Sony | MDR-ZX220BT | Sony MDR-ZX220BT MDR-ZX220BT bežične slušalice Uputstvo

4-596-623-31(1) (HR-SR)
Bežične stereo
slušalice
s mikrofonom
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da
je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na
sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Referentni priručnik
HR
Referentni vodič
SR
Bežične stereo
slušalice sa
mikrofonom
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da se proizvod i baterija
ne smiju odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol
može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih
bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem
otpada. Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom,
tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno
postupanje s baterijom te električnom
i elektroničkom opremom, proizvode
po isteku vijeka trajanja odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Za sve
ostale baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne
informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za odlaganje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili
bateriju.
Zaštitna riječ Bluetooth® i logotipi registrirani
su zaštitni znakovi tvrtke Bluetooth SIG, Inc.
i svaka upotreba takvih oznaka od strane
tvrtke Sony Corporation u skladu je
s licencom.
MDR-ZX220BT
N-Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni
znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim državama.
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
A
Hrvatski
UPOZORENJE
Da biste smanjili rizik od strujnog
udara, nemojte otvarati kućište.
Servisiranje prepustite kvalificiranom
osoblju.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
B
Odlaganje otpadnih
baterija i električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za
prikupljanje otpada)
Nemojte dulje vrijeme izlagati baterije
(komplet baterija ili ugrađene baterije)
prekomjernoj toplini kao što je sunčeva
svjetlost, vatra ili slično.
Nemojte rastavljati, otvarati ili uništavati
rezervne ćelije ili baterije.
U slučaju da ćelija propušta, pripazite
da tekućina ne dođe u kontakt s očima ili
kožom. Ako je došlo do kontakta, operite
zahvaćeno područje velikim količinama
vode i potražite medicinsku pomoć.
Rezervne ćelije i baterije moraju se napuniti
prije uporabe. Upute za ispravno punjenje
uvijek potražite u uputama proizvođača ili
priručniku za opremu.
Nakon duljeg razdoblja pohrane možda je
potrebno nekoliko puta napuniti i isprazniti
ćelije ili baterije za najbolje rezultate.
Prikladno zbrinite.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo na
opremu koja se prodaje u državama
koje primjenjuju Direktive EU-a.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili
ga je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na usklađenost
proizvoda sa zakonodavstvom Europske
unije trebaju se uputiti ovlaštenom
predstavniku, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija. Ako imate pitanja
vezana uz servis ili jamstvo, obratite se na
adrese navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
Microsoft, Windows i Windows Vista
registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci
tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
Mac i Mac OS zaštitni su znaci tvrtke
Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim
državama.
iPhone je zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
registriran u SAD-u i drugim državama.
Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi
u vlasništvu su svojih vlasnika.
Mjere opreza
O BLUETOOTH komunikaciji
• BLUETOOTH bežična tehnologija radi na
udaljenosti od otprilike 10 m. Maksimalan
komunikacijski raspon može varirati ovisno
o preprekama (ljudsko tijelo, metal, zid itd.)
ili elektromagnetskoj okolini.
• Antena je ugrađena u jedinicu kao što
je prikazano istočkanom linijom (sl. ).
Osjetljivost BLUETOOTH komunikacije
poboljšat će se okretanjem smjera
ugrađene antene prema povezanom
BLUETOOTH uređaju. Kada se između
antene povezanog uređaja i ugrađene
antene nalaze prepreke, moguća je pojava
šuma ili gubitka zvuka te se komunikacija
može onemogućiti.
• U sljedećim uvjetima može se onemogućiti
BLUETOOTH komunikacija ili može doći do
šuma ili gubitka zvuka.
– Između jedinice i BLUETOOTH uređaja
nalazi se neka osoba.
Situacija se može popraviti okretanjem
BLUETOOTH uređaja prema anteni
uređaja.
– Postoji prepreka poput metala ili zida
između sustava i BLUETOOTH uređaja.
– Uređaji koji koriste frekvencijski pojas od
2,4 GHz, kao što su Wi-Fi uređaj, bežični
telefon ili mikrovalna pećnica, nalaze se
u blizini ove jedinice.
• Budući da BLUETOOTH uređaji i Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) upotrebljavaju istu
frekvenciju (2,4 GHz), može doći do
mikrovalnih smetnji, što može uzrokovati
šum ili gubitak zvuka i komunikacije ako
se jedinica upotrebljava blizu Wi-Fi
uređaja. U tom slučaju učinite sljedeće.
– Koristite ovu jedinicu najmanje 10 metara
od Wi-Fi uređaja.
– Ako se jedinica upotrebljava unutar 10 m
udaljenosti od Wi-Fi uređaja, isključite
Wi-Fi uređaj.
– Postavite jedinicu i BLUETOOTH uređaj
što je moguće bliže jedno drugom.
• Mikrovalovi koje emitira BLUETOOTH
uređaj mogu ometati rad elektroničkih
medicinskih uređaja. Isključite jedinicu
i ostale BLUETOOTH uređaje na takvim
mjestima, jer to može uzrokovati nesreću:
– na mjestima na kojima postoje zapaljivi
plinovi, u bolnicama ili benzinskim
postajama
– blizu automatskih vrata ili požarnog
alarma
• Nemojte jedinicu koristiti u zrakoplovu.
Radiovalovi mogu utjecati na rad
instrumenata, što može dovesti
do nesreće uslijed kvara.
• Zbog karakteristika BLUETOOTH bežične
tehnologije zvuk reproduciran na ovoj
jedinici može kasniti u odnosu na zvuk
koji reproducira BLUETOOTH uređaj tijekom
razgovora na telefonu ili slušanja glazbe.
• Ova jedinica podržava sigurnosne funkcije
usklađene s BLUETOOTH standardom kako
bi se omogućilo sigurno povezivanje pri
upotrebi BLUETOOTH bežične tehnologije,
ali razina sigurnosti ovisi o postavkama.
Budite oprezni prilikom komunikacije
putem BLUETOOTH bežične tehnologije.
• Ne preuzimamo odgovornost za curenje
informacija prilikom komuniciranja putem
BLUETOOTH tehnologije.
• Mogućnost povezivanja sa svim
BLUETOOTH uređajima nije zajamčena.
– Potreban je uređaj koji posjeduje
BLUETOOTH funkciju usklađenu
s BLUETOOTH standardom koji
je definirala i autorizirala tvrtka
Bluetooth SIG, Inc.
– Čak i kad je spojeni uređaj u skladu
s gore navedenim BLUETOOTH
standardom, neki uređaji možda se
neće spojiti ili raditi ispravno, ovisno
o značajkama ili specifikacijama uređaja.
– Dok razgovarate na telefonu
putem handsfree značajke, može
se pojaviti šum, ovisno o uređaju
ili komunikacijskoj okolini.
• Ovisno o uređaju koji se povezuje,
pokretanje komunikacije može
potrajati neko vrijeme.
O upotrebi aplikacija za pozivanje
na telefonima i računalima
• Ova jedinica podržava samo uobičajene
dolazne pozive. Nisu podržane aplikacije
za pozivanje za telefone i računala.
Ako je zvuk često isprekidan tijekom
reprodukcije
• Situacija se može poboljšati promjenom
postavki za kvalitetu bežične reprodukcije
ili namještanjem načina bežične
reprodukcije na SBC na uređaju koji
emitira. Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu priloženima uz uređaj koji
emitira.
Ako jedinica ne funkcionira ispravno
• Ponovno pokrenite jedinicu (sl. ).
Priključite slušalice na uključeno računalo
pomoću isporučenog mikro-USB kabela,
a zatim istodobno pritisnite gumb 
i gumb -. Jedinica će se resetirati.
Informacije o uparivanju ne brišu se.
• Ako je problem i dalje prisutan nakon
resetiranja, inicijalizirajte jedinicu na
sljedeći način.
Isključite mikro USB kabel iz mikro USB
ulaza, isključite jedinicu i istodobno
pritisnite gumbe  i – te ih držite dulje
od 7 sekundi. Indikator (plavi) zasvijetlit će
4 puta i jedinica će se vratiti na tvorničke
postavke. Sve informacije o uparivanju
brišu se.
• Nakon što je jedinica inicijalizirana, možda
se neće spojiti na vaš iPhone ili računalo.
U tom slučaju izbrišite informacije
o uparivanju jedinice s uređaja iPhone
ili računala, a zatim ih ponovno uparite.
Ostalo
• Ne stavljajte jedinicu u blizinu vlage,
prašine, čađe, pare ili na mjesta izložena
izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ne ostavljajte
jedinicu u automobilu na duže vrijeme.
To može uzrokovati kvar.
• BLUETOOTH uređaj možda neće
funkcionirati na mobilnim telefonima,
ovisno o uvjetima radiovalova i mjesta
gdje se upotrebljava oprema.
• Slušanje jedinice uz veoma glasan zvuk
može utjecati na vaš sluh.
• Radi sigurnosti u prometu jedinicu
nemojte upotrebljavati tijekom vožnje
automobila ili bicikla.
• Nemojte koristiti jedinicu na mjestima
gdje može biti opasno ako ne čujete
zvuk okoline, poput željezničkih prijelaza,
platformi željezničkih stanica ili
građevinskih mjesta.
• Ne stavljajte teške predmete i ne
primjenjujte pritisak na jedinicu jer to
može uzrokovati deformaciju jedinice
tijekom dužeg skladištenja.
• Jedinicu nemojte izlagati snažnim
udarcima.
• Jedinicu čistite suhom mekom krpom
za brisanje.
• Uređaj ne izlažite vodi. Jedinica nije
vodootporna.
Pažljivo slijedite upute niže.
– Pazite da ne ispustite jedinicu
u umivaonik ili drugi spremnik pun vode.
– Nemojte koristiti jedinicu na vlažnim
mjestima ili pri lošim vremenskim
uvjetima kao što su kiša ili snijeg.
– Nemojte smočiti jedinicu.
Ako dodirnete jedinicu mokrim rukama
ili spustite jedinicu na mokru odjeću,
jedinica se može namočiti i to može
prouzročiti kvar.
• Ako osjetite neugodnost nakon
upotrebe jedinice, smjesta je prestanite
upotrebljavati.
• Jastučići za uši mogu se oštetiti zbog
dugotrajne pohrane ili upotrebe.
• Ako imate pitanja ili problema u vezi
s ovom jedinicom koja nisu obrađena
u ovom priručniku, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Dodatni zamjenski jastučići za uši mogu
se naručiti kod najbližeg dobavljača
za Sony.
Napomena o statičkom elektricitetu
• Statički elektricitet nakupljen u tijelu može
uzrokovati blage trnce u vašim ušima.
Kako biste smanjili taj efekt, nosite
odjeću od prirodnih materijala.
2)
3)
4)
5)
Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke
između uređaja, magnetska polja oko
mikrovalne pećnice, statički elektricitet,
osjetljivost prijema, izvedba antene,
operacijski sustav, softverska aplikacija itd.
Standardni BLUETOOTH profili ukazuju
na svrhu BLUETOOTH komunikacije
među uređajima.
Kodek: format kompresije i konverzije
audiosignala
Potpojasni kodek
Advanced Audio Coding
Bežične stereo slušalice
s mikrofonom
Izvori napajanja:
3,7 V istosmjerne struje: ugrađena
litij-ionska baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja
5 V istosmjerne struje: kod USB
punjenja
Težina: pribl. 130 g
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Nazivna potrošnja energije: 0,8 W
Vrijeme upotrebe:
prilikom povezivanja putem
BLUETOOTH uređaja
Vrijeme reprodukcije glazbe:
maks. 8 sati
Vrijeme komunikacije: maks. 8 sati
Vrijeme stanja mirovanja:
maks. 200 sati
Napomena: vrijeme upotrebe može
biti kraće, ovisno o kodeku i uvjetima
upotrebe.
Vrijeme punjenja:
približno 2,5 sati
Napomena: vrijeme punjenja može se
razlikovati, ovisno o uvjetima korištenja.
Temperatura punjenja: 5 °C do 35 °C
Prijemnik
Vrsta: zatvoren, dinamički
Pogonska jedinica: 30 mm
Frekvencijski odaziv: 20 Hz – 20.000 Hz
Mikrofon
Vrsta: kondenzator elektreta
Usmjerenost: u svim smjerovima
Učinkoviti raspon frekvencija:
50 Hz – 8,000 Hz
Zahtjevi sustava za
punjenje baterije
putem USB-a
Osobno računalo s instaliranim bilo kojim od
sljedećih operacijskih sustava i opremljeno
USB ulazom:
Operacijski sustavi
(ako upotrebljavate Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 ili noviji)
Home Basic / Home Premium /
Business / Ultimate / Media Center
Edition 2005
®
®
®
®
®
®
®
®
(ako upotrebljavate Mac)
Mac OS X (verzija 10.8 ili noviji)
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
O punjenju jedinice
• Jedinica se može puniti isključivo putem
USB-a. Za punjenje je potrebno osobno
računalo s USB ulazom.
• Uključivanje jedinice nije moguće i ne
može se upotrebljavati BLUETOOTH
funkcija tijekom punjenja.
• Ako jedinicu ne koristite duže vrijeme,
baterija s mogućnošću ponovnog
punjenja možda neće dovoljno dugo
ostati napunjena. Baterija će moći ispravno
držati punjenje nakon nekoliko uzastopnih
pražnjenja i punjenja.
• Ako pohranjujete jedinicu na duže vrijeme,
napunite bateriju jednom svakih pola
godine kako biste spriječili njezino
pretjerano pražnjenje.
• Ako se vrijeme uporabe jedinice značajno
skrati, zamijenite punjivu bateriju novom.
Obratite se najbližem dobavljaču tvrtke
Sony za zamjenu baterije.
1)
Specifikacije
Općenito
Komunikacijski sustav: BLUETOOTH
specifikacija, verzija 4.1
Izlaz: BLUETOOTH specifikacija, klasa
snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon:
linija vidljivosti pribl. 10 m1)
Frekvencijski pojas: pojas od 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije: FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podržani kodek3): SBC4), AAC5)
Podržan način zaštite sadržaja: SCMS-T
Raspon prijenosa (A2DP):
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz)
Uključene stavke:
Bežične stereo slušalice
s mikrofonom (1)
Mikro-USB kabel (pribl. 50 cm) (1)
Referentni vodič (ovaj dokument) (1)
Upute za upotrebu (1)
Ostali dokumenti (1 set)
A
B
Odlaganje potrošenih
baterija i električne
i elektronske opreme
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod i baterija
ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim
baterijama se pored ovog simbola može
nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za
živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do
kojih može doći usled nepravilnog odlaganja
otpada. Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi
ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi
trebalo da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija i električna
i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti,
predajte potrošene proizvode na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Oznaka Bluetooth® i logotipi su registrovani
zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije
Bluetooth SIG, Inc. i kompanija
Sony Corporation ih koristi pod licencom.
Srpski
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od strujnog
udara, ne otvarajte kućište uređaja.
Popravke bi trebalo da obavljaju
samo ovlašćeni serviseri.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Ne izlažite baterije (punjivu bateriju ili
instalirane baterije) visokim temperaturama,
na primer sunčevom svetlu, vatri i sličnim
izvorima tokom dugog vremena.
Nemojte rastavljati, otvarati niti seći
sekundarne ćelije ili baterije.
U slučaju da ćelija curi, ne dozvolite da
tečnost dođe u dodir sa kožom ili očima.
Ako je došlo do kontakta, isperite zahvaćenu
oblast velikom količinom vode i potražite
savet lekara.
Sekundarne ćelije i baterije treba da se
napune pre korišćenja. Uvek pogledajte
uputstva proizvođača ili priručnik za
korišćenje opreme za uputstva
o propisnom punjenju.
Nakon dužeg perioda skladištenja, možda
ćete morati da napunite i ispraznite ćelije
ili baterije nekoliko puta da biste dobili
maksimalne performanse.
Uklonite pravilno.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju
proizvela neka druga kompanija. Sva pitanja
u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa
zakonima Evropske unije bi trebalo
da pošaljete ovlašćenom predstavniku,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgija. Za sva pitanja u vezi sa servisom
ili garancijom pogledajte adrese koje su
navedene na zasebnom servisnom ili
garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite
na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim zemljama.
Microsoft, Windows i Windows Vista su
registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni
znakovi kompanije Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama.
Mac i Mac OS su zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc., registrovani u SAD i drugim
zemljama.
iPhone je zaštićeni znak kompanije
Apple Inc., registrovan u SAD i drugim
zemljama.
Svi ostali zaštićeni znakovi i tržišni nazivi
su vlasništvo njihovih vlasnika.
Mere opreza
O BLUETOOTH komunikaciji
• BLUETOOTH bežična tehnologija
funkcioniše u opsegu od oko 10 metara.
Maksimalni opseg komunikacije može
da se razlikuje u zavisnosti od prepreka
(neka osoba, metal, zid itd.) ili
elektromagnetnog okruženja.
• Antena je ugrađena u jedinicu kao što
je prikazano tačkastom linijom (slika ).
Osetljivost BLUETOOTH komunikacija će se
poboljšati ako ugrađenu antenu usmerite
ka povezanom BLUETOOTH uređaju. Kada
se između antene povezanog uređaja
i antene ove jedinice nađu prepreke, može
da dođe do pojave šuma, zvuk može da
bude isprekidan ili komunikacija može
da bude onemogućena.
• BLUETOOTH komunikacija može da bude
onemogućena, može da dođe do pojave
šuma ili zvuk može da bude isprekidan
pod sledećim okolnostima.
– Između jedinice i BLUETOOTH uređaja
se nalazi neka osoba.
Ova situacija može da se poboljša tako
što ćete postaviti BLUETOOTH uređaj
ispred antene u jedinici.
– Između jedinice i BLUETOOTH uređaja
se nalazi neka prepreka poput metala
ili zida.
– U blizini ove jedinice se koristi uređaj
koji koristi frekventni opseg od 2,4 GHz,
kao što je Wi-Fi uređaj, bežični telefon
ili mikrotalasna pećnica.
• Pošto BLUETOOTH uređaji i Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) koriste istu frekvenciju
(2,4 GHz), može doći do mikrotalasnih
smetnji koje dovode do šuma, prekida
zvučnog signala ili nemogućnosti
komunikacije ako se ova jedinica koristi
u blizini Wi-Fi uređaja. U tom slučaju,
uradite sledeće.
– Koristite ovaj uređaj na udaljenosti od
najmanje 10 metara od Wi-Fi uređaja.
– Ako jedinicu koristite na udaljenosti
manjoj od 10 m od Wi-Fi uređaja,
isključite taj uređaj.
– Instalirajte ovu jedinicu i BLUETOOTH
uređaj što bliže jedno drugom.
• Mikrotalasi koje emituje BLUETOOTH
uređaj mogu da utiču na rad elektronskih
medicinskih uređaja. Isključite ovu jedinicu
i druge BLUETOOTH uređaje na sledećim
lokacijama, jer mogu da dovedu do
nezgode:
– Na mestima gde je prisutan zapaljiv gas,
u bolnici, vozu, avionu ili na benzinskoj
pumpi.
– u blizini automatskih vrata ili požarnog
alarma
• Ne koristite ovu jedinicu u avionu. Radio
talasi mogu da utiču na instrumente,
izazivajući nezgodu zbog kvara.
• Zbog karakteristika BLUETOOTH bežične
tehnologije, zvuk koji se reprodukuje na
ovoj jedinici malo zaostaje u odnosu na
zvuk koji se reprodukuje na BLUETOOTH
uređaju u toku razgovora telefonom ili
slušanja muzike.
• Ova jedinica podržava bezbednosne
mogućnosti koje su u skladu sa
BLUETOOTH standardom kako bi se
obezbedila sigurna veza kada se koristi
bežična tehnologija BLUETOOTH, ali
bezbednost možda neće biti dovoljna,
što zavisi od podešavanja. Budite oprezni
kada komunicirate koristeći bežičnu
tehnologiju BLUETOOTH.
• Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost
za curenje informacija tokom BLUETOOTH
komunikacije.
• Ne garantuje se mogućnost povezivanja
sa svim BLUETOOTH uređajima.
– Uređaj koji sadrži funkciju BLUETOOTH
mora obavezno da bude usklađen sa
BLUETOOTH standardom koji je odredila
organizacija Bluetooth SIG, Inc. i da bude
autorizovan.
– Čak i ako je povezani uređaj usklađen
sa pomenutim BLUETOOTH standardom,
neki uređaji možda neće biti povezani ili
ispravno raditi, u zavisnosti od funkcija ili
specifikacija uređaja.
– U toku telefonskog razgovora bez
upotrebe ruku, može da dođe do šuma,
u zavisnosti od uređaja ili okruženja
komunikacije.
• U zavisnosti od uređaja koji se povezuje,
možda će biti potrebno izvesno vreme
da komunikacija započne.
O korišćenju aplikacija za pozivanje
na pametnim telefonima i računarima
• Ova jedinica podržava samo normalne
dolazne pozive. Aplikacije za pozivanje
na pametnim telefonima i računarima
nisu podržane.
Ako je zvuk često isprekidan tokom
reprodukcije
• To stanje može da se poboljša ako
promenite postavke kvaliteta reprodukcije
pri bežičnoj vezi ili režim reprodukcije
pri bežičnoj vezi na uređaju koji emituje
signal fiksno podesite na SBC. Detaljne
informacije potražite u uputstvu za
upotrebu koje ste dobili uz uređaj
koji emituje signal.
O punjenju jedinice
• Ova jedinica može da se puni samo
pomoću USB veze. Za punjenje je
potreban računar sa USB portom.
• Ova jedinica ne može da se uključi, niti
funkcija BLUETOOTH može da se koristi,
u toku punjenja.
• Ako jedinicu ne koristite tokom dugog
vremena, punjiva baterija možda neće
ostati dovoljno napunjena. Baterija će
moći pravilno da zadrži nivo napunjenosti
nakon nekoliko ponovljenih ciklusa
pražnjenja i punjenja.
• Ako uskladištite jedinicu na duže vreme,
napunite bateriju jednom u šest meseci
da biste sprečili da se previše isprazni.
• Ako vreme tokom kojeg možete da
koristite jedinicu postane veoma kratko,
punjivu bateriju treba da zamenite novom.
Kontaktirajte najbližeg Sony prodavca radi
zamene baterije.
Napomena o statičkom elektricitetu
• Statički elektricitet koji se nakuplja u telu
može da izazove blago peckanje u ušima.
Da biste umanjili taj efekat, nosite odeću
od prirodnih materijala.
Ako jedinica ne radi pravilno
• Resetujte jedinicu (slika ).
Povežite slušalice sa mikrofonom na
pokrenuti računar koristeći isporučeni
micro-USB kabl, a zatim istovremeno
pritisnite dugme  i dugme „-”. Jedinica
će biti resetovana. Informacije o uparivanju
nisu izbrisane.
• Ako je problem i dalje prisutan nakon
navedene radnje resetovanja, obavite
inicijalizaciju jedinice na sledeći način.
Iskopčajte mikro-USB kabl iz mikro-USB
porta, isključite jedinicu, a zatim držite
istovremeno dugmad  i – duže od
7 sekundi. Indikator (plavi) će zatreperiti
4 puta, a jedinica će se resetovati na
fabrička podešavanja. Sve informacije
o uparivanju će biti izbrisane.
• Kada se jedinica inicijalizuje, možda neće
moći da se poveže sa iPhone uređajem
ili računarom. U tom slučaju, izbrišite
informacije o uparivanju jedinice sa
iPhone uređaja ili računara, a zatim
ih ponovo uparite.
Ostalo
• Ne postavljajte ovu jedinicu na mesto
izloženo vlazi, prašini, gareži ili pari niti
je izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti.
Ne ostavljajte jedinicu u automobilu tokom
dužeg vremena. To može dovesti do kvara.
• Korišćenje BLUETOOTH uređaja možda
neće raditi na mobilnim telefonima,
u zavisnosti od stanja radio talasa
i lokacije na kojoj se oprema koristi.
• Slušanje ove jedinice pri visokoj jačini
zvuka može uticati na vaš sluh.
• Zbog bezbednosti saobraćaja, nemojte
da koristite ovu jedinicu tokom vožnje
automobila ili bicikla.
• Ne koristite jedinicu na mestima na
kojima bi bilo opasno ako ne čujete zvuk
okruženja, kao što su prelazi železničke
pruge, platforme na železničkim stanicama
i gradilišta.
• Ne izlažite ovu jedinicu velikoj težini ili
pritisku jer to može da izazove njenu
deformaciju tokom dugog skladištenja.
• Ne izlažite jedinicu prekomernim udarima.
• Jedinicu čistite mekom i suvom tkaninom.
• Ne izlažite jedinicu vodi. Jedinica nije
vodootporna.
Imajte na umu mere opreza navedene
u nastavku.
– Pazite da ne ispustite jedinicu u lavabo
ili neku posudu napunjenu vodom.
– Ne koristite jedinicu na vlažnim mestima
ili po lošem vremenu, kao što je kiša
ili sneg.
– Nemojte da pokvasite jedinicu.
Ako dodirnete jedinicu mokrim rukama
ili je dovedete u dodir sa vlažnom
odećom, ona može da se pokvasi
i to može da dovede do njenog kvara.
• Ako vam se javi osećaj nelagodnosti
nakon korišćenja jedinice, odmah
prestanite da je koristite.
• Jastučići za uši mogu da propadnu zbog
dugotrajnog skladištenja ili korišćenja.
• Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa ovom jedinicom koji nisu
obrađeni u ovom priručniku, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
Opcionalne zamenske jastučiće za uši
možete da naručite kod najbližeg
Sony prodavca.
1)
2)
3)
4)
5)
Stvarni opseg će se razlikovati
u zavisnosti od faktora kao što su prepreke
između uređaja, magnetnog polja oko
mikrotalasne rerne, statičkog elektriciteta,
osetljivosti prijema, performansi antene,
operativnog sistema, softverske
aplikacije itd.
BLUETOOTH standardni profili ukazuju
na svrhu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
Kodek: Komprimovanje audio signala
i format konverzije
Kodek podpojasa
Advanced Audio Coding
Bežične stereo slušalice
sa mikrofonom
Izvor napajanja:
DC 3.7 V: Ugrađena litijum-jonska
punjiva baterija
DC 5 V: Kada se puni pomoću USB veze
Masa: Približno 130 g
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Nominalna potrošnja energije: 0,8 W
Vreme korišćenja:
Kada se povezuje preko BLUETOOTH
uređaja
Vreme reprodukovanja muzike:
Maks. 8 sati
Vreme komunikacije: Maks. 8 sati
Vreme u stanju mirovanja:
Maks. 200 sati
Napomena: Vreme korišćenja može
da bude kraće u zavisnosti od kodeka
i uslova korišćenja.
Vreme punjenja:
Približno 2,5 sata
Napomena: Vreme punjenja može da
bude različito u zavisnosti od uslova
korišćenja.
Temperatura pri punjenju: 5 °C do 35 °C
Risiver
Tip: Zatvoreni, dinamički
Jedinica zvučnika: 30 mm
Frekventni odziv: 20 Hz – 20.000 Hz
Mikrofon
Tip: Električni dipolni kondenzator
Usmerenost: Neusmereni
Efektivni frekventni opseg:
50 Hz – 8.000 Hz
Sistemski zahtevi
za punjenje baterije
pomoću USB veze
Lični računar sa instaliranim bilo kojim od
sledećih operativnih sistema i opremljen
USB portom:
Operativni sistemi
(kada koristite Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 ili noviji)
Home Basic / Home Premium /
Business / Ultimate / Media Center
Edition 2005
®
®
®
®
®
®
®
®
(kada koristite Mac)
Mac OS X (verzija 10.8 ili novija)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
Specifikacije
Opšte
Sistem komunikacije: BLUETOOTH
specifikacija verzije 4.1
Izlaz: BLUETOOTH specifikacija snage Class 2
Maksimalni opseg komunikacije:
Optička vidljivost od približno 10 m1)
Frekventni pojas: Pojas od 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije: FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podržani kodek3): SBC4), AAC5)
Podržani metod zaštite sadržaja: SCMS-T
Opseg prenosa (A2DP):
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz)
Stavke koje se dobijaju:
Bežične stereo slušalice sa
mikrofonom (1)
Mikro-USB kabl (približno 50 cm) (1)
Referentni vodič (ovaj list) (1)
Uputstvo za upotrebu (1)
Ostali dokumenti (1 komplet)
Download PDF