Sony | NWZ-B172F | Sony NWZ-B172F NWZ-B172F WALKMAN® mp3 plejer kapaciteta 2 GB sa USB priključkom Uputstva za rukovanje

4-414-277-11(1)
Kratko uputstvo za upotrebu
NWZ-B172/B173/B172F/B173F
O uputstvu za upotrebu
Uz ovo Kratko uputstvo za upotrebu, ovaj model isporučuje se i sa Uputstvom za upotrebu (HTML dokument) koje možete gledati koristeći WALKMAN Guide. Za detalje
pogledajte "Kako instalirati priloženi softver (uključujući "User Guide")".
©2012 Sony Corporation
Isporučeni pribor
V
V
V
V
V
"WALKMAN" (1)
Slušalice (1)
Hvataljka (1)
Kratko uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
Softver (1)
Softver je memorisan u ugrađenu flash memoriju uređaja i sadrži
sledeće:
Za detalje o instalaciji pogledajte "Kako instalirati priloženi softver
(uključujući "User Guide")".
− WALKMAN Guide
− Uputstvo za upotrebu i sl.
O operativnom sistemu Windows
Proverite da li je vaš operativni sistem Windows 7 (Service Pack 1 ili noviji),
Windows XP (Service Pack 3 ili noviji) ili Windows Vista (Service Pack 2 ili
noviji) te da je Windows Media Player verzije 11 ili 12.
2
Kako instalirati priloženi softver
(uključujući "User Guide")
1
Spojite uređaj na računar.
Na
2
Odaberite na računaru opcije sledećim redosledom.
3
Dvaput kliknite na [Setup.exe].
4
Sledite uputstvo na ekranu.
5
Dvaput kliknite na
(WALKMAN Guide) na radnoj površini
kako biste pokrenuli WALKMAN Guide.
Odaberite [start] - [My Computer] ili [Computer] - [WALKMAN] [Storage Media].
Prikazuje se instalacioni meni.
6 Kad aktivirate [Setup.exe], datoteka [Setup.exe]
memorisana u folderu [Storage Media] na uređaju se kopira na
računaru kao rezerva, a na računar se instalira WALKMAN Guide.
Kad se postupak instalacije završi, na radnoj površini računara prikazaće
se ikonica prečice za WALKMAN Guide.
Detaljnije informacije o prenosu muzike potražite u uputstvu za upotrebu
("User Guide") u WALKMAN Guide.
3
 Saveti
8 WALKMAN Guide možete pokrenuti iz [Start] menija (koji se prikaže kad kliknete
na [Start]).
8 Pri instalaciji priloženog softvera (uključujući uputstvo za upotrebu) automatski se pravi
rezervna kopija datoteke [Setup.exe] na [C] diskovnom pogonu vašeg računara. Pomoću
rezervne kopije možete instalirati softver na drugi računar čak i ako datoteku [Setup.exe]
izbrišete formatiranjem ugrađene memorije uređaja. Prvo trebate kopirati datoteku
[Setup.exe] i folder [Install] u folderu [Backup] na uređaju. Zatim spojite uređaj na drugi
računar na koji želite instalirati softver i sledite gornji postupak od koraka 2. Nakon
instalacije softvera izbrišite datoteku [Setup.exe] i folder [Install] na uređaju. Prema
standardnim instalacionim postavkama, rezervne kopije podataka čuvaju se na sledećoj
lokaciji na [C] disku vašeg računara.
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-B170\Backup
*1 Zavisno od operativnog sistema računara, može se prikazati [Program Files(x86)].
Šta sve možete koristeći WALKMAN Guide?
WALKMAN Guide sadrži sledeće:
V Uputstvo za upotrebu (User Guide)
Sledeći sadržaji mogu se videti u vašem Internet pretraživaču.
− Detalji o upotrebi uređaja
− Kako koristiti softver za prenos sadržaja na uređaj
− U slučaju problema
V Link za registraciju korisnika
V Link za podršku korisnicima
V Drugi korisni linkovi
Sadrži linkove, npr. za stranicu sa koje se izvodi preuzimanje softvera.
Priloženi softver razlikuje se zavisno od zemlje/regije prodaje uređaja.
 Savet
8 Nakon aktivacije [Setup.exe] možete efikasnije koristiti slobodan prostor u folderu
[Storage Media] tako da formatirate ugrađenu flash memoriju uređaja. Za formatiranje
ugrađene flash memorije uređaja pogledajte "Formatiranje uređaja".
4
Punjenje baterije
Baterija uređaja se puni kad je on spojen na uključen računar.
Oko 70 minuta
Na
Punjenje
Sasvim napunjena
Napomene
8 Prilikom prve upotrebe uređaja ili nakon dužeg perioda nekorišćenja napunite
bateriju do kraja. Tokom punjenja ispražnjene baterije indikator napajanja treperi
u smeru kazaljke sata, a displej je prazan.
Ako se na displeju ne prikazuje ništa duže od 5 minuta pritisnite tipku RESET kako
biste resetovali uređaj.
8 Ako uključite računar, restartujte ga, isključite ili pokrenite iz moda Sleep ili Hibernate
dok je uređaj spojen na računar, može doći do poremećaja u radu uređaja. U tom slučaju
pritisnite tipku RESET za resetovanje uređaja. Odspojite uređaj sa računara pre tih
postupaka.
8 Kako biste sprečili propadanje baterije, napunite je barem jednom svakih pola godine
ili svake godine.
5
Delovi i kontrole
Prednja strana
z adnja strana
Slušalice
A Tipka REC/STOP
Započinje/zaustavlja snimanje. Možete snimati zvuk koristeći zvučnik
ugrađen u uređaj. Možete snimati
i tekući FM program (samo NWZB172F/B173F).
B Tipka VOL+/–
C Tipka ZAP/BASS
Prebacivanje između obične i
ZAPPIN reprodukcije. ZAPPIN
reprodukcija redom reprodukuje
delove pesama podešenog trajanja
ili naglašava niske tonove (bas).
D Tipka 
Započinje/zaustavlja reprodukciju ili
pauzira/nastavlja snimanje.
E Kružna tipka
Okrećite je kako biste pronašli početak
pesme ili za brzo kretanje napred/
nazad. Ako je na displeju meni okrećite je za odabir stavke menija.
F Priključnica  (slušalice)
6
G Ekran
H Indikator napajanja
LED dioda.
I MIC (mikrofon)
Za snimanje zvuka pomoću uređaja.
J Rupice za traku za nošenje
K Tipka RESET
Upotrebite špenadlu i sl.
L Tipka BACK/HOME
Pogledajte "Kako koristiti
"WALKMAN"."
M Preklopka HOLD
Deaktivira tipke kako se tokom
nošenja uređaja ne bi slučajno
pokrenule operacije.
N Otvori za hvataljku
Pričvrstite hvataljku (isporučena).
O Poklopac za USB
Uklonite poklopac za spajanje na
USB priključnicu.
Uključivanje i isključivanje "WALKMAN"
uređaja
Za uključenje
Pritisnite tipku .
Za isključenje
Pritisnite i zadržite tipku .
 Savet
8 Ako je reprodukcija pauzirana te kroz određeno vreme nema operacija uređaj se
automatski isključuje.
Kako koristiti "WALKMAN"
Početni meni je polazna tačka svih funkcija.
Za prikazivanje početnog menija
Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME.
Za odabir stavke
Za odabir stavke okrenite kružnu tipku na /,
a zatim pritisnite tipku  za potvrdu.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite tipku BACK/HOME.
meni Home
*1
Ikonice su prikazane na početnom meniju, a boja odabrane ikonice prikazana
je u negativu.
[Voice]
[Music Library]
*1 [FM]
[Settings]
*1
Reprodukcija/brisanje zvučnih datoteka snimljenih pomoću
ugrađenog mikrofona na uređaju.
Reprodukcija pesama prebačenih na uređaj.
Prijem FM radija ili reprodukcija/brisanje FM radio
programa snimljenih na uređaj.
Podešavanje funkcije za muziku, FM* 1, snimanje zvuka ili
postavk i uređaja.
i stavke vezane uz funkciju [FM] dostupne su samo na modelima NWZ-B172F/B173F.
7
Importovanje i prebacivanje muzike
Pomoću programa Windows Media Player 11 ili 12 možete na uređaj prebaciti
pesme sa računara. Ako koristite na svom računaru Windows Media Player 10
ili stariju verziju, instalirajte Windows Media Player 11 sa Internet stranice za
preuzimanje programa Windows Media Player.
http://support.microsoft.com/
1
Prebacite pesme sa CD-a i sl. u Windows Media Player 11 ili 12
na računaru.
Za detalje o postupku importovanja pesama sa CD-a i sl. pogledajte Help
datoteku u programu Windows Media Player 11 ili 12. Pesme koje su
već importovane u Windows Media Player 11 ili 12 ne treba ponovo
importovati.
1 Kliknite na "Rip".
2 Kliknite ovde za
početak importovanja.
2
3
Spojite uređaj na računar.
Umetnite USB priključak do kraja.
Prebacite pesme iz programa Windows Media Player 11 ili 12
u uređaj.
Na displeju se tokom prebacivanja pesama na uređaj pojavljuje
[DATA ACCESS].
1 Odabir albuma i sl.
2 Kliknite ovde za prenos
pesama na uređaj.
8
Napomene
8 Ne odspajajte uređaj tokom prebacivanja datoteka. U suprotnom, datoteke u postupku
prebacivanja mogle bi se oštetiti.
8 Uređaj ne podržava prebacivanje sadržaja sa zaštitom protiv kršenja autorskih prava.
 Savet
8 Podatke takođe možete prebaciti na uređaj povlačenjem i ispuštanjem u Windows
Explorer svog računara.
Brisanje muzike prebačene na uređaj
Spojite uređaj na računar, a zatim upotrebom Windows Media Playera 11 ili 12,
ili Windows Explorera, izbrišite nepotrebne audio datoteke.
U slučaju problema
Ako uređaj ne radi na očekivani način, pokušajte sledeće kako biste rešili
problem.
1
Potražite simptome problema u poglavlju "U slučaju problema"
u "Uputstvu za upotrebu" (HTML dokument) te pokušajte mere
njihovog rešavanja.
Za detalje o spajanju na računar pogledajte sledeću tablicu.
2
3
Spojite uređaj sa računarom kako biste napunili bateriju.
4
5
Proverite informacije o problemu u Helpu za svaki softver.
6
Ako navedena rešenja ne uklone problem, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Neke probleme moguće je rešiti punjenjem baterije.
Pritisnite tipku RESET špenadlom i sl..
Ako pritisnete tipku RESET za vreme rada uređaja, memorisani podaci i
postavke mogu se izbrisati.
Nakon resetovanja uređaja pritisnite tipku  kako biste ga uključili.
Pogledajte informacije o problemima na stranicama za podršku
korisnicima.
Stranice za podršku korisnicima potražite u "Za najnovije informacije".
9
Simptom
Baterija se ne može
napuniti.
[CONNECTED USB]
se ne pojavljuje kada
je uređaj spojen na
računar.
Uređaj postaje
nestabilan dok je
spojen sa računarom.
10
Uzrok/Rešenje
8 Uređaj nije pravilno spojen na USB priključnicu računara.
F Odspojite uređaj i zatim ga ponovo spojite.
8 Baterija se puni uz temperaturu okoline izvan opsega od 5 °C
do 35 °C.
. Punite
F Ne možete puniti bateriju kad je prikazana ikona
bateriju uz okolnu temperaturu između 5 °C – 35 °C.
8 Računar nije uključen.
F Uključite računar.
8 Računar je prešao u sleep ili hibernate stanje.
F Uključite računar iz sleep ili hibernate stanja.
8 USB priključnica vašeg uređaja nije pravilno povezana sa USB
priključnicom računara.
F Odspojite uređaj i zatim ga ponovo spojite.
8 Koristi se USB hub.
F Spojite uređaj direktno na USB priključnicu, budući da veza
preko USB huba možda neće funkcionisati. Međutim, može
se koristiti USB hub koji omogućuje napajanje.
8 Na računaru je pokrenuta neka druga aplikacija.
F Odspojite uređaj, sačekajte nekoliko minuta i zatim ga
ponovo spojite. Ako ne uspete rešiti problem na taj način,
odspojite uređaj, restartujte računar i zatim ponovo
spojite uređaj.
8 Možda problem uzrokuje USB priključnica na računaru.
F Spojite uređaj na drugu USB priključnicu na računaru.
8 Preostali napon baterije je nedovoljan.
F Napunite bateriju tako da uređaj spojite na uključen računar na barem 5 minuta. Tokom punjenja ispražnjene
baterije indikator napajanja treperi u smeru kazaljke sata,
a displej je prazan.
8 Koristi se USB hub.
F Spojite uređaj direktno na USB priključnicu, budući da veza
preko USB huba možda neće funkcionisati. Međutim, može
se koristiti USB hub koji omogućuje napajanje.
Formatiranje "WALKMAN" uređaja
Možete formatirati memoriju uređaja. Formatiranjem memorije izbrisaće se sve ikone prečice i datoteke uključujući "User Guide" (HTML
dokument) i sva podešenja će se vratiti na standardne postavke. Pre
formatiranja proverite datoteke smeštene u memoriju, a zatim sve
važne datoteke kopirajte na hard disk računara ili drugi medij.
1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže
početni meni.
2 Odaberite
[Settings] – [Initialize] – [Format] – [OK],
tim redosledom.
Za odabir stavke okrenite kružnu tipku, a zatim pritisnite tipku 
za potvrdu.
Nakon potvrde pojavljuje se [FORMATTING...] te započinje formatiranje. Nakon formatiranja pojavljuje se [COMPLETE].
Napomene
8 Memoriju uređaja nemojte formatirati koristeći Windows Explorer.
Ako ste slučajno formatirali uređaj u Windows Exploreru, ponovite
postupak i na uređaju.
8 Ako formatirate uređaj slučajno, preuzmite uputstvo User Guide
(HTML dokument) sa Internet stranice spomenute pod naslovom
"Za najnovije informacije".
11
Mere opreza
O slušalicama
8 Izbegavajte korišćenje slušalica pri velikoj glasnoći duže vreme jer to može da
naškodi vašem sluhu.
8 Pri visokoj glasnoći možda se neće čuti spoljni zvukovi. Nemojte koristiti
uređaj u situacijama pri kojima slušanje treba da bude neometano, na primer
pri upravljanju automobilom ili biciklom.
8 Budući da su isporučene slušalice otvorenog dizajna, zvuk iz njih se čuje spolja.
Pazite da ne smetate osobama oko sebe.
Nemojte izlagati baterije prekomernoj toploti, na primer suncu, vatri ili slično kroz duže
vreme.
Nominalna potrošnja struje iznosi 500 mA.
Dugotrajno slušanje ličnog audio uređaja uz visoku glasnoću može
oštetiti sluh korisnika.
Program ©2012. Sony Corporation
Dokumentacija ©2012. Sony Corporation
Najnovije informacije
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s ovim uređajem ili biste želeli saznati
više o kompatibilnom dodatnom priboru, posetite navedenu Internet stranicu.
http://support.sony-europe.com/DNA
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzovati gubitak nesnimljenog materijala
zbog nemogućnosti snimanja ili reprodukcije usled kvara uređaja ili medija za snimanje,
ili zbog nekog drugog razloga.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
12
Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja
(primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne
sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut na, za tu namenu
na predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
prodavnicu gde ste kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemom
za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji ili njenom pakovanju označava da se isporučene
baterije ne smeju zbrinjavati kao ostali kućni otpad.
Na nekim baterijama može se nalaziti ovaj simbol u kombinaciji sa hemijskim simbolom.
Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od
0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprečavanju negativnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje, do kojih bi njihovo nepravilno odlaganje moglo dovesti. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili celovitosti podataka,
zahteva ugrađenu bateriju za svoj rad, takvu bateriju sme zameniti isključivo stručna
osoba. Kako biste na siguran način zbrinuli baterije, odnesite ih u za to namenjeni centar
za prikupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, molimo pogledajte u uputstvu o sigurnom načinu njihove zamene.
Baterije odnesite u centar za prikupljanje i recikliranje isluženih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
13
14
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF