
4-535-418-11(2) (SI-HR-SR)
Osrednji zvočnik
Središnji
Centralni
Sprednji (levi)
zvočnik
Prednji (lijevi)
Prednji (levi)
Zvočniški sistem
Aktivni globokotonec
Sustav zvučnika
Aktivni subwoofer
Navodila za uporabo
SI
Upute za upotrebu
HR
Uputstvo za upotrebu
SR
Zvočnik za prostorski
zvok (levi)
Surround (lijevi)
Surround (levi)
Sprednji (desni)
zvočnik
Prednji (desni)
Prednji (desni)
Odstranjevanje odpadne
električne in elektronske opreme
(velja za države EU in druge
evropske države s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni,
da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne in elektronske
opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka
pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka.
Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov. Za več informacij o recikliranju tega
izdelka se obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo
direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali
je bil proizveden v imenu tega podjetja. Poizvedbe
v zvezi s skladnostjo glede na zakonodajo Evropske
unije morajo biti naslovljene na pooblaščenega
predstavnika – Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.
V primeru vprašanj glede servisa ali garancije
glejte naslove, navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Previdnostni ukrepi
Varnost
 Pred uporabo sistema preverite, ali njegova
delovna napetost ustreza lokalnemu viru
napajanja.
 Če globokotonca ne nameravate uporabljati dalj
časa, ga izključite iz električne vtičnice. Kabel pri
odstranjevanju držite za vtič. Ne vlecite kabla.
 Če v sistem uide tekočina ali vanj pade predmet,
odklopite napajalni kabel, pred nadaljnjo uporabo
pa mora sistem pregledati usposobljen serviser.
 Napajalni kabel globokotonca lahko zamenja
samo usposobljen serviser.
Delovanje
 Zvočniškega sistema ne uporabljajte pri
neprekinjeni moči, ki presega največjo vhodno
moč sistema.
 Če sta pola povezav zvočnika napačna, bodo nizki
toni šibki, položaj raznih instrumentov pa nejasen.
 Stik med neizoliranimi žicami zvočnika pri
priključkih zvočnikov lahko povzroči kratek stik.
 Pred priključitvijo izklopite ojačevalnik,
da preprečite okvaro zvočniškega sistema.
 Raven glasnosti ne sme biti tako visoka,
da pride do popačenja.
 Mreže zvočnika ni mogoče odstraniti.
Ne odstranjujte mreže z zvočniškega sistema.
Če jo poskušate odstraniti, lahko poškodujete
zvočnik.
Pri vklopu/izklopu ojačevalnika ali druge
opreme
Nastavite glasnost ojačevalnika na najmanjšo
vrednost.
Preprečevanje okvar globokotonca
 Prilagodite glasnost ojačevalnika, da preprečite
prekomerno vhodno moč.
 Ne odpirajte ohišja ali odstranjujte zvočniških
enot in omrežij.
 Pazite, da ne pritiskate namerno ali nenamerno
na pokrov za zaščito proti prahu.
-3
Odprtina na zadnji strani sprednjih zvočnikov
in zvočnikov za prostorski zvok
Rupa na poleđini prednjeg i surround zvučnika
Rupa na zadnjoj strani prednjih i surround zvučnika
Podložke (velike (za globokotonec)/
majhne (za druge zvočnike))
Podložne pločice (velike (za subwoofer) /
male (za ostale zvučnike))
Podmetači (veliki (za subwoofer) /
mali (za ostale zvučnike))
Zvočnik za prostorski zvok (desni)
Surround (desni)
Surround (desni)
Globokotonec
Subwoofer
Subwoofer
Sprednji (levi)
zvočnik
Prednji (lijevi)
Prednji (levi)
Osrednji zvočnik
Središnji
Centralni
Od 7 do 10 mm
7 mm do 10 mm
7 mm do 10 mm
10 mm
10 mm
Odprtina na zadnji strani sprednjih zvočnikov in
zvočnikov za prostorski zvok
Rupa na poleđini prednjeg i surround zvučnika
Rupa na zadnjoj strani prednjih i surround zvučnika



LINE IN
Dolg kabel
Dugački
Dugački
Kratek kabel
Kratki
Kratki
Dolg kabel
Dugački
Dugački
Zvočnik za prostorski Ojačevalnik
Pojačalo
zvok (desni)
Pojačalo
Surround (desni)
Surround (desni)
Slovenščina
Ta simbol opozarja uporabnika na
prisotnost neizolirane »nevarne napetosti«
v ohišju izdelka, ki je lahko tako visoka,
da predstavlja nevarnost električnega udara.
Ta simbol opozarja uporabnika na
pomembna navodila za delovanje in
vzdrževanje (servisiranje), ki jih dobite
v dokumentaciji, priloženi napravi.
-2
Več kot 4 mm
više od 4 mm
više od 4 mm
Več kot 30 mm
više od 30 mm
više od 30 mm
Kratek kabel
Kratki
Kratki
SA-CS910HT
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte
prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so
časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja
(na primer prižganim svečam).
Nevarnost požara ali električnega udara lahko
zmanjšate tako, da naprave ne izpostavljate
vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate
predmetov, napolnjenih s tekočinami
(na primer vaz).
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto
priključite v lahko dostopno električno vtičnico.
Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj
izvlecite glavni napajalni priključek iz električne
vtičnice.
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer
v knjižno ali vgradno omaro.
Če je enota priključena v električno vtičnico, je
povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je
izklopljena.
Vijak (ni priložen)
Vijak (nije priložen)
Šraf (ne isporučuje se)
4,6 mm
© 2014 Sony Corporation
Naprave ne izpostavljate dežju ali vlagi,
da zmanjšate nevarnost požara ali
električnega udara.
Primer
Primjer
Primer
Sprednji (desni) zvočnik
Prednji (desni)
Prednji (desni)
Kratek kabel
Kratki
Kratki
OPOZORILO
-1
4,6 mm

Sistem zvučnika
Aktivni subwoofer

Globokotonec
Subwoofer
Subwoofer
Zvočnik za prostorski
zvok (levi)
Surround (lijevi)
Surround (levi)
Priključka SPEAKER IN/OUT se ne uporabita.
Priključci SPEAKER IN/OUT neće se koristiti.
Priključci SPEAKER IN/OUT se neće koristiti.
Hrvatski
Pri namestitvi
Opombe
 Zvočnikov ne nameščajte v nagnjen položaj.
 Zvočnikov ne postavljajte na mesta, ki so:
 izjemno vroča ali hladna,
 prašna ali umazana,
 izjemno vlažna,
 izpostavljena vibracijam,
 izpostavljena neposredni sončni svetlobi,
 blizu magnetnih kartic (kreditne kartice,
vozovnice itd.) – magnetne kartice se lahko
v bližini zvočniških enot razmagnetijo,
 blizu televizorjev.
Zvočniki niso magnetno zaščiteni.
Če zvočnike uporabljate v bližini televizorjev
s katodno cevjo, se na zaslonu televizorja
lahko pojavijo barvne nepravilnosti.
 Dobro prezračevanje je bistvenega pomena
za preprečevanje segrevanja globokotonca.
Postavite globokotonec na ustrezno prezračevano
mesto. Ne postavljajte globokotonca na mehko
površino ali ob steno, da ne onemogočite pretoka
zraka skozi prezračevalno odprtino.
 Pri postavljanju zvočnika na premazana tla
(z voskom, oljem ipd.) bodite previdni, da ne bodo
nastali madeži ali da ne pride do razbarvanja
površine.
 Pazite, da ne poškodujete robov globokotonca.
 Uporabite vijake, ki so primerni za material in
nosilnost stene. Ker je stena iz mavčnih plošč še
posebno krhka, vijake pritrdite na nosilec, nato
pa jih privijte v steno. Zvočnike namestite na
navpično in ravno steno z dodatno ojačitvijo.
 Če ne veste, iz kakšnega materiala so narejene
stene ali kakšne vijake potrebujete pri montaži,
se obrnite na trgovca z orodjem ali monterja.
 Sony ne prevzema odgovornosti za nezgode
ali poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne
namestitve, neustrezne nosilnosti stene ali
nepravilne pritrditve vijakov, naravne nesreče itd.
Povezovanje sistema ()
Pred povezovanjem izklopite ojačevalnik
in globokotonec.
Sprednja zvočnika, osrednji zvočnik in
zvočnika za prostorski zvok povežite
z zvočniškimi izhodnimi priključki
ojačevalnika, priključek LINE IN globokotonca
() pa povežite z ojačevalnikom.
Za priključitev zvočnikov za prostorski zvok
uporabite dolg kabel za zvočnike, za
priključitev sprednjih in osrednjega zvočnika
pa kratek kabel za zvočnike. S priloženim
povezovalnim zvočnim kablom povežite
globokotonec in ojačevalnik.
Čiščenje ohišja
Opombe ()
Ohišje čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov
ali topil, kot sta alkohol ali bencin.
 Pozitivni (+) in negativni (–) priključek na zvočnikih
morata biti povezana z ustreznim pozitivnim (+)
in negativnim (–) priključkom na ojačevalniku.
 Preverite, ali so vsi priključki ustrezno povezani.
Stik med neizoliranimi žicami pri priključkih
zvočnikov lahko povzroči kratek stik.
 Več informacij o povezavah ojačevalnika je na
voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena
ojačevalniku.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
glede globokotonca, ki niso zajeta v tem
priročniku, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Nasveti
Postavitev zvočnikov ()
Vsi zvočniki morajo biti obrnjeni proti mestu
poslušalca. Učinek prostorskega zvoka bo
boljši, če vse zvočnike namestite tako, da
bodo enako oddaljeni od položaja poslušalca.
Postavite zvočnike, kot je opisano
v nadaljevanju:
Sprednja zvočnika: na primerni razdalji
levo in desno od televizorja.
Globokotonec: na kateri koli strani
televizorja.
Osrednji zvočnik: pred televizorjem.
Zvočnika za prostorski zvok: odvisno od
konfiguracije prostora. Zvočnika za prostorski
zvok lahko postavite nekoliko za mesto
poslušalca.
Opomba
Zvočnik postavite na plosko, vodoravno mesto.
Namestitev globokotonca
Da dosežete boljšo reprodukcijo nizkih tonov,
priporočamo, da globokotonec namestite na
trdna tla, kjer je manj možnosti za zvočno
resonanco.
En sam globokotonec zagotavlja povsem
zadostno količino reproduciranih nizkih tonov.
V kombinaciji z dodatnim globokotoncem
so reproducirani nizki toni še izrazitejši.
Opombe
 Globokotonec vedno postavite v pokončni položaj
in nekaj centimetrov stran od sten.
 Na površino globokotonca ne postavljajte
predmetov in se ne opirajte nanj.
 Če globokotonec namestite v osrednji del
prostora, so lahko nizki toni bistveno šibkejši.
To se zgodi zaradi vpliva stojnega valovanja
v prostoru. V tem primeru premaknite
globokotonec iz osrednjega dela prostora ali
odpravite vzrok stojnega valovanja, tako da na
primer na steno pritrdite knjižno polico ipd.
Montaža
Pritrditev podložk ()
Priložene podložke pritrdite na spodnji del
zvočnikov, da fiksirate zvočnike in preprečite
drsenje. Velike podložke namestite na
globokotonec, majhne podložke pa na ostale
zvočnike.
Namestitev zvočnikov na steno ()
Sprednja zvočnika in zvočnika za prostorski
zvok lahko namestite na steno.
Preden zvočnike namestite na steno,
povežite kabel zvočnika z zvočnikom.
1
Pripravite vijake (niso priloženi),
ki ustrezajo odprtinam na zadnji
strani zvočnikov.
2
Pritrdite vijake v steno. Vijaki morajo
iz stene moleti od 7 do 10 mm.
3
Obesite zvočnike na vijake.
 Črne žice ali žice s črnimi črtami so po polarnosti
negativne (–) in jih je treba povezati
z negativnimi (–) priključki zvočnikov.
 Če uporabljate ojačevalnik, ki nima priključka
MONO OUT, priključka MIX OUT, izhodnih
priključkov SUBWOOFER ali izhodnih priključkov
SUPER WOOFER, namesto tega povežite
priključke za zvočnike na ojačevalniku
s priključki SPEAKER IN.
 Z globokotoncem ni mogoče povezati izhodnega
priključka CENTER, ki se uporablja za funkcijo
Dolby Pro Logic. Nizkotonski zvok se ne predvaja
z nekaterimi načini Dolby Pro Logic.
 Če jakost izhodnega signala ojačevalnika ni
zadostna, se zvok morda ne bo predvajal dovolj
glasno. V tem primeru povežite priključke za
zvočnike na ojačevalniku neposredno s priključki
SPEAKER IN globokotonca.
Nastavitev izbirnika napetosti
(samo pri modelih, opremljenih
z izbirnikom napetosti) ()
Preverite, ali je izbirnik napetosti na zadnji
plošči globokotonca nastavljen na lokalno
napajalno napetost. Če ni, z izvijačem
nastavite izbirnik v pravilen položaj, preden
napajalni kabel priključite v električno
vtičnico.
Priključitev napajalnega kabla
 Priključite napajalna kabla globokotonca
in ojačevalnika v električno vtičnico.
 Pred priključitvijo/izključitvijo napajalnih
kablov izklopite globokotonec.
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši
ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre
(npr. upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju
i na njega ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač koristi za isključivanje
jedinice iz struje, priključite ga u lako dostupnu
strujnu utičnicu. Primijetite li neuobičajeno
ponašanje jedinice, odmah isključite glavni utikač
iz strujne utičnice.
Ne postavljajte uređaj u zatvoreni prostor kao što
je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Jedinica nije isključena iz struje sve dok je
priključena u strujnu utičnicu, čak i ako je sama
jedinica isključena.
Ovaj simbol trebao bi upozoriti korisnika na
prisutnost neizoliranog „opasnog napona”
u kućištu proizvoda koji je dovoljno visok
da predstavlja rizik od strujnog udara.
Ovaj simbol trebao bi upozoriti korisnika
da u popratnoj dokumentaciji isporučenoj
uz uređaj postoje važne upute za rad
i održavanje (servisiranje).
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
sa sustavima za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovu pakiranju
označava da se proizvod ne može odlagati kao
kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do
kojih bi moglo doći zbog nepravilna odlaganja ovog
proizvoda na otpad. Reciklaža materijala pridonosi
očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda zatražite od tijela
lokalne vlasti, od službe za odlaganje komunalnog
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena kupcima: sljedeće informacije
primjenjive su samo na opremu koja je
prodana u državama koje primjenjuju
direktive EU-a.
Ovaj proizvod proizveden je u ime tvrtke ili ga je
proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se
odnose na usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti
ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.
Ako imate pitanja vezana uz servis ili jamstvo,
obratite se na adrese navedene u zasebnim
dokumentima o servisu ili jamstvu.
Mjere opreza
O sigurnosti
 Prije nego što uključite sustav, provjerite
odgovara li radni napon sustava naponu lokalne
električne mreže.
 Isključite subwoofer iz zidne utičnice ako ga ne
namjeravate koristiti duže vrijeme. Pri isključivanju
kabela iz struje, izvucite kabel primivši ga za
utikač. Nikada ne vucite za sam kabel.
 Ako u sustav dospije neki predmet ili tekućina,
isključite kabel za napajanje sustava i prije nego
nastavite s korištenjem, odnesite ga na provjeru
u ovlašteni servis.
 Kabel za napajanje subwoofera izmjeničnom
strujom moguće je promijeniti samo
u ovlaštenom servisu.
Pri radu
 Sustav zvučnika nemojte dugotrajno napajati
snagom koja prelazi maksimalnu ulaznu snagu
sustava.
 Ako polaritet veza zvučnika nije ispravan, basovi
će biti slabi, a položaji različitih instrumenata
poremećeni.
 Kontakt neizoliranih žica zvučnika s priključnicama
zvučnika može dovesti do kratkog spoja.
 Prije povezivanja isključite pojačalo, kako biste
izbjegli oštećivanje sustava zvučnika.
 Jačina zvuka ne bi trebala biti tolika da dovodi
do izobličenja.
 Rešetku zvučnika nije moguće ukloniti.
Ne pokušavajte ukloniti rešetku sustava zvučnika.
Ako je pokušate ukloniti, mogli biste oštetiti
zvučnik.
Kada uključujete ili isključujete pojačalo
ili drugu opremu
Jačinu zvuka na pojačalu smanjite na minimum.
Srpski
Pri postavljanju
Napomene
 Zvučnike nemojte postavljati u nagnuti položaj.
 Zvučnike nemojte postavljati na lokacije koje su:
 iznimno tople ili hladne
 prašnjave ili prljave
 veoma vlažne
 izložene vibracijama
 izložene direktnoj sunčevoj svjetlosti
 u blizini magnetskih kartica (kreditne kartice,
vozne kartice itd.) Magnetske kartice mogu se
pokvariti zbog djelovanja magneta iz zvučnika.
 u blizini televizora
Zvučnici nemaju magnetsku zaštitu.
Zbog toga, ako zvučnike koristite pored CRT
televizora, dolazi do blijeđenja boja na zaslonu.
 Dobro prozračivanje ključno je za sprječavanje
zagrijavanja subwoofera. Postavite subwoofer
na dobro prozračno mjesto. Ne postavljajte
subwoofer na mekane površine ili preblizu
zidovima jer to može blokirati otvor za ventilaciju
sa stražnje strane.
 Budite oprezni prilikom postavljanja zvučnika na
posebno tretirane podove (ulaštene, nauljene,
polirane itd.) jer mogu nastati mrlje ili oštećenja
boje.
 Budite pažljivi, kako se ne bi ozlijedili o kutove
subwoofera.
 Koristite vijke prikladne za materijal i čvrstoću
zida. Budući da je zid od gipskartonskih ploča
osobito slab, vijke čvrsto pričvrstite za gredu
i pričvrstite za zid. Zvučnike postavite na okomit
i ravan zid na ojačanom mjestu.
 Informacije o zidnom materijalu ili vijcima koje
ćete koristiti zatražite u trgovini s vijcima ili od
instalatera.
 Sony nije odgovoran za nezgode ili oštećenja
uzrokovana neispravnim postavljanjem,
nedostatnom čvrstoćom zida ili nepravilnim
postavljanjem vijaka, prirodnim nezgodama itd.
Prije bilo kakvog povezivanja provjerite jeste
li isključili napajanje pojačala i subwoofera.
Prednje, središnje i surround zvučnike spojite
s priključcima za zvučnike na pojačalu te
s pomoću LINE IN priključka subwoofera ()
spojite pojačalo.
Dugačke kabele koristite za povezivanje
surround zvučnika, a kratke za povezivanje
prednjih i središnjih zvučnika. Priloženi
audiokabel koristite za spajanje subwoofera
na pojačalo.
Napomene ()
O čišćenju kućišta
Kućište čistite mekom krpom navlaženom vodom.
Nemojte koristiti nikakvu abrazivnu spužvu, prašak
za ribanje ili otapalo, primjerice alkohol ili benzin.
Ako u vezi sa subwooferom imate pitanja
ili probleme koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Određivanje položaja
zvučnika ()
Svaki zvučnik trebao bi biti okrenut prema
položaju s kojeg slušate. Bolji surround efekt
postiže se kada postavite zvučnike na istu
udaljenost od položaja s kojeg slušate.
Postavite zvučnike na sljedeći način:
Prednji zvučnici: na odgovarajuću udaljenost
s lijeve i desne strane televizora.
Subwoofer: s obje strane televizora.
Središnji zvučnik: ispred televizora.
Surround zvučnici: ovisno o konfiguraciji
sobe. Surround zvučnici mogu se postaviti
malo iza položaja s kojeg slušate.
Napomena
Provjerite jeste li zvučnike postavili na ravnu,
vodoravnu površinu.
Postavljanje subwoofera
Kako biste postigli bolju reprodukciju zvuka
basa, preporučujemo da subwoofer postavite
na čvrsti pod na kojemu je najmanja
vjerojatnost da će doći do rezonancije.
Jedan subwoofer može reproducirati dovoljno
snažan zvuk basa. Međutim, ako se koristite
s dva subwoofera, možete postići još
učinkovitiju, snažnu reprodukciju zvuka basa.
Napomene
 Subwoofer uvijek postavite okomito, barem
nekoliko centimetara od zida.
 Na subwoofer nemojte stavljati nikakav predmet
ili na njega sjedati.
 Ako je subwoofer postavljen u središte prostorije,
zvuk basa mogao bi biti značajno oslabljen.
Razlog je tomu utjecaj stojnih valova u prostoriji.
Ako se to dogodi, premjestite subwoofer iz
središta prostorije ili uklonite uzrok stojnog
vala tako da na zid stavite policu za knjige i sl.
Sastavljanje
Pričvršćivanje podložnih pločica ()
Kako biste zvučnike stabilizirali i spriječili
njihovo klizanje, na dno zvučnika pričvrstite
priložene podložne pločice. Na subwoofer
pričvrstite velike podložne pločice, a male
na ostale zvučnike.
Postavljanje zvučnika na zid ()
Na zid možete postaviti prednje i surround
zvučnike.
Prije postavljanja zvučnika na zid spojite
kabel zvučnika sa zvučnikom.
1
Postupci za izbjegavanje oštećenja
subwoofera
 Pažljivo postavite kontrolu jačine zvuka pojačala
kako biste izbjegli pretjerano ulazno napajanje.
 Ne pokušavajte otvarati kućište ili uklanjati
zvučnike i mreže.
 Ne pritišćite namjerno ili slučajno poklopac za
zaštitu od prašine.
Priključivanje sustava ()
2
3
Pripremite vijke (nije priloženo) prikladne
za rupu na poleđini zvučnika.
Pričvrstite vijke na zid. Vijci bi trebali
stršiti iz zida 7 do 10 mm.
Ovjesite zvučnike na vijke.
 Provjerite odgovaraju li plus (+) i minus (–)
priključci zvučnika plus (+) i minus (–) priključcima
pojačala.
 Provjerite jesu li svi spojevi čvrsti. Kontakt između
neizoliranih žica zvučnika i priključnica zvučnika
može prouzročiti kratki spoj.
 Pojedinosti o povezivanju pojačala potražite
u uputama za upotrebu priloženim uz pojačalo.
Savjeti
 Crne žice ili žice sa crnom linijom imaju (–)
polaritet i potrebno ih je priključiti na minus (–)
priključke zvučnika.
 Ako vaše pojačalo nema priključke MONO OUT
i MIX OUT te SUBWOOFER ili SUPER WOOFER
izlazni priključak(čke), spojite priključke zvučnika
pojačala na priključnice SPEAKER IN.
 Na subwoofer ne možete priključiti izlazni
priključak CENTER za korištenje s funkcijom
Dolby Pro Logic. Zvuk basa ne može se
reproducirati u nekim načinima rada
Dolby Pro Logic.
 Ako izlazna snaga vašeg pojačala nije dovoljno
velika, zvuk možda neće biti dovoljno glasan.
U tom slučaju spojite priključnice zvučnika
pojačala izravno u priključnice SPEAKER IN
subwoofera.
Postavljanje birača napona
(samo na modelima opremljenim
biračem napona) ()
Provjerite je li birač napona na stražnjoj ploči
subwoofera postavljen na napon lokalne
električne mreže. Ako nije, odvijačem
postavite birač u ispravan položaj prije
priključivanja kabela za napajanje
izmjeničnom strujom u zidnu utičnicu.
Priključivanje kabela za napajanje
izmjeničnom strujom
 Priključite kabel za napajanje
izmjeničnom strujom subwoofera
i pojačala u zidnu utičnicu.
 Prije uključivanja ili isključivanja bilo
kakvog kabela za napajanje, provjerite
je li napajanje subwoofera isključeno.
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena
(kao što su upaljene sveće).
Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
Budući da se mrežno napajanje jedinice prekida
izvlačenjem glavnog utikača, priključite jedinicu na
lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite nepravilnosti u radu jedinice,
odmah izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok je
priključen na utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom, čak i kada je sam uređaj isključen.
Ovaj simbol upozorava korisnika na
prisustvo neizolovanih elemenata visokog
napona u kućištu uređaja koji mogu
predstavljati opasnost od strujnog udara.
Ovaj simbol upozorava korisnika na
prisustvo važnih uputstava za upotrebu
i održavanje (servisiranje) u priručniku
koji ste dobili uz ovaj uređaj.
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju
označava da se proizvod ne sme tretirati kao
kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda
kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike: Sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka druga
kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću
proizvoda sa zakonima Evropske unije bi trebalo
da pošaljete ovlašćenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa
servisom ili garancijom pogledajte adrese koje
su navedene na zasebnom servisnom ili
garantnom listu.
O postavljanju
Napomene
 Ne postavljajte zvučnike u nagnuti položaj.
 Ne postavljajte zvučnike na mesta koja su:
 Izuzetno topla ili hladna
 Prašnjava ili prljava
 Izuzetno vlažna
 Izložena vibracijama
 Izložena direktnoj sunčevoj svetlosti
 Blizu magnetnih kartica (kreditnih kartica,
propusnica za vožnju itd.)
Magnetne kartice mogu da otkažu zbog
magneta koji se nalaze u zvučnicima.
 Blizu televizora
Zvučnici nisu magnetski zaštićeni.
Zbog toga, ako koristite zvučnike blizu CRT
televizora, na ekranu televizora dolazi do
promene boja.
 Dobra ventilacija je neophodna za sprečavanje
zagrevanja u unutrašnjosti subwoofera. Postavite
subwoofer na mesto sa odgovarajućim protokom
vazduha. Ne postavljajte subwoofer na mekanu
površinu niti suviše blizu zida jer biste mogli da
blokirate ventilacione otvore na zadnjoj strani.
 Budite pažljivi prilikom postavljanja subwoofera
na posebno tretirane podove (voskovani, lakirani,
polirani itd.) jer može doći do pojave mrlja ili
gubitka boje.
 Pobrinite se da ivice subwoofera ne predstavljaju
opasnost od mogućih povreda.
 Koristite šrafove koji odgovaraju materijalu
i čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsanih ploča
izuzetno lomljiv, dobro pričvrstite šrafove za
noseću gredu i zašrafite ih u zid. Montirajte
zvučnike na vertikalan, ravan zid koji je ojačan.
 Raspitajte se u prodavnici šrafova ili kod
montažera o materijalu od kojeg je napravljen
zid i šrafovima koje treba da koristite.
 Sony ne odgovara za nezgode ili oštećenja do
kojih je došlo zbog nepravilnog postavljanja,
nedovoljne čvrstoće zida, nepravilnog
zašrafljivanja, prirodnih nepogoda itd.
O bezbednosti
 Pre nego što počnete da koristite sistem, proverite
da li radni napon sistema odgovara vašem
lokalnom izvoru napajanja.
 Iskopčajte kabl za napajanje subwoofera iz zidne
utičnice ako ne planirate da ga koristite u dužem
vremenskom periodu. Prilikom izvlačenja kabla
uvek ga povucite držeći utikač. Nikad ne vucite
sam kabl.
 Ako u sistem dospe neka tečnost ili predmet,
isključite kabl za napajanje sistema iz mrežne
utičnice i odnesite sistem na proveru u ovlašćeni
servis pre nastavka korišćenja.
 Kabl za napajanje subwoofera naizmeničnom
strujom morate da zamenite samo kod
ovlašćenog servisera.
O radu uređaja
 Nemojte upravljati sistemom zvučnika koristeći
neprekidnu potrošnju u vatima koja premašuje
maksimalnu ulaznu snagu sistema.
 Ako veze za polaritet zvučnika nisu ispravne,
bas tonovi će biti slabi i pozicije različitih
instrumenata će biti nejasne.
 Kontakt golih žica zvučnika na priključcima
zvučnika može da dovede do kratkog spoja.
 Pre priključivanja, isključite pojačalo da ne biste
oštetili sistem zvučnika.
 Nivo jačine zvuka ne bi trebalo da se podesi do
tačke izobličenja zvuka.
 Nije moguće ukloniti rešetku sa zvučnika.
Ne pokušavajte da uklonite rešetku koja se nalazi
na sistemu zvučnika. Ako pokušate da je uklonite,
možete oštetiti zvučnik.
Kada uključujete ili isključujete pojačalo
ili drugu opremu
Podesite jačinu zvuka na pojačalu na najmanju
vrednost.
O čišćenju kućišta
Kućište čistite mekanom tkaninom koja je blago
nakvašena vodom. Ne koristite abrazivne materijale,
prašak za ribanje ili rastvor poput alkohola ili
benzina.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa subwooferom koji nisu navedeni
u ovom priručniku, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Postavljanje zvučnika ()
Svaki zvučnik treba da bude okrenut ka mestu
na kojem slušate zvuk. Ako su svi zvučnici
postavljeni na istoj udaljenosti od mesta
na kojem slušate zvuk, surround efekat će
biti bolji.
Postavite zvučnike na sledeći način:
Prednji zvučnici: na odgovarajućoj
udaljenosti, sa leve i desne strane televizora.
Subwoofer: sa bilo koje strane televizora.
Centralni zvučnik: ispred televizora.
Surround zvučnici: zavisi od konfiguracije
prostorije. Surround možete postaviti
neznatno iza mesta za slušanje zvuka.
Napomena
Obavezno postavite zvučnik na ravnu, horizontalnu
površinu.
Radi bolje reprodukcije basa, preporučujemo
vam da subwoofer postavite na čvrstu
podlogu gde su manji izgledi za pojavu
rezonance.
Jedan subwoofer može da pruži dovoljno
dobru reprodukciju dubokih bas tonova.
Međutim, ako koristite dva subwoofera,
reprodukcija dubokih tonova će biti još bolja.
Napomene
 Uvek postavite subwoofer vertikalno, vodeći
računa da bude udaljen od zida nekoliko
centimetara.
 Ne stavljajte predmete na subwoofer i nemojte
da sedite na njemu.
 Ako subwoofer postavite na sredinu prostorije,
bas može da bude znatno oslabljen. Razlog tome
je uticaj stojećeg talasa prostorije. Ako se to desi,
premestite subwoofer dalje od centra prostorije
ili eliminišite uzrok stojećeg talasa tako što ćete
npr. na zid postaviti policu za knjige.
Montaža
Pričvršćivanje podmetača ()
Obavezno pričvrstite isporučene podmetače
za dno zvučnika kako biste stabilizovali
zvučnike i sprečili njihovo klizanje. Velike
podmetače postavite na subwoofer, a male
podmetače na ostale zvučnike.
Postavljanje surround zvučnika
na zid ()
Prednje i surround zvučnike takođe možete
da montirate na zid.
Pre nego što postavite zvučnike na zid,
priključite kabl zvučnika u zvučnik.
Da biste izbegli oštećenje subwoofera
 Budite pažljivi prilikom podešavanja kontrole
jačine zvuka na pojačalu da biste izbegli
prekomernu ulaznu snagu.
 Ne pokušavajte da otvorite kućište niti da
uklanjate zvučnike i mreže.
 Ne pritiskajte poklopac za zaštitu od prašine,
namerno ili nenamerno.
Obavezno isključite napajanje pojačala
i subwoofera pre bilo kakvog povezivanja.
Povežite prednje, centralne i surround
zvučnike na izlazne priključke za zvučnike
na pojačalu i koristite LINE IN priključak
subwoofera () za povezivanje na pojačalo.
Obavezno koristite dugački kabl zvučnika za
povezivanje surround zvučnika i kratki kabl
zvučnika za povezivanje prednjih i centralnih
zvučnika. Koristite isporučeni audio kabl da
biste povezali subwoofer sa pojačalom.
Napomene ()
Postavljanje subwoofera
Mere opreza
Povezivanje sistema ()
1
Pripremite šrafove (ne isporučuju se)
koji odgovaraju rupi na zadnjoj strani
zvučnika.
2
Zašrafite šrafove u zid. Glava šrafa treba
da bude odmaknuta od zida od 7 mm
do 10 mm.
3
Okačite zvučnike na šrafove.
 Uverite se da pozitivni (+) i negativni (–) priključci
na zvučnicima odgovaraju pozitivnim (+)
i negativnim (–) priključcima na pojačalu.
 Uverite se da su sve veze čvrste. Kontakt golih
žica zvučnika na priključcima zvučnika može
da prouzrokuje kratki spoj.
 Za detaljnije informacije o uspostavljanju veza sa
pojačalom pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili uz pojačalo.
Saveti
 Crne žice ili žice sa crnim prugama su negativnog
polariteta (–) i moraju se povezati na negativne
priključke zvučnika (–).
 Ako vaše pojačalo nema izlazne priključke
MONO OUT, MIX OUT, SUBWOOFER ili SUPER
WOOFER, priključke za zvučnike na pojačalu
umesto toga povežite sa priključcima SPEAKER IN.
 Izlazni priključak CENTER ne možete da povežete
sa subwooferom radi korišćenja sa funkcijom
Dolby Pro Logic. Bas zvuk se ne emituje sa nekim
Dolby Pro Logic režimima.
 Ako nivo izlazne snage pojačala nije dovoljno
velik, zvuk možda neće biti dovoljno glasan.
U tom slučaju, povežite priključke za zvučnike
na pojačalu direktno sa priključcima SPEAKER IN
na subwooferu.
Podešavanje birača napona
(samo modeli opremljeni biračem
napona) ()
Proverite da li je birač napona na zadnjem
panelu subwoofera podešen na lokalni
mrežni napon. Ako nije, postavite birač
u odgovarajući položaj pomoću šrafcigera
pre nego što kabl za napajanje naizmeničnom
strujom priključite u zidnu utičnicu.
Povezivanje kabla za napajanje
naizmeničnom strujom
 Povežite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom subwoofera i pojačala u zidnu
utičnicu.
 Uverite se da je napajanje subwoofera
isključeno pre nego što priključite ili
iskopčate kabl za napajanje.

Upravljalni gumbi globokotonca
Kontrole subwoofera




Kontrole subwoofera
Indikator POWER
LEVEL
CUT OFF FREQ
PHASE
POWER SAVE
POWER
VOLTAGE SELECTOR*
POWER
* Samo pri modelih, opremljenih z izbirnikom napetosti
* Samo na modelima opremljenim biračem napona
* Samo modeli opremljeni biračem napona
Slovenščina
Hrvatski
Nastavitev ojačevalnika
Ko se povezujete z ojačevalnikom z notranjimi
večkanalnimi dekoderji, uporabite
nastavitvene menije za ojačevalnik, da podate
parametre svojega zvočniškega sistema.
Nastavitev velikosti zvočnika
Glejte spodnjo tabelo za ustrezne nastavitve.
Več informacij o postopku nastavitve je na
voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena
ojačevalniku.
Za
Sprednja zvočnika
Osrednji zvočnik
Zvočnika za
prostorski zvok
Globokotonec
Nastavite
SMALL
SMALL
SMALL
ON (ali YES)
Predvajanje zvoka
1
2
3
Vklopite ojačevalnik in izberite vir
programa.
Pritisnite gumb POWER
na globokotoncu. ()
Globokotonec se vklopi in indikator
POWER zasveti zeleno.
Zaženite predvajanje vira programa.
Prilagodite položaj gumba VOLUME,
tako da zvok iz sprednjih zvočnikov
ni popačen.
Če je popačen, bo popačen tudi zvok
iz globokotonca.
Samodejni vklop/izklop globokotonca –
funkcija samodejnega vklopa/izklopa ()
Če je globokotonec vklopljen (tj. indikator POWER
sveti zeleno) in nekaj minut ni signalnega vhoda,
indikator POWER zasveti rdeče, globokotonec pa
preide v način varčevanja z energijo. V tem načinu
signal potuje v globokotonec, ki se samodejno
vklopi (funkcija samodejnega vklopa/izklopa).
Če želite izklopiti to funkcijo, premaknite stikalo
POWER SAVE na zadnji plošči v položaj OFF.
Opombe
 Upravljalnih gumbov ojačevalnika (BASS, TREBLE
itd.) ali izhoda izenačevalnika ne nastavljajte na
visoko raven ali vhod, ker so krivulje 20–50 Hz,
posnete na komercialno dostopnih preskusnih
diskih, ali posebni zvoki (nizki toni elektronskih
glasbenih inštrumentov, prasketanje
predvajalnikov analognih plošč, zvok
s prekomerno poudarjenimi nizkimi toni ipd.)
na višji ravni glede na to enoto. Ta dejanja lahko
povzročijo okvaro zvočnikov.
 Pri predvajanju posebnih diskov s prekomerno
poudarjenimi nizkimi toni se lahko ob izvirnemu
zvoku pojavi šumenje. V tem primeru zmanjšajte
raven glasnosti.
 Jakost izhodnega signala globokotonca (digitalni
signal DOLBY) procesorja za digitalni prostorski
zvok, ki je naprodaj ločeno, v podjetju
Dolby Laboratories Licensing Corporation
nastavijo na 10 dB več. V primeru običajne
uporabe prilagodite raven globokotonca.
 Če glasnost ojačevalnika nastavite na prenizko
raven, lahko funkcija samodejnega vklopa/izklopa
preklopi globokotonec v način varčevanja
z energijo.
Prilagajanje zvoka globokotonca
Zvok globokotonca lahko prilagodite, tako
da ustreza zvoku sprednjih zvočnikov.
S poudarjenimi nizkimi toni pridobite bolj
zaokroženo zvočno sliko.
1
Prilagodite omejitvene frekvence.
Nastavite upravljalni gumb CUT OFF FREQ
v položaj, ki je prikazan na sliki. ()
Kako najbolje izkoristiti funkcijo
pretvornika nizke ravni
Če želite omogočiti kar najboljše
delovanje funkcije pretvornika nizke
ravni, priporočamo, da pri predvajanju
zvočnih signalov LFE, Dolby Digital ali
DTS nastavite upravljalni gumb CUT OFF
FREQ na največjo vrednost (200 Hz).
2
3
4
5
Izbirnik PHASE nastavite na REVERSE. ()
Za izbiro fazne polarnosti uporabite
izbirnik PHASE. Za zvočniški sistem se
priporoča možnost REVERSE.
Ponovite korake 1–4 in poljubno
prilagodite nastavitve.
Ko ustrezno prilagodite nastavitve
globokotonca, z upravljalnim gumbom
VOLUME na ojačevalniku prilagodite
glasnost globokotonca glede na glasnost
ostalih zvočnikov. Ko spremenite raven
glasnosti ojačevalnika, ni treba prilagoditi
nastavitev globokotonca.
Opombi
 Če vklopite funkcijo ojačitve nizkih tonov
v ojačevalniku (npr. D.B.F.B., GROOVE, grafični
izenačevalnik ipd.) in je zvok popačen, izklopite
to funkcijo ter prilagodite zvok.
 Z izbiro možnosti NORMAL ali REVERSE
z izbirnikom PHASE obrnete polarnost, s čimer
lahko v nekaterih prostorih izboljšate reprodukcijo
nizkih tonov (odvisno od položaja globokotonca
in prilagoditve omejitvene frekvence). Spremeni
se lahko tudi zvočni razpon in učinek zaznavanja
zvočnega polja. Izberite nastavitev, ki omogoča
poslušanje želenega zvoka na običajnem mestu
poslušalca.
Tehnični podatki
Postavljanje pojačala
SS-CS10S (sprednja zvočnika in zvočnika
za prostorski zvok)
Izbornike za postavljanje pojačala trebate
koristiti za određivanje parametara sustava
zvučnika prilikom povezivanja na pojačalo
s ugrađenim višekanalnim dekoderima.
Zvočniški sistem
Zvočnik s polnim obsegom,
Bass Reflex
Zvočniška enota
70 mm, stožčasti (1)
Nazivna impedanca
6 ohmov
Moč
Največja vhodna moč: 145 W
Raven občutljivosti
80 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvenčni razpon
150–20.000 Hz
Mere (Š/V/G)
Pribl. 96 × 171 × 113 mm s sprednjo
mrežo
Teža
Pribl. 0,9 kg s sprednjo mrežo
SS-CS10C (osrednji zvočnik)
Zvočniški sistem
Zvočnik s polnim obsegom,
Bass Reflex
Zvočniška enota
70 mm, stožčasti (2)
Nazivna impedanca
6 ohmov
Moč
Postavljanje veličine zvučnika
Odgovarajuće postavke pogledajte u tablici
ispod. Pojedinosti o postupku postavljanja
potražite u uputama za upotrebu priloženim
uz pojačalo.
Za
Prednji zvučnici
Središnji zvučnik
Surround zvučnici
Subwoofer
1
Uključite pojačalo i odaberite izvor
programa.
2
Na subwooferu pritisnite POWER. ()
Uključuje se subwoofer, a zatim zasvijetli
zeleni indikator POWER.
Največja vhodna moč: 145 W
Če pri zvočniškem sistemu opazite težave,
preverite naslednji seznam in ukrepajte,
kot je navedeno. Če težave ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Frekvenčni razpon
150–20.000 Hz
Mere (Š/V/G)
Pribl. 411 × 87 × 93 mm s sprednjo
mrežo
Teža
Pribl. 1,7 kg s sprednjo mrežo
Aktivni globokotonec
Zvočniška enota
Globokotonec: z diagonalo 25 cm,
stožčasti (1)
Neprekinjeni izhod RMS
115 W (6 ohmov, 80 Hz, 10 % THD)
Frekvenčni razpon reprodukcije
28–200 Hz
Visokofrekvenčna omejitev
50–200 Hz
Izbirnik faze
NORMAL, REVERSE
Vhodi
Ni zvoka.
 Prepričajte se, da so vse povezave
pravilne.
 Prepričajte se, da je glasnost ojačevalnika
ustrezna.
 Prepričajte se, da je izbirnik vira programa
na ojačevalniku nastavljen na ustrezni vir.
 Slušalke ne smejo biti priključene
na ojačevalnik.
 Če želite povečati glasnost, zavrtite
upravljalni gumb LEVEL na globokotoncu
v smeri urnega kazalca.
 Ponastavite raven.
Predvajanje zvoka se je nenadoma
zaustavilo.
 V kablih zvočnika je morda prišlo do
kratkega stika. Ustrezno priključite kable.
Zvok je popačen.
 Vhodni signal ni ustrezen.
 Jakost vhodnega signala je prevelika.
 Pri predvajanju digitalnih vsebin Dolby
nastavite CUT OFF FREQ na največjo
možno vrednost.
Slišati je mogoče glasno šumenje
ali brnenje.
 Ustrezno priključite ozemljitveno žico
gramofona.
 Stiki med vtiči povezovalnih kablov
in priključki niso ustrezni. Ustrezno
priključite vtiče.
 Zvočni sistem predvaja šum televizorja.
Premaknite zvočni sistem stran od
televizorja ali izklopite televizor.
3
Reproducirajte izvor programa.
Prilagodite VOLUME tako da zvuk iz
prednjih zvučnika nije izobličen.
Ako je zvuk izobličen, bit će izobličen
i zvuk koji reproducira subwoofer.
SA-CS9 (globokotonec)
Vrsta
Indikator POWER na globokotoncu
zasveti rdeče.
 Če nekaj minut ni signalnega vhoda,
indikator POWER zasveti rdeče,
globokotonec pa preide v način
varčevanja z energijo. Če želite izklopiti
funkcijo varčevanja z energijo, premaknite
stikalo POWER SAVE na zadnji plošči
v položaj OFF.
Postavljeno na
SMALL
SMALL
SMALL
ON (ili YES)
Slušanje zvuka
Raven občutljivosti
82 dB (2,83 V, 1 m)
Odpravljanje težav
Srpski
Vhodni priključki
LINE IN: vhodni pinski priključek
SPEAKER IN: vhodni priključki
Izhodni priključki
SPEAKER OUT: izhodni priključki
Splošno
Napajanje
230 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije
70 W
Stanje pripravljenosti: 0,5 W
(v načinu varčevanja z energijo)
Mere (Š/V/G)
Pribl. 295 × 345 × 400 mm
s sprednjo mrežo
Teža
Pribl. 11,5 kg s sprednjo mrežo
Priložena dodatna oprema
Podložke (velike) (4): za globokotonec (SA-CS9)
Podložke (majhne) (20): za sprednja zvočnika
in zvočnika za prostorski zvok (SS-CS10S) ter
osrednji zvočnik (SS-CS10C)
Kabel zvočnika (kratek) (3)
Kabel zvočnika (dolg) (2)
Povezovalni avdio kabel (1 fono – 1 fono), 2 m (1)
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
Postupak za automatsko uključivanje
i isključivanje subwoofera — funkcija
automatskog uključivanje/isključivanja ()
Kad je subwoofer uključen (indikator POWER
svijetli zeleno) i nekoliko minuta nema ulaznog
signala, indikator POWER mijenja boju u crvenu,
a subwoofer prelazi u štedljivi način rada.
Ako u ovom načinu rada u subwoofer stigne
ulazni signal, subwoofer će se automatski uključiti
(funkcija automatskog uključivanja/isključivanja).
Za isključivanje te značajke, klizno pomaknite
prekidač POWER SAVE na stražnjoj ploči
u položaj OFF.
Napomene
 Ne postavljajte tonsku kontrolu pojačala
(BASS, TREBLE itd.) ili izlaz ekvilizatora na visoku
vrijednost te na ovaj uređaj ne šaljite visoke
sinusoidne krivulje od 20 Hz do 50 Hz snimljene
na komercijalno dostupnim testnim diskovima
ili posebne zvukove (zvuk basa elektroničkog
glazbenog instrumenta, pop šum analognog
diska, zvuk s neuobičajeno pojačanim basom itd.)
velike jačine. Takve radnje mogu oštetiti zvučnike.
 Kada se reproducira poseban disk s neuobičajeno
pojačanim zvukom basa, osim originalnog zvuka
može se čuti i šum. U tom slučaju smanjite
glasnoću.
 Izlazni signal subwoofera (digitalni DOLBY signal)
digitalnog procesora surrounda koji se prodaje
zasebno, Dolby Laboratories Licensing
Corporation postavio je na 10 dB višu vrijednost.
U slučaju normalne upotrebe, prilagodite glasnoću
na subwooferu.
 Ako na pojačalu previše smanjite jačinu zvuka,
može se uključiti funkcija automatskog
uključivanja/isključivanja koja će uzrokovati
prelazak subwoofera u štedljivi način rada.
Prilagođavanje zvuka na
subwooferu
Zvuk subwoofera možete prilagoditi tako
da odgovara zvuku vaših prednjih zvučnika.
Pojačate li zvuk basa, bolje ćete osjetiti
ozračje.
1
Prilagodite odsječnu frekvenciju.
Postavite kontrolu CUT OFF FREQ
u položaj prikazan na crtežu. ()
4
Postavite birač PHASE u položaj REVERSE.
()
Birač PHASE koristite za odabir polariteta
faze. Položaj REVERSE preporučuje se za
sustav zvučnika.
Specifikacije
SS-CS10S (prednji i surround zvučnici)
Sustav zvučnika
Puni raspon, Bass reflex
Zvučnik
5
Ponovite korake od 1 do 4 kako biste
prilagodili svoje preferencije.
Kada prilagodite subwoofer željenim
postavkama, upotrijebite kontrolu
VOLUME na pojačalu za prilagođavanje
jačine zvuka subwoofera jačini zvuka
ostalih zvučnika. Ne trebate prilagoditi
postavke subwoofera kada promijenite
jačinu zvuka pojačala.
Napomene
 Ako se zvuk iskrivi kada uključite pojačanje basa
na pojačalu (poput D.B.F.B., GROOVE, grafički
ekvilizator itd.), isključite pojačanje basa
i prilagodite zvuk.
 Odaberete li NORMAL ili REVERSE biračem
PHASE, zamijenit ćete polaritet i omogućiti bolju
reprodukciju zvuka basa u određenim slušnim
okruženjima (ovisno o položaju subwoofera
i prilagodbi odsječne frekvencije). Tako ćete
možda promijeniti prostornost i tjesnoću zvuka
te utjecati na dojam zvučnog polja. Kada slušate
u normalnom položaju za slušanje, odaberite
postavku koja reproducira zvuk kakav želite.
70 mm, konusan (1)
Nazivna impedancija
6 oma
Kapacitet snage
Maksimalna ulazna snaga: 145 W
Razina osjetljivosti
80 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvencijski raspon
150 Hz – 20.000 Hz
Dimenzije (Š/V/D)
Približ. 96 × 171 × 113 mm uključujući
prednju rešetku
Težina
Približ. 0,9 kg uključujući prednju
rešetku
SS-CS10C (središnji zvučnik)
Sustav zvučnika
Puni raspon, Bass reflex
Zvučnik
70 mm, konusan (2)
Nazivna impedancija
6 oma
Kapacitet snage
Maksimalna ulazna snaga: 145 W
Podešavanje pojačala
Kada povezujete pojačalo sa internim
višekanalnim dekoderima, morate koristiti
menije za podešavanje pojačala kako biste
odredili parametre sistema zvučnika.
Podešavanje veličine zvučnika
Pogledajte tabelu u nastavku za pravilna
podešavanja. Za detaljnije informacije
o postupku podešavanja, pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz pojačalo.
Za
Prednje zvučnike
Centralni zvučnik
Surround zvučnike
Subwoofer
Slušanje zvuka
1
Uključite pojačalo i izaberite izvor
programa.
2
Pritisnite POWER na subwooferu. ()
Subwoofer će se uključiti a indikator
POWER će početi da svetli zelenom
bojom.
Razina osjetljivosti
82 dB (2,83 V, 1 m)
Ako naiđete na problem sa sustavom
zvučnika, pogledajte sljedeći popis
i poduzmite naznačene mjere. Ako je
problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Indikator POWER subwoofera svijetli
crveno.
 Ako nekoliko minuta nema ulaznog
signala, indikator POWER svijetli crveno,
a subwoofer prelazi u štedljivi način rada.
Za isključivanje štedljivog načina rada
klizno pomaknite prekidač POWER SAVE
na stražnjoj ploči u položaj OFF.
Nema zvuka.
 Provjerite je li sve ispravno priključeno.
 Provjerite je li zvuk na pojačalu ispravno
pojačan.
 Provjerite je li birač izvora programa na
pojačalu postavljen na odgovarajući izvor.
 Provjerite nisu li na pojačalo priključene
slušalice.
 Kako biste povećali jačinu zvuka, kontrolu
LEVEL na subwooferu okrenite u smjeru
kazaljke na satu.
 Poništite razinu jačine zvuka.
Zvuk se iznenada prekinuo.
 Kabeli zvučnika možda su u kratkom
spoju. Pravilno priključite kabele.
Zvuk je izobličen.
 Ulazni signal je loš.
 Razina ulaznog signala je previsoka.
 Tijekom reprodukcije u načinu
Dolby digital postavite CUT OFF FREQ
na što veću vrijednost.
Čuje se jak šum ili buka.
 Pravilno priključite žicu uzemljenja
gramofona.
 Utikači priključnih kabela i njima
odgovarajući priključci nisu dobro spojeni.
Čvrsto priključite priključke.
 Audio sustav hvata šum televizora.
Odmaknite audio sustav od televizora
ili isključite televizor.
Dimenzije (Š/V/D)
Približ. 411 × 87 × 93 mm uključujući
prednju rešetku
Težina
3
Približ. 1,7 kg uključujući prednju
rešetku
SA-CS9 (subwoofer)
Vrsta
Aktivni subwoofer
Zvučnik
Woofer: 25 cm promj., konusan (1)
Kontinuirani RMS izlaz
115 W (6 oma, 80 Hz, 10 % THD)
Frekvencijski raspon reprodukcije
28 Hz – 200 Hz
Visoka frekvencija odsječne frekvencije
50 Hz – 200 Hz
Birač faze
NORMAL, REVERSE
Ulazi
Ulazni priključci
LINE IN: ulazni pinski priključak
SPEAKER IN: ulazne priključnice
Izlazni priključci
SPEAKER OUT: izlazne priključnice
Općenito
Zahtjevi napajanja
230 V izm. struje, 50/60 Hz
Potrošnja energije
70 W
Stanje pripravnosti: 0,5 W
(u štedljivom načinu rada)
Dimenzije (Š/V/D)
Približ. 295 × 345 × 400 mm
uključujući prednju rešetku
Težina
Približ. 11,5 kg uključujući prednju
rešetku
Isporučena dodatna oprema
Podložne pločice (velike) (4): za subwoofer (SA-CS9)
Podložne pločice (male) (20): za prednje i surround
(SS-CS10S) te središnje (SS-CS10C) zvučnike
Kabel zvučnika (kratki) (3)
Kabel zvučnika (dugački) (2)
Audiokabel (1 fono – 1 fono), 2 m (1)
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez
prethodne obavijesti.
2
Zaženite predvajanje priljubljene skladbe
ali filma.
Moški vokalni toni in nizki glasovi so
primernejši za prilagoditev. Nastavite
glasnost sprednjih zvočnikov na
običajno raven.
3
Prilagodite jačinu zvuka subwoofera. ()
Pojačajte kontrolu LEVEL tako da zvuk
basa čujete nešto jače nego prije.
Da biste povećali jačinu zvuka, kontrolu
okrenite u smjeru kazaljke na satu.
Da biste smanjili jačinu zvuka, kontrolu
okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke
na satu.
Reproducirajte omiljenu pjesmu i film.
Glazbeni brojevi muških vokala i glasovi
sa zvukovima basa najprikladniji su za
prilagodbu. Pojačajte glasnoću prednjih
zvučnika na uobičajenu razinu.
Pokrenite reprodukciju izvora programa.
Podesite VOLUME tako da zvuk sa
prednjih zvučnika ne bude izobličen.
Ukoliko je izobličen, zvuk sa subwoofera
će takođe biti izobličen.
Automatsko uključivanje i isključivanje
napajanja subwoofera – Funkcija za
automatsko uključivanje/isključivanje
napajanja ()
Ukoliko je subwoofer uključen (indikator POWER
svetli zelenom bojom) i nekoliko minuta nema
ulaznog signala, indikator POWER će početi da
svetli crvenom bojom i subwoofer će ući u režim
za uštedu energije. Ako subwoofer primi signal dok
je u ovom režimu, on će se automatski uključiti
(funkcija za automatsko uključivanje/isključivanje
napajanja).
Da biste isključili ovu funkciju, pomerite prekidač
POWER SAVE na zadnjem panelu na poziciju OFF.
Napomene
 Nikad ne podešavajte kontrole tona na pojačalu
(BASS, TREBLE itd.) ili ekvilajzer na visok nivo niti
preko njega emitujte sadržaj sa sinusnom linijom
od 20 Hz do 50 Hz koji je snimljen na komercijalno
dostupnim test diskovima, kao ni posebne
zvukove (bas zvuk elektronskog muzičkog
instrumenta, pucketanje analognog gramofona,
zvuk sa jako pojačanim basom itd.) sa visoko
podešenim vrednostima. To može oštetiti
zvučnike.
 Prilikom reprodukcije posebnog diska sa veoma
pojačanim basom, možda ćete uz originalni zvuk
čuti i šum. U tom slučaju smanjite nivo zvuka.
 Izlazni signal subwoofera (DOLBY digital signal)
digitalnog surround procesora koji se prodaje
zasebno podešen je na vrednost koja je veća za
10 dB od strane kompanije Dolby Laboratories
Licensing Corporation. U slučaju normalnog
korišćenja, podesite nivo subwoofera.
 Ako nivo jačine zvuka pojačala smanjite previše,
možda će se aktivirati funkcija za automatsko
uključivanje/isključivanje pa će subwoofer ući
u režim za uštedu energije.
Podešavanje zvuka na
subwooferu
Zvuk subwoofera možete da podesite tako
da odgovara zvuku sa prednjih zvučnika.
Pojačanjem bas zvuka bolje ćete dočarati
atmosferu.
1
Kako maksimizirati funkciju konvertera
niske razine
Kada reproducirate zvuk LFE signala,
Dolby digital ili DTS, preporučujemo
da kontrolu CUT OFF FREQ postavite na
200 Hz (maksimalna vrijednost) kako
biste postigli najbolje radne značajke
funkcije konvertera niske razine.
Prilagodite raven glasnosti globokotonca.
()
Zavrtite upravljalni gumb LEVEL tako, da
nekoliko poudarite nizke tone. Če želite
povečati glasnost, zavrtite upravljalni
gumb v smeri urnega kazalca. Če želite
glasnost zmanjšati, zavrtite upravljalni
gumb v nasprotni smeri urnega kazalca.
Podesite na
SMALL
SMALL
SMALL
ON (ili YES)
Podesite birač PHASE na položaj
REVERSE. ()
Koristite selektor PHASE da biste izabrali
polaritet faze. Za sistem zvučnika se
preporučuje REVERSE.
Specifikacije
SS-CS10S (prednji i surround zvučnici)
Sistem zvučnika
Punog opsega, bas-refleksni
Zvučnik
5
Ponovite korake od 1 do 4 kako biste
podesili po želji.
Kada prilagodite subwoofer prema
željenim postavkama, koristite kontrolu
VOLUME na pojačalu da biste prilagodili
jačinu zvuka subwoofera onoj na
ostalim zvučnicima. Nije potrebno da
prilagođavate podešavanja subwoofera
kada promenite nivo jačine zvuka na
pojačalu.
Kapacitet za upravljanje napajanjem
Maksimalna ulazna snaga: 145 W
Nivo osetljivosti
80 dB (2,83 V, 1 m)
Frekventni opseg
150 Hz – 20.000 Hz
Dimenzije (š/v/d)
Približno 96 × 171 × 113 mm
uključujući prednju rešetku
Masa
Podesite graničnu frekvenciju.
Podesite kontrolu CUT OFF FREQ
u položaj prikazan na slici. ()
Kako da na najbolji način iskoristite
funkciju konvertora niskog nivoa
Prilikom reprodukcije zvuka LFE signala,
Dolby digital ili DTS-a, preporučujemo
vam da kontrolu CUT OFF FREQ podesite
na 200Hz (maksimalno) kako bi funkcija
konvertora niskog nivoa imala najbolji
učinak.
2
Podesite nivo zvuka subwoofera. ()
Okrećite kontrolu LEVEL sve dok bas zvuk
ne bude malo jači nego ranije. Da biste
povećali jačinu zvuka, okrećite kontrolu
u smeru kretanja kazaljki na satu.
Da biste smanjili jačinu zvuka, okrećite
kontrolu u smeru suprotnom od kretanja
kazaljki na satu.
3
Reprodukcija omiljene pesme i filma.
Melodije sa muškim vokalima i glas koji
sadrži bas zvukove su najpogodniji za
podešavanje. Podesite jačinu zvuka
prednjih zvučnika na isti nivo kao
i obično.
 Ako zvuk postane izobličen kada uključite
pojačanje basa na pojačalu (npr. D.B.F.B., GROOVE,
grafički ekvilajzer itd.), isključite pojačanje basa
i podesite zvuk.
 Ako pomoću selektora PHASE izaberete NORMAL
ili REVERSE, obrnućete polaritet i omogućiti bolju
reprodukciju basa u određenim okruženjima za
slušanje (u zavisnosti od položaja subwoofera
i podešavanja granične frekvencije). Na taj način
takođe ćete možda promeniti širinu i gustinu
zvuka i uticati na efekat zvučnog polja. Izaberite
podešavanje koje pruža zvuk koji vam odgovara
kada ga slušate u uobičajenom položaju
za slušanje.
Rešavanje problema
U slučaju da imate problema sa sistemom
zvučnika, proverite sledeću listu i preduzmite
navedene mere. Ako se problem i dalje javlja,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Indikator POWER na subwooferu će početi
da svetli crvenom bojom.
 Ako subwoofer nekoliko minuta ne dobija
ulazni signal, indikator POWER će početi
da svetli crvenom bojom i subwoofer ulazi
u režim za uštedu energije. Da biste
isključili režim za uštedu energije,
pomerite prekidač POWER SAVE na
zadnjem panelu na OFF.
Nema zvuka.
 Uverite ste da ste pravilno uspostavili
sve veze.
 Uverite se da je jačina zvuka na pojačalu
pravilno pojačana.
 Uverite se da je birač izvora programa
na pojačalu podešen na pravi izvor.
 Proverite da slušalice nisu povezane
sa pojačalom.
 Okrećite kontrolu LEVEL na subwooferu
u smeru kretanja kazaljki na satu da
biste povećali jačinu zvuka.
 Ponovo podesite nivo.
Zvuk je iznenada nestao.
 Možda je došlo do kratkog spoja na
kablovima za zvučnike. Pravilno povežite
kablove.
Zvuk je izobličen.
 Ulazni signal je nepravilan.
 Nivo ulaznog signala je previsok.
 Podesite CUT OFF FREQ na što veću
vrednost prilikom reprodukcije
Dolby digital zvuka.
Čuju se jake smetnje ili šum.
 Pravilno povežite žicu za uzemljenje
gramofona.
 Kontakt između utikača kablova za
povezivanje i odgovarajućih priključaka
nije dobro uspostavljen. Dobro umetnite
utikače.
 Audio sistem prima smetnje sa televizora.
Pomerite audio sistem dalje od televizora
ili isključite televizor.
70 mm, konusni (1)
Nominalna impedansa
6 oma
Napomene
Frekvencijski raspon
150 Hz – 20.000 Hz
Rješavanje problema
4
Približno 0,9 kg, uključujući prednju
rešetku
SS-CS10C (centralni zvučnik)
Sistem zvučnika
Punog opsega, bas-refleksni
Zvučnik
70 mm, konusni (2)
Nominalna impedansa
6 oma
Kapacitet za upravljanje napajanjem
Maksimalna ulazna snaga: 145 W
Nivo osetljivosti
82 dB (2,83 V, 1 m)
Frekventni opseg
150 Hz – 20.000 Hz
Dimenzije (š/v/d)
Približno 411 × 87 × 93 mm
uključujući prednju rešetku
Masa
Približno 1,7 kg, uključujući prednju
rešetku
SS-CS9 (subwoofer)
Tip
Aktivni subwoofer
Zvučnik
Woofer: Prečnik 25 cm, konusni (1)
Kontinualni RMS izlaz
115 W (6 oma, 80 Hz, 10% THD)
Frekventni opseg pri reprodukciji
28 Hz – 200 Hz
Granična frekvencija za visoku frekvenciju
50 Hz – 200 Hz
Birač faze
NORMAL, REVERSE
Ulazi
Ulazni priključci
LINE IN: ulazni pinski priključak
SPEAKER IN: ulazni priključci
Izlazni priključci
SPEAKER OUT: izlazni priključci
Opšte
Zahtevi za napajanje
230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
70 W
Režim mirovanja: 0,5 W (u režimu
za uštedu energije)
Dimenzije (š/v/d)
Približno 295 × 345 × 400 mm,
uključujući prednju rešetku
Masa
Približno 11,5 kg, uključujući
prednju rešetku
Isporučena dodatna oprema
Podmetači (veliki) (4): za subwoofer (SA-CS9)
Podmetači (mali) (20): za prednje, surround
(SS-CS10S) i centralne (SS-CS10C) zvučnike
Kabl zvučnika (kratki) (3)
Kabl zvučnika (dugački) (2)
Audio kabl (1 fono – 1 fono), 2 m (1)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
Download PDF

advertising