Sony | ICF-C1T | Sony ICF-C1T Radio sa satom Uputstva za rukovanje

4-480-528-41(3)
Napomena o licenci i
zaštitnim znacima
No Power No Problem™ je zaštitni znak
kompanije Sony Corporation.
IKM3
FM/AM Radio sat
ˎ.RULVWLWHXUHÿDMLVNOMXþLYRVDL]YRULPD
QDSDMDQMDQDYHGHQLPXSRJODYOMX7HKQLþNL
podaci".
ˎ3ULOLNRPL]YODþHQMDPUHåQRJNDEODL]]LGQH
XWLþQLFHXYHNXKYDWLWHXWLNDþDQH sam kabl.
ˎ1HVWDYOMDMWHXUHÿDMSRUHGL]YRUDWRSORWHSRSXW
radijatora ili otvora za grejanje) ili na mesta
izložena direktnom suncu, prekomernoj prašini,
PHKDQLþNLPYLEUDFLMDPDLOLSRWUHVLPD.
ˎObezbedite adekvatnu cirkulaciju vazduha
NDNRELVWHVSUHþLOLXQutrašnje pregrevanje. Ne
SRVWDYOMDWHXUHÿDMQDSRYUãLQHWHSLVL
SRNULYDþLLWGLOLEOL]XPDWHULMDOD]DYHVHNRML
mogu da blokiraju otvore za ventilaciju.
ˎ$NRXXUHÿDM GRVSH VWUDQLSUHGPHWLOLWHþQRVW
LVNOMXþLWH JDL]QDSDMDQMDLSUHGDOMHXSRWUHEH
RGQHVLWHQDSURYHUXXRYODãüHQLVHUYLV.
ˎýLVWLWHXUHÿDMPHNRPVXYRPWNDQLQRP
Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla da
oštetite površinu, na primer, rastvore poput
alkohola ili benzina.
ˎNe povezujte provodnik antene na spoljnu
antenu.
Uputstvo za upotrebu
© 2014 Sony Corporation
Mere opreza
Štampano u Srbiji
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.
ICF-C1T
Frekvencija trenutne radio stanice je
SULND]DQDNDRRNYLUQLYRGLþ.
NAPOMENE O LITIJUMSKOJ
BATERIJI
ˎIstrošene baterije odložite što pre. Litijumsku
bateriju držite izvan domašaja dece. 8VOXþDMX
GDGRÿHGRJXWDQMDEDWHULMH
odmah se obratite lekaru.
ˎObrišite bateriju suvom tkaninom kako biste
osigurali dobar kontakt.
ˎProverite polaritet baterije pri postavljanju.
ˎNe držite bateriju metalnim kleštima jer
PRåHGRüLGRNUDWNRJVSRMD.
ˎNe izlažite baterije prevelikoj toploti kao što
VXGLUHNWQRVXQFHYDWUDLVOLþQR.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u
YH]LVDYDãLPXUHÿDMHPPROLPRGDVH
obratite najbližem Sony prodavcu.
3RþHWDN
3 Ponovite korak 2 za podešavanje
Podešavanje Sleep
tajmera
meseca, dana, sata i minuta.
1DNRQSRGHãHQMDYUHPHQDþXüHVHGYD
NUDWNDLQGLNDWRUVND]YXNDLSRþHüHEURMDQMH
sekundi od nule.
0RåHWH]DVSDWLX]UDGLRNRULVWHüLXJUDÿHQL6OHHS
WDMPHUNRMLLVNOMXþXMHUDGLRDXWRPDWVNLSRVOH
predpodešenog trajanja.
Napomena
!!! Ako prilikom podešavanja sata ne pritisnite
ˎ
nijedan taster tokom približno jednog minuta,
SRGHãDYDQMHüHVHRWND]DWL.
Pritisnite SLEEP.
5DGLRVHXNOMXþXMHSvakim pritiskom tastera
SLEEP, trajanje (u minutima) se menja na
VOHGHüLQDþLQ:
.DGDSRþQH]DYUãLVHOHWQMH
UDþXQDQMHYUHPHQDGRNMH
podešenje Auto DST/letnje
vreme otkazano
5DGLRüHUHSURGXNRYDWL]YXNXWRNXYUHPHQD
NRMHVWHSRGHVLOL]DWLPüHVHLVNOMXþLWL.
Za poništavanje sleep tajmera, pritisnite SLEEP
više puta da biste podesili tajmer na "OFF".
3RGHVLWHYUHPHUXþQRDNRVWHotkazali
podešenje Auto DST/letnje vreme.
Slušanje radija
'DLVNOMXþLWHUDGLRSUH
predpodešenog vremena
1 Pritisnite RADIO GDXNOMXþLWHUDGLR.
2 Podesite BAND na željeni opseg (AM
Pritisnite ALARM RESET/OFF.
ili FM).
3 3RGHVLWHåHOMHQXVWDQLFXNRULVWHüLWDVWHU
Upotreba Sleep tajmera i alarma
4 3RGHVLWHMDþLQX]YXNDSRPRüX
0RåHWH]DVSDWLX]UDGLRLWDNRÿHVHSUREXGLWLX]
SRPRüDODUPD]XMDOLFRPLOLUDGLRPX
predpodešeno vreme.
TUNING.
regulatora VOLUME +/–'DLVNOMXþLWH
radio, pritisnite ALARM RESET/ OFF.
Podesite alarm, zatim vreme sleep tajmera.
Napomena
Podešavanje alarma
ˎKada je alarm podešen da se oglasi u vreme
trajanja sleep tajmera, sleep tajmer se
DXWRPDWVNLLVNOMXþXMHNDGDVHRJODVLDODUP.
Dvostruka funkcija alarma vam omoguüava da
podesite dva programa alarma (ALARM A i
ALARM B).
Zvuk alarma se može podesiti na RADIO (radio)
ili BUZZ (zujalica), vreme za oba alarma.
Podešavanje
osvetljenosti displeja
Pre podešavanja alarma
ˎObavezno podesite sat. 3RJOHGDMWH5XþQR
podešavanje sata")
ˎZa podešenje radio alarma, prvo podesite
VWDQLFXLMDþLQX]YXND (Pogledajte "Slušanje
radija")
Dostupna su tri nivoa osvetljenosti.
Pritisnite SNOOZE/BRIGHTNESS.
Svakim pritiskom tastera SNOOZE/
BRIGHTNESS, osvetljenost displeja se menja
QDVOHGHüLQDþLQ:
Podešavanje alarma
1 Podesite ALARM A (ili B) na
3RYHåLWHPUHåQLNDEOQD]LGQXXWLþQLFX.
Trenutno CET (centralno evropsko vreme) se
pojavljuje na ekranu.
(8UHÿDMMHpredpodešen na trenutno vreme i
datum u fabrici i napaja se rezervnom baterijom.)
Prvo podešavanje
sata
Mrežni kabl
Sve što treba da uradite da biste podesili sat
prvi put je da izaberete svoju vremensku zonu.
Ako živite u centralnoevropskoj vremenskoj zoni,
nije poWUHEQRSRGHVLWLEURMSRGUXþMD.
)0åLþDQDDQWHQD
1 Pritisnite TIME ZONE.
%URMSRGUXþMDVHWDNRÿHSRMDYLQDGLVSOHMX.
Pored komande VOLUME + QDXUHÿDMXQDOD]LVHLVSXSþHQMHNRMHSRND]XMHVPHU
RNUHWDQMD]DSRMDþDYDQMH]YXND.
2 Pritisnite TIME ZONE kako biste
izabrali broj, kako je prikazano:
%URMSRGUXþMD Vremenska zona
Zapadnoevropsko vreme
1
Centralnoevropsko vreme
(standardna postavka)
2
,VWRþQQRHYURSVNRYUHPH
Prikaz sata prelazi na trenutno vreme u
izabranoj vremenskoj zoni za oko 4 sekunde.
ɸ
ʓ
0
ʔ
ʕ
Ako živite u zemlji/regiji sa nekom
drugom vremenskom zonom
3RJOHGDMWH5XþQRSRGHãDYDQMHVDWDGDELVWH
SRGHVLOLWDþQRYUHPH.
Napomena
ˎ 7RNRPLVSRUXNHLSUYRJNRULãüHQMDPRåHGRüL
do greške u radu sata. 8RYRPVOXþDMX
pogledajte 5XþQRSRGHãDYDQMHVDWDGDELVWH
SRGHVLOLWDþQRYUHPH.
Srpski
3UHXSRWUHEHXUHÿDMDSURþLWDMWHXFHORVWLRYR
XSXWVWYRLVDþXYDMWHJD]DEXGXüXXSRWUHEX.
Za korisnike u Evropi
Prijavite se za besplatno obaveštavanje na :
www.sony-europe.com/myproducts
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara, ne
SUHNULYDMWHYHQWLODFLRQHRWYRUHXUHÿDMD
novinama, stolnjacima, zavesama itd. Ne
SRVWDYOMDMWHXSDOMHQHVYHüHQDRYDMXUHÿDM.
Kako biste umanjili rizik požara ili strujnog
XGDUDQHL]ODåLWHXUHÿDMNDSOMDQMXLOLSUVNDQMXL
QHVWDYOMDMWHQDXUHÿDMSRVXGHVDWHþQRãüXQSU
vaze.
1HSRVWDYOMDMWHXUHÿDMXX]ak prostor, kao što
MHSROLFD]DNQMLJHLOLXJUDGQLRUPDULü.
%DWHULMH LOL XUHÿDML VD XPHWQXWLP EDWHULMDPD
ne smeju se izlagati visokim temperaturama,
QDSULPHUVXQþHYRPVYHWOXYDWULLVO.
%XGXüLGDVHQDSDMDQMHSUHNLGDLVNOMXþLYDQMHP
mrežnog kabla, prikljXþLWHXUHÿDMQDlako
GRVWXSQX]LGQXXWLþQLFXAko primetite bilo kakve
QHSUDYLOQRVWLQDXUHÿDMXRGPDKL]YXFLWHPUHåQL
XWLNDþL]XWLþQLFH.
8UHÿDMQLMHLVNOMXþHQL]QDSDMDQMDVYHGRNMH
PUHåQLNDEOXNOMXþHQX]LGQXXWLþQLFXþDNL kad je
VDPXUHÿDMLVNOMXþHn.
1D]LYQDSORþLFDLYDåQHLQIRUPDFLMHR
EH]EHGQRVWLQDOD]HVHQDGRQMRMVWUDQLNXüLãWD.
OPREZ
Postoji opasnost od eksplozije ukoliko je baterija
QHSUDYLOQR]DPHQMHQD=DPHQLWLLVNOMXþLYR
baterijom istog tipa.
Ovaj simbol služi kao upozorenje
korisnicima na prisustvo važnih
uputstava za upotrebu i održavanje
(servisiranje) u literaturi koja se
LVSRUXþXMHX]XUHÿDM.
2YDMXUHÿDMSURL]YRGLLOLMHSURL]YHGHQXLPH
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Za sva pitanja u vezi
XVNODÿHQRVWi na osnovu zakonodavstva EU
SRWUHEQRMHREUDWLWLVHRYODãüHQRP
predstavniku: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
1HPDþNDZa informacije o servisu i garantnim
uslovima, obratite se na adrese navedene u
zasebnim garantnim ili servisnim dokumentima.
2GODJDQMHVWDUHHOHNWULþQHLHOHNWURQVNH
opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim državama sa
posebnim sistemima za odlaganje)
Ova oznaka na bateriji ili na njenoj
DPEDODåLR]QDþDYDGDVHRYDM
SURL]YRGLEDWHULMDLVSRUXþHQDVD
njim ne VPHRGODJDWLNDRNXüQL
otpad. Na nekim baterijama ovaj
VLPEROVHPRåHQDüLX kombinaciji
sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu
(Hg) ili olRYR3EQD]QDþHQLVXQDEDWHULMDPD
koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004%
olova. Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda i
EDWHULMDSRPDåHWHXVSUHþDYDQMXPRJXüLKãWHWQLK
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih
PRåHGRüLXVOed nepravilnog odlaganja.
Reciklaža materijala doprinosLRþXYDQMXSULURGQLK
resursa. 8VOXþDMXSURL]YRGDNRML]ERJ
VLJXUQRVQLKUD]ORJDSHUIRUPDQVLLOLþXYDQMD
podataka zahtevaju trajnu vezu sa unutrašnjom
baterijom, takvu bateriju treba da menjaju samo
kvalifikovani serviseri. Kako biste osigurali
pravilno odlaganje baterije i elektronske opreme,
predajte dotrajali proizvod na sabirno mesto za
reciklažu eleNWULþQHLHOHNWURQVNHRSUHPHZa sve
ostale baterije, pogledajte odeljak o bezbednom
ukODQMDQMXEDWHULMDL]XUHÿDMDBateriju odnesite na
odlagalište za reciklažu dotrajalih baterija. Za
detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod.
Napomena
ˎKada se oglašava alarm ili je aktivna funkcija
GUHPDQMDQLMHPRJXüHPHQMDWLRVYHWOMHQRVW
displeja.
UPOZORENJE
ˎBaterija može eksplodirati ako se njome
pogrešno rukuje. Nemojte je puniti, rastavljati
niti bacati u vatru.
ˎIstrošenu bateriju odložite na vreme u skladu
sa lokalnim zakonima i smernicama za
RþXYDQMHåLYRWne sredine. Držite dalje od dece.
2 Pritisnite SET ALARM TIME + ili –
nekoliko puta da biste podesili
želljeno vreme dok se vreme alarma
prikazuje na displeju.
Dok podešavate vreme, "A" (ili "B") treperi
na displeju.
Kada se završi podešavanje vremena
DODUPDYUDüDVHSULND]VDWDL
"A" (ili "B")
QHWUHSHULLSRþLQMHGDWUDMQRVYHWOLQDGLVSOHMX
8SRGHãHQRYUHPHUDGLRüHVHXNOMXþLWLL
]XMDOLFDüHSRþHWLGD]XMLSRVWHSHQR
SRYHüDYDMXüLMDþLQX]YXND. ("A" ili "B" treperi
na displeju)
Zaustavljanje alarma
Pritisnite ALARM RESET/OFF da biste
LVNOMXþLOLDODUP.
$ODUPüHVHSRQRYRRJODVLWLXLVWRYUHPH
VOHGHüHJGDQD.
Da dremate još nekoliko minuta
Pritisnite SNOOZE/BRIGHTNESS.
Zvuk se iVNOMXþLDOLüHVHDXWRPDWVNLXNOMXþLWL
za oko 10 minuta.
Svakim pritiskom tastera SNOOZE/
BRIGHTNESS, YUHPHGUHPDQMDüHVHPHQMDWL
QDVOHGHüLQDþLQ:
Napomene
Podešenje Auto DST/letnjeg vremena se može
otkazati.
Pritisnite i zadržite DST na više od 3
sekunde dok je prikazan sat.
=DþXMHVHLQGLNDWRUVNL]YXNL$XW ‚ OFF" se
SULND]XMHQDGLVSOHMXãWRSRWYUÿXMHGDMH
podešenje Auto DST/ letnje vreme otkazano.
9UDüDVHSULND]VDWD.
Za ponovnu aktivaciju podešenja
DST/letnje vreme
Pritisnite i zadržite DST duže od 3 sekunde.
=DþXMHVHLQGLNDWRUVNL]YXNL$XW‚ ON" se
SULND]XMHQDGLVSOHMXãWRSRWYUÿXMHGDMH
podešenje Auto DST/ letnje vreme ponovo
aktivirano. 9UDüDVHSULND]VDWD.
Funkcionisanje
5XþQRpodešavanje
sata
.DNRELVWHUXþQRSURPHQLOLSRGHãHQMHVDWD
L]YHGLWHVOHGHüLSRVWXSDN.
1 Pritisnite i zadržite ENTER/TIME SET
na duže od 2 sekunde.
ýXüHWHLQGLNDWRUVNi zvuk i poslednje dve
cifre JRGLQHüHSRþHWLGDWUHSHUHQDGLVSOHMX.
2 Pritisnite + ili - nekoliko puta za izbor
godine, pa pritisnite ENTER/TIME SET.
TehniþNLSRGDFL
Prikaz vremena
24-þDVRYQLVLVWHP
Opseg frekvencija
Opseg
Frekvencija
FM
87,5 MHz – 108 MHz
AM
531 kHz – 1,602 kHz
0HÿXIUHNYHQFLMD
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
=YXþQLN
Izlazna snaga
115P:SULKDUPRQLþQHGLVWRU]LMH
Napajanje
230 V AC, 50 Hz
Napon (podrška): 3 V DC, jedna CR2032 baterija
Dimenzije
Pribl. 101 mm x 102 mm x 101 mm (š/v/d)
XNOMXþXMXüLGHORYHLWDVWHUHNRMLãWUþH
Pribl. 490 JXNOMXþXMXüLEDWHULMX&5
'L]DMQLWHKQLþNLSRGDFLVXSRGORåQLpromeni bez
najave.
%DWHULMDNDRSRPRüQL
izvor napajanja
2YDMXUHÿDMSRVHGXMH&5EDWHULMXNDR
SRPRüQLL]YRUQDSDMDQMDNDNRELVHRGUåDRUDG
sata i alarma tokom prekida napajanja. (Sistem
No Power No Problem)
Kada zameniti bateriju
Kada je baterija ispražnjena, na displeju se
pojavljuje “™ ”.
$NRGRÿHGRSUHNLGDQDSDMDQMDNDGDMHEDWHULMD
VODEDREULVDüHVHWUHQXWQRSRGHãHQRYUHPHL
alarm.
Napomena za korisnike u Evropi
ˎ6DWMHIDEULþNLSRGHãHQLQMHJRYDPHPRULMDVH
napaja ugrDÿHQRP6RQ\&5EDWHULMRP
$NRVHQDGLVSOHMXSRMDYL³´NDGDVHXUHÿDM
SUYLSXWXNOMXþLX]LGQXXWLþQLFXWRPRåH]QDþLWL
da je baterija slaba. 8WRPVOXþDMXVH
konsultujte sa Sony distributerom. 8JUDÿHQD
baterija CR2032 se smatra delom proizvoda i
XNOMXþHQDMHXJDUDQFLMX Neophodno je da
Sony distributeru pokažete "Napomenu za
korisnike u Evropi" (u ovom uputstvu) kako bi
se utvrdila garancija na ovaj proizvod.
Zamena baterije
Na displeju se prikazuje vreme dremanja oko 4
VHNXQGHLYUDüDVHQDSULNDz trenutnog vremena.
("A" ili "B" treperi na displeju)
8UHÿDMDXWRPDWVNLSRGHãDYDOHWQMHUDþXQDQMH
vremena. "DST" se automatski pojavi na displeju
QDSRþHWNXOHWQMHJUDþXQDQMDYUHPHQDLQHVWDQH
SRSUHVWDQNXOHWQMHJUDþXQDQMDYUHPHQD.
Auto DST/letnje vreme se podešava na osnovu
*07VUHGQMHJYUHPHQDSR*ULQLþX.
ˎ/HWQMHUDþXQDQMHYUHPHQDSRþLQMHXVDWSRVOH
SRQRüLSRVOHGQMHQHGHOMHPDUWD.
ˎStandardQRUDþXQDQMHYUHPHQDSRþLQMHX
VDWDSRVOHSRQRüLSRVOHGQMHQHGHOMHRNWREUD.
Otkazivanje podešenja Auto
DST/letnje vreme
ˎ8YHULWHVHGDMHVDWWDþQRSRGHãHQ.DGDVH
ˎ"Aut ‚ On” pojavi na displeju pošto ste
pritisnuli i držali DST na više od 3 sekunde,
funkcija Auto DST/letnje vreme postaje
aktivna.
Opšte informacije
Vreme alarma se prikaže na nekoliko
sekundi, pa se pojavi "A" ili "B" na displeju.
1HSRMDYOMXMHVHNDGDMHSUHNLGDþSRGHãHQ
na OFF)
,VNOMXþLYDQMHDODUPD
ˎ3ULPHQD$XWR'67OHWQMHJUDþXQDQMD
YUHPHQDLQMHJRYSRþHWQLNUDMQMLGDWXP
podležu uslovima i zakonima svake
SRMHGLQDþQHGUåDYHUHJLMHUkoliko se ti uslovi
kose sa željenim podešenjima, otkažite
podešavanje Auto DST/letnjeg vremena i,
DNRMHQHRSKRGQRUXþQRSRGHVite sat.
Korisnici koji žive u državama/regijama koje
QHNRULVWHOHWQMHUDþXQDQMHYUHPHQDWUHEDGD
otkažu podešavanje Auto DST/letnjeg
vremena pre upotrebe XUHÿDMD.
Sat ne prelazi automatski na letnje
UDþXQDQMHYUHPHQDNDGDGRÿHYUHPH
za to.
.
O automatskom
podešavanju DST/letnje
vreme
Napomena
ˎ3RGHVLWHMDþLQX]YXNDSRPRüXUHJXODWRUD
VOLUME +/–.
Masa
željeni zvuk (RADIO ili BUZZ).
Spajanje na mrežni
napon
ˎProverite da li se "A" ili "B" pojavljuje na displeju.
Radio alarm je aktiviran ali nema zvuka u
podešeno vreme alarma.
Pribl. 6,6 cm, dia., 8 Ÿ
Kada podešavate ALARM A
Displej
Radio alarm ili zujalica ne rade u
podešeno vreme alarma.
Podesite ALARM A (ili B) na OFF.
"A" (ili "B") nestaje .sa displeja.
ˎVreme alarma se ne može menjati ako je
ALARM A (ili B) podešen na OFF. Ako
pritisnete SET ALARM TIME + ili –, "OFF" se
prikaže na displeju na oko 0,5 sekundi.
ˎ$NRGUXJLDODUPSRþQHGDVHRJODãDYDWRNRP
RJODãDYDQMDSUYRJLOLMHDNWLYQDIXQNFLMD
GUHPDQMDGUXJLDODUPLPDSULRULWHW
ˎENTER/TIME SET, DST i TIME ZONE nisu
GRVWXSQLGRNVHDODUPþXMHLOLMHXNOMXþHQD
funkcija dremanja.
ˎAko je za alarme A i B podešeno isto vreme,
prioritet ima alarm A.
ˎAko se tokom rada alarma ne izvede nikakva
RSHUDFLMDDODUPüHVH]DXVWDYLWLQDNRQSULEOLåQR
60 minuta.
ˎ)XQNFLMDDODUPDUDGLXRELþDMHQRprvog i
poslednjeg dDQDOHWQMHJUDþXQDQMDYUHPHQD
.DGDMHSRGHãHQMH'67OHWQMHYUHPHXNOMXþHQR
ako je alarm podešen na vreme koje se
SUHVNDþHNDGDSRþQHOHWQMHUDþXQDQMH
YUHPHQDDODUPVHQHXNOMXþXMHLOLDNRMHDODUP
podešen na vreme koje se preklapa sa krajem
OHWQMHJUDþXQDQMDYUHPHQDDODUPVHXNOMXþXMH
dvaput.
1DSRPHQHRDODUPXXVOXþDMXSUHNLGD
napajanja
8VOXþDMXSUHNLGDQDSDMDQMDIXQNFLMH DODUPDüH
raditi dok se baterija potpuno ne isprazni.Ipak,
SUHNLGQDSDMDQMDüHXWLFDWLQDQHNHIXQNFLMHQD
VOHGHüLQDþLQ:
ˎ'LVSOHMüHQHVWDWL.
ˎAko je zvuk alarma podešen na RADIO,
DXWRPDWVNLüHVHSUHEDFLWLQDBUZZ.
ˎAko se napajanje vrati dok se alarm oglašava,
DODUPüHVHRJODãDYDWLXNRQWLQXLWHWXPLQXWD
po povratku napajanja.
ˎ$ODUPüH]XMDWLRNRPLQXWDSULYUHPHQRVWDWLL
nastaviti da zuji oko pet minuta ako se ne
pritisne SNOOZE/ BRIGHTNESS ni ALARM
RESET/OFF dok alarm zuji.
Ako alarm zuji i stane (ili automatski posle 1
minuta ili pritiskom na SNOOZE/
BRIGHTNESS) pet puta, alarm se automatski
resetujHXVOXþDMXSUHNLGDQDSDMDQMD$ODUPüH
zujati 30 minuta posle povratka napajanja ako
GRSRYUDWNDGRÿHXURNXRGPLQXWDRG
podešenog vremena alarma.
ˎKada pritisnete SNOOZE/BRIGHTNESS dok
se alarm oglašava, vreme za dremanje je
podešeno na 10 minuta. Tokom prekida
napajanja, vreme za dremanje se ne može
postaviti na više od 10 minuta.
ˎAko se " ™ " SRMDYLQDGLVSOHMXDODUPVHQHüH
oglasiti u sluþDMXSUHNLGDQDSDMDQMDZamenite
bateriju ako se pojavi "™ ".
1 'UåLWHXWLNDþXNOMXþHQX]LGQXXWLþQLFXL
izvadite odeljak za bateriju na dnu
XUHÿDMDWDNRãWRüHWHJDYXüLNDJRUH
GRNJXUDWHMH]LþDN. (Pogledajte sl. ɸ-ʓ.)
2 Postavite novu bateriju u odeljak za
bateriju sa stranom ñ okrenutom ka
gore.
Za uklanjanje baterije iz odeljka za baterije,
izgurajte je pritiskoPVDVWUDQHR]QDþHQHsa
PUSH. (Pogledajte sl. ɸ-ʔ .)
3 Postavite odeljak za baterije nazad u
XUHÿDMSUDWHüLXGXEOMHQMDLSULWLVnite ga
odozgo dok ne klikne. (Pogledajte sl.
ɸ-ʕ .)
-H]LþDNILNVLUDRGHOMDN]DEDWHULMH.
4 Pritisnite RADIO da biste uklonili "™"
sa displeja.
Napomene
ˎ7RNRP]DPHQHEDWHULMHQHPRMWHLVNOMXþLYDWL
XWLNDþL]$&XWLþQLFH. 8VXSURWQRPüHVH
obrisati podešenja datuma, vremena i alarma.
ˎ$NRXUHÿDMQHüHWHNRULVWLWLWRNRPGXåHJ
SHULRGDXNORQLWHEDWHULMXNDNRELVWHVSUHþLOL
štetu nastalu curenjem ili korozijom baterije.
8VOXþDMXSUREOHPD
Ako ne uspete da rešite problem pošto ste
izvršili sve provere, konsultujte najbližeg Sony
prodavca.
Sat treperi "0:00” nakon prekida
napajanja.
ˎBaterija je prazna. Zamenite staru bateriju
novom.
1H]DGRYROMDYDMXüLprijem
ˎ,]YXFLWH)0åLþDQXDQWHQXGRNUDMD]D
poboljšanje prijema.
ˎ2NUHQLWHXUHÿDMYodoravno za optimalan
prijem. )HULWQD$0DQWHQDMHXJUDÿHQDX
XUHÿDM.
ˎ1HPRMWHXSRWUHEOMDYDWLXUHÿDMQDPHWDOQRP
VWROXLOLPHWDOQRMSRYUãLQLMHUPRåHGRüLGR
smetnji u prijemu.
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising