Sony | XDR-V20D | Sony XDR-V20D Prenosivi DAB/DAB+ radio sa satom i zvučnicima Uputstva za rukovanje

4-691-621-11(1)
Početni koraci
1
DIGITALNI RADIO DAB/FM
Uputstvo za upotrebu
Kad jedinicu koristite prvi put, obavezno je povežite na zidnu utičnicu pomoću
adaptera za naizmeničnu struju (isporučen). U suprotnom se jedinica neće uključiti.
2
Priključite jedinicu na zidnu utičnicu i
napunite je.
Ugrađena baterija će se napuniti do kraja („
6 časova.
3
Izvucite antenu.
Isključivanje jedinice
Postavljanje jedinice u režim mirovanja
Uključite jedinicu.
Kad se jedinica uključi prvi put
Automatsko podešavanje DAB stanica će se automatski pokrenuti kad se
jedinica prvi put uključi. Nakon što se završi automatsko podešavanje DAB
stanica, jedinica prima prvu stranicu u listi DAB stanica koja je sačuvana
automatskim podešavanjem DAB stanica. Ako želite da otkažete postupak
automatskog podešavanja DAB stanica, pritisnite BACK.
“) za oko
Zidna utičnica
©2017 Sony Corporation
Potpuno isključivanje napajanja (režim isključenja)
Da biste otkazali
postupak automatskog
podešavanja stanica
dok je u toku, pritisnite
BACK.
Adapter za
naizmeničnu
struju
(isporučen)
Printed in China
Jedinica prelazi u režim mirovanja i sat se pojavljuje na
ekranu.
Pritisnite i držite  oko
2 sekunde.
Savet
Napajanje jedinice se isključuje i ekran postaje prazan.
Postavite jedinicu u režim isključenja kad je ne koristite
da biste uštedeli energiju.
Da biste ponovo kasnije obavili automatsko
podešavanje stanica, pogledajte „Pravljenje nove liste
DAB/FM stanica“ ispod.
U DC IN
XDR-V20D
Slušanje radija
1
Uključite jedinicu.
Pogledajte „Opcije menija za postavke“ za ručno podešavanje stanica.
2
3
Izaberite funkciju „DAB“ ili „FM“.
Izaberite željenu stanicu ili uslugu.
Pritiskajte.
Kad se prvi put izabere funkcija FM
Automatsko podešavanje FM stanica će se pokrenuti
automatski kad se prvi put izabere funkcija FM.
Stanica koja se
trenutno prima
Jedinica se automatski
prebacuje na izabranu
funkciju posle oko
2 sekunde.
Sekundarna usluga (posle oznake „L“)
Tekst koji se pomera (DLS: Dynamic Label Segment
– dinamični segment oznake, od najviše 128 znakova)
Izabrana stanica
Saveti
• Čak i ako izaberete „Later“ na ekranu „Get FM station name“, nazivi FM
stanica će se primati i čuvati u jedinici dok slušate emitovani signal.
• Nazivi FM stanica se možda neće emitovati, u zavisnosti od stranice.
Kad jednom pritisnete
FUNCTION, funkciju možete da
izaberete i okretanjem kružnog
dugmeta TUNE i pritiskom na
ENTER.
„SC“ se uključuje kad se primi
sekundarna usluga.
Izabrana stanica
Stanica koja se
trenutno prima
Naziv stanice*
Naziv stanice*
Tekst koji se pomera (RT: Radio Text –
radio-tekst, od najviše 64 znakova)*
* Prikazuje se samo kad se prime RDS podaci.
Memorisanje stanica (5 DAB i 5 FM)
Slušanje memorisane stanice
1
1
Izaberite stanicu koju
želite da memorišete.
2
Pritisnite i držite željeno memorijsko dugme (1–5) dok se na ekranu ne
prikaže „Stored to [PRESET x].“.
Pratite korake u odeljku „Slušanje
radija“ iznad.
Možete da otkažete postupak automatskog podešavanja FM
stanica koji se pokrene nakon što se prvi put izabere funkcija FM.
Međutim, ako želite podesite stanice po listi stanica, moraćete da
obavite automatsko podešavanje FM stanica.
Za detaljnije informacije o tome kako da kasnije obavite
automatsko podešavanje FM stanica, pogledajte odeljak
„Pravljenje nove liste DAB/FM stanica“.
2
Izaberite funkciju „DAB“ ili
„FM“.
Primer: Memorisanje postavljene stanice na memorijsko dugme 3
Više informacija o postupku automatskog
podešavanja FM stanica
Izaberite željenu memorisanu stanicu.
Primer: Kad je pritisnuto memorijsko dugme 3
Pritiskajte.
Da biste otkazali postupak
automatskog podešavanja
stanica dok je u toku,
pritisnite BACK.
Saveti
Napomena
• Ako probate da memorišete drugu stanicu na isti broj
memorije, prethodno memorisana stanica će biti zamenjena.
• Memorisane stanice ostaju u memoriji jedinice čak i nakon
što se obavi automatsko podešavanje stanica.
• Na memorijskom dugmetu 3 na jedinici se nalazi mala
izbočina. Koristite je kao referencu prilikom rukovanja
jedinicom.
Podešavanje jačine zvuka
Da biste izbegli slučajno menjanje
memorije, nemojte da držite dugme
memorije.
Poboljšanje radio prijema DAB/FM stanica
Pravljenje nove liste DAB/FM stanica
Ako ste prešli u drugu oblast, ponovo obavite automatsko podešavanje DAB i FM stanica.
Izaberite funkciju „DAB“ ili „FM“ pa pritisnite AUTO TUNE.
Jedinica prima prvu stanicu u
novoj listi stanica.
Napomena
Kad podešavate antenu, držite je
za donji deo. Antena može da se
ošteti ako je pomerate uz
primenu prekomerne sile i držite
je za gornji deo.
Saveti
Napomene
• Lista trenutno sačuvanih stanica će se izbrisati kad se pokrene
postupak automatskog podešavanja stanica.
• Kad se prikaže meni za postavke, automatsko podešavanje
stanica se neće obaviti čak i ako se pritisne AUTO TUNE.
Jedinica prima prvu stanicu u
novoj listi stanica.
Napomena u vezi sa automatskim podešavanjem FM stanica
• Poslednja podešena jačina zvuka je sačuvana u
memoriji jedinice.
• VOL + na jedinici ima malu izbočinu. Koristite je kao
referencu prilikom rukovanja jedinicom.
Vodite računa da izaberete „By station list“ u „FM tune mode“ pre
pokretanja automatskog podešavanja FM stanica. Kad se izabere „Manual tune“,
podešavanje stanica skeniranjem će se pokrenuti umesto toga. Za detaljnije
informacije pogledajte odeljak „Opcije menija za postavke“.
Slušanje muzike sa spoljnog uređaja
1
Povežite spoljni uređaj sa jedinicom.
3
Izaberite funkciju „AUDIO IN“.
Pritiskajte.
Stereo mini priključak
2 prstena
Jedinica se automatski
prebacuje na izabranu
funkciju posle oko
2 sekunde.
Prenosni digitalni
muzički plejer, itd.
Audio kabl za
povezivanje
bez otpornika
(ne isporučuje se)
2
Uključite jedinicu.
U AUDIO IN
Kad jednom pritisnete
FUNCTION, funkciju možete
da izaberete i okretanjem
kružnog dugmeta TUNE i
pritiskom na ENTER.
4
Počnite reprodukciju na povezanom uređaju.
Podešavanje jačine zvuka
Izaberite odgovarajuću jačinu zvuka na povezanom uređaju
pa je podesite na jedinici pomoću dugmeta VOL + ili −.
Postavljanje tajmera za buđenje
1
2
Podesite vreme za tajmer za buđenje.
Pritisnite i držite oko
2 sekunde.
Minuti
Sati
3
Podesite stanicu da prima program u podešeno vreme.
4
Podesite jačinu zvuka.
Aktivirajte tajmer.
Nemojte držati dugme ili će ekran preći u meni
„Timer setting“.
Ako je postavljeno na poslednju primljenu stanicu
Pritisnite SETTINGS
da biste izašli iz
menija za postavke.
Pritiskajte BACK dok se
ekran ne vrati u meni
„Wake-up timer“.
SETTINGS
BACK
Na ekranu će se pojaviti
„ “. Radio će se uključiti
u podešeno vreme.
Ako se bira iz liste memorisanih stanica
Deaktiviranje tajmera
Napomena
Savet
Kad ponovo pritisnete
WAKE-UP TIMER.
Ako se bira iz liste
memorisanih stanica, vodite
računa da prvo podesite
stanice. Za detaljnije
informacije pogledajte
odeljak „Memorisanje
stanica (5 DAB i 5 FM)“.
Takođe možete da postavite tajmer za buđenje u meniju za postavke.
Za detaljnije informacije pogledajte odeljak „Opcije menija za postavke“.
Postavljanje merača vremena za isključivanje
Napomena
Funkcija tajmera za buđenje je onemogućena
u režimu isključenja.
Postavljanje svetline ekrana
Pritiskajte SLEEP TIMER da biste izabrali željeno vreme
(u minutima).
Pritiskajte
Slušanje preko slušalica
da biste izabrali željenu svetlinu.
Visoka (podrazumevano)
Srednja
Priključite slušalice koje imaju stereo ili monoauralni mini utikač (ne isporučuju se).
Pri
kraju
Napomene
• Da biste zaštitili sluh, izbegavajte prekomernu jačinu zvuka kad slušate preko slušalica.
• Koristite slušalice sa stereo (tropolnim) ili monoauralnim (dvopolnim) mini priključkom. Ako
koristite slušalice sa drugom vrstom utikača, može da se pojavi šum ili se zvuk uopšte neće čuti.
Isključen
Kad podesite tajmer za isključivanje, na ekranu
se prikazuje „SLEEP“.
Jedinica automatski ulazi u režim mirovanja kad
istekne podešeno vreme.
Monoauralni* mini priključak
Napomena
Kompatibilni tipovi
priključaka
Kad se jedinica napaja preko ugrađene baterije, pozadinsko osvetljenje
ekrana se isključuje oko pola minuta posle poslednje operacije.
1 prsten
Stereo mini priključak
2 prstena
Saveti
• Poslednje podešeno vreme je sačuvano u memoriji jedinice.
• Možete da proverite preostalo vreme dok jedinica ne uđe u režim mirovanja ako ponovo
pritisnete dugme SLEEP TIMER nakon što se postavi tajmer za isključivanje.
U priključak 
(slušalice)
Ostali tipovi priključaka
ne mogu da se koriste.
3 prstena ili više
* Kad slušate stereo zvuk pomoću monoauralnih slušalica, čućete zvuk
samo sa levog kanala.
Opcije menija za postavke
Radio opcije
Information
Osnovno upravljanje:
FM tune mode
Edit FM station list
Izaberite režim podešavanja stanica za FM.
Možete da uredite listu FM stanica.
Channel: Kanal i frekvencija (Pogledajte
By station list: Možete da izaberete
željenu stanicu iz liste FM stanica sačuvanih
tokom automatskog podešavanja stanica.
Get FM station name: Obavite ovu
Multiplex name: Oznaka ansambla
(dužina do 16 znakova)
Service name: Naziv stanice
PTY: PTY oznaka (Pogledajte „PTY (tip
programa)“ u odeljku „Specifikacije“.)
Bit rate: Brzina protoka bitova
Manual tune: Možete ručno podešavati
željenu FM frekvenciju u koracima od
0,05 MHz. Okrenite kružno dugme TUNE da
biste izabrali frekvenciju.
Podešavanje stanica skeniranjem u
režimu „Manual tune“
Pritisnite AUTO TUNE (SCAN) da biste pokrenuli
skeniranje FM stanica.
Signal level: Prikazuje nivo signala za
operaciju kad želite da primate RDS
informacije kao što su nazivi stanica.
Izaberite „OK“ da biste pokrenuli skeniranje
RDS podataka.
Napomene
• Postavite „FM tune mode“ na „By station list“ pre
nego što obavite ovu operaciju.
• Trenutno sačuvane RDS informacije će biti
obrisane kad se pokrene skeniranje.
• Možda će biti potrebno puno vremena da bi se
primili svi dostupni RDS podaci.
Delete FM station: Možete izbrisati
DAB stanicu koju slušate, pri čemu je opseg
od 0 (nema signala) do 100 (maksimalni
signal).
neželjene stanice iz liste FM stanica.
1
Okrenite kružno dugme TUNE da biste
izabrali stanicu koju želite da izbrišete pa
pritisnite ENTER.
2
Okrenite kružno dugme TUNE da biste
izabrali „OK“ pa pritisnite ENTER.
Napomena
Ako nema oznake ansambla ili naziva stanice,
prostor za oznaku ili naziv će biti prazan. Ako nema
PTY oznake, na ekranu će se pojaviti „No PTY“.
Kad pritisnete BACK.
Izlazak iz menija za postavke
DAB manual tune
Kad ponovo pritisnete SETTINGS.
Wake-up timer
Prikazuje razne informacije za stanicu koju
slušate.
tabelu DAB frekvencija u odeljku
„Specifikacije.“)
Vratite se na gornji nivo menija
Ostale opcije
Radio opcije mogu da se postave kad je izabrana funkcija „DAB“ ili „FM“.
Ako je loš prijem DAB stanica tokom
automatskog podešavanja DAB stanica,
pokušajte ručno podešavanje stanica.
Ako se pronađe stanica koja može da se primi, na
ekranu će se pojaviti „[ENTER]:Select“. Pritisnite
ENTER da biste primali program te stanice. (Ako ne
pritisnete ENTER u roku od 3 sekunde, pretraga će
ponovo početi.)
Add FM station: Kad slušate ručno
podešenu stanicu, možete da dodate tu
stanicu u listu FM stanica. Izaberite „OK“ da
biste dodali stanicu u listu. Vodite računa da
postavite „FM tune mode“ na „Manual tune“
pre korišćenja ove opcije.
Timer setting: Podesite vreme za tajmer
za buđenje.
Wake station: Izaberite stanicu koju
želite da primate u podešeno vreme.
Volume setting: Prilagodite jačinu zvuka
za tajmer.
Pogledajte i odeljak „Postavljanje tajmera za
buđenje“.
Sound
Možete da prilagodite nivo zvuka.
Treble: Prilagođavanje nivoa zvuka visokih
tonova.
Bass: Prilagođavanje nivoa zvuka niskih
tonova.
Beep
Izaberite „On“ da biste aktivirali zvučni
signal kad rukujete jedinicom.
Auto power off
Kad je „Auto power off“ podešeno na
„Enable (15min)“, jedinica automatski ulazi u
režim mirovanja posle oko 15 minuta ako se
ne obavi nikakva radnja ili nema emitovanja
zvuka.
Initialize
Izaberite „OK“ da biste inicijalizovali jedinicu
na podrazumevana fabrička podešavanja.
Izbrisaće se sva podešavanja, liste DAB i FM
stanica i memorije.
Time
Set time: „Auto (DAB)“ je podrazumevano
postavljeno. Ovo omogućava da se sat
sinhronizuje sa DAB podacima koji se
primaju. Izaberite „Time setting“ da biste
ručno podesili sat.
12H/24H: Izaberite režim prikaza sata,
12-časovni ili 24-časovni sat.
Napomena
Okrenite kružno dugme TUNE da biste
izabrali željeni DAB kanal pa pritisnite
ENTER.
Sat će se resetovati ako iskopčate adapter za
naizmeničnu struju a ugrađena baterija je potpuno
ispražnjena.
Saveti
Radio pokreće skeniranje stanica koje mogu
da se prime u izabranom kanalu.
• Da biste promenili smer skeniranja, okrenite
kružno dugme TUNE u smeru kretanja kazaljke
na satu ili obrnuto.
• Pritisnite BACK da biste zaustavili skeniranje FM
stanica.
Savet
Nova stanica primljena tokom ručnog podešavanja
stanica se čuva u listi DAB stanica.
Mere opreza
• Koristite jedinicu samo na izvorima napajanja
koja su navedena u odeljku „Specifikacije“. Za
rad na naizmeničnu struju, koristite samo
isporučeni adapter za naizmeničnu struju.
Nemojte da koristite druge tipove adaptera za
naizmeničnu struju.
• Ako ne koristite isporučeni adapter za
naizmeničnu struju, to može da dovede do kvara
jedinice, jer polaritet utikača drugih proizvođača
može da se razlikuje.
• Izbegavajte izlaganje ekstremnim
temperaturama, direktnom suncu, vlazi, pesku,
prašini i mehaničkim udarcima. Ne ostavljajte
uređaj u kolima koja su parkirana na suncu.
• Ne izlažite jedinicu jakim udarcima ili
prekomernoj sili. U nekim modelima, za ekran se
koristi stakleni materijal. Ako se staklo razbije ili
polomi, to može da izazove povredu. U tom
slučaju, odmah prestanite da koristite jedinicu i
ne dodirujte oštećene delove.
• Ako u jedinicu upadne čvrst predmet ili tečnost,
iskopčajte adapter za naizmeničnu struju i
odnesite jedinicu na proveru u ovlašćeni servis
pre nastavka upotrebe.
• Pošto se za zvučnike koristi jak magnet, držite
kreditne kartice koje koriste magnetno kodiranje
i ručne satove na navijanje dalje od jedinice, da
biste sprečili moguće oštećenje zbog
magnetizma.
• Čistite kućište suvom i mekom krpom. Ne
koristite rastvarač, kao što je alkohol ili benzin,
koji može da ošteti završni sloj.
• Ne rukujte jedinicom mokrim rukama, jer to
može da izazove kratki spoj.
• Vodite računa da ne poprskate jedinicu vodom.
Ova jedinica nije vodootporna.
• Kad duže ne koristite jedinicu, dopunite bateriju
svakih 6 meseci.
• Pod izvesnim okolnostima, pogotovo kad je
vazduh veoma suv, nije neuobičajeno da dođe
do pražnjenja statičkog elektriciteta ili udara kad
vaše telo dospe u kontakt sa drugim objektom, u
ovom slučaju kad ulošci za uši dodirnu vaše uši.
Energija ovog prirodnog pražnjenja je izuzetno
mala i nju ne emituje proizvod, nego je to
prirodna pojava iz okruženja.
• Dugotrajno slušanje kad je velika jačina zvuka
može da ošteti sluh. Budite posebno pažljivi kad
slušate preko slušalica.
• Iznenadni glasni izlaz može da povredi uši.
Postepeno povećavajte jačinu zvuka. Budite
posebno pažljivi kad slušate preko slušalica.
• Nemojte koristiti slušalice dok hodate, vozite
automobili, motocikl, bicikl, itd. Možete izazvati
saobraćajnu nesreću.
• Nemojte koristiti slušalice u situacijama kad je
opasno to što ne možete da čujete okolni zvuk,
kao u slučaju prelaza preko pruge, na
platformama železničkih stanica i na
gradilištima.
• Preveliki pritisak zvuka iz slušalica može da
dovede do gubitka sluha.
Ako imate pitanja ili probleme u vezi sa
jedinicom, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Rešavanje problema
Ako su problemi i dalje prisutni nakon što
obavite sledeće provere, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Opšte
Jedinica emituje zvučni signal i ne
uključuje se.
• Ako pritisnete  kad je preostali nivo u bateriji
nizak, jedinica se neće uključiti. Napunite
jedinicu povezivanjem na adapter za
naizmeničnu struju (isporučen).
Ekran je zatamnjen ili nema prikazanih
indikatora.
• Jedinica se koristi na ekstremno visokim ili
niskim temperaturama ili na mestu sa
prekomernom vlagom.
Jačina zvuka ne može da se poveća kad
se jedinica napaja iz ugrađene baterije.
Radio
Zvuk je vrlo slab ili sa prekidima ili
prijem nije zadovoljavajući.
• Ako se nalazite u zgradi, radio slušajte blizu
prozora.
• Razvucite antenu i podesite dužinu i ugao za
najbolji prijem.
• Ako ostavite mobilni telefon blizu jedinice, iz nje
može da se začuje glasan šum. Udaljite telefon
od jedinice.
Ne može da se primi signal željene
stanice kad se pritisne memorijsko
dugme.
• Vodite računa da izaberete željeni pojas (DAB ili
FM) pre nego što pritisnite dugme memorije. Za
svako dugme može da se podesi po jedna
stanica za svaki pojas.
• Možda ste držali pritisnuto memorijsko dugme
kojem je dodeljena stanica, zbog čega je stanica
zamenjena novom. Ponovo dodelite željenu
stanicu.
• Memorijska dugmad ne mogu da se koriste kad
se prikazuje meni za postavke.
• Ako ste prešli u drugu oblast, ponovo obavite
automatsko podešavanje stanica. (Za detaljnije
informacije pogledajte odeljak „Pravljenje nove
liste DAB/FM stanica“.) Zatim dodelite novu
stanicu dugmetu memorije.
Ako jedinica još uvek ne radi pravilno
Probajte sa pritiskom na RESET na donjoj strani
pomoću tankog šiljka. Jedinica će se ponovo
pokrenuti, zadržavajući sve korisničke postavke.
• Kad preostali nivo baterije postane nizak (kad je
ikona baterije prazna), nivo maksimalne
glasnoće je ograničen na „22“. Napunite jedinicu
povezivanjem na adapter za naizmeničnu struju
(isporučen).
Nivo jačine zvuka je nizak u funkciji
„AUDIO IN“ u poređenju sa nivoom
jačine zvuka kad slušate radio.
Specifikacije
No preset
Opseg radne temperature
• Nijedna stanica u izabranom pojasu (DAB ili FM)
nije memorisana na dugmetu memorije.
5 °C – 35 °C
Service not available
• Izabrana stanica ili usluga trenutno ne emituje
program.
24-časovni sistem ili 12-časovni sistem
Frekventni opseg
DAB (Band-III): 174,928 MHz – 239,200 MHz
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
(korak od 0,05 MHz)
Međufrekvencija
DAB (Band-III): 1.750 kHz
FM: 350 kHz
Sva podešavanja koja je konfigurisao korisnik, kao
što su memorisane radio stanice, podešavanja
tajmera i sat, možda će biti inicijalizovana.
Zapišite postavke u slučaju da treba da ih ponovo
konfigurišete.
PTY (tip programa)
RDS (Radio Data System – sistem radio
podataka), koji je uvela Evropska radiodifuzna
unija 1987. godine, omogućava prijem
informacija, kao što su nazivi stanica, preko
nosećeg signala na 57 kHz u FM emitovanom
signalu. Međutim, dostupnost RDS podataka se
razlikuje u zavisnosti od oblasti. Stoga prijem
RDS informacija nije uvek moguć.
Ova funkcija označava usluge u tipu programa,
kao što su vesti ili sport, koje se emituju u DAB
stanici.
Ako usluga ne emituje tip programa, pojaviće
se „No PTY“.
Napajanje
Napajanje jednosmernom strujom 5,8 V 2,0 A
(pomoću isporučenog USB adaptera za
naizmeničnu struju povezanog na izvor
napajanja naizmeničnom strujom 100 V –
240 V, 50 Hz/60 Hz) ili pomoću ugrađene
litijum-jonske baterije
DAB (Band-III) tabela frekvencija (MHz)
Kanal
Frekvencija
Kanal
Frekvencija
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
174,928
176,640
178,352
180,064
181,936
183,648
185,360
187,072
188,928
190,640
192,352
194,064
195,936
197,648
199,360
201,072
202,928
204,640
206,352
208,064
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
209,936
211,648
213,360
215,072
216,928
218,640
220,352
222,064
223,936
225,648
227,360
229,072
230,784
232,496
234,208
235,776
237,488
239,200
2,5 W + 2,5 W (kad se jedinica napaja iz
isporučenog adaptera za naizmeničnu struju)
1,5 W + 1,5 W (kad se jedinica napaja iz
ugrađene baterije)
Tip programa
Prikaz
Nema tipa programa
None
Vesti
News
Korišćenje RDS funkcija
Aktuelnosti
Current Affairs
Ovaj radio podržava sledeće RDS funkcije.
Informacije
Information
Sport
Sport
RDS funkcija
Opis
Obrazovanje
Education
Prikaz imena
stanice
Prikazuje naziv stanice koju
slušate.
Drama
Drama
Kultura
Arts
RT (radio tekst)
Prikazuje tekstualne
informacije u slobodnom
obliku.
Nauka
Science
Kolaž program
Talk
Pop muzika
Pop Music
Rok muzika
Rock Music
Lagana muzika
Easy Listening
Lagana klasična muzika
Light Classical
Ozbiljna klasična muzika
Classical Music
Druga muzika
Other Music
Vremenska prognoza
Weather
Finansije
Finance
Programi za decu
Children’s
Društvene teme
Factual
Religija
Religion
Telefonski pozivi
Phone In
Putovanja
Travel
Slobodno vreme
Leisure
Džez muzika
Jazz and Blues
Kantri muzika
Country Music
Isporučena dodatna oprema
Narodna muzika
National Music
Adapter za naizmeničnu struju (AC-E5820) (1)
Garancija (1)
Stari hitovi
Oldies Music
Folk muzika
Folk Music
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
Dokumentarni program
Documentary
Testiranje alarma
Alarm Test
Alarm
Alarm – Alarm!
Trajanje litijum-jonske baterije
Audio izlaz za napajanje
Ako se obavlja servis radi održavanja
Šta je RDS?
AUDIO IN priključak
(ø 3,5 mm, stereo mini priključak)
priključak  (slušalice)
(ø 3,5 mm, stereo mini priključak)
Prikaz vremena
Prečnik pribl. 45 mm, 4 Ω, stereo
Jedinica automatski ulazi u režim
mirovanja.
Ulaz
Izlaz
Speaker
• Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
• Jedinica je podrazumevano podešena da
automatski ulazi u režim mirovanja posle oko
15 minuta ako joj se ne pošalje nikakva komanda
ili ako ne emituje zvuk. Za detaljnije informacije
pogledajte „Auto power off“ u odeljku „Opcije
menija za postavke“.
Poruke
DAB: Približno 17 časova*1
FM: Približno 17,5 časova*1
*1 Kad se koristi određeni izvor muzike i nivo jačine
zvuka je podešen na sledeće
—— DAB: 20
—— FM: 25
DAB: Približno 11,5 časova*2
FM: Približno 15,5 časova*2
* Kad se koristi određeni izvor muzike i nivo jačine
zvuka je podešen na maksimum
2
Potrošnja energije
U režimu mirovanja
0,6 W ili manje
U režimu isključenja
0,2 W ili manje
Dimenzije
Približno 106 mm x 157 mm x 117 mm (Š/V/D)
zajedno sa delovima i kontrolama koje štrče
Težina
Približno 720 g
Napomene
• RDS funkcije se neće aktivirati ako FM stanica
koja se prima ne šalje RDS podatke. One takođe
možda neće raditi dobro u oblastima gde su RDS
emitovanja u eksperimentalnoj fazi.
• Ako je radio signal koji se prima slab, može biti
potrebno neko vreme za prijem RDS podataka.
Download PDF

advertising