Sony | BDP-S790 | Sony BDP-S790 Blu-ray Disc™ plejer sa Wi-Fi® funkcijom Uputstva za rukovanje

4-418-507-11(2) (SR)
Blu-ray Disc™ /
DVD plejer
Uputstvo za upotrebu
Povezivanje i podešavanje
Reprodukcija
Internet
Podešavanja
Dodatne informacije
BDP-S790
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Da biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište
uređaja. Popravke bi trebalo da obavljaju samo
osposobljeni serviseri.
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom morate
da zamenite samo kod ovlašćenog servisera.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute
baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu, vatri i sl.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji
mogu oštetiti vid. Budući da je laserski zrak koji se
koristi u ovom Blu-ray Disc/DVD plejeru štetan
za oči, ne pokušavajte da otvarate kućište uređaja.
Popravke bi trebalo da obavljaju samo
osposobljeni serviseri.
Ova oznaka se nalazi na zaštitnom kućištu
lasera u kućištu uređaja.
Za korisnike u evropskim zemljama
Ovaj uređaj je klasifikovan kao laserski proizvod
klase 1. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT
se nalazi na zadnjoj strani uređaja.
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
skupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili
njegovom pakovanju označava da se proizvod
ne sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi
trebalo da odložite na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne i elektronske
opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod.
Odlaganje potrošenih
baterija (primenljivo u
Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
skupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom
pakovanju označava da se baterija koja se dobija
uz ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola može
nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za
živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno
zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
2
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašćeni predstavnik za EMC i bezbednost
uređaja je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva
pitanja u vezi sa servisom ili garancijom
pogledajte adrese koje su navedene na
zasebnom garantnom ili servisnom listu.
Mere opreza
• Ovaj uređaj radi na naponu od 220–240V AC,
50/60 Hz. Proverite da li radni napon uređaja
odgovara lokalnom izvoru napajanja.
• Da biste sprečili požar ili strujni udar, ne
postavljajte na uređaj predmete koji sadrže
tečnost, na primer vaze.
• Postavite uređaj tako da se kabl za napajanje
naizmeničnom strujom može brzo iskopčati
iz zidne utičnice u slučaju nevolje.
Mere opreza
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da
je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje
koristi kabl kraći od 3 metra.
O postavljanju
• Postavite plejer na mesto sa odgovarajućom
ventilacijom kako biste sprečili njegovo
zagrevanje.
• Ne postavljajte plejer na mekanu površinu
poput ćebeta koja bi mogla da blokira
ventilacione otvore.
• Ne postavljajte plejer u uski prostor, na
primer policu za knjige ili sličan prostor.
• Ne postavljajte plejer blizu izvora toplote
ili na mesta koja su izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Ne postavljajte plejer na otvorenom
prostoru, vozila, brodove ili druga prevozna
sredstva.
• Ako plejer direktno unesete iz hladnog
u toplo mesto ili ga postavite u prostoriju
sa dosta vlage, može doći do kondenzacije
vlage na sočivima unutar plejera. Ako se
to desi, plejer možda neće raditi pravilno.
U tom slučaju izvadite disk i ostavite plejer
uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
• Ne postavljajte plejer u nagnuti položaj. On
je dizajniran samo za rad u horizontalnom
položaju.
• Ne stavljajte metalne predmete ispred uređaja.
Oni mogu ograničiti prijem radio talasa.
• Ne postavljajte plejer na mesto gde se koristi
medicinska oprema. To može dovesti do
kvara medicinske opreme.
• Ako koristite pejsmejker ili drugi medicinski
uređaj, posavetujte se sa svojim lekarom ili
proizvođačem medicinskog uređaja pre
korišćenja funkcije za bežični LAN.
• Ovaj plejer bi trebalo da postavite i koristite
tako da razmak između tela osobe i plejera
bude najmanje 20 cm (izuzimajući
ekstremitete: ruke, šake, stopala, članke).
3
• Ne stavljajte teške ili nestabilne predmete
na plejer.
• Na ležište za disk ne stavljajte druge
predmete, već isključivo diskove. Ukoliko
to uradite, može doći do oštećenja plejera
ili predmeta.
• Kada premeštate plejer, izvadite iz njega
disk. Ako to ne uradite, disk se može oštetiti.
• Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom i sve ostale kablove iz plejera kada
ga premeštate.
O diskovima za čišćenje, sredstvima za
čišćenje diskova/sočiva
O izvorima napajanja
O povezivanju na HDMI OUT priključak
• Plejer se napaja naizmeničnom strujom
sve dok je priključen na zidnu utičnicu,
čak i kada je sam plejer isključen.
• Ako plejer nećete koristiti duže vremena,
izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
Da biste izvukli kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite ga držeći
utikač a nikad kabl.
• Pridržavajte se sledećih saveta kako biste
sprečili oštećenje kabla za napajanje
naizmeničnom strujom. Nemojte koristiti
kabl za napajanje naizmeničnom strujom
ukoliko je oštećen jer to može izazvati
strujni udar ili požar.
– Ne postavljajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom tako da bude
priklješten između plejera i zida, police itd.
– Ne stavljajte teške predmete na kabl za
napajanje naizmeničnom strujom niti
ga povlačite.
Obratite pažnju na sledeće jer nepravilnim
rukovanjem možete oštetiti HDMI OUT
priključak i konektor.
• Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključak
na zadnjoj strani plejera sa HDMI
konektorom prateći njihov oblik. Uverite se
da konektor nije okrenut ili nakrivljen.
Nemojte da koristite diskove za čišćenje
ili sredstva za čišćenje diskova/sočiva
(uključujući ona u tečnom obliku ili obliku
spreja). To može dovesti do kvara uređaja.
O zameni delova
U slučaju popravke ovog plejera, zamenjeni
delovi se mogu ponovo iskoristiti ili reciklirati.
• Obavezno iskopčajte HDMI kabl kada
premeštate plejer.
O podešavanju jačine zvuka
Ne pojačavajte zvuk dok slušate deo zvučnog
zapisa koji je snimljen sa veoma niskim tonom
ili bez tona. U suprotnom može doći do
oštećenja sluha i zvučnika kada počne
reprodukcija dela zvučnog zapisa sa visokim
tonom.
O čišćenju
Čistite kućište, panel i kontrole mekanom
krpom. Ne koristite abrazivne materijale,
prašak za ribanje ili rastvor poput alkohola
ili benzina.
4
• Čvrsto držite HDMI konektor prilikom
povezivanja ili iskopčavanja HDMI kabla.
Ne uvrćite HDMI konektor niti ga silom
priključujte na HDMI OUT priključak.
O gledanju 3D video snimaka
Kod nekih osoba se može javiti osećaj
nelagodnosti prilikom gledanja 3D video
snimaka (na primer, naprezanje očiju, pojava
zamora ili mučnine). Sony preporučuje svim
korisnicima da prave redovne pauze prilikom
gledanja 3D video snimaka. Dužina i učestalost
pauza zavise od osobe do osobe. Sami odlučite
šta vam najviše odgovara. Ako iskusite bilo
kakvu nelagodnost, trebalo bi da prekinete
sa gledanjem 3D video snimka dok osećaj
nelagodnosti ne prođe. Obratite se doktoru ako
smatrate da je to neophodno. Takođe bi trebalo
da pročitate (i) uputstvo za upotrebu i/ili
poruku upozorenja za svaki uređaj koji koristite
sa ovim proizvodom ili za Blu-ray Disc sadržaj
koji se reprodukuje na ovom proizvodu
i (ii) posetite naš veb sajt* da biste saznali
najnovije informacije. Vid male dece (naročite
one mlađe od šest godina) se još razvija.
Posavetujte se sa doktorom (pedijatrom ili
oftalmologom) pre nego što dozvolite deci da
gledaju 3D video snimke.
Odrasli bi trebalo da nagledaju decu kako bi
bili sigurni da se pridržavaju gorenavedenih
preporuka.
* http://www.sony-europe.com/myproduct/
VAŽNA NAPOMENA
Pažnja: Ovaj plejer može da neograničeno
prikazuje statične slike ili meni sistema na
ekranu vašeg televizora. Ako se statična
slika ili meni sistema prikazuju na ekranu
televizora u dužem vremenskom periodu,
rizikujete trajno oštećenje ekrana
televizora. Posebno su osetljivi plazma
televizori i projekcioni televizori.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa plejerom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Zaštita od kopiranja
Imajte u vidu napredne sisteme za zaštitu
sadržaja koji se koriste u Blu-ray Disc™
i DVD medijumima. Ovi sistemi, koji se
nazivaju AACS (Advanced Access Content
System) i CSS (Content Scramble System),
mogu da sadrže ograničenja koja se odnose na
reprodukciju, emitovanje putem analognog
izlaza i ostale slične funkcije. Rad ovog
proizvoda i postavljena ograničenja mogu
da se razlikuju u zavisnosti od datuma njegove
kupovine jer upravni odbor organizacije
AACS može da prihvati ili promeni pravila
za ograničenja nakon datuma kupovine.
Napomena o tehnologiji Cinavia
U ovom proizvodu se koristi tehnologija Cinavia
radi sprečavanja neovlašćene upotrebe kopija
određenih komercijalnih filmova i video
snimaka, kao i njihovih zvučnih zapisa. Kada se
otkrije zabranjena upotreba neovlašćene kopije,
prikazaće se poruka a reprodukcija ili kopiranje
će biti prekinuti.
Za više informacija o tehnologiji Cinavia posetite
Cinavia informativni centar za korisnike na
adresi http://www.cinavia.com. Ako želite
da dobijete dodatne informacije o tehnologiji
Cinavia, pošaljite nam poštansku dopisnicu
sa svojom adresom na: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.
Autorska prava i zaštitni znakovi
• „AVCHD“ i „AVCHD 3D/Progressive“
logo su zaštitni znakovi kompanija
Panasonic Corporation i Sony Corporation.
• Java je registrovani zaštitni znak kompanije
Oracle i/ili njenih podružnica.
•
, „XMB“ i „xross media bar“ su zaštitni
znakovi kompanija Sony Corporation
i Sony Computer Entertainment Inc.
• U ovom proizvodu se koristi tehnologija
multimedijskog interfejsa visoke rezolucije
(HDMI™). HDMI, HDMI logo i HighDefinition Multimedia Interface su zaštitni
znakovi ili registrovani zaštitni znakovi
organizacije HDMI Licensing LLC u SAD
i ostalim zemljama.
• „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“,
„Super Audio CD“ i „CD“ logotipi su
zaštitni znakovi.
• „BD-LIVE“, „BD-LIVE“ logo i
„BONUSVIEW“ su zaštitni znakovi
organizacije Blu-ray Disc Association.
• „Blu-ray 3D“ i logo „Blu-ray 3D“ su zaštitni
znakovi organizacije Blu-ray Disc Association.
5
• „x.v.Colour“ i „x.v.Colour“ logo su zaštitni
znakovi kompanije Sony Corporation.
• „BRAVIA“ je zaštitni znak kompanije
Sony Corporation.
• „PhotoTV HD“ i „PhotoTV HD“ logo su
zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation.
• MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje
zvuka i patenti koje su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
• Ovaj proizvod sadrži patentiranu tehnologiju
po licenci kompanije Verance Corporation
i zaštićen je patentom 7,369,677 u SAD i
ostalim patentima koji su izdati ili na čekanju
u SAD i drugim zemljama, dok su određeni
aspekti ove tehnologije zaštićeni autorskim
pravima i poslovnom tajnom. Cinavia je
zaštitni znak kompanije Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Sva prava zadržava Verance. Obrnuti
inženjering ili rasklapanje nisu dozvoljeni.
• Windows Media je registrovani zaštitni
znak ili zaštitni znak korporacije Microsoft
u SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja
podleže određenim pravima na intelektualnu
svojinu korporacije Microsoft. Upotreba
ili distribucija te tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez odgovarajućih
licenci korporacije Microsoft.
Vlasnici sadržaja koriste Microsoft
PlayReady™ tehnologiju za pristup sadržaju
da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu,
uključujući sadržaj zaštićen autorskim
pravima. Ovaj uređaj koristi tehnologiju
PlayReady da bi pristupio PlayReady
zaštićenom sadržaju i/ili WMDRM
zaštićenom sadržaju. Ako uređaj ne uspe
da na odgovarajući način ograniči upotrebu
sadržaja, vlasnici sadržaja bi trebalo da
traže od Microsoft-a da opozove mogućnost
uređaja da reprodukuje sadržaj zaštićen
tehnologijom PlayReady. Opoziv ne bi
trebalo da utiče na nezaštićen sadržaj ili
sadržaj koji je zaštićen drugim tehnologijama
za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja od vas
mogu tražiti da nadogradite PlayReady da
biste mogli da pristupite njihovom sadržaju.
Ako odbijete nadogradnju, nećete moći da
pristupite sadržaju koji zahteva nadogradnju.
6
• Tehnologiju za prepoznavanje muzike i
video snimaka i srodne podatke obezbeđuje
Gracenote®. Gracenote je industrijski
standard za tehnologiju prepoznavanja
muzike i isporuke povezanog sadržaja.
Za više informacija posetite
www.gracenote.com.
Podaci o CD, DVD, Blu-ray Disc
medijumima i podaci u vezi sa muzikom i
video sadržajima sa usluge Gracenote, Inc.,
copyright © 2000. do danas Gracenote.
Gracenote softver, copyright © 2000.
danas Gracenote. Na ovaj proizvod i
uslugu se primenjuje jedan ili više patenata
u vlasništvu kompanije Gracenote. Posetite
veb sajt kompanije Gracenote da biste
videli delimičnu listu korišćenih Gracenote
patenata. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenote logo i logotip
i „Powered by Gracenote“ logo su
registrovani zaštitni znakovi ili zaštitni
znakovi kompanije Gracenote u SAD i/ili
ostalim zemljama.
Pregledač Opera
Pregledač Opera(r) kompanije Opera Software
ASA. Copyright 1995-2010 Opera Software ASA.
Sva prava zadržana.
• Ovaj proizvod sadrži SkypeKit verziju 3
Copyright 2003-2010, Skype Limited
Patenti na čekanju
Skype, povezani zaštitni znakovi i logotipi,
kao i simbol „S“ su zaštitni znakovi
kompanije Skype Limited.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi
Alliance® su registrovani znakovi
organizacije Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
i Wi-Fi Protected Setup™ su znakovi
organizacije Wi-Fi Alliance.
• Logo Wi-Fi CERTIFIED je oznaka za
sertifikaciju organizacije Wi-Fi Alliance.
• Oznaka Wi-Fi Protected Setup je oznaka
organizacije Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, logo DLNA i DLNA CERTIFIED™
su zaštitni znakovi, zaštitni znakovi usluge
ili oznake za sertifikaciju organizacije
Digital Living Network Alliance.
• Svi ostali zaštitni znakovi su vlasništvo
njihovih vlasnika.
• Nazivi ostalih sistema i proizvoda su obično
zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi proizvođača. Oznake ™ i ® nisu
navedene u ovom dokumentu.
Informacije o licenci za krajnjeg korisnika
Gracenote® ugovor o licenciranju za krajnjeg
korisnika
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver kompanije
Gracenote, Inc. koja se nalazi u Emervilu,
Kalifornija („Gracenote“). Softver kompanije
Gracenote („Gracenote softver“) omogućava
ovoj aplikaciji identifikaciju diska i/ili datoteke
i pribavljanje informacija koje se odnose na
muziku uključujući naziv, izvođača, numeru
i naslov („Gracenote podaci“) sa servera na mreži
ili ugrađenih baza podataka (zbirnim imenom,
„Gracenote serveri“), kao i obavljanje ostalih
funkcija. Gracenote podatke možete da koristite
samo u skladu sa predviđenim funkcijama ove
aplikacije ili uređaja za krajnjeg korisnika.
Pristajete na to da ćete Gracenote podatke,
Gracenote softver i Gracenote servere koristiti
isključivo za ličnu i nekomercijalnu svrhu.
Pristajete na to da Gracenote softver ili bilo
koje druge Gracenote podatke nećete ustupati,
kopirati ili prenositi trećim stranama.
PRISTAJETE NA TO DA GRACENOTE
PODATKE, GRACENOTE SOFTVER ILI
GRACENOTE SERVERE NEĆETE KORISTITI
ILI ZLOUPOTREBLJAVATI, OSIM AKO
TO NIJE OVDE IZRIČITO DOZVOLJENO.
Pristajete na to da će vaša neisključiva licenca
za korišćenje Gracenote podataka, Gracenote
softvera i Gracenote servera biti ukinuta ukoliko
prekršite ova ograničenja. Ako vaša licenca bude
ukinuta, pristajete na to da ćete u potpunosti
prestati da koristite Gracenote podatke,
Gracenote softver i Gracenote servere. Gracenote
zadržava sva prava na Gracenote podatke,
Gracenote softver i Gracenote servere,
uključujući sva vlasnička prava. Gracenote nije
dužan da vam plati za bilo koju informaciju koju
pružite, ni pod kakvim okolnostima. Pristajete na
to da Gracenote, Inc. može direktno i u sopstveno
ime sprovede svoja prava po ovom ugovoru
protiv vas.
Gracenote usluga koristi jedinstveni identifikator
za praćenje upita koji se koristi u statističke svrhe.
Svrha nasumično dodeljenog numeričkog
identifikatora je da omogući Gracenote usluzi
da broji upite bez mogućnosti da sazna bilo
šta o vama. Za više informacija pogledajte
veb stranicu Gracenote smernica privatnosti
za uslugu Gracenote.
Gracenote softver i svaki Gracenote podatak su
licencirani u „VIĐENOM STANJU“. Gracenote
ne daje nikakve izričite ili podrazumevane
garancije za tačnost Gracenote podataka sa
Gracenote servera. Gracenote zadržava pravo da
izbriše podatke sa Gracenote servera ili promeni
kategorije podataka iz bilo kog razloga koji
Gracenote smatra dovoljnim. Ne garantujemo
da su Gracenote softver ili Gracenote serveri bez
grešaka niti neprekidan rad Gracenote softvera
ili Gracenote servera. Gracenote nije dužan da
vam pruža nove, poboljšane ili dodatne tipove
podataka ili kategorije koje će možda pružati
u budućnosti i može slobodno da prekine da
vam pruža uslugu u bilo kom trenutku.
GRACENOTE SE ODRIČE SVIH GARANCIJA,
IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH,
UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE
OGRANIČAVAJUĆI NA PODRAZUMEVANE
GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I
PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU,
NASLOVU I NEKRŠENJU AUTORSKIH
PRAVA. GRACENOTE NE GARANTUJE
REZULTATE KOJE ĆETE POSTIĆI
UPOTREBOM GRACENOTE SOFTVERA
ILI BILO KOJEG GRACENOTE SERVERA.
GRACENOTE NI U KOM SLUČAJU NEĆE
ODGOVARATI ZA POSLEDIČNU ILI
SLUČAJNU ŠTETU NITI ZA GUBITAK
PROFITA ILI PRIHODA.
© Gracenote, Inc. 2009
7
Sadržaj
UPOZORENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vodič za delove i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Povezivanje i podešavanje
Korak 1: Povezivanje plejera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Korak 2: Priprema za mrežnu vezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Korak 3: Easy Setup (Jednostavno podešavanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Reprodukcija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Reprodukcija sa USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Reprodukcija preko mreže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Dostupne opcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Internet
Pregledanje veb sajtova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Uživanje u Skype-u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Podešavanja
Korišćenje menija za podešavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Network Update (Ažuriranje putem mreže) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Screen Settings (Podešavanja ekrana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Audio Settings (Podešavanje zvuka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
BD/DVD Viewing Settings (Podešavanja za gledanje
BD/DVD diskova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Parental Control Settings (Podešavanja za roditeljski nadzor) . . . . . . . . . .36
Music Settings (Podešavanja za muziku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
System Settings (Podešavanja sistema) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Network Settings (Podešavanja za mrežu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Easy Setup (Jednostavno podešavanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Resetting (Vraćanje na početne vrednosti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Dodatne informacije
Rešavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
8
Vodič za delove i kontrole
Prednji panel
A [/1 (uključivanje/režim
mirovanja)
Uključivanje plejera ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
B Ležište za disk
C Displej
N, X: Svetli tokom reprodukcije
ili pauze.
: Svetli kada se aktivira
podešavanje za ponavljanje
reprodukcije.
: Svetli tokom emitovanja
video signala u rezoluciji
720p/1080i/1080p.
Zaključavanje ležišta za disk (Blokada za decu)
Možete da zaključate ležište za disk kako
biste sprečili slučajno otvaranje.
Kada je plejer uključen, pritisnite i držite
taster N na plejeru duže od 10 sekundi.
Na ovaj način zaključavate ili
otključavate ležište za disk.
O tasterima osetljivim na blagi dodir/
indikatorima
E N (reprodukcija)
Ovi tasteri, 4, 5 i 6, funkcionišu
kada svetle indikatori tastera osetljivih
na blagi dodir.
Indikatore možete da uključite/isključite
tako što ćete podesiti opciju [Dimmer]
(Regulacija osvetljenja) u okviru [System
Settings] (Podešavanja sistema)
(stranica 36).
F x (zaustavljanje)
b
D Z (otvaranje/zatvaranje)
G
(USB) priključak
Priključite USB uređaj na ovaj
priključak.
H Senzor za daljinski upravljač
Ovi tasteri funkcionišu kada ih blago
dodirnete. Ne pritiskajte ih koristeći
prekomernu silu.
z
Ovi tasteri funkcionišu čak i kada isključite
indikatore podešavanjem opcije [Dimmer]
(Regulacija osvetljenja) na [Off] (Isključeno).
9
Zadnji panel
A LINE OUT (VIDEO) priključak
B DIGITAL OUT (COAXIAL)
priključak
10
E LINE OUT (R-AUDIO-L)
priključci
F HDMI OUT 1 priključak
C Ventilacioni otvori
G HDMI OUT 2 priključak
D DIGITAL OUT (OPTICAL)
priključak
H
(USB) priključak
I LAN (100) priključak
Daljinski upravljač
Dostupne funkcije daljinskog upravljača
se razlikuju u zavisnosti od diska ili
situacije.
-TV- t
Prebacivanje između TV-a i drugih
uređaja priključenih na ulaz.
-TV- [/1 (uključivanje/režim
mirovanja)
Uključivanje TV-a ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
[/1 (uključivanje/režim
mirovanja)
Uključivanje plejera ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
B Tasteri sa brojevima (0 – 9)
Služe za unos broja naslova/
poglavlja, brojeva itd.
2 +/–
Podešavanje jačine zvuka televizora.
(isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka.
AUDIO (stranica 35)
Biranje jezika zvučnog zapisa
ukoliko su na BD-ROM/DVD
VIDEO disku snimljeni zvučni
zapisi na više jezika.
Biranje zvučne numere na
CD-ovima.
3D (stranica 24)
Konvertovanje 2D sadržaja
u simulirani 3D sadržaj kada je
priključen 3D kompatibilni uređaj.
SUBTITLE (stranica 35)
z
Na tasterima 5, AUDIO, 2 + i N se nalazi
mala izbočina. Koristite je kao referencu
prilikom rukovanja plejerom.
Biranje jezika titla ukoliko su na
BD-ROM/DVD VIDEO disku
snimljeni titlovi na više jezika.
C Tasteri u boji (crveni/zeleni/
žuti/plavi)
Tasterske prečice za interaktivne
funkcije.
AZ
Otvaranje ili zatvaranje ležišta
za disk.
11
D TOP MENU
Otvaranje ili zatvaranje glavnog
menija BD ili DVD diska.
SEN
Pristup usluzi „Sony Entertainment
Network™“ na mreži.
POP UP/MENU
Otvaranje ili zatvaranje iskačućeg
menija BD-ROM diska ili menija
DVD diska.
OPTIONS (stranica 24)
Na ekranu televizora će se pojaviti
meni sa opcijama koji možete da
izaberete.
HOME
Ulazak u glavni meni plejera.
Prikazivanje pozadinske slike
kada se pritisne na ikoni kategorije
u glavnom meniju.
RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
</M/m/,
• Brzo premotavanje diska unazad/
unapred kada pritisnete ovaj taster
tokom reprodukcije. Svaki put
kada pritisnete ovaj taster tokom
reprodukcije video zapisa, brzina
premotavanja se menja.
• Aktiviranje usporene reprodukcije
kada se drži pritisnut više od jedne
sekunde dok je reprodukcija
pauzirana.
• Reprodukcija pojedinačnih
kadrova kada se pritisne dok
je reprodukcija pauzirana.
z
Usporena reprodukcija ili reprodukcija
pojedinačnih kadrova nije dostupna za
Blu-ray 3D diskove.
N
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
DISPLAY (stranica 20)
Pomeranje kursora radi izbora
prikazane stavke.
Prikazivanje informacija
o reprodukciji i pretraživanju
Veba na ekranu.
Centralni taster (ENTER)
X
Ulazak u izabranu stavku.
Pauziranje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
E ./> (prethodno/sledeće)
Prelazak na prethodno/sledeće
poglavlje, numeru ili datoteku.
/
(ponavljanje/
premotavanje unapred)
Kratko ponavljanje trenutnih
scena u trajanju od 10 sekundi/
brzo premotavanje trenutnih
scena unapred za 15 sekundi.
12
m/M (brzo/sporo/
zamrzavanje kadra)
x
Zaustavljanje reprodukcije
i pamćenje mesta zaustavljanja
(tačka za nastavak reprodukcije).
Tačka za nastavak reprodukcije
naslova/numere je tačka na kojoj
ste poslednji put zaustavili
reprodukciju ili poslednja
fotografija koju ste pregledali
iz fascikle sa fotografijama.
Prikaz glavnog menija
Glavni meni će se prikazati kada
pritisnete HOME. Izaberite kategoriju
koristeći </,. Izaberite stavku
pomoću tastera M/m, a zatim pritisnite
ENTER.
Stavka
Kategorija
[Setup] (Podešavanja):
Prilagođavanje podešavanja plejera.
[Photo] (Fotografije): Prikaz
fotografija.
[Music] (Muzika): Reprodukcija
muzike.
[Video] (Video zapisi):
Reprodukcija video zapisa.
[Network] (Mreža): Prikazivanje
stavki u vezi sa mrežom.
13
Povezivanje i podešavanje
Korak 1: Povezivanje plejera
Ne priključujte uređaj na napajanje naizmeničnom strujom sve dok ne povežete
sve ostale uređaje.
Isporučenu dodatnu opremu možete da vidite u poglavlju „Isporučena dodatna
oprema“ (stranica 45).
Povezivanje sa televizorom
Izaberite jedan od sledećih načina povezivanja u skladu sa ulaznim priključcima
na vašem televizoru.
Prilikom povezivanja, utikač priključite na priključak odgovarajuće boje.
HDMI kabl velike brzine
prenosa*1 (ne isporučuje se)
Visok kvalitet
Audio/video kabl*1
Standardni
kvalitet
*1
Pogledajte „Isporučena dodatna oprema“ (stranica 45).
b
Ne povezujte plejer preko video rikordera. Sistemi za zaštitu autorskih prava mogu da utiču
na kvalitet video signala sa video rikordera zbog čega slika na televizoru može biti izobličena.
14
Povezivanje sa AV pojačalom (risiverom)
Izaberite jedan od sledećih načina povezivanja u skladu sa ulaznim priključcima
na vašem AV pojačalu (risiveru). Kada izaberete A ili B, unesite odgovarajuća
podešavanja u okviru [Audio Settings] (Podešavanje zvuka) (stranica 34).
Povezivanje i podešavanje
HDMI kabl velike brzine prenosa*1
(ne isporučuje se)
HDMI kabl velike brzine
prenosa (ne isporučuje se)
*2
*1
t Podesite [[BD Audio MIX Setting] (Podešavanje
miksa zvuka sa BD diska)] (stranica 34).
Koaksijalni digitalni kabl
(ne isporučuje se)
ili
Digitalni optički kabl (ne isporučuje se)
t Podesite [Dolby Digital]*3/[DTS]*4 (stranica 34).
Audio/video kabl*5
15
O režimu za odvojeno emitovanje AV signala
Ovaj režim omogućava odvojeno
emitovanje video signala putem
priključka HDMI OUT 1 i audio
signala putem priključka HDMI OUT 2
(stranica 37).
Primer:
Na slici ispod je prikazan primer
povezivanja televizora (3D
kompatibilnog) i AV pojačala
(nije kompatibilno sa 3D-om).
*1
AV pojačalo
(nije kompatibilno
sa 3D-om)
*1
*2
*3
16
*1
TV (3D kompatibilan)
Koristite HDMI kabl velike brzine prenosa.
Preporučujemo vam da koristite Sony
HDMI kabl (možete ga nabaviti kod
najbližeg Sony prodavca ili u ovlašćenom
Sony servisu od februara 2012, broj dela
1-834-169-22).
Da biste uživali u 3D prikazu, povežite
TV i AV pojačalo koji podržavaju 3D.
Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic i simbol sa duplim
D su zaštitni znakovi kompanije Dolby
Laboratories.
*4
*5
Proizvedeno po licenci i pod sledećim
brojevima patenata u SAD: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostali
patenti koji su izdati ili na čekanju u SAD
i drugim zemljama. DTS-HD, simbol i
DTS-HD i simbol zajedno su registrovani
zaštitni znakovi, a DTS-HD Master Audio
je zaštitni znak kompanije DTS, Inc.
Proizvod obuhvata i softver. © DTS, Inc.
Sva prava zadržana.
Pogledajte „Isporučena dodatna oprema“
(stranica 45).
Pre podešavanja mreže
Korak 2: Priprema
za mrežnu vezu
Povezivanje kablom
SSID*1:
LAN kabl
(ne isporučuje se)
Širokopojasni ADSL modem/ Internet
kablovski modem
ruter
z
Preporučujemo vam da koristite oklopljeni
interfejs kabl (LAN kabl).
Bežično povezivanje
Koristite adapter za bežični LAN koji
je ugrađen u plejer.
– Ako je vaša bežična mreža osigurana,
sigurnosna šifra (WEP šifra, WPA
šifra)*2.
Povezivanje i podešavanje
Za povezivanje sa priključkom LAN
(100) na plejeru koristite LAN kabl.
Ako je vaš ruter za bežični LAN
(pristupna tačka) kompatibilan sa
funkcijom Wi-Fi Protected Setup
(Podešavanje zaštićene Wi-Fi mreže)
(WPS), podešavanja za mrežu možete
jednostavno da unesete pomoću
tastera WPS.
Ukoliko nije, unapred proverite sledeće
informacije i zabeležite ih u predviđenom
prostoru ispod.
– Naziv mreže (SSID*1) koji identifikuje
vašu mrežu*2.
Sigurnosna šifra:
*1
*2
SSID (Service Set Identifier) je naziv koji
identifikuje određenu bežičnu mrežu.
Potrebno je da proverite podešavanja
rutera za bežični LAN da biste videli
informacije o SSID-u i sigurnosnoj šifri.
Za detaljnije informacije:
– posetite sledeći veb sajt:
Za korisnike u evropskim zemljama
http://support.sony-europe.com/
– pogledajte priručnik koji ste dobili
uz ruter za bežični LAN
– obratite se proizvođaču rutera za
bežični LAN.
LAN kabl
(ne isporučuje se)
ADSL modem/ Internet
Ruter za
bežični LAN kablovski modem
z
Koristite ruter za bežični LAN koji podržava
802.11b/g ili 802.11b/g/n.
17
5
Korak 3: Easy Setup
(Jednostavno
podešavanje)
Obavite [Easy Setup] (Jednostavno
podešavanje).
Pratite uputstva na ekranu i unesite
osnovna podešavanja koristeći
tastere </M/m/, i ENTER
na daljinskom upravljaču.
Kada uređaj uključite prvi put
Sačekajte malo dok se plejer ne
uključi i ne pokrene [Easy Setup]
(Jednostavno podešavanje).
1
Umetnite dve baterije R6 (veličina AA)
tako da oznake polariteta 3 i # na
baterijama odgovaraju oznakama
u odeljku za baterije.
2
Priključite plejer na mrežno napajanje.
na utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom
18
3
Pritisnite [/1 da biste uključili plejer.
4
Uključite TV, a zatim izaberite
odgovarajući ulaz na televizoru tako
da se signal sa plejera pojavi na ekranu
televizora.
</M/m/,
ENTER
Reprodukcija
Reprodukcija diska
Listu podržanih diskova pogledajte
u poglavlju „Podržani diskovi“
(stranica 45).
Izaberite odgovarajući ulaz na
televizoru tako da se signal sa
plejera pojavi na ekranu televizora.
2
Pritisnite Z i postavite disk na
ležište za disk.
Neki BD-ROM diskovi na kojima se
nalazi „BD-LIVE logo*“ imaju dodatne
sadržaje i informacije u kojima možete
uživati kada ih preuzmete.
*
1
Priključite USB memoriju na USB
priključak na zadnjoj strani plejera
(stranica 10).
Za lokalno skladištenje koristite
USB memoriju kapaciteta 1 GB ili
većeg.
2
Reprodukcija
1
Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE
diskovima
Priprema za BD-LIVE (samo BD-LIVE).
• Povežite plejer sa mrežom
(stranica 17).
• Podesite [BD Internet Connection]
(Internet veza za BD disk) na
[Allow] (Omogući) (stranica 35).
Strana sa koje se reprodukuje sadržaj
je okrenuta nadole
3
Pritisnite Z da biste zatvorili ležište
za disk.
Pokrenuće se reprodukcija.
Ako reprodukcija ne počne
automatski, izaberite
u kategoriji
[Video] (Video zapisi),
[Music] (Muzika) ili
[Photo]
(Fotografije) i pritisnite ENTER.
3
Umetnite BD-ROM disk sa funkcijom
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Postupak se razlikuje u zavisnosti
od diska. Pročitajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz disk.
z
Da biste izbrisali podatke na USB memoriji,
izaberite [Erase BD Data] (Brisanje BD
podataka) u
[Video] (Video zapisi),
a zatim pritisnite ENTER. Svi podaci
u fascikli buda će biti izbrisani.
19
Uživanje u Blu-ray 3D disku
Možete da uživate u sadržaju koji
nudi Blu-ray 3D Disc sa „Blu-ray 3D“
logotipom*.
*
1
Priprema za reprodukciju Blu-ray 3D
Disc diska.
• Povežite plejer sa 3D kompatibilnim
uređajima pomoću HDMI kabla
velike brzine prenosa.
• Podesite [3D Output Setting]
(Podešavanje 3D emitovanja)
i [TV Screen Size Setting for 3D]
(Podešavanje veličine ekrana
televizora za 3D) o okviru [Screen
Settings] (Podešavanja ekrana)
(stranica 32).
2
Prikazivanje informacija
o reprodukciji
Informacije o reprodukciji možete da
vidite pritiskom na taster DISPLAY.
Prikazane informacije će se razlikovati u
zavisnosti od vrste diska i statusa plejera.
Primer: kada reprodukujete BD-ROM
disk
Umetnite Blu-ray 3D Disc.
Postupak se razlikuje u zavisnosti
od diska. Pročitajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz disk.
A Izlazna rezolucija/video
frekvencija
B Broj ili naziv naslova
z
Takođe pogledajte uputstva za upotrebu
koja ste dobili uz TV i povezani uređaj.
C Trenutno izabrano podešavanje
za zvuk
D Dostupne funkcije (
audio,
titl)
ugao,
E Informacije o reprodukciji
Prikazuju se režim reprodukcije,
traka statusa reprodukcije, vrsta
diska, video kodek, brzina protoka,
vrsta ponavljanja, proteklo vreme
i ukupno vreme reprodukcije.
F Broj poglavlja
G Trenutno izabrani ugao
20
Reprodukcija sa USB
uređaja
Možete da reprodukujete datoteke video
zapisa/muzike/fotografija sa povezanog
USB uređaja.
Listu podržanih USB uređaja pogledajte
u poglavlju „Podržani tipovi datoteka“
(stranica 46).
Priključite USB uređaj na USB priključak
na plejeru (stranica 9).
Pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz USB uređaj pre
povezivanja.
2
Izaberite
[Video] (Video zapisi),
[Music] (Muzika) ili [Photo]
(Fotografije) u glavnom meniju
koristeći </,.
3
Izaberite
[USB device (front)]
(USB uređaj (prednji)) koristeći M/m,
a zatim pritisnite ENTER.
Reprodukcija preko mreže
Uživanje u usluzi Sony
Entertainment Network (SEN)
Služi za isporuku izabranog internet
sadržaja i najrazličitijih zabavnih
sadržaja na zahtev direktno na vaš plejer.
z
• Za reprodukciju nekih internet sadržaja
potrebna je registracija preko računara.
• Neki internet sadržaji možda neće biti
dostupni u određenim regionima/zemljama.
Povežite plejer sa mrežom (stranica 17).
Pritisnite SEN.
Izaberite internet sadržaj i brojne
zabavne sadržaje na zahtev koristeći
</M/m/,, a zatim pritisnite ENTER.
Korišćenje kontrolne table tokom
reprodukcije video snimka
Kontrolna tabla će se prikazati kada
počne reprodukcija datoteke video
zapisa. Prikazane stavke se mogu
razlikovati u zavisnosti od dobavljača
internet sadržaja.
Da biste je ponovo prikazali, pritisnite
DISPLAY.
Reprodukcija
1
1
2
3
A Prikaz kontrola
Pritisnite </M/m/, ili ENTER
za radnje tokom reprodukcije.
B Traka statusa reprodukcije
Traka statusa, kursor koji
označava trenutnu poziciju,
vreme reprodukcije, trajanje
datoteke video zapisa
C Stanje mreže
označava jačinu signala za
bežičnu vezu.
označava žičnu vezu.
D Brzina mrežnog prenosa
E Naziv sledeće datoteke video zapisa
F Trenutno izabrani naziv datoteke
video zapisa
21
Reprodukcija datoteka na
kućnoj mreži (DLNA)
Plejer (DLNA plejer) može da preko
mreže reprodukuje datoteke video
zapisa/muzike/fotografija koje se nalaze
na drugom DLNA kompatibilnom
proizvodu (DLNA serveru).
Server
Prikazivač
Kontroler
z
Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste
dobili uz DLNA kontroler.
Server
1
Plejer
Priprema za korišćenje funkcije DLNA.
• Povežite plejer sa mrežom
(stranica 17).
• Pripremite ostale neophodne
DLNA kompatibilne proizvode.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz proizvod.
2
3
Izaberite ikonu DLNA servera u
[Video] (Video zapisi), [Music]
(Muzika) ili [Photo] (Fotografije)
u glavnom meniju.
Reprodukcija iste muzike
u različitim prostorijama
(PARTY STREAMING)
Muzičke datoteke na plejeru (PARTY
domaćin) možete istovremeno da
reprodukujete na Sony proizvodima
u drugim prostorijama (PARTY gost)
koji su kompatibilni sa funkcijom DLNA
i PARTY STREAMING ili obrnuto.
PARTY domaćin
Izaberite datoteku koju želite da
reprodukujete koristeći tastere M/m,
a zatim pritisnite ENTER.
PARTY gost
PARTY gost
Upravljanje plejerom pomoću drugog
proizvoda (prikazivača)
Kada na plejeru reprodukujete datoteke
sa DLNA servera, možete da koristite
proizvod koji je kompatibilan sa DLNA
kontrolerom (telefon itd.) za upravljanje
reprodukcijom.
22
1
Priprema za korišćenje funkcije PARTY
STREAMING.
• Povežite plejer sa mrežom
(stranica 17).
• Povežite proizvode koji su
kompatibilni sa funkcijom PARTY
STREAMING sa mrežom.
2
Izaberite numeru u
u glavnom meniju.
3
U meniju sa opcijama izaberite
[Start PARTY] (Pokreni PARTY).
[Music] (Muzika)
4
Izaberite [Video Search]
(Pronalaženje informacija o video
zapisu) ili [Music Search]
(Pronalaženje informacija o muzici)
koristeći M/m, a zatim pritisnite ENTER.
Prikazaće se informacije o sadržaju.
Da biste se uključili u PARTY (samo za PARTY
gosta)
Primer: Lista filmova u kojima su
glumili izabrani glumci
Reprodukcija
Izaberite
[PARTY] u
[Music]
(Muzika), a zatim izaberite ikonu
uređaja PARTY domaćina.
Da biste zatvorili PARTY
U meniju sa opcijama izaberite
[Close PARTY] (Zatvori PARTY).
z
Ponuda i asortiman proizvoda koji
su kompatibilni sa funkcijom PARTY
STREAMING se razlikuju u zavisnosti
od područja.
A Detalji o sadržaju
Prikazivanje liste srodnih
informacija kao što su naslov,
uloge, numera ili izvođač.
B Istorija reprodukcije
Pronalaženje informacija
o video zapisu/muzici
Pomoću tehnologije Gracenote možete
da dobijete informacije o sadržaju
i pronađete srodne informacije.
1
2
Prikazivanje naslova u istoriji
reprodukcije BD-ROM/DVDROM/CD-DA diska.
C Istorija pretrage
Prikazivanje liste istorije pretrage.
Povežite plejer sa mrežom (stranica 17).
Da biste pronašli još srodnih informacija
Umetnite disk sa sadržajem o kojem
želite da pronađete informacije.
Izaberite neku stavku sa liste, a zatim
izaberite uslugu za pretragu.
• Video: Samo za BD-ROM ili
DVD-ROM
• Muzika: Samo za CD-DA
3
Izaberite
[Video] (Video zapisi) ili
[Music] (Muzika) koristeći </,.
23
Dostupne opcije
Kada pritisnete OPTIONS, na
raspolaganju su vam različita podešavanja
i radnje tokom reprodukcije. Dostupne
stavke se mogu razlikovati u zavisnosti
od situacije.
Stavka
Detalji
Video Settings
(Podešavanja
video zapisa)
• Picture Quality Mode
(Režim za kvalitet
slike): Biranje
podešavanja za sliku.
• Texture Remaster
(Poboljšavanje
tekstura): Prilagođava
oštrinu i detalje ivica.
• Super Resolution
(Super rezolucija):
Poboljšava rezoluciju.
• Smoothing
(Umekšavanje):
Smanjuje gradijent
na ekranu
umekšavanjem
prelaza na ravnim
površinama.
• Contrast Remaster
(Poboljšavanje
kontrasta):
Automatski podešava
nivo crne i bele boje
kako ekran ne bi bio
previše taman i slika
je modulirana.
• Clear Black (Čista
crna boja):
Prilagođava prikaz
tamnih elemenata
slike. Ne smanjuje
se nivo svih tamnih
elemenata što
omogućava sjajnu
reprodukciju crnih
tonova.
Pause
(Pauziranje)
Pauziranje
reprodukcije.
Top Menu
(Glavni meni)
Prikazivanje glavnog
menija BD ili DVD
diska.
Uobičajene opcije
Stavka
Detalji
Repeat Setting Podešavanje režima
(Podešavanje
ponavljanja.
ponavljanja)
3D Menu (3D
meni)
• Simulated 3D
(Simulirani 3D):
Podešavanje
simuliranog 3D
efekta.
• 3D Depth Adjustment
(Podešavanje 3D
dubine): Podešavanje
dubine 3D slike.
Play
Pokretanje ili
(Reprodukcija)/ zaustavljanje
Stop
reprodukcije.
(Zaustavljanje)
Play from start
(Reprodukcija
od početka)
Samo
Reprodukcija stavke
od početka.
[Video] (Video zapisi)
Stavka
Detalji
3D Output
Izaberete da li želite
Setting
da se 3D video emituje
(Podešavanje
automatski.
3D emitovanja)
A/V SYNC
24
Sinhronizacija slike
i zvuka odloženim
emitovanjem zvuka
u odnosu na sliku
(0 do 120 milisekundi).
Menu (Meni)/ Prikazivanje iskačućeg
(Popup Menu) menija BD-ROM diska
(Iskačući meni) ili menija DVD diska.
Stavka
Detalji
Stavka
Detalji
Title Search
(Pronalaženje
naslova)
Pronalaženje naslova
na BD-ROM/DVD
VIDEO diskovima
i pokretanje
reprodukcije
od početka.
Leave PARTY
(Napusti
PARTY)
Napuštanje funkcije
PARTY u kojoj
učestvuje plejer.
Funkcija PARTY
STREAMING je i dalje
aktivna na ostalim
povezanim uređajima.
Chapter Search Pronalaženje
(Pronalaženje poglavlja i pokretanje
poglavlja)
reprodukcije od
početka.
Prebacivanje na druge
uglove gledanja ako su
scene na BD-ROM/
DVD VIDEO disku
snimljene iz više
uglova.
IP Content NR
Pro (Kvalitet
slike internet
sadržaja)
Prilagođavanje
kvaliteta slike internet
sadržaja.
Video Search
(Pronalaženje
informacija
o video zapisu)
Prikazivanje
informacija o BDROM/DVD-ROM
disku na osnovu
podataka koje pruža
tehnologija Gracenote.
Samo
Music Search
(Pronalaženje
informacija
o muzici)
Samo
[Music] (Muzika)
Stavka
Detalji
Add Slideshow
BGM (Dodaj
pozadinsku
muziku za
prikaz slajdova)
Muzičke datoteke
na USB memoriji
se reprodukuju kao
pozadinska muzike
tokom projekcije
slajdova (BGM).
Start PARTY
(Pokreni
PARTY)
Pokretanje funkcije
PARTY sa izabranim
izvorom.
Ova stavka se možda
neće prikazati u
zavisnosti od izvora.
Prikazivanje
informacija o CD-DA
disku na osnovu
podataka koje pruža
tehnologija Gracenote.
Reprodukcija
Angle (Ugao)
Close PARTY
Zatvaranje funkcije
(Zatvori PARTY) PARTY u kojoj
učestvuje plejer.
Funkcija PARTY
STREAMING
se prekida za sve
povezane uređaje.
[Photo] (Fotografije)
Stavka
Detalji
Slideshow
Speed (Brzina
prikaza
slajdova)
Menjanje brzine
prikaza slajdova.
Slideshow
Podešavanje efekta za
Effect (Efekat za prikaz slajdova.
prikaz slajdova)
25
Stavka
Detalji
Slideshow BGM • Off (Isključeno):
(Pozadinska
Isključivanje funkcije.
muzika za
• My Music from USB
prikaz slajdova) (Moja muzika sa
USB-a): Izbor
muzičkih datoteka
registrovanih u [Add
Slideshow BGM]
(Dodaj pozadinsku
muziku za prikaz
slajdova).
• Play from Music CD
(Reprodukuj sa
muzičkog CD-a):
Reprodukcija numera
na CD-DA
diskovima.
26
Switch Display
(Menjanje
prikaza)
Prebacivanje između
[Grid View] (Tabelarni
prikaz) i [List View]
(Prikaz u vidu liste).
Slideshow
(Prikaz
slajdova)
Reprodukcija prikaza
slajdova.
Rotate Left
(Rotiraj ulevo)
Rotiranje fotografije
u smeru suprotnom
od kretanja kazaljki
na satu za 90 stepeni.
Rotate Right
(Rotiraj
udesno)
Rotiranje fotografije u
smeru kretanja kazaljki
na satu za 90 stepeni.
Da biste zatvorili internet pregledač
Internet
Pregledanje veb sajtova
Možete da se povežete sa Internetom
i uživate u veb sajtovima.
1
2
Povežite plejer sa mrežom (stranica 17).
3
Izaberite
[Internet Browser]
(Internet pregledač) koristeći M/m
i pritisnite ENTER.
Pritisnite HOME.
Prikaz internet pregledača
Informacije o veb sajtu možete da
vidite pritiskom na taster DISPLAY.
Prikazane informacije se razlikuju u
zavisnosti od veb sajta i statusa stranice.
Izaberite [Network] (Mreža)
u glavnom meniju koristeći </,.
Da biste uneli URL adresu
U meniju sa opcijama izaberite [URL
entry] (Unos URL adrese). Unesite URL
adresu koristeći softversku tastaturu,
a zatim izaberite [Enter] (Unesi).
Da biste podesili podrazumevanu početnu
stranicu
Dok se prikazuje stranica koju želite da
postavite kao početnu stranicu, u meniju
sa opcijama izaberite [Set as start page]
(Postavi kao početnu stranicu).
Da biste se vratili na prethodnu stranicu
U meniju sa opcijama izaberite
[Previous page] (Prethodna stranica).
Ako se prethodna stranica ne pojavi čak
i kada izaberete [Previous page] (Prethodna
stranica), izaberite [Window List] (Lista
prozora) u meniju sa opcijama i sa liste
izaberite stranicu na koju želite da se vratite.
Internet
z
Neki veb sajtovi koriste funkcije koje ovaj
pregledač ne podržava. Neki veb sajtovi se
možda neće prikazivati pravilno ili neće
funkcionisati.
A Naziv stranice
B Adresa stranice
C Kursor
Da biste videli povezani sajt,
pomerite kursor pomoću tastera
</M/m/, i pritisnite ENTER.
D SSL ikona
Prikazuje se kada je veb sajt zaštićen.
E Indikator jačine signala (samo
za vezu sa bežičnom mrežom)
F Traka toka/ikona učitavanja
Prikazuje se tokom učitavanja
stranice ili tokom preuzimanja/
prenosa datoteke.
G Polje za unos teksta
Pritisnite ENTER i u meniju sa
opcijama izaberite [Input] (Unos)
da biste prikazali softversku
tastaturu.
H Traka za pomeranje
Pritisnite </M/m/, da biste
pomerali sadržaj prikazan na stranici.
27
Dostupne opcije
Kada pritisnete OPTIONS, dostupna
su različita podešavanja i radnje.
Dostupne stavke se mogu razlikovati
u zavisnosti od situacije.
Detalji
Bookmark List
(Lista
obeleživača)
Prikazivanje liste
obeleživača.
URL entry
(Unos URL
adrese)
Omogućava vam da
unesete URL adresu
kada se prikazuje
softverska tastatura.
Prelazak na prethodnu/
sledeću stranicu.
Stavka
Detalji
Browser Setup
(Podešavanje
pregledača)
• Zoom (Uvećavanje):
uvećavanje ili
smanjivanje veličine
prikazanog sadržaja.
• JavaScript Setup
(Podešavanje
JavaScript-a):
Omogućavanje ili
onemogućavanje
JavaScript-a.
• Cookie Setup
(Podešavanje
kolačića): Prihvatanje
ili blokiranje kolačića.
• SSL Alarm Display
(Prikaz SSL
upozorenja):
Omogućavanje ili
onemogućavanje
SSL-a.
Previous page
(Prethodna
stranica)/Next
page (Sledeća
stranica)
Prikazivanje softverske
tastature za unos teksta
prilikom pregledanja
veb sajta.
Open in new
Otvaranje veze u
window (Otvori novom prozoru.
u novom
prozoru)
Input (Unos)
Break (Novi red) Premeštanje kursora
u sledeći red u polju
za unos teksta.
28
Stavka
Delete
(Brisanje)
Brisanje jednog znaka
sa leve strane kursora
tokom unosa teksta.
Window List
(Lista prozora)
Prikazivanje liste
trenutno otvorenih
prozora veb sajta.
Omogućava vam da
se vratite na prethodno
prikazani veb sajt
izborom prozora.
Cancel loading Učitavanje stranice
(Otkaži
se zaustavlja.
učitavanje)
Reload
Ponovno učitavanje
(Ponovo učitaj) iste stranice.
Add to
Bookmark
(Dodaj u
obeleživače)
Dodavanje trenutno
prikazanog veb sajta
na listu obeleživača.
Set as start
page (Postavi
kao početnu
stranicu)
Postavljanje trenutno
prikazanog veb sajta
kao podrazumevane
početne stranice.
Character
encoding
(Kodiranje
znakova)
Podešavanje šifre
znakova.
Display
certificate
(Prikaži
sertifikat)
Prikaz serverskih
sertifikata poslatih
sa stranica koje
podržavaju SSL.
Uživanje u Skype-u
Skype je softver za komunikaciju putem
Interneta.
Možete da uživate u besplatnim „Skypeto-Skype“ video/glasovnim pozivima
koristeći ovaj plejer.
1
Priprema za Skype.
• Povežite plejer sa mrežom
(stranica 17).
• Priključite veb kameru sa
mikrofonom na USB priključak
(stranica 9).
2
Izaberite [Network] (Mreža) u
glavnom meniju koristeći </,.
3
Izaberite [Skype] koristeći M/m
i pritisnite ENTER.
Kada prvi put pokrenete Skype,
pratite uputstva na ekranu i prijavite
se da biste koristili Skype. Ako
nemate nalog, napravite ga.
Kada se prijavite, možete da uputite/
primite poziv ili podesite Skype.
A Vaše Skype ime
Internet
PC
Korišćenje Skype menija
B Indikator jačine signala (samo
za bežičnu vezu sa mrežom)
C Oblast sa karticama
• Kontakti: Prikaz kontakata koje
možete da pozovete.
• Istorija: Prikaz istorije poziva.
• Alatke: Aktiviranje korisnih
funkcija poput pretrage kontakata.
• Podešavanja
Upućivanje poziva
U Skype meniju izaberite ikonu kontakta
kojeg želite da pozovete i pritisnite
ENTER.
Primanje poziva
Aktivirajte Skype i prijavite se.
z
Za informacije o dostupnim veb kamerama
posetite sledeći veb sajt:
http://support.sony-europe.com/
Zatvaranje Skype-a
Pritisnite HOME.
Kada se prijavite, vaša lozinka će biti
sačuvana u plejeru kada zatvorite Skype.
Da biste izbrisali lozinku, odjavite se iz
Skype-a pre nego što ga zatvorite.
29
Da biste se prijavili koristeći drugi nalog
U meniju sa opcijama izaberite
[Sign Out] (Odjavi se).
Izaberite
u glavnom meniju
i pratite uputstva na ekranu.
Ekran programa Skype
• Start My Video (Pokreni moj
video)/Stop My Video (Prekini
moj video): Prikazivanje/skrivanje
video snimka sa vaše kamere.
• Voice call (Glasovni poziv)/Video
call (Video poziv)
Dostupne opcije
Kada pritisnete OPTIONS, dostupna
su različita podešavanja i radnje.
Dostupne stavke se mogu razlikovati
u zavisnosti od situacije.
A Ime kontakta
B Video sa kamere kontakta
(samo za video pozive)
C Indikator jačine signala/brzina
prenosa preko mreže (samo
za bežičnu vezu sa mrežom)
D Video sa vaše kamere (samo
za video pozive)
E Dostupna dugmad
Dostupna dugmad će se razlikovati
u zavisnosti od situacije.
• Full screen (Preko celog ekrana)/
Window screen (Ekran u
prozoru): Menjanje režima
prikaza.
• Hang Up (Prekini razgovor)
• Hold (Na čekanju)/Resume
(Nastavi)
• Mute (Isključi zvuk)/Unmute
(Uključi zvuk)
30
Stavka
Detalji
Switch Display
(Menjanje
prikaza)
Menjanje prikaza za
kontakt/istoriju.
Change Status
(Menjanje
statusa)
Menjanje Skype statusa.
Sign Out
(Odjavi se)
Izlazak iz programa
Skype.
About Skype
(O Skype-u)
Prikazivanje ekrana
sa informacijama
o autorskim pravima.
Help (Pomoć)
Prikazivanje pomoći
za Skype.
Ikona
Podešavanja
Korišćenje menija za
podešavanje
Izaberite
[Setup] (Podešavanja)
u glavnom meniju kada je potrebno
da promenite podešavanja plejera.
Podrazumevana podešavanja su
podvučena.
Izaberite
[Setup] (Podešavanja)
u glavnom meniju koristeći </,.
2
Izaberite ikonu kategorije podešavanja
koristeći M/m i pritisnite ENTER.
Ikona
Objašnjenje
Parental Control
Settings (Podešavanja
za roditeljski nadzor)
(stranica 36)
Detaljno podešavanje
funkcije roditeljskog
nadzora.
Music Settings
(Podešavanja za
muziku) (stranica 36)
Detaljno podešavanje
reprodukcije Super Audio
CD diska.
Network Update
(Ažuriranje putem
mreže) (stranica 32)
Ažuriranje softvera plejera.
System Settings
(Podešavanja sistema)
(stranica 36)
Unos podešavanja za
plejer.
Screen Settings
(Podešavanja ekrana)
(stranica 32)
Unos podešavanja za
video u zavisnosti od
vrste priključaka koji se
koriste za povezivanje.
Network Settings
(Podešavanja za mrežu)
(stranica 38)
Unos detaljnih
podešavanja za Internet
i mrežu.
Audio Settings
(Podešavanje zvuka)
(stranica 34)
Unos podešavanja za
zvuk u zavisnosti od
vrste priključaka koji se
koriste za povezivanje.
Podešavanja
1
Objašnjenje
BD/DVD Viewing
Settings (Podešavanja
za gledanje BD/DVD
diskova) (stranica 35)
Detaljno podešavanje
reprodukcije BD/DVD
diska.
Easy Setup
(Jednostavno
podešavanje)
(stranica 39)
Ponovno pokretanje
jednostavnog podešavanja
(Easy Setup) radi unosa
osnovnih podešavanja.
Resetting (Vraćanje na
početne vrednosti)
(stranica 39)
Vraćanje plejera na
fabrička podešavanja.
31
Network Update
(Ažuriranje putem mreže)
Izaberite [OK] (U redu) da biste ažurirali
softver plejera preko mreže.
z
• Preporučujemo vam da ažuriranje preko
mreže obavljate otprilike na svaka 2 meseca.
• Za informacije o funkcijama ažuriranja
posetite sledeći veb sajt:
http://support.sony-europe.com/
Screen Settings
(Podešavanja ekrana)
3D Output Setting (Podešavanje 3D
emitovanja)
Auto (Automatski): Obično je potrebno
da izaberete ovo podešavanje.
Off (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje da biste ceo sadržaj
prikazivali u 2D-u.
z
Ako uživate u 4K/24p 3D sadržajima, podesite
na [Off] (Isključeno) u [3D Output Setting]
(Podešavanje 3D emitovanja).
4:3: Izaberite ovo podešavanje ako
plejer povezujete sa televizorom sa
odnosom širina/visina 4:3 koji nema
funkciju za režim širokog prikaza.
Screen Format (Format ekrana)
Full (Pun): Izaberite ovo podešavanje ako
plejer povezujete sa televizorom koji
poseduje funkciju za režim širokog
prikaza. Slika za ekran sa odnosom
širina/visina 4:3 se prikazuje u
odnosu širina/visina 16:9 čak i na
televizorima sa širokim ekranom.
Normal (Uobičajen): Veličina slike se
menja tako da odgovara veličini
ekrana, ali slika zadržava originalni
odnos širina/visina.
DVD Aspect Ratio (Odnos širina/visina za DVD
sadržaj)
Letter Box (Crne trake): Slika širokog
formata se prikazuje sa crnim
trakama na vrhu i dnu ekrana.
Pan & Scan (Panovanje i skeniranje):
Slika se prikazuje celom visinom,
ali sa odsečenim ivicama sa strane.
TV Screen Size Setting for 3D (Podešavanje
veličine ekrana televizora za 3D)
Podešavanje veličine ekrana 3D
kompatibilnog televizora.
TV Type (Tip televizora)
16:9: Izaberite ovo podešavanje ako plejer
povezujete sa televizorom sa širokim
ekranom ili televizorom koji ima
funkciju za režim širokog prikaza.
32
Cinema Conversion Mode (Konverzija u
bioskopski režim)
Auto (Automatski): Obično je potrebno
da izaberete ovo podešavanje. Plejer
će automatski detektovati da li je
materijal video zapis ili filmski
snimak i izabrati odgovarajući način
konverzije.
Video (Video zapisi): Uvek će biti izabran
način konverzije prikladan za video
zapise, bez obzira na materijal.
Output Video Format (Format izlaznog video
zapisa)
HDMI: Obično je potrebno da izaberete
[Auto] (Automatski). Izaberite
[Original Resolution] (Originalna
rezolucija) da bi se sadržaj emitovao
u rezoluciji u kojoj je snimljen na
disku. Ako je rezolucija niža od SD
rezolucije, ona se povećava do SD
rezolucije.
Video (Video zapisi): automatski se
podešava najniža rezolucija.
Auto (Automatski): Emitovanje video
signala u rezoluciji 1080/24p ili 4K/24p
samo ukoliko povežete televizor koji
podržava rezoluciju 1080/24p ili 4K/
24p putem HDMI OUT priključka.
On (Uključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako je vaš televizor
kompatibilan sa 1080/24p ili 4K/24p
video signalima.
Off (Isključeno): Izaberite ovo podešavanje
ako vaš televizor nije kompatibilan sa
1080/24p ili 4K/24p video signalima.
DVD-ROM 24p Output (Emitovanje
u rezoluciji 24p sa DVD-ROM-a)
Auto (Automatski): Emitovanje video
signala u rezoluciji 1080/24p ili 4K/
24p samo ukoliko povežete televizor
koji podržava rezoluciju 1080/24p
ili 4K/24p putem HDMI OUT
priključka.
Off (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako vaš televizor nije
kompatibilan sa 1080/24p ili 4K/24p
video signalima.
Auto (Automatski): Automatsko
emitovanje 4K/24p video signala
ukoliko povežete uređaj koji
podržava rezoluciju 4K/24p i unesete
odgovarajuća podešavanja u [BDROM 24p Output] (Emitovanje
u rezoluciji 24p sa BD-ROM-a)
ili [DVD-ROM 24p Output]
(Emitovanje u rezoluciji 24p sa
DVD-ROM-a) i emitovanje
fotografija u rezoluciji 4K/24p ako
reprodukujete datoteke 2D slika.
Off (Isključeno): Isključivanje funkcije.
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto (Automatski): Automatsko
detektovanje tipa povezanog
televizora i biranje odgovarajućeg
podešavanja boje.
YCbCr (4:2:2): Emitovanje YCbCr 4:2:2
video signala.
YCbCr (4:4:4): Emitovanje YCbCr 4:4:4
video signala.
RGB: Emitovanje RGB video signala.
Podešavanja
BD-ROM 24p Output (Emitovanje u rezoluciji
24p sa BD-ROM-a)
4K Output (4K emitovanje)
HDMI Deep Colour Output (Deep Colour
emitovanje preko HDMI-ja)
Auto (Automatski): Obično je potrebno
da izaberete ovo podešavanje.
16bit (16 bita)/12bit (12 bita)/
10bit (10 bita): Emitovanje
16-bitnih/12-bitnih/10-bitnih video
signala ako je povezani televizor
kompatibilan sa funkcijom Deep
Colour.
Off (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako je slika nestabilna
ili boje izgledaju neprirodno.
33
SBM (Super Bit Mapping)
On (Uključeno): Umekšava gradaciju
video signala koji se emituju sa
HDMI OUT priključka.
Off (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako su video signali
izobličeni ili ako boje izgledaju
neprirodno.
Pause Mode (Režim pauze)
Auto (Automatski): Obično je potrebno
da izaberete ovo podešavanje.
Dinamičke slike se prikazuju bez
zamućivanja.
Frame (Kadar): Prikazivanje statičkih
slika u visokoj rezoluciji.
Audio Settings
(Podešavanje zvuka)
Audio (HDMI)
Auto (Automatski): Obično je potrebno
da izaberete ovo podešavanje. Audio
signali se emituju u skladu sa
statusom povezanog HDMI uređaja.
PCM: Emitovanje PCM signala sa
HDMI OUT priključka.
DSD Output Mode (Režim za DSD izlaz)
On (Uključeno): Emitovanje DSD
signala sa HDMI OUT priključka
prilikom reprodukcije Super Audio
CD diska. Kada izaberete [On]
(Uključeno), sa drugih priključaka
se ne emituje signal.
Off (Isključeno): Emitovanje PCM
signala sa HDMI OUT priključka
prilikom reprodukcije Super Audio
CD diska.
34
BD Audio MIX Setting (Podešavanje miksa
zvuka sa BD diska)
On (Uključeno): Emitovanje zvuka
koji je nastao miksovanjem
interaktivnih i sekundarnih audio
signala u primarni audio signal.
Off (Isključeno): emitovanje samo
primarnog audio signala. Izaberite
ovo podešavanje kako biste
emitovali HD audio signale na
AV pojačalu (risiveru).
Dolby Digital / DTS
Downmix PCM (Smanjivanje broja
kanala PCM signala):
Konvertovanje radi emitovanja
linearnih PCM signala. Izaberite
ovo podešavanje kada povezujete
audio uređaj bez ugrađenog
Dolby Digital/DTS dekodera.
Bitstream (Protok bitova): Izaberite
ovo podešavanje kada povezujete
audio uređaj sa ugrađenim
Dolby Digital/DTS dekoderom.
DTS Neo:6
Cinema (Bioskop): Emitovanje
simuliranog višekanalnog zvuka
sa dvokanalnih izvora putem
HDMI OUT priključka u skladu
sa mogućnostima povezanog
uređaja u režimu [DTS Neo:6
Cinema] (DTS Neo:6 Bioskop).
Music (Muzika): Emitovanje
simuliranog višekanalnog zvuka
sa dvokanalnih izvora putem
HDMI OUT priključka u skladu
sa mogućnostima povezanog
uređaja u režimu [DTS Neo:6
Music] (DTS Neo:6 Muzika).
Off (Isključeno): Emitovanje zvuka sa
originalnim brojem kanala putem
HDMI OUT priključka.
Audio DRC (Dinamički opseg zvučnog zapisa)
Audio Language (Jezik audio zapisa)
Auto (Automatski): Reprodukcija se
obavlja u dinamičkom opsegu koji je
naveden na disku (samo BD-ROM
disk). Ostali diskovi se reprodukuju
na nivou [On] (Uključeno).
On (Uključeno): Reprodukcija na
standardnom nivou kompresije.
Off (Isključeno): Kompresija se ne
primenjuje. Proizvodi se dinamičniji
zvuk.
Biranje podrazumevanog jezika audio
zapisa na BD-ROM ili DVD VIDEO
disku.
Kada izaberete [Original] (Originalni),
biće izabran jezik kojem je dat prioritet
na disku.
Kada izaberete [Select Language Code]
(Izaberite šifru jezika), prikazaće se
ekran za unos šifre jezika. U poglavlju
„Lista sa šiframa jezika“ (stranica 48)
pronađite šifru za svoj jezik i unesite je.
Downmix (Smanjivanje broja kanala)
BD/DVD Viewing
Settings (Podešavanja
za gledanje BD/DVD
diskova)
BD/DVD Menu Language (Jezik menija na
BD/DVD disku)
Subtitle Language (Jezik titla)
Biranje podrazumevanog jezika titla
na BD-ROM ili DVD VIDEO disku.
Kada izaberete [Select Language Code]
(Izaberite šifru jezika), prikazaće se
ekran za unos šifre jezika. U poglavlju
„Lista sa šiframa jezika“ (stranica 48)
pronađite šifru za svoj jezik i unesite je.
Podešavanja
Surround: Emitovanje audio signala
uz surround efekte. Izaberite
ovo podešavanje kada povezujete
audio uređaj koji podržava Dolby
Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.
Stereo: Emitovanje audio signala bez
surround efekata. Izaberite ovo
podešavanje kada povezujete audio
uređaj koji ne podržava Dolby
Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.
BD Hybrid Disc Playback Layer (Slojevi za
reprodukciju na hibridnom BD disku)
BD: Reprodukcija BD sloja.
DVD/CD: Reprodukcija DVD ili CD
sloja.
BD Internet Connection (Internet veza za BD
disk)
Allow (Omogući): Obično je potrebno
da izaberete ovo podešavanje.
Do not allow (Onemogući): Blokiranje
internet veze.
Biranje podrazumevanog jezika menija
na BD-ROM ili DVD VIDEO disku.
Kada izaberete [Select Language Code]
(Izaberite šifru jezika), prikazaće se
ekran za unos šifre jezika. U poglavlju
„Lista sa šiframa jezika“ (stranica 48)
pronađite šifru za svoj jezik i unesite je.
35
Parental Control
Settings (Podešavanja za
roditeljski nadzor)
Internet Video Unrated (Neocenjeni video
zapisi na Internetu)
Allow (Omogući): Omogućavanje
reprodukcije neocenjenih video
zapisa na Internetu.
Block (Blokiraj): Blokiranje reprodukcije
neocenjenih video zapisa na Internetu.
Password (Lozinka)
Postavite ili promenite lozinku
za funkciju roditeljskog nadzora.
Lozinka vam omogućava da ograničite
reprodukciju sadržaja na BD-ROM,
DVD VIDEO disku ili reprodukciju
video zapisa na Internetu. Ako je
to neophodno, možete da postavite
različite nivoe ograničenja za sadržaj
na BD-ROM i DVD VIDEO disku,
kao i za video zapise na Internetu.
Parental Control Area Code (Šifra područja za
roditeljski nadzor)
Reprodukcija sadržaja na nekim BDROM ili DVD VIDEO diskovima, kao
i video zapisima na Internetu može biti
ograničena u zavisnosti od geografskog
područja. Scene mogu biti blokirane ili
zamenjene drugim scenama. Pratite
uputstva na ekranu i unesite
četvorocifrenu lozinku.
BD Parental Control (Roditeljski nadzor za
BD diskove)/DVD Parental Control
(Roditeljski nadzor za DVD diskove)/Internet
Video Parental Control (Roditeljski nadzor za
internet video)
Kada podesite roditeljski nadzor, scene
mogu biti blokirane ili zamenjene
drugim scenama. Pratite uputstva na
ekranu i unesite četvorocifrenu lozinku.
36
Music Settings
(Podešavanja za muziku)
Super Audio CD Playback Layer (Slojevi za
reprodukciju na Super Audio CD disku)
Super Audio CD: Reprodukcija Super
Audio CD sloja.
CD: Reprodukcija CD sloja.
Super Audio CD Playback Channels (Kanali za
reprodukciju na Super Audio CD disku)
DSD 2ch (DSD 2 kanala): Reprodukcija
dvokanalne oblasti.
DSD Multi (DSD više kanala):
Reprodukcija višekanalne oblasti.
System Settings
(Podešavanja sistema)
OSD Language (Jezik menija na ekranu)
Izaberite svoj jezik za menije plejera koji
se prikazuju na ekranu.
Dimmer (Regulacija osvetljenja)
Bright (Svetlo): Jako osvetljenje.
Dark (Tamno): Slabo osvetljenje.
Off (Isključeno): Isključivanje osvetljenja
tokom reprodukcije. Van reprodukcije
se koristi slabo osvetljenje.
Control for HDMI (Kontrola preko HDMI-ja)
On (Uključeno): Dostupne su sledeće
BRAVIA Sync funkcije:
– Reprodukcija pritiskom na jedno
dugme
– Isključivanje sistema
– Usklađivanje jezika
Off (Isključeno): Isključivanje funkcije.
z
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz TV ili komponente. Da biste
omogućili BRAVIA Sync funkcije, povežite
TV putem priključka HDMI OUT 1.
On (Uključeno): Automatsko
isključivanje plejera i HDMI
kompatibilnih komponenti kada
povezani televizor uđe u režim
mirovanja (BRAVIA Sync).
Off (Isključeno): Isključivanje funkcije.
AV Separation Output Mode (Režim za
odvojeno emitovanje AV signala)
On (Uključeno): Odvojeno emitovanje
video signala putem priključka
HDMI OUT 1 i audio signala
putem priključka HDMI OUT 2.
Off (Isključeno): Istovremeno
emitovanje video i audio signala
i sa priključka HDMI OUT 1
i sa priključka HDMI OUT 2.
Quick Start Mode (Režim za brzo pokretanje)
On (Uključeno): Skraćuje se vreme
pokretanja plejera pri njegovom
uključivanju.
Off (Isključeno): Smanjuje se potrošnja
energije u režimu mirovanja.
On (Uključeno): Automatski povratak
u režim mirovanja ako ne pritisnete
nijedan taster duže od 30 minuta.
Off (Isključeno): Isključivanje funkcije.
Auto Display (Automatski prikaz)
On (Uključeno): Automatsko
prikazivanje informacija na ekranu
prilikom promene naslova koji
gledate, režima slike, zvučnih
signala itd.
Off (Isključeno): Informacije se
prikazuju samo kada pritisnete
DISPLAY.
Screen Saver (Čuvar ekrana)
On (Uključeno): Uključivanje funkcije
čuvara ekrana. Slika čuvara ekrana
će se pojaviti ako plejer ne koristite
duže od 10 minuta dok se na ekranu
prikazuje meni.
Off (Isključeno): Isključivanje funkcije.
Podešavanja
HDMI:Linked to TV-off (HDMI:povezano sa
isključenim TV-om)
Auto Standby (Automatski ulazak u režim
mirovanja)
Software Update Notification (Obaveštenje
o ažuriranju softvera)
On (Uključeno): Plejer će vas obavestiti
kada se pojavi nova verzija softvera
(stranica 32).
Off (Isključeno): Isključivanje funkcije.
Gracenote Settings (Podešavanja za
Gracenote)
Auto (Automatski): Automatsko
preuzimanje informacija o disku
kada zaustavite njegovu
reprodukciju. Povežite se sa mrežom
radi preuzimanja informacija.
Manual (Ručno): Preuzimanje
informacija o disku kada izaberete
[Video Search] (Pronalaženje
informacija o video zapisu) ili
[Music Search] (Pronalaženje
informacija o muzici).
37
System Information (Informacije o sistemu)
Prikazivanje informacija o verziji
softvera plejera i MAC adrese.
Software License Information (Informacije
o softverskoj licenci)
Prikazivanje informacija o softverskoj
licenci.
Network Connection Diagnostics
(Dijagnostika mrežne veze)
Možete da pokrenete dijagnostiku
mreže da biste proverili da li je mrežna
veza pravilno podešena.
Connection Server Settings (Podešavanja za
povezani server)
Možete da izaberete da li želite da se
prikazuje server sa kojim ste povezani
ili ne.
Network Settings
(Podešavanja za mrežu)
Internet Settings (Podešavanja za Internet)
Najpre povežite plejer sa mrežom.
Za detalje pogledajte „Korak 2:
Priprema za mrežnu vezu“ (stranica 17).
Wired Setup (Povezivanje kablom):
Izaberite ovo podešavanje ako
sistem povezujete sa širokopojasnim
ruterom pomoću LAN kabla.
Wireless Setup(built-in) (Bežično
povezivanje (ugrađena funkcija)):
Izaberite ovo podešavanje ukoliko
za bežično povezivanje sa mrežom
koristite bežični LAN koji je
ugrađen u plejer.
View Network Status (Prikaz statusa
mreže): Prikazivanje trenutnog
statusa mreže.
z
Za više detalja posetite sledeći veb sajt
i pogledajte odeljak za česta pitanja:
Za korisnike u evropskim zemljama
http://support.sony-europe.com/
38
Renderer Set-up (Podešavanje prikazivača)
Automatic Access Permission (Dozvola
za automatski pristup):
Omogućavanje ili onemogućavanje
automatskog pristupa sa
detektovanog proizvoda koji
je kompatibilan sa DLNA
kontrolerom.
Renderer Name (Naziv prikazivača):
Prikazivanje naziva plejera onako
kako je naveden na ostalim DLNA
proizvodima na mreži.
Renderer Access Control (Kontrola pristupa
prikazivaču)
Prikazivanje liste proizvoda
kompatibilnih sa DLNA kontrolerom
i omogućavanje ili onemogućavanje
pristupa svakom proizvodu putem
plejera.
PARTY Auto Start (Automatsko pokretanje
funkcije PARTY)
On (Uključeno): Pokretanje funkcije
PARTY ili uključivanje u postojeći
sistem koji koristi funkciju PARTY
na zahtev umreženog proizvoda
koji je kompatibilan sa funkcijom
PARTY STREAMING.
Off (Isključeno): Isključivanje funkcije.
Media Remote Device Registration
(Registracija udaljenog medijskog uređaja)
Registracija „Media Remote“ (udaljenog
medijskog) uređaja.
Resetting (Vraćanje
na početne vrednosti)
Registered Media Remote Devices
(Registrovani udaljeni medijski uređaji)
Reset to Factory Default Settings (Vraćanje na
podrazumevana fabrička podešavanja)
Prikazivanje liste registrovanih „Media
Remote“ (udaljenih medijskih) uređaja.
Možete da vratite podešavanja plejera na
podrazumevana fabrička podešavanja
izborom grupe podešavanja. Sva
podešavanja u grupi će biti vraćena
na fabričke vrednosti.
Remote Start (Daljinsko pokretanje)
Initialize Personal Information (Prikaz ličnih
informacija)
Možete da izbrišete lične informacije koje
su memorisane u plejeru.
Easy Setup
(Jednostavno podešavanje)
Podešavanja
On (Uključeno): Omogućava vam da
uključite sistem pomoću udaljenog
medijskog uređaja.
Off (Isključeno): Isključivanje funkcije.
Easy Initial Settings (Jednostavno početno
podešavanje)
Pokretanje funkcije [Easy Initial Settings]
(Jednostavno početno podešavanje) radi
unosa osnovnih podešavanja. Pratite
uputstva na ekranu.
Easy Network Settings (Jednostavno
podešavanje mreže)
Pokretanje funkcije [Easy Network
Settings] (Jednostavno podešavanje
mreže) radi unosa osnovnih podešavanja
za mrežu. Pratite uputstva na ekranu.
39
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja plejera,
koristite ovaj vodič za rešavanje
problema da biste pokušali da otklonite
problem pre nego što uređaj odnesete
na popravku. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Slika
Nema slike ili se slika ne prikazuje pravilno.
, Proverite da li su svi kablovi za
povezivanje dobro povezani
(stranica 14).
, Izaberite odgovarajući ulaz na TV-u
tako da se na njemu prikaže signal
sa plejera.
, Vratite rezoluciju izlaznog video
zapisa na najnižu rezoluciju tako
što ćete pritisnuti i držati taster x
na plejeru duže od 10 sekundi.
, Ako koristite HDMI vezu, pokušajte
sledeće: 1Isključite i ponovo uključite
plejer. 2Isključite i ponovo uključite
povezanu opremu. 3Iskopčajte a
zatim ponovo povežite HDMI kabl.
, Na HDMI OUT priključak je
priključen DVI uređaj koji ne
podržava tehnologiju za zaštitu
autorskih prava.
, Ako koristite HDMI vezu, proverite
podešavanja za [Output Video
Format] (Format izlaznog video
zapisa) u [Screen Settings]
(Podešavanja ekrana) (stranica 33).
40
, Ukoliko se takođe emituju analogni
signali, podesite [BD-ROM 24p
Output] (Emitovanje u rezoluciji 24p
sa BD-ROM-a) ili [DVD-ROM 24p
Output] (Emitovanje u rezoluciji 24p
sa DVD-ROM-a) na [Off] (Isključeno)
u [Screen Settings] (Podešavanja
ekrana) (stranica 33).
, Za BD-ROM, proverite podešavanje
[BD-ROM 24p Output] (Emitovanje
u rezoluciji 24p sa BD-ROM-a)
u [Screen Settings] (Podešavanja
ekrana) (stranica 33).
Jezik menija na ekranu se automatski menja
kada je televizor povezan putem HDMI OUT
priključka.
, Kada je [Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja) podešeno na [On]
(Uključeno) (stranica 37), jezik menija
na ekranu se automatski menja
u skladu sa podešavanjem za jezik na
povezanom televizoru (ako promenite
podešavanje na TV-u itd.).
Zvuk
Nema zvuka ili se zvuk ne emituje pravilno.
, Proverite da li su svi kablovi za
povezivanje dobro povezani
(stranica 14).
, Izaberite odgovarajući ulaz na AV
pojačalu (risiveru) tako da se audio
signali sa plejera emituju sa AV
pojačala (risivera).
, Ako se audio signal ne emituje
putem DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)/HDMI OUT priključka,
proverite podešavanja za zvuk
(stranica 34).
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD
Master Audio) se ne emituje.
, Podesite [BD Audio MIX Setting]
(Podešavanje miksa zvuka sa BD
diska) na [Off] (Isključeno)
u [Audio Settings] (Podešavanje
zvuka) (stranica 34).
, Proverite da li je povezano AV
pojačalo (risiver) kompatibilno
sa svakim HD Audio formatom.
Interaktivni zvuk se ne emituje.
, Podesite [BD Audio MIX Setting]
(Podešavanje miksa zvuka sa BD
diska) na [On] (Uključeno) u
[Audio Settings] (Podešavanje zvuka)
(stranica 34).
Disk
Reprodukcija diska nije moguća.
, Disk je prljav ili iskrivljen.
, Disk je u obrnutom položaju.
Umetnite disk tako da je strana sa
koje se obavlja reprodukcija okrenuta
nadole.
, Disk je u formatu koji ovaj plejer ne
može da reprodukuje (stranica 45).
, Plejer ne može da reprodukuje
snimljeni disk koji nije pravilno
dovršen.
, Šifra regiona na BD ili DVD disku
ne odgovara onoj u plejeru.
Dodatne informacije
, Ako koristite HDMI vezu, pokušajte
sledeće: 1Isključite i ponovo uključite
plejer. 2Isključite i ponovo uključite
povezanu opremu. 3Iskopčajte a
zatim ponovo povežite HDMI kabl.
, Ako koristite HDMI vezu i ako je
plejer povezan sa televizorom putem
AV pojačala (risivera), povežite
HDMI kabl direktno na TV. Takođe
pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili uz AV pojačalo (risiver).
, Nema zvuka ako AV pojačalo povežete
na priključak HDMI OUT 1 i podesite
[AV Separation Output Mode] (Režim
za odvojeno emitovanje AV signala)
na [On] (Uključeno) (stranica 37).
Podesite [AV Separation Output
Mode] (Režim za odvojeno emitovanje
AV signala) na [Off] (Isključeno) ili
povežite AV pojačalo na priključak
HDMI OUT 2 (Pogledajte „O režimu
za odvojeno emitovanje AV signala“
(stranica 16).).
, Na priključak HDMI OUT je povezan
DVI uređaj. (DVI priključci ne
prihvataju audio signale.)
, Uređaj koji je povezan na HDMI OUT
priključak ne podržava audio format
plejera. Proverite podešavanja za zvuk
(stranica 34).
USB uređaj
Plejer ne detektuje USB uređaj koji je
povezan sa plejerom.
, Uverite se da je USB uređaj dobro
priključen na USB priključak.
, Proverite da li su USB uređaj ili kabl
oštećeni.
, Proverite da li je USB uređaj uključen.
, Ako je USB uređaj povezan putem
USB čvorišta, povežite USB uređaj
direktno na plejer.
41
SEN (Sony Entertainment Network)
Kvalitet slike/zvuka je loš i određeni
programi gube oštrinu, naročito tokom
brzih ili tamnih scena.
, Kvalitet slike/zvuka može biti loš
zavisno od dobavljača internet sadržaja.
, Kvalitet slike/zvuka se može poboljšati
promenom brzine veze.
Preporučujemo vam da koristite
vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za
video zapise u standardnoj rezoluciji
(10 Mbps za video zapise u visokoj
rezoluciji).
, Nisu svi video zapisi snimljeni sa
zvukom.
Slika je mala.
, Pritisnite M da biste je povećali.
Skype
Čuju se jake smetnje ili šum.
, Utišajte zvuk na povezanom
televizoru.
, Premestite veb kameru sa mikrofonom
dalje od zvučnika povezanog
televizora.
Računar ne možete da povežete sa
Internetom nakon što obavite [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)] (Podešavanje
zaštićene Wi-Fi mreže).
, Podešavanja za bežično povezivanje
rutera se mogu automatski promeniti
ako koristite funkciju za zaštitu WiFi
mreže pre nego što podesite ruter.
U ovom slučaju promenite
podešavanja za bežično povezivanje
na računaru u skladu sa tim.
Plejer ne možete da povežete sa ruterom
za bežični LAN.
, Proverite da li je ruter za bežični LAN
uključen.
, U zavisnosti od okruženja u kojem se
plejer koristi, na primer materijala od
kojeg su napravljeni zidovi, uslova za
prijem radio talasa ili prepreka između
plejera i rutera za bežični LAN,
udaljenost za komunikaciju između
uređaja možda mora da bude kraća.
Postavite plejer i ruter za bežični LAN
bliže jedno drugom.
, Uređaji koji koriste frekventni opseg
od 2,4 GHz, kao što su mikrotalasna
pećnica, Bluetooth ili digitalni bežični
uređaji mogu ometati komunikaciju.
Udaljite plejer od takvih uređaja ili ih
isključite.
Mrežna veza
Plejer ne može da se poveže sa mrežom.
, Proverite mrežnu vezu (stranica 17)
i podešavanja za mrežu (stranica 38).
42
Željeni bežični ruter se ne prikazuje na listi
bežičnih mreža.
, Pritisnite RETURN da biste se vratili
na prethodni ekran i pokušajte ponovo
sa opcijom [Wireless Setup(built-in)]
(Bežično povezivanje (ugrađena
funkcija)). Ako željeni bežični ruter
i dalje nije pronađen, izaberite
[Manual registration] (Ručno
registrovanje).
Kada uključite plejer, na ekranu se prikazuje
poruka [A new software version is available.
Please go to the „Setup“ section of the menu
and select „Network Update“ to perform the
update.] (Dostupna je nova verzija softvera.
Idite u odeljak „Podešavanja“ menija
i izaberite „Ažuriranje putem mreže“
da biste obavili ažuriranje.).
, Pogledajte „Network Update
(Ažuriranje putem mreže)“
(stranica 32) da biste softver
plejera ažurirali na noviju verziju.
Ne možete da pokrenete funkciju PARTY
STREAMING.
„Control for HDMI (Kontrola
preko HDMI-ja)“ (BRAVIA Sync)
Funkcija [Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja) ne radi (BRAVIA Sync).
, Proverite da li je televizor povezan
putem priključka HDMI OUT 1.
Ako je vaš televizor povezan putem
priključka HDMI OUT 2, funkcija
BRAVIA Sync je onemogućena.
, Proverite da li je funkcija [Control for
HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)
podešena na [On] (Uključeno)
(stranica 37).
, Ako promenite HDMI vezu, isključite
i ponovo uključite plejer.
, Ukoliko je došlo do nestanka struje,
podesite [Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja) na [Off] (Isključeno),
a zatim [Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja) na [On] (Uključeno)
(stranica 37).
Dodatne informacije
, Proverite da li je opcija [PARTY Auto
Start] (Automatsko pokretanje
funkcije PARTY) podešena na [On]
(Uključeno) u [Network Settings]
(Podešavanja za mrežu) (stranica 38).
, Proverite sledeće stavke i pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz komponentu.
– Da li je povezana komponenta
kompatibilna sa funkcijom
[Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja)?
– Da li je pravilno uneto podešavanje
za funkciju [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja) za
povezanu komponentu.
, Kada plejer povežete sa televizorom
putem AV pojačala (risivera),
– ako AV pojačalo (risiver) nije
kompatibilno sa funkcijom
[Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja), nećete moći
da upravljate televizorom koristeći
plejer.
– ako promenite HDMI vezu,
iskopčajte i ponovo priključite
kabl za napajanje naizmeničnom
strujom u zidnu utičnicu a ukoliko
dođe do nestanka struje, pokušajte
sledeće: 1Izaberite odgovarajući
ulaz na AV pojačalu (risiveru)
tako da se slika sa plejera prikaže
na ekranu televizora. 2Podesite
[Control for HDMI] (Kontrola
preko HDMI-ja) na [Off]
(Isključeno), a zatim [Control for
HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)
na [On] (Uključeno) (stranica 37).
Pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz AV pojačalo
(risiver).
Funkcija za isključivanje napajanja sistema
ne radi (BRAVIA Sync).
, Proverite da li su opcije [Control for
HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)
i [HDMI:Linked to TV-off]
(HDMI:povezano sa isključenim TVom) podešene na [On] (Uključeno)
(stranica 36).
43
Ostalo
Reprodukcija ne počinje od početka sadržaja.
, Pritisnite OPTIONS i izaberite [Play
from start] (Reprodukcija od početka).
Reprodukcija ne počinje od tačke za nastavak
na kojoj ste zaustavili reprodukciju.
, Tačka za nastavak reprodukcije je
možda izbrisana iz memorije kada ste
– otvorili ležište za disk.
– uklonili USB uređaj.
– reprodukovali drugi sadržaj.
– isključili plejer.
Ležište za disk se ne otvara i na displeju se
prikazuje „LOCK“ ili „D ON“.
, Kada se na displeju prikaže „LOCK“,
to znači da je plejer zaključan. Da biste
isključili blokadu za decu, držite taster
N na plejeru dok se na displeju ne
prikaže „UNLOCK“ (stranica 9).
, Ako se na displeju prikaže „D ON“,
obratite se Sony prodavcu ili lokalnom
ovlašćenom Sony servisu.
Ležište za disk se ne otvara i ne možete
da izvadite disk čak i kada pritisnete Z.
, Pokušajte sledeće: 1Pritisnite i držite
Z i N na plejeru duže od 10 sekundi,
dok se ne otvori ležište za disk.
2Izvadite disk. 3Kada se na displeju
prikaže „OPEN“, pritisnite i držite [/1
na plejeru duže od 10 sekundi, dok se
plejer ne isključi.
Na displeju se prikazuje „Exxxx“ ili „TEMP“.
, Ako se na displeju prikaže „Exxxx“,
obratite se najbližem Sony prodavcu
ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu
i navedite kôd greške.
44
, Ako se na displeju prikaže „TEMP“,
pokušajte sledeće: 1Proverite da li su
ventilacioni otvori na zadnjoj strani
plejera blokirani. 2Postavite plejer na
mesto sa odgovarajućom ventilacijom
kako biste sprečili njegovo zagrevanje.
Plejer ne reaguje ni na jedan taster.
, Došlo je do kondenzacije vlage unutar
plejera (stranica 3).
, Pritisnite i držite [/1 na plejeru duže
od 10 sekundi, dok se indikatori na
displeju ne isključe.
Ako plejer i dalje ne reaguje ni na jedan
taster, iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom i ponovo ga
priključite.
Specifikacije
Sistem
Laser: Poluprovodnički laser
Ulazi i izlazi
(Naziv priključka:
Tip priključka/nivo na izlazu/
impedansa opterećenja)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Fono priključak/2 Vrms/10 kilooma
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Priključak za optički izlaz/–18 dBm
(talasna dužina 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Fono priključak/0,5 Vp-p/75 oma
HDMI OUT:
Standardni 19-pinski HDMI priključak
LINE OUT VIDEO:
Fono priključak/1,0 Vp-p/75 oma
LAN (100):
100BASE-TX priključak
USB:
USB priključak tipa A (Za povezivanje
USB memorije, čitača memorijskih
kartica, digitalnog fotoaparata
i digitalne video kamere)
*1
Bežična veza
Standard za bežični LAN:
IEEE802.11b/g/n
Frekventni opseg:
Frekvencijski pojas od 2,4 GHz:
Kanali 1–13
Modulacija:
DS-SS modem i OFDM modem
*2
Opšte
Isporučena dodatna oprema
Daljinski upravljač (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
Specifikacije i dizajn su podložni
promenama bez najave.
Podržani diskovi
*3
Nepodržani diskovi
• Kasetni BD diskovi
• BDXL diskovi
• DVD-RAM diskovi
• HD DVD diskovi
• DVD Audio diskovi
• PHOTO CD diskovi
• Deo sa podacima na CD-Extras
diskovima
• Super VCD diskovi
• Strana sa audio materijalom na
DualDiscs diskovima
Dodatne informacije
Zahtevi za napajanje:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
21 W
Dimenzije (približno):
430 mm × 193 mm × 42 mm
(širina/dubina/visina) uključujući
isturene delove
Težina (približno):
1,9 kg
Radna temperatura:
5 ºC do 35 ºC
Radna vlažnost vazduha:
25 % do 80 %
Budući da su specifikacije za Blu-ray Disc
nove i da se menjaju, neke diskove možda
neće biti moguće reprodukovati u
zavisnosti od vrste diska i verzije.
Zvuk koji se emituje će se razlikovati u
zavisnosti od izvora, izlaza koji se koristi
i izabranih podešavanja za zvuk.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 uključujući tip
BD-R diska sa organskim pigmentom
(tip LTH)
BD-R diskovi snimljeni na računaru
ne mogu se reprodukovati ako sadrže
postscript.
CD ili DVD disk nije moguće
reprodukovati ako nije pravilno dovršen.
Više informacija potražite u uputstvu za
upotrebu koje ste dobili uz uređaj za
snimanje.
Napomena o diskovima
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (muzički CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Ovaj proizvod je namenjen za
reprodukciju diskova koji su usklađeni
sa Compact Disc (CD) standardom.
DualDiscs diskovi i neki muzički diskovi
kodirani tehnologijama za zaštitu
autorskih prava nisu u skladu sa
Compact Disc (CD) standardom i zato
ovaj proizvod možda neće moći da ih
reprodukuje.
45
Napomene o radnjama tokom reprodukcije
BD/DVD diska
Neke radnje koje se mogu izvršiti
tokom reprodukcije BD/DVD diska
su možda namerno podešene od strane
proizvođača softvera. Budući da ovaj
plejer reprodukuje sadržaj na BD/DVD
disku prema zamisli proizvođača
softvera, neke funkcije reprodukcije
možda neće biti dostupne.
Podržani tipovi datoteka
Video (Video zapisi)
Format datoteke
Oznake tipa
datoteke
MPEG-1 Video/PS*1*2
MPEG-2 Video/PS,
TS*1*3
„.mpg“, „.mpeg“,
„.m2ts“, „.mts“
MPEG-4 AVC*1*2
„.mkv“, „.mp4“,
„.m4v“, „.m2ts“,
„.mts“
WMV9*1*2
„.wmv“, „.asf“
AVCHD*2*4
*5
Xvid
„.avi“
Napomena o dvoslojnim BD/DVD diskovima
Reprodukcija slike i zvuka se može na
kratko prekinuti prilikom promene
sloja.
Šifra regiona (samo BD-ROM/DVD VIDEO
diskovi)
Na zadnjoj strani plejera je odštampana
šifra regiona što znači da vaš plejer može
da reprodukuje samo BD-ROM/DVD
VIDEO diskove koji su označeni
identičnim šiframa regiona ili sa ALL .
Šifra regiona
Music (Muzika)
Format datoteke
Oznake tipa
datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3“
AAC/HE-AAC*1*2*6
„.m4a“
WMA9 Standard
*1*2*6
LPCM
„.wma“
„.wav“
Photo (Fotografije)
Format datoteke
Oznake tipa
datoteke
JPEG
„.jpg“, „.jpeg“
PNG
„.png*7“
GIF
„.gif*7“
MPO
„.mpo*8“
*1
*2
*3
46
Plejer ne reprodukuje datoteke kodirane
DRM-om.
Plejer neće reprodukovati ovaj format
datoteke na DLNA serveru.
Plejer može da reprodukuje samo video
u standardnoj rezoluciji na DLNA serveru.
*4
*5
*6
*7
*8
Ovaj plejer može da reprodukuje datoteke
u AVCHD Ver. 2.0 formatu (AVCHD 3D/
Progressive).
Plejer reprodukuje datoteke u formatu
AVCHD koje su snimljene na digitalnoj
video kameri itd. Disk u AVCHD formatu
se neće reprodukovati ukoliko nije pravilno
dovršen.
Plejer ne reprodukuje kodirane datoteke,
npr. Lossless.
Plejer ne može da reprodukuje animirane
PNG ili animirane GIF datoteke.
Za MPO datoteke koje nisu 3D, prikazuje
se glavna ili prva slika.
b
Budući da se komunikacija preko
funkcije za bežični LAN obavlja radiotalasima, može se desiti da signal bežične
mreže bude presretnut. Da bi se zaštitila
bežična komunikacija, ovaj plejer
podržava različite bezbednosne funkcije.
Ne zaboravite da pravilno konfigurišete
podešavanja za bezbednost u skladu
sa mrežnim okruženjem.
Nezaštićena mreža
Iako ovu vrstu mreže možete
jednostavno da podesite, svako će moći
da presretne bežičnu komunikaciju ili
pristupi vašoj bežičnoj mreži, čak i bez
sofisticiranih alata. Imajte u vidu da
postoji rizik od neovlašćenog pristupa
ili presretanja podataka.
WEP
WEP štiti komunikaciju kako bi se
sprečilo da spoljašnji korisnici presretnu
komunikaciju ili pristupe vašoj bežičnoj
mreži. WEP je bezbednosna tehnologija
starije generacije koja omogućava
povezivanje starijih uređaja koji ne
podržavaju TKIP/AES.
Dodatne informacije
• Neke datoteke možda neće biti moguće
reprodukovati u zavisnosti od formata
datoteke, kodiranja datoteke, stanja snimka
ili stanja DLNA servera.
• Neke datoteke koje su snimljene ili obrađene
na računaru možda neće biti moguće
reprodukovati.
• Plejer može da prepozna sledeće datoteke
ili fascikle na BD, DVD, CD diskovima
i USB uređajima:
– do fascikli u devetom sloju, uključujući
osnovnu fasciklu
– do 500 datoteka/fascikli na pojedinačnom
sloju
• Plejer može da prepozna sledeće datoteke
ili fascikle uskladištene na DLNA serveru:
– do fascikli na devetnaestom sloju
– do 999 datoteka/fascikli na pojedinačnom
sloju
• Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim
plejerom.
• Plejer može da prepozna klasu uređaja za
masovno skladištenje (kao što su fleš
memorija ili HDD), uređaje za snimanje
slika (SICD uređaje) i tastature sa 101
tasterom (samo prednji USB priključak).
• Da biste izbegli oštećenje podataka, USB
memorije ili ostalih uređaja, isključite plejer
pre nego što povežete ili uklonite USB
memoriju ili druge uređaje.
• Plejer možda neće glatko reprodukovati
video datoteke sa velikom brzinom prenosa
podataka na DATA CD-u. Preporučujemo
vam da ove datoteke reprodukujete koristeći
DATA DVD ili DATA BD disk.
O bezbednosti bežične LAN
mreže
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je bezbednosna tehnologija koja je
razvijena kako bi se ispravili nedostaci
tehnologije WEP. TKIP obezbeđuje viši
nivo bezbednosti od tehnologije WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je bezbednosna tehnologija koja
koristi napredni bezbednosni metod koji
se razlikuje od tehnologije WEP i TKIP.
AES obezbeđuje viši nivo bezbednosti od
tehnologije WEP ili TKIP.
47
Napomene o diskovima
• Držite disk za ivicu da ga ne biste uprljali.
Ne dodirujte površinu diska.
Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine na
disku mogu onemogućiti njegov rad.
• Ne izlažite disk direktnom sunčevom
svetlu ili izvorima toplote poput otvora
za dovod toplog vazduha niti ga ostavljajte
u automobilu koji je parkiran na direktnom
sunčevom svetlu jer može doći do značajnog
porasta temperature u automobilu.
• Nakon reprodukcije disk vratite u kutiju.
• Očistite disk krpom za čišćenje. Brišite disk
od centra ka ivici.
• Ne koristite rastvore poput benzina,
razređivače, komercijalno dostupna
sredstva za čišćenje diska/sočiva ili antistatičke sprejeve za gramofonske ploče.
• Ako ste odštampali nalepnicu na disku,
sačekajte da se osuši pre reprodukcije.
• Ne koristite sledeće diskove.
– Diskove za čišćenje sočiva.
– Diskove nestandardnog oblika
(npr. u obliku kartice, srca).
– Diskove sa nalepnicama.
– Diskove na koje je zalepljena selotejp
traka ili nalepnica.
• Ne pokušavajte da popravljate površinu
diska sa koje se obavlja reprodukcija radi
uklanjanja ogrebotina.
48
Kodovi televizora kojima
se može upravljati
Dok držite pritisnut taster -TV- [/1,
unesite kôd proizvođača televizora
koristeći tastere sa brojevima.
Ukoliko je navedeno više kodova,
unesite jedan po jedan kôd dok ne
pronađete onaj koji radi sa vašim
televizorom.
Proizvođač
Kôd
Sony
01 (podrazumevano)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Lista sa šiframa jezika
Za detalje pogledajte „BD/DVD Viewing
Settings (Podešavanja za gledanje BD/
DVD diskova)“ (stranica 35).
Nazivi jezika su u skladu sa standardom
ISO 639: Standard 1988 (E/F).
Šifra Jezik
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
Šifra Jezik
1105
1130
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
1379
1403
1417
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
Šifra Jezik
1109
1142
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
Cambodian;
1300
Khmer
Korean
1305
Kurdish
1311
Latin
1326
Laothian; Lao 1332
Latvian
1345
Maori
1349
Malayalam
1352
Moldavian
1356
Malay
1358
Burmese
1365
Nepali
1376
Norwegian
1393
Oromo
1408
Punjabi; Panjabi 1428
Pashto; Pushto 1436
Quechua
1481
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
1483
1491
1498
1502
1505
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Marathi
Malese; Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
1507
1509
1512
Samoan
Somali
Serbian
1513
Siswati; Swati
1514
1515
1517
1525
1528
1531
1534
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
nije navedeno
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Šifra za roditeljski nadzor/
područje
Za detalje pogledajte „Parental Control
Area Code (Šifra područja za roditeljski
nadzor)“ (stranica 36).
Dodatne informacije
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
Šifra Područje
2044
2046
2070
2115
2165
2200
2219
2238
2254
2092
2304
2363
2109
2390
2428
2489
2149
2499
2543
Argentina
Austrija
Brazil
Danska
Finska
Grčka
Hong Kong
Indonezija
Italija
Kina
Koreja
Malezija
Nemačka
Novi Zeland
Poljska
Rusija
Španija
Švedska
Tajvan
2047
2057
2090
2424
2174
2376
2248
2239
2276
2093
2333
2362
2379
2427
2436
2501
2086
2528
2184
Australija
Belgija
Čile
Filipini
Francuska
Holandija
Indija
Irska
Japan
Kolumbija
Luksemburg
Meksiko
Norveška
Pakistan
Portugal
Singapur
Švajcarska
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
49
Indeks
Brojevi
3D 11, 20
4K Output
(4K emitovanje) 33
A
AUDIO 11
Automatski ulazak
u režim mirovanja 37
Ažuriranje 32
Ažuriranje putem
mreže 32
Ažuriranje
softvera 32, 37
B
BD-LIVE 19
BD-R 45
BD-RE 45
Bitstream (Protok
bitova) 41
Blokada za decu 9, 44
Blu-ray Disc 45
BONUSVIEW 19
BRAVIA Sync 43
C
CD 45
D
M
Daljinski upravljač 11
Deep Colour 33
Dimmer (Regulacija
osvetljenja) 36
Display 12
DLNA 22, 38
Dolby Digital 34
DSD Output Mode
(Režim za DSD izlaz) 34
DTS 34
DVD 45
MAC adresa 38
G
Glavni meni 31
Gracenote 23
H
HDMI 33, 34
HOME 12, 31
I
Informacije
o reprodukciji 20
Internet pregledač 27
Internet sadržaj 21
IP Content NR Pro
(Kvalitet slike internet
sadržaja) 25
J
Jednostavno
podešavanje (Easy
Setup) 18, 39
Jezik menija na
ekranu 36
K
Kontrola preko
HDMI-ja 37, 43
50
N
Nastavak
reprodukcije 12, 44
O
OPTIONS 12
P
PARTY
STREAMING 22
Podešavanja ekrana 32
Podešavanja za gledanje
BD/DVD diskova 35
Podešavanja za
Gracenote 37
Podešavanja za
mrežu 38
Podešavanja za
muziku 36
Podešavanja za
roditeljski nadzor 36
Podešavanje 3D
prikaza 32
Podešavanje veličine
ekrana televizora
za 3D 32
Podešavanje zvuka 34
Podržani diskovi 45
POP UP/MENU 12
Povezivanje
AV pojačalo
(risiver) 15
Mreža 17
TV 14
R
Rešavanje problema 40
Režim za brzo
pokretanje 37
Roditeljski nadzor 36
S
SEN 12, 21
Setup (Podešavanja) 31
Skype 29
SUBTITLE 11
System Settings
(Podešavanja
sistema) 36
Š
Šifra regiona 46
T
Tasteri u boji 11
Tip televizora 32
TOP MENU 12
U
USB 21
V
Vraćanje na početne
vrednosti 39
Vraćanje plejera na
početne vrednosti 39
W
WEP 47
WPA2-PSK (AES) 47
WPA2-PSK (TKIP) 47
WPA-PSK (AES) 47
WPA-PSK (TKIP) 47
51
Softver ovog plejera može biti ažuriran u budućnosti. Za informacije o dostupnim
ažuriranim verzijama softvera i najnovijem uputstvu za upotrebu posetite sledeći
veb sajt:
Za korisnike u evropskim zemljama
http://support.sony-europe.com/
z
Da biste saznali korisne savete i informacije o Sony proizvodima i uslugama,
posetite: www.sony-europe.com/myproduct/
4-418-507-11(2) (SR)
© 2012 Sony Corporation
Download PDF