Sony | BDP-S490 | Sony BDP-S490 BDP-S490 3D Blu-ray Disc™ Player Uputstva za rukovanje

4-410-140-31(1) (SR)
Blu-ray Disc™ /
DVD plejer
Uputstvo za upotrebu
Početni koraci
Reprodukcija
Internet
Podešavanja
Dodatne informacije
BDP-S490/S590
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Da biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište
uređaja. Popravke bi trebalo da obavljaju samo
osposobljeni serviseri.
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom morate
da zamenite samo kod ovlašćenog servisera.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute
baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu, vatri i sl.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji
mogu oštetiti vid. Budući da je laserski zrak koji se
koristi u ovom Blu-ray Disc/DVD plejeru štetan
za oči, ne pokušavajte da otvarate kućište uređaja.
Popravke bi trebalo da obavljaju samo
osposobljeni serviseri.
Ova oznaka se nalazi na zaštitnom kućištu lasera
u kućištu uređaja.
Za korisnike u evropskim zemljama
Ovaj uređaj je klasifikovan kao laserski proizvod
klase 1. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se
nalazi na zadnjoj strani uređaja.
Obaveštenje za korisnike u Ujedinjenom
Kraljevstvu i Republici Irskoj
Uređaj je opremljen utikačem koji je u skladu
sa standardom BS1363 radi bezbednosti
i praktične upotrebe.
2
Ukoliko je potrebno da zamenite osigurač
u utikaču, potrebno je da koristite osigurač iste
nominalne vrednosti koji je odobrila organizacija
ASTA ili koji je u skladu sa standardima BSI
i BS1362, (označen sa
ili
).
Ukoliko utikač poseduje odvojivi poklopac za
osigurač, obavezno vratite poklopac na mesto
kada promenite osigurač. Nikad ne koristite
osigurač bez poklopca. Ako izgubite poklopac
osigurača, obratite se najbližem Sony servisu.
Odlaganje stare
električne i elektronske
opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama
koje imaju sisteme za
odvojeno skupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne sme
tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da
odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod.
Za korisnike u Australiji/Novom Zelandu
Gorenavedeni simbol se odnosi na Evropsku
uniju i ostale evropske zemlje koje imaju
sisteme za odvojeno skupljanje otpada.
Odlaganje potrošenih
baterija (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama
koje imaju sisteme za
odvojeno skupljanje
otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju
označava da se baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola može
nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za
živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno
zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Za korisnike u evropskim zemljama
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašćeni predstavnik za EMC i bezbednost
uređaja je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva
pitanja u vezi sa servisom ili garancijom
pogledajte adrese koje su navedene na
zasebnom garantnom ili servisnom listu.
Mere opreza
• Ovaj uređaj radi na naponu od 220 V – 240 V
AC, 50/60 Hz. Proverite da li radni napon
uređaja odgovara lokalnom izvoru napajanja.
• Da biste sprečili požar ili strujni udar, ne
postavljajte na uređaj predmete koji sadrže
tečnost, na primer vaze.
• Postavite uređaj tako da se kabl za napajanje
naizmeničnom strujom može brzo iskopčati
iz zidne utičnice u slučaju nevolje.
Mere opreza
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je
u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
direktivi kada se za povezivanje koristi kabl
kraći od 3 metra.
O postavljanju
• Postavite plejer na mesto sa odgovarajućom
ventilacijom kako biste sprečili njegovo
zagrevanje.
• Ne postavljajte plejer na mekanu površinu
poput ćebeta koja bi mogla da blokira
ventilacione otvore.
• Ne postavljajte plejer u uski prostor,
na primer policu za knjige ili sličan prostor.
• Ne postavljajte plejer blizu izvora toplote
ili na mesta koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Ne postavljajte plejer na otvorenom
prostoru, na vozila, na brodove ili druga
prevozna sredstva.
• Ako plejer direktno unesete iz hladnog
u toplo mesto ili ga postavite u prostoriju
sa dosta vlage, može doći do kondenzacije
vlage na sočivima unutar plejera. Ako se
to desi, plejer možda neće raditi pravilno.
U tom slučaju izvadite disk i ostavite plejer
uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
• Ne postavljajte plejer u nagnuti položaj.
On je dizajniran samo za rad
u horizontalnom položaju.
• Ne stavljajte metalne predmete ispred
uređaja. Oni mogu ograničiti prijem
radio talasa.
• Ne postavljajte plejer na mesto gde se koristi
medicinska oprema. To može dovesti do
kvara medicinske opreme.
• Ako koristite pejsmejker ili drugi medicinski
uređaj, posavetujte se sa svojim lekarom ili
proizvođačem medicinskog uređaja pre
korišćenja funkcije za bežični LAN.
• Ovaj plejer bi trebalo da postavite i koristite
tako da razmak između tela osobe i plejera
bude najmanje 20 cm (izuzimajući
ekstremitete: ruke, šake, stopala, članke).
• Ne stavljajte teške ili nestabilne predmete
na plejer.
3
• Na ležište za disk ne stavljajte druge
predmete, već isključivo diskove. Ukoliko
to uradite, može doći do oštećenja plejera
ili predmeta.
• Kada premeštate plejer, izvadite disk iz
ležišta za disk. Ako to ne uradite, disk se
može oštetiti.
• Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom i sve ostale kablove iz plejera kada
ga premeštate.
O izvorima napajanja
• Plejer se napaja naizmeničnom strujom
sve dok je priključen na zidnu utičnicu,
čak i kada je sam plejer isključen.
• Ako plejer nećete koristiti duže vremena,
izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
Da biste izvukli kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite
ga držeći utikač a nikad kabl.
• Pridržavajte se sledećih saveta kako
biste sprečili oštećenje kabla za napajanje
naizmeničnom strujom. Nemojte koristiti
kabl za napajanje naizmeničnom strujom
ukoliko je oštećen jer to može izazvati
strujni udar ili požar.
– Ne postavljajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom tako da bude
priklješten između plejera i zida, police itd.
– Ne stavljajte teške predmete na kabl za
napajanje naizmeničnom strujom niti
ga povlačite.
U slučaju popravke ovog plejera, zamenjeni
delovi se mogu ponovo iskoristiti ili reciklirati.
O povezivanju na HDMI OUT priključak
Obratite pažnju na sledeće jer nepravilnim
rukovanje možete oštetiti HDMI OUT
priključak i konektor.
• Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključak
na zadnjoj strani plejera sa HDMI
konektorom prateći njihov oblik. Uverite
se da konektor nije okrenut ili nakrivljen.
• Obavezno iskopčajte HDMI kabl kada
premeštate plejer.
• Čvrsto držite HDMI konektor prilikom
povezivanja ili iskopčavanja HDMI kabla.
Ne uvrćite HDMI konektor niti ga silom
priključujte na HDMI OUT priključak.
O podešavanju jačine zvuka
O gledanju 3D video snimaka
Ne pojačavajte zvuk dok slušate deo zvučnog
zapisa koji je snimljen sa veoma niskim tonom
ili bez tona. Može doći do oštećenja sluha ili
zvučnika kada nivo zvuka dostigne najvišu
vrednost.
Kod nekih osoba se može javiti osećaj
nelagodnosti prilikom gledanja 3D video
snimaka (na primer, naprezanje očiju,
pojava zamora ili mučnine). Sony preporučuje
svim korisnicima da prave redovne pauze
prilikom gledanja 3D video snimaka. Dužina
i učestalost pauza zavise od osobe do osobe.
Sami odlučite šta vam najviše odgovara. Ako
iskusite bilo kakvu nelagodnost, trebalo bi da
prekinete sa gledanjem 3D video snimka dok
osećaj nelagodnosti ne prođe. Obratite se
doktoru ako smatrate da je to neophodno.
Takođe bi trebalo da pročitate (i) uputstvo
za upotrebu i/ili poruku upozorenja za svaki
uređaj koji koristite sa ovim proizvodom ili za
Blu-ray Disc sadržaj koji se reprodukuje na
ovom proizvodu i (ii) posetite naš veb sajt* da
O čišćenju
Čistite kućište, panel i kontrole mekanom
krpom. Ne koristite abrazivne materijale,
prašak za ribanje ili rastvor poput alkohola
ili benzina.
O diskovima za čišćenje, sredstvima za
čišćenje diskova/sočiva
Nemojte da koristite diskove za čišćenje
ili sredstva za čišćenje diskova/sočiva
(uključujući ona u tečnom obliku ili obliku
spreja). To može dovesti do kvara uređaja.
4
O zameni delova
biste saznali najnovije informacije. Vid male
dece (naročite one mlađe od šest godina)
se još razvija. Posavetujte se sa doktorom
(pedijatrom ili oftalmologom) pre nego što
dozvolite deci da gledaju 3D video snimke.
Odrasli bi trebalo da nagledaju decu kako bi
bili sigurni da se pridržavaju gorenavedenih
preporuka.
* Za korisnike u evropskim zemljama
http://www.sony-europe.com/myproduct/
Za korisnike u Australiji/Novom Zelandu
http://www.sony-asia.com/support/
VAŽNA NAPOMENA
Pažnja: Ovaj plejer može da neograničeno
prikazuje statične slike ili meni sistema na
ekranu vašeg televizora. Ako se statična
slika ili meni sistema prikazuju na ekranu
televizora u dužem vremenskom periodu,
rizikujete trajno oštećenje ekrana
televizora. Posebno su osetljivi plazma
televizori i projekcioni televizori.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa plejerom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Zaštita od kopiranja
Imajte u vidu napredne sisteme za zaštitu
sadržaja koji se koriste u Blu-ray Disc™
i DVD medijumima. Ovi sistemi, koji se
nazivaju AACS (Advanced Access Content
System) i CSS (Content Scramble System),
mogu da sadrže ograničenja koja se odnose na
reprodukciju, emitovanje putem analognog
izlaza i ostale slične funkcije. Rad ovog
proizvoda i postavljena ograničenja mogu da
se razlikuju u zavisnosti od datuma njegove
kupovine jer upravni odbor organizacije
AACS može da prihvati ili promeni pravila
za ograničenja nakon datuma kupovine.
O ovom priručniku
Na naslovnoj stranici je prikazan model
BDP-S590.
Autorska prava i zaštitni znakovi
• „AVCHD“ i „AVCHD 3D/Progressive“
logo su zaštitni znakovi kompanija
Panasonic Corporation i Sony Corporation.
• Java je registrovani zaštitni znak kompanije
Oracle i/ili njenih podružnica.
•
, „XMB“ i „xross media bar“ su zaštitni
znakovi kompanija Sony Corporation
i Sony Computer Entertainment Inc.
• U ovom proizvodu se koristi tehnologija
multimedijskog interfejsa visoke
rezolucije (HDMI®). HDMI, HDMI logo
i High-Definition Multimedia Interface
su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi organizacije HDMI Licensing LLC
u SAD i ostalim zemljama.
• Blu-ray Disc™, Blu-Ray™, Blu-Ray 3D™,
BD-Live™, BONUSVIEW™ i logotipi
su zaštitni znakovi organizacije Blu-ray
Disc Association.
• Logotipi „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“
i „CD“ su zaštitni znakovi.
• „x.v.Colour“ i „x.v.Colour“ logo su zaštitni
znakovi kompanije Sony Corporation.
• „BRAVIA“ je zaštitni znak kompanije
Sony Corporation.
• „PhotoTV HD“ i „PhotoTV HD“
logo su zaštitni znakovi kompanije
Sony Corporation.
• MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje
zvuka i patenti koje su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
• Windows Media je registrovani zaštitni znak
ili zaštitni znak korporacije Microsoft
u SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju
koja podleže određenim pravima na
intelektualnu svojinu korporacije Microsoft.
Upotreba ili distribucija te tehnologije
izvan ovog proizvoda je zabranjena
bez odgovarajućih licenci korporacije
Microsoft.
Vlasnici sadržaja koriste Microsoft
PlayReady™ tehnologiju za pristup sadržaju
da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu,
uključujući sadržaj zaštićen autorskim
pravima. Ovaj uređaj koristi tehnologiju
PlayReady da bi pristupio PlayReady
zaštićenom sadržaju i/ili WMDRM
zaštićenom sadržaju. Ako uređaj ne uspe da
na odgovarajući način ograniči upotrebu
sadržaja, vlasnici sadržaja bi trebalo da traže
od Microsoft-a da opozove mogućnost
5
uređaja da reprodukuje sadržaj zaštićen
tehnologijom PlayReady. Opoziv ne bi
trebalo da utiče na nezaštićen sadržaj ili
sadržaj koji je zaštićen drugim
tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici
sadržaja od vas mogu tražiti da nadogradite
PlayReady da biste mogli da pristupite
njihovom sadržaju. Ako odbijete
nadogradnju, nećete moći da pristupite
sadržaju koji zahteva nadogradnju.
• Tehnologiju za prepoznavanje muzike
i video snimaka i srodne podatke
obezbeđuje Gracenote®. Gracenote je
industrijski standard za tehnologiju
prepoznavanja muzike i isporuke
povezanog sadržaja. Više informacija
možete da saznate na sajtu
www.gracenote.com.
Podaci o CD, DVD, Blu-ray Disc
medijumima i podaci u vezi sa muzikom
i video sadržajima sa usluge Gracenote, Inc.,
copyright © 2000. do danas Gracenote.
Gracenote softver, copyright © 2000. danas
Gracenote. Na ovaj proizvod i uslugu
se primenjuje jedan ili više patenata
u vlasništvu kompanije Gracenote. Posetite
veb sajt kompanije Gracenote da biste
videli delimičnu listu korišćenih Gracenote
patenata. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenote logo i logotip
i „Powered by Gracenote“ logo su
registrovani zaštitni znakovi ili zaštitni
znakovi kompanije Gracenote u SAD i/ili
ostalim zemljama.
•
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi
Alliance® su registrovani znakovi
organizacije Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
i Wi-Fi Protected Setup™ su znakovi
organizacije Wi-Fi Alliance.
• Logo Wi-Fi CERTIFIED je oznaka za
sertifikaciju organizacije Wi-Fi Alliance.
• Oznaka Wi-Fi Protected Setup je oznaka
organizacije Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, DLNA Logo i DLNA
CERTIFIED™ su zaštitni znakovi, zaštitni
znakovi usluge ili oznake za sertifikaciju
organizacije Digital Living Network
Alliance.
• Opera® Browser kompanije Opera Software
ASA. Copyright 1995-2010 Opera Software
ASA. Sva prava zadržana.
• Svi ostali zaštitni znakovi su vlasništvo
njihovih vlasnika.
• Nazivi ostalih sistema i proizvoda su obično
zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi proizvođača. Oznake ™ i ® nisu
navedene u ovom dokumentu.
Gracenote® ugovor o licenciranju
za krajnjeg korisnika
Verzija 20061005
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver
kompanije Gracenote, Inc. koja se nalazi
u Emervilu, Kalifornija („Gracenote“). Softver
kompanije Gracenote („Gracenote softver“)
omogućava ovoj aplikaciji identifikaciju diska
i/ili datoteke i pribavljanje informacija koje
se odnose na muziku uključujući naziv,
izvođača, numeru i naslov („Gracenote
podaci“) sa servera na mreži ili ugrađenih
baza podataka (zbirnim imenom, „Gracenote
serveri“), kao i obavljanje ostalih funkcija.
Gracenote podatke možete da koristite samo
u skladu sa predviđenim funkcijama ove
aplikacije ili uređaja za krajnjeg korisnika.
Pristajete na to da ćete Gracenote podatke,
Gracenote softver i Gracenote servere koristiti
isključivo za ličnu i nekomercijalnu svrhu.
Pristajete na to da Gracenote softver ili bilo
koje druge Gracenote podatke nećete ustupati,
kopirati ili prenositi trećim stranama.
PRISTAJETE NA TO DA GRACENOTE
PODATKE, GRACENOTE SOFTVER ILI
GRACENOTE SERVERE NEĆETE
KORISTITI ILI ZLOUPOTREBLJAVATI,
OSIM AKO TO NIJE OVDE IZRIČITO
DOZVOLJENO.
,nastavlja se na stranici 8
6
Sadržaj
UPOZORENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Početni koraci
Vodič za delove i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Korak 1: Isporučena dodatna oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Korak 2: Povezivanje plejera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Korak 3: Priprema za mrežnu vezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Korak 4: Jednostavno podešavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Reprodukcija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Reprodukcija sa USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Reprodukcija putem mreže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Dostupne opcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Internet
Pregledanje veb sajtova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Podešavanja
Korišćenje menija za podešavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
[Network Update] (Ažuriranje putem mreže) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
[Screen Settings] (Podešavanja ekrana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
[Audio Settings] (Podešavanja zvuka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
[BD/DVD Viewing Settings]
(Podešavanja za gledanje BD/DVD diskova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
[Parental Control Settings] (Podešavanja za roditeljski nadzor) . . . . . . . . . .30
[Music Settings] (Podešavanja za muziku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
[System Settings] (Podešavanja sistema) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
[Network Settings] (Podešavanja za mrežu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
[Easy Setup] (Jednostavno podešavanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
[Resetting] (Vraćanje na početne vrednosti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Dodatne informacije
Rešavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
7
Pristajete na to da će vaša neisključiva licenca
za korišćenje Gracenote podataka, Gracenote
softvera i Gracenote servera biti ukinuta
ukoliko prekršite ova ograničenja. Ako vaša
licenca bude ukinuta, pristajete na to da ćete
u potpunosti prestati da koristite Gracenote
podatke, Gracenote softver i Gracenote
servere. Gracenote zadržava sva prava
na Gracenote podatke, Gracenote softver
i Gracenote servere, uključujući sva vlasnička
prava. Gracenote nije dužan da vam plati za
bilo koju informaciju koju pružite, ni pod
kakvim okolnostima. Pristajete na to da
Gracenote, Inc. može direktno i u sopstveno
ime sprovede svoja prava po ovom ugovoru
protiv vas.
Gracenote usluga koristi jedinstveni
identifikator za praćenje upita koji se
koristi u statističke svrhe. Svrha nasumično
dodeljenog numeričkog identifikatora je da
omogući Gracenote usluzi da broji upite bez
mogućnosti da sazna bilo šta o vama. Za više
informacija pogledajte veb stranicu Gracenote
smernica privatnosti za uslugu Gracenote.
Gracenote softver i svaki Gracenote podatak
su licencirani u „VIĐENOM STANJU“.
Gracenote ne daje nikakve izričite ili
podrazumevane garancije za tačnost
Gracenote podataka sa Gracenote servera.
Gracenote zadržava pravo da izbriše podatke
sa Gracenote servera ili promeni kategorije
podataka iz bilo kog razloga koji Gracenote
smatra dovoljnim. Ne garantujemo da su
Gracenote softver ili Gracenote serveri
bez grešaka niti neprekidan rad Gracenote
softvera ili Gracenote servera. Gracenote
nije dužan da vam pruža nove, poboljšane
ili dodatne tipove podataka ili kategorije
koje će možda pružati u budućnosti i može
slobodno da prekine da vam pruža uslugu
u bilo kom trenutku.
GRACENOTE SE ODRIČE SVIH
GARANCIJA, IZRIČITIH ILI
PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI,
ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA
PODRAZUMEVANE GARANCIJE
O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE
8
I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU,
NASLOVU I NEKRŠENJU AUTORSKIH
PRAVA. GRACENOTE NE GARANTUJE
REZULTATE KOJE ĆETE POSTIĆI
UPOTREBOM GRACENOTE SOFTVERA
ILI BILO KOJEG GRACENOTE SERVERA.
GRACENOTE NI U KOM SLUČAJU NEĆE
ODGOVARATI ZA POSLEDIČNU ILI
SLUČAJNU ŠTETU NITI ZA GUBITAK
PROFITA ILI PRIHODA.
© Gracenote 2006
Početni koraci
Vodič za delove i kontrole
Prednji panel
z
Na tasteru N se nalazi mala izbočina. Koristite je kao referencu prilikom rukovanja plejerom.
A [/1 (uključivanje/režim
mirovanja)
Uključivanje plejera ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
B Ležište za disk
C Displej
D Z (otvaranje/zatvaranje)
Zaključavanje ležišta za disk
(Blokada za decu)
Možete da zaključate ležište za disk
kako biste sprečili slučajno otvaranje.
Dok je plejer uključen, držite taster N
na plejeru duže od 10 sekundi da biste
zaključali ili otključali ležište za disk.
E N (reprodukcija)
F x (zaustavljanje)
G
(USB) priključak
Priključite USB uređaj na ovaj
priključak.
H Senzor za daljinski upravljač
9
Zadnji panel
A LINE OUT (VIDEO) priključak
E HDMI OUT priključak
B DIGITAL OUT (COAXIAL)
priključak
F LINE OUT (R-AUDIO-L) priključci
C
(USB) priključak
D LAN (100) priključak
10
G DIGITAL OUT (OPTICAL)
priključak
A Z (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje ležišta
za disk.
Daljinski upravljač
Dostupne funkcije daljinskog upravljača
se razlikuju u zavisnosti od diska ili
situacije.
-TV- t (biranje ulaza naTV-u)
Prebacivanje između TV-a i drugih
uređaja priključenih na ulaz.
-TV- [/1 (uključivanje/režim
mirovanja TV-a)
Uključivanje TV-a ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
[/1 (uključivanje/režim
mirovanja)
Uključivanje plejera ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
AUDIO
B Tasteri sa brojevima (0 – 9)
Služe za unos broja naslova/
poglavlja, brojeva itd.
SUBTITLE
2 (jačina zvuka) +/–
Podešavanje jačine zvuka televizora.
AUDIO (stranica 29)
Biranje jezika zvučnog zapisa
ukoliko su na BD-ROM/DVD
VIDEO disku snimljeni zvučni
zapisi na više jezika.
Biranje zvučne numere na
CD-ovima.
DISPLAY
SEN
z
Na tasterima 5, AUDIO, 2 + i N se nalazi
mala izbočina. Koristite je kao referencu
prilikom rukovanja plejerom.
SUBTITLE (stranica 29)
Biranje jezika titla ukoliko su na
BD-ROM/DVD VIDEO disku
snimljeni titlovi na više jezika.
(isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka.
C Tasteri u boji (crveni/zeleni/
žuti/plavi)
Tasterske prečice za interaktivne
funkcije.
D TOP MENU
Otvaranje ili zatvaranje glavnog
menija BD ili DVD diska.
11
POP UP/MENU
Otvaranje ili zatvaranje iskačućeg
menija BD-ROM diska ili menija
DVD diska.
OPTIONS (stranica 22)
Prikazivanje dostupnih opcija
na ekranu.
HOME
Ulazak u glavni meni plejera.
Prikazivanje pozadinske slike kada
se pritisne na ikoni kategorije
u glavnom meniju.
RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
</M/m/,
Pomeranje kursora radi izbora
prikazane stavke.
Centralni taster (ENTER)
Ulazak u izabranu stavku.
E ./> (prethodno/sledeće)
Prelazak na prethodno/sledeće
poglavlje, numeru ili datoteku.
X (pauziranje)
Pauziranje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
m/M (brzo premotavanje
unazad/unapred)
• Brzo premotavanje diska unazad/
unapred kada pritisnete ovaj taster
tokom reprodukcije. Svaki put
kada pritisnete ovaj taster tokom
reprodukcije video zapisa, brzina
premotavanja se menja.
• Aktiviranje usporene reprodukcije
kada se drži pritisnut više od jedne
sekunde dok je reprodukcija
pauzirana.
12
• Reprodukcija pojedinačnih
kadrova kada se na kratko pritisne
dok je reprodukcija pauzirana.
z
Usporena reprodukcija ili reprodukcija
pojedinačnih kadrova nije dostupna za
Blu-ray 3D diskove.
N (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
DISPLAY (stranica 19)
Prikazivanje informacija
o reprodukciji i pretraživanju
Veba na ekranu.
x (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije
i pamćenje mesta zaustavljanja
(tačka za nastavak reprodukcije).
Tačka za nastavak reprodukcije
naslova/numere je tačka na
kojoj ste poslednji put zaustavili
reprodukciju ili poslednja
fotografija koju ste pregledali
iz fascikle sa fotografijama.
SEN (stranica 20)
Pristup usluzi „Sony Entertainment
Network™“ na mreži.
Prikaz glavnog menija
Glavni meni će se prikazati kada
pritisnete HOME. Izaberite kategoriju
koristeći </,. Izaberite stavku
pomoću tastera M/m i pritisnite ENTER.
Stavka
Kategorija
[Setup] (Podešavanja):
Prilagođavanje podešavanja plejera.
[Photo] (Fotografije): Prikaz
fotografija.
[Music] (Muzika): Reprodukcija
muzike.
[Video] (Video zapisi):
Reprodukcija video zapisa.
[Network] (Mreža): Prikazivanje
stavki u vezi sa mrežom.
Korak 1: Isporučena
dodatna oprema
Proverite da li imate sledeće:
• Audio/video kabl (fono utikač ×3) (1)
(Samo modeli za australijsko tržište)
• Daljinski upravljač (1)
• Baterije R6 (veličina AA) (2)
13
Korak 2: Povezivanje plejera
Ne priključujte uređaj na napajanje naizmeničnom strujom sve dok ne povežete
sve kablove.
Povezivanje sa televizorom
Izaberite jedan od sledećih načina povezivanja u skladu sa ulaznim priključcima
na vašem televizoru.
Prilikom povezivanja, utikač priključite na priključak odgovarajuće boje.
Visok kvalitet
HDMI kabl velike brzine prenosa
(ne isporučuje se)
Audio/video kabl*
Standardni
kvalitet
* Pogledajte „Korak 1: Isporučena dodatna oprema“ (stranica 13).
b
Ne povezujte plejer preko video rikordera. Sistemi za zaštitu od kopiranja mogu da utiču na
kvalitet video signala sa video rikordera zbog čega slika na televizoru može biti izobličena.
14
Povezivanje sa AV pojačalom (risiverom)
Izaberite jedan od sledećih načina povezivanja u skladu sa ulaznim priključcima
na vašem AV pojačalu (risiveru). Kada izaberete A ili B, unesite odgovarajuća
podešavanja u okviru [Audio Settings] (Podešavanja zvuka) (stranica 28).
HDMI kabl velike brzine prenosa (ne isporučuje se)
HDMI kabl velike brzine prenosa
(ne isporučuje se)
t Podesite [BD Audio MIX Setting] (Podešavanje
miksa zvuka sa BD diska) (stranica 28).
Koaksijalni digitalni kabl
(ne isporučuje se)
ili
Digitalni optički kabl
(ne isporučuje se)
t Podesite [Dolby Digital*2/ DTS*3] (stranica 28).
Audio/video kabl*1
15
*1
*2
*3
Pogledajte „Korak 1: Isporučena dodatna
oprema“ (stranica 13).
Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic i simbol sa
duplim D su zaštitni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
Proizvedeno po licenci i pod sledećim
brojevima patenata u SAD: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostali
patenti koji su izdati ili na čekanju u SAD
i drugim zemljama. DTS-HD, simbol
i DTS-HD i simbol zajedno su registrovani
zaštitni znakovi, a DTS-HD Master Audio
je zaštitni znak kompanije DTS, Inc.
Proizvod obuhvata i softver. © DTS, Inc.
Sva prava zadržana.
Korak 3: Priprema za
mrežnu vezu
Ako ne želite da povežete plejer sa
mrežom, pređite na „Korak 4:
Jednostavno podešavanje“ (stranica 17).
Wired Setup (Povezivanje
kablom)
Koristite LAN kabl za povezivanje sa
priključkom LAN (100) na plejeru.
LAN kabl
(ne isporučuje se)
Internet ADSL modem/
Širokopojasni
kablovski modem ruter
z
Preporučujemo vam da koristite oklopljeni
interfejs kabl (LAN kabl), ravni ili ukršteni.
16
USB Wireless Setup (USB bežično
povezivanje)
(samo BDP-S490)
Isključite plejer, a zatim povežite USB
adapter za bežični LAN (UWA-BR100
od decembra 2011.) na USB priključak
na zadnjoj strani plejera.
b
• USB adapter za bežični LAN možda nije
dostupan u nekim regionima/zemljama.
• Mogućnost prijema signala se menja
u zavisnosti od okruženja. Ukoliko je
potrebno, koristite produžni kabl koji se
dobija uz USB adapter za bežični LAN.
USB adapter za bežični LAN
LAN kabl (ne isporučuje se)
ADSL modem/
Internet
Ruter za
bežični LAN kablovski modem
Wireless Setup (Bežično
povezivanje)
(samo BDP-S590)
Koristite adapter za bežični LAN koji je
ugrađen u plejer.
LAN kabl (ne isporučuje se)
Ruter za
ADSL modem/
Internet
bežični LAN kablovski modem
Korak 4: Jednostavno
podešavanje
5
Pratite uputstvo na ekranu da biste
uneli osnovna podešavanja koristeći
</M/m/, i ENTER na
daljinskom upravljaču.
Kada uređaj uključite prvi put
Sačekajte malo dok se plejer ne
uključi i ne pokrene [Easy Initial
Settings] (Jednostavno početno
podešavanje).
1
2
Umetnite dve baterije R6 (veličina AA)
tako da oznake polariteta 3 i # na
baterijama odgovaraju oznakama
u odeljku za baterije.
Obavite [Easy Initial Settings]
(Jednostavno početno podešavanje).
</M/m/,
ENTER
b
Kada završite [Easy Initial Settings]
(Jednostavno početno podešavanje),
izaberite [Easy Network Settings]
(Jednostavno podešavanje mreže)
da biste koristili mrežne funkcije plejera.
Priključite plejer na mrežno napajanje.
na mrežno napajanje
3
4
Pritisnite [/1 da biste uključili plejer.
Uključite TV i izaberite odgovarajući
ulaz na televizoru. Na TV ekranu će
se prikazati signal sa plejera.
17
Reprodukcija
Reprodukcija diska
Uživanje u opcijama BONUSVIEW/
BD-LIVE
Listu podržanih diskova pogledajte
na stranica 39.
Neki BD-ROM diskovi sa „BD-LIVE“
logotipom* imaju dodatne sadržaje
i informacije u kojima možete uživati
kada ih preuzmete.
1
*
2
Izaberite odgovarajući ulaz na
televizoru tako da se signal sa
plejera pojavi na ekranu televizora.
1
Priključite USB memoriju na USB
priključak na plejeru (stranica 9).
Za lokalno skladištenje koristite
USB memoriju kapaciteta 1 GB
ili većeg.
Pritisnite Z i postavite disk na ležište
za disk.
2
Priprema za BD-LIVE (samo BD-LIVE).
• Povežite plejer sa mrežom
(stranica 16).
• Podesite [BD Internet
Connection] (Internet veza za
BD disk) na [Allow] (Omogući)
(stranica 29).
Strana sa koje se reprodukuje
sadržaj je okrenuta na dole
3
Pritisnite Z da biste zatvorili ležište
za disk.
Pokrenuće se reprodukcija.
Ako reprodukcija ne počne
automatski, izaberite
u kategoriji
[Video] (Video zapisi),
[Music] (Muzika) ili
[Photo]
(Fotografije) i pritisnite ENTER.
18
3
Umetnite BD-ROM sa opcijom
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Postupak se razlikuje u zavisnosti
od diska. Pročitajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz disk.
z
Da biste izbrisali podatke na USB memoriji,
izaberite [Erase BD Data] (Brisanje BD
podataka) u
[Video] (Video zapisi)
pritisnite ENTER. Svi podaci u fascikli buda
će biti izbrisani.
Uživanje u Blu-ray 3D disku
Primer: kada reprodukujete BD-ROM
disk
Možete da uživate u sadržaju koji nudi
Blu-ray 3D disk sa „Blu-ray 3D“
logotipom*.
*
1
Priprema za reprodukciju Blu-ray 3D
disk diska.
• Povežite plejer sa 3D
kompatibilnim uređajima pomoću
HDMI kabla velike brzine prenosa.
• Podesite[3D Output Setting]
(Podešavanje 3D emitovanja)
i [TV Screen Size Setting for 3D]
(Podešavanje veličine TV ekrana
za 3D) o okviru [Screen Settings]
(Podešavanja ekrana)
(stranica 26).
2
Umetnite Blu-ray 3D disk.
Postupak se razlikuje u zavisnosti
od diska. Pročitajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz disk.
z
Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz TV i povezani uređaj.
Prikazivanje informacija
o reprodukciji
Informacije o reprodukciji možete da
prikažete pritiskom na taster DISPLAY.
Prikazane informacije će se razlikovati
u zavisnosti od vrste diska i statusa
plejera.
A Izlazna rezolucija/video frekvencija
B Broj ili naziv naslova
C Trenutno izabrani ugao
D Trenutno izabrano podešavanje
za zvuk
E Dostupne funkcije (
audio,
titl)
ugao,
F Informacije o reprodukciji
Prikazuju se režim reprodukcije,
traka statusa reprodukcije, vrsta
diska, video kodek, brzina protoka,
vrsta ponavljanja, proteklo vreme
i ukupno vreme reprodukcije.
G Broj poglavlja
Reprodukcija sa USB
uređaja
Za „Podržani tipovi datoteka“ pogledajte
stranica 40.
1
Priključite USB uređaj na USB priključak
na plejeru (stranica 9).
Pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz USB uređaj pre
nego što ga priključite.
19
2
3
Izaberite
[Video] (Video zapisi),
[Music] (Muzika) ili [Photo]
(Fotografije) u glavnom meniju
koristeći </,.
Izaberite
[USB device] (USB uređaj)
koristeći M/m i pritisnite ENTER.
Reprodukcija putem mreže
Uživanje u usluzi Sony
Entertainment Network
Sony Entertainment Network je usluga
za isporuku izabranog Internet sadržaja
i najrazličitijih zabavnih sadržaja na
zahtev direktno na vaš plejer.
z
• Za reprodukciju nekih Internet sadržaja
potrebna je registracija preko računara.
• Neki Internet sadržaji možda neće biti
dostupni u određenim regionima/zemljama.
1
2
3
Povežite plejer sa mrežom (stranica 16).
Pritisnite taster SEN na daljinskom
upravljaču.
Izaberite Internet sadržaj i brojne
zabavne sadržaje na zahtev koristeći
</M/m/, i pritisnite ENTER.
Kontrolna tabla tokom video striminga
Kontrolna tabla će se prikazati kada
počne reprodukcija datoteke video
zapisa. Prikazane stavke se mogu
razlikovati u zavisnosti od dobavljača
Internet sadržaja.
Da biste je ponovo prikazali, pritisnite
DISPLAY.
20
A Prikaz kontrola
Pritisnite </M/m/, ili ENTER
za radnje tokom reprodukcije.
B Traka statusa reprodukcije
Traka statusa, kursor koji
označava trenutnu poziciju,
vreme reprodukcije, trajanje
datoteke video zapisa
C Stanje mreže
označava jačinu signala za
bežičnu vezu.
označava žičanu vezu.
D Brzina mrežnog prenosa
E Naziv datoteke sledećeg video zapisa
F Naziv datoteke trenutno izabranog
video zapisa
Reprodukcija datoteka na kućnoj
mreži (DLNA)
DLNA kompatibilni proizvod može da
preko mreže reprodukuje datoteke video
zapisa/muzike/fotografija koje se nalaze
na drugom DLNA kompatibilnom
proizvodu.
1
Priprema za korišćenje funkcije DLNA.
• Povežite plejer sa mrežom
(stranica 16).
• Pripremite ostale neophodne
DLNA kompatibilne proizvode.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz proizvod.
Reprodukcija datoteke sa DLNA servera
putem ovog uređaja (DLNA plejera)
Server
Plejer
Izaberite ikonu DLNA servera
u kategoriji
[Video] (Video zapisi),
[Music] (Muzika) ili
[Photo]
(Fotografije), a zatim izaberite datoteku
koju želite da reprodukujete.
Reprodukcija iste muzike
u različitim prostorijama
(PARTY STREAMING)
Muzičke datoteke na plejeru (PARTY
domaćin) možete istovremeno da
reprodukujete u drugim prostorijama na
Sony proizvodima (PARTY gost) koji
su kompatibilni sa funkcijom DLNA
i PARTY STREAMING i obrnuto.
1
• Povežite plejer sa mrežom
(stranica 16).
• Povežite proizvode koji su
kompatibilni sa funkcijom PARTY
STREAMING sa mrežom.
Reprodukcija datoteke sa DLNA servera
putem drugog uređaja (DLNA prikazivača)
Kada na ovom uređaju reprodukujete
datoteke sa DLNA servera, možete da
koristite proizvod koji je kompatibilan sa
DLNA kontrolerom (na primer, telefon)
da biste upravljali reprodukcijom.
Priprema za PARTY STREAMING.
Korišćenje plejera kao PARTY domaćina
Izaberite numeru u kategoriji [Music]
(Muzika), a zatim u meniju sa opcijama
izaberite [Start PARTY] (Pokreni
PARTY) da biste pokrenuli funkciju
PARTY.
Korišćenje plejera kao PARTY gosta
Server
Prikazivač
Kontroler
Upravljajte ovim uređajem koristeći
DLNA kontroler. Pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz DLNA
kontroler.
Izaberite
[PARTY] u kategoriji
[Music] (Muzika), a zatim izaberite
ikonu uređaja PARTY domaćina.
b
Ponuda i asortiman proizvoda koji
su kompatibilni sa funkcijom PARTY
STREAMING se razlikuju u zavisnosti
od područja.
21
x
Dostupne opcije
Kada pritisnete OPTIONS,
na raspolaganju su vam različita
podešavanja i radnje tokom
reprodukcije. Dostupne stavke se mogu
razlikovati u zavisnosti od situacije.
Uobičajene opcije
x
x
x
– [Simulated 3D] (Simulirani 3D):
Podešavanje simuliranog 3D efekta.
– [3D Depth Adjustment]
(Podešavanje 3D dubine):
Podešavanje dubine 3D slike.
– [2D Playback] (2D reprodukcija):
Podešavanje reprodukcije 2D slike.
x
[Play] (Reprodukcija)/[Stop]
(Zaustavljanje): Pokretanje ili
x
[Play from start] (Reprodukcija od
početka): Reprodukcija stavke
x
x
x
x
od početka.
Samo
x
x
x
[Video] (Video zapisi)
[3D Output Setting] (Podešavanje
3D emitovanja): Izaberete da li želite
da se 3D video emituje automatski.
[A/V SYNC]: Sinhronizacija slike
i zvuka odloženim emitovanjem
zvuka u odnosu na sliku (0 do
120 milisekundi).
[Video Settings] (Podešavanja
video zapisa):
– [Picture Quality Mode] (Režim za
kvalitet slike): Biranje
odgovarajućeg podešavanja slike za
okruženja sa različitim osvetljenjem.
– [BNR]: Smanjivanje šuma u obliku
kvadratića na slici.
– [MNR]: Smanjivanje sitnog šuma
oko ivica slike.
22
[Title Search] (Pronalaženje
naslova): Pronalaženje naslova na
BD-ROM/DVD VIDEO diskovima
i pokretanje reprodukcije od početka.
zaustavljanje reprodukcije.
x
[Menu] (Meni)/[Popup Menu]
(Iskačući meni): Prikazivanje
iskačućeg menija BD-ROM diska ili
menija DVD diska.
[Repeat Setting] (Podešavanje
ponavljanja): Podešavanje režima
[3D Menu] (3D meni):
[Top Menu] (Glavni meni):
Prikazivanje glavnog menija BD ili
DVD diska.
ponavljanja.
x
[Pause] (Pauziranje): Pauziranje
reprodukcije.
[Chapter Search] (Pronalaženje
poglavlja): Pronalaženje poglavlja
i pokretanje reprodukcije od početka.
[Audio]: Menjanje jezika zvučnog
zapisa ukoliko su na BD-ROM/DVD
VIDEO disku snimljeni zvučni zapisi
na više jezika. Biranje zvučne numere
na CD-ovima.
[Subtitle] (Titl): Menjanje jezika titla
ukoliko su na BD-ROM/DVD VIDEO
disku snimljeni titlovi na više jezika.
[Angle] (Ugao): Prebacivanje na
druge uglove gledanja ako su scene
na BD-ROM/DVD VIDEO disku
snimljene iz više uglova.
x
[IP Content Noise Reduction]
(Smanjivanje šuma u Internet
sadržaju): Prilagođavanje kvaliteta
x
[Video Search] (Pronalaženje
informacija o video zapisu):
slike Internet sadržaja.
Prikazivanje informacija o BD-ROM/
DVD-ROM disku na osnovu
podataka koje pruža tehnologija
Gracenote.
Pronalaženje povezanih informacija
sa Gracenote-a korišćenjem ključnih
reči kada izaberete [Cast] (Uloge)
ili [Related] (Povezano).
Prikazivanje liste naslova kada
izaberete [Playback History] (Istorija
reprodukcije) ili [Search History]
(Istorija pretrage).
Samo
x
[Music] (Muzika)
x
[Add Slideshow BGM] (Dodaj
pozadinsku muziku za prikaz
slajdova): Registrovanje muzičkih
– [Off] (Isključeno): Isključivanje
funkcije.
– [My Music from USB] (Moja
muzika sa USB-a): Postavljanje
muzičkih datoteka registrovanih
u [Add Slideshow BGM] (Dodaj
pozadinsku muziku za prikaz
slajdova).
– [Play from Music CD] (Reprodukuj
sa muzičkog CD-a): Reprodukcija
numera na CD-DA diskovima.
datoteka na USB memoriji kao
pozadinske muzike za prikaz slajdova.
x
[Start PARTY] (Pokreni PARTY):
Pokretanje funkcije PARTY sa
izabranim izvorom. Ova stavka se
možda neće prikazati u zavisnosti
od izvora.
x
[Leave PARTY] (Napusti PARTY):
Izlazak iz funkcije PARTY u kojoj
učestvuje plejer. Funkcija PARTY
STREAMING je i dalje aktivna na
ostalim povezanim uređajima.
x
x
Samo
[Change Display] (Menjanje
prikaza): Možete da izaberete [Grid
View] (Tabelarni prikaz) ili [List
View] (Prikaz u vidu liste).
x
[Slideshow] (Prikaz slajdova):
Reprodukcija prikaza slajdova.
x
[Rotate Left] (Rotiraj ulevo):
Rotiranje fotografije u smeru
suprotnom od kretanja kazaljki
na satu za 90 stepeni.
[Music Search] (Pronalaženje
informacija o muzici): Prikazivanje
informacija o audio CD (CD-DA)
disku na osnovu podataka koje
pruža tehnologija Gracenote.
Pronalaženje povezanih informacija
sa Gracenote-a korišćenjem ključnih
reči kada izaberete [Track] (Numera),
[Artist] (Izvođač) ili [Related]
(Povezano). Prikazivanje liste naslova
kada izaberete [Playback History]
(Istorija reprodukcije) ili [Search
History] (Istorija pretrage).
x
x
[Close PARTY] (Zatvori PARTY):
Zatvaranje funkcije PARTY u kojoj
učestvuje plejer. Funkcija PARTY
STREAMING se prekida za sve
povezane uređaje.
[Slideshow BGM] (Pozadinska
muzika za prikaz slajdova):
x
[Rotate Right] (Rotiraj udesno):
Rotiranje fotografije u smeru kretanja
kazaljki na satu za 90 stepeni.
[Photo] (Fotografije)
[Slideshow Speed] (Brzina prikaza
slajdova): Menjanje brzine prikaza
slajdova.
x
[Slideshow Effect] (Efekat za prikaz
slajdova): Podešavanje efekta za
prikaz slajdova.
23
Da biste zatvorili Internet pregledač
Internet
Pregledanje veb sajtova
Možete da se povežete sa Internetom
i uživate u veb sajtovima.
1
Priprema Internet pregledača.
Povežite plejer sa mrežom
(stranica 16).
2
3
Prikaz Internet pregledača
Informacije o veb sajtu možete da vidite
pritiskom na taster DISPLAY.
Prikazane informacije se razlikuju
u zavisnosti od veb sajta i statusa
stranice.
Izaberite
[Network] (Mreža)
u glavnom meniju koristeći </,.
Izaberite
[Internet Browser]
(Internet pregledač) koristeći M/m
i pritisnite ENTER.
z
Ovaj pregledač ne podržava funkcije nekih
veb sajtova i neki veb sajtovi se možda neće
pravilno prikazivati.
Da biste uneli URL adresu
U meniju sa opcijama izaberite [URL
entry] (Unos URL adrese). Unesite URL
adresu koristeći softversku tastaturu,
a zatim izaberite [Enter] (Unesi).
Da biste podesili podrazumevanu
početnu stranicu
Dok se prikazuje stranica koju želite da
postavite kao početnu stranicu, u meniju
sa opcijama izaberite [Set as start page]
(Postavi kao početnu stranicu).
Da biste se vratili na prethodnu stranicu
U meniju sa opcijama izaberite
[Previous page] (Prethodna stranica).
Ako se prethodna stranica ne pojavi
čak i kada izaberete [Previous page]
(Prethodna stranica), izaberite [Window
List] (Lista prozora) u meniju sa
opcijama i sa liste izaberite stranicu na
koju želite da se vratite.
24
Pritisnite HOME.
A Naziv stranice
B Adresa stranice
C Kursor
Pomerajte ga pomoću tastera
</M/m/,. Postavite kursor na
vezu koju želite da vidite, a zatim
pritisnite ENTER. Prikazaće se
povezani veb sajt.
D SSL ikona
Prikazuje se kada je veb sajt zaštićen
i kada je veza sa njim bezbedna.
E Indikator jačine signala (samo
za vezu sa bežičnom mrežom).
F Traka toka/ikona učitavanja
Prikazuje se tokom učitavanja
stranice ili tokom preuzimanja/
prenosa datoteke.
G Polje za unos teksta
Pritisnite ENTER i u meniju sa
opcijama izaberite [Input] (Unos)
da biste prikazali softversku
tastaturu.
H Traka za pomeranje
Pomoću tastera </M/m/,
prikazanu stranicu možete da
pomerate ulevo, na gore, na dole
ili udesno.
x
Omogućava vam da unesete URL
adresu kada se prikazuje softverska
tastatura.
x
[Previous page] (Prethodna
stranica)/[Next page] (Sledeća
stranica): Prelazak na prethodnu/
x
[Cancel loading] (Otkaži učitavanje):
x
Učitavanje stranice se zaustavlja.
[Reload] (Ponovo učitaj): Ponovno
učitavanje iste stranice.
Dostupne opcije
Kada pritisnete OPTIONS, dostupna
su različita podešavanja i radnje.
Dostupne stavke se mogu razlikovati
u zavisnosti od situacije.
x
x
x
x
x
sledeću stranicu.
x
[Browser Setup] (Podešavanje
pregledača): Prikazivanje
podešavanja Internet pregledača.
– [Zoom] (Uvećavanje): Uvećavanje
ili smanjivanje veličine prikazanog
sadržaja.
– [JavaScript Setup] (Podešavanje
JavaScript-a): Omogućavanje ili
onemogućavanje JavaScript-a.
– [Cookie Setup] (Podešavanje
kolačića): Prihvatanje ili
blokiranje kolačića.
– [SSL Alarm Display] (Prikaz SSL
upozorenja): Omogućavanje ili
onemogućavanje SSL-a.
[Input] (Unos): Prikazivanje
softverske tastature za unos teksta
prilikom pregledanja veb sajta.
[Break] (Novi red): Premeštanje
kursora u sledeći red u polju za
unos teksta.
[Delete] (Brisanje): Brisanje jednog
znaka sa leve strane kursora tokom
unosa teksta.
[URL entry] (Unos URL adrese):
[Add to Bookmark] (Dodaj
u obeleživače): Dodavanje trenutno
prikazanog veb sajta na listu
obeleživača.
x
[Set as start page] (Postavi kao
početnu stranicu): Postavljanje
trenutno prikazanog veb sajta kao
podrazumevane početne stranice.
x
[Open in new window] (Otvori
u novom prozoru): Otvaranje
veze u novom prozoru.
x
x
[Character encoding] (Kodiranje
znakova): Podešavanje šifre znakova.
[Display certificate] (Prikaži
sertifikat): Prikaz serverskih
sertifikata poslatih sa stranica koje
podržavaju SSL.
[Window List] (Lista prozora):
Prikazivanje liste trenutno otvorenih
prozora veb sajta.
Omogućava vam da se vratite na
prethodno prikazani veb sajt
izborom prozora.
x
[Bookmark List] (Lista obeleživača):
Prikazivanje liste obeleživača.
25
Podešavanja
Korišćenje menija za
podešavanje
Izaberite
[Setup] (Podešavanja)
u glavnom meniju kada je potrebno
da promenite podešavanja plejera.
Podrazumevana podešavanja su
podvučena.
1
2
[Screen Settings]
(Podešavanja ekrana)
x [3D Output Setting] (Podešavanje
3D emitovanja)
[Auto] (Automatski): Obično je
potrebno da izaberete ovo podešavanje.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje da biste ceo sadržaj
prikazivali u 2D-u.
Izaberite
[Setup] (Podešavanja)
u glavnom meniju koristeći </,.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Podešavanje veličine TV ekrana
za 3D)
Izaberite ikonu kategorije podešavanja
koristeći M/m i pritisnite ENTER.
Podešavanje veličine ekrana 3D
kompatibilnog televizora.
x [TV Type] (Tip televizora)
[Network Update]
(Ažuriranje putem mreže)
Izaberite [OK] (U redu) da biste ažurirali
softver plejera preko mreže.
z
• Preporučujemo vam da ažuriranje preko
mreže obavljate otprilike na svaka 2 meseca.
• Za informacije o funkcijama ažuriranja
posetite sledeći veb sajt:
Za korisnike u evropskim zemljama
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u Australiji/Novom Zelandu
http://www.sony-asia.com/support/
26
[16:9]: Izaberite ovo podešavanje ako
plejer povezujete sa televizorom sa
širokim ekranom ili televizorom koji
ima funkciju za režim širokog prikaza.
[4:3]: Izaberite ovo podešavanje ako
plejer povezujete sa televizorom sa
odnosom širina/visina 4:3 koji nema
funkciju za režim širokog prikaza.
x [Screen Format] (Format ekrana)
[Full] (Pun): izaberite ovo podešavanje
ako plejer povezujete sa televizorom
koji poseduje funkciju za režim širokog
prikaza. Slika za ekran sa odnosom
širina/visina 4:3 se prikazuje u odnosu
širina/visina 16:9 čak i na televizorima sa
širokim ekranom.
[Normal] (Uobičajen): Veličina slike
se menja tako da odgovara veličini
ekrana, ali slika zadržava originalni
odnos širina/visina.
x [DVD Aspect Ratio] (Odnos širina/
visina za DVD sadržaj)
x [BD-ROM 24p Output] (Emitovanje
u rezoluciji 24p sa BD-ROM-a)
[Letter Box] (Crne trake): Slika širokog
formata se prikazuje sa crnim trakama
na vrhu i dnu ekrana.
[Auto] (Automatski): Emitovanje video
signala u rezoluciji 1920×1080p/24 Hz
samo kada se plejer poveže sa 1080/24p
kompatibilnim televizorom putem
HDMI OUT priključka.
[On] (Uključeno): Uključivanje funkcije.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako vaš televizor nije
kompatibilan sa 1080/24p video
signalima.
[Pan & Scan] (Panovanje i skeniranje):
Slika se prikazuje celom visinom, ali sa
odsečenim ivicama sa strane.
x [Cinema Conversion Mode]
(Konverzija u bioskopski režim)
[Auto] (Automatski): Obično je
potrebno da izaberete ovo podešavanje.
Plejer će automatski detektovati da li je
materijal video zapis ili filmski snimak
i izabrati odgovarajući način konverzije.
[Video] (Video zapisi): Uvek će biti
izabran način konverzije prikladan za
video zapise, bez obzira na materijal.
x [Output Video Format] (Format
izlaznog video zapisa)
[HDMI]: Obično je potrebno da
izaberete [Auto] (Automatski). Izaberite
[Original Resolution] (Originalna
rezolucija) da bi se sadržaj emitovao
u rezoluciji u kojoj je snimljen na disku.
Ako je rezolucija niža od SD rezolucije,
ona se povećava do SD rezolucije.
[Video] (Video zapisi): Automatski se
podešava najniža rezolucija.
x [DVD-ROM 24p Output] (Emitovanje
u rezoluciji 24p sa DVD-ROM-a)
[Auto] (Automatski): Emitovanje video
signala u rezoluciji 1920×1080p/24 Hz
samo kada se plejer poveže sa 1080/24p
kompatibilnim televizorom putem
HDMI OUT priključka.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako vaš televizor nije
kompatibilan sa 1080/24p video
signalima.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automatski): Automatsko
detektovanje tipa povezanog televizora
i biranje odgovarajućeg podešavanja
boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Emitovanje YCbCr
4:2:2 video signala.
[YCbCr (4:4:4)]: Emitovanje YCbCr
4:4:4 video signala.
[RGB]: Emitovanje RGB video signala.
27
x [HDMI Deep Colour Output] (Deep
Colour emitovanje preko HDMI-ja)
[Auto] (Automatski): Obično je
potrebno da izaberete ovo podešavanje.
[16bit] (16 bita)/[12bit] (12 bita)/[10bit]
(10 bita): Emitovanje 16-bitnih/
12-bitnih/10-bitnih video signala ako
je povezani televizor kompatibilan
sa funkcijom Deep Colour.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako je slika nestabilna
ili boje izgledaju neprirodno.
x [Pause Mode] (Režim pauze)
[Auto] (Automatski): Obično je
potrebno da izaberete ovo podešavanje.
Dinamičke slike se prikazuju bez
zamućivanja.
[Frame] (Kadar): Prikazivanje statičkih
slika u visokoj rezoluciji.
[Audio Settings]
(Podešavanja zvuka)
x [Audio (HDMI)]
[Auto] (Automatski): Obično je
potrebno da izaberete ovo podešavanje.
Audio signali se emituju u skladu sa
statusom povezanog HDMI uređaja.
[PCM]: Emitovanje PCM signala sa
HDMI OUT priključka.
x [DSD Output Mode] (Režim za
DSD izlaz)
[On] (Uključeno): Emitovanje DSD
signala sa HDMI OUT priključka kada
se reprodukuje Super Audio CD. Kada
izaberete [On] (Uključeno), sa drugih
priključaka se ne emituje signal.
28
[Off] (Isključeno): Emitovanje PCM
signala sa HDMI OUT priključka kada
se reprodukuje Super Audio CD.
x [BD Audio MIX Setting]
(Podešavanje miksa zvuka sa
BD diska)
[On] (Uključeno): Emitovanje zvuka
koji je nastao miksovanjem interaktivnih
i sekundarnih audio signala u primarni
audio signal.
[Off] (Isključeno): Emitovanje samo
primarnog audio signala. Izaberite ovo
podešavanje kako biste emitovali HD
audio signale na AV pojačalu (risiveru).
x [Dolby Digital / DTS]
[Downmix PCM] (Smanjivanje broja
kanala PCM signala): Konvertovanje
radi emitovanja linearnih PCM signala.
Izaberite ovo podešavanje kada
povezujete audio uređaj bez ugrađenog
Dolby Digital ili DTS dekodera.
[Bitstream] (Protok bitova): Izaberite
ovo podešavanje kada povezujete audio
uređaj sa ugrađenim Dolby Digital ili
DTS dekoderom.
x [DTS Neo:6]
[Cinema]/[Music]: Emitovanje
simuliranog višekanalnog zvuka sa
dvokanalnih izvora putem HDMI OUT
priključka u skladu sa mogućnostima
povezanog uređaja u režimu DTS Neo:6
Cinema ili DTS Neo:6 Music.
[Off] (Isključeno): Emitovanje zvuka
sa originalnim brojem kanala putem
HDMI OUT priključka.
x [Audio DRC] (Dinamički opseg
zvučnog zapisa)
x [Audio Language] (Jezik audio
zapisa)
[Auto] (Automatski): Reprodukcija
se obavlja u dinamičkom opsegu koji je
naveden na disku (samo BD-ROM disk).
Ostali diskovi se reprodukuju na nivou
[On] (Uključeno).
[On] (Uključeno): Reprodukcija na
standardnom nivou kompresije.
[Off] (Isključeno): Kompresija se ne
primenjuje. Proizvodi se dinamičniji
zvuk.
Biranje podrazumevanog jezika audio
zapisa na BD-ROM ili DVD VIDEO
disku.
Kada izaberete [Original] (Originalni),
biće izabran jezik kojem je dat prioritet
na disku.
Izaberite [Select Language Code]
(Izaberite šifru jezika) i unesite šifru svog
jezika koju ćete pronaći u poglavlju
„Lista sa šiframa jezika“ (stranica 42).
x [Downmix] (Smanjivanje broja
kanala)
x [Subtitle Language] (Jezik titla)
[Surround]: Emitovanje audio signala
uz surround efekte. Izaberite ovo
podešavanje kada povezujete audio
uređaj koji podržava Dolby Surround
(Pro Logic) ili DTS Neo:6.
[Stereo]: Emitovanje audio signala
bez surround efekata. Izaberite ovo
podešavanje kada povezujete audio
uređaj koji ne podržava Dolby Surround
(Pro Logic) ili DTS Neo:6.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Podešavanja za
gledanje BD/DVD diskova)
x [BD/DVD Menu Language] (Jezik
menija na BD/DVD disku)
Biranje podrazumevanog jezika titla
na BD-ROM ili DVD VIDEO disku.
Izaberite [Select Language Code]
(Izaberite šifru jezika) i unesite šifru svog
jezika koju ćete pronaći u poglavlju
„Lista sa šiframa jezika“ (stranica 42).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Slojevi za reprodukciju na
hibridnom BD disku)
[BD]: Reprodukcija BD sloja.
[DVD/CD]: Reprodukcija DVD ili
CD sloja.
x [BD Internet Connection] (Internet
veza za BD disk)
[Allow] (Omogući): Obično je potrebno
da izaberete ovo podešavanje.
[Do not allow] (Onemogući): Blokiranje
Internet veze.
Biranje podrazumevanog jezika menija
na BD-ROM ili DVD VIDEO disku.
Izaberite [Select Language Code]
(Izaberite šifru jezika) i unesite šifru svog
jezika koju ćete pronaći u poglavlju
„Lista sa šiframa jezika“ (stranica 42).
29
[Parental Control
Settings] (Podešavanja
za roditeljski nadzor)
x [Password] (Lozinka)
Postavite ili promenite lozinku
za funkciju roditeljskog nadzora.
Lozinka vam omogućava da ograničite
reprodukciju sadržaja na BD-ROM,
DVD VIDEO disku ili reprodukciju
video zapisa na Internetu. Ako je to
neophodno, možete da postavite
različite nivoe ograničenja za sadržaj
na BD-ROM i DVD VIDEO disku,
kao i za video zapise na Internetu.
x [Parental Control Area Code] (Šifra
područja za roditeljski nadzor)
Reprodukcija sadržaja na nekim
BD-ROM ili DVD VIDEO diskovima,
kao i video zapisima na Internetu
može biti ograničena u zavisnosti
od geografskog područja. Scene mogu
biti blokirane ili zamenjene drugim
scenama. Pratite uputstvo na ekranu
i unesite četvorocifrenu lozinku.
x [BD Parental Control] (Roditeljski
nadzor za BD diskove)/[DVD
Parental Control] (Roditeljski nadzor
za DVD diskove)/[Internet Video
Parental Control] (Roditeljski nadzor
za Internet video)
Kada podesite roditeljski nadzor, scene
mogu biti blokirane ili zamenjene
drugim scenama.
Pratite uputstvo na ekranu i unesite
četvorocifrenu lozinku.
30
x [Internet Video Unrated]
(Neocenjeni video zapisi na
Internetu)
[Allow] (Omogući): Omogućavanje
reprodukcije neocenjenih video zapisa
na Internetu.
[Block] (Blokiraj): Blokiranje
reprodukcije neocenjenih video zapisa
na Internetu.
[Music Settings]
(Podešavanja za muziku)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Slojevi za reprodukciju na Super
Audio CD disku)
[Super Audio CD]: Reprodukcija Super
Audio CD sloja.
[CD]: Reprodukcija CD sloja.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Kanali za reprodukciju na Super
Audio CD disku)
[DSD 2ch] (DSD 2 kanala):
Reprodukcija dvokanalne oblasti.
[DSD Multi] (DSD više kanala):
Reprodukcija višekanalne oblasti.
[System Settings]
(Podešavanja sistema)
x [OSD Language] (Jezik menija
na ekranu)
Biranje jezika menija koji se prikazuju
na ekranu za vaš plejer.
x [Dimmer] (Regulacija osvetljenja)
[Bright] (Svetlo): Jako osvetljenje.
[Dark] (Tamno): Slabo osvetljenje.
[Off] (Isključeno): Isključivanje
osvetljenja tokom reprodukcije. Van
reprodukcije se koristi slabo osvetljenje.
x [Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja)
[On] (Uključeno): Dostupne su sledeće
BRAVIA Sync funkcije:
– Reprodukcija jednim pritiskom
na taster
– Isključivanje sistema
– Usklađivanje jezika
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
z
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz TV ili komponente.
x [HDMI:Linked to TV-off]
(HDMI:povezano sa isključenim
TV-om)
[On] (Uključeno): Automatsko
isključivanje plejera i HDMI
kompatibilnih komponenti kada
povezani televizor uđe u režim
mirovanja (BRAVIA Sync).
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
x [Quick Start Mode] (Režim za brzo
pokretanje)
[On] (Uključeno): Skraćuje se vreme
pokretanja plejera pri njegovom
uključivanju.
[Off] (Isključeno): Smanjuje se potrošnja
energije u režimu mirovanja.
x [Auto Standby] (Automatski ulazak
u režim mirovanja)
[On] (Uključeno): Automatski povratak
u režim mirovanja ako ne pritisnete
nijedan taster duže od 30 minuta.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
x [Auto Display] (Automatski prikaz)
[On] (Uključeno): Automatsko
prikazivanje informacija na ekranu
prilikom promene naslova koji gledate,
režima slike, zvučnih signala itd.
[Off] (Isključeno): Informacije se
prikazuju samo kada pritisnete
DISPLAY.
x [Screen Saver] (Čuvar ekrana)
[On] (Uključeno): Uključivanje funkcije
čuvara ekrana. Slika čuvara ekrana će
se pojaviti ako plejer ne koristite duže
od 10 minuta dok se na ekranu
prikazuje meni.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
x [Software Update Notification]
(Obaveštenje o ažuriranju softvera)
[On] (Uključeno): Plejer će vas
obavestiti kada se pojavi nova verzija
softvera (stranica 26).
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
x [Gracenote Settings] (Podešavanja
za Gracenote)
[Auto] (Automatski): Automatsko
preuzimanje informacija o disku
kada zaustavite njegovu reprodukciju.
Povežite se sa mrežom radi preuzimanja
informacija.
[Manual] (Ručno): Preuzimanje
informacija o disku kada izaberete
[Video Search] (Pronalaženje
informacija o video zapisu) ili
[Music Search] (Pronalaženje
informacija o muzici).
31
x [System Information] (Informacije
o sistemu)
x [Network Connection Diagnostics]
(Dijagnostika mrežne veze)
Prikazivanje informacija o verziji
softvera plejera i MAC adrese.
Možete da proverite da li postoji
odgovarajuća mrežna veza pokretanjem
mrežne dijagnostike.
x [Software License Information]
(Informacije o softverskoj licenci)
Prikazivanje informacija o softverskoj
licenci.
[Network Settings]
(Podešavanja za mrežu)
x [Internet Settings] (Podešavanja
za Internet)
Najpre povežite plejer sa mrežom.
Za detalje pogledajte „Korak 3:
Priprema za mrežnu vezu“ (stranica 16).
[Wired Setup] (Povezivanje kablom):
Izaberite ovo podešavanje ako sistem
povezujete sa širokopojasnim ruterom
pomoću LAN kabla.
[Wireless Setup(built-in)] (Bežično
povezivanje (ugrađena funkcija)) (samo
BDP-S590): Izaberite ovo podešavanje
ukoliko za bežično povezivanje sa
mrežom koristite bežični LAN koji
je ugrađen u plejer.
[USB Wireless Setup] (USB bežično
povezivanje) (samo BDP-S490):
Izaberite ovo podešavanje ukoliko
za bežično povezivanje sa mrežom
koristite USB adapter za bežični LAN.
[View Network Status] (Prikaz statusa
mreže): Prikazivanje trenutnog
statusa mreže.
z
Za više detalja posetite sledeći veb sajt
i pogledajte odeljak za česta pitanja:
Za korisnike u evropskim zemljama
http://support.sony-europe.com/
32
x [Connection Server Settings]
(Podešavanja za povezani server)
Možete da izaberete da li želite da
se prikazuje server sa kojim ste
povezani ili ne.
x [Renderer Set-up] (Podešavanje
prikazivača)
[Automatic Access Permission]
(Dozvola za automatski pristup):
Omogućavanje ili onemogućavanje
automatskog pristupa sa detektovanog
proizvoda koji je kompatibilan sa DLNA
kontrolerom.
[Renderer Name] (Naziv prikazivača):
Prikazivanje naziva plejera onako kako
je naveden na ostalim DLNA
proizvodima na mreži.
x [Renderer Access Control] (Kontrola
pristupa prikazivaču)
Prikazivanje liste proizvoda
kompatibilnih sa DLNA kontrolerom
i omogućavanje ili onemogućavanje
pristupa svakom proizvodu putem
plejera.
x [PARTY Auto Start] (Automatsko
pokretanje funkcije PARTY)
[On] (Uključeno): Pokretanje funkcije
PARTY ili uključivanje u postojeći
sistem koji koristi funkciju PARTY
na zahtev umreženog proizvoda koji
je kompatibilan sa funkcijom PARTY
STREAMING.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
x [Media Remote Device Registration]
(Registracija udaljenog medijskog
uređaja)
Registracija „Media Remote“ (udaljenog
medijskog) uređaja.
x [Registered Media Remote Devices]
(Registrovani udaljeni medijski
uređaji)
Prikazivanje liste registrovanih „Media
Remote“ (udaljenih medijskih) uređaja.
x [Remote Start] (Daljinsko
upravljanje)
[On] (Uključeno): Uključivanje ili
isključivanje plejera pomoću „Media
Remote“ (udaljenog medijskog) uređaja
prilikom povezivanja sa mrežom.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcija.
b
Ova funkcija ne radi sa USB adapterom
za bežični LAN (samo BDP-S490).
[Easy Setup]
(Jednostavno
podešavanje)
x [Easy Network Settings]
(Jednostavno podešavanje mreže)
Izaberite [Easy Network Settings]
(Jednostavno podešavanje mreže)
da biste uneli podešavanja za mrežu.
Pratite uputstvo na ekranu.
[Resetting] (Vraćanje
na početne vrednosti)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Vraćanje na podrazumevana
fabrička podešavanja)
Možete da vratite podešavanja plejera na
podrazumevana fabrička podešavanja
izborom grupe podešavanja. Sva
podešavanja u grupi će biti vraćena
na fabričke vrednosti.
x [Initialize Personal Information]
(Prikaz ličnih informacija)
Možete da izbrišete lične informacije
koje su memorisane u plejeru.
x [Easy Initial Settings] (Jednostavno
početno podešavanje)
Izaberite [Easy Initial Settings]
(Jednostavno početno podešavanje)
da biste uneli osnovna podešavanja.
Pratite uputstvo na ekranu.
33
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja plejera,
koristite ovaj vodič za rešavanje
problema da biste pokušali da otklonite
problem pre nego što uređaj odnesete
na popravku. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Slika
Nema slike ili se slika ne prikazuje pravilno.
, Proverite da li su svi kablovi za
povezivanje dobro povezani
(stranica 14).
, Izaberite odgovarajući ulaz na TV-u
tako da se na njemu prikaže signal
sa plejera.
, Vratite rezoluciju izlaznog video
zapisa na najnižu rezoluciju tako
što ćete pritisnuti i držati taster x
na plejeru duže od 10 sekundi.
, Ako koristite HDMI vezu, pokušajte
sledeće: 1Isključite i ponovo uključite
plejer. 2Isključite i ponovo uključite
povezanu opremu. 3Iskopčajte
a zatim ponovo povežite HDMI kabl.
, Na HDMI OUT priključak je
priključen DVI uređaj koji ne
podržava tehnologiju za zaštitu
autorskih prava.
, Ako koristite HDMI vezu, proverite
podešavanja za [Output Video
Format] (Format izlaznog video
zapisa) u [Screen Settings]
(Podešavanja ekrana) (stranica 27).
34
, Ukoliko se takođe emituju analogni
signali, podesite [BD-ROM 24p
Output] (Emitovanje u rezoluciji 24p
sa BD-ROM-a) ili [DVD-ROM 24p
Output] (Emitovanje u rezoluciji 24p
sa DVD-ROM-a) na [Off] (Isključeno)
u [Screen Settings] (Podešavanja
ekrana) (stranica 27).
, Za BD-ROM, proverite podešavanje
[BD-ROM 24p Output] (Emitovanje
u rezoluciji 24p sa BD-ROM-a) ili
[DVD-ROM 24p Output] (Emitovanje
u rezoluciji 24p sa DVD-ROM-a)
u [Screen Settings] (Podešavanja
ekrana) (stranica 27).
Jezik menija na ekranu se automatski
menja kada je televizor povezan putem
HDMI OUT priključka.
, Kada je [Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja) podešeno na [On]
(Uključeno) (stranica 31), jezik menija
na ekranu se automatski menja u
skladu sa podešavanjem za jezik na
povezanom televizoru (ako promenite
podešavanje na TV-u itd.).
Zvuk
Nema zvuka ili se zvuk ne emituje pravilno.
, Proverite da li su svi kablovi za
povezivanje dobro povezani
(stranica 14).
, Izaberite odgovarajući ulaz na AV
pojačalu (risiveru) tako da se audio
signali sa plejera emituju sa AV
pojačala (risivera).
, Ako se audio signal ne emituje
putem DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)/HDMI OUT priključka,
proverite podešavanja za zvuk
(stranica 28).
, Ako koristite HDMI vezu, pokušajte
sledeće: 1Isključite i ponovo uključite
plejer. 2Isključite i ponovo uključite
povezanu opremu. 3Iskopčajte
a zatim ponovo povežite HDMI kabl.
, Ako koristite HDMI vezu i ako je
plejer povezan sa televizorom putem
AV pojačala (risivera), povežite HDMI
kabl direktno na TV. Takođe
pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili uz AV pojačalo (risiver).
, Na HDMI OUT priključak je
priključen DVI uređaj (preko DVI
priključka ne mogu da se emituju
audio signali).
, Uređaj koji je povezan na HDMI OUT
priključak ne podržava audio format
plejera. Proverite podešavanja za zvuk
(stranica 28).
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD
Master Audio) se ne emituje.
, Podesite [BD Audio MIX Setting]
(Podešavanje miksa zvuka sa BD
diska) na [Off] (Isključeno)
u [Audio Settings] (Podešavanja
zvuka) (stranica 28).
, Proverite da li je povezano AV
pojačalo (risiver) kompatibilno sa
svakim HD Audio formatom.
Interaktivni zvuk se ne emituje.
, Podesite [BD Audio MIX Setting]
(Podešavanje miksa zvuka sa BD
diska) na [On] (Uključeno)
u [Audio Settings] (Podešavanja
zvuka) (stranica 28).
Disk
Reprodukcija diska nije moguća.
, Disk je u obrnutom položaju.
Umetnite disk tako da je strana
sa koje se obavlja reprodukcija
okrenuta na dole.
, Disk je u formatu koji ovaj plejer ne
može da reprodukuje (stranica 39).
, Plejer ne može da reprodukuje
snimljeni disk koji nije pravilno
završen.
, Šifra regiona na BD ili DVD disku ne
odgovara onoj u plejeru.
USB uređaj
Plejer ne detektuje USB uređaj povezan
sa plejerom.
, Uverite se da je USB uređaj dobro
priključen da USB priključak.
, Proverite da li je USB uređaj ili
kabl oštećen.
, Proverite da li je USB uređaj uključen.
, Ako je USB uređaj povezan putem
USB čvorišta, povežite USB uređaj
direktno na plejer.
Sony Entertainment Network
Kvalitet slike/zvuka je loš i određeni
programi gube oštrinu, naročito tokom
brzih ili tamnih scena.
, Kvalitet slike/zvuka se može
poboljšati promenom brzine veze.
Preporučujemo vam da koristite vezu
brzine od najmanje 2,5 Mbps za video
zapise u standardnoj rezoluciji
(10 Mbps za video zapise u visokoj
rezoluciji).
Slika je mala.
, Pritisnite M da biste je uvećali.
, Disk je prljav ili krivo postavljen.
35
Mrežna veza
Plejer ne može da se poveže sa mrežom.
, Proverite mrežnu vezu (stranica 16)
i podešavanja za mrežu (stranica 32).
Računar ne možete da povežete sa
Internetom nakon što obavite [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)] (Podešavanje
zaštićene Wi-Fi mreže).
, Podešavanja za bežično povezivanje
rutera se mogu automatski promeniti
ako koristite funkciju za zaštitu WiFi
mreže pre nego što podesite ruter.
U ovom slučaju promenite
podešavanja za bežično povezivanje
na računaru u skladu sa tim.
Plejer ne možete da povežete sa ruterom
za bežični LAN.
, Proverite da li je ruter za bežični LAN
uključen.
, U zavisnosti od okruženja u kojem se
plejer koristi, na primer materijala od
kojeg su napravljeni zidovi, uslova za
prijem radio talasa ili prepreka između
plejera i rutera za bežični LAN,
udaljenost za komunikaciju između
uređaja možda mora da bude kraća.
Postavite plejer i ruter za bežični LAN
bliže jedno drugom.
, Uređaji koji koriste frekventni opseg
od 2,4 GHz, kao što su mikrotalasna
pećnica, Bluetooth ili digitalni bežični
uređaji mogu ometati komunikaciju.
Udaljite plejer od takvih uređaja ili ih
isključite.
Željeni bežični ruter se ne prikazuje na listi
bežičnih mreža.
, Pritisnite RETURN da biste se vratili
na prethodni ekran i pokušajte da
ponovo podesite bežičnu mrežu.
Ako željeni bežični ruter i dalje nije
pronađen, pritisnite RETURN
i izaberite [Manual registration]
(Ručno registrovanje).
Kada uključite plejer, na ekranu se prikazuje
poruka [A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the menu
and select “Network Update” to perform the
update.] (Dostupna je nova verzija softvera.
Idite u odeljak „Podešavanja“ menija
i izaberite „Ažuriranje putem mreže“
da biste obavili ažuriranje.).
, Pogledajte [Network Update]
(Ažuriranje putem mreže)
(stranica 26) da biste softver
plejera ažurirali na noviju verziju.
Ne možete da pokrenete funkciju PARTY
STREAMING.
, Proverite da li je opcija [PARTY Auto
Start] (Automatsko pokretanje
funkcije PARTY) podešena na [On]
(Uključeno) u [Network Settings]
(Podešavanja za mrežu) (stranica 32).
[Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja) (BRAVIA Sync)
Funkcija [Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja) ne radi (BRAVIA Sync).
, Proverite da li je funkcija [Control for
HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)
podešena na [On] (Uključeno)
(stranica 31).
36
, Ako promenite HDMI vezu, isključite
i ponovo uključite plejer.
, Ukoliko je došlo do nestanka struje,
podesite [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja) na [Off]
(Isključeno), a zatim [Control for
HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)
na [On] (Uključeno) (stranica 31).
, Proverite sledeće stavke i pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz komponentu.
– Da li je povezana komponenta
kompatibilna sa funkcijom [Control
for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja)?
– Da li je pravilno uneto podešavanje
za funkciju [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja) za
povezanu komponentu.
, Kada plejer povežete sa televizorom
putem AV pojačala (risivera),
– ako AV pojačalo (risiver) nije
kompatibilno sa funkcijom
[Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja), nećete moći
da upravljate televizorom
koristeći plejer.
– ako promenite HDMI vezu,
iskopčajte i ponovo priključite
kabl za napajanje naizmeničnom
strujom u zidnu utičnicu a ukoliko
dođe do nestanka struje, pokušajte
sledeće: 1Izaberite odgovarajući
ulaz na AV pojačalu (risiveru)
tako da se slika sa plejera prikaže
na ekranu televizora. 2Podesite
[Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja) na [Off]
(Isključeno), a zatim [Control for
HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)
na [On] (Uključeno) (stranica 31).
Pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz AV pojačalo
(risiver).
Funkcija za isključivanje napajanja sistema
ne radi (BRAVIA Sync).
, Proverite da li su opcije [Control for
HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)
i [HDMI:Linked to TV-off]
(HDMI:povezano sa isključenim
TV-om) podešene na [On]
(Uključeno) (stranica 31).
Ostalo
Reprodukcija ne počinje od početka
sadržaja.
, Pritisnite OPTIONS i izaberite [Play
from start] (Reprodukcija od početka).
Reprodukcija ne počinje od tačke za
nastavak na kojoj ste zaustavili
reprodukciju.
, Tačka za nastavak reprodukcije je
možda izbrisana iz memorije kada ste
– otvorili ležište za disk.
– uklonili USB uređaj.
– reprodukovali drugi sadržaj.
– isključili plejer.
Ležište za disk se ne otvara i na displeju se
prikazuje „LOCK“ ili „D ON“.
, Kada se na displeju prikaže „LOCK“,
to znači da je plejer zaključan. Da biste
isključili blokadu za decu, držite taster
N na plejeru dok se na displeju ne
prikaže „UNLCK“ (stranica 9).
, Ako se na displeju prikaže „D ON“,
obratite se Sony prodavcu ili
ovlašćenom Sony servisu.
37
Ležište za disk se ne otvara i ne možete da
izvadite disk čak i kada pritisnete Z.
, Pokušajte sledeće: 1Isključite plejer
i iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom. 2Ponovo
priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom i istovremeno
pritiskajte Z na plejeru. 3Nastavite
da pritiskate Z na plejeru dok se ležište
ne otvori. 4Izvadite disk. 5Kada se
na displeju prikaže „OPEN“, držite
taster [/1 na plejeru duže od
10 sekundi dok se plejer ne isključi.
Na displeju se prikazuje „Exxxx“ ili „TEMP“.
, Ako se na displeju prikaže „Exxxx“,
obratite se najbližem Sony prodavcu ili
lokalnom ovlašćenom Sony servisu
i navedite kôd greške.
, Ako se na displeju prikaže „TEMP“,
postavite plejer na mesto sa
odgovarajućom ventilacijom
kako biste sprečili njegovo zagrevanje.
„TEMP“ će se prikazati na kratko.
Plejer ne odgovara ni na jedan taster.
, Došlo je do kondenzacije vlage unutar
plejera (stranica 3).
, Držite taster [/1 na plejeru duže od
10 sekundi dok se plejer ne isključi.
Ako plejer i dalje ne odgovara ni
na jedan taster, iskopčajte kabl za
napajanje naizmeničnom strujom
i ponovo ga priključite.
Specifikacije
Sistem
Laser: Poluprovodnički laser
Ulazi i izlazi
(Naziv priključka:
Tip priključka/nivo na izlazu/
impedansa opterećenja)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Fono priključak/2 Vrms/10 kilooma
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Priključak za optički izlaz/–18 dBm
(talasna dužina 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Fono priključak/0,5 Vp-p/75 oma
HDMI OUT:
Standardni 19-pinski HDMI
priključak
LINE OUT VIDEO:
Fono priključak/1,0 Vp-p/75 oma
LAN (100):
100BASE-TX priključak
USB:
USB priključak tipa A (Za povezivanje
USB memorije, čitača memorijskih
kartica, digitalnog fotoaparata
i digitalne video kamere)
Bežična veza (samo BDP-S590)
Standard za bežični LAN:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekventni opseg:
Frekvencijski pojas od 2,4 GHz:
Kanali 1–13
Modulacija:
DSSS i OFDM
Opšte
Zahtevi za napajanje:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Pogledajte 3 za više informacija.
Potrošnja energije:
BDP-S490: 15 W
BDP-S590: 16 W
Dimenzije (približno):
430 mm × 199 mm × 42 mm
(širina/dubina/visina)
uključujući isturene delove
38
Težina (približno): 1,5 kg
Radna temperatura:
5 ºC do 35 ºC
Radna vlažnost vazduha:
25 % do 80 %
Isporučena dodatna oprema
Pogledajte stranica 13.
Specifikacije i dizajn su podložni
promenama bez najave.
Podržani diskovi
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (muzički CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
*2
*3
Budući da su specifikacije za Blu-ray Disc
nove i da se menjaju, neke diskove možda
neće biti moguće reprodukovati
u zavisnosti od vrste diska i verzije.
Zvuk koji se emituje će se razlikovati
u zavisnosti od izvora, izlaza koji se
koristi i izabranih podešavanja za zvuk.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 uključujući tip BD-R
diska sa organskim pigmentom (tip LTH)
BD-R diskovi snimljeni na računaru ne
mogu se reprodukovati ako sadrže
postscript.
CD ili DVD disk nije moguće
reprodukovati ako nije pravilno završen.
Više informacija potražite u uputstvu
za upotrebu koje ste dobili uz uređaj
za snimanje.
Nepodržani diskovi
• Kasetni BD diskovi
• BDXL diskovi
• DVD-RAM diskovi
• HD DVD diskovi
• DVD Audio diskovi
• PHOTO CD diskovi
• Deo sa podacima na CD-Extras
diskovima
• Super VCD diskovi
• Strana sa audio materijalom na
DualDiscs diskovima
Napomena o diskovima
Ovaj proizvod je namenjen za
reprodukciju diskova koji su usklađeni
sa Compact Disc (CD) standardom.
DualDiscs diskovi i neki muzički diskovi
kodirani tehnologijama za zaštitu
autorskih prava nisu u skladu sa
Compact Disc (CD) standardom i zato
ovaj proizvod možda neće moći da ih
reprodukuje.
Napomene o radnjama tokom reprodukcije
BD/DVD diska
Neke radnje koje se mogu izvršiti
tokom reprodukcije BD/DVD diska
su možda namerno podešene od strane
proizvođača softvera. Budući da ovaj
plejer reprodukuje sadržaj na BD/DVD
disku prema zamisli proizvođača
softvera, neke funkcije reprodukcije
možda neće biti dostupne.
Napomena o dvoslojnim BD/DVD diskovima
Reprodukcija slike i zvuka se može
na kratko prekinuti prilikom
promene sloja.
39
Šifra regiona (samo BD-ROM/DVD VIDEO
diskovi)
Na zadnjoj strani plejera je odštampana
šifra regiona što znači da vaš plejer može
da reprodukuje samo BD-ROM/DVD
VIDEO diskove koji su označeni
identičnim šiframa regiona ili sa ALL .
Šifra regiona
Fotografije
Format datoteke
Oznake tipa
datoteke
JPEG
„.jpg“, „.jpeg“
PNG
„.png*7“
GIF
„.gif*7“
MPO
„.mpo*8“
*1
*2
Podržani tipovi datoteka
*4
Video zapisi
Format datoteke
Oznake tipa
datoteke
MPEG-1 Video/PS*1*2
MPEG-2 Video/PS,
TS*1*3
„.mpg“, „.mpeg“,
„.m2ts“, „.mts“
MPEG-4 AVC
*1*2
„.mkv“, „.mp4“,
„.m4v“, „.m2ts“,
„.mts“
„.wmv“, „.asf“
AVCHD*2*4
*5
Xvid
„.avi“
Muzika
Format datoteke
Oznake tipa
datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3“
AAC/HE-AAC*1*2*6
„.m4a“
WMA9 Standard
40
*1*2*6
*5
*6
WMV9*1*2
LPCM
*3
„.wma“
„.wav“
*7
*8
Plejer ne reprodukuje datoteke kodirane
DRM-om.
Plejer možda neće reprodukovati ovaj
format datoteke na DLNA serveru.
Plejer može da reprodukuje samo video
u standardnoj rezoluciji na DLNA serveru.
Ovaj plejer može da reprodukuje
AVCHD Ver.2.0 format.
Plejer reprodukuje datoteke u formatu
AVCHD koje su snimljene na digitalnoj
video kameri itd. Disk u AVCHD formatu
se neće reprodukovati ukoliko nije pravilno
završen.
Plejer ne reprodukuje kodirane datoteke,
npr. Lossless.
Plejer ne može da reprodukuje animirane
PNG ili animirane GIF datoteke.
Za MPO datoteke koje nisu 3D, prikazuje
se glavna ili prva slika.
b
• Neke datoteke možda neće biti moguće
reprodukovati u zavisnosti od formata
datoteke, kodiranja datoteke, stanja
snimka ili stanja DLNA servera.
• Neke datoteke koje su obrađene na računaru
možda neće biti moguće reprodukovati.
• Plejer može da prepozna sledeće datoteke
ili fascikle na BD, DVD, CD diskovima
i USB uređajima:
– do fascikli u devetom sloju, uključujući
osnovnu fasciklu
– do 500 datoteka/fascikli
na pojedinačnom sloju
• Plejer može da prepozna sledeće datoteke ili
fascikle uskladištene na DLNA serveru:
– do fascikli na devetnaestom sloju
– do 999 datoteka/fascikli
na pojedinačnom sloju
• Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim
plejerom.
• Plejer može da prepozna Mass Storage Class
(MSC) uređaje (kao što su fleš memorija ili
HDD), uređaje za snimanje slika (SICD
uređaje) i tastature sa 101 tasterom.
• Da biste izbegli oštećenje podataka, USB
memorije ili ostalih uređaja, isključite plejer
pre nego što povežete ili uklonite USB
memoriju ili druge uređaje.
• Plejer možda neće glatko reprodukovati
video datoteke sa velikom brzinom prenosa
podataka na DATA CD-u. Preporučujemo
vam da ove datoteke reprodukujete koristeći
DATA DVD ili DATA BD disk.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je bezbednosna tehnologija koja je
razvijena kako bi se ispravili nedostaci
tehnologije WEP. TKIP obezbeđuje viši
nivo bezbednosti od tehnologije WEP.
O bezbednosti bežične LAN mreže
• Držite disk za
ivicu da ga ne
biste uprljali.
Ne dodirujte
površinu diska.
Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine na
disku mogu onemogućiti njegov rad.
• Ne izlažite disk direktnom sunčevom
svetlu ili izvorima toplote poput otvora
za dovod toplog vazduha niti ga
ostavljajte u automobilu koji je
parkiran na direktnom sunčevom
svetlu jer može doći do značajnog
porasta temperature u automobilu.
• Nakon reprodukcije disk vratite
u kutiju.
• Očistite disk krpom za
čišćenje. Brišite disk
od centra ka ivici.
• Ne koristite rastvore
poput benzina,
razređivače,
komercijalno dostupna sredstva za
čišćenje diska/sočiva ili anti-statičke
sprejeve za gramofonske ploče.
• Ako ste odštampali nalepnicu na disku,
sačekajte da se osuši pre reprodukcije.
Budući da se komunikacija preko
funkcije za bežični LAN obavlja
radio-talasima, može se desiti da signal
bežične mreže bude presretnut. Da bi
se zaštitila bežična komunikacija, ovaj
plejer podržava različite bezbednosne
funkcije. Ne zaboravite da pravilno
konfigurišete podešavanja za bezbednost
u skladu sa mrežnim okruženjem.
Nezaštićena mreža
Iako ovu vrstu mreže možete
jednostavno da podesite, svako će moći
da presretne bežičnu komunikaciju ili
pristupi vašoj bežičnoj mreži, čak i bez
sofisticiranih alata. Imajte u vidu da
postoji rizik od neovlašćenog pristupa
ili presretanja podataka.
WEP
WEP štiti komunikaciju kako bi se
sprečilo da spoljašnji korisnici presretnu
komunikaciju ili pristupe vašoj bežičnoj
mreži. WEP je bezbednosna tehnologija
starije generacije koja omogućava
povezivanje starijih uređaja koji ne
podržavaju TKIP/AES.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je bezbednosna tehnologija koja
koristi napredni bezbednosni metod koji
se razlikuje od tehnologije WEP i TKIP.
AES obezbeđuje viši nivo bezbednosti
od tehnologije WEP ili TKIP.
Napomene o diskovima
41
• Ne koristite sledeće diskove.
– Diskove za čišćenje sočiva.
– Diskove nestandardnog oblika
(npr. u obliku kartice, srca).
– Diskove sa nalepnicama.
– Diskove na koje je zalepljena selotejp
traka ili nalepnica.
• Ne pokušavajte da popravljate
površinu diska sa koje se obavlja
reprodukcija radi uklanjanja
ogrebotina.
Kodovi televizora kojima se može
upravljati
Pritisnite i držite -TV- [/1 i istovremeno
unesite kôd proizvođača televizora
koristeći tastere sa brojevima.
Ukoliko je navedeno više kodova,
unesite jedan po jedan kôd dok ne
pronađete onaj koji radi sa vašim
televizorom.
Proizvođač
Kôd
Sony
01 (podrazumevano)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Lista sa šiframa jezika
Za detalje pogledajte [BD/DVD Viewing
Settings] (Podešavanja za gledanje BD/
DVD diskova) (stranica 29).
Nazivi jezika su u skladu sa standardom
ISO 639: Standard 1988 (E/F).
Šifra Jezik
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
42
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Šifra Jezik
1353
1357
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapik
Xhosa
Chinese
Nije navedeno
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Šifra za roditeljski nadzor/
područje
Za detalje pogledajte [Parental Control
Area Code] (Šifra područja za roditeljski
nadzor) (stranica 30).
Šifra Područje
2044
2046
2070
2115
2165
2200
2219
2238
2254
2092
2304
2363
2109
2390
2428
2489
2149
2499
2543
Argentina
Austrija
Brazil
Danska
Finska
Grčka
Hong Kong
Indonezija
Italija
Kina
Koreja
Malezija
Nemačka
Novi Zeland
Poljska
Rusija
Španija
Švedska
Tajvan
2047
2057
2090
2424
2174
2376
2248
2239
2276
2093
2333
2362
2379
2427
2436
2501
2086
2528
2184
Australija
Belgija
Čile
Filipini
Francuska
Holandija
Indija
Irska
Japan
Kolumbija
Luksemburg
Meksiko
Norveška
Pakistan
Portugal
Singapur
Švajcarska
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
43
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Softver ovog plejera može biti ažuriran u budućnosti. Za informacije o dostupnim
ažuriranim verzijama softvera i najnovijem uputstvu za upotrebu posetite sledeći
veb sajt:
z
Da biste saznali korisne savete i informacije o Sony proizvodima i uslugama,
posetite: www.sony-europe.com/myproduct/
4-410-140-31(1) (SR)
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising