3-283-372-41(1)
x Višekanalni AV
x prijemnik
Uputstvo za upotrebu
STR-DG720
©2008 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste sprečili požar ili električni
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste sprečili požar, ne prekrivajte ventilacone otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavesama, itd. Ne stavljajte upaljene sveće na uređaj.
Kako biste sprečili požar ili električni udar, ne
stavljajte na uređaj posude sa tečnošću, npr. vaze.
Ne postavljajte uređaj u uzak prostor, poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
Postavite sistem tako da se u slučaju problema
mrežni kabl može odmah odvezati.
Baterije ili uređaji sa ubačenim baterijama ne
smeju se izlagati visokim temperaturama, na
primer sunčevom svetlu, vatri i sl.
Samo za korisnike u Evropi
Odlaganje stare električne i
elektronske opreme
(primenjivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
državama sa posebnim
sistemima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne sme deponovati kao kućni
otpad. On treba da bude zbrinut za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem starog proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
2
Odlaganje istrošenih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa posebnim
sistemima odlaganja)
Ova oznaka na bateriji ili na njenoj
ambalaži označava da se baterija isporučena sa ovim
proizvodom ne sme deponovati kao kućni otpad.
Pravilnim odlaganjem istrošenih baterija čuvate
okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem baterija ugrožava se okolina i zdravlje
ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. U slučaju da neki proizvod iz
sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu sa ugrađenom baterijom,
njenu zamenu treba poveriti isključivo ovlašćenom
servisu. Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje
baterijom, na kraju njenog radnog veka odnesite je
na odlagalište za recikliranje električne i elektronske
opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz
uređaja. Odnesite je na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste
kupili proizvod.
Napomena za korisnike u zemljama
koje primenjuju EU smernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancija
pogledajte adresu na garantnom listu.
O ovom priručniku
C Uputstva u ovom priručniku se odnose na model
STR-DG720. Proverite oznaku vašeg modela
koja se nalazi u donjem desnom uglu prednje
ploče. U ovim uputstvima za ilustraciju su korišćeni modeli sa oznakom područja CEL, osim
ako nije naznačeno drugačije. Razlike u načinu
rukovanja su jasno navedene tekstom kao što
je "Samo za model sa oznakom područja TH1".
C Uputstva u ovom priručniku opisuju kontrole na
daljinskom upravljaču. Takođe možete koristiti i
kontrole na samom uređaju ako imaju jednake ili
slične oznake kao i one na prijemniku.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi komapnije HDMI Licensing LLC.
"x.v.Colour" i "x.v.Colour" logotip su zaštićeni
nazivi komapnije Sony Corporation.
"BRAVIA" i
su zaštićeni nazivi
komapnije Sony Corporation.
O oznakama područja
Oznaka područja prijemnika nalazi se na gornjoj
desnoj strani zadnje ploče (pogledajte donju
sliku).
Oznaka područja
Sve razlike u radu u skladu sa oznakom područja
jasno su navedene u tekstu "Samo modeli sa
oznakom područja AA".
Ovaj prijemnik ima ugrađen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround" sistem i "DTS** Digital Surround"
sistem.
* Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i dvostruko D su zaštićeni
znakovi Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci pod brojevima SAD patenata: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762;
6.487.535 i drugim patentima iz SAD-a i drugih
zemalja koji su objavljeni ili su u postupku. DTS,
DTS Digital Surround, ES i Neo:6 su registrovane trgovačke marke komapnije, DTS logotipi,
simbol i DTS 96/24 su trgovačke marke
komapnije DTS, Inc.
© 1996-2007 DTS, Inc. Sva prava su zadržana.
3
Sadržaj
Priprema
Opis i položaj delova ................................... 5
1: Instaliranje zvučnika............................... 14
2: Povezivanje zvučnika ..............................15
3: Povezivanje TV-a ....................................17
4a: Povezivanje audio komponenti .............18
4b: Povezivanje video komponenti .............19
5: Povezivanje antena ................................. 26
6: Priprema prijemnika i daljinskog
upravljača ............................................... 27
7: Izbor sistema zvučnika ............................. 28
8: Automatsko kalibrisanje odgovarajućih
parametara
(AUTO CALIBRATION) ...................... 29
9: Podešavanje jačine zvuka i balansa
zvučnika (TEST TONE) ......................... 33
Reprodukcija
Izbor komponente ...................................... 34
Reprodukcija sa povezane komponente ..... 35
Slušanje zvuka bez podešavanja
(ANALOG DIRECT) ............................ 56
Resetovanje podešavanja zvučnih
doživljaja............................................... 56
Tjuner
Slušanje FM/AM radio stanica ................... 57
Memorisanje radio stanica ............................ 58
Upotreba RDS sistema (RDS) ..................... 61
Control for HDMI
Funkcija Control for HDMI za "BRAVIA"
Sync ........................................................ 62
Priprema funkcije Control for HDMI ......... 64
Reprodukcija DVD-a (One-Touch Play) .... 65
Uživanje u TV zvuku kroz zvučnike povezane
na prijemnik (System Audio Control) .... 66
Isključivanje prijemnika sa TV-om
(System Power Off) ................................ 67
Ostali postupci
Rukovanje pojačalom
Rukovanje menijima................................... 37
Podešavanje jačine zvuka (Meni LEVEL).. 41
Podešavanje ekvilajzera (Meni EQ)........... 42
Podešavanje surround zvuka
(Meni SUR)........................................... 42
Podešavanje tjunera (Meni TUNER)......... 44
Podešavanje zvuka (Meni AUDIO) .......... 45
Podešavanje slike (Meni VIDEO) ............. 46
Podešavanje zvučnika
(Meni SYSTEM).... ............................. 47
Automatsko kalibrisanje odgovarajućih
podešavanja (Meni A. CAL)................. 50
Uživanje u surround zvuku
Dolby Digital i DTS Surround zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT) ................. 51
Izbor zvučnog doživljaja ............................ 53
Upotreba samo prednjih zvučnika (2CH
STEREO) .............................................. 55
4
Promena moda audio ulaza
(INPUT MODE) ..................................... 68
Slušanje digitalnog zvuka sa drugih ulaza
(DIGITAL ASSIGN) .............................. 68
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)....... 69
Imenovanje ulaza ........................................ 71
Promena prikaza na displeju……............... 72
Upotreba sleep timera ................................. 72
Snimanje upotrebom prijemnika ................. 73
Upotreba daljinskog
upravljača
Promena postavki tastera ............................ 74
Dodatne informacije
Rečnik ........................................................ 75
Mere opreza ............................................... 77
U slučaju problema .................................... 78
Tehnički podaci.......................................... 82
Priprema
Opis i položaj delova
Prednja strana uređaja
Naziv
A
(uključivnje/
pripravno
stanje)
Funkcija
Naziv
Pritisnite da uključite i
isključite prijemnik
(str. 27, 35, 36, 56).
G INPUT MODE Pritisnite za izbor ulaznog
moda ako su jednake komponente priključene na digitalne
i analogne priključke (str. 68).
B SPEAKERS
(OFF/A/B)
Pritisnite za izbor
podešavanja prednjih
zvučnika (str. 28).
C T UNING
MODE
Pritisnite za rukovanje
tjunerom (FM/AM) (str. 57).
TUNING +/–
D Displej
E Senzor
daljinskog
upravljača
F DISPLAY
Status odabrane komponente
ili lista opcija prikazuju se
ovde (str. 7).
Prima signale iz daljinskog
upravljača.
Pritisnite za izbor informacija prikazanih na displeju
(str. 72).
Funkcija
H MASTER
VOLUME
Za podešavanje jačine
zvuka svih zvučnika
istovremeno
(str. 33, 34, 35, 36).
I MUTING
Pritisnite za isključivanje zvuka.
Da ponovno uključite zvuk,
opet pritisnite MUTING
(str. 34).
J ANALOG
DIRECT
Pritisnite za slušanje visokokvalitetnog analognog zvuka
(str. 56).
K INPUT
SELECTOR
Za izbor ulaznog izvora
reprodukcije (str. 34, 35, 36,
56, 57, 59, 60, 68, 71, 73).
nastavlja se
5
Naziv
L 2CH
Funkcija
Pritisnite za izbor zvučnog
doživljaja (str. 51).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
M SUR BACK
DECODING
Pritisnite za izbor moda
dekodiranja zadnjeg
surround zvuka (str. 43).
N SLEEP
Pritisnite za aktiviranje
Sleep Timer funkcije i
vremena nakon kojeg će se
prijemnik automatski
isključiti (str. 72).
O DIMMER
Pritisnite za promenu niova
svetline displeja (str. 50).
P MEMORY/
ENTER
Pritisnite za memorisanje
stanica ili unos opcije kod
izbora podešavanja (str. 27,
59).
Za povezivanje prenosne
audio/ video komponente
poput kamkordera ili igraće
konzole (str. 24, 34).
Q VIDEO 2 IN/
PORTABLE
AV IN
priključnice
R AUTO CAL
MIC
priključnica
Za povezivanje
isporučenog
optimizacijskog mikrofona
za funkciju Auto Calibration
(str. 29).
S PHONES
priključnica
Za povezivanje slušalica (str. 78).
6
Indikatori na displeju
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
A SW
Svetli ako je postavka
subwoofera podešena na
"YES" (str. 47) pa se izlazni
audio signal prenosi putem
priključnice SUB WOOFER.
E ; PL/
; PL II
; PL IIx
B LFE
Svetli ako reprodkovani
disk sadrži L.F.E. (Low
Frequency Effect) kanal pa se
trenutno reprodukuje signal
tog LFE kanala.
C SP A/SP B
Svetli zavisno od tome koji
zvučnički sistem koristite.
Međutim, ti indikatori ne
svetle ako je zvučnički
izlaz isključen ili su
priključene slušalice.
"; D" se uključuje kad
prijemnik dekodira Dolby
Digital signale.
"; D EX" Svetli kad se
dekodira Dolby Digital
Surround EX signal.
Napomena
Pri reprodukciji diska Dolby
Digital formata koristite digitalno povezivanje i nemojte
podesiti INPUT MODE na
"AUTO" (str. 68).
" ; PL" svetli kad premnik primjenjuje Pro Logic
procesuiranje na 2-kanalne
signale kako bi kreirao signale
srednjeg i surround kanala.
" ; PL II" svetli ako je
aktiviran Pro Logic II Movie/
Music/Game dekoder.
" ; PL IIx" svetli ako je
aktiviran Pro Logic II Movie/
Music/Game dekoder. Ali,
indikatori ne svetle ako su
srednji zvučnik i surround
zvučnici podešeni na "NO"
(str. 40) pa odaberite zvučni
doživljaj tasterom A.F.D.
Napomena
Dolby Pro Logic IIx dekodiranje ne funkcioniše sa frekvencijom uzorkovanja višom
od 48 kHz.
F OPT
Svetli ako je INPUT MODE
podešen na "AUTO IN" i
ako je ulazni signal digitalan
preko priključnice OPTICAL
(str. 68).
D ; D/
; D EX
nastavlja se
7
Naziv
Funkcija
Naziv
G DTS/
DTS-ES/
DTS-96/24
"DTS" svetli kad prijemnik
dekodira DTS signale.
"DTS-ES" svetli kad se
primaju DTS-ES signali.
"DTS 96/24" svetli kad
prijemnik dekodira DTS 96/
24 (96 kHz/24 bitne) signale.
Napomena
Pri reprodukciji diska DTS
formata, povezivanje mora
biti digitalno i INPUT MODE
ne sme biti podešen na
"AUTO" (str. 68).
Svetli ako su uključene
funkcije memorije, poput
Preset Memory (str. 59) i sl.
Svetli tokom upotrebe
prijemnika za pretragu
radio stanica (str. 57) i sl.
Napomena
"RDS" se pojavljuje samo za
modele sa kodom područja
CEL i CEK.
Slova (L, C, R, itd.) označaO Indikatori
kanala koji se vaju kanale koji se reprodukuju. Okvir oko slova se
reprodukuje
menja kao oznaka načina
na koji prijemnik obrađuje
signal izvora (zavisno od
podešavanja zvučnika).
L
Prednji levi
R
Prednji desni
C
Srednji (mono)
SL
Surround levi SR
Surround desni
Surround (mono ili surround
SA
komponente od Pro Logic
postupka)
Surround zadnji levi
SBL
Surround zadnji desni
SBR
Surround zadnji (zadnji
SB
surround zvuk dobijen od
6.1-kanalnog dekodiranja)
Primer:
Format snimanja (prednji/
surround): 3/2.1
Izlazni kanal: kad je surround
zvučnik podešen na "NO"
(str. 40)
Zvučni doživljaj:
A.F.D. AUTO.
H MEMORY
I Indikatori
tjunera
J Indikatori
zapamćene
stanice
Svetli kad prijemnik koristite za pretragu radijskih
stanica koje ste memorisali.
Za detalje o memorisanju
radijskih stanica pogledajte str.
58.
K D.RANGE
Svetli ako je aktivirana funkcija kompresije dinamičkog
opsega (str. 38).
L NEO:6
Svetli kad je DTS Neo:6
Cinema/Music dekoder
aktiviran (str. 52).
M COAX
Svetli ako je INPUT MODE
podešen na "AUTO" i signal
izvora je digitalan pa se dovodi
preko COAXIAL priključnice
(str. 68).
N HDMI
Svetli kad prijemnik prepoznaje komponentu povezanu
putem HDMI IN priključnice (str. 20).
8
Funkcija
Zadnja strana uređaja
A DIGITAL INPUT/OUTPUT deo
Povezivanje sa DVD
uređajem i sl. Priključnica COAXIAL
COAXIAL IN omogućuje bolji
kvalitet glasnih
priključnica
zvukova (str. 22,
23).
Povezivanje sa
HDMI IN/
DVD
OUT
priključnice* uređajem, satelitskim prijemnikom
ili Blu-ray uređajem. Slika se šalje
u TV ili projektor,
dok se zvuk reprodukuje iz TV-a
i/ili zvučnika
povezanih na ovaj
prijemnik (str. 20).
OPTICAL IN
priključnica
B ANTENNA deo
Priključnica
FM
ANTENNA
Priključnica
AM
ANTENNA
C COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT deo
Zelena
(Y)
Plava
(PB /C B)
Crvena
(PR /C R)
Povezivanje DVD
Y, PB/CB,
PR/CR IN/OUT uređaja, TV-a ili
priključnice* satelitskog premnika. Možete uživati u slici visokog
kvaliteta
(str. 17 – 23).
D SPEAKERS deo
Povezivanje
zvučnika
(str. 15).
E AUDIO INPUT/OUTPUT deo
Povezivanje
žičane FM antene
isporu- čene uz
prijemnik
(str. 26).
Povezivanje AM
okvirne antene
isporučene uz
prijemnik (str. 26).
Bela (L)
Crvena (R)
Crna
AUDIO
IN/OUT
priključnice
Povezivanje na
Super Audio CD
uređaj, CD rekorder,
itd. (str. 18).
AUDIO OUT Povezivanje
subwoofera
priključnica
(str. 15).
nastavlja se
9
F VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT dio
AUDIO
Bela (L) IN/OUT
priključnice
Crvena (R)
Žuta
Povezivanje na
videorekorder,
DVD uređaj, i sl.
(str. 17 – 24).
VIDEO
IN/OUT
priključnice*
G DMPORT
DMPORT
priključnica
Povezivanje na
DIGITAL MEDIA
PORT adapter
(str. 70).
* Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako na
priključnicu MONITOR OUT ili HDMI OUT
povežite TV prijemnik ili projektor (str. 17).
10
Daljinski upravljač
Isporučen daljinski upravljač RM-AAU023
možete koristiti za upravljanje prijemnikom i
Sony audio/video komponentama za koje je
podešen (str. 74).
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
A TV ?/1
(uključivanje/
pripravno
stanje)
Pritisnite istovremeno TV
?/1 i TV (!f) da uključite i
isključite TV prijemnik.
F DVD/BD
MENU
Pritisnite za prikaz menija
DVD-a ili Blu-ray diska na
TV ekranu. Zatim koristite
tastere 1, 2, 4, 3 i v
( Q) za izvođenje postupaka
u meniju.
AV ?/1
(uključivanje
/ pripravno
stanje)
B ?/1
(uključivanje/
pripravno
stanje)
C Tasteri ulaza
D 2CH
A.F.D.
Da uključite i isključite
Sony audio/video komponenti za koje je daljinski
upravljač podešen (str. 74).
Ako istovremeno pritisnete
taster ?/1 ( 2), isključuje se
prijemnik i druge komponente (SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija AV ?/1 prekidača
automatski se menja svaki
put kad pritisnete neki od
tastera ulaza (3 ).
Pritisnite za uključivanje i
isključivanje prijemnika.
Za isključivanje svih komponenata, pritisnite ?/1 i AV
?/1 (1 ) istovremeno
(SYSTEM STANDBY).
Pritisnite jedan od tastera za
izbor komponente koju želite
upotrebljavati. Ako pritisnete
neki od tastera ulaza, premnik se uključuje. tasteri su
fabrički podešeni za Sony
uređaje na sledeći način.
Podešavanje se može
promeniti na način opisan u
"Promena podešavanja
tastera" na str. 74.
Pritisnite za izbor zvučnog
doživljaja
AUTO CAL
G D.TUNING
D.SKIP
H ENTER
MEMORY
Pritisnite za preskakanje
diska kad koristite menjač
diska.
Pritisnite za unos vrednosti
nakon izbora kanala, diska
ili zapisa upotrebom brojčanih
tastera za TV, videorekorder
ili satelitski prijemnik.
Pritisnite za pamćenje stanice.
Pritisnite za prikaz menija
prijemnika. Zatim koristite
tastere 1, 2, 4, 3 i v
(Q )
za izvođenje postupaka u
meniju.
J
Pritisnite za prikaz i izbor
opcija DVD uređaja ili Bluray uređaja.
Pritisnite TOOLS/OPTIONS
i TV (!f) istovremeno za
prikaz opcija primenjivih
na Sony TV.
TOOLS/
OPTIONS
K MUTING
Pritisnite za isključivanje
zvuka. Pritisnite MUTING
ponovno
za uključivanje zvuka.
Pritisnite MUTING i TV ( !f )
istovremeno za uključivanje/
isključivanje zvuka TV-a.
L TV VOL +a)/–
Pritisnite TV VOL +/– i TV
(!f ) istovremeno za podešavanje jačine zvuka TV-a.
MUSIC
Pritisnite za automatsku
primenu optimalnih podešeavanja za prikaz
videozapisa i za izlaz
zvuka iz zvučnika
povezanih na ovaj
prijemnik.
Napomena
Ova taster će raditi samo ako
vaš TV podržava Theatre
Mode. Detalje potražite u
uputstvima za upotrebu isporučenima sa TV-om.
Pritisnite za pristup direktnom
traženju stanica.
I AMP MENU
MOVIE
E THEATRE
Pritisnite za aktiviranje
funkcije Auto Calibration.
MASTER
VOL +a)/–
Pritisnite za podešavanje
jačine zvuka svih
zvučnika istovremeno.
Nastavlja se
11
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
M MENU/HOME
Pritisnite za prikaz menija
videorekordera, DVD uređaja,
satelitskog prijemnika ili
Blu-ray uređaja na TV ekranu.
Pritisnite MENU/HOME i
TV (!f) istovremeno za
prikaz menija TV-a. Zatim
koristite tastere
) za izvođenje
postupaka u meniju.
O TV
Pritisnite istovremeno TV i
željenu taster kako biste aktivirali tastere sa naradžčastim
oznakama.
P RETURN/
EXIT
Pritisnite za
– povratak na prethodni
meni,
– izlaz iz menija videorekordera, DVD uređaja,
satelitskog prijemnika ili
Blu-ray uređaja, prikazanog na TV ekranu.
Pritisnite RETURN/EXIT O
i TV (!f) istovremeno za povratak u prethodni meni ili
izlaz iz menija TV-a dok je
meni prikazan na TV ekranu.
Q v,
1/2/4/3
Nakon pritiska na DVD/BD
MENU ( 6), AMP MENU
(9 ) ili MENU/HOME (M),
pritisnite 1, 2, 4 ili 3 za
izbor opcije. Kad pritisnete
DVD/BD MENU ili MENU/
HOME, pritisnite v za
potvrdu izbora. v takođe
služi sa potvrdu izbora za
prijemnik, videorekorder,
satelitski prijemnik, CD
uređaj, DVD uređaj ili Bluray uređaj.
R DISPLAY
Pritisnite za izbor informacija o videorekorderu, satelitskom prijemniku, CD
uređaju, DVD uređaju ili
Blu-ray uređaju, prikazanih
na TV ekranu.
Pritisnite DISPLAY i TV (!f)
istovremeno za prikaz informacija TV-a na TV ekranu.
S -/--
Pritisnite za izbor moda unosa
broja kanala, bilo jednocifren
ili dvocifren za videorekorder.
Pritisnite -/-- i TV (!f)
istovremeno za izbor moda
unosa broja kanala, bilo
jednocifrenog ili dvocifrenog
na TV-u.
N ./>
b)
REPLAY T/
ADVANCE U
12
Pritisnite za preskakanje
zapisa sa CD/DVD uređaja ili
Blu-ray uređaja.
Pritisnite za ponovnu reprodukciju prethodne ili pretraživanje tekuće scene unapred
na videorekorderu, DVD
uređaju ili Blu-ray uređaju.
m/M b)
Pritisnite za
– pretragu zapisa sa DVD
uređaja unapred/unazad,
– pretragu zapisa sa videorekordera, CD uređaja ili
Blu-ray uređaja unapred/
unazad.
H a)b)
Pritisnite za početak reprodukcije sa videorekordera,
CD/DVD uređaja ili Blu-ray
uređaja.
X b)
Pritisnite za pauzu reprodukcije ili snimanja sa videorekordera, CD/DVD uređaja
ili Blu-ray uređaja. (Takođe
započinje snimanje dok su
komponente u pripravnom
stanju.)
x b)
Pritisnite za zaustavljanje
reprodukcije sa videorekordera,
CD/DVD uređaja ili Blu-ray
uređaja.
TV CH +/–
Pritisnite TV CH +/– i TV
( ) istovremeno za izbor
memorisanih TV kanala.
PRESET +/–
Pritisnite za izbor
– memorisanih stanica,
– memorisanih kanala
video- rekordera ili
satelitskog prijemnika.
TUNING +/–
Pritisnite za traženje stanice.
FM MODE
Pritisnite za izbor FM
mono ili stereo prema.
>10
Pritisnite za izbor broja zapisa
preko 10 za CD uređaj,
CLEAR
Pritisnite za brisanje kod
pogrešnog unosa broja.
Naziv
Funkcija
T Brojčani
tasteri (br.
5a))
Pritisnite za
– memoriju/pretragu
memorisanih stanica,
– izbor brojeva zapisa CD
uređaja, DVD uređaja ili
Blu-ray uređaja. Pritisnite
0/10 za izbor zapisa br. 10.
– izbor brojeva kanala za
videorekorder ili satelitski
prijemnik.
Pritisnite brojčane tastere i TV
(!f) istovremeno za izbor
TV kanala.
U TV INPUT
Pritisnite TV INPUT i TV
(!f) istovremeno za izbor
ulaznih signala (TV ulaz ili
video ulaz).
SLEEP
Pritisnite za aktiviranje
funkcije Sleep Timer i
izbor vremena nakon kojeg
će se prijemnik automatski
isključiti.
a)
Tastere 5, MASTER VOL+, TV VOL+ i
imaju ispupčenu tačku koja olakšava rukovanje
daljinskim upravljačem.
b)
Ova taster je takođe raspoloživa za rukovanje
DIGITAL MEDIA PORT adapterom. Za detalje
o funkciji tastera, pogledajte uputstvo za
upotrebu isporučeno sa DIGITAL MEDIA
PORT adapterom.
Napomene
C Neke ovde opisane funkcije možda neće raditi,
zavisno od modela prijemnika.
C Gore navedene informacije služe samo kao
primer. Zavisno od komponenti, opisani postupci
neće biti mogući ili mogu biti drugačiji.
13
1: Instaliranje zvučnika
Ovaj prijemnik omogućava upotrebu 7.1-kanalnog sistema (7 zvučnika i jedan subwoofer).
Upotreba 5.1/7.1-kanalnog
sistema
Za potpuni doživljaj višekanalnog zvuka
sličnog zvuku bioskopske dvorane, potrebno je
pet zvučnika (dva prednja, srednji i dva
surround zvučnika) i subwoofer (5.1-kanalni
sistem).
Možete uživati u vernoj reprodukciji DVD
softvera u Surround EX formatu ako ste
povezali dodatan surround zadnji zvučnik (6.1kanalni sistem) ili dva surround zadnja
zvučnika (7.1-kanalni) (pogledajte "Upotreba
moda dekodiranja zadnjeg surround zvuka
(SB DEC)" na str. 43).
Primer 7.1-kanalne
konfiguracije zvučnika
Primer 5.1-kanalne
konfiguracije zvučnika
A Prednji zvučnik (levi)
B Prednji zvučnik (desni)
C Srednji zvučnik
D Surround zvučnik (levi)
E Surround zvučnik (desni)
H Subwoofer
14
A Prednji levi zvučnik
B Prednji desni zvučnik
C Srednji zvučnik
D Surround levi zvučnik
E Surround desni zvučnik
F Surround zadnji levi zvučnik
G Surround zadnji desni zvučnik
H Subwoofer
Saveti
C Ako povežete 6.1-kanalni sistem zvučnika,
postavite zadnji surround zvučnik iza mesta
slušanja.
C S obzirom da subwoofer ne emituje visoko usmerene signale, možete ga postaviti gde god želite.
2: Povezivanje zvučnika
Odvežite mrežni kabl pre priključivanja spojnih kablova.
Priključnice
SPEAKERS
FRONT Ba)
A Mono audio kabl (opcija)
B Kablovi zvučnika (opcija)
A Prednji levi zvučnik A
B Prednji desni zvučnik A
C Srednji zvučnik
D Surround levi zvučnik
E Surround desni zvučnik
F Surround zadnji levi zvučnikb)
G Surround zadnji desni zvučnikb)
H Subwooferc)
nastavlja se
15
a)
Ako imate dodatne prednje zvučnike, povežite ih
na SPEAKERS FRONT B. Pomoću preklopnika
SPEAKERS (OFF/A/B) na prijemniku, možete
odabrati prednje zvučnike koje želite upotrebiti
(str. 28).
b)
Ukoliko povežite samo jedan surround zadnji
zvučnik, povežite ga na SPEAKERS
SURROUND BACK L priključnice.
c)
Ako priključite subwoofer sa funkcijom auto standby,
isključite tu funkciju kod gledanja filmova. Ako
je funkcija auto standby podešena na ON, zvučnik
se automatski isključuje zavisno od nivoa ulaznog signala subwoofera pa se možda neće čuti
zvuk.
16
3: Povezivanje TV-a
Možete gledati sliku sa odabranog ulaza kad
na priključnicu HDMI OUT ili MONITOR
OUT povežite TV.
Nije potrebno povezati sve kablove.
Povežite audio i video kablove zavisno od
priključnica na vašim komponentama.
Pre povezivanja priključnih kablova
odvežite mrežni kabl.
TV
Audio signali
Audio/video
signali
Video signali
A Optički digitalni kabl (opcija)
B Audio kabl (opcija)
C HDMI kabl (opcija)
Savetujemo vam upotrebu Sony HDMI
kabla.
D Komponentni video kabl (opcija)
E Video kabl (opcija)
nastavlja se
17
Napomene
C Uključite prijemnik kad se video i audio signali sa
reprodukcione komponente šalju u TV preko
prijemnika. Ako prijemnik nije uključen, neće se
prenositi ni video ni audio signali.
C Kod povezivanja optičkih digitalnih kablova,
umetnite utikače ravno u priključnicu dok ne
kliknu na mesto.
C Nemojte savijati ili vezivati optičke digitalne
kablove.
Saveti
C Za izlaz zvuka TV programa iz zvučnika
povezanih na prijemnik,
– povežite audio izlaze TV-a na TV IN
priključnice prijemnika.
– smanjite glasnoću TV-a ili isključite zvuk
funkcijom MUTING na TV-u.
C Sve digitalne audio priključnice podražavaju
frekvencije uzorkovanja od 32 kHz, 44.1 kHz, 48
kHz i 96 kHz.
4a: Povezivanje audio
komponenti
Povezivanje Super Audio CD/CD
uređaja ili CD rekordera
Ovaj deo uputstva opisuje kako povezati Super
Audio CD/CD uređaj ili CD rekorder.
Odvežite mrežni kabl pre priključivanja spojnih kablova. Nakon povezivanja audio komponente, pređitena "4b: Povezivanje video
komponenti" (str. 19).
Super Audio CD
uređaj/CD uređaj/
CD rekorder
A Audio kabl (opcija)
18
4b: Povezivanje video komponenti
Kako povezati komponente
Ovaj deo uputstva opisuje kako povezati
komponente sa ovim prijemnikom. Pre
početka, pogledajte tablicu "Komponente za
povezivanje" dole u kojoj su navedene
stranice na kojima se opisuje način povezivanja svake komponente. Nakon povezivanja
svih komponenti, pređite na "5: Povezivanje
antena" (str. 26).
Izbor ulazne i izlazne video
priključnice za povezivanje
Kvalitet slike zavisi od odabrane priključnice
za povezivanje. Pogledajte sledeću ilustraciju.
Odaberite način povezivanja zavisno od
raspoloživih priključnica na komponentama.
Komponente za povezivanje
Komponenta
Str.
TV prijemnik
17
SA HDMI priključnicom
20
DVD uređaj
22
Satelitski prijemnik/Set-top box
23
DVD uređaj/Videorekorder
24
Kamkorder,konzola za igranje, itd.
24
Ako želite povezati nekoliko
digitalnih komponenti, ali ne
možete pronaći slobodan ulaz
Digitalni
Analogni
Slika visokog kvaliteta
Napomene
Uključite prijemnik za reprodukciju video i audio
signala sa komponente za reprodukciju na TV premniku putem prijemnika. Ukoliko nije uključeno
napajanje prijemnika, neće se prenositi ni video ni
audio signali.
Pogledajte "Slušanje digitalnog zvuka sa
drugih ulaza (DIGITAL ASSIGN)" (str. 68).
19
Povezivanje komponenti sa HDMI
priključnicama
HDMI je skraćenica od High-Definition
Multimedia Interface. To je interfejs za prenos
video i audio signala u digitalnom formatu.
Isključite mrežni kabl pre priključivanja
spojnih kablova.
Napomene
C Promenite fabrička podešavanja tastera DVD ulaza
na daljinskom upravljaču kako biste taj taster mogli
koristiti za upravljanje svojim DVD uređajem. Za
detalje pogledajte "Promena postavki tastera"
(str. 74).
C Možete takođe preimenovati DVD ulaz tako da
može biti prikazan na displeju prijemnika. Za
detalje pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 71).
Satelitski prijemnik
DVD uređaj
Blu-ray uređaj
Audio/video
signali
Audio/video
signali
Audio/video
signali
A HDMI kabl (opcija)
Preporučujemo upotrebu Sony HDMI kablova.
20
TV, projektor, itd.
Audio/video
signali
HDMI priključnice
C Digitalni audio signali koje prenosi HDMI
priključnica mogu se reprodukovati putem
zvučnika na ovom prijemniku. Taj signal
podržava Dolby Digital, DTS i linear PCM.
C Ovaj prijemnik podržava xvYCC prenos.
C Ovaj prijemnik podržava funkciju Control
for HDMI. Za detalje pogledajte "Control
for HDMI" (str. 62).
Napomene o HDMI spajanju
C Audio signal koji ulazi kroz HDMI IN priključnicu izlazi kroz SPEAKERS priključnicu i HDMI priključnicu. Ne izlazi kroz
nijedne druge audio priključnice.
C Video signali koji ulaze u HDMI IN priključnicu mogu izlaziti samo kroz HDMI OUT
priključnicu. Ulazni video signali ne mogu
izlaziti iz VIDEO OUT ili MONITOR OUT
priključnica.
C Kad želite slušati zvuk iz TV zvučnika,
podesite "AUDIO" na "TV+AMP" u
meniju VIDEO (str. 39). Ako podesite na
"AMP", zvuk se ne čuje iz TV zvučnika ili
se ne može reprodukujeti višekanalni
softver.
C Višekanalni/stereo audio signali Super Audio
CD-a se ne čuju.
C Povezana komponenta može potiskivati
audio signale (frekvenciju uzorkovanja,
duljinu bita, itd.) koji izlaze kroz HDMI
priključnicu. Proverite podešenje povezane
komponente ako je slika loša ili se ne čuje
zvuk iz komponente povezane HDMI
kablom.
C Zvuk može biti isprekidan kad se frekvencija
uzorkovanja ili broj kanala izlaznih audio
signala komponente za reprodukciju zamene.
C Kad povezana komponenta nije kompatibilna
sa tehnologijom za zaštitu od kopiranja
(HDCP), slika i/ili zvuk sa HDMI OUT
priključci mogu biti izobličeni ili se neće
videti/čuti.
U tom slučaju proverite specifikacije povezane komponente.
C Reprodukcija višekanalnog Linear PCM
zvuka moguća je samu putem HDMI povezivanja.
C Podesite rezoluciju slike komponente za
reprodukciju na 720p, 1080i ili 1080p kad
reprodukujete 96 kHz višekanalni zvuk
putem HDMI veze.
C Možda ćete trebati izvesti određena podešavanja rezolucije slike na uređaju za
reprodukciju kako biste mogli uživati u
Linear PCM zvuku. Pogledajte uputstvo za
upotrebu uređaja za reprodukciju.
C Pogledajte uputstvo za upotrebu svake
povezane komponente za detaljnije informacije.
C Ne preporučujemo upotrebu HDMI-DVI
konverzijskih kablova. Kad povežete HDMIDVI konverzijski kabl na DVI-D komponentu. zvuk i/ili slika se možda neće reprodukovati.
21
Napomene
Povezivanje DVD uređaja
Na sledećoj slici prikazano je kako povezati
DVD uređaj.
Nije potrebno povezati sve kablove. Povežite
audio i video kablove u skladu sa raspoloživim priključnicama na svojim komponentama.
C Promenite fabrička podešavanja tastera DVD ulaza
na daljinskom upravljaču kako biste taj taster mogli
koristiti za upravljanje svojim DVD uređajem. Za
detalje pogledajte "Promena podešavanja tastera"
(str. 74).
C Za dobijanje višekanalnog digitalnog zvuka, podesite podešavanja digitalnog audio izlaza na DVD
uređaju. Pogledajte uputstvo za upotrebu DVD
uređaja.
Savet
Sve digitalne audio priključnice treba da podržavaju frekvencije uzorkovanja od 32 kHz, 44,1
kHz, 48 kHz i 96 kHz.
DVD uređaj
Audio signali
A Koaksijalni digitalni kabl (opcija)
B Audio kabl (opcija)
C Video kabl (opcija)
D Komponentni video kabl (opcija)
22
Video signali
Napomene
Povezivanje satelitskog
prijemnika/set-top boxa
Na sledećoj slici prikazan je način povezivanja satelitskog prijemnika ili set-top boxa.
Nije potrebno povezati sve kablove. Povežite
audio i video kablove u skladu sa raspoloživim prik ljučnicama na svojim komponentama.
C Kod povezivanja digitalnih optičkih kablova,
umetnite priključke ravno dok ne kliknu na mesto.
C Nemojte savijati ili vezivati optičke digitalne
kablove.
Savet
Sve digitalne audio priključnice trebaju podržavati
frekvencije uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
i 96 kHz.
Satelitski prijemnik/set-top box
Audio signali
Video signali
A Optički digitalni kabl (opcija)
B Audio kabl (opcija)
C Video kabl (opcija)
D Komponentni video kabl (opcija)
23
Nije nužno povezati sve kablove. Povežite
audio i video kablove zavisno od priključnica
vaših komponenti.
Povezivanje komponenti sa
analognim video i audio
priključnicama
Na sledećoj slici prikazano je kako povezati
komponentu sa analognim priključnicama,
poput videorekordera i sl.
DVD rekorder, videorekorder
Audio signali
Video signali
(Na prednjoj strani)
Kamkorder/
Konzola za igranje
A Audio kabl (opcija)
B Video kabl (opcija)
C Komponentni video kabl (opcija)
D Audio/video kabl (opcija)
24
Napomene
C Promenite fabrička podešavanja tastera ulaza
VIDEO 1 na daljinskom upravljaču kako biste taj
taster mogli koristiti za upravljanje svojim DVD
rekorderom. Za detalje pogledajte "Promena
podešavanja tastera" (str. 74).
C Možete takođe preimenovati ulaz VIDEO 1 tako
da može biti prikazan na displeju prijemnika.
Za detalje pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 71).
25
5: Povezivanje antena
Priključite isporučenu AM okvirnu antenu i FM žičanu antenu.
Isključite mrežni kabl pre priključivanja spojnih kablova.
FM žičana antena (isporučena)
AM okvirna antena
(isporučena)
* Oblik priključnice razlikuje se zavisno od
oznake područja ovog prijemnika.
Napomene
C Kako bi se sprečila pojava šuma, udaljite AM okvirnu antenu od prijemnika i ostalih komponenti.
C Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
C Nakon povezivanja FM žičane antene, postavite antenu što je moguće više u vodoravan položaj.
26
6: Priprema prijemnika i
daljinskog upravljača
Povezivanje mrežnog kabla
Početno podešavanje
Pre prve upotrebe prijemnika, izvršite početno
podešavanje prema sledećim uputstvima. Isti
postupak takođe možete upotrebiti za vraćanje
prijemnika na fabričke vrednosti.
U ovom postupku koristite tastere na prijemniku.
Priključite mrežni kabl u zidnu utičnicu.
Mrežni kabl
1
Pritisnite ?/1 za
isključivanje prijemnika.
2
Zadržite taster ?/1 pritisnutom
5 sekundi.
Na displeju se naizmenično pojavljuju
"PUSH" i "ENTER".
U zidnu utičnicu
3
Pritisnite MEMORY/ENTER.
Nakon što se na displeju pojavi nakratko
"CLEARING", pojavljuje se natpis
"CLEARED".
Sledeće postavke se vraćaju na fabričke
vrednosti.
27
Stavljanje baterija u daljinski
upravljač
Stavljanje dve baterije tipa R6 (veličina AA)
u daljinski upravljač RM-AAU023.
Pri stavljanju pazite na ispravan polaritet.
7: Izbor sistema
zvučnika
Možete odabrati prednje zvučnike koje želite
upotrebljavati.
U ovom postupku koristite tastere na prijemniku.
SPEAKERS (OFF/A/B)
Napomene
C Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo
toplim ili vlažnim mestima.
C Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije.
C Nemojte istovremeno upotrebljavati alkalne
baterije sa nekim drugim baterijama.
C Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača na
prijemniku direktnom suncu ili rasvetnim uređajima jer može doći do smetnji u radu.
C Ako ne nameravate da upotrebljavate daljinski
upravljač duže vreme, izvadite baterije kako
biste sprečili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
C Kad zamenite baterije, podešavanja tastera
daljinskog upravljača mogu se vratiti na fabričke
vrednosti. U tom slučaju ih podesite ponovno
(str. 74).
Savet
Uz normalnu upotrebu, baterije bi trebale da traju
oko 3 meseca. Kad se više ne može rukovati
prijemnikom pomoću daljinskog upravljača,
zamenite baterije novim.
28
Pritisnite SPEAKERS (OFF/A/B) više
puta za izbor prednjih zvučnika koje
želite upotrebljavati.
Za izbor
zvučnika povezanih na
priključnice
FRONT SPEAKERS A.
Svetli
zvučnika povezanih na
priključnice
FRONT SPEAKERS B.
SP B
SP A
Da isključte zvučnike pritisnite SPEAKERS
(OFF/A/B) više puta tako da indikatori "SP
A" i "SP B" prestanu da svetle.
Napomena
Ne možete promeniti podešavanje prednjih zvučnika
pritiskom tastera SPEAKERS (OFF/A/B) kad su na
prijemnik povezane slušalice.
8: Automatsko kalibrisanje
odgovarajućih parametara
Napomene
C Funkcija automatskog kalibrisanja ne radi u kad
su povezane slušalice.
C Ako je aktivna funkcija MUTING, automatski će
se isključiti.
(AUTO CALIBRATION)
Optimizacijski mikrofon
Ovaj prijemnik opremljen je DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration) tehnologijom koja
vam omogućuje izvođenje automatskog kalibriranja na sledeći način:
C Proverite povezanost svakog zvučnika sa
prijemnikom.
C Podesite nivo jačine zvuka.
C Izmerite udaljenost svakog zvučnika od
položja za slušanje.
DCAC tehnologija je osmišljena za postizanje
odgovarajućeg balansa u prostoriji. Međutim,
nivoi jačine zvuka i balans možete takođe
podesiti ručno. Za detalje pogledajte "9:
Podešavanje jačine zvuka i balansa zvučnika
(TEST TONE)" (str. 33).
Pre izvođenja automatskog
kalibrisanja
Pre automatskog kalibrisanja podesite i
povežite zvučnike (str. 14, 15).
C Priključnica AUTO CAL MIC se koristi
samo za isporučeni optimizacijski mikrofon.
Nemojte povezivati druge mikrofone jer to
može oštetiti prijemnik i mikrofon.
C Zvuk koji tokom kalibrisanja dopire iz
zvučnika je vrlo glasan, stoga obratite
pažnju ako u blizini ima dece, kao i na
eventualne reakcije komšija.
C Izvedite automatsko kalibrisanje u tihom
okruženju kako biste postigli preciznije
rezultate merenja.
C Ako između optimizacijskog mikrofona i
zvučnika ima prepreka, kalibrisanje se ne
može izvesti pravilno. Uklonite prepreke
kako bi izbegli greške pri merenju.
1
Povežite isporučeni ptimizacijski
mikrofon na priključnicu AUTO
CAL MIC.
2
Podesite optimizacijski mikrofon.
Postavite optimizacijski mikrofon na
mesto slušanja, koristeći sto ili stativ
kako bi mikrofon bio u visini ušiju.
29
3
Izvođenje automatskog
kalibrisanja
Merenje počinje.
Merenje traje nekoliko minuta. Sledeća
tablica opisuje oznake koje se pojavljuju
na displeju pri početku merenja.
Taster
?/1
Taster
ulaza
Merenje
Prikaz
Nivo okolne
buke
NOISE.CHK
Povezanost
zvučnika
Naizmenično se pojavljuju
MEASURE i SP DET*
Nivo jačine
zvuka
Naizmenično se pojavljuju
MEASURE i GAIN*
Udaljenost
zvučnika
Naizmenično se pojavljuju
MEASURE i DISTANCE*
* Tokom merenja svetli na displeju
indikator odgovarajućeg zvučnika.
4
Merenje završava.
Kad merenje završi, na displeju se
pojavi "COMPLETE" i podešavanja se
memorišu.
Nakon završetka
1
2
Izvadite optimizacijski mikrofon iz priključnice AUTO CAL MIC.
Pritisnite AMP MENU.
Pritisnite AUTO CAL.
Merenje počinje za pet sekundi, a na
displeju se pojavljuje sledeće:
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3]
t A.CAL [2] t A.CAL [1]
Za vreme odbrojavanja se odmaknite od
područja merenja kako ne bi došlo do
grešaka.
30
Napomene
C Funkcija Auto Calibration ne može detektovati
subwoofer. Stoga će sva podešavanja subwoofera
ostati nepromenjena.
C Ako ste promenili položaj zvučnika, savetujemo
vam da ponovno izvedete Auto Calibration kako
biste mogli uživati u surround zvuku.
Saveti
C Kad započne Auto Calibration:
– Stanite na dovoljnu udaljenost od zvučnika i
mesta za slušanje kako biste izbegli greške u
merenju. To je potrebno stoga što se tokom
merenja iz zvučnika reprodukuju ispitni
signali.
– Budite što tiši kako biste dobili preciznije
merenje.
C Funkcija Auto Calibration se isključi ako tokom
merenja:
– pritisnete ?/1 ili MUTING.
– pritisnete tastere ulaza ili okrenete INPUT
SELECTOR na prijemniku.
– promenite nivo jačine zvuka.
– povežite slušalice.
– ponovno pritisnete AUTO CAL.
Oznake grešaka i rešenja
Oznaka
greške
Objašnjenje i rešenje
ERROR 10
Buka u prostoriji. Tokom automatskog kalibrisanja u prostoriji treba
da bude tiho.
ERROR 11
Zvučnici su preblizu optimizacijskom
mikrofonu. Udaljite zvučnike od
optimizacijskog mikrofona.
ERROR 12
Uređaj nije detektovao nijedan
zvučnik. Pravilno povežite
kalibracijski mikrofon i ponovo
izvedite automatsko kalibrisanje.
Povežite surround zvučnike.
ERROR 20
Uređaj nije detektovao prednje zvučnike ili je detektovao samo jedan
prednji zvučnik. Proverite priključak
prednjih zvučnika.
ERROR 21
Uređaj je detektovao samo jedan
surround zvučnik. Proverite priključak surround zvučnika.
ERROR 22
Zadnji surround zvučnik je povezan
samo na SPEAKERS SURROUND
BACK R priključnice. Kad spajate
samo jedan zadnji surround zvučnik,
povežite ga na SPEAKERS
SURROUND BACK L priključnice.
ERROR 23
Zadnji surround zvučnik je detektovan,
ali nisu povezani surround zvučnici.
Povežite surround zvučnike.
Oznake grešaka i upozorenja
Oznake grešaka
Kad uređaj tokom automatskog kalibrisanja
primeti grešku, na displeju će se nakon
svakog merenja ciklično pojavljivati oznaka
greške na sledeći način:
Oznaka greške prazan displej
(oznaka greške prazan displej)a)
PUSH prazan displej ENTER
a)
Pojavljuje se kad ima više oznaka greške.
Za ispravljanje greške
1
2
3
4
Zapišite oznaku greške.
Pritisnite v .
Pritisnite ?/1 za isključivanje prijemnika.
Ispravite grešku.
Za detalje pogledajte "Oznake grešaka i
rešenja" u nastavku.
5 Uključite prijemnik i ponovo izvedite
automatsko kalibrisanje (str. 30).
Oznake upozorenja
Tokom automatskog kalibrisanja pojavljuju
se oznake upozorenja sa informacijama o
rezultatima merenja. Oznaka upozorenja će se
ciklično pojavljivati na displeju na sledeći
način:
Oznaka upozorenja t prazan displej t
(oznaka upozorenja t prazan displej)b)
t PUSH t prazan displej t ENTER
b)
Pojavljuje se kad ima više oznaka upozorenja.
Možete ignorisati oznake upozorenja jer će
funkcija automatskog kalibrisanja sama
podesiti parametre. Podešavanja možete
takođe promeniti ručno.
nastavlja se
31
Za ručnu promenu
podešavanja
1 Zapišite oznaku upozorenja.
2 Pritisnite v .
3 Pritisnite ?/1 za isključivanje
prijemnika.
4 Primenite rešenje opisano u "Oznake
upozorenja i rešenja" u nastavku.
5 Uključite prijemnik i ponovo izvedite
automatsko kalibrisanje (str. 30).
Oznake upozorenja i rešenja
Oznaka
Objašnjenje i rešenje
upozorenja
WARN. 40
Buka u prostoriji. Tokom automatskog kalibrisanja u prostoriji
treba da bude tiho.
WARN. 60
Nepravilan balans prednjih zvučnika.
Namestite prednje zvučnike.c)
WARN. 62
Nepravilna jačina zvuka srednjeg
zvučnika. Namestite srednji
zvučnik.d)
WARN. 63
Nepravilna jačina zvuka levog
surround zvučnika. Namestite levi
surround zvučnik.d)
WARN. 64
Nepravilna jačina zvuka desnog
surround zvučnika. Namestite desni
surround zvučnik.d)
WARN. 65
Nepravilna jačina zvuka zadnjeg
levog surround zvučnika. Namestite
zadnji levi surround zvučnik.d)
WARN. 66
Nepravilna jačina zvuka zadnjeg
desnog surround zvučnika. Namestite
zadnji desni surround zvučnik.d)
WARN. 70
Prednji zvučnici su van dometa.
Namestite prednje zvučnike.c)
WARN. 72
Srednji zvučnik je van dometa.
Namestite srednji zvučnik.d)
WARN. 73
Levi surround zvučnik je van
dometa. Namestite levi surround
zvučnik.d)
WARN. 74
Desni surround zvučnik je van
dometa. Namestite desni surround
zvučnik.d)
32
Oznaka
Objašnjenje i rešenje
upozorenja
WARN. 75
WARN. 76
c)
Levi surround zvučnik je van
dometa. Namestite levi surround
zvučnik.d)
Desni surround zvučnik je van
dometa. Namestite desni surround
zvučnik.d)
Za detalje pogledajte "Udaljenost prednjeg
zvučnika" (str. 48).
d)
Za detalje pogledajte "Savet" na str. 49.
5
9: Podešavanje jačine
zvuka i balansa
zvučnika
Pritisnite 1/2 više puta za
izbor "T. TONE Y".
Ispitni ton se emituje iz svakog zvučnika
sledećim redosledom:
Prednji levi t Srednji t Prednji
desni t Surround desni t Zadnji
desni surround* t Surround levi
surround* t Surround levi t
Subwoofer
(TEST TONE)
Pri podešavanju jačine zvuka i balansa svakog
zvučnika pomoću ispitnog tona koristite daljinski upravljač dok sedite na mestu slušanja.
* Test ton možete čuti samo iz
 zadnjeg levog i desnog surround zvučnika
kada su oba zvučnika podešena na "DUAL".
 zadnjeg levog surround zvučnika kada su
oba zadnja surround zvučnika podešena na
"SINGLE".
Savet
Ovaj prijemnik ima ispitni ton čija je frekvencija u
području 800 Hz.
6
Taster
ulaza
Podesite jačinu zvuka i
balans zvučnika pomoću
menija LEVEL tako da se
ispitni ton sa mesta slušanja
iz svakog zvučnika čuje
jednako.
Detaljnije o podešavanju LEVEL menija
pogledajte na str. 41.
Saveti
C Za podešavanje jačine zvuka svih zvučnika
istovremeno, pritisnite MASTER VOL +/–.
Možete takođe koristiti MASTER VOLUME
na prijemniku.
C Vrednosti tokom podešavanja su prikazane na
displeju.
7
1
Pritisnite AMP MENU.
Na displeju se pojavi "1-LEVEL".
2
Pritisnite v ili 3 za otvaranje
menija.
3
Pritisnite 1/2 više puta za
izbor "T. TONE".
4
Pritisnite v ili 3 za pristup
parametru.
Ponovite korake od 1 do 5 za
izbor "T. TONE N".
Takođe možete pritisnuti bilo koji taster
za izbor ulaza.
Ispitni ton se isključuje.
Kad se iz zvučnika ne čuje
ispitni ton
C Možda nisu čvrsto povezani zvučnički kablovi.
C Kablovi zvučnika su možda u kratkom spoju.
Napomena
Ispitni ton ne radi kad je odabrana opcija ANALOG
DIRECT.
33
Reprodukcija
Izbor komponente
Odabrani ulaz
[Prikaz]
Komponente koje se
mogu reprodukovati
DVD
[DVD]
DVD uređaj i sl. Komponenta povezana na priključnicu DVD
SAT
[SAT]
Satelitski prijemnik, i sl.
komponenta povezana
na priključnicu SAT
TV
[TV]
TV i sl. komponenta povezana na priključnicu TV
SA-CD/CD
[SA-CD/CD/
CD-R]*
Super Audio CD/CD
uređaj/CD rekorder i sl.
komponenta povezana na
priključnicu SA-CD/CD/
CD-R
TUNER
[FM ili AM]
Ugrađeni radio tjuner
* "VIDEO 2/PORTABLE AV" i "SA-CD/CD/
CD-R" se pomiču po displeju, a nakon toga se
pojavljuju "VIDEO 2" i "SA-CD/CD".
1
Pritisnite taster ulaza za izbor
komponente.
Takođe možete upotrebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
Odabrani ulaz prikazuje se na displeju.
34
Odabrani ulaz
[Prikaz]
Komponente koje se
mogu reprodukovati
DMPORT
[DMPORT]
DIGITAL MEDIA PORT
adapter povezan na
DMPORT priključnicu
VIDEO 1
[VIDEO 1]
Videorekorder i sl.
komponenta povezana na
priključnicu VIDEO 1
VIDEO 2
[VIDEO 2/
PORTABLE
AV]*
Kamkorder, video igra,
itd. povezani na VIDEO 2
IN/PORTABLE AV IN
priključnicu
BD
[BD]
Blu-ray uređaj i sl.
komponenta povezana
na priključnicu BD
2
Uključite komponentu i pokrenite reprodukciju.
3
Pritisnite MASTER VOL +/– za
podešavanje jačine zvuka.
Takođe možete upotrebiti MASTER
VOLUME na prijemniku.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING.
Za ponovno uključenje zvuka učinite nešto
od sledećeg:
C opet pritisnite MUTING,
C povećajte jačinu zvuka,
C isključite prijemnik.
Sprečavanje oštećenja
zvučnika
Pre isključivanja prijemnika smanjite jačinu
zvuka.
Reprodukcija sa povezane komponente
Reprodukcija Super Audio CD/CD diskova
Napomene
C Opisani postupak se odnosi na
Sony Super Audio CD uređaj.
C Pogledajte uputstvo za upotrebu Super Audio CD uređaja ili
običnog CD uređaja.
Saveti
Možete odabrati zvučni doživljaj
tako da odgovara muzici. Detaljnije potražite na str. 53.
Preporučeni zvučni doživljaji
Klasična muzika: HALL
Jazz: JAZZ
Koncert uživo: CONCERT
1
Uključite Super Audio CD uređaj/CD uređaj,
zatim stavite disk u uređaj.
2
3
Uključite prijemnik.
Pritisnite SA-CD/CD.
Možete takođe upotrebiti INPUT SELECTOR na
prijemniku za izbor "SA-CD/CD/CD-R".
4
5
6
Pokrenite reprodukciju diska.
Podesite prikladnu jačinu zvuka.
Po završetku slušanja izvadite disk i isključite prijemnik i Super Audio CD uređaj/CD
uređaj.
35
Reprodukcija DVD/Blu-ray diskova
Napomene
C Pogledajte uputstva za
upotrebu TV prijemnika i DVD
uređaja ili Blu-ray uređaja.
C Ako ne možete čuti višekanalni zvuk, proverite sledeće.
– Proverite da li je prijemnik
spojen sa DVD uređajem ili
Blu- ray uređajem preko
digitalne veze.
– Proverite da li je digitalni
audio izlaz DVD uređaja ili
Blu-ray uređaja podešen
pravilno.
1
Uključite TV prijemnik i DVD uređaj ili Blu-ray
uređaj.
2
3
Uključite prijemnik.
Takođe možete upotrebiti INPUT SELECTOR na prijemniku za izbor opcije "DVD" ili "BD".
Promenite fabrička podešavanja tastere DVD ulaza na
daljinskom upravljaču kako biste taj taster mogli koristiti
za upravljanje svojim DVD uređajem. Za detalje pogledajte "Promena podešavanja tastera" (str. 74).
Saveti
C Po potrebi odaberite format
zvuka diska koji želite reprodukovati.
C Možete odabrati zvučni
doživljaj tako da odgovara
filmu/muzici.
Detaljnije potražite na str. 53.
Preporučeni zvučni doživljaji
Movie: C.ST.EX
Music: CONCERT
36
Pritisnite DVD za reprodukciju DVD-a ili BD
za reprodukciju Blu-ray diska.
4
Odaberite ulaz TV prijemnika tako da se prikaže slika iz DVD uređaja ili Blu-ray uređaja.
5
6
7
Reprodukujte disk.
Podesite odgovarajuću jačinu zvuka.
Po završetku gledanja videozapisa sa DVD-a ili
Blu-ray diska, izvadite disk i isključite prijemnik, TV, DVD uređaj ili Blu-ray uređaj.
Povratak na prethodni prikaz
Rukovanje pojačalom
Pritisnite 4 .
Rukovanje menijima
Izlazak iz menija
Upotrebom menija pojačala možete podesiti
različite parametre prijemnika.
Napomena
1
Pritisnite AMP MENU.
Neki parametri i podešavanja će možda biti zatamnjeni
na displeju. To znači da nisu raspoloživi ili ih nije
moguće menjati.
Pritisnite AMP MENU.
Na displeju se pojavljuje "1-LEVEL".
2
Pritisnite 1/2 više puta za izbor
željenog menija.
3
Pritisnite v ili 3 za otvaranje
menija.
4
Pritisnite 1/2 više puta za izbor
parametra koji želite podesiti.
5
Pritisnite v ili 3 za pristup
parametru.
6
Pritisnite 1/2 više puta za izbor
željenog podešavanja.
Podešavanje se aktivira automatski.
37
Pregled menija
U menijima su raspoložive sledeće opcije. Za
detalje o rukovanju menijima pogledajte str.
37.
Meni
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
LEVEL
[1-LEVEL]
(str. 41)
Ispitni tona) [T. TONE]
Balans prednjih zvučnika
[FRT BAL]
a)
SUR
[3-SUR]
(str. 42)
38
Početno
podešenje
T. TONE N, T. TONE Y
T. TONE N
BAL. L +1 do BAL. L +8, BALANCE, BALANCE
BAL. R +1 do BAL. R +8
Jačina zvuka srednjeg zvučnika
[CNT LVL]
CNT –10 dB do CNT +10 dB
(korak 1 dB)
CNT 0 dB
Jačina zvuka levog
surround zvučnika [SL LVL]
Jačina zvuka desnog
surround zvučnika [SR LVL]
SUR L –10 dB do SUR L +10 dB
(korak 1 dB)
SUR L 0 dB
SUR R –10 dB do SUR R +10 dB
(korak 1 dB)
SUR R 0 dB
Jačina zvuka zadnjeg
b)
surround zvučnika [SB LVL]
SB –10 dB do SB +10 dB
(korak 1 dB)
SB 0 dB
Jačina zvuka levog zadnjeg
SBL –10 dB do SB +10 dB
surround zvučnikac) [SBL LVL] (korak 1 dB)
SBL 0 dB
SBR –10 dB do SBR +10 dB
Jačina zvuka desnog zadnjeg
surround zvučnikac) [SBR LVL] (korak 1 dB)
SBR 0 dB
Jačina zvuka subwoofera
[SW LVL]
SW –10 dB do SW +10 dB
(korak 1 dB)
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX
SW 0 dB
Ekvilajzer uključen/isključena)
[EQ]
EQ OFF, EQ ON
EQ OFF
Nivo basova prednjeg
zvučnika [BASS LVL]
BASS –6 dB do BASS +6 dB
(korak 1 dB)
BASS 0 dB
Nivo visokih tonova prednjeg
zvučnika [TRE LVL]
TRE –6 dB do TRE +6 dB
(korak 1 dB)
TRE 0 dB
Izbor zvučnog doživljajaa)
[SA.F. SELCT]
Za detalje pogledajte "Uživanje u
surround zvuku" (str. 51).
A.F.D. AUTO
za:
VIDEO, BD,
DVD, SAT;
2CH ST. za:
TV, SA-CD/CD/
CD-R, TUNER,
DMPORT
Dekodiranje zadnjih surround
kanalaa) [SB DEC]
SB OFF, SB AUTO, SB ON
SB AUTO
Nivo efektaa) [EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD, EFCT.
MAX
EFCT. STD
Kompresije dinamičkog
opsegaa) [D. RANGE]
EQ
[2-EQ]
(str. 42)
Podešavanja
COMP. OFF
Meni
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
Podešavanja
Početno
podešenje
TUNER
[4-TUNER]
(str. 44)
Način prema FM stanicea)
[FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
Imenovanje memorisanih
stanicaa) [NAME IN]
Za detalje pogledajte "Imenovanje
memorisanih stanica" (str. 60).
Prioritet dekodiranja ulaznog
digitalnog audio signalaa)
[DEC. PRI.]
DEC. PCM, DEC. AUTO
DEC. PCM za:
SA-CD/CD;
DEC. AUTO za:
VIDEO 1, 2, BD,
DVD, SAT, TV
Izbor jezika digitalnog
emitovanjaa) [DUAL]
DUAL M/SA, DUAL M, DUAL
SA, DUAL M+SA
DUAL M
A/V sinhronizacijaa)
[A.V. SYNC.]
A.V.SYNC. N, A.V.SYNC. Y
A.V.SYNC. N
Dodeljivanje digitalnog audio
ulazaa) [D. ASSIGN]
Za detalje pogledajte "Slušanje
digitalnog zvuka sa drugih ulaza
(DIGITAL ASSIGN)" (str. 68).
AUDIO
[5-AUDIO]
(str. 45)
Imenovanje ulazaa) [NAME IN] Za detalje pogledajte "Imenovanje
ulaza" (str. 71).
VIDEO [6Audio for HDMIa)d) [AUDIO
VIDEO] (str. 46) FOR HDMI]
Control for HDMIa)d)
[CONTROL FOR HDMI]
AMP, TV+AMP
AMP
CTRL OFF, CTRL ON
CTRL OFF
Imenovanje ulazaa) [NAME IN] Za detalje pogledajte "Imenovanje
ulaza" (str. 71).
nastavlja se
39
Meni
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
Podešavanja
Početno
podešenje
SYSTEM
[7-SYSTEM]
(str. 47)
Subwoofera)
[SW SPK]
NO, YES
YES
Prednji zvučnicia)
[FRT SPK]
SMALL, LARGE
LARGE
Srednji zvučnika)
[CNT SPK]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
Surround zvučnicia)
[SUR SPK]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
Surround zadnji zvučnicia)
[SB SPK]
NO, SINGLE, DUAL
DUAL
Udaljenost prednjeg zvučnikaa)
[FRT DIST.]
DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
(korak 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Udaljenost srednjeg zvučnikaa) DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
[CNT DIST.]
(korak 0,1 m)
A. CAL
[8-A. CAL]
(str. 50)
a)
DIST. 3.0 m
Udaljenost levog surround
zvučnikaa) [SL DIST.]
DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
(korak 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Udaljenost desnog surround
zvučnikaa) [SR DIST.]
DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
(korak 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Udaljenost zadnjeg surround
zvučnikaa)b)
[SB DIST.]
DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
(korak 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Udaljenost zadnjeg levog
surround zvučnikaa)c)
[SBL DIST.]
DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
(korak 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Udaljenost zadnjeg desnog
surround zvučnikaa)c)
[SBR DIST.]
DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
(korak 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Položaj surround zvučnikaa)
[SUR POS.]
BEHD/HI, BEHD/LO, SIDE/HI,
SIDE/LO
SIDE/LO
Frekvencija skretnicea)
[CRS. FREQ]
CRS > 40 Hz do CRS > 160 Hz
CRS > 100 Hz
Svetlina displejaa)
[DIMMER]
0% dim, 40% dim, 70% dim
0% dim
Automatsko kalibrisanjea)
[AUTO CAL.]
A.CAL NO, A.CAL YES
A.CAL NO
Za detalje pogledajte stranicu u zagradama.
Ovu postavku možete odabrati samo kad su zadnji surround podešeni na "SINGLE".
c)
Ovu postavku možete odabrati samo kad su zadnji surround podešeni na "DUAL".
d)
Na displeju se prikazuje "AUDIO FOR HDMI" i "CONTROL FOR HDMI", zatim "AUDIO" i
"CONTROL".
b)
40
a)
Podešavanje jačine zvuka
(Meni LEVEL)
Meni LEVEL možete koristiti za podešavanje balansa i jačine zvuka svakog zvučnika.
Ta podešavanja primenjuju se na sve zvučne
doživljaje. Odaberite "1-LEVEL" u menijima
pojačala. Za detalje o podešavanju parametara
pogledajte "Rukovanje menijima" (str. 37)
i "Pregled menija" (str. 38).
Opcije menija LEVEL
x T. TONE (ispitni ton)
Omogućuje podešavanje jačine zvuka i
balansa tokom slušanja ispitnog tona iz
položaja za slušanje. Za detalje pogledajte "9:
Podešavanje jačine zvuka i balansa zvučnika
(TEST TONE)" (str. 33).
x FRT BAL (balans prednjih
zvučnika)
Omogućuje podešavanje balansa između
prednjeg levog i desnog zvučnika.
x CNT LVL (jačina zvuka
srednjeg zvučnika)
x SL LVL (jačina zvuka
levog surround zvučnika)
x SR LVL (jačina zvuka
desnog surround
zvučnika)
Ovo podešenje možete odabrati kada su zadnji
surround zvučnici podešeni na "SINGLE" u
meniju SYSTEM.
b)
Ovo podešenje možete odabrati kada su zadnji
surround zvučnici podešeni na "DUAL" u
meniju SYSTEM.
x D. RANGE (kompresija
dinamičkog opsega)
Omogućuje kompresiju dinamičkog opsega
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna
ako želite kasno noću gledati filmove uz
smanjenu glasnoću. Kompresija dinamičkog
opsega moguća je samo za Dolby Digital
izvore.
C COMP. OFF
Dinamički opseg se ne komprimira.
C COMP. STD
Kompresija dinamičkog opsega u skladu sa
namerama snimatelja zvuka.
C COMP. MAX
Značajno komprimovanje dinamičkog
opsega.
Savet
Funkcija D.RANGE omogućuje komprimovanje dinamičkog opsega zvučnog zapisa na temelju informacija o dinamičkom opsegu koje sadrži Dolby
Digital signal.
Standardna postavka je "COMP. STD", ali ona omogućuje samo blagu kompresiju. Zbog toga preporučujemo postavku "COMP. MAX" jer omogućuje
značajno komprimovanje dinamičkog opsega i time
gledanje filmova kasno noću uz smanjenu glasnoću.
Za razliku od analognih načina ograničavanja,
stupanj ograničenja je već unapred određen i
omogućuje vrlo prirodnu kompresiju.
x SB LVL (nivo zadnjeg
surround zvučnika)a)
x SBL LVL (nivo zadnjeg
levog surround zvučnika)b)
x SBR LVL (nivo zadnjeg
desnog surround zvučnika)b)
x SW LVL (jačina zvuka
subwoofera)
41
Podešavanje ekvilajzera
(Meni EQ)
Meni EQ možete koristiti za podešavanje kvaliteta tona (razine basova/visokih tonova) prednjih zvučnika. Ta podešavanja se primenjuju
na sve zvučne doživljaje.
Odaberite "2-EQ" u meniju za pojačala. Za
detalje o podešavanju parametara pogledajte
"Rukovanje menijima" (str. 37) i "Pregled
menija" (str. 38).
Opcije menija EQ
x EQ (Ekvilajzer ON/OFF)
C EQ ON
Ekvilajzer je uključen.
C EQ OFF
Ekvilajzer je isključen.
x BASS LVL (nivo basova
prednjih zvučnika)
x TRE LVL (nivo visokih tonova
prednjih zvučnika)
Napomene
C Ova funkcija nije primenjiva na signale sa
frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
C Ako podešavate ekvilajzer tokom prema DTS
96/24 signala, izlaziće samo signal od 48 kHz.
Podešavanje surround
zvuka
(Meni SUR)
Meni SUR možete koristiti za izbor željenog
zvučnog doživljaja. Odaberite "3-SUR" u
menijima pojačala. Za detalje o podešavanju
parametara pogledajte "Rukovanje menijima"
(str. 37) i "Pregled menija" (str. 38).
Opcije menija SUR
x SA.F. SELCT (izbor zvučnog
doživljaja)
Omogućuje izbor željenog zvučnog doživljaja.
Za detalje pogledajte "Uživanje u surround
zvuku" (str. 51).
Napomena
Ovaj prijemnik omogućuje primenu zadnjeg odabranog zvučnog doživljaja na neki ulaz kad god ga
odaberete (Sound Field Link). Na primer, ako
odaberete "HALL" za ulaz DVD, zatim odaberete
drugi ulaz i vratite se ponovno na DVD, prijemnik
će automatski opet primeniti "HALL".
x SB DEC (dekodiranje zadnjih
surround kanala)
Omogućuje izbor način dekodiranja zadnjih
surround kanala. Podrobnije informacije
potražite u poglavlju "Dekodiranje zadnjeg
surround kanala (SB DEC)" (str. 43).
x EFFECT (nivo efekta)
Omogućuje podešavanje intenziteta surround
efekta za zvučne doživljaje odabrane MOVIE
ili MUSIC tasterima i za zvučni doživljaj
"HP THEA".
C EFCT. MIN
Surround effect je minimalan.
C EFCT. STD
Surround efekt je standardan.
C EFCT. MAX
42
Dekodiranje zadnjih surround
kanala (SB DEC)
Dekodiranjem surround signala zadnjih
kanala DVD softvera itd. snimljenog u formatu
Dolby Digital Surround EX, DTS-ES Matrix,
DTS-ES Discrete 6.1 itd., moguće je uživati u
surround zvuku kakvog su ga zamislili snimatelji filma.
Odaberite način dekodiranja zadnjih surround
kanala upotrebom "SB DEC" u meniju
SUR (str. 42).
x SB ON
Za dekodiranje surround zadnjih signala bez
obzira na 6.1-kanalnu oznaku dekodiranjaa),
Dolby Digital EX se primenjuje kada je izlazni
kanal 6.1.
Ulazni signal
Izlazni
kanali
Dolby Digital 5.1 6.1e)
Matrix dekoder koji
podržava Dolby
Digital EX
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1e)
Matrix dekoder koji
podržava Dolby
Digital EX
DTS 5.1
6.1e)
Matrix dekoder koji
podržava Dolby
Digital EX
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1e)
Matrix dekoder koji
podržava Dolby
Digital EX
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1e)
Matrix dekoder koji
podržava Dolby
Digital EX
Dolby Digital
5.1
7.1
Matrix dekoder koji
podržava Dolby Pro
Logic IIx
―
Dolby Digital
Surround EXb)
7.1
Matrix dekoder koji
podržava Dolby
Digital EX
Matrix dekoder koji
podržava Dolby Pro
Logic IIx
DTS 5.1
7.1
Matrix dekoder koji
podržava Dolby
Digital EX
DTS-ES Matrix
6.1c)
7.1
Matrix dekoder koji
podržava Dolby
Digital EX
DTS-ES
Discrete 6.1d)
7.1
Matrix dekoder koji
podržava Dolby
Digital EX
Vrste funkcija dekodiranja zadnjih
surround kanala
x SB OFF
Zadnje surround dekodiranje se ne izvodi.
x SB AUTO
Kad ulazni signal sadrži 6.1-kanalnu oznaku
za dekodiranjea), provodi se odgovarajuće
dekodiranje zadnjeg surround signala.
Ulazni signal
Izlazni
kanali
Dolby Digital 5.1 5.1e)
e)
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1
DTS 5.1
5.1e)
e)
Dekodiranje
zadnjih surround
kanala
Dekodiranje
zadnjih surround
kanala
―
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1
DTS Matrix
dekodiranje
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1e)
DTS Discrete
dekodiranje
Dolby Digital
Surround EXb)
7.1
Matrix dekoder koji
podržava Dolby Pro
Logic IIx
DTS-ES Matrix
6.1c)
7.1
DTS Matrix
dekodiranje
DTS-ES
Discrete 6.1d)
7.1
DTS Discrete
dekodiranje
a)
6.1 oznaka za dekodiranje je informacija snimljena
u softveru poput DVD-a.
b)
Dolby Digital DVD koji uključuje Surround EX
oznaku. Dolby Corporation web stranica vam
može pomoći da razlikujete Surround EX filmove.
c)
Softver kodiran oznakom koja znači da ima DTSES Matrix i 5.1 kanalne signale.
d)
Softver kodiran sa oba, 5.1 kanalnim signalima
i ekstenzijskim nizom namenjenim za vraćanje
tih signala u 6.1 odvojene signale. Odvojeni 6.1
kanalni signali su posebni DVD signali koji se ne
koriste u bioskopima.
e)
Kad su povezana dva zadnja signala, izlazni kanal
će biti 7.1 kanalni.
nastavlja se
43
Napomene
C Možda neće biti zvuka iz surround zadnjeg
zvučnika u Dolby Digital EX modu. Neki diskovi
nemaju Dolby Digital Surround EX oznaku, iako
su na njima istaknuti Dolby Digital EX logotipi.
U tom slučaju, odaberite "SB ON".
C Surround zadnjih zvučnika možete odabrati
samo kada je odabran A.F.D. mod. Međutim, ova
funkcija je isključena kada je odabran Dolby Pro
Logic IIx.
Podešavanje radio
stanica
(Meni TUNER)
Meni TUNER možete koristiti za podešavanje načina prema FM stanice i za imenovanje memorisanih stanica.
Odaberite "4-TUNER" u meniju pojačala. Za
detalje o podešavanju parametara pogledajte
"Rukovanje menijima" (str. 37) i "Pregled
menija" (str. 38).
Opcije menija TUNER
x FM MODE (način prema FM
stanice)
C FM AUTO
Ovaj prijemnik će dekodirati signal kao
stereo signal kad radijska stanica emituje u
stereo tehnici.
C FM MONO
Ovaj prijemnik će dekodirati signal kao
mono signal bez obzira na emitujeni signal.
x NAME IN (imenovanje
memorisanih stanica)
Omogućuje imenovanje memorisanih
stanica. Za detalje pogledajte "Imenovanje
memorisanih stanica" (str. 60).
44
Podešavanje zvuka
(Meni AUDIO)
Meni AUDIO možete koristiti za podešavanje zvuka po želji.
Odaberite "5-AUDIO" u meniju pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara pogledajte "Rukovanje menijima" (str. 37) i
"Pregled menija" (str. 38).
Opcije menija AUDIO
x DEC. PRI. (prioritet dekodiranja
digitalnog audio izlaza)
Omogućuje definisanje ulaznog moda ulaza
digitalnog signala za priključnicu DIGITAL IN.
C DEC. PCM
PCM signali imaju prioritet (kako bi se
sprečilo prekidanje nakon početka reprodukcije). Međutim, ako su ulazni signali
drugačije vrste, zavisno od formata, možda
se neće čuti zvuk. U tom slučaju odaberite
"DEC. AUTO". Kad su odabrani signali sa
HDMI IN priključnice, sa povezanog uređaja
se reprodukuju samo PCM signali. Kad se
primaju signali u bilo kojem drugom formatu, podesite ovu opciju na "DEC. AUTO".
C DEC. AUTO
Automatski prebacuje ulazne modove
između DTS, Dolby Digital ili PCM.
Napomena
Ako je opcija podešena na "DEC. AUTO" i zvuk iz
digitalnih audio priključnica (za CD i sl.) se prekida
nakon početka reprodukcije, podesite opciju na
"DEC. PCM".
DUAL (izbor jezika digitalne
emisije)
Omogućuje izbor jezika koji želite slušati
tokom digitalne emisije. Funkcija je dostupna
samo za Dolby Digital izvore.
C DUAL M/SA (Main/Sub)
Zvuk glavnog jezika emituje se preko prednjeg levog zvučnika i istovremeno se čuje
zvuk pomoćnog jezika preko prednjeg desnog zvučnika.
C DUAL M (Main)
Čuje se zvuk glavnog jezika.
C DUAL SA (Sub)
Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
C DUAL M+SA (Main + Sub)
Čuje se mešani zvuk glavnog i pomoćnog
jezika.
x A.V. SYNC. (A/V sinkronizacija)
C A.V. SYNC. N (No) (Vreme odlaganja: 0 ms)
Izlaz zvuka se ne odlaže.
C A.V. SYNC. Y (Yes) (Vreme odlaganja:
60 ms)
Izlaz zvuka se odlaže kako bi se smanjila
vremenska neusklađenost između zvuka i
prikazane slike.
Napomene
C Ovaj parametar je koristan kad upotrebljavate
veliki LCD ili plazma monitor ili projektor.
C Ovaj parametar je dobar samo kad koristite zvučni
doživljaj odabran tasterma 2CH ili A.F.D.
C Ovaj parametar nije dobar
– pri ulazu signala sa frekvencijom uzorkovanja
preko 48 kHz,
– višekanalni Linear PCM signali se primaju kroz
HDMI IN priključnicu,
– kad je odabrana funkcija ANALOG DIRECT.
x D. ASSIGN (Imenovanje digitalnih
audio ulaza)
Omogućuje dodeljivanje digitalnog audio
ulaza drugom izvoru. Potražite detalje u
poglavlju "Slušanje digitalnog zvuka sa drugih
ulaza (DIGITAL ASSIGN)" (str. 68).
x NAME IN (imenovanje ulaza)
Omogućuje imenovanje ulaza. Za detalje
pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 71).
45
Podešavanje slike
(Meni VIDEO)
Meni VIDEO možete koristiti za različita
podešavanja za HDMI postavke i za davanje
naziva ulazima.
Odaberite "6-VIDEO" u meniju pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara pogledajte
"Rukovanje menijima" (str. 37) i "Pregled
menija" (str. 38).
Opcije menija VIDEO
x AUDIO FOR HDMI (Audio for
HDMI)
Omogućuje podešavanje HDMI audio ulaza
sa komponente za reprodukciju povezane na
HDMI priključnicu prijemnika.
C AMP
HDMI audio signali iz komponente za
reprodukciju odašilju se samo u zvučnike
povezane na prijemnik. Višekanalni zvuk
se može reprodukovati u izvornom obliku.
Napomena
Audio signali se ne čuju iz TV zvučnika kad je
"AUDIO FOR HDMI" podešen na "AMP".
C TV+AMP
Zvuk se čuje iz TV zvučnika i zvučnika
povezanih na prijemnik.
Napomene
C Kvalitet zvuka povezane komponente zavisi od
kvaliteta televizijskog zvuka, npr. broja kanala,
frekvenciji uzorkovanja itd. Ako TV prijemnik
ima stereo zvučnike, zvuk iz prijemnika je
takođe stereo kao i onaj sa TV-a, čak i ako se
reprodukuje višekanalni softver.
C Kad povežete prijemnik na video komponentu
(projektor itd.), možda se neće čuti zvuk iz
prijemnika. U tom slučaju odaberite "AMP".
46
x CONTROL FOR HDMI (Control
for HDMI)
Omogućuje uključenje/isključivanje funkcije Control for HDMI. Detaljnije informacije
potražite u "Control for HDMI" (str. 62).
x NAME IN (Imenovanje ulaza)
Omogućuje imenovanje ulaza. Za detalje
pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 71).
Podešavanje zvučnika
(Meni SYSTEM)
Meni SYSTEM možete koristiti za podešavanje veličine i udaljenosti zvučnika povezanih
na ovaj sistem.
Odaberite "7-SYSTEM" u meniju pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara pogledajte "Rukovanje menijima" (str. 37) i "Pregled
menija" (str. 38).
Opcije menija SYSTEM
x SW SPK (subwoofer)
C NO
Ako niste povezali subwoofer, odaberite
"NO".
To uključuje sklop za preusmjeravanje
basova i omogućuje izlaz LFE signala iz
ostalih zvučnika.
C YES
Ako ste povezali subwoofer, odaberite
"YES".
Savet
Kako biste u potpunosti uživali u Dolby Digital
preusmeravanju basova, možete podesiti prekidnu
frekvenciju subwoofera na što višu vrednost.
x FRT SPK (prednji zvučnici)
C SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri upotrebi višekanalnog surround zvuka nedostaju surround
efekti, odaberite "SMALL" za uključenje
preusmeravanja niskih frekvencija i izlaz
niskih frekvencija prednjeg kanala sa
subwoofera. Kad su prednji zvučnici podešeni na "SMALL", srednji zvučnik i
surround zvučnici takođe se automatski
podešavaju na "SMALL" (osim ako ste
prethodno podesili "NO").
C LARGE
Ako povežete velike zvučnike koji će
kvali-tetno reprodukovati niske frekvencije
(baso-ve), odaberite "LARGE". Uobičajeno,
oda-berite "LARGE". Ako je subwoofer
pode-šen na "NO", automatski se izbore
"LARGE".
x CNT SPK (srednji zvučnik)
C NO
Ako niste povezali srednji zvučnik, odaberite
"NO". Zvuk srednjeg kanala čuje se iz prednjih
zvučnika.
C SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri upotrebi višekanalnog surround zvuka nedostaju surround
efekti, odaberite "SMALL" za uključenje
preusmeravanja i izlaz niskih frekvencija
srednjeg kanala sa prednjih zvučnika (ako su
podešeni na "LARGE") ili subwoofera.
C LARGE
Ako povežete veliki zvučnik koji će kvalitetno reprodukovati niske frekvencije (basove),
odaberite "LARGE". Uobičajeno, odaberite
"LARGE". Ipak, ako su prednji zvučnici
podešeni na "SMALL", nije moguće podesiti srednji zvučnik na "LARGE".
x SUR SPK (surround zvučnici)
C NO
Ako niste povezali surround zvučnike,
odaberite "NO".
C SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri upotrebi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmeravanja i izlaz niskih
frekvencija surround kanala sa subwoofera
ili drugih "LARGE" zvučnika.
C LARGE
Ako povežete velike zvučnike koji će kvalitetno reprodukovati niske frekvencije
(basove), odaberite "LARGE". Uobičajeno,
odaberite "LARGE". Ipak, ako su prednji
zvučnici podešeni na "SMALL", nije moguće podesiti surround zvučnike na "LARGE".
nastavlja se
47
x SB SPK
(Zadnji surround zvučnici)
Ako su surround zvučnici podešeni na "NO",
zadnji surround zvučnik automatski se takođe
podešava na "NO" i tu postavku nije moguće
promeniti.
C NO
Ako niste povezali zadnje surround zvučnike,
odaberite "NO".
C SINGLE
Ako ste povezali jedan zadnji surround
zvučnik, odaberite "SINGLE". Zvuk će se
reprodukovati putem najviše 6.1 kanala.
C DUAL
Ako ste povezali dva zadnja surround
zvučnika, odaberite "DUAL". Zvuk će se
reprodukovati putem najviše 7.1 kanala.
Samo sa jednim zadnjim surround
zvučnikom
Sa dva zadnja surround zvučnika
(ugao B bi trebao biti isti)
Saveti
"LARGE" ili "SMALL" podešenje svakog zvučnika
određuje da li će interni procesor za obradu zvuka
"odrezati" duboke frekvencije tom kanalu.
Ako su duboke frekvencije za taj kanal odrezane,
sklop za preusmeravanje šalje bas frekvencije na
subwoofer ili na druge "LARGE" zvučnike.
Međutim, kako duboke frekvencije nose određenu
količinu usmerenja, bolje je ne rezati bas frekvencije.
Čak i ako koristite male zvučnike, podesite ih na
"LARGE" ako želite izlaz niskih frekvencija sa tog
zvučnika. SA druge strane, ako koristite veliki
zvučnik ali ne želite izlaz niskih frekvencija iz tog
zvučnika, podesite ga na "SMALL".
Ako je ukupni doživljaj zvuka lošiji od očekivanog,
podesite sve zvučnike na "LARGE". Ako niski
tonovi nisu dovoljno izraženi, možete koristiti
ekvilajzer. Detaljnije o podešavanju ekvilajzera
potražite na str. 38.
x CNT DIST. (udaljenost srednjeg
zvučnika)
Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja slušaoca do srednjeg zvučnika.
x SL DIST. (udaljenost levog
surround zvučnika)
x FRT DIST. (udaljenost prednjih
zvučnika)
x SR DIST. (udaljenost desnog
surround zvučnika)
Ova funkcija omogućuje podešavanje udaljenosti slušaoca do prednjih zvučnika (A ).
Ako ti zvučnici nisu postavljeni na jednakoj
udaljenosti od slušaoca, podesite udaljenost
kao prosečnu udaljenost između prednjih
zvučnika.
Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja slušaoca do desnog surround zvučnika.
48
x SB DIST. (Udaljenost zadnjih
surround zvučnika)a)
x SBL DIST. (Udaljenost zadnjeg
levog surround zvučnika)b)
x SBR DIST. (Udaljenost zadnjeg
desnog surround zvučnika)b)
x SUR POS. (položaj surround
zvučnika)
Omogućuje podešavanje udaljenosti od
položaja slušaoca do zadnjih surround
zvučnika.
Omogućuje određivanje položaja vaših
surround zvučnika kako bi se pravilno reprodukovali surround efekti u CINEMA STUDIO
EX modovima (str. 54). Ova opcija nije dostupna ako je parametar surround zvučnika postavljen na "NO" (str. 40).
a)
Ovo podešenje možete odabrati samo kada su
zadnji surround zvučnici podešeni na "SINGLE" u
meniju "SYSTEM".
b)
Ovo podešenje možete odabrati kada su zadnji
surround zvučnici podešeni na "DUAL" u meniju
SYSTEM.
Savet
Udaljenost između srednjeg zvučnika i mesta
slušanja B ne može biti manja od 1,5 m u odnosu
na onu između mesta slušanja i prednjeg zvučnika
A. Postavite zvučnike tako da razlika u dužini B
na sledećem dijagramu nije veća od 1,5 m u odnosu
na daljinu A .
Primer: Podesite udaljenost B na 4,5 metra ili
više kad je udaljenost A 6 metara.
Takođe, udaljenost između surround/zadnjih
zvučnika i mesta slušanja C ne može biti manja od
4,5 metra nego udaljenost između mesta slušanja i
prednjih zvučnika A . Postavite zvučnike tako da
razlika u daljini C na sledećem dijagramu nije veća
od 4,5 metara. Postavite zvučnike tako da razlika
između udaljenosti C i A nije veća od 4,5 metra
kao na sledećem dijagramu. Primer: Podesite
udaljenost C na 1,5 m ili više kad udaljenost A
iznosi 6 metara.
To je važno jer nepravilno postavljanje zvučnika
rezultira nepravilnom reprodukcijom surround zvuka.
Obratite pažnju da će postavljanje zvučnika na
udaljenost manju od potrebne rezultovati odlaganjem reprodukcije zvuka iz tog zvučnika. Drugim
rečima, zvuk će delovati kao da dopire iz veće
udaljenosti. Podešavajte ove parametre dok slušate
zvuk, što će poboljšati surround doživljaj.
Pokušajte!
BEHD/HI
C Odaberite ako ste surround zvučnike postavili u području B i D .
BEHD/LO
C Odaberite ako ste surround zvučnike postavili u području B i C .
SIDE/HI
C Odaberite ako ste surround zvučnike postavili u području A i D.
SIDE/LO
C Odaberite ako ste surround zvučnike postavili u području A i C .
nastavlja se
49
Savet
Položaj surround zvučnika određen je posebno za
upotrebu Cinema Studio EX modova. Kod ostalih
zvučnih doživljaja, raspored zvučnika nije toliko
bitan.
Ovi zvučni doživljaji oblikovani su sa pretpostavkom da će se surround zvučnici postaviti iza mesta
slušanja, ali reprodukcija ostaje prilično dobra čak i
ako se surround zvučnici smeste u dosta širokom
uglu. Ipak, ako se zvučnici usmere prema slušaocu
odmah levo i desno od njega, surround efekt postaje
nejasan osim ako nije odabrana opcija "SIDE/ LO"
ili "SIDE/HI".
U svakom slučaju, svako okruženje ima brojne varijante, kao što je refleksija od zidova, i zato možda
postignete bolje rezultate opcijom "BEHD/HI" ako
su zvučnici postavljeni visoko iznad mesta slušanja,
čak i ako su postavljeni odmah levo i desno.
Čak i ako to bude u suprotnosti sa gore navedenim
savetima, preporučujemo da pokrenete reprodukciju
višekanalnog surround softvera i odaberete postavku koja daje najbolji osećaj prostornosti i koja stvara
odgovarajući prostor između surround zvuka iz
surround zvučnika i zvuka iz prednjih zvučnika.
Ako niste sigurni šta je najbolje, odaberite "BEHD/
LO" ili "BEHD/HI" i zatim upotrebite parametar
udaljenosti zvučnika i podešavanje jačine zvuka
zvučnika kako biste postigli ispravan balans.
x CRS. FREQ (frekvencija skretnice
zvučnika)
Omogućuje podešavanje skretničke frekvencije basova zvučnika podešenih na "SMALL"
u meniju SYSTEM. Ova opcija je raspoloživa samo kad je barem jedan zvučnik podešen na "SMALL" pa na displeju trepće indikator odgovarajućeg zvučnika.
x DIMMER (svetlina displeja)
Omogućuje podešavanje svetline u 3 koraka.
50
Automatsko kalibrisanje
odgovarajućih
podešavanja
(Meni A. CAL)
Za detalje pogledajte "8: Automatsko kalibriranje odgovarajućih parametara (AUTO
CALIBRATION)" (str. 29).
Uživanje u surround zvuku
Dolby Digital i DTS
Surround zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT)
Mod Auto Format Direct (A.F.D.) vam omogućuje slušanje zvuka visokog kvaliteta i izbor
načina dekodiranja za slušanje 2-kanalnog
stereo zvuka u višekanalnom formatu.
Pritisnite A.F.D. više puta za izbor
željenog zvučnog doživljaja.
Za detalje pogledajte "Vrste A.F.D. modova"
(str. 52).
nastavlja se
51
Vrste A.F.D. modova
A.F.D. mod
[Prikaz]
Višekanalni zvuk Posledica
nakon dekodiranja
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
(Automatsko
prepoznavanje)
Reprodukuje zvuk onako kako je snimljen/kodiran bez
dodavanja surround efekata. Međutim, ovaj prijemnik će
generisati niskofrekventni signal za subwoofer kad nema
LFE signala.
PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4 kanala
Dolby Pro Logic dekodiranje. Signal snimljen na 2 kanala
biće dekodiran u 4.1 kanala
PRO LOGIC II MOVIE
[PLII MV]
5 kanala
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5 kanala
PRO LOGIC II GAME
[PLII GM]
5 kanala
Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje. Ovaj način je
idealan za filmove snimljene u Dolby Surround formatu.
Osim toga, moguća je reprodukcija zvuka u 5.1 kanala
kod gledanja videa, ili presnimljenih ili starih filmova.
Dolby Pro Logic II Music dekodiranje. Ovaj način je
idealan za običan stereo signal, kao npr. kod CD diskova.
Dolby Pro Logic II Game dekodiranje. Ovaj način je
idealan kod softvera video igara.
PRO LOGIC IIx MOVIE* 7 kanala
[PLII MV]
Dolby Pro Logic IIx Movie dekodiranje. Ovaj način
proširuje Dolby Pro Logic II Movie ili Dolby Digital 5.1
u odvojene 7.1 signale.
PRO LOGIC IIx MUSIC* 7 kanala
[PLII MS]
Dolby Pro Logic IIx Music dekodiranje. Ovaj način je
idealan za običan stereo signal, kao npr. kod CD diskova.
PRO LOGIC IIx GAME*
[PLII GM]
7 kanala
Dolby Pro Logic IIx Game dekodiranje.
Neo:6 Cinema
[NEO6 CIN]
6 kanala
DTS Neo:6 Cinema dekodiranje.
Neo:6 Music
[NEO6 MUS]
6 kanala
DTS Neo:6 Music dekodiranje. Ovo podešenje je idealno
za normalne stereo izvore poput CD-a.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Multi Stereo)
Reprodukcija 2-kanalnih levih/desnih signala iz svih
zvučnika. Međutim, kod određenih podešavanja zvučnika
neće se iz nekih zvučnika čuti zvuk.
* Ne možete odabrati ovaj način dekodiranja ako su zadnji surround zvučnici podešeni na "NO".
52
Ako ste povezali subwoofer
Ako je audio signal 2-kanalni stereo, ili ne
poseduje LFE signal, prijemnik će generisati
signal niske frekvencije za reprodukciju na
subwooferu. Međutim, takav signal se neće
generisati kod izbora opcija "NEO6 CIN" ili
"NEO6 MUS" kad su svi zvučnici podešeni
na "LARGE".
Izbor zvučnog doživljaja
U prednostima surround zvuka možete uživati
jednostavnim izborom jednog od fabričkih
podešavanja zvučnih doživljaja. Ona će vam
omogućiti uzbudljiv i snažan zvuk bioskopa
ili koncertne dvorane u vašem domu.
Napomene
C Ova funkcija ne deluje kad je odabrana opcija
ANALOG DIRECT.
C DTS Neo:6 ne deluje na DTS 2CH audio i zvuk
se reprodukuje kao 2-kanalni.
C Dolby Pro Logic IIx dekodiranje ne funkcioniše
za signale DTS formata ili za signale sa frekvencijom uzorkovanja iznad 48 kHz.
Savet
Kod višekanalnog signala, aktivno je samo Dolby
Pro Logic IIx dekodiranje. Ako odaberete mod
dekodiranja koji nije Dolby Pro Logic IIx, emituje
se višekanalni zvuk (ako je kodiran).
Više puta pritisnite MOVIE za izbor
željenog zvučnog doživljaja za videozapise ili pritisnite više puta MUSIC
za izbor zvučnog doživljaja za
muziku.
Za detalje pogledajte "Vrste raspoloživih
zvučnih doživljaja" (str. 54).
nastavlja se
53
Vrste raspoloživih zvučnih doživljaja
Način
Zvučni
doživljaj
dekodiranja [Prikaz]
Posledica
Film
CINEMA STUDIO EX A
s [C.ST.EX A]
Reprodukuje zvuk sa karakteristikama Sony Pictures Entertainment
"Cary Grant Theater" studija. Ovo je standardni način reprodukcije,
izvrstan za gledanje većine vrsta filmova.
CINEMA STUDIO EX B
s [C.ST.EX B]
Reprodukuje zvuk sa karakteristikama Sony Pictures Entertainment
"Kim Novak Theater" studija. Ovaj način reprodukcije je idealan
za gledanje SF ili akcijskih filmova sa mnogo zvučnih efekata.
CINEMA STUDIO EX C
s [C.ST.EX C]
Reprodukuje zvuk sa karakteristikama Sony Pictures Entertainment
studija za snimanje. Ovaj način reprodukcije je idealan za gledanje muzičkih ili klasičnih filmova kod kojih je sadržaj zvučnog
zapisa uglavnom muzički.
HALL [HALL]
Reprodukuje akustiku klasične koncertne dvorane.
JAZZ CLUB [JAZZ]
Reprodukuje akustiku jazz kluba.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Reprodukuje akustiku dvorane sa 300 mesta.
STADIUM [STADIUM]
Reprodukuje akustiku otvorenog stadiona.
SPORTS [SPORTS]
Reprodukuje akustiku sportskog prenosa.
Muzika
Slušalice*
PORTABLE AUDIO
Reprodukuje jasnu i poboljšanu zvučnu sliku sa prenosnog audio
ENHANCER [PORTABLE] uređaja. Ovaj mod je idealan za MP3 i druge komprimovane
audio datoteke.
Ovaj mod se izabere automatski ako se upotrebljavaju slušalice
HEADPHONE 2CH
u 2-kanalnom modu (str. 55)/A.F.D. modu (str. 52). Standardni
[HP 2CH]
2-kanalni izvor zvuka će potpuno zaobići procesovanje zvuka, a
višekanalni surround formati biće pretvoreni u 2 kanala.
HEADPHONE DIRECT
[HP DIR]
Reprodukuje analogne signale bez procesiranja tonova, zvučnih
doživljaja, itd.
HEADPHONE THEATER Ovaj mod se automatski izabere kad se upotrebljavaju slušalice
uz odabrani zvučni doživljaj za filmove ili muziku. Omogućuje
s [HP THEA]
simulaciju doživljaja bioskopske dvorane kod upotrebe slušalica.
* Ove zvučne doživljaje možete odabrati ako su na prijemnik povezane slušalice.
54
Napomene
C Efekti virtualnih zvučnika mogu povećati količinu
šuma u reprodukovanom signalu.
C Kod upotrebe zvučnih doživljaja koji uključuju
virtualne zvučnike, neće se moći čuti zvukovi
direktno iz surround zvučnika.
C Ova funkcija ne deluje u sledećim slučajevima:
– ako je odabrana opcija ANALOG DIRECT,
– za signale sa frekvencijom uzorkovanja većom
od 48 kHz.
– višekanalni Linear PCM signali se primaju kroz
HDMI IN priključnicu.
C Ako se odabere neki od sledećih zvučnih doživljaja, ne čuje se zvuk iz subwoofera ako su svi
zvučnici podešeni na "LARGE" u meniju
SYSTEM. Ipak, zvuk će se čuti i preko
subwoofera
– ako ulazni digitalni signal sadrži LFE signale.
– ili ako su prednji ili surround zvučnici podešeni
na "SMALL".
– bira se zvučni doživljaj za film
Savet
C Format kodiranja DVD softvera i sl. možete
prepoznati potražeći oznaku na kutiji.
C Zvučni doživljaji sa oznakom s
koriste DCS tehnologiju. Pogledajte "Rečnik" (str. 75).
Upotreba samo prednjih
zvučnika
(2CH STEREO)
U ovom modu zvuk se reprodukuje samo iz
prednjih levih/desnih zvučnika.
Zvuk iz subwoofera se ne čuje.
Standardan 2-kanalni stereo zvuk potpuno zaobilazi postupak obrade, a višekanalni izvori
se konvertuju u 2-kanalni zvuk.
Pritisnite 2CH.
Napomena
U 2CH STEREO modu ne čuje se zvuk iz
subwoofera. Za slušanje 2-kanalnih stereo izvora
putem prednjih levih/desnih zvučnika i
subwoofera, odaberite "A.F.D. AUTO" (str. 52).
Isključivanje surround efekta
za film/muziku
Pritisnite 2CH za izbor "2CH ST." ili pritisnite A.F.D. više puta za izbor "A.F.D. AUTO".
55
Slušanje zvuka bez
podešavanja
Resetovanje postavki
zvučnih doživljaja
(ANALOG DIRECT)
U ovom postupku koristite tastere na prijemniku.
Možete prebaciti zvuk odabranog ulaza na
dvokanalni analogni ulaz. Ova funkcija omogućuje uživanje u visokokvalitetnim analognim izvorima.
Kad koristite ovu funkciju, moguće je podesiti samo glasnoću i balans prednjih zvučnika.
1
Tastere
zvučnog
doživljaja
1
Pritisnite INPUT SELECTOR na
prijemniku kako biste odabrali
ulaz sa kojeg želite da
slušate analogni zvuk.
Možete takođe koristiti tastere ulaza na
daljinskom upravljaču.
2
Pritisnite ANALOG DIRECT na
prijemniku.
Čuje se analogni zvuk.
Isključivanje funkcije
ANALOG DIRECT
Ponovo pritisnite ANALOG DIRECT na
prijemniku.
Možete takođe pritisnuti taster bilo kojeg
zvučnog doživljaja.
Napomena
C Kad su priključene slušalice, na displeju se
pojavi "HP DIR".
C Ova funkcija nije raspoloživa kad je odabran
DMPORT i BD ulaz.
56
2
Pritisnite @/1 za isključivanje
prijemnika.
Dok držite 2CH, pritisnite @/1
Na pokazivaču se prikazuje "SA.F. CLR." i
sve postavke zvučnih doživljaja vraćaju
se na početne vrednosti.
Tjuner
Slušanje FM/AM
Radio stanica
Putem ugrađenog tjunera možete slušati FM i
AM radio stanice. Pre toga proverite jeste li
na prijemnik povezali FM i AM antene (str.
26).
1
Pritisnite TUNER za izbor FM
ili AM talasnog područja.
2
Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Pritisnite taster TUNING + za pretragu od
nižih prema višim frekvencijama; pritisnite taster TUNING – za pretragu
od viših prema nižim frekvencijama.
Pretraga se zaustavlja kad se ostvari
prijem stanice.
Upotreba kontrola na prijemniku
Savet
Skala ispravnog podešavanja razlikuje se, zavisno
od oznaka područja kao u sledećoj tablici. Detalje
o oznakama područja potražite na str. 3.
Oznaka područja
FM
AM
CEL, CEK, TH1
50 kHz
9 kHz
Automatsko podešavanje
1 Pokrenite INPUT SELECTOR za izbor
FM ili AM talasnog područja.
2 Pritisnite TUNING MODE više puta za
izbor opcije "AUTO T.".
3 Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Ako je FM stereo prem loš
Ako na displeju trepće poruka "STEREO"
i FM stereo prijem je loš, odaberite mono
prijem tako da se zvuk poboljša.
Pritisnite FM MODE više puta dok se na
displeju ne pojavi indikator "MONO". Za
povratak na stereo prijem pritisnite FM MODE
više puta dok na displeju ne prestane da svetli
indikator "MONO".
57
Ispravno podešavanje
Frekvenciju željene stanice možete uneti
ispravno brojčanim tasterma.
Memorisanje radio stanica
Moguće je sačuvati do 30 FM ili AM stanica.
Nakon toga je moguće jednostavno namestiti
stanice koje često slušate.
Memorisanje radio stanica
1
Pritisnite TUNER za izbor FM
ili AM talasnog područja.
Takođe možete upotrebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
Pritisnite D.TUNING.
Brojčanim tasterma unesite
frekvenciju.
Primer 1: FM 102,50 MHz
Odaberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Primer 2: AM 1,350 kHz
Odaberite 1 b 3 b 5 b 0
Ako ste namestili AM stanicu,
podesite usmerenje AM okvirne
antene za najbolji prijem.
4
Pritisnite ENTER.
Možete takođe koristiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
Ako nije moguće podešavanje
stanice i ako upisani broj
trepće
Proverite da li ste upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korake od 2 do 4. Ako
upisani broj i dalje trepće, frekvencija se ne
koristi u vašem području.
58
1
Pritisnite više puta TUNER za
izbor FM ili AM talasnog
područja.
Takođe možete upotrebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pomoću automatskog biranja
(str. 57) ili postupnog biranja
(str. 58) podesite stanicu koju
želite memorisati.
Po potrebi promenite mod FM prema
(str. 57).
3
Pritisnite MEMORY.
Podešavanje memorisanih stanica
Možete takođe koristiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
Na displeju se na nekoliko sekundi
pojavi poruka "MEMORY". Pre nego što
poruka "MEMORY" nestane, izvedite
korake 4 i 5.
4
Brojčanim tasterma odaberite
programski broj.
Za izbor programskog broja možete također pritisnuti PRESET + ili PRESET –.
Ako poruka "MEMORY" nestane pre
izbora broja, ponovite postupak od
koraka 3.
5
Pritisnite ENTER.
Možete takođe koristiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
Stanica će biti memorisana na odabrano
mesto.
Ako poruka "MEMORY" nestane pre
nego što pritisnete MEMORY, počnite
ponovo od koraka 3.
6
Brojčane
tastere
Ponovite korake od 1 do 5 za
memorisanje druge stanice.
1
Pritisnite više puta TUNER za
izbor FM ili AM talasnog
područja.
2
Pritisnite PRESET + ili PRESET
– više puta za izbor željene
memorisane stanice.
Svakim pritiskom na taster, možete birati
memorisanu stanicu na sledeći način:
Željenu memorisanu stanicu možete
takođe odabrati pritiskom odgovarajuće
brojčane tastere.
Upotreba daljinskog upravljača
1 Zakrenite INPUT SELECTOR za izbor
FM ili AM talasnog područja.
2 Pritisnite TUNING MODE više puta za
izbor opcije "PRESET T.".
3 Pritisnite TUNING + ili TUNING – više
puta za izbor željene memorisane stanice.
59
Imenovanje memorisanih stanica
Kreiranje naziva
1 Kontrolnim tasterom 1/2/4/3 kreirajte
naziv.
Pritisnite 1/2 za izbor znaka i zatim
pritisnite 4/3 za pomeranje kursora na
sledeće mesto.
Ako pogrešite
Pritisnite 4/3 dok ne počne treptati znak
koji želite promeniti, zatim pritisnite 1/2
za izbor odgovarajućeg znaka.
Savet
CC Pritiskom kontrolnog tastera 1/2 možete
odabrati vrstu znaka na sledeći način.
Abeceda (velika slova) t Brojevi t Simboli
CC Za unos praznine, pritisnite 3 bez izbora
znaka.
2 Pritisnite v .
Memoriše se uneseni naziv.
1
Pritisnite više puta TUNER za
izbor FM ili AM talasnog
područja.
Takođe možete upotrebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Odaberite memorisanu stanicu
koju želite imenovati (str. 59).
3
Pritisnite AMP MENU.
Na ekranu se pojavi "1-LEVEL".
4
Pritisnite 1/2 više puta za
izbor "4-TUNER".
5
Pritisnite v ili 3 za otvaranje
menija.
6
Pritisnite 1/2 više puta za
izbor "NAME IN".
7
Pritisnite v ili 3 za pristup
parametru.
Kursor trepće i možete odabrati znak.
Postupak unosa je opisan u "Kreiranje
naziva" u nastavku.
60
Napomena (samo model sa
oznakom područja CEL i CEK)
Kad imenujete RDS stanicu i odaberete je, prikazuje
se Program Service naziv umesto naziva koji ste
uneli. (Program Service naziv se ne može promeniti).
Naziv koji ste uneli biće obrisan i zameniće ga
Program Service naziv).
Upotreba RDS sistema
(RDS)
(Samo modeli sa oznakom područja
CEL i CEK)
Ovaj prijemnik omogućuje upotrebu sistema
RDS (Radio Data System) koji radio stanicama
omogućuje slanje dodatnih informacija
zajedno sa signalima redovnih programa.
RDS informacije se mogu prikazati.
Napomene
C RDS je raspoloživ samo za FM stanice.
C Ne pružaju sve FM stanice RDS usluge niti emituju iste vrste RDS programa. Ako niste upoznati
sa RDS uslugama na vašem području, zatražite
detaljnije informacije od lokalnih radio stanica.
Prijem RDS programa
Jednostavno odaberite stanicu u
FM talasnom području pomoću ispravnog traženja (str. 58), automatskog traženja (str. 57), ili traženja
memorisanih stanica (str. 59)
Prikaz RDS informacija
Kod prijema RDS stanice, na
prijemniku više puta pritisnite
taster DISPLAY.
Svakim pritiskom na taster, RDS informacije
na ekranu se izmenjuju na sledeći način:
Program Service naziv t Frekvencija t
Oznaka vrste programa (PTY)a) t RT (radio
tekst) prikazb) t Tačno vreme (24-satni
sistem) t Odabrani zvučni doživljaj
a)
b)
Vrsta programa koji se emituje.
Tekstualne poruke koje šalje RDS stanica.
Napomene
C U slučaju hitnih obaveštenja vladinih organizacija,
na displeju trepće poruka "ALARM".
C Kad se poruka sastoji od 9 ili više znakova, pomera
se na displeju.
C Ako stanica ne pruža određenu RDS uslugu, na
displeju se pojavi poruka "No XXXX" (poput
"NO TEXT").
Opis vrsta programa
Indikator vrste Opis
programa
Kad tražite stanicu sa RDS uslugama, zasvetli indikator RDS i na displeju se pojavi naziv stanice.
NEWS
Vesti
AFFAIRS
Tematski programi kao dodatak
vestima
Napomena
INFO
Programi koji pružaju informacije o najrazličitijim temama, na
primer, teme iz kulture,
medicinski saveti
RDS možda neće raditi ispravno ako tražena stanica ne
emituje ispravan RDS signal ili ako je signal slab.
SPORT
Sportski program
EDUCATE
Obrazovni programi i praktični
saveti
DRAMA
Radio igre i serije
CULTURE
Programi o nacionalnoj ili regionalnoj kulturi, kao što su jezik i
socijalna pitanja
SCIENCE
Programi o prirodnim naukama
i tehnologiji
nastavlja se
61
Indikator vrste Opis
programa
VARIED
Ostale vrste programa, na primer,
razgovor sa poznatim osobama,
nagradne igre i komedije
POP M
Popularna muzika
ROCK M
Rock muzika
EASY M
Lagana muzika
LIGHT M
Instrumentalna, vokalna i zborna
muzika
CLASSICS
Izvođenje velikih orkestara,
kamerna muzika, opera, itd.
OTHER M
Muzika koja ne pripada ni jednoj
od prethodnih kategorija, na
primer, Rhythm & Blues,
Reggae
WEATHER
Informacije o vremenu
FINANCE
Izveštaji sa berze, trgovina, itd.
CHILDREN
Program za decu
SOCIAL
Društvene teme.
RELIGION
Programi religioznog sadržaja
PHONE IN
Programi u kojima slušaoci
izražavaju svoja stanovišta putem
telefona ili na javnim raspravama
TRAVEL
Programi o putovanjima. Ne
vredi za najave pronađene
funkcijom TP/TA.
LEISURE
Programi o rekreacijskim aktivnostima, na primer, vrtlarstvu,
ribolovu, kuvanju, itd.
JAZZ
Jazz muzika
COUNTRY
Country muzika
NATION M
Programi sa popularnom
muzikom određene zemlje ili
područja
OLDIES
Programi sa evergreenima
FOLK M
Folk (narodna) muzika
DOCUMENT
Dokumentarni programi
NONE
Programi koji ne pripadaju ni
jednoj od navedenih kategorija
Control for HDMI
Funkcija Control for HDMI
za "BRAVIA" Sync
Za upotrebu marke "BRAVIA" Sync,
podesite funkciju Control for HDMI na
sledeći način. Ako povežete Sony komponente koje podržavaju funkciju Control for
HDMI pomoću HDMI kablova (opcija),
postupak se pojednostavljuje na sledeći
način:
C One-Touch Play: Pri reprodukciji sa komponente poput DVD/Blu-ray uređaja, prijemnik
i TV se automatski uključuju i prebacuju na
odgovarajući HDMI ulaz.
C System Audio Control: Pri gledanju TV
programa, možete odabrati hoće li se zvuk
reprodukovati iz zvučnika TV-a ili iz zvučnika
povezanog na prijemnik.
C System Power Off: Kod isključivanja TV-a,
takođe se istovremeno isključuje prijemnik
i povezana komponenta.
Control for HDMI je funkcijski standard za
međusobno upravljanje koji koristi HDMI
CEC (Consumer Electronics Control) for
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Funkcija Control for HDMI ne
radi u sledećim slučajevima:
C Kad povežete prijemnik na komponentu
koja ne podržava Sony Control for HDMI
funkciju.
C Kad povežete prijemnik i komponentu
putem priključka koji nije HDMI.
Savetujemo vam da povežite prijemnik na
proizvode koji podržavaju značajku "BRAVIA"
Sync.
Napomena
Zavisno od povezanih komponenti, funkcija
Control for HDMI možda neće raditi. Pogledajte
uputstvo za upotrebu komponenti.
62
Za uživanje u višekanalnom
surround zvuku TV emisije
Povezivanje TV-a i drugih
komponenti
Višekanalni surround zvuku TV emitovanja
možete slušati iz zvučnika povezanih na premnik. Povežite OPTICAL izlaznu priključnicu
TV-a na OPTICAL IN priključnicu prijemnika.
Pre povezivanja priključnih kablova
isključite mrežni kabl.
Satelitski prijemnik/ Set-top box
Audio/video
signali
DVD uređaj
Audio/video
signali
Audio signali
Blu-ray uređaj
Audio/video
signali
Audio/video
signali
TV, itd.
A HDMI kabl (opcija)
Savetujemo vam upotrebu Sony HDMI
kablova.
B Optički digitalni kabl (opcija)a)
C Audio kabl (opcija)a)
a)
Povežite bar jedan od audio kablova ( B ili C ).
63
Priprema funkcije Control
for HDMI
Ovaj prijemnik podržava funkciju Control for
HDMI-Easy Setting. Ova funkcija je raspoloživa samo za određene vrste TV prijemnika.
Kad izvodite Control for HDMI-Easy Setting
sa TV-a, podešenje funkcije Control for
HDMI na ovom prijemniku će se automatski
promeniti prema tome. Tokom primene
funkcije Control for HDMI-Easy Setting, na
displeju se redom "CONTROL", "SCAN
FOR" i "HDMI". Ovaj prijemnik će automatski promeniti ulaz na HDMI ulaz. Kad je
podešavanje završeno, na displeju se prikaže
"COMPLETE".
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
TV-a. Ako vaš TV ne podržava funkciju
Control for HDMI-Easy Setting, primenite
sledeći postupak. Za detalje o podešavanju
TV-a i povezane komponente, pogledajte
uputstvo za upotrebu odgovarajuće
komponente.
1 Prijemnik treba da bude povezan na TV i
komponentu (kompatibilnu sa funkcijom
Control for HDMI) putem HDMI priključnice.
2 Uključite prijemnik, TV i povezane
komponente.
3 Podesite odgovarajuću funkciju Control for
HDMI za prijemnik i TV na ON. Pogledajte
"Podešavanje funkcije Control for HDMI"
(str. 65). Za detalje o podešavanju TV-a,
pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.
4 Odaberite HDMI ulaz prijemnika i TV-a u
skladu sa HDMI ulazom povezane komponente, kako bi bio moguć prikaz slike sa
povezane komponente.
64
5 Podesite funkciju Control for HDMI za
povezanu komponentu na ON.
Ako je funkcija Control for HDMI za povezanu
komponentu već podešena na ON, ne trebate
menjati podešenje.
6 Ponovite korake 4 i 5 za druge komponente
sa kojima želite koristiti funkciju Control
for HDMI.
Napomene
C Ako otkačite i ponovno povežite HDMI kabl,
ponovite navedene korake 1 – 6.
C Ne možete izvoditi One-Touch Play i System
Audio Control tokom primene funkcije Control
for HDMI-Easy Setting.
C Pre izvođenja postupka Control for HDMI-Easy
Setting sa TV-a, uključite TV, povezanu komponentu
i prijemnik.
C Ako komponenta za reprodukciju ne može da
radi nakon što izvedete podešavanja za Control
for HDMI-Easy Setting, proverite Control for
HDMI podešenje na vašem TV-u.
C Ako povezana komponenta ne podržava Control
for HDMI-Easy Setting, treba da podesite funkciju
Control for HDMI za povezanu komponentu na
ON pre izvođenja funkcije Control for HDMI-Easy
Setting sa TV-a.
Podešavanje funkcije Control
for HDMI
Reprodukcija DVD-a
(One-Touch Play)
Primenom jednostavnog postupka možete
uživati u zvuku i slici sa komponente povezane na prijemnik putem HDMI priključnice.
Započnite reprodukciju
povezane komponente.
Prijemnik i TV se automatski uključuju i
prelaze na odgovarajući HDMI ulaz.
1
Pritisnite AMP MENU.
Na displeju se prikaže "1-LEVEL".
2
Pritisnite 1/2 više puta za
izbor "6-VIDEO".
3
Pritisnite A ili 3 za pristup
meniju.
4
Pritisnite 1/2 više puta za izbor
"CONTROL FOR HDMI". Na
Reprodukcija DVD-a
jednostavnim postupkom
Možete takođe odabrati povezanu komponentu,
na primer DVD/Blu-ray uređaj, pomoću menija TV-a. U tom slučaju, prijemnik i TV prelaze
na odgovarajući HDMI ulaz.
Napomena
Zavisno od TV-a, možda se neće videti početak
reprodukovanog sadržaja.
displeju se prikazuje "CONTROL
FOR HDMI", zatim se pojavi
"CONTROL".
5
Pritisnite A ili 3 za pristup
parametru.
6
Pritisnite 1/2 više puta za
izbor "CTRL ON".
Funkcija Control for HDMI je aktivirana.
65
Uživanje u TV zvuku kroz
zvučnike povezane na
prijemnik
(System Audio Control)
Primenom jednostavnog postupka možete
uživati u reprodukciji TV zvuka iz zvučnika
povezanih na ovaj prijemnik.
Funkcijom System Audio Control možete
upravljati pomoću TV menija. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a. Kad je
uključena funkcija System Audio Control,
prijemnik će se automatski uključiti i prebaciti
na odgovarajući ulaz.
Zvuk sa TV-a će se reprodukovati iz zvučnika povezanih na ovaj prijemnik, a jačina
zvuka TV-a će se istovremeno smanjiti na
minimum.
Funkciju System Audio Control možete takođe
koristiti na sledeći način.
C Ako uključite prijemnik dok je TV uključen,
funkcija System Audio Control će se automatski podesiti na ON i TV zvuk će se
reprodukovati iz zvučnika povezanih na
prem- nik. Međutim, ako isključite prijemnik, zvuk će se reprodukovati iz zvučnika
TV-a.
C Glasnoću prijemnika možete podesiti podešavanjem jačine zvuka TV-a.
66
Napomene
C Ako System Audio Control ne radi prema podešenjima vašeg TV-a, pogledajte uputstvo za
upotrebu TV-a.
C Kad je "CONTROL FOR HDMI" podešen na
"CTRL ON", podešavanja za "AUDIO FOR HDMI"
u meniju VIDEO će se podesiti automatski zavisno
od System Audio Control podešenjima.
C Kad povežete TV koji nema funkciju System
Audio
C Control, funkcija System Audio Control ne radi.
Ako se TV uključi pre uključenja prijemnika,
C TV zvuk se nakratko neće čuti.
Kad prebacite na ulaz koji nije HDMI ili TV,
funkcija System Audio Control će se automatski
isključiti.
C Ako prebacite sa drugog ulaza na HDMI ili TV
ulaz, funkcija System Audio Control će se automatski uključiti.
Isključivanje prijemnika sa
TV-om
(System Power Off)
Napomene
C Podesite TV Standby Synchro na "ON" pre
upotrebe funkcije System Power Off. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.
C Zavisno od statusa, povezane komponente se
možda neće isključiti. Za detalje pogledajte
uputstva za upotrebu povezanih komponenti.
Kad isključite TV pomoću tastera POWER na
daljinskom upravljaču TV-a, prijemnik i
povezane komponente se automatski isključuju. Za isključivanje TV-a možete takođe
koristiti daljinski upravljač prijemnika.
Pritisnite istovremeno TV i TV
?/1 .
TV, prijemnik i komponenta povezana
putem priključnice HDMI se isključe.
67
Ostali postupci
Promena moda audio
ulaza
(INPUT MODE)
Kad povežete komponente i na digitalne i na
analogne audio ulazne priključnice (SAT)
prijemnika, možete odabrati mod audio ulaza.
1
Pritisnite INPUT SELECTOR na
prijemniku za izbor ulaza.
Takođe možete upotrebiti tastere ulaza na
daljinskom upravljaču.
2
Pritisnite INPUT MODE na
prijemniku više puta za izbor
moda audio ulaza.
Na displeju se pojavljuje odabrani mod
audio ulaza.
Slušanje digitalnog zvuka
sa drugih ulaza
(DIGITAL ASSIGN)
Digitalni audio ulaz kroz koji prolaze OPTICAL
ili COAXIAL (SAT IN, DVD IN) signali
možete dodeliti drugom ulazu kad se ti signali
ne koriste.
Na primer, ako želite da DVD uređaj bude
izvor zvuka za digitalni audio ulaz putem
priključnice OPTICAL IN na prijemniku,
učinite sledeće:
Povežite optičku izlaznu priključnicu DVD
uređaja sa priključnicom OPTICAL SAT IN
priključnicom na prijemniku.
Promenite "SAT OPT" u "DVD" u postavci
"D. ASSIGN".
1
Pritisnite AMP MENU.
Na ekranu se pojavi "1-LEVEL".
2
Pritisnite 1/2 više puta za
izbor "5-AUDIO".
C AUTO
Daje prioritet digitalnim audio signalima u
slučaju digitalnog i analognog povezivanja.
Ako nema digitalnih audio signala, izboru
se analogni audio signali.
C ANALOG
Izboru se analogni audio signali koji ulaze
preko AUDIO IN (L/R) priključnica.
3
Pritisnite A ili 3 za otvaranje
menija.
4
Pritisnite 1/2 više puta za
izbor "D. ASSIGN".
5
Pritisnite A ili 3 za pristup
parametru.
Napomene
6
Pritisnite 1/2 više puta za izbor
slobodnog digitalnog audio
ulaza ("SAT OPT" u ovom
primeru).
7
Pritisnite A ili 3 za potvrdu
izbora.
Modovi audio ulaza
C Zavisno od ulaza, neki modovi audio ulaza ne
mogu se podesiti.
C Kad se koristi funkcija ANALOG DIRECT, mod
audio ulaza se automatski podesi na "ANALOG".
Ne možete odabrati druge modove.
68
8
Pritisnite 1/2 više puta za
izbor ulaza ("SAT-DVD" u
ovom primeru) koji želite da
pridodate digitalnom audio
ulazu odabranom u koraku 6.
Ako je ulaz prebačen na "DVD", digitalni
zvuk sa DVD uređaja će se čuti putem
priključnice OPTICAL SAT IN.
Ulaz koji možete biti pridodat varira za
svaki audio ulaz. Detalje potražite u
odeljku "Ulazi koje je moguće pridodati
za digitalni audio ulaz".
Ulazi koje je moguće pridodati
za digitalni audio ulaz
Fabričko podešenje je podvučeno.
Digitalni audio
ulaz
COAXIAL
DVD IN
[DVD COAX]
OPTICAL
SAT IN
[SAT OPT]
Dodeljivi
ulazi
VIDEO 1
Prikaz
DVD– VD1
VIDEO 2
DVD– VD2
BD
DVD– BD
DVD
DVD– DVD
SAT
DVD– SAT
SA-CD/CD
DVD– CD
VIDEO 1
SAT– VD1
VIDEO 2
SAT– VD2
BD
SAT– BD
DVD
SAT– DVD
SAT
SAT– SAT
SA-CD/CD
SAT– CD
DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) omogućuje uživanje u zvuku sa spoljašnjeg uređaja, na primer sa prenosnog audio uređaja ili
računara.
Preko povezanog DIGITAL MEDIA PORT
adaptera (opcija) možete na prijemniku slušati
zvuk sa povezane komponente.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučene sa DIGITAL MEDIA PORT
adapterom.
Napomene
C Nemojte povezivati adapter koji nije
DIGITAL MEDIA PORT adapter.
C Isključite mrežni kabl pre priključivanja spojnih
kablova.
C Nemojte povezivati ili isključivati DIGITAL
MEDIA PORT adapter dok je prijemnik uključen.
C Zavisno od DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
možda neće biti moguć izlaz video signala.
C DIGITAL MEDIA PORT adapteri su raspoloživi
za kupovinu zavisno od područja.
Napomene
C Nije moguće dodati više digitalnih audio ulaza
istom ulazu.
C Ako je digitalni audio ulaz dodeljen drugom
ulazu, on se ne može koristiti kao originalni ulaz.
C Kad dodate digitalni audio ulaz, podešavanje
INPUT MODE se može promeniti automatski
(str. 68).
69
Povezivanje DIGITAL MEDIA POR
daptera
Možete slušati zvuk sa komponente povezane
putem DIGITAL MEDIA PORT adaptera na
DMPORT priključnicu na prijemniku.
DIGITAL MEDIA
PORT adapter
A Video kabl (opcija)
Isključivanje DIGITAL MEDIA
PORT adaptera sa DMPORT
priključnice
Pritisnite i zadržite obe strane priključka i
zatim ga izvucite.
70
Napomene
C Kod povezivanja DIGITAL MEDIA PORT
adaptera, umetnite priključak tako da strana sa
strelicom bude okrenuta prema strelici na
DMPORT priključnici.
C DMPORT povezivanje treba izvesti čvrsto, sa
priključkom ubačenim ravno.
C Budući da je priključak DIGITAL MEDIA PORT
adaptera lomljiv, rukujte njime pažljivo kod
postavljanja ili premeštanja prijemnika.
Video/audio reprodukcija sa
komponente povezane na
DMPORT priključnicu
1
Pritisnite DMPORT.
Možete takođe koristiti INPUT
SELECTOR na prijemnik za izbor
"DMPORT".
2
Imenovanje ulaza
Ulazima se može dodeliti naziv dužine do 8
znakova i prikazati na displeju prijemnika. Na
taj način možete znati koja komponenta je
povezana na koju priključnicu.
1
Započnite reprodukciju na
spojenoj komponenti.
Zvuk se reprodukuje na prijemniku. Za
detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno sa DIGITAL MEDIA PORT
adapterom.
Takođe možete upotrebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
Pomoću kontrolnog tastera
1/2 odaberite "5-AUDIO" ili
"6- VIDEO".
4
Pritisnite v ili 3 za otvaranje
menija.
5
Pritisnite 1/2 za izbor "NAME
IN".
6
Pritisnite v ili 3 za pristup
parametru.
Savet
Kad slušate MP3 ili drugi komprimovani audio zapis
sa prenosnog audio uređaja, možete poboljšati zvuk.
Pritisnite MUSIC više puta za izbor "PORTABLE"
(str. 53).
Pritisnite AMP MENU.
Na ekranu se pojavi "1-LEVEL".
Napomene
Zavisno od vrste DIGITAL MEDIA PORT
adaptera, možete upravljati povezanom komponentom pomoću daljinskog upravljača. Za detalje o
tasterma daljinskog upravljača pogledajte str. 10.
Izvedite video povezivanje sa MONITOR OUT
priključnice na TV (str. 70).
Pritisnite taster ulaza za izbor
ulaza koji želite imenovati.
Kursor trepće i možete odabrati znak.
Postupak unosa je opisan u "Kreiranje
naziva" (str. 60).
71
Promena prikaza na
displeju
Možete proveriti zvučne doživljaje i sl. promenom prikaza na displeju.
U ovom postupku koristite tastere na prijemniku.
Pritisnite DISPLAY više puta.
Svakim pritiskom na DISPLAY, prikaz se
menja na sledeći način.
Svi ulazi osim FM i AM
Indeksi naziv i naziv zvučnog doživljajaa)t
Odabran ulaz tPrimenjen zvučni doživljaj
FM i AM
Program Service nazivb) ili naziv sačuvane
radio stanicea) t Frekvencija t Oznaka
vrste programab) t Radio tekst prikazb) t
Tačno vreme (24-satni sistem)b)t Odabrani
zvučni doživljaj
a)
Indeksni naziv se pojavljuje samo ako ste ga dodelili, za ulaz ili sačuvanu radio stanicu (str.
60, 71). Indeksni naziv se ne prikazuje ako su
uneseni samo razmaci ili ako je jednak nazivu
ulaza.
b)
Samo tokom RDS prema (samo modeli sa kodom
područja CEL i CEK) (str. 61).
Napomena
Kod nekih jezika možda neće biti prikazani
određeni znakovi i oznake.
72
Upotreba sleep timera
Možete podesiti prijemnik pomoću daljinskog
upravljača tako da se automatski isključi
nakon određenog vremena.
Pritisnite SLEEP više puta dok je
prijemnik uključen.
Svakim pritiskom na taster, prikaz se menja
ciklično na sledeći način:
2-00-00 t 1-30-00 t1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Dok se upotrebljava funkcija sleep timera, na
displeju se prikazuje "SLEEP".
Napomena
Pritisnete li bilo koji taster na daljinskom upravljaču
ili prijemniku nakon što se displej zatamni, automatski će se uključiti. Nakon nekog vremena će se
displej ponovno zatamniti ako ne pritisnete nijedan
taster.
Savet
Ako želite da proverite preostalo vreme pre isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP. Pritisnete li
ponovno SLEEP, sleep timer će se isključiti.
Snimanje upotrebom
prijemnika
Možete snimati sa audio/video komponente
pomoću prijemnika. Pogledajte uputstvo za
upotrebu isporučeno sa komponentom za
snimanje.
Snimanje na medij za snimanje
Možete snimati iz video komponente pomoću
prijemnika. Pogledajte uputstvo za upotrebu
uređaja za snimanje.
1
Takođe možete upotrebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
Snimanje na CD-R
Pomoću prijemnika možete snimate na CD-R
medije. Pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja za snimanje CD-a.
1
Pritisnite jedan od tastera ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju.
2
Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Na primer, podesite radijsku stanicu
sa koje žalite snimati (str. 57).
3
Pripremite uređaj za snimanje.
Ubacite prazan CD-R u uređaj za
snimanje i podesite jačinu snimanja.
4
Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Na primer, ubacite video kasetu koju
želite kopirati u videorekorder.
3
Pripremite uređaj za snimanje.
Ubacite praznu video kasetu ili sl. u
uređaj za snimanje (VIDEO 1).
Takođe možete upotrebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pritisnite jedan od tastera
ulaza kako biste odabrali
komponentu za reprodukciju.
4
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Napomene
Neki izvori sadrže tehnologiju za sprečavanje
presnimavanja. U tom slučaju neće biti moguće
snimanje iz uređaja za reprodukciju.
Pokrenite snimanje i nakon
toga reprodukciju na odgovarajućim uređajima.
Napomene
Podešavanja zvuka nemaju uticaja na izlaz signala
sa SA-CD/CD/CD-R OUT priključnica.
73
Upotreba daljinskog upravljača
Promena postavki tastera
Možete promeniti fabričke postavke tastera
ulaza kako bi odgovarale komponentama vašeg
sistema. Na primer, ako povežete DVD rekorder
na VIDEO 1 priključnice prijemnika možete
podesiti taster VIDEO 1 na ovom daljinskom
upravljaču za rukovanje DVD rekorderom.
1
Zadržite pritisnut taster
ulaza kojoj želite promeniti
postavku.
Primer: Zadržite pritisnut taster
VIDEO 1.
2
U skladu sa sledećom tablicom,
pritisnite odgovarajući taster
za željenu kategoriju.
Primer: Pritisnite 4.
Sad možete taster VIDEO 1 koristiti za
upravljanje DVD rekorderom.
Odgovarajući tasteri i
pripadajuće kategorije
Kategorije
Pritisnite
Videorekorder
(upravljački mod VTR 3)a)
1
Videorekorder
(upravljački mod VTR 2)a)
2
DVD uređaj/DVD rekorder
(upravljački mod DVD1)b)
3
DVD rekorder
(upravljački mod DVD3)b)
4
CD uređaj
5
Euro digitalni satelitski prijemnik
6
DVR (digitalni CATV)
7
DSS (digitalni satelitski prijemnik)
Blu-ray uređaj
(upravljački mod BD1)c)
8
9
Blu-ray rekorderom
(upravljački mod BD3)c)
TV
0/10
Nije dodeljeno
-/--/>10/
CLEAR
ENTER/
MEMORY
a)
Sony videorekorderi rade sa podešenjem VTR 2 ili
VTR 3 koje odgovara 8-milimetarskoj traci ili
VHS kaseti.
b)
Sony DVD rekorderi rade sa podešenjem DVD1 ili
DVD3. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa DVD rekorderima.
c)
Za detalje o BD1 ili BD3 podešenju pogledajte
uputstvo za upotrebu isporučene sa Blu-ray
uređajem za reprodukciju ili Blu-ray rekorderom.
Brisanje svih postavki tastera
Pritisnite @/1 , DMPORT i MASTER VOL –
istovremeno.
Daljinski upravljač se vraća na fabričke
postavke.
74
x Dolby Digital Surround EX
Dodatne informacije
Rečnik
x Cinema Studio EX
Način reprodukcije surround zvuka koji se
može smatrati kombinacijom Digital Cinema
Sound tehnologije, omogućuje reprodukciju
zvuka tonskog studija i upotrebljava sledeće
tehnologije: "Virtual Multi Dimensions",
"Screen Depth Matching" i "Cinema Studio
Reverberation". Tehnologija virtualnih
zvučnika "Virtual Multi Dimensions" kreira
virtualno surround okruženje sa do 7.1 kanala i
donosi najnovije surround bioskop iskustvo u
vaš dom.
"Screen Depth Matching" proizvodi prigušenje visokih tonova, punoču i dubinu zvuka
najčešće kreiranog u bioskopu reprodukcijom
zvuka iza ekrana. Postupak se dodaje prednjim
i srednjim kanalima.
"Cinema Studio Reverberation" reprodukuje
zvuk vrhunskih bioskop dvorana i studija za
snimanje, uključujući Sony Pictures
Entertainment. Na raspolaganju su tri moda:
A/B/C, zavisno od vrsta studija.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Jedinstvena tehnologija reprodukcije zvuka
koju je razvila kompanija Sony u saradnji sa
Sony Pictures Entertainment i koja omogućava
uživanje u uzbudljivom i snažnom bioskop
zvuku u okviru doma. Uz "Digital Cinema
Sound", razvijenog ugradnjom DSP-a (Digital
signal processor) i merenjima, moguće je
proizvesti idealan zvuk kakav je zamislio
snimatelj, u okviru svog doma.
x Dolby Digital
Digitalni sistem kodiranja i dekodiranja koji je
razvila kompanija Dolby Laboratories, Inc.
Sastoji se od prednjeg (L/D), srednjeg,
surround (L/D) i subwoofer kanala. To je
odabrani audio standard za DVD-video i
poznat je pod nazivom 5.1-kanalni surround
zvuk. SA obzirom da se surround informacija
reprodukuje kao stereo, postiže se realističniji
zvuk i osećaj realnosti, nego kod Dolby
surround sistema.
Akustička tehnologija koju je razvila
kompanija Dolby Laboratories, Inc. Zadnji
surround zvuk kao matrica unesen je u običan levi i desni surround kanal tako da se
zvuk može reprodukovati 6.1-kanalno.
Aktivne scene su tako snimljene dinamičnije
i realističnije.
x Dolby Pro Logic II
Ova tehnologija prebacuje snimljeni 2-kanalni
stereo zvuk u reprodukovani 5.1-kanalni.
Pos- toji mod MOVIE za filmove i mod
MUSIC za stereo izvore poput muzike. Stari
filmovi kodirani sa standardnim stereo zvukom mogu se slušati u 5.1-kanalnom formatu.
x Dolby Pro Logic IIx
Tehnologija 7.1-kanalne (ili 6.1) reprodukcije.
Osim zvuka kodiranog kao Dolby Digital
Surround EX, i 5.1-kanalni Dolby Digital
audio se može reprodukovati kao 7.1 ili 6.1kanalni. Osim toga, postojeće stereo snimke
mogu se reprodukovati u 7.1 ili 6.1-kanalnom formatu.
x Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Tehnologija obrade zvuka koju je razvila kompanija Dolby Laboratories, Inc. Srednja i mono
surround informacija je sačuvana u obliku
matrice u dva stereo kanala. Kod reprodukcije
se zvuk dekodira i emituje kao 4-kanalni
surround. Ova je najuobičajeniji format za
DVD-video.
x DTS 96/24
Format visokokvalitetnog digitalnog zvuka.
Omogućuje snimanje zvuka uz frekvenciju
uzorkovanja i brzinu prenosa od 96 kHz/24
bita, što je najveća vrednost za DVD-video.
Broj kanala za reprodukciju zavisi od
softvera.
x DTS Digital Surround
Digitalna tehnologija kodiranja i dekodiranja
zvuka za bioskop dvorane koju je razvila
kompanija Digital Theater Systems, Inc.
Komprimira zvuk manje od Dolby Digital
sistema i omogućuje veći kvalitet reprodukcije
zvuka.
nastavlja se
75
x DTS-ES
x Kompozitni video
Format za 6.1-kanalnu reprodukciju sa
zadnjim surround informacijama. Postoje
dva moda: "Discrete 6.1", koji snima svaki
kanal nezavisno, i "Matrix 6.1", koji pretvara
zadnji surround kanal u matricu i spaja sa LS
i RS kanalima. Prikladan je za reprodukciju
zvučnih zapisa filmova.
Standardni format za prenos video signala.
Kombinuje se signal svetline Y i signal
intenziteta boje C u jedan signal.
x DTS Neo:6
Ova tehnologija pretvara snimljeni 2-kanalni
stereo zvuk u 6.1-kanalni. Na raspolaganju su
dva moda, zavisno od izvora reprodukcije ili
osobnim željama: CINEMA za filmove i
MUSIC za stereo izvore poput muzike.
x Frekvencija uzorkovanja
Kako bi se analogni signali pretvorili u digitalne, potrebno ih je kvantizirati. Postupak se
naziva uzorkovanje, a broj ciklusa kvantizacije
u jednoj sekundi se naziva frekvencija uzorkovanja. Standardni muzički CD sačuvava
podatke uzorkovane 44 100 puta u sekundi,
što predstavlja frekvenciju uzorkovanja od
44,1 kHz. Općenito, veća frekvencija
uzorkovanja znači veću kvalitetu zvuka.
x HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI je priključnica koja podržava zvuk i sliku
putem samo jednog digitalnog spoja. HDMI
veza prenosi standardne do high definition
video signale u audio/video komponente,
poput TV prijemnika sa HDMI priključnicom, u digitalnom obliku bez smanjenja
kvalitete. HDMI specifikacija podržava
HDCP (High- bandwidth Digital Contents
Protection), odnosno tehnologiju za zaštitu od
umnožavanja koja sadrži tehnologiju
kodiranja digitalnih video signala.
x Komponentni video
Format za prenos video signala pri kojem se
informacija sastoji od tri odvojena signala:
svetlina Y, intenzitet boje Pb i intenzitet boje
Pr. Omogućuje verniji prenos slika visokog
kvaliteta, kao što je DVD video ili HDTV.
Priključnice su označene zeleno, plavo i
crveno.
76
x PCM (Pulse Code Modulation)
Metoda konverzije analognih audio signala u
digitalne audio signale za jednostavno uživanje
u digitalnom zvuku.
x x.v.Colour
x.v.Colour je poznatiji pojam za xvYCC standard kojeg predlaže Sony, pa je trgovačka marka
kompanije Sony. xvYCC je međunarodni
standard za prostor boje kod video signala. Ovaj
standard omogućuje prikaz šireg opsega boja
od trenutno korišćenog standarda emitovanja.
Mere opreza
O sigurnosti
Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani predmet ili se prolije tečnost, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i pre dalje upotrebe,
odnesite ga u servis na proveru.
O izvorima napajanja
C Pre upotrebe prijemnika, proverite da li je
napon vašeg mrežnog napajanja dobar za rad
uređaja. Napon je označen na natpisnoj
pločici sa zadnje strane uređaja.
C Uređaj nije isključen iz mrežnog napajanja
sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu
utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
C Ako duže vreme nećete koristiti uređaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabl.
C Mrežni kabl smeju menjati samo stručne
osobe.
O postavljanju
C Postavite prijemnik na mesto na kojem je
osigurano dovoljno prozračivanje kako bi
sprečili stvaranje toplote i time produžili
vek trajanja prijemnika.
C Nemojte postavljati prijemnik u blizini izvora
toplote, nemojte ga izlagati direktnom uticaju
sunčevih zraka, jake prašine ili mehaničkih
udara.
C Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa
što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i
uzrokovati kvar uređaja.
C Nemojte postavljati prijemnik u blizinu uređaja poput TV prijemnika, video uređaja ili
kasetofona. (Ako se prijemnik koristi zajedno
sa TV prijemnikom, video uređajem ili kasetofonom i postavi preblizu tim uređajima,
mogu se pojaviti šumovi i smanjiti se kvalitet slike. To posebno vredi ako se upotrebljava sobna antena. Preporučujemo zato
upotrebu spoljne antene.)
C Imajte na umu da kod postavljanja prijemnika
na posebno obrađen pod (poliran, nauljen,
premazan voskom), mogu nastati mrlje ili
može izbledeti boja.
O zagrevanju
Iako se tokom rada prijemnik zagreva, to nije
kvar. Kod duže upotrebe sa povišenom jačinom, kućište se zagreva na gornjoj i donjoj, i
bočnim stranama. Nemojte ga dodirivati jer
postoji opasnost od opekotina.
O radu
Pre priključenja ostalih komponenti, obratite
pažnju da je prijemnik isključen i izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekom krpom koju je potrebno navlažiti u
rastvoru blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne sunđere, zrnasta sredstva
ili rastvore kao što su alkohol ili benzin.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili naiđete na
problem pri upotrebi prijemnika, molimo da
se obratite najbližem ovlašćenom Sony
prodavcu ili servisu.
77
U slučaju problema
Ako za vreme upotrebe prijemnika naiđete
na bilo koji od sledećih problema, koristite
ova uputstva za otklanjanje kvarova.
Zvuk
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
izbor komponente.
C Proverite jesu li zvučnici i komponente
ispravno povezani.
C Proverite jesu li svi kablovi zvučnika
pravilno povezani.
C Proverite jesu li prijemnik i sve komponente uključeni.
C Možda je kontrola MASTER VOLUME
postavljena na "VOL MIN".
C Proverite da SPEAKERS (OFF/A/B) nije
postavljena na "OFF".
C Proverite jesu li možda povezane slušalice.
C Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču za uključenje zvuka.
C Proverite jeste li odabrali odgovarajuću
komponentu tasternog ulaza.
C Aktivirala se zaštita na prijemniku. Isključite prijemnik, uklonite uzrok kratkog
spoja i ponovno uključite prijemnik.
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
C Proverite da li je komponenta ispravno
povezana na odgovarajuće audio ulaze.
C Proverite je(su) li kabl/kablovi do kraja
utaknut(i) u priključnice na prijemniku i
komponentama.
78
Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih
zvučnika.
C Povežite slušalice na PHONES priključak
kako bi proverili čuda li je se zvuk u slušalicama. Ako se u slušalicama čuje samo
jedan kanal, komponenta možda nije
ispravno povezana na prijemnik. Proverite
jesu li kablovi do kraja utaknuti u priključke
na prijemniku i komponenti. Ako se u
slušalicama čuje zvuk oba kanala, možda
prednji zvučnik nije ispravno povezan na
prijemnik. Proverite spoj prednjeg zvučnika iz kojeg se ne čuje zvuk.
C Povežite priključnicu i levog i desnog
kanala analogne komponente, a ne samo
jednu od njih. Koristite audio kabl
(opcija).
Nema zvuka iz digitalnih izvora
(iz ulazne priključnice OPTICAL ili
COAXIAL).
C Proverite da INPUT MODE nije podešen
na "AUTO" (str. 68).
C Proverite da nije odabrana funkcija
ANALOG DIRECT.
Levi i desni signal nisu balansirani ili
su zamenjeni.
C Proverite jesu li zvučnici i komponente
ispravno i čvrsto povezani.
C Podesite balans u meniju LEVEL.
Čuje se jaki šum ili brujanje.
C Proverite jesu li zvučnici i komponente
sigurno i čvrsto povezani.
C Proverite da li su spojni kablovi udaljeni
od transformatora ili motora i bar 3 metra
od TV prijemnika ili fluorescentne
rasvete.
C Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenti.
C Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste navlažili alkoholom.
Nema zvuka iz srednjeg, surround ili
zadnjih surround zvučnika, ili je zvuk
vrlo tih.
C Odaberite mod CINEMA STUDIO EX
(str. 54).
C Podesite jačinu zvučnika (str. 33).
C Proverite da li je srednji zvučnik podešen
na "SMALL" ili "LARGE" (str. 40).
C Proverite jesu li zadnji surround
zvučnici podešeni na "SINGLE" ili
"DUAL" (str. 40).
Ne čuje se zvuk iz zadnjih surround
zvučnika.
C Neki diskovi nemaju Dolby Digital
Surround EX oznake čak i ako se na
njihovom omotu nalazi znak Dolby
Digital Surround EX. U tom slučaju
odaberite "SB ON" (str. 38).
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
C Proverite da li je subwoofer povezan
čvrsto i pravilno.
C Uključite subwoofer.
C Podesite subwoofer na "YES" (str. 40).
C Sa nekim zvučnim doživljajima neće se
čuti zvuk iz subwoofera.
Nije moguće postići surround efekt
C Proverite da li je uključen zvučni
doživljaj
(pritisnite MOVIE ili MUSIC).
C Zvučni doživljaji ne rade kod signala
sa frekvencijom uzorkovanja većom
od 48 kHz.
Ne čuje se zvuk iz uređaja povezanog
na DIGITAL MEDIA PORT adapter.
C Podesite jačinu ovog prijemnika.
C DIGITAL MEDIA PORT adapter i/ili
komponenta nisu povezani pravilno.
Isključite prijemnik, zatim ponovo
povežite DIGITAL MEDIA PORT
adapter i/ili komponentu.
C Proverite podržava li vaš DIGITAL
MEDIA PORT adapter i/ili komponenta
ovaj prijemnik.
Slika
Na TV ekranu ili monitoru nema slike
ili je slika nejasna.
C Tasterima ulaza odaberite odgovarajući
ulaz.
C Odaberite odgovarajući ulaz na TV
prijemniku.
C Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenti.
C Zavisno od DIGITAL MEDIA PORT
adaptera, možda neće biti moguć video
izlaz.
Snimanje nije moguće.
C Proverite jesu li komponente ispravno
povezane (str. 19).
C Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tastera ulaza.
Ne reprodukuje se Dolby Digital ili
DTS višekanalni zvuk.
C Proverite da li je DVD, itd. snimljen u
Dolby Digital ili DTS formatu.
C Kod povezivanja DVD uređaja i sl. na
digitalne ulaze ovog prijemnika, proverite
audio podešenje (podešenje audio ulaza)
povezane komponente.
nastavlja se
79
HDMI
Ulaz zvuka iz HDMI priključnice na
prijemniku ne izlazi iz prijemnika ili TV
zvučnika.
C Proverite HDMI povezivanje.
C Nije moguće slušati Super Audio CD
povezivanjem preko HDMI.
C Zavisno od komponenti za reprodukciju,
možda je potrebno podesiti komponentu.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučene uz svaku od komponenti.
Slika sa izvora povezanog na HDMI
priključnicu ovog prijemnika se ne vidi
na ekranu povezanog TV-a.
C Proverite HDMI povezivanje.
C Zavisno od komponenti za reprodukciju,
možda ćete je morati podesiti. Pogledajte
uputstvo za upotrebu svake od
komponenti.
Funkcija Control for HDMI ne radi.
C Proverite HDMI povezivanje (str. 20).
C Proverite da li je "CONTROL FOR
HDMI" podešen na "CTRL ON" u
meniju VIDEO.
C Proverite da li je povezana komponenta
kompatibilna sa funkcijom Control for
HDMI.
C Proverite Control for HDMI podešavanja
na spojenoj komponenti. Pogledajte
uputstvo
za upotrebu povezane komponente.
C Ako promenite HDMI povezivanje,
povežite/odvežite mrežni kabl, ili se
prekine napajanje, ponovite postupak iz
"Priprema funkcije Control for HDMI"
(str. 64).
80
Ne čuje se zvuk iz zvučnika prijemnika
i TV zvučnika dok koristite funkciju
System Audio Control.
C TV treba da bude kompatibilan sa
funkcijom System Audio Control.
C Ako TV nema funkciju System Audio
Control, podesite "AUDIO FOR HDMI"
u meniju VIDEO na
 "TV+AMP" ako zvuk želite slušati iz
TV zvučnika i prijemnika.
 "AMP" ako zvuk želite slušati iz
prijemnika.
C Ako ne možete slušati zvuk sa komponente
povezane na prijemnik
 Odaberite odgovarajući ulaz kad želite
gledati program na komponenti povezanom putem HDMI priključnice na prijemnik.
 Promenite TV kanal kad želite da gledate
TV prenos.
 Odaberite komponentu ili ulaz sa
koje želite pratiti reprodukciju kad
gledate program na komponenti spojenoj na TV. Za taj postupak, pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.
Daljinski upravljač TV-a ne može se
koristiti za upravljanje povezanom
komponentom pri upotrebi funkcije
Control for HDMI.
C Promenite ulaz prijemnika na HDMI
ulaz povezan na komponentu.
Tjuner
FM prem je loš
Koristite 75-omski koaksijalni kabl
(nije deo isporuke) za povezivanje prijemnika na spoljnu FM antenu kao na
sledećoj slici. Povežite li prijemnik na
spoljnu antenu, uzemljite antenu za zaštitu
od munje. Kako biste sprečili eksploziju
plina, nemojte povezivati vodič za uzemljenje na plinsku cev.
Spoljna FM antena
Prijemnik
Vod za uzemljenje
(opcija)
Željene RDS informacije nisu vidljive
na displeju.*
C Obratite se radio stanicu i proverite pruža
li takve usluge. Ako je tako, usluga je
možda privremeno nedostupna.
* Samo modeli sa oznakom područja CEL i CEK.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
C Usmerite daljinski upravljač prema
senzoru na prijemniku.
C Uklonite prepreke između daljinskog
upravljača i prijemnika.
C Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite
novim.
C Proverite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
Na uzemljenje
Ne mogu se namestiti radijske stanice.
C Proverite jesu li antene čvrsto povezane.
Podesite antene i ako je potrebno, priključite spoljnu antenu.
C Signal stanica je suviše slab (pri automatskom podešavanju). Koristite ispravno
podešavanje.
C Proverite jeste li ispravno podesili korak
podešavanja (kod izravnog podešavanja
AM stanica).
C Nijedna stanica nije sačuvana ili su
sačuvane stanice obrisane (pri podešavanju pomoću pretraživanja memorisanih
stanica). Sačuvajte stanice (str. 58).
C Pritisnite DISPLAY tako da se na pokazivaču pojavi frekvencija.
RDS ne radi.*
C Proverite da li je podešena FM RDS stanica.
C Odaberite FM stanicu sa jačim signalom.
nastavlja se
81
Poruke o greškama
Ako dođe do nepravilnosti u radu, na displeju će
se pojaviti poruka. Moguće je proveriti stanje
sistema prema poruci. Pogledajte sledeću
tablicu za rešenje problema. Ako ne možete
ukloniti problem, obratite se najbližem ovlašćenom Sony servisu. Pojavi li se poruka
o grešci tokom automatskog kalibrisanja,
pogledajte "Oznake grešaka i upozorenja"
(str. 31) kako biste rešili problem.
PROTECT
Iz zvučnika se emituje neispravna električna
struja. Prijemnik će se automatski isključiti
nakon nekoliko sekundi. Proverite
povezivanje kablova zvučnika i ponovno
uključite prijemnik.
Ako ne možete rešiti problem
primenom navedenih saveta
Možda će se problem rešiti brisanjem memorije prijemnika (str. 27). Međutim, imajte na
umu da će se sva sačuvana podešavanja
vratiti na fabrički unesene vrednosti i trebaćete da ih podesite ponovno.
Ako problem postoji i dalje
Tehnički podaci
Pojačalo
Modeli sa oznakom područja CEL, CEK 1)
Minimalna RMS izlazna snaga (8 oma, 20 Hz
– 20 kHz, THD 0,09%)
85 W + 85 W
Stereo izlazna snaga (8 oma, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Surround izlazna snaga2) (8 oma, 1 kHz,
THD 10%)
140 W/ch
Modeli sa oznakom područja TH 1)
Minimalna RMS izlazna snaga (8 oma, 20 Hz
– 20 kHz, THD 0,09%)
70 W + 70 W
Stereo izlazna snaga (8 oma, 1 kHz, THD 1%)
80 W + 80 W
Surround izlazna snaga2) (8 oma, 1 kHz,
THD 10%)
120 W/ch
1)
Izmereno u sledećim uslovima:
Oznaka područja
Napajanje
CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
TH1
240 V AC, 50 Hz
Obratite se najbližem Sony servisu. Imajte na
umu da, ukoliko serviser zameni neke
delove tokom popravka, možete zadržati te
delove.
2)
Podsetnik za brisanje memorije
prijemnika
Frekventni odziv
Analogni
Za brisanje
Pogledajte
Svih memorisanih postavki
str. 27
Osobnih zvučnih doživljaja
str. 56
82
Referentna izlazna snaga za prednje, srednji i
surround zvučnike. Zavisno od postavki zvučnog
doživljaja i izvora, možda se neće čuti zvuk.
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (zaobilazi
zvučne doživljaje i
podešavanje tonova)
Ulazi
Analogni
Uopšteno
Osetljivost: 500 mV/
50 kilooma
SA/N3) : 96 dB
(A, 500 mV 4) )
Digitalni (koaksijalni)
Impedansa: 75 oma
SA/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički) SA/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlazi (analogni)
AUDIO OUT
Napon: 500 mV/
10 kilooma
SUB WOOFER Napon: 2 V/1 kilooma
Ekvilajzer
Jačina zvuka
±6 dB, korak 1 dB
3)
INPUT SHORT (zaobilazi zvučne doživljaje
i podešavanje ekvilajzera),
4)
Opterećena mreža, ulazni nivo.
FM tjuner
Opseg podešavanja
Antena
Antenski priključci
Međufrekvencija
87,5 – 108 MHz
FM žičana antena
75 oma, nesimetrično
10,7 MHz
Napajanje
Oznaka područja
Napon
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
TH1
230 – 240 V AC, 50/60
Hz
Izlazna snaga (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 0,7 A MAKS.
Potrošnja
Oznaka područja
Potrošnja
CEL, CEK
220 W
TH1
210 W
Potrošnja (u pripravnom stanju)
0,3 W (kad je "CONTROL
FOR HDMI" u meniju
VIDEO podešen na
"CTRL OFF")
Dimenzije
430 T 157,5 T 318 mm,
zajedno sa delovima koji
štrče i kontrolama
Masa (približno)
8,1 kg
Isporučeni pribor
AM tjuner
Opseg podešavanja
Oznaka područja Skala podešavanja
Korak 10 kHz Korak 9 kHz
CEL, CEK, TH1
–
531 –
1602 kHz
Antena
Međufrekvencija
Okvirna antena
450 kHz
Video
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 oma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 oma P R/C R:
0,7 Vp-p/75 oma PR/C R:
0,7 Vp-p/75 oma
80 MHz HD Pass Through
Uputstvo za upotrebu (ovaj
priručnik) Brzi vodič (1)
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
Daljinski upravljač (RM-AAU023) (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
Optimizacijski mikrofon (ECM-AC2 ili
ECM-AC2a) (1)
Detalje o oznaci područja komponente
koju koristite potražite na str. 3.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štamparske greške.
83
Sony Corporation
http://www.sony.net
Download PDF