Sony | BDP-S7200 | Sony BDP-S7200 Blu-ray Disc™ plejer sa funkcijom povećavanja rezolucije na 4K Uputstva za rukovanje

4-535-717-21(1) (SR)
Blu-ray Disc™ /
DVD plejer
Uputstvo za upotrebu
Početni koraci
Reprodukcija
Internet
Podešavanja
Hvala vam na kupovini. Pre korišćenja plejera,
pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
BDP-S7200
Dodatne informacije
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Da biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište
uređaja. Popravke bi trebalo da obavljaju samo
osposobljeni serviseri.
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom morate
da zamenite samo kod ovlašćenog servisera.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute
baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu i vatri.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji
mogu oštetiti vid. Budući da je laserski zrak koji se
koristi u ovom Blu-ray Disc/DVD plejeru štetan
za oči, ne pokušavajte da otvarate kućište uređaja.
Popravke bi trebalo da obavljaju samo
osposobljeni serviseri.
Ova oznaka se nalazi na zaštitnom kućištu lasera
u kućištu uređaja.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao CLASS 1 LASER
proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se
nalazi na zadnjoj strani uređaja.
2
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne sme
tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da
odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod.
Odnosi se
samo na
Evropu
Odlaganje potrošenih
baterija (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
skupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju
označava da se baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola
može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno
zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je u njeno ime
proizvela druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa
usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske
unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom
predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili
garancijom pogledajte adrese koje su navedene
na zasebnom servisnom ili garantnom listu.
Mere opreza
• Ovaj uređaj radi na naponu od 220 V – 240 V
AC, 50/60 Hz. Proverite da li radni napon
uređaja odgovara lokalnom izvoru napajanja.
• Postavite uređaj tako da se kabl za napajanje
naizmeničnom strujom može brzo iskopčati iz
zidne utičnice u slučaju nevolje.
Mere opreza
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je
u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
direktivi kada se za povezivanje koristi kabl
kraći od 3 metra.
O postavljanju
• Postavite plejer na mesto sa odgovarajućom
ventilacijom kako biste sprečili njegovo
zagrevanje.
• Da biste umanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavesama itd.
• Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (kao što su upaljene sveće).
• Ne postavljajte plejer u uski prostor, na
primer policu za knjige ili sličan prostor.
• Ne postavljajte plejer na otvorenom
prostoru, vozila, brodove ili druga prevozna
sredstva.
• Ako plejer direktno unesete iz hladnog
u toplo mesto ili ga postavite u prostoriju sa
dosta vlage, može doći do kondenzacije
vlage na sočivima unutar plejera. Ako se to
desi, plejer možda neće raditi pravilno.
U tom slučaju izvadite disk i ostavite plejer
uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
• Ne postavljajte plejer u nagnuti položaj.
On je dizajniran samo za rad
u horizontalnom položaju.
• Ne stavljajte metalne predmete ispred
uređaja. Oni mogu ograničiti prijem
radio talasa.
• Ne postavljajte plejer na mesto gde se koristi
medicinska oprema. To može dovesti do
kvara medicinske opreme.
• Ako koristite pejsmejker ili drugi medicinski
uređaj, posavetujte se sa svojim lekarom ili
proizvođačem medicinskog uređaja pre
korišćenja funkcije za bežični LAN.
• Ovaj plejer bi trebalo da postavite i koristite
tako da razmak između tela osobe i plejera
bude najmanje 20 cm (izuzimajući
ekstremitete: ruke, šake, stopala, članke).
3
• Ne stavljajte teške ili nestabilne predmete
na plejer.
• Na ležište za disk ne stavljajte druge
predmete, već isključivo diskove. Ukoliko to
uradite, može doći do oštećenja plejera ili
predmeta.
• Kada premeštate plejer, izvadite disk iz
ležišta za disk. Ako to ne uradite, disk se
može oštetiti.
• Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom i sve ostale kablove iz plejera kada
ga premeštate.
O čišćenju
O izvorima napajanja
O zameni delova
• Plejer se napaja naizmeničnom strujom
sve dok je priključen na zidnu utičnicu,
čak i kada je sam plejer isključen.
• Ako plejer nećete koristiti duže vremena,
izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
Da biste izvukli kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite ga držeći
utikač a nikad kabl.
• Pridržavajte se sledećih saveta kako biste
sprečili oštećenje kabla za napajanje
naizmeničnom strujom. Nemojte koristiti
kabl za napajanje naizmeničnom strujom
ukoliko je oštećen jer to može izazvati
strujni udar ili požar.
– Ne postavljajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom tako da bude
priklješten između plejera i zida, police itd.
– Ne stavljate teške predmete na kabl za
napajanje naizmeničnom strujom niti
ga vucite.
U slučaju popravke ovog plejera, zamenjeni
delovi se mogu ponovo iskoristiti ili reciklirati.
Čistite kućište, panel i kontrole mekanom
krpom. Ne koristite abrazivne materijale,
prašak za ribanje ili rastvor poput alkohola
ili benzina.
O diskovima za čišćenje, sredstvima za
čišćenje diskova/sočiva
Nemojte da koristite diskove za čišćenje
ili sredstva za čišćenje diskova/sočiva
(uključujući ona u tečnom obliku ili obliku
spreja). To može dovesti do kvara uređaja.
O povezivanju na HDMI OUT priključak
Obratite pažnju na sledeće jer nepravilnim
rukovanjem možete oštetiti HDMI OUT
priključak i konektor.
• Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključak
na zadnjoj strani plejera sa HDMI
konektorom prateći njihov oblik. Uverite se
da konektor nije okrenut ili nakrivljen.
• Obavezno iskopčajte HDMI kabl kada
premeštate plejer.
O podešavanju jačine zvuka
Ne pojačavajte zvuk dok slušate deo zvučnog
zapisa koji je snimljen sa veoma niskim tonom
ili bez tona. Može doći do oštećenja sluha ili
zvučnika kada nivo zvuka dostigne najvišu
vrednost.
4
• Čvrsto držite HDMI konektor prilikom
povezivanja ili iskopčavanja HDMI kabla.
Ne uvrćite HDMI konektor i nemojte ga
silom povezivati na priključak HDMI OUT.
O gledanju 3D video snimaka
Zaštita od kopiranja
Kod nekih osoba se može javiti osećaj
nelagodnosti prilikom gledanja 3D video
snimaka (na primer, naprezanje očiju, zamor
ili mučnina). Sony preporučuje svim
korisnicima da prave redovne pauze prilikom
gledanja 3D video snimaka. Dužina
i učestalost pauza zavise od osobe do osobe.
Sami odlučite šta vam najviše odgovara.
Ako iskusite bilo kakvu nelagodnost, trebalo
bi da prekinete sa gledanjem 3D video snimka
dok osećaj nelagodnosti ne prođe. Obratite se
doktoru ako smatrate da je to neophodno.
Takođe bi trebalo da pročitate (i) uputstvo za
upotrebu i/ili poruku upozorenja za svaki
uređaj koji koristite sa ovim proizvodom ili za
Blu-ray Disc sadržaj koji se reprodukuje na
ovom proizvodu i (ii) posetite naš veb-sajt
(http://www.sony-europe.com/myproduct/)
da biste saznali najnovije informacije. Vid
male dece (naročite one mlađe od šest godina)
se još razvija. Posavetujte se sa doktorom
(pedijatrom ili oftalmologom) pre nego što
dozvolite deci da gledaju 3D video snimke.
Odrasli bi trebalo da nagledaju decu da bi bili
sigurni da se pridržavaju gorenavedenih
preporuka.
Imajte u vidu napredne sisteme za zaštitu
sadržaja koji se koriste u Blu-ray Disc™
i DVD medijumima. Ovi sistemi, koji se
nazivaju AACS (Advanced Access Content
System) i CSS (Content Scramble System),
mogu da sadrže ograničenja koja se odnose na
reprodukciju, emitovanje putem analognog
izlaza i ostale slične funkcije. Rad ovog
proizvoda i postavljena ograničenja mogu da
se razlikuju u zavisnosti od datuma njegove
kupovine jer upravni odbor organizacije
AACS može da prihvati ili promeni pravila
za ograničenja nakon datuma kupovine.
VAŽNA NAPOMENA
Pažnja: Ovaj plejer može da neograničeno
prikazuje statične slike ili meni sistema na
ekranu vašeg televizora. Ako se statična
slika ili meni sistema prikazuju na ekranu
televizora u dužem vremenskom periodu,
rizikujete trajno oštećenje ekrana
televizora. Posebno su osetljivi plazma
televizori i projekcioni televizori.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa plejerom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Napomena o tehnologiji Cinavia
U ovom proizvodu se koristi tehnologija
Cinavia radi sprečavanja neovlašćene upotrebe
kopija određenih komercijalnih filmova i video
snimaka, kao i njihovih zvučnih zapisa. Kada se
otkrije zabranjena upotreba neovlašćene
kopije, prikazaće se poruka a reprodukcija
ili kopiranje će biti prekinuti.
Za više informacija o tehnologiji Cinavia
posetite Cinavia informativni centar za
korisnike na adresi http://www.cinavia.com.
Ako želite da dobijete dodatne informacije
o tehnologiji Cinavia, pošaljite nam poštansku
dopisnicu sa svojom adresom na:
Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Autorska prava i zaštićeni znakovi
• „AVCHD“ i logo „AVCHD 3D/
Progressive“ su zaštićeni znakovi kompanija
Panasonic Corporation i Sony Corporation.
• Java je registrovani zaštićeni znak
kompanije Oracle i/ili njenih podružnica.
•
, „XMB“ i „xross media bar“ su zaštićeni
znakovi kompanija Sony Corporation i Sony
Computer Entertainment Inc.
• Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic i simbol sa
duplim D su zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
• Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno po
licenci kompanije DTS Licensing Limited.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
6
DTS, DTS-HD, simbol, kao i DTS i simbol
zajedno, registrovani su zaštićeni znakovi,
a DTS-HD Master Audio je zaštićeni znak
kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava
zadržana.
Termini HDMI® i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kao i HDMI logo su
zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi organizacije HDMI Licensing LLC
u SAD i ostalim zemljama.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™,
BD-Live™, BONUSVIEW™ i logoi su
zaštićeni znakovi organizacije Blu-ray Disc
Association.
„DVD Logo“ je zaštićeni znak kompanije
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
Logotipi „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“
i „CD“ su zaštićeni znakovi.
„BRAVIA“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje
zvuka i patente su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
Ovaj proizvod sadrži patentiranu
tehnologiju po licenci kompanije Verance
Corporation i zaštićen je patentom
7.369.677 u SAD i ostalim patentima koji
su izdati ili na čekanju u SAD i drugim
zemljama, dok su određeni aspekti ove
tehnologije zaštićeni autorskim pravima
i poslovnom tajnom. Cinavia je zaštićeni
znak kompanije Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Sva prava zadržava Verance. Obrnuti
inženjering ili rasklapanje nisu dozvoljeni.
Windows Media je registrovani zaštitni znak
ili zaštitni znak korporacije Microsoft
u SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja
podleže određenim pravima na
intelektualnu svojinu korporacije Microsoft.
Upotreba ili distribucija te tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez
odgovarajućih licenci korporacije
Microsoft.
Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju
Microsoft PlayReady™ za pristup sadržaju
da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu,
uključujući sadržaj zaštićen autorskim
pravima. Ovaj uređaj koristi tehnologiju
PlayReady da bi pristupio PlayReady
zaštićenom sadržaju i/ili WMDRM
zaštićenom sadržaju. Ako uređaj ne uspe da
na odgovarajući način ograniči upotrebu
sadržaja, vlasnici sadržaja bi trebalo da traže
od Microsoft-a da opozove mogućnost
uređaja da reprodukuje sadržaj zaštićen
tehnologijom PlayReady. Opoziv ne bi
trebalo da utiče na nezaštićen sadržaj ili
sadržaj koji je zaštićen drugim
tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici
sadržaja od vas mogu tražiti da nadogradite
PlayReady da biste mogli da pristupite
njihovom sadržaju. Ako odbijete
nadogradnju, nećete moći da pristupite
sadržaju koji zahteva nadogradnju.
