Sony | ICF-C318 | Sony ICF-C318 Radio sa satom Uputstva za rukovanje

2-899-361-51(1)
IGN3
FM/LW Radio sat
ICF-C318
UPOZORENJE
Radi spreþavanja požara ili elektriþnog
udara, ne izlažite ureÿaj kiši ili vlazi.
Da biste izbegli elektriþni udar, ne otvarajte
kuüište. Servis poverite iskljuþivo struþnim
osobama.
Ne postavljajte ureÿaj u uzak prostor, kao što su
police za knjige ili ugradni ormari.
Uputstvo za upotrebu
BA
CS
DREAM MACHINE
Dream Machine je zaštiüeni znak Sony Corporation.
Da biste spreþili opasnost od požara ili elektriþnog
udara, na ureÿaj ne postavljajte posude ispunjene
teþnošüu, npr. vaze.
Povežite ureÿaj u lako dostupnu zidnu utiþnicu.
Ako primetite neobiþnosti u njegovom radu,
odmah izvucite mrežni kabl iz utiþnice.
Karakteristike
Radio sat s dva alarma i FM/AM prijemom.
Razliþiti alarmi – radio ili zujalica.
Taster datuma za prikaz meseca, dana i godine.
Podešavanje osvetljenosti displeja
(visoka/srednja/niska).
x Produženje vremena dremanja (funkcija Snooze)
– vreme dremaja od 10 do 60 minuta do
maksimalne vrednosti prilikom svake upotrebe.
x
x
x
x
© 2006 Sony Corporation
http://www.sony.net
FM žiþana antena
Mere predostrožnosti
x Koristîte ureÿaj samo s izvorima napajanja
navedenim u tehniþkim podacima.
Mrežni kabl
x Ploþica s podacima o naponu itd., se nalazi na
U sluþaju problema
Ako se prilikom rada ureÿaja pojave problemi,
proverite sledeüe napomene da biste utvrdili da li
treba servisirati ureÿaj.
Ako problem može da se otkloni, obratite se Sony
prodavcu.
Sat prikazuje "AM 12:00" zbog prekida
napajanja.
x Ponovo podesite taþno vreme i alarme.
x
x
x
x
x
Pored komande VOLUME na
ureÿaju nalazi se ispupþenje
koje pokazuje smer
pojaþavanja zvuka.
Odlaganje islužene elektriÿne i
elektronske opreme (primenjivo u
Evropskoj uniji i ostalim
evropskim državama sa posebnim
sistemima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži oznaþava da
ovaj proizvod ne sme da se odlaže kao kuüni otpad.
On treba da se odloži na predviÿenom mestu za
reciklažu elektriþne ili elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem starog proizvoda þuvate okolinu i brinete
za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u oþuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo vas da kontaktirate vašu lokalnu
upravu, deponiju otpada ili prodavnicu u kojoj ste
kupili proizvod.
FM
87,5-108 MHz
AM
530-1.710 kHz
Zvuþnik
Preþnik približno 6,6 cm, 8 ȍ
Izlazna snaga
150 mW (pri 10% harmonijske distorzije)
Svakim okretanjem ALARM TIME SET A
(ili B) + ili – prikaz se menja za 1 minut. Ako
okrenete i zadržite ALARM TIME SET A
(ili B) + ili –, cifre se ubrzano poveüavaju (ili
smanjuju) po 1 minut do 10 minuta i zatim u
koracima od 10 minuta. Za vreme
podešavanja alarma, indikator
A (ili
B) trepüe na displeju.
Sledeüi primer prikazuje podešavanje
ALARM A alarma.
Na displeju trepüe "AM 12:00".
sekunde.
ýuje se zvuþni signal i na displeju trepüe
godina.
3 Pritisnite + i – za podešavanje godine.
4 Pritisnite CLOCK.
5 Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje
x
meseca, dana i vremena.
Posle podešavanja vremena, þuju se dva
kratka zvuþna signala i sat zapoþinje da radi
od 0 sekundi.
x
x Ako pritisnete i zadržite + i –, godine, meseci i
dani se brže smenjuju.
Prilikom podešavanja taþnog vremena, vreme se
ubrzano smenjuje u koracima od 1 minut do 10
minuta i zatim u koracima od 10 minuta.
x Prilikom podešavanja sata, morate da završite
svaki korak u roku od 65 sekundi ili üe se
postupak podešavanja sata poništiti.
Prikaz godine i datuma
Jednom pritisnite taster SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF za prikaz datuma i još jednom u roku od 3
sekunde za prikaz godine.
Na displeju se datum ili godina prikazuju oko 3
sekunde i zatim se prikaz vraüa na taþno vreme.
x
x
x
x
x
Podešavanje
osvetljenosti displeja
Na raspolaganju su tri nivoa osvetljenosti displeja,
koja se podešavaju tasterom BRIGHTNESS.
Rukovanje radio
prijemnikom
1 Pritisnite taster RADIO ON za
ukljuþivanje radija.
2 Podesite jaþinu zvuka regulatorom
VOLUME.
3 Izaberite talasno podruþje pomoüu
BAND.
Podesite stanicu regulatorom
TUNING.
Za iskljuþivanje radija
Pritisnite RADIO OFF/ALARM RESET.
Frekvencije
B) + ili – za podešavanje željenog
vremena.
2 Pritisnite taster CLOCK duže od 2
Tehniþki podaci
Talasno podruþje
2 Okrenite ALARM TIME SET A (ili
1 Prikljuþite radio sat na napajanje.
4
Frekvencijski opseg
Vreme alarma se prikazuje na nekoliko
sekundi i zatim se na displeju prikazuje
A (ili B). (Ne prikazuje se
indikator
ako je prekidaþ u položaju OFF).
Podešavanje taþnog
vremena i datuma
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa
vašim ureÿajem, molimo da se obratite
najbližem ovlašüenom Sony prodavcu.
Prikaz taþnog vremena
12-þasovni sistem
željeni zvuk alarma (RADIO ili
BUZZER).
Radio alarm je aktiviran, ali se u podešeno
vreme ne oglašava alarm.
x Da li je podešen regulator glasnoüe VOLUME?
dnu ureÿaja.
x
1 Postavite ALARM A (ili B) na
Radio ili zujalica se ne ukljuþuju u
podešeno vreme.
x Da li je aktiviran alarm sa radiom ili zujalicom?
(na primer, da li svetli indikator
A (ili
B)?)
x Mrežni kabl izvucite iz utiþnice tako da
pridržite utikaþ. Nemojte da povlaþite kabl.
Ureÿaj se napaja dok je mrežni kabl povezan u
zidnu utiþnicu, þak i kada je iskljuþen.
Omoguüite dovoljnu ventilaciju da biste spreþili
pregrevanje ureÿaja. Ne postavljajte ureÿaj na
površine (tepihe, üebad itd.) ili blizu materijala
(zavese) koji blokiraju otvore za ventilaciju.
Ako u ureÿaj dospe strani predmet ili teþnost,
iskljuþite ga iz napajanja i pre dalje upotrebe
dajte na pregled ovlašüenom servisu.
Ako se kuüište ureÿaja zaprlja, obrišite ga
mekom krpom navlaženom u blagom rastvoru
deterdženta.
Nemojte da povezujete antenski kabl na spoljnu
antenu.
Da biste smanjili opasnost od požara, ne
pokrivajte ventilacione otvore na ureÿaju
novinama, stolnjacima, zavesama i sl. Ne
postavljajte upaljene sveüe na ureÿaj.
Podešavanje vremena alarma
Poboljšavanje prijema
FM: Sasvim izvucite FM antenu za bolji prijem
FM talasnog podruþja.
x
Kad je završeno podešavanje alarma, prikaz
se vraüa na taþno vreme posle nekoliko
A (ili B) prestaje
sekundi, a indikator
da trepüe i stalno svetli.
Dok je ALARM A (ili B) podešen na RADIO
ili BUZZER, vreme alarma može da se promeni
pomoüu ALARM TIME SET A (ili B).
Jednim okretom ALARM TIME SET A (ili B)
prikazuje se alarm na 4 sekunde. Okretanjem
ALARM TIME SET A (ili B) dok se prikazuje
alarm, promeniüe se vreme alarma.
Indikator
A (ili B) trepüe na displeju.
Dok se prikazuje vreme alarma na displeju.
Kad se oglašava alarm.
Kad je aktivirana funkcija Snooze.
Podešenje alarma može da se promeni ako je
ALARM A (ili B) podešeno na OFF. Ako se
okrene ALARM TIME SET A (ili B), na
displeju se prikazuje "OFF" na oko 0,5 sekundi.
Ako se tokom prvog alarma oglasi drugi (ili
aktivira funkcija Snooze), drugi alarm ima prioritet.
Funkcija CLOCK nije dostupna dok se
oglašava alarm ili je aktivirana funkcija Snooze.
Podešenje ALARM VOLUME podešava i
glasnoüu signalnog zvuka. Ako je ALARM
VOLUME podešen na LOW, glasnoüa signala
üe takoÿe biti niska.
Prilikom prelaza na letnje raþunanje vremena,
sat treba podesiti ruþno.
Ako su za isto vreme podešena oba alarma
(ALARM A i B), ALARM A ima prioritet.
Ako želite da dremate još nekoliko minuta
Pritisnite SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Zvuk alarma se iskljuþuje, ali se ponovo
automatski ukljuþuje posle 10 minuta. Svakim
pritiskom na taster SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF, vreme dremanja se menja na sledeüi naþin:
Najduže vreme dremanja je 60 minuta.
Vreme dremanja se prikazuje na displeju oko 4
sekunde i zatim vraüa na prikaz taþnog vremena.
Kad pritisnete SNOOZE/DATE/SLEEP OFF
posle prikaza taþnog vremena, ponovo poþinje
odbrojavanje vremena dremanja od 10 minuta.
Za zaustavljanje alarma
Za prekid rada alarma, pritisnite taster RADIO
OFF/ALARM RESET.
Alarm üe nastaviti s radom sutra u isto vreme.
Ako ne pritisnete RADIO OFF/ALARM RESET,
alarm se neprekidno oglašava oko 60 minuta i
zatim se automatski zaustavlja.
Za iskljuþivanje alarma
Postavite prekidaþ ALARM A (ili B) na OFF.
Indikator
A (ili B) se iskljuþuje.
Podešavanje Sleep
tajmera
Ako želite da zaspite uz muziku, možete da
podesite ugraÿeni sleep tajmer koji automatski
iskljuþuje radio.
AM: Okrenite ureÿaj vodoravno za optimalni
prijem. U ureÿaj je ugraÿena feritna antena.
Napajanje
230 V AC, 50 Hz
Pritisnite taster SLEEP.
Radio üe se ukljuþiti. Može da se podesi sleep
tajmer na 90, 60, 30 ili 15 minuta. Svakim
pritiskom na taster SLEEP, vreme üe se
smenjivati na sledeüi naþin:
Dimenzije
Približno 155 x 82,8 x 151,5 mm (š/v/d),
ukljuþujuüi isturene delove i komande
Masa
Približno 536,8 g
Dizajn i tehniþki podaci su podložni
promeni bez prethodnog upozorenja.
Proizvoÿaþ ne preuzima odgovornost za
eventualne štamparske greške.
Sony Europe Limited
Predstavništvo u Bosni i Hercegovini
71000 Sarajevo
Sony info centar
+38733 943 600
www.sony.ba
support.ba@eu.sony.com
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Ne upotrebljavajte ureÿaj na metalnom stolu jer to
može da prouzrokuje smetnje u prijemu.
Podešavanje alarma
Moguüe je podesiti dva alarma (ALARM A i
ALARM B).
Vreme alarma može da se podesi za svaki program
i može da se izabere zvuk alarma izmeÿu –
RADIO ili BUZZER (zujalica).
Napomene
x Pre podešavanja alarma, podesite taþno vreme
(pogledajte "Podešavanje taþnog vremena i
datuma").
x Fabriþki je alarm podešen na "PM 12:00".
x Prilikom upotrebe radio alarma, prvo podesite
stanicu i podesite glasnoüu (pogledajte
"Rukovanje radio prijemnikom").
x Kad podesite alarm sa zujalicom, podesite
ALARM VOLUME na LOW ili HIGH.
ýuju se dva kratka zvuþna signala prilikom
povratka na "90".
Radio üe svirati u toku podešenog vremena, pa üe
se automatski iskljuþiti.
Iskljuþivanje radio prijema pre podešenog
vremena
Pritisnite taster RADIO OFF/ALARM RESET ili
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Istovremena upotreba alarma i sleep tajmera
Možete da zaspite slušajuüi radijski program i da
se probudite uz zvuk radija ili zujalice u podešeno
vreme.
1 Podesite alarm. (Pogledajte
"Podešavanje alarma".)
2 Podesite sleep tajmer. (Pogledajte
"Podešavanje Sleep tajmera".)
Sony Overseas S.A.
Predstavništvo u Beogradu
Bulevar Mihajla Pupina 10b/II/V
11070 Novi Beograd
www.sony.co.yu
Download PDF

advertising