Sony STR-DH100 User's manual
4-129-741-13(1)
FM stereo
FM/AM prijemnik
Uputstvo za upotrebu
STR-DH100
©2009 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste sprečili požar ili električni
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste sprečili požar, ne prekrivajte ventilacione
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavesama, itd.
Ne stavljajte izvore otvorenog plamena na uređaj,
kao što su upaljene sveće.
Kako biste smanjili opasnost od požara i električnog
udara, nemojte izlagati uređaj kapljanju ili prskanju
te nemojte stavljati na njega predmete napunjene
teč nošću, kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u skučen prostor, kao što
je polica za knjige ili ormarić.
S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za odspa­
janje uređaja iz napajanja, spojite ga u lako dostupnu
zidnu utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu
uređaja, odmah ga odspojite iz zidne utičnice.
Važne sigurnosne napomene
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ovo uputstvo.
Sačuvajte ovo uputstvo.
Pridržavajte se svih upozorenja.
Poštujte sva uputstva.
Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode.
Čistite samo suvom krpom.
Nemojte blokirati ventilacione otvore uređaja.
Uređaj postavite u skladu sa uputstvom proizvođača.
8) Nemojte postavljati u blizini izvora toplote, poput
radijatora, grejalice, peći i sl., ili uz uređaje koji
stvaraju toplotu (uključujući pojačala).
9) Zaštitite mrežni kabl kako se po njemu ne bi
hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini utikača,
utičnice i na mestu gde izlazi iz uređaja.
10) Upotrebljavajte samo dodatni pribor koji
preporučuje proizvođač.
11) Upotrebljavajte samo kolica, stalak, tronožac,
nosač ili astal koji preporučuje proizvođač ili
koji se prodaje uz uređaj. Ako se upotrebljavaju
kolica, treba da pazite kod premeštanja uređaja
da ne dođe do ozleda u slučaju prevrtanja.
Baterije ili uređaji sa umetnutim baterijama ne smeju
se izlagati visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu, vatri i sl.
Ovaj uređaj nije odspojen od napajanja sve dok je
utikač spojen u utičnicu, čak i ako je uređaj isključen.
Zvuk prevelike glasnoće iz slušalica može uzroko­
vati gubitak sluha.
2
12) Odspojite uređaj iz zidne utičnice tokom
nevremena sa grmljavinom ili ako ga nećete
upotrebljavati duže vreme.
13) Servisiranje prepustite isključivo kvalifikovanom
servisnom osoblju. Uređaj je potrebno servisirati
ako je došlo do bilo kakvih oštećenja, na primer,
mrežnog kabla ili utikača, od prosipanja tečnosti,
upadanja predmeta u uređaj, izlaganja kiši ili
vlazi, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je pao.
Za korisnike u Evropi
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenjivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim država­
ma sa posebnim sistemima
za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba da bude zbrinut na, za tu namenu na
predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektro ­
nske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem uređaja pomažete
u sprečavanju mogućih negativnih uticaja po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materi­
jala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detalj­
ne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
3
Odlaganje istrošenih baterija
(primenjivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim državama
sa posebnim sistemima za
odlaganje)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se
baterija priložena uz ovaj proizvod ne sme zbrinja­
vati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama ovaj simbol može biti u kom­
binaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje na baterije koje
sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u
sprečavanju mogućih negativnih uticaja po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju
da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu sa
ugrađenom baterijom, njenu zamenu valja pove­
riti isključivo ovlaš ćenom servisu.
Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje baterijom,
na kraju njenog radnog veka je odnesite na odlaga­
lište za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje
o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.
Odnesite bateriju na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu up­
ravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili
proizvod.
Napomena za korisnike: Sledeća
informacija vredi samo za uređaje
koji se prodaju u državama u kojima
se primenjuju EU smernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1­7­1 Konan Minato­ku Tokyo, 108­0075 Japan.
Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i
garancije pogledajte adresu na garantnom listu.
4
O ovom priručniku
5 Uputstvo u ovom priručniku se odnosi na model
STR­DH100. Proverite oznaku vašeg modela
koja se nalazi u donjem desnom uglu prednje
ploče. U ovom uputstvu za ilustraciju su korišć e ­
ni modeli sa oznakom područja U, osim ako nije
naznačeno drugačije. Razlike u načinu rukovanja
su jasno navedene tekstom kao što je "Samo za
model sa oznakom područja U".
5 Uputstvo u ovom priručniku opisuje kontrole na
daljinskom upravljaču. Takođe možete koristiti i
kontrole na samom uređaju ako imaju iste ili
slične oznake kao i one na prijemniku.
O oznakama područja
Oznaka područja prijemnika nalazi se na gornjoj
desnoj strani zadnje ploče (pogledajte donju
sliku).
Oznaka područja
Sve razlike u radu u skladu sa oznakom područja
jasno su navedene u tekstu, na primer, "Samo
modeli sa oznakom područja AA".
Sadržaj
Opis i položaj delova ................................... 6
Priprema
1: Instaliranje zvučnika ................................ 12
2: Spajanje zvučnika .................................... 12
3: Spajanje audio/video komponenata ......... 13
4: Spajanje antena ........................................ 15
5: Priprema prijemnika i daljinskog
upravljača ................................................ 16
6: Odabir sistema zvučnika .......................... 17
Dodatne informacije
Mere opreza ................................................ 29
U slučaju problema ...................................... 30
Tehnički podaci ............................................ 33
Reprodukcija
Uživanje u zvuku iz komponente spojene
na prijemnik ............................................ 18
Uživanje u zvuku iz komponenata spojenih
na DIGITAL MEDIA PORT ................... 19
Rukovanje pojačalom
Rukovanje menijima ................................ 20
Podešavanje tona.......................................... 21
Upotreba tunera
Slušanje FM/AM radio stanica..................... 21
Memorisanje radio stanica ........................... 23
Upotreba RDS sistema (RDS) ......................25
(Samo modeli sa oznakom područja
CEL, CEK)
Ostali postupci
Promena prikaza na displeju .......................27
Upotreba sleep timera................................... 27
Snimanje upotrebom prijemnika................... 28
Upotreba daljinskog upravljača
Promena postavki tipki ............................. 28
5
Opis i položaj delova
Prednja strana uređaja
Indikatori na displeju
6
Naziv
Funkcija
A / (uključe­ Pritisnite za uključivanje i
no/pripravno isključivanje prijemnika
stanje)
(str. 16).
B SPEAKERS
Prebacivanje zvučnika na
OFF, A, B, A+B (str. 17).
C INPUT
Za odabir ulaznog izvora
reprodukcije (str.18, 19, 22,
24, 28).
D Displej
Ovde se prikazuje trenutni
status odabrane komponente
ili lista opcija koje se mogu
odabrati (str. 6).
(OFF/A/B/
A+B)
SELECTOR
E Senzor
daljinskog
upravljača
Prijem signala iz daljinskog
upravljača.
F MASTER
Zakrenite za podešavanje
glasnoće svih zvučnika isto­
vremeno (str. 18).
G MUTING
Pritisnite za privremeno
isključivanje zvuka.
Ponovo pritisnite MUTING
za vraćanje zvuka (str. 19).
H DIMMER
Pritisnite više puta za pro­
menu svetline displeja.
I DISPLAY
Pritisnite više puta za odabir
informacija prikazanih na
displeju (str. 26, 27).
J TREBLE +/–
Pritisnite više puta za
podešavanje glasnoće visokih
tonova na zvučniku (str. 21).
K BASS +/–
Pritisnite više puta za
podešavanje glasnoće basova
na zvučniku (str. 21).
L MEMORY/
Pritisnite za memorisanje
stanice ili unos postavke kod
podešavanja (str. 22, 24).
M TUNING
Pritisnite za upravljanje
tjunerom (FM/AM) (str. 21).
VOLUME
ENTER
MODE
Naziv
Funkcija
P SP A/SP B
Svetli zavisno od sistema
zvučnika koji se upotrebljava
(str. 17). Međutim, ovi indi­
katori se ne uključuju ako je
isključen izlaz zvučnika ili
ako su spojene slušalice.
Q SLEEP
Svetli kad je aktiviran sleep
timer (str. 27).
R Indikatori
Svetle kad je prijemnik
podešen na radio prijem
(str. 21) i sl.
tunera
MEMORY
RDS
MONO
ST
Svetli ako su uključene funk­
cije memorije, poput Preset
Memory (str. 23) i sl.
Podešena je radio stanica sa
RDS uslugama.
Napomena
"RDS" se prikazuje samo kod
modela sa oznakama područja
CEL i CEK.
Mono prijem
Stereo prijem
Prikazuje se broj memorisane
stanice ako je odabrana
memorisana stanica.
Napomena
Broj memorisane stanice se
menja zavisno od odabrane
memorisane stanice. Detalje
o memorisanju radio stanica
pogledajte na str. 23.
TUNING +/–
N FM MODE
Pritisnite za odabir mono ili
stereo FM prijema (str. 22).
O Priključnica
Za spajanje slušalica (str. 31).
PHONES
7
zadnja strana uređaja
ADMPORT
DDeo AUDIO INPUT/OUTPUT
DMPORT
priključnica
Za spajanje
DIGITAL MEDIA
PORT adaptera
(str. 13).
BDeo ANTENNA
FM
ANTENNA
priključnica
Spajanje žičane FM
antene isporučene
uz prijemnik
(str. 15).
AM
ANTENNA
priključnice
Spajanje okvirne
AM antene isporu­
čene uz prijemnik
(str. 15).
CDeo SPEAKERS
Za spajanje
zvučnika (str. 12).
8
Beli (L)
Crveni (R)
AUDIO
IN/OUT
priključnice
Spajanje Super
Audio CD ure­
đaja, CD uređaja
i sl. (str. 13).
Daljinski upravljač
Isporučeni daljinski upravljač možete koristiti
za upravljanje prijemnikom i Sony audio/
video komponentama kojima je daljinski
upravljač dodeljen za upravljanje (str. 28).
RM­AAU055
Naziv
Funkcija
A TV /
Pritisnite TV / i TV (O)
istovremeno za uključivanje
ili isključivanje TV­a.
(uključeno/
pripravno
stanje)
AV /
(uključeno/
pripravno
stanje)
Pritisnite za uključivanje i
isključivanje audio/video kom­
ponenata za koje je daljinski
upravljač programiran (str. 28).
Ako pritisnete / (B)
istovremeno, isključiće se
prijemnik i druge Sony kompo­
nente (SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija preklopke AV /
automatski se menja svaki put
kad pritisnete tipku ulaza (C).
B /
Pritisnite za uključivanje i
isključivanje prijemnika.
Za isključivanje svih kom­
ponenata, pritisnite / i
AV / (A) istovremeno
(SYSTEM STANDBY).
C Tipke ulaza
Pritisnite jednu od tipki za
odabir komponente koju želite
upotrebljavati. Kad pritisnete
bilo koju od tipki izvora, pri­
jemnik se uključuje. Tipke su
fabrički podešene za upravlj­
anje Sony komponentama.
Možete da promenite postavke
tipki sledeći korake u
"Promena postavki tipki"
na str. 28.
(uključeno/
pripravno
stanje)
D TREBLE +/– Pritisnite više puta za podeša­
vanje glasnoće visokih tonova
na zvučniku.
E DVD/BD
Pritisnite za prikaz menija
DVD ili Blu­ray diska na TV
ekranu. Nakon toga tipkama
, , ,  i  (Q) rukujte
menijom.
F DISC SKIP
Pritisnite za prelaz na
drugi disk ako uređaj ima
šaržer.
G D.TUNING
Pritisnite za prelaz u mod
direktnog podešavanja.
MENU
nastavlja se
9
Naziv
Funkcija
H MEMORY
Pritisnite za memorisanje sta­
nice tokom upotrebe tjunera.
ENTER
Naziv
/
Funkcija
b)
Pritisnite za unos vrednosti
nakon odabira kanala, diska ili
zapisa brojčanim tipkama TV­a,
videorekordera, CD uređaja,
DVD rekordera, DVD uređaja
ili satelitskog prijemnika.
I AMP MENU Pritisnite za prikaz menija
Pritisnite za
– pretraživanje zapisa naprijed/
natrag na DVD uređaju.
– pokretanje ubrzanog pretra­
živanja naprijed/natrag na
videorekorderu, CD uređaju,
DVD rekorderu, MD uređaju,
kasetofonu ili Blu­ray uređaju.
a)b)
Pritisnite za pokretanje repro­
dukcije na videorekorderu,
CD uređaju, DVD uređaju,
DVD rekorderu, MD uređaju
ili Blu­ray uređaju.
b)
Pritisnite za pauziranje repro­
dukcije na videorekorderu,
CD uređaju, DVD uređaju,
DVD rekorderu, MD uređaju
ili Blu­ray uređaju. (Također
pokreće snimanje na kompo­
nenti koja je u pripravnom
stanju snimanja.)
prijemnika. Nakon toga
tipkama , , ,  i  (Q)
rukujte menijom.
J TOOLS/
Pritisnite za prikaz i odabir op­
cija menija DVD ili Blu­ray
uređaja.
Istovremeno pritisnite TOOLS/
OPTIONS i TV (O) za prikaz
opcija dostupnih za Sony TV.
K MUTING
Pritisnite za privremeno
isključivanje zvuka.
Ponovo pritisnite MUTING
za vraćanje zvuka.
Istovremeno pritisnite MUTING
i TV (O) za isključivanje
zvuka na TV prijemniku.
b)
Istovremeno pritisnite TV
VOL +/– i TV (O) za pode­
šavanje glasnoće TV­a.
Pritisnite za zaustavljanje re­
produkcije na videorekorderu,
CD uređaju, DVD uređaju,
DVD rekorderu, MD uređaju
ili Blu­ray uređaju.
FM MODE
Pritisnite za odabir mono ili
stereo FM prijema.
Pritisnite za podešavanje
glasnoće svih zvučnika
istovremeno.
TV CH +/–
Istovremeno pritisnite TV
CH +/– i TV (O) za odabir
pohranjenih TV kanala.
Pritisnite za prikaz izbornika
za upravljanje audio/video
komponentama.
Istovremeno pritisnite MUTING
i TV (O) za prikaz izbornika
TV prijemnika.
Nakon toga tipkama , , , 
i  (Q) rukujte izbornikom.
PRESET +/– Pritisnite za odabir
– pohranjenih postaja.
– pohranjenih kanala na video­
rekorderu ili satelitskom
prijemniku.
OPTIONS
L TV VOL
+a)/–
MASTER
VOL +a)/–
M MENU/
HOME
N /b)
Pritisnite za preskakanje
zapisa na CD, DVD uređaju,
DVD rekorderu, MD uređaju,
kasetofonu ili Blu­ray uređaju.
REPLAY / Pritisnite za reprodukciju
ADVANCE  prethodne scene ili ubrzani
pregled tekuće scene na video­
rekorderu, DVD uređaju ili
Blu­ray uređaju.
10
TUNING +/–
O TV
Pritisnite za pretraživanje
postaja.
Istovremeno pritisnite TV i
tipku s narančastom oznakom
za aktiviranje TV funkcija.
Naziv
Funkcija
P RETURN/
Pritisnite za
– povratak na prethodni
meni.
– izlazak iz menija dok se
meni ili vodič DVD rekor­
dera, DVD uređaja, satelitskog
prijemnika ili Blu­ray uređaja
prikazuje na TV ekranu.
Istovremeno pritisnite
RETURN/EXIT  i TV (O)
za povratak u prethodni meni
ili izlaz iz TV menija dok
se na TV­u prikazuje meni.
EXIT 
Q ,
///
R DISPLAY
S ­/­­
>10/▪
Nakon pritiska na BD/DVD
MENU (E), AMP MENU
(I) ili MENU/HOME (M),
pritisnite , ,  ili  za oda­
bir postavki. Zatim pritisnite
 za potvrdu odabira ako ste
prethodno pritisnuli BD/DVD
MENU ili MENU/HOME.
Takođe pritisnite  za
otvaranje odabira prijemnika
videorekordera, satelitskog
prijemnika, CD uređaja, DVD
uređaja, DVD rekordera ili
Blu­ray uređaja.
Pritisnite za odabir informacija
iz videorekordera, satelitskog
prijemnika, CD, DVD uređaja,
DVD rekordera, MD uređaja
ili Blu­ray uređaja prikazanih
na TV ekranu.
Istovremeno pritisnite
DISPLAY i TV (O) za prikaz
informacija iz TV­a na ekranu
TV prijemnika.
Pritisnite za odabir moda unosa
kanala (jednocifreni ili
dvocifreni) kod
videorekordera.
Istovremeno pritisnite ­/­­ i
TV (O) za odabir moda unosa
kanala (jednocifreni ili
dvocifreni) kod TV ­a.
Naziv
CLEAR
Funkcija
Pritisnite za ispravljanje
greške kad pritisnete pogrešnu
brojčanu tipku.
T Brojčane
Pritisnite za
– memorisanje/podešavanje
radio stanica.
– odabir brojeva zapisa na
CD, DVD uređaju, DVD
rekorderu, MD uređaju ili
Blu­ray uređaju. Pritisnite
0/10 za odabir zapisa broj 10.
– odabir brojeva kanala na vi­
deorekorderu ili satelitskom
prijemniku.
Istovremeno pritisnite brojčane
tipke i TV (O) za odabir TV
kanala.
U BASS +/–
Pritisnite više puta za podeša­
vanje glasnoće basova na
zvučniku.
V SLEEP
Pritisnite za aktiviranje funkci­
je sleep timera i podešavanje
vremena nakon kojeg će se
prijemnik automatski isključiti.
W TV INPUT
Istovremeno pritisnite TV
INPUT i TV (O) za odabir
ulaznog signala (TV ulaz ili
video ulaz).
tipke
(broj 5a))
a) Brojčana
tipka 5 i tipke MASTER VOL+, TV
VOL+ i  imaju ispupčenje. Ispupčenje upotre­
bite kao orijentaciju kod rukovanja prijemnikom.
b) Ova tipka je takođe dostupna za upotrebu
DIGITAL MEDIA PORT adaptera. Detalje o
funkciji tipke potražite u uputstvu za upotrebu
DIGITAL MEDIA PORT adaptera.
Napomene
5 Neke ovde opisane funkcije možda neće raditi,
zavisno od modela prijemnika.
5 Gore navedene informacije služe samo kao
primer. Zavisno od komponenti, opisani postupci
neće biti mogući ili mogu biti drugačiji.
Pritisnite za odabir
– brojeva zapisa iznad 10 kod
videorekordera, satelitskog
prijemnika, MD uređaja ili
CD uređaja.
– brojeva kanala kod digitalnog
CATV terminala.
11
2: Spajanje zvučnika
Priprema
1: Instaliranje zvučnika
Odspojite mrežni kabl pre priključivanja
spojnih kablova.
Ovaj prijemnik omogućava upotrebu
2­ kanalnog sistema.
Levi zvučnik
Primer konfiguracije sistema
zvučnika
Levi zvučnik
Desni zvučnik
Priključnice
SPEAKERS *
Desni zvučnik
AKablovi zvučnika (nisu priloženi)
* Ako imate dodatan sistem zvučnika, spojite ih
na priključnice SPEAKERS . Možete odabrati
zvučnike koje želite upotrebljavati pomoću tipke
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) na prijemniku
(str. 17).
12
3: Spajanje audio/video
komponenata
MD uređaj,
kasetofon
Kako spojiti komponente
Ovaj deo uputstva opisuje kako možete spojiti
komponente s ovim prijemnikom. Pre
početka, pogledajte tablicu "Komponente za
spajanje" dole u kojoj su navedene stranice
na kojima se opisuje način spajanja audio/
video komponenata.
Nakon spajanja svih komponenata, pređite
na "4: Spajanje antena" (str. 15).
Komponenta za spajanje
Pogledajte
Audio komponente
5 Super Audio CD uređaj,
CD uređaj
5 MD uređaj, kasetofon
5 DIGITAL MEDIA PORT adapter
str. 13
Video komponente
5 DVD uređaj, Blu­ray uređaj
5 Satelitski prijemnik, Set­top box
5 DVD rekorder, videorekorder
str. 14
Super Audio
CD uređaj,
CD uređaj
Spajanje audio komponenata
Na sledećoj slici se prikazuje kako spojiti
Super Audio CD, CD uređaj, MD uređaj,
kasetofon i DIGITAL MEDIA PORT adapter.
Takođe možete gledati sliku na TV ekranu
spajanjem video izlaza DIGITAL MEDIA
PORT adaptera s TV prijemnikom. Međutim,
zavisno od DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
možda neće biti moguć izlaz video signala.
Odspojite mrežni kabl pre priključivanja
spojnih kablova.
DIGITAL
MEDIA PORT
adapter
AAudio kabl (nije priložen)
BVideo kabl (nije priložen)
* Vrsta priključka zavisi od DIGITAL MEDIA PORT
adaptera.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno sa DIGITAL MEDIA PORT adapterom.
nastavlja se
13
Napomene o spajanju DIGITAL
MEDIA PORT adaptera
5 Kod spajanja DIGITAL MEDIA PORT
adaptera, umetnite priključak tako da strana
sa strelicom bude okrenuta prema strelici na
DMPORT priključnici.
5 DMPORT spajanje treba izvesti čvrsto, s
priključkom umetnutim ravno.
5 Budući da je priključak DIGITAL MEDIA
PORT adaptera lomljiv, rukujte njime pažljivo
kod postavljanja ili premeštanja prijemnika.
5 Za odspajanje DIGITAL MEDIA PORT
adaptera, stisnite strane priključka jer je
priključak učvršćen na mesto.
Spajanje video komponenata
Na sledećoj slici se prikazuje kako spojiti
video komponente kao što su DVD uređaj,
Blu­ray uređaj, satelitski prijemnik, set­top
box, DVD rekorder i videorekorder. Odspojite
mrežni kabl pre priključivanja ostalih kablova.
DVD uređaj,
Blu-ray uređaj
Satelitski prijemnik,
Set-top box
DVD rekorder,
videorekorder
AAudio kabl (nije priložen)
14
Ako spojite DVD uređaj
5 Promenite fabrička podešenja tipke ulaza
BD/DVD na daljinskom upravljaču kako
biste tu tipku mogli koristiti za upravljanje
svojim DVD uređajem. Za detalje pogledaj­
te "Programiranje daljinskog upravljača"
(str. 28).
5 Možete takođe preimenovati ulaz BD/DVD
tako da može biti prikazan na displeju prijem­
nika. Za detalje pogledajte "Imenovanje
ulaza" (str. 19).
4: Spajanje antena
Priključite isporučenu AM okvirnu antenu i
FM žičanu antenu.
Odspojite mrežni kabl pre priključivanja
antena.
FM žičana antena (priložena)
AM okvirna antena
(priložena)
Ako spojite DVD rekorder
5 Promenite fabrička podešenja tipke ulaza
VIDEO na daljinskom upravljaču kako biste
tu tipku mogli koristiti za upravljanje svojim
DVD rekorderom. Za detalje pogledajte "Pro­
gramiranje daljinskog upravljača" (str. 28).
5 Možete takođe preimenovati ulaz VIDEO
tako da može biti prikazan na displeju pri­
jemnika. Za detalje pogledajte "Imenovanje
ulaza" (str. 19).
Napomene
5 Možete snimati audio signale iz komponenata
spojenih na ovaj prijemnik. Na primer, spojite
komponentnu za snimanje kao što je kasetofon
na priključnice VIDEO AUDIO OUT i pritisnite
tipku ulaza (DMPORT, BD/DVD, SAT, SA­CD/
CD, MD/TAPE, TUNER) za odabir komponente s
koje će se snimati.
5 Obavezno spojite video izlaz iz video komponente
na TV tako da možete gledati sliku na TV­u. Među­
tim, video snimanje preko ovog prijemnika nije
moguće. Detalje potražite u uputstvu za upotrebu
svake od spojenih komponenata.
* Oblik priključnice razlikuje se zavisno od
oznake područja ovog prijemnika.
Napomene
5 Kako bi se sprečila pojava šuma, udaljite AM ok­
virnu antenu od prijemnika i ostalih komponenata.
5 Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
5 Nakon spajanja FM žičane antene, postavite antenu
što je moguće više u horizontalan položaj.
Savet
Za reprodukciju zvuka TV­a preko zvučnika spoje­
nih na prijemnik, stišajte zvuk na TV­u ili aktivirajte
funkciju isključivanja zvuka.
15
5: Priprema prijemnika i
daljinskog upravljača
Spajanje mrežnog kabla
Priključite mrežni kabl u zidnu utičnicu.
Početno podešavanje
Pre prve upotrebe prijemnika, izvršite počet­
no podešavanje prema sledećem uputstvu.
Isti postupak takođe možete upotrebiti za
vraćanje prijemnika na fabričke vrednosti.
U ovom postupku koristite tipke na prijemniku.
Napomene
5 Pre spajanja mrežnog kabla, proverite da se
neizolovani delovi krajeva zvučnika kablova
ne dodiruju između priključnica zvučnika
SPEAKERS.
5 Čvrsto spojite mrežni kabl.
Mrežni kabl
1
2
Pritisnite / za isključenje
prijemnika.
Držite pritisnutom tipku / na
pet sekundi.
Na displeju se naizmenično prikazuju
"PUSH" i "ENTER".
3
Pritisnite MEMORY/ENTER.
Nakon što se neko vreme prikazuje
"CLEARING" na displeju, prikazuje
se "CLEARED".
Sve postavke koje ste izmenili resetuju
se na početne vrednosti.
U zidnu utičnicu
16
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
6: Odabir sistema zvučnika
Umetnite dve baterije tipa R6 (veličina AA)
u daljinski upravljač RM­AAU055.
Pri umetanju pripazite na ispravan polaritet.
Možete odabrati zvučnike koje želite upotre­
bljavati ako ste spojili zvučnike na priključnice
SPEAKERS  i .
U ovom postupku koristite tipke na prijemniku.
Napomene
Pritisnite SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) više puta za odabir željenog
sistema zvučnika.
5 Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo
toplim ili vlažnim mestima.
5 Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije.
5 Nemojte istovremeno upotrebljavati alkalne
baterije s nekim drugim baterijama.
5 Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača na
prijemniku direktnom suncu ili rasvetnim uređa­
jima. To bi moglo prouzrokovati smetnje u radu.
5 Ako ne nameravate upotrebljavati daljinski
upravljač duže vreme, izvadite baterije kako
biste sprečili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
5 Kad zamenite baterije, podešenja tipki daljinskog
upravljača mogu se vratiti na fabričke vrednosti
U tom slučaju ih podesite ponovno
(str. 28).
5 Kad se više ne može rukovati prijemnikom pomoću
daljinskog upravljača, zamenite baterije novima.
Za odabir
Svijetli
Zvučnici spojeni na priključnice
SPEAKERS 
SP A
Zvučnici spojeni na priključnice
SPEAKERS 
SP B
Zvučnici spojeni na SPEAKERS 
i  priključnice (paralelan spoj)
SP A
SP B
Za isključivanje izlaza zvučnika
Pritisnite SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) više
puta dok se ne uključe indikatori "SP A" i
"SP B" na displeju.
Napomena
Nije moguće promeniti sistem zvučnika pritiskom
na SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) dok su spojene
slušalice.
17
Reprodukcija
Uživanje u zvuku iz
komponente spojene na
prijemnik
Tipke
ulaza
2
3
Odabrani ulaz
[Prikaz]
Komponente koje se
mogu reprodukovati
VIDEO
[VIDEO]
Videorekorder i sl. spojen
na priključnicu VIDEO
BD/DVD
[BD/DVD]
Blu­ray uređaj spojen na
priključnicu BD.
SAT
[SAT]
Satelitski prijemnik i sl.
spojen na priključnicu
SAT
MD/TAPE
[MD/TAPE]
MD uređaj, kasetofon i
sl. spojen na priključnicu
MD/TAPE
SA­CD/CD
[SA­CD/CD]
Super Audio CD/CD
uređaj i sl. spojen na
priključnicu SA­CD/CD
TUNER [FM ili
AM područje]
Ugrađeni radijski
prijemnik
DMPORT
[DMPORT]
DIGITALMEDIA
PORT adapter spojen na
priključnicu DMPORT
Uključite komponentu i
pokrenite reprodukciju.
Pritisnite MASTER VOL +/– za
podešavanje glasnoće.
Možete takođe koristiti MASTER
VOLUME na prijemniku.
1
Pritisnite tipku ulaza za odabir
komponente.
Možete takođe koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
Odabrani ulaz prikazuje se na displeju.
Saveti
5 Možete različito podesiti glasnoću zavisno od
brzine okretanja točkića MASTER VOLUME
na prijemniku.
Za brzo povećavanje ili smanjivanje glasnoće:
brzo okrenite točkić.
Za precizno podešavanje: polako okrenite točkić.
5 Možete različito podesiti glasnoću zavisno od
trajanja pritiska na tipku MASTER VOL +/– na
daljinskom upravljaču.
Za brzo povećavanje ili smanjivanje glasnoće:
pritisnite i zadržite tipku.
Za precizno podešavanje: pritisnite i odmah
otpustite tipku.
Sprečavanje oštećenja zvučnika
Pre isključivanja prijemnika smanjite nivo
glasnoće.
18
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING.
Za ponovno uključenje zvuka učinite nešto od
sledećeg:
5 Ponovo pritisnite MUTING.
5 Povećajte glasnoću.
5 Isključite prijemnik.
Imenovanje ulaza
Možete uneti naziv s do 8 znakova za ulaz
i prikazati ga na displeju prijemnika. To
je praktično za označavanje priključnica
imenima spojenih komponenata.
1
Pritisnite tipku ulaza za odabir
ulaza koji želite imenovati.
Možete takođe koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pritisnite AMP MENU.
Na displeju se prikazuje "BALANCE".
3
Pritisnite / za odabir "NAME
IN" i zatim pritisnite  ili .
Kursor trepće i možete odabrati znak.
4
Pritisnite / za odabir znaka i
zatim pritisnite / za preme­
štanje kursora na sledeće
mesto.
Ako pogrešite
Pritisnite / dok ne počne treptati znak
koji želite promeniti i zatim pritisnite
/ za odabir ispravnog znaka.
Saveti
5 Vrstu znaka možete promeniti na sledeći
način pritiskom na /.
Abeceda (velika slova)  cifre 
simboli
5 Za odabir razmaka, pritisnite  bez odabira
znaka.
5
Uživanje u zvuku iz
komponenata spojenih na
DIGITAL MEDIA PORT
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) omogu­
ćava uživanje u zvuku iz prenosnog audio
izvora ili računara spajanjem DIGITAL MEDIA
PORT adaptera.
DIGITAL MEDIA PORT adapteri su raspolo­
živi za kupovinu zavisno od području. Za
detalje o spajanju DIGITAL MEDIA PORT
adaptera pogledajte "Spajanje audio
komponenata" (str. 13).
Napomene
5 Nemojte spajati adapter koji nije DIGITAL MEDIA
PORT adapter.
5 Odspojite mrežni kabl pre priključivanja spojnih
kablova.
5 Nemojte spajati ili odspajati DIGITAL MEDIA
PORT adapter dok je prijemnik uključen.
5 Zavisno od DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
možda neće biti moguć izlaz video signala.
5 Zavisno od vrste DIGITAL MEDIA PORT adaptera
možete upravljati spojenom komponentom pomoću
daljinskog upravljača. Za detalje o tipkama daljin­
skog upravljača pogledajte str. 9.
5 Izvedite video povezivanje iz DIGITAL MEDIA
PORT adaptera na TV prijemnik (str. 13).
1
Pritisnite DMPORT.
Možete takođe upotrebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku za odabir
"DMPORT".
2
Započnite reprodukciju na
spojenoj komponenti.
Zvuk se reprodukuje preko prijemnika i
slika se prikazuje na TV­u.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno s DIGITAL MEDIA PORT
adapterom.
Pritisnite .
Uneseno ime se memoriše.
19
Rukovanje pojačalom
Rukovanje menijima
Upotrebom menija pojačala možete podesiti
različite parametre prijemnika.
Pregled mogućih postavki
 BALANCE (balans zvučnika)
Omogućava podešavanje balansa između
levog i desnog zvučnika.
Možete podesiti između BAL. L+10 i BAL.
R+10 u koraku po 1.
Početna postavka je BAL. 0.
 NAME IN (imenovanje ulaza)
Omogućava imenovanje ulaza i memorisanih
stanica. Za detalje pogledajte "Imenovanje
ulaza" (str. 19) i "Imenovanje memorisanih
stanica" (str. 24).
 DIMMER (Svetlina displeja)
Omogućava podešavanje svetline na tri
nivoa:
0% dim, 40% dim, 70% dim
Početna postavka je 0% dim.
1
Savet
Pritisnite AMP MENU.
Na displeju se prikazuje "BALANCE".
2
3
Pritisnite  ili  za unos
parametra.
Više puta pritisnite / za odabir
željene postavke.
Postavka se memoriše automatski.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite .
Izlazak iz menija
Pritisnite AMP MENU.
Napomena
Neki parametri i podešenja će možda biti zatamnjeni
na displeju. To znači da nisu raspoloživi ili ih nije
moguće menjati.
20
Takođe možete više puta pritisnuti DIMMER na
prijemniku za podešavanje svetline displeja.
Podešavanje tona
Možete podesiti kvalitet tona iz zvučnika.
Upotreba tunera
Slušanje FM/AM
radio stanica
Putem ugrađenog tjunera možete slušati FM i
AM radio stanice. Pre toga proverite da li ste
na prijemnik spojili FM i AM antene (str. 15).
Savet
Pritisnite TREBLE + ili TREBLE –
više puta za podešavanje visokih
tonova.
Pritisnite BASS + ili BASS – više
puta za podešavanje basova.
Možete podešavati između –10 dB i +10 dB u
koracima po 1 dB.
Početna postavka je 0 dB.
Skala direktnog podešavanja razlikuje se, zavisno od
oznake područja kao u sledećoj tablici. Detalje o
oznakama područja potražite na str. 3.
Oznaka područja
FM
AM
U, CA
100 kHz
10 kHz*
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
* Moguće je promeniti skalu AM podešavanja (str. 23).
Brojčane
tipke
21
Automatsko podešavanje radio
stanica (Auto Tuning)
1
Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM talasnog
područja.
2
Direktno podešavanje radio
stanica (Direct Tuning)
Frekvenciju željene stanice možete uneti
direktno brojčanim tipkama.
1
Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Pritisnite TUNING + za pretraživanje
od nižih prema višim ili TUNING – za
pretraživanje od viših prema nižim
frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem stanice.
Možete takođe koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
Upotreba kontrola na prijemniku
odabir FM ili AM talasnog područja.
2 Pritisnite TUNING MODE više puta za
odabir opcije "AUTO T.".
Ako je FM stereo prijem loš
Ako na displeju trepće poruka "ST" i FM
stereo prijem je loš, odaberite mono prijem
tako da se zvuk poboljša.
Više puta pritisnite FM MODE dok se na
displeju ne prikaže indikator "MONO".
Za povratak na stereo mod, pritisnite "FM
MODE" više puta dok ne nestane indikator
"MONO" sa displeja.
22
Pritisnite D.TUNING.
Brojčanim tipkama unesite
frekvenciju.
Primer 1: FM 102,50 MHz
Odaberite 1  0  2  5  0
Primer 2: AM 1350 kHz
Odaberite 1  3  5  0
1 Pritisnite INPUT SELECTOR više puta za
3 Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM talasnog
područja.
4
Pritisnite ENTER.
Možete takođe koristiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
Savet
Ako ste podesili AM stanicu, podesite usmerenje
AM okvirne antene za najbolji prijem.
Ako ne možete podesiti stanicu
Proverite da li ste upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korake od 2 do 4. Ako
upisani broj i dalje trepće, frekvencija se ne
koristi u vašem području.
Promena koraka AM podešavanja
(Samo kod modela s oznakom
područja U, CA)
Možete odabrati korak podešavanja od 9 kHz
ili 10 kHz pomoću tipki na prijemniku.
Memorisanje radio stanica
Moguće je podesiti do 30 FM i 30 AM stanica.
Nakon toga je moguće jednostavno podesiti
stanice koje želite da slušate.
Brojčane
tipke
1
2
3
Pritisnite / za isključenje
prijemnika.
Dok držite tipku TUNING MODE,
pritisnite /.
Promenite tekuće podešenje
koraka AM podešavanja na 9
kHz (ili 10 kHz).
Za povratak koraka na 10 kHz (ili 9 kHz),
ponovite opisani postupak.
1
Napomena
Kod promene koraka podešavanja obrisaće se sve
memorisane stanice.
Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM talasnog
područja.
Možete takođe koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pomoću automatskog
podešavanja (str. 22) ili direktnog
podešavanja (str. 22) podesite
stanicu koju želite memorisati.
Po potrebi promenite mod FM prijema
(str. 22).
3
Pritisnite MEMORY.
Možete takođe koristiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
"MEMORY" svetli nekoliko sekundi.
Izvedite korake 4 i 5 pre nego što se
"MEMORY" isključi.
nastavlja se
23
4
5
Brojčanim tipkama odaberite
programski broj.
2 Pritisnite TUNING MODE više puta za
Pritisnite ENTER.
Imenovanje memorisanih stanica
Ponovite korake od 1 do 5 za
memorisnje druge stanice.
Podešavanje memorisanih stanica
1
2
odabir FM ili AM talasnog područja.
Za odabir programskog broja možete ta­
kođe pritisnuti PRESET + ili PRESET –.
Ako poruka "MEMORY" nestane pre
odabira broja, ponovite postupak od
koraka 3.
Možete takođe koristiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
Stanica će biti smeštena na odabrano
mesto. Ako poruka "MEMORY" nestane
pre nego što pritisnete ENTER, krenite
ponovo od koraka 3.
6
Upotreba kontrola na prijemniku
1 Pritisnite INPUT SELECTOR više puta za
odabir opcije "PRESET T.".
3 Pritisnite TUNING + ili TUNING – više
puta za odabir željene memorisane stanice.
1
Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM talasnog
područja.
Možete takođe koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
Odaberite memorisanu stanicu
koju želite da imenujete (str. 24).
Pritisnite AMP MENU.
Na displeju se prikazuje "BALANCE".
Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM talasnog
područja.
4
Pritisnite PRESET + ili PRESET –
više puta za odabir željene
memorisane stanice.
5
Pritisnite / za odabir "NAME
IN" i zatim pritisnite  ili .
Kursor trepće i možete odabrati znak.
Svakim pritiskom na tipku, možete birati
memorisanu stanicu na sledeći način:
Pritisnite / za odabir znaka i
zatim pritisnite / za preme­
štanje kursora na sledeće
mesto.
Ako pogrešite
Pritisnite / dok ne počne treptati znak
koji želite da promenite i zatim pritisnite
/ za odabir ispravnog znaka.
Za odabir željene memorisane stanice ta­
kođe možete da upotrebite brojčane tipke.
Nakon toga pritisnite ENTER za odabir.
Saveti
5 Vrstu znaka možete promeniti na sledeći
način pritiskom na /.
Abeceda (velika slova)  cifre 
simboli
5 Za odabir razmaka, pritisnite  bez odabira
znaka.
6
Pritisnite .
Uneseno ime se memoriše.
24
Napomena (samo modeli sa oznakom
područja CEL, CEK)
Kad imenujete RDS stanicu i odaberete je, prikazuje
se Program Service naziv umesto naziva koji ste
uneli. (Program Service naziv se ne može prome­
niti. Naziv koji ste uneli biće obrisan i zameni će
ga Program Service naziv).
Upotreba RDS sistema
(RDS)
(Samo modeli sa oznakom
područja CEL, CEK)
Ovaj prijemnik omogućava upotrebu sistema
RDS (Radio Data System) koji radio stanicama
omogućava slanje dodatnih informacija zaje­
dno sa signalima redovnih programa. RDS
informacije se mogu prikazati.
Napomene
5 RDS je raspoloživ samo za FM stanice.
5 Ne pružaju sve FM stanice RDS usluge niti emitu­
ju iste vrste RDS programa. Ako niste upoznati
s RDS uslugama na vašem području, zatražite
detaljnije informacije od lokalnih radio stanica.
Prijem RDS programa
Jednostavno odaberite stanicu
u FM talasnom području pomoću
direktnog podešavanja (str. 22),
automatskog podešavanja
(str. 22) ili podešavanja
memorisanih stanica (str. 24)
Kad podesite stanicu s RDS uslugama, zasve­
tli indikator "RDS" i na displeju se pojavi
naziv stanice.
Napomena
RDS možda neće raditi ispravno ako podešena stanica
ne emituje ispravan RDS signal ili ako je signal slab.
25
Prikaz RDS informacija
Kod prijema RDS stanice, na
prijemniku više puta pritisnite
tipku DISPLAY.
Svakim pritiskom na tipku, RDS informacije
na ekranu se izmenjuju na sledeći način:
Program Service naziv  Frekvencija 
Indikator vrste programaa)  Radio­tekst
indikatorb)  Tačno vreme (u 24­ časovnom
formatu)  Trenutno odabrani zvučni ugođaj
a) Vrsta
programa koji se emituje.
b) Tekstualne poruke koje šalje RDS stanica.
Napomene
5 U slučaju hitnih obaveštenja vladinih organizacija,
na displeju trepće poruka "ALARM".
5 Kad se poruka sastoji od 9 ili više znakova, pomera
se na displeju.
5 Ako stanica ne pruža određenu RDS uslugu, na
displeju se pojavi poruka "NO XXXX" (poput
"NO TEXT").
Opis vrsta programa
Indikator vrste Opis
programa
Indikator vrste Opis
programa
VARIED
Ostale vrste programa, npr.,
razgovor sa poznatim osobama,
nagradne igre i komedije
POP M
Popularna muzika
ROCK M
Rock muzika
EASY M
Lagana muzika
LIGHT M
Instrumentalna, vokalna i horska
muzika
CLASSICS
Izvođenja velikih orkestara,
kamerna muzika, opera, itd.
OTHER M
Muzika koja ne pripada niti
jednoj od prethodnih kategorija,
na primer, Rhythm & Blues,
Reggae
WEATHER
Informacije o vremenu
FINANCE
Izveštaji sa berze, trgovina, itd.
CHILDREN
Program za decu
SOCIAL
Društvene teme
RELIGION
Programi religioznog sadržaja
PHONE IN
Programi u kojima slušaoci
izražavaju svoje stavove tele­
fonom ili na javnim raspravama
TRAVEL
Programi o putovanjima. Ne
vredi za najave pronađene
funkcijom TP/TA.
NEWS
Vesti
AFFAIRS
Tematski programi kao dodatak
vestima
LEISURE
INFO
Programi koji pružaju informa­
cije o najrazličitijim temama,
npr., teme iz privrede,
medicinski saveti
Programi o rekreativnim aktiv­
nostima, npr., vrtlarstvu,
ribolovu, kuvanju, itd.
JAZZ
Jazz muzika
COUNTRY
Country muzika
SPORT
Sportski program
NATION M
EDUCATE
Obrazovni programi i praktični
saveti
Programi s popularnom muzikom
određene zemlje ili područja
OLDIES
Programi sa evergreenom
DRAMA
Radiodrame i serije
FOLK M
Folk (narodna) muzika
CULTURE
Programi o nacionalnoj ili regio­
nalnoj kulturi, kao što su jezik i
socijalna pitanja
DOCUMENT
Dokumentarni programi
NONE
Programi koji ne pripadaju niti
jednoj od navedenih kategorija
SCIENCE
26
Programi o prirodnim naukama
i tehnologiji
Ostali postupci
Promena prikaza na
displeju
Možete proveriti glasnoću i sl. promenom
prikaza na displeju. U ovom postupku
koristite tipke na prijemniku.
Pritisnite DISPLAY više puta.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se menja
na sledeći način.
Svi ulazi osim FM i AM
Indeksni naziv ulazaa)  Odabrani ulaz 
Glasnoća
FM i AM
Upotreba sleep timera
Možete podesiti prijemnik tako da se automatski
isključi nakon određenog vremena.
Pritisnite SLEEP više puta dok
je prijemnik uključen.
Svakim pritiskom na SLEEP, prikaz se menja
na sledeći način.
2­00­00  1­30­00  1­00­00  0­30­00
 OFF
Na displeju svetli "SLEEP" dok je sleep
timer aktivan.
Savet
Ako želite da proverite preostalo vreme pre isključi­
vanja prijemnika, pritisnite SLEEP. Preostalo vreme
prikazuje se na displeju. Ako pritisnete ponovo
SLEEP, sleep timer će se isključiti.
Program Service nazivb) ili naziv stanice a) 
Frekvencija  Indikator vrste programab) 
Radio­tekst indikatorb)  Tačno vreme (u
24­časovnom formatu)b)  Glasnoća
a) Indeksni naziv se pojavljuje samo ako ste ga dode­
lili, za ulaz ili memorisanu radio stanicu (str. 19, 24).
Indeksni naziv se ne prikazuje ako su uneseni samo
razmaci ili ako je jednako nazivu ulaza.
b) Samo tokom RDS prijema (samo modeli s kodom
područja CEL i CEK) (str. 25).
Napomena
Kod nekih jezika možda neće biti prikazani određeni
znakovi i oznake.
27
Snimanje upotrebom
prijemnika
Snimanje na medij za snimanje
Pomoću prijemnika možete snimati na MiniDisc,
audio kasetu, video kasetu i sl. Takođe možete
dodati zvuk iz različitih audio izvora kod
editovanja video kasete.
Pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja za
snimanje.
1
Pritisnite jednu od tipki ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju.
Možete takođe koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Na primer, umetnite CD u CD uređaj.
3
Pripremite uređaj za snimanje.
Umetnite prazan MD disk ili kasetu u
uređaj za snimanje.
4
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Napomene
5 Podešenja zvuka ne utiču na izlaz signala preko
priključnica MD/TAPE OUT.
5 Neki izvori sadrže tehnologiju za sprečavanje
presnimavanja. U tom slučaju neće biti moguće
snimanje iz uređaja za reprodukciju.
Savet
Možete snimati zvuk iz bilo kojeg audio izvora na
video kasetu dok kopirate video kasetu. Pronađite
mesto gde želite da započnete snimanje sa drugog
audio izvora, odaberite izvor programa i pokrenite
reprodukciju. Zvuk iz izvora snima se na audio zapis
video kasete umesto audio zapisa originalnog medija.
Za nastavak snimanja zvuka iz originalnog medija,
ponovno odaberite video izvor.
28
Upotreba daljinskog upravljača
Promena postavki tipki
Možete promeniti fabričke postavke tipki
ulaza tako da odgovaraju komponentama
vašeg sistema. Na primer, ako spojite DVD
rekorder na VIDEO priključnice prijemnika,
možete podesiti tipku VIDEO na daljinskom
upravljaču za rukovanje DVD rekorderom.
Napomena
Nije moguće promeniti postavke tipki DMPORT
i TUNER.
1
Držite pritisnutom tipku ulaza
kojoj želite promeniti dode­
ljenu funkciju.
Primer: Držite tipku VIDEO.
2
Pogledajte tablicu u nastavku i
pritisnite odgovarajuću tipku za
željenu kategoriju.
Primer: Pritisnite 3.
Sada možete upotrebljavati tipku VIDEO
za upravljanje DVD rekorderom.
Kategorije i odgovarajuće tipke
Kategorije
Pritisnite
Videorekorder
(upravljački mod VTR 3)
1
DVD uređaj/rekorder
(upravljački mod DVD1)a)
2
DVD rekorder
(upravljački mod DVD3)a)
3
CD uređaj
4
Evropski digitalni satelitski prijemnik
5
DVR (Digitalni CATV terminal)
6
DSS (digitalni satelitski prijemnik)
7
Blu­ray uređaj
(upravljački mod BD1)b)
8
Blu­ray rekorder
(upravljački mod BD3)b)
9
MD uređaj
0/10
Kasetofon
­/­­
a) Sony DVD rekorderima se upravlja pomoću postav­
ke DVD1 ili DVD3. Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu isporučeno s DVD uređajem.
b) Za detalje o postavkama BD1 ili BD3 pogledajte
uputstvo za upotrebu Blu­ray uređaja ili Blu­ray
rekordera.
Brisanje svih postavki daljinskog
upravljača
Dok držite MASTER VOL –, pritisnite / i
TV INPUT.
Daljinski upravljač se vraća na fabričke
postavke.
Dodatne informacije
Mere opreza
Sigurnost
Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani
predmet ili se prolije teč nost, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i pre dalje upotrebe,
odnesite ga u servis na proveru.
O izvorima napajanja
5 Pre upotrebe prijemnika, proverite da li je
napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za
rad uređaja.
Napon je označen na natpisnoj pločici sa
zadnje strane uređaja.
5 Uređaj nije odspojen iz mrežnog napajanja
sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu
utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
5 Ako duže vremena nećete koristiti uređaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabl.
5 Mrežni kabl smeju da menjaju samo stručne
osobe.
O zagrevanju
Iako se tokom rada prijemnik zagreva, to
nije kvar. Kod duže upotrebe s povišenom glas­
noćom, kućište se zagreva na gornjoj i donjoj,
te bočnim stranama. Nemojte ga dodirivati jer
postoji opasnost od opekotina.
nastavlja se
29
O postavljanju
5 Postavite prijemnik na mesto na kojem je
osigurano dovoljno provetravanja kako bi
sprečili stvaranje toplote i time produžili
vek trajanja prijemnika.
5 Nemojte postavljati prijemnik u blizini izvora
toplote, nemojte ga izlagati direktnom uticaju
sunčevih zraka, jake prašine ili mehaničkih
udara.
5 Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa
što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i
uzrokovati kvar uređaja.
5 Nemojte postavljati prijemnik u blizinu ure­
đaja poput TV prijemnika, video uređaja ili
kasetofona. Ako se prijemnik koristi zajedno
s TV prijemnikom, video uređajem ili kase­
tofonom i postavi preblizu tim uređajima,
mogu se pojaviti šumovi i smanjiti se kvalitet
slike. To posebno važi ako se upotrebljava
sobna antena. Zato preporučujemo upotrebu
spoljne antene.
5 Imajte na umu da kod postavljanja prijemnika
na posebno obrađen pod (poliran, nauljen,
premazan voskom), mogu nastati fleke ili
može izbledeti boja.
O radu
Pre priključenja ostalih komponenata, obratite
pažnju da je prijemnik isključen i izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole me­
kom krpom koju je potrebno navlažiti u rastvo­
ru blagog sredstva za pranje. Nemojte koristiti
abrazivne sunđere, abrazivna sredstva ili
rastvore kao što su alkohol ili benzin.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili naiđete na
problem pri upotrebi prijemnika, molimo da se
obratite najbližem ovlašć enom Sony prodavcu
ili servisu.
30
U slučaju problema
Ako za vreme upotrebe prijemnika naiđete na
bilo koji od sledećih problema, koristite ova
uputstva za otklanjanje kvarova. Ako se problem
nastavi, obratite se najbližem Sony prodavcu
ili servisu.
Zvuk
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
5 Proverite da li su zvučnici i komponente
ispravno spojeni.
5 Proverite da li su svi kablovi zvučnika
pravilno spojeni.
5 Proverite da li su prijemnik i sve kompo­
nente uključeni.
5 Možda je kontrola MASTER VOLUME
postavljena na "VOL MIN".
5 Proverite da SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
nije podešeno na "OFF".
5 Proverite da li su možda spojene slušalice.
5 Pritisnite MUTING za uključenje zvuka.
5 Proverite da li ste odabrali odgovarajuću
komponentu tipkama ulaza.
5 Aktivirala se zaštita na prijemniku. Isklju­
čite prijemnik, uklonite uzrok kratkog
spoja i ponovo uključite prijemnik.
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
5 Proverite da li je komponenta ispravno
spojena na odgovarajuće audio ulaze.
5 Proverite da li su kablovi do kraja
utaknuti u priključnice na prijemniku i
komponentama.
Ne čuje se zvuk iz jednog od zvučnika.
5 Spojite slušalice na PHONES priključak
kako biste proverili da li se čuje zvuk u
slušalicama. Ako se u slušalicama čuje
samo jedan kanal, komponenta možda nije
ispravno spojena na prijemnik. Proverite
da li su kablovi do kraja utaknuti u priključ­
ke na prijemniku i komponenti. Ako se u
slušalicama čuje zvuk oba kanala, možda
zvučnik nije ispravno spojen na prijemnik.
Proverite spoj zvuč nika iz kojeg se ne čuje
zvuk.
5 Spojite priključnicu i levog i desnog
kanala analogne komponente, a ne samo
jednu od njih. Koristite audio kabl (nije
priložen).
Levi i desni signal nisu balansirani ili
su zamenjeni.
5 Proverite da li su zvučnici i komponente
ispravno spojeni.
5 Podesite balans zvučnika (str. 20).
Čuje se jako brujanje ili šum.
5 Proverite da li su zvučnici i komponente
pravilno spojeni.
5 Proverite da li su spojni kablovi udaljeni od
transformatora ili motora i bar 3 metra od
TV prijemnika ili fluorescentne rasvete.
5 Odmaknite TV prijemnik od audio kom­
ponenata.
5 Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste navlažili alkoholom.
Snimanje nije moguće.
5 Proverite da li su komponente ispravno
spojene.
5 Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tipki ulaza (str. 18).
Ne čuje se zvuk iz uređaja spojenog na
DIGITAL MEDIA PORT adapter.
5 Podesite glasnoću ovog prijemnika.
5 DIGITAL MEDIA PORT adapter i/ili
komponenta nisu spojeni pravilno. Isklju­
čite prijemnik, zatim ponovno spojite
DIGITAL MEDIA PORT adapter i/ili
komponentu.
5 Proverite da li vaš DIGITAL MEDIA
PORT adapter i/ili komponenta podržava
ovaj prijemnik.
Video
Na TV ekranu nema slike ili je slika
nejasna.
5 Zavisno od DIGITAL MEDIA PORT adap­
tera, možda neće biti moguć izlaz video
signala.
Tuner
FM prijem je loš.
5 Koristite 75­ohmski koaksijalni kabl (nije
deo isporuke) za spajanje prijemnika na
spoljnu FM antenu kao na sledećoj slici.
Ako spojite prijemnik na spoljnu antenu,
uzemljite antenu za zaštitu od munje. Kako
biste sprečili eksploziju plina, nemojte spa­
jati provodnik za uzemljenje na plinsku cev.
Spoljna FM antena
Prijemnik
Provodnik za
uzemljenje
(nije priložen)
Na uzemljenje
nastavlja se
31
Ne mogu se podesiti radio stanice.
5 Proverite da li su antene pravilno spojene.
Podesite antene i ako je potrebno,
priključite spoljnu antenu.
5 Signal stanica je slab (pri automatskom
podešavanju). Koristite direktno podešavanje.
5 Proverite da li ste ispravno podesili korak
podešavanja (kod direktnog podešavanja
A AM stanica ).
5 Nijedna stanica nije memorisana ili su
memorisane stanice obrisane (pri podeša ­
vanju pomoću pretraživanja memorisanih
stanica). Memorišite stanice (str. 24).
5 Pritisnite DISPLAY tako da se na
displeju pojavi frekvencija.
RDS ne radi.*
5 Proverite da li je podešena FM RDS stanica.
5 Odaberite FM stanicu sa jačim signalom.
Željene RDS informacije nisu vidljive
na displeju.*
5 Obratite se radio stanici i proverite da li
pruža takve usluge. Ako je tako, usluga je
možda privremeno nedostupna.
Poruke o greškama
Ako dođe do greške u radu, na displeju se
prikazuje poruka. Moguće je proveriti stanje
sistema prema toj poruci. Pogledajte sledeću
tablicu za rešenje problema. Ako se problem
nastavi, obratite se najbližem Sony prodav­
cu.
PROTECT
Nepravilna struja dovodi se do zvučnika.
Prijemnik će se automatski isključiti nakon
nekoliko sekundi. Proverite spajanje kablova
zvučnika i ponovo uključite prijemnik.
Ako problem postoji i dalje
Obratite se najbližem Sony servisu. Imajte
na umu da, ukoliko serviser zameni neke
delove tokom popravke, možete zadržati te
delove.
Podsetnik za brisanje memorije
prijemnika
* Samo modeli sa oznakom područja CEL, CEK.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
5 Usmerite daljinski upravljač prema senzoru
na prijemniku.
5 Uklonite prepreke između daljinskog
upravljača i prijemnika.
5 Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite
novima.
5 Proverite da li ste odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
32
Za brisanje
Pogledajte
Svih postavki u memoriji
str. 16
Tehnički podaci
PODACI O AUDIO SNAZI
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO
HARMONIČKO IZOBLIČENJE
(Samo kod modela s oznakom
područja U)
Uz teret od 8 ohma, uključena oba kanala, od
20 do 20 000 Hz; označ enih 90 W po kanalu
minimalne RMS snage, uz ne više od 0.09%
ukupnog harmoničkog izobličenja od 250 mW
označ enog izlaza.
Pojačalo
Modeli s oznakom područja U, CA, CEL, CEK1)
Minimalna RMS izlazna snaga (8 ohma, 20 Hz –
20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Stereo izlazna snaga (8 ohma, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
1) Izmereno
u sledećim uslovima:
Oznaka područja
Napajanje
U, CA
120 V AC, 60 Hz
CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
Frekventni odziv (Analogni)
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (zaobilazi zvuč­
ne ugođaje i podešavanje
tonova)
Ulazi (Analogni)
Osetljivost: 500 mV/
50 kiloohma
S/N2): 96 dB
(A, 500 mV3))
Izlazi (analogni)
AUDIO OUT
Napon: 500 mV/
10 kiloohma
Ekvilajzer
Nivoi pojačanja ±10 dB, korak 1 dB
FM tuner
Opseg podešavanja 87,5 – 108,0 MHz
Antena
FM žičana antena
Antenske priključnice 75 ohma, asimetrično
Međufrekvencija
10,7 MHz
AM tuner
Opseg podešavanja
Oznaka područja
Skala ugađanja
U, CA
530 kHz –
1710 kHz
531 kHz –
1710 kHz
CEL, CEK
–
531 kHz –
1602 kHz
Antena
Međufrekvencija
Okvirna antena
450 kHz
korak 10 kHz korak 9 kHz
Opšte
Napajanje
Oznaka područja
Napajanje
U, CA
120 V AC, 60 Hz
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
Izlazni napon (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 0,7 A MAKS.
Potrošnja energije
Oznaka područja
Potrošnja energije
U, CA, CEL, CEK
200 W
Dimenzije (š/v/d) (približno)
430  132,5  279 mm
uključujući delove koji
vire i kontrole
Masa (približno)
6,6 kg
2) INPUT
SHORT (uz BASS = 0 dB, TREBLE
= 0 dB).
3) Balansirano, ulazni nivo.
nastavlja se
33
Isporučeni pribor
Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
Quick Setup Guide (1)
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
Daljinski upravljač (RM­AAU055) (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
Detalje o oznaci područja komponente koju
koristite potražite na str. 4.
Dizajn i tehnički podaci podložni su prome­
nama bez najave. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne štamparske greške.
5 Potrošnja u pripravnom stanju: 0,3 W
5 Halogeni usporivači plamena nisu koriš ć eni
u nekim štampanim pločicama.
34
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
[email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement