Sony | ICF-DS15iP | Sony ICF-DS15iP Stanica sa zvučnicima za iPhone/iPod Uputstvo

Funkcije
4-286-722-82(1)
Izvor napajanja
IHW3
Audio docking sistem
Uređaj sadrži bateriju CR2032 za čuvanje
podataka o vremenu i alarmu, za nastavak rada
i u slučaju prekida napajanja (sistem "No Power
No Problem").
Kada zameniti punjivu
bateriju
Referentno uputstvo
Kad baterija oslabi, na ekranu se prikazuje " ".
Ako tokom perioda dok je napon baterije slab
dođe do prekida napajanja, trenutno vreme i
alarm biće izbrisani. Bateriju zamenite Sony
CR2032 litijumskom baterijom. Upotreba drugačije baterije može uzrokovati požar ili eksploziju.
Zamena baterije
Oslonac
1 Ostavite strujni utikač spojenim na strujnu
2
Mrežni kabl
Senzor daljinskog
upravljača
FM žičana antena
3
4
utičnicu, odvijačem uklonite vijak poklopca ležišta za baterije na donjoj strani
uređaja i otvorite poklopac (sl. 1).
Uklonite staru bateriju i umetnite novu u
ležište za baterije, stranom  okrenutom
prema gore (sl. 2).
Vratite poklopac ležišta za baterije
nazad i zategnite vijak.
Pritisnite , RADIO BAND, AUDIO IN
ili SNOOZE/BRIGHTNESS na uređaju
kako biste isključili prikaz indikatora
"" na ekranu.
Napomena
9 Nemojte odspajati mrežni kabl iz zidne utičnice kad menjate bateriju. U suprotnom će se
tačan datum, tačno vreme, alarm i memorisane
stanice izbrisati.
1
©2011 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Tipke VOLUME + i  imaju ispupčenje.
ICF-DS15iP
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj
kiši niti vlazi.
Kako biste sprečili požar, ne prekrivajte ventilacione otvore uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama itd. Ne stavljajte izvore otvorenog
plamena, na primer upaljene sveće, na uređaj.
Kako biste izbegli opasnost od požara ili
električnog udara, uređaj se ne sme izlagati
kapljanju ili prskanju tečnosti, niti se na njega
smeju postavljati predmeti ispunjeni sa
tečnošću, na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uzan prostor, poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Baterije (ugrađene ili one koje se stavljaju
posebno) ne smeju se dugotrajno izlagati visokim
temperaturama, na primer sunčevom svetlu,
vatri i sl.
Budući da se odspajanje uređaja sa mrežnog
napona izvodi putem mrežnog kabla, spojite
uređaj na lako dostupnu utičnicu. Ako primetite
kakve nepravilnosti na uređaju, odmah odspojite
mrežni utikač iz utičnice.
Uređaj nije odspojen sa mrežnog napona sve dok
je utikač kabla napajanja spojen na električnu
utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
Pločica sa podacima i važnim sigurnosnim informacijama nalazi se na dnu uređaja.
OPREZ
Opasnost od eksplozije usled nepravilne
zamene baterije. Zamenite je samo baterijom
identičnog tipa.
Napomene za korisnike: sledeća informacija
vredi samo za uređaje koji se prodaju u
državama u kojima se primenjuju EU smernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i
garancije pogledajte adresu na garantnom listu.
Mere opreza
9 Za odspajanje kabla napajanja, uhvatite utikač,
nikad nemojte povlačiti za kabl.
9 Budući da zvučnik sadrži snažan magnet, predmete
poput kreditnih kartica koje sadrže magnetni
kôd ili satove na navijanje, CRT televizore ili
projektore, itd., držite dalje od uređaja kako ne
bi došlo do oštećenja zbog delovanja magneta.
9 Nemojte stavljati uređaj na mesta u blizini
izvora toplote poput radijatora i kanala za dovod
vrućeg vazduha, ili na mesta koja se nalaze pod
direktnim uticajem sunčevog zraka, prekomerne
prašine, mehaničkih vibracija ili udaraca.
9 Omogućite adekvatan protok vazduha kako biste
sprečili pregrevanje. Ne postavljajte uređaj na
mekane podloge, (tepihe, deke i slično) ili u
blizini tkanina (na primer zavesa) koji bi mogli
blokirati ventilacione otvore.
9 Ako u kućište uređaja dospe kakav predmet ili
tečnost, odspojite uređaj i odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
9 Tokom grmljavinskog nevremena nemojte
dirati antenu ni priključak.
9 Ne dirajte uređaj ukoliko su vam ruke mokre.
9 Ne postavljajte uređaj blizu vode.
NAPOMENE O LITIJUU
U MSKOJ BATERIJI
9 Obrišite bateriju suvom krpom kako biste
osigurali dobar kontakt.
9 Prilikom umetanja baterije pazite na oznake
polariteta.
9 Nemojte dodirivati bateriju metalnom pincetom
ili makazama jer može doći do kratkog spoja.
Napomena
9 U ovom referentnom uputstvu pojam "iPod"
se koristi kao opšti naziv za funkcije iPoda ili
iPhonea, osim ako u tekstu ili na ilustracijama
nije naznačeno drugačije.
Odlaganje stare električne i
elektronske opreme (primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba da bude zbrinut na, za tu namenu
na predviđenom mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije
o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod. Primenjivi
pribor: Daljinski upravljač.
Odlaganje starih baterija
(primenjivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim državama
sa posebnim sistemima za
odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se
baterija isporučena sa ovim proizvodom ne sme
odlagati sa kućnim otpadom. Na nekim baterijama
ova oznaka može biti u kombinaciji sa hemijskim
simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo
(Pb) se koriste ako baterija sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u
sprečavanju mogućih negativnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći
nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga,
performansi ili zadržavanja celovitosti podataka
zahtevaju trajnu povezanost sa unutrašnjom
baterijom, takvu bateriju treba da menjaju samo
osposobljeni serviseri.
Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije,
predajte dotrajali proizvod na sabirno mesto za
recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje
o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.
Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih
baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste
kupili proizvod.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih
za uređaj, molimo da se obratite najbližem Sony
prodavcu.
Tipka za resetovv v anje
2
CR2032
Podešavanje sata
Daljinski upravljač
Prvo podešavanje sata
Pre prve upotrebe isporučenog daljinskog upravljača skinite izolacionu foliju.
Usmerite daljinski upravljač prema senzoru 
(senzor daljinskog upravljača) na uređaju.
Tačan datum i vreme podešeni su na uređaju u
fabrici, a za napajanje se koristi pomoćna baterija.
Sve što prvi put treba da učinite jeste da spojite
uređaj na napajanje.
Punjenje iPoda
Uređaj možete koristiti za punjenje baterije. Punjenje
započinje čim iPod priključite na uređaj.
Na displeju iPoda se prikazuje status punjenja.
Za detalje pogledajte korisnički priručnik iPoda.
stranu  okrenuti gore
Napomena
9 Ako nećete koristiti daljinski upravljač duže
vreme, izvadite bateriju kako biste izbegli
oštećenja usled curenja elektrolita i korozije.
Početak letnjeg računanja vremena
Ovaj model uređaja automatski podešava letnje
računanje vremena.
Od početka letnjeg računanja vremena prikazuje
se "", a nestaje automatski nakon prestanka
letnjeg računanja vremena.
Upotreba iPoda
Automatsko podešavanje letnjeg računanja
vremena zasniva se na GMT vremenu (glavno
vreme po Greenwichu).
Kompatibilni modeli iPoda/iPhonea
Slede kompatibilni modeli iPoda/iPhonea.
Pre upotrebe sa ovim uređajem ažurirajte softver
svog iPoda/iPhonea na najnoviju verziju.
9 Početak letnjeg računanja vremena: u 1:00 sat
poslednje nedelje u martu.
9 Početak standardnog računanja vremena: u 2:00
sata poslednje nedelje u oktobru.
Za isključenje funkcije Auto DST/Summer
Time tokom letnjeg računanja vremena.
Funkciju Auto DST/Summer Time je moguće
isključiti.
Istovremeno pritisnite i zadržite tipke CLOCK i
SNOOZE/BRIGHTNESS na uređaju najmanje
dve sekunde kad je prikazano tačno vreme.
Na ekranu se pojave indikatori "" i "OFF" u
znak da je funkcija Auto DST/Summer Time
isključena. Na ekran se vraća prikaz tačnog
vremena.
Napomene
9 Promene postavki funkcije Auto DST/Summer
Time (pogledajte gore) podložne su uslovima
i zakonima svake zemlje/regije. Ako to nije
u skladu sa željenim podešenjem, poništite
postavku funkcije Auto DST/Summer Time
i podesite letnje/zimsko računanje vremena
prema potrebi. Korisnici koji žive u zemlji/regiji
koja ne koristi letnje i zimsko računanje vremena
pre upotrebe ovog uređaja moraju isključiti
funkciju Auto DST/Summer Time.
9 Za ponovno aktiviranje funkcije Auto DST/
Summer Time istovremeno pritisnite i zadržite
tipke CLOCK i SNOOZE/BRIGHTNESS na
uređaju najmanje dve sekunde.
Na ekranu se pojave indikatori "" i "On" u
znak da je funkcija Auto DST/Summer Time
aktivirana. Na ekran se vraća prikaz tačnog
vremena.
Za ručnu promenu podešenja sata primenite
sledeći postupak.
Resetovanje uređaja
Uz normalnu upotrebu baterija (CR2025) bi trebala
da traje oko šest meseci. Kada daljinski upravljač
prestane da radi, zamenite bateriju novom.
Napomena
9 Iako je sat tačno podešen u fabrici, može doći
do odstupanja tokom transporta ili skladištenja.
Ako je potrebno, podesite sat kao što je opisano
u "Ručno podešavanje sata".
Ručno podešavanje sata
Pritisnite tipku za resetovanje uzanim predmetom ako uređaj ne radi pravilno. Tačno vreme,
alarm, memorisane stanice i sl. vratiće se na
fabričke postavke (pogledajte sl. 2).
Kada zameniti punjivu
bateriju
Tipke VOL + i  imaju ispupčenje.
OFF (isključeno)
9 Obustavljanje trenutne funkcije i zaustavljanje
reprodukcije.
9 Prekid aktiviranog alarma/odloženog alarma.
 (reprodukcija/pauza)
9 Početak reprodukcije sa iPoda. Pritisnite ponovo
za pauzu/nastavak reprodukcije.
 (napred)
9 Pomak na sledeći zapis.
9 Pritisnite i zadržite tokom slušanja zvučnog
zapisa kako biste pronašli željeno mesto.
 (gore)/ (dole)
9 Odabir opcije menija ili zapisa za reprodukciju.
ENTER
9 Aktiviranje odabrane opcije menija ili pokretanje reprodukcije.
Napomena
9 Ovaj uređaj ne može se koristiti sa iPadom i
takva upotreba mogla bi dovesti do kvara.
SOUND
9 Odabir željenog zvučnog efekta. (Za detalje
pogledajte "Dobijanje zvučnog efekta basa ili
širokog zvuka".)
1 Postavite iPod na konektor fioke.
MENU
9 Pomak na prethodni meni.
3 Pritisnite TIME SET + ili – nekoliko
PRESET +/9 Odabir programskog broja ili memorisane stanice.
(Za detalje pogledajte "Upotreba radio prijemnika".)
4
Sekunde počinju da se povećavaju od nule.
Napomene
9 Ako ne pritisnete tokom podešavanja sata nijednu
tipku u trajanju oko jednog minuta, postavka
tačnog vremena biće poništena.
9 Ovaj uređaj poseduje i kalendar od 100 godina
(2011. – 2110.). Kad je podešen datum, automatski
se prikaže i dan u nedelji.
MON = ponedeljak, TUE = utorak, WED =
sreda, THU = četvrtak, FRI = petak, SAT =
subota, SUN = nedelja
Prikaz godine i datuma
Tokom prikaza sata pritisnite CLOCK na uređaju
jednom za datum i pritisnite je ponovo za podešavanje godine. Nakon nekoliko sekundi na
displeju će se automatski vratiti prikaz tačnog
vremena.
Reprodukcija
Konektor fioke može se malo nagnuti.
VOL +/- (glasnoća glasnije/tiše)
9 Podesite glasnoću.
RADIO BAND
9 Uključenje radio prijema i odabir talasnog
pojasa.
puta kako biste podesili godinu i zatim
pritisnite CLOCK.
Ponovite korak 3 kako biste podesili
mesec, dan, sat i minute.
* iPodom nano (6. generacije) ne može se upravljati
pomoću daljinskog upravljača ako pritisnete
"MENU", "", "" i "ENTER"
O autorskim pravima
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD-u i drugim zemljama.
"Made for iPod" i "Made for iPhone" znači da je
elektronski pribor dizajniran posebno za iPod ili
iPhone i kompanija Apple je potvrdila da odgovara
njenim standardima. Apple nije odgovoran za rad
ovog uređaja ili njegovu usklađenost sa sigurnosnim
i nadzornim standardima. Imajte na umu da upotrebom ovog pribora sa iPod ili iPhone uređajem
možete uticati na bežičnu komunikaciju.
 (nazad)
9 Pomak na prethodni zapis. Tokom reprodukcije
ovaj postupak vraća trenutni zapis na početak.
Za povratak na prethodni zapis pritisnite dvaput.
9 Pritisnite i zadržite tokom slušanja zvučnog
zapisa kako biste pronašli željeno mesto.
1 Spojite uređaj na napajanje.
2 Pritisnite i zadržite CLOCK dok na
displeju ne počne da treperi godina.
iPod touch 4. generacije
iPod touch 3. generacije
iPod touch 2. generacije
iPod nano 6. generacije*
iPod nano 5. generacije
iPod nano 4. generacije
iPod touch 3. generacije
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
TUNE +/9 Podešavanje stanice dok je radio uključen.
9 Pritisnite i zadržite za pretraživanje AM ili FM
stanica.
2 Pritisnite .
AUDIO IN
9 Uključenje funkcije AUDIO IN kad je spojena
spoljna komponenta. (Za detalje pogledajte
"Spajanje ostalih komponenata".)
3 Glasnoću prilagodite pomoću VOLUME +
SLEEP
9 Podesite sleep timer. (Za detalje pogledajte
"Podešavanje sleep timera".)
Napomena
9 Neke operacije mogu se razlikovati ili možda
neće biti dostupne na svim modelima iPoda.
Započinje reprodukcija sa iPoda.
iPodom možete upravljati putem ovog uređaja
ili njegovim tipkama.
ili – (VOL + ili – na daljinskom upravljaču).
Nastavlja se na drugoj strani
Stavljanje i uklanjanje iPoda
Pri stavljanju il0i vađenju iPoda, držite ga pod
uglom kakav ima i priključak fioke. Nemojte
povlačiti iPod previše prema napred.
Napomena
9 Prikaz FM frekvencije je precizna do 0,1 MHz.
Na primer, frekvencije 88,00 i 88,05 MHz biće
prikazane kao "88.0 MHz".
–podešavanje uz pretraživanje
Uređaj automatski pretražuje AM ili FM stanice.
1 Sledite korake 1 i 2 pod "Ručno
2
Napomene
9 Ako se na ekranu iPod touch ili iPhone uređaja
pojavi iskačuća poruka, pogledajte odeljak "O
aplikaciji".
9 Na ovaj uređaj može se staviti iPod u torbici ili
navlaci. Međutim, ako torbica ili navlaka ometa vezu, uklonite je pre priključivanja iPoda.
9 Prilikom stavljanja ili vađenja iPoda, čvrsto
držite uređaj.
9 Pre prenošenja uređaja uklonite iPod jer u
protivnom možete uzrokovati greške u radu.
9 Prilikom stavljanja ili vađenja iPoda, čvrsto
držite uređaj.
9 Ako je baterija vašeg iPoda slaba, pre upotrebe
je neko vreme punite.
9 Ako vaš iPod ne može dosegnuti oslonac na
prednjoj strani uređaja, pričvrstite isporučenu
podlogu ispod oslonca.
9 Ako je na iPodu već u toku reprodukcija kad
ga postavljate na uređaj, iz zvučnika uređaja čuće se zvuk sa iPoda čak i ako je uređaj reprodukovao zvuk iz druge funkcije.
9 Sony ni u kom slučaju ne prihvata odgovornost
za gubitak ili oštećenje podataka snimljenih na
iPod kad iPod koristite spojen na ovaj uređaj.
9 Za detalje o uslovima u kojima koristite svoj iPod,
proverite web stranicu kompanije Apple Inc.
podešavanje" te odaberite AM ili FM
talasno područje.
Pritisnite i zadržite tipku TUNE + ili –.
+ : pretražuje frekvencije od nižih prema
višim.
– : pretražuje frekvencije od viših prema
nižim.
Pretraživanje počinje od trenutno podešene
frekvencije. Kad uređaj ostvari prijem stanice,
pretraživanje se zaustavlja.
3 Glasnoću prilagodite pomoću VOLUME +
ili – (VOL + ili – na daljinskom upravljaču).
–Memorisanje stanica
Možete memorisati do 20 FM i 10 AM radio
stanica.
Memorisanje staniccc e
1 Sledite korake od 1 do 4 u "Ručno
2
3
podešavanje" te ručno podesite stanice
koje želite memorisati.
Pritisnite i zadržite MODE na uređaju u
trajanju od najmanje 2 sekunde.
Pritisnite PRESET + ili – za odabir broja
pod kojim ćete memorisati stanicu i zatim
pritisnite DSPL/ENT na uređaju.
Primer: Kad memorišete frekvenciju FM
89,8 MHz pod broj 1 za FM, prikazaće se sledeći indikator.

Ekran prikazuje frekvenciju tokom 10
sekundi, a zatim se vraća na prikaz tačnog
vremena.
postolja.
Podesite AM okvirnu antenu.
Podešavanje AM okvirne antene
Pronađite mesto i orijentaciju koji omogućuju
dobar prijem.
Savet
9 Odaberite smer AM okvirne antene u kojem se
postiže najbolji AM prijem.
Odspajanje AM okvirne antene
Pritisnite i zadržite rezu antenskog priključka i
izvucite AM okvirnu antenu.
Napomene
9 Za memorisanje nove stanice, ponovite navedene
korake.
9 Za poništenje podešavanja programskog broja
pritisnite MODE umesto DSPL/ENT u koraku
3.
9 Ako memorišete drugu stanicu pod istim brojem,
ona će zameniti ranije memorisanu.
Podešavanje memorisane stanice
1 Sledite korake 1 i 2 pod "Ručno podešavanje"
te odaberite AM ili FM talasno područje.
2 Pritisnite PRESET + ili – za odabir željenog
broja memorisane stanice.
3 Glasnoću prilagodite pomoću VOLUME +
ili – (VOL + ili – na daljinskom upravljaču).
–Automatsko podešavanje
memorisane stanice
1 Sledite korake 1 i 2 pod "Ručno podešavanje"
2
–Ručno podešavanje
1 Pritisnite RADIO BAND kako biste
2
uključili radio.
Pritisnite RADIO BAND nekoliko puta
za odabir željenog talasnog područja.
Sa svakim pritiskom tipke izmenjuju se talasni pojasevi AM i FM na sledeći način:
FM
AM
3 Pritisnite TUNE + ili – više puta za podešavanje željene stanice.
4 Glasnoću prilagodite pomoću VOLUME +
ili – (VOL + ili – na daljinskom upravljaču).
Za isključenje radio prijema pritisnite
OFF/ALARM RESET (OFF na daljinskom
upravljaču).
Podešavanje alarma
Ovaj uređaj opremljen je sa 3 moda alarma —
iPod, radio i zujalica. Pre podešavanja alarma
podesite tačno vreme (pogledajte "Prvo podešavanje sata").
Podešavanje alarma
1 Pritisnite i zadržite ALARM SET A ili
B.
Na ekranu se pojavi poruka "WAKE UP" i
trepću cifre sata.
2 Pritisnite TIME SET + ili – više puta dok
se ne prikaže željeni sat.
4 Ponovite korak 2 za podešavanje minuta.
5 Pritisnite ALARM SET A ili B.
Trepće naziv dana u nedelji.
6 Ponovite korak 2 za podešavanje dana u
nedelji.
1 Odvojite samo okvirni deo iz plastičnog
čnicu AM ANTENNA pozadi uređaja.
Savet
9 Ako je emitovanje FM-a vrlo bučno, pritisnite
MODE na uređaju i zadržite dok se na displeju
na prikaže "MONO"; radio će reprodukovati
mono, a zvuk postati čišći.
Cifre minuta trepću.
Antena je svojim oblikom i dužinom namenjena
prijemu AM signala. Nemojte je rastavljati ili
namotavati.
3 Umetnite priključak AM antene u priklju-
Napomene o radio prijemu
9 Ne stavljajte AM okvirnu antenu pored napajanja, uređaja ili druge AV opreme tokom
upotrebe jer je moguća pojava šuma.
9 Držite digitalni audio uređaj ili mobilni telefon
dalje od AM okvirne antene ili FM žičane antene jer mogu uzrokovati smetnje u prijemu.
9 Pri slušanju radio programa dok je na uređaj
spojen iPhone, moguće su smetnje u radio
prijemu.
9 Pri slušanju radio programa dok punite iPod
moguće su smetnje u radio prijemu.
3 Pritisnite ALARM SET A ili B.
Spajanje AM okvirne antene
(Pogledajte kratko uputstvo priloženo uz ovo
Referentno uputstvo.)
FM: Razvucite FM žičanu antenu do kraja kako
biste poboljšali prijem.
AM: Spojite isporučenu AM antenu na uređaj.
Okrećite antenu u horizontalnom položaju
dok ne dobijete najbolji prijem.
Za brzu izmenu cifri pritisnite i zadržite
tipku TIME SET + ili –.
Upotreba radio prijemnika
2
Poboljšanje prijema
3
te odaberite AM ili FM talasno područje.
Pritisnite i zadržite tipku RADIO BAND
dok na ekranu ne zatreperi "AP".
Pritisnite DSPL/ENT na uređaju.
Uređaj automatski memoriše dostupne
stanice redom.
Savet
9 Za zaustavljanje automatskog programiranja
stanica pritisnite RADIO BAND.
Prikaz programskog broja i frekvencije
trenutne staniccc e
Pritisnite jednom DSPL/ENT na uređaju za programski broj, a zatim ponovo za frekvenciju. Ako
DSPL/ENT na uređaju pritisnete samo jednom,
displej prikazuje programski broj tokom 2
sekunde, a zatim prikazuje frekvenciju. Nakon
nekog vremena displej će automatski vratiti
prikaz tačnog vremena.
Možete odabrati dane na sledeća tri načina
pritiskom tipke TIME SET + ili –:
Svaki dan: MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Radni dan: MON TUE WED THU FRI
Vikend: SAT SUN
7 Pritisnite ALARM SET A ili B.
Podešenje alarma je uneseno.
8 Pritisnite TIME SET + ili – više puta dok
ne zatreperi indikator željenog moda
alarma.
Možete odabrati jednu od 4 postavke: "iPod",
"FM", "AM" ili "BUZZER". Podesite alarm na
sledeći način:
- iPod: pogledajte "A Podešavanje iPod
alarma".
- FM ili AM: pogledajte "B Podešavanje
radio alarma".
- BUZZER: pogledajte "C Podešavanje
zujalice".
A Podešavanje iPod alarma
1 Izvedite korake od 1 do 8 iz poglavlja
"Podešavanje alarma".
2 Pritisnite ALARM SET A ili B za odabir
moda alarma za "iPod".
Na ekranu treperi nivo glasnoće.
3 Pritisnite TIME SET + ili – za podešavanje glasnoće.
4 Pritisnite ALARM SET A ili B.
Podešenje je uneseno.
5 Ako se na ekranu ne pojavi "A" ili "B",
ponovo pritisnite
ALARM SET A ili B.
iPod će se oglasiti u podešeno vreme.
Kad koristite iPod touch/iPhone
9 Kad za buđenje želite koristiti muziku memorisanu na iPod touch/iPhone, najpre stavite iPod
touch/iPhone u uređaj te sledite opisane
korake za podešavanje vremena alarma i zatim
odaberite željenu muziku.
9 Čak i kad završite podešavanje alarma za iPod,
alarm će biti zujalica ako isključite iPod touch/
iPhone nakon što ga umetnete u uređaj.
B Podešavanje radio alarma
1 Izvedite korake od 1 do 8 iz poglavlja
"Podešavanje alarma".
2 Pritisnite ALARM SET A ili B za odabir
talasnog područja ("FM" ili "AM").
Na displeju treperi programski broj.
3 Pritisnite TIME SET + ili – za odabir že-
ljenog programskog broja koji odgovara
talasnim područjima ili "– –".
"– –" je poslednja primljena stanica.
4 Pritisnite ALARM SET A ili B.
Na ekranu treperi nivo glasnoće.
5 Pritisnite TIME SET + ili – za podeša6
vanje glasnoće.
Pritisnite ALARM SET A ili B.
Podešenje je uneseno.
7 Ako se na ekranu ne pojavi "A" ili "B",
ALARM SET A ili B.
ponovo pritisnite
Radio će se uključiti u podešeno vreme.
C Podešavanje zujalice
1 Izvedite korake od 1 do 8 iz poglavlja
"Podešavanje alarma".
2 Pritisnite ALARM SET A ili B za odabir
"BUZZER" moda alarma.
9 Ako ne pritisnete tipku OFF/ALARM RESET,
alarm će se oglašavati u trajanju od oko 5
minuta.
9 Ako se na ekranu pojavi indikator "", alarm
neće raditi u slučaju prekida napajanja. U
slučaju pojavljivanja tog indikatora zamenite
bateriju.
9 Funkcija odlaganja alarma ne može se podesiti
ako je došlo do prekida napajanja.
9 Tokom prekida napajanja svaki alarm će se
oglasiti u podešeno vreme samo jednom.
Podešavanje sleep
timera
Možete se uspavati uz muziku, itd.... upotrebom
sleep timera. Uređaj automatski zaustavlja reprodukciju ili radio nakon podešenog trajanja.
1 Pritisnite SLEEP dok je uređaj uključen.
Na ekranu se pojavi poruka "SLEEP" i na
ekranu trepće vreme isključenja.
Podešenje je uneseno.
3 Ako se na ekranu ne pojavi "A" ili "B",
ponovo pritisnite
ALARM SET A ili B.
2 Pritisnite SLEEP za podešavanje trajanja
sleep timera.
Zujalica će se oglasiti u podešeno vreme.
Svakim pritiskom tipke SLEEP, trajanje (u
minutima) se menja kako sledi:
Napomena
9 Glasnoća zujalice ne može se podešavati.
90
Za potvrdu podešenja
vremena alarma
Pritisnite SNOOZE/BRIGHTNESS na uređaju.
Zvuk se isključuje, ali će se automatski ponovo
uključiti nakon 10 minuta.
Možete promeniti vreme odlaganja sa više pritisaka
tipke SNOOZE/BRIGHTNESS na uređaju unutar
4 sekunde.
Alarm možete odlagati maksimalno 60 minuta.
10
20
30
60
50
40
Za zaustavljanje odloženog alarma, pritisnite OFF/
ALARM RESET (OFF na daljinskom upravljaču).
Za isključenje uređaja pre
podešenog vremena
Pritisnite OFF/ALARM RESET (OFF na daljinskom
upravljaču).
Promena podešenja sleep
timera
Možete pritisnuti SLEEP više puta za odabir
željene postavke sleep timera čak i nakon njegovog aktiviranja.
Za isključenje sleep timera
Više puta pritisnite SLEEP za podešavanje sleep
timera na "OFF" u koraku 2.
Spajanje ostalih
komponenata
Za slušanje zvuka
1 Čvrsto spojite izlazni priključak prenosnog
Za zaustavljanje alarma
Pritisnite OFF/ALARM RESET (OFF na daljinskom
upravljaču) za isključenje alarma.
Alarm će se ponovo oglasiti sledećeg dana u isto
vreme.
Za isključenje alarma
Pritisnite  ALARM ON/OFF A ili B za isključenje
indikatora A ili B na ekranu.
Za aktivaciju alarma
Pritisnite  ALARM ON/OFF A ili B za uključenje
indikatora A ili B na ekranu.
Napomene
9 Kad je alarm podešen na iPod, oglasiće se
samo zujalica ako nema iPoda na priključku
fioke, ako na iPodu nema muzike ili ako je
iPod touch/iPhone isključen.
9 Funkcija alarma radi kao obično na prvi i zadnji
dan letnjeg računanja vremena. Ako je podešeno automatsko podešavanje letnjeg/zimskog
računanja vremena, alarm će se oglasiti ako
je podešen na vreme koje se preskače pri
prelasku na letnje/zimsko računanje vremena,
ili se alarm oglašava dvaput ako je podešen
na vreme preklapanja pri završetku letnjeg
računanja vremena.
9 Ako je isto vreme podešeno za oba alarma A i
B, alarm A će imati prednost.
9 Ako u vreme oglašavanja alarma ne pokrenete
nijednu funkciju, on će se zaustaviti nakon oko
60 minuta.
Napomena o alarmu u slučaju prekida
napajanja
U slučaju prekida napajanja, zujalica će se aktivirati
na otprilike 5 minuta ako baterija nije slaba. Ipak,
to će uticati na sledeće funkcije:
9 Pozadinsko osvetljenje neće raditi.
9 Kad je mod alarma podešen na iPod ili radio,
automatski će se promeniti u zujalicu.
15
Tačno vreme se pojavi na ekranu nakon oko
4 sekunde nakon što završite podešavanje
trajanja i otpustite SLEEP. Sleep timer tada
počinje odbrojavati.
Uređaj će raditi kroz podešeno vreme i zatim
se zaustaviti.
Promena podešenja alarma
Odlaganje alarma na nekoliko
minuta
30
OFF
Pritisnite TIME SET + ili –. Podešenje će biti
prikazano u trajanju od oko 4 sekunde.
Pritisnite i zadržite tipku TIME SET + u trajanju
najmanje 2 sekunde za pomak vremena alarma
unapred. Pritisnite i zadržite tipku TIME SET – u
trajanju najmanje 2 sekunde za pomak vremena
alarma unazad.
Kad otpustite tipku, promenjeno vreme
treperiće oko 2 sekunde. Za ponovnu promenu
vremena alarma, pritisnite TIME SET + ili – unutar
te 2 sekunde. U suprotnom vreme alarma će
ostati nepromenjeno.
60
2
3
4
digitalnog audio uređaja (ili druge
komponente) na AUDIO IN priključnice
pozadi ovog uređaja, koristeći pritom prikladan spojni audio kabl (nije isporučen).
Pritisnite AUDIO IN za prikaz "AUDIO
IN".
Uključite spojenu komponentu.
Reprodukujte sa spojene komponente.
Zvuk sa spojene komponente čuje se kroz
zvučnike ovog uređaja.
5 Glasnoću prilagodite pomoću VOLUME +
ili – (VOL + ili – na daljinskom upravljaču).
Za povratak na radio prijem
Pritisnite RADIO BAND.
Na displeju se prvo prikazuje broj programa,
a zatim frekvencija zadnje radio stanice.
Za povratak na iPod
Pritisnite .
Za prestanak slušanja
Pritisnite OFF/ALARM RESET (OFF na daljinskom
upravljaču) i zaustavite reprodukciju na spojenom
uređaju.
Napomene
9 Potrebni spojni audio kabl zavisi od spoljne
opreme. Koristite odgovarajuću vrstu kabla.
9 Ako je glasnoća preniska, podesite je prvo na
ovom uređaju. Ako je glasnoća još uvek
preniska, podesite je na spojenoj komponenti.
9 Odspojite spojni audio kabl kad nije u upotrebi.
9 Kad slušate radio dok je spojen spoljni uređaj,
isključite spojeni uređaj kako biste sprečili pojavu smetnji. Ako se pojave smetnje čak i kad
je spoljni uređaj isključen, odspojite ga i
odmaknite od radio sata.
Druge korisne funkcije
Tehnički podaci
Dobijanje zvučnog efekta
basa ili širokog zvuka
Prikaz vremena
Pritiskom tipke SOUND možete odabrati između
tri nivoa zvučnog efekta.
Svakim pritiskom tipke, zvučni efekat se menja
na sledeći način: "MEGA BASS": Pruža visoko
kvalitetan zvuk basova. "MEGA Xpand": Proširuje
zvučni ugođaj. "MEGA BASS" i "MEGA Xpand":
Omogućuje oba navedena efekta.
Za povratak na standardni zvuk, pritisnite tipku
sve dok ne nestane oznaka efekta.
Podešavanje svetline ekrana
Pritiskom tipke SNOOZE/BRIGHTNESS na
uređaju možete odabrati između četiri nivoa
svetline.
Visoka (standardno)  Srednja  Niska
Čak i ako nivo svetline podesite na OFF (isključeno), ona će se uključiti na nisku svetlinu kad
se uključi alarm.
O aplikaciji
Namensku aplikaciju za iPod touch i iPhone
možete nabaviti u Appleovom App Storeu.
Potražite "D-Sappli" i preuzmite besplatnu aplikaciju
kako biste saznali više o funkcijama.
Napomene
9 Ako aplikacija nije preuzeta na vaš iPod touch/
iPhone, može se ponavljano prikazivati iskačuća
poruka koja vas podseća da preuzmete D-Sappli.
Kako biste isključili poruku, deaktivirajte funkciju
povezivanja sa aplikacijom.
9 Za deaktiviranje funkcije povezivanja sa aplikacijom: Uklonite iPod touch/iPhone iz priključka
fioke. Pritisnite  (za uključenje funkcije
iPod) te zatim pritisnite i zadržite istovremeno
VOLUME – i  na uređaju barem 2 sekunde.
(Na ekranu se pojavi "OFF" u znak da je funkcija
povezivanja sa aplikacijom isključena.)
9 Za ponovno aktiviranje funkcije povezivanja
sa aplikacijom, ponovite gornje korake. (Na
ekranu se pojavi "On" u znak da je funkcija
povezivanja sa aplikacijom uključena.)
12-satni sistem
iPod
DC izlaz: 5 V
MAKS.: 1 A
Radio
Frekventni opseg
Talasno
Frekvencija
područje
FM
87,5 MHz – 108 MHz
AM
531 kHz – 1602 kHz
Korak
kanala
0,05 MHz
9 kHz
Opšte
Zvučnik
Promer oko 5,7 cm 6 Ω
Ulaz
Priključnica AUDIO IN (ø 3,5 mm stereo minipriključak)
Izlazna snaga
3,5 W + 3,5 W (uz 10% harmonijskog izobličenja)
Napajanje
230 V AC, 50 Hz
Za čuvanje podataka o satu: 3V DC, baterija
CR2032 (1)
Dimenzije
Oko 290 mm  165 mm  145 mm (š/v/d)
uključujući delove koji vire i kontrole
Masa
Oko 1,65 kg sa strujnim utikačem
Isporučeni pribor
Daljinski upravljač (1)
AM okvirna antena (1)
Podloga (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama
bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost
za eventualne štamparske greške.
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ukoliko problem postoji i nakon što ste preduzeli
sledeće provere, obratite se najbližem zastupniku
za Sony.
Umesto tačnog vremena trepće "AM
12:00:00" pri prekidu napajanja.
9 Baterija je slaba. Zamenite bateriju. Izvadite
staru bateriju i umetnite novu.
Radio, iPod ili zujalica se ne uključuju u
podešeno vreme alarma.
9 Proverite da li su alarm "A" ili alarm "B" prikazani
pravilno.
Alarm za radio ili iPod je aktiviran ali se ne čuje
nikakav zvuk u podešeno vreme alarma.
9 Proverite postavku glasnoće alarma.
Iz iPoda se ne čuje zvuk.
9 Proverite da li je iPod čvrsto spojen.
9 Podesite glasnoću tipkom VOLUME +/– (VOL
+/– na daljinskom upravljaču).
Ovaj uređaj ne može upravljati iPodom.
9 Proverite da li je iPod čvrsto spojen.
9 Proverite da li je iPod kompatibilan sa ovim
uređajem (pogledajte "Kompatibilni modeli
iPoda/iPhonea").
Nije moguće puniti iPod.
9 Proverite da li je iPod čvrsto spojen.
9 Proverite da li je iPod kompatibilan sa ovim uređajem
(pogledajte "Kompatibilni modeli iPoda/iPhonea").
Kad počne letnje računanje vremena, sat ga
ne primenjuje automatski.
9 Proverite da li je sat podešen tačno.
9 Istovremeno pritisnite i zadržite tipke CLOCK i
SNOOZE/BRIGHTNESS na uređaju na najmanje
2 sekunde za aktiviranje funkcije automatskog
podešavanja letnjeg/zimskog računanja vremena.
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising