski broj t
Frekvencija, talasno područje ili programski
broj t PTY (vrsta programa) oznakab) t
RT (Radio Text) oznakac) t Vrsta zvučnog
ugoñaja
a)
Ovaj podatak je vidljiv i kod FM stanica koje
nisu RDS.
Vrsta programa koji se emituje.
c)
Tekstualne poruke koje emituje RDS stanica.
b)
Upotreba daljinskog upravljača
Upravljanje svakom od
komponenti pomoću
daljinskog upravljača
Kad programirate daljinski upravljač za upotrebu
sa sledećim Sony ili komponentama drugih
proizvoñača, možete koristiti tipke daljinskog
upravljača označene kružićima. Ipak, neke
tipke možda neće raditi sa svim komponentama.
Kad promenite podešenja daljinskog upravljača u skladu s komponentama koje koristite,
možete upravljati ostalim Sonyjevim ili komponentama drugih proizvoñača za koje početno
niste mogli koristiti daljinski upravljač
(str. 126).
Upravljanje komponentama
spojenim na prijemnik
1
2
Pritisnite tipku ulaza koja odgovara spojenoj komponenti
kojom želite upravljati.
Pritisnite odgovarajuće tipke
za upotrebu funkcije navedene
u sledećoj tablici.
Napomena
Možda nećete moći upravljati nekim funkcijama za
komponente koje koristite.
123
Tipke koje se koriste za upravljanje svakom od komponenti
(glavni daljinski upravljač)
Komponenta TV Video- DVD Blu- HDD PSX Video Digital DSS Digitalni Kase- DAT
CD/ DIGITAL
rekorder uređaj, ray rekor
CD
CATV (UC) sat./
tofon uređaj MD MEDIA
DVD/ Disk der
uređaj, Prijemzemaljski A/B
uređaj PORT
VHS uređaj
LD nik (UC)
prijemnik
uređaj
Tipka
combo
uređaj
(EURO)
AV @/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Brojčane tipke
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT, WIDE
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
CLEAR
OPTIONS/TOOLS
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
z
1/2/4/3, v,
MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
T/U
z
z
z
z
z
z
m/TUNING–,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
BD/DVD TOP
MENU, BD/DVD
MENU
z
z
F1, F2
z
z
z*3
DISK SKIP
N, X, x
*1
*2
*3
*4
z
Samo LD ureñaj.
Samo kasetofon B.
Samo DVD ureñaj.
Samo Video CD.
124
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z*4
z
z
z
z
z
z
z
MUTING,
z
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
z
z
z
z
Tipke koje se koriste za upravljanje svakom od komponenti
(daljinski upravljač zone 2/zone 3)
Komponenta TV Video- DVD Blu- HDD PSX Video
rekorder uređaj, ray reko CD
DVD/ Disk rder
uređaj,
VHS uređaj
LD
Tipka
combo
uređaj
Digital DSS Digitalni Kase- DAT
CD/ DIGITAL
CATV (UC) sat./ tofon uređaj MD MEDIA
prijem zemaljski A/B
uređaj PORT
nik (UC)
prijemnik
uređaj
(EURO)
AV @/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Brojčane tipke
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT, WIDE, z
PICTURE
FAVORITES
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENTER
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
OPTIONS/TOOLS
z
z
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
1/2/4/3, v,
MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*3
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
GUIDE
./>
z
T/U
z
m/TUNING–,
M/TUNING +
z
z
z
z*3
DISK SKIP
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z*2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*4
z
z
z
z
z
z
MUTING,
z
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
BD/DVD TOP
MENU, BD/DVD
MENU
*1
*2
*3
*4
z
z
z
Samo LD ureñaj.
Samo kasetofon B.
Samo DVD ureñaj.
Samo Video CD.
nastavlja se
125
Programiranje daljinskog
upravljača
2
Na primer, ako želite upravljati videorekorderom spojenim na VIDEO 2 IN,
pritisnite VIDEO 2.
Zasvetli RM SET UP i tipka ulaza.
Ako pritisnete tipku za komponentu za
koju ne možete programirati daljinski
upravljač, na primer TUNER, PHONO,
DMPORT ili SOURCE, itd., tipka RM
SET UP nastavlja da treperi.
Daljinski upravljač možete prilagoditi za rad
sa drugim komponentama te ga čak programirati za komponente drugih proizvoñača i
Sony komponente kojima inače ne može
upravljati. U donjem postupku poslužili smo
se primerom spajanja videorekordera drugog
proizvoñača na priključnice VIDEO 2 IN na
prijemniku.
3
Glavni daljinski upravljač
Brojčane
tipke
Dok tipka RM SET UP trepće,
pritisnite tipku ulaza komponente (uključujući TV) kojom
želite upravljati.
Tipke
ulaza
Pritisnite brojčane tipke za
unos brojčanog koda (ili više
kodova ako ih ima nekoliko)
koji odgovaraju komponenti i
proizvođaču komponente
kojom želite upravljati.
Zasvetli tipka RM SET UP i tipka ulaza.
Napomena
Za TV prijemnik vrede samo kodovi koji
počinju brojem 500.
4
Daljinski upravljač zone 2/zone 3
Pritisnite ENT/MEM ili ENTER.
Nakon provere brojčanog koda, tipka
RM SET UP zatrepće dvaput i daljinski
upravljač automatski izlazi iz moda
programiranja. Tipka za odabir ulaza se
takoñe isključuje.
Za prekid programiranja
Pritisnite RM SET UP u bilo kojem koraku.
Brojčane
tipke
1
Pritisnite AV @/1 držeći pritisnutom tipku RM SET UP.
Trepće tipka RM SET UP.
126
Brojčani kodovi prema komponentama i proizvođaču
komponente
Upotrebite brojčane kodove u sledećim
tablicama za upravljanje komponentama koje
nisu marke Sony, kao i komponentama Sony
kojima daljinski upravljač obično ne upravlja.
S obzirom da signal daljinskog upravljača zavisi od modela i godine proizvodnje komponente, neke komponente mogu imati više od
jednog koda. Ako ne uspete da programirate
daljinski upravljač pomoću jednog koda,
pokušajte sa drugim.
Napomene
C Brojčani kodovi zasnivaju se na najnovijim informacijama dostupnim za svakog proizvoñača. Ipak,
postoji mogućnost da vaša komponenta neće
reagovati na neke ili sve kodove.
C Neke od tipki ulaza na ovom daljinskom upravljaču možda neće biti dostupne kod upotrebe
odreñene komponente.
Upravljanje CD uređajem
Proizvođač
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kod(ovi)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Upravljanje DAT uređajem
Proizvođač
SONY
PIONEER
Kod(ovi)
203
219
Upravljanje kasetofonom
Proizvođač
SONY
DENON
Kod(ovi)
201, 202
204, 205
Proizvođač
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kod(ovi)
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Upravljanje MD uređajem
Proizvođač
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Kod(ovi)
301
302
303
304
Upravljanje HDD uređajem
Proizvođač
SONY
Kod(ovi)
307, 308, 309
Upravljanje Blu-ray uređajem
Proizvođač
SONY
Kod(ovi)
310, 311, 312
Upravljanje PSX konzolom
Proizvođač
SONY
Kod(ovi)
313, 314, 315
Upravljanje DVD uređajem
Proizvođač
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Kod(ovi)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
nastavlja se
127
Upravljanje DVD/VIDEO COMBO
uređajem (rekorder)
Proizvođač
SONY
Kod(ovi)
411
Upravljanje DVD rekorderom
sa hard diskom
Proizvođač
SONY
Kod(ovi)
401, 402, 403
Upravljanje TV prijemnikom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
128
Proizvođač
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kod(ovi)
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Upravljanje LD uređajem
Proizvođač
SONY
PIONEER
Kod(ovi)
601, 602, 603
606
Upravljanje Video CD uređajem
Proizvođač
SONY
Kod(ovi)
605
Upravljanje videorekorderom
Proizvođač
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL ELECTRIC
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
Kod(ovi)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
Proizvođač
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Kod(ovi)
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
* Ako AIWA videorekorder ne radi čak i ako ste
uneli kôd za AIWA, unesite kôd za Sony.
Upravljanje kablovskim
prijemnikom
Proizvođač
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kod(ovi)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
Upravljanje satelitskim
tjunerom
Proizvođač
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDING
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
BITA/HITACHI
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SUMSUNG
TOSHIBA
Kod(ovi)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
129
Automatsko izvođenje
nekoliko funkcija u nizu
Programiranje redosleda postupaka
(Macro Play)
Funkcija Macro Play omogućuje povezivanje
nekoliko funkcija redom u jednu naredbu.
Daljinski upravljač može memorisati dve macro
liste (MACRO1 i MACRO2). U svaku listu
može se uneti do 20 naredbi.
Tipke ulaza
Napomena
Kad podešavate Macro Play, zamenite baterije
novima.
1
Pritisnite MACRO 1 ili MACRO
2 duže od 1 sekunde dok držite
pritisnutom tipku RM SET UP.
Tipka RM SET UP trepće i jedna od
tipki unosa svetli (prema početnom
podešenju, svetli tipka VIDEO1).
2
130
Pritisnite tipku ulaza komponente kojoj želite dodeliti
jednu od sledećih funkcija.
3
Pritisnite tipku željene funkcije
koju bi daljinski upravljač trebao
da nauči.
Pritisnite
Funkcije za
programiranje
N, x, X,
M ,m,
., >
Izvodi se funkcija
tipke.
Tipku ulaza
duže od 1
sekunde
Promena ulaza.
MACRO 1 ili
MACRO 2
Umetanje intervala od
1 sekunde. Ako želite
da interval bude duži,
pritisnite MACRO 1 ili
MACRO 2 više puta.
Tipka ulaza odabrana u koraku 2 zatreperi
dvaput i nakon toga ponovo svetli.
4
5
Ponovite korake 2 i 3. Kad istoj
komponenti želite dodeliti
drugu naredbu, ponovite
korak 3.
Pokretanje macro reprodukcije
1
Pritisnite AMP.
Tipka AMP zasvetli i zatim se isključi.
2
Pritisnite MACRO 1 ili MACRO
2 za pokretanje macro naredbe.
Macro reprodukcija počinje i naredbe se
izvršavaju podešenim redom. Tokom
slanja naredbi trepće tipka RM SET UP
i zasvetli tipka AMP. Kad su naredbe
poslate, tipke RM SET UP i AMP se
isključuju.
Brisanje programirane macro
naredbe
1 Za brisanje memorisane macro naredbe
pritisnite MACRO 1 ili MACRO 2 duže
od 1 sekunde dok držite pritisnutom
tipku RM SET UP.
Tipka RM SET UP zatreperi dva puta za
redom.
2 Pritisnite RM SET UP.
Podešene macro naredbe su obrisane.
Pritisnite RM SET UP za završavanje postupka programiranja.
Savet
Ako tipka RM SET UP zatreperi pet puta u
koraku 1 i postupak macro programiranja ne
započne, zamenite baterije novima.
Prekidanje programiranja
Pritisnite RM SET UP. Programiranje se može
prekinuti i ako ne pritisnete nijednu tipku
unutar 60 sekundi. Prethodna naredba ostaje
važeća.
131
Podešavanje kodova
daljinskog upravljača koji
nisu memorisani
Ako neki od kodova daljinskog upravljača nisu
već u njemu memorisani , daljinski upravljač
može naučiti kôd pomoću funkcije Learning.
3
Pritisnite SHIFT, zatim pritisnite
brojčanu tipku (u ovom primeru
to je tipka 1) za koju želite memorisati novu naredbu.
Zasvetli tipka ulaza odabrana u koraku
2 (tipka RM SET UP ostaje da svetli).
4
Napomena
Kad podešavate učenje novih naredbi, zamenite
baterije daljinskog upravljača novima.
Usmerite senzor daljinskog
upravljača prema senzoru/
odašiljaču drugog daljinskog
upravljača od kojeg se uči kôd.
Dok drugi daljinski upravljač prima
signal, tipka ulaza odabrana u koraku 2
se isključuje.
Približno 5 – 10 cm
Brojčane
tipke
Tipka RM SET UP zatreperi dva puta
i zatim je proces učenja završen.
Ako učenje ne uspe, tipka RM SET UP
zatreperi pet puta. Pokušajte ponovo
izvesti postupak od koraka 2.
Tipke ulaza
5
Primer: dodeljivanje funkcije VIDEO2 tipki
1 na daljinskom upravljaču:
1
Pritisnite tipku THEATER dok
držite pritisnutom tipku RM
SET UP.
Zasvetli tipka RM SET UP.
2
Pritisnite tipku ulaza (u ovom
primeru to je VIDEO2) kojoj
želite dodeliti novu funkciju.
Tipka ulaza trepće (tipka RM SET UP
ostaje da svetli).
132
Pritisnite tipku RM SET UP za
završavanje postupka učenja.
Saveti
C Kad memorijski kapacitet za memorisanje
kodova daljinskog upravljača dostigne odreñeni
limit, tipka RM SET UP zatreperi 10 puta i proces učenja se završava.
C Ako tipka RM SET UP zatreperi pet puta u
koraku 1 i proces učenja ne započne, zamenite
baterije novima.
Za prekid učenja
Pritisnite RM SET UP. Programiranje se
može prekinuti i ako ne pritisnete nijednu
tipku unutar 60 sekundi.
Upotreba naučene naredbe
Prilikom odabira naučenog ulaza, pritisnite tipku koju ste koristili za učenje.
Brisanje naučenog koda
1 Pritisnite THEATER dok držite
Brisanje svih sadržaja
memorije daljinskog
upravljača
pritisnutom tipku RM SET UP.
2 Pritisnite tipku ulaza (u ovom primeru
to je VIDEO 2) kojoj želite izbrisati
podešenje.
Tipka ulaza trepće (tipka RM SET UP
ostaje da svetli).
3 Pritisnite tipku @/1 duže od jedne
sekunde.
Tipka ulaza trepne dvaput za redom.
4 Pritisnite SHIFT, zatim pritisnite
brojčanu tipku (u ovom primeru tipku
1) za koju želite izbrisati memorisano
podešenje.
Tipka RM SET UP zatreperi dva puta i
postupak brisanja je završen.
Ako brisanje ne uspe, tipka RM SET UP
zatreperi pet puta. Pokušajte ponovo
izvesti postupak od koraka 2.
1
Prvo pritisnite i zadržite
MASTER VOL –, zatim
pritisnite tipku @/1 i nakon
toga tipku AV @/1.
Tipka RM SET UP zatreperi tri puta.
2
Otpustite sve tipke.
Briše se celokupan sadržaj memorije
daljinskog upravljača (odnosno svi
programirani podaci).
133
x Digital Cinema Sound (DCS)
Dodatne informacije
Rečnik
x Cinema Studio EX
Jedinstvena tehnologija reprodukcije zvuka
koju je razvila kompanija Sony u suradnji sa
Sony Pictures Entertainment i koja omogućava
uživanje u uzbudljivom i snažnom bioskopskom
zvuku u okruženju doma. Uz "Digital Cinema
Sound", razvijenog ugradnjom DSP-a (Digital
signal processor) i merenjima, moguće je proizvesti idealan zvuk kakvog je zamislio snimatelj, u okruženju svog doma.
Način reprodukcije surround zvuka koji se
može smatrati kombinacijom Digital Cinema
Sound tehnologije, omogućuje reprodukciju
zvuka tonskog studija i upotrebljava sledeće
tehnologije: "Virtual Multi Dimensions",
"Screen Depth Matching" i "Cinema Studio
Reverberation". Tehnologija virtualnih zvučnika
"Virtual Multi Dimensions" kreira virtualno
surround osvetljenje sa do 7.1 kanala i donosi
najnovije surround bioskopsko iskustvo u vaš
dom. "Screen Depth Matching" proizvodi prigušenje visokih tonova, dubinu zvuka najč ešć e
kreiranog bioskopskom reprodukcijom zvuka
iza ekrana. Postupak se dodaje prednjim i
srednjim kanalima.
"Cinema Studio Reverberation" reprodukuje
zvuk vrhunskih bioskopskih dvorana i studija
za snimanje, uključujući Sony Pictures Entertainment. Na raspolaganju su tri moda: A/B/C,
zavisno od vrste studija.
"Digital Concert Hall" omogućuje bogatiji
zvuk iz izvora poput CD-a i sl. Pomoću 5.1 ili
7.1-kanalnih i virtualnih zvučnika, postiže se
stereoskopska reverberacija i refleksija zvuka
tako da se može uživati u bogatijem i potpunijem zvuku muzič kih izvora. Zvučni ugoñaj
koncertne dvorane postiže se geometrijskom
analizom koncertne dvorane i preciznog modeliranja refleksije i reverberacije zvuka zasnovanog na podacima dobijenim merenjem. U
proračun su uzeti parametri kvaliteta zvuka
poput jačine zvuka i frekventnog odziva te
uneseni u DSP (Digital Signal Processor) kako
bi se uključila reverberacija. Može se uživati
u zvuku sa prirodnom i ugodnom rezonancom,
kao kod slušanja u koncertnoj dvorani.
x Crossover frekvencija
x Digital Legato Linear (D.L.L.)
Frekvencija pri kojoj dolazi do ukrštanja
frekvencija dva zvučnika.
To je Sonyjeva tehnologija koja omogućuje
reprodukciju digitalnih audio signala niskog
kvaliteta u visokom kvalitetu. Stari snimci ili
komprimirani zvuk obično sadrže u generisanoj
audio frekvenciji šum u talasu i vanfrekventnu
izobličenost te harmonijsko izobličenje. Zato
se pojavljuje pištanje i zvonjenje, te takve pojave umanjuju kvalitet zvuka. D.L.L. funkcija
eliminiše probleme te pruža bogati zvuk za
muziku i filmove.
x DeepColor
Video signali za koje je povećana dubina boje
signala koji prolaze kroz HDMI priključnicu.
Broj boja koje se mogu izraziti 1 pikselom
bio je 24 bita (16.777.216) s tekućom HDMI
priključnicom. Meñutim, broj boja koje se
mogu izraziti 1 pikselom bić e 36, itd., bitova kad prijemnik odgovara funkciji DeepColor. Budući da se gradacija dubine boje
može izraziti preciznije s više bitova, mogu
se lakše izraziti kontinuirane promene boje.
134
x Digital Concert Hall
x Dolby Digital
Digitalni sistem kodiranja i dekodiranja koji
je razvila kompanija Dolby Laboratories, Inc.
Sastoji se od prednjeg (levog/desnog), srednjeg,
surround (levog/desnog) i subwoofer kanala.
To je odabrani audio standard za DVD-video
i poznat je pod nazivom 5.1-kanalni surround
zvuk.
x Dolby Digital Plus
x DSD (Direct Stream Digital)
Dolby Digital Plus fleksibilno i efikasno
pruža više kanala surround zvuka za highdefinition video sadržaje. Njegovo vrhunski
efikasno kodiranje omogućuje do 7.1 kanala
visokokvalitetnog višekanalnog zvuka bez
negativnog delovanja na količinu bitova za
video performanse ili dodatne funkcije.
Audio format koji upotrebljava Super Audio
CD. DSD pretvara analogne signale u digitalne
i snima ih direktno, bez dodavanja obrade. Na
taj način se ne gubi informacija i postiže se
snimanje i reprodukcija uz visoku vernost i
kvalitet zvuka.
x Dolby Digital Surround EX
Format visokokvalitetnog digitalnog zvuka.
Omogućuje snimanje zvuka uz frekvenciju
uzorkovanja i brzinu prenosa od 96 kHz/24
bita, što je najveća vrednost za DVD-video.
Broj kanala za reprodukciju zavisi od softvera.
Akustička tehnologija koju je razvila kompanija Dolby Laboratories, Inc. Zadnji surround
zvuk kao matrica unesen je u običan levi i
desni surround kanal tako da se zvuk može
reprodukovati 6.1-kanalno. Aktivne scene su
tako snimljene dinamičnije i realističnije.
x Dolby Pro Logic II
Ova tehnologija konvertuje snimljeni 2-kanalni
stereo zvuk u 5.1-kanalni za reprodukciju. Postoji mod MOVIE za filmove i mod MUSIC
za stereo izvore poput muzike. Stari filmovi
kodirani sa standardnim stereo zvukom mogu
se slušati u 5.1-kanalnom formatu. Mod
GAME je pogodan za video igre.
x Dolby Pro Logic IIx
Tehnologija 7.1-kanalne (ili 6.1-kanalne) reprodukcije. Osim zvuka kodiranog kao Dolby
Digital Surround EX, i 5.1-kanalni Dolby
Digital zvuk se može reprodukovati kao 7.1
ili 6.1-kanalni. Osim toga, postojeći stereo
snimci mogu se reprodukovati u 7.1 ili 6.1kanalnom formatu.
x Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Tehnologija obrade zvuka koju je razvila
kompanija Dolby Laboratories, Inc. Srednja
i mono surround informacija je memorisana
u obliku matrice u dva stereo kanala. Kod
reprodukcije zvuk se dekodira i emituje kao
4-kanalni surround. Ovo je najuobičajeniji
format za DVD-video.
x Dolby TrueHD
Dolby TrueHD je Dolbyjeva tehnologija sprečavanja gubitka kvaliteta zvuka, razvijena za
optičke diskove visoke rezolucije. Dolby
TrueHD zvuk je u osnovi identičan izvornim
studijskim snimcima i pruža zvuk vrhunskog
kvaliteta u do 8 kanala sa 96 kHz/24 bita i do
6 kanala sa 192 kHz/24 bita. Zajedno sa slikom visoke rezolucije, pruža nenadmašan
doživljaj kućnog bioskopa.
x DTS 96/24
x DTS Digital Surround
Digitalna tehnologija kodiranja i dekodiranja
zvuka za bioskopske dvorane koju je razvila
kompanija Digital Theater Systems, Inc. Komprimuje zvuk manje od Dolby Digital sistema
i omogućuje veći kvalitet reprodukcije zvuka.
x DTS-ES
Format za 6.1-kanalnu reprodukciju sa zadnjim
surround informacijama. Postoje dva moda:
"Discrete 6.1", koji snima svaki kanal nezavisno,
i "Matrix 6.1", koji pretvara zadnji surround
kanal u matricu i spaja sa LS i RS kanalima.
Prikladan je za reprodukciju zvučnih zapisa
filmova.
x DTS-HD
Audio format koji proširuje konvencionalni
DTS Digital Surround format. Ovaj format se
sastoji od osnove i proširenja, a osnovni deo
ima DTS Digital Surround kompatibilnost.
Postoje dve vrste DTS-HD-a: DTS-HD High
Resolution Audio i DTS-HD Master Audio.
DTS-HD High Resolution Audio ima maksimalnu brzinu prenosa od 6 Mbps, sa kompresijom uz gubitak (Lossy), i odgovara maksimalnoj frekvenciji uzorkovanja od 96 kHz te
ima maksimalno 7.1 kanal. DTS-HD Master
Audio ima maksimalnu brzinu prenosa od
24,5 Mbps i koristi kompresiju bez gubitka
(Lossless), a odgovara maksimalnoj frekvenciji
uzorkovanja od 192 kHz te ima maksimalno
7.1 kanal.
nastavlja se
135
x DTS Neo:6
x Komponentni video
Ova tehnologija pretvara snimljeni 2-kanalni
stereo zvuk u 6.1-kanalni. Na raspolaganju su
dva moda, zavisno od izvora reprodukcije ili
lič nim željama: CINEMA za filmove i
MUSIC za stereo izvore poput muzike.
Format za prenos video signala pri kojem se
informacija sastoji od tri odvojena signala:
svetlina Y, intenzitet boje Pb i intenzitet boje
Pr. Omogućuje verniji prenos slika visokog
kvaliteta, kao što je DVD video ili HDTV.
Priključnice su označene zeleno, plavo i
crveno.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI je priključnica koja podržava audio i
video signale putem samo jednog digitalnog
spoja, omogućujući tako visokokvalitetnu
digitalnu sliku i zvuk. HDMI specifikacija
podržava HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), odnosno tehnologiju za
zaštitu od kopiranja koja sadrži tehnologiju
kodiranja digitalnih video signala.
x High Bitrate Audio
Odnosi se na audio formate načina kompresije
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD,
itd.), tj. na format sa velikom brzinom bita
snimljen uglavnom na Blu-ray disk itd.
x High quality digital Audio
Transmission System (H.A.T.S.)
for HDMI
H.A.T.S. for HDMI sistem reprodukcije sa
kontrolom toka signala za HDMI emitovanje.
Glavni procesor, važan za kvalitet zvuka,
opremljen je odašiljačem s kvarcnim kristalom
te DA konverterom prijemnika, i taj glavni
procesor upravlja brzinom reprodukcije komponente spojene na prijemnik putem HDMI
CEC (Consumer Electronics Control) for
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
kako bi se uskladila frekvencija reprodukcije.
Daje zvuk visokog kvaliteta i izuzetne jasnoće, budući da gotovo uopšte nema prekida u
prenosu.
x Interlace
Način prikaza slike na ekranu kod kojeg se
na ekranu TV prijemnika ili monitora prikazuje
polovina horizontalnih linija svakih 1/60 sekunde.
Prvo se iscrtavaju neparne linije i ostavlja prostor za parne linije. Nakon toga se u praznine
izmeñu neparnih iscrtavaju parne linije.
136
x Kompozitni video
Standardni format za prenos video signala.
Kombinuje se signal svetline Y i signal
intenziteta boje C u jedan signal.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Zvučni efekti niskih frekvencija koji se emituju preko subwoofera u Dolby Digital, DTS
ili sličnom sistemu. Dodavanjem dubokih
basova frekvencije izmeñu 20 i 120 Hz, zvuk
postaje snažniji.
x Neural THX
Neural Surround™ i THX® Technologies su
odabrane kao službeni format emitovanja
surround zvuka kod vodećih FM/HD/satelitskih
radio stanica. Neural Surround i THX ®
Technologies daju bogate i diskretne detalje
surround zvuka u formatu 100% kompatibilnom
sa stereom.
x PCM (Pulse Code Modulation)
Način konverzije analognog zvuka u digitalni
kako bi se moglo uživati u digitalnom zvuku.
x Progresivni signal
Način prikaza slike na ekranu pri kojem se
sve linije prikazuju odjednom, za razliku od
interlace sistema gde se posebno prikazuju
parne i posebno neparne linije.
x x.v.Colour
x.v.Colour je poznatiji naziv za xvYCC standard koji predlaže Sony, a ujedno je i zaštitni
znat kompanije Sony. xvYCC je meñunarodni standard za prostor boje video zapisa.
Taj standard može izraziti širi opseg boje od
trenutno korištenog standarda emitovanja.
Mere opreza
O sigurnosti
Ako u unutrašnjost ureñaja dospe strani predmet ili se prospe tečnost, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i pre daljnje upotrebe,
odnesite ureñaj u servis na proveru.
O izvorima napajanja
C Pre upotrebe prijemnika, proverite da li je
napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za
rad ureñaja.
Napon je označen na natpisnoj pločici sa
zadnje strane ureñaja.
C Ureñaj nije odspojen iz mrežnog napajanja
sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu
utičnicu, čak i ako je sam ureñaj isključen.
C Ako duže vremena nećete koristiti ureñaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabl.
C Mrežni kabl smeju menjati samo stručne
osobe.
O zagrevanju
Iako se tokom rada prijemnik zagreva, to
nije kvar. Kod duže upotrebe sa povišenom
glasnoćom, kućište se zagreva na gornjoj i
donjoj, te bočnim stranama. Nemojte ga
dodirivati jer postoji opasnost od opekotina.
O postavljanju
C Postavite prijemnik na mesto na kojem je
osigurano dovoljno provetravanje kako bi
sprečili pregrevanje i tako produžili vek
trajanja prijemnika.
C Nemojte postavljati prijemnik u blizini izvora
toplote i nemojte ga izlagati direktnom uticaju
sunčevog zraka, jake prašine ili mehaničkih
udara.
C Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa
što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i
uzrokovati kvar ureñaja.
nastavlja se
137
C Nemojte postavljati prijemnik u blizinu
ureñaja poput TV prijemnika, video ureñaja
ili kasetofona. (Ako se prijemnik koristi u
kombinaciji sa TV prijemnikom, video
ureñajem ili kasetofonom i postavi preblizu
tim ureñajima, mogu se pojaviti šumovi i
smanjiti se kvalitet slike. To posebno
vredi ako se koristi sobna antena. Zato
preporučujemo upotrebu spoljne antene.)
O radu
Pre priključenja ostalih komponenti,
obratite pažnju da je prijemnik isključen i
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekom krpom koju je potrebno navlažiti u
rastvoru blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne sunñere, zrnata sredstva
ili rastvore kao što su alkohol ili benzin.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili naiñete na
problem pri upotrebi prijemnika, molimo da
se obratite najbližem ovlašć enom Sony
prodavcu ili servisu.
U slučaju problema
Ako za vreme upotrebe prijemnika naiñete
na bilo koji od sledećih problema, koristite
ovo uputstvo za otklanjanje kvarova. Ako ne
uspete da rešite problem, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Zvuk
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
C Proverite da li su zvučnici i komponente
ispravno spojeni.
C Proverite da li su kablovi svih zvučnika
pravilno spojeni.
C Proverite da li su prijemnik i sve
komponente uključeni.
C Možda je kontrola MASTER VOLUME
postavljena na –∞ dB. Pokušajte je
podesiti na –40 dB.
C Proverite da tipka SPEAKERS (OFF/A/
B/A+B) nije postavljena na "OFF" (str. 48).
C Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču za uključenje zvuka.
C Proverite da li ste toč kićem INPUT
SELECTOR odabrali pravilnu komponentu.
C Proverite da li su možda spojene slušalice.
C Ako je zvuk vrlo tih, proverite da nije aktivirana funkcija NIGHT MODE (str. 97).
C Aktivirao se zaštitni sklop prijemnika.
Isključite ga, uklonite uzrok kratkog
spoja i ponovo uključite prijemnik.
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
C Proverite da li je komponenta ispravno
spojena na odgovarajuće audio ulaze.
C Proverite da li su kablovi do kraja
utaknuti u priključnice na prijemniku
i komponentama.
138
Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih
zvučnika.
C Spojite slušalice na PHONES priključak
kako bi proverili da li se čuje zvuk u slušalicama. Ako se u slušalicama čuje samo
jedan kanal, komponenta možda nije ispravno spojena na prijemnik. Proverite da
li su kablovi do kraja utaknuti u priključke
na prijemniku i komponenti. Ako se u
slušalicama čuje zvuk oba kanala, možda
prednji zvučnik nije ispravno spojen na
prijemnik. Proverite spoj prednjeg zvučnika iz kojeg se ne čuje zvuk.
C Spojite priključnicu i levog i desnog
(L i R) kanala analogne komponente, a ne
samo jednu od njih. Koristite mono stereo
kabl (opcija). Meñutim, zvuk iz srednjeg
zvučnika se neće čuti ako je odabran
zvučni ugoñaj (Pro Logic itd.). Kad je
srednji zvučnik podešen na "NO", zvuk
se čuje samo iz levih/desnih zvučnika.
Nema zvuka iz analognih 2-kanalnih
izvora.
C Proverite da odabrana audio (digitalna)
ulazna priključnica nije dodeljena drugim
ulazima u "Input Assign" unutar menija
Input (str. 94).
Nema zvuka iz digitalnih izvora
(iz COAXIAL ili OPTICAL ulazne
priključnice).
C Proverite da INPUT MODE nije podešen
na "Analog".
C Proverite da se ne koristi funkcija "2ch
Analog Direct".
C Proverite da odabrana audio (digitalna)
ulazna priključnica nije dodeljena drugim ulazima u "Input Assign" unutar
menija Input (str. 94).
Iz pojačala ili TV zvučnika spojenog na
prijemnik ne čuje se zvuk sa izvora
spojenog na priključnicu HDMI.
C HDMI audio signali se ne reprodukuju
putem priključnica zvučnika.
C Zvuk se ne reprodukuje kad prikažete
meni prijemnika na TV ekranu.
Pritisnite MENU za isključenje ekrana.
C Zavisno od komponente za reprodukciju,
možda ćete je morati podesiti. Pogledajte
uputstvo za upotrebu svake od komponenti.
C Za HDMI priključnicu koristite priključni
kabl koji omogućuje visoku brzinu
(HDMI kabl verzija 1.3a, kategorija 2)
kad gledate sliku ili slušate zvuk tokom
DeepColor prenosa.
Levi i desni signal nisu uravnoteženi
ili su zamenjeni.
C Proverite da li su zvučnici i komponente
ispravno i čvrsto spojeni.
C Podesite balans u meniju Speaker.
Čuje se jak šum ili brujanje.
C Proverite da li su zvučnici i komponente
sigurno i čvrsto spojeni.
C Proverite da li su spojni kablovi udaljeni
od transformatora ili motora i bar 3 metra
od TV prijemnika ili fluorescentne rasvete.
C Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
C Proverite da li ste uzemljili priključnicu
U SIGNAL GND (samo kad je spojen
gramofon).
C Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste lagano navlažili alkoholom.
Nema zvuka iz srednjeg/surround/
zadnjeg surround zvučnika, ili je on
vrlo tih.
C Odaberite mod Cinema Studio EX (str. 76).
C Podesite glasnoću zvučnika (str. 106).
C Proverite da li su srednji/surround
zvučnik (zvučnici) podešeni na "SMALL"
ili "LARGE".
nastavlja se
139
Nema zvuka iz zadnjih surround
zvučnika.
C Neki diskovi nemaju Dolby Digital
Surround EX oznaku čak i ako se na
njihovoj kutiji nalazi znak Dolby Digital
Surround EX.
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
C Proverite da li je subwoofer spojen čvrsto
i pravilno.
C Uključite zvučnik.
C Ako su svi zvučnici podešeni na "LARGE"
i odabran je "Neo:6 Cinema" ili "Neo:6
Music", ne čuje se zvuk iz subwoofera.
Nije moguće postići surround efekat
C Proverite da li je uključen zvučni ugoñaj
(pritisnite MOVIE ili MUSIC).
C Zvučni ugoñaji ne rade kod signala s frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
Ne reprodukuje se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
C Proverite da li je DVD disk itd. snimljen
u Dolby Digital ili DTS formatu.
C Kod spajanja DVD ureñaja i sl. na digitalne ulaze ovog prijemnika, proverite
podešenje digitalnog audio izlaza spojene komponente.
Snimanje nije moguće.
C Proverite da li su komponente ispravno
spojene (str. 29).
C Odaberite komponentu izvora zvuka
točkićem INPUT SELECTOR (str. 58).
140
Sijalica MULTI CHANNEL DECODING
ne svetli plavo.
C Proverite da li je komponenta za reprodukciju spojena na digitalnu priključnicu i da je
ulaz podešen pravilno na ovom prijemniku.
C Proverite odgovara li ulazni izvor softvera
koji se reprodukuje višekanalnom formatu.
C Proverite da li je komponenta za reprodukciju
podešena na višekanalni zvuk.
C Proverite da odabrana audio (digitalna)
ulazna priključnica nije dodeljena drugim
ulazima u "Input Assign" unutar menija
Input (str. 94).
Ne čuje se zvuk iz uređaja spojenog
na DIGITAL MEDIA PORT adapter.
C Podesite glasnoću ovog prijemnika.
C DIGITAL MEDIA PORT adapter i/ili
komponenta nisu spojeni pravilno. Isključite prijemnik, zatim ponovo spojite
DIGITAL MEDIA PORT adapter i/ili
komponentu.
C Proverite da li vaš DIGITAL podržava
MEDIA PORT adapter i/ili komponenta
ovaj prijemnik.
Slika
Na TV ekranu ili monitoru nema slike
ili je slika nejasna.
C Odaberite odgovarajući ulaz na prijemniku
(str. 58).
C Odaberite odgovarajući ulaz na TV
prijemniku.
C Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenti.
C Ispravno dodelite video ulaz komponenti.
C Ako konvertujete ulazni signal putem
ovog prijemnika, on mora biti identičan
ulazu (str. 41).
Slika iz COMPONENT VIDEO OUT
izlaza je neispravna.
C Ulazni video signali osim komponentnih
480p se ne primaju kod izlaza signala iz
VIDEO priključnice. Upotrebljavajte
480i komponentne video signale.
C Koristite priključnicu COMPONENT
VIDEO OUT i podesite "Resolution" na
"DIRECT".
Slika sa izvora spojenog na HDMI
priključnicu se ne vidi putem ovog
prijemnika ili se zvuk ne čuje putem
zvučnika TV-a spojenog na prijemnik.
C Proverite da li su kablovi čvrsto i sigurno
spojeni na komponente.
C Zavisno od komponenti za reprodukciju,
možda ćete je morati podesiti. Pogledajte
uputstvo za upotrebu svake od komponenti.
C Za HDMI priključnicu koristite priključni
kabl koji omogućuje visoku brzinu
(HDMI kabl verzija 1.3a, kategorija 2)
kad gledate sliku ili slušate zvuk tokom
DeepColor prenosa.
Snimanje nije moguće.
C Proverite da li su komponente ispravno
spojene (str. 34).
C Odaberite komponentu izvora zvuka
(str. 58).
Na TV ekranu se ne pojavljuje grafički
interfejs prijemnika (GUI).
C Pritisnite GUI MODE za prikaz "GUI
MODE" na displeju.
C Proverite da li je TV pravilno spojen.
Spoljna FM antena
Prijemnik
Žica za uzemljenje
(nije isporučena)
Na uzemljenje
Ne mogu se podesiti radio stanice.
C Proverite da li su antene čvrsto spojene.
Podesite antene i ako je potrebno, priključite spoljnu antenu.
C Signal stanica je suviše slab (pri automatskom podešavanju). Koristite direktno
podešavanje.
C Proverite da li ste ispravno podesili korak
podešavanja (kod direktnog podešavanja
AM stanica).
C Nijedna stanica nije memorisana ili su
memorisane stanice obrisane (pri podešavanju memorisanih stanica). Memorišite
stanice (str. 68).
C Pritisnite DISPLAY tako da se na
displeju pojavi frekvencija.
RDS ne radi.
C Proverite da li je podešena FM RDS stanica.
C Odaberite FM stanicu sa jačim signalom.
Tuner
FM prijem je loš
C Koristite 75-ohmski koaksijalni kabl (nije
deo isporuke) za spajanje prijemnika na
spoljnu FM antenu kao na sledećoj slici.
Ako spojite prijemnik na spoljnu antenu,
uzemljite antenu za zaštitu od munje. Kako
biste sprečili eksploziju plina, nemojte
spajati vodič za uzemljenje na plinsku
cev.
nastavlja se
141
Željene RDS informacije nisu vidljive
na displeju.
C Obratite se radio stanici i proverite da li
pruža takve usluge. Ako je tako, usluga
je možda privremeno nedostupna.
Control for HDMI
Ne radi funkcija Control for HDMI.
C Proverite priključak HDMI kabla (str. 35).
C Proverite da li je "Control for HDMI"
podešen na "ON" u meniju HDMI.
C Proverite da li je spojena komponenta
kompatibilna sa funkcijom Control for
HDMI.
C Proverite Control for HDMI podešenja
na spojenoj komponenti. Pogledajte uputstvo za upotrebu spojene komponente.
C Ako promenite HDMI povezivanje,
spojite/odspojite mrežni kabl, ili se
prekine napajanje, ponovite postupak iz
"Priprema funkcije "BRAVIA" Sync"
(str. 89).
C Ako odaberete HDMI B tipkom HDMI
OUTPUT, nakon odabira HDMI A,
funkcija Control for HDMI možda neće
raditi pravilno neko vreme. To se dogaña
jer komponenta spojena na HDMI A
priključnicu treba ponovo da prepozna
prijemnik koji je opremljen funkcijom
Control for HDMI. Ako funkcija Control
for HDMI ne radi pravilno duže vreme,
izvedite korake iz "Priprema funkcije
"BRAVIA" Sync" (str. 89).
C Kad je odabrano HDMI B, funkcija
Control for HDMI ne radi.
Ne čuje se zvuk iz zvučnika prijemnika
i TV zvučnika dok koristite funkciju
System Audio Control.
C TV treba da bude kompatibilan sa
funkcijom System Audio Control.
C Ako TV nema funkciju System Audio
Control, podesite "Audio Out" u
meniju HDMI na
– "TV+AMP" ako zvuk želite slušati iz
TV zvučnika i prijemnika.
– "AMP" ako zvuk želite slušati iz
prijemnika.
C Ako ne možete slušati zvuk s komponente
spojene na prijemnik
– Odaberite odgovarajući ulaz kad želite
gledati program na komponenti
spojenom putem HDMI priključnice na
prijemnik.
– Promenite TV kanal kad želite da
gledate TV prenos.
– Odaberite komponentu ili ulaz sa koje
želite pratiti reprodukciju kad gledate
program na komponenti spojenoj na
TV. Za taj postupak, pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.
C Kad koristite funkciju Control for HDMI,
ne možete upravljati spojenom
komponentom pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
– Zavisno od spojene komponente i TV-a,
možda ćete ih trebati podesiti. Pogledajte
uputstvo za upotrebu svake spojene komponente i TV-a.
– Promenite ulaz prijemnika na HDMI
ulaz spojen na komponentu.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
C Usmerite daljinski upravljač prema
senzoru na prijemniku.
C Uklonite prepreke izmeñu daljinskog
upravljača i prijemnika.
142
C Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite
novima.
C Proverite da li su upravljački modovi daljinskog upravljača i prijemnika isti.
Ako se razlikuju, daljinski upravljač se ne
može koristiti s prijemnikom (str. 99).
C Proverite da li ste odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
C Kad upravljate programiranom komponentom drugog proizvoñača, daljinski
upravljač možda neće raditi kako treba,
zavisno od modela i proizvoñača te
komponente.
Poruke greške
Tehnički podaci
PODACI O AUDIO SNAZI
AUDIO SNAGA I UKUPNO
HARMONIJSKO IZOBLIČENJE:
Sa 8 ohma tereta, korištenjem oba kanala, od
20 – 20 000 Hz; procenjena nazivna RMS
snaga je minimalno 120 vata po kanalu, sa
ne više od 0,09% ukupnog harmonijskog
izobličenja od 250 milivata do maksimalne
snage.
Pojačalo
Za brisanje
Pogledajte
IZLAZNA SNAGA
Izmerena izlazna snaga u stereo modu 1) 2)
(8 ohma 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09%):
120 W + 120 W
Referentna izlazna snaga u stereo modu
(4 ohma 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%):
120 W + 120 W
Referentna izlazna snaga
(8 ohma 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2):
130 W + 130 W
CENTER2): 130 W
SURROUND2):
130 W + 130 W
SURROUND BACK2):
130 W + 130 W
Referentna izlazna snaga
(4 ohma 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2): 120 W
SURROUND2):
120 W + 120 W
SURROUND BACK2):
120 W + 120 W
Svih memorisanih postavki
str. 44
1)
Ako doñe do nepravilnosti u radu, na displeju
će se pojaviti kôd sa dva broja i porukom.
Moguće je proveriti stanje sistema prema toj
poruci. Pogledajte sledeću tablicu za rešenje
problema. Ako ne možete ukloniti problem,
obratite se najbližem ovlašć enom Sony
servisu.
PROTECTOR
Iz zvučnika izlazi neispravna električna struja
ili je gornja ploča prijemnika prekrivena.
Prijemnik će se automatski isključiti nakon
nekoliko sekundi. Proverite spojeve kablova zvučnika i ponovo uključite prijemnik.
Za druge poruke, pogledajte "Lista poruka
nakon merenja kod automatske kalibracije"
(str. 53), i "Lista DIGITAL MEDIA PORT
poruka" (str. 63).
Podsetnik za brisanje memorije
prijemnika
Zavisno od podešenja zvučnog ugoñaja i izvora,
možda se neće čuti zvuk.
2)
Izmereno u sledećim uslovima:
Napajanje:
120 V AC, 60 Hz
nastavlja se
143
AM tjuner
Frekventni odziv
PHONO
RIAA krivulja
ekvilajzera ± 0,5 dB
MULTI CHANNEL
10 Hz – 100 kHz
INPUT, SA-CD/CD,
± 3 dB
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT
Ulazi (analogni)
PHONO
Osetljivost: 2,5 mV
Impedansa: 50 kohma
Odnos signal/šum: 90 dB
(A, 20 kHz LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT
Osetljivost: 150 mV
Impedansa: 50 kohma
Odnos signal/šum: 100
dB (A, 20 kHz LPF)
Ulazi (digitalni)
BD, DVD, SA-CD/CD Impedansa: 75 ohma
(koaksijalni)
Odnos signal/šum: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
VIDEO 1, TV, SAT,
TAPE, MD (optički)
Odnos signal/šum: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Napon:150 mV
Impedansa: 1 kohm
FRONT L/R, CENTER, Napon: 2 V
SURROUND L/R,
Impedansa: 1 kohm
SURROUND BACK
L/R, SUBWOOFER
FM tjuner
Opseg podešavanja 87,5 – 108,0 MHz
Antena
FM žičana antena
Antenski priključci
75 ohma, nesimetrično
144
Video
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p/75 ohma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p/75 ohma
PB/CB: 0,7 Vp-p/75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p/75 ohma
80 MHz HD Pass Through
HDMI Video
Ulaz/izlaz (blok HDMI repetitora)
640 T 480p na 60Hz
720 T 480p na 59,94/60 Hz
1280 T 720p na 59,94/60 Hz
1920 T l080i na 59,94/60Hz
1920 T l080p na 59,94/60 Hz
720 T 576p na 50Hz
1280 T 720p na 50Hz
1920 T 1080i na 50 Hz
1920 T l080p na 50Hz
1920 T l080p na 24Hz
Opšte
Izlazi
TAPE (REC OUT),
MD (REC OUT),
VIDEO 1, ZONE 2,
ZONE 3 (AUDIO
OUT)
Opseg podešavanja 531 – 1602 kHz (s korakom
podešavanja od 9 kHz)
Meñufrekvencija 450 kHz
Antena
Okvirna antena
Napajanje
230 V AC, 50/60 Hz
Izlazna snaga (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT: 5 V, 700 mA
Izlazna snaga (ZONE 2 VIDEO OUT)
DC OUT: 11 V, 30 mA
Potrošnja
480 W
Potrošnja (u pripravnom stanju)
0,9 W (kad su "Control for
HDMI" i "RS-232C
Control" podešeni na
"OFF")
Dimenzije
430 T 175 T 430 mm
(širina/visina/dubina) zajedno sa delovima koji vire
i kontrolama
Masa (približno)
16,5 kg
Isporučeni pribor
Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
Kratki vodič za podešavanje (1)
Lista GUI menija (1)
Optimizacioni mikrofon ECM-AC1 (1)
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
Mrežni kabl (1)
Glavni daljinski upravljač (1)
Daljinski upravljač zone 2/zone 3 (1)
Baterije R6 (veličina AA) (4)
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne štamparske greške.
C Potrošnja u pripravnom stanju
iznosi 0,9 W.
C U štampanim pločicama nisu
korišteni halogeni usporivači
plamena.
145
http://www.sony.net/
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising