Sony | STR-DH740 | Sony STR-DH740 7.2-kanalni AV risiver za kućni bioskop Uputstva za rukovanje

4-448-428-12(1) (SR)
Višekanalni
AV risiver
Uputstvo za upotrebu
STR-DH740
UPOZORENJE
Za korisnike u SAD
Podaci o vašem uređaju
Da biste umanjili rizik od požara
ili strujnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (kao što su upaljene sveće).
Broj modela i serijski broj se nalaze na zadnjoj
strani uređaja. Upišite te brojeve u predviđena
mesta navedena ispod. Navedite ih svaki put
kada zovete vašeg Sony prodavca povodom
ovog proizvoda.
Broj modela
Serijski broj
Ovaj simbol upozorava
korisnika na prisustvo
neizolovanih elemenata
visokog napona u kućištu
uređaja koji mogu predstavljati
opasnost od strujnog udara.
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Budući da se mrežno napajanje uređaja
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu
za napajanje naizmeničnom strujom. Ako
primetite nepravilnosti u radu uređaja, odmah
izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su
umetnute baterije visokim temperaturama,
na primer sunčevom svetlu i vatri.
Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok
je priključen na utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom, čak i kada je sam
uređaj isključen.
Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može
da dovede do gubitka sluha.
Ovaj simbol upozorava
korisnika na prisustvo
površine koja može biti
vrela ako se dodirne tokom
rada uređaja.
2SR
Ovaj simbol upozorava
korisnika na prisustvo
važnih uputstava za upotrebu
i održavanje (servisiranje)
u priručniku koji ste dobili
uz ovaj uređaj.
Važna bezbednosna uputstva
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ova uputstva.
Čuvajte ova uputstva.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pratite sva uputstva.
Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
Uređaj čistite samo suvom tkaninom.
Ne blokirajte ventilacione otvore.
Postavite uređaj u skladu sa uputstvima
proizvođača.
8) Ne postavljajte uređaj blizu izvora toplote
kao što su radijatori, grejači, pećnice ili
drugih uređaja (uključujući pojačala) koji
proizvode toplotu.
9) Ne zanemarujte bezbednosnu svrhu
polarizovanog ili uzemljenog utikača.
Polarizovani utikač ima dva jezička od
kojih je jedan širi od drugog. Uzemljeni
utikač ima dva jezička i treći pin za
uzemljenje. Široki jezičak ili treći pin
postoje radi vaše bezbednosti. Ako
isporučeni utikač ne možete da umetnete
u vašu utičnicu, obratite se električaru radi
zamene stare utičnice.
10) Zaštitite kabl za napajanje od gaženja
ili nagnječenja, naročito kod utikača,
utičnice i na mestu gde izlazi iz uređaja.
11) Koristite samo dodatke/pribor koje je
odredio proizvođač.
12) Koristite samo na polici sa točkićima,
postolju, tronošcu, nosaču ili stolu koje je
odredio proizvođač ili koji se prodaju uz
uređaj. Ako koristite policu sa točkićima,
pažljivo pomerajte policu na kojoj se
nalazi uređaj da biste izbegli povrede
usled prevrtanja.
13) Isključite uređaj iz mrežnog napajanja
tokom grmljavine ili ako ga nećete koristiti
u dužem vremenskom periodu.
14) Sve popravke bi trebalo da obavljaju
samo kvalifikovani serviseri. Popravka
je potrebna u slučaju da se uređaj ošteti
na bilo koji način, na primer ako se ošteti
kabl za napajanje ili utikač, ako u uređaj
upadne tečnost ili neki predmet, ako je
uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne
funkcioniše pravilno ili ako ga ispustite.
Sledeća izjava Federalne komisije
za komunikacije (FCC) se odnosi
samo na verzije ovog uređaja za
tržište SAD. Ostale verzije možda
nisu u skladu sa tehničkim
propisima FCC-a.
NAPOMENA:
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da
je u skladu sa ograničenjima za digitalne
uređaje klase B prema poglavlju 15 pravilnika
Federalne komisije za komunikacije. Ova
ograničenja postoje radi zaštite od štetnih
smetnji do kojih može doći u kućnom
okruženju. Ova oprema stvara, koristi
i emituje energiju u području radijskih
frekvencija i ako se ne postavi i koristi
prema uputstvima, može da dovede do
štetnih smetnji kod radijskih komunikacija.
Međutim, ne postoji garancija da se smetnje
neće javiti ako se uređaj postavi na
odgovarajući način. Ako ovaj uređaj ometa
radio ili televizijski prijem, što možete da
utvrdite tako što ćete uređaj isključiti a zatim
ponovo uključiti, preporučujemo vam da
pokušate da otklonite smetnje tako što ćete
preduzeti jednu ili više od sledećih mera:
– Premestite prijemnu antenu ili je okrenite.
– Povećajte udaljenost između opreme
i risivera.
– Priključite opremu na utičnicu koja je
udaljena od one na koju je priključen
risiver.
– Obratite se za pomoć prodavcu ili iskusnom
radio/TV serviseru.
3SR
PAŽNJA
Upozoravamo vas da bilo kakve promene ili
izmene koje nisu izričito odobrene u ovom
uputstvu mogu dovesti do problema prilikom
upotrebe ove opreme.
Za povezivanje sa matičnim računarom i/ili
perifernom opremom morate da koristite
propisno zaštićene i uzemljene kablove
i konektore kako bi se ispunila ograničenja
u pogledu emisije koja je propisala
agencija FCC.
Da biste umanjili rizik od strujnog udara, kabl
za zvučnike bi trebalo da povežete sa uređajem
i zvučnicima u skladu sa sledećim uputstvima.
1) Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iz MREŽNOG NAPAJANJA.
2) Skinite 10 do 15 mm izolacije na žici kabla
za zvučnik.
3) Pažljivo povežite kabl za zvučnik sa
uređajem i zvučnicima tako da ne
dodirujete žice unutar kabla rukama.
Takođe izvucite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom iz MREŽNOG
NAPAJANJA pre nego što izvučete kabl
za zvučnike iz uređaja i zvučnika.
Za korisnike u Kanadi
Za povezivanje sa matičnim računarom i/ili
perifernom opremom morate da koristite
propisno zaštićene i uzemljene kablove
i konektore.
Za korisnike u Evropi
Odlaganje stare
električne i elektronske
opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne sme
tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo
da odložite na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne
4SR
i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih
resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste
kupili proizvod.
Odlaganje potrošenih
baterija (primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju
označava da se baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola
može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja baterija.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi
ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi
trebalo da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno
zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike: Sledeće
informacije se odnose samo na
opremu koja se prodaje u zemljama
u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju
proizvela neka druga kompanija. Sva
pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda
sa zakonima Evropske unije bi trebalo da
pošaljete ovlašćenom predstavniku, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja
u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte
adrese koje su navedene na zasebnom
servisnom ili garantnom listu.
Za korisnike u Australiji
Odlaganje stare
električne i elektronske
opreme (primenljivo u
Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama
koje imaju sisteme za
odvojeno prikupljanje
otpada)
O ovom priručniku
• Uputstva u ovom priručniku se odnose na
model STR-DH740. Broj modela se nalazi
u donjem desnom uglu prednje strane
uređaja. Na slikama korišćenim u ovom
priručniku prikazan je evropski model
uređaja i one se mogu razlikovati od
vašeg modela. Bilo kakva razlika u radu
je naznačena u priručniku u vidu teksta
„samo evropski model“.
• Uputstva u ovom priručniku opisuju
upravljanje risiverom pomoću isporučenog
daljinskog upravljača. Takođe možete da
koristite tastere ili okrugle potenciometre na
risiveru ako oni imaju isti ili sličan naziv kao
oni na daljinskom upravljaču.
O autorskim pravima
Ovaj risiver koristi tehnologije
Dolby* Digital, Pro Logic Surround
i DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic,
Surround EX i simbol sa duplim
D su zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci i pod sledećim
brojevima patenata u SAD: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostali
patenti koji su izdati ili na čekanju
u SAD i drugim zemljama. DTS-HD,
simbol i DTS-HD i simbol zajedno su
registrovani zaštićeni znakovi, a DTS-HD
Master Audio je zaštićeni znak kompanije
DTS, Inc. proizvod obuhvata i softver.
© DTS, Inc. Sva prava zadržana.
Ovaj risiver koristi tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface (HDMITM).
Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kao i HDMI logo su
zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi organizacije HDMI Licensing LLC
u SAD i ostalim zemljama.
5SR
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod
touch su zaštićeni znakovi kompanije Apple
Inc. registrovane u SAD i ostalim zemljama.
Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani
zaštićeni znakovi pripadaju njihovim
vlasnicima. U ovom priručniku nisu
navedene oznake ™ i ®.
„Made for iPod“ i „Made for iPhone“
znači da je elektronska oprema posebno
dizajnirana za rad sa iPod ili iPhone uređajima
i sertifikovana od strane proizvođača tako
da ispunjava standarde za performanse
kompanije Apple.
Apple ne odgovara za rad tog uređaja niti
za njegovu usklađenost sa bezbednosnim
standardima i propisima. Imajte u vidu to
da upotreba ove dodatne opreme sa iPod
ili iPhone uređajem može da utiče na
performanse bežične veze.
Windows Media je registrovani zaštićeni
znak ili zaštićeni znak korporacije
Microsoft u SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu korporacije
Microsoft. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda je
zabranjena bez odgovarajuće licence
korporacije Microsoft ili njene ovlašćene
podružnice.
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka
i patenti su licencirale kompanije Fraunhofer
IIS i Thomson.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ i „x.v.Color
(x.v.Colour)“ logo su zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
„BRAVIA“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
„PlayStation“ je registrovani zaštićeni znak
kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN“ je registrovani zaštićeni znak
kompanije Sony Corporation
6SR
MICROVAULT je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
InstaPrevue™ je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak kompanije Silicon Image, Inc.
u SAD i drugim zemljama.
Sadržaj
O ovom priručniku .......................... 5
Isporučena dodatna oprema .......... 9
Opis i položaj delova ..................... 10
Početni koraci ................................. 17
Povezivanje
1: Postavljanje zvučnika ................ 19
2: Povezivanje zvučnika ................ 21
3: Povezivanje sa televizorom ...... 23
4a: Povezivanje video opreme ...... 24
4b: Povezivanje audio opreme ..... 28
5: Povezivanje antena .................... 29
6: Povezivanje kabla za napajanje
naizmeničnom strujom .......... 29
Priprema risivera
Uključivanje risivera ...................... 30
Podešavanje risivera pomoću
funkcije Easy Setup ................. 30
Vodič za korišćenje menija na
ekranu (OSD) .......................... 33
Osnovne radnje
Reprodukcija sa ulaznih uređaja ...34
Reprodukcija sa iPod/iPhone
uređaja ...................................... 36
Reprodukcija sa USB uređaja ....... 38
Radnje sa radio prijemnikom
Slušanje FM/AM radija ................. 41
Memorisanje FM/AM radio
stanica (Preset Memory) ........ 43
Prijem RDS signala (Samo modeli za
Evropu, Australiju i Tajvan) ....44
Uživanje u zvučnim efektima
Biranje zvučnog polja .................... 45
Korišćenje funkcije
Night Mode ............................. 48
Biranje vrste kalibrisanja .............. 48
Podešavanje ekvilajzera ................ 48
Korišćenje funkcije Pure Direct ... 49
Vraćanje zvučnih polja
na podrazumevana
podešavanja ............................. 49
Funkcije „BRAVIA Sync“
Šta je to „BRAVIA Sync“? ............ 50
Priprema za funkciju
„BRAVIA Sync“ ...................... 50
Reprodukcija pritiskom
na jedno dugme ....................... 51
Kontrola zvuka na sistemu ........... 52
Isključivanje sistema ...................... 52
Izbor scena ...................................... 53
Kontrola kućnog bioskopa ........... 53
Jednostavna kontrola daljinskim
upravljačem ............................. 53
Ostale radnje
Biranje digitalnog ili analognog
zvuka (INPUT MODE) .......... 54
Korišćenje ostalih ulaznih
audio priključaka
(Audio Input Assign) ............. 54
Korišćenje veze za dva pojačala ... 56
Vraćanje na podrazumevana
fabrička podešavanja .............. 56
7SR
Prilagođavanje podešavanja
Korišćenje menija „Settings“ ........ 57
Easy Setup (Jednostavno
podešavanje) ............................ 59
Meni Speaker Settings ................... 59
Meni Audio Settings ...................... 63
Meni HDMI Settings ..................... 64
Meni Input Settings ....................... 65
Meni System Settings .................... 65
Upravljanje bez korišćenja
OSD-a ....................................... 66
Korišćenje daljinskog
upravljača
Menjanje podešavanja koje
je dodeljeno tasteru za
izbor ulaza ................................ 71
Vraćanje tastera za izbor ulaza
na početne vrednosti .............. 72
Dodatne informacije
Mere opreza .................................... 73
Rešavanje problema ....................... 74
Specifikacije .................................... 81
Indeks .............................................. 83
8SR
Isporučena dodatna
oprema
•
•
•
•
•
Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
Kratki vodič za podešavanje (1)
Daljinski upravljač (RM-AAU168) (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
FM žična antena (1)
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dve isporučene baterije R6
(veličina AA) u daljinski upravljač.
Obratite pažnju na pravilan polaritet
prilikom umetanja baterija.
• AM kružna antena (1)
Napomene
• Mikrofon za optimizaciju
(ECM-AC2) (1)
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na izuzetno
toplom mestu ili mestu sa velikom količinom
vlage.
• Ne koristite nove baterije sa starim.
• Ne mešajte manganske baterije sa drugim
vrstama baterija.
• Ne izlažite senzor daljinskog upravljača
direktnom suncu ili uređajima koji emituju
svetlost. To može dovesti do kvara.
• Ako ne planirate da koristite daljinski upravljač
duže vremena, izvadite baterije da biste izbegli
moguću štetu od curenja baterija ili korozije.
• Kada zamenite baterije, tasteri na daljinskom
upravljaču se mogu vratiti na podrazumevana
fabrička podešavanja. Ako se to desi, ponovo
programirajte tastere za izbor ulaza
(stranica 71).
• Ako risiver više ne reaguje na kontrole sa
daljinskog upravljača, zamenite stare baterije
novim.
9SR
Opis i položaj delova
Prednji panel
A ?/1 (uključivanje/režim mirovanja)
(stranica 30, 43, 49, 56)
B ?/1 (uključivanje/režim mirovanja)
indikator
Svetli u sledećim bojama:
Zelena: Risiver je uključen.
Narandžasta: Risiver je u režimu
mirovanja i
– „Control for HDMI“ (stranica 64)
je podešeno na „On“.
– „Pass Through“ (stranica 64) je
podešeno na „On“* ili „Auto“.
Lampica se gasi kada je risiver
u režimu mirovanja i kada su
„Control for HDMI“ i „Pass Through“
podešeni na „Off“.
*Samo za modele za SAD, Kanadu, Meksiko,
Australiju i Tajvan.
C SPEAKERS (stranica 22, 30)
D TUNING MODE, TUNING +/–
Pritisnite da biste koristili tjuner
(FM/AM).
Pritisnite TUNING +/– da biste
skenirali stanice.
10SR
E A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC
(stranica 35, 45)
F Displej (stranica 11)
G NIGHT MODE (stranica 63)
H INPUT MODE (stranica 54)
I DIMMER
Podešavanje svetline na displeju
u tri nivoa.
J DISPLAY (stranica 71)
K Senzor za daljinski upravljač
Prima signale sa daljinskog upravljača.
L PURE DIRECT (stranica 49)
M PURE DIRECT indikator
Svetli kada je aktivirana funkcija
Pure Direct.
N MASTER VOLUME (stranica 35, 62)
O INPUT SELECTOR (stranica 32, 35, 54)
P
(USB) port (stranica 28)
Q AUTO CAL MIC priključak
(stranica 32)
R PHONES priključak
Za priključivanje slušalica.
Indikatori na displeju
A Indikator ulaza
Označava trenutni ulaz.
HDMI
Risiver prepoznaje opremu koja je
povezana preko HDMI IN priključka.
ARC
Izabran je TV ulaz i detektovani
su signali funkcije Audio Return
Channel (ARC).
COAX
Digitalni signal ulazi preko priključka
COAXIAL (stranica 54).
OPT
Digitalni signal ulazi preko priključka
OPTICAL (stranica 54).
B D.C.A.C.
Svetli kada su primenjeni rezultati
merenja pomoću funkcije „Auto
Calibration“.
C Dolby Digital Surround indikator*
Svetli kada risiver dekodira
odgovarajuće signale u Dolby Digital
formatu.
Dolby Digital
TrueHD Dolby TrueHD
D DTS(-HD) indikator*
Svetli kada risiver dekodira
odgovarajuće signale u DTS formatu.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
E SP A/SP B/SP A+B
Svetli kada je sistem zvučnika
uključen.
F Indikator podešavanja
ST
Svetli kada risiver pronađe stereo
prenos.
MEM
Svetli kada je aktivirana funkcija
za memorisanje, npr. memorisanje
radio stanica (stranica 43) itd.
G SLEEP
Svetli kada je aktiviran merač vremena
za isključivanje (stranica 15).
H EQ
Svetli kada je aktiviran ekvilajzer.
I D.R.C.
Svetli kada je aktivirana funkcija
Dynamic Range Compression
(stranica 63).
J NEO:6
Svetli kada je aktivirano DTS Neo:6
Cinema/Music dekodiranje
(stranica 46, 47).
K Dolby Pro Logic indikator
Svetli kada risiver obrađuje Dolby Pro
Logic signale. Ova tehnologija
matričnog dekodera za surround zvuk
može da poboljša ulazne signale.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
PL IIx
Dolby Pro Logic IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic IIz
11SR
Napomena
Ovi indikatori možda neće svetleti
u zavisnosti od podešavanja za šablon
zvučnika.
L USB
Svetli kada je detektovan iPod/iPhone
ili USB uređaj.
* Prilikom reprodukcije diskova u Dolby Digital
ili DTS formatu, uverite se da ste povezali
kablove za digitalno emitovanje, da
INPUT MODE nije podešeno na „Analog“
(stranica 54) ili da nije izabrana opcija
„Analog Direct“.
12SR
Zadnji panel
A DIGITAL INPUT/OUTPUT odeljak
HDMI IN/OUT* priključci
(stranica 23, 26)
OPTICAL IN priključci
(stranica 23, 27)
COAXIAL IN priključak
(stranica 28)
E VIDEO INPUT/OUTPUT odeljak
(stranica 23, 27)
Žuti
VIDEO IN/OUT*
priključci
* Morate da povežete TV na priključke HDMI
TV OUT ili MONITOR OUT da biste mogli
da vidite sliku sa izabranog ulaza (stranica 23).
B TUNER odeljak
FM ANTENNA priključak
(stranica 29)
AM ANTENNA priključci
(stranica 29)
C SPEAKERS odeljak (stranica 21)
D AUDIO INPUT/OUTPUT odeljak
Beli (L)
Crveni (R)
Crni
AUDIO IN priključci
(stranica 23, 27, 28)
SUBWOOFER OUT
priključci
(stranica 21)
13SR
Daljinski upravljač
Koristite isporučeni daljinski upravljač da
biste upravljali ovim risiverom i ostalom
opremom. Daljinski upravljač je programiran
za upravljanje Sony audio/video opremom.
Možete ponovo da programirate tastere za
izbor ulaza prema odgovarajućoj opremi
koja je povezana sa risiverom (stranica 71).
B TV ?/1 1) (uključivanje/režim mirovanja)
Uključivanje televizora ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
C Tasteri za izbor ulaza
Služe za izbor opreme koju želite da
koristite. Kada pritisnete bilo koji od
ovih tastera u režimu mirovanja, risiver
se uključuje. Tasteri su programirani za
upravljanje Sony opremom.
D TOP MENU1)
RM-AAU168
Otvaranje ili zatvaranje glavnog
menija BD-ROM ili DVD diska.
REPEAT1)
Ponavljanje reprodukcije numere ili
fascikle.
POP UP/MENU1)
Otvaranje ili zatvaranje iskačućeg
menija BD-ROM diska ili menija
DVD diska.
SHUFFLE1)
Reprodukcija numere ili fascikle
nasumičnim redosledom.
E
+/–
Biranje fascikle.
F AMP MENU
Prikazivanje menija za upravljanje
risiverom.
1)
1)
G
, V/v/B/b
Pomoću tastera V/v/B/b izaberite
stavke u meniju, a zatim pritisnite
da biste potvrdili izabranu stavku ili
ušli u nju.
H OPTIONS1)
Prikazivanje i izbor stavki u meniju
sa opcijama.
I HOME1)
Prikazivanje početnog menija na
ekranu televizora.
J ./> 1), m/M 1), N 1), X 1), x 1)
A ?/1 (uključivanje/režim mirovanja)
Uključivanje risivera ili njegovo
postavljanje u režim pripravnosti.
Ušteda energije u režimu mirovanja
Kada su „Control for HDMI“
(stranica 64) i „Pass Through“
(stranica 64) podešeni na „Off“.
14SR
Prelazak na sledeću numeru,
premotavanje unazad/unapred,
reprodukcija, pauziranje, zaustavljanje
reprodukcije.
TUNING +/–1)
Skeniranje stanice.
D.TUNING
Ulazak u režim za direktno
podešavanje.
PRESET +/–1)
Biranje memorisanih stanica ili kanala.
MEM
Memorisanje stanice prilikom
korišćenja tjunera.
K SOUND FIELD +/–2)
Biranje zvučnog polja (stranica 45).
L PURE DIRECT (stranica 49)
M SLEEP
Biranje funkcije „Preview for HDMI“.
Uključivanje pregleda u realnom
vremenu (slika u slici) sadržaja sa
uređaja koji je povezan sa ovim
risiverom putem HDMI ulaza.
Pritiskajte V/v da biste izabrali svaki
od pregleda sa HDMI ulaza, a zatim
pritisnite
da biste potvrdili
izabranu stavku ili ušli u nju.
(Ovu funkciju pokreće Silicon Image
InstaPrevue™ tehnologija)
Napomena
Možete da podesite risiver tako da se
automatski isključi u određeno vreme.
Svaki put kada pritisnite SLEEP, prikaz
na displeju se menja na sledeći način:
Funkcija „Preview for HDMI“ je dostupna
za HDMI BD, DVD, GAME i SAT/
CATV ulaz.
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
• Ova funkcija ne radi u sledećim
slučajevima:
– Oprema nije povezana sa ulaznim
HDMI priključkom.
– Oprema koja je povezana sa podržanim
ulaznim HDMI priključkom nije
uključena.
– Aktuelni ulaz nije HDMI ulaz.
– Kada je „Fast View“ podešeno na „Off“.
– Kada uređaj prima nepodržani HDMI
video format (480i, 576i, 4K, neki 3D
video signali, neki signali sa video
kamere ili VGA signal).
• Pregled „slika u slici“ se neće prikazivati
kada uređaj dobija 4K ili neke 3D video
signale.
Kada koristite merač vremena za
isključivanje, na displeju svetli
indikator „SLEEP“.
Savet
Da biste proverili preostalo vreme do
isključivanja risivera, pritisnite SLEEP.
Preostalo vreme će se prikazati na displeju.
Ako ponovo pritisnete SLEEP, merač
vremena za isključivanje će biti poništen.
N
S PREVIEW (HDMI)
+/–
Istovremeno podešavanje nivoa jačine
zvuka svih zvučnika.
Saveti
iPhone CTRL
O
Privremeno isključivanje zvuka.
Pritisnite ponovo ovaj taster da
biste uključili zvuk.
P RETURN O 1)
Povratak na prethodni meni kada se na
ekranu televizora prikazuje meni ili vodič.
Q DISPLAY1)
Prikaz informacija na displeju.
R Numerički tasteri1)2)
Pritisnite da biste
– Memorisanje/izbor memorisane
stanice (stranica 43).
– Biranje broja numere. Pritisnite 0/10
da biste izabrali numeru broj 10.
– Biranje broja kanala.
Ulazak u režim za upravljanje
iPhone/iPod uređajem kada koristite
iPod/iPhone.
T AMP
Aktiviranje risivera.
U TV INPUT1)
Biranje ulaznog signala (TV ulaz ili
video ulaz).
1) Pogledajte tabelu na stranica 16 da biste videli
informacije o tasterima koje možete da koristite
za kontrolu svakog uređaja.
2) Na tasterima 5 i SOUND FIELD + se nalazi
mala izbočina. Koristite ih kao referencu
prilikom korišćenja risivera.
15SR
Napomene
• Gorenavedene informacije služe samo kao
primer.
• U zavisnosti od modela povezanih komponenti,
neke funkcije opisane u ovom odeljku možda
neće raditi sa isporučenim daljinskim
upravljačem.
Upravljanje ostalom Sony opremom
Naziv
TV
2 TV ?/1
z
Video rikorder
4 TOP MENU, REPEAT
POP UP/MENU, SHUFFLE
DVD
plejer
Blu-ray Disc
plejer
CD plejer
z
z
z
z
z
z
z
z
7 V/v/B/b,
z
8 OPTIONS
z
z
z
I HOME
z
z
z
z
J ./PRESET –,
>/PRESET +
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
qh RETURN O
z
Q DISPLAY
z
z
z
z
z
R Numerički tasteri
z
z
z
z
z
wa TV INPUT
z
16SR
Početni koraci
Možete da uživate u audio/video opremi koju ste povezali sa ovim risiverom tako
što ćete pratiti jednostavne korake u nastavku.
Pre nego što povežete kablove, izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom
iz mrežnog napajanja.
Postavljanje i povezivanje zvučnika
(stranica 19, 21)
Priprema risivera
Pogledajte „6: Povezivanje kabla za napajanje
naizmeničnom strujom“ (stranica 29)
i „Uključivanje risivera“ (stranica 30).
Izbor kabla za povezivanje koji
odgovara vašoj opremi
Povezivanje televizora i video opreme
(stranica 23, 24)
Kvalitet slike zavisi od priključka koji se
koristi za povezivanje. Pogledajte sliku ispod.
Izaberite odgovarajući kabl za povezivanje
u skladu sa priključcima na vašoj opremi.
Preporučujemo vam da video opremu
povežete koristeći HDMI kabl ako ta
oprema ima HDMI priključke.
Digitalni
Analogni
Slika visokog kvaliteta
Podešavanje risivera
Pogledajte poglavlje „Podešavanje risivera
pomoću funkcije Easy Setup“ (stranica 30).
Izbor podešavanja za audio izlaz na
povezanoj opremi
Da biste emitovali višekanalni digitalni zvuk,
proverite podešavanje za digitalni audio izlaz
na povezanoj opremi.
Za Sony Blu-ray Disc plejer: proverite da li
su opcije „Audio (HDMI)“, „BD Audio MIX
Setting“, „Dolby Digital/DTS“, „Dolby Digital“
i „DTS“ podešene na „Auto“, „Off“,
„Bitstream“, „Dolby Digital“ i „DTS“
(od 1. avgusta 2012.).
Za PlayStation 3: kada povežete risiver
HDMI kablom, izaberite „Audio Output
Settings“ u „Sound Settings“ i izaberite
„HDMI“ i „Automatic“ (sa verzijom
sistemskog softvera 4.21).
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz povezanu opremu.
Povezivanje audio opreme (stranica 28)
17SR
Digitalni formati zvuka koje podržava risiver
Digitalni formati zvuka koje ovaj risiver može da dekodira zavise od priključaka za digitalni
audio izlaz na opremi koju ste povezali. Ovaj risiver podržava sledeće audio formate:
Audio format
[Display]
Maksimalan broj
kanala
Veza između opreme za reprodukciju
i risivera
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
[DOLBY D EX]
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1
×
a
7.1
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS-ES
[DTS-ES]
6.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
[DTS-HD HR]
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
[DTS-HD MA]
7.1
×
a
Višekanalni linearni PCMa)
[PCM]
7.1
×
a
Dolby Digital
[DOLBY D]
Dolby TrueHDa)
[DOLBY HD]
a)
b)
Zvučni signali se emituju u drugom formatu ukoliko oprema za reprodukciju ne podržava taj format.
Dodatne informacije potražite u uputstvu za upotrebu opreme za reprodukciju.
Signali sa frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz se reprodukuju na 96 kHz ili 88,2 kHz.
18SR
1: Postavljanje zvučnika
Ovaj risiver vam omogućava da koristite
sistem od najviše 7.2 kanala (7 zvučnika
i 2 subwoofer-a).
Primer konfiguracije sistema
zvučnika
A Prednji zvučnik (levi)
B Prednji zvučnik (desni)
C Centralni zvučnik
D Okružujući zvučnik (levi)
E Okružujući zvučnik (desni)
F Zadnji okružujući zvučnik (levi)*
G Zadnji okružujući zvučnik (desni)*
H Prednji gornji zvučnik (levi)*
I Prednji gornji zvučnik (desni)*
J Subwoofer
7.1-kanalni sistem zvučnika sa
zadnjim okružujućim zvučnicima
Možete da uživate u reprodukciji
visoke vernosti zvuka koristeći DVD
ili Blu-ray Disc softver koji je snimljen
u 6.1-kanalnom ili 7.1-kanalnom formatu.
• raspored 6.1-kanalnog sistema zvučnika
Postavite zadnji surround zvučnik iza
mesta na kojem sedite.
• raspored 7.1-kanalnog sistema zvučnika
Postavite zadnje surround zvučnike
prema slici ispod. Ugao A bi trebalo
da bude jednak.
* Ne možete da istovremeno koristite zadnje
surround zvučnike i prednje gornje zvučnike.
5.1-kanalni sistem zvučnika
Da biste u potpunosti uživali
u višekanalnom okružujućem bioskopskom
zvuku, potrebno vam je pet zvučnika
(dva prednja zvučnika, centralni zvučnik
i dva okružujuća zvučnika) i bas zvučnik.
19SR
Povezivanje
Povezivanje
7.1-kanalni sistem zvučnika sa
prednjim gornjim zvučnicima
Možete da uživate u vertikalnim zvučnim
efektima tako što ćete povezati dva dodatna
prednja gornja zvučnika.
Postavite prednje gornje zvučnike
– pod uglom od 25° do 35°.
– pod uglom od 20° sa visinskom razlikom
od ± 5°.
20˚ ± 5˚
Savet
Budući da subwoofer emituje signale koji nisu
usmereni, možete da ga postavite na bilo koje
mesto.
20SR
2: Povezivanje zvučnika
Povezivanje
Pre nego što povežete kablove, izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz
mrežnog napajanja.
Surround zvučnik
Desni
Centralni zvučnik
Levi
B
A
A
B
Desni
Subwoofer*
B
B
Levi
Zadnji surround/veza za dva
pojačala/prednji gornji
Prednji B zvučnik**
Desni
Levi
Prednji A zvučnik
A Monauralni audio kabl (ne isporučuje se)
B Kabl za zvučnike (ne isporučuje se)
21SR
*
Kada povežete subwoofer koji ima funkciju
za automatski ulazak u režim pripravnosti,
isključite tu funkciju dok gledate filmove.
Ako je funkcija za automatski ulazak u režim
pripravnosti uključena, bas zvučnik će
automatski preći u režim pripravnosti na
osnovu nivoa ulaznog signala na bas zvučniku
i zvuk se možda neće emitovati.
** Napomene o povezivanju preko priključaka
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
– Ako povezujete samo jedan zadnji surround
zvučnik, povežite ga sa priključkom L.
– Ako imate dodatni sistem prednjih
zvučnika, povežite ih sa ovim priključcima.
Podesite „SB Assign“ na „Speaker B“
u meniju za podešavanje zvučnika
(stranica 60).
Možete da izaberete željeni sistem prednjih
zvučnika pomoću tastera SPEAKERS na
risiveru (stranica 30).
– Možete da povežete prednje zvučnike sa
ovim priključcima pomoću veze za dva
pojačala (stranica 22).
Podesite „SB Assign“ na „BI-AMP“
u meniju Speaker Settings (stranica 60).
Veza za dva pojačala
Ako ne koristite zadnje surround
zvučnike i prednje gornje zvučnike,
prednje zvučnike možete da povežete
sa priključcima SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B
koristeći vezu za dva pojačala.
Prednji zvučnik
(desni)
Prednji zvučnik (levi)
Napomena
Kada postavite i povežete zvučnike, ne zaboravite
da u meniju za podešavanje zvučnika izaberete
šablon zvučnika (stranica 59).
22SR
Povežite priključke na Lo (ili Hi)
strani prednjih zvučnika sa priključcima
SPEAKERS FRONT A terminals i povežite
priključke na Hi (ili Lo) strani prednjih
zvučnika sa priključcima SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B.
Ne zaboravite da uklonite metalne čepiće
iz Hi/Lo priključaka na zvučnicima kako
biste izbegli kvar risivera.
Kada uspostavite vezu za dva pojačala,
podesite „SB Assign“ na „Bi-Amp“
u meniju Speaker Settings (stranica 60).
3: Povezivanje sa televizorom
TV
Audio signali
Audio/Video
signali
ARC
ili
A**
B
Video signali
C*
A Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
B Audio kabl (ne isporučuje se)
C HDMI kabl (ne dobija se uz uređaj)
D
Preporučeno povezivanje
Alternativno povezivanje
Sony preporučuje da koristite kabl
koji je odobrila organizacija HDMI
ili Sony HDMI kabl.
D Video kabl (ne isporučuje se)
23SR
Povezivanje
Možete da gledate sliku sa izabranog ulaza kada sa HDMI TV OUT ili MONITOR OUT
priključkom povežete TV. Risiverom možete da upravljate koristeći OSD (On-Screen
Display) ako priključak HDMI TV OUT povežete sa televizorom.
Pre nego što povežete kablove, izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz
mrežnog napajanja.
Da biste uživali u TV prenosu sa
višekanalnim surround zvukom
sa risivera
*
Ako je vaš TV kompatibilan sa funkcijom
Audio Return Channel (ARC), povežite C.
Ne zaboravite da podesite „Ctrl for HDMI“ na
„On“ u meniju HDMI Settings (stranica 64).
Ako želite da izaberete audio signal koristeći
neki drugi kabl, a ne HDMI kabl (npr. preko
digitalnog ili audio kabla), promenite režim
audio ulaza koristeći INPUT MODE
(stranica 54).
** Ako vaš TV nije kompatibilan sa funkcijom
ARC, povežite A.
Obavezno u potpunosti utišajte zvuk
na televizoru ili aktivirajte funkciju
za isključivanje zvuka na televizoru.
4a: Povezivanje video
opreme
Korišćenje HDMI veze
Multimedijski interfejs visoke definicije
(HDMI) je interfejs za prenos video
i audio signala u digitalnom formatu.
Kada povežete opremu koja je
kompatibilna sa funkcijom Sony
„BRAVIA“ Sync pomoću HDMI kablova,
pojednostavljuje se korišćenje sistema.
Pogledajte poglavlje „Funkcije „BRAVIA
Sync““ (stranica 50).
Napomene
• Povežite televizijski monitor ili projektor
sa HDMI TV OUT ili MONITOR OUT
priključkom na risiveru. Nećete moći da
snimate, čak i ako povežete opremu za
snimanje.
• U zavisnosti od statusa veze između televizora
i antene, slika na televizoru može biti izobličena.
U tom slučaju udaljite antenu od risivera.
• Kada povezujete digitalne optičke kablove,
direktno umetnite utikač dok ne klikne na
mesto.
• Nemojte da savijate ili vezujete digitalne
kablove.
Saveti
• Svi digitalni audio priključci su kompatibilni
sa frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz i 96 kHz.
• Kada priključak za audio izlaz na televizoru
povežete sa priključcima TV IN na risiveru radi
emitovanja zvuka sa televizora na zvučnicima
povezanim sa risiverom, podesite izlazni
priključak za zvuk na „Fixed“ ukoliko je moguće
biranje između opcija „Fixed“ ili „Variable“.
Slušanje zvuka sa televizora
Ako vaš TV ne podržava funkciju System
Audio Control, podesite „HDMI Audio
Out“ na „TV+AMP“ u meniju sa
podešavanjima za HDMI (stranica 64).
24SR
HDMI funkcije
• Digitalni audio signali koji se prenose
HDMI vezom mogu se emitovati
sa zvučnika koji su povezani sa risiverom.
Ovaj signal podržava Dolby Digital,
DTS i linearni PCM. Više detalja možete
da vidite u poglavlju „Digitalni formati
zvuka koje podržava risiver“
(stranica 18).
• Ovaj risiver može da prima višekanalne
linearne PCM signale (do 8 kanala) sa
frekvencijom uzorkovanja od 192 kHz
ili manjom kada se koristi HDMI veza.
• Ovaj risiver podržava emitovanje zvuka
visoke brzine protoka (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), Deep Color
(Deep Colour), „x.v.Color (x.v.Colour)“
i 4K ili 3D prenos.
• Da biste uživali u 3D slikama, povežite
3D-kompatibilni televizor i video opremu
(Blu-ray Disc plejer, Blu-ray Disc rikorder,
PlayStation 3 itd.) sa risiverom koristeći
HDMI kabl velike brzine prenosa,
stavite 3D naočare, a zatim pokrenite
reprodukciju 3D-kompatibilnog sadržaja.
Napomene o HDMI vezama
• Uređaj ne prima i ne emituje DSD
signale sa Super Audio CD diska.
• 4K ili 3D slike se možda neće prikazivati
u zavisnosti od modela televizora ili video
opreme.
• Za detalje pogledajte uputstva za
upotrebu svake povezane komponente.
• Kada povezujete digitalne optičke
kablove, direktno umetnite utikač
dok ne klikne na mesto.
• Nemojte da savijate ili vezujete digitalne
kablove.
Savet
Svi digitalni audio priključci su kompatibilni sa
frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
Ako želite da povežete nekoliko
digitalnih komponenti, ali ne
možete da pronađete slobodan
ulaz
Pogledajte poglavlje „Korišćenje ostalih
ulaznih audio priključaka (Audio Input
Assign)“ (stranica 54).
Povezivanje kablova
• Pre nego što povežete kablove, izvucite
kabl za napajanje naizmeničnom strujom
iz mrežnog napajanja.
• Nije neophodno da povežete sve kablove.
Povežite ih u skladu sa dostupnim
priključcima na povezanoj opremi.
• Koristite HDMI kabl velike brzine
prenosa. Ako koristite standardni HDMI
kabl, slike u rezoluciji 1080p, Deep Color
(Deep Colour), 4K ili 3D slike se možda
neće pravilno prikazivati.
• Preporučujemo vam da ne koristite
kabl za HDMI-DVI konverziju. Kada
povežete kabl za HDMI-DVI konverziju
sa DVI-D opremom, može doći do
nestanka zvuka i/ili slike. Za povezivanje
koristite zasebne audio kablove ili
kablove za digitalno povezivanje, a zatim
podesite „Audio Input Assign“ u meniju
„Input Settings“ (stranica 65) kada se
zvuk ne emituje pravilno.
25SR
Povezivanje
• Da biste uživali u 4K slikama (HDMI BD,
GAME i SAT/CATV ulaz), povežite
4K-kompatibilni televizor i video opremu
(Blu-ray Disc plejer, Blu-ray Disc
rikorder, PlayStation 3 itd.) sa risiverom
koristeći HDMI kabl velike brzine
prenosa a zatim pokrenite reprodukciju
4K-kompatibilnog sadržaja.
• Ulazni signal sa priključaka HDMI BD,
GAME i SAT/CATV možete da vidite
u zasebnim prozorima za pregled
(slika u slici).
Povezivanje opreme sa HDMI priključcima
Ako vaša oprema nema HDMI priključak, pogledajte stranica 27.
Blu-ray Disc
plejer
DVD plejer
PlayStation 3
Satelitski tjuner,
Tjuner za kablovsku
Audio/video
signali
Audio/video
signali
Audio/video
signali
Audio/video
signali
A
A
A
A
A HDMI kabl (ne dobija se uz uređaj)
Sony preporučuje da koristite kabl
koji je odobrila organizacija HDMI
ili Sony HDMI kabl.
26SR
Povezivanje opreme putem priključaka koji nisu HDMI
Audio signali
Video signali
Povezivanje
Satelitski tjuner, Tjuner za kablovsku televiziju
Video rikorder, DVD rikorder, Video igra
Audio signali
Video signali
ili
A
B
C
A Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
B Audio kabl (ne isporučuje se)
C Video kabl (ne isporučuje se)
B
C
Preporučeno povezivanje
Alternativno povezivanje
Napomena
Ne zaboravite da promenite podrazumevano
podešavanje za taster za VIDEO 1 ulaz na
daljinskom upravljaču kako biste mogli da
koristite taj taster za kontrolu DVD rikordera.
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Menjanje podešavanja koje je dodeljeno tasteru
za izbor ulaza“ (stranica 71).
27SR
4b: Povezivanje audio
opreme
Povezivanje iPod, iPhone,
USB uređaja
Povezivanje Super Audio CD
plejera, CD plejera
Pre nego što povežete kablove, izvucite
kabl za napajanje naizmeničnom strujom
iz mrežnog napajanja.
Super Audio CD plejer, CD plejer
Audio signali
ili
A
A
B
iPod, iPhone,
USB uređaj
A USB kabl (ne dobija se uz uređaj)
A Koaksijalni digitalni kabl (ne isporučuje se)
B Audio kabl (ne isporučuje se)
Preporučeno povezivanje
Alternativno povezivanje
28SR
5: Povezivanje antena
Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom u zidnu utičnicu.
AM kružna antena
(dobija se uz uređaj)
FM žična antena
(dobija se uz uređaj)
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
U zidnu utičnicu
Napomene
• Da biste sprečili pojavu šuma, držite AM kružnu
antenu dalje od risivera i ostale opreme.
• U potpunosti razvucite FM žičnu antenu.
• Kada povežete FM žičnu antenu, pobrinite se
da stoji u što horizontalnijem položaju.
29SR
Povezivanje
Pre nego što povežete antene, izvucite
kabl za napajanje naizmeničnom strujom
iz mrežnog napajanja.
6: Povezivanje kabla za
napajanje naizmeničnom
strujom
Priprema risivera
Uključivanje risivera
?/1
Podešavanje zadnjih surround
zvučnika
Možete da promenite način na koji će se
koristiti zvučnici povezani sa priključcima
SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT
HIGH/FRONT B u skladu sa predviđenom
namenom. Više detalja možete da vidite
u poglavlju „SB Assign (dodela zadnjih
surround zvučnika)“ (stranica 60).
Napomena
Ovo podešavanje je dostupno samo ako je za
opciju „Speaker Pattern“ izabrano podešavanje
bez zadnjih surround i prednjih gornjih zvučnika.
Podešavanje prednjeg zvučnika
Pritisnite ?/1 da biste uključili risiver.
Risiver takođe možete da uključite tako
što ćete pritisnuti ?/1 na daljinskom
upravljaču. Kada isključite risiver,
ponovo pritisnite ?/1.
Na displeju treperi „STANDBY“. Ne
izvlačite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom dok treperi „STANDBY“. To može
dovesti do kvara.
Podešavanje risivera
pomoću funkcije Easy Setup
Možete jednostavno da unesete osnovna
podešavanja risivera tako što ćete pratiti
uputstva na TV ekranu.
Promenite ulaz TV prijemnika na ulaz
na koji je priključen risiver.
Kada prvi put uključite risiver ili nakon
pokretanja risivera, na TV ekranu će
se prikazati ekran Easy Setup. Podesite
risiver u skladu sa uputstvima na ekranu
Easy Setup.
Možete da podesite sledeće funkcije
koristeći Easy Setup.
– Language
– Speaker Settings
30SR
Možete da izaberete prednje zvučnike
koje želite da aktivirate.
Koristite tastere na risiveru da biste
obavili ovu radnju.
SPEAKERS
Pritiskajte SPEAKERS da biste izabrali
sistem prednjih zvučnika koji želite da
aktivirate.
Možete da vidite na koje priključke su
povezani izabrani zvučnici na osnovu
indikatora na displeju.
Indikatori
Izabrani zvučnici
SP A
Zvučnik koji je povezan
sa priključcima SPEAKERS
FRONT A.
SP B*
Zvučnik koji je povezan sa
priključcima SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
Izabrani zvučnici
SP A+B*
Zvučnik koji je povezan i sa
priključcima SPEAKERS
FRONT A i sa priključcima
SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT (paralelna veza).
Na displeju se prikazuje
„SPK OFF“.
Zvučni signali se ne emituju ni sa
jednog priključka za zvučnike.
* Da biste izabrali „SP B“ ili „SP A+B“, podesite
„SB Assign“ na „Speaker B“ u meniju Speaker
Settings (stranica 60).
Napomena
Ovo podešavanje nije dostupno kada su
priključene slušalice.
Napomene o podešavanjima
zvučnika (automatsko
kalibrisanje)
Ovaj risiver je opremljen funkcijom DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration) koja
vam omogućava da obavite automatsko
kalibrisanje na sledeći način:
• Proverite kablove između svakog
zvučnika i risivera.
• Podesite nivo jačine zvuka na
zvučnicima.
• Izmerite udaljenost svakog zvučnika
od mesta na kojem sedite.*
• Izmerite dimenzije zvučnika.*
• Izmerite frekventne karakteristike (EQ).*
* Rezultat merenja se ne koristi ako je izabrana
opcija „Analog Direct“.
Pre nego što obavite automatsko
kalibrisanje
Pre nego što obavite automatsko
kalibrisanje, uradite sledeće.
• Postavite i povežite zvučnike
(stranica 19, 21).
• Sa priključkom AUTO CAL MIC
povežite isključivo mikrofon za
optimizaciju koji ste dobili uz uređaj.
Ne priključujte nijedan drugi mikrofon
na ovaj priključak.
• Podesite „SB Assign“ na „Bi-Amp“
u meniju Speaker Settings ako koristite
vezu za dva pojačala (stranica 56).
• Podesite „SB Assign“ na „Speaker B“
u meniju za podešavanje zvučnika
ako su zvučnici povezani preko prednje
B veze (stranica 60).
• Uverite se da izlaz za zvučnike nije
podešen na „SPK OFF“ (stranica 60).
• Isključite slušalice.
• Uklonite sve prepreke između mikrofona
za optimizaciju i zvučnika da biste izbegli
greške u merenju.
• Da biste precizno obavili merenje, uverite
se da je okruženje tiho i bez buke.
Napomene
• Zvučnici emituju veoma glasan zvuk tokom
kalibrisanja i jačina zvuka se ne može podesiti.
Imajte obzira prema susedima i deci koja se
nalaze u blizini.
• Ako ste funkciju za isključivanje zvuka aktivirali
pre nego što ste obavili automatsko kalibrisanje,
ta funkcija će se automatski isključiti.
• Možda nećete moći da napravite precizna
merenja ili da obavite automatsko kalibrisanje
ako koristite specijalne zvučnike, na primer
dipolne zvučnike.
Funkcija DCAC je osmišljena radi
postizanja odgovarajuće zvučne ravnoteže
u vašoj prostoriji. Međutim, nivo jačine
zvuka na zvučnicima možete da podesite
i ručno u skladu sa vašim ukusom.
Za više detalja, pogledajte „Probni ton“
(stranica 62).
31SR
Priprema risivera
Indikatori
Podešavanje automatskog
kalibrisanja
Mikrofon za optimizaciju
1 Povežite isporučeni mikrofon
za optimizaciju sa priključkom
AUTO CAL MIC.
2 Podesite mikrofon za optimizaciju.
Postavite mikrofon za optimizaciju na
mesto na kojem sedite i tako da bude
u visini vaših ušiju.
Potvrdite postavku aktivnog
bas zvučnika
• Kada je bas zvučnik povezan, uključite ga
i pojačajte zvuk pre nego što ga aktivirate.
Okrenite potenciometar LEVEL na
vrednost malo nižu od središnje.
• Ako povežete bas zvučnik sa funkcijom
unakrsne frekvencije, podesite jačinu
zvuka na maksimum.
• Ako povežete bas zvučnik sa funkcijom
za automatski ulazak u režim
pripravnosti, isključite je (deaktivirajte).
Napomena
U zavisnosti od karakteristika subwoofer-a koji
koristite, vrednost za podešavanje udaljenosti se
može razlikovati od stvarnog položaja zvučnika.
32SR
Kada sa risiverom povežete
dva subwoofer-a
Ako merenjem pomoću funkcije „Auto
Calibration“ ne možete da dobijete tačne
rezultate, što zavisi od okruženja ili ako
želite da precizno podesite podešavanja,
subwoofer zvučnike možete da podesite
ručno. Za detalje pogledajte „Ručno
podešavanje“ u meniju „Speaker Settings“
(stranica 61).
Napomene o impedansi zvučnika
• Ako niste sigurni koja je impedansa
zvučnika, pogledajte uputstva za
upotrebu koja ste dobili uz zvučnike.
(Ove informacije se obično nalaze sa
zadnje strane zvučnika.)
• Kada povezujete prednje zvučnike i sa
priključkom FRONT A i sa priključkom
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B, povežite zvučnike sa
nominalnom impedansom od 6 oma ili
većom.
Otkazivanje automatskog
kalibrisanja
Funkcija za automatsko kalibrisanje
će biti otkazana ako obavite neku od
sledećih radnji tokom procesa merenja:
– Pritisnete ?/1.
– Pritisnete tastere za izbor ulaza na
daljinskom upravljaču ili okrenete
INPUT SELECTOR na risiveru.
– Pritisnete
.
– Pritisnete SPEAKERS na risiveru.
– Promenite nivo jačine zvuka.
– Priključite slušalice.
Ručno podešavanje risivera
Pogledajte poglavlje „Prilagođavanje
podešavanja“ (stranica 57).
Vodič za korišćenje menija
na ekranu (OSD)
3
Priprema risivera
Meni risivera možete da prikažete na
TV ekranu gde ćete moći da izaberete
željenu funkciju koristeći tastere V/v/B/b
i
na daljinskom upravljaču.
Kada počnete da koristite risiver, obavezno
prvo pritisnite AMP na daljinskom
upravljaču. U suprotnom, radnje koje
zadate možda neće biti namenjene risiveru.
Pritiskajte V/v da biste izabrali
željeni meni, a zatim pritisnite
da biste ušli u meni.
Na TV ekranu će se prikazati lista
stavki u meniju.
Primer: Kada izaberete „Watch“.
AMP
V/v/B/b,
RETURN
O
4
Pritiskajte V/v da biste izabrali
stavku menija koju želite da
podesite, a zatim pritisnite
da biste ušli u stavku menija.
5
Ponovite korake 3 i 4 da biste
izabrali željeni parametar.
OPTIONS
HOME
Korišćenje menija
Savet
1
Izaberite odgovarajući ulaz na
televizoru tako da se na ekranu
prikaže slika menija.
2
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati
glavni meni.
U zavisnosti od TV-a, možda će biti
potrebno izvesno vreme pre nego što
se glavni meni prikaže na TV ekranu.
Kada se u donjem desnom delu OSD-a prikazuje
„OPTIONS“, možete da prikažete listu funkcija
tako što ćete pritisnuti OPTIONS i izabrati
srodnu funkciju.
Povratak na prethodni ekran
Pritisnite RETURN O.
Izlazak iz menija
Pritisnite HOME da biste prikazali glavni
meni, a zatim ponovo pritisnite HOME.
33SR
Pregled glavnih menija
Meni
Opis
Watch
Biranje video izvora koji
će biti priključen na risiver
(stranica 34).
Listen
Biranje muzičkog izvora
koji će biti priključen na
risiver (stranica 34).
Takođe možete da
uživate u FM/AM radiju
zahvaljujući ugrađenom
prijemniku (stranica 41).
Sound Effects
Omogućava vam da uživate
u obrađenom zvuku koji
obezbeđuju tehnologije
ili funkcije u vlasništvu
kompanije Sony
(stranica 45).
Settings
Prilagođavanje podešavanja
risivera (stranica 57).
Osnovne radnje
Reprodukcija sa ulaznih
uređaja
?/1
Tasteri za
izbor ulaza
V/v/B/b,
HOME
2 +/–
1
SOUND
FIELD +/–
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
2
Izaberite „Watch“ ili „Listen“, a zatim
pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati lista
stavki u meniju.
34SR
3
Izaberite željenu opremu, a zatim
pritisnite
.
4
Uključite opremu i pokrenite
reprodukciju.
5
Pritisnite 2 +/– da biste podesili
jačinu zvuka.
Takođe možete da koristite MASTER
VOLUME na risiveru.
6
Pritisnite SOUND FIELD +/– da biste
uživali u surround zvuku.
Takođe možete da koristite A.F.D./
2CH, MOVIE ili MUSIC na risiveru.
Za više detalja pogledajte stranica 45.
Saveti
Osnovne radnje
• Da biste izabrali željenu opremu, možete da
okrećete INPUT SELECTOR na risiveru ili
da pritisnete neki od tastera za izbor ulaza
na daljinskom upravljaču.
• Jačinu zvuka možete da podešavate na različit
način, koristeći okrugli potenciometar
MASTER VOLUME na risiveru ili pomoću
tastera 2 +/– na daljinskom upravljaču.
Da biste brzo pojačali ili utišali zvuk
– Brzo okrećite okruglo dugme.
– Pritisnite i držite taster.
Da biste fino podesili zvuk
– Sporo okrećite okruglo dugme.
– Pritisnite taster i odmah ga otpustite.
Da biste aktivirali funkciju
za isključivanje zvuka
Pritisnite
.
Funkcija za isključivanje zvuka će biti
poništena u sledećim slučajevima:
• Kada ponovo pritisnete
.
• Kada promenite jačinu zvuka.
• Kada isključite risiver.
• Kada obavite automatsko kalibrisanje.
Da biste izbegli oštećenje
zvučnika.
Pre nego što isključite risiver, obavezno
utišajte zvuk.
35SR
Reprodukcija sa iPod/iPhone uređaja
Možete da uživate u muzičkim sadržajima sa iPod/iPhone uređaja tako što ćete ga
povezati sa priključkom (USB) na risiveru.
Za detalje o povezivanju iPod/iPhone uređaja pogledajte stranicu 28.
Kompatibilni iPod/iPhone modeli
Na ovom risiveru možete da koristite sledeće iPod/iPhone modele. Ažurirajte softver
iPod/iPhone uređaja na najnoviju verziju pre nego što počnete da ga koristite.
iPod touch
četvrta generacija
iPod touch
treća generacija
iPod touch
druga generacija
iPod nano
šesta generacija
iPod nano
peta generacija
(video kamera)
iPod nano
četvrta generacija
(video)
iPod nano
treća generacija
(video)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
Napomene
• Sony ne odgovara u slučaju gubitka ili oštećenja podataka snimljenih na iPod/iPhone uređaj
dok je iPod/iPhone uređaj povezan sa ovim risiverom.
• Ovaj proizvod je posebno dizajniran za rad sa iPod/iPhone uređajem i ispunjava standarde za
performanse kompanije Apple.
36SR
Biranje režima za kontrolu
iPod/iPhone uređaja
1
Uverite se da je režim „System OSD“
izabran u koraku 4 odeljka „Biranje
režima za kontrolu iPod/iPhone
uređaja“ (stranica 37).
2
Sa liste sadržaja izaberite željeni
sadržaj, a zatim pritisnite
.
Počeće reprodukcija izabranog
sadržaja, a na ekranu televizora će
se prikazati informacije o muzičkom
sadržaju.
iPhone
CTRL
Izbor režima reprodukcije
Režim reprodukcije možete da promenite
pomoću tastera OPTIONS na daljinskom
upravljaču.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
V/v/B/b,
HOME
1
Korišćenje iPod/iPhone
uređaja u režimu „iPod/
iPhone“
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
2
Izaberite „Listen“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite „USB“, a zatim pritisnite
Kada povežete iPod ili iPhone, na
ekranu televizora će se prikazati
„iPod/iPhone“.
4
Izaberite „System OSD“ ili „iPod/
iPhone“, a zatim pritisnite
.
1
Uverite se da je režim „iPod/iPhone“
izabran u koraku 4 odeljka „Biranje
režima za kontrolu iPod/iPhone
uređaja“ (stranica 37).
2
Izaberite željeni sadržaj u iPod/
iPhone meniju.
.
Za detalje o korišćenju iPod/iPhone
uređaja pogledajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz iPod/
iPhone.
37SR
Osnovne radnje
Možete da izaberete režim za kontrolu
iPod/iPhone uređaja koristeći OSD meni ili
iPhone CTRL na daljinskom upravljaču.
OSD meni možete da koristite za
pregledanje sadržaja na iPod/iPhone
uređaju.
Sve radnje takođe možete da kontrolišete
putem informacija koje se prikazuju na
displeju kada je TV ekran isključen.
Korišćenje iPod/iPhone
uređaja u režimu
„System OSD“
Da biste upravljali iPod/iPhone
uređajem pomoću daljinskog
upravljača
• Ne uklanjajte iPod/iPhone tokom rada.
Da biste izbegli oštećenje podataka ili
iPod/iPhone uređaja, isključite risiver
kada povezujete ili uklanjate iPod/iPhone.
Lista poruka u vezi sa iPod/
iPhone uređajem
Poruka i objašnjenje
USB
iPhone
CTRL
Reading
Risiver prepoznaje iPod ili iPhone uređaj
i čita informacije sa njega.
Loading
Risiver učitava informacije sa iPod ili iPhone
uređaja.
Not supported
Povezan je nepodržani iPod ili iPhone.
No device is connected
Nije povezan iPod ili iPhone.
No music
N
HOME
Nije pronađena muzika.
m/M
Headphones not supported
./>
x
X
Pritisnite USB pre korišćenja sledećih
tastera.
Pritisnite
Radnja
N
Pokretanje reprodukcije.
X, x
Pauziranje reprodukcije.
m/M
Brzo premotavanje unapred
ili unazad.
./>
Prelazak na prethodnu/
sledeću numeru.
iPhone CTRL Biranje režima za kontrolu
iPod/iPhone uređaja.
Napomene o iPod/iPhone uređaju
• iPod/iPhone se puni dok je povezan sa
uključenim risiverom.
• Sa ovog risivera ne možete da prenosite
pesme na iPod/iPhone.
Sa slušalica se ne emituje zvuk kada je povezan
iPod ili iPhone uređaj.
Reprodukcija sa USB uređaja
Možete da uživate u muzici sa USB uređaja
tako što ćete ga priključiti na (USB) port
na risiveru.
Za više detalja o povezivanju USB uređaja
pogledajte odeljak „Povezivanje iPod,
iPhone, USB uređaja“ (stranica 28).
Risiver može da reprodukuje sledeće
formate muzičkih datoteka:
Format datoteke
Oznake tipa datoteke
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
„.mp3“
AAC*
„.m4a“, „.3gp“, „.mp4“
WMA9 Standard*
„.wma“
WAV
„.wav“
* Risiver ne reprodukuje datoteke kodirane
DRM-om.
38SR
Kompatibilni USB uređaji
Na ovom risiveru možete da koristite
sledeće Sony USB uređaje.
Verifikovani Sony USB uređaji
Naziv
proizvoda
Naziv modela
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWD-E023F / E025F
Upravljanje USB uređajem
NWZ-E435F / E436F /
E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
V/v/B/b,
NWZ-S636F / S638F /
S639F
NWZ-S736F / S738F /
S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
HOME
1
Na TV ekranu će se prikazati
glavni meni.
NWZ-A826 / A828 / A829
NWZ-W202
2
NWZ-X1050 / X1060
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ-W252 / W253
Izaberite „Listen“, a zatim
pritisnite
.
Kada priključite USB uređaj, na ekranu
televizora će se prikazati „USB“.
NWZ-S744 / S745
NWZ-E443 / E444 / E445
Pritisnite HOME.
3
Izaberite „USB“, a zatim pritisnite
.
USB uređajem možete da upravljate
koristeći daljinski upravljač risivera.
Informacije o muzičkom sadržaju će
se prikazivati na ekranu televizora.
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
MICROVAULT USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
39SR
Osnovne radnje
NWZ-E353 / E354 / E355
Napomene
• Risiver ne može da čita podatke u NTFS
formatu.
• Risiver može da čita samo one podatke koji
su sačuvani na prvoj particiji čvrstog diska.
• Ne garantuje se rad modela koji nisu ovde
navedeni.
• Ispravan rad se ne može uvek garantovati čak
i kada koristite ove USB uređaje.
• Neki od ovih USB uređaja možda nisu dostupni
za kupovinu u određenim područjima.
• Kada formatirate gorenavedene modele,
formatiranje obavite na samom modelu ili
koristite softver za formatiranje namenjen
tom modelu.
• Kada na risiver priključujete USB uređaj,
priključite ga tek kada na USB uređaju nestane
poruka „Creating Library“ ili „Creating Database“.
Upravljanje USB uređajem
pomoću daljinskog upravljača
USB
SHUFFLE
REPEAT
+/–
m/M
N
./>
x
X
Pritisnite USB pre korišćenja sledećih
tastera.
Pritisnite
Radnja
N
Pokretanje reprodukcije.
X
Pauziranje reprodukcije.
x
Zaustavljanje reprodukcije.
m/M
Brzo premotavanje unapred
ili unazad.
./>
Prelazak na prethodnu/
sledeću datoteku.
+/–
Prelazak na prethodnu/
sledeću fasciklu.
REPEAT*
Ulazak u režim ponavljanja
(Off / One / All / Folder).
SHUFFLE*
Ulazak u režim nasumične
reprodukcije (Off / One /
All / Folder).
* Pritiskajte da biste izabrali režim reprodukcije.
40SR
Napomene o USB uređajima
• Ne uklanjajte USB uređaj tokom rada.
Da biste izbegli oštećenje podataka ili
USB uređaja, isključite risiver kada
povezujete ili izvlačite USB uređaj.
• Ne povezujete risiver i USB uređaj
preko USB čvorišta.
• Može da prođe oko 10 sekundi pre nego
što se prikaže „Reading“, u zavisnosti
od povezanog USB uređaja.
• Kada povežete USB uređaj, risiver čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako na USB
uređaju ima dosta fascikli ili datoteka,
čitanje USB uređaja može da potraje
duže vremena.
• Risiver može da prepozna do
– 256 fascikli (uključujući fasciklu
„ROOT“).
– 256 audio datoteka za svaku fasciklu.
– 8 nivoa fascikli (hijerarhijska struktura
datoteka, uključujući fasciklu „ROOT“).
Maksimalan broj audio datoteka i fascikli
može da se razlikuje u zavisnosti od
strukture datoteka i fascikli.
Nemojte da skladištite ostale tipove
datoteka ili nepotrebne fascikle na USB
uređaju.
• Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje,
uređajima za snimanje i medijumima za
snimanje. Nekompatibilni USB uređaji
mogu da dovedu do pojave šuma, zvuk
koji se sa njih reprodukuje može da bude
isprekidan ili reprodukcija sa njih neće
biti moguća.
• Možda će biti potrebno da prođe
izvesno vreme pre početka reprodukcije
u sledećim slučajevima:
– Struktura fascikli je složena.
– Memorija je velikog kapaciteta.
• Ne mora da znači da ovaj risiver podržava
sve funkcije koje poseduje povezani USB
uređaj.
• Redosled reprodukcije na risiveru može
da se razlikuje od redosleda reprodukcije
na povezanom USB uređaju.
• Fascikle u kojima nema audio datoteka
se preskaču.
• Prilikom reprodukcije veoma dugačke
numere, neke radnje mogu da uspore
reprodukciju.
Lista poruka u vezi sa USB
uređajem
Poruka i objašnjenje
Reading
Risiver prepoznaje i čita informacije sa USB
uređaja.
Device error
Nije moguće prepoznati memoriju USB
uređaja (stranica 39).
Radnje sa radio prijemnikom
Slušanje FM/AM radija
Pomoću ugrađenog prijemnika možete
da slušate program koji se emituje putem
FM i AM talasa. Pre korišćenja se uverite da
ste sa risiverom povezali FM i AM antenu
(stranica 29).
Savet
Ispod je prikazana skala za ručno podešavanje.
FM
AM
SAD, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Priključen je nepodržani USB uređaj, povezan
je nepoznati uređaj ili je USB uređaj povezan
putem USB čvorišta (stranica 39).
Evropa, Australija,
Tajvan
50 kHz
9 kHz
Meksiko
50 kHz
10 kHz*
No device is connected
Nije priključen USB uređaj ili priključeni
USB uređaj nije prepoznat.
* AM skala za podešavanje se može promeniti
(stranica 43).
No track
Nije pronađena nijedna numera.
Numerički
tasteri
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
D.TUNING
1
U glavnom meniju izaberite „Listen“,
a zatim pritisnite
.
2
U meniju izaberite „FM“ ili „AM“,
a zatim pritisnite
.
Na ekranu televizora će se prikazati
lista FM ili AM menija.
41SR
Radnje sa radio prijemnikom
Područje
Not supported
FM/AM ekran
Možete da izaberete svaku stavku na
ekranu i upravljate njom pomoću
tastera V/v/B/b i .
Direktno podešavanje
stanice (Direct Tuning)
Pomoću numeričkih tastera možete
direktno da unesete frekvenciju stanice.
1
2
Pritisnite D.TUNING.
Pomoću numeričkih tastera unesite
frekvenciju, a zatim pritisnite
.
Primer 1: FM 102.50 MHz
Izaberite 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Primer 2: AM 1,350 kHz
Izaberite 1 b 3 b 5 b 0
1 Indikator frekvencije (stranica 42)
2 Lista memorisanih stanica
(stranica 43)
Automatsko podešavanje
stanice (Auto Tuning)
Izaberite „Tuning +“ ili „Tuning –“,
a zatim pritisnite
.
Izaberite „Tuning +“ da biste skenirali
stanice od nižih ka višim frekvencijama,
izaberite „Tuning –“ da biste skenirali
stanice od viših ka nižim frekvencijama.
Risiver zaustavlja skeniranje svaki put kada
pronađe stanicu.
U slučaju lošeg FM stereo prijema
1 Podesite stanicu koju želite da slušate
koristeći Auto Tuning, Direct Tuning
(stranica 42), ili izaberite željenu
memorisanu stanicu (stranica 43).
2 Pritisnite OPTIONS.
3 Izaberite „FM Mode“, a zatim
pritisnite .
4 Izaberite „Mono“, a zatim pritisnite .
42SR
* Pritisnite 0 samo za modele za Evropu,
Meksiko, Australiju i Tajvan.
Savet
Kada pronađete AM stanicu, podesite smer
AM kružne antene za optimalan prijem.
Ako ne možete da podesite
stanicu
Prikazaće se „– – – .– – MHz“ ili
„– – – – kHz“ a zatim će se na ekranu
prikazati aktuelna frekvencija.
Uverite se da ste uneli odgovarajuću
frekvenciju. Ako niste, ponovite korake
od 1 do 3. Ako i dalje ne možete da podesite
stanicu, ta frekvencija se možda ne koristi
u vašem području.
Menjanje AM skale za
podešavanje
(Samo modeli za Kanadu
i Meksiko)
Možete da promenite AM skalu za
podešavanje na 9 kHz ili 10 kHz pomoću
tastera na risiveru.
Memorisanje FM/AM radio
stanica
(Preset Memory)
Možete da memorišete do 30 FM i 30 AM
omiljenih stanica.
?/1
V/v/B/b,
OPTIONS
Podesite stanicu koju želite da
memorišete koristeći „Auto Tuning“
(stranica 42) ili „Direct Tuning“
(stranica 42).
1
2
2
Izaberite „Preset Memory“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite broj memorisane stanice,
a zatim pritisnite
.
Pritisnite ?/1 da biste isključili risiver.
Dok držite TUNING MODE, pritisnite
?/1 na risiveru.
Aktuelna AM skala za podešavanje
će se promeniti na 9 kHz kHz
(ili 10 kHz).
Da biste vratili skalu na 10 kHz
(ili 9 kHz), ponovite postupak iznad.
Napomene
Izabrana stanica će biti uskladištena
i memorisana pod izabranim brojem.
4
• U zavisnosti od podešavanja, prijemniku će
možda biti potrebno izvesno vreme da promeni
AM skalu za podešavanje.
• Kada promenite skalu za podešavanje, brišu se
sve memorisane stanice.
Ponovite korake od 1 do 3 da biste
memorisali drugu stanicu.
Stanicu možete da memorišete na
sledeći način:
• AM frekventni opseg: AM 1 do
AM 30
• FM frekventni opseg: FM 1 do
FM 30
Biranje memorisanih stanica
1
U meniju izaberite „FM“ ili „AM“,
a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „Select Preset“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite željenu memorisanu
stanicu, a zatim pritisnite
.
Za izbor memorisanih stanica su
dostupni brojevi od 1 do 30.
43SR
Radnje sa radio prijemnikom
1
TUNING MODE
Imenovanje memorisanih
stanica (Name Input)
1
U meniju izaberite „FM“ ili „AM“,
a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „Select Preset“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite broj memorije kojem želite
da date naziv, a zatim pritisnite
OPTIONS.
4
Izaberite „Name Input“, a zatim
pritisnite
.
5
Pritiskajte V/v da biste izabrali znak,
a zatim pritisnite b.
Mesto unosa možete da pomerate
nazad ili napred pritiskom na
B/b. Možete da unesete naziv
koji sadrži do 8 znakova.
6
Ponovite korak 5 da biste uneli jedan
po jedan znak, a zatim pritisnite
.
Naziv koji ste uneli je registrovan.
Prijem RDS signala
(Samo modeli za Evropu,
Australiju i Tajvan)
Ovaj risiver podržava tehnologiju RDS
(sistem za prenos podataka putem radija)
koja radio stanicama omogućava da šalju
dodatne informacije zajedno sa signalom
redovnog programa. Ovaj risiver nudi
korisne RDS funkcije, na primer prikaz
naziva programske usluge. RDS je
dostupan samo za FM stanice.*
* Ne emituju sve FM stanice RDS signal niti
pružaju istu vrstu usluga. Ako niste upoznati
sa RDS uslugama u vašem području, raspitajte
se kod lokalne radio stanice o detaljima.
44SR
Jednostavno izaberite neku
stanicu iz FM frekventnog opsega.
Kada podesite stanicu koja pruža RDS
usluge, na TV ekranu i displeju će se
prikazati naziv programske usluge*.
* Ako stanica ne emituje RDS signal, naziv
programske usluge se neće prikazati.
Napomene
• RDS možda neće pravilno funkcionisati ako
podešena stanica ne emituje RDS signal ili ako
je signal slab.
• Neka slova koja mogu da se prikazuju na ekranu
televizora ne mogu da se prikazuju na displeju.
Savet
Dok se prikazuje naziv programske usluge,
možete da proverite frekvenciju tako što ćete
pritiskati DISPLAY (stranica 71).
x Multi Stereo (MULTI ST.)
Uživanje u zvučnim efektima
Biranje zvučnog polja
Emituje dvokanalni levi/desni signal iz svih
zvučnika. Međutim, zvuk se možda neće
emitovati iz nekih zvučnika u zavisnosti
od podešavanja zvučnika.
x 2ch Stereo (2CH ST.)
Ovaj risiver može da proizvede višekanalni
surround zvuk. Možete da izaberete jedno
od optimizovanih zvučnih polja iz unapred
programiranih zvučnih polja risivera.
1
U glavnom meniju izaberite „Sound
Effects“, a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „Sound Field“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite željeno zvučno polje.
Saveti
Režim zvuka Auto Format
Direct (A.F.D.)/2 channel
• Auto Format Direct (A.F.D.) režim:
Ovaj režim vam omogućava da slušate
zvuk visoke vernosti i da izaberete režim
dekodiranja za slušanje dvokanalnog
stereo zvuka u višekanalnom formatu.
• Dvokanalni režim zvuka: Izlazni zvuk
možete da prebacite na dvokanalni zvuk
bez obzira na formate snimanja softvera
koji koristite, povezanu opremu za
reprodukciju ili podešavanja zvučnog
polja risivera.
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
Memoriše zvuk onako kako je snimljen/
kodiran bez dodavanja surround efekata.
Međutim, kod modela za tržište SAD
i Kanade, ovaj risiver će generisati
niskofrekventni signal koji će se emitovati
na subwoofer-u ukoliko nema LFE signala.
x Analog Direct (A. DIRECT)
Možete da promenite zvuk sa izabranog
ulaza na dvokanalni analogni ulaz.
Ova funkcija vam omogućava da uživate
u visokokvalitetnim analognim izvorima.
Kada koristite ovu funkciju, moguće je
podesiti samo jačinu zvuka i nivo jačine
zvuka prednjeg zvučnika.
Napomena
Ne možete da izaberete „Analog Direct“ kada
kao ulaz izaberete BD, DVD, GAME i USB.
Režim za filmove
Prednost surround zvuka možete da
iskoristite na jednostavan način, biranjem
jednog od unapred programiranih zvučnih
polja risivera. Ona donose uzbudljiv
i moćan zvuk bioskopa u vaš dom.
x HD-D.C.S.
„HD Digital Cinema Sound“ (HD-D.C.S.)
je nova inovativna tehnologija kućnog
bioskopa kompanije Sony koja koristi
najnovije tehnologije za obradu zvučnog
i digitalnog signala. Zasnovana je na
preciznim podacima dobijenim u studiju
za mastering.
U ovom režimu možete da uživate u Blu-ray
i DVD filmovima kod kuće ne samo uz visok
kvalitet zvuka već i uz najbolju zvučnu
atmosferu, baš onako kako je zamislio
inženjer filmskog zvuka tokom masteringa.
45SR
Uživanje u zvučnim efektima
• Možete da pritiskate SOUND FIELD +/– na
daljinskom upravljaču da biste izabrali željeno
zvučno polje.
• Možete da koristite i A.F.D./2CH, MOVIE ili
MUSIC na risiveru.
Risiver emituje zvuk samo sa prednjih
levih/desnih zvučnika. Zvuk iz subwoofera se ne čuje.
Standardni dvokanalni stereo izvori
u potpunosti zaobilaze obradu zvučnog
polja a formati višekanalnog surround
zvuka se emituju na dva kanala.
Možete da izaberete vrstu efekta za
HD-D.C.S. na sledeći način.
• Dynamic: Ovo podešavanje je pogodno
za okruženje sa dobrom refleksijom
zvuka koje nije prostrano (gde apsorpcija
zvuka nije dovoljna). Ovo podešavanje
naglašava refleksiju zvuka i reprodukuje
zvuk velike bioskopske sale. Na taj način
naglašava se veličina miks sale i postiže
se jedinstveno akustično polje.
• Theater: Ovo podešavanje je pogodno
za dnevnu sobu. Ovo podešavanje
reprodukuje refleksiju zvuka
u bioskopskoj sali (studiju za dubliranje).
Najbolje je da ga koristite za gledanje
sadržaja koji je snimljen na Blu-ray Disc,
kada želite da uživate atmosferi
bioskopske sale.
• Studio: Ovo podešavanje je pogodno za
dnevnu sobu sa odgovarajućom zvučnom
opremom. Ovo podešavanje reprodukuje
refleksiju zvuka koja nastaje kada se
izvorni bioskopski zvuk remiksuje za
Blu-ray Disc na nivo jačine zvuka koji
je pogodan za kućnu upotrebu. Nivo
refleksije zvuka je minimalan. Međutim,
dijalozi i surround efekti se reprodukuju
upečatljivo.
x PLIIz Height (PLIIz)
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic IIz. Ovo podešavanje može da proširi
izvorni 5.1-kanalni zvuk do maksimalnih
7.1 kanala koji se emituju na vertikalnoj
opremi i pruža osećaj punoće i dubine
zvuka.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Obavlja dekodiranje u režimu DTS Neo:6
Cinema. Izvor snimljen u dvokanalnom
formatu se dekodira na sedam kanala.
Režim za muziku
Prednost surround zvuka možete da
iskoristite na jednostavan način, biranjem
jednog od unapred programiranih zvučnih
polja risivera. Ona donose uzbudljiv
i moćan zvuk koncertnih dvorana
u vaš dom.
x Hall (HALL)
Simulira akustiku koncertne dvorane za
klasičnu muziku.
x Jazz Club (JAZZ)
Reprodukuje akustiku džez kluba.
x PLII Movie
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic II Movie. Ovo podešavanje je idealno
za filmove kodirane u Dolby Surround
formatu. Osim toga, ovaj režim može da
reprodukuje zvuk u 5.1 kanala prilikom
gledanja dubliranih video snimaka ili starih
filmova.
x PLIIx Movie
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic IIx Movie. Ovo podešavanje
proširuje Dolby Pro Logic II Movie ili
Dolby Digital 5.1 u diskretne 7.1 filmske
kanale.
46SR
x Live Concert (CONCERT)
Reprodukuje akustiku koncertnog prostora
sa 300 mesta.
x Stadium (STADIUM)
Pruža osećaj velikog, otvorenog stadiona.
x Sports (SPORTS)
Pruža osećaj sportskog prenosa.
x Portable Audio (PORTABLE)
Reprodukuje jasan i poboljšan zvuk na
prenosnom audio uređaju. Ovaj režim
je idealan za MP3 i drugu kompresovanu
muziku.
x PLII Music
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic II Music. Ovo podešavanje je idealno
za uobičajene stereo izvore, kao što su CD
diskovi.
x PLIIx Music
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic IIx Music. Ovo podešavanje je
idealno za uobičajene stereo izvore,
kao što su CD diskovi.
x PLIIz
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro
Logic IIz. Ovo podešavanje može da proširi
izvorni 5.1-kanalni zvuk do maksimalnih
7.1 kanala koji se emituju na vertikalnoj
opremi i pruža osećaj punoće i dubine
zvuka.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Kada povežete slušalice
Ovo zvučno polje možete da izaberete
samo ako su slušalice povezane na risiver.
x Headphone (2ch) (HP 2CH)
Ovaj režim biće automatski izabran
ako koristite slušalice (osim za „Analog
Direct“). Standardni dvokanalni stereo
izvori u potpunosti zaobilaze obradu
zvučnog polja i formati višekanalnog
okružujućeg surround se emituju na
dva kanala, sa izuzetkom LFE signala.
Ovaj režim biće automatski izabran
ako koristite slušalice kada je izabrano
„Analog Direct“.
Emituje analogne signale bez obrade
ekvilajzera, zvučnog polja itd.
Ako povežete bas zvučnik
Ovaj risiver će generisati niskofrekventni
signal koji će se emitovati na bas zvučniku
ukoliko nema LFE signala, koji predstavlja
niskopropusni zvučni efekat koji se iz bas
zvučnika emituje u dvokanalni signal.
Međutim, niskofrekventni signal se ne
generiše za „Neo:6 Cinema“ ili „Neo:6
Music“ kada su svi zvučnici podešeni
na „Large“.
Kako biste u potpunosti iskoristiti prednost
Dolby Digital preusmeravanja basova,
preporučujemo vam da podesite prekidnu
frekvenciju bas zvučnika na što višu
vrednost.
Napomene o zvučnim poljima
• Neka zvučna polja možda neće biti
dostupna u zavisnosti od podešavanja
za šablon zvučnika.
• Ne možete istovremeno da izaberete
PLIIx Movie/Music i PLIIx.
– PLIIx Movie/Music je dostupan samo
kada je šablon zvučnika postavljen
na podešavanja sa zadnjim surround
zvučnikom (zvučnicima).
– PLIIz je dostupan samo kada je šablon
zvučnika postavljen na podešavanja
sa visokim prednjim zvučnicima.
• Zvučna polja za muziku i film ne
funkcionišu u sledećim slučajevima:
– U toku je prijem signala DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio
ili Dolby TrueHD sa frekvencijom
uzorkovanja većom od 48 kHz.
– Izabrano je „Analog Direct“.
• „PLII Movie“, „PLIIx Movie“, „PLII
Music“ „PLIIx Music“, „PLIIz“, „Neo:6
Cinema“ i „Neo:6 Music“ ne rade kada je
šablon zvučnika podešen na 2/0 ili 2/0.1.
47SR
Uživanje u zvučnim efektima
Obavlja dekodiranje u režimu DTS Neo:6
Music. Izvor snimljen u dvokanalnom
formatu se dekodira na sedam kanala.
Ovo podešavanje je idealno za normalne
stereo izvore, kao što su CD diskovi.
x Headphone (Direct)
(HP DIRECT)
• Kada je izabrano jedno od zvučnih polja
za muziku, ne čuje se zvuk iz bas zvučnika
ako su u meniju „Speaker Settings“ svi
zvučnici podešeni na „Large“. Međutim,
zvuk će se čuti iz bas zvučnika ukoliko:
– digitalni ulazni signal sadrži LFE signale.
– su prednji ili surround zvučnici
podešeni na „Small“.
– Izabrano je „Multi Stereo“, „PLII
Movie“, „PLII Music“, „PLIIx Movie“,
„PLIIx Music“ „PLIIz“, „HD-D.C.S.“ ili
„Portable Audio“.
Korišćenje funkcije Night
Mode
Biranje vrste kalibrisanja
Možete da izaberete željeni tip kalibrisanja
nakon što obavite Auto Calibration.
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Calibration Type“ (stranica 60).
Podešavanje ekvilajzera
Da biste podesili kvalitet tona (nivo basova/
visokih tonova) prednjih zvučnika, možete
da koristite sledeće parametre:
Bas
Visoki
Nivo
(dB)
Ova funkcija vam omogućava da zadržite
bioskopsku atmosferu sa nisko pojačanim
tonom. Kada gledate film kasno uveče,
moći ćete jasno da čujete dijaloge čak i sa
utišanim tonom. Ovu funkciju je moguće
koristiti sa drugim zvučnim poljima.
1
U glavnom meniju izaberite „Sound
Effects“, a zatim pritisnite
.
1
U glavnom meniju izaberite „Sound
Effects“, a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „Equalizer“, a zatim
pritisnite
.
2
Izaberite „Night Mode“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite glasnoću za „Bass“ ili
„Treble“, a zatim pritisnite
.
3
Izaberite „On“ ili „Off“, a zatim
pritisnite
.
4
Podesite glasnoću, a zatim
pritisnite
.
Napomena
Ova funkcija ne radi kada je izabrano „Analog
Direct“.
Saveti
• Funkciju Night Mode takođe možete da
uključite ili isključite koristeći NIGHT MODE
na risiveru (stranica 10).
• Kada je funkcija Night Mode uključena,
nivo basa, visokih tonova i efekata se povećava
a „D.Range Comp.“ je automatski podešeno
na „On“.
48SR
Frekvencija
(Hz)
Napomene
• Ova funkcija ne radi kada se koristi „Analog
Direct“.
• Frekvencije za Bass i Treble su fiksne.
• U zavisnosti od audio formata, risiver će možda
reprodukovati signale na nižoj frekvenciji
uzorkovanja od originalne frekvencije ulaznih
signala.
Korišćenje funkcije Pure
Direct
Režim Pure Direct vam omogućava
da uživate u zvuku veće vernosti. Kada
uključite režim Pure Direct, displej će
se isključiti kako bi se smanjio nivo šuma
koji utiče na kvalitet zvuka. Funkciju Pure
Direct možete da koristite sa svim ulazima.
1
U glavnom meniju izaberite „Sound
Effects“, a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „Pure Direct“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite „On“ ili „Off“, a zatim
pritisnite
.
Napomena
Savet
Koristite tastere na risiveru da biste obavili
ovu radnju.
?/1
1
2
MUSIC
Pritisnite ?/1 da biste isključili risiver.
Dok držite MUSIC, pritisnite ?/1.
„S.F. CLEAR“ će se prikazati na
displeju i sva zvučna polja će biti
vraćena na podrazumevano
podešavanje.
Uživanje u zvučnim efektima
Kada je funkcija Pure Direct izabrana,
„Equalizer“, „Night Mode“, „Auto Volume“
i „D.Range Comp.“ ne rade.
Vraćanje zvučnih polja
na podrazumevana
podešavanja
Takođe možete da koristite taster PURE DIRECT
na daljinskom upravljaču ili risiveru da biste
uključili ili isključili funkciju Pure Direct.
Da biste isključili Pure Direct
Funkcija Pure Direct će se isključiti kada
uradite sledeće:
– Pritisnete ponovo PURE DIRECT.
– Promenite zvučno polje.
– Promenite podešavanje scene na TV-u
(Scene Select).
– Promenite podešavanje za „Equalizer“,
„Night Mode“, „Auto Volume“ ili
„D.Range Comp.”.
49SR
Funkcije „BRAVIA Sync“
Šta je to „BRAVIA Sync“?
Funkcija „BRAVIA Sync“ omogućava
komunikaciju između Sony proizvoda,
kao što je televizor, Blu-ray Disc plejer,
DVD plejer, AV pojačalo itd., koji
podržavaju funkciju Control for HDMI.
Povezivanjem Sony opreme koja je
kompatibilna sa funkcijom “BRAVIA
Sync” pomoću HDMI kabla (ne dobija se
uz uređaj), pojednostavljuje se korišćenje
sistema na sledeći način:
• Reprodukcija pritiskom na jedno dugme
(stranica 51)
• Kontrola zvuka na sistemu (stranica 52)
• Isključivanje sistema (stranica 52)
• Izbor scena (stranica 53)
• Kontrola kućnog bioskopa (stranica 53)
• Jednostavna kontrola daljinskim
upravljačem (stranica 53)
Control for HDMI je funkcija za
upravljanje uređajima u međusobnoj
sprezi koju koristi HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) za HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Preporučujemo vam da povežete risiver
sa proizvodima koji imaju funkciju
„BRAVIA Sync“.
Napomene
• „One Touch Play“, „System Audio Control“
i „System Power-Off“ možete da koristite sa
opremom koju nije proizveo Sony. Međutim,
ne garantujemo kompatibilnost sa svom
opremom koju nije proizveo Sony.
• „Scene Select“ i „Home Theatre Control“
su funkcije koje rade isključivo sa Sony
proizvodima. Ne možete da ih koristite
sa opremom koja nije Sony.
• Oprema koja nije kompatibilna sa „BRAVIA“
Sync ne može da aktivira ove funkcije.
50SR
Priprema za funkciju
„BRAVIA Sync“
Risiver je kompatibilan sa funkcijom
„Kontrola preko HDMI-ja – jednostavno
podešavanje“.
• Ukoliko je vaš televizor kompatibilan sa
funkcijom „Kontrola preko HDMI-ja –
jednostavno podešavanje“, možete
automatski da podesite funkciju
„Kontrola preko HDMI-ja“ na risiveru
i opremi za reprodukciju tako što ćete na
televizoru podesiti funkciju Control for
HDMI (stranica 50).
• Ukoliko vaš televizor nije kompatibilan
sa funkcijom „Kontrola preko HDMI-ja –
jednostavno podešavanje“, zasebno
podesite funkciju „Kontrola preko
HDMI-ja“ na risiveru, opremi za
reprodukciju i televizoru (stranica 51).
Ukoliko je televizor kompatibilan
sa funkcijom „Kontrola preko
HDMI-ja – jednostavno
podešavanje“
1 Povežite risiver, televizor i opremu
za reprodukciju pomoću HDMI kabla
(stranica 23, 24).
(Ta oprema mora da bude kompatibilna
sa funkcijom Control for HDMI.)
2 Uključite risiver, televizor i opremu
za reprodukciju.
3 Aktivirajte funkciju „Kontrola preko
HDMI-ja“ na televizoru.
Funkcija Control for HDMI na
risiveru i ostaloj povezanoj opremi će se
istovremeno aktivirati. Sačekajte dok se
ne prikaže „COMPLETE“. Podešavanje
je završeno.
Za detalje o podešavanju televizora,
pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.
Ukoliko televizor nije
kompatibilan sa funkcijom
„Control for HDMI-Easy Setting“
V/v/b,
HOME
1 Pritisnite HOME.
2
3
4
5
7
8
9
Reprodukcija pritiskom
na jedno dugme
Kada pokrenete reprodukciju sa opreme
povezane sa risiverom putem HDMI kabla,
korišćenje risivera i televizora se
pojednostavljuje na sledeći način:
Risiver i TV
Uključuje se (ako je u režimu pripravnosti)
Prelazi na odgovarajući HDMI ulaz
Ako „Pass Through“ podesite na „Auto“
ili „On“* (stranica 64), a zatim podesite
risiver u režim mirovanja, slika i zvuk
mogu da se emituju samo sa TV-a.
* Samo za modele za SAD, Kanadu, Meksiko,
Australiju i Tajvan.
Napomene
• Uverite se u meniju televizora da je aktivirana
funkcija za kontrolu zvuka na sistemu.
• Početak sadržaja se možda neće prikazati
u zavisnosti od televizora.
51SR
Funkcije „BRAVIA Sync“
6
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
U glavnom meniju izaberite „Settings“,
a zatim pritisnite
.
Na ekranu televizora će se prikazati
lista menija za podešavanje.
Izaberite „HDMI Settings“, a zatim
pritisnite .
Izaberite „Control for HDMI“, a zatim
pritisnite
.
Izaberite „On“, a zatim pritisnite
.
Funkcija Control for HDMI je
aktivirana.
Pritisnite HOME da biste izašli iz OSD
menija.
Izaberite HDMI ulaz risivera i TV-a tako
da odgovara HDMI ulazu povezane
opreme kako bi slika sa povezane
opreme mogla da se prikazuje.
Uključite funkciju Control for HDMI
function za povezanu opremu.
Ako je funkcija Control for HDMI već
uključena, nije potrebno da menjate
podešavanja.
Ponovite korake 7 i 8 za ostalu opremu
za koju želite da koristite funkciju
Control for HDMI.
Za detalje o podešavanju televizora
i povezane opreme, pogledajte uputstva
za upotrebu date opreme.
Napomene
• Kada iskopčate HDMI kabl ili promenite kabl,
obavite korake navedene u odeljku „Ako je
vaš TV kompatibilan sa funkcijom 'Control for
HDMI-Easy Setting'“ (stranica 50) ili „Ako vaš
TV nije kompatibilan sa funkcijom 'Control for
HDMI-Easy Setting“ (stranica 51).
• Pre nego što obavite funkciju „Kontrola preko
HDMI-ja – jednostavno podešavanje“ na svom
televizoru, obavezno uključite televizor i ostalu
povezanu opremu, uključujući i risiver koji je
potrebno uključiti pre ostale opreme.
• Ukoliko oprema za reprodukciju ne funkcioniše
nakon podešavanja funkcije „Control for
HDMI-Easy Setting“, proverite podešavanje
za Control for HDMI opreme za reprodukciju.
• Ukoliko povezana oprema ne podržava funkciju
„Control for HDMI-Easy Setting“, ali podržava
funkciju Control for HDMI, potrebno je da
podesite funkciju Control for HDMI na
povezanoj opremi pre nego što sa televizora
obavite „Control for HDMI-Easy Setting“.
• U zavisnosti od podešavanja, risiver se možda
neće uključiti kada je „Pass Through“ podešeno
na „Auto“ ili „On“.
Savet
Iz menija televizora takođe možete da izaberete
povezanu opremu, kao što je Blu-ray Disc/DVD
plejer. Risiver i televizor će automatski preći na
odgovarajući HDMI ulaz.
Kontrola zvuka na sistemu
U zvuku sa televizora ćete moći da uživate
na zvučnicima povezanim sa risiverom na
jednostavan način.
Funkciju za kontrolu zvuka na sistemu
možete da kontrolišete u meniju televizora.
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
TV
Aktivira funkciju za
kontrolu zvuka na
sistemu
Risiver
• Uključuje se (ako je
u režimu mirovanja)
• Prelazi na
odgovarajući HDMI
ulaz
Napomene
• Ukoliko funkcija za kontrolu zvuka na sistemu
ne funkcioniše u skladu sa podešavanjima na
televizoru, pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
• Kada je „Control for HDMI“ podešeno na „On“,
„HDMI Audio Out“ podešavanja u meniju
„HDMI Settings“ biće automatski podešena na
osnovu „System Audio Control” podešavanja
(stranica 64).
• Ukoliko uključite televizor pre nego što
uključite risiver, televizor će na kratko
ostati bez zvuka.
Isključivanje sistema
Kada isključite TV pomoću dugmeta
za napajanje televizora na daljinskom
upravljaču, risiver i povezana oprema
se automatski isključuju.
Takođe možete da upotrebite daljinski
upravljač risivera da biste ugasili televizor.
TV ?/1
Smanjuje jačinu
zvuka na televizoru
Emituje zvuk sa
televizora
Funkciju za kontrolu zvuka na sistemu
takođe možete da koristite na sledeći način:
• Ukoliko risiver uključite dok je uključen
televizor, funkcija za kontrolu zvuka na
sistemu će se automatski aktivirati kako
bi emitovala zvuk sa televizora preko
zvučnika povezanih na risiver. Međutim,
ukoliko isključite risiver, zvuk će se
emitovati sa zvučnika na televizoru.
• Kada u zvuku sa televizora uživate sa
zvučnika koji su povezani sa risiverom,
možete da podesite jačinu zvuka ili
privremeno isključite zvuk pomoću
daljinskog upravljača televizora.
52SR
Pritisnite TV ?/1.
Televizor, risiver i povezana oprema će
se isključiti.
Napomene
• Podesite funkciju za blokiranje napajanja
televizora na „ON“ pre upotrebe funkcije
za isključivanje sistema. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
• U zavisnost od stanja povezane opreme, ona
se možda neće isključiti. Za detalje, pogledajte
uputstva za upotrebu povezane opreme.
Izbor scena
Optimalan kvalitet slike i zvučnog polja
se automatski bira u skladu sa scenom
koju izaberete na televizoru.
Za detalje o korišćenju, pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
Napomena
Zvučno polje možda neće biti izabrano
zavisnosti od televizora.
Tabela odgovarajućih postavki
Izabrana scena na TV-u
Zvučno polje
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Jednostavna kontrola
daljinskim upravljačem
Za korišćenje menija risivera možete da
koristite daljinski upravljač televizora.
Izaberite risiver (AV AMP) kojeg je
prepoznao TV.
Napomene
• TV prepoznaje risiver kao „Tuner (AV AMP)“.
• Vaš TV mora da bude kompatibilan sa menijem
koji koristi veze.
• U zavisnosti od tipa televizora, neke radnje
možda nećete biti dostupne.
Funkcije „BRAVIA Sync“
Kontrola kućnog bioskopa
Ako je sa risiverom povezan TV koji je
kompatibilan sa funkcijom za kontrolu
kućnog bioskopa, na ekranu povezanog
televizora će se prikazati ikona internet
aplikacija.
Možete da promenite ulaz risivera ili
zvučna polja pomoću daljinskog upravljača
za TV. Takođe možete da podesite nivo
zvuka centralnog zvučnika ili subwoofer-a
ili prilagodite podešavanja za „Dual Mono“
(stranica 63) ili „A/V Sync.“ (stranica 63).
Napomena
Da biste mogli da koristite funkciju za kontrolu
kućnog bioskopa, TV mora da ima mogućnost
pristupa širokopropusnom Internetu. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.
53SR
Napomene
Ostale radnje
Biranje digitalnog ili
analognog zvuka
(INPUT MODE)
Ako povežete opremu i na digitalne i na
analogne ulazne priključke na risiveru,
možete da izaberete jedan od ta dva režima
audio ulaza koji će se isključivo koristiti
ili možete da se prebacujete između njih,
u zavisnosti od tipa materijala koji
nameravate da gledate.
1
Okrećite INPUT SELECTOR na risiveru
da biste izabrali ulaz.
Takođe možete da upotrebite tastere za
izbor ulaza na daljinskom upravljaču.
2
Pritiskajte INPUT MODE na risiveru
da biste izabrali režim audio ulaza.
Na displeju će se prikazati izabrani
režim audio ulaza.
• Auto: Daje prioritet digitalnim
audio signalima. Ukoliko ima
više digitalnih veza, HDMI audio
signali imaju prioritet.
Ukoliko nema digitalnih audio
signala, biraju se analogni audio
signali. Kada izaberete TV ulaz,
prioritet imaju „Audio Return
Channel“ (ARC) signali. Ako vaš
TV nije kompatibilan sa funkcijom
ARC, biće izabrani digitalni optički
audio signali.
Ako funkcija Control for HDMI
nije aktivirana na risiveru i na
TV-u, funkcija ARC ne radi.
• OPT: Određuje ulaz digitalnih audio
signala u priključak OPTICAL.
• COAX: Određuje ulaz digitalnih
audio signala u priključak COAXIAL.
• Analog: Određuje ulaz analognih
audio signala u priključke AUDIO
IN (L/R).
54SR
• U zavisnosti od ulaza, na displeju će se prikazati
„------“ i druge režime nije moguće izabrati.
• Kada se koristi „Analog Direct“, audio ulaz je
podešen na „Analog“. Ne možete da izaberete
druge režime.
Korišćenje ostalih ulaznih
audio priključaka
(Audio Input Assign)
Digitalne ulazne priključke možete
ponovo da dodelite drugom ulazu ukoliko
podrazumevana podešavanja priključaka
ne podržavaju povezanu opremu.
Nakon što ponovo dodelite ulazne
priključke, možete da upotrebite taster
za izbor ulaza (ili INPUT SELECTOR
na risiveru) da biste izabrali opremu
koju ste povezali.
Primer:
Kada povežete DVD plejer sa priključkom
OPTICAL IN 1 (SAT/CATV).
– Dodelite priključak OPTICAL IN 1
(SAT/CATV) stavki „DVD“.
1
U glavnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
2
Izaberite „Input Settings“, a zatim
pritisnite .
3
Izaberite „Audio Input Assign“,
a zatim pritisnite
.
4
Izaberite naziv ulaza koji želite
da dodelite.
5
Izaberite audio signale koje želite
da dodelite ulazu koji ste izabrali
u koraku 4 koristeći V/v/B/b.
6
Pritisnite
.
.
Naziv ulaza
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
SA-CD/CD
Ulazni audio
OPT1
priključci koji se
mogu dodeliti OPT2
COAX
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a*
a*
a*
a
a*
a
None
* Podrazumevano podešavanje
Napomene
• Kada dodelite digitalni audio ulaz, INPUT MODE podešavanje će se možda automatski promeniti.
• Za svaki ulaz je dozvoljena jedna ponovna dodela.
Ostale radnje
55SR
Korišćenje veze za dva
pojačala
1
Pritisnite HOME.
Na ekranu televizora će se prikazati
meni.
2
Izaberite „Settings“, a zatim
pritisnite
.
Na ekranu televizora će se prikazati
lista menija za podešavanje.
3
Izaberite „Speaker“, a zatim
pritisnite
.
4
Izaberite „Speaker Pattern“, a zatim
pritisnite
.
5
Izaberite odgovarajući šablon
zvučnika gde nema zadnjih surround
zvučnika i prednjih gornjih zvučnika,
a zatim pritisnite
.
6
Izaberite „SB Assign“, a zatim
pritisnite
ili b.
7
Izaberite „Bi-Amp“, a zatim
pritisnite
.
Isti signali koji se emituju sa
priključaka SPEAKERS FRONT A
mogu da se emituju i sa priključaka
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
Izlazak iz menija
Pritisnite HOME da biste prikazali glavni
meni, a zatim ponovo pritisnite HOME.
Napomene
• Podesite „SB Assign“ na „Bi-Amp“ pre
nego što oobavite automatsko kalibrisanje.
• Ako „SB Assign“ podesite na „Bi-Amp“,
podešavanja nivoa jačine zvuka i udaljenosti
zadnjih surround zvučnika i prednjih gornjih
zvučnika postaju nevažeća i koriste se
podešavanja za prednje zvučnike.
56SR
Vraćanje na
podrazumevana
fabrička podešavanja
Možete da obrišete sva memorisana
podešavanja i vratite risiver na
podrazumevana fabrička podešavanja
tako što ćete obaviti sledeći postupak.
Ovaj postupak možete da koristite i za
pokretanje risivera pre prvog korišćenja.
Koristite tastere na risiveru da biste obavili
ovu radnju.
?/1
1
2
Pritisnite ?/1 da biste isključili risiver.
Držite ?/1 5 sekundi.
Na displeju će se prvo prikazati
„CLEARING“, a zatim „CLEARED!“.
Promene ili podešavanja koja ste uneli
sada su vraćena na podrazumevane
vrednosti.
3
Prilagođavanje podešavanja
Izaberite željenu stavku menija,
a zatim pritisnite
.
Primer: Kada izaberete „Speaker
Settings“.
Korišćenje menija
„Settings“
Pomoću menija „Settings“ možete da
prilagodite različita podešavanja za
zvučnike, surround efekte itd.
V/v/B/b,
RETURN
O
HOME
1
2
4
Izaberite željeni parametar,
a zatim pritisnite
.
Povratak na prethodni ekran
Pritisnite RETURN O.
Pritisnite HOME.
Izlazak iz menija
Na TV ekranu će se prikazati glavni
meni.
Pritisnite HOME da biste prikazali glavni
meni, a zatim ponovo pritisnite HOME.
U meniju izaberite „Settings“, a zatim
pritisnite
da biste ušli u režim
menija.
Prilagođavanje podešavanja
Na ekranu televizora će se prikazati
lista menija Settings.
57SR
Lista menija Settings
Settings
Easy Setup
(stranica 59)
Speaker Settings
(stranica 59)
Auto Calibration
Calibration Type
Speaker Pattern
SB Assign
Manual Setup
Crossover Freq.
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(stranica 63)
Night Mode
Equalizer
Sound Field
A/V Sync.
Auto Volume
Dual Mono
D. Range Comp.
HDMI Settings
(stranica 64)
Control for HDMI
Pass Through
HDMI Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input Settings
(stranica 65)
Input Mode
Input Edit
Audio Input Assign
Name In
System Settings
(stranica 65)
Language
Auto Standby
Full Flat
Engineer
Front Ref.
Off
Level
Distance
Size*
feet
meter
Napomena
Parametri menija koji se prikazuju na TV ekranu će se razlikovati u zavisnosti od aktuelnih podešavanja
ili statusa izabrane ikone.
58SR
Easy Setup (Jednostavno
podešavanje)
Ponovno pokretanje funkcije Easy Setup
radi unosa osnovnih podešavanja. Pratite
uputstva na ekranu (stranica 30).
3 Sačuvajte rezultat merenja.
Izaberite „Save&Exit“ u koraku 3.
Napomena
Ako promenite položaj zvučnika,
preporučujemo vam da ponovo obavite
automatsko kalibrisanje da biste uživali
u surround zvuku.
Saveti
Meni Speaker Settings
Svaki zvučnik možete ručno da podesite.
Nakon automatskog kalibrisanja takođe
možete da podesite nivo jačine zvuka na
zvučnicima.
Napomena
Podešavanja zvučnika se odnose samo na mesto
na kojem trenutno sedite.
x Auto Calibration
Omogućava vam da obavite automatsko
kalibrisanje sa mesta na kojem sedite.
1 Pratite uputstva na TV ekranu, a zatim
pritisnite .
Merenje započinje za pet sekundi. Proces
merenja će trajati približno 30 sekundi
uz korišćenje tona za testiranje.
Kada se merenje završi, oglasiće se
zvučni signal i ekran će se uključiti.
Napomena
2 Izaberite željenu stavku, a zatim
pritisnite .
• Retry: Ponovno obavljanje
automatskog kalibrisanja.
• Save&Exit: Čuvanje rezultata merenja
i izlazak iz procesa podešavanja.
• WRN Check: Prikazivanje upozorenja
u vezi sa rezultatima merenja. Pogledajte
poglavlje „Lista poruka nakon merenja
pomoću automatskog kalibrisanja“
(stranica 60).
• Exit: Izlazak iz procesa podešavanja
bez čuvanja rezultata merenja.
Proveravanje rezultata
automatskog kalibrisanja
Da biste proverili kôd greške ili poruku
upozorenja koju ste dobili tokom postupka
opisanog u odeljku „Auto Calibration“
(stranica 59), pratite sledeće korake.
Izaberite „WRN Check“ u koraku 2
„Auto Calibration“ (stranica 59),
a zatim pritisnite
.
Ako se pojavi poruka upozorenja, proverite
tu poruku i koristite risiver bez unosa bilo
kakvih izmena.
Ako je to neophodno, ponovo obavite
automatsko kalibrisanje.
Kada se pojavi „Error Code“
Proverite grešku i ponovo obavite
automatsko kalibrisanje.
1 Pritisnite
.
Na ekranu televizora će se prikazati
„Retry ?“.
2 Izaberite „Yes“, a zatim pritisnite .
3 Ponovite korake od 1 do 3 u odeljku
„Auto Calibration“ (stranica 59).
59SR
Prilagođavanje podešavanja
Ako se na ekranu pojavi kôd greške, pogledajte
poglavlje „Lista poruka nakon merenja pomoću
automatskog kalibrisanja“ (stranica 60).
• Možete da promenite jedinicu za udaljenost
u okviru „Distance Unit“ u meniju Speaker
Settings (stranica 62).
• Veličina zvučnika („Large“/„Small“)
se određuje na osnovu niskofrekventnih
karakteristika. Rezultati merenja se
mogu razlikovati u zavisnosti od položaja
mikrofona za optimizaciju i zvučnika, kao
i oblika prostorije. Preporučujemo vam da
primenite rezultate merenja. Međutim, ta
podešavanja možete da promenite u meniju
za podešavanje zvučnika. Prvo sačuvajte
rezultate merenja, a zatim pokušajte da
promenite podešavanja.
Lista poruka nakon merenja
pomoću automatskog kalibrisanja
Prikaz i objašnjenje
Prikaz i objašnjenje
Warning 41
Warning 42
Slušalice su priključene na priključak
PHONES na risiveru. Uklonite slušalice
i ponovo obavite automatsko kalibrisanje.
Ulaz iz mikrofona je preglasan.
• Udaljenost između zvučnika i mikrofona
je premala. Udaljite ih i ponovo obavite
merenje.
Error Code 31
Warning 43
Error Code 30
Opcija SPEAKERS je isključena. Izaberite
drugo podešavanje za zvučnike i ponovo
obavite automatsko kalibrisanje.
Error Code 32
Error Code 33
Zvučnici nisu detektovani ili nisu dobro
povezani.
• Nije povezan nijedan prednji zvučnik ili
je povezan samo jedan prednji zvučnik.
• Levi surround zvučnik ili desni surround
zvučnik nije povezan.
• Zadnji okružujući zvučnici ili prednji visoki
zvučnici su povezani čak i ako okružujući
zvučnici nisu povezani. Priključite
zvučnik(e) za okružujući zvuk na priključke
SPEAKERS SURROUND.
• Zadnji surround zvučnik je povezan samo
sa priključcima SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT
B R. Ako povezujete samo jedan zadnji
surround zvučnik, povežite ga sa priključcima
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B L.
• Prednji levi gornji zvučnik ili prednji
desni gornji zvučnik nije povezan.
Mikrofon za optimizaciju nije povezan.
Uverite se da je mikrofon za optimizaciju
pravilno povezan i ponovo obavite
automatsko kalibrisanje.
Ukoliko je pravilno povezan a kôd greške
se i dalje pojavljuje, možda je oštećen kabl
mikrofona za optimizaciju.
Nije moguće otkriti udaljenost i poziciju
bas zvučnika. Uzrok tome je možda buka.
Pokušajte da obavite merenje u tihom
okruženju.
Nema upozorenja
Nema informacija o upozorenju.
Savet
U zavisnosti od položaja subwoofer-a, rezultati
merenja se mogu razlikovati. Međutim, risiver
ćete moći da koristite bez problema čak i ako
ga koristite sa tom vrednošću.
x Calibration Type
Možete da izaberete željeni tip kalibrisanja
nakon što obavite Auto Calibration
i sačuvate podešavanja.
• Full Flat: Direktno meri frekvenciju
sa svakog zvučnika.
• Engineer: Podešava uređaj na standardne
frekventne karakteristike iz Sony
prostorije za slušanje.
• Front Ref.: Podešava karakteristike
svih zvučnika tako da budu identične
karakteristikama prednjeg zvučnika.
• Off: Isključuje ekvilajzer za automatsko
kalibrisanje.
x Speaker Pattern
Omogućava vam da izaberete šablon
zvučnika u skladu sa sistemom zvučnika
koji koristite.
Warning 40
Proces merenja je završen sa otkrivenim
visokim nivoom šuma. Moći ćete da
postignete bolje rezultate ako ponovo
pokušate u tihom okruženju.
60SR
x SB Assign (dodela zadnjih
surround zvučnika)
Omogućava vam da podesite priključke
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B za vezu za dva
pojačala ili vezu za prednje B zvučnike.
• Speaker B: Ako povežete dodatni
sistem prednjih zvučnika sa priključcima
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B,
izaberite „Speaker B“.
• Bi-Amp: Ako prednje zvučnike povežete
priključcima SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT
B koristeći vezu za dva pojačala, izaberite
„Bi-Amp“.
• Off: Ako povežete zadnje surround
zvučnike ili prednje gornje zvučnike sa
priključcima SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT
B, izaberite „Off“.
Napomena
Kada promenite vezu za dva pojačala ili prednju B
vezu za zvučnike na vezu za zadnje surround
zvučnike ili prednje visoke zvučnike, „SB Assign“
podesite na „Off“, a zatim ponovo podesite
zvučnike. Pogledajte poglavlje „Napomene
o podešavanjima zvučnika (automatsko
kalibrisanje)“ (stranica 31) ili „Manual Setup“
(stranica 61).
x Manual Setup
Omogućava vam da ručno podesite svaki
zvučnik na ekranu „Manual Setup“. Nakon
automatskog kalibrisanja takođe možete da
podesite nivo jačine zvuka na zvučnicima.
Podešavanje udaljenost od mesta na
kojem sedite do svakog zvučnika
Možete da podesite udaljenost od mesta
na kojem sedite do svakog zvučnika
(prednji levi/desni, prednji levi/desni
visoki, centralni, okružujući levi/desni,
zadnji levi/desni okružujući, bas zvučnik).
1 Izaberite zvučnik za koji želite da
podesite udaljenost od mesta na
kojem sedite, a zatim pritisnite
.
2 Izaberite parametar u okviru
„Distance“, a zatim pritisnite .
3 Podesite udaljenost izabranog
zvučnika, a zatim pritisnite .
Udaljenost možete da podesite
u rasponu od 1 m 0 cm do 10 m 0 cm
(3 stope 3 inča do 32 stope 9 inča)
u koracima od 1 cm (1 inča).
Napomene
• Neki parametri možda neće biti dostupni
u zavisnosti od podešavanja za šablon zvučnika.
• Ova funkcija ne radi kada se koristi „Analog
Direct“.
Podešavanje veličine svakog zvučnika
Možete da podesite veličinu svakog
zvučnika (prednji levi/desni, prednji
levi/desni visoki, centralni, okružujući
levi/desni, zadnji levi/desni okružujući).
1 Izaberite zvučnik za koji želite da
podesite veličinu, a zatim pritisnite .
2 Izaberite parametar u okviru „Size“,
a zatim pritisnite .
61SR
Prilagođavanje podešavanja
Podešavanje nivoa jačine zvuka na
zvučnicima
Možete da podesite nivo jačine zvuka
svakog zvučnika (prednji levi/desni,
prednji levi/desni visoki, centralni,
okružujući levi/desni, zadnji levi/desni
okružujući, bas zvučnik).
1 Izaberite zvučnik za koji želite
da podesite nivo zvuka, a zatim
pritisnite .
2 Izaberite parametar u okviru „Level“,
a zatim pritisnite .
3 Podesite nivo izabranog zvučnika,
a zatim pritisnite .
Nivo jačine zvuka možete da podesite
u opsegu od –10,0 dB do +10,0 dB
u intervalima od 0,5 dB.
Napomena
Kada je izabrano jedno od zvučnih polja za
muziku, ne čuje se zvuk iz bas zvučnika ako su
u meniju „Speaker Settings“ svi zvučnici podešeni
na „Large“. Međutim, zvuk će se čuti iz bas
zvučnika ukoliko:
– digitalni ulazni signal sadrži LFE signale.
– su prednji ili surround zvučnici podešeni na
„Small“.
– Izabrano je „Multi Stereo“, „PLII Movie“, „PLII
Music“, „PLIIx Movie“, „PLIIx Music“ „PLIIz“,
„HD-D.C.S.“ ili „Portable Audio“.
3 Podesite veličinu izabranog zvučnika,
a zatim pritisnite .
• Large: Ukoliko povežete velike
zvučnike koji će na efikasan način
reprodukovati bas frekvencije,
izaberite „Large“. Obično je potrebno
da izaberete „Large“.
• Small: Ukoliko je zvuk izobličen ili
primećujete nedostatak okružujućih
efekata kada koristite višekanalni
okružujući zvuk, izaberite „Small“
da biste aktivirali preusmeravanje
basova i emitovali bas frekvencije
svakog kanala sa bas zvučnika ili
drugih „Large“ zvučnika.
x Crossover Freq. (granična
frekvencija zvučnika)
Omogućava vam da podesite graničnu
frekvenciju za bas tonove onih zvučnika čija
je veličina podešena na „Small“ u meniju
„Speaker Settings“. Izmerena granična
frekvencija zvučnika podešava se za svaki
zvučnik nakon automatskog kalibrisanja.
1 Izaberite parametar zvučnika
u okviru zvučnika za koji želite
da podesite graničnu frekvenciju,
a zatim pritisnite
.
2 Podesite vrednost, a zatim
pritisnite
.
Napomena
x Test Tone
Ova funkcija ne radi kada se koristi „Analog
Direct“.
Omogućava vam da izaberete tip probnog
tona na ekranu „Test Tone“.
Saveti
Saveti
• „Large“ i „Small“ podešavanja svakog zvučnika
određuju da li će interni procesor zvuka
prekinuti bas signal sa tog kanala.
Kada se bas prekine sa nekog kanala, sistem
preusmeravanja basova šalje odgovarajuće bas
frekvencije bas zvučniku ili drugim „Large“
zvučnicima.
Međutim, budući da bas zvuk karakteriše
određeni nivo usmerenosti, najbolje bi bilo da
ga ne prekidate, ukoliko je to moguće. Dakle,
čak i kada koristite male zvučnike, možete da
ih podesite na „Large“ ukoliko sa njih želite
da emitujete bas frekvencije. S druge strane,
ukoliko koristite veliki zvučnik, ali ne želite
da sa njega emitujete bas frekvencije, podesite
ga na „Small“.
Ukoliko je opšti nivo jačine zvuka niži od
željenog, podesite sve zvučnike na „Large“.
Ukoliko se basovi ne čuju dovoljno, možete
da upotrebite ekvilajzer da biste podigli nivo
basova.
• Zadnji surround zvučnici će biti podešeni
na isti način kao i surround zvučnici.
• Kada su prednji zvučnici podešeni na „Small“,
centralni, surround, surround zadnji/prednji
gornji zvučnici će takođe biti automatski
podešeni na „Small“.
• Ukoliko ne koristite bas subwoofer, prednji
zvučnici će biti automatski podešeni na „Large“.
• Da biste istovremeno podesili nivo svih
zvučnika, pritisnite 2 +/–. Takođe možete
da koristite MASTER VOLUME na risiveru.
• Podešena vrednost se prikazuje na ekranu
televizora tokom podešavanja.
62SR
Emitovanje probnog tona sa svakog
zvučnika
Probni ton možete redom da emitujete
sa svakog zvučnika.
1 Izaberite „Test Tone“, a zatim
pritisnite
.
2 Ponovo izaberite „Test Tone“,
a zatim pritisnite
.
3 Podesite parametar, a zatim pritisnite .
• Off
• Auto: Probni ton se redom emituje
sa svakog zvučnika.
4 Izaberite zvučnik za koji želite da podesite
nivo zvuka, a zatim pritisnite .
5 Podesite nivo izabranog zvučnika,
a zatim pritisnite
.
x Distance Unit
Omogućava vam da izaberete jedinicu
mere za podešavanje udaljenosti.
• feet: Udaljenost se prikazuje u stopama.
• meter: Udaljenost se prikazuje u metrima.
x Auto Volume
Meni Audio Settings
Zvuk možete da podesite u skladu sa svojim
ukusom.
x Night Mode
Ova funkcija vam omogućava da zadržite
bioskopsku atmosferu sa nisko pojačanim
tonom. Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Korišćenje funkcije Night
Mode“ (stranica 48).
x Equalizer
Omogućava vam da podesite nivo basa
i visokih tonova za prednje zvučnike.
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Podešavanje ekvilajzera“ (stranica 48).
x Sound Field
Omogućava vam da izaberete zvučno polje
koje se primenjuje na ulazne signale. Više
detalja možete da vidite u poglavlju „Uživanje
u zvučnim efektima“ (stranica 45).
Ovu funkciju možete da podesite za svaki
ulaz zasebno.
x A/V Sync. (Sinhronizuje audio
sa video izlazom)
Napomene
• Ova funkcija je korisna kada koristite veliki
LCD ili plazma monitor ili projektor.
• Ova funkcija ne radi kada se koristi „Analog
Direct“.
• Vreme kašnjenja se može razlikovati
u zavisnosti od audio formata, zvučnog polja,
šablona zvučnika i podešavanja za udaljenost
zvučnika.
Napomene
• Obavezno utišajte jačinu zvuka pre nego
što uključite/isključite ovu funkciju.
• Budući da je ova funkcija dostupna samo
za Dolby Digital, DTS ili Linear PCM ulazne
signale, zvuk se može naglo pojačati kada se
prebacite na druge formate.
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– U toku je prijem linearnih PCM signala sa
frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
– U toku je prijem Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS 96/24, DTS-HD Master Audio ili DTS-HD
High Resolution Audio signala.
x Dual Mono (Izbor jezika za
digitalno emitovanje)
Omogućava vam da izaberete željeni
jezik prilikom slušanja dvostrukog audio
zapisa tokom digitalnog prenosa, kada
je ta mogućnost dostupna. Ova funkcija
funkcioniše samo za Dolby Digital izvore.
• Main/Sub: Zvuk glavnog jezika će se
emitovati sa prednjeg levog zvučnika,
a zvuk sporednog jezika će se istovremeno
emitovati sa prednjeg desnog zvučnika.
• Main: Emitovaće se zvuk glavnog jezika.
• Sub: Emitovaće se zvuk sporednog jezika.
x D.Range Comp. (Komprimovanje
dinamičkog opsega)
Omogućava vam da komprimujete
dinamički opseg zvučnog zapisa. Ova
funkcija može biti korisna kada kasno uveče
želite da gledate filmove sa utišanim zvukom.
Komprimovanje dinamičkog opsega je
moguće samo sa Dolby Digital izvorima.
• On: Dinamički opseg se komprimuje
onako kako je zamislio tonski snimatelj.
• Auto: Dinamički opseg se automatski
komprimuje.
• Off: Dinamički opseg nije komprimovan.
63SR
Prilagođavanje podešavanja
Omogućava vam da odložite emitovanje
zvuka kako biste vremenski razmak između
emitovanja zvuka i prikaza slike sveli na
minimum.
• On (Delay time: 60 ms): Emizovanje
zvuka se odlaže kako bi se vremenski
razmak između emitovanja zvuka
i prikaza slike sveo na minimum.
• Off (Delay time: 0 ms): Emitovanje
zvuka se ne odlaže.
Ovaj risiver može da automatski podešava
jačinu zvuka u zavisnosti od ulaznog
signala ili sadržaja sa povezane opreme.
Na primer, ova funkcija je korisna kada je
zvuk neke reklame glasniji od jačine zvuka
televizijskih programa.
• On
• Off
Meni HDMI Settings
Možete da podesite potrebna podešavanja
za opremu koja je povezana sa HDMI
priključcima.
x Control for HDMI
Omogućava vam da aktivirate ili
deaktivirate funkciju Control for HDMI.
Za više detalja, pogledajte „Priprema za
funkciju „BRAVIA Sync““ (stranica 50).
• On
• Off
Napomene
• Kada funkciju „Control for HDMI“ podesite
na„On“, podešavanje „HDMI Audio Out“
će biti automatski promenjeno.
• Kada je risiver u režimu mirovanja, ?/1
(uključivanje/režim mirovanja) indikator na
prednjem panelu svetli narandžastom bojom
ako je „Control for HDMI“ podešeno na „On“.
x Pass Through
Omogućava vam da na televizoru emitujete
HDMI signale čak i kada je risiver u režimu
pripravnosti.
• On*: Kada je risiver u režimu pripravnosti,
on neprestano emituje HDMI signale sa
HDMI TV OUT priključka.
• Auto: Kada je televizor uključen dok se
risiver nalazi u režimu pripravnosti, risiver
emituje HDMI signale sa HDMI TV OUT
priključka na risiveru. Sony preporučuje
ovo podešavanje ukoliko koristite Sony
televizor koji je kompatibilan sa funkcijom
„BRAVIA Sync“. U poređenju sa
podešavanjem „On“, ovo podešavanje
štedi energiju u režimu pripravnosti.
Napomena
Ovo podešavanje radi samo kada je „Control for
HDMI“ podešeno na „On“
• Off: Risiver ne emituje HDMI signale kada
je u režimu mirovanja. Uključite risiver da
biste uživali u sadržaju koji se sa povezane
opreme emituje na televizoru. U poređenju
sa podešavanjem „On“, ovo podešavanje
štedi energiju u režimu pripravnosti.
64SR
* Samo za modele za SAD, Kanadu, Meksiko,
Australiju i Tajvan.
Napomena
Kada izaberete „Auto“, možda će proći malo više
vremena dok ne počne emitovanje slike i tona na
televizoru nego kada izaberete „On“.
x HDMI Audio Out
Omogućava vam da podesite emitovanje
HDMI audio signala sa opreme za
reprodukciju koja je povezana sa risiverom
putem HDMI veze.
• AMP: HDMI audio signali sa opreme
za reprodukciju se emituju samo sa
zvučnika koji su povezani sa risiverom.
Višekanalni zvuk može se reprodukovati
kao takav.
Napomena
Audio signali se ne emituju sa zvučnika
na televizoru kada je „HDMI Audio Out“
podešeno na „AMP“.
• TV+AMP: Zvuk se emituje sa zvučnika
na televizoru i zvučnika povezanih sa
risiverom.
Napomene
• Kvalitet zvuka opreme za reprodukciju zavisi
od kvaliteta zvuka na televizoru, uključujući
broj kanala, frekvenciju uzorkovanja itd.
Ukoliko televizor ima stereo zvučnike,
sa risivera se takođe emituje stereo zvuk,
kao i sa televizora, čak iako reprodukujete
višekanalni izvor.
• Kada povežete risiver sa video opremom
(projektorom itd.), zvuk se možda neće
emitovati sa risivera. U tom slučaju,
izaberite „AMP“.
x Subwoofer Level
Omogućava vam da podesite nivo zvuka
subwoofer-a na 0 dB ili +10 dB kada risiver
prima PCM signale putem HDMI veze.
Možete zasebno da podesite nivo zvuka
za svaki ulaz kojem je dodeljen ulazni
HDMI priključak.
• Auto: Automatski podešava nivo zvuka
na 0 dB ili +10 dB, u zavisnost od audio
strima.
• +10 dB
• 0 dB
x Fast View
Omogućava vam da podesite funkciju
Fast View.
• Auto: Možete brže da izaberete HDMI
ulaz nego uobičajeno.
• Off: Funkcije Fast View i PREVIEW
(HDMI) nisu dostupne.
Meni Input Settings
1 Izaberite „Name In“, a zatim
pritisnite
.
2 Izaberite ulaz kojem želite da date
naziv, a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte V/v da biste izabrali znak,
a zatim pritisnite b.
Mesto unosa možete da pomerate
nazad ili napred pritiskom na B/b.
4 Ponovite korak 3 da biste uneli jedan
po jedan znak, a zatim pritisnite
.
Naziv koji ste uneli je registrovan.
Možete da podesite veze između risivera
i ostale opreme.
x Input Mode
Omogućava vam da odredite režim audio
ulaza kada povežete opremu i sa digitalnim
i sa analognim ulaznim audio priključcima.
Za više detalja, pogledajte „Biranje
digitalnog ili analognog zvuka (INPUT
MODE)“ (stranica 54).
x Input Edit
Omogućava vam da podesite sledeće stavke
za svaki ulaz.
• Watch: Prikazuje ulaz u meniju Watch.
• Listen: Prikazuje ulaz u meniju Listen.
• Watch+Listen: Prikazuje ulaz i u meniju
Watch i u meniju Listen.
x Audio Input Assign
x Name In
Omogućava vam da ulazima date naziv
od najviše osam znakova koji ćete moći
da prikažete.
Lakše ćete prepoznati opremu ako se
na displeju umesto naziva priključaka
prikazuje naziv opreme.
Možete da prilagodite podešavanja risivera.
x Language
Omogućava vam da izaberete jezik poruka
na ekranu.
• English
• French
• German
• Spanish
x Auto Standby
Omogućava vam da podesite risiver tako da
automatski pređe u režim mirovanja kada
ga ne koristite ili kada ne dobija ulazne
signale.
• On: Prelazi u režim mirovanja nakon
otprilike 30 minuta.
• Off: Ne prelazi u režim mirovanja.
Napomene
• Ova funkcija ne radi kada je izabran ulaz „FM“
ili „AM“.
• Ukoliko istovremeno koristite automatski
ulazak u režim pripravnosti i merač vremena
za isključivanje, merač vremena za isključivanje
ima prioritet.
65SR
Prilagođavanje podešavanja
Omogućava vam da podesite ulazne audio
priključke koji su dodeljeni svakom ulazu.
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Korišćenje ostalih ulaznih audio
priključaka (Audio Input Assign)“
(stranica 54).
Meni System Settings
Upravljanje bez korišćenja
OSD-a
Risiverom možete da upravljate pomoću
displeja, čak i ako televizor nije povezan
sa risiverom.
AMP MENU
V/v/B/b,
RETURN O
Korišćenje menija na
displeju
1
Pritisnite AMP MENU.
Na displeju risivera će se prikazati
meni.
2
Pritiskajte V/v da biste izabrali
željeni meni, a zatim pritisnite
ili b.
3
Pritiskajte V/v da biste izabrali
željeni parametar, a zatim
pritisnite
ili b.
4
Pritiskajte V/v da biste izabrali
željeno podešavanje, a zatim
pritisnite
.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite B ili RETURN O.
Izlazak iz menija
Pritisnite AMP MENU.
Napomena
Neki parametri i podešavanja na displeju mogu
biti zatamnjeni. To znači da su ta podešavanja
nedostupna, fiksna ili nepromenljiva.
66SR
Pregled menija
U svakom meniju su dostupne sledeće opcije. Za detalje o navigaciji u okviru menija,
pogledajte stranica 57.
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Podešavanja
Podešavanje
automatskog
kalibrisanja
[<AUTO CAL>]
Pokretanje automatskog
kalibrisanja
[A.CAL START]
Vrsta automatskog kalibrisanjaa)
[CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
Podešavanje nivoa
jačine zvuka
[<LEVEL>]
Probni tonb)
[TEST TONE]
OFF, AUTO xxxc)
Nivo jačine zvuka prednjeg levog
zvučnikab)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB do FL +10,0 dB
(u koracima od 0,5 dB)
Nivo jačine zvuka prednjeg desnog FR –10,0 dB do FR +10,0 dB
zvučnikab)
(u koracima od 0,5 dB)
[FR LEVEL]
Nivo centralnog zvučnikab)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB do CNT +10,0 dB
(u koracima od 0,5 dB)
Nivo levog surround zvučnikab)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB do SL +10,0 dB
(u koracima od 0,5 dB)
Nivo desnog surround zvučnikab) SR –10,0 dB do SR +10,0 dB
[SR LEVEL]
(u koracima od 0,5 dB)
Nivo jačine zvuka zadnjeg
surround zvučnikab)
[SB LEVEL]
SB –10,0 dB do SB +10,0 dB
(u koracima od 0,5 dB)
Nivo jačine zvuka zadnjeg levog
surround zvučnikab)
[SBL LEVEL]
SBL –10.0 dB do SBL +10.0 dB
(u koracima od 0.5 dB)
Prilagođavanje podešavanja
Nivo jačine zvuka zadnjeg desnog SBR –10.0 dB do SBR +10.0 dB
surround zvučnikab)
(u koracima od 0.5 dB)
[SBR LEVEL]
Nivo jačine zvuka prednjeg levog
gornjeg zvučnikab)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB do LH +10,0 dB
(u koracima od 0,5 dB)
Nivo jačine zvuka prednjeg desnog RH –10,0 dB do RH +10,0 dB
gornjeg zvučnikab)
(u koracima od 0,5 dB)
[RH LEVEL]
Nivo subwoofer-ab)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB do SW +10,0 dB
(u koracima od 0,5 dB)
67SR
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Podešavanja
Podešavanja zvučnika
[<SPEAKER>]
Šablon zvučnika
[SP PATTERN]
5/2.1 do 2/0 (20 šablona)
Veličina prednjih zvučnikab)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
Veličina centralnog zvučnikab)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
Veličina surround zvučnikab)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Veličina prednjih gornjih
zvučnikab)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
Dodela zadnjeg surround
zvučnikad)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
Udaljenost prednjeg levog
zvučnikab)
[FL DIST.]
FL 1,00 m do FL 10,00 m
(FL 3’3” do FL 32’9”)
(u koracima od 0,01 m (1 inč))
Udaljenost prednjeg desnog
zvučnikab)
[FR DIST.]
FR 1,00 m do FR 10,00 m
(FR 3’3” do FR 32’9”)
(u koracima od 0,01 m (1 inč))
Udaljenost centralnog zvučnikab)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m do CNT 10,00 m
(CNT 3’3” do CNT 32’9”)
(u koracima od 0,01 m (1 inča))
Udaljenost levog surround
zvučnikab)
[SL DIST.]
SL 1,00 m do SL 10,00 m
(SL 3’3” do SL 32’9”)
(u koracima od 0,01 m (1 inč))
Udaljenost desnog surround
zvučnikab)
[SR DIST.]
SR 1,00 m do SR 10,00 m
(SR 3’3” do SR 32’9”)
(u koracima od 0,01 m (1 inč))
Udaljenost zadnjeg surround
zvučnikab)
[SB DIST.]
SB 1,00 m do SB 10,00 m
(SB 3’3” do SB 32’9”)
(u koracima od 0,01 m (1 inč))
Udaljenost zadnjeg levog
surround zvučnikab)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m do SBL 10,00 m
(SBL 3’3” do SBL 32’9”)
(u koracima od 0,01 m (1 inča))
Udaljenost zadnjeg desnog
surround zvučnikab)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m do SBR 10,00 m
(SBR 3’3” do SBR 32’9”)
(u koracima od 0,01 m (1 inča))
Udaljenost prednjeg levog gornjeg LH 1,00 m do LH 10,00 m
zvučnikab)
(LH 3’3” do LH 32’9”)
[LH DIST.]
(u koracima od 0,01 m (1 inča))
68SR
Meni
[Display]
Podešavanja ulaza
[<INPUT>]
Parametri
[Display]
Podešavanja
Udaljenost prednjeg desnog
gornjeg zvučnikab)
[RH DIST.]
RH 1,00 m do RH 10,00 m
(RH 3’3” do RH 32’9”)
(u koracima od 0,01 m (1 inča))
Udaljenost subwoofer-ab)
[SW DIST.]
SW 1,00 m do SW 10,00 m
(SW 3’3” do SW 32’9”)
(u koracima od 0,01 m (1 inča))
Jedinica udaljenosti
[DIST. UNIT]
FEET, METER
Granična frekvencija prednjih
zvučnikae)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(u koracima od 10 Hz)
Granična frekvencija centralnog
zvučnikae)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(u koracima od 10 Hz)
Granična frekvencija surround
zvučnikae)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(u koracima od 10 Hz)
Granična frekvencija prednjih
gornjih zvučnikae)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(u koracima od 10 Hz)
Režim ulaza
[INPUT MODE]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Imenovanje ulaza
[NAME IN]
Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Name In“ (stranica 65).
Dodela ulaza za digitalne audio
signale
[A. ASSIGN]
Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Korišćenje ostalih
ulaznih audio priključaka (Audio
Input Assign)“ (stranica 54).
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
Podešavanja
ekvilajzera
[<EQ>]
Nivo basova prednjih zvučnika
[BASS]
BASS –10 dB do BASS +10 dB
(u koracima od 1 dB)
Nivo visokih tonova prednjih
zvučnika
[TREBLE]
TREBLE –10 dB do TREBLE
+10 dB (u koracima od 1 dB)
Podešavanja risivera
[<TUNER>]
Režim prijema FM stanica
[FM MODE]
STEREO, MONO
Imenovanje memorisanih stanica
[NAME IN]
Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Imenovanje
memorisanih stanica (Name
Input)“ (stranica 44).
Prilagođavanje podešavanja
Podešavanja surround Nivo efektaf)
zvuka
[HD-D.C.S. TYP]
[<SURROUND>]
69SR
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Podešavanja
Podešavanja zvuka
[<AUDIO>]
Noćni režim
[NIGHT MODE]
NIGHT ON, NIGHT OFF
Sinhronizuje audio i video izlaz
[A/V SYNC]
SYNC ON, SYNC OFF
Napredno automatsko
podešavanje jačine zvuka
[AUTO VOL]
A. VOL ON, A. VOL OFF
Izbor jezika za digitalno
emitovanje
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Komprimovanje dinamičkog
opsega
[D. RANGE]
COMP. ON, COMP. AUTO,
COMP. OFF
Kontrola preko HDMI-ja
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
Protok
[PASS THRU]
ONg), AUTO, OFF
HDMI audio izlaz
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
HDMI nivo subwoofer-a
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
Brzi prikaz
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
Automatski ulazak u režim
mirovanja
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
HDMI podešavanja
[<HDMI>]
Podešavanja sistema
[<SYSTEM>]
Verzija
[VER. X.XXX]h)
a)
Ovo podešavanje možete da izaberete samo kada obavite Auto Calibration i sačuvate podešavanja.
b)
Zavisi od podešavanja za šablon zvučnika, neki parametri ili podešavanja možda neće biti dostupni.
c) xxx predstavlja kanal zvučnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)
Ovaj parametar možete da izaberete samo ukoliko „Speaker Pattern“ nije podešeno na zadnje
surround ili prednje gornje zvučnike.
e)
Ovaj parametar možete da izaberete samo ukoliko je zvučnik podešen na „SMALL“.
f)
Ovaj parametar možete da izaberete samo ukoliko izaberete „HD-D.C.S.“ kao zvučno polje.
g) Samo za modele za SAD, Kanadu, Meksiko, Australiju i Tajvan.
h)
X.XXX predstavlja broj verzije.
70SR
Prikaz informacija na displeju
Displej pruža različite informacije o statusu
risivera, na primer, o zvučnom polju.
1 Izaberite ulaz za koji želite da proverite
informacije.
2 Pritisnite AMP, a zatim pritiskajte
DISPLAY.
Svaki put kada pritisnete DISPLAY,
prikaz na displeju se menja na sledeći
način.
Indeksni naziv ulaza1) t Izabrani
ulaz t Zvučno polje koje se trenutno
koristi2) t Nivo jačine zvuka t
Informacije o strimu3)
Kada slušate FM i AM radio
Naziv memorisane stanice1) t
Frekvencija t Zvučno polje koje se
trenutno koristi2) t Nivo jačine zvuka
Korišćenje daljinskog upravljača
Menjanje podešavanja
koje je dodeljeno tasteru
za izbor ulaza
Možete da promenite podrazumevana
podešavanja tastera za izbor ulaza kako
bi odgovarala opremi u vašem sistemu.
Na primer, ako Blu-ray Disc plejer
povežete sa priključkom SAT/CATV na
risiveru, taster SAT/CATV na daljinskom
upravljaču možete da podesite za
upravljanje Blu-ray Disc plejerom.
Napomena
Nije moguće dodeliti novo podešavanje tasterima
za izbor ulaza TV, TUNER i USB.
Tokom prijema RDS signala
(Samo modeli za Evropu,
Australiju i Tajvan)
TV ?/1
Tasteri za
izbor ulaza
Naziv programske usluge ili naziv
memorisane stanice1) t Frekvencija,
opseg i broj memorisane stanice t
Zvučno polje koje se trenutno koristi2)
t Nivo jačine zvuka
1) Naziv u indeksu se prikazuje samo ukoliko ste
ulazu ili memorisanoj stanici dodelili naziv.
Naziv u indeksu se ne prikazuje ukoliko ste
uneli samo razmake ili je isti kao naziv ulaza.
2)
Kada je aktivirana funkcija Pure Direct,
prikazuje se „PURE.DIRECT“.
3) Informacije o strimu se možda neće prikazati.
Napomena
Numerički
tasteri
1
Znakovi ili oznake se možda neće prikazati za
neke jezike.
Dok držite taster za izbor ulaza kojem
želite da dodelite novo podešavanje,
pritisnite i držite TV ?/1.
2
Dok držite taster TV ?/1, otpustite
taster za izbor ulaza.
Primer: Dok držite taster TV ?/1,
otpustite taster SAT/CATV.
71SR
Korišćenje daljinskog
upravljača
Primer: Dok držite SAT/CATV,
pritisnite i držite TV ?/1.
3
Pogledajte tabelu u nastavku,
pritisnite odgovarajući taster
za željenu kategoriju, a zatim
otpustite taster TV ?/1.
Vraćanje tastera za izbor
ulaza na početne vrednosti
Primer: Pritisnite 1, a zatim otpustite
taster TV ?/1. Sada možete da koristite
taster SAT/CATV za upravljanje
Blu-ray Disc plejerom.
Kategorije
Pritisnite
Blu-ray Disc plejer
(komandni režim BD1)a)
1
Blu-ray Disc rikorder
(komandni režim BD3)a)
2
DVD plejer
(komandni režim DVD1)
3
DVD rikorder
(komandni režim DVD3)b)
4
Video rikorder
(komandni režim VTR3)c)
5
CD plejer
6
?/1
TV INPUT
2–
1
a)
Za detalje o podešavanju BD1 ili BD3,
pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste
dobili uz Blu-ray Disc plejer ili Blu-ray
Disc rikorder.
b) Sony DVD rikorderima se upravlja
izborom podešavanja DVD1 ili DVD3.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz DVD rikorder.
c)
Sony video rikorderima se upravlja
izborom podešavanja VTR 3, koje
odgovara VHS-u.
72SR
2
Dok držite 2 –, pritisnite i držite
?/1, a zatim pritisnite TV INPUT.
Otpustite sve tastere.
Tasteri za izbor ulaza su vraćeni
na podrazumevana podešavanja.
O postavljanju
Mere opreza
O bezbednosti
Ako u kućište uređaja upadne bilo
kakav predmet ili tečnost, isključite risiver
iz mrežnog napajanja i odnesite ga na
proveru u ovlašćeni servis pre nastavka
upotrebe.
O izvorima napajanja
• Pre nego što počnete da koristite risiver,
proverite da li njegov radni napon
odgovara lokalnom mrežnom napajanju.
Radni napon je naveden na pločici sa
zadnje strane risivera.
• Uređaj se napaja naizmeničnom strujom
sve dok je priključen na zidnu utičnicu,
čak i kada je sam uređaj isključen.
• Ako risiver nećete koristiti duže vremena,
ne zaboravite da izvadite kabl za
napajanje risivera iz zidne utičnice.
Da biste izvukli kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite
ga držeći utikač a nikad kabl.
• (Samo za modele za tržište SAD i Kanade)
Jedan jezičak na utikaču je širi od drugog
radi bezbednosti i može se umetnuti
u zidnu utičnicu na samo jedan način.
Ako utikač ne možete u potpunosti
da umetnete u utičnicu, kontaktirajte
prodavca.
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod ovlašćenog
servisera.
O zagrevanju
Iako se risiver greje tokom rada, to
ne predstavlja kvar. Ako risiver neprekidno
koristite sa visoko pojačanim tonom,
temperatura gornje, bočne i donje strane
kućišta značajno raste. Ne dodirujte kućište
da se ne biste opekli.
• Postavite risiver na mesto sa
odgovarajućom ventilacijom kako
biste sprečili zagrevanje i produžili
njegov radni vek.
• Ne postavljajte risiver blizu izvora toplote
ili na mesta koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Na gornji deo kućišta ne postavljajte
predmete koji bi mogli da blokiraju
ventilacione otvore i izazovu kvar
uređaja.
• Ne postavljajte risiver blizu opreme
poput televizora, video rikordera ili
kasetnog deka. (Ako se risiver koristi
u kombinaciji sa televizorom, video
rikorderom ili kasetnim dekom i ako je
postavljen suviše blizu tih uređaja, može
doći do pojave šuma i gubitka kvaliteta
slike. Do takvih smetnji dolazi naročito
onda kada se koristi sobna antena. Zbog
toga vam preporučujemo da koristite
spoljnu antenu.)
• Budite pažljivi prilikom postavljanja
risivera na posebno tretirane površine
(voskovane, lakirane, polirane itd.),
jer može doći do pojave mrlja ili
gubitka boje.
O radu uređaja
Pre nego što povežete ostalu opremu,
obavezno isključite risiver i izvucite
kabl za napajanje iz mrežnog napajanja.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekanom krpom koja je nakvašena
u rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite
abrazivne materijale, prašak za ribanje ili
rastvor poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa risiverom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
73SR
Dodatne informacije
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja risivera,
koristite ovaj vodič za rešavanje problema
da biste pokušali da otklonite problem.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite
se najbližem Sony prodavcu. Imajte
u vidu da možete da zadržite delove
koje je serviser zamenio tokom popravke.
Napajanje
Risiver se automatski isključuje.
• „Auto Standby“ je podešeno na „On“
(stranica 65).
• Funkcija za merenje vremena za
isključivanje radi (stranica 15).
• „PROTECTOR“ radi (stranica 80).
Slika
Na televizoru se ne prikazuje slika.
• Izaberite odgovarajući ulaz koristeći
tastere za izbor ulaza.
• Podesite TV na odgovarajući ulazni
režim.
• Odmaknite audio opremu od televizora.
• Uverite se da su kablovi pravilno
i dobro povezani sa opremom.
• U zavisnosti od opreme za
reprodukciju, možda ćete morati da
podesite opremu. Pogledajte uputstva
za upotrebu koja ste dobili uz opremu.
• Obavezno koristite High Speed HDMI
kabl kada pregledate slike ili slušate
zvuk, a naročito kada gledate sadržaj
u rezoluciji 1080p, sadržaje koji koriste
Deep Color (Deep Colour) ili prilikom
4K ili 3D prenosa.
74SR
Na televizoru se ne prikazuje 3D slika.
• 3D slike se možda neće prikazivati
u zavisnosti od modela televizora
ili video opreme.
Na televizoru se ne prikazuje 4K slika.
• 4K slike se možda neće prikazivati
u zavisnosti od modela televizora ili
video opreme. Proverite mogućnosti za
prikazivanje video zapisa i podešavanje
televizora i video opreme. Takođe,
povežite video opremu na dostupan
4K HDMI IN priključak na risiveru.
Slika se ne emituje sa televizora kada
je risiver u režimu mirovanja.
• Kada risiver uđe u režim mirovanja,
emituje se slika sa poslednje HDMI
opreme koju ste izabrali pre nego što
ste ugasili risiver. Ukoliko koristite
drugu opremu, uključite je i pokrenite
reprodukciju jednim pritiskom na
taster ili uključite risiver da biste
izabrali HDMI opremu koju želite
da koristite.
• (Samo modeli za SAD, Kanadu,
Meksiko, Australiju i Tajvan)
Uverite se da je „Pass Through“
podešeno na „On“ u meniju HDMI
Settings ako sa risiverom povezujete
opremu koja nije kompatibilna sa
funkcijom „BRAVIA“ Sync
(stranica 64).
OSD meni se ne prikazuje na ekranu
televizora.
• Pritisnite HOME da biste uključili OSD.
• Proverite da li je televizor pravilno
povezan.
• U zavisnosti od TV-a, možda će biti
potrebno izvesno vreme pre nego što
se OSD meni prikaže na TV ekranu.
Displej je isključen.
• Ako svetli indikator PURE DIRECT,
pritisnite taster PURE DIRECT da
biste isključili tu funkciju (stranica 49).
• Pritiskajte DIMMER na risiveru da
biste podesili svetlinu displeja.
Zvuk
• Proverite da li su svi kablovi za
povezivanje umetnuti u odgovarajuće
ulazne/izlazne priključke na risiveru,
zvučnicima i opremi.
• Proverite da li su risiver i ostala
oprema uključeni.
• Proverite da kontrola MASTER
VOLUME nije podešena na
„VOL MIN“.
• Proverite da SPEAKERS nije podešen
na „SPK OFF“ (stranica 60).
• Proverite da slušalice nisu povezane
sa risiverom.
• Pritisnite
na daljinskom upravljaču
da biste deaktivirali funkciju za
isključivanje zvuka.
• Pokušajte da pritisnete taster za izbor
ulaza na daljinskom upravljaču ili
da okrenete INPUT SELECTOR
na risiveru da biste izabrali željenu
opremu (stranica 35).
• Kada želite da slušate zvuk na
zvučniku televizora, podesite „HDMI
Audio Out“ na „TV+AMP“ u meniju
HDMI Settings (stranica 64). Ako nije
moguća reprodukcija višekanalnog
audio izvora, izaberite „AMP“.
Međutim, u tom slučaju zvuk se neće
emitovati sa zvučnika na televizoru.
• Može doći do prekida zvuka ako se
promene frekvencija uzorkovanja, broj
kanala ili audio format izlaznih audio
signala sa opreme za reprodukciju.
Čuju se jake smetnje ili šum.
• Proverite da li su zvučnici i oprema
dobro povezani.
• Proverite da li se u blizini kablova za
povezivanje ne nalazi ispravljač ili
motor, kao i da li su kablovi udaljeni
najmanje 3 metra (10 stopa) od
televizora ili fluorescentnog svetla.
• Odmaknite audio opremu od televizora.
• Utikači i priključci su prljavi. Obrišite
ih krpom koja je nakvašena alkoholom.
• Povežite slušalice na priključak
PHONES da biste proverili da li se
zvuk emituje iz slušalica. Ukoliko se
iz slušalica emituje samo jedan kanal,
oprema možda nije pravilno povezana
sa risiverom. Proverite da li su svi
kablovi potpuno umetnuti u priključke
kako na risiveru, tako i na opremi.
Ukoliko se iz slušalica emituju oba
kanala, prednji zvučnik možda nije
pravilno povezan sa risiverom.
Proverite kabl prednjeg zvučnika iz
koga se ne emituje nikakav zvuk.
• Uverite se da ste ga povezali i na L i na
R priključak analogne opreme, jer je
analognu oprema potrebno priključiti
i u L i u R priključak. Koristite audio
kabl (ne dobija se uz uređaj).
• Podesite nivo zvučnika (stranica 61).
• Proverite da li podešavanja zvučnika
odgovaraju postavci koristeći „Auto
Calibration“ ili „Speaker Pattern“
u meniju Speaker Settings. Zatim
proverite da li se zvuk pravilno emituje
iz svakog zvučnika, koristeći „Test
Tone“ u meniju Speaker Settings.
• Neki diskovi nemaju Dolby Digital
Surround EX informacije.
• Proverite da li je subwoofer pravilno
i dobro povezan.
• Uverite se da ste uključili bas zvučnik.
• U zavisnosti od izabranog zvučnog polja,
zvuk se neće emitovati iz bas zvučnika.
• Iz bas zvučnika se ne čuje zvuk kada
su svi zvučnici podešeni na „Large“
i kada je izabrano „Neo:6 Cinema“
ili „Neo:6 Music“.
Iz određene opreme se ne čuje zvuk.
• Proverite da li je oprema pravilno
povezana na priključke za audio
ulaz za tu opremu.
• Proverite da li su kablovi koji se koristi
za povezivanje potpuno umetnuti
u priključke kako na risiveru, tako
i na opremi.
• Proverite INPUT MODE (stranica 54).
75SR
Dodatne informacije
Zvuk se ne čuje, bez obzira koju opremu
izaberete ili se čuje samo jako tih zvuk.
Zvuk se ne čuje ili se čuje samo jako tih
zvuk iz određenih zvučnika.
• Proverite da li je oprema pravilno
povezana na HDMI priključak za tu
opremu.
• Ne možete da slušate Super Audio CD
ako opremu povežete na HDMI
priključak.
• U zavisnosti od opreme za reprodukciju,
možda ćete morati da obavite HDMI
podešavanja za tu opremu. Pogledajte
uputstva za upotrebu koja ste dobili
uz opremu.
• Obavezno koristite High Speed HDMI
kabl kada pregledate slike ili slušate
zvuk, a naročito kada gledate sadržaj
u rezoluciji 1080p, sadržaje koji koriste
Deep Color (Deep Colour) ili prilikom
4K ili 3D prenosa.
• Povezana oprema može da ometa
audio signale (format, frekvenciju
uzorkovanja, brzinu protoka itd.)
koji se prenose sa HDMI priključka.
Proverite podešavanja povezane
opreme ako je slika loša ili ako se
zvuk ne emituje sa opreme koja je
povezana preko HDMI kabla.
• Ako povezana oprema nije
kompatibilna sa tehnologijom za
zaštitu autorskih prava (HDCP), slika
i/ili zvuk sa HDMI TV OUT priključka
mogu biti izobličeni ili se možda neće
emitovati. U tom slučaju proverite
specifikaciju povezane opreme.
• Podesite rezolucije slike sa opreme
za reprodukciju iznad 720p/1080i
da biste uživali u zvuku visoke brzine
protoka (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD).
• Rezoluciju slike sa opreme za
reprodukciju je možda potrebno
podesiti na određeni način da biste
mogli da uživate u višekanalnom
linearnom PCM-u. Pogledajte uputstva
za upotrebu opreme za reprodukciju.
• Proverite da li je televizor kompatibilan
sa funkcijom za kontrolu zvuka na
sistemu.
76SR
• Ukoliko televizor nema funkciju za
kontrolu zvuka na sistemu, podesite
„HDMI Audio Out“ u meniju HDMI
Settings na
– „TV+AMP“ ako želite da slušate
zvuk sa zvučnika na televizoru
i sa risivera.
– „AMP“ ako želite da slušate zvuk
sa risivera.
• Kada povežete risiver sa video opremom
(projektorom itd.), zvuk se možda neće
emitovati sa risivera. U ovom slučaju
podesite „HDMI Audio Out“ na „AMP“
u meniju HDMI Settings (stranica 64).
• Ukoliko ne možete da slušate zvuk
sa opreme povezane sa risiverom
kada je izabran TV ulaz na risiveru
– Ne zaboravite da promenite ulaz
risivera na HDMI kada želite da
gledate program na opremi povezanoj
sa risiverom preko HDMI kabla.
– Promenite televizijski kanal kada
želite da gledate neku televizijsku
emisiju.
– Ne zaboravite da izaberete
odgovarajuću opremu ili ulaz kada
gledate program na opremi povezanoj
sa televizorom. Za informacije o ovoj
operaciji, pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
• Proverite da se ne koristi funkcija
„Analog Direct“.
• Daljinski upravljač za televizor ne
možete da koristite za upravljanje
povezanom opremom kada se koristi
funkcija Control for HDMI.
– U zavisnosti od povezane opreme
i televizora, možda ćete morati
da podesite opremu i televizor.
Pogledajte uputstva za upotrebu
koja ste dobili uz opremu i televizor.
– Promenite ulaz risivera na HDMI
ulaz priključen na opremu.
• Proverite da izabrani priključak
za digitalni audio ulaz nije ponovo
dodeljen drugim ulazima (stranica 54).
Zvuk sa levog i desnog zvučnika je
neujednačen ili obrnut.
Dolby Digital ili DTS višekanalni zvuk
se ne reprodukuje.
• Proverite da li je DVD ili neki drugi
disk koji reprodukujete snimljen
u Dolby Digital ili DTS formatu.
• Kada povezujete DVD plejer ili
neki drugi uređaj sa priključcima za
digitalni ulaz na risiveru, uverite se da
je dostupno podešavanje za digitalni
audio izlaz povezane opreme.
• Podesite „HDMI Audio Out“ na
„AMP“ u meniju HDMI Settings
(stranica 64).
• Možete da uživate u zvuku visoke
brzine protoka (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), višekanalnom
linearnom PCM-u samo kada koristite
HDMI vezu.
Nije moguće postići surround efekat.
• Uverite se da ste izabrali zvučno
polje za film ili muziku (stranica 45).
• Zvučna polja ne funkcionišu tokom
prijema DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio
ili Dolby TrueHD signala sa
frekvencijom uzorkovanja većom
od 48 kHz.
Probni ton se ne emituje sa zvučnika.
• Kablovi zvučnika možda nisu dobro
povezani. Proverite da li su dobro
povezani i da se ne izvlače kada ih
lagano povučete.
• Možda je došlo do kratkog spoja na
kablovima za zvučnike.
• Podešavanje za šablon zvučnika je
nepravilno. Proverite da li su kablovi
zvučnika povezani u skladu sa
šablonom zvučnika.
Zvuk se ne emituje sa televizora kada
je risiver u režimu mirovanja.
• Kada risiver uđe u režim mirovanja,
emituje se zvuk sa poslednje HDMI
opreme koju ste izabrali pre nego što
ste ugasili risiver. Ukoliko koristite
drugu opremu, uključite je i pokrenite
reprodukciju jednim pritiskom na
taster ili uključite risiver da biste
izabrali HDMI opremu koju želite
da koristite.
• (Samo modeli za SAD, Kanadu,
Meksiko, Australiju i Tajvan)
Uverite se da je „Pass Through“
podešeno na „On“ u meniju HDMI
Settings ako sa risiverom povezujete
opremu koja nije kompatibilna
sa funkcijom „BRAVIA“ Sync
(stranica 64).
Prijemnik
FM prijem je loš.
• Koristite koaksijalni kabl od 75 oma
(ne dobija se uz uređaj) da biste
povezali prijemnik sa spoljašnjom
FM antenom, kao što je prikazano
u nastavku.
Spoljašnja FM antena
Prijemnik
77SR
Dodatne informacije
• Proverite da li su zvučnici i oprema
pravilno i dobro povezani.
• Podesite parametre za nivo jačine
zvuka koristeći meni za podešavanje
zvučnika.
Probni ton se ne emituje sa zvučnika
koji se prikazuje na ekranu televizora,
već sa nekog drugog zvučnika.
Nije moguće podesiti radio stanice.
• Proverite da li su antene dobro
povezane. Podesite antene i priključite
spoljašnju antenu ako je potrebno.
• Signal stanica je preslab kada koristite
automatsko podešavanje. Koristite
ručno podešavanje.
• Uverite se da li ste pravilno podesili
skalu za podešavanje (kada ručno
podešavate AM stanice) (stranica 43).
• Nema memorisanih stanica ili su
memorisane stanice obrisane (kada
koristite podešavanje pretraživanjem
memorisanih stanica). Memorišite
stanice (stranica 43).
• Pritisnite AMP, a zatim pritiskajte
DISPLAY na daljinskom upravljaču
dok se na displeju ne prikaže
frekvencija.
RDS ne funkcioniše.*
• Uverite se da ste podesili skalu
na FM RDS stanicu.
• Izaberite FM stanicu sa jačim
signalom.
• Stanica koju ste podesili ne emituje
RDS signal ili je signal slab.
Željene RDS informacije se ne prikazuju.*
• Usluga je možda privremeno u kvaru.
Kontaktirajte radio stanicu i saznajte
da li uopšte pruža tu uslugu.
* Samo modeli za Evropu, Australiju i Tajvan.
iPod/iPhone
Zvuk je izobličen.
• Pritiskajte 2 – na daljinskom
upravljaču.
• Podesite „EQ“ na iPod/iPhone uređaju
na „Off“ ili „Flat“.
Ne čuje se zvuk sa iPod/iPhone uređaja.
• Iskopčajte iPod/iPhone uređaj
i ponovo ga priključite.
78SR
iPod/iPhone uređaj nije moguće puniti.
• Proverite da li je risiver uključen.
• Uverite se da je iPod/iPhone dobro
priključen.
Nije moguće koristiti iPod/iPhone uređaj.
• Proverite da li ste uklonili zaštitnu
masku iPod/iPhone uređaja.
• U zavisnosti od sadržaja na iPod/
iPhone uređaju, možda će mu biti
potrebno izvesno vreme da započne
sa reprodukcijom.
• Iskopčajte iPod/iPhone uređaj
i ponovo ga priključite.
• Koristite nepodržani iPod/iPhone.
Pogledajte poglavlje „Kompatibilni
iPod/iPhone modeli“ (stranica 36)
za podržane vrste uređaja.
Jačina zvona iPhone uređaja se ne menja.
• Podesite jačina zvona koristeći
kontrole na iPhone uređaju.
USB uređaj
Da li koristite podržani USB uređaj?
• Ukoliko povežete nepodržani USB
uređaj, mogu se javiti sledeći problemi.
Pogledajte poglavlje „Kompatibilni
USB uređaji“ (stranica 39) za podržane
vrste uređaja.
– USB uređaj nije prepoznat.
– Nazivi datoteka ili fascikli se
ne prikazuju na risiveru.
– Reprodukcija nije moguća.
– Zvuk je isprekidan.
– Čuje se šum.
– Emituje se izobličen zvuk.
Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili
izobličen.
• Isključite risiver i ponovo priključite
USB uređaj, a zatim uključite risiver.
• Muzički podaci sadrže šum ili
je zvuk izobličen.
USB uređaj nije prepoznat.
Reprodukcija se ne pokreće.
• Isključite risiver i ponovo priključite
USB uređaj, a zatim uključite risiver.
• Povežite podržani USB uređaj
(stranica 39).
• Pritisnite N da biste pokrenuli
reprodukciju.
USB uređaj ne može da se poveže na
(USB) port.
• USB uređaj je povezan sa pogrešne
strane. Priključite USB uređaj
u odgovarajućem smeru.
Pogrešan prikaz.
• Podaci uskladišteni na USB uređaju
su možda oštećeni.
• Risiver može da prikaže sledeće
kodove znakova:
– Velika slova (A do Z)
– Mala slova (a do z)
– Brojeve (0 do 9)
– Simbole (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Ostali znakovi se možda neće pravilno
prikazivati.
„Reading“ se duže prikazuje ili je
potrebno dosta vremena za početak
reprodukcije.
Audio datoteka ne može da se
reprodukuje.
• MP3 datoteke u MP3 PRO formatu
ne mogu da se reprodukuju.
• Audio datoteka sadrži više numera.
• Neke AAC datoteke se možda neće
pravilno reprodukovati.
• WMA datoteke u Windows Media
Audio Lossless i Professional formatu
ne mogu da se reprodukuju.
• Nije podržan USB uređaj formatiran
sistemima datoteka koje nisu FAT16 ili
FAT32.*
• Ukoliko koristite particionisan USB
uređaj, mogu se reprodukovati samo
datoteke na prvoj particiji.
• Reprodukcija je moguća do osam
nivoa (uključujući fasciklu „ROOT“).
• Broj fascikli je premašio 256
(uključujući fasciklu „ROOT“).
• Broj datoteka u fascikli je
premašio 256.
• Datoteke koje su šifrovane ili zaštićene
lozinkama nije moguće reprodukovati.
* Ova jedinica podržava FAT16 i FAT32,
ali neki USB uređaji možda ne podržavaju
sve FAT sisteme datoteka.
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
svakog USB uređaja ili kontaktirajte
proizvođača.
• Postupak učitavanja može potrajati
duže u sledećim slučajevima:
– Na USB uređaju ima mnogo
fascikli ili datoteka.
– Struktura datoteka je izuzetno
složena.
– Memorija je velikog kapaciteta.
– Interna memorija je fragmentirana.
79SR
Dodatne informacije
• Isključite risiver, a zatim isključite USB
uređaj. Ponovo uključite risiver
i priključite USB uređaj.
• Povežite podržani USB uređaj
(stranica 39).
• USB uređaj ne funkcioniše ispravno.
Pogledajte uputstvo za upotrebu USB
uređaja kako biste rešili problem.
Zato vam preporučujemo da pratite
sledeće smernice:
– Ukupan broj fascikli na USB
uređaju: 256 ili manje (uključujući
fasciklu „ROOT“)
– Ukupan broj datoteka po fascikli:
256 ili manje.
„BRAVIA“ Sync (Kontrola
preko HDMI-ja)
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
Funkcija „Kontrola preko HDMI-ja“
ne radi.
• Proverite HDMI vezu (stranica 24).
• Uverite se da je funkcija „Control for
HDMI“ podešena na „On“ u meniju
HDMI Settings.
• Uverite se da je povezana oprema
kompatibilna sa funkcijom
Control for HDMI.
• Proverite podešavanja funkcije
„Kontrola preko HDMI-ja“ na
povezanoj opremi. Pogledajte uputstva
za upotrebu povezane opreme.
• Ako iskopčate HDMI kabl ili
promenite kabl, ponovite postupak
koji je opisan u odeljku „Priprema za
funkciju „BRAVIA Sync““
(stranica 50).
• Kada je funkcija „Control for HDMI“
podešena na „Off“, „BRAVIA Sync“
ne funkcioniše ispravno, čak iako
je oprema povezana sa HDMI IN
priključkom.
• Vrste i broj opreme kojom može
da upravlja „BRAVIA Sync“ su
ograničene HDMI CEC standardom
na sledeći način:
– Oprema za snimanje (Blu-ray Disc
rikorder, DVD rikorder itd.): do tri
uređaja
– Oprema za reprodukciju (Blu-ray
Disc plejer, DVD plejer itd.): do tri
uređaja
– Oprema za tjuner: do 4 uređaja
(risiver koristi jedan od njih za
svoje OSD radnje.)
– AV risiver (audio sistem): do jedan
uređaj
80SR
• Uperite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na
risiveru (stranica 10).
• Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i risivera.
• Zamenite sve baterije u daljinskom
upravljaču novim baterijama, ako
su slabe.
• Uverite se da ste izabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
Poruke o grešci
Ukoliko dođe do kvara, na displeju se
prikazuje poruka. Stanje sistema možete
da proverite preko poruke. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
PROTECTOR
Promenljiva struja dolazi do zvučnika ili
je risiver pokriven, pa su ventilacioni
otvori blokirani. Risiver će se automatski
isključiti nakon nekoliko sekundi.
Uklonite predmet koji prekriva gornji
panel risivera, proverite kablove risivera
i ponovo uključite napajanje.
USB FAIL
Otkrivena je prekomerna struja iz
(USB) porta. Risiver će se automatski
isključiti nakon nekoliko sekundi.
Proverite iPod/iPhone ili USB uređaj,
zatim ga isključite i ponovo uključite
napajanje.
Informacije o ostalim porukama potražite
u poglavljima „Lista poruka nakon merenja
pomoću automatskog kalibrisanja“
(stranica 60), „Lista poruka u vezi sa iPod/
iPhone uređajem“ (stranica 38) i „Lista
poruka u vezi sa USB uređajem“
(stranica 41).
Referentna poglavlja
Da biste obrisali
1)
Pogledajte
Sva memorisana podešavanja
stranica 56
Prilagođena zvučna polja
stranica 49
Specifikacije
Zahtevi za
napajanje
SAD, Kanada, Tajvan
120 V AC, 60 Hz
Meksiko
127 V AC, 60 Hz
Evropa, Australija
230 V AC, 50 Hz
2)
SPECIFIKACIJE ZA NAPAJANJE
AUDIO OPREME
IZLAZNA SNAGA I UKUPNA
HARMONIČKA DISTORZIJA:
(Samo za model za SAD)
Sa opterećenjem od 6 oma, oba kanala
aktivirana, od 20–20.000 Hz; nominalna
snaga 90 vati po kanalu minimalne
RMS snage, sa ne više od 0,09% ukupne
harmoničke distorzije od 250 milivata
do nominalne izlazne snage.
Odeljak za pojačalo
Model za Meksiko1)
Minimalna RMS izlazna snaga
(6 oma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Izlazna snaga u stereo režimu
(6 oma, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Izlazna snaga u režimu surround zvuka2)
(6 oma, 1 kHz, THD 0,9%)
140 W po kanalu
Ostali modeli1)
Minimalna RMS izlazna snaga
(6 oma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Izlazna snaga u stereo režimu
(6 oma, 1 kHz, THD 1%)
105 W + 105 W
Mereno u sledećim uslovima:
Područje
Referentna izlazna snaga za prednje zvučnike,
centralne zvučnike, zvučnike za okružujući
zvuk, zadnje zvučnike za okružujući zvuk
i visoke prednje zvučnike. Zvuk se možda
neće emitovati u zavisnosti od podešavanja
zvučnog polja i izvora.
Frekventni odziv
Analogni
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(izuzimajući zvučno polje
i ekvilajzer)
Ulaz
Analogni
Osetljivost: 500 mV/50 kilooma
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitalni (koaksijalni)
Impedansa: 75 oma
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
SUBWOOFER
Napon: 2 V/1 kilooma
Ekvilajzer
Nivoi glasnoće
±10 dB, u koracima od 1 dB
3)
INPUT SHORT (izuzimajući zvučno
polje i ekvilajzer).
4) Opterećena mreža, nivo na ulazu.
81SR
Dodatne informacije
Izlazna snaga u režimu surround zvuka2)
(6 oma, 1 kHz, THD 0,9%)
145 W po kanalu
Brisanje memorije
Brzina prenosa
Puna brzina
Podržani USB uređaji
Klasa uređaja za masovno skladištenje
Maksimalna struja
500 mA
Odeljak FM prijemnika
Frekventni opseg
87,5 MHz–108,0 MHz
Antena
FM žična antena
Antenski priključci
75 oma, nesimetrični
Opšte
Odeljak AM prijemnika
Zahtevi za napajanje
Frekventni opseg
Područje
Područje
Skala za podešavanje
Zahtevi za
napajanje
U koracima
od 10 kHz
U koracima
od 9 kHz
SAD, Kanada, Tajvan 120 V AC, 60 Hz
Meksiko
127 V AC, 60 Hz
SAD, Kanada,
Meksiko
530 kHz–
1.710 kHz
531 kHz–
1.710 kHz
Evropa, Australija
230 V AC, 50/60 Hz
Evropa,
Australija,
Tajvan
–
531 kHz–
1.602 kHz
Potrošnja energije
240 W
Potrošnja energije (u režimu mirovanja)
0,3 W (Kada su funkcije „Control for
HDMI“ (stranica 64) i „Pass Through“
(stranica 64) podešene na „Off “.)
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
(17 inča × 6 1/4 inča × 13 inča)
uključujući isturene delove i kontrole
Težina (približno)
8,0 kg (17 lb 11 oz)
Antena
Kružna antena
Video odeljak
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 oma
iPod/iPhone odeljak
DC 5V 1,0 A MAX
USB odeljak
Podržani format*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps–320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps–192 kbps
AAC:
48 kbps–320 kbps
WAV:
8 kHz–48 kHz 16 bit PCM
* Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje,
uređajima za snimanje i medijumima
za snimanje.
82SR
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
Indeks
D
2 kanala 45
5.1-kanalni 19
7.1-kanalni 19
Daljinski upravljač 14
DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) 31, 59
Direktno podešavanje 42
Displej 11
Distance Unit 62
Dolby Digital EX 18
Dual Mono 63, 70
DVD plejer 26, 27
DVD rikorder 27
A
A.F.D. režim 45
A/V Sync. 63
AM 41
Audio Input Assign 54
Audio Settings 63
Auto Standby 65
Auto Tuning 42
Auto Volume 63
Automatski ulazak u režim
mirovanja 70
E
Easy Setup (Jednostavno
podešavanje) 30
EQ Settings 63
B
F
Bas 48, 69
Bi-Amp 56
Blu-ray Disc plejer 26
BRAVIA Sync
priprema 50
Brisanje podešavanja
daljinski upravljač 72
memorija 56
zvučnog polja 49
Fast View 65
FM 41
FM režim 42, 69
C
Calibration Type 60
CD plejer 28
Control for HDMI 64
Dodatne informacije
Brojevi
G
Granična frekvencija 62, 69
H
HD-D.C.S. 45
HDMI Audio izlaz 70
HDMI Audio Out 64
HDMI podešavanja 70
HDMI Settings 64
83SR
I
O
Input 34
INPUT MODE 54
Input Settings 65
iPod/iPhone
Kompatibilni modeli 36
Punjenje 38
Isključivanje zvuka 35
OSD (On-Screen Display) 33
P
Manual Setup 61
Memorisane stanice 43
Meni 57, 67
Meni „Settings“ 57
Merač vremena za isključivanje 15
Pass Through 64
PlayStation 3 26
Podešavanja ekvilajzera 69
Podešavanja risivera 69
Podešavanja sistema 70
Podešavanja zvučnika 68
Podešavanje automatskog
kalibrisanja 67
Podešavanje ekvilajzera 48
Podešavanje nivoa jačine zvuka 67
Podešavanje okružujućeg zvuka 69
Poruka
Auto Calibration 60
Greška 80
iPod/iPhone 38
USB 41
Povezivanje
antene 29
audio oprema 28
TV 23
USB uređaj 28
video oprema 24
zvučnici 21
Probni ton 62, 67
PROTECTOR 80
Protok 70
Pure Direct 49
N
R
Name Input 44, 65
Nivo efekta 69
Reprodukcija pritiskom na jedno
dugme 51
Režim za filmove 45
Režim za muziku 46
Risiver 41
J
Jedinica udaljenosti 69
Jednostavna kontrola daljinskim
upravljačem 53
K
Komprimovanje dinamičkog
opsega 63, 70
Kontrola kućnog bioskopa 53
Kontrola preko HDMI-ja 70
Kontrola zvuka na sistemu 52
L
Language 65
M
84SR
S
Dodatne informacije
Satelitski tjuner 26, 27
SB Assign 60, 68
Speaker Pattern 60, 68
Speaker Settings 59
Super Audio CD plejer 28
System Settings 65
T
Tjuner za kablovsku televiziju 26, 27
TV 23
U
USB FAIL 80
USB uređaj 38
V
Veza za dva pojačala 56
Video igra 27
Video rikorder 27
Visoki tonovi 48, 69
Vraćanje na početne vrednosti 72
Vrsta kalibracije 67
Z
Zvučno polje 45
85SR
4-448-428-12(1) (SR)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising