Sony | BDP-S780 | Sony BDP-S780 BDP-S780 3D Blu-ray Disc™/DVD player Uputstva za rukovanje

4-267-227-11(1)
Uputstvo za upotrebu
Blu-ray Disc™ / DVD uređaj
BDP-S780
© 2011 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.
Kako biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište.
Popravke treba da obavljaju samo obučeni serviseri.
Mrežni kabl mora da se zameni isključivo u ovlašćenom
servisu.
Baterije i uređaji u kojima se nalaze baterije ne smeju
se izlagati preteranoj vrućini, na primer direktnoj
sunčevoj svetlosti, otvorenom plamenu i slično.
OPREZ
Upotrebom optičkih instrumenata uz ovaj uređaj povećava se opasnost za vid. Pošto je laserski zrak ovog
Blu-ray Disc/DVD uređaja štetan za oči, ne pokušavajte
da rastavljate kućište.
Popravke treba da obavljaju samo obučeni serviseri.
Odlaganje stare električne i elektronske
opreme (primenjivo u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim državama sa posebnim
sistemima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da ovaj
proizvod ne treba odlagati s kućim otpadom. Umesto
toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže
mesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektro nskog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
sprečićete potencijalne negativne posledice po okolinu
i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati uticaj ukoliko
se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od koga je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju
prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju
proizvoda, obratite se lokalnoj upravi, komunalnoj
službi ili prodavnici u kojoj je uređaj kupljen.
Samo za Europu
Ova oznaka nalazi se na zaštitnom kućištu lasera
unutar kućišta uređaja.
Za korisnike iz evropskih zemalja
Ovaj uređaj klasifikovan je kao CLASS 1 LASER
proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se
nalazi na poleđini uređaja sa spoljne strane.
2
Odlaganje starih baterija (primenjivo
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
državama sa posebnim sistemima za
odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija
isporučena uz ovaj proizvod ne sme odlagati kao
kućni otpad.
Kod nekih baterija taj simbol se može koristiti u
kombinaciji sa hemijskom oznakom. Mogu biti dodati i
hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem istrošenih baterija čuvate
okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem baterija ugrožavate okolinu i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
resursa.
& Nemojte postavljati uređaj na mestima gde se
upotrebljava medicinska oprema. Može doći do
smetnji u radu medicinskih instrumenata.
& Ako imate ugrađen stimulator srca (pacemaker)
ili drugi medicinski uređaj, obratite se svom
lekaru ili proizvođaču uređaja za savet pre
upotrebe bežične LAN funkcije.
& Ovaj uređaj mora biti postavljen i upotrebljavati
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o
se na udaljenosti od najmanje 20 cm od tela
tome kako da bezbedno izvadite bateriju iz uređaja. Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
osobe (osim ekstremiteta: ruke, ručni zglobovi,
stopala i gležnjevi).
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
& Ne postavljajte teške ili nestabilne predmete na
baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
uređaj.
odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj je proizvod
& Na fioku diska ne postavljajte ništa osim
kupljen.
diskova. U suprotnom, može doći do oštećenja
uređaja ili predmeta.
Mere opreza
& Izvadite diskove pre pomeranja uređaja. U
& Ovaj uređaj radi na 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz.
suprotnom, može doći do oštećenja diska.
Proverite da li je radni napon uređaja u skladu sa
& Kad prenosite uređaj, odspojite mrežni kabl
naponom lokalnog mrežnog napajanja.
(kabl napajanja) i sve ostale kablove iz uređaja.
& Kako biste sprečili požar ili električni udar, ne
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili
zbog performansi ili ispravnosti zahteva stalan kontakt sa
ugrađenom baterijom, njenu zamenu treba poveriti
isključivo ovlašćenom servisu.
Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje baterijom, na
kraju njenog radnog veka je odnesite na odlagalište
za recikliranje električne i elektronske opreme.
stavljajte na uređaj posude s tečnošću, npr. vaze.
& Postavite ovaj uređaj tako da se kabl napajanja može
odmah odspojiti iz električne utičnice u slučaju
nezgode.
Mere opreza
Ovaj uređaj je testiran i potvrđen da odgovara
ograničenjima iz smernice o elektromagnetnoj
kompatibilnosti kod povezivanja kablovima kraćim
od 3 metra.
O postavljanju
& Postavite uređaj na mesto na kom je osigurano
dovoljno ventilacije kako u unutrašnjosti
uređaja ne bi došlo do nagomilavanja toplote.
& Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, na primer
tepih, koje bi mogle blokirati ventilacione otvore.
& Ne postavljajte uređaj u skučen prostor, poput
police za knjige i sl.
& Ne postavljajte uređaj na mesta u blizini izvora
toplote, ili na mesta koja su pod direktnim
uticajem sunčeve svetlosti, prekomerne prašine
ili mehaničkih udara.
& Nemojte koristiti uređaj na otvorenom, u vozilima,
na brodovima ili drugim plovilima.
& Ako unesete uređaj iz hladne u toplu prostoriju, ili
ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga
se može kondenzovati na sočivima unutar uređaja.
Ako dođe do toga, uređaj možda neće pravilno
raditi. U tom slučaju, uklonite disk i ostavite
uređaj uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
& Ne postavljajte uređaj u iskošen položaj. Dizajniran je samo za rad u horizontalnom položaju.
& Nemojte stavljati metalne predmete ispred prednje
ploče. To može uticati na domet prijema radio
talasa.
O izvorima napajanja
& Uređaj nije odspojen sa mrežnog napona sve dok
je utikač kabla napajanja povezan na električnu
utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
& Odspojite uređaj iz zidne utičnice ako ga nećete
upotrebljavati duže vreme. Za odspajanje
mrežnog kabla, uhvatite sâm utikač, nikad ne
povlačite kabl.
& Pratite dole navedeno uputstvo kako biste
izbegli oštećenje mrežnog kabla (kabla
napajanja). Ukoliko je kabl glavnog napajanja
oštećen, nemojte ga koristiti jer biste tako
mogli izazvati strujni udar ili požar.
– Nemojte priklještiti mrežni kabl (kabl napajanja) između uređaja i zida, police i sl.
– Ne postavljajte teške predmete na mrežni kabl
(kabl napajanja) i nemojte povlačiti sâm mrežni
kabl (kabl napajanja).
O podešavanju jačine zvuka
Ne pojačavajte zvuk tokom slušanja delova sa
veoma niskim nivoom ulaznog signala ili bez
audio signala. U suprotnom, može doći do oštećenja
sluha i oštećenja zvučnika kad započne reprodukcija dela sa visokim nivoom signala.
O čišćenju
Kućište, kontrolnu ploču i tipke čistite mekom
krpom. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla
izgrebati površinu, na primer, prašak za čišćenje ili
rastvore poput alkohola ili benzina.
O diskovima za čišćenje, sredstvima za
čišćenje diskova/sočiva
Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti sredstva za
čišćenje diskova/sočiva (uključujući i one u tečnom
obliku i u obliku spreja). To može uzrokovati kvar
na uređaju.
 nastavlja se
3
O rezervnim delovima
U slučaju popravke ovog uređaja, možete uzeti
rezervne delove kako biste ih reciklirali.
O povezivanju na HDMI OUT priključnicu
Pridržavajte se sledećih uputstava jer nepravilno
rukovanje može oštetiti HDMI OUT priključnicu
i utikač.
& Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključnicu na
poleđini uređaja i HDMI utikač tako što ćete
uporediti njihov oblik. Proverite da utikač nije
okrenut naopako ili iskošen.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj uređaj ima mogućnost beskonačnog
prikaza zadržane ("zamrznute") video slike ili
prikaza menija na ekranu vašeg televizora.
Ako ostavite prikaz zadržane slike ili menija
na ekranu vašeg TV prijemnika tokom dužeg
vremenskog perioda, to može prouzrokovati
trajno oštećenje TV ekrana. Na to su posebno
osetljivi plazma televizori i projekcioni TV
prijemnici.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih
za vaš uređaj, molimo obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Zaštita od kopiranja
& Odspojite HDMI kabl kada prenosite uređaj.
& Prilikom spajanja ili odspajanja, HDMI kabla
uvek držite HDMI priključak ravno. Nemojte
uvrtati HDMI utikač, okretati ga ili silom
potiskivati u HDMI OUT priključnicu.
O gledanju 3D sadržaja
Neke osobe mogu osetiti neugodnost (na primer, naprezanje očiju, zamor ili vrtoglavicu) tokom gledanja
3D sadržaja. Sony svim gledaocima preporučuje
redovne pauze tokom gledanja 3D sadržaja. Dužina
i učestalost pauza zavise od potreba korisnika.
Sami odlučite šta vam najviše odgovara. Ako
osetite bilo kakvu neugodnost, prekinite gledanje 3D
sadržaja sve dok neugodnost ne prestane i obratite se
lekaru ukoliko smatrate da je potrebno. Takođe
pogledajte (i) uputstvo za upotrebu i/ili poruke upozorenja
bilo kojeg drugog uređaja ili medija koji koristite sa
ovim sistemom, ili Blu-ray Disc sadržaja koje reprodukujete na ovom sistemu i (ii) našu Internet
stranicu za najnovije informacije. Vid kod dece (posebno
mlađe od šest godina) još uvek se razvija. Obratite
se svom lekaru (na primer, pedijatru ili oftamologu)
pre nego što deci dozvolite gledanje 3D sadržaja.
Odrasle osobe treba da nadgledaju decu kako bi se
osiguralo da ona prate gore navedene preporuke.
* Za korisnike u evropskim zemljama
http://www.sony-europe.com/myproduct/
4
Molimo, imajte na umu da Blu-ray Disc™ i DVD
mediji koriste napredne sisteme zaštite sadržaja. Ti
sistemi, AACS (Advanced Access Content System)
i CSS (Content Scramble System), mogu sadržati
određena ograničenja reprodukcije, analognog izlaza
i drugih sličnih funkcija. Rad ovog uređaja i ograni čenja se mogu razlikovati, u zavisnosti od datuma
kupovine, budući da se pravila ograničenja mogu
promeniti nakon tog datuma.
 nastavlja se na stranici 6
Sadržaj
UPOZORENJE ...................................................................................................2
Mere opreza ......................................................................................................3
Pregled delova i kontrola .................................................................................7
Povezivanje i podešavanje
Korak 1: Spajanje uređaja ...............................................................................11
Korak 2: Easy Setup ........................................................................................13
Spajanje na mrežu ...........................................................................................14
Reprodukcija
Reprodukcija diska ..........................................................................................15
Reprodukcija s USB uređaja ...........................................................................16
Reprodukcija preko mreže ..............................................................................17
Dostupne opcije ..............................................................................................19
Internet
Pretraživanje Interneta .....................................................................................21
Upotreba Skypea..............................................................................................23
Postavke i podešenja
Upotreba menija za podešenja ...................................................................25
Network Update ..............................................................................................25
Screen Settings ...............................................................................................25
Audio Settings .................................................................................................26
BD/DVD Viewing Settings................................................................................27
Parental Control Settings ................................................................................28
Music Settings .................................................................................................28
System Settings ..............................................................................................28
Network Settings .............................................................................................29
Easy Setup ......................................................................................................30
Resetting .........................................................................................................30
Dodatne informacije
U slučaju problema..........................................................................................31
Tehnički podaci ...............................................................................................34
5
Autorska prava i zaštićeni znakovi
& Tehnologiju prepoznavanja muzike i videa i
povezanih podataka omogućuje Gracenote ®.
Gracenote je industrijski standard po pitanju tehnologije prepoznavanja muzike i isporuke
povezanih sadržaja. Za više informacija posetite
www.gracenote.com.
Prava na CD, DVD, Blu-ray Disc kao i muzičke i
video podatke koje isporučuje kompanija Gracenote,
Inc., copyright © 2000-dalje poseduje kompanija
Gracenote. Prava na Gracenote Software, copyright
© 2000-dalje poseduje kompanija Gracenote. Na
ovaj uređaj i usluge odnosi se jedan ili više patenata koje poseduje kompanija Gracenote. Posetite
Internet stranicu kompanije Gracenote za nepotpun
spisak korišćenih patenata kompanije Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
Gracenote logo i logotip, kao i "Powered by Gracenote"
logo su bilo registrovani zaštitni znakovi bilo zaštitni znakovi kompanije Gracenote u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim državama.
& "AVCHD" i "AVCHD" logotip su zaštićeni znakovi
kompanija Panasonic Corporation i Sony Corporation.
& Java je zaštićen naziv kompanije Oracle i/ili njenih
filijala.
& Ć, "XMB" i "xross media bar" su zaštićeni znakovi kompanija Sony Corporation i Sony Computer
Entertainment Inc.
& U ovaj proizvod ugrađena je High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) tehnologija.
HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi kompanije HDMI Licensing LLC. u SAD-u
i drugim zemljama.
& "Blu-ray Disc" je zaštitni znak.
& "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" i "CD"
logotipi su zaštitni znakovi.
& "BD-LIVE", "BD-LIVE" logotip i "BONUSVIEW"
su zaštitni znakovi kompanije Blu-ray Disc Association.
& "Blu-ray 3D" i logotip "Blu-ray 3D" su zaštitni
znakovi Blu-ray Disc Association.
& "x.v.Colour" i "x.v.Colour" logotip su zaštitni
znakovi kompanije Sony Corporation.
&
& "BRAVIA" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
& "PhotoTV HD" i "PhotoTV HD" logotip su
zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation.
& MPEG Layer-3 je tehnologija audio kodiranja i
&
patenti koji se koriste uz dopuštenje kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
&
& Windows Media je registrovani zaštitni znak ili
zaštitni znak kompanije Microsoft Corporation u
&
SAD i/ili ostalim državama. Ovaj proizvod sadrži
tehnologiju zaštićenu određenim pravima intelek&
tualnog vlasništva kompanije Microsoft. Upotreba
ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajućih dopuštenja
&
kompanije Microsoft.
& Vlasnici sadržaja koriste Microsoftovu
&
PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržajima
kako bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo,
uključujući i sadržaje sa zaštićenim autorskim
pravima.
Ovaj uređaj koristi tehnologiju PlayReady za
pristup sadržajima s PlayReady i/ili WMDRM
zaštitom. Ukoliko je uređaj onemogućen da
ostvari ograničenja upotrebe sadržaja, vlasnici
sadržaja mogu zahtevati od Microsofta opoziv
prava na upotrebu sadržaja sa PlayReady
zaštitom na ovom uređaju. Opoziv ne bi trebalo
da utiče na nezaštićene sadržaje ili sadržaje
zaštićene drugim tehnologijama za ograničenje
pristupa. Vlasnici sadržaja mogu od vas zahtevati
da ažurirate PlayReady kako biste mogli pristupati njihovim sadržajima. Ukoliko odbijete
ažuriranje, nećete moći pristupati sadržajima
za koje je potrebno ažuriranje.
6
Ovaj proizvod uključuje verziju SkypeKit 3
Copyright 2003-2010, Skype Limited Patents
Pending Skype, pridružene zaštitne znakove i
logotipe kao i simbol "S" koji su zaštitni znakovi
kompanije Skype Limited.
Wi-Fi CERTIFIED™ logotip je sertifikovana
oznaka Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™ oznaka je oznaka Wi-Fi
Alliance.
"Wi-Fi CERTIFIED™" i "Wi-Fi Protected Setup™"
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
DLNA®, DLNA logotip i DLNA CERTIFIED™
su zaštitni znakovi, oznake usluga ili oznake
sertifikata Digital Living Network Alliance.
Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su odgovarajućih kompanija.
Ostali nazivi uređaja i proizvoda su uglavnom
zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi
njihovih proizvođača. Oznake ™ i ® nisu naznačene u ovom dokumentu.
Pregled delova i kontrola
Prednja strana uređaja

Tipka  ima ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna tačka tokom upotrebe uređaja.
AFioka diska
BIndikator napajanja
Svetli belo kada je uređaj uključen.
CSenzor daljinskog upravljača
DDisplej
, : Svetli tokom reprodukcije ili
pauze.
: Svetli prilikom aktiviranja opcije
ponavljanja.
: Svetli tokom emitovanja 720p/
1080i/1080p video signala.
E (USB) priključnica
Za povezivanje USB uređaja.
F (zaustavljanje)
G (reprodukcija)
H (otvaranje/zatvaranje)
I/ (uključeno/pripremno stanje)
Uključenje uređaja, ili isključenje u
pripremno stanje.
Zaključavanje fioke diska (Child Lock)
Možete zaključati fioku diska i sprečiti
da bude greškom otvorena.
Kad je uređaj uključen pritisnite i zadržite
tipku  na uređaju duže od 10 sekundi.
Fioka diska se time zaključava ili
otključava.
 nastavlja se
7
Poleđina uređaja
ALINE OUT (R-AUDIO-L)
priključnice
BLINE OUT (VIDEO) priključnica
CDIGITAL OUT (COAXIAL)
priključnica
DVentilacioni otvori
E (USB) priključnica
8
FDIGITAL OUT (OPTICAL)
priključnica
GLAN (100) priključnica
HCOMPONENT VIDEO OUT
(Y, Pb, Pr) priključnice
IHDMI OUT priključnica
Daljinski upravljač
Dostupne funkcije daljinskog upravljača zavise
od diska i situacije.
A (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje fioke diska.
-TV-  (odabir TV ulaza)
Odabir između TV ulaza i drugih izvora
ulaznog signala.
-TV- / (uključeno/pripremno
stanje za TV)
Uključenje TV prijemnika, ili isključenje
u pripremno stanje.
/ (uključeno/pripremno stanje)
Uključenje uređaja, ili isključenje u
pripremno stanje.
BBrojčane tipke (0 - 9)
Unos brojeva naslova/poglavlja i sl.
 (glasnoća) +/–
Podešavanje glasnoće TV prijemnika.
3D (str. 19)
Upotrebom povezane 3D opreme pretvara
2D sadržaj u simulirani 3D sadržaj.
AUDIO (str. 27)
Odabir jezika zapisa kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na više
jezika. Odabir zvučnog zapisa na CD disku.
SUBTITLE (str. 28)
Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na više
jezika.
 (reprodukcija omiljenih sadržaja) (str. 19)
Prikazuje Internet sadržaj dodat na listu
Favourites List (omiljene Internet
stranice). Možete memorisati do 18 programa
sa omiljenim Internet sadržajem.
CTipke u boji (crvena/zelena/

& Brojčana tipka 5, tipke AUDIO,  +, i  imaju
ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna tačka
tokom upotrebe uređaja.
& Sive tipke svetle u mraku.
žuta/plava)
Tipke prečica za interaktivne funkcije.
DTOP MENU
Pokretanje ili zatvaranje glavnog menija
BD ili DVD diska.
POP UP/MENU
Pokretanje ili zatvaranje iskačućeg menija
BD-ROM diska ili menija DVD
diska.
OPTIONS (str. 19)
Pokretanje menija sa dostupnim opcijama,
na ekranu.
 nastavlja se
9
HOME
Pokretanje menija uređaja.
Prikazuje pozadinsku sliku pri pritisku na
ikonicu kategorije u početnom meniju.
RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
///
Pomeranje kursora radi odabira prikazane
stavke.
Prikaz početnog menija
Početni meni pojavljuje se kada pritisnete
HOME. Kategoriju odaberite pomoću /.
Odaberite stavku pomoću /, a zatim
pritisnite ENTER.
Stavka
Kategorija
Srednja tipka (ENTER)
Ulaz u odabranu stavku.
E/ (prethodno/sledeće)
Prelaz na prethodno/sledeće poglavlje,
zapis ili datoteku.
/ (premotavanje unazad/
unapred)
Na kratko ponavlja trenutne kadrove kroz
10 sekundi/na kratko ubrzava reprodukciju
trenutnih kadrova kroz 15 sekundi.
/ (ubrzano/usporeno/slika
po sliku)
& Brzo pretraživanje diska unazad/
unapred, kad se pritisne tokom reprodukcije. Svaki put kad pritisnete ovu
tipku tokom reprodukcije video zapisa
brzina pretraživanja se menja.
& Kad pritisnete tipku duže od jedne
sekunde u pauzi reprodukcija se odvija
usporeno.
& Kad kratko pritisnete tipku u pauzi,
reprodukuje se kadar po kadar.

Usporena reprodukcija ili reprodukcija slika
po sliku nisu dostupne za 3D Blu-ray diskove.
 (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
DISPLAY (str. 16)
Prikaz informacija o reprodukciji i o
pretraživanju Interneta na ekranu.
 (pauza)
Pauza ili ponovno pokretanje reprodukcije.
 (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i memorisanje
tačke zaustavljanja (tačke nastavljanja).
Tačka nastavljanja za naslov/zapis je
poslednje reprodukovano mesto na disku
ili poslednja fotografija za folder sa
fotografijama.
10
 (Setup): Podešavanje postavki uređaja.
 (Photo): Prikazivanje fotografija.
 (Music): Reprodukcija muzike.
 (Video): Reprodukcija video zapisa.
 (Network): Prikaz stavki vezanih za
mrežu.
Povezivanje i podešavanje
Korak 1: Povezivanje uređaja
Nemojte povezivati glavno napajanje pre svih ostalih povezivanja.
Pojedinosti o isporučenom priboru potražite u delu "Isporučeni pribor" na strani 34.
Povezivanje na TV prijemnik
Odaberite jedan od sledećih načina povezivanja u skladu ulaznim priključnicama vašeg TV
prijemnika. Prilikom povezivanja uskladite boju priključka sa bojom priključnice.
HDMI kabl (nije isporučen)
Visok kvalitet
Audio/video kabl *1
Komponentni video kabl *2
(opciono)
Audio/video kabl*1
Standardan
kvalitet
*1 Pogledajte
*2
"Isporučeni pribor" na str. 34.
Zaštićeni sadržaji s BD ROM medija reprodukuju se u rezoluciji 480i/576 i putem priključnice
COMPONENT VIDEO OUT (str. 4).
 nastavlja se
11

Ne povezujte uređaj preko videorekordera. Video signali emitovani preko videorekordera mogu biti
podložni sistemima za zaštitu autorskih prava, pa će slika na televizoru biti izobličena.
Povezivanje na AV pojačalo (prijemnik)
Odaberite jedan od sledećih načina povezivanja u skladu sa ulaznim priključnicama AV pojačala (prijemnika). Ako odaberete  ili  podesite odgovarajuće parametre u meniju "Audio
Settings" (str. 26).
HDMI kabl (nije isporučen)
HDMI kabl
(nije isporučen)
 Podesite "Postavka BD Audio MIX" (str. 27).
Koaksijalni digitalni kabl
(nije isporučen)
ili
Optički digitalni kabl (nije isporučen)
 Podesite "Dolby Digital*1" (str. 27) i "DTS*2" (str. 27).
Audio/video kabl *3
*1 Proizvedeno
po licenci Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i dvostruki-D simbol su zaštićeni nazivi i oznake kompanije Dolby Laboratories.
12
*2
Proizvedeno po licenci američkih patenata
#: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 i ostalih američkih i međunarodnih patenata izdatih i u pripremi. DTS i pripadajući simbol su registrovani zaštitni znakovi, dok su
logotipi DTS-HD, DTS-HD Master Audio i DTS
zaštitni znakovi kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc.
Sva prava zadržana.
*3 Pogledajte "Isporučeni pribor" na str. 34.
Korak 2: Easy Setup
Kada je uređaj uključen po prvi put
Sačekajte neko vreme da se uređaj uključi
i započne "Easy Setup" (brzo i jednostavno
podešavanje).
1
2
Ubacite dve R6 (veličina AA) baterije
u skladu sa oznakama polariteta  i
 na baterijama i unutar odeljka za
baterije.
Povežite uređaj na napajanje.
na zidnu utičnicu
3
4
5
Pritisnite / za uključenje uređaja.
Uključite TV prijemnik, odaberite na
njemu odgovarajući ulaz tako da se
signal uređaja pojavi na ekranu TV
prijemnika.
Izvedite "Easy Setup".
Pratite uputstvo na ekranu i tako podesite
osnovne postavke upotrebom tipki /
// i ENTER na daljinskom
upravljaču.
</M/m/,
ENTER
13
Povezivanje na mrežu
Žičano povezivanje
Povežite LAN kabl na priključnicu LAN
(100) na uređaju.
Podešavanje mrežnih postavki
Odaberite "Network Settings," "Internet
Settings" a zatim "USB Wireless Setup" (str.
29), i pratite uputstvo na ekranu kako biste
završili podešavanje.
Bežično povezivanje
Koristite bežični LAN ugrađen u uređaj.
LAN kabl
(nije isporučen)
LAN kabl (nije isporučen)
Širokopojasni
ruter
ADSL modem/
Internet
kablovski modem

Savetujemo upotrebu oklopljenog spojnog (LAN)
kabla, ravnog ili ukrštenog.
Podešavanje mrežnih postavki
Odaberite "Network Settings," "Internet
Settings" a zatim "Wired Setup" (str. 29), i
pratite uputstvo na ekranu kako biste završili
podešavanje.
USB bežično povezivanje
Isključite uređaj, zatim na USB priključnicu
sa prednje ili sa zadnje strane uređaja povežite
USB adapter za bežični LAN (UWA-BR100,
dostupan na tržištu od novembra 2010.).

USB adapter za bežični LAN možda neće biti
dostupan u nekim područjima/državama.
USB adapter
za bežični LAN
LAN kabl
(nije isporučen)
Ruter za
bežični LAN
14
ADSL modem/
Internet
kablovski modem
Ruter za
bežični LAN
ADSL modem/
Internet
kablovski modem
Podešavanje mrežnih postavki
Odaberite "Network Settings," "Internet
Settings" a zatim "Wireless Setup(built-in)"
(str. 29), i pratite uputstvo na ekranu kako
biste završili podešavanje.
Reprodukcija
3
Način rada razlikuje se u zavisnosti od diska.
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
uz disk.
Reprodukcija diska
Za informacije o kompatibilnim diskovima
pogledajte "Diskovi koji se mogu reprodukovati" (str. 34).
1
2
Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako da se signal uređaja
pojavi na ekranu TV prijemnika.
Ubacite BD-ROM disk sa BONUSVIEW/
BD-LIVE sadržajem.

Za brisanje podataka s USB memorije odaberite
"Erase BD Data" pod  (Video) i pritisnite
ENTER. Svi podaci sačuvani u folderu će biti
izbrisani.
Reprodukcija Blu-ray 3D
diskova
Pritisnite  i položite disk u fioku
diska.
Možete gledati Blu-ray 3D diskove s logotipom
"Blu-ray 3D".
*
1
Strana za reprodukciju
okrenuta na dole
3
Pritisnite  za zatvaranje fioke
diska.
Reprodukcija počinje.
Ako reprodukcija ne započne automatski
odaberite  pod kategorijom 
(Video),  (Music) ili  (Photo), i
pritisnite ENTER.
Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE
opcijama
2
Pripremite uređaj za reprodukciju
Blu-ray 3D diska.
& Povežite ovaj uređaj na 3D uređaje
upotrebom High Speed HDMI kabla.
& Podesite "3D Output Setting" i "TV
Screen Size Setting for 3D" u meniju
"Screen Settings" (str. 25).
Ubacite Blu-ray 3D disk.
Način rada razlikuje se u zavisnosti od diska.
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
uz disk.

Pogledajte i uputstvo za upotrebu isporučeno s vašim
TV prijemnikom i povezanom opremom.
Na nekim BD-ROM diskovima sa logotipom
"BD LIVE"* nalaze se dodatni sadržaji i
drugi podaci koji se mogu preuzeti i koristiti.
*
1
2
Spojite USB memoriju na USB priključnicu na zadnjoj strani uređaja (str. 8).
Za lokalno memorisanje koristite USB
memoriju kapaciteta 1 GB ili više.
Pripremite uređaj za BD-LIVE (samo
BD-LIVE).
& Povežite uređaj na mrežu (str. 14).
& Podesite postavku "BD Internet
Connection" na "Allow" (str. 28).
 nastavlja se
15
Prikazivanje informacija o
reprodukciji
Informacije o reprodukciji i slično možete
proveriti pritiskom na tipku DISPLAY.
Prikazane informacije variraju u zavisnosti
od vrste diska ili statusa uređaja.
Primer: kod reprodukcije BD-ROM diska
Reprodukcija sa USB
uređaja
Možete reprodukovati video zapise/muziku/fotografske datoteke sa povezanog USB uređaja.
Za pojedinosti o kompatibilnim USB uređajima
pogledajte "Tipovi datoteka koje se mogu
reprodukovati" (str. 35).
1
Povežite USB uređaj na USB priključnicu
na uređaju.
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
uz USB uređaj pre povezivanja.
AIzlazna rezolucija/video frekvencija
BBroj ili naziv naslova
CTrenutna audio postavka
DDostupne funkcije ( ugao snimanja, 
jezik dijaloga,  titlovi)
EInformacije o reprodukciji
Prikazuje mod reprodukcije, prikaz statusa reprodukcije, tip diska, video kodek,
brzinu bitova, tip ponavljanja, proteklo i
ukupno vreme reprodukcije.
FBroj poglavlja
GTrenutno odabran ugao snimanja
16
USB uređaj
2
3
Upotrebom tipk i / odaberite u
početnom meniju  (Video), 
(Music) ili  (Photo).
Odaberite Ϊ (USB Device) pomoću
/, a zatim pritisnite ENTER.
Reprodukcija preko
mreže
Streaming za BRAVIA Internet
Video
Služi kao pristupnik koji odabrani Internet
sadržaj i razne zabavne sadržaje po izboru
isporučuje direktno na vaš uređaj.

Neki Internet sadržaji pre reprodukcije zahtevaju registraciju na računaru.
1
2
3
Izvršite pripreme za BRAVIA Internet
Video.
CMrežna oznaka
‫ י‬označava jačinu signala bežične veze.
označava žičanu vezu.
DBrzina prenosa signala
ENaziv sledeće video datoteke
FNaziv trenutno odabrane video datoteke
Reprodukcija datoteka u
kućnoj mreži (DLNA)
Uređaj (DLNA uređaj) može reprodukovati
video zapise/muziku/fotografije memorisane
na drugom uređaju kompatibilnom s DLNA
standardom (DLNA server) povezanom
na mrežu.
Povežite uređaj na mrežu (str. 14).
Upotrebom tipki / odaberite na
početnom meniju  (Video), 
(Music) ili  (Photo).
Tipkama / odaberite ikonicu provajdera Internet sadržaja i pritisnite
ENTER.
Ako nije dostupna lista Internet
sadržaja prikazuje se ikonica koja to
označava ili nova ikonica.
Server
Uređaj
1
2
Upotreba upravljačke ploče
Upravljačka ploča se pojavljuje prilikom
početka reprodukcije video datoteke. Prikazane
stavke mogu se razlikovati u zavisnosti od
provajdera Internet sadržaja. Za ponovni
prikaz pritisnite DISPLAY.
3
Priprema za DLNA.
& Povežite uređaj na mrežu (str. 14).
& Pripremite i ostale potrebne DLNA
uređaje. Pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno uz uređaj.
Odaberite ikonicu DLNA servera
preko  (Video),  (Music) ili 
(Photo) u početnom meniju.
Pritisnite / za odabir datoteke koju
želite da reprodukujete, a zatim pritisnite
ENTER.
APrikaz kontrola
Pritisnite /// ili ENTER za
operacije reprodukcije.
BTraka statusa reprodukcije
Traka statusa, kursor koji označava
trenutni položaj, vreme reprodukcije,
trajanje video datoteke
 nastavlja se
17
Upravljanje uređajem preko drugog
proizvoda (renderera)
Kada na uređaju reprodukujete datoteku
sa DLNA servera možete za upravljanje
reprodukcijom upotrebiti neki drugi uređaj
kompatibilan s DLNA standardom (telefon,
itd.).
3
Odaberite "Start Party" iz opcija
menija.
Uključivanje u PARTY (samo za PARTY goste)
Odaberite ‫( ך‬Party) u  (Music), a zatim
odaberite ikonicu uređaja PARTY domaćina.
Isključivanje za PARTY
Pritisnite HOME.
Server
Renderer

Dostupnost i ponuda proizvoda kompatibilnih sa
funkcijom PARTY STREAMING razlikuje se u
zavisnosti od područja.
Kontroler

Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz
DLNA kontroler.
Reprodukcija iste muzike u
različitim prostorijama (PARTY
STREAMING)
Na Sony proizvodima (PARTY gost) u drugim
prostorijama kompatibilnim s DLNA standardom i funkcijom PARTY STREAMING
možete istovremeno reprodukovati muzičke
datoteke sa ovog uređaja (PARTY domaćin),
i obrnuto.
PARTY
domaćin
PARTY gost
PARTY gost
1
2
18
Priprema za PARTY STREAMING.
& Povežite uređaj na mrežu (str. 14).
& Povežite na mrežu proizvode koji su
kompatibilni sa funkcijom PARTY
STREAMING.
Odaberite zapis u  (Music) u
početnom meniju.
Pretraživanje podataka o video
zapisima/muzici
Možete pribaviti podatke o sadržaju zasnovane
na tehnologiji Gracenote i pretraživati podatke
vezane za sadržaj.
1
2
3
Povežite uređaj na mrežu (str. 14).
Ubacite disk ili povežite USB uređaj
koji želite da pretražujete.
& Video zapisi: Samo za BD-ROM ili
DVD-ROM diskove
& Muzika: Samo za CD-DA ili USB
uređaje
Odaberite  (Video) ili  (Music)
upotrebom tipki /.
4
Odaberite
(Video Search) ili
(Music Search) upotrebom tipki /
i pritisnite ENTER.
Prikazuju se podaci o sadržaju.
Primer: Lista klipova odabrane glumačke
postave
Dostupne opcije
Pritiskom na OPTIONS prikazuju se razne
dostupne postavke i operacije reprodukcije.
Dostupne stavke razlikuju se u zavisnosti od
okolnosti.
Standardne opcije
Stavka
Detalji
Repeat
Setting
Podešavanje moda
ponavljanja.
3D Menu
& Simulated 3D: Podešavanje
simuliranog 3D efekta.
& 3D Depth Adjustment:
Podešavanje dubine 3D
slike.
Favourites
List
Prikaz liste omiljenih
sadržaja.
Play/Stop
Pokretanje ili zaustavljanje
reprodukcije.
Play from
start
Pokretanje reprodukcije od
početka sadržaja.
Add to
Favourites
Dodavanje Internet
sadržaja listi omiljenih
sadržaja.
Remove from
Favourites
Uklanjanje Internet
sadržaja sa liste omiljenih
sadržaja.
ADetalji o sadržaju
Prikaz liste povezanih informacija kao
što je naslov, glumačka postava, zapis ili
izvođač.
BPlayback History
Prikazuje naslov u evidenciji reprodukcije
BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA diska.
CSearch History
Prikaz evidencije o pretraživanjima.
Pretraživanje dodatnih povezanih
informacija
Odaberite stavku u listama, a zatim
odaberite "Information Search" ili "Internet
Video Search".
Samo  (Video)
Stavka
Detalji
3D Output
Setting
Bira da li će se automatski
emitovati 3D video signali
ili ne.
A/V SYNC
Podešava dužinu razmaka
između slike i zvuka, tako
što odlaže emitovanje zvuka
u odnosu na emitovanje slike
(0 do 120 milisekundi).
 nastavlja se
19
Stavka
Detalji
Video
Settings
& Picture Quality Mode:
Odabir postavki za sliku.
"Auto", "Custom1" i
"Custom2" dostupni su
samo za HDMI povezivanja.
& Texture Remaster: Podešavanje oštrine i pojedinosti
ivica.
& Super Resolution: Poboljšava rezoluciju.
& Smoothing: Smanjuje
netačno prikazivanje boja
na ekranu izglađujući nijanse na ravnim područjima.
& Contrast Remaster: Automatsko menjanje nivoa
crne i bele tako da ekran
ne bude previše taman, a
slika je modulovana.
& Clear Black: Podešava se
prikaz crnih elemenata slike.
Ne poništavaju se sva
senčenja; omogućava se
vanredna reprodukcija
crnih tonova.
Pause
Pauziranje reprodukcije.
Top Menu
Prikazuje glavni meni
BD ili DVD diska.
Menu/Popup
Menu
Prikaz iskačućeg menija
BD-ROM diska ili menija
DVD diska.
Title Search
Pretražuje naslove BD-ROM/
DVD VIDEO diskova i
započinje reprodukciju od
početka.
Chapter
Search
Pretraživanje poglavlja i
pokretanje reprodukcije od
početka.
Angle
Odabir drugog ugla gledanja
kad su na BD-ROM/DVD
VIDEO disk snimljene scene
iz različitih uglova.
IP Content NR Podešavanje kvaliteta slike
Internet sadržaja.
Pro
Video Search
20
Prikaz informacija sadržanih
na BD-ROM/DVD-ROM
disku baziranih na tehnologiji Gracenote.
Samo  (Music)
Stavka
Detalji
Add
Slideshow
BGM
Registracija muzičkih
datoteka u USB memoriju
kao pozadinske muzike
pokretnog albuma (BGM).
Start Party
Započinje PARTY sa odabranim izvorom.
Ova stavka se možda neće prikazati, u zavisnosti od izvora.
Leave Party
Isključivanje opcije
PARTY u kojoj je uređaj
učestvovao. Funkcija PARTY
STREAMING nastavlja se
između ostalih uređaja
koji u njoj učestvuju.
Close Party
Zatvara opciju PARTY u kojoj
je uređaj učestvovao. Funkcija PARTY STREAMING
se završava i na svim ostalim
uređajima koji su u njoj
učestvovali.
Music Search
Prikaz informacija o CD-DA
disku baziranom na tehnologiji Gracenote.
Samo  (Photo)
Stavka
Detalji
Slideshow
Speed
Menja brzinu reprodukcije
pokretnog albuma.
Slideshow
Effect
Podešavanje efekata
pokretnog albuma.
Slideshow
BGM
& Off: Isključuje funkciju.
& My Music from USB:
Podešava muzičke dato teke registrovane u "Add
Slideshow BGM".
& Play from Music CD: Podešavanje zapisa sa CD-DA
diskova.
Slideshow
Reprodukcija pokretnog albuma.
Rotate Left
Rotira fotografiju u smeru
suprotnom od kazaljke na satu,
za 90 stepeni.
Rotate Right
Rotira fotografiju u smeru
kazaljke na satu, za 90 stepeni.
Internet
Pretraživanje Interneta
Možete se povezati na Internet mrežu i
pretraživati Internet stranice.
1
2
3
Prikaz Internet pretraživača
Informacije o Internet stranici možete
proveriti pritiskom na tipku DISPLAY.
Prikazane informacije variraju u zavisnosti
od Internet pozicije ili statusa stranice.
Priprema za Internet pretraživač.
Povežite uređaj na mrežu (str. 14).
U početnom meniju tipkama /
odaberite  (Network).
Odaberite (Internet Browser) pomoću
/ i zatim pritisnite ENTER.

Neke Internet stranice koriste funkcije koje ovaj
pretraživač ne podržava. Neke Internet stranice
možda neće biti tačno prikazane ili neće funkcionisati.
Upisivanje URL adrese
U meniju opcija odaberite "URL entry".
Upišite URL upotrebom softverske tastature,
a zatim odaberite "Enter".
Podešavanje standardne početne stranice
Tokom prikazivanja stranice koju želite
da podesite, iz menija opcija odaberite "Set
as start page".
Isključivanje Internet pretraživača
Pritisnite HOME.
ANaslov stranice
BKursor
Za pregledavanje stranice pritisnite /
// kako biste pomerali kursor, a
zatim pritisnite ENTER.
CAdresa stranice
DSSL ikonica
Pojavljuje se ako je Internet stranica
zaštićena.
ESignal jačine signala (samo za bežičnu
mrežu)
FIkonica nivoa učitanosti stranice
Pojavljuje se tokom učitavanja stranice
ili tokom preuzimanja/prenosa datoteke.
GPolje za upisivanje teksta
Pritisnite ENTER i iz menija opcija
odaberite "Input" kako biste prikazali
softversku tastaturu.
HKlizni prikaz
Pritisnite /// kako biste pomerali
prikaz stranice.
 nastavlja se
21
Dostupne opcije
Pritiskom na OPTIONS prikazuju se razne
dostupne postavke i operacije.
Dostupne stavke razlikuju se u zavisnosti od
okolnosti.
Stavka
Detalji
Browser
Setup
& Zoom: Povećava ili smanjuje veličinu prikazanog
sadržaja.
& JavaScript Setup: Aktivira
ili deaktivira JavaScript.
& Cookie Setup: Opcija za
prihvatanje cookie
datoteke.
& SSL Alarm Display:
Aktivira ili deaktivira SSL.
Input
Prikazuje softversku tastaturu za upisivanje znakova
tokom pretraživanja Internet
stranica.
Break
Pomera kursor u sledeći red
u polju za upis teksta.
Delete
Brisanje znaka levo od kursora tokom upisivanja teksta.
Window List
Prikaz liste svih Internet
stranica. Omogućava
povratak na prethodno
prikazanu stranicu odabirom
prozora.
Bookmark List Prikaz liste straničnih oznaka.
22
Character
encoding
Podešavanje kodiranih
znakova.
Previous
page/Next
page
Pomeranje na prethodnu/
sledeću stranicu.
Cancel
loading
Zaustavlja učitavanje stranice.
Reload
Ponovo učitava istu stranicu.
URL entry
Omogućava upisivanje URL-a
tokom prikazivanja softverske tastature.
Add to
Bookmark
Trenutno prikazanu Internet
stranicu dodaje listi
straničnih oznaka.
Set as start
page
Podešavanje trenutno prikazane Internet stranice za
standardnu početnu stranicu.
Stavka
Detalji
Open in new
window
Otvara link u novom
prozoru.
Display
certificate
Prikaz sertifikata provajdera
poslatih sa stranica koje
podržavaju SSL.
Upotreba Skypea
Skype je komunikacioni softver koji se koristi
putem Interneta.
Na svom uređaju možete koristiti sledeće
funkcije:
– Besplatne video pozive/glasovne pozive
Skype-na-Skype
– Pozivanje fiksnih i mobilnih telefona (potrebno je kupiti Skype bon).
Upotreba Skype menija
Nakon registracije možete pozivati/primati
pozive ili podešavati Skype.
AVaše Skype ime
BSignal jačine signala (samo za bežičnu
mrežu)
CKartice
Računar
1
2
3
Slušalice
Priprema za Skype.
& Povežite uređaj na mrežu (str. 14).
& Povežite web kameru sa mikrofonom na
USB priključnicu (str. 7).
U početnom meniju tipkama /
odaberite  (Network).
(Skype) pomoću / i
Odaberite
zatim pritisnite ENTER.
Kada pokrećete Skype po prvi put pratite
uputstvo na ekranu i registrujte se kao
korisnik Skypea. Ako nemate vlastiti
korisnički nalog, otvorite ga.

Za informacije o dostupnim web kamerama posetite sledeću Internet stranicu:
Za korisnike u evropskim zemljama
http://support.sony-europe.com/
& Contacts: Prikaz kontakata koje
pozivate.
& History: Prikaz dnevnika poziva.
& Tools: Nudi korisne funkcije, kao što je
pretraživanje kontakata.
& Settings: Skype bon možete kupiti na
"Additional Skype services" u opciji
"My Account".
Pozivanje
Odaberite u Skype meniju ikonicu kontakta
koji želite pozvati i pritisnite ENTER.
Primanje poziva
Aktivirajte Skype i prijavite se.
Deaktiviranje Skypea
Pritisnite HOME.
Nakon što se prijavite vaša lozinka će biti
sačuvana u uređaju nakon što deaktivirate
Skype. Ukoliko želite da izbrišete lozinku,
odjavite se sa Skypea pre deaktiviranja.
Prijava upotrebom drugog korisničkog
računa
Odaberite "Sign Out" iz opcija menija.
Odaberite
u početnom meniju i pratite
uputstvo na ekranu.
 nastavlja se
23
Ekran tokom korišćenja
Skypea
Dostupne opcije
Pritiskom na OPTIONS prikazuju se razne
dostupne postavke i operacije.
Dostupne stavke razlikuju se u zavisnosti od
okolnosti.
Stavka
Detalji
Switch
Display
Promena prikaza za
kontakt/dnevnik.
Change
Status
Promena statusa na Skypeu.
Sign Out
Izlazak iz Skypea.
About Skype
Prikaz ekrana sa podacima o
zaštiti autorskih prava.
BVideo zapis kontakta (samo za video
Microphone
Settings
Podešavanje povezanog
mikrofona.
CSignal jačine signala/brzine mrežnog
Buy Skype
Credit
Prikaz Skype Internet
stranice preko Interneta.
Help
Prikaz pomoći za Skype.
AIme kontakta
pozive)
prenosa (samo za bežičnu mrežu)
DTrajanje poziva/stanje na Skype bonu
EVaš video zapis (samo za video pozive)
FDostupne tipke
Dostupne tipke razlikuju se u zavisnosti
od okolnosti.
& Full screen/Window screen: Promena
moda prikaza.
& Hang Up
& Hold/Resume
& Mute/Unmute
& Start My Video/Stop My Video:
Prikazuje/skriva vaš video zapis.
& Voice call/Video call
24
Postavke i podešenja
Korišćenje menija za
podešenja
Odaberite  (Setup) u meniju uređaja kad
želite da menjate postavke uređaja. Standardne
postavke su podvučene.
1
2
U početnom meniju tipkama /
odaberite  (Setup).
Odaberite ikonu kategorije postavki
pomoću /, zatim pritisnite ENTER.
Ikona
Objašnjenje
Network Update (str. 25)
Nadogradnja softvera uređaja.
Screen Settings (str. 25)
Podešenje postavki slike zavisno
od vrste povezanih priključnica.
Audio Settings (str. 26)
Podešenje postavki zvuka zavisno
od vrste povezanih priključnica.
BD/DVD Viewing Settings
(str. 27)
Podešenje preciznih postavki za
reprodukciju BD/DVD diska.
Parental Control Settings
(str. 28)
Omogućava detaljne postavke
za funkciju ograničavanja
reprodukcije.
Music Settings (str. 28)
Omogućava detaljne postavke za
reprodukciju Super Audio CD
diskova.
System Settings (str. 28)
Podešenje postavki vezanih za
uređaj.
Network Settings (str. 29)
Podešenje preciznih postavki za
Internet i mrežu.
Network Update
Za nadogradnju softvera uređaja putem
mreže odaberite "OK".

& Savetujemo da nadogradnju preko mreže uradite
približno na svaka dva meseca.
& Za informacije o funkcijama ažuriranja, posetite
sledeću Internet stranicu:
Za korisnike u evropskim zemljama
http://support.sony-europe.com/
Screen Settings
3D Output Setting
Auto: U normalnim okolnostima odaberite ovo.
Off: Odaberite za prikaz svih sadržaja u 2D
tehnici.
TV Screen Size Setting for 3D
Podešava veličinu slike 3D TV prijemnika.
TV Type
16:9: Odaberite ovo podešenje kada povezujete
na TV prijemnik sa širokom slikom (widescreen) ili na TV prijemnik sa funkcijom
širokog formata (wide mode).
4:3: Odaberite ovo kad povezujete na TV prijemnik sa ekranom 4:3, koji ne podržava
funkciju širokog formata.
Screen Format
Original: Odaberite ovo kad povezujete na TV
prijemnik koji podržava funkciju širokog
formata. Prikazuje 4:3 sliku u 16:9 formatu
čak i na TV prijemniku sa širokim
formatom.
Fixed Aspect Ratio: Menja veličinu slike
kako bi bila u skladu sa veličinom ekrana,
zadržavajući originalni format slike.
Easy Setup (str. 30)
Ponovno pokretanje Easy Setup
postavki za unos osnovnih
podešenja.
Resetting (str. 30)
Resetuje postavke uređaja na
fabrička podešenja.
 nastavlja se
25
DVD Aspect Ratio
BD/DVD-ROM 1080/24p Output
Letter Box: Prikazuje široku sliku sa crnim
linijama pri vrhu i dnu.
Auto: Emituje 1920 x 1080p/24 Hz video
signale samo kod povezivanja na TV prijemnik koji podržava 1080/24p, pomoću
HDMI OUT priključnice.
Off: Odaberite ovo ako vaš TV prijemnik ne
podržava 1080/24p video signale.
Pan & Scan: Prikazuje sliku celom visinom
ekrana, sa odsečenim ivicama sa strane.
Cinema Conversion Mode
Auto: U normalnim okolnostima odaberite
ovo. Uređaj automatski detektuje da li je
materijal baziran na video sadržaju ili na
filmskom sadržaju te odabira adekvatan
način konverzije.
Video: Uvek će se odabrati način konverzije
adekvatan za materijale bazirane na video
sadržaju, bez obzira na materijal.
Auto: U normalnim okolnostima odaberite ovo.
12bit/10bit: Emituje 12-bitne/10-bitne video
signale kod povezivanja s TV prijemnikom
kompatibilnim sa funkcijom Deep Colour.
Off: Odaberite ovo kada je slika nestabilna ili
su boje neprirodne.
Output Video Format
HDMI: U normalnim okolnostima odaberite
"Auto". Za rezoluciju snimljenu na disk
odaberite "Original Resolution". Ako je
rezolucija niža od SD rezolucije, povećava se do SD rezolucije.
Component Video: Odabir rezolucije koja
je adekvatna za vaš TV prijemnik.
Video: Automatski odabir najniže
rezolucije.

& Kada istovremeno povezujete HDMI OUT priključnicu i ostale izlazne video priključnice, odaberite
"Component Video".
& Ako se pri postavci "HDMI" ili "Component
Video" rezolucije ne pojavi slika, odaberite
drugačiju rezoluciju.
& Pri povezivanju putem priključnice COMPONENT
VIDEO OUT i odabiru "Component Video",
reprodukcija zaštićenih sadržaja sa BD-ROM
medija podržana je samo uz izlaznu rezoluciju
480i (str. 4).
26
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto: Automatski detektuje vrstu priključenog
TV prijemnika i odabira odgovarajuće
podešenje boje.
YCbCr (4:2:2): Emituje YCbCr 4:2:2
video signale.
YCbCr (4:4:4): Emituje YCbCr 4:4:4
video signale.
RGB: Omogućava RGB video signale.
HDMI Deep Colour Output
SBM (Super Bit Mapping)
On: Poboljšava izlazne video signale sa priključnice HDMI OUT.
Off: Za izobličene video signale ili neprirodne
boje.
Pause Mode
Auto: U normalnim okolnostima odaberite
ovo. Pojavljuju se dinamičke pokretne
slike bez zamagljivanja.
Frame: Prikaz statične slike u visokoj
rezoluciji.
Audio Settings
Audio (HDMI)
Auto: U normalnim okolnostima odaberite
ovo. Emituje audio signale u skladu sa
statusom povezanog HDMI uređaja.
PCM: Emituje PCM signale preko HDMI
OUT priključnice.
DSD Output Mode
Audio DRC
On: Emituje DSD signale preko HDMI OUT
priključnice pri reprodukciji Super Audio
diska. Kada je odabrano "On", iz drugih
priključnica se ne emituju signali.
Off: Emituje PCM signale preko HDMI OUT
priključnice pri reprodukciji Super Audio
diska.
Auto: Omogućava reprodukciju pri dinamičkom opsegu određenom na disku (samo
BD-ROM). Ostali diskovi reprodukuju
se na nivou "On".
On: Reprodukcija pri standardnom nivou
kompresije.
Off: Kompresija ne funkcioniše. Proizvodi
se dinamičan zvuk.
BD Audio MIX Setting
On: Emituje audio signale dobijene mešanjem
interaktivnih i sekundarnih audio signala
u primarni audio signal.
Off: Emituje samo primarne audio signale.
Odaberite ovo za emitovanje HD audio
signala na AV pojačalo (prijemnik).
Dolby Digital
Downmix PCM: Konvertuje signale radi emitovanja linearnih PCM signala. Odaberite
ovo kod povezivanja audio uređaja bez
ugrađenog Dolby Digital dekodera.
Dolby Digital: Odaberite ovo kod povezivanja
audio uređaja sa ugrađenim Dolby Digital
dekoderom.
DTS
Downmix PCM: Konvertuje signale radi emitovanja linearnih PCM signala. Odaberite
ovo kod povezivanja audio uređaja bez
ugrađenog DTS dekodera.
DTS: Odaberite ovo kod povezivanja audio
uređaja sa ugrađenim DTS dekoderom.
DTS Neo:6
Cinema: Uz pomoć moda Neo:6 Cinema
reprodukuje simulirani višekanalni zvuk
iz dvokanalnih izvora putem priključnice
HDMI OUT u skladu sa mogućnostima
povezanog uređaja.
Music: Uz pomoć moda "DTS Neo:6 Music"
reprodukuje simulirani višekanalni zvuk
iz dvokanalnih izvora putem priključnice
HDMI OUT u skladu sa mogućnostima
povezanog uređaja.
Off: Reprodukuje zvuk sa izvornim brojem
kanala putem priključnice HDMI OUT.
Downmix
Surround: Emituje audio signal sa efektom
surround. Odaberite ovo kod povezivanja
audio uređaja koji podržava Dolby
Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.
Stereo: Emituje audio signal bez efekta
surround. Odaberite ovo kod povezivanja
audio uređaja koji ne podržava Dolby
Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.
BD/DVD Viewing
Settings
BD/DVD Menu
Odabir standardnog jezika menija za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kada odaberete "Select Language Code",
pojavi se polje za unos jezičkog koda. U
delu "Lista jezičkih kodova" (str. 37)
pronađite kôd za vaš jezik, i unesite ga u
polje za unos.
Audio
Odabir standardnog jezika zapisa za BD-ROM
ili DVD VIDEO disk.
Kada odaberete "Original", odabran je jezik koji
ima prioritet na disku. Kada odaberete "Select
Language Code", pojavi se polje za unos
jezičkog koda. U delu "Lista jezičkih
kodova" (str. 37) pronađite kôd za vaš jezik,
i unesite ga u polje za unos.
 nastavlja se
27
Subtitle
DVD Parental Control
Odabir standardnog jezika titlova za BD-ROM
ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete "Select Language Code", pojavi
se polje za unos jezičkog koda. U delu
"Lista jezičkih kodova" (str. 37) pronađite kôd
za vaš jezik, i unesite ga u polje za unos.
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova
može se ograničiti prema uzrastu korisnika.
Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim
scenama. Pratite uputstvo na ekranu i upišite
svoju četvorocifrenu lozinku.
BD Hybrid Disc Playback Layer
Reprodukcija nekih Internet video zapisa
može se ograničiti prema uzrastu korisnika.
Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim
scenama. Pratite uputstvo na ekranu i upišite
svoju četvorocifrenu lozinku.
BD: Reprodukuje BD sloj.
DVD/CD: Reprodukuje DVD ili CD sloj.
BD Internet Connection
Allow: U normalnim okolnostima odaberite
ovo.
Do not allow: Onemogućava povezivanje na
Internet.
Parental Control
Settings
Internet Video Parental Control
Internet Video Unrated
Allow: Dopušta se reprodukcija Internet
video zapisa bez podešenog nivoa
ograničenja.
Block: Ne dopušta se reprodukcija Internet
video zapisa bez podešenog nivoa
ograničenja.
Music Settings
Password
Podešavanje ili promena lozinke za funkciju
Parental Control. Lozinka vam omogućava
podešavanje ograničenja reprodukcije
BD-ROM ili DVD VIDEO diskova i za
reprodukciju Internet video zapisa. Ako
je potrebno, za BD-ROM i DVD VIDEO
diskove kao i Internet video sadržaje možete
podesiti različite nivoe ograničenja.
Parental Control Area Code
Reprodukcija nekih BD-ROM, DVD VIDEO
diskova ili Internet video zapisa može se
ograničiti prema geografskom području. Scene
se mogu blokirati ili zameniti drugim scenama.
Pratite uputstvo na ekranu i upišite svoju
četvorocifrenu lozinku.
BD Parental Control
Reprodukcija nekih BD-ROM diskova može
se ograničiti prema uzrastu korisnika. Scene
se mogu blokirati ili zameniti drugim scenama.
Pratite uputstvo na ekranu i upišite svoju
četvorocifrenu lozinku.
28
Super Audio CD Playback Layer
Super Audio CD: Reprodukcija Super Audio
CD sloja.
CD: Reprodukcija CD sloja.
Super Audio CD Playback Channels
DSD 2ch: Reprodukcija dela sa 2 kanala.
DSD Multi: Reprodukcija dela sa više kanala.
System Settings
OSD
Odabir jezika za menije uređaja, koji se
pojavljuju na TV ekranu.
Dimmer
Bright: Jače osvetljen displej.
Dark: Slabije osvetljen displej.
Off: Isključuje osvetljenje displeja tokom
reprodukcije. Kad reprodukcija ne traje,
displej je slabije osvetljen.
Control for HDMI
Gracenote Settings
On: Dostupne su sledeće BRAVIA Sync
funkcije:
– Reprodukcija pritiskom na tipku
– Isključenje sistema
– Praćenje jezika
Off: Isključuje funkciju.
Auto: Automatski preuzima informacije o
disku nakon zaustavljanja reprodukcije
diska. Za preuzimanje se treba povezati na
mrežu.
Manual: Preuzima podatke o disku ako je
odabrano "Video Search" ili "Music
Search".

Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno uz TV prijemnik ili komponente.
HDMI:Linked to TV-off
On: Automatski isključuje uređaj i HDMIkompatibilne komponente kad se spojeni
TV prijemnik isključi u pripremno stanje
(BRAVIA Sync).
Off: Isključuje funkciju.
System Information
Prikaz informacija o softverskoj verziji
uređaja i MAC adresa.
Network Settings
Internet Settings
Quick Start Mode
On: Skraćuje vreme za uključenje uređaja
iz pripremnog stanja.
Off: Smanjuje potrošnju u pripremnom stanju.
Auto Standby
On: Ukoliko duže od 30 minuta ne pritisnete
nijednu tipku automatski se vraća u
pripremno stanje.
Off: Isključuje funkciju.
Auto Display
On: Automatski prikazuje informacije na
ekranu, prilikom promene gledanog
naslova, moda slikovnih datoteka, audio
signala itd.
Off: Prikazuje informacije samo kad pritisnete
DISPLAY.
Screen Saver
On: Uključuje funkciju screeen saver. Slika
screen saver pojavljuje se ukoliko ne koristite uređaj duže od 10 minuta tokom
prikaza sadržaja na ekranu.
Off: Isključuje funkciju.
Software Update Notification
On: Podešava uređaj kako bi vas obavestio
o dostupnosti novije verzije softvera
(str. 25).
Off: Isključuje funkciju.
Prvo je potrebno povezati uređaj na mrežu. Za
pojedinosti pogledajte "Povezivanje na mrežu"
(str. 14).
View Network Status: Prikazuje trenutni
status mreže.
Wired Setup: Odaberite ovu postavku kad
uređaj LAN kablom spajate na širokopojasni ruter.
Wireless Setup(built-in): Odaberite ovu opciju
ukoliko koristite bežičnu LAN mrežu
koja je ugrađena u uređaj radi povezivanja
putem bežične mreže.
USB Wireless Setup: Odaberite ovo ukoliko
koristite USB adapter za bežični LAN
kako biste se povezali na bežičnu mrežu.

Dodatne detalje potražite na sledećoj Internet
stranici i proverite deo FAQ:
Za korisnike u evropskim zemljama
http://support.sony-europe.com/
Network Connection Diagnostics
Možete sprovesti mrežnu dijagnostiku kako
biste proverili da li je mrežno povezivanje
adekvatno.
Connection Server Settings
Podešava da li će se prikazati povezani server
ili ne.
 nastavlja se
29
Renderer Set-up
Automatic Access Permission: Podešavanje
dopuštanja automatskog pristupa s prepoznatih DLNA uređaja renderera.
Renderer Name: Prikaz imena ovog uređaja
kako je navedeno na drugim DLNA
uređajima na mreži.
Renderer Access Control
Prikazuje listu uređaja kompatibilnih s DLNA
kontrolerima i podešava da li će ti uređaji biti
dostupni ovom uređaju.
Party Auto Start
On: Uključuje opciju PARTY ili se pridružuje
već uključenoj opciji PARTY ukoliko je
neki umreženi uređaj kompatibilan sa
funkcijom PARTY STREAMING to
zatražio.
Off: Isključuje funkciju.
Media Remote Device Registration
Registruje vaš "Media Remote" uređaj.
Registered Media Remote Devices
Prikazuje se lista vaših registrovanih "Media
Remote" uređaja.
Easy Setup
Ponovno pokretanje "Easy Setup" postavki
za unos osnovnih podešenja. Pratite uputstvo
na ekranu.
Resetting
Reset to Factory Default Settings
Možete resetovati postavke uređaja na fabrička
podešenja tako da odaberete skup postavki.
Sve postavke unutar grupe će se resetovati.
Initialize Personal Information
Možete izbrisati lične podatke sačuvane
na uređaju.
30
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako dođe do neke od sledećih poteškoća tokom upotrebe uređaja, pre nego što odnesete
uređaj na servis, proučite ovo uputstvo jer
vam ono može pomoći u rešavanju problema.
Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Slika
Slike nema ili se ne prikazuje adekvatno.
 Proverite da li su svi kablovi čvrsto povezani
(str. 11).
 Prebacite prekidač ulaznog signala na vašem
TV prijemniku u položaj za prikazivanje
signala sa uređaja.
 Podesite izlaznu video rezoluciju na najniži
nivvv o pritiskom na tipku  na uređaju
dužim od 10 sekundi.
 Za HDMI povezivanja pokušajte sledeće:
 Isključite i ponovo uključite uređaj.
 Isključite i ponovo uključite povezanu
opremu.  Odspojite i ponovo spojite
HDMI kabl.
 HDMI OUT priključnica je povezana na
DVI uređaj koji ne podržava tehnologiju
za zaštitu autorskih prava.
 Kod HDMI povezivanja proverite postavke
"Output Video Format" u meniju "Screen
Settings" (str. 26).
 Ako se emituju i analogni signali podesite
postavku "BD/DVD-ROM 1080/24p
Output" u meniju "Screen Settings" na
"Off" (str. 26).
 Za BD-ROM diskove proverite postavku
"BD/DVD-ROM 1080/24p Output" u
meniju "Screen Settings" (str. 26).
Zvuk
Zvuka nema ili se ne reprodukuje adekvatno.
 Proverite da li su svi kablovi čvrsto povezani
(str. 11).
 Prebacite selektor ulaznog signala na vašem
AV pojačalu (prijemniku) tako da ono
emituje audio signale sa uređaja.
 Ako se audio signal ne emituje kroz DIGITAL
OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT
priključnicu, proverite postavke zvuka
(str. 26).
 Za HDMI povezivanja pokušajte sledeće:
 Isključite i ponovo uključite uređaj.
 Isključite i ponovo uključite povezanu
opremu.  Odspojite i ponovo spojite
HDMI kabl.
 Za HDMI povezivanja, ako je uređaj povezan
na TV preko AV pojačala (prijemnika), pokušajte da povežete HDMI kabl direktno na TV.
Pogledajte i uputstvo za upotrebu isporučeno
uz AV pojačalo (prijemnik).
 HDMI OUT priključnica je povezana na DVI
uređaj (DVI priključnice ne podržavaju
audio signale).
 Uređaj povezan na HDMI OUT priključnicu
ne podržava audio format uređaja. Proverite
postavke zvuka (str. 26).
HD Audio signali (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i
DTS-HD Master Audio) ne emituju se kao
tok bitova (bitstream).
 Podesite "BD Audio MIX Setting" na "Off"
u meniju "Audio Settings" (str. 27).
 Proverite da li je povezano AV pojačalo
(prijemnik) kompatibilno sa svakim HD
Audio formatom.
Ne emituje se interaktivni zvuk.
 Podesite "BD Audio MIX Setting" na "On"
u meniju "Audio Settings" (str. 27).
Jezik prikaza na di spleju automatski se
menja kod spajanja na HDMI OUT
priključnicu.
 Ako je "Control for HDMI" podešeno na
"On" (str. 29), jezik prikaza na displeju
automatski se menja u zavisnosti od postavke
jezika na povezanom TV prijemniku (ako
promenite postavku na TV prijemniku, itd.).
 nastavlja se
31
Disk
Disk se ne može reprodukovati.
Došlo je do jačih šumova ili buke.
 Disk je zaprljan ili oštećen.
 Disk je okrenut naopako. Ubacite disk sa
stranom za reprodukciju okrenutom na dole.
 Smanjite jačinu zvuka povezanog TV
prijemnika.
 Format diska nije moguće reprodukovati na
ovom uređaju (str. 34).
 Uređaj ne može reprodukovati snimljeni disk
koji nije pravilno finalizovan.
 Regionalni kôd na BD ili DVD disku ne
podudara se s regionalnim kodom uređaja.
USB uređaj
DVD uređaj ne prepoznaje povezani USB
uređaj.
 Proverite da li je USB uređaj čvrsto povezan
na USB priključnicu.
 Proverite da li su USB uređaj ili kabl
oštećeni.
 Proverite da li je USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj povezan preko USB huba,
povežite USB uređaj direktno na uređaj.
BRAVIA Internet Video
Slika/zvuk su loši/prikaz nekih programa
gubi oštrinu, posebno tokom brzih ili
tamnih scena.
 Kvalitet slike/zvuka može biti lošiji u
zavisnosti od provajdera Internet sadržaja.
 Kvalitet slike/zvuka možete poboljšati promenom brzine veze. Preporučujemo vezu
brzine od najmanje 2,5 Mbps za video zapise
standardne rezolucije (10 Mbps za High
Definition video zapise).
 Ne sadrže svi video zapisi zvuk.
Slika je mala.
 Pritisnite  za povećanje.
32
Skype
 Pokušajte web kameru s mikrofonom odmaknuti od zvučnika povezanog TV prijemnika.
Mrežno povezivanje
Uređaj se ne može povezati na mrežu.
 Proverite vezu sa mrežom (str. 14) i mrežne
postavke (str. 29).
Ne možete povezati računar na Internet
nakon postupka "Wi-Fi Protected Setup
(WPS)".
 Bežične postavke rutera mogu se automatski
promeniti ako funkciju Wi-Fi Protected
Setup upotrebite pre podešavanja postavki
rutera. U tom slučaju promenite bežične
postavke na računaru.
Uređaj se ne može povezati na bežični LAN
ruter.
 Proverite da li je bežični LAN ruter uključen.
 U zavisnosti od uslova okoline, kao što su
materijal zidova, uslovi prijema radio talasa
ili prepreke između uređaja i bežičnog LAN
rutera, domet komunikacije može se
smanjiti. Primaknite uređaj i bežični LAN
ruter jedan drugom.
 Uređaji koji upotrebljavaju frekventni
pojas od 2,4 GHz, kao što su mikrotalasne
pećnice, Bluetooth ili bežični digitalni
uređaji mogu ometati komunikaciju.
Odmaknite uređaj od takvih uređaja ili ih
isključite.
Željeni bežični ruter nije pronađen čak i
kad izvedete pretraživanje ("Scan").
 Pritisnite RETURN za povratak na prethodni
displej i pokušajte ponovo da pokrenete "Scan".
Ako željeni bežični ruter još uvek nije
pronađen, pritisnite RETURN za odabir
ručne registracije ("Manual registration").
Kada uključite uređaj, na displeju se pojavi
poruka "A new software version is available.
Please go to the "Setup" section of the menu
and select "Network update" to perform
the update."
 Pogledajte "Network Update (nadogradnja
preko mreže)" (str. 25) kako biste nadogradili
uređaj na noviju verziju softvera.
Ne možete pokrenuti funkciju PARTY
STRAEMING.
 Proverite da li je "Party Auto Start" u "Network
Settings" podešeno na "On" (str. 30).
"Control for HDMI" (BRAVIA
Sync)
Funkcija "Control for HDMI" ne radi (BRAVIA
Sync).
 Podesite "Control for HDMI" na "On"
(str. 29).
 Ako promenite HDMI povezivanje,
isključite i ponovo uključite uređaj.
 Ako dođe do prekida napajanja, podesite
"Control for HDMI" na "Off", zatim podesite
"Control for HDMI" na "On" (str. 29).
 Proverite sledeće tačke i pogledajte uputstvo
za upotrebu isporučeno uz komponentu.
– proverite da li je povezana komponenta
kompatibilna sa funkcijom "Control for
HDMI".
– proverite da li je podešenje funkcije
"Control for HDMI" na povezanoj
komponenti ispravno.
 Kada uređaj povezujete na TV prijemnik
preko AV pojačala (prijemnika),
– ako AV pojačalo (prijemnik) nije kompatibilno s funkcijom "Control for HDMI"
nećete moći upravljati TV prijemnikom
preko uređaja.
– Ukoliko promenite HDMI vezu, odspojite
i ponovo spojite glavno napajanje, a ako
dođe do nestanka napajanja pokušajte
sledeće:  Odaberite odgovarajući ulaz
na AV pojačalu (prijemniku), tako se signal
uređaja pojavi na displeju TV prijemnika.
 Podesite "Control for HDMI" na "Off",
zatim podesite "Control for HDMI" na
"On" (str. 29). Pogledajte uputstvo za
upotrebu isporučeno uz AV pojačalo
(prijemnik).
Funkcija System Power-Off ne radi (BRAVIA Sync).
 Proverite da li su opcije "Control for HDMI"
i "HDMI: Linked to TV-off" podešene na
"On" (str. 28).
Ostalo
Reprodukcija ne počinje od početka
sadržaja.
 Pritisnite OPTIONS i odaberite "Play from
start."
Reprodukcija ne počinje od mesta na kom
ste je zaustavili.
 Mesto nastavka je možda izbrisano iz
memorije u zavisnosti od diska kada
– otvorite fioku diska.
– odspojite USB uređaj.
– reprodukujete neki drugi sadržaj.
– isključite uređaj.
Fioka diska ne može da se otvori, a na
displeju uređaja se prikazuje "LOCKED"
ili "TLK ON"
 Kada se prikaže "LOCKED", uređaj je zaključan. Za poništavanje zaključavanja, držite
pritisnutom tipku  na uređaju, dok se na
displeju ne ispiše "UNLOCK" (str. 7).
 Kad se pojavi "TLK ON", obratite se vašem
Sony prodavcu ili ovlašćenom lokalnom
Sony servisu.
Fioka diska se ne otvara i ne možete da
izvadite disk, čak ni nakon što pritisnete
.
 Pokušajte sledeće:  Isključite uređaj
i odspojite kabl napajanja.  Ponovo
povežite kabl napajanja i istovremeno držite
pritisnutom tipku  na uređaju.  Držite
pritisnutom tipku  na uređaju sve dok se
fioka ne otvori.  Izvadite disk.  Kad
se na displeju pojavi "OPEN", zadržite
pritisnutom tipku / na uređaju više od
10 sekundi, dok se uređaj ne isključi.
 nastavlja se
33
Na displeju je prikazano "Exxxx" ili
"FAN ERR".
 Ukoliko se pojavi oznaka "Exxxx" obratite
se najbližem Sony dobavljaču ili ovlašćenom
lokalnom Sony servisu i prenesite im kôd
greške.
 Ako se pojavi poruka "FAN ERR" pokušajte
sledeće:  Uverite se da ventilacioni otvori
na poleđini uređaja nisu blokirani.
 Postavite uređaj na mesto sa dovoljnom
ventilacijom kako u unutrašnjosti uređaja
ne bi došlo do nakupljanja toplote.
Uređaj ne reaguje ni na jednu tipku.
 Unutar uređaja se kondenzovala vlaga (str. 3).
 Zadržite pritisnutom tipku / na uređaju
više od 10 sekundi dok se indikatori na
displeju uređaja ne isključe.
Ako uređaj i dalje ne reaguje ni na jednu
tipku, odspojite i ponovo spojite kabl
napajanja.
Bežična veza
Bežični LAN standard:
IEEE802.11b/g/n
Frekventni opseg:
2,4 GHz pojas: Kanali 1-13
Modulacija:
DS-SS modem i OFDM modem
Uopšteno
Napajanje:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
22 W
Dimenzije (približno):
430 mm  199 mm  46 mm
(širina/dubina/visina) uključujući dodatne
delove
Masa (približno):
1,9 kg
Radna temperatura:
ºC do 35 ºC
Radna vlažnost:
2% do 80%
Isporučeni pribor
Tehnički podaci
Sistem
Laser: Poluprovodni laser
Daljinski upravljač (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
Tehnički podaci i dizajn podložni su promeni
bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
Ulazne i izlazne priključnice
(Naziv priključnice:
Vrsta priključnice/Nivo izlaza/Impedansa
tereta)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phono priključnica/2 Vrms/10 kilooma
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optička izlazna priključnica/–18 dBm
(talasna dužina 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono priključnica/0.5 Vp-p/75 oma
HDMI OUT:
HDMI 19-iglični standardni priključak
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, Pb, Pr):
Phono priključnica/Y: 1 Vp-p/
Pb, Pr: 0,7 Vp-p/75 oma
LINE OUT VIDEO:
Phono priključnica/1 Vp-p/75 ohma
LAN (100):
100BASE-TX Terminal
USB:
USB priključnica tipa A (za povezivanja
USB memorije, čitača memorijskih kartica,
digitalnih fotoaparata i digitalnih video
kamera)
34
Diskovi za reprodukciju
Blu-ray
disk*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Muzički CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1 Budući
da su tehnički podaci o Blu-ray disku
novi i još se razvijaju, neki se diskovi možda
neće moći reprodukovati u zavisnosti od vrste i
verzije diska. Audio izlaz se razlikuje u zavisnosti
od izvora, povezane izlazne priključnice i odabranih postavki zvuka.
*2 BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, uključujući tip BD-R
diska sa organskim pigmentom (tip LTH).
BD-R diskovi snimljeni na računaru ne mogu
se reprodukovati ako sadrže postscript.
*3
CD ili DVD diskovi ne mogu se reprodukovati
ako nisu pravilno finalizovani. Za dodatne
informacije, pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno uz uređaj za snimanje.
Diskovi koji se ne mogu reprodukovati
& BD diskovi sa kutijom
& BDXL diskovi
& DVD-RAM diskovi
& HD DVD diskovi
& DVD Audio diskovi
& PHOTO CD diskovi
& Dodatni deo CD diska sa podacima (CD-Extra)
& Super VCD diskovi
& Strana sa audio materijalom na DualDisc
diskovima
Napomena za diskove
Ovaj uređaj namenjen je reprodukciji diskova
koji su u skladu sa Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs i neki muzički diskovi
kodirani sa tehnologijom zaštite autorskih prava
nisu usklađeni s Compact Disc (CD) standardom i možda neće moći biti reprodukovani
na ovom proizvodu.
Tipovi datoteka koje se mogu
reprodukovati
Video
Format datoteke
Ekstenzije
MPEG-1 Video/
PS*1*2
MPEG-2 Video/PS,
TS*1*3
".mpg," ".mpeg,"
".m2ts," ".mts"
MPEG-4 AVC*1*2
".mkv," ".mp4,"
".m4v," ".m2ts,"
".mts"
WMV9*1*2
".wmv," ".asf"
AVCHD*2
*4
Xvid
".avi"
Muzika
Format datoteke
Ekstenzije
MP3 (MPEG-1 Audio ".mp3"
Layer III)
AAC*1*2*5
".m4a"
Napomena o funkcijama reprodukcije BD/
DVD diskova
WMA9
Standard*1*2*5
".wma"
Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova
mogu biti podešene od strane proizvođača
softvera. Pošto ovaj uređaj reprodukuje BD/
DVD diskove prema sadržaju diska koji su
napravili proizvođači softvera, neke funkcije
reprodukcije možda neće biti dostupne.
LPCM
".wav"
Napomena o dvoslojnim BD/DVD diskovima
Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno
prekinuti prilikom izmene slojeva.
Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD VIDEO)
Na poleđini vašeg uređaja odštampan je
regionalni kôd i uređaj može reprodukovati
samo BD-ROM/DVD VIDEO diskove sa
istim regionalnim kodom ili oznakom ALL .
Regionalni kôd
Fotografije
Format datoteke
Ekstenzije
JPEG
".jpg," ".jpeg"
*1 Uređaj ne reprodukuje datoteke kodirane DRM-om.
*2
Uređaj ne reprodukuje datoteku tog formata na
DLNA serveru.
*3
Uređaj može reprodukovati samo standard
definition video zapise na DLNA serveru.
*4
Uređaj reprodukuje datoteke AVCHD formata
koje su snimljene, na primer, digitalnom video
kamerom. Disk AVCHD formata nije moguće
reprodukovati ako nije pravilno finalizovan.
*5 Uređaj ne reprodukuje datoteke kodirane kao
Lossless.

& Neke datoteke možda nećete moći reprodukovati,
u zavisnosti od formata, kodiranja, uslovima
snimanja ili stanja DLNA servera.
& Neke kompjuterski obrađene datoteke se možda
neće reprodukovati.
 nastavlja se
35
& Uređaj prepoznaje sledeće datoteke ili foldere
na BD, DVD, CD diskovima i USB uređajima:
– do foldera na petom nivou hijerarhije
– do 500 datoteka na pojedinačnom nivou
& Uređaj može prepoznati sledeće datoteke ili
foldere sačuvane na DLNA serveru:
– do foldera na 20. nivou hijerarhije
– do 999 datoteka na pojedinačom nivou
& Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim
DVD uređajem.
& Uređaj prepoznaje Mass Storage Class (MSC)
uređaje (poput flash memorija ili HDD-a), uređaje
klase Still Image Capture Device (SICD) i tastaturu sa 101 tipkom (samo preko prednje USB
priključnice).
& Kako biste izbegli oštećivanje podataka, USB
memorije i spoljnih uređaja, isključite uređaj
prilikom povezivanja ili uklanjanja USB memorije ili spoljnih uređaja.
& Uređaj možda neće pravilno reprodukovati video
datoteke sa DATA CD diska snimljene pri visokoj
brzini bita. Savetujemo da takve datoteke reprodukujete sa DATA DVD diskova.
O sigurnosti bežičnog LAN-a
S obzirom da se komunikacija kod bežične
LAN funkcije obavlja putem radio talasa,
podložna je mogućnosti presretanja. Kako
bi se bežična komunikacija zaštitila, uređaj
podržava različite sigurnosne funkcije. Pripazite da pravilno konfigurišete sigurnosne
postavke u skladu sa mrežnim okruženjem.
͞No Security (bez sigurnosti)
Iako je podešavanje jednostavno, svako može
presresti bežičnu komunikaciju ili upasti u
vašu bežičnu mrežu, čak i bez sofisticiranog
alata. Imajte na umu da postoji opasnost od
neovlašćenog pristupa podacima ili presretanja
podataka.
͞WEP
WEP upotrebljava sigurnosne funkcije za
komunikaciju kako bi se sprečilo da drugi
korisnici presretnu komunikaciju ili upadnu
u bežičnu mrežu. WEP je tradicionalna tehnologija koja omogućuje spajanje i starijim
uređajima koji ne podržavaju TKIP/AES.
͞WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena
kako bi ispravila nedostatke WEP-a. TKIP
omogućava viši nivo sigurnosti u odnosu
na WEP.
36
͞WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je sigurnosna tehnologija koja upotrebljava napredne sigurnosne metode i razlikuje
se od WEP i TKIP.
AES omogućava viši nivo sigurnosti u
odnosu na WEP i TKIP.
Napomene o diskovima
& Kako bi disk ostao čist, držite ga za ivicu. Ne
dodirujte površinu.
Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine mogu oštetiti
disk.
& Ne izlažite disk direktnoj sunčevoj svetlosti i
izvorima toplote, na primer dovodima toplog
vazduha, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran
na direktnom suncu, jer može doći do znatnog
porasta temperature u autu.
& Nakon reprodukcije, odložite disk u pripadajuću
kutiju.
& Čistite disk krpom za čišćenje. Disk se briše od
sredine prema ivicama.
& Ne koristite rastvarače poput benzina, razređivača,
univerzalnih sredstava za diskove/sočiva, niti
antistatičke sprejeve namenjene vinil pločama.
& Ako ste ispisali nalepnicu za disk, sačekajte da
se osuši pre reprodukcije diska.
& Ne koristite sledeće diskove.
– Disk za čišćenje sočiva.
– Diskove koji nisu standardnog oblika (na primer,
kvadrat, srce).
– Diskove sa nalepnicom.
– Diskove sa celofanskom trakom ili ostatkom
lepka za nalepnice.
& Za uklanjanje ogrebotina sa strane diska sa koje
se vrši reprodukcija, nikad ne polirajte disk.
Brojčani kodovi TV prijemnika
kojima se može upravljati
Dok držite pritisnutom tipku -TV- /, brojčanim tipkama unesite kôd proizvođača.
Ako je navedeno više od jednog koda, pokušajte
da ih unesete jedan po jedan dok ne pronađete
onaj koji vaš TV prijemnik podržava.
Proizvođač
Brojčani kôd
Sony
01 (standardno)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Lista jezičkih kodova
Za detalje pogledajte "BD/DVD Viewing
Settings (postavke za gledanje BD/DVD
diskova)" (str. 27)
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988
(E/F) standardu.
Kôd Jezik
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
Afarski
Afrikaans
Arapski
Ajmarski
Baškirski
Bugarski
Bislamski
Tibetski
Katalanski
Češki
Danski
Butanski;
Dzongkha
Engleski
Španski
Baskijski
Finski
Fareski
Frizijski
Škotski Gelik
Guaranski
Hauski
Hrvatski
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abhazijski
Amharički
Asameski
Azerbejdžanski
Beloruski
Biharski
Bengalski
Bretonski
Korzikanski
Velški
Nemački
Grčki
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
Esperanto
Estonski
Perzijski
Fidži
Francuski
Irski
Galicijski
Gudžaratski
Hindi
Mađarski
Kôd Jezik
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
Armenski
Interlingue
Indonezijski
Talijanski
Japanski
Javanski
Kazahstanski
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
1299
Kambodžijski;
Kmerski
Korejski
Kurdski
Latinski
Laotinski; Lao
Letonski
Maorski
Malajalamski
Moldavski
Malajski
Burmski
Nepalski
Norveški
Oromo
Punjabi; Panjabi
Pashto; Pushto
Kečuanski
Kirundski; Rundi
Ruski
Sanskrt
Sangho; Sango
Singaleški;
Sinhaleski
Slovenski
Šona
Albanski
Sisvati; Svati
1300
Interlingua
Inupijak
Islandski
Hebrejski
Jidiš
Gruzijski
Grenlandski;
Kalaallisut
Kanada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1365
1376
1393
1408
1428
1436
1481
1483
1491
1498
1502
1505
Kašmirski
Kirgiški
Lingalski
Litvanski
Malaški
Makedonski
Mongolski
Maratijski
Malese; Malteški
Naurski
Holandski
Okcitanski
Orijski
Poljski
Portugalski
Retoromanski
Rumunski
Kinjarvandski
Sindi
Hrvatsko-srpski
Slovački
1507
1509
1512
1514
Sudanski
Svahili
Telugu
Tai
Turkmenski
Setsvanski;
Tswana
Turski
Tatarski
Ukrajinski
Uzbeški
Volapuk
Ksosa
Kineski
Neodređeno
1516
1521
1527
1529
1532
1535
Samoanski
Somalijski
Srpski
Sesoto; južni
Soto
Švedski
Tamilski
Tadžik
Tigrinjski
Tagaloški
Tonga; Ostrvo
Tonga
Tsonga
Twi
Urdu
Vijetnamski
Volof
Joruba
Zulu
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
1379
1403
1417
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
 nastavlja se
37
Ograničenje reprodukcije/kôd
područja
Za detalje pogledajte "Parental Control Area
Code" (str. 28).
Kôd Država
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
2427
2428
2489
2149
2086
2528
38
Argentina
Austrija
Brazil
Kina
Danska
Francuska
Grčka
Indija
Irska
Japan
Luksemburg
Meksiko
Novi Zeland
Pakistan
Poljska
Rusija
Špani ja
Švajcarska
Tajland
2047
2057
2090
2093
2165
2109
2219
2238
2254
2304
2363
2376
2379
2424
2436
2501
2499
2543
2184
Australija
Belgija
Čile
Kolumbija
Finska
Nemačka
Hong Kong
Indonezija
Italija
Koreja
Malezija
Holandija
Norveška
Filipini
Portugal
Singapur
Švedska
Tajvan
Velika Britanija
Softver ovog uređaja može se u budućnosti nadograditi. Pojedinosti o dostupnim
nadogradnjama potražite na: http://support.sony-europe.com/

Za korisne savete i informacije o Sony proizvodima i uslugama,
molimo posetite: www.sony-europe.com/myproduct/
4-267-227-11(1)
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising