Sony | MDR-RF811RK | Sony MDR-RF811RK MDR-RF811RK RF bežične slušalice Uputstva za rukovanje

4-529-909-11(1)
Provjera isporučenog pribora
Savjeti za podešavanje
glasnoće
IKJ4
Bežične stereo
slušalice
Nakon uporabe
Predajnik TMR-RF810R (1)
Slušalice MDR-RF811R (1)
AC adapter (1)
Jamstveni list (1)
Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
Upute za uporabu
Punjiva nikal-metal hidridna
baterija BP-HP550-11 (1)
Uporaba
1
Umetnite isporučenu punjivu bateriju u lijevu slušalicu.
Prilikom umetanja baterije obratite pažnju na oznake polariteta.
Pritisnite i zakrenite poklopac suprotno
od smjera kazaljki sata.
2
Uskladite kontakte  na
bateriji s oznakama  u
pretincu.
3
Spojite AC adapter.
Čvrsto umetnite priključak.
Pritisnite i zakrenite poklopac u
smjeru kazaljki sata.
Skinite slušalice i zatim ih isključite.
Prilikom gledanja filmova nemojte previše ojačavati glasnoću
tiših scena. Kad se zvuk ponovo pojača, tako možete oštetiti
sluh.
O slanju RF signala
Podešavanje razine ulaznog signala
Predajnik počinje slati RF signale automatski, čim
detektira audio signal sa spojene komponente.
(Crveni)
(Isključen)
Kad se indikator isključi,
punjenje je završeno.
4
MDR-RF811RK
Hrvatski
Spojite slušalice na priključnicu slušalica A/V komponente
Podesite glasnoću A/V komponente na što glasniju razinu pri kojoj još uvijek audiosignal ne postaje izobličen.
Bežične stereo slušalice
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog
udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara,
ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju tekućina te na
njega nemojte stavljati posude ispunjene tekućinama poput
vaza.
Baterije (vanjske ili ugrađene) nemojte dugotrajno izlagati
visokim temperaturama, primjerice sunčevom svjetlu, vatri
i sl.
Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
Budući da se AC adapter koristi za spajanje i odspajanje
uređaja iz napajanja, spojite ga na lako dostupnu zidnu
utičnicu. Primijetite li neobičnosti u radu, odmah ga
odspojite iz utičnice.
Ako proizvodi trebaju biti trajno spojeni s baterijom radi
svoje sigurnosti, radne učinkovitosti ili čuvanja podataka,
zamjenu baterije je potrebno prepustiti isključivo ovlaštenom serviseru. Kako biste bili sigurni da će se baterija te
električni i elektronički otpad zbrinuti pravilno, odnesite
ih u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje
električnog i elektroničkog otpada. Za sve druge baterije
pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na najbliže mjesto za skupljanje i
recikliranje istrošenih baterija. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnom
uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.
Sljedeće informacije su primjenjive samo na opremu koja
se prodaje u zemljama koje primjenjuju smjernice EU
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Upiti u vezi sa sukladnošću
proizvoda na temelju zakonodavstva Europske unije mogu
se uputiti ovlaštenom zastupniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva
pitanja vezana uz servisiranje ili jamstvo pogledajte adrese
navedene u popisu servisa ili jamstvenom listu.
Priključnica za
slušalice (stereo
minipriključnica)
TV, digitalni audiouređaj i sl.
Ako predajnik ne detektira audio signal duže od 4 minute,
prestat će slati RF signale, indikator POWER će treperiti
oko 1 minutu i zatim se isključiti.
Kad predajnik ponovo primi audio signal, počinje slati RF
signale i indikator POWER će ponovo svijetliti zeleno.
Zvuk iz slušalica možda nećete čuti ispočetka, dok predajnik ne počne slati RF signale nakon detektiranja audio
signala.
Prijenos RF signala se može prekinuti kad se u trajanju
oko 4 minuta sluša iznimno tih zvuk. U tom slučaju pojačajte glasnoću spojene A/V komponente unutar raspona
u kojem zvuk nije izobličen i smanjite glasnoću slušalica.
Prvo napunute slušalice.
Ako indikator POWER na predajniku
ne svijetli crveno
Provjerite je li preklopka na lijevoj slušalici podešena na OFF.
Ako je podešena na ON, indikator POWER neće zasvijetliti.
Nije moguće puniti druge (punjive ili suhe) baterije osim
isporučene.
5
Prije uporabe
6
Uključite A/V komponentu.
Kako biste smanjili opasnost od oštećenja
sluha, prvo smanjite glasnoću.
Preglasan zvuk u slušalicama može prouzročiti gubitak sluha.
Pločica s podacima predajnika nalazi se na donjoj strani
izvana.
Valjanost označavanja simbolom CE se ograničava samo
na zemlje u kojima je propisano zakonom, tj. uglavnom na
zemlje u Europskom ekonomskom području (EEA).
Ovime Sony Corp. izjavljuje da je ova oprema usklađena s
osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim propisima
Direktive 1999/5/EC.
Pojedinosti potražite na internetskoj stranici
http://www.compliance.sony.de/
Značajke
Zahvaljujemo na kupnji Sony MDR-RF811RK bežičnih slušalica. Prije korištenja pažljivo pročitajte ove upute i zadržite
ih za buduću uporabu.
Neke od značajki:
— Bežični sustav koji omogućava slobodno kretanje tijekom
slušanja, bez ograničavajućih kabela.
— Reprodukcija iznimno vjernog zvuka.
— 13 sati neprekidne uporabe uz isporučenu punjivu bateriju.
— Jednostavno spajanje na TV prijemnik i hi-fi opremu.
— Domet prijema do 100 metara.
— Ugađanje glasnoće na samim slušalicama.
Približno vrijeme punjenja
Približno vrijeme uporabe1)
1 sat
16 sati2)
45 minuta3)
13 sati3)
1) pri izlazu od 1 kHz, 1 mW + 1 mW
2) sati potrebni za potpuno punjenje prazne baterije
3) Vrijeme se može razlikovati ovisno o temperaturi ili
uvjetima uporabe.
Ispupčenje
7
Podesite glasnoću.
Polaritet
priključka
O izvorima napajanja i postavljanju
2
Postavka
Spojene komponente
0 dB
TV, prijenosni i drugi uređaji s niskom razinom
izlaznog signala (početne postavke)
-6 dB
Druge komponente
Korištenje slušalica s
odvojeno nabavljivim
suhim baterijama
Za napajanje ovih slušalica možete koristiti i komercijalno
nabavljive suhe baterije (LR03 (veličine AAA)). Umetnite
dvije baterije na način opisan u koraku 1 poglavlja "Uporaba".
Kad su umetnute suhe baterije, neće se aktivirati funkcija
punjenja.
Trajanje baterije
Baterija
Približno vrijeme uporabe1)
Sony alkalna baterija LR03
(veličine AAA)
28 sati
2)
1) pri izlazu od 1 kHz, 1 mW + 1 mW
2) Vrijeme se može razlikovati ovisno o temperaturi ili
uvjetima uporabe.
Značajke prijema
Napomene
— Ako slušalice nećete koristiti duže vrijeme, odspojite
AC adapter iz zidne utičnice pridržavajući ga za njegovo
kućište i uklonite bateriju iz slušalica kako biste spriječili
oštećenja i koroziju uslijed eventualnog curenja elektrolita
iz baterije.
— Slušalice nemojte ostavljati na mjestima izloženima
izravnom sunčevom svjetlu, vrućini ili vlazi.
— Ne izlažite slušalice ekstremnim temperaturama, izravnom
sunčevu svjetlu, vlazi, pijesku, prašini ili mehaničkim
udarcima.
Tehnički podaci
Napomene
Nakon uporabe spojite priključak CHARGE predajnika na
slušalice. Indikator POWER zasvijetli crveno i punjenje
počinje.
Nije potrebno skinuti slušalice s predajnika po završetku
punjenja.
— Nemojte spajati priključak CHARGE na bilo koje druge
uređaje osim ovih slušalica.
— Predajnik automatski prestaje slati RF signale tijekom
punjenja baterije.
— Iz sigurnosnih razloga ovaj sustav je namijenjen punjenju
samo isporučene punjive baterije BP-HP550- 11. Ne mogu
se puniti drugi tipovi punjivih baterija.
— Koristite li suhe baterije, one se ne mogu puniti.
— Nemojte koristiti isporučenu punjivu bateriju BP-HP550-11
s drugim uređajima. Ona je namijenjena uporabi samo
s ovim sustavom.
— Punite bateriju na temperaturama između 0 °C i 40 °C.
Navucite novi jastučić preko slušalice.
Navucite jednu stranu jastučića preko ruba utora slušalica
i zatim ga navucite na slušalicu kao što je prikazano na
donjoj slici.
Kad je jastučić pravilno umetnut u utor, podesite ga u
vertikalan položaj.
— Uvijek smanjite glasnoću prije podešavanja preklopke
ATT.
— Ako je zvuk izobličen (ponekad se istodobno može čuti
buka), podesite preklopku ATT na "–6 dB".
Savjeti za bolji prijem
Za provjeru preostalog kapaciteta baterije slušalica,
pomaknite preklopku na lijevoj slušalici i provjerite indikator
POWER na lijevoj slušalici. Kad indikator zasvijetli crveno,
baterija je još uvijek upotrebljiva.
Napunite slušalice ako je indikator POWER zatamnjen, ako
treperi, ili ako zvuk postane izobličen ili bučan.
Napomene o AC adapteru
— Čvrsto umetnite priključak AC adaptera.
— Koristite isključivo isporučeni AC adapter. Uporaba AC
adaptera s priključcima drugačijih polariteta ili drugih
karakteristika može prouzročiti kvar uređaja.
— Koristite isključivo isporučeni AC adapter. Čak i adapteri
s istim naponom i polaritetom priključka mogu oštetiti
ovaj uređaj zbog strujnog kapaciteta ili drugih faktora.
Punjenje isporučene baterije nakon
uporabe
Preostali kapacitet baterije
Stavite slušalice na glavu.
Izvucite stari jastučić iz utora na slušalici.
Mjere opreza
Ako je glasnoća previsoka dok koristite analogni ulaz,
podesite preklopku ATT (prigušnik) na "–6 dB".
Ako je oko 4 minute signal slab
ili ga nema
Vrijeme punjenja i uporabe
©2014 Sony Corporation
1
— Začuje li se piskavi zvuk, približite se predajniku.
— Ako prije skidanja slušalica odspojite AC adapter
iz predajnika, može se čuti buka.
Nikal-metal hidridna baterija se isporučuje prazna. Napunite
je prije uporabe.
Na zidnu utičnicu
Jastučići se mogu zamijeniti. Ako se zaprljaju ili istroše,
zamijenite ih prema opisu u nastavku. Jastučići za uši nisu
komercijalno nabavljivi. Zamjenske jastučiće možete nabaviti
u trgovini u kojoj ste kupili ove slušalice ili kod najbližeg
Sonyjevog zastupnika.
Napomene
Savjeti za punjenje
Napunite bateriju slušalica.
Zamjena jastučića za uši
Ovaj sustav koristi signale vrlo visokih frekvencija u valnom
području od 800 MHz, tako da ovisno o mjestu uporabe
prijem može biti otežan. U sljedećim primjerima navedeni
su uvjeti u kojima se može smanjiti domet prijema ili se
mogu pojaviti smetnje.
— Unutar zgrade sa zidovima s čeličnom armaturom.
— Prostor s mnogo čeličnih ormarića i slično.
— Prostor s mnogo električnih uređaja koji generiraju
elektromagnetska polja.
— Ako je predajnik postavljen na metalni predmet.
— Prostor okrenut prema cesti.
— Mogu se pojaviti buka ili smetnje u signalima zbog
radijskih primopredajnika u kamionima itd.
— Jednako tako, buka ili smetnje se mogu pojaviti zbog
bežičnih komunikacijskih sustava postavljenih uz ceste.
Efektivan domet predajnika
Optimalna udaljenost na kojoj sustav može raditi bez smetnji
je oko 100 metara. Ta udaljenost može varirati, ovisno o
mjestu uporabe.
— Pojave li se smetnje unutar gore navedene udaljenosti,
približite slušalice predajniku ili odaberite drugi kanal.
— Kad koristite slušalice unutar efektivnog dometa predajnika, možete ga postaviti na bilo koje mjesto u odnosu
na položaj slušanja.
— Čak i unutar dometa prijema signala postoje neke "mrtve
točke" unutar kojih prijem RF signala nije moguć. To je
karakteristično za RF signale i ne predstavlja kvar. Ta se
pojava može otkloniti tako da malo pomaknete predajnik.
Općenito
U slučaju problema
Pojavi li se problem tijekom korištenja slušalica, pokušajte
ga ukloniti pomoću sljedećih savjeta. Ako se problem ne
može riješiti, obratite se najbližem Sonyjevom zastupniku.
Nema zvuka/Zvuk je slab
— Uključite slušalice.
— Provjerite vezu između predajnika i A/V komponente,
AC adaptera i zidne utičnice.
— Provjerite je li A/V komponenta uključena.
— Spojite li predajnik na A/V komponentu putem priključnice slušalica, pojačajte glasnoću na spojenoj A/V
komponenti unutar raspona u kojem zvuk nije izobličen.
— Promijenite radijsku frekvenciju selektorom CHANNEL
na predajniku, zatim preklopkom za odabir kanala na
slušalicama odaberite istu radijsku frekvenciju kao na
predajniku.
— Napunite isporučenu punjivu bateriju ili zamijenite suhe
baterije novima. Ako indikator POWER ne svijetli i nakon
punjenja baterije, odnesite slušalice u ovlašteni servis.
Zvuk je izobličen ili isprekidan
(ponekad sa smetnjama)
Frekvencija nosioca
863,52 MHz, 864,52 MHz
Kanal
Ch1, Ch2
Modulacija
FM stereo
Frekvencijski odziv
20 Hz – 20.000 Hz
Predajnik (TMR-RF810R)
Izvor napajanja
Audio ulaz
Dimenzije
Masa
Potrošnja
DC 12 V: isporučeni AC adapter
Stereo minipriključak
Oko 108 mm × 128 mm × 108 mm (š/v/d)
Približno 137 g
3W
Slušalice (MDR-RF811R)
Izvor napajanja
Masa
Potrošnja
Isporučena punjiva nikal-metal hidridna
baterija BP-HP550-11 ili komercijalno
nabavljive alkalne baterije (veličine AAA)
Oko 270 g (s isporučenom nikal-metal
hidridnom baterijom)
2W
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom
pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa
uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške
u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.
— Slušalice koristite u blizini predajnika ili promijenite
položaj predajnika.
— Spojite li predajnik na A/V komponentu putem priključnice slušalica, smanjite glasnoću na spojenoj A/V
komponenti unutar raspona u kojem zvuk nije izobličen.
— Promijenite radijsku frekvenciju selektorom CHANNEL
na predajniku, zatim preklopkom za odabir kanala na
slušalicama odaberite istu radijsku frekvenciju kao na
predajniku.
— Napunite isporučenu punjivu bateriju ili zamijenite suhe
baterije novima. Ako indikator POWER ne svijetli i nakon
punjenja baterije, odnesite slušalice u ovlašteni servis.
Glasna buka u pozadini
— Spojite li predajnik na A/V komponentu putem priključnice slušalica, pojačajte glasnoću na spojenoj A/V
komponenti unutar raspona u kojem zvuk nije izobličen.
— Napunite isporučenu punjivu bateriju ili zamijenite suhe
baterije novima. Ako indikator POWER ne svijetli i nakon
punjenja baterije, odnesite slušalice u ovlašteni servis.
— Koristite slušalice u blizini predajnika.
Zvuk je isprekidan
— Predajnik se isključi ako 4 minuta nema ulaznog signala
ili je slab. Spojite li predajnik na A/V komponentu putem
priključnice slušalica, pojačajte glasnoću na spojenoj A/V
komponenti unutar raspona u kojem zvuk nije izobličen.
Baterija se ne može puniti/
Indikator POWER ne svijetli crveno
— Umetnite isporučenu nikal-metal hidridnu bateriju. Suhe
baterije i punjive baterije različite od isporučenih ne
mogu se puniti.
— Provjerite je li preklopka na lijevoj slušalici podešena na
OFF. Ako je podešena na ON, indikator POWER neće
zasvijetliti.
Ako ne možete primiti jasan audiosignal.
Prvo promijenite radijsku frekvenciju selektorom CHANNEL na
predajniku, zatim preklopkom za odabir kanala na slušalicama
odaberite istu radijsku frekvenciju kao na predajniku.
Zbrinjavanje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ova oznaka
može biti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski
simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) se koriste ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem baterija spriječit ćete moguće negativne posljedice
za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se baterija ne odloži na pravilan način. Recikliranje
materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju
prirodnih izvora.
Ispupčenje
SONY - MDR-RF811RK Bezicne stereo slusalice.indd 1
4/4/2014 1:15:22 PM
MDR-RF811RK(EU8) [HR] 4-529-909-11(1)
4-529-909-11(1)
3URYHUDLVSRUXþHQRJVDGUåDMD
Nakon upotrebe
IKJ4
6NLQLWHVOXãDOLFHLLVNOMXþLWHLK.
O slanju RF signala
3UHGDMQLNSRþLQMHVDRGDãLOMDQMHP5)VLJQDODDXWRPDWVNL
NDGDUHJLVWUXMHDXGLRVLJQDOVDSRYH]DQRJXUHÿDMD.
%HåLþQHVWHUHR
slušalice
Napomene
Predajnik TMR-RF810R (1)
Slušalice MDR-RF811R (1)
Mrežni adapter (1)
Punjiva nikl-metal hidridna
baterija BP-HP550-11 (1)
Garantni list (1)
Uputstvo za upotrebu (ovaj dokument) (1)
Kako koristiti
%DWHULMHXEDFLWHXRWYRUQDOHYRPNXüLãWXVOXãDOLFD.
Prilikom ubacivanja baterija obratite pažnju na ispravan polaritet.
Uskladite polove È baterije
sa oznakama È u ležištu.
Pritisnite i okrenite poklopac u smeru
suprotnom od kazaljke na satu.
2
3
3RYHåLWHLVSRUXþHQL
mrežni adapter.
8NOMXþLWHþYUVWRSULNOMXþDN.
Pritisnite i okrenite poklopac u smeru
kazaljke na satu.
Napunite slušalice.
(crvena)
(Off)
Završeno kada se indikator
ugasi.
Ukoliko predajnik ne registruje audio signal duže od 4
PLQXWDSUHVWDüHGDãDOMH5)VLJQDOHL32:(5ODPSLFDüH
treperiti 1 minut, a zatim se ugasiti.
.DGDSUHGDMQLNSRQRYRSULPLDXGLRVLJQDORQ]DSRþLQMH
VODQMH5)VLJQDODD32:(5ODPSLFDüHSRQRYR
zasvetleti zeleno.
0RåGDQHüHWHþXWLSRþHWDN]YXNDL]VOXãDOLFDVYHGRN
predajnik ne ]DSRþQHRGDãLOMDQMH5)VLJQDODQDNRQ
registrovanja audio signala.
Prenos RF signala može biti zaustavljen prilikom ulaza
veoma niskog zvuka u trajanju od 4 minuta.Ukoliko se to
GRJRGLSRMDþDMWH]YXNSRYH]DQH$9NRPSRQHQWHXQXWDU
opsega gde zvuk nije izobOLþHQLVWLãDMWH]YXNQD
slušalicama.
Saveti za punjenje
,VSRUXþHQDSXQMLYDQLNO-metal hidridna baterija nije napunjena
SULSUYRPNRULãüHQMXNapunite ih pre upotrebe.
Kada lampica POWER na predajniku
ne zasvetli crveno
3URYHULWHGDOLMHSUHNLGDþQDOHYRPNXüLãWXVOXãDOLFDX
položaju OFF. 8NROLNRMHSUHNLGDþSRPHUHQQD21ODPSLFD
POWER ne svetli.
1HüHWHPRüLGDSXQLWHELORNRMXSXQMLYXLOLVXYXEDWHULMXRVLP
RQHNRMDMHLVSRUXþHQD.
9UHPHSXQMHQMDLNRULãüHQMD
Štampano u Srbiji
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.
4
MDR-RF811RK
Srpski
3RYHåLWH$9XUHÿDMNRULVWHüLSULNOMXþDN]DVOXãDOLFH.
3RGHVLWHJODVQRüX$9XUHÿDMDQDPDNVLPDOQLQLYRDOLWDNDYGD nema distorzije zvuka.
%HåLþQHVWHUHRVOXãDOLFH
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne
L]ODåLWHRYDMXUHÿDMNLãLQLWLYOD]L.
.DNRELVWHVSUHþLOLSRåDULOLHOHNWULþQLXGDUQHL]ODåLWHXUHÿDM
NDSOMDQMXLOLSUVNDQMXLQHVWDYOMDMWHQDXUHÿDMSRVXGHVD
WHþQRãüXQSUYD]H.
Ne izlažite baterije (kako rezervne tako i instalirane)
preteranoj toploti kao što je sunce, vatra ili sl. na duži
vremenski period.
1HSRVWDYOMDMWHXUHÿDMXX]DNSURVWRUNDRãWRMHSROLFH]D
NQMLJHLOLXJUDGQLRUPDULü.
%XGXüLGDVHQDSDMDQMHSUHNLGDL]YODþHQMHPPUHåQRJ
DGDSWHUDL]XWLþQLFHSULNOMXþLWHXUHÿaj na lako dostupnu zidnu
XWLþQLFXAko primetite kakvu nepravilnost, odmah izvucite
DGDSWHUL]XWLþQLFH.
3UHYHOLNL]YXþQLSULWLVDNL]VOXãDOLFDPRåHX]URNRYDWL
gubitak sluha.
3ORþLFDXUHÿDMDVHQDOD]LVDGRQMHVWUDQHNXüLãWD.
Validnost CE oznake je RJUDQLþHQDLVNOMXþLYRQD]HPOMHJGH
je ona zakonom propisana - uglavnom u regiji Evropske
Ekonomske Zajednice (European Economic Area).
.RPSDQLMD6RQ\L]MDYOMXMHGDMHRYDRSUHPDXVNODÿHQDVD
osnovnim uslovima i relevantnim odredbama preporuke
1999/5/ EC.
=DGHWDOMHSRVHWLWHVOHGHüX,QWHUQHWDGUHVX:
http://www.compliance.sony.de/
2GODJDQMHGRWUDMDOLKHOHNWULþQLKL
HOHNWURQVNLKXUHÿDMDSULPHQMXMHVHX
Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa posebnim sistemima za
odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje
GDVHEDWHULMDLVSRUXþHQDVDRYLPSURL]YRGRPQHVme
RGODJDWLVDNXüLPRWSDGRPNa nekim baterijama ovaj
VLPEROVHPRåHQDüLXNRPELnaciji sa hemijskim
simbolom.Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb)
QD]QDþHQLVXQDEDWHULMDPDNRMHVDGUåHYLãHRG
žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem istrošenih
EDWHULMDþXYDWHRNROLQXLEULQHWH]D]GUDYOMHVYRMLKEOLåQMLK
Nepravilnim odlaganjem baterija ugrožava se okolina i
zdravlje ljudi. 5HFLNOLUDQMHPDWHULMDODGRSULQRVLRþXYDQMX
prirodnih resursa.
8VOXþDMXSURL]YRGDNRML]ERJVLJXUQRVQLKUD]ORJD
performansi ili zadržavanja neprekidnog napajanja zahtevaju
stalnu povezanost sa unutrašnjom baterijom, takvu bateriju
WUHEDGD]DPHQHLVNOMXþLYRRYODãüHQLVHUYLVHUL. Kako bi se
RVLJXUDORSUDYLOQRRGODJDQMHGRWUDMDOLXUHÿDMSUHGDMWHQD
odlagalište za reciklažu elektrLþQLKLHOHNWURQVNLKXUHÿDMD
Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak o bezbednom
uklanjanju EDWHULMDL]XUHÿDMDBateriju odnesite na
odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije,
obratite se lokalnoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnici
XNRMRMVWHNXSLOLXUHÿDM.
1DSRPHQD]DNRULVQLNHVOHGHüHLQIRUPDFLMHR
HOHNWULþQLPXUHÿDMLPDRGQRVHVHVDPRQD]HPOMHNRMH
primenjuju preporuke EU
2YDMXUHÿDMSURL]YRGLLOLMHSURL]YHGHQXLPH6RQ\
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan.Za sva pitanja u vezi usklaÿHQRVWLQDRVQRYX
]DNRQRGDYVWYD(8SRWUHEQRMHREUDWLWLVHRYODãüHQRP
predstavniku: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse âWXGJDUW1HPDþNDZa informacije o
servisu i garantnim uslovima, obratite se na adrese
navedene u zasebnim garantnim ili servisnim dokumentima.
3ULNOMXþQLFD
za slušalice
(stereo mini
SULNOMXþQLFD
79'LJLWDOQLPX]LþNLSOHMHULWG.
Pribl. vreme punjenja
Pribl. vreme trajanja baterije1)
1 sat
16 sati 2)
45 minuta 3)
13 sati 3)
1) pri 1 kHz, 1 mW + 1 mW izlaz
2) sati potrebno za potpuno punjenje prazne baterije
3) Vreme može varirati u zavisnosti od temperature ili
XVORYDNRULãüHQMD.
3XQMHQMHEDWHULMDQDNRQNRULãüHQMD
1DNRQNRULãüHQMDSRYHåLWHVOXãDOLFH QD&+$5*(XWLNDþ
predajnika. Indikator POWER zasvetli crveno i punjenje
]DSRþLQMH.
Nema potrebe da uklanjate slušalice sa baze (predajnika)
kada se punjenje završi.
Preostali kapacitet baterije
5
Stavite slušalice na glavu.
Pre slušanja
Kako biste umanjili rizik od RãWHüHQMDVOXKD
prvo stišajte zvuk.
6
8NOMXþLWH$9XUHÿDM.
Funkcije
Zahvaljujemo na kupovini Sony MDR-RF811RK sistema
EHåLþQLKVOXãDOLFD 3UHXSRWUHEHSURþLWDMWHXFHORVWLRYDM
SULUXþQLNLVDþXYDMWHJD]DEXGXüXXSRWUHEX.
Neke od funkcija su:
ˋ%HåLþQLVLVWHPNRMLYDPRPRJXüDYDGDslušate
SURJUDPHDGDQLVWHRJUDQLþHQLNDEORP.
ˋVerna reprodukcija zvuka.
ˋVDWLQHSUHNLGQHXSRWUHEHX]LVSRUXþHQXSXQMLYX
bateriju.
ˋ/DNRSRYH]LYDQMHQD79L+L)L$XGLRXUHÿDMLPD
ˋDo 100 metara opsega prijema.
ˋ.RQWURODMDþLQH]YXNDQDsamim slušalicama.
7DNWLOQDWDþND
L]ERþLQDR]QDþDYD
OHYXVWUDQX.
7
Mere opreza
Napomene o mrežnom adapteru
.DGDJOHGDWHILOPRYHSD]LWHGDQHSRMDþDWHSreviše ton
tokom tihih scena. 0RåHGRüLGRRãWHüHQMDVOXKDNDGDQDNRQ
WLKLKQDLÿXVFHQHVDJODVQLPWRQRP.
-DVWXþLüLVHPRJX]DPHQLWL8NROLNRVHMDVWXþLüL]DSUOMDMXLOL
izližu, možete ih zamenitLQDQDþLQSULND]DQQDVOLFL
-DVWXþLüL]DVOXãDOLFHQLVXNRPHUFLMDOQRGRVWXSQL. Zamenske
MDVWXþLüHPRåHWHSRUXþLWLXSURGDYQLFLXNRMRMVWHNXSLOLRYDM
proizvod ili kod najbližeg Sony distributera.
Podešavanje nivoa ulaznog signala
1
Ukoliko je zvuka preglasan zbog NRULãüHQMDDQDORJQRJXOD]D
SRGHVLWH$77UHJXODWRUSRMDþDQMDSUHNLGDþQD³–6 dB.”
8NORQLWHVWDUHMDVWXþLüHWDNRãWRüHWHLKSRYXüLL]
åOHERYDNXüLãWD.
ˋ8NROLNRVH]DþXMHãLãWDQMHSRPHULWHVHEOLåHSUHGDMQLNX.
ˋMože se ]DþXWL ãXP XNROLNRLVNRSþDWH PUHåQL DGDSWHU
L]SUHGDMQLNDSUHXNOMXþLYDQMDVOXãDOLFD.
Prvo napunite slušalice
1DXWLþQLFX
©2014 Sony Corporation
=DPHQDMDVWXþLüD
Za proveru preostalog kapaciteta baterije, pomerite
SUHNLGDþNRMLVHQDOD]LQDOHYRPNXüLãWXVOXãDOLFDLSURYHULWH
lampicu P2:(5QDOHYRPNXüLãWXKada lampica svetli
crveno, baterije su i dalje upotrebljive.
Napunite slušalice ukoliko indikator POWER svetli slabije,
WUHSüHLOLSULPOMHQL]YXNSRVWDQHLVNULYOMHQLOLVDGUåLãXP.
Napomene
ˋ1HPRMWHXNOMXþLYDWL&+$5*(XWLNDþXELORkoji drugi
XUHÿDMRVLPRYLKVOXãDOLFD.
ˋPredajnik automatski prestaje da odašilje RF signale
prilikom punjenja baterije.
ˋ8FLOMXEH]EHGQRVWLRYDMXUHÿDMGL]DMQLUDQMH]DSXQMHQMH
LVNOMXþLYRLVSRUXþHne baterije tipa BP-HP550-11. Imajte u
vidu da se drugi tipovi punjivih baterija ne mogu puniti
SXWHPRYRJXUHÿDMD.
ˋ8NROLNRVXXEDþHQHVXYHEDWerije, one se ne mogu
puniti.
ˋ 1HPRMWHSRNXãDYDWLGDNRULVWLWHLVSRUXþHQX
BP-HP550-SXQMLYXEDWHULMXXGUXJLPXUHÿDMLPD. One
VXQDPHQMHQH]DXSRWUHEXLVNOMXþLYRVD RYLPXUHÿDMHP.
ˋ3XQLWHEDWHULMHSULWHPSHUDWXULRNROLQHL]PHÿXƒ&L
°C.
ˋObavezno NRULVWLWHLVNOMXþLYRLVSRUXþHQL$&DGDSWHU
za napajanje.
ˋ .RULãüHQMH$&DGDSWHUDVDGUXJDþLMLPSRODULWHWRP
SULNOMXþDNDLOLGUXJLPNDUDNWHULVWLNDPDPRåHGRYHVWL
GRRWND]DXUHÿDMD.
3ULNOMXþDNVD
unificiranim
polaritetom
ˋ Obavezno uvek koristite isporuþHQL$&DGDSWHU]D
napajanje. ýDNL$&DGDSWHULNRLGDMXLVWLQDSRQLLVWL
SRODULWHWSULNOMXþNDPRJXRãWHWLWLRYDMSURL]YRGXVOHG
strujnog kapaciteta i drugih faktora.
Ukoliko nema ulaznog signala ili je
ulazni signal previše nizak u roku
od oko 4 minuta
Uputstvo za upotrebu
1
Saveti za podešavanje
JODVQRüH
Izvori napajanja i postavljanje
2
Podešavanje
Povezane komponente
0 dB
79SUHQRVQLXUHÿDMLLGU
komponente sa niskim nivoom izlaznog
signala (inic. podešavanja)
-6 dB
Ostale komponente
3RVWDYLWHQRYLMDVWXþLü]DXYRQD]YXþQLNVOXãDOLFH.
2EHVLWHLYLFXMDVWXþLüDQD VWUDQXLYLFH]YXþQLNDNRMDLPD
åOHE]DWLPSRPHUDMWHLYLFXMDVWXþLüDRNR]YXþQLNDNDR
što je ilustrovano na donjoj slici. .DGDMHMDVWXþLüVLJXUQR
XEDþHQXåOHERYHSRGHVLWHJDXYHUWLNDODQSRORåDM.
7HKQLþNHNDUDNWHULVWLNH
Napomene
ˋ2EDYH]QRXWLãDMWH]YXNSUHSRGHãDYDQMD$77SUHNLGDþD.
ˋ8NROLNRMHDXGLRXOD]L]REOLþHQSRQHNDGVHãXPþXMH
LVWRYUHPHQRSRGHVLWH$77SUHNLGDþQD³–6 dB.”
.RULãüHQMHVOXãDOLFDVD
zasebno nabavljenim
baterijama
Suve baterije za ãLURNXSRWURãQMXYHOLþLQH$$$WDNRÿH
možete koristiti sa ovim slušalicama. Instalirajte dve baterije
QDLVWLQDþLQNDRãWRMHRSLVDQRXNRUDNXGHODÝ.DNR
NRULVWLWLÝ.
.DGDVXXEDþHQHVXYHEDWHULMHIXQNFLMDSXQMHQMDEDWHULMH
QHüHELWLDNWLYLUDQD.
Trajanje baterije
Baterija
Pribl. vreme trajanja baterije
Sony alkalne baterije LR03
YHOLþLQD$$$
28 sati2)
1) pri 1 kHz, 1 mW + 1 mW izlaz
2) Vreme može varirati u zavisnosti od temperature ili
XVORYDNRULãüHQMD.
Saveti za bolji prijem
Performanse prijema
2YDMXUHÿDMNRULVWLVLJQDOHYHRPDYLVRNHIUHNYHQFLMHXRSVHJX
od 800 MHz, pa prijem može oslabiti u zavisnosti od
okruženja. 6OHGHüLprimeri prikazuju uslove koji mogu smanjiti
opseg prijema ili izazvati smetnje.
ˋ8QXWDU]JUDGHþLML]LGRYLVDGUåHþHOLþQHJUHGH.
ˋ8SURVWRULPDVDPQRJRþHOLþQLKRUPDULüDLWG.
ˋ8SURVWRULPDVDPQRJRHOHNWULþQLKXUHÿDMDNRMLLPDMX
sposobnost stvaranja elektromagnetnih polja.
ˋPredajnik je postavljen na metalni predmet.
ˋU prostoru orijentisanom ka autoputu.
ˋâXPLOLRPHWDMXüLVLJQDOLXRNUXåHQMXPRJXGROD]LWLRG
radijskih primopredajnika u kamionima i sl.
ˋâXPLOLRPHWDMXüLVLJQDOLu okruženju mogu dolaziti od
EHåLþQLKNRPXQLNDFLRQLKVLVWHPDSRVWDYOMHQLKX]
puteve.
(IHNWLYQRSRGUXþMHSUHGDMQLND
2SWLPDOQDXGDOMHQRVWQDNRMRMXUHÿDMQHSULKYDWD
smetnje približno iznosi 100m. 0HÿXWLPXGDOMHQRVW
može varirati u zavisnosti od okoline i okruženja.
ˋ8NROLNRXUHÿDMSULPLQHNHVPHWQMHXQXWDUSRPHQXWH
JUDQLFHVPDQMLWHXGDOMHQRVWL]PHÿXSUHGDMQLNDLVOXãDOLFD
ili odaberite drugi kanal.
ˋ.DGDNRULVWLWHVOXãDOLFHXQXWDUSRGUXþMDGHMVWYDSUHGDMQLND
on može biti postavljen na bilo kom mestu u odnosu na
korisnika.
ˋýDNLXQXWDUSRGUXþMDSULMHPDVLJQDODSRVWRMHQHNHWDþNH
VOHSHWDþNHJGH5)signal ne može biti primljen. Ovo je
prirodno svojstvo RF signala i ne predstavlja kvar. Malim
pomeranjem predajnika, možete promeniti lokaciju slepe
WDþNH.
ˋ.DGDVHVLVWHPQHNRULVWLGXåLYUHPHQVNLSHULRGLVNOMXþite
$&DGDSWHU]DQDSDMDQMHL]]LGQHXWLþQLFHGUåHüLNDEO]D
XWLNDþLXNORQLWHEDWHULMXL]VOXãDOLFDNDNRELL]EHJOL
HYHQWXDOQRFXUHQMHLUH]XOWXMXüDRãWHüHQMD.
ˋ1HPRMWHRVWDYOMDWLEHåLþQHVWHUHRVOXãDOLFHL]ORåHQH
GLUHNWQRMVXQþHYRMVYHWORVWLYUXüLQLLOL vlazi.
ˋ1HRVWDYOMDMWHXUHÿDMEOL]XL]YRUDWRSORWHLOLQDPHVWLPD
izloženim direktnom suncu, vlazi, pesku, prašini ili
PHKDQLþNLPXGDUFLPD.
Opšte
1RVHüDIUHNYHQFLMD
863.52 MHz, 864.52 MHz
Kanal
Ch1, Ch2
Modulacija
FM stereo
Rešavanje problema
Frekvencijski odziv
20 Hz – 20,000 Hz
Ukoliko QDLÿHWHQDSUREOHPHWRNRPNRULãüHQMDRYRJ
sistema slušalica, upotrebLWHVOHGHüXOLVWX]DSURYHUXAko
su problemi i dalje prisutni, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Predajnik (TMR-RF810R)
Nema zvuka/Zvuk je prigušen
ˋ8NOMXþLWHVOXãDOLFH.
ˋProverite vezu predajnika i A/V XUHÿDMDPUHåQRJ
DGDSWHUDL]LGQHXWLþQLFH.
ˋ3URYHULWHGDOLMH$9XUHÿDMXNOMXþHQ.
ˋ8NROLNRSRYHåHWHSUHGDMQLNQD$9NRPSRQHQWXSRPRüX
SULNOMXþQLFH]DVOXãDOLFHSRMDþDMWH]YXNQDSRYH]DQRM$9
komponenti XQXWDURSVHJDXNRPH]YXNQLMHL]REOLþHQ.
ˋ3UYRSURPHQLWHUDGLRIUHNYHQFLMXSRPRüX&+$11(/
selektora na predajniku, a zatim promenite radio
IUHNYHQFLMXQDRQXVDSUHGDMQLNDSXWHPSUHEDFLYDþD
kanala na slušalicama.
ˋ1DSXQLWHLVSRUXþHQXSXQMLYXEDWHULMXLOL]DPHQLWHRELþQH
baterije novim. Ukoliko POWER lampica i dalje ne svetli
nakon punjenja, odnesite slušalice kod Sony distributera.
Napajanje
'&9LVSRUXþHQPUHåQL$&DGDSWHU
Audio ulaz
Stereo mini džek
Dimenzije
Masa
Pribl. 108 mm × 128 mm × 108 mm (š/v/d)
Približno 137 g
Deklarisana potrošnja energije
3W
Slušalice (MDR-RF811R)
Izvor napajanja
,VSRUXþHQDSXQMLYDQLNO-metal hidridna
baterija BP-HP550-11 ili suve baterije
XãLURNRMSURGDMLYHOLþLQD$$$
Masa
3ULEOJXNOMXþXMXüLLVSRUXþHQX
punjivu nikl-metal hidridnu bateriju)
Deklarisana potrošnja energije
2W
'L]DMQLWHKQLþNLSRGDFLSRGORåQLVXSURPHQDPDEH]
prethodnog upozorenja.
,VNULYOMHQLOLQDL]PHQLþDQ]YXN
(nekad sadrži šum)
ˋKoristite slušalice pored predajnika ili promenite položaj
predajnika.
ˋUNROLNRSRYHåHWHSUHGDMQLNQD$9NRPSRQHQWXSRPRüX
SULNOMXþQLFH]DVOXãDOLFHSRMDþDMWH]YXNQDSRYH]DQRM$9
NRPSRQHQWLXQXWDURSVHJDXNRPH]YXNQLMHL]REOLþHQ.
ˋ3UYRSURPHQLWHUDGLRIUHNYHQFLMXSRPRüX&+$11(/
selektora na predajniku, a zatim promenite radio
IUHNYHQFLMXQDRQXVDSUHGDMQLNDSXWHPSUHEDFLYDþD
kanala na slušalicama.
ˋ1DSXQLWHLVSRUXþHQXSXQMLYXEDWHULMXLOL]DPHQLWHRELþQH
baterije novim. Ukoliko POWER lampica i dalje ne svetli
nakon punjenja, odnesite slušalice kod Sony distributera.
Glasna buka u pozadini
ˋ8NROLNRSRYHåHWHSUHGDMQLNQD$9NRPSRQHQWXSRPRüX
SULNOMXþQLFH]DVOXãDOLFHSRMDþDMWH]YXNQDSRYH]DQRM$9
NRPSRQHQWLXQXWDURSVHJDXNRPH]YXNQLMHL]REOLþHQ.
ˋ1DSXQLWHLVSRUXþHQXSXQMLYXEDWHULMXLOL]DPHQLWHRELþQH
baterije novim. Ukoliko POWER lampica i dalje ne svetli
nakon punjenja, odnesite slušalice kod Sony distributera.
ˋKoristite slušalice u blizini predajnika.
Zvuk se prekida
ˋPredajnik prestaje da emituje signale ukoliko nema signala
ili je on preslab tokom 4 minuta. Ukoliko povežete
SUHGDMQLNQD$9NRPSRQHQWXSRPRüXSULNOMXþQLFH]D
VOXãDOLFHSRMDþDMWH]YXNQDSRYH]DQRM$9NRPSRQHQWL
XQXWDURSVHJDXNRPH]YXNQLMHL]REOLþHQ.
Baterija se ne može napuniti/
indikator POWER ne svetli crveno
ˋ,QVWDOLUDMWHLVSRUXþHQXSXQMLvu nikl-metal-hidridnu bateriju.
6XYHEDWHULMHLSXQMLYHEDWHULMHNRMHQLVXLVSRUXþHQHVD
XUHÿDMHPVHQHPRJXSXQLWL.
ˋ3URYHULWHGDOLMHSUHNLGDþQDOHYRPNXüLãWXVOXãDOLFDX
položaju OFF. 8NROLNRMHSUHNLGDþSRPHUHQQD21
lampica POWER ne svetli.
3RGHVLWHMDþLQX
]YXND.
8NROLNRQHPDWHSULMHPþLVWRJDXGLRVLJQDOD
3UYRSURPHQLWHUDGLRIUHNYHQFLMXSRPRüX&+$11(/VHOHNWRUDQD
predajniku (bazi), a zatim promenite radio frekvenciju na onu sa
SUHGDMQLNDSXWHPSUHEDFLYDþDNDQDODQDVOXãDOLFDPD.
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
7DNWLOQDWDþNDL]ERþLQD
R]QDþDYDOHYXVWUDQX
Download PDF

advertising