Sony | UBP-X800 | Sony UBP-X800 4K Ultra HD Blu-ray™ plejer | UBP-X800 sa HD zvukom Uputstva za rukovanje

4-687-310-11(1) (SR)
Ultra HD Blu-ray™ /
DVD plejer
Uputstvo za upotrebu
Početni koraci
Reprodukcija
Podešavanja
Dodatne informacije
Hvala vam na kupovini. Pre korišćenja plejera,
pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.
Softver ovog plejera može da bude ažuriran
u budućnosti. Posetite sledeći veb-sajt:
www.sony.eu/support
TM
VIDEO/AUDIO
UBP-X800
Sadržaj
UPOZORENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
MERE OPREZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Početni koraci
Isporučena dodatna oprema . . . . . . . . . . 6
Vodič za delove i kontrole . . . . . . . . . . . . 7
Početni koraci
Korak 1: Povezivanje plejera . . . . . . . . . . 10
Korak 2: Mrežna veza . . . . . . . . . . . . . . . .12
Korak 3: Easy Setup (Jednostavno
podešavanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Reprodukcija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Reprodukcija sa USB uređaja . . . . . . . . . .14
Reprodukcija putem mreže . . . . . . . . . . .15
Slušanje zvuka preko Bluetooth®
uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Dostupne opcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Podešavanja
Korišćenje menija za podešavanje . . . . 20
[Software Update] (Ažuriranje
softvera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[Screen Settings] (Podešavanja
ekrana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[Audio Settings] (Podešavanja
zvuka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
[Bluetooth Settings] (Postavke
za Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[BD/DVD Viewing Settings]
(Podešavanja za gledanje
BD/DVD diskova) . . . . . . . . . . . . . 24
[Parental Control Settings]
(Podešavanja za roditeljski
nadzor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
[Music Settings] (Podešavanja
za muziku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
[System Settings] (Podešavanja
sistema) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
[Network Settings] (Podešavanja
sistema) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
[Easy Setup] (Jednostavno podešavanje
mreže) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
[Resetting] (Vraćanje na početne
vrednosti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Dodatne informacije
Rešavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . .
Podržani diskovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podržani tipovi datoteka . . . . . . . . . . . .
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
28
32
33
35
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Da biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište
uređaja. Popravke bi trebalo da obavljaju samo
osposobljeni serviseri.
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
morate da zamenite samo kod ovlašćenog
servisera.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute
baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu i vatri.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji
mogu oštetiti vid. Budući da je laserski zrak koji
se koristi u ovom Ultra HD Blu-ray/DVD plejeru
štetan za oči, ne pokušavajte da otvarate
kućište uređaja.
Popravke bi trebalo da obavljaju samo
osposobljeni serviseri.
Ova oznaka se nalazi na zaštitnom kućištu lasera
u kućištu uređaja.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao CLASS 1 LASER
proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se
nalazi na zadnjoj strani uređaja.
Odlaganje potrošenih baterija
i električne i elektronske
opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju
označava da se proizvod i baterija ne smeju
tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama
se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja otpada. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni
da će baterija i električna i elektronska oprema
biti pravilno zbrinuti, predajte potrošene
proizvode na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne i elektronske
opreme. Za sve ostale baterije pogledajte
poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz
proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih
baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod ili bateriju.
Ovaj proizvod je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela
neka druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa
usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske
unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom
predstavniku, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija. Za sva pitanja u vezi
sa servisom ili garancijom pogledajte adrese
koje su navedene na zasebnom servisnom ili
garantnom listu.
3
Napomena za korisnike u Evropi
Ovaj proizvod je namenjen za korišćenje
u sledećim zemljama:
AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MD,
ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
Kosovo.
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na
sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
MERE OPREZA
• Ovaj uređaj radi pod naponom od 220 V –
240 V AC, 50/60 Hz. Proverite da li radni
napon jedinice odgovara lokalnom izvoru
napajanja.
• Postavite ovu jedinicu tako da se kabl za
napajanje naizmeničnom strujom može
brzo iskopčati iz zidne utičnice u slučaju
nevolje.
• Frekventni pojas od 5150 MHz – 5350 MHz je
ograničen samo na upotrebu u zatvorenom
prostoru.
• Ova oprema je testirana i utvrđeno je da
je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje
koristi kabl kraći od 3 metra.
• Postavite plejer na mesto sa
odgovarajućom ventilacijom kako
biste sprečili njegovo zagrevanje.
• Da biste umanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavesama itd.
• Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (kao što su upaljene sveće).
• Ne postavljajte plejer u uski prostor,
na primer policu za knjige ili sličan prostor.
• Ne postavljajte plejer na otvorenom
prostoru, u vozila, brodove ili druga
prevozna sredstva.
• Ako plejer direktno unesete iz hladnog
u toplo mesto ili ga postavite u prostoriju
sa dosta vlage, može doći do kondenzacije
vlage na sočivima unutar plejera. Ako se
to desi, plejer možda neće raditi pravilno.
U tom slučaju izvadite disk i ostavite plejer
uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
4
• Ne postavljajte plejer u nagnuti položaj.
On je dizajniran samo za rad
u horizontalnom položaju.
• Ne stavljajte metalne predmete ispred
uređaja. Oni mogu ograničiti prijem
radio talasa.
• Ne postavljajte plejer na mesto gde
se koristi medicinska oprema. To može
dovesti do kvara medicinske opreme.
• Ako koristite pejsmejker ili drugi medicinski
uređaj, posavetujte se sa svojim lekarom ili
proizvođačem medicinskog uređaja pre
korišćenja funkcije za bežični LAN.
• Ovaj plejer bi trebalo da postavite i koristite
tako da razmak između tela osobe i plejera
bude najmanje 20 cm (izuzimajući
ekstremitete: ruke, šake, stopala, članke).
• Ne stavljajte teške ili nestabilne predmete
na plejer.
• Na ležište za disk ne stavljajte druge
predmete, već isključivo diskove. Ukoliko
to uradite, može doći do oštećenja plejera
ili predmeta.
• Kada premeštate plejer, izvadite disk iz
ležišta za disk. Ako to ne uradite, disk se
može oštetiti.
• Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom i sve ostale kablove iz plejera kada
ga premeštate.
• Plejer se napaja naizmeničnom strujom
sve dok je priključen na zidnu utičnicu,
čak i kada je sam plejer isključen.
• Ako plejer nećete koristiti duže vremena,
izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
Da biste izvukli kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite
ga držeći utikač a nikad kabl.
• Pridržavajte se sledećih saveta kako biste
sprečili oštećenje kabla za napajanje
naizmeničnom strujom. Nemojte koristiti
kabl za napajanje naizmeničnom strujom
ukoliko je oštećen jer to može izazvati
strujni udar ili požar.
– Ne postavljajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom tako da bude
priklješten između plejera i zida, police itd.
– Ne stavljate teške predmete na kabl za
napajanje naizmeničnom strujom niti
ga vucite.
• Ne pojačavajte zvuk dok slušate deo
zvučnog snimka koji je snimljen sa veoma
niskim tonom ili bez tona. Može doći do
oštećenja sluha ili zvučnika kada nivo
zvuka dostigne najvišu vrednost.
• Čistite kućište, panel i kontrole mekanom
krpom. Ne koristite abrazivne materijale,
prašak za ribanje ili rastvarač poput
alkohola ili benzina.
• Nemojte da koristite diskove za čišćenje
ili sredstva za čišćenje diskova/sočiva
(uključujući ona u tečnom obliku ili obliku
spreja). To može dovesti do kvara uređaja.
• U slučaju popravke ovog plejera, zamenjeni
delovi se mogu ponovo iskoristiti ili
reciklirati.
• Obratite pažnju na sledeće jer nepravilnim
rukovanjem možete oštetiti HDMI OUT
priključak i konektor.
– Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključak
na zadnjoj strani plejera sa HDMI
konektorom prateći njihov oblik. Uverite
se da konektor nije okrenut ili nakrivljen.
– Obavezno iskopčajte HDMI kabl kada
premeštate plejer.
O gledanju 3D video snimaka
Kod nekih osoba se može javiti osećaj
nelagodnosti prilikom gledanja 3D video
snimaka (na primer, naprezanje očiju, pojava
zamora ili mučnine). Sony preporučuje
svim korisnicima da prave redovne pauze
prilikom gledanja 3D video snimaka. Dužina
i učestalost pauza zavise od osobe do osobe.
Sami odlučite šta vam najviše odgovara. Ako
iskusite bilo kakvu nelagodnost, trebalo bi da
prekinete sa gledanjem 3D video snimka dok
osećaj nelagodnosti ne prođe. Obratite se
doktoru ako smatrate da je to neophodno.
Takođe bi trebalo da (i) pročitate uputstvo
za upotrebu i/ili poruku upozorenja za svaki
uređaj koji koristite sa ovim proizvodom ili za
Blu-ray Disc sadržaj koji se reprodukuje na
ovom proizvodu i da (ii) posetite naš veb-sajt
(www.sony.eu/myproducts/) da biste saznali
najnovije informacije. Vid male dece (naročite
one mlađe od šest godina) se još razvija.
Posavetujte se sa doktorom (pedijatrom ili
oftalmologom) pre nego što dozvolite deci da
gledaju 3D video snimke. Odrasli bi trebalo
da nagledaju decu da bi bili sigurni da se
pridržavaju gorenavedenih preporuka.
VAŽNA NAPOMENA
– Čvrsto držite HDMI konektor prilikom
povezivanja ili iskopčavanja HDMI kabla.
Ne uvrćite HDMI konektor niti ga silom
priključujte na HDMI OUT priključak.
Pažnja: Ovaj plejer može da neograničeno
prikazuje statične slike ili meni sistema na
ekranu vašeg televizora. Ako se statična
slika ili meni sistema prikazuju na TV ekranu
u dužem vremenskom periodu, rizikujete
trajno oštećenje ekrana televizora. Posebno
su osetljivi plazma televizori i projekcioni
televizori.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa plejerom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
5
Početni koraci
Isporučena dodatna oprema
• Daljinski upravljač (1)
• Baterije R03 (veličina AAA) (2)
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dve baterije R03 (veličina AAA) tako
da krajevi + i – na baterijama odgovaraju
oznakama u odeljku za baterije daljinskog
upravljača.
6
Vodič za delove i kontrole
Prednji panel
A
B C
D
A Ležište za disk
B Senzor za daljinski upravljač
C Z (otvaranje/zatvaranje)
D 1 (uključivanje/režim mirovanja)
Uključivanje plejera ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
Početni koraci
F
E
E Indikator napajanja
Svetli kada je plejer uključen.
F
(USB) poklopac priključka
Podignite poklopac da biste povezali
USB uređaj na ovaj priključak.
Pogledajte stranicu 14.
Zadnji panel
A Priključak LAN (100)
B Priključak HDMI OUT 1 (VIDEO/AUDIO)
Emitovanje digitalnog video i audio
signala.
C Priključak HDMI OUT 2 (AUDIO ONLY)
Emitovanje samo digitalnog audio
signala.
Uklonite priloženu nalepnicu da biste
koristili priključak.
D Priključak DIGITAL OUT (COAXIAL)
7
Daljinski upravljač
Funkcije koje su dostupne na daljinskom
upravljaču se razlikuju u zavisnosti od diska
ili situacije.
A Z (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje ležišta za disk.
TV 1 (uključivanje/režim mirovanja
za TV)
Uključivanje TV-a ili njegovo postavljanje
u režim mirovanja.
1 (uključivanje/režim mirovanja)
Uključivanje plejera ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
NET SERVICE
Povratak na prethodni portal usluge
na mreži.
TV t (izbor TV ulaza)
Prebacivanje između TV-a i drugih
uređaja priključenih na ulaz.
z
Na dugmadima N, TV 2 + i AUDIO nalazi se
mala izbočina. Koristite izbočinu kao referencu
kada upravljate plejerom.
8
BLUETOOTH (stranica 16)
• Lista za skeniranje uređaja će
se prikazati ako ovaj plejer nema
uparenih Bluetooth uređaja.
• Povezivanje na poslednji povezani
uređaj ako ovaj plejer ima upareni
Bluetooth uređaj. Ako povezivanje ne
uspe, prikazaće se lista za skeniranje
uređaja.
• Prekidanje veze sa povezanim
Bluetooth uređajem.
B Dugmad u boji (crveno/zeleno/žuto/
plavo)
Tasterske prečice za interaktivne funkcije.
C
(omiljeno) (stranica 13)
Pristup aplikaciji koja je registrovana kao
omiljena.
NETFLIX
Pristup onlajn usluzi „NETFLIX“. Za više
detalja o onlajn usluzi NETFLIX, posetite
sledeći veb-sajt i pogledajte odeljak za
česta pitanja: www.sony.eu/support
TOP MENU
Otvaranje ili zatvaranje glavnog menija
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD plejera.
POP UP/MENU
Otvaranje ili zatvaranje menija Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD plejera.
OPTIONS (stranica 17)
Prikazivanje dostupnih opcija na ekranu.
RETURN
Povratak na prethodni ekran.
</M/m/,
Pomeranje kursora radi izbora prikazane
stavke.
Centralno dugme (ENTER) (unos)
Ulazak u izabranu stavku.
HOME
Ulazak u glavni ekran plejera.
D m/M (brzo premotavanje unazad/
unapred)
• Brzo premotavanje diska unazad/
unapred kada pritisnete tokom
reprodukcije. Brzina pretrage se menja
svaki put kada pritisnete dugme.
• Aktiviranje usporene reprodukcije kada
se drži pritisnuto više od jedne sekunde
dok je reprodukcija pauzirana.
• Reprodukcija pojedinačnih kadrova
kada se nakratko pritisne dok je
reprodukcija pauzirana.
N (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
./> (prethodno/sledeće)
Prelazak na prethodno/sledeće
poglavlje, numeru ili datoteku.
X (pauza)
Pauziranje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
SUBTITLE (stranica 24)
Biranje jezika titla kada se na Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD disku nalaze titlovi na
više jezika.
x (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pamćenje
mesta zaustavljanja (tačka za nastavak
reprodukcije).
Tačka za nastavak reprodukcije naslova/
numere je tačka na kojoj ste poslednji
put zaustavili reprodukciju ili poslednja
fotografija koju ste pregledali iz fascikle
sa fotografijama.
Početni koraci
z
• M/m kao tasterska prečica za otvaranje
prozora za pronalaženje numere
i unošenje broja numere tokom
reprodukcije muzičkog CD-a.
• M/m kao prečica za rotiranje fotografije
u smeru kretanja kazaljki na satu ili
suprotnom za 90 stepeni.
• </, kao tasterska prečica za obavljanje
funkcija traženja u toku reprodukcije video
zapisa na kućnoj mreži.
• </, kao tasterska prečica za promenu
fotografije kada je promena omogućena.
AUDIO (stranica 24)
Biranje jezika numere kada se na Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD disku nalaze numere na
više jezika.
Biranje zvučne numere na CD-u.
(isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka TV-a.
TV 2 (jačina zvuka) +/–
Podešavanje jačine zvuka TV-a.
DISPLAY
Prikazivanje informacija o reprodukciji
na ekranu.
Zaključavanje ležišta za disk (blokada za decu)
Ležište za disk možete da zaključate da biste
sprečili slučajno otvaranje.
Kada je plejer uključen, pritisnite dugmad
x (zaustavljanje), HOME i TOP MENU na
daljinskom upravljaču da biste zaključali
ili otključali ležište.
Kodovi TV-a kojima se može
upravljati
Pritisnite i držite dugme TV 1 i kôd
proizvođača TV-a koristeći dugmad na
daljinskom upravljaču duže od 2 sekunde.
Ako je navedeno više dugmadi na daljinskom
upravljaču, pritiskajte jedno po jedno dok ne
pronađete ono koje radi sa vašim TV-om.
Proizvođač
Dugme na
daljinskom
upravljaču
Sony
(podrazumevano)
NET SERVICE
Philips
TV t /
BLUETOOTH /
POP UP/MENU
Panasonic
Dugme u boji
(crveno) / NETFLIX
Hitachi
Dugme u boji
(zeleno)
Sharp
Dugme u boji (žuto)
Toshiba
Dugme u boji (plavo)
Loewe
(omiljeno)
Samsung
TOP MENU
LG/Goldstar
RETURN
9
Korak 1: Povezivanje plejera
Ne povezujte kabl za napajanje dok ne povežete sve ostale kablove.
Povezivanje sa TV-om
HDMI kabl*
* Premium HDMI kabl velike brzine (ne isporučuje se) ili HDMI kabl velike brzine koji podržava propusni
opseg od 18 Gbps (ne isporučuje se).
b
• Da biste uživali u 4K Ultra HD 60p sadržaju, potrebno je da povežete plejer sa 4K TV-om pomoću
Premium HDMI kabla velike brzine ili HDMI kabla velike brzine koji podržava propusni opseg
od 18 Gbps.
• Za 4K izlaz je potreban kompatibilan 4K ekran koji ima HDMI ulaz sa omogućenim HDCP2.2.
• Ako koristite BRAVIA TV koji podržava 4K60p, podesite postavku „HDMI signal format“ na
„Enhanced format“.
10
Povezivanje sa AV pojačalom (risiverom)
Izaberite jedan od načina povezivanja A, B ili C u skladu sa ulaznim priključcima na vašem
AV pojačalu (risiveru).
A 4K AV pojačalo (risiver)
HDMI kabl*
HDMI kabl*
Početni koraci
t Da biste uživali u funkciji Bitstream (Dolby/DTS), podesite [BD Audio MIX Setting] (Podešavanje
miksa zvuka sa BD diska) na [Audio Settings] (Podešavanja zvuka) (stranica 22).
B AV pojačalo (risiver) koje nije 4K, sa opcijom HDMI IN
HDMI kabl*
HDMI kabl velike brzine
prenosa (ne isporučuje se)
C AV pojačalo (risiver) koje nije 4K, bez opcije HDMI IN
Koaksijalni
digitalni kabl
(ne isporučuje se)
HDMI kabl*
* Premium HDMI kabl velike brzine (ne isporučuje se) ili HDMI kabl velike brzine koji podržava propusni
opseg od 18 Gbps (ne isporučuje se).
11
Korak 2: Mrežna veza
Ako ne želite da povežete plejer sa mrežom, pređite na „Korak 3: Easy Setup (Jednostavno
podešavanje)“ (stranica 13).
Wired Setup (Povezivanje kablom)
LAN kabl
(ne isporučuje se)
LAN kabl
(ne isporučuje se)
Ruter
Modem
Internet
z
Preporučujemo vam da koristite oklopljeni i ravni interfejs kabl (LAN kabl).
Bežično podešavanje
LAN kabl
(ne isporučuje se)
Ruter za
bežični LAN
z
Nije potrebno postavljati kabl između plejera i rutera za bežični LAN.
12
Modem
Internet
Korak 3: Easy Setup
(Jednostavno podešavanje)
u meniju [Network Settings] (Podešavanja za
mrežu) na [Wired Setup] (Povezivanje kablom).
• Ako nema izlaznog signala ili se prikazuje crni
ekran, pogledajte „Rešavanje problema“
(stranica 28).
Kada uređaj uključite prvi put
Sačekajte malo dok se plejer ne uključi
i ne pokrene [Easy Setup] (Jednostavno
podešavanje).
Glavni ekran će se prikazati kada pritisnete
HOME. Izaberite aplikaciju koristeći dugmad
</M/m/,, a zatim pritisnite ENTER.
Aplikacija
na mrežno napajanje
Početni koraci
1 Priključite plejer na mrežno napajanje.
Prikaz glavnog ekrana
Alatke
Ultra
U
ltra HD Blu-rayy Player
y
2 Pritisnite 1 da biste uključili plejer.
Indikator napajanja će početi da svetli.
3 Uključite TV i pritisnite dugme TV t na
daljinskom upravljaču da biste izabrali
odgovarajući ulaz. Signal sa plejera će
se prikazati na TV ekranu.
4 Obavite [Easy Setup] (Jednostavno
podešavanje).
Pratite uputstva na ekranu i unesite
osnovna podešavanja koristeći
</M/m/, i pritisnite ENTER
na daljinskom upravljaču.
[My Apps] (Moje aplikacije): Upravljanje
omiljenom aplikacijom. Možete dodati
prečice za aplikaciju iz odeljka [All Apps]
(Sve aplikacije).
[Featured Apps] (Istaknute aplikacije):
Prikaz preporučene aplikacije.
[All Apps] (Sve aplikacije): Prikazuju
se sve dostupne aplikacije. Možete da
dodate aplikacije u odeljak [My Apps] (Moje
aplikacije) tako što ćete pritisnuti OPTIONS
i izabrati [Add to My Apps] (Dodaj u moje
aplikacije).
[Setup] (Podešavanja): Prilagođavanje
podešavanja plejera.
Dostupne opcije
</M/m/,
b
Kada pritisnete OPTIONS, na raspolaganju su
vam različita podešavanja i radnje tokom
reprodukcije. Dostupne stavke se mogu
razlikovati u zavisnosti od situacije.
• Kada obavite [Easy Setup] (Jednostavno
podešavanje), izaberite [Easy Network
Settings] (Jednostavno podešavanje mreže)
da biste mogli da koristite mrežne funkcije
plejera.
• Da biste omogućili bežičnu vezu, podesite
[Internet Settings] (Podešavanja za Internet)
u meniju [Network Settings] (Podešavanja
za mrežu) na [Wireless Setup] (Bežično
povezivanje).
• Da biste onemogućili bežičnu vezu, podesite
[Internet Settings] (Podešavanja za Internet)
[Move Application] (Premesti aplikaciju):
Uređivanje aplikacija u odeljku [My Apps]
(Moje aplikacije).
[Remove Application] (Ukloni aplikaciju):
Brisanje aplikacija u odeljku [My Apps] (Moje
aplikacije).
[Register as Favourite] (Registruj kao
omiljeno): Registrovanje jedne aplikacije na
dugmetu
(omiljeno) daljinskog upravljača.
[Data Contents] (Sadržaj podataka):
Prikazivanje sadržaja mešovitog diska.
ENTER
13
Reprodukcija
2 Umetnite 4K Ultra HD Blu-Ray disk.
Postupak se razlikuje u zavisnosti od
diska. Pročitajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz disk.
Reprodukcija diska
b
Listu „Diskovi koje je moguće reprodukovati“
pogledajte na stranici 32.
1 Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje)
i postavite disk na ležište za disk.
Prilikom reprodukcije 4K Ultra HD Blu-Ray
diska bez šifre diska, potrebna je mrežna veza
u zavisnosti od mrežnog okruženja i zvanični
server za šifre (Studio).
Uživanje u Blu-ray 3D disku
Strana za reprodukciju
okrenuta nadole
2 Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje)
da biste zatvorili ležište za disk.
Pokrenuće se reprodukcija.
Ako reprodukcija ne počne automatski,
izaberite kategoriju [Video] (Video),
[Music] (Muzika) ili [Photo] (Fotografija)
u podešavanju
(Disc) (Disk),
pa pritisnite ENTER.
z
(Mešoviti disk) ima sadržaj podataka.
Da biste prikazali bilo koji dostupni sadržaj,
pritisnite OPTIONS na daljinskom upravljaču
i izaberite [Data Contents] (Sadržaj podataka).
Uživanje u 4K Ultra HD Blu-ray
plejeru
1 Pripremite se za 4K Ultra HD Blu-Ray
reprodukciju.
• Povežite plejer sa 4K TV-om pomoću
Premium HDMI kabla velike brzine
prenosa.
• Da biste prikazali 4K Ultra HD 60p
sadržaj, uverite se da u HDMI
postavkama TV-a izabrano
odgovarajuće podešavanje.
• Ako koristite BRAVIA TV koji podržava
4K60p, podesite postavku „HDMI signal
format“ na „Enhanced format“.
14
1 Pripremite se za reprodukciju sa diska
Blu-ray 3D disc.
• Povežite plejer sa 3D-kompatibilnim
uređajem pomoću HDMI kabla velike
brzine prenosa.
• Podesite [3D Output Setting]
(Podešavanje 3D prikaza) i [TV Screen
Size Setting for 3D] (Podešavanje
veličine TV ekrana za 3D) u meniju
[Screen Settings] (Podešavanja ekrana)
(stranica 20).
2 Umetnite Blu-ray 3D disc.
Postupak se razlikuje u zavisnosti od
diska. Pročitajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz disk.
z
Pogledajte i priručnike koje ste dobili uz TV
i povezani uređaj.
Reprodukcija sa USB uređaja
Za „Podržani tipovi datoteka“, pogledajte
stranicu 33.
1 Podignite poklopac USB priključka.
2 Povežite USB uređaj na USB priključak
na plejeru.
3 Izaberite
[USB device] (USB uređaj)
koristeći </M/m/,, a zatim pritisnite
ENTER.
4 Izaberite kategoriju [Video] (Video),
[Music] (Muzika) ili [Photo] (Fotografija)
koristeći dugmad M/m, a zatim pritisnite
ENTER.
Server
Prikazivač
Kontroler
Reprodukcija putem mreže
Reprodukcija
Reprodukcija datoteka
na kućnoj mreži
Upravljajte ovom jedinicom pomoću
kontrolera kućne mreže. Pogledajte priručnik
koji ste dobili uz kontroler kućne mreže.
Korišćenje aplikacije „Video & TV
SideView“
Proizvod kompatibilan sa kućnom mrežom
može putem mreže da reprodukuje datoteke
video snimaka/muzike/fotografija koje
su uskladištene na drugom proizvodu
kompatibilnom sa kućnom mrežom.
Pripremite se za korišćenje kućne mreže.
1 Povežite plejer sa mrežom (stranica 12).
2 Pripremite ostale neophodne proizvode
kompatibilne sa kućnom mrežom.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz proizvod.
Reprodukcija datoteke sa servera kućne
mreže putem ovog uređaja (plejera
kućne mreže)
„Video & TV SideView“ je besplatna aplikacija
za mobilne uređaje (poput pametnih telefona
itd.). Korišćenjem aplikacije „Video & TV
SideView“ sa ovim plejerom, možete
jednostavno da upravljate plejerom koristeći
svoj mobilni uređaj. Možete da pokrenete
uslugu ili aplikaciju direktno sa mobilnog
uređaja i vidite informacije o disku tokom
reprodukcije. Aplikaciju „Video & TV
SideView“ takođe možete da koristite kao
daljinski upravljač i softversku tastaturu.
Pre nego što prvi put koristite uređaj na
kojem je instalirana aplikacija „Video & TV
SideView“ sa ovim plejerom, prvo registrujte
mobilni uređaj na kojem se nalazi „Video & TV
SideView“. Pratite uputstva na ekranu
uređaja na kojem koristite „Video & TV
SideView“ da biste se registrovali.
b
Server
Registracija je moguća samo na glavnom
ekranu.
Plejer
Izaberite kategoriju [Video] (Video), [Music]
(Muzika) ili [Photo] (Fotografije) iz menija
[Media Server] (Server za medije) u grupi
[All Apps] (Sve aplikacije), a zatim odaberite
datoteku koju želite da reprodukujete.
Reprodukcija datoteke sa servera kućne
mreže putem drugog proizvoda (prikazivač)
Kada datoteke sa servera kućne mreže
reprodukujete na ovoj jedinici, možete da
koristite proizvod koji je kompatibilan sa
kontrolerom kućne mreže (telefon itd.)
da biste upravljali reprodukcijom.
Korišćenje aplikacije SongPal Link/
SongPal
SongPal je namenska aplikacija za
upravljanje SongPal-kompatibilnim audio
uređajima (npr. bežični zvučnik) koje je
proizvela kompanija Sony. Pomoću
ovog plejera možete da slušate muziku
uskladištenu na audio CD-u (CD-DA) i USB
uređaju sa više mesta u istoj mreži. Više
informacija možete da saznate na sajtu
http://sony.net/nasite/. Da biste koristili ovu
aplikaciju, treba da koristite mobilni uređaj
(pametni telefon ili tablet) i bežični ruter.
15
Aplikaciju SongPal potražite u prodavnici
Google Play™ ili App Store i preuzmite je
pomoću mobilnog uređaja.
• Neke mrežne funkcije možda neće biti
dostupne dok koristite funkciju Screen
mirroring.
• Uverite se da je uređaj kompatibilan sa
tehnologijom Miracast. Ne garantujemo
povezivanje sa svim uređajima koji su
kompatibilni sa tehnologijom Miracast.
1 Izaberite
[Screen mirroring]
(Preslikavanje ekrana) sa glavnog
ekrana koristeći dugmad </M/m/,,
a zatim pritisnite ENTER.
2 Pratite uputstva na ekranu.
Povezivanje sa mobilnim uređajem
1 Povežite plejer sa mrežom (stranica 12).
2 Podesite [Auto Home Network Access
Permission] (Dozvola za automatski
pristup u kućnoj mreži) u meniju [Network
Settings] (Podešavanje mreže) na [On]
(Uključeno).
3 Povežite mobilni uređaj na isti SSID
(mrežu) preko Wi-Fi veze.
4 Pokrenite aplikaciju SongPal i pratite
uputstva u njoj.
z
• Za više detalja o aplikaciji SongPal, posetite
http://songpal.sony.net/
• Za pomoć o aplikaciji SongPal Link/SongPal,
posetite
http://info.songpal.sony.net/help/
Slušanje zvuka preko
Bluetooth® uređaja
Možete da uživate u bežičnoj reprodukciji
zvuka sa ovog plejera na Bluetooth uređaju
kompatibilnom sa bežičnom tehnologijom.
Potrebno je da uparite Bluetooth uređaj i ovaj
plejer jedan sa drugim pre povezivanja.
b
Ova funkcija je podržana samo sa Bluetooth
zvučnikom ili Bluetooth slušalicama. Pametni
telefon nije podržan.
Primer:
Korišćenje funkcije Screen mirroring
(Preslikavanje ekrana)
„Screen mirroring“ je funkcija za prikaz
ekrana mobilnog uređaja na TV-u pomoću
tehnologije Miracast.
Plejer možete da povežete direktno sa
uređajem koji podržava funkciju Screen
mirroring (npr. pametni telefon, tablet).
Možete da uživate u sadržaju ekrana
mobilnog uređaja na velikom TV ekranu.
Ova funkcija ne zahteva bežični ruter
(ili pristupnu tačku).
b
• Kada koristite funkciju Screen mirroring,
kvalitet slike i zvuka ponekad može da bude
lošiji zbog smetnji koje uzrokuje druga mreža.
To možete da poboljšate prilagođavanjem
funkcije [Screen mirroring RF Setting]
(RF podešavanje preslikavanja ekrana)
(stranica 26).
16
Slušalice
ili
Pametni
telefon
Plejer
Zvučnik
Povezivanje sa Bluetooth uređajem
Podesite [Bluetooth Mode] (Bluetooth režim)
u meniju [Bluetooth Settings] (Bluetooth
podešavanja) na [On] (Uključeno)
(stranica 23) pre uparivanja Bluetooth
uređaja sa ovim plejerom.
1 Postavite Bluetooth uređaj na udaljenosti
do 1 metra od plejera.
2 Obavite bilo koji od sledećih koraka:
– Prilikom povezivanja uređaja prvi put,
pritisnite dugme BLUETOOTH na
daljinskom upravljaču.
– Izaberite opciju [Bluetooth Device]
(Bluetooth uređaj) na ekranu za
reprodukciju.
– Izaberite [Device List] (Lista uređaja)
u meniju [Bluetooth Settings]
(Podešavanja za Bluetooth).
4 Pritiskajte M/m da biste izabrali željeni
uređaj, a zatim pritisnite ENTER.
Kada se Bluetooth veza uspostavi, naziv
uređaja će se prikazati na TV ekranu.
Prilagođavanje jačine zvuka
1 Pokrenite reprodukciju sadržaja.
2 Prvo prilagodite jačinu zvuka na Bluetooth
uređaju. Ako je nivo jačine zvuka i dalje
nizak/visok,pritisnite dugme OPTIONS
na daljinskom upravljaču dok je aktivan
ekran za reprodukciju i izaberite opciju
[Bluetooth Volume] (Jačina Bluetooth
zvuka), a zatim pritisnite M/m da
prilagodite jačinu zvuka.
b
• Neki Bluetooth uređaji ne podržavaju kontrolu
jačine zvuka.
• Ne koristite veliku jačinu zvuka od početka ili
tokom dužeg vremena. Vaše uši i audio uređaj
se tako mogu oštetiti.
Istovremeno možete da uživate
u reprodukciji zvuka sa ovog plejera
preko Bluetooth uređaja i HDMI izlaza.
Da biste podesili ovu funkciju, obavljate bilo
koji od sledećih koraka:
– Podesite [Bluetooth Output] (Bluetooth
izlaz) u meniju [Bluetooth Settings]
(Podešavanja za Bluetooth) na [Bluetooth +
HDMI].
– Pritisnite OPTIONS na daljinskom upravljaču
tokom bilo koje reprodukcije i izaberite
[Bluetooth Output] (Bluetooth izlaz), a zatim
izaberite [Bluetooth + HDMI].
b
– Isti audio sadržaj se emituje preko Bluetooth
uređaja i HDMI izlaza.
– Ova funkcija ne može da uspostavi Surround
sistem.
– HDMI audio format se može promeniti.
– Vreme audio izlaza između HDMI i Bluetooth
veze možda neće biti u sinhronizaciji.
– Ako je Bluetooth zvučnik daleko od plejera,
u drugoj prostoriji ili odvojen zidom, Bluetooth
veza će biti nestabilna.
Dostupne opcije
Kada pritisnete OPTIONS, na raspolaganju
su vam različita podešavanja i radnje tokom
reprodukcije. Dostupne stavke se mogu
razlikovati u zavisnosti od situacije.
Uobičajene opcije
x
x
Prekidanje veze sa Bluetooth uređajem
Obavite bilo koji od sledećih koraka:
– Pritisnite dugme BLUETOOTH na daljinskom
upravljaču (stranica 8).
– Onemogućite funkciju Bluetooth na
Bluetooth uređaju.
– Isključite plejer ili Bluetooth uređaj.
x
b
x
Pre nego što isključite Bluetooth uređaj, utišajte
nivo jačine zvuka na TV-u da biste izbegli
iznenadnu provalu velike jačine zvuka.
Reprodukcija
3 Podesite Bluetooth uređaj u režim
za uparivanje.
Za detalje o podešavanju Bluetooth
uređaja u režim za uparivanje pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz uređaj.
Slušanje zvuka preko Bluetooth
uređaja i HDMI izlaza
x
[Repeat Setting] (Podešavanje
ponavljanja)*1: Podešavanje režima
ponavljanja.
[Play] (Reprodukcija)/[Stop]
(Zaustavljanje): Pokretanje ili
zaustavljanje reprodukcije.
[Play from start] (Reprodukcija od
početka): Reprodukcija stavke od početka.
[Bluetooth Output] (Bluetooth izlaz)*2:
Prebacivanje između audio izlaza samo sa
Bluetooth uređaja ili sa Bluetooth uređaja
i HDMI izlaza tokom Bluetooth veze.
[Bluetooth Device] (Bluetooth uređaj)*2:
Prikazivanje liste Bluetooth uređaja.
17
x
[Bluetooth Volume] (Jačina Bluetooth
zvuka)*2: Prikazivanje kontrole jačine
Bluetooth zvuka. Ova opcija je dostupna
samo kada je Bluetooth uređaj povezan.
Samo Video
x
x
x
x
x
x
x
18
[3D Output Setting] (Postavka 3D izlaza):
Podešavanje opcije automatskog
emitovanja 3D video sadržaja.
[A/V SYNC] (Sinhronizacija zvuka i slike):
Sinhronizacija slike i zvuka odlaganjem
emitovanja zvuka u odnosu na emitovanje
slike (0 do 120 milisekundi).
[HDR Conversion] (HDR konverzija)*3:
Konvertuje signal velikog dinamičkog
opsega (HDR) u signal standardnog
dinamičkog opsega (SDR) kada je plejer
povezan na TV ili projektor koji ne podržava
HDR ulaz. Slika je sličnija HDR-u kada je
izabrana veća vrednost, ali tada se
smanjuje ukupna svetlina.
[Video Settings] (Podešavanja za video):
– [Picture Quality Mode] (Režim kvaliteta
slike): Biranje odgovarajućeg
podešavanja slike za okruženja sa
različitim osvetljenjem.
z [Direct] (Direktno)
z [Brighter Room] (Svetlija prostorija)*4
z [Theatre Room] (Bioskopska sala)*4
z [Auto] (Automatski)
z [Custom1] (Prilagođeno1)/[Custom2]
(Prilagođeno2)
x [FNR] (Umanjenje nasumičnog šuma):
Smanjivanje nasumičnog šuma koji se
pojavljuje na slici.
x [BNR] (Umanjenje blok-šuma):
Smanjivanje šuma u obliku kvadratića
na slici.
x [MNR] (Umanjenje marginalnog
šuma): Smanjivanje sitnog šuma
oko ivica slike.
x [Contrast] (Kontrast)
x [Brightness] (Svetlina)
x [Colour] (Boja):
x [Hue] (Nijansa)
[Pause] (Pauza): Pauziranje reprodukcije.
[Title Search] (Pronalaženje naslova):
Pronalaženje naslova na Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD VIDEO diskovima i pokretanje
reprodukcije od početka.
[Chapter Search] (Pronalaženje
poglavlja): Pronalaženje poglavlja
i pokretanje reprodukcije od početka.
Samo Music
x
x
x
x
x
[Track Search] (Pronalaženje numera):
Pronalaženje broja numere tokom
reprodukcije muzičkog CD-a.
[Add Slideshow BGM] (Dodaj pozadinsku
muziku u prikaz slajdova): Muzičke
datoteke na USB memoriji se reprodukuju
kao pozadinska muzika tokom prikaza
slajdova (BGM).
[Music Search] (Pronalaženje informacija
o muzici): Prikazivanje informacija o audio
CD (CD-DA) disku na osnovu podataka
koje pruža tehnologija Gracenote.
Pronalaženje srodnih informacija pomoću
ključnih reči sa usluge Gracenote kada
izaberete [Track] (Numera), [Artist]
(Izvođač) ili [Related] (Srodno).
Prikazivanje liste naslova kada izaberete
[Playback History] (Istorija reprodukcije)
ili [Search History] (Istorija pretrage).
[Shuffle Setting] (Podešavanje slučajnog
redosleda): Podesite na [On] (Uključeno)
da biste reprodukovali muziku po
slučajnom redosledu.
[Group Search] (Pretraga grupe):
Pronalaženje broja grupe tokom
reprodukcije DVD AUDIO diska.
Samo video i muzika
x
x
x
x
x
x
[Top Menu] (Glavni meni): Prikazivanje
glavnog menija Ultra HD Blu-Ray/BD/
DVD diska.
[Menu] (Meni)/[Popup Menu] (Iskačući
meni): Prikazivanje iskačućeg menija Ultra
HD Blu-ray/BD diska ili menija DVD diska.
[Audio] (Zvuk): Prebacivanje jezika
numere kada se na Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD disku nalaze višejezične numere.
Biranje zvučne numere na CD-u.
[Subtitle] (Titl): Prebacivanje jezika titla
kada se na Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
disku nalaze titlovi na više jezika.
[Angle] (Ugao): Prebacivanje na druge
uglove gledanja kada su scene na Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD disku snimljene iz
više uglova.
[Number Entry] (Unos broja): Biranje
broja pomoću tastera </M/m/, na
daljinskom upravljaču.
Samo Photo
x
x
x
x
x
x
x
x
*5
*6
Funkcija [Slideshow BGM] (Pozadinska
muzika tokom prikaza slajdova) nije
dostupna tokom reprodukcije fotografija
preko kućne mreže.
Funkcija [2D Playback] (2D reprodukcija)
je dostupna samo tokom reprodukcije
3D fotografija.
Reprodukcija
x
[Slideshow Speed] (Brzina prikaza
slajdova): Menjanje brzine prikaza
slajdova.
[Slideshow Effect] (Efekat tokom prikaza
slajdova): Podešavanje efekta za prikaz
slajdova.
[Slideshow BGM] (Pozadinska muzika
tokom prikaza slajdova)*5:
– [Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
– [My Music from USB] (Moja muzika sa
USB-a): Reprodukcija muzičkih datoteka
registrovanih u okviru opcije [Add
Slideshow BGM] (Dodaj pozadinsku
muziku u prikaz slajdova).
– [Play from Music CD] (Reprodukuj muziku
sa muzičkog CD-a): Reprodukcija numera
na CD-DA diskovima.
[2D Playback] (2D reprodukcija)*6:
Podešavanje reprodukcije 2D slike.
[Change Display] (Menjanje prikaza):
Prebacivanje između [Grid View] (Tabelarni
prikaz) i [List View] (Prikaz u vidu liste).
[View Image] (Prikaži sliku): Prikazivanje
izabrane fotografije.
[Slideshow] (Prikaz slajdova):
Reprodukcija prikaza slajdova.
[Rotate Left] (Rotiraj ulevo): Rotiranje
fotografije u smeru suprotnom od kretanja
kazaljki na satu za 90 stepeni.
[Rotate Right] (Rotiraj udesno): Rotiranje
fotografije u smeru kretanja kazaljki na
satu za 90 stepeni.
b
*1
*2
*3
*4
Funkcija [Repeat Setting] (Podešavanje
ponavljanja) nije dostupna tokom
reprodukcije BDJ naslova ili HDMV
interaktivnih naslova.
Funkcije [Bluetooth Output] (Bluetooth izlaz),
[Bluetooth Device] (Bluetooth uređaj)
i [Bluetooth Volume] (Jačina Bluetooth
zvuka) nisu dostupne tokom reprodukcije
fotografija kućne mreže.
Funkcija [HDR Conversion] (HDR konverzija)
je dostupna samo tokom HDR reprodukcije
video zapisa kada uređaj za prikazivanje nije
kompatibilan sa HDR ekranom ili kada je
funkcija [HDR Output] (HDR izlaz) u meniju
[Screen Settings] (Podešavanja ekrana)
podešena na [Off] (Isključeno).
Funkcije [Brighter Room] (Svetlija prostorija)
i [Theatre Room] (Bioskopska sala) nisu
dostupne tokom HDR reprodukcije
video zapisa.
19
Podešavanja
Korišćenje menija za
podešavanje
Izaberite
[Setup] (Podešavanje) na
glavnom ekranu kada želite da promenite
podešavanja plejera.
Podrazumevana podešavanja su podvučena.
1 Izaberite
[Setup] (Podešavanje) na
glavnom ekranu koristeći </M/m/,.
2 Izaberite ikonu kategorije podešavanja
koristeći M/m, a zatim pritisnite ENTER.
[Software Update]
(Ažuriranje softvera)
x [Update via Internet] (Ažuriranje putem
Interneta)
Ažuriranje softvera plejera korišćenjem
dostupne mreže. Uverite se da je mreža
povezana na Internet. Pogledajte „Korak 2:
Mrežna veza“ (stranica 12).
x [Update via USB Memory] (Ažuriranje
putem USB memorije)
Ažuriranje softvera plejera pomoću USB
memorije. Kreirajte fasciklu pod imenom
„UPDATE“ i sve datoteke za ažuriranje moraju
da se nalaze u ovoj fascikli. Plejer može da
prepozna do 500 datoteka/fascikli u jednom
sloju, uključujući datoteke/fascikle za
ažuriranje.
z
• Preporučujemo vam da softver ažurirate
svaka 2 meseca.
• Ako je vaša mrežna veza spora, posetite
www.sony.eu/support da biste preuzeli
najnoviju verziju softvera i ažuriranje
obavili preko USB memorije.
Na veb-sajtu možete da pronađete
i informacije o funkcijama ažuriranja.
20
[Screen Settings]
(Podešavanja ekrana)
x [HDR Output] (HDR izlaz)
[Auto] (Automatski): Emitovanje HDR signala
u zavisnosti od sadržaja i podršci za HDMISINK. Funkcija za konverziju se primenjuje
kada je sadržaj u formatu HDR, a HDMI-SINK
ne podržava HDR.
[Off] (Isključeno): Uvek emituje SDR.
x [Display Type] (Tip ekrana)
[TV]: Izaberite ovu opciju kada je plejer
povezan sa TV-om.
[Projector] (Projektor): Izaberite ovu opciju
kada je plejer povezan sa projektorom.
z
Funkcija [HDR Conversion] (HDR konverzija)
će biti prilagođena u skladu sa tipom ekrana
koji izaberete. Iako je izabrana ista vrednost
podešavanja funkcije [HDR Conversion] (HDR
konverzija), dinamički opseg slike se razlikuje.
x [Output Video Resolution] (Rezolucija
izlaznog video zapisa)
Obično je potrebno da izaberete [Auto]
(Automatski). Izaberite [Original Resolution]
(Originalna rezolucija) da bi se sadržaj
emitovao u rezoluciji u kojoj je snimljen na
disku. Ako je rezolucija niža od SD rezolucije,
ona se povećava do SD rezolucije.
x [24p Output] (Izlaz u 24p)
Emitovanje video signala u rezoluciji 24p
samo ako se plejer poveže sa TV-om koji
podržava rezoluciju 24p putem HDMI kabla
i kada je [Output Video Resolution] (Izlazna
video rezolucija) podešeno na [Auto]
(Automatski), [1080p] ili [4K].
[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]
[Auto] (Automatski): Emitovanje video
signala od 24 Hz samo kada se plejer
poveže sa 24p-kompatibilnim TV-om
putem priključka HDMI OUT.
[On] (Uključeno): Uključivanje funkcije.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo podešavanje
ako vaš TV nije kompatibilan sa 24p video
signalima.
[DVD-ROM] (Emitovanje u rezoluciji 24p sa
DVD-ROM-a)
[Auto] (Automatski): Emitovanje video
signala od 24 Hz samo kada se plejer poveže
sa 24p-kompatibilnim TV-om putem
priključka HDMI OUT.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo podešavanje
ako vaš TV nije kompatibilan sa 24p video
signalima.
[Network content] (Emitovanje sadržaja
sa mreže u rezoluciji 24p)
Ova funkcija je dostupna za reprodukciju
sadržaja sa druge mreže, kao što je kućna
mreža, preslikavanje ekrana itd.
[Auto] (Automatski): Emitovanje video
signala od 24 Hz samo kada se plejer poveže
sa 24p-kompatibilnim TV-om putem
priključka HDMI OUT.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo podešavanje
ako vaš TV nije kompatibilan sa 24p video
signalima.
x [4K Upscale Setting] (Emitovanje 4K
sadržaja)
[Auto1] (Automatski1): Emitovanje 2K
(1920×1080) video signala tokom
reprodukcije video zapisa i 4K video signala
tokom reprodukcije fotografija kada je uređaj
povezan sa Sony 4K kompatibilnom
opremom.
Emitovanje 4K video signala kada se plejer
poveže sa opremom koja nije Sony 4K
kompatibilna oprema.
Ovo podešavanje ne funkcioniše prilikom
reprodukcije 3D video slika.
[Auto2] (Automatski2): Automatsko
emitovanje 4K video signala kada se plejer
poveže sa 4K kompatibilnom opremom.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
Ako Sony oprema nije detektovana kada
je izabrana postavka [Auto1] (Automatski1),
ova postavka će imati isti efekat kao postavka
[Auto2] (Automatski2).
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automatski): Automatsko
detektovanje tipa povezanog TV-a i biranje
odgovarajućeg podešavanja boje.
[YCbCr (4:2:2)] (YCbCr (4:2:2)): Emitovanje
YCbCr 4:2:2 video signala.
[YCbCr (4:4:4)] (YCbCr (4:4:4)): Emitovanje
YCbCr 4:4:4 video signala.
[RGB]: Emitovanje RGB video signala.
x [HDMI Deep Colour Output] (Deep Color
emitovanje preko HDMI-ja)
[Auto] (Automatski): Emitovanje 12-bitnih/
10-bitnih video signala ako je povezani TV
kompatibilan sa funkcijom Deep Colour.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo podešavanje
ako je slika nestabilna ili boje izgledaju
neprirodno.
Podešavanja
[Data content] (Emitovanje sadržaja
podataka u rezoluciji 24p)
Ova funkcija je dostupna za sadržaje za
reprodukciju koji su uskladišteni na USB
memoriji ili disku sa podacima.
[Auto] (Automatski): Emitovanje video
signala od 24 Hz samo kada se plejer poveže
sa 24p-kompatibilnim TV-om putem
priključka HDMI OUT.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo podešavanje
ako vaš TV nije kompatibilan sa 24p video
signalima.
b
x [IP Content NR] (Kvalitet slike internet
sadržaja)
[Auto] (Automatski) / [Strong] (Jak) /
[Medium] (Srednji) / [Mild] (Blag):
Prilagođavanje kvaliteta slike za internet
sadržaj.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
x [3D Output Setting] (Podešavanje
3D emitovanja)
[Auto] (Automatski): Obično je potrebno
da izaberete ovo podešavanje.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo da biste sve
sadržaje prikazivali u 2D formatu ili da biste
uživali u 4K izlazu pomoću 3D sadržaja.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Podešavanje veličine TV ekrana za 3D)
Podešavanje veličine ekrana 3D
kompatibilnog TV-a.
x [TV Type] (Tip TV-a)
[16:9] (16:9): Izaberite ovo podešavanje ako
plejer povezujete sa televizorom sa širokim
ekranom ili televizorom koji ima funkciju za
režim širokog prikaza.
[4:3] (4:3): Izaberite ovo podešavanje ako
plejer povezujete sa TV-om sa odnosom
širina/visina 4:3 koji nema funkciju za režim
širokog prikaza.
21
x [Screen Format] (Format ekrana)
[Full] (Pun): Izaberite ovo podešavanje ako
plejer povezujete sa TV-om koji sadrži
funkciju za režim širokog prikaza. Slika za
ekran sa odnosom širina/visina 4:3 se
prikazuje u odnosu širina/visina 16:9 čak
i na TV-ima sa širokim ekranom.
[Normal] (Normalan): Veličina slike se menja
tako da odgovara veličini ekrana, ali slika
zadržava originalni odnos širina/visina.
x [DVD Aspect Ratio] (Odnos širina/visina
za DVD sadržaj)
[Letter Box] (Crne trake): Slika širokog
formata se prikazuje sa crnim trakama na
vrhu i dnu ekrana.
[Pan & Scan] (Panovanje i skeniranje): Slika se
prikazuje celom visinom, ali sa odsečenim
ivicama sa strane.
x [Cinema Conversion Mode] (Režim
konverzije u bioskop)
[Auto] (Automatski): Obično je potrebno
da izaberete ovo podešavanje. Plejer će
automatski detektovati da li je materijal
video snimak ili filmski snimak i izabrati
odgovarajući način konverzije.
[Video] (Video snimci): Uvek će biti izabran
način konverzije prikladan za video snimke,
bez obzira na materijal.
x [Pause Mode] (Režim pauze)
[Auto] (Automatski): Obično je potrebno da
izaberete ovo podešavanje. Dinamičke slike
se prikazuju bez zamućivanja.
[Frame] (Kadar): Prikazivanje statičkih slika
u visokoj rezoluciji.
[Audio Settings]
(Podešavanja zvuka)
x [Digital Audio Output] (Digitalni
audio izlaz)
[Auto] (Automatski): Obično je potrebno da
izaberete ovo podešavanje. Audio signali
se emituju u skladu sa statusom povezanih
uređaja.
[PCM] (PCM): Emitovanje PCM signala sa
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključka.
Izaberite ovo ako nema izlaza sa povezanog
uređaja.
22
b
Ova funkcija je onemogućena u toku veze sa
Bluetooth uređajem. Audio format koji se
može izmeniti tokom Bluetooth veze.
x [DSD Output Mode] (Režim emitovanja
DSD sadržaja)
[Auto] (Automatski): Emitovanje DSD signala
sa HDMI OUT priključka kada se reprodukuje
Super Audio CD i datoteka u DSD formatu
(ako povezani uređaj podržava DSD).
Emitovanje LPCM signala sa HDMI OUT
priključka kada se reprodukuje Super Audio
CD i datoteka u DSD formatu (ako povezani
uređaj ne podržava DSD).
[Off] (Isključeno): Emitovanje PCM signala sa
HDMI OUT priključka kada se reprodukuje
Super Audio CD disk i datoteka u DSD
formatu.
b
Ova funkcija je onemogućena u toku veze
sa Bluetooth uređajem. Audio format koji
se može izmeniti tokom Bluetooth veze.
x [BD Audio MIX Setting] (Podešavanje
miksa zvuka sa BD diska)
[On] (Uključeno): Emitovanje zvuka koji
je nastao miksovanjem interaktivnih
i sekundarnih audio signala u primarni
audio signal.
[Off] (Isključeno): Emitovanje samo
primarnog audio signala. Izaberite ovo
podešavanje da biste Bitstream (Dolby/DTS)
signale slali ka AV pojačalu (risiveru).
z
Da biste uživali u Bitstream (Dolby/DTS)
signalima, podesite [BD Audio MIX Setting]
(Podešavanje miksa zvuka sa BD diska) na [Off]
(Isključeno) i [Digital Audio Output] (Digitalni
audio izlaz) na [Auto] (Automatski).
x [DTS Neo:6]
[Cinema] (Bioskop)/[Music] (Muzika):
Emitovanje simuliranog višekanalnog zvuka
iz dvokanalnih izvora putem HDMI OUT
priključka u skladu sa mogućnošću
povezanog uređaja korišćenjem režima
[Cinema] (Bioskop)/[Music] (Muzika).
[Off] (Isključeno): Emitovanje zvuka sa
originalnim brojem kanala putem
HDMI OUT priključka.
b
Kada je [DTS Neo: 6] podešen na [Cinema]
(Bioskop) ili [Music] (Muzika), [DSEE HX] nije
moguće podesiti na [On] (Uključeno).
x [48kHz/96kHz/192kHz PCM]
[48kHz]/[96kHz]/[192kHz] (48/86/192 kHz):
Podešavanje frekvencije uzorkovanja za
emitovanje PCM signala sa priključka
DIGITAL OUT (COAXIAL).
b
Neki uređaji ne podržavaju frekvenciju
uzorkovanja [96kHz] i [192kHz].
x [DSEE HX]
[On] (Uključeno): Konvertovanje audio
datoteke na audio datoteku visoke rezolucije
i reprodukovanje jasnog zvuka visokog
zvučnog opsega, koji se često gubi.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
Izvor mora da bude dvokanalni i 44,1/48 kHz.
x [Audio DRC] (Dinamički opseg zvučnog
snimka):
[Auto] (Automatski): Reprodukcija se obavlja
u dinamičkom opsegu koji je naveden na
disku (samo BD-ROM disk). Ostali diskovi
se reprodukuju na nivou [On] (Uključeno).
[On] (Uključeno): Reprodukcija na
standardnom nivou kompresije.
[Off] (Isključeno): Kompresija se ne
primenjuje. Proizvodi se dinamičniji zvuk.
x [Downmix] (Smanjivanje broja kanala)
[Surround] (Surround): Emitovanje audio
signala uz surround efekte. Izaberite ovo
podešavanje kada povezujete audio uređaj
koji podržava Dolby Surround (Pro Logic)
ili DTS Neo:6.
[Stereo] (Stereo): Emitovanje audio
signala bez surround efekata. Izaberite ovo
podešavanje kada povezujete audio uređaj
koji ne podržava Dolby Surround (Pro Logic)
ili DTS Neo:6.
Za „Slušanje zvuka preko Bluetooth® uređaja“
pogledajte stranica 16.
x [Bluetooth Mode] (Režim za Bluetooth):
[On] (Uključeno): Omogućavanje Bluetooth
podešavanja i funkcija.
[Off] (Isključeno): Onemogućavanje
Bluetooth podešavanja i funkcija.
x [Device List] (Lista uređaja)
Prikazivanje liste uparenih i detektovanih
Bluetooth prijemnika kada je [Bluetooth
Mode] (Režim za Bluetooth) podešeno na
[On] (Uključeno).
Podešavanja
b
[Bluetooth Settings]
(Postavke za Bluetooth)
x [Bluetooth Codec - AAC] (Bluetooth
kodek – AAC) / [Bluetooth Codec - LDAC]
(Bluetooth kodek – LDAC)
Ova funkcija je omogućena kada je
[Bluetooth Mode] (Režim za Bluetooth)
podešeno na [On] (Uključeno).
[On] (Uključeno): Omogućavanje AAC/LDAC
kodeka.
[Off] (Isključeno): Onemogućavanje
AAC/LDAC kodeka.
b
Ova funkcija je onemogućena u toku veze sa
Bluetooth uređajem.
z
LDAC je tehnologija audio kodiranja koju je
razvila kompanija Sony, koja omogućava prenos
audio sadržaja visoke rezolucije, čak i putem
Bluetooth veze. Za razliku od drugih tehnologija
kodiranja koje su kompatibilne sa Bluetooth
funkcijom, kao što je SBC, ona radi bez ikakve
konverzije audio sadržaja visoke rezolucije
naniže* i omogućava prenos približno tri puta
više podataka** od ostalih tehnologija putem
Bluetooth bežične mreže uz jedinstveni
kvalitet zvuka, pomoću efikasnog kodiranja
i optimizovane paketizacije signala.
* Izuzimajući sadržaje u DSD formatu.
** U poređenju sa SBC (Subband Coding –
podpojasno kodiranje) tehnologijom, kada je
izabrana brzina protoka bitova od 990 kbps
(96/48 kHz) ili 909 kbps (88,2/44,1 kHz).
23
x [Wireless Playback Quality]
(Kvalitet bežične reprodukcije)
Ova funkcija je omogućena kada je
[Bluetooth Mode] (Režim za Bluetooth)
i [Bluetooth Codec - LDAC] (Bluetooth
kodek – LDAC) podešeno na [On] (Uključeno).
Ako je video strimovanje preko Wi-Fi mreže
nestabilno, izaberite [Connection] (Veza)
u postavci u nastavku i Wi-Fi veza će biti
stabilna.
[Auto] (Automatski): Automatsko
podešavanje brzine prenosa podataka
za LDAC.
[Sound Quality] (Kvalitet zvuka): Koristi
se najveća brzina prenosa podataka.
Preporučuje se za slušanje muzike, ali
reprodukcija zvuka može da postane
nestabilna ako kvalitet linka nije dovoljan.
[Standard] (Standardno): Koristi se srednja
brzina prenosa podataka. To obezbeđuje
ravnotežu između kvaliteta zvuka i stabilnosti
reprodukcije.
[Connection] (Veza): Prioritet se daje
stabilnosti. Kvalitet zvuka može da bude
prihvatljiv a status veze će najverovatnije
biti stabilan.
x [Bluetooth Output] (Bluetooth izlaz)
(stranica 17)
[Bluetooth]: Zvuk se emituje sa Bluetooth
uređaja.
[Bluetooth + HDMI]: Zvuk se emituje sa
Bluetooth uređaja i sa HDMI izlaza.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Podešavanja za
gledanje BD/DVD diskova)
x [BD/DVD Menu Language] (Jezik menija
na BD/DVD disku)
Možete da izaberete podrazumevani jezik
menija na Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO
disku.
Izaberite [Select Language Code] (Biranje
šifre jezika) i unesite šifru za svoj jezik koju
možete da pronađete u odeljku „Lista sa
šiframa jezika“ (stranica 41).
24
x [Audio Language] (Jezik audio zapisa)
Možete da izaberete podrazumevani jezik
audio zapisa na Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
VIDEO disku.
Kada izaberete [Original] (Originalno), biće
izabran jezik kojem je dat prioritet na disku.
Izaberite [Select Language Code] (Biranje
šifre jezika) i unesite šifru za svoj jezik koju
možete da pronađete u odeljku „Lista sa
šiframa jezika“ (stranica 41).
x [Subtitle Language] (Jezik titla)
Možete da izaberete podrazumevani jezik
titla na Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO
disku.
Izaberite [Select Language Code] (Biranje
šifre jezika) i unesite šifru za svoj jezik koju
možete da pronađete u odeljku „Lista sa
šiframa jezika“ (stranica 41).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Sloj za
reprodukciju na hibridnom BD disku)
[BD]: Reprodukovanje BD sloja.
[DVD/CD]: Reprodukcija DVD ili CD sloja.
x [BD Internet Connection] (Internet veza
za BD disk)
[Allow] (Dozvoli): Omogućava Internet vezu
iz BD sadržaja.
[Do not allow] (Ne dozvoli): Blokira Internet
vezu iz BD sadržaja.
x [Delete BD Data] (Brisanje BD podataka)
Brisanje podataka u USB memoriji.
Svi podaci u fascikli „buda“ će biti izbrisani.
x [DVD-Audio Playback] (Reprodukcija
DVD-Audio diska)
[DVD-Audio]: Reprodukcija DVD AUDIO
sadržaja.
[DVD-Video]: Reprodukcija samo DVD VIDEO
sadržaja.
[Parental Control
Settings] (Podešavanja
za roditeljski nadzor)
x [Parental Control Area Code]
(Šifra područja za roditeljski nadzor)
Reprodukcija sadržaja na nekim Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD VIDEO diskovima i na video
zapisima na Internetu može biti ograničena
u zavisnosti od geografskog područja. Scene
mogu biti blokirane ili zamenjene drugim
scenama. Pratite uputstva na ekranu
i unesite četvorocifrenu lozinku.
x [BD Parental Control] (Roditeljski nadzor
za BD diskove) / [DVD Parental Control] /
[Internet Video Parental Control]
Kada podesite roditeljski nadzor, scene mogu
biti blokirane ili zamenjene drugim scenama.
Pratite uputstva na ekranu i unesite
četvorocifrenu lozinku.
x [Internet Video Unrated] (Neocenjeni
video snimci na Internetu)
[Allow] (Dozvoli): omogućavanje
reprodukcije neocenjenih video snimaka
na Internetu.
[Block] (Blokiraj): Blokiranje reprodukcije
neocenjenih video snimaka na Internetu.
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Slojevi za reprodukciju na Super
Audio CD disku)
[Super Audio CD] (Super Audio CD disk):
reprodukcija Super Audio CD sloja.
[CD] (CD): Reprodukovanje CD sloja.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Kanali za reprodukciju na Super Audio
CD disku)
[DSD 2ch] (DSD 2 kanala): Reprodukovanje
dvokanalne oblasti.
[DSD Multi] (višekanalni DSD):
Reprodukovanje višekanalne oblasti.
Podešavanja
x [Password] (Lozinka)
Postavite ili promenite lozinku za funkciju
roditeljskog nadzora. Lozinka vam
omogućava da ograničite reprodukciju
sadržaja na Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO
disku i reprodukciju video zapisa na
Internetu. Ako je to neophodno, možete
da postavite različite nivoe ograničenja za
sadržaj na Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO
disku, kao i za video zapise na Internetu.
[Music Settings]
(Podešavanja za muziku)
[System Settings]
(Podešavanja sistema)
x [OSD Language] (Jezik menija na ekranu)
Biranje jezika menija na ekranu.
x [HDMI Settings] (Podešavanja za HDMI)
Povezivanjem Sony komponenti koje
su kompatibilne sa funkcijom HDMI
pomoću HDMI kabla velike brzine prenosa,
pojednostavljuje se korišćenje sistema.
[Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja)
[On] (Uključeno): Dostupne su sledeće
BRAVIA Sync funkcije:
– Reprodukcija pritiskom na jedno dugme
– Isključivanje sistema
– Usklađivanje jezika
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
z
Detaljne informacije potražite u uputstvu za
upotrebu koje ste dobili uz TV ili komponente.
Da biste omogućili BRAVIA Sync funkcije,
povežite TV putem priključka HDMI OUT 1.
[Linked to TV-off] (Povezano sa isključenim
TV-om)
[Valid] (Važeće): Automatsko isključivanje
plejera kada povezani TV uđe u režim
mirovanja (BRAVIA Sync).
[Invalid] (Nevažeće): Isključivanje funkcije.
25
x [HDMI Audio Output] (HDMI audio izlaz)
[Auto] (Automatski): Emitovanje audio
signala preko priključka HDMI OUT 2 ako
je priključen na uređaj, a uređaj je uključen.
U suprotnom, emitovanje audio signala
preko priključka HDMI OUT 1.
[HDMI1] (HDMI1): Emitovanje audio signala
preko priključka HDMI OUT 1.
[HDMI2] (HDMI2): Emitovanje audio signala
preko priključka HDMI OUT 2.
x [Auto Standby] (Automatski ulazak
u režim mirovanja)
[On] (Uključeno): Automatsko vraćanje
u režim mirovanja ako ne pritisnete
nijedno dugme duže od 20 minuta.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
b
Tokom rada funkcije SongPal Link, funkcija
[Auto Standby] (Automatski ulazak u režim
mirovanja) je onemogućena čak i kada je
vrednost postavljena [On] (Uključeno).
x [Auto Display] (Automatski prikaz)
[On] (Uključeno): Automatsko prikazivanje
informacija na ekranu prilikom promene
naslova koji gledate, režima slike, zvučnih
signala itd.
[Off] (Isključeno): Informacije se prikazuju
samo kada pritisnete DISPLAY.
x [Software Update Notification]
(Obaveštenje o ažuriranju softvera)
[On] (Uključeno): Plejer će vas obavestiti kada
se pojavi nova verzija softvera (stranica 20).
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
x [Gracenote Settings] (Podešavanja
za Gracenote)
[Auto] (Automatski): Automatsko
preuzimanje informacija o audio CD (CD-DA)
disku pre reprodukcije audio CD (CD-DA)
diska nakon prepoznavanja audio CD (CD-DA)
diska. Povežite se sa mrežom radi
preuzimanja informacija.
[Manual] (Ručno): Preuzimanje informacija
o disku kada je izabrana opcija [Music Search]
(Pronalaženje informacija o muzici).
x [Device Name] (Naziv uređaja)
Prikazivanje naziva plejera. Naziv plejera
možete da promenite.
26
x [System Information] (Informacije
o sistemu)
Prikazivanje verzije softvera plejera
i MAC adrese.
x [Software License Information]
(Informacije o softverskoj licenci)
Prikazivanje informacija o softverskoj licenci.
[Network Settings]
(Podešavanja sistema)
x [Internet Settings] (Podešavanja
za Internet)
Najpre povežite plejer sa mrežom.
Za detaljnije informacije, pogledajte
„Korak 2: Mrežna veza“ (stranica 12).
[Wired Setup] (Podešavanje žičane mreže):
Izaberite ovo podešavanje ako sistem
povezujete sa širokopojasnim ruterom
pomoću LAN kabla.
[Wireless Setup] (Bežično povezivanje):
Izaberite ovo podešavanje ako za
povezivanje sa bežičnom mrežom koristite
bežični LAN koji je ugrađen u plejer.
z
Za više detalja, posetite sledeći veb-sajt
i pogledajte odeljak za česta pitanja:
www.sony.eu/support
x [Network Connection Status] (Status
mrežne veze)
Prikazivanje aktuelnog statusa mreže.
x [Network Connection Diagnostics]
(Dijagnostika mrežne veze)
Možete da pokrenete dijagnostiku mreže da
biste proverili da li je mrežna veza pravilno
uspostavljena.
x [Screen mirroring RF Setting] (Postavka
radio frekvencije za funkciju Screen
mirroring)
[Auto] (Automatski): Automatsko
podešavanje pojasa za RF (radiofrekventni)
kanal za vezu preslikavanja ekrana.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11] (kanal 1/6/11):
Podešavanje kanala CH 1/CH 6/CH 11
kao prioritet.
x [Connection Server Settings]
(Podešavanja za povezivanje
sa serverom)
Možete da izaberete da li želite da se
prikazuje server sa kojim ste povezani.
x [Auto Home Network Access Permission]
(Dozvola za automatski pristup u kućnoj
mreži)
[On] (Uključeno): Omogućava automatski
pristup sa novodetektovanog proizvoda koji
je kompatibilan sa kontrolerom kućne mreže.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
Pogledajte „Korak 3: Easy Setup (Jednostavno
podešavanje)“ (stranica 13).
[Resetting] (Vraćanje
na početne vrednosti)
x [Registered Remote Devices]
(Registrovani udaljeni uređaji)
Prikazivanje liste registrovanih udaljenih
uređaja.
x [Reset to Factory Default Settings]
(Vraćanje na podrazumevana fabrička
podešavanja)
Možete da vratite podešavanja plejera na
podrazumevana fabrička podešavanja
izborom grupe podešavanja. Sva
podešavanja u grupi će biti vraćena
na fabričke vrednosti.
x [Remote Start] (Daljinsko pokretanje)
[On] (Uključeno): Omogućavanje uključivanja
plejera sa uređaja povezanog preko mreže.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
x [Initialise Personal Information]
(Brisanje ličnih informacija)
Brisanje ličnih informacija koje su
uskladištene u plejeru.
b
b
Podesite [Remote Start] (Daljinsko pokretanje)
na [On] (Uključeno) i isključite plejer da biste
aktivirali režim mirovanja za mrežu (stranica 36).
Podešavanja
x [Home Network Access Control]
(Dozvola za pristup u kućnoj mreži)
Prikazivanje liste proizvoda koji su
kompatibilni sa Home Network kontrolerom
i prihvatanje/neprihvatanje komandi sa
kontrolera na listi.
[Easy Setup]
(Jednostavno podešavanje
mreže)
Ako ovu jedinicu odbacujete, ustupate
drugoj osobi ili preprodajete, izbrišite sve lične
podatke iz bezbednosnih razloga. Preduzmite
odgovarajuće mere nakon korišćenja mrežne
usluge, kao što je odjavljivanje.
27
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Ako dođe do problema dok plejer radi,
koristite ovaj Vodič za rešavanje problema
da biste pokušali da otklonite problem pre
nego što plejer odnesete na popravku.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
Slika
Nema slike ili se slika ne emituje pravilno.
• Proverite da li su svi kablovi za povezivanje
dobro povezani (stranica 10).
• Izaberite odgovarajući ulaz na TV-u da biste
prikazali signal sa plejera.
• Vratite podešavanje [Output Video
Resolution] (Rezolucija izlaznog videa) na
najnižu rezoluciju tako što ćete pritisnuti
dugmad x (zaustavljanje), HOME, a zatim
POP UP/MENU na daljinskom upravljaču.
• Pokušajte sledeće: 1Isključite i ponovo
uključite plejer. 2Isključite i ponovo
uključite povezanu opremu. 3Iskopčajte
a zatim ponovo povežite HDMI kabl.
• Na priključak HDMI OUT je priključen DVI
uređaj koji ne podržava tehnologiju za
zaštitu autorskih prava.
• Proverite podešavanja za [Output Video
Resolution] (Rezolucija izlaznog video
zapisa) u okviru [Screen Settings]
(Podešavanja ekrana) (stranica 20).
• Za HD Blu-Ray/BD-ROM/DVD-ROM/sadržaj
podataka/mrežni sadržaj, pogledajte
[24p Output] (24p izlaz) u meniju [Screen
Settings] (Podešavanja ekrana)
(stranica 20).
• Za 4K izlaz, pobrinite se da plejer nude
povezan sa 4K ekranom koji podržava
HDCP2.2 omogućeni HDMI ulaz pomoću
Premium HDMI kabla velike brzine ili HDMI
kabla velike brzine koji podržava propusni
opseg od 18 Gbps (stranica 10).
28
Jezik menija na ekranu se automatski
menja kada je TV povezan putem
priključka HDMI OUT.
• Kada je opcija [Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja) u okviru [HDMI Settings]
(Podešavanja za HDMI) podešena na [On]
(Uključeno) (stranica 25), jezik menija na
ekranu se automatski menja u skladu sa
podešavanjem za jezik na povezanom TV-u
(ako promenite podešavanje na TV-u itd.).
Zvuk
Nema zvuka ili se zvuk ne emituje pravilno.
• Proverite da li su svi kablovi za povezivanje
dobro povezani (stranica 11).
• Izaberite odgovarajući ulaz na AV pojačalu
(risiveru) tako da se audio signali sa plejera
emituju sa AV pojačala (risivera).
• Ako se audio signal ne emituje putem
priključka DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT, proverite podešavanja za zvuk
(stranica 22).
• Ako koristite HDMI vezu, pokušajte sledeće:
1Isključite i ponovo uključite plejer.
2Isključite i ponovo uključite povezanu
opremu. 3Iskopčajte a zatim ponovo
povežite HDMI kabl.
• Ako koristite HDMI vezu i ako je plejer
povezan sa TV-om putem AV pojačala
(risivera), povežite HDMI kabl direktno
na TV. Takođe pogledajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz AV pojačalo
(risiver).
• Na priključak HDMI OUT je priključen DVI
uređaj (preko DVI priključka ne mogu da
se emituju audio signali).
• Uređaj koji je povezan na priključak HDMI
OUT ne podržava audio format plejera.
Proverite podešavanja za zvuk (stranica 22).
• Proverite podešavanja za [HDMI Audio
Output] (HDMI audio izlaz) u meniju
[System Settings] (Podešavanja sistema)
(stranica 25).
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio,
DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos
i DTS:X) se ne emituje u odgovarajućoj
brzini protoka bitova.
• Podesite [BD Audio MIX Setting]
(Podešavanje miksa zvuka sa BD diska)
u meniju [Audio Settings] (Podešavanje
zvuka) na [Off] (Isključeno) (stranica 22).
• Proverite da li je AV pojačalo (risiver)
kompatibilno sa svakim HD Audio
formatom.
Interaktivni zvuk se ne emituje.
• Podesite [BD Audio MIX Setting]
(Podešavanje miksa zvuka sa BD diska)
u meniju [Audio Settings] (Podešavanje
zvuka) na [On] (Uključeno) (stranica 22).
Disk
Reprodukcija diska nije moguća.
• Disk je prljav ili iskrivljen.
• Disk je u obrnutom položaju. Umetnite disk
tako da je strana sa koje se obavlja
reprodukcija okrenuta nadole.
• Disk je u formatu koji ovaj plejer ne može da
reprodukuje (stranica 32).
• Plejer ne može da reprodukuje snimljeni
disk koji nije pravilno dovršen.
• Šifra regiona na BD/DVD disku ne odgovara
onoj u plejeru.
USB device
Plejer ne detektuje USB uređaj povezan
sa plejerom.
• Uverite se da je USB uređaj dobro priključen
da USB priključak.
• Proverite da li je USB uređaj ili kabl oštećen.
• Proverite da li je USB uređaj uključen.
• Ako je USB uređaj povezan putem USB
čvorišta, povežite USB uređaj direktno
na plejer.
Kvalitet slike/zvuka je loš i određeni
programi gube oštrinu, naročito tokom
brzih ili tamnih scena.
• Kvalitet slike/zvuka se može poboljšati
promenom brzine veze. Preporučujemo
vam da koristite vezu brzine od najmanje
2,5 Mbps za video u standardnoj rezoluciji,
10 Mbps za video visoke rezolucije
i najmanje 25 Mbps za video zapise Ultra HD
(u zavisnosti od dobavljača usluge).
Internet strimovanje preko Wi-Fi mreže
je nestabilno kada je plejer povezan sa
Bluetooth uređajem pomoću LDAC kodeka.
• Podesite [Wireless Playback Quality]
(Kvalitet reprodukcije pri bežičnoj vezi)
u meniju [Bluetooth Settings] (Bluetooth
podešavanja) na [Connection] (Veza)
(stranica 24).
Dodatne informacije
Prilikom reprodukcije diska, na ekranu
se prikazuje „Message Code 3“ [Audio
outputs temporarily muted. Do not adjust
the playback volume. The content being
played is protected by Cinavia and is not
authorized for playback on this device.
For more information, see
http://www.cinavia.com. Message
Code 3.] (Audio izlazi su privremeno
isključeni. Ne prilagođavajte jačinu zvuka
reprodukcije. Sadržaj koji se prikazuje je
zaštitila Cinavia i reprodukcija na ovom
uređaju nije ovlašćena. Više informacija
potražite na http://www.cinavia.com.
Kôd poruke 3.).
• Audio-numera video snimka koji
reprodukujete sadrži Cinavia kôd,
što znači da se radi o neovlašćenoj
kopiji profesionalno kreiranog sadržaja
(stranica 38).
Internet strimovanje
Nema menija sa opcijama u toku internet
strimovanja.
• Meni sa opcijama nije dostupan u toku
internet strimovanja.
Mrežna veza
Plejer ne može da se poveže sa mrežom.
• Proverite mrežnu vezu (stranica 12)
i podešavanja za mrežu (stranica 26).
Računar ne može da se poveže sa
Internetom nakon što podesite [Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)] (Zaštićena
Wi-Fi mreža).
• Podešavanja za bežično povezivanje rutera
se mogu automatski promeniti ako koristite
funkciju za zaštitu Wi-Fi mreže pre nego što
podesite ruter. U ovom slučaju promenite
podešavanja za bežično povezivanje na
računaru u skladu sa tim.
Plejer ne možete da povežete sa ruterom
za bežični LAN.
• Proverite da li je ruter za bežični LAN
uključen.
• Postavite plejer i ruter za bežični LAN bliže
jedno drugom.
• Udaljite plejer od uređaja koji koriste
frekventni pojas od 2,4 GHz, kao što su
mikrotalasna pećnica, Bluetooth ili digitalni
bežični uređaj ili isključite te uređaje.
29
Željeni bežični ruter se ne prikazuje na listi
bežičnih mreža.
• Pritisnite RETURN da biste se vratili na
prethodni ekran i pokušajte da ponovo
podesite bežičnu mrežu. Ako željeni bežični
ruter i dalje nije pronađen, pritisnite [New
connection registration] (Registrovanje
nove veze) da biste obavili funkciju [Manual
registration] (Ručna registracija).
Kada uključite plejer, na ekranu se
prikazuje poruka [A new software version
is available. Please go to the “Setup”
section of the menu and select “Software
Update” to perform the update.] (Dostupna
je nova verzija softvera. Idite u odeljak
„Setup“ (Podešavanje) u meniju i izaberite
„Software Update“ (Ažuriranje softvera)
da biste obavili ažuriranje).
• Pogledajte [Software Update] (Ažuriranje
softvera) (stranica 20) da biste softver
plejera ažurirali na noviju verziju.
Bluetooth povezivanje
Nije moguće uspostaviti/dovršiti
Bluetooth vezu.
• Podesite [Bluetooth Mode] (Bluetooth
režim) na [On] (Uključeno) (stranica 23).
• Uverite se da je Bluetooth uređaj uključen
i da je funkcija Bluetooth omogućena.
• Postavite Bluetooth uređaj bliže plejeru.
• Ponovo povežite plejer i Bluetooth uređaj.
Možda ćete prvo morati da otkažete vezu
sa plejerom koristeći Bluetooth uređaj.
• Pre nego što ponovo pokušate povezivanje,
izbrišite informacije o uparivanju jednom
iz liste uređaja i iz povezanog uređaja.
• Povezivanje možda neće biti moguće ako se
blizu plejera nalaze drugi Bluetooth uređaji.
U tom slučaju isključite druge Bluetooth
uređaje.
• Informacije za registraciju prilikom
povezivanja su izbrisane. Ponovo
obavite povezivanje.
30
Nema zvuka, zvuk je isprekidan ili je
promenljiv ili je veza prekinuta.
• Nije moguće reprodukovati DVD AUDIO
preko Bluetooth uređaja zbog DRM
kodiranja.
• Postavite Bluetooth uređaj bliže plejeru.
• Uverite se da plejer ne ometaju Wi-Fi mreža,
drugi Bluetooth uređaj, drugi bežični uređaj
koji radi na frekvenciji od 2,4 GHz ili
mikrotalasna rerna.
• Proverite da li je Bluetooth veza pravilno
uspostavljena između plejera i Bluetooth
uređaja.
• Ponovo povežite plejer i Bluetooth uređaj.
• Ne postavljajte plejer blizu metalnih
predmeta ili površina.
Control for HDMI (Kontrola preko HDMI-ja)
(BRAVIA Sync)
Funkcija [Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja) ne radi (BRAVIA Sync).
• Proverite da li je TV povezan putem
priključka HDMI OUT 1.
• Proverite da li je funkcija [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja) u meniju [HDMI
Settings] (Podešavanja za HDMI) podešena
na [On] (Uključeno) (stranica 25).
• Ako promenite HDMI vezu, isključite
i ponovo uključite plejer.
• Ako dođe do nestanka struje, podesite
[Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)
u meniju [HDMI Settings] (Podešavanja za
HDMI) na [Off] (Isključeno), a zatim podesite
[Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)
u meniju [HDMI Settings] (Podešavanja za
HDMI) na [On] (Uključeno) (stranica 25).
• Proverite sledeće stavke i pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz komponentu.
– da je povezana komponenta
kompatibilna sa funkcijom [Control
for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja).
– da je pravilno uneto podešavanje za
funkciju [Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja) za povezanu
komponentu.
Funkcija za isključivanje sistema ne radi
(BRAVIA Sync).
• Proverite da li su funkcije [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja) i [Linked to TV-off]
(Povezano sa isključenim TV-om) u meniju
[HDMI Settings] (Podešavanja za HDMI)
postavljene na [On] (Uključeno) i [Valid]
(važeće) (stranica 25).
Ostalo
Reprodukcija ne počinje od početka
sadržaja.
• Pritisnite OPTIONS, a zatim izaberite
[Play from start] (Reprodukcija od početka).
Reprodukcija ne počinje od tačke za
nastavak na kojoj ste zaustavili
reprodukciju.
• Tačka za nastavak reprodukcije je možda
izbrisana iz memorije kada ste
– otvorili ležište za disk.
– uklonili USB uređaj.
– reprodukovali drugi sadržaj.
– isključili plejer.
Prilikom reprodukcije diska, na ekranu
se prikazuje poruka sa šifrom 1 [Playback
stopped. The content being played is
protected by Cinavia and is not authorized
for playback on this device. For more
information, see http://www.cinavia.com.
Message Code 1.] (Reprodukcija je
zaustavljena. Sadržaj koji se prikazuje je
zaštitila Cinavia i reprodukcija na ovom
uređaju nije ovlašćena. Više informacija
potražite na http://www.cinavia.com.
Kôd poruke 1).
• Audio-numera video-snimka koji
reprodukujete sadrži Cinavia kôd što znači
da je namenjena samo za prezentaciju na
profesionalnoj opremi i obični korisnici nisu
ovlašćeni da je reprodukuju (stranica 38).
Dodatne informacije
• Kada plejer povežete sa TV-om putem AV
pojačala (risivera),
– ako AV pojačalo (risiver) nije
kompatibilno sa funkcijom [Control
for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja),
nećete moći da upravljate TV-om
koristeći plejer.
– ako promenite HDMI vezu, iskopčajte
i ponovo priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom u zidnu
utičnicu a ukoliko dođe do nestanka
struje, pokušajte sledeće: 1Izaberite
odgovarajući ulaz na AV pojačalu
(risiveru) tako da se slika sa plejera
prikaže na TV ekranu. 2Podesite
[Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja) u meniju [HDMI Settings]
(Podešavanja za HDMI) na [Off]
(Isključeno), a zatim podesite [Control
for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)
u meniju [HDMI Settings] (Podešavanja
za HDMI) na [On] (Uključeno)
(stranica 25). Pogledajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz AV pojačalo
(risiver).
Ležište za disk se ne otvara i ne možete
da izvadite disk čak i kada pritisnete
Z (otvaranje/zatvaranje).
• Kada je plejer uključen, pritisnite dugmad
x (zaustavljanje), HOME, a zatim dugme
TOP MENU na daljinskom upravljaču da
biste otključali ležište i onemogućili blokadu
za decu (stranica 9).
• Pokušajte sledeće: 1Isključite plejer
i iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom. 2Ponovo
priključite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom dok držite pritisnuto dugme
Z (otvaranje/zatvaranje) na plejeru.
3Držite pritisnuto dugme Z (otvaranje/
zatvaranje) na plejeru dok se ležište ne
otvori. 4Izvadite disk.
Poruka [[EJECT] Key is currently
unavailable.] (Taster [EJECT] (Izbacivanje)
trenutno nije dostupan.) se prikazuje na
ekranu kada pritisnete dugme
Z (otvaranje/zatvaranje).
• Obratite se najbližem Sony prodavcu ili
lokalnom ovlašćenom Sony servisu.
Plejer ne reaguje ni na jedno dugme.
• Došlo je do kondenzacije vlage unutar
plejera (stranica 4).
31
Podržani diskovi
Blu-ray
Disc*1
Ultra HD Blu-ray, BD-ROM,
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW,
DVD+R/DVD+RW,
DVD AUDIO*4
CD*3
CD-DA (muzički CD),
CD-ROM, CD-R/CD-RW,
Super Audio CD
*1
*2
*3
*4
Budući da su specifikacije za Blu-ray Disc nove
i da se menjaju, neke diskove možda neće biti
moguće reprodukovati u zavisnosti od vrste
diska i verzije. Takođe, zvuk koji se emituje će
se razlikovati u zavisnosti od izvora, izlaza koji
se koristi i izabranih podešavanja za zvuk.
BD-RE: Ver.2.1, BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3
uključujući tip BD-R diska sa organskim
pigmentom (tip LTH). BD-R diskovi snimljeni
na računaru ne mogu se reprodukovati ako
sadrže postscript.
CD ili DVD disk nije moguće reprodukovati
ako nije pravilno dovršen. Više informacija
potražite u priručniku koji ste dobili uz uređaj
za snimanje.
Neki DVD AUDIO diskovi imaju skrivenu grupu
i potreban im je unos lozinke. Pogledajte disk
da biste pronašli lozinku.
Nepodržani diskovi
• Kasetni BD diskovi
• BDXL diskovi
• DVD-RAM diskovi
• HD DVD diskovi
• PHOTO CD diskovi
• Deo sa podacima na CD-Extras diskovima
• Super VCD diskovi
• Strana sa audio materijalom na DualDiscs
diskovima
Napomena o diskovima
Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa Compact Disc
(CD) standardom. DualDiscs diskovi i neki
muzički diskovi kodirani tehnologijama za
zaštitu autorskih prava nisu u skladu sa
Compact Disc (CD) standardom i zato
ovaj proizvod možda neće moći da ih
reprodukuje.
32
Napomena o radnjama pri reprodukciji
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD diskova
Proizvođač softvera je možda namerno
podesio neke radnje koje se mogu izvršiti
tokom reprodukcije Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
diska. Budući da ovaj plejer reprodukuje
sadržaj na Ultra HD Blu-ray/BD/DVD disku
prema zamisli proizvođača softvera, neke
funkcije reprodukcije možda neće biti
dostupne.
Napomena o dvoslojnim Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD diskovima i troslojnim Ultra HD Blu-ray
diskovima
Reprodukcija slike i zvuka može nakratko
da bude prekinuta prilikom promene sloja.
Šifra regiona (samo BD/DVD VIDEO)
Na zadnjoj strani plejera je odštampana
šifra regiona što znači da plejer može
da reprodukuje samo BD/DVD VIDEO
diskove koji su označeni istom šifrom
regiona ili sa ALL .
Podržani tipovi datoteka
Video
Kodek
MPEG-1 Video*1
MPEG-2 Video*2
Oznaka tipa
datoteke
Sa zvukom
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
*1
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
TS*4
*1
Xvid
MPEG4/AVC/
H.264*5
VC1*1
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
HEVC/H.265
VP6
VP8/VP9
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Dodatne informacije
Kontejner
Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*8*9*10
33
Muzika
Kodek
Oznaka tipa
datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio Layer
III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
*1
*11
*12
WMA9 Standard
.wma
WMA 10 Pro*12
.wma
LPCM*11
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*6*11
.ac3
*16
DSF*1
.dsf
b
DSDIFF*1*13
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
• Neke datoteke možda neće biti moguće
reprodukovati u zavisnosti od formata
datoteke, kodiranja datoteke, stanja snimka
ili stanja servera kućne mreže.
• Neke datoteke koje su obrađene na računaru
možda neće biti moguće reprodukovati.
• Sa nekim datotekama možda nećete moći
da koristite funkciju za brzo premotavanje
unapred/unazad.
• Plejer ne reprodukuje DRM kodirane datoteke.
• Plejer može da prepozna sledeće datoteke ili
fascikle na BD, DVD, CD i USB uređajima:
– do fascikli u devetom sloju, uključujući
osnovnu fasciklu.
– do 500 datoteka/fascikli na pojedinačnom
sloju.
• Plejer može da prepozna sledeće datoteke ili
fascikle uskladištene na serveru kućne mreže:
– do fascikli na devetnaestom sloju.
– do 999 datoteka/fascikli u pojedinačnom
sloju.
• Plejer podržava sledeću brzinu kadrova:
– do 60 fps samo za AVCHD (MPEG4/AVC).
– do 30 fps za ostale video kodeke.
• Plejer podržava brzinu prenosa video
podataka do 40 Mbps.
• Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim
plejerom.
• Plejer može da prepozna Mass Storage Class
(MSC) uređaje (kao što su flash memorija ili
HDD), uređaje za snimanje slika (SICD uređaje)
i tastature sa 101 tasterom.
• Da biste izbegli oštećenje podataka, USB
memorije ili ostalih uređaja, isključite plejer pre
nego što povežete ili uklonite USB memoriju ili
druge uređaje.
• Plejer možda neće glatko reprodukovati video
i audio datoteke sa velikom brzinom protoka
bitova na DATA CD-u. Preporučujemo vam da
ove datoteke reprodukujete koristeći DATA
DVD ili DATA BD disk.
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Fotografije
Format
Oznaka tipa
datoteke
JPEG
.jpeg, .jpg,
.jpe
PNG
.png*14
GIF
.gif*14
MPO
.mpo*6*15
BMP
.bmp*6*16
WEBP
.webp
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
34
*10
nije moguće reprodukovati ako nije pravilno
dovršen.
Plejer može da reprodukuje AVCHD 3D
format.
Plejer može da reprodukuje „.mka“ datoteke.
Ovu datoteku nije moguće reprodukovati na
serveru kućne mreže.
Plejer ne reprodukuje kodirane datoteke,
npr. Lossless.
Plejer ne reprodukuje kodirane DST datoteke.
Plejer ne može da reprodukuje animirane
PNG ili animirane GIF datoteke.
Za MPO datoteke koje nisu 3D, prikazuje se
glavna ili prva slika.
Plejer ne podržava 16-bitne BMP datoteke.
Plejer možda neće reprodukovati ovaj format
datoteke na serveru kućne mreže.
Plejer može da reprodukuje samo video
u standardnoj rezoluciji na serveru kućne
mreže.
Plejer ne može da reprodukuje datoteke
u formatu DTS na serveru kućne mreže.
Plejer može da reprodukuje samo datoteke
u formatu Dolby Digital na serveru kućne
mreže.
Plejer može da podrži AVC do nivoa 4.1.
Plejer neće reprodukovati ovaj format
datoteke na serveru kućne mreže.
Plejer podržava WMV9 do naprednog profila.
Plejer podržava brzinu kadrova do 60 fps.
Plejer reprodukuje datoteke u formatu
AVCHD koje su snimljene na digitalnoj
video kameri itd. Disk u formatu AVCHD
*13
*14
*15
Specifikacije
Specifikacije i dizajn su podložni promenama bez najave.
Sistem
Laser
Poluprovodnički laser
Ulazi i izlazi
Naziv priključka
Tip priključka/izlazni nivo/impedansa opterećenja
DIGITAL OUT (COAXIAL)
Fono priključak/0,5Vp-p/75 oma
Standardni 19-pinski HDMI priključak
HDMI OUT 1*/2
* Samo HDMI OUT 1 podržava video izlaz.
Priključak 100BASE-TX
USB
USB priključak tipa A (Za povezivanje USB memorije, čitača
memorijskih kartica, digitalnog fotoaparata i digitalne
video kamere)*
Dodatne informacije
LAN (100)
* Nemojte koristiti za potrebe punjenja.
Bežična veza
Standard za bežični LAN
Protokol IEEE802.11a/b/g/n
Frekventni opseg
Frekvencijski pojas od 2,4 GHz, 5 GHz
Modulacija
DSSS i OFDM
Bluetooth verzija
Bluetooth specifikacija v4.1
Bluetooth
Sistem za komunikaciju
Bluetooth specifikacija v4.1
Izlaz
Bluetooth specifikacija snage Class 1
Maksimalni opseg
komunikacije
Optička vidljivost od približno 30 m
Frekventni pojas
2,4 GHz
Metod modulacije
FHSS
Kompatibilni Bluetooth profili
A2DP v1.2, AVRCP v1.3
Podržani kodeci
SBC, AAC, LDAC
Opseg prenosa (A2DP)
• 20 Hz – 40.000 Hz (frekvencija uzorkovanja LDAC 96 kHz
i prenos 990 kbps)
• 20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
35
Opšte
36
Zahtevi za napajanje
Nominalne vrednosti: Ulaz 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
15 W
Režim mirovanja za mrežu
Manje od 2 W (svi žičani/bežični mrežni portovi UKLJUČENI)
Dimenzije (približno)
430 mm × 265 mm × 50 mm
(širina × dubina × visina) uključujući isturene delove
Masa (približno)
3,8 kg
Radna temperatura
5 °C do 35 °C
Radna vlažnost vazduha
25% do 80%
Autorska prava i zaštićeni znakovi
• Java je registrovani zaštićeni znak kompanije
Oracle i/ili njenih podružnica.
• Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol
sa duplim D su zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
• Termini HDMI® i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, Premium High Speed
HDMI Cable, kao i HDMI® logotip su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi
organizacije HDMI Licensing LLC u SAD
i ostalim zemljama.
• Oznake i logotipi Blu-ray Disc™, Blu-ray™,
BD-LIVE™, BONUSVIEW™ i Ultra HD Blu-ray™
su zaštićeni znakovi organizacije Blu-ray Disc
Association.
• Blu-ray 3D™ i logotip Blu-ray 3D™ su zaštićeni
znakovi organizacije Blu-ray Disc Association.
• „DVD Logo“ je zaštićeni znak kompanije
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Logotipi „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“,
„DVD-R“, „DVD VIDEO“, „DVD AUDIO“,
„Super Audio CD“ i „CD“ su zaštićeni znakovi.
• „BRAVIA“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
• MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje
zvuka i patente su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
Dodatne informacije
• Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno po
licenci kompanije DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, simbol, kao i DTS i simbol
zajedno, registrovani su zaštićeni znakovi,
a DTS-HD Master Audio je zaštićeni znak
kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava
zadržana.
• Ovaj proizvod sadrži patentiranu tehnologiju
po licenci kompanije Verance Corporation
i zaštićen je patentom 7,369,677 u SAD
i ostalim patentima koji su izdati ili na čekanju
u SAD i drugim zemljama, dok su određeni
aspekti ove tehnologije zaštićeni autorskim
pravima i poslovnom tajnom. Cinavia je
zaštićeni znak kompanije Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Sva prava zadržava Verance. Obrnuti
inženjering ili rasklapanje nisu dozvoljeni.
• Windows Media je registrovani zaštićeni
znak ili zaštićeni znak kompanije
Microsoft Corporation u SAD i/ili
ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu kompanije
Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija
ove tehnologije izvan ovog proizvoda
je zabranjena bez odgovarajuće licence
kompanije Microsoft Corporation ili njene
ovlašćene podružnice.
Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju
Microsoft PlayReady™ za pristup sadržaju
da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu,
uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima.
Ovaj uređaj koristi tehnologiju PlayReady da bi
pristupio PlayReady zaštićenom sadržaju i/ili
WMDRM zaštićenom sadržaju. Ako uređaj
ne uspe da na odgovarajući način ograniči
upotrebu sadržaja, vlasnici sadržaja bi trebalo
da traže od kompanije Microsoft da opozove
mogućnost uređaja da reprodukuje sadržaj
zaštićen tehnologijom PlayReady. Opoziv ne
bi trebalo da utiče na nezaštićen sadržaj ili
sadržaj koji je zaštićen drugim tehnologijama
za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja od vas
mogu tražiti da nadogradite PlayReady da
biste mogli da pristupite njihovom sadržaju.
Ako odbijete nadogradnju, nećete moći da
pristupite sadržaju koji zahteva nadogradnju.
• Gracenote, Gracenote logo i logotip, logo
„Powered by Gracenote“ i Gracenote MusicID
su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni
znakovi kompanije Gracenote, Inc. u SAD i/ili
drugim zemljama.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® i Miracast® su registrovani zaštićeni
znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™ i Wi-Fi CERTIFIED Miracast™
su zaštićeni znakovi organizacije Wi-Fi
Alliance.
37
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED je oznaka za
sertifikaciju organizacije Wi-Fi Alliance.
• Oznaka za identifikaciju Wi-Fi Protected Setup
je oznaka za sertifikaciju organizacije Wi-Fi
Alliance.
• Oznaka Bluetooth® i logotipi su registrovani
zaštićeni znakovi kompanije Bluetooth SIG, Inc.
i kompanija Sony Corporation ih koristi pod
licencom. Svi ostali zaštićeni znakovi su
robne marke njihovih vlasnika.
• LDAC™ i logotip LDAC su zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
• „DSEE HX“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
• SongPal Link i logotip SongPal Link su
registrovani zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
• Google Play™ i logotip Google Play su
zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
• Apple i logotip Apple su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc., registrovani u SAD
i drugim zemljama. App Store je zaštićeni
znak usluge kompanije Apple Inc.
• Ovaj proizvod uključuje softver kompanije
Spotify koji je predmet licenci trećih lica
koje možete pronaći ovde*:
https://developer.spotify.com/esdk-thirdparty-licenses/
Spotify i logotipi Spotify su zaštićeni znakovi
kompanije Spotify Group.*
* Ova funkcija možda nije dostupna u nekim
državama/regionima.
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. Sva prava zadržana.
• Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju njihovim
vlasnicima.
• Nazivi ostalih sistema i proizvoda su obično
zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi proizvođača. Oznake ™ i ® nisu
navedene u ovom dokumentu.
Zaštita od kopiranja
Imajte u vidu napredne sisteme za zaštitu
sadržaja koji se koriste u Ultra HD Blu-ray™,
Blu-ray Disc™ i DVD medijima. Ovi sistemi,
pod nazivom AACS (Advanced Access Content
System) i CSS (Content Scramble System),
mogu da sadrže ograničenja koja se odnose
na reprodukciju, emitovanje putem analognog
izlaza i ostale slične funkcije. Rad ovog
proizvoda i postavljena ograničenja mogu
38
da se razlikuju u zavisnosti od datuma njegove
kupovine jer upravni odbor organizacije AACS
može da donese nova pravila za ograničenja
ili da ih promeni nakon datuma kupovine.
Napomena o tehnologiji Cinavia
U ovom proizvodu se koristi tehnologija Cinavia
radi sprečavanja neovlašćene upotrebe kopija
određenih komercijalnih filmova i video snimaka,
kao i njihovih zvučnih snimaka. Kada se otkrije
zabranjena upotreba neovlašćene kopije,
prikazaće se poruka a reprodukcija ili kopiranje
će biti prekinuti.
Za više informacija o tehnologiji Cinavia
posetite Cinavia informativni centar za korisnike
na adresi http://www.cinavia.com. Ako želite
da dobijete dodatne informacije o tehnologiji
Cinavia, pošaljite nam poštansku dopisnicu
sa svojom adresom na: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.
Gracenote® ugovor o licenciranju
za krajnjeg korisnika
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver kompanije
Gracenote, Inc. koja se nalazi u Emervilu,
Kalifornija („Gracenote“). Softver kompanije
Gracenote („Gracenote softver“) omogućava
ovoj aplikaciji identifikaciju diska i/ili datoteke
i pribavljanje informacija koje se odnose na
muziku uključujući naziv, izvođača, numeru
i naslov („Gracenote podaci“) sa servera na
mreži ili ugrađenih baza podataka (zbirnim
imenom, „Gracenote serveri“), kao i obavljanje
ostalih funkcija. Gracenote podatke možete
da koristite samo u skladu sa predviđenim
funkcijama ove aplikacije ili uređaja za krajnjeg
korisnika.
Pristajete na to da ćete Gracenote podatke,
Gracenote softver i Gracenote servere koristiti
isključivo za ličnu i nekomercijalnu svrhu.
Pristajete na to da Gracenote softver ili bilo
koje druge Gracenote podatke nećete ustupati,
kopirati ili prenositi trećim stranama. PRISTAJETE
NA TO DA GRACENOTE PODATKE, GRACENOTE
SOFTVER ILI GRACENOTE SERVERE NEĆETE
KORISTITI ILI ZLOUPOTREBLJAVATI, OSIM AKO
TO NIJE OVDE IZRIČITO DOZVOLJENO.
Pristajete na to da će vaša neisključiva licenca
za korišćenje Gracenote podataka, Gracenote
softvera i Gracenote servera biti ukinuta ukoliko
prekršite ova ograničenja. Ako vaša licenca bude
ukinuta, pristajete na to da ćete u potpunosti
prestati da koristite Gracenote podatke,
Gracenote softver i Gracenote servere.
Gracenote zadržava sva prava na Gracenote
podatke, Gracenote softver i Gracenote servere,
uključujući sva vlasnička prava. Gracenote nije
dužan da vam plati za bilo koju informaciju koju
pružite, ni pod kakvim okolnostima. Pristajete
na to da Gracenote, Inc. može direktno
i u sopstveno ime sprovede svoja prava
po ovom ugovoru protiv vas.
Gracenote usluga koristi jedinstveni identifikator
za praćenje upita koji se koristi u statističke
svrhe. Svrha nasumično dodeljenog numeričkog
identifikatora je da omogući Gracenote usluzi
da broji upite bez mogućnosti da sazna bilo
šta o vama. Za više informacija pogledajte
veb-stranicu Gracenote smernica privatnosti
za uslugu Gracenote.
GRACENOTE SE ODRIČE SVIH GARANCIJA,
IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH,
UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI
NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE
O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PODESNOSTI
ZA ODREĐENU SVRHU, NASLOVU I NEKRŠENJU
AUTORSKIH PRAVA. GRACENOTE NE GARANTUJE
REZULTATE KOJE ĆETE POSTIĆI UPOTREBOM
GRACENOTE SOFTVERA ILI BILO KOJEG
GRACENOTE SERVERA. GRACENOTE NI U KOM
SLUČAJU NE ODGOVARA ZA POSLEDIČNU ILI
SLUČAJNU ŠTETU NITI ZA GUBITAK PROFITA
ILI PRIHODA.
Za detaljnije informacije o ugovoru EULA
(End User License Agreement – ugovor
o licenciranju za krajnjeg korisnika), pogledajte
[License agreement] (Ugovor o licenci) u meniju
opcija na svakoj ikoni mrežne usluge.
Za detaljnije informacije o drugim softverskim
licencama, izaberite [Setup] (Podešavanje)
i pogledajte [Software License Information]
(Informacije o softverskoj licenci) u meniju
[System Settings] (Podešavanja sistema).
Ovaj proizvod sadrži softver koji podleže
licencama GNU General Public License („GPL“)
ili GNU Lesser General Public License („LGPL“).
U tim licencama je navedeno da korisnici imaju
pravo da nabave, izmene i ponovo distribuiraju
izvorni kôd datog softvera u skladu sa uslovima
GPL ili LGPL licence.
Izvorni kôd softvera koji se koristi u ovom
proizvodu podleže GPL i LGPL licencama
i dostupan je na Vebu. Da biste ga preuzeli,
posetite sledeći veb-sajt:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Imajte u vidu to da kompanija Sony ne može
da odgovori na bilo kakva pitanja u vezi sa
sadržajem ovog izvornog koda.
Dodatne informacije
Gracenote softver i svaki Gracenote podatak su
licencirani u „VIĐENOM STANJU“. Gracenote ne
daje nikakve izričite ili podrazumevane garancije
za tačnost Gracenote podataka sa Gracenote
servera. Gracenote zadržava pravo da izbriše
podatke sa Gracenote servera ili promeni
kategorije podataka iz bilo kog razloga koji
Gracenote smatra dovoljnim. Ne garantujemo
da su Gracenote softver ili Gracenote serveri bez
grešaka niti neprekidan rad Gracenote softvera
ili Gracenote servera. Gracenote nije dužan da
vam pruža nove, poboljšane ili dodatne tipove
podataka ili kategorije koje će možda pružati
u budućnosti i može slobodno da prekine da
vam pruža uslugu u bilo kom trenutku.
Informacije o softverskoj licenci
Odricanje od odgovornosti koje se odnosi
na usluge koje nude treće strane
Usluge koje nude treće strane mogu da se
promene, suspenduju ili prekinu bez prethodne
najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost kada
nastanu takve situacije.
© 2000. do danas. Gracenote, Inc. Sva prava
zadržana.
39
O bezbednosti bežične LAN mreže
Budući da se komunikacija preko funkcije
za bežični LAN obavlja radio-talasima,
može se desiti da signal bežične veze
bude presretnut. Da bi se zaštitila bežična
komunikacija, ovaj plejer podržava različite
bezbednosne funkcije. Ne zaboravite da
pravilno konfigurišete podešavanja za
bezbednost u skladu sa mrežnim
okruženjem.
Nezaštićena mreža
Iako ovu vrstu mreže možete jednostavno da
podesite, svako će moći da presretne bežičnu
komunikaciju ili pristupi vašoj bežičnoj mreži,
čak i bez sofisticiranih alata. Imajte u vidu da
postoji rizik od neovlašćenog pristupa ili
presretanja podataka.
WEP
WEP štiti komunikaciju kako bi se sprečilo
da spoljašnji korisnici presretnu komunikaciju
ili pristupe vašoj bežičnoj mreži. WEP je
bezbednosna tehnologija starije generacije
koja omogućava povezivanje starijih uređaja
koji ne podržavaju TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je bezbednosna tehnologija koja je
razvijena kako bi se ispravili nedostaci
tehnologije WEP. TKIP obezbeđuje viši
nivo bezbednosti od tehnologije WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je bezbednosna tehnologija koja koristi
napredni bezbednosni metod koji se razlikuje
od tehnologije WEP i TKIP.
AES obezbeđuje viši nivo bezbednosti
od tehnologije WEP ili TKIP.
40
Napomene o diskovima
• Držite disk za ivicu
da ga ne biste uprljali.
Ne dodirujte površinu
diska. Prašina, otisci
prstiju ili ogrebotine na
disku mogu onemogućiti
njegov rad.
• Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu
ili izvorima toplote poput otvora za dovod
toplog vazduha niti ga ostavljajte
u automobilu koji je parkiran na direktnom
sunčevom svetlu jer može doći do
značajnog porasta temperature
u automobilu.
• Nakon reprodukcije disk vratite u kutiju.
• Očistite disk krpom za
čišćenje. Brišite disk
od centra ka ivici.
• Ne koristite rastvarače
poput benzina, razređivače,
komercijalno dostupna
sredstva za čišćenje diska/
sočiva ili anti-statičke sprejeve
za gramofonske ploče.
• Ako ste odštampali nalepnicu na disku,
sačekajte da se osuši pre reprodukcije.
• Ne koristite sledeće diskove.
– Diskove za čišćenje sočiva.
– Diskove nestandardnog oblika
(npr. u obliku kartice, srca).
– Diskove sa nalepnicama.
– Diskove na koje je zalepljena samolepiva
traka ili nalepnica.
• Ne polirajte stranu za reprodukciju diska
da biste uklonili površinske ogrebotine.
Lista sa šiframa jezika
Za detaljnije informacije, pogledajte [BD/
DVD Viewing Settings] (Podešavanja za
gledanje BD/DVD diskova) (stranica 24).
Nazivi jezika su u skladu sa standardom
ISO 639: Standard 1988 (E/F).
Jezik
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
Moldavian
Malay
1300
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1363
1369
1379
1403
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
1365
1376
1393
1408
Jezik
1417
Punjabi;
1428
Panjabi
Pashto; Pushto 1436
Quechua
1481
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nije navedeno
1483
1491
1498
1502
1505
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Dodatne informacije
Šifra
Šifra
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
41
Šifra za roditeljski nadzor/područje
Za detaljnije informacije, pogledajte
[Parental Control Area Code] (Šifra područja
za roditeljski nadzor) (stranica 25).
42
Šifra
Područje
2044
2046
2070
2115
2165
2200
2219
2238
2254
2092
2304
2363
2109
2390
2428
2489
2149
2499
2543
Argentina
Austrija
Brazil
Danska
Finska
Grčka
Hongkong
Indonezija
Italija
Kina
Koreja
Malezija
Nemačka
Novi Zeland
Poljska
Rusija
Španija
Švedska
Tajvan
2586
Vijetnam
2047
2057
2090
2424
2174
2376
2248
2239
2276
2093
2333
2362
2379
2427
2436
2501
2086
2528
2184
Australija
Belgija
Čile
Filipini
Francuska
Holandija
Indija
Irska
Japan
Kolumbija
Luksemburg
Meksiko
Norveška
Pakistan
Portugal
Singapur
Švajcarska
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
z
Da biste saznali korisne savete i informacije o Sony proizvodima i uslugama,
posetite: www.sony.eu/myproducts/
Naziv modela: UBP-X800
Zapišite serijski broj (S/N) na predviđeno mesto u nastavku. Navedite broj svom Sony
prodavcu da biste brže stupili u akciju svaki put kada ga zovete povodom ovog proizvoda.
S/N _____________________________
4-687-310-11(1) (SR)
http://www.sony.net/
© 2017 Sony Corporation
I
-
4
6
8
7
3
1
0
1
1
%
Download PDF

advertising