Sony | BDP-S6500 | Sony BDP-S6500 Blu-ray Disc™ plejer sa ugrađenom Wi-Fi® funkcijom i povećavanjem rezolucije na 4K Uputstva za rukovanje

4-571-033-11(1) (SR)
Blu-ray Disc™ /
DVD plejer
Uputstvo za upotrebu
Početni koraci
Reprodukcija
Internet
Podešavanja
Hvala vam na kupovini. Pre korišćenja plejera,
pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
BDP-S6500
Dodatne informacije
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Da biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište
uređaja. Popravke bi trebalo da obavljaju samo
osposobljeni serviseri.
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom morate
da zamenite samo kod ovlašćenog servisera.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute
baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu i vatri.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji
mogu oštetiti vid. Budući da je laserski zrak koji se
koristi u ovom Blu-ray Disc/DVD plejeru štetan
za oči, ne pokušavajte da otvarate kućište uređaja.
Popravke bi trebalo da obavljaju samo
osposobljeni serviseri.
Ova oznaka se nalazi na zaštitnom kućištu
lasera u kućištu uređaja.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao CLASS 1 LASER
proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT
se nalazi na zadnjoj strani uređaja.
2
Obaveštenje za korisnike u Ujedinjenom
Kraljevstvu i Republici Irskoj
Uređaj je opremljen utikačem koji je u skladu
sa standardom BS1363 radi bezbednosti
i praktične upotrebe.
Ukoliko je potrebno da zamenite osigurač
u utikaču, potrebno je da koristite osigurač iste
nominalne vrednosti koji je odobrila organizacija
ASTA ili koji je u skladu sa standardima BSI
i BS1362, (označen sa
ili
). Ukoliko utikač
poseduje odvojivi poklopac za osigurač, obavezno
vratite poklopac na mesto kada promenite
osigurač. Nikad ne koristite osigurač bez
poklopca. Ako izgubite poklopac osigurača,
obratite se najbližem Sony servisu.
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne sme
tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo
da odložite na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne i elektronske
opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do
kojih može doći usled nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog proizvoda
kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu
ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Odnosi se
samo na
Evropu
Odlaganje potrošenih
baterija (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
skupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom
pakovanju označava da se baterija
koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme tretirati
kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se
dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova. Pravilnim odlaganjem baterija
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih
može doći usled nepravilnog odlaganja baterija.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa.
Mere opreza
• Ovaj uređaj radi na naponu od 220 V – 240 V
AC, 50/60 Hz. Proverite da li radni napon
uređaja odgovara lokalnom izvoru napajanja.
• Postavite ovu jedinicu tako da se kabl za
napajanje naizmeničnom strujom može brzo
iskopčati iz zidne utičnice u slučaju nevolje.
Napomena za korisnike u Evropi
Sony Corporation ovim izjavljuje da je
oprema u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama Direktive
1999/5/EC. Detaljnije informacije možete
da vidite na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno
zbrinuta, predajte potrošenu bateriju
na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je u njeno ime
proizvela druga kompanija. Sva pitanja u vezi
sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom
predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa servisom
ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene
na zasebnom servisnom ili garantnom listu.
3
Mere opreza
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je
u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
direktivi kada se za povezivanje koristi kabl
kraći od 3 metra.
O postavljanju
• Postavite plejer na mesto sa odgovarajućom
ventilacijom kako biste sprečili njegovo
zagrevanje.
• Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavesama itd.
• Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (kao što su upaljene sveće).
• Ne postavljajte plejer u uski prostor, na
primer policu za knjige ili sličan prostor.
• Ne postavljajte plejer na otvorenom
prostoru, vozila, brodove ili druga
prevozna sredstva.
• Ako plejer direktno unesete iz hladnog
u toplo mesto ili ga postavite u prostoriju
sa dosta vlage, može doći do kondenzacije
vlage na sočivima unutar plejera. Ako se
to desi, plejer možda neće raditi pravilno.
U tom slučaju izvadite disk i ostavite plejer
uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
• Ne postavljajte plejer u nagnuti položaj.
On je dizajniran samo za rad
u horizontalnom položaju.
• Ne stavljajte metalne predmete ispred
uređaja. Oni mogu ograničiti prijem radio
talasa.
• Ne postavljajte plejer na mesto gde se koristi
medicinska oprema. To može dovesti do
kvara medicinske opreme.
• Ako koristite pejsmejker ili drugi medicinski
uređaj, posavetujte se sa svojim lekarom
ili proizvođačem medicinskog uređaja pre
korišćenja funkcije za bežični LAN.
• Ovaj plejer bi trebalo da postavite i koristite
tako da razmak između tela osobe i plejera
bude najmanje 20 cm (izuzimajući
ekstremitete: ruke, šake, stopala, članke).
• Ne stavljajte teške ili nestabilne predmete
na plejer.
4
• Na ležište za disk ne stavljajte druge
predmete, već isključivo diskove. Ukoliko
to uradite, može doći do oštećenja plejera
ili predmeta.
• Kada premeštate plejer, izvadite disk
iz ležišta za disk. Ako to ne uradite, disk
se može oštetiti.
• Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom i sve ostale kablove iz plejera kada
ga premeštate.
O izvorima napajanja
• Plejer se napaja naizmeničnom strujom
sve dok je priključen na zidnu utičnicu, čak
i kada je sam plejer isključen.
• Ako plejer nećete koristiti duže vremena,
izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
Da biste izvukli kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite ga držeći
utikač a nikad kabl.
• Pridržavajte se sledećih saveta kako biste
sprečili oštećenje kabla za napajanje
naizmeničnom strujom. Nemojte koristiti
kabl za napajanje naizmeničnom strujom
ukoliko je oštećen jer to može izazvati
strujni udar ili požar.
– Ne postavljajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom tako da bude
priklješten između plejera i zida, police itd.
– Ne stavljate teške predmete na kabl za
napajanje naizmeničnom strujom niti
ga vucite.
O adapteru za naizmeničnu struju
• Koristite adapter za naizmeničnu struju koji
ste dobili uz ovaj plejer jer drugi adapteri
mogu da dovedu do kvara plejera.
• Ne rasklapajte adapter niti vršite obrnuti
inženjering.
• Ne postavljajte adapter za naizmeničnu
struju u uski prostor, na primer policu za
knjige ili ormarić za audio-video uređaje.
• Ne povezujte adapter za naizmeničnu struju
sa putnim ispravljačem jer se on može
zagrejati i uzrokovati kvar.
• Pazite da ne ispustite adapter za
naizmeničnu struju i ne izlažite
ga udarcima.
O podešavanju jačine zvuka
O gledanju 3D video snimaka
Ne pojačavajte zvuk dok slušate deo zvučnog
snimka koji je snimljen sa veoma niskim
tonom ili bez tona. Može doći do oštećenja
sluha ili zvučnika kada nivo zvuka dostigne
najvišu vrednost.
Kod nekih osoba se može javiti osećaj
nelagodnosti prilikom gledanja 3D video
snimaka (na primer, naprezanje očiju, pojava
zamora ili mučnine). Sony preporučuje svim
korisnicima da prave redovne pauze prilikom
gledanja 3D video snimaka. Dužina
i učestalost pauza zavise od osobe do osobe.
Sami odlučite šta vam najviše odgovara.
Ako iskusite bilo kakvu nelagodnost, trebalo
bi da prekinete sa gledanjem 3D video snimka
dok osećaj nelagodnosti ne prođe. Obratite se
doktoru ako smatrate da je to neophodno.
Takođe bi trebalo da pročitate (i) uputstvo
za upotrebu i/ili poruku upozorenja za svaki
uređaj koji koristite sa ovim proizvodom ili za
Blu-ray Disc sadržaj koji se reprodukuje na
ovom proizvodu i (ii) posetite naš veb-sajt
(www.sony.eu/myproducts/) da biste saznali
najnovije informacije. Vid male dece (naročite
one mlađe od šest godina) se još razvija.
Posavetujte se sa doktorom (pedijatrom ili
oftalmologom) pre nego što dozvolite deci
da gledaju 3D video snimke.
Odrasli bi trebalo da nagledaju decu da bi bili
sigurni da se pridržavaju gorenavedenih
preporuka.
O čišćenju
Čistite kućište, panel i kontrole mekanom
krpom. Ne koristite abrazivne materijale,
prašak za ribanje ili rastvor poput alkohola
ili benzina.
O diskovima za čišćenje, sredstvima
za čišćenje diskova/sočiva
Nemojte da koristite diskove za čišćenje
ili sredstva za čišćenje diskova/sočiva
(uključujući ona u tečnom obliku ili obliku
spreja). To može dovesti do kvara uređaja.
O zameni delova
U slučaju popravke ovog plejera, zamenjeni
delovi se mogu ponovo iskoristiti ili reciklirati.
O povezivanju na HDMI OUT priključak
Obratite pažnju na sledeće jer nepravilnim
rukovanjem možete oštetiti HDMI OUT
priključak i konektor.
• Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključak
na zadnjoj strani plejera sa HDMI
konektorom prateći njihov oblik. Uverite se
da konektor nije okrenut ili nakrivljen.
• Obavezno iskopčajte HDMI kabl kada
premeštate plejer.
VAŽNA NAPOMENA
Pažnja: Ovaj plejer može da neograničeno
prikazuje statične slike ili meni sistema na
ekranu vašeg televizora. Ako se statična
slika ili meni sistema prikazuju na TV
ekranu u dužem vremenskom periodu,
rizikujete trajno oštećenje ekrana
televizora. Posebno su osetljivi plazma
televizori i projekcioni televizori.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa plejerom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
• Čvrsto držite HDMI konektor prilikom
povezivanja ili iskopčavanja HDMI kabla.
Ne uvrćite HDMI konektor niti ga silom
priključujte na HDMI OUT priključak.
5
Zaštita od kopiranja
Imajte u vidu napredne sisteme za zaštitu
sadržaja koji se koriste u Blu-ray Disc™
i DVD medijumima. Ovi sistemi, koji se
nazivaju AACS (Advanced Access Content
System) i CSS (Content Scramble System),
mogu da sadrže ograničenja koja se odnose na
reprodukciju, emitovanje putem analognog
izlaza i ostale slične funkcije. Rad ovog
proizvoda i postavljena ograničenja mogu da
se razlikuju u zavisnosti od datuma njegove
kupovine jer upravni odbor organizacije
AACS može da prihvati ili promeni pravila
za ograničenja nakon datuma kupovine.
Napomena o tehnologiji Cinavia
U ovom proizvodu se koristi tehnologija
Cinavia radi sprečavanja neovlašćene upotrebe
kopija određenih komercijalnih filmova i video
snimaka, kao i njihovih zvučnih snimaka. Kada
se otkrije zabranjena upotreba neovlašćene
kopije, prikazaće se poruka a reprodukcija
ili kopiranje će biti prekinuti.
Za više informacija o tehnologiji Cinavia
posetite Cinavia informativni centar za
korisnike na adresi http://www.cinavia.com.
Ako želite da dobijete dodatne informacije
o tehnologiji Cinavia, pošaljite nam poštansku
dopisnicu sa svojom adresom na:
Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Autorska prava i zaštićeni znakovi
• Java je registrovani zaštićeni znak
kompanije Oracle i/ili njenih podružnica.
• Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories. Dolby i simbol sa duplim D
su zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
6
• Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno po
licenci kompanije DTS Licensing Limited.
DTS, simbol i DTS i simbol zajedno,
registrovani su zaštićeni znakovi,
a DTS 2.0+Digital Out je zaštićeni znak
kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc.
Sva prava zadržana.
• Termini HDMI® i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kao i HDMI logotip
su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi organizacije HDMI Licensing LLC
u SAD i ostalim zemljama.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™,
BONUSVIEW™ i logotipi su zaštićeni
znakovi organizacije Blu-ray Disc
Association.
• Blu-ray 3D™ i logotip Blu-ray 3D™
su zaštićeni znakovi organizacije
Blu-ray Disc Association.
• „DVD Logo“ je zaštićeni znak kompanije
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Logotipi „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“
i „CD“ su zaštićeni znakovi.
• „BRAVIA“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
• MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje
zvuka i patente su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
• Ovaj proizvod sadrži patentiranu
tehnologiju po licenci kompanije
Verance Corporation i zaštićen je patentom
7.369.677 u SAD i ostalim patentima koji
su izdati ili na čekanju u SAD i drugim
zemljama, dok su određeni aspekti ove
tehnologije zaštićeni autorskim pravima
i poslovnom tajnom. Cinavia je zaštitni znak
kompanije Verance Corporation.
Copyright 2004–2010 Verance
Corporation. Sva prava zadržava Verance.
Obrnuti inženjering ili rasklapanje nisu
dozvoljeni.
• Windows Media je registrovani zaštitni
znak ili zaštitni znak korporacije Microsoft
u SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja
podleže određenim pravima na
intelektualnu svojinu korporacije Microsoft.
Upotreba ili distribucija te tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez
odgovarajućih licenci korporacije
Microsoft.
Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju
Microsoft PlayReady™ za pristup sadržaju
da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu,
uključujući sadržaj zaštićen autorskim
pravima. Ovaj uređaj koristi tehnologiju
PlayReady da bi pristupio PlayReady
zaštićenom sadržaju i/ili WMDRM
zaštićenom sadržaju. Ako uređaj ne uspe
da na odgovarajući način ograniči upotrebu
sadržaja, vlasnici sadržaja bi trebalo da traže
od Microsoft-a da opozove mogućnost
uređaja da reprodukuje sadržaj zaštićen
tehnologijom PlayReady. Opoziv ne bi
trebalo da utiče na nezaštićen sadržaj
ili sadržaj koji je zaštićen drugim
tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici
sadržaja od vas mogu tražiti da nadogradite
PlayReady da biste mogli da pristupite
njihovom sadržaju. Ako odbijete
nadogradnju, nećete moći da pristupite
sadržaju koji zahteva nadogradnju.
• Gracenote, logotip i oznaka Gracenote,
„Powered by Gracenote“, Gracenote
MusicID, Gracenote VideoID i Gracenote
Video Explore su registrovani zaštićeni
znakovi ili zaštićeni znakovi kompanije
Gracenote, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim zemljama.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
i Wi-Fi Alliance® su registrovani zaštićeni
znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
i Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ su zaštićeni
znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED je oznaka za
sertifikaciju organizacije Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark
je oznaka za sertifikaciju organizacije
Wi-Fi Alliance.
• DLNA™, DLNA Logo i DLNA
CERTIFIED™ su zaštićeni znakovi,
zaštićeni znakovi usluge ili oznake za
sertifikaciju organizacije Digital Living
Network Alliance.
• Opera® Devices SDK kompanije
Opera Software ASA. Copyright 1995-2014
Opera Software ASA. Sva prava zadržana.
• Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju
njihovim vlasnicima.
• Nazivi ostalih sistema i proizvoda su obično
zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi proizvođača. Oznake ™ i ® nisu
navedene u ovom dokumentu.
Gracenote® ugovor o licenciranju
za krajnjeg korisnika
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver
kompanije Gracenote, Inc. koja se nalazi
u Emervilu, Kalifornija („Gracenote“). Softver
kompanije Gracenote („Gracenote softver“)
omogućava ovoj aplikaciji ili uređaju da obavi
identifikaciju diska i/ili datoteke i da pribavi
informacije koje se odnose na muziku i/ili
video, uključujući naziv, izvođača, numeru
i naslov („Gracenote podaci“) sa servera na
7
mreži ili ugrađenih baza podataka
(zbirnim imenom, „Gracenote serveri“),
kao i obavljanje ostalih funkcija. Gracenote
podatke možete da koristite samo pomoću
predviđenih funkcija za krajnjeg korisnika ove
aplikacije ili uređaja; prijem i prikazivanje
Gracenote podataka u ovoj aplikaciji ili na
uređaju ne obezbeđuje kompanija Gracenote
i to je jedino odgovornost i obaveza
ovog proizvođača.
Ova aplikacija ili uređaj može da sadrži
sadržaje koji pripadaju dobavljačima
kompanije Gracenote. Ako je takav slučaj, sva
ovde postavljena ograničenja koja se odnose
na Gracenote podatke takođe će se primeniti
na taj sadržaj, a pomenuti dobavljači sadržaja
će imati prava na dobit i zaštitu koja je ovim
dostupna kompaniji Gracenote. Pristajete na
to da ćete Gracenote podatke, Gracenote
softver i Gracenote servere koristiti isključivo
za ličnu i nekomercijalnu svrhu. Pristajete na
to da Gracenote softver ili bilo koje druge
Gracenote podatke nećete ustupati, kopirati
ili prenositi trećim stranama. PRISTAJETE
NA TO DA GRACENOTE PODATKE,
GRACENOTE SOFTVER ILI GRACENOTE
SERVERE NEĆETE KORISTITI ILI
ZLOUPOTREBLJAVATI, OSIM AKO TO
NIJE OVDE IZRIČITO DOZVOLJENO.
Pristajete na to da će vaša neisključiva licenca
za korišćenje Gracenote podataka, Gracenote
softvera i Gracenote servera biti ukinuta
ukoliko prekršite ova ograničenja. Ako vaša
licenca bude ukinuta, pristajete na to da ćete
u potpunosti prestati da koristite Gracenote
podatke, Gracenote softver i Gracenote
servere. Gracenote zadržava sva prava na
Gracenote podatke, Gracenote softver
i Gracenote servere, uključujući sva vlasnička
prava. Gracenote nije dužan da vam plati
za bilo koju informaciju koju pružite, ni
pod kakvim okolnostima. Pristajete na to da
Gracenote može direktno i u sopstveno ime
sprovede svoja prava po ovom ugovoru protiv
vas. Gracenote može da doda ili ukloni
8
Gracenote podatke sa prethodnom najavom
ili bez nje i može da blokira ili izmeni pristup
Gracenote podacima; nemate pravo prigovora
protiv kompanije Gracenote koji je posledica
takve promene, uklanjanja, blokiranja
ili modifikacije.
IMAJTE U VIDU da korišćenje Gracenote
podataka, obično treba da se koriste određeni
tehnički preduslovi kao što su ova aplikacija ili
uređaj, softverski programi, metodi prenosa,
telekomunikacione usluge i druge usluge
trećih lica, zbog čega mogu da nastanu
dodatni troškovi, pogotovo naplata
povezivanja, koje ćete morati da platite
odvojeno. Gracenote ne obezbeđuje takve
aplikacije ili uređaje, softverske programe,
metode prenosa, telekomunikacione usluge
ili druge usluge i ne prihvata nikakvu
odgovornost za usluge trećih lica.
Gracenote ne snosi odgovornost za pravilno
podešavanje, povezivanje ili (ako se koristi)
opremu ove aplikacije ili uređaja kako bi
Gracenote podaci mogli da budu primljeni;
to je isključivo vaša odgovornost.
Gracenote usluga koristi jedinstveni
identifikator za praćenje upita koji se koristi
u statističke svrhe. Svrha nasumično
dodeljenog numeričkog identifikatora je
da omogući Gracenote usluzi da broji upite
bez mogućnosti da sazna bilo šta o vama.
Za više informacija pogledajte veb-stranicu
Gracenote smernica privatnosti
za uslugu Gracenote.
,nastavlja se stranica 10
Sadržaj
2
4
UPOZORENJE
Mere opreza
Početni koraci
11
16
18
18
Vodič za delove i kontrole
Korak 1: Povezivanje plejera
Korak 2: Priprema za mrežnu vezu
Korak 3: Easy Setup
Reprodukcija
20
22
22
23
Reprodukcija diska
Reprodukcija sa USB uređaja
Reprodukcija putem mreže
Dostupne opcije
Internet
27
Pregledanje veb-sajtova
Podešavanja
28
28
28
31
32
33
33
33
35
36
36
Korišćenje menija za podešavanje
[Software Update] (Ažuriranje softvera)
[Screen Settings] (Podešavanja ekrana)
[Audio Settings] (Podešavanja za zvuk)
[BD/DVD Viewing Settings] (Podešavanja za gledanje
BD/DVD diskova)
[Parental Control Settings] (Podešavanja za roditeljski nadzor)
[Music Settings] (Podešavanja za muziku)
[System Settings] (Podešavanja sistema)
[Network Settings] (Podešavanja za mrežu)
[Easy Network Settings] (Jednostavno podešavanje mreže)
[Resetting] (Vraćanje na početne vrednosti)
Dodatne informacije
37
42
Rešavanje problema
Specifikacije
9
Gracenote softver i svaki Gracenote podatak
su licencirani u „VIĐENOM STANJU“.
Gracenote ne daje nikakve izričite ili
podrazumevane garancije za tačnost
Gracenote podataka sa Gracenote servera;
preuzimanje ili bilo kakav drugi vid primanja
sadržaja, posebno preuzimanje Gracenote
podataka, dešavaju se na vaš rizik i samo
ste vi odgovorni za bilo kakvu štetu na ovoj
aplikaciji ili uređaju, uključujući gubitak
podataka, koja bi mogla da nastane kao
poledica tih radnji. Gracenote zadržava pravo
da izbriše podatke sa Gracenote servera
ili promeni kategorije podataka iz bilo kog
razloga koji Gracenote smatra dovoljnim.
Ne garantujemo da su Gracenote softver
ili Gracenote serveri bez grešaka niti
neprekidan rad Gracenote softvera ili
Gracenote servera. Gracenote nije dužan
da vam pruža nove, poboljšane ili dodatne
tipove podataka ili kategorije koje će možda
pružati u budućnosti i može slobodno
da prekine da vam pruža uslugu u bilo
kom trenutku.
GRACENOTE SE ODRIČE SVIH
GARANCIJA, IZRIČITIH ILI
PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI,
ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA
PODRAZUMEVANE GARANCIJE
O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE
I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU,
NASLOVU I NEKRŠENJU AUTORSKIH
PRAVA. GRACENOTE NE GARANTUJE
REZULTATE KOJE ĆETE POSTIĆI
UPOTREBOM GRACENOTE SOFTVERA,
GRACENOTE PODATAKA ILI BILO
KOJEG GRACENOTE SERVERA.
GRACENOTE NI U KOM SLUČAJU
NE ODGOVARA ZA POSLEDIČNU
ILI SLUČAJNU ŠTETU NITI ZA GUBITAK
PROFITA ILI PRIHODA.
© 2000. do danas. Gracenote, Inc.
Sva prava zadržana.
10
Informacije o softverskoj licenci
Za detaljnije informacije o ugovoru EULA
(End User License Agreement), pogledajte
[Ugovor o licenciranju] (Ugovor o licenci)
u meniju opcija na svakoj ikoni mrežne
usluge.
Za detaljnije informacije o drugim
softverskim licencama, izaberite [Setup]
(Podešavanje) i pogledajte [Software License
Information] (Informacije o softverskoj
licenci) u meniju [System Settings]
(Podešavanja sistema).
Ovaj proizvod sadrži softver koji podleže
licencama GNU General Public License
(„GPL“) ili GNU Lesser General Public
License („LGPL“). U tim licencama je
navedeno da korisnici imaju pravo da nabave,
izmene i ponovo distribuiraju izvorni kôd
datog softvera u skladu sa uslovima GPL
ili LGPL licence.
Izvorni kôd softvera koji se koristi u ovom
proizvodu podleže GPL i LGPL licencama
i dostupan je na Vebu. Da biste ga preuzeli,
posetite sledeći veb-sajt:
http://www.sony.net/Products/Linux
Imajte u vidu to da kompanija Sony ne može
da odgovori na bilo kakva pitanja u vezi
sa sadržajem ovog izvornog koda.
Odricanje od odgovornosti koje se odnosi
na usluge koje nude treće strane
Usluge koje nude treće strane mogu da
se promene, suspenduju ili prekinu bez
prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu
odgovornost kada nastanu takve situacije.
Početni koraci
Vodič za delove i kontrole
Prednji panel
2
6
A Ležište za disk
B Z (otvaranje/zatvaranje)
C [/1 (uključivanje/režim
mirovanja)
Uključivanje plejera ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
D Indikator napajanja
Svetli kada je plejer
uključen.
E
34
Početni koraci
1
5
Zaključavanje ležišta za disk
(blokada za decu)
Ležište za disk možete da zaključate
da biste sprečili slučajno otvaranje.
Kada je plejer uključen, pritisnite
dugmad x (zaustavljanje), HOME
i TOP MENU na daljinskom upravljaču
da biste zaključali ili otključali ležište.
(USB) priključak
Povežite USB uređaj na ovaj
priključak.
F Senzor za daljinski upravljač
11
Zadnji panel
A Ventilacioni otvori
B Priključak DIGITAL OUT (COAXIAL)
C Priključak HDMI OUT
D Priključak LAN (100)
E Priključak DC IN 12 V (ulaz za adapter za naizmeničnu struju)
12
Daljinski upravljač
Funkcije koje su dostupne na daljinskom
upravljaču se razlikuju u zavisnosti
od diska ili situacije.
A Z (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje ležišta
za disk.
-TV- t (biranje ulaza na TV-u)
Prebacivanje između TV-a i drugih
uređaja priključenih na ulaz.
[/1 (uključivanje/režim
mirovanja)
Uključivanje plejera ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
Početni koraci
-TV- [/1 (uključivanje TV-a/režim
mirovanja)
Uključivanje TV-a ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
B Dugmad u boji (crveno/zeleno/
žuto/plavo)
Tasterske prečice za interaktivne
funkcije.
C TOP MENU
Otvaranje ili zatvaranje glavnog
menija BD ili DVD diska.
POP UP/MENU
Otvaranje ili zatvaranje iskačućeg
menija BD-ROM diska ili menija
DVD diska.
OPTIONS (stranica 23)
Prikazivanje dostupnih opcija
na ekranu.
RETURN
Povratak na prethodni ekran.
</M/m/,
Pomeranje kursora radi
izbora prikazane stavke.
b
z
• Na dugmadima N, 2 + i AUDIO nalazi
se mala izbočina. Koristite je kao referencu
kada upravljate plejerom.
• Da biste videli tabelu „Kodovi TV-a kojima
se može upravljati“, pogledajte stranica 47.
M/m kao tasterska prečica za otvaranje
prozora za pronalaženje numere
i unošenje broja numere tokom
reprodukcije muzičkog CD-a.
Centralno dugme (ENTER)
Ulazak u izabranu stavku.
13
HOME
Ulazak u glavni ekran plejera.
(omiljeno) (stranica 15)
Pristup aplikaciji koja je
registrovana kao omiljena.
NETFLIX
Pristup onlajn usluzi „NETFLIX“.
Za više detalja o onlajn usluzi
NETFLIX, posetite sledeći veb-sajt
i pogledajte odeljak za česta pitanja:
www.sony.eu/support
D m/M (brzo premotavanje
unazad/unapred)
• Brzo premotavanje diska unazad/
unapred kada pritisnete ovo
dugme tokom reprodukcije. Svaki
put kada pritisnete ovo dugme
tokom reprodukcije video snimka,
brzina premotavanja se menja.
• Aktiviranje usporene reprodukcije
kada se drži pritisnuto više
od jedne sekunde dok je
reprodukcija pauzirana.
• Reprodukcija pojedinačnih
kadrova kada ga na kratko
pritisnete dok je reprodukcija
pauzirana.
N (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
./> (prethodno/sledeće)
Prelazak na prethodno/sledeće
poglavlje, numeru ili datoteku.
X (pauza)
Pauziranje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
14
x (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije
i pamćenje mesta zaustavljanja
(tačka za nastavak reprodukcije).
Tačka za nastavak reprodukcije
naslova/numere je tačka na kojoj
ste poslednji put zaustavili
reprodukciju ili poslednja
fotografija koju ste pregledali
iz fascikle sa fotografijama.
SUBTITLE (stranica 32)
Biranje jezika titla kada se na
BD-ROM/DVD VIDEO disku
nalaze titlovi na više jezika.
2 (jačina zvuka) +/–
Podešavanje jačine zvuka TV-a.
AUDIO (stranica 32)
Biranje jezika numere kada se na
BD-ROM/DVD VIDEO disku
nalaze numere na više jezika.
Biranje zvučne numere na CD-u.
(isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka.
DISPLAY (stranica 21)
Prikazivanje informacija
o reprodukciji i pretraživanju
veba na ekranu.
Prikaz glavnog ekrana
Dostupne opcije
Glavni ekran će se prikazati kada
pritisnete HOME. Izaberite aplikaciju
koristeći dugmad </M/m/,
i pritisnite ENTER.
Alatke
Aplikacija
You can enjoy many
services after updating
network services from
the Sony server.
All Apps
Setup
No Disc
You can customize this area by adding your favourite apps.
[My Apps] (Moje aplikacije):
Upravljanje omiljenom aplikacijom.
Možete dodati prečice za aplikaciju
iz odeljka [All Apps] (Sve aplikacije).
[Featured Apps] (Preporučene
aplikacije): Prikaz preporučene
aplikacije.
[Update Services] (Ažuriranje
usluga): Ažuriranje liste mrežnih
aplikacija. Prikazuje se kada je dostupno
ažuriranje mrežne aplikacije.
[All Apps] (Sve aplikacije): Prikazuju
se sve dostupne aplikacije. Možete da
dodate aplikacije u odeljak [My Apps]
(Moje aplikacije) tako što ćete pritisnuti
OPTIONS i izabrati [Add to My Apps]
(Dodaj u moje aplikacije).
[Setup] (Podešavanje): Prilagođavanje
podešavanja plejera.
[Move Application] (Premesti
aplikaciju): Uređivanje aplikacija
u odeljku [My Apps] (Moje aplikacije).
[Remove Application] (Ukloni
aplikaciju): Brisanje aplikacija u
odeljku [My Apps] (Moje aplikacije).
[Register as Favourite] (Registruj
kao omiljeno): Registrovanje jedne
aplikacije na dugmetu (omiljeno)
daljinskog upravljača.
[Data Contents] (Sadržaj podataka):
Reprodukcija sadržaja mešovitog diska.
Početni koraci
Update Services
Kada pritisnete OPTIONS, na
raspolaganju su vam različita
podešavanja i radnje tokom
reprodukcije. Dostupne stavke se mogu
razlikovati u zavisnosti od situacije.
15
Korak 1: Povezivanje plejera
Ne povezujte kabl za napajanje sve dok ne povežete sve ostale kablove.
Povezivanje sa TV-om
Povežite plejer sa TV-om pomoću HDMI kabla velike brzine prenosa.
HDMI kabl velike brzine prenosa
(ne isporučuje se)
16
Visok kvalitet
Povezivanje sa AV pojačalom (risiverom)
Izaberite jedan od sledećih načina povezivanja u skladu sa ulaznim priključcima
na vašem AV pojačalu (risiveru). Kada izaberete A ili B, unesite odgovarajuća
podešavanja u odeljku [Audio Settings] (Podešavanja za zvuk) (stranica 31).
Početni koraci
HDMI kabl velike brzine
prenosa (ne isporučuje se)
HDMI kabl velike brzine
prenosa (ne isporučuje se)
t Podesite [BD Audio MIX Setting] (Podešavanje
miksa zvuka sa BD diska) (stranica 31).
Koaksijalni digitalni kabl
(ne isporučuje se)
17
Korak 2: Priprema za
mrežnu vezu
Korak 3: Easy Setup
Ako plejer ne želite da povežete na
mrežu, idite na „Korak 3: Easy Setup“
(stranica 18).
Wired Setup
LAN kabl
(ne isporučuje se)
Internet
z
Preporučujemo vam da koristite oklopljeni
i ravni interfejs kabl (LAN kabl).
Wireless Setup
Koristite bežični LAN koji je ugrađen
u plejer.
LAN kabl (ne isporučuje se)
Ruter za
ADSL modem/
Internet
bežični LAN kablovski modem
18
Sačekajte malo dok se plejer ne
uključi i ne pokrene [Easy Initial
Settings] (Jednostavno početno
podešavanje).
1
Za povezivanje na priključak LAN (100)
na plejeru koristite LAN kabl.
Širokopojasni ADSL modem/
ruter
kablovski modem
Kada prvi put uključite uređaj
Umetnite dve baterije R03
(veličina AAA) tako da oznake
polariteta 3 i # odgovaraju
oznakama u odeljku za baterije
daljinskog upravljača.
2
Povežite isporučeni adapter za
naizmeničnu struju i kabl za napajanje
redosledom koji je naveden ispod.
Kada iskopčavate kablove, radite to
obrnutim redosledom.
2
Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
(isporučuje se)
• Kada obavite [Easy Initial Settings]
(Jednostavno početno podešavanje),
izaberite [Easy Network Settings]
(Jednostavno podešavanje mreže) da biste
mogli da koristite mrežne funkcije plejera.
• Da biste omogućili bežičnu vezu, podesite
[Internet Settings] (Podešavanja za Internet)
u meniju [Network Settings] (Podešavanja
za mrežu) na [Wireless Setup(built-in)]
(Bežično povezivanje (ugrađena funkcija)).
• Da biste onemogućili bežičnu vezu, podesite
[Internet Settings] (Podešavanja za Internet)
u meniju [Network Settings] (Podešavanja
za mrežu) na [Wired Setup] (Povezivanje
kablom).
Početni koraci
1 u DC IN 12 V
Adapter za naizmeničnu struju (isporučen)
b
3
u mrežno
napajanje
3
Pritisnite [/1 da biste uključili plejer.
4
Uključite TV i izaberite odgovarajući
ulaz na TV-u. Na TV ekranu će
se prikazati signal sa plejera.
5
Obavite [Easy Initial Settings]
(Jednostavno početno podešavanje).
Pratite uputstva na ekranu da
biste uneli osnovna podešavanja
koristeći </M/m/, i ENTER
na daljinskom upravljaču.
</M/m/,
ENTER
19
Reprodukcija
Reprodukcija diska
Listu podržanih diskova pogledajte
u odeljku na stranici 42.
1
2
Izaberite odgovarajući ulaz na TV-u tako
da se signal sa plejera pojavi na
TV ekranu.
Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE
sadržajima
Neki BD-ROM diskovi sa logotipom
„BD-LIVE“ imaju dodatne sadržaje
i informacije koje možete da preuzmete
i uživate u njima.
1
Pritisnite Z i postavite disk na ležište
za disk.
Kao lokalno skladište koristite
USB memoriju kapaciteta 1 GB
ili većeg.
2
Strana sa koje se reprodukuje sadržaj je
okrenuta nadole
3
Pritisnite Z da biste zatvorili ležište
za disk.
Pokrenuće se reprodukcija.
Ako reprodukcija ne počne
automatski, izaberite kategoriju
[Video] (Video snimci),
[Music] (Muzika) ili
[Photo]
(Fotografije) u podešavanju
[Disk] (Disk), a zatim
pritisnite ENTER.
z
(Mešoviti disk) ima sadržaj podataka.
Da biste se reprodukovali bilo koji dostupni
sadržaj, pritisnite OPTION na daljinskom
upravljaču i izaberite [Data Contents]
(Sadržaj podataka).
20
Priključite USB memoriju na USB
priključak na plejeru (stranica 11).
Priprema za BD-LIVE (samo BD-LIVE).
• Povežite plejer sa mrežom
(stranica 18).
• Podesite [BD Internet
Connection] (Podešavanje
miksa zvuka sa BD diska) u meniju
[BD/DVD Viewing Settings]
(Podešavanja zvuka) na [Allow]
(Dozvoli) (stranica 32).
3
Umetnite BD-ROM koji sadrži
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Postupak se razlikuje u zavisnosti
od diska. Pročitajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz disk.
z
Da biste izbrisali podatke na USB memoriji,
izaberite [Delete BD Data] (Izbriši BD
podatke) u kategoriji [BD/DVD Viewing
Settings] (Podešavanja za gledanje BD/
DVD diskova), a zatim pritisnite ENTER.
Svi podaci u fascikli buda biće izbrisani.
Uživanje u Blu-ray 3D diskovima
Možete da uživate u Blu-ray 3D Disc
diskovima sa logotipom „Blu-ray 3D“.
1
Pripremite se za reprodukciju sa diska
Blu-ray 3D Disc.
2
Informacije o reprodukciji možete
da prikažete pritiskom na DISPLAY.
Prikazane informacije se razlikuju
u zavisnosti od vrste diska i statusa
plejera.
Primer: prilikom reprodukcije BD-ROM
diska
Reprodukcija
• Povežite plejer sa
3D-kompatibilnim uređajima
pomoću HDMI kabla velike
brzine prenosa.
• Podesite [3D Output Setting]
(Podešavanje 3D prikaza)
i [TV Screen Size Setting for 3D]
(Podešavanje veličine TV ekrana
za 3D) u meniju [Screen Settings]
(Podešavanja ekrana)
(stranica 28).
Prikazivanje informacija
o reprodukciji
Umetnite Blu-ray 3D Disc.
Postupak se razlikuje u zavisnosti
od diska. Pročitajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz disk.
A Izlazna rezolucija/video frekvencija
B Broj ili naziv naslova
z
Takođe pogledajte uputstva za upotrebu
koja ste dobili uz TV i povezani uređaj.
C Trenutno izabrani ugao
D Trenutno izabrano podešavanje
za zvuk
E Dostupne funkcije (
audio,
titl)
ugao,
F Informacije o reprodukciji
Prikazuju se režim reprodukcije,
traka statusa reprodukcije, vrsta
diska, video kodek, brzina protoka,
vrsta ponavljanja, proteklo vreme
i ukupno vreme reprodukcije.
G Broj poglavlja
21
Reprodukcija
sa USB uređaja
Za „Podržani tipovi datoteka“ pogledajte
stranica 44.
1
Reprodukcija datoteke sa DLNA servera
putem ovog uređaja (DLNA plejera)
Server
Plejer
Priključite USB uređaj na USB priključak
na plejeru (stranica 11).
Pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz USB uređaj pre
nego što ga priključite.
2
Izaberite
[USB device] (USB uređaj)
koristeći </M/m/,, a zatim
pritisnite ENTER.
3
Izaberite kategoriju
[Video]
(Video snimci), [Music] (Muzika)
ili [Photo] (Fotografije)
koristeći M/m, a zatim
pritisnite ENTER.
Izaberite kategoriju
[Video]
(Video snimci),
[Music] (Muzika)
ili
[Photo] (Fotografije) iz menija
[Media Server] (Server za medije)
u grupi [All Apps] (Sve aplikacije),
a zatim odaberite datoteku koju želite
da reprodukujete.
Reprodukcija datoteke sa DLNA servera
putem drugog proizvoda (prikazivač)
Kada na ovom uređaju reprodukujete
datoteke sa DLNA servera, možete da
koristite proizvod koji je kompatibilan sa
DLNA kontrolerom (na primer, telefon)
da biste upravljali reprodukcijom.
Reprodukcija putem mreže
Reprodukcija datoteka na kućnoj
mreži (DLNA)
DLNA-kompatibilni proizvod može
putem mreže da reprodukuje datoteke
video snimaka/muzike/fotografija koje
su uskladištene na drugom
DLNA-kompatibilnom proizvodu.
1
Priprema za korišćenje funkcije DLNA.
• Povežite plejer sa mrežom
(stranica 18).
• Pripremite ostale neophodne
DLNA kompatibilne proizvode.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz proizvod.
22
Server
Prikazivač
Kontroler
Upravljajte ovim uređajem koristeći
DLNA kontroler. Pogledajte priručnik
koji ste dobili uz DLNA kontroler.
b
Korišćenje aplikacije
„TV SideView“
b
Registracija je moguća samo na glavnom
ekranu.
Korišćenje funkcije Screen
mirroring (Preslikavanje ekrana)
„Screen mirroring” je funkcija za prikaz
ekrana mobilnog uređaja na TV-u
pomoću tehnologije Miracast.
Plejer možete da povežete direktno
sa uređajem koji podržava funkciju
Screen mirroring (npr. pametni telefon,
tablet). Možete da uživate u sadržaju
ekrana mobilnog uređaja na velikom
TV ekranu. Ova funkcija ne zahteva
bežični ruter (ili pristupnu tačku).
1
Izaberite [Screen mirroring]
(Preslikavanje ekrana) na glavnom
ekranu koristeći </M/m/,, a zatim
pritisnite ENTER.
2
Pratite-uputstva na ekranu.
Reprodukcija
„TV SideView“ je besplatna aplikacija
za mobilne uređaje (poput pametnih
telefona itd.). Korišćenjem aplikacije
„TV SideView“ sa ovim plejerom,
možete jednostavno da upravljate
plejerom koristeći svoj mobilni uređaj.
Možete da pokrenete uslugu ili
aplikaciju direktno sa mobilnog uređaja
i vidite informacije o disku tokom
reprodukcije. Aplikaciju „TV SideView“
takođe možete da koristite kao daljinski
upravljač i softversku tastaturu.
Pre nego što prvi put koristite uređaj
na kojem je instalirana aplikacija
„TV SideView“ sa ovim plejerom, prvo
registrujte mobilni uređaj na kojem se
nalazi „TV SideView“. Pratite uputstva
na ekranu uređaja na kojem koristite
„TV SideView“ da biste se registrovali.
• Kada koristite funkciju Screen mirroring,
kvalitet slike i zvuka ponekad može da
bude lošiji zbog smetnji koje uzrokuje
druga mreža.
• Neke mrežne funkcije možda neće biti
dostupne dok koristite funkciju Screen
mirroring.
• Uverite se da je uređaj kompatibilan sa
tehnologijom Miracast. Ne garantujemo
povezivanje sa svim uređajima koji su
kompatibilni sa tehnologijom Miracast.
• Stabilnost reprodukcije možete
da poboljšate ako podesite [Screen
mirroring RF Setting] (RF podešavanje
za preslikavanje ekrana) (stranica 35).
Dostupne opcije
Kada pritisnete OPTIONS, na
raspolaganju su vam različita
podešavanja i radnje tokom
reprodukcije. Dostupne stavke se mogu
razlikovati u zavisnosti od situacije.
Uobičajene opcije
x
[Repeat Setting] (Podešavanje
ponavljanja): Podešavanje režima
ponavljanja.
x
[3D Menu] (3D meni):
– [Simulated 3D] (Simulirani 3D):
Podešavanje simuliranog 3D efekta.
– [3D Depth Adjustment]
(Prilagođavanje 3D dubine):
Podešavanje dubine 3D slike.
– [2D Playback] (2D reprodukcija):
Podešavanje reprodukcije 2D slike.
23
x
[Play] (Reprodukcija)/[Stop]
(Zaustavljanje): Pokretanje ili
x
zaustavljanje reprodukcije.
x
[Play from start] (Reprodukcija
od početka): Reprodukcija stavke
x
od početka.
x
[Change Category] (Menjanje
kategorije): Biranje jedne od sledećih
kategorija:
[Video] (Video zapisi),
[Music] (Muzika) i
[Photo]
(Fotografije).
Samo
x
[Video] (Video zapisi)
x
[3D Output Setting] (Podešavanje
3D prikaza): Izaberete da li želite da
x
[A/V SYNC]: Sinhronizacija slike
se 3D video emituje automatski.
x
i zvuka odloženim emitovanjem
zvuka u odnosu na sliku
(0 do 120 milisekundi).
x
x
[Video Settings] (Podešavanja
za video):
– [Picture Quality Mode] (Režim
za kvalitet slike): Biranje
odgovarajućeg podešavanja
slike za okruženja sa različitim
osvetljenjem.
*1
z [Direct]
(Direktno)/
[Standard]*2 (Standardno)
*1*2
z [Brighter Room]
(Osvetljena prostorija)
*1*2
z [Theater Room]
(Pozorišna sala)
*1
z [Auto]
(Automatski)
*1
z [Custom1]
(Prilagođeno1)/
[Custom2]*1 (Prilagođeno2)
x [Texture Remaster]
(Poboljšavanje tekstura):
Prilagođava oštrinu
i detalje ivica.
x [Super Resolution]
(Super rezolucija):
Poboljšava rezoluciju.
24
x
x
x
x
x
*1
*2
[Smoothing] (Umekšavanje):
Smanjuje gradijent na ekranu
umekšavanjem prelaza na
ravnim površinama.
[Contrast Remaster]
(Poboljšavanje kontrasta):
Automatski podešava nivo crne
i bele boje, pa ekran nije
pretaman i slika je modulirana.
[Clear Black] (Čista crna boja):
Prilagođava prikaz tamnih
elemenata slike. Ne smanjuje se
nivo svih tamnih elemenata, što
omogućava sjajnu reprodukciju
crnih tonova.
[FNR]: Smanjivanje nasumičnog
šuma koji se pojavljuje na slici.
[BNR]: Smanjivanje šuma
u obliku kvadratića na slici.
[MNR]: Smanjivanje sitnog
šuma oko ivica slike.
[Contrast] (Kontrast)
[Brightness] (Svetlina)
[Color] (Boja)
[Hue] (Nijansa)
Dostupno prilikom emitovanja 2K video
signala. Da biste prikazivali ove opcije kada
je plejer povezan sa 4K-kompatiblnom
opremom, podesite [4K Output] (4K izlaz)
u meniju [Screen Settings] (Podešavanja
ekrana) na [Off] (Isključeno).
Dostupno prilikom emitovanja
4K video signala.
x
[Pause] (Pauza): Pauziranje
x
[Top Menu] (Glavni meni):
reprodukcije.
Prikazivanje glavnog menija BD
ili DVD diska.
x
[Menu] (Meni)/[Popup Menu]
(Iskačući meni): Prikazivanje
iskačućeg menija BD-ROM diska
ili menija DVD diska.
x
[Title Search] (Pronalaženje
naslova): Pronalaženje naslova na
x
BD-ROM/DVD VIDEO diskovima
i pokretanje reprodukcije od početka.
x
x
x
x
x
[Video Search] (Pronalaženje
informacija o video snimku):
Prikazivanje informacija o BD-ROM/
DVD-ROM disku na osnovu
podataka koje pruža tehnologija
Gracenote.
Pronalaženje srodnih informacija
pomoću ključnih reči sa Gracenote-a
kada izaberete [Cast] (Uloge) ili
[Related] (Srodno).
Prikazivanje liste naslova kada
izaberete [Playback History] (Istorija
reprodukcije) ili [Search History]
(Istorija pretrage).
Samo
x
[Music] (Muzika)
[Track Search] (Pronalaženje
numere): Pronalaženje broja numere
tokom reprodukcije muzičkog CD-a.
x
[Music Search] (Pronalaženje
informacija o muzici): Prikazivanje
informacija o audio CD (CD-DA)
disku na osnovu podataka koje pruža
tehnologija Gracenote.
Pronalaženje srodnih informacija
pomoću ključnih reči sa Gracenote-a
kada izaberete [Track] (Numera),
[Artist] (Izvođač) ili [Related]
(Srodno).
Prikazivanje liste naslova kada
izaberete [Playback History] (Istorija
reprodukcije) ili [Search History]
(Istorija pretrage).
Samo
x
Reprodukcija
x
USB memoriji se reprodukuju
kao pozadinska muzike tokom
prikaza slajdova (BGM).
[Chapter Search] (Pronalaženje
poglavlja): Pronalaženje poglavlja
i pokretanje reprodukcije od početka.
[Audio] (Zvuk): Biranje jezika numere
kada se na BD-ROM/DVD VIDEO
disku nalaze numere na više jezika.
Biranje zvučne numere na CD-u.
[Subtitle] (Titl): Biranje jezika titla
kada su na BD-ROM/DVD VIDEO
disku snimljeni titlovi na više jezika.
[Angle] (Ugao): Prebacivanje na
druge uglove gledanja kada su scene
na BD-ROM/DVD VIDEO disku
snimljene iz više uglova.
[Number Entry] (Unos broja): Biranje
broja pomoću tastera </M/m/,
na daljinskom upravljaču.
[Add Slideshow BGM] (Dodaj
pozadinsku muziku u prikaz
slajdova): Muzičke datoteke na
[Photo] (Fotografije)
[Slideshow Speed] (Brzina prikaza
slajdova): Menjanje brzine prikaza
slajdova.
x
[Slideshow Effect] (Efekat tokom
prikaza slajdova): Podešavanje efekta
za prikaz slajdova.
x
[Slideshow BGM] (Pozadinska
muzika tokom prikaza slajdova):
– [Off] (Isključeno): Isključivanje
funkcije.
– [My Music from USB] (Moja
muzika sa USB-a): Reprodukcija
muzičkih datoteka registrovanih
u okviru opcije [Add Slideshow
BGM] (Dodaj pozadinsku muziku
u prikaz slajdova).
– [Play from Music CD] (Reprodukuj
muziku sa muzičkog CD-a):
Reprodukcija numera na
CD-DA diskovima.
25
x
[Change Display] (Menjanje
prikaza): Prebacivanje između [Grid
View] (Tabelarni prikaz) i [List View]
(Prikaz u vidu liste).
x
[View Image] (Prikaži sliku):
Prikazivanje izabrane fotografije.
x
[Slideshow] (Prikaz slajdova):
Reprodukcija prikaza slajdova.
x
[Rotate Left] (Rotiraj ulevo):
Rotiranje fotografije u smeru
suprotnom od kretanja kazaljki
na satu za 90 stepeni.
x
[Rotate Right] (Rotiraj udesno):
Rotiranje fotografije u smeru kretanja
kazaljki na satu za 90 stepeni.
26
Internet
Pregledanje veb-sajtova
Možete da se povežete sa Internetom
i uživate u veb-sajtovima.
1
Priprema internet pregledača.
Povežite plejer sa mrežom
(stranica 18).
Izaberite
[All Apps] (Sve
aplikacije) na glavnom ekranu
koristeći </M/m/,.
3
Izaberite
[Internet Browser]
(Internet pregledač) koristeći
</M/m/,, a zatim
pritisnite ENTER.
z
Ovaj pregledač ne podržava funkcije nekih
veb-sajtova i neki veb-sajtovi se možda neće
pravilno prikazivati.
Prikaz internet pregledača
Prikazane informacije se razlikuju
u zavisnosti od veb-sajta i statusa
stranice.
History
Tabs
New Tab
B Prečice
Pomerite virtuelni kursor na vrhu
veb-sajta da biste prikazali prečice.
C Traka pregledača
Pritisnite DISPLAY ili pomerite
virtuelni kursor na vrh veb-sajta
da biste prikazali traku pregledača.
Internet
2
A Virtuelni kursor
Pritisnite </M/m/, da biste
prikazali virtualni kursor.
Sastoji se od tri različita vizuelna
stanja;
(strelica) za uobičajenu
primenu, (pokazivač) za linkove
kao što su tekst i slike i (I-zrak)
za polje za unos izmenljivog teksta
na veb-sajtu.
D Traka za pomeranje
Pomerite virtuelni kursor
do najbliže ivice pritiskajući
</M/m/,, i veb-sajt će se
pomerati u skladu sa strelicama.
E Polje za unos teksta
Pomerite virtuelni kursor na polje
za unos teksta i pritisnite ENTER
da biste prikazali softversku
tastaturu.
F Ikona zaštićene veze
Prikazuje se kada je veb-sajt zaštićen
i kada ste sa njim bezbedno
povezani.
G Traka napredovanja
Prikazuje se kada se veb-sajt učitava.
Bookmarks
Close Tab
27
Podešavanja
Korišćenje menija
za podešavanje
Izaberite
[Setup] (Podešavanje)
na glavnom ekranu kada želite da
promenite podešavanja plejera.
Podrazumevana podešavanja su
podvučena.
1
2
Izaberite
[Setup] (Podešavanje)
na glavnom ekranu koristeći
</M/m/,.
Izaberite ikonu kategorije podešavanja
koristeći M/m, a zatim pritisnite ENTER.
[Software Update]
(Ažuriranje softvera)
x [Update via Internet] (Ažuriranje
putem Interneta)
Ažuriranje softvera plejera korišćenjem
dostupne mreže. Uverite se da je mreža
povezana na Internet. Za detaljnije
informacije, pogledajte „Korak 2:
Priprema za mrežnu vezu“ (stranica 18).
x [Update via USB Memory]
(Ažuriranje putem USB memorije)
Ažuriranje softvera plejera pomoću USB
memorije. Uverite se da je naziv fascikle
za ažuriranje softvera „UPDATE“. Sve
datoteke za ažuriranje moraju da se
nalaze u ovoj fascikli. Plejer može da
prepozna do 500 datoteka/fascikli
u jednom sloju, uključujući datoteke/
fascikle za ažuriranje.
28
z
• Preporučujemo vam da softver ažurirate
na svaka 2 meseca.
• Ako je vaša mrežna veza spora, posetite
www.sony.eu/support da biste preuzeli
najnoviju verziju softvera i ažuriranje
obavili preko USB memorije.
Na veb-sajtu možete da pronađete
i informacije o funkcijama ažuriranja.
[Screen Settings]
(Podešavanja ekrana)
x [3D Output Setting] (Podešavanje
3D emitovanja)
[Auto] (Automatski): Obično je
potrebno da izaberete ovo podešavanje.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje da biste sve sadržaje
prikazivali u 2D-u.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Podešavanje veličine TV ekrana
za 3D)
Podešavanje veličine ekrana
3D-kompatibilnog TV-a.
x [TV Type] (Tip TV-a)
[16:9]: Izaberite ovo podešavanje kada
sistem povezujete sa TV-om sa širokim
ekranom ili TV-om koji ima funkciju
za režim širokog prikaza.
[4:3]: Izaberite ovo podešavanje ako
plejer povezujete sa TV-om sa odnosom
širina/visina 4:3 koji nema funkciju
za režim širokog prikaza.
x [Screen Format] (Format ekrana)
[Full] (Puni): Izaberite ovo podešavanje
ako plejer povezujete sa TV-om koji
poseduje funkciju za režim širokog
prikaza. Slika za ekran sa odnosom
širina/visina 4:3 se prikazuje u odnosu
širina/visina 16:9 čak i na TV-ima
sa širokim ekranom.
[Normal] (Normalni): Veličina slike se
menja tako da odgovara veličini ekrana,
ali slika zadržava originalni odnos širina/
visina.
x [DVD Aspect Ratio] (Odnos širina/
visina za DVD sadržaj)
Obično je potrebno da izaberete [Auto]
(Automatski). Izaberite [Original
Resolution] (Originalna rezolucija)
da bi se sadržaj emitovao u rezoluciji
u kojoj je snimljen na disku. Ako
je rezolucija niža od SD rezolucije,
ona se povećava do SD rezolucije.
x [24p Output] (Emitovanje
u rezoluciji 24p)
Emitovanje video signala u rezoluciji 24p
samo ako povežete TV koji podržava
rezoluciju 1080/24p putem HDMI kabla
i kada [Output Video Resolution]
(Izlazna video rezolucija) podesite
na [Auto] (Automatski) ili [1080p].
[BD-ROM 24p Output] (Emitovanje
sa BD-ROM diska u rezoluciji 24p)
[Pan & Scan] (Panovanje i skeniranje):
Slika se prikazuje celom visinom, ali sa
odsečenim ivicama sa strane.
Podešavanja
[Letter Box] (Crne trake): Slika širokog
formata se prikazuje sa crnim trakama
na vrhu i dnu ekrana.
x [Output Video Resolution]
(Rezolucija izlaznog video zapisa)
[Auto] (Automatski): Emitovanje video
signala u rezoluciji 1920×1080p/24 Hz
samo kada se plejer poveže sa 1080/24p
kompatibilnim TV-om putem
HDMI OUT priključka.
[On] (Uključeno): Uključivanje funkcije.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako vaš TV nije
kompatibilan sa 1080/24p video
signalima.
[DVD-ROM 24p Output] (Emitovanje
sa DVD-ROM diska u rezoluciji 24p)
x [Cinema Conversion Mode]
(Konverzija u bioskopski režim)
[Auto] (Automatski): Obično je
potrebno da izaberete ovo podešavanje.
Plejer će automatski detektovati da li je
materijal video snimak ili filmski snimak
i izabrati odgovarajući način konverzije.
[Video]: uvek će biti izabran način
konverzije prikladan za video snimke,
bez obzira na materijal.
[Auto] (Automatski): Emitovanje video
signala u rezoluciji 1920×1080p/24 Hz
samo kada se plejer poveže sa 1080/24p
kompatibilnim TV-om putem
HDMI OUT priključka.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako vaš TV nije
kompatibilan sa 1080/24p video
signalima.
29
[Data content 24p Output] (Emitovanje
sadržaja podataka u rezoluciji 24p)
Ova funkcija je dostupna za sadržaje za
reprodukciju koji su uskladišteni na USB
memoriji ili disku sa podacima.
[Auto] (Automatski): Emitovanje video
signala u rezoluciji 1920×1080p/24 Hz
samo kada se plejer poveže sa 1080/24p
kompatibilnim TV-om putem
HDMI OUT priključka.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako vaš TV nije
kompatibilan sa 1080/24p video
signalima.
[Network content 24p Output]
(Emitovanje sadržaja sa mreže
u rezoluciji 24p)
Ova funkcija je dostupna
za reprodukciju sadržaja sa druge
mreže, kao što je kućna mreža,
preslikavanje ekrana itd.
[Auto] (Automatski): Emitovanje video
signala u rezoluciji 1920×1080p/24 Hz
samo kada se plejer poveže sa 1080/24p
kompatibilnim TV-om putem
HDMI OUT priključka.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako vaš TV nije
kompatibilan sa 1080/24p video
signalima.
x [4K Output] (Emitovanje
u rezoluciji 4K)
[Auto1] (Automatski1): Emitovanje 2K
(1920×1080) video signala tokom
reprodukcije video snimka i 4K video
signala tokom reprodukcije fotografija
kada je uređaj povezan sa Sony 4K
kompatibilnom opremom.
Emitovanje 4K video signala tokom
reprodukcije video sadržaja u rezoluciji
24p na BD ROM/DVD ROM disku/
sadržaju podataka/mrežnom sadržaju
ili reprodukcije fotografija kada je
uređaj povezan sa opremom koja
nije Sony 4K-kompatibilna.
30
Ovo podešavanje ne funkcioniše
prilikom reprodukcije 3D video slika.
[Auto2] (Automatski2): Automatsko
emitovanje 4K/24p video signala kada
povežete 4K/24p kompatibilnu opremu
i unesete odgovarajuće postavke
u okviru funkcije [BD-DVD 24p
Output] (BD-DVD 24p izlaz),
[DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM
24p izlaz), [Data content 24p Output]
(24p izlaz sadržaja podataka) ili
[Network content 24p Output]
(24p izlaz mrežnog sadržaja), kao
i emitovanje 4K/24p fotografija prilikom
reprodukcije datoteka 2D fotografija.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
b
Ako Sony oprema nije detektovana kada je
izabrana postavka [Auto1] (Automatski1),
ova postavka će imati isti efekat kao postavka
[Auto2] (Automatski2).
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automatski): Automatsko
detektovanje tipa povezanog
TV-a i biranje odgovarajućeg
podešavanja boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Emitovanje YCbCr
4:2:2 video signala.
[YCbCr (4:4:4)]: Emitovanje YCbCr
4:4:4 video signala.
[RGB]: Emitovanje RGB video signala.
x [HDMI Deep Colour Output] (Deep
Colour emitovanje preko HDMI-ja)
[Auto] (Automatski): Obično je
potrebno da izaberete ovo podešavanje.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: Emitovanje
16-bitnih/12-bitnih/10-bitnih video
signala ako je povezani televizor
kompatibilan sa funkcijom
Deep Colour.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako je slika nestabilna
ili boje izgledaju neprirodno.
x [SBM] (Super bit-mapiranje)
[On] (Uključeno): Umekšava gradaciju
video signala koji se emituju sa
HDMI OUT priključka.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako su emitovani video
signali izobličeni ili ako boje izgledaju
neprirodno.
x [DSD Output Mode] (Režim
emitovanja DSD signala)
x [IP Content NR Pro] (Kvalitet slike
internet sadržaja)
[Auto] (Automatski): Emitovanje DSD
signala sa HDMI OUT priključka kada
se reprodukuje Super Audio CD.
Emitovanje LPCM signala kao
zamena ako povezani HDMI uređaj
ne podržava DSD.
[Off] (Isključeno): Emitovanje PCM
signala sa HDMI OUT priključka kada
se reprodukuje Super Audio CD.
[Video3]/[Video2]/[Video1]/
[Film1]/[Film2]/[Film3]: Prilagođavanje
kvaliteta slike za internet sadržaj.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
x [BD Audio MIX Setting]
(Podešavanje miksa zvuka
sa BD diska)
[Auto] (Automatski): Obično je
potrebno da izaberete ovo podešavanje.
Dinamičke slike se prikazuju bez
zamućivanja.
[Frame] (Kadar): Prikazivanje statičkih
slika u visokoj rezoluciji.
[On] (Uključeno): Emitovanje zvuka
koji je nastao miksovanjem
interaktivnih i sekundarnih audio
signala u primarni audio signal.
[Off] (Isključeno): Emitovanje samo
primarnog audio signala. Izaberite ovo
podešavanje da biste HD audio signale
slali ka AV pojačalu (risiveru).
Podešavanja
x [Pause Mode] (Režim pauze)
x [Digital Music Enhancer]
(Poboljšavanje digitalne muzike)
[Audio Settings]
(Podešavanja za zvuk)
x [Digital Audio Output] (Emitovanje
digitalnog zvuka)
[Auto] (Automatski): Obično je
potrebno da izaberete ovo podešavanje.
Audio signali se emituju u skladu sa
statusom povezanih uređaja.
[PCM]: Emitovanje PCM signala sa
DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT priključka.
[On] (Uključeno): Postavljanje zvučnog
efekta kada se reprodukuje sadržaj sa
Interneta ili sadržaj sa USB uređaja.
[Off] (Isključeno)/[Sound Bar Mode]
(Režim srednjeg zvučnika): Isključivanje
funkcije.
x [Dolby D Compatible Output]
(Dolby D-kompatibilno emitovanje)
[On] (Uključeno): Konvertovanje
DTS audio izvora u Dolby Digital zvuk
korišćenjem EDID (Extended Display
Identification Data).
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
31
x [Audio DRC] (Dinamički opseg
zvučnog snimka)
[Auto] (Automatski): Reprodukcija se
obavlja u dinamičkom opsegu koji je
naveden na disku (samo BD-ROM).
Ostali diskovi se reprodukuju na
nivou [On] (Uključeno).
[On] (Uključeno): Reprodukcija na
standardnom nivou kompresije.
[Off] (Isključeno): Kompresija
se ne primenjuje. Proizvodi se
dinamičniji zvuk.
x [Downmix] (Smanjivanje broja
kanala)
[Surround]: Emitovanje audio signala
uz surround efekte. Izaberite ovo
podešavanje kada povezujete audio
uređaj koji podržava Dolby Surround
(Pro Logic) ili DTS Neo:6.
[Stereo]: Emitovanje audio signala
bez surround efekata. Izaberite ovo
podešavanje kada povezujete audio
uređaj koji ne podržava Dolby Surround
(Pro Logic) ili DTS Neo:6.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Podešavanja za
gledanje BD/DVD diskova)
x [BD/DVD Menu Language]
(Jezik menija na BD/DVD disku)
Možete da izaberete podrazumevani
jezik menija na BD-ROM
ili DVD VIDEO disku.
Izaberite [Select Language Code]
(Biranje šifre jezika) i unesite šifru
za svoj jezik koju možete da pronađete
u odeljku „Lista sa šiframa jezika“
(stranica 47).
32
x [Audio Language] (Jezik zvuka)
Biranje podrazumevanog jezika audio
snimka na BD-ROM ili DVD VIDEO
disku.
Kada izaberete [Original] (Originalno),
biće izabran jezik kojem je dat prioritet
na disku.
Izaberite [Select Language Code]
(Biranje šifre jezika) i unesite šifru za
svoj jezik koju možete da pronađete
u odeljku „Lista sa šiframa jezika“
(stranica 47).
x [Subtitle Language] (Jezik za titlove)
Biranje podrazumevanog jezika titla
na BD-ROM ili DVD VIDEO disku.
Izaberite [Select Language Code]
(Biranje šifre jezika) i unesite šifru za
svoj jezik koju možete da pronađete
u odeljku „Lista sa šiframa jezika“
(stranica 47).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Sloj za reprodukciju na hibridnom
BD disku)
[BD]: Reprodukcija BD sloja.
[DVD/CD]: Reprodukcija DVD
ili CD sloja.
x [BD Internet Connection]
(BD internet veza)
[Allow] (Omogući): Obično je potrebno
da izaberete ovo podešavanje.
[Do not allow] (Onemogući): Blokiranje
internet veze.
x [Delete BD Data] (Izbriši BD podatke)
Brisanje podataka u USB memoriji.
Svi podaci u fascikli „buda“ će biti
izbrisani.
[Parental Control
Settings] (Podešavanja
za roditeljski nadzor)
x [Password] (Lozinka)
x [Parental Control Area Code] (Kôd
područja roditeljskog nadzora)
Reprodukcija sadržaja na nekim
BD-ROM i DVD VIDEO diskovima
i video snimaka sa Interneta može
da bude ograničena u zavisnosti
od geografskog položaja. Scene mogu
biti blokirane ili zamenjene drugim
scenama. Pratite uputstva na ekranu
i unesite četvorocifrenu lozinku.
x [BD Parental Control] (Roditeljski
nadzor za BD)/[DVD Parental
Control] (Roditeljski nadzor za
DVD)/[Internet Video Parental
Control] (Roditeljski nadzor za
video na Internetu)
Kada podesite roditeljski nadzor, scene
mogu biti blokirane ili zamenjene
drugim scenama. Pratite uputstva na
ekranu i unesite četvorocifrenu lozinku.
[Allow] (Omogući): omogućavanje
reprodukcije neocenjenih video
snimaka na Internetu.
[Block] (Blokiraj): Blokiranje
reprodukcije neocenjenih video
snimaka na Internetu.
[Music Settings]
(Podešavanja za muziku)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Slojevi za reprodukciju na Super
Audio CD disku)
Podešavanja
Postavite ili promenite lozinku
za funkciju roditeljskog nadzora.
Lozinka vam omogućava da ograničite
reprodukciju sadržaja na BD-ROM,
DVD VIDEO disku ili reprodukciju
video snimaka na Internetu. Ako je
to neophodno, možete da postavite
različite nivoe ograničenja za sadržaj
na BD-ROM i DVD VIDEO disku
i video snimke sa Interneta.
x [Internet Video Unrated]
(Neocenjeni video snimci
na Internetu)
[Super Audio CD]: reprodukcija Super
Audio CD sloja.
[CD]: reprodukcija CD sloja.
x [Super Audio CD Playback Channel]
(Kanal za reprodukciju na Super
Audio CD disku)
[DSD 2ch] (DSD 2 kanala): reprodukcija
dvokanalne oblasti.
[DSD Multi] (DSD više kanala):
reprodukcija višekanalne oblasti.
[System Settings]
(Podešavanja sistema)
x [OSD Language] (Jezik menija
na ekranu)
Biranje jezika menija na ekranu.
33
x [HDMI Settings] (HDMI
podešavanja)
Povezivanjem Sony komponenti koje
su kompatibilne sa funkcijom HDMI
pomoću HDMI kabla velike brzine
prenosa, pojednostavljuje se korišćenje
sistema.
[Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja)
[On] (Uključeno): Automatsko
prikazivanje informacija na ekranu
prilikom promene naslova koji gledate,
režima slike, zvučnih signala itd.
[Off] (Isključeno): Informacije se
prikazuju samo kada pritisnete
DISPLAY.
x [Screen Saver] (Čuvar ekrana)
[On] (Uključeno): Dostupne su sledeće
BRAVIA Sync funkcije:
– Reprodukcija pritiskom
na jedno dugme
– Isključivanje sistema
– Usklađivanje jezika
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
[On] (Uključeno): Uključivanje funkcije
čuvara ekrana. Slika čuvara ekrana će se
pojaviti ako plejer ne koristite duže od
10 minuta dok se na ekranu prikazuje
meni.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
z
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz TV ili komponente.
x [Software Update Notification]
(Obaveštenje o ažuriranju softvera)
[Linked to TV-off] (Povezano sa
isključenim TV-om)
[Valid] (Važeće): Automatsko
isključivanje plejera kada povezani TV
uđe u režim mirovanja (BRAVIA Sync).
[Invalid] (Nevažeće): Isključivanje
funkcije.
x [Quick Start Mode] (Režim za brzo
pokretanje)
[On] (Uključeno): Skraćuje vreme
pokretanja plejera nakon uključivanja.
[Off] (Isključeno): Smanjuje potrošnju
energije u režimu mirovanja.
x [Auto Standby] (Automatski ulazak
u režim mirovanja)
[On] (Uključeno): Automatsko vraćanje
u režim mirovanja ako ne pritisnete
nijedno dugme duže od 20 minuta.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
34
x [Auto Display] (Automatski prikaz)
[On] (Uključeno): Plejer će vas
obavestiti kada se pojavi nova verzija
softvera (stranica 28).
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
x [Gracenote Settings] (Podešavanja
za Gracenote)
[Auto] (Automatski): Automatsko
preuzimanje informacija o disku kada
zaustavite njegovu reprodukciju.
Povežite se sa mrežom radi
preuzimanja informacija.
[Manual] (Ručno): Preuzimanje
informacija o disku kada su izabrane
opcije [Video Search] (Pronalaženje
informacija o video snimku) ili
[Music Search] (Pronalaženje
informacija o muzici).
x [Device Name] (Naziv uređaja)
Prikazivanje naziva plejera. Naziv plejera
možete da promenite.
x [System Information] (Informacije
o sistemu)
x [Network Connection Diagnostics]
(Dijagnostika mrežne veze)
Prikazivanje verzije softvera plejera
i MAC adrese.
Možete da pokrenete dijagnostiku mreže
da biste proverili da li je mrežna veza
pravilno uspostavljena.
x [Software License Information]
(Informacije o softverskoj licenci)
Prikazivanje informacija o softverskoj
licenci.
x [Screen mirroring RF Setting]
(RF podešavanje za preslikavanje
ekrana)
[Network Settings]
(Podešavanja za mrežu)
[Auto] (Automatski): Automatsko
podešavanje pojasa za RF
(radiofrekventni) kanal za
vezu preslikavanja ekrana.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Podešava CH 1/
CH 6/CH 11 kao priroritet.
Najpre povežite plejer sa mrežom.
Za detaljnije informacije, pogledajte
„Korak 2: Priprema za mrežnu vezu“
(stranica 18).
[Wired Setup] (Povezivanje kablom):
Izaberite ovo podešavanje ako sistem
povezujete sa širokopojasnim ruterom
pomoću LAN kabla.
[Wireless Setup(built-in)] (Bežično
povezivanje (ugrađena funkcija)):
Izaberite ovo podešavanje ako za
povezivanje sa bežičnom mrežom
koristite bežični LAN koji je ugrađen
u plejer.
z
Za više detalja, posetite sledeći veb-sajt
i pogledajte odeljak za česta pitanja:
www.sony.eu/support
x [Network Connection Status]
(Status mrežne veze)
Prikazivanje aktuelnog statusa mreže.
x [Connection Server Settings]
(Podešavanja za povezivanje
sa serverom)
Podešavanja
x [Internet Settings] (Podešavanja
za Internet)
Možete da izaberete da li želite da se
prikazuje server sa kojim ste povezani.
x [Auto Renderer Access Permission]
(Dozvola za automatski pristup
prikazivaču)
[On] (Uključeno): Omogućava
automatski pristup
sa novodetektovanog proizvoda koji je
kompatibilan sa DLNA kontrolerom.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
x [Renderer Access Control] (Kontrola
pristupa prikazivaču)
Prikazivanje liste proizvoda koji su
kompatibilni sa DLNA kontrolerom
i prihvatanje/neprihvatanje komandi
sa kontrolera na listi.
x [Registered Remote Devices]
(Registrovani daljinski uređaji)
Prikazivanje liste registrovanih
udaljenih uređaja.
35
x [Remote Start] (Daljinsko
pokretanje)
x [Initialise Personal Information]
(Brisanje ličnih podataka)
[On] (Uključeno): Uključivanje ili
isključivanje plejera putem udaljenog
uređaja kada ste povezani na mrežu.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
Brisanje ličnih podataka koji su
uskladišteni u plejeru.
b
Podesite [Remote Start] (Daljinsko
pokretanje) na [On] (Uključeno) i isključite
plejer da biste aktivirali režim mirovanja
za mrežu (stranica 42).
[Easy Network
Settings] (Jednostavno
podešavanje mreže)
Izaberite [Easy Network Settings]
(Jednostavno podešavanje mreže)
i navedite mrežna podešavanja.
Pratite uputstva na ekranu.
[Resetting] (Vraćanje
na početne vrednosti)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Vraćanje na podrazumevana
fabrička podešavanja)
Možete da vratite podešavanja
plejera na podrazumevana fabrička
podešavanja izborom grupe
podešavanja. Sva podešavanja u grupi
će biti vraćena na fabričke vrednosti.
36
b
Ako ovu jedinicu odbacujete, ustupate drugoj
osobi ili preprodajete, izbrišite sve lične
podatke iz bezbednosnih razloga. Preduzmite
odgovarajuće mere nakon korišćenja mrežne
usluge, kao što je odjavljivanje.
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja plejera,
koristite ovaj vodič za rešavanje
problema da biste pokušali da otklonite
problem pre nego što uređaj odnesete
na popravku. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Slika
, Proverite da li su svi kablovi
za povezivanje dobro povezani
(stranica 16).
, Izaberite odgovarajući ulaz na TV-u
da biste prikazali signal sa plejera.
, Vratite podešavanje [Output Video
Resolution] (Rezolucija izlaznog
videa) na najnižu rezoluciju tako
što ćete pritisnuti dugmad
x (zaustavljanje), HOME, a zatim
POP UP/MENU na daljinskom
upravljaču.
, Pokušajte sledeće: 1Isključite
i ponovo uključite plejer. 2Isključite
i ponovo uključite povezanu opremu.
3Iskopčajte a zatim ponovo povežite
HDMI kabl.
, Na HDMI OUT priključak je
priključen DVI uređaj koji ne
podržava tehnologiju za zaštitu
autorskih prava.
, Proverite podešavanje [Output Video
Resolution] (Rezolucija izlaznog video
snimka) u meniju [Screen Settings]
(Podešavanja ekrana) (stranica 29).
Jezik menija na ekranu se automatski
menja kada je TV povezan putem
priključka HDMI OUT.
, Kada je opcija [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja) u okviru
[HDMI Settings] (Podešavanja
za HDMI) podešena na [On]
(Uključeno) (stranica 34), jezik
menija na ekranu se automatski menja
u skladu sa podešavanjem za jezik
na povezanom TV-u (ako promenite
podešavanje na TV-u itd.).
Zvuk
Nema zvuka ili se zvuk ne emituje pravilno.
Dodatne informacije
Nema slike ili se slika ne emituje pravilno.
, Za BD ROM/DVD ROM diskove/
sadržaj podataka/mrežni sadržaj,
pogledajte [24p Output] (Emitovanje
u rezoluciji 24p) u meniju [Screen
Settings] (Podešavanja ekrana)
(stranica 29).
, Proverite da li su svi kablovi
za povezivanje dobro povezani
(stranica 16).
, Izaberite odgovarajući ulaz
na AV pojačalu (risiveru) tako da
se audio signali sa plejera emituju
sa AV pojačala (risivera).
, Ako se audio signal ne emituje
putem DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT priključka, proverite
podešavanja za zvuk (stranica 31).
, Ako koristite HDMI vezu, pokušajte
sledeće: 1Isključite i ponovo uključite
plejer. 2Isključite i ponovo uključite
povezanu opremu. 3Iskopčajte a
zatim ponovo povežite HDMI kabl.
37
, Ako koristite HDMI vezu i ako
je plejer povezan sa TV-om putem
AV pojačala (risivera), povežite
HDMI kabl direktno na TV. Takođe
pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili uz AV pojačalo (risiver).
, Na HDMI OUT priključak je
priključen DVI uređaj (preko
DVI priključka ne mogu da se
emituju audio signali).
, Uređaj koji je povezan na HDMI OUT
priključak ne podržava audio format
plejera. Proverite podešavanja za zvuk
(stranica 31).
zvuka reprodukcije. Sadržaj koji
reprodukujete je zaštićen tehnologijom
Cinavia i niste ovlašćeni da ga reprodukujete
na ovom uređaju. Više informacija potražite
na http://www.cinavia.com. Poruka sa
šifrom 3).
, Audio-numera video snimka koji
reprodukujete sadrži Cinavia kôd što
znači da se radi o neovlašćenoj kopiji
profesionalno kreiranog sadržaja
(stranica 6).
Disk
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD
Master Audio) se ne emituje u odgovarajućoj
brzini protoka bitova.
, Podesite [BD Audio MIX Setting]
(Podešavanje miksa zvuka sa BD
diska) u meniju [Audio Settings]
(Podešavanja zvuka) na [Off]
(Isključeno) (stranica 31).
, Proverite da li je povezano AV
pojačalo (risiver) kompatibilno
sa svakim HD Audio formatom.
Interaktivni zvuk se ne emituje.
, Podesite [BD Audio MIX Setting]
(Podešavanje miksa zvuka sa BD
diska) u meniju [Audio Settings]
(Podešavanja zvuka) na [On]
(Uključeno) (stranica 31).
Prilikom reprodukcije diska, na ekranu se
prikazuje poruka sa šifrom 3 [Audio outputs
temporarily muted. Do not adjust the
playback volume. The content being played
is protected by Cinavia and is not authorized
for playback on this device. For more
information, see http://www.cinavia.com.
Message Code 3.] (Zvuk sa audio izlaza je
privremeno isključen. Ne podešavajte jačinu
38
Reprodukcija diska nije moguća.
, Disk je prljav ili iskrivljen.
, Disk je u obrnutom položaju.
Umetnite disk tako da je strana
sa koje se obavlja reprodukcija
okrenuta nadole.
, Disk je u formatu koji ovaj plejer
ne može da reprodukuje (stranica 43).
, Plejer ne može da reprodukuje
snimljeni disk koji nije pravilno
dovršen.
, Šifra regiona na BD ili DVD disku
ne odgovara onoj u plejeru.
USB uređaj
Plejer ne detektuje USB uređaj povezan
sa plejerom.
, Uverite se da je USB uređaj dobro
priključen da USB priključak.
, Proverite da li je USB uređaj ili
kabl oštećen.
, Proverite da li je USB uređaj uključen.
, Ako je USB uređaj povezan putem
USB čvorišta, povežite USB uređaj
direktno na plejer.
Internet striming
Kvalitet slike/zvuka je loš i određeni
programi gube oštrinu, naročito tokom brzih
ili tamnih scena.
, Kvalitet slike/zvuka se može poboljšati
promenom brzine veze.
Preporučujemo vam da koristite vezu
brzine od najmanje 2,5 Mbps za video
snimke u standardnoj rezoluciji
(10 Mbps za video snimke u visokoj
rezoluciji).
Mrežna veza
, Proverite mrežnu vezu (stranica 18)
i podešavanja za mrežu (stranica 35).
Računar ne možete da povežete sa
Internetom nakon što obavite [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)] (Podešavanje
zaštićene Wi-Fi mreže).
, Podešavanja za bežično povezivanje
rutera se mogu automatski promeniti
ako koristite funkciju za zaštitu Wi-Fi
mreže pre nego što podesite ruter.
U ovom slučaju promenite
podešavanja za bežično povezivanje
na računaru u skladu sa tim.
, Proverite da li je ruter za bežični
LAN uključen.
, U zavisnosti od okruženja u kojem se
plejer koristi, na primer materijala
od kojeg su napravljeni zidovi, uslova
za prijem radio talasa ili prepreka
između plejera i rutera za bežični LAN,
udaljenost za komunikaciju između
uređaja možda mora da bude kraća.
Postavite plejer i ruter za bežični LAN
bliže jedno drugom.
, Uređaji koji koriste frekventni opseg
od 2,4 GHz, kao što su mikrotalasna
pećnica, Bluetooth ili digitalni bežični
uređaji mogu ometati komunikaciju.
Udaljite plejer od takvih uređaja ili
ih isključite.
Željeni bežični ruter se ne prikazuje na listi
bežičnih mreža.
, Pritisnite RETURN da biste se vratili
na prethodni ekran i pokušajte
da ponovo podesite bežičnu vezu.
Ako željeni bežični ruter i dalje nije
pronađen, izaberite [New connection
registration] (Registracija nove veze)
i obavite [Manual registration]
(Ručna registracija).
Dodatne informacije
Plejer ne može da se poveže sa mrežom.
Plejer ne možete da povežete sa ruterom
za bežični LAN.
Kada uključite plejer, na ekranu se prikazuje
poruka [A new software version is available.
Please go to the „Setup“ section of the menu
and select „Software Update“ to perform the
update.] (Dostupna je nova verzija softvera.
Idite u odeljak „Setup“ (Podešavanje)
u meniju i izaberite „Software Update“
da biste obavili ažuriranje.)
, Pogledajte [Software Update]
(Ažuriranje softvera) (stranica 28) da
biste softver plejera ažurirali na noviju
verziju.
39
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Funkcija [Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja) ne radi (BRAVIA Sync).
, Proverite da li je opcija [Control for
HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)
u [HDMI Settings] (HDMI
podešavanja) podešena na [On]
(Uključeno) (stranica 34).
, Ako promenite HDMI vezu, isključite
i ponovo uključite plejer.
, Ukoliko dođe do nestanka struje,
podesite [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja) u [HDMI
Settings] (HDMI podešavanja) na
[Off] (Isključeno), a zatim podesite
[Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja) u [HDMI Settings]
(HDMI podešavanja) na [On]
(Uključeno) (stranica 34).
, Proverite sledeće stavke i pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz komponentu.
– Da li je povezana komponenta
kompatibilna sa funkcijom [Control
for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja)?
– Da li je pravilno uneto podešavanje
za funkciju [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja) za
povezanu komponentu.
, Kada plejer povežete sa TV-om putem
AV pojačala (risivera),
– ako AV pojačalo (risiver) nije
kompatibilno sa funkcijom
[Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja), nećete moći da
upravljate TV-om koristeći plejer.
– ako promenite HDMI vezu,
iskopčajte i ponovo priključite kabl
za napajanje naizmeničnom
strujom u zidnu utičnicu a ukoliko
dođe do nestanka struje, pokušajte
sledeće: 1Izaberite odgovarajući
40
ulaz na AV pojačalu (risiveru)
tako da se slika sa plejera prikaže
na ekranu TV-a. 2Podesite
[Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja) u [HDMI Settings]
(HDMI podešavanja) na [Off]
(Isključeno), a zatim podesite
[Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja) u [HDMI Settings]
(HDMI podešavanja) na [On]
(Uključeno) (stranica 34).
Pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz AV pojačalo
(risiver).
Funkcija za isključivanje sistema ne radi
(BRAVIA Sync).
, Proverite da li su opcije [Control for
HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)
i [Linked to TV-off] (Povezano
sa isključenim TV-om) u meniju
[HDMI Settings] (HDMI
podešavanja) podešene na [On]
(Uključeno) i [Valid] (Važeće)
(stranica 34).
Ostalo
Reprodukcija ne počinje od početka
sadržaja.
, Pritisnite OPTIONS i izaberite [Play
from start] (Reprodukcija od početka).
Reprodukcija ne počinje od tačke
za nastavak na kojoj ste zaustavili
reprodukciju.
, Tačka za nastavak reprodukcije je
možda izbrisana iz memorije kada ste
– otvorili ležište za disk.
– uklonili USB uređaj.
– reprodukovali drugi sadržaj.
– isključili plejer.
Prilikom reprodukcije diska, na ekranu se
prikazuje poruka sa šifrom 1 [Playback
stopped. The content being played is
protected by Cinavia and is not authorized
for playback on this device. For more
information, see http://www.cinavia.com.
Message Code 1.] (Reprodukcija je
zaustavljena. Sadržaj koji reprodukujete
je zaštićen tehnologijom Cinavia i niste
ovlašćeni da ga reprodukujete na
ovom uređaju. Više informacije potražite
na http://www.cinavia.com. Poruka
sa šifrom 1).
Ležište za disk se ne otvara i ne možete
da izvadite disk čak i kada pritisnete Z.
, Kada je plejer uključen, pritisnite
dugmad x (zaustavljanje), HOME,
a zatim dugme TOP MENU na
daljinskom upravljaču da biste
otključali ležište i onemogućili
blokadu za decu (stranica 11).
, Pokušajte sledeće: 1Isključite
plejer i iskopčajte kabl za
napajanje naizmeničnom strujom.
2Ponovo priključite kabl za
napajanje naizmeničnom strujom
i istovremeno pritiskajte Z na plejeru.
3Pritiskajte Z na plejeru dok se
ležište ne otvori. 4Izvadite disk.
5Iskopčajte i ponovo povežite kabl
za napajanje naizmeničnom strujom
da biste oporavili plejer.
, Obratite se najbližem Sony prodavcu
ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.
Plejer ne reaguje ni na jedno dugme.
, Došlo je do kondenzacije vlage unutar
plejera (stranica 4).
Dodatne informacije
, Audio-numera video-snimka koji
reprodukujete sadrži Cinavia kôd što
znači da je namenjena samo za
prezentaciju na profesionalnoj opremi
i obični korisnici nisu ovlašćeni da
je reprodukuju (stranica 6).
Na ekranu se prikazuje poruka [[EJECT] Key is
currently unavailable.] (Taster [EJECT]
(Izbacivanje) trenutno nije dostupan.)
kada pritisnete Z (otvaranje/zatvaranje).
41
Specifikacije
Sistem
Laser: Poluprovodnički laser
Ulazi i izlazi
Naziv priključka:
Tip priključka/izlazni nivo/impedansa
opterećenja
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Fono priključak/0,5 Vp-p/75 oma
HDMI OUT:
Standardni HDMI priključak,
19-pinski
LAN (100):
Priključak 100BASE-TX
USB:
USB priključak tipa A (Za povezivanje
USB memorije, čitača memorijskih
kartica, digitalnog fotoaparata
i digitalne video kamere)
DC IN:
12 V DC, 780 mA
Bežična veza
Standard za bežični LAN:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekventni opseg:
Frekvencijski pojas od 2,4 GHz:
Kanali 1–13
Modulacija:
DSSS i OFDM
Radna vlažnost vazduha:
25 % do 80 %
Isporučena dodatna oprema
Adapter za naizmeničnu struju
(AC-M1208WW) (1)
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (1)
Daljinski upravljač (1)
Baterije R03 (veličina AAA) (2)
Specifikacije i dizajn su podložni
promenama bez najave.
Podržani diskovi
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (muzički CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
Opšte
Zahtevi za napajanje:
12 V DC sa adapterom za naizmeničnu
struju
Nominalne vrednosti: Ulaz 220 V –
240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije (kada se koristi
adapter za naizmeničnu struju):
12 W
Režim mirovanja za mrežu:
5,6 W (svi žičani/bežični mrežni
priključci UKLJUČENI)
Dimenzije (približno):
255 mm × 192 mm × 39 mm
(širina/dubina/visina)
uključujući isturene delove
Masa (približno): 0,9 kg
Radna temperatura:
5 °C do 35 °C
42
*2
*3
Budući da su specifikacije za Blu-ray Disc
nove i da se menjaju, neke diskove možda
neće biti moguće reprodukovati
u zavisnosti od vrste diska i verzije.
Zvuk koji se emituje će se razlikovati
u zavisnosti od izvora, izlaza koji se koristi
i izabranih podešavanja za zvuk.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 uključujući tip BD-R
diska sa organskim pigmentom (tip LTH)
BD-R diskovi snimljeni na računaru
ne mogu se reprodukovati ako sadrže
postscript.
CD ili DVD disk nije moguće
reprodukovati ako nije pravilno dovršen.
Više informacija potražite u uputstvu za
upotrebu koje ste dobili uz uređaj
za snimanje.
Nepodržani diskovi
Šifra regiona (samo BD-ROM/DVD VIDEO)
• Kasetni BD diskovi
• BDXL diskovi
• DVD-RAM diskovi
• HD DVD diskovi
• DVD Audio diskovi
• PHOTO CD diskovi
• Deo sa podacima na CD-Extras
diskovima
• Super VCD diskovi
• Strana sa audio materijalom
na DualDiscs diskovima
Na zadnjoj strani plejera je odštampana
šifra regiona što znači da plejer može
da reprodukuje samo BD-ROM/
DVD VIDEO diskove koji su označeni
istom šifrom regiona ili sa ALL .
Šifra regiona
Napomena o diskovima
Napomene o radnjama tokom reprodukcije
BD/DVD diska
Dodatne informacije
Ovaj proizvod je namenjen za
reprodukciju diskova koji su usklađeni
sa Compact Disc (CD) standardom.
DualDiscs diskovi i neki muzički diskovi
kodirani tehnologijama za zaštitu
autorskih prava nisu u skladu sa
Compact Disc (CD) standardom i zato
ovaj proizvod možda neće moći da
ih reprodukuje.
Neke radnje koje se mogu izvršiti tokom
reprodukcije BD/DVD diska su možda
namerno podešene od strane
proizvođača softvera. Budući da ovaj
plejer reprodukuje sadržaj na BD/DVD
disku prema zamisli proizvođača
softvera, neke funkcije reprodukcije
možda neće biti dostupne.
Napomena o dvoslojnim BD/DVD diskovima
Reprodukcija slike i zvuka može na
kratko da bude prekinuta prilikom
promene sloja.
43
Podržani tipovi datoteka
Video
Kodek
MPEG-1 Video*1
Kontejner
Oznaka tipa
datoteke
PS
.mpg, .mpeg
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video*2 TS*4
MKV*1
Xvid
MKV
MPEG4/AVC
*5
VC1*1
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
*1
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*8*9*10
44
Sa zvukom
.avi
*10
Muzika
Kodek
Oznaka tipa
datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
WMA 10 Pro*6
.wma
LPCM*11
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*6*11
.ac3
Vorbis*6
.ogg
Monkey’s Audio
*6
.ape
Fotografija
Oznaka tipa
datoteke
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*12
GIF
.gif*12
MPO
.mpo*6*13
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Plejer možda neće reprodukovati ovaj
format datoteke na DLNA serveru.
Plejer može da reprodukuje samo
video u standardnoj rezoluciji na
DLNA serveru.
Plejer ne može da reprodukuje datoteke
u formatu DTS na DLNA serveru.
Plejer može da reprodukuje samo datoteke
u formatu Dolby Digital na DLNA
serveru.
Plejer može da podrži AVC do nivoa 4.1.
Plejer ne može da reprodukuje ovaj format
datoteke na DLNA serveru.
Plejer podržava WMV9 do naprednog
profila.
Plejer podržava brzinu kadrova do 60 fps.
Plejer može da reprodukuje datoteke
u formatu AVCHD koje su snimljene
digitalnom video kamerom itd.
Disk u formatu AVCHD nije moguće
reprodukovati ako nije pravilno dovršen.
*12
*13
b
• Neke datoteke možda neće biti moguće
reprodukovati u zavisnosti od formata
datoteke, kodiranja datoteke, stanja snimka
ili stanja DLNA servera.
• Neke datoteke koje su obrađene na računaru
možda neće biti moguće reprodukovati.
• Sa nekim datotekama nije moguće koristiti
funkciju brzog premotavanja unapred
ili unazad.
• Plejer ne reprodukuje kodirane datoteke
kao što su DRM i Lossless.
• Plejer može da prepozna sledeće datoteke
ili fascikle na BD, DVD i CD diskovima
i USB uređajima:
– do fascikli u devetom sloju, uključujući
osnovnu fasciklu.
– do 500 datoteka/fascikli na pojedinačnom
sloju.
• Plejer može da prepozna sledeće datoteke
ili fascikle uskladištene na DLNA serveru:
– do fascikli na devetnaestom sloju.
– do 999 datoteka/fascikli u pojedinačnom
sloju.
• Plejer podržava sledeću brzinu kadrova:
– do 60 fps samo za AVCHD (MPEG4/
AVC).
– do 30 fps za ostale video kodeke.
• Plejer podržava brzinu prenosa video
podataka do 40 Mbps.
• Neki USB uređaji možda neće raditi
sa ovim plejerom.
• Plejer može da prepozna Mass Storage Class
(MSC) uređaje (kao što su flash memorija ili
HDD), uređaje za snimanje slika (SICD
uređaje) i tastature sa 101 tasterom.
• Da biste izbegli oštećenje podataka, USB
memorije ili ostalih uređaja, isključite plejer
pre nego što povežete ili uklonite USB
memoriju ili druge uređaje.
Dodatne informacije
Format
*11
Ovaj plejer može da reprodukuje
AVCHD 3D format.
Plejer može da reprodukuje „.mka“
datoteke.
Ovu datoteku nije moguće reprodukovati
na DLNA serveru.
Plejer ne može da reprodukuje animirane
PNG ili animirane GIF datoteke.
Za MPO datoteke koje nisu 3D, prikazuje
se glavna ili prva slika.
45
• Plejer možda neće glatko reprodukovati
video datoteke sa velikom brzinom prenosa
podataka na DATA CD-u. Preporučujemo
vam da ove datoteke reprodukujete koristeći
DATA DVD ili DATA BD disk.
O bezbednosti bežične LAN mreže
Budući da se komunikacija preko
funkcije za bežični LAN obavlja radiotalasima, može se desiti da signal bežične
mreže bude presretnut. Da bi se zaštitila
bežična komunikacija, ovaj plejer
podržava različite bezbednosne funkcije.
Ne zaboravite da pravilno konfigurišete
podešavanja za bezbednost u skladu
sa mrežnim okruženjem.
Nezaštićena mreža
Iako ovu vrstu mreže možete
jednostavno da podesite, svako će moći
da presretne bežičnu komunikaciju ili
pristupi vašoj bežičnoj mreži, čak i bez
sofisticiranih alata. Imajte u vidu da
postoji rizik od neovlašćenog pristupa
ili presretanja podataka.
WEP
WEP štiti komunikaciju kako bi se
sprečilo da spoljašnji korisnici presretnu
komunikaciju ili pristupe vašoj bežičnoj
mreži. WEP je bezbednosna tehnologija
starije generacije koja omogućava
povezivanje starijih uređaja koji
ne podržavaju TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je bezbednosna tehnologija koja je
razvijena kako bi se ispravili nedostaci
tehnologije WEP. TKIP obezbeđuje viši
nivo bezbednosti od tehnologije WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je bezbednosna tehnologija koja
koristi napredni bezbednosni metod koji
se razlikuje od tehnologije WEP i TKIP.
AES obezbeđuje viši nivo bezbednosti od
tehnologije WEP ili TKIP.
46
Napomene o diskovima
• Držite disk za ivicu
da ga ne biste
uprljali.
Ne dodirujte
površinu diska.
Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine na
disku mogu onemogućiti njegov rad.
• Ne izlažite disk direktnom sunčevom
svetlu ili izvorima toplote poput otvora
za dovod toplog vazduha niti ga
ostavljajte u automobilu koji je
parkiran na direktnom sunčevom
svetlu jer može doći do značajnog
porasta temperature u automobilu.
• Nakon reprodukcije disk vratite
u kutiju.
• Očistite disk krpom
za čišćenje. Brišite
disk od centra ka ivici.
• Ne koristite rastvore
poput benzina,
razređivače,
komercijalno dostupna sredstva za
čišćenje diska/sočiva ili anti-statičke
sprejeve za gramofonske ploče.
• Ako ste odštampali nalepnicu na disku,
sačekajte da se osuši pre reprodukcije.
• Ne koristite sledeće diskove.
– Diskove za čišćenje sočiva.
– Diskove nestandardnog oblika
(npr. u obliku kartice, srca).
– Diskove sa nalepnicama.
– Diskove na koje je zalepljena
selotejp traka ili nalepnica.
• Ne polirajte stranu za reprodukciju
diska da biste uklonili površinske
ogrebotine.
Kodovi TV-a kojima se može
upravljati
Pritisnite i držite -TV- [/1 i kôd
proizvođača TV-a koristeći dugmad
na daljinskom upravljaču duže
od 2 sekunde.
Ako je navedeno više dugmadi
na daljinskom upravljaču, pritiskajte
jedno po jedno dok ne pronađete ono
koje radi sa vašim TV-om.
Dugme na
daljinskom
upravljaču
Sony
(podrazumevano)
Dugme u boji
(crveno)
Philips
Dugme u boji
(zeleno) / Dugme
u boji (žuto) /
RETURN
Panasonic
Dugme u boji
(plavo) /
Centralno dugme
(ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
Za detaljnije informacije, pogledajte
[BD/DVD Viewing Settings]
(Podešavanja za gledanje BD/DVD
diskova) (stranica 32).
Nazivi jezika su u skladu sa standardom
ISO 639: Standard 1988 (E/F).
Šifra Jezik
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Dodatne informacije
Proizvođač
Lista sa šiframa jezika
47
Šifra Jezik
1350
1353
1357
Malayalam
Moldavian
Malay
1352
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
48
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nije navedeno
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Mongolian
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Šifra za roditeljski nadzor/
područje
Za detaljnije informacije, pogledajte
[Parental Control Area Code] (Kôd
područja roditeljskog nadzora)
(stranica 33).
Šifra Područje
2044
2046
2070
2115
2165
2200
2219
2238
2254
2092
2304
2363
2109
2390
2428
2489
2149
2499
2543
Argentina
Austrija
Brazil
Danska
Finska
Grčka
Hongkong
Indonezija
Italija
Kina
Koreja
Malezija
Nemačka
Novi Zeland
Poljska
Rusija
Španija
Švedska
Tajvan
2586
Vijetnam
2047
2057
2090
2424
2174
2376
2248
2239
2276
2093
2333
2362
2379
2427
2436
2501
2086
2528
2184
Australija
Belgija
Čile
Filipini
Francuska
Holandija
Indija
Irska
Japan
Kolumbija
Luksemburg
Meksiko
Norveška
Pakistan
Portugal
Singapur
Švajcarska
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Softver ovog plejera može da bude ažuriran u budućnosti. Za informacije o dostupnim
ispravkama i najnovijem uputstvu za upotrebu, posetite sledeći veb-sajt:
www.sony.eu/support
z
Da biste saznali korisne savete i informacije o Sony proizvodima i uslugama,
posetite: www.sony.eu/myproducts/
4-571-033-11(1) (SR)
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising