4-169-145-11(1)
Uputstvvv vo za upotrebu
Blu-ray Disc™ / DVD uređaj
BDP-S570
© 2010 Sony Corporation
Samo za Evvv ropu
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara
ili strujnog udara, ne izlažite ovaj
uređaj kiši niti vlazi.
Kako biste izbegli strujni udar, ne
otvarajte kućište. Popravke trebaju
da obavljaju samo osposobljeni
serviseri.
Mrežni kabl sme se zameniti
isključivo u ovlašć enom servisu.
Baterije i uređaji u kojima se nalaze
baterije ne smeju se izlagati prete ranoj vrućini, na primer,direktnoj
sunčevoj svetlosti, plamenu i
slično.
OPREZ
Upotrebom optičkih instrumenata uz
ovaj uređaj povećava se opasnost za
vid. Pošto je laserski zrak ovog
Blu-ray Disc/DVD uređaja štetan
za oči, ne pokušavajte rastavljati
kućište.
Popravke trebaju obavljati samo
osposobljeni serviseri.
Ova oznaka smeštena je na
zaštitnom kućištu lasera unutar
kućišta uređaja.
Ovaj uređaj klasifikovan je kao
CLASS 1 LASER proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT
smeštena je na zaštitnom kućištu
lasera unutar kućišta uređaja.
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenjivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
državama s posebnim
sistemima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži
ukazuje da se ovaj proizvod ne
sme odlagati s kućnim otpadom.
Umesto toga, opremu za odlaganje
odnesite u vama najbliže mesto za
skupljanje i reciklažu električnog
i elektronskog otpada. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne negativne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati uticaja ukoliko
se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg
je uređaj sastavljen doprinosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije
informacije o recikliranju proizvoda,
obratite se lokalnoj kancelariji,komunalnoj službi ili prodavnci gde ste
kupili uređaj.
Odlaganje starih baterija
(primenjivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
državama s posebnim
sistemima za odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži
ukazuje da se baterija isporučena
sa ovim proizvodom ne sme odlagati
s kućnim otpadom.
Kod nekih baterija se taj simbol
može koristiti u kombinaciji s
hemijskom oznakom. Mogu biti
dodati i hemijski simboli za živu
(Hg) ili olovo (Pb) ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem ovih baterija
sprečićete potencijalne negativne
posledice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati uticaja
ukoliko se baterije ne odlože na
pravilan način. Recikliranje materijala doprinosi očuvanju prirodnih
izvora.
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili
zadržavanja celovitosti napajanja
zahtevaju trajnu povezanost sa unutrašnjom baterijom, takvu bateriju
trebaju menjati samo osposobljeni
serviseri.
Kako bi osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali
proizvod na sabirno mesto za recikliranje električne i elektronske
opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte
odeljak o sigurnom uklanjanju
baterija iz uređaja. Predajte bateriju
na sabirno mesto za recikliranje
otpadnih baterija.
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije,
obratite se lokalnoj kacnc cc c ec lariji, komunalnoj službi ili prodavnici gde
ste kupili uređaj.
 nastavlja se
3
Za korisnike iz evvvb ropskih
zemalja
Proizvođač ovog uređaja je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašć eni predstavnik za
EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja servisa i
garncije, obratite se na adrese navedene u odvojenim dokumentima
koja se tiču servisa ili garancije.
Mere opreza
& Ovaj uređaj radi na 220 V - 240 V
AC, 50 Hz/60 Hz. Proverite da
li je radni napon uređaja u skladu
s naponom lokalnog mrežnog
napajanja.
& Kako biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, na uređaj
ne postavljajte predmete ispunjene teč nošću, npr., vaze.
& Postavite ovaj uređaj tako da
se mrežni kabl može odmah
odspojiti iz zidne utičnice u
slučaju nezgode.
4
Napomene o diskovima
& Kako bi disk ostao čist, držite
ga za ivice. Ne dodirujte
površinu.
Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine mogu oštetiti disk.
Mere opreza
Ovaj uređaj je testiran i potvrđen
da odgovara ograničenjima iz
smernice o elektromagnetnoj
kompatibilnosti za spajanje
kablima kraćim od 3 metra.
O postavljanju
& Postavite uređaj na mesto na
kojem je osigurano dovoljno
& Ne izlažite disk direktnom
provetravanje kako u unutrašsunčevom svetlu i izvorima
njosti uređaja ne bi došlo do
toplote, na primer, dovodima
nakupljanja toplote.
toplog vazduha, niti ga ostavljajte
& Ne postavljajte uređaj na
u autu koji je parkiran na
mekane podloge, na primer, na
direktnom sunčevom svetlu,
tepih, jer to može zatvoriti
jer može doći do značajnog
ventilacione otvore.
porasta temperature u autu.
& Ne postavljajte uređaj u skučeni
& Nakon reprodukcije, ostavite
prostor, npr., u policu za
disk u pripadajuću kutiju.
knjige ili slično.
& Čistite disk krpom za čišćenje.
& Ne postavljajte uređaj na meDisk se briše od sredine
sta u blizini izvora toplote, ili
prema ivici.
na mesta koja se nalaze pod
direktnim uticajem sunčevih
zraka, prekomerne prašine ili
mehaničkih udara.
& Nemojte koristiti uređaj na
otvorenom, u vozilima, na
brodovima ili drugim plovilima.
& Ako unesete uređaj iz hladnog
& Ne koristite rastvore poput
na toplo mesto, ili ako je
benzina, razređivača, komerpostavljen u veoma vlažnom
cijalno nabavljivih čistača za
prostoru, vlaga se može
diskove/so č iva, niti anti-statičke
kondenzovati na soč ivima unusprejeve namenjene vinil
ter uređaja. Ako dođe do toga,
pločama.
uređaj možda neće pravilno raditi.
& Ako ste ispisali nalepnicu za
U tom slučaju, uklonite disk
disk, sačekajte da se osuši
i ostavite uređaj uključen oko
pre reprodukcije diska.
pola sata dok vlaga ne ispari.
& Ne koristite sledeće diskove.
& Ne postavljajte uređaj u kosi
– Disk za čišćenje so č iva.
položaj. Dizajniran je samo za
– Diskove koji nisu standarrad u horizontalnom položaju.
dnog oblika (na primer,
& Nemojte stavljati metalne
kvadrat, srce).
predmete ispred prednje ploče.
– Diskove s nalepnicom.
To može uticati na domet
– Diskove s celofanskom
prijema radio talasa.
trakom ili ostatkom lepka
& Nemojte stavljati uređaj na
od nalepnice.
mesta gde se upotrebljava
medicinska oprema. Može doći
do smetnji u radu medicinskih
instrumenata.
& Ako imate ugrađen stimulator
srca (pacemaker) ili drugi
& Za uklanjanje ogrebotina sa
medicinski uređaj, obratite se
strane diska s koje se vrši
svom doktoru ili proizvođaču
reprodukcija, nikad ne poliuređaja za savet pre upotrebe
rajte disk.
bežične LAN funkcije.
& Ovaj uređaj mora biti
postavljen i upotrebljavati se
na udaljenosti od najmanje
20 cm od tela osobe (osim
ekstremiteta: ruke, zgloba
ruke, stopala i zgloba noge).
& Ne postavljajte teške ili nestabilne predmete na uređaj.
& Na fioku diska ne postavljajte ništa osim diskova. U
suprotnom, može doći do
oštećenja uređaja ili predmeta.
& Izvadite diskove pre pomeranja
uređaja. U suprotnom, može
doći do oštećenja diska.
& Kad prenosite uređaj, odspojite mrežni kabl (kabl
napajanja) i sve ostale kablove
iz uređaja.
O izvorima napajanja
& Uređaj nije odspojen sa mrežnog
napona sve dok je utikač
kabla napajanja spojen na
električnu utičnicu, čak i ako
je sam uređaj isključen.
& Odspojite uređaj iz zidne
utičnice ako ga nećete upotrebljavati duže vreme. Za
odspajanje mrežnog kabla,
uhvatite sâm utikač, nikad ne
povlačite kabl.
& Sledite dole navedene
smernice kako biste izbegli
oštećivanje mrežnog kabla
(kabla napajanja). Ukoliko
je kabl glavnog napajanja
oštećen, nemojte ga koristiti
budući da biste tako mogli da
izazovete strujni udar ili požar.
– Nemojte prikleštiti mrežni
kabl (kabl napajanja) između uređaja i zida, police i sl.
– Ne postavljajte teške predmete na mrežni kabl (kabl
napajanja) niti povlačite
sâm mrežni kabl (kabl
napajanja).
O čišćenju
Kućište, kontrolnu ploču i tipke
čistite mekanom krpom. Nemojte
koristiti sredstva koja bi mogla
ogrebati površinu, na primer,
prašak za pranje ili rastvori
poput alkohola ili benzina.
O diskovima za čišćenje,
sredstvima za čišćenje
diskova/sočiva
Nemojte koristiti diskove za
čišćenje niti sredstva za čišćenje
diskova/soč iva (uključujući i
one u teč nom obliku i u obliku
spreja). To može uzrokovati
kvar uređaja.
O zamenskim delovima
U slučaju popravke ovog uređaja,
možete uzeti zamenjene delove
kako biste ih reciklirali.
O spajanju na HDMI OUT
priključnicu
Pridržavajte se sledećih smernica
jer nepravilno rukovanje može
oštetiti HDMI OUT priključnicu
i utikač.
& Pažljivo poravnajte HDMI
OUT priključnicu na zadnjoj
strani uređaja i HDMI utikač
tako da proverite njihov
oblik. Proverite da utikač nije
okrenut naopako ili nagnut.
& Prilikom spajanja ili odspajanja, HDMI kabla uvek
držite HDMI priključak ravno.
Nemojte uvrtati HDMI utikač,
okretati ga ili silom potiskivati
u HDMI OUT priključnicu.
O gledanju 3D sadržaja
Neke osobe mogu osetiti
neugodnost (npr., naprezanje
očiju, zamor ili vrtoglavicu) tokom gledanja 3D sadržaja. Sony
svim gledaocima preporučuje
redovne pauze tokom gledanja
3D sadržaja. Dužina i učestalost
pauzi zavise od potreba
korisnika. Trebate sami odlučiti
šta vam najviše odgovara. Ako
osetite bilo kakvu neugodnost,
prekinite gledanje 3D sadržaja
sve dok neugodnost ne prestane
i obratite se doktoru ukoliko
smatrate da je potrebno. Takođe
pogledajte (i) uputstvvv o za upotrebu i/ili poruke upozorenja bilo
kojeg drugog uređaja ili medija
koji koristite s ovim sistemom,
ili Blu-ray Disc sadržaja koje
reprodukujete na ovom sistemu
i (ii) našu Internet stranicu
(http://www.sony-europe.com/
myproduct) za najnovije
informacije. Vid dece (posebno
mlađe od šest godina) još uvek
se razvija. Obratite se svom
doktoru (na primer, pedijatru
ili oftamologu) pre nego što deci
dozvolite gledanje 3D sadržaja.
Odrasle osobe treba da nadgledaju
decu kako bi se osiguralo da
ona slede gore navedene
preporuke.
O podešavanju glasnoće
Ne pojačavajte glasnoću tokom
slušanja dela s veoma niskim
nivvv oom ulaznog signala ili bez
audio signala. U suprotnom,
može doći do ozlede sluha i
oštećenja zvučnika kad započne
reprodukcija dela s visokim
nivoom signala.
& Odspojite HDMI kabl kad
prenosite uređaj.
 nastavlja se
5
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj uređaj ima mogućnost beskrajnog prikaza
zadržane ("zamrznute") videoslike ili prikaza menija na
ekranu vašeg televizora. Ako
ostavite prikaz zadržane slike
ili menija na ekranu vašeg
TV prijemnika tokom dužeg
vremenskog perioda, to može
prouzrokovati trajno oštećenje
TV ekrana. Na to su posebno
osetljivi plazma televizori i
projekcijski TV prijemnici.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili
problema vezanih za vaš uređaj,
molimo obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Napomena
Ovaj proizvod namenjen je
upotrebi u sledećim zemljama:
AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA
Ovim Sony Corporation izjavljuje
da je ovaj BDP-S760 usklađen s
osnovnim zahtevima i drugim primenjivim odredbama Smernice
1999/5/EC. Za detalje posetite
sledeći URL:
http://www.compliance.sony.de/
6
Sadržaj
UPOZORENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Pregled delova i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Povezivanje i podešavanje
Korak 1: Priprema uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Korak 2: Spajanje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Korak 3: Easy Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Spajanje na mrežu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Reprodukcija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Reprodukcija s USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Reprodukcija preko mreže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Dostupne opcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Postavke i podešenja
Korištenje menija za podešenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Network Update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Screen Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Audio Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
BD/DVD Viewing Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Parental Control Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Music Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
System Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Network Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Easy Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Resetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Dodatne informacije
U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
7
Pregled delova i kontrola
Prednja strana uređaja

Tipka  ima ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna tačka tokom upotrebe uređaja.
AFioka diska
BIndikator napajanja
Svetli belo kad je uređaj uključen.
F (USB) priključnica
Za spajanje USB uređaja.
G (zaustavljanje)
CSenzor daljinskog upravljača
H (reprodukcija)
DDisplej
I (otvaranje/zatvaranje)
, : Svetli tokom reprodukcije ili
pauze.
: Svetli prilikom aktiviranja postavke
ponavljanja.
HD: Svetli tokom emitovanja 720p/
1080i/1080p video signala.
EWLAN indikator
Svetli kad koristite bežični LAN.
J/ (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje uređaja, ili isključenje u
pripravno stanje.
Zaključavanje fioke diska (Child Lock)
Možete zaključati fioku diska i sprečiti
da bude greškom otvorena.
Kad je uređaj uključen pritisnite i zadržite
tipku  na uređaju duže od 10 sekundi.
Fioka diska se time zaključava ili otključava.
zadnja strana uređaja
ALINE OUT (R-AUDIO-L) priključnice
BLINE OUT (VIDEO) priključnica
CDIGITAL OUT (COAXIAL)
priključnica
DDIGITAL OUT (OPTICAL)
8
priključnica
EVentilacijski otvori
F (USB) priključnica
GHDMI OUT priključnica
HCOMPONENT VIDEO OUT
(Y, Pb, Pr) priključnice
ILAN (100) priključnica
Daljinski upravljač
Dostupne funkcije daljinskog upravljača
zavise od diska i situacije.
A (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje fioke diska.
-TV-  (odabir TV ulaza)
Odabir između TV ulaza i drugih izvora
ulaznog signala.
-TV- / (uključeno/pripravno
stanje za TV)
Uključenje TV prijemnika, ili isključenje
u pripravno stanje.
/ (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje uređaja, ili isključenje u
pripravno stanje.
BBrojčane tipke (0 - 9)
Unos brojeva naslova/poglavlja i sl.
 (glasnoća) +/–
Podešavanje glasnoće TV prijemnika.
THEATRE (str. 35)
Automatski bira optimalni video mod
za gledanje filmova.
Tipka THEATRE delotvorna je samo
kad je uređaj spojen na AV pojačalo (ili
prijemnik) ili TV prijemnik koji podržava
funkciju Sony Theatre Mode.
AUDIO (str. 25)
Odabir jezika zapisa kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na
više jezika. Odabir zvučnog zapisa na
CD disku.
SUBTITLE (str. 25)
Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na
više jezika.
 (reprodukcija omiljenih
sadržaja) (str. 19)

Brojčana tipka 5, tipke AUDIO,  +, i  imaju
ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna tačka
tokom upotrebe uređaja.
Prikazuje internetski sadržaj dodat listi
Favourites List (omiljene Internet stranice). Možete memorisati do 18 programa sa omiljenim Internet sadržajem.
CTipke u boji (crvena/zelena/
žuta/plava)
Tipke prečica za interaktivne funkcije.
DTOP MENU
Pokretanje ili zatvaranje glavnog menija BD ili DVD diska.
POP UP/MENU
Pokretanje ili zatvaranje iskaču ćeg menija
BD-ROM diska ili menija DVD diska.
 nastavlja se
9
OPTIONS (str. 19)
Pokretanje menija s dostupnim opcijama,
na ekranu.
HOME
Pokretanje menija uređaja.
Prikazuje pozadinsku sliku pri pritisku na
ikonicu kategorije na početnom meniju.
RETURN
Prikaz početnog menija
Početni meni se pojavljuje kada pritisnete
HOME. Kategoriju odaberite pomoću /.
Odaberite stavku pomoću /, a zatim
pritisnite ENTER.
Stavka
Kategorija
Povratak na prethodni prikaz.
///
Pomeranje kursora radi odabira prikazane
stavke.
Srednja tipka (ENTER)
Ulaz u odabranu stavku.
E/ (prethodno/sledeće)
Prelaz na prethodno/sledeće poglavlje,
zapis ili datoteku.
/ (ponovna reprodukcija/
napred)
Nakratko ponavlja trenutne kadrove kroz
10 sekundi/nakratko ubrzava reprodukciju
trenutnih kadrova kroz 15 sekundi.
/ (brzo pretraživanje
prema nazad/napred)
& Brzo pretraživanje diska prema nazad/
napred, kad se pritisne tokom reprodukcije. Svaki put kad pritisnete ovu
tipku tokom reprodukcije video zapisa
brzina pretraživanja se menja.
& Kad pritisnete tipku duže od jedne
sekunde u pauzi reprodukcija se odvija
usporeno.
& Kad kratko pritisnete tipku u pauzi,
reprodukuje se kadar po kadar.
 (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
DISPLAY (str. 17)
Prikaz informacija o reprodukciji na
ekranu.
 (pauza)
Pauza ili ponovno pokretanje reprodukcije.
 (zaustavljanje)
10
Zaustavljanje reprodukcije i memorisanje
mesta zaustavljanja (mesto nastavljanja).
Mesto nastavljanja za naslov/zapis
je poslednje reprodukovano mesto na
disku ili poslednja fotografija za folder
sa fotografijama.
 (Setup): Podešavanje postavki uređaja.
 (Photo): Prikazivanje fotografija.
 (Music): Reprodukcija muzike.
 (Video): Reprodukcija video zapisa.
 (Network): Prikaz stavki vezanih za
mrežu.
Korak 1: Priprema
uređaja
Provera isporučenog pribora
Proverite da li je uz uređaj isporučen sledeći
pribor:
& Daljinski upravljač (1)
& Baterije R6 (veličina AA) (2)
Priprema daljinskog upravljača
Umetnite dve R6 (veličina AA) baterije u
skladu s oznakama polariteta  i  na
baterijama i unutar baterijskog sandučeta.
Povezivanje i
podešavanje
11
Korak 2: Spajanje uređaja
Ne spajajte glavno napajanje pre nego što izvršite sva ostala spajanja.
Spajanje na TV prijemnik
Odaberite jedan od sledećih načina spajanja skladno ulaznim priključnicama vašeg TV prijemnika. Prilikom spajanja uskladite boju priključka s bojom priključnice.
Visok kvalitet
HDMI kabl (nije isporučen)
Audio/video kabl *
Komponentni video kabl
(nije isporučen)
Audio/video kabl
Standardni
kvalitet
* Pogledajte "Provera isporučenog pribora" na str. 11.
12

Ne spajajte uređaj preko videorekordera. Video signali emitovani preko videorekordera mogu biti pogođeni
sistemima za zaštitu autorskih prava te će slika na televizoru biti deformisana.
Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)
Odaberite jedan od sledećih načina spajanja skladno ulaznim priključnicama AV pojačala
(prijemnika). Ako odaberete  ili  napravite odgovarajuća podešenja u meniju "Audio
Settings" (str. 24).
HDMI kabl (nije isporučen)
HDMI kabl (nije isporučen)
 Podesite postavku "BD Audio MIX Setting" (str. 24).
Koaksijalni digitalni kabl
(nije isporučen)
ili
Optički digitalni kabl (nije isporučen)
 Podesite postavke "Dolby Digital (Coaxial / Optical)*1" (str. 24)
i "DTS (Coaxial / Optical)*2" (str. 24).
Audio/video kabl
*1
Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i simbol dvostrukog D su
zaštićeni nazivi i oznake kompanije Dolby
Laboratories korporacije.
 nastavlja se
13
*2
Proizvedeno prema licenci američkih patenata
#: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 i ostalih američkih i
svetski izdatih i patenata u pripremi. DTS je
registrovani zaštitni znak, dok su DTS logotipi,
simbol DTS-HD i DTS-HD Master Audio
zaštitni znakovi kompanije DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Sva prava pridržana.
Korak 3: Easy Setup
Kad je uređaj uključen po prvi put
Pričekajte neko vreme da se uređaj
uključi i započne "Easy Setup" (brzo i
jednostavno podešavanje).
1
2
3
4
Spojite uređaj na napajanje.
na zidnu utičnicu
Pritisnite / za uključenje uređaja.
Uključite TV prijemnik, odaberite na
njemu odgovarajući ulaz tako da se
signal uređaja pojavi na ekranu TV
prijemnika.
Izvedite "Easy Setup".
Sledite uputstvo na ekranu i tako napravite
osnovne postavke upotrebom tipki
/// i ENTER na daljinskom
upravljaču.
</M/m/,
ENTER
14
Spajanje na mrežu
Wired Setup
Spojite LAN kabl na priključnicu LAN
(100) na uređaju.
LAN kabl
(nije isporučen)
Širokopojasni
router
ADSL modem/
Internet
kablovski modem

Savetujemo upotrebu oklopljenog spojnog (LAN)
kabla, ravnog ili ukrštenog.
Podešavanje mrežnih postavki
Odaberite "Network Settings," "Internet
Settings" a zatim "Wired Setup" (str. 27), te
sledite uputstva na ekranu kako biste dovršili
podešavanje.
Wireless Setup
Koristite bežični LAN ugrađen u uređaj.
LAN kabl (nije isporučen)
Router za
bežični LAN
ADSL modem/ Internet
kablovski modem
Podešavanje mrežnih postavki
Odaberite "Network Settings," "Internet
Settings" a zatim "Wireless Setup" (str. 27), te
sledite uputstva na ekranu kako biste dovršili
podešavanje.
15
Reprodukcija diska
Za informacije o kompatibilnim diskovima
pogledajte "Diskovi koji se mogu reprodukovati" (str. 33).
1
2
3
Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako da se signal uređaja
pojavi na ekranu TV prijemnika.
Pritisnite  i položite disk na fioku
diska.
Strana za reprodukciju okrenuta prema dole
Pritisnite  za zatvaranje fioke
diska.
Na početnom meniju pojavljuje se 
i reprodukcija započinje.
Ako reprodukcija ne započne automatski
odaberite  pod kategorijom 
(Video),  (Music) ili  (Photo), i
pritisnite ENTER.
Reprodukcija
Uživanje u BONUSVIEW/
BD-LIVE opcijama
Na nekim BD-ROM diskovima s logotipom
"BD LIVE"* nalaze se dodatni sadržaji i
drugi podaci koji se mogu preuzeti i koristiti.
*
1
2
Priprema za BONUSVIEW/BD-LIVE
opcije.
& Spojite uređaj na mrežu (str. 15).
& Podesite postavku "BD Internet
Connection" na "Allow" (str. 25).
Umetnite BD-ROM disk s BONUSVIEW/
BD-LIVE sadržajem.
Način rada razlikuje se zavisno od diska.
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz disk.
16

Za brisanje podataka s interne ili USB memorije
odaberite "Erase BD Data" pod  (Video) i
pritisnite ENTER. Ako se USB koristi kao lokalna
memorija, svi podaci memorisani u folderu
buda/budb biće izbrisani.
AIzlazna rezolucija/video frekvencija
BBroj ili naziv naslova
CTrenutna audio postavka
DDostupne funkcije ( ugao snimanja,
 jezik dijaloga,  titlovi)
Reprodukcija Blu-ray 3D
diskova
EInformacije o reprodukciji
Prikazuje mod reprodukcije, traku
statusa reprodukcije, tip diska, video
kodek, brzinu bitova i tip ponavljanja.
Možete gledati Blu-ray 3D diskove s logotipom
"Blu-ray 3D".
FBroj poglavlja
*
GTrenutno odabran ugao snimanja
1
2
Pripremite uređaj za reprodukciju
Blu-ray 3D diska.
& Spojite uređaj na 3D TV prijemnik
High Speed HDMI kablom.
& Podesite "3D Output Setting" i "TV
Screen Size Setting for 3D" u meniju
"Screen Settings" (str. 22).
Umetnite Blu-ray 3D disk.
Način rada razlikuje se zavisno od diska.
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz disk.

Pogledajte i uputstvo za upotrebu isporučeno uz TV.
Reprodukcija sa USB
uređaja
Možete da reprodukujete video zapise/muziku/
fotografske datoteke sa spojenog USB uređaja.
Za pojedinosti o kompatibilnim USB uređajima
pogledajte "Tipovi datoteka koje se mogu
reprodukovati" (str. 34).
1
Spojite USB uređaj u USB priključnicu
na uređaju.
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz USB uređaj pre spajanja.
Prikazivanje informacija o
reprodukciji
Informacije o reprodukciji i slično možete
proveriti pritiskom na tipku DISPLAY.
Prikazane informacije variraju zavisno od
vrste diska ili okolnosti uređaja.
Primer: kod reprodukcije BD-ROM diska
2
3
USB uređaj
Pomoću tipki / odaberite u
početnom meniju (Video), 
(Music) ili  (Photo).
Odaberite Ϊ (USB Device) pomoću
/, a zatim pritisnite ENTER.
17
Reprodukcija preko
mreže
Streaming za BRAVIA Internet
Video
Služi kao pristupnik koji odabrani Internet
sadržaj i razne zabavne sadržaje prema odabiru
isporučuje direktno na vaš uređaj.
1
2
3
Možete da reprodukujete video zapise/muziku/
fotografije s kućnog servera, kao što je računar sa sertifikatom DLNA, spajanjem uređaja
na kućnu mrežu.
1
Izvršite pripreme za BRAVIA Internet
Video.
2
Pomoću tipki /  odaberite u
početnom meniju  (Video), 
(Music) ili  (Photo).
3
Spojite uređaj na mrežu (str. 15).
Tipkama / odaberite ikonicu
pružaoca Internet sadržaja i
pritisnite ENTER.
Ako nije dostupna lista Internet
sadržaja prikazuje se ikonica koja to
označava ili nova ikonica.
Upotreba upravljačke ploče
Upravljačka ploča se pojavljuje prilikom
početka reprodukcije video datoteke. Prikazane stavke mogu se razlikovati zavisno
od pružaoca Internet sadržaja.
Za ponovni prikaz pritisnite DISPLAY.
APrikaz kontrola
Pritisnite /// ili ENTER za
funkcije reprodukcije.
BTraka statusa reprodukcije
Traka statusa, kursor koji označava
trenutni položaj, vreme reprodukcije,
trajanje video datoteke
CNaziv sledeće video datoteke
DNaziv i ocena trenutno odabrane
video datoteke
18
Reprodukcija datoteka sa DLNA
servera
Pripremite uređaj za reprodukciju
datoteka s DLNA servera.
& Spojite uređaj na mrežu (str. 15).
& Podesite "Connection Server Settings"
(str. 27).
Pomoću tipki /  odaberite u
početnom meniju  (Video), 
(Music) ili  (Photo).
Odaberite DLNA server pomoću / i
pritisnite ENTER.
Pojavi se lista datoteka ili foldera.
Dostupne opcije
Pritiskom na OPTIONS prikazuju se razne
dostupne postavke i operacije reprodukcije.
Dostupne stavke razlikuju se zavisno od
okolnosti.
Uobičajene opcije
Stavke
Detalji
AV SYNC
Podešava dužinu razmaka
između slike i zvuka, tako
što odgađa emitovanje zvuka
u odnosu na emitovvv anje slike
(0 do 120 milisekundi).
Video
Settings
& Picture Quality Mode:
Bira podešenje slike
prema različitim nivoima
osvetljenja u okruženju.
& FNR: Umanjuje nasumične
smetnje koje se pojavljuju
u slici.
& BNR: Umanjuje smetnje
koje podsećaju na kockice
mozaika, u slici.
& MNR: Umanjuje sitne
smetnje oko obrisa slike
("mosquito noise").
Stavke
Detalji
Playback
History
Prikazuje naslov u evidenciji
reprodukcije BD-ROM/
DVD-ROM/CD-DA diska
zasnovanog na tehnologiji
Gracenote.
Repeat
Setting
Podešavanje moda
ponavljanja.
Favourites
List
Prikaz liste omiljenih
sadržaja.
Play/Pause
Play/Stop
Pokretanje ili zaustavljanje
reprodukcije.
Pokretanje ili pauziranje
reprodukcije.
Top Menu
Play from
start
Pokretanje reprodukcije od
početka sadržaja.
Prikazuje glavni meni
BD ili DVD diska.
Information
Display
Prikaz informacija sadržanih
na BD-ROM/DVD-ROM/
CD-DA disku zasnovvv anog na
tehnologiji Gracenote.
Menu/Popup
Menu
Prikaz iskačuć eg menija
BD-ROM diska ili menija
DVD diska.
Title Search
Search
History
Traženje srodnih informacija
na osnovu ključnih reči iz
Gracenotea u "Information
Display".
Pretražuje naslove BD-ROM/
DVD VIDEO diskova i
započinje reprodukciju od
početka.
Chapter
Search
Search
Contents
Traženje BRAVIA Internet
Video sadržaja na osnovu
ključnih reči iz Gracenotea
u "Information Display".
Pretraživanje poglavlja i
pokretanje reprodukcije od
početka.
Angle
Add to
Favourites
Dodavanje Internet
sadržaja listi omiljenih
sadržaja.
Odabir drugog ugla gledanja
kad su na BD-ROM/DVD
VIDEO disk snimljene
scene iz različitih uglova.
Podešavanje kvaliteta slike
Internet sadržaja.
Remove from
Favourites
Uklanjanje Internet
sadržaja sa liste omiljenih
sadržaja.
IP Content
Noise
Reduction
Samo  (Video)
Stavke
Detalji
3D Output
Setting
Bira hoće li se ili neće automatski emitovati 3D video
signali.
Samo  (Music)
Stavke
Detalji
Add
Slideshow
BGM
Registracija audio
datoteka u USB memoriju
kao slideshow BGM.
 nastavlja se
19
Samo  (Photo)
20
Stavke
Detalji
Slideshow
Speed
Menja brzinu slideshow
reprodukcije.
Slideshow
Effect
Podešavanje efekata
slideshowa.
Slideshow
BGM
& Off: Isključuje funkciju.
& My Music from USB:
Podešava audio datoteke
registrovane u "Add
Slideshow BGM". Ako
nije registrovv ana nijedna
datoteka, pojavi se poruka
"(Not registered)".
& Reprodukcija sa diska:
Podešavanje zapisa sa
CD-DA diskova.
Slideshow
Slideshow reprodukcija.
Rotate Left
Okreće fotografiju u smeru
suprotnom od kazaljke sata,
za 90 stepeni.
Rotate Right
Okreće fotografiju u
smeru kazaljke sata, za 90
stepeni.
Korištenje menija za
podešenja
Odaberite  (Setup) u meniju uređaja
kad želite promeniti postavke uređaja.
Standardne postavke su podvu č ene.
1
2
Odaberite  (Setup) koristeći
/.
Odaberite ikonu kategorije postavki
pomoću /, zatim pritisnite ENTER.
Ikona
Objašnjenje
Network Update (str. 22)
Nadogradnja softvera uređaja.
Screen Settings (str. 22)
Podešenje postavki slike zavisno
od vrste spojenih priključnica.
Audio Settings (str. 24)
Podešenje postavki zvuka zavisno
od vrste spojenih priključnica.
Postavke i
podešenja
BD/DVD Viewing Settings
(str. 25)
Podešenje preciznih postavki za
reprodukciju BD/DVD diska.
Parental Control Settings
(str. 25)
Omogućava detaljne postavke
za funkciju ograničavanja
reprodukcije.
Music Settings (str. 26)
Omogućava detaljne postavke
za reprodukciju Super Audio
CD diskova.
System Settings (str. 26)
Podešenje postavki vezanih za
uređaj.
Network Settings (str. 27)
Podešenje preciznih postavki za
Internet i mrežu.
Easy Setup (str. 28)
Ponovno pokretanje Easy Setup
postavki za unos osnovnih
podešenja.
Resetting (str. 28)
Resetuje postavke uređaja na
fabričke vrednosti.
 nastavlja se
21
Network Update
Za nadogradnju softvera uređaja putem
mreže odaberite "OK".

& Savetujemo da nadogradnju preko mreže uradite
približno svaka 2 meseca.
& Za informacije o funkcijama ažuriranja, posetite
sledeću Internet stranicu;
Za korisnike u evropskim zemljama
http://support.sony-europe.com/
Screen Settings
3D Output Setting
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
Off
Odaberite za prikaz svih
sadržaja u 2D tehnici.
TV Screen Size Setting for 3D
Podešava veličinu slike 3D TV prijemnika.
TV Type
16:9
Odaberite ovo podešenje kad
spajate na TV prijemnik sa
širokom slikom (wide-screen)
ili na TV prijemnik s funkcijom širokog ekrana (wide
mode).
4:3
Odaberite ovo kad spajate
na TV prijemnik ekranom
4:3, koji ne podržava
funkciju širokog ekrana.
Screen Format
Original
Odaberite ovo kad spajate na
TV prijemnik koji podržava
funkciju širokog ekrana.
Prikazuje 4:3 sliku u 16:9
formatu čak i na TV prijemniku sa širokim ekranom.
Fixed Aspect
Ratio
Menja veličinu slike kako
bi bila u skladu s veličinom
ekrana, zadržavajući orginalni format slike.
DVD Aspect Ratio
22
Letter Box
Prikazuje široku sliku s crnim trakama pri vrhu i dnu.
Pan & Scan
Prikazuje sliku celom
visinom ekrana, s odrezanim ivicama sa strane.
Cinema Conversion Mode
Auto
Video
U normalnim okolnostima
odaberite ovo. Uređaj automatski detektuje da li je materijal baziran na video sadržaju ili na filmskom sadržaju
pa bira prikladan način
konverzije.
Uvek će se odabrati način
konverzije prikladan za
materijale bazirane na
video sadržaju, bez obzira
na materijal.
Output Video Format
HDMI
U normalnim okolnostima
odaberite "Auto". Za rezoluciju snimljenu na disk odaberite "Original Resolution".
Ako je rezolucija niža od
SD rezolucije, povećava se
do SD rezolucije.
Component
Video
Odabir rezolucije koja je
prikladna za vaš TV prijemnik.
Video
Automatski odabir najniže
rezolucije.

& Kad istovremeno spajate HDMI OUT priključnicu
i ostale izlazne video priključnice, odaberite
"Component Video".
& Ako se pri postavci "HDMI" ili "Component
Video" rezolucije ne pojavi slika, odaberite
drukčiju rezoluciju.
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto
Automatski detektuje vrstu
priključenog TV prijemnika
i bira odgovarajuće
podešenje boje.
YCbCr (4:2:2) Emituje YCbCr 4:2:2
video signale.
YCbCr (4:4:4) Emituje YCbCr 4:4:4
video signale.
RGB
Omogućava RGB video
signale.
HDMI Deep Colour Output
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
12bit
Emituje 12-bitne/10-bitne
video signale kod povezivanja s TV prijemnikom
kompatibilnim sa funkcijom
Deep Colour.
10bit
Off
Odaberite ovo kad je slika
nestabilna ili su boje
neprirodne.
Pause Mode
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo. Pojavljuju
se dinamičke pokretne slike
bez zamuć enja.
Frame
Prikaz statične slike u visokoj rezoluciji.
BD/DVD-ROM 1080/24p Output
Auto
Emituje 1920  1080p/
24 Hz video signale samo
kod povezivanja na TV
prijemnik koji podržava
1080/24p, pomoću HDMI
OUT priključnice.
Off
Odaberite ovo ako vaš TV
prijemnik ne podržava
1080/24p video signale.
23
Audio Settings
DTS Neo:6
Cinema
Dekodiranje u "DTS Neo:6
Cinema" modu. Izvor snimljen u 2-kanalnom formatu
dekodira se na 7 kanala.
Music
Dekodiranje u "DTS Neo:6
Music" modu. Izvor snimljen
u 2-kanalnom formatu
dekodira se na 7 kanala.
Ova postavka je idealna za
standardne stereo izvore
poput CD-a.
Off
Isključuje "DTS Neo:6"
dekodiranje.
Audio (HDMI)
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo. Emituje audiosignale u skladu sa statusom
spojenog HDMI uređaja.
PCM
Emituje PCM signale preko
HDMI OUT priključnice.
DSD Output Mode
On
Off
Emituje DSD signale preko
HDMI OUT priključnice pri
reprodukciji Super Audio
diska. Kad je odabrano "On",
iz drugih priključnica se ne
emituju signali.
Emituje PCM signale preko
HDMI OUT priključnice pri
reprodukciji Super Audio
diska.
BD Audio MIX Setting
On
Off
Emituje audio signale dobijene mešanjem interaktivnih
i sekundarnih audio signala u
primarni audio signal.
Emituje samo primarne audio
signale. Odaberite ovo za
emitovvv anje HD audio signala
na AV pojačalo (prijemnik).
Dolby Digital (Coaxial / Optical)
Downmix
PCM
Konvertuje signale radi emitovanja linearnih PCM signala. Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja bez ugrađenog Dolby Digital dekodera.
Dolby Digital
Odaberite ovo kod spajanja
audio uređaja s ugrađenim
Dolby Digital dekoderom.
DTS (Coaxial / Optical)
24
Downmix
PCM
Konvertuje signale radi emitovanja linearnih PCM signala. Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja bez ugrađenog DTS dekodera.
DTS
Odaberite ovo kod spajanja
audio uređaja sa ugrađenim
DTS dekoderom.
Audio DRC
Auto
Omogućava reprodukciju
pri dinamičkom opsegu
određenom na disku (samo
BD-ROM). Ostali diskovi
reprodukuju se na nivou
"Standard".
Standard
Reprodukcija pri standardnom nivou kompresije.
Wide Range
Komprimovanje ne deluje.
Proizvodi se dinamičan zvuk.
Downmix
Surround
Emituje audio signal s efektom
surround. Odaberite ovo kod
spajanja audio uređaja koji
podržava Dolby Surround
(Pro Logic) ili DTS Neo 6.
Stereo
Emituje audio signal bez
efekta surround. Odaberite
ovo kod spajanja audio uređaja koji ne podržava Dolby
Surround (Pro Logic) ili
DTS Neo 6.
BD/DVD Viewing
Settings
Parental Control
Settings
BD/DVD Menu
Password
Odabir standardnog jezika menija za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete "Select Language Code", pojavi
se polje za unos jezičkog koda. U odeljku
"Popis jezičkih kodova" (str. 38) pronađite
kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
Podešavanje ili promena lozinke za funkciju
Parental Control. Lozinka vam omogućava
podešavanje ograničenja reprodukcije
BD-ROM ili DVD VIDEO diskova te za
reprodukciju Internet video zapisa. Ako
je potrebno, za BD-ROM i DVD VIDEO
diskove i Internet video sadržaje možete
podesiti različite nivoe ograničenja.
Audio
Odabir standardnog jezika zapisa za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete "Original", odabran je jezik
koji ima prioritet na disku.
Kad odaberete "Select Language Code", pojavi
se polje za unos jezičkog koda. U odeljku
"Popis jezičkih kodova" (str. 38) pronađite
kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
Parental Control Area Code
Reprodukcija nekih BD-ROM, DVD VIDEO
diskova ili Internet video zapisa može
se ograničiti prema geografskom području.
Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim
scenama. Sledite uputstva sa ekrana i upišite
svoju četvorocifrenu lozinku.
Subtitle
BD Parental Control
Odabir standardnog jezika titlova za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete "Select Language Code", pojavi
se polje za unos jezičkog koda. U odeljku
"Popis jezičkih kodova" (str. 38) pronađite
kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
Reprodukcija nekih BD-ROM diskova može
se ograničiti prema uzrastu korisnika. Scene
se mogu blokirati ili zameniti drugim scenama.
Sledite uputstva sa ekrana i upišite svoju
četvorocifrenu lozinku.
BD Hybrid Disc Playback Layer
BD
Reprodukuje BD sloj.
DVD/CD
Reprodukuje DVD ili CD sloj.
BD Internet Connection
Allow
Do not allow
U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
Onemogućava spajanje na
Internet.
BD Data Storage Options
Interna
memorija
Memoriše BD podatke u
internu memoriju.
USB device
(rear)
Memoriše BD podatke na
USB memoriju spojenu na
zadnju USB priključnicu.
DVD Parental Control
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova
može se ograničiti prema uzrastu korisnika.
Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim
scenama. Sledite uputstva sa ekrana i upišite
svoju četvorocifrenu lozinku.
Internet Video Parental Control
Reprodukcija nekih Internet video zapisa
može se ograničiti prema uzrastu korisnika.
Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim
scenama. Sledite uputstva sa ekrana i upišite
svoju četvorocifrenu lozinku.
Internet Video Unrated
Allow
Dopušta se reprodukcija
Internet video zapisa bez
podešenog nivoa ograničenja.
Block
Ne dopušta se reprodukcija
Internet video zapisa bez
podešenog nivoa ograničenja.
25
Music Settings
Super Audio CD Playback Layer
System Settings
OSD
Super Audio
CD
Reprodukcija Super Audio
CD sloja.
Odabir jezika za menije uređaja, koji se
pojavljuju na TV ekranu.
CD
Reprodukcija CD sloja.
Dimmer
Super Audio CD Playback Channels
DSD 2ch
DSD Multi
Reprodukcija dela sa 2
kanala.
Bright
Jače osvetljen displej.
Dark
Slabije osvetljen displej.
Off
Isključuje osvetljenje displeja tokom reprodukcije.
Kad reprodukcija ne traje,
displej je slabije
osvetljen.
Reprodukcija dela sa više
kanala.
Control for HDMI
On
Omogućava upotrebu funkcije
"Control for HDMI" (str. 35).
Off
Isključuje funkciju.
Quick Start Mode
On
Skraćuje vreme za uključenje uređaja iz pripravnog
stanja.
Off
Smanjuje potrošnju u pripravnom stanju.
Auto Standby
On
Uključuje funkciju "Auto
Standby". Automatski
isključuje uređaj u pripravno
stanje ukoliko se kroz 30
minuta ne pritisne nijedna
tipka uređaja.
Off
Isključuje funkciju.
Auto Display
26
On
Automatski prikazuje informacije na ekranu, prilikom
promene gledanog naslova,
moda slikovnih datoteka,
audio signala itd.
Off
Prikazuje informacije samo
kad pritisnete DISPLAY.
Screen Saver
On
Off
Uključuje funkciju screen
saver. Slika screen saver
pojavljuje se ukoliko ne
koristite uređaj duže od
10 minuta tokom prikaza
sadržaja na ekranu.
Isključuje funkciju.
Software Update Notification
On
Podešava uređaj kako bi vas
obavestio o dostupnosti
novije verzije softvera
(str. 22).
Off
Isključuje funkciju.
Gracenote Settings
Auto
Automatski preuzima
informacije o disku nakon
zaustavljanja reprodukcije
diska. Za preuzimanje se
treba spojiti na mrežu.
Manual
Preuzima informacije o
disku ako je sa menija
opcija odabrano "Playback
History" ili "Information
Display".
Network Settings
Internet Settings
Prvo je potrebno spojiti uređaj na mrežu. Za
pojedinosti pogledajte "Spajanje na mrežu"
(str. 15).
View Network Prikazuje trenutni status
mreže.
Status
Wired Setup
Odaberite ovo ako se spajate
direktno na širokopojasni
router.
Wireless
Setup
Odaberite ovo ako koristite
bežični LAN router. Dodatne
detalje potražite na sledećoj
Internet stranici i proverite
odeljak FAQ:
Za korisnike iz evropskih
zemalja
http://support.sony-europe.
com/
Network Connection Diagnostics
Možete provesti mrežnu dijagnostiku kako
biste proverili da li je mrežno spajanje tačno
napravljeno.
DivX(R) VOD
Connection Server Settings
Detalje potražite na sledećoj Internet
stranici:
vod.divx.com
Podešava da li će se prikazati spojeni server
ili ne.
System Information
Prikaz informacija o softverskoj verziji
uređaja i MAC adresa.
BD Remote Device Registration
Registruje vaš "BD Remote" uređaj.
Registered BD Remote Devices
Prikazuje se lista vaših registrovanih "BD
Remote" uređaja.
27
Easy Setup
Ponovno pokretanje "Easy Setup" postavki
za unos osnovnih podešenja. Sledite uputstvo na ekranu.
Resetting
Reset to Factory Default Settings
Možete resetovati postavke uređaja na fabričke vrednosti tako da odaberete skupinu
postavki. Sve postavke unutar grupe će se
resetovati.
Initialize Personal Information
Možete izbrisati lič ne podatke memorisane
na uređaju.
28
U slučaju problema
Ako dođe do neke od sledećih poteškoća tokom upotrebe uređaja, pre nego što odnesete
uređaj na servis, proučite ovo uputstvo jer
vam ono može pomoći u rešavanju problema.
Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Slika
Slike nema ili se ne prikazuje verno.
Dodatne
informacije
 Proverite da li su svi kablovi čvrsto spojeni
(str. 12).
 Prebacite prekidač ulaznog signala na vašem
TV prijemniku u položaj za prikazivanje
signala s uređaja.
 Podesite izlaznu video rezoluciju na najniži
nivvv o pritiskom na tipku  na uređaju
dužim od 10 sekundi.
 Za HDMI spajanja pokušajte sledeće:
 Isključite i ponovno uključite uređaj.
 Isključite i ponovno uključite spojenu
opremu.  Odspojite i ponovno spojite
HDMI kabl.
 HDMI OUT priključnica je spojena na
DVI uređaj koji ne podržava tehnologiju za
zaštitu autorskih prava.
 Kod HDMI spajanja proverite postavke
"Output Video Format" u meniju "Screen
Settings" (str. 23).
 Ako se emituju i analogni signali podesite
postavku "BD/DVD-ROM 1080/24p
Output" u meniju "Screen Settings" na
"Off" (str. 23).
 Za BD-ROM diskove proverite postavku
"BD/DVD-ROM 1080/24p Output" u
meniju "Screen Settings" (str. 23).
Jezik prikaza na ekranu automatski se
menja kod spajanja na HDMI OUT
priključnicu.
 Ako je "Control for HDMI" podešeno na
"On" (str. 26), jezik prikaza na ekranu
automatski se menja zavisno od postavke
jezika na spojenom TV prijemniku (ako
promenite postavku na TV prijemniku, itd.).
 nastavlja se
29
Zvuk
Zvuka nema ili se ne reprodukuje verno.
 Proverite da li su svi kablovi čvrsto spojeni
(str. 12).
 Prebacite selektor ulaznog signala na vašem
AV pojačalu (prijemniku) tako da ono
emituje audio signale sa uređaja.
 Ako se audio signal ne emituje kroz DIGITAL
OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT
priključnicu, proverite postavke zvuka
(str. 24).
 Za HDMI spajanja pokušajte sledeće:
 Isključite i ponovo uključite uređaj.
 Isključite i ponovo uključite spojenu
opremu.  Odspojite i ponovo spojite
HDMI kabl.
 Za HDMI spajanja, ako je uređaj spojen na
TV preko AV pojačala (prijemnika), pokušajte da spojite HDMI kabl direktno na TV.
Pogledajte i uputstvo za upotrebu isporučeno
sa AV pojačalom (prijemnikom).
 HDMI OUT priključnica je spojena na DVI
uređaj (DVI priključnice ne podržavaju
audio signale).
 Uređaj spojen na HDMI OUT priključnicu
ne podržava audio format uređaja. Proverite
postavke zvuka (str. 24).
HD Audio signali (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i
DTS-HD Master Audio) ne emituju se kao
sled bitova (bitstream).
 Podesite "BD Audio MIX Setting" na "Off"
u meniju "Audio Settings" (str. 24).
 Proverite da li je spojeno AV pojačalo (prijemnik) kompatibilno sa svakim HD Audio
formatom.
Ne emituje se interaktivni zvuk.
 Podesite "BD Audio MIX Setting" na "On"
u meniju "Audio Settings" (str. 24).
Disk
Disk se ne može reprodukovati.
 Disk je zaprljan ili oštećen.
 Disk je okrenut naopako. Umetnite disk sa
stranom za reprodukciju okrenutom prema
dole.
 Format diska nije moguće reprodukovati na
ovom uređaju (str. 33).
 Uređaj ne može reprodukovati snimljeni
disk koji nije pravilno finalizovan.
 Regionalni kôd na BD ili DVD disku ne
podudara se sa regionalnim kodom uređaja.
USB uređaj
DVD uređaj ne prepoznaje spojeni USB
uređaj.
 Proverite da li je USB uređaj čvrsto spojen
na USB priključnicu.
 Proverite da li su USB uređaj ili kabl
oštećeni.
 Proverite da li je USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj spojen preko USB huba,
spojite USB uređaj direktno na uređaj.
BRAVIA Internet Video
Slika/zvuk su loši/prikaz nekih programa
gubi oštrinu, posebno tokom brzih ili
tamnih scena.
 Kvalitet slike/zvuka može biti lošiji zavisno
od pružaoca Internet sadržaja.
 Kvalitet slike/zvuka možete poboljšati
promenom brzine veze. Preporučujemo
vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za video
zapise standardne rezolucije (10 Mbps za
High Definition video zapise).
 Ne sadrže svi video zapisi zvuk.
Slika je mala.
 Pritisnite  za povećanje.
30
Mrežno povezivanje
Uređaj se ne može spojiti na mrežu.
 Proverite vezu sa mrežom (str. 15) i mrežne
postavke (str. 27).
BRAVIA Sync ("Control for
HDMI")
Funkcija "Control for HDMI" ne radi
(BRAVIA Sync).
 Podesite "Control for HDMI" na "On"
(str. 26).
 Ako promenite HDMI povezivanje,
isključite i ponovo uključite uređaj.
 Ako dođe do prekida napajanja, podesite
 Bežične postavke routera mogu se automatski
"Control for HDMI" na "Off", zatim podepromeniti ako funkciju Wi-Fi Protected
site "Control for HDMI" na "On" (str. 26).
Setup upotrebite pre podešavanja postavki
 Proverite sledeće tačke i pogledajte uputroutera. U tom slučaju promenite bežične
stvo za upotrebu isporučeno uz komponentu.
postavke na računaru.
– proverite da li je spojena komponenta
kompatibilna s funkcijom "Control for
Uređaj se ne može spojiti na bežični LAN
HDMI".
router.
– proverite da li je podešenje funkcije "Con Proverite da li je bežični LAN router uključen.
trol for HDMI" na spojenoj komponenti
 Zavisno od uslova okoline, kao što su matetačno.
rijal zidova, uslovi prijema radio talasa
 Kada uređaj spajate na TV prijemnik preko
ili prepreke između uređaja i bežičnog LAN
AV pojačala (prijemnika),
routera, domet komunikacije može se
– ako AV pojačalo (prijemnik) nije kompasmanjiti. Primaknite uređaj i bežični LAN
tibilno s funkcijom "Control for HDMI"
router jedan drugom.
nećete moći da kontrolišete TV prijemnik
 Uređaji koji upotrebljavaju frekventni
preko uređaja.
pojas od 2,4 GHz, kao što su mikrotalasne
– ako promenite HDMI vezu, odspojite i
peći, Bluetooth ili bežični digitalni uređaji
ponovo spojite glavno napajanje, a dođe
mogu ometati komunikaciju. Odmaknite
do nestanka napajanja pokušajte sledeće:
uređaj od takvih uređaja ili ih isključite.
 Odaberite odgovarajući ulaz na AV
pojačalu (prijemniku), tako se signal ureŽeljeni bežični router nije pronađen čak i
đaja pojavi na ekranu TV prijemnika. 
kad izvedete pretraživanje ("Scan").
Podesite "Control for HDMI" na "Off",
 Pritisnite RETURN za povratak na prethodni
zatim podesite "Control for HDMI" na
ekran i pokušajte ponovo pokrenuti
"On" (str. 26). Pogledajte uputstvo za
"Scan". Ako željeni bežični router još
upotrebu isporučeno s AV pojačalom
uvek nije pronađen, pritisnite RETURN
(prijemnikom).
za odabir ručne registracije ("Manual
registration").
Ne možete spojiti računar na Internet
nakon postupka "Wi-Fi Protected Setup
(WPS)".
Prilikom uključivanja uređaja na ekranu
se pojavljuje poruka "A new software
version has been found on the network.
Perform update under 'Network Update'.
(Na mreži je pronađena nova verzija
softvera. Izvršite ažuriranje pomoću opcije
'Network Update'.).
 Pogledajte "Network Update (nadogradnja
preko mreže)" (str. 22) kako biste nadogradili
uređaj na noviju verziju softvera.
 nastavlja se
31
Ostalo
Reprodukcija ne počinje od početka
sadržaja.
 Pritisnite OPTIONS i odaberite "Play from
start."
Reprodukcija ne počinje od mesta
nastavljanja na kojem ste je zaustavili.
 Mesto nastavljanja je možda izbrisano iz
memorije zavisno od diska kada
– otvorite fioku diska.
– odspojite USB uređaj.
– reprodukujete neki drugi sadržaj.
– isključite uređaj.
Fioka diska se ne može otvoriti, a na
displeju uređaja se prikazuje
"LOCKED" ili "TLK ON"
 Kad se pojavi "LOCKED", uređaj je
zaključan. Za poništavanje dečije blokade,
držite pritisnutom tipku  na uređaju, dok
se na displeju ne pojavi "UNLOCK"
(str. 8).
 Kad se pojavi "TLK ON", obratite se vašem
Sony prodavcu ili ovlaš ćenom lokalnom
Sony servisu.
Fioka diska se ne otvara i ne možete
ukloniti disk, čak ni nakon što pritisnete
.
 Pokušajte sledeće:  Isključite uređaj i
odspojite kabl napajanja.
 Ponovo spojite kabl napajanja i
istovremeno držite pritisnutom tipku  na
uređaju.  Držite pritisnutom tipku  na
uređaju sve dok se fioka ne otvori.

Uklonite disk.  Kad se na displeju
pojavi "OPEN", zadržite pritisnutom tipku
/ na uređaju više od 10 sekundi, dok se
uređaj ponovno ne uključi.
32
Na displeju je prikazano "Exxxxx" ili
"FAN ERR".
 Ako se pojavi oznaka "Exxxxx" obratite se
najbližem Sony dobavljaču ili ovlaš ćenom
lokalnom Sony servisu i prenesite im kôd
greške.
 Ako se pojavi poruka "FAN ERR" pokušajte
sledeće:  Uverite se da ventilacioni
otvori na zadnjoj strani uređaja nisu zatvoreni.  Postavite uređaj na mesto na
kojem je osigurano dovoljno provetravanja
kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do
nakupljanja toplote.
Uređaj ne reaguje ni na jednu tipku.
 Unutar uređaja se kondenzovala vlaga (str. 3).
 Zadržite pritisnutom tipku / na uređaju
više od 10 sekundi dok se indikatori na
displeju uređaja ne isključe. Ako uređaj i
dalje ne reaguje ni na jednu tipku, odspojite
i ponovno spojite kabl napajanja.
Tehnički podaci
Sistem
Laser: Poluprovodnički laser
Ulazne i izlazne priključnice
(Naziv priključnice:
Vrsta priključnice/Nivo izlaza/Impedansa
tereta)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phono priključnica/2 Vrms/10 kiloohma
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optička izlazna priključnica/–18 dBm
(talasna dužina 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono priključnica/0,5 Vp-p/75 ohma
HDMI OUT:
HDMI 19-pinski standardni priključak
COMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb, Pr):
Phono priključnica/Y: 1 Vp-p/
Pb, Pr: 0,7 Vp-p/75 ohma
LINE OUT VIDEO:
Phono priključnica/1 Vp-p/75 ohma
LAN (100):
100BASE-TX Terminal
USB:
USB priključnica tipa A (za spajanja USB
memorije, čitača memorijskih kartica,
digitalnih fotoaparata i digitalnih video
kamera)
Bežična veza
Bežični LAN standard:
IEEE802.11a/b/g/n
Frekventni raspon:
Evvv ropski modeli:
2,4 GHz pojas: Kanali 1-13
5 GHz pojas: Kanali 36-64, 100-140
Modulacija:
DS-SS modem i OFDM modem
Opšte
Napajanje:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
24 W
Dimenzije (približno):
430 mm  219 mm  46 mm (širina/dubina/
visina) uključujući delove koji vire
Masa (približno):
2,3 kg
Radna temperatura:
od 5 ºC do + 35 ºC
Radna vlažnost:
25% do 80%
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 11.
Tehnički podaci i dizajn podložni su promeni
bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
Diskovi za reprodukciju
Blu-ray
disk*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Audio CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
*2
*3
Budući da su tehnički podaci o Blu-ray disku
novi i još se razvijaju, neki diskovi možda
neće moći da se reprodukuju zavisno od vrste
i verzije diska.
Audio izlaz se razlikuje zavisno od izvora, spojene izlazne priključnice i odabranih postavki
zvuka.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, uključujući tip BD-R
diska s organičkim pigmentom (tip LTH).
BD-R diskovi snimljeni na računaru ne mogu se
reprodukovati ako sadrže postscript.
CD ili DVD diskovi se ne mogu reprodukovati
ako nisu pravilno finalizovani. Za dodatne informacije, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz uređaj za snimanje.
 nastavlja se
33
Diskovi koji se ne mogu reprodukovati
& BD diskovi sa kutijom
& DVD-RAM diskovi
& HD DVD diskovi
& DVD Audio diskovi
& PHOTO CD diskovi
& Deo sa podacima CD-Extra diska
& VCD/Super VCD diskovi
& Strana s audio materijalom na DualDisc
diskovima
Napomena vrste diskova
Ovaj uređaj namenjen je reprodukciji diskova
koji su usklađeni s Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs i neki audio diskovi
kodirani sa tehnologijom zaštite autorskih
prava nisu usklađeni s Compact Disc (CD)
standardom te se možda neće moći reprodukovati na ovom proizvodu.
Napomena o funkcijama reprodukcije
BD/DVD diskova
Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova
mogu biti podešene od strane proizvođača
softvera. Pošto ovaj uređaj reprodukuje BD/
DVD diskove prema sadržaju diska koji su
izradili proizvođači softvera, neke funkcije
reprodukcije možda neće biti dostupne.
Napomena o dvoslojnim BD/DVD
diskovima
Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno
prekinuti prilikom izmene slojeva.
Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD
VIDEO)
Tipovi datoteka koji se mogu
reprodukovati
Video
Format datoteke
DivX*2
MPEG-4
".mkv," ".mp4,"
".m4v," ".m2ts,"
".mts"
".wmv," ".asf"
AVCHD*5
*3
Muzika
Format datoteke
Ekstenzije
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
".mp3"
AAC*1*4*5
".m4a"
WMA9 Standard*1*4*5 ".wma"
LPCM
".wav"
Fotografije
Format datoteke
Ekstenzije
JPEG
".jpg," ".jpeg"
*1
*2
.
Regionalni kôd
*3
*4
34
".avi," ".divx"
AVC*1*5
WMV9*1*5
Na zadnjoj strani vašeg uređaja odštampan je
regionalni kôd i uređaj može reprodukovati
samo BD-ROM/DVD-ROM diskove označene istim regionalnim kodom ili oznakom
ALL
Ekstenzije
MPEG-1 Video/PS*1*5 ".mpg," ".mpeg,"
".m2ts," ".mts"
MPEG-2 Video/PS,
TS*1*6
Uređaj ne reprodukuje datoteke kodirane
DRM-om.
O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni
video format koji je napravila kompanija DivX,
Inc. Ovaj uređaj je službeno sertifikovan za reprodukciju DivX video zapisa. Za više informacija
posetite www.divx.com gde su vam dostupni i
softverski alati koji datoteke pretvaraju u DivX
video zapise.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Kako bi mogao
reprodukovati DivX Video-on-Demand (VOD)
sadržaj, ovaj DivX Certified® uređaj mora prvo
biti registrovan. Za generisanje registracijskog koda
pronađite odeljak za DivX VOD na meniju
s podešenjima uređaja. S tim kodom posetite
vod.divx.com kako biste dovršili postupak
registracije i saznali više o DivX VOD.
Uređaj reprodukuje datoteke AVCHD formata
koje su snimljene, na primer, digitalnom video
kamerom. Disk AVCHD formata nije moguće
reprodukovati ako nije pravilno finalizovan.
Uređaj ne reprodukuje datoteke kodirane kao
Lossless.
*5
*6
Uređaj ne reprodukuje datoteku tog formata na
DLNA serveru.
Uređaj može reprodukovati samo standard
definition video zapise na DLNA serveru.

& Neke datoteke možda nećete moći reprodukovati,
zavisno od formata, kodiranja, uslova snimanja
ili stanja DLNA servera.
& Neke rač unarski obrađene datoteke se možda
neće reprodukovati.
& Uređaj prepoznaje sledeće datoteke ili foldere
na BD, DVD, CD diskovima i USB uređajima:
– do foldera na petom nivou hijerarhije
– do 500 datoteka na pojedinom nivou
& Uređaj može prepoznati sledeće datoteke ili
foldere memorisane na DLNA serveru:
– do foldera na 20. nivou hijerarhije
– do 999 datoteka na pojedinom nivvv ou
& Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
DVD uređajem.
& Uređaj prepoznaje Mass Storage Class (MSC)
uređaje (poput flash memorija ili HDD-a) koji su
kompatibilni s FAT-om i nisu podeljeni na particije, uređaje klase Still Image Capture Device
(SICD) i tastaturu sa 101 tipkom (samo preko
prednje USB priključnice).
& Kako biste izbegli oštećivanje podataka, USB
memorije i spoljašnjih uređaja, isključite uređaj
prilikom spajanja ili uklanjanja USB memorije
ili spoljašnjih uređaja.
& Uređaj možda neće pravilno reprodukovati video
datoteke s DATA CD diska snimljene uz visoku
brzinu bita. Savetujemo da takve datoteke reprodukujete s DATA DVD diskova.
O BRAVIA Sync funkciji (samo
za HDMI vezu)
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju "Control for HDMI" pomoću HDMI
kabla (opcija), upravljanje se pojednostavljuje
kako je opisano niže:
& Reprodukcija pritiskom na tipku
Kad pritisnete jednu od sledećih tipki,
spojeni TV prijemnik se uključi te se automatski bira odgovarajući ulazni kanal
za uređaj.
––/
– HOME: Automatski se pojavi početni
meni uređaja (str. 10, 16, 21).
––: Reprodukcija počinje automatski.
& Isključenje sistema
Kad isključite TV prijemnik pomoću tipke
TV / na daljinskom upravljaču, uređaj
i sve komponente koje podržavaju HDMI
automatski se isključuju.
& Theatre
Kad pritisnete THEATRE, uređaj automatski
bira optimalni video mod za gledanje
filmova. Kad je Sony AV pojačalo (prijemnik) spojeno pomoću HDMI kabla, izlaz
zvučnika takođe se automatski menja.
Kad je pomoću HDMI kabla spojen TV
prijemnik koji podržava funkciju Theatre
Mode, video mod TV prijemnika automatski
se prebacuje na Theatre Mode. Ponovo
pritisnite tipku kako biste vratili originalno
podešenje.
& Praćenje jezika
Kad promenite jezik menija na ekranu
vašeg TV prijemnika, jezik menija uređaja
takođe se menja nakon isključenja i
uključenja uređaja.
Priprema za BRAVIA Sync funkciju
Podesite "Control for HDMI" na "On" u
meniju "System Settings" (str. 26). Za
detalje o podešavanju vašeg TV prijemnika
ili drugih spojenih komponenti, pogledajte
uputstvo za upotrebu isporučeno uz TV
prijemnik ili komponente.

& Kad pomoću HDMI kabla spojite Sony TV
prijemnik koji je kompatibilan s "Control for
HDMI" funkcijom Easy Setting, postavka
"Control for HDMI" na uređaju automatski se
uključuje, ako je postavka "Control for HDMI"
na spojenom TV prijemniku takođe podešena
na "On". Pogledajte uputstvo za upotrebu isporuč eno uz TV.
& Kad pomoću HDMI kabla spojite Sony TV
prijemnik koji je kompatibilan s BRAVIA Sync
funkcijom, možete upravljati osnovnim funkci jama uređaja pomoću daljinskog upravljača TV
prijemnika, ako je postavka "Control for HDMI"
na spojenom TV prijemniku podešena na "On".
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz TV.

Zavisno od spojne komponente, funkcija "Control
for HDMI" možda neće raditi. Pogledajte uputstvo
za upotrebu isporučeno uz komponentu.
 nastavlja se
35
O sigurnosti bežičnog LAN-a
S obzirom da se komunikacija kod bežične
LAN funkcije obavlja radio talasima,
podložna je mogućnosti presretanja. Kako
bi se bežična komunikacija zaštitila, uređaj
podržava različite sigurnosne funkcije. Pripazite da pravilno konfigurišete sigurnosne
postavke u skladu s mrežnim okruženjem.
͞ No Security (bez sigurnosti)
Iako je podešavanje jednostavno, svako
može presresti bežičnu komunikaciju ili
upasti u vašu bežičnu mrežu, čak i bez
sofisticiranog alata. Imajte na umu da postoji
opasnost od neovlašć enog pristupa podacima
ili presretanja podataka.
͞ WEP
WEP upotrebljava sigurnosne funkcije za
komunikaciju kako bi se osujetilo da drugi
korisnici presretnu komunikaciju ili upadnu
u bežičnu mrežu. WEP je tradicionalna tehnologija koja omogućava spajanje i starijim
uređajima koji ne podržavaju TKIP/AES.
͞ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena
kako bi ispravila nedostatke WEP-a. TKIP
omogućava viši nivo sigurnosti u odnosu
na WEP.
͞ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je sigurnosna tehnologija koja upotrebljava napredne sigurnosne metode i razlikuje
se od WEP i TKIP.
AES omogućava viši nivo sigurnosti u
odnosu na WEP i TKIP.
36
Autorska prava i zaštićeni
znakovi
& Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih
prava (copyright) koja je zaštićena patentima
u SAD-u i drugim zakonima o intelektualnom
vlasništvu.
Upotrebu ove tehnologije mora odobriti
Macrovision Corporation i namenjena je
isključivo za kućnu i drugu ograničenu upotrebu,
osim ako Macrovision Corporation nije izrazito
odobrio drugačiju upotrebu.
Reverzno inženjerstvo ili rastavljanje je zabranjeno.
& "AVCHD" i "AVCHD" logotip su zaštićeni
znakovi kompanija Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
& Java i svi zaštitni znakovi i logotipi bazirani na Javi su registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sun
Microsystems, Inc. u SAD-u i drugim zemljama.
& Ć, "XMB" i "xross media bar" su zaštićeni znakovi kompanija Sony Corporation i Sony Computer
Entertainment Inc.
& U ovaj proizvod ugrađena je High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) tehnologija.
HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi kompanije HDMI Licensing LLC.
& "Blu-ray Disc" je zaštitni znak.
& "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" i "CD"
logotipi su zaštitni znakovi.
& "BD-LIVE", "BD-LIVE" logotip i
"BONUSVIEW" su zaštitni znakovi kompanije
Blu-ray Disc Association.
& "Blu-ray 3D" i logotip "Blu-ray 3D" su zaštitni
znakovi Blu-ray Disc Association.
& "x.v.Colour" i "x.v.Colour" logotip su zaštitni
znaci kompanije Sony Corporation.
& "BRAVIA" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
& "PhotoTV HD" i "PhotoTV HD" logotip su
zaštitni znaci kompanije Sony Corporation.
& MPEG Layer-3 je tehnologija audio kodiranja
i patenti koji se koriste uz dopuštenje kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
& DivX®, DivX Certified® i pripadajući logotipi
su registrovani zaštitni znakovi kompanije
DivX, Inc. i koriste se uz dopuštenje.
& Windows Media je registrovani zaštitni znak ili
zaštitni znak kompanije Microsoft Corporation
u SAD-u i/ili ostalim državama.
& Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
intelektualnog vlasništva kompanije Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez
dopuštenja kompanije Microsoft ili njenog ovlaš ćenog predstavništva Microsoft.
& Tehnologiju prepoznavanja muzike i videa i sa
njima povezanih podataka omogućava Gracenote®.
Gracenote je industrijski standard po pitanju tehnologije prepoznavanja muzike i isporuke za nju
vezanih sadržaja. Za više informacija posetite,
molimo, www.gracenote.com.
Prava na CD, DVD, Blu-ray Disc i audio i video
podatke koje isporučuje kompanija Gracenote,
Inc., copyright © 2000-nadalje poseduje kompanija Gracenote. Prava na Gracenote Software,
copyright © 2000-nadalje poseduje kompanija
Gracenote. Na ovaj uređaj i usluge odnosi se jedan
ili više patenata koje poseduje kompanija Gracenote. Posetite Internet stranicu kompanije Gracenote za nepotpunu listu korištenih patenata kompanije Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenote logo i logotip te "Powered
by Gracenote" logo su bilo registrovani zaštitni
znakovi bilo zaštitni znakovi kompanije Gracenote u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim državama.
& Wi-Fi CERTIFIED™ logotip je sertifikovana
oznaka Wi-Fi Alliance.
& Wi-Fi CERTIFIED™ oznaka je oznaka Wi-Fi
Alliance.
& "Wi-Fi CERTIFIED™" i "Wi-Fi Protected
Setup™" su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
& DLNA®, DLNA logotip i DLNA CERTIFIED®
su zaštitni znakovi, oznake usluga ili oznake
sertifikata Digital Living Network Alliance.
& Ostali nazivi sistema i proizvoda su uglavnom
zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi
njihovih proizvođača. Oznake ™ i ® nisu naznačene u ovom dokumentu.
Brojčani kodovi TV prijemnika
kojima se može upravljati
Kada držite pritisnutom tipku TV /, brojčanim tipkama unesite kôd proizvođača.
Ako je navedeno više od jednog koda, pokušajte
da ih unesete jedan po jedan dok ne pronađete
onaj koji vaš TV prijemnik podržava.
Proizvođač
Brojčani kôd
Sony
01 (standardno)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
 nastavlja se
37
Popis jezičkih kodova
Za detalje pogledajte "BD/DVD Viewing Settings (postavke za gledanje BD/DVD diskova)"
(str. 25)
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
Afarski
1194
Abhazijski
1196
Afrikaans
1203
Amharički
1209
Arapski
1217
Asameski
1226
Ajmarski
1229
Azerbejdžanski
1233
Baškirski
1235
Beloruski
1239
Bugarski
1245
Biharski
1248
Bislamski
1253
Bengalski
1254
Tibetski
1257
Bretonski
1261
Katalanski
1269
Korzikanski
1283
Češki
Velški
1287
Danski
1297
Nemački
1298
Butanski; Dzongkha
Grčki
1299
Engleski
Esperanto
1300
Španski
1301
Estonski
1305
Baskijski
1307
Perzijski
1311
Finski
1313
Fidži
1326
Fareski
1327
Francuski
1332
Frizijski
1334
Irski
1345
1347
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaratski
Hauski
Hindi
Hrvatski
Mađarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Italijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski;
Kalaallisut
Kambodžijski;
Kmerski
Kanada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski; Lao
Litvanski
Letonski
Malaški
Maorski
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavski
Maratijski
Malajski
Malese; Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Holandski
Norveški
Okcitanski
Oromo
Orijski
Punjabi; Panjabi
Poljski
Pashto; Pushto
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski; Rundi
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sangho; Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški;
Sinhaleski
Slovački
Slovenski
Samoanski
Šona
Somalijski
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Albanski
Srpski
Sisvati; Svati
Sesoto; Soto
južni
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski; Tswana
Tonga;
Otočje Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Twi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
Neodređeno
Ograničenje reprodukcije/područni kod
Za detalje pogledajte "Parental Control Area Code" (str. 25).
Broj, država (kod)
2044, Argentina (ar)
2047, Australija (au)
2046, Austrija (at)
2057, Belgija (be)
2070, Brazil (br)
2090, Čile (cl)
2092, Kina (cn)
2093, Kolumbija (co)
2115, Danska (dk)
2165, Finska (fi)
2174, Francuska (fr)
2109, Nemačka (de)
2200, Greece (gr)
38
2219, Hong Kong (hk)
2248, Indija (in)
2238, Indonezija (id)
2239, Irska (ie)
2254, Italija (it)
2276, Japan (jp)
2304, Koreja (kr)
2333, Luksemburg (lu)
2363, Malezija (my)
2362, Meksiko (mx)
2376, Holandija (nl)
2390, Novi Zeland (nz)
2379, Norway (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Filipini (ph)
2428, Poljska (pl)
2436, Portugal (pt)
2489, Rusija (ru)
2501, Singapur (sg)
2149, Španjolska (es)
2499, Švedska (se)
2086, Švicarska (ch)
2543, Tajvan (tw)
2528, Tajland (th)
2184, Ujedinjeno Kraljevstvo (gb)
Softver ovog uređaja može se u budućnosti nadograditi. Detaljnije informacije o
dostupnim nadogradnjama potražite na:
Za korisnike iz evropskih zemalja
http://support.sony-europe.com/

Kako biste saznali korisne savete i informacije o Sony proizvodima i uslugama,
molimo posetite: www.sony-europe.com/myproduct
http://www.sony.net/
4-169-145-11(1)
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising