Sony | MDR-RF810RK | Sony MDR-RF810RK RF810RK bežične slušalice Uputstva za rukovanje

4-170-753-14(1)
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na izboru Sony proizvoda MDR- RF810RK
Bežične stereo slušalice. Pre upotrebe pročitajte u celosti
ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
Neke od funkcija su:
 Bežični sistem koji vam omogućava da slušate
programe, a da niste ograničeni kablom.
 Verna reprodukcija zvuka.
 13 sati neprekidne upotrebe uz isporučenu punjivu
bateriju.
 Lako povezivanje na TV i HiFi Audio uređajima.
 Do 100 metara opsega prijema.
 Kontrola jačine zvuka na samim slušalicama.
Bežične stereo
slušalice
Uputstvo za upotrebu
Punjenje isporučene
punjive baterije
Isporučena punjiva nikl-metal hidridna baterija nije
napunjena pri prvom korišćenju. Napunite ih pre
upotrebe.
Da biste napunili bateriju, povežite CHARGE utikač
predajnika na slušalice.
1 Skinite poklopac odeljka za baterije na levom
kućištu slušalica.
Na gornjoj strani poklopca i kućišta nalaze se ispupčene
tačke za proveru položaja poklopca. Dlanom pritisnite i
okrenite poklopac u smeru suprotnom od kazaljke na
satu tako da se ispupčena tačka na poklopcu poravna sa
levom tačkom na kućištu. Nagnite slušalice kako biste
izvadili poklopac kućišta.
Napomene o
prijemu
Ovaj uređaj koristi signale veoma visoke frekvencije u
opsegu od 800 MHz, pa prijem može oslabiti u zavisnosti
od okruženja. Sledeći primeri prikazuju uslove koji mogu
smanjiti opseg prijema ili izazvati smetnje.
 Unutar zgrade čiji zidovi sadrže čelične grede.
 U prostorima sa mnogo čeličnih ormarića, itd.
 U prostorima sa mnogo električnih uređaja koji imaju
sposobnost stvaranja elektromagnetnih polja.
 Predajnik je postavljen na metalni predmet.
 U prostoru orijentisanom ka autoputu.
 Šum ili ometajući signali u okruženju mogu dolaziti od
radijskih primopredajnika u kamionima i sl.
 Šum ili ometajući signali u okruženju mogu dolaziti od
bežičnih komunikacionih sistema postavljenih uz puteve.
2
Ubacite isporučenu nikl-metal hidridnu
bateriju u ležište za bateriju, shodno
oznakama polariteta na bateriji  i ležištu  .
Koristite isključivo isporučenu punjivu bateriju.
 Početak
Otpakivanje
Proverite da li komplet sadrži sledeće:
3
Zatvorite poklopac ležišta za baterije.
Dlanom pritisnite i okrenite poklopac u smeru
suprotnom od kazaljke na satu tako da se ispupčena
tačka na poklopcu poravna sa desnom tačkom na
kućištu.
 Slušalice (1)
 Predajnik (1)
4
MDR-RF810RK
©2010 Sony Corporation
Povežite isporučeni AC adapter na
predajnik.
Predajnik
Štampano u Srbiji
Napomena
Ukoliko poklopac antene spadne sa predajnika, vratite ga nazad u
predajnik.
CHANNEL
1
Srpski
UPOZORENJE
Kako biste sprečili požar ili električni udar, ne izlažite
uređaj kapljanju ili prskanju i ne stavljajte na uređaj
posude sa tečnošću, npr. vaze.
Nemojte da otvarate kućište jer bi moglo doći do
kratkog spoja. Prepustite popravke isključivo stručnim
osobama.
Budući da se napajanje prekida iskopčavanjem
mrežnog adaptera iz utičnice, priključite uređaj na
lako dostupnu zidnu utičnicu. Ako primetite kakvu
nepravilnost, odmah izvucite adapter iz utičnice.
Ne postavljajte uređaj u uzak prostor, kao što je police za
knjige ili ugradni ormarić.
Ne izlažite baterije preteranoj toploti poput direktnog
sunca, otvorenog plamena i sl.
Zaštitni znak, proizvođač i šifra modela se nalaze na
poleđini uređaja.
Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može uzrokovati
gubitak sluha.
Kompanija Sony izjavljuje da je ova oprema usklađena
sa osnovnim uslovima i relevantnim odredbama
preporuke 1999/5/ EC. Za detalje posetite sledeći
internet stranicu: http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje starih električnih i
elektronskih uređaja (primenjuje se
u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama s posebnim
sistemima odlaganja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da
ovaj proizvod ne sme da se odlaže kao kućni otpad. Treba
ga odložiti na za tu namenu na predviđenom mestu za
reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem dotrajalog proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
Odlaganje dotrajalih baterija
(primenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa
posebnim sistemima za
prikupljanje otpada)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija
isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati sa
kućim otpadom.
Na nekim baterijama ovaj simbol se može naći u
kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli
za živu (Hg) ili olovo (Pb) naznačeni su na baterijama
koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem istrošenih baterija čuvate okolinu i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem baterija ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.
Recikliranje materijala doprinosi očuvanju prirodnih
resursa.
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga,
performansi ili zadržavanja neprekidnog napajanja
zahtevaju stalnu povezanost sa unutrašnjom baterijom,
takvu bateriju treba da zamene isključivo ovlašćeni
serviseri.
Kako bi se osiguralo pravilno odlaganje, dotrajali uređaj
predajte na odlagalište za reciklažu električnih i
elektronskih uređaja.
Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak o sigurnom
uklanjanju baterija iz uređaja. Bateriju odnesite na
odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
ATT
OdB −6dB
2
INPUT CHARGE
DC IN 12V
 AC adapter (1)
Na priključnicu
DC IN 12V
Na
utičnicu
 Punjiva nikl-metal hidridna baterija BP-HP550-11 (1)
AC adapter (isporučen)
5
 Garantni list (1)
 Uputstvo za upotrebu (1)
Obavezno pomerite prekidač na levom
kućištu u položaj OFF. Nakon toga, povežite
CHARGE utikač predajnika na priključnicu
koja se nalazi na levom kućištu.
POWER lampica na predajniku svetli crveno. Pre prvog
uključivanja, punite punjivu bateriju sve dok se
POWER lampica (crvena) ne isključi (približno 16
sati). Počevši od sledećeg puta, vreme potpunog
punjenja biće približno izjednačeno sa vremenom
prethodnog korišćenja. Nezavisno od preostalog
vremena punjenja, POWER lampica (crvena) će se
isključiti približno 16 sati nakon početka punjenja.
Predajnik
Slušalice
CHARGE
priključak
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda
ili baterije, obratite se lokalnom upravi, komunalnoj službi
ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.
Napomena za korisnike: sledeće informacije o
električnim uređajima odnose se samo na zemlje
koje primenjuju preporuke EU.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-71 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni zastupnik za
elektromagnetnu kompatibilnost i bezbednost uređaja je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka. Za informacije o servisu i garantnim
uslovima, obratite se na adrese navedene u posebnim
garantnim ili servisnim dokumentima.
DC OUT 6.2V
150mA MAX
CHG
OFF
ON
Kada lampica POWER na predajniku ne
zasvetli crveno
Proverite da li je prekidač na levom kućištu slušalica u
položaju OFF. Ukoliko je prekidač pomeren na ON,
lampica POWER ne svetli.
Nećete moći da punite bilo koju punjivu ili suvu
bateriju osim one koja je isporučena.
Punjenje baterije za slušalice nakon
upotrebe
Povežite slušalice na CHARGE priključak predajnika na isti
način kao što je opisano u koraku 5 poglavlja “Punjenje
isporučene punjive baterije” nakon upotrebe. S obzirom da
ugrađeni tajmer prepoznaje kada je punjenje završeno, nema
potrebe da iskopčate slušalice iz predajnika kada je punjenje
završeno.
Napomene
 Nemojte uključivati CHARGE utikač u bilo koji drugi uređaj
osim ovih slušalica.
 Predajnik automatski prestaje da odašilje RF signale prilikom
punjenja baterije.
 U cilju bezbednosti, ovaj uređaj dizajniran je za punjenje
isključivo isporučene baterije tipa BP-HP550-11. Imajte u vidu da
se drugi tipovi punjivih baterija ne mogu puniti putem ovog
uređaja.
 Ukoliko su ubačene suve baterije, one ne mogu biti napunjene.
 Nemojte pokušavati da koristite isporučenu BP-HP550-11
punjivu bateriju u drugim uređajima. One su namenjene za
upotrebu isključivo sa ovim uređajem.
 Punite pri temperaturi okruženja između 0 °C i 40 °C (između 32 °F i
104 °F).
Podešavanje nivoa ulaza
Vreme punjenja i trajanja baterije
Približno vreme punjenja
Pribl. vreme trajanja baterije *1
1 sat
45 minuta *
16 sati*2
13 sati *3
3
Ukoliko je zvuka preglasan zbog korišćenja analognog
ulaza, podesite ATT (regulator pojačanja) prekidač na “–6
dB.”
*1 za 1 kHz, 1 mW+1 mW izlaz.
*2 vreme potrebno da se baterija u potpunosti napuni.
*3 Navedeno vreme može varirati u zavisnosti od temperature ili
uslova korišćenja.
Optimalna udaljenost na kojoj uređaj ne prihvata smetnje
približno iznosi 100m. Međutim, udaljenost može varirati
u zavisnosti od okoline i okruženja. Ukoliko uređaj primi
neke smetnje unutar pomenute granice, smanjite udaljenost
između predajnika i slušalica, ili odaberite drugi kanal.
ATT
OdB −6dB
INPUT
Upotreba slušalica sa suvim baterijama
(prodaje se zasebno)
Suve baterije za široku potrošnju (veličine AAA) takođe
možete koristiti sa ovim slušalicama. Ubacite baterije na
način opisan u koracima 1 do 3 poglavlja “Punjenje
isporučene punjive baterije.”
Kada su ubačene suve baterije, funkcija punjenja
baterije neće biti pokrenuta.
Trajanje baterije
Baterija
Približno sati *1
Sony alkalne baterije
LR03/AM-4(N)
28 sati *2
Podešavanje
Povezane komponente
0 dB
TV prijemnik, prenosivi uređaji i druge komponente sa
niskim nivoom izlaza (početna podešavanja)
–6 dB
Ostale komponente
Napomene
 Obavezno utišajte zvuk pre podešavanja ATT prekidača.
 Ukoliko je audio ulaz izobličen (ponekad se šum čuje istovremeno),
podesite ATT prekidač na “–6 dB.”
*1 za 1 kHz, 1 mW+1 mW izlaz
*2 Navedeno vreme može varirati u zavisnosti od temperature ili
uslova korišćenja.
Napomene o baterijama
 Nemojte puniti običnu (suvu) bateriju.
 Nemojte držati obične baterije sa metalnim novcem i drugim metalnim
predmetima. Ako se slučajno spoje pozitivan i negativan pol baterije
preko metalnog predmeta, može da dođe do stvaranja toplote.
 Ukoliko uređaj nećete upotrebljavati duže vreme, izvadite baterije kako
biste sprečili mogućnost oštećivanja uređaja usled curenja baterija i rđe.
Provera preostalog kapaciteta baterije
Pomerite prekidač koji se nalazi na levom kućištu slušalica
i proverite lampicu POWER na levom kućištu. Kada
lampica svetli crveno, baterije su i dalje upotrebljive.
Napunite punjivu bateriju ili ubacite nove suve baterije
ukoliko POWER lampica svetli prigušeno, treperi ili je
zvuk izobličen.
Slušanje programa
Pre slušanja
Kako biste umanjili rizik od oštećenja sluha, prvo stišajte
zvuk.
1 Uključite audio/video uređaj povezan na
predajnik.
Ukoliko je predajnik povezan na priključnicu
slušalica, podesite jačinu zvuka na izvornom audio
uređaju na najviši mogući nivo na kome audio signal
nije izobličen.
2 Izvucite CHARGE kabl iz slušalica.
POWER lampica predajnika svetli zeleno.
Slušalice
Zamena jastučića
1
Uklonite stare jastučiće tako što ćete ih
povući iz žlebova kućišta.
1
OdB −6dB
2
Postavite novi jastučić za uvo na zvučnik
slušalice.
Obesite ivicu jastučića na stranu ivice zvučnika koja
ima žleb, zatim pomerajte ivicu jastučića oko zvučnika
kao što je ilustrovano na donjoj slici.
Kada je jastučić sigurno ubačen u žlebove, podesite
ga u vertikalan položaj.
 Dodatne informacije
1
Kabl za povezivanje
Mere opreza
2
4
Uključite prekidač na levom kućištu
slušalica.
* „WALKMAN“ i „WALKMAN“ logotip su registrovani zaštitni
znakovi firme Sony Corporation.
OdB −6dB
Napomene o slušalicama
Kako biste umanjili rizik od oštećenja sluha
Izbegavajte upotrebu slušalica uz pojačan zvuk. Stručnjaci
za sluh izjasnili su se protiv trajnog, glasnog i dužeg
slušanja. Ako osetite zujanje u ušima, utišajte zvuk ili
prekinite upotrebu.
Briga za bližnje
Jačinu zvuka držite na umerenom nivou. Tako ćete moći da
čujete zvukove iz okoline i da pokažete obzir prema ljudima
oko sebe.
Predajnik
OFF
2
ON
INPUT CHARGE
Na priključnicu
DC IN 12V
 Ukoliko je predajnik povezan na priključnicu slušalica, stišajte zvuk
na povezanim audio/video uređajima.
 Promenite radio frekvenciju pomoću CHANNEL prekidača na
predajniku, a zatim uključite prekidač na desnom kućištu slušalica.
 Svetlo POWER lampice je isključeno, prigušeno, treperi, ili je zvuk
izobličen.
 Ukoliko je baterija oslabila, napunite je ili zamenite alkalne baterije
novim. Ukoliko POWER lampica i dalje ne svetli nakon punjenja,
odnesite slušalice kod Sony distributera.
predajniku, a zatim odaberite istu radio frekvenciju putem prekidača
na desnom kućištu slušalica.
 Svetlo POWER lampice je isključeno, prigušeno, treperi, ili je zvuk
izobličen.
 Ukoliko je baterija oslabila, napunite je ili zamenite alkalne baterije
novim. Ukoliko POWER lampica i dalje ne svetli nakon punjenja,
odnesite slušalice kod Sony distributera.
5
863.52 MHz, 864.52 MHz
Ch1, Ch2
FM stereo
20 – 20,000 Hz
Predajnik TMR-RF810R
DC 12 V: isporučen mrežni
adapter
Audio ulaz
Stereo mini priključnica
Dimenzije
pribl. 108 × 128 × 108 mm
( 4 3/8 × 5 1/8 × 4 3/8 in) (w/h/d)
Masa
pribl. 137 g (4.83 oz)
Nazivna potrošnja energije
3W
Napajanje
Isporučena punjiva nikl-metal
hidridna baterija BP-HP550-11
ili suve baterije u širokoj prodaji
(veličina AAA)
Masa
Pribl. 270 g (9.52 oz) (uključujući
isporučenu punjivu nikl-metal
hidridnu bateriju)
Nazivna potrošnja energije
2W
Izvori napajanja
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama bez
prethodnog upozorenja.
POWER
DC OUT 6.2V
150mA MAX
DC IN 12V
Distorzija
Slušalice MDR-RF810R
Proverite da li indikator napajanja na levom kućištu
svetli crveno. Postavite desno kućište  na desno uho,
a levo  na levo.
Na okviru postoji ispupčenje  koje obeležava levu
stranu.
WALKMAN®* , TV, itd.
1
 Ukoliko predajnik neće biti korišćen tokom dužeg
perioda, iskopčajte mrežni adapter iz utičnice
povlačeći za utikač. Nemojte vući kabl.
 Nemojte ostavljati bežične stereo slušalice izložene
direktnoj sunčevoj svetlosti, vrućini ili vlazi.
DC IN 12V
ATT
.
Noseća frekvencija
Kanal
Modulacija
Frekvencijski odziv
Odaberite radijsku frekvenciju pomoću
prekidača CHANNEL za izbor frekvencije.
CHANNEL
CHANNEL
priključnice za slušalice, pojačajte zvuk na povezanoj AV
komponenti unutar opsega u kome zvuk nije izobličen
Opšte
INPUT CHARGE
Povežite isporučeni AC adapter na
predajnik.
 Predajnik prestaje da emituje signale ukoliko tih zvuk ili nema
ulaznog signala duže od 4 minuta.
 Ukoliko povežete predajnik na AV komponentu pomoću
Tehničke karakteristike
DC IN 12V
2
predajniku, a zatim odaberite istu radio frekvenciju putem prekidača
na desnom kućištu slušalica.
 Aktivna je funkcija za potpuno isključenje zvuka.
 Koristite slušalice u blizini predajnika.
 Svetlo POWER lampice je isključeno, prigušeno, treperi, ili je zvuk
izobličen.
 Ukoliko je baterija oslabila, napunite je ili zamenite alkalne baterije
novim. Ukoliko POWER lampica i dalje ne svetli nakon punjenja,
odnesite slušalice kod Sony distributera.
 Promenite radio frekvenciju pomoću CHANNEL prekidača na
DC OUT 6.2V
150mA MAX
Na priključnicu slušalica (Stereo minipriključnica), LINE OUT ili REC OUT
priključnice
predajnik povezan na priključnicu slušalica.
 Promenite radio frekvenciju pomoću CHANNEL prekidača na
 Približite se predajniku. Što se više udaljavate od predajnika,
čuje se sve veća buka.
 Ukoliko je predajnik povezan na priključnicu slušalica, pojačajte
zvuk na povezanim audio/video uređajima.
CHG
3
ATT
 Proverite priključke audio/video uređaja ili AC adaptera.
 Proverite da li je audio/video uređaj uključen.
 Pojačajte zvuk na povezanom audio/video uređaju, ukoliko je
Glasna buka u pozadini
Predajnik
CHANNEL
Nema zvuka/Zvuk je prigušen
Zvuk se prekida
CHARGE priključak
Povežite predajnik na audio/video
uređaj.
Rešavanje problema
signala i ne predstavlja kvar. Malim pomeranjem predajnika,
možete promeniti lokaciju slepe tačke.
2
Predajnik
Podešavanje predajnika
1
Napomene
 Kada koristite slušalice unutar područja dejstva predajnika, on može biti
postavljen na bilo kom mestu u odnosu na korisnika.
 Čak i unutar područja prijema signala, postoje neke tačke (slepe tačke)
gde RF signal ne može biti primljen. Ovo je prirodno svojstvo RF
Jastučići se mogu zameniti. Ukoliko se jastučići zaprljaju
ili izližu, možete ih zameniti na način prikazan na slici.
Jastučići se ne mogu naći u širokoj prodaji. Zamenske
jastučiće možete poručiti u prodavnici u kojoj ste kupili
ovaj proizvod ili kod najbližeg Sony distributera.
 Upravljanje uređajem
Napomena
Punjivu nikl-metal hidridnu bateriju treba zameniti novom kada joj je
vreme trajanja prepolovljeno nakon standardnog procesa punjenja.
Punjive baterije tipa BP-HP550-11 ne nalaze se u širokoj prodaji. Baterije
možete poručiti u prodavnici u kojoj ste kupili ovaj proizvod, ili kod
najbližeg Sony distributera.
Područje dejstva
predajnika
Odaberite kanal kao na predajniku pomoću
prekidača na desnom kućištu slušalica.
Podesite zvuk na umeren nivo putem kontrole
VOLUME na levom kućištu.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane za
uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Obavezno odnesite slušalice i predajnik Sony prodavcu
kada su neophodne popravke uređaja.
Na
utičnicu
AC adapter (isporučen)
Napomene
VOLUME
1CH
2CH
 Koristite samo isporučen mrežni adapter. Nemojte koristiti druge
vrste mrežnih adaptera
Polaritet utikača
 Kada je predajnik postavljen na ili blizu TV prijemnika, on može
primiti smetnje. U tom slučaju, udaljite predajnik of TV prijemnika.
 Ukoliko povezani uređaji poseduju AVLS (Automatski sistem
ograničenja jačine zvuka) funkciju, obavezno isključite funkciju
prilikom upotrebe predajnika. U suprotnom, moraćete da pojačate
zvuk na slušalicama, a to može izazvati buku.
 Nemojte podizati predajnik za antenu. Poklopac antene bi
mogao da se otkači. Ukoliko se to dogodi, prikačite ga ponovo
na mesto.
Poklopac
antene
Odašiljanje RF signala od predajnika
Predajnik počinje sa odašiljanjem RF signala automatski
kada registruje audio signal sa povezanih uređaja.
Ukoliko predajnik ne registruje audio signal duže od 4
minuta, prestaće da šalje RF signale i POWER lampica će
treperiti 1 minut, a zatim se ugasiti.
Kada predajnik ponovo primi audio signal, on započinje
slanje RF signala, a POWER lampica će ponovo zasvetleti
zeleno.
Možda nećete čuti početak zvuka iz slušalica, sve dok
predajnik ne započne odašiljanje RF signala nakon
registrovanja audio signala.
Prenos RF signala može biti zaustavljen prilikom ulaza
veoma niskog zvuka u trajanju od 4 minuta. Ukoliko se
to dogodi, pojačajte zvuk povezane AV komponente
unutar opsega gde zvuk nije izobličen, i stišajte zvuk na
slušalicama.
Napomene
 Ukoliko se začuje šištanje, pomerite se bliže predajniku.
 Može se začuti šum ukoliko iskopčate mrežni adapter iz predajnika
pre uključivanja slušalica.
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising