Sony | XDR-S40DBP | Sony XDR-S40DBP Prenosivi digitalni DAB/DAB+ radio Uputstva za rukovanje

4-449-401-12(1) (SR)
Početni koraci
DIGITALNI
RADIO DAB/FM
Korišćenje jedinice
na baterije
Zadnja strana
Slušalice
(stereo ili
monauralni*
mini priključak)
Uputstvo za upotrebu SR
Kada prvi put uključite radio,
on će automatski podesiti stanice.
Jačina
zvuka
Četiri baterije LR6
(veličina AA)
(ne isporučuju se)
Prvo umetnite  stranu baterije.
©2012 Sony Corporation
Savet
Adapter za naizmeničnu struju (isporučen)
XDR-S40DBP
* Kada slušate stereo program pomoću monauralnih slušalica,
čućete zvuk samo sa levog kanala.
Ako ste se preselili u drugi region i želite da napravite novu listu DAB stanica,
ponovo obavite automatsko podešavanje. Detaljne informacije pogledajte
u odeljku „MENU podešavanja“. MENU  AUTOTUNE
Slušanje radija
1
Menjanje prikaza
na displeju
Uključite radio.
2
3
Izaberite DAB.
Izaberite željenu stanicu ili uslugu.
4
Pritiskajte ENTER/DISP.
Pritisnite ENTER/DISP da biste slušali
izabranu stanicu.
Naziv stanice
Tekst koji se
pomera (DLS)
Kada izaberete sekundarnu
uslugu, na displeju se
prikazuje „SC“. Ovaj
indikator treperi kada
izabrana primarna stanica
ima sekundarnu uslugu.
Da biste prikazali
detaljne informacije
o stanicama:
Sat
MENU  INFO
(Pogledajte „MENU
podešavanja“.)
Menjanje prikaza
na displeju
1
Uključite radio.
2
3
Izaberite FM.
Pritisnite i držite  ili  da biste
skenirali FM stanice.
4
Pritisnite ENTER/DISP (ili , ) da
biste zaustavili skeniranje dok se
prikazuje željena frekvencija.
Pritiskajte ENTER/DISP.
Frekvencija
Skeniranje...
Sat
Kada radio primi signal
stanice, skeniranje se
pauzira 3 sekunde.
Savet
Memorisanje stanica
1
Podesite željenu stanicu.
2
Memorisane DAB stanice ostaju u memoriji jedinice čak
i nakon automatskog podešavanja.
Pritisnite i držite PRESET
dok na displeju ne počne
da treperi „PRESET“.
3
Izaberite željeni broj memorije.
Pritisnite  ili  da biste
preciznije podesili stanicu.
Slušanje memorisane stanice
1
Izaberite DAB ili FM.
2
Pritisnite PRESET.
Pratite korake od 1 do 4 u odeljku
„Slušanje radija“ iznad.
Broj memorije
se prikazuje
i na displeju.
Prikazaće se „SAVED“
i stanica je sačuvana.
Prikazaće se
„PRESET“ i na
displeju treperi
broj memorije.
3
Izaberite željeni broj
memorije.
RESET – Resetovanje jedinice
MENU podešavanja
Izaberite „OK“ da biste vratili jedinicu na podrazumevana fabrička podešavanja.
Sva podešavanja, memorisane stanice i lista dostupnih DAB stanica će se izbrisati.
Ulazak u režim MENU.
U režimu MENU, pritisnite  ili  da biste izabrali željenu stavku ili podešavanje u meniju,
pa pritisnite ENTER/DISP da biste potvrdili izbor.
AUTOTUNE – Automatsko podešavanje
Ako ste se preselili u drugi region ili ste resetovali jedinicu, obavite automatsko
podešavanje da biste napravili novu listu dostupnih DAB stanica.
Izaberite „YES“ da biste pokrenuli automatsko podešavanje. Kada se ono završi, na jedinici
će početi da se emituje prva stanica prema abecednom redosledu koji je sačuvala funkcija
automatskog podešavanja.
Napomene
• DAB automatsko podešavanje može da potraje nekoliko minuta u zavisnosti od regiona.
• Da biste otkazali automatsko podešavanje dok je u toku, pritisnite MENU ili BACK. Sve stanice
koje su pronađene pre otkazivanja se čuvaju u jedinici.
Ako su bilo koji problemi i dalje prisutni nakon što obavite sledeće provere, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Displej je zatamnjen ili nema prikazanih indikatora.
UPOZORENJE
Povratak na prethodni ekran.
Rešavanje problema
• Jedinica se koristi na ekstremno visokim ili niskim temperaturama ili na mestu sa prekomernom
vlagom.
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Zvuk je vrlo slab ili sa prekidima ili prijem nije zadovoljavajući.
Da biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište uređaja. Popravke bi trebalo da obavljaju
samo ovlašćeni serviseri.
•
•
•
•
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.
Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne postavljajte na uređaj predmete koji sadrže
tečnost, na primer vaze.
Budući da se adapter za naizmeničnu struju iskopčava iz mrežnog napajanja izvlačenjem
glavnog utikača adaptera iz utičnice, priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako primetite bilo kakvu nepravilnost u radu uređaja, odmah ga
iskopčajte iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.
Jedinica se napaja naizmeničnom strujom sve dok je priključena na zidnu utičnicu, čak i kada je
sama jedinica isključena.
Pločica sa osnovnim podacima o uređaju i važnim informacijama o bezbednosti se nalazi na
donjoj strani glavne jedinice i kućištu adaptera za naizmeničnu struju.
Ako se nalazite u zgradi, radio slušajte blizu prozora.
Razvucite antenu i podesite dužinu i ugao za najbolji prijem.
Zamenite sve baterije novim ako su ispražnjene.
Ako ostavite mobilni telefon blizu jedinice, iz nje može da se začuje
glasan šum. Udaljite telefon od jedinice.
Baterije se vrlo brzo isprazne.
• Obavezno isključite jedinicu kada je ne koristite. Procenjeno trajanje baterije je 10–13 sati.
Pogledajte „Specifikacije“ za više detalja.
Poklopac ležišta za baterije je otpao.
• Poklopac ležišta za baterije je osmišljen tako da može da otpadne
ako ga otvorite prekomernom silom. Umetnite desnu šarku poklopca
u desni otvor odeljka (), pa levu šarku u levi otvor ().
Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može da dovede do gubitka sluha.
Ne izlažite baterije (punjivu bateriju ili instalirane baterije) visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu, vatri i sličnim izvorima tokom dugog vremena.
U slučaju curenja baterije
Poruke
Ako tečnost curi iz baterije, ne dodirujte tečnost golim rukama.
Tečnost iz baterije može da ostane unutar uređaja. Obratite se najbližem Sony prodavcu.
Ako vam tečnost iz baterije dospe u oči, nemojte trljati oči, jer to može da dovede do slepila.
Brzo operite oči sa dosta čiste vode i odmah potražite pomoć lekara.
Ako tečnost iz baterije dospe na vaše telo ili odeću, mogu da nastanu opekotine ili povrede.
Brzo isperite čistom vodom i potražite pomoć lekara ako dođe do upale kože ili povreda.
LOW BATT (treperi i napajanje se isključilo)
60/45/30/15/OFF (deaktiviran)
Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se
prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije
NO PRESET
Kada podesite merač vremena za isključivanje, na displeju se prikazuje „SLEEP“.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan ili ga je u njeno ime proizvela druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću
proizvoda sa zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja
u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom servisnom
ili garantnom listu.
STATION FULL
SLEEP – Merač vremena za isključivanje
Jedinica se automatski isključuje kada istekne zadato vreme.
Izaberite jedno od željenih podešavanja tajmera (minuti):
PRESET – Memorisanje stanica
Možete da memorišete najviše po 10 stanica za DAB i FM. Pogledajte prethodni odeljak
„Memorisanje stanica“ za više detalja o tome kako da memorišete stanice pomoću
dugmeta PRESET.
SAVE: Stanica koju slušate će biti sačuvana u jedinici. Izaberite željeni broj memorije,
pa pritisnite ENTER/DISP.
Napomena
Ako je izabranom broju memorije već dodeljena druga stanica, ona će biti zamenjena novom.
DELETE: Možete da izbrišete nepotrebne stanice sa liste memorisanih stanica. Izaberite
broj memorije koji želite da obrišete, pa pritisnite ENTER/DISP.
INFO – Informacije o stanici
Možete da prikažete različite informacije o DAB stanici koju slušate.
CHANNEL: Kanal (Pogledajte tabelu DAB frekvencija u odeljku „Specifikacije“)
ENSEMBLE: Oznaka ansambla (dužina do 16 znakova)
STATION: Naziv stanice
PTY: PTY oznaka (Pogledajte „PTY (tip programa)“ u odeljku „Specifikacije“.)
BIT RATE: Brzina protoka bitova
SIGNAL: Nivo signala, od 0 (nema signala) do 100 (maksimalan)
Napomene
• Ako ne postoji oznaka ansambla niti naziv stanice, prikazivaće se „NO NAME“.
• Znakovi koje nije moguće prikazati prikazuju se kao „_“.
LIGHT – Pozadinsko osvetljenje
ON: Pozadinsko osvetljenje je uvek uključeno kada se jedinica napaja putem adaptera
za naizmeničnu struju. Kada jedinicu koristite na baterije, pozadinsko osvetljenje se
automatski isključuje ako se ne obavlja nikakva radnja 30 sekundi.
AUTO: Pozadinsko osvetljenje se automatski isključuje ako se ne obavlja nikakva radnja
30 sekundi.
Mere opreza
• Jedinicu koristite samo sa izvorima napajanja koji su navedeni u odeljku „Specifikacije“. Za rad
na baterije, koristite četiri alkalne baterije LR6 (veličina AA). Za rad na naizmeničnu struju,
koristite samo isporučeni adapter za naizmeničnu struju. Nemojte da koristite nijedan drugi tip
adaptera za naizmeničnu struju.
• Ako ne koristite isporučeni adapter za naizmeničnu struju, to može da dovede
do kvara jedinice jer polaritet utikača drugih proizvođača može da se razlikuje.
• Kada jedinicu koristite na baterije, preporučujemo vam da iskopčate adapter za naizmeničnu
struju iz zidne utičnice i DC IN 6 V priključka. Iskopčajte utikač spoljnog izvora napajanja pre
korišćenja jedinice.
• Koristite jedinicu u temperaturnom opsegu od 0°C do 40°C. Ako je koristite na temperaturama
višim od ovog opsega, na displeju mogu da počnu da se prikazuju brojevi koji nemaju nikakve
veze sa frekvencijom. Ako je koristite na temperaturama nižim od ovog opsega, prikazani
brojevi mogu da se menjaju veoma sporo. (Kada jedinicu ponovo počnete da koristite
u preporučenom temperaturnom opsegu, ove nepravilnosti će nestati i jedinica neće biti
oštećena.)
• Kada koristite slušalice, koristite one sa stereo (tropolnim) ili monauralnim (dvopolnim) mini
priključkom. Možda nećete čuti zvuk sa drugim tipovima slušalica.
• Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturama, direktnom suncu, vlazi, pesku, prašini ili
mehaničkim udarcima. Nikad ne ostavljajte uređaj u kolima koja su parkirana na suncu.
• Ako bilo kakav čvrst predmet ili tečnost upadne u jedinicu, iskopčajte adapter za naizmeničnu
struju i izvadite baterije, a zatim odnesite jedinicu na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka
upotrebe.
• Pošto se za zvučnike koristi jak magnet, držite lične kreditne kartice koje koriste magnetno
kodiranje ili ručne satove koji se navijaju dalje od jedinice kako biste sprečili moguće oštećenje
zbog magnetizma.
• Da biste očistili kućište, koristite meku i suvu krpu. Ne koristite nikakav rastvarač, kao što je
alkohol ili benzin, koji može da ošteti završni sloj.
• Ne koristite jedinicu mokrim rukama jer to može da izazove kratki spoj.
Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ako je DAB prijem nakon automatskog podešavanja lošeg kvaliteta, pokušajte sa ručnim
podešavanjem.
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se proizvod ne sme
tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje
do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
1 Izaberite željeni DAB kanal.
Odnosi se samo na Evropu
MANUAL – Ručno podešavanje
Jedinica počinje skeniranje radi pronalaženja dostupnih stanica u izabranom kanalu.
2 Izaberite stanicu koju želite da slušate.
Savet
Nova ručno podešena DAB stanica se čuva u jedinici.
TIME – Podešavanje sata
SET: Podrazumevano podešavanje je „AUTO“, koje omogućava sinhronizovanje sata sa
primljenim DAB podacima. Izaberite „MANUAL“ da biste ručno podesili sat pomoću , 
i dugmadi ENTER/DISP.
12H/24H: Izaberite režim prikaza sata, 12-časovni ili 24-časovni sat.
Napomena
Kada ručno podesite sat, on će se resetovati ako iskopčate adapter za naizmeničnu struju
i izvadite baterije duže od 1 minuta.
BEEP – Zvučni signali pri korišćenju jedinice
Izaberite „ON“ da biste omogućili zvučne signale kada koristite jedinicu.
Odlaganje potrošenih baterija (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje
otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju označava da se baterija koja se
dobija uz ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za
živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni
da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa jedinicom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
• Baterije su iscrpljene. Zamenite sve baterije novim.
NO SIGNAL
• U regionu nema podržanog DAB programa.
• Izgubili ste prijem izabranog DAB programa.
• Nema memorisane stanice.
• Lista DAB stanica memorisanih u jedinici je puna.
OFF AIR
• Izabrana stanica ili usluga trenutno ne emituje program.
Specifikacije
Frekventni opseg
DAB (Band-III): 174,928 MHz  239,200 MHz
FM: 87,5 MHz  108 MHz (u koracima od 0,05 MHz)
Međufrekvencija
DAB (Band-III): 2,048 MHz
FM: 1,943 MHz
DAB (Band-III) tabela frekvencija (MHz)
Kanal
Frekvencija
Kanal
Frekvencija
Kanal
5A
174,928
8C
199,360
11C
Frekvencija
220,352
5B
176,640
8D
201,072
11D
222,064
5C
178,352
9A
202,928
12A
223,936
5D
180,064
9B
204,640
12N
224,096
6A
181,936
9C
206,352
12B
225,648
6B
183,648
9D
208,064
12C
227,360
6C
185,360
10A
209,936
12D
229,072
6D
187,072
10N
210,096
13A
230,784
7A
188,928
10B
211,648
13B
232,496
7B
190,640
10C
213,360
13C
234,208
7C
192,352
10D
215,072
13D
235,776
7D
194,064
11A
216,928
13E
237,488
8A
195,936
11N
217,088
13F
239,200
8B
197,648
11B
218,640
Zvučnik: Približno 6,6 cm prečnik, 8 Ω, monauralni
Audio izlaz za napajanje: 0,3 W
Izlaz: priključak  (slušalice) (ø 3,5 mm, stereo mini priključak)
Zahtevi za napajanje: 6 V DC, četiri alkalne baterije LR6 (veličina AA)
Spoljni izvor napajanja DC IN 6 V
Trajanje baterije (JEITA)*:
Približno 13 sati za DAB, 10 sati za FM (kada koristite Sony alkalne baterije (LR6SG))
Približno 11 sati za DAB, 9 sati za FM (kada koristite Sony (NH-AA) Ni-MH baterije)
Dimenzije: Približno 180 mm × 95 mm × 36 mm (Š/V/D) izuzev isturenih delova i kontrola
Masa: Približno 445 g uključujući baterije
Isporučena dodatna oprema: Adapter za naizmeničnu struju (1)
* Kada slušate preko zvučnika. Vrednosti su merene po standardima koje je propisala JEITA (Udruženje
japanskih proizvođača elektronike i informacionih tehnologija). Stvarni vek trajanja baterija može da se
razlikuje u zavisnosti od načina upotrebe i radnih uslova.
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
PTY (tip programa)
Ova funkcija označava usluge u tipu programa, kao što je NEWS, SPORT ili PTY lista, koje se
prenose u DAB-u.
Tip programa
Displej
Tip programa
Displej
Nema tipa programa
NO PTY
Druga muzika
OTHER M
Vesti
NEWS
Vremenska prognoza/
meteorologija
WEATHER
FINANCE
Aktuelna događanja
AFFAIRS
Finansije/poslovanje
Informacije
INFO
Programi za decu
CHILDREN
Sport
SPORT
Društvene teme
FACTUAL
Obrazovanje
EDUCATE
Religija
RELIGION
Drama
DRAMA
Telefonski pozivi
PHONE IN
Kultura
ARTS
Putovanja
TRAVEL
Nauka
SCIENCE
Slobodno vreme
LEISURE
JAZZ
Kolaž program
TALK
Džez muzika
Pop muzika
POP
Kantri muzika
COUNTRY
Rok muzika
ROCK
Narodna muzika
NATION M
Lagana muzika
EASY
Stari hitovi
OLDIES
Lagana klasična muzika
CLASSICS
Folk muzika
FOLK
Ozbiljna klasična muzika
CLASSICS
Dokumentarni program
DOCUMENT
Download PDF