Sony | BDP-S3700 | Sony BDP-S3700 Blu-ray Disc™ plejer sa ugrađenom Wi-Fi® funkcijom Uputstva za rukovanje

4-579-662-12(1) (SR)
Blu-ray Disc™ /
DVD plejer
Uputstvo za upotrebu
Softver ovog plejera može da bude ažuriran
u budućnosti. Da biste preuzeli dostupne ispravke
i najnovije uputstvo za upotrebu sa naprednim
funkcijama, posetite sledeći veb-sajt:
www.sony.eu/support
2
UPOZORENJE
Početni koraci
6
8
9
9
Daljinski upravljač
Korak 1: Povezivanje plejera
Korak 2: Priprema za mrežnu vezu
Korak 3: Easy Setup (Jednostavno
podešavanje)
Reprodukcija
11 Reprodukcija diska
11 Reprodukcija sa USB uređaja
12 Reprodukcija putem mreže
Dodatne informacije
13
13
14
16
BDP-S3700/BDP-S1700
Ažuriranje softvera
Podržani diskovi
Podržani tipovi datoteka
Specifikacije
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje otpada)
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju
i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
Da biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište uređaja.
Popravke bi trebalo da obavljaju samo osposobljeni
serviseri.
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom morate da
zamenite samo kod ovlašćenog servisera.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute baterije
visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu i vatri.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji mogu
oštetiti vid. Budući da je laserski zrak koji se koristi u ovom
Blu-ray Disc/DVD plejeru štetan za oči, ne pokušavajte da
otvarate kućište uređaja.
Popravke bi trebalo da obavljaju samo osposobljeni
serviseri.
Ova oznaka se nalazi na zaštitnom kućištu lasera u kućištu
uređaja.
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava
da se proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi
trebalo da odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje
do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih
resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda
kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Odnosi se
samo na
Evropu
Odlaganje potrošenih baterija
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za odvojeno
skupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju
označava da se baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Na nekim
baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova. Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog
bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu
bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta,
predajte potrošenu bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao CLASS 1 LASER proizvod.
Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se nalazi na zadnjoj
strani uređaja.
Obaveštenje za korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu
i Republici Irskoj
Uređaj je opremljen utikačem koji je u skladu sa
standardom BS1363 radi bezbednosti i praktične upotrebe.
Ukoliko je potrebno da zamenite osigurač u utikaču,
potrebno je da koristite osigurač iste nominalne vrednosti
koji je odobrila organizacija ASTA ili koji je u skladu sa
standardima BSI i BS1362, (označen sa
ili
).
Ako je utikač opremljen odvojivim poklopcem za osigurač,
obavezno vratite poklopac na mesto kada promenite
osigurač. Nikad ne koristite osigurač bez poklopca.
Ako izgubite poklopac osigurača, obratite se najbližem
Sony servisu.
2
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom
uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju
na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu
ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je
u njeno ime proizvela druga kompanija. Sva pitanja u vezi
sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske unije
bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa servisom
ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene
na zasebnom servisnom ili garantnom listu.
Mere opreza
Autorska prava i zaštićeni znakovi
• Oznaka sa nazivom se nalazi na donjoj strani jedinice.
• Ova jedinica radi pod naponom od 220 V – 240 V AC,
50/60 Hz. Proverite da li radni napon uređaja
odgovara lokalnom izvoru napajanja.
• Postavite ovu jedinicu tako da se kabl za napajanje
naizmeničnom strujom može brzo iskopčati iz zidne
utičnice u slučaju nevolje.
• Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa
ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada se
za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.
• Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjakom,
zavesom itd.
• Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena
(kao što su upaljene sveće).
• Ne postavljajte plejer u uski prostor, na primer policu
za knjige ili sličan prostor.
• Ako plejer direktno unesete iz hladnog u toplo mesto
ili ga postavite u prostoriju sa dosta vlage, može doći
do kondenzacije vlage na sočivima unutar plejera.
Ako se to desi, plejer možda neće raditi pravilno.
U tom slučaju, izvadite disk i ostavite plejer uključen
oko pola sata dok vlaga ne ispari.
• Plejer se napaja naizmeničnom strujom sve dok je
priključen na zidnu utičnicu, čak i kada je sam
plejer isključen.
• Java je registrovani zaštićeni znak kompanije
Oracle i/ili njenih podružnica.
• Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories.
Dolby i simbol sa duplim D su zaštićeni znakovi
kompanije Dolby Laboratories.
• Za DTS patente, pogledajte http://patents.dts.com.
Proizvedeno po licenci kompanije DTS Licensing
Limited. DTS, simbol i DTS i simbol zajedno,
registrovani su zaštićeni znakovi, a DTS 2.0+Digital
Out je zaštićeni znak kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc.
Sva prava zadržana.
Napomena za korisnike u Evropi
(samo BDP-S3700)
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EC. Detaljnije informacije
možete da vidite na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
O adapteru za naizmeničnu struju
• Koristite adapter za naizmeničnu struju koji ste dobili
uz ovaj plejer jer drugi adapteri mogu da dovedu do
kvara plejera.
• Ne rasklapajte adapter niti vršite obrnuti inženjering.
• Ne postavljajte adapter za naizmeničnu struju u uski
prostor, na primer policu za knjige ili ormarić
za audio-video uređaje.
• Ne povezujte adapter za naizmeničnu struju sa
putnim ispravljačem jer se on može zagrejati
i uzrokovati kvar.
• Pazite da ne ispustite adapter za naizmeničnu struju
i ne izlažite ga udarcima.
• Termini HDMI® i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kao i HDMI logo su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije
HDMI Licensing LLC u SAD i ostalim zemljama.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™,
BONUSVIEW™ i logotipi su zaštićeni znakovi
organizacije Blu-ray Disc Association.
• „DVD Logo“ je zaštićeni znak kompanije
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Logotipi „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“,
„DVD-R“, „DVD VIDEO“ i „CD“ su zaštićeni
znakovi.
• „BRAVIA“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
• MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka
i patente su licencirale kompanije Fraunhofer IIS
i Thomson.
• Ovaj proizvod sadrži patentiranu tehnologiju po
licenci kompanije Verance Corporation i zaštićen je
patentom 7,369,677 u SAD i ostalim patentima koji
su izdati ili na čekanju u SAD i drugim zemljama,
dok su određeni aspekti ove tehnologije zaštićeni
autorskim pravima i poslovnom tajnom. Cinavia
je zaštitni znak kompanije Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Sva prava zadržava Verance. Obrnuti inženjering
ili rasklapanje nisu dozvoljeni.
• Windows Media je registrovani zaštićeni znak
ili zaštićeni znak korporacije Microsoft u SAD i/ili
ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće licence
korporacije Microsoft ili njene ovlašćene podružnice.
Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju Microsoft
PlayReady™ za pristup sadržaju da bi zaštitili svoju
intelektualnu svojinu, uključujući sadržaj zaštićen
autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi tehnologiju
PlayReady da bi pristupio PlayReady zaštićenom
sadržaju i/ili WMDRM zaštićenom sadržaju.
3
Ako uređaj ne uspe da na odgovarajući način
ograniči upotrebu sadržaja, vlasnici sadržaja bi
trebalo da traže od Microsofta da opozove
mogućnost uređaja da reprodukuje sadržaj zaštićen
tehnologijom PlayReady. Opoziv ne bi trebalo da
utiče na nezaštićen sadržaj ili sadržaj koji je zaštićen
drugim tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici
sadržaja od vas mogu tražiti da nadogradite
PlayReady da biste mogli da pristupite njihovom
sadržaju. Ako odbijete nadogradnju, nećete moći
da pristupite sadržaju koji zahteva nadogradnju.
• Gracenote, logotip i oznaka Gracenote, „Powered by
Gracenote“, Gracenote MusicID, Gracenote VideoID
i Gracenote Video Explore su registrovani zaštićeni
znakovi ili zaštićeni znakovi kompanije Gracenote,
Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
zemljama.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi Alliance®
registrovani zaštićeni znakovi organizacije
Wi-Fi Alliance.*
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ i
Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ su zaštićeni znakovi
organizacije Wi-Fi Alliance.*
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED je oznaka za sertifikaciju
organizacije Wi-Fi Alliance.*
• The Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark je oznaka
za sertifikaciju organizacije Wi-Fi Alliance.*
• DLNA™, DLNA Logo i DLNA CERTIFIED™ su
zaštićeni znakovi, zaštićeni znakovi usluge ili oznake
za sertifikaciju organizacije Digital Living Network
Alliance.*
• Opera® Devices SDK kompanije Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software ASA.
Sva prava zadržana.
• Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju njihovim
vlasnicima.
• Nazivi ostalih sistema i proizvoda su obično zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi proizvođača.
Oznake ™ i ® nisu navedene u ovom dokumentu.
* Samo BDP-S3700
4
Gracenote® ugovor o licenciranju za krajnjeg korisnika
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver kompanije
Gracenote, Inc. koja se nalazi u Emervilu, Kalifornija
(„Gracenote“). Softver kompanije Gracenote
(„Gracenote softver“) omogućava ovoj aplikaciji ili
uređaju da obavi identifikaciju diska i/ili datoteke i da
pribavi informacije koje se odnose na muziku i/ili video,
uključujući naziv, izvođača, numeru i naslov
(„Gracenote podaci“) sa servera na mreži ili ugrađenih
baza podataka (zbirnim imenom, „Gracenote serveri“),
kao i obavljanje ostalih funkcija. Gracenote podatke
možete da koristite samo pomoću predviđenih funkcija
za krajnjeg korisnika ove aplikacije ili uređaja; prijem
i prikazivanje Gracenote podataka u ovoj aplikaciji ili
na uređaju ne obezbeđuje kompanija Gracenote i to je
jedino odgovornost i obaveza ovog proizvođača.
Ova aplikacija ili uređaj može da sadrži sadržaje koji
pripadaju dobavljačima kompanije Gracenote. Ako je
takav slučaj, sva ovde postavljena ograničenja koja se
odnose na Gracenote podatke takođe će se primeniti
na taj sadržaj, a pomenuti dobavljači sadržaja će imati
prava na dobit i zaštitu koja je ovim dostupna kompaniji
Gracenote. Pristajete na to da ćete Gracenote podatke,
Gracenote softver i Gracenote servere koristiti
isključivo za ličnu i nekomercijalnu svrhu. Pristajete
na to da Gracenote softver ili bilo koje druge Gracenote
podatke nećete ustupati, kopirati ili prenositi trećim
stranama. PRISTAJETE NA TO DA GRACENOTE
PODATKE, GRACENOTE SOFTVER ILI
GRACENOTE SERVERE NEĆETE KORISTITI
ILI ZLOUPOTREBLJAVATI, OSIM AKO TO
NIJE OVDE IZRIČITO DOZVOLJENO.
Pristajete na to da će vaša neisključiva licenca za
korišćenje Gracenote podataka, Gracenote softvera
i Gracenote servera biti ukinuta ukoliko prekršite ova
ograničenja. Ako vaša licenca bude ukinuta, pristajete
na to da ćete u potpunosti prestati da koristite
Gracenote podatke, Gracenote softver i Gracenote
servere. Gracenote zadržava sva prava na Gracenote
podatke, Gracenote softver i Gracenote servere,
uključujući sva vlasnička prava. Gracenote nije dužan
da vam plati za bilo koju informaciju koju pružite, ni
pod kakvim okolnostima. Pristajete na to da Gracenote
može direktno i u sopstveno ime sprovede svoja prava
po ovom ugovoru protiv vas. Gracenote može da doda
ili ukloni Gracenote podatke sa prethodnom najavom ili
bez nje i može da blokira ili izmeni pristup Gracenote
podacima; nemate pravo prigovora protiv kompanije
Gracenote koji je posledica takve promene, uklanjanja,
blokiranja ili modifikacije.
IMAJTE U VIDU da korišćenje Gracenote podataka,
obično treba da se koriste određeni tehnički preduslovi
kao što su ova aplikacija ili uređaj, softverski programi,
metodi prenosa, telekomunikacione usluge i druge
usluge trećih lica, zbog čega mogu da nastanu dodatni
troškovi, pogotovo naplata povezivanja, koje ćete
morati da platite odvojeno. Gracenote ne obezbeđuje
takve aplikacije ili uređaje, softverske programe, metode
prenosa, telekomunikacione usluge ili druge usluge
i ne prihvata nikakvu odgovornost za usluge trećih lica.
Gracenote ne snosi odgovornost za pravilno
podešavanje, povezivanje ili (ako se koristi) opremu ove
aplikacije ili uređaja kako bi Gracenote podaci mogli da
budu primljeni; to je isključivo vaša odgovornost.
GRACENOTE SE ODRIČE SVIH GARANCIJA,
IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH,
UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI
NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE
O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PODESNOSTI
ZA ODREĐENU SVRHU, NASLOVU I NEKRŠENJU
AUTORSKIH PRAVA. GRACENOTE NE
GARANTUJE REZULTATE KOJE ĆETE POSTIĆI
UPOTREBOM GRACENOTE SOFTVERA,
GRACENOTE PODATAKA ILI BILO KOJEG
GRACENOTE SERVERA. GRACENOTE NI U KOM
SLUČAJU NE ODGOVARA ZA POSLEDIČNU ILI
SLUČAJNU ŠTETU NITI ZA GUBITAK PROFITA
ILI PRIHODA.
Gracenote usluga koristi jedinstveni identifikator
za praćenje upita koji se koristi u statističke svrhe.
Svrha nasumično dodeljenog numeričkog identifikatora je da omogući Gracenote usluzi da broji upite
bez mogućnosti da sazna bilo šta o vama.
Za više informacija pogledajte veb-stranicu
Gracenote smernica privatnosti za uslugu Gracenote.
Gracenote softver i svaki Gracenote podatak su
licencirani u „VIĐENOM STANJU“. Gracenote ne daje
nikakve izričite ili podrazumevane garancije za tačnost
Gracenote podataka sa Gracenote servera; preuzimanje
ili bilo kakav drugi vid primanja sadržaja, posebno
preuzimanje Gracenote podataka, dešavaju se na vaš
rizik i samo ste vi odgovorni za bilo kakvu štetu na ovoj
aplikaciji ili uređaju, uključujući gubitak podataka, koja
bi mogla da nastane kao poledica tih radnji. Gracenote
zadržava pravo da izbriše podatke sa Gracenote servera
ili promeni kategorije podataka iz bilo kog razloga koji
Gracenote smatra dovoljnim. Ne garantujemo da su
Gracenote softver ili Gracenote serveri bez grešaka niti
neprekidan rad Gracenote softvera ili Gracenote
servera. Gracenote nije dužan da vam pruža nove,
poboljšane ili dodatne tipove podataka ili kategorije
koje će možda pružati u budućnosti i može slobodno da
prekine da vam pruža uslugu u bilo kom trenutku.
© 2000. do danas. Gracenote, Inc. Sva prava zadržana.
Informacije o softverskoj licenci
Za detaljnije informacije o ugovoru EULA (End User
License Agreement), pogledajte [License agreement]
(Ugovor o licenci) u meniju opcija na svakoj ikoni
mrežne usluge.
Za detaljnije informacije o drugim softverskim
licencama, izaberite [Setup] (Podešavanje) i pogledajte
[Software License Information] (Informacije
o softverskoj licenci) u meniju [System Settings]
(Podešavanja sistema).
Ovaj proizvod sadrži softver koji podleže licencama
GNU General Public License („GPL“) ili GNU Lesser
General Public License („LGPL“). U tim licencama je
navedeno da korisnici imaju pravo da nabave, izmene
i ponovo distribuiraju izvorni kôd datog softvera
u skladu sa uslovima GPL ili LGPL licence.
Izvorni kôd softvera koji se koristi u ovom proizvodu
podleže GPL i LGPL licencama i dostupan je na Vebu.
Da biste ga preuzeli, posetite sledeći veb-sajt:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Imajte u vidu to da kompanija Sony ne može da
odgovori na bilo kakva pitanja u vezi sa sadržajem
ovog izvornog koda.
Odricanje od odgovornosti koje se odnosi na usluge
koje nude treće strane
Usluge koje nude treće strane mogu da se promene,
suspenduju ili prekinu bez prethodne najave. Sony ne
snosi nikakvu odgovornost kada nastanu takve situacije.
5
Početni koraci
Daljinski upravljač
Funkcije koje su dostupne na daljinskom
upravljaču se razlikuju u zavisnosti od diska
ili situacije.
A Z (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje ležišta za disk.
-TV- t (biranje ulaza na TV-u)
Prebacivanje između TV-a i drugih uređaja
priključenih na ulaz.
-TV- 1 (uključivanje/režim mirovanja
TV-a)
Uključivanje TV-a ili njegovo postavljanje
u režim mirovanja.
1 (uključivanje/režim mirovanja)
Uključivanje plejera ili njegovo postavljanje
u režim mirovanja.
B Dugmad u boji (crveno/zeleno/žuto/
plavo)
Tasterske prečice za interaktivne funkcije.
C TOP MENU
Otvaranje ili zatvaranje glavnog menija BD
ili DVD diska.
POP UP/MENU
Otvaranje ili zatvaranje iskačućeg menija
BD-ROM diska ili menija DVD diska.
OPTIONS
Prikazivanje dostupnih opcija na ekranu.
RETURN
Povratak na prethodni ekran.
</M/m/,
Pomeranje kursora radi izbora prikazane
stavke.
b
• M/m kao tasterska prečica za otvaranje prozora
za pronalaženje numere i unošenje broja numere
tokom reprodukcije muzičkog CD-a.
• M/m kao prečica za rotiranje fotografije u smeru
kretanja kazaljki na satu ili suprotnom
za 90 stepeni.
• </, kao tasterska prečica za pronalaženje
u toku DLNA video reprodukcije
(samo BDP-S3700).
z
Na dugmadima N, TV 2 + i AUDIO nalazi se mala
izbočina. Koristite izbočinu kao referencu kada
upravljate plejerom.
Centralno dugme (ENTER)
Ulazak u izabranu stavku.
HOME
Ulazak u glavni ekran plejera.
(omiljeno)
Pristup aplikaciji koja je registrovana kao
omiljena.
NETFLIX
Pristup onlajn usluzi „NETFLIX“. Za više
detalja o onlajn usluzi NETFLIX, posetite
sledeći veb-sajt i pogledajte odeljak za česta
pitanja: www.sony.eu/support
6
N (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
./> (prethodno/sledeće)
Prelazak na prethodno/sledeće poglavlje,
numeru ili datoteku.
X (pauza)
Pauziranje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
x (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pamćenje
mesta zaustavljanja (tačka za nastavak
reprodukcije).
Tačka za nastavak reprodukcije naslova/
numere je tačka na kojoj ste poslednji put
zaustavili reprodukciju ili poslednja
fotografija koju ste pregledali iz fascikle
sa fotografijama.
SUBTITLE
Biranje jezika titla kada se na BD-ROM/
DVD VIDEO disku nalaze titlovi na više
jezika.
Zaključavanje ležišta za disk (blokada za decu)
Ležište za disk možete da zaključate da biste
sprečili slučajno otvaranje.
Kada je plejer uključen, pritisnite dugmad
x (zaustavljanje), HOME i TOP MENU
na daljinskom upravljaču da biste zaključali
ili otključali ležište.
Kodovi TV-a kojima se može upravljati
Pritisnite i držite -TV- 1 i kôd proizvođača
TV-a koristeći dugmad na daljinskom upravljaču
duže od 2 sekunde.
Ako je navedeno više dugmadi na daljinskom
upravljaču, pritiskajte jedno po jedno dok
ne pronađete ono koje radi sa vašim TV-om.
Proizvođač
Početni koraci
D m/M (brzo premotavanje unazad/
unapred)
• Brzo premotavanje diska unazad/unapred
kada pritisnete ovo dugme tokom
reprodukcije. Svaki put kada pritisnete ovo
dugme tokom reprodukcije video snimka,
brzina premotavanja se menja.
• Aktiviranje usporene reprodukcije kada se
drži pritisnut više od jedne sekunde dok je
reprodukcija pauzirana.
• Reprodukcija pojedinačnih kadrova kada
ga na kratko pritisnete dok je reprodukcija
pauzirana.
Dugme na daljinskom
upravljaču
Sony (podrazumevano) Dugme u boji (crveno)
Philips
Dugme u boji (zeleno) /
Dugme u boji (žuto) /
RETURN
Panasonic
Dugme u boji (plavo) /
Centralno dugme
(ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
TV2 (jačina zvuka) +/–
Podešavanje jačine zvuka TV-a.
AUDIO
Biranje jezika numere kada se na BD-ROM/
DVD VIDEO disku nalaze numere na više
jezika.
Biranje zvučne numere na CD-u.
(isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka.
DISPLAY
Prikazivanje informacija o reprodukciji
na ekranu.
7
Korak 1: Povezivanje plejera
Ne povezujte kabl za napajanje sve dok ne povežete sve ostale kablove.
Povezivanje sa TV-om
Povežite plejer sa TV-om pomoću HDMI kabla velike brzine prenosa.
HDMI kabl velike brzine prenosa (ne isporučuje se)
Povezivanje sa AV pojačalom (risiverom)
Izaberite jedan od sledećih načina povezivanja u skladu sa ulaznim priključcima na vašem AV pojačalu
(risiveru). Kada izaberete A ili B, unesite odgovarajuća podešavanja u odeljku [Audio Settings]
(Podešavanja zvuka).
A
B
8
HDMI kabl velike brzine
prenosa (ne isporučuje se)
HDMI kabl velike brzine prenosa
(ne isporučuje se)
Koaksijalni digitalni kabl
(ne isporučuje se)
Korak 2: Priprema za mrežnu
vezu
Podešavanja za žičanu mrežu
Za povezivanje na priključak LAN (100)
na plejeru koristite LAN kabl.
Korak 3: Easy Setup
(Jednostavno podešavanje)
Kada prvi put uključite uređaj
Sačekajte malo dok se plejer ne uključi i ne
pokrene [Easy Initial Settings] (Jednostavno
početno podešavanje).
1
Širokopojasni ruter
Početni koraci
LAN kabl
(ne isporučuje se)
Umetnite dve baterije R03 (veličina AAA)
tako da oznake polariteta 3 i #
odgovaraju oznakama u odeljku za baterije
daljinskog upravljača.
ADSL modem/
Internet
kablovski modem
z
Preporučujemo vam da koristite oklopljeni i ravni
interfejs kabl (LAN kabl).
Podešavanja za bežičnu mrežu
(samo BDP-S3700)
Koristite bežični LAN koji je ugrađen u plejer.
2
Povežite isporučeni adapter za naizmeničnu
struju i kabl za napajanje redosledom koji je
naveden ispod. Kada iskopčavate kablove,
radite to obrnutim redosledom.
1 u DC IN 12 V
LAN kabl (ne isporučuje se)
Adapter za naizmeničnu struju
(isporučen)
Ruter za
bežični LAN
ADSL modem/
Internet
kablovski modem
2
Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (isporučen)
3
u mrežno
napajanje
9
3
Pritisnite 1 da biste uključili plejer.
*
Prikaz glavnog ekrana
Glavni ekran će se prikazati kada pritisnete
HOME. Izaberite aplikaciju koristeći
dugmad </M/m/, i pritisnite ENTER.
Aplikacija
* Uključivanje plejera ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
4
5
Pratite uputstva na ekranu i unesite
osnovna podešavanja koristeći </M/m/,
i ENTER na daljinskom upravljaču.
</M/m/,
ENTER
b
• Kada obavite [Easy Initial Settings] (Jednostavno
početno podešavanje), izaberite [Easy Network
Settings] (Jednostavno podešavanje mreže) da biste
mogli da koristite mrežne funkcije plejera.
• Da biste omogućili bežičnu vezu, podesite
[Internet Settings] (Podešavanja za Internet) u meniju
[Network Settings] (Podešavanja za mrežu) na
[Wireless Setup] (Podešavanja za bežičnu mrežu)
(samo BDP-S3700).
• Da biste onemogućili bežičnu vezu, podesite
[Internet Settings] (Podešavanja za Internet)
u meniju [Network Settings] (Podešavanja za mrežu)
na [Wired Setup] (Podešavanja za žičanu mrežu)
(samo BDP-S3700).
10
All Apps
Setup
You can enjoy many Apps
with your BD player. Please
Uključite TV i izaberite odgovarajući ulaz na
TV-u pritiskom na dugme t na daljinskom
upravljaču. Signal sa plejera će se prikazati
na TV ekranu.
Obavite [Easy Initial Settings]
(Jednostavno početno podešavanje).
Alatke
select here and press
your remote control.
on
No Disc
You can add your favourite apps here.
Move or delete apps using the option menu.
[My Apps] (Moje aplikacije): Upravljanje
omiljenom aplikacijom. Možete dodati prečice za
aplikaciju iz odeljka [All Apps] (Sve aplikacije).
[Featured Apps] (Istaknute aplikacije): Prikaz
preporučene aplikacije.
[All Apps] (Sve aplikacije): Prikazuju se sve
dostupne aplikacije. Možete da dodate aplikacije
u odeljak [My Apps] (Moje aplikacije) tako što
ćete pritisnuti OPTIONS i izabrati [Add to
My Apps] (Dodaj u moje aplikacije).
[Setup] (Podešavanja): Prilagođavanje
podešavanja plejera.
b
Funkcija preslikavanja ekrana je dostupna samo
za BDP-S3700.
Dostupne opcije
Kada pritisnete OPTIONS, na raspolaganju
su vam različita podešavanja i radnje tokom
reprodukcije. Dostupne stavke se mogu
razlikovati u zavisnosti od situacije.
[Move Application] (Premeštanje aplikacije):
Uređivanje aplikacija u odeljku [My Apps]
(Moje aplikacije).
[Remove Application] (Uklanjanje aplikacije):
Brisanje aplikacija u odeljku [My Apps]
(Moje aplikacije).
[Register as Favourite] (Registrovanje
kao favorita): Registrovanje jedne aplikacije
na dugmetu (omiljeno) daljinskog upravljača.
[Data Contents] (Sadržaj podataka):
Prikazivanje sadržaja mešovitog diska.
3
Reprodukcija diska
Listu „Diskovi koje je moguće reprodukovati“
pogledajte na stranica 13.
1
Pritisnite Z i postavite disk na ležište za disk.
Umetnite BD-ROM koji sadrži BONUSVIEW/BD-LIVE.
Postupak se razlikuje u zavisnosti od diska.
Pročitajte uputstvo za upotrebu koje ste
dobili uz disk.
Reprodukcija
z
Da biste izbrisali podatke na USB memoriji, izaberite
[Delete BD Data] (Izbriši BD podatke) u kategoriji
[BD/DVD Viewing Settings] (Podešavanja za gledanje
BD/DVD diskova), a zatim pritisnite ENTER.
Svi podaci u fascikli „buda“ će biti izbrisani.
Reprodukcija sa USB uređaja
Strana sa koje se reprodukuje sadržaj
je okrenuta nadole
2
Pritisnite Z da biste zatvorili ležište za disk.
Pokrenuće se reprodukcija.
Ako reprodukcija ne počne automatski,
izaberite kategoriju [Video] (Video), [Music]
(Muzika) ili [Photo] (Fotografija) u podešavanju
(Disc) (Disk), pa pritisnite ENTER.
1
2
Povežite USB uređaj na USB priključak na plejeru.
3
Izaberite kategoriju [Video] (Video), [Music]
(Muzika) ili [Photo] (Fotografija) koristeći
dugmad M/m, a zatim pritisnite ENTER.
Reprodukcija
Za „Podržani tipovi datoteka“ pogledajte
stranica 14.
Izaberite
[USB device] (USB uređaj) koristeći
dugmad </M/m/,, a zatim pritisnite ENTER.
z
(Mešoviti disk) ima sadržaj podataka. Da biste
prikazali bilo koji dostupni sadržaj, pritisnite OPTIONS
na daljinskom upravljaču i izaberite [Data Contents]
(Sadržaj podataka).
Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE
sadržajima
1
Povežite USB memoriju na USB priključak
na plejeru.
Kao lokalno skladište koristite USB
memoriju kapaciteta 1 GB ili većeg.
2
Priprema za BD-LIVE (samo BD-LIVE).
• Povežite plejer sa mrežom (stranica 9).
• Podesite [BD Internet Connection]
(Internet veza za BD disk) u meniju
[BD/DVD Viewing Settings]
(Podešavanja za gledanje BD/DVD
diskova) na [Allow] (Omogući).
11
Reprodukcija putem mreže
Korišćenje aplikacije „TV SideView“
(samo BDP-S3700)
„TV SideView“ je besplatna aplikacija za mobilne
uređaje (poput pametnih telefona itd.).
Korišćenjem aplikacije „TV SideView“ sa ovim
plejerom, možete jednostavno da upravljate
plejerom koristeći svoj mobilni uređaj. Možete
da pokrenete uslugu ili aplikaciju direktno sa
mobilnog uređaja i vidite informacije o disku
tokom reprodukcije. Aplikaciju „TV SideView“
takođe možete da koristite kao daljinski upravljač
i softversku tastaturu.
Pre nego što prvi put koristite uređaj na kojem je
instalirana aplikacija „TV SideView“ sa ovim
plejerom, prvo registrujte mobilni uređaj
na kojem se nalazi „TV SideView“. Pratite
uputstva na ekranu uređaja na kojem koristite
„TV SideView“ da biste se registrovali.
b
Registracija je moguća samo na glavnom ekranu.
12
Korišćenje funkcije Screen mirroring
(samo BDP-S3700)
„Screen mirroring“ je funkcija za prikaz ekrana
mobilnog uređaja na TV-u pomoću tehnologije
Miracast.
Plejer možete da povežete direktno sa uređajem
koji podržava funkciju Screen mirroring
(npr. pametni telefon, tablet). Možete da uživate
u sadržaju ekrana mobilnog uređaja na velikom
TV ekranu. Ova funkcija ne zahteva bežični ruter
(ili pristupnu tačku).
b
• Kada koristite funkciju Screen mirroring, kvalitet
slike i zvuka ponekad može da bude lošiji zbog smetnji
koje uzrokuje druga mreža. To možete da poboljšate
prilagođavanjem funkcije [Screen mirroring RF
Setting] (RF podešavanje preslikavanja ekrana).
• Neke mrežne funkcije možda neće biti dostupne
dok koristite funkciju Screen mirroring.
• Uverite se da je uređaj kompatibilan sa tehnologijom
Miracast. Ne garantujemo povezivanje sa svim
uređajima koji su kompatibilni sa tehnologijom
Miracast.
1
Izaberite
[Screen mirroring]
(Preslikavanje ekrana) sa glavnog ekrana
koristeći dugmad </M/m/,, a zatim
pritisnite ENTER.
2
Pratite uputstva na ekranu.
Dodatne informacije
Podržani diskovi
Ažuriranje softvera
Blu-ray Disc*1
BD-ROM, BD-R*2/
BD-RE*2
1
Izaberite
[Setup] (Podešavanja) na glavnom
ekranu koristeći dugmad </M/m/,.
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/
DVD+RW
2
Izaberite
[Software Update] (Ažuriranje
softvera) koristeći dugmad M/m, a zatim
pritisnite ENTER.
CD*3
CD-DA (muzički CD),
CD-ROM, CD-R/CD-RW
*1
x [Update via Internet] (Ažuriranje preko
Interneta)
Ažuriranje softvera plejera korišćenjem
dostupne mreže. Uverite se da je mreža
povezana na Internet. Za detaljnije
informacije, pogledajte „Korak 2: Priprema
za mrežnu vezu“ (stranica 9).
*2
*3
Ažuriranje softvera plejera pomoću USB
memorije. Uverite se da je naziv fascikle za
ažuriranje softvera „UPDATE“. Sve datoteke
za ažuriranje moraju da se nalaze u ovoj
fascikli. Plejer može da prepozna do 500
datoteka/fascikli u jednom sloju, uključujući
datoteke/fascikle za ažuriranje.
z
• Preporučujemo vam da softver ažurirate na svaka
2 meseca.
• Ako je vaša mrežna veza spora, posetite
www.sony.eu/support da biste preuzeli najnoviju
verziju softvera i ažuriranje obavili preko USB
memorije.
Na veb-sajtu možete da pronađete i informacije
o funkcijama ažuriranja.
Dodatne informacije
x [Update via USB Memory] (Ažuriranje preko
USB memorije)
Budući da su specifikacije za Blu-ray Disc nove i da
se menjaju, neke diskove možda neće biti moguće
reprodukovati u zavisnosti od vrste diska i verzije.
Takođe, zvuk koji se emituje će se razlikovati u
zavisnosti od izvora, izlaza koji se koristi i izabranih
podešavanja za zvuk.
BD-RE: Ver.2.1, BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 uključujući
tip BD-R diska sa organskim pigmentom (tip LTH).
BD-R diskovi snimljeni na računaru ne mogu se
reprodukovati ako sadrže postscript.
CD ili DVD disk nije moguće reprodukovati ako nije
pravilno dovršen. Više informacija potražite
u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz uređaj
za snimanje.
Šifra regiona (samo BD-ROM/DVD VIDEO diskovi)
Na donjoj strani jedinice je odštampana šifra
regiona, što znači da plejer može da reprodukuje
samo BD-ROM/DVD VIDEO diskove koji su
označeni istom šifrom regiona ili oznakom ALL .
Šifra regiona
13
Podržani tipovi datoteka
Video
Kodek
MPEG-1 Video*1
MPEG-2 Video*2
Kontejner
Oznaka tipa datoteke Sa zvukom
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
TS
Xvid
MPEG4/AVC*5
*4
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
FLV
VC1*1
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
*6
3gpp/3gpp2*6
.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2 AAC
TS
.m2ts, .mts
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Muzika
Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*8*9
Muzika
Oznaka tipa
datoteke
Kodek
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)*10 .mp3
AAC/HE-AAC*1*10
*1
.wma
WMA 10 Pro*11
.wma
*10
.wav
Oznaka tipa
datoteke
DSDIFF*1*12
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
*1
ALAC
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Fotografija
Oznaka tipa
datoteke
.ac3
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
.dsf
PNG
.png*13
GIF
.gif*13
BMP
.bmp*6*14
.flac, .fla
Dolby Digital*6*10
*1
Kodek
Format
FLAC*1
DSF
14
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard
LPCM
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
*12
*13
• Da biste izbegli oštećenje podataka, USB memorije ili
ostalih uređaja, isključite plejer pre nego što povežete
ili uklonite USB memoriju ili druge uređaje.
• Plejer možda neće glatko reprodukovati video
datoteke sa velikom brzinom prenosa podataka
na DATA CD-u. Preporučujemo vam da ovakve
datoteke reprodukujete koristeći DATA DVD
ili DATA BD.
Dodatne informacije
*14
Plejer možda neće moći da reprodukuje ovaj format
datoteke na DLNA serveru (samo BDP-S3700).
Plejer može da reprodukuje samo video
u standardnoj rezoluciji na DLNA serveru
(samo BDP-S3700).
Plejer ne može da reprodukuje datoteke u formatu
DTS na DLNA serveru (samo BDP-S3700).
Plejer može da reprodukuje samo datoteke
u formatu Dolby Digital na DLNA serveru
(samo BDP-S3700).
Plejer može da podrži AVC do nivoa 4.1.
Plejer ne može da reprodukuje ovaj format datoteke
na DLNA serveru (samo BDP-S3700).
Plejer podržava WMV9 do naprednog profila.
Plejer podržava brzinu kadrova do 60 fps.
Plejer reprodukuje datoteke u formatu AVCHD
koje su snimljene na digitalnoj video kameri itd.
Disk u formatu AVCHD nije moguće
reprodukovati ako nije pravilno dovršen.
Plejer može da reprodukuje „.mka“ datoteke.
(Ovu datoteku nije moguće reprodukovati
na DLNA serveru (samo BDP-S3700).)
Plejer ne reprodukuje kodirane datoteke,
npr. Lossless.
Plejer ne reprodukuje kodirane DST datoteke.
Plejer ne može da reprodukuje animirane PNG
ili animirane GIF datoteke.
Plejer ne podržava 16-bitne BMP datoteke.
b
• Neke datoteke možda neće biti moguće reprodukovati
u zavisnosti od formata datoteke, kodiranja
datoteke, stanja snimka ili stanja DLNA servera
(samo BDP-S3700).
• Neke datoteke koje su obrađene na računaru možda
neće biti moguće reprodukovati.
• Sa nekim datotekama možda nećete moći da koristite
funkciju za brzo premotavanje unapred/unazad.
• Plejer ne reprodukuje DRM kodirane datoteke.
• Plejer može da prepozna sledeće datoteke ili fascikle
na BD, DVD, CD i USB uređajima:
– do fascikli u devetom sloju, uključujući osnovnu
fasciklu
– do 500 datoteka/fascikli na pojedinačnom sloju
• Plejer može da prepozna sledeće datoteke ili fascikle
uskladištene na DLNA serveru (samo BDP-S3700):
– do fascikli na devetnaestom sloju
– do 999 datoteka/fascikli na pojedinačnom sloju
• Plejer podržava brzinu prikaza sličica:
– do 60 fps samo za AVCHD (MPEG4/AVC).
– do 30 fps za ostale video kodeke.
• Plejer podržava brzinu prenosa video podataka
do 40 Mbps.
• Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim plejerom.
• Plejer može da prepozna Mass Storage Class (MSC)
uređaje (kao što su flash memorija ili HDD), uređaje
za snimanje slika (SICD uređaje) i tastature sa 101
tasterom.
15
Specifikacije
Sistem
Laser
Poluprovodnički laser
Ulazi i izlazi
DIGITAL OUT (COAXIAL)
(Naziv priključka)
Fono priključak/0,5 Vp-p/75 oma (tip priključka/izlazni
nivo/impedansa opterećenja)
HDMI OUT
Standardni 19-pinski HDMI priključak
LAN (100)
Priključak 100BASE-TX
USB
USB priključak tipa A (Za povezivanje USB memorije,
čitača memorijskih kartica, digitalnog fotoaparata
i digitalne video kamere)*
* Nemojte koristiti za potrebe punjenja.
DC IN
BDP-S3700: 12 V DC, 650 mA
BDP-S1700: 12 V DC, 600 mA
Bežično povezivanje (samo BDP-S3700)
Standard za bežični LAN
Protokol IEEE 802.11 b/g/n
Frekventni opseg
Pojas od 2,4 GHz: Kanali 1–13
Modulacija
DSSS i OFDM
Opšte
Zahtevi za napajanje
12 V DC sa adapterom za naizmeničnu struju
Nominalne vrednosti: Ulaz 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
(kada se koristi adapter za naizmeničnu
struju)
BDP-S3700: 9,2 W
BDP-S1700: 8,5 W
Režim mirovanja za mrežu*
0,8 W (svi žičani/bežični mrežni priključci UKLJUČENI)
Dimenzije (približno)
230 mm x 194 mm x 39 mm
(širina/dubina/visina) uključujući isturene delove
Masa (približno)
0,8 kg
Radna temperatura
5 °C do 35 °C
Radna vlažnost vazduha
25% do 80%
* Podesite [Remote Start] (Daljinsko pokretanje) u meniju [Network Settings] (Podešavanja za mrežu) na [On]
(Uključeno) i isključite plejer da biste aktivirali režim mirovanja za mrežu.
Isporučena dodatna oprema
• Adapter za naizmeničnu struju
(AC-L1210WW) (1)
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (1)
• Daljinski upravljač (1)
• Baterije R03 (veličina AAA) (2)
Specifikacije i dizajn su podložni promenama bez najave.
16
z
Da biste saznali korisne savete i informacije o Sony proizvodima i uslugama, posetite:
www.sony.eu/myproducts/
4-579-662-12(1) (SR)
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising