4-169-142-11(1)
Uputstvo za upotrebu
Blu-ray Disc™ / DVD uređaj
BDP-S370/S373
© 2010 Sony Corporation
Samo za Evv
v ropu
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara
ili strujnog udara, ne izlažite ovaj
uređaj kiši niti vlazi.
Kako biste izbegli strujni udar, ne
otvarajte kućište. Popravke trebaju
obavljati samo osposobljeni
serviseri.
Mrežni kabl sme se zameniti
isključivo u ovlašćenom servisu.
Baterije i uređaji u kojima se nalaze
baterije ne smeju se izlagati preteranoj vrućini, na primer direktnom
sunčevom svetlu, plamenu i
slično.
OPREZ
Upotrebom optičkih instrumenata
uz ovaj uređaj povećava se opasnost
za vid. Pošto je laserski zrak ovog
Blu-ray Disc/DVD uređaja štetan
za oči, ne pokušavajte da
rastavljate kućište.
Popravke trebaju obavljati samo
osposobljeni serviseri.
Ova oznaka smeštena je na
zaštitnom kućištu lasera unutar
kućišta uređaja.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao
CLASS 1 LASER proizvod. Oznaka
CLASS 1 LASER PRODUCT
smeštena je na zaštitnom kućištu
lasera unutar kućišta uređaja.
2
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenjivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
državama sa posebnim
sistemima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži
ukazuje da se ovaj proizvod ne
sme odlagati sa kućnim otpadom.
Umesto toga, opremu za odlaganje
odnesite u vama najbliže mesto
za skupljanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne
negativne posledice za okolinu i
ljudsko zdravlje koje inače mogu
imati uticaja ukoliko se uređaj ne
odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj
sastavljen pridonosi očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljnije
informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnoj kancelariji,
komunalnoj službi ili prodavnici
gde ste kupili uređaj.
Odlaganje starih baterija
(primenjivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
državama sa posebnim
sistemima za odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži
ukazuje da se baterija isporučena
sa ovim proizvodom ne sme
odlagati sa kućnim otpadom.
Kod nekih baterija se taj simbol
može koristiti u kombinaciji sa
hemijskom oznakom. Mogu biti
dodati i hemijski simboli za živu
(Hg) ili olovo (Pb) ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem istrošenih
baterija čuvate okolinu i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem baterija ugrožava
se okolina i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz
sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti
zahteva stalnu vezu sa ugrađenom
baterijom, njenu zamenu valja
poveriti isključivo ovlašćenom
servisu.
Kako bi se garantovalo pravilno
rukovanje baterijom, na kraju
njenog radnog veka je odnesite
na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da
pogledate poglavlje o tome kako
sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.
Odnesite je na odlagalište za
recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu u
kojoj ste kupili proizvod.
Proizvođač ovog uređaja je Sony
Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašć eni
predstavnik za EMC i sigurnost
proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije pogledajte
adresu na garantnom listu.
Mere opreza
& Ovaj uređaj radi na 220 V – 240 V
AC, 50 Hz/60 Hz. Proverite da
li je radni napon uređaja u skladu
sa naponom lokalnog mrežnog
napajanja.
& Kako biste sprečili požar ili
električni udar, ne stavljajte na
uređaj posude sa tečnošću, npr.
vaze.
& Postavite ovaj uređaj tako da se
kabl napajanja može odmah
odspojiti iz električne utičnice u
slučaju nezgode.
Napomene o diskovima
& Kako bi disk ostao čist, držite
ga za ivicu. Ne dodirujte površinu.
Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine mogu oštetiti disk.
& Ne izlažite disk direktnom
sunčevom svetlu i izvorima
toplote, na primer dovodima
toplog vazduha, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran
na direktnom sunčevom svetlu,
jer može doći do značajnog
porasta temperature u autu.
& Nakon reprodukcije, smestite
disk u pripadajuću kutiju.
& Čistite disk krpom za čišćenje.
Disk se briše od sredine
prema ivici.
Mere opreza
Ovaj uređaj je testiran i potvrđen
da odgovara ograničenjima iz
smernice o elektromagnetnoj
kompatibilnosti za spajanje
kablovima kraćim od 3 metra.
& Ne koristite rastvore poput
benzina, razređivača, komercijalno nabavljivih čistača za
diskove/soč iva, niti anti-statičke
sprejeve namenjene vinilnim
pločama.
& Ako ste ispisali nalepnicu za
disk, sačekajte da se osuši
pre reprodukcije diska.
& Ne koristite sledeće diskove.
– Disk za čišćenje so čiva.
– Diskove koji nisu standardnog oblika (na primer,
kvadrat, srce).
– Diskove sa nalepnicom.
– Diskove sa celofanskom
trakom ili ostatkom lepila
od nalepnice.
& Za uklanjanje ogrebotina sa
strane diska sa koje se vrši
reprodukcija, nikad ne polirajte disk.
O postavljanju
& Postavite uređaj na mesto na
kojem je osigurano dovoljno
provetravanje kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do
nakupljanja toplote.
& Ne postavljajte uređaj na
mekane podloge, na primer na
tepih, jer to može zatvoriti
ventilacione otvore.
& Ne postavljajte uređaj u
skučeni prostor, na primer, u
policu za knjige ili slično.
& Ne postavljajte uređaj na mesta
u blizini izvora toplote, ili
na mesta koja se nalaze pod
direktnim uticajem sunčevog
zraka, prekomerne prašine ili
mehaničkih udara.
& Nemojte koristiti uređaj na
otvorenom, u vozilima, na
brodovima ili drugim plovilima.
& Ako unesete uređaj iz hladnog
na toplo mesto, ili ako je
postavljen u veoma vlažnom
prostoru, vlaga se može kondenzovati na soč ivima unutar
uređaja. Ako dođe do toga,
uređaj možda neće pravilno
raditi. U tom slučaju, uklonite
disk i ostavite uređaj uključen
oko pola sata dok vlaga ne
ispari.
& Ne postavljajte uređaj u kosi
položaj. Dizajniran je samo za
rad u horizontalnom položaju.
& Ne postavljajte teške ili nestabilne predmete na uređaj.
& Na fioku diska ne postavljajte
ništa osim diskova.
U suprotnom, može doći do
oštećenja uređaja ili predmeta.
& Izvadite diskove pre pomeranja uređaja. U suprotnom,
može doći do oštećenja diska.
& Kad prenosite uređaj, odspojite
mrežni kabl (kabl napajanja) i
sve ostale kablove iz uređaja.
 nastavlja se
3
O izvorima napajanja
O zamenskim delovima
& Uređaj nije odspojen sa mrežnog napona sve dok je utikač
kabla napajanja spojen na
električnu utičnicu, čak i ako
je sam uređaj isključen.
& Odspojite uređaj iz zidne
utičnice ako ga nećete upotrebljavati duže vreme. Za
odspajanje mrežnog kabla,
uhvatite sâm utikač, nikad ne
povlačite kabl.
& Sledite dole navedene
smernice kako biste izbegli
oštećivanje mrežnog kabla
(kabla napajanja). Ukoliko
je kabl glavnog napajanja
oštećen, nemojte ga koristiti
budući da biste tako mogli
izazvati strujni udar ili požar.
– Nemojte priklještiti mrežni
kabl (kabl napajanja) između uređaja i zida, police i sl.
– Ne postavljajte teške predmete na mrežni kabl (kabl
napajanja) niti povlačite
sâm mrežni kabl (kabl
napajanja).
U slučaju popravke ovog uređaja, možete uzeti zamenjene
delove kako biste ih reciklirali.
O spajanju na HDMI OUT
priključnicu
Pridržavajte se sledećih smernica jer nepravilno rukovanje
može oštetiti HDMI OUT
priključnicu i utikač.
& Pažljivo poravnajte HDMI
OUT priključnicu na zadnjoj
strani uređaja i HDMI utikač
tako da proverite njihov
oblik. Proverite da utikač nije
naopako okrenut ili nagnut.
O čišćenju
Kućište, kontrolnu ploču i tipke
čistite mekanom krpom. Nemojte
koristiti sredstva koja bi mogla
ogrebati površinu, na primer,
prašak za ribanje ili rastvore
poput alkohola ili benzina.
O diskovima za čišćenje,
sredstvima za čišćenje
diskova/sočiva
Nemojte koristiti diskove za
čišćenje niti sredstva za čišćenje
diskova/soč iva (uključujući i
one u teč nom obliku i u obliku
spreja). To može uzrokovati
kvar uređaja.
4
Oprez: Ovaj uređaj ima mogućnost beskrajnog prikaza
zadržane ("zamrznute")
video slike ili prikaza menija
na ekranu vašeg televizora.
Ako ostavite prikaz zadržane
slike ili menija na ekranu
vašeg TV prijemnika tokom
dužeg vremenskog perioda,
to može prouzrokovati trajno
oštećenje TV ekrana. Na to
su posebno osetljivi plazma
televizori i projekcioni TV
prijemnici.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili
problema vezanih za vaš uređaj,
molimo obratite se najbližem
Sony prodavcu.
O podešavanju glasnoće
Ne pojačavajte glasnoću tokom
slušanja dela sa veoma niskim
nivvoom ulaznog signala ili bez
audio signala. U suprotnom,
može doći do ozlede sluha i
oštećenja zvučnika kad započne
reprodukcija dela sa visokim
nivoom signala.
VAŽNA NAPOMENA
& Odspojite HDMI kabl kad
prenosite uređaj.
& Prilikom spajanja ili odspajanja, nemojte uvrtati niti
okretati HDMI utikač.
Sadržaj
UPOZORENJE ....................................................................................................2
Mere opreza .......................................................................................................3
Pregled delova i kontrola ..................................................................................6
Povezivanje i podešavanje
Korak 1: Priprema uređaja..................................................................................9
Korak 2: Spajanje uređaja ................................................................................10
Korak 3: Easy Setup .........................................................................................12
Spajanje na mrežu ............................................................................................12
Reprodukcija
Reprodukcija diska ...........................................................................................14
Reprodukcija sa USB uređaja ..........................................................................15
Reprodukcija preko mreže ...............................................................................16
Dostupne opcije ...............................................................................................16
Postavke i podešenja
Korištenje menija za podešenja .......................................................................18
Network Update (nadogradnja preko mreže) ...................................................19
Screen Settings (postavke ekrana)...................................................................19
Audio Settins (postavke zvuka) ........................................................................20
BD/DVD Viewing Settings (postavke za gledanje BD/DVD diskova) ................21
Parental Control Settings (postavke ograničenja reprodukcije) .......................22
Music Settings (muzičke postavke) .................................................................22
System Settings (postavke sistema) ................................................................23
Network Settings (postavke mreže)..................................................................24
Easy Setup (jednostavno podešavanje) ...........................................................24
Resetting (resetovanje) ....................................................................................24
Dodatne informacije
U slučaju problema...........................................................................................25
Tehnički podaci ................................................................................................28
5
Pregled delova i kontrola
Prednja strana uređaja

Tipka  ima ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna tačka tokom upotrebe uređaja.
AFioka diska
F (zaustavljanje)
BIndikator napajanja
G (reprodukcija)
Svetli belo kad je uređaj uključen.
CSenzor daljinskog upravljača
DDisplej
, : Svetli tokom reprodukcije ili
pauze.
 : Svetli prilikom aktiviranja postavke
ponavljanja.
HD: Svetli tokom emitovanja
720p/1080i/1080p video signala.
E (USB) priključnica
Za spajanje USB uređaja.
H (otvaranje/zatvaranje)
I/ (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje uređaja, ili isključenje u
pripravno stanje.
Zaključavanje fioke diska (Child Lock)
Možete zaključati fioku diska i sprečiti
da bude greškom otvorena.
Kad je uređaj uključen pritisnite i zadržite
tipku  na uređaju duže od 10 sekundi.
Fioka diska se tako zaključava ili otključava.
z adnja strana uređaja
ALINE OUT (R-AUDIO-L)
priključnice
BLINE OUT (VIDEO) priključnica
CDIGITAL OUT (COAXIAL)
priključnica
DDIGITAL OUT (OPTICAL)
6
priključnica
EVentilacioni otvori
F (USB) priključnica
GHDMI OUT priključnica
HCOMPONENT VIDEO OUT
(Y, Pb, Pr) priključnice
ILAN (100) priključnica
Daljinski upravljač
Dostupne funkcije daljinskog upravljača
zavise od diska i situacije.
A (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje fioke diska.
-TV-  (odabir TV ulaza)
Odabir između TV ulaza i drugih izvora
ulaznog signala.
-TV- / (uključeno/pripravno
stanje za TV)
Uključenje TV prijemnika, ili isključenje
u pripravno stanje.
/ (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje uređaja, ili isključenje u
pripravno stanje.
BBrojčane tipke (0 - 9)
Unos brojeva naslova/poglavlja i sl.
 (glasnoća) +/–
Podešavanje glasnoće TV prijemnika.
THEATRE (str. 30)
Automatski odabire optimalni video mod
za gledanje filmova.
Tipka THEATRE aktivna je samo kad
je uređaj spojen na AV pojačalo (ili
prijemnik) ili TV prijemnik koji podržava
funkciju Sony Theatre Mode.
AUDIO (str. 21)
Odabir jezika zapisa kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na više
jezika. Odabir zvučnog zapisa na CD
disku.
SUBTITLE (str. 21)
Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na
više jezika.
 (reprodukcija) (str. 16)

Brojčana tipka 5, tipke AUDIO,  +, i  imaju
ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna tačka
tokom upotrebe uređaja.
Prikazuje Internet sadržaj dodat listi
Favourites List (omiljene Internet
stranice). Možete memorisati do 18 programa sa omiljenim Internet sadržajem.
CTipke u boji (crvena/zelena/
žuta/plava)
Tipke prečice za interaktivne funkcije.
DTOP MENU
Pokretanje ili zatvaranje glavnog menija
BD ili DVD diska.
POP UP/MENU
Pokretanje ili zatvaranje menija iskačućeg BD-ROM diska ili menija DVD
diska.
 nastavlja se
7
OPTIONS (str. 16)
Pokretanje menija sa dostupnim opcijama,
na ekranu.
HOME
Pokretanje menija uređaja.
Prikazuje pozadinsku sliku pri pritisku na
ikonicu kategorije na početnom meniju.
RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
///
Pomeranje kursora radi odabira prikazane
stavke.
Srednja tipka (ENTER)
Ulaz u odabranu stavku.
E/ (prethodno/sledeće)
Prelaz na prethodno/sledeće poglavlje,
zapis ili datoteku.
/ (ponovna reprodukcija/
napred)
 (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pam ćenje
mesta zaustavljanja (mesto nastavljanja).
Mesto nastavljanja za naslov/zapis je
poslednje reprodukovano mesto na
disku ili poslednja fotografija za folder
sa fotografijama.
F (svetlo) (samo BDP-S373)
Osvetljava tipke D i E (uz tipke /
// i ENTER) i korisno je za korištenje u mraku.
Prikaz početnog menija
Početni meni pojavljuje se kada pritisnete
HOME. Kategoriju odaberite pomoću /
. Odaberite stavku pomoću /, a zatim
pritisnite ENTER.
Stavka
Kategorija
Na kratko ponavlja trenutne kadrove kroz
10 sekundi/na kratko ubrzava reprodukciju
trenutnih kadrova kroz 15 sekundi.
/ (pretraživanje prema
nazad/napred)
& Brzo pretraživanje diska prema nazad/
napred, kad se pritisne tokom reprodukcije. Svaki put kad pritisnete ovu
tipku tokom reprodukcije video zapisa
brzina pretraživanja se menja.
& Kad pritisnete tipku duže od jedne
sekunde u pauzi reprodukcija se odvija
usporeno.
& Kad kratko pritisnete tipku u pauzi,
reprodukuje se kadar po kadar.
 (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
DISPLAY (str. 15)
Prikaz informacija o reprodukciji na
ekranu.
 (pauza)
Pauza ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
8
 (Setup): Podešavanje postavki uređaja.
 (Photo): Prikazivanje fotografija.
 (Music): Reprodukcija muzike.
 (Video): Reprodukcija video zapisa.
 (Network): Prikaz stavki vezanih za
mrežu.
Korak 1: Priprema
uređaja
Provera isporučenog pribora
Proverite da li je uz uređaj isporučen sledeći
pribor:
& Daljinski upravljač (1)
& Baterije R6 (veličina AA) (2)
Priprema daljinskog upravljača
Umetnite dve R6 (veličina AA) baterije u
skladu sa oznakama polariteta  i  na barijama i unutar baterijskog sandučeta.
Povezivanje i
podešavanje
9
Korak 2: Spajanje uređaja
Ne spajajte glavno napajanje pre nego što izvršite sva ostala spajanja.
Spajanje na TV prijemnik
Odaberite jedan od sledećih načina spajanja skladno ulaznim priključnicama vašeg TV prijemnika. Prilikom spajanja uskladite boju priključka sa bojom priključnice.
HDMI kabl (nije isporučen)
Visok kvalitet
Audio/video kabl (nije isporučen)
Komponentni video kabl
(nije isporučen)
Audio/video kabl (nije isporučen)
Standardan
kvalitet

Ne spajajte uređaj preko videorekordera. Video signali emitovani preko videorekordera mogu biti pogođeni
sistemima za zaštitu autorskih prava te će slika na televizoru biti deformisana.
10
Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)
Odaberite jedan od sledećih načina spajanja skladno ulaznim priključnicama AV pojačala
(prijemnika). Ako odaberete  ili  napravite odgovarajuće postavke u meniju "Audio Settings"
(str. 20).
HDMI kabl (nije isporučen)
HDMI kabl
(nije isporučen)
 Podesite postavku "BD Audio MIX Setting" (str. 20).
Koaksijalni digitalni kabl
(nije isporučen)
ili
Optički digitalni kabl (nije isporučen)
 Podesite postavke "Dolby Digital (Coaxial / Optical)*1" (str. 20)
i "DTS (Coaxial / Optical)*2" (str. 20).
Audio/video kabl (nije isporučen)
*1
Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i simbol dvostrukog D su
zaštićeni nazivi i oznake kompanije Dolby
Laboratories korporacije.
*2
Proizvedeno prema licenci kompanije DTS, Inc.
Brojevi patenata: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 i
ostalih američkih i svetskih izdatih patenata u
pripremi. DTS je registrovani zaštitni znak, dok
su DTS logotipi, simbol DTS-HD i DTS-HD
Master Audio zaštitni znakovi kompanije DTS,
Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Sva prava pridržana.
11
Korak 3: Easy Setup
Kad je uređaj uključen po prvi put
Sačekajte neko vreme da se uređaj
uključi i započne "Easy Setup" (brzo i
jednostavno podešavanje).
1
Spajanje na mrežu
Kablovsko povezivanje
Spojite LAN kabl na priključnicu LAN
(100) na uređaju.
Spojite uređaj na napajanje.
LAN kabl
(nije ispručen)
na zidnu utičnicu
2
Širokopojasni ADSL modem/
Internet
ruter
kablovski modem
Pritisnite / za uključenje uređaja.
Podešavanje mrežnih postavki
3
Odaberite "Network Settings," "Internet
Settings" a zatim "Wired Setup" (str. 24), te
sledite uputstvo na ekranu kako biste završili
podešavanje.
Uključite TV prijemnik, odaberite na
njemu odgovarajući ulaz tako da se
signal uređaja pojavi na ekranu TV
prijemnika.
Bežično USB spajanje
Isključite uređaj, zatim na USB priključnicu
sa prednje ili sa zadnje strane uređaja spojite
USB adapter za bežični LAN (UWA-BR100,
dostupan na tržištu od januara 2010).

USB adapter za bežični LAN možda neće biti
dostupan u nekim regijama/državama.
USB adapter za
bežični LAN
4
LAN kabl
(nije ispručen)
Provedite "Easy Setup".
Sledite uputstvo na ekranu i tako napravite osnovne postavke upotrebom tipki
/// i ENTER na daljinskom
upravljaču.
</M/m/,
ENTER
12
Ruter za
bežični LAN
ADSL modem/ Internet
kablovski modem
Podešavanje mrežnih postavki
Odaberite "Network Settings," "Internet
Settings" a zatim "USB Wireless Setup"
(str. 24), te sledite uputstvo na ekranu
kako biste završili podešavanje.
13
Reprodukcija diska
Vrste prikladnih diskova pogledajte "Diskovi
koji se mogu reprodukovati" (str. 29).
1
2
3
Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako da se signal uređaja
pojavi na ekranu TV prijemnika.
Pritisnite  i položite disk na fioku
diska.
Strana za reprodukciju okrenuta
prema dole
Pritisnite  za zatvaranje fioke
diska.
Na početnom meniju pojavljuje se 
i reprodukcija započinje.
Ako reprodukcija ne započne automatski
odaberite  pod kategorijom 
(Video),  (Music) ili  (Photo), i
pritisnite ENTER.
Reprodukcija
Uživanje u BONUSVIEW/
BD-LIVE opcijama
Na nekim BD-ROM diskovima sa logotipom
"BD LIVE"* nalazi se dodatan sadržaj i drugi
podaci koji se mogu preuzeti i koristiti.
*
1
2
14
Spojite USB memoriju na USB priključnicu sa zadnje strane uređaja (str. 6).
Za lokalno memorisanje koristite USB
memoriju kapaciteta 1 GB ili više.
Priprema za BONUSVIEW/BD-LIVE opcije.
& Spojite uređaj na mrežu (str. 12).
& Podesite postavku "BD Internet
Connection" na "Allow" (str. 21).
3
Umetnite BD-ROM disk sa BONUSVIEW/
BD-LIVE sadržajem.
Način rada razlikuje se zavisno od diska.
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz disk.

Za brisanje podataka sa USB memorije odaberite
"Erase BD Data" pod  (Video) i pritisnite
ENTER. Svi podaci snimljeni u folderu buda/budb
biće izbrisani.
Reprodukcija sa USB
uređaja
Možete reprodukovati video zapise/muziku/
fotografske datoteke sa spojenog USB uređaja.
Vrste prikladnih USB uređaja pogledajte
"Tipovi datoteka koji se mogu reprodukovati"
(str. 29).
1
Spojite USB uređaj u USB priključnicu
na uređaju.
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz USB uređaj pre spajanja.
Prikazivanje informacija o
reprodukciji
Informacije o reprodukciji i slično možete
proveriti pritiskom na tipku DISPLAY.
Prikazane informacije variraju zavisno od
vrste diska ili okolnostima uređaja.
Primer: kod reprodukcije BD-ROM diska
2
3
USB uređaj
Upotrebom tipki / odaberite na
početnom meniju  (Video), 
(Music) ili  (Photo).
Odaberite Ϊ (USB Device) pomoću
/, a zatim pritisnite ENTER.
ATrenutno odabran ugao snimanja
BBroj ili naziv naslova
CTrenutna audio postavka
DDostupne funkcije ( ugao snimanja,
 jezik dijaloga, titlovi)
EInformacije o reprodukciji
Prikazuje mod reprodukcije, traku statusa
reprodukcije, tip diska, video kodek,
brzinu bitova i tip ponavljanja.
FBroj poglavlja
GIzlazna rezolucija/video frekvencija
15
Reprodukcija preko mreže Dostupne opcije
Streaming za BRAVIA Internet
Video
Služi kao pristupnik koji odabrani Internet
sadržaj i razne zabavne sadržaje prema odabiru
isporučuje direktno na vaš uređaj.
1
2
3
Izvršite pripreme za BRAVIA Internet
Video.
Pritiskom na OPTIONS prikazuju se razne
dostupne postavke i operacije reprodukcije.
Dostupne stavke razlikuju se zavisno od
okolnosti.
Uobičajene opcije
Stavke
Detalji
Playback
History
Prikazuje naslov u evidenciji
reprodukcije BD-ROM/DVDROM/audio diska zasnovano
na tehnologiji Gracenote.
Spojite uređaj na mrežu (str. 12).
Upotrebom tipki / odaberite na
početnom meniju  (Video), 
(Music) ili  (Photo).
Tipkama / odaberite ikonicu
pružaoca Internet sadržaja i
pritisnite ENTER.
Ako nije pribavljena lista Internet
sadržaja prikazuje se ikonica koja to
označava ili nova ikonica.
Upotreba upravljačke ploče
Upravljačka ploča se pojavljuje prilikom
početka reprodukcije video datoteke. Prikazane
stavke mogu se razlikovati zavisno od pružaoca Internet sadržaja. Za ponovni prikaz
pritisnite DISPLAY.
Repeat Setting Podešavanje moda ponavljanja.
Favourites
List
Prikaz liste omiljenih
sadržaja.
Play/Stop
Pokretanje ili zaustavljanje
reprodukcije.
Play from
start
Pokretanje reprodukcije od
početka sadržaja.
Information
Display
Prikaz informacija sadržanih
na BD-ROM/DVD-ROM/
audio disku zasnovvv ano
na tehnologiji Gracenote.
Add to
Favourites
Dodavanje Internet sadržaja
listi omiljenih sadržaja.
Remove from
Favourites
Uklanjanje Internet
sadržaja sa liste omiljenih
sadržaja.
Samo  (Video)
Stavke
Detalji
AV SYNC
Podešava dužinu razmaka
između slike i zvuka, tako
što odlaže emitovanje zvuka
u odnosu na emitovvv anje slike
(0 do 120 milisekundi).
Video
Settings
& Picture Quality Mode:
Odabire podešenje slike
prema sa različitim nivoima
osvetljenja u okruženju.
& FNR: Umanjuje nasumične
smetnje koje se pojavljuju
u slici.
& BNR: Umanjuje smetnje
koje podsećaju na kockice
mozaika, u slici.
& MNR: Umanjuje sitne
smetnje oko obrisa slike
("mosquito noise").
APrikaz kontrola
Pritisnite /// ili ENTER za
operacije reprodukcije.
BTraka statusa reprodukcije
Traka statusa, kursor koji označava
trenutni položaj, vreme reprodukcije,
trajanje video datoteke
CNaziv iduće video datoteke
DNaziv i ocena trenutno odabrane video
datoteke
16
Stavke
Detalji
Play/Pause
Pokretanje ili pauziranje
reprodukcije.
Top Menu
Prikazuje glavni meni
BD ili DVD diska.
Menu/Popup
Menu
Prikaz menija iskaču ćeg
BD-ROM diska ili menija
DVD diska.
Title Search
Pretražuje naslove BDROM/DVD VIDEO diskova
i započinje reprodukciju od
početka.
Chapter
Search
Pretraživanje poglavlja i
pokretanje reprodukcije od
početka.
Angle
Odabir drugog ugla gledanja
kad su na BD-ROM/DVD
VIDEO disk snimljene scene
iz različitih uglova.
Samo  (Photo)
Stavke
Detalji
Slideshow
Speed
Menja brzinu slideshow
reprodukcije.
Slideshow
Slideshow reprodukcija.
Rotate Left
Okreće fotografiju u smeru
suprotnom od kazaljke na
satu, za 90 stepeni.
Rotate Right
Okreće fotografiju u
smeru kazaljke na satu,
za 90 stepeni.
17
Korištenje menija za
podešenja
Odaberite  (Setup) u meniju uređaja kad
želite promeniti postavke uređaja. Standardne
postavke su podvu č ene.
1
2
Odaberite  (Setup) koristeći /.
Odaberite ikonu kategorije postavki
pomoću /, zatim pritisnite ENTER.
Ikona
Objašnjenje
Network Update (nadogradnja preko mreže) (str. 19)
Nadogradnja softvera uređaja.
Postavke i
podešenja
18
Screen Settings (postavke
ekrana) (str. 19)
Podešenje postavki slike zavisno
od vrste spojenih priključnica.
Audio Settings (postavke
zvuka) (str. 20)
Podešenje postavki zvuka zavisno od vrste spojenih priključnica.
BD/DVD Viewing Settings
(postavke za gledanje BD/
DVD diskova) (str. 21)
Podešenje preciznih postavki za
reprodukciju BD/DVD diska.
Parental Control Settings
(postavke ograničenja
reprodukcije) (str. 22)
Omogućuje detaljne postavke za
funkciju ograničavanja
reprodukcije.
Music Settings (muzičke
postavke) (str. 22)
Omogućuje detaljne postavke za
reprodukciju Super Audio CD
diskova.
System Settings (postavke
sistema) (str. 23)
Podešenje postavki vezanih uz
uređaj.
Network Settings (postavke
mreže) (str. 24)
Podešenje preciznih postavki za
Internet i mrežu.
Easy Setup (jednostavno
podešavanje) (str. 24)
Ponovno pokretanje Easy Setup
postavki za unos osnovnih
podešenja.
Resetting (resetovanje)
(str. 24)
Resetuje postavke uređaja na
fabričke vrednosti.
Network Update
(nadogradnja preko
mreže)
Za nadogradnju softvera uređaja putem
mreže pritisnite "OK"
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Prikazuje široku sliku sa
crnim trakama pri vrhu i dnu.
Pan & Scan
Prikazuje sliku celom visinom ekrana, sa odsečenim
ivicama sa strane.

& Savetujemo da nadogradnju preko mreže obavite
približno svaka 2 meseca.
& Za informacije o funkcijama ažuriranja, posetite
sledeću Internet stranicu;
http://support.sony-europe.com/
Screen Settings
(postavke ekrana)
Cinema Conversion Mode
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo. Uređaj automatski detektuje da li je materijal baziran na video sadržaju ili na filmskom sadržaju
te odabire prikladan način
konverzije.
Video
Uvek će se odabrati način
konverzije prikladan za
materijale bazirane na
video sadržaju, bez obzira
na materijal.
TV Type
16:9
4:3
Odaberite ovo podešenje kad
spajate na TV prijemnik sa
širokom slikom (wide-screen)
ili na TV prijemnik sa funkcijom širokog ekrana (wide
mode).
Odaberite ovo kad spajate na
TV prijemnik sa ekranom
4:3, koji ne podržava funkciju
širokog ekrana.
Output Video Format
HDMI
U normalnim okolnostima
odaberite "Auto". Za rezoluciju snimljenu na disk odaberite "Original Resolution".
Ako je rezolucija niža od
SD rezolucije, povećava se
do SD rezolucije.
Component
Video
Odabir rezolucije koja je
prikladna za vaš TV prijemnik.
Video
Automatski odabir najniže
rezolucije.
Screen Format
Original
Fixed Aspect
Ratio
Odaberite ovo kad spajate na
TV prijemnik koji podržava
funkciju širokog ekrana.
Prikazuje 4:3 sliku u 16:9
formatu čak i na TV prijemniku sa širokim ekranom.
Menja veličinu slike kako
bi bila u skladu sa veličinom
ekrana zadržavajući originalni format slike.

& Kad istovremeno spajate HDMI OUT priključnicu
i ostale izlazne video priključnice, odaberite "Component Video".
& Ako se pri postavci "HDMI" ili "Component
Video" rezoluciji ne pojavi slika, odaberite
drukčiju rezoluciju.
 nastavlja se
19
BD/DVD-ROM 1080/24p Output
Auto
Emituje 1920  1080p/24 Hz
video signale samo kod povezivanja na TV prijemnik koji
podržava 1080/24p, pomoću
HDMI OUT priključnice.
Off
Odaberite ovo ako vaš TV
prijemnik ne podržava
1080/24p video signale.
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto
Automatski detektuje vrstu
priključenog TV prijemnika
i odabire odgovarajuće
podešenje boje.
YCbCr (4:2:2) Emituje YCbCr 4:2:2
video signale.
Audio Settins
(postavke zvuka)
Audio (HDMI)
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo. Emituje audio
signale u skladu sa statusom
spojenog HDMI uređaja.
PCM
Emituje PCM signale preko
HDMI OUT priključnice.
DSD Output Mode
On
Emituje DSD signale preko
HDMI OUT priključnice pri
reprodukciji Super Audio
diska. Ako je odabrano "On",
analogni signali ne emituju se
prilikom reprodukcije Super
Audio diska.
Off
Emituje PCM signale preko
HDMI OUT priključnice pri
reprodukciji Super Audio
diska.
YCbCr (4:4:4) Emituje YCbCr 4:4:4
video signale.
RGB
Omogućuje RGB video
signale.
HDMI Deep Colour Output
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
12bit
Emituje 12-bitne/10-bitne video
signale kod povezivanja sa TV
prijemnikom kompatibilnim
sa funkcijom Deep Colour.
10bit
Off
Odaberite ovo kad je slika
nestabilna ili kad su boje
neprirodne.
BD Audio MIX Setting
On
Emituje audio signale dobijene
mešanjem interaktivnih i
sekundarnih audio signala u
primarni audio signal.
Off
Emituje samo primarne audio
signale. Odaberite ovo za
emitovanje HD audio signala
na AV pojačalo (prijemnik).
Pause Mode
Auto
Frame
20
U normalnim okolnostima
odaberite ovo. Pojavljuju se
dinamičke pokretne slike bez
zamagljivanja.
Prikaz statične slike u visokoj
rezoluciji.
Dolby Digital (Coaxial / Optical)
Downmix
PCM
Konvertuje signale radi emitovanja linearnih PCM signala.
Odaberite ovo kod spajanja
audio uređaja bez ugrađenog
Dolby Digital dekodera.
Dolby Digital
Odaberite ovo kod spajanja
audio uređaja sa ugrađenim
Dolby Digital dekoderom.
DTS (Coaxial / Optical)
Downmix
PCM
Konvertuje signale radi
emitovanja linearnih PCM
signala. Odaberite ovo kod
spajanja audio uređaja bez
ugrađenog DTS dekodera.
DTS
Odaberite ovo kod spajanja
audio uređaja sa ugrađenim
DTS dekoderom.
Audio DRC
Auto
Omogućuje reprodukciju pri
dinamičkom opsegu određenom na disku (samo BDROM). Ostali diskovi reprodukuju se na nivou "Standard".
Standard
Reprodukcija pri standardnom nivou kompresije.
Wide Range
Komprimovanje ne deluje.
Proizvodi se dinamičan zvuk.
Downmix
Surround
Stereo
Emituje audio signal sa efektom surround. Odaberite ovo
kod spajanja audio uređaja koji podržava Dolby Surround
(Pro Logic) ili DTS Neo 6.
Emituje audio signal bez efekta
surround. Odaberite ovo kod
spajanja audio uređaja koji
ne podržava Dolby Surround
(Pro Logic) ili DTS Neo 6.
BD/DVD Viewing
Settings (postavke za
gledanje BD/DVD diskova)
BD/DVD Menu
Odabir standardnog jezika menija za BDROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete "Select Language Code", pojavi
se polje za unos jezičkog koda. U odeljku
"Lista jezičkih kodova" (str. 33) pronađite
kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
Audio
Odabir standardnog jezika zapisa za BD-ROM
ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete "Original", odabran je jezik
koji ima prioritet na disku. Kad odaberete
"Select Language Code", pojavi se polje za
unos jezičkog koda. U odeljku "Lista jezičkih kodova" (str. 33) pronađite kôd za vaš
jezik, te ga unesite u polje za unos.
Subtitle
Odabir standardnog jezika titlova za BD-ROM
ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete "Select Language Code", pojavi
se polje za unos jezičkog koda. U odeljku
"Lista jezičkih kodova" (str. 33) pronađite
kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
BD Hybrid Disc Playback Layer
BD
Reprodukuje BD sloj.
DVD/CD
Reprodukuje DVD ili CD
sloj.
BD Internet Connection
Allow
U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
Do not allow
Onemogućava spajanje na
Internet.
21
Parental Control
Music Settings
Settings (postavke ogra- (muzičke postavke)
ničenja reprodukcije)
Super Audio CD Playback Layer
Password
Podešavanje ili promena lozinke za funkciju
Parental Control. Lozinka vam omogućava
podešavanje ograničenja reprodukcije
BD-ROM ili DVD VIDEO diskova te za
reprodukciju Internet video zapisa. Ako je
potrebno, za BD-ROM i DVD VIDEO
diskove možete podesiti različite nivoe
ograničenja.
Parental Control Area Code
Reprodukcija nekih BD-ROM, DVD VIDEO
diskova ili Internet video zapisa može se
ograničiti prema geografskom području.
Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim
scenama. Sledite uputstvo na ekranu i upišite
svoju četvorocifrenu lozinku.
BD Parental Control
Reprodukcija nekih BD-ROM diskova može
se ograničiti prema uzrastu korisnika. Scene
se mogu blokirati ili zameniti drugim scenama.
Sledite uputstvo na ekranu i upišite svoju
četvorocifrenu lozinku.
DVD Parental Control
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova
može se ograničiti prema uzrastu korisnika.
Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim
scenama. Sledite uputstvo na ekranu i upišite
svoju četvorocifrenu lozinku.
Internet Video Parental Control
Reprodukcija nekih Internet video zapisa
može se ograničiti prema uzrastu korisnika.
Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim
scenama. Sledite uputstvo na ekranu i upišite
svoju četvorocifrenu lozinku.
Internet Video Unrated
22
Allow
Dopušta se reprodukcija
Internet video zapisa bez
podešenog nivoa ograničenja.
Block
Ne dopušta se reprodukcija
Internet video zapisa bez
podešenog nivoa ograničenja.
Super Audio
CD
Reprodukcija Super Audio
CD sloja.
CD
Reprodukcija CD sloja.
Super Audio CD Playback Channels
DSD 2ch
Reprodukcija dela sa 2 kanala.
DSD Multi
Reprodukcija dela sa više
kanala.
System Settings
(postavke sistema)
Screen Saver
On
Uključuje funkciju screen
saver. Slika screen saver
pojavljuje se ukoliko ne
koristite uređaj duže od
10 minuta tokom prikaza
sadržaja na ekranu.
Off
Isključuje funkciju.
OSD
Odabir jezika za menije uređaja, koji se
pojavljuju na TV ekranu.
Dimmer
Software Update Notification
Bright
Jače osvetljen displej.
Dark
Slabije osvetljen displej.
Off
Isključuje osvetljenje displeja tokom reprodukcije.
Kad reprodukcija ne traje,
displej je slabije osvetljen.
Control for HDMI
On
Omogućuje upotrebu funkcije
"Control for HDMI" (str. 30).
Off
Isključuje funkciju.
On
Podešava uređaj kako bi vas
obavestio o dostupnosti novije verzije softvera (str. 19).
Off
Isključuje funkciju.
Gracenote Settings
Auto
Automatski preuzima
informacije o disku nakon
zaustavljanja reprodukcije
diska. Za preuzimanje se
treba spojiti na mrežu.
Manual
Preuzima informacije od diska
ako je sa menija opcija
odabrano "Playback History"
ili "Information Display".
Quick Start Mode
On
Skraćuje vreme za uključenje
uređaja iz pripravnog stanja.
Off
Smanjuje potrošnju u pripravnom stanju.
Auto Standby
On
Uključuje funkciju "Auto
Standby". Automatski isključuje uređaj u pripravno stanje
ukoliko se kroz 30 minuta ne
pritisne nijedna tipka uređaja.
Off
Isključuje funkciju.
DivX(R) VOD
Detalje potražite na sledećoj Internet
stranici: vod.divx.com
System Information
Prikaz informacija o softverskoj verziji
uređaja i MAC adresa.
Auto Display
On
Automatski prikazuje informacije na ekranu, prilikom
promene gledanog naslova,
moda slikovnih datoteka,
audio signala itd.
Off
Prikazuje informacije samo
kad pritisnete DISPLAY.
23
Network Settings
(postavke mreže)
Easy Setup (jednostavno podešavanje)
Internet Settings
Ponovno pokretanje "Easy Setup" postavki za
unos osnovnih podešenja. Sledite uputstvo na
ekranu.
Prvo je potrebno spojiti uređaj na mrežu. Za
pojedinosti pogledajte "Spajanje na mrežu"
(str. 12).
View Network Prikazuje trenutni status
mreže.
Status
Wired Setup
Odaberite ovo ako se spajate
direktno na širokopojasni
ruter.
USB Wireless Odaberite ovo ako koristite
USB adapter za bežični LAN.
Setup
Dodatne detalje potražite na
sledećoj Internet stranici
i proverite odeljak FAQ:
http://support.sony-europe.
com/
Network Connection Diagnostics
Možete provesti mrežnu dijagnostiku kako
biste proverili da li je mrežno spajanje tačno
napravljeno.
BD Remote Device Registration
Registruje vaš "BD Remote" uređaj.
Registered BD Remote Devices
Prikazuje se lista vaših registrovanih "BD
Remote" uređaja.
24
Resetting
(resetovanje)
Reset to Factory Default Settings
Možete resetovati postavke uređaja na fabričke
vrednosti tako da odaberete grupu postavki.
Sve postavke unutar grupe će se resetovati.
Initialize Personal Information
Možete izbrisati lič ne podatke snimljene
na uređaju.
U slučaju problema
Ako dođe do neke od sledećih poteškoća tokom upotrebe uređaja, pre nego što odnesete
uređaj na servis, proučite ovo uputstvo jer
vam ono može pomoći u rešavanju problema.
Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Slika
Slike nema ili se ne prikazuje verno.
Dodatne
informacije
 Proverite da li su svi kablovi čvrsto spojeni
(str. 10).
 Prebacite prekidač ulaznog signala na vašem
TV prijemniku u položaj za prikazivanje
signala sa uređaja.
 Podesite izlaznu video rezoluciju na najniži
nivvvo pritiskom na tipku  na uređaju
dužim od 10 sekundi.
 Za HDMI spajanje pokušajte sledeće:
 Isključite i ponovo uključite uređaj.
 Isključite i ponovo uključite spojenu
opremu.  Odspojite i ponovo spojite
HDMI kabl.
 HDMI OUT priključnica je spojena na DVI
uređaj koji ne podržava tehnologiju za
zaštitu autorskih prava.
 Kod HDMI spajanja proverite postavke
"Output Video Format" u meniju "Screen
Settings" (str. 19).
 Ako se emituju i analogni signali podesite
postavku "BD/DVD-ROM 1080/24p Output"
u meniju "Screen Settings" na "Off"
(str. 20).
 Za BD-ROM diskove proverite postavku
"BD/DVD-ROM 1080/24p Output" u
meniju "Screen Settings" (str. 20).
Jezik prikaza na ekranu automatski se
menja kod spajanja na HDMI OUT
priključnicu.
 Ako je "Control for HDMI" podešeno na
"On" (str. 23), jezik prikaza na ekranu
automatski se menja zavisno od postavke
jezika na spojenom TV prijemniku (ako
promenite postavku na TV prijemniku, itd.).
 nastavlja se
25
Zvuk
Disk
Zvuka nema ili se ne reprodukuje verno.
Disk ne može da se reprodukuje.
 Proverite da li su svi kablovi čvrsto spojeni
(str. 10).
 Prebacite selektor ulaznog signala na vašem
AV pojačalu (prijemniku) tako da ono emituje
audio signale sa uređaja.
 Ako se audio signal ne emituje kroz
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/
HDMI OUT priključnicu, proverite postavke
zvuka (str. 20).
 Za HDMI spajanje pokušajte sledeće:
 Isključite i ponovo uključite uređaj.
 Isključite i ponovo uključite spojenu
opremu.  Odspojite i ponovo spojite
HDMI kabl.
 Za HDMI spajanje, ako je uređaj spojen na
TV preko AV pojačala (prijemnika), pokušajte spojiti HDMI kabl direktno na TV.
Pogledajte i uputstvo za upotrebu isporučeno sa AV pojačalom (prijemnikom).
 HDMI OUT priključnica je spojena na DVI
uređaj (DVI priključnice ne podržavaju
audio signale).
 Uređaj spojen na HDMI OUT priključnicu
ne podržava audio format uređaja. Proverite
postavke zvuka (str. 20).
 Disk je zaprljan ili oštećen.
 Disk je okrenut naopako. Umetnite disk sa
stranom za reprodukciju okrenutom prema
dole.
 Format diska nije moguće reprodukovati
na ovom uređaju (str. 29).
 Uređaj ne može reprodukovati snimljeni
disk koji nije pravilno finalizovan.
 Regionalni kôd na BD ili DVD disku ne
podudara se sa regionalnim kodom uređaja.
HD Audio signali (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i
DTS-HD Master Audio) ne emituju se kao
redosled bitova (bitstream).
 Podesite "BD Audio MIX Setting" na "Off"
u meniju "Audio Settings" (str. 20).
 Proverite da li je spojeno AV pojačalo (prijemnik) kompatibilno sa svakim HD Audio
formatom.
Ne emituje se interaktivni zvuk.
 Podesite "BD Audio MIX Setting" na "On"
u meniju "Audio Settings" (str. 20).
USB uređaj
DVD uređaj ne prepoznaje spojeni USB
uređaj.
 Proverite da li je USB uređaj čvrsto spojen
na USB priključnicu.
 Proverite da li su USB uređaj ili kabl
oštećeni.
 Proverite da li je USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj spojen preko USB
huba, spojite USB uređaj direktno na uređaj.
BRAVIA Internet Video
Slika/zvuk su loši/prikaz nekih programa
gubi oštrinu, posebno tokom brzih ili
tamnih scena.
 Kvalitet slike/zvuka može biti lošiji zavisno
od pružaoca Internet sadržaja.
 Kvalitet slike/zvuka možete poboljšati
promenom brzine veze. Preporučujemo
vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za video
zapise standardne rezolucije (10 Mbps za
High Definition video zapise).
 Ne sadrže svi video zapisi zvuk.
Slika je mala.
 Pritisnite  za povećanje.
26
Mrežno povezivanje
Uređaj se ne može spojiti na mrežu.
 Proverite vezu sa mrežom (str. 12) i mrežne
postavke (str. 24).
Prilikom uključivanja uređaja na ekranu
se pojavljuje poruka "A new software
version has been found on the network.
Perform update under 'Network Update'.
(Na mreži je pronađena nova verzija
softvera. Izvršite ažuriranje pomoću opcije
'Network Update'.).
 Pogledajte "Network Update (nadogradnja
preko mreže)" (str. 19) kako biste nadogradili
uređaj na noviju verziju softvera.
BRAVIA Sync ("Control for HDMI")
Funkcija "Control for HDMI" ne radi
(BRAVIA Sync).
 Podesite "Control for HDMI" na "On"
(str. 23).
 Ako promenite HDMI povezivanje,
isključite i ponovo uključite uređaj.
 Ako dođe do prekida napajanja, podesite
"Control for HDMI" na "Off", zatim podesite "Control for HDMI" na "On" (str. 23).
 Proverite sledeće tačke i pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz komponentu.
– proverite da li je spojena komponenta
kompatibilna sa funkcijom "Control for
HDMI".
– proverite da li je podešenje funkcije
"Control for HDMI" na spojenoj
komponenti tačno.
 Kada uređaj spajate na TV prijemnik preko
AV pojačala (prijemnika),
– ako AV pojačalo (prijemnik) nije kompatibilno sa funkcijom "Control for HDMI"
nećete moći kontrolisati TV prijemnik
preko uređaja.
– ako promenite HDMI vezu, odspojite
i ponovo spojite glavno napajanje, a ako
dođe do nestanka napajanja pokušajte
sledeće:  Odaberite odgovarajući
ulaz na AV pojačalu (prijemniku), tako
da se signal uređaja pojavi na ekranu
TV prijemnika.  Podesite "Control
for HDMI" na "Off", zatim podesite
"Control for HDMI" na "On" (str. 23).
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa AV pojačalom (prijemnikom).
Ostalo
Reprodukcija ne počinje od početka
sadržaja.
 Pritisnite OPTIONS i odaberite "Play from
start."
Reprodukcija ne počinje od mesta nastavljanja na kojem ste je zaustavili.
 Mesto nastavljanja je možda izbrisano iz
memorije zavisno od diska kada
– otvorite fioku diska.
– odspojite USB uređaj.
– reprodukujete neki drugi sadržaj.
– isključite uređaj.
Fioka diska se ne može otvoriti, a na
displeju uređaja se prikazuje
"LOCKED" ili "TLK ON"
 Kad se pojavi "LOCKED", uređaj je
zaključan. Za poništavanje dečje blokade,
držite pritisnutom tipku  na uređaju,
dok se na displeju ne pojavi "UNLOCK"
(str. 6).
 Kad se pojavi "TLK ON", obratite se
vašem Sony prodavcu ili ovlaš ćenom
lokalnom Sony servisu.
Fioka diska se ne otvara i ne možete
ukloniti disk, čak ni nakon što pritisnete .
 Pokušajte sledeće:  Isključite uređaj i
odspojite kabl napajanja.
 Ponovo spojite kabl napajanja i
istovremeno držite pritisnutom tipku  na
uređaju.  Držite pritisnutom tipku  na
uređaju sve dok se fioka ne otvori. 
Uklonite disk.  Kad se na displeju
pojavi "WAIT", zadržite pritisnutom tipku
/ na uređaju više od 10 sekundi, dok se
uređaj ponovo ne uključi.
Na displeju je prikazano "Exxxxx" ili
"FAN ERR".
 Ako se pojavi oznaka "Exxxxx" obratite se
najbližem Sony dobavljaču ili ovlaš ćenom
lokalnom Sony servisu i prenesite im kôd
greške.
 nastavlja se
27
 Ako se pojavi oznaka "FAN ERR" pokušajte sledeće:  Uverite se da ventilacioni
otvori na zadnjoj strani uređaja nisu zatvoreni.  Postavite uređaj na mesto na kojem je osigurano dovoljno provetravanje
kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo
do nakupljanja toplote.
Uređaj ne reaguje ni na jednu tipku.
 Unutar uređaja se kondenzovala vlaga (str. 3).
 Zadržite pritisnutom tipku / na uređaju
više od 10 sekundi dok se indikatori na displeju uređaja ne isključe. Ako uređaj i
dalje ne reaguje ni na jednu tipku, odspojite i ponovo spojite kabl napajanja.
Tehnički podaci
Sistem
Laser: Poluprovodnički laser
Ulazne i izlazne priključnice
(Naziv priključnice:
Vrsta priključnice/Nivo izlaza/Impedansa
tereta)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phono priključnica/2 Vrms/10 kiloohma
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optička izlazna priključnica/–18 dBm
(talasna dužina 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono priključnica/0.5 Vp-p/75 ohma
HDMI OUT:
HDMI 19-pinski standardni priključak
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, Pb, Pr):
Phono priključnica/Y: 1,0 Vp-p/
Pb, Pr: 0,7 Vp-p/75 ohma
LINE OUT VIDEO:
Phono priključnica/1 Vp-p/75 ohma
LAN (100):
100BASE-TX Terminal
USB:
USB priključnica tipa A (za spajanje USB
memorije, čitača memorijskih kartica,
digitalnih fotoaparata i digitalnih video
kamera)
Opšte
Napajanje:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
22 W
Dimenzije (približno):
430 mm  219 mm  36 mm
(širina/dubina/visina) uključujući delove
koji vire
Masa (približno):
2 kg
Radna temperatura:
od 5 ºC do + 35 ºC
Radna vlažnost:
25% do 80%
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 9.
Tehnički podaci i dizajn podložni su promeni
bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost
za eventualne štamparske greške.
28
Diskovi za reprodukciju
Blu-ray
disk*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Audio CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
*2
*3
Budući da su tehnički podaci o Blu-ray disku novi
i još se razvijaju, neki se diskovi možda neće moći
reprodukovati zavisno od vrste i verzije diska. Audio izlaz se razlikuje zavisno od izvora, spojene izlazne priključnice i odabranim postavkama zvuka.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, uključujući tip BD-R
diska sa organskim pigmentom (tip LTH).
BD-R diskovi snimljeni na računaru ne mogu
se reprodukovati ako sadrže postscript.
CD ili DVD diskovi se ne mogu reprodukovati
ako nisu pravilno finalizovani. Za dodatne informacije, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz uređaj za snimanje.
Diskovi koji ne mogu da se reprodukuju
& BD diskovi sa kutijom
& DVD-RAM diskovi
& HD DVD diskovi
& DVD Audio diskovi
& PHOTO CD diskovi
& Deo sa podacima CD dodatka (CD-Extra)
& VCD/Super VCD diskovi
& Strana sa audio materijalom na DualDisc
diskovima
Napomena vrste diskova
Ovaj uređaj namenjen je reprodukciji diskova
koji su usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs i neki audio diskovi kodirani sa tehnologijom zaštite autorskih prava
nisu usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom te se možda neće moći reprodukovati
na ovom proizvodu.
Napomena o funkcijama reprodukcije BD/
DVD diskova
Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova mogu biti podešene od strane proizvođača
softvera. Pošto ovaj uređaj reprodukuje BD/
DVD diskove prema sadržaju diska koji su
napravili proizvođači softvera, neke funkcije
reprodukcije možda neće biti dostupne.
Napomena o dvoslojnim BD/DVD diskovima
Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno
prekinuti prilikom izmene slojeva.
Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD
VIDEO)
Na zadnjoj strani vašeg uređaja odštampan je
regionalni kôd i uređaj može da reprodukuje
samo BD-ROM/DVD-ROM diskove označene
istim regionalnim kodom ili oznakom ALL .
Regionalni kôd
Tipovi datoteka koje mogu da
se reprodukuju
Video
Format datoteke
Ekstenzije
MPEG-1
MPEG-2 Video/PS,
TS*1
".mpg," ".mpeg,"
".m2ts," ".mts"
DivX*2
".avi," ".divx"
Video/PS*1
MPEG-4
AVC*1
".mkv," ".mp4,"
".m4v," ".m2ts,"
".mts"
WMV9*1
".wmv," ".asf"
AVCHD
*3
Muzika
Format datoteke
Ekstenzije
MP3 (MPEG-1 Audio ".mp3"
Layer III)
AAC*1*4
WMA9
Standard*1*4
LPCM
".m4a"
".wma"
".wav"
Fotografije
Format datoteke
Ekstenzije
JPEG
".jpg," ".jpeg"
*1
Uređaj ne reprodukuje datoteke kodirane
DRM-om.
 nastavlja se
29
˝*2
*3
*4
O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni
video format koji je napravila kompanija DivX,
Inc. Ovaj uređaj je službeno sertifikovan za reprodukciju DivX video zapisa. Za više informacija
posetite ww.divx.com gde su vam dostupni i
softverski alati koji datoteke pretvaraju u DivX
video zapise.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Kako bi mogao
reprodukovati DivX Video-on-Demand (VOD)
sadržaj, ovaj DivX Certified® uređaj mora prvo
biti registrovan. Za generisanje registracionog koda
pronađite odeljak za DivX VOD na meniju sa
podešenjima uređaja. S tim kodom posetite
vod.divx.com kako biste završili postupak
registracije i saznali više o DivX VOD.
Uređaj reprodukuje datoteke AVCHD formata
koje su snimljene, na primer, digitalnom video
kamerom. Disk AVCHD formata nije moguće
reprodukovati ako nije pravilno finalizovan.
Uređaj ne reprodukuje datoteke kodirane kao
Lossless.

& Neke datoteke možda nećete moći reprodukovati,
zavisno od formata, kodiranja ili stanja snimka.
& Neke računarsko obrađene datoteke možda se
neće reprodukovati.
& Uređaj prepoznaje sledeće datoteke ili foldere na
BD, DVD, CD diskovima i USB uređajima:
– do foldera na petom nivou hijerarhije
– do 500 datoteka na pojedinom nivou
& Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim
DVD uređajem.
& Uređaj prepoznaje Mass Storage Class (MSC)
uređaje (poput flash memorija ili HDD-a) koji su
kompatibilni sa FAT-om i nisu podeljeni na particije, uređaje klase Still Image Capture Device
(SICD) i tastaturu sa 101 tipkom (samo preko
prednje USB priključnice).
& Kako biste izbegli oštećivanje podataka, USB
memorije i spoljnih uređaja, isključite uređaj
prilikom spajanja ili uklanjanja USB memorije
ili spoljnih uređaja.
& Uređaj možda neće pravilno reprodukovati video
datoteke sa DATA CD diska snimljene uz visoku
brzinu bita. Savetujemo da takve datoteke reprodukujete sa DATA DVD diskova.
30
O BRAVIA Sync funkciji (samo
za HDMI vezu)
Povezujući Sony komponente koje podržavaju funkciju "Control for HDMI" pomoću
HDMI kabla (opcija), upravljanje se pojednostavljuje kako je opisano niže:
& Reprodukcija pritiskom na tipku
Kad pritisnete jednu od sledećih tipki,
spojeni TV prijemnik se uključi te se automatski odabire odgovarajući ulazni kanal
za uređaj.
––/
– HOME: Automatski se pojavi početni
meni uređaja (str. 8, 14, 18).
––: Reprodukcija počinje automatski.
& Isključenje sistema
Kad isključite TV prijemnik pomoću tipke
TV / na daljinskom upravljaču, uređaj
i sve komponente koje podržavaju HDMI
automatski se isključuju.
& Theatre
Kad pritisnete THEATRE, uređaj automatski
odabire optimalni video mod za gledanje
filmova. Kad je Sony AV pojačalo (prijemnik) spojeno pomoću HDMI kabla, izlaz
zvučnika takođe se automatski menja.
Kad je pomoću HDMI kabla spojen TV
prijemnik koji podržava funkciju Theatre
Mode, video mod TV prijemnika automatski
se prebacuje na Theatre Mode. Ponovo
pritisnite tipku kako biste vratili originalno
podešenje.
& Praćenje jezika
Kad promenite jezik menija na ekranu
vašeg TV prijemnika, jezik menija uređaja
takođe se menja nakon isključenja i
uključenja uređaja.
Priprema za BRAVIA Sync funkciju
Podesite "Control for HDMI" na "On" u
meniju "System Settings" (str. 23). Za
detalje o podešavanju vašeg TV prijemnika
ili drugih spojenih komponenti, pogledajte
uputstvo za upotrebu isporučeno uz TV
prijemnik ili komponente.

& Kad pomoću HDMI kabla spojite Sony TV prijemnik koji je kompatibilan s "Control for HDMI"
funkcijom Easy Setting, postavka "Control for
HDMI" na uređaju automatski se uključuje, ako
je postavka "Control for HDMI" na spojenom
TV prijemniku takođe podešena na "On". Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz TV.
& Kad pomoću HDMI kabla spojite Sony TV
prijemnik koji je kompatibilan s BRAVIA Sync
funkcijom, možete upravljati osnovnim funkcijama uređaja pomoću daljinskog upravljača TV
prijemnika, ako je postavka "Control for HDMI"
na spojenom TV prijemniku podešena na "On".
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz TV.

Zavisno od spojene komponente, funkcija "Control
for HDMI" možda neće raditi. Pogledajte uputstvo
za upotrebu isporučeno uz komponentu.
O sigurnosti bežičnog LAN-a
S obzirom da se komunikacija kod bežične
LAN funkcije obavlja radio talasima, podložna je mogućnosti presretanja. Kako bi se
bežična komunikacija zaštitila, uređaj podržava različite sigurnosne funkcije. Pripazite
da pravilno konfigurišete sigurnosne postavke u skladu sa mrežnim okruženjem.
͞ No Security (bez sigurnosti)
Iako je podešavanje jednostavno, svako može
presresti bežičnu komunikaciju ili upasti u
vašu bežičnu mrežu, čak i bez sofisticiranog
alata. Imajte na umu da postoji opasnost od
neovlaš ćenog pristupa podacima ili presretanja podataka.
͞ WEP
WEP upotrebljava sigurnosne funkcije za
komunikaciju kako bi se osujetilo da drugi
korisnici presretnu komunikaciju ili upadnu
u bežičnu mrežu. WEP je tradicionalna tehnologija koja omogućuje spajanje i starijim
uređajima koji ne podržavaju TKIP/AES.
͞ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena
kako bi ispravila nedostatke WEP-a. TKIP
omogućuje viši nivo sigurnosti u odnosu
na WEP.
͞ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je sigurnosna tehnologija koja upotrebljava napredne sigurnosne metode i
razlikuje se od WEP i TKIP.
AES omogućuje viši nivo sigurnosti u
odnosu na WEP i TKIP.
Autorska prava i zaštićeni
znakovi
& Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za zaštitu
autorskih prava (copyright) koja je zaštićena
patentima u SAD-u i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu.
Upotrebu ove tehnologije mora odobriti
Macrovision Corporation i namenjena je isključivo
za kućnu i drugu ograničenu upotrebu, osim ako
Macrovision Corporation nije izričito odobrio
drugačiju upotrebu.
Reverzno inženjerstvo ili rastavljanje je zabranjeno.
& "AVCHD" i "AVCHD" logotip su zaštićeni
znakovi kompanija Panasonic Corporation i
Sony Corporation.
& Java i svi zaštitni znakovi i logotipi bazirani na
Javi su registrovani zaštićeni znakovi kompanije
Sun Microsystems, Inc.
& Ć, "XMB" i "xross media bar" su zaštićeni znakovi kompanija Sony Corporation i Sony
Computer Entertainment Inc.
& U ovaj proizvod ugrađena je High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) tehnologija.
HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi kompanije HDMI Licensing LLC.
& "Blu-ray Disc" je zaštitni znak.
& "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" i "CD"
logotipi su zaštitni znakovi.
& "BD-LIVE", "BD-LIVE" logotip i "BONUSVIEW"
su zaštitni znakovi kompanije Blu-ray Disc
Association.
& "x.v.Colour" i "x.v.Colour" logotip su zaštitni
znaci kompanije Sony Corporation.
& "BRAVIA" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
& "PhotoTV HD" i "PhotoTV HD" logotip su
zaštitni znaci kompanije Sony Corporation.
& MPEG Layer-3 je tehnologija audio kodiranja
i patenti koji se koriste uz dopuštenje kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
& DivX®, DivX Certified® i pripadajući logotipi
su registrovani zaštitni znakovi kompanije DivX,
Inc. i koriste se uz dopuštenje.
 nastavlja se
31
& Tehnologiju prepoznavanja muzike i videa te sa
njima povezanih podataka omogućuje Gracenote®.
Gracenote je industrijski standard po pitanju tehnologije prepoznavanja muzike i isporuke sa njom
vezanih sadržaja. Za više informacija posetite,
molimo, www.gacenote.com.
Prava na CD, DVD, Blu-ray Disc te audio i video
podatke koje isporučuje kompanija Gracenote,
Inc., copyright © 2000-dalje poseduje kompanija
Gracenote. Prava na Gracenote Software, copyright
© 2000-dalje poseduje kompanija Gracenote. Na
ovaj uređaj i usluge odnosi se jedan ili više patenata koje poseduje kompanija Gracenote. Posetite
Internet stranicu kompanije Gracenote za nepotpunu listu korištenih patenata kompanije Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
Gracenote logo i logotip te "Powered by Gracenote"
logo su bilo registrovani zaštitni znakovi kompanije Gracenote u Sjedinjenim Američ kim
Državama i/ili drugim državama.
& Ostali nazivi sistema i proizvoda su uglavnom
zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi
njihovih proizvođača. Oznake ™ i ® nisu naznačene u ovom dokumentu.
Brojčani kodovi TV prijemnika
kojima se može upravljati
Ako je navedeno više od jednog koda, pokušajte ih uneti jedan po jedan dok ne pronađete
onaj koji vaš TV prijemnik podržava.
Proizvođač
Brojčani kôd
Sony
01 (standardno)
Grundig*1
11
Hitachi
24
ITT*1
15, 16
JVC*1
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia*1
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips*2
06, 07, 08, 72
Saba*1
12, 13, 74
Samsung*3
22, 23, 71
Sanyo*1
25
Sharp
29
Telefunken*1
36
Thomson*1
43, 75
Toshiba
38
*1
*2
*3
32
samo BDP-S373
Za BDP-S370 mogu se odabrati samo 06, 08 ili
72.
za BDP-S370 može se odabrati samo 71.
Lista jezičkih kodova
Za detalje pogledajte "BD/DVD Viewing Settings (postavke za gledanje BD/DVD diskova)" (str. 21)
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
Afarski
Abhazijski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Beloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski
Tibetski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Nemački
Butanski; Dzongkha
Grčki
Engleski
Esperanto
Španski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Irski
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaratski
Hauski
Hindi
Hrvatski
Mađarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski;
Kalaallisut
Kambodžanski;
Kmerski
Kanada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski; Lao
Litvanski
Letonski
Malaški
Maorski
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavski
Maratijski
Malajski
Malese; Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Holandski
Norveški
Okcitanski
Oromo
Orijski
Punjabi; Panjabi
Poljski
Pashto; Pushto
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski; Rundi
Rumunski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sangho; Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški;
Sinhaleski
Slovački
Slovenski
Samoanski
Šona
Somalijski
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Albanski
Srpski
Sisvati; Svati
Sesoto; Soto
južni
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski; Tswana
Tonga;
Ostrvo Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Twi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
Neodređeno
Ograničenje reprodukcije/područni kod
Za detalje pogledajte "Parental Control Area Code" (str. 22).
Broj, država (kod)
2044,
2047,
2046,
2057,
2070,
2090,
2092,
2093,
2115,
2165,
2174,
2109,
2200,
Argentina (ar)
Australija (au)
Austrija (at)
Belgija (be)
Brazil (br)
Čile (cl)
Kina (cn)
Kolumbija (co)
Danska (dk)
Finska (fi)
Francuska (fr)
Nemačka (de)
Grčka (gr)
2219,
2248,
2238,
2239,
2254,
2276,
2304,
2333,
2363,
2362,
2376,
2390,
2379,
Hong Kong (hk)
Indija (in)
Indonezija (id)
Irska (ie)
Italija (it)
Japan (jp)
Koreja (kr)
Luksemburg (lu)
Malezija (my)
Meksiko (mx)
Holandija (nl)
Novi Zeland (nz)
Norveška (no)
2427,
2424,
2428,
2436,
2489,
2501,
2149,
2499,
2086,
2543,
2528,
2184,
Pakistan (pk)
Filipini (ph)
Poljska (pl)
Portugal (pt)
Rusija (ru)
Singapur (sg)
Španija (es)
Švedska (se)
Švajcarska (ch)
Tajvan (tw)
Tajland (th)
Ujedinjeno Kraljevstvo (gb)
33
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Softver ovog uređaja može se u budućnosti nadograditi. Detaljni
dostupnim nadogradnjama potražite na: http://support.sony-europ

Kako biste saznali korisne savete i informacije o Sony proizvo
molimo posetite: www.sony-europe.com/myproduct/
http:/www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Serbia
4-169-142-11(1)
Download PDF

advertising