Sony | BDP-S380 | Sony BDP-S380 S380 Blu-ray Disc™/DVD player Uputstva za rukovanje

4-261-092-11(1)
Uputstvo za upotrebu
Blu-ray Disc™ / DVD uređaj
BDP-S380/S383
© 2011 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.
Kako biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište.
Popravke trebaju obavljati samo osposobljeni serviseri.
Mrežni kabl sme se zameniti isključivo u ovlašćenom
servisu.
Baterije i uređaji u kojima se nalaze baterije ne smeju
se izlagati preteranoj vrućini, na primer direktnoj
sunčevoj svetlosti, plamenu i slično.
OPREZ
Upotrebom optičkih instrumenata uz ovaj uređaj povećava se opasnost za vid. Pošto je laserski zrak ovog
Blu-ray Disc/DVD uređaja štetan za oči, ne pokušavajte
rastavljati kućište.
Popravke trebaju obavljati samo osposobljeni serviseri.
Odlaganje stare električne i elektronske
opreme (primenjivo u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim državama sa posebnim
sistemima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj
proizvod ne sme odlagati sa kućnim otpadom. Umesto
toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže
mesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektro nskog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
sprečićete potencijalne negativne posledice po okolinu
i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati uticaja ukoliko
se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen doprinosi očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju
proizvoda, obratite se lokalnoj kancelariji, komunalnoj
službi ili prodavnici gde ste kupili uređaj.
Samo za Evropu
Ova oznaka smeštena je na zaštitnom kućištu lasera
unutar kućišta uređaja.
Za korisnike u EU
Ovaj uređaj klasifikovan je kao CLASS 1 LASER
proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se
nalazi na spoljnoj zadnjoj strani uređaja.
Odlaganje starih baterija (primenjivo
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
državama sa posebnim sistemima za
odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija
isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati sa
kućnim otpadom.
Kod nekih baterija se taj simbol može koristiti u
kombinaciji sa hemijskom oznakom. Mogu biti dodati i
hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem istrošenih baterija čuvate
okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem baterija ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili
zbog performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu sa
ugrađenom baterijom, njenu zamenu valja poveriti
isključivo ovlaštenom servisu.
Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje baterijom,
na kraju njenog radnog veka je odnesite na odlagalište
za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o
tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite
je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
2
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili
proizvod.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašć eni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije
pogledajte adresu na garantnom listu.
Mere opreza
& Kako biste sprečili požar ili električni udar, ne
stavljajte na uređaj posude sa teč nošću, npr. vaze.
& Postavite ovaj uređaj tako da se kabl napajanja
može odmah odspojiti iz električne utičnice u
slučaju nezgode.
Za korisnike u EU i Australiji/Novom Zelandu
Ovaj uređaj radi na 220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
Proverite da li je radni napon uređaja u skladu
sa naponom lokalnog mrežnog napajanja.
Mere opreza
Ovaj uređaj je testiran i potvrđen da odgovara
ograničenjima iz smernice o elektromagnetnoj
kompatibilnosti za spajanje kablovima kraćim od
3 metra.
O postavljanju
& Postavite uređaj na mesto na kojem je osigurano
dovoljno provetravanje kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do nakupljanja toplote.
& Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, na primer na tepih, jer to može zatvoriti ventilacione
otvore.
& Ne postavljajte uređaj u skučeni prostor, na primer, u policu za knjige ili slično.
& Ne postavljajte uređaj na mesta u blizini izvora
toplote, ili na mesta koja se nalaze pod direktnim
uticajem sunčevog zraka, prekomerne prašine
ili mehaničkih udara.
& Nemojte koristiti uređaj na otvorenom, u vozilima,
na brodovima ili drugim plovilima.
& Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo mesto,
ili ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru,
vlaga se može kondenzovati na so čivima unutar
uređaja. Ako dođe do toga, uređaj možda neće
pravilno raditi. U tom slučaju, uklonite disk i
ostavite uređaj uključen oko pola sata dok vlaga
ne ispari.
& Ne postavljajte uređaj u kosi položaj. Dizajniran
je samo za rad u horizontalnom položaju.
& Ovaj uređaj mora biti postavljen i upotrebljavati
se na udaljenosti od najmanje 20 cm od tela
osobe (osim ekstremiteta: ruke, zgloba, stopala
i gležnjeva).
& Ne postavljajte teške ili nestabilne predmete na
uređaj.
& Na fioku diska ne postavljajte ništa osim
diskova. U suprotnom, može doći do oštećenja
uređaja ili predmeta.
& Izvadite diskove pre pomeranja uređaja. U
suprotnom, može doći do oštećenja diska.
& Kad prenosite uređaj, odspojite mrežni kabl
(kabl napajanja) i sve ostale kablove iz uređaja.
O izvorima napajanja
& Uređaj nije odspojen sa mrežnog napona sve dok
je utikač kabla napajanja spojen na električnu
utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
& Odspojite uređaj iz zidne utičnice ako ga nećete
upotrebljavati duže vreme. Za odspajanje mrežnog kabla, uhvatite sâm utikač, nikad ne povlačite
kabl.
& Sledite dole navedene smernice kako biste
izbegli oštećivanje mrežnog kabla (kabla
napajanja). Ukoliko je kabl glavnog napajanja
oštećen, nemojte ga koristiti budući da biste tako
mogli izazvati strujni udar ili požar.
– Nemojte prikleštiti mrežni kabl (kabl napajanja) između uređaja i zida, police i sl.
– Ne postavljajte teške predmete na mrežni kabl
(kabl napajanja) niti povlačite sâm mrežni
kabl (kabl napajanja).
O podešavanju glasnoće
Ne pojačavajte glasnoću tokom slušanja dela
sa veoma niskim nivoom ulaznog signala ili bez
audio signala. U suprotnom, može doći do ozlede
sluha i oštećenja zvučnika kad započne reprodukcija
dela sa visokim nivoom signala.
O čišćenju
Kućište, kontrolnu ploču i tipke čistite mekanom
krpom. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla
da ogrebu površinu, na primer, prašak za ribanje
ili rastvore poput alkohola ili benzina.
O diskovima za čišćenje, sredstvima za
čišćenje diskova/sočiva
Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti sredstva za
čišćenje diskova/sočiva (uključujući i one u teč nom
obliku i u obliku spreja). To može uzrokovati kvar
uređaja.
O zamenskim delovima
U slučaju popravke ovog uređaja, možete uzeti
zamenjene delove kako biste ih reciklirali.
, nastavlja se
3
O spajanju na HDMI OUT priključnicu
Pridržavajte se sledećih smernica jer nepravilno
rukovanje može oštetiti HDMI OUT priključnicu
i utikač.
& Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključnicu na
zadnjoj strani uređaja i HDMI utikač tako da
proverite njihov oblik. Proverite da utikač nije
okrenut naopako ili nagnut.
& Odspojite HDMI kabl kad prenosite uređaj.
& Prilikom spajanja ili odspajanja HDMI kabla
uvek držite HDMI priključak ravno. Nemojte
uvrtati HDMI utikač, okretati ga ili silom potiskivati u HDMI OUT priključnicu.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj uređaj ima mogućnost beskrajnog
prikaza zadržane ("zamrznute") video slike ili
prikaza menija na ekranu vašeg televizora.
Ako ostavite prikaz zadržane slike ili menija
na ekranu vašeg TV prijemnika tokom dužeg
vremenskog perioda, to može da prouzrokuje
trajno oštećenje TV ekrana. Na to su posebno
osetljivi plazma televizori i projekcioni TV
prijemnici.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih
za vaš uređaj, molimo obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Zaštita od kopiranja
Molimo, imajte na umu da Blu-ray Disc™ i DVD
mediji koriste napredne sisteme zaštite sadržaja. Ti
sistemi, AACS (Advanced Access Content System)
i CSS (Content Scramble System), mogu da sadrže
određena ograničenja reprodukcije, analognog izlaza
i drugih sličnih funkcija. Rad ovog uređaja i ograničenja se mogu razlikovati, zavisno od datuma kupovine, budući da se pravila ograničenja mogu promeniti nakon tog datuma.
Autorska prava i zaštićeni znakovi
& "AVCHD" i "AVCHD" logotip su zaštićeni
znakovi kompanija Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
& Java, logotip šolje sa kafom i svi zaštitni znakovi
i logotipi bazirani na Javi su registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Sun Microsystems, Inc. u
SAD-u i drugim zemljama.
4
& Ć, "XMB" i "xross media bar" su zaštićeni znakovi kompanija Sony Corporation i Sony
Computer Entertainment Inc.
& U ovaj proizvod ugrađena je High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) tehnologija.
HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi kompanije HDMI Licensing LLC. u
SAD-u i drugim zemljama.
& "Blu-ray Disc" je zaštitni znak.
& "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" i "CD"
logotipi su zaštitni znakovi.
& "BD-LIVE", "BD-LIVE" logotip i "BONUSVIEW"
su zaštitni znakovi kompanije Blu-ray Disc
Association.
& "x.v.Colour" i "x.v.Colour" logotip su zaštitni
znakovi kompanije Sony Corporation.
& "BRAVIA" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
& "PhotoTV HD" i "PhotoTV HD" logotip su
zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation.
& MPEG Layer-3 je tehnologija audio kodiranja
i patenti koji se koriste uz dopuštenje kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
& Windows Media je registrovani zaštitni znak ili
zaštitni znak kompanije Microsoft Corporation
u SAD-u i/ili ostalim državama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
intelektualnog vlasništva kompanije Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez
dopuštenja kompanije Microsoft ili njenih
. ovlašć enih predstavnika Microsoft.
& Tehnologiju prepoznavanja muzike i videa te sa
njima povezanih podataka omogućava Gracenote®.
Gracenote je industrijski standard po pitanju tehnologije prepoznavanja muzike i isporuke sa
njom vezanih sadržaja. Za više informacija
posetite www.gracenote.com.
Prava na CD, DVD, Blu-ray Disc te audio i
video podatke koje isporučuje kompanija Gracenote, Inc., copyright © 2000-dalje poseduje kompanija Gracenote. Prava na Gracenote Software,
copyright © 2000-dalje poseduje kompanija
Gracenote. Na ovaj uređaj i usluge odnosi se
jedan ili više patenata koje poseduje kompanija
Gracenote. Posetite Internet stranicu kompanije
Gracenote za nepotpunu listu korištenih patenata
kompanije Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenote logo i logotip te "Powered
by Gracenote" logo su registrovani zaštitni znakovi
ili zaštitni znakovi kompanije Gracenote u SAD-u
i/ili drugim državama.
& Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su odgovarajućih kompanija.
& Ostali nazivi sistema i proizvoda su uglavnom
zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi
njihovih proizvođača. Oznake ™ i ® nisu naznačene u ovom dokumentu.
Sadržaj
UPOZORENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pregled delova i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Povezivanje i podešavanje
Korak 1: Spajanje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Korak 2: Easy Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Spajanje na mrežu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Reprodukcija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Reprodukcija sa USB uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Reprodukcija preko mreže. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dostupne opcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Postavke i podešenja
Korištenje menija za podešenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Network Update] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
[Screen Settings] (postavke ekrana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Audio Settings] (postavke zvuka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
[BD/DVD Viewing Settings] (postavke za gledanje BD/DVD diskova) . . . . . . 17
[Parental Control Settings] (postavke ograničenja reprodukcije) . . . . . . . . . . 18
[Music Settings] (muz ič ke postavke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[System Settings] (postavke sistema) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[Network Settings] (postavke mreže) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
[Easy Setup] (jednostavno podešavanje). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
[Resetting] (resetovanje). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Dodatne informacije
U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5
Pregled delova i kontrola
Prednja strana uređaja
z
Tipka  ima ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna tačka tokom upotrebe uređaja.
AFioka diska
BIndikator napajanja
Svetli belo kad je uređaj uključen.
CSenzor daljinskog upravljača
DDisplej
, : Svetli tokom reprodukcije ili
pauze.
ą: Svetli prilikom aktiviranja postavke
ponavljanja.
: Svetli tokom emitovanja 720p/
1080i/1080p video signala.
E (USB) priključnica
Za spajanje USB uređaja.
F (zaustavljanje)
G (reprodukcija)
H (otvaranje/zatvaranje)
I/ (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje uređaja, ili isključenje u
pripravno stanje.
Zaključavanje fioke diska (Child Lock)
Možete zaključati fioku diska i sprečiti
da bude greškom otvorena.
Kad je uređaj uključen pritisnite i zadržite
tipku  na uređaju duže od 10 sekundi.
Fioka diska se tako zaključava ili
otključava.
Zadnja strana uređaja
ALINE OUT (R-AUDIO-L)
priključnice
BLINE OUT (VIDEO) priključnica
CHDMI OUT priključnica
DLAN (100) priključnica
6
E
(USB) priključnica
F DIGITAL OUT (COAXIAL)
priključnica
G COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR ) priključnice
Daljinski upravljač
Dostupne funkcije daljinskog upravljača
zavise od diska i situacije.
A (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje fioke diska.
-TV-  (odabir TV ulaza)
Odabir između TV ulaza i drugih izvora
ulaznog signala.
-TV- / (uključeno/pripravno
stanje za TV)
Uključenje TV prijemnika, ili isključenje
u pripravno stanje.
/ (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje uređaja, ili isključenje u
pripravno stanje.
BBrojčane tipke (0 - 9)
Unos brojeva naslova/poglavlja i sl.
 (glasnoća) +/–
Podešavanje glasnoće TV prijemnika.
AUDIO (str. 17)
Odabir jezika zapisa kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na
više jezika.
Odabir zvučnog zapisa na CD disku.
SUBTITLE (str. 17)
Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na
više jezika.
 (isključenje zvuka)
Privremeno isključenje zvuka.
CTipke u boji (crvena/zelena/
žuta/plava)
Tipke prečice za interaktivne funkcije.
DTOP MENU
Pokretanje ili zatvaranje glavnog menija
BD ili DVD diska.
POP UP/MENU
z
& Brojčana tipka 5, tipke AUDIO,  +, i  imaju
ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna tačka
tokom upotrebe uređaja.
& Sive tipke svetle u mraku (samo BDP-S383).
Pokretanje ili zatvaranje iskaču ćeg menija BD-ROM diska ili menija DVD diska.
OPTIONS (str. 14)
Pokretanje menija sa dostupnim
opcijama, na ekranu.
HOME
Pokretanje menija uređaja.
Prikazuje pozadinsku sliku pri pritisku
na ikonicu kategorije na početnom
meniju.
, nastavlja se
7
RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
</M/m/,
Pomeranje kursora radi odabira prikazane
stavke.
Srednja tipka (ENTER)
Ulaz u odabranu stavku.
Prikaz početnog menija
Početni meni pojavljuje se kada pritisnete
HOME. Kategoriju odaberite pomoću /.
Odaberite stavku pomoću /, a zatim
pritisnite ENTER.
Stavka
Kategorija
E/ (prethodno/sledeće)
Prelaz na prethodno/sledeće poglavlje,
zapis ili datoteku.
 (pauza)
Pauza ili ponovno pokretanje reprodukcije.
/ (brzo pretraživanje
prema nazad/napred)
& Brzo pretraživanje diska prema nazad/
napred, kad se pritisne tokom reprodukcije. Svaki put kad pritisnete ovu
tipku tokom reprodukcije video zapisa
brzina pretraživanja se menja.
& Kad pritisnete tipku duže od jedne
sekunde u pauzi reprodukcija se odvija
usporeno.
& Kad kratko pritisnete tipku u pauzi,
reprodukuje se kadar po kadar.
 (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
 (reprodukcija omiljenih sadržaja) (str. 14)
Prikazuje Internet sadržaj dodat listi
Favourites List (omiljene Internet stranice).
Možete memorisati do 18 programa
sa omiljenim Internet sadržajem.
 (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pamć enje
mesta zaustavljanja (mesto nastavljanja).
Mesto nastavljanja za naslov/zapis je
poslednje reprodukovano mesto na disku
ili poslednja fotografija za folder sa
fotografijama.
DISPLAY (str. 12)
Prikaz informacija o reprodukciji i o
pretraživanju Interneta na ekranu.
8
 [Setup]: Podešavanje postavki uređaja.
 [Photo]: Prikazivanje fotografija.
 [Music]: Reprodukcija muzike.
 [Video]: Reprodukcija video zapisa.
 [Network]: Prikaz stavki vezanih uz
mrežu.
Povezivanje i podešavanje
Korak 1: Spajanje uređaja
Ne spajajte glavno napajanje pre nego što izvršite sva ostala spajanja.
Pojedinosti o isporučenom priboru potražite u odeljku "Isporučeni pribor" na str. 23.
Spajanje na TV prijemnik
Odaberite jedan od sledećih načina spajanja skladno ulaznim priključnicama vašeg TV
prijemnika. Prilikom spajanja uskladite boju priključka sa bojom priključnice.
HDMI kabl *1
Visok kvalitet
Audio/video kabl *1
Komponentni video kabl*2
(nije isporučen)
Audio/video kabl *1
Standardan
kvalitet
*1
*2
Pogledajte "Isporučeni pribor" na str. 23.
Zaštićeni sadržaji sa BD ROM medija reprodukuju se u rezoluciji 480i/576i putem priključnice
COMPONENT VIDEO OUT (str. 4).
b
Ne spajajte uređaj preko videorekordera. Video signali emitovani preko videorekordera mogu biti pogođeni
sistemima za zaštitu autorskih prava te će slika na televizoru biti deformisana.
, nastavlja se
9
Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)
Odaberite jedan od sledećih načina spajanja skladno ulaznim priključnicama AV pojačala
(prijemnika). Ako odaberete  ili  napravite odgovarajuća podešenja u meniju [Audio
Settings] (str. 16).
HDMI kabl
*1
HDMI kabl
(nije isporučen)
 Podesite postavku [BD Audio MIX Setting] (str. 16).
Koaksijalni digitalni kabl
(nije isporučen)
t Podesite [Dolby Digital *2] (str.17)
i [DTS *3] (str.17).
Audio/video kabl *1
*1
*2
10
Pogledajte "Isporučeni pribor" na str. 23.
Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i dvostruki-D simbol su zaštićeni nazivi i oznake kompanije Dolby
Laboratories.
*3
Proizvedeno prema licenci kompanije DTS, Inc.
Brojevi patenata: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostalih američkih i svetskih izdatih i patenata u pripremi.
DTS i pripadajući simbol su registrovani zaštitni
znakovi, dok su logotipi DTS-HD, DTS-HD
Master Audio i DTS zaštitni znakovi kompanije
DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.
Korak 2: Easy Setup
Kad je uređaj uključen po prvi put
Pričekajte neko vreme da se uređaj
uključi i započne [Easy Setup].
1
Spajanje na mrežu
Žično spajanje
Spojite LAN kabl na priključnicu LAN
(100) na uređaju.
Umetnite dve R6 (veličina AA) baterije
u skladu s oznakama polariteta  i
 na baterijama i unutar baterijskog
sandučeta.
LAN kabl
(nije isporučen)
Širokopojasni
router
ADSL modem/
Internet
kablovski modem
z
Savetujemo upotrebu oklopljenog spojnog (LAN)
kabla, ravnog ili ukrštenog.
2
Spojite uređaj na napajanje.
na zidnu utičnicu
3
Pritisnite / za uključenje uređaja.
Podešavanje mrežnih postavki
Odaberite [Network Settings], [Internet
Settings], zatim [Wired Setup] (str. 19), te
sledite uputstvo na ekranu kako biste završili
podešavanje.
USB Wireless Setup
Isključite uređaj, zatim na USB priključnicu
s prednje ili sa zadnje strane uređaja spojite
USB adapter za bežični LAN (UWA-BR100,
dostupan na tržištu od oktobra 2010).
4
5
b
Uključite TV prijemnik, odaberite na
njemu odgovarajući ulaz tako da se
signal uređaja pojavi na ekranu TV
prijemnika.
USB adapter za bežični LAN možda neće biti
dostupan u nekim regijama/državama.
USB adapter
za bežični LAN
Izvedite [Easy Setup].
Sledite uputstvo na ekranu i tako podesite
osnovne postavke upotrebom tipki
/// i ENTER na daljinskom
upravljaču.
</M/m/,
ENTER
LAN kabl
(nije isporučen)
Router za
bežični LAN
ADSL modem/
Internet
kablovski modem
Podešavanje mrežnih postavki
Odaberite [Network Settings], [Internet
Settings], zatim [USB Wireless Setup] (str. 19),
te sledite uputstvo na ekranu kako biste završili
podešavanje.
11
3
Reprodukcija
Reprodukcija diska
Za informacije o kompatibilnim diskovima
pogledajte "Diskovi koji se mogu reprodukovati" (str. 24).
1
2
Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako da se signal uređaja pojavi na ekranu TV prijemnika.
Pritisnite  i položite disk na fioku
diska.
Umetnite BD-ROM disk sa BONUSVIEW/
BD-LIVE sadržajem.
Način rada razlikuje se zavisno od diska.
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
uz disk.
z
Za brisanje podataka sa USB memorije odaberite
[Erase BD Data] pod  [Video] i pritisnite
ENTER. Svi podaci memorisani u folderu buda će
biti izbrisani.
Prikazivanje informacija o
reprodukciji
Informacije o reprodukciji i slično možete
proveriti pritiskom na tipku DISPLAY.
Prikazane informacije variraju zavisno od
vrste diska ili statusa uređaja.
Primer: kod reprodukcije BD-ROM diska
Strana za reprodukciju
okrenuta prema dole
3
Pritisnite  za zatvaranje fioke
diska.
Reprodukcija počinje.
Ako reprodukcija ne započne automatski
odaberite  pod kategorijom  [Video],
 [Music] ili  [Photo], i pritisnite
ENTER.
Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE
opcijama
Na nekim BD-ROM diskovima sa logotipom
"BD LIVE"* nalaze se dodatni sadržaji i
drugi podaci koji se mogu preuzeti i koristiti.
*
1
2
Spojite USB memoriju na USB priključnicu sa zadnje strane uređaja (str. 6).
Za lokalno memorisanje koristite USB
memoriju kapaciteta 1 GB ili više.
Pripremite uređaj za BD-LIVE (samo
BD-LIVE).
& Spojite uređaj na mrežu (str. 11).
& Podesite postavku [BD Internet
Connection] na [Allow] (str. 17).
12
AIzlazna rezolucija/video frekvencija
BBroj ili naziv naslova
CTrenutna audio postavka
DDostupne funkcije ( ugao snimanja,
 jezik dijaloga,  titlovi)
EInformacije o reprodukciji
Prikazuje mod reprodukcije, traku statusa reprodukcije, tip diska, video kodek,
brzinu bitova, tip ponavljanja, proteklo i
ukupno vreme reprodukcije.
FBroj poglavlja
GTrenutno odabran ugao snimanja
Reprodukcija sa USB
uređaja
Možete reprodukovati videozapise/muziku/fotografske datoteke sa spojenog USB uređaja.
Za pojedinosti o kompatibilnim USB uređajima
pogledajte "Tipovi datoteka koje se mogu
reprodukovati" (str. 24).
1
Spojite USB uređaj na USB priključnicu
na uređaju.
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
uz USB uređaj pre spajanja.
USB uređaj
2
3
Pomoću tipki / odaberite u
početnom meniju  [Video], 
[Music] ili  [Photo].
Odaberite Ϊ [USB device] pomoću
/, a zatim pritisnite ENTER.
Reprodukcija preko mreže
Streaming za BRAVIA Internet
Video
3
Tipkama / odaberite ikonicu pružaoca Internet sadržaja i pritisnite
ENTER.
Ako nije dostupna lista Internet
sadržaja prikazuje se ikonica koja to
označava ili nova ikonica.
Upotreba upravljačke ploče
Upravljačka ploča se pojavljuje prilikom početka reprodukcije video datoteke. Prikazane
stavke mogu se razlikovati zavisno od pružaoca
Internet sadržaja. Za ponovni prikaz
pritisnite DISPLAY.
APrikaz kontrola
Pritisnite /// ili ENTER za
funkcije reprodukcije.
BTraka statusa reprodukcije
Traka statusa, kursor koji označava
trenutni položaj, vreme reprodukcije,
trajanje video datoteke
CStatus mreže
‫ י‬označava jačinu signala bežične veze.
označava žičnu vezu.
DBrzina prenosa signala
ENaziv sledeće video datoteke
FNaziv trenutno odabrane video datoteke
Služi kao pristupnik koji odabrani Internet
sadržaj i razne zabavne sadržaje prema odabiru
isporučuje direktno na vaš uređaj.
z
Neki Internet sadržaji pre reprodukcije zahtevaju
registraciju na računaru.
1
2
Izvršite pripreme za BRAVIA Internet
Video.
Spojite uređaj na mrežu (str. 11).
Pomoću tipki / odaberite u
početnom meniju  [Video], 
[Music] ili  [Photo].
13
Dostupne opcije
Pritiskom na OPTIONS prikazuju se razne
dostupne postavke i operacije reprodukcije.
Dostupne stavke razlikuju se zavisno od
okolnosti.
Uobičajene opcije
Stavke
[Playback
History]
[Repeat
Setting]
Detalji
Prikaz naslova u istoriji
reprodukcije BD-ROM/DVDROM/CD-DA zasnovano na
Gracenote tehnologiji.
Podešavanje moda
ponavljanja.
[Favourites
List]
Prikaz liste omiljenih
sadržaja.
[Play/Stop]
Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
[Play from
start]
Pokretanje reprodukcije od
početka sadržaja.
[Information
Display]
Prikaz informacija na
BD-ROM/DVD-ROM/CDDA zasnovano na Gracenote
tehnologiji.
[Database
Browser]
Pretraga informacija
zasnovanih na klju čnim
re čima dobijenim od
Gracenote na
[Information Display].
[Search
Contents]
Pretraga za BRAVIA
Internet Video sadržžajem
zasnovanim na klju čnim
re čima dobijenim od Gracenote
na [Information Display].
Dodavanje Internet sadržaja
listi omiljenih sadržaja.
[Remove from Uklanjanje Internet sadržaja
sa liste omiljenih sadržaja.
Favourites]
[Add to
Favourites]
Samo  (Video)
Stavke
Detalji
[A/V SYNC]
Podešava dužinu razmaka
između slike i zvuka, tako
što odgađa emitovanje zvuka
u odnosu na emitvvovanje slike
(0 do 120 milisekundi).
& [Picture Quality Mode]:
Bira podešenje slike
prema sa različitim nivoima
osvetljenja u okruženju.
& [BNR]: Umanjuje smetnje
koje podsećaju na kockice
mozaika, u slici.
& [MNR]: Umanjuje sitne
smetnje oko obrisa slike
("mosquito noise").
[Video
Settings]
14
Stavke
[Pause]
Detalji
[Top Menu]
Prikazuje glavni meni
BD ili DVD diska.
[Menu/Popup
Menu]
[Title Search]
Prikaz iskaču ćeg menija
BD-ROM diska ili menija
DVD diska.
Pretražuje naslove BD-ROM/
DVD VIDEO diskova i
započinje reprodukciju od
početka.
[Chapter
Search]
Pretraživanje poglavlja i
pokretanje reprodukcije od
početka.
[Angle]
Odabir drugog ugla gledanja
kad su na BD-ROM/DVD
VIDEO disk snimljene scene
iz različitih uglova.
[IP Content
Noise
Reduction]
Podešavanje kvaliteta slike
Internet sadržaja.
Pauziranje reprodukcije.
Samo  [Music]
Stavke
[Add
Slideshow
BGM]
Detalji
Registracija audio
datoteka u USB memoriju
kao pozadinske muzike
slideshowa (BGM).
Samo  [Photo]
Stavke
[Slideshow
Speed]
[Slideshow
Effect]
[Slideshow
BGM]
Detalji
Menja brzinu slideshow
reprodukcije.
Podešavanje efekata
slideshowa.
& [Off]: Isključuje funkciju.
& [My Music from USB]:
Podešava audio datoteke
registrovane u [Add
Slideshow BGM].
& [Play from Music CD]:
Podešavanje zapisa sa
CD-DA diskova.
Slideshow reprodukcija.
[Slideshow]
Okreće fotografiju u smeru
[Rotate Left]
suprotnom od kazaljke na
satu, za 90 stepeni.
[Rotate Right] Okreće fotografiju u smeru
kazaljke na satu, za 90
stepeni.
Ikona
Postavke i podešenja
Korištenje menija za
podešenja
[Resetting] (str. 19)
Resetuje postavke uređaja na
fabričke vrednosti.
Odaberite  (Setup) u meniju uređaja
kad želite promeniti postavke uređaja.
Standardne postavke su podvu čene.
1
2
U početnom meniju tipkama /
odaberite  (Setup).
Odaberite ikonu kategorije postavki
pomoću /, zatim pritisnite ENTER.
Ikona
Objašnjenje
[Network Update] (str. 15)
Nadogradnja softvera uređaja.
[Screen Settings] (str. 15)
Podešenje postavki slike zavisno
od vrste spojenih priključnica.
[Audio Settings] (str. 16)
Podešenje postavki zvuka zavisno
od vrste spojenih priključnica.
[BD/DVD Viewing Settings]
(str. 17)
Podešenje preciznih postavki za
reprodukciju BD/DVD diska.
[Parental Control Settings]
(str. 18)
Omogućava detaljne postavke za
funkciju ograničavanja
reprodukcije.
[Music Settings] (str. 18)
Omogućava detaljne postavke za
reprodukciju Super Audio CD
diskova.
[System Settings] (str. 18)
Podešenje postavki vezanih za
uređaj.
[Network Settings] (str. 19)
Podešenje preciznih postavki za
Internet i mrežu.
Objašnjenje
[Easy Setup] (str. 19)
Ponovno pokretanje Easy Setup
postavki za unos osnovnih
podešenja.
[Network Update]
Za nadogradnju softvera uređaja putem
mreže odaberite [OK].
z
& Savetujemo da nadogradnju preko mreže napravite približno svaka dva meseca.
& Za informacije o funkcijama ažuriranja, posetite
sledeću Internet stranicu;
http://support.sony-europe.com/
[Screen Settings]
(postavke ekrana)
 [TV Type]
[16:9]: Odaberite ovo podešenje kad spajate
na TV prijemnik sa širokom slikom (widescreen) ili na TV prijemnik sa funkcijom
širokog ekrana (wide mode).
[4:3]: Odaberite ovo kad spajate na TV
prijemnik sa ekranom 4:3, koji ne podržava
funkciju širokog ekrana.
 [Screen Format]
[Original]: Odaberite ovo kad spajate na TV
prijemnik koji podržava funkciju širokog
ekrana. Prikazuje 4:3 sliku u 16:9 formatu
čak i na TV prijemniku sa širokim ekranom.
[Fixed Aspect Ratio]: Menja veličinu slike
kako bi bila u skladu sa veličinom ekrana,
zadržavajući originalni format slike.
, nastavlja se
15
 [DVD Aspect Ratio]
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Letter Box]: Prikazuje široku sliku sa crnim
trakama pri vrhu i dnu.
[Auto]: Automatski detektuje vrstu priključenog TV prijemnika i odabire odgovarajuće
podešenje boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Emituje YCbCr 4:2:2
video signale.
[YCbCr (4:4:4)]: Emituje YCbCr 4:4:4
video signale.
[RGB]: Omogućava RGB video signale.
[Pan & Scan]: Prikazuje sliku celom
visinom ekrana, sa odse čenim ivicama
sa strane.
 [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite
ovo. Uređaj automatski detektuje da li je materijal baziran na video sadržaju ili na filmskom
sadržaju te bira prikladan način konverzije.
[Video]: Uvek će se odabrati način konverzije
prikladan za materijale bazirane na video
sadržaju, bez obzira na materijal.
 [Output Video Format]
[HDMI]: U normalnim okolnostima odaberite
[Auto].
Za rezoluciju snimljenu na disk odaberite
[Original Resolution]. Ako je rezolucija
niža od SD rezolucije, povećava se do SD
rezolucije.
[Component Video]: Odabir rezolucije koja
je prikladna za vaš TV prijemnik.
[Video]: Automatski odabir najniže
rezolucije.
z
& Kad istovremeno spajate HDMI OUT priključnicu i ostale izlazne video priključnice, odaberite
[Component Video].
& Ako se pri postavci [HDMI] ili [Component
Video] rezolucije ne pojavi slika, odaberite
drukčiju rezoluciju.
& Kad povezujete putem priključnice COMPONENT
VIDEO OUT i odaberete [Component Video],
reprodukcija zaštićenih sadržaja sa BD-ROM
medija podržana je samo uz izlaznu rezoluciju
480i/576i (str. 4).
 [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
[Auto]: Emituje 1920  1080p/24 Hz
video signale samo kod povezivanja na TV
prijemnik koji podržava 1080/24p, pomoću
HDMI OUT priključnice.
[Off]: Odaberite ovo ako vaš TV prijemnik
ne podržava 1080/24p video signale.
16
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite
ovo.
[16bit], [12bit], [10bit]: Emituje 16-bitne/
12-bitne/10-bitne video signale kod povezivanja sa TV prijemnikom kompatibilnim sa
funkcijom Deep Colour.
[Off]: Odaberite ovo kad je slika nestabilna
ili su boje neprirodne.
 [Pause Mode]
[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite
ovo. Pojavljuju se dinamičke pokretne slike
bez zamagljivanja.
[Frame]: Prikaz statične slike u visokoj
rezoluciji.
[Audio Settings]
(postavke zvuka)
 [Audio (HDMI)]
[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite
ovo. Emituje audio signale u skladu sa statusom
spojenog HDMI uređaja.
[PCM]: Emituje PCM signale preko HDMI
OUT priključnice.
 [DSD Output Mode]
[On]: Emituje DSD signale preko HDMI OUT
priključnice pri reprodukciji Super Audio
diska.
Kad je odabrano [On] , iz drugih priključnica
se ne emituju signali.
[Off]: Emituje PCM signale preko HDMI OUT
priključnice pri reprodukciji Super Audio
diska.
 [BD Audio MIX Setting]
[On]: Emituje audio signale dobijene mešanjem interaktivnih i sekundarnih audio signala
u primarni audio signal.
[Off]: Emituje samo primarne audio signale.
Odaberite ovo za emitovanje HD audio signala
na AV pojačalo (prijemnik).
 [Dolby Digital]
[Downmix PCM]: Konvertuje signale radi
emitovanja linearnih PCM signala. Odaberite
ovo kod spajanja audio uređaja bez ugrađenog
Dolby Digital dekodera.
[Dolby Digital]: Odaberite ovo kod spajanja
audio uređaja sa ugrađenim Dolby Digital
dekoderom.
 [DTS]
[Downmix PCM]: Konvertuje signale radi
emitovanja linearnih PCM signala. Odaberite
ovo kod spajanja audio uređaja bez ugrađenog
DTS dekodera.
[DTS]: Odaberite ovo kod spajanja audio
uređaja sa ugrađenim DTS dekoderom.
 [DTS Neo:6]
[Cinema]: Uz pomoć moda Neo:6 Cinema
reprodukuje simulirani višekanalni zvuk iz
dvokanalnih izvora putem priključnice HDMI
OUT u skladu sa mogućnostima spojenog
uređaja.
[Music]: Uz pomoć moda Neo:6 Music
reprodukuje simulirani višekanalni zvuk iz
dvokanalnih izvora putem priključnice HDMI
OUT u skladu sa mogućnostima spojenog
uređaja.
[Off]: Reprodukuje zvuk sa izvornim brojem
kanala putem priključnice HDMI OUT.
 [Audio DRC]
[Auto]: Omogućava reprodukciju pri dinamičkom opsegu određenom na disku (samo
BD-ROM). Ostali diskovi reprodukuju se
na nivou [On].
[On]: Reprodukcija pri standardnom nivou
kompresije.
[Off]: Komprimovanje ne deluje. Proizvodi
se dinamičan zvuk.
 [Downmix]
[BD/DVD Viewing
Settings] (postavke za
gledanje BD/DVD diskova)
 [BD/DVD Menu]
Odabir standardnog jezika menija za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Select Language Code], pojavi
se polje za unos jezičkog koda. U odeljku
"Lista jezičkih kodova" (str. 26) pronađite
kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
 [Audio]
Odabir standardnog jezika zapisa za BD-ROM
ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Original], odabran je jezik
koji ima prioritet na disku.
Kad odaberete [Select Language Code], pojavi
se polje za unos jezičkog koda. U odeljku
"Lista jezičkih kodova" (str. 26) pronađite
kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
 [Subtitle]
Odabir standardnog jezika titlova za BD-ROM
ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Select Language Code], pojavi
se polje za unos jezičkog koda. U odeljku
"Lista jezičkih kodova" (str. 26) pronađite
kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
 [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: Reprodukuje BD sloj.
[DVD/CD]: Reprodukuje DVD ili CD sloj.
 [BD Internet Connection]
[Allow]: Odaberite u normalnim okolnostima.
[Do not allow]: Onemogućava spajanje na
Internet.
[Surround]: Emituje audio signal sa efektom
surround. Odaberite ovo kod spajanja audio
uređaja koji podržava Dolby Surround (Pro
Logic) ili DTS Neo:6.
[Stereo]: Emituje audio signal bez efekta
surround. Odaberite ovo kod spajanja audio
uređaja koji ne podržava Dolby Surround
(Pro Logic) ili DTS Neo:6.
17
[Parental Control
Settings] (postavke
ograničenja reprodukcije)
 [Password]
Podešavanje ili promena lozinke funkcije
Parental Control. Lozinka omogućava podešavanje ograničenja reprodukcije BD-ROM ili
DVD VIDEO diskova te Internet video zapisa.
Ako je potrebno, za BD-ROM i DVD
VIDEO diskove te Internet video sadržaje
možete podesiti različite nivoe ograničenja.
 [Parental Control Area Code]
Reprodukcija nekih BD-ROM, DVD VIDEO
diskova ili Internet video zapisa može se
ograničiti prema geografskom području.
Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim
scenama. Sledite uputstvo sa ekrana i upišite
svoju četvorocifrenu lozinku.
 [BD Parental Control]
[Music Settings]
(audio postavke)
 [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: Reprodukcija Super
Audio CD sloja.
[CD]: Reprodukcija CD sloja.
 [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: Reprodukcija dela sa 2 kanala.
[DSD Multi]: Reprodukcija dela sa više
kanala.
[System Settings]
(postavke sistema)
 [OSD]
Odabir jezika za menije uređaja, koji se
pojavljuju na TV ekranu.
 [Dimmer]
Reprodukcija nekih BD-ROM diskova može
se ograničiti prema uzrastu korisnika. Scene
se mogu blokirati ili zameniti drugim scenama.
Sledite uputstvo sa ekrana i upišite svoju
četvorocifrenu lozinku.
[Bright]: Jače osvetljen displej.
[Dark]: Slabije osvetljen displej.
[Off]: Isključuje osvetljenje displeja
tokom reprodukcije. Kad reprodukcija
ne traje, displej je slabije osvetljen.
 [DVD Parental Control]
 [Control for HDMI]
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova
može se ograničiti prema uzrastu korisnika.
Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim
scenama. Sledite uputstvo sa ekrana i upišite
svoju četvorocifrenu lozinku.
 [Internet Video Parental Control]
Reprodukcija nekih Internet video zapisa
može se ograničiti prema uzrastu korisnika.
Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim
scenama. Sledite uputstvo sa ekrana i upišite
svoju četvorocifrenu lozinku.
 [Internet Video Unrated]
[On]: Dostupne su sledeće BRAVIA Sync
funkcije:
– Reprodukcija pritiskom na tipku
– Isključenje sistema
– Praćenje jezika
[Off]: Isključuje funkciju.
z
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno uz TV prijemnik ili komponente.
 [HDMI: Linked to TV-off]
[On]: Automatski isključuje uređaj i HDMIkompatibilne komponente kad se spojeni
TV prijemnik isključi u pripravno stanje
(BRAVIA Sync).
[Off]: Isključuje funkciju.
[Allow]: Dopušta se reprodukcija Internet
video zapisa bez podešenog nivoa ograničenja.
[Block]: Ne dopušta se reprodukcija Internet
video zapisa bez podešenog nivoa ograničenja.  [Quick Start Mode]
[On]: Skraćuje vreme za uključenje uređaja
iz pripravnog stanja.
[Off]: Smanjuje potrošnju u pripravnom
stanju.
18
 [Auto Standby]
[On]: Uključuje funkciju [Auto Standby].
Automatski isključuje uređaj u pripravno
stanje ukoliko se kroz 30 minuta ne pritisne
nijedna tipka uređaja.
[Off]: Isključuje funkciju.
 [Auto Display]
[On]: Automatski prikazuje informacije na
ekranu, prilikom promene gledanog naslova,
moda slikovnih datoteka, audio signala itd.
[Off]: Prikazuje informacije samo kad pritisnete DISPLAY.
 [Screen Saver]
[On]: Uključuje funkciju screen saver. Slika
screen saver pojavljuje se ukoliko ne koristite
uređaj duže od 10 minuta tokom prikaza
sadržaja na ekranu.
[Off]: Isključuje funkciju.
 [Software Update Notification]
[On]: Podešava uređaj kako bi vas obavestio
o dostupnosti novije verzije softvera (str. 15).
[Off]: Isključuje funkciju.
 [Gracenote Settings]
[Auto]: Automatski preuzima informacije o
disku nakon zaustavljanja reprodukcije diska.
Za preuzimanje se treba spojiti na mrežu.
[Manual]: Preuzima informacije o disku ako
je sa menija opcija odabrano [Playback
History] ili [Information Display].
z
Dodatne detalje potražite na sledećoj Internet
stranici i proverite odeljak FAQ:
http://support.sony-europe.com/
 [Network Connection Diagnostics]
Možete provesti mrežnu dijagnostiku kako
biste proverili da li je mrežno spajanje tačno
napravljeno.
 [Media Remote Device Registration]
Registruje vaš "Media Remote" uređaj.
 [Registered Media Remote Devices]
Prikazuje se lista vaših registrovanih "Media
Remote" uređaja.
[Easy Setup] (jednostavno podešavanje)
Ponovno pokretanje [Easy Setup] postavki
za unos osnovnih podešenja. Sledite uputstvo na ekranu.
 [System Information]
[Resetting]
(resetovanje)
Prikaz informacija o softverskoj verziji
uređaja i MAC adresa.
 [Reset to Factory Default Settings]
[Network Settings]
(postavke mreže)
 [Internet Settings]
Prvo je potrebno spojiti uređaj na mrežu. Za
pojedinosti pogledajte "Spajanje na mrežu"
(str. 11).
[View Network Status]: Prikazuje trenutni
status mreže.
[Wired Setup]: Odaberite ovu postavku kad
uređaj LAN kablom spajate na širokopojasni ruter.
[USB Wireless Setup]: Odaberite ovo ako koristite USB adapter za bežični LAN kako biste
se spajali na bežičnu mrežu.
Možete resetovati postavke uređaja na fabričke vrednosti tako da odaberete grupu
postavki. Sve postavke unutar grupe će se
resetovati.
 [Initialize Personal Information]
Možete izbrisati lič ne podatke memorisane
na uređaju.
19
Zvuk
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako dođe do neke od sledećih poteškoća tokom upotrebe uređaja, pre nego što odnesete
uređaj na servis, proučite ovo uputstvo jer
vam ono može pomoći u rešavanju problema.
Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Slika
Slike nema ili se ne prikazuje verno.
 Proverite da li su svi kablovi čvrsto spojeni
(str. 9).
 Prebacite prekidač ulaznog signala na vašem
TV prijemniku u položaj za prikazivanje
signala sa uređaja. Podesite izlaznu video
rezoluciju na najniži nivo pritiskom na
tipku  na uređaju dužim od 10 sekundi.
 Za HDMI spajanja pokušajte sledeće:
 Isključite i ponovo uključite uređaj.
 Isključite i ponovo uključite spojenu
opremu.  Odspojite i ponovo spojite
HDMI kabl.
 HDMI OUT priključnica je spojena na DVI
uređaj koji ne podržava tehnologiju za zaštitu
autorskih prava.
 Kod HDMI spajanja proverite postavke
[Output Video Format] u meniju [Screen
Settings] (str. 16).
 Ako se emituju i analogni signali podesite
postavku [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
u meniju [Screen Settings] na [Off]
(str. 16).
 Za BD-ROM diskove proverite postavku
[BD/DVD-ROM 1080/24p Output] u
meniju [Screen Settings] (str. 16).
Jezik prikaza na ekranu automatski
se menja kod spajanja na HDMI OUT
priključnicu.
 Ako je [Control for HDMI] podešeno na
"On" (str. 18), jezik prikaza na ekranu
automatski se menja zavisno od postavke
jezika na spojenom TV prijemniku (ako
promenite postavku na TV prijemniku,
itd.).
20
Zvuka nema ili se ne reprodukuje verno.
 Proverite da li su svi kablovi čvrsto spojeni
(str. 9).
 Prebacite selektor ulaznog signala na vašem AV pojačalu (prijemniku) tako da ono
emituje audio signale sa uređaja.
 Ako se audio signal ne emituje kroz DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključnicu,
proverite postavke zvuka (str. 16).
 Za HDMI spajanja pokušajte sledeće:
 Isključite i ponovo uključite uređaj.
 Isključite i ponovo uključite spojenu
opremu.  Odspojite i ponovo spojite
HDMI kabl.
 Za HDMI spajanja, ako je uređaj spojen na
TV preko AV pojačala (prijemnika), pokušajte spojiti HDMI kabl direktno na TV.
Pogledajte i uputstvo za upotrebu isporučeno sa AV pojačalom (prijemnikom).
 HDMI OUT priključnica je spojena na DVI
uređaj (DVI priključnice ne podržavaju
audio signale).
 Uređaj spojen na HDMI OUT priključnicu
ne podržava audio format uređaja. Proverite
postavke zvuka (str. 16).
HD Audio signali (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i
DTS-HD Master Audio) ne emituju se kao
redosled bitova (bitstream).
 Podesite [BD Audio MIX Setting] na [Off]
u meniju [Audio Settings] (str. 16).
 Proverite da li je spojeno AV pojačalo (prijemnik) kompatibilno sa svakim HD Audio
formatom.
Ne emituje se interaktivni zvuk.
 Podesite [BD Audio MIX Setting] na [On]
u meniju [Audio Settings] (str. 16).
Disk
Mrežno povezivanje
Disk se ne može reprodukovati.
Uređaj se ne može spojiti na mrežu.
 Disk je zaprljan ili oštećen.
 Disk je okrenut naopako. Umetnite disk sa
stranom za reprodukciju okrenutom prema
dole.
 Format diska nije moguće reprodukovati
na ovom uređaju (str. 24).
 Uređaj ne može reprodukovati snimljeni
disk koji nije pravilno finalizovan.
 Regionalni kôd na BD ili DVD disku ne
podudara se sa regionalnim kodom uređaja.
 Proverite vezu sa mrežom (str. 11) i mrežne
postavke (str. 19).
USB uređaj
DVD uređaj ne prepoznaje spojeni USB
uređaj.
 Proverite da li je USB uređaj čvrsto spojen
na USB priključnicu.
 Proverite da li su USB uređaj ili kabl
oštećeni.
 Proverite da li je USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj spojen preko USB huba,
spojite USB uređaj direktno na uređaj.
BRAVIA Internet Video
Slika/zvuk su loši/prikaz nekih programa
gubi oštrinu, posebno tokom brzih ili
tamnih scena.
 Kvalitet slike/zvuka može biti lošiji zavisno
od pružaoca Internet sadržaja.
 Kvalitet slike/zvuka možete poboljšati
promenom brzine veze. Preporučujemo
vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za video
zapise standardne rezolucije (10 Mbps za
High Definition video zapise).
 Ne sadrže svi video zapisi zvuk.
Slika je mala.
 Pritisnite  za povećanje.
Kad uključite uređaj, na ekranu se pojavi
poruka [A new software version is available.
Please go to the "Setup" section of the
menu and select "Network update" to
perform the update.]
 Pogledajte [Network Update] (str. 15) kako
biste nadogradili uređaj na noviju verziju
softvera.
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Funkcija [Control for HDMI] ne radi (BRAVIA
Sync).
 Proverite da li je opcija [Control for HDMI]
podešena na [On] (str. 18).
 Ako promenite HDMI povezivanje,
isključite i ponovo uključite uređaj.
 Ako dođe do prekida napajanja, podesite
[Control for HDMI] na [Off], zatim podesite [Control for HDMI] na [On] (str. 18).
 Proverite sledeće tačke i pogledajte uputstvo
za upotrebu isporučeno uz komponentu.
– proverite da li je spojena komponenta
kompatibilna sa funkcijom [Control for
HDMI].
– proverite da li je podešenje funkcije
[Control for HDMI] na spojenoj komponenti ispravno.
 Kada uređaj spajate na TV prijemnik preko
AV pojačala (prijemnika),
– ako AV pojačalo (prijemnik) nije kompatibilno sa funkcijom [Control for HDMI],
nećete moći upravljati TV prijemnikom
preko uređaja.
– promenite da li je HDMI veza, odspojite
i ponovo spojite glavno napajanje, a ako
dođe do nestanka napajanja pokušajte
sledeće:  Odaberite odgovarajući
ulaz na AV pojačalu (prijemniku), tako
da se signal uređaja pojavi na ekranu
TV prijemnika.  Podesite [Control
for HDMI] na [Off], zatim podesite
[Control for HDMI] na [On] (str. 18).
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa AV pojačalom (prijemnikom).
, nastavlja se
21
Funkcija System Power-Off ne radi (BRAVIA
Sync).
Na displeju je prikazano "Exxxx" ili
"TEM ERR".
 Proverite da li su opcije [Control for HDMI]
i [HDMI: Linked to TV-off] podešene na
[On] (str. 18).
 Ako se pojavi oznaka "Exxxx" obratite se
najbližem Sony dobavljaču ili ovlašćenom
lokalnom Sony servisu i prenesite im kôd
Ostalo
Reprodukcija ne počinje od početka
sadržaja.
 Pritisnite OPTIONS i odaberite [Play from
start].
Reprodukcija ne počinje od mesta
nastavljanja na kojem ste je zaustavili.
 Mesto nastavljanja je možda izbrisano iz
memorije zavisno od diska kada
– otvorite fioku diska.
– odspojite USB uređaj.
– reprodukujete neki drugi sadržaj.
– isključite uređaj.
Fioka diska se ne može otvoriti, a na
displeju uređaja se prikazuje "LOCKED"
ili "TLK ON"
 Kad se pojavi "LOCKED", uređaj je zaključan. Za poništavanje dečje blokade, držite
pritisnutom tipku  na uređaju, dok se na
displeju ne pojavi "UNLOCK" (str. 6).
 Kad se pojavi "TLK ON", obratite se vašem
Sony prodavcu ili ovlašć enom lokalnom
Sony servisu.
Fioka diska se ne otvara i ne možete
ukloniti disk, čak ni nakon što pritisnete .
 Pokušajte sledeće:  Isključite uređaj
i odspojite kabl napajanja.  Ponovo
spojite kabl napajanja i istovremeno držite
pritisnutom tipku  na uređaju.  Držite
pritisnutom tipku  na uređaju sve dok
se fioka ne otvori. 4 Izvadite disk.
5 Kad se na displeju pojavi "OPEN",
zadržite pritisnutom tipku / na uređaju
više od 10 sekundi, dok se uređaj ne isključi.
22
, Ako se pojavi poruka "TEM ERR",
postavite uređaj na mesto sa
dovoljnom ventilacijom kako u unutrašnjosti
uređaja ne bi došlo do nakupljanja toplote.
Uređaj ne reaguje ni na jednu tipku.
 Unutar uređaja se kondenzovala vlaga (str. 3).
 Zadržite pritisnutom tipku / na uređaju
više od 10 sekundi dok se indikatori na
displeju uređaja ne isključe. Ako uređaj i
dalje ne reaguje ni na jednu tipku, odspojite
i ponovo spojite kabl napajanja.
Tehnički podaci
Sistem
Laser: Poluprovodnički laser
Ulazne i izlazne priključnice
(Naziv priključnice:
Vrsta priključnice/Nivo izlaza/Impedansa
tereta)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phono priključnica/2 Vrms/10 kiloohma
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono priključnica/0,5 Vp-p/75 ohma
HDMI OUT:
HDMI 19-pinski standardni priključak
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB, PR):
Phono priključnica/Y: 1 Vp-p/
Pb, Pr: 0,7 Vp-p/75 ohma
LINE OUT VIDEO:
Phono priključnica/1 Vp-p/75 ohma
LAN (100):
100BASE-TX Terminal
USB:
USB priključnica tipa A (za spajanja USB
memorije, čitača memorijskih kartica, digitalnih fotoaparata i digitalnih video kamera)
Napomene o diskovima
& Kako bi disk ostao čist, držite ga za ivicu.
Ne dodirujte površinu.
Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine mogu
oštetiti disk.
& Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu
i izvorima toplote, na primer dovodima toplog vazduha, niti ga ostavljajte u autu koji
je parkiran na direktnom sunčevom svetlu,
jer može doći do značajnog porasta temperature u autu.
& Nakon reprodukcije, smestite disk u
pripadajuću kutiju.
& Čistite disk krpom za čišćenje. Disk se
briše od sredine prema ivici.
Opšte
Napajanje:
220–240V AC, 50/60Hz
Detalje potražite na str. 3.
Potrošnja energije:
18 W
Dimenzije (približno):
430 mm × 199 mm × 36 mm
(širina/dubina/visina) uključujući
delove koji vire
Masa (približno):
1,6 kg
Radna temperatura:
5ºC do 35ºC
Radna vlažnost:
25% do 80%
Isporučeni pribor
& Daljinski upravljač (1)
& Baterije R6 (veličina AA) (2)
& Ne koristite rastvore poput benzina, razređivača, komercijalno nabavljivih čistača
za diskove/soč iva, niti anti-statičke sprejeve
namenjene vinilnim pločama.
& Ako ste ispisali nalepnicu za disk, sačekajte da se osuši pre reprodukcije diska.
& Ne koristite sledeće diskove.
– Disk za čišćenje sočiva.
– Diskove koji nisu standardnog oblika
(na primer, kvadrat, srce).
– Diskove sa nalepnicom.
– Diskove sa celofanskom trakom ili ostatkom lepila od nalepnice.
& Za uklanjanje ogrebotina sa strane diska
sa koje se vrši reprodukcija, nikad ne
polirajte disk.
Tehnički podaci i dizajn podložni su promeni
bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
, nastavlja se
23
Diskovi za reprodukciju
Blu-ray
disk *1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Music CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Napomena o dvoslojnim BD/DVD diskovima
Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno
prekinuti prilikom izmene slojeva.
Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD VIDEO)
Na zadnjoj strani vašeg uređaja odštampan je
regionalni kôd i uređaj može reprodukovati
samo BD-ROM/DVD VIDEO diskove
sa istim regionalnim kodom ili oznakom ALL .
Regionalni kôd
*1
Budući da su tehnički podaci o Blu-ray disku novi
i još se razvijaju, neki se diskovi možda neće moći
reprodukovati zavisno od vrste i verzije diska.
Audio izlaz se razlikuje zavisno od izvora, spojene
izlazne priključnice i odabrane postavke zvuka.
*2
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, uključujući tip BD-R
diska sa organskim pigmentom (tip LTH).
BD-R diskovi snimljeni na računaru ne mogu
se reprodukovati ako sadrže postscript.
*3
CD ili DVD diskovi ne mogu se reprodukovati
ako nisu pravilno finalizovani. Za dodatne informacije, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz uređaj za snimanje.
Diskovi koji ne mogu da se reprodukuju
& BD diskovi sa kutijom
& BDXL diskovi
& DVD-RAM diskovi
& HD DVD diskovi
& DVD Audio diskovi
& PHOTO CD diskovi
& Deo sa podacima CD dodatka (CD-Extra)
& Super VCD diskovi
& Strana sa audio materijalom na DualDisc
diskovima
Video
Format datoteke
Ekstenzije
*1
MPEG-1 Video/PS
MPEG-2 Video/PS,
TS*1
“.mpg,” “.mpeg,”
“.m2ts,” “.mts”
MPEG-4 AVC*1
“.mkv,” “.mp4,”
“.m4v,” “.m2ts,”
“.mts”
WMV9*1
“.wmv,” “.asf”
AVCHD
*2
Xvid
“.avi”
Muzika
Format datoteke
Ekstenzije
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
Napomena vrste diskova
AAC*1*3
“.m4a”
Ovaj uređaj namenjen je reprodukciji diskova
koji su usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs i neki audio diskovi
kodirani sa tehnologijom zaštite autorskih
prava nisu usklađeni sa Compact Disc (CD)
standardom te se možda neće moći reprodukovati na ovom proizvodu.
WMA9 Standard
Napomena o funkcijama reprodukcije BD/
DVD diskova
Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova
mogu biti podešene od strane proizvođača
softvera. Pošto ovaj uređaj reprodukuje BD/
DVD diskove prema sadržaju diska koji su
napravili proizvođači softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće biti dostupne.
24
Tipovi datoteka koje se mogu
reprodukovati
*1*3
LPCM
“.wma”
“.wav”
Fotografije
Format datoteke
Ekstenzije
JPEG
“.jpg,” “.jpeg”
*1
*2
*3
Uređaj ne reprodukuje datoteke kodirane
DRM-om.
Uređaj reprodukuje datoteke AVCHD formata
koje su snimljene, na primer, digitalnom video
kamerom. Disk AVCHD formata nije moguće
reprodukovati ako nije pravilno finalizovan.
Uređaj ne reprodukuje datoteke kodirane kao
Lossless.
b
& Neke datoteke možda nećete moći reprodukovati,
zavisno od formata, kodiranja, uslova snimanja.
& Neke računarsko obrađene datoteke možda se
neće reprodukovati.
& Uređaj prepoznaje sledeće datoteke ili foldere
na BD, DVD, CD diskovima i USB uređajima:
– do foldera na petom nivou hijerarhije
– do 500 datoteka na pojedinom nivou
& Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim
DVD uređajem.
& Uređaj prepoznaje Mass Storage Class (MSC)
uređaje (poput flash memorija ili HDD-a),
uređaje klase Still Image Capture Device (SICD)
i tastaturu sa 101 tipkom (samo preko prednje
USB priključnice).
& Kako biste izbegli oštećivanje podataka, USB
memorije i spoljnih uređaja, isključite uređaj
prilikom spajanja ili uklanjanja USB memorije
ili spoljnih uređaja.
& Uređaj možda neće pravilno reprodukovati video
datoteke sa DATA CD diska snimljene uz visoku
brzinu bita. Savetujemo da takve datoteke
reprodukujete sa DATA DVD diskova.
͡WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je sigurnosna tehnologija koja upotrebljava napredne sigurnosne metode i razlikuje
se od WEP i TKIP.
AES omogućuje viši nivo sigurnosti u
odnosu na WEP i TKIP.
Brojčani kodovi TV prijemnika
kojima se može upravljati
Kada držite pritisnutom tipku -TV- /,
brojčanim tipkama unesite kôd proizvođača.
Ako je navedeno više od jednog koda,
pokušajte ih uneti jedan po jedan dok ne
pronađete onaj koji vaš TV prijemnik
podržava.
Proizvođač
Brojčani kôd
Sony
01 (standardno)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
S obzirom da se komunikacija kod bežične
LAN funkcije obavlja radio talasima,
podložna je mogućnosti presretanja. Kako
bi se bežična komunikacija zaštitila, uređaj
podržava različite sigurnosne funkcije. Pripazite da pravilno konfigurišete sigurnosne
postavke u skladu sa mrežnim okruženjem.
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
͡No Security (bez sigurnosti)
Iako je podešavanje jednostavno, svako može
presresti bežičnu komunikaciju ili upasti u
vašu bežičnu mrežu, čak i bez sofistikovanog
alata. Imajte na umu da postoji opasnost od
neovlašćenog pristupa podacima ili presretanja
podataka.
Toshiba
38
O sigurnosti bežičnog LAN-a
͡WEP
WEP upotrebljava sigurnosne funkcije za
komunikaciju kako bi se osujetilo da drugi
korisnici presretnu komunikaciju ili upadnu
u bežičnu mrežu. WEP je tradicionalna tehnologija koja omogućuje spajanje i starijim
uređajima koji ne podržavaju TKIP/AES.
͡WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena
kako bi ispravila nedostatke WEP-a. TKIP
omogućuje viši nivo sigurnosti u odnosu
na WEP.
, nastavlja se
25
Lista jezičkih kodova
Za detalje pogledajte [BD/DVD Viewing
Settings] (postavke za gledanje BD/DVD
diskova) (str. 17).
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988
(E/F) standardu.
Kôd Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
26
Afarski
1261
Abhazijski
1269
Afrikaans
1283
Amharički
1287
Arapski
1297
Asameski
1298
Ajmarski
Azerbejdžanski 1299
Baškirski
Beloruski
1300
Bugarski
1301
Biharski
1305
Bislamski
1307
Bengalski
1311
Tibetski
1313
Bretonski
1326
Katalanski
1327
Korzikanski
1332
Češki
1334
Velški
1345
Danski
1347
Nemački
1349
Butanski;
1350
Dzongkha
1352
Grčki
1353
Engleski
1356
Esperanto
1357
Španski
1358
Estonski
Baskijski
1363
Perzijski
1365
Finski
1369
Fidži
1376
Fareski
1379
Francuski
1393
Frizijski
1403
Irski
1408
Škotski Gelik 1417
Galicijski
Guaranski
1428
Gudžaratski 1435
Hauski
1436
Hindi
1463
Hrvatski
1481
Mađarski
1482
Armenski
Interlingua
1483
Interlingue
1489
Inupijak
1491
Indonezijski
1495
Islandski
1498
Talijanski
1501
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski;
Kalaallisut
Kambodžijski;
Kmerski
Kanada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski; Lao
Litvanski
Letonski
Malaški
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavski
Maratijski
Malajski
Malese;
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Holandski
Norveški
Okcitanski
Oromo
Orijski
Punjabi;
Panjabi
Poljski
Pashto; Pushto
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski;
Rundi
Rumunski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sangho; Sango
Kôd Jezik
1502 Hrvatskosrpski
1503 Singaleški;
Sinhaleski
1505 Slovački
1506 Slovenski
1507 Samoanski
1508 Šona
1509 Somalijski
1511 Albanski
1512 Srpski
1513 Sisvati; Svati
1514 Sesoto; južni
Soto
1515 Sudanski
1516 Švedski
1517 Svahili
1521 Tamilski
1525 Telugu
1527 Tadžik
1528 Tai
1529 Tigrinjski
1531 Turkmenski
1532 Tagaloški
1534 Setsvanski;
Tswana
1535 Tonga; Ostrvo
Tonga
1538 Turski
1539 Tsonga
1540 Tatarski
1543 Twi
1557 Ukrajinski
1564 Urdu
1572 Uzbeški
1581 Vijetnamski
1587 Volapuk
1613 Volof
1632 Ksosa
1665 Joruba
1684 Kineski
1697 Zulu
1703 Neodređeno
Ograničenje reprodukcije/
kôd područja
Za detalje pogledajte [Parental Control Area
Code] (str. 18).
Kôd Regija
2044,
2047,
2046,
2057,
2070,
2090,
2092,
2093,
2115,
2165,
2174,
2109,
2200,
2219,
2248,
2238,
2239,
2254,
2276,
2304,
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Čile
Kina
Kolumbija
Danska
Finska
Francuska
Nemačka
Grčka
Hong Kong
Indija
Indonezija
Irska
Italija
Japan
Koreja
2333,
2363,
2362,
2376,
2390,
2379,
2427,
2424,
2428,
2436,
2489,
2501,
2149,
2499,
2086,
2543,
2528,
2184,
Luksemburg
Malezija
Meksiko
Holandija
Novi Zeland
Norveška
Pakistan
Filipini
Poljska
Portugal
Rusija
Singapur
Špani ja
Švedska
Švajcarska
Tajvan
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Softver ovog uređaja može se u budućnosti nadograditi. Detaljnije o
dostupnim nadogradnjama potražite na: http://support.sony-europe.com

Kako biste saznali korisne savete i informacije o Sony proizvodima i uslugama
molimo posetite: www.sony-europe.com/myproduct/
4-261-092-11(1)
27
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising