Sony | WI-SP500 | Sony WI-SP500 WI-SP500 Sports slušalice za unutrašnjost uha Uputstvo

Upotreba držača
• Jedinicu pohranite tako da su gumbi za jačinu zvuka +/- okrenuti
prema unutrašnjosti držača (slika ).
• Ne omatajte kabel oko jastučića za uši (slika ).
Otpornost na prskanje vodom jedinice
Wireless Stereo Headset
Specifikacije otpornosti na prskanje vodom1) ove jedinice
ekvivalent su normi IEC 60529 „Stupnjevi zaštite protiv
ulaska vode (IP šifra)”, koja određuje stupanj zaštite koji se
pruža protiv ulaska vode.
(Provjerite je li poklopac mikro-USB utora čvrsto zatvoren
kada upotrebljavate jedinicu.)
Međutim, ova jedinica ne može se koristiti u vodi. Ako se
jedinica ne koristi ispravno, voda može ući u nju i
uzrokovati požar, strujni udar ili kvarove.
Obratite pozornost na sljedeća upozorenja i ispravno
rukujte jedinicom.
1)
IPX4 (stupnjevi zaštite od prskanja vode): zaštićeno od
prskanja vodom iz bilo kojeg smjera.
Referentni priručnik
Referentni vodič
Tekućine na koje se odnose specifikacije zaštite
otpornosti na prskanje vodom
Primjenjivo: slatka voda, pitka voda, znojenje
Nije primjenjivo: tekućine koje nisu prethodno
navedene (npr. sapunica, voda s deterdžentom, voda s
kupkom, šampon, vruća izvorska voda, voda iz bazena,
morska voda itd.)
WI-SP500
Učinkovitost zaštite od prskanja jedinice temelji se
na mjerenjima tvrtke Sony pod gore navedenim
uvjetima. Imajte na umu da kvarovi koji nastanu
uslijed uranjanja u vodu ili pogrešnog rukovanja
kupca nisu pokriveni jamstvom.
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
4-730-317-41(1)
Obratite pozornost na sljedeća upozorenja i ispravno
rukujte jedinicom.
• Poklopac za mikro-USB ulaz važan je za održavanje
otpornosti na prskanje. Provjerite je li poklopac
mikro-USB utora čvrsto zatvoren kada upotrebljavate
jedinicu. Ako poklopac ima strane predmete na sebi ili
nije u potpunosti zatvoren, ne može se jamčiti otpornost
na prskanje. Dodatno, voda može ući u jedinicu i
uzrokovati kvarove.
• Nemojte nasilno prskati vodom po zaobljenom dijelu
odakle se emitira zvuk. Tako može doći do gubitka
otpornosti jedinice na prskanje vodom.
• Jedinicu nemojte uranjati u vodu ili je koristiti na vlažnim
mjestima poput kupaonice.
• Vodu koja ostane na jedinici obrišite suhom i mekom
krpom. Ako voda ostane u rupama jastučića za uši, zvuk
se može činiti tihim ili se ne čuti uopće. U tom slučaju
izvadite jastučiće za uši, okrenite zvučni sklop prema
dolje i protresite ga nekoliko puta (slika ).
• Nemojte ostavljati jedinicu s vodom na hladnim
mjestima jer se voda može smrznuti. Kako biste izbjegli
kvarove, provjerite jeste li obrisali vodu nakon uporabe.
• Ako je jedinica napukla ili izobličena, ne upotrebljavajte
je blizu vode ili se obratite najbližem zastupniku tvrtke
Sony.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u
kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu
(Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od
0,0005 % žive ili 0,004 % olova. Pravilnim odlaganjem
proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći neispravnim odlaganjem otpada. Recikliranjem
materijala pridonosite očuvanju prirodnih resursa.
Kada zbog sigurnosti, performansi ili integriteta podataka
mora biti ugrađena u proizvod, bateriju smije mijenjati samo
kvalificirani serviser. Da biste osigurali pravilno postupanje s
baterijom te električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme.
Informacije o svim ostalim baterijama potražite u dijelu o
sigurnom uklanjanju baterije iz proizvoda. Bateriju odložite
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih
baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterija zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne
službe za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod ili baterije.
B
Oznaka CE valjana je isključivo u državama u kojima je
zakonski propisana, prvenstveno u državama članicama
EGP-a (Europskog gospodarskog prostora).
Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih
oznaka od strane tvrtke Sony Corporation licencirana.
N-Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke
NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
Windows je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/
ili drugim državama.
C
Mac, OS X i iPhone trgovačke su marke tvrtke Apple Inc.
registrirane u SAD-u i drugim državama.
Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc.
Ostali zaštitni znakovi i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih
vlasnika.
Mjere opreza
O BLUETOOTH® komunikacija
• Bluetooth bežična tehnologija radi u rasponu od 10 m.
Maksimalni komunikacijski raspon može varirati ovisno
o preprekama (ljudsko tijelo, metali, zid itd.) ili
elektromagnetskoj okolini.
• U sljedećim uvjetima može se onemogućiti Bluetooth
komunikacija ili može doći do šuma ili gubitka zvuka.
–– Ljudsko tijelo nalazi se između jedinice i Bluetooth uređaja.
Ovo se može riješiti smještanjem Bluetooth uređaja tako
da se okrene prema anteni jedinice.
–– Postoji prepreka poput metala ili zida između jedinice i
Bluetooth uređaja.
–– Upotrebljava se Wi-Fi uređaj ili mikrovalna rerna ili se
mikrovalovi ispuštaju u blizini jedinice.
–– Antena je ugrađena u jedinicu kao što je prikazano
istočkanom linijom (sl. ).
Osjetljivost Bluetooth komunikacija poboljšat će se ako
uklonite sve prepreke između povezanog Bluetooth
uređaja i antene ove jedinice.
• Budući da Bluetooth uređaji i Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
upotrebljavaju istu frekvenciju (2,4 GHz), može doći do
mikrovalnih smetnji, što može uzrokovati šum ili gubitak
zvuka i komunikacije ako se jedinica upotrebljava blizu
Wi-Fi uređaja. U tom slučaju učinite sljedeće.
–– Upotrebljavajte ovu jedinicu najmanje 10 m od Wi-Fi uređaja.
–– Ako se jedinica upotrebljava unutar 10 m udaljenosti od
Wi-Fi uređaja, isključite Wi-Fi uređaj.
–– Postavite jedinicu i Bluetooth uređaj što je moguće bliže
jedno drugom.
• Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati
rad elektroničkih medicinskih uređaja. Isključite jedinicu i
ostale Bluetooth uređaje na takvim mjestima, jer to može
uzrokovati nesreću:
–– na mjestima na kojima postoje zapaljivi plinovi, u
bolnicama ili na benzinskim postajama
–– blizu automatskih vrata ili požarnog alarma.
• Zbog značajki bežične tehnologije, zvuk koji se reproducira na
ovoj jedinici kasni za zvukom i glazbom koji se reproduciraju
na uređaju s kojega se šalje. Zbog toga slika i zvuk mogu biti
neusklađeni prilikom gledanja filma ili igranja igre.
• Nemojte jedinicu koristiti u zrakoplovu. Radiovalovi mogu
utjecati na rad instrumenata, što može dovesti do nesreće
uslijed kvara.
• Ovaj uređaj podržava sigurnosne funkcije sukladne
Bluetooth standardu kako bi se omogućilo sigurno
povezivanje Bluetooth bežičnom tehnologijom, ali razina
sigurnosti ovisi o postavkama. Budite oprezni prilikom
komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije.
• Ne preuzimamo odgovornost za curenje informacija
prilikom komuniciranja putem Bluetooth tehnologije.
• Ne može se jamčiti povezivanje sa svim Bluetooth uređajima.
–– Potreban je uređaj koji posjeduje Bluetooth funkciju u
skladu s Bluetooth standardom koji je definirala i
autorizirala tvrtka Bluetooth SIG, Inc.
–– Čak i kad je spojeni uređaj u skladu s gore navedenim
Bluetooth standardom, neki uređaji možda se neće
spojiti ili raditi ispravno, ovisno o značajkama ili
specifikacijama uređaja.
–– Dok razgovarate na telefonu putem handsfree značajke,
može se pojaviti šum, ovisno o uređaju ili
komunikacijskoj okolini.
• Ovisno o uređaju koji se povezuje, pokretanje komunikacije
može potrajati neko vrijeme.
D
E
F
Ako je zvuk često isprekidan tijekom reprodukcije
• Situacija se može poboljšati promjenom postavki za
kvalitetu bežične reprodukcije ili namještanjem načina
bežične reprodukcije na SBC na uređaju koji emitira.
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu priloženima
uz uređaj.
• Ako upotrebljavate pametni telefon, situacija se može
riješiti isključivanjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim
pokretanjem pametnog telefona.
Hrvatski
Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor kao što je polica
za knjige ili ugrađena vitrina.
Nemojte dulje vrijeme izlagati baterije (komplet baterija ili
ugrađene baterije) prekomjernoj toplini kao što je sunčeva
svjetlost, vatra ili slično.
Nemojte rastavljati, otvarati ili isijecati sekundarne ćelije ili
baterije.
U slučaju curenja ćelije, ne dozvolite da tekućina dođe u kontakt
s kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, zahvaćeno područje
isperite velikom količinom vode i potražite liječnički savjet.
Sekundarne ćelije i baterije potrebno je napuniti prije
upotrebe. Uvijek se pridržavajte uputa proizvođača ili
priručnika za opremu za ispravne upute za punjenje.
Nakon dužih razdoblja pohrane, možda će biti neophodno
napuniti ili isprazniti ćelije ili baterije nekoliko puta kako bi se
postigla maksimalna učinkovitost.
Ispravno ih odlažite.
Obavijest za kupce: sljedeće informacije odnose se
samo na opremu koja se prodaje u državama koje
primjenjuju direktive EU-a
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony Corporation ili je
proizveden u njezino ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti i uvozniku za EU ili upiti povezani sa sukladnošću proizvoda
u Europi šalju se ovlaštenom zastupniku proizvođača,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu
s Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti dostupan je na
sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje iskorištenih baterija te
električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim
europskim državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da se proizvod i baterija
ne smiju odlagati kao kućanski otpad.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili
ugradnog ormarića.
Ne izlažite baterije (punjivu bateriju ili instalirane baterije)
visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu, vatri i
sličnim izvorima tokom dugog vremena.
Nemojte rastavljati, otvarati ni cepati sekundarne ćelije ili
baterije.
U slučaju curenja ćelije, nemojte dozvoliti da tečnost dođe u
kontakt sa kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, isperite
pogođeno područje velikom količinom vode i potražite
pomoć lekara.
Sekundarne ćelije i baterije treba napuniti pre korišćenja.
Uputstva za ispravno punjenje uvek tražite u uputstvu
proizvođača ili u priručniku za opremu.
Nakon dužeg vremena skladištenja će biti potrebno da
napunite i ispraznite ćelije ili baterije nekoliko puta kako
biste zadržali maksimalne performanse.
Odlažite na odgovarajući način.
Napomena za korisnike: sledeće informacije se
odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama
u kojima se primenjuju direktive Evropske unije
Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony Corporation ili je
proizveden u njeno ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Pitanja upućena uvozniku za EU ili u vezi sa usklađenošću
proizvoda u Evropi treba poslati ovlašćenom predstavniku
proizvođača na adresu: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgium.
Za održavanje performansi otpornosti na prskanje
vodom
http://www.sony.net/
A
Srpski
O upotrebi aplikacija za zvanje za pametne telefone i
računala
• Ova jedinica podržava samo normalne dolazne pozive.
Aplikacije za zvanje za pametne telefone i računala nisu
podržane.
O punjenju jedinice
• Jedinica se može puniti isključivo putem USB-a. Za punjenje
je potrebno osobno računalo s USB ulazom.
• Uključivanje jedinice nije moguće i ne može se upotrebljavati
Bluetooth funkcija tijekom punjenja.
• Ako jedinicu ne koristite duže vrijeme, baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja možda neće dovoljno dugo ostati
napunjena. Baterija će moći ispravno držati punjenje nakon
nekoliko uzastopnih pražnjenja i punjenja.
• Ako pohranjujete jedinicu na duže vrijeme, napunite
bateriju jednom svakih pola godine kako biste spriječili
njezino pretjerano pražnjenje.
• Ako se vrijeme uporabe jedinice značajno skrati, zamijenite
punjivu bateriju novom. Obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony za zamjenu baterije.
• Provjerite je li poklopac za mikro-USB ulaz čvrsto
postavljen na mjesto nakon punjenja (slika ).
Napomena o statičkom elektricitetu
• Statički elektricitet nakupljen u tijelu može uzrokovati
blage trnce u ušima. Kako biste smanjili taj učinak, nosite
odjeću izrađenu od prirodnih materijala.
Ako jedinica ne radi ispravno
• Ponovno pokrenite jedinicu (sliku ).
Pri ponovnom postavljanju jedinice, napunite je. Kada započne
punjenje, jedinica se automatski isključuje i uključuje.
Informacije o upravljanju i ostale postavke ostaju iste.
• Ako se problem nastavi čak i nakon ponovnog postavljanja
navedene operacije, pokrenite jedinicu kao što je navedeno.
Odspojite mikro-USB kabel iz mikro-USB ulaza, isključite
jedinicu, zatim istovremeno pritisnite gumbe  i – i držite
ih duže od 7 sekundi. Indikator (plavi) zasvijetlit će 4 puta i
jedinica će se vratiti na tvorničke postavke. Brišu se sve
informacije o uparivanju.
• Nakon što je jedinica inicijalizirana, možda se neće spojiti
na vaš iPhone ili računalo. U tom slučaju izbrišite
informacije o uparivanju jedinice s uređaja iPhone ili
računala, a zatim ih ponovno uparite.
Ostalo
• Nemojte postavljati jedinicu na mjesto izloženo vlazi,
prašini, čađi ili pari ili u automobilu ili na mjestima
izloženima izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Korištenje Bluetooth uređaja možda neće funkcionirati na
mobilnim telefonima, ovisno o uvjetima radio valova i
mjesta gdje se koristi oprema.
• Glasan zvuk može utjecati na vaš sluh.
• Radi sigurnosti u prometu, nemojte upotrebljavati tijekom
vožnje automobilom ili biciklom.
• Jedinicu nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti
opasno ako ne čujete zvuk okoline, poput željezničkih
prijelaza, platformi željezničkih stanica ili građevinskih mjesta.
• Držite jastučiće za uši čistima. Jastučiće za uši čistite
blagom otopinom s deterdžentom.
• Jedinicu nemojte izlagati snažnim udarcima.
• Jedinicu čistite suhom mekom krpom za brisanje.
• Uređaj ne izlažite vodi.
Pažljivo slijedite upute u nastavku.
–– Pazite da ne ispustite jedinicu u umivaonik ili drugi
spremnik pun vode.
–– Nemojte koristiti jedinicu na vlažnim mjestima ili pri
lošim vremenskim uvjetima kao što su kiša ili snijeg.
• Ako osjetite nelagodu nakon upotrebe jedinice, smjesta je
prestanite upotrebljavati.
• Djeca mogu progutati male dijelove poput jastučića za uši i
zato ih držite izvan dosega djece.
• Ako imate pitanja ili problema u vezi s ovom jedinicom
koja nisu obrađena u ovom priručniku, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Dodatne zamjenske jastučiće za uši možete naručiti od
najbližeg zastupnika tvrtke Sony.
Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je ova oprema
usklađena sa direktivom 2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti EZ je dostupan na
sledećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje potrošenih baterija i
električne i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju
označava da se proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni
otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti
i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se
dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u
sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog
bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu
bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će se baterijom i električnom i
elektronskom opremom pravilno rukovati, predajte
potrošene proizvode na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom
uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih
baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, obratite se lokalnoj upravi, komunalnoju službi ili
prodavnici u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Valjanost oznake CE je ograničena samo na one zemlje u
kojima je zakonski primenljiva, uglavnom u zemljama EEA
(engl. European Economic Area – Evropski ekonomski prostor).
Slovna oznaka Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštićeni
znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i
kompanija Sony Corporation ih koristi pod licencom.
N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak
kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
Windows je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak
kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim zemljama.
Mac, OS X i iPhone su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc.,
registrovani u SAD i u drugim zemljama.
Android je zaštićeni znak kompanije Google Inc.
Svi ostali zaštićeni znakovi i zaštićena imena pripadaju
svojim vlasnicima.
Mere opreza
O BLUETOOTH® komunikaciji
Specifikacije
Općenito
Komunikacijski sustav:
Bluetooth specifikacija verzije 4.2
Izlaz: Bluetooth specifikacija, klasa snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon:
Optička vidljivost pribl. 10 m1)
Frekvencijski pojas: pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Radna frekvencija:
Bluetooth 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Maksimalna izlazna snaga:
Bluetooth < 4 dBm
Kompatibilni Bluetooth profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podržani kodek3): SBC4) , AAC5)
Podržan način zaštite sadržaja: SCMS-T
Raspon prijenosa (A2DP):
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
Priložene stavke:
Bežične stereo slušalice s mikrofonom (1)
Mikro-USB kabel (pribl. 50 cm) (1)
Držač (1)
Jastučići za uši (S/M po 2 svaki)
Referentni vodič (ovaj dokument) (1)
Upute za rad (1)
Ostali dokumenti (1 komplet)
Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao
što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko
mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost
prijema, izvedba antene, operacijski sustav, softverska
aplikacija itd.
2)
standardni Bluetooth profili ukazuju na svrhu Bluetooth
komunikacije među uređajima.
3)
Kodek: Format kompresije i konverzije audiosignala
4)
Potpojasni kodek
5)
Napredno audio kodiranje
1)
Bežične stereo slušalice s
mikrofonom
Izvori napajanja:
DC 3,7 V: Ugrađena litij-ionska baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja
DC 5 V: kod USB punjenja
Težina: Pribl. 18 g
Radna temperatura: Od 0 °C do 40 °C
Nazivna potrošnja energije: 0,7 W
Vrijeme upotrebe:
Prilikom povezivanja putem Bluetooth uređaja
Vrijeme reprodukcije glazbe: maks. 8 sati
Vrijeme komunikacije: maks. 8 sati
Vrijeme rada u stanju mirovanja: maks. 200 sati
Napomena: vrijeme upotrebe može biti kraće, ovisno o
kodeku i uvjetima upotrebe.
Vrijeme punjenja:
približno 2 sata
(Nakon 15 minuta punjenja moguće je 60 minuta
neprekidne reprodukcije glazbe.)
Napomena: Vrijeme punjenja može se razlikovati,
ovisno o uvjetima korištenja.
Temperatura punjenja: Od 5 °C do 35 °C
Receiver
Vrsta: otvorene, dinamičke
Pogonska jedinica: 13,5 mm
Mikrofon
Vrsta: MEMS
Usmjerenost: u svim smjerovima
Učinkoviti raspon frekvencija: 50 Hz – 8.000 Hz
Zahtjevi sustava za punjenje
baterije putem USB-a
USB adapter za izmjeničnu struju
Komercijalno dostupan USB adapter za izmjeničnu struju
može se napajati na više od 0,5 A (500 mA)
Osobno računalo
(Od prosinca 2017.)
Osobno računalo s instaliranim bilo kojim od sljedećih
operacijskih sustava i opremljeno USB ulazom:
Operacijski sustavi:
(ako upotrebljavate Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(ako upotrebljavate Mac)
Mac OS X (verzija 10.9 ili novija)
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez
prethodne obavijesti.
• Bluetooth® bežična tehnologija radi u opsegu od oko 10 m.
Maksimalni opseg komunikacije može da se razlikuje u
zavisnosti od prepreka (neka osoba, metal, zid itd.) ili
elektromagnetnog okruženja.
• Bluetooth® komunikacija može da bude onemogućena,
može da dođe do pojave šuma ili zvuk može da bude
isprekidan pod sledećim okolnostima.
–– Između jedinice i Bluetooth uređaja se nalazi ljudsko telo.
Ova situacija se može rešiti postavljanjem Bluetooth
uređaja okrenutog ka anteni jedinice.
–– Između jedinice i Bluetooth uređaja se nalazi neka
prepreka poput metala ili zida.
–– Koriste se Wi-Fi® uređaj ili mikrotalasna rerna ili se
emituju mikrotalasi u blizini jedinice.
–– Antena je ugrađena u jedinicu kao što je prikazano
tačkastom linijom (slika ).
Osetljivost Bluetooth® komunikacija će se poboljšati ako
uklonite sve prepreke između povezanog Bluetooth®
uređaja i antene ovog uređaja.
• Pošto Bluetooth uređaji i Wi-Fi® (IEEE802.11b/g/n) koriste
istu frekvenciju (2,4 GHz), može doći do mikrotalasnih
smetnji koje dovode do šuma, prekida zvučnog signala ili
nemogućnosti komunikacije ako se ova jedinica koristi u
blizini Wi-Fi® uređaja. U tom slučaju, uradite sledeće.
–– Koristite ovu jedinicu na udaljenosti od najmanje 10 metara
od Wi-Fi uređaja.
–– Ako jedinicu koristite na udaljenosti manjoj od 10 m od
Wi-Fi uređaja, isključite taj uređaj.
–– Instalirajte ovu jedinicu i Bluetooth uređaj što bliže
jedno drugom.
• Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu da utiču
na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite ovu
jedinicu i druge Bluetooth uređaje na sledećim lokacijama,
jer mogu da dovedu do nezgode:
–– na mestima gde je prisutan zapaljiv gas, u bolnici, vozu,
avionu ili na benzinskoj pumpi
–– u blizini automatskih vrata ili požarnog alarma.
• Zbog karakteristika bežične tehnologije, zvuk koji se
reprodukuje na ovoj jedinici kasni za zvukom i muzikom
koji se reprodukuju na uređaju sa kojeg se šalje. Zbog toga
slika i zvuk mogu biti neusklađeni prilikom prikazivanja
filma ili igranja igre.
• Ne koristite ovu jedinicu u avionu. Radio talasi mogu da
utiču na instrumente, izazivajući nezgodu zbog kvara.
• Ova jedinica podržava bezbednosne mogućnosti koje su u
skladu sa Bluetooth standardom kako bi se obezbedila
sigurna veza kada se koristi bežična tehnologija Bluetooth,
ali bezbednost možda neće biti dovoljna, što zavisi od
podešavanja. Budite oprezni kada komunicirate koristeći
bežičnu tehnologiju Bluetooth.
• Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za curenje
informacija tokom Bluetooth komunikacije.
• Ne garantuje se mogućnost povezivanja sa svim Bluetooth
uređajima.
–– Uređaj koji sadrži funkciju Bluetooth mora obavezno da
bude usklađen sa Bluetooth standardom koji je odredila
organizacija Bluetooth SIG i da bude autorizovan.
–– Čak i ako je povezani uređaj usklađen sa pomenutim
Bluetooth standardom, neki uređaji možda neće biti
povezani ili ispravno raditi, u zavisnosti od funkcija ili
specifikacija uređaja.
–– U toku telefonskog razgovora bez upotrebe ruku, može
da dođe do šuma, u zavisnosti od uređaja ili okruženja
komunikacije.
• U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, možda će biti
potrebno izvesno vreme da komunikacija započne.
Ako je zvuk često isprekidan tokom reprodukcije.
• To stanje može da se poboljša ako promenite postavke
kvaliteta reprodukcije pri bežičnoj vezi ili režim reprodukcije
pri bežičnoj vezi na uređaju koji emituje signal fiksno
podesite na SBC. Detaljne informacije potražite u uputstvu
za upotrebu koje ste dobili uz uređaj koji emituje signal.
• Ako koristite pametni telefon, situacija se može rešiti
isključivanjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim
pokretanjem pametnog telefona.
O korišćenju aplikacija za pozivanje za pametne
telefone i računare
• Ova jedinica podržava samo normalne dolazne pozive.
Aplikacije za pozivanje za pametne telefone i računare nisu
podržane.
O punjenju jedinice
• Ova jedinica može da se puni samo pomoću USB veze.
Za punjenje je potreban računar sa USB portom.
• Ova jedinica ne može da se uključi, niti Bluetooth funkcija
može da se koristi, u toku punjenja.
• Ako jedinicu ne koristite tokom dugog vremena, punjiva
baterija možda neće ostati dovoljno napunjena. Baterija će
moći pravilno da zadrži nivo napunjenosti nakon nekoliko
ponovljenih ciklusa pražnjenja i punjenja.
• Ako uskladištite jedinicu na duže vreme, napunite bateriju
jednom u šest meseci da biste sprečili da se previše isprazni.
• Ako vreme tokom kojeg možete da koristite jedinicu postane
veoma kratko, punjivu bateriju treba da zamenite novom.
Kontaktirajte najbližeg Sony prodavca radi zamene baterije.
• Uverite se da ste dobro zatvorili poklopac mikro-USB ulaza
nakon punjenja (slika ).
Napomena o statičkom elektricitetu
• Statički elektricitet koji se nakuplja u telu može da izazove
blago peckanje u ušima. Da biste umanjili taj efekat, nosite
odeću od prirodnih materijala.
Ako jedinica ne radi pravilno
• Resetujte jedinicu (slika ).
Prilikom resetovanja ove jednice, napunite je. Kada
punjenje počne, ova jedinica se automatski resetuje.
Informacije o uparivanju i ostale postavke ostaju iste.
A
• Ne izlažite jedinicu vodi.
Imajte na umu mere opreza navedene u nastavku.
–– Pazite da ne ispustite jedinicu u lavabo ili neku posudu
napunjenu vodom.
–– Ne koristite jedinicu na vlažnim mestima ili po lošem
vremenu, kao što je kiša ili sneg.
• Ako vam se javi osećaj nelagodnosti nakon korišćenja
jedinice, odmah prestanite da je koristite.
• S obzirom na to da deca mogu progutati male delove poput
kapice za slušalicu, držite jedinicu van domašaja dece.
• Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa ovom
jedinicom koji nisu obrađeni u ovom priručniku, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Opcionalne zamenske kapice za slušalice možete poručiti
od najbližeg Sony prodavca.
B
Specifikacije
Opšte
C
Sistem za komunikaciju:
Specifikacija za Bluetooth® verzije 4.2
Izlaz: Bluetooth Specifikacija snage Class 2
Maksimalni opseg komunikacije:
Optička vidljivost od približno 10 m1)
Frekventni pojas: Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Radna frekvencija:
Bluetooth® 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Maksimalna izlazna snaga:
Bluetooth < 4 dBm
Kompatibilni Bluetooth profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podržani kodek3): SBC4) , AAC5)
Podržani metod zaštite sadržaja: SCMS-T
Opseg prenosa (A2DP):
20 Hz – 20.000 Hz (Frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
Stavke koje se dobijaju:
Bežične stereo slušalice sa mikrofonom (1)
Mikro-USB kabl (približno 50 cm) (1)
Držač (1)
Kapice za slušalice (po 2 u veličinama S/M)
Referentni vodič (ovaj list) (1)
Uputstvo za upotrebu (1)
Ostali dokumenti (1 komplet)
Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao
što su prepreke između uređaja, magnetnog polja oko
mikrotalasne rerne, statičkog elektriciteta, osetljivosti
prijema, performansi antene, operativnog sistema,
softverske aplikacije itd.
2)
Bluetooth® standardni profili ukazuju na svrhu Bluetooth®
komunikacije između uređaja.
3)
Kodek: Kompresija audio signala i format konverzije
4)
Subband Codec
5)
Advanced Audio Coding
1)
D
Bežične stereo slušalice sa
mikrofonom
E
Izvor napajanja:
DC 3,7 V: Ugrađena litijum-jonska punjiva baterija
DC 5 V: Kada se puni pomoću USB veze
Masa: Oko 18 g
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Nominalna potrošnja energije: 0,7 W
Vreme korišćenja:
Kada se povezuje preko Bluetooth uređaja
Vreme reprodukovanja muzike: Maks. 8 sati
Vreme komunikacije: Maks. 8 sati
Vreme u stanju mirovanja: Maks. 200 sati
Napomena: Vreme korišćenja može da bude kraće u
zavisnosti od kodeka i uslova korišćenja.
Vreme punjenja:
Približno 2 sata
(Oko 60 minuta reprodukcije muzike moguće je nakon
15 minuta punjenja.)
Napomena: Vreme punjenja može da bude različito u
zavisnosti od uslova korišćenja.
Temperatura pri punjenju: 5 °C do 35 °C
Prijemnik
Tip: Otvoren, dinamički
Jedinica zvučnika: 13,5 mm
F
Mikrofon
Tip: MEMS
Usmerenost: U svim smerovima
Efektivni frekventni opseg: 50 Hz – 8000 Hz
Sistemski zahtevi za punjenje
baterije pomoću USB veze
USB adapter za naizmeničnu struju
USB adapter za naizmeničnu struju dostupan na tržištu može
se napajati na više od 0,5 A (500 mA)
Lični računar
(Od decembra 2017.)
Lični računar sa prethodno instaliranim bilo kojim od
sledećih operativnih sistema i opremljen USB ulazom:
Operativni sistemi:
• Ako problem nastavi da se pojavljuje čak i nakon pomenutog
postupka resetovanja, inicijalizujte jedinicu na sledeći način.
Izvadite mikro USB kabl iz mikro USB ulaza, isključite
jedinicu, a zatim istovremeno pritisnite dugmad  i – i držite
ih pritisnutim najmanje 7 sekundi. Indikator (plavi) će
zatreperiti 4 puta, a jedinica će se resetovati na fabrička
podešavanja. Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane.
• Kada se jedinica inicijalizuje, možda neće moći da se
poveže sa iPhone uređajem ili računarom. U tom slučaju,
izbrišite informacije o uparivanju jedinice sa iPhone
uređaja ili računara, a zatim ih ponovo uparite.
O korišćenju držača
• Jedinicu skladištite tako da je dugmad za jačinu zvuka
+/- okrenuta prema unutrašnjosti držača (slika ).
• Nemojte da obavijate kabl oko kapica za slušalice (slika ).
Otpornost na prskanje jedinice
Specifikacije otpornosti na prskanje ove jedinice
odgovaraju IPX421) u standardu IEC 60529 „Nivoi zaštite od
prodora vode (IP pravilo)“, koje određuje obezbeđeni nivo
zaštite od ulaska vode.
(Uverite se da je poklopac mikro‑USB ulaza dobro zatvoren
kada koristite jedinicu.)
Međutim, jedinicu nije moguće koristiti u vodi. Ako se
jedinica ne koristi ispravno, voda može dospeti u nju i
izazvati vatru, strujni udar ili kvarove.
Dobro upamtite sledeće mere opreza i koristite jedinicu na
ispravan način.
1)
IPX4 (nivo zaštite od prskanja vode): Zaštićeno od
prskanja vode iz bilo kog pravca.
Tečnosti na koje se odnose specifikacije otpornosti
na prskanje
Primenljivo: Sveža voda, voda iz česme, isparavanje
Nije primenljivo: tečnosti osim onih koje su navedene
gore (primeri: voda sa sapunicom, voda sa deterdžentom,
voda sa sredstvima za kupanje, šampon, topla izvorska
voda, voda iz bazena, morska voda itd.)
Performanse otpornosti na prskanje ove jedinice su
zasnovane na Sony merenjima u uslovima koji su
ranije opisani. Imajte na umu da kvarovi koji su
rezultat potapanja u vodu koje je korisnik izazvao
neispravnim korišćenjem nisu pokriveni garancijom.
Održavanje performansi otpornosti na prskanje
Dobro upamtite sledeće mere opreza i koristite jedinicu na
ispravan način.
• Poklopac mikro-USB ulaza je važan za održavanje
otpornosti na prskanje. Uverite se da je poklopac
mikro‑USB ulaza dobro zatvoren kada koristite jedinicu.
Ako se na poklopcu nalaze strani predmeti ili nije
potpuno zatvoren, performanse otpornosti na prskanje
ne mogu da se održe. Pored toga, voda može dospeti u
jedinicu i izazvati kvarove.
• Ne prskajte vodom namerno po cilindričnom delu iz
kojeg se emituje zvuk. To može da dovede do opadanja
performansi otpornosti jedinice na prskanje.
• Ne stavljajte jedinicu u vodu niti je koristite na vlažnom
mestu kao što je kupatilo.
• Izbrišite mekom suvom tkaninom vodu koja dospe na
jedinicu. Ako voda zaostane u otvorima kapica za
slušalice, zvuk može da oslabi ili čak da se izgubi. U tom
slučaju skinite kapice za slušalice, okrenite zvučno kolo
prema dole i protresite ga nekoliko puta (slika ).
• Ne ostavljajte jedinicu sa vodom na sebi na hladnim
mestima jer voda može da se smrzne. Da biste izbegli
kvarove, obavezno izbrišite vodu posle upotrebe.
• Ako je jedinica slomljena ili deformisana, nemojte koristiti
jedinicu blizu vode ili se obratite najbližem Sony prodavcu.
Ostalo
• Nemojte postavljati jedinicu na mestu koje je izloženo
vlazi, prašini, pepeli ili pari ili u autu ili na mestu izloženom
direktnoj sunčevoj svetlosti.
• Korišćenje Bluetooth uređaja možda neće raditi na
mobilnim telefonima, u zavisnosti od stanja radio talasa i
lokacije na kojoj se oprema koristi.
• Visoka jačina zvuka može uticati na vaš sluh.
• Zbog bezbednosti saobraćaja, nemojte da koristite
slušalice tokom vožnje automobila ili bicikla.
• Ne koristite jedinicu na mestima na kojima bi bilo opasno
ako ne čujete zvuk okruženja, kao što su prelazi železničke
pruge, platforme na železničkim stanicama i gradilišta.
• Redovno čistite kapice za slušalice. Da biste očistili kapice
za slušalice, isperite ih blagim rastvorom deterdženta.
• Ne izlažite jedinicu prekomernim udarima.
• Jedinicu čistite mekom i suvom tkaninom.
(kada koristite Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(kada koristite Mac)
Mac OS X (verzija 10.9 ili novija)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
Download PDF

advertising