Sony | MDR-1000X | Sony MDR-1000X 1000X bežične slušalice sa funkcijom potiskivanja buke Uputstvo

4-595-262-42(1) (SR)
Bežične stereo
slušalice sa
mikrofonom
i funkcijom
smanjenja šuma
Referentni vodič
Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose
samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima
se primenjuju direktive Evropske unije
A
Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka
druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda
sa zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom
predstavniku, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za sva pitanja u vezi sa
servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene na
zasebnom servisnom ili garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu sa osnovnim
zahtevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
SR
B
Odlaganje potrošenih baterija i električne
i elektronske opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje otpada)
NC

Srpski
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od strujnog udara, ne otvarajte
kućište uređaja. Popravke bi trebalo da obavljaju samo
ovlašćeni serviseri.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili
ugradnog ormarića.
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
MDR-1000X
Ne izlažite baterije (komplet baterija ili instalirane baterije) visokim
temperaturama, na primer sunčevom svetlu, vatri i sličnim izvorima
tokom dugog vremena.
Nemojte rastavljati, otvarati niti seći sekundarne ćelije ili baterije.
U slučaju da ćelija curi, ne dozvolite da tečnost dođe u dodir sa
kožom ili očima. Ako je došlo do kontakta, isperite zahvaćenu
oblast velikom količinom vode i potražite savet lekara.
Sekundarne ćelije i baterije treba da se napune pre korišćenja.
Uvek pogledajte uputstva proizvođača ili priručnik za korišćenje
opreme za uputstva o propisnom punjenju.
Nakon dužeg perioda skladištenja, možda ćete morati da napunite
i ispraznite ćelije ili baterije nekoliko puta da biste dobili
maksimalne performanse.
Uklonite baterije pravilno.
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju
označava da se proizvod i baterija ne smeju
tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama
se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda
i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja otpada. Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog
bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju
bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili
sigurni da će baterija i električna i elektronska oprema biti
pravilno zbrinuti, predajte potrošene proizvode na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju
baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili
proizvod ili bateriju.
LDAC™ ime i logotip je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.
Oznaka Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštićeni znakovi
u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija
Sony Corporation ih koristi pod licencom.
N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije
NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
zemljama.
Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovani zaštićeni
znakovi ili zaštićeni znakovi kompanije Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
Mac i Mac OS su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc.,
registrovani u SAD i drugim zemljama.
iPhone je zaštićeni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD
i drugim zemljama.
Qualcomm® je zaštićeni znak kompanije Qualcomm Inc.,
registrovan u SAD i drugim zemljama i upotrebljen sa dozvolom.
Qualcomm aptX™ audio je zaštićeni znak kompanije Qualcomm
Technologies International, Ltd., registrovan u SAD i drugim
zemljama i upotrebljen sa dozvolom.
Svi ostali zaštićeni znakovi i tržišni nazivi su vlasništvo njihovih
vlasnika.
Mere opreza
O BLUETOOTH komunikaciji
• BLUETOOTH bežična tehnologija funkcioniše u opsegu od
oko 10 metara. Maksimalni opseg komunikacije može da se
razlikuje u zavisnosti od prepreka (neka osoba, metal, zid itd.)
ili elektromagnetnog okruženja.
• Antena je ugrađena u jedinicu kao što je prikazano tačkastom
linijom (slika ). Osetljivost BLUETOOTH komunikacija će
se poboljšati ako ugrađenu antenu usmerite ka povezanom
BLUETOOTH uređaju. Kada se između antene povezanog uređaja
i antene ove jedinice nađu prepreke, može da dođe do pojave šuma,
zvuk može da bude isprekidan ili komunikacija može da bude
onemogućena.
• BLUETOOTH komunikacija može da bude onemogućena, može
da dođe do pojave šuma ili zvuk može da bude isprekidan pod
sledećim okolnostima.
– Između jedinice i BLUETOOTH uređaja se nalazi neka osoba.
Ova situacija može da se poboljša tako što ćete postaviti
BLUETOOTH uređaj ispred antene u jedinici.
– Između jedinice i BLUETOOTH uređaja se nalazi neka prepreka
poput metala ili zida.
– U blizini ove jedinice se koristi uređaj koji koristi frekventni
opseg od 2,4 GHz, kao što je Wi-Fi uređaj, bežični telefon ili
mikrotalasna pećnica.
• Pošto BLUETOOTH uređaji i Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) koriste istu
frekvenciju (2,4 GHz), može doći do mikrotalasnih smetnji koje
dovode do šuma, prekida zvučnog signala ili nemogućnosti
komunikacije ako se ova jedinica koristi u blizini Wi-Fi uređaja.
U tom slučaju, uradite sledeće.
– Koristite ovaj uređaj na udaljenosti od najmanje 10 metara
od Wi-Fi uređaja.
– Ako jedinicu koristite na udaljenosti manjoj od 10 m od Wi-Fi
uređaja, isključite taj uređaj.
– Instalirajte ovu jedinicu i BLUETOOTH uređaj što bliže jedno
drugom.
• Mikrotalasi koje emituje BLUETOOTH uređaj mogu da utiču na rad
elektronskih medicinskih uređaja. Isključite ovu jedinicu i druge
BLUETOOTH uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da
dovedu do nezgode:
– na mestima gde je prisutan zapaljiv gas, u bolnici, vozu,
avionu ili na benzinskoj pumpi
– u blizini automatskih vrata ili požarnog alarma
• Kada jedinicu koristite u avionu, pratite uputstva kabinskog
osoblja ili se kod kompanije sa kojom letite raspitajte
o uslovima korišćenje jedinice.
Ako ne koristite isporučeni kabl za slušalice, radio-talasi mogu
da utiču na instrumente, izazivajući rizik od nezgode zbog kvara.
U avionu obavezno koristite isporučeni kabl za slušalice.
• Zbog karakteristika BLUETOOTH bežične tehnologije, zvuk koji
se reprodukuje na ovoj jedinici malo zaostaje u odnosu na zvuk
koji se reprodukuje na BLUETOOTH uređaju u toku razgovora
telefonom ili slušanja muzike.
• Ova jedinica podržava bezbednosne mogućnosti koje su
u skladu sa BLUETOOTH standardom kako bi se obezbedila
sigurna veza kada se koristi bežična tehnologija BLUETOOTH,
ali bezbednost možda neće biti dovoljna, što zavisi od
podešavanja. Budite oprezni kada komunicirate koristeći
bežičnu tehnologiju BLUETOOTH.
• Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za curenje informacija
tokom BLUETOOTH komunikacije.
• Ne garantuje se mogućnost povezivanja sa svim BLUETOOTH
uređajima.
– Uređaj koji sadrži funkciju BLUETOOTH mora obavezno da
bude usklađen sa BLUETOOTH standardom koji je odredila
organizacija Bluetooth SIG, Inc. i da bude autorizovan.
– Čak i ako je povezani uređaj usklađen sa pomenutim
BLUETOOTH standardom, neki uređaji možda neće biti
povezani ili ispravno raditi, u zavisnosti od funkcija ili
specifikacija uređaja.
– U toku telefonskog razgovora bez upotrebe ruku, može
da dođe do šuma, u zavisnosti od uređaja ili okruženja
komunikacije.
• U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, možda će biti
potrebno izvesno vreme da komunikacija započne.
Ako je zvuk često isprekidan tokom reprodukcije
• To stanje može da se poboljša ako režim kvaliteta zvuka podesite
na „Priority on sound quality“. Detaljne informacije potražite
u Vodiču za pomoć.
• To stanje može da se poboljša ako promenite postavke kvaliteta
reprodukcije pri bežičnoj vezi ili režim reprodukcije pri bežičnoj
vezi na uređaju koji emituje signal fiksno podesite na SBC.
Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu koje
ste dobili uz uređaj koji emituje signal.
O korišćenju aplikacija za pozivanje na pametnim
telefonima i računarima
• Ova jedinica podržava samo normalne dolazne pozive.
Aplikacije za pozivanje na pametnim telefonima i računarima
nisu podržane.
O punjenju jedinice
• Ova jedinica može da se puni samo pomoću USB veze.
Za punjenje je potreban računar sa USB portom.
• Ova jedinica ne može da se uključi, niti funkcije BLUETOOTH
i smanjenje šuma mogu da se koriste, u toku punjenja.
• Jedinicu možete da koristite tako što ćete povezati isporučeni
kabl za slušalice, čak i u toku punjenja jedinice.
• Ako jedinicu ne koristite tokom dugog vremena, punjiva baterija
možda neće ostati dovoljno napunjena. Baterija će moći pravilno
da zadrži nivo napunjenosti nakon nekoliko ponovljenih ciklusa
pražnjenja i punjenja.
• Ako uskladištite jedinicu na duže vreme, napunite bateriju
jednom u šest meseci da biste sprečili da se previše isprazni.
• Ako vreme tokom kojeg možete da koristite jedinicu postane
veoma kratko, punjivu bateriju treba da zamenite novom.
Kontaktirajte najbližeg Sony prodavca radi zamene baterije.
Napomena o statičkom elektricitetu
• Statički elektricitet koji se nakuplja u telu može da izazove blago
peckanje u ušima. Da biste umanjili taj efekat, nosite odeću od
prirodnih materijala.
Ako jedinica ne radi pravilno
• Resetujte jedinicu (slika ).
Pritisnite istovremeno dugmad  i NC u toku punjenja. Jedinica
će biti resetovana. Informacije o uparivanju nisu izbrisane.
• Ako je problem i dalje prisutan nakon navedene radnje
resetovanja, obavite inicijalizaciju jedinice na sledeći način.
Iskopčajte mikro-USB kabl iz mikro-USB porta, isključite jedinicu,
a zatim držite istovremeno dugmad  i AMBIENT SOUND duže
od 7 sekundi. Indikator (plavi) će zatreperiti 4 puta, a jedinica
će se resetovati na fabrička podešavanja. Sve informacije
o uparivanju će biti izbrisane.
• Kada se jedinica inicijalizuje, možda neće moći da se poveže
sa iPhone uređajem ili računarom. U tom slučaju, izbrišite
informacije o uparivanju jedinice sa iPhone uređaja ili računara,
a zatim ih ponovo uparite.
(nastavlja se na zadnjoj stranici)
(nastavak sa prednje stranice)
C
Šta je to funkcija smanjenja šuma?

D
• Elektronsko kolo za smanjenje šuma zaista otkriva spoljni šum
pomoću ugrađenih mikrofona i šalje jednak, ali suprotan signal
za smanjenje šuma u jedinicu.
– Efekat smanjenja šuma ne može da bude izražen u veoma
tihom okruženju ili je neke šumove moguće čuti.
– U zavisnosti od toga kako nosite jedinicu, efekat smanjenja
šuma se može razlikovati ili može doći do zvučnog signala
(zavijanja). U tim slučajevima, skinite jedinicu i stavite je
ponovo.
– Funkcija smanjenja šuma prevashodno funkcioniše u slučaju
šuma u pojasu niske frekvencije. Iako je šum umanjen,
nije potpuno poništen.
– Kada jedinicu koristite u vozu ili automobilu, šum može da
se javi u zavisnosti od stanja na ulici.
– Mobilni telefoni mogu da izazovu interferenciju i šum.
Ako se to desi, pomerite jedinicu dalje od mobilnog telefona.
– Ne pokrivajte mikrofone na jedinici () svojim rukama.
Funkcija otkazivanja šuma ili režim zvuka okruženja možda
neće raditi pravilno ili može doći do zvučnog signala (zavijanja).
U tim slučajevima, skinite ruke sa mikrofona jedinice (slika ).
Ostalo
• Ako postavite nalepnice na senzor za dodir, on možda neće
raditi ispravno.
• Pazite da ne uklještite prst u jedinici kada je preklapate.
• Kada jedinicu koristite kao žičane slušalice, koristite isključivo
isporučeni kabl za slušalice. Uverite se da je kabl za slušalice
čvrsto umetnut.
• Ne postavljajte ovu jedinicu na mesto izloženo vlazi, prašini,
gareži ili pari niti je izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti.
Ne ostavljajte jedinicu u automobilu tokom dužeg vremena.
To može dovesti do kvara.
• Korišćenje BLUETOOTH uređaja možda neće raditi na mobilnim
telefonima, u zavisnosti od stanja radio talasa i lokacije na kojoj
se oprema koristi.
• Slušanje ove jedinice pri visokoj jačini zvuka može uticati na
vaš sluh.
• Zbog bezbednosti saobraćaja, nemojte da koristite ovu jedinicu
tokom vožnje automobila ili bicikla.
• Ne koristite jedinicu na mestima na kojima bi bilo opasno ako
ne čujete zvuk okruženja, kao što su prelazi železničke pruge,
platforme na železničkim stanicama i gradilišta.
• Ne izlažite ovu jedinicu velikoj težini ili pritisku jer to može
da izazove njenu deformaciju tokom dugog skladištenja.
• Ne izlažite jedinicu prekomernim udarima.
• Jedinicu čistite mekom i suvom tkaninom.
• Ne izlažite jedinicu vodi. Jedinica nije vodootporna.
Imajte na umu mere opreza navedene u nastavku.
– Pazite da ne ispustite jedinicu u lavabo ili neku posudu
napunjenu vodom.
– Ne koristite jedinicu na vlažnim mestima ili po lošem vremenu,
kao što je kiša ili sneg.
– Nemojte da pokvasite jedinicu.
Ako dodirnete jedinicu mokrim rukama ili je dovedete u dodir
sa vlažnom odećom, ona može da se pokvasi i to može da
dovede do njenog kvara.
• Ako vam se javi osećaj nelagodnosti nakon korišćenja jedinice,
odmah prestanite da je koristite.
• Jastučići za uši mogu da propadnu zbog dugotrajnog
skladištenja ili korišćenja.
• Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa ovom jedinicom
koji nisu obrađeni u ovom priručniku, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Opcionalne zamenske jastučiće za uši možete da naručite kod
najbližeg Sony prodavca.
Položaj nalepnice sa serijskim brojem
Vidi sliku .
Specifikacije
Opšte
Sistem komunikacije: BLUETOOTH specifikacija verzije 4.1
Izlaz: BLUETOOTH specifikacija snage Class 2
Maksimalni opseg komunikacije: Optička vidljivost od
približno 10 m1)
Frekventni pojas: Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije: FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podržani kodek3): SBC4), AAC5), aptX, LDAC
Podržani metod zaštite sadržaja: SCMS-T
Opseg prenosa (A2DP):
20 Hz – 20.000 Hz (Frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
20 Hz – 40.000 Hz (Frekvencija uzorkovanja LDAC 96 kHz,
990 kbps)
Stavke koje se dobijaju:
Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom
smanjenja šuma (1)
Mikro-USB kabl (približno 50 cm) (1)
Kabl za slušalice (približno 1,5 m) (1)
Tašna za nošenje (1)
Adapter utikača za avion (1)6)
Referentni vodič (ovaj list) (1)
Uputstvo za upotrebu (1)
Ostali dokumenti (1 komplet)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su
prepreke između uređaja, magnetnog polja oko mikrotalasne
rerne, statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema, performansi
antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.
BLUETOOTH standardni profili ukazuju na svrhu BLUETOOTH
komunikacije između uređaja.
Kodek: Komprimovanje audio signala i format konverzije
Kodek podpojasa
Advanced Audio Coding
U zavisnosti od usluga zabave u toku leta, možda neće
biti podržan.
Bežične stereo slušalice sa
mikrofonom i funkcijom
smanjenja šuma
Izvor napajanja:
DC 3.7 V: Ugrađena litijum-jonska punjiva baterija
DC 5 V: Kada se puni pomoću USB veze
Masa: Približno 275 g
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Nominalna potrošnja energije: 3 W
Vreme korišćenja:
Kada se povezuje preko BLUETOOTH uređaja
Vreme reprodukcije muzike:
Maks. 20 sati (NC ON, režim zvuka okruženja),
Maks. 22 sata (NC OFF)
Vreme komunikacije:
Maks. 24 sata (NC ON, režim zvuka okruženja),
Maks. 26 sati (NC OFF)
Vreme u režimu mirovanja:
Maks. 34 sata (NC ON, režim zvuka okruženja),
Maks. 120 sati (NC OFF)
Kada se povezuje preko kabla za slušalice sa uključenom
jedinicom
Maks. 30 sati (NC ON, režim zvuka okruženja),
Maks. 36 sati (NC OFF)
Napomena: Vreme korišćenja može da bude kraće
u zavisnosti od kodeka i uslova korišćenja.
Vreme punjenja:
Približno 4 sata
Ova jedinica može da se koristi oko 6 sati posle 1 sata
punjenja.
Napomena: Vreme punjenja može da bude različito
u zavisnosti od uslova korišćenja.
Temperatura pri punjenju: 5 °C do 35 °C
Risiver
Tip: Zatvoreni, dinamički
Jedinica zvučnika: 40 mm
Frekventni odziv: 4 Hz – 40.000 Hz (kada se povezuje preko kabla
za slušalice sa uključenom jedinicom)
Impedansa:
46 Ω (1 kHz) (kada se povezuje preko kabla za slušalice sa
uključenom jedinicom)
14 Ω (1 kHz) (kada se povezuje preko kabla za slušalice sa
isključenom jedinicom)
Osetljivost:
103 dB/mW (kada se povezuje preko kabla za slušalice sa
uključenom jedinicom)
98 dB/mW (kada se povezuje preko kabla za slušalice sa
isključenom jedinicom)
Mikrofon
Tip: Električni dipolni kondenzator
Usmerenost: Neusmereni
Efektivni frekventni opseg: 100 Hz – 8000 Hz
Sistemski zahtevi za punjenje
baterije pomoću USB veze
Lični računar sa instaliranim bilo kojim od sledećih operativnih
sistema i opremljen USB portom:
Operativni sistemi
(kada koristite Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 ili noviji)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
®
(kada koristite Mac)
Mac OS X (verzija 10.8 ili novija)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
Download PDF

advertising