Sony | MDR-XB950BT | Sony MDR-XB950BT MDR-XB950BT EXTRA BASS™ bežične slušalice Uputstvo

4-540-944-43(1)
Referentni Vodič
Bežične stereo slušalice
Guide de référence
RS
FR
Referenzhandbuch
DE
Guía de referencia
ES
Naslaggids
NL
Guida di riferimento
IT
Áttekintő útmutató
HU
Przewodnik
PL
MDR-XB950BT
©2014 Sony Corporation
Printed in China
http://www.sony.net/
A
B
POWER
BASS BOOST
C
žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem istrošenih baterija
čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem baterija ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.
Recikliranje materijala doprinosi očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi
ili zadržavanja neprekidnog napajanja zahtevaju stalnu
povezanost sa unutrašnjom baterijom, takvu bateriju treba da
zamene isključivo ovlašćeni serviseri. Kako bi se osiguralo
pravilno odlaganje, dotrajali uređaj predajte na odlagalište za
reciklažu električnih i elektronskih uređaja. Za sve ostale
baterije, pogledajte odeljak o bezbednom uklanjanju baterija
iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj upravi, komunalnoj
službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.
Oznaka BLUETOOTH i logotip su u vlasništvu kompanije
BLUETOOTH SIG, Inc. i kompanija Sony Corporation ih
upotrebljava uz licencu.
N oznaka je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak asocijacije
NFC Forum, Inc. u SAD i drugim državama.
Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovani zaštićeni
znakovi ili zaštitni znakovi kompanije Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili drugim zemljama.
Macintosh i Mac OS su zaštićeni znakovi kompanije Apple, Inc.,
registrovani u SAD i drugim državama.
Oznaka aptX® i aptX logo su trgovačke marke CSR plc ili neke
od kompanija iz njene grupe i mogu biti registrovane u jednoj
ili više jurisdikcija.
Ostali zaštitni znakovi i zaštićeni nazivi su u vlasništvu
odgovarajućih vlasnika.
Mere opreza
Jastučić/
Oreillette/
Serijski broj/
Ohrpolster/
Étiquette avec numéro de
Almohadilla
série/
Etikett mit der
Seriennummer/
astučić
Etiqueta del número de serie
D
1
2
Srpski
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili električnog udara,
nemojte otvarati kućište uređaja. Prepustite popravke
isključivo stručnim osobama.
Ne postavljajte uređaj u uzak prostor, kao što je police za
knjige ili ugradni ormarić.
Ne izlažite baterije (kako rezervne tako i instalirane) preteranoj
toploti kao što je sunce, vatra ili sl. na duži vremenski period.
Napomena za korisnike: informacije koje slede primenljive su
jedino na opremu koja se prodaje u zemljama koje
primenjuju EU zakone i direktive.
Ovaj uređaj proizvodi ili je proizveden u ime Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Za sva pitanja
u vezi usklađenosti na osnovu zakonodavstva EU potrebno je
obratiti se ovlašćenom predstavniku: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za
informacije o servisu i garantnim uslovima, obratite se na
adrese navedene u zasebnim garantnim ili servisnim
dokumentima.
Kompanija Sony izjavljuje da je ova oprema usklađena sa
osnovnim uslovima i relevantnim odredbama preporuke
1999/5/ EC. Za detalje posetite sledeću Internet adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje otpadnih baterija i električne i
elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj
Uniji i drugim EU zemljama sa sistemima za
odvojeno prikupljanje)
Ovaj znak na proizvodu, bateriji ili ambalaži
ukazuje da se proizvod i baterija isporučena sa ovim
proizvodom ne sme odlagati sa kućim otpadom. Na nekim
baterijama ovaj simbol se može naći u kombinaciji sa
hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo
(Pb) naznačeni su na baterijama koje sadrže više od 0,0005%
O BLUETOOTH komunikaciji
ˎ BLUETOOTH bežična tehnologija funkcioniše u krugu od oko
10 metara. Maksimalni komunikacioni domet može varirati u
zavisnosti od prepreka (ljudsko telo, metal, zid itd.)
ˎ U ovaj uređaj je ugrađena antena kao što je prikazano
isprekidanom linijom (Sl.  ). Osetljivost BLUETOOTH
komunikacije će se poboljšati okretanjem ugrađene
BLUETOOTH antene prema povezanom uređaju. Kada
postoje prepreke povezanog uređaja i ugrađene antene ovog
uređaja, može se desiti prekidanje ili šum ili može doći do
onemogućavanja komunikacije.
ˎ Pod sledećim uslovima BLUETOOTH komunikacija može biti
onemogućen, može doći do pojave šuma ili prekida u zvuku.
ē Osoba se nalazi između uređaja i BLUETOOTH uređaja.
Situacija se može poboljšati postavljanjem BLUETOOTH
uređaja tako da je licem okrenut ka anteni uređaja.
ē Postoji prepreka (npr. metal ili zid) između ovog uređaja i
BLUETOOTH uređaja.
ē Uređaj koji takođe koristi frekvenciju od 2,4 GHz (na primer
WLAN uređaj, bežični telefon i mikrotalasna pećnica) se
koristi u blizini ovog uređaja.
ˎ Pošto BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE802.11b/g/n)
koriste istu frekvenciju, može doći do mikrotalasnih smetnji
koje mogu da uspore komunikaciju, izazovu šum ili
nepravilnosti u povezivanju, ako se uređaj koristi blizu WiFi
uređaja. U tom slučaju, uradite sledeće.
ē Koristite ovaj uređaj na rastojanju od barem 10 m od bilo
kog WiFi uređaja.
ē Ukoliko koristite ovaj uređaj na manjem rastojanju, isključite
rastojanju, isključite WiFi uređaj.
ē Postavite ovaj uređaj i BLUETOOTH uređaj što bliže jedan
drugom.
ˎ Mikrotalasi koje emituje BLUETOOTH uređaj može uticati na
rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite ovaj uređaj i
ostale BLUETOOTH uređaje na sledećim lokacijama jer mogu
uzrokovati konflikt.
ē mesta gde je prisutan zapaljivi gas, u bolnici, vozu, avionu ili
benzinskoj stanici,
ē pored automatskih vrata ili protivpožarnih alarma
ˎ Ovaj uređaj podržava bezbednosne tehnologije koje su u
skladu sa BLUETOOTH standardima kako bi pružio bezbednu
vezu pri korišćenju BLUETOOTH bežične tehnologije, s tim da
ta bezbednost može biti nedovoljna u zavisnosti od
okolnosti. Budite obazrivi pri komuniciranju korišćenjem
BLUETOOTH bežične tehnologije.
ˎ Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za curenje informacija
tokom komunikacije putem BLUETOOTH veze. Povezivanje sa
svim BLUETOOTH uređajima se ne može garantovati.
ē Uređaj sa BLUETOOTH funkcijom mora biti autorizovan i
ispunjavati BLUETOOTH standard propisan od strane
BLUETOOTH SIG, Inc.
ē Čak i ako BLUETOOTH uređaj ispunjava navedeni
BLUETOOTH standard, neki uređaji se možda neće povezati
ili raditi ispravno , u zavisnosti od funkcija i specifikacija
uređaja.
ē Dok razgovarate telefonom putem putem hendsfri funkcije,
može se pojaviti šum u zavisnosti od uređaja ili okruženja.
ˎ U zavisnosti od uređaja koji treba da se poveže, možda će
biti potrebno neko vreme za početak komunikacije.
Punjenje uređaja
ˎ Ovaj uređaj se može puniti isključivo preko USB priključka.
Potreban je računar sa USB priključkom.
ˎ Uređaj se ne može uključiti niti se može koristiti BLUETOOTH
funkcija tokom punjenja.
Napomene o statičkom elektricitetu
ˎ Statički elektricitet koji se nakuplja u telu može izazvati
osećaj laganog golicanja u ušima. Da biste minimizirali ovaj
efekat, nosite odeću od prirodnih materijala.
Uređaj ne radi ispravno.
ˎ Resetujte uređaj (Sl.  ).
Postavite uređaj u režim punjenja, a zatim pritisnite
taster POWER. Uređaj će biti resetovan. Informacije o
uparivanju neće biti obrisane.
ˎ Ukoliko i dalje ne možete ispravno koristiti ovaj uređaj (čak i
nakon resetovanja), inicijalizujte uređaj na sledeći način.
Ugasite uređaj pritiskom na taster POWER duže od 2
sekunde. Zatim, pritisnite i zadržite tastere POWER i
/ duže 7 sekundi. Indikator (plavi) treperi
4 puta i uređaj je resetovan na fabrička podešavanja. Svi
podaci o uparivanju su izbrisani.
Ostalo
ˎ Ne postavljajte ovaj uređaj na mesta izložena vlazi,
prašini, pari, direktnoj sunčevoj svetlosti niti koristiti u
autu na semaforu. To može da prouzrokuje
nepravilnosti u radu.
ˎ Korišćenje BLUETOOTH uređaja možda neće
funkcionisati na mobilnim telefonima, u zavisnosti od
okruženja i lokacije na kojoj se oprema koristi.
ˎ Ukoliko osetite nelagodnost nakon korišćenja
BLUETOOTH uređaja, odmah prestanite sa njegovom
upotrebom.
ˎ Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se najbližem
Sony prodavcu. Slušanje pojačanog zvuka putem ovog
uređaja može oštetiti vaš sluh. Radi bezbednosti u
saobraćaju, nemojte koristiti tokom vožnje ili vožnje
bicikla.
ˎ Nemojte opterećivati ili pritiskati ovaj uređaj jer se
može deformisati.
ˎ Nemojte uređaj izlagati snažnim udarcima. Uređaj
Uređaj
čistite mekom suvom krpom.
ˎ
ˎ Ne izlažite uređaj vodi. Ovaj uređaj nije vodootporan.
Pridržavajte
se sledećih mera predostrožnosti.
ˎ
ē Pazite da Vam uređaj ne ispadne u slivnik ili drugu
posudu napunjenu vodom.
ē Nemojte da koristite uređaj na vlažnim mestima ili po
lošem vremenu, na primer po kiši ili snegu.
Pazite da se uređaj ne pokvasi.
ē Ako dodirujete uređaj mokrim rukama ili ga stavite na
mokar komad odeće, može da se pokvasi i pokvari.
ˎ Jastučići slušalica mogu da se izobliče posle dužeg
vremena korišćenja ili pošto su duže bili odloženi.
ˎ Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane za
uređaj, a da nisu razrađeni u ovom uputstvu, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
Dodatno nabavljivi zamenski jastučići za uši, kao i držači
i traka za podešavanje se mogu naručiti kod vašeg
najbližeg Sony prodavca.
Lokacija nalepnice sa serijskim brojem
Pogl. sl.  .
Postavljanje jastučića za uši
Pogl. sl.  .
Poravnajte oznaku na žljebu slušalice sa oznakom na
ivici jastučića.
Postavite prst na ivicu jastučića i zatim pritiskanjem uz
pomeranje prsta po njoj uglavite je u žleb slušalice.
Napomena
Pazite da ne dodirnete neki strani predmet između
slušalice i jastučića. Držite metalne predmete podalje jer
se mogu zalepiti (usled magneta) za slušalice.
Tehničke karakteristike
Opšte
Komunikacioni uređaj: BLUETOOTH specifikacija verzija 3.0
Izlaz: BLUETOOTH specifikacija, klasa snage 2
Maksimalni komunikacioni domet: Linija vidljivosti pribl. 10 m *1)
Opseg frekvencije: 2.4 GHz opseg (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Metod modulacije: FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili 2):
A2DP (Advanced Audio Distribution profil)
AVRCP (Audio Video Remote Control profil)
HFP (Hands-free profil)
HSP (Headset Profile)
Podržani kodek3): SBC4) , AAC5), aptX
Podržani načini zaštite sadržaja: SCMS-T
Domet emitovanja (A2DP): 20 Hz - 20,000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 44.1 kHz)
Sadržaj pakovanja:
Bežične stereo slušalice (1)
Audio -kabl (pribl. 1.2m) (1)
Referentni vodič (ovaj list) (1)
Vodič za brzi start (1)
Ostali dokumenti (1 komplet)
1)
Stvarni domet će zavisiti od faktora poput prepreka između uređaja,
magnetnih polja (npr. oko mikrotalasnih pećnica), statičkog
elektriciteta, osetljivosti prijema, učinka antene, operativnog
sistema, upotrebe softvera, itd.
2)
Standardni BLUETOOTH profili pokazuju svrhu BLUETOOTH
komunikacije među uređajima.
3)
Kodek: Format kompresije i konverzije audio signala
4)
Subband kodek
5)
Napredno audio kodiranje
Bežične stereo slušalice
Izvor napajanja:
DC 3,7 V Ugrađena litijum-jonska punjiva baterija
DC 5 V Pri punjenju putem USB
Masa: Pribl. 280 g
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Deklarisana potrošnja: 1.5 W
Vreme korišćenja:
Vreme reprodukcije muzike pri povezivanju na
BLUETOOTH uređaj: Maks. 20 sati
Vreme komunikacije: Maks. 20 sati
Vreme mirovanja: Maks. 200 sati
Oko 7 sati kontinualne komunikacije je moguće nakon
1 sata punjenja.
Napomena: Vreme korišćenja može biti kraće u
zavisnosti od kodeka i uslova korišćenja.
Vreme punjenja:
Približno 4 sata
Temperatura punjenja: 5 °C do 35 °C
Prijemnik
Tip: Zatvorene, dinamičke
Zvučnici: 40 mm
Frekventni odziv: 3 Hz - 28,000 Hz (pri korišćenju
isporučenog kabla za slušalice)
Maksimalna ul. snaga: 1,000 mW (IEC*) (pri korišćenju
isporučenog kabla za slušalice)
*IEC = International Electrotechnical Commission
Impedansa:
40 Ω (1 kHz) (pri korišćenju isporučenog kabla za slušalice)
Osetljivost:
102 dB/mW (pri korišćenju isporučenog kabla za slušalice)
Mikrofon
Tip: Elektretni kondenzator
Usmerenost: Omni-direkcioni
Efektivni frekventni opseg: 100 Hz - 4.000 Hz
Sistemski zahtevi za punjenje baterije
korišćenjem USB
Računar sa instaliranim bilo kojim od sledećih operativnih sistema i USB
priključkom:
Operativni sistemi
(pri upotrebi Windows sistema)
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 ili kasniji)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
(pri upotrebi Macintosh sistema)
Mac OS X (version.10.3 ili noviji)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama bez prethodnog
upozorenja.
Français
AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque d’électrocution, n’ouvrez pas le
coffret. Ne confiez les réparations qu’à un technicien
qualifié.
N’installez pas l’appareil dans un espace restreint, comme une
bibliothèque ou un meuble encastré.
N’exposez pas les piles (piles rechargeables ou installées) à une
chaleur excessive comme à la lumière du soleil, au feu ou à
d’autres sources de chaleur pendant une période prolongée.
Avis à l’intention des clients : les informations suivantes
s’appliquent uniquement aux appareils vendus dans
des pays qui appliquent les directives de l’Union
Européenne
Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Toutes
les questions relatives à la conformité des produits basées sur la
législation européenne doivent être adressées à son représentant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Allemagne.
Pour toute question relative au Service Après-Vente ou à la
Garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées qui
vous sont communiquées dans les documents « Service (SAV) » ou
Garantie.
Par la présente Sony Corp. déclare que l’appareil équipement
est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter
l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Elimination des piles et accumulateurs
et des Equipements Electriques et
Electroniques usagés (Applicable dans
les pays de l’Union Européenne et aux
autres pays européens disposant de
systèmes de collecte sélective)
Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou
l’accumulateur ou sur l’emballage, indique que le produit et les
piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas
être traités comme de simples déchets ménagers.
Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois
combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le
mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles
contiennent plus de 0,0005% de mercure ou 0,004% de plomb.
En vous assurant que les produits, piles et accumulateurs sont
mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à
la prévention des conséquences négatives que leur mauvais
traitement pourrait provoquer sur l’environnement et sur la
santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par
ailleurs à la préservation des ressources naturelles.
Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de
performance ou d’intégrité de données nécessitent une
connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il
conviendra de vous rapprocher d’un Service Technique qualifié
pour effectuer son remplacement.
En rapportant votre appareil électrique, les piles et
accumulateurs en fin de vie à un point de collecte approprié
vous vous assurez que le produit, la pile ou l’accumulateur
incorporé sera traité correctement.
Pour tous les autres cas de figure et afin d’enlever les piles ou
accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportezvous au manuel d’utilisation. Rapportez les piles et
accumulateurs, et les équipements électriques et électroniques
usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.
Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage
de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez
contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le
point de vente où vous avez acheté ce produit.
La marque de mot BLUETOOTH et les logos sont la propriété de
Bluetooth SIG, Inc. et l’utilisation de ces marques par Sony
Corporation est effectuée sous licence.
N Mark est une marque commerciale ou une marque déposée
de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques
déposées ou des marques de commerce de Microsoft
Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
Mac et Mac OS sont des marques commerciales de Apple Inc.,
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
®
La marque aptX et le logo aptX sont des marques
commerciales de CSR plc ou d’une des sociétés de son groupe,
et ils peuvent être déposés dans une ou plusieurs juridictions.
périphériques peuvent ne pas se connecter ou ne pas
fonctionner correctement, selon leurs caractéristiques ou
spécifications.
ē Lors de communications téléphoniques mains libres, des
parasites peuvent se produire, selon le périphérique ou
l’environnement de communication.
ˎ Selon le périphérique à connecter, le délai avant le début des
communications peut être plus ou moins long.
À propos du chargement de l’appareil
ˎ Cet appareil ne peut être chargé que via USB. Un PC équipé
d’un port USB est nécessaire pour effectuer le chargement.
ˎ Lors du chargement, cet appareil ne peut pas être mis sous
tension et les fonctions BLUETOOTH et Amplificateur de
basse électro ne peuvent pas être utilisées.
ˎ Vous pouvez utiliser l’appareil en branchant le câble pour
casque fourni, même lors du chargement de l’appareil.
Remarque sur l’électricité statique
ˎ L’électricité statique accumulée dans le boîtier peut entraîner
de légers picotements au niveau des oreilles. Pour en
minimiser les effets, portez des vêtements en fibres
naturelles.
Si l’appareil ne fonctionne pas correctement
ˎ Réinitialisez l’appareil (Fig. ).
Réglez l’appareil en état de charge, puis appuyez
simultanément sur les boutons POWER et BASS BOOST.
L’appareil est réinitialisé. Les informations sur le pairage ne
sont pas supprimées.
ˎ Si le problème persiste même après la réinitialisation
précédente, initialisez l’appareil comme suit.
Mettez l’appareil hors tension en appuyant sur le bouton
POWER pendant plus de 2 secondes. Ensuite, appuyez
/
simultanément sur le bouton POWER et le bouton
et maintenez-les enfoncés pendant plus de 7 secondes. Le
témoin (bleu) clignote 4 fois et l’appareil est réinitialisé selon
les paramètres définis en usine. Toutes les informations sur le
pairage sont supprimées.
Autres
ˎ Ne placez pas cet appareil dans un endroit exposé à
l’humidité, la poussière, la suie ou la vapeur, aux rayons
directs du soleil ou dans un véhicule attendant que le feu
passe au vert. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
ˎ L’appareil BLUETOOTH peut ne pas fonctionner avec des
téléphones portables, en raison des ondes radio et de
l’endroit où cet équipement est utilisé.
ˎ Si vous éprouvez une gêne après avoir utilisé ce périphérique
BLUETOOTH, cessez immédiatement de l’utiliser. Si le
problème persiste, contactez votre revendeur Sony le plus
proche.
ˎ Vous risquez de subir des lésions auditives si vous utilisez cet
appareil à un volume élevé. Pour des raisons de sécurité,
n’utilisez pas cet appareil en voiture ou à vélo.
ˎ N’appliquez pas un poids excessif et n’exercez pas de
pression sur l’appareil, car cela pourrait le déformer en cas de
stockage prolongé.
ˎ Ne soumettez pas l’appareil à un choc excessif.
ˎ Nettoyez l’appareil avec un chiffon doux et sec.
ˎ N’exposez pas l’appareil à l’eau. L’appareil n’est pas résistant
à l’eau.
Veillez à suivre les précautions ci-dessous.
ē Veillez à ne pas laisser tomber l’appareil dans un évier ou
tout autre récipient rempli d’eau.
ē N’utilisez pas l’appareil dans des endroits humides ou dans
de mauvaises conditions climatiques (pluie ou neige).
ē Veillez à ce que l’appareil ne soit pas mouillé.
Si vous touchez l’appareil avec des mains mouillées ou si
vous le glissez dans un vêtement mouillé, de l’eau risque
de pénétrer à l’intérieur et de provoquer un
dysfonctionnement de l’appareil.
ˎ Les oreillettes peuvent se détériorer en raison d’un stockage
ou d’une utilisation prolongé(e).
ˎ Si vous avez des questions ou des problèmes concernant cet
appareil qui ne sont pas abordés dans ce mode d’emploi,
contactez votre revendeur Sony le plus proche.
Il est possible de commander des coussinets de
remplacement auprès de votre revendeur Sony le plus
proche.
Emplacement de l’étiquette comportant le numéro de
série
Micro
Type : Condensateur à électret
Directivité : Omnidirectionnel
Plage de fréquences efficace : 100 Hz – 4 000 Hz
Configuration requise pour la mise
en charge de la batterie via une
connexion USB
Ordinateur personnel doté de l’un des systèmes d’exploitation
ci-dessous et équipé d’un port USB :
Systèmes d’exploitation
(sous Windows)
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 ou ultérieur)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
®
®
®
(sous Mac)
Mac OS X (version 10.3 ou ultérieure)
La conception et les spécifications sont sujettes à modification
sans préavis.
Deutsch
AChTUNG
Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie
das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten
stets nur qualifiziertem Fachpersonal.
Stellen Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Bücherregal,
einem Einbauschrank u. ä. auf, wo eine ausreichende Belüftung
nicht gegeben ist.
Setzen Sie installierte Batterien bzw. Akkus nicht über längere
Zeit übermäßiger Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht, Feuer
o. Ä., aus.
hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen
gelten nur für Geräte, die in ländern verkauft werden,
in denen EU-Richtlinien gelten
Dieses Produkt wurde von oder für Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan hergestellt.
Bei Fragen zur Produktkonformität auf Grundlage der
Gesetzgebung der Europäischen Union kontaktieren Sie bitte
den Bevollmächtigten Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst oder
Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in den
Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.
Hiermit erklärt Sony Corp., dass sich das Gerät in
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Entsorgung von gebrauchten Batterien
und Akkus und gebrauchten
elektrischen und elektronischen Geräten
(anzuwenden in den ländern der
Europäischen Union und anderen
europäischen ländern mit einem
separaten Sammelsystem für diese
Produkte)
Voir Fig. .
1 Alignez la partie saillante dans la rainure sur la partie
2
Les autres marques commerciales et noms commerciaux
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Précautions
Spécifications
Communications BlUETOOTh
Généralités
Système de communication : Spécification BLUETOOTH
version 3.0
Sortie : Spécification BLUETOOTH Power Class 2
Portée maximale des communications : Environ 10 m en ligne
directe1)
Bande de fréquence :
Bande 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Méthode de modulation : FHSS
Profils BlUETOOTh compatibles2) :
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Codec pris en charge3) : SBC4) , AAC5), aptX
Méthode de protection du contenu prise en charge : SCMS-T
Plage de transmission (A2DP) : 20 Hz - 20 000 Hz (Fréquence
d’échantillonnage 44,1 kHz)
Articles inclus :
Ecouteurs stéréo sans fil (1)
Câble micro-USB (environ 50 cm) (1)
Câble pour casque (environ 1,2 m) (1)
Guide de référence (le présent document) (1)
Guide de démarrage rapide (1)
Autres documents (1 jeu)
1)
2)
3)
4)
5)
La portée réelle varie en fonction de nombreux facteurs, tels
que la présence d’obstacles entre les périphériques, les
champs magnétiques autour des fours à micro-ondes,
l’électricité statique, la sensibilité de la réception, les
performances de l’antenne, le système d’exploitation ou les
applications logicielles, etc.
Les profils standard BLUETOOTH sont destinés aux
communications BLUETOOTH entre périphériques.
Codec : Format de conversion et compression du signal
audio
Codec de sous-bande
Encodage audio avancé
Ecouteurs stéréo sans fil
Source d’alimentation :
3,7 V CC : Batterie rechargeable lithium-ion intégrée
5 V CC : En cas de recharge via USB
Masse : Environ 280 g
Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
Consommation à puissance nominale : 1,5 W
Durée d’utilisation :
En cas de raccordement via le périphérique BLUETOOTH
Durée de lecture de musique : 20 heures max.
Durée de communication : 20 heures max.
Durée de veille : 200 heures max.
Une communication continue d’environ 7 heures est
possible après 1 heure de charge.
Remarque : le nombre d’heures d’utilisation peut être
inférieur à celui indiqué selon le Codec et les conditions
d’utilisation.
Durée de chargement :
Environ 4 heures
Température de charge : 5 °C à 35 °C
ˎ Unter den folgenden Bedingungen können die BLUETOOTHKommunikation deaktiviert werden oder Störrauschen oder
Audio-Aussetzer auftreten.
ē Es befindet sich eine Person zwischen dem Gerät und dem
BLUETOOTH-Gerät.
Diese Situation kann verbessert werden, wenn das
BLUETOOTH-Gerät in Richtung der Seite des Geräts, an der
sich die Antenne befindet, gestellt wird.
ē Zwischen dem Gerät und dem BLUETOOTH-Gerät befindet
sich ein Hindernis, wie z. B. Metall oder eine Wand.
ē Ein Gerät mit 2,4-GHz-Frequenz, wie z. B. ein Wi-Fi-Gerät,
ein schnurloses Telefon oder ein Mikrowellenherd, wird in
der Nähe dieses Geräts verwendet.
ˎ Da BLUETOOTH-Geräte und Wi-Fi (IEEE802.11b/g) dieselbe
Frequenz verwenden (2,4 GHz), kann Mikrowelleninterferenz
auftreten, wodurch es zu Störrauschen oder AudioAussetzern oder deaktivierter Kommunikation kommen kann,
wenn dieses Gerät neben einem Wi-Fi-Gerät verwendet wird.
Gehen Sie in einem solchen Fall folgendermaßen vor.
ē Verwenden Sie dieses Gerät in einem Abstand von
mindestens 10 Metern vom Wi-Fi-Gerät.
ē Wenn dieses Gerät innerhalb von 10 Metern Entfernung
von einem Wi-Fi-Gerät verwendet wird, schalten Sie das
Wi-Fi-Gerät aus.
ē Stellen Sie dieses Gerät und das BLUETOOTH-Gerät
möglichst nahe beieinander auf.
ˎ Von einem BLUETOOTH-Gerät ausgehende Mikrowellen
können den Betrieb von elektronischen medizinischen
Geräten beeinflussen. Schalten Sie dieses Gerät und andere
BLUETOOTH-Geräte an folgenden Orten aus. Andernfalls
besteht Unfallgefahr:
ē an Orten mit entzündlichen Gasen, in einem Krankenhaus,
Zug, Flugzeug oder an einer Tankstelle
ē in der Nähe von automatischen Türen oder Feuermeldern
ˎ Dieses Gerät unterstützt dem BLUETOOTH-Standard
entsprechende Sicherheitsfunktionen, um die
Verbindungssicherheit bei BLUETOOTH-Funkverbindungen zu
gewährleisten. Je nach Einstellung bieten diese jedoch
möglicherweise keinen ausreichenden Schutz. Seien Sie bei
der Kommunikation mit BLUETOOTH-Funktechnologie also
vorsichtig.
ˎ Für Sicherheitslücken bei der Übertragung von Informationen
während der BLUETOOTH-Kommunikation kann keine
Haftung übernommen werden.
ˎ Eine Verbindung mit allen BLUETOOTH-Geräten kann nicht
garantiert werden.
ē Für die Authentifizierung benötigen Sie ein Gerät mit
BLUETOOTH-Funktion, das dem von Bluetooth SIG, Inc.,
spezifizierten BLUETOOTH-Standard entspricht.
ē Auch bei Geräten, die dem oben erwähnten BLUETOOTHStandard entsprechen, kann es vorkommen, dass je nach
Funktionen oder Spezifikationen der Geräte keine
Verbindung hergestellt werden kann oder sie nicht
einwandfrei funktionieren.
ē Wenn Sie freihändig telefonieren, kann je nach Gerät oder
Kommunikationsumgebung Störrauschen zu hören sein.
ˎ Je nach dem Gerät, zu dem eine Verbindung hergestellt
werden soll, kann es eine Weile dauern, bis die
Kommunikation startet.
hinweis zum laden des Geräts
ˎ Dieses Gerät kann nur über USB geladen werden. Zum Laden
ist ein PC mit USB-Anschluss erforderlich.
ˎ Während des Ladens kann dieses Gerät weder eingeschaltet
noch können die BLUETOOTH- und Elektro-BassverstärkerFunktion verwendet werden.
ˎ Sie können dieses Gerät verwenden, indem Sie das
mitgelieferte Kopfhörerkabel anschließen, auch wenn Sie das
Gerät gerade laden.
hinweis zur statischen Elektrizität
ˎ Statische Elektrizität, mit der sich der Körper auflädt, kann zu
einem leichten Kribbeln in den Ohren führen. Um diesen
Effekt zu minimieren, sollten Sie Kleidung aus Naturstoffen
tragen.
Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert
Voir Fig. .
principale avec l’encoche sur l’oreillette.
Placez votre doigt au niveau de l’encoche, puis faites glisser
votre doigt autour de la jupe de l’oreillette pour fixer la jupe
dans la rainure sur la partie principale.
®
®
®
Pour fixer les oreillettes
Remarque
Veillez à ne pas coincer d’objets étrangers entre la partie
principale et l’oreillette. Éloignez les objets métalliques car ils
peuvent se coller aux haut-parleurs dans le casque.
ˎ La technologie sans fil BLUETOOTH fonctionne dans un rayon
d’environ 10 mètres. La portée de communication maximale
peut varier selon les obstacles (personnes, objet métallique,
mur, etc.) ou l’environnement électromagnétique.
ˎ L’illustration ci-dessous indique l’emplacement sur l’appareil
de l’antenne intégrée (Fig. ). La sensibilité des
communications BLUETOOTH s’améliore en orientant
l’antenne intégrée vers le périphérique de réception
BLUETOOTH connecté. Lorsque des obstacles se trouvent
entre l’antenne du périphérique connecté et l’antenne
intégrée de cet appareil, des parasites ou des pertes de
niveau sonore peuvent se produire, ou bien les
communications peuvent être désactivées.
ˎ Les communications BLUETOOTH peuvent être désactivées,
ou des parasites ou des pertes de niveau sonore peuvent se
produire dans les conditions suivantes.
ē Une personne se trouve entre l’appareil et le périphérique
BLUETOOTH.
Il est possible d’améliorer cela en plaçant le périphérique
BLUETOOTH en face de l’antenne de l’appareil.
ē Un obstacle, par exemple un objet métallique ou un mur, se
trouve entre l’appareil et le périphérique BLUETOOTH.
ē Un appareil utilisant une fréquence de 2,4 GHz, par
exemple un périphérique Wi-Fi, un téléphone sans fil ou un
four à micro-ondes, est utilisé à proximité de cet appareil.
ˎ Comme les périphériques BLUETOOTH et Wi-Fi
(IEEE802.11b/g) utilisent la même fréquence (2,4 GHz), des
interférences de micro-ondes peuvent se produire et
entraîner des parasites, des pertes de niveau sonore ou la
désactivation des communications si cet appareil est utilisé à
proximité d’un périphérique Wi-Fi. En pareil cas, prenez les
mesures suivantes.
ē Utilisez cet appareil à au moins 10 mètres du périphérique
Wi-Fi.
ē Si cet appareil est utilisé dans un rayon de 10 mètres d’un
périphérique Wi-Fi, mettez ce dernier hors tension.
ē Installez cet appareil et le périphérique BLUETOOTH aussi
près que possible l’un de l’autre.
ˎ Les émissions hyperfréquences d’un périphérique
BLUETOOTH peuvent perturber le fonctionnement des
appareils médicaux électroniques. Mettez hors tension cet
appareil et les autres périphériques BLUETOOTH situés dans
les endroits suivants afin d’éviter tout accident :
ē en présence de gaz inflammable, dans un hôpital, un train,
un avion ou une station essence
ē à proximité de portes automatiques ou d’alarmes incendie
Cet
appareil prend en charge les caractéristiques de sécurité
ˎ
conformes à la norme BLUETOOTH pour offrir une connexion
sécurisée lors de l’utilisation de la technologie sans fil
BLUETOOTH. Cependant, la sécurité peut être insuffisante
selon le réglage. Soyez prudent lorsque vous communiquez
au moyen de la technologie sans fil BLUETOOTH.
ˎ Nous ne pouvons être tenus responsables de la fuite
d’informations lors de communications BLUETOOTH.
ˎ La connexion ne peut pas être garantie avec tous les
périphériques BLUETOOTH.
ē Un périphérique doté de la fonction BLUETOOTH est
nécessaire pour la conformité à la norme BLUETOOTH
spécifiée par Bluetooth SIG, Inc. et pour l’authentification.
ē Même si le périphérique raccordé est conforme à la norme
BLUETOOTH précédemment mentionnée, certains
Récepteur
Type : Fermé, Dynamique
Transducteurs : 40 mm
Réponse en fréquence : 3 Hz - 28 000 Hz (en cas d’utilisation
du câble pour casque fourni)
Puissance maximum : 1 000 mW (CEI*) (en cas d’utilisation du
câble pour casque fourni)
*CEI = Commission électrotechnique internationale
Impédance :
40 Ω (1 kHz) (en cas d’utilisation du câble pour casque
fourni)
Sensibilité :
102 dB/mW (en cas d’utilisation du câble pour casque
fourni)
Das Symbol auf der Batterie/dem Akku, dem Produkt oder der
Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt oder die
Batterie/der Akku nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln sind.
Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg
(Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet,
dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005%
Quecksilber oder 0,004% Blei enthält.
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen des Produktes
und der Batterie schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit
Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den
Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.
Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität
oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung
zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur
durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden.
Um sicherzustellen, dass das Produkt und die Batterie korrekt
entsorgt werden, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an
einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten ab.
Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte
entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der
Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das
Recycling von Batterien/Akkus ab.
Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder
der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen
Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.
Hinweis für Lithiumbatterien: Bitte geben Sie nur entladene
Batterien an den Sammelstellen ab. Wegen Kurzschlussgefahr
überkleben Sie bitte die Pole der Batterie mit Klebestreifen. Sie
erkennen Lithiumbatterien an den Abkürzungen Li oder CR.
Der BLUETOOTH-Schriftzug und die BLUETOOTH-Logos sind
Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch
die Sony Corporation erfolgt in Lizenz.
Das Zeichen N ist ein Markenzeichen oder eingetragenes
Markenzeichen von NFC Forum, Inc. in den USA und in anderen
Ländern.
Microsoft, Windows und Windows Vista sind eingetragene
Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation
in den USA und/oder anderen Ländern.
Mac und Mac OS sind in den USA und in anderen Ländern ein
eingetragenes Markenzeichen von Apple Inc.
®
Das aptX -Zeichen und das aptX-Logo sind Markenzeichen der
CSR plc oder eines Unternehmens ihrer Gruppe und in einem
oder mehreren Rechtsgebieten eingetragen.
Andere Markenzeichen und Produktnamen sind Eigentum der
jeweiligen Rechteinhaber.
Sicherheitsmaßnahmen
BlUETOOTh-Kommunikation
ˎ Die Reichweite der BLUETOOTH-Funktechnologie beträgt ca.
10 Meter. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je
nach Hindernissen (Personen, Metall, Wände usw.) oder der
elektromagnetischen Umgebung variieren.
ˎ Die Antenne ist wie mit der gepunkteten Linie dargestellt in
das Gerät integriert (Abb. ). Sie können die Empfindlichkeit
der BLUETOOTH-Kommunikation verbessern, indem Sie die
integrierte Antenne in Richtung des verbundenen
BLUETOOTH-Geräts drehen. Wenn sich Hindernisse zwischen
der Antenne des verbundenen Geräts und der integrierten
Antenne dieses Geräts befinden, können Störrauschen oder
Audio-Aussetzer auftreten oder die Kommunikation
deaktiviert werden.
ˎ Setzen Sie es zurück (Abb. ).
Stellen Sie das Gerät in den Ladestatus, drücken Sie danach
gleichzeitig die Tasten POWER und BASS BOOST. Das Gerät
wird zurückgesetzt. Die Pairing-Informationen werden nicht
gelöscht.
ˎ Wenn das Problem auch nach dem oben beschriebenen
Zurücksetzen bestehen bleibt, initialisieren Sie das Gerät wie
folgt.
Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die POWER-Taste mehr
als 2 Sekunden drücken. Halten Sie dann die POWER-Taste
/-Taste gleichzeitig mehr als 7 Sekunden lang
und die
gedrückt. Die (blaue) Anzeige blinkt 4-mal und das Gerät wird
auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle PairingInformationen werden gelöscht.
Sonstiges
ˎ Legen Sie dieses Gerät nicht an einen Ort, an dem es
Feuchtigkeit, Staub, Ruß oder Dampf oder direkten
Sonnenstrahlen ausgesetzt ist, und verwenden Sie es nicht
im Auto beim Warten an einer Ampel. Andernfalls kann es zu
Fehlfunktionen kommen.
ˎ Je nach dem Zustand der Radiowellen und dem Ort, an dem
die Geräte verwendet werden, funktioniert das BLUETOOTHGerät u. U. nicht mit Mobiltelefonen.
ˎ Wenn Sie sich nach dem Verwenden des BLUETOOTH-Geräts
nicht wohl fühlen, verwenden Sie das BLUETOOTH-Gerät auf
keinen Fall weiter. Sollte das Problem bestehen bleiben,
wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.
ˎ Wenn Sie mit diesem Gerät bei hoher Lautstärke Musik hören,
kann es zu Gehörschäden kommen. Verwenden Sie dieses
Gerät aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht beim Führen
von Kraftfahrzeugen oder beim Fahrradfahren.
ˎ Achten Sie darauf, dass auf diesem Gerät kein Gewicht oder
Druck lastet. Andernfalls kann sich das Gerät bei langer
Aufbewahrung verformen.
ˎ Schützen Sie das Gerät vor starken Stößen.
ˎ Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.
ˎ Schützen Sie das Gerät vor Kontakt mit Wasser. Das Gerät ist
nicht wasserdicht.
Beachten Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen.
ē Achten Sie z. B. darauf, dass es nicht in ein Waschbecken
oder einen anderen mit Wasser gefüllten Behälter fällt.
ē Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung oder
bei schlechten Witterungsbedingungen wie Regen oder
Schnee.
ē Das Gerät darf nicht nass werden.
Wenn Sie das Gerät mit feuchten Händen berühren oder
auf feuchtem Stoff ablegen, kann es nass werden. Dies
kann zu Fehlfunktionen führen.
ˎ Die Ohrpolster können sich nach langer Aufbewahrung oder
Verwendung abnutzen.
ˎ Sollten an dem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie
Fragen haben, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen
wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.
Optionale Ersatz-Ohrpolster können bei Ihrem Sony-Händler
bestellt werden.
Position des Etiketts mit der Seriennummer
Siehe Abb. .
Anbringen der Ohrpolster
Siehe Abb. .
1 Richten Sie den Vorsprung in der Fuge am Hauptteil an der
Einkerbung am Ohrpolster aus.
2 Halten Sie Ihren Finger an die Einkerbung, drücken und
bewegen Sie Ihren Finger dann einmal um die Randleiste des
Ohrpolsters herum, um die Randleiste an der Fuge des
Hauptteils zu befestigen.
hinweis
Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper zwischen dem
Hauptteil und dem Ohrpolster befinden. Halten Sie
Metallgegenstände fern, da sie an den Lautsprechern im
Headset haften bleiben könnten.
Technische Daten
Allgemeines
Kommunikationssystem: BLUETOOTH-Spezifikation
Version 3.0
Ausgang: BLUETOOTH-Spezifikation Leistungsklasse 2
Maximale Kommunikationsreichweite: Sichtlinie ca. 10 m1)
Frequenzbereich: 2,4-GHz-Frequenzbereich (2,4000 GHz 2,4835 GHz)
Modulationsverfahren: FHSS
Kompatible BlUETOOTh-Profile2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Unterstützter Codec3): SBC4), AAC5), aptX
Unterstütztes Inhaltsschutzverfahren: SCMS-T
Übertragungsbereich (A2DP): 20 Hz - 20.000 Hz
(Abtastfrequenz 44,1 kHz)
Mitgelieferte Teile:
Stereo-Funk-Headset (1)
Micro-USB-Kabel (ca. 50 cm) (1)
Kopfhörerkabel (ca. 1,2 m) (1)
Referenzhandbuch (dieses Handbuch) (1)
Schnellstartanleitung (1)
Sonstige Dokumente (1 Satz)
1)
2)
3)
4)
5)
Die tatsächliche Reichweite hängt von verschiedenen
Faktoren ab, wie z. B. Hindernissen zwischen Geräten,
Magnetfeldern um einen Mikrowellenherd, statischer
Elektrizität, Empfangsempfindlichkeit, Leistung der Antenne,
Betriebssystem, Softwareanwendung usw.
BLUETOOTH-Standardprofile geben den Zweck der
BLUETOOTH-Kommunikation zwischen den Geräten an.
Codec: Format für die Audiosignalkomprimierung undkonvertierung
Teilband-Codec
Advanced Audio Coding
Stereo-Funk-headset
Stromquelle:
3,7 V Gleichstrom: Integrierter Lithium-Ionen-Akku
5 V Gleichstrom: Beim Laden über USB
Masse: Ca. 280 g
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Nenn-Stromverbrauch: 1,5 W
Betriebsdauer in Stunden:
Bei Verbindung über das BLUETOOTH-Gerät
Musikwiedergabedauer: Max. 20 Stunden
Kommunikationsdauer: Max. 20 Stunden
Standby-Dauer: Max. 200 Stunden
Ca. 7 Stunden durchgängige Kommunikation sind nach
1 Stunde Laden möglich.
Hinweis: Die Anzahl der Betriebsstunden fällt je nach
verwendetem Codec und den Betriebsbedingungen
möglicherweise kürzer aus.
ladedauer:
Ca. 4 Stunden
Temperaturbereich für den ladevorgang: 5 °C bis 35 °C
hörkapsel
Typ: Geschlossen, Dynamisch
Treibereinheiten: 40 mm
Frequenzgang: 3 Hz - 28.000 Hz (wenn das mitgelieferte
Kopfhörerkabel verwendet wird)
Maximale Eingangsleistung: 1.000 mW (IEC*) (wenn das
mitgelieferte Kopfhörerkabel verwendet wird)
*IEC = Internationale Elektrotechnische Kommission
Impedanz:
40 Ω (1 kHz) (wenn das mitgelieferte Kopfhörerkabel
verwendet wird)
Empfindlichkeit:
102 dB/mW (wenn das mitgelieferte Kopfhörerkabel
verwendet wird)
Mikrofon
Typ: Elektret-Kondensatormikrofon
Richtcharakteristik: Kugel
Effektiver Frequenzbereich: 100 Hz – 4.000 Hz
Systemvoraussetzungen für das
laden des Akkus über USB
PC mit USB-Anschluss, auf dem eines der folgenden
Betriebssysteme vorinstalliert ist:
Betriebssysteme
(bei einem Windows-System)
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 oder höher)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
®
®
®
®
®
®
(bei einem Mac)
Mac OS X (Version 10.3 oder höher)
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben
vorbehalten.
Español
ADVERTENCIA
Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. En
caso de avería, solicite los servicios de personal
cualificado.
No sitúe el aparato en un espacio cerrado, como una estantería o
un armario empotrado.
No exponga las pilas (la batería o las pilas instaladas) a fuentes
de calor excesivo como luz solar, fuego o similar durante un
período prolongado.
Aviso para los clientes: la información siguiente resulta
de aplicación solo a los equipos comercializados en
países afectados por las directivas de la UE
Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. Las
consultas relacionadas con la conformidad del producto
basadas en la legislación de la Unión Europea deben dirigirse al
representante autorizado, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para
cualquier asunto relacionado con el servicio o la garantía, por
favor diríjase a la dirección indicada en los documentos de
servicio o garantía adjuntados con el producto.
Por medio de la presente Sony Corp. declara que el equipo cumple
con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Tratamiento de las baterías y equipos
eléctricos y electrónicos al final de su
vida útil (aplicable en la Unión Europea y
en países europeos con sistemas de
tratamiento selectivo de residuos)
Este símbolo en el producto, en la batería o en
el embalaje indica que el producto y la batería
no pueden ser tratados como un residuo doméstico normal. En
algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación
con un símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg)
o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del
0,0005% de mercurio o del 0,004% de plomo. Al asegurarse de
que estos productos y baterías se desechan correctamente,
usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente
negativas para el medio ambiente y la salud humana que
podrían derivarse de la incorrecta manipulación. El reciclaje de
materiales ayuda a conservar los recursos naturales.
En el caso de productos que por razones de seguridad,
rendimiento o mantenimiento de datos sea necesaria una
conexión permanente con la batería incorporada, esta batería
solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado
para ello. Para asegurarse de que la batería será tratada
correctamente, entregue estos productos al final de su vida útil
en un punto de recogida para el reciclado de aparatos
eléctricos y electrónicos. Para las demás baterías, consulte la
sección donde se indica cómo extraer la batería del producto
de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente
punto de recogida para el reciclado de baterías. Para recibir
información detallada sobre el reciclaje de este producto o de
la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto
de recogida más cercano o el establecimiento donde ha
adquirido el producto o la batería.
La marca denominativa BLUETOOTH y sus logotipos son
propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Sony Corporation los utiliza
bajo licencia.
N Mark es una marca comercial o una marca comercial
registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y en otros
países.
Puede pedir cojinetes de recambio opcionales en su
distribuidor Sony más cercano.
Ubicación de la etiqueta del número de serie
Consulte la Fig. .
Para colocar las almohadillas
Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales
registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en
Estados Unidos y en otros países.
Consulte la Fig. .
Mac y Mac OS son marcas registradas de Apple Inc., registradas
en Estados Unidos y otros países.
2 Coloque el dedo en la muesca y, a continuación, presiónelo y
1 Alinee la proyección en la ranura de la pieza principal con la
muesca de la almohadilla.
muévalo alrededor del faldón de la almohadilla una vez para
montar el faldón en la ranura de la pieza principal.
®
La marca aptX y el logotipo de aptX son marcas comerciales
de CSR plc o las empresas de su grupo y pueden estar
registradas en una jurisdicción o varias.
Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus
respectivos propietarios.
Precauciones
Acerca de las comunicaciones BlUETOOTh
ˎ La tecnología inalámbrica BLUETOOTH funciona en un rango
de aproximadamente 10 metros. El rango máximo de
comunicación puede variar en función de los obstáculos
(personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno
electromagnético.
ˎ La antena está incorporada en la unidad como se muestra
con la línea de puntos (Fig. ). La sensibilidad de las
comunicaciones BLUETOOTH mejorará al girar la antena
incorporada en la unidad hacia el dispositivo BLUETOOTH
conectado. Cuando existan obstáculos entre la antena del
dispositivo conectado y la antena incorporada en la unidad,
es posible que se produzca ruido o interrupción de audio, o
que se deshabiliten las comunicaciones.
ˎ Las comunicaciones BLUETOOTH pueden deshabilitarse y
puede producirse ruido o interrupción de audio en las
siguientes condiciones.
ē Hay una persona entre la unidad y el dispositivo
BLUETOOTH.
Esta situación puede mejorarse orientando el dispositivo
BLUETOOTH hacia la antena de la unidad.
ē Hay un obstáculo como, por ejemplo, un objeto metálico o
una pared entre la unidad y el dispositivo BLUETOOTH.
ē Se está utilizando un dispositivo con una frecuencia de
2,4 GHz como, por ejemplo, un dispositivo Wi-Fi, un
teléfono inalámbrico o un microondas cerca de la unidad.
ˎ Debido a que los dispositivos BLUETOOTH y Wi-Fi
(IEEE802.11b/g) utilizan la misma frecuencia (2,4 GHz), si esta
unidad se utiliza cerca de un dispositivo Wi-Fi, pueden
producirse interferencias de microondas que generen ruido o
interrupción de audio, o que deshabiliten las
comunicaciones. En este caso, realice el siguiente
procedimiento.
ē Utilice la unidad a una distancia mínima de 10 metros del
dispositivo Wi-Fi.
ē Si utiliza esta unidad a menos de 10 metros de un
dispositivo Wi-Fi, apague el dispositivo Wi-Fi.
ē Instale esta unidad y el dispositivo BLUETOOTH a la
distancia más corta posible entre sí.
ˎ Las microondas que emite un dispositivo BLUETOOTH
pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos
electrónicos. Apague esta unidad y los demás dispositivos
BLUETOOTH en los siguientes lugares, ya que podrían
provocar un accidente:
ē donde exista gas inflamable, en un hospital, tren, avión o
gasolinera
ē cerca de puertas automáticas o alarmas de incendios
ˎ Esta unidad admite capacidades de seguridad que cumplen
con el estándar BLUETOOTH para proporcionar una conexión
segura al utilizar la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, pero
es posible que la seguridad no sea suficiente según el ajuste.
Tenga cuidado al realizar una comunicación con la tecnología
inalámbrica BLUETOOTH.
ˎ No se aceptan responsabilidades por la fuga de información
que pudiera producirse durante comunicaciones BLUETOOTH.
ˎ No se puede garantizar la conexión con todos los dispositivos
BLUETOOTH.
ē Un dispositivo que disponga de la función BLUETOOTH
debe cumplir el estándar BLUETOOTH especificado por
Bluetooth SIG, Inc. y estar autenticado.
ē Incluso en el caso de que el dispositivo conectado cumpla
el estándar BLUETOOTH mencionado anteriormente, es
posible que algunos dispositivos no puedan conectarse o
funcionar correctamente, según las características o las
especificaciones del dispositivo.
ē Mientras esté hablando con el manos libres del teléfono, es
posible que se produzca ruido en función del dispositivo o
del entorno de comunicación.
En
función del dispositivo que vaya a conectarse, es posible
ˎ
que transcurra cierto tiempo antes de que se inicien las
comunicaciones.
Acerca de la carga de la unidad
ˎ Esta unidad solo puede cargarse en un puerto USB. Para
realizar la carga se necesita un ordenador con puerto USB.
ˎ Esta unidad no puede encenderse, ni pueden utilizarse las
funciones BLUETOOTH o del intensificador electrónico de
graves, durante la carga.
ˎ Puede utilizar la unidad conectando el cable de auriculares
suministrado, incluso durante la carga de la unidad.
Aviso sobre la electricidad estática
ˎ La electricidad estática que se acumula en el cuerpo puede
provocar un ligero hormigueo en los oídos. Para reducir al
mínimo este efecto, utilice ropa fabricada con materiales
naturales.
Si la unidad no funciona correctamente
ˎ Restablezca la unidad (Fig. ).
Ajuste la unidad al estado de carga y, a continuación, pulse
los botones POWER y BASS BOOST simultáneamente. La
unidad se restablecerá. La información de emparejamiento
no se borra.
ˎ Si el problema persiste incluso después de haber
restablecido el funcionamiento, inicialice la unidad como se
indica a continuación.
Apague la unidad pulsando el botón POWER durante más de
2 segundos. A continuación, mantenga pulsados los botones
/ simultáneamente durante más de
POWER y
7 segundos. El indicador (azul) parpadea 4 veces y se
restablece la configuración de fábrica de la unidad. Toda la
información de emparejamiento se borra.
Otros
ˎ No coloque esta unidad en lugares expuestos a humedad,
polvo, hollín, vapor o la luz solar directa, ni la deje en un
automóvil en espera ante una señal de tráfico. Se pueden
producir fallos de funcionamiento.
ˎ Es posible que el dispositivo BLUETOOTH no funcione en
teléfonos móviles dependiendo del estado de las ondas de
radio y del lugar donde se utilice el equipo.
ˎ Si no se siente cómodo después de utilizar el dispositivo
BLUETOOTH, deje de utilizarlo inmediatamente. Si el
problema persiste, consulte con el distribuidor Sony más
cercano.
ˎ Si usa la unidad a un volumen alto, puede sufrir daños en los
oídos. Por razones de seguridad vial, no la utilice mientras
conduce o va en bicicleta.
ˎ No coloque ningún peso ni ejerza presión sobre la unidad, ya
que ésta podría deformarse durante períodos de
almacenamiento prolongado.
ˎ No someta la unidad a golpes excesivos.
ˎ Limpie la unidad con un paño suave seco.
ˎ No exponga la unidad al agua. La unidad no es resistente al
agua.
Recuerde seguir las siguientes precauciones.
ē Tenga cuidado de no dejar caer la unidad en un fregadero
u otro recipiente que contenga agua.
ē No utilice la unidad en lugares húmedos o si hace mal
tiempo, por ejemplo, si llueve o nieva.
ē No deje que la unidad se moje.
Si toca la unidad con las manos mojadas, o la coloca en
una prenda de ropa mojada, la unidad se puede mojar y
esto puede provocar un funcionamiento incorrecto de la
misma.
ˎ Es posible que las almohadillas se deterioren por el uso o por
un almacenamiento prolongado.
ˎ Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún
problema relativo a la unidad que no se trate en este manual,
póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano a
su domicilio.
Nota
Tenga cuidado de no dejar objetos extraños entre la pieza
principal y la almohadilla. Mantenga los objetos metálicos
alejados porque podrían adherirse a los altavoces de los
auriculares.
Especificaciones
Generales
Sistema de comunicación: Especificación BLUETOOTH
versión 3.0
Salida: Clase de potencia 2 de especificación BLUETOOTH
Rango de comunicación máximo: Línea de vista de
aprox. 10 m1)
Banda de frecuencia:
Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Método de modulación: FHSS
Perfiles BlUETOOTh compatibles2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Códec compatible3): SBC4), AAC5), aptX
Sistema de protección de contenido admitido: SCMS-T
Intervalo de transmisión (A2DP): 20 Hz - 20.000 Hz
(Frecuencia de muestreo de 44,1 kHz)
Artículos incluidos:
Auriculares estéreo inalámbricos (1)
Cable micro-USB (aprox. 50 cm) (1)
Cable de auriculares (aprox. 1,2 m) (1)
Guía de referencia (esta hoja) (1)
Guía de inicio rápido (1)
Otros documentos (1 conjunto)
1)
2)
3)
4)
5)
El rango real variará en función de factores como, por
ejemplo, los obstáculos que puedan interponerse entre los
dispositivos, los campos magnéticos que puedan existir en
torno a hornos microondas, la electricidad estática, la
sensibilidad de recepción, el rendimiento de la antena, el
sistema operativo, la aplicación de software, etc.
Los perfiles estándar BLUETOOTH indican la finalidad de las
comunicaciones BLUETOOTH entre dispositivos.
Códec: formato de conversión y compresión de señales de
audio
Códec subbanda
Codificación de audio avanzada
Auriculares estéreo inalámbricos
Fuente de alimentación:
CC de 3,7 V: Batería recargable de iones de litio
incorporada
CC de 5 V: Cuando se carga mediante USB
Masa: Aprox. 280 g
Temperatura de funcionamiento: de 0 ºC a 40 ºC
Potencia nominal: 1,5 W
horas de utilización:
Cuando se conecta a través de un dispositivo BLUETOOTH
Tiempo de reproducción de música: Máx. 20 horas
Tiempo de comunicación: Máx. 20 horas
Tiempo de espera: Máx. 200 horas
Tras 1 hora de carga, es posible mantener comunicaciones
continuadas durante alrededor de 7 horas.
Nota: El número de horas de uso puede ser menor en
función del códec y las condiciones de uso.
Tiempo de carga:
Aprox. 4 horas
Temperatura de carga: de 5 ºC a 35 ºC
Receptor
Tipo: Cerrado, Dinámico
Unidades auriculares: 40 mm
Respuesta en frecuencia: 3 Hz - 28.000 Hz (con el cable de
auriculares suministrado)
Entrada máxima: 1.000 mW (IEC*) (con el cable de auriculares
suministrado)
*IEC = Comisión Electrotécnica Internacional
Impedancia:
40 Ω (1 kHz) (con el cable de auriculares suministrado)
Sensibilidad:
102 dB/mW (con el cable de auriculares suministrado)
Micrófono
Tipo: Condensador de electreto
Directividad: Omnidireccional
Gama de frecuencias efectivas: 100 Hz - 4.000 Hz
Requisitos del sistema para
realizar la carga de la batería a
través de USB
Ordenador con puerto USB y alguno de los siguientes sistemas
operativos instalados previamente:
Sistemas operativos
(con Windows)
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 o superior)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
®
®
®
®
®
®
(con Mac)
Mac OS X (versión 10.3 o posterior)
El diseño y las especificaciones podrían sufrir cambios sin
previo aviso.
Voorzorgsmaatregelen
A
Informatie over Bluetooth-communicatie
B
POWER
BASS BOOST
C
Etiket met
serienummer/
Etichetta del numero
di serie/
Sorozatszám címke/
Etykieta z numerem
seryjnym
Oorschelp/
Cuscinetto
auricolare/
Fülpárna/
Poduszka
słuchawek
D
1
2
Nederlands
WAARSCHUWING
Open de behuizing niet. Zo kunt u het risico op brand of
elektrische schokken verkleinen. Laat het apparaat
alleen nakijken door bevoegde servicetechnici.
Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte zoals een
boekenrek of inbouwkast.
Stel de batterij (geïnstalleerde accu of batterijen) niet langdurig
bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur,
enzovoort.
Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt
enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de
EU-richtlijnen van kracht zijn
Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op
EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde
vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in de
afzonderlijke service of garantie documenten.
Hierbij verklaart Sony Corp. dat het toestel in overeenstemming is
met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Verwijdering van oude batterijen,
elektrische en elektronische apparaten
(van toepassing in de Europese Unie en
andere Europese landen met
afzonderlijke inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product, de batterij of op
de verpakking wijst erop dat het product en
de batterij, niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in
combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool
voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de
batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren,
vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot
het behoud van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen,
mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij, het
elektrisch en het elektronische apparaat op een juiste wijze zal
worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van
zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk
over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen.
Overhandig de batterij aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recycleren van dit
product of batterij, kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de
verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het
product of batterij hebt gekocht.
Het woordmerk en logo van Bluetooth zijn eigendom van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony
Corporation vindt onder licentie plaats.
ˎˎ Bluetooth draadloze technologie werkt binnen een bereik
van ongeveer 10 meter. Het maximale communicatiebereik
kan verschillen, afhankelijk van obstakels (menselijk lichaam,
metaal, muur, enz.) of elektromagnetische omgeving.
ˎˎ De antenne is ingebouwd in het toestel, zoals wordt
aangeduid met de gestippelde lijn (Afb. ). De gevoeligheid
van de Bluetooth-communicatie wordt verbeterd door de
richting van de ingebouwde antenne te draaien naar het
aangesloten Bluetooth-apparaat. Als er zich tussen de
antenne van het aangesloten apparaat en de interne antenne
van dit toestel obstakels bevinden, kan ruis optreden of het
geluid wegvallen of kan de communicatie worden
uitgeschakeld.
ˎˎ In de volgende omstandigheden kan BLUETOOTHcommunicatie worden uitgeschakeld, ruis optreden of het
geluid wegvallen.
ēē Er bevindt zich een menselijk lichaam tussen het toestel en
het BLUETOOTH-apparaat.
De situatie kan worden verholpen door het BLUETOOTHapparaat in de richting van de antenne van het toestel te
draaien.
ēē Er bevindt zich een obstakel, zoals een metalen voorwerp
of een muur, tussen het toestel en het
BLUETOOTH-apparaat.
ēē Er bevindt zich een apparaat dat de frequentie 2,4 GHz
gebruikt, zoals een Wi-Fi-apparaat, draadloze telefoon of
magnetron, in de buurt van dit apparaat.
ˎˎ Omdat BLUETOOTH-apparaten en Wi‑Fi (IEEE802.11b/g)
dezelfde frequentie gebruiken (2,4 GHz), kan microgolfstoring
optreden, wat leidt tot ruis of wegvallend geluid of
uitgeschakelde communicatie als het toestel in de buurt van
een Wi-Fi-apparaat wordt gebruikt. In dit geval moet u het
volgende doen.
ēē Gebruik dit toestel op ten minste 10 meter afstand van het
Wi-Fi-apparaat.
ēē Als dit toestel binnen 10 meter van een Wi-Fi-apparaat
wordt gebruikt, schakelt u het Wi-Fi-apparaat uit.
ēē Plaats dit toestel en het Bluetooth-apparaat zo dicht
mogelijk bij elkaar.
ˎˎ Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetoothapparaat, kunnen van invloed zijn op de werking van
elektronische medische apparaten. Schakel dit toestel en
andere Bluetooth-apparaten uit op de volgende plaatsen,
omdat dit ongelukken kan veroorzaken:
ēē in de buurt van ontvlambare gassen, in ziekenhuizen,
treinen, vliegtuigen of benzinestations
ēē in de buurt van automatische deuren of brandalarmen
ˎˎ Dit toestel ondersteunt beveiligingsmogelijkheden die
voldoen aan de Bluetooth-norm voor een beveiligde
verbinding wanneer de draadloze Bluetooth-technologie
wordt gebruikt, maar afhankelijk van de instelling is de
beveiliging wellicht niet voldoende. Wees voorzichtig
wanneer u communiceert via de draadloze
Bluetooth-technologie.
ˎˎ We zijn niet verantwoordelijk voor het lekken van informatie
tijdens de Bluetooth-communicatie.
ˎˎ We kunnen niet garanderen dat verbinding kan worden
gemaakt met alle Bluetooth-apparaten.
ēē Een apparaat met een Bluetooth-functie moet voldoen
aan de Bluetooth-norm die is vastgesteld door Bluetooth
SIG, Inc., en moet zijn geverifieerd.
ēē Zelfs als het verbonden apparaat voldoet aan de hierboven
vermelde Bluetooth-norm, kan met sommige apparaten
wellicht geen verbinding worden gemaakt of functioneert
het apparaat niet correct, afhankelijk van de kenmerken of
technische gegevens van het apparaat.
ēē Wanneer u handsfree belt via de telefoon, kan ruis
optreden, afhankelijk van het apparaat of de
communicatieomgeving.
ˎˎ Afhankelijk van het apparaat waarmee verbinding wordt
gemaakt, kan het enige tijd duren voordat de communicatie
wordt gestart.
Informatie over het opladen van het toestel
ˎˎ Dit toestel kan alleen via USB worden opgeladen. Voor het
opladen heeft u een computer met USB-poort nodig.
ˎˎ Dit toestel kan tijdens het laden niet worden ingeschakeld,
noch kunnen de functies BLUETOOTH en Electro Bass Booster
worden gebruikt.
ˎˎ U kunt het toestel gebruiken door de meegeleverde
hoofdtelefoonkabel aan te sluiten, zelfs tijdens het opladen
van het toestel.
Opmerking over statische elektriciteit
ˎˎ De in uw lichaam opgehoopte statische elektriciteit kan een
lichte tinteling in uw oren veroorzaken. Draag kleding van
natuurlijke materialen om het effect te minimaliseren.
Als het toestel niet goed werkt
ˎˎ Reset het toestel (Afb. ).
Plaats het toestel in laadstatus en druk vervolgens
tegelijkertijd op de knoppen POWER en BASS BOOST. Het
toestel wordt gereset. Koppelingsgegevens worden niet
verwijderd.
ˎˎ Als het probleem ook na het resetten aanhoudt, initialiseert u
het toestel als volgt.
Schakel het toestel uit door gedurende meer dan 2 seconden
op de POWER-knop te duwen. Houd vervolgens tegelijkertijd
/-knop langer dan 7 seconden
de POWER-knop en
ingedrukt. De indicator (blauw) knippert 4 keer en het toestel
wordt naar de fabrieksinstellingen teruggezet. Alle
koppelingsgegevens worden verwijderd.
Overigen
ˎˎ Zet dit toestel niet op een plaats waar het wordt blootgesteld
aan vochtigheid, stof, roet, stoom of direct zonlicht of in een
auto die wacht voor het stoplicht. Dit kan een storing
veroorzaken.
ˎˎ De Bluetooth-functie van mobiele telefoons werkt mogelijk
niet, afhankelijk van radiogolven en de locatie waar het
apparaat wordt gebruikt.
ˎˎ Als u ongemakken ondervindt na het gebruik van een
Bluetooth-apparaat, moet u meteen stoppen met het
gebruik van het Bluetooth-apparaat. Als het probleem
daarmee niet is verholpen, raadpleegt u de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar.
ˎˎ Wanneer u dit toestel beluistert met een te hoog volume, kan
uw gehoor worden beschadigd. Voor veiligheid in het verkeer
mag u dit apparaat niet gebruiken tijdens het autorijden of
fietsen.
ˎˎ Plaats geen voorwerpen op dit toestel en oefen geen druk uit
op het apparaat, omdat het apparaat hierdoor kan vervormen
als het lange tijd wordt opgeborgen.
ˎˎ Stel het toestel niet bloot aan sterke schokken.
ˎˎ Reinig het toestel met een zachte, droge doek.
ˎˎ Stel het toestel niet bloot aan water. Het toestel is niet
waterdicht.
Vergeet niet om de onderstaande voorzorgsmaatregelen in
acht te nemen.
ēē Laat het toestel niet in een gootsteen of een andere
houder gevuld met water vallen.
ēē Gebruik het toestel niet in vochtige plaatsen of bij slecht
weer, zoals in de regen of sneeuw.
ēē Let op dat het toestel niet nat wordt.
Als u het toestel met natte handen aanraakt, of het toestel
in vochtige kleding stopt, kan het nat worden en dat kan
leiden tot defecten.
ˎˎ De kwaliteit van de oorschelpen kan achteruitgaan door
langdurige opslag of langdurig gebruik.
ˎˎ Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit toestel
die niet aan bod komen in deze handleiding, kunt u terecht
bij de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
U kunt optionele vervangingsoorkussentjes bestellen bij de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Het merkteken N is een handelsmerk of geregistreerd
handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de VS en andere landen.
Locatie van het etiket met het serienummer
Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
De oorschelpen bevestigen
Mac en Mac OS zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple
Inc. in de V.S. en andere landen.
een lijn met de inkeping op de oorschelp.
2 Plaats uw vinger aan de inkeping en druk vervolgens en
beweeg uw vinger rond de rand van de oorschelp om de
rand op de groef van het hoofdgedeelte te bevestigen.
®
Het merk aptX en het aptX-logo zijn handelsmerken van CSR
plc of van bedrijven binnen dezelfde groep en zijn mogelijk
gedeponeerd in een of meerdere rechtsgebieden.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van
hun respectieve eigenaren.
Zie Afb. .
Zie Afb. .
1 Plaats het uitsteeksel in de groef op het hoofdgedeelte op
Opmerking
Let erop dat er geen vreemd materiaal tussen het
hoofdgedeelte en de oorschelp komt. Houd metalen
voorwerpen uit de buurt. Deze kunnen kleven aan de
luidsprekers in de headset.
Technische gegevens
Algemeen
Communicatiesysteem: Bluetooth-specificatie versie 3.0
Uitvoer: Bluetooth-specificatie vermogensklasse 2
Maximaal communicatiebereik: Ong. 10 m (zonder obstakels)1)
Frequentieband: 2,4 GHz-band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulatiemethode: FHSS
Compatibele Bluetooth-profielen2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Ondersteunde codec3): SBC4), AAC5), aptX
Ondersteunde methode voor inhoudsbeveiliging: SCMS-T
Overdrachtsbereik (A2DP): 20 Hz - 20.000 Hz
(bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz)
Meegeleverde onderdelen:
Draadloze stereoheadset (1)
Micro-USB-kabel (ong. 50 cm) (1)
Hoofdtelefoonkabel (ong. 1,2 m) (1)
Naslaggids (dit blad) (1)
Introductiehandleiding (1)
Andere documenten (1 set)
Het werkelijke bereik is afhankelijk van factoren zoals
obstakels tussen apparaten, magnetische velden rond een
magnetron, statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid,
antenneprestaties, besturingssysteem, software enzovoort.
2)
Bluetooth-standaardprofielen geven het doel aan van
Bluetooth-communicatie tussen apparaten.
3)
Codec: indeling voor audiosignaalcompressie en conversie
4)
Subband Codec
5)
Advanced Audio Coding
1)
Draadloze stereoheadset
Voedingsbron:
3,7 V gelijkstroom: Ingebouwde oplaadbare lithium-ion
batterij
5 V gelijkstroom: Wanneer opgeladen met USB
Gewicht: Ong. 280 g
Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C
Nominaal stroomverbruik: 1,5 W
Gebruiksuren:
Wanneer verbonden via het BLUETOOTH-apparaat
Muziekweergavetijd: Max. 20 uur
Communicatietijd: Max. 20 uur
Stand-bytijd: Max. 200 uur
Ongeveer 7 uur aanhoudende communicatie is mogelijk
na 1 uur laden.
Opmerking: Het aantal uur is mogelijk kleiner afhankelijk
van de codering van het geluid en de
gebruiksomstandigheden.
Oplaadtijd:
Ong. 4 uur
Oplaadtemperatuur: 5 °C tot 35 °C
Ontvanger
Type: Gesloten, Dynamisch
Drivers: 40 mm
Frequentiebereik: 3 Hz - 28.000 Hz (Met de meegeleverde
hoofdtelefoonkabel)
Maximale invoer: 1.000 mW (IEC*) (Met de meegeleverde
hoofdtelefoonkabel)
*IEC = International Electrotechnical Commission
Impedantie:
40 Ω (1 kHz) (Met de meegeleverde hoofdtelefoonkabel)
Gevoeligheid:
102 dB/mW (Met de meegeleverde hoofdtelefoonkabel)
Microfoon
Type: Elektreetcondensator
Directiviteit: Omnidirectioneel
Effectief frequentiebereik: 100 Hz - 4.000 Hz
Systeemvereisten voor het
opladen van de batterij via USB
Computers waarop een van de volgende besturingssystemen
vooraf is geïnstalleerd en die een USB-poort hebben:
Besturingssystemen
(bij gebruik van Windows)
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 of later)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
®
®
®
®
®
®
(bij gebruik van Mac)
Mac OS X (versie 10.3 of later)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden
zonder voorafgaande kennisgeving.
Italiano
ATTENZIONE
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non aprire il
rivestimento esterno. Per qualsiasi riparazione
rivolgersi solo a personale qualificato.
Non installare l’apparecchiatura in un ambiente ristretto, come
scaffali per libri o mobiletti incorporati.
Non esporre la batteria (blocchi batteria o batterie installate) a
fonti di calore eccessivo, quali luce solare, fuoco o simili per un
periodo di tempo prolungato.
Avviso per i clienti: le seguenti informazioni riguardano
esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui
sono applicate le direttive UE
Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone.
Eventuali richieste in merito alla conformità del prodotto in
ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate
al rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi
informazione relativa al servizio o la garanzia, si prega di fare
riferimento agli indirizzi riportati separatamente sui documenti
relativi all’assistenza o sui certificati di garanzia.
Con la presente Sony Corp. dichiara che questo apparecchio è
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Smaltimento delle batterie (pile e
accumulatori) esauste e delle
apparecchiature elettriche ed
elettroniche a fine vita (applicabile in
tutti i Paesi dell’Unione Europea e negli
altri Paesi europei con sistema di
raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto, batteria o imballo indica che gli
stessi non devono essere trattati come normali rifiuti domestici.
Su talune batterie questo simbolo può essere utilizzato in
combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del
mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti se la batteria
contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di
piombo. Assicurandovi che questi prodotti e le batterie siano
smaltiti correttamente, contribuirete a prevenire potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che
potrebbero altrimenti essere causate dal trattamento
inappropriato dei medesimi prodotti o batterie. Il riciclo dei
materiali aiuterà a preservare le risorse naturali.
Nel caso di prodotti che per ragioni di sicurezza, prestazioni o
integrità dei dati richiedano una connessione permanente con
una batteria in essi incorporata, la stessa dovrà essere sostituita
esclusivamente da personale qualificato. Per assicurarsi che la
batteria sia trattata correttamente, si prega di consegnare i
prodotti a fine vita ad un idoneo centro di raccolta per il riciclo
di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per tutte le altre
batterie, si prega di consultare la sezione relativa alla rimozione
sicura della batteria dal prodotto. Si prega di consegnare le
batterie ad un idoneo centro di raccolta per il riciclo delle
batterie esauste. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di
questi prodotti o batterie, si prega di contattare il vostro
Comune, il servizio di smaltimento rifiuti ovvero il punto vendita
presso il quale è stato acquistato il prodotto o la batteria.
In caso di smaltimento abusivo di batterie o di apparecchiature
elettriche ed elettroniche potrebbero essere applicate le
sanzioni previste dalla normativa vigente (valido solo per
l’Italia).
ˎˎ Non esporre l’unità all’acqua. L’unità non è impermeabile.
Attenersi alle precauzioni elencate di seguito.
ēē Prestare attenzione a non far cadere l’unità in un lavandino
o in un altro contenitore pieno d’acqua.
ēē Non utilizzare l’unità in luoghi umidi o in condizioni
climatiche avverse, per esempio mentre piove o nevica.
ēē Non bagnare l’unità.
Se si tocca l’unità con le mani bagnate o se la si avvolge in
un tessuto umido, potrebbe bagnarsi e non funzionare
correttamente.
ˎˎ È possibile che i cuscinetti si usurino a seguito di periodi
prolungati di deposito o uso.
ˎˎ Per eventuali domande o problemi riguardanti l’unità non
trattati nel presente manuale, rivolgersi al rivenditore Sony
più vicino.
Il marchio denominativo Bluetooth e i relativi loghi sono di
proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L’uso di tali marchi è concesso in
licenza a Sony Corporation.
N Mark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc.
negli Stati Uniti e in altre nazioni.
Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi di fabbrica
registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri
paesi.
Mac e Mac OS sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati
negli Stati Uniti d’America ed in altri Paesi.
®
Il marchio aptX e il logo aptX sono marchi commerciali di CSR
plc o di una delle aziende del suo gruppo e possono essere
registrati in una o più giurisdizioni.
Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai
rispettivi proprietari.
Precauzioni
Informazioni sulla comunicazione Bluetooth
ˎˎ La tecnologia senza fili BLUETOOTH funziona entro un raggio
di circa 10 metri. La distanza massima di comunicazione può
variare in base alla presenza di ostacoli (persone, elementi
metallici, pareti e così via) o dell’ambiente elettromagnetico.
ˎˎ L’antenna è integrata nell’unità stessa come illustrato nella
linea tratteggiata (Fig. ). La sensibilità della comunicazione
Bluetooth migliora orientando l’antenna integrata verso il
dispositivo Bluetooth connesso. Se tra l’antenna del
dispositivo connesso e l’antenna integrata dell’unità sono
presenti degli ostacoli, potrebbero verificarsi disturbi o
deterioramento del segnale audio, oppure la comunicazione
potrebbe essere impossibile.
ˎˎ Nelle seguenti condizioni la comunicazione BLUETOOTH
potrebbe essere impossibile, oppure potrebbero verificarsi
disturbi o deterioramento del segnale audio.
ēē Presenza di una persona tra l’unità e il dispositivo
BLUETOOTH.
Questa situazione può essere evitata collocando il
dispositivo BLUETOOTH davanti all’antenna dell’unità.
ēē Presenza di ostacoli come elementi metallici o pareti tra
l’unità e il dispositivo BLUETOOTH.
ēē Vicino all’unità è in funzione un dispositivo che utilizza
frequenze a 2,4 GHz, ad esempio un dispositivo Wi‑Fi, un
telefono cordless o un forno a microonde.
ˎˎ Poiché i dispositivi BLUETOOTH e Wi‑Fi (IEEE802.11b/g)
funzionano alla stessa frequenza (2,4 GHz), possono
verificarsi interferenze a microonde con conseguenti disturbi
o deterioramento del segnale audio o impossibilità di
comunicazione se l’unità viene utilizzata vicino a un
dispositivo Wi‑Fi. In tal caso, procedere come indicato di
seguito.
ēē Utilizzare l’unità ad almeno 10 metri di distanza dal
dispositivo Wi‑Fi.
ēē Se l’unità viene utilizzata entro un raggio di 10 metri da un
dispositivo Wi‑Fi, spegnere quest’ultimo.
ēē Installare l’unità e il dispositivo Bluetooth quanto più
possibile vicini tra loro.
ˎˎ Le microonde emesse da un dispositivo Bluetooth
potrebbero influire sul funzionamento delle apparecchiature
mediche elettroniche. Spegnere l’unità e altri dispositivi
Bluetooth nei seguenti luoghi, per evitare possibili
incidenti:
ēē in presenza di gas infiammabili, all’interno di ospedali,
treni, aerei o stazioni di rifornimento
ēē in prossimità di porte automatiche o allarmi antincendio
L’unità
supporta funzioni di protezione conformi allo
ˎˎ
standard Bluetooth per garantire la connessione sicura
durante l’uso della tecnologia senza fili Bluetooth, tuttavia
a seconda della situazione la protezione potrebbe risultare
insufficiente. Pestare attenzione durante le comunicazioni
mediante la tecnologia senza fili Bluetooth.
ˎˎ Non saremo responsabili dell’eventuale divulgazione di
informazioni durante le comunicazioni BLUETOOTH.
ˎˎ Non è possibile garantire la connessione con tutti i dispositivi
Bluetooth.
ēē Per la conformità allo standard Bluetooth specificato da
Bluetooth SIG, Inc. e per l’autenticazione, occorre un
dispositivo dotato della funzione Bluetooth.
ēē Anche se il dispositivo connesso è conforme allo standard
Bluetooth di cui sopra, potrebbe non essere possibile
connettere alcuni dispositivi oppure alcuni di essi
potrebbero non funzionare correttamente in base alle
relative funzioni o specifiche.
ēē Durante le conversazioni telefoniche mediante la funzione
vivavoce, a seconda del dispositivo o dell’ambiente di
comunicazione si potrebbero verificare disturbi.
ˎˎ A seconda del dispositivo da connettere, l’avvio della
comunicazione potrebbe richiedere un certo tempo.
Informazioni sulla carica dell’unità
ˎˎ L’unità può essere caricata solo utilizzando l’interfaccia USB.
Per la carica è necessario un personal computer con una
porta USB.
ˎˎ Durante la carica non è possibile accendere l’unità né
utilizzare le funzionalità BLUETOOTH o Amplificatore
elettronico dei bassi.
ˎˎ È possibile utilizzare l’unità collegando il cavo cuffie in
dotazione, anche durante la ricarica.
Note sull’elettricità statica
ˎˎ L’elettricità statica accumulata nel corpo umano può causare
un lieve formicolio alle orecchie. Per ridurre al minimo questo
effetto, indossare indumenti fabbricati con materiali naturali.
Se l’unità non funziona correttamente
ˎˎ Ripristinare l’unità (Fig. ).
Mettere l’unità in carica, quindi premere
contemporaneamente il pulsante POWER e il pulsante BASS
BOOST. L’unità verrà ripristinata. Le informazioni
sull’associazione non vengono eliminate.
ˎˎ Se il problema persiste anche dopo aver reimpostato l’unità,
inizializzarla come segue.
Spegnere l’unità tenendo premuto il pulsante POWER per
almeno 2 secondi. Quindi, tenere premuti
contemporaneamente il pulsante POWER e il pulsante
/ per almeno 7 secondi. L’indicatore (blu) lampeggia
4 volte e l’unità viene ripristinata alle impostazioni di
fabbrica. Tutte le informazioni sull’associazione vengono
eliminate.
Altro
ˎˎ Non collocare l’unità in luoghi esposti a umidità, polvere,
fuliggine o vapore, luce solare diretta o in un’auto durante la
sosta a un semaforo. In caso contrario potrebbero verificarsi
malfunzionamenti.
ˎˎ A seconda delle condizioni delle onde radio e del luogo in cui
si utilizza l’unità, potrebbe non essere possibile utilizzare il
dispositivo Bluetooth con i telefoni cellulari.
ˎˎ Se in seguito all’uso del dispositivo Bluetooth si avvertono
dei fastidi, interrompere immediatamente l’uso del
dispositivo Bluetooth. Se il problema persiste, rivolgersi a
un rivenditore Sony.
ˎˎ L’ascolto ad alto volume può provocare danni all’udito. Per
motivi di sicurezza stradale, non utilizzare l’unità durante la
guida o in bicicletta.
ˎˎ Durante periodi di inutilizzo prolungati, non appoggiare
oggetti pesanti, sull’unità né esercitare pressione sulla stessa,
per evitare che si deformi.
ˎˎ Non sottoporre l’unità a urti eccessivi.
ˎˎ Pulire l’unità utilizzando un panno morbido e asciutto.
È possibile ordinare cuscinetti auricolari di ricambio
opzionali presso il rivenditore Sony più vicino.
Posizione dell’etichetta del numero di serie
Vedere Fig. .
Collegamento dei cuscinetti auricolari
Vedere Fig. .
Megjegyzés a statikus elektromosságról
Magyar
FIGYELEM!
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a
készülékházat. A javítást csak képzett szakember végezze.
A készüléket ne használja szűk zárt térben, pl.
könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.
Az akkumulátorokat vagy elemeket ne érje hosszú ideig túlzott
hő, pl. közvetlen napsütés, tűz vagy hasonló.
Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak az
Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban eladott
berendezésekre vonatkozik
Ezt a terméket a Sony Corporation (1‐7‐1 Konan Minato‐ku
Tokió, 108‐0075 Japán), vagy megbízottja gyártotta. Az Európai
Unió jogszabályai alapján a termékbiztonsággal kapcsolatban a
Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Németország) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz‐ vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
1 Allineare la sporgenza nella scanalatura del corpo principale
con la tacca presente sul cuscinetto auricolare.
2 Posizionare il dito sulla tacca, quindi premere e passare una
volta il dito intorno al bordo esterno del cuscinetto auricolare
per inserire il bordo esterno nella scanalatura del corpo
principale.
Nota
Prestare attenzione a non inserire involontariamente oggetti
estranei tra il corpo principale e il cuscinetto auricolare. Tenere
lontani gli oggetti metallici, perché potrebbero aderire ai
diffusori delle cuffie.
Caratteristiche tecniche
Generali
Sistema di comunicazione: specifiche Bluetooth
versione 3.0
Trasmissione: specifiche Bluetooth classe di potenza 2
Distanza massima di comunicazione: linea d’aria circa 10 m1)
Banda di frequenza:
banda da 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulazione: FHSS
Profili Bluetooth compatibili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Codec supportati3): SBC4) , AAC5), aptX
Metodo di protezione del contenuto supportato: SCMS-T
Gamma di trasmissione (A2DP): 20 Hz - 20.000 Hz (frequenza
di campionamento 44,1 kHz)
Accessori in dotazione:
Cuffie stereo senza fili con microfono (1)
Cavo micro-USB (circa 50 cm) (1)
Cavo cuffie (circa 1,2 m) (1)
Guida di riferimento (il presente documento) (1)
Guida rapida (1)
Altri documenti (1 set)
La portata effettiva varia in base a fattori come eventuali
ostacoli tra i dispositivi, campi magnetici in prossimità di
forni a microonde, elettricità statica, sensibilità di ricezione,
prestazioni dell’antenna, sistema operativo, applicazione
software e così via.
2)
I profili Bluetooth standard indicano la finalità della
comunicazione Bluetooth tra i dispositivi.
3)
Codec: formato di conversione e di compressione dei segnali
audio
4)
Codec sub-band
5)
Advanced Audio Coding
1)
Cuffie stereo senza fili con
microfono
Alimentazione:
3,7 V CC: batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata
5 V CC: se si carica l’unità attraverso l’interfaccia USB
Massa: circa 280 g
Temperatura di utilizzo: da 0 °C a 40 °C
Assorbimento nominale: 1,5 W
Ore di autonomia:
Se si connette mediante BLUETOOTH
Autonomia in riproduzione: max. 20 ore
Autonomia in comunicazione: max. 20 ore
Autonomia in standby: max. 200 ore
Sono possibili circa 7 ore di comunicazione continua dopo
1 ora di ricarica.
Nota: L’autonomia potrebbe essere inferiore in base al
codec e alle condizioni d’uso.
Tempo di carica:
circa 4 ore
Temperatura di carica: da 5 °C a 35 °C
Ricevitore
Tipo: Chiuso, Dinamico
Unità pilota: 40 mm
Risposta in frequenza: 3 Hz - 28.000 Hz (Utilizzando il cavo
cuffie in dotazione)
Potenza in ingresso massima: 1.000 mW (IEC*) (Utilizzando il
cavo cuffie in dotazione)
*IEC = Commissione elettrotecnica internazionale
Impedenza:
40 Ω (1 kHz) (Utilizzando il cavo cuffie in dotazione)
Sensibilità:
102 dB/mW (Utilizzando il cavo cuffie in dotazione)
Microfono
Tipo: con condensatore a elettrete
Direttività: onnidirettivo
Gamma di frequenza effettiva: 100 Hz - 4.000 Hz
Requisiti di sistema per la carica
della batteria tramite il
collegamento USB
Personal computer con uno dei seguenti sistemi operativi e
dotato di porta USB:
Sistemi operativi
(se si utilizza Windows)
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 o versione successiva)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
®
®
®
®
®
®
(se si utilizza Mac)
Mac OS X (versione 10.3 o successiva)
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche
senza preavviso.
Alulírott, Sony Corp. nyilatkozom, hogy a készülék megfelel a
vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EK
irányelv egyéb előírásainak.
További információkat a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Feleslegessé vált elemek, villamos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása. (Használható az
Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen, a készüléken vagy
annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken, vagy azok csomagolásán ez a szimbólum
együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével
akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt, vagy 0,004%-nál
több ólmot tartalmaz.
Azáltal, hogy az elhasznált elemeket és készülékeket a kijelölt
gyűjtőhelyeken adja le, segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.
Az olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, üzemviteli, illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának
biztosítása, csak az arra felkészült szerviz cserélheti azt ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem
megfelelő kezelése, a termék elhasználódásakor jutassa el azt,
az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő
helyre.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza a
készülékhez mellékelt útmutatót, hogy milyen módon lehet az
elemet biztonságosan eltávolítani a készülékből. Az elemet a
használt elemek gyűjtőhelyén adja le.
Az elem, vagy készülék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékes hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
A BLUETOOTH kereskedelmi név és emblémája a Bluetooth SIG,
Inc. birtokában áll. Az ilyen védjegyek bármilyen, a Sony
Corporation általi használata engedéllyel történik.
Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és más országokban.
A Microsoft, Windows és Windows Vista a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
A Mac és Mac OS az Apple Inc. védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
®
Az aptX jel és az aptX embléma a CSR plc vagy
leányvállalatainak védjegyei és egy vagy több joghatóság alatt
lehetnek bejegyezve.
Minden egyéb védjegy, illetve kereskedelmi név az adott
tulajdonosok birtokában van.
Óvintézkedések
A Bluetooth-kommunikáció
ˎˎ A Bluetooth vezeték nélküli technológia hatótávolsága kb.
10 méter. A legnagyobb kommunikációs távolság függhet az
akadályoktól (emberi test, fém, fal stb.) vagy az
elektromágneses környezettől.
ˎˎ Az antenna a készülék belsejében, a pontozott vonal helyén
található (. ábra). A Bluetooth-kommunikáció
érzékenysége a beépített antennának a csatlakoztatott
Bluetooth-készülék felé fordításával növelhető. Amikor
akadályok vannak a csatlakoztatott eszköz antennája és a
készülék beépített antennája között, zaj vagy a hang
kimaradása, illetve akár a kommunikáció teljes
megszakadása is előfordulhat.
ˎˎ A következő körülmények között a BLUETOOTHkommunikáció megszakadása, zaj vagy a hang kimaradása
fordulhat elő.
ēē Emberi test van a készülék és a BLUETOOTH-eszköz között.
A helyzet javítható, ha a BLUETOOTH-eszközt a készülék
antennája felé irányítja.
ēē Valamilyen akadály, pl. fém vagy fal van a készülék és a
csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz között.
ēē 2,4 GHz frekvenciát használó készülék, pl. Wi-Fi-eszköz,
vezeték nélküli telefon vagy mikrohullámú sütő működik a
közelben.
Mivel
a BLUETOOTH-eszközök és a Wi‑Fi (IEEE802.11b/g)
ˎˎ
ugyanazt a frekvenciát (2,4 GHz) használják, mikrohullámú
interferencia léphet fel, ami zajt vagy a hang kimaradását,
vagy a kommunikáció megszakadását okozhatja, ha a
készüléket egy Wi‑Fi-eszköz mellett használják. Ilyen esetben
tegye a következőket.
ēē A készülék és a Wi-Fi-eszköz között legyen legalább
10 méter távolság.
ēē Ha a készüléket a Wi-Fi-eszköztől 10 méternél közelebb
használja, kapcsolja ki a Wi-Fi-eszközt.
ēē A készüléket és a Bluetooth-eszközt egymáshoz a lehető
legközelebb helyezze el.
ˎˎ A Bluetooth-eszközből kilépő mikrohullámok hatással
lehetnek az elektronikus orvosi műszerek működésére. A
következő helyeken kapcsolja ki ezt a készüléket és a
Bluetooth-eszközöket, mert ezek balesetet okozhatnak:
ēē gyúlékony gáz jelenlétében, kórházban, vonaton,
repülőgépen vagy üzemanyagtöltő állomáson
ēē automatikus ajtók vagy tűzjelző rendszer közelében
ˎˎ A készüléknek olyan biztonsági funkciói vannak, amelyek
megfelelnek a Bluetooth-szabvány biztonságos vezeték
nélküli Bluetooth-kapcsolatra vonatkozó előírásainak, de a
beállítástól függően a biztonság elégtelen lehet. A vezeték
nélküli Bluetooth-technológiával végzett kommunikáció
során legyen óvatos.
ˎˎ A Bluetooth-kommunikációk során elszenvedett
adatszivárgásért semmilyen felelősséget sem vállalunk.
ˎˎ Nem garantálhatjuk minden Bluetooth-eszköz
csatlakoztathatóságát.
ēē A Bluetooth-funkcióval ellátott eszköznek meg kell
felelnie a Bluetooth SIG, Inc. által megadott BLUETOOTHszabványnak, valamint jóváhagyottnak kell lennie.
ēē Egyes eszközök a műszaki adataiktól függően akkor sem
csatlakoztathatók, vagy nem működnek megfelelően, ha
megfelelnek a fenti Bluetooth-szabványoknak.
ēē Az eszköz vagy a kommunikációs környezet függvényében
kihangosítós telefonálás közben zaj keletkezhet.
ˎˎ A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció
megindulásáig hosszabb idő telhet el.
A készülék töltése
ˎˎ A készülék csak USB használatával tölthető fel. A töltéshez
USB-aljzattal rendelkező számítógép szükséges.
ˎˎ Töltés közben a készülék nem kapcsolható be, illetve a
BLUETOOTH-funkció és az elektromos mélyhangkiemelő
funkció sem használható.
ˎˎ A mellékelt fejhallgató-kábellel használhatja a készüléket
töltés közben is.
ˎˎ A testben felhalmozódott statikus elektromosság enyhe
bizsergést okozhat a fülében. E hatás minimálisra
csökkentése érdekében viseljen természetes anyagokból
készült ruházatot.
Ha a készülék nem működik megfelelően
ˎˎ Állítsa vissza a készüléket (. ábra).
Állítsa a készüléket töltés állapotba, majd nyomja meg
egyszerre a POWER és a BASS BOOST gombokat. Megtörténik
a készülék visszaállítása. A párosítási információ nem
törlődik.
ˎˎ Ha a probléma a fenti visszaállítási művelet végrehajtása
után is fennáll, az alábbi módon inicializálja a készüléket.
Kapcsolja ki a készüléket a POWER gombot 2 másodpercnél
hosszabb ideig lenyomva tartva. Ezután nyomja meg és
/ gombbal
tartsa lenyomva a POWER gombot a
együtt több mint 7 másodpercig. A jelzőfény (kék) 4-szer
felvillan, és megtörténik a készülék visszaállítása gyári
állapotra. Az összes párosítási információ törlésre kerül.
Egyebek
ˎˎ A készüléket ne tegye nedvességnek, pornak, koromnak vagy
gőznek, közvetlen napsütésnek kitett helyre, vagy zöld
jelzésre váró autóba. Ez hibás működést okozhat.
ˎˎ A rádiózavarástól vagy a használati helytől függően
előfordulhat, hogy a Bluetooth-eszköz mobiltelefonokkal
nem használható.
Ha
a Bluetooth-eszköz használatakor rosszul érzi magát,
ˎˎ
azonnal hagyja abba a Bluetooth-eszköz használatát. Ha
bármely probléma továbbra is fennmarad, értesítse a
legközelebbi Sony-forgalmazót.
A
ˎˎ készüléket nagy hangerővel használva halláskárosodást
szenvedhet. Forgalombiztonsági okokból járművezetés vagy
kerékpározás közben ne használja a készüléket.
ˎˎ A készülékre ne helyezzen súlyt és ne fejtsen ki nyomást,
mert hosszú tárolás esetén a fülhallgatók deformálódhatnak.
ˎˎ A készüléket óvja az erős ütéstől.
ˎˎ A készüléket száraz, puha ruhával tisztítsa.
ˎˎ A készüléket ne érje víz. A készülék nem vízálló.
Feltétlenül tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
ēē A készüléket ne ejtse mosogatóba vagy más, vízzel töltött
edénybe.
ēē Ne használja a készüléket nedves környezetben vagy rossz
időben, pl. esőben vagy hóban.
ēē Ne érje nedvesség a készüléket.
Ha nedves kézzel fogja meg a készüléket, vagy nedves
ruhával érintkezik, nedvesség érheti és meghibásodhat.
Hosszú
idejű tárolás vagy használat után a fülpárnák
ˎˎ
minősége romolhat.
ˎˎ Ha a készülékkel kapcsolatban ebben a kézikönyvben nem
szereplő problémája akad, lépjen kapcsolatba a legközelebbi
Sony-forgalmazóval.
®
Windows Vista (Service Pack 2 vagy újabb)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
(Mac használata esetén)
Mac OS X (10.3 vagy újabb)
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül
megváltoztathatók.
Polski
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, nie należy
otwierać obudowy. Naprawy produktu należy
powierzać wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej
przestrzeni, takich jak półki na książki lub zabudowane szafki.
Baterii lub akumulatora (bateria lub akumulator są
zainstalowane w urządzeniu) nie należy narażać na długotrwałe
działanie zbyt wysokich temperatur, na przykład bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, ognia itp.
Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą
wyłącznie urządzeń sprzedawanych w krajach, w
ktorych obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedsiębiorcą wprowadzającym produkt do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony Europe Limited,
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka
Brytania. Zapytania dotyczące zgodności produktu z
wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub
gwarancji należy korzystać z adresów kontaktowych podanych
w oddzielnych dokumentach dotyczących usług serwisowych
lub gwarancji.
Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że niniejsze urządzenie jest
zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym
adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Pozbywanie się zużytych baterii i
zużytego sprzętu (stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich mających własne systemy
zbiórki)
Opcionális cserefülpárnák a legközelebbi Sonyforgalmazótól rendelhetők.
A sorozatszám címke helye
Lásd . ábra.
A fülpárnák felhelyezése
Lásd . ábra.
1 Igazítsa a fejhallgató hornyán található kiálló részt a
fülpárnán lévő bevágáshoz.
2 Helyezze az ujját a bevágáshoz, majd nyomja le és mozgassa
az ujját a fülpárna szoknyája körül a szoknya rögzítéséhez a
horonyba.
Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy ne csípjen be semmit a fejhallgató és a
fülpárna közé. A fémből készült tárgyakat tartsa távol, mert
hozzátapadhatnak a headset hangszóróihoz.
Műszaki adatok
Általános
Kommunikációs rendszer: Bluetooth-specifikáció, 3.0-ás
verzió
Kimenet: Bluetooth-specifikáció Power Class 2
Legnagyobb kommunikációs távolság: Rálátással kb. 10 m1)
Frekvenciasáv: 2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulációs módszer: FHSS
Kompatibilis Bluetooth-profilok2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Használható kodek3): SBC4), AAC5), aptX
Használható tartalomvédelmi módszer: SCMS-T
Hatótávolság (A2DP): 20 Hz–20 000 Hz (mintavételi frekvencia
44,1 kHz)
Mellékelt tartozékok:
Vezeték nélküli sztereo headset (1)
Micro-USB-kábel (kb. 50 cm) (1)
Fejhallgató-kábel (kb. 1,2 m) (1)
Áttekintő útmutató (ez a lap) (1)
Gyors üzembe helyezési útmutató (1)
Egyéb dokumentumok (1 készlet)
A tényleges távolság olyan tényezőktől függ, mint a
készülékek közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli
mágneses mező, statikus elektromosság, vételi érzékenység,
az antenna teljesítménye, operációs rendszer,
szoftveralkalmazás stb.
2)
A standard Bluetooth-profilok megjelölik az eszközök
közötti Bluetooth-kommunikáció célját..
3)
Kodek: az audiojel tömörítési és átalakítási formátuma
4)
Részsávhoz kodek
5)
Haladó audio-kódolás
1)
Vezeték nélküli sztereo headset
Tápellátás:
3,7 V DC: Beépített tölthető lítiumion-akkumulátor
5 V DC: USB használatával történő töltéskor
Tömeg: Kb. 280 g
Működési hőmérséklet: 0 °C–40 °C
Névleges teljesítményfelvétel: 1,5 W
Használati óraszám:
Ha BLUETOOTH-eszközön keresztül csatlakoztatja
Zenelejátszás időtartama: Max. 20 óra
Kommunikációs idő: Max. 20 óra
Készenléti idő: Max. 200 óra
1 órányi töltés után körülbelül 7 órányi folyamatos
kommunikációra van lehetőség.
Megjegyzés: Az üzemidő a kodektől és a használati
feltételektől függően rövidebb lehet.
Töltésidő:
Kb. 4 óra
Töltési hőmérséklet: 5 °C–35 °C
Fülhallgatóegység
Típus: Zárt, Dinamikus
Hangszórók: 40 mm
Frekvenciaátvitel: 3 Hz–28 000 Hz (a mellékelt fejhallgatókábel használatakor)
Maximális bemenet: 1 000 mW (IEC*) (a mellékelt fejhallgatókábel használatakor)
*IEC = Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság
Impedancia:
40 Ω (1 kHz) (a mellékelt fejhallgató-kábel használatakor)
Érzékenység:
102 dB/mW (a mellékelt fejhallgató-kábel használatakor)
Mikrofon
Típus: Elektret-kondenzátoros
Iránykarakterisztika: Gömb karakterisztikájú
Tényleges frekvenciatartomány: 100 Hz–4 000 Hz
USB-akkumulátortöltés
rendszerkövetelményei
Személyi számítógép a következő operációs rendszerek
valamelyikével, és USB-csatlakozó:
Operációs rendszerek
(Windows használata esetén)
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii
lub na jej opakowaniu oznacza, że ten ani
produkt ani bateria nie mogą być ona traktowane jako odpad
komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być stosowany
w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne
rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe
oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub
0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami i zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko
naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej
baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi
stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego
punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii,
prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat
zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi
się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt lub bateria.
Właścicielem słowa i logo BLUETOOTH jest firma Bluetooth SIG,
Inc. Firma Sony Corporation korzysta ze wspomnianych znaków
w ramach posiadanej licencji.
Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Mac i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
®
Znak aptX i logo aptX są znakami towarowymi firmy CSR plc
lub jednej z firm jej grupy i mogą być zastrzeżone w jednej lub
kilku jurysdykcjach.
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością
odpowiednich podmiotów.
ˎˎ Opisywane urządzenie obsługuje funkcje zabezpieczeń
zgodne ze standardem Bluetooth, aby zapewnić
bezpieczeństwo połączeń przy użyciu bezprzewodowej
technologii Bluetooth, ale stopień zabezpieczeń
w zależności od ustawień może być niewystarczający. W
trakcie komunikacji za pomocą bezprzewodowej technologii
Bluetooth należy zachować ostrożność.
ˎˎ Nie ponosimy odpowiedzialności za wyciek informacji
podczas łączności Bluetooth.
ˎˎ Nie można zagwarantować nawiązania łączności ze
wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
ēē Urządzenie z funkcją Bluetooth musi być zgodne ze
standardem Bluetooth wprowadzonym przez firmę
Bluetooth SIG, Inc. i wymaga uwierzytelniania.
ēē Nawet jeżeli podłączone urządzenie jest zgodne ze
wspomnianym powyżej standardem Bluetooth, niektóre
urządzenia mogą nie zostać podłączone lub mogą
pracować nieprawidłowo w zależności od funkcji i danych
technicznych danego urządzenia.
ēē Podczas rozmów prowadzonych z użyciem zestawu
głośnomówiącego mogą występować zakłócenia
w zależności od urządzenia i warunków połączenia.
ˎˎ W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie
połączenia może chwilę potrwać.
Ładowanie urządzenia
ˎˎ Opisywane urządzenie można ładować tylko przez USB. Do
ładowania wymagany jest komputer z gniazdem USB.
ˎˎ Podczas ładowania opisywane urządzenie nie może być
włączone. Nie można wówczas korzystać z funkcji
BLUETOOTH ani elektronicznego wzmocnienia niskich tonów.
ˎˎ Można korzystać z urządzenia podczas ładowania,
podłączając je za pomocą dostarczonego w zestawie kabel
słuchawkowego.
Uwaga dotycząca elektryczności statycznej
ˎˎ Nagromadzone w ciele ładunki elektrostatyczne mogą być
przyczyną lekkiego mrowienia w uszach. W celu
zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania
wykonane z naturalnych materiałów.
Gdy opisywane urządzenie nie działa prawidłowo
ˎˎ Zresetować opisywane urządzenie (rys. ).
Przełącz urządzenie w stan ładowania, a następnie naciśnij
jednocześnie przyciski POWER i BASS BOOST. Urządzenie
zostanie zresetowane. Informacje dotyczące parowania nie są
usuwane.
Jeśli
problem nie ustąpi nawet po wykonaniu wyżej
ˎˎ
opisanych czynności, należy przywrócić w urządzeniu
ustawienia fabryczne w opisany poniżej sposób.
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk POWER
i przytrzymując go przez co najmniej 2 sekundy. Następnie
nacisnąć przycisk POWER i przycisk / i przytrzymać je
przez co najmniej 7 sekund. Wskaźnik (niebieski) mignie
4 razy i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne
opisywanego urządzenia. Wszystkie informacje o parowaniu
zostaną usunięte.
Inne
ˎˎ Opisywanego urządzenia nie wolno trzymać w miejscach
narażonych na działanie wilgoci, pyłów, sadzy, pary lub
bezpośrednie operowanie promieni słonecznych. Nie wolno
również korzystać z niego w samochodzie, oczekując na
zmianę sygnalizacji świetlnej. Grozi to awarią.
ˎˎ Korzystanie z urządzenia Bluetooth może być niemożliwe
w przypadku telefonów komórkowych, w zależności od
jakości sygnału radiowego i miejsca, w którym sprzęt jest
używany.
ˎˎ W razie dyskomfortu w trakcie użytkowania urządzenia
Bluetooth należy natychmiast zaprzestać korzystania
z niego. Jeżeli problem nie ustąpi, należy skontaktować się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.
ˎˎ Słuchanie głośnej muzyki przy użyciu opisywanego
urządzenia może mieć szkodliwy wpływ na słuch. Ze względu
na bezpieczeństwo ruchu drogowego nie wolno używać
opisywanego urządzenia podczas kierowania pojazdem ani
jazdy rowerem.
ˎˎ Urządzenie należy chronić przed długotrwałym naciskiem,
gdyż może dojść do trwałego odkształcenia.
ˎˎ Urządzenie należy chronić przed silnymi wstrząsami.
ˎˎ Urządzenie należy czyścić suchą, miękką szmatką.
ˎˎ Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.
Urządzenie nie jest wodoodporne.
Należy pamiętać o przestrzeganiu poniższych środków
ostrożności.
ēē Uważać, aby urządzenie nie wpadło do zlewu lub innego
pojemnika napełnionego wodą.
ēē Nie używać urządzenia w miejscach o dużej wilgotności lub
podczas złej pogody, na przykład podczas opadów deszczu
lub śniegu.
ēē Nie dopuszczać do zamoczenia urządzenia.
Dotknięcie urządzenia mokrymi rękoma lub włożenie go do
mokrego ubrania może spowodować jego zamoczenie
i być przyczyną awarii.
ˎˎ Długotrwałe przechowywanie lub użytkowanie może
przyczyniać się do pogorszenia stanu poduszek słuchawek.
ˎˎ W przypadku związanych z opisywanym urządzeniem pytań
lub problemów, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej
instrukcji, zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży
produktów Sony.
Opcjonalne poduszki słuchawek na wymianę można
zamówić w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.
Położenie etykiety z numerem seryjnym
Patrz rys. .
Mocowanie poduszek słuchawek
Patrz rys. .
1 Ustawić wgłębienie na poduszce słuchawek równo
z wypustką na rowku wokół głównej części słuchawki.
2 Położyć palec na wgłębieniu i, naciskając, przesunąć palec
wokół osłony poduszki słuchawek, aby zamocować ją
w rowku na głównej części słuchawki.
Środki ostrożności
Łączność Bluetooth
ˎˎ Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth
wynosi ok. 10 metrów. Maksymalny zasięg łączności zależy
od przeszkód (ciało ludzkie, metal, ściana itp.) lub środowiska
elektromagnetycznego.
ˎˎ Miejsce wbudowanej w opisywane urządzenie anteny
przedstawia linia przerywana (rys. ). Czułość połączenia
Bluetooth można poprawić, kierując wbudowaną antenę
w stronę podłączonego urządzenia Bluetooth. Przeszkody
pomiędzy anteną podłączonego urządzenia a wbudowaną
anteną opisywanego urządzenia mogą spowodować
zakłócenia, utratę dźwięku lub utratę łączności.
ˎˎ Utrata łączności BLUETOOTH, zakłócenia lub utrata dźwięku
mogą wystąpić w opisanych niżej sytuacjach.
ēē Gdy pomiędzy opisywanym urządzeniem a urządzeniem
BLUETOOTH znajduje się ciało ludzkie.
W tej sytuacji można poprawić odbiór poprzez
nakierowanie urządzenia BLUETOOTH na antenę
opisywanego urządzenia.
ēē Gdy pomiędzy opisywanym urządzeniem, a urządzeniem
BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, na przykład metal lub
ściana.
ēē Gdy w pobliżu opisywanego urządzenia używane jest
urządzenie wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz, np.
urządzenie sieci Wi-Fi, telefon bezprzewodowy lub
kuchenka mikrofalowa.
Ponieważ
w urządzeniach BLUETOOTH i Wi‑Fi (IEEE802.11b/g)
ˎˎ
używana jest ta sama częstotliwość (2,4 GHz), podczas
korzystania z opisywanego urządzenia w pobliżu urządzenia
Wi-Fi możliwe jest występowanie zakłóceń mikrofalowych,
powodujących zakłócenia, utratę dźwięku lub utratę
łączności. W takim przypadku należy zastosować się do
poniższych wskazówek.
ēē Z opisywanego urządzenia należy korzystać w odległości
co najmniej 10 metrów od urządzenia Wi-Fi.
ēē Jeżeli opisywane urządzenie jest używane w odległości
poniżej 10 metrów od urządzenia Wi-Fi, należy wyłączyć
urządzenie Wi-Fi.
ēē Opisywane urządzenie i urządzenie Bluetooth należy
ustawić jak najbliżej siebie.
ˎˎ Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofale mogą
zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych.
Opisywane urządzenie i inne urządzenia Bluetooth
powinny być wyłączone w wymienionych poniżej miejscach,
gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
ēē w miejscach, w których obecne są łatwopalne gazy,
w szpitalach, pociągach, samolotach oraz na stacjach paliw
ēē w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów
przeciwpożarowych
Uwaga
Uważać, aby między główną część słuchawki a poduszkę nie
dostały się żadne przedmioty. Trzymać z dala przedmioty
metalowe, ponieważ mogą przywrzeć do głośników w zestawie
nagłownym.
Dane techniczne
Parametry ogólne
System łączności: Specyfikacja BLUETOOTH wersja 3.0
Wyjście: Specyfikacja BLUETOOTH, klasa mocy 2
Maksymalny zasięg łączności: Ok. 10 m w zasięgu wzroku1)
Pasmo częstotliwości: Pasmo 2,4 GHz (od 2,4000 GHz do
2,4835 GHz)
Metoda modulacji: FHSS
Zgodne profile Bluetooth2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Obsługiwane kodeki3): SBC4), AAC5), aptX
Obsługiwana metoda ochrony nagrań: SCMS-T
Zakres transmisji (A2DP): Od 20 Hz do 20 000 Hz
(częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)
Zawartość zestawu:
Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw nagłowny (1)
Kabel micro-USB (ok. 50 cm) (1)
Kabel słuchawkowy (ok. 1,2 m) (1)
Przewodnik (niniejsza instrukcja) (1)
Skrócony przewodnik (1)
Inne dokumenty (1 zestaw)
Faktyczny zasięg zależy od takich czynników, jak przeszkody
między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenki
mikrofalowej, elektryczność statyczna, czułość odbioru,
parametry anteny, system operacyjny, oprogramowanie
użytkowe itp.
2)
Profile standardu Bluetooth określają przeznaczenie
nawiązanej między urządzeniami łączności Bluetooth.
3)
Kodek: format konwersji i kompresji sygnału dźwiękowego
4)
Kodek podpasmowy
5)
Zaawansowane kodowanie audio
1)
Bezprzewodowy stereofoniczny
zestaw nagłowny
Zasilanie:
3,7 V (prąd stały): wbudowany akumulator litowo-jonowy
5 V (prąd stały): w przypadku ładowania przez USB
Masa: ok. 280 g
Temperatura robocza: od 0°C do 40°C
Znamionowy pobór mocy: 1,5 W
Czas pracy:
W przypadku połączenia nawiązanego przez urządzenie
BLUETOOTH
czas odtwarzania muzyki: maks. 20 godz.
czas łączności: maks. 20 godz.
czas w trybie oczekiwania: maks. 200 godz.
Po 1 godz. ładowania możliwe jest ok. 7 godz. komunikacji
ciągłej.
Uwaga: czas eksploatacji może ulec skróceniu
w zależności od kodeka i warunków użytkowania.
Czas ładowania:
ok. 4 godz.
Temperatura ładowania: od 5°C do 35°C
Słuchawki
Typ: Zamknięty, Dynamiczny
Jednostki sterujące: 40 mm
Pasmo przenoszenia: od 3 Hz do 28 000 Hz (podczas
korzystania z dostarczonego w zestawie kabel
słuchawkowego)
Maksymalna moc wejściowa: 1 000 mW (IEC*; podczas
korzystania z dostarczonego w zestawie kabel
słuchawkowego)
* IEC = Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
Impedancja:
40 Ω (1 kHz; podczas korzystania z dostarczonego w
zestawie kabel słuchawkowego)
Czułość:
102 dB/mW (podczas korzystania z dostarczonego w
zestawie kabel słuchawkowego)
Mikrofon
Typ: elektretowy, pojemnościowy
Kierunkowość: wielokierunkowy
Skuteczny zakres częstotliwości: od 100 Hz do 4 000 Hz
Wymagania systemowe dotyczące
ładowania akumulatora przez USB
Komputer z zainstalowanym jednym z wymienionych poniżej
systemów operacyjnych i gniazdem USB:
Systemy operacyjne
(w przypadku komputerów Windows)
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
®
®
®
®
®
®
(w przypadku komputerów Mac)
Mac OS X (wersja 10.3 lub nowsza)
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Download PDF

advertising