• Tehnologiju za prepoznavanje muzike
i video snimaka i srodne podatke
obezbeđuje Gracenote®. Gracenote je
industrijski standard za tehnologiju
prepoznavanja muzike i isporuke srodnog
sadržaja. Više informacija možete da saznate
na sajtu www.gracenote.com.
Podaci o CD, DVD, Blu-ray Disc
medijumima i muzici i video snimcima koje
obezbeđuje Gracenote, Inc., autorska prava
© 2000. do danas Gracenote. Gracenote
softver, copyright © 2000. danas Gracenote.
Na ovaj proizvod i uslugu se primenjuje
jedan ili više patenata u vlasništvu
kompanije Gracenote. Posetite veb sajt
kompanije Gracenote da biste videli
delimičnu listu korišćenih Gracenote
patenata. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenote logo i logotip
i „Powered by Gracenote“ logo su
registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni
znakovi kompanije Gracenote u SAD
i/ili ostalim zemljama.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi
Alliance® su registrovani zaštićeni znakovi
organizacije Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
i Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ su zaštićeni
znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED je oznaka za
sertifikaciju organizacije Wi-Fi Alliance.
• Oznaka Wi-Fi Protected Setup Identifier
Mark je oznaka organizacije Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, logo DLNA i DLNA
CERTIFIED™ su zaštićeni znakovi, oznake
usluge ili oznake za sertifikaciju organizacije
Digital Living Network Alliance.
• Opera® Devices SDK kompanije
Opera Software ASA. Copyright 1995-2013
Opera Software ASA. Sva prava zadržana.
• Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju
njihovim vlasnicima.
• Nazivi ostalih sistema i proizvoda su obično
zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi proizvođača. Oznake ™ i ® nisu
navedene u ovom dokumentu.
Gracenote® ugovor o licenciranju za krajnjeg
korisnika
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver
kompanije Gracenote, Inc. koja se nalazi
u Emervilu, Kalifornija („Gracenote“). Softver
kompanije Gracenote („Gracenote softver“)
omogućava ovoj aplikaciji identifikaciju diska
i/ili datoteke i pribavljanje informacija koje se
odnose na muziku uključujući naziv,
izvođača, numeru i naslov („Gracenote
podaci“) sa servera na mreži ili ugrađenih baza
podataka (zbirnim imenom, „Gracenote
serveri“), kao i obavljanje ostalih funkcija.
Gracenote podatke možete da koristite samo
u skladu sa predviđenim funkcijama ove
aplikacije ili uređaja za krajnjeg korisnika.
Pristajete na to da ćete Gracenote podatke,
Gracenote softver i Gracenote servere koristiti
isključivo za ličnu i nekomercijalnu svrhu.
Pristajete na to da Gracenote softver ili bilo
koje druge Gracenote podatke nećete ustupati,
kopirati ili prenositi trećim stranama.
PRISTAJETE NA TO DA GRACENOTE
PODATKE, GRACENOTE SOFTVER ILI
GRACENOTE SERVERE NEĆETE
KORISTITI ILI ZLOUPOTREBLJAVATI,
OSIM AKO TO NIJE OVDE IZRIČITO
DOZVOLJENO.
Pristajete na to da će vaša neisključiva licenca
za korišćenje Gracenote podataka, Gracenote
softvera i Gracenote servera biti ukinuta
ukoliko prekršite ova ograničenja. Ako vaša
licenca bude ukinuta, pristajete na to da ćete
u potpunosti prestati da koristite Gracenote
podatke, Gracenote softver i Gracenote
servere. Gracenote zadržava sva prava na
Gracenote podatke, Gracenote softver
i Gracenote servere, uključujući sva vlasnička
prava. Gracenote nije dužan da vam plati za
bilo koju informaciju koju pružite, ni pod
kakvim okolnostima. Pristajete na to da
Gracenote, Inc. može direktno i u sopstveno
ime sprovede svoja prava po ovom ugovoru
protiv vas.
Gracenote usluga koristi jedinstveni
identifikator za praćenje upita koji se koristi
u statističke svrhe. Svrha nasumično
dodeljenog numeričkog identifikatora je da
omogući Gracenote usluzi da broji upite bez
mogućnosti da sazna bilo šta o vama.
Za više informacija pogledajte veb-stranicu
Gracenote smernica privatnosti za uslugu
Gracenote.
7
Gracenote softver i svaki Gracenote podatak
su licencirani u „VIĐENOM STANJU“.
Gracenote ne daje nikakve izričite ili
podrazumevane garancije za tačnost
Gracenote podataka sa Gracenote servera.
Gracenote zadržava pravo da izbriše podatke
sa Gracenote servera ili promeni kategorije
podataka iz bilo kog razloga koji Gracenote
smatra dovoljnim. Ne garantujemo da su
Gracenote softver ili Gracenote serveri bez
grešaka niti neprekidan rad Gracenote
softvera ili Gracenote servera. Gracenote nije
dužan da vam pruža nove, poboljšane ili
dodatne tipove podataka ili kategorije koje će
možda pružati u budućnosti i može slobodno
da prekine da vam pruža uslugu u bilo kom
trenutku.
GRACENOTE SE ODRIČE SVIH
GARANCIJA, IZRIČITIH ILI
PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI,
ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA
PODRAZUMEVANE GARANCIJE
O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE
I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU,
NASLOVU I NEKRŠENJU AUTORSKIH
PRAVA. GRACENOTE NE GARANTUJE
REZULTATE KOJE ĆETE POSTIĆI
UPOTREBOM GRACENOTE SOFTVERA
ILI BILO KOJEG GRACENOTE SERVERA.
GRACENOTE NI U KOM SLUČAJU NE
ODGOVARA ZA POSLEDIČNU ILI
SLUČAJNU ŠTETU NITI ZA GUBITAK
PROFITA ILI PRIHODA.
© 2000. do danas. Gracenote, Inc.
8
Sadržaj
2
3
UPOZORENJE
Mere opreza
Početni koraci
10
15
17
17
Vodič za delove i kontrole
Korak 1: Povezivanje plejera
Korak 2: Priprema za mrežnu vezu
Korak 3: Easy Setup (Jednostavno podešavanje)
Reprodukcija
19
21
21
24
Reprodukcija diska
Reprodukcija sa USB uređaja
Reprodukcija putem mreže
Dostupne opcije
Internet
27
Pregledanje veb-sajtova
Podešavanja
29
29
29
31
32
33
34
34
35
36
36
Korišćenje menija za podešavanje
[Software Update] (Ažuriranje softvera)
[Screen Settings] (Podešavanja ekrana)
[Audio Settings] (Podešavanja za zvuk)
[BD/DVD Viewing Settings] (Podešavanja za gledanje
BD/DVD diskova)
[Parental Control Settings] (Podešavanja roditeljskog nadzora)
[Music Settings] (Podešavanja za muziku)
[System Settings] (Podešavanja sistema)
[Network Settings] (Podešavanja za mrežu)
[Easy Network Settings] (Jednostavno podešavanje mreže)
[Resetting] (Vraćanje na početne vrednosti)
Dodatne informacije
37
42
Rešavanje problema
Specifikacije
9
Početni koraci
Vodič za delove i kontrole
Prednji panel
A Ležište za disk
B Z (otvaranje/zatvaranje)
C Displej na prednjoj tabli
D
(USB) priključak
Povežite USB uređaj na ovaj
priključak.
E Senzor za daljinski upravljač
F [/1 (uključivanje/režim
mirovanja)
Uključivanje plejera ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
10
Zaključavanje ležišta za disk
(blokada za decu)
Ležište za disk možete da zaključate
da biste sprečili slučajno otvaranje.
Kada je plejer uključen, pritisnite tastere
x (zaustavljanje), HOME i TOP MENU
na daljinskom upravljaču da biste
zaključali ili otključali ležište.
Zadnji panel
Početni koraci
A Priključak DIGITAL OUT (COAXIAL)
B Priključak LAN (100)
C Priključak HDMI OUT
D
(USB) priključak
11
A Z (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje ležišta
za disk.
Daljinski upravljač
Funkcije koje su dostupne na daljinskom
upravljaču se razlikuju u zavisnosti od
diska ili situacije.
-TV- t (biranje ulaza na TV-u)
Prebacivanje između TV-a i drugih
uređaja priključenih na ulaz.
-TV- [/1 (uključivanje TV-a/režim
mirovanja)
Uključivanje TV-a ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
TOP MENU
POP UP/
MENU
RETURN
OPTIONS
HOME
SEN
SUBTITLE
NETFLIX
AUDIO
DISPLAY
[/1 (uključivanje/režim
mirovanja)
Uključivanje plejera ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
B Tasteri u boji (crveni/zeleni/žuti/
plavi)
Tasterske prečice za interaktivne
funkcije.
C TOP MENU
Otvaranje ili zatvaranje glavnog
menija BD ili DVD diska.
POP UP/MENU
Otvaranje ili zatvaranje iskačućeg
menija BD-ROM diska ili menija
DVD diska.
OPTIONS (stranica 24)
Prikazivanje dostupnih opcija na
ekranu.
RETURN
Povratak na prethodni ekran.
</M/m/,
Pomeranje kursora radi izbora
prikazane stavke.
b
z
Na tasterima N, 2 + i AUDIO nalazi se
mala izbočina. Koristite je kao referencu kada
upravljate plejerom.
12
M/m kao tasterska prečica za
pronalaženje numere tokom
reprodukcije muzičkog CD-a.
Centralni taster (ENTER)
Ulazak u izabranu stavku.
HOME
Ulazak u glavni meni plejera.
Prikazivanje pozadinske slike kada
ga pritisnete na ikoni kategorije
glavnog menija.
SEN (stranica 21)
Pristup onlajn usluzi
„Sony Entertainment Network™“.
D m/M (brzo premotavanje
unazad/unapred)
• Brzo premotavanje diska unazad/
unapred kada pritisnete ovaj taster
tokom reprodukcije. Svaki put
kada pritisnete ovaj taster tokom
reprodukcije video zapisa, brzina
premotavanja se menja.
• Aktiviranje usporene reprodukcije
kada se drži pritisnut više od jedne
sekunde dok je reprodukcija
pauzirana.
• Reprodukcija pojedinačnih
kadrova kada ga na kratko
pritisnete dok je reprodukcija
pauzirana.
SUBTITLE (stranica 33)
Biranje jezika titla kada se na
BD-ROM/DVD VIDEO disku
nalaze titlovi na više jezika.
Početni koraci
NETFLIX
Pristup onlajn usluzi „NETFLIX“.
Za više detalja o onlajn usluzi
NETFLIX, posetite sledeći veb-sajt
i pogledajte odeljak za česta pitanja:
http://support.sony-europe.com/
x (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije
i pamćenje mesta zaustavljanja
(tačka za nastavak reprodukcije).
Tačka za nastavak reprodukcije
naslova/numere je tačka na kojoj
ste poslednji put zaustavili
reprodukciju ili poslednja
fotografija koju ste pregledali
iz fascikle sa fotografijama.
2 (jačina zvuka) +/–
Podešavanje jačine zvuka televizora.
AUDIO (stranica 33)
Biranje jezika numere kada se na
BD-ROM/DVD VIDEO disku
nalaze numere na više jezika.
Biranje zvučne numere na CD-u.
(isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka.
DISPLAY (stranica 20)
Prikazivanje informacija
o reprodukciji i pretraživanju
veba na ekranu televizora.
N (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
./> (prethodno/sledeće)
Prelazak na prethodno/sledeće
poglavlje, numeru ili datoteku.
X (pauza)
Pauziranje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
13
Prikaz glavnog menija
Glavni meni će se prikazati kada
pritisnete HOME. Izaberite kategoriju
koristeći </,. Izaberite stavku
pomoću tastera M/m i pritisnite ENTER.
Stavka
Kategorija
[Setup] (Podešavanje):
Prilagođavanje podešavanja plejera.
[Photo] (Fotografije): Prikaz
fotografija.
[Music] (Muzika): Reprodukcija
muzike.
[Video] (Video zapisi):
Reprodukcija video snimaka.
[Input] (Ulaz): Aktiviranje funkcije
Screen mirroring (preslikavanje
ekrana) sa kompatibilnim izvornim
uređajem.
[Network] (Mreža): Prikazivanje
mrežnih stavki.
14
Korak 1: Povezivanje plejera
Ne povezujte kabl za napajanje sve dok ne povežete sve ostale kablove.
Povezivanje sa televizorom
Povežite plejer sa TV-om pomoću HDMI kabla velike brzine prenosa.
Početni koraci
HDMI kabl velike brzine
prenosa (ne isporučuje se)
Visok kvalitet
15
Povezivanje sa AV pojačalom (risiverom)
Izaberite jedan od sledećih načina povezivanja u skladu sa ulaznim priključcima
na vašem AV pojačalu (risiveru). Kada izaberete A ili B, unesite odgovarajuća
podešavanja u okviru [Audio Settings] (Podešavanja za zvuk) (stranica 31).
HDMI kabl velike brzine prenosa (ne isporučuje se)
HDMI kabl velike brzine
prenosa (ne isporučuje se)
t Podesite [BD Audio MIX Setting]
(Podešavanje miksa zvuka sa BD diska) (stranica 32).
Koaksijalni digitalni kabl
(ne isporučuje se)
b
Nemojte postavljati plejer direktno na AV pojačalo (risiver).
16
Korak 2: Priprema za
mrežnu vezu
Ako plejer ne želite da povežete na mrežu,
idite na „Korak 3: Easy Setup
(Jednostavno podešavanje)“ (stranica 17).
Za povezivanje na priključak LAN (100)
na plejeru koristite LAN kabl.
Kada prvi put uključite uređaj
Sačekajte malo dok se plejer ne
uključi i ne pokrene [Easy Initial
Settings] (Jednostavno početno
podešavanje).
1
Umetnite dve baterije R03 (veličina AAA)
tako da oznake polariteta 3 i #
odgovaraju oznakama u odeljku za
baterije daljinskog upravljača.
2
Priključite plejer na mrežno napajanje.
Početni koraci
Wired Setup
Korak 3: Easy Setup
(Jednostavno podešavanje)
LAN kabl
(ne isporučuje se)
Širokopojasni
ruter
ADSL modem/ Internet
kablovski
modem
z
Preporučujemo vam da koristite oklopljeni
i ravni interfejs kabl (LAN kabl).
Wireless Setup
Koristite bežični LAN koji je ugrađen
u plejer.
na mrežno napajanje
3
Pritisnite [/1 da biste uključili plejer.
LAN kabl (ne isporučuje se)
Ruter za
bežični LAN
ADSL modem/ Internet
kablovski modem
17
4
Uključite TV i izaberite odgovarajući
ulaz na televizoru. Na TV ekranu će se
prikazati signal sa plejera.
5
Obavite [Easy Initial Settings]
(Jednostavno početno podešavanje).
Pratite uputstva na ekranu da biste
uneli osnovna podešavanja koristeći
</M/m/, i ENTER na
daljinskom upravljaču.
</M/m/,
ENTER
b
• Kada obavite [Easy Initial Settings]
(Jednostavno početno podešavanje),
izaberite [Easy Network Settings]
(Jednostavno podešavanje mreže) da biste
mogli da koristite mrežne funkcije plejera.
• Da biste omogućili bežičnu vezu, podesite
[Internet Settings] (Podešavanja za internet)
u [Network Settings] (Podešavanja za
mrežu) na [Wireless Setup(built-in)]
(Bežično povezivanje (ugrađena funkcija)).
• Da biste onemogućili bežičnu vezu, podesite
[Internet Settings] (Podešavanja za internet)
u [Network Settings] (Podešavanja za
mrežu) na [Wired Setup] (Povezivanje
kablom).
18
Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE
Reprodukcija
Reprodukcija diska
Listu podržanih diskova pogledajte
u poglavlju stranica 42.
Izaberite odgovarajući ulaz na
televizoru tako da se signal sa plejera
pojavi na ekranu televizora.
2
Pritisnite Z i postavite disk na ležište
za disk.
*
1
Kao lokalno skladište koristite USB
memoriju kapaciteta 1 GB ili većeg.
2
Strana sa koje se reprodukuje sadržaj je
okrenuta nadole
3
Pritisnite Z da biste zatvorili ležište
za disk.
Pokrenuće se reprodukcija.
Ako reprodukcija ne počne
automatski, izaberite
u kategoriji
[Video] (Video zapisi),
[Music] (Muzika) ili
[Photo]
(Fotografije), a zatim pritisnite
ENTER.
Priključite USB memoriju na USB
priključak na zadnjoj strani plejera
(stranica 11).
Reprodukcija
1
Neki BD-ROM diskovi sa „BD-LIVE“
logotipom* imaju dodatne sadržaje
i informacije koje možete da preuzmete
i uživate u njima.
Priprema za BD-LIVE (samo BD-LIVE).
• Povežite plejer sa mrežom
(stranica 17).
• Podesite [BD Internet
Connection] (Internet veza za
BD disk) u [BD/DVD Viewing
Settings] (Podešavanja za gledanje
BD/DVD diskova) na [Allow]
(Dozvoli) (stranica 33).
3
Umetnite BD-ROM koji sadrži
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Postupak se razlikuje u zavisnosti
od diska. Pročitajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz disk.
z
Da biste izbrisali podatke na USB memoriji,
izaberite [Delete BD Data] (Izbriši BD
podatke) u kategoriji
[Video]
(Video zapisi), a zatim pritisnite ENTER.
Svi podaci u fascikli buda biće izbrisani.
19
Uživanje u Blu-ray 3D diskovima
Možete da uživate u Blu-ray 3D Disc
diskovima sa „Blu-ray 3D“ logoom*.
*
1
Priprema za reprodukciju
Blu-ray 3D Disc.
• Povežite plejer sa
3D-kompatibilnim uređajem
pomoću HDMI kabla velike
brzine prenosa.
• Podesite [3D Output Setting]
(Podešavanje 3D prikaza)
i [TV Screen Size Setting for 3D]
(Podešavanje veličine ekrana
televizora za 3D) u [Screen
Settings] (Podešavanja ekrana)
(stranica 29).
2
Prikazivanje informacija
o reprodukciji
Informacije o reprodukciji možete da
prikažete pritiskom na taster DISPLAY.
Prikazane informacije se razlikuju u
zavisnosti od vrste diska i statusa plejera.
Primer: prilikom reprodukcije
BD-ROM diska
Umetnite Blu-ray 3D Disc.
Postupak se razlikuje u zavisnosti
od diska. Pročitajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz disk.
A Izlazna rezolucija/video frekvencija
B Broj ili naziv naslova
C Trenutno izabrani ugao
z
Takođe pogledajte uputstva za upotrebu koja
ste dobili uz TV i povezani uređaj.
D Trenutno izabrano podešavanje
za zvuk
E Dostupne funkcije (
audio,
titl)
ugao,
F Informacije o reprodukciji
Prikazuju se režim reprodukcije,
traka statusa reprodukcije, vrsta
diska, video kodek, brzina protoka,
vrsta ponavljanja, proteklo vreme
i ukupno vreme reprodukcije.
G Broj poglavlja
20
Reprodukcija sa USB
uređaja
Za „Podržani tipovi datoteka“ pogledajte
stranica 44.
1
Priključite USB uređaj na USB priključak
na plejeru (stranica 10).
2
U glavnom meniju izaberite kategoriju
[Video] (Video zapisi), [Music]
(Muzika) ili [Photo] (Fotografije)
koristeći </,.
3
Izaberite
[USB device] (USB uređaj)
koristeći M/m i pritisnite ENTER.
Reprodukcija putem mreže
Uživanje u usluzi Sony
Entertainment Network
Izaberite internet sadržaj i brojne
zabavne sadržaje na zahtev koristeći
</M/m/,, a zatim pritisnite
ENTER.
Kontrolna tabla tokom video striminga
Kontrolna tabla će se prikazati kada
počne reprodukcija datoteke video
zapisa. Prikazane stavke se mogu
razlikovati u zavisnosti od dobavljača
internet sadržaja.
Da biste je ponovo prikazali, pritisnite
DISPLAY.
A Prikaz kontrola
Pritisnite </M/m/, ili ENTER
za radnje tokom reprodukcije.
B Traka statusa reprodukcije
Traka statusa, kursor koji označava
trenutnu poziciju, vreme
reprodukcije, trajanje datoteke
video zapisa
Sony Entertainment Network je usluga
za isporuku izabranog internet sadržaja
i najrazličitijih zabavnih sadržaja na
zahtev direktno na vaš plejer.
C Stanje mreže
označava jačinu signala za
bežičnu vezu.
označava žičnu vezu.
z
• Za reprodukciju nekih internet sadržaja
potrebna je registracija preko računara.
• Neki internet sadržaji možda neće biti
dostupni u određenim regionima/zemljama.
D Brzina mrežnog prenosa
1
2
Reprodukcija
Pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz USB uređaj pre
nego što ga priključite.
3
E Naziv datoteke sledećeg video zapisa
F Naziv datoteke trenutno izabranog
video zapisa
Povežite plejer sa mrežom (stranica 17).
Pritisnite taster SEN na daljinskom
upravljaču.
21
Reprodukcija datoteka na kućnoj
mreži (DLNA)
DLNA-kompatibilni proizvod može
putem mreže da reprodukuje datoteke
video zapisa/muzike/fotografija koje su
uskladištene na drugom DLNAkompatibilnom proizvodu.
1
Kada na ovom uređaju reprodukujete
datoteke sa DLNA servera, možete da
koristite proizvod koji je kompatibilan sa
DLNA kontrolerom (na primer, telefon)
da biste upravljali reprodukcijom.
Priprema za korišćenje funkcije DLNA.
• Povežite plejer sa mrežom
(stranica 17).
• Pripremite ostale neophodne
DLNA kompatibilne proizvode.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz proizvod.
Reprodukcija datoteke sa DLNA servera
putem ovog uređaja (DLNA plejera)
Server
Plejer
Izaberite ikonu DLNA servera
u kategoriji
[Video] (Video zapisi),
[Music] (Muzika) ili
[Photo]
(Fotografije), a zatim izaberite datoteku
koju želite da reprodukujete.
22
Reprodukcija datoteke sa DLNA servera
putem drugog uređaja (DLNA prikazivača)
Server
Prikazivač
Kontroler
Upravljajte ovim uređajem koristeći
DLNA kontroler. Pogledajte priručnik
koji ste dobili uz DLNA kontroler.
Korišćenje aplikacije
„TV SideView“
b
Registracija je moguća samo u glavnom
meniju.
„Screen mirroring“ je funkcija za prikaz
ekrana mobilnog uređaja na TV-u
pomoću tehnologije Miracast.
Plejer možete da povežete direktno sa
uređajem koji podržava funkciju Screen
mirroring (npr. pametni telefon, tablet).
Možete da uživate u sadržaju ekrana
mobilnog uređaja na velikom ekranu
televizora. Ova funkcija ne zahteva
bežični ruter (ili pristupnu tačku).
b
Reprodukcija
„TV SideView“ je besplatna aplikacija
za mobilne uređaje (poput pametnih
telefona itd.). Korišćenjem aplikacije
„TV SideView“ sa ovim plejerom,
možete jednostavno da upravljate
plejerom koristeći svoj mobilni uređaj.
Možete da pokrenete uslugu ili
aplikaciju direktno sa mobilnog uređaja
i vidite informacije o disku tokom
reprodukcije. Aplikaciju „TV SideView“
takođe možete da koristite kao daljinski
upravljač i softversku tastaturu.
Pre nego što prvi put koristite uređaj
na kojem je instalirana aplikacija
„TV SideView“ sa ovim plejerom, prvo
registrujte mobilni uređaj na kojem se
nalazi „TV SideView“. Pratite uputstva
na ekranu uređaja na kojem koristite
„TV SideView“ da biste se registrovali.
Korišćenje funkcije Screen
mirroring (Preslikavanje ekrana)
• Kada koristite funkciju Screen mirroring,
kvalitet slike i zvuka ponekad može da bude
lošiji zbog smetnji koje uzrokuje druga
mreža.
• Neke mrežne funkcije možda neće biti
dostupne dok koristite funkciju Screen
mirroring.
• Uverite se da je uređaj kompatibilan sa
tehnologijom Miracast. Ne garantujemo
povezivanje sa svim uređajima koji su
kompatibilni sa tehnologijom Miracast.
1
Izaberite [Screen mirroring]
(Preslikavanje ekrana) u kategoriji
[Input] (Ulaz) u glavnom meniju
koristeći </,, a zatim
pritisnite ENTER.
2
Pratite-uputstva na ekranu.
23
x
Dostupne opcije
Kada pritisnete OPTIONS, na
raspolaganju su vam različita podešavanja
i radnje tokom reprodukcije. Dostupne
stavke se mogu razlikovati u zavisnosti od
situacije.
Uobičajene opcije
x
[Repeat Setting] (Podešavanje
ponavljanja): Podešavanje režima
ponavljanja.
x
[3D Menu] (Meni za 3D):
– [Simulated 3D] (Simulirani 3D):
Podešavanje simuliranog 3D efekta.
– [3D Depth Adjustment]
(Podešavanje 3D dubine):
Podešavanje dubine 3D slike.
– [2D Playback] (2D reprodukcija):
Podešavanje reprodukcije 2D slike.
x
[Play] (Reprodukcija)/[Stop]
(Zaustavljanje): Pokretanje ili
zaustavljanje reprodukcije.
x
[Play from start] (Reprodukuj od
početka): Reprodukcija stavke od
početka.
x
[Change Category] (Menjanje
kategorije): Biranje jedne od sledećih
kategorija:
[Video] (Video zapisi),
[Music] (Muzika) i
[Photo]
(Fotografije).
Samo
x
[Video] (Video zapisi)
[3D Output Setting] (Postavka 3D
izlaza): Izaberete da li želite da se 3D
video emituje automatski.
x
[A/V SYNC] (Sinhronizacija zvuka
i slike): Sinhronizacija slike i zvuka
odloženim emitovanjem zvuka u odnosu
na sliku (0 do 120 milisekundi).
24
[Video Settings]
(Podešavanja za video):
– [Picture Quality Mode] (Režim za
kvalitet slike): Biranje odgovarajućeg
podešavanja slike za okruženja sa
različitim osvetljenjem.
z [Direct] (Direktno)
z [Brighter Room] (Svetlija
prostorija)
z [Theater Room] (Zamračena
prostorija)
z [Auto] (Automatski)
z [Custom1] (Prilagođeno1)/
[Custom2] (Prilagođeno2)
x [Texture Remaster]
(Poboljšavanje tekstura):
Prilagođava oštrinu i detalje
ivica.
x [Super Resolution] (Super
rezolucija): Poboljšava
rezoluciju.
x [Smoothing] (Umekšavanje):
Smanjuje gradijent na ekranu
umekšavanjem prelaza na
ravnim površinama.
x [Contrast Remaster]
(Poboljšavanje kontrasta):
Automatski podešava nivo crne i
bele boje, pa ekran nije pretaman
i slika je modulirana.
x [Clear Black] (Čista crna boja):
Prilagođava prikaz tamnih
elemenata slike. Ne smanjuje se
nivo svih tamnih elemenata, što
omogućava sjajnu reprodukciju
crnih tonova.
x [FNR]: Smanjivanje nasumičnog
šuma koji se pojavljuje na slici.
x [BNR]: Smanjivanje šuma u
obliku kvadratića na slici.
x [MNR]: Smanjivanje sitnog
šuma oko ivica slike.
[Contrast] (Kontrast)
[Brightness] (Svetlina)
x [Colour] (Boja)
x [Hue] (Nijansa)
[Pause] (Pauza): Pauziranje
reprodukcije.
x
x
x
x
x
[Top Menu] (Glavni meni):
[Menu] (Meni)/[Popup Menu]
(Iskačući meni): Prikazivanje
iskačućeg menija BD-ROM diska-ili
menija DVD diska.
x
[Title Search] (Pronalaženje
naslova): Pronalaženje naslova na
BD-ROM/DVD VIDEO diskovima
i pokretanje reprodukcije od početka.
x
x
x
x
x
x
[Chapter Search] (Pronalaženje
poglavlja): Pronalaženje poglavlja
i pokretanje reprodukcije od početka.
[Audio] (Zvuk): Biranje jezika numere
kada se na BD-ROM/DVD VIDEO
disku nalaze numere na više jezika.
Biranje zvučne numere na CD-u.
[Subtitle] (Titl): Biranje jezika titla
kada su na BD-ROM/DVD VIDEO
disku snimljeni titlovi na više jezika.
[Angle] (Ugao): Prebacivanje na
druge uglove gledanja kada su scene
na BD-ROM/DVD VIDEO disku
snimljene iz više uglova.
[Number Entry] (Unos broja): Biranje
broja pomoću tastera </M/m/, na
daljinskom upravljaču.
[IP Content NR Pro] (Kvalitet slike
internet sadržaja): Prilagođavanje
kvaliteta slike internet sadržaja.
Samo
[Music] (Muzika)
x
[Track Search] (Pronalaženje
numere): Pronalaženje broja numere
x
[Add Slideshow BGM] (Dodaj
pozadinsku muziku u prikaz
slajdova): Muzičke datoteke na USB
Reprodukcija
Prikazivanje informacija o BD-ROM/
DVD-ROM disku na osnovu
podataka koje pruža tehnologija
Gracenote.
Pronalaženje srodnih informacija
pomoću ključnih reči sa Gracenote-a
kada izaberete [Cast] (Uloge) ili
[Related] (Srodno).
Prikazivanje liste naslova kada
izaberete [Playback History] (Istorija
reprodukcije) ili [Search History]
(Istorija pretrage).
Prikazivanje glavnog menija BD ili
DVD diska.
x
[Video Search] (Pronalaženje
informacija o video zapisu):
tokom reprodukcije muzičkog CD-a.
memoriji se reprodukuju kao
pozadinska muzike tokom projekcije
slajdova (BGM).
x
[Music Search] (Pronalaženje
informacija o muzici): Prikazivanje
informacija o audio CD (CD-DA)
disku na osnovu podataka koje pruža
tehnologija Gracenote.
Pronalaženje srodnih informacija
pomoću ključnih reči sa Gracenote-a
kada izaberete [Track] (Numera),
[Artist] (Izvođač) ili [Related]
(Srodno).
Prikazivanje liste naslova kada
izaberete [Playback History] (Istorija
reprodukcije) ili [Search History]
(Istorija pretrage).
25
Samo
x
[Photo] (Fotografije)
[Slideshow Speed] (Brzina prikaza
slajdova): Menjanje brzine prikaza
slajdova.
x
[Slideshow Effect] (Efekat tokom
prikaza slajdova): Podešavanje efekta
za prikaz slajdova.
x
[Slideshow BGM] (Pozadinska
muzika tokom prikaza slajdova):
– [Off] (Isključeno): Isključivanje
funkcije.
– [My Music from USB] (Moja
muzika sa USB-a): Reprodukcija
muzičkih datoteka registrovanih
u okviru opcije [Add Slideshow
BGM] (Dodaj pozadinsku muziku
u prikaz slajdova).
– [Play from Music CD] (Reprodukuj
muziku sa muzičkog CD-a):
Reprodukcija numera na CD-DA
diskovima.
x
[Change Display] (Menjanje
prikaza): Prebacivanje između
[Grid View] (Tabelarni prikaz)
i [List View] (Prikaz u vidu liste).
x
[View Image] (Prikaži sliku):
Prikazivanje izabrane fotografije.
x
[Slideshow] (Prikaz slajdova):
Reprodukcija prikaza slajdova.
x
[Rotate Left] (Rotiraj ulevo):
Rotiranje fotografije u smeru
suprotnom od kretanja kazaljki
na satu za 90 stepeni.
x
[Rotate Right] (Rotiraj udesno):
Rotiranje fotografije u smeru kretanja
kazaljki na satu za 90 stepeni.
26
Da biste zatvorili internet pregledač
Internet
Pregledanje veb-sajtova
Možete da se povežete na internet
i uživate u veb-sajtovima.
1
Priprema internet pregledača.
Povežite plejer sa mrežom
(stranica 17).
U glavnom meniju izaberite
[Network] (Mreža) koristeći </,.
3
Izaberite
[Internet Browser]
(Internet pregledač) koristeći M/m,
a zatim pritisnite ENTER.
z
Ovaj pregledač ne podržava funkcije nekih
veb-sajtova i neki veb-sajtovi se možda neće
pravilno prikazivati.
Da biste uneli URL adresu
U meniju sa opcijama izaberite [URL
entry] (Unos URL adrese). Unesite URL
adresu koristeći softversku tastaturu,
a zatim izaberite [Enter] (Unos).
Da biste podesili podrazumevanu početnu
stranicu
Dok se prikazuje stranica koju želite da
postavite kao početnu stranicu, u meniju
sa opcijama izaberite [Set as start page]
(Postavljanje početne stranice).
Da biste se vratili na prethodnu stranicu
U meniju sa opcijama izaberite
[Previous page] (Prethodna stranica).
Ako se prethodna stranica ne pojavi
čak i kada izaberete [Previous page]
(Prethodna stranica), izaberite
[Window List] (Lista prozora) u meniju
sa opcijama i sa liste izaberite stranicu
na koju želite da se vratite.
Prikaz internet pregledača
Informacije o veb-sajtu možete da vidite
pritiskom na taster DISPLAY.
Prikazane informacije se razlikuju
u zavisnosti od veb-sajta i statusa stranice.
Internet
2
Pritisnite HOME.
A Naziv stranice
B Adresa stranice
C Kursor
Krećite se kroz sadržaj pomoću
tastera </M/m/,. Postavite
kursor na link koji želite da vidite,
a zatim pritisnite ENTER.
Prikazaće se povezani veb-sajt.
D SSL ikona
Prikazuje se kada je veb-sajt zaštićen
i kada ste sa njim bezbedno povezani.
E Indikator jačine signala (samo za
povezivanje sa bežičnom mrežom)
F Traka toka/ikona učitavanja
Prikazuje se tokom učitavanja
stranice ili tokom preuzimanja/
prenosa datoteke.
G Polje za unos teksta
Pritisnite ENTER i u meniju sa
opcijama izaberite [Input] (Unos) da
biste prikazali softversku tastaturu.
27
H Traka za pomeranje
Pritisnite </M/m/, da biste
prikazani sadržaj stranice pomerali
ulevo, nagore, nadole ili udesno.
x
Omogućava vam da unesete URL
adresu kada se prikazuje softverska
tastatura.
x
Dostupne opcije
Kada pritisnete OPTIONS, dostupna
su različita podešavanja i radnje.
Dostupne stavke se mogu razlikovati
u zavisnosti od situacije.
x
x
x
x
x
[Browser Setup] (Podešavanje
pregledača): Prikazivanje
podešavanja internet pregledača.
– [Zoom] (Zumiranje): Uvećavanje ili
smanjivanje veličine prikazanog
sadržaja.
– [JavaScript Setup] (Podešavanje
JavaScript-a): Omogućavanje ili
onemogućavanje JavaScript-a.
– [Cookie Setup] (Podešavanje
kolačića): Prihvatanje ili blokiranje
kolačića.
– [SSL Alarm Display] (Prikazivanje
SSL upozorenja): Omogućavanje ili
onemogućavanje SSL-a.
[Input] (Unos): Prikazivanje
softverske tastature za unos teksta
prilikom pregledanja veb-sajta.
[Break] (Novi red): Premeštanje
kursora u sledeći red u polju za unos
teksta.
[Delete] (Brisanje): Brisanje jednog
znaka sa leve strane kursora tokom
unosa teksta.
[Window List] (Lista prozora):
Prikazivanje liste trenutno otvorenih
prozora veb-sajta.
Omogućava vam da se vratite na
prethodno prikazani veb-sajt izborom
prozora.
x
[Bookmark List] (Lista obeleživača):
Prikazivanje liste obeleživača.
28
[URL entry] (Unos URL adrese):
[Previous page] (Prethodna
stranica)/[Next page]
(Sledeća stranica): Prelazak na
prethodnu/sledeću stranicu.
x
[Cancel loading] (Otkaži učitavanje):
x
Učitavanje stranice se zaustavlja.
[Reload] (Učitaj ponovo): Ponovno
učitavanje iste stranice.
x
[Add to Bookmark]
(Dodaj u obeleživače): Dodavanje
trenutno prikazanog veb-sajta na listu
obeleživača.
x
[Set as start page] (Postavi kao
početnu stranicu): Postavljanje
trenutno prikazanog veb-sajta kao
podrazumevane početne stranice.
x
[Open in new window]
(Otvori u novom prozoru): Otvaranje
veze u novom prozoru.
x
[Character encoding]
(Kodiranje znakova): Podešavanje
šifre znakova.
x
[Display certificate]
(Prikaži sertifikat): Prikaz serverskih
sertifikata poslatih sa stranica koje
podržavaju SSL.
Podešavanja
Korišćenje menija za
podešavanje
Izaberite
[Setup] (Podešavanje)
u glavnom meniju kada želite da
promenite podešavanja plejera.
Podrazumevana podešavanja su
podvučena.
U glavnom meniju izaberite
[Setup]
(Podešavanje) koristeći </,.
2
Izaberite ikonu kategorije podešavanja
koristeći M/m, a zatim pritisnite ENTER.
[Screen Settings]
(Podešavanja ekrana)
x [3D Output Setting]
(Podešavanje 3D prikaza)
[Auto] (Automatski): Obično je
potrebno da izaberete ovo podešavanje.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje da biste sve sadržaje
prikazivali u 2D-u.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Podešavanje veličine ekrana za 3D)
[Software Update]
(Ažuriranje softvera)
x [Update via Internet]
(Ažuriranje putem interneta)
Ažuriranje softvera plejera korišćenjem
dostupne mreže. Uverite se da je mreža
povezana na internet. Za detaljnije
informacije, pogledajte „Korak 2:
Priprema za mrežnu vezu“ (stranica 17).
x [Update via USB Memory]
(Ažuriranje putem USB memorije)
Ažuriranje softvera plejera pomoću USB
memorije. Uverite se da je naziv fascikle
za ažuriranje softvera „UPDATE“.
Sve datoteke za ažuriranje moraju da se
nalaze u ovoj fascikli. Plejer može da
prepozna do 500 datoteka/fascikli
u jednom sloju, uključujući datoteke/
fascikle za ažuriranje.
z
• Preporučujemo vam da softver ažurirate na
svaka 2 meseca.
Podešavanja
1
• Informacije o funkcijama ažuriranja možete
da pronađete na sledećem veb-sajtu:
http://support.sony-europe.com/
Podešavanje veličine ekrana
3D-kompatibilnog TV-a.
x [TV Type] (Tip televizora)
[16:9]: Izaberite ovo podešavanje kada
sistem povezujete sa televizorom sa
širokim ekranom ili televizorom koji ima
funkciju za režim širokog prikaza.
[4:3]: Izaberite ovo podešavanje ako
plejer povezujete sa televizorom sa
odnosom širina/visina 4:3 koji nema
funkciju za režim širokog prikaza.
x [Screen Format] (Format ekrana)
[Full] (Pun): Izaberite ovo podešavanje
ako plejer povezujete sa televizorom koji
poseduje funkciju za režim širokog
prikaza. Slika za ekran sa odnosom
širina/visina 4:3 se prikazuje u odnosu
širina/visina 16:9 čak i na televizorima sa
širokim ekranom.
[Normal] (Normalan): Veličina slike se
menja tako da odgovara veličini ekrana,
ali slika zadržava originalni odnos širina/
visina.
29
x [DVD Aspect Ratio]
(Odnos širina/visina za DVD sadržaj)
x [BD-ROM 24p Output] (Emitovanje
u rezoluciji 24p sa BD-ROM-a)
[Letter Box] (Crne trake): Slika širokog
formata se prikazuje sa crnim trakama
na vrhu i dnu ekrana.
[Auto] (Automatski): Emitovanje video
signala u rezoluciji 1920 × 1080p/
24 Hz samo kada povežete 1080/
24p-kompatibilni TV koristeći
priključak HDMI OUT.
[On] (Uključeno): Uključivanje funkcije.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako vaš televizor nije
kompatibilan sa 1080/24p video
signalima.
[Pan & Scan] (Panovanje i skeniranje):
Slika se prikazuje celom visinom, ali sa
odsečenim ivicama sa strane.
x [Cinema Conversion Mode]
(Konverzija u bioskopski režim)
[Auto] (Automatski): Obično je
potrebno da izaberete ovo podešavanje.
Plejer će automatski detektovati da li je
materijal video zapis ili filmski snimak
i izabrati odgovarajući način konverzije.
[Video] (Video zapisi): uvek će biti
izabran način konverzije prikladan za
video zapise, bez obzira na materijal.
x [Output Video Resolution]
(Rezolucija izlaznog videa)
Obično je potrebno da izaberete [Auto]
(Automatski). Izaberite [Original
Resolution] (Originalna rezolucija) da bi
se sadržaj emitovao u rezoluciji u kojoj je
snimljen na disku. Ako je rezolucija niža
od SD rezolucije, ona se povećava do SD
rezolucije.
30
x [DVD-ROM 24p Output] (Emitovanje
u rezoluciji 24p sa DVD-ROM-a)
[Auto] (Automatski): Emitovanje video
signala u rezoluciji 1920 × 1080p/
24 Hz samo kada povežete 1080/
24p-kompatibilni TV koristeći
priključak HDMI OUT.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako vaš televizor nije
kompatibilan sa 1080/24p video
signalima.
x [4K Output] (4K izlaz)
[Auto1] (Automatski 1): Emitovanje 2K
(1920×1080) video signala tokom
reprodukcije video snimka i 4K video
signala tokom reprodukcije fotografija
kada je uređaj povezan sa Sony 4K
kompatibilnom opremom.
Emitovanje 4K video signala tokom
reprodukcije 24p video snimka sa
BD/DVD ROM medija ili reprodukcija
fotografija pri vezi sa 4K-kompatibilnom
opremom koju nije napravio Sony.
Ovo podešavanje ne funkcioniše za
reprodukciju 3D slika.
[Auto2] (Automatski 2): Automatsko
emitovanje 4K/24p video signala kada
povežete 4K/24p kompatibilnu opremu
i unesete odgovarajuće postavke
u okviru funkcije [BD-DVD 24p
Output] (BD-DVD 24p izlaz) ili
[DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM
24p izlaz), kao i emitovanje 4K/24p
fotografija prilikom reprodukcije
datoteka 2D fotografija.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
b
Ako Sony oprema nije detektovana kada je
izabrana postavka [Auto1] (Automatski 1),
ova postavka će imati isti efekat kao postavka
[Auto2] (Automatski 2).
[Auto] (Automatski): Automatsko
detektovanje tipa povezanog televizora
i biranje odgovarajućeg podešavanja
boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Emitovanje YCbCr
4:2:2 video signala.
[YCbCr (4:4:4)]: Emitovanje YCbCr
4:4:4 video signala.
[RGB]: Emitovanje RGB video signala.
x [HDMI Deep Colour Output] (Deep
Colour emitovanje preko HDMI-ja)
[Auto] (Automatski): Obično je
potrebno da izaberete ovo podešavanje.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: Emitovanje
16-bitnih/12-bitnih/10-bitnih video
signala ako je povezani televizor
kompatibilan sa funkcijom Deep Colour.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako je slika nestabilna
ili boje izgledaju neprirodno.
[On] (Uključeno): Umekšavanje
gradacije video signala koji se emituju
sa priključka HDMI OUT.
[Off] (Isključeno): Izaberite ovo
podešavanje ako su video signali
izobličeni ili ako boje izgledaju
neprirodno.
x [IP Content NR Pro] (Kvalitet slike
internet sadržaja)
[Video3]/[Video2]/[Video1]/
[Film1]/[Film2]/[Film3]: Prilagođavanje
kvaliteta slike internet sadržaja.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
x [Pause Mode] (Režim pauze)
[Auto] (Automatski): Obično je
potrebno da izaberete ovo podešavanje.
Dinamičke slike se prikazuju bez
zamućivanja.
[Frame] (Kadar): Prikazivanje statičkih
slika u visokoj rezoluciji.
Podešavanja
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
x [SBM] (Super Bit Mapping)
(Super bit-mapiranje)
[Audio Settings]
(Podešavanja za zvuk)
x [Digital Audio Output]
(Digitalni audio izlaz)
[Auto] (Automatski): Obično je
potrebno da izaberete ovo podešavanje.
Audio signali se emituju u skladu sa
statusom povezanih uređaja.
[PCM]: Emitovanje PCM signala
sa DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT priključka.
31
x [DSD Output Mode]
(Režim DSD izlaza)
x [Audio DRC] (Dinamički opseg
zvučnog zapisa)
[On] (Uključeno): Emitovanje DSD
signala sa HDMI OUT priključka kada
se reprodukuje Super Audio CD disk
i datoteka u DSD formatu. Kada
izaberete [On] (Uključeno), sa drugih
priključaka se ne emituje signal.
[Off] (Isključeno): Emitovanje PCM
signala sa HDMI OUT priključka kada
se reprodukuje Super Audio CD disk
i datoteka u DSD formatu.
[Auto] (Automatski): Reprodukcija se
obavlja u dinamičkom opsegu koji je
naveden na disku (samo BD-ROM).
Ostali diskovi se reprodukuju na
nivou [On] (Uključeno).
[On] (Uključeno): Reprodukcija na
standardnom nivou kompresije.
[Off] (Isključeno): Kompresija se ne
primenjuje. Proizvodi se dinamičniji
zvuk.
x [BD Audio MIX Setting] (Podešavanje
miksa zvuka sa BD diska)
x [Downmix] (Smanjivanje broja
kanala)
[On] (Uključeno): Emitovanje zvuka
koji je nastao miksovanjem interaktivnih
i sekundarnih audio signala u primarni
audio signal.
[Off] (Isključeno): Emitovanje samo
primarnog audio signala. Izaberite ovo
podešavanje da biste HD audio signale
slali ka AV pojačalu (risiveru).
[Surround]: Emitovanje audio signala
uz surround efekte. Izaberite ovo
podešavanje kada povezujete audio
uređaj koji podržava Dolby Surround
(Pro Logic) ili DTS Neo:6.
[Stereo]: Emitovanje audio signala
bez surround efekata. Izaberite ovo
podešavanje kada povezujete audio
uređaj koji ne podržava Dolby Surround
(Pro Logic) ili DTS Neo:6.
x [Digital Music Enhancer]
(Poboljšavanje digitalne muzike)
[On] (Uključeno): Postavljanje zvučnog
efekta kada se reprodukuje sadržaj sa
Interneta ili sadržaj sa USB uređaja.
[Off] (Isključeno)/[Sound Bar Mode]
(Režim srednjeg zvučnika): Isključivanje
funkcije.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Podešavanja za
gledanje BD/DVD diskova)
x [DTS Neo:6]
[Cinema] (Bioskop)/[Music] (Muzika):
Emitovanje simuliranog višekanalnog
zvuka sa dvokanalnih izvora putem
HDMI OUT priključka u skladu sa
mogućnostima povezanog uređaja
u režimu DTS Neo:6 Cinema ili DTS
Neo:6 Music.
[Off] (Isključeno): Emitovanje zvuka
sa originalnim brojem kanala putem
HDMI OUT priključka.
32
x [BD/DVD Menu Language]
(Jezik menija na BD/DVD disku)
Možete da izaberete podrazumevani
jezik menija na BD-ROM ili DVD
VIDEO disku.
Izaberite [Select Language Code]
(Biranje šifre jezika) i unesite šifru za
svoj jezik koju možete da pronađete
u poglavlju „Lista sa šiframa jezika“
(stranica 47).
x [Audio Language]
(Jezik audio zapisa)
Biranje podrazumevanog jezika audio
zapisa na BD-ROM ili DVD VIDEO
disku.
Kada izaberete [Original] (Originalno),
biće izabran jezik kojem je dat prioritet
na disku.
Izaberite [Select Language Code]
(Biranje šifre jezika) i unesite šifru za
svoj jezik koju možete da pronađete
u poglavlju „Lista sa šiframa jezika“
(stranica 47).
x [Subtitle Language] (Jezik titla)
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Sloj za reprodukciju na hibridnom
BD disku)
[BD]: Reprodukcija BD sloja.
[DVD/CD]: Reprodukcija DVD ili
CD sloja.
x [BD Internet Connection]
(Internet veza za BD disk)
[Allow] (Dozvoli): Obično je potrebno
da izaberete ovo podešavanje.
[Do not allow] (Ne dozvoli): Blokiranje
internet veze.
x [Password] (Lozinka)
Postavite ili promenite lozinku za
funkciju roditeljskog nadzora.
Lozinka vam omogućava da ograničite
reprodukciju sadržaja na BD-ROM,
DVD VIDEO disku ili reprodukciju
video zapisa na Internetu. Ako je to
neophodno, možete da postavite
različite nivoe ograničenja za sadržaj na
BD-ROM i DVD VIDEO disku i video
snimke sa interneta.
x [Parental Control Area Code]
(Šifra područja za roditeljski nadzor)
Podešavanja
Biranje podrazumevanog jezika titla
na BD-ROM ili DVD VIDEO disku.
Izaberite [Select Language Code]
(Biranje šifre jezika) i unesite šifru za
svoj jezik koju možete da pronađete
u poglavlju „Lista sa šiframa jezika“
(stranica 47).
[Parental Control
Settings] (Podešavanja
roditeljskog nadzora)
Reprodukcija sadržaja na nekim
BD-ROM i DVD VIDEO diskovima
i video snimaka sa interneta može da
bude ograničena u zavisnosti od
geografskog položaja. Scene mogu
biti blokirane ili zamenjene drugim
scenama. Pratite uputstva na ekranu
i unesite četvorocifrenu lozinku.
x [BD Parental Control]
(Roditeljski nadzor za BD diskove)/
[DVD Parental Control]
(Roditeljski nadzor za DVD diskove)/
[Internet Video Parental Control]
(Roditeljski nadzor za video snimke
sa interneta)
Kada podesite roditeljski nadzor, scene
mogu biti blokirane ili zamenjene
drugim scenama. Pratite uputstva na
ekranu i unesite četvorocifrenu lozinku.
33
x [Internet Video Unrated]
(Neocenjeni video zapisi na
internetu)
[Allow] (Dozvoli): omogućavanje
reprodukcije neocenjenih video
zapisa na Internetu.
[Block] (Blokiraj): blokiranje
reprodukcije neocenjenih video
zapisa na Internetu.
[Music Settings]
(Podešavanja za muziku)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Slojevi za reprodukciju na Super
Audio CD disku)
[Super Audio CD] (Super Audio
CD disk): Reprodukcija Super Audio
CD sloja.
[CD]: Reprodukcija CD sloja.
x [Super Audio CD Playback Channel]
(Kanal za reprodukciju na Super
Audio CD disku)
[DSD 2ch] (DSD 2 kanala):
Reprodukcija dvokanalne oblasti.
[DSD Multi] (DSD više kanala):
Reprodukcija višekanalne oblasti.
[System Settings]
(Podešavanja sistema)
x [OSD Language]
(Jezik menija na ekranu)
Biranje jezika menija na ekranu.
34
x [Dimmer] (Regulacija osvetljenja)
[Bright] (Svetlo): Jako osvetljenje.
[Dark] (Tamno): Slabo osvetljenje.
[Off] (Isključeno): Isključivanje
osvetljenja tokom reprodukcije.
Slabo osvetljenje koje se koristi van
reprodukcije.
x [HDMI Settings] (HDMI podešavanja)
Povezivanjem Sony komponenti koje
su kompatibilne sa funkcijom HDMI
pomoću HDMI kabla velike brzine
prenosa, pojednostavljuje se korišćenje
sistema.
[Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja)
[On] (Uključeno): Dostupne su sledeće
BRAVIA Sync funkcije:
– Reprodukcija jednim pritiskom na
taster
– Isključivanje sistema
– Usklađivanje jezika
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
z
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz TV ili komponente.
[Linked to TV-off]
(Povezano sa isključenim TV-om)
[On] (Uključeno): Automatsko
isključivanje plejera i HDMI
kompatibilnih komponenti kada
povezani televizor uđe u režim
mirovanja (BRAVIA Sync).
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
x [Quick Start Mode]
(Režim za brzo pokretanje)
[On] (Uključeno): Skraćuje vreme
pokretanja plejera nakon uključivanja.
[Off] (Isključeno): Smanjuje potrošnju
energije u režimu mirovanja.
x [Auto Standby] (Automatski ulazak
u režim mirovanja)
[On] (Uključeno): Automatsko vraćanje
u režim mirovanja ako ne pritisnete
nijedan taster duže od 20 minuta.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
x [Auto Display] (Automatski prikaz)
[On] (Uključeno): Automatsko
prikazivanje informacija na ekranu
prilikom promene naslova koji gledate,
režima slike, zvučnih signala itd.
[Off] (Isključeno): Informacije se
prikazuju samo kada pritisnete DISPLAY.
x [Device Name] (Naziv uređaja)
Prikazivanje naziva plejera. Naziv plejera
možete da promenite.
x [System Information]
(Informacije o sistemu)
Prikazivanje verzije softvera plejera
i MAC adrese.
x [Software License Information]
(Informacije o softverskoj licenci)
Prikazivanje informacija o softverskoj
licenci.
[On] (Uključeno): Uključivanje funkcije
čuvara ekrana. Slika čuvara ekrana će se
pojaviti ako plejer ne koristite duže od
10 minuta dok se na ekranu prikazuje
meni.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
x [Software Update Notification]
(Obaveštenje o ažuriranju softvera)
[On] (Uključeno): Plejer će vas
obavestiti kada se pojavi nova verzija
softvera (stranica 29).
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
x [Gracenote Settings] (Podešavanja
za Gracenote)
[Auto] (Automatski): Automatsko
preuzimanje informacija o disku kada
zaustavite reprodukciju diska. Povežite
se sa mrežom radi preuzimanja
informacija.
[Manual] (Ručno): Preuzimanje
informacija o disku kada su izabrane
opcije [Video Search] (Pronalaženje
informacija o video zapisu) ili
[Music Search] (Pronalaženje
informacija o muzici).
[Network Settings]
(Podešavanja za mrežu)
Podešavanja
x [Screen Saver] (Čuvar ekrana)
x [Internet Settings] (Podešavanja za
internet)
Povežite plejer sa mrežom pre nego
što unesete podešavanja. Za detaljnije
informacije, pogledajte „Korak 2:
Priprema za mrežnu vezu“ (stranica 17).
[Wired Setup] (Povezivanje kablom):
Izaberite ovo podešavanje kada sistem
povezujete sa širokopojasnim ruterom
pomoću LAN kabla.
[Wireless Setup(built-in)] (Bežično
povezivanje (ugrađena funkcija)):
Izaberite ovo podešavanje ako za bežično
povezivanje sa mrežom koristite bežični
LAN koji je ugrađen u plejer.
z
Za više detalja, posetite sledeći veb-sajt
i pogledajte odeljak za česta pitanja:
http://support.sony-europe.com/
35
x [Network Connection Status]
(Status mrežne veze)
Prikazivanje aktuelnog statusa mreže.
b
Podesite [Remote Start] (Daljinsko pokretanje)
na [On] (Uključeno) i isključite plejer da biste
aktivirali režim pripravnosti za mrežu
(stranica 42).
x [Network Connection Diagnostics]
(Dijagnostika mrežne veze)
Možete da pokrenete dijagnostiku mreže
da biste proverili da li je mrežna veza
pravilno uspostavljena.
x [Connection Server Settings]
(Podešavanja za povezivanje
sa serverom)
Možete da izaberete da li želite da se
prikazuje server sa kojim ste povezani.
x [Auto Renderer Access Permission]
(Dozvola za automatski pristup
prikazivaču)
[On] (Uključeno): Omogućava
automatski pristup sa novodetektovanog
proizvoda koji je kompatibilan sa DLNA
kontrolerom.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
x [Renderer Access Control]
(Kontrola pristupa prikazivaču)
Prikazivanje liste proizvoda koji su
kompatibilni sa DLNA kontrolerom
i omogućavanje/onemogućavanje
pristupa svakom proizvodu putem
ovog plejera.
x [Registered Remote Devices]
(Registrovani udaljeni uređaji)
Prikazivanje liste registrovanih
udaljenih uređaja.
[Easy Network
Settings] (Jednostavno
podešavanje mreže)
Izaberite [Easy Network Settings]
(Jednostavno podešavanje mreže)
i navedite mrežna podešavanja.
Pratite uputstva na ekranu.
[Resetting] (Vraćanje
na početne vrednosti)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Vraćanje na podrazumevana
fabrička podešavanja)
Možete da vratite podešavanja plejera na
podrazumevana fabrička podešavanja
izborom grupe podešavanja.
Sva podešavanja u grupi će biti vraćena
na fabričke vrednosti.
x [Initialise Personal Information]
(Brisanje ličnih podataka)
Brisanje ličnih podataka koji su
uskladišteni u plejeru.
b
x [Remote Start]
(Daljinsko pokretanje)
[On] (Uključeno): Uključivanje ili
isključivanje plejera putem daljinskog
uređaja kada ste povezani na mrežu.
[Off] (Isključeno): Isključivanje funkcije.
36
Ako ovu jedinicu odbacite, ustupite drugoj
osobi ili preprodate, izbrišite sve lične podatke
iz bezbednosnih razloga. Preduzmite
odgovarajuće mere nakon korišćenja mrežne
usluge, kao što je odjavljivanje.
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja plejera,
koristite ovaj vodič za rešavanje problema
da biste pokušali da otklonite problem pre
nego što uređaj odnesete na popravku.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Slika
Nema slike ili se slika ne emituje pravilno.
Jezik menija na ekranu se automatski menja
kada je televizor povezan putem HDMI OUT
priključka.
, Kada je opcija [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja) u okviru
[HDMI Settings] (Podešavanja za
HDMI) podešena na [On] (Uključeno)
(stranica 34), jezik menija na ekranu
se automatski menja u skladu sa
podešavanjem za jezik na povezanom
televizoru (ako promenite podešavanje
na TV-u itd.).
Dodatne informacije
, Proverite da li su svi kablovi za
povezivanje dobro povezani
(stranica 15).
, Izaberite odgovarajući ulaz na TV-u
da biste prikazali signal sa plejera.
, Vratite podešavanje [Output Video
Resolution] (Rezolucija izlaznog videa)
na najnižu rezoluciju tako što ćete
pritisnuti tastere x (zaustavljanje),
HOME, a zatim POP UP/MENU
na daljinskom upravljaču.
, Pokušajte sledeće: 1Isključite
i ponovo uključite plejer. 2Isključite
i ponovo uključite povezanu opremu.
3Iskopčajte a zatim ponovo povežite
HDMI kabl.
, Na HDMI OUT priključak je priključen
DVI uređaj koji ne podržava
tehnologiju za zaštitu autorskih prava.
, Proverite podešavanje [Output Video
Resolution] (Rezolucija izlaznog
video zapisa) u [Screen Settings]
(Podešavanja ekrana) (stranica 30).
, Za BD-ROM, proverite podešavanje
[BD-ROM 24p Output] (Emitovanje
u rezoluciji 24p sa BD-ROM-a)
u [Screen Settings] (Podešavanja
ekrana) (stranica 30).
, Za DVD-ROM, proverite podešavanje
[DVD-ROM 24p Output] (Emitovanje
u rezoluciji 24p sa DVD-ROM-a)
u [Screen Settings] (Podešavanja
ekrana) (stranica 30).
Zvuk
Nema zvuka ili se zvuk ne emituje pravilno.
, Proverite da li su svi kablovi za
povezivanje dobro povezani
(stranica 15).
, Izaberite odgovarajući ulaz na AV
pojačalu (risiveru) tako da se audio
signali sa plejera emituju sa AV
pojačala (risivera).
, Ako se audio signal ne emituje
putem DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT priključka, proverite
podešavanja za zvuk (stranica 31).
, Ako koristite HDMI vezu, pokušajte
sledeće: 1Isključite i ponovo uključite
plejer. 2Isključite i ponovo uključite
povezanu opremu. 3Iskopčajte
a zatim ponovo povežite HDMI kabl.
37
, Ako koristite HDMI vezu i ako je
plejer povezan sa televizorom putem
AV pojačala (risivera), povežite HDMI
kabl direktno na TV. Takođe
pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili uz AV pojačalo (risiver).
, Na HDMI OUT priključak je priključen
DVI uređaj (preko DVI priključka ne
mogu da se emituju audio signali).
, Uređaj koji je povezan na HDMI OUT
priključak ne podržava audio format
plejera. Proverite podešavanja za zvuk
(stranica 31).
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD
Master Audio) se ne emituje u odgovarajućoj
brzini protoka bitova.
, Podesite [BD Audio MIX Setting]
(Podešavanje miksa zvuka sa BD
diska) u okviru [Audio Settings]
(Audio podešavanja) na [Off]
(Isključeno) (stranica 32).
, Proverite da li je povezano AV
pojačalo (risiver) kompatibilno sa
svakim HD Audio formatom.
Interaktivni audio se ne emituje.
, Podesite [BD Audio MIX Setting]
(Podešavanje miksa zvuka sa BD diska)
u [Audio Settings] (Podešavanja zvuka)
na [On] (Uključeno) (stranica 32).
38
Prilikom reprodukcije diska, na ekranu se
prikazuje poruka sa šifrom 3 [Audio outputs
temporarily muted. Do not adjust the
playback volume. The content being played is
protected by Cinavia and is not authorized for
playback on this device. For more information,
see http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
(Zvuk sa audio izlaza je privremeno isključen.
Ne podešavajte jačinu zvuka reprodukcije.
Sadržaj koji reprodukujete je zaštićen
tehnologijom Cinavia i niste ovlašćeni
da ga reprodukujete na ovom uređaju.
Više informacije potražite na
http://www.cinavia.com. Poruka sa šifrom 3.).
, Audio-numera video snimka koji
reprodukujete sadrži Cinavia kôd što
znači da se radi o neovlašćenoj kopiji
profesionalno kreiranog sadržaja
(stranica 5).
Disk
Reprodukcija diska nije moguća.
, Disk je prljav ili iskrivljen.
, Disk je u obrnutom položaju.
Umetnite disk tako da je strana sa
koje se obavlja reprodukcija okrenuta
nadole.
, Disk je u formatu koji ovaj plejer ne
može da reprodukuje (stranica 43).
, Plejer ne može da reprodukuje
snimljeni disk koji nije pravilno
dovršen.
, Šifra regiona na BD ili DVD disku ne
odgovara onoj u plejeru.
USB uređaj
Plejer ne detektuje USB uređaj povezan sa
plejerom.
, Uverite se da je USB uređaj dobro
priključen da USB priključak.
, Proverite da li je USB uređaj ili kabl
oštećen.
, Proverite da li je USB uređaj uključen.
, Ako je USB uređaj povezan putem
USB čvorišta, povežite USB uređaj
direktno na plejer.
Sony Entertainment Network
, Kvalitet slike/zvuka se može poboljšati
promenom brzine veze.
Preporučujemo vam da koristite vezu
brzine od najmanje 2,5 Mbps za video
zapise u standardnoj rezoluciji
(10 Mbps za video zapise u visokoj
rezoluciji).
Slika je mala.
, Pritisnite M da biste je povećali.
Plejer ne može da se poveže sa mrežom.
, Proverite mrežnu vezu (stranica 17)
i podešavanja za mrežu (stranica 35).
Računar nije moguće povezati na internet
nakon što podesite [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)] (Zaštićena Wi-Fi mreža).
, Podešavanja za bežično povezivanje
rutera se mogu automatski promeniti
ako koristite funkciju za zaštitu WiFi
mreže pre nego što podesite ruter.
U ovom slučaju promenite podešavanja
za bežično povezivanje na računaru
u skladu sa tim.
Ne možete da povežete plejer sa ruterom za
bežični LAN.
, Proverite da li je ruter za bežični LAN
uključen.
, U zavisnosti od okruženja u kojem
koristite plejer, na primer materijala
od kojeg su napravljeni zidovi, uslova
za prijem radio-talasa ili prepreka
između plejera i rutera za bežični LAN,
udaljenost za bežičnu komunikaciju
između uređaja može da bude kraća.
Postavite plejer i ruter za bežični LAN
bliže jedno drugom.
, Uređaji koji koriste frekventni opseg
od 2,4 GHz, kao što su mikrotalasna
pećnica, Bluetooth ili digitalni bežični
uređaji mogu ometati komunikaciju.
Udaljite plejer od takvih uređaja ili ih
isključite.
Dodatne informacije
Kvalitet slike/zvuka je loš i određeni
programi gube oštrinu, naročito tokom
brzih ili tamnih scena.
Mrežna veza
39
Željeni bežični ruter se ne prikazuje na listi
bežičnih mreža.
, Pritisnite RETURN da biste se vratili
na prethodni ekran i pokušajte da
ponovo podesite bežičnu vezu.
Ako željeni bežični ruter i dalje nije
pronađen, izaberite [New connection
registration] (Registracija nove veze)
i obavite [Manual registration]
(Ručna registracija).
Kada uključite plejer, na ekranu se prikazuje
poruka [A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the menu
and select “Software Update” to perform the
update.] (Dostupna je nova verzija softvera.
Idite u odeljak „Setup“ (Podešavanje)
u meniju i izaberite „Software Update“
da biste obavili ažuriranje.).
, Pogledajte [Software Update]
(Ažuriranje softvera) (stranica 29) da
biste softver plejera ažurirali na noviju
verziju.
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Funkcija [Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja) ne radi (BRAVIA Sync).
, Proverite da li je opcija [Control for
HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)
u [HDMI Settings] (HDMI
podešavanja) podešena na [On]
(Uključeno) (stranica 34).
, Ako promenite HDMI vezu, isključite
i ponovo uključite plejer.
, Ukoliko dođe do nestanka struje,
podesite [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja) u [HDMI
Settings] (HDMI podešavanja) na
[Off] (Isključeno), a zatim podesite
[Control for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja) u [HDMI Settings] (HDMI
podešavanja) na [On] (Uključeno)
(stranica 34).
40
, Proverite sledeće stavke i pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz komponentu.
– Da li je povezana komponenta
kompatibilna sa funkcijom
[Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja)?
– Da li je pravilno uneto podešavanje
za funkciju [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja) za
povezanu komponentu.
, Kada plejer povežete sa televizorom
putem AV pojačala (risivera),
– ako AV pojačalo (risiver) nije
kompatibilno sa funkcijom [Control
for HDMI] (Kontrola preko
HDMI-ja), nećete moći da upravljate
televizorom koristeći plejer.
– ako promenite HDMI vezu,
iskopčajte i ponovo priključite kabl
za napajanje naizmeničnom strujom
u zidnu utičnicu a ukoliko dođe do
nestanka struje, pokušajte sledeće:
1Izaberite odgovarajući ulaz na AV
pojačalu (risiveru) tako da se slika sa
plejera prikaže na ekranu televizora.
2Podesite [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja)
u [HDMI Settings] (HDMI
podešavanja) na [Off] (Isključeno),
a zatim podesite [Control for
HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)
u [HDMI Settings] (HDMI
podešavanja) na [On] (Uključeno)
(stranica 34). Pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz AV
pojačalo (risiver).
Funkcija za isključivanje sistema ne radi
(BRAVIA Sync).
, Proverite da li su opcije [Control for
HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja)
i [Linked to TV-off] (Povezano sa
isključenim TV-om) u [HDMI Settings]
(HDMI podešavanja) podešene na [On]
(Uključeno) (stranica 34).
Ostalo
Reprodukcija ne počinje od početka
sadržaja.
, Pritisnite OPTIONS i izaberite [Play
from start] (Reprodukcija od početka).
Reprodukcija ne počinje od tačke za
nastavak na kojoj ste zaustavili
reprodukciju.
, Tačka za nastavak reprodukcije je
možda izbrisana iz memorije kada ste
– otvorili ležište za disk.
– uklonili USB uređaj.
– reprodukovali drugi sadržaj.
– isključili plejer.
, Audio-numera video-snimka koji
reprodukujete sadrži Cinavia kôd
što znači da je namenjena samo za
prezentaciju na profesionalnoj opremi
i obični korisnici nisu ovlašćeni da je
reprodukuju (stranica 5).
, Kada se na displeju prikaže „LOCK“,
to znači da je plejer zaključan. Da biste
isključili blokadu za decu, pritisnite
dugme x (zaustavljanje), HOME,
a zatim dugme TOP MENU na
daljinskom upravljaču dok se na
displeju na prednjoj tabli ne prikaže
poruka „UNLCK“ (stranica 10).
, Kada se na displeju prikaže „D ON“,
obratite se Sony prodavcu ili lokalnom
ovlašćenom Sony servisu.
Ležište za disk se ne otvara i ne možete da
izvadite disk čak i kada pritisnete Z.
, Pokušajte sledeće: 1Isključite plejer
i iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom. 2Ponovo
priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom i istovremeno
pritiskajte Z na plejeru. 3Pritiskajte
Z na plejeru dok se ležište ne otvori.
4Izvadite disk.
Dodatne informacije
Prilikom reprodukcije diska, na ekranu se
prikazuje poruka sa šifrom 1 [Playback
stopped. The content being played is
protected by Cinavia and is not authorized
for playback on this device. For more
information, see http://www.cinavia.com.
Message Code 1.] (Reprodukcija je
zaustavljena. Sadržaj koji reprodukujete je
zaštićen tehnologijom Cinavia i niste
ovlašćeni da ga reprodukujete na ovom
uređaju. Više informacije potražite na
http://www.cinavia.com. Poruka sa
šifrom 1.).
Ležište za disk se ne otvara i na displeju na
prednjoj tabli se prikazuje „LOCK“ ili „D ON“.
Na displeju na prednjoj tabli se prikazuje
„Exxxx“ ili „TEMP“.
, Ako se na displeju prikaže „Exxxx“,
obratite se najbližem Sony prodavcu ili
lokalnom ovlašćenom Sony servisu
i navedite kôd greške.
, Kada se na displeju prikaže „TEMP“,
postavite plejer na mesto sa
odgovarajućom ventilacijom kako
biste sprečili njegovo zagrevanje.
„TEMP“ će se prikazati na kratko.
Plejer ne reaguje ni na jedan taster.
, Došlo je do kondenzacije vlage
unutar plejera (stranica 3).
41
Isporučena dodatna oprema
Specifikacije
Sistem
Laser: Poluprovodnički laser
Daljinski upravljač (1)
Baterije R03 (veličina AAA) (2)
Specifikacije i dizajn su podložni
promenama bez najave.
Ulazi i izlazi
(Naziv priključka:
Tip priključka/izlazni nivo/
impedansa opterećenja)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Fono priključak/0,5 Vp-p/75 oma
HDMI OUT:
Standardni HDMI priključak,
19-pinski
LAN (100):
Priključak 100BASE-TX
USB:
USB priključak tipa A (Za povezivanje
USB memorije, čitača memorijskih
kartica, digitalnog foto-aparata
i digitalne video-kamere)
Bežično povezivanje
Standard za bežični LAN:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekventni opseg:
Frekvencijski pojas od 2,4 GHz:
Kanali 1–13
Modulacija:
DSSS i OFDM
Podržani diskovi
Blu-ray Disc*1 BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (muzički CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
*2
Opšte
Zahtevi za napajanje:
220 V–240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
16 W
Režim pripravnosti za mrežu:
5,8 W (svi žičani/bežični mrežni
priključci UKLJUČENI)
Dimenzije (približno):
430 mm × 210 mm × 49 mm
(širina/dubina/visina)
uključujući isturene delove
Težina (približno): 2,3 kg
Radna temperatura:
5 °C do 35 °C
Radna vlažnost vazduha:
25% do 80%
42
*3
Budući da su specifikacije za Blu-ray Disc
nove i da se menjaju, neke diskove možda
neće biti moguće reprodukovati
u zavisnosti od vrste diska i verzije.
Zvuk koji se emituje će se razlikovati
u zavisnosti od izvora, izlaza koji se koristi
i izabranih podešavanja za zvuk.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 uključujući tip BD-R
diska sa organskim pigmentom (tip LTH)
BD-R diskovi snimljeni na računaru ne
mogu se reprodukovati ako sadrže
postscript.
CD ili DVD disk nije moguće
reprodukovati ako nije pravilno dovršen.
Više informacija potražite u uputstvu za
upotrebu koje ste dobili uz uređaj za
snimanje.
Nepodržani diskovi
Šifra regiona (samo BD-ROM/DVD VIDEO)
• Kasetni BD diskovi
• BDXL diskovi
• DVD-RAM diskovi
• HD DVD diskovi
• DVD Audio diskovi
• PHOTO CD diskovi
• Deo sa podacima na CD-Extras
diskovima
• Super VCD diskovi
• Strana sa audio materijalom na
DualDiscs diskovima
Na zadnjoj strani plejera je odštampana
šifra regiona što znači da plejer može da
reprodukuje samo BD-ROM/DVD
VIDEO diskove koji su označeni istom
šifrom regiona ili sa ALL .
Šifra regiona
Napomena o diskovima
Napomene o radnjama tokom reprodukcije
BD/DVD diska
Dodatne informacije
Ovaj proizvod je namenjen za
reprodukciju diskova koji su usklađeni
sa Compact Disc (CD) standardom.
DualDiscs diskovi i neki muzički diskovi
kodirani tehnologijama za zaštitu
autorskih prava nisu u skladu sa
Compact Disc (CD) standardom i zato
ovaj proizvod možda neće moći da ih
reprodukuje.
Neke radnje koje se mogu izvršiti
tokom reprodukcije BD/DVD diska
su možda namerno podešene od strane
proizvođača softvera. Budući da ovaj
plejer reprodukuje sadržaj na
BD/DVD disku prema zamisli
proizvođača softvera, neke funkcije
reprodukcije možda neće biti dostupne.
Napomena o dvoslojnim BD/DVD diskovima
Reprodukcija slike i zvuka može na
kratko da bude prekinuta prilikom
promene sloja.
43
Podržani tipovi datoteka
Video
Kodek
MPEG-1 Video*1
Kontejner
Oznaka tipa
datoteke
PS
.mpg, .mpeg
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG-2 Video*2 TS*4
MKV*1
Xvid
MPEG4/AVC
*5
VC1*1
WMV9*1
Motion JPEG*6
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
ASF
.wmv, .asf
WMA9
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*7*8
44
Sa zvukom
.avi
*8
Music
Kodek
Oznaka tipa
datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*9
.mp3
AAC/HE-AAC*1*9
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
LPCM*9
.wav
FLAC*6
.flac, .fla
Dolby Digital*6*9
.ac3
DSF*6
.dsf
DSDIFF*6*11
.dff
AIFF*6
.aiff, .aif
ALAC*6
.m4a
Oznaka tipa
datoteke
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*12
*3
*4
*5
*6
*7
Plejer možda neće moći da reprodukuje
ovaj format datoteke na DLNA serveru.
Plejer može da reprodukuje samo video
u standardnoj rezoluciji na DLNA
serveru.
Plejer ne može da reprodukuje datoteke
u formatu DTS na DLNA serveru.
Plejer može da reprodukuje samo datoteke
u formatu Dolby Digital na DLNA
serveru.
Plejer podržava AVC do nivoa 4.1.
Plejer ne može da reprodukuje ovaj
format datoteke na DLNA serveru.
Plejer podržava brzinu kadrova do 60 fps.
*12
b
• Neke datoteke možda neće biti moguće
reprodukovati u zavisnosti od formata
datoteke, kodiranja datoteke, stanja snimka
ili stanja DLNA servera.
• Neke datoteke koje su obrađene na računaru
možda neće biti moguće reprodukovati.
• Sa nekim datotekama možda nećete moći da
koristite funkciju za brzo premotavanje
unapred/unazad.
• Plejer ne reprodukuje kodirane datoteke kao
što su DRM i Lossless.
• Plejer može da prepozna sledeće datoteke ili
fascikle na BD, DVD i CD diskovima i USB
uređajima:
– do fascikli u devetom sloju, uključujući
osnovnu fasciklu.
– do 500 datoteka/fascikli na pojedinačnom
sloju.
• Plejer može da prepozna sledeće datoteke ili
fascikle koje su uskladištene na DLNA
serveru:
– do fascikli na devetnaestom sloju.
– do 999 datoteka/fascikli na pojedinačnom
sloju.
• Plejer podržava sledeću brzinu kadrova:
– do 60 fps samo za AVCHD (MPEG4/AVC).
– do 30 sličica u sekundi za ostale video
kodeke.
• Plejer podržava brzinu prenosa video
podataka do 40 Mbps.
• Neki USB uređaji možda neće raditi sa
ovim plejerom.
Dodatne informacije
Format
*2
*10
*11
Photo
*1
*9
Plejer može da reprodukuje datoteke
u formatu AVCHD koje su snimljene
digitalnom video kamerom itd.
Disk u formatu AVCHD nije moguće
reprodukovati ako nije pravilno dovršen.
Plejer može da reprodukuje „.mka“
datoteke.
Ovu datoteku nije moguće reprodukovati
na DLNA serveru.
Plejer ne može da reprodukuje animirane
PNG ili animirane GIF datoteke.
Plejer ne reprodukuje datoteke kodirane
DST-om.
Za MPO datoteke koje nisu 3D, prikazuje
se glavna ili prva slika.
45
• Plejer može da prepozna Mass Storage Class
(MSC) uređaje (kao što su fleš memorija
ili HDD), uređaje za snimanje slika
(SICD uređaje) i tastature sa 101 tasterom.
• Da biste izbegli oštećenje podataka, USB
memorije ili ostalih uređaja, isključite plejer
pre nego što povežete ili uklonite USB
memoriju ili druge uređaje.
• Plejer možda neće glatko reprodukovati
video datoteke sa velikom brzinom prenosa
podataka na DATA CD-u. Preporučujemo
vam da ovakve datoteke reprodukujete
koristeći DATA DVD ili DATA BD.
O bezbednosti bežičnog LAN-a
Budući da se komunikacija preko
funkcije za bežični LAN obavlja radiotalasima, može se desiti da signal bežične
veze bude presretnut. Da bi se zaštitila
bežična komunikacija, ovaj plejer
podržava različite bezbednosne funkcije.
Ne zaboravite da pravilno konfigurišete
podešavanja za bezbednost u skladu sa
mrežnim okruženjem.
Nezaštićena mreža
Iako ovu vrstu mreže možete
jednostavno da podesite, svako će moći
da presretne bežičnu komunikaciju ili
pristupi vašoj bežičnoj mreži, čak i bez
sofisticiranih alata. Imajte u vidu da
postoji rizik od neovlašćenog pristupa
ili presretanja podataka.
WEP
WEP štiti komunikaciju kako bi se
sprečilo da spoljašnji korisnici presretnu
komunikaciju ili pristupe vašoj bežičnoj
mreži. WEP je bezbednosna tehnologija
starije generacije koja omogućava
povezivanje starijih uređaja koji ne
podržavaju TKIP/AES.
46
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je bezbednosna tehnologija koja je
razvijena kako bi se ispravili nedostaci
tehnologije WEP. TKIP obezbeđuje viši
nivo bezbednosti od tehnologije WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je bezbednosna tehnologija koja
koristi napredni bezbednosni metod koji
se razlikuje od tehnologije WEP i TKIP.
AES obezbeđuje viši nivo bezbednosti od
tehnologije WEP ili TKIP.
Napomene o diskovima
• Držite disk za
ivicu da ga ne
biste uprljali.
Ne dodirujte
površinu diska.
Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine na
disku mogu onemogućiti njegov rad.
• Ne izlažite disk direktnom sunčevom
svetlu ili izvorima toplote poput otvora
za dovod toplog vazduha niti ga
ostavljajte u automobilu koji je
parkiran na direktnom sunčevom
svetlu jer može doći do značajnog
porasta temperature u automobilu.
• Nakon reprodukcije disk vratite
u kutiju.
• Očistite disk krpom za
čišćenje. Brišite disk
od centra ka ivici.
• Ne koristite rastvore
poput benzina,
razređivače,
komercijalno dostupna sredstva za
čišćenje diska/sočiva ili anti-statičke
sprejeve za gramofonske ploče.
• Ako ste odštampali nalepnicu na disku,
sačekajte da se osuši pre reprodukcije.
• Ne koristite sledeće diskove.
– Diskove za čišćenje sočiva.
– Diskove nestandardnog oblika
(npr. u obliku kartice, srca).
– Diskove sa nalepnicama.
– Diskove na koje je zalepljena selotejp
traka ili nalepnica.
• Ne polirajte stranu za reprodukciju
diska da biste uklonili površinske
ogrebotine.
Lista sa šiframa jezika
Za detaljnije informacije, pogledajte
[BD/DVD Viewing Settings]
(Podešavanja za gledanje BD/DVD
diskova) (stranica 32).
Nazivi jezika su u skladu sa standardom
ISO 639: Standard 1988 (E/F).
Šifra Jezik
Kodovi televizora kojima se može
upravljati
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
Proizvođač
Taster na
daljinskom
upravljaču
Sony
(podrazumevano)
Tasteri u boji
(crveni)
Philips
Taster u boji
(zeleni)/Taster
u boji (žuti)/
RETURN
Panasonic
Taster u boji
(plavi)/Centralni
taster (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
1299
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
1301
1307
1313
1327
1334
1347
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Dodatne informacije
Pritisnite i držite -TV- [/1 i taster
proizvođača televizora na daljinskom
upravljaču duže od 2 sekunde.
Ako je navedeno više tastera na
daljinskom upravljaču, pritiskajte
jedan po jedan dok ne pronađete onaj
koji radi sa vašim televizorom.
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
47
Šifra Jezik
1350
1353
1357
Malayalam
Moldavian
Malay
1352
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
48
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nije navedeno
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Mongolian
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Šifra za roditeljski nadzor/
područje
Za detaljnije informacije, pogledajte
[Parental Control Area Code]
(Šifra područja za roditeljski nadzor)
(stranica 33).
Šifra Područje
2044
2046
2070
2115
2165
2200
2219
2238
2254
2092
2304
2363
2109
2390
2428
2489
2149
2499
2543
Argentina
Austrija
Brazil
Danska
Finska
Grčka
Hongkong
Indonezija
Italija
Kina
Koreja
Malezija
Nemačka
Novi Zeland
Poljska
Rusija
Španija
Švedska
Tajvan
2586
Vijetnam
2047
2057
2090
2424
2174
2376
2248
2239
2276
2093
2333
2362
2379
2427
2436
2501
2086
2528
2184
Australija
Belgija
Čile
Filipini
Francuska
Holandija
Indija
Irska
Japan
Kolumbija
Luksemburg
Meksiko
Norveška
Pakistan
Portugal
Singapur
Švajcarska
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Softver ovog plejera može da bude ažuriran u budućnosti. Za informacije o dostupnim
ispravkama i najnovijem uputstvu za upotrebu, posetite sledeći veb-sajt:
http://support.sony-europe.com/
z
Da biste saznali korisne savete i informacije o Sony proizvodima i uslugama,
posetite: www.sony-europe.com/myproduct/
4-535-717-21(1) (SR)
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising