Sony | BDV-N9200W | Sony BDV-N9200W Blu-ray sistem kućnog bioskopa sa tehnologijom Bluetooth® Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

Kućni bioskop sa Blu-ray Disc™/DVD uređajem
SR
Počnite odavde
Kratki vodič za početak
BDV-N7200W
BDV-N9200W
BDV-N9200W
BDV-N7200W
1
Sadržaj pakovanja/postavljanje zvučnika
BDV-N9200W
 
 

2

Povezivanje sa televizorom


BDV-N7200W

 

3

Povezivanje drugih uređaja
4
Jednostavno podešavanje na ekranu
5
Reprodukcija i korišćenje drugih funkcija

Glavna jedinica

Prednji zvučnici

Surround zvučnici

Centralni zvučnik

Subwoofer

Surround pojačalo

Sadržaj pakovanja
Kablovi zvučnika (5)
Baterije R03 (veličina AAA) (2)
Šrafovi (veliki)
(samo BDV-N9200W (4))
Šrafovi (mali)
(BDV-N9200W (12))
FM žična antena
Mikrofon za kalibrisanje
Daljinski upravljač
(BDV-N7200W (8))
ili
03
1
Počnite tako što ćete postaviti
zvučnike u skladu sa oznakama
na zadnjem panelu .
Zvučnike možete da postavite
i u poziciju [All Front] (Svi zvučnici
su napred) .
Za više detalja, posetite:
http://support.sony-europe.com/


Glavna jedinica
Glavna jedinica
Surround pojačalo
04
Surround pojačalo
Zatim povežite zvučnike sa
glavnom jedinicom i surround
pojačalom.
Pogledajte isporučeno „Uputstvo
za montažu zvučnika“ da biste
sklopili zvučnike.
05
2
Da biste uživali u slici i zvuku
visokog kvaliteta, za povezivanje
koristite HDMI kabl velike brzine
prenosa  (nije isporučen)
i digitalni optički kabl 
(nije isporučen).
Međutim, ako vaš TV ima HDMI
ARC (Audio Return Channel)
priključak, nije vam potreban
digitalni optički kabl 
(nije isporučen).
Povezivanje sa televizorom koji nema HDMI ARC priključak

06

Povezivanje sa televizorom koji ima HDMI ARC priključak

3
Da biste povezali set-top box
uređaj, igračku konzolu ili digitalni
satelitski risiver, koristite HDMI
kabl  (nije isporučen).
Da biste koristili FM radio,
povežite isporučenu žičnu
FM antenu  i razvucite je
za najbolji prijem.


ili
07
3
Sistem možete da povežete sa
Internetom i kućnom mrežom
putem bežičnog LAN-a ili LAN
kabla  (nije isporučen).
Podešavanja za mrežu se nalaze
u glavnom meniju (stranica 13).
Za više detalja, posetite:
http://support.sony-europe.com/
Priključite kablove za napajanje 
glavne jedinice i surround
pojačala u zidnu utičnicu.


U širokopojasni ruter

08
4
Povežite mikrofon za kalibrisanje
i postavite ga na mestu gde
obično sedite.
On se koristi za optimizovanje
zvučnika u narednom odeljku
da biste imali najbolji mogući
doživljaj surround zvuka. Mikrofon
možete da uklonite kada završite
ovaj postupak.
09
4
Pritisnite / da biste uključili
sistem. Na displeju na gornjem
panelu će se prikazati „SETUP“.
Da biste pripremili sistem
za upotrebu, prođite kroz
jednostavna početna podešavanja
na ekranu koristeći isporučeni
daljinski upravljač. Za to je
potrebno samo nekoliko minuta.
Ako se ekran za podešavanje ne
prikazuje, izaberite odgovarajući
AV ulaz na TV-u.
/
///,
10
Kada se na ekranu prikaže
[Easy Initial Settings are
complete.] (Jednostavno početno
podešavanje je završeno),
izaberite [Finish] (Završi) i sistem
je spreman za upotrebu.
5
Da biste reprodukovali disk,
pritisnite  da biste otvorili
poklopac diska, postavite disk
na osovinu (tako da je obeležena
strana diska okrenuta nagore),
a zatim pritisnite  da biste
zatvorili poklopac diska.
Ako reprodukcija ne počne
automatski, izaberite
u kategoriji
[Video] (Video
zapisi), [Music] (Muzika) ili
[Photo] (Fotografije), a zatim
pritisnite .


11
5
 pritisnite taster BLUETOOTH ili
 približite uređaj oznaci N
na glavnoj jedinici (odnosi
se samo na uređaje koji
podržavaju NFC).
Bez obzira na način povezivanja,
potrebno je da izvršite i određene
radnje na svom uređaju.
Za više detalja, posetite:
http://support.sony-europe.com/
Možete da uživate u muzici sa
pametnog telefona ili drugog
uređaja tako što ćete ga
povezati sa sistemom putem
BLUETOOTH veze.
BLUETOOTH uređaj možete da
uparite/povežete na dva načina:


BLUETOOTH
12
Da biste pristupili dodatnim funkcijama, jednostavno
pritisnite HOME.
Primeri:
 Slušanje radija preko zvučnika sistema
 Memorisanje radio-stanica
 Pristupanje internet sadržajima
 Reprodukcija datoteka na povezanom USB uređaju









U ovom meniju možete
da unesete podešavanja
za mrežu kada je glavna
jedinica povezana sa
širokopojasnim ruterom.
HOME
13
Memorisanje radio-stanica
1
Pritiskajte FUNCTION sve dok
se na displeju na gornjem
panelu ne prikaže „FM“.
2
Pritisnite i držite TUNING +/–
dok ne počne automatsko
skeniranje.
3
4
Pritisnite OPTIONS.
5
6
Pomoću tastera /
izaberite [Preset Memory]
(Memorisanje), a zatim
pritisnite .
Pomoću tastera / izaberite
željeni broj memorije, a zatim
pritisnite .
Ponovite korake od 2 do 5 da
biste memorisali ostale stanice.
Biranje memorisane stanice
1
2
14
Pritiskajte FUNCTION sve dok
se na displeju na gornjem
panelu ne prikaže „FM“.
Pritiskajte PRESET +/– da
biste izabrali memorisanu
radio-stanicu.
/,
OPTIONS
HOME
TUNING +/–
PRESET +/–

Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih problema prilikom
korišćenja sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema
da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj
odnesete na popravku.
Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu na sledećem veb sajtu:
http://support.sony-europe.com/
Uređaj neće da se uključi.
 Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom
dobro priključen u zidnu utičnicu.

Sistem ne funkcioniše normalno.
 Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne
utičnice (mrežno napajanje), a zatim ga ponovo priključite
nakon nekoliko minuta.
Sistem ne emituje zvuk TV programa kada je povezan sa
set-top box uređajem.
 Proverite kablove.
 Izaberite odgovarajući ulaz sistema na koji je povezan set-top
box uređaj.
Nema zvuka ili bežični prenos nije aktiviran.
 Proverite status indikatora LINK/STANDBY na surround
pojačalu.
 Isključen je.
 Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom
strujom surround pojačala dobro povezan.
 Uključite surround pojačalo tako što ćete pritisnuti /
na surround pojačalu.

Treperi crvenom bojom.
 Pritisnite / da biste isključili surround pojačalo,
a zatim proverite sledeće stavke.
 Da li je došlo da kratkog spoja na pozitivnim
i negativnim polovima priključaka kablova
za zvučnike?
 Da li nešto blokira ventilacioni otvor na surround
pojačalu?
Kada proverite gorenavedene stavke i otklonite
eventualne probleme, uključite surround pojačalo.
Ako ne možete da utvrdite uzrok problema ni posle
provere svih gorenavedenih stavki, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
Sporo treperi u zelenoj ili narandžastoj boji ili svetli
crvenom bojom.
 Prenos zvuka je loš. Premestite surround pojačalo
na mesto na kojem indikator LINK/STANDBY svetli
zelenom ili narandžastom bojom.
 Udaljite sistem od ostalih bežičnih uređaja.
 Nemojte da koristite druge bežične uređaje.
Svetli zelenom ili narandžastom bojom.
 Proverite kablove zvučnika.
Smanjivanje potrošnje struje na manje od 0,3 W
u režimu mirovanja
Pritisnite HOME, a zatim pomoću tastera /// izaberite
[Setup] (Podešavanje). Proverite da li su uneta sledeća
podešavanja:
 Izaberite [System Settings] (Podešavanja sistema) >
[HDMI Settings] (HDMI podešavanja) > [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja), a zatim podesite [Control for HDMI]
(Kontrola preko HDMI-ja) na [Off] (Isključeno).
 Izaberite [System Settings] (Podešavanja sistema) >
[Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje), a zatim
podesite [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje)
na [Off] (Isključeno).
 Izaberite [System Settings] (Podešavanja sistema) > [NFC],
a zatim podesite [NFC] na [Off] (Isključeno).
 Izaberite [Network Settings] (Podešavanja za mrežu) >
[Remote Start] (Daljinsko pokretanje), a zatim podesite
[Remote Start] (Daljinsko pokretanje) na [Off] (Isključeno).
Ne čuje se zvuk sa surround zvučnika.
 Pritisnite OPTIONS i proverite da li je [Sound Field]
(Zvučno polje) podešeno na [ClearAudio+].
Reprodukcija diska nije moguća.
 Šifra regiona diska ne odgovara šifri regiona sistema.
 Došlo je do kondenzacije vlage na sočivima unutar glavne
jedinice. Izvadite disk i ostavite glavni uređaj uključen oko
pola sata.
 Disk nije pravilno dovršen.
15
16
Aplikacija koja je predviđena za ovaj model je dostupna na Google Play-u i App Store-u.
Potražite „SongPal“ i preuzmite besplatnu aplikaciju da biste saznali više o korisnim funkcijama.
Aplikacija za jednostavnu kontrolu, „SongPal“, podržava bežično upravljanje. Omogućava vam da:
 odaberete muziku/audio sadržaje iz integrisanih funkcija različitih uređaja i pametnih telefona.
 jednostavno upravljate različitim podešavanjima.
 vizuelno poboljšate muziku pomoću ekrana pametnog telefona.
Da biste mogli da koristite ovu funkciju, ažurirajte softver.
Ovaj kratki vodič za početak štedi papir
Kako bi sačuvao prirodne resurse, Sony je drastično smanjio upotrebu papira tako što
više ne isporučuje detaljna štampana uputstva. Međutim, detaljno uputstvo za upotrebu
se nalazi na Internetu na adresi:
http://support.sony-europe.com/
4-485-821-12(1) (SR)
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising