Sony | STR-DA2800ES | Sony STR-DA2800ES 7.2-kanalni AV risiver za kućni bioskop Uputstva za rukovanje

4-429-113-31(3) (SR)
Višekanalni AV risiver
Uputstvo za upotrebu
Prvo pročitajte „Kratki vodič za podešavanje“ koji ste dobili uz risiver. Tako ćete
lakše razumeti kako da povežete risiver i upravljate njime.
STR-DA2800ES
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (kao
što su upaljene sveće).
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za
knjige ili ugradnog ormarića.
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
Budući da se mrežno napajanje uređaja prekida
izvlačenjem glavnog utikača, priključite uređaj na
lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite nepravilnosti u radu uređaja,
odmah izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute
baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu i vatri.
Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok je
priključen na utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom, čak i kada je sam uređaj isključen.
Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može da dovede
do gubitka sluha.
Ovaj simbol upozorava korisnika
na prisustvo površine koja može
biti vrela ako se dodirne tokom
rada uređaja.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu
sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada
se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.
Napomena za korisnike:
sledeće informacije se odnose samo na
opremu koja se prodaje u zemljama
u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili
za nju neka druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa
usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske unije
bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja u vezi sa
servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su
navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.
Odlaganje stare
električne i elektronske
opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama
koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili
njegovom pakovanju označava da se proizvod ne
sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da
odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda
kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje potrošenih
baterija (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama
koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje
otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju
označava da se baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Na nekim
baterijama se pored ovog simbola može nalaziti
i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg)
ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih
2SR
može doći usled nepravilnog odlaganja baterija.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih
resursa. Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će
baterija biti pravilno zbrinuta, predajte potrošenu
bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve
ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom
uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
potrošenih baterija. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
O ovom priručniku
• Uputstva u ovom priručniku se odnose na model
STR-DA2800ES (risiver). Broj modela se nalazi
u donjem desnom uglu prednjeg panela uređaja.
• Uputstva u ovom priručniku uglavnom opisuju
upravljanje risiverom pomoću isporučenog
daljinskog upravljača. Takođe možete da koristite
tastere ili okrugle potenciometre na risiveru ako
oni imaju isti ili sličan naziv kao oni na daljinskom
upravljaču.
O autorskim pravima
Ovaj risiver koristi tehnologije Dolby* Digital,
Pro Logic Surround i DTS** Digital Surround
System.
* Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX i simbol
sa duplim D su zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci i pod sledećim brojevima
patenata u SAD: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762,
6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467,
7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,333,929,
7,548,853 i ostali patenti koji su izdati ili na
čekanju u SAD i drugim zemljama. DTS-HD,
simbol i DTS-HD i simbol zajedno su
registrovani zaštićeni znakovi, a DTS-HD Master
Audio je zaštićeni znak kompanije
DTS, Inc. Proizvod obuhvata i softver.
© DTS, Inc. Sva prava zadržana.
Ovaj risiver koristi tehnologiju Multimedijski
interfejs visoke rezolucije (HDMI™).
Termini HDMI i HDMI Multimedijski interfejs visoke
rezolucije, kao i logo HDMI su zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi organizacije HDMI
Licensing LLC u SAD i drugim zemljama.
Tip fonta (Shin Go R) koji je instaliran u ovom risiveru
obezbeđuje MORISAWA & COMPANY LTD.
Ovi nazivi su zaštićeni znakovi kompanije
MORISAWA & COMPANY LTD., a autorska prava
na font takođe pripadaju kompaniji MORISAWA &
COMPANY LTD.
nastavlja se
3SR
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch su
zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc. registrovane
u SAD i ostalim zemljama.
Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani zaštićeni
znakovi pripadaju njihovim vlasnicima. U ovom
priručniku nisu navedene oznake ™ i ®.
„Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači da je
elektronska oprema posebno dizajnirana za rad sa
iPod ili iPhone uređajem i da je sertifikovana od
strane proizvođača tako da ispunjava standarde za
performanse kompanije Apple. Apple ne odgovara
za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa
bezbednosnim standardima i propisima. Imajte
u vidu da upotreba ove dodatne opreme sa iPod ili
iPhone uređajem može da utiče na performanse
bežične veze.
korporacije Microsoft. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez
odgovarajućih licenci korporacije Microsoft.
Vlasnici sadržaja koriste Microsoft PlayReady™
tehnologiju za pristup sadržaju da bi zaštitili svoju
intelektualnu svojinu, uključujući sadržaj zaštićen
autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi tehnologiju
PlayReady da bi pristupio sadržaju koji je zaštićen
tehnologijom PlayReady i/ili WMDRM. Ako uređaj
ne uspe da na odgovarajući način ograniči upotrebu
sadržaja, vlasnici sadržaja mogu da od korporacije
Microsoft traže da opozove mogućnost uređaja da
reprodukuje sadržaj zaštićen tehnologijom
PlayReady. Opoziv neće uticati na nezaštićeni
sadržaj ili sadržaj koji je zaštićen drugim
tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja
od vas mogu tražiti da nadogradite PlayReady da
biste mogli da pristupite njihovom sadržaju. Ako
odbijete nadogradnju, nećete moći da pristupite
sadržaju koji zahteva nadogradnju.
„WALKMAN“ i logo „WALKMAN“ su registrovani
zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
„Android“ je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni
znak kompanije Google Inc.
DLNA™, logo DLNA i DLNA CERTIFIED™ su
zaštićeni znakovi, zaštićeni znakovi usluge ili oznake
za sertifikaciju organizacije Digital Living Network
Alliance.
MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka
i patente su licencirale kompanije Fraunhofer IIS
i Thomson.
„BRAVIA“ Sync je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
„x.v.Color“ i logo „x.v.Color“ su zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
„PlayStation®“ je registrovani zaštićeni znak
kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
„AVCHD“ i „AVCHD“ logo su zaštićeni znakovi
kompanija Panasonic Corporation i
Sony Corporation.
Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili
zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation
u SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podleže
određenim pravima na intelektualnu svojinu
4SR
InstaPrevue™ je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak kompanije Silicon Image, Inc. u SAD
i drugim zemljama.
Ovaj proizvod sadrži softver koje podleže licencama
GNU General Public License („GPL“) ili GNU
Lesser General Public License („LGPL“). U njima je
navedeno da korisnici imaju pravo da nabave,
izmene i ponovo distribuiraju izvorni kôd datog
softvera u skladu sa uslovima GPL ili LGPL licence.
Za više detalja o GPL, LGPL i ostalim softverskim
licencama, pogledajte „System Settings“ t
„Softverska licenca“ u meniju „Settings“ na risiveru.
Izvorni kôd softvera koji se koristi u ovom proizvodu
podleže GPL i LGPL licencama i dostupan je na
internetu. Da biste ga preuzeli, posetite sledeću
adresu:
URL adresa: http://www.sony.net/Products/Linux
Imajte u vidu to da Sony ne može da odgovori na bilo
kakva pitanja u vezi sa sadržajem ovog
izvornog koda.
Glavne funkcije risivera
Kompatibilan je sa brojnim priključcima i formatima
Funkcija
Opis
Stranica
7.2-kanala
Risiver može da emituje do 7.2 kanala.
Risiver podržava mogućnost povezivanja prednjeg zvučnika
sa dva pojačala.
22, 24
Kompatibilan sa različitim Risiver je kompatibilan sa različitim audio formatima kao što
standardima
su Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD, višekanalni
linearni PCM, FLAC itd.
HDMI (8 ulaza 2 izlaza +
1 zonski izlaz)
20
26, 28, 30,
Risiver je opremljen sa 8 ulaznih HDMI priključaka (od čega
31, 35
su dva, HDMI IN 2 i IN 3, priključci „for AUDIO“ koji u obzir
uzimaju kvalitet zvuka) na zadnjem panelu. Sa risiverom možete
da povežete različite uređaje koristeći HDMI vezu.
Risiver je kompatibilan sa različitim HDMI standardima kao što
su Deep Color, „x.v.Color“ ili 4K* i 3D prenos, Audio Return
Channel (ARC) itd.
* Priključci HDMI IN 1 i IN 2 podržavaju 4K prenos.
34, 72
4K
19, 34
Risiver može da emituje 4K signale kroz izlazne HDMI priključke.
96
Fast View
Možete da izaberete način HDMI ulaza koji je brži od uobičajenog
izbora (Fast View). Priključci HDMI IN 1, IN 2, IN 3 i IN 4
podržavaju funkciju Fast View.
68, 96
Control for HDMI
Risiverom i ostalom opremom možete da upravljate u međusobnoj
sprezi pomoću funkcije Control for HDMI.
Pregled za HDMI
Risiver vam omogućava da u zasebnom prozoru (slika u slici) uživo 75
prikažete pregled sadržaja sa HDMI ulaza na risiveru. Prozori za
pregled će se prikazivati samo za HDMI IN 1/IN 2/IN 3/IN 4 ulaz.
Pomoću daljinskog upravljača možete da izaberete HDMI ulaz
za pregled.
(Ovu funkciju obezbeđuje tehnologija Silicon Image
InstaPrevue™.)
Mreža
Risiver je opremljen sa četiri LAN porta koji imaju funkcije
komutacionog čvorišta.
39
Risiver je kompatibilan sa funkcijom za emitovanje video snimaka 51
sa Interneta.
Risiver vam omogućava da reprodukujete sadržaj na kućnoj mreži 49
putem DLNA kompatibilne funkcije za kućnu mrežu.
USB
USB port koji podržava iPod/iPhone
Putem risivera možete jednostavno da reprodukujete sadržaj
sa iPod/iPhone uređaja pomoću USB veze.
48
Putem risivera možete jednostavno da reprodukujete sadržaj
sa USB uređaja/WALKMAN uređaja korišćenjem USB veze.
47
nastavlja se
5SR
Funkcija
Opis
Stranica
Više zona
Osim glavne prostorije, u muzici i video snimcima možete da
uživate u drugoj prostoriji gde se reprodukuje sadržaj različit
od onog u glavnoj prostoriji.
62
Možete da emitujete HDMI signale sa priključaka HDMI IN
na priključak HDMI ZONE 2 OUT.
19, 62, 65
Bolji kvalitet slike i zvuka
Funkcija
Opis
Stranica
Konverzija rezolucije
slike naviše
Risiver može da poveća ili smanji rezoluciju analognih video
signala. Rezolucija signala može da se poveća do rezolucije 4k
korišćenjem izlaznog HDMI priključka. Risiver takođe može da
poveća ili smanji rezoluciju analognih video signala za zonu 2.
19
Digital Cinema Auto
Calibration (D.C.A.C.)
funkcija
Risiver je opremljen funkcijom Digital Cinema Auto Calibration 85, 86
(D.C.A.C.). Ova funkcija vam omogućava da obavite automatsko
kalibrisanje i podešavanje audio parametara radi reprodukcije
optimalnog zvuka.
Zvučna polja
57, 59
Možete da izaberete jedan od brojnih režima zvučnog polja
u skladu sa povezanim zvučnicima i uređajima priključenim
na ulaz risivera.
Risiver takođe poseduje sledeće opcije za zvuk:
– Tri režima za reprodukciju zvučnih karakteristika poznatih
muzičkih dvorana: „Berlin Philharmonic Hall“, „Concertgebouw
Amsterdam“ ili „Musikverein Vienna“.
Podizanje tonova
centralnog zvučnika na
odgovarajuću visinu
(Center Speaker Lift Up)
87
Korišćenjem prednjih gornjih zvučnika, tonove centralnog
zvučnika možete da podignete na odgovarajuću visinu na ekranu.
Ova funkcija (Center Speaker Lift Up) vam omogućava da uživate
u prirodnoj reprodukciji bez nelagodnosti.
Visok kvalitet
reprodukcije
kompresovanih
audio datoteka
Kompresovane audio datoteke možete da reprodukujete u visokom 89
kvalitetu pomoću funkcije D.L.L. (Digital Legato Linear).
Korisne funkcije
Funkcija
Opis
Stranica
Jednostavne i lako
dostupne kontrole
Risiver koristi GUI (Graphical User Interface). Risiverom možete 44
jednostavno da upravljate pomoću menija koji se prikazuje na
TV ekranu.
Možete jednostavno da unesete osnovna podešavanja risivera
koristeći Easy Setup.
41
Uz risiver se dobija daljinski upravljač kojim možete da
upravljate povezanom opremom. Risiver takođe poseduje
funkciju za više zona.
15
U mogućnosti ste da istovremeno aktivirate različita podešavanja 76
risivera pritiskom na taster EASY AUTOMATION.
6SR
Funkcija
Opis
Stranica
Fleksibilne funkcije
Funkcija Sound Optimizer optimizuje zvuk koji se emituje
u skladu sa nivoom jačine zvuka.
60
Funkcija A/V Sync usklađuje vremenski razmak između zvuka
koji se emituje i slike koja se prikazuje.
91
Funkcija Pass Through emituje HDMI signale ka televizoru,
čak i kada je risiver u režimu mirovanja.
71
Funkcija
Opis
Stranica
Funkcija za uštedu
energije
Funkcija Auto Standby automatski prebacuje risiver u režim
mirovanja ako ga ne koristite određeno vreme ili kada on ne
dobija signal.
101
Korisniji
Risiverom možete da upravljate pomoću pametnog telefona na
koji je instalirana aplikacija „ES Remote“*.
76
Ostalo
* Kompatibilan sa iPod touch/iPhone uređajima i Android telefonima
7SR
Sadržaj
Glavne funkcije risivera ................................... 5
Opis i položaj delova ...................................... 10
Početni koraci
Pročitajte sledeće pre nego što
povežete opremu ....................................... 18
1: Postavljanje zvučnika ................................. 22
2: Povezivanje monitora ................................ 26
3: Povezivanje video opreme ......................... 28
4: Povezivanje audio opreme ......................... 35
5: Povezivanje sa mrežom .............................. 39
6: Priprema risivera i daljinskog
upravljača ................................................... 40
7: Podešavanje risivera pomoću
funkcije Easy Setup ................................... 41
8: Podešavanje povezane opreme ................. 43
9: Priprema računara koji će se
koristiti kao server ................................... 44
Vodič za korišćenje menija na ekranu ......... 44
Uživanje u slikama/zvuku
Uživanje u slikama/zvuku sa
povezane opreme ...................................... 46
USB uređaj/WALKMAN ............................... 47
iPod/iPhone ..................................................... 48
Home Network (DLNA) ................................ 49
Internet video .................................................. 51
FM/AM ............................................................ 52
Uživanje u zvučnim efektima
Biranje zvučnog polja ..................................... 56
Korišćenje funkcije Sound Optimizer ......... 60
Podešavanje ekvilajzera ................................. 61
8SR
Korišćenje funkcija za više zona
Čemu služi funkcija za više zona ..................62
Uspostavljanje veze u više zona .....................62
Podešavanje zvučnika u zoni 2 ......................65
Podešavanje HDMI izlaza u zoni 2 ...............65
Upravljanje risiverom iz druge zone
(Upravljanje u ZONE 2) ...........................66
Korišćenje ostalih funkcija
Korišćenje funkcije „BRAVIA“ Sync .............68
Prebacivanje između monitora na kojima
se emituju HDMI video signali ...............71
Emitovanje HDMI signala čak i kada je
risiver u režimu mirovanja (Protok) .......71
Biranje digitalnog ili analognog zvuka ........72
Korišćenje ostalih ulaznih video/audio
priključaka ..................................................73
Pregled za HDMI ............................................75
Upravljanje risiverom pomoću
pametnog telefona .....................................76
Čuvanje različitih podešavanja risivera
i njihovo istovremeno obnavljanje
(Easy Automation) ....................................76
Korišćenje merača vremena za
isključivanje ................................................78
Snimanje pomoću risivera .............................78
Menjanje komandnog režima risivera
i daljinskog upravljača ..............................78
Korišćenje veze za dva pojačala ....................80
Vraćanje na podrazumevana fabrička
podešavanja ................................................81
Prilagođavanje podešavanja
Korišćenje menija za podešavanje ............... 82
Easy Setup ....................................................... 85
Speaker Settings .............................................. 85
Audio Settings ................................................. 89
Video Settings ................................................. 92
HDMI Settings ................................................ 95
Input Settings .................................................. 97
Network Settings ............................................ 98
Internet Services Settings .............................. 99
Zone Settings ................................................ 100
System Settings ............................................. 101
Network Update ........................................... 102
Upravljanje bez korišćenja GUI ................. 103
Korišćenje daljinskog
upravljača
Upravljanje opremom pomoću
daljinskog upravljača .............................. 110
Isključivanje sve povezane opreme
(SYSTEM STANDBY) ............................ 111
Programiranje daljinskog upravljača ......... 111
Brisanje memorije višefunkcionalnog
daljinskog upravljača .............................. 115
Dodatne informacije
Mere opreza ................................................... 116
Rešavanje problema ..................................... 117
Specifikacije .................................................. 128
Indeks ............................................................. 132
9SR
Opis i položaj delova
Prednji panel
A ?/1 ON/STANDBY
Uključivanje ili isključivanje risivera.
Lampica iznad dugmeta svetli na
sledeći način:
Zelena: Risiver je uključen.
Narandžasta: Risiver je u režimu
mirovanja i
– „Control for HDMI“ (stranica 96) ili
„Network Standby“ (stranica 98) je
podešeno na „On“.
– „Pass Through“ (stranica 96) je
podešeno na „On“ ili „Auto“.
– Risiver u zoni 2 je uključen.
Lampica se gasi kada je risiver u režimu
mirovanja i kada su gorenavedena
podešavanja isključena.
B INPUT SELECTOR (stranica 46)
INPUT MODE (stranica 72)
C Senzor za daljinski upravljač
Prima signale sa daljinskog upravljača.
G MASTER VOLUME (stranica 46)
H SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
(stranica 42)
I Priključak PHONES
Za priključivanje slušalica.
J MEMORY/ENTER, TUNING MODE,
TONE MODE, TONE/TUNING +/–
Pritiskajte TONE MODE da biste izabrali
zvučnik i opseg. Zatim pritisnite TONE/
TUNING +/– da biste podesili nivo basa/
visokih tonova na zvučniku.
K 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/
HD-D.C.S., MUSIC (stranica 56, 57)
L Priključak AUTO CAL MIC
(stranica 85)
Povežite isporučeni mikrofon za
optimizaciju za „Auto Calibration“
na ovaj priključak.
D Displej (stranica 11)
M iPod/iPhone ( (USB) port VIDEO IN
priključak) (stranica 33, 47, 48)
E DISPLAY MODE (stranica 109)
N Priključci VIDEO 2 IN (stranica 33)
F DIMMER
Pritiskajte DIMMER da biste podesili
svetlinu displeja.
10SR
Indikatori na displeju
A SW
Svetli kada je povezan subwoofer ili više
njih i kada se sa priključ(a)ka
SUBWOOFER emituje audio signal.
B ZONE 2 (stranica 62)
C INPUT indikator
Označava trenutni ulaz.
HDMI
COAX
OPT
ARC (stranica 72)
D Dolby Digital Surround indikator
Jedan od odgovarajućih indikatora svetli
kada risiver dekodira odgovarajuće
signale u Dolby Digital formatu.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
E ;TrueHD
Svetli kada risiver dekodira
Dolby TrueHD.
H Indikator kanala koji se koristi za
reprodukciju
Označava zvučnik koji je određen za
emitovanje zvuka. Pokazuje kako risiver
smanjuje ili povećava broj kanala na
kojima se emituje zvuk sa izvora
u zavisnosti od podešavanja zvučnika.
L
Prednji levi
R
Prednji desni
C
Centralni
LH
Levi gornji
RH
Desni gornji
SL
Surround levi
SR
Surround desni
SBL
Zadnji surround levi
SBR
Zadnji surround desni
F HDMI OUT A/B (stranica 71)
G SLEEP (stranica 78)
nastavlja se
11SR
SB
Zadnji surround
Primer:
Format snimanja: 5.1
Šablon zvučnika: 3/0.1
Zvučno polje: A.F.D. Auto
I LFE
Svetli kada ulazni signali koji se
reprodukuju sadrže LFE (Low Frequency
Effects) kanal.
J Dolby Pro Logic indikator
Jedan od odgovarajućih indikatora svetli
kada risiver obavlja Dolby Pro Logic
obradu. Ova tehnologija matričnog
dekodera za surround zvuk može
da poboljša ulazne signale.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
K Indikator sistema zvučnika
(stranica 42)
L BI-AMP (stranica 80)
M D.L.L. (stranica 89)
N D.C.A.C. (stranica 85)
Svetli kada su primenjeni rezultati
merenja pomoću funkcije „Auto
Calibration“.
O EQ
Svetli kada je aktiviran ekvilajzer.
P RDS (stranica 55)
Prijem radio stanice koja emituje podatke
Q S.OPT.
Svetli kada je aktivirana funkcija
za optimizaciju zvuka (stranica 60).
R MEM
Svetli kada je aktivirana funkcija
za memorisanje.
12SR
S DTS-HD indikator
Svetli kada risiver dekodira DTS-HD.
DTS-HD
Jedan od sledećih indikatora svetli
konstantno.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
T NEO:6
Svetli kada je aktivirano DTS Neo:6
Cinema/Music dekodiranje.
U D.RANGE
Svetli kada je aktivirana kompresija
dinamičkog opsega.
V A.P.M. (stranica 86)
Svetli kada je aktivirana funkcija A.P.M.
(Automatic Phase Matching).
W Indikator podešavanja
Svetli kada risiver pronađe radio stanicu.
ST
Stereo prijem
X DTS(-ES) indikator
Svetli tokom prijema DTS ili DTS-ES
signala.
DTS
Svetli kada risiver dekodira DTS signale.
DTS-ES
Jedan od sledećih indikatora svetli
u zavisnosti od formata dekodiranja
ulaznog signala.
96/24
DTS 96/24 (96 kHz/24 bita) dekodiranje
Y LPCM
Svetli kada risiver dobija PCM (Pulse
Code Modulation) signale.
Zadnji panel
A DIGITAL INPUT/OUTPUT odeljak
OPTICAL IN priključci
(stranica 26, 30, 31)
COAXIAL IN priključci
(stranica 29, 36)
HDMI IN/OUT* priključci
(stranica 26, 28, 30, 31)
B ANTENNA odeljak
AM ANTENNA priključak
(stranica 38)
FM ANTENNA priključak
(stranica 38)
C LAN portovi (komutaciona čvorišta)
(stranica 39)
E Priključci za upravljanje Sony
i drugom spoljnom opremom
IR REMOTE IN/OUT
priključci (stranica 62)
Priključite IR odašiljač (ne isporučuje se)
na IN da biste koristili funkciju za
više zona.
Priključite IR blaster (nije isporučen) na
OUT. Signali koji dolaze na priključak IN
emitovaće se sa priključka OUT.
TRIGGER OUT priključci
(stranica 101)
Povežite sa delom za blokiranje
uključivanja/isključivanja izvora
napajanja druge opreme usaglašene
sa 12V TRIGGER.
D RS232C port
Koristi se za održavanje i servis.
nastavlja se
13SR
F VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
odeljak (stranica 26, 29, 30, 31,
32, 36)
AUDIO IN/OUT priključci
VIDEO IN/OUT* priključci
AUDIO OUT priključci
VIDEO OUT priključak
(stranica 62)
SUBWOOFER priključci
Povezivanje sa spoljašnjim
subwoofer-om.
G COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
odeljak (stranica 26, 29, 31)
Y, PB, PR IN/OUT* priključci
H SPEAKERS odeljak (stranica 24)
* Priključke HDMI OUT ili MONITOR OUT
morate da povežete sa TV-om da biste mogli
da vidite sliku sa izabranog ulaza (stranica 26).
14SR
Daljinski upravljač (RM-AAP082)
Za upravljanje ovim risiverom i ostalom
opremom koristite isporučeni daljinski
upravljač.
Napomena
Ne izlažite senzor daljinskog upravljača direktnom
suncu ili uređajima koji emituju svetlost. To može
dovesti do kvara.
Savet
Ako risiver više ne reaguje na kontrole sa daljinskog
upravljača, zamenite stare baterije novim.
A ?/1 (uključivanje/režim mirovanja)
Uključivanje ili isključivanje risivera.
B AV ?/1 (uključivanje/režim
mirovanja)
Uključivanje ili isključivanje video/audio
opreme za čije upravljanje ste
programirali daljinski upravljač.
C ZONE (stranica 62)
D AMP
Aktiviranje risivera za glavnu zonu.
E
(Izbor ulaza)
Pritisnite TV (ws), a zatim
(izbor
ulaza) da biste izabrali ulazni signal
(TV ili video).
(Zadržavanje teksta)
U tekstualnom režimu: zadržava trenutnu
stranicu.
F
(Vodič)
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim
(Vodič) da biste na ekranu prikazali
programski vodič.
G D.TUNING (stranica 53)
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim
D.TUNING da biste ušli u režim
za direktno podešavanje.
H ENT/MEM
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim ENT/
MEM da biste uneli vrednost ili numeru
pomoću numeričkih tastera (wg) ili
pritisnite ENT/MEM, a zatim numeričke
tastere (wg) da biste izabrali broj na
kojem je memorisana stanica kada
koristite tjuner.
I SEN
Pristup početnoj stranici sajta Sony
Entertainment Network (SEN), mrežnoj
usluzi koju pruža Sony.
J WATCH, LISTEN (stranica 46)
K SOUND FIELD +/– (stranica 56, 57, 59)
L Obojeni tasteri
Funkcionišu u skladu sa vodičem na
TV ekranu.
nastavlja se
15SR
M AMP MENU (stranica 103)
T RM SET UP (stranica 78)
N
U FAVORITES (stranica 51)
V/v/B/b
Pomoću tastera V/v/B/b izaberite stavke
u meniju. Zatim pritisnite
da biste
ušli u izabranu stavku.
O TOOLS/OPTIONS (stranica 45, 52, 55)
Prikazivanje i izbor stavki u meniju
sa opcijama.
P HOME (stranica 45)
Prikazivanje glavnog menija na ekranu
televizora.
V TV
Menjanje funkcije tastera na daljinskom
upravljaču i aktiviranje onog u žutoj boji
da biste omogućili upravljanje
televizorom.
W SHIFT
Menjanje funkcije tastera na daljinskom
upravljaču kako bi se aktivirali tasteri
u ružičastoj boji.
Q m/M 1), x 1), X 1), N 1) 2),
./> 1)
Pomoću ovih tastera možete da upravljate
DVD plejerom, Blu-ray Disc plejerom,
CD plejerom, MD dekom, kasetnim
dekom, opremom povezanom sa
(USB) portom ili mrežom, uređajem
za prikaz video snimaka sa interneta itd.
TUNING +/–
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim TUNING
+/– da biste izabrali stanicu.
PREVIEW (HDMI) (stranica 75)
Pritisnite PREVIEW (HDMI) da biste
otvorili zasebne ekrane (slika u slici) za
pregled ulaznog sadržaja sa četiri HDMI
IN priključka.
B·/·b
Pritisnite B·/·b da biste
– ponovili prethodnu scenu ili brzo
premotali unapred trenutnu scenu.
– prešli na prethodni ili sledeći album
kada koristite iPod/iPhone.
X Tasteri za izbor ulaza
Pritisnite jedan od tastera da biste izabrali
opremu koju želite da koristite. Kada
pritisnete bilo koji od ovih tastera, risiver
se uključuje.
R PRESET + 2)/–
Biranje memorisanih stanica.
PROG + 2)/–
Pritisnite TV (ws), a zatim PROG +/– da
biste upravljali televizorom, satelitskim
tjunerom itd.
c 2)/C
U tekstualnom režimu: izbor sledeće ili
prethodne stranice.
wl DISPLAY
Prikazivanje kontrolne table na TV
ekranu tokom reprodukcije video
snimaka sa Interneta ili sadržaja sa kućne
mreže.
S EASY AUTOMATION 1, 2 (stranica 76)
/ (Tekst)
Pritisnite TV (ws), a zatim / (Tekst) da
biste prikazali tekstualne informacije.
16SR
Y Numerički tasteri
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim pritisnite
numeričke tastere da biste uneli brojeve.
Pritisnite numeričke tastere da biste
izabrali brojeve kanala na televizoru.
Z -/-Pritisnite SHIFT (wd), a zatim -/-- da
biste
– izabrali brojeve numera iznad 10 na CD
plejeru, DVD plejeru, Blu-ray Disc
plejeru ili MD deku.
– izabrali brojeve kanala iznad 10 na
televizoru, satelitskom tjuneru ili
video-rikorderu.
wj SOUND OPTIMIZER (stranica 60)
wk HDMI OUTPUT (stranica 71)
,
(Informacije, otkrivanje
teksta)
Prikazuje informacije kao što su broj
trenutnog kanala i režim ekrana.
U tekstualnom režimu: Otkriva skrivene
informacije (npr. odgovore na pitanja
u kvizu).
e; RETURN/EXIT O
Povratak na prethodni meni ili izlazak
iz menija.
ea
(Jačina zvuka) +/– (stranica 46)
(Isključivanje zvuka) (stranica 46)
Kada pritisnete TV (ws), takođe možete
da podesite jačinu zvuka televizora
i privremeno isključite zvuk televizora.
es SLEEP (stranica 78)
TOP MENU
Otvaranje ili zatvaranje glavnog menija
BD-ROM ili DVD diska.
AUDIO
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim AUDIO da
biste izabrali audio format/numeru.
ed DIMMER
Podešavanje svetline displeja.
POP UP/MENU
Otvaranje ili zatvaranje iskačućeg menija
BD-ROM diska ili menija DVD diska.
SUBTITLE
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim SUBTITLE
da biste izabrali jezik titla ako je na
BD-ROM/DVD VIDEO disku snimljeno
više titlova.
1) Pogledajte
tabelu na stranica 110 da biste videli
informacije o tasterima koje možete da koristite
za kontrolu svakog uređaja.
2) Na ovim tasterima se nalazi mala izbočina
(5/VIDEO 2, N, PRESET +). Koristite je kao
referencu prilikom korišćenja daljinskog
upravljača.
Napomena
Gorenavedene informacije služe samo kao primeri.
17SR
Početni koraci
Pročitajte sledeće pre nego što povežete opremu
Pre nego što povežete kablove, izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz mrežnog
napajanja.
Postavljanje zvučnika
Pogledajte poglavlje „1: Postavljanje zvučnika“ (stranica 22).
v
Povezivanje monitora
Pogledajte poglavlje „2: Povezivanje monitora“ (stranica 26).
Povezivanje video opreme
v
Kvalitet slike zavisi od priključka koji se koristi za
povezivanje. Pogledajte sliku sa desne strane. Izaberite
odgovarajući kabl za povezivanje u skladu sa priključcima
na opremi.
Ovaj risiver poseduje funkciju za konverziju video signala.
Za više detalja, pogledajte „Funkcija za konverziju video
signala“ (stranica 19).
Pogledajte poglavlje „3: Povezivanje video opreme“
(stranica 28).
Povezivanje audio opreme
Digitalni
Analogni
Slika visokog kvaliteta
v
Pogledajte poglavlje „4: Povezivanje audio opreme“ (stranica 35).
v
Priprema risivera i daljinskog upravljača
Pogledajte poglavlje „6: Priprema risivera i daljinskog upravljača“ (stranica 40).
Podešavanje risivera
v
Pogledajte poglavlje „7: Podešavanje risivera pomoću funkcije Easy Setup“ (stranica 41).
v
Izbor podešavanja za audio izlaz na povezanoj opremi
Pogledajte poglavlje „8: Podešavanje povezane opreme“ (stranica 43).
Za više detalja o povezivanju u više zona, pogledajte stranica 62.
Za više detalja o vezi za dva pojačala, pogledajte stranica 80.
18SR
Funkcija za konverziju video signala
Po podrazumevanim fabričkim podešavanjima, video signali koje risiver prima sa povezane
opreme izlaze kroz HDMI OUT ili MONITOR OUT priključke onako kako je prikazano
u tabeli ispod.
Preporučujemo vam da funkciju za konverziju video signala podesite tako da odgovara rezoluciji
monitora koji koristite.
Za detalje o funkciji za konverziju video signala, pogledajte „Video Settings“ (stranica 92).
HDMI OUT A/B
(do 4K)
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT
(do 1080i)
MONITOR VIDEO
OUT
VIDEO 1 OUT
HDMI IN
a
–
–
–
VIDEO IN
a*
a**
a**
a
COMPONENT VIDEO IN
a*
a**
a**
–
OUTPUT
priključak
INPUT priključak
a : Video signali se emituju.
– : Video signali se ne emituju.
* Kada izaberete „Auto“ u „Resolution“, moguće je emitovanje u rezoluciji do 4K.
Da biste uživali u 4K signalima, morate da koristite 4K-kompatibilni monitor.
** Video signali se možda neće emitovati u zavisnosti od podešavanja u odeljku „Resolution“ (stranica 92).
Napomena o konverziji video
signala
Video signali čija je rezolucija konvertovana ne
mogu se istovremeno emitovati sa priključaka
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
ili priključaka HDMI OUT. Ako povežete
opremu i na COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT i na HDMI OUT priključke,
prioritet se daje izlazu sa HDMI OUT
priključka.
Napomena o HDMI video izlazu za
zonu 2
Kroz HDMI ZONE 2 OUT priključak mogu se
emitovati samo HDMI IN ulazni signali.
Prikazivanje titlova
Podesite „Resolution“ na „Direct“ u meniju
Video Settings tokom prijema signala koji
podržava titlove.
Koristite istu vrstu kablova za ulazne/
izlazne signale.
Povezivanje uređaja za snimanje
Prilikom snimanja, povežite uređaj za
snimanje na VIDEO OUT priključke risivera.
Povežite kablove za ulazne i izlazne signale sa
istom vrstom priključka jer VIDEO OUT
priključci ne poseduju funkciju za konverziju
naviše.
Priključci HDMI OUT i MONITOR OUT
se ne mogu koristiti za snimanje.
19SR
Početni koraci
Ovaj risiver je opremljen funkcijom za konverziju video signala.
• Kompozitni video signali mogu da se emituju kao HDMI video i komponentni video signali.
• Komponentni video signali mogu da se emituju kao HDMI video i video signali.
Digitalni formati zvuka koje podržava risiver
Digitalni audio formati koje ovaj risiver može da dekodira zavise od digitalnih audio ulaza na
povezanoj opremi.
Ovaj risiver podržava sledeće audio formate.
Veza između opreme za reprodukciju i risivera
Maksimalan broj
kanala
COAXIAL/
OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1 kanala
a
a
Dolby Digital EX
6.1 kanala
a
a
Dolby Digital Plus*
7.1 kanala
–
a
Dolby TrueHD*
7.1 kanala
–
a
DTS
5.1 kanala
a
a
DTS-ES
6.1 kanala
a
a
DTS 96/24
5.1 kanala
a
a
DTS-HD
High Resolution
Audio*
7.1 kanala
–
a
DTS-HD
Master Audio*
7.1 kanala
–
a
DSD*
5.1 kanala
–
a
Višekanalni linearni PCM*
7.1 kanala
–
a
Audio format
* Audio signali se emituju u drugom formatu ako oprema za reprodukciju ne podržava format. Dodatne
informacije potražite u uputstvu za upotrebu opreme za reprodukciju.
20SR
Mreža/USB
Format datoteke
Oznake tipa datoteke
Muzika
WAV6)
„.wav“
WMA1) 2) 5)
„.wma“
MP3
„.mp3“
AAC1) 2) 5)
FLAC
Video
6)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
„.m4a“
„.flac“
MPEG-1 Video/PS1) 2)
MPEG-2 Video/PS, TS1) 3)
„.mpg,“ „.mpeg,“ „.m2ts,“ „.mts“
MPEG-4 AVC1) 2)
„.mkv,“ „.mp4,“ „.m4v,“ „.m2ts,“ „.mts“
WMV9
Fotografije
Početni koraci
Tip sadržaja
1) 2)
„.wmv,“ „.asf“
AVCHD2)
4)
Xvid
„.avi“
JPEG
„.jpg,“ „.jpeg,“ „.mpo“
PNG
„.png“
GIF
„.gif“
Risiver ne reprodukuje kodirane datoteke, poput datoteka sa DRM zaštitom.
Risiver možda neće reprodukovati datoteku u ovom formatu koja se nalazi na DLNA serveru.
Risiver može da reprodukuje samo video u standardnoj rezoluciji na DLNA serveru.
Risiver može da reprodukuje datoteke u formatu AVCHD koje su snimljene digitalnom video kamerom itd.
Risiver ne može da reprodukuje šifrovane datoteke, poput „lossless“ datoteka.
Kompatibilna frekvencija uzorkovanja/dubina bitova: Najviše 192 kHz/24 bita
Napomene
• Neke datoteke možda neće biti moguće
reprodukovati u zavisnosti od formata datoteke,
kodiranja datoteke, stanja snimka ili stanja DLNA
servera.
• Neke datoteke koje su obrađene na računaru
možda neće biti moguće reprodukovati.
• Risiver može da prepozna sledeće datoteke ili
fascikle na USB uređajima:
– do fascikli na trećem nivou hijerarhije
– do 500 datoteka na pojedinačnom nivou
• Risiver može da prepozna sledeće datoteke ili
fascikle uskladištene na DLNA serveru:
– do fascikli na osamnaestom nivou hijerarhije
– do 999 datoteka na pojedinačnom nivou
• Kada su u pitanju formati definisani u DLNA
smernicama, potreban je server za pružanje
sadržaja u koji su pravilno dodate informacije
o formatu definisane u DLNA smernicama.
21SR
1: Postavljanje zvučnika
Ovaj risiver vam omogućava da koristite
sistem od najviše 7.2 kanala (7 zvučnika i dva
subwoofer-a).
Primeri konfiguracije sistema
zvučnika
7.1-kanalni sistem zvučnika sa
prednjim gornjim zvučnicima
Možete da uživate u vertikalnim zvučnim
efektima (npr. u Pro Logic IIz režimu).
APrednji levi zvučnik
BPrednji desni zvučnik
CCentralni zvučnik
DLevi surround zvučnik
EDesni surround zvučnik
HLevi gornji zvučnik
IDesni gornji zvučnik
JSubwoofer
5.1-kanalni sistem zvučnika
7.1-kanalni sistem zvučnika sa
zadnjim surround zvučnicima
Možete da uživate u reprodukciji
visoke vernosti zvuka koristeći
DVD ili Blu-ray Disc koji je snimljen
u 6.1-kanalnom ili 7.1-kanalnom formatu.
APrednji levi zvučnik
BPrednji desni zvučnik
CCentralni zvučnik
DLevi surround zvučnik
EDesni surround zvučnik
FZadnji levi surround zvučnik
GZadnji desni surround zvučnik
JSubwoofer
22SR
Da biste u potpunosti uživali u višekanalnom
surround bioskopskom zvuku, potrebno vam
je pet zvučnika (dva prednja zvučnika,
centralni zvučnik i dva surround zvučnika),
kao i subwoofer (5.1-kanalni sistem).
APrednji levi zvučnik
BPrednji desni zvučnik
CCentralni zvučnik
DLevi surround zvučnik
EDesni surround zvučnik
JSubwoofer
Preporučeni položaj zvučnika
• Postavite zadnji surround zvučnik iza mesta
na kojem sedite.
• Uglovi označeni slovom A na slici bi trebalo
da budu jednaki.
Savet
• Ako zvučnike ne možete da postavite pod
optimalnim uglom, razdvojite surround
zvučnike i zadnje surround zvučnike
i postavite ih tako da njihov položaj bude
što simetričniji.
• Postavite prednje gornje zvučnike pod istim
uglom kao prednje zvučnike. Položaj bi
trebalo da bude na visini produžene
dijagonalne linije ekrana televizora ili
monitora ili iznad nje.
Budući da subwoofer emituje signale koji nisu
usmereni, možete da ga postavite na bilo koje mesto.
isti ugao kao
prednji zvučnik
23SR
Početni koraci
7-kanalni sistem zvučnika
6-kanalni sistem zvučnika
Povezivanje zvučnika
Pre nego što povežete kablove, izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz mrežnog
napajanja.
A
B
B
1)
B
A Monauralni audio kabl
(ne isporučuje se)
B Kablovi za zvučnike (ne isporučuju se)
APrednji zvučnik A (L)
BPrednji zvučnik A (R)
CCentralni zvučnik
DSurround zvučnik (L)
ESurround zvučnik (D)
FZadnji surround zvučnik (L)2)
GZadnji surround zvučnik (R)2)
HPrednji gornji zvučnik (L)3)
IPrednji gornji zvučnik (R)3)
JSubwoofer4)
24SR
B
1) Kada ne koristite zadnje surround zvučnike:
Ako imate dodatni sistem prednjih
zvučnika, povežite ih sa priključcima
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2. Možete da izaberete
sistem prednjih zvučnika koje ćete koristiti
pomoću potenciometra SPEAKERS
na prednjem panelu (stranica 10).
2) Ako povezujete samo jedan zadnji surround
zvučnik, povežite ga na priključke
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2 L.
3) Ako koristite prednje gornje zvučnike,
povežite ih sa priključcima SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2.
4)
Početni koraci
Kada povežete subwoofer koji ima funkciju
za automatski ulazak u režim mirovanja,
isključite tu funkciju dok gledate filmove.
Ako je funkcija subwoofer-a za automatski
ulazak u režim mirovanja uključena, on
će automatski preći u režim mirovanja
na osnovu nivoa ulaznog signala na
subwoofer-u i zvuk se možda neće emitovati.
Sa risiverom možete da povežete dva
subwoofer-a. Sa svakog SUBWOOFER
priključka se emituju isti signali.
ZONE 2 veza
Priključke SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 L i R možete da
dodelite zvučnicima u zoni 2 samo ako ne
koristite zadnje surround zvučnike i prednje
gornje zvučnike. Podesite priključke
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2 na „Zone2 Speakers“
u „Speaker Connection“ u meniju Speaker
Settings (stranica 86).
Pogledajte „Korišćenje funkcija za više zona“
(stranica 62) za više detalja o povezivanju
i upravljanju u zoni 2.
Povezivanje prednjeg B zvučnika
Priključke SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 L i R možete
da dodelite prednjem B zvučniku kada ne
koristite zadnje surround zvučnike
i prednje gornje zvučnike.
Podesite priključke SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 na
„Front B“ u „Speaker Connection“ u meniju
Speaker Settings (stranica 86).
Prednje zvučnike možete da izaberete pomoću
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) na prednjoj
strani risivera.
25SR
2: Povezivanje monitora
Možete da gledate sliku sa izabranog ulaza kada sa HDMI OUT ili MONITOR OUT priključkom
povežete TV. Ovim risiverom možete da upravljate koristeći GUI (Graphical User Interface)
na ekranu.
TV monitor sa HDMI priključkom
Audio signali*
A
Video signali**
* Ako risiver povezujete sa televizorom koji je
kompatibilan sa funkcijom Audio Return
Channel (ARC) putem HDMI priključka
koristeći HDMI kabl, ova veza nije neophodna.
A
** Ako risiver povezujete sa televizorom koji je
kompatibilan sa funkcijom Audio Return
Channel (ARC), povežite ga sa priključkom
HDMI sa oznakom „ARC“ na televizoru.
E
B
Audio signali
C
D
Video signali
ili
ili
TV monitor bez HDMI priključka
Nije neophodno da povežete sve kablove. Povežite ih u skladu sa priključcima na opremi.
A Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
B Audio kabl (ne isporučuje se)
C Video kabl (ne isporučuje se)
D Komponentni video kabl
(ne isporučuje se)
E HDMI kabl (ne isporučuje se)
Preporučujemo vam da koristite
Sony HDMI kabl.
26SR
Tip televizora
Bez HDMI priključka
Potreban kabl
Video
Audio
Kompatibilan*
E
–
Nekompatibilan
E
A ili B**
–
D ili C
A ili B**
Početni koraci
Sa HDMI priključkom
Audio Return Channel
(ARC)
*
Zvuk sa televizora (višekanalni surround zvuk) možete da emitujete putem risivera samo ako televizor
povežete HDMI kablom.
** Ako sa risivera želite da emitujete višekanalni surround zvuk, za audio vezu koristite kabl A.
Napomene
• Ako TV povezujete sa risiverom pomoću video
kabla, podesite „Playback Resolution“ na „480i/
576i“ (stranica 94).
• Kada povezujete digitalne optičke kablove,
direktno umetnite utikač dok ne klikne na mesto.
• Nemojte da savijate ili vezujete digitalne kablove.
Savet
Zvuk sa televizora se emituje sa zvučnika povezanih
sa risiverom ako priključak za audio izlaz na
televizoru povežete sa priključcima TV IN na
risiveru. U ovoj konfiguraciji podesite izlazni
priključak za zvuk na televizoru na „Fixed“,
ukoliko je moguće biranje između opcija „Fixed“
ili „Variable“.
27SR
3: Povezivanje video opreme
Kablovi potrebni za gledanje sadržaja koji je snimljen na Blu-ray Disc ili
DVD diskovima
Povezivanje opreme sa HDMI priključcima
Ako vaša oprema nema HDMI priključak, pogledajte stranica 29.
DVD plejer, Blu-ray Disc plejer
Video/audio signali
A
*
A HDMI kabl (ne isporučuje se)
Preporučujemo vam da koristite
Sony HDMI kabl.
* Možete da povežete bilo koju opremu za izlaznim
HDMI priključcima na HDMI IN priključke
risivera.
28SR
Povezivanje opreme putem priključaka koji nisu HDMI
Nije neophodno da povežete sve kablove. Povežite ih u skladu sa priključcima na opremi.
Početni koraci
DVD plejer, Blu-ray Disc plejer
Audio signali
Video signali
ili
A
ili
B
C
*
*
A Koaksijalni digitalni kabl
(ne isporučuje se)
B Audio kabl (ne isporučuje se)
D
C Video kabl (ne isporučuje se)
D Komponentni video kabl
(ne isporučuje se)
* Kada povezujete opremu sa analognim audio priključkom i analognim video priključkom, podesite „Audio
Input Assign“ i „Video Input Assign“ u meniju Input Settings (stranica 73).
29SR
Kablovi potrebni za igranje video igara
PlayStation 3 (igranje video igara putem HDMI priključka)
Video/audio signali
A
*
B
C
D
*
Audio signali
*
Video signali
ili
Igranje video igara bez HDMI priključka
Nije neophodno da povežete sve kablove. Povežite ih u skladu sa priključcima na opremi.
A HDMI kabl (ne isporučuje se)
B Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
C Audio kabl (ne isporučuje se)
D Video kabl (ne isporučuje se)
* Kada povezujete opremu sa optičkim digitalnim priključkom, analognim audio priključcima ili kompozitinim
video priključkom, podesite „Audio Input Assign“ i „Video Input Assign“ u meniju Input Settings
(stranica 73).
30SR
Tip video igre
Potreban kabl
Audio
Sa HDMI priključkom*
A
–
Bez HDMI priključka
D
B ili C**
Početni koraci
Video
*
Zvuk video igre (višekanalni surround zvuk) možete da emitujete sa risivera ako konzolu povežete
putem HDMI priključka.
** Ako sa risivera želite da emitujete višekanalni surround zvuk, za audio vezu koristite kabl B.
Napomene
• Kada povezujete digitalne optičke kablove, direktno umetnite utikač dok ne klikne na mesto.
• Nemojte da savijate ili vezujete digitalne kablove.
Kablovi potrebni za gledanje satelitskih programa ili kablovske televizije
Satelitski tjuner, prijemnik kablovske televizije sa HDMI priključkom
Video/audio signali
A
B
C
Audio signali
D
E
Video signali
ili
ili
Satelitski tjuner, prijemnik kablovske televizije bez HDMI priključka
Nije neophodno da povežete sve kablove. Povežite ih u skladu sa priključcima na opremi.
nastavlja se
31SR
A HDMI kabl (ne isporučuje se)
B Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
C Audio kabl (ne isporučuje se)
D Video kabl (ne isporučuje se)
E Komponentni video kabl
(ne isporučuje se)
Tip satelitskog tjunera/ Potreban kabl
prijemnika za
Video
kablovsku televiziju
Audio
Sa HDMI priključkom*
A
–
Bez HDMI priključka
E ili D
B ili C**
*
Zvuk sa satelitskog tjunera/prijemnika kablovske televizije (višekanalni surround zvuk) možete da emitujete
sa risivera ako satelitski tjuner/prijemnik kablovske televizije povežete HDMI kablom.
** Ako sa risivera želite da emitujete višekanalni surround zvuk, za audio vezu koristite kabl B.
Napomene
• Kada povezujete digitalne optičke kablove, direktno umetnite utikač dok ne klikne na mesto.
• Nemojte da savijate ili vezujete digitalne kablove.
Kablovi potrebni sa gledanje sadržaja koji je snimljen na video trake
Video rikorder
Audio signali
Video signali
A
A Audio kabl (ne isporučuje se)
B Video kabl (ne isporučuje se)
32SR
B
Kablovi potrebni za gledanje sadržaja sa kamkordera
Početni koraci
U priključke VIDEO 2 IN
A
B
Video/audio signali
Kamkorder bez HDMI
priključka
Kamkorder sa HDMI priključkom
A Video/audio kabl (ne isporučuje se)
B HDMI kabl (ne isporučuje se)
33SR
HDMI funkcije
• Digitalni audio signali koji se prenose HDMI
vezom mogu da se emituju sa zvučnika. Ovaj
signal podržava Dolby Digital, DTS, DSD
i linearni PCM. Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Digitalni formati zvuka koje
podržava risiver“ (stranica 20).
• Analogni video signali koji ulaze na
priključak VIDEO ili priključke
COMPONENT VIDEO mogu da se emituju
kao HDMI signali. Audio signali se ne
emituju sa HDMI OUT priključka tokom
konverzije slike.
• Međutim, signal sa analognog video ulaza
nije moguće emitovati putem HDMI OUT
priključaka u zoni 2.
• Ovaj risiver podržava High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
Deep Color, „x.v.Color“ i 3D ili 4K prenos.
• HDMI priključci na ovom risiveru
podržavaju funkciju Control for HDMI.
Međutim, priključak HDMI OUT B
i priključci HDMI ZONE 2 OUT ne
podržavaju funkciju Control for HDMI.
• Da biste uživali u 3D slikama, povežite
3D-kompatibilni televizor i video opremu
(Blu-ray Disc plejer, Blu-ray Disc rikorder,
PlayStation 3, itd.) sa risiverom koristeći
High Speed HDMI kablove, stavite 3D
naočare i pokrenite reprodukciju
3D-kompatibilnog sadržaja.
• Risiver može da emituje 4K signale kroz
izlazne HDMI priključke. Ulazni analogni
video signali mogu da se povećaju do
rezolucije 4K. Ulazni 4K signali koji se
dopremaju putem priključaka HDMI IN 1/
IN 2 na zadnjoj strani 4K kompatibilnog
plejera emituju se u istom formatu, kao 4K
signali. Da biste uživali u 4K slikama,
povežite 4K-kompatibilni TV ili projektor
na izlazne HDMI priključke.
• Ulazni signal sa priključaka HDMI IN 1/
IN 2/IN 3/IN 4 možete da vidite u zasebnim
prozorima za pregled (slika u slici).
34SR
Napomene o kablovima za
povezivanje
• Koristite High Speed HDMI kabl. Ako
koristite Standard HDMI kabl, 4K, 1080p,
Deep Color ili 3D slike se možda neće
pravilno prikazivati.
• Sony preporučuje da koristite kabl koji
je odobrila organizacija HDMI ili Sony
HDMI kabl.
Napomena o korišćenju kabla za
HDMI-DVI konverziju
Ne preporučujemo vam da koristite kabl za
HDMI-DVI konverziju. Kada povežete kabl za
HDMI-DVI konverziju sa DVI-D uređajem,
može doći do nestanka zvuka i/ili slike. Za
povezivanje koristite zasebne audio kablove
ili kablove za digitalno povezivanje, a zatim
podesite „Video Input Assign“ i „Audio Input
Assign“ u meniju Input Settings ako se zvuk ne
emituje pravilno.
4: Povezivanje audio opreme
Početni koraci
Kablovi potrebni za slušanje sadržaja koji je snimljen na Super Audio CD
ili običnim CD-ovima
Povezivanje opreme koja poseduje HDMI priključke
Ako vaša oprema nema HDMI priključak, pogledajte stranica 36.
CD plejer, Super Audio CD plejer
Video/audio signali
A
*
A HDMI kabl (ne isporučuje se)
Preporučujemo vam da koristite Sony
HDMI kabl.
* Možete da povežete bilo koju opremu za izlaznim
HDMI priključcima na HDMI IN priključke
risivera.
nastavlja se
35SR
Povezivanje opreme putem priključaka koji nisu HDMI
Nije neophodno da povežete sve kablove. Povežite ih u skladu sa priključcima na opremi.
CD plejer, Super Audio CD plejer
ili
*
A
B
A Koaksijalni digitalni kabl
(ne isporučuje se)
B Audio kabl (ne isporučuje se)
* Kada povezujete opremu sa koaksijalnim
digitalnim priključkom, podesite „Audio Input
Assign“ u meniju Input Settings (stranica 73).
Savet
Svi digitalni audio priključci su kompatibilni sa
frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz, 88,2 kHz i 96 kHz. Priključci COAXIAL IN
su takođe kompatibilni sa frekvencijom uzorkovanja
od 192 kHz.
36SR
Početni koraci
Napomena o reprodukciji Super
Audio CD diskova na Super Audio
CD plejeru
Zvuk se ne emituje ako reprodukujete Super
Audio CD diskove na Super Audio CD plejeru
koji je povezan samo na priključak COAXIAL
na ovom risiveru. Kada reprodukujete Super
Audio CD diskove, povežite plejer na
priključke SA-CD/CD IN ili sa risiverom
povežite plejer koji može da emituje DSD
signale sa HDMI priključka pomoću HDMI
kabla. Pogledajte uputstva za upotrebu koja ste
dobili uz Super Audio CD plejer.
Ako želite da povežete nekoliko
digitalnih uređaja, ali ne možete
da pronađete slobodan ulaz
Pogledajte poglavlje „Korišćenje ostalih
ulaznih video/audio priključaka“ (stranica 73).
37SR
Kablovi potrebni za slušanje radija
AM kružna antena
(dobija se uz uređaj)
FM žična antena (dobija se uz uređaj)
Napomene
• Da biste sprečili pojavu šuma, držite AM kružnu
antenu dalje od prijemnika i ostale opreme.
• U potpunosti razvucite FM žičnu antenu.
• Kada povežete FM žičnu antenu, pobrinite
se da stoji u što horizontalnijem položaju.
38SR
5: Povezivanje sa mrežom
Početni koraci
Ako imate internet vezu, ovaj risiver možete da povežete sa internetom.
Primer konfiguracije
Sledeća slika je primer konfiguracije kućne mreže sa risiverom i računarom. Preporučujemo vam
da koristite žičnu vezu.
Ruter
LAN kabl
(ne isporučuje se)
Modem
Internet
Računar
LAN kabl
(ne isporučuje se)
Napomena
Povežite ruter sa jednim od četiri porta na risiveru
koristeći samo jedan LAN kabl. Ne povezujte isti
ruter sa risiverom koristeći više od jednog LAN
kabla. To može dovesti do kvara.
Sistemski zahtevi
Potrebno je da ispunite sledeće sistemske
zahteve da biste mogli da koristite funkciju
za mrežu na risiveru.
Veza širokog propusnog opsega
Da biste mogli da uživate u video snimcima
sa Interneta ili koristite funkciju za ažuriranje
softvera risivera, potrebna vam je veza širokog
propusnog opsega.
Modem
Ovo je uređaj koji se povezuje sa linijom
širokog propusnog opsega radi komunikacije
sa Internetom. Neki modemi su integrisani sa
ruterom.
Ruter
• Koristite ruter koji je kompatibilan sa
brzinom od 100 Mbps da biste uživali
u sadržaju na kućnoj mreži.
• Preporučujemo vam da koristite ruter sa
ugrađenim DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) serverom.
Ova funkcija automatski dodeljuje IP adrese
u LAN mreži.
• Risiver ne podržava mrežnu vezu sa brzinom
prenosa od 1 Gbps ili većom.
LAN kabl (CAT5)
• Preporučujemo vam da koristite ovaj tip
kabla za žičnu LAN mrežu.
Neki ravni LAN kablovi su lako podložni
smetnjama. Preporučujemo vam da koristite
uobičajen tip kablova.
• Ako se risiver koristi u okruženju sa
električnim proizvodima čija napajanja
stvaraju smetnje ili u gustom mrežnom
okruženju, koristite oklopljeni LAN kabl.
39SR
6: Priprema risivera
i daljinskog upravljača
Uključivanje risivera
?/1
Povezivanje kabla za napajanje
naizmeničnom strujom
Povežite isporučeni kabl za napajanje
naizmeničnom strujom na priključak AC IN
na risiveru, a zatim ga priključite na zidnu
utičnicu.
AC IN priključak
Pritisnite ?/1 da biste uključili risiver.
Risiver takođe možete da uključite tako što
ćete pritisnuti ?/1 na daljinskom upravljaču.
Kada isključite risiver, ponovo pritisnite ?/1.
Na displeju treperi „STANDBY“. Ne izvlačite
kabl za napajanje naizmeničnom strujom dok
treperi „STANDBY“. To može dovesti
do kvara.
Ušteda energije u režimu
mirovanja
U zidnu utičnicu
Kabl za napajanje
naizmeničnom
strujom (dobija
se uz uređaj)
Između utikača i zadnjeg panela postoji mali
prostor čak i kada je kabl za napajanje dobro
umetnut. Kabl treba da je tako povezan.
To nije kvar.
40SR
Podesite „Control for HDMI“ (stranica 96),
„Pass Through“ (stranica 96), „Network
Standby“ (stranica 98) i „RS232C Control“
(stranica 102) na „Off“ ili „Auto“ (samo
za „Pass Through“) i isključite napajanje
za zonu 2.
Ako je „Control for HDMI“ (stranica 96),
„Pass Through“ (stranica 96) ili „Network
Standby“ (stranica 98) podešeno na „On“ ili
je napajanje za zonu 2 uključeno, lampica
iznad ?/1 svetli narandžastom bojom.
Napomena
Gornji deo risivera može biti vruć dok je risiver
u režimu mirovanja. Do ovoga dolazi zbog protoka
struje u unutrašnjim kolima risivera. To nije kvar.
Umetnite dve R6 (veličina AA) baterije
u RM-AAP082 daljinski upravljač.
Obratite pažnju na pravilan polaritet
prilikom umetanja baterija.
RM-AAP082
Napomene
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na izuzetno
toplom mestu ili mestu sa velikom količinom vlage.
• Ne koristite nove baterije sa starim.
• Ne mešajte manganske baterije sa drugim vrstama
baterija.
• Ako ne planirate da koristite daljinski upravljač
duže vremena, izvadite baterije da biste izbegli
moguću štetu od curenja baterija ili korozije.
7: Podešavanje risivera
pomoću funkcije Easy Setup
Možete jednostavno da unesete osnovna
podešavanja risivera tako što ćete pratiti
uputstva na TV ekranu.
Promenite ulaz TV prijemnika na ulaz na koji
je priključen risiver.
Kada prvi put uključite risiver, na TV ekranu
će se prikazati EULA ekran. Prihvatite odredbe
EULA ugovora da biste nastavili do ekrana
Easy Setup , a zatim podesite risiver u skladu sa
uputstvima na ekranu Easy Setup.
Možete da podesite sledeće funkcije koristeći
Easy Setup.
– Network Settings
– Input Settings
– Speaker Settings
Savet
Desno od svake funkcije koju ste podesili
prikazivaće se znak za potvrdu.
Napomene o Speaker Settings
(Auto Calibration)
U potpunosti umetnite utikač mikrofona za
optimizaciju u priključak AUTO CAL MIC.
Potvrdite postavku aktivnog
bas zvučnika
• Kada je subwoofer povezan, uključite ga
i pojačajte zvuk pre nego što ga aktivirate.
Okrenite potenciometar LEVEL na vrednost
malo nižu od središnje.
• Ako povežete subwoofer sa funkcijom
unakrsne frekvencije, podesite jačinu zvuka
na maksimum.
nastavlja se
41SR
Početni koraci
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
• Ako povežete subwoofer sa funkcijom za
automatski ulazak u režim mirovanja,
isključite je (deaktivirajte).
• Kada povezujete prednje zvučnike i sa
priključkom FRONT A i sa priključkom
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2, povežite zvučnike sa
nominalnom impedansom od 8 oma ili
većom.
Da biste izabrali prednje zvučnike
Napomene
• U zavisnosti od karakteristika subwoofer-a koji
koristite, vrednost za podešavanje udaljenosti se
može razlikovati od stvarnog položaja zvučnika.
• Ako obavite „Speaker Settings (Auto Calibration)“
koristeći Easy Setup, rezultati merenja će biti
zamenjeni i sačuvani na trenutno izabranoj poziciji
(po podrazumevanim fabričkim podešavanjima
izabrana je opcija „Pos.1“).
Saveti
• U zavisnosti od položaja subwoofer-a, rezultati
merenja polariteta se mogu razlikovati. Međutim,
risiver ćete moći da koristite bez problema čak i ako
ga koristite sa tom vrednošću.
• U zavisnosti od zvučnika, možda će se prikazati
„Out Phase“ čak i ako ne postoji problem sa
kablom zvučnika. Uzrok tome su specifikacije
zvučnika i bez problema možete da nastavite
da koristite zvučnike.
Kada na risivier povežete dva
subwoofer-a
Ako merenjem pomoću funkcije „Auto
Calibration“ ne možete da dobijete tačne
rezultate, što zavisi od okruženja ili ako želite
da precizno podesite podešavanja, subwoofer
zvučnike možete da podesite ručno. Za detalje
pogledajte „Speaker Setup“ u meniju Speaker
Settings (stranica 87).
Napomene o impedansi zvučnika
• Ako niste sigurni koja je impedansa
zvučnika, pogledajte uputstva za upotrebu
koja ste dobili uz zvučnike. (Ove informacije
se obično nalaze sa zadnje strane zvučnika.)
42SR
Možete da izaberete prednje zvučnike koje
želite da aktivirate.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Pritiskajte SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) da biste
izabrali sistem prednjih zvučnika koji želite
da aktivirate.
Možete da proverite koji skup priključaka
(A ili B) je izabran tako što ćete pogledate
indikatore na displeju.
Indikatori
Izabrani zvučnici
SP A
Zvučnici povezani sa priključcima
FRONT A.
SP B
Zvučnici povezani sa priključcima
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2.
SP AB
Zvučnici koji su povezani i sa
priključkom FRONT A i sa
priključkom SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2
(paralelna veza).
Na displeju će se prikazati
„SPEAKERS OFF“.
Zvučni signali se ne emituju ni sa
jednog priključka za zvučnike.
Napomena
Da biste izabrali prednje B zvučnike, trebalo
bi da podesite dodeljivanje za priključke
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2 koristeći „Speaker
Connection“ u meniju Speaker Settings menu.
Obustavljanje postupka merenja
Tokom postupka merenja nisu dozvoljene
druge radnje osim gorenavedenih.
Ručno podešavanje risivera
Pogledajte poglavlje „Prilagođavanje
podešavanja“ (stranica 82).
8: Podešavanje povezane
opreme
Da biste emitovali višekanalni digitalni zvuk,
proverite podešavanje za digitalni audio izlaz
na povezanoj opremi.
Za Sony Blu-ray Disc plejer, proverite da li
je „Audio (HDMI)“, „DSD Output Mode“,
„Dolby Digital/DTS“, „Dolby Digital“ i „DTS”
podešeno na „Auto“, „On“, „Bitstream“,
„Dolby Digital“ i „DTS“ (od 1. avgusta 2012.).
Za PlayStation 3, kada risiver povežete
pomoću HDMI kabla, izaberite „Audio
Output Settings“ u „Sound Settings“ i izaberite
„HDMI“ i „Automatic“ (za verziju sistemskog
softvera 4.21).
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz povezanu opremu.
43SR
Početni koraci
Postupak merenja možete da obustavite
sledećim radnjama.
– Isključivanjem napajanja
– Promenom jačine zvuka
– Promenom ulaza
– Promenom podešavanja za SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
– Priključivanjem slušalica
9: Priprema računara koji će se
koristiti kao server
Vodič za korišćenje menija
na ekranu
Server je uređaj koji isporučuje sadržaj
(muziku, fotografije i video snimke) DLNA
uređaju na kućnoj mreži.
Pomoću ovog risivera možete da
reprodukujete sadržaj koji se nalazi na
računaru na kućnoj mreži putem te mreže
kada instalirate program* koji ima funkciju
DLNA kompatibilnog servera.
Meni risivera možete da prikažete na TV
ekranu gde ćete moći da izaberete željenu
funkciju koristeći tastere V/v/B/b i
na
daljinskom upravljaču.
Kada počnete da koristite risiver, obavezno
prvo pritisnite AMP na daljinskom upravljaču.
U suprotnom, radnje koje zadate možda neće
biti namenjene risiveru.
* Ako koristite računar sa operativnim sistemom
Windows 7, koristite Windows Media® Player 12
koji dolazi uz Windows 7.
Ako koristite računar sa operativnim sistemom
Windows 8, novi korisnički interfejs možda neće
moći da prepozna risiver. Ako se to desi, promenite
podešavanje na „Desktop UI“.
AMP
Tasteri za
izbor ulaza
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
44SR
Korišćenje menija
Promenite ulaz TV prijemnika na
ulaz na koji je priključen risiver.
2
3
Pritisnite AMP.
Opis
Watch
Biranje video ili foto izvora
koji će se emitovati preko
ulaza na risiveru ili video ili
foto sadržaja koji će se
isporučivati putem USB
priključka ili kućne mreže
(stranica 46).
Listen
Biranje muzičkog izvora koji
će se emitovati preko ulaza na
risiveru ili muzičkog sadržaja
koji će se isporučivati putem
internet videa ili kućne
mreže (stranica 46). Takođe
možete da uživate i u FM/
AM radiju ugrađenog
risivera.
Favorites
Prikazivanje internet
sadržaja koji su dodati na
Favorites List. Možete da
sačuvate najviše 18 omiljenih
internet sadržaja
(stranica 51).
Easy Automation
Omogućava vam da sačuvate
različita podešavanja risivera
i da ih istovremeno obnovite
(stranica 76).
Zvučni efekti
Omogućava vam da uživate
u obrađenom zvuku koji
obezbeđuju tehnologije
ili funkcije u vlasništvu
kompanije Sony
(stranica 56).
Settings
Omogućava vam da
prilagodite podešavanja
risivera (stranica 82).
Pritisnite HOME.
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
4
Meni
Pritiskajte B/b da biste izabrali
željeni meni, a zatim pritisnite
da biste ušli u režim menija.
Na TV ekranu će se prikazati lista stavki
u meniju.
Primer: Kada izaberete „Watch“.
Savet
Kada se u donjem desnom delu ekrana prikazuje
„OPTIONS“, možete da prikažete listu funkcija tako
što ćete pritisnuti TOOLS/OPTIONS i izabrati
srodnu funkciju.
Povratak na prethodni ekran
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Izlazak iz menija
Pritisnite HOME da biste prikazali glavni
meni, a zatim ponovo pritisnite HOME.
45SR
Početni koraci
1
Pregled glavnog menija
4
Uživanje u slikama/zvuku
Uživanje u slikama/zvuku sa
povezane opreme
ZONE
Pritisnite
+/– da biste podesili
jačinu zvuka.
Biranje izvornog ulaza
Da biste izabrali željenu opremu, možete da
okrećete potenciometar INPUT SELECTOR
na risiveru ili pritisnite tastere za izbor ulaza na
daljinskom upravljaču.
Da biste izabrali ulazni uređaj za zonu 2,
pritisnite ZONE na daljinskom upravljaču
da biste prvo izabrali zonu 2 (na displeju će
se prikazati „ZONE 2 [input name]“).
Saveti
Tasteri za
izbor ulaza
V/v/B/b,
HOME
Jačinu zvuka možete da podešavate na različit način,
koristeći okrugli potenciometar MASTER
VOLUME na risiveru ili taster
+/– na
daljinskom upravljaču.
• Da biste brzo pojačali ili utišali zvuk
– Brzo okrećite okrugli potenciometar MASTER
VOLUME.
– Pritisnite i držite taster
+/–.
• Da biste fino podesili zvuk
– Sporo okrećite okrugli potenciometar MASTER
VOLUME.
– Pritisnite taster
+/– i odmah ga otpustite.
Da biste aktivirali funkciju za
isključivanje zvuka
Pritisnite
na daljinskom upravljaču.
Da biste otkazali, pritisnite ponovo
na
daljinskom upravljaču ili pritisnite
+ da
biste pojačali zvuk. Ako isključite risiver dok je
zvuk isključen, izabrana opcija za isključivanje
zvuka će biti poništena.
1
U glavnom meniju izaberite
„Watch“ ili „Listen“, a zatim
pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati lista stavki
u meniju.
2
Izaberite željenu opremu, a zatim
pritisnite
.
3
Uključite opremu i pokrenite
reprodukciju.
46SR
Da biste izbegli oštećenje
zvučnika
Pre nego što isključite risiver, obavezno
utišajte zvuk.
5
USB uređaj/WALKMAN
1
Priključite USB uređaj na
port na risiveru.
(USB)
Pogledajte uputstva za upotrebu USB
uređaja pre nego što ga povežete.
Slika ili zvuk sa USB uređaja će početi
da se reprodukuje na risiveru.
Napomene
• Ne uklanjajte USB uređaj tokom rada. Da biste
izbegli oštećenje podataka ili USB uređaja,
isključite risiver prilikom uklanjanja USB uređaja.
• Ako na risiver povežete WALKMAN, WALKMAN
uređajem ćete moći da upravljate daljinskim
upravljačem risivera na isti način kao kada na
risiver povežete ostale USB uređaje. Ne možete
da koristite kontrole na WALKMAN uređaju.
• Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim
risiverom.
• Risiver može da prepozna Mass Storage Class
(MSC) uređaje (kao što su fleš memorija ili HDD)
(samo prednji USB priključak).
USB uređaj
2
U glavnom meniju izaberite
„Watch“ ili „Listen“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite „My Video“, „My Music“
ili „My Photo“, a zatim
pritisnite
.
Napomena
Ako se slika ne prikazuje, promenite
podešavanje za „Playback Resolution“
(stranica 94).
4
Izaberite „USB device (front)“,
a zatim pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati fascikle
i datoteke video snimaka/muzike/
fotografija.
47SR
Uživanje u slikama/zvuku
Možete da reprodukujete datoteke video
zapisa/muzike/fotografija sa povezanog
USB uređaja.
Listu podržanih tipova datoteka pogledajte
u poglavlju „Mreža/USB“ (stranica 21).
Pomoću tastera V/v/B/b i
izaberite datoteku koju želite
da reprodukujete.
4
iPod/iPhone
Putem risivera možete da uživate u muzici/
video snimcima/fotografijama sa iPod/iPhone
uređaja, kao i da punite njegovu bateriju.
Za više informacija o iPod/iPhone modelima
koji su kompatibilni sa ovom funkcijom
pogledajte stranica 48.
Napomena
Ne možete da koristite slušalice tokom reprodukcije.
1
Priključite iPod/iPhone na
(USB) port na risiveru.
Izaberite „iPod (front)“, a zatim
pritisnite
.
Video/muzičke datoteke će se prikazati na
TV ekranu.
Ako izaberete „iPod (front)“ u meniju
„My Photo“, izaberite datoteku fotografije
koristeći kontrole na iPod/iPhone uređaju
(nije potrebno da idete na korak 5).
5
Pomoću tastera V/v/B/b i
izaberite datoteku koju želite da
reprodukujete.
Slika ili zvuk sa iPod/iPhone uređaja će
početi da se reprodukuje na risiveru.
iPod/iPhone uređajem možete da
upravljate pomoću tastera na daljinskom
upravljaču.
Za detalje o upotrebi iPod/iPhone
uređaja, takođe pogledajte uputstvo
za upotrebu iPod/iPhone uređaja.
Napravljeno za sledeće iPod/
iPhone modele
iPod/iPhone
(ne isporučuje se)
Apple Kompozitni AV kabl
(ne isporučuje se)
2
3
U glavnom meniju izaberite
„Watch“ ili „Listen“, a zatim
pritisnite
.
Izaberite „My Video“, „My Music“ ili
„My Photo“, a zatim pritisnite
.
Napomena
Ako se slika ne prikazuje, promenite podešavanje
za „Playback Resolution“ (stranica 94).
48SR
U nastavku su navedeni kompatibilni iPod/
iPhone modeli. Ažurirajte softver iPod/iPhone
uređaja na najnoviju verziju pre nego što
počnete da koristite risiver.
U nastavku su navedeni kompatibilni modeli:
• iPod touch
iPod touch (četvrta generacija)/iPod touch (treća
generacija)/iPod touch (druga generacija)
• iPod nano
iPod nano (šesta generacija)/iPod nano (peta
generacija) (video kamera)/iPod nano
(četvrta generacija) (video)/iPod nano (treća
generacija) (video)
• iPod
iPod classic
• iPhone
iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G
Upravljanje iPod/iPhone
uređajem pomoću daljinskog
upravljača
iPod/iPhone uređajem možete da upravljate
pomoću tastera na daljinskom upravljaču.
U sledećoj tabeli su navedeni primeri tastera koji
se mogu koristiti. (Radnja se može razlikovati
u zavisnosti od iPod/iPhone modela.)
Za „My Video“/„My Music“
Radnja
N
Pokretanje reprodukcije.
X
Pauziranje reprodukcije.
x
Zaustavljanje reprodukcije.
m ili M
Brzo premotavanje unapred
ili unazad.
. ili >
Prelazak na prethodnu/sledeću
datoteku ili poglavlje (ako postoji).
Za „My Photo“
Pritisnite
Radnja
N, X
Pokretanje/pauziranje
reprodukcije.
x
Pauziranje reprodukcije.
m ili M
Brzo premotavanje unapred
ili unazad.
. ili >
Prelazak na prethodnu/
sledeću datoteku.
Napomene
• Sa ovog risivera ne možete da prenosite pesme
na iPod/iPhone.
• Sony ne odgovara u slučaju gubitka ili oštećenja
podataka snimljenih na iPod/iPhone kada koristite
iPod/iPhone koji je povezan sa ovim risiverom.
• Ovaj proizvod je posebno dizajniran za rad sa iPod/
iPhone uređajem i ispunjava standarde za
performanse kompanije Apple.
• Ne uklanjajte iPod/iPhone tokom rada. Da biste
izbegli oštećenje podataka ili iPod/iPhone uređaja,
isključite risiver kada povezujete ili uklanjate iPod/
iPhone uređaj.
• Ako povežete iPod koji nije kompatibilan sa
funkcijom za video izlaz i izaberete „iPod (front)“
u „My Video“ ili „My Photo“, na TV ekranu će se
prikazati poruka upozorenja.
Saveti
• iPod/iPhone se puni dok je povezan sa uključenim
risiverom.
• Risiver može da prepozna do 3000 datoteka
(uključujući fascikle).
Home Network (DLNA)
Datoteke video zapisa/muzike/fotografija
možete da reprodukujete na ostalim DLNA
sertifikovanim uređajima tako što ćete ih
povezati sa kućnom mrežom.
Ovaj risiver može da se koristi i kao plejer
i kao prikazivač.
• Server: skladišti i šalje datoteke.
• Plejer: dobija datoteke sa servera
i reprodukuje ih.
• Prikazivač: uređaj koji dobija datoteke
sa servera i reprodukuje ih i kojim se može
upravljati pomoću drugog uređaja
(kontrolera).
• Kontroler: uređaj koji upravlja prikazivačem.
Priprema za korišćenje
funkcije DLNA
• Povežite risiver na kućnu mrežu
(stranica 39).
• Pripremite ostalu DLNA sertifikovanu
opremu. Za detalje, pogledajte uputstvo
za upotrebu opreme.
1
U glavnom meniju izaberite
„Watch“ ili „Listen“, a zatim
pritisnite
.
2
Izaberite „My Video“, „My Music“ ili
„My Photo“, a zatim pritisnite
.
Napomena
Ako se slika ne prikazuje, promenite
podešavanje za „Playback Resolution“
(stranica 94).
3
Izaberite ikonu DLNA servera,
a zatim pritisnite
.
Na TV ekranu će se prikazati fascikle
i datoteke video snimaka/muzike/fotografija.
4
Pomoću tastera V/v/B/b i
izaberite datoteku koju želite da
reprodukujete.
Slika ili zvuk sa DLNA servera će početi
da se reprodukuje na risiveru.
nastavlja se
49SR
Uživanje u slikama/zvuku
Pritisnite
Da biste pomoću risivera (prikazivača) reprodukovali udaljene datoteke
putem DLNA kontrolera
Risiverom možete da upravljate pomoću DLNA sertifikovanog kontrolera, kao što je Windows
Media® Player 12, prilikom reprodukcije datoteka koje su uskladištene na DLNA serveru.
Računar
(server, kontroler)
Upravljajte ovim risiverom pomoću
DLNA kontrolera.
Za detalje u vezi sa upravljanjem, pogledajte
uputstva za upotrebu DLNA kontrolera.
Napomena
Ne upravljajte risiverom istovremeno koristeći
isporučeni daljinski upravljač i DLNA kontroler.
Savet
Risiver je kompatibilan sa funkcijom „Play To“
programa Windows Media® Player 12 koji
standardno dolazi uz Windows 7.
50SR
Ovaj risiver
(prikazivač)
Internet video
Pomoću risivera možete da reprodukujete brojne
internet sadržaje.
2
3
Povežite risiver sa mrežom
(stranica 39).
U glavnom meniju izaberite
„Watch“ ili „Listen“, a zatim
pritisnite
.
Izaberite „Internet Video“
ili „Internet Music“, a zatim
pritisnite
.
Prikazaće se ekran internet sadržaja.
Napomena
Ako se slika ne prikazuje, promenite
podešavanje za „Playback Resolution“
(stranica 94).
4
B Traka statusa reprodukcije
Traka statusa, kursor koji označava trenutnu
poziciju, vreme reprodukcije, trajanje
datoteke video zapisa
C Indikator stanja mreže
D Brzina mrežnog prenosa
E Naziv sledeće datoteke video zapisa
F Trenutno izabrani naziv datoteke
video zapisa
Registrovanje omiljenog sadržaja
Možete da registrujete omiljeni internet
sadržaj na „Favorites List“.
1
2
Prikažite ekran internet sadržaja.
3
Izaberite „Add to Favorites“,
a zatim pritisnite
.
Izaberite ikonu dobavljača
internet sadržaja, a zatim
pritisnite
.
Ako lista internet sadržaja ne bude
preuzeta, prikazaće se ikona koja to
označava ili nova ikona.
za radnje tokom
Izaberite ikonu dobavljača
internet sadržaja koji želite da
registrujete na Favorites List,
a zatim pritisnite TOOLS/
OPTIONS.
Napomena
Internet sadržaj može da bude obustavljen ili
promenjen bez prethodne najave.
Upotreba kontrolne table
Kontrolna tabla će se prikazati kada počne
reprodukcija datoteke video zapisa. Prikazane
stavke se mogu razlikovati u zavisnosti od
dobavljača internet sadržaja.
Da biste je ponovo prikazali, pritisnite DISPLAY.
Uklanjanje sadržaja
sa Favorites List
1 Pritisnite FAVORITES.
Prikazaće se Favorites List.
2 Izaberite ikonu dobavljača internet
sadržaja koji želite da uklonite iz
Favorites List, a zatim pritisnite TOOLS/
OPTIONS.
3 Izaberite „Remove from Favorites“, a zatim
pritisnite
.
nastavlja se
51SR
Uživanje u slikama/zvuku
1
A Prikaz kontrola
Pritisnite V/v/B/b ili
reprodukcije.
Dostupne opcije
Stavka
Detalji
Favorites List
Prikazuje Favorites List.
Add to Favorites
Dodaje internet sadržaj
na Favorites List.
Remove from
Favorites
Uklanja internet sadržaj
sa Favorites List.
IP Content Noise
Reduction
Prilagođava kvalitet slike
video sadržaja sa Interneta.
FM/AM
Pomoću ugrađenog tjunera možete da slušate
program koji se emituje putem FM i AM
talasa. Pre korišćenja se uverite da ste na risiver
povezali FM i AM antenu (stranica 38).
1
U glavnom meniju izaberite
„Listen“, a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „FM/AM“, a zatim
pritisnite
.
FM/AM ekran
Možete da izaberete svaku stavku
na ekranu i upravljate njom pomoću
tastera V/v/B/b i
.
A Promena frekventnog opsega (stranica 53)
B Indikator frekvencije (stranica 53)
C Lista memorisanih stanica (stranica 54)
D Naziv memorisane stanice (stranica 54)
52SR
2
V skenira stanice od nižih ka višim
frekvencijama a v skenira od viših
ka nižim.
Risiver zaustavlja skeniranje svaki put
kada pronađe stanicu.
?/1
SHIFT
Uživanje u slikama/zvuku
Numerički
tasteri
D.TUNING
Pritisnite V/v.
U slučaju lošeg FM stereo prijema
1 Podesite stanicu koju želite da slušate
koristeći Auto Tuning, Direct Tuning ili
izaberite željenu memorisanu stanicu
(stranica 54).
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojaviće se meni sa opcijama.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Napomena
Možete da podesite „FM Mode“ u meniju sa
opcijama kada izaberete frekvenciju ili u nekoj
drugoj situaciji.
TOOLS/
OPTIONS
HOME
3 Izaberite „FM Mode“, a zatim pritisnite
.
4 Izaberite „Monaural“, a zatim pritisnite
.
Prebacivanje između FM i AM radija
1
U glavnom meniju izaberite
„Listen“, a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „FM/AM“, a zatim
pritisnite
.
Prikazaće se ekran FM/AM.
3
4
Izaberite frekventni opseg.
Pomoću tastera V/v izaberite
„FM“ ili „AM“, a zatim
pritisnite
.
Automatsko podešavanje stanice
(Auto Tuning)
1
Izaberite indikator frekvencije
na ekranu FM/AM.
Ručno podešavanje stanice
(Direct Tuning)
Pomoću numeričkih tastera na daljinskom
upravljaču ručno unesite frekvenciju stanice.
1
Pritisnite SHIFT, a zatim
D.TUNING na ekranu FM/AM.
2
Pomoću numeričkih tastera
unesite frekvenciju, a zatim
pritisnite
.
Primer 1: FM 102,50 MHz
Izaberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Primer 2: AM 1.350 kHz
Izaberite 1 b 3 b 5 b 0
Saveti
• Kada pronađete AM stanicu, podesite smer AM
kružne antene za optimalan prijem.
• Ispod je prikazana skala za ručno podešavanje.
– FM frekventni opseg 50 kHz
– AM frekventni opseg 9 kHz
nastavlja se
53SR
Ako ne možete da podesite
stanicu
Prikazaće se „– – – .– – MHz“ ili „– – – – kHz“,
a zatim će se na displeju ponovo prikazati
trenutna frekvencija.
Uverite se da ste uneli odgovarajuću
frekvenciju. Ako niste, ponovite korak 2.
Ako i dalje ne možete da podesite stanicu,
ta frekvencija se možda ne koristi u vašem
području.
Programiranje FM/AM radio stanica
Možete da programirate do 30 FM i 30 AM
stanica koje možete da memorišete kao
omiljene.
1
Podesite stanicu koju želite
da programirate koristeći
Auto Tuning (stranica 53) ili
Direct Tuning (stranica 53).
U slučaju lošeg FM stereo prijema,
promenite režim FM prijema
(stranica 53).
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojaviće se meni sa opcijama.
Napomena
3
4
U glavnom meniju izaberite
„Listen“, a zatim pritisnite
.
2
Izaberite „FM/AM“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite broj memorisane
stanice sa liste, a zatim
pritisnite
.
Za izbor memorisanih stanica su dostupni
brojevi od 1 do 30.
Imenovanje memorisanih stanica
(Name Input)
1 Izaberite broj memorisane stanice kojoj
želite da date naziv.
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojaviće se meni sa opcijama.
3 Izaberite „Name Input“, a zatim
pritisnite
.
Na ekranu će se prikazati softverska
tastatura.
4 Pomoću tastera V/v/B/b i
izaberite
jedan po jedan znak i unesite naziv.
5 Izaberite „Enter“, a zatim pritisnite
Izaberite „Preset Memory“,
a zatim pritisnite
.
Otkazivanje unosa naziva
Izaberite broj memorije, a zatim
pritisnite
.
Ponovite korake od 1 do 4 da biste
programirali drugu stanicu.
Stanice možete da memorišete
na sledeći način:
• FM frekventni opseg: FM1 do FM30
• AM frekventni opseg: AM1 do AM30
54SR
1
Možete da podesite „Preset Memory“ u meniju
sa opcijama kada izaberete frekvenciju ili
u nekoj drugoj situaciji.
Izabrana stanica će biti uskladištena
i memorisana pod izabranim brojem.
5
Biranje memorisanih stanica
Naziv koji ste uneli je registrovan.
Pritisnite RETURN/EXIT O ili HOME.
.
Prijem RDS programa
Uživanje u slikama/zvuku
Radio Data System (RDS) je usluga emitovanja
koja omogućava radio stanicama da šalju
dodatne informacije zajedno sa signalom
redovnog programa. Ovaj risiver nudi korisne
RDS funkcije, na primer prikaz naziva radio
stanice. RDS je dostupan samo za FM stanice.*
* Ne emituju sve FM stanice RDS signal niti pružaju
istu vrstu usluga. Ako niste upoznati sa RDS
sistemom, raspitajte se kod lokalne radio stanice
o detaljima u vezi sa RDS uslugama u vašem
području.
Jednostavno izaberite neku stanicu iz
FM frekventnog opsega.
Kada podesite stanicu koja pruža RDS usluge,
na TV ekranu i displeju će se prikazati naziv
stanice*.
* Ako stanica ne emituje RDS signal, na displeju
se neće prikazati naziv stanice.
Napomena
Neka slova koja mogu da se prikazuju na displeju
ne mogu da se prikazuju na TV ekranu.
Savet
Dok se prikazuje naziv stanice, možete da proverite
frekvenciju tako što ćete pritiskati DISPLAY MODE
na risiveru.
Dostupne opcije
Stavka
Detalji
FM Mode
Prebacivanje režima FM
prijema na stereo ili
monauralni.
Preset Memory
Čuvanje radio stanice pod
određenim memorisanim
brojem.
Name Input
Imenovanje memorisane
stanice.
55SR
Uživanje u zvučnim efektima
Biranje zvučnog polja
1 U glavnom meniju izaberite „Sound Effects“, a zatim pritisnite
2 Izaberite „Sound Field“, a zatim pritisnite .
3 Izaberite željeno zvučno polje.
.
Reprodukcija dvokanalnog zvuka
Izlazni zvuk možete da promenite na dvokanalni zvuk, bez obzira na formate snimanja softvera koji
koristite, povezanu opremu za reprodukciju ili podešavanja zvučnog polja na risiveru.
Dvokanalni režim
Efekat
2ch Stereo
Risiver emituje zvuk samo sa prednjih levih/desnih zvučnika. Zvuk iz
subwoofer-a se ne čuje.
Standardni dvokanalni stereo izvori u potpunosti zaobilaze obradu zvučnog
polja a formati višekanalnog surround zvuka se emituju na dva kanala.
2ch Analog Direct
Možete da promenite zvuk sa izabranog ulaza na dvokanalni analogni ulaz. Ova
funkcija vam omogućava da uživate u visokokvalitetnim analognim izvorima.
Kada koristite ovu funkciju, moguće je podesiti samo jačinu zvuka i nivo jačine
zvuka prednjeg zvučnika.
Slušanje muzike pomoću slušalica povezanih na risiver
Zvučno polje
Efekat
Headphone (2ch)
Ovaj režim će biti automatski izabran ako koristite slušalice i kada je izabran
neki drugi režim, a ne „2ch Analog Direct“. Standardni dvokanalni stereo izvori
u potpunosti zaobilaze obradu zvučnog polja a formati višekanalnog surround
zvuka se emituju na dva kanala.
Headphone (Direct)
Emitovanje analognih signala bez obrade tona, zvučnog polja itd. Ovaj režim
će biti automatski izabran ako je izabrana opcija „2ch Analog Direct“.
56SR
Reprodukcija višekanalnog surround zvuka
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) vam omogućava da slušate zvuk visoke vernosti i da izaberete
režim dekodiranja za slušanje dvokanalnog stereo zvuka ili monauralnog zvuka u višekanalnom
formatu.
Efekat
A.F.D. Auto
Memoriše zvuk onako kako je snimljen/kodiran bez dodavanja
surround efekata.
Multi Stereo
Emituje dvokanalne leve/desne ili monauralne signale iz svih zvučnika.
Savet
Preporučujemo vam da koristite „A.F.D. Auto“.
Uživanje u surround efektima za filmove
Jednostavno možete da iskoristite prednosti surround zvuka izborom jednog od unapred
programiranih zvučnih polja risivera. Ona donose uzbudljiv i moćan zvuk bioskopa u vaš dom.
Zvučno polje
Efekat
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) je nova inovativna tehnologija za kućni
bioskop kompanije Sony koja koristi najnovije tehnologije za obradu zvučnog
i digitalnog signala. Zasnovana je na preciznim podacima dobijenim u studiju
za mastering.
Tehnologija HD-D.C.S. vam omogućava da uživate u Blu-ray i DVD filmovima
kod kuće uz visok kvalitet zvuka i najbolju zvučnu atmosferu, baš onako kako
je zamislio inženjer filmskog zvuka tokom masteringa.
Možete da izaberete tip efekta za HD-D.C.S. Za više detalja, pogledajte „O tipu
efekta za HD-D.C.S.“ (stranica 58).
PLII Movie
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic II Movie. Ovo podešavanje je
idealno za filmove kodirane u Dolby Surround formatu. Osim toga, ovaj režim
može da reprodukuje zvuk u 5.1 kanala prilikom gledanja dubliranih video
snimaka ili starih filmova.
PLIIx Movie
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic IIx Movie. Ovo podešavanje
proširuje Dolby Pro Logic II Movie ili Dolby Digital 5.1 u zasebnih 7.1 kanala
za gledanje filmova.
PLIIz Height
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic IIz. Ovo podešavanje može da
proširi izvorni zvuk do maksimalnih 7.1 kanala na koje se primenjuje vertikalna
komponenta i pruža osećaj punoće i dubine zvuka. „PLIIz Height“ je isto
zvučno polje kao ono opisano na stranica 59. Možete da podesite nivo glasnoće
za „PLIIz Height“. Za detalje, pogledajte „O nivou glasnoće za PLIIz Height“
(stranica 60).
Neo:6 Cinema
Obavlja dekodiranje u režimu DTS Neo:6 Cinema. Izvor snimljen
u dvokanalnom formatu se poboljšava i reprodukuje na do sedam kanala.
nastavlja se
57SR
Uživanje u zvučnim efektima
A.F.D. režim
O tipu efekta za HD-D.C.S.
HD-D.C.S. ima tri različita tipa: Dynamic,
Theater i Studio. Svaki tip na drugačiji
način meša refleksiju zvuka i eho-efekat
i optimizovan je da odgovara specifičnostima
prostorije u kojoj se slušalac nalazi, njegovom
ukusu i raspoloženju.
x Dynamic
Podešavanje „Dynamic“ je pogodno za
okruženje sa dobrom refleksijom zvuka koje
nije prostrano (gde apsorpcija zvuka nije
dovoljna). Ovo podešavanje naglašava
refleksiju zvuka i reprodukuje zvuk velike
bioskopske sale. Na taj način naglašava se
veličina miks sale i postiže se jedinstveno
akustično polje.
x Theater
Podrazumevano fabričko podešavanje.
Podešavanje „Theater“ je pogodno za dnevnu
sobu. Ovo podešavanje reprodukuje refleksiju
zvuka u bioskopskoj sali (studiju za
dubliranje). Najbolje je da ga koristite za
gledanje sadržaja koji je snimljen na Blu-ray
Disc, kada želite da uživate atmosferi
bioskopske sale.
x Studio
Podešavanje „Studio“ je pogodno za dnevnu
sobu sa odgovarajućom zvučnom opremom.
Ovo podešavanje reprodukuje refleksiju zvuka
koja nastaje kada se izvorni bioskopski zvuk
remiksuje za Blu-ray Disc na nivou jačine
zvuka koji je pogodan za kućnu upotrebu.
Nivo refleksije zvuka je minimalan. Međutim,
dijalozi i surround efekti se reprodukuju
upečatljivo.
58SR
Uživanje u surround efektima za muziku
Jednostavno možete da iskoristite prednosti surround zvuka izborom jednog od unapred
programiranih zvučnih polja risivera. Ona donose uzbudljiv i moćan zvuk koncertnih dvorana
u vaš dom.
Efekat
Berlin Philharmonic Hall
Reprodukuje zvučne karakteristike dvorane Berlinske filharmonije. Takođe se
automatski aktivira po prijemu „The Berliner Philharmoniker’s Digital Concert
Hall“ internet usluge.
Concertgebouw Amsterdam
Reprodukuje zvučne karakteristike koncertne dvorane u Amsterdamu
u Holandiji, sa velikom zvučnom pozornicom koja se odlikuje dobrom
refleksijom.
Musikverein Vienna
Reprodukuje zvučne karakteristike koncertne dvorane u Beču u Austriji koja
se odlikuje rezonantnim zvukom sa jedinstvenom refleksijom.
Jazz Club
Reprodukuje akustiku džez kluba.
Live Concert
Reprodukuje akustiku koncertnog prostora sa 300 mesta.
Stadium
Pruža osećaj velikog, otvorenog stadiona.
Sports
Pruža osećaj sportskog prenosa.
Portable Audio
Reprodukuje jasan i poboljšan zvuk na prenosnom audio uređaju. Ovaj režim
je idealan za MP3 i drugu komprimovanu muziku.
PLII Music
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic II Music. Ovo podešavanje je
idealno za uobičajene stereo izvore, kao što su CD diskovi.
PLIIx Music
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic IIx Music. Ovo podešavanje je
idealno za uobičajene stereo izvore, kao što su CD diskovi.
PLIIz Height
Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic IIz. Ovo podešavanje može da
proširi izvorni zvuk do maksimalnih 7.1 kanala na koje se primenjuje vertikalna
komponenta i pruža osećaj punoće i dubine zvuka. „PLIIz Height“ je isto
zvučno polje kao ono opisano na stranica 57. Možete da podesite nivo glasnoće
za „PLIIz Height“. Za detalje, pogledajte „O nivou glasnoće za PLIIz Height“
(stranica 60).
Neo:6 Music
Obavlja dekodiranje u režimu DTS Neo:6 Music. Izvor snimljen
u dvokanalnom formatu se poboljšava i reprodukuje na do sedam kanala.
nastavlja se
59SR
Uživanje u zvučnim efektima
Zvučno polje
O nivou glasnoće za PLIIz Height
Možete da podesite nivo glasnoće prednjih
gornjih kanala za režim Pro Logic IIz
(uobičajeno za filmove i muziku).
Korišćenje funkcije Sound
Optimizer
x Low
Funkcija Sound Optimizer daje zvuku osećaj
punoće i intenziteta tokom reprodukcije zvuka
sa visokom jačinom, bez obzira na nivo jačine
zvuka na risiveru.
Možete da uživate u jasnom i dinamičnom
zvuku čak i kada je on utišan, na primer
tokom noći.
Optimalni efekat koji odgovara vašem
okruženju se dobija zahvaljujući funkciji
„Auto Calibration“.
Neće se primeniti glasnoća.
x Mid
Primeniće se glasnoća od +3 dB
(podrazumevano fabričko podešavanje).
x High
Primeniće se glasnoća od +5 dB.
Napomene o zvučnim poljima
• U zavisnosti od zemlje ili regiona, „Berlin
Philharmonic Hall“ internet usluga možda
neće biti dostupna.
• Ne možete da izaberete „2ch Analog Direct“
kada reprodukujete sadržaj putem USB
uređaja, kućne mreže ili opcije za
internet video.
• „Multi Stereo“ ne funkcioniše tokom
prijema višekanalnih audio signala.
• Zvučna polja za filmove i muziku možda
neće funkcionisati u zavisnosti od ulaza,
izabranog šablona zvučnika ili sa određenim
audio formatima.
• Risiver će možda reprodukovati signale na
nižoj frekvenciji uzorkovanja od stvarne
frekvencije ulaznih signala u zavisnosti od
audio formata.
• „PLIIx Movie/Music„ i “PLIIz Height“ se
možda neće prikazati u zavisnosti od
izabranog šablona zvučnika.
• Neki zvučnici ili subwoofer možda neće
emitovati zvuk u zavisnosti od podešavanja
zvučnog polja.
• Ukoliko je prisutan šum, on se može
razlikovati u zavisnosti od izabranog
zvučnog polja.
1
U glavnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
2
Izaberite „Audio Settings“,
a zatim pritisnite
.
3
Izaberite „Sound Optimizer“,
a zatim pritisnite
.
4
Izaberite „Normal“ ili „Low“,
a zatim pritisnite
.
Funkcija Sound Optimizer je aktivirana. Da
biste zvuk podesili za referentni nivo za film,
izaberite „Normal“. Da biste zvuk podesili za
CD ili drugi softver čiji se prosečni zvučni
pritisak u značajnoj meri obrađuje, izaberite
„Low“. Takođe možete da podesite funkciju
Sound Optimizer na „Normal“ ili „Low“
i „Off“ koristeći SOUND OPTIMIZER na
daljinskom upravljaču.
Napomene
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Kada se koristi „2ch Analog Direct“.
– Kada se koriste slušalice.
• Risiver će možda reprodukovati signale na nižoj
frekvenciji uzorkovanja od stvarne frekvencije
ulaznih signala u zavisnosti od audio formata.
Savet
Korišćenjem ekvilajzera i istovremenim
podešavanjem svih zvučnika, možete da unesete
precizna podešavanja pomoću funkcije Sound
Optimizer.
60SR
.
Istovremeno podešavanje svih
zvučnika (All EQ Adjustment)
Podešavanje ekvilajzera
Da biste podesili kvalitet tona (nivo basova/
visokih tonova) prednjih zvučnika, surround/
surround zadnjih i prednjih gornjih zvučnika,
možete da koristite sledeće parametre.
Bas
Visoki
Istovremeno možete da podesite tonski
kvalitet (bas/visoke tonove) svih zvučnika.
1 U glavnom meniju izaberite „Settings“,
a zatim pritisnite
.
2 Izaberite „Audio Settings“, a zatim
pritisnite
.
pritisnite
.
4 Izaberite „All“, a zatim pritisnite
Frekvencija
(Hz)
.
5 Izaberite „Bass“ ili „Treble“, a zatim
pritisnite
1
U glavnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
2
Izaberite „Audio Settings“,
a zatim pritisnite
.
3
Izaberite „Equalizer“, a zatim
pritisnite
.
4
Izaberite „Front“, „Centralni,”
„SUR/SB“ ili „Front High“, a zatim
pritisnite
.
5
6
Izaberite „Bass“ ili „Treble“.
.
.
6 Podesite glasnoću, a zatim pritisnite
.
Napomena
U zavisnosti od podešavanja ekvilajzera za svaki
kanal, stvarni nivoi podešeni pomoću funkcije
All EQ Adjustment mogu biti niži ili viši od
navedenih vrednosti.
Podesite glasnoću, a zatim
pritisnite
.
Napomene
• Ova funkcija ne radi u sledećem slučaju:
– Kada se koristi „2ch Analog Direct“.
• Frekvencije za Bass i Treble su fiksne.
• U zavisnosti od audio formata, risiver će možda
reprodukovati signale na nižoj frekvenciji
uzorkovanja od originalne frekvencije ulaznih
signala.
61SR
Uživanje u zvučnim efektima
3 Izaberite „Equalizer“, a zatim
Nivo
(dB)
Korišćenje funkcija za više zona
Čemu služi funkcija za
više zona
Kada koristite infracrveni odašiljač (ne dobija
se uz uređaj), možete da upravljate opremom
u glavnoj zoni i Sony risiverom u zoni 2 iz
zone 2 pomoću daljinskog upravljača.
Koristite infracrveni odašiljač ukoliko risiver
postavite na mesto do koga ne mogu da dopru
signali sa daljinskog upravljača.
Možete da uživate u slici i zvuku sa uređaja koji
je povezan sa risiverom u zoni koja se ne nalazi
u glavnoj zoni. Na primer, možete da gledate
DVD u glavnoj zoni a slušate CD u zoni 2.
Uspostavljanje veze u više zona
Signali sa opreme povezane na analogne ulazne priključke emituju se kroz ZONE 2 VIDEO/
AUDIO OUT ili ZONE 2 OUT komponentne priključke. ZONE 2 VIDEO/AUDIO OUT ili
ZONE 2 OUT komponentni priključci ne mogu da emituju signale sa HDMI IN priključaka.
Za emitovanje HDMI signala, koristite HDMI ZONE 2 OUT priključke.
Povezivanje za zonu 2
1 Emitovanje zvuka sa zvučnika u zoni 2 pomoću priključaka
SURROUND BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 na risiveru.
Glavna zona
Zona 2
TV
monitor
STR-DA2800ES
IR REMOTE IN
A
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
Daljinski upravljač
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2
62SR
B
2 Emitovanje zvuka sa zvučnika u zoni 2 pomoću risivera i još jednog
pojačala.
Potrebno je da podesite zvučnike u zoni 2 (stranica 65).
Glavna zona
Zona 2
B
STR-DA2800ES
TV
monitor
B
IR REMOTE IN
C
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
Korišćenje funkcija za više zona
ZONE 2 AUDIO OUT
Daljinski upravljač
A Infracrveni odašiljač (ne dobija se uz uređaj)
B Zvučnici
C Drugo pojačalo/risiver
* Za povezivanje takođe možete da koristite priključak ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT.
3 Uspostavljanje veze u zoni 2 pomoću HDMI-ja
Emitovanje HDMI ulaznih video/audio signala u zoni 2 pomoću HDMI ZONE 2 OUT priključka
na risiveru.
Možda ćete morati da podesite HDMI izlaz u zoni 2 (stranica 65).
Glavna zona
Zona 2
B
STR-DA2800ES
TV
monitor
B
IR REMOTE IN
C
A
HDMI ZONE 2 OUT
Daljinski upravljač
A Infracrveni odašiljač (ne dobija se uz uređaj)
B Zvučnici
C Drugo pojačalo/risiver
nastavlja se
63SR
Napomena
Priključak HDMI ZONE 2 OUT možete direktno da povežete sa televizorom u zoni 2 (bez pojačala/risivera).
Međutim, preporučujemo vam da TV povežete putem pojačala/risivera radi boljih mogućnosti za emitovanje
zvuka/slike i smanjivanja mogućih efekata na glavnu zonu. Kada izaberete isti HDMI ulaz i za glavnu zonu i za
zonu 2, audio/video mogućnosti u glavnoj zoni biće ograničene u skladu sa onima u zoni 2.
64SR
Podešavanje zvučnika u zoni 2
Kada su zvučnici u zoni 2 povezani na
priključke SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 risivera
(stranica 62), podesite ih tako da se izabrani
zvuk u zoni 2 emituje sa zvučnika povezanih
na priključke SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2.
Za detalje pogledajte „Speaker Connection“
u meniju Speaker Settings (stranica 86).
Možete da podesite kontrolu jačine zvuka za
priključke ZONE 2 AUDIO OUT tako da bude
promenljiva ili fiksna.
1
U glavnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
2
Izaberite „Zone Settings“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite „Zone Setup“, a zatim
pritisnite
.
4
Izaberite „Line Out“ za „Zone2“,
a zatim pritisnite
.
5
Izaberite željeni parametar,
a zatim pritisnite
.
.
Parametar
Objašnjenje
Variable
Kontrola jačine zvuka je na
početku podešena na –40 dB.
Kada izaberete ovaj
parametar, jačina zvuka za
priključke ZONE 2 AUDIO
OUT i SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/
ZONE 2 se može
međusobno menjati.
Preporučuje se kada
koristite snažno pojačalo.
Objašnjenje
Fixed
Kontrola jačine zvuka je
fiksirana na ±0 dB.
Preporučuje se kada koristite
uređaj sa promenljivom
jačinom zvuka.
Podešavanje HDMI izlaza
u zoni 2
Kada opremu poput televizora ili A/V pojačala
povežete na HDMI ZONE 2 OUT priključak,
HDMI signale sa opreme možete da emitujete
u zoni 2.
Za više detalja, pogledajte „3 Uspostavljanje
veze u zoni 2 pomoću HDMI-ja“ (stranica 63).
Podešavanje HDMI izlaza za zonu 2
Signale sa HDMI IN priključaka možete da
emitujete ka opremi u zoni 2 putem HDMI
ZONE 2 OUT priključaka na sledeći način:
1
U glavnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
2
Izaberite „HDMI Settings“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite „Zone2 Out“, a zatim
pritisnite
.
4
Izaberite „On“, a zatim
pritisnite
.
.
Napomena
• Kada je funkcija Zone2 Out omogućena,
onemogućene su sledeće funkcije:
– Control for HDMI (“BRAVIA” Sync)
– Fast View (Uključujući Preview for HDMI: On)
65SR
Korišćenje funkcija za više zona
Podešavanje kontrole za jačinu
zvuka za zonu 2
Parametar
Podešavanje prioriteta za glavnu
zonu i zonu 2
Kada omogućite funkciju Zone2 Out
i izaberete isti HDMI ulaz i za glavnu zonu i za
zonu 2, može doći do smetnji u audio i video
signalima u glavnoj zoni. Da biste izbegli
moguće smetnje, glavnoj zoni možete da
dodelite prioritet za izabrani HDMI ulaz.
1
U glavnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
2
Izaberite „HDMI Settings“, a zatim
pritisnite
.
3
4
Izaberite „Priority“, a zatim
pritisnite
.
Izaberite „Main Only“, a zatim
pritisnite
.
.
Upravljanje risiverom iz
druge zone
(Upravljanje u ZONE 2)
Risiverom možete da upravljate iz zone 2.
U ovom odeljku opisane su radnje koje možete
da obavljate kada je povezan infracrveni
odašiljač, uređaj koji je koristan za funkcije
za više zona. Kada infracrveni odašiljač nije
povezan, koristite ovaj risiver u glavnoj zoni.
ZONE
?/1
Tasteri za
izbor ulaza
SOURCE
1
Uključite pojačalo u zoni 2.
U slučaju koji je prikazan na slici
„Povezivanje za zonu 2“-1 (stranica 62),
preskočite ovaj korak.
66SR
2
Pritisnite ZONE.
3
4
AM
3)
a
My Music4)
a
Pritisnite ?/1.
My Video
4)
a
Aktivira se funkcija za zonu.
My Photo4)
a
Pritisnite jedan od tastera
za izbor ulaza na daljinskom
upravljaču da biste izabrali
signale sa izvora koje želite
da emitujete.
Internet sadržaji4)
a
Podesite odgovarajuću jačinu
zvuka.
• U slučaju koji je prikazan na slici
„Povezivanje za zonu 2“-1
(stranica 62), podesite jačinu zvuka
koristeći
+/– na daljinskom
upravljaču.
• U slučaju koji je prikazan na slici
„Povezivanje za zonu 2“-2
(stranica 63), podesite jačinu zvuka
koristeći risiver u zoni 2. Ako podesite
„Line Out“ za „Zone2“ na „Variable“,
takođe možete da podesite jačinu zvuka
u zoni 2 koristeći
+/– na daljinskom
upravljaču (stranica 65).
1)
Za zonu 2 emituju se HDMI signali, komponentni
video signali, analogni video i audio signali. Kada
izaberete SOURCE, u glavnoj zoni se emituju
signali sa ulaza koji se trenutno koristi.
2)
„TV“ se može izabrati samo u glavnoj zoni.
3) Možete da izaberete ili „FM“ ili „AM“ iz glavne
zone ili zone 2. Kada su u više zona izabrani
različiti programi, prioritet se daje poslednjem
izabranom ulazu.
4)
Samo kada je SOURCE izabrano u zoni 2,
u sadržaju koji se prikazuje u glavnoj zoni
moći ćete da uživate u zoni 2.
Prekid rada u zoni 2
Pritisnite ZONE, a zatim ?/1.
Dostupne radnje u zoni 2
INPUT
ZONE 2 1)
SOURCE
a
BD
a
DVD
a
GAME
a
SAT/CATV
a
VIDEO 1
a
VIDEO 2
a
VIDEO 3
a
VIDEO 4
a
TV2)
SA-CD/CD
a
FM3)
a
67SR
Korišćenje funkcija za više zona
5
ZONE 2 1)
INPUT
Daljinski upravljač će se prebaciti
na zonu 2.
Korišćenje ostalih funkcija
Korišćenje funkcije
„BRAVIA“ Sync
• Kada podesite „Zone2 Out“ u meniju
„HDMI podešavanja“ na „On“, ne možete
da koristite funkciju „Control for HDMI“.
Preporučujemo vam da risiver povežete sa
proizvodima koji podržavaju funkciju
„BRAVIA“ Sync.
Napomene
Šta je „BRAVIA“ Sync?
„BRAVIA“ Sync je naziv funkcije na Sony
proizvodima koja vam omogućava da
kompatibilnom opremom povezanom putem
HDMI kablova upravljate u međusobnoj
sprezi pomoću „BRAVIA“ daljinskog
upravljača.
Obostrano upravljanje je omogućeno putem
funkcije Control for HDMI koja koristi HDMI
CEC (Consumer Electronics Control)
standardizovan za HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Povezivanjem Sony opreme koja je
kompatibilna sa funkcijom „BRAVIA“
Sync putem HDMI kabla (ne isporučuje se),
korišćenje sistema se pojednostavljuje na
sledeći način:
• Isključivanje sistema (stranica 69)
• Reprodukcija pritiskom na jedno dugme
(stranica 69)
• Kontrola zvuka na sistemu (stranica 69)
• Audio Return Channel (ARC) (stranica 70)
• Izbor scena (stranica 70)
• Kontrola kućnog bioskopa (stranica 70)
• Remote Easy Control (stranica 70)
Funkcija Control for HDMI ne radi
u sledećim slučajevima:
• Kada povežete risiver sa uređajem koji ne
podržava Sony funkciju Control for HDMI.
• Kada risiver povežete sa opremom
korišćenjem neke druge veze, a ne putem
HDMI veze.
• Funkcija Control for HDMI ne radi na
uređaju koji je povezan na HDMI OUT B
priključak risivera.
68SR
• Sledeće funkcije mogu da rade sa opremom čiji
proizvođač nije Sony. Međutim, ne garantujemo
kompatibilnost sa svom opremom čiji proizvođač
nije Sony.
– Isključivanje sistema
– Reprodukcija pritiskom na jedno dugme
– Kontrola zvuka na sistemu
• Sledeće funkcije su u vlasništvu kompanije Sony.
One ne mogu da rade sa opremom čiji proizvođač
nije Sony.
– Izbor scena
– Kontrola kućnog bioskopa
• Ove funkcije nije moguće aktivirati na opremi koja
nije kompatibilna sa funkcijom „BRAVIA“ Sync.
Priprema za „BRAVIA“ Sync
Da biste koristili „BRAVIA“ Sync, aktivirajte
funkciju Control for HDMI i na risiveru i na
povezanoj opremi.
Funkciju Control for HDMI zasebno uključite
na risiveru i na povezanoj opremi.
1
U glavnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
2
Izaberite „HDMI podešavanja“,
a zatim pritisnite
.
3
Izaberite „Control for HDMI“,
a zatim pritisnite
.
4
Izaberite „On“, a zatim
pritisnite
.
Funkcija Control for HDMI risivera
je aktivirana.
.
5
Uključite funkciju Control for
HDMI na povezanoj opremi.
Za detalje o podešavanju povezane
opreme pogledajte uputstva za upotrebu
koja ste dobili uz nju.
6
Ponovite korak 5 da biste podesili
funkciju Control for HDMI
i prikazali sliku sa svakog
uređaja za reprodukciju koji
želite da koristite.
Napomena
Kada izvučete HDMI kabl ili promenite vezu,
obavite gorenavedene korake.
Međutim, ove korake ne morate da obavljate kada
koristite HDMI IN 1, IN 2 ili IN 3 priključak.
Kada isključite TV pomoću dugmeta za
napajanje televizora na daljinskom upravljaču,
risiver i povezana oprema se automatski
isključuju.
Pomoću daljinskog upravljača takođe možete
da isključite TV.
Pritisnite TV, a zatim ?/1.
Televizor, risiver i povezana oprema
će se isključiti.
Napomene
• Podesite funkciju za blokiranje napajanja
televizora na „ON“ pre upotrebe funkcije za
isključivanje sistema. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
• U zavisnost od stanja povezane opreme, ona
se možda neće isključiti. Za detalje, pogledajte
uputstva za upotrebu povezane opreme.
• Ako funkciju za isključivanje sistema koristite
sa televizorom čiji proizvođač nije Sony,
programirajte daljinski upravljač u skladu
sa uputstvima proizvođača televizora.
Kada reprodukujete sadržaj na opremi koja je
povezana sa risiverom putem HDMI veze,
risiver će se takođe automatski uključiti
i izabrati odgovarajući HDMI ulaz.
Kada podesite „Protok“ na „On“ ili „Auto“,
zvuk i slika se mogu emitovati samo sa
televizora dok je risiver u režimu mirovanja.
Pokrenite reprodukciju na opremi
za reprodukciju.
Korišćenje funkcije kamkordera
za reprodukciju pritiskom na
jedno dugme
1 Uključite funkciju Control for HDMI i na
risiveru i na kamkorderu.
2 Povežite kamkorder sa jednim od
sledećih priključaka: HDMI IN 1, IN 2 i IN 3
(stranica 33).
Ako koristite Sony kamkorder, televizor
će se uključiti zajedno sa risiverom
i kamkorder će automatski pokrenuti
reprodukciju. Ako koristite kamkorder
čiji proizvođač nije Sony, ne zaustavljajte
reprodukciju sa kamkordera.
Napomene
• Početak sadržaja se možda neće prikazati
u zavisnosti od televizora.
• Povežite opremu poput Sony kamkordera koji
poseduje funkciju za reprodukciju pritiskom na
jedno dugme tako što ćete HDMI kabl povezati sa
priključcima HDMI IN 1, IN 2, IN 3. Ako koristite
druge HDMI IN priključke, risiver možda neće
izabrati odgovarajući ulaz. U tom slučaju, ručno
izaberite ulaz na koji je povezan kamkorder.
Kontrola zvuka na sistemu
U zvuku sa televizora ćete moći da uživate
na zvučnicima povezanim na risiver na
jednostavan način. Pomoću daljinskog
upravljača za TV takođe možete da podesite
jačinu zvuka i isključite zvuk risivera.
nastavlja se
69SR
Korišćenje ostalih funkcija
Isključivanje sistema
Reprodukcija pritiskom na
jedno dugme
Funkciju za kontrolu zvuka na sistemu možete
da koristite na sledeći način.
• Zvuk sa televizora se emituje sa zvučnika
povezanih na risiver kada uključite risiver
dok se zvuk emituje sa zvučnika na
televizoru. Ako isključite risiver, zvuk će
se emitovati sa zvučnika na televizoru.
• Kada podesite jačinu zvuka na televizoru,
funkcija za kontrolu zvuka na sistemu
istovremeno podešava jačinu zvuka na
risiveru.
Ovom funkcijom takođe možete da upravljate
u meniju televizora. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
Napomena
Kada je funkcija „Control for HDMI“ podešena na
„On“, „Audio izlaz“ podešavanja u meniju HDMI
podešavanja će biti automatski podešena u
zavisnosti od podešavanja za kontrolu zvuka na
sistemu.
Audio Return Channel (ARC)
Ako je TV kompatibilan sa funkcijom Audio
Return Channel (ARC), kroz HDMI kabl se
takođe šalje digitalni audio signal sa televizora
ka risiveru. Nije potrebno da uspostavite
posebnu audio vezu za slušanje zvuka sa
televizora na risiveru.
Za više detalja, pogledajte „Biranje digitalnog
ili analognog zvuka“ (stranica 72).
Izbor scena
Optimalan kvalitet slike i zvučnog polja se
automatski bira u skladu sa scenom koju
izaberete na televizoru.
Za detalje o korišćenju, pogledajte uputstvo
za upotrebu televizora.
Napomena
Zvučno polje možda neće biti izabrano zavisnosti
od televizora.
70SR
Tabela odgovarajućih postavki
Izabrana scena na TV-u
Zvučno polje
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
SPORTS
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Fotografije
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Kontrola kućnog bioskopa
Ako je sa risiverom povezan TV koji je
kompatibilan sa funkcijom za kontrolu kućnog
bioskopa, na ekranu povezanog televizora će se
prikazati ikona internet aplikacija.
Možete da promenite ulaz risivera ili zvučna
polja pomoću daljinskog upravljača za TV.
Takođe možete da podesite nivo zvuka
centralnog zvučnika ili subwoofer-a ili
prilagodite podešavanja za „Sound Optimizer“
(stranica 60), “Dual Mono” (stranica 90) ili
„A/V Sync“ (stranica 91).
Da biste mogli da koristite funkciju za kontrolu
kućnog bioskopa, TV mora da ima mogućnost
pristupa širokopropusnom Internetu.
Remote Easy Control
Za korišćenje menija risivera možete da
koristite daljinski upravljač televizora.
Izaberite risiver (AV AMP) koji
prepoznaje TV.
Napomene
• TV prepoznaje risiver kao „Tuner (AV AMP)“.
• Vaš TV mora da bude kompatibilan sa menijem
koji korisiti veze.
• U zavisnosti od tipa televizora, neke radnje možda
nećete biti dostupne.
Prebacivanje između
monitora na kojima se
emituju HDMI video signali
Ako imate dva monitora koja su povezana na
priključke HDMI OUT A i HDMI OUT B,
možete da birate na kom od ta dva monitora
želite da prikazujete sliku koristeći taster
HDMI OUTPUT na daljinskom upravljaču.
1
2
Uključite risiver i dva monitora.
Pritisnite HDMI OUTPUT.
Svaki put kada pritisnete taster , izlaz
se menja na sledeći način:
HDMI A t HDMI B t OFF t
HDMI A…
Takođe možete da koristite taster HDMI
OUT na risiveru.
(Protok)
Video i audio signale sa HDMI IN priključka
možete da emitujete ka televizoru koji je
povezan na HDMI OUT A priključak čak i ako
je risiver u režimu mirovanja.
Ako koristite ovu funkciju kada je funkcija
„Control for HDMI“ podešena na „On“,
ulaz na risiveru se menja u skladu sa načinom
korišćenja povezane opreme, čak i kada je
risiver u režimu mirovanja.
Kada aktivirate ovu funkciju, unesite
podešavanja za „Protok“ prateći korake ispod.
1
U glavnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
2
Izaberite „HDMI podešavanja“,
a zatim pritisnite
.
3
Izaberite „Protok“, a zatim
pritisnite
.
4
Izaberite željeni parametar,
a zatim pritisnite
.
.
Parametar
Objašnjenje
Auto
Kada je televizor uključen
dok se risiver nalazi
u režimu mirovanja, risiver
emituje HDMI signale sa
HDMI OUT A priključka na
risiveru. Sony preporučuje
ovo podešavanje ukoliko
koristite televizor koji je
kompatibilan sa funkcijom
„BRAVIA“ Sync. Ovo
podešavanje štedi energiju
u režimu mirovanja,
u odnosu na
podešavanje „On“.
On
Kada je risiver u režimu
mirovanja, on emituje
HDMI signale sa svog
HDMI OUT A priključka.
nastavlja se
71SR
Korišćenje ostalih funkcija
HDMI
OUTPUT
Emitovanje HDMI signala čak
i kada je risiver u režimu
mirovanja
Parametar
Objašnjenje
Off
Risiver ne emituje HDMI
signale kada je u režimu
mirovanja. Uključite risiver
da biste uživali u sadržaju
koji se sa povezane opreme
emituje na televizoru. Ovo
podešavanje štedi energiju
u režimu mirovanja,
u odnosu na
podešavanje „On“.
Napomene
Biranje digitalnog ili
analognog zvuka
Ako povežete opremu i na digitalne i na
analogne ulazne priključke na risiveru, možete
da izaberete jedan od ta dva režima audio ulaza
koji će se isključivo koristiti ili možete da se
prebacujete između njih, u zavisnosti od tipa
materijala koji nameravate da gledate.
INPUT SELECTOR
• Podešavanje „Auto“ stupa na snagu samo kada je
„Control for HDMI“ podešeno na „On“. Ako je
„Control for HDMI“ podešeno na „Off“, risiver će
obavljati iste radnje sa podešavanjem „Auto” kao
i sa podešavanjem „On“.
• Kada je uređaj u režimu mirovanja i kada su druge
funkcije poput Network Standby aktivne, potrošnja
energije se ne smanjuje, čak i kada „Protok“
podesite na „Auto“.
INPUT MODE
1
Izaberite ulaznu izvornu opremu
koristeći INPUT SELECTOR na
risiveru.
2
Pritisnite INPUT MODE na
risiveru.
Na displeju će se prikazati režim
izabranog audio ulaza.
• AUTO
Daje prioritet digitalnim audio
signalima ako se koriste i digitalna
i analogna veza.
Ukoliko nema digitalnih audio signala,
biraju se analogni audio signali.
Kada izaberete TV ulaz, prioritet imaju
Audio Return Channel (ARC) signali.
Ako vaš TV nije kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel
(ARC), biraju se digitalni optički
audio signali.
Ako funkcija Control for HDMI na
risiveru i televizoru nije aktivirana,
funkcija Audio Return Channel (ARC)
ne radi.
72SR
• OPT
Prikazuje se samo kada je ulazu
dodeljen optički priključak i automatski
bira priključak za optički ulaz.
• COAX
Prikazuje se samo kada je ulazu
dodeljen koaksijalni priključak
i automatski bira koaksijalni
ulazni priključak.
• ANALOG
Označava analogne audio signale koje
dobijaju AUDIO IN (L/R) priključci.
Napomene
Korišćenje ostalih ulaznih
video/audio priključaka
Video i/ili audio signale možete da dodelite
drugim ulaznim priključcima.
Primer) Povežite OPTICAL OUT priključak
DVD plejera na OPTICAL IN 1 priključak
ovog risivera kada sa DVD plejera želite da
emitujete samo digitalne optičke audio signale.
Povežite komponentni video priključak DVD
plejera na COMPONENT VIDEO IN 1 ili
COMPONENT VIDEO IN 2 priključak ovog
risivera kada želite da primate video signale sa
DVD plejera.
1
U glavnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
2
Izaberite „Input Settings“, a zatim
pritisnite
.
3
Izaberite „Video Input Assign“ ili
„Audio Input Assign“, a zatim
pritisnite
.
Izaberite audio i/ili video signale
koje želite da dodelite svakom
ulazu.
Napomene
• Ako dodelite ulaz bilo kom od HDMI IN 1 do IN 8
priključaka u „Video Input Assign“ ili „Audio Input
Assign“, istom HDMI ulaznom priključku se
dodeljuje i video i audio ulaz. Ako HDMI IN
priključak želite da dodelite video ili audio ulazu,
najpre dodelite ulaz bilo kom od HDMI IN 1 do
IN 8 priključaka u „Video Input Assign“ ili „Audio
Input Assign“. Zatim podesite dodelu za HDMI IN
priključak na vrednost „None“ u okviru „Video
Input Assign“ ili „Audio Input Assign“, za svaki
ulaz kojem ne želite da dodelite HDMI IN
priključak.
• Kada upravljate risiverom ne koristeći GUI, možete
da promenite dodelu za HDMI IN priključak
pomoću „H.V. ASSIGN“ ili “H.A. ASSIGN“
u „INPUT” (stranica 107).
• Ako promenite dodelu za HDMI IN priključak dok
se koristi funkcija Control for HDMI, promenite
ulaz risivera na onaj na koji je povezana HDMI
oprema. U suprotnom, funkcija Control for HDMI
možda neće raditi pravilno.
• Ako dodelu za HDMI IN priključak podesite na
„None“ i u okviru „Video Input Assign“ i u okviru
„Audio Input Assign“, nećete moći da izaberete
ulazne signale putem HDMI ulaza. U ovom slučaju,
funkcija Control for HDMI će raditi na svakoj
opremi osim na risiveru. Međutim, to nije kvar.
.
nastavlja se
73SR
Korišćenje ostalih funkcija
• U zavisnosti od ulaza, na displeju će se prikazati
„------“ i druge režime nije moguće izabrati.
• Kada se koristi „2ch Analog Direct“, audio ulaz je
podešen na „Analog“. Nije moguće izabrati druge
režime.
4
Naziv ulaza
Ulazni video
priključci koji se
mogu dodeliti
Audio priključci
koji se mogu
dodeliti
BD
DVD
COMPONENT IN 1
(DVD)
GAME SAT/CATV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
VIDEO 4
SA-CD/CD
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
COMPONENT IN 2
(SAT/CATV)
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI IN 1
(VIDEO 1)
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
HDMI IN 2 (BD)
HDMI IN 3
(SA-CD/CD)
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
HDMI IN 4 (GAME)
HDMI IN 5 (DVD)
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 6
(SAT/CATV)
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI IN 7
(VIDEO 3)
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
HDMI IN 8
(VIDEO 4)
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
OPTICAL IN 1
(SAT/CATV)
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
OPTICAL IN 2 (TV)
a
a
a
a
a
a
a
a
a
COAXIAL (DVD)
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 1
(VIDEO 1)
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
HDMI IN 2 (BD)
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 3
(SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 4 (GAME)
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 5 (DVD)
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 6
(SAT/CATV)
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI IN 7
(VIDEO 3)
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
HDMI IN 8
(VIDEO 4)
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
* podrazumevano fabričko podešavanje
Napomene
• Kada dodelite digitalni audio ulaz, podešavanje za
INPUT MODE će se možda automatski promeniti.
• Kada video ulaz dodelite komponentnom ili
kompozitnom ulazu a audio ulaz HDMI ulazu,
komponentni ili kompozitni video signali se neće
emitovati sa HDMI OUT priključaka. Komponetni
ili kompozitni video signali se emituju sa
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
priključaka ili MONITOR VIDEO OUT
priključka.
74SR
• Ne možete da dodelite različite HDMI priključke
zasebnim ulaznim video i audio priključcima ulaza.
• Možete da dodelite više ulaza istom HDMI IN
priključku. Međutim, ako koristite funkciju za
reprodukciju pritiskom na jedno dugme opreme
koja je povezana na HDMI IN priključak, prioritet
se daje zadnje dodeljenom ulazu.
Saveti
Pregled za HDMI
Možete da uključite pregled koji se uživo
prikazuje u zasebnom prozoru (slika u slici) sa
HDMI ulaza na risiveru. Prikazuju se do četiri
prozora za HDMI IN 1/IN 2/IN 3/IN 4 ulaz.
Pomoću daljinskog upravljača možete da
izaberete svaki HDMI ulaz za pregled.
V/v,
PREVIEW
(HDMI)
1
Pritisnite PREVIEW (HDMI).
Prikazaće se do 4 prozora (slika u slici)
i u svakom od njih će se prikazivati slika
sa HDMI IN priključaka.
2
Da biste slike u PIP prozoru
zamenili sa onima na glavnom
ekranu, pomoću tastera V/v
izaberite željeni PIP prozor,
a zatim pritisnite
.
U glavnom prozoru će se prikazati HDMI
ulaz izabranog PIP prozora.
75SR
Korišćenje ostalih funkcija
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– HDMI uređaj nije povezan.
– Povezan je određeni HDMI uređaj, ali je njegovo
napajanje isključeno.
– Uređaj prima nepodržani HDMI video format
(npr. VGA, 480i, 576i, 4K, određene vrste 3D
signala ili signali sa kamkordera itd.).
– Aktuelni ulaz nije HDMI ulaz.
– Kada se prikazuje GUI meni
– Kada je „Zone2 Out“ podešeno na „On“
– Kada je „Fast View“ podešeno na „Off“
• U prozoru za pregled sadržaja („slika u slici“)
u realnom vremenu koji sistem dobija putem
HDMI ulaza neće se ništa prikazivati u sledećim
slučajevima:
– Uređaj prima nepodržani HDMI signal (npr. 4K,
određene vrste 3D signala itd.)
• Ovu funkciju obezbeđuje tehnologija Silicon Image
InstaPrevue™.
Upravljanje risiverom pomoću
pametnog telefona
Risiverom možete da upravljate pomoću
pametnog telefona na koji je instaliran
aplikativni softver „ES Remote“. Aplikativni
softver „ES Remote“ možete besplatno da
preuzmete sa sajta App Store (za iPod touch/
iPhone) ili sajta Google Play (za Android
telefone).
Čuvanje različitih
podešavanja risivera i njihovo
istovremeno obnavljanje
(Easy Automation)
Kao što to možete da uradite na risiveru, više
različitih podešavanja možete da sačuvate i na
plejeru ili monitoru. Ta podešavanja možete da
registrujete za „one-touch“ radnju, a zatim da
jednostavno pozovete postavku koju ste
napravili sa tim podešavanjima kako biste
uživali u slušanju i gledanju sadržaja kod kuće.
Na primer, ako sačuvate podešavanja u okviru
scene „1: Movie“ onako kako je prikazano
u nastavku, sva podešavanja risivera možete
istovremeno da promenite jednostavnim
pritiskom na jedno dugme bez potrebe da
pojedinačno menjate svako podešavanje za
„Input“, „Calibration Type“ „Zvučno polje“
i „HDMI Out“.
EASY
AUTOMATION
U nastavku su navedene stavke za koje možete
da sačuvate podešavanja i podrazumevane
vrednosti za svaku stavku.
Podešavanje
Podrazumevana vrednost
Input
BD
SA-CD/CD No Change No Change
Tuner
Preset
–
–
1: Movie 2: Music
3: Party
–
4: Night
–
Podešavanje
Vrednost koja je podešena
za „1: Movie“
Input
BD
Player
Reprodukcija Reprodukcija Reprodukcija –
Operation
Calibration Type
No Change
Interval
30s
Zvučno polje
HD-D.C.S.
HDMI Out
HDMI OUT B
Zvučno
polje
Party Mode
ON
HD-D.C.S. Berlin
Multi
Philharmonic Stereo
Hall
Sleep
No Change No Change Off
30 min.
Volume
No Change No Change –10 dB
–30 dB
10s
10s
–
No Change
HDMI Out No Change No Change No Change No Change
76SR
Podešavanje
Podrazumevana vrednost
1: Movie 2: Music
3: Party
Party Mode No Change No Change On
2
Izaberite jednu od stavki u okviru
Scene za koju želite da sačuvate
podešavanja: „1: Movie“,
„2: Music“, „3: Party“ ili „4: Night“,
a zatim pritisnite TOOLS/
OPTIONS.
3
Izaberite željeni meni, a zatim
pritisnite
.
4: Night
No Change
Calibration No Change No Change No Change No Change
Type
Sound
No Change No Change Off
Optimizer
Normal
Equalizer
(All)
No Change No Change No Change No Change
Equalizer
(Front)
No Change No Change No Change No Change
Equalizer
(Center)
No Change No Change No Change No Change
Equalizer
(SUR/SB)
No Change No Change No Change No Change
Equalizer
(Front
High)
No Change No Change No Change No Change
Aktiviranje podešavanja sačuvanih
u okviru Scene
1
U glavnom meniju izaberite
„Easy Automation“, a zatim
pritisnite
.
2
Izaberite Scene koju želite,
a zatim pritisnite
.
Objašnjenje
Edit a saved
Scene
Omogućava vam da prilagodite
i sačuvate podešavanja onako
kako želite.
Import Current
Settings
Učitava trenutna podešavanja
risivera i čuva ta podešavanja
u okviru Scene. Stavke „Input“
i „Volume“ su podešene na
„No Change“.
Napomene
• Podešavanja sačuvana kao „No Change“ ne
menjaju svoje vrednosti čak i kada obnovite
podešavanja za Scene. Izaberite „Edit a saved
Scene“, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu
pored podešavanja na ekranu za izmenu da biste
podesili „No Change“.
• Kada aktivirate podešavanje Scene, podešavanja
koja nije moguće primeniti će biti ignorisana.
• Kada je „Main Zone 12V Trigger“ podešeno na
„ON“ ili „OFF“ a ne na „No Change“, podešavanje
„12V Trigger“ u odeljku Zone Setup biće
automatski promenjeno na „Ctrl“.
Savet
Čuvanje podešavanja u Scene
1
U glavnom meniju izaberite
„Easy Automation“, a zatim
pritisnite
.
Možete direktno da aktivirate podešavanja koja su
sačuvana za stavke „1: Movie“ ili „2: Music“ tako što
ćete pritisnuti EASY AUTOMATION 1 ili EASY
AUTOMATION 2 na daljinskom upravljaču.
Takođe možete da zamenite podešavanja za
„1: Movie“ ili „2: Music“ trenutnim podešavanjima
tako što ćete držati EASY AUTOMATION 1 ili
EASY AUTOMATION 2 3 sekunde, na isti način
kao kada u meniju birate „Import Current Settings“.
77SR
Korišćenje ostalih funkcija
Main Zone No Change No Change No Change No Change
12V Trigger
Meni
Korišćenje merača vremena za
isključivanje
Možete da podesite risiver tako da se
automatski isključi u određeno vreme.
SHIFT
Preostalo vreme će se prikazati na displeju.
Ako ponovo pritisnete SLEEP, merač vremena
za isključivanje će biti podešen na
vrednost „OFF“.
Snimanje pomoću risivera
Pomoću risivera možete da snimate sadržaj
sa video/audio uređaja. Pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz opremu za
snimanje.
1
U glavnom meniju izaberite
„Watch“ ili „Listen“, a zatim
pritisnite
.
2
Izaberite opremu za
reprodukciju, a zatim
pritisnite
.
3
Pripremite opremu za
reprodukciju.
Na primer, umetnite video traku koju
želite da kopirate u video rikorder.
4
Pripremite opremu za snimanje.
Umetnite praznu video traku u opremu za
snimanje (VIDEO 1).
5
Pokrenite snimanje na opremi za
snimanje, a zatim pokrenite
opremu za reprodukciju.
SLEEP
Pritisnite SHIFT, a zatim pritisnite
SLEEP.
Svaki put kada pritisnite SLEEP, prikaz
na displeju se menja na sledeći način:
Kada se koristi merač vremena za isključivanje,
na displeju risivera svetli „SLEEP“.
Da biste proverili preostalo vreme do
isključivanja risivera, pritisnite SLEEP.
78SR
Menjanje komandnog režima
risivera i daljinskog
upravljača
Možete da promenite komandni režim
(COMMAND MODE AV1 ili COMMAND
MODE AV2) risivera i daljinskog upravljača.
Promenite komandni režim sa
podrazumevanih fabričkih podešavanja na
odgovarajuće podešavanje ako isti daljinski
upravljač koristite sa upravljanje drugom Sony
opremom, kada risiverom upravljate pomoću
daljinskog upravljača koji ste dobili uz njega.
Komandni režimi risivera i daljinskog
upravljača su oni koji su podrazumevano
fabrički podešeni (COMMAND MODE AV2).
Risiver i daljinski upravljač bi trebalo da
koriste isti komandni režim. Ako se komandni
režim risivera i daljinskog upravljača razlikuju,
nećete moći da upravljate risiverom pomoću
daljinskog upravljača.
Menjanje komandnog režima
daljinskog upravljača
RM SET UP
?/1
SHIFT
1, 2
ENT/MEM
Menjanje komandnog režima
risivera
?/1
1
Pritisnite ?/1 dok držite
RM SET UP.
Taster SHIFT će početi da svetli a taster
RM SET UP će početi da treperi.
2
1
Pritisnite ?/1 da biste isključili
risiver.
2
Dok držite 2CH/A.DIRECT,
pritisnite ?/1 da biste uključili
risiver.
Kada je komandni režim podešen na
„AV2“, na displeju će se prikazati
„C. MODE AV2“.
Kada je komandni režim podešen na
„AV1“, na displeju će se prikazati
„C. MODE AV1“.
Pritisnite numerički taster 1 ili 2
dok taster RM SET UP treperi.
Kada pritisnete 1, komandni režim će biti
podešen na COMMAND MODE AV1.
Kada pritisnete 2, komandni režim će biti
podešen na COMMAND MODE AV2.
Taster RM SET UP će početi da svetli.
3
Pritisnite ENT/MEM.
Taster RM SET UP će zasvetleti dva puta
i postupak podešavanja komandnog
režima je završen.
79SR
Korišćenje ostalih funkcija
2CH/A.DIRECT
Podešavanje zvučnika
Korišćenje veze za dva
pojačala
Za detalje pogledajte „Speaker Connection“
u meniju Speaker Settings (stranica 86).
Napomene
Ako ne koristite zadnje surround zvučnike
i prednje gornje zvučnike, možete da koristite
priključke SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 za prednje
zvučnike koje ćete koristiti za vezu za dva
pojačala.
Povezivanje zvučnika
Prednji
zvučnik (D)
Prednji
zvučnik (L)
Hi
Hi
Lo
Lo
Povežite priključke na Lo (ili Hi) strani
prednjih zvučnika sa priključcima FRONT A
i povežite priključke na Hi (ili Lo) strani
prednjih zvučnika sa priključcima
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2. Ne zaboravite da uklonite
metalne čepiće iz Hi/Lo priključaka na
zvučnicima kako biste izbegli kvar prijemnika.
80SR
• Unesite podešavanja za vezu za dva pojačala pre
nego što obavite Auto Calibration.
• Ako unesete podešavanja za vezu za dva pojačala,
podešavanja za nivo zvuka na zvučnicima, balans
i ekvilajzer zadnjih surround zvučnika i prednjih
gornjih zvučnika će postati nevažeća i koristiće
se podešavanja prednjih zvučnika.
• Ako je šablon zvučnika podešen tako da se koriste
zadnji surround zvučnici i prednji gornji zvučnici,
nećete moći da podesite priključke SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 za vezu
sa dva pojačala.
• Ako upravljate risiverom ne koristeći GUI,
podesite „SB ASSIGN“ na „BI-AMP“
u „SPEAKER” (stranica 106).
Vraćanje na podrazumevana
fabrička podešavanja
Možete da obrišete sva memorisana
podešavanja i vratite risiver na
podrazumevana fabrička podešavanja tako što
ćete obaviti sledeći postupak. Ovaj postupak
možete da koristite i za pokretanje risivera pre
prvog korišćenja.
?/1
TONE MODE
2CH/A.DIRECT
Pritisnite ?/1 da biste isključili
risiver.
2
Dok držite TONE MODE i 2CH/
A.DIRECT, pritisnite ?/1 da biste
uključili risiver.
3
Otpustite TONE MODE i 2CH/
A.DIRECT nakon nekoliko
sekundi.
Korišćenje ostalih funkcija
1
Na displeju će se prvo prikazati
„CLEARING...“, a zatim „CLEARED!“
Promene ili podešavanja koja ste uneli
sada su vraćena na podrazumevane
vrednosti.
Napomena
Potpuno brisanje memorije traje nekoliko minuta.
Ne isključujte risiver dok se na displeju prikazuje
„CLEARED!“.
81SR
2
Prilagođavanje podešavanja
Korišćenje menija za
podešavanje
Izaberite željeni meni, a zatim
pritisnite
da biste ušli u stavku
menija.
Primer: Kada izaberete „Audio Settings“.
U meniju „Settings“ možete da prilagodite
različita podešavanja za zvučnike, surround
efekte, korišćenje u više zona itd.
3
Izaberite željeni parametar,
a zatim pritisnite
da biste
ušli u njega.
Povratak na prethodni ekran
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Izlazak iz menija
Pritisnite HOME da biste prikazali glavni
meni, a zatim ponovo pritisnite HOME.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
1
U glavnom meniju izaberite
„Settings“, a zatim pritisnite
da biste ušli u režim menija.
Na TV ekranu će se prikazati lista menija
za podešavanje.
82SR
Lista menija za podešavanje
Settings
Easy Setup
(stranica 85)
Speaker Settings
(stranica 85)
Auto Calibration
Auto Calibration Setup
Position
Calibration Type
Front Reference Type
Name In
Automatic Phase Matching
Speaker Connection
Center Speaker Lift Up
Speaker Setup
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(stranica 89)
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
Subwoofer Muting
Dual Mono
Prilagođavanje podešavanja
Dynamic Range Compressor
(Naziv ulaza)
Subwoofer Low Pass Filter
A/V Sync
Decode Priority
Sound Field
Video Settings
(stranica 92)
Resolution
Playback Resolution
3D Output Settings
TV Type
Screen Format
HDMI Settings
(stranica 95)
(Naziv ulaza)
Subwoofer Level
Audio izlaz
Control for HDMI
Pass Through
Zone2 Out
Priority
Fast View
Input Settings
(stranica 97)
Input Edit
Audio Input Assign
Video Input Assign
nastavlja se
83SR
Network Settings
(stranica 98)
Internet Settings
Connection Server Settings
Renderer Options
Renderer Access Control
External Control
Network Standby
Internet Services
Settings
(stranica 99)
Parental Control Password
Parental Control Area Code
Internet Video Parental Control
Internet Video Unrated
Zone Settings
(stranica 100)
Zone Control
System Settings
(stranica 101)
Language
Zone Setup
Auto Standby
Settings Lock
RS232C Control
Software Update Notification
Initialize Personal Information
System Information
EULA
Software License
Network Update
(stranica 102)
84SR
Easy Setup
Speaker Settings
Ponovno pokretanje funkcije Easy Setup radi
unosa osnovnih podešavanja. Pratite uputstva
na ekranu (stranica 41).
Možete da podesite okruženje za gledanje
(sa sistemom zvučnika koji koristite)
automatski ili ručno.
Auto Calibration
Pokreće funkciju D.C.A.C. (Digital Cinema
Auto Calibration). Ova funkcija vam
omogućava da izvršite automatsku kalibraciju,
na primer, da proverite vezu između svakog
zvučnika i risivera, podesite nivo zvuka na
zvučnicima i automatski izmerite udaljenost
svakog zvučnika od mesta na kojem sedite.
Calibration Matching
Napomena
Prethodni rezultati merenja će biti zamenjeni
a aktuelni rezultati sačuvani na trenutno izabranoj
poziciji.
Pročitajte „Napomene o Speaker Settings
(Auto Calibration)“ u „7: Podešavanje risivera
pomoću funkcije Easy Setup“ (stranica 41).
Auto Calibration Setup
Omogućava vam da registrujete tri šablona za
opciju „Position“ u zavisnosti od mesta na
kojem sedite, okruženja za slušanje i uslova
merenja.
Takođe možete da izaberete tip kalibrisanja
pomoću kojeg možete da pokušate da
kompenzujete podešavanja za svaki zvučnik.
Position
Možete da registrujete više grupa podešavanja
koja se odnose na okruženje za slušanje ili
obnovite grupu podešavanja.
nastavlja se
85SR
Prilagođavanje podešavanja
Kada pokrenete Auto Calibration, ova funkcija
radi automatski i usaglašava udaljenost i nivo
desnih i levih zvučnika. Ovu funkciju možete
da podesite samo kada obavite DCAC merenje
i sačuvate rezultate DCAC merenja.
Podešavanje važi sve dok ga ne promenite.
Automatic Phase Matching
Izaberite opciju „Position“ za koju želite da
registrujete rezultate merenja na ekranu
Auto Calibration Setup.
• Pos.1
• Pos.2
• Pos.3
Omogućava vam da podesite funkciju A.P.M.
(Automatic Phase Matching) u okviru funkcije
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
(stranica 85).
Kalibriše fazne karakteristike zvučnika
i obezbeđuje da budu dobro usaglašeni
u prostoru u kojem se emituje surround zvuk.
Podešavanje tipa kompenzacije za
zvučnike
Možete da izaberete tip kompenzacije koji će se
koristiti za zvučnike za svaku postavku
Position.
x Off
1 Izaberite postavku „Position“ za koju
x Auto
2 Izaberite željeni „Calibration Type“,
Napomene
Automatski uključuje ili isključuje funkciju
A.P.M..
želite da podesite tip kompenzacije
zvučnika, a zatim pritisnite
.
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Kada se koristi „2ch Analog Direct“.
– Priključene su slušalice.
– Niste obavili „Auto Calibration“.
• Risiver će možda reprodukovati signale na nižoj
frekvenciji uzorkovanja od stvarne frekvencije
ulaznih signala u zavisnosti od audio formata.
a zatim pritisnite
.
• Full Flat
Direktno meri frekvenciju sa svakog
zvučnika.
• Engineer
Podešava frekvenciju tako da odgovara
standardu Sony prostorije za slušanje.
• Front Reference
Podešava karakteristike svih zvučnika
tako da budu identične karakteristikama
prednjeg zvučnika.
• Off
Isključuje Auto Calibration ekvilajzer.
Speaker Connection
Omogućava vam da ručno podesite svaki
zvučnik. Takođe možete da podesite nivo
zvuka na zvučnicima kada dovršite Easy Setup.
Podešavanja u okviru Speaker Settings se
odnose samo na aktuelnu postavku „Position“.
Pomoću čarobnjaka možete da obavite sledeća
podešavanja.
Napomena
Ne možete da podesite „Calibration Type“ za
postavku „Position“ za koju nisu registrovani
rezultati merenja.
Speaker Pattern
Imenovanje postavke Position
Možete da izaberete šablon zvučnika za sistem
zvučnika koji koristite.
1 Izaberite postavku „Position“ koju želite
da imenujete, a zatim pritisnite
.
2 Izaberite „Name In“, a zatim pritisnite
Na ekranu će se prikazati softverska
tastatura.
3 Pomoću tastera V/v/B/b i
jedan po jedan znak.
Ne aktivira funkciju A.P.M..
izaberite
.
Surround Back Assign
Možete da podesite SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 priključke
za vezu za dva pojačala ili zonu 2.
x Zone2 Speakers
x Bi-Amplifier
86SR
x Front B
x No Assign
Napomena
Ako je šablon zvučnika podešen tako da se koriste
zadnji surround zvučnici ili prednji gornji zvučnici,
nećete moći da podesite priključke SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 za vezu
za dva pojačala ili vezu za zonu 2.
Center Speaker Lift Up
Korišćenjem prednjih gornjih zvučnika,
tonove centralnog zvučnika možete da
podignete na odgovarajuću visinu na ekranu
pa ćete moći da uživate u prirodnoj
reprodukciji bez nelagodnosti.
x 1~10
x Off
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Priključene su slušalice.
– Nema centralnog zvučnika.
– Nema prednjih gornjih zvučnika.
– Koristi se zvučno polje u režimu 2CH.
– Koristi se zvučno polje za muziku.
– Koristi se zvučno polje „Multi Stereo“.
Speaker Setup
Omogućava vam da ručno podesite svaki
zvučnik na ekranu Manual Setup. Takođe
možete da podesite nivo zvuka na zvučnicima
kada dovršite „Auto Calibration“.
Izaberite „Level/Distance/Size“,
a zatim pritisnite
.
Podešavanje nivoa jačine zvuka
na zvučnicima
Možete da podesite nivo zvuka svakog
zvučnika (centralnog, surround levog/desnog,
surround zadnjeg levog/desnog, prednjeg
gornjeg levog/desnog, subwoofer-a).
da podesite nivo zvuka, a zatim
pritisnite
.
2 Izaberite „Level“, a zatim pritisnite
.
Nivo zvuka možete da podesite u opsegu
od –20 dB to +10 dB u intervalima od
po 0,5 dB.
Takođe možete da podesite nivo zvuka
prednjeg levog zvučnika u opsegu od
FL–10,0 dB do FL+10,0 dB u intervalima
od 0,5 dB. Nivo zvuka prednjeg desnog
zvučnika takođe možete da podesite
u opsegu od FR–10,0 dB do FR+10,0 dB
u intervalima od 0,5 dB.
Podešavanje udaljenost od mesta
na kojem sedite do svakog
zvučnika
Možete da podesite udaljenost od mesta na
kojem sedite do svakog zvučnika (prednji levi/
desni, centralni, surround levi/desni, surround
zadnji levi/desni, prednji gornji levi/desni,
subwoofer).
1 Na ekranu izaberite zvučnik za koji želite
da podesite udaljenost, a zatim
pritisnite
.
2 Izaberite „Distance“, a zatim pritisnite
.
Udaljenost možete da podesite u rasponu
od 1,0 metra do 10,0 metara (od 3 stope
3 inča do 32 stope 9 inča) u intervalima
od po 1 cm (1 inč).
Podešavanje veličine svakog
zvučnika
Možete da podesite veličinu svakog zvučnika
(prednjeg levog/desnog, centralnog, surround
levog/desnog, surround zadnjeg levog/desnog,
prednjeg gornjeg levog/desnog).
1 Na ekranu izaberite zvučnik za koji želite
da podesite veličinu, a zatim
pritisnite
.
nastavlja se
87SR
Prilagođavanje podešavanja
Napomena
1 Na ekranu izaberite zvučnik za koji želite
2 Izaberite „Size“, a zatim pritisnite
.
• Large
Ako povezujete velike zvučnike koji
efikasno reprodukuju bas frekvencije,
izaberite „Large“. Obično je potrebno
da izaberete „Large“.
• Small
Ukoliko je zvuk izobličen ili primećujete
nedostatak surround efekata kada
koristite višekanalni surround zvuk,
izaberite „Small“ da biste aktivirali
preusmeravanje basova i emitovali bas
frekvencije svakog kanala sa subwoofer-a
ili drugih „Large“ zvučnika.
Napomene
• Kada priključite slušalice, nije moguće podesiti Size
i Distance.
• Zadnji surround zvučnici će biti podešeni na isti
način kao i surround zvučnici.
• Kada su prednji zvučnici podešeni na „Small“,
centralni, surround, surround zadnji i prednji
gornji zvučnici će takođe biti automatski
podešeni na „Small“.
• Ako ne koristite subwoofer, prednji zvučnici će biti
automatski podešeni na „Large“.
Podešavanje granične
frekvencije svakog zvučnika
Omogućava vam da podesite graničnu
frekvenciju bas tonova zvučnika koji su
podešeni na „Small“ u meniju Size. Izmerena
granična frekvencija zvučnika se postavlja za
svaki zvučnik kada izvršite „Auto Calibration“.
1 Izaberite „Crossover Frequency“, a zatim
pritisnite
.
2 Na ekranu izaberite zvučnik za koji želite
da podesite graničnu frekvenciju.
3 Podesite graničnu frekvenciju izabranog
zvučnika.
Napomene
• Kada priključite slušalice, ova funkcija ne radi.
• Zadnji surround zvučnici će biti podešeni na isti
način kao i surround zvučnici.
88SR
Test Tone
Omogućava vam da izaberete tip za Test Tone
na ekranu.
Emitovanje probnog tona sa
svakog zvučnika
Probni ton možete redom da emitujete
sa svakog zvučnika.
1 Izaberite „Test Tone“, a zatim
pritisnite
.
Prikazaće se ekran Test Tone.
2 Podesite parametar, a zatim pritisnite
.
• Off
• Auto
Probni ton se redom emituje sa svakog
zvučnika.
• L, C, R, SR, SL, SB*, SBL, SBR, LH, RH, SW
* „SB“ će se prikazati ako je povezan samo
jedan zadnji surround zvučnik.
Možete da izaberete zvučnike koji će
emitovati probni ton.
3 Podesite „Level“, a zatim pritisnite
.
Emitovanje probnog tona
sa susednih zvučnika
Probni ton možete da emitujete sa susednih
zvučnika kako biste podesili balans
između njih.
1 Izaberite „Phase Noise“, a zatim
pritisnite
.
Prikazaće se ekran Phase Noise.
2 Podesite parametar, a zatim pritisnite
• Off
• FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB*, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL*, SBL/SL, SL/FL, LH/RH,
FL/SR, SL/FR, FL/RH, LH/FR
* „SR/SB“ i „SB/SL“ će se prikazati ako
je povezan samo jedan zadnji
surround zvučnik.
.
Omogućava vam da redom emitujete
probni ton sa susednih zvučnika.
Neke stavke se možda neće prikazati
u zavisnosti od podešavanja za šablon
zvučnika.
3 Podesite „Level“, a zatim pritisnite
Audio Settings
Zvuk možete da podesite u skladu sa svojim
ukusom.
.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Emitovanje zvuka sa izvora na
susednim zvučnicima
Zvuk sa izvora možete da emitujete sa
susednih zvučnika kako biste podesili balans
između njih.
D.L.L. je funkcija u vlasništvu kompanije Sony
koja omogućava da se digitalni audio signali
slabog kvaliteta i analogni audio signali
reprodukuju uz visok kvalitet zvuka.
1 Izaberite „Phase Audio“, a zatim
x Off
pritisnite
.
Prikazaće se ekran Phase Audio.
x Auto 1
2 Podesite parametar, a zatim pritisnite
.
• Off
• FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB*, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL*, SBL/SL, SL/FL, LH/RH,
FL/SR, SL/FR, FL/RH, LH/FR
x Auto 2
Napomene
Omogućava vam da redom emitujete
dvokanalni zvuk sa izvora (umesto
probnog tona) na susednim zvučnicima.
Neke stavke se možda neće prikazati
u zavisnosti od podešavanja za šablon
zvučnika.
.
Distance Unit
Omogućava vam da izaberete jedinicu mere za
podešavanje udaljenosti.
x meter
Udaljenost se prikazuje u metrima.
x feet
Udaljenost se prikazuje u stopama.
• Ova funkcija možda neće raditi u zavisnosti od
sadržaja koji se reprodukuje sa USB uređaja ili
kućne mreže.
• Ova funkcija radi kada izaberete „A.F.D. Auto“.
Međutim, ova funkcija ne radi u sledećim
slučajevima:
– Kada risiver dobija linearne PCM signale sa
frekvencijom uzorkovanja koja nije 44,1 kHz.
– Kada risiver dobija Dolby Digital Plus, Dolby
Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-ES
Matrix 6.1, DTS-HD Master Audio ili DTS-HD
High Resolution Audio signale.
Sound Optimizer
Omogućava vam da podesite funkciju za
optimizaciju zvuka (stranica 60).
x Off
x Low
x Normal
89SR
Prilagođavanje podešavanja
Ova funkcija je dostupna za linearne PCM
signale, kao i audio formate komprimovane
uz gubitke i analogne audio signale.
* „SR/SB“ i „SB/SL“ će se prikazati ako
je povezan samo jedan zadnji
surround zvučnik.
3 Podesite „Level“, a zatim pritisnite
Ova funkcija je dostupna za audio formate
komprimovane uz gubitke i analogne audio
signale.
Equalizer
Omogućava vam da podesite nivo basa
i visokih tonova svakog zvučnika (stranica 61).
Subwoofer Muting
Omogućava vam da blokirate emitovanje
signala putem SUBWOOFER priključaka.
Dynamic Range Compressor
Omogućava vam da komprimujete dinamički
opseg zvučnog zapisa. Ova funkcija može biti
korisna kada kasno uveče želite da gledate
filmove sa utišanim zvukom. Komprimovanje
dinamičkog opsega je moguće samo sa Dolby
Digital i Dolby TrueHD izvorima.
x Off
x Off
Dinamički opseg nije komprimovan.
Sa priključaka SUBWOOFER se emituju
signali.
x Auto
x On
Sa priključaka SUBWOOFER se ne emituju
signali.
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Priključene su slušalice.
– Kada je izabrano „2ch Analog Direct“.
– Kada je izabrano „2ch Stereo“.
– Izabrali ste šablon zvučnika bez subwoofer-a.
Dual Mono
Omogućava vam da izaberete željeni jezik
prilikom slušanja dvostrukog audio zapisa
tokom digitalnog prenosa, kada je ta
mogućnost dostupna. Ova funkcija radi
samo za Dolby Digital izvore.
x Main/Sub
Zvuk glavnog jezika će se emitovati sa prednjeg
levog zvučnika, a zvuk sporednog jezika će
se istovremeno emitovati sa prednjeg desnog
zvučnika.
x Main
Emitovaće se zvuk glavnog jezika.
x Sub
Emitovaće se zvuk sporednog jezika.
90SR
Dinamički opseg se automatski kompresuje
kada je zvučni izvor obeležen za Dynamic
Range Compressor.
x On
Dinamički opseg se komprimuje onako kako je
zamislio tonski snimatelj.
Subwoofer Low Pass Filter
Omogućava vam da uključite ili isključite
niskopropusni filter za subwoofer. Funkciju
za svaki ulaz kojem je dodeljen ulazni audio
priključak možete da podesite zasebno.
Uključite ovu funkciju ako povežete subwoofer
bez funkcije za unakrsnu frekvenciju.
x Off
Ne aktivira niskopropusni filter.
x On
Uvek aktivira niskopropusni filter sa
graničnom frekvencijom od 120 Hz.
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sledećem slučaju:
– Kada se koristi „2ch Analog Direct“.
A/V Sync (Sinhronizacija zvuka
i slike)
Omogućava vam da odložite emitovanje zvuka
kako biste vremenski razmak između
emitovanja zvuka i prikaza slike sveli
na minimum.
Ova funkcija je korisna kada koristite veliki
LCD ili plazma monitor ili projektor.
Ovu funkciju možete da podesite za svaki ulaz
zasebno.
x HDMI Auto
Vremenski razmak između emitovanja zvuka
i prikaza slike za monitor povezan preko
HDMI veze će biti automatski podešen na
osnovu informacija za TV. Ova funkcija je
dostupna samo ako monitor podržava funkciju
A/V Sync.
x 0 ms – 300 ms
Napomena
U zavisnosti od audio formata, risiver će možda
reprodukovati signale na nižoj frekvenciji
uzorkovanja od originalne frekvencije ulaznih
signala.
x Auto
Automatski bira jedan od sledećih režima
ulaza: Dolby Digital, DTS ili PCM.
Napomene
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Izabrali ste režim analognog ulaza.
– Kada se koristi „2ch Analog Direct“.
• Čak i kada je opcija „Decode Priority“ podešena na
„PCM“, početak zvučnog zapisa se možda neće
emitovati zbog signala na CD-u koji se
reprodukuje.
Sound Field
Omogućava vam da izaberete zvučno polje
koje se primenjuje na ulazne signale. Više
detalja možete da vidite u poglavlju „Uživanje
u zvučnim efektima“ (stranica 56).
Ovu funkciju možete da podesite za svaki ulaz
zasebno.
Decode Priority (Prioritet
dekodiranja digitalnog audio ulaza)
Omogućava vam da navedete režim ulaza za
digitalni ulazni signal za priključke DIGITAL
IN ili priključke HDMI IN.
Ovu funkciju možete da podesite za svaki ulaz
zasebno.
x PCM
Kada izaberete signale sa priključka DIGITAL
IN, PCM signalima se daje prioritet (radi
sprečavanja prekida kada počne reprodukcija).
Međutim, kada je u toku prijem drugih
signala, možda neće biti zvuka, što zavisi od
formata. U tom slučaju, podesite ovu stavku
na „Auto“.
91SR
Prilagođavanje podešavanja
Možete da podesite kašnjenje u rasponu od
0 ms do 300 ms u intervalima od po 10 ms.
Kada izaberete signale sa priključka HDMI IN,
sa povezanog plejera će se emitovati samo
PCM signali. Kada je u toku prijem signala
u bilo kojem drugom formatu, podesite ovu
stavku na „Auto“.
Video Settings
Možete da prilagodite podešavanja za video.
Resolution (Konverzija video signala)
Omogućava vam da konvertujete rezoluciju ulaznih analognih video signala i emitujete
konvertovane signale.
x Direct
x 480p/576p
Omogućava vam da direktno emitujete ulazne
analogne video signale.
x 720p
x Auto
x 1080i
x 480i/576i
x 1080p
Kada je HDMI monitor povezan sa HDMI OUT ON
Podešavanja
u meniju
„Resolution“
Direct, Auto
480i/576i,
480p/576p, 720p,
1080i, 1080p
Izlaz sa
HDMI OUT
priključci
Ulaz sa
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
priključci
MONITOR VIDEO
OUT priključak
z
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
aa)
z
–
VIDEO IN priključci
aa)
–
z
HDMI IN priključci
z
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
ab)
z
–
VIDEO IN priključci
ab)
–
z
HDMI IN priključci
Kada HDMI monitor nije povezan sa HDMI OUT OFF
Izlaz sa
Podešavanje
u meniju
„Resolution“
HDMI OUT
priključci
Ulaz sa
Direct
92SR
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
priključci
MONITOR VIDEO
OUT priključak
HDMI IN priključci
–
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
z
–
VIDEO IN priključci
–
–
z
Izlaz sa
Podešavanje
u meniju
„Resolution“
HDMI OUT
priključci
Ulaz sa
Auto
480i/576i,
480p/576p
720p, 1080i
1080p
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
priključci
MONITOR VIDEO
OUT priključak
–
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
480i/576i
a
VIDEO IN priključci
–
480i/576i
z
HDMI IN priključci
–
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
ab)
a
VIDEO IN priključci
–
ab)
z
HDMI IN priključci
–
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
ac)
–
VIDEO IN priključci
–
ac)
z
HDMI IN priključci
–
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
z
–
VIDEO IN priključci
–
–
z
z : Video signali se emituju bez video konverzije ili obrade.
a : Video signali se emituju. (Vrednosti za rezoluciju se prikazuju kada se video signali emituju na izabranoj
rezoluciji.)
aa):Video signali se automatski konvertuju na optimalnu rezoluciju koju podržava povezani monitor, a zatim
se emituju.
ab):Video signali se emituju u rezoluciji koju ste izabrali u meniju „Resolution“.
ac):Video signali se emituju u rezoluciji koju ste izabrali u meniju „Resolution“. Video signali koji su zaštićeni
tehnologijom Macrovision emituju se u rezoluciji 480p/576p.
– : Video signali se ne emituju.
Napomene
• Ako u meniju „Resolution“ izaberete rezoluciju
koju povezani TV ne podržava, slika sa TV-a se
neće pravilno prikazivati.
• Tokom emitovanja konvertovane HDMI slike nisu
podržane funkcije „x.v.Color“, Deep Color i 3D.
93SR
Prilagođavanje podešavanja
HDMI IN priključci
Playback Resolution
Ova funkcija se primenjuje na sadržaj koji se emituje putem USB uređaja, kućne mreže ili na video
snimke sa Interneta.
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
x 1080p
x 720p
Rezolucija HDMI OUT
izlaznog priključci
videa
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
priključci
MONITOR
VIDEO OUT
priključak
ZONE 2
ZONE 2
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
priključak
OUT priključci
480i/576i
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480p/576p
480p/576p
480p/576p*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
720p (podrazumevano
fabričko podešavanje)
720p
720p*
–
720p*
–
1080i
1080i
1080i*
–
1080i*
–
1080p
1080p
1080i*
–
1080i*
–
Podešavanja
u meniju
„Playback
Resolution“
480i/576i
* Ako reprodukujete sadržaj koji je zaštićen tehnologijom Macrovision, risiver će možda emitovati sliku u niskoj
rezoluciji ili prikazati poruku upozorenja koja vas obaveštava da video signale nije moguće emitovati.
Napomene
• Ako se prikaže poruka upozorenja „Video cannot
be output from this jack.“, postupite na sledeći
način.
1Izaberite „BD“ kao ulaz za glavnu zonu.
2Podesite „Playback Resolution“ na „480i/576i“
ili „480p/576p“.
• Ako se slika ne emituje kada reprodukujete sadržaj
putem USB uređaja, kućne mreže ili opcije za
internet video iz menija Watch/Listen, postupite na
sledeći način.
1Izaberite „BD“ kao ulaz za glavnu zonu.
2Podesite „Playback Resolution“ na nižu
rezoluciju.
94SR
3D Output Settings
Ova funkcija se primenjuje na sadržaj koji se
emituje putem USB uređaja, kućne mreže ili na
video snimke sa Interneta.
x Auto
Izaberite ovo podešavanje da biste prikazali 3D
kompatibilni sadržaj u 3D-u.
x Off
Izaberite ovo podešavanje da biste ceo sadržaj
prikazali u 2D-u.
TV Type
Ova funkcija se primenjuje na sadržaj koji
se emituje putem USB uređaja, kućne mreže
ili na video snimke sa Interneta.
x 16:9
x 4:3
Izaberite ovo podešavanje ako sistem povezujete
sa televizorom sa odnosom širina/visina 4:3 koji
nema funkciju za režim širokog prikaza.
Možete da podesite potrebna podešavanja za
opremu koja je povezana na HDMI priključke.
Subwoofer Level
Omogućava vam da podesite nivo zvuka
subwoofer-a na 0 dB ili +10 dB kada risiver
prima PCM signale putem HDMI veze. Nivo
zvuka za svaki ulaz kojem je dodeljen HDMI
ulazni priključak možete da podesite zasebno.
x 0 dB
x Auto
Automatski podešava nivo zvuka na 0 dB
ili +10 dB u zavisnosti od audio strima.
x +10 dB
Prilagođavanje podešavanja
Izaberite ovo podešavanje ako sistem
povezujete sa televizorom sa širokim ekranom
ili televizorom koji ima funkciju za režim
širokog prikaza.
HDMI Settings
Audio izlaz
Omogućava vam da podesite emitovanje
HDMI audio signala sa opreme za
reprodukciju koja je povezana sa risiverom
putem HDMI veze.
x TV+AMP
Screen Format
Ova funkcija se primenjuje na sadržaj koji se
emituje putem USB uređaja, kućne mreže ili na
video snimke sa Interneta.
x Original
Izaberite ovo podešavanje ako sistem
povezujete sa televizorom koji poseduje
funkciju za režim širokog prikaza. Slika za
ekran sa odnosom širina/visina 4:3 se
prikazuje u odnosu širina/visina 16:9 čak
i na televizorima sa širokim ekranom.
x Fixed Aspect Ratio
Veličina slike se menja tako da odgovara
veličini ekrana, ali slika zadržava originalni
odnos širina/visina.
Zvuk se emituje sa zvučnika na televizoru
i zvučnika povezanih na risiver.
Napomene
• Kvalitet zvuka opreme za reprodukciju zavisi od
kvaliteta zvuka televizora, uključujući broj kanala,
frekvenciju uzorkovanja itd. Ukoliko televizor ima
stereo zvučnike, sa risivera će se takođe emitovati
stereo zvuk kao na televizoru, čak i ako
reprodukujete višekanalni izvor.
• Kada povežete risiver sa video uređajem
(projektorom itd.), zvuk se možda neće emitovati
sa risivera. U tom slučaju izaberite „AMP“.
• Ako kao audio ulaz ne izaberete HDMI ulazni
priključak u „Audio Input Assign“ u meniju Input
Settings, zvuk se neće emitovati sa televizora.
nastavlja se
95SR
x AMP
HDMI audio signali sa opreme za
reprodukciju se emituju samo na zvučnicima
koji su povezani sa risiverom. Višekanalni zvuk
može se reprodukovati kao takav.
Priority
Omogućava vam da podesite prioritet kada
izaberete isti ulaz za glavnu zonu i zonu 2.
Napomena
x Main & Zone 2
Kada je „Control for HDMI“ podešeno na „On“,
„Audio izlaz” će možda biti automatski promenjen.
Možete da uživate u sadržaju sa istog ulaza
u glavnoj zoni i zoni 2. Međutim, može doći do
smetnji u audio i video signalima u glavnoj
zoni i zoni 2.
Control for HDMI
Omogućava vam da uključite ili isključite
funkciju koja kontroliše opremu povezanu
na HDMI priključak putem HDMI kabla.
x Off
x On
Napomena
Ova funkcija je omogućena samo kada je „Zone2
Out“ podešeno na „Off“.
Pass Through
Omogućava vam da emitujete HDMI signale
ka televizoru kada je risiver u režimu
mirovanja. Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Emitovanje HDMI signala čak
i kada je risiver u režimu mirovanja (Protok)“
(stranica 71).
x Off
x On
x Auto
Zone2 Out
Možete da omogućite ili onemogućite
priključke HDMI ZONE 2 OUT.
x Off
x On
96SR
x Main Only
Možete da uživate u kvalitetnoj slici i zvuku
u glavnoj zoni. Sadržaj se ne emituje u zoni 2.
Napomena
Ova funkcija je omogućena samo kada je „Zone2
Out“ podešeno na „On“.
Fast View (Fast HDMI Switching)
Omogućava vam da podesite funkciju
Fast View.
HDMI IN 1, IN 2, IN 3 i IN 4 podržavaju
funkciju Fast View.
x Auto
Možete brže da izaberete HDMI ulaz nego
uobičajeno.
x Off
Ova funkcija i Preview for HDMI nisu
dostupne.
Napomena
Ova funkcija je omogućena samo kada je „Zone2
Out“ podešeno na „Off“.
x Digital
Input Settings
Možete da podesite veze između risivera
i ostale opreme.
Input Edit
Omogućava vam da podesite sledeće stavke
za svaki ulaz.
x Watch/Listen
x Analog
Podrazumevano fabričko podešavanje
Video Input Assign
Omogućava vam da podesite ulazne video
priključke koji su dodeljeni svakom ulazu.
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Korišćenje ostalih ulaznih video/audio
priključaka“ (stranica 73).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8, None
x Komponentni
COMPONENT IN 1/2, None
x Analog
Podrazumevano fabričko podešavanje
Prilagođavanje podešavanja
Određuje da li se ulaz prikazuje u meniju
Watch ili meniju Listen.
– Watch: Prikazuje ulaz u meniju Watch.
– Listen: Prikazuje ulaz u meniju Listen.
– Watch/Listen: Prikazuje ulaz i u meniju
Watch i u meniju Listen.
– Hidden: Ne prikazuje ulaz ni u meniju
Watch ni u meniju Listen. Kada birate ulaz,
možete da preskočite ulaz koji je podešen
na „Hidden“.
OPT IN 1/2, COAX IN, None
x Icon
Podešavanje ikone koja će se prikazivati
u meniju Watch/Listen.
x Name
Podešavanje naziva koji će se prikazivati
u meniju Watch/Listen.
Napomena
Ne možete da izaberete ulaz koji je podešen na
„Hidden“ ili „HIDDEN“ u „INPUT SKIP ?“
u „INPUT“ (stranica 107) ako ne koristite GUI, čak
i ako koristite INPUT SELECTOR na risiveru.
Audio Input Assign
Omogućava vam da podesite ulazne audio
priključke koji su dodeljeni svakom ulazu.
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Korišćenje ostalih ulaznih video/audio
priključaka“ (stranica 73).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8, None
97SR
Network Settings
Možete da unesete podešavanja za mrežu.
Internet Settings
Omogućava vam da proverite ili izmenite
podešavanja za mrežu.
Možete da promenite podešavanja za
sledeće stavke ručno ili automatski.
– IP Address
– DNS
– Proxy Server
Pre toga povežite risiver sa mrežom. Više
detalja možete da vidite u poglavlju
„5: Povezivanje sa mrežom“ (stranica 39).
LAN Port Activation
Omogućava vam da podesite da li želite da
aktivirate svaki LAN port na zadnjem
panelu ili ne.
Od četiri LAN porta na zadnjem panelu
izaberite one koje želite da aktivirate. Risiver će
koristiti aktivirane portove za pristup mreži.
Isključivanjem portova koje ne koristite,
možete da smanjite potrošnju energije. Portovi
koji nisu povezani sa ruterom ili čvorištem biće
zatamnjeni.
Connection Server Settings
Omogućava vam da podesite da li želite
da prikažete povezani DLNA server ili ne.
Renderer Options
x Renderer Name
Prikazuje naziv prikazivača risivera.
x Auto Access Permission
Možete da podesite da li želite da dozvolite
automatski pristup sa detektovanog DLNA
kontrolera ili ne.
98SR
Renderer Access Control
Omogućava vam da podesite da li želite da
prihvatite komande sa DLNA kontrolera ili ne.
External Control
Omogućava vam da uključite ili isključite
funkciju koja kontroliše risiver iz aplikacije
„ES Remote“ na kućnoj mreži.
x Off
x On
Network Standby
Omogućava vam da uključite ili isključite
funkciju koja aktivira komutaciona čvorišta na
zadnjoj strani risivera i omogućava mrežnom
kontroleru, aplikaciji “ES Remote,” itd. da
upravljaju risiverom čak i kada je risiver
u režimu mirovanja. U mrežnom režimu
mirovanja, vreme pokretanja GUI-a i mreže
biće kraće nakon uključivanja risivera.
x Off
Režim Network Standby je onemogućen
i risiver ulazi u uobičajen režim mirovanja
kada je u režimu mirovanja.
x On
Režim Network Standby je omogućen
i risiver ulazi u režim Network Standby
kada je u režimu mirovanja.
Internet Services Settings
Parental Control Password
Omogućava vam da postavite ili promenite
lozinku za funkciju roditeljskog nadzora.
Lozinka vam omogućava da ograničite
reprodukciju video snimaka sa Interneta.
Internet Video Parental Control
Reprodukcija nekih video snimaka sa
Interneta se može ograničiti prema uzrastu
korisnika. Scene mogu biti blokirane
ili zamenjene drugim scenama.
Podesite funkciju u skladu
sa uputstvima na ekranu.
Internet Video Unrated
Parental Control Area Code
Omogućava vam da podesite da li želite
da dozvolite reprodukciju neocenjenih video
snimaka sa Interneta.
Reprodukcija nekih video snimaka sa
Interneta se može ograničiti prema
geografskom području. Scene mogu biti
blokirane ili zamenjene drugim scenama.
Podesite funkciju u skladu sa uputstvima
na ekranu.
x Allow
Šifra
Područje
Šifra
Područje
x Block
2044
Argentina
2304
Koreja
2046
Austrija
2333
Luksemburg
Belgija
2363
Malezija
2090
Čile
2390
Novi Zeland
2115
Danska
2379
Norveška
2424
Filipini
2427
Pakistan
2165
Finska
2428
Poljska
2200
Grčka
2436
Portugal
2376
Holandija
2489
Rusija
2219
Hong Kong
2501
Singapur
2248
Indija
2149
Španija
2238
Indonezija
2086
Švajcarska
2239
Irska
2499
Švedska
2254
Italija
2528
Tajland
2093
Kolumbija
2543
Tajvan
Blokira reprodukciju neocenjenih video
snimaka sa Interneta.
Prilagođavanje podešavanja
2057
Omogućava reprodukciju neocenjenih video
snimaka sa Interneta.
99SR
2 Izaberite „Volume“, a zatim pritisnite
Zone Settings
.
3 Podesite jačinu zvuka, a zatim
pritisnite
Možete da prilagodite podešavanja za glavnu
zonu, zonu 2.
.
Zone Setup
Zone Control
Memorisanje jačine zvuka za
glavnu zonu/zonu 2
Uključivanje ili isključivanje
napajanja za zonu 2
Možete da uključite ili isključite rad u zoni 2.
Možete da memorišete jačinu zvuka koja će
biti postavljena po uključivanju napajanja
u svakoj zoni.
1 Izaberite zonu koju želite da uključite ili
1 Izaberite zonu za koju želite da
isključite, a zatim pritisnite
.
memorišete jačinu zvuka, a zatim
pritisnite
.
2 Izaberite „On“ ili „Off“, a zatim
pritisnite
• On
• Off
2 Izaberite „Preset Volume“, a zatim
.
pritisnite
3 Podesite jačinu zvuka, a zatim pritisnite
Biranje izvora za emitovanje za
svaku zonu
Možete da izaberete izvor koji se emituje u zoni.
Audio i video signali se emituju u zonu 2.
1 Izaberite zonu u koju želite da emitujete
video/audio signale, a zatim pritisnite
2 Izaberite „Input“, a zatim pritisnite
.
.
3 Izaberite ulaz, a zatim pritisnite
.
Podešavanje jačine zvuka za
zonu 2
Ako se priključci SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 koriste sa
vezom za zonu 2, takođe ćete moći da podesite
jačinu zvuka za zonu 2.
Ako podesite „Line Out“ na „Variable“, takođe
ćete moći da podesite jačinu zvuka koristeći
„Zone Control“.
Ako želite da podesite jačinu zvuka zone 2
u zoni 2 pomoću daljinskog upravljača,
pogledajte „Upravljanje risiverom iz
druge zone (Upravljanje u ZONE 2)“
(stranica 66).
1 Izaberite zonu za koju želite da podesite
jačinu zvuka, a zatim pritisnite
100SR
.
.
.
Tokom podešavanja, zvuk se emituje na
onoj jačini koju ste podesili, bez obzira na
vrednost kontrole MASTER VOLUME.
Ako izaberete „Off“, svaka zona će se
aktivirati sa istom jačinom zvuka koja je
bila podešena kada ste poslednji put
isključili napajanje.
Napomena
• Ne možete da memorišete jačinu zvuka u sledećim
slučajevima.
– Kada se priključci SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 koriste za zadnje
surround zvučnike ili prednje gornje zvučnike ili
kada se koriste za vezu za dva pojačala.
– Kada je „Line Out“ podešeno na „Fixed“.
Line Out
Kontrolu jačine zvuka za priključke ZONE 2
AUDIO OUT možete da podesite na vrednost
„Variable“ ili „Fixed“. Za više detalja,
pogledajte „Podešavanje kontrole za jačinu
zvuka za zonu 2“ (stranica 65).
x Fixed
x Variable
12V Trigger
Omogućava vam da izaberete različite opcije
koje se mogu koristiti sa priključkom za
pokretanje spoljnih uređaja od 12V.
System Settings
Možete da prilagodite podešavanja risivera.
x Off
Omogućava vam da isključite priključke za
pokretanje spoljnih uređaja od 12V, čak i kada
je glavni risiver uključen.
x Ctrl
Language
Omogućava vam da izaberete jezik poruka na
ekranu.
Omogućava vam da ručno uključite ili
isključite priključke za pokretanje spoljnih
uređaja od 12V korišćenjem komandi sa
spoljašnjeg uređaja za kontrolu.
x English
x Zone
x Deutsch
Omogućava vam da uključite ili isključite
priključke za pokretanje spoljnih uređaja od
12V na osnovu toga da li je izabrana zona
uključena ili ne.
Omogućava vam da uključite priključke za
pokretanje spoljnih uređaja od 12V kada je
izabran memorisani ulaz.
Kada izaberete „Input“, pojaviće se prikaz za
podešavanje u kojem možete da uključite/
isključite svaki priključak za pokretanje
spoljnih uređaja. Pomoću tastera V/v izaberite
ulaz, a zatim pritisnite
da biste potvrdili
izbor u polju za potvrdu.
x HDMI A (samo za „Main“)
Omogućava vam da uključite ili isključite
priključke za pokretanje spoljnih uređaja
od 12V na osnovu podešavanja izlaza za
priključak HDMI OUT A.
x HDMI B (samo za „Main“)
Omogućava vam da uključite ili isključite
priključke za pokretanje spoljnih uređaja
od 12V na osnovu podešavanja izlaza za
priključak HDMI OUT B.
x Main (samo za „Zone2“)
Omogućava vam da povežete aktivnost
priključka za pokretanje spoljnih uređaja u
zoni 2 sa priključkom TRIGGER OUT MAIN.
x Français
Auto Standby
Omogućava vam da uključite ili isključite
funkciju koja automatski postavlja glavnu zonu
u režim mirovanja ako risiver ne koristite
određeno vreme ili kada risiver ne dobija signal.
x Off
Ne prelazi u režim mirovanja.
x On
Prelazi u režim mirovanja nakon otprilike
30 minuta.
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima:
– Kada sadržaj reprodukujete preko USB uređaja,
iPod/iPhone uređaja, kućne mreže ili opcije za
internet video.
– Kada je risiver u režimu mirovanja.
Settings Lock
Omogućava vam da zaključate podešavanja
risivera.
x On
Ovu funkciju možete da uključite samo
u meniju za podešavanje. Kada isključite ovu
funkciju, postupite na sledeći način.
nastavlja se
101SR
Prilagođavanje podešavanja
x Input (samo za „Main“)
x Español
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Initialize Personal Information
?/1
MUSIC
Omogućava vam da izbrišete lične informacije
koje se odnose na internet video kao što su lista
internet sadržaja „Favorites List“ itd.
System Information
Prikazuje verziju softvera risivera.
1
Pritisnite ?/1 da biste isključili
risiver.
2
Dok držite MUSIC i SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B), pritisnite ?/1
da biste uključili risiver.
RS232C Control
Omogućava vam da uključite ili isključite
režim za kontrolu radi održavanja
i servisiranja.
x Off
x On
Software Update Notification
Možete da podesite da li želite da dobijate
obaveštenja o novim verzijama softvera na
TV ekranu.
x On
x Off
Ažuriranje risivera
Pogledajte „Network Update“ (stranica 102)
da biste ažurirali softver risivera.
Napomena
• Informacije o novoj verziji softvera se ne prikazuju
u sledećim slučajevima:
– Najnovija verzija se već koristi.
– Risiver ne može da preuzme podatke
putem mreže.
102SR
EULA
Prikazuje EULA ekran na TV ekranu.
Software License
Prikazuje Software License informacije na TV
ekranu.
Network Update
Možete da ažurirate i poboljšate funkcije
risivera.
Informacije o funkcijama ažuriranja možete
da pronađete na sledećem veb sajtu:
http://support.sony-europe.com
Tokom ažuriranja, GUI i displej na risiveru su
isključeni a lampica iznad ?/1 ON/STANDBY
treperi zelenom bojom.
Kada se ažuriranje završi, risiver će se
automatski ponovo pokrenuti.
Ažuriranje može da traje oko 50 minuta.
Vreme koje je potrebno da se ažuriranje završi
se razlikuje, što zavisi od brzine internet veze.
Napomena
Tokom ažuriranja softvera ne isključujte risiver niti
izvlačite mrežni kabl. To može dovesti do kvara.
4
Upravljanje bez korišćenja GUI
Risiverom možete da upravljate koristeći
njegov displej, čak i ako TV nije povezan
sa risiverom.
Pritiskajte V/v da biste izabrali
stavku menija, a zatim
pritisnite
.
Prikazaće se parametar.
5
Pritiskajte V/v da biste izabrali
željeni parametar, a zatim
pritisnite
.
Uneli ste parametar i zagrade će nestati.
Povratak na prethodni korak
Pritisnite RETURN/EXIT O.
RETURN/
EXIT O
Prilagođavanje podešavanja
AMP
MENU
V/v,
Korišćenje menija na displeju
1
2
Uključite risiver.
Pritisnite AMP MENU.
Na displeju risivera će se prikazati meni.
Primer: Kada izaberete „SPEAKER“.
3
Pritiskajte V/v da biste izabrali
meni, a zatim pritisnite
.
103SR
Lista menija (na displeju)
U svakom meniju su dostupne sledeće opcije.
„xx…“ u tabeli označava parametar za svaku stavku.
Meni
Stavka
<AUTO CAL>
(Auto
Calibration)
A.CAL START
(Početak automatskog kalibrisanja)
FH USE: x?
Parametar
Y, N
54321
TONE
T.S.P.
WOOFER
COMPLETE
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK,
PHASE INFO., DIST. INFO., LEVEL
INFO., EXIT
C.MATCH? xxx
Yes, No
W-xxx:4x
(Šifra upozorenja)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : 0, 1, 2, 3, 4
NO WARN
(Nema upozorenja)
xxx: xxx
(Informacije o fazi)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : OUT, IN
xxx: xxxxxx
(Informacije o udaljenosti)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
xxx: xxxx dB
(Informacije o nivou)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW LH, RH
E-xx :3x
(Šifra greške)
RETRY? xxx
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
YES, NO
CANCEL
104SR
CAL TYPE
(Tip kalibrisanja)
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
A.P.M.
A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
POSITION
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN
(Imenovanje ulaza)
Za informacije o ovoj funkciji pogledajte
„Imenovanje postavke Position“
(stranica 86).
Stavka
Parametar
<LEVEL>
(Podešavanje
nivoa)
TEST TONE
OFF, FL to RH (AUTO), FL to RH (FIX)
P. NOISE
(Fazni šum)
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL, SBL/SL, SL/FL, LH/RH, FL/SR,
SL/FR, FL/RH, LH/FR
P. AUDIO
(Fazni audio)
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL, SBL/SL, SL/FL, LH/RH, FL/SR,
SL/FR, FL/RH, LH/FR
FL LEVEL
(Nivo zvuka prednjeg levog zvučnika)
FL–10,0 dB do FL+10,0 dB (u koracima od
po 0,5 dB)
FR LEVEL
(Nivo zvuka prednjeg desnog zvučnika)
FR–10,0 dB do FR+10,0 dB (u koracima
od po 0,5 dB)
CNT LEVEL
(Nivo zvuka centralnog zvučnika)
CNT–20,0 dB do CNT+10,0 dB
(u koracima od po 0,5 dB)
SL LEVEL
(Nivo zvuka levog surround zvučnika)
SL–20,0 dB do SL+10,0 dB (u koracima
od po 0,5 dB)
SR LEVEL
(Nivo zvuka desnog surround zvučnika)
SR–20,0 dB do SR+10,0 dB (u koracima
od po 0,5 dB)
SB LEVEL
(Nivo zvuka zadnjeg surround zvučnika)
SB–20,0 dB do SB+10,0 dB (u koracima
od po 0,5 dB)
SBL LEVEL
(Nivo zvuka zadnjeg levog surround
zvučnika)
SBL–20,0 dB do SBL+10,0 dB (u koracima
od po 0,5 dB)
SBR LEVEL
(Nivo zvuka zadnjeg desnog surround
zvučnika)
SBR–20,0 dB do SBR+10,0 dB (u koracima
od po 0,5 dB)
LH LEVEL
(Nivo zvuka gornjeg levog zvučnika)
LH–20,0 dB do LH+10,0 dB (u koracima
od po 0,5 dB)
RH LEVEL
(Nivo zvuka gornjeg desnog zvučnika)
RH–20,0 dB do RH+10,0 dB (u koracima
od po 0,5 dB)
SW LEVEL
(Nivo zvuka subwoofer-a)
SW–20,0 dB do SW+10,0 dB (u koracima
od po 0,5 dB)
nastavlja se
105SR
Prilagođavanje podešavanja
Meni
Meni
Stavka
Parametar
<SPEAKER>
(Podešavanja
zvučnika)
SP PATTERN
(Šablon zvučnika)
5/2.1 do 2/0 (20 šablona)
CNT LIFT
(Podizanje tonova centralnog zvučnika)
OFF, 1 do 10
FRT SIZE
(Veličina prednjih zvučnika)
LARGE, SMALL
CNT SIZE
(Veličina centralnog zvučnika)
LARGE, SMALL
SUR SIZE
(Veličina surround zvučnika)
LARGE, SMALL
FH SIZE
(Veličina prednjih gornjih zvučnika)
LARGE, SMALL
SB ASSIGN
(Dodela zadnjeg surround zvučnika)
OFF, BI-AMP, ZONE2, SPK B
FL DIST.
(Udaljenost prednjeg levog zvučnika)
FL 3’ 3” do FL 32’ 9” (u koracima od 1 inča)
FL 1,0 do FL 10,0 (m) (u koracima od 1 cm.)
FR DIST.
(Udaljenost prednjeg desnog zvučnika)
FR 3’ 3” do FR 32’ 9” (u koracima od 1 inča)
FR 1,0 do FR 10,0 (m) (u koracima od 1 cm.)
CNT DIST.
(Udaljenost centralnog zvučnika)
CNT 3’ 3” do CNT 32’ 9” (u koracima od 1 inča)
CNT 1,0 do CNT 10,0 (m) (u koracima od 1 cm.)
SL DIST.
(Udaljenost levog surround zvučnika)
SL 3’ 3” do SL 32’ 9” (u koracima od 1 inča)
SL 1,0 do SL 10,0 (m) (u koracima od 1 cm.)
SR DIST.
(Udaljenost desnog surround zvučnika)
SR 3’ 3” do SR 32’ 9” (u koracima od 1 inča)
SR 1,0 do SR 10,0 (m) (u koracima od 1 cm.)
SB DIST.
(Udaljenost zadnjeg surround zvučnika)
SB 3’ 3” do SB 32’ 9” (u koracima od 1 inča)
SB 1,0 do SB 10,0 (m) (u koracima od 1 cm.)
SBL DIST.
(Udaljenost zadnjeg levog surround
zvučnika)
SBL 3’ 3” do SBL 32’ 9” (u koracima od 1 inča)
SBL 1,0 do SBL 10,0 (m) (u koracima od 1 cm.)
SBR DIST.
SBR 3’ 3” do SBR 32’ 9” (u koracima od 1 inča)
(Udaljenost zadnjeg desnog surround zvučnika) SBR 1,0 do SBR 10,0 (m) (u koracima od 1 cm.)
106SR
LH DIST.
(Udaljenost levog gornjeg zvučnika)
LH 3’ 3” do LH 32’ 9” (u koracima od 1 inča)
LH 1,0 do LH 10,0 (m) (u koracima od 1 cm)
RH DIST.
(Udaljenost gornjeg desnog zvučnika)
RH 3’ 3” do RH 32’ 9” (u koracima od 1 inča)
RH 1,0 do RH 10,0 (m) (u koracima od 1 cm.)
SW DIST.
(Udaljenost subwoofer-a)
SW 3’ 3” do SW 32’ 9” (u koracima od 1 inča)
SW 1,0 do SW 10,0 (m) (u koracima od 1 cm.)
DIST. UNIT
(Jedinica udaljenosti)
METER, FEET
FRT CROSS
(Unakrsna frekvencija prednjih zvučnika)
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz (u koracima
od 10 Hz)
CNT CROSS
(Unakrsna frekvencija centralnog zvučnika)
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz (u koracima
od 10 Hz)
SUR CROSS
(Granična frekvencija surround zvučnika)
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(u koracima od 10 Hz)
Meni
Stavka
Parametar
<SPEAKER>
(Podešavanja
zvučnika)
FH CROSS
(Granična frekvencija prednjih gornjih
zvučnika)
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(u koracima od 10 Hz)
<INPUT>
(Podešavanja
ulaza)
NAME IN (Imenovanje ulaza)
Za informacije o ovoj funkciji pogledajte
„Input Edit“ u meniju Input Settings
(stranica 97).
INPUT SKIP (Preskakanje ulaza)
SHOWN, HIDDEN
H.A. ASSIGN (HDMI audio dodela)
Za informacije o ovoj funkciji
pogledajte„Korišćenje ostalih ulaznih
video/audio priključaka“ (stranica 73).
H.V. ASSIGN (HDMI video dodela)
Za informacije o ovoj funkciji pogledajte
„Korišćenje ostalih ulaznih video/audio
priključaka“ (stranica 73).
A. ASSIGN (Dodela digitalnog zvuka)
Za informacije o ovoj funkciji pogledajte
„Korišćenje ostalih ulaznih video/audio
priključaka“ (stranica 73).
V. ASSIGN (Dodela komponentnog videa)
Za informacije o ovoj funkciji pogledajte
„Korišćenje ostalih ulaznih video/audio
priključaka“ (stranica 73).
<EQ>
(Podešavanja
ekvilajzera)
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
Prilagođavanje podešavanja
<SURROUND> HD-D.C.S. TYP
(Podešavanja za (Tip HD-D.C.S. efekta)
Surround zvuk)
H. GAIN
(PLIIz Height kontrola glasnoće)
HIGH, MID, LOW
ALL BASS
(Nivo basa svih zvučnika)
ALL B. –10,0 dB do ALL B. +10,0 dB
(u koracima od po 0,5 dB)
ALL TREBLE
(Nivo visokih tonova svih zvučnika)
ALL T. –10,0 dB do ALL T. +10,0 dB
(u koracima od po 0,5 dB)
FRT BASS
(Nivo basa prednjih zvučnika)
FRT B. –10 dB do FRT B. +10 dB
(u koracima od po 0,5 dB)
FRT TREBLE
(Nivo visokih tonova prednjih zvučnika)
FRT T. –10 dB do FRT T. +10 dB
(u koracima od po 0,5 dB)
CNT BASS
(Nivo basa centralnog zvučnika)
CNT B. –10 dB do CNT B. +10 dB
(u koracima od po 0,5 dB)
CNT TREBLE
(Nivo visokih tonova centralnog zvučnika)
CNT T. –10 dB do CNT T. +10 dB
(u koracima od po 0,5 dB)
SUR BASS
(Nivo basa surround zvučnika)
SUR B. –10 dB do SUR B. +10 dB
(u koracima od po 0,5 dB)
SUR TREBLE
(Nivo visokih tonova surround zvučnika)
SUR T. –10 dB do SUR T. +10 dB
(u koracima od po 0,5 dB)
FH BASS
(Nivo basova prednjih gornjih zvučnika)
FH B. –10 dB do FH B. +10 dB
(u koracima od po 0,5 dB)
FH TREBLE
(Nivo visokih tonova prednjih gornjih
zvučnika)
FH T. –10 dB do FH T. +10 dB
(u koracima od po 0,5 dB)
nastavlja se
107SR
Meni
Stavka
Parametar
<ZONE>
(Podešavanja za
više zona)
P.VOL MAIN
(Memorisana jačina zvuka (MAIN))
OFF, –, –92,0 dB to +23,0 dB (u koracima
od 0,5 dB)
P.VOL ZONE2
(Memorisana jačina zvuka (Zone2))
OFF, –, –92 dB to +23 dB (u koracima
od 1 dB)
Z2 LINEOUT
(Tip nivoa izlazne linije za zonu 2)
FIXED, VARIABLE
12V TRIG.
(Priključak za pokretanje spoljnih uređaja
od 12V)
OFF, CTRL, ZONE, INPUT, HDMIA,
HDMIB
<TUNER>
(Podešavanja
tjunera)
FM MODE
STEREO, MONO
NAME IN
(Imenovanje memorisanih stanica)
Za informacije o ovoj funkciji pogledajte
„Imenovanje memorisanih stanica (Name
Input)“ (stranica 54).
<AUDIO>
(Podešavanja
zvuka)
D.L.L.
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1, D.L.L. OFF
OPTIMIZER (Optimizator zvuka)
NORMAL, LOW, OFF
SW L.P.F.
(Subwoofer L.P.F za HDMI)
L.P.F. ON, L.P.F. OFF
SW MUTING (Isključivanje tona
subwoofer-a)
ON, OFF
A/V SYNC
(Sinhronizuje audio sa video izlazom)
HDMI AUTO, 0 ms do 300 ms
(u koracima 10 ms)
DUAL MONO
(Izbor jezika tokom digitalnog emitovanja)
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. PRIO
DEC. AUTO, DEC. PCM
(Prioritet dekodiranja digitalnog audio ulaza)
D. RANGE
(Komprimovanje dinamičkog opsega)
COMP. ON, COMP. AUTO, COMP. OFF
<VIDEO>
(Podešavanja
za video)
RESOLUTION
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, 720p,
1080i, 1080p
<HDMI>
(HDMI
podešavanja)
CTRL: HDMI
(Kontrola preko HDMI-ja)
CTRL ON, CTRL OFF
PASS THRU
(Prolaz)
ON, AUTO, OFF
ZONE2 OUT
ON, OFF
PRIORITY
MAIN&ZONE2, MAIN ONLY
108SR
AUDIO OUT
AMP, TV+AMP
SW LEVEL
(Nivo zvuka subwoofer-a za HDMI)
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
FAST VIEW
AUTO, OFF
Meni
Stavka
Parametar
<SYSTEM>
(Podešavanja
sistema)
RS232C
(RS232C režim za kontrolu)
RS232C ON, RS232C OFF
NET STBY
(Režim mirovanja mreže)
STBY ON, STBY OFF
AUTO STBY
(Automatski režim mirovanja)
STBY ON, STBY OFF
VER xxxx
(Verzija)
Menjanje prikaza
Displej pruža različite informacije o statusu
risivera, na primer, o zvučnom polju.
1 Izaberite ulaz za koji želite da proverite
informacije.
2 Pritiskajte DISPLAY MODE na risiveru.
Prilagođavanje podešavanja
Svaki put kada pritisnete DISPLAY MODE,
prikaz na displeju se menja na sledeći
način.
Izabrani ulaz t Tip zvučnog polja t
Jačina zvuka t Informacije o strimu* t
Naziv ulaza koji ste uneli ...
* Informacije o strimu se možda neće prikazati.
Kada slušate FM i AM radio
Naziv stanice t Frekvencija t Tip
zvučnog polja t Nivo jačine zvuka ...
Naziv u indeksu se prikazuje samo ukoliko
ste ulazu ili memorisanoj stanici dodelili
naziv. Naziv u indeksu se ne prikazuje
ukoliko ste uneli samo razmake.
Tokom prijema RDS signala
PS (naziv za Program Service)1), Naziv
memorisane stanice, frekventni opseg ili
broj memorisane stanice t Frekvencija,
frekventni opseg i broj memorisane
stanice t PTY (Program Type)
indikator2) t RT (Radio Text)
indikator3) t CT (Clock Time) t Tip
zvučnog polja ...
1)
Ove informacije se takođe prikazuju za FM
stanice koje ne emituju RDS.
2) Tip programa koji se emituje
3)
Tekstualne poruke koje je poslala RDS stanica.
109SR
Upravljanje opremom koja je
povezana sa risiverom
Korišćenje daljinskog upravljača
Upravljanje opremom
pomoću daljinskog upravljača
1
Pritisnite taster za izbor ulaza koji
odgovara povezanoj opremi
kojom želite da upravljate.
Pomoću daljinskog upravljača koji ste dobili uz
risiver možete da upravljate Sony opremom ili
opremom čiji proizvođač nije Sony.
Daljinski upravljač je fabrički podešen za
upravljanje Sony opremom.
Kada promenite podešavanja daljinskog
upravljača u skladu sa opremom koju koristite,
moći ćete da upravljate opremom čiji
proizvođač nije Sony i ostalom Sony opremom
kojom na početku niste mogli da upravljate
daljinskim upravljačem (stranica 111).
2
Pritisnite odgovarajuće tastere da
biste koristili funkciju navedenu
u tabeli ispod.
Napomena
Možda nećete moći da koristite neke funkcije
na opremi koju koristite.
Tabela tastera koji se koriste za upravljanje opremom
Kategorija TV Video DVD plejer,
Blu-ray HDD rikorder Konzol
opreme
rikorder kombinovani Disc plejer
a PSX
Taster
DVD/VCR uređaj
Video CD
plejer, LD
plejer
Digitalni
CATV
priključak
DSS
Kasetni DAT dek CD plejer,
dek A/B
MD dek
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Numerički tasteri
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
Obojeni tasteri
z
zc)
z
z
TOOLS/OPTIONS
z
z
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b,
HOME
z
z
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
B·/·b
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
(Vodič)
,
,
+/–
PRESET +/–,
PROG +/–
TOP MENU,
POP UP/MENU
110SR
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Kategorija TV Video DVD plejer,
Blu-ray HDD rikorder Konzol
opreme
rikorder kombinovani Disc plejer
a PSX
Taster
DVD/VCR uređaj
AUDIO
z
SUBTITLE
z
a)
b)
c)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Video CD
plejer, LD
plejer
Digitalni
CATV
priključak
DSS
Kasetni DAT dek CD plejer,
dek A/B
MD dek
z
Samo LD plejer
Samo dek B
Samo DVD
Isključivanje sve povezane
opreme
(SYSTEM STANDBY)
Čak i kada je ovaj risiver u režimu mirovanja,
oprema u zoni 2 ostaje uključena. Da biste
isključili svu Sony opremu, uključujući veze
ka svakoj zoni, pritisnite istovremeno ?/1
i AV ?/1 na daljinskom upravljaču.
AV ?/1
?/1
Programiranje daljinskog
upravljača
Daljinski upravljač možete da prilagodite tako
da odgovara opremi koja je povezana na
risiver. Daljinski upravljač možete čak i da
programirate za upravljanje opremom čiji
proizvođač nije Sony i Sony opremom kojom
inače nije moguće upravljati ovim daljinskim
upravljačem.
U postupku ispod naveden je primer video
rikordera koji nije proizvela kompanija Sony
i koji je povezan na priključke VIDEO 1 IN na
risiveru.
AV ?/1
SHIFT
Numerički
tasteri
Tasteri za
izbor ulaza
ENT/MEM
1
Pritisnite AV ?/1 dok držite RM
SET UP.
Taster RM SET UP će početi da treperi.
nastavlja se
111SR
Korišćenje daljinskog upravljača
RM SET UP
2
Dok taster RM SET UP treperi,
pritisnite taster za izbor ulaza
(uključujući taster TV) opreme
kojom želite da upravljate.
Na primer, ako želite da upravljate video
rikorderom koji je povezan na priključak
VIDEO 1 IN, pritisnite VIDEO 1.
Tasteri RM SET UP i SHIFT će početi
da svetle, a taster za izbor ulaza će
početi da treperi.
Ako pritisnete taster za uređaj za koji
ne možete da programirate daljinski
upravljač, na primer TUNER ili SOURCE
itd. taster RM SET UP će nastaviti
da treperi.
3
Pomoću numeričkih tastera
unesite numerički kôd.
Taster za izbor ulaza će početi da svetli.
Ukoliko postoji više kodova, unesite prvi
koji odgovara opremi.
Napomena
Važeći kodovi za taster TV su samo oni između
500 i 599.
4
Pritisnite ENT/MEM.
Kada numerički kôd bude verifikovan,
taster RM SET UP će zasvetleti dva puta
a daljinski upravljač će automatski izaći iz
režima za programiranje. Taster za izbor
ulaza će se takođe isključiti.
Otkazivanje programiranja
Pritisnite RM SET UP tokom bilo kog koraka.
Numerički kodovi koji odgovaraju
opremi i proizvođač opreme
Koristite numeričke kodove iz tabele
u nastavku da biste programirali opremu čiji
proizvođač nijeSony i Sony opremu kojom
na početku niste mogli da upravljate ovim
daljinskim upravljačem. Budući da se signal
iz daljinskog upravljača koji prima oprema
razlikuje u zavisnosti od modela i godine
proizvodnje, uređaju može biti dodeljeno više
numeričkih kodova. Ukoliko ne uspete da
programirate daljinski upravljač koristeći
jedan od kodova, pokušajte da koristite
druge kodove.
Napomene
• Numerički kodovi su zasnovani na najnovijim
informacijama koje su dostupne za svaku marku.
Međutim, postoji verovatnoća da oprema ne
reaguje na neke ili sve kodove.
• Svi tasteri za izbor ulaza na ovom daljinskom
upravljaču možda neće biti dostupni kada se koriste
sa određenom opremom.
Za upravljanje CD plejerom
Proizvođač
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kôd(ovi)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Za upravljanje DAT dekom
Proizvođač
SONY
PIONEER
112SR
Kôd(ovi)
203
219
Za upravljanje kasetnim dekom
Proizvođač
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kôd(ovi)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Za upravljanje MD dekom
Proizvođač
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Kôd(ovi)
301
302
303
304
Za upravljanje HDD rikorderom
Proizvođač
SONY
Kôd(ovi)
307, 308, 309
Proizvođač
SONY
LG
PANASONIC
SAMSUNG
Kôd(ovi)
310, 311, 312
337
335
336
Za upravljanje DVD/VCR COMBO
uređajem (rikorder)
Proizvođač
SONY
Proizvođač
SONY
Proizvođač
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
Proizvođač
SONY
GRUNDIG
HITACHI
Proizvođač
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
Kôd(ovi)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
Kôd(ovi)
401, 402, 403
Za upravljanje televizorom
Za upravljanje konzolom PSX
Za upravljanje DVD plejerom
Kôd(ovi)
411
Za upravljanje HDD/DVD COMBO
uređajem (rikorder)
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
Kôd(ovi)
313, 314, 315
Kôd(ovi)
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
Kôd(ovi)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
nastavlja se
113SR
Korišćenje daljinskog upravljača
Za upravljanje Blu-ray Disc
plejerom
Proizvođač
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Proizvođač
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kôd(ovi)
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Za upravljanje LD plejerom
Proizvođač
SONY
PIONEER
Kôd(ovi)
601, 602, 603
606
Za upravljanje video CD plejerom
Proizvođač
SONY
Kôd(ovi)
605
Za upravljanje video rikorderom
Proizvođač
SONY
AIWA*
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
114SR
Kôd(ovi)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
740
750
717, 720
Proizvođač
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GOLDSTAR/LG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
Kôd(ovi)
722, 730
723, 753
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
* Ukoliko AIWA video rikorder ne radi čak i ako ste
uneli kôd za proizvođača AIWA, umesto njega
unesite kôd za Sony.
Za upravljanje satelitskim
tjunerom
Proizvođač
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Kôd(ovi)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
Za upravljanje prijemnikom
kablovske televizije
Proizvođač
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kôd(ovi)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
Brisanje memorije
višefunkcionalnog
daljinskog upravljača
AV ?/1
RM SET UP
Držite ?/1 i pritisnite taster
,
a zatim istovremeno pritisnite
AV ?/1.
Taster RM SET UP će zasvetleti tri puta.
2
Otpustite sve tastere.
Biće izbrisan ceo sadržaj memorije
daljinskog upravljača (npr. svi
programirani podaci).
115SR
Korišćenje daljinskog upravljača
1
?/1
O postavljanju
Dodatne informacije
Mere opreza
O bezbednosti
Ako u kućište uređaja upadne bilo kakav
predmet ili tečnost, isključite risiver iz
mrežnog napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
O izvorima napajanja
• Pre nego što počnete da koristite risiver,
proverite da li njegov radni napon odgovara
lokalnom mrežnom napajanju.
Radni napon je naveden na pločici sa zadnje
strane risivera.
• Ako risiver nećete koristiti duže vremena,
ne zaboravite da izvadite kabl za napajanje
risivera iz zidne utičnice. Da biste izvukli
kabl za napajanje naizmeničnom strujom,
povucite ga držeći utikač a nikad kabl.
• Jedan jezičak na utikaču je širi od drugog
radi bezbednosti i može se umetnuti u zidnu
utičnicu na samo jedan način. Ako utikač ne
možete u potpunosti da umetnete u utičnicu,
kontaktirajte prodavca.
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod ovlašćenog
servisera.
O zagrevanju
Iako se risiver greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar. Ako risiver neprekidno
koristite sa visoko pojačanim tonom,
temperatura gornje, bočne i donje strane
kućišta značajno raste*. Ne dodirujte kućište
da se ne biste opekli.
* Gornji deo kućišta može postati vreo.
116SR
• Postavite risiver na mesto sa odgovarajućom
ventilacijom kako biste sprečili zagrevanje
i produžili njegov radni vek.
• Ne postavljajte risiver blizu izvora toplote ili
na mesta koja su izložena direktnoj sunčevoj
svetlosti, prekomernoj prašini ili
mehaničkim udarima.
• Na gornji deo kućišta ne postavljajte
predmete koji bi mogli da blokiraju
ventilacione otvore i izazovu kvar uređaja.
O čišćenju
Čistite kućište, panel i kontrole mekanom,
suvom krpom. Ne koristite abrazivne
materijale, prašak za ribanje ili rastvor
poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa risiverom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Rešavanje problema
Opšte
Risiver se automatski isključuje.
• Opcija „Auto Standby“ je podešena
na „On“ (stranica 101).
• Aktiviran je merač vremena za
isključivanje (stranica 78).
• „PROTECTOR“ radi (stranica 126).
Risiver se automatski uključuje.
• Funkcija „Control for HDMI“ je podešena
na „On“ ili je „Pass Through“ podešeno na
„Off“. U ovom slučaju, risiver se može
uključiti ako upravljate drugom opremom
koja je povezana sa njim.
Ne emituju se slika i zvuk ili se emituju
nepravilno.
• Risiver je postavljen blizu opreme poput
poput televizora, video rikordera ili
kasetnog deka.
Ako se risiver koristi u kombinaciji sa
televizorom, video rikorderom ili kasetnim
dekom i ako je postavljen suviše blizu tih
uređaja, može doći do pojave šuma i gubitka
kvaliteta slike. Do takvih smetnji dolazi
naročito onda kada se koristi sobna antena.
Zbog toga vam preporučujemo da koristite
spoljnu antenu.
Gornji deo risivera je vreo.
• Ova pojava je specifična za ovo pojačalo.
To nije kvar. Ako su funkcije „Control for
HDMI“ ili „Network Standby“ podešene na
„On“ ili je „Pass Through“ podešeno na „On“
ili „Auto“, napajanje za zonu 2 je uključeno,
gornji deo risivera može postati vreo čak
i kada je u režimu mirovanja. Do ovoga
dolazi zbog protoka struje u unutrašnjim
kolima risivera i to je normalno.
Nema slike ili se na TV ekranu ili monitoru
prikazuje nejasna slika, bez obzira na
tip slike.
• Izaberite odgovarajući ulaz na risiveru
(stranica 46).
• Podesite TV na odgovarajući ulazni režim.
• Odmaknite TV od audio opreme.
• Pravilno dodelite komponentni video
ulaz (stranica 73).
• Ulazni signal bi trebalo da bude isti kao
onaj prilikom konvertovanja ulaznog
signala naviše pomoću ovog risivera
(stranica 19).
• Uverite se da su kablovi pravilno i dobro
povezani sa opremom.
• U zavisnosti od opreme za reprodukciju,
možda ćete morati da podesite opremu.
Pogledajte uputstva za upotrebu koja ste
dobili uz opremu.
Slike kasne u odnosu na zvuk koji je
povezan sa njima.
• U zavisnosti od opreme koja je povezana
na priključak HDMI ili izvora koji se
reprodukuje, slike mogu kasniti u odnosu
na zvuk povezan sa njima. U tom slučaju,
promenite podešavanje „A/V Sync“
u meniju Audio Settings (stranica 91).
Snimanje nije moguće.
• Proverite da li je oprema pravilno
povezana (stranica 28).
• Izaberite izvornu opremu (stranica 46).
• Proverite vezu sa dekom za snimanje
u skladu sa video signalima koje želite
da snimate. Analogni ulazni signali
(kompozitni video) mogu se emitovati
samo sa analognih izlaznih priključaka.
• Ulazni video signali sa HDMI IN
priključaka ne mogu se snimati.
• Izvori imaju zaštitu od kopiranja radi
sprečavanja snimanja. U tom slučaju,
nećete moći da snimate sa izvora.
nastavlja se
117SR
Dodatne informacije
Ako naiđete na bilo koji od sledećih problema
prilikom korišćenja risivera, koristite ovaj
vodič za rešavanje problema da biste pokušali
da otklonite problem. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Video
• Podesite „Auto Standby“ na „Off“
(stranica 101). Tokom snimanja
kompozitnih video signala, može se
aktivirati funkcija risivera za automatski
ulazak u režim mirovanja i prekinuti
snimanje.
Određeni tip slike se ne emituje ili
se emituje nepravilno.
Komponentni video izlaz
• Televizor možda ne podržava rezoluciju
izlaznih signala sa COMPONENT VIDEO
OUT priključaka. U tom slučaju, izaberite
odgovarajuću rezoluciju na risiveru
(stranica 92).
• COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
priključci imaju ograničenje rezolucije
kada se konvertuje rezolucija video signala
zaštićenih tehnologijom za zaštitu
autorskih prava. Rezolucija signala koji
se emituju na priključke COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT se konvertuje
naviše do 480p/576p.
HDMI izlaz
• Izlaz za HDMI video signale na risiveru je
možda podešen na „OFF“. U tom slučaju,
izaberite „HDMI A“ ili „HDMI B“
pomoću tastera HDMI OUTPUT
(stranica 71).
• Kada je „Zone2 Out“ podešeno na „Off“,
signali se neće emitovati sa HDMI
ZONE 2.
• GUI i video signali čija rezolucija je
konvertovana naviše neće se emitovati sa
priključka HDMI ZONE 2 OUT.
• Audio i video signali sa HDMI IN
priključaka neće se emitovati sa priključka
HDMI ZONE 2 OUT kada izaberete isti
ulaz za glavnu zonu i zonu 2 i kada se GUI
meni prikazuje na televizoru u glavnoj zoni.
• Kada omogućite funkciju Zone2 Out
i izaberete isti HDMI ulaz i za glavnu zonu
i za zonu 2, može doći do smetnji u audio
i video signalima u glavnoj zoni i zoni 2.
Da biste izbegli moguće smetnje u glavnoj
zoni, glavnoj zoni možete da date prioritet
za izabrani HDMI ulaz (stranica 66).
118SR
• Na HDMI priključak obavezno povežite
High Speed HDMI kabl kada želite da
gledate slike ili slušate zvuk, naročito za
1080p, Deep Color, 3D ili 4K prenos.
4K slika
• 4K slike se možda neće prikazivati
u zavisnosti od modela televizora ili video
opreme. Proverite mogućnosti za
prikazivanje video zapisa i podešavanje
televizora ili video uređaja. Takođe,
povežite video opremu na dostupan 4K
HDMI IN priključak na risiveru.
3D slika
• 3D slike se možda neće prikazivati
u zavisnosti od modela televizora ili video
opreme. Proverite koje formate 3D slike
podržava risiver (stranica 130).
Video rikorder
• Ako koristite video rikorder bez
elektronskih kola za poboljšanje slike, kao
što je TBC, slike mogu biti izobličene.
Kada izaberete „My Video“, „My Music“,
„My Photo“, „Internet Video“,
„Internet Music“, „Network“ ili „Sony
Entertainment Network“ u meniju Watch/
Listen, slika se ne emituje.
• Izaberite „BD“ ili „DVD“ koristeći INPUT
SELECTOR na risiveru, a zatim podesite
„Playback Resolution“ na „480i/576i“ ili
„480p/576p“ u meniju Video Settings
koristeći GUI (stranica 94) i ponovo
izaberite sadržaj.
Funkcija Pass Through ne radi.
• Kada je izabrano „HDMI B“ ili „Off“.
Izaberite „HDMI A“ pomoću tastera
HDMI OUTPUT.
• Kada je „Control for HDMI“ podešeno
na „On” i „Pass Through” podešeno na
„Auto“, risiver štedi energiju u režimu
mirovanja u skladu sa statusom televizora.
Da biste omogućili uštedu energije, trebalo
bi da omogućite „Control for HDMI“
na televizoru. Ako ova funkcija nije
omogućena, podesite „Pass Through“
na risiveru na „On“.
Audio
Čuju se jake smetnje ili šum.
• Proverite da li su zvučnici i oprema
pravilno povezani.
• Proverite da li se u blizini kablova za
povezivanje ne nalazi ispravljač ili motor,
Iz određenih zvučnika se ne čuje zvuk.
Prednji
• Povežite slušalice na priključak PHONES
da biste proverili da li se zvuk emituje na
slušalicama.
Ako se na slušalicama emituje samo jedan
kanal, proverite da li su svi kablovi
u potpunosti umetnuti u priključke na
risiveru i opremi.
Ako se na slušalicama emituju oba kanala,
proverite kabl prednjeg zvučnika sa kojeg
se ne emituje zvuk.
• Uverite se da ste monauralni uređaj
povezali i na L i na R priključak. Analogni
uređaj je potrebno povezati na oba ova
priključka. Koristite monoauralni stereo
kabl (ne isporučuje se). Međutim, iz
centralnog zvučnika se neće čuti zvuk ako
je izabrano zvučno polje (Pro Logic itd.).
Centralni/surround/zadnji surround/
prednji gornji/prednji B zvučnici
• Proverite da li podešavanja zvučnika
odgovaraju postavci koristeći „Auto
Calibration“ ili „Speaker Connection“
u meniju Speaker Settings. Zatim proverite
da li se zvuk pravilno emituje iz svakog
zvučnika, koristeći „Test Tone“ u meniju
Speaker Settings.
• Izaberite zvučno polje „HD-D.C.S.“
(stranica 57).
• Podesite nivo jačine zvuka na zvučnicima
(stranica 87).
• Uverite se da su centralni/surround/
prednji gornji zvučnici podešeni na
„Small“ ili „Large“.
• Da biste koristili prednje B zvučnike,
povežite prednje B zvučnike sa
priključcima SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2
i podesite „Front B“ u meniju „Speaker
Connection“.
nastavlja se
119SR
Dodatne informacije
Zvuk se ne čuje, bez obzira koju opremu
izaberete ili se čuje samo jako tih zvuk.
• Proverite da li su zvučnici i oprema
pravilno povezani.
• Proverite da li su risiver i ostala oprema
uključeni.
• Proverite da li je kontrola MASTER
VOLUME podešena na – dB. Pokušajte
da je podesite na otprilike –40 dB.
• Uverite se da SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
nije podešeno na OFF (stranica 42).
• Pritisnite
na daljinskom upravljaču da
biste deaktivirali funkciju za isključivanje
zvuka.
• Pokušajte da pritisnete taster za izbor ulaza
na daljinskom upravljaču ili da okrenete
INPUT SELECTOR na risiveru da biste
izabrali željenu opremu.
• Uverite se da slušalice nisu priključene.
• Ako želite da slušate zvuk sa zvučnika
televizora, podesite „Audio Out“ na
„TV+AMP“ u meniju HDMI Settings.
Ako je podešeno na „AMP“, zvuk se neće
emitovati sa zvučnika televizora. Ako sa
risivera emitujete višekanalni zvuk,
podesite na „AMP“.
• Kada omogućite funkciju Zone2 Out
i izaberete isti HDMI ulaz i za glavnu zonu
i za zonu 2, može doći do smetnji u audio
i video signalima u glavnoj zoni i zoni 2.
Da biste izbegli moguće smetnje u glavnoj
zoni, glavnoj zoni možete da date prioritet
za izabrani HDMI ulaz (stranica 66).
• Može doći do prekida zvuka ako se
promene frekvencija uzorkovanja, broj
kanala ili audio format izlaznih audio
signala sa opreme za reprodukciju.
• Podesite podešavanje „EQ“ iPod/iPhone
uređaja na „Off“ ili „Flat“.
kao i da li su kablovi udaljeni
najmanje 3 metra od televizora
ili fluorescentnog svetla.
• Odmaknite TV od audio opreme.
• Utikači i priključci su prljavi. Obrišite ih
krpom koja je nakvašena alkoholom.
Zadnji surround
• Neki diskovi nemaju Dolby Digital
Surround EX informacije.
Subwoofer
• Proverite da li je subwoofer pravilno
i dobro povezan.
• Uverite se da ste uključili subwoofer.
Iz određenog uređaja se ne čuje zvuk.
• Proverite da li je uređaj pravilno povezan
na priključke za audio ulaz za taj uređaj.
• Proverite da li su kablovi koji se koristi za
povezivanje potpuno umetnuti
u priključke kako na risiveru,
tako i na uređaju.
• Podesite INPUT MODE na „AUTO“
(stranica 72).
HDMI ulaz
• Kada se koristi „2ch Analog Direct“, zvuk
se ne emituje. Koristite drugo zvučno polje
(stranica 56).
• Proverite HDMI vezu (stranica 28, 30,
31, 33).
• Proverite da li koristite HDMI kabl
sa logotipom HDMI koji je odobrila
organizacija HDMI Licensing LLC.
• U zavisnosti od opreme za reprodukciju,
možda ćete morati da podesite opremu.
Pogledajte uputstva za upotrebu koja ste
dobili uz opremu.
• Na HDMI priključak obavezno povežite
High Speed HDMI kabl kada gledate slike
ili slušate zvuk tokom reprodukcije
sadržaja koji koristi 1080p, Deep Color,
3D ili 4K prenos.
• Zvuk se možda neće emitovati sa risivera
kada se na TV ekranu prikazuje GUI.
Pritisnite HOME da biste isključili GUI.
• Povezana oprema može da ometa audio
signale (format, frekvenciju uzorkovanja,
brzinu protoka itd.) koji se prenose sa
HDMI priključka. Proverite podešavanja
povezane opreme ako je slika loša ili ako se
zvuk ne emituje sa uređaja koji je povezan
putem HDMI kabla.
120SR
• Ako povezana oprema nije kompatibilna
sa tehnologijom za zaštitu autorskih prava
(HDCP), slika i/ili zvuk sa HDMI OUT
priključka mogu biti izobličeni ili se
možda neće emitovati. U tom slučaju,
proverite specifikacije povezane opreme.
• Podesite rezolucije slike plejera na iznad
720p/1080i da biste uživali u zvuku visoke
brzine protoka (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD).
• Za rezoluciju slike sa plejera je možda
potrebno uneti određena podešavanja
da biste mogli da uživate u DSD
i višekanalnim linearnim PCM signalima.
Pogledajte uputstva za upotrebu plejera.
• Proverite da li je televizor kompatibilan sa
funkcijom za kontrolu zvuka na sistemu.
• Ukoliko televizor nema funkciju za
kontrolu zvuka na sistemu, podesite
„Audio Out“ podešavanja u meniju HDMI
Settings na
– „TV+AMP“ ako želite da slušate zvuk
sa zvučnika televizora i risivera.
– „AMP“ ako želite da slušate zvuk sa
risivera. Kada povežete risiver sa video
uređajem (projektorom itd.), zvuk se
možda neće emitovati sa risivera. U tom
slučaju izaberite „AMP“.
• Ako je TV izabran kao ulaz na risiveru,
nećete moći da slušate zvuk sa uređaja koji
je povezan sa risiverom.
– Obavezno promenite ulaz risivera na
HDMI kada želite da gledate program
na uređaju koji je povezan sa risiverom.
– Promenite televizijski kanal kada želite
da gledate neku televizijsku emisiju.
– Ne zaboravite da izaberete
odgovarajuću opremu ili ulaz kada
gledate program na opremi povezanoj
sa televizorom.
• Daljinski upravljač za televizor ne možete
da koristite za upravljanje povezanom
opremom kada se koristi funkcija Control
for HDMI.
Koaksijalni/optički ulaz
• Kada se koristi „2ch Analog Direct“, zvuk
se ne emituje. Koristite drugo zvučno polje
(stranica 56).
• Proverite INPUT MODE (stranica 72).
• Uverite se da izabrani priključak za
(digitalni) audio ulaz nije dodeljen drugim
ulazima u „Audio Input Assign“ u meniju
Input Settings (stranica 73).
Analogni dvokanalni ulaz
• Uverite se da izabrani priključak za
(analogni) audio ulaz nije dodeljen
drugim ulazima u „Audio Input Assign“
u meniju Input Settings (stranica 73).
Zvuk sa levog i desnog zvučnika je
neujednačen ili obrnut.
• Proverite da li su zvučnici i oprema
pravilno povezani.
• Podesite parametre za balans koristeći
„Speaker Setup“ u meniju Speaker
Settings.
• Podesite nivoa zvuka na zvučnicima.
Dolby Digital ili DTS višekanalni zvuk se
ne reprodukuje.
• Proverite da li je DVD ili neki drugi disk
koji reprodukujete snimljen u Dolby
Digital ili DTS formatu.
• Kada povezujete DVD plejer ili neki drugi
uređaj na priključke za digitalni ulaz na
risiveru, uverite se da je izabrano
podešavanje za digitalni audio izlaz na
povezanoj opremi.
• Možete da uživate u High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
DSD i višekanalnom linearnom PCM
zvuku samo putem HDMI veze.
Nije moguće emitovati višekanalni zvuk.
• Kada je funkcija „Control for HDMI“
podešena na „On“, opcija „Audio Out“
će možda automatski biti podešena na
„AMP“. U tom slučaju, podesite „Audio
Out“ na „AMP“.
Nije moguće postići surround efekat.
• Uverite se da je funkcija za zvučno polje
uključena (pritisnite MOVIE/HD-D.C.S.
ili MUSIC).
• „PLII (Movie/Music)“, „PLIIx (Movie/
Music)“, „PLIIz Height“ i „Neo:6 (Cinema/
Music)“ ne rade kada je šablon zvučnika
podešen na 2/0 ili 2/0.1.
Snimanje nije moguće.
• Proverite da li je oprema pravilno
povezana (stranica 35).
• Izaberite izvornu opremu (stranica 46).
• Ulazni audio signali sa HDMI IN
priključaka se ne mogu snimati.
• Proverite vezu sa dekom za snimanje
u skladu sa audio signalima koje želite
da snimate. Analogni ulazni signali mogu
se emitovati samo sa analognih izlaznih
priključaka.
Probni ton se ne emituje sa zvučnika.
• Kablovi zvučnika možda nisu dobro
povezani. Proverite da li su dobro povezani
i da se ne izvlače kada ih lagano povučete.
• Možda je došlo do kratkog spoja na
kablovima za zvučnike.
Probni ton se ne emituje sa zvučnika koji
se prikazuje na ekranu televizora, već sa
nekog drugog zvučnika.
• Niste pravilno podesili konfiguraciju
zvučnika. Proverite da li su kablovi
zvučnika povezani u skladu sa
konfiguracijom.
nastavlja se
121SR
Dodatne informacije
– U zavisnosti od povezane opreme
i televizora, možda ćete morati da
podesite HDMI podešavanje opreme
i televizora. Pogledajte uputstva za
upotrebu koja ste dobili uz opremu
i televizor.
– Promenite ulaz risivera na HDMI
ulaz na koji je povezana oprema.
Tjuner
USB uređaj
FM prijem je loš.
• Koristite koaksijalni kabl od 75 oma
(ne dobija se uz uređaj) da biste povezali
risiver sa spoljašnjom FM antenom, kao
što je prikazano u nastavku.
Spoljašnja FM antena
Risiver
Nije moguće podesiti radio stanice.
• Proverite da li su antene dobro povezane.
Podesite antene i priključite spoljašnju
antenu ako je potrebno.
• Signal stanica je preslab kada koristite
automatsko podešavanje. Koristite ručno
podešavanje.
• Nema memorisanih stanica ili su
memorisane stanice obrisane (kada
koristite podešavanje pretraživanjem
memorisanih stanica). Memorišite
stanice (stranica 54).
• Pritisnite DISPLAY MODE na risiveru
tako da se na displeju prikaže frekvencija.
RDS ne funkcioniše.
• Uverite se da ste izabrali FM RDS stanicu.
• Izaberite FM stanicu sa jačim signalom.
• Stanica koju ste podesili ne emituje RDS
signal ili je signal slab.
Željene RDS informacije se ne prikazuju.
• Kontaktirajte radio stanicu i saznajte da li
pruža datu uslugu. Ukoliko pruža, usluga
je možda privremeno u kvaru.
122SR
USB uređaj nije prepoznat.
• Isključite risiver, a zatim uklonite USB
uređaj. Ponovo uključite risiver i povežite
USB uređaj.
• Priključite podržani USB uređaj.
• USB uređaj ne radi pravilno. Pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja kako
biste rešili problem.
Sadržaj na USB uređaju se ne prikazuje.
• Hijerarhija fascikli je premašila 4 nivoa.
Risiver može da prikaže sadržaj do najviše
4 nivoa (uključujući fasciklu „ROOT“).
Međutim, fascikle na četvrtom nivou
se ne prikazuju.
Zvuk se ne emituje.
• Isključite risiver, a zatim uklonite USB
uređaj. Ponovo uključite risiver i povežite
USB uređaj.
• Priključite podržani USB uređaj.
• Pritisnite N da biste pokrenuli
reprodukciju.
• Kada se koristi „2ch Analog Direct“,
zvuk se ne emituje. Koristite drugo
zvučno polje (stranica 56).
• Muzički podaci sadrže šumove ili je zvuk
izobličen.
• U zavisnosti od formata datoteke, neke
datoteke se možda ponekad neće
reprodukovati. Za više detalja, pogledajte
„Mreža/USB“ (stranica 21).
• USB uređaji koji su formatirani sistemom
datoteka koji nije FAT12/16/32, VFAT ili
NTFS nisu podržani.*
• Ako koristite USB uređaj koji je podeljen
na particije, moguće je reprodukovati
samo audio datoteke na prvoj particiji.
• Reprodukcija je moguća do 4 nivoa
(uključujući fasciklu „ROOT“).
• Broj datoteka u fascikli je premašio 500
(uključujući fascikle).
• Datoteke koje su šifrovane ili zaštićene
lozinkama nije moguće reprodukovati.
* Ovaj risiver podržava FAT12/16/32, VFAT ili
NTFS, ali neki USB uređaji možda ne podržavaju
sve ove sisteme datoteka.
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
svakog USB uređaja ili kontaktirajte proizvođača.
USB uređaj nije moguće priključiti
na
(USB) port.
• USB uređaj je povezan sa pogrešne strane.
Povežite USB uređaj u ispravnom položaju.
Pogrešan prikaz.
• Podaci na USB uređaju su možda oštećeni.
• Risiver može da prikaže sledeće kodove
znakova:
– Velika slova (A do Z)
– Mala slova (a do z)
– Brojeve (0 do 9)
– Simbole (’ < > * + , – . / @ [ \] _ ‘)
Ostali znakovi se možda neće pravilno
prikazivati.
Potrebno je da prođe dosta vremena dok
ne počne reprodukcija.
• Postupak učitavanja može potrajati duže
u sledećim slučajevima:
– Na USB uređaju ima mnogo fascikli.
– Struktura datoteka je veoma složena.
– Memorija je velikog kapaciteta.
– Interna memorija je fragmentirana.
Zato vam preporučujemo da se
pridržavate ove sledeće smernice.
– Ukupan broj datoteka po fascikli:
500 ili manje
iPod/iPhone
Nije moguće napuniti iPod/iPhone.
• Proverite da li je risiver uključen.
• Uverite se da je iPod/iPhone dobro
povezan.
iPod/iPhone uređajem nije moguće
upravljati.
• Proverite da li ste uklonili zaštitni sloj
iPod/iPhone uređaja.
• U zavisnosti od sadržaja na iPod/iPhone
uređaju, možda će mu trebati izvesno
vreme da pokrene reprodukciju.
• Isključite risiver, a zatim uklonite iPod/
iPhone uređaj. Ponovo uključite risiver
i povežite iPod/iPhone uređaj.
• Koristite nepodržani iPod/iPhone.
Pogledajte poglavlje „Napravljeno za
sledeće iPod/iPhone modele“ (stranica 48)
za podržane vrste uređaja.
Jačina tona zvona iPhone uređaja
se ne menja.
• Podesite jačinu tona zvona koristeći
kontrole na iPhone uređaju.
Mreža
Nije moguće povezati se sa mrežom.
• Proverite mrežnu vezu (stranica 39) i meni
Network Settings (stranica 98).
• Proverite da li je port koji želite da koristite
za povezivanje sistema sa mrežom
aktiviran.
Nije moguće pronaći server.
• Potražite server koristeći „Connection
Server Settings“ u meniju Network
Settings (stranica 98).
• Proverite sledeće:
– Da li je ruter uključen?
– Ako postoji neki drugi uređaj između
risivera i rutera, proverite da li je taj
uređaj uključen.
– Da li su svi kablovi pravilno i dobro
povezani?
– Proverite podešavanja da biste bili
sigurni da odgovaraju podešavanjima
rutera (DHCP ili fiksna IP adresa)?
• Ako koristite računar, proverite sledeće:
– Podešavanja ugrađenog zaštitnog zida
u operativnom sistemu računara.
123SR
Dodatne informacije
• Ako putem risivera reprodukujete
muzičke datoteke koje se nalaze na
WALKMAN uređaju, premestite datoteke
na WALKMAN sa računara koristeći
metod „prevuci i otpusti“, a zatim ih
sačuvajte na WALKMAN u formatu koji
podržava risiver (npr. MP3).
– Podešavanja zaštitnog zida
bezbednosnog softvera. Da biste saznali
kako da proverite podešavanja zaštitnog
zida u bezbednosnom softveru,
pogledajte odeljak za pomoć tog
softvera.
• Registrujte risiver sa serverom. Za detalje,
pogledajte uputstva koja ste dobili uz
server.
• Sačekajte nekoliko trenutaka, a zatim
pokušajte da se ponovo povežete sa
serverom.
• Ako je mrežni kontroler računarski
softverski kontroler, proverite da li je
softver filtriran od strane antivirusnog
softvera ili zaštitnog zida?
Dozvolite UPnP komunikaciju između
softvera i risivera. Za detalje pogledajte
uputstva za upotrebu antivirusnog
softvera, zaštitnog zida ili softvera
mrežnog kontrolera.
Internet video
Nije moguće pronaći ili reprodukovati
sadržaj na serveru.
• Na ekranima „My Music“, „My Photo“
i „My Video“ risiver prikazuje, među
sadržajima koje nudi server, samo one
sadržaje koji su u skladu sa DLNA
smernicama i koje je moguće
reprodukovati risiverom.
• Možda postoji sadržaj koji nećete moći da
reprodukujete ili prikažete čak i ako je taj
sadržaj definisan u DLNA smernicama.
Kvalitet slike/zvuka je loš/određeni
programi gube oštrinu naročito tokom
brzih ili tamnih scena.
• Kvalitet slike/zvuka može biti loš zavisno
od dobavljača internet sadržaja.
• Kvalitet slike/zvuka se može poboljšati
promenom brzine veze. Sony preporučuje
vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za
video zapise u standardnoj rezoluciji
i 10 Mbps za video zapise visoke definicije.
• Neki video zapisi nemaju zvuk.
Nije moguće pristupiti risiveru iz
aplikacije „ES Remote“ ili DLNA
kontrolera.
• Uverite se da je kontroler koji želite da
koristite podešen na „Allow“ u „Renderer
Access Control“ (stranica 98).
• Ako „Auto Access Permission“ podesite na
„On“ u „Renderer Options“ (stranica 98),
svaki detektovani kontroler može biti
automatski dostupan.
• Da li je mrežni kontroler naveden
u odeljku „Renderer Options“ i da li je
podešen na „Allow“?
Ako izbor u polju za potvrdu nije
potvrđen, potvrdite izbor u polju za
potvrdu „Auto Access Permission“ i vratite
se na glavni meni. Zatim pomoću mrežnog
kontrolera zadajte jednu komandu
risiveru, a potom opozovite izbor u polju
za potvrdu za „Auto Access Permission“
ako je neophodno.
Slika je mala.
• Pritisnite V da biste je uvećali.
124SR
Nije moguće reprodukovati sadržaj.
• Za reprodukciju nekih internet sadržaja
potrebna je registracija preko računara.
„BRAVIA“ Sync (Control for HDMI)
„Control for HDMI“ nije moguće podesiti
na „On“.
• Podesite „Zone2 Out“ u „HDMI Settings“
na „Off“.
Funkcija Control for HDMI ne radi.
• Proverite HDMI vezu (stranica 26, 28,
30, 31).
• Uverite se da je funkcija „Control for
HDMI“ podešena na „On” u meniju
HDMI Settings.
• Kada je „Zone2 Out“ podešeno na „On“,
funkcija Control for HDMI ne radi.
Kada pokušate da koristite funkciju za
reprodukciju pritiskom na jedno dugme,
ulaz se ne menja onako kako želite.
• Proverite da li je „Zone2 Out“ podešeno
na „Off“.
• Proverite dodelu za HDMI ulaz
(stranica 73). Kada istom ulaznom HDMI
priključku dodelite više ulaza, ako koristite
funkciju za reprodukciju pritiskom na
jedno dugme na opremi povezanoj preko
HDMI ulaza, najpre će biti izabran zadnje
dodeljeni ulaz.
Audio Return Channel (ARC)
ne funkcioniše.
• Uverite se da je funkcija „Control for
HDMI“ podešena na „On” u meniju
HDMI Settings.
• Uverite se da je INPUT MODE za „TV“
podešeno na „AUTO“ (stranica 72).
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
• Uperite daljinski upravljač prema senzoru
za daljinski upravljač na risiveru
(stranica 10).
• Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i risivera.
• Zamenite sve baterije u daljinskom
upravljaču novim baterijama, ako su slabe.
• Kada počnete da koristite risiver, obavezno
prvo pritisnite AMP na daljinskom
upravljaču. U suprotnom, radnje koje
zadate možda neće biti namenjene
risiveru. Zatim izaberite uređaje koje želite
da koristite pritiskom na jedan od tastera
za izbor ulaza.
• Uverite se da su komandni režimi risivera
i daljinskog upravljača isti. Ako se
komandni režimi risivera i daljinskog
upravljača razlikuju, nećete moći da
upravljate risiverom pomoću daljinskog
upravljača (stranica 78).
• Uverite se da ste izabrali odgovarajući ulaz
na daljinskom upravljaču.
nastavlja se
125SR
Dodatne informacije
• Uverite se da je povezana oprema
kompatibilna sa funkcijom HDMI.
• Proverite podešavanja funkcije Control for
HDMI na povezanoj opremi. Pogledajte
uputstva za upotrebu povezane opreme.
• Ako promenite HDMI vezu, priključite/
uklonite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom ili ako dođe do nestanka struje,
ponovite procedure u „Priprema za
„BRAVIA“ Sync“ (stranica 68).
• Kada izaberete „HDMI OUT B“ ili „OFF“,
funkcija Control for HDMI neće raditi
pravilno.
• Ako izaberete „HDMI OUT A“ nakon što
ste izabrali „HDMI OUT B“ ili „OFF“,
funkcija Control for HDMI možda neće
raditi pravilno izvesno vreme. Do toga
dolazi zato što oprema povezana na HDMI
OUT A priključak mora da ponovo
prepozna risiver koji je opremljen
funkcijom Control for HDMI. Ako
funkcija Control for HDMI ne radi
pravilno duže vremena, obavite korake
navedene u „Priprema za „BRAVIA“ Sync“
(stranica 68).
• Tipovi i broj uređaja kojima se može
upravljati funkcijom „BRAVIA“ Sync
ograničeni su HDMI CEC standardom na
sledeći način.
– Oprema za snimanje (Blu-ray Disc
rikorder, DVD rikorder itd.):
do 3 uređaja
– Oprema za reprodukciju (Blu-ray Disc
plejer, DVD plejer itd.): do 3 uređaja
– Oprema za tjuner: do 4 uređaja (risiver
koristi jedan od njih za svoje GUI
radnje.)
– Audio sistem (AV risiver): do 1 uređaja
Ukoliko problem nije u nekim od goreopisanih
slučajeva i ako ne bude otklonjen čak i ako
sačekate izvesno vreme, izvršite jednu od
dolenavedenih radnji.
• Pritisnite ?/1 na daljinskom upravljaču da
biste isključili, a zatim ponovo uključili
risiver.
• Držite ?/1 na risiveru dok lampica iznad
tastera ne počne da svetli zelenom bojom
da biste ponovo pokrenuli risiver.
Poruke o grešci
Stanje risivera možete da proverite preko
poruke. Pogledajte tabelu u nastavku da biste
otklonili problem. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.
PROTECTOR
Risiver je pokriven i ventilacioni otvori su
blokirani. Risiver će se automatski isključiti
nakon nekoliko sekundi. Uklonite predmet
koji prekriva gornji panel risivera i ponovo
uključite napajanje.
FAN STOPPED
Proverite da li je ventilacioni otvor na
gornjem delu risivera blokiran.
Na TV ekranu će se prikazati „A new
software version is available. Please go to
the “Setup” section of the menu and
select “Network Update” to perform the
update.“.
Pogledajte „Network Update“ (stranica 102)
da biste softver risivera ažurirali na noviju
verziju.
126SR
Video cannot be output from this jack.
• Ako risiver koristite u glavnoj zoni,
povežite risiver sa televizorom putem
HDMI kabla.
• Ako risiver povežete sa televizorom
pomoću video kabla, podesite „Playback
Resolution“ na „480i/576i“ (stranica 94).
• Ako risiver povežete sa televizorom putem
komponentnog video kabla, podesite
„Playback Resolution“ na odgovarajući
parametar za vaš TV (stranica 94).
Lista poruka nakon merenja pomoću funkcije Auto Calibration
Objašnjenje
Code 30
Priključene su slušalice. Uklonite slušalice i ponovo obavite automatsko kalibrisanje.
Code 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) je podešeno na OFF. Izaberite drugo podešavanje za zvučnike
i ponovo obavite merenje.
Code 32
Nije otkriven nijedan zvučnik. Uverite se da je mikrofon za optimizaciju pravilno povezan
AUTO CAL MIC, a zatim ponovo obavite merenje pomoću funkcije Auto Calibration.
Code 33
• Nije povezan nijedan prednji zvučnik ili je povezan samo jedan prednji zvučnik.
• Mikrofon za optimizaciju nije povezan. Uverite se da je mikrofon za optimizaciju pravilno
povezan AUTO CAL MIC, a zatim ponovo obavite merenje pomoću funkcije Auto
Calibration.
• Levi surround zvučnik ili desni surround zvučnik nije povezan.
• Zadnji surround zvučnici su povezani čak i ako nije potrebno povezati surround zvučnike.
Povežite surround zvučnik(e) na priključke SURROUND.
• Zadnji surround zvučnik je povezan samo na priključke SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 R. Ako povezujete samo jedan zadnji surround zvučnik,
povežite ga na priključke SURROUND BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 L.
• Povezan je samo jedan prednji gornji zvučnik. Povežite prednji gornji zvučnik na svaki
od priključaka SURROUND BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2.
• Prednji gornji zvučnici su povezani čak i ako surround zvučnici nisu povezani. Povežite
surround zvučnik(e) na priključke SURROUND.
Warning 40
Proces merenja je završen sa otkrivenim visokim nivoom šuma. Moći ćete da postignete bolje
rezultate ako ponovo pokušate u tihom okruženju.
Warning 41
Warning 42
Ulaz iz mikrofona je preglasan.
• Udaljenost između zvučnika i mikrofona je možda premala.
Ponovo obavite merenje kada iz udaljite.
• Kada risiver koristite kao predpojačalo, može se pojaviti jedna od ove dve poruke,
u zavisnosti on pojačala koje povežete. Međutim, risiver ćete moći da koristite bez problema
čak i ako ga koristite sa tom vrednošću.
Warning 43
Nije moguće otkriti udaljenost i poziciju bas zvučnika. Ili nije moguće detektovati ugao pod
kojim su postavljeni zvučnici. Uzrok tome je možda buka. Pokušajte da obavite merenje
u tihom okruženju.
NO WARNING Nema informacija o upozorenju.
127SR
Dodatne informacije
Displej
Brisanje memorije
Specifikacije
Referentna poglavlja
Odeljak za pojačalo
Da biste obrisali
Pogledajte
Sva memorisana podešavanja
stranica 81
Memoriju višefunkcionalnog
daljinskog upravljača
stranica 115
Ponovno pokretanje risivera
Ako tasteri na risiveru ili daljinskom
upravljaču ne rade zbog kvara risivera,
ponovo pokrenite risiver.
Držite ?/1 10 sekundi.
Kada lampica iznad ?/1 počne da treperi
zelenom bojom, počinje ponovno pokretanje.
O informacijama za podršku
Najnovije informacije o risiveru potražite
na sledećem veb sajtu.
http://support.sony-europe.com
IZLAZNA SNAGA1) 2)
Nominalna izlazna snaga u stereo režimu
(8 oma 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09 %):
100 W + 100 W
Referentna izlazna snaga
(8 oma 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT:
110 W + 110 W
CENTER: 110 W
SURROUND:
110 W + 110 W
SURROUND BACK:
110 W + 110 W
1)
Mereno u sledećim uslovima:
Zahtevi za napajanje: 230 V AC, 50/60 Hz
2)
Zvuk se možda neće emitovati u zavisnosti
od podešavanja zvučnog polja i izvora.
Frekventni odziv3)
SA-CD/CD, TV,
10 Hz–100 kHz
VIDEO 1/2, SAT/CATV ± 3 dB
Ulazi (analogni)
SA-CD/CD, TV,
Osetljivost: 150 mV
VIDEO 1/2, SAT/CATV Impedansa: 50 kilooma
S/N3): 105 dB
(A, 20 kHz LPF.
500 mV)
3)
Kada se koristi „2ch Analog Direct“.
Ulazi (digitalni)
IN 1 (DVD) (koaksijalni) Impedansa: 75 oma
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
IN 1 (SAT/CATV), IN 2
(TV) (optički)
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlazi
128SR
VIDEO 1, ZONE 2,
(AUDIO OUT)
Napon: 150 mV
Impedansa: 1 kiloom
SUBWOOFER
Napon: 2 V
Impedansa: 1 kiloom
Odeljak FM prijemnika
87,5 MHz–108,0 MHz
FM žična antena
75 oma, nesimetrični
Dodatne informacije
Frekventni opseg
Antena
Antenski priključci
Odeljak AM prijemnika
Skala za podešavanje
u koracima od po
9 kHz
Opseg za
podešavanje
531 kHz – 1.602 kHz
Antena
Kružna antena
Video odeljak
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 oma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 oma
PB: 0,7 Vp-p, 75 oma
PR: 0,7 Vp-p, 75 oma
80 MHz HD protok
nastavlja se
129SR
HDMI Video
Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača)
3D
Format
2D
Pakovanje
frejmova
Uporedo
(leva i desna
strana ekrana)
Iznad-Ispod
(Gornja-i-donja
strana ekrana)
4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 25 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p @ 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
130SR
Opšte
Dodatne informacije
Zahtevi za napajanje 230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
290 W
Potrošnja energije (u režimu mirovanja)
0,5 W (Kada je „Control for
HDMI“ (stranica 96),
„Pass Through“
(stranica 96), „Network
Standby“ (stranica 98)
i „RS232C Control“
(stranica 102) podešeno na
„Off“ i kada je napajanje za
zonu 2 isključeno.)
Dimenzije
430 mm × 162 mm ×
383 mm
(širina/visina/dubina)
uključujući isturene delove
i kontrole
Masa (približno)
12,7 kg
Isporučena dodatna oprema
Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
Kratki vodič za podešavanje (1)
Mikrofon za optimizaciju ECM-AC2 (1)
FM žična antena (1)
AM kružna antena (1)
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (1)
Daljinski upravljač (1)
R6 (veličina AA) baterije (2)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
131SR
Indeks
Brojevi
D
12V Trigger 101
2 kanala 56
2ch Analog Direct 56
2ch Stereo (režim) 56
3D Output Settings 95
5.1 kanala 22
7.1 kanala 22
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 85
Daljinski upravljač 15–17, 41, 110–115
Decode Priority 91
Digital Legato Linear (D.L.L.) 89
Displej 104
Distance Unit 89
DLNA 49
Dodeljeni audio ulaz 73
Dodeljeni video ulaz 73
Dual Mono 90
DVD plejer 28
Dynamic Range Compressor 90
A
A.F.D. (režim) 57
A/V Sync 91
AM 52
Antena 38
Audio Input Assign 97
Audio izlaz 95
Audio Return Channel (ARC) 70, 72
Audio Settings 89
Auto Calibration 85
Auto Calibration Setup 85
Auto Standby 101
Automatic Phase Matching 86
Automatsko podešavanje 53
B
Bas 61
Berlin Philharmonic Hall 59
Blu-ray Disc plejer 28
Brisanje podešavanja
daljinski upravljač 115
risiver 81
C
Calibration Type 86
CD plejer 35
Center Speaker Lift Up 87
Concertgebouw Amsterdam 59
Connection Server Settings 98
Control for HDMI 96
Crossover Frequency 88
132SR
E
Easy Automation 76
Easy Setup (Jednostavno podešavanje) 41, 85
Equalizer 61, 90
ES Remote 76
External Control 98
F
Fast View 96
Favorites 45
Film 57
FM 52
FM režim 53
G
GUI (grafički korisnički interfejs) 26, 44
H
HD-D.C.S. 57
HD-D.C.S. (Tip efekta) 58
HDMI Settings 95
N
Initialize Personal Information 102
Input Edit 97
INPUT MODE 72
Input Settings 97
Internet sadržaj 51
Internet Services Settings 99
Internet Settings 98
Internet video 51
Internet Video Parental Control 99
Internet Video Unrated 99
IP Content Noise Reduction 52
iPod/iPhone 48
Isključivanje sistema 69
Isključivanje zvuka 46
Izbor scena 70
Name In 86
Name Input 54
Neo:6 (Cinema) 57
Neo:6 (Music) 59
Network Settings 98
Network Standby 98
Network Update 102
J
Jazz Club 59
K
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom 40
Kamkorder 33
Kontrola kućnog bioskopa 70
Kontrola zvuka na sistemu 69
Konverzija naviše 19
L
Language 101
Large 88
LFE (niskofrekventni efekat) 12
Line Out 65, 100
Listen 46
Live Concert 59
M
MASTER VOLUME 10, 46
Memorisane stanice 54
Meni 45, 82
Meni za podešavanje 82
Menjanje prikaza na displeju 109
Merač vremena za isključivanje 78
Musikverein Vienna 59
Muzika 59
Dodatne informacije
I
P
Parental Control Area Code 99
Parental Control Password 99
Pass Through 71, 96
Phase Audio 89
Phase Noise 88
PHONES 10
Playback Resolution 94
PlayStation 3 30
PLII (Film) 57
PLII (Music) 59
PLIIz Height 57, 59, 60
PLIIx (Film) 57
PLIIx (Music) 59
Podešavanja 82
Podešavanje 53, 54
Podešavanje sistema 101
Podešavanje video zapisa 92
Portable Audio 59
Poruke
Auto Calibration 127
Greška 126
Position 85
Povezivanje
antena 38
audio oprema 35
monitor 26
Network 39
video oprema 28
zvučnici 24
Prijemnik kablovske televizije 31
Prikaz 11
Priority 96
PROTECTOR 126
nastavlja se
133SR
R
T
Renderer Access Control 98
Renderer Options 98
Reprodukcija pritiskom na jedno dugme 69
Rezolucija 92
RS232C Control 102
Ručno podešavanje 53
Test Tone 88
Tip efekta 58
TONE MODE 10, 81
TV Type 95
S
Satelitski tjuner 31
Screen Format 95
Server
Priprema 44
Settings Lock 101
Small 88
Snimanje 78
Softverska licenca 102
Software Update Notification 102
Sound Field 91
Sound Optimizer 60, 89
Speaker Connection 86
Speaker pattern 86
Speaker Settings 85
Speaker Setup 87
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 10, 42
Sports 59
Stadium 59
Subwoofer Level 95
Subwoofer Low Pass Filter 90
Subwoofer Muting 90
Super Audio CD plejer 35
Surround Back Assign 86
System Information 102
SYSTEM STANDBY 111
134SR
U
USB 47
V
Veza za dva pojačala 80
VIDEO 2 IN priključci 33
Video Input Assign 97
Video rikorder 32
Visoki tonovi 61
Više zona 62
Vraćanje na početne vrednosti
daljinski upravljač 115
risiver 81
W
WALKMAN 47
Watch 46
Z
Zone Control 100
Zone Settings 100
Zone Setup 100
Zone2 Out 96
Zvučni efekti 56
Zvučno polje 56
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